TREKHAKEN - ATTELAGES 9 @

Commentaires

Transcription

TREKHAKEN - ATTELAGES 9 @
I
I
N.V. G. DECONINCK
Molenwegel,2í
8790 Waregem - België
- ATTELAGES
TREKHAKEN
I
ATTELAGE
N": 96
No: 96
TREKHAAK
voor:
pour: NISSAN King Cab
NISSAN Kinq Cab
COMPOSITION:
SAMENSTELLING:
'l Attelage
I trekhaak
I bolhouder- zweestuk
1 Equerre porte-boule
)
1 bol A 50 kompleet
í Boule O 50 complète
2
6
2
2
6
í ,., ot escamoL'abbl
t t
moeren met bouten M í4 - 35
)
moeren met bouten M121 O (A-D-E)
m o e r e n m e t b o u t e n M 1 0 - 10 ( B )
moeren met bouten M10-40 (C)
r o n d s e l s4 0 - 1 2 - 4 ( A - D - E )
2 Ecrous avec boulons M í4-35
2
2
4
6
2
r o n d s e l s6 0 - 1 2 ( B )
r o n d s e l s6 0 / 7 5 - 1 2 ( C )
b o r g r o n d s e l s0 1 0 ( B - C )
borgrondsels @ 12 (A-D-E)
borgrondsels 0 14 (*)
6
2
2
6
)
í
,., ou I'escamotable
fJ 5
(A-D-[)
(B)
( C)
)
écrous avec boulons M12-1O
écrous avec boulons M10-l 0
écrous avec boulons M10-40
rondelles40-12-4(A-D-E)
r o n d e l l e s6 0 - 1 2 ( B )
rondelles60/2512 (e)
rondelles de sécurité 0 10 (B- C)
rondelles de sécurité @ 12 (A-D-E)
2
2
4
6
2 rondellesde sécurité A 14 $)
MONTAGEHA]DLEDING :
MANUEL DE MONTAGE :
1/ Reservewiel wegnemen.
2/ Trekhaak plaatsen met : A en C teqen onderkant chassisbalken ; A past met voorziene grote gaten, bouten met
rondsels in chassis plaatsen en trekhaak bevestigen ; E en D
op gaten in ziiwand bumperdraagstukken ; B tegen voorkant bumper.
i / Punten B en C doorboren (@ 1O,5).
4/ Alle bouten met rondsels plaatsen en bevestigen. Monteren van * en alles degeliik vastschroeven.
5/ Reservewiel teruqplaatsen.
'l/
Enlever la roue de rechange.
2/ Positionner I'attelage avec : A et C contre le dessous des pout r e s d e c h a s s i s; A v a s u r l e s g r a n d t r o u s p r é v u s ; m e t t r e l e s
boulons avec rondelles dans le chassis et fixer lattelage ; E et
D sur les trous dans le cóté des supports de pare-chocs ;
B contre Iavant du oare-chocs.
1/ Forer les points B et C (A 1O,5).
4/ MeLtre et fixer tous les boulons avec rondelles. Monter le *
et bien serrer le tout.
5/ Remettre la roue de rechanqe.
D e d o o r G D ! 9g e b r u i k t e
verf is enkel een grondlaag.
Het is noodzakeIijk
na montáge de trekhaak te voorzien
rar een extra beschermlaag.
GDWa mis seul,ement une couche de peinture
primaire,
Il- est nécessaire
d'appliquer
encore une couche supplérnentaire
après montage.
D= 11,50
S=75
è = 2200
[email protected]
[email protected]
@--
@@=
-o
- --*/À
\:-/
[email protected]
--\://Ê\
[email protected]
9 @
i
@
t-vl
tï,
N.B. (-) standaarduitrustingen(kunnenveryangenworden door originel"
aanpasstukken)
@
équipementsstandard(peuventêtre remplacerpar des piècesd'adaptationd'originu @ I

Documents pareils

*W TREKHAKEN

*W TREKHAKEN vooÍ: pEUGEOT 106 CABRte,gA SAMENSÏELLING: I veiligheidsschaket Í trekhàak 1 bolhouder.zweestuk 1 bol Q 50 kompleet 2 moerenmet boutenM 14.35 1 t r e k s tuk 2 b o r g r o n d s e l s1 4 m m

Plus en détail

trekhaken - attelages

trekhaken - attelages Molenwegel,21 8790 Waregem - België

Plus en détail

Honda Civic Aerodeck `98

Honda Civic Aerodeck `98 2/ Men brengt monteerstuk -e in aan de linkerzijde in de vrijgekomen opening, de punten A en C passen met de voorziene boringen in het chassis en het koetswerk. Aan de rechterzijde brengt men monte...

Plus en détail