FordAutoverzekering

Commentaires

Transcription

FordAutoverzekering
Gratis 1 jaar verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid bij
het afsluiten van een omnium*!
U kunt genieten van dit aanbod als u een particulier
bent en onlangs een Ford personenvoertuig
heeft gekocht dat maximum 12 maanden oud
is. U dient een volledige omnium af te sluiten via
FordAutoverzekering*.
Uw FordAutoverzekering stelt u zelf samen,
op maat van uw Ford en uw behoeften. Voor de
volledige omnium heeft u de keuze tussen de
standaard formule met een uitstekende prijs/
kwaliteit verhouding en de Optimum-formule ,
de allerbeste bescherming voor uw Ford.
Volledige omnium
De volledige omnium verzekert u tegen diefstal en
poging tot diefstal, brand, natuurkrachten, aanrijding
door dieren, glasbreuk, schade veroorzaakt door
vandalisme en uw eigen schade (ongeacht of u in
fout bent of niet).
Aanvullende waarborgen
Bij een ongeval in fout is de bestuurder normaal niet
verzekerd voor zijn lichamelijke verwondingen. Om
als gekwetste bestuurder toch te worden vergoed
als je zelf in fout bent, kan je opteren voor het
afsluiten van een bestuurdersverzekering.
Met de waarborg rechtsbijstand
worden uw rechten verdedigd.
Uiteraard met volledig vrije
keuze van advocaat.
FordAutoverzekering
Uitzonderlijke voordelen van
FordAutoverzekering
FordAutoverzekering biedt u een bijzonder
volledige dekking tegen een aantrekkelijke premie.
Voor de veiligste chauffeurs:
geen premieverhoging na ongeval
Wanneer u als veilige chauffeur de laagste graad
in de bonus-malusschaal (-2) bereikt hebt, wordt
uw BA premie na een eerste ongeval in fout niet
verhoogd.
5% eco-korting wanneer u weinig rijdt
Wanneer u minder dan 10.000 km per jaar aflegt,
krijgt u 5% korting op uw totale premie.
Aantrekkelijke kortingen voor jonge
bestuurders
Wanneer u als jongere slaagt in een cursus
defensief rijden, hebt u recht op 15% korting op
de premies ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en
‘stoffelijke’ schade in de volledige omnium. Deze
korting wordt jaarlijks toegepast tot de leeftijd van
29 jaar en Bonus Malus > 6.
u ook
FordAutoverzekering biedt
e:
vic
ser
een geruststellende
•
•
•
•
•
24 uur op 24 bijstand in België
een ongeval
Gratis takelen van uw Ford na
in België
de de
Gratis vervangwagen geduren
en.
wag
uw
van
g
tellin
hers
mag u rekenen
Bij een totaalverliesverklaring,
oer.
op 6 dagen vervangend verv
Garantie op de herstellingen
herstellingen
Rechtstreekse betaling van de
cieren.
finan
te
ft
hoe
s
niet
zelf
u
at
zod
Dat FordAutoverzekering de beste bescherming
biedt, daar zijn steeds meer Ford rijders van
overtuigd. En terecht, gezien de vele voordelen
waarop zij kunnen rekenen. We zetten enkele heel
belangrijke voor u op een rijtje.
Uw Ford behoudt 2 jaar lang zijn
aankoopwaarde
U verliest niet op de verzekerde waarde van
uw nieuwe Ford na diefstal of een ongeval
met totaal verlies binnen de eerste 24
maanden**.
Uw accessoires gratis verzekerd
De accessoires die na levering geplaatst
werden door een officiële Ford verdeler, zijn
gratis verzekerd tot 750 euro.
Gratis maandelijkse betaling
Bij FordAutoverzekering kunt u uw premie
maandelijks per domiciliëring betalen.
Andere verzekeraars rekenen daar vaak
kosten voor aan. Wij niet!
EXTRA TROEVEN
Optimum-formule
elling
U betaalt geen vrijst
t u 100% gerust: u
ben
le
rmu
m-fo
imu
Opt
Met de
u na glasbreuk of
r
nee
wan
g
betaalt 0% vrijstellin
tellen**. Er wordt
hers
een ongeval uw wagen laat
neer u na totaal
wan
st
epa
toeg
g
tellin
ook geen vrijs
koopt bij een
Ford
een
verlies of diefstal opnieuw
eler.
verd
Ford
officiële
en
Maar liefst 24 maand
ng
eri
herwaard
aankoop waarde**.
U verliest 24 maanden niet op de
verdeler opnieuw
Ford
uw
bij
u
r
nee
wan
:
zelfs
Meer
opgewaardeerd
rde
waa
die
dt
wor
een Ford koopt,
met 0.25% per maand.
Gratis 1 jaar verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid
bij het afsluiten van een omnium*!
Omnium:
Onze volledingge
voor uw Ford!
de beste beschermi
u kiezen uit:
Bij FordAutoverzekering kan
met een uitstekende
• de standaardformule
prijs-kwaliteitverhouding
met 0% vrijstelling**
• de Optimum formule
ering
aard
herw
n
en 24 maande
in deze brochure en
Neem beslist even een kijkje
e volledige omnium
onz
van
ontdek de vele voordelen
Ford eigenaars
ere
and
vele
s
zoal
Net
*.
ring*
verzeke
Omnium**
ge
edi
voll
de
zult u overtuigd zijn:
de beste
dt
bie
van FordAutoverzekering
en!
wag
uw
en
lf
uze
r
voo
ng
beschermi
zier!
eloos rijple
Wij wensen u alvast veel zorg
GRATIS 1 jaar
BA Autoverzekering
FordAutoverzekering
Beter kunt u uw Ford en uzelf niet verzekeren!
bij het afsluiten van een omnium*!
Bent u overtuigd van de sterke troeven van de
FordAutoverzekering?
Heeft u vragen? U kan terecht bij
onze specialisten op het nummer
011 28 28 86.
* Dit aanbod is bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig
(Transit, Ranger, Tourneo, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden oud en die een volledige omnium bij
FordAutoverzekering afsluiten op voorwaarde dat ze :
•
maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
•
3 jaar rijervaring hebben
•
in de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien
dat wel het geval is een BM ≤ 4 (conform Ethias graad) hebben
De algemene acceptatievoorwaarden van de Ford Autoverzekering blijven
eveneens van toepassing.
De 1 jaar gratis BA FordAutoverzekering heeft betrekking op de
eerste aangerekende jaarpremie.
** De opgesomde voorwaarden zijn van toepassing voor nieuwe voertuigen
en wanneer de herstelling uitgevoerd wordt bij een door Ethias erkende Ford
hersteller of wanneer bij totaal verlies opnieuw een Ford wordt aangekocht bij
een door Ford erkende garage. De aankoopwaarde wordt gedefinieerd als de
cataloguswaarde bij de eerste inschrijving vermeerderd met de waarde van de
aanwezige toebehoren en opties zonder BTW. De verkregen waarde wordt
verminderd met een gemiddelde korting die vastgelegd is op 6%. In de Optimum formule betaalt u geen vrijstelling bij herstellingen van meer dan € 150.
FordAutoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door FordCredit.
FordCredit treedt op als agent (Erkenningsnummer 18399 cA) voor Ethias nv,
verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor alle verzekeringstakken Niet-Leven, met maatschappelijke zetel te Luik, rue des croisiers
24. RPR Luik BTW BE 0404.484.654
Commercieel document zonder contractuele verplichtingen. Aanbod onderworpen aan bepaalde voorwaarden.
V.U. FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel
FordAutoverzekering
Assurance RC Auto GRATUITE
pendant 1 an à la souscription
d’une omnium*!
Vous pouvez bénéficier de cette offre si vous êtes
un particulier et si vous avez récemment acheté
une voiture Ford âgée de maximum 12 mois. Cette
offre est valable sous condition de souscrire à une
omnium complète de FordAssurance*.
Vous composez vous-même votre FordAssurance
en fonction de votre Ford et vos besoins. Pour
l’omnium complète vous avez le choix entre la
formule standard avec une relation excellente
entre prix/qualité et la formule Optimum, la
meilleure protection pour votre Ford.
Omnium complète
L’omnium complète comprend les garanties vol et
tentative de vol, incendie, forces de la nature, heurts
d’animaux, bris de vitre, dégâts dus au vandalisme
et sinistres occasionnés par vous-même.
Garanties additionnelles
Lors d’un accident en tort, le conducteur n’est
normalement pas indemnisé pour ses lésions
corporelles. Si vous voulez que les dommages
corporels de tout conducteur autorisé de votre
véhicule sont pris en charge, même si le conducteur
est responsable de l’accident, vous pouvez opter
pour une assurance du conducteur.
Avec la protection juridique, vos
droits sont défendus en toute
indépendance. En outre, vous
bénéficiez du libre choix de
votre avocat.
FordAssurance
Les avantages uniques de
FordAssurance
FordAssurance vous offre une couverture
complète pour une prime intéressante.
Pour les conducteurs les plus prudents:
pas d’augmentation de la prime après
un accident
Lorsque vous avez atteint le niveau le plus bas
de l’échelle de bonus–malus (-2), votre prime RC
n’augmente pas après un premier accident en tort.
5% de réduction éco lorsque vous
roulez peu
Lorsque vous roulez moins de 10.000 km par an, vous
recevez une réduction de 5% sur la prime totale.
Réductions attrayantes
jeunes conducteurs
pour
les
Lorsqu’en temps que jeune conducteur vous suivez
avec succès un cours de conduite défensive, vous
bénéficiez d’une réduction de 15% sur les primes
‘responsabilité civile’ et ‘dégâts matériels’ dans
l’omnium complète. Cette remise est appliquée
annuellement jusqu’à l’âge de 29 ans si le bonusmalus est > 6.
FordAssurance vous offre
un service rassurant:
•
•
•
•
•
aussi
en Belgique
Assistance 24 heures sur 24
Ford après
Remorquage gratuit de votre
ique
Belg
en
enu
surv
t
iden
un acc
uit durant
Véhicule de remplacement grat
Lors d’une
la réparation de votre voiture.
s recevrez un
déclaration de perte totale, vou
dant 6 jours
pen
nt
véhicule de remplaceme
ns
ratio
répa
les
sur
Ford
antie
Gar
rations,
Paiement immédiat des répa
er un centime
vous ne devez donc pas débours
FordAssurance offre la meilleure protection qui
soit. De plus en plus de conducteurs Ford en
sont convaincus. Et à juste titre, vu les nombreux
avantages sur lesquels ils peuvent compter. Nous
récapitulons les plus remarquables ci-dessous.
Votre Ford garde sa valeur
d’achat pendant deux ans
Votre nouvelle Ford ne perd pas de valeur
après un vol ou un accident en perte totale
au cours des 24 premiers mois**.
Vos accessoires sont assurés
gratuitement
Les accessoires placés par un concessionnaire Ford après livraison, sont assurés
gratuitement jusqu’à une valeur de 750
euros.
Paiement mensuel sans frais
Avec FordAssurance, vous pouvez payer
votre prime mensuellement par domiciliation.
Une formule souvent payante chez d’autres
assureurs, mais pas chez nous.
S
AVANTAGEES
SUPPLEMENTAIR
formule Optimum
nchise
Vous ne payez pas de fra
s êtes serein à
vou
m,
imu
Opt
Avec la formule
e lorsque vous
chis
100%: vous payez 0% de fran
d’un accident
suite
la
à
re
voitu
e
votr
faites réparer
ou une perte
vol
un
s
Aprè
ou d’un bris de vitre**.
plus de franchise
non
pas
erez
pay
ne
s
vou
totale,
une Ford chez un
si vous achetez à nouveau
concessionnaire Ford agréé.
Pas moins de 24 mois
de revalorisation
e pendant 24 mois
Vous ne subissez aucune pert
*. Mieux encore:
hat*
par rapport à la valeur d’ac
u un Ford chez
vea
nou
à
etez
ach
s
lorsque vou
e valeur d’achat
cett
,
Ford
votre concessionnaire
s.
moi
par
%
0.25
de
te
augmen
complète :
Notre Omniumpou
r votre Ford !
Assurance RC Auto Gratuite
pendant 1 an à la souscription
d’une omnium*!
la meilleure protection
vez choisir entre :
chez FordAssurance, vous pou
avec un excellent
• la formule standard
prix
litérapport qua
c une franchise de
• la formule Optimum ave
ation
loris
réva
de
s
moi
24
et
0 % **
cette brochure et
Jetez absolument un œil sur
tages de notre
avan
x
breu
nom
découvrez les
e**.
assurance omnium complèt
autres propriétaires
Tout comme de nombreux
cu : l’Omnium
vain
con
z
d’une Ford, vous sere
vous
surance
dAs
For
de
te**
plè
com
illeure
me
la
,
ure
voit
re
vot
à
offre, ainsi qu’
protection !
ucoup de plaisir de
Nous vous souhaitons déjà bea
ité !!
quill
tran
e
tout
en
e
duir
con
FordAssurance
La manière la plus sure d’assurer votre Ford et
vous-même !
Assurance RC Auto
GRATUITE
pendant 1 an
à la souscription d’une omnium*!
Vous êtes convaincus de tous les avantages
uniques de FordAssurance?
Vous avez des questions? Vous pouvez
contacter nos spécialistes au numéro
04/220 38 86.
* Cette offre est destinée aux particuliers qui sont propriétaires d’une voiture
Ford (avec exclusion des véhicules Transit, Ranger, Tourneo, Fiesta Van et des
immatriculations utilitaires) âgée de maximum 12 mois, et qui souscrivent à
une omnium complète FordAssurance. Ceci à condition:
• d’avoir au maximum le degré BM 11 (conformément au degré Ethias)
• d’avoir 3 ans d’expérience de conduite
• de n’avoir eu aucun accident en RC au cours des 3 dernières années ou
si c’est le cas, d’avoir le degré BM =<4 (conformément au degré Ethias).
Les conditions générales d’acceptation de FordAssurance restent également
d’application.
La RC gratuite de FordAssurance ne s’applique qu’à la première
prime annuelle facturée.
** Les conditions sont d’application pour des véhicules neufs et lorsque les
réparations sont confiées à un des réparateurs Ford reconnu par Ethias ou
lorsque, en cas de perte totale, le rachat d’une Ford s’effectue dans le réseau
officiel Ford. La valeur d’achat est déterminée par la valeur catalogue lors de
la première immatriculation, majorée de la valeur des options et accessoires
existants, hors TVA. La valeur ainsi obtenue est diminuée d’une réduction
moyenne fixée à 6%. Dans la formule Optimum vous ne payez pas de franchise
pour des réparations de plus de € 150.
FordAssurance automobile est une appellation purement commerciale et vous
est proposée via FordCredit. FordCredit agit comme agent (n° d’identification
intermédiaire d’assurance 18399 cA) de Ethias sa, entreprise d’assurances
agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d’assurances
Non Vie, avec siège social à Liège, rue des croisiers 24. RPM Liège TVA BE 0404.484.654
Document publicitaire et non contractuel. Offre soumise à conditions.
E.R. FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10, 1082 Bruxelles
FordAssurance

Documents pareils