Læs artiklen her - Michail Michailovitj Bachtin

Transcription

Læs artiklen her - Michail Michailovitj Bachtin
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Montaigne og det dialogiske princip
- en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
1
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse
2
Indledning og problemformulering
4
1 Introduktion til Bachtin
6
1.1 Bachtins liv og værk
6
1.1.1 Et turbulent liv
6
1.1.2 De store perioder
7
1.1.3 Det ”uafsluttede” værk
8
1.2 Bachtins grundlæggende refleksioner om romanen
9
1.2.1 De tre romanteorier
9
1.2.2 Romanen som litteraturens ide
10
2 Bachtin og det dialogiske princip
11
2.1 Polyfoni
11
2.1.1 Dostojevskijs polyfone roman
12
2.1.2 polyfoni vs narrativitet
13
2.1.3 Personen og autor
13
2.1.2 Æstetiske og etiske konsekvenser af det polyfone
14
2.1.3 Personens selvanalyse
15
2.2 Det monologiske og det dialogiske
15
2.2.1 Den monologiske roman
16
2.2.2 den dialogiske roman
17
2.2.3 den dialogiske læser
18
2.2.4 Samspil mellem det dialogiske og det monologiske.
19
3 Dialogisk analyse af essay (I, 20)
21
3.1 Indledende kommentarer til Montaignes tekstopfattelse
21
3.2 Indledende kommentarer til essayet
22
3.2.1 Døden som emne
22
3.2.2 Tilskrivningerne
23
3.2.3 Et polyfont essay
23
3.3 Stemmerne i essayet
24
3.3.1 Citaterne
24
2
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
3.2.2 A-stykkerne
26
3.2.3 B-stykkerne
27
3.2.4 C-stykkerne
28
4 Dialogisk analyse af (I, 1)
29
4.1 A-fragmenterne
29
4.2 B-fragmenterne
30
4.3 C-fragmenterne
30
5 Dialogisk analyse af (I, 31)
31
5.1 A-fragmenterne
31
5.2 B-og-C-fragmenterne
32
Konklusion
34
Litteraturliste
36
Bilag
38
3
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Indledning og problemformulering:
One of the big problems in Montaigne studies is that the essayist slips away the minute he is pressed to closely. 1
Det kan af flere grunde være svært for et moderne menneske at læse Montaigne. Dels kan nogle af
emnerne virke uaktuelle, dels er det svært at følge hans ræsonnement, og det forekommer umuligt at
sætte ham i en bestemt ”kasse”. Dette udtrykker Jones på en glimerende måde i det overstående
citat: hvis man søger at presse et af essayene for meget i en bestemt retning, er det, som om det
specifikke ved forfatteren forsvinder. Denne dimension er både det problematiske og det
fascinerende ved Montaigne. Det kan være problematisk som litterat at analysere en filosofisk
diskurs, der er så springende og som rummer så mange indre modsigelser som hans værk. Dog er
denne dimension ligeledes fascinerende og bidrager også til, at man kan blive ved med at læse hans
værker. Disse essays er altså ikke baseret på noget filosofisk system, men fremstår nærmere som en
brydning af forskellige ”stemmer”. Denne flerstemmighed, mener jeg, kan forklares (i hvert fald til
dels) ud fra det faktum, at teksterne er skrevet over en meget lang periode, og at den udgave, vi har
af Les Essais i dag er helt anderledes end den første version fra 1580. Jeg vil lave en close-reading
af et lille udvalg af Montaigne teksterne og prøve at analysere de forskellige ”stemmer” og
bestemme deres interaktion.
Jeg vil i denne opgave undersøge om Montaignes essays er polyfone, og i hvilken grad man kan sige
at de er dialogiske/monologiske i den bachtinianske forstand af disse ord.
Gennem denne close-reading vil jeg lave en tekstnær analyse, der ikke tager udgangspunkt i
forskellige filosofiske doktriner (Skepticisme, Stoicisme,…), som Montaigne var mere eller mindre
knyttet til, men hvis primære mål er at udrede de forskellige lag, der forekommer i Les Essais. Jeg
har valgt at bruge Bachtins dialogiske princip som teoretisk udgangspunkt. Der er naturligvis visse
problemer forbundet med at anvende en romanteori på essaygenren; dette forhold vil ligeledes blive
belyst.
Analysen vil fokusere på sammenhængen mellem den originale tekst, tilføjelserne fra de senere
udgaver og brugen af citater. Da der er tale om en close-reading, har jeg udvalgt et ret lille korpus
fra Montaigne. Jeg har valgt tre essays fra den første bog der alle er blevet ”genskrevet” (tilskrevet)
1
On the dialogical impulse in the genesis of Montaigne’s essais, Robert F. Jones, Ranaissance Quartely, Vol. 30, No 2
(summer 1977) s. 172.
4
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
to gange. De synes at vise forskellige måder, hvorpå deres genskrivning har moduleret
udgangspunktet. Jeg bruger Pléiade-udgaven2 og den online-udgave, der er stillet til rådighed af
Chicago University.3 Det er ud fra denne hjemmeside, jeg har konstrueret opdelingerne af essayene,
som er placeret bagerst i opgaven, hvor jeg har delt de analyserede essays op i fragmenter efter
originaltekst og tilføjelser. Det vil sige, at hver gang der er kommet en ny ”stemme”, har jeg
klippet. Tekststykkerne er nummereret fortløbende og rubriceret under bogstaverne A,B,C efter
deres alder. Dette vil sige, at den tekst man finder under A er den oprindelige version fra 1580 uden
de senere supplementer.
Hvad angår teorien anvender jeg primært Bachtins Dostojevskijbog. Det er i denne bog, han
udvikler begreberne polyfoni og dialogisme vs. monologisme. Jeg bruger den franske udgave La
poétique de Dostoïevski.4 Det er en oversættelse af Bachtins anden version af bogen med forord af
Julia Kristeva.
Opgavens første del er primært en præsentation af Bachtin og hans teorier. Jeg vil først lave en
generel fremstilling af hans liv og værk. Herefter følger en gennemgang af det dialogiske princip
der omfatter præsentation af polyfoni-begrebet og modstilling mellem den dialogiske roman og den
monologiske roman.
2
Œuvres complètes, Montaigne, textes établis par Albert Thibaudet et Maurice Rat, Introduction et notes par Maurice
Rat, Bibliothèque de la Pléiade, Editions Gallimard 1962/2004. Forkortes herefter P.
3
Se The Montaigne project på hjemmesiden http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/montaigne/
4
La poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine, collection points Essais, Editions du Seuil, 1970/1998
5
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
1 Introduktion til Bachtin
Jeg vil i det følgende introducere Bachtins liv og hans vigtigste teorier. Det kan forekomme lidt som
om jeg tillægger det biografiske aspekt for megen plads, men for at kunne forstå den russiske
tænker er det vigtigt at kende de skift, der forekommer i dennes tænkning. Ligeledes er det vigtigt at
fremhæve, at store dele af hans teorier er opstillet som modreaktioner på en del af de populærere
teorier fra den intellektuelle samtid (marxisme, formalisme,…).
1.3 Bachtins liv og værk
Bachtins liv har været omkranset af en del skrøner og mange biografier har tenderet mod at
inkorporere episoder fra andres liv, heriblandt de andre medlemmer af Bachtinkredsen og hans egen
broder. Dette skyldes, at man har fundet modstridende kilder omkring filosoffens løbebane; dog er
der i løbet af de sidste årtier kommet mere konsensus om hovedtrækkene i den biografiske del af
Bachtinforskningen.
1.1.1 Et turbulent liv
M. M. Bachtin (1895 – 1975) gennemlevede en uhyre dramatisk periode af den russiske historie: to
verdenskrige, Zarens fald, det sovjetiske styre… Men på trods af dette og et meget svingende
helbred (han fik amputeret et ben som 43-årig) opnåede denne aktive skribent at blive en gammel
mand. Da han som firsårig døde på et alderdomshjem tæt ved Moskva, var det dog kun en lille del
af hans værk, der var blevet udgivet. Dette skyldes særligt, at han havde problemer med at få sine
værker publiceret under kommunismen. Det var særligt hans religiøse tendenser, der gjorde ham
suspekt i myndighedernes øjne, hvilket blandt andet førte til hans arrestation og idømmelse af 5 års
straffearbejde i 1929; hans vaklende helbred fik dog reduceret denne dom en del.
Han gjorde således heller ikke nogen kometkarriere indenfor systemet; det var først i hans sidste år,
efter genudgivelsen af hans bog om Dostojevskij og bogformen af hans doktordisputats om
Rabelais, at han vandt berømmelse og anerkendelse ikke blot i USSR, men ligeledes i resten af
Europa.
6
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
1.1.2 De store perioder
Jeg skal ikke her gå nærmere ind i forfatterens biografi5, da dette ikke har direkte relevans for min
opgave, dog skal jeg prøve at indkredse hans liv i forskellige perioder6 som der er nogenlunde
enighed om:
- Nevel-Vitebsk-perioden (1918 – 1924)7. Den unge Bachtin er meget interesseret i filosofi og
studerer metafysik ved universitet i Skt. Petersborg. Han ernærer sig fra 1918 først i Nevel, senere i
Vitebsk ved forskellige former for undervisningsarbejde. Det er i denne periode, at den berømte
Bachtinkreds, der talte navne som Volosjivnov og Medvedev, skabes. Denne cirkels interessefelt
var særligt epistemologiske, etiske og æstetiske emner og holdt sig helt udenfor politiske områder,
hvilket ikke var typisk i denne periode, der var præget af store politiske omvæltninger.
- Leningradperioden (1924 – 29). Denne periode brugtes især på at færdiggøre Dostojevskibogen,
der udkom i 1929 efter forfatterens arrestation. Den intellektuelle sammenslutning fulgte med til
Leningrad, hvor den ekspanderede. Det var blandt andet medlemmer af denne gruppe, der bidrog til
at den knoglemarvsbetændelsesramte intellektuelle ikke skulle afsone de 5 års straffearbejde, som
han blev idømt kort efter sin arrestation, men fik lov til at tilbringe det meste af sin straf på hospital.
Han mistede retten til at undervise.
- Forvisning (1929 – 1965). På trods af alle disse ulykker kommer nu Bachtins mest produktive
periode, hvor han helliger sig romanen og skabelsen af flere romanteorier. Det er ligeledes i denne
periode at de mest kendte og citerede værker kreeres. Efter at have måttet vente hen over anden
verdenskrig får Bachtin lov til at forsvare sin disputats om Rabelais i 1946; han opnår kun en lille
doktorgrad (det der svarer til en moderne kandidatgrad). Bachtin begynder ligeledes at redigere
nogle af de tidligere værker sidst i perioden.
5
Bachtins biografi er stadig meget omdiskuteret; Jørgen Bruhn hævder i sin bog Romanens tænker (Multivers,
København 2005) at den store Bachtinbiografi af Holquist og Clarke fra 80’erne er meget frie fortolkninger af de fakta
vi har om Bachtin (s. 12). Han diskuterer endvidere forskellige udgaver af biografien og de forskellige myter og
røverhistorier, der er knyttet til denne.
6
Her følger jeg Nina Møller Andersens fremstilling fra I en verden af fremmede ord – Bachtin som sprogteoretiker,
Akademisk forlag, København, 2002 s. 16 - 21. Hun vælger at inddele biografien efter geografiske bevægelser, hvilket
er meget relevant, da disse ofte markerer store brud og omvæltninger.
7
Denne periode bærer navn efter de to byer hviderussiske byer. Vitebsk er den største, som ligger ved floden Dvina.
Marc Chagall er et berømt bysbarn, han var leder af byens kunstskole i 1918-1919 som Bachtin også kendte.
7
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
- Til Moskva! (1965 – 1975). Optagelsen i den russiske forfatterforening gør det muligt for det nu
aldrende intellekt at tage til Moskva med sin kone. Dette og udgivelsen af hans skrifter gør ham til
en etableret del af det intellektuelle liv i Moskva og sikrer udbredelsen af hans værker i Europa.
1.1.3 Det ”uafsluttede” værk
I deres indledning til den danske oversættelse af Bachtins bog om romanens ”ord” (Slovo v romane)
reflekterer Jørgen Bruhn og Jan Lundquist over følgende Bachtincitat fra et sent interview:
”Enheden i ideen som bliver til (udvikles). Heraf også en vis indre uafsluttethed i mange af mine tanker. Men jeg vil
ikke gøre en dyd ud af en brist: i mine arbejder findes megen uafsluttethed, ikke i selve tanken, men i dens udtryk og
fremstilling”8
De to forordsforfattere forklarer, at denne uafsluttethed, som Bachtin selv antyder her, ikke er
udtryk for en forfatterens intellektuelle mangelfuldhed, men nærmere skal tilskrives denne lærde
russers kaotiske liv og hans vanskelige arbejdsforhold. Jeg mener, at man nok også kan se denne
uafsluttethed som en del af den bachtinianske tankegang og metode (det antydes også af de to
préfaciers, se citatet side 6 nederst). De fleste bachtinianske teorier er centreret om en enkelt ide,
som så siden hen kontekstualiseres og nuanceres gennem en række studier uden at nå et endegyldigt
mål; i princippet kunne denne eksemplificering forsætte uendeligt. Jeg vil gerne forsøge senere i
denne opgave at vise hvorledes denne metode er nært relateret til Montaignes écriture, og at man
kan drage frugtbare paralleller mellem disse.
Et andet element der kan vanskeliggøre læsningen af Bachtin er den genremæssige pluralitet, der
hersker i hans værker. Han sammenskriver litteraturteori, kulturhistorie, filosofi, lingvistik… Dette
kan forekomme forvirrende, men man må nok se dette som værende en del af værkets rigdom,
således som Tzvetan Todorov gør det i sin analyse af Bachtin. Han ser den russiske litterats værk
som en syntese mellem det at være penseur dans le domaine des sciences humaines9 og
litteraturteoretiker:
Théoricien du texte avant tout (dans un sens non restrictif, c’est-à-dire bien plus large que celui de « littérature »), il
s’est vu obligé, pour mieux étayer sa recherche, à de longues incursions dans les domaines psychologique et
8
Introduktion, Jørgen Bruhn og Jan Lundquist, i Ordet i romanen, Michail Michailovitj Bachtin, serien moderne
tænkere, Gyldendal, København, 2003, s. 7
9
Jeg har valgt at beholde dette lidt klodsede udtryk for at insistere på den opdeling af det, vi på dansk forbinder med
humaniora, der findes i den franske universitetsverden; nemlig sciences humaines (filosofi, historie, geografi,
teatervidenskab…) og lettres (litteraturvidenskab og sprogteori).
8
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
sociologique ; il en est revenu avec une vision unitaire du champ entier des sciences humaines, fondée sur l’identité de
leur matière : les textes, et de leur méthode : l’interprétation, ou, dirait-il plutôt, la compréhension répondante. 10
Bachtin er altså en forfatter, der fremsætter sine analyser i meget store perspektiver, som er
resultatet af den syntetiserende stil. Litteratens interesseområde er, ifølge Bachtin, ikke blot
tekstanalysen eller stilistikken, men en symbiose af en serie felter og videnskaber.
1.4 Bachtins grundlæggende refleksioner om romanen
1.4.1
De 3 romanteorier
Jørgen Bruhn og Jan Lundquist laver en god, tredelt fremstilling af Bachtins romanteorier, der her
kommer kronologisk og i meget forsimplet form:
-
Den polyfoniske romanteori, der udvikles i bogen Dostojevskijs poetik. Hovedtesen er, at
der findes romaner, der er polyfone (Dostojevskijs), og som ikke har noget internt hierarki
mellem de stemmer, der findes i dem. Forfatteren er ikke en person der iscenesætter en
filosofi gennem romanens handling, men blot en person der orkestrerer en række stemmer
og lader dem brydes, uden at nogen får lov til at dominere.
-
Den stillistiske romanteori som søger at undersøge, hvorledes romansproget og åndshistorie
kan sammentænkes. Denne teori danner grundlaget for analysen af afspejlinger af
middelalderens latterkultur i François Rabelais’ værk.
-
Den kronotopiske romanteori der søger dels at redegøre for temporale-spatiale motiver i
romangenren og dels at forklare, hvorledes disse forhold giver et indblik i rum og tid som
idehistoriske fænomener. Termen kronotop er sammensat af kronos (tid) og topos (sted) og
er oprindeligt en biologisk/matematisk term, som Bachtin har lånt.11
Som man måske vil have bemærket, er der ikke noget åbenlyst sammenhængende system mellem
disse tre teorier:
Det bemærkelsesværdige er som antydet, at Bachtins tre romanteorier ikke hænger sammen, men peger i hver sin
retning, og selv de hovedbegreber, Bachtin anvender, f.eks. polyfoni og kronotop, forsvinder stort set ud af
10
Mikhaïl Bakhtine: le principe dialogique, Tzvetan Todorov, collection poétique, Editions du seuil, Paris 1981, p. 7.
Dette viser ligeledes, hvor forskelligartet hans inspiration er, den gik langt udover de ”humane” videnskaber; Bachtin
var ligeledes meget optaget af Einsteins relativitetsteorier.
11
9
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
forfatterskabet efter en enkelt optræden. Det kan hverken begrundes i Bachtins livsomstændigheder eller hans værks
teksthistorie, men må tilskrives hans egen konstante eksperimenteren – og hans eget bidrag til at skabe et åbent og
uafsluttet værk.12
Jeg vil i denne opgave særligt fokusere på den polyfone og den stilistiske romanteori, men inden jeg
går videre med at forklare disse, vil jeg dvæle lidt ved Bachtins opfattelse af romanen og dennes
muligheder, da dette forekommer mig essentielt for at forstå teorierne om denne genre.
1.2.2 Romanen som litteraturens ide
Jeg vil nu bide mærke i, at Bachtin er romanteoretiker og ikke generel litteraturteoretiker. Romanen
indeholder nemlig, ifølge Bachtin, alt det der (for ham) er interessant ved litteraturen, da den har
mulighed for at være dialogisk modsat teater og poesi.
Dette kræver nok lidt forklaring. Lad mig komme med en foreløbig definition af det dialogiske og
det monologiske. Den dialogiske tekst er en tekst, hvori der indgår en række stemmer, men hvor
ingen af dem dominerer; stemmerne har en indbyrdes flad struktur. Derimod vil der i den
monologiske tekst altid være en stemme, der dominerer over de andre (hvis disse findes).
Men hvorfor kan et digt ikke være dialogisk? Dette får vi Bachtins svar på i kapitel 3 Ordet i
romanen: det digteriske ord vil altid være løsrevet fra den virkelighed, der omgiver digteren og dets
”stemme(r)” vil altid være ”harmoniseret” for at kunne komme ind i digterens poetiske univers
farvet af ”hans stemme”, hvilket gør at han kun kan realisere sit eget sprog.13 Bachtin viser
endvidere hvordan det russiske nationale epos Jevgenij Onegin af Pusjkin ikke er et digt, men en
roman da det formår at integrere forskelligsprogethed.
Jeg anser denne påstand for at være ret diskutabel. Rigmor Kappel Schmidt fremhæver litteraten
Batstone. Han giver i en artikel udtryk for at selvom digteren måske behersker det digteriske sprog
til fulde, vil han nemt kunne fremstå som splittet mellem flere personligheder. 14 Dette forekommer
mig at være en relevant og korrekt indvending mod Bachtin.
Hvad angår teatrets problem med at være dialogisk, så mener Julia Kristeva, at det er fordi, det
dialogiske og det polyfone søger efter opløsningen af la représentation.15 Dostojevskijs tekster
repræsenterer ikke noget på samme måde som den traditionelle roman gør det ved at oprulle
12
Introduktion, Jørgen Bruhn og Jan Lundquist, i Ordet i romanen, Michail Michailovitj Bachtin, serien moderne
tænkere, Gyldendal, København, 2003, s. 12.
13
Se Ordet i romanen, Michail Michailovitj Bachtin, serien moderne tænkere, Gyldendal, København, 2003, s. 64 -102
14
Bakhtin og Don Quixote – En indføring i Mikhail M. Bakhtins univers, Rigmor Kappel Schmidt, Gyldendals
Bogklubber, 2003, s. 120.
15
Préface - Une poétique ruinée, Julia Kristeva, i La poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine, collection points
Essais, Editions du Seuil, 1970/1998, p. 21 og 29.
10
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
scenerier etc., Dostojevskij koncentrerer sig primært om personens forhold til sin egen stemme.
Kristeva mener dog, at man nemt vil kunne finde teaterstykker hvor dette ikke er tilfældet, f.eks. i
Mallarmés og Artauds teaterproduktion.
Man skal ikke lade sig skræmme af Bachtins hierarkisering af genrerne, som jeg opfatter som lidt
forsimplet. Jeg mener som udgangspunkt, at man nemt kan overføre Bachtins ide om det polyfone
på mange andre domæner, og det er denne opgaves mål at undersøge, om det er frugtbart at anvende
den på essay-genren.
2 Bachtin og det dialogiske princip
Det er bemærkelsesværdigt, at Todorovs introduktion til Bachtin hedder Mikhaïl Bakhtine: le
principe dialogique. Ved at insistere på ordet principe er det som om den fransk-bulgarske
litteraturforsker foreslår, at der er tale om noget mere end blot et tekstanalytisk begreb; han kunne
lige så godt have skrevet l’analyse dialogique eller le dialogisme.
Det dialogiske får således en mere almen og metalitterær karakter, selvom det er et begreb, der tager
sit udspring i analyse af og refleksioner over litteraturen. Jeg mener, der er god dækning for at
forstå det dialogiske som værende et mere alment filosofisk begreb, der ikke behøver begrænse sig
til romangenren. Det er dette jeg vil søge at vise i det følgende afsnit.
2.1 Polyfoni
Det er i sin bog om Dostojevskij16, at Bachtin introducerer begrebet polyfoni. Den direkte betydning
er mangestemmighed eller flerstemmighed. Man kender særligt dette udtryk fra musikken, hvor det
defineres således:
Udtrykket anvendes specielt om en satsteknik, der lader hver stemme udfolde sig frit i kontrapunkt til de andre
stemmer. Modsætningen hertil er homofoni, hvor samklangen og fælles rytmiske bevægelse dirigerer stemmerne.17
Vi skal senere se at det er meget frugtbart at bruge den musikmetafor, da den netop udtrykker det
essentielle i Bachtins teori. Bachtins ide minder nemlig meget om det kontrapunktiske musikstykke,
16
Den første udgave af bogen udkom i 1929 og hed Problemer i Dostojevskijs forfatterskab; der udkom en revideret
udgave i 1965 under titlen Problemer i Dostojevskijs poetik; denne ændring af titlen viser ligeledes en udvikling i
analyse mod poetikken som sådan, denne term forefindes overhovedet ikke i den første udgave. Det er den sene udgave
der er oversat til andre sprog. Man kan konsultere en indholdsfortegnelse over 1929-udgaven i Préface - Une poétique
ruinée, Julia Kristeva, i La poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine, collection points Essais, Editions du Seuil,
1970/1998, s 24.
17
Politikens musikordbog, Inger Bergenholtz, Politikens Forlag, København, 1996, s 175. Hvor kontrapunktet er ”læren
om at forene to eller flere selvstændige stemmer til en flerstemmig sats” Ibid. s 112.
11
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
hvor en række forskellige temaer og rytmer sammenstilles i en koeksisterende helhed. Den
arketypiske illustration af denne musikform er Bachs fugaer.
2.1.1 Dostojevskijs polyfone roman
Bachtin starter sin bog om Dostojevskij med følgende tirade:
Le présent ouvrage est consacré aux problèmes de la poétique de Dostoïevski et à l’analyse de son art sous cet angle
uniquement.
Nous tenons Dostoïevski pour l’un des plus grands novateurs dans le domaine de la forme artistique. Il a créé, nous
semble-t-il, un type tout à fait nouveau de pensée artistique, que nous appellerons polyphonique. Ce type nouveau a
trouvé son expression dans les romans de Dostoïevski, mais son importance dépasse les limites exclusives de la création
romanesque et rejoint certains principes fondamentaux de l’esthétique européenne. On peut dire que Dostoïevski a crée
une sorte de nouveau modèle artistique du monde, dans lequel beaucoup de moments essentiels de l’ancienne forme
artistique ont été soumis à une transformation radicale. Le but de notre livre est de mettre en évidence, par une analyse
littéraire théorique, l’apport fondamentalement nouveau de Dostoïevski.18
Denne indledning er meget Bachtinsk og vækker mindelser om den sætning, der indleder hans
anden store monografi, nemlig den om Rabelais: : « De tous les grands que compte la littérature
mondiale, Rabelais est, dans notre pays, le moins populaire, le moins étudié, le moins compris et
apprécié »19
I disse to indledninger bebuder Bachtin, at han vil læse forfatteren på en ny måde og indikerer
hermed at de tidligere læsninger har været utilstrækkelige; måske endda fejlagtige. Disse nye
læsninger fører i begge tilfælde til nye teoretiske termer, nemlig i Rabelaisbogen den meget omtalte
karnevalisme og i Dostojevskijbogen polyfoni, som jeg vil beskæftige mig med her.
Jeg vil godt understrege et par elementer i ovenstående citat, nemlig at
-
Dostojevskijs romanécriture er fundamental nyskabende og tilskriver en række kendte
elementer en ny rolle. Der er altså tale om en slags revolution indenfor romanens udtryk, der
dog kan føres tilbage til enkelte forgængere. Bachtin nævner selv senere i bogen Gogol.
-
Det er ligeledes vigtigt at understrege, at Bachtin mener, denne revolutions vigtighed
overskrider romangenren og får konsekvenser for den europæiske æstetik som sådan.
2.1.2 polyfoni vs narrativitet
18
i La poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine, collection points Essais, Editions du Seuil, 1970/1998, s 31
L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire sous le Moyen Age et sous la Renaissance. M. Bakhtine
Editions Gallimard 1996, Collection Tel. s 1
19
12
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Narratologien er en vigtig disciplin indenfor moderne litteraturteori. Det er vigtigt at holde sig for
øje, når man beskæftiger sig med Bachtin, at narrationen ikke umiddelbart indtager en vigtig plads.
Den musikalske polyfoni refererer til en fusion af flere temaer; i romanen er polyfonien en
sammenstilling (og ikke mindst en sidestilling) af forskellige stemmer/sprog. Bachtin anser ikke
primært romanen for at være et narrativt forløb, men som en præsentation af divergerende stemmer.
Tekstanalysens fokus flyttes altså fra en narratologisk orienteret analyse, der behandler
konstruktionen og præsentationen af det handlingsmæssige forløb, til en dokumentering af
stemmernes performative rum og en redegørelse for deres hierarki og interaktion.
Bachtin mener, at det særlige ved Dostojevskij netop er, at hans revolutionerende poetik favoriserer
en sådan litterær tilgangsmetode.
2.1.3 Personen og autor
Det gennemgribende nye ved den dostojevskianske stil er skabelsen af et ligeværdigt forhold
mellem forfatterpersonen (autor) og hovedpersonen (helt). Ifølge Bachtin skaber Dostojevski ikke
en prototypisk person, men primært en stemme. Igennem denne stemme skabes så en ny
persontype, der ikke er en figur eller en allegorisk inkarnation af en bestemt ide, men en animeret
person med en levende stemme, der er i konstant forandring, hvilket gør, at denne person aldrig kan
afsluttes, men er i konstant udvikling.20
Bachtin ser en komplet modsætning mellem den færdige, skulpturagtige racinianske helt (”une
substance immobile et achevée”21) og Dostojevskijs uafsluttede helt, der primært fremstår gennem
sin stemme. Denne helts indre uafsluttethed giver ham en uendelig karakter (han har ”une fonction
infinie”22). Tragediehelten er fastlåst og fremmaner en konstant eksistens, hvilket står i klar
modsætning til, at Dostojevskijs helt ikke har noget fast punkt (”il ne coïncide jamais avec luimême”).
De to persontyper er lige præcise på trods af deres forskellige funktion og opbygning. Jeg finder det
ekstremt interessant, at den russiske litterat forbinder en bestemt kunstart med hver af disse
heltetyper; den første er skulpturel med dens imposante substantialitet hvorimod den anden, der er
en musikalsk personage, ikke har nogen fysisk form, men frem for alt er en imaginær stemme;
præcis og flygtig på samme tid.
20
La poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine, collection points Essais, Editions du Seuil, 1970/1998, s 96
Ibid. s 93
22
Ibid. hvilket også gælder for resten af dette afsnit.
21
13
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Dostojevskijs helt er således mere animeret, transformerende og frem for alt levende. Dette gør, at
forholdet mellem autor og helt forskydes; da personen ikke repræsenterer en konstant position eller
en veldefineret ideologi, men et levende væsen, er der ikke længere et hierarkisk forhold mellem
denne og forfatterpersonen, som man typisk vil se det i en monologisk tekst. Da autor således er
ligestillet med sine personer, kommer der ikke en afslutning; der kan ikke afsiges noget dernier mot
over personen.
2.1.2 Æstetiske og etiske konsekvenser af det polyfone
Dette får vidtrækkende konsekvenser, ikke bare for romangenren, men også for de intersubjektive
relationer og opfattelserne af disse. Som Jørgen Bruhn bemærker det:
I den polyfone romanform er det æstetiske og det etiske forsonet: Æstetikkens essentielle distance er blevet podet med
etikkens krav om aldrig at behandle den anden, ikke engang en romanperson, som et objekt.23
Der bliver således en sammensmeltning mellem den æstetiske form og de etiske værdier, der
udtrykkes i værket. Bachtin udtrykker det således:
Ainsi donc, la nouvelle attitude artistique de l’auteur à l’égard du personnage, dans le roman polyphonique de
Dostoïevski, est un dialogisme grave allant au fond des choses, qui affirme l’autonomie, la liberté, l’inachèvement et
l’absence de solution du personnage. Pour l’auteur, le héros n’est ni un « lui », ni un « moi », mais un « tu » à part
entière, c’est-à-dire le « moi » équivalent d’autrui (le « tu es»)… Ce « grand dialogue » du roman tout entier se situe
non dans le passé mais tout de suite, c’est-à-dire dans le présent du processus créateur.24
Den romaneske form og opfattelse af personen hænger således meget nøje sammen hos
Dostojevskij på den måde, at den nye måde at opfatte individet på er meget tæt forbundet med en ny
kunstnerisk form.
Det er nok vigtigt at fremhæve, at man (især i Frankrig) meget længe har været ret negativ overfor
Dostojevskij netop med henvisning til, at hans værk virkede ufuldendt i sin form og ikke levede op
til de gængse forestillinger om romanens struktur. Bachtin afviser denne kritik ved at sige, at den
nye romaneske form ikke er udtryk for manglende talent hos den russiske forfatter, men et
intenderet forsøg på at illustrere den subjektsopfattelse, som værket afspejler. Det gælder ligeledes
23
24
Romanens tænker, Jørgen Bruhn, Multivers, København, 2005, s. 64
La poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine, collection points Essais, Editions du Seuil, 1970/1998, s 108.
14
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
for karakterfremstillingen, der er ligeså ”præcis” som den formfuldendte racinianske personage. (Se
side 10)
2.1.3 Personens selvanalyse
Bachtin mener, at Dostojevskij-karakteren først og fremmest skabes i dennes diskurs om sig selv
(”son mot intérieur sur lui-même”) og om de begivenheder og personer der omgiver ham.25
Dostojevskis realisme består i at beskrive de stemmer, ethvert individ rummer gennem det Bachtin
kalder for ”monologens realisme”.26 Denne stilistik er hverken rigtig psykologisk eller helt realistisk
i den sociologiske forstand.
Bachtin fremhæver ligeledes, hvordan personen i den polyfone roman skabes gennem denne indre
diskurs, der er en form for autoanalyse. Der er noget i mennesket som kun er tilgængeligt gennem
individets egen tale (”l’acte libre du mot”).27 Det er kortlægningen af denne indre flerstemmighed,
som Bachtin kalder for en dialogisk tilgang (”l’approche dialogique”28).
Forfatteren og personen er i denne henseende ligeledes sidestillet ved det, at forfatteren søger at
fremstille ”les pronfondeurs de l’âme humaine” ved at betragte og dialogisk analysere andre og
derved finde ind til selvindsigt.
2.2 Det monologiske og det dialogiske
Jeg vil nu mere indgående afdække relationen mellem polyfoni, dialogisme og monologisme.
Sidstnævnte har jeg kort defineret som værende modsætningen til det polyfone og det dialogiske,
men dette er mere kompliceret end som så. Disse to størrelser er ikke helt synonyme. Denne
problematiske ligestilling mellem det polyfone og det dialogiske er Bachtin selv skyld i, da han ikke
selv er særlig konsekvent med terminologien på dette punkt.
Jeg vil starte med at fastslå, at man ikke skal lade sig forvirre til at tro, at det dialogiske i Bachtins
optik er særligt relateret til en roman med meget dialog og det monologiske til en roman, der er
præget af megen monolog; paradoksalt nok forholder det sig ofte modsat. Dog kan man overordnet
sige, at den monologiske roman er domineret af en stemme, hvorimod der i den dialogiske roman
brydes flere stemmer.
2.2.1 Den monologiske roman
25
Ibid. s. 96
Ibid. s. 105
27
ibid. s. 102
28
ibid. s. 103
26
15
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Til at illustrere denne romanform bruger Bachtin Tolstojs novelle Tre dødsfald, der beskriver
dødsfald af tre personer: en rigmand, en kusk og et træ. Groft sagt mener Bachtin, at der i denne
fortælling eksisterer tre selvstændige personer, og dermed er stemmerne lukkede inde i sig selv. Der
er kun et ydre narrativt forhold mellem de tre personer, der hermed objektificeres:
Ces trois vies et les trois plans qu’elles déterminent, dans le récit de Tolstoï, sont intérieurement fermées et s’ignorent
mutuellement…le lien interne, le lien entre les consciences, n’existe pas.29
Personerne eksisterer altså uafhængigt af hinanden, og der gives et afsluttet indblik i hver person,
der kun beskrives gennem den alvidende fortæller, der giver et enøjet blik på dem. Personernes
lukkethed gør, at deres stemmer ikke kan sættes overfor hinanden og dermed give en polyfonisk
spænding.
En anden måde at illustrere det monologiske er overraskende gennem dialoggenren, særligt den
platoniske, filosofiske dialog.30 Denne form er baseret på et ulige forhold mellem de to
samtalepartnere; den ene besidder sandheden og lærer den videre til den anden (eller de andre) der
ikke besidder den og derfor er vildfaret. Forholdet mellem disse to samtalepartnere er et
asymmetrisk lærer/elevforhold. Eleven og læseren skal således komme ud af vildfarelsen ved at
blive indviede i viden gennem den pædagogiske og didaktiske dialog.31
Denne monologisme er ligeledes meget almindelig i religiøse tekster, hvor de vantro ofte får lov at
tale for senere hen at blive omvendt eller overtrumfet af det sande religiøse ord. Ironi er ligeledes en
udtryksform hvor der ofte optræder flere stemmer i en diskurs, nemlig den karikerede og den
karikerende, og den karikerende vil altid dominere og reducere den karikerede. I disse eksempler
eksisterer der en polyfoni, uden at der er tale om dialogisme.
2.2.2 Den dialogiske roman
Polyfoni i en roman kan blive dialogisk (i den bachtinianske forstand), når der ikke er tale om, at
nogle af de stemmer, der optræder i teksten, dominerer. Det kan stilistisk set ske på to måder:
-
Ved brydning af en række sociale, kulturelle stemmer i en flad, symmetrisk struktur; det
man vil kunne kalde for forskelligsprogethed.
29
Ibid. s. 116- 117
Bachtin hævder selv, at det primært er den neokantianske læsning af Platon, der gør ham entydigt monologisk.
31
Ibid. s. 129
30
16
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
-
Ved monologer hvor der i en persons indre stemme optræder flere stemmer i en og samme
person. Disse stemmer viser således personens spaltning i flere jeg’er.
Det kan være nærliggende at benævne disse to typer polyfoni som offentlig og privat polyfoni sådan
som Rigmor Kappel Schmidt gør det i sin gennemgang af begrebet.32
I Dostojevskijs værk optræder begge former for polyfoni. Det virker dog som om det særligt er den
sidste form for polyfoni, der er revolutionerende ved den russiske forfatters stil.33 Bachtin har en
analyse af en stor indre monolog fra Forbrydelse og straf og han konkluderer følgende:
Ce monologue intérieur dialogisé de Raskolnikov, …, est un magnifique exemple de microdialogue : tous les mots y
sont bivocaux, dans chacun se disputent deux voix…Le dialogue pénètre profondément à l’intérieur de chaque mot en y
provoquant la lutte et les dissonances entre les voix : c’est le microdialogue.34
I den dostojevskianske monolog optræder der altså flere stemmer, der kæmper mod hinanden og der
er derfor tale om det, som Bachtin kalder for en mikrodialog. Det er interessant at bemærke,
hvorledes Bachtin holder fast i den musikalske analogi ved at bruge ordet dissonances.
Denne dissonans skabes igennem brydningen af de forskellige stemmer. I kapitel 3, L’idée chez
Dostoïevski, viser Bachtin hvorledes det er i sammenstødet mellem flere stemmer og i deres
interrefleksion, at der skabes en ny helhed; her bruger han farvekompositionen i et maleri som
analogi for forholdet mellem stemmerne i Raskolnikovs mikrodialog:
32
Bakhtin og Don Quixote – En indføring i Mikhail M. Bakhtins univers, Rigmor Kappel Schmidt, Gyldendals
Bogklubber, 2003, s. 126 - 131
33
Det er meget interessant at bemærke, at disse to former for polyfoni ligeledes optræder hos Rabelais (som Bachtin
begynder at beskæftige sig med efterfølgende); den første kan man se i de forskellige sprog, der optræder i mere eller
mindre forvrænget form f.eks. renæssances latinismer, klerikale sprog, kvindeligt sprog, udenlandske sprog,… Se f.eks.
Panurges entrée i kapitel 9 i Pantagruel. Bachtin viser, hvordan disse parodier indeholder meget ambivalente forhold til
sproget som sådan og afspejler reelle typer og problemer i Rabelais’ samtid. Fokus er i denne kontekst altså frem for alt
på det historiske-sociale perspektiv af polyfonien. Det er dog værd at bemærke, hvilket man ofte glemmer, at den anden
form for polyfoni ligeledes optræder hos Rabelais. Se f.eks Gargantuas groteske ræsonnement angående sin kones,
Badebec, død kapitel 3 i samme bog. Den gode kæmpe ved ikke, om han skal sørge over sin kones død i barsel sengen
eller glæde sig over sin nyfødte søn. Den indre monolog hos Rabelais er dog ofte reduceret til en dualistisk modsætning
(pro et contra) mellem to modsætninger, denne metode drives til det yderste i den tredje bog hvor Panurge ikke kan
finde ud af, om han skal gifte sig eller ej og prøver altså gennem forskellige ræsonnementsformer at finde det rigtige
svar. Rabelais’ monolog bliver derfor frem for alt en parodi på det dialektiske livssyn hvorimod man hos Dostojevkij
ofte finder en større mangfoldighed af stemmer og dermed en større indre splittelse i romanpersonen.
34
La poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine, collection points Essais, Editions du Seuil, 1970/1998, s. 123.
Raskolnikov er romanens hovedperson. Man kan finde denne indre dialog i den nye danske oversættelse af Forbrydelse
og Straf, (Rosinante 2003) S. 55 og frem. Et eksempel på en absolut mikrodialog, som Bachtin også henviser flittigt til,
er romanen Kældermennesket. Dostojevskijs forfatterperson forsvinder helt ud af denne bog for at gøre plads til en lang
monolog fra kældermennesket, der skriver om sit liv isoleret fra omverdenen i en mørk kælder; romanen består næsten
udelukkende af disse optegnelser.
17
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
A ces idées (…) se mêlent les reflets d’autres idées, de même qu’en peinture une couleur perd sa pureté abstraite par la
réflexion de tons environnants, mais en revanche acquiert une vie hautement artistique. Si on isolait ces idées de la
sphère dialogique où elles vivent, pour leur conférer une forme théorique et monologique fermée, on aboutirait à des
constructions idéologiques chétives et facilement réfutables.35
De divergerende stemmer er altså afhængige af hinanden gennem deres komposition som farverne i
et maleri. Effekten skabes gennem deres sidestilling; alene ville de ikke have samme dybde. Bachtin
forsætter med at argumentere for, at Dostojevskij ikke er filosof, men kunstner og at hans genialitet
bestod i at han kunne indfange sin egen tids stemmer og modstille dem i en kunstnerisk form.
Således er denne forfatter ikke en filosof, men en kunstner der fremstiller sin samtid som en stor
dialog.
2.2.3 Den dialogiske læser
Jeg mener, det er vigtigt at bemærke, at den dialogiske form giver læseren en anden rolle end
læseren af en monologisk tekst. Analytikerens opgave bliver ligeledes en anden. I Ordet i romanen
beskriver Bachtin romanen på følgende vis:
Romanen er kunstnerisk organiseret i social forskelligsprogethed, af og til sprogmangfoldighed, med forskellige,
individuelle stemmer. 36
Som jeg har nævnt før, insisterer Bachtin på romanen som værende en stemmemæssig komposition
frem for primært at være en narrationscentreret opbygning. Han kritiserer endvidere analytikerne
for at reducere denne stemmemæssige pluralitet ved at koncentrere sig om det narrative og det
idemæssige aspekt. Den gængse forsker ”transponerer et symfonisk (orkester-) tema til piano”.37
Bachtin mener altså, at denne forsker overser romangenrens kendetegn og analyserer et tema kun ud
fra dets indhold og glemmer den helhed, det indgik i. Dette ville svare til, at en musikanalytiker kun
analyserede et tema i en Mahlersymfoni uden at undersøge, hvilket instrument der spillede det, og
hvordan akkorderne omkring dette tema var orkestreret. Denne analyse glemmer helt at tage højde
for orkestrets klangfarver og for det orkestrale helhedsbillede som temaet er en del af.
Læseren/analytikerens primære rolle er således at udskille de forskellige stemmer, der indgår i en
roman og derefter bestemme deres interaktion.
35
Ibid. s. 139.
Ordet i romanen, Michail Michailovitj Bachtin, serien moderne tænkere, Gyldendal, København, 2003, s. 46
37
Ibid. s. 47
36
18
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Bachtin har ligeledes en ide, om at filosofien (ofte) er monologisk baseret på en alvidende
forfatterposition, hvorimod kunstværket udgør en dialogisk flerstemmighed uden nogen klar pointe.
Dette betyder ikke, at der ikke indgår filosofiske ideer i Dostojevskijs romaner. Det forholder sig
blot således, at disse optræder som stemmer blandt andre stemmer i den mosaistiske
helhedskomposition. Jeg mener ligeledes, at man kan sige, at den dialogiske læser får en ny rolle;
læseren af en monologisk tekst indgår i et asymmetrisk forhold til forfatteren; dette forhold kan
sammenlignes med det jeg omtalte i den didaktiske lærer-elevrelation. I den dialogiske
læseoplevelse er læser, romanperson og forfatter(person) på samme niveau. Læseren skal altså her
hele tiden forholde sig til den mangfoldighed af stemmer, han præsenteres for gennem læsningen.
2.2.4 Samspil mellem det dialogiske og det monologiske.
Det kan, i den dualistisk oppositionelle gennemgang jeg har lavet af det monologiske og det
dialogiske, se ud som om, at en roman eller en tekst kun kan være det ene eller det andet. Dette er
lidt for firkantet, og jeg ønsker nu at relativisere denne tese lidt.
Det er nemlig sjældent, at en tekst udelukkende er dialogisk eller monologisk, men der er nok
snarere tale en form for komplementaritet som Rigmor Kappel Schmidt udtrykker det:
Der er ingen fast veldefineret grænse mellem det monologiske og det dialogiske. Bakhtin er således opmærksom på, at
det monologiske og det dialogiske som regel optræder i et blandingsforhold i den enkelte roman, men således at det ene
princip dominerer det andet.38
Dette er en vigtig pointe, der kan gøre at man undgår alt for forsimplede diskussioner og dermed en
lidt primitiv opfattelse af disse begreber. Denne komplementaritetside udvider ligeledes
begrebernes anvendelsesmuligheder. En dialogisk analyse har således to trin; først må man
bestemme om en tekst er polyfon, dernæst må man afgøre forholdet mellem det monologiske og det
dialogiske.
Jeg har nu fremstillet Bachtins polyfoniske romanteori og redegjort for det dialogiske princip
herunder distinktionen mellem en monologisk og en dialogisk tekst. Jeg vil i det følgende bruge
dette til at analyse de forskellige stemmer, der optræder i et udvalg af Montaignes essays.
38
Bakhtin og Don Quixote – En indføring i Mikhail M. Bakhtins univers, Rigmor Kappel Schmidt, Gyldendals
Bogklubber, 2003, s. 122
19
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
3 Dialogisk analyse af essay Que philosopher c’est apprendre à mourir (I, 20)
Jeg vil nu gå i gang med den egentlige dialogiske analyse og prøve at overføre Bachtins dialogiske
princip på nogle Montaignetekster. Jeg vil koncentrere min analysedel om essayet Que philosopher
c’est apprendre à mourir (I, 20), men jeg vil også foretage perspektiverende analyser af to lidt
mindre essays: Par divers moyens on arrive à pareille fin (I,1) og Des cannibales (I,31).
3.1 Indledende kommentarer til Montaignes tekstopfattelse
Montaignes skriveproces begynder, da han trækker sig tilbage fra embedet som dommer i Bordeaux
til sit slot Montaigne i en alder af blot 39 år. Han begynder her at læse sig igennem sit bibliotek.
Efterhånden kommer han til at gøre noter og tilføjelser i margen af bøgerne. Disse notater bliver
efterhånden til selvstændige tekster fyldt med citater, og i 1580 står Montaigne med to bøger, som
er hans første udgave af Les Essais (som i vores moderne udgaver markeres med A). Disse tekster
tekster er de første, der bærer navnet essay/essai. Dog vil man kunne finde tidligere tekster, der har
ligende træk f.eks de antikke dialoger der blev genoptaget i Renæssancen. Navnet essai er hans
egen opfindelse. Blinkenberg forklarer i sin bog Montaigne om dette ords mange betydninger på
renæssancefransk:
Ordet essai kommer af latin exagium i oprindelig betydning vejning, afvejning, i overført betydning nøje undersøgelse
eller prøven. Kun den figurlige betydning levede videre, med svækkelse af bibetydningen af nøjagtighed, men
efterhånden med nye nuancemuligheder: stilen på prøve, erfaring; smagsprøve (spec. ved en fyrstes taffel);
prøveeksemplar, foreløbig prøve; øvelse, elevarbejde.39
Blinkenberg understreger endvidere, at det ikke giver nogen mening at prøve at finde den af disse
betydninger, som Montaigne tillægger ordet. Han bruger nemlig ordet i alle dets betydninger
igennem sine essays. Han giver ikke selv nogen definition og spiller dermed på ordets pluralitet,
eller polyfoni om man vil. Man kan altså sige, at Montaigne allerede i sin titel ”flirter” med det
dialogiske princip.
Der udgives en ny version af Les Essais i 1588. Her er der gjort en del tilføjelser (der markeres med
B i moderne versioner) og en række nye læsninger manifesteres gennem en del nye citattilføjelser.
Der kommer endvidere en bog tre med tolv nye essays. Den ”endelige udgave” af Les Essais blev
ikke udgivet i Montaignes levetid, men er baseret på de notater, han gjorde i margen af udgaven fra
39
Montaigne, Blikenberg, Gyldendal, 1970 s. 125
20
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
1588, der er her tale om en ret betydelig tekstmængde (der markeres med C). Denne udgave kaldes
for ”Bordeaux-eksemplar”.
Montaignes skriveproces er startet med læsning, der glidende er gået over i en skriveproces. Den
proces videreføres så gennem (gen)læsning af antikke tekster og ikke mindst genlæsning af egne
tekster, der inspirerer til nye tilføjelser. Montaigne er således i dialog med sig selv igennem denne
autokommentering. Disse forskellige stemmer (A,B,C) der optræder, fremstår dog skjulte. Der er
ikke tale om den antikke dialoggenre, hvor to eller flere stemmer brydes i en stemme, men en skjult
brydning ved det, at man i de tidlige udgaver ikke har (A,B,C)-systemet anført (det har man i øvrigt
heller ikke i den danske oversættelse). Der er altså også tale om det, som Bachtin kalder
mikrodialog; der er kun en stemme, der taler, men den rummer flere ikke klart afgrænsede stemmer.
Det er dette som Bachtin kalder for nedbrydning af repræsentationen. Ved repræsentation forstås en
klar, forfatterpersonsstyret fremstilling af en række personer, der er analogisk forestiller forskellige
ideer. Denne fremstilling vil man typisk have i en dialog eller en monologisk tekst. I Montaignes
essays (såvel som i Dostojevskijs romaner) er denne repræsentation ikke synlig. Der sameksisterer
altså i Montaignes tekster mindst tre forskellige udgaver af hans egen stemme i tre forskellige
stadier af hans liv; disse er dog præsenteret som en.
Det er vigtigt at bemærke, at Montaigne ikke har slettet den gamle tekst i sine genskrivninger, men
blot har skrevet til. Der er altså tale om tilskrivninger og ikke om omskrivninger. Denne metode
synes at indeholde en immanent uafsluttethed eller uendelighed; for hvis Montaigne havde levet 10
år mere, havde vi sikkert haft en anden udgave og flere stemmer. Montaigne skrev ikke nye tekster,
men skrev blot til.
3.2 Indledende kommentarer til essayet
Jeg har udvalgt essay (I,20) Que philosopher c’est appendre à mourir til en dialogisk analyse af
primært to grunde. Den ene er, at døden er et vigtigt tema igennem hele Les Essais. Den anden og
mere formmæssige grund er, at denne tekst har fået en del nye tilføjelser ved begge tilskrivninger.
3.2.1 Døden som emne
Døden er et emne, der gennemsyrer Montaignes værk. Dels er Montaigne selv meget optaget af
døden (særligt sin egen død). Dels har mange (heriblandt Montaigne) fremhævet, at tabet af vennen
Etienne de la Boïtie har været en slags katalysator for hans skriveproces. Vennen mindes i essayet
Sur l’amitié. Denne tekst indeholder den berømte sætning der afsluttes med bonmotet ”par ce que
21
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
c’estoit luy, par ce que c’estoit moy”. Den meget mundrette sætning er blevet til i løbet af en
periode, der strækker sig over 20 år. Bjørn Bredal skriver følgende om skabelsen af dette essay:
En tilblivelsesproces [af ovennævnte sætning], som fortæller om Montaignes arbejde med sin bog og med sin kærlighed
i én og samme lange bevægelse. Les Essais har en mandlig muse, en ferner Geliebter, der er borte som bærrene på
hækken og boblerne i bækken.40
Montaignes skriveproces er således stærkt relateret til døden både på det tematiske plan og i selve
den skabende proces.
3.2.2 Tilskrivningerne
Montaigne har gjort mange tilføjelser til denne tekst. Dette vidner naturligvis om, at dette emne
igennem hele Montaignes liv var ham meget kært, hvilket han heller ikke lægger skjul på.41
Jeg har opdelt denne tekst i 79 fragmenter efter det princip, der blev beskrevet i indledningen.
Tekstmængden synes at være blevet fordoblet gennem tilskrivningerne, og man konstaterer da også,
at begge genskrivninger har været vigtige for essayets endelige udformning, der er ret langt fra den
første udgave.
Montaigne skriver i essayet at han netop er blevet 39 år.42 Dette gælder dog kun for cirka halvdelen
af teksten. Hvis man læser teksten som en helhed uden blik for tilskrivelserne, så bevarer man troen
på, at det er en 39-årig mand, der står bag hele essayet. Montaigne søger at skjule, at hele essayet
ikke er blevet til på en gang og dermed skriveprocessens forskydning i tid. Dette kan forekomme
interessant, da essayets emne er stærkt relateret til alder og tid. Montaigne gør selv opmærksom på,
at opfattelsen af døden varierer alt efter alder og helbredstilstand. Han har dog ikke villet gøre
opmærksom på, at han selv skriver over en længere periode og søger at lade teksten fremstå som en
helhed.
3.2.3 Et polyfont essay
Det forekommer mig helt evident, at der er tale om et polyfont essay. De stemmer, der indgår i
essayet, er dels Montaigne på forskellige alderstrin og dels de citater, som Montaigne har
inkorporeret i essayet.
Det er ligeledes klart, at Montaignes forskellige ”stemmer”, som vist
tidligere, i princippet fremstår som en. Citaterne er mere afgrænsede, dels er de fleste fremhævet
40
Et Renæssancemenneske – Michel de Montaigne, Bjørn Bredal, Gyldendal, København, 2005, s. 59 – 60.
« Si j’estoy faiseur de livres, je feroy un registre commenté des morts diverses » (P, I, 20, s. 88)/(fragment C, 54)
42
« Il n’y a justement que quinze jours que j’ay franchi 39 ans,… » (P, I, 20, s. 82) (fragment 15)
41
22
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
igennem tekstens opsætning, dels er de på latin. Brugen af latin midt i det franske adskiller disse
klart fra hinanden og skaber en evident polyfoni.
Polyfonien er altså ret åbenlys; det store spørgsmål er så, om der ligeledes er tale om det, Bachtin
ville kalde en dialogisk tekst.
3.3 Stemmerne i essayet
Jeg vil nu gennemgå de forskellige stemmer, der indgår i essayet. Jeg starter med citaterne og deres
funktion. Derefter ser jeg på den originale tekst (A) og de to tilskrivelser. Slutteligt vil jeg
undersøge ligheder og forskelle stemmerne imellem, samt deres indbyrdes relation.
3.3.1 Citaterne
Citaterne er en central del af Montaignes skrivepraksis, og dette essays udgangspunkt er et citat;
nemlig Ciceros devise om at livet er forberedelse på døden.43 Der er i Montaignes værk et meget
nært forhold mellem læsning og skrivning. Montaigne tilbragte mange år med at læse i sit tårn,
inden han selv begyndte at skrive. Bjørn Bredal beskriver i kapitlet Essayist, hvorledes der er en
glidende overgang fra læsning til skrivning.44
Dette essays udgangspunkt er således en læsning. Andre essays tager udgangspunkt i iagttagelser,
postulater eller anekdoter, men her er der tale om et direkte citat. Essayet er dog ikke bygget op som
et forsvar for, men nærmere et angreb på det; dog ikke et direkte angreb. Citatet synes at være
udløser for den række tankestrømme og de ret forskellige refleksioner, som essayet udgør. Men den
sidste del af essayet kan nemt ses som en direkte afvisning af dette citat, idet Montaigne peger på at
man ikke kan forberede sig nok på døden.
Der er citater fra en del forskellige forfattere. Dette kunne tyde på, at Montaignes læsning kredsede
omkring døden, og at han ikke syntes, at en af disse forfattere udtømmer emnet, men at han er nødt
til at bruge lidt af dem alle for at kreere en dækkende syntese om emnet. Det er dog ikke
usædvanligt, at Montaigne bruger mange citater, men det forekommer mig, at citaterne er yderst
forskellige i denne tekst. Dog bruges citaterne som ofte hos Montaigne, nemlig taget ud af deres
sammenhæng og således, at de passer ind i hans argumentation.
43
Der henvises, ifølge Maurice Rat, til Tusculanes kapitel 30: « La vie tout entière des philosophes, comme le dit
Socrates, est une méditation sur la mort. » Denne sætning bliver ligeledes taget op af Erasmus af Rotterdam i
Tåbelighedens lovprisning. Se (Notes et Variantes, P. s. 1448).
44
Se Essayist, s. 99 – 120 Et Renæssancemenneske – Michel de Montaigne, Bjørn Bredal, Gyldendal, København,
2005, særligt s. 114.
23
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
F.eks. citerer Montaigne Manilius og Seneca lige efter hinanden uden nogen kommentar til hver
enkelt. De understreger på hver deres måde essayistens udsagn om, at vi fra vores fødsel bevæger os
både i livet og imod døden.45 Dette kunne opfattes som en lidt primitiv måde at bruge citaterne på.
Man vil ikke kunne sige, at der er tale om en egentlig dialog (i ordets bachtinianske betydning), da
hans eget ord klart dominerer over citaterne og det er hans egen diskurs, der styrer dem.
Jeg mener, at man godt kan relativisere ovenstående tese (der ofte er blevet brugt imod Montaigne)
ved at sige, at citaterne dækker over en stor læseperiode, der for Montaigne ligeledes var en
erkendelsesproces, der lå til grund for, at han begyndte at skrive. Citaterne (og den læsning, der
ligger bag dem) har dermed en afgørende skabende kraft også for Montaignes ”egen” tekst i
essayene.
I bogen La citation et l’art de citer dans les essais de Montaigne citerer Michael Metschies
Emerson for at sige ”only an inventor knows how to borrow”. 46 Dette udsagn understreger det
skabende element i citationskunsten. Ligeledes ligger der også i citatbrugen en ide om, at
skrivningen (kunstfrembringelsen) starter igennem lånet fra den anden; skrivningen starter ved
læsningen og dermed i en spejling i den anden. Med dette for øje kan man sige, at der er tale om en
form for dialog med citaterne.
Metschies hævder endvidere, at der i Montaignes værk og igennem hans genskrivningsproces ligger
en latent dobbelthed i de latinske citater (som der kommer mange flere af i den første tilskrivning)
og den ”selvrealiserende” franske tekst:
Plus Montaigne écrit et s’écrit, plus il cite ses illustres prédécesseurs anciens : plus fermement il a l’air de vouloir
exprimer son individualité, plus volontiers il verse dans l’altérité. Son livre transmet donc un double message : il
proclame en français, « le texte, c’est moi » ; il ajoute en latin : « je est un autre ». 47
Denne iagttagelse er meget fængende for den giver Montaignes citationskunst en mere spændende
og frugtbar indgangsvinkel, der ligeledes åbner for at opfatte den umiddelbart meget selektive
citatbrug som en form for dialog og gensidigt spil mellem Montaigne og de citerede tekster.
45
(P. I, 20 s. 91)/(fragment 56): ”Prima Quae vitam dedit, hora, carpsit” (”Den første time, der skænkede livet, bortrev
det” Seneca, Den rasende Hercules, 874) og ”Nascentes moriour, finisque ab origine pendet”(”Døden begynder med
vores fødsel og livets afslutning knyttes til dets begyndelse” Manilius, Astronomica IV, 16) Begge citater samt den
foregående sætning er altså sammen skrevet allerede i første udgaven.
46
La citation et l’art de citer dans les essais de Montaigne, Michael Metschies, Honoré Champion, Paris, 1997, s. 15
47
Ibid. s. 7. Når der skrives « Le texte, c’est moi » henvises der til essayenes forord: « Ainsi, lecteur, je suis moymesme la matiere de mon livre:... »(P. Au lecteur, s. 9). « je est un autre » er et berømt Rimbaudcitat fra et brev til
vennen Paul Demeny fra 15. maj 1871.
24
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Det skal dog bemærkes, at det er specielt i første genskrivning (B-fragmenterne), at Montaigne
tilfører sin tekst store mængde citater. I den sidste tilskrivning kommer der meget mere direkte fra
Montaignes egen mund. Det er derfor for simpelt at acceptere Michael Metschies’ postulat, om at
Montaigne kun kan beskrive sin individualitet gennem de gamle, latinske citater. Jeg mener dog, at
der ligger en vigtig pointe i at insistere på, at læsningen og den intertekstuelle brug af citaterne, er
en vigtig del af Montaignes selverkendelsesproces. Jeg synes også, at det er ret spændende at
Metschies gør Montaigne moderne ved at bruge Rimbaud til at beskrive hans splittede personlighed.
Det er ret kuriøst, at denne modernitet ikke fremkommer gennem en revolutionerende nyskabning
af det poetiske sprog som hos den franske digter, men ved at citere de gamle digtere.
Jeg kommer mere indgående ind på den konkrete brug af citaterne i min kommentar til B-afsnittet.
3.2.2 A-stykkerne
Disse fragmenter udgør tilsammen den første version af essayet. Stilen i denne første udgave er
præget af mange direkte henvendelser til læseren.48 Ligeledes stiller Montaigne en række
spørgsmål. Det er særligt i starten49, hvor han prøver at indkredse problemet, og til slut50, hvor han
prøver at give svar på nogle af sine spørgsmål. Disse spørgsmål søger dog ikke at skabe en direkte
dialog med læseren, de er nærmere af retorisk art og Montaigne kommer da også med sit svar lige
efter de er blevet stillet.
Det virker i disse tekststykker som om Montaigne accepterer døden som værende et grundvilkår i
menneskelivet, den er både ”Le but de nostre carriere” (13)51 og kommer altid rettidigt ”Nul ne
meurt avant son heure” (68). Der er også en række referencer til kristendommen. Allerede i det
første fragment nævnes la ”Saincte Escriture”, senere Dieu (13) og Jesus-Christ (16). Disse
religiøse referencer synes at stadfæste denne accepterende holdning overfor døden.
Naturen har ligeledes en vigtig plads. Den fremstår på samme måde som et af de store ”absolutter”.
Det forklares i fragment (46) hvorledes, Naturen ”hjælper” os i døden.52 Montaigne går længere i
48
Se særligt fragmenterne 16(f.eks.« Tu te fondes sur les contes des Medecins. Regarde plustost l'effect et
l'experience. ») 72, 74, 79( i dette afsluttende fragment bliver der lavet en enhed med læseren i nous : « Je croy à la
verité que ce sont ces mines et appareils effroyables, dequoy nous l'entournons, qui nous font plus de peur qu'elle….
Nous voylà des-jà ensevelis et enterrez. Les enfans ont peur de leurs amis mesmes quand ils les voyent masquez, aussi
avons-nous »
49
Se særligt fragmenterne 3, 11, 13
50
Se særligt fragmenterne 72,74,79
51
Tallene i parentes henviser til fragmentnumrene i det analyserede essay der findes i opdelingerne i bilagene.
52
« Il y a plus: Nature mesme nous preste la main, et nous donne courage. Si c'est une mort courte et violente, nous
n'avons pas loisir de la craindre; si elle est autre, je m'apperçois qu'à mesure que je m'engage dans la maladie, j'entre
naturellement en quelque desdein de la vie. Je trouve que j'ay bien plus affaire à digerer cette resolution de mourir
quand je suis en santé, que quand je suis en fiévre. »
25
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
sin hyldest til Naturen ved at lade denne få ordet gennem en prosopope; Naturen kundgør for
mennesket, at dennes død er del af universets orden.53 Maurice Rat bemærker i en note til Pléiadeudgaven, at der er tale om parafrasering af Lucrets De natura rerum, tredjebogen, blandet med træk
fra Seneca. (P. Notes et variants s. 1452). Montaigne lader altså ikke kun de antikke forbilleder tale
gennem direkte citater, men ligeledes ved brug af deres stilistike figurer. Der er altså her tale om en
sammenblanding mellem Montaignes egen tale og de antikke digtere, der udtrykkes gennem en
besjæling af naturen.
Montaigne insisterer klart i denne første udgave på det fordelagtige ved en pludselig død. Dette
udtrykkes dels i fragment 39, hvor han udtrykker ønske om, at døden skal finde ham, mens han er
aktiv. Ligeledes i det sidste fragment spotter Montaigne al det ”sørgekoneri”, der er forbundet med
en langsom død.
3.2.3 B-stykkerne
Det er i denne første tilskrivning, at Montaigne har lavet færrest tilføjelser. De består ligeledes mest
af citater. Disse citater bliver ofte sat ind således, at de ændrer meningen af den oprindelige tekst.
Det er særligt med indsættelser af anførselstegn og citat, der skabes den nye betydning.
Hvis man f.eks. sammenligner disse to udgaver, kan man se forskellen:
A) parmy les dames et les jeux, tel me pensoit empesché à digerer à par moy quelque jalousie, ou l'incertitude de
quelque esperance, cependant que je m'entretenois de je ne sçay qui, surpris les jours precedens d'une fievre chaude et
de sa fin, au partir d'une feste pareille, et la teste pleine d'oisiveté, d'amour et de bon temps, comme moy, et qu'autant
m'en pendoit à l'oreille. Je ne ridois non plus le front de ce pensement là, que d'un autre. Il est impossible que d'arrivée
nous ne sentions des piqueures de telles imaginations. Mais en les maniant et repassant, au long aller, on les aprivoise
sans doubte.
B) parmy les dames et les jeux, tel me pensoit empesché à digerer à par moy quelque jalousie, ou l'incertitude de
quelque esperance, cependant que je m'entretenois de je ne sçay qui, surpris les jours precedens d'une fievre chaude et
de sa fin, au partir d'une feste pareille, et la teste pleine d'oisiveté, d'amour et de bon temps, comme moy, et qu'autant
m'en pendoit à l'oreille :
Jam fuerit, nec post unquam revocare licebit [Det er allerede forbi, vi kan aldrig nogensinde kalde det tilbage]
53
« Mais nature nous y force. » Sortez », dit-elle, de ce monde, comme vous y estes entrez. Le mesme passage que vous
fites de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur, refaites le de la vie à la mort. Vostre mort est une des pieces de
l'ordre de l'univers. C'est une piece de la vie du monde,… » (se fragment 54).
26
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Je ne ridois non plus le front de ce pensement là, que d'un autre. Il est impossible que d'arrivée nous ne sentions des
piqueures de telles imaginations. Mais en les maniant et repassant, au long aller, on les aprivoise sans doubte.
Montaigne ændrer indholdet af denne tekst ved indsættelse af anførselstegn og Lucretscitatet.
Således at ”ce pensement” i B-udgaven henviser til citatet, hvorimod det i den oprindelige udgave
mere peger på hele det foregående ræsonnement. Montaigne prøver at maskere tilføjelserne ved at
søge at inkorporere dem i den originale tekst. Dette giver den dog en noget anden betydning.
Man bemærker også, at i de tilføjede tekststykker bliver alderdommen et tema.54 Dette er vel meget
naturligt, da det er en ældre Montaigne, der fører pennen.
3.2.4 C-stykkerne
I denne del er der knap så mange citater. Tilføjelserne er primært Montaignes egne ord. Der er som i
den første udgave mange retoriske spørgsmål, der henvender sig direkte til læseren55, men som
noget nyt er der en del sætninger, der har en mere bonmotagtig karakter uden personlige
pronominer (je, tu, nous).56 Fokus bliver ændret fra at være koncentreret om de store absolutter
(Gud, Naturen), som jeg fremhævede i 3.2.2, til at være fokuseret på vigtigheden af det jordiske liv
og den enkeltes ansvar for dette liv.
Der er ligeledes en form for afdramatisering af døden, når Montaigne hævder, at dødsforagt er en
nødvendighed for at kunne nyde livet.57 Det vigtige er det jordiske liv i modsætning til Afragmenterne hvor ”le but de nostre carriere, c’est la mort” er det i C-fragmenterne”la volupté”.58
Det virker som om, den aldrende Montaigne har lært hvor vigtigt det konkrete og det dennesidiges
liv er. Tidligere udviste han mere tiltro til det transcendentale og det abstrakte i form af Dieu et
nostre mere nature.
Døden forbindes endvidere med en ide om lighed. Alle er lige foran døden (jf. eksemplet med
Sokrates).59 Denne tanke kommer igen i essayets sidste del, hvor denne lighed over for døden
54
« Que reste-il à un vieillard de la vigueur de sa jeunesse, et de sa vie passée » (fragment 47)
« Mais quelqu'un qui s'en soit mal trouvé, en avez-vous veu? Si est-ce grande simplesse de condamner chose que vous
n'avez esprouvée ny par vous, ny par autre. Pourquoy te pleins-tu de moy et de la destinée? te faisons-nous tort? Est ce à
toy de nous gouverner,ou nous à toy? » (fragment 78)
56
« Nul n'en sort autrement que comme si tout presentement il y entroit. » (fragment 16) « Il n'y a rien de mal en la vie
pour celuy qui a bien comprins que la privation de la vie n'est pas mal. » (fragment 21). Dog også bonmoter med
personligt pronomen : « La vie n'est de soy ny bien ny mal: c'est la place du bien et du mal selon que vous la leur
faictes. »
57
« Or des principaux bienfaicts de la vertu est le mespris de la mort, moyen qui fournit nostre vie d'une molle
tranquillité, nous en donne le goust pur et amiable, sans qui toute autre volupté est esteinte. » (fragment 4)
58
« Quoy qu'ils dient, en la vertu mesme, le dernier but de nostre visée, c'est la volupté. » (fragment 4)
59
« Que chaut-il quand ce soit, puis qu'elle est inevitable? A celuy qui disoit à Socrates: Les trente tyrans t'ont
condamné à la mort.--Et nature a eux, respondit-il. »(fragment 54)
55
27
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
fremstår som en form for trøst idet man vel ikke kan beklage sig over at skulle et sted hen, der er
bestemt for alle.60 Montaigne synes at finde en form for tryghed i denne tanke og argumenterer til
sidst for, at udødeligheden ville være langt være. Dette illustreres med Cheiron, der afslog at tage
del i det udødelige guddommelige fællesskab.61 Denne laden hånt om udødeligheden kan vel også
ses som et opgør med det guddommelige, som jeg nævnte ovenover.
Jeg har nu analyseret den udvikling igennem de forskellige genskrivninger af essay I, 20. Jeg vil nu
lave to knap så udførlige analyser af to andre essays for at sætte den analyse i relief. Det første er
det lille essay, der indleder hele trilogien.
4 Analyse af Par divers moyens on arrive à pareille fin (I, 1)
Den første og anden bog af Les essais er opdelt i mange små kapitler, henholdsvis 57 og 37. Den
sidste bog indeholder blot 12 kapitler; disse er dog alle væsentligt længere end dem i de to første.
Emnerne bliver helt bevidst en del mere almene i den sidste bog; hvorimod kapitlerne i de første
bøger ofte kan forekomme meget marginale og fremmede for en moderne læser, hvilket Montaigne
også selv bemærker.62 Det første essay i den første bog Par divers moyens on arrive à pareille fin
kan forekomme at være et sådant lidt besynderligt essay.
4.1 A-fragmenterne
Det kan tydeligt ses af de titler den første bog indeholder, at der er tale om emner, der er stærkt
relaterede til forfatterens adelige herkomst, der er blandt andet en del om ceremoni, krig og
krigsførelse. Der er ligeledes i den første udgave mange referencer til disse ridderværdier. I det
første fragment af det første essay forekommer følgende ord, som man ofte forbinder med den
middelalderlige riddermoral: respect, notable vertu, honneur, cœur magnanime, courage. Disse
synes ikke at blive taget op i B-og-C-fragmenterne. Tværtimod er de adjektiver, Montaigne bruger i
C-afsnittet generelt mere negative. Se f.eks. den lille tilføjelse, der er kommet i C-tilføjelserne,
fragment 4, omkring beskrivelsen af Epaminondas. Han bliver beskrevet som stolt og hovmodig i
denne lille tilføjelse. Det mest interessante ved dette essays transformation gennem
skriveprocesserne er ændringen af slutningen. Den bliver lavet om ved begge tilskrivelser. Den
60
« L'equalité est la premiere piece de l'equité. Qui se peut plaindre d'estre comprins, où tous sont comprins? »
(fragment 65)
61
« Chiron refusa l'immortalité, informé des conditions d'icelle par le Dieu mesme du temps et de la durée, Saturne, son
pere. Imaginez de vray combien seroit une vie perdurable, moins supportable à l'homme et plus pénible, que n'est la vie
que je luy ay donnée. Si vous n'aviez la mort, vous me maudiriez sans cesse de vous en avoir privé. » (fragment 78)
62
« Il n’est subject si vain qui ne mérite un rang en cette rapsodie ! » Denne bemærkning indleder kaptlet « Ceremonie
de l’entrevue du roi » (P. I, 13, s. 48)
28
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
originale slutning ender i en meget relativistisk betragtning over menneskets natur.63 « Certes, c'est
un subject merveilleusement vain, divers, et ondoyant, que l'homme. Il est malaisé d'y fonder
jugement constant et uniforme. » (fragment 7) (P,I,1 s. 13)
4.2 B-fragmenterne
Slutningen i udgaven fra 1588 er udvidet. Denne annoncerer allerede i den første linie, at der vil
komme noget nyt: ”Et directement contre mes premiers exemples…”. 64 Herefter beskriver
Montaigne Aleksander, der ikke fattede medlidenhed med sine fjender, men søgte at knække deres
stolthed gennem ydmygelser og tortur. Montaigne slutter denne del af med i interrogativ form at
prøve at finde svar på denne opførsel.
4.3 C-fragmenterne
Denne afslutning udbygges yderligere i den sidste version. Her fortsætter Montaigne med på
spørgende vis at finde svar på Aleksanders opførsel. Der er således ikke samme bratte overgang
mellem B og C, som der er mellem A og B, hvor der blev annonceret et modeksempel til de første
eksempler. Det kan også bemærkes, at der i den danske oversættelse ikke engang er lavet afsnit
mellem B-og-C afslutningen, som der er i den franske pléiade-udgave.
Denne sidste slutning fortæller videre om Aleksanders hårdhed og giver et andet eksempel på hans
grusomme myrderier. Den peger i en anden retning end det oprindelige relativistiske budskab om
menneskets uberegnelighed. I den sidste udgave har vi nærmere indtrykket af, at mennesket er et
blodtørstigt og voldeligt væsen. Den spørgende modus synes at antyde uforklarligheden i denne
opførsel. Men vi er meget langt fra de ridderlige dyder, der beskrives indledningsvis.
Denne udvikling kunne man tage som udtryk for Montaignes stigende skepticisme over for sin egen
samtid. Det var særligt religionskrigenes eskalation i den sidste del af det 16.århundrede og den
efterfølgende voldelighed, han tog kraftigt afstand fra.
Ændringerne af denne slutning viser en radikal forskydning i Montaignes opfattelse af sine
medmennesker; han går fra at forundres over menneskets forskellighed, samt dets ridderlighed og
evne til at vise medfølelse overfor den anden, til at væmmes over dets grusomhed og dets trang til at
ydmyge hinanden.
63
64
Fragment 8
29
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Nu har jeg analyseret et essays der trods sin korte længde ændrer sig ret meget gennem
genskrivningsprocessen. Jeg vil her til sidst lave en analyse af et essay der ikke har gennemgået de
samme omvæltninger, men som er polyfon på en anden måde end de to første.
5 Analyse af I, 31 Des cannibales
Des cannibales er et ret specielt essay fra Montaignes hånd. Der er her tale om et af de første
stykker etnologi på fransk. Essayet har senere hen dannet model for andre lignende analyser af
”nye” folkeslag. Det har ikke gennemgået nogen større forandring i geneseprocessen, modsat de to
andre som jeg gennemgår her. Det virker utroligt sammenhængende på trods af enkelte détours.
Montaigne har et ret klart motiv; nemlig at vise at les cannibales65 ikke er mere uciviliserede end
europærerne, snarere tværtimod: hvis der er nogen, der besidder mod og mandshjerte, er det denne
nyopdagede menneskeart.66 Der bliver således genoptaget en del af de chevalereske dyder, som jeg
nævnte i den foregående analyse.
5.1 A-fragmenterne
Dette essay har en speciel polyfon struktur. Montaigne har ikke selv været i cet autre monde, så alle
hans kilder er andenhåndsberetninger, på nær hans møde med den indianske konge beskrevet i
tekstens sidste del. Resten er baseret på hans tjeners fortælling, forskellige bøger67 og de to sange,
han har fået overleveret. Montaigne skriver således meget refererende i denne tekst. Han er dog
også meget agiterende; han forholder sig helt ukritisk til indianernes levemåde og forsvarer selv
deres mest blodige ritualer ved at sammenholde dem med antikke og kristne eksempler.
65
Denne term dækker på Montaignes tid ikke over menneskeædere som den gør det i vore dage, men betagner de
folkeslag, der opdagedes i den nye verden. Ordet har således gennemgået en længere udviklingsproces. Da essayet blev
skrevet, skulle det dække følgende: « Ce terme, désignant les indigènes du Brésil,…Le mot semble une transcription
française, par des intermédiaires italiens, de l’espagnol Canibal,…, qui désignait, d’après une appellation arawak, les
Caraïbes, occupants récents et belliqueuex des Antilles. Le mot a été transposé à d’autres tribus indigènes d’Amérique,
puis utilisé pour désigner toute population pratiquant anthropophagie. » Dictionnaire de Michel de Montaigne, Philippe
Desan [red.], Honoré Champion Éditeur, 2004, s. 134.
66
Der var stor diskussion i de opdagende magter, om hvorvidt man skulle anerkende indianerne som ligeværdige
mennesker eller ej. I starten var der almindelig konsensus om, at indianerne ikke tilhørte den menneskelige race. Der
var store økonomiske interesser forbundet med denne opfattelse, da den tillod at bruge disse som slaver. En af de første
der forsvarede slaverne var Bartolomé de Las Casas, der oprindeligt var godsejer på Cuba, men som opgav denne
forretning for at blive benediktinermunk og forkæmper for anerkendelse af indianerne som ligeværdige individer. Det
endte med at lykkes ved en retssag i Valladolid i 1550. Denne retssag er frit gendigtet af Jean-Claude Carrière i bogen
La controverse de Valladolid.
Da Montaigne skriver (mellem 1574 - 80) må det nok regnes for nogenlunde almindeligt, at indianerne blev anerkendt
som mennesker, men næppe i så høj grad som Montaigne beskriver det.
67
Maurice Rat henviser i noterne (P. Notes et variantes, s. 1492 – 1495) til en række bøger, som Montaigne formentligt
har baseret sine beskrivelser på. Nogle af dem er skrevet blot få år før.
30
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
De stemmer, der optræder, er hans tjener, der er ”simple et grossier”, hvilket skulle være ”une
condition à rendre veritable tesmoignage”.68 Montaigne mener nemlig, at ”les fines gens” ofte
dækker deres historier ind i for mange betragtninger, og de insisterer på at presse deres egne
fortolkninger af de begivenheder, de beskriver ned over deres tilhører, mens den simple mand blot
fortæller nøgternt, hvad han har oplevet. Dette tillader tilhøreren at danne sine egne meninger om
beretningerne. Paradoksalt nok kommer Montaigne i sin egenskab af fortaler for indianerne i dette
essay til at fremstå som hørende til den første kategori (”les fines gens”). Det er værd at bemærke,
at han selv diskuterer sin kilde og dennes fortræffelighed.
Udover de vanlige antikke citater optræder her også en indiansk stemme gennem de digte, der
citeres. Disse stemmer optræder som en mere integreret del af teksten end de latinske citater, da
disse citeres inde i hans egen tekst (altså uden afsnit og uden kursiv) og så på fransk, hvilket sætter
dem i et tættere forhold til Montaignes egen tekst. Der citeres to sange: en der skal forestille en
fanges provokerende sang til sine fangevogtere og en kærlighedssang. Montaigne vil naturligvis
demonstrere den alsidighed, der er i indianernes kunstneriske udtryk og dermed, at der ikke er noget
barbarisk ved disse mennesker. Hvilket også understreges efter begge citater.69
5.2 B-og-C-fragmenterne
I de to genskrivninger er der ikke kommet de store ekstra tekstmængder til. I den første
genskrivning er der blevet indføjet nogle citater; endvidere fortæller Montaigne lidt om sit eget
område: Dordogneflodens udvidelser og broderens slot i Médoc. Det mest bemærkelsesværdige ved
disse B-fragmenter er tilføjelsen af et bonmotagtigt udtryk; dette plejer ellers at komme i den sidste
tilskrivning.70 I de sidste tilføjelser kommer der et par ekstra bemærkninger: Platon bliver citeret for
at mene, at ting der er skabt af naturen overgår dem, der er skabt af kunsten. (15) Montaigne
uddyber sin kritik af falske profetier og retfærdiggør indianernes straffe af dem, der udøver falsk og
overdreven profeti. Der kommer endvidere en dækket kritik af samtidens kvinder, da de vil eje og
kontrollere deres mænd. Montaigne fremhævede i A-versionen, at hos les cannibales er det skik og
brug, at de bedste og mest ærefyldte krigere får flest kvinder. I C-versionen retfærdiggøres dette
med eksempler fra selveste Biblen hvori kvinderne ikke havde noget imod at tilbyde deres
68
Se fragment 10
« Invention qui ne sent aucunement la barbarie. » (Fragment 32) og « Or j'ay assez de commerce avec la poesie pour
juger cecy, que non seulement il n'y a rien de barbarie en cette imagination, mais qu'elle est tout à fait Anacreontique. »
(Fragment 34)
70
« Les plus vaillans sont par fois les plus infortunez. » (Fragment 30)
69
31
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
tjenestepiger til deres mænd.71Disse er et eksempel på vertu proprement matrimoniale. Montaigne
gemmer sig lidt bag indianernes udsagn, men der er ingen tvivl om, at han ønsker at opdrage lidt på
kvinderne som crieront au miracle, hvis de blev præsenteret for denne ide. Her ses hvordan
Montaigne prøver at argumentere ved at ligestille indianernes skikke og Biblens ord. Dermed være
sagt at hvis man afviser indianernes levevis, afviser man også det himmelske ord.
Der er således klart tale om et polyfont essay, men ikke desto mindre er det klart, at det er en af
Montaignes mest monologiske tekster ved det at der er en meget klar pointe; nemlig at forsvare de
nye folkeslag og deres levevis, endvidere at postulere at disse mennesker er tættere på naturen og en
næsten paradisisk uskyld. De tilføjelser, der er blevet gjort (både B og C), ændrer ikke ved det
monologiske og plæderende udtryk.
71
Les nostres[femmes] crieront au miracle; ce ne l'est pas: c'est une vertu proprement matrimoniale, mais du plus haut
estage. Et, en la Bible, Lia, Rachel, Sara et les femmes de Jacob fournirent leurs belles servantes à leurs maris;…
(Fragment 33) Maurice Rat fremhæver at disse eksempler er taget fra Augustins De civitate Dei. (P. Notes et Variantes,
s. 1495)
32
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Konklusion:
Jeg har i denne opgave undersøgt tre af Montaignes essays for at finde ud af, om de var polyfone og
i hvilken grad man kunne sige, at de var monologiske/dialogiske i den bachtinske betydning af disse
ord. Jeg har fundet ud af, at de alle var polyfone, dog på hver deres måde. Citaterne der optrådte i
essayene var et af de elementer, der var med til at gøre dem polyfone. Essayet I,1 havde ikke nogle
direkte citater, men der var refereret en del anekdoter skrevet af andre forfattere først. Montaigne
parafraserede en del udover at citere direkte; f.eks i I, 20 hvor han både kommer med direkte citater
fra Natura rerum af Luckrets og parafraserer den ved at lade naturen tale i en prosopope, som var
en stilistisk figur som Lucrets og Seneca ofte anvendte. I essayet I, 31 citeres der en række
indianersange, som Montaigne har fået oversat. Da disse bliver citeret på fransk, forekommer de at
være tættere på Montaignes egen tekst end de latinske citater, hvilket passer sammen med dette
essays formål, nemlig at vise at les cannibales er tættere på europærerne, end mange tror.
Alle de analyserede essays er altså polyfone, da de både indeholder citater og/eller forskellige
tilskrivninger (A,B,C), men det er vigtigt at understrege, at der var tale om forskellige former for
polyfoni og forskellige polyfone effekter. Det var dog ikke primært citaterne, der gjorde essayene
polyfone, da disse ofte var meget korte og blev brugt uden for deres oprindelige kontekst.
Montaigne brugte dem altså i højere grad til at understrege egne pointer end til at gå i en egentlig
dialog med dem. Dog synes jeg, man kan sige, at citaterne hos Montaigne ofte har en skabende
kraft, det er dem, der er katalysator for den indre mikrodialog.
Hvis man kan sige, at der var forskellige former for polyfoni i de undersøgte essays, så kan man i
hvert fald tale om store forskelle i deres grad af monologisme/dialogisme. Jeg fandt det meget
anvendeligt at have Rigmor Kappel Schmidts ide om et komplementaritetsforhold mellem det
dialogiske og det monologiske i baghovedet. Hermed menes at det væsentlige i en dialogisk analyse
er ikke at bestemme, om en tekst er enten monologisk eller dialogisk, men i hvilken grad den er
dialogisk eller monologisk. Dette komplementaritetsforhold er forskelligt fra tekst til tekst. Det
viste sig da også, at ingen af de tre essays havde samme forhold mellem det monologiske og det
dialogiske.
Essay I, 20 syntes at vise en klar udvikling igennem tilskrivningerne. I udgangspunktet viste
Montaigne en accept af døden som værende en naturlig del af livet, og han havde tiltro til det, jeg
kaldte for de store absolutter Gud og Naturen. I den sidste udgave af essayet syntes der at være
indskrevet en større grad af pessimisme og en insisterende på det jordiske livs vigtighed; dette
kunne man tolke som Montaignes stigende dødsfrygt. Man må dog bemærke, at den oprindelige
33
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
slutning er bibeholdt, hvilket gør at Montaigne ikke ændrer sin holdning så meget, at han har følt
behov for at komme med en ny slutning og således med et nyt dernier mot. Dette er til gengæld
tilfældet i samlingens første essay. Her ændres slutningen både ved den første og den anden
omskrivning. Montaigne går fra et meget relativistisk synspunkt til et direkte pessimistisk syn på
sine medmennesker. Denne ændring er meget markant imellem A-og-B-udgaverne, hvor Montaigne
annoncerer, at han nu vil gå direkte imod sine første eksempler. Derimod synes han dog at ville
sløre overgangen imellem B-og-C-udgaverne, hvor han forsætter i samme spørgende form som Budgaven sluttede med. Det sidste analyserede essay, I, 31, viste sig at være meget monologisk. De
to tilskrivninger, der er relativt små af omfang, synes ikke at ændre synderligt ved udgangspunktet.
Dette skyldes primært, at Montaigne har et meget præcist mål med dette essay og han søger at
styrke sin påstand gennem talrige eksempler. Dette er noget andet end den mere søgende og
reflekterende skrivepraksis, han plejer at bruge. Denne søger ikke at argumentere for eller imod et
givent postulat, men nærmere at finde frem til en form for erkendelse gennem skriveprocessen.
Det er svært ud fra disse tre analyserede tekster, der viste sig at være ret forskellige, at lave nogle
generelle betragtninger omkring Montaignes udvikling. Dog vil man kunne sige, at A-udgaven
synes at være meget fascineret af mennesket og en stor tiltro til det guddommelige. B-fragmenterne
bestod primært af citater; disse blev ofte brugt meget kreativt og modererede i visse tilfælde den
oprindelige mening (jf. 3.2.3). C-fragmenterne synes at være præget af både alderdommens
pessimisme og fremhævelse af individet.
Det kunne være spændende at udvide undersøgelsen med flere analyser af essays fra første bog.
Dette ville nok give mere klarhed omkring de tre tekstgrupper. Det kunne ligeledes være spændende
at se, om essayene i sidste bog, hvori der kun indgår to stemmer (B,C), havde samme varierende
grad af monologisme/dialogisme. Man kunne umiddelbart tro, at disse burde være mindre
heterogene.
Jeg mener i hvert fald, at det er meget brugbart at anvende Bachtins dialogiske princip på
Montaignes essays. Det er rart at få skabt et veldefineret begrebsapparat, som kan anvendes på
Montaignes svære og til tider uklare tekster. Dette viser også, at det dialogiske princip kan være
brugbart udenfor romangenren, som ellers ifølge Bachtin inkarnerer det dialogiske og er derfor
litteraturens ide. Dette tillader dog ikke at ”fange” Montaigne eller at løse det problem, som Jones
formulerede i det indledende citat, men denne læsning gør det muligt både at søge mening i teksten
som helhed og i de enkelte tekstgrupper samtidigt. Hvilket gør det muligt at komme tættere på en
forståelse af Montaignes uafsluttede eller uendelige skriveproces.
34
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Litteraturliste:
(ns = normalsider)
Emne 1
Bachtin og det dialogiske princip
Andersen, Nina Møller I en verden af fremmede ord – Bachtin som sprogteoretiker, Akademisk
forlag, København, 2002
120 ns
Bachtin, Michail Michailovitj, Ordet i romanen, serien moderne tænkere, Gyldendal, København,
2003
133 ns
Bachtin, Michail Michailovitj, La poétique de Dostoïevski, collection points Essais, Editions du
Seuil, Paris, 1970/1998
200 ns
Bruhn, Jørgen, Romanens tænker (Multivers, København 2005)
140 ns
Bruhn, Jørgen og Lundquist, Jan, Introduktion, i Ordet i romanen, Michail Michailovitj Bachtin,
serien moderne tænkere, Gyldendal, København, 2003
23 ns
Kristeva, Julia, Préface - Une poétique ruinée, i La poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine,
collection points Essais, Editions du Seuil, Paris, 1970/1998
19 ns
Schmidt, Rigmor Kappel, Bakhtin og Don Quixote – En indføring i Mikhail M. Bakhtins univers,
Gyldendals Bogklubber, 2003
96 ns
Todorov, Tzvetan, Mikhaïl Bakhtine: le principe dialogique, collection poétique, Editions du seuil,
Paris, 1981,
65 ns
I alt
799
35
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Emne 2
Montaigne
Blikenberg, Andreas Montaigne, Gyldendal, København 1970
200 ns
Et Renæssancemenneske – Michel de Montaigne, Bjørn Bredal, Gyldendal, København, 2005
172 ns
Dubois, Georges, Cannibales, i Dictionnaire de Michel de Montaigne, Philippe Desan [red.],
Honoré Champion Éditeur, 2004
8 ns
Jones, Robert F., On the dialogical impulse in the genesis of Montaigne’s essais, Renaissance
Quartely, Vol. 30, No 2 (summer 1977)
15 ns
La citation et l’art de citer dans les essais de Montaigne, Michael Metschies, Honoré Champion,
Paris, 1997
135 ns
Montaigne, Michel de, Œuvres complètes, textes établis par Albert Thibaudet et Maurice Rat,
Introduction et notes par Maurice Rat, Bibliothèque de la Pléiade, Editions Gallimard (citerede
tekster : Au lecteur, Par divers moyens on arrive à pareille fin (I,1), Que philosopher c’est
apprendre à mourir (I, 20), Des cannibales (I,31) De l’amitié (I, 28)).
200 ns
I alt
730 ns
36
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Bilag:
Her følger de tre essays opdelt i A, B, C efter deres alder:
1) Que Philosopher C'Est Apprendre à Mourir
A
1) Ciceron dit que Philosopher ce n'est autre chose que s'aprester à la mort. C'est d'autant que l'estude et la
contemplation retirent aucunement nostre ame hors de nous, et l'embesongnent à part du corps, qui est quelque
aprentissage et ressemblance de la mort; ou bien, c'est que toute la sagesse et discours du monde se resoult en fin à ce
point, de nous apprendre à ne craindre point à mourir. De vray, ou la raison se mocque, ou elle ne doit viser qu'à nostre
contentement, et tout son travail tendre en somme à nous faire bien vivre, et à nostre aise, comme dict la Saincte
Escriture. Toutes les opinions du monde en sont là,
3) quoy qu'elles en prennent divers moyens; autrement on les chasseroit d'arrivée: car qui escouteroit celuy qui pour sa
fin establiroit nostre peine et mesaise?
5) Voylà pourquoy toutes les regles se rencontrent et conviennent à cet article. Et, bien qu'elles nous conduisent aussi
toutes d'un commun accord à mespriser la douleur, la pauvreté, et autres accidens à quoy la vie humaine est subjecte, ce
n'est pas d'un pareil soing, tant par ce que ces accidens ne sont pas de telle necessité (la pluspart des hommes passent
leur vie sans gouster de la pauvreté, et tels encore sans sentiment de douleur et de maladie, comme Xenophilus le
Musicien, qui vescut cent et six ans d'une entiere santé) qu'aussi d'autant qu'au pis aller la mort peut mettre fin, quand il
nous plaira, et coupper broche à tous autres inconvenients. Mais quant à la mort, elle est inevitable,
7) Et par consequent, si elle nous faict peur, c'est un subject continuel de tourment, et qui ne se peut aucunement
soulager.
9) Nos parlemens renvoyent souvent executer les criminels au lieu où le crime est commis: durant le chemin, promenez
les par des belles maisons, faictes leur tant de bonne chere qu'il vous plaira,
11) pensez vous qu'ils en puissent resjouir, et que la finale intention de leur voyage, leur estant ordinairement devant les
yeux, ne leur ait alteré et affadi le goust à toutes ces commoditez?
13) Le but de nostre carriere, c'est la mort, c'est l'object necessaire de nostre visée: si elle nous effraye, comme est il
possible d'aller un pas en avant, sans fiebvre? Le remede du vulgaire c'est de n'y penser pas. Mais de quelle brutale
stupidité luy peut venir un si grossier aveuglement? Il luy faut faire brider l'asne par la queue,
Qui capite ipse suo instituit vestigia retro.
Ce n'est pas de merveille s'il est si souvent pris au piege. On faict peur à nos gens, seulement de nommer la mort, et la
pluspart s'en seignent, comme du nom du diable. Et par-ce qu'il s'en faict mention aux testamens, ne vous attendez pas
qu'ils y mettent la main, que le medecin ne leur ait donné l'extreme sentence; et Dieu sçait lors, entre la douleur et la
frayeur, de quel bon jugement ils vous le patissent.
15) A l'adventure est-ce que, comme on dict, le terme vaut l'argent. Je nasquis entre unze heures et midi, le dernier jour
de Febvrier mil cinq cens trente trois, comme nous contons à cette heure, commençant l'an en Janvier. Il n'y a justement
que quinze jours que j'ay franchi 39 ans, il m'en faut pour le moins encore autant: cependant s'empescher du pensement
de chose si esloignée, ce seroit folie. Mais quoy, les jeunes et les vieux laissent la vie de mesme condition.
16) Joinct qu'il n'est homme si decrepite tant qu'il voit Mathusalem devant, qui ne pense avoir encore vint ans dans le
corps. D'avantage, pauvre fol que tu es, qui t'a estably les termes de ta vie? Tu te fondes sur les contes des Medecins.
Regarde plustost l'effect et l'experience. Par le commun train des choses, tu vis pieça par faveur extraordinaire. Tu as
passé les termes accoustumez de vivre. Et qu'il soit ainsi, conte de tes cognoissans combien il en est mort avant ton
aage, plus qu'il n'en y a qui l'ayent atteint; et de ceux mesme qui ont annobli leur vie par renommée, fais en registre, et
37
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
j'entreray en gageure d'en trouver plus qui sont morts avant, qu'apres trente cinq ans. Il est plein de raison et de pieté de
prendre exemple de l'humanité mesme de Jesus-Christ: or il finit sa vie à trente et trois ans. Le plus grand homme,
simplement homme, alexandre, mourut aussi à ce terme. Combien a la mort de façons de surprise?
Quid quisque vitet, nunquam homini satis
Cautum est in horas.
Je laisse à part les fiebvres et les pleuresies. Qui eut jamais pensé qu'un Duc de Bretaigne deut estre estouffé de la
presse, comme fut celuy-là à l'entrée du Pape Clément, mon voisin, à Lyon; N'as tu pas veu tuer un de nos roys en se
jouant? Et un de ses ancestres mourut-il pas choqué par un pourceau? Aeschilus, menassé de la cheute d'une maison, a
beau se tenir à l'airte, le voylà assommé d'un toict de tortue, qui eschappa des pates d'une Aigle en l'air. L'autre mourut
d'un grein de raisin; un Empereur, de l'esgrafigneure d'un peigne, en se testonnant; Aemilius Lepidus, pour avoir hurté
du pied contre le seuil de son huis; et Aufidius, pour avoir choqué en entrant contre la porte de la chambre du conseil; et
entre les cuisses des femmes, Cornelius Gallus preteur, Tigillinus, Capitaine du guet à Rome, Ludovic, fils de Guy de
Gonsague, Marquis de Mantoue, et, d'un encore pire exemple, Speusippus, Philosophe Platonicien, et l'un de nos Papes.
Le pauvre Bebius, juge, cependant qu'il donne delay de huictaine à une partie, le voylà saisi, le sien de vivre estant
expiré. Et Caius Julius, medecin, gressant les yeux d'un patient, voylà la mort qui clost les siens. Et s'il m'y faut mesler:
un mien frere, le Capitaine Saint Martin, aagé de vint et trois ans, qui avoit desja faict assez bonne preuve de sa valeur,
jouant à la paume, receut un coup d'esteuf qui l'assena un peu au-dessus de l'oreille droite, sans aucune apparence de
contusion, ny de blessure. Il ne s'en assit, ny reposa, mais cinq ou six heures apres il mourut d'une Apoplexie que ce
coup luy causa. Ces exemples si frequens et si ordinaires nous passant devant les yeux, comme est-il possible qu'on se
puisse deffaire du pensement de la mort, et qu'à chaque instant il ne nous semble qu'elle nous tient au collet? Qu'import'
il, me direz vous, comment que ce soit, pourveu qu'on ne s'en donne point de peine? Je suis de cet advis, et en quelque
maniere qu'on se puisse mettre à l'abri des coups, fut ce soubs la peau d'un veau, je ne suis pas homme qui y reculasse.
Car il me suffit de passer à mon aise; et le meilleur jeu que je me puisse donner, je le prens, si peu glorieux au reste et
exemplaire que vous voudrez,
praetulerim delirus inérsque videri,
Dum mea delectent mala me, vel denique fallant,
Quam sapere et ringi.
Mais c'est folie d'y penser arriver par là. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort nulles nouvelles. Tout
cela est beau. Mais aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfans et amis, les surprenant en dessoude et à
decouvert, quels tourmens, quels cris, quelle rage, et quel desespoir les accable? Vites-vous jamais rien si rabaissé, si
changé, si confus? Il y faut prouvoir de meilleur'heure: et cette nonchalance bestiale, quand elle pourroit loger en la
teste d'un homme d'entendement, ce que je trouve entierement impossible, nous vend trop cher ses denrées. Si c'estoit
ennemy qui se peut éviter, je conseillerois d'emprunter les armes de la couardise. Mais puis qu'il ne se peut,
18 Nempe et fugacem persequitur virum,
Nec parcit imbellis juventae
Poplitibus, timidoque tergo,
20) aprenons à le soutenir de pied ferme, et à le combattre. Et pour commencer à luy oster son plus grand advantage
contre nous, prenons voye toute contraire à la commune. Ostons luy l'estrangeté, pratiquons le, accoustumons le.
N'ayons rien si souvent en la teste que la mort. A tous instants representons la à nostre imagination et en tous visages.
Au broncher d'un cheval, à la cheute d'une tuille, à la moindre piqueure d'espleingue, remachons soudain: Et bien,
quand ce seroit la mort mesme? et là dessus, roidissons nous et efforçons nous. Parmy les festes et la joye, ayons
toujours ce refrein de la souvenance de nostre condition, et ne nous laissons pas si fort emporter au plaisir, que par fois
il ne nous repasse en la mémoire, en combien de sortes cette nostre allegresse est en bute à la mort, et de combien de
prinses elle la menasse. Ainsi faisoyent les Egyptiens, qui, au milieu de leurs festins et parmy leur meilleure chere,
faisoient aporter l'Anatomie seche d'un corps d'homme mort, pour servir d'advertissement aux conviez.
Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.
Grata superveniet, quae non sperabitur hora.
38
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Il est incertain où la mort nous attende, attendons la par tout. La premeditation de la mort est premeditation de la liberté.
Qui a apris à mourir, il a desapris à servir. Le sçavoir mourir nous afranchit de toute subjection et contrainte.
22) Paulus Aemilius respondit à celuy que ce miserable Roy de Macedoine, son prisonnier, luy envoyoit pour le prier de
ne le mener pas en son triomphe: Qu'il en face la requeste à soy mesme. A la vérité, en toutes choses, si nature ne preste
un peu, il est malaisé que l'art et l'industrie aillent guiere avant. Je suis de moy-mesme non melancholique, mais
songecreux. Il n'est rien dequoy je me soye des toujours plus entretenu que des imaginations de la mort: voire en la
saison la plus licentieuse de mon aage,
24) parmy les dames et les jeux, tel me pensoit empesché à digerer à par moy quelque jalousie, ou l'incertitude de
quelque esperance, cependant que je m'entretenois de je ne sçay qui, surpris les jours precedens d'une fievre chaude et
de sa fin, au partir d'une feste pareille, et la teste pleine d'oisiveté, d'amour et de bon temps, comme moy, et qu'autant
m'en pendoit à l'oreille:
26) Je ne ridois non plus le front de ce pensement là, que d'un autre. Il est impossible que d'arrivée nous ne sentions des
piqueures de telles imaginations. Mais en les maniant et repassant, au long aller, on les aprivoise sans doubte.
Autrement de ma part je fusse en continuelle frayeur et frenesie: car jamais homme ne se défia tant de sa vie, jamais
homme ne feit moins d'estat de sa durée. Ny la santé, que j'ay jouy jusques à present tres-vigoureuse et peu souvent
interrompue, ne m'en alonge l'esperance, ny les maladies ne me l'acourcissent. A chaque minute il me semble que je
m'eschape.
28) De vray les hazards et dangiers nous approchent peu ou rien de nostre fin; et si nous pensons combien il en reste,
sans cet accident qui semble nous menasser le plus, de millions d'autres sur nos testes, nous trouverons que, gaillars et
fievreus, en la mer et en nos maisons, en la battaille et en repos, elle nous est égallement pres.
30) Ce que j'ay affaire avant mourir, pour l'achever tout loisir me semble court, fut-ce d'un' heure. Quelcun, feuilletant
l'autre jour mes tablettes, trouva un memoire de quelque chose, que je vouloy estre faite apres ma mort. Je luy dy,
comme il estoit vray, que, n'estant qu'à une lieue de ma maison, et sain et gaillard, je m'estoy hasté de l'escrire là, pour
ne m'asseurer point d'arriver jusques chez moy.
32) Il faut estre tousjours boté et prest à partir, en tant qu'en nous est, et sur tout se garder qu'on n'aye lors affaire qu'à
soy:
34) Car nous y aurons assez de besongne, sans autre surcroit. L'un se pleint plus que de la mort, dequoy elle luy rompt
le train d'une belle victoire; l'autre, qu'il luy faut desloger avant qu'avoir marié sa fille, ou contrerolé l'institution de ses
enfans: l'un pleint la compagnie de sa femme, l'autre de son fils, comme commoditez principales de son estre.
37) Et le bastisseur:
Manent (dict-il) opera interrupta, minaeque
Murorum ingentes.
Il ne faut rien desseigner de si longue haleine, ou au moins avec telle intention de se passionner pour n'en voir la fin.
Nous sommes nés pour agir:
Cum moriar, medium solvar et inter opus.
Je veux qu'on agisse,
39) et que la mort me treuve plantant mes chous, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. J'en vis
mourir un, qui, estant à l'extremité, se plaignoit incessamment, de quoy sa destinée coupoit le fil de l'histoire qu'il avoit
en main, sur le quinziesme ou seiziesme de nos Roys.
41)Il faut se descharger de ces humeurs vulgaires et nuisibles. Tout ainsi qu'on a planté nos cimetieres joignant les
Eglises, et aux lieux les plus frequentez de la ville, pour accoustumer, disoit Lycurgus, le bas populaire, les femmes et
39
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
les enfans, à ne s'effaroucher point de voir un homme mort, et affin que ce continuel spectacle d'ossements, de tombeaus
et de convois nous advertisse de nostre condition:
44) aussi ay-je pris en coustume d'avoir, non seulement en l'imagination, mais continuellement la mort en la bouche; et
n'est rien dequoy je m'informe si volontiers, que de la mort des hommes: quelle parole, quel visage, quelle contenance
ils y ont eu; ny endroit des histoires, que je remarque si attantifvement.
46) On me dira que l'effect surmonte de si loing l'imagination qu'il n'y a si belle escrime qui ne se perde, quand on en
vient là. Laissez les dire: le premediter donne sans doubte grand avantage. Et puis n'est-ce rien, d'aller au moins jusques
là sans alteration et sans fiévre? Il y a plus: Nature mesme nous preste la main, et nous donne courage. Si c'est une mort
courte et violente, nous n'avons pas loisir de la craindre; si elle est autre, je m'apperçois qu'à mesure que je m'engage
dans la maladie, j'entre naturellement en quelque desdein de la vie. Je trouve que j'ay bien plus affaire à digerer cette
resolution de mourir quand je suis en santé, que quand je suis en fiévre. D'autant que je ne tiens plus si fort aux
commoditez de la vie, à raison que je commance à en perdre l'usage et le plaisir, j'en voy la mort d'une veue beaucoup
moins effrayée. Cela me fait esperer que, plus je m'eslongneray de celle-là, et approcheray de cette-cy, plus aisément
j'entreray en composition de leur eschange. Tout ainsi que j'ay essayé en plusieurs autres occurrences ce que dit Cesar,
que les choses nous paroissent souvent plus grandes de loing que de pres, j'ay trouvé que sain j'avois eu les maladies
beaucoup plus en horreur, que lors que je les ay senties; l'alegresse où je suis, le plaisir et la force me font paroistre
l'autre estat si disproportionné à celuy-là, que par imagination je grossis ces incommoditez de moitié, et les conçoy plus
poisantes, que je ne les trouve, quand je les ay sur les espaules. J'espere qu'il m'en adviendra ainsi de la mort
50) Le corps, courbé et plié, a moins de force à soustenir un fais; aussi a nostre ame: il la faut dresser et eslever contre
l'effort de cet adversaire. Car, comme il est impossible qu'elle se mette en repos, pendant qu'elle le craint: si elle s'en
asseure aussi, elle se peut venter, qui est chose comme surpassant l'humaine condition, qu'il est impossible que
l'inquietude, le tourment, la peur, non le moindre desplaisir loge en elle,
52) Elle est rendue maistresse de ses passions et concupiscences, maistresse de l'indigence, de la honte, de la pauvreté,
et de toutes autres injures de fortune. Gaignons cet advantage qui pourra: c'est icy la vraye et souveraine liberté, qui
nous donne dequoy faire la figue à la force et à l'injustice, et nous moquer des prisons et des fers:
in manicis, et
Compedibus, saevo te sub custode tenebo.
Ipse Deus simul atque volam, me solvet: opinor,
Hoc sentit, moriar. Mors ultima linea rerum est.
Nostre religion n'a point eu de plus asseuré fondement humain, que le mespris de la vie. Non seulement le discours de la
raison nous y appelle, car pourquoy craindrions nous de perdre une chose, laquelle perdue ne peut estre regrettée; et,
puis que nous sommes menassez de tant de façons de mort, n'y a il pas plus de mal à les craindre toutes, qu'à en
soustenir une?
54) Mais nature nous y force. » Sortez », dit-elle, de ce monde, comme vous y estes entrez. Le mesme passage que vous
fites de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur, refaites le de la vie à la mort. Vostre mort est une des pieces de
l'ordre de l'univers. C'est une piece de la vie du monde,
56) Changeray-je pas pour vous cette belle contexture des choses? c'est la condition de vostre creation, c'est une partie
de vous que la mort: vous vous fuyez vous mesmes. Cettuy vostre estre, que vous jouyssez, est egalement party à la
mort et à la vie. Le premier jour de vostre naissance vous achemine à mourir comme à vivre,
Prima, quae vitam dedit, hora, carpsit.
Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
60) Et si vous avez vescu un jour, vous avez tout veu. Un jour est égal à tous jours. Il n'y a point d'autre lumière, ny
d'autre nuict. Ce Soleil, cette Lune, ces Estoilles, cette disposition c'est celle mesme que vos ayeuls ont jouye, et qui
entretiendra vos arriere-nepveux:
40
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
62) Et, au pis aller, la distribution et varieté de tous les actes de ma comedie se parfournit en un an. Si vous avez pris
garde au branle de mes quatre saisons, elles embrassent l'enfance, l'adolescence, la virilité et la vieillesse du monde. Il a
joué son jeu. Il n'y sçait autre finesse que de recomencer. Ce sera tousjours cela mesme,
64) Je ne suis pas deliberée de vous forger autres nouveaux passetemps,
Nam tibi praeterea quod machiner, inveniamque
Quod placeat, nihil est, eadem sunt omnia semper.
Faites place aux autres, comme d'autres vous l'ont faite.
66) Aussi avez-vous beau vivre, vous n'en rebattrez rien du temps que vous avez à estre mort: c'est pour neant: aussi
long temps serez vous en cet estat là, que vous craignez, comme si vous estiez mort en nourrisse,
licet, quod vis, vivendo vincere secla,
Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit.
68) Nul ne meurt avant son heure. Ce que vous laissez de temps n'estoit non plus vostre que celuy qui s'est passé avant
vostre naissance:
70) Où que vostre vie finisse, elle y est toute.
72) Pensiez vous jamais n'arriver là, où vous alliez sans cesse?
74) Et si la compagnie vous peut soulager: le monde ne va-il pas mesme train que vous allez?
76) Tout ne branle-il pas vostre branle? Y a-il chose qui ne vieillisse quant et vous? Mille hommes, mille animaux et
mille autres creatures meurent en ce mesme instant que vous mourez:
79) Voilà les bons advertissemens de nostre mere nature. Or j'ay pensé souvent d'où venoit celà, qu'aux guerres le
visage de la mort, soit que nous la voyons en nous ou en autruy, nous semble sans comparaison moins effroyable qu'en
nos maisons, autrement ce seroit un' armée de medecins et de pleurars; et, elle estant tousjours une, qu'il y ait toutesfois
beaucoup plus d'asseurance parmy les gens de village et de basse condition qu'és autres. Je croy à la verité que ce sont
ces mines et appareils effroyables, dequoy nous l'entournons, qui nous font plus de peur qu'elle: une toute nouvelle
forme de vivre, les cris des meres, des femmes et des enfans, la visitation de personnes estonnées et transies, l'assistance
d'un nombre de valets pasles et éplorés, une chambre sans jour, des cierges allumez, nostre chevet assiegé de medecins
et de prescheurs; somme, tout horreur et tout effroy autour de nous. Nous voylà des-jà ensevelis et enterrez. Les enfans
ont peur de leurs amis mesmes quand ils les voyent masquez, aussi avons-nous. Il faut oster le masque aussi bien des
choses, que des personnes: osté qu'il sera, nous ne trouverons au dessoubs que cette mesme mort, qu'un valet ou simple
chambriere passerent dernierement sans peur. Heureuse la mort qui oste le loisir aux apprests de tel equipage.
B
6) Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna, serius ocius
Sors excitura et nos in aeterNum exitium impositura cymbae.
41
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
10) non Siculae dapes
Dulcem elaborabunt saporem,
Non avium cytharaeque cantus
Somnum reducent,
12) Audit iter, numeratque dies, spacioque viarum
Metitur vitam, torquetur peste futura.
14) Parce que cette syllabe frappoit trop rudement leurs oreilles, et que cette voix leur sembloit malencontreuse, les
Romains avoyent appris de l'amollir ou de l'estendre en perifrazes. Au lieu de dire: il est mort; il a cessé de vivre,
disent-ils, il a vescu. Pourveu que ce soit vie, soit elle passée, ils se consolent. Nous en avons emprunté nostre feu
Maistre-Jehan.
17) puis qu'il vous attrape fuyant et poltron aussi bien qu'honneste homme
19) et que nulle trampe de cuirasse vous couvre,
Ille licet ferro cautus se condat aere,
Mors tamen inclusum protrahet inde caput.
23) Jucundum cum aetas florida ver ageret,
25) Jam fuerit, nec post unquam revocare licebit.
33) Quid brevi fortes jaculamur aevo
Multa?
36) Miser ô miser, aiunt, omnia ademit
Una dies infesta mihi tot praemia vitae.
40) Illud in his rebus non addunt, nec tibi earum
Jam desiderium rerum super insidet una.
42) Quin etiam exhilarare viris convivia caede
Mos olim, et miscere epulis spectacula dira
Certantum ferro, saepe et super ipsa cadentum
Pocula respersis non parco sanguine mensis;
47) Voyons à ces mutations et declinaisons ordinaires que nous souffrons, comme nature nous desrobbe le goust de
nostre perte et empirement. Que reste-il à un vieillard de la vigueur de sa jeunesse, et de sa vie passée,
Heu senibus vitae portio quanta manet.
49) Qui y tomberoit tout à un coup, je ne crois pas que nous fussions capables de porter un tel changement. Mais,
conduicts par sa main, d'une douce pente et comme insensible, peu à peu, de degré en degré, elle nous roule dans ce
miserable estat, et nous y apprivoise: si que nous ne sentons aucune secousse, quand la jeunesse meurt en nous, qui est
en essence et en verité une mort plus dure que n'est la mort entiere d'une vie languissante, et que n'est la mort de la
vieillesse. D'autant que le sault n'est pas si lourd du mal estre au non estre, comme il est d'un estre doux et fleurissant à
un estre penible et douloureux.
51) Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida, neque Auster
42
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Dux inquieti turbidus Adriae,
Nec fulminantis magna Jovis manus.
55) inter se mortales mutua vivunt
Et quasi cursores vitaï lampada tradunt.
58) Si vous avez faict vostre proufit de la vie, vous en estes repeu, allez vous en satisfaict,
Cur non ut plenus vitae conviva recedis?
Si vous n'en avez sçeu user, si elle vous estoit inutile, que vous chault-il de l'avoir perdue, à quoy faire la voulez-vous
encores?
Cur amplius addere quaeris
Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne?
63) versamur ibidem, atque insumus usque,
Atque in se sua per vestigia volvitur annus.
66) Et si vous metteray en tel point, auquel vous n'aurez aucun mescontentement,
In vera nescis nullum fore morte alium te,
Qui possit vivus tibi te lugere peremptum,
Stansque jacentem.
Ny ne desirerez la vie que vous plaingnez tant,
Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit,
Nec desiderium nostri nos afficit ullum.
La mort est moins à craindre que rien, s'il y avoit quelque chose de moins,
multo mortem minus ad nos esse putandum
Si minus esse potest quam quod nihil esse videmus.
69) et ne vous touche non plus,
Respice enim quam nil ad nos ante acta vetustas
Temporis aeterni fuerit.
75) omnia te vita perfuncta sequentur
77) Nam nox nulla diem, neque noctem aurora sequuta est,
Quae non audierit mistos vagitibus aegris
Ploratus, mortis comites et funeris atri.
43
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
C
2) que le plaisir est nostre but
4) Les dissentions des sectes Philosophiques, en ce cas, sont verbales. Transcurramus solertissimas nugas. Il y a plus
d'opiniastreté et de picoterie qu'il n'appartient à une si saincte profession. Mais quelque personnage que l'homme
entrepraigne, il joue tousjours le sien parmy.
Quoy qu'ils dient, en la vertu mesme, le dernier but de nostre visée, c'est la volupté. Il me plaist de battre leurs oreilles
de ce mot qui leur est si fort à contrecoeur. Et s'il signifie quelque supreme plaisir et excessif contentement, il est mieux
deu à l'assistance de la vertu qu'à nulle autre assistance. Cette volupté, pour estre plus gaillarde, nerveuse, robuste,
virile, n'en est que plus serieusement voluptueuse. Et luy devions donner le nom du plaisir, plus favorable, plus doux et
naturel: non celuy de la vigueur, duquel nous l'avons denommée. Cette autre volupté plus basse, si elle meritoit ce beau
nom, ce devoit estre en concurrence, non par privilege. Je la trouve moins pure d'incommoditez et de traverses que n'est
la vertu. Outre que son goust est plus momentanée, fluide et caduque, elle a ses veillées, ses jeusnes et ses travaux et la
sueur et le sang; et en outre particulierement ses passions trenchantes de tant de sortes, et à son costé une satieté si
lourde qu'elle equipolle à penitence. Nous avons grand tort d'estimer que ces incommoditez luy servent d'aiguillon et de
condiment à sa douceur, comme en nature le contraire se vivifie par son contraire, et de dire, quand nous venons à la
vertu, que pareilles suittes et difficultez l'accablent, la rendent austere et inaccessible, là où, beaucoup plus proprement
qu'à la volupté elles anoblissent, aiguisent et rehaussent le plaisir divin et parfaict qu'elle nous moienne. Celuy-là est
certes bien indigne de son accointance, qui contrepoise son coust à son fruit, et n'en cognoist ny les graces ny l'usage.
Ceux qui nous vont instruisant que sa queste est scabreuse et laborieuse, sa jouïssance agréable, que nous disent ils par
là, sinon qu'elle est tousjours desagreable? Car quel moien humain arriva jamais à sa jouïssance? Les plus parfaicts se
sont bien contentez d'y aspirer et de l'approcher sans la posseder. Mais ils se trompent: veu que de tous les plaisirs que
nous cognoissons, la poursuite mesme en est plaisante. L'entreprise se sent de la qualité de la chose qu'elle regarde, car
c'est une bonne portion de l'effect et consubstancielle. L'heur et la beatitude qui reluit en la vertu, remplit toutes ses
appartenances et avenues, jusques à la premiere entrée et extreme barriere. Or des principaux bienfaicts de la vertu est le
mespris de la mort, moyen qui fournit nostre vie d'une molle tranquillité, nous en donne le goust pur et amiable, sans
qui toute autre volupté est esteinte.
8) Il n'est lieu d'où elle ne nous vienne; nous pouvons tourner sans cesse la teste çà et là comme en pays suspect: quae
quasi saxum Tantalo semper impendet.
16) Nul n'en sort autrement que comme si tout presentement il y entroit.
21) Il n'y a rien de mal en la vie pour celuy qui a bien comprins que la privation de la vie n'est pas mal.
27) Et me rechante sans cesse: Tout ce qui peut estre faict un autre jour, le peut estre aujourd'hui.
29) Nemo altero fragilior est: nemo in crastinum sui certior.
31) Comme celuy qui continuellement me couve de mes pensées, et les couche en moy, je suis à tout' heure preparé
environ ce que je puis estre. Et ne m'advertira de rien de nouveau la survenance de la mort.
35) Je suis pour cette heure en tel estat, Dieu mercy, que je puis desloger quand il luy plaira, sans regret de chose
quelconque, si ce n'est de la vie, si sa perte vient à me poiser. Je me desnoue par tout; mes adieux sont à demi prins de
chacun, sauf de moy. Jamais homme ne se prepara à quiter le monde plus purement et pleinement, et ne s'en desprint
plus universellement que je m'attens de faire.
38) et qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut,
43) et comme les Egyptiens, apres leurs festins, faisoient presenter aux assistans une grand' image de la mort par un qui
leur crioit: Boy et t'esjouy, car, mort, tu seras tel:
44
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
45) Il y paroist à la farcissure de mes exemples: et que j'ay en particuliere affection cette matiere. Si j'estoy faiseur de
livres, je feroy un registre commenté des morts diverses. Qui apprendroit les hommes à mourir, leur apprendroit à vivre.
Dicearchus en feit un de pareil titre, mais d'autre et moins utile fin.
48) Cesar à un soldat de sa garde, recreu et cassé, qui vint en la rue luy demander congé de se faire mourir, regardant
son maintien decrepite, respondit plaisamment: Tu penses donc estre en vie.
53) Que chaut-il quand ce soit, puis qu'elle est inevitable? A celuy qui disoit à Socrates: Les trente tyrans t'ont
condamné à la mort. Et nature a eux, respondit-il. Quelle sottise de nous peiner sur le point du passage à l'exemption de
toute peine ! Comme nostre naissance nous apporta la naissance de toutes choses, aussi fera la mort de toutes choses,
nostre mort. Parquoy c'est pareille folie de pleurer de ce que d'icy à cent ans nous ne vivrons pas, que de pleurer de ce
que nous ne vivions pas il y a cent ans. La mort est origine d'une autre vie. Ainsi pleurasmes-nous: ainsi nous cousta-il
d'entrer en cette-cy: ainsi nous despouillasmes-nous de nostre ancien voile, en y entrant. Rien ne peut estre grief, qui
n'est qu'une fois. Est ce raison de craindre si long temps chose de si brief temps ! Le long temps vivre et le peu de temps
vivre est rendu tout un par la mort. Car le long et le court n'est point aux choses qui ne sont plus. Aristote dit qu'il y a
des petites bestes sur la riviere de Hypanis, qui ne vivent qu'un jour. Celle qui meurt à huict heures du matin, elle meurt
en jeunesse; celle qui meurt à cinq heures du soir, meurt en sa decrepitude. Qui de nous ne se moque de voir mettre en
consideration d'heur ou de malheur ce moment de durée? Le plus et le moins en la nostre, si nous la comparons à
l'eternité, ou encores à la durée des montagnes, des rivieres, des estoiles, des arbres, et mesmes d'aucuns animaux, n'est
pas moins ridicule.
57) Tout ce que vous vivez, vous le desrobez à la vie; c'est à ses despens. Le continuel ouvrage de vostre vie c'est bastir
la mort. Vous estes en la mort pendant que vous estes en vie. Car vous estes apres la mort quand vous n'estes plus en
vie. Ou si vous aymez mieux ainsi, vous estes mort apres la vie; mais pendant la vie vous estes mourant, et la mort
touche bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vivement et essentiellement.
59) La vie n'est de soy ny bien ny mal: c'est la place du bien et du mal selon que vous la leur faictes.
61) Non alium videre patres: aliumve nepotes Aspicient.
65) L'equalité est la premiere piece de l'equité. Qui se peut plaindre d'estre comprins, où tous sont comprins?
67) Elle ne vous concerne ny mort ny vif: vif, parce que vous estes: mort, par ce que vous n'estes plus.
71) L'utilité du vivre n'est pas en l'espace, elle est en l'usage: tel a vescu long temps, qui a peu vescu: attendez vous y
pendant que vous y estes. Il gist en vostre volonté, non au nombre des ans, que vous ayez assez vescu.
73) encore n'y a il chemin qui n'aye son issue.
78) A quoy faire y reculez-vous, si vous ne pouvez tirer arriere. Vous en avez assez veu, qui se sont bien trouvez de
mourir, eschevant par là des grandes miseres. Mais quelqu'un qui s'en soit mal trouvé, en avez-vous veu? Si est-ce
grande simplesse de condamner chose que vous n'avez esprouvée ny par vous, ny par autre. Pourquoy te pleins-tu de
moy et de la destinée? te faisons-nous tort? Est ce à toy de nous gouverner,ou nous à toy? Encore que ton aage ne soit
pas achevé, ta vie l'est. Un petit homme est homme entier, comme un grand. Ny les hommes, ny leurs vies ne se
mesurent à l'aune. Chiron refusa l'immortalité, informé des conditions d'icelle par le Dieu mesme du temps et de la
durée, Saturne, son pere. Imaginez de vray combien seroit une vie perdurable, moins supportable à l'homme et plus
pénible, que n'est la vie que je luy ay donnée. Si vous n'aviez la mort, vous me maudiriez sans cesse de vous en avoir
privé. J'y ay à escient meslé quelque peu d'amertume pour vous empescher, voyant la commodité de son usage, de
l'embrasser trop avidement et indiscretement. Pour vous loger en cette moderation, ny de fuir la vie, ny de refuir à la
mort, que je demande de vous, j'ay temperé l'une et l'autre entre la douceur et l'aigreur. J'apprins à Thales, le premier de
voz sages, que le vivre et le mourir estoit indifferent: par où, à celuy qui luy demanda pourquoy donc il ne mouroit, il
respondit tres-sagement: Par ce qu'il est indifferent. L'eau, la terre, l'air, le feu et autres membres de ce mien bastiment
ne sont non plus instrumens de ta vie qu'instrumens de ta mort. Pourquoy crains-tu ton dernier jour? Il ne confere non
plus à ta mort que chascun des autres. Le dernier pas ne faict pas la lassitude: il la declare. Tous les jours vont à la mort,
le dernier y arrive.
45
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
46
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
« Par Divers Moyens On Arrive à Pareille Fin »
A
1) La plus commune façon d'amollir les coeurs de ceux qu'on a offensez, lors qu'ayant la vengeance en main, ils nous
tiennent à leur mercy, c'est de les esmouvoir par submission à commiseration et à pitié. Toutesfois la braverie, et la
constance, moyens tous contraires, ont quelquefois servi à ce mesme effect. Edouard, prince de Galles, celuy qui
regenta si long temps nostre Guienne, personnage, duquel les conditions et la fortune ont beaucoup de notables parties
de grandeur, ayant esté bien fort offencé par les Limosins, et prenant leur ville par force, ne peut estre arresté par les cris
du peuple, et des femmes, et enfans abandonnez à la boucherie, luy criants mercy, et se jettans à ses pieds, jusqu'à ce
que passant tousjours outre dans la ville, il apperceut trois gentils-hommes François, qui d'une hardiesse incroyable
soustenoyent seuls l'effort de son armée victorieuse. La consideration et le respect d'une si notable vertu reboucha
premierement la pointe de sa cholere: et commença par ces trois, à faire misericorde à tous les autres habitans de la
ville. Scanderberch, prince de l'Epire, suyvant un soldat des siens pour le tuer, et ce soldat ayant essayé, par toute
espece d'humilité et de supplication, de l'appaiser, se resolut à toute extrémité de l'attendre l'espée au poing. Cette sienne
resolution arresta sus bout la furie de son maistre, qui, pour luy avoir veu prendre un si honorable party, le receut en
grace. Cet exemple pourra souffrir autre interpretation de ceux qui n'auront leu la prodigieuse force et vaillance de ce
prince là. L'Empereur Conrad troisiesme, ayant assiegé Guelphe, duc de Bavieres, ne voulut condescendre à plus douces
conditions, quelques viles et laches satisfactions qu'on luy offrit, que de permettre seulement aux gentils-femmes qui
estoyent assiegées avec le Duc, de sortir, leur honneur sauve, à pied, avec ce qu'elles pourroyent emporter sur elles.
Elles d'un coeur magnanime s'aviserent de charger sur leurs espaules leurs maris, leurs enfans et le Duc mesme.
L'Empereur print si grand plaisir à voir la gentillesse de leur courage, qu'il en pleura d'aise, et amortit toute cette aigreur
d'inimitié mortelle et capitale, qu'il avoit portée contre ce Duc, et dés lors en avant le traita humainement luy et les
siens.
3) Or ces exemples me semblent plus à propos, d'autant qu'on voit ces ames assaillies et essayées par ces deux moyens,
en soustenir l'un sans s'esbranler, et courber sous l'autre. Il se peut dire, que de rompre son coeur à la commiseration,
c'est l'effect de la facilité, débonnaireté, et mollesse, d'où il advient que les natures plus foibles, comme celles des
femmes, des enfans, et du vulgaire y sont plus subjettes; mais ayant eu à desdaing les larmes et les prières, de se rendre
à la seule reverence de la saincte image de la vertu, que c'est l'effect d'une ame forte et imployable, ayant en affection et
en honneur une vigueur masle, et obstinée. Toutesfois és ames moins genereuses, l'estonnement et l'admiration peuvent
faire naistre un pareil effect. Tesmoin le peuple Thebain: lequel ayant mis en justice d'accusation capitale ses capitaines,
pour avoir continué leur charge outre le temps qui leur avoit esté prescrit et preordonné, absolut à toutes peines
Pelopidas, qui plioit sous le faix de telles objections, et n'employoit à se garantir que requestes et supplications; et, au
contraire, Epaminondas, qui vint à raconter magnifiquement les choses par luy faites, et à les reprocher au peuple,
5) il n'eut pas le coeur de prendre seulement les balotes en main; et se departit l'assemblée, louant grandement la
hautesse du courage de ce personnage.
7) Certes, c'est un subject merveilleusement vain, divers, et ondoyant, que l'homme. Il est malaisé d'y fonder jugement
constant et uniforme. Voyla Pompeius qui pardonna à toute la ville des Mamertins contre laquelle il estoit fort animé, en
consideration de la vertu et magnanimité du citoyen Zenon, qui se chargeoit seul de la faute publique, et ne requeroit
autre grace que d'en porter seul la peine. Et l'hoste de Sylla ayant usé en la ville de Peruse de semblable vertu, n'y
gaigna rien, ny pour soy ny pour les autres.
B
2) L'un et l'autre de ces deux moyens m'emporteroit aysement. Car j'ay une merveilleuse lascheté vers la misericorde et
la mansuetude. Tant y a qu'à mon advis, je serois pour me rendre plus naturellement à la compassion, qu'à l'estimation:
si est la pitié passion vitieuse aux Stoïques: ils veulent qu'on secoure les affligez, mais non pas qu'on flechisse et
compatisse avec eux.
8) Et directement contre mes premiers exemples, le plus hardy des hommes et si gratieux aux vaincus, Alexandre,
forçant apres beaucoup de grandes difficultez, la ville de Gaza, rencontra Betis qui y commandoit, de la valeur duquel il
avoit, pendant ce siege, senty des preuves merveilleuses, lors seul, abandonné des siens, ses armes despecées, tout
couvert de sang et de playes, combatant encores au milieu de plusieurs Macedoniens, qui le chamailloient de toutes
parts; et luy dict, tout piqué d'une si chere victoire, car entre autres dommages, il avoit receu deux fresches blessures sur
sa personne: Tu ne mourras pas comme tu as voulu, Betis; fais estat qu'il te faut souffrir toutes les sortes de tourmens
qui se pourront inventer contre un captif. L'autre, d'une mine non seulement asseurée, mais rogue et altiere, se tint sans
47
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
mot dire à ces menaces. Lors Alexandre, voyant son fier et obstiné silence: A-il flechi un genouil? lui est-il eschappé
quelque voix suppliante? Vrayment je vainqueray ta taciturnité; et si je n'en puis arracher parole, j'en arracheray au
moins du gemissement. Et tournant sa cholere en rage, commanda qu'on luy perçast les talons, et le fit ainsi trainer tout
vif, deschirer et desmembrer au cul d'une charrette. Seroit-ce que la hardiesse luy fut si commune que, pour ne l'admirer
point, il la respectast moins?
C
4) d'une façon fiere et arrogante,
6) Dionysius le vieil, apres des longueurs et difficultez extremes, ayant prins la ville de Rege, et en icelle le capitaine
Phyton, grand homme de bien, qui l'avoit si obstineement defendue, voulut en tirer un tragique exemple de vengeance.
Il luy dict premierement comment, le jour avant, il avoit faict noyer son fils et tous ceux de sa parenté. A quoi Phyton
respondit seulement, qu'ils en estoient d'un jour plus heureux que luy. Apres il le fit despouiller et saisir à des bourreaux
et le trainer par la ville en le foitant tres ignominieusement et cruellement, et en outre le chargeant de felonnes paroles et
contumelieuses. Mais il eut le courage tousjours constant, sans se perdre; et, d'un visage ferme, alloit au contraire
ramentevant à haute voix l'honorable et glorieuse cause de sa mort, pour n'avoir voulu rendre son païs entre les mains
d'un tyran; le menaçant d'une prochaine punition des dieux. Dionysius, lisant dans les yeux de la commune de son
armée qu'au lieu de s'animer des bravades de cet ennemy vaincu, au mespris de leur chef et de son triomphe, elle alloit
s'amollissant par l'estonnement d'une si rare vertu, et marchandoit de se mutiner, estant à mesme d'arracher Phyton
d'entre les mains de ses sergens, feit cesser ce martyre, et à cachettes l'envoya noyer en la mer.
9) Ou qu'il l'estimast si proprement sienne qu'en cette hauteur il ne peust souffrir de la veoir en un autre sans le despit
d'une passion envieuse, ou que l'impetuosité naturelle de sa cholere fust incapable d'opposition? De vrai, si elle eust
receu la bride, il est à croire qu'en la prinse et desolation de la ville de Thebes elle l'eust receue, à veoir cruellement
mettre au fil de l'espée tant de vaillans hommes perdus et n'ayans plus moyen de desfense publique. Car il en fut tué
bien six mille, desquels nul ne fut veu ny fuiant ny demandant merci, au rebours cerchans, qui ça, qui là, par les rues, à
affronter les ennemis victorieux, les provoquant à les faire mourir d'une mort honorable. Nul ne fut veu si abatu de
blessures qui n'essaiast en son dernier soupir de se venger encores, et à tout les armes du desespoir consoler sa mort en
la mort de quelque ennemi. Si ne trouva l'affliction de leur vertu aucune pitié, et ne suffit la longueur d'un jour à
assouvir sa vengeance. Dura ce carnage jusques à la derniere goute de sang qui se trouva espandable, et ne s'arresta que
aux personnes desarmées, vieillards, femmes et enfans, pour en tirer trente mille esclaves.
48
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Des Cannibales
A
1) Quand le Roy Pyrrhus passa en Italie, apres qu'il eut reconneu l'ordonnance de l'armée que les Romains luy
envoyoient au devant: Je ne sçay, dit-il, quels barbares sont ceux-ci (car les Grecs appelloyent ainsi toutes les nations
estrangieres), mais la disposition de cette armée que je voy, n'est aucunement barbare. Autant en dirent les Grecs de
celle que Flaminius fit passer en leur païs,
3) voylà comment il se faut garder de s'atacher aux opinions vulgaires, et les faut juger par la voye de la raison, non par
la voix commune. J'ay eu long temps avec moy un homme qui avoit demeuré dix ou douze ans en cet autre monde qui a
esté descouvert en nostre siecle, en l'endroit où Vilegaignon print terre, qu'il surnomma la France Antartique. Cette
descouverte d'un païs infini semble estre de consideration. Je ne sçay si je me puis respondre que il ne s'en face à
l'advenir quelque autre, tant de personnages plus grands que nous ayans esté trompez en cette-cy. J'ay peur que nous
avons les yeux plus grands que le ventre, et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, mais
nous n'étreignons que du vent. Platon introduit Solon racontant avoir apris des Prestres de la ville de Saïs en Aegypte,
que, jadis et avant le deluge, il y avoit une grande Isle, nommée Athlantide, droict à la bouche du destroit de Gibaltar,
qui tenoit plus de païs que l'Afrique et l'Asie toutes deux ensemble, et que les Roys de cette contrée là, qui ne
possedoient pas seulement cette isle, mais s'estoyent estendus dans la terre ferme si avant qu'ils tenoyent de la largeur
d'Afrique jusques en Aegypte, et de la longueur de l'Europe jusques en la Toscane, entreprindrent d'enjamber jusques
sur l'Asie, et subjuguer toutes les nations qui bordent la mer Mediterranée jusques au golfe de la mer Majour: et, pour
cet effect, traverserent les Espaignes, la Gaule, l'Italie, jusques en la Grece, où les Atheniens les soustindrent: mais que,
quelque temps apres, et les Atheniens, et eux, et leur isle furent engloutis par le deluge. Il est bien vray-semblable que
cet extreme ravage d'eaux ait faict des changemens estranges aux habitations de la terre, comme on tient que la mer a
retranché la Sycile d'avec l'Italie,
5) Chipre d'avec la Surie, l'Isle de Negrepont de la terre ferme de la Boeoce; et joint ailleurs les terres qui estoyent
divisées, comblant de limon et de sable les fosses d'entre-deux,
sterilisque diu palus aptaque remis
Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum.
Mais il n'y a pas grande apparence que cette Isle soit ce monde nouveau que nous venons de descouvrir: car elle
touchoit quasi l'Espaigne, et ce seroit un effect incroyable d'inundation de l'en avoir reculée, comme elle est, de plus de
douze cens lieues; outre ce que les navigations des modernes ont des-jà presque descouvert que ce n'est point une isle,
ains terre ferme et continente avec l'Inde orientale d'un costé, et avec les terres qui sont soubs les deux poles d'autre
part; ou, si elle en est separée, que c'est d'un si petit destroit et intervalle qu'elle ne merite pas d'estre nommée isle pour
cela
L'autre tesmoignage de l'antiquité, auquel on veut raporter cette descouverte, est dans Aristote, au moins si ce petit
livret des merveilles inouies est à luy. Il raconte là que certains Carthaginois, s'estant jettez au travers de la mer
Athlantique, hors le destroit de Gibaltar, et navigué long temps, avoient descouvert en fin une grande isle fertile, toute
revestue de bois et arrousée de grandes et profondes rivieres, fort esloignée de toutes terres fermes; et qu'eux, et autres
dépuis, attirez par la bonté et fertilité du terroir, s'y en allerent avec leurs femmes et enfans, et commencerent à s'y
habituer. Les Seigneurs de Carthage voyans que leur pays se dépeuploit peu à peu, firent deffence expresse, sur peine de
mort, que nul n'eut plus à aller là, et en chasserent ces nouveaux habitans, craignants, à ce que l'on dit, que par
succession de temps ils ne vinsent à multiplier tellement qu'ils les supplantassent eux mesmes, et ruinassent leur estat.
Cette narration d'Aristote n'a non plus d'accord avec nos terres neufves.
10) Cet homme que j'avoy, estoit homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre veritable
tesmoignage: car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent; et, pour faire
valoir leur interpretation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'alterer un peu l'Histoire: ils ne vous representent
jamais les choses pures, ils les inclinent et masquent selon le visage qu'ils leur ont veu; et, pour donner credit à leur
jugement et vous y attirer, prestent volontiers de ce costé là à la matiere, l'alongent et l'amplifient. Ou il faut un homme
tres-fidelle, ou si simple qu'il n'ait pas dequoy bastir et donner de la vray-semblance, à des inventions fauces; et qui n'ait
rien espousé. Le mien estoit tel; et, outre cela, il m'a faict voir à diverses fois plusieurs matelots et marchans qu'il avoit
cogneuz en ce voyage. Ainsi je me contente de cette information, sans m'enquerir de ce que les cosmographes en disent.
49
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Il nous faudroit des topographes qui nous fissent narration particuliere des endroits où ils ont esté. Mais, pour avoir cet
avantage sur nous d'avoir veu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilege de nous conter nouvelles de tout le
demeurant du monde. Je voudroy que chacun escrivit ce qu'il sçait, et autant qu'il en sçait, non en cela seulement, mais
en tous autres subjects: car tel peut avoir quelque particuliere science ou experience de la nature d'une riviere ou d'une
fontaine, qui ne sçait au reste que ce que chacun sçait. Il entreprendra toutes-fois, pour faire courir ce petit lopin,
d'escrire toute la physique. De ce vice sourdent plusieurs grandes incommoditez. Or, je trouve, pour revenir à mon
propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle
barbarie ce qui n'est pas de son usage; comme de vray il semble que nous n'avons autre mire de la verité et de la raison
que l'exemple et idée des opinions et usances du païs où nous sommes. Là est tousjours la parfaicte religion, la parfaicte
police, perfect et accomply usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de mesmes que nous appellons sauvages les
fruicts que nature, de soy et de son progrez ordinaire, a produicts: là où, à la verité, ce sont ceux que nous avons alterez
par nostre artifice et detournez de l'ordre commun, que nous devrions appeller plutost sauvages. En ceux là sont vives et
vigoureuses les vrayes, et plus utiles et naturelles vertus et proprietez, lesquelles nous avons abastardies en ceux-cy, et
les avons seulement accommodées au plaisir de nostre goust corrompu.
12) Ce n'est pas raison que l'art gaigne le point d'honneur sur nostre grande et puissante mere nature. Nous avons tant
rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par nos inventions, que nous l'avons du tout estouffée. Si est-ce que, par
tout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprinses,
14) Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à representer le nid du moindre oyselet, sa contexture, sa beauté et
l'utilité de son usage, non pas la tissure de la chetive araignée.
16) Ces nations me semblent donq ainsi barbares, pour avoir receu fort peu de façon de l'esprit humain, et estre encore
fort voisines de leur naifveté originelle. Les loix naturelles leur commandent encores, fort peu abastardies par les
nostres; mais c'est en telle pureté, qu'il me prend quelque fois desplaisir dequoy la cognoissance n'en soit venue plustost, du temps qu'il y avoit des hommes qui en eussent sceu mieux juger que nous. Il me desplait que Licurgus et Platon
ne l'ayent eue; car il me semble que ce que nous voyons par experience en ces nations là, surpasse, non seulement toutes
les peintures dequoy la poesie a embelly l'age doré, et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition d'hommes,
mais encore la conception et le desir mesme de la philosophie. Ils n'ont peu imaginer une nayfveté si pure et simple,
comme nous la voyons par experience; ny n'ont peu croire que nostre societé se peut maintenir avec si peu d'artifice et
de soudeure humaine. C'est une nation, diroy je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espece de trafique; nulle
cognoissance de lettres; nulle science de nombres; nul nom de magistrat, ny de superiorité politique; nul usage de
service, de richesse ou de pauvreté; nuls contrats; nulles successions; nuls partages; nulles occupations qu'oysives; nul
respect de parenté que commun; nuls vestemens; nulle agriculture; nul metal; nul usage de vin ou de bled. Les paroles
mesmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la detraction, le pardon, inouies.
Combien trouveroit il la republique qu'il a imaginée, esloignée de cette perfection:
19) Au demeurant, ils vivent en une contrée de païs tres-plaisante et bien temperée; de façon qu'à ce que m'ont dit mes
tesmoings, il est rare d'y voir un homme malade; et m'ont asseuré n'en y avoir veu aucun tremblant, chassieux, edenté,
ou courbé de vieillesse. Ils sont assis le long de la mer, et fermez du costé de la terre de grandes et hautes montaignes,
ayant, entre-deux, cent lieues ou environ d'estendue en large. Ils ont grande abondance de poisson et de chairs qui n'ont
aucune ressemblance aux nostres, et les mangent sans autre artifice que de les cuire. Le premier qui y mena un cheval,
quoy qu'il les eust pratiquez à plusieurs autres voyages, leur fit tant d'horreur en cette assiete, qu'ils le tuerent à coups de
traict, avant que le pouvoir recognoistre. Leurs bastimens sont fort longs, et capables de deux ou trois cents ames,
estoffez d'escorse de grands arbres, tenans à terre par un bout et se soustenans et appuyans l'un contre l'autre par le feste,
à la mode d'aucunes de noz granges, desquelles la couverture pend jusques à terre, et sert de flanq. Ils ont du bois si dur
qu'ils en coupent, et en font leurs espées et des grils à cuire leur viande. Leurs lits sont d'un tissu de coton, suspenduz
contre le toict, comme ceux de nos navires, à chacun le sien: car les femmes couchent à part des maris. Ils se levent
avec le soleil, et mangent soudain apres s'estre levez, pour toute la journée; car ils ne font autre repas que celuy là. Ils ne
boyvent pas lors, comme Suidas dict de quelques autres peuples d'Orient, qui beuvoient hors du manger; ils boivent à
plusieurs fois sur jour, et d'autant. Leur breuvage est faict de quelque racine, et est de la couleur de nos vins clairets. Ils
ne le boyvent que tiede: ce breuvage ne se conserve que deux ou trois jours; il a le goust un peu piquant, nullement
fumeux, salutaire à l'estomac, et laxatif à ceux qui ne l'ont accoustumé: c'est une boisson tres-agreable à qui y est duit.
Au lieu du pain, ils usent d'une certaine matiere blanche, comme du coriandre confit. J'en ay tasté: le goust en est doux
et un peu fade. Toute la journée se passe à dancer. Les plus jeunes vont à la chasse des bestes à tout des arcs. Une partie
des femmes s'amusent cependant à chauffer leur breuvage, qui est leur principal office. Il y a quelqu'un des vieillars qui,
le matin, avant qu'ils se mettent à manger, presche en
50
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
commun toute la grangée, en se promenant d'un bout à l'autre, et redisant une mesme clause à plusieurs fois, jusques à
ce qu'il ayt achevé le tour (car ce sont bastimens qui ont bien cent pas de longueur). Il ne leur recommande que deux
choses: la vaillance contre les ennemis et l'amitié à leurs femmes. Et ne faillent jamais de remerquer cette obligation,
pour leur refrein, que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiede et assaisonnée. Il se void en plusieurs lieux,
et entre autres chez moy, la forme de leurs lits, de leurs cordons, de leurs espées et brasselets de bois dequoy ils
couvrent leurs poignets aux combats, et des grandes cannes, ouvertes par un bout, par le son desquelles ils soustiennent
la cadance en leur dancer. Ils sont ras par tout, et se font le poil beaucoup plus nettement que nous, sans autre rasouer
que de bois ou de pierre. Ils croyent les ames eternelles, et celles qui ont bien merité des dieux, estre logées à l'endroit
du ciel où le soleil se leve; les maudites, du costé de l'Occident. Ils ont je ne sçay quels prestres et prophetes, qui se
presentent bien rarement au peuple, ayant leur demeure aux montaignes. A leur arrivée il se faict une grande feste et
assemblée solennelle de plusieurs vilages (chaque grange, comme je l'ay descrite, faict un vilage, et sont environ à une
lieue Françoise l'une de l'autre). Ce prophete parle à eux en public, les exhortant à la vertu et à leur devoir; mais toute
leur science ethique ne contient que ces deux articles, de la resolution à la guerre et affection à leurs femmes. Cettuy-cy
leur prognostique les choses à venir et les evenemens qu'ils doivent esperer de leurs entreprinses, les achemine ou
destourne de la guerre; mais c'est par tel si que, où il faut à bien deviner, et s'il leur advient autrement qu'il ne leur a
predit, il est haché en mille pieces s'ils l'attrapent, et condamné pour faux prophete. A cette cause, celuy qui s'est une
fois mesconté, on ne le void plus.
21) Ils ont leurs guerres contre les nations qui sont au delà de leurs montaignes, plus avant en la terre ferme, ausquelles
ils vont tous nuds, n'ayant autres armes que des arcs ou des espées de bois, apointées par un bout, à la mode des langues
de noz espieuz. C'est chose esmerveillable que de la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et
effusion de sang; car, de routes et d'effroy, ils ne sçavent que c'est. Chacun raporte pour son trophée la teste de l'ennemy
qu'il a tué, et l'attache à l'entrée de son logis. Apres avoir long temps bien traité leurs prisonniers, et de toutes les
commoditez dont ils se peuvent aviser, celuy qui en est le maistre, faict une grande assemblée de ses cognoissans: il
attache une corde à l'un des bras du prisonnier,
23) et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de mesme; et eux deux, en presence de toute l'assemblée,
l'assomment à coups d'espée. Cela faict, ils le rostissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de
leurs amis qui sont absens. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisoient anciennement les
Scythes: c'est pour representer une extreme vengeance. Et qu'il soit ainsi, ayant apperçeu que les Portuguois, qui
s'estoient r'alliez à leurs adversaires, usoient d'une autre sorte de mort contre eux, quand ils les prenoient, qui estoit de
les enterrer jusques à la ceinture, et tirer au demeurant du corps force coups de traict, et les pendre apres: ils penserent
que ces gens icy de l'autre monde, comme ceux qui avoyent semé la connoissance de beaucoup de vices parmy leur
voisinage, et qui estoient beaucoup plus grands maistres qu'eux en toute sorte de malice, ne prenoient pas sans occasion
cette sorte de vengeance, et qu'elle devoit estre plus aigre que la leur, commencerent de quitter leur façon ancienne pour
suivre cette-cy. Je ne suis pas marry que nous remerquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais ouy
bien dequoy, jugeans bien de leurs fautes, nous soyons si aveuglez aux nostres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à
manger un homme vivant qu'à le manger mort, à deschirer, par tourmens et par geénes, un corps encore plein de
sentiment, le faire rostir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l'avons, non
seulement leu, mais veu de fresche memoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et,
qui pis est, sous pretexte de pieté et de religion), que de le rostir et manger apres qu'il est trespassé. Chrysippus et
Zenon, chefs de la secte Stoicque, ont bien pensé qu'il n'y avoit aucun mal de se servir de nostre charoigne à quoy que
ce fut pour nostre besoin, et d'en tirer de la nourriture: comme nos ancestres, estans assiegez par Caesar en la ville de
Alexia, se resolurent de soustenir la faim de ce siege par les corps des vieillars, des femmes et autres personnes inutiles
au combat.
25) Et les medecins ne craignent pas de s'en servir à toute sorte d'usage pour nostre santé, soit pour l'appliquer au
dedans ou au dehors; mais il ne se trouva jamais aucune opinion si desreglée qui excusat la trahison, la desloyauté, la
tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Nous les pouvons donq bien appeller barbares, eu esgard aux regles
de la raison, mais non pas eu esgard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie. Leur guerre est toute noble et
genereuse, et a autant d'excuse et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir: elle n'a autre fondement parmy
eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en debat de la conqueste de nouvelles terres, car ils jouyssent encore
de cette uberté naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes choses necessaires, en telle abondance qu'ils
n'ont que faire d'agrandir leurs limites. Ils sont encore en cet heureux point, de ne desirer qu'au tant que leurs necessitez
naturelles leur ordonnent: tout ce qui est au delà, est superflu pour eux. Ils s'entr'appellent generalement, ceux de mesme
aage, freres; enfans, ceux qui sont au dessoubs; et les vieillards sont peres à tous les autres. Ceux-cy laissent à leurs
51
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
heritiers en commun cette pleine possession de biens par indivis, sans autre titre que celuy tout pur que nature donne à
ses creatures, les produisant au monde. Si leurs voisins passent les montaignes pour les venir assaillir, et qu'ils
emportent la victoire sur eux, l'acquest du victorieux c'est la gloire, et l'avantage d'estre demeuré maistre en valeur et en
vertu: car autrement ils n'ont que faire des biens des vaincus, et s'en retournent à leur pays, où ils n'ont faute de aucune
chose necessaire, ny faute encore de cette grande partie, de sçavoir heureusement jouyr de leur condition et s'en
contenter. Autant en font ceux-cy à leur tour. Ils ne demandent à leurs prisonniers autre rançon que la confession et
recognoissance d'estre vaincus; mais il ne s'en trouve pas un, en tout un siecle, qui n'ayme mieux la mort que de
relascher, ny par contenance, ny de parole, un seul point d'une grandeur de courage invincible: il ne s'en void aucun qui
n'ayme mieux estre tué et mangé, que de requerir seulement de ne l'estre pas. Ils les traictent en toute liberté, affin que
la vie leur soit d'autant plus chere; et les entretiennent communément des menasses de leur mort future, des tourmens
qu'ils y auront à souffrir, des apprests qu'on dresse pour cet effect, du detranchement de leurs membres, et du festin qui
se fera à leurs despens. Tout cela se faict pour cette seule fin d'arracher de leur bouche quelque parole molle ou
rabaissée, ou de leur donner envie de s'en fuyr, pour gaigner cet avantage de les avoir espouvantez, et d'avoir faict force
à leur constance. Car aussi, à le bien prendre, c'est en ce seul point que consiste la vraye victoire:
27) Assez d'avantages gaignons nous sur nos ennemis, qui sont avantages empruntez, non pas nostres. C'est la qualité
d'un portefaix, non de la vertu, d'avoir les bras et les jambes plus roides; c'est une qualité morte et corporelle que la
disposition; c'est un coup de la fortune de faire broncher nostre ennemy, et de luy esblouyr les yeux par la lumiere du
Soleil; c'est un tour d'art et de science, et qui peut tomber en une personne lache et de neant, d'estre suffisant à l'escrime.
L'estimation et le pris d'un homme consiste au coeur et en la volonté; c'est là où gist son vray honneur; la vaillance, c'est
la fermeté, non pas des jambes et des bras, mais du courage et de l'ame; elle ne consiste pas en la valeur de nostre
cheval, ny de nos armes, mais en la nostre. Celuy qui tombe obstiné en son courage,
29) Qui pour quelque dangier de la mort voisine ne relasche aucun point de son asseurance; qui regarde encores, en
rendant l'ame, son ennemy d'une veue ferme et desdaigneuse, il est battu, non pas de nous, mais de la fortune; il est tué,
non pas vaincu.
32) Pour revenir à nostre histoire, il s'en faut tant que ces prisonniers se rendent, pour tout ce qu'on leur fait, qu'au
rebours, pendant ces deux ou trois mois qu'on les garde, ils portent une contenance gaye; ils pressent leurs maistres de
se haster de les mettre en cette espreuve; ils les deffient, les injurient, leur reprochent leur lacheté et le nombre des
batailles perdues contre les leurs. J'ay une chanson faicte par un prisonnier, où il y a ce traict: qu'ils viennent hardiment
trétous et s'assemblent pour disner de luy: car ils mangeront quant et quant leurs peres et leurs ayeux, qui ont servy
d'aliment et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, cette cher et ces veines, ce sont les vostres, pauvres fols que
vous estes; vous ne recognoissez pas que la substance des membres de vos ancestres s'y tient encore: savourez les bien,
vous y trouverez le goust de vostre propre chair. Invention qui ne sent aucunement la barbarie. Ceux qui les peignent
mourans, et qui representent cette action quand on les assomme, ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux
qui le tuent et leur faisant la moue. De vray, ils ne cessent jusques au dernier souspir de les braver et deffier de parole et
de contenance. Sans mentir, au pris de nous, voilà des hommes bien sauvages; car, ou il faut qu'ils le soyent bien à bon
escient, ou que nous le soyons: il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nostre. Les hommes y ont
plusieurs femmes, et en ont d'autant plus grand nombre qu'ils sont en meilleure reputation de vaillance: c'est une beauté
remerquable en leurs mariages, que la mesme jalousie que nos femmes ont pour nous empescher de l'amitié et bienveuillance d'autres femmes, les leurs l'ont toute pareille pour la leur acquerir. Estans plus soigneuses de l'honneur de
leurs maris que de toute autre chose, elles cherchent et mettent leur solicitude à avoir le plus de compaignes qu'elles
peuvent, d'autant que c'est un tesmoignage de la vertu du mary.
34) Et, afin qu'on ne pense point que tout cecy se face par une simple et servile obligation à leur usance et par
l'impression de l'authorité de leur ancienne coustume, sans discours et sans jugement, et pour avoir l'ame si stupide que
de ne pouvoir prendre autre party, il faut alleguer quelques traits de leur suffisance. Outre celuy que je vien de reciter de
l'une de leurs chansons guerrieres, j'en ay un' autre, amoureuse, qui commence en ce sens: Couleuvre, arreste toy;
arreste toy, couleuvre, afin que ma soeur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je
puisse donner à m'amie: ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition preferée à tous les autres serpens. Ce premier
couplet, c'est le refrein de la chanson. Or j'ay assez de commerce avec la poesie pour juger cecy, que non seulement il
n'y a rien de barbarie en cette imagination, mais qu'elle est tout à fait Anacreontique. Leur langage, au demeurant, c'est
un doux langage et qui a le son aggreable, retirant aux terminaisons Grecques. Trois d'entre eux, ignorans combien
coutera un jour à leur repos et à leur bon heur la connoissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naistra
leur ruyne, comme je presuppose qu'elle soit desjà avancée, bien miserables de s'estre laissez piper au desir de la
nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nostre, furent à Rouan, du temps que le feu Roy
52
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
Charles neufiesme y estoit. Le Roy parla à eux long temps; on leur fit voir nostre façon, nostre pompe, la forme d'une
belle ville. Apres cela quelqu'un en demanda leur advis, et voulut sçavoir d'eux ce qu'ils y avoient trouvé de plus
admirable: ils respondirent trois choses, d'où j'ay perdu la troisiesme, et en suis bien marry; mais j'en ay encore deux en
memoire. Ils dirent qu'ils trouvoient en premier lieu fort estrange que tant de grands hommes, portans barbe, forts et
armez, qui estoient autour du Roy (il est vray-semblable que ils parloient des Suisses de sa garde), se soubsmissent à
obeyr à un enfant, et qu'on ne choisissoit plus tost quelqu'un d'entr'eux pour commander; secondement (ils ont une
façon de leur langage telle, qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres) qu'ils avoyent aperçeu qu'il y avoit
parmy nous des hommes pleins et gorgez de toutes sortes de commoditez, et que leurs moitiez estoient mendians à leurs
portes, décharnez de faim et de pauvreté; et trouvoient estrange comme ces moitiez icy necessiteuses pouvoient souffrir
une telle injustice, qu'ils ne prinsent les autres à la gorge, ou missent le feu à leurs maisons. Je parlay à l'un d'eux fort
long temps; mais j'avois un truchement qui me suyvoit si mal, et qui estoit si empesché à recevoir mes imaginations par
sa bestise, que je n'en peus tirer guiere de plaisir. Sur ce que je luy demanday quel fruit il recevoit de la superiorité qu'il
avoit parmy les siens (car c'estoit un Capitaine, et nos matelots le nommoient Roy), il me dict que c'estoit marcher le
premier à la guerre; de combien d'hommes il estoit suyvy, il me montra une espace de lieu, pour signifier que c'estoit
autant qu'il en pourroit en une telle espace, ce pouvoit estre quatre ou cinq mille hommes; si, hors la guerre, toute son
authorité estoit expirée, il dict qu'il luy en restoit cela que, quand il visitoit les vilages qui dépendoient de luy, on luy
dressoit des sentiers au travers des hayes de leurs bois, par où il peut passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal:
mais quoy, ils ne portent point de haut de chausses.
B
4) Haec loca, vi quondam et vasta convulsa ruina,
Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus
Una foret;
6) Il semble qu'il y aye des mouvemens,
8) fievreux, en ces grands corps comme aux nostres. Quand je considere l'impression que ma riviere de Dordoigne faict
de mon temps vers la rive droicte de sa descente, et qu'en vingt ans elle a tant gaigné, et desrobé le fondement à
plusieurs bastimens, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire: car, si elle fut tousjours allée ce train, ou deut
aller à l'advenir, la figure du monde seroit renversée. Mais il leur prend des changements: tantost elles s'espendent d'un
costé, tantost d'un autre; tantost elles se contiennent. Je ne parle pas des soudaines inondations de quoy nous manions
les causes. En Medoc, le long de la mer, mon frere, Sieur d'Arsac, voit une siene terre ensevelie soubs les sables que la
mer vomit devant elle; le feste d'aucuns bastimens paroist encore; ses rentes et domaines se sont eschangez en
pasquages bien maigres. Les habitans disent que, depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux qu'ils ont
perdu quatre lieues de terre. Ces sables sont ses fourriers:
13) Et veniunt ederae sponte sua melius,
Surgit et in solis formosior arbutus antris,
Et volucres nulla dulcius arte canunt.
18) Hos natura modos primum dedit.
24) Vascones, fama est, alimentis talibus usi
Produxere animas.
30) Les plus vaillans sont par fois les plus infortunez.
C
2) et Philippus, voyant d'un tertre l'ordre et distribution du camp Romain en son royaume, sous Publius Sulpicius Galba.
7) naturels les uns, les autres
9) et voyons des grandes montjoies d'arène mouvante qui marchent d'une demi lieue devant elle, et gaignent païs.
53
Montaigne og det dialogiske princip - en bachtiniansk læsning af et udvalg af essays fra Montaignes første bog
Dobbeltopgave af Jonatan Leer
Vejleder: Anders Toftgaard
Institut for kunst og kultur, afdeling for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, sommer 2006
11) Et si pourtant la saveur mesme et delicatesse se treuve à nostre gout excellente, à l'envi des nostres, en divers fruits
de ces contrées-là, sans culture.
15) Toutes choses, dict Platon, sont produites par la nature, ou par la fortune, ou par l'art; les plus grandes et plus belles,
par l'une ou l'autre des deux premieres; les moindres et imparfaictes, par la derniere.
17) viri a diis recentes.
20) C'est don de Dieu que la divination: voylà pourquoy ce devroit estre une imposture punissable, d'en abuser. Entre
les Scythes, quand les devins avoient failli de rencontre, on les couchoit, enforgez de pieds et de mains, sur des
charriotes pleines de bruyere, tirées par des boeufs, en quoy on les faisoit brusler. Ceux qui manient les choses subjettes
à la conduitte de l'humaine suffisance, sont excusables d'y faire ce qu'ils peuvent. Mais ces autres, qui nous viennent
pipant des asseurances d'une faculté extraordinaire qui est hors de nostre cognoissance, faut-il pas les punir de ce qu'ils
ne maintiennent l'effect de leur promesse, et de la temerité de leur imposture?
22) par le bout de laquelle il le tient, esloigné de quelques pas, de peur d'en estre offencé,
26) victoria nulla est Quam quae confessos animo quoque subjugat hostes. Les Hongres, tres-belliqueux combattans, ne
poursuivoient jadis leur pointe, outre avoir rendu l'ennemy à leur mercy. Car, en ayant arraché cette confession, ils le
laissoyent aller sans offense, sans rançon, sauf, pour le plus, d'en tirer parole de ne s'armer des lors en avant contre eux.
28) si succiderit, de genu pugnat.
31) Aussi y a il des pertes triomphantes à l'envi des victoires. Ny ces quatre victoires soeurs, les plus belles que le soleil
aye onques veu de ses yeux, de Salamine, de Platées, de Mycale, de Sicile, oserent onques opposer toute leur gloire
ensemble à la gloire de la desconfiture du Roy Leonidas et des siens, au pas des Thermopyles. Qui courut jamais d'une
plus glorieuse envie et plus ambitieuse au gain d'un combat, que le capitaine Ischolas à la perte? Qui plus
ingenieusement et curieusement s'est assuré de son salut, que luy de sa ruine? Il estoit commis à deffendre certain
passage du Peloponese contre les Arcadiens. Pour quoy faire, se trouvant du tout incapable, veu la nature du lieu et
inegalité des forces, et se resolvant que tout ce qui se presenteroit aux ennemis, auroit de necessité à y demeurer; d'autre
part, estimant indigne et de sa propre vertu et magnanimité et du nom lacedemonien, de faillir à sa charge: il print entre
ces deux extremitez un moyen parti, de telle sorte. Les plus jeunes et dispos de sa troupe, il les conserva à la tuition et
service de leur païs, et les y renvoya; et aveq ceux desquels le defaut estoit moindre, il delibera de soutenir ce pas, et,
par leur mort, en faire achetter aux ennemis l'entrée la plus chere qu'il lui seroit possible: comme il advint. Car, estant
tantost environné de toutes parts par les Arcadiens, apres en avoir faict une grande boucherie, luy et les siens furent tous
mis au fil de l'espée. Est-il quelque trophée assigné pour les vaincueurs, qui ne soit mieux deu à ces vaincus? Le vray
vaincre a pour son roolle l'estour, non pas le salut; et consiste l'honneur de la vertu à combattre, non à battre.
33) Les nostres crieront au miracle; ce ne l'est pas: c'est une vertu proprement matrimoniale, mais du plus haut estage.
Et, en la Bible, Lia, Rachel, Sara et les femmes de Jacob fournirent leurs belles servantes à leurs maris; et Livia seconda
les appetits d'Auguste, à son interest; et la femme du Roy Dejotarus, Stratonique, presta non seulement à l'usage de son
mary une fort belle jeune fille de chambre qui la servoit, mais en nourrit soigneusement les enfans, et leur feit espaule à
succeder aux estats de leur pere.
54

Documents pareils

MAKE THE JOY LAST

MAKE THE JOY LAST Malede møbler er smukke, nemme at vedligeholde og findes i forskellige varianter, farver og overfladetyper. Til hver enkel møbeltype ligger der en lang forarbejdning bag, der eksempelvis gør, at mi...

Plus en détail

Copenhagen Business School Opfattelsen af suverænitet i Frankrig

Copenhagen Business School Opfattelsen af suverænitet i Frankrig Den europæiske sikkerhedsstrategi ’Et sikkert Europa i en bedre verden’, der blev vedtaget i 2003,  afspejler EU's mål om at blive en global aktør. Sikkerhedsstrategien lægger vægt på, at EU aktivt...

Plus en détail