PROGRESSION TECHNIQUE PAR CEINTURE

Transcription

PROGRESSION TECHNIQUE PAR CEINTURE
PROGRESSION TECHNIQUE PAR CEINTURE
CEINTURE
BLANCHE
POSITIONS
HACHI JI DACHI
HEISOKU DACHI
MUSUBI DACHI
ZENKUTSU DACHI
BLANCHE/
JAUNE
TECHNIQUES
GEDAN BARAI
JODAN AGE UKE
DEPLACEMENTS
AYUMI ASHI
KATA
TAIKYOKU SHODAN KIHON
IPPON KUMITE
GOHON KUMITE
GYAKU ZUKI
OI ZUKI
MAE GERI
HIKI ASHI
UCHI UKE
SOTO UKE
URAKEN
MAWASHI GERI
JAUNE
KO KUTSU
JAUNE /
ORANGE
KIBA DACHI
RENOJI DACHI
HEIKO DACHI
ORANGE
UCHI HACHIJI DACHI
FUDO DACHI
YOKO GERI
KEKOMI
NUKITE
ORANGE/
VERTE
SHIKO DACHI
MIKAZUKI GERI
FUMIKOMI
YOKO GERI
KEAGE
VERTE
NEKO ASHI DACHI
HAISHU UKE
TEISHO UKE
SHUTO UKE
MAETE ZUKI
TAIKYOKU NIDAN
TSUGI ASHI
SHUTO UCHI
TETSUI UCHI
TAIKYOKU SANDAN SANBON KUMITE
HEIAN SHODAN
YORI ACHI
TEN NO KATA
KOSA DACHI
MOTO DACHI
BLEUE
URA ZUKI
KAGI ZUKI
EMPI UCHI
TOBI GERI
MAWARI ASHI
HEIAN SANDAN
OKURI ASHI
ASHI BARAI
O MAWARI ASHI
USHIRO MAWASHI BARAI
SANCHIN DACHI
HANGETSU DACHI
JU IPPON KUMITE
AVEC ANNONCE
DE L'ATTAQUE
JU KUMITE
HEIAN YODAN
INITIATION A LA
COMPETITION
COMBAT
HEIAN GODAN
JU IPPON KUMITE
ATTAQUE LIBRE
MAWASHI ZUKI
URA MAWASHI
GERI
BLEUE/
MARRON
IPPON KUMITE
EN POSITION
DE GARDE
HEIAN NIDAN
JUJI UKE
USHIRO GERI
VERTE/
BLEUE
KUMITE
SHIAI
HAITO UCHI
TEISHO UCHI
GYAKU MIKAZUKI GERI
TEKKI SHODAN
INITIATION
IPPON SHOBU
KANKU DAI
BASSAI DAI
PERFECTIONNEMENT
YAMA ZUKI
HIZA GERI
MARRON
NOIRE
TSURU OU SAGI
ASHI DACHI
MOROTE ZUKI
KAKATO GERI
MOROTE UKE
SUKUI UKE
PREPARATION A L'EXAMEN DE PREMIER DAN
TOUTES LES
FORMES
IPPON SHOBU
SANBON SHOBU