CP GM Allemagne 2011 FR

Commentaires

Transcription

CP GM Allemagne 2011 FR
INFORMATION PRESSE =
Paris, le 10 novembre 2010
La nouvelle édition du guide MICHELIN Allemagne compte
cinq nouveaux deux étoiles
Le guide MICHELIN Allemagne 2011 sera en vente à partir du 12 novembre.
i~=Ü~ìíÉ=Ö~ëíêçåçãáÉ=~ääÉã~åÇÉ=ëÛÉëí=ÉåêáÅÜáÉ=ÇÉ=Åáåè=åçìîÉ~ìñ=êÉëí~ìê~åíë=ÇÉìñ=
¨íçáäÉë=W= ìå= ÅÜáÑÑêÉ= êÉÅçêÇ= éìáëèìÉ= à~ã~áëI= ÇÉéìáë= PT=~åëI= äÉë= áåëéÉÅíÉìêë= Çì= ÖìáÇÉ=
jf`ebifk= ^ääÉã~ÖåÉ= åÛ~î~áÉåí= êÉÅÉåë¨= ~ìí~åí= ÇÉ= åçìîÉ~ìñ= ¨í~ÄäáëëÉãÉåíë= Ç~åë=
ÅÉííÉ= Å~í¨ÖçêáÉK= iÉ= åçãÄêÉ= ÇÉ= _áÄ= dçìêã~åÇë= ~= ¨Ö~äÉãÉåí= ÑçêíÉãÉåí= ~ìÖãÉåí¨I=
é~ëë~åí=¶=PUSI=~îÉÅ=äÛ~àçìí=ÇÉ=SS=åçìîÉääÉë=~ÇêÉëëÉëK==
=
iÉë= ¨í~ÄäáëëÉãÉåíë= éêçãìë= Ç~åë= ä~= Å~í¨ÖçêáÉ= ÇÉìñ= ¨íçáäÉë= ëçåí= ÇÉìñ= êÉëí~ìê~åíë=
ëáíì¨ë= Ç~åë= ä~= ê¨Öáçå= ÇÉ= e~ãÄçìêÖI= äÉ= Â=píÉêåÉÅâ=ÊI= Ç~åë= ä~= ëí~íáçå= Ä~äå¨~áêÉ= ÇÉ=
`ìñÜ~îÉåI= Éí= Â=i~= _ÉääÉ= béçèìÉ=Ê= ¶= iΩÄÉÅâJqê~îÉãΩåÇÉI= äÉ= Â=c®ÜêÜ~ìë=Ê= ¶=
jìåâã~êëÅÜI= ëìê= póäíI= äÛìåÉ= ÇÉë= ≤äÉë= ÇÉ= ä~= cêáëÉI= ~áåëá= èìÉ= Â=sáää~= oçíÜëÅÜáäÇ=Ê= ¶=
h∏åáÖëíÉáå=EÇ~åë=ä~=ê¨Öáçå=ÇÉ=cê~åÅÑçêíF=Éí=äÉ=Â=m~êâ=oÉëí~ìê~åí=Ê=Çì=Â=_êÉååÉêÛë=m~êâ=
eçíÉä=Ê=¶=_~ÇÉåJ_~ÇÉåK==
=
R=UUR=~ÇêÉëëÉë=Ç~åë=íçìíÉë=äÉë=Å~í¨ÖçêáÉë=ÇÉ=éêáñ
UUR=~ÇêÉëëÉë=Ç~åë=íçìíÉë=äÉë=Å~í¨ÖçêáÉë=ÇÉ=éêáñ=
Éë=ÇÉ=éêáñ=
pìê= N=QQM=é~ÖÉëI= äÉ= dìáÇÉ= jf`ebifk= ^ääÉã~ÖåÉ= OMNN= éêçéçëÉ= ìåÉ= ë¨äÉÅíáçå=
Éåíá≠êÉãÉåí= ãáëÉ= ¶= àçìê= ÇÉ= N=RVU=êÉëí~ìê~åíë= Éí= Q=OUT=Ü∑íÉäë= Ç~åë= íçìíÉë= äÉë=
Å~í¨ÖçêáÉë=ÇÉ=ÅçåÑçêí=Éí=ÇÉ=éêáñK=iÉ=ÅÜçáñ=ÇÉë=áåëéÉÅíÉìêë=jf`ebifkI=áåǨéÉåÇ~åíë=
Éí= ~åçåóãÉëI= ~ííÉëíÉ= ÇÉ= ä~= Öê~åÇÉ= íÉåìÉ= ÇÉ= ä~= Ö~ëíêçåçãáÉ= ~ääÉã~åÇÉ= Éå= bìêçéÉ=W=
äÉë=êÉëí~ìê~åíë=¨íçáä¨ë=Ó=OPT=~ì=íçí~ä=Ó=åÛçåí=à~ã~áë=¨í¨=~ìëëá=åçãÄêÉìñK==
=
aÉ= ãÆãÉI= ä~= ë¨äÉÅíáçå= ÇÉ= íêçáë= ¨íçáäÉëI= åÉìÑ= ~ÇêÉëëÉëI= ÅçåÑáêãÉ= äÉ= åáîÉ~ì= ¨äÉî¨= ÇÉ=
äÛ~åå¨É= éê¨Å¨ÇÉåíÉK= ^áåëáI= äÛ^ääÉã~ÖåÉ= ëÉ= ëáíìÉ= Éå= ÇÉìñá≠ãÉ= éçëáíáçåI= ÇÉêêá≠êÉ= ä~=
cê~åÅÉI=Éå=åçãÄêÉ=ÇÉ=êÉëí~ìê~åíë=P=¨íçáäÉë=Éå=bìêçéÉK=mçìê=ä~=ÇÉìñá≠ãÉ=~åå¨ÉI=äÉ=
êÉëí~ìê~åí= ÇÉìñ= ¨íçáäÉë= Â=i~= sáÉ=ÊI= ¶= lëå~ÄêΩÅâI= Éëí= bëéçáê= éçìê= ä~= Å~í¨ÖçêáÉ=
ëìé¨êáÉìêÉK==
=
^îÉÅ= äÉë= åçìîÉ~ìñ= îÉåìëI= ä~= ë¨äÉÅíáçå= ÇÉë= ¨í~ÄäáëëÉãÉåíë= ÇÉìñ= ¨íçáäÉë= ÅçãéíÉ=
Ǩëçêã~áë=OP=~ÇêÉëëÉëK=m~êãá=äÉë=êÉëí~ìê~åíë=ìåÉ=¨íçáäÉI=Â=e~Éêäáå=ÊI=¶=e~ãÄçìêÖI=Éí=
Â=wìã= eáêëÅÜÉå= Ó= ~îìá=ÊI= ¶= cÉääÄ~ÅÜI= éê≠ë= ÇÉ= píìííÖ~êíI= ëçåí= ãÉåíáçåå¨ë= Ç~åë= ä~=
Å~í¨ÖçêáÉ=bëéçáê=éçìê=ìåÉ=ÇÉìñá≠ãÉ=¨íçáäÉI=ÇÉ=ãÆãÉ=èìÉ=Â=^ãÉë~=Ê=¶=j~ååÜÉáãI=Éí=
Â=qáã=o~ìÉ=Ê=¶=_ÉêäáåK=
=
iÉ=åçãÄêÉ=ÇÉ=êÉëí~ìê~åíë=ìåÉ=¨íçáäÉ=Éëí=é~ëë¨=ÇÉ=NVU=¶=OMRI=~îÉÅ=OS=¨í~ÄäáëëÉãÉåíë=
ÇáëíáåÖì¨ë= éçìê= ä~= éêÉãá≠êÉ= Ñçáë= é~ê= äÉë= áåëéÉÅíÉìêë= jf`ebifkK= m~ê= ~áääÉìêëI= íêçáë=
êÉëí~ìê~åíë= ãÉåíáçåå¨ë= Ç~åë= ä~= Å~í¨ÖçêáÉ= bëéçáê= éÉìîÉåí= éê¨íÉåÇêÉ= ¶= çÄíÉåáê= ìåÉ=
¨íçáäÉK=
=
iÉë= áåëéÉÅíÉìêë= jáÅÜÉäáå= çåí= ǨÅÉêå¨= ìå= _áÄ= dçìêã~åÇ= ¶= é~ë= ãçáåë= ÇÉ=
=
=
=
SS=¨í~ÄäáëëÉãÉåíë= ëÉ= ÇáëíáåÖì~åí= é~ê= ìåÉ= ÅìáëáåÉ= é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= ëçáÖå¨ÉI= ÇÛìå=
ÉñÅÉääÉåí=ê~ééçêí=èì~äáí¨LéêáñK=^ì=íçí~äI=äÉ=ÖìáÇÉ=jf`ebifk=^ääÉã~ÖåÉ=OMNN=êÉÅÉåëÉ=
PUS=_áÄ=dçìêã~åÇëK==
=
iÉ=dìáÇÉ=jáÅÜÉäáå=ëìê=ámÜçåÉ=
iÉ=dìáÇÉ=jáÅÜÉäáå=ëìê=ámÜçåÉ=
bå=OMNMI=äÉ=ÖìáÇÉ=jf`ebifk=^ääÉã~ÖåÉ=~=ÑÆí¨=ëÉë=NMM=~åëK=aÉéìáë=ë~=íçìíÉ=éêÉãá≠êÉ=
¨ÇáíáçåI=äÉ=ÖìáÇÉ=åÛ~=ÅÉëë¨=ÇÉ=ëÛ~Ç~éíÉê=¶=äÛ¨îçäìíáçå=Çì=îçó~ÖÉI=ÇÉë=Ü~ÄáíìÇÉë=Éí=ÇÉë=
Öçºíë=ÇÉ=ëÉë=äÉÅíÉìêë=Éå=íÉêãÉë=ÇÉ=ãçÄáäáí¨I=ÇÛÜ∑íÉääÉêáÉ=Éí=ÇÉ=Ö~ëíêçåçãáÉK=aÉêåáÉê=
ÉñÉãéäÉ= Éå= Ç~íÉ=W= äÉë= êÉÅçãã~åÇ~íáçåë= Çì= ÖìáÇÉ= jf`ebifk= ^ääÉã~ÖåÉ= ëçåí=
Ǩëçêã~áë=ÇáëéçåáÄäÉë=ëìê=ámÜçåÉ=Éí=ámçÇ=qçìÅÜ=ÖêßÅÉ=¶=ìåÉ=~ééäáÅ~íáçå=ǨÇá¨ÉK==
=
i~= ë¨äÉÅíáçå= ÇÉë= áåëéÉÅíÉìêë= jáÅÜÉäáå= ÅçãéçêíÉ= åçå= ëÉìäÉãÉåí= ÇÉ= Öê~åÇÉë= í~ÄäÉë=
ã~áë= ~ìëëá= ÇÉë= Ü∑íÉäë= Éí= êÉëí~ìê~åíë= éê¨ëÉåí~åí= ìå= ÉñÅÉääÉåí= ê~ééçêí= èì~äáí¨Léêáñ=W=
ÇÉ= ä~= éÉíáíÉ= éÉåëáçå= ÇÉ= Ñ~ãáääÉ= ~ì= Öê~åÇ= Ü∑íÉä= ~îÉÅ= ëé~I= Çì= êÉëí~ìê~åí= ¨íçáä¨= ¶=
äÛ~ìÄÉêÖÉ=Ñ~ãáäá~äÉK=råÉ=ÇáîÉêëáí¨=èìá=Ñ~áí=Çì=ÖìáÇÉ=jáÅÜÉäáå=äÛçìîê~ÖÉ=ÇÉ=ê¨Ñ¨êÉåÅÉ=
áǨ~ä=í~åí=éçìê=äÉë=îçó~ÖÉë=ÇÛ~ÑÑ~áêÉë=èìÉ=éçìê=äÉë=î~Å~åÅÉëK==
=
jçÇáÑáÅ~íáçåë=áåíÉêîÉåìÉë=~éê≠ë=ä~=éìÄäáÅ~íáçå=
jçÇáÑáÅ~íáçåë=áåíÉêîÉåìÉë=~éê≠ë=ä~=éìÄäáÅ~íáçå=
aÉë= ÅÜ~åÖÉãÉåíë= ëçåí= áåíÉêîÉåìë= ~éê≠ë= ä~= ãáëÉ= ëçìë= éêÉëëÉI= Ç~åë= äÉë=
¨í~ÄäáëëÉãÉåíë= ìåÉ= ¨íçáäÉ= ëìáî~åíëI= ÑáÖìê~åí= Ç~åë= ä~=ë¨äÉÅíáçå= Çì=ÖìáÇÉ= jf`ebifk=
^ääÉã~ÖåÉ=OMNN=W=äÉ=êÉëí~ìê~åí=Â=iÛ¨í~ÄäÉ=ÊI=¶=_~Ç=eÉêëÑÉäÇI=Éëí=~ÅíìÉääÉãÉåí=ÑÉêã¨K=fä=
êçìîêáê~=ëÉë=éçêíÉë=äÉ=V=ã~êë=OMNNI=~éê≠ë=ìå=ÅÜ~åÖÉãÉåí=ÇÉ=ÇáêÉÅíáçåK=È=cê~åÅÑçêíI=
`~êãÉäç= dêÉÅç= ~ó~åí= èìáíí¨= Â=lëíÉêá~= båçíÉÅ~=ÊI= äÛ~êêáî¨É= ÇÛìå= åçìîÉ~ì= ÅÜÉÑ= Éëí= ¶=
éê¨îçáêK= qçìàçìêë= ¶= cê~åÅÑçêíI= äÉ= Â=h~ãÉÜ~= pìáíÉ= Ó= kÉñí= iÉîÉä=Ê= ~= ãçÇáÑá¨= ëçå=
Éê
ÅçåÅÉéí=ÇÉéìáë=äÉ=N =çÅíçÄêÉ=OMNMK=
=
Service de presse Michelin, tél. : + 33 1 45 66 13 43
Le guide MICHELIN Allemagne 2011 en chiffres
Nombre de pages : 1 440
Prix: 29,95 €
Etablissements sélectionnés
4 287 Hôtels
5 885 Etablissements
1 598 Restaurants
27
l
Grand luxe et
tradition
ö
2
152
k
Grand confort
õ
26
679
j
Très
confortable
ô
161
1 917
i
De bon confort
ó
782
1 512
h
Assez
confortable
ò
627
Imprimé en rouge:
«maison particulièrement agréable»
170
h Ó l
206
ò=Ó=ö
=
L’Hébergement
*=
L=
Bib Hôtels
Bonnes nuits à petits prix
226
Bel espace de bien-être et de relaxation
382
=
La Table
=
Bib Gourmand
Repas soignés à prix modérés
386
N
Carte des vins particulièrement
attractive
276
=
Etoiles Michelin
=
=
o=
n=
m
9
23
205
Les nouvelles étoiles en Allemagne 2011
n
Ville
Etablissement
Chef
Baden-Baden
Cuxhaven
Königstein im Taunus
Lübeck
Sylt/Munkmarsch
Park-Restaurant
Sterneck
Villa Rothschild Kempinski
La Belle Epoque
Restaurant Fährhaus
Krolik, Andreas
Kebschull, Markus
Rainer, Christoph
Fehling, Kevin
Pape, Alexandro
Bundesland
BW
NI
HE
SH
SH
m
Etablissement
Chef
Berlin
Deidesheim
Dresden
Düsseldorf
Eltville am Rhein
Endingen am Kaiserstuhl
Hartmann, Stefan
Fischer, Jens
Mühlfriedel, André
Nagaya, Yoshizumi
Kimpel, Patrik
Merkle, Thomas
B
RP
SN
NW
HE
BW
Maus, Dirk
Hartmann, Florian
Böddinghaus, Kai
Buer, Christian
Roberto, Carturan
Schäfer, Erhard
Lermann, Bernhard
Meierhans, Tim
Mezger, Steffen
Koch, Otto
RP
HE
HE
HE
NW
NW
NW
RP
BY
BY
Oberstdorf
Plön
Potsdam
Regensburg
Sonderhausen
Hartmanns
Freundstück
Maurice
Nagaya
Kronenschlösschen
Merkle's Rebstock
Domherrenhof – Restaurant Dirk
Maus
Philipp Soldan
Kameha Suite – Next Level
Schellers
Alfredo
Maître im Landhaus Kuckuck
Ars Vivendi
Favorite
Atelier
181 – First
Maximilians Restaurant –
Landhaus Freiberg
Stolz
Friedrich-Wilhelm
Historisches Eck
Schlossrestaurant
BY
SH
BB
BY
TH
Sonthofen/Ofterschwang
Stuttgart
Sylt/List
Urbar
Wilhelmshaven
Silberdistel
Délice
La Mer
PUR
Marco Polo
Eisele, Tobias
Stolz, Robert
Dressel, Alexander
Schmaus, Anton
Kronmüller, Ralf
Aldinger, Frank; Schneller,
Kai
Schuster, Benjamin
Zier, Sebastian
Maus, Patrick
Stolle, André
Essenheim
Frankenberg an der Eder
Frankfurt am Main
Homburg vor der Höhe
Köln
Köln
Laasphe, Bad
Mainz
München
München
=
Bunde
sland
Ville
BY
BW
SH
RP
NI
Les suppressions d’étoiles en Allemagne 2011
Bunde
s-land
Etoiles
2010
Gabriele
Tandreas
B
HE
1
1
Poletto
Gastronomique im
Schwarzen Adler
Raub's Landgasthof
Maus im Mollers
Grissini
Maximilian – St. Benoît
Sonne
Zehner's Stube
Chezann
Schloss Hubertushöhe –
Windspiel
Pades Restaurant
HH
1
Restaurant fermera en
janvier 2011
BY
BW
RP
BW
BY
NW
BW
MV
1
1
1
1
1
1
1
1
Restaurant fermé
Restaurant fermé
Restaurant fermé
Restaurant fermé
-
BB
NI
1
1
Nouveau concept
BY
1
Restaurant fermé
Ville
Etablissement
Berlin
Giessen
Hamburg
Heroldsberg
Kuppenheim
Mainz
Mannheim
Oberammergau
Overath
Pfaffenweiler
Rostock
Storkow (Mark)
Verden (Aller)
Weiden in der
Oberpfalz
Thun
Raison
Abréviations :
BW:
BY:
B:
BB:
HB:
HH:
=
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
HE:
MV:
NI:
NW:
RP:
SL:
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
SN:
SA:
SH:
TH:
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Les établissements étoilés en Allemagne 2011
Etablissement imprimé en rouge: Espoir pour la distinction supérieure
o
Bundes
land
Ville
Etablissement
Chef
Baiersbronn
Baiersbronn
Bergisch-Gladbach
Bergisch-Gladbach
Langen
Restaurant Bareiss
Schwarzwaldstube
Gourmetrestaurant Lerbach
Vendôme
Amador
Victor's Gourmet Restaurant
Schloss Berg
GästeHaus
Waldhotel Sonnora
Aqua
Lumpp, Claus-Peter
Wohlfahrt, Harald
Henkel, Nils
Wissler, Joachim
Amador, Juan
BW
BW
NW
NW
HE
Bau, Christian
Erfort, Klaus
Thieltges, Helmut
Elverfeld, Sven
SL
SL
RP
NI
Perl
Saarbrücken
Wittlich/Dreis
Wolfsburg
=
=
n
Ville
Etablissement
Aschau im Chiemgau
Augsburg
Baden-Baden
Berlin
Cuxhaven
Restaurant Heinz Winkler
August
Park-Restaurant (nouveau)
Fischers Fritz
Sterneck (nouveau)
Düsseldorf
Düsseldorf
Hummer-Stübchen
Im Schiffchen
Essen
Glücksburg
Köln
Neuenahr-Ahrweiler, Bad
Résidence
Meierei Dirk Luther
Le Moissonnier
Villa Rothschild Kempinski
(nouveau)
Falco
La Belle Epoque (nouveau)
Dallmayr
Tantris
Steinheuers Restaurant Zur Alten
Post
Nürnberg
Osnabrück
Peterstal-Griesbach, Bad
Rottach-Egern
Sylt/Munkmarsch
Sylt/Rantum
Trier
Essigbrätlein
La Vie
Le Pavillon
Überfahrt
Restaurant Fährhaus (nouveau)
Dorint Söl'ring Hof
Becker's
Königstein im Taunus
Leipzig
Lübeck
München
München
=
=
Chef
Winkler, Heinz; Brandl,
Stefan
Grünwald, Christian
Krolik, Andreas
Lohse, Christian
Kebschull, Markus
Nöthel, Peter; Liesenfeld,
Peter
Bourgueil, Jean-Claude
Bühler, Berthold; Bach,
Henri
Luther, Dirk
Menchon, Eric
Bundes
land
BY
BY
BW
B
NI
NW
NW
NW
SH
NW
Rainer, Christoph
Schnurr, Peter Maria
Fehling, Kevin
Urbansky, Diethard
Haas, Hans
HE
SN
SH
BY
BY
Steinheuer, Hans Stefan
Köthe, Andree; Ollech,
Yves
Bühner, Thomas
Herrmann, Martin
Jürgens, Christian
Pape, Alexandro
King, Johannes
Becker, Wolfgang
RP
BY
NI
BW
BY
SH
SH
RP
m
Etablissement
Chef
Aachen
Aachen
Aerzen
Stöbe, Angelo
Lang, Christof
Schwekendiek, Achim
NW
NW
NI
Krutsch, Achim
Derfuß, Harald
Bernhard, Stéphan
BY
BW
BW
Baden-Baden
Baiersbronn
Balduinstein
Bellheim/Knittelsheim
Berchtesgaden
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Bernried
Bonn
Bremen
Burg (Spreewald)
Celle
Coburg
Deidesheim
Deidesheim
Doberan, Bad
Charlemagne
La Bécasse
Schlosshotel Münchhausen
Der Schafhof – Abt- und
Schäferstube
Schwabenstube
Le Jardin de France
Röttele's Restaurant & Residenz im
Schloss Neuweier
Schlossberg
Landhotel Zum Bären
Steverding's Isenhof
Le Ciel
Die Quadriga
FACIL
First Floor
Hartmanns (nouveau)
Hugos
Lorenz Adlon
Margaux
reinstoff
Rutz
Tim Raue
VAU
Schwingshackl ESSKULTUR
Halbedel's Gasthaus
La Terrasse
17 fuffzig
Endtenfang
Esszimmer
Freundstück (nouveau)
Schwarzer Hahn
Friedrich Franz
BW
BW
RP
RP
BY
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BY
NW
HB
BB
NI
BY
RP
RP
MV
Dorsten
Dorsten
Dresden
Dresden
Dresden
Düsseldorf
Düsseldorf
Düsseldorf
Düsseldorf
Düsseldorf
Durbach
Efringen-Kirchen
Eggenstein-Leopoldshafen
Ehningen
Eltville am Rhein
Endingen am Kaiserstuhl
Goldener Anker
Rosin
Bean & Beluga
Caroussel
Maurice (nouveau)
Berens am Kai
Jean-Claude
Nagaya (nouveau)
Tafelspitz 1876
Victorian
Wilder Ritter
Traube
Zum Löwen
Landhaus Feckl
Kronenschlösschen (nouveau)
Merkle's Rebstock (nouveau)
Röttele, Armin
Sackmann, Jörg
Buggle, Walter
Steverding, Peter
Heimann, Ulrich
Kemppainen, Sauli
Kempf, Michael
Diether, Matthias
Hartmann, Stefan
Kammeier, Thomas
Otto, Hendrik
Hoffmann, Michael
Achilles, Daniel
Müller, Marco
Raue, Tim
Kleeberg, Kolja
Schwingshackl, Erich
Halbedel, Rainer-Maria
Schulz, Heiko
Heilmeyer, Oliver
Sobotka, Hans
Beiter, Stefan
Fischer, Jens
Neugebauer, Stefan
Siewert, Ronny
Freitag, Björn;
Spickermann, David
Rosin, Frank
Hermann, Stefan
Schröer, Dirk
Mühlfriedel, André
Berens, Holger
Bourgueil, Jean-Claude
Nagaya, Yoshizumi
Dal-Ben, Daniel
Drkosch, Volker
Baur, Christian
Weiser, Henrik
Nagy, Markus
Feckl, Franz
Kimpel, Patrik
Merkle, Thomas
Amorbach
Asperg
Baden Baden
=
Bundes
land
Ville
NW
NW
SN
SN
SN
NW
NW
NW
NW
NW
BW
BW
BW
BW
HE
BW
Etablissement
Chef
Erftstadt
Essen
Husarenquartier
Nero
Domherrenhof – Restaurant Dirk
Maus (nouveau)
Philipp Soldan (nouveau)
Ernos Bistro
Français
Kameha Suite – Next Level
(nouveau)
Osteria Enoteca
Silk
Tiger-Restaurant
Villa Merton
Zirbelstube
Luther
Grossfeld
Gourmet Restaurant
Schwarzenstein
Schloss Eberstein
Zur Traube
Il Giardino
Alte Pfarrey
Brockel, Herbert
Bergheim, Erika
NW
NW
Maus, Dirk
Hartmann, Florian C.
Mathis, Valéry
Bittner, Patrick
RP
HE
HE
HE
Böddinghaus, Kai
Greco, Carmelo
Lohninger, Mario
Friedrich, Alfred
Schmidt, Matthias
Klink, Alfred
Luther, Dieter
Großfeld, André
HE
HE
HE
HE
HE
BW
RP
HE
Essenheim
Frankenberg an der Eder
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Freiburg im Breisgau
Freinsheim
Friedberg (Hessen)
Geisenheim
Gernsbach
Grevenbroich
Griesbach, Bad
Grünstadt/Neuleiningen
Messerschmidt, Sven
Werner, Bernd
Kaufmann, Dieter L.
Feix, Denis
Lange, Silvio
Zumkeller, Winfried u.
Häusern
Adler
Florian
Hamburg
Haerlin
Rüffer, Christoph
Hamburg
Jacobs Restaurant
Martin, Thomas
Hamburg
Küchenwerkstatt
Zogbaum, Gerald
Hamburg
Landhaus Scherrer
Wehmann, Heinz O.
Hamburg
Le Canard nouveau
Güngörmüs, Ali
Hamburg
Piment
Nouri, Wahabi
Hamburg
Prinz Frederik
Kempf, Jochen
Hamburg
Sgroi
Sgroi, Anna
Hamburg
Süllberg – Seven Seas
Hauser, Karlheinz
Rach, Christian; Meßner,
Hamburg
Tafelhaus
Uwe
Heidelberg
schwarz Das Restaurant
Fuß, Stefan
Hensen, Rainer; Wulf,
Heinsberg
Burgstuben Residenz – St. Jacques Alexander
Herleshausen
Hohenhaus
Bockler, Ingo
Schäfer, Oliver; DetempleHermeskeil/Neuhütten
Le temple du gourmet
Schäfer, Christiane
Hersfeld, Bad
L'étable
Faust, Benedikt
Herxheim
Krone
Kuntz, Karl-Emil
Homburg vor der Höhe
Schellers (nouveau)
Buer, Christian
Ilsenburg
Forellenstube
Kammerl, Axel
Kaisersbach
Ernst Karl
Schassberger, Ernst Karl
Karlsruhe
Oberländer Weinstube
Anders, Sören
Kerpen
Schloss Loersfeld
Thewes, Rudolf
Christian's Restaurant – Gasthof
Kirchdorf (Kreis Mühldorf) Grainer
Grainer, Christian F.
Kirchheim unter
Teck/Ohmden
Landgasthof am Königsweg
Fehrenbach, Sascha
Laudensacks Parkhotel –
Laudensack, Hermann;
Kissingen, Bad
Gourmetrestaurant
Desch, Frederik
Klingenberg am Main
Zum Alten Rentamt
Helbig, Ludger
=
Bundes
land
Ville
HE
BW
NW
BY
RP
BW
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
BW
NW
HE
RP
HE
RP
HE
SA
BW
BW
NW
BY
BW
BY
BY
Etablissement
Chef
Köln
Köln
Köln
Alfredo (nouveau)
Capricorn [i] Aries Restaurant
L'escalier
NW
NW
NW
Köln
Köln
Köln
Königswinter
Kordel/Zemmer
Krakow am See
Krozingen, Bad
Krün
Laasphe, Bad
La Société
La Vision
Maître im Landhaus Kuckuck
(nouveau)
Villa Leonhart
Landhaus Mühlenberg
Ich weiß ein Haus am See
Zum Storchen
Luce d'Oro
Ars Vivendi (nouveau)
Carturan, Roberto
Jaquemod, Klaus
Dannenfeld, Jens
Kotaska, Mario; Jeske,
Dominic
Horberth, Hans
NW
NW
RP
MV
BW
BY
NW
Lahr
Langenau/Rammingen
Leipzig
Lengerich
Lindau im Bodensee
Ludwigsburg
Lübeck
Lübeck
Lüneburg
Maintal
Adler
Landgasthof Adler
Stadtpfeiffer
Hinterding
Villino
Alte Sonne
Buddenbrooks
Wullenwever
Zum Heidkrug
Hessler
Mainz
Mainz
Mannheim
Mannheim
Mannheim
Marburg
Buchholz
Favorite (nouveau)
Amesa
Da Gianni
Doblers
Bel Etage
Meersburg
Mergentheim, Bad
München
München
München
München
München
München
München
München
Casala
Zirbelstube
Acquarello
Atelier (nouveau)
181 – First (nouveau)
Königshof
Mark's
Schuhbecks in den Südtiroler
Stuben
Schweiger² im Showroom
Terrine
Schäfer, Erhard
Tetzner, Martin
Stoebe, Ulrike
Zeigner, Raik
Helfesrieder, Fritz
Corti, Mario
Lermann, Bernhard
Fehrenbacher, Otto u.
Daniel
Buderath, Klaus
Schlegel, Detlef
Hinterding, Ewald
Fischer, Reiner
Durst, Laurent
Scharrer, Christian
Petermann, Roy
Röhm, Michael
Medler, Markus
Buchholz, Frank;
Kreicarek, Sebastian
Meierhans, Tim
Baum, Caroline
Staudenmaier, Wolfgang
Dobler, Norbert
Siener, Bernd
Lang, Manfred; Philippi,
Markus
Retzbach, Hubert
Gamba, Mario
Mezger, Steffen
Koch, Otto
Fauster, Martin
Jochim, Tobias
Mulfingen
Murnau
Nenndorf, Bad
Altes Amtshaus
Alpenhof Murnau – Reiterzimmer
La Forge
Neuenahr-Ahrweiler, Bad
Neunburg vorm Wald
Brogsitter
Obendorfer's Eisvogel
Coquille St. Jacques im
Parkrestaurant Nodhausen
Meyers Keller – Joachim Kaiser
Neuwied
Nördlingen
=
Bundes
land
Ville
Raaß, Patrick
Schweiger, Andreas
Stüttgen, Jakob
Wiese, Sebastian;
Pruckner, Olaf
Bischoff, Thilo
Gehrke, Ernst-August
Krupp, Steffan; Schmidt,
Christian
Obendorfer, Hubert
Kurz, Florian
Kaiser, Joachim
NW
NW
BW
BW
SN
NW
BY
BW
SH
SH
NI
HE
RP
RP
BW
BW
BW
HE
BW
BW
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BW
BY
NI
RP
BY
RP
BY
Ville
Etablissement
Oberstdorf
Maximilians Restaurant –
Landhaus Freiberg (nouveau)
Chef
Eisele, Tobias
Wilbrand, Christopher u.
Alejandro
Odenthal
Zur Post
Öhningen
Falconera
Wuhrer, Johannes
Öhringen/Friedrichsruhe
Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe Benecke, Boris
Paderborn
Balthasar
Simon, Elmar
Pfinztal
Villa Hammerschmiede
Spies, Patrick
Pliezhausen
Landgasthaus zur Linde
Goldbach, Andreas
Plön
Stolz (nouveau)
Stolz, Robert
Potsdam
Friedrich-Wilhelm (nouveau)
Dressel, Alexander
Prien am Chiemsee
Mühlberger
Mühlberger, Thomas
Pulheim
Gut Lärchenhof
Stollenwerk, Bernd
Regensburg
Historisches Eck (nouveau)
Schmaus, Anton
Concordia – Heldmann's
Restaurant
Remscheid
Heldmann, Ulrich
Rendsburg/Alt Duvenstedt Seehotel Töpferhaus
Pfahler, Oliver
Rosenberg
Landgasthof Adler
Bauer, Josef
Rostock
Der Butt
Hahn, Tillmann
Rothenburg ob der Tauber Villa Mittermeier
Apelt, Mathias
Hack, Achim; Beck,
Rottach-Egern
Dichterstub'n
Matthias
Rügen/Binz
niXe
Haug, Ralf
Saarbrücken
Le noir
Jakob, Jens; Stopp, Martin
Salach
Burgrestaurant Staufeneck
Straubinger, Rolf
Sankt Wendel
Kunz
Kunz, Alexander
Sasbachwalden
Fallert
Fallert, Gutbert u. Marius
Schandau, Bad
Sendig
Tienelt, André
Scharbeutz
DiVa
Ehinger, Gunter
Schriesheim
Strahlenberger Hof
Schneider, Jürgen
Schwäbisch-Hall
Eisenbahn
Wolf, Josef
Schwäbisch Hall
Rebers Pflug
Reber, Hans-Harald
Singen (Hohentwiel)
Flohr's
Flohr, Georg
Sobernheim, Bad
Passione Rossa
Manzi, Renato
Sommerhausen
Philipp
Philipp, Michael
Sonderhausen
Schlossrestaurant (nouveau)
Kronmüller, Ralf
Sonnenbühl
Hirsch
Windhösel, Gerd
Aldinger, Frank; Schneller,
Sonthofen/Ofterschwang Silberdistel (nouveau)
Kai
Stolpe
Gutshaus Stolpe
Münch, André
Lafer, Johann; Steiner,
Stromberg
Le Val d'Or
Martin
Stuttgart
Breitenbach
Breitenbach, Benjamin
Stuttgart
Délice (nouveau)
Schuster, Benjamin
Stuttgart
Olivo
Rennhack, Marc
Stuttgart
Speisemeisterei
Oehler, Frank
Stuttgart
top air
Urru, Claudio
Stuttgart
Wielandshöhe
Klink, Vincent
Stuttgart
Zirbelstube
Diers, Bernhard
Stuttgart/Fellbach
Zum Hirschen – avui
Karrer, Armin
Steiner, Douce; Weiler,
Sulzburg
Hirschen
Udo
Sylt/List
La Mer (nouveau)
Zier, Sebastian
=
Bundes
land
BY
NW
BW
BW
NW
BW
BW
SH
BB
BY
NW
BY
NW
SH
BW
MV
BY
BY
MV
SL
BW
SL
BW
SN
SH
BW
BW
BW
BW
RP
BY
TH
BW
BY
MV
RP
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
SH
Bundes
land
Ville
Etablissement
Chef
Sylt/Tinnum
Sylt/Westerland
Tegernsee
Timmendorfer Strand
Trittenheim
Trittenheim/Naurath
Tübingen
Urbar
Vogtsburg
Wadersloh
Bodendorf's
Jörg Müller
Villa am See
Orangerie
Wein- und Tafelhaus
Rüssel's Landhaus St. Urban
Waldhorn
PUR (nouveau)
Schwarzer Adler
Bomke
SH
SH
BY
SH
RP
RP
BW
RP
BW
NW
Wartenberg-Rohrbach
Weikersheim
Weimar
Wernberg-Köblitz
Wiesbaden
Wilhelmshaven
Wartenberger Mühle
Laurentius
Anna Amalia
Kastell
Ente
Marco Polo (nouveau)
Wirsberg
Wolfsburg
Herrmann's Restaurant
La Fontaine
Alte Feuerwache – Podobnik's
Gourmet Restaurant
Landhaus Köpp
Tschifflik
Apicius
Bodendorf, Holger
Müller, Jörg
Fell, Michael; Franke, Peer
Niemann, Lutz
Oos, Alexander
Rüssel, Harald
Braunwald, Felix
Maus, Patrick
Strubinger, Anibal
Bomke, Jens
Scharff, Martin; Krause,
Jens
Koch, Jürgen; Heeg, Jan
Fabbri, Marcello
Kellermann, Thomas
Kammermeier, Michael
Stolle, André
Herrmann, Alexander;
Bätz, Tobias
Leimeister, Hartmut
Podobnik, Kurt
Köpp, Jürgen
Glauben, Jörg
Klinkel, Kai
NW
NW
RP
NI
Würselen
Xanten
Zweibrücken
Zwischenahn, Bad
RP
BW
TH
BY
HE
NI
BY
NI
=
=
=
=
=
=
=
Espoir pour =m
=
Ville
Etablissement
Chef
Gottenheim
München
Gasthaus Adler
Tramin
Rötz
Die Wutzschleife – Gregor's
Fischer, Christoph
Schimkowitsch, Daniel
Hauer, Gregor; Sebastian,
Andrée
Bundes
land
BW
BY
BY
Nouveaux = Bib Gourmand Allemagne 2011
=
Ville
Etablissement
Alpirsbach
Amberg
Ansbach
Auerbach (Vogtland)
Backnang
Baden-Baden
Baiersbronn
Baunach
Berlin
Berlin
Berlin
Birkweiler
Böblingen
Bonn
Brühl (Baden)
Bühlertal
Cadolzburg
Doberan, Bad
Elzach
Fassberg
Flonheim
Frankfurt am Main
Gengenbach
Gießen
Gütersloh
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hauzenberg
Heitersheim
Hennef
Heubach
Kaisersbach
Karlsruhe
Kassel
Köln
Kürten
Landau in der Pfalz
Lauf an der Pegnitz
Lautenbach (Ortenaukreis)
Meiningen
Michelstadt
Mintraching
Neuffen
Nördlingen
Nürnberg
Nuthetal
Rössle
Schön Kilian
La Corona
Renoir
Backnanger Stuben
Heiligenstein
Meierei im Waldknechtshof
Rocus
Alpenstück
Neu
dos palillos
Keschdebusch
Zum Reussenstein
Oliveto
KRONE das gasthaus
Rebstock
Bauhof
Zum weissen Schwan
Schäck's Adler
Niemeyer's Posthotel – Schäferstube
Landhotel Espenhof
Zarges
Die Reichsstadt
Tandreas
Medium
Cox
Henssler Henssler
Amadée
Landgasthaus Gidibauer-Hof
Landhotel Krone
Sängerheim – Das Restaurant
Harr's Langhaus
Schassberger Ebnisee – Flößerstub
Hammer's Restaurant
Zum Steinernen Schweinchen – Santé
Zur Tant – Hütter's Piccolo
Zur Mühle
Weinkontor
Waldgasthof Am Letten
Sonnenhof – Le Soleil
Posthalterei
Geiersmühle
Zum Goldenen Krug
Traube
Stüble
Landgasthof Gentner
Philippsthal
Bundesland
BW
BY
BY
SN
BW
BW
BW
BY
B
B
B
RP
BW
NW
BW
BW
BY
MV
BW
NI
RP
HE
BW
HE
NW
HH
HH
HH
BY
BW
NW
BW
BW
BW
HE
NW
NW
RP
BY
BW
TH
HE
BY
BW
BY
BY
BB
=
Ville
Etablissement
Oberursel
Odenthal
Reichelsheim
Rheda-Wiedenbrück
Rottach-Egern
Rüsselsheim
Saarbrücken
Schwäbisch Hall
Schwaikheim
Schweinfurt
Schwenningen
Schwerte
Steben, Bad/Lichtenberg
Stuttgart/Fellbach
Sulzburg
Sylt/Morsum
Weissenstadt
Wesel/Hamminkeln
Würzburg
Kraftwerk
Postschänke
Landhaus Lortz
Reuter – Bistro
Lois
La Villa
Schlachthof Brasserie
Landhaus Zum Rössle
Zum Riesling
Kings & Queens
Schloss Kalteneck
Rohrmeisterei – Unter'm Kran
Harmonie
Gasthaus Zum Hirschen
Landgasthof Rebstock
Morsum Kliff
Gasthaus Egertal – Prinz Rupprecht Stube
Carpe díem
Gambero Rosso
Bundesland
HE
NW
HE
NW
BY
HE
SL
BW
BW
BY
BY
NW
BY
BW
BW
SH
BY
NW
BY
Suppressions = Bib Gourmand Allemagne 2011
Localité
Etablissement
Abstatt
Aschheim
Bempflingen
Brilon
Burgwedel
Coburg
Detmold
Duisburg
Endingen
Essen
Flensburg/HarrisleeWassersleben
Sperber – Wirtsstube
Schreiberhof
Krone
Haus Waldsee
Gasthaus Lege
Meer & mehr
Landhaus Hirschsprung
Brendel
Merkle's Rebstock
Banker's Inn
Friedrichshall, Bad
Herford
Herrenalb, Bad
Hersfeld, Bad
Ilsfeld
Karlsruhe
Kehl
Köln
Kranzberg
Leimen
Lörrach
München
Paderborn
Pleinfeld
Reutlingen
Schopfheim
Schriesheim
Sittensen/Groß Meckelsen
Solingen
Stuttgart
Stuttgart
Tengen
Tölz, Bad
Wachenheim
Waldkirchen
Weilrod
Weinstadt
Weisenheim am Berg
Wernberg-Köblitz
Wiesbaden
Wingst
Zerbst
=
Wassersleben
Schloss Lehen –
Gewölberestaurant
Die Alte Schule
Lamm
Zum Stern
Häußermann's Ochsen
Nagel's Kranz
Voxs
basilicum
Hörger Biohotel und
Tafernwirtschaft
Gasthof zum Schwanen
Zum Kranz
Les Cuisiniers
Kupferkessel
Landgasthof Siebenkäs
Alte Mühle
Glöggler
Zum goldenen Hirsch
Gasthaus Zur Kloster-Mühle
Alter Speicher
Wörtz zur Weinsteige
Zur Linde
Gasthof zur Sonne
Forsthaus Bad Tölz
Schloss Restaurant Cuvée
Landgasthaus Emerenz Meier
Landsteiner Mühle
Gasthaus Rössle
Admiral
Landgasthof Burkhard –
Kaminstube
Maloiseau's Restaurant
Peter – Oehlschläger-Stube
Park-Restaurant Vogelherd
Bundesland
BW
BY
BW
NW
NI
BY
NW
NW
BW
NW
Raison
Nouveau nom
Prix trop élevés
Restaurant fermé
Prix trop élevés
Nouveau concept
A reçu une étoile
Restaurant fermé
SH
BW
NW
BW
HE
BW
BW
BW
NW
BY
BW
BW
BY
NW
BY
BW
BW
BW
NI
NW
BW
BW
BW
BY
RP
BY
HE
BW
RP
BY
HE
NI
SA
Prix trop élevés
Prix trop élevés
Prix trop élevés
Restaurant fermé
Restaurant fermé
Prix trop élevés
Restaurant fermé
Restaurant fermé
Restaurant fermé
Prix trop élevés
Restaurant fermé
Sélection = Bib Gourmand Allemagne 2011
=
Ville
Etablissement
Aachen
Abbach, Bad
Achern
Adelsdorf
Alpirsbach
Amberg
Amorbach
Andernach
Ansbach
Arnsberg
Aschaffenburg/Johannesberg
Aue
Auenwald
Auerbach (Vogtland)
Augsburg
Augsburg
Aying
Backnang
Baden-Baden
Baden-Baden
Baiersbronn
Baiersbronn
Baiersbronn
Balduinstein
Baunach
Bayreuth/Bindlach
Bellingen, Bad
Bendorf
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Bielefeld
Billerbeck
Birkenau
Birkweiler
Bisingen
Blieskastel
Böblingen
Bogen/Niederwinkling
Bonn
Bonndorf
Boppard
Brackenheim
Schloss Schönau – Schänke
Gasthof Schwögler
Schwarzwälder Hof – Chez Georges
Landgasthof Niebler
Rössle (nouveau)
Schön Kilian (nouveau)
Benediktinerstube
Kaufmann's
La Corona (nouveau)
Menge
Rückersbacher Schlucht
Blauer Engel – Tausendgüldenstube
Landgasthof Waldhorn
Renoir (nouveau)
Augsburger Hof
Haupt im Prinz Karl Palais
Brauereigasthof Aying
Backnanger Stuben (nouveau)
Heiligenstein (nouveau)
Traube
Bareiss – Dorfstuben
Meierei im Waldknechtshof (nouveau)
Traube Tonbach – Bauernstube
Weinstube
Rocus (nouveau)
Landhaus Gräfenthal
Berghofstüble
Villa Sayn
Alpenstück (nouveau)
Bieberbau
Brechts
Die Spindel
dos palillos (nouveau)
Neu (nouveau)
Ottenthal
1550 Restaurant
Domschenke
Drei Birken
Keschdebusch (nouveau)
Gasthof Adler
Hämmerle's Restaurant – Landgenuss
Zum Reussenstein (nouveau)
Landgasthof Buchner
Oliveto (nouveau)
Sommerau
Tannenheim
Adler
Bundesland
NW
BY
BW
BY
BW
BY
BY
RP
BY
NW
BY
SN
BW
SN
BY
BY
BY
BW
BW
BW
BW
BW
BW
RP
BY
BY
BW
RP
B
B
B
B
B
B
B
NW
NW
HE
RP
BW
SL
BW
BY
NW
BW
RP
BW
=
Ville
Etablissement
Braunschweig
Bredstedt
Bretten
Bretzfeld
Brühl (Baden)
Buchen (Odenwald)
Bühl
Bühl
Bühlertal
Bühlertal
Bürgstadt
Burbach
Burgrieden
Buxtehude
Cadolzburg
Castell
Castell
Celle
Celle
Cham
Chemnitz
Chemnitz
Deidesheim
Denzlingen
Dernbach
Dessau
Dillingen a.d. Donau
Dillingen a.d. Donau
Doberan, Bad
Dorfen
Dornum
Dörscheid
Dresden
Dresden
Dresden
Dresden
Duggendorf
Duisburg
Durbach
Düsseldorf
Edenkoben
Eichwalde
Eisenach
Eltville am Rhein
Elzach
Emsdetten
Endingen
Erfurt
Erlangen
Erlangen
Essen
Ettlingen
Das Alte Haus
Friesenhalle
à la table de Guy Graessel
Landhaus Rössle
KRONE das gasthaus (nouveau)
Zum Engel
Lamm
Pospisil's Gasthof Krone
Bergfriedel
Rebstock (nouveau)
Weinhaus Stern
Fiester-Hannes
Ebbinghaus
Hoddow's Gastwerk
Bauhof (nouveau)
Gasthaus zum Schwan
Weinstall
Allerkrug
Schaper
Am Ödenturm
alexxanders
Villa Esche
Gasthaus zur Kanne
Rebstock-Stube
Schneider
Pächterhaus
Stark
Storchennest
Zum weissen Schwan (nouveau)
Mairot-Werkstätte der Lebensfreude
Fährhaus
Landgasthaus Blücher
Landhaus Lockwitzgrund
Lesage
Schmidt's
Pattis – Vitalis
Schlosswirtschaft
Friederichs – Bistro NT
Rebstock
La Piazzetta di Positano
Alte Feuerwache
Carmens Restaurant
Weinrestaurant Turmschänke
Zum Krug
Schäck's Adler (nouveau)
Lindenhof
Dutters Stube
Zumnorde – Stube
Altmann's Stube
Gasthaus Polster – Polster Stube
Hugenpöttchen
Weinstube Sibylla
Bundesland
NI
SH
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BY
NW
BW
NI
BY
BY
BY
NI
NI
BY
SN
SN
RP
BW
RP
SA
BY
BY
MV
BY
NI
RP
SN
SN
SN
SN
BY
NW
BW
NW
RP
BB
TH
HE
BW
NW
BW
TH
BY
BY
NW
BW
=
Ville
Etablissement
Fassberg
Feldberg im Schwarzwald
Feuchtwangen
Feuchtwangen
Flensburg/Oeversee
Flonheim
Forchheim
Frammersbach
Frankfurt am Main
Frankweiler
Freiamt
Freiberg
Friedrichshafen
Friesenheim
Fulda
Füssing, Bad
Garmisch-Partenkirchen
Gengenbach
Gengenbach/Berghaupten
Gießen
Gifhorn
Glottertal
Glottertal
Görlitz
Göttingen
Grönenbach, Bad
Groß Grönau
Großheubach
Guldental
Gummersbach
Gütersloh
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hann. Münden
Hannover
Hannover
Hannover
Hartenstein
Hauzenberg
Heiligenberg
Heiligenberg
Heitersheim
Niemeyer's Posthotel – Schäferstube
(nouveau)
Sommerberg
Greifen-Post
Landgasthof Zum Ross
Krugwirtschaft
Landhotel Espenhof (nouveau)
Zöllner's Weinstube
Schwarzkopf
Zarges (nouveau)
Weinstube Brand
Zur Krone
Le Bambou
Goldenes Rad
Mühlenhof
Goldener Karpfen
Das Holzapfel
Reindl's Partenkirchner Hof
Die Reichsstadt (nouveau)
Hirsch
Tandreas (nouveau)
Ratsweinkeller
Hirschen
Zum Goldenen Engel
Tuchmacher
Gauß am Theater
Badische Weinstube
Zum fabelhaften Hirschen
Zur Krone
Der Kaiserhof
Die Mühlenhelle – Bistro
Medium (nouveau)
Amadée (nouveau)
Brook
Casse-Croûte
Cox (nouveau)
Henssler Henssler (nouveau)
Lenz
Le Plat du Jour
Nil
Ono by Steffen Henssler
Rive Bistro
Speisewirtschaft Wattkorn
Weinwirtschaft Kleines Jacob
Werratal Hotel
Le Monde
Neue Zeiten
Röhrbein
Jagdhaus Waldidyll
Landgasthaus Gidibauer-Hof (nouveau)
Baader
Hack
Landhotel Krone (nouveau)
Bundesland
NI
BW
BY
BY
SH
RP
BY
BY
HE
RP
BW
SN
BW
BW
HE
BY
BY
BW
BW
HE
NI
BW
BW
SN
NI
BY
SH
BY
RP
NW
NW
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
NI
NI
NI
NI
SN
BY
BW
BW
BW
=
Ville
Etablissement
Hennef
Herford
Hersbruck/Engelthal
Herxheim
Heubach
Hinterzarten
Höchst im Odenwald
Horben
Hövelhof
Hüfingen
Iburg, Bad
Ihringen
Illertissen
Illertissen
Illschwang
Immenstaad am Bodensee
Immenstaad am Bodensee
Iphofen
Kaisersbach
Kappeln
Kappelrodeck
Karben
Karlsruhe
Kassel
Kaub
Kehl
Kehl
Kenzingen
Kiel/Molfsee
Kirchzarten
Kleinwalsertal/Riezlern
Kleinwalsertal/Riezlern
Klettgau
Köln
Köngen
Köngen
Krefeld
Kreuznach, Bad
Kronach/Stockheim
Kürten
Laboe/Stein
Lahr
Landau in der Pfalz
Landau in der Pfalz
Langenau
Laubach
Lauf an der Pegnitz
Lauffen am Neckar
Laumersheim
Lautenbach (Ortenaukreis)
Leer
Leimen
Sängerheim – Das Restaurant (nouveau)
Am Osterfeuer
Grüner Baum
Pfälzer Stube
Harr's Langhaus (nouveau)
Waldhotel Fehrenbach – Zur Esche
Zur Krone – Wirtschaft
Gasthaus zum Raben
Gasthof Brink
Landgasthof Hirschen
Engels im Jagdschlösschen
Holzöfele
Dornweiler Hof
Gasthof Krone
Weißes Roß
Heinzler
Seehof
Zehntkeller
Schassberger Ebnisee – Flößerstub (nouveau)
Speicher No. 5
Zum Rebstock
Neidharts Küche
Hammer's Restaurant (neu)
Zum Steinernen Schweinchen – Santé (neu)
Zum Turm
Grieshaber's Rebstock
Hirsch
Scheidels Restaurant zum Kranz
Bärenkrug
Schlegelhof
Alpenhof Jäger
Scharnagl's Alpenhof
Landgasthof Mange
Zur Tant – Hütter's Piccolo (nouveau)
Neckartal – Tafelhaus
Schwanen
Chopelin im Casino
Im Kittchen
Landgasthof Detsch
Zur Mühle (nouveau)
Bruhns Wellenlänge
Grüner Baum
Beat Lutz
Weinkontor (nouveau)
Zum Bad
Landgasthaus Waldschenke
Waldgasthof Am Letten (neu)
Elefanten
Zum Weißen Lamm
Sonnenhof – Le Soleil (neu)
Zur Waage und Börse
Weinstube Jägerlust
Bundesland
NW
NW
BY
RP
BW
BW
HE
BW
NW
BW
NI
BW
BY
BY
BY
BW
BW
BY
BW
SH
BW
HE
BW
HE
RP
BW
BW
BW
SH
BW
VBG
VBG
BW
NW
BW
BW
NW
RP
BY
NW
SH
BW
RP
RP
BY
HE
BY
BW
RP
BW
NI
BW
Ville
Etablissement
Leinfelden-Echterdingen
Lenggries
Lindau im Bodensee
Lindenberg im Allgäu
Lingen
Lübeck
Lütjenburg/Panker
Ludwigsburg
Magdeburg
Mainz
Maisach
Marktheidenfeld
Maselheim
Mayen
Meiningen
Mengen
Mengkofen
Meschede
Metzingen
Michelstadt
Mintraching
Monschau
Muggensturm
Mulfingen
Mülheim an der Ruhr
München
München
München
Münsing
Münsingen
Nastätten
Nauheim, Bad
Neckargemünd
Am Park
Schweizer Wirt
Schachener Hof
Goldener Adler
Hutmachers Deele
Weinwirtschaft
Forsthaus Hessenstein
's Laurent Bistro
Landhaus Hadrys
Gänsthaler's Kuchlmasterei
Gasthof Widmann
Weinhaus Anker
Lamm
Zum Alten Fritz
Posthalterei (nouveau)
Rebstock
Schloss Schenke
Landhotel Donner
Schwanen
Geiersmühle (nouveau)
Zum Goldenen Krug (nouveau)
Hubertusklause
Lamm
Jagstmühle
Mölleckens Altes Zollhaus
Atelier Gourmet
Dukatz
Freisinger Hof
Gasthaus Limm
Herrmann
Oranien
Brunnenwärterhaus
Zum Rössl
Schmiedegasthaus Gehrke –
Schmiederestaurant
Sonneck
Auers Schlosswirtschaft
Bornmühle
Zum Klosterbräu – Gaststube
Restauration Idille
Traube (nouveau)
Landhotel Birkenhof – Turmstube
Zum Lamm
Landgasthof Paulus
Stüble (nouveau)
Seeger's Gasthof
Würzhaus
Landgasthof Gentner (nouveau)
Zirbelstube
Philippsthal (nouveau)
Zur Linde
Haus am Berg
Nenndorf, Bad
Nettetal
Neubeuern
Neubrandenburg/Groß Nemerow
Neuburg an der Donau
Neuenahr-Ahrweiler, Bad
Neuffen
Neunburg vorm Wald
Neupotz
Nonnweiler
Nördlingen
Northeim
Nürnberg
Nürnberg
Nürnberg
Nuthetal
Oberboihingen
Oberkirch
=
Bundesland
BW
BY
BY
BY
NI
SH
SH
BW
SA
RP
BY
BY
BW
RP
TH
BW
BY
NW
BW
HE
BY
NW
BW
BW
NW
BY
BY
BY
BY
BW
RP
HE
BW
NI
NW
BY
MV
BY
RP
BW
BY
RP
SL
BY
NI
BY
BY
BY
BB
BW
BW
=
Ville
Etablissement
Ober-Ramstadt
Oberried
Oberried
Oberstdorf
Oberstenfeld
Oberursel
Odenthal
Offenburg
Offenburg/Ortenberg
Öhringen/Friedrichsruhe
Ötisheim
Ostrach
Pattensen
Peterstal-Griesbach, Bad
Pfinztal
Pfronten
Piding
Plochingen
Polle
Potsdam
Prerow/Wieck a. Darß
Pullach
Quedlinburg
Radolfzell/Moos
Ramberg
Ransbach-Baumbach
Rauhenebrach
Regensburg/Donaustauf
Regensburg/Neutraubling
Reichelsheim
Reichenwalde
Remchingen
Remshalden
Rengsdorf/Hardert
Rheda-Wiedenbrück
Rheine
Rippoldsau-Schapbach, Bad
Rosshaupten
Rot am See
Rothenburg o.d. Tauber
Rothenburg o.d.T./Windelsbach
Rottach-Egern
Rudersberg
Rüsselsheim
Saarbrücken
Saarbrücken
Salem
Sankt Ingbert
Sankt Peter-Ording
Sankt Wendel
Sasbachwalden
Sasbachwalden
Hessischer Hof
Gasthaus Sternen Post
Die Halde
Königliches Jagdhaus – Allgäuer Stuben
Zum Ochsen
Kraftwerk (nouveau)
Postschänke (nouveau)
Blume
Edy's Restaurant im Glattfelder
Jägerstube
Sternenschanz
Landhotel zum Hirsch
Das kleine Restaurant
Dollenberg – Kamin- und Bauernstube
Die Guten Stuben
Berghotel Schlossanger-Alp
Lohmayr Stub'n
Stumpenhof
Graf Everstein
Speckers Landhaus
Haferland – Gute Stube
Hofer's Restaurant
Theophano im Palais Salfeldt
Gottfried
Landhaus St. Laurentius
Gala
Gasthaus Hofmann
Forsters Gasthof Zur Post
Am See
Landhaus Lortz (nouveau)
Alte Schule
Zum Hirsch
Weinstube zur Traube
Corona
Reuter – Bistro (nouveau)
Beesten
Klösterle Hof
Kaufmann
Landhaus Hohenlohe
Die blaue Sau
Landhaus Lebert
Lois (nouveau)
Gasthaus Stern
La Villa (nouveau)
Schlachthof Brasserie (nouveau)
Weismüller
Reck
Die Alte Brauerei
Gambrinus
Kaminzimmer
Engel
Talmühle – Badische Stuben
Bundesland
HE
BW
BW
BY
BW
HE
NW
BW
BW
BW
BW
BW
NI
BW
BW
BY
BY
BW
NI
BB
MV
BY
SA
BW
RP
RP
BY
BY
BY
HE
BB
BW
BW
RP
NW
NW
BW
BY
BW
BY
BY
BY
BW
HE
SL
SL
BW
SL
SH
SL
BW
BW
=
Ville
Etablissement
Schalkham
Scharbeutz
Scharbeutz
Scheeßel
Schmallenberg
Schneverdingen
Schöppingen
Schorndorf/Winterbach
Schramberg
Schwäbisch Gmünd
Schwäbisch Hall
Schwaikheim
Schwarzach am Main
Schweinfurt
Schwendi
Schwenningen
Schwerte
Siegsdorf
Sigmaringen/Scheer
Simbach am Inn/Stubenberg
Simonswald
Sobernheim, Bad/Meddersheim
Spalt
Sprockhövel
Staufen
Steben, Bad/Lichtenberg
Stühlingen
Stuttgart
Stuttgart/Fellbach
Stuttgart/Fellbach
Sulzburg
Sulzburg
Sylt/Keitum
Sylt/Morsum
Sylt/Westerland
Taufkirchen
Tettnang
Tiefenbronn
Tölz, Bad
Triefenstein
Tröstau
Tübingen
Tuntenhausen
Twist
Überlingen
Uelzen
Uhldingen-Mühlhofen
Ürzig
Vaihingen an der Enz
Vallendar
Vaterstetten
Velbert
Sebastianihof
Brechtmann
Maris – Muschel
Rauchfang
Gasthof Schütte
Ramster
Landhaus Penz
Landgasthaus Hirsch
Gasthof Hirsch
Fuggerei
Landhaus Zum Rössle (nouveau)
Zum Riesling (nouveau)
Schwab's Landgasthof
Kings & Queens (nouveau)
Oberschwäbischer Hof
Schloss Kalteneck (nouveau)
Rohrmeisterei – Unter'm Kran (nouveau)
Am Scharam bei Bachmann
Brunnenstube
Zur Post – Poststube
Hugenhof
Landgasthof zur Traube
Gasthof Blumenthal
Eggers
Die Krone
Harmonie (nouveau)
Gasthaus Schwanen
Fässle
Aldinger's Germania
Gasthaus Zum Hirschen (nouveau)
Landgasthof Rebstock (nouveau)
La Vigna
Karsten Wulff
Morsum Kliff (nouveau)
Bistro Stadt Hamburg
Landgasthof Forster
Lamm im Kau
Ochsen-Post – Bauernstuben
Jägerwirt
Weinhaus Zum Ritter
Schmankerl Restaurant Bauer
Basilikum
Landhaus Kalteis
Gasthof Backers – Zum alten Dorfkrug
Landgasthof zum Adler
Holdenstedter Hof
Seehalde
Moselschild
Gasthof zum Lamm
Die Traube
Gutsgasthof Stangl
Haus Stemberg
Bundesland
BY
SH
SH
NI
NW
NI
NW
BW
BW
BW
BW
BW
BY
BY
BW
BY
NW
BY
BW
BY
BW
RP
BY
NW
BW
BY
BW
BW
BW
BW
BW
BW
SH
SH
SH
BY
BW
BW
BY
BY
BY
BW
BY
NI
BW
NI
BW
RP
BW
RP
BY
NW
Ville
Etablissement
Verden (Aller)
Villingendorf
Villingen-Schwenningen
Vöhrenbach
Vöhringen
Waging am See
Waltrop
Wangen im Allgäu
Wasserburg am Inn
Wasserburg am Inn
Weikersheim
Weinstadt
Pades Restaurant
Gasthof Linde
Rindenmühle
Zum Engel
Speisemeisterei Burgthalschenke
Landhaus Tanner
Gasthaus Stromberg
Adler
Herrenhaus
Weisses Rössl
Laurentius – Bistro
Weinstube Muz
Gasthaus Egertal – Prinz Rupprecht Stube
(nouveau)
Bestenheider Stuben
ART
Carpe díem (nouveau)
Freihaus Brenner
Talblick
Erbgericht Tautewalde
Sonnenbüchl
Kaffee Worpswede
Gasthaus Wolters – Zur Börse
Alte Feuerwache – Podobnik's Bistro
Gambero Rosso (nouveau)
Reisers Restaurant
Adler
Schimmel's
Landhaus
Weissenstadt
Wertheim
Wesel
Wesel/Hamminkeln
Wiessee, Bad
Wildberg
Wilthen
Wörishofen, Bad
Worpswede
Wremen
Würselen
Würzburg
Würzburg
Wurzach, Bad
Wustrow
Zweibrücken
=
=
Bundesland
NI
BW
BW
BW
BY
BY
NW
BW
BY
BY
BW
BW
BY
BW
NW
NW
BY
BW
SN
BY
NI
NI
NW
BY
BY
BW
MV
SL

Documents pareils

Page 1 Sterne Deutschland 2013 – Sortierung nach Bundesländern

Page 1 Sterne Deutschland 2013 – Sortierung nach Bundesländern Otto, Hendrik Achilles, Daniel Raue, Tim Hoberg, Dirk Herrmann, Martin Steiner, Douce; Weiler, Udo Winkler, Heinz; Brandl, Stefan Grünwald, Christian Feix, Denis Urbansky, Diethard Haas, Hans Köthe...

Plus en détail

restaurants excellents de For\352t Noire 2016.xlsx

restaurants excellents de For\352t Noire 2016.xlsx Auerhahn Röttele's Restaurant & Residenz im Schloss Neuweier

Plus en détail