כתבי אנונה

Commentaires

Transcription

כתבי אנונה
‫רש־ומות‬
‫כתבי אנונה‬
284
‫אמנה בדבר השבתת סחר בלתי חוסי בסמים מסוכנים‬
‫בצירוה פרוטוקול החתימה וכתב סופי‬
.1936 ‫ ביוני‬26 ‫בג׳ניבה ב י ו ס‬
‫תוקנה בפרוטוקול‬
‫נחתמו‬
‫האמנה‬
.1946 ‫ ב ד צ מ ב ר‬11‫ ב־‬,‫ ניו יורק‬, ‫ש נ ח ת ס בלייק ס א כ ס ס‬
.1952 ‫ ב א ו ג ו ס ט‬15‫ה צ ט ר פ ת ל א מ נ ה ב־‬
.1952 ‫ב א ו ג ו ס ט‬
‫ישראל‬
15‫ל ת ו ק פ ה ל ג ב י ישראל ב־‬
‫נכנסה‬
,‫המקומות המודגשים בקווים מציינים את והתיקונים שהוכנסו ע״י הפרוטוקול שנחתם בלייק סאכסם‬
.1946 ‫ בדצמבר‬11‫ ב־‬,‫ניר יורק‬
(‫)תרגום‬
‫ אירלנד והדומי־‬,‫הוד מלכותו מלך בריטניה הגדולה‬
‫ קיסר הודו? הוד מל־‬,‫ניונים הבריטיים שמעבר לים‬
‫כותו מלך בולגריה? נשיא הממשלה הלאומית של‬
:‫הערה‬
‫אמנה‬
‫נשיאה הפדראלי של אוסטריה; הוד מלכותו מלך‬
‫בלגיה! נשיא רפובליקת מדינות! הברית של בראזילז‬
(‫)מקור‬
CONVENTION POUR LA REPRESSION
D U TRAFIC ILLICITE DES DROGUES
NUISIBLES, PROTOCOLE D E SIGNATÜRE E T A C T E FINAL.
CONVENTION *FOR T H E SUPPRESSION
OF T H E ILLICIT TRAFFIC IN DANGEROUS DRUGS, PROTOCOL OF SIGNATÜRE AND FINAL ACT.
AMENDES PAR L E PROTOCOLE SIGNE
A L A K E SUCCESS, NEW YORK, L E
11 DECEMBRE 1946.
AMENDED BY T H E PROTOCOL SIGNED
AT L A K E SUCCESS, NEW YORK, ON
11 DECEMBER, 1946.
Note: Le texte souligné indique les amendements
introduits par le Protocole signé à Lake Success,
New York, 11 décembre 1946:
Note: The underlined text indicates the amendments introduced by the Protocol signed at Lake
Success, New York, 11 December 1946.
Le Président fédéral d'Autriche; Sa Majesté
le Roi des Belges; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil ; Sa Majesté
le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des
Dominions britanniques au delà des mers,
Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des
The Federal President of Austria; His
Majesty the King of the Belgians; the
President of the Bepublic of the United
States of Brazil; His Majesty the King of
Great Bi'itain, Ireland and the British
Dominions beyond the. Seas, Emperor of
683
, ‫כחח ס ח ר כ?חי חוקי כ ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬1‫ ה׳־‬,inno ‫ — א מ נ ת ג ׳ נ י ב ה‬,0 ‫ כרר‬,281 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
­‫ רומניה» המועצה הפדרא‬:‫טוגלית ן הוד מלחותו מלך‬
;‫הסינית; נשיא רפובליקת קולומביה‬
»‫הציכסלובקית‬
‫הרפובליקה‬
‫לית ההלווטית; נשיא הרפובליקה‬
­‫נשיא רפובליקת קובה; הוד מלכותו מלך דניה ואיס‬
‫הוועד הפועל המרכזי של ברית המועצות? נשיא‬
­‫ל נ ד ; הוד מלכותו מלך מצרים; הפקיד שבידו הסמ‬
­‫רפובליקת אורוגואי» נשיא מדינות הברית של ונצו‬
­‫כות העליונה של רפובליקת אקואדור; נשיא הרפוב‬
,‫אלה‬
‫ליקה הספרדית ן נשיא הרפובליקה האסטונית ן נשיא‬
;‫הרפובליקה הצרפתית; הוד מלכותו מלך ההלנים‬
­‫ מצד אחד׳ להגביר א ת האמ‬,‫לאחר שהחליטו‬
­‫נשיא רפובליקת הונדוראס; הוד רוממותו עוצר ממ‬
‫צעים המכוונים להעניש עבירות על הוראות אמנת‬
­‫ל כ ת הונגריה! הוד מלכותו קיסר י פ ן ; נשיא מדי‬
‫ בינואר‬23‫האופיום הבינלאומית שנחתמה בהאג ב־‬
;‫נ ו ת הברית של מכסיקו; הוד רוממותו נסיך מונאקו‬
‫ והאמנה‬1925 ‫ בפברואר‬19‫ אמנת ג׳ניבה מ־‬,1912
?‫נשיא רפובליקת פנמה» הוד מלכותה מלכת הולנד‬
‫בדבר הגבלת ייצורם והסדרת הפצתם של סמים נר־‬
‫נשיא הרפובליקה הפולנית; נשיא הרפובליקה הפור־‬
Bulgares; le Président du Gouvernement
national de la République de Chine; le Président de la République de Colombie ; le
Président de la République de Cuba; Sa
Majesté le Roi de Danemark et l'Islande;
Sa Majesté le Roi d'Egypte; le Chargé du
Pouvoir suprême de la République de
l'Equateur ; le Président de la République
espagnole; le Président de la République
d'Estonie; le Président de la République
française; S'a Majesté le Roi des Hellènes;
le Président de la République de Honduras;
Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté l'Empereur
du Japon; le Président des Etats-Unis du
Mexique; Son Altesse sérénissime le Prince
de •Monaco ; le Président de la République de
Panama; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
le Président de la République de Pologne ;
le Président de la République portugaise;
Sa Majesté le Roi de Roumaine; le Conseil
fédéral suisse ; le Président de la République
tchécoslovaque; le Comité central exécutif
de l'Union des Républiques soviétiques socialistes ; le Président de la République de
l'Uruguay; le Président des Etats-Unis de
Venezuela;
India; His Majesty the King of the Bul­
garians; the President of the National
Government of the Republic of China; the
President of the Republic of Colombia; the
President of the Republic of Cuba; His
Majesty the King of Denmark and Iceland;
His Majesty the King of Egypt; the Official
entrusted with the Supreme Power of the
Republic of Ecuador; the President of the
Spanish Republic; the President of the
Republic of Estonia; the President of the
French Republic; His Majesty the King of
the Hellenes; the President of the Repub­
lic of Honduras; His Serene Highness the
Regent of the Kingdom of Hungary; His
Majesty the Emperor of Japan; the Pre­
sident of the United States of Mexico; His
Serene Highness the Prince of Monaco; the
President of the Republic of Panama; Her
Majesty the Queen of the Netherlands; the
President of the Republic of Poland; the
President of the Portuguese Republic; His
Majesty the King of Roumania; the Swiss
Federal Council; the President of the
Czechoslovak Republic; the Central Ex­
ecutive Committee of the Union of Soviet
Socialist Republics; the President of the
Republic of Uruguay; the President of the
United States of Venezuela,
Ayant résolu, d'une part, de renforcer
les mesures destinées à réprimer les infractions aux dispositions de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye
le 23 janvier 1912, de la Convention signée
à Genève le 19 février 1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants,
Having resolved, on the one hand, to
strengthen the measures intended to penalise
offences contrary to the provisions of the
International Opium Convention signed at
The Hague on January 23rd, 1912, the
Geneva Convention of February 19th, 1925,
and the Convention for limiting the Man­
ufacture and regulating the Distribution
.‫תי חוקי ב ס מ י ם מסוכנים‬5‫ ה׳טבחת ס ח ר ב‬,1(<.‫ר‬0 ‫ — א מ נ ח נ ׳ נ י ב ה‬,0 ‫ כ ר ך‬,2&4 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
684
:‫הוד מלכותו מלך בלגיה‬
‫ ומצד‬,1931 ‫ ביולי‬13‫קוטיים שנחתמה בג׳ניבה ב־‬
‫יועץ משפטי של המיניסטריון‬.,‫מר מורים בודקן‬
‫ בדרכים היעילות ביותר בנסיבות‬,‫שני —־ להילחם‬
‫ פרופסור באוניברסיטת‬,‫לעניני חוץ ולסחר חוץ‬
‫ בסחר בלתי־חוקי בסמים ובחמרים הנידונים‬,‫השעה‬
.‫גיניבה‬
,‫באמנות האמורות‬
:‫מינו כמיופי כוחם‬
:‫נשיא רפובליקת מדינות הברית של ברזיל‬
.‫ מזכיר הצירות‬,‫מר גיורגה לטור‬
­‫ אירלנד והדומי‬,‫הוד מלכותו מלך בריטניה הגדולה‬
.‫ קיסר הודו‬,‫ניונים הבריטיים שמעבר לים‬
:‫הנשיא הפדראלי של אוסטריה‬
,‫ נציג ק ב ע בחבר הלאומים‬,‫מ ר אמריך פליגל‬
‫שליח מיוחד וציר מוסמך ז‬
‫בשם בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית וכל חלקי‬
­‫של המש‬.‫ סגן נשיא לשעבר‬,‫ד״ר ברונו שולץ‬
‫בחבר‬
‫הקיסרות‬
‫ נציג אוסטריה בוועד היעוץ לענ־‬,‫ט ר ה הוינאית‬
:‫הלאומים‬
.‫יני סחר באופיום ושאר סמים מסוכנים‬
‫הבריטית שאינם חברים נפרדים‬
signée à Genève le 13 juillet 1931, et, d'autre
part, de combattre, par les moyens les plus
efficaces! dans les circonstances actuelles, le
trafic illicite des drogues et substances visées par ces Conventions,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires :
of Narcotic Drugs signed at Geneva on July
13th, 1931, and, on the other hand, to com­
bat by the methods most effective in the pre­
sent circumstances the illicit traffic in the
drugs and substances covered by the above
Conventions,
Have appointed as their Plenipoten­
tiaries :
Le Président fédéral d'Autriche :
M. Emerich Pflùgl, Représentant permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
The Federal President of Austria:
M. Emerich Pfliigl, Permanent Repre­
sentative to the League of Nations, En­
voy Extraordinary and Minister Pleni­
potentiary;
Le Dr Bruno Schultz, ancien Vice-Prér
sident de la Police de Vienne, Représentant de l'Autriche à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres
drogues nuisibles.
Dr. Bruno Schultz, former Vice-Presi­
dent of the Vienna Police, Representa­
tive of Austria on the Advisory Com­
mittee on Traffic in Opium and Other
Dangerous Drugs
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Maurice Bourquin, Conseiller juridique du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Professeur à l'Université de Genève.
His Majesty the King of the Belgians :
M. Maurice Bourquin, Legal Adviser
of the Ministry of Foreign Affairs and
External Trade, Professor at the Uni­
versity of Geneva.
Le Président de la République des EtatsUnis du Brésil :
The President of the Republic of the United
States of Brazil:
M. Jorge Latour, Secrétaire de légation.
M. Jorge Latour, Secretary of Legation.
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au
delà des mers, Empereur des Indes :
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande
du Nord, ainsi que toutes parties de
l'Epire britannique non membres séparés de la Société des Nations :
685
His
Majesty the King of Great Britain,
Ireland and the British Dominions be­
yond the Seas, Emperor of India:
For Great Britain and Northern Ire­
land and all parts of the British Em­
pire which are not separate Members
of the League of Nations :
. ‫ ה׳טכחת ס ח ר י ? ת חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,‫ו‬0.‫ר‬0 ‫ — א מ נ ת ג ׳ נ י כ ה‬.0 ‫ כ ר ד‬,284 ‫כ פ כ י &מנה‬
:‫בשם הודו‬
‫ יועץ משפטי למיניסטריון‬,‫אוסקר פולט דאוםון‬
‫ סגן נשיא הוועד היעוץ‬,‫גורדון םיידי הדדי‬
.‫לעניגי סחר באופיום ושאר סמים מסוכנים‬
:‫הוד מלכותו מלך בולגריה‬
? ‫הפנים‬
‫ נציג הממלכה המאו־‬,‫מג׳ור ויליאם יואט קולס‬
‫י חדת בוועד היעוץ לעניני סחר באופיום ושאר‬
‫ ציר ק ב ע בחבר־הלאו־‬,‫מר ניקולאם מומצ׳ילוף‬
.‫סמים מסוכנים‬
­‫ שליח מיוחד וציר מוסמך במועצה הפדרא‬,‫מים‬
:‫בשם הדומיניון קנדה‬
.‫לית ההלווטית‬
:‫נשיא הממשלה הלאומית של הרפובליקה הסינית‬
‫ ראש אגף של מחלקת‬,‫ שדמן‬.‫ ל‬.‫ ה‬.‫הקולונל צ‬
­‫ מנהל לשכת הקבע של המש‬,‫ד״ר׳ הו צ׳י־צאי‬
‫ נציג קנדה בוועד‬,‫הפנסיות והבריאות הלאומית‬
‫ שליח מיוחד וציר מוסמך‬,‫ל ח ת לחבר הלאומים‬
‫היעוץ לעניני סחר באופיום ושאר סמים מ ס ר‬
.‫למועצה הפדראלית ההלווטית‬
.‫כנים‬
M. Oscar Follett Dowson, C.B.E.,
Conseiller juridique au Ministère
de l'Intérieur;
Oscar Follett Dowson, Esq., C.B.E.,
Legal Adviser to the Home Office;
Le major "William Hewett Coles,
D.S.O., Représentant du RoyaumeUni à la Commission consultative du
trafic de l'opium et autres drogues
nuisibles.
Major William Hewett Coles, D.S.
0. , Representative of the United
Kingdom on the Advisory Commit­
tee on Traffic in Opium and Other
Dangerous Drugs.
Pour le Dominion du Canada :
Le colonel C.H.L. Sharman, C M . G . ,
C.B.E., Chef de la Division des narcotiques au Département des Pensions et de la Santé publique et Représentant du Canada à la Commission consultative du trafic de l'opium
et autres drogues miisibles.
For the Dominion of Canada :
Colonel C.H.L. Sharman, C.M.G.,
C.B.E., Chief of the Narcotic Div­
ision of the Department of Pensions
and National Health, Representa­
tive of Canada on the Advisory
Committee on Traffic in Opium and
Other Dangerous Drugs.
Pour l'Inde:
M. Gordon Sidey Hardy, C.I.E.,
I.C.S., Vice-Président de la Commission consultative du trafic de l'opium
et autres drogues nuisibles.
For India:
Gordon Sidey Hardy, Esq., C L E . ,
1. C.S., Vice-Chairman of the Ad­
visory Committee on Traffic in
Opium and Other Dangerous Drugs.
Sa Majesté le Roi des Bulgares :
M. Nicolas Momtchiloff, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.
His Majesty the King of the Bulgarians.
M. Nicolas Momtchiloff, Permanent De­
legate to the League of Nations, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipo­
tentiary to the Swiss Federal Council.
Le Président du Gouvernement national de
la République de Chine :
The President of the National Government
of the Republic of China:
Le Dr Hoo Chi-Tsai, Directeur du Bureau permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire près le Conseil fédéral
suisse.
Dr. Hoo Chi-Tsai, Director of the Per­
manent Office of the Delegation to the
League of Nations, Envoy Extraordina­
ry and Minister Plenipotentiary to‫ ׳‬the
Swiss Federal Council.
,‫ היטכחת ס ח ר ב י ת י חוקי ב ס מ י ם מסוכנים‬,1030 ‫• — א מ נ ת ג׳ניבה‬0 ‫ כ ר ד‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
686
-
..
. . .
‫־ חיי‬
‫הפקיד שבידו הסמכות העליונה של רפובליקת אקוא־‬
:‫דור‬
‫ מזכיר משלחת‬,‫מר אליחנדרו גסטלו קונצ׳זז‬
.‫ קונסול כללי בג׳ניבה‬,‫הקבע לחבר הלאומים‬
:‫נשיא הרפובליקה הספרדית‬
‫ ראש אגף ליד המי־‬,‫מר חוליו קסארס אי סאנחז‬
‫ נציג ספרד בוועד הייעוץ‬,‫ניסטריון לעניני חוץ‬
. .‫לעניני סחר באופיום ושאר סמים מסוכנים‬
:‫נשיא הרפובליקה האםטונית‬
­‫ מ״מ ציר קבע בחבר הלאו‬,‫מר יוהאנס קודאר‬
.‫מים‬
:‫נשיא הרפובליקה קולומביה‬
‫ מזכיר משלחת הקבע לחבר‬,‫מר רפאל גיזאדו‬
^‫הלאומים‬
:‫נשיא הרפובליקה קובה‬
,‫ ציר קבע לחבר הלאומים‬,‫מר גילרמו דה בלאנק‬
‫שליח מיוחד וציר מוסמך למועצה הפדראלית‬
.‫ההלווטית‬
:‫הוד מלכותו מלך דניה ואיסלנד‬
,‫ ציר ק ב ע לחבר הלאומים‬,‫מר ויליאם בורברג‬
.‫שליח מיוחד וציר מוסמך‬
:‫הוד מלכותו מלך מצרים‬
­‫ מנהל לשכת המ‬,‫ יועץ מלכותי‬,‫מר אדגר גורה‬
.‫ אלכסנדריה‬,‫דינה ליישוב תביעות‬
Le Président de la République de Colombie :
M. Rafael Guizado, Secrétaire de la
Délégation permanente près la Société
des Nations.
The President of the Republic of Colombia:
M. Rafael Guizado, Secretary of the
Permanent Delegation to the League of
Nations.
Le Président de la République de Cuba :
M. Guillermo de Blanck, Délégué permanent près la Société des Nations, En
voyc extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.
M. William Borberg, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
The President of the Republic of Cuba:
M. Guillermo de Blanck, Permanent
Delegate to the League of Nations, En­
voy Extraordinary and Minister Ple­
nipotentiary to the Swiss Federal Coun­
cil.
His 'Majesty the King of Denmark and Ice­
land :
M. William Borberg, Permanent De­
legate to the League of Nations, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipo­
tentiary.
Sa Majesté le Roi d'Egypte :
M. Edgar Gorra, Conseiller royal, Directeur du contentieux de l'Etat, à
Alexandrie.
His Majesty, the King of Egypt:
M. Edgar Gorra, Royal Adviser, "Directeur du contentieux de l'Etat",
Alexandria.
Le Chargé du Pouvoir suprême de la République de l'Equateur:
. M. Alejandro Gastelu Concha, Secrétaire de la Délégation permanente près
la Société des Nations, Consul général
. à Genève.
The
Le Président de là République espagnole:
M. Julio Casares y Sânchez, Représentant de l'Espagne à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres
drogues nuisibles, Chef de Section au
Ministère des Affaires étrangères.
The President of the Spanish Republic:
M. Julio Casares y Sánchez, Head of
Section at the Ministry of Foreign Affairs, Representative of Spain on the
Advisory Committee on Traffic in Opium
and Other Dangerous Drugs.
Le Président de la République d'Estonie:
M. Johannes Kodar, Délégué permanent
a.i. près la Société des Nations.
The President of the Republic of Estonia:
M. Johannes Kodar, Permanent Delegate a.i. to the League of Nations.
Sa Majesté le Roi de Danemark et ,d'Islande ‫׳‬.
687
Official entrusted with the Supreme
Power of the Republic of Ecuador:
M. Alejandro Gastelú Concha, Secretary
of the Permanent Delegation to the
League of Nations, Consul-General in
Geneva.
. ‫י חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬.‫תי‬5‫ ה ש ב ח ת ס ח ר ב‬,1036 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כרד‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
1 ‫נשיא רפובליקת'הובדויר^ם‬
*‫ ציר קבע בחבר הלאו‬,‫ד״ר חוליאן לופם פינדה‬
.‫ מנהל עניני הצירות בפאריס‬,‫נןים‬
:‫הוד רוממותו עוצר ממלכת הונגריה‬
‫מר לסלו דה ולקים׳ ראש המשלחת המלכותית‬
‫ שליח מיוחד וציר מוסמך‬,‫בחבר הלאומים‬
.‫במועצה הפדראלית ההלווטית‬
:‫הוד מלכותו קיסר יפן‬
‫ שליח מיוחד וציר מוסמך‬,‫ מר מאסה־אקי הוטה‬.
.‫במועצה הפדראלית ההלווטית‬
:‫נשיא מדינות הברית של מכסיקו‬
:‫נשיא הרפובליקה הצרפתיונ‬
‫ תת־מנהל‬,‫•מר ורשר דה רפי׳ ציר מיופה כוח‬
‫לשכת החותם ולשכת התביעות במיניםטריון‬
‫לעניני חוץ ז‬
.‫ הקונסול הכללי של צרפת‬,‫מר גםטון בורגואה‬
:‫הוד מלכותו מלך ההלנים‬
‫ ציר קבע בחבר הלאו־‬,‫מר ראול ביביקה־רוזטי‬
!‫ שליח מיוחד וציר מוסמך‬,‫מים‬
‫ מזכיר ראשון במשלחת‬,‫מר אלכסנדר קונטומם‬
.‫הקכע לחבר הלאומים‬
‫ מזכיר משלחת הקבע בחבר‬,‫מ ר מנואל טלו‬
Le Président de la République française :
M. Verchère de Reffye, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur du contentieux et des chancelleries au Ministère
des Affaires étrangères;
The President of the French Republic:
M. Verchére de Reffye, Minister Plenipotntiary, "Sous-Directeur des chancelleries et du contentieux" at the Ministry of Foreign Affairs;
M. Gaston Bourgois, Consul général de
France.
M. Gaston Bourgois, Consul-General of
France.
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Raoul Bibica-Rosetti, Délégué permanent près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;
His Majesty the King of the Hellenes:
M, Raoul Bibica-Rosetti, Permanent
Delegate to the League of Nations, E n
voy Extraordinary and Minister Plenir
potentiary;
M. Alexandre Contournas, Premier Secrétaire de la Délégation permanente
près la Société des Nations.
M. Alexandre Contoumas, First Secretary of the Permanent Delegation to the
League of Nations.
Le Président de la République de Honduras:
Le Dr Julian Lôpez Pineda, Délègue
permanent près la Société des Nations,
Chargé d'Affaires à Paris.
The President of the Republic of Honduras:
Dr. Julián López Pineda, Permanent
Delegate to the League of Nations,
Charge d'Affaires in Paris.
Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie :
His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary :
M. Lâszlô de Velics, Chef de la Délégation royale près la Société des Nations,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral
SuiSHC.
M. László de Velics, Chief of the Royal
Delegation to the League of Nations,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council.
Sa Majesté l'Empereur du Japon :
M. Massa-aki Hotta, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse.
His Majesty the Emperor of Japan :
M. Massa-aki Hotta, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to
the Swiss Federal Council.
Le Président des Etats-Unis du Mexique :
The
M. Manuel Tello, Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des
v
:
President of the United States of
Mexico:
M. Manuel Tello, Secretary of the Permanent Delegation to the League of Na-
. ‫תי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬5‫ ה ש ב ח ת ס ח ר ב‬,1036 ‫— א מ נ ת ג׳ניבה‬- .9 ‫ ברר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
688
:‫ עמר לעורך במי־‬,‫ בלרץ ואז בלוקלנד‬.‫יונקיר ד‬
.‫גיסטדיון לעניני חוץ‬
‫ ראשון של שירות החוץ המכ־‬$‫ מזכי‬,‫הלאומים‬
‫ נציג מכסיקו בוועד הייעוץ לעניני סחר‬,‫סיקאי‬
.‫באופיום ובשאר סמים מסוכנים‬
:‫נשיא הרפובליקה הפולנית‬
‫מיניסטר לשעבר לעניני‬, ,‫ד״ר ויטולד חודזקו‬
‫ יו״ר ועד הייעוץ לעניני ס ח ר באופיום‬,‫הבריאות‬
.‫ובשאר סמים מסוכנים‬
:‫נשיא הרפובליקה הפורטוגלית‬
‫ ציר ק ב ע בחבר‬,‫ד״ר אוגוםטו ד ה וסקונםלוס‬
‫ ציר מוסמך ז‬,‫הלאומים‬
­‫פרופסור יוזה קאירו דה מאטד* רקטור אוניבר‬
.‫סיטת ליסבון‬
:‫הוד רוממותו נסיך מונאקו‬
.‫ קונסול כללי בג׳ניבה‬,‫מר קםאוויה־ז׳והן ריזין‬
:‫נשיא רפובליקת פאנאמה‬
.‫ד״ר ארנםטו הופמן׳ ציר קבע בחבר הלאומים‬
:‫הוד מלכותה מלכת הולנד‬
‫ יועץ ממשלת הולנד בשאלות‬/‫ דלגורז‬.‫ ה‬.‫מר י‬
‫ נציג הולנד בוועד הייעוץ‬,‫אופיום בינלאומיות‬
. »‫לעניני ס ח ר באופיום ושאר סמים מסוכנים‬
Nations, Premier Secretaire du Service
extérieur mexicain, Représentant du Mexique à la Commission consultative du
trafic de l'opium et autres drogues nuisibles!.
tions, First Secretary of the Mexican
Foreign Service,, Representative of
Mexico on the Advisory Committee on
Traffic in Opium and Other Dangerous
Drugs.
Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco:
M. Xavier-John Raisin, Consul général
a Genève.
His Serene Highness the Prince of Monaco :
M. Xavier-John Raisin, Consul-General
at Geneva.
Le Président de la République de Panama :
Le Dr Ernesto Hoffmann, Délégué permanent près la Société des Nations.
The President of the Republic of Panama :
Dr. Ernesto Hoffmann, Permanent Delegate to the League of Nations.
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
M. J . H . Delgorge, Conseiller du Gouvernement des Pays-Bas pour les questions internationales en matière d'opium,
Représentant des Pays-Bas à la Commission consultative du trafic de l'opium
et autres drogues nuisibles ;
Her Majesty the Queen of the Netherlands :
M. J . H . Deigorge, Adviser of the Netherlands Government on international
opium questions, Netherlands Representative on the Advisory Committee on
Traffic in Opium and Other Dangerous
Drugs;
Le Jonkheer G. Beelaerts van Blokland,
Rédacteur adjoint au Ministère des Affaires étrangères.
Jonkheer G. Beelaerts van Blockland,
Assistant Editor to the Ministry of Foreign Affairs.
Le Président de la République de Pologne :
\ Le Dr Witold Chodzko, ancien Ministre
de la Santé publique, Pi-ésident de la
Commission consultative du trafic de
l'opium et autres drogues nuisibles.
The ‫ ־‬President of the Republic of Poland :
Dr. Witold Chodzko, Former Minister
of Public Health, Chairman of the Ad­
visory Committee on Traffic in Opium
and Other Dangerous Drugs.
Le Président de la République portugaise :
Le Dr Augusto de Vasconcellos, Délégué permanent près la Société des Nations, Ministre plénipotentiaire;
The President of the Portuguese Republic:
Dr. Augusto de Vasconcellos, Permanent
Delegate to the League of Nations, Min­
ister Plenipotentiary;
Le professeur José Caeiro da Matta,
Recteur de l'Université de Lisbonne.
Professor José Caeiro da Matta, Rector
of the University of Lisbon.
689
. ‫ ה ש ב ח ח ס ח ר ב?תי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,‫נ‬0‫ו׳‬6 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ד‬,28-1 ‫כ ת ב י א מ ג ח‬
•‫ י‬:‫הוד מלכותו'מלך רומניה‬
:‫ המועצות‬# ‫הוועד הפועל המרכזל של ב ר י‬
‫ יועץ משפטי ליד הקומי־‬,‫מר ז׳ורז׳ לאשקביץ‬
‫ שליח מיוחד וציר‬,‫מר קונסטנטין אנטוניאדה‬
.‫םריון העממי לעניגי חוץ‬
,‫מוסמך בחבר הלאומים‬
:‫נשיא רפובליקת אורוגואי‬
:‫המועצה הפדראלית ההלווטית‬
‫ שליח מיוחד וציר מוסמך‬,‫מר ויקטור בנאווידם‬
‫ ראש אגף דזבר‬,‫ יועץ הצירות‬,‫מר קמיל גורדה‬
!‫במועצה הפדראלית ההלווטית‬
.‫הלאומים במחלקה המדינית הפדראלית‬
‫ שליח מיוחד וציר‬,‫ד י ר אלפרדו דה קאםטרו‬
:‫נשיא הרפובליקה הצ׳כוסלובאקית‬
­‫מוסמך אצל הוד מלכותו מלך בלגיה והוד מל‬
‫כותה מלכת הולנד׳ נציג אורוגואי בוועד הייעוץ‬
‫ יועץ במיניםטריון המשי‬,‫ד״ר אנטונין קוקאל‬
.‫מסוכנים‬, ‫לעניני סחר באופיום ושאר סמים‬
.‫פטים‬
Sa Majesté le Roi de Roumanie :
His Majesty the King of Roumania:
!
M. Constantin Antoniade, Envoy Extra­
ordinary and Minister Plenipotentiary
to the League of Nations.
M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Société des Nations.
Le Conseil fédéral suisse :
*
The SAviss Federal Council:
M. Camille Gorgé, Conseiller de légation, Chef de la Section de la Société
des Nations au Department politique
fédéral.
M. Camille Gorge, Counsellor of Lega­
tion, Chief of the League of Nations
Section at the Federal Political Depart­
ment.
‫׳‬
Le Président de la République tchécoslovaque :
The President of the Czechoslovak Republic :
Le Dr Antonin Koukal, Conseiller au
Ministère de la Justice.
Dr. Antonin Koukal, Adviser at the
Ministry of Justice.
Le Comité central exécutif de l'Union des
Republiques soviétiques socialistes :
The
Central Executive Committee of the
Union of Soviet Socialist Republics:
M. Georges Lachkevitch, Conseiller juridique au Commissariat du peuple pour
- les Affaires Etrangères.
M. Georges Lachkevitch, Legal Adviser
at the People's Commissariat for For­
eign Affairs.
Le Président de la République de !l'Uruguay :
M. Victor Benavides, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Conseil fédéral suisse ;
The President of the Republic of Uruguay:
Le Dr Alfredo de Castro, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
près Sa Majesté le Roi des Belges et
près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Représentant de l'Uruguay à la Commission consultative du trafic de l'opium et
autres drogues nuisibles.
Dr. Alfredo de Castro, Envoy Extra­
ordinary and Minister Plenipotentiary
to His Majesty the King of the Belgians
and to Her Majesty the Qusen of the
Netherlands, Representative of Urugu­
ay on the Advisory Committee on Traffic
in Opium and Other Dangerous Drugs.
M. Victor Benavides, Envoy Extra­
ordinary and Minister Plenipotentiary
to the Swiss Federal Council;
-.‫ ה ^ ב ת ח ס ח ר ב?תי ח ו ק י ב ס מ י ם מסוכנים‬,1030 ,‫ — א מ נ ת נ׳ניבר‬.*< ‫ ברר‬,284 ‫כ ת ב י אמנה‬
690
‫ בפברואר‬19 ‫ ואמנות ג׳ניבה מיום‬1912 ‫ בינואר‬23
.1931 ‫ ביולי‬13 ‫ ומיום‬1925
‫ המילה ״הפקה״ מציינת פעולת‬,‫לעניני אמנה זו‬
:‫•• נשיא מדינות הברית של ונצואלה‬.
,‫ ציר ק ב ע בחבר הלאומים‬,‫מר מנואל ארוצ׳ה‬
.2
‫ שהוא‬,‫הפרדה של סם נרקוטי מהחומר או מהתרכובת‬
‫ פעולה שאינה גוררת ייצור או שי־‬,‫מהווה חלק מהם‬
,‫שליח מיוחד וציר מוסמך‬
­‫ לאחר שהגישו את כתבי ההאמנה שלהם שנמ‬,‫והללו‬
‫ הגדרה זו של‬.‫נוי צורה של ממש במלוא מובן המלה‬
­‫ באו לכלל הסכמה בנוגע להו‬,‫צאו ערוכים כשורה‬
‫המלה ״הפקה״ אינה מכוונת לכלול א ת התהליכים‬
—:‫ראות הבאות‬
,‫שבאמצעותם מקבלים אופיוים גלמי מפרג האופיום‬
1
.‫מאחר שתהליכים אלה כלולים במונח ״ייצור״‬
‫ס ע י ף‬
‫ <׳םמים נרקוטיים״ יהיו רואים אותם‬,‫באמנה זו‬
.
.1
2 ‫ם ע י ף‬
‫במשמעות הסמים והתמרים שעליהם חלות עכשיו‬
‫כל אחת מהמדינות המתקשרות מסכימה לחוקק את‬
‫או עשויות לחול לאחר מכן הוראות אמנת האג מיום‬
• Le •Président des Etats-Unis du Venezuela:
The
President of the. United States of
Venezuela:
lesquels, après avoir produit leurs pleins
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes :
M. Manuel Arocha, Permanent Dele­
gate to the League of Nations, Envoy
Extraordinary! and Minister Plenipo­
tentiary.
who, having produced their full powers,
found in good and due form, have agreed
on the following provisions :
ARTICLE PREMIER
ARTICLE 1
‫־‬1. Dans la présente Convention, on entend
par "stupéfiants" les drogues et substances
auxquelles s'appliquent ou s'appliqueront
les dispositions de la Convention de L a
Haye du 23 janvier 1912 et des Conventions
de Genève du 19 février 1925 et du 13 juillet
1. In the present Convention, "narcotic
drugs" shall be deemed to mean the drugs
and substances to which the provisions of
the Hague Convention of January 23rd,
1912, and the Geneva Conventions of Feb­
ruary 19th, 1925, and July 13th, 1931, are
now or hereafter may be applicable.
M. Manuel Arocha, Délégué permanent
près la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,
1931.
2. Aux termes de la présente Convention,
on entend par "extraction" l'opération par
laquelle on sépare un stupéfiant de la substance ou du composé dont i l fait partie,
sans qu'il y ait fabrication ou transformation proprement dites. Cette définition du
mot "extraction" ne vise pas les procédés
par lesquels on obtient l'opium brut du pavot à opium, ces procédés étant couverts par
le terme "production".
5
2. For the purposes of the present Con­
vention, the word "extraction" connotes an
operation whereby a narcotic drug is separ­
ated from the substance or compound of
which it forms part, without involving any
actual manufacture or conversion properly
so called. This definition of the word "ex­
traction" is not intended to include the
processes whereby raw opium is obtained
from the opium poppy, these being covered
by the term "production".
ARTICLE 2
ARTICLE 2
Chacune des Hautes Parties contractantes
s'engage à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrement, et
notamment de prison ou d'autres peines
Each of the High Contracting Parties agrees
to make the necessary legislative provisions
for severely punishing, particularly by im­
prisonment or other penalties of depriva-
691
.‫ ה׳טבחת ס ח ר ב?תי חוקי ב ס מ י ם מסובנים‬,1030 ,‫ — א מ נ ת ג׳ניבר‬.0 ‫ ב ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א ט נ ה‬
3
‫ס ע י ף‬
‫המדינות המתקשרות שיש להן שיפוט אקסטראטרי־‬
‫טוריאלי בשטח ארצה של מדינה מתקשרת אחרת‬
­‫מקבלות על עצמן לחוקק א ת הוראות החוק הדרו‬
‫ האשמים‬,‫שות על מ נ ת להטיל על אותם מאזרחיהן‬
­‫בתחומי שטח־הארץ ההוא בעבירה מהעבירות המפו‬
‫ עונש חמור לפחות כעונש שהיה‬,2 ‫רטות בסעיף‬
.‫מוטל אילו בוצעה העבירה בשטח ארצן שלהן‬
,‫ההוראות הדרושות על מ נ ת להטיל עונשים חמורים‬
,‫ביהוד _מאסר או ^ענשנם_אהכים״ש<^^ילת חופש‬
‫*־־‬:‫ היינו‬,‫על המעשים הבאים‬
‫י‬
,‫ שינוי צורתם‬,‫)א( ייצורם של סמים נרקוטיים‬
‫געתם_לממרה׳‬.‫ ה‬,‫ הגשתם‬,‫ ה^קתם‬, ^ ‫ " ה כ נ‬, ‫ה פ ק ת ם‬
,‫ מסירתם בכל תנאים שהם‬,‫ מכירתם‬,‫ קנייתם‬,‫הפצתם‬
‫ יבואם‬,‫ הובלתם‬,‫סרסרות ב ה ס ד מ ש ל ו ח ס בטרנזיט‬
‫ויצואם בניגוד להוראות האמנות האמורות ז‬
‫בעבירות המפורטות‬
4 ‫ם ע י ף‬
‫)ב( השתתפות במתכווין‬
‫בסעיף זה ז‬
­‫)ג( קשר לעבור כ ל עבירה מהעבירות האמו‬
­‫ בארצות שו‬2 ‫אם בוצעו המעשים המפורטים בסעיף‬
‫נ ו ת יהיו רואים כ ל אחד מן המעשים האלה כעבירה‬
.‫נפרדת‬
!‫רות‬
‫ בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק‬,‫ וכן‬,‫)ד( נםיונות‬
.‫ מעשי־הכנה‬,‫הארצי‬
privatives de liberté, les faits suivants, à
savoir:
a) La• fabrication, la transformation,
l'extraction, la préparation, la détention,
l'offre, la mise en vente, la distribution,
l'achat, la vente, la cession à quelque titre
que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition
en transit, le transport, l'importation et
l'exportation des stupéfiants contraires aux
stipulations desdites conventions;
b) La participation intentionnelle aux
faits visés dans cet article ;
c) L'association ou l'entente en vue de
l'accomplissement d'un des faits visés cidessus;
(l) Les tentatives et, dans les conditions
prévues par la loi nationale, les actes préparatoires.
tion of liberty, the following acts—namely:
( a ) The manufacture, conversion, ex­
traction, preparation, possession, offering,
offering for sale, distribution, purchase,
sale, delivery on any terms whatsoever, brokage, despatch, despatch in transit, transport,
importation and exportation of narcotic
drugs, contrary to the provisions of the said
Conventions;
( b ) Intentional participation in the of­
fences specified in this Article;
(‫׳‬.) Conspiracy to commit any of the
above-mentioned offences;
( d ) Attempts and, subject to the condi­
tions prescribed by national law, prepara­
tory acts.
ARTICLE 3
ARTICLE 3
Les Hautes Parties contractantes qui possèdent une juridiction extraterritoriale sur
le territoire d'une autre Haute Partie contractante s'engagent à édicter les dispositions, législatives nécessaires pour punir
leurs ressortissants s'étant rendus coupables
sur ce territoire de tout fait visé à L'article
2, au moins aussi sévèrement que si le fait
avait été commis sur leur propre territoire.
The High Contracting Parties who possess
extra-territorial jurisdiction in the territory
of another High Contracting Party under­
take to enact the necessary legislative pro­
visions for punishing such of their nationals
as are guilty within that territory of any!
offence specified in Article 2 at least as
severely as if the offence had been com­
mitted in their own territory.
ARTICLE 4
ARTICLE 4
Si des faits rentrant dans les catégories visées à l'article 2 sont commis dans des pays
différents, chacun d'eux sera considéré comme une infraction distincte.
Each of the acts specified in Article 2 shall,
if committed in different countries, be con­
sidered as a distinct offence. -
, ‫י ח ו ק י ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬1‫ו‬5‫ ה׳טבתת ס ח ר ב‬,1030 ‫ א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬. — .9 ‫ כ ר ך‬,284 ‫כ ת נ י א מ נ ה‬
692
? ‫ס ע י ף‬
5 ‫ם' ע י ף‬
.1
,‫המדינות המתקשרות שדיניהן מסדירים את הגידול‬
‫אזרחים וחזרו אזרחים לשטח־ארצם שלהם לאחר‬
‫ יקבעו‬,‫האיסוף והייצור לשם השגת סמים נרקוטיים‬
‫שביצעו בחו״ל עבירה מן העבירות הנזכרות בסעיף‬
‫כיוצא בזה ענשים חמורים על כל עבירות על הדינים‬
‫ יועמדו לדין וייענשו כדרך שהיו מועמדים לדין‬,2
.‫האלה‬
‫בארצות שבהן אין מכירים בעקרון של הסגרת‬
‫ונענשים אילו_בוצעה העביר^בשטחןהארץ האמור׳‬
6
­‫ואפילו רכש העבריין את אזרחותו לאחר ביצוע הע‬
‫ארצות המכירות בעקרון של הכרה בינלאומית בהרי‬
.‫בירה‬
‫ אי‬,‫ במקרה כיוצא בזה‬,‫אין הוראה זו חלה אם‬
.2
.‫אפשר להיענות לבקשת הסגרתו של אזרח־חוץ‬
‫ם ע י ף‬
,‫ בכפוף לתנאים שנקבעו בדיניהן‬,‫פות יכירו‬.‫עבמ״קוד‬,52‫״‬-;
‫ לצורך‬,2 ‫בהרשעות חוץ על עבירות הנזכרות בסעיף‬
.‫קביעת עברינות מועדת‬
ARTICLE 5
ARTICLE 5
Les Hautes Parties contractantes dont la loi
nationale réglemente la culture, la récolte
et la production en vue de l'obtention des
stupéfianfei, rendront de même sévèrement
punissable toute infraction à cette loi.
The High Contracting Parties, whose na­
tional law regulates cultivation, gathering
and production with a view to obtaining
narcotic drugs, shall likewise make severely
punishable contraventions thereof.
ARTICLE 6
ARTICLE 6
Les pays qui admettent le principe de la
récidive internationale reconnaissent, dans
les conditions prévues par la loi nationale,
comme génératrices d'une telle récidive, les
condamnations étrangères prononcées du
chef de l'un des faits visés à l'article 2.
In countries where the principle of the in­
ternational recognition of previous convic­
tions is recognised, foreign convictions for
the offences referred to in Article 2 shall,
subject to the conditions prescribed by the
domestic law, be recognised for the purpose
of establishing habitual criminality.
ARTICLE 7
ARTICLE 7
1. Dans les pays qui n'admettent pas le
principe de l'extradition des nationaux, les
ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s'être rendus coupables à l'étranger de tout fait visé à l'article 2, doivent être poursuivis et punis de
la même manière que si le fait avait été
commis sur ledit territoire, et cela même
dans le cas où le coupable aurait acquis sa
nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction.
1. In countries where the principle of the
extradition of nationals is not recognised,
nationals who have returned to the territory
of their own country, after the commission
abroad of any of the offences referred to
in Article 2, shall be prosecuted and punish­
ed in the same manner as if the offence had
been committed in the said territory, even
in a case where the offender has acquired his
nationality after the commission of the of­
fence.
2. Cette disposition n'est pas applicable
si, dans un cas semblable, l'extradition d'vm
étranger ne peut pas être accordée.
2. This provision does not apply if, in a
similar case, the extradition of a• foreigner
cannot be granted.
693
. ‫ תי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,‫ה׳עבתת ס ח ר ב‬519:50 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.0 ‫ כרד‬,1S2 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
£ *‫ם ע י ן‬
8 ‫ס ע יי ף‬
‫ יהיו רואים אותן‬2 ‫העבירות המפורטות בסעיף‬
.1
‫כאילו הוכללו בתור עמירומ״בנותו^גרה בכל חוזה‬
:‫הסגרה שנחתם או ייחתם לאחר מכן בין המדינות‬
.‫המתקשרות‬
‫המדינות המתקשרות שאינן מתנות א ת ההם־‬
‫ ז ר < עבירה מהעבירות‬0 ~ ‫ב & ע ו‬
.‫בעבירות הנזכרות לעיל כבעבירות בנות הסגרה‬
.3
.‫ליה הוגשה הבקשה‬
‫ם‬
,‫המתקשרות וה‬
‫ יועמדו לדין וייענשו כאילו‬,2 ‫המפורטות בסעיף‬
‫ אם נתקיימו בהם‬,‫בוצעה העבירה באותו שטח־ארץ‬
— ‫ היינו‬,‫התנאים הבאים‬
.2
,‫ בינן לבין עצמן‬,‫גרה בקיום חוזה או בהדדיות יכירו‬
­‫נענים לבקשת הסגרה בהתאם לדיני הארץ שא‬
‫אזרחי חוץ הנמצאים בשטח־ארצה של אחת המדינות‬
­‫)א( הוגשה בקשת הסגרה ואי אפשר היה להי‬
!‫ענות ל ה מסיבה שאינה תלויה בעבירה גופה‬
‫)ב( החוק הנוהג בארץ המקלט מתיר בדרך כלל‬
‫העמדה לדין על עבירות שבוצעו בחו״ל ע״י אזרחי‬
.4
.‫חוץ‬
ARTICLE 8
ARTICLE 8
Les éti*angers qui ont commis à l'étranger
un des faits prévus par l'article 2 et qui se
trouvent sur le territoire d'une des Hautes
Parties contractantes doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le
fait avait été commis sur ce territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Foreigners who are in the territory of a
High Contracting Party! and who have com­
mitted abroad any of the offences set out
in Article 2 shall be prosecuted and punish­
ed as though the offence had been committed
in that territory if the following conditions
are realised — namely, that:
a ) L'extradition ayant été demandée,
n'a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même ;
(‫׳‬7) Extradition has been requested and
could not be granted for a reason indepen­
dent of the offence itself;
b) L a législation du pays de refuge admet comme règle générale la poursuite d'infractions commises par des étrangers à
l'étranger.
( b ) The law. of the country of refuge
considers prosecution for offences committed
abroad by foreigners admissible as a general
rule.
‫המדינה המתקשרת שאליה הוגשה בקשת הם־‬
ARTICLE 9
ARTICLE U
1. Les faits prévus par l'article 2 seront
de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu
ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes.
1. The offences set out in Article 2 shall
be deemed to be included as extradition
crimes in any extradition treaty which has
been or may hereafter be concluded between
any of the High Contracting Parties.
2. Les Hautes Parties contractantes qui ne
subordonnent pas l'extradition à l'existence
d'un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent les faits visés ci-dessus
comme cas d'extradition entre elles.
2. The High Contracting Parties who do
not make extradition conditional on the ex­
istence of a treaty or on reciprocity shall
as between themselves recognise the offences
referred to above as extradition crimes.
3. L'extradition sera accordée
ment au droit du pays requis.
conformé-
3. Extradition shall be granted in con­
formity with the law of the country to
which application is made.
4. L a Haute Partie contractante à laquelle
il sera adressé une demande d'extradition
aura, dans tous les cas, le droit de refuser
de procéder à l'arrestation ou d'accorder
1. The High Contracting Party to whom ap­
plication for extradition is made shall, in
all cases, have the right to refuse to effect
the arrest or to grant the extradition of a
1
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר בלתי ח ו ק י ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1036 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ג ה‬.0 ‫ כרד‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
694
‫הפעולות‬
‫ לשכה מרצזית לשם פיקוח על‬,‫דיניה‬
- ‫ ולשם‬,2 ‫הדרושות למניעת עבירות המפורטות בסעיף‬
‫ וכדי לדאוג לכד שננקטו האמצעים כדי להע־‬,‫תיאומן‬
.‫מיד לדין א ת האשמים בעבירות אלה‬
,‫ תהיה ? ה תמיד הזכות לסרב לבצע א ת מעצרו‬,‫גדה‬
1
‫או להיענות להסגרתו׳ של עבריין עריק אם סבורות‬
‫רשויותיו המוסמכות שהעבירה שבה נאשם או שעליה‬
.‫הורשע העבריין העריק אינה די חמורה‬
:‫לשכה מרכזית זו‬
.2
10
‫)א( תעמוד במגע הדוק עם שאר מוסדות או‬
»‫גופים רשמיים העוסקים בסמים נרקוטיים‬
‫ס ע י ף‬
‫כל סמים נרקוטיים וכן כ ל חמרים ומכשירים שנועדו‬
‫ צפו־‬2 ‫לביצוע כל עבירה מהעבירות הנזכרות בסעיף‬
‫)ב( תרכז את כל האינפורמציה שיש בה כדי‬
‫להקל על חקירתן ומניעתן של העבירות המפורטות‬
‫ ז‬2 ‫בסעיף‬
.‫יים לתפיסה ולהחךמה‬
11
‫ם ע י ף‬
‫)ג( תעמוד במגע הדוק ובחליפת מכתבים ישירה‬
.‫עם לשכותיהן המרכזיות של שאר הארצות‬
‫ במסגרת‬,‫כ ל אחת מהמדינות המתקשרות תכונן‬
l'extradition si ses autorités compétentes
estiment que le fait motivant les poursuites
ou ayant entraîné la condamnation n'est pas
assez grave.
fugitive offender if his competent authorities
consider that the offence of which the fugi­
tive offender is accused or convicted is not
sufficiently serious.
.
.
.1
ARTICLE 10
ARTICLE 10
Les stupéfiants, ainsi que les matières et instruments destinés à l'accomplissement d'un
des faits prévus par l'article 2, sont susceptibles d'être saisis et confisqués.
Any narcotic drugs as well as any substances
and instruments intended for the commis­
sion of any of the offences referred to in
Article 2 shall be liable to seizure and con­
fiscation.
ARTICLE i l
ARTICLE 11
1. Each of the High Contracting Parties
1 ‫ ־‬. Chaque Haute Partie contractante dev­
shall set up, within the framework of its
ra instituer, dans le cadre de sa législation
domestic law, a central office for the super­
nationale, un office central chargé de survision and co-ordination of all operations
veiller et de coordonner toutes les opérations indispensables pour prévenir les faits necessary to prevent the offences specified
prévus par l'article 2, et de faire en sorte in Article 2, and for ensuring that steps
que des mesures soient prises pour pour- are taken to prosecute persons guilty of such
offences.
suivre les personnes coupables de faits de ce
genre.
2.
Cet office central :
2.
This central office :
a ) Devra se tenir en contact étroit avec
les autres institutions ou organismes officiels
s'occupant des stupéfiants;
(a) Shall be in close contact with other
official institutions or bodies dealing with
narcotic drugs;
b) Devra centraliser tous les renseignements de nature à faciliter les recherches et
la prévention des faits prévus par l'article
2, et
(b) Shall centralise all information of
a nature to facilitate the investigation and
prevention of the offences specified in Ar­
ticle 2;
c) Devra se tenir en •contact étroit et
pourra correspondre directement avec les
offices centraux des autres pays.
(‫ )•׳‬Shall be in close contact with and
may correspond direct with the central of­
fices of other countries.
695
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר בלתי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1030 ,‫ •— א מ נ ת ג׳ניבר‬.9 ‫ כ ר ד‬.,284 ‫'כתבי א מ נ ה‬
*‫ סמכויותיה !תפקידיה של הלשכה המרצזית מוי‬.5
15 ‫תר לאצול אותן למינהל מיוחד הנזכר בסעיף‬
‫לאמנה בדבר הגבלת ייצורם והסדרת הפצתם של‬
.1931 ‫סמים נרקוטיים מש׳‬
­‫מקוים שממשלתה של מדינה מתקשרת היא פד‬
.1
‫ או מקום שהרשות המבצעת של ממ־‬,‫­ ראלית באופיה‬
‫שלתה מחולקת בין הממשלה המרכזית ובין ממשלות‬
‫ יבוצעו הפיקוח והתיאום המפורטים בם״ק‬,‫מקומיות‬
‫ בהתאם‬2 ‫ והתפקידים המפורטים ב)א( ו־)ב( לם״ק‬1
12
‫ס ע י ף‬
‫ במלוא המידה‬,‫ הלשכה המרכזית תשתף פעולה‬.1
,‫ עם לשכותיהן המרכזיות של ארצות זרות‬,‫האפשרית‬
‫על מ נ ת להקל על מניעתן והענשתן של העבירות‬
.2 ‫המפורטות בסעיף‬
.‫למשטר החוקתי או המינהלי שלה‬.
.‫מקום שאמנה זו הוחלה על שטח־ארץ בתוקף‬
.4
­‫ יוכלו דרישותיו של סעיף זה להיות מבו‬18 ‫סעיף‬
‫צעות­ על ידי לשכה מרכזית שנתכוננה באותו שטח־‬
‫ תוך שי־‬,‫ במקרה הצורך‬,‫ארץ או בשבילו והפועלת‬
­‫ תודיע הלש‬,‫ במידה שתראה את הדבר למועיל‬.2
‫כה א ת הדברים הבאים ללשכתה המרכזית של כל‬
: ‫ארץ הנוגעת ב ד ב ר‬
­‫תוף עם הלשכה המרכזית שבארץ המטרופולית הנו‬
3. Quand le Gouvernement d'une Haute
Partie contractante a le caractère fédéral ou
quand l'autorité executive de ce Gouvernement est répartie entre le Gouvernement
central et des gouvernements locaux, la surveillance et la coordination indiquées au
paragraphe 1 et l'exécution des obligations
spécifiées aux alinéas er) et b) du paragraphe
2 s'organiseront conformément au système
constitutionnel ou administratif en vigueur.
3. Where the Government of a High Contracting Pai-ty is federal in character, or
Avherc the executive authority of its Government is distributed between central and
local Governments, the supervision and coordination specified in paragraph 1 and the
execution of the functions specified in («)
and ( b ) of paragraph 2 shall be carried out
in conformity with the constitutional or administrative system thereof.
4. Dans le Cas où la présente Convention
serait appliquée à un territoire quelconque
en vertu de l'article 18, l'application des dispositions du présent article pourra être assurée par la création d'un office centrai
établi dans où pour ce territoire et agissant,
en cas de besoin, en liaison avec l'office central du territoire métropolitain intéressé.
4. Where the present Convention has been
applied to any territory by virtue of Article
18, the requirements of the present Article
may be carried out by means of a central
office set up in or for that territory acting
in conjunction, if necessary, with the central
office in the metropolitan territory concerned.
:
5. Les pouvoirs et les compétences prévus
pour l'office central peuvent être délégués à
l'Administration spéciale prévue par l'article 15 de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants.
5 The powers and the functions of the central office may be delegated to the special
administration referred to in Article 15 of
the Convention for limiting the manufacture and regulating the Distribution of
Narcotic Drugs of 1931.
.‫­געת בדבר‬
ARTICLE 12
ARTICLE 12
1. L'office central collaborera, dans la plus
large mesure possible, avec les offices centraux étrangers, pour faciliter la prévention
et la répression des faits prévus par l'article 2.
1. The central office shall co-operate with
the central offices of foreign countries to
the greatest extent possible, in order to
facilitate the prevention and punishment of
the offences specified in Article 2.
2. Cet organisme communiquera, dans les
limites où il le jugera utile, à l'office central de tout autre pays qui y serait intéressé :
2. The office shall, so far as it thinks expedient, communicate to the central office of
any country which may be concerned :
. ‫חי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬5‫ ה ש ב ח ת ס ח ר ב‬,1‫ט‬30 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.
,‫כרד‬04S2‫כ ת ב י א מ נ ה‬
696
‫)א( דרך עדיפה — ע״י קשר ישיר בין רשויותיה‬
‫המוסמכות של כל'ארץ או באמצעות• הלשכות המר־‬
‫ או‬,‫כרות‬
‫׳)א( &רטי& המאפשרים ביצוע כל חקירות או‬
­‫פעולות בקשר לכל עסקות הנעשות או שיש במח‬
!‫שבה לעשותן‬
‫)ב( כל פרטים שביכלתה לאסוף בנוגע לזהותם‬
‫וחאורם של הסוחרים בסחורה אסורה לשם פיקוח‬
‫)ב( ע״י התכתבות ישירה בין שרי המשפטים של‬
­‫שתי הארצות או ע״י הודעה ישירה מאת רשות מוס‬
;‫על תנועתם‬
.‫)ג( גילוי בתי חרושת סודיים לסמים נרקוטיים‬
‫ או‬,‫מכת אחרת לשר המשפטים של הארץ המתבקשת‬
13
‫)ג( באמצעות נציגה הדיפלומאטי או הקובסו־‬
‫ס ע י ף‬
‫העברתן של בקשות חיקור דין בייחם לעבירות‬
.1
‫ לענין‬.‫לארי של הארץ המבקשת בארץ המתבקשת‬
:‫ תבוצע בדרכים אלה‬2 ‫הנזכרות בסעיף‬
a•) Les renseignements pouvant permet­
tre de procéder à toutes vérifications et opérations relatives aux transactions en cours
ou projetées]
( a ) Particulars Avhich would make it
possible to carry out any investigations or
operations relating to any transactions in
progress or proposed;
6) Les indications qu'il aura pu recueillir sur l'identité et le signalement des trafiquants en vue de la surveillance de leurs
déplacements ;
c) L a découverte de fabriques clandestines de stupéfiants.
(/>) Any particulars which it has been
able to secure regarding the identity and the
description of traffickers with a view to su­
pervising their movements;
(‫ );׳‬Discoveries of secret factories of nar­
cotic drugs.
ARTICLE 13
ARTICLE 13
1. L a transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées à l'article 2 doit être effectuée, soit :
1. The transmission of letters of request
relating to the offences referred to in Article
2 shall be effected :
a) De préférence par voie de communication directe entre les autorités compétentes
de chaque pays, le cas échéant, par l'entremise des offices centraux ;
( a ) Preferably by direct communication
between the competent authorities of each
country or through the central offices, or
b) Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par
l'envoi direct, par une axitre autorité compétente du pays requérant, au ministre de
la Justice du pays requis ;
( b ) By direct correspondence between
the Ministers of Justice of the two countries
or by direct communication from another
competent authority of the country making
the request to the Minister of Justice of the
country to which the request is made, or
c) Par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans
le pays requis. Les commissions rogatoires
seront transmises par cet agent à l'autorité
désignée par le pays requis.
(‫׳‬:) Through the diplomatic or consular
representative of the country making the re­
quest in the country to which the -request is
made. For this purpose, the letters of re­
quest shall be sent by such representative
to the authority designated by the country
to which the request is made.
2. Chaque Haute Partie contractante peut
déclarer, par une communication adressée
2. Each High Contracting Party may, by
communication to the other High Contract-
697
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר בלחי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1030 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.0 ‫ כרד‬,284 ‫כתבי א ט נ ה‬
‫כל מדינה מתקשרת הודיע י לכל אחת משאר‬
.5
‫המדינות המתקשרות על שיטת ההעברה או שיטות‬
‫ההעברה הנ״ל שהיא תכיר בהן לגבי בקשות חיקור‬
.‫דין של אותה מדינה מתקשרת‬
,‫עד למסירת הודעה כזו ע״י מדינה מתקשרת‬
.6
­‫יעמוד בעינו הנוהל הקיים אצלה בנוגע לבקשות חי‬
.‫קור דין‬
‫ביצוען של בקשות חיקור דין לא יהיה טעון‬
.7
.‫ פרט להוצאות מומחים‬,‫תשלום מסים או הוצאות‬
‫ יישלחו בקשות־חיקור־דין באמצעות נציג זה אל‬,‫זה‬
.‫הרשות שתיקוב הארץ המתבקשת‬
‫ תוך מסירת‬,‫ כל מדינה מתקשרת רשאית להביע‬.2 ­‫ א ת רצונה שב‬,‫הודעה לשאר המדינות המתקשרות‬
‫קשות חיקור דין הטעונות ביצוע בתחומי שטח ארצה‬
.‫יישלחו אליה בצינור הדיפלומאטי‬
‫ יישלח באותו זמן‬,1 ‫ במקרה הנדון ב)ג( לם״ק‬.3
‫העתק מבקשת חיקור דין ע״י נציגה הדיפלומאטי‬
‫א ו הקונסולארי של הארץ המבקשת גם א ל שר החוץ‬
.‫ ש ל הארץ המתבקשת‬,
‫ צורת‬/‫ בענינים פליליים‬,‫המדינות המתקשרות לאמץ‬
‫ תיערך בקשת חיקור הדין‬,‫ באין הסכמה אחרת‬.4
‫בשפת הרשות המתבקשת או בשפה שיסכימו עליה‬
.‫שתי הארצות הנוגעות בדבר‬
aux autres Hautes Parties* contractantes,
qu'elle entend que les commissions rogatoires
à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.
ing Parties, express its desire that letters of
request to be executed within its territory
should be sent to it through the diplomatic
channel.
3. Dans le cas de l'alinéa e) du paragraphe 1, une copie de la commission rogatoire sera adressée en même temps par l'agent
diplomatique ou consulaire du pays requérant au ministre des Affaires étrangères du
pays requis.
3. In case (c) of paragraph 1, a copy of
the letter of request shall at the same time
be sent by the diplomatic or consular repre­
sentative of the country making the request
to the Minister for Foreign Affairs of the
country to which application is made.
4. A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans
la langue de l'autorité requise, soit dans
la langue convenue entre les pays intéressés.
4. Unless otherwise agreed, the letter of re­
quest shall be drawn up in the language of
the authority to which request is made or in
a language agreed upon by the two coun­
tries concerned.
5. Chaque Haute Partie contractante fera
connaître, par une communication adressée
à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante.
5. Each High Contracting Party shall no­
tify to each of the other High Contracting
Parties the method, or methods, of transmis­
sion mentioned above which it will recognise
for the letters of request of the latter High
Contracting Party.
6. Jusqu'au moment où une Haute Partie
contractante fera une telle communication,
sa procédure actuelle, en fait de commission
rogatoire, sera maintenue.
6. Until such notification is made by a
High Contracting Party, its existing pro­
cedure in regard to letters of request shall
remain in force.
7. L'exécution des commission rogatoires ne
pourra donner lieu au remboursement de
taxes ou frais autres que les frais d'expertise.
7. The execution of letters of request shall
not be subject to payment of taxes or ex­
penses other than the expenses of experts.
8. Rien, dans le présent article, ne pourra
être interprété comme constituant, de la
8. Nothing in the present Article shall be
construed as an undertaking on the part
‫האמור בסעיף זה לא יתפרש כהתחייבות מצד‬
.8
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר ב ל ת י חומי ב ס ט י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1036 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ו ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
698
‫כחה הנוגדות את דיניהן או לבצע‬1‫הוכהה או שיטות זן‬
15 ‫ם ע י ף‬
‫אמנה זו אינה פוגעת בעקרון שהעבירות הנזכרות‬
.‫בקשות חיקור דין שלא במסגרת דיניהן‬
*‫ ושעובריהן יובאו לדין ויוענשו‬,‫ יוגדרו‬5‫ ו־‬2 ‫בסעיפים‬
.‫לפי תקנותיהם הכלליות של דיני אותה ארץ‬
14
16 ‫ם ע י ף‬
‫ס ע י ף‬
­‫השתתפותה של מדינה מתקשרת באמנה זו לא תת‬
­‫ באמצעות המז‬,‫המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו‬
­‫ על החוקים והתקנות שנתפר‬,‫כיר הכללי של האו״ם‬
‫ וכן יעבירו זו לזו‬,‫סמו לשם מתן תוקף לאמנה זו‬
‫פרש כפוגעת בעמדתה של אותה מדינה מתקשרת‬
­‫בשאלה הכללית של שיפוט פלילי כשאלה של המש‬
.‫דו״ח שנתי על הפעלת האמנה בשטחי ארצותיהן‬
.‫פט הבינלאומי‬
part des Hautes Parties contractantes, un
engagement d'admettre, en ce qui concerne
le système des preuves en matière répressive,
une dérogation à leur loi ou de donner suite
à des commissions rogatoires autrement que
dans les limites de leur loi.
of the High Contracting Parties to adopt
in criminal matters any form or methods
of proof contrary to their laws or to execute
letters of request otherwise than within the
limits of their laws.
ARTICLE 14
ARTICLE 14
•La•' participation d'une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit
pas être interprétée comme affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.
The participation of a High Contracting
Party in the present Convention shall not
be interpreted as affectinj; that Party's at­
titude on the general question of criminal
jurisdiction as a question of international
law.
ARTICLE 15
ARTICLE 15
La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus aux articles 2 et
5 doivent, dans chaque pays, être qualifiés,
poursuivis et jugés conformément aux règles
générales de la législation nationale.
The present Convention does not affect the
principle that the offences referred to in
Articles 2 and 5 shall in each country be
defined, prosecuted and punished in con­
formity with the general rules of its domes­
tic law.
ARTICLE 16
ARTICLE 16
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention, ainsi
qu'un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leur territoires.
The High Contracting Parties shall com­
municate to one another through the Sec­
retary-General of the United Nations the
laws and regulations promulgated in order
to give effect to the present Convention, and
also an annual report on the working of the
Convention in their territories.
699
. ‫ ה ש ב ח ח ס ח ר ב ל ת י חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1036 ‫ — א מ נ ח נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
‫ אם כ ל בעלי המחלוקת הם צדדיפ‬,‫הדין הבינלאומי‬
17 ‫ ע י ף‬6
‫ ואם אחד מבעלי המחלוקת איננו צ ד לחוקה‬,‫לחוקה‬
‫נתגלה בין המדינות המתקשרות איזו מחלוקת שהיא‬
‫לבית הדין לבוררות שנתכונן בהתאם לאמנת האג‬
‫ ואי אפשר‬,‫בנוגע לפירושה או להפעלתה של אמנה זו‬
­‫ לשם יישוב סכסוכים בינ‬,1907 ‫ באוקטובר‬18‫מ־‬
,‫לאומיים בדרכי שלום‬
. ‫־‬
,-
‫־‬
".‫•־־‬-.‫* י ׳ג‬:‫־‬-‫•י‬--,-
‫ליישב מחלוקת זו באופן משביע רצון באורח דיפ־‬
‫ תיושב המחלוקת בהתאם לכל הסכמים בני‬,‫לומאטי‬
‫הפעלה הנוהגים בין המדינות המתקשרות והקובעים‬
18 ‫ם ע י ף‬
‫ •בשעת‬,‫כל מדינה מתקשרת רשאית להצהיר‬
.‫הוראות בדבר יישובם של מחלוקות בינלאומיות‬
.1
‫באין הסכם כזה בין המדינות המתקשרות תועבר‬
‫ שבקבלה עליה‬,‫ האישרור או ההצטרפות‬,‫החתימה‬
‫המחלוקת לדין בוררות או ליישוב באמצעות בית‬
‫ אין היא נוטלת על עצמה שום התחייבות‬,‫אמנה זו‬
,‫ באין הסכם בדבר בחירת ב י ת דין אחר‬.‫המשפט‬
‫ שטחיה שמעבר לים‬,‫ שטחי חסותה‬,‫לגבי מושבותיה‬
‫תועבר המחלוקת לפי בקשתו של אחד הצדדים לבית‬
ARTICLE 17
ARTICLE 17
S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif
à l'interprétation ou à l'application de la
présente Convention, et si ce différend n'a
pu être résolu de façon satisfaisante par voie
diplomatique, il sera réglé conformément aux
dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux.
If there should arise between the High Con­
tracting Parties a dispute of any kind re­
lating to the interpretation or application
of the present Convention, and if such dis­
pute cannot be satisfactorily settled by dip­
lomacy, it shall be settled in accordance with
any applicable agreements in force between
the Parties, providing for the settlement of
international disputes.
Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entré les Parties au différend,
elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord
sur le choix d'un autre tribunal, elles soummetti-ont le différend, à la requête de l'une
d'elles, à la Cour internationale de Justice
si elles sont toutes Parties au Statut et, si
elles n'y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à
la Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
In case there is no such agreement-be­
tween the Parties, the dispute shall be re­
ferred to arbitration or judicial settlement.
In the absence of agreement on the choice
of another tribunal, the "dispute shall, at
the request of any one of the Parties, be
referred to the International Court of Jus­
tice, if all the Parties to the dispute arn
Parties to the Statute, and, if any of the
Parties to the dispute is not a Party to the
Statute, to an arbitral tribunal constitutedin accordance with the Hague Convention
of 18 October 1907, for the Pacific Settle"ment of International Disputes.
ARTICLE 18
ARTICLE 18
1. Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion, qu'en acceptant la présente Convention, elle n'assume aucune obligation pour l'ensemble ou
une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés
1. Any High Contracting Party may, at
the time of signature, ratification or acces­
sion, declare that, in accepting the present
Convention, he does not, assume any obliga­
tion in respect of all or any of his colonies,
protectorates, overseas territories or territo­
ries under suzerainty or mandate, and the
. ‫ ה ש ב ת ת ס ה ר בלחי חוקי כ ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1930 ‫ — א מ נ ת ג׳גיבה‬. 9 ‫ כ ר ך‬,234 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
700
.3
,‫ כולם או קצתם‬,‫או שטחים שבאדנותת או בממונותה‬
,24 ‫לאחר תום תקופת חמש השנים הנזכרת׳ בסעיף‬
­‫ואמנה זו לא תחול על כל שטה־ארץ המפורט בהצ‬
‫ בכל זמן‬,‫כל מדיבת מתקשרת רשאית להצהיר‬
*,‫שאמנה זו תחדל לחול על מושבותיה‬
‫שברצונה‬
. ‫הרה מ ו‬
‫ או על שטחים‬,‫שטחי חסותה ושטחיה שמעבר לים‬
,‫ על כולם או על קצתם‬,‫שבאדנותה או בממונותה‬
‫כל מדינה מתקשרת רשאית למסור למזכיר‬
.2
. ‫והאמנה תחדל לחול על השטחים המפורטים באותה‬
‫ הודעה‬,‫ ב כ ל זמן שלאחר מכן‬,‫הכלליי של האדם‬
‫הצהרה שנה א ח ת לאחר שנתקבלה ע״י המזכיר‬
‫ כולם‬,‫שהיא מצהירה כי האמנה תחול על השטחים‬
.‫הכללי של האו״ם‬
‫ ששימשו נושא להצהרה לפי הפיסקה‬,‫א ו קצתם‬
‫המזכיר הכללי יעביר לכל חברי ה א ד ם ולכל‬
.4
‫^_את כל‬20 ‫ הנזכרות בסעיף‬,‫המדינות שאינן חברות‬
.‫ההצהרות וההודעות שנתקבלו בתוקף סעיף זה‬
‫ והאמנה תחול על כל השטחים הנזכרים‬,‫שלעיל‬
­‫יום לאחר שיקבל אותה המז‬,‫באותה הודעה תשעים‬
.‫כיר הכללי של האו״ם‬
sous sa souveraineté ou sous son mandat,
et la présente Convention ne s'appliquera
pas aux territoires mentionnés dans cette
déclaration.
present Convention shall not apply to any
territories named in such declaration.
2. Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment
avis au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies qu'elle désire que la présente Convention s'applique à l'ensemble ou
à une partie de ses territoires qui auront
fait l'objet d'une déclaration aux termes de
l'alinéa précédent, et la présente Convention
s'appliquera à tous les territoires mentionnés dans l'avis quatre-vingt-dix jours après
réception de cet avis par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Any High Contracting Party may give
notice to the Secretary-General of the Unit­
ed Nations at any time subsequently that
he declares that the Convention shall apply
to all or any of his territories which have
been made the subject of a declaration un­
der the preceding paragraph, and the Con­
vention shall apply to all the territories
named in such notice ninety days after its
receipt by the Secretary-General of the
United Nations.
3 Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après
l'expiration de la période de cinq ans prévue par l'article 21, qu'elle désire que la
présente Convention cesse de s'appliquer à
l'ensemble ou à une partie de ses colonies,
protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous
"son mandat, et la Convention cessera de
s'appliquer aux territoires mentionnés dans
cette déclaration, un an après réception de
cette déclaration par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
3. Any High Contracting Party may, at
any time after the expiration of the period
of five years mentioned in Article 21, de­
clare that he desires that the present Con­
vention shall cease to apply to all or any
of his colonies, protectorates and overseas
territories or territories under suzerainty
or mandate, and the Convention shall cease
to apply to the territories named in such
declaration one year after its receipt by the
Secretary-General of the United Nations.
4. Le Secrétaire général communiquera à
tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres
mentionnés à l'article 20, toutes les décla-
4. The Secretary-General shall communicase to all the Members of the United
Nations and to the non-member States men­
tioned in Article 20 all declarations and
701
. ‫בתת סהר בלתי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו ב נ י ם‬1‫ ה׳י‬,10?.« ‫ — א מ נ ח ג׳ניבה‬.0 ‫ ברר‬,284 ‫כ ח כ י א מ נ ה‬
,‫קדו כתבי האישרור אצל המזכיר הכללי של האו״ם‬
‫והוא יודיע על קבלתם ל כ ל חברי האו׳׳ם ולמדינות‬
19 ‫י ף‬
‫סע‬
.
‫ שנוםחיה הצרפתי והאנגלי דין מקור להם‬,‫אמנה זו‬
‫ ותעמוד‬,‫ תישא א ת תאריך היום הזה‬,‫במידה שווה‬
­‫לא־חברות שאליהן העביר המזכיר הכללי העתק מהא‬
.‫מנה‬
‫ לחתימה בשם כל ח ב ר של‬1936 ‫ בדצמבר‬31 ‫עד‬
‫ או בשם כ ל מדינה לא־חברה שקיבלה‬,‫ח ב ר הלאומים‬
‫ או בשם כ ל מדינה‬,‫הזמנה לוועידה שערכה אמנה זו‬
­‫שאליה העבירה מועצת חבר הלאומים העתק מהאמ‬
21 ‫ם ע י ף‬
,‫נה לצורך זה‬
­‫אמנה זו תעמוד להצטרפות בשם כ ל ח ב ר מחב‬
.1
‫רי האו״ם או בשם כל מדינה לא־חברה הנזכרת‬
.20 ‫בסעיף‬
rations et tous les avis reçus aux termes du
présent article.
20 ‫ס ע י ף‬
‫ יופ־‬1947 ‫ בינואר‬1 ‫ החל מ־‬.‫אמנה זו טעונה אישרור‬
notices received in virtue of this Article.
ARTICLE 19
ARTICLE 19
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera
la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 décembre 1936, ouverte à la signature au nom
de tout Membre de la Société des Nations ou
de tout Etat non membre invité à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des
Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.
The present Convention, of which the French:
and English texts shall both be equally
authoritative, shall bear this day's date, and
shall, until December 31st, 1936, be open for
signature on behalf of any Member of the
League of Nations, or of any non-members
State which received an invitation to the
Conference which drew up the present
Convention, or to which the Council of the
League of Nations shall have communicated
a copy of the Convention for this purpose.
ARTICLE 20
ARTICLE 20
La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier "1947 les
instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le
dépôt à tous les Membres de l'Organisation
des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non
mebres auxquels le Secrétaire général aura
communiqué un exemplaire de la Convention.
The present Convention is subject to ratification. As from 1 January 1947, the instruments of ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations,
who shall notify their receipt to all the
members of the United Nations and the nonmember States to which the SecretaryGeneral has communicated a copy of the.
Convention.
ARTICLE 21
ARTICLE 21
1. Il pourra être adhéré à la présente Convention, au nom de tous les Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou de tout
Etat non Membre visé à l'article 20.
1. The present Convention shall be open to
accession on behalf of any Member of the
United Nations or non-member State mentioned in Article 20.
.‫בתת ס ה ר ב י ת י חוקי ב ס מ י ם מסוכנים‬1‫ ה״‬,10:‫ר‬0 ‫ — א מ נ ת ג׳ניבה‬.0 ‫ ברר‬,28-1 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
702
23
‫ס ע י ף‬
‫כתבי ההצטרפות יועברו למזכיר הכללי של‬
.2
‫כתבי אישרור או הצטרפות שנתקבלו לאחר הפקדת‬
‫ והוא יודיע על קבלתם לכל חברי ה א ד ם‬, ‫ה א ד ם‬
‫כ ת ב האישרור או ההצטרפות העשירי יהיו לבני פעל‬
.‫ולמדינות לא־חברות הנזכרות באותו סעיף‬
‫החל מתום תקופת תשעים יום לאחר תאריך קבלתם‬
.‫ע״י המזכיר הכללי של האדים‬
22 ‫ם ע י ף‬
‫אמנה זו תיכנס לתוקף תשעים יום לאחר שהמזכיר‬
24 ‫ס ע י ף‬
‫הכללי של ח ב ר הלאומים קלבל כתבי אישתו־ או‬
,1
­‫כתבי הצטרפות מאת עשרה חברים של חבר הלאו‬
‫ מותר להסתלק ממנה על ידי כ ת ב שיופקד‬,‫זו לתקפה‬
‫כתום חמש שנים מתאריך כניםהד׳ של אמנה‬
‫ היא תירשם באותו יום‬.‫או מדינות לא־חברות‬-‫מים‬
‫ ההסתלקות תהיה‬.‫אצל המזכיר הכללי של האדם‬
.‫ע״י המזכיר הכללי של חבר הלאומים‬
2 Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation
des Nations Unies ainsi qu'aux Etats non
membres visés audit article.
2. The instruments of accession shall be
transmitted to the Secretary-General of the
United Nations, who shall notify their re­
ceipt to all the Members of the United Na-^
tions and to the non-member States men­
tioned in that Article.
ARTICLE 22
ARTICLE 22
La présente Convention entrera en vigueur
quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura
reçu les ratifications ou les adhésions de dix
Membres de la Société des Nations ou Etats
non membres. Elle sera enregistrée à cette
date par les soins du Secrétaire général de
la Société des Nations.
The present Convention shall come into
force ninety days after the SecretaryGeneral of the League of Nations has re­
ceived the ratifications or accessions of ten
Members of the League of Nations or nonmember States. It shall be registered on
that date by the Secretary-General of the
League of Nations.
ARTICLE 23
ARTICLE 23
Les ratifications ou adhésions déposées après
le dépôt de la dixième ratification ou adhésion prendront effet à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la
date de leur réception par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Ratifications or accessions received after the
deposit of the tenth ratification or accession
shall take effect as from the expiration of
a period of ninety days from the date of
their receipt by the Secretary-General of the
United Nations.
ARTICLE 24
ARTICLE 24
1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de l'entrée en vigueur de la présente
Convention, celle-ci pourra être dénoncée par
un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Na-
1. After the expiration of five years from
the date of the coming into force of the
present Convention, it may be denounced by
an instrument in writing, deposited with
the Secretary-General of the United Na-
703
. ‫ ה<«בחת ס ח ר ב?תי חוקי כ ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1930 ‫ — א מ נ ח ג ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ד‬,284 ‫כ ח כ י א מ נ ה‬
‫נעשתה האחרונה בהסתלקויות אלה לבת פעל בהתאם‬
.‫להוראות םעיף זה‬
‫ל ב ת פ ע ל שנה אחת לאחר שיקבל המזכיר הכללי של‬
‫ ולא יהא כוחה יפה אלא‬,‫ה א ד ם א ת כ ת ב ההסתלקות‬
.‫לגבי המדינה המתקשרת שבשמה הוגש‬
25
‫ס ע י ף‬
‫המזכיר הכללי יודייע על כתבי ההסתלקות שנת‬
.2
­‫קבלו לכל• חברי ה א ד ם ולמדינות לא־חברות הנז‬
‫כל מדינה מתקשרת רשאית להגיש בכל זמן בקשה‬
.20 ‫כרות בסעיף‬
‫בדבר בדיקתה ותיקונה של אמנה זו מתוך שתשלח‬
•‫ המזכיר הכללי׳‬. ‫הודעה למזכיר הכללי של ה א ד ם‬
‫אם כתוצאה מהסתלקויות חד־זמניות או רצו־‬
.3
‫~פות הועמד מספר המדינות המתקשרות על פחות‬
‫ ואם‬,‫יעביר הודעה זו לשאר המדינות המתקשרות‬
‫ יחדל תקפה של האמנה החל מהתאריך בו‬,‫מעשר‬
. tions Unies. L a dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies; elle ne
sera opérante que pour la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été
déposée.
tions. The denunciation shall take effect one
year after the date of its receipt by - the
Secretary-General of the United Nations
and shall operate only as regards the High
Contracting Party on whose behalf it has
been deposited.
2. Le Secrétaire général notifiera à tous les
Membres de l'Organisation des Nations
Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 20 les dénonciations ainsi reçues.
2. The Secretary-General shall notify all
the Members of the United Nations and the
non-member States mentioned in Article 20
of any denunciations received.
3. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Hautes
Parties contractantes se trouve ramené à
moins de dix, la Convention cessera d'être
en vigueur à partir de la date à laquelle la
dernière de ces dénonciations prendra effet,
conformément aux dispositions du présent
article.
3. If, as a result of simultaneous or succes-sive denunciations, the number of High
Contracting Parties is reduced to less than
ten, the Convention shall cease to be in
force as from the date on which the last of
such denunciations shall take effect in ac­
cordance with the provisions of this Article.
ARTICLE 25
ARTICLE 25
Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps,
par toute Haute Partie contractante, par
voie de notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Cette notification sera communiquée par le
Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers
Request for the revision of the present Con­
vention may be made at any time by any
High Contracting Party by means of a
notice addressed to the Secretary-General
of the United Nations. Such notice shall be
communicated by the Secretary-General to
the other High Contracting Parties and, if
endorsed by not less than one-third of them,
. ‫ ה׳שכתת ס ח ר ב י ת י חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א ט נ ה‬
>
704
,‫נעשתה בג׳ניבה ביום העשרים ועושה ביוני‬
‫ מסכימות המדינות‬,‫ ב ה לא פחות משליש מהן‬,‫תמכו‬
‫ בטופס א ח ה‬,‫המתקשרות להתאסף על מ נ ת לבדוק ולתקן א ת האי שנת אלף ותשע מאות ושלושים ושש‬
‫מופקד בארכיון מזכירות חבר הלאומים‬
•‫מנה‬
‫שיישאר‬
‫ושהעתקים מאומתים הימנו יימסרו לכל חברי החבר‬
‫חתמו הצירים המוסמכים הני׳ל‬
.19 ‫ולמדינות לא־חברות הנזכרות בסעיף‬
‫ו ל ר א י ה‬
.‫על אמנה זו‬
au moins d'entre elles, les Hautes Parties the High Contracting Parties agree to meet
contractantes s'engagent à se réunir en une for the purpose of revising the Convention.
conférence aux fins de révision de la Convention.
E N FOI DE QUOI les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le vingt-six juin mil neuf
cent trente-six, en un seul exemplaire, qui
sera déposé dans les archives du Secrétariat
de la Société des Nations et dont les copies
certifiées conformed seront remises à tous
les Membres de la Société des Nations et aux
Etats non membres mentionnés à l'article 19..
IN
FAITH WHEREOF the above-mentioned
Plenipotentiaries have signed the present
Convention.
DONE at Geneva, the twehtj'-sixth day: of
June, one thousand nine hundred and thirtysix, in a single copy, which shall remain
deposited in the archives of the Secretariat
of the League of Nations and certified true
copies of which shall be delivered to all the
Members of the League and to the non-member States referred to in Article 19.
Autriche
Austria
E. Pflügl
Dr. Bruno Schultz
:‫אוסטריה‬
‫ פליגל‬.‫א‬
‫ד״ר ברונו שולץ‬
Belgique
Belgium
En acceptant la présente Convention,
la Belgique n'entend assumer aucune
obligation en ce qui concerne le Congo
belge et les territoires du Ruanda-Urundi
au sujet desquels elle exerce un mandat
au nom de la Société des Nations .
Maurice Bourquin
:‫בלגיה‬
‫ אין בלגיה מתכוונת לקבל‬,‫בקבלה עליה אמנה זו‬
‫עליה שום אחריות בכל הנוגע לקונגו הבלגית‬
‫ היא מבצעת‬.‫ושטחי רואנדה אורונדי שלגביהן‬
.‫מנדט בשם חבר הלאומים‬
1
‫מורים בורקין‬
Etats-Unis du Brésil
United States of Brazil
Jorge Latour
ad
referendum
!
T r a n s l a t i o n by t h e S e c r e t a r i a t
:‫מדינות הברית של ברזיל‬
‫חורגה לטור‬
‫בכפוף לאישרור‬
of t h e L e a g u e of
"In accepting the present Convention, Belgium
does not assume any obligation as regards the Belgian Congo and the Territories of Buanda-TJrundi in
705
Nations:
respect of which a mandate is being exercised by
her on behalf of the League of Nations."
.‫ השבתת ס ח ר ב?תי חוקי ב ס ט י ם מסוכנים‬,1930 ‫ — א מ נ ת נ׳ניכה‬.9 ‫ כרד‬,284 ‫כתבי אמנה‬
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
ainsi que toutes parties de l'Empire
britannique non membres séparés de la
Société des Nations
Great Britain and Northern Ireland
and all parts of the British Empire
which are not separate Members of the
League of Nations
‫בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית‬
­‫וכל חלקי הקיסרות הבריטית שאינם חברים נפ‬
:‫רדים ש ל ח ב ר הלאומים‬
Oscar F. Dowson
Wm. II. Coles
‫ דאוםון‬.‫אוסקר פ‬
‫ קולם‬.‫ויליאם י‬
Canada
Canada
C.H.L. Sharman
‫ שרמן‬.‫ ל‬.‫ ה‬.‫צ‬
:‫קנדזז‬
Inde
India
G. Hardy
:‫הודו‬
‫ הרדי‬.‫ג‬
Bulgarie
Bulgaria
N. Momtchiloff
:‫בולגריה‬
‫ מומצ׳ילוף‬.‫ נ‬.
Chine
China
Hoo Chi-Tsai
:‫סין‬
‫הו צ׳י־צאי‬
Colombie
Colombia
ad
referendum
Rafael Guizado
Cuba
Cuba
G. de Blanck
:‫קולומביה‬
‫בכפוף לאישרור‬
‫רפאל גיזאדו‬
‫״‬
Danemark
Denmark
William Borberg
:‫קובה‬
‫ ד ה בלאנק‬.‫ג‬
:‫דניה‬
‫ויליאם בןרברג‬
Egypte
Egypt
Edgar Gorra
‫אדגר גורה‬
Equateur
Ecuador
Alex Gastelu
‫אלכם גםטלו‬
.‫תי ח ו ק י ב ס מ י ם מסוכנים‬5‫ ה ^ ב ח ח ס ח ר ב‬,1936 ‫ — א מ נ ת ג׳ניבה‬.9 ‫ כ ר ד‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
:‫מצרים‬
:‫אקואדור‬
706
Espagne
Spain
Julio Casares
:‫ספרד‬
‫חוליו קםארם‬
Estonie
Estonia
J. Kodar
:‫אסטוניה‬
‫ קודאר‬.‫י‬
France
France
P. de Reffye
G. Bourgois
:‫י צרפת‬
‫ דה רפי‬.‫פ‬
‫ בורגואה‬.‫ג‬
Grèce
Greece
Raoul Bibica-Rosetti
A. Contournas
:‫יוון‬
‫ראול ביביקה־רוזטי‬
‫ קונטומם‬.‫א‬
Honduras
Honduras
J. L6pcz Pineda
:‫הונדוראס‬
‫ לופז פינדה‬.‫ח‬
Hongrie
Hungary
, Sous réserve de ratification
Velics
‫בכפוף לאישרור‬
‫וליקם‬
Japon
Japan
Massa-aki Hotta
‫מאםה־אקי הוטה‬
:‫הונגריה‬
:‫יפן‬
Mexique
Mexico
Manuel Tello
‫מנואל טלו‬
Monaco
Monaco
Xavier Raisin
‫קםאויה ריזן‬
:‫מכסיקו‬
:‫מונאקו‬
Panama
Panama
ad referendum
:
Dr. Ernesto Hoffmann
:‫פנמה‬
‫בכפוף לאישרור‬
‫ד״ר ארנםטו הופמן‬
Pays-Bas
The Netherlands
Delgorge
G. Beelaerts van Blokland
707
:‫הולנד‬
‫דלגורז׳‬
‫ בלרץ ואן בלוקלנד‬.‫ג‬
. ‫י ח ו ק י ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬.‫ ה ש ב ת ת ס ח ר בלתי‬,1936 ‫ — א מ נ ת נ׳ניבה‬.9 ‫ כ ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
Pologne
Poland
Chodzko
‫ ־‬:‫פולין‬
‫חוחקו‬
Portugal
Portugal
Augusto de Vasconcellos
José Caeiro da Matta
Roumanie
Rouamnia
C. Antoniade
‫אוגוםטו דה וםקובםלום‬
‫ד מ ה קאירו דה מאטה‬
:‫רומניה‬
‫ אנטוניאדה‬.‫ק‬
Suisse
Switzerland
C. Gorgé
:‫הלווטיה‬
‫ גורדה‬.‫ק‬
Tchécoslovaquie
Czechoslovakia
' '
Dr. Antonin Koukal
Union des Républiques soviétiques socialistes
Union of Soviet Socialist Republics
G. Lachkevitch
Uruguay
Uruguay
V. Benavides
Alfredo de Castro
Venezuela
Venezuela
ad referendum
Arocha
:‫פורטוגל‬
:‫צ׳בופלובקיה‬
‫ד״ר אנטונין קוקאל‬
:‫ברית־המועצות‬
‫ לאשקביץ׳‬.‫ג‬
: ‫אורוגואי‬
‫ בנאווידם‬.‫ו‬
‫אלפרדו דה קאםטרו‬
,
• :‫ונצואלה‬
:
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר ב?תי חוקי כ ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א ס נ ת נ ׳ נ י כ ה‬,0 ‫ כ ר ך‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
‫בכפוף לאישרור‬
‫ארוצ׳ה‬
708
‫המדינות המתקשרות להיענות לבקשת הסגרתם של‬
.‫אזרחי חוץ האשמים בעבירות הנזכרות באותו סעיף״‬
!‫פרוטוקול החתימו‬
‫ בדבר השבתת סחר‬,1936 ‫בחתמם על האמנה משנת‬
.2
‫ מצ־‬,‫בלתי חוקי בסמים מסוכנים מתאריך היום הזה‬
‫הריגות שבהתאם לעקרונותיו היסודיים של החוק‬
­‫ בשם ממ‬,‫הירים הצירים המוסמכים החתומים מטה‬
‫ אין בידיה למלא אחרי פסקת משנה‬,‫הפלילי בהולנד‬
—:‫ שהסכימו לכך‬,‫שלותיהם‬
‫ להם־‬.‫שהולנד מקבלת עליה א ת האמנה בכפוף‬
.‫ אלא בנסיבות שיש בהן תחילת ביצוע‬2 ‫)ג( לסעיף‬
­‫שסין מקבלת עליה א ת האמנה בכפוף להסתיי‬
‫שהודו מתנה את קיבול האמנה בהסתייגות שהא־‬
.3
‫מנה האמורה אינה חלה על מדינות הודו או מדינות‬
.(‫שאן)המהוות חלק מהודו הבריטית‬
­‫חתמו החתומים׳ מטה על פרוטו‬
‫ו ל ר א י ה‬
.‫קול זה‬
.1
: 9 ‫גות שלהלן בנוגע לסעיף‬
‫״כל עוד לא בוטל השיפוט הקונםולארי שעדיין‬
­‫ אין ממ‬,‫נהנים ממנו אזרחי מעצמות מסוימות בסין‬
‫ש ל ת סין יכולה לקבל על עצמה א ת ההתחייבויות‬
‫ שכרוכה בו התחייבות כללית מצד‬,9 ‫הנובעות מסעיף‬
PROTOCOLE D E SIGNATURE
PROTOCOL OF SIGNATURE
En signant la Convention de 1936 pour la
répression du trafic illicite des drogues nuisibles en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de
leurs gouvernements, accepter :
When signing the Convention of 1936 for
the Suppression of the Illicit Traffic in
Dangerous Drugs dated this day, the undersigned Plenipotentiaries, in the name of
their Governments, declare to have agreed:
1. Que la Chine subordonne son acceptation de la Convention à la réserve ci-après,
concernant l'article 9 :
1. To China making acceptance of the Convention subject to the following reservation
as to Aricle 9.:
'"Tant que la juridiction consulaire dont
jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances en Chine ne sera pas abolie, le Gouvernement chinois ne peut pas assumer les obligations découlant de l'article
9, qui contient l'engagement général pour
les Parties contractantes d'accorder l'extradition d'étrangers ayant commis les faits
visés à cet article."
"So long as the consular jurisdiction
still enjoyed by the nationals of certain
Powers in China is not abolished, the
Chinese Government is unable to assume the
obligations resulting from the Article 9, involving a general undertaking by the Contracting Parties to grant the extradition of
foreigners guilty of the offences referred to
in that Article."
2. Que les Pays-Bas subordonnent leur acceptation de la Convention à la réserve que,
selon les principes fondamentaux de leur
droit pénal, ils ne pourront se conformer au
sous-paragraphe c) de l'article 2 que dans
les cas où il y aura commencement d'exécution.
2. That the Netherlands make their acceptance of the Convention subject to the reservation that, according to the basic principles of penal law in the Netherlands, they
are able to comply with sub-paragraph (c)
of Article 2 only in circumstances where
there is a commencement of execution.
3. Que l'Inde subordonne son acceptation
de la Convention à la réserve que ladite
Convention ne s'applique pas aux Etats de
l'Indu,•ni aux Etats Chans (qui font partie
de l'Inde britannique).
3. That India makes its acceptance of the
Convention subject to the reservation that
the said Convention does not apply to the
Indian States or to the Shan States (which
are part of British India).
E N FOI DE QUOI les soussignés ont apposé
leur signature au bas du présent Protocole.
I N FAITH WHEREOF the undersigned have
affixed their signatures to the present Protocol.
709
. ‫י חוקי כ ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬-‫ ה׳שבתת ס ח ר בלתי‬,1030 ‫ — א מ נ ח ג׳ניבה‬.9 ‫ כ ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
­‫תקים מאומתימ הימנו יימסרו לכל חברי ח ב ר הלאו‬
.‫ לאמנה‬19 ‫בסעיף‬.‫מים ו ל מ ח נ ו ת לא־חברות הנזכרות‬
‫ ־‬FAIT à Genève, le vingt-six juin mil neuf
cent trente-six, en un seul exemplaire, qui
sera déposé dans les archives du Secrétariat
de la Société des Nations et dont les copies
certifiées conformes seront remises à tous les
Membres de la Société des Nations et aux
Etats non membres mentionnés à l'article
19 de la Convention.
‫ אלף‬,‫וששח ביוני‬.&‫ עשרי‬£ ‫נעשה׳ ב ג י נ ת ה ה י ו‬
‫ שיישאר‬,‫ בטופס אחד‬,‫ותשע מאות ושלושים ושש‬
‫ והעי‬,‫מופקד בארכיון המזכירות של חבר הלאומים‬
DONE at Geneva, the twenty-sixth day
of June, one thousand nine hundred anH
thirty-six, in a single copy, which shall re-•
main deposited in the archives of the Secretariat of the League of Nations and certified true copies of which shall be delivered
to all the Members of the League of Nations
and to the non-member States referred to
in Article 19 of the Convention.
Autriche
Austria
E. Pfliigl
Dr. Bruno Schultz
:‫אוסטריה‬
‫ פליגל‬.‫א‬
‫ד״ר ברונו שולץ‬
Belgique
Belgium
Maurice Bourquiu
‫מורים בורקין‬
:‫בלגיה‬
Etats-Unis du Brésil
United States of Brazil
Jorge Latour
ad
referendum
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
ainsi que toutes parties de l'Empire
britannique non membres séparés de la
Société des Nations
Great Britain and Northern Ireland
and all parts of the British Empii-e
which are not separate Members of the
League of Nations
:‫מדינות הברית של ברזיל‬
‫חורגה לטור‬
‫בכפוף לאישרור‬
‫ בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית‬.
‫וכל חלקי הקיסרות הבריטית שאינם חברים‬
:‫נפרדים בחבר הלאומים‬
Oscar F . Dowson
Wm. H . Coles
‫ דאוםון‬.‫אוסקר פ‬
‫ קולם‬.‫ויליאם י‬
Canada
Canada
C E L L . Sharman
‫ שרמן‬.‫ ל‬.‫ ה‬,‫צ‬
lnde
India*
G. Hardy
. ‫תי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬5‫ ה ש ב ת ת סחר ב‬,193(! ‫ — א מ נ ת נ׳ניבה‬.9 ‫ כ ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
:‫קנדה‬
:‫הודו‬
‫ הרדי‬.‫ג‬
710
Bulgarie
Bulgaria
N. Momtchiloff
Chine
China
Hoo Chi‫־‬Tsai
Colombie
Colombia
ad
référendum
Rafaël Guizado
Cuba
Cuba
G. de Blanck
Danemark
Denmark
William Borberg
:‫בולגריה‬
‫מומצ׳ילוף‬.‫מ‬
:‫סין‬
‫הו צ׳י־צאי‬
:‫ קולומביה‬.
‫בכפוף לאישרור‬
‫רפאל גיזאדו‬
:‫קובה‬
‫ דה בלאנק‬.‫ג‬
:‫דניה‬
‫ויליאס בורברג‬
Egypte
Egypt
Edgar Gorra
‫אדגר גורה‬
Equateur
Ecuador
Alex Gastelû
‫אלכם גםטלו‬
Espagne
Spain
Julio Casares
Estonie
Estonia
J. Kodar
France
France
P. de Reffye
G. Bourgois
Grèce
Greecc
Raoul Bibica-Rosctti
A. Contournas
711
:‫מצרים‬
:‫אקואדור‬
:‫ספרד‬
‫חוליו קםארם‬
:‫אסטוניה‬
‫ קודאר‬.‫י‬
:‫צרפת‬
‫ דה רפי‬.‫פ‬
‫ בורגואה‬.‫ג‬
:‫יון‬
‫ראול ביביקה־רוזטי‬
‫ קונטומס‬.‫א‬
.‫ת חוקי ב ס מ י ם מסוכנימ‬5‫ ה׳טבתת ס ח ר ב‬,1036 ‫ — א מ נ ח ג׳ניבה‬.0 ‫ ברר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
• Honduras
Honduras
J. López Pineda
‫׳‬:‫הונדוראם‬
‫ לופז פינדה‬,‫ח‬
Hongrie
Hungary
Sous réserve de ratification
Velics
‫בכפוף לאישרור‬
‫וליקס‬
Japon
Japan
Massa-aki Hotta
‫מאםה־אקי הוטה‬
:‫הונגריה‬
:‫יפן‬
Mexique
Mexico
Manuel Tello
:‫מכסיקו‬
‫נןנואל טלו‬
Monaco
Monaco
Xavier Raisin
:‫מונאקו‬
‫כסאוויה ריזין‬
Panama
Panama
ad
referendum
Dr. Ernesto Hoffmann
:‫פנמה‬
‫בכפוף לאישרור‬
‫ד״ר ארנסטו הופמן‬
Pays-Bas
The Netherlands
Delgorgc
G. Beelaerts van Blockland
•
:‫הולנד‬
‫דלגורז׳‬
‫ ברלץ ואן ב א ק ל נ ד‬.‫ג‬
Pologne
Poland
Chodzko
:‫פולין‬
‫חודזקו‬
Portugal
Portugal
Augusto de Vasconcellos
Jose Caeiro da Matta
:‫פורטוגל‬
‫ אוגוסטו דה וםקונםלום‬.
‫ז׳וזה קאירו דה מאטה‬
Roumanie
Roumania
C. Antoniade
:‫רומניה‬
‫ אנטוניאדה‬.‫ק‬
Suisse
Switzerland
G. Gorgé
.‫ ה ש ב ת ת ס ח ר בלחי הוקי כ ס ט י ם טםוכניש‬,1900
,
:‫הלווטיה‬
‫ גורדה‬.‫ק‬
‫ — א מ נ ת ג׳ניבה‬.9 ‫ ברר‬,284 ‫כ ת ב י א ט נ ה‬
712
Tchécoslovaquie
Czechoslovakia
Dr. Antonin Koukal
:‫צ׳כוםלובקיה‬
‫ד״ר אנטונין קוקאל‬
Union des Républiques soviétiques socialistes
Union of Soviet Socialist Republics
G. Lachkevitch
Uruguay
.Uruguay
V. Benavides
Alfredo de Castro
Venezuela
Venezuela
ad
referendum
Arocha
713
:‫בריודהמועצות‬.
‫ לאשקביץ׳‬.‫ג‬
:‫אורוגואי‬
‫ בנאווידם‬.‫ו‬
‫אלפרדו דה קאסטרו‬
:‫ונצואלה‬
‫בכפוף לאישרור‬
‫ארוצ׳ה‬
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר בלתי חוסי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1030 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.0 ‫ כ ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א ט נ ה‬
‫כתב סופי׳‬
‫ חוד ביצוע‬,‫שקיבלו את ההזמנה שנשלחה אליהן‬
‫־ י‬
‫ בינואר‬20 ‫חהלטתה של מועצת ח ב ר הלאומים מיום‬
,‫ממשלות אפגאניםטין* ארצות הברית של אמריקה‬
‫ לשם כריתת אמנה בדבר השבתת סחר בלתי‬,1936
­‫ הממלכה המאו‬,‫ מדינות הברית של ברזיל‬,‫אוסטריה‬
,‫חוקי בסמים מסוכנים‬
‫ בול־‬,‫ח ד ת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית‬
—•:‫מינו א ת ציריהן הבאים‬
‫ אקואדור׳‬,‫ מצרים‬,‫ דניה‬,‫ קובה‬,‫ סין‬,‫ צ׳ילה‬,‫ קנדה‬,‫גריה‬
,‫ הודו׳ עיראק‬,‫ הונגריה‬,‫ הונדוראס‬,‫ יון‬,‫ צרפת‬,‫ספרד‬
:‫אפגאניסטן‬
‫ מדינות‬,‫ ליכטנשטיין‬,‫ יפן‬,‫המדינה החפשית אירלנד‬
,‫ פאנאמה‬,‫ נורווגיה‬,‫ ניקאראגואה‬,‫הברית של מכסיקו‬
:‫ציר‬
‫הוד מעלתו הגנרל מוחמד עומר חאן׳ ציר בעצרת‬
,‫ הלווטיה‬,‫ סיאם‬,‫ רומניה‬,‫ פורטוגל‬,‫ פולין‬,‫ פרו‬,‫הולנד‬
,‫ אורוגואי‬,‫ברית המועצות‬
,‫ י תורכיה‬,‫ציכוםלובקיה‬
,‫ ויוגוסלביה‬,‫מדינות הברית של ונצואלה‬
.‫ משנה לציר־קבע בחבר הלאומים‬,‫חבר הלאומים‬
ACTE FINAL
F I N A L ACT
Les Gouvernements de l'Afghanistan, des
Etats-Unis d'Amérique, de l'Autriche, des
Etats-Unis du Brésil, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de
la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la
Chine, de Cuba, du Danemark, de l'Egypte,
de l'Equateur, de l'Espagne, de la France,
de la Grèce, du Honduras, de la Hongrie,
de l'Inde, dè l'Irak, de l'Etat libre d'Irlande, du Japon, du Liechtenstein, des
Etats-Unis du Mexique, du Nicaragua, de
la Norvège, du Panama, des Pays-Bas, du
Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la
Roumanie, dû Siam, de la Suisse, de la
Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l'Union
des Républiques soviétiques socialistes, de
l'Uruguay, des Etats-Unis du Venezuela et
de la Yougoslavie, .
The Governments of Afghanistan, the Unit-'
ed States of America, Austria, the United
States of Brazil, the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, B u l ­
garia, Canada, Chile, China, Cuba, Den-*
mark, Egypt, Ecuador, Spain, France.
Greece, Honduras, Hungary, India, Iraq,
the Irish Free State, Japan, Liechtenstein,
the United States of Mexico, Nicaragua,
Norway, Panama, the Netherlands, Peru,
Poland, Portugal, Roumania, Siam, Swit­
zerland, Czechoslovakia, Turkey, the Unions
of Soviet Socialist Republics, Uruguayi, the
United States of Venezuela, and Yugoslavia,
Ayant accepté l'invitation qui leur a
été adressée en exécution de la résolution
du Conseil de la Société des Nations, en date
du 20 janvier 1936, en vue de la conclusion
d'une Convention pour la répression du
trafic illicite des drogues nuisibles,
Having accepted the invitation extend­
ed to them in execution of a resolution
adopted by the Council of the League of
Nations on January 20th, 1936, for the pur­
pose of concluding a Convention for the
Suppression of the Illicit Traffic in Dan­
gerous Drugs,
Have appointed the following delegates:
Ont désigné les délégués ci-après :
Afghanistan
Afghanistan
Délégué:
Delegate
Son Excellence le général Mohamed
Orner Khan
Délégué à l'Assemblée de la Société des
,Nations, Délégué permanent suppléant
près la Société des Nations.
:
His Excellency General Mohamcd Omer
Khan.
Delegate to the Assembly of the League
of Nations, Deputy Permanent Delegate
to the League of Nations.
. ‫ ה ש ב ת ת ס ה ר בלתי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א מ נ ח נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ו ו‬,284 ‫כ ח כ י א מ נ ה‬
714
:‫ארצות הברית של אמריקה‬
:‫אוסטריה‬
‫י‬
‫״‬
: ‫צירים‬
‫הוד מעלתו מר אמריך פליגל‬
‫ שליח מיוחד וציר‬,‫נציג קבע בחבר הלאומים‬
.‫מוסמך‬
:‫צירים‬
‫ עוזר לראש המחלקה‬,‫ פולר‬/ ‫מר םטיוארט ג‬
‫ נציג‬,‫ מיניסטריון החוץ‬,‫לעניני המזרח הרחוק‬
‫ארצות הברית של אמריקה בוועדה המייעצת‬
.‫לעניני סחר באופיום ובשאר סמים מסוכנים‬
‫ נציב לעניני סמים נר־‬,‫מר הארי ג׳ אנסלינגר‬
.‫קוטיים במחלקת האוצר‬
‫ד״ר בדונו שולץ‬
‫ נציג‬,‫סגן נשיא לשעבר של המשטרה הוינאית‬
:‫יועץ משפטי‬
‫אוסטריה בוועד המייעץ לעניני סחר באופיום‬
‫ וורד‬.‫מ ר פראנק כס‬
.‫ושאר סמים מסוכנים‬
.‫עוזר ליועץ המשפטי של מיניסטריון החוץ‬
United States of America
Etats-Unis d'Amérique
Délégués:
Delegates:
M. Stuart J. Fuller .
Mr. Stuart J . Fuller
Assistant-Chef à la Division des Affaires
d'Extrême-Orient, Département d'Etat,
Représentant des Etats-Unis d'Amérique
à la Commission consultative du trafic
de l'opium et autres drogues nuisibles.
Assistant Chief of the Division of Far
Eastern Affairs, Department of State,
Representative of the United States of
America on the Advisory Committee on
Traffic in Opium and Other Dangerous
Drugs.
M. Harry J. Anslinger
Mr. Harry J. Anslinger
Commissaire aux stupéfiants au Ministère des Finances.
Commissioner of Narcotics of the Treasury Department.
Conseiller
Legal
juridique:
M. Frank X. Ward
Conseiller juridique adjoint du Département d'Etat.
Autriche
Adviser;
Mr. Frank X. Ward
Assistant Legal Adviser of the Department of State.
Austria
Délégués:
Delegates
Son Excellence M. Emerich Pflùgl
His Excellency M. Emerich Pfli'igl
Représentant permanent près la Société
des Nations, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire.
Permanent Representative to the League
of Nations, Envoy Extraordinary and.
Minister Plenipotentiary.
Le Dr Bruno Schultz
Dr. Bruno Schultz
Ancien Vice-Président de la Police de
Vienne, représentant de l'Autriche à la
Commission consultative du trafic de
l'opium et autres drogues nuisibles.
Former Vice-President of the Vienna
Police, Representative of Austria on the
Advisory Committee on Traffic in Opium
and Other Dangerous Drugs.
715
e
:
. ‫תי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬5‫ ה ש ב ח ת ס ח ר ב‬,1030 ‫ — א מ נ ת ג ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ד‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
.
‫המג׳ור ויליאם יואט קולם‬
:‫מדינות הברית של ברזיל‬
‫נציג הממלכה המאוחדת בוועד המייעץ לענייני‬
.‫סחר באופיום ושאר סמים מסוכנים‬
:‫ציר‬
‫מ ר חורגת לטור‬
.‫מזכיר הצירות‬
:‫בולגריה‬
* : ‫צירים‬
‫הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד‬
‫הוד מעלתו מ ר ניקולאם מומצ׳ילוף‬
‫הצפונית וכל חלקי הקיסרות הבריטית שאינם חברים‬
:‫נפרדים בחבר הלאומים‬
‫ שליח מיוחד וציר‬,‫ציר־קבע בחבר הלאומים‬
.‫מוסמך‬
: ‫צירים‬
‫ מזכיר צירות־הקבע בחבר־‬,‫מר אייג׳ן םיליאנוף‬
‫מ ר אוסקר פולט דאוםון‬
.‫הלאומים ומזכיר הצירות בברן‬
‫יועץ משפטי למיניסטריון הפנים‬
United States of Brazil
Etats-Unis du Brésil
Delegate'.
Délégué:
M. Jorge Latour
M. Jorge Latour
Secrétaire de légation.
Secretary of Legation.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
ainsi que toutes parties de l'Empire
britannique non membres séparés de la
Société des Nations.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and all parts of the British Empire
which are not separate Members of the
League of Nations.
Delegates:
Délégués:
M. Oscar Follett Dowson, C.B.E.
Conseiller juridique au Ministère
l'Intérieur.
Mr. Oscar Follett Dowson, C.B.E.
Legal Adviser to the Home Office.
de
Major William Hewett Coles, D.S.O.
Representative of the United Kingdom
on the Advisory Committee on Traffic
in Opium and Other Dangerous Drugs.
Le major William Hewett Coles, D.S.O.
Représentant du Royaume-Uni à la Com
mission consultative du trafic de l'opium
et autres drogues nuisibles.
Bulgarie
Bulgaria
Délégués:
Son Excellence M. Nicolas Momtchiloff
Délégué permanent près la Société des
Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
Delegates
:
M. Eugène Silianoff
Secrétaire de la Délégation permanente
près la Société des Nations et Secrétaire
de la Légation à Berne.
M. Eugi-mc Silianoff
Secretary of the •Permanent Delegation
to the League of Nations and Secretary
of the Legation in Berne.
His Excellency M. Nicolas Momtchiloff
Permanent Delegate to the League of
Nations, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary.
. ‫תי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬5‫ ה ש ב ת ת ס ח ר ב‬,1030 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ד‬2s4 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
‫׳‬
716
‫ראש אגף התזונה והסמים של המיניסטריון לענ־‬
.‫ע י הבריאות‬
.
:‫קנדה‬
:‫ציר‬
,‫ שרמן‬.‫ ל‬.‫ ה‬.‫קולונל צ‬
:‫סין‬
:‫ציר‬
‫הוד מעלתו ד״ר הו צ׳י־צאי‬
‫מנהל לשכת הקבע של המשלחת לחבר הלאו־‬
‫ שליח מיוחד וציר מוסמך למועצה הפך־‬,‫מים‬
.‫ראלית ההלווטית‬
‫ראש אגף הסמים הנרקוטיים במחלקת הקיצבות‬
‫והבריאות הלאומית ונציג קנדה בוועד המייעץ‬
.‫לעניני סחר באופיום ובשאר סמים מסוכנים‬
:‫מזכיר‬
.‫מר אלפרד רייב‬
:‫חליף‬
:‫צ׳ילה‬
‫מר צץ טינג‬
:‫ציר‬
‫מזכיר ראשון בלשכת הקבע של המשלחת לחבר‬
.‫הלאומים‬
Canada
Délégué:
Le colonel C.H.L. Sharman, C M . G . ,
C.B.E.
Chef de la Division des narcotiques au
Department des Pensions et de la Santé publique et Représentant du Canada
à la Commission consultative du trafic
de l'opium et autres drogues nuisibles.
‫מר פרנציםקו הרננדס חימנם‬
Canada
Delegate:
Colonel C.H.L.
Sharman,
O.M.G.,
C.B.E.
Chief on the Narcotic Division of the
Department of Pensions and National
Health and Representative of Canada
on the Advisory Committee on Traffic
in Opium and Other Dangerous Drugs.
Secretary:
Mr. Alfred Rive
Secrétaire:
M. Alfred Rive
Chile
Chili
Délégué:
M. Francisco Hernandez Jimenez
Chef de la Section des Aliments et Drogues au Ministère de la Santé publique.
Delegate:
M. Francisco Hernandez Jimenez
Head of the Nutrition and Drugs Sec­
tion of the Ministry of Health.
Délégué:
Son Exellence de Dr Hoo Chi-Tsai
Directeur du Bureau permanent de la
Délégation près la Société des Nations,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral
Suisse.
China
Delegate
:
His Excellency Dr. Hoo Chi-Tsai
Director of the Permanent Office of the
Delegation to the League of Nations,
Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to the Swiss Federal
Council.
Délégué
suppléant:
M. Chen Ting
Premier Secrétaire du Bureau permanent de la Délégation près la Société
des Nations.
Substitute:
M. Chen Ting
First Secretary of the Permanent Office
of the Delegation to the League of Na­
tions.
Chine
717
. ‫ הי׳עבחת ס ח ר בלתי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1.930 ‫ — א מ נ ת ג ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כדר‬,284 ‫כ ח כ י אמנה‬
:‫חליף‬
:‫מזכיר‬
‫ מ ר הולגר אילוף קוויםטגארד בף‬.
.‫מזכיר ראשון של משלחת הקבע בחבר הלאומים‬
‫מ ר יון מינג לי‬
.‫מדביר הצירות בברן‬
:‫קובה‬
:‫מצרים‬
:‫ציר‬
‫מר אדגר גורה‬
­‫ מנהל לשכת המדינה ליישוב תבי‬,‫יועץ' מלכותי‬
.‫ אלכסנדריה‬,‫עות‬
:‫ציר‬
‫_ הוד מעלתו מ ר גילרמן דה בלאנק‬
‫ שליח מיוחד וציר‬,‫ציר קבע ב ח ב ר הלאומים‬
.‫מוסמך למועצה הפדראלית ההלווטית‬
:‫אקואדור‬
:‫ציר‬
‫מר אליחנדרו גםטלו קונצ׳ה‬
‫ קונסול‬,‫מזכיר משלחת הקבע בחבר הלאומים‬
.‫כללי של אקואדור בג׳ניבה‬
Secrétaire:
M. Yone 'Ming Lee
Secrétaire de la Légation à Berne.
:‫דניה‬
:‫ציר‬
‫ מעלתו מ ר ויליאם בורברג‬.‫הוד‬
‫ שליח מיוחד וציר‬,‫ציר קבע ב ח ב ר הלאומים‬
.‫מוסמך‬
Secretary:
M. Yone Ming Lee
Secretary of.the Legation in Berne.
Cuba
Délégué:
Son Excellence M. Guillermo de Blanck
Délégué permanent près la Société des
Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil
fédéral suisse.
Cuba
Delegate:
His Excellency M. Guillermo de Blanck
Permanent Delegate to the League of
Nations, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary to the Swiss
Federal Council.
Danemark
Délégué:
Son Excellence M. William Borberg
Délégué permanent près la Société des
Nations, Envoyé extraordinaire et M i nistre plénipotentiaire.
Denmark
Delegate:
His Excellency M. William Borbcrg
Permanent Delegate to the League of
Nations, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary.
Délégué
suppléant:
M. Holger Oluf Quistgaard Bech
Premier Secrétaire de la Délégation permanente près la Société des Nation.
Substitute:
M. Holger Oluf Quistgaard Bech
First Secretary of the Permanent Delegation to the League of Nations.
Egypte
Délégué:
M. Edgar Gorra
Conseiller royal, Directeur du contentieux de l'Etat, à Alexandrie.
Egypt
Delegate:
M. Edgar Gorra
Royal Adviser, "Directeur du contentieux de l'Etat", Alexandria.
Equateur
Délégué:
M. Alejandro Gastelû Ooncha
Secrétaire de la Délégation permanente
près la Société des Nations, Consul général de l'Equateur à Genève.
Ecuador
Delegate:
M. Alejandro Gastelu Concha
Secretary of the Permanent Delegation
to the League of Nations, ConsulGeneral of Ecuador in Geneva.
r
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר בלתי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א מ נ ת נ׳ניבה‬.9 ‫ כ ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
718
‫ סגן מ נ ה ל ' ל ש כ ת החותמות ולש־‬,‫ ציר מוסמך‬.
.‫כת התביעות במיניםטריון לעניני חוץ‬
:‫חליף‬
‫מר גםטון בורגואה‬
‫הקונסול הכללי של צרפת‬
:‫ספרד‬
:‫ציר‬
‫י מר חוליו קאסארם‬
‫נציג ס פ ר ד בוועדת הייעוץ לעניני סחר באופיום‬
.‫ושאר סמים מסוכנים‬
:‫יועץ משפטי‬
‫מר מנואל לופס ריי‬
:‫ציר‬
‫הוד מעלתו מ ר ראול ביביקה־רוזטי‬
.‫ ציר מוסמך‬,‫ציר קבע בחבר הלאומים‬
.‫פרופסור לחוק הפלילי‬
»
:‫צרפת‬
:‫חליף‬
:‫ציר‬
‫מר אלכסנדר קונטומם‬
.‫מזכיר ראשון במשלחת הקבע בחבר הלאומים‬
Espagne
Délégué:
M. Julio Casares
Représentant de l'Espagne à la Commission consultative du trafic de l'opium
et autres drogues nuisibles.
Conseiller
juridique:
M. Manuel Lopez Rey
Professeur de droit pénal.
‫הוד מעלתו מר דה רפי‬
Spain
Delegate:
M. Julio Casares
Representative of Spain on the Advisory Committee on Traffic in Opium
and Other Dangerous Drugs.
Legal
Advisor:
M. Manuel Lopez Rey
Professor of Penal Law.
France
• France
Délégué:
Son Excellence M. de Reffye
Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur du contentieux et des chancelleries
au Ministère des Affaires étrangères.
Delegate:
His Excellency M. de Reffye
Minister Plenipotentiary, "Sous-Directeur du contentieux et des chancelleries"
at the Ministry of Foreign Affairs.
Délégué
suppléant:
M. Gaston Bourgois
Consul général de France.
Substitute:
M. Gaston Bourgois
Consul-General of France.
Greece
Grèce
Délégué:
Son Excellence M. Raoul Bibica-Rosetti
Délégué permanent près la Société des
Nations, Ministre plénipotentiaire.
Delegate:
His Excellency ‫׳‬M. Raoul Bibica-Rosetti
Permanent Delegate to the League of
Nations, Minister Plenipotentiary.
Délégué
suppléant:
M. Alexandre Contournas
Premier Secrétaire de la Délégation
permanente près la Société des Nations.
Substitute:
M. Alexandre Contoumas
First Secretary of the Permanent De­
legation to the League of Nations.
719
. ‫ ה ש ב ח ת ס ח ר ב?תי חוקי כ ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1036 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ו‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
‫מזכיר ראשון של הצירות במשלחת הקבע בחצר‬
.‫הלאומים‬
:‫הודו‬
:‫ציר‬
‫גורדון םידי הדדי‬
:‫הונדוראם‬
:‫ציר‬
‫הוד מעלתו ד״ר חוליאן לופט פינדה‬
‫ מנהל עניני הצירות‬,‫ הלאומים‬-‫ציר ק ב ע בחבר‬
.‫בפאריס‬
‫סגן יו״ר ועדת לייעוץ לעניני ס ח ר באופיום‬
.‫ושאר סמים מסוכנים‬
:‫עיראק‬
:‫ציר‬
‫סחיב ביי נג׳יב‬
:‫הונגריה‬
:‫ציר‬
‫הוד מעלתו מ ר לםלו דה וליקם‬
‫ שליח מיוחד‬,‫ראש המשלחת בחבר הלאומים‬
.‫••• וציר מוסמר במועצה הפדראלית ההלווטית‬:•‫׳‬.::
:‫חליף‬
‫מר לסלו ברטוק‬
‫ יועץ הצי־‬,‫ראש משלחת הקבע בחבר הלאומים‬
.‫רות‬
Honduras
Délégué:
Son Excellence le Dr Julian L6pez
Pineda
' Délégué permanent près la Société des
Nations, Chargé d'Affaires à Paris.
Honduras
Delega-te:
His Excellency Dr. Julian Lopez Pineda
Hongrie
Délégué:
Son Excellence M. Laszlô de Velics
Chef de la Délégation près la Société
des Nations, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire près le Conseil
fédéral suisse.
Hungary
Delegate
:
His Excellency M. Läazlö de Velics
Chief of the Delegation to the League of
Nations, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary to the Swiss
Federal Council.
Délégué
suppléant;
M. Laszl6 Bartok
Premier Secrétaire de légation à la Délégation permanent près la Société des
Nations.
Substitute
:
M. Laszlö Bartok
First Secretary of Legation at the Permanent Delegation to the League of Nations.
Inde
Délégué:
M. Gordon Sidey Hardy, O.I. E., 1.0.a
Vice-Président de la Commission consultative du trafic de l'opium et autres
drogues nuisibles.
India
Delegate:
Gordon Sidey Hardy, Esq., C L E . ,
I.O.S. Vice-Chairman; of the Advisory
Committee on Traffic in Opium and
Other Dangerous Drugs.
Irak
Délégué:
Sahib Bey Najib
Chef de la Délégation permanente près
la Société des Nations, Conseiller de légation.
Iraq
Delegate:
Sahib Bey Najib
Head of the Permanent Delegation to
the League of Nations, Counsellor of
Legation.
Permanent Delegate to the League of
Nations, Charge d'Affaires in Paris.
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר ב?תי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כרד‬,284 ‫כתבי אטנה‬
720
:‫המדינה החפשית אירלנד‬
:‫מומחים‬
‫מר אונג׳י קונו‬
‫מומחה טכני של המעבדה ההיגיינית בטוקיו‬
:‫צייר‬
‫מר מוריקאצו אינאגאקי‬
.‫מומחה המסופח למיניסטריון לעניני חוץ‬
‫מר פרנסים תומס קרמינס‬
.‫ציר קבע בחבר הלאומים‬
:‫מזכירים‬
:‫יפן‬
‫מ ר יושירו סוג׳יטה‬
‫מזכיר מחלקת הענינים שמעבר לים‬
:‫ציר‬
‫מר בושיכירו אוטאקה‬
‫מזכיר מחלקת המשפטים‬
‫מר קומאו נישימורה‬
.‫מזכיר שני של השגרירות בפאריס‬
‫הוד מעלתו מאםה־אקי הוטה‬
‫שליח מיוחד וציר מוסמך במועצה הפדראלית‬
.‫ההלווטית‬
Irish Free State
Etat •Libre d'Irlande
Délégué:
M. François Thomas Cremins
Délégué permanent près la Société des
Nations.
Japon
Délégué:
Son Excellence M. Massa-aki Hotta
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral
suisse.
Delegate:
Mr. Francis Thomas Cremins
Permanent Delegate to the League of
Nations.
Japan
Delegate
:
His Excellency Massa-aki Hotta
Envoy Extraordinary and Minister Ple­
nipotentiary to the Swiss Federal Coun­
cil.
Experts:
Experts:
M. Unji Konno
Expert technique au Laboratoire d'hygiène de Tokio.
M. Unji Konno
Technical Expert of the Tokio Hygienic
Laboratory.
M. Morikatsu Inagaki
Expert attaché au Ministère des Affaires
étrangères.
M. Morikatsu Inagaki
Expert attached to the Foreign Office.
Secrétaires:
M. Yoshiro Sugita
Secrétaire au Ministère
d'outre-mer.
Secretaries
des
Affaires
,
:
M. Yoshiro Sngita
Secretary of the Department of Overseas
Affairs.
M. Bushichiro Otake
Secrétaire au Ministère de la Justice.
M. Bushichiro Otake
Secretary of the Department of Justice.
M. Kumao Nishimura
Deuxième Sécrétaii‫־‬e à l'Ambassade à
Paris.
M. Kumao• Nishimura
Second Secretary of the
Paris.
721
. ‫השבתת ס ח ר ב י ת י חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬
‫אמנתג׳ניבה‬1936,
Embassy
in
— .9 ‫ כרן־‬,4S2 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
‫ נציג‬,‫מזכיר ראשון של שירות החוץ המבסיקאי‬
­‫מכסיקו מ ו ע ד ת הייעוץ לעניני סחר באופיום וב‬
. .‫שאר סמים מסוכנים‬
:‫ניקאראגואה‬
:‫ליכטנשטיין‬
:‫ציר‬
‫מר קאמל גורדה‬
­‫ ראש מחלקת ח ב ר הלאומים במח‬,‫יועץ הצירות‬
.‫י­ לקה המדינית של הפדרציה ההלווטית‬
:‫ציר‬
:‫מומחה‬
‫היוד מעלתו מר פרנציםקו תומם מדינה‬
.‫ ציר מוסמך‬,‫ציר ק ב ע בחבר הלאומים‬
:‫נורווגיה‬
‫ שיים‬.‫מר א‬
­‫ מחלקת המשפטים והמש‬,‫עוזר לאגף המשטרה‬
.‫ט ר ה בפדרציה ההלוויטית‬
:‫ציר‬
:‫מדינות הברית של מכסיקו‬
‫מר אינר מאסנג‬
:‫ציר‬
‫מ ר מנואל טלו‬
‫ציר ק ב ע בחבר הלאומים‬
Liechtenstein
Délégué:
M. Camille Garge
Conseiller de légation, Chef de la Section
de la Société des Nations au Département politique fédéral suisse, Berne.
Liechtenstein
;
Delégate.:
M. Camille Gorge
Counsellor of Legation, Chief of the
League of Nations Section of the Swiss
Federal Political Department.
Expert:
M. E . Scheim
Adjoint à la Division de la Police, Département fédéral suisse de Justice et
Police.
Expert:
M. E . Scheim
Assistant to the Police Division, Swiss
Federal Department of Justice and
Police.
Etats-Unis du Mexique
Délégué:
M. Manuel Tello
Premier Secrétaire du Service extérieur
mexicain, Représentant du Mexique à la
Commission consultative du trafic de
l'opium et autres drogues nuisibles.
Nicaragua
United States of •Mexico
Delegate:
M. Manuel Tello
First Secretary of the Mexican Foreign
Service, Representative of Mexico on the
Advisory Committee on Traffic in Opium
and Other Dangerous Drugs.
Nicaragua
Délégué:
Son Excellence M. Francisco Tomas
Medina.
Délégué permanent près la Société des
Nations, Ministre plénipotentiaire.
Delegate:
His Excellency M. Francisco Tomás
Medina
Permanent Delegate to the League of
Nations, Minister Plenipotentiary.
Norvège
Délégué:
M. Einar Maseng
Délégué permanent près la Société des
Nations.
Norway
Delegate:
M. Einar Maseng
Permanent Delegate to the League of
Nations,.
. ‫תי חוסי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬5‫ ה ש ב ת ת ס ח ר ב‬,1936 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י כ ה‬.9 ‫ כ ר ו‬,284 ‫א מ נ ה‬
‫כתבי‬
722
:‫חליף ומזכיר‬
:‫פנמה‬
‫ בלרץ ואן בלוקלנד‬.‫יונקיר ג‬
:‫ציר‬
‫ד״ר ארנםטו הופמן‬
.‫ציר קבע בחבר הלאומים‬
.‫ע ת ר ל ע ו ר ך במיניםטריון לעניני חוץ‬
:‫פרו‬
:‫ציר‬
‫מר אנריקה טרוחיליו בראבו‬
.‫מהנדס‬
:‫פולין‬
:‫ציר‬
:‫הולנד‬
: ‫צירים‬
‫ דלגורז׳‬.‫ ה‬.‫מר י‬
‫יועץ ממשלת הולנד בשאלות אופיום בינלאומיות‬
‫ונציג הולנד בוועדת הייעוץ לעניני סחר באופיום‬
.‫ושאר סמים מסוכנים‬
‫מיניסטר לשעבר לעניני הבריאות׳ יו״ר ועדת‬
‫ ואן א ע ר ן‬.‫ מ‬.‫ ר‬.‫ד׳׳ר י‬
­‫מנהל׳ ראש אגף המשטרה במיניםטריון המש‬
.‫פטים‬
Panama
Délégué:
Le Dr Ernesto Hoffmann
Délégué permanent près la Société des
Nations.
Panama
Delegate:
Dr. Ernesto Hoffmann
Permanent Delegate to the League of
Nations.
Pays-Bas
‫׳‬
Délégués:
M. J . H . Delgorge
Conseiller du Gouvernement des PaysBas pour les questions internationales
;.•.en matière d'opium et Représentant des
Pays-Bas à la Commission consultative
du trafic de l'opium et autres drogues
nuisibles.
Le Dr J.R.M. van Angeren
Directeur, Chef de la Section de la Police au Ministère de la Justice.
The Netherlands
Delegates:
M. J . H . Delgorge
Adviser of the Government of the Netherlands on international opium questions and Netherlands Representative on
the Advisory Committee on Traffic in
Opium and Other Dangerous Drugs.
Délégué suppléant et Secrétaire:
Le Jonkheer G. Beelaerts van Blokland
Rédacteur adjoint au Ministère des Affaires étrangères.
Substitute
and
Secretary:
Jonkheer G. Beelaerts van Blokland
Assistant Editor to the Ministry of
Foreign Affairs.
‫הוד מעלתו ד״ר ויטולד חודזקו‬
,
Dr. J.R.M. van Angeren
Director, Chief of the Police Section at
the Ministry of Justice.
Pérou
Délégué:
M. Enrique Trujillo Bravo
Ingénieur.
Peru
Delegate:
M. Enrique Trujillo Bravo
Engineer.
Pologne
Délégué:
S'on Excellence le Dr Witold Chodzko
Ancien Ministre de la Santé publique,
Poland
Delegate:
His Excellency Dr. Witold Chodzko
Former Minister of Public Health,'
723
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר כ?תי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א מ נ ת נ׳ניבה‬.9 ‫ כ ר ד‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
:‫*וזכיר‬
‫מ ר אנריקה ד ה גרה קווארםמה ויאנה‬
­‫הייעוץ לעניני סחר באופיום ובשאר סמים מסו‬
. .‫כנים‬
:‫יועץ טכני‬
­‫ יועץ הצי‬,‫מנהל עניני הצירות בחבר הלאומים‬
.‫רות‬
‫מר ׳קזימיר טרביצקי‬
.‫מזכיר ראשון למשלחת לחבר־הלאומים‬
:‫פורטוגל‬
:‫רומניה‬
:‫ציר‬
‫הוד מעלתו מר קונסטנטין אנטוניאדה‬
.‫שליח מיוחד וציר מוסמך בחבר הלאומים‬
:‫צירים‬
‫י־ הוד מעלתו ד׳׳ר אוגוםטו דה וםקונסלוס‬
.‫ ציר מוסמך‬,‫ציר ק ב ע בחבר הלאומים‬
‫הוד מעלתו פרופ׳ ד״ר ז׳וזה קאירו דה מאטה‬
.‫רקטור אוניברסיטת ליסבון‬
Président de la Commission consultative
du trafic de l'opium et autres drogues
nuisibles.
Chairman of the Advisory Committee on
Traffic in Opium and Other Dangerous
Drugs.
Conseiller
Technical
technique:
M. Kazimierz Trebiçki
Premier Secrétaire à la Délégation près
la Société des Nations.
Portugal
Délégués:
Son Exellence le Dr Augusto deVasconcellos
Chargé d'Affaires près la Société des
Nations, Ministre plénipotentiaire.
Son Excellence le professeur docteur
José Caeiro da Matta
Recteur de l'Université de Lisbonne.
Secrétaire:
M. Henrique da Guerra Quaresma Vianna
Chargé d'Affaires près la Société des
Nations, Conseiller de légation.
Roumanie
Délégué:
Son Excellence M. Constantin Antoniade
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Société des Nations.
Adviser:
M. Kazimierz Trebicki
First Secretary at the Delegation to the
League of Nations.
Portugal
Delegates
:
His Excellency Dr. Augusto de Vascen. cellos
Permanent Delegate to the League of
Nations, Minister Plenipotentiary.
His Excellency Professor José Oatiro da
Matta
Rector of the University of Lisbon.
Secretary
:
v\
M. Henrique da Guerra Qaresma Vianna
Chargé d'Affaires to the League of Nations, Counsellor of Legation. .
Roumania
Delegate
:
His Excellency M. Constantin Antoniade
Envoy Extraordinary; and Minister Plenipotentiary to the League of Nations.
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר ב ל ח י חוקי כ ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1030 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ד ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
724
: ‫מזכיר‬
:‫חליף‬
‫לואנג שמנונג דיתאקאר‬
‫מר דינו קנטמיר‬
.‫מזכיר הצירות בצירות בלונדון‬
.‫מזכיר המשלחת בחבר הלאומים‬
:‫הלווטיה‬
:‫סיאם‬
:‫ציר‬
‫מר קמיל גורדה‬
‫ ראש אגף חבר הלאומים במחלקה‬,‫יועץ הצירות‬
.‫המדינית הפדראלית‬
:‫מומחה‬
:‫ציר‬
‫י הוד מעלתו פיה רג׳וואנגםאן‬
‫ שליח מיוחד וציר‬,‫ציר קבע בחבר הלאומים‬
.‫מוסמך בארמון ס״ט ג׳יימם‬
:‫חליף‬
‫ שיים‬.‫מר א‬
­‫ מחלקת המשפטים והמש‬,‫עוזר לאגף המשטרה‬
.‫טרה של הפדראציה‬
Délégué
suppléant:
M. Dino Cantemir
Secrétaire de la Délégation près la Société des Nations.
‫לואנג בדראוואדי‬
.‫־מזכיר הצירות בצירות בלונדון‬
Substitute:
M. Dino Cantemir
Secretary of the Delegation
League of Nations.
to
the
Délégué:
Son Excellence Phya Rajawangsan
Délégué permanent près la Société des
Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plnipotentiaire près la Cour de
Saint-James.
Siam
Delegate:
His Excellency Phya Rajawangsan
Permanent Delegate to the League of
Nations, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary to the Court
of St. James.
" Délégué
suppléant:
Luang Bhadravadi
Secrétaire de légation à la Légation à
Londres.
Substitute:
Luang Bhadravadi
Secretary of Legation at the Legation in
London.
Secrétaire:
Luang Chamnong-Dithakar
Secrétaire de légation à la Légation à
Londres.
Secretary
:
Luang Chamnong-Dithakar
Secretary of Legation at the Legation in
London.
Suisse
Délégué:
M. Camille Gorgé
Conseiller de légation, Chef de la Section de la Société des Nations au Département politique fédéral.
Switzerland
Delegate:
M. Camille Gorge
Counsellor of Legation, Chief of the
League of Nations Section at the Federal Political Department.
Expert:
M. E . Scheim
Adjoint à la Division de la Police, Département fédéral de Justice et Police.
Expert:
M. E . Scheim
Assistant to the Police Division, Federal
Department of Justice and Police.
Siiam
725
. ‫ ה ש ב ח ת ס ח ר ב ל ת י חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א מ נ ת ג ׳ נ י ב ה‬.0 ‫ כ ר ר‬.284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
:‫*׳מסלובקיה‬
‫היועץ המשפטי ליד הקומיםריון העממי לעגיגי‬
.‫חוץ‬
:‫ציר‬.:
‫ ד״ר אנטונין קוקאל‬.
.‫יועץ במיניםטריון המשפטים‬
:‫אורוגואי‬
:‫צירים‬
:‫תורכיה‬
‫הוד מעלתו מר ויקטור בגאווידם‬
‫שליח מיוחד וציר מוסמך בנזועצה הפדראלית‬
‫ ״‬,
.‫ההלווטית‬
:‫ציר‬
‫מר נומאן טאהיר םיימן‬
.‫קונסול כללי בג׳ניבה‬
‫הוד מעלתו ד״ר אלפרדו דה קאםטרו‬
‫שליח מיוחד וציר מוסמך אצל הוד מלכותו מלך‬
‫ נציג‬,‫בלגיה ואצל הוד מלכותה מלכת הולנד‬
‫אורוגואי בוועדת־היעוץ לעניני סחר באופיום‬
.‫ושאר סמים מסוכנים‬
Tchécoslovaquie
Délégué:
Le Dr Antonin Koukal
Conseiller au Ministère de la Justice.
Turquie
Délégué:
N. Numan Tahir Seymen
Consul général à Genève.
Union des Républiques soviétiques socialistes
Délégué:
M. Georges Lachkevitch
Conseiller juridique au Commissariat
du Peuple pour les Affaires étrangères.
Uruguay
:‫ברית המועצות‬
‫ ־‬:‫ציר‬
‫מד דורז״ לאשקביץ׳‬
Czechoslovakia
Delegate:
Dr. Antonin Koukal
Adviser at the Ministry of Justice.
Turkey
Delegate:
M. Numan Tahir Seymen
Consul-General at Geneva.
Union of Soviet Socialist Republics
Delegate:
M. Georges Lachkevitch
Legal Adviser at the People's Commis­
sariat for Foreign Affairs.
Uruguay
Délégués:
Son Excellence M. Victor Benavides
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral
suisse.
Delegates:
His Excellency! M. Victor Benavides
Envoy Extraordinary and Minister Ple­
nipotentiary to the Swiss Federal Coun­
cil.
Son Excellence le Dr Alfredo de Castro
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des
Belges et près Sa Majesté la Reine des
Pays-Bas, Représentant de l'Uruguay à
la Commission consultative du trafic de
l'opium et autres drogues nuisibles.
His Excellency M. Victor Benavides
Envoy Extraordinary and Minister Ple­
nipotentiary to His Majesty the King
of the Belgians and to Her Majesty the
Queen of the Netherlands, Represent­
ative of Uruguay on the Advisory Com­
mittee on Traffic in Opium and Other
Dangerous Drugs.
. ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר בלתי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1030 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.0 ‫ ברר‬,284 ‫כ ח ב י א מ נ ה‬
726
‫ד״ר ולדימיר מנוילוביץ׳‬
:‫מדינות הברית של ונצואלה‬
.‫מזכיר משלחת הקבע בחבר הלאומים‬
:‫ציר‬
:‫השתתפו בוועידה כמשקיפיס‬
‫הוד מעלתו מר מנואל ארוצ׳ה‬
‫ שליח מיוחד וציר‬,‫ציר קבע בחבר הלאומים‬
.‫מוסמך‬
:‫פינלנד‬
:‫יוגוסלביה‬
:‫ציר‬
‫הוד מעלתו ד״ר איבן םובוטיץ׳‬
.‫ציר קבע בחבר הלאומים‬
‫מר הלגה פון קנורינג‬
.‫מזכיר ראשון של הצירות‬
:‫לאטביה‬
‫מר קארלם קאלנינם‬
.‫מזכיר־צירות ראשון‬
United States of Venezuela
Etats-Unis du Venezuela
Délégué:
'Son Excellence M. Manuel Arocha
Délégué permanent près la Société des
Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
Delegate
:
His Excellency M. Manuel Arocha
Permanent Delegate to the League of
Nations, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipoteniairy.
Yugoslavia
Yougoslavie
Délégué:
Son Excellence le Dr Ivan Soubotitch
Délégué permanent près la Société des
Nations.
Experts
:
M. Bochko Djordjevitch
Secrétaire au Ministère royal du Commerce et de l'Industrie.
Le Dr Vladimir Manoilovitch
Secrétaire de la Délégation permanente
près la Société des Nations.
Participants
vateurs:
:‫שמחים‬
‫מר בוצ׳קו ג׳ורג׳ביץ׳‬
.‫מזכיר המיניסטריון המלכותי למסחר ותעשיה‬
à l a Conférence à t i t r e
Finlande
M. Helge von Knorring
Premier Secrétaire de légation.
Lettonie
M. Karlis• Kalnins
Premier Secrétaire de légation.
d'obser-
Delegate:
‫׳‬
His Excellency Dr. Ivan Soubbotitch
Prmanent Delegate to the. League of
Nations.
Experts:
‫׳‬
M. Bochko Djordjevitch
Secretary to the Royal 'Ministry of
Trade and Industry.
Dr. Vladimir Manoilovitch
Secretary of the Permanent Delegation
to the League of Nations.
Participating
at the Conference
Observers:
as
Finland
M. Helge von Knorring
First Secretary of Legation.
Latvia
M. Karlis Kalnins
First Secretary of Legation.
<*
727
. ‫ חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬2, ‫ ה ש ב ת ת ס ח ר ב ל ת י‬,1036 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.0 ‫ ב ר ר‬S 4 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
‫ ־‬- : ‫הוועידה מינתה כםגן נשיא א ת‬
‫ ״סגן מנהל לשכת התות־‬,‫ ציר מוסמך‬,‫מר דה רפי‬
‫לעניני‬
‫במיניםטריון‬
‫התביעות״‬
:‫־ השתתפו בוועידה בתפקיד מייעצים וכמומחים‬
:‫ בינלאומית של המשטרה הפלילית‬.‫י ועדה‬
‫מות ולשכת‬
.‫חוץ של הרפובליקה הצרפתית‬
‫מ ר גורמן קנדל‬
.‫ לונדון‬,‫עוזר לנציב המשטרה המטרופולית‬
‫א ת תפקידי המזכיר הכללי של הוועידה קיבל‬
:‫ע ל עצמו‬
‫ מנהל האגפים לסחר‬,‫מר אריק איינאר אקסטראנד‬
‫ המייצג את המזכיר‬,‫אופיום ושאלות סוציאליות‬
.‫הכללי של ח ב ר הלאומים‬
26 ‫ ביוני ובין‬8 ‫ שנתקיימו בין‬,‫במשך שורת ישיבות‬
:‫ נערכו המסמכים המפורטים להלן‬,1936 ‫ביוני‬
Participants
à l a Conférence à t i t r e
t a t i f et en qualité
d'experts:
Commission
nelle:
i n t e r n a t i o n a l e de police
‫ד׳׳ר ברונו שולץ‬
‫ נציג אוםט־‬,‫סגן נשיא לשעבר של משטרת וינה‬
‫דיה בוועדת הייעוץ לעניני סחר באופיום ושאר‬
,‫סמים מסוכנים‬
.‫שהתכנסו איפוא בג׳ניבה‬
—:‫י מועצת ה ב ר הלאומים מינתה כנשיא הוועידה את‬
,‫ חבר מועצת מדינת הולנד‬,‫מ ד יוסף לימבורג‬
consul-
P a r t i c i p a t i n g at the Conference
visory Capacity
and as
crimi-
I n t e r n a t i o n a l C r i m i n a l Police
i n a n Ad­
Experts:
Commission:
M. Norman Kendal, C.B.E.
Commissaire adjoint à la "Metropolitan Police" à Londres.
Le D r Bruno Schultz
Ancien viteo-président de la Police devienne, Représentant de l'Autriche à la
Commission consultative du trafic de
l'opium et autres drogues nuisibles,
qui se sont réunis à Genève.
Mr. Norman Kendal, C.B.E.
Assistant Commissioner of the Metropo­
litan Police, London.
Dr. Bruno Schultz
Former Vice-President of the Vienna
Police, Representative of Austria on the
Advisory Committee on Traffic in Opium
and Othr Dangerous Drugs,
who accordingly assembled at Geneva.
Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de président de la Conférence :
M. Joseph Limburg, Membre du Conseil
d'Etat des Pays-Bas.
The Council of the League of Nations ap­
pointed as President of the Conference:
La Conférence a désigné comme son viceprésident :
M. de Reffye, Ministre plénipotentiaire,
Sous-Directeur du contentieux et des
chancelleries au Ministère des Affaires
étrangères de la République française.
The Conference has appointed as VicePresident:
M. de Reffye, Minister Plenipotentiary,
"Sbus-Directeur du contentieux et des
chancelleries" at the Ministry of Foreign
Affairs of the French Republic.
x
A rempli les fonctions de Secrétaire général de la Conférence :
M. Eric Einar Ekstrand, Directeur des
Sections du trafic de l'opium et des
questions sociales, représentant le Secrétaire général de la Société des Nations.
A la suite des réunions tenues du 8 au 26
juin 1936, les Actes ci-après ont été arrêtés:
M. Joseph Limburg, Member of the
Council of States of the Netherlands.
The functions of Secretary-General to the
Conference Avere assumed by :
M. Eric Einar Ekstrand, Director of the
Opium Traffic and Social Questions Sec­
tions, representing the Secretary-General
of the League of Nations.
In the course of a series of meetings be­
tween June 8th and June 29th, 1936, the
instruments hereinafter enumerated were
drawn u p :
. ‫ ה׳טבתת ס ח ר ב ל ת י חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ו‬,‫צצ‬4 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
728
‫ המלצות‬.‫כ‬
,‫הוועידה‬
.1
‫ בדבר השבתת סחר‬1936 ‫ אמנה לש׳‬..‫א‬
.‫בלתי חוקי בסמים מסובנים‬
.‫ פרוטוקול החתימה על האמנה‬.‫ב‬
‫בזכרה שהוועידה הבינלאומית לעניני אופיום‬
:‫כן אמצה הוועידה א ת הדברים הבאים‬
‫ שהיה מנוי וגמור אתה לבצע השבתה‬,1912 ‫מש׳‬
‫ הכניסה באמנה‬,‫הדרגתית של שימוש לרעה באופיום‬
6 ‫ א ת הסעיף‬1912 ‫הבינלאומית לעניני אופיום מש׳‬
‫ ״המדינות המתקשרות ינקטו באמצעים לשם‬:‫הבא‬
‫ וסחר‬,‫השבתה הדרגתית ויעילה של ייצור אופיום‬
‫ פירושים‬.‫א‬
‫ וביחוד הוראות‬,‫ יש להבין שהוראות האמנה‬.1
‫ אינן חלות על עבירות שבוצעו שלא‬,5‫ ו־‬2 ‫סעיפים‬
.‫במתכוין‬
‫ זולת אם כ ב ר קיימות ת ק נ ו ת בענין זה״ ו‬,‫בדבר‬
‫ שאין האמנה‬,‫ יש לפרשו במובן זה‬15 ‫ סעיף‬.2
‫פוגעת במיוחד בהירותן של המדינות המתקשרות‬
‫להסדיר א ת העקרונות שלפיהם מותר להביא בחשבון‬
.‫נסיבות מקילות‬
I. CONVENTION D E 1936 POUR L A
REPRESSION D U TRAFIC ILLICITE
DES! DROGUES NUISIBLES.
I. CONVENTION OF 1936 FOR T H E
SUPPRESSION OF T H E ILLICIT T R A F
FIC IN DANGEROUS DRUGS .
IL
II.
‫ ת ו ך התחשבות נאותה‬,‫פנים ושימוש באופיום מותקן‬
‫בנסיבותיה המשתנות של כל ארץ וארץ הנוגעת‬
PROTOCOLE D E SIGNATURE D E
L A CONVENTION.
La Conférence a également adopté ce qui
suit :
I.
1
PROTOCOL OF SIGNATURE
T H E CONVENTION.
OF
The Conference also adopted the following :
Interpretations.
I.
Interprétations.
1. Il est en tendu que les stipulations de la
Convention, ejt en particulier les stipulations des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas
aux faits commis non intentionnellement.
1. It is understood that the provisions of
the Convention, and in particular the provisions of Articles 2 and 5, do not apply to
offences committed unintentionally.
2. L'article 15 doit être interprété dans ce
sens que la Convention ne porte, notamment,
aucune atteinte à la liberté des Hautes Parties contractantes de régler le régime des
circonstances atténuantes.
2. Article 15 is to be interpreted in the
sense that the Convention does not in particular affect the liberty of the High Contracting Parties to regulate the principles
under which mitigating circumstances may
be taken into account.
II. Recommandations.
1.
La Conférence,
Rappelant que la Conférence internationale de l'opium de 1912, résolue à poursuivre la suppression progressive de l'abus
de l'opium, a inséré dans la Convention internationale de l'opium de 1912 l'article 6
suivant : "Les Puissances contractantes
prendront des mesures pour la suppression
graduelle et efficace de la fabrication, du
commerce intérieur et de l'usage de l'opium
préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que
des mesures existantes n'aient déjà réglé la
matière' ' ;
729
II. Recommandations.
1
The Conference,
Recalling that the International Opium
Conference of 1912, determined to bring
about the gradual suppression of the abuse
of opium, inserted in the International
Opium Convention of 1912 the following
Article 6 : "The contracting Powers shall
take measures for the gradual and effective
suppression of the manufacture of, internal
trade in and use of prepared opium, with
due regard to the varying circumstances of
each country concerned, unless regulations
on the subject are already in existence" ;
.‫י חוקי כ ס מ י ם מסוכנים‬,‫ ה ש ב ח ת ס ח ר בלתי‬,1030 ‫ — א מ נ ת ג׳ניבה‬.0 ‫ כ ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
. ‫ברצותה להשתמש בהזדמנות שנותנת ועידה זו‬
‫בזכרה שבעלות הסכם ג׳ניבה לעניני אופיום‬
‫לזרז א ת הארצות הנוגעות בדבר להמשיך במאמציהן‬
‫ שמנוי וגמור אתן לבצע‬,‫ בפתיחה‬,‫ הצהירו‬1925 ‫מש׳‬
:‫בענין זה‬
‫השבתה הדרגתית יעילה של ייצור אופיום וסחר פנים‬
‫ כאמור בפרק ב׳ לאמנה‬,‫ושימוש באופיום מותקן‬
‫ממליצה שממשלות המרשות עדייו א ת השימוש‬
‫באופיום שלא למטרות רפואיות או מדעיות ינקטו‬
‫ באחוזותיהן‬,1912 ‫הבינלאומית לעניני אופיום לש׳‬
­‫בהקדם האפשרי בפעולה יעילה על מנת לבטל שי‬
‫ שבהם‬,‫ לרבות שטחים הכורים או מוגנים‬,‫ושטחיהן‬
,‫מוש זה באופיום‬
‫הורשה באופן זמני השימוש באופיום מותקן? ושבר־‬
‫ מטעמי אנושיות ולשם קידום טובתם החברותית‬,‫צונן‬
.2
‫והמוסרית של עמיהן לנקוט בכל הצעדים האפשריים‬
‫ג ר ת אזרחיהן ייענו לבקשת הסגרת אותם מאזרחיהן‬
‫כדי להגיע בהקדם האפשרי לידי השבתת השימוש‬
,‫הנמצאים בשטחן והאשמים בביצוע עבירות בחו״ל‬
»‫באופיום לעישון‬
Rappelant que les Parties à l'Accord «le
Genève sur l'opium de 1925 ont déclaré, dans
le Préambule, qu'elles étaient fermement résolues à effectuer la suppression graduelle
et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé,
telle qu'elle est prévue par le Chapitre II
de la Convention internationale de l'opium
de 1012, dans leurs possessions et territoires
d'Extrême-Orient, y compris les territoires
cédés à bail ou protégés, dans lesquels l'usage
de l'opium préparé est encore autorisé, et
qu'elles étaient désireuses, pour des raisons
d'humanité et en vue d'assurer le bien-être
social et moral des peuples intéressés, de
prendre toutes mesures utiles pour réaliser
dans le délai le plus bref possible la suppression de l'usage de l'opium à fumer;
Recalling that the Parties to the Geneva
Opium Agreement of 1925, in the Preamble,
declared that they were fully determined to
bring about the gradual and effective sup­
pression of the manufacture of, internal
trade in and use of prepared opium, as pro­
vided for in Chapter II of the International
Opium Convention of 1912, in their Par
Eastern possessions and territories, includ­
ing leased or protected territories in which
the use of prepared opium is temporarily
authorised; and that they were desirous*, on
the grounds of humanity and for the pur­
pose of promoting the social and moral web
fare of their peoples, of taking all possible
steps for achieving the suppression of the
use of opium for smoking with the least
possible delay ;
Désireuse de profiter de l'occasion qui
lui est offerte par la présente Conférence
d'adresser aux Etats intéressés un appjl les
invitant à poursuivre leurs efforts dans ce
domaine :
Desiring to take thé opportunity afforded by! the present Conference of urging th«
countries concerned to continue their efforts
in this matter :
Recommande que les gouvernements qui
permettent encore l'usage de l'opium pour
d'autres fins que des fins médicales ou scientifiques, adoptent dans le plus bref délai
toutes mesures efficaces en vue de l'abolition
de cet usage de l'opium.
Recommends that Governments whici
still permit use of opium for other thai;
medical or scientific purposes should with
out undue delay take effective action'' with f.
view to the abolition of such use of opium
2. L a Conférence recommande que les pays
qui admettent le principe de l'extradition
de leurs nationaux accordent l'extradition
de leurs nationaux qui se trouvent sur leur
territoire et qui se sont rendus coupables
à l'étranger.des infractions prévues par l'article 2, même si le traité d'extradition ap-
2. The Conference recommends that coun
tries which recognise the principle of ex
tradition of their nationals should gran I
the extradition of such of their national |
as, being in their territory, are guilty of th‫׳‬
commission abroad of the offences dealt wit!
in Article 2, even if the extradition treat;
‫הוועידה ממליצה שארצות המכירות בעקרון הם־‬
,
. ‫עבתת ס ח ר כ ל ת י חוקי ב ס מ י ס מ ס ו כ נ י ם‬-‫ הי‬,1030 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ו‬,284 ‫כתגי אמנה‬
73!
‫ לשפר ולפתח‬,‫נ ו ת המתקשרות יתקיימו ע״מ להבטיח‬
‫ ובמקרה הצורך‬,‫ כאמור באמנה זו‬,‫שיתוף בינלאומי‬
.‫לחוות דעה בענין זה בפני מועצת ח ב ר הלאומיט‬
.‫חתמו הצירים על כ ת ב זה‬
‫ולראיה‬
‫ ואפילו היה הוזה ההסגרה'ההל‬,2 ‫י שמטפל בהן סעיף‬
.‫בנידון זה כולל הסתייגות בענין הסגרת אזרחים‬
‫הוועידה ממליצה בפני המדינות המתקשרות על‬
.3
‫משטרה מיוחד לצרכי אמנה זו׳ כל‬.‫יצירת שירות‬
.‫אימת שיש צורך בכך‬
‫ שנת‬,‫ עשרים וששה ביוני‬,‫נעשה בג׳ניבה היום‬
­‫ שיופ‬,‫ בטופס אחד‬,‫אלף ותשע מאות ושלושים ושש‬
‫הוועידה ממליצה שוועדת היעוץ לעניני סחר‬
­‫ ושהעתקים מאו‬,‫ק ד בארכיון מזכירות חבר הלאומים‬
‫באופיום ושאר סמים מסוכנים תעית בדבר אם רצוי‬
.‫מתים הימנו יימסרו לכל המדינות המיוצגות בוועידה‬
‫הוא שישיבות נציגי לשכותיהן המרכזיות של המדי־‬
plicable contient une réserve au sujet de l'extradition des nationaux.
applicable contains a reservation on the
subject) of the extradition of nationals.
3• La Conférence recommande aux Hautes
Parties contractantes de créer, le cas échéant,
un service spécialisé de police aux fins de
la présente Convention.
3. The Conference recommends the High
Contracting Parties to create, where necessary, a specialised police service for the
purposes of the present Convention.
4. L a Conférence recommande que la Commission consultative du trafic de l'opium et
autres drogues nuisibles examine l'opportunité de réunions des représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes en vue d'assurer, perfectionner et développer la collaboration internationale prévue par la présente Convention ; et, le cas
échéant, donne un avis à ce sujet au Conseil de la Société des Nations.
4 The Conference recommends that the
Advisory Committee on Traffic in Opium and
Other Dangerous Drugs should consider the
question whether it is desirable that meetings
of the representatives of the central offices
of the High Contracting Parties should take
place in order to ensure, improve and develop international co-operation as provided
for in the present Convention, and, should
occasion arise, to give an opinion to the
Council of the League of Nations on the subject.
E N FOI DE QUOI les Délégués ont signé
le présent Acte.
FAIT à Genève, le vingt-six juin mil neuf
cent trente-six, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat
de la Société des Nations; copie certifiée
conforme en sera remise à tous les Etats
représentés à la Conférence.
731
.4
,
x
IN
FAITH
AVHEKEOF
signed the present Act.
the Delegates have
DONE at Geneva, the twenty-sixth day of
June one thousand nine hundred and thirtysix, in a single copy, which shall be deposited in the archives of the Secretariat of the
League of Nations and of which authenticated copies shall be delivered to all States
represented at the Conference.
. ‫ ה׳צבתת ס ה ר ב?ת י חוסי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1030 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ כ ר ר‬,281 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
Le Président de la Conférence :
The President of the Conference :
Limburg
:‫נשיא הוועידה‬
‫לימבורג‬
Le Vice-Président de la Conférence :
The Vice-President of the Conference :
P. döReffye
:‫סגן נשיא הוועידה‬
‫ דה רפי‬.‫פ‬
Le Secrétaire général de la Conférence :
The Secretary-General of the Conference
Eric Einar Ekstrand
:‫המזכיר הכללי של הוועידה‬
‫אריק איינאר אקםטראנד‬
Autriche
Austria
E . Pflùgl
Dr. Bruno Schultz
:‫אוסטריה‬
‫ פליגל‬.‫א‬
‫ד״ר בדונו שולץ‬
Etats-Unis du Brésil
United States of Brazil
Jorge Latour
‫מדינות הברית של ב ת י ל‬
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
ainsi que toutes parties de l'Empire
britannique non membres séparés de la
Société des Nations
Great Britain and Northern Ireland
and all parts of the British Empire
which are not separate Members of the
League of Nations
Oscar F. Dowson
Wm. H . Coles
‫חורגה לטור‬
‫המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד‬
‫הממלכה‬
‫הצפונית וכל חלקי הקיסרות! הבריטית שאינים חברים‬
:‫נפרדים בחבר הלאומים‬
Bulgarie
Bulgaria
N.. Momtchiloff
E. Silianoff
Canada
Canada
C.H.L. Sharman
Chili
Chile
F. Hernandez
Chine
China
Hoo Chi-Tsai
. ‫ ה׳עבחח ס ח ר ב ל ת י חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬,1936 ‫ — א מ נ ח נ ׳ נ י ב ה‬.9 ‫ ב ר ר‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
‫ דאוםון‬.‫אוסקר פ‬
‫ קולם‬.‫ויליאם י‬
:‫בולגריה‬
‫ מומצ׳ילוף‬.‫נ‬
‫ סיליאנוף‬.‫א‬
:‫קנדה‬
‫ שדמן‬.‫ ל‬.‫ ה‬.‫צ‬
:‫צ׳ילה‬
‫ הרננדס‬.‫פ‬
:‫סין‬
‫הו־צ׳י־צאי‬
732
Cuba
Cuba
G. de Blanck
Danemark
Denmark
William Borberg
. :‫קובה‬
‫ דה בלאנק‬.‫ג‬
:‫דניה‬
‫ויליאם בורברג‬
Egypte.
Egypt
Edgar Gorra
‫אדגר גורה‬
Equateur
Ecuador
Alex Gastelu
‫אלכם גםטלו‬
Espagne
Spain
Julio Casares
Manuel Lopez Rey
France
France
P. de Reffye
G. Bourgois
Grèce
Greece
Raoul Bibica-Rosetti
A. Contournas
Honduras
Honduras
J. Lopez Pineda
Hongrie
Hungary
Velics
Inde
India
G. Hardy
Etat libre d'Irlande
Irish Free State
F.T. Cremins
733
:‫מצרים‬
:‫אקואדור‬
:‫ספרד‬
‫חוליו קםארס‬
‫מנואל לופס ריי‬
:‫צרפת‬
‫ דה רפי‬.‫פ‬
‫ בורגואה‬,‫ג‬
:‫יוון‬
‫ראול ביביקה־רוזטי‬
‫ קונטומס‬.‫א‬
:‫הונדוראם‬
‫ לופם פינדה‬.‫ח‬
:‫הונגריה‬
‫וליקם‬
:‫הודו‬
‫ הרדי‬.‫ג‬
:‫המדינה החפשית אירלנד‬
‫ קרמינם‬.‫ ת‬.‫פ‬
. ‫ח׳ חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם‬5‫ ה׳&בתת ס ח ר ב‬,1936 ‫ — א מ נ ת נ ׳ נ י נ ה‬.9 ‫ כ ר ד‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
Japon
.N
Japan
Massa-aki Hotta
Mexique
Mexico
Manuel Telle
Panama
Panama
Dr. Ernesto Hoffmann
Pays-Bas
The Netherlands
‫ '׳‬Delgorge
G. Beelaerts van Blockland
5
Pologne
Poland
Chodzko
Portugal
Portugal
Augusto de Vasconcellos
José Caeiro da •Matta
Roumanie
Roumania
C. Antoniade
Suisse
Switzerland
C. Gorgé
Tchécoslovaquie
Czechoslovakia
Dr. Antonfn Koukal
Union des Républiques soviétiques socialistes
Union of Soviet Socialist Republics
G. Lâchkevitch
Uruguay
Urueruav
V. JtJenavides
Alfredo de Castro
Venezuela
Venezuela
Arocha
. ‫ ת י רווקי כ ס מ י ם מ ם ו כ נ י פ‬5 ‫ הי׳עכתת ס ח ר נ‬,1036 .‫ — א מ נ ת נ׳ניכד‬.0 ‫ כ ר ך‬,284 ‫כ ת ב י א מ נ ה‬
:‫יפן‬
‫מאםה־אקי הוטה‬
:‫מכסיקו‬
‫מנואל טלו‬
:‫פנמה‬
‫ד״ר ארנסטו הופמן‬
•
:‫הולנד‬
‫דלגורד‬
‫ בלרץ ואן בלוקלנד‬,‫ג‬
:‫פולין‬
‫חודזקו‬
:‫פורטוגל‬
‫אוגוסטו דה וםקונםלום‬
‫ז׳וזה קאירו דה מאטה‬
:‫רומניה‬
‫ אנטוניאדה‬.‫ק‬
:‫הלווטיה‬
‫ גורדה‬.‫ק‬
:‫צ׳כוםלובקיה‬:
‫ד״ר אנטונין קוקאל‬
:‫ברית המועצות‬
‫ לאשקביץ׳‬.‫ד‬
:‫אורוגואי‬
‫ בנאווידם‬.‫ו‬
‫אלפרדו ד ה קאסטרו‬
:‫ונצואלה‬
‫ארוצ׳ה‬
734
‫‪Yougoslavie‬‬
‫)‬
‫‪Yugoslavia‬‬
‫‪Dr. I.V. Soubbotitch‬‬
‫יוגוסלביה‪:‬‬
‫ד״ר א‪ .‬ו‪ ,‬םוכוטיץ׳‬
‫הנציבות הבינלאומית של המשטרה הפלילית‬
‫ד״ר ברונו שולץ‬
‫­‪Commission international de Police Crimi‬‬
‫‪nelle‬‬
‫‪International Criminal Police Commission‬‬
‫‪Dr. Bruno Schultz‬‬
‫רשימת המדינות בעלות האמנה‬
‫כפי שתוקנה‬
‫ישראל‬
‫אוסטריה‬
‫בלגיה‬
‫ברזיל‬
‫האיטי‬
‫הודו‬
‫הלווטיה‬
‫חבש‬
‫יוון‬
‫יפן‬
‫כחבי א מ נ ה‪94S2‬כרד‪,‬‬
‫לאוס‬
‫לוכסמבורג‬
‫מכסיקו‬
‫מצרים‬
‫סין‬
‫צרפת‬
‫קולומביה‬
‫קמבודיה‬
‫קנדה‬
‫תורכיה‬
‫‪ • - .‬א ט נ ה ‪ -‬ג ׳ נ י ב ה ‪ ,1936‬ה׳טכחח ס ח ר כ?חי חוקי ב ס מ י ם מ ס ו כ נ י ם ‪,‬‬
‫‪735‬‬
736

Documents pareils

Lapin4

Lapin4 ‫ המתמחות בבניית פרויקטים‬KGI≠‫את הפרויקט מתכננות ובונות חברות יסוד הארץ ו‬ ‫אקסקלוסיביים תוך מתן דגש מקסימלי לפרטים הקטנים שעושים את ההבדל בגדול¨ לתכנון‬ ‫ אתם מוזמנים להכיר‬Æ‫הבלעדי ולרמות גבוהו...

Plus en détail