CONJUGAISON DES VERBES – VERBIDE PÖÖRAMINE

Commentaires

Transcription

CONJUGAISON DES VERBES – VERBIDE PÖÖRAMINE
CONJUGAISON DES VERBES – VERBIDE PÖÖRAMINE
PRÉSENT - OLEVIK
I PÖÖRDKOND : -ER
DESSINER (dessinee)
je dessine (žö dessinn)
tu dessines (tü dessinn)
il / elle dessine (il / el dessinn)
joonistama
nous dessinons (nu dessinoŋ)
vous dessinez (vu dessinee)
ils / elles dessinent (il / el dessinn)
S’APPELER (sapölee)
je m’appelle (žö mapell)
tu t’appelles (tü tapell)
il / elle s’appelle (il / el sapell)
(nime omama)
nous nous appelons (nu nu-z-apöloŋ)
vous vous appelez (vu vu-z-apölee)
ils / elles s’appellent (il / el sapell)
NB! Verb MANGER on erandlik. (nous mangons = nu mangoŋ)
MANGER (maŋžee)
sööma
je mange (žö maŋž)
nous mangeons (nu maŋžoŋ)
tu manges (tü maŋž)
vous mangez (vu maŋžee)
il / elle mange (il / el maŋž)
ils / elles mangent (il / el maŋž)
II PÖÖRDKOND : -IR
FINIR
je finis (žö fini)
tu finis (tü fini)
il / elle finit (il / el fini)
lõpetama
nous finissons (nu finissoŋ)
vous finissez (vu finissee)
ils / elles finissent (il finiss)
III PÖÖRDKOND : kõik, mis ei ole reeglipärased –er ja –ir verbid
ÊTRE (etrö)
je suis (žö süi)
tu es (tü e)
il / elle est (il / el e)
olema
nous sommes (nu somm)
vous êtes (vu-z-ett)
ils / elles sont (il / el-soŋ)
AVOIR (avuaar)
j’ai (žee)
tu as (tü a)
il / elle a (il / el a)
omama
nous avons (nu-z-avoŋ)
vous avez (vu-z-avee)
ils / elles ont (il / el-z-oŋ)
FAIRE (feer)
je fais (žö fe)
tu fais (tü fe)
il / elle fait (il / el fe)
tegema
nous faisons (nu fezoŋ)
vous faites (vu fet)
ils / elles font (il / el foŋ)
DIRE (diir)
je dis (žö di)
tu dis (tü di)
il / elle dit (il / el di)
ütlema
nous disons (nu dizoŋ)
vous dites (vu dit)
ils / elles disent (il / el diiz)
ALLER (allee)
je vais (žö ve)
tu vas (tü va)
il / elle va (il va)
minema
nous allons (nu-z-aloŋ)
vous allez (vu-z-alee)
ils /elles vont (il / el voŋ)
ÉCRIRE (ekriir) (v-tüvega)
j’écris (žekri)
tu écris (tü ekri)
il / elle écrit (il / el ekri)
kirjutama
nous écrivons (nu-z-ekrivoŋ)
vous écrivez (vu-z-ekrivee)
ils / elles écrivent (il / el-z-ekriiv)
LIRE (liir) (s-tüvega)
je lis (žö li)
tu lis (tü li)
il / elle lit (il / el li)
lugema
nous lisons (nu lizoŋ)
vous lisez (vu lizee)
ils / elles lisent (il / el liiz)
METTRE (mettrö) (t-tüvega)
je mets (žö me)
tu mets (tü me)
il / elle met (il / el me)
panema
nous mettons (nu metoŋ)
vous mettez (vu metee)
ils / elles mettent (il / el mett)
RÉPONDRE (repondrö) (d-tüvega)
je réponds (žö repoŋ)
tu réponds (tü repoŋ)
il / elle répond (il / elle repoŋ)
vastama
nous répondons (nu repondoŋ)
vous répondez (vu repondee)
ils / elles répondent (il / el repond)
PARTIR (partiir) (t-tüvega)
lahkuma
je pars (žö paar)
nous partons (nu partoŋ)
tu pars (tü paar)
vous partez (vu partee)
il / elle part (il / elle paar)
ils partent (il / el part)
Samamoodi pööratakse ka: sortir (väljuma), sentir (haistma, tundma)
DORMIR (dormiir) (m-tüvega)
je dors (žö door)
tu dors (tü door)
il /elle dort (il / el door)
magama
nous dormons (nu dormoŋ)
vous dormez (vu dormee)
ils / elles dorment (il / el dorm)
SERVIR (serviir) (v-tüvega)
serveerima, katma, servima
je sers (žö seer)
nous servons (nu servoŋ)
tu sers (tü seer)
vous servez (vu servee)
il / elle sert (il / el seer)
ils / elles servent (il / el serv)
Samamoodi pööratakse ka: vivre (elama – je vis), suivre (järgnema – je suis)
CONNAÎTRE (konnetrö)
je connais (žö konee)
tu connais (tü konee)
il / elle connaît (il / el konee)
tundma
nous connaissons (nu konesoŋ)
vous connaissez (vu konesee)
ils / elles connaissent (il / el koness)
SAVOIR (savuaar)
je sais (žö se)
tu sais (tü se)
il / elle sait (il / el se)
teadma
nous savons (nu savoŋ)
vous savez (vu savee)
ils / elles savent (il / el saav)
CROIRE (kroaar)
je crois (žö kroa)
tu crois (tü kroa)
il / elle croit (il / el kroa)
uskuma, arvama
nous croyons (nu kroajoŋ)
vous croyez (vu kroajee)
ils / elles croient (il / el kroa)
VOIR (vuaar)
je vois (žö vua)
tu vois (tü vua)
il / elle voit (il / el vua)
nägema
nous voyons (nu vuajoŋ)
vous voyez (vu vuajee)
ils / elles voient (il / el vua)
BOIRE (buaar)
je bois (žö bua)
tu bois (tü bua)
il / elle boit (il / el bua)
jooma
nous buvons (nu büvoŋ)
vous buvez (vu büvee)
ils / elles boivent (il / el buaav)
RECEVOIR (rösövuaar)
je reçois (žö rösua)
tu reçois (tü rösua)
il / elle reçoit (il / el rösua)
vastu võtma, kätte saama, võõrustama
nous recevons (nu rösövoŋ)
vous recevez (vu rösövee)
ils / elles reçoivent (il / el rösuaav)
PRENDRE (praaŋdrö)
võtma
je prends (žö praŋ)
nous prenons (nu prönoŋ)
tu prends (tü praŋ)
vous prenez (vu prönee)
il / elle prend (il / el praŋ)
ils / elles prennent (il / el prenn)
Samamoodi pööratakse ka : compendre (aru saama, mõistma), apprendre (õppima)
VENIR (vöniir)
je viens (žö viäŋ)
tu viens (tü viäŋ)
il vient (il viäŋ)
tulema
nous venons (nu vönoŋ)
vous venez (vu vönee)
ils viennent (il / el vienn)
VOULOIR (vuluaar)
je veux (žö vö)
tu veux (tü vö)
il / elle veut (il / el vö)
tahtma
nous voulons (nu vuloŋ)
vous voulez (vu vulee)
ils veulent (il / el völl)
POUVOIR (puvuaar)
je peux (žö pö)
tu peux (tü pö)
il / elle peut (il / el pö)
saama, suuteline olema
nous pouvons (nu puvoŋ)
vous pouvez (vu puvee)
ils / elles peuvent (il / el pööv)
DEVOIR (dövuaar)
je dois (žö dua)
tu dois (tü dua)
il / elle doit (il / el dua)
pidama, kohustatud olema
nous devons (nu dövoŋ)
vous devez (vu dövee)
ils / elles doivent (il / el duaav)
IMPARFAIT – KESTEV MINEVIK
Moodustatakse: oleviku «nous» vormi tüvi + lõpud
DIRE – nous disons
je disais
tu disais
il / elle disait
ütlema
nous disions
vous disiez
ils / elles disaient
PASSÉ COMPOSÉ – LIITMINEVIK
Moodustatakse: être / avoir + mineviku kesksõna
1. être’iga pöörduvad:
a) enesekohased verbid – kõik, millel on algvormis ees se või s’, näiteks : se laver – end pesema
b) 14 erandverbi järgnevast tabelist:
sündima
sisenema
alla minema
naître
entrer
descendre
minema
mööduma
kukkuma
aller
passer
tomber
lahkuma
tulema
surema
partir
venir
mourir
tagasi pöörduma
ronima
jääma
monter
rester
retourner
saabuma
väljuma
+ 13 esimest, kui nende eest on rearriver
sortir
avoir’iga pöörduvad: kõik ülejäänud verbid
2. Reeglipärane mineviku kesksõna on kõigil –er lõpuga verbidel
See moodustatakse: dessiner – dessiné
Ebareeglipärased mineviku kesksõnad:
apprendre – appris – õppima
s’asseoir – assis – istuma
attendre – attendu – ootama
avoir – eu – omama
battre – battu – lööma, peksma
boire – bu – jooma
comprendre – compris – aru saama, mõistma
conduire – conduit – juhtima
connaître – connu – teadma, tundma
construire – construit – ehitama
offrir – offert – pakkuma
ouvrir – ouvert – avama, avanema
paraître – paru – ilmuma
partir – parti – lahkuma
peindre – peint – maailma, värvima
permettre – permis – lubama
plaire – plu – meeldima
pleuvoir – plu – sadama
pouvoir – pu – saama, võima
prendre – pris – võtma
convaincre – convaincu – veenma
courir – couru – jooksma
craindre – craint – kartma
croire – cru – uskuma, mõtlema, arvama
cuire – cuit – keetma, keema
découvrir – découvert – avastama
descendre – descendu – laskuma, alla minema
détruire – détruit – hävitama
devenir – devenu – (millekski/kellekski) saama
dire – dit – ütlema
disparaître – disparu – kaduma
dormir – dormi – magama
écrire – écrit – kirjutama
élire – élu – (valimistel) valima
endormir – endormi – uinuma
entendre – entendu – kuulma
être – été – olema
faire – fait – tegema
falloir – fallu – pidama, kohustatud olema
interdire – interdit – (ära) keelama
lire – lu – lugema
mentir – menti – valetama
mettre – mis – panema
mourir – mort – surema
naître – né - sündima
produire – produit – tootma, põhjustama
promettre – promis – lubama, tõotama
recevoir – reçu – (kätte) saama
reconnaître – reconnu – ära tundma
rendre – rendu – tagastama
repartir – reparti – uuesti lahkuma
répondre – répondu – vastama
revoir – revu – jälle nägema
rire – ri – naerma
savoir – su - teadma
sentir – senti – tundma
servir – servi – teeni(nda)ma, serveerima, servima
sortir – sorti - väljuma
sourire – souri – naeratama
suffire – suffi – piisama
suivre – suivi – järgnema
surprendre – surpris – üllatama
tenir – tenu – hoidma
traduire – traduit – tõlkima
valoir – valu – midagi väärt olema
vendre – vendu – müüma
venir – venu – tulema
vivre – vecu – elama
voir – vu – nägema
vouloir – voulu – tahtma, soovima
3. être’iga pööratavad verbid ühilduvad soos ja arvus (naissoo lõpp –e, mitmuse lõpp –s), vaid
enesekohaste verbide puhul lisatakse enesekohane asesõna (me, te, se jne)
S’APPELER (être’iga, enesekohane - ühildub)
je me suis appelé(e)
tu t’es appelé(e)
il s’est appelé / elle s’est appelée
nime omama
nous nous sommes appelé(e)s
vous vous êtes appelé(e)(s)
ils se sont appelés / elles se sont appelées
DESSINER (avoir’iga – ei ühildu)
j’ai dessiné
tu as dessiné
il / elle a dessiné
joonistama
nous avons dessiné
vous avez dessiné
ils / elles ont dessiné
FUTUR PROCHE – LÄHITULEVIK
Moodustatakse: «aller» pöördelised vormid olevikus + pööratava verbi algvorm
PARLER
je vais parler
tu vas parler
il / elle va parler
rääkima
nous allons parler
vous allez parler
ils / elles vont parler
FUTUR SIMPLE – LIHTTULEVIK
Moodustatakse: verbi algvorm + tuleviku lõpud
FINIR
je finirai
tu finiras
il / elle finira
Erandtüved :
être
avoir
faire
aller
venir
lõppema, lõpetama
nous finirons
vous finirez
ils / elles finiront
ser_
aur_
fer_
ir_
viendr_
olema
omama
tegema
minema
tulema
voir
prendre
vouloir
savoir
pouvoir
verr_
prendr_
voudr_
saur_
pourr_
nägema
võtma
tahtma
teadma
saama, suutma