konferencja Je tchatche - Katedra Filologii Romańskiej

Commentaires

Transcription

konferencja Je tchatche - Katedra Filologii Romańskiej
Konferencja Zróżnicowanie
języka Internetu
Colloque International : Les
variétés langagières sur Internet
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul.Pomorska 171/178, Łódź
20 - 21 kwietnia 2017
Organizator konferencji: Studenckie Koło Naukowe Neologów Je tchatche
Les organisateurs: Le cercle estudiantin de recherches néologiques Je tchatche
Zasady uczestnictwa: w konferencji udział mogą brać pracownicy naukowi, doktoranci oraz
studenci wszystkich kierunków UŁ.
Modalités de participation: le colloque est ouvert aux enseignants-chercheurs, doctorants et
étudiants de toutes les disciplines.
Współorganizatorzy konferencji: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Le co-organisateur: L’Institut d'Etudes Romanes de l’Université de Łódź
Skład komitetu organizacyjnego (Le comité d’organisation):
Organizatorzy: dr Andrzej Napieralski (Uniwersytet Łódzki), Alina Goniewicz (Uniwersytet
Łódzki)
Współorganizator: Katarzyna Kowalik (Uniwersytet Łódzki)
Sekretarz Konferencji: Arkadiusz Lorenc (Uniwersytet Łódzki)
Kontakt: [email protected]
Język konferencji: francuski i angielski
Langue du colloque: français et anglais
Proponowany program - 4 sesje (Le programme proposé - 4 sessions) :
•
•
•
•
portale społecznościowe (Les réseaux sociaux)
sociolekty w Internecie (les sociolectes sur Internet)
komentarze w prasie (Les commentaires dans la presse)
język internetu i komunikacja (La langue d’Internet et la communication)
Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji: wydanie Tomu
pokonferencyjnego w formie monografii wieloautorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu
Łódzkiego.
Forme de propagation des résultats du colloque: Publication prévue sous forme de
monographie collective publiée aux Editions de l'Université de Łódź.
Zgłoszenia wraz z propozycjami tematów wystąpień i załączonym abstraktem w języku
francuskim lub angielskim prosimy o przesyłanie na adres: [email protected]
do 31.12.2016.
Les propositions de communications avec des résumés en français ou en anglais doivent être
envoyées jusqu’au 31.12.2016 par courriel à l’adresse : [email protected]
C’est la communication qu’il faut retenir
comme la fonction centrale de cet
instrument qu’est la langue
To komunikację należy traktować jako najważniejszą funkcję języka
– to zdanie André Martinet doskonale wpasowuje się w dyskusję dotyczącą wpływu
języka na Internet, i odwrotnie. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii coraz
trudniej nam wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez Internetu – zarówno w
życiu zawodowym, jak i prywatnym, jest on we współczesnym
skomputeryzowanym świecie głównie narzędziem komunikacji. Globalna sieć stała
się miejscem wymiany zarówno informacji, jak i poglądów jej użytkowników.
Każdego dnia wysyłamy maile, korzystamy z portali społecznościowych,
uzyskujemy informacje i dzielimy się nimi z innymi poprzez komunikatory i
komentarze na forach internetowych. Co więcej, korzystanie z Internetu przestaje
być wyłącznie domeną młodych ludzi, a staje się coraz bardziej powszechne również
w innych grupach wiekowych. Użytkownicy sieci tworzą swego rodzaju wspólnoty
posługujące się specyficznym językiem. Zjawiska, które powstają dzięki temu
środkowi komunikacji wywierają bezdyskusyjny wpływ na język jakim posługujemy
się na co dzień, jest to jednak zagadnienie nieco zaniedbane obecnie przez
lingwistów - nieformalne kody językowe nie cieszą się zainteresowaniem
tradycyjnego językoznawstwa i mało jest rzetelnych opracowań na ich temat. Warto
jednak podkreślić, że język Internetu stanowi szerokie i bogate pole badawcze,
głównie ze względu na swoją dynamiczną ewolucję. Społeczne odmiany języka
warte są badania, ponieważ składają się wraz z innymi subkodami języka ogólnego
na jego pełny obraz. Co więcej, ze względu na zdobywanie coraz szerszego kręgu
użytkowników, globalna sieć staje się ważnym narzędziem, ale też obiektem
badawczym również dla współczesnego językoznawstwa. Celem konferencji jest
dyskusja o językowych aspektach popularyzacji Internetu. Program podzielony
został na 4 sesje podczas których analizować będziemy zróżnicowanie języka
Internetu na kilku płaszczyznach:
•
•
•
•
portale społecznościowe oraz zjawiska językowe w nich obecne, np.
upowszechnienie anglicyzmów – lajkować, subować, followersi, tweetować
czy snapy to spolonizowane słowa pochodzące z języka angielskiego, których
pojawienie się w języku polskim stało się możliwe dzięki coraz większej
popularności portali i aplikacji takich jak Facebook, Tweeter czy Snapchat;
komentarze internautów oraz obecne w nich typy dyskursu takie jak hejt,
trolling, hate speech czy zjawiska takie jak obecne na wielu forach
humorystycznych przełamywanie tabu językowego;
język internetu i komunikacja, sociolekty oraz idiolekty w Internecie i ich
wpływ na język, którym posługujemy się również poza siecią – w jaki sposób
komunikacja przez Internet powoduje ewolucję języka ogólnego;
Internet a literatura – wpływ ewolucji języka Internetu na literaturę
współczesną.
Analiza w ramach wymienionej problematyki może dawać także podstawę do
dalszych badań na temat uniwersalnych cech języka internautów wobec języka
ogólnego.
C’est la communication qu’il faut retenir
comme la fonction centrale de cet
instrument qu’est la langue
– cette phrase d’André Martinet s’inscrit d’une manière parfaite à la discussion sur
l’influence de la langue sur internet et vice versa. Avec le développement des
nouvelles technologies il devient de plus en plus difficile de s’imaginer le
fonctionnement quotidien sans internet – aussi bien dans la vie professionnelle, que
dans la vie privée il est l’outil de communication dans le monde d’aujourd’hui. Le
réseau global est devenu un lieu d’échanges d'informations et d'opinions de ses
usagers. Chaque jour on envoie des e-mails, on utilise les réseaux sociaux, on obtient
les informations et on les partage avec les autres par les communicateurs et les
commentaires sur les forums d’internet. De plus l’usage d’internet n’est plus le
domaine des jeunes gens seulement, mais il devient de plus en plus populaire parmi
les autres groupes. Ceux qui utilisent l’internet créent des communautés spécifiques
qui se servent de leur propre langue. Les phénomènes qui naissent grâce à cet outil
de communication influencent d’une manière incontestable la langue dont on se sert
dans la vie quotidienne, mais c’est une question un peu négligée par les linguistes –
les codes linguistiques officieux ne jouissent pas d'un grand intérêt de la linguistique
traditionnelle et il y a peu de recherches fiables sur ce sujet. Mais il vaut mieux
souligner que la langue d’internet constitue un champ de recherche très vaste et riche
à cause de son évolution dynamique et continue. Les variétés sociales de la langue
méritent une étude approfondie, du fait qu'elles créent, avec les autres sous-codes de
la langue générale, son image complète. De plus, à cause de sa conquête constante et
d’un nombre de plus en plus grand d'usagers, le réseau globale devient un outil
important, mais aussi un objet de recherche pour la linguistique moderne. Le but de
cette conférence c'est la discussion sur les aspects langagiers de la popularisation
d ‘internet. Le programme a été divisé en 4 sessions pendant lesquelles on va
analyser les variétés de la langue d’internet sur plusieurs plans :
•
•
•
•
Les réseaux sociaux et les phénomènes langagiers y présents, p.ex. la
popularisation des anglicismes dans la langue polonaise (lajkować, subować,
followersi, tweetować ou snapy) due à la croissance du nombre d’utilisateurs
de réseaux et d’applications comme Facebook, Tweeter ou Snapchat;
Les commentaires des internautes et les types du discours y présents, comme
le hate, le trolling, le hate speech, ou les phénomènes comme le brisement du
tabou linguistique, qu’on peut trouver sur plusieurs forums d’internet;
La langue d’internet et la communication, les sociolectes et les idiolectes sur
l’internet et leur influence sur la langue dont on se sert aussi en dehors du
réseau global – comment la communication par internet provoque l’évolution
de la langue générale;
L’internet et la littérature – l’influence du changement de la langue sur la
littérature moderne.
L’analyse dans le cadre de la problématique touchée pendant la conférence peut
donner une base pour des recherches plus lointaines sur les qualités universelles de
la langue des internautes en la comparant avec la langue générale.