1950

Commentaires

Transcription

1950
AXGA|IN%
M<AKOUJA|IN
:U
FASARAKAKAN
<ABAJAJ:RJ
Ha3asdani Ga-awarov;yan oro,mamp
Garen Dymirjyan anovan marzahamyr6
ca3in hamaliru gu 3an2novi ba,dbanov6
;yan naqararov;yan co3k bardki
timax Ga-awarov;yan 2y-nargnyrov /i6
ren nyrs1
Oro,man naqaci/u 21 )cosdosi5 Ga6
-awarov;yan nisdin nyrga3axovx Ha6
3asdani Hanrabydov;yan finansnyrov
‘oqnaqarar Bavyl Safaryan1
Wyr]ins n,yx5 or a3s a-a]argu y.a/
e TAHG6i go.men1
LX& TARI JIU 1950 :RKOU<ABJI% 1 S:PT:MB:R 2014
• VOL. XXXVI, NO 1950 • LUNDI, 1 SEPREMBRE 2014 • MONDAY, SEPTEMBER 1, 2014
Watikan 2015-i ";trouarin^
Fa\oz Z;[aspanouj;an masin
'astajou[j;r piti fraparakh
8Wa;ikun Insa3dur9 )cosdos 15-i ir ;ivin
me] ha.orta/ e5 or Ha3ox Xy.asbanov;yan
masin sahm-gyxovxi[ wga3ov;ivnnyr bidi hra6
daragovin cirki mu me]1 A3s lovru hrabarag6
va/ e 8Livks Arkana9 xovxahantesi nyrga6
3axman un;axkin7 wyr]ins a,qarhi amenen hin
arqivnyren megovn can2yru bidi xovxatre1
)ra;yr;u gu n,e5 or Wadigani ca.dni ar6
qivnyrovn me] bahova/ yn ‘asda;ov.;yr5
oronk gu badmyn Hama,qarha3in A7 bady6
razmi un;axkin )smanyan ga3srov;yan go.me
ha3yrovn tem cor/ova/ 8annaqateb yv xnxi[
xy.asbanov;yan9 masin1
“asda;ov.;yru m0d 0ren bidi hrabarag6
vin Wadigani arqivnyrov pa=anmovnkin go.me
qmpacrova/ cirki mu me]1 #a-a]iga3 “y6
durovarin naqadysova/ 8Livks Arkana9 xov6
xahantesin un;axkin5 a-a]in ancam ullalow
hanrov;yan bidi nyrga3axovin a,qarhi ame6
nen hin yv hamabar’ag arqivnyren megovn
can2yru1
Ca.dni arqivnyrov badasqanadov Syrji0
ybs7 “agan0 3a3dnyx5 or wga3ov;ivnnyru 8man6
ramasn9 gyrbow gu nyrga3axnyn 8ha3yrovn tem
;ovrkyrovn i cor/ tra/ [ar[aranknyru91 An
ipryv 0rinag n,yx5 or 0smanxi zinovornyru
crav gu tnein 83.i ginyrov arcantin me] y.a/
manovgnyrov sy-in wra3` naqkan arcantu
panaln ov no3n tanagow manovgnyru sbannylu91
An gu n,e5 or a3t trovacnyru 8zis` mart ulla6
lovs hamar5 am0;ow gu 2cyn5 yv y;e havadku
[ullar5 mia3n qavar bidi dysnei91
)ra;yr;u gu cre5 or a3t ‘asda;ov.;yrovn
hrabaragovmu Wadigani yv :ovrkio3 mi]yv
larova/ov;ivnu bidi sre1
Yon F;`ern^ ª{araba[;an
tagnape xinourakan lou‘oum couniº
8A3s dacnabu zinovoragan
lov/ovm [ovni1 Go[ g4ov..ynk yrgov
go.myrovn sgsylov lovr] panag6
xov;ivnnyrov95 3a3dararyx Ha6
3asdani me] Miaxyal Nahanc6
nyrov tysban Jon Hyfurn wyr]yrs
<ar7 e] !%
Fa\astan ;u Arza. patrast ;n
a=akzil 'or]anqi matnoua‘
bar;kam ;xiti vo[owourdin
Ha3asdani Hanrabydov;yan na6
qacahin go.me 3an2nararagannyr
drova/ yn ardakin cor/ox naqa6
rarov;yan yv tivanacidagan a-a6
kylov;ivnnyrov .ygawarnyrovn5 mi6
]azca3in ,r]anagnyrovn me] bad,aj
magartagow ar/ar/ylov Iraki yzidi
pnag[ov;yan ngadmamp ,arovnagovo.
zancova/a3in p-nov;ivnnyrov yv mart6
ga3in pazma;iv zohyrov harxu1
A3s masin n,ova/ e Ha3asdani
Hanrabydov;yan naqacahi mamlo3
kardov.ar Arman Sa.a;ylyani hra6
baraga/ 3a3dararov;yan me]1
N,ylow5 or Ha3asdan 8qorabes
anhancsdaxa/ e9 Iraki hivsisu
yzidi pnag[ov;yan ngadmamp ,arov6
nagovo. zancova/a3in p-nov;ivnnyrov
‘asdow5 Ha3asdani naqacahi
mamlo3 panpyru 3a3darara/ e7 8Oryve
azca3in yv gr0nagan ‘okramasnov6
;yan yv masnavorabes Iraki yzi6
dinyrovn ngadmamp p-nov;yan girar6
govmu paxar2agabes anuntovnyli e5
yv mi]azca3in hanrov;ivnu bedk e
an3aba. ka3lyrov 2y-narge zanonk
=am a-a] tatryxnylov5 dov=a/nyrovn
a]agxov;ivn xovxapyrylov yv marta6
siragan 0cnov;ivn dramatrylov ha6
mar91
Sa.a;ylyan nayv dy.ygaxovxa/ e5
or naqacah Sarcsyan Ha3asdani
war[abydin hyd knnarga/ e Ha6
3asdani go.me dramatrovo. marta6
siragan 0cnov;yan naqabes /rac6
ruva/ /avalnyru avylxnylov harxu5 or
Ha3asdani ga-awarov;ivnu 3a-a6
]iga3 0ryrovn bidi lov/e1 #a3dnynk5
or naqabes Ha3asdani Hanra6
bydov;yan ga-awarov;ivnu Iraki
yzidinyrovn 50 hazar dolari mar6
tasiragan 0=antagov;ivn dramat6
rylov oro,ovm dova/ er1
Ir garcin5 Arxaqi Hanrabydov6
;yan Naqacahi panpyr Tavi; Ba6
ba3yan 8:yr;9 hamaxanxa3in lracri
hyd harxazro3xin un;axkin 3a3dna/
e ;e Arxaq badrasd e ir gary6
liov;yan sahmannyrovn me] 0cnylov
yzidi parygam =o.owovrtin1 8Mynk
o[ ;e go[ g\ov..ynk or yzidinyr ;o6
.ovn irynx badmagan ha3ryniku5 a3l
g\usynk or mynk irynx hyd ynk ;e\
paro3abes yv ;e\ amen 2yvow yv y;e
oyve megu xangov;ivn 3a3dne a-=ama6
par hasdadovylov Arxaqi me]5 mynk
badrasd ynk9 usa/ e Tavi; Ba6
ba3yan1
Fa\oz Z;[aspanouj;an fariuram;aki
ganatafa\ouj;an ka\qh=e
Ha3ox Xy.asbanov6
;yan harivramyagi Ca6
nada3i Marmni Han6
ra3in Gabyrov 3an2na6
qovmpu5 )cosdos 15-in5
hrabaragyx ba,d0na6
gan ga3ke]u1
Ga3ke]in wra3 hanrov6
;yan bidi nyrga3axovin
Ha3ox Xy.asbanov;yan
100-amyagi Canada3i
Marmni 3a-a]iga3 /ra6
cirnyru5 naqa2y-nov6
;ivnnyrn ov hradara6
gov;ivnnyru1
Ga3ke]i darpyr yn;a6
pa=innyrovn me] gu pa6
xadrovin Marmni a-a6
kylov;ivnu5 Ha3ox Xy6
.asbanov;yan =amana6
gacrov;ivnu yv a-xanx
noviradovov;ivnnyrov
pa=inu1 Anonk5 oronk
gu ‘a’akin niv;abes
0=antagyl 100-amyagi
Marmni cor/ovneov;yan`
‘a’akyli e or irynx
srdapovq noviradovov6
;ivnnyru gadaryn5 paypal-i mi]oxow1
2 • ABAKA • LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
O[in[ [i ‘oqovyl yv777 [i ‘oqovylov
|AKOB AU:TIQ:AN
Yreg5 min[ MAG6i Anwdancov;yan qorhrtovm
knnargvovm er Gaza3ovm ba.ysdinxinyri tem
isra3elagan panagi ta=an cor/o.ov;ivnny6
rin cnahadagan dalov harxu yv lsvovm ein
UNRWA-i (ba.ysdinxi ‘aqsdagannyri 0cnov6
;yan MAG6i gazmagyrbov;ivn) ba,d0nyanyri
sarsa’yli zygo3xnyru Gaza3i clqavor yv miag
elygdraga3ani ba3;yxman hydyvanknyri5 Py3;
Hanovn yv Jabaliya ;a.amasyrovm yv a3lovr
pazmamart abasdarannyri wyra/ova/ tbrox6
nyri5 my/ ov ‘okr hivantanoxnyri ov ,ovga3i
-mpago/man yv 1300-ix avyli ka.akaxiagan
zohyri yv hazaravor wiravornyri wyrapyryal5
Isra3eli war[abyd Byniamin Na;anyahovi
(orin amyrigaxinyru ‘a.ak,apar Pipi yn
go[ovm) bahan]ow Xahalu hamarvovm er yvs 16
hazar bahysda3innyrow5 -azmagan cor/o.ov6
;ivnnyri ;ivu hasxnylow 86 hazari1
Angaq MAG6i AQ avyli ov, ga3axnylik oro6
,ovmix ov tra avyl gam bagas ov=cnov;ivnix5
Isra3eli ga-awarov;ivnu avyli kan inkna6
wusdah e ;vovm ,arovnagylov -azmagan cor/o6
.ov;ivnnyru5 oronx gabagxov;yamp no3n Na6
;anyahovn 3a3dararyx5 or trank ty-yvs a-a6
]in ‘ovln yn1 Na inknawsdah e pazma;iv
badja-nyrow1 A-a]in Isra3elu 1948 ;7ix i
wyr 5-6 dasnyag nman oro,ovmnyr e andysyl1
Yrgrort` ty- anxyal ,apa; AMN6i synadu
0rinagyli~ mia2a3nov;yamp koveargyx Isra3elin
350 mln dolar novirylov 0cdin5 orbes 0=anta6
gov;ivn 8anwdancov;yan amrabntmanu95 isg
yreg oro,yx lraxovxi[ zinam;yrk hasxnyl ir
zinagxin1 Yrrort` 8Hamasu9 clqowin ]aq]a6
qylov5 Gazan 8makracor/ylov9 yv yrgara6
=amged cravman dag bahylov go.mnagix e
hrya3 azcapnag[ov;yan` annaqateb 87 dogo6
su1
Ga3 nayv meg ovri, badja-` anmi]agan
haryvannyri ancor/ovneov;ivnu1 Ycibdosi nor
i,qanov;ivnnyru o[in[ [yn ani 8Hamasu9
‘rgylov hamar1 Sirian cyrzpa.ova/ e isla6
misdnyri hyd nyrkin 8ma,ovmi badyrazmow91
Iraku bada-6bada- e linovm no3n jihadisd6
nyri 2y-kow1 ?oxi harovsd yrgrnyru a-avyla6
co3nu 8martasiragan 0cnov;ivn9 garo. yn
a-akyl ba.ysdinxi dov=a/nyrin1 Iranu zpa.6
va/ e AMN6i yv ta,nagixnyri go.mix ir tem
hasdadova/ bad=ami]oxnyru my.maxnylov
]ankyrow ir mi]ovga3in /racrix zi]ovmnyri
cnow1 :ovrkian5 haga-ag Erdo.ani poxa,ovn[
ylo3;nyrin5 8xy.asban9 ov 8fa,isd9 oragovm6
nyrin5 mnovm e ov gu mna3 dara/a,r]anovm :yl
Awivi clqavor ta,nagixu1 Min[ Mosgovan
hydzhyde avyli e qrvovm ovkrainagan jahij6
nyri me]1
Sa ir0k badmagan annaqateb bah e
Pipii i,qanov;yan hamar1 A3lyvs co3ov;ivn
[ovni arap6isra3elagan gonfligd1 A3l co3ov;ivn
ovni Ba.ysdin6isra3elagan gynax6mahov ba36
kar1 Bedk e amen cnow5 ;egovz sy’agan zin6
vornyri hamymadapar my/ Aryan cnow novajyl
Gazan5 ganqyl 8Hamas968Fa;h9 ovrovac/ovo.
hama2a3nov;ivnu5 animasd tar2nyl 8yrgov by6
dov;ivn9 pana2yvu5 [ezokaxnyl ba.ysdinyan
timatrov;ivnu5 avyli qoru hydaqovzyl Gaza3i
dagi ho.u yv a’amyr2 /an/a.ovdnyru5 ordy.
gaz yv nav; ga31
Isg in[ wyrapyrovm e mi]azca3in hasaraga6
gan gar/ikin5 hreagan hama,qarha3in lob6
bin5 lradovami]oxnyru ,ad lav cidyn zi]yl
amen ‘asd yv abaxo3x5 or 30covd garo. e
linyl 8ba.ysdinxi ahapygi[nyrin91
Gu 3a]o.ovi| Isra3elin ampo.]owin ungjyl
ba.ysdinxinyrin1 +amanagavorabes` a3o1
Pa3x lov/ovm dal gonfligdin` yrpyk1 “oqatar2
;,namanku yvs a-avyl qoranalov e1 Sa a3n
hagamardov;ivnn e5 oru lov/ovm [ovni5 in[bes
asovm yn` =a-ancapar5 sgzpovnk0ren1 Avydyax
yrgri hamar5 Mi]yrgragani a3t parag ,yrdi
hamar ba3karu sgsovyl e o[ ;e 1948-in5 a3l
yrgovsovges hazaramyag a-a]5 pipilagan =a6
managnyrix5 yrp symagan a3s yrgov xy.yru`
hryanyrn ov ‘.,daxik (flsdinxik6ba.ys6
dinxinyr) gada.i5 arivnod5 xy.asbanov;ivn6
nyrow liku ba3kar ein m.ovm irar tem ho.i ov
]ri hamar1 Gyanki4 hamar1
8AZC9
Miaxyal Nahancnyr paxa6
sagan badasqan dova/ e
Adrbe3janin` Af.anisda6
nen ‘oqatrova/ 8Cougar9 yv
8HMMWV9 -azmagan ‘oqat6
raga-kyru waja-ylov gabag6
xov;yamp1
A3s masin ha.ortyxin adur6
be3janagan zinovoragan a.6
pivrnyr1
Ova,ing;un ir myr=ovmu him6
navora/ e hagamardov;yan
c0dinyrovn zenk [waja-ylov
sgzpovnkow1
N,ynk5 or meg dari a-a]
3a3dararova/ er5 ;e Ova,ing6
;un waja-ki bidi tne Af6
.anisdanen tovrs pyrova/ -az6
magan sarkavorovmnyru1
Haga-ag Ova,ing;uni 3i,yal
badrovagin5 wyr]in dariny6
rovn5 Miaxyal Nahancnyr
W r a s d a n i n n o v i r a / e 8 Cougar9 dibi zrahabad 10 my6
kyna3 yv ,ovr] 100 8HMMWV96
nyr1
<abajaj;rj
ABAKA
Hebdomadaire Arménien
Armenian Weekly ISSN 0382-9251
Publié par /Published by
Le Centre de Publication Tékéyan
825 rue Manoogian, Saint-Laurent,
Québec H4N 1Z5
Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162
H-omi Babu Badarac Bidi madovxane
Ha3ox Xy.asbanov;yan Zohyrov #i,adagin
H-omi Fransisgos babu 12
Abril 2015-in H-omi Sovrp
Bydros dajarin me] bada6
rac bidi madovxane Ha3ox
Xy.asbanov;yan zohyrov 3i6
,adagin1
A3s masin 3a3dna/ e Bovenos
A3resi arkybisgobos Gardi6
nal Mari0 Bolin1
No3n a-n[ov;yamp S7 Naryg
ygy.yxvo3 howovabyd Pabl0
Hakimyan usa/ e` 8H-omi ba6
bu badasqana/ e dari mu
a-a] badriark Nyrses Byd6
r o s XIX-i m i ] o x o w h a 3 g a g a n
ga;o.ige ygy.yxvo3 hraverin`
badarac madovxanylov 3a6
novn Xy.asbanov;yan jana[6
man91
2013-i #ovnisin Giligio3 Ha6
3ox :ymi A-a]nort Nyrses
Bydros XIX-i hyd hantibman
un;axkin5 H-omi babu untov6
na/ e nayv Ha3ox Xy.as6
banov;ynen ‘rgova/ undani6
ki mu tovsdru5 lsa/ zink yv
p-na/ e anor 2y-ku usylow7
Ova,ing;un
-azmagan ga-kyr
bidi [waja-e
Adrbe3janin
e-mail: [email protected]
www.tekeyanmontreal.ca
Patas.anatou .mbagir^
AU:TIS PAGGAL:AN
’anouzoumn;rou%
nouiratououjiunn;rou ;u
gras;n;aki patas.anatou^
SALBI MARKOS:AN
Joronjo\i patas.anatou^
MATAJ B& MAMOUR:AN
Canada
2nd Class $80 (QC & ON)
1ère classe/first class $90
U.S.A. 1st class (US)$90
Autres pays/Other countries:
1st class (US)$120
Per issue $1.75
Dépôt légal: Bibliothèque du Québec
PM40015549R10945
TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699
81915-in badaha/u 20-rt
tarov a-a]in xy.asbanov6
;ivnn er91
H-omi Fransisgos babin
a3s ka3lu za3raxovxa/ e :ovr6
kian1 :ovrkio3 Ardakin cor6
/ox naqararov;ivnu hraba6
raga/ e 3a3dararov;ivn mu5
ovr 8paxar2ag anuntovnyli9
hamara/ e H-omi babi so3n
arda3a3dov;ivnu1
“We acknowledge the financial
support of the Government of
Canada through the Canada
Periodical Fund (CPF) for our
publishing activities.”
LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014 • ABAKA • 3
Canadaha3ox a-a]nort Hoc,7 H7 Apcar #owagimyan
ir howovagan a3xylov;ivnu dovav :7M7Miov;yan
Syvan Jampari manovgnyrovn
Mon;reali :ekeyan M,agov6
;a3in Miov;yan avantagan
tar2a/ Syvan Jampari 2014-i
cor/ovneov;ivnu Ovrpa; 15
)cosdosin5 yrp gu hasner ir
avardin5 3adgan,agan 0r mu
tar2av Jampari gazmagyr6
bi[nyrovn5 badasqanadovny6
rovn yv no3nisg manovgnyrovn yrp
ges0rovan =amyrovn anagnga6
l0ren timavoryxin Hoc,7 Ha3r
Apcar #owagimyanu orovn g4un6
gyranar ar=anabadiv Der
Wazcen Khn37 Bo3ajyanu1
Canadaha3ox a-a]norti
howovagan a3xylov;ivnu my/
ovraqov;ivn badja-yx polor
nyrganyrovn1 An m0den /an06
;axav ivrakan[ivr manovgi
hyd had a- had zrovxylow yv
or badrasdova/ er jampari
yryqanyrovn go.me1
Orkan par2r asdijani co6
hovnagov;ivn ov abahowov;ivn
e5 yrp zca\s5 or ovnis a-a]6
nort mu5 or 3ajaq gu mda/e
ivrakan[ivri masin5 ullan
anonk yrexnyr5 yridasartnyr5
badaninyr yv no3nisg yryqanyr1
A3sbisow a,qov=0ren cor/o.
Syvan Jamparu g4avarder ir
2014-i cor/ovneov;ivnu1
Ovraqov;yamp lyxovn m;no6
lordi me] yryqanyru irarov
xdysov;ivn usylow pa=novyxan
irarme1
@yr war2ku gadar siryli
gazmagyrbi[nyr yv badasqa6
nadovnyr1
8?NO>K MU9
ha3ragan qanta.adanku xov6
xapyrylow1
Manovgnyru miady. yrcyxin
Derovnagan a.0;ku yv Ha6
3asdani Hanrabydov;yan 0rh6
nyrcu5 ydku anonk badmyxin
irynx anxovxa/ 7 ,apa;nyrov
un;axkin a3n polor cor/ovneov6
;ivnnyrovn masin or sgizp
a-a/ er #ovlis 2-en yv ,arov6
gu badja-er jampari polor
yryqanyrovn1
No3nbes jampari yryqany6
rovn hamar hocyharazad temk
mu tar2a/ er brn7 ?yrovn
)hanyanu7 anonk poloru my/
hajo3kow g4ansa3in brn7 )han6
yani q0skyrovn yv qradnyrovn1
Hra=y,di =amyrovn yryqa6
nyrovn 3ovzovmnaqa-n zcaxovm6
naga/ er min[yv )cosdosi 15u1 6en-12 darygan dasnyag
mu yryqanyrov jampari a-0r6
yan g4un;anar5 usd naq0r0k
badrasdova/ 0ragarcin5
orovn clqavor badasqana6
dovov;ivnu sdan2na/ er Dig7
Syta Asdovryan5 or manra6
masn0ren gu hydyver jampari
polor /racirnyrovn yv ir a,6
qadankin ,norhiv` ovraqov;ivn
nyru ovraqov;yamp o.o.ovyxan
yrp Ha3r Sovrpu yryqanyrovn
megig6megig noviryx S7 E]6
mia/nen hasa/ qa[yr yv Der
Wazceni 2y-amp yryqanyrovn
pa=novyxav Ha3ryniken pyrova/
ha3gagan a.antnyr1 Ydku
ja,i =amu hasa/ ullalov bad6
ja-av5 A-a]nort Ha3r Sovr6
pu5 yryqanyrovn hyd a.0;yle
ydk5 masnagxyxav ja,gyro3;in
4 • ABAKA • LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
MY? YRAZI JAMPOVN OV>YVORNYRU
YROVANT BABA#YAN
A3n;eb5 Ma3is 25, 1913 – Los Anjylus5 )cosdos 6, 2014
Myr govsagxov;ivnu qorhrtani,u gu hantisana3 ha3 =o.owovrti miasnaganov;yan ociin7 an
=qdovmn e ha3 =o.owovrtin wyracrova/ anmiapanov;yan sqal warga/in1
Yrovant Baba3yan
|AKOB WARDIWAÂ:AN
<ar7 naqort ;iven
A<QADASIROV:IVNNYRU
Hradaraga/ e A,qarhacrov;yan ta6
sacirkyrov ,ark mu5 )nnig Sarcisyani yv
Simon Simonyani cor/agxov;yamp5 19611963:
A,qadagxa/ e 8Ararad95 8Ba3kar95
8Aryv95 8Nor )r95 8Sardarabad9 yv
a3l ;yr;yrov ov 3adgabes 8Zar;0nk9in5
orovn havadarim a,qadagixu y.a/ e
yrgar darinyr5 anor e]yrovn me] sdo6
racrylow azca3in5 gr;a6tasdiarag6
[agan pazma;iv 30tova/nyr5 janabar6
hortagan dbavorov;ivnnyr5 govsagxagan5
azca3in ov gr0nagan an2navorov;ivnnyrov
masin timasdovyrnyr1 Ir sdoracra/
30tova/nyru badovavor dy. crava/ yn
8Zar;0nk9i hradaraga/ cry;e polor
paxa-ig hamarnyrovn me]1
Ovni hradaraga/ cirkyr7 8+o.owovr6
tin yv Ha3rynikin hyd95 1983, 8Badmov6
;ivn HPUM9 (tasacirk), 1989, 8Badmov6
;ivn A3n;ebi Ha3ox95 C7 Hador5 1984,
8#i,adagnyrov Arahydnyrow95 1998:
CNAHADAGAN ARDA#A#DOV:IVNNYR
#ownan Ark7 Derderyan (Los Anjylus).
8Be3rov;i :ekeyan war=aranin me] mynk
al wa3yla/ ynk ir covrcovranku yv ]ampa/
gr;ov;ivnu yrp an gu ba,d0nawarer
orbes dn0renu 3i,yal war=aranin91
“rof7 Parovnag :owmasyan (Be3rov;).
8Gazmagyrbylov yv hamozylov ,y,dova/
garo.ov;ivnnyrow 0=dova/ an2 mu y.a/ e
an91
My;r Hra[ya3 Sytragyan (Be3rov;).
8Masnavorapar an’oqarinyli y.av kov
tyrt5 ;e4 paro3abes yv ;e niv;agan
haso3;nyr abahowylov c/ow5 :ekeyan
war=arani parcavajovmin yv anor ‘a6
-avor ,enkin co3a-man me]91
My;r Byrj Sytragyan (Niv Jurzi).
8Ka.xr 3i,adagnyr ovnink o.paxyal
h 0 r y . p 0 r s (M y ; r H r a [ y a 3 S y t r a g y a n ),
/no.kis yv myr hanteb 2yr xovxapyra/
darinyrov ]yrm parygamov;ynen1 Dagavin
myr mdkin me] ;arm yn miov;ynagan yv
azca3in harxyrov a-anxku gazmo. myr
hantibovmnyrn ov srdpax zro3xnyru91
Dok;7 #arov;ivn Yozga;yan (Be3rov;).
8Bardajana[ov;yan5 badovaqntrov;yan
dibar5 paro3agan ha3yxi par2r cidag6
xov;yamp 0=dova/5 hmovd tasdiarag ov
mangawar=5 jardar war[aced5 ansa6
garg yv havadavor azca3in cor/i[`
S’iv-ki dqovr iraganov;yan me] Ba6
ba3yanu y.av ba3/a- temk mu5 or gu
wa3yle anwyrabah sern ov hamagranku ir
,r]abadin ov ca.a’ari ungyrnyrovn91
Ha3g <ahinyan (Bovenos A3res). 8Nor
syrovnti antamnyrs gu dysnynk pn0ri6
nagu5 or myz gu m.e ,arovnagylov ir ja6
nabarhow` or myz g4a-a]norte tebi no6
ranor par2ovnknyr91
Sarcis Qa[adovryan (A;enk). 8#isovn
darinyrov dkna]an yv py.ovn a,qadank5
orovn ipryv artivnk` hazaravor barman6
barmanovhinyr ;r/ova/ ha3rynasiragan
yv azcasiragan a-o.] ,ovn[ow` gu /a-a6
3yn a3s0r a,qarhi [ors /acyrovn` pyrylow
irynx hamysd pa=inu no3n noviragan jam6
povn wra391
Togd7 Pyrgrovhi Najaryan6Swajyan
(Niv York ). 8Brn7 Baba3yan qorabes
abra/ e myr =o.owovrti gyanki ‘ovlyru
a3nbisi qor ump-novmow5 ansagarg novi6
rovmow5 wdancavor zoho.ov;yamp5 or ir
“arizi Ha3yru z0ragxov;ivn
xovxapyra/ yn Yzidinyrovn yv Kivrdyrovn
)cosdos 16-in5 “ari6
zi Syn Loran ygy.yxvo3
a-]yv 8Mynk polors yzidi
ynk95 8Azad ar2agyl
)jalanu9 yv 8Dacnab`
xy.asbanov;ivn e9 gar6
caq0sylow havakova/ e
,ovr] 1200 xovxarar1 A3s
masin gu 3a3dne 8Novwyl
d4Armyni86in1
<ark mu krdagan yv
yzidagan gazmagyrbov6
;ivnnyrov masnagxov;yamp
Fransa3i krdagan miov6
;ivnnyrov ta,nagxov;yan
go.me gazmagyrbova/ xo36
xin un;axkin ardasan6
va/ yn ,ark mu q0skyr5
oronx mi]azca3in unda6
nikin go[ ov..a/ yn ov,at6
rov;ivn tar2nylov Iraki
me] ka.aka3in pnag[ov6
;yan tem islamaganny6
rovn gadara/ 3anxacor6
/ov;ivnnyrovn1
I n,an yzidinyrov hyd
hamyra,qov;yan` Fran6
sa3i ha3gagan gazmagyr6
bov;ivnnyrov hamagarco.
<ar7 e] !%
cor/ovneov;yan ta,du y.a/ e poloranover
azca3in6ka.akagan yv gr;agan marzy6
rovn me]5 ovr an hantisaxa/ e nyr,n[i[
.ygawar5 anqon] m,ag yv zinovoracryal
/a-a391
Yrovant Azadyan (Di;ro3;). 8Ipryv yr6
pymni ovsovxi[nyren megu Wahan :ekeyan
war=arani` in/i /an0; yn novirovmu5
p/aqntrov;ivnn ov idealaba,dov;ivnu
Baba3yanin1 In[bisi~ dqovr ov srdajum6
lig ba3mannyrov dag er :ekeyan war6
=aranu5 yrp ink anxav cor/in clovqu yv
hianali /a-a3ov;yamp yv a-a]nortov;yan
cidagix gamkow mu an war=aranu wyra6
/yx hbardov;ivn badja-o. hasdadov6
;yan mu91
Garabyd Babahekyan (Be3rov;). 8Hsga6
3agan y.a/ e Baba3yanin pa=inu` Li6
panann ov lipanaha3ov;ivnu 3ovza/ dac6
nabnyrov un;axkin ha3 ca.ov;i traba,d
tirkoro,man me]5 abavina/` _amgawar
Azadagan Govsagxov;yan a-o.] ov ira6
ba,d gyxova/knyrovn yv ir gazmagyrb6
[agan garo.ov;ivnnyrovn91
T o g d 7 A v y d i s Y a ’ o v j y a n (C a h i r e ).
8Anngovn govsagxagan5 govsagxov;ivnu
iryn hamar y.av ha3rynikin yv =o.o6
wovrtin /a-a3ylov mi]ox5 yv o[ ;e nba6
dag1 Yrpyk [2cdyxav a;o-nyrov5 ;eyv
hasav al anonx5 pa3x iryn hamar tas6
diaragi5 dn0reni a;o-u mnax par26
raco3nu5 amynanoviraganu5 yv a3t ociow
al tasdiaragyx syrovntnyr91
Warov=an Bydigyan y.a/ e a,agyrdn
ov ca.a’ari ungyru Baba3yanin yv
;ov.;in 3an2na/ e Nigosio3 ir mynasda6
nen co.drig a3s odanavoru` 8O.]o~3n
M,ag95 orme kani mu do. gov dank7
O~w tovn m,ag hampovryli
Midkit5 hocvo3t
Cocnoxnyren jajan[alir`
Pov-6pov- hovndyr tovn s’-yxir\
Ag0snyrov me] norapax777
Ov sy.mylow ov=ci4n5 ov=ci~n5
@y-kut5 hy-oven5
Mu,ag pari
Sirdis qoren5
Kyzi g4usym qonarhapar`
Aryvut` wa4-5
War2kut gada4r1
GU MAHANA# LOS ANJYLUSI ME}5
QOR ?YROV:YAN5 )COSDOS 6, 2014-IN1
LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014 • ABAKA • 5
Na;ali Aro3yan
A|Z:L:ZHQ
www.azg.am
ka\qh=e
Na;ali Aro3yan /na/ e
Sidni (Avsdralia), zavagn e
Sarcis yv Livsi Aro3yannyrov
oronk tasdiaraga/ yn zink
ha3gagan harovsd m,ago3;i
ociow1
Sdaxa/ e par2raco3n gr;ov6
;ivn (Sidni ga;olig hamal6
saranen) masnacidanalow business and IT jiv.yrovn me]1
Isg 0’yra3i hanteb ir hy6
dakrkrov;ivnu g4ar;nna3 iryn
yrp gu hantibi ha3 myxx06
s0’ran0 Lili Aw]yanin1
2004-in Na;ali g4untovnovi
Sidnii yra=,danoxu1
2008-in gu sdana3 Niv Yorki
0’yra3i himnatramin gr;a;o6
,agu5 miyvno3n adyn ar=ana6
nalow Hyraldi 8Aria3i Aria9
mrxo3;i a-a]in mrxanagin1
2009-in gu ,arovnage ir
ovsovmu Mann (Niv York) kole6
jin me] hydyvylow s0’ran0
Rov; Falkoni tasyrovn1
2010-in ylo3;nyr g4ovnyna3
Maes;r0 k0lanyri .ygawara/
Wyrdii 8Bal maskarad9 Mo6
xar;i 8Amenu a3tbes g4unyn95
min0;ii 8Bleker ‘o.oxi sovr6
pu9 yv Tar2yal Wyrdii 8Fals6
;af9 0’yranyrovn me] Amy6
lia3i Fi0rdiligi5 Nanina3i yv
Alisi tyryrow1
Hantes yga/ e h-[agavor
Karnugi yv We3l hamyrcasrah6
nyrov pymyren yv yrgov mi]az6
ca3in mrxo3;nyrov jan[xova/
3a.;agan1
Na;alin ar=anaxa/ e nayv
Graxi (Avsdria) mrxo3;in yv
A-a]in yv #adovg mrxanagny6
rovn1
A,qada/ e jan[xova/ 8di6
ri=e0rnyr9 Ri[ard Bonin=ei5
Dam Ciri du canawa3i yv RE6
nata Scott0i hyd1
2011-in wyrata-nalow Avus6
dralia5 Na;ali gu sdana3
idalagan 0’yra3i himnat6
ramin mrxo3;in a-a]in mrxa6
nagu5 oru iryn hnaravorov6
;ivnu govda3 dari mu a,qa6
dylov S0’ran0 Mirella Frenii
hyd5 M0dena3i Bel Can;0
Agatymia3i s;ivdio3in me]1
A3s a-i; gov da3 or 8hivr
arovysdaced9 /racrin me]
hravirovi yrcylov Armita3i ty6
row` hamanovn 0’yra3en1
2012-in hajo3ku ovnyxav han6
tes calov Yryvani Qa[adovr6
yan anovan novirova/ ;anca6
rani srahin me]5 da.antavor
Armine Cricoryani yv Garen
<ahgaldyani go.kin1
LOUR:R NIU :ORQHN
Ar=an;inaha3 Tyrasan Calovsd Jansuzyani
Mynagadarov;ivnu :ekeyani Pymen
|AKOB WARDIWAÂ:AN
<apa;5 )cosdos 1, yrygo3yan5 :eke6
yan Gytroni me] a-an2in nyrga3axovmow
pym ylav ar=an;inaha3 da.antavor ty6
rasan Calovsd Jansuzyan1 An hivrn er5
a3t yrygo35 :MM Mhyr Mgrd[yan ;ady6
raqovmpin1
Calovsdin ;adyragan wasdagu gov
ca3 Be3rov;en5 yrp an clqavor tyrasan6
nyren er y.a/ Lipanani Hamazca3ini
Casbar I’egyan ;adyraqovmpin5 orovn
pymatri[n er ;adyragan /an0; cor/i[
+or= Sarcisyan1 An ;adyragan hivra6
qa.yrow a3xyla/ e zanazan ha3a,ad
gytronnyr` Mi]in Aryvylk5 Yvroba ov Amy6
riganyr yv Bovenos A3res a3xylov;yamp
hantiba/ e ir abaca3 gyanki ungyro]`
ar=an;inaha3 tar2yal ;adyragan cor6
/i[ Hyrminein ov a3novhydyv hon al unda6
nik gazma/ ov arten m0d 40 darinyre i
wyr Ar=an;in hasdadova/1
Harava3in Amyriga3i me] azca3in ;a6
dyragan avantov;ivnnyru wa- baho.
cry;e mia4g tyrasann e Calovsd Jansuz6
yan1 Ma3raka.aki ha3gagan ;a.amasin
me] ovni ir srahu 8:adron9 anovnow5
;eyv ‘okr ir dara/ov;yamp5 saga3n ly6
xovn ir ha3gaganov;yamp yv mna3ovn cor6
/a/ov;yamp5 ovr gu nyrga3axovin ha3ga6
gan yv 0dar ;adyragan hy.inagnyrov
cor/yru1 :adyraqovmpin pymatri[u Hyr6
minen e1
8{i cidxa3 ;e in[bes9 nyrga3axovmow
gov da3 azca3in myr gyanku ha3ryniki ;e
s’iv-ki dara/kin wra3 s’-ovo.1 A3s
amenu gov da3 ir hi~n ov [sbiaxo. wer6
kyrown ov no4r mardahravernyrow1 An6
,ov,d my/aco3n xavu or gu nyrga3axne a3s
srdxav ;adyragan cor/i[u myr lyzovin
3amr0ren nahan]o. a3s0rovan dqovr
badgyrn e1 A3t avyli zcali e harav
amyrigyan ha3gagan hama3nknyren nyrs1
Anor xavu hydzhyde sgsa/ e zcaxovil
cry;e amen ca.ov;nyre nyrs1
Gu xavi nayv a3n [hasgxova/ 3arapy6
rov;ivnnyrovn` ha3rynapnag ha3ovn yv
s’oiv-kaha3ovn mi]yv1 O[ mia3n lyzovagan
3arapyrov;ivnnyrov5 a3lyv` hocymdavora6
gan ar=eknyrov cnahadovmin ov ha3ry6
nasiragan zcaxovmnyrov [a’ani,yrov1 An
g4yrce xavu Erzrovmi ha3ox ly-nyren ygo.
<ar7 e] !$
6 • ABAKA • LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
Avardovyx 8ARI DOVN9
?RACRI YVS MEG “OVL
)cosdosi 15-in ?a.ga2ori 8Ari Dovn9 jamparovm dy.i ovny6
xav HH S’iv-ki naqararov;yan 8Ari Dovn9 /racri 6-rt ‘ovli
‘agman hantisavor araro.ov;ivnu5 orin masnagxovm ein HH
S’iv-ki ‘oqnaqarar Syr= Srabionyanu5 HH S’iv-ki na6
qararov;yan a,qadagazmi .ygawar Firdovs Zakaryanu5 HH
S’iv-ki naqararov;yan hamaha3gagan /racryri war[ov;yan
byd Armen Antreasyanu5 naqararov;yan hamaha3gagan
/racryri war[ov;yan byd Armen Antreasyanu5 naqararov;yan
a3l a,qadagixnyr1
O.]ovnylow nyrganyrin HH S’iv-ki ‘oqnaqarar Syr=
Srabionyanu masnavorabes n,yx7 8HH S’iv-ki naqarari na6
qa2y-nov;yamp a,qarhi 15 yrgrnyrix =amana/ badaninyri
hyd miasin5 /racrin masnagxovm e nayv Diarbykiri 48 isla6
maxa/ ha3yri qovmpu` hasganali badja-nyrow a-anx dari6
ka3in sahmana’agovmnyri1
Naqarari anovnix o.]ovnovm ym 2yz Ha3asdanovm5 Ha3ry6
nikovm5 2yr danu5 kani or Ha3asdanu polor ha3yri dovnn e1
Miyvno3n =amanag ‘oqanxovm ym 2yz naqarari a’sosanku5 or
hancamanknyri pyrovmow [i garo. masnagxyl a3s cy.yxig
araro.ov;yanu1 Hamozova/ ym5 or Ha3asdanovm anxgaxra/ a3s
0ryru g40cnyn wyracdnyl azca3in inknov;ivnu5 wyrata-nal
armadnyrin91 ir q0skovm ‘oq naqararu 8Ari Dovn9 /racri
6-rt ‘ovlu hamaryx badmagan1 Na n,yx5 or HH S’iv-ki na6
qarar Hrano3, #agopyani a3s naqa2y-nov;ivnu ,r]atar2a3in e
myr yrgri gyankovm o[ mia3n a3n a-ovmow5 or a3s0r` ,ovr] 100
dari 3ydo35 a3sdy. yn /bdyal gam islamaxa/ myr ha3ryna6
gixnyru5 a3lyv a3n5 or nranxix omank Ha3rynikovm cdyl yn irynx
arivnagix harazadnyrin5 irynx azca3in cynu1 Sa yvs meg
ancam abaxovxovm e5 or yrixs iraba,dagan e naqarari
3a3dni n,anapanu` 8ha3 e na5 ow iryn ha3 e zcovm91
Firdovs Zakaryann ir o.]o3ni q0skovm masnavorabes
asax7 8Paro4w ek ygyl Ha3asdan5 3ovsow ym` /racri ,r]a6
nagnyrovm anmo-ax 0ryr ek ovnyxyl yv a3s 0ryri un;axkovm avy6
li ek gabovyl Ha3asdani hyd5 ovraq ynk 2yz dysnylov a3s6
dy.91
Baron Zakaryanu Diarbykirix =amana/ qmpi .ygawar
Gafovr :ivrkia3in qorhrtan,agan nover 3an2nyx` ha3yren da6
-yrow yrgracovnt5 isg mivs masnagixnyru` orbes nover5 8Ari
Dovn9 /racri masin badmo. filmi qdasgava-ag sdaxan1
?racri masnagixnyru hivryri hamar hantes ygan hamyrca3in
/racrow5 oru badrasdyl ein jampara3in 0ryri un;axkovm1
?racri masnagixnyrin o.]ovnyx 8Ha3gazovnk9 hamo3;u` covsan
Ha3gazovni clqavorov;yamp1
A3novhydyv ?a.ga2ori 8Ari Dovn9 jamparovm dy.i ovnyxav
8Sbasovm9 filmi ‘rymiyran1 Hy.inagu azcov;yamp kivrd
Ovmovd Bozgiln e5 or no3nbes masnagxovm er 8Ari Dovn9 /rac6
rin1
Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-rt darylixin novirova/ filmu
Ha3asdanovm xovxatrvovm er a-a]in ancam1
Wyr]ovm arten avantagan tar2a/ 8Hra=y,di qaro3gu9
aztararyx HH S’iv-ki naqararov;yan` S’iv-ki yridasart6
nyri ha3rynajana[ov;yan 8Ari Dovn9 /racri 6-rt ‘ovli avar6
du1
My/ Y.y-ni 100-Amyagi
?racirnyru Ha3asdani
Ga-awarov;yan 6 miliaTram bidi ar=yn
Ha3ox Xy.asbanov;yan 100amyagi 2y-nargnyru badras6
dylov hamar Ha3asdani ga6
-awarov;ivnu tramagan mi]ox6
nyr [i qna3yr` iraganov;ivnu
ampo.] a,qarhin avyli joq
nyrga3axnylov hamar1 A3s ma6
sin ?a.ga2ori me] 8Paze6
20149 hamaha3gagan yrida6
sartagan havaki paxman ara6
ro.ov;yan un;axkin havakin
masnagixnyrovn hyd zro3xi
un;axkin usa/ e war[abyd
#owig Aprahamyan1
8Naqacahin garcatrov6
;yamp sdy./ova/ 3an2na=o.ow
ga35 pazma;iv ka3lyr gan5
pazma;iv /racirnyr gan5
oronx hamar ga-awarov;ivnu
,ovr] 6 milia- tramen avyli
bidi /aqse1 Bidi ‘or2ynk
nyrcravyl parycor/agan /ra6
cirnyr5 orbeszi ampo.] py-u
[mna3 myr bydagan bivdjein
wra3956 3a3dna/ e war[a6
bydu1
#owig Aprahamyan n,a/ e5
or pazma;iv mi]azca3in ga6
-o3xnyr5 0daryrgraxi qorhur6
tagannyr [yn cidyr5 ;e ira6
ganov;yan me] i4n[ dy.i ovny6
x a / e 100 d a r i a - a ] 1 A 3 t
badja-ow ga-awarov;ivnu
bidi ‘or2e Xy.asbanov;yan
100-amyagin novirova/ 2y-6
nargnyru lavaco3ns nyrga3ax6
nyl1
8Adiga bedk e myzi hamar
nayv knnov;ivn ulla35 martig
bedk e irabes aganadys
ullan a3n badmov;yan5 or
y.a/ e 100 dari a-a]1 Paz6
ma;iv mi]azca3in ga-o3xnyr
iragan badgyrin /an0; [yn5
in[bes nayv Arxaq6Adrbe3jan
dacnabin1 Mynk bedk e amen
in[ unynk5 or avyli ,ad hivryr
can Ha3asdan5 iraganov;yan
ka]ady.yag ullan1 Mi]oxnyr
bidi [qna3ynk5 orbeszi avyli
joq nyrga3axnynk iraganov6
;ivnu ampo.] a,qarhin956
usa/ e war[abydu1
Candilii Ha3gagan ygy.yxiin
wra3 3ar2agovm dy.i ovnyxa/ e
Syv /owov sahmanamyr2 Can6
dilii ha3gagan ygy.yxvo3 :a6
.a3in qorhovrti adynabyd
Dicran Ceorcyan 8Marma6
ra96in 3.a/ e hydyvyal ha6
.ortacrov;ivnu7
8Candillii Srpox Yrgo6
dasan A-akylox myr ygy.yxin
)cosdos 14, 2014in5 Hinc,ap;i
ci,yr5 an/an0;nyrov go.me
nydova/ salakaryrov 3ar2ag6
man yn;argovyxav1 A3s 3ar6
2agovmin un;axkin ‘,rovyxan
daniki pazma;iv g.mindrnyr5
wnasovyxan zancagadovnu yv
bardezi wrani /a/go3;u1 Aba6
ginyrovn ‘okrig meg masn al
‘,rovyxav 3ar2agman un;ax6
kin1
Abahowov;yan ov=yru )cos6
dos 15 ;ovagir ov ;iv 20142597 adynacrov;yamp 2y-k
trin badaharin wra3 ov ,ar=6
man anxan5 orbeszi anhra6
=y,d knnov;ivnnyru gadar6
vin1
Badaharu5 paxi ir bad6
ja-a/ niv;agan wnasen5 pa6
ro3agan dysgede yvs my/ xav
badja-a/ e :a.a3in qor6
hovrtin ov ,r]aga3 yridasar6
tov;yan1
:ovrkio3 Ha3ox badriar6
karann al dy.yag bahova/ e
a3s xavali badaharin1 Ba6
daharin masin ovzyxink dy6
.ygov;ivn dal nayv myr ha6
ma3nki o.]aqoh ,r]anagny6
rovn91
8MARMARA9
LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 / MONDAY SEPTEMBER 1, 2014 • ABAKA • 7
ABAKA
S E C T I O N
F R A N Ç A I S E
La solution au Karabagh
compromise par la
nouvelle-guerre froide
LUNDI 1 SEPTEBRE 2014
Le représentant Ed Royce
condamne les violations de Bakou
Le Représentant républicain de
Californie Ed Royce, président de la
commission des Affaires étrangères de
la Chambre, a émis la déclaration suivante quant à l’escalade de la violence
dans la région du Haut-Karabagh :
« La violation par l’Azerbaïdjan de
l’accord de cessez-le-feu le long de la
frontière avec le Haut-Karabagh est
profondément troublant. L’escalade
résultant de l’activité militaire le long
de la ligne de contact a coûté la vie à
plus d’une douzaine de jeunes hommes
arméniens et azéris. Un cessez-le feu
est nécessaire pour éviter les pertes de
vie et l’escalade de la violence. L’administration Obama devrait agir pour
favoriser le rétablissement d’un cessezle feu, inciter l’Azerbaïdjan à retirer les
tireurs d’élite placés le long de la frontière, et promouvoir un plan de paix qui comprend une date de référendum pour
le peuple du Haut-Karabagh afin qu’il puisse décider de son propre avenir. »
Aram Hamparian, directeur exécutif du Comité national arménien d’Amérique,
a pour sa part déclaré « Nous nous joignons à tous ceux qui cherchent la paix
en remerciant le président Royce pour contester si vigoureusement l’escalade de
l’agression de l’Azerbaïdjan et adopter comme position de principe la sécurité et
l’autodétermination démocratique du Haut-Karabagh. Nous encourageons
l’administration Obama à tenir compte de son avis et insister auprès de
l’Azerbaïdjan pour qu’il mette fin à ces violations du cessez-le-feu, à retirer ses
tireurs d’élite, et à accepter ouvertement - en principe et en pratique - que l’avenir du Haut-Karabagh sera décidé par ses propres citoyens ».
En avril, Ed Royce a conduit une délégation bipartisane en Arménie où il a commémoré le 99e anniversaire du génocide arménien.
Preuves sur l’assassinat de Petrossian
remises à des organismes internationaux
Le ministère de la Défense
d’Azerbaïdjan a déclaré que le soldat
Karen Petrossian, fait prisonnier le 7
août dernier, est « soudainement »
décédé d’une « crise cardiaque aigüe
et une insuffisance pulmonaire ».
Petrossian a été fait prisonnier à
Agbulaq, un village situé dans le district de Tovuz en Azerbaïdjan occidental, à quelques kilomètres de Chinari.
Le gouvernement et l’armée
d’Arménie ont rejeté cette théorie et
affirment que Petrossian a été torturé
à mort. Le porte-parole du ministère
arménien Tigran Balayan a déclaré que
les matériaux et les conclusions mentionnés seront envoyés aux États par-
tenaires.
Parallèlement, une commission du
gouvernement arménien qui s’occupe
des prisonniers de guerre et des prisonniers civils a déclaré avoir demandé au Comité international de la CroixRouge (CICR) de l’aider à rapatrier le
corps de Petrossian. Le président de la
commission, Armen Kaprielian, a
déclaré que le corps allait subir des
tests médico-légaux avant d’être enterré en Arménie.
Kaprielian a affirmé que le villageois de Chinari avait « des problèmes mentaux » mais qu’il n’a
jamais souffert d’une maladie cardiaque.
Editorial écrit en anglais
par Edmond Y. Azadian
et publié dans The Armenian
Mirror-Spectator en date
du 15 août 2014
Le Président azerbaïdjanais Ilham
Aliev n’était pas à la tête de son pays
lorsque ce dernier a agressé l’Arménie
et le Karabagh, notre Artzakh historique. Maintenant, il menace les
Arméniens d’une nouvelle guerre
comptant sur une armée plus forte.
Certains de ses commentaires sont
outrageusement menaçants et frôlent
la déclaration de guerre.
En visite récente sur une base militaire près d’Agdam, Aliev a offert
quelques remarques belliqueuses à ses
soldats, en espérant que ses menaces
seraient entendues de l’autre côté de la
frontière en Arménie et ainsi répandre
la terreur parmi la population. Il a
notamment déclaré : « Aujourd’hui, la
direction fasciste, la junte militaire
d’Arménie, est à la tête d’un pays au
bord de l’abime. Ils ont occupé nos
terres, mais ils ont également occupé
l’ensemble de l’Arménie. Le peuple
arménien doit se débarrasser de cette
direction criminelle et corrompue.
Sinon, d’énormes catastrophes attendent l’Arménie. Si l’Etat fasciste arménien ne renonce pas à ses actes sales,
l’existence même de l’Etat arménien
peut être remise en question ».
Cette déclaration ressemble beaucoup à la rhétorique des dirigeants de
l’opposition en Arménie ou au mantra
des substituts de la diaspora qu’Aliev
aurait emprunté.
Lorsque l’ennemi est à la porte,
toute déclaration similaire faite par un
Arménien n’est, pour le moins, pas
patriotique.
Mais Aliev a aussi sa propre rhétorique et ne le permet à personne
d’autre : « L’Azerbaïdjan a produit des
armes et de l’équipement moderne. Le
matériel, les machines, les armes et les
munitions que nous achetons auprès
de sources étrangères répondent également aux normes les plus élevées.
Les installations les plus avancées de
défense aérienne ont été acquises.
Notre armée a l’artillerie la plus puissante. Des systèmes de missiles de
haute précision avec une grande puissance destructrice, des hélicoptères de
combat et de transport, des avions de
combat, des véhicules blindés, des
chars - tous ceci sont des facteurs qui
forment le potentiel de l’armée azerbaïdjanaise d’aujourd’hui.
Actuellement, l’armée azerbaïdjanaise est capable de détruire n’importe
quel objet dans le Haut-Karabagh. »
L’ancien président azéri, Ebulfez
Elçibey, a fait une déclaration similaire
au cours de la guerre du Karabagh.
C’est pourquoi au moment du cessez le
feu, la plupart du matériel militaire
azéri était entre les mains des forces
arméniennes.
Non seulement Aliev menace
d’occuper « le khanat d’Erévan »
[NDLR. Le khanat d’Erévan est une
principauté musulmane sous suzeraineté perse ayant existé de 1747 à
1828], y compris Zanguezour, et finalement hisser le drapeau azéri sur « tous
les territoires occupés, y compris
Choucha et Khankhendi [Stepanakert]. »
Dans un article paru sur Outlook.com,
Mark Dietzen, qui critiquait le plan unilatéral de l’ambassadeur américain
James Warlick destiné à résoudre le
conflit du Karabagh, a également critiqué les déclarations d’Aliev : « Ce
n’est pas le comportement d’un perdant qui recherche la réconciliation,
mais d’un perdant qui cherche à se
venger. »
En effet, l’Azerbaïdjan a accumulé
son armement de manière alarmante
au cours des dernières années. Après
sa défaite face aux forces arméniennes, l’Azerbaïdjan a lancé une
course aux armements afin de détruire
l’économie de l’Arménie. Financé
grâce à sa richesse pétrolière,
l’Azerbaïdjan s’est lancée dans une frénésie de dépenses militaires, allouant
3,44 milliards de $ pour la défense en
2013, son budget de la défense a bondi
de 493% depuis 2004, selon l’Institut
international de recherche sur la paix
de Stockholm. L’Arménie a essayé de
suivre le mouvement, et a dépensé 427
millions de $ pour la défense, une augmentation de 115% en 2004, selon la
même source. Les dépenses de
l’Arménie se situent dans les millions
de dollars, plutôt que dans les milliards
comme l’Azerbaïdjan, le pays ne possède pas de robinet pétrolier, très important pour inonder ses caisses.
La plupart de l’armement de
l’Azerbaïdjan est fourni par Israël et la
Russie. Même si Israël ne nourrit aucune hostilité envers l’Arménie ellemême, ses intérêts géopolitiques l’oblige à avoir un pied à la frontière iranienne, depuis que le gouvernement
azéri a aussi une pomme de discorde
avec Téhéran, autour de la soi-disant
province « du Nord Azerbaïdjan » en
Iran.
L’Uralvagonzavod russe vient
d’annoncer l’envoi d’un nouveau lot de
matériel militaire à Bakou.
Compte tenu de l’hostilité déclarée de
l’Azerbaïdjan envers la Russie, il est
d’expliquer, encore moins de justifier,
la politique de Vladimir Poutine
armant l’Azerbaïdjan. Dans un récent
vote des Nations Unies condamnant la
Russie pour son offensive en Crimée,
l’Azerbaïdjan a voté avec les ÉtatsUnis contre la Russie. L’Azerbaïdjan a
également conclu un accord énergétique avec British Petroleum d’une
valeur de 45 milliards de dollars pour
approvisionner l’Europe en pétrole et
gaz, tout en contournant le territoire
russe.
On croit que Moscou entretient
encore l’idée d’inciter l’Azerbaïdjan à
se joindre à son « Union douanière ».
Il a aussi ses propres perspectives
d’accords énergétiques avec Bakou.
Le cabinet russe vient d’approuver
Suite à la page 8
8 • ABAKA • LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 / MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
Un demi-million de touristes
en Arménie en 2014
Les sanctions russes pourraient
stimuler les exportations arméniennes
Un total de 495 967 touristes ont
visité l’Arménie dans la première
moitié de cette année, soit une augmentation de 17,3% par rapport à la
même période de 2013, a déclaré
Mekhak Apresian, chef du département du tourisme au ministère de
l’Economie.
Au cours de la même période,
environ 474 989 touristes arméniens
se sont rendus à l’étranger, soit une
augmentation de 14,8% par rapport à
2013. Selon Apresian, les facteurs
contribuant à l’augmentation des arrivées de touristes sont la coopération efficace entre toutes les parties concernées, l’environnement des affaires favorable,
un meilleur accès à l’Arménie sur le marché du tourisme international, le régime
de visa favorable et la politique de « ciel ouvert ». Le développement des infrastructures, la diversification des produits touristiques, une meilleure reconnaissance du pays dans le monde, et un niveau élevé de sécurité dans le pays ont
également contribué à l’augmentation, selon Apresian.
Le pourcentage de jeunes touristes (âgés de 25 à 36 ans) a augmenté de 6% en
2006 à 34% en raison de nouveaux forfaits d’intérêt pour les jeunes, des festivals,
le tourisme urbain et rural, des aventures, des voyages alpins, des randonnées,
et plus. Les études montrent qu’environ 60% des touristes sont d’origine arménienne. Environ 44% des touristes proviennent de Russie, 28% de Géorgie, 1214% de l’UE (Allemagne, France, Italie et Scandinavie) et 7% d’Iran.
Les touristes arméniens voyageant à l’étranger préfèrent le repos à la plage et,
par conséquent, choisissent les stations géorgiennes de la mer Noire plus
proches et plus abordables. Pourtant, d’autres destinations, comme l’Égypte, les
Émirats arabes unis, la Bulgarie, et le Sri Lanka sont devenues populaires,
conduisant à une baisse de la demande des forfaits touristiques vers la Turquie.
Un total de 1,08 million de touristes ont visité l’Arménie en 2013.
Les investissements dans la construction d’hôtels sont également rentables. Il
existe une demande croissante pour les hôtels, pas nécessairement de 4 et 5
étoiles ceux, en raison du développement du tourisme.
Selon le ministre de
l’Economie Karen
Chshmaritian, l’Arménie
va essayer d’augmenter
son volume d’exportations
vers la Russie à la lumière
de la nouvelle interdiction
de Moscou sur les importations alimentaires en
provenance de l’occident.
Il a ajouté, cependant,
que le ministère estime
prématuré d’évaluer l’ampleur de l’avantage que les
restrictions commerciales
de la Russie vont produire
pour l’Arménie.
Chshmaritian a déclaré
que le Premier ministre
Hovik Abrahamian a tenu une session extraordinaire et a chargé les ministères
de l’Economie et de l’Agriculture de fournir un soutien aux entrepreneurs afin
d’accroître leurs exportations vers la Russie. Le gouvernement russe a interdit
les fruits, légumes, viande, poisson, lait et produits laitiers en provenance des
États-Unis, de l’Union européenne, d’Australie, du Canada et de la Norvège.
La Russie exerce ainsi des représailles contre les pays qui lui ont imposé des
sanctions pour son soutien aux rebelles dans l’est de l’Ukraine et l’annexion de
la Crimée. L’interdiction a pris effet le 7 août et durera un an.
Le ministre de l’Agriculture Sergo Karapetian a déclaré que l’action russe a
ouvert de nouvelles possibilités pour les agriculteurs arméniens et les entreprises de transformation des aliments. « C’est une occasion supplémentaire
pour nous que nous devons utiliser très rapidement et occuper une plus grande
part du marché. C’est un marché illimité pour nous… Je pense que nous pouvons doubler le volume des exportations d’ici la fin de cette année », a-t-il ajouté, énumérant les fruits, les légumes, la viande, les produits laitiers, les aliments
en conserve et les boissons gazeuses.
La solution au...
Cette politique a été énoncée par
l’ambassadeur Warlick, qui représente
les États-Unis, et plus tard reprise par
l’ambassadeur américain en Arménie
John Heffern. La nouvelle politique
dissèque les principes de Madrid pour
donner un avantage à l’Azerbaïdjan
dans la solution ultime, mais surtout,
introduit l’élément de forces de maintien de la paix à la frontière du
Karabagh. Il n’était pas difficile pour
les analystes de conclure que, sous le
couvert de maintien de la paix, les
États-Unis cherchent à s’implanter
dans le Caucase à la frontière iranienne, un pied qui servira également doublement à encercler la Russie.
L’Arménie a refusé l’offre de maintien
de la paix, même si son allié, la Russie,
a laissé entendre qu’il pourrait envoyer
ses propres forces de maintien de la
paix, car une fois que l’Arménie cède
au pouvoir des forces étrangères, il
perd son droit de négocier.
La question la plus fréquemment posée
dernièrement est de savoir qui peut
remporter la guerre si les évènements
y mènent. Il est très difficile d’en prédire l’issue. Le résultat sera déterminé
par le rapport des forces. La Turquie y
participera-t-elle? La Russie interviendra-t-elle? Il y a plus qu’une tendance à
Washington pour l’interventionnisme,
surtout quand le prix serait un nouveau cordon sanitaire autour de la
Russie.
Une chose est clair, la Russie ne veut
pas perdre l’Azerbaïdjan aux mains de
l’Occident, ni aliéner l’Arménie, plus
que ce qu’elle ne l’est déjà. Par conséquent, le statu quo est la meilleure
solution par défaut pour la Russie. Et
il semble que cela a également été le
résultat de la récente réunion au sommet à Sotchi, où le président Poutine a
Suite de la page 7
l’adhésion de l’Arménie à l’Union
douanière, mais il est difficile d’imaginer la cohabitation des deux ennemis
dans le camp russe.
Beaucoup sont inquiets et s’interrogent sur les causes des dernières flambées à la frontière entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan. Chaque fois qu’une
réunion au sommet est prévue entre
les présidents d’Arménie et
d’Azerbaïdjan, le gouvernement de
Bakou intensifie ses attaques, dans
l’espoir d’arracher des concessions
d’Erévan à la table de conférence.
Cette fois-ci, ces affrontements résonnaient comme le début d’une guerre
totale. Les Azéris ont subi des pertes
importantes et se sont retirés. Il y a eu
moins de victimes du côté arménien,
mais en situation de guerre, les statistiques restent toujours discutables.
L’Arménie, à son tour, a présenté sa
propre rhétorique de guerre. Dans un
compte-rendu de la situation à la frontière, le ministre de la Défense
d’Arménie Seyran Ohanian a conclu
ses remarques par l’énoncé suivant :
« Je crois qu’ils ont été victimes de
leurs propres mensonges. Pendant des
années, ils ont prêché à la population
avoir une armée puissante, constamment réarmée, et qu’ils sont invincibles. Dans ce contexte, je dois dire
que le Turc reste un Turc et nous agirons envers eux selon les mêmes
règles qu’ils souhaitent utiliser contre
nous. »
Les commentaires du président Serge
Sargissian sont aussi sévères. Se référant au ton belliqueux d’Aliev, il a dit,
« L’Arménie possède des missiles
balistiques d’une portée de 300 km et
peut détruire n’importe quelle ville.
S’ils ne se soucient pas de leur propre
vie, s’ils visent Erévan, laissons-les
réfléchir aux conséquences. »
L’escalade des tensions dans le
Caucase ne peut être considérée isolément. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ne
sont pas les seuls dans cette compétition. Les tensions dans le Caucase sont
le résultat direct de l’alignement des
puissances mondiales. Bien que le président Obama nie catégoriquement que
l’imposition de sanctions contre la
Russie frôle une nouvelle guerre froide, les actions des États-Unis dans le
monde, soutenuent par les puissances
européennes, ne sont rien de moins
que le début d’une nouvelle guerre
froide, avec des politiques visant à
contenir la Russie. Après l’effondrement de l’empire soviétique, dans un
monde unipolaire, les États-Unis goutaient au privilège de l’hégémonie
mondiale et, évidemment, ne veulent
pas perdre cette position. Malgré les
promesses faites à M. Gorbatchev,
cependant, l’Occident, par l’entremise
de l’OTAN, a encerclé la Russie.
Comme si les agressions irresponsables contre l’Irak, la Libye et la Syrie
s’étaient faites dans le plein respect du
droit international, l’annexion de la
Crimée par la Russie a été traitée par
les États-Unis et leurs alliés comme la
seule violation du droit international
régissant les nations souveraines.
Depuis 20 ans, la Russie, les Etats-Unis
et la France coopèrent dans le cadre
du Groupe de Minsk de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), mais tout à coup les
Etats-Unis ont rompu les rangs et ont
déclaré une politique unilatérale destinée à résoudre le conflit du Karabagh.
réuni les présidents Sargissian et
Aliev. Nous devons nous rappeler qu’il
y avait une offre similaire par le président français, François Hollande.
Mais Poutine a saisi la première occasion pour rapprocher les parties. La
position maximaliste d’Aliev avant la
réunion voulant que l’Arménie rende
tous les territoires occupés sans condition a été freinée. Au lieu de cela, Aliev
a joué la carte des Nations Unies et a
accusé l’Arménie d’ignorer les résolutions, après quoi le président de
l’Arménie a demandé aux Nations
Unies quelle résolution l’Azerbaïdjan
avait-il lui-même honoré ? En fin de
compte, aucune partie n’a cédée et
apparemment l’objectif de M. Poutine
a également été atteint. A l’issue du
sommet de Sotchi, le ministre des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a
résumé : « La réunion était importante. Les présidents ont confirmé leur
engagement envers les principes énoncés par les co-présidents de l’OSCE au
niveau présidentiel et ces principes
impliquent une nécessité de rechercher une solution pacifique qui respecte l’intégrité territoriale et le droit du
peuple à l’autodétermination. »
Par ailleurs, le concept « d’intégrité
territoriale » a différentes significations pour les différentes parties au
conflit.
Cela signifie que nous sommes de
retour à la case départ. Les tensions
peuvent disparaitre durant un certain
temps, en attendant un autre cycle
d’affrontements transfrontaliers.
Le conflit du Karabagh est-il maitrisé ?
Certainement pas. Il est simplement
reporté à une date ultérieure.
Traduction N.P.
LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 / MONDAY SEPTEMBER 1, 2014 • ABAKA • 9
ABAKA
E N G L I S H
Pope Francis to hold Mass for
Armenian Genocide Centennial
S E C T I O N
MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
Erdogan’s Triumphant
March to Presidency
BY EDMOND Y. AZADIAN
Is it a guilty thought for any
Armenian to wish that Turkey were to
be wiped off the map the way historic
Armenia was? Whether guilty or just,
that is not a probability in the present
world order, where Turkey is gaining
prominence thanks to its strategic
location and its leadership’s policies.
Therefore, Turkey is there, bordering Armenia and Armenians will have
to deal with it until the end of history.
Prime Minister Erdogan has much
to do with Turkey’s gaining prominence during the last decade and at
this time, his political fortunes are
moving triumphantly towards his ultimate goal, which is his country’s presidency. Up to now, the post has been a
ceremonial one, but after Erdogan’s
election, it is planned to be converted
into a political powerhouse. Current
president, Abdullah Gul, his fellow collaborator in the AK Party, is geared to
replace him in a much-enfeebled premiership.
Despite fervent denials that a PutinMedvedev style pact exists between
them, developments indicate otherwise.
The presidential election will take
place on August 10. Some absentee
ballots by expatriate Turks in
Germany herald Erdogan’s victory, if
not in the first round, but certainly in
the second round.
Historically, Turkey’s presidents
were elected by the parliament; first
time around, the election is held by
the popular vote, which will have a
more powerful mandate for the president.
Opposing Erdogan are a number of
candidates representing different factions and interest groups. The opposition parties are mostly urbanites and
consider themselves “modernists” rallying around the Republican People’s
Party (CHP), which distinguishes itself
from traditional nationalists supporting the Nationalist Movement Party
(MHP). These two parties have joined
forces to support a single candidate,
Ekmeleddin Ihsanoglu.
For the first time in Turkey’s modern history (if we discount rumors of
Ismet Ununu’s Kurdish ancestry), a
Kurd is running as a candidate; that
Kurd is Salahattin Demirtas, who represents leftists and socialists. Despite
Demirtas’s vocal support for the
Armenian Genocide in the past several
years, it is believed that the majority of
Armenians will vote for Erdogan for
two reasons:
•Erdogan has ingratiated himself to
the Armenian community by some
symbolic gestures and by returning to
the community a few pieces of real
estate, confiscated by the previous
administrations.
•The political pendulum may swing
any time in Turkey as it did during the
1960 and 1980 coups, and anyone
caught red-handed voting for socialists
or leftists may end up in jail.
Although political pundit Etyen
Mahcupyan discredits, in a commentary on August 2 in Sabah daily,, the
opposition group’s ideologies as inept
to exercise the judiciary’s authority
over the executive, a columnist in
Today’s Zaman, Dogu Ergil, bluntly
identifies the new administration as an
authoritarian one, of course, based on
Erdogan’s record thus far: “The separation of powers having been reduced
to merely a principle will disappear
and give way to a union of powers
under the guise of ‘administrative
unity.’ The legislature will no longer be
an institution to check and correct the
excesses and deviations of the executive branch. The executive will be presented by the president, who has
already declared himself the sole decision maker.”
Despite such assessments,
Erdogan’s popularity has not been
dented. On the contrary, it has survived many adversities. In May 2013,
President Obama reprimanded
Erdogan and his intelligence chief
Hakan Fidan for supporting the
“wrong insurgents” in Syria. In June
2013, police brutality against the Gezi
Park protestors hardly bruised his
popularity, despite international condemnations. In July 2013, a soul mate
of the AK Islamist Party in Egypt, the
Muslim Brotherhood, fell, and its
elected president, Mohammed Morsi,
was jailed. In a massive witch-hunt in
Turkey, thousands of policemen and
judges were replaced or fired and at
one point, Erdogan’s arrogance ran
out of control when he threatened to
expel the US ambassador to Turkey,
Francis Ricciardone, for his alleged
involvement in the corruption probe of
his family and cronies.
He also used that opportunity to
neutralize Fetullah Gulen’s sympathizers.
Erdogan’s Palestinian policy comprises many layers; his virulent attacks
against Israel, even invoking Hitler
and accusing the Israeli Defense
Forces (IDF) of committing genocide,
yielded abundant dividends domestically. On the other hand, he did not
suspend military cooperation with the
Jewish state and his son continued his
business activities there. While Israel
was pounding Gaza, a source in Iran
Cont’d on page 10
BUENOS AIRES — Pope Francis will hold Mass for the Armenian Genocide
Centennial in the Basilica of St. Peter in the Vatican, on April 12, 2015. The
Announcement was made by the Cardinal Archbishop of Buenos Aires Mario
Poli during a mass in the Armenian Catholic Parish of Our Lady of Narek on
Sunday, Aug. 17, reported Presna Armenia.
On June 3, 2013, Pope Francis held a meeting with a delegation led by
Patriarch Nerses Bedros XIX, during which he also met a descendant of
Armenian Genocide survivors and stated, “It was the first genocide of the twentieth century.” The Turkish Ministry of Foreign Affairs responded with a statement of its own: “The expressions of Pope Francis are absolutely unacceptable.”
This is not the first time Pope Francis has publicly recognized the Armenian
Genocide. In 2006, when he was still known as Cardinal Bergoglio of Buenos
Aires, he called the Genocide “The gravest crime of Ottoman Turkey against the
Armenian people and the entire humanity.”
Pope Francis is not the first Pope calling on Turkey to admit its crimes. John
Paul II also recognized the Armenian Genocide. In September 2001, during his
farewell ceremony at the Zvartnotz International Airport in Yerevan, he said
“The Armenian people have paid dearly for their frontier existence.” The scheduled Mass on April 12, 2015, may be one of the largest events organized around
the Genocide Centennial.
“Vatican Insider” has announced in its August 15 issue, that in February 2015
a book will be published containing secret documents from the Vatican archives
that reveal unprecedented and shocking evidence of the Armenian Genocide.
Armenia wins tank at Russian competition
Armenia won a tank at the World
Tank Biathlon Championship that concluded on Saturday outside Moscow,
as to Itar-Tass the organizing committee reported.
Armenia was second in the newly
introduced global military sporting
event and was awarded a certificate
for a new T-90 tank.
100 of the same T-90 tanks were
sold to Azerbaijan by Russia in 2012.
The championship was held on
August 4-16 at the Alabino firing range
outside Moscow, with international
tank crews from 12 countries competing in driving and shooting proficiency. Angola, Armenia, Belarus, China,
India, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan,
Mongolia, Russia, Serbia, and Venezuela took part in the competitions.
And more than 20 countries had sent
in their observers.
Russia came in first after the final
round of competitions, Armenia was
second, and China third.
All international crews were provided with Russia’s T-72B tanks, or
Slingshot, according to NATO classification, while China brought their own
tanks for the championship.
General Ivan Buvaltsev, the chief of
the Russian Armed Forces’ Main
Department of Combat Training, said
earlier that Russia had offered a sixweek training course to foreign tank
crews who intended to compete on
Russian combat vehicles “just for
equal opportunities for all the competitors.”
He also said that this year infantry
combat vehicles and airborne assault
vehicles would compete along with
the tanks.
The tank biathlon, which is analogous to the Olympic biathlon discipline, was invented by the Russian military and the first international competition was held in August 2013 in
Alabino with participating crews from
Armenia, Belarus, Kazakhstan, and
Russia.
According to the rules of tank
biathlon, crews must navigate a distance of up to 20 kilometers (12.5
miles) negotiating various obstacles,
crossing rivers and bridges and shooting at a set of targets. Tanks that miss
a target get a penalty lap.
10 • ABAKA • LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 / MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
If Armenian Genocide had been
denounced, Yazidis would not be
suffering now. Rupen Melkonian
The developments in the
Middle East are the result of
the West’s double-standard
policy, expert in Turkic studies Rupen Melkonian told
reporters on Monday.
What is happening to
Yazidis now is identical to
what is going on in Syria.
“The West is arming
Islamists on the one hand, and
is criticizing and bombing on
the other hand. Turkey has
played a great role in supporting Islamic extremists, and it
was with Turkey’s support that
they entered Kessab. And the
extremists committing the Yazidi genocide now are being supported by
Turkey,” Mr Melkonian said.
Armenians, as a genocide survivor nation, must support Yazidis to prevent
what happened early in the 20th century from recurring in the 21st century.
“If the Armenian Genocide had been denounced, Yazidis would not be suffering now. We are going to witness such atrocities until the Armenian
Genocide has been denounced,” he said.
Erdogan’s...
Cont’d from page 9
revealed that Ankara was shipping jet
fuel to the IDF.
One Turkish journalist remarked
that on the one hand, Erdogan’s antiIsraeli outburst contributed to his popularity in the Muslim world, while on
the other hand, they constituted a
Godsend to Prime Minister Netanyahu
indicating that anti-Semitic sentiments
were on the rise and Israel needed
more support. The veracity of that
statement was proven by the US senate, which with unusual unanimity of
votes (100-0), approved to send a
$350-million gift to Israel.
Erdogan’s Kurdish policy also
proved to be multi-layered. Contrary
to Secretary of State John Kerry’s
pleadings to Turkey to support Nouri
Al-Maliki’s central government in Iraq,
Erdogan cut a deal with Kurdistan’s
Massoud Barzani to market Kurdish
oil internationally and undermine the
stability of the government in
Baghdad. He also came to an understanding with Iraqi Kurds not to provoke the PKK in Turkey and encourage the Kurdish independence movement there. That is why Abdullah
Oçalan, PKK’s jailed leader, and
Demirtas are satisfied with seeking
autonomy within Turkey.
The Kurdish issue in Syria has a different dimension. The reason
President Obama reprimanded
Erdogan and Hakan is that Turkey was
— and has been — supporting
Jihadists to fight Syrian Kurds who
have carved an autonomous region
and have been observing a neutral
position between the government
forces and its opponents. Erdogan,
fearing the emergence of another
Kurdistan on its borders, is trying to
eliminate that prospect, misusing the
US-supplied armaments for his selfish
goals. As we can see, Armenians will
be dealing with a formidable and
sophisticated opponent. We need to
abandon our traditional views of the
“stupid Turk” and be prepared to deal
with a major power, whose influence
is growing inexorably in the region.
Fortunately, we are at a juncture of
history and Armenian-Turkish relations where we no longer are facing
Kenan Evran and Turgut Ozel. We
need to be reminded that the engineer
of the bloody coup in 1980, the dictator Evran, challenged Armenians by
stating: “If you want land from Turkey,
come and take it! Land can only be
taken by blood.” Turgut Ozal, in his
turn, said that “1915 has not been
enough of a lesson for the Armenians;
what if we drop a few bombs over
Yerevan during our war games, to
teach them a lesson?”
The Erdogan government took a
few initiatives, which were very different from the above belligerent postures. Of course, those initiatives were
not done out of the goodness of his
heart; there is no such thing in political dealings. They were compelled by
political necessities.
Turkish leaders have nothing to
fear from Armenia or Armenians. But
their case hangs over Turkey like the
sword of Damocles to be used by the
international community at the convenient time. The Genocide issue has
been used by Israel, the European
Union and even the US to extract concessions from Turkey. Blockading
Armenia has always raised questions
with the EU, NATO and the World
Trade Organization. Therefore, Turkey
is sensitized by the political impact of
those issues and would like to blunt
them or to dupe the Armenians into
submission or silence.
The ill-fated protocols were promoted for that very same reason.
Especially, Secretary of State Hillary
Clinton wished ardently to render
them into a feather on her foreign policy cap.
Erdogan’s condolence to the children and the grandchildren of the
THE YOUTH CORNER
A Short Story, The End
I Changed the Minds of 80 Boys and Girls
So here I was. A week later. It was the moment I had been waiting for. All
the students had been gathered in the gym, per the teachers’ request. I was
standing in front of them, ready to make my big announcement.
“I realized a while ago that guys in this school were talking to girls as
though they were there for their entertainment. That every single one of our
moves are closely monitored, and that each choice we make have repercussions.
I want you all to understand something: it does not matter what a girl
wears, does, or seems to be saying. You are not allowed to insult, harass, or
bother her based on what you think she should be behaving like.
Did you all notice how Mrs. Connolly had nothing to say about how I was
dressed the day I did my presentation about Bonaparte? My very best friend
even asked me how people were supposed to take me seriously since I was
dressed like a whore in front of everyone. Did my choice of clothing affect
in any way the quality of my presentation? I think not. Why are people so
quick to judge women based on their appearance, and not based on what
they bring to society?
Needless to say, I’ve had my fair share of comments, looks, and inappropriate interactions with the boys in this school over the past couple of days.
And you might say it is because of what I was wearing, but is it? I notice
way too many girls being judged and harassed for wearing shorts, thin tank
tops, and even leggings. It’s something that happens on a daily basis.
The fact of the matter is, girls do not have the peace of mind that they
deserve while walking the streets, being at school, going out. There is
always the constant fear that something might happen to us if we do not
wear the right clothing, or do not act in the appropriate way. We are taught
that it is our fault if something happens. We are the ones who have to
remember to be careful, be cautious, and to pack our pepper spray before
we go out. Do you have any idea how stressful it can become?
So here’s what I want you to remember today.
The next time you want to tell a girl she’s asking for it, remember that
the only thing she is asking for is respect and peace of mind, no matter what
her choice of clothing.
If you harass her, it’s your fault. Not hers.”
Sananne Wartabetian
Montreal
Armenians who were “relocated” during the Ottoman period did not go as
far as his apology to the Dersim Kurds
who were slaughtered during the
Kemalist rule, but it was a step in the
right direction which Foreign Minister
Ahmed Davutoglu tried to capitalize.
Also, Turkey played the game of football diplomacy with Armenia.
Even some trial balloons were floated in the Turkish press recently that
Ankara was in the process of planning
to open the border with Armenia.
On a more tangible issue, Erdogan
took the initiative to return some valuable pieces of real estate confiscated
from the Armenian community. If any
thing, that was a symbolic minimum
out of 2,000 churches and monasteries
and other historic sites still languishing in ruins or being used as stables or
storage facilities. When the Turkish
government began returning some
properties, Patriarchal Vicar Atesian,
who was manipulated to assume the
Patriarch’s responsibilities by the
Ankara government, playing the role
of his master’s voice, stated that the
Patriarchate cannot handle all the
properties, should the government
decide to return them, oblivious of the
fact that those properties belong to the
entire Armenian nation and not necessarily to the Patriarchate.
Before his assassination, Hrant
Dink had a prophesy: he said, “The
Turkish government will never give in
to outside pressure. Only internal
democratization will force changes.
Armenians have to help bring democracy to Turkey to achieve recognition.”
Every passing day vindicates Dink’s
prophesy. Despite the existence of
Article 301 of the Turkish penal code,
Armenians are commemorating April
24 on Taksim and Bayazid squares
without fear of government repression.
The Armenian question has been
such a serious burden on Turkish foreign policy that Ahmet Davutoglu took
pains recently to publish a thesis in
Turkish Policy Quarterly under the
title “Turkish-Armenian Relations: Is a
‘Just Memory’ Possible?”
It was a serious opening, albeit selfserving, to challenge our scholars.
Prof. Gerard J. Libaridian took the foreign minister to task rebutting his case
point by point. Our scholars, sometimes consider such challenges as
advocacy and they shy away from the
battlefield or if they engage in the battle, they try to insult the other party,
damaging the issue in both cases.
Libaridian has chosen a moral high
ground and has treated the issue in a
scholarly and dignified manner.
The Turks will challenge Armenians
in every possible field. We do not need
to be intimidated nor offer empty belligerence.
Erdogan’s election will be the most
formidable challenge. The diaspora
and Armenia have to mobilize their
resources. The battle will be long and
arduous but it is not unwinnable.
LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014 • ABAKA • 11
Bovlgario3 Ha3 Ygy.yxagan :ymu
80-Amyag S0fia3i Ma3r ygy.yxvo3 (1934-2014)
DOKT& XAUHN A& QFN|&
ARXOUMAN:AN
[email protected] MA#R
YGY>YXVO#
Nyrga3 darin gu n,e
S0fia3i Ha3 Ygy.yxvo3 yv
A-a]nortarani ga-ovx6
man 80-amyagu` 2y-amp Arma,agan hocy6
voragan Yrovant Arkybisgobos “yr6
dahjyani or mia3n [ors dari waryx Bovl6
gario3 :ymin a-a]nortov;ivnu yv waq6
janyxav 1938-in1 I 3i,adag ir yv naqort
A-a]nort /yrovnazart Sdy’annos Arky6
bisgobos #owagimyanin gu 20nym so3n
crov;ivnu oronk sgizpu trin ov /a.gyxov6
xin Bovlgaraha3 :ymu t=ovarin ba3man6
nyrov dag1 Sdoryv` :ymin himnatrov;ivnn
ov zarcaxovmu5 orme ydk Ma3r A;o- S7
E]mia/in dasnamyagnyr meg ;ymagal
A-a]nortow waryx zo3c traxi bydov6
;yanx` _ovmanio3 yv Bovlgario3 Ha3 Ygy6
.yxvo3 ;ymyrovn a-a]nortov;ivnu5 sgsyal
Yr]anga3i,adag D7 D7 Wazcen A7 Amy6
na3n Ha3ox Ga;o.igosen` or A-a]nortn er
yrgov ;ymyrovn yrp 1955-in undrovyxav Ga6
;o.igos Amyna3n Ha3ox1
Zo3c ;ymyrov a-a]nortov;ivnu avyli kan
40 darinyr xgyans havadarm0ren waryx
hocylo3s D7 Dira3r Arkybisgobos Mar6
digyan or ba,d0nin 2y-nargyx Wazcen
A Ha3rabydi undrov;ynen ydk _ovmanio3
A-a]nort garcova/ Sovren Ybs7 :o6
rosyanin 3a]ortylow orbes _ovmanio3 yv
Bovlgario3 ;ymyrovn A-a]nortu1 ;ymyru
miaxyal [yn y.a/ yrpyk5 saga3n A-a]6
nortu yrgov ;ymyrovn hamar n,anagova/ e
Ma3r A;o-en1 Myr 0ryrovn Amyna3n Ha6
3ox Ga;o.igos Carycin P7 Ha3rabydi
garcatrov;yamp yv Ma3r A;o-i hydyvo6
.agan ]ankyrovn ,norhiv yrgov :ymyru
a-an2naxan` 0=dovylow yrgov yridasart
A-a]nortnyrow` D7 Da;yv Ybs7 #agop6
yani` _ovmanio35 yv Dy.abah D7 Apcar
Wrt7 #owagimyani` Bovlgario3 ;ymyrovn
wra31 Apcar Wartabyd wyr]yrs ;ymagal
undrovyxav Canadaha3 :ymin1
BOVLGARAHA# :YMIN BADMAGANU
19-rt tarov wyr]avorov;yan5 hamidyan
]artyrov hydyvankow :ovrkio3 sahman6
nyren 20,000-i m0d ha3yr Bovlgaria ca.6
;a/ ein5 ovr arten 17-rt taren i wyr
ha3gagan ca.ov; mu gar1 Bovlgaraha3
:ymi gazmov;ivnu 20-rt tarov sgizpu
bydagan hramanow co3ov;ivn ygav5 mia6
vormamp :ragio3 yv Magytonio3 ha3yrovn5
oronk abahowyxin Ferdinand ;acavorin
yv war[abyd _otoslawowi howanavorov6
;ivnu1
1903 ;ovaganin Bovlgario3 me] gu cor6
/ein 10 ha3gagan war=arannyr` 947 a,a6
gyrdnyrow yv 33 ovsovxi[nyrow1 Bovlgara6
ha3 a-a]in ;yr;u 8#O#S9 ,apa;a;yr;n
er or avyli ganovqen lo3s gu dysner Ant6
ranig Yoanysgovi qmpacrov;yamp1 Hy6
duzhyde avylxan ;yr;yrovn ;ivu min[yv 75
anovn5 oronx dbacrov;yan cor/in nbas6
do.u y.a/ e 1896-in G7 Bolsen Bovlgaria
abasdana/ Yrovant “alaka,yan anovn
dbacri[u1 Ha3yr hydzhyde hamaqmpova/
yn yv irynx dndysagan ov m,agov;a3in
gyanku gazmagyrba/ Bovlgario3 3a3d6
ni ka.aknyrovn me]` Blowtiw5 Wa-na5
Sofia5 :-nowa5 Filibe5 _ovse5 _ovs6
jovk yv a3l ,r]annyr1
HA# HNACO#N YGY>YXIN YV
BOVLGARAHA# :YMI HASDADOVMU
#i,adagov;yan ar=ani e :-nowa3i ha3
hnaco3n S7 Asdova/a/in ygy.yxin himnu6
va/ 1659 ;ovin5 yv saga3n ov.i. 200 da6
rinyr ydk ha3yrov ;ivi novazman hydy6
vankow ‘agova/ 1859-in1 Ygy.yxvo3 sbas6
nyrovn garyvor masu _ovsjovk yv Filibe
‘oqatra/ yn1 Bovlgaraha3 ;ymi gazma6
vorman hamar G7 Bolso3 Ha3ox Badriar6
kov;ivnu 2y-namovq y.a/ e5 yv a- a3t
Dy.abah Wahram Arkybs7 Mangovni 1911
;ovin 3ajaq tima/ e Bovlgario3 bydov6
;yan1 Badriarkagan ‘oqanort >yvont
?7 Wrt7 Tovryan Ma3is 9-in dysagxov6
;ivn mu ovnyxa/ e G7 Bolso3 Bovlgario3
tysbanin hyd ha3 ygy.yxagan ;ymi
a-a]nortov;yan hasdadman masin1 I
badasqan y.a/ timovmin5 Bovlgario3 by6
dov;ivnu ma3raka.ak S0fia3i Naqa6
rarax Qorhovrtin mi]oxav yv himnovylow
Azca3in Sahmanatrov;yan dramatrov6
;yanx wra35 hasdada/ e Bovlgaraha3
:ymu hydyvyal ba3mannyrow1
1. :ymu orbes A-a]nortov;ivn bedk e
S0fia3i me] hasdadovi1
2. :ymi A-a]nortu g4undrovi ha3gagan
/qagan qorhovrtnyrov go.me undrova/
badcamavornyrov kovenyrow1
3. :ymagalu Bovlgario3 ka.akaxi
bedk e ulla3 yv bidi zpa.i mimia3n ygy6
.yxagan harxyrow5 a-anx mi]amdylov
gr;agan cor/in or bydov;yan 3adovg e1
4. A-a]nortu ir a,qadawar2u bidi
sdana3 Bovlgario3 bydov;ynen1
Dovyal ba3mannyrow G7 Bolso3 Bad6
riarkov;ivnu A-a]in Badyrazmen a-a]
no3nisg 2y-namovq y.av cor/in ov gaz6
myx Bovlgario3 Ha3ox :ymu` ir a-a]in
A-a]nortow` 3an2in D7 >yvont Ybisgo6
bos Tovryani5 or 1915-in ybisgobos 2y-6
natrova/ er Ceorc Y7 Sovrenyanx Amy6
na3n Ha3ox Ga;o.igosen Atrianovbolso3
;ymin wra31 Tovryan gu ba,d0nawarer
Bovlgario3 Blowtiw ka.aki ha3 ca.ov;en
nyrs orbes ir a-a]nortanisd gytronu1
Saga3n yrp >yvont Ybs7 Tovryan zi6
natataren ydk A-a]nort undrovyxav
Zmiv-nio3 :ymin5 ir dy. 1926-in :ymagal
A-a]nort undrovyxav Zmiv-nio3 ;ymin5
/yrovnazart Sdy’annos Arkybs7 #owa6
gimyanu` naqgin wasdagavor A-a]nortu
Nigomitio3 ;ymin1
Sdy’annos Arkybisgobos 1922 ;ova6
ganen i wyr S0fia gu cdnover ov gu how6
ver _ovsei ha3ox S7 Asdova/a/in ygy6
.yxvo3 hama3nku1 1924-in yrp Srpazanu
Qaskow0 ka.aku g4a3xyler ovr ca.;agan
ha3yr irynx ygy.yxin ga-ovxyr ein5
Srpazanu za3n 0/yx 8my/ 3ovzovmow9
anovanylow za3n ir anovnow S7 Sdy’an6
nos ygy.yxi1 #ovzova/5 Sdy’annos Ar6
kybisgobos karoz mu q0sylow s’o’a/ e
ir ca.;agan =o.owovrtu5 usylow or [email protected]
ygy.yxin barz e in2 nman1 Ys al 2yzi
bes yv 2yzi hyd anxyr ym aksori jam6
panyren5 @yzi nman dnavyr ym ys al91
Hydzhyde gazmovyxan ha3rynagxagan5
orpaqnam5 a.kadaqnam yv parycor6
/agan miov;ivnnyr5 in[bes nayv marza6
gan agovmpnyr1 1932 ;ovin Sowydagan
Ha3asdani yv Bovlgario3 mi]yv gabyru
syrdaxan yv ha3yr Ha3asdan nyrca.6
;yxin` ,ovr] 250 undanik a-a]in hyr;in1
1930 ;ovin S0fia3i me] hantisavor gyr6
bow n,ovyxav Sdy’annos Arkybisgobos
#owagimyani kahana3agan 2y-natrov6
;yan 60-amyagu5 yv a3t a-i;ow havak6
va/ novernyru A-a]nortin ‘a’akow am6
po.]ov;yamp novirovyxan S0fia3i Aram6
yan War=aranin5 orovn hamar sy’agan
,enk mu ga-ovxovyxav ov war=aranu go6
[yxin Aramyan6#owagimyan War=aran1
Sdy’annos Arkybisgobos xgyans waryx
ir ba,d0nu yv waqjanyxav 1934 ;ova6
ganin5 88 daryganin1
Bovlgaraha3 :ymin yrrort A-a]nortu
y.av tar2yal Arma,agan mu` Yrovant
Arkybs7 “yrdahjyan5 Yrznga3i naqgin
A-a]nortu` or ir garcin xgyans waryx
ir ba,d0nu mia3n [ors dari yv waqja6
nyxav 1938 Tygdympyrin1 Ir a-a]nor6
tov;yan garj ,r]anin “yrdahjyan
Arkybisgobos n,anavor hantisaxav
S0fia3i ha3ox Ma3r Ygy.yxvo3 yv A-a]6
nortarani ,enkyrov ,inov;yamp5 oronk gu
mnan orbes mna3ovn go;o. ir anqon]
3i,adagin1
12 • ABAKA • LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
AROVYSDACED PAMP YRCI{
CEORC GAGOSYAN
@A#NACROV:YAN OTISAGANU
(Qdasaligi hrabaragman a-i;ow)
Qantawa-ov;ivnu5 a3t 0ry6
rovn5 hasa/ er ir caca;6
nagedin1 Dovnu wyra/ova/ er
a,qadanka3in gytroni mu1
Irar hrm,do. hraver namagny6
rov yv hy-acirnyrov dara’u
sdy./a/ er lavadysov;yan
ba3/a- m;nolord mu1 My/n Go6
midasi /nntyan harivramya6
gin novirova/ ir yrcahantes6
nyrovn a-un;yr5 hamyrca3in
my/ ,r]abdo3dow mu Ceorcu
bidi a3xyler clqavor ka.ak6
nyru Mi]in Aryvylki5 zo3c Amy6
riganyrov5 Canada3i5 Ida6
lio3 yv Qorhrta3in yrgirnyrov1
@y-nargyx a3t 8my/ ,r]a6
bdo3di9 a-a]in hancrovanin5
mygnylow Ycibdos1 1969, No6
3ympyr 16-in5 Cahirei Na3l
Holin me] dovav yrcahantes
mu5 or bsagovyxav ‘a3lovn 3a6
]o.ov;yamp5 pa3x a’so~s or5
a3t hamyrcu hantisaxav da6
rapaqd Ceorci garabi yrcu1
Jagadacri ancov; harova/u
zcydnyx zink 25 No3ympyr5
1969-in5 anagngal0ren i 3a3d
yga/ anhancsdov;yan mu hy6
dyvankow5 qor sovci madnylow
lipananyan yra=,daser ha6
saragov;ivnu yv arovysdi 0dar
,r]anagnyru1
Artaryv5 Ceorc Gagosyan
min[yv wyr]in wa3rgyan5 hocy6
warki bahyrovn isg5 ,arovna6
gyx yrcyl yv yrcylow al avan6
tyx ir hocin5 noviracor/ylow
Ha3 panasdy./in` Siaman;o6
3i5 hydyvyal q0sku76 8Ys yr6
cylow g4ovzym my-nil97
?a3r dova/ harxovmnyrov
hy.y.u hasaragov;yan me] gu
2cder hasgnal j,mardov;ivnu1
8Ceorcu in[o|v my-av91 N o 3 n
harxovmu ygav nayv no3ninkn5
a3t 0rovan Ha3asdani M,a6
gov;a3in Naqarar5 Covrcen
Poryanen1 Artaryv5 imasdov
;ivn [er gorsovil in[ovnyrov yv
in[besnyrov oronovmi jaqja6
qovdin me]1
Miag j,mardov;ivnu a3n er5
or Ceorcu [gar a3lyvs1 Pa3x5
Ceorcu hy-axav a3s a,qarhen
yrcylow1 Ir yrcu =a-anc ;o.yx
ov cnax1 Pa3x o|vr ein a3t yr6
cyru1 Arty0k ga3i|n oragavor
2a3nacrov;ivnnyr ir cdnova/
wa3ryrovn me]1
Anoro,ov;yan an;a’anx
,.ar,u5 sovci yv wi,di dova36
danknyrovn hyd5 m;acna/ er
yrginku1 In[be|s garyli er
3a.;aharyl a3t ahavor go6
rovsdin badja-a/ sahm-gy6
xovxi[ hydyvanknyru1 M0rs
dova/ qradu 8Qorhovrt mart6
ganx5 gamkn Asdov/o39 paxav
tov-u havadkin1
M;acna/ yrgnagamarin wra3
sgsan ,o.,o.al 3o3si n,o3lnyr1
Harg er cor/i anxnil anmi6
]abes1 Badrasdovyxav 3ada6
gaci/u 3a-a]iga3 cor/ovneov6
;yanx` #i,adagi @a3nabnag
yv #ov,amadyan5 a-anx isg
garynal badgyraxnylov5 or
,ovr] hinc darinyr ydk5 yry6
vyli mdavoragannyr5 arovys6
dacednyr yv an2navorov;ivn6
nyr bidi havakovein gazmylov
hamar 8Ceorc Gagosyani Gi6
santrii #an2naqovmp9u yv bi6
di naqa2y-nein anor ,inov6
;yan1 Ovsdi5 hy-acirnyr
.rgovyxan amenovryk5 yv qntru6
vyxav oryve dysagi 2a3nacrov6
;ivn5 in[bes nayv ;yr;yrov
antratar2nyr yv crov;ivnnyr
anmi]abes .rgyl myzi1 Ar6
tivnku [y.av ka]alyragan1
Myzi hasa/ 2a3nacrov;ivnnyru
gadarova/ ein yra=,daserny6
rov go.me [a’azanx barz
cor/iknyrow5 barzabes an26
nagan ovngntrov;yan hamar1
Sdaxova/ 2a3nayriznyrovn me]
ga3in nayv Yryvani _adio3en
yv Hy-adysilen5 in[bes nayv
Amyriga3i @a3nen ir ovnyxa/
ylo3;nyrovn 2a3nacrov;ivnny6
ru1 Pa3x a3s yrcyru 2a36
nacrova/ ein mia2a3n5 mon05
ov..agi (live) 2a3nas’-ovmi
=amanag yv no3nisg dan mu me]
hy-adysili cor/iken1
Sgsank tasavoryl yrcyru
hama2a3n irynx 82a3nacrov6
;yan oragin91 Amisnyrov a,6
qadanke ydk ovnyxank yrca6
xang mu5 or gu 3i,yxner Ceor6
cu1
Hasav =amanagu` cor/in
wyr]nagan j,tovmnyrn ov srpac6
rov;ivnnyru gadarylov Be3rov;i
n,anavor S;ivdi0 Baalbekin
me]1 <apa;nyrov 3ocnyxovxi[
a,qadanku artivnavorovyxav
srpacrova/ yv makrova/ yrca6
xangow mu5 orovn me]en undru6
va/ inu yrcyrow bidi bad6
rasdover Ceorcin #i,adagi
@a3nabnagu1
Cor/u 3an2nyxink lipanan6
yan Fleks 2a3nabnagi ungy6
rov;yan1 Nor partov;ivnnyr
qancaryxin cor/in ardat6
rov;ivnu1 Amisnyru sahyxan5
min[yv isg diski ungyrov;yan
arapaq0s cor/avornyru cox
sorwyxan yrcyru1 I wyr]o35
badrasdyxin ,ad makovr 2a36
nabnag mu5 pa3x untovnyli
[er7 kani or 8zdovmi yv mak6
rovmi9 cor/u me]dy. pyra/ er
nor 2a3n mu5 or Ceorcinu [er1
Sgsav dysagednyrov a- jaga6
dovm1 Qntiru gnj-odyxav1 Dis6
ki ungyrov;yan go.me a-a]ar6
guvyxav cor/u sdovcyl Be3rov;i
me] cor/o. pazma;iv -adio6
ga3annyrov s;ivdi0nyrovn me]1
S;ivd0nyru my/ masamp ni,
dovin 100-i wra3 90-en 95:
Irynk [ein hasgnar ;e ba6
han]ova/u barzabes amy6
nam0dig wyrardatrov;ivnn er
Ceorcin 2a3nin5 kani or nyr6
ga3 ba3mannyrov dag angaryli
er ovnynal ir 2a3nin harazad
wyrardatrov;ivnu1 Ceorcu
t=paqdapar [ovnyxav s;ivdo3i
masnavor 2a3nacrov;ivn ir a3t6
kan joq ov pazmazan yrca6
xangen1
An asovbi mu nman ‘a3lyxav
yrcarovysdi yrgnagamarin
wra35 ov 3angar/777 an3a3da6
xav7771
Mi kani amis ydk Fleks
2a3nabnagi ungyrov;yan mas6
nacedu qntryx Ceorcin 2a36
nayrizu5 orbeszi ir pamp
2a3nin 3ajaqaganov;ivnu (frequency) ha,ovyn Be3rov;i Fran6
sagan Hamalsarani 2a3ni nor
a,qadanoxin me]1 )ryr ydk5
qntryxin nor 2a3nacrov;ivn
S;ivdi0 Baalbekin me] hama6
2a3n irynx cda/ dovyalnyrovn1
Parypaqdapar5 a3s wyr]in
j,tovmnyrovn artivnku ka]a6
lyragan y.av1
#a]ort a-av0dovn5 mas6
naced parygamnyrow caxink
Jibe3l (Lipanan), Fleksi cor6
/aranu1 M;nolordu ylykdra6
naxa/ er1 A,qadanku tat6
ra/ er ampo.] cor/aranin
me]1 Ba,d0nyanyrn ov cor/a6
vornyru havakova/ ein 8ka;in6
gi9 synyagin a-]yv1 Diraby6
do. l-ov;yan me] Fleksi 2a3ni
injineru miaxovx cor/iku yv
sgsav 8ka;ingu91 Cor/u haziv
avarda/5 yrgov 2y-kyrow5 amy6
na3n zcov,ov;yamp yv covrcov6
rankow 2a3ni injineru wyrxovx
badrasdova/ 8Ma3r Sgava6
-agu9 yv l-ov;yamp a-a]nor6
tyx myz kowndi ovngntrov;yan
srahu1 Polorin qovzargov ha36
yaxknyru ov..ova/ ein in/i1
Mdahocova/ ein777 yrgov dar6
ovan dacnabali a,qadank6
nyre ydk arty0|k bidi ovny6
na3ink untovnyli artivnk mu1
Badasqanu [ov,axav1 Haziv
;e sgava-agu sgsav yrcyl`
usi76 8Hima wyra/nav y.pa3rs
Ceorcu77791 Mdahoci[ l-ov6
;ivnu 3angar/ ‘oqovyxav xn/ov6
;yan a.a.agnyrov777 ovra6
qov;yan arxovnknyru gu wa6
zein polorin a[kyren777 yv
a-anx paxa-ov;yan gu ‘a;6
;uvein in/i5 gu hampovrein
yrysnyrs ov gu ,norhavorein
zis777 @a3ni injineru arda6
sovalix a[kyrow m0dyxav in/i5
sy.myx zis ir gr/kin5 yv
qntryx nyro.ov;ivn777 8#a6
go4p5 gu nyrys or naqabes
[grxank hasgnal kyz777 ira6
vovnk ovneir777 A3s nor ar6
tivnku ho3agab e91
Anxan darinyr yv das6
namyagnyr1 Ka3l bahylov ha6
mar artiaganov;yan hyd`
oro,yxink qdasaligow wyrar6
datryl Ceorcin yrcyru5 i 3i6
,adag ir /nntyan 70-amya6
gin1
“rgylov hamar 2a3nayrizi
wra3 y.o. 2a3nacrov;ivnnyru5
a-a]in hyr;in anhra=y,d er
;ovan,yl (digitize) zanonk1
S;ivdi0 Baalbekin me] y.a/
2a3nacrov;ivnu sdaxav ;ova6
n,a3in (digital) darpyr hn[y6
.ov;ivn1 Nor partov;ivn mu5
cor/u /a3ren sgsylov hargat6
rankow1
)cnov;yan hasan yra=,da6
ced parygamnyrs1 Gadary6
xink wyr]nagan zdovmu co3ov6
;ivn ovnyxo. 2a3nacrova/ yr6
cyrovn1 Grxank ‘rgyl nayv
hinc yrcyr yv avylxnyl ir 2a36
nabnagi inu yrcyrovn wra3`
ampo.]axnylow yrcaxangu qda6
saligin1
Amisnyrov wra3 yrgaro. unt6
mi]ova/ yv dkna]an a,qa6
danknyre ydk hasank oro,
artivnki` j,tova/ yrgov dar6
pyragnyrow1 Pa3x sbasova/u
[er7771 Gar/ys anxyali bad6
mov;yan grgnov;ivnn er777
}anaxin hamozyl ;e ;ova6
n,a3in 2a3nacrov;ivnu darpyr
g4ulla3 yv bedk e war=ovil
anor1 Warga/u hamozi[ [er1
Yrcyru gu gar0dein wyr]na6
gan j,tovmnyrov1 Ovrymn5 cor/u
3an2novyxav 2a3ni yv 2a3nac6
rov;yan masnacedi mu1 Iryn
nyrga3axovyxav cor/in yrgov
darpyragnyru5 orbeszi ga6
dare5 hama2a3n myr agnga6
lov;yan yv usd ir masna6
cidagan tado.ov;yan5 und6
rov;ivnu lavaco3n 2a3nac6
rov;yan7 aba lraxne anhra6
=y,d polor j,tovmnyru5 yv
badrasde 8Mes;ur9u` qda6
saligi dbacrov;yan hamar1
Dasu =amovan a,qadanke ydk
ovnyxank 8Ma3r qdasaligu9
a3sinkn 8MASTER CD9in1
Yv sgsav yrcyl Ceorc Ga6
gosyanu777 Yrcyx ir dqovr
3ov.argavorov;yan un;axkin`
;e ygy.yxiin yv ;e cyryz6
manadan me]1 #a]ort 0r5
anor antr,irimyan 2a3nu
lsovyxav` Be3rov;i IVNESK)6i
srahin me]5 Gomidasi Hariv6
ramyagin novirova/ hanti6
sov;yan5 orovn clqavor asd6
.yren megu bidi ullar1 Aba5
,arovnagyx yrcyl Yryvani
Bydagan _adio3en5 ha3 yr6
carovysdi warbydnyrov ,ar6
kin1 <norhiv ir 2a3nabnagin5
yrcyx amenovryk5 darpyr -a6
dioha.ortovmnyrov un;axkin yv
dovnyrov yv srahnyrov me]1
Aha a3s0r5 ir nor qda6
saligow5 par2r bahylow ha3
yrci yv gadaro.agan arovys6
di magartagu5 dagavin g4yr6
ce yv bidi yrce ha3 yrcar6
ovysdi warbydnyrov go.kin5
ir ;owi[ 2a3nin ,ky.ov;yamp5
zca3ovn yv qora;a’anx myg6
napanov;yamp1
#AGOP A7 GAGOSYAN
“asadina5 #ovlis 14, 2014
(“okr 3abavovmnyrow)
LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014 • ABAKA • 13
HPUM6HYU 8ARIN9 BARAQOVMPI
YLO#:NYRU HA#ASDANI ME}
A3s ama-ovan un;axkin
HPUM6HYU 8Arin9 baraqovm6
pu lipananaha3ov;ivnu nyr6
ga3axovx yrgrort darin ulla6
low5 HH S’iv-ki Naqararov6
;yan gazmagyrba/ 8Im Ha6
3asdan II9 “a-ad0nin me]5
35 a3l ha3gagan baraqovmpy6
rov ,arkin1 8Arin9i 48 an6
tamnyre pa.gaxa/ badovi6
ragov;ivnu ovnyxav [ors ylo3;6
nyr1 A-a]inu` “a-ad0ni pax6
man hantisov;yan un;axkin5
yrp baraqovmpi a.]ignyru
nyrga3axovxin Aram Qa[a6
dovryani 8Wartaco3n A.]ig6
nyr9 baru Yryvani Alyksandr
Sbyntiaryani Anovan )’yra6
3i yv Bale;i Agatymiagan
:adronin me]1
Yrgov 0r ydk qovmpu Wa6
na2or ka.aki <a-l Aznavovri
anovan hamyrcasrahin me]
ovnyxav a,qo3= baryrow ylo3;
mu yv baraqovmpi cy.arovys6
dagan .ygawar Ca3ane Ma6
/ovnyanu ar=anaxav <norha6
voragan Ciri1 #a]ort 0ru5
?a.ga2ori me] nyrga3ov;yamp
HH War[abyd #owig Apra6
hamyani yv S’iv-ki Naqarar
Hrano3, #agopyani5 8Arin9
baraqovmpu masnagxyxav “a6
-ad0nin mas gazmo. 8Ari
Dovn9 /racri yrgrort ‘ovli
‘agman hantisov;yan5 orov
avardin Lipanani HYU6i Gyt6
ronagan War[ov;yan anovnow
baraqovmpi war[ov;yan ady6
nabydovhi Ani Bodrovmyan
3ov,anovernyr 3an2nyx S’iv-ki
Naqararovhiin5 8Im Ha3as6
dan II9 “a-ad0ni yv 8Ari
Dovn9 /racri gazmagyrb[agan
an2nagazmyrovn1
“a-ad0ni yzra’agi[ han6
tisov;ivnu dy.i ovnyxav ),a6
gani me]5 S’iv-kaha3 polor
baraqovmpyrov masnagxov6
;yamp1 8Arin9 baraqovmpi
antamnyru irynx Ha3asdan
gyxov;yan meg ,ap;ovan un6
;axkin a3xylyxin Ha3ryniki
zanazan dysar=an wa3ryr5
oronx ,arkin` Syvana3 Lij5
Ha.ar/in5 ?a.ga2or5 ),a6
gan5 Qor Wirab5 Sasovnxi
Tavi;i ar2an5 yvln1 Bara6
qovmpi antamnyru5 barovso3x
Ca3ane Ma/ovnyanu5 pymawar
Wartan Mgrdi[yanu5 war[a6
gan yv 0=antag diginnyrov
z0ragxov;amp irynx par2rorag
gadarovmnyrow ancam mu yvs
3arcanki ov par2r cnahadan6
ki ar=anaxovxin HPUM6HYU6u
yv 8Arin9 baraqovmpi anov6
nu1
HH +o.owrtagan ardisd Dicran
Mansovryan` Tavosi “a-ad0nin
Dasnamyagnyr ,arovnag ha3
yra=,dov;yan zarcaxman yv
hanra3naxman cor/in me] my/
avant ovnyxo. HH =o.owrtagan
ardisd5 yra=,dahan Dicran
Mansovryan 2014 ;ovagani
)cosdos 1-14 cdnova/ e Zovi6
xyrio3 Tavos ka.aku` ipryv
Tavos mi]azca3in yra=,dagan
‘a-ad0ni 8Composer in Residence9 (sa a3n badovavor hy.inagn e5 orovn sdy./acor/ov;ivn6
nyrov ,ovr] gu /racrovin ‘a-ad0ni hamyrcnyru)1
Q0sylow ‘a-ad0ni gazmagyrbman ov tran ha3 yra=i,dnyrov
masnagxov;yan masin` Dicran Mansovryan Ha3yli7am-in usa/
e7 8Garyvor ym hamarovm n,yl5 or min[yv Tavos ka.aki mi]az6
ca3in ‘a-ad0nin im masnagxov;ivnu5 a3t ‘a-ad0nin ipryv
ta,nagahar yv gombozidor Ha3asdanix masnagxyl e yrida6
sart da.antavor gombozidor5 dysapan yv ta,nagahar Ar6
;ovr Avanysowu91
Zovixyrio3 Tavos ka.aki yv anor 3aragix ,ark mu pnaga6
wa3ryrov me] hn[a/ yn Dicran Mansovryani my/ ;ivow cor/yr1
Anonx gadarman masnagxa/ yn a3s0r arten mi]azca3in anovn6
nyr tar2a/ 8Meta 49 lara3in ka-yagu Finlandia3en5 8Cava6
tine9 ka-yagu Fransa3en5 8Schumann9 ka-yagu Cyrmania3en5
8Trio Rafale9 y-yagu Zovixyria3en1 Zovixyragan yrc[aqovmpi
gadarmamp hn[a/ e (i teb5 ha3yren pnacirow ) [arynxyan
8Arovysd kyr;ov;yan9 qmpyrcyrov ,arku` .ygawarov;yamp arti
qmpyrca3in arovysdi n,anagali temkyren megovn` Antreas
Fylpyri1 N,ynk5 or a3s cor/u5 ;e yrc[aqovmpi xangov;yamp yv
;e4 ovngntirnyrov bahan]ow5 hamyrca3in /racren tovrs yvs yrgov
hamyrcnyrov hn[a/ e1 8Ys yr]anig ei5 or ‘a-ad0novm a3nkan
hra,ali hn[yx [arynxyan ha3yrenu` myr lyzovin [dirabydo.
yrc[aqmpi go.mix1 Hamyrcin nyrga3 masnacednyren lsyxi5 or
[arynxyan a3t ,arki gadarovmu ‘a-ad0ni par2ragedu garyli
e hamaryl1 <norhagal ym yrc[aqovmpin yv anor .ygawar
Antreas Fylpyrin yv 3o3sow ym5 or myr sdy./acor/agan hama6
cor/agxov;ivnn ir ,arovnagov;ivnu g4ovnyna39 usa/ e Man6
sovryan1
“a-ad0ni masnagix gadaro.nyrov ,arkin harg e n,yl nayv
my/anovn ]ov;agahar Ilia Crincolxu5 or hn[yxovxa/ e
Mansovryani }ov;agi a-a]in gonsyrdu1 “a-ad0nin gadar6
va/ Mansovryani /avalovn yrgyren ein nayv 8Agnus Dei9 yv 8Con
anima9 gamyra3in cor/yru5 in[bes nayv aldi yv harova/a3in
novacarannyrov hamar crova/ ,ark mu avyli ‘okr /avali
sdy./acor/ov;ivnnyr1
In[bes gu wga3e zovixyragan mamovlu5 y0;anasovnhincamya3
ha3 yra=,dahanu tar2a/ e yridasart gadaro.nyrov yv ovngun6
tirnyrov sirylin5 y.a/ e yvrobagan ZLM6nyrov ov,atrov;yan
gytronin` zro3xnyr warylow ;e4 ir yra=,dov;yan5 ;e4 ha3
yra=,dagan arovysdi masin` unthanrabes1
Lo3s dysan` Ha3ox Xy.asbanov;yan novirova/ hinc tro,ma;ov.;
Ha3ox Xy.asbanov;yan 100amyagi naqa2y-nov;ivnnyrov
/irin me] hinc tro,ma;ov.;yr
trova/ yn ,r]ana-ov;yan me]1
Anonk badrasdova/ yn a]ag6
xov;yamp Ha3ox Xy.asbanov6
;yan ;ancaran6himnargin5 or
dramatra/ e paxa-ig lovsa6
ngarnyr1 Tro,ma;ov.;yren me6
gu novirova/ e taniaxi misio6
narnyr5 my/ martasernyr Ka6
ren Y’’ein yv Maria Jakob6
soni1 A3s masin gu 3a3dne
;ancarani ba,d0nagan ga36
ku1
Mivs tro,ma;ov.;yrovn wra3
badgyrova/ yn 2012-in Bos6
;uni me] dy.atrova/ Ha3ox
Xy.asbanov;yan novirova/
3ov,ar2anin5 2003-in “arizi
me] gancnyxova/ Gomidasi
ar2anin5 ha3 badmapan5 Ha36
gagan harxin yv Ha3ox Xy6
.asbanov;yan novirova/ a,6
qadov;ivnnyrov hy.inag Jon
Giragosyanin yv 1975-in Ovrovg6
ve3i Mon;iwide0 ka.akin me]
dy.atrova/ My/ y.y-ni zohy6
rovn novirova/ 3ov,ar2anin lov6
sangarnyru1
14 • ABAKA • LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
Mowses #agopyan barcyvadryx adrbe3janxi
hydaqo3znyrovn tem gyxa/ zinovornyrovn
Ly-na3in >arapa.i Han6
rabydov;yan ba,dbanov6
;yan naqarar Mowses #a6
gopyan ba,dbanov;yan
panagi z0ramasyren megovn
me] masnagxa/ e ama-6
na3in ovsovmnagan ,r]ani
mygnargin5 orovn un;axkin
mydalnyrow barcyvadrova/
yn haga-agorti nyr;a6
’anxman ‘or2yrov gasyx6
man un;axkin irynx nyr6
turovmu ovnyxa/ zinovor6
nyru1 Armenpress.am-i ha6
.ortmamp` paxi mydalny6
ren5 Mowses #agopyan tra6
magan barcyvnyr ,norha/
e nayv ,ark mu zinovornyrov
yv azadamardignyrov5 oronk
a,qo3= gyrbow masnagxa/
yn haga-agorti nyr;a6
’anxman cor/un;axin1
Naqararin go.me 200 ha6
zar tramow barcyvadur6
vyxav avac harivrabyd
Ha3g Qala;yanu5 8ow a[ki
er ungyl qizaqov;yamp`
haga-agortin gorovsdnyr
badja-ylow yv 3yd ,bur6
dylow91 An nayv bidi a-a6
]atrovi bydagan barcy6
vi1
Ly-n7 >arapa.i ba,d6
banov;yan naqarar Mow6
ses #agopyan ir q0skin
me] usa/ e7 8Anxa/ 6
amisnyru ba,dbanov;yan
panagi hamar hantisaxan
ba,dbanov;yan panagi
mardagan badrasda6
ganov;yan5 an2nagazmi
arhysdawar=ov;yan
yv
ba,dbanagan panac/yri
in=ynyragan arcyla’a6
goxnyri gadarylacor/man5
ha3ryniki ba,dbanov;yan
wsym yv ‘a3lovn iraganax6
man artivnaved ,r]an5
orow a-avyl harsdaxav
myr zinova/ ov=yri daryc6
rov;ivnu1 Hamozova/ ym5 or
ba,dbanov;yan panagi
ivrakan[ivr zin/a-a3o.5
manavant5 mardagan hyr6
;abahov;ivnovm untcrgova/
zinovoru5 a3sovhyd yvs bad6
rasd e hantes pyryl par2r
mardagan oci5 no3n 3a]o6
.ov;yamp ,arovnagyl tas6
diaragovylov yv ovsovxman
hamady.ovmu1 Tranx yn
midova/ panaga3in ivra6
kan[ivr darova3 3acyxa/
mi]oxa-ovmnyru5 cor/nagan
barabmovnknyru91
#agopyan untc/a/ e5 or
a3t poloru dysanyli e o4[
mia3n am’o’i[ artivnkny6
row5 a3l nayv wyr]yrs ha6
ga-agortin go.me 3aja6
qagi tar2a/ zinatata6
ri qaqdovmnyrow5 nyr;a6
’anxman6hydaqovzagan
‘or2yrov ganqarkilovmny6
row1 8Arten ,ovr] meg amis
e5 isg y;e avyli untcrgovn
tidargynk5 aba a3s dar6
va3 sgzpix adrbe3janagan
go.mu ,arovnagyl e ir or6
tycra/ arga/aqntra3in
cor/ylaoju5 in[i hydy6
vankow .arapa.a6adrbe36
janagan hagamard ov=yri
,’man c/ovm diro. irawi6
jagu gdrovg larovyl e1
Adrbe3janagan z0ra6
qumpyru [yn tataryxryl
tivyrsion cor/o.ov;ivnnyr
iraganaxnylov ‘or2yru1
Myr tirkyri ov..ov;yamp
gira-ovyl yn qo,or dra6
ma[a’i zinadysagnyr5
n-nagnyr5 agananydyr5
zyni;a3in hran0;nyri ar6
gyr5 3ajaqagiaxyl yn nayv
sahmanamyr2 civ.yri cnta6
go/ovmnyru95 3a3dna/ e
naqararu` avylxnylow5 or
haga-agortu grna3 l-yxnyl
mia3n hamar=ek badas6
qanu5 zor drova/ e1
Usd anor` sahmanaci/in
wra3 dy.i ovnyxa/ wyr]in
iratar2ov;ivnnyru hama6
qumpa/ yn ha3 =o.owovrtu7
irarov an/an0; zinovor6
nyru tar2a/ yn ungyrnyr5
ungyrnyru` y.pa3rnyr5 2yva6
vorova/ e wsdahov;ivn yv
3arcank irarov ngadmamp1
8Nrank mardata,dovm ira6
ganovm dysyl yv hamozovyl
yn5 ;e in[ pan e zinovora6
gan golygdiwizmu5 dysyl yv
Ar=an;inaha3 tyrasan777
<ar7 e] %6en
myr feda3inyrovn1 G4yrce myr yregi 3y6
.a’oqagannyrov an2nazoho.ov;yan ocin1
Gu sca3 ha3rynikin gorovsdin1 Gu ]ada6
cowe ha3ov;yan ka.akagan ov=yrov miov6
;ivnu5 g4ovze dysnyl ygy.yxin miaxa/1
Myr m,ago3;i ar=eknyrov dara/ovmu gu
ngade anhra=y,dov;ivn1 Myr badmov6
;yan qoryren yga/ dqovr ,.;anyru g4ovze
kantyl7 Ardavaztu` dagavin ,.;a3agab
ir 2y-kyren g4ovze azadyl5 orbeszi
hamozovyl yn5 or mia3n
ungyrov;yan wyh ca.a’arn
e ovnag zinovorin tar2nyl
anqoxyli1 Panagi go.kin
gancnyxin poloru civ.axi6
nyr5 ovsovxi[nyr5 bydagan
cor/i[nyr5 cidnagannyr1
Meg agn;ar;ovm ha3ryniku
polori hamar tar2av srpa6
ran1 Mynk myr ;igovnkovm
zcovm ynk nayv myr a-iv6
/a/in ma3ryri a]agxov6
;ivnu yv 0rhnanku1 Sa e
azci co3adyvman an=qdy6
li pana2yvu1 Mynk bedk e
,arovnagynk no3n ocow956
3a3dna/ e #agopyan1
#agopyan dy.ygaxovxa/
e5 or 26 #ovlisen 5 )cos6
dos haga-agortu gada6
ra/ e ,ovr] 7 nyr;a’anx6
man6hydaqovzagan cor/o6
.ov;ivn5 oronx un;axkin
gra/ e gorovsdnyr yv ,bur6
dova/ e ir tirkyru1 Ba,d6
banov;yan panagi zinova/
sdorapa=anovmnyru yv mar6
dagan hyr;abahov;ivn ga6
daro. zinovornyru grxa/
yn yd m.yl ;,namin` bad6
ja-ylow zcali gorovsdnyr1
8A3t =amanagahadova/ovm
haga-agortu .arapa.a6
adrbe3janagan ,’man c/ovm
dovyl e 40 zoh yv 30-ix avy6
li wiravor1 No3n =amana6
gahadova/ovm 3anovn irynx
ha3ryniki ba,dbanov;yan5
hyrosagan mardovm ungyl
yn ba,dbanov;yan panagi
6 mardignyr1 #avyr= ‘a-k
nranx956 3a3dna/ e #agop6
yan1
A3novhydyv nyrganyru meg
wa3rgyan l-ov;yamp 3arca/
yn nyr;a’anxman cor/o6
.ov;ivnnyrovn ipryv hydy6
vank zohova/ zinovornyrovn
3i,adagu1 Hantisov;ivnu
avardyxav zinovoraganny6
rov hantisavor ka3lyr;ow1
a3lyvs ta-nank irav angaq ov hz0r azc
mu` ir hz0r ov miag ha3rynikow1
Xy.asbanov;yan taratar2i naq0rein5
lavabes hramxova/ mynagadarov;ivn mu5
ovr gan badcamnyr myr my/ cro.nyren`
Warov=anen5 :ekeyanen5 Siaman;o3en ov
<an;en1
Wyr]abes Calovsd gov la3 ir isg xa4vu
yvs777 hon` _i0 “la;a cydi a’in5 ir mi6
nagov;yan me] an gu qa.a3 myr 3000-am6
ya3 ;adronu7 ce; bahig mu yvs ,arovna6
gylov myr a3t cy.yxig avantov;ivnu` Ha3
:adronu1
Ha3asdan Maksa3in
Miov;yan Antam
Ga-awaragan cor/i[nyr /racryr
gu m,agyn =o.owovrtin gyanki ba36
mannyru parylavylov hamar5 pa3x or6
tycrova/ oro,ovm mu bidi garyna|3 ir
parynbasd a-akylov;ivnu madovxanyl
a3t =o.owovrtin1 Mia3n abacan e5
or xo3x grna3 dal =o.owovrtin artar
gyxova/ku a3s harxin wyrapyryal1
Ha3asdani Hanrabydov;ivnu ir
yrgri ,ahyru ngadi ovnynalow oro6
,yx antamagxil _ovsasdani5 Py6
la-ovsia3i yv Qazaqsdani go.me
gazmagyrbova/ Maksa3in Miov;yan1
Panagxov;ivnnyru sgsan wyro3i,yal
yrgirnyrov nyrga3axovxi[nyrovn hyd1
Ha3asdan angaq hanrabydov;ivn mu
ta-nalen i wyr ovnyxa/ er ir clqavor
cor/ungyru5 or _ovsasdann er5 orovn
hyd g4abahower ir unthanovr a-yv6
dovri ka-ort dogosu7 A3s cor/un;axu
darove dari zcali aj ar2anacra/
er1 Calow Pyla-ovsia3i yv Qaza6
qusdani hyd ovnyxa/ a-yvdovrin` a3s
olordu Ha3asdani darygan dovyal6
nyrov me] ,ad [n[in hamymadov;ivn mu
gu gazmer1
Ha3asdan ir gadara/ panagxov6
;ivnnyrow bidi 3a]o|.i Maksa3in
Miov;yan iravagan antamu ta-nal
oragyal abranknyrov nyra/ovmu yv
arda/ovmu zarcaxnylow1 Ha3asdani
yv Arxaqi hanrabydov;ivnnyrov mi]yv
co3ov;ivn ovnyxa/ paxa-ig a-yvdra6
gan hamagarcu ngadi ovnynalow
Adrbe3jan po.ok nyrga3axovx Qa6
zaqsdani nyrga3axovxi[i xovxmovnkny6
row5 ;e Ha3asdan iravovnk [ovni ir
sahmannyren tovrs a3l havakaga6
nov;yan (Arxaq) madagararyl Mak6
sa3in Miov;yan un2y-a/ dndysagan5
a-yvdragan a-avylov;ivnnyru1 Ha6
3asdani tivanacidagan hamagarci
tibovg badasqanu ,a-a[ivn abdag
mu y.av Adrbe3janagan tivanaci6
dov;yan hasxein1 Maksa3in Miov;ivnu
gu barabi a-yvdragan harxyrow o[
;e sahmana3in qntirnyrow1 Adrbe36
jan ir waja-a/ nav;i yv gazi ,nor6
hiv tiza/ e ,ad my/ covmarnyr7 An
qapa/ e ir harazad =o.owovrtu nav6
;i yv gazi ba,arnyrov gy./ xovxagnyr
nyrga3axnylow1 Gu 3an2nararynk dys6
nyl MAFPi ga3ku www.armen-progres.
com ovr gu dysnek Bydros :yrziyani
Siwilne;4i ar2anacra/ ngaracrov6
;ivnu1
A3=m` Adrbe3jan Ha3asdani Mak6
sa3in Miov;yan antamagxov;yan tem
gadara/ 2aqavyr ararkow wiravor6
va/ cazan mu tar2a/ e5 kanixs
Ha3asdani yv Arxaqi sahmanabah
ha3 zinovornyrov tem hra2cov;ivnnyr
gu gadare1 #ovlisi wyr]avorov;yan
<ar7 e] !^
LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014 • ABAKA • 15
I 3i,adag Siran Syza3i (1903-1973)
Siran Syza (Zarifyan6Kiv’elyan)5 ko3ru panasdy./
Mad;eos Zarifyani5 /na/ e Bolis5 dy.a’oqova/ e Be36
rov; 19206in5 ,r]anavard e MN Colivmbia hamalsaranen
Macisdros Arovysdix wga3aganow5 wyratar2a/ e Be3rov;
1920-in yv sgsa/ e hradaragyl 8Yridasart Ha3ovhi9 bar6
pyra;yr;u1 Y.a/ e martov yv gno] iravovnknyrov ]yrm ba,d6
ban mu1
Syza3i ortin` Wahacn Kiv’elyan5 /racra/ e hrada6
ragyl Syza3i ampo.]agan cor/yru hinc hadornyrow5 yv go[
g\ov..e polor anonx oronk ovnin Syza3en andib crov;ivnnyr
(namag5 badmova/k5 30tova/5 yvln7), paryhajin zanonk
dramatryl Kebek Ka.ak pnago. Syta :ylyanin` hasxe`
(878 Chanoine-Martin , Quebec, QC, G1V 3P9) Hy-7 (418-6517715) gam Wahacn Kiv’elyanin` ( 11505 Dona Dolores Place,
Studio City CA 91604 ) Hy-7 (1-323-848-8190) :
ƉƉĞůĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ
WZK:d ΗW/&Η ;WƐLJĐŚŽƐŽĐŝĂů͕/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕&ŽƌŵĂƟŽŶͿ
ůŝĞŶƚğůĞǀŝƐĠĞ ͗>ĞƐƉƌŽĐŚĞƐĂŝĚĂŶƚƐĞƚ ůĞƵƌƐĂŠŶĠƐ
WŽƐƚĞ͗ /ŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ;ĞͿ ƉƐLJĐŚŽƐŽĐŝĂů
>ĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĠĞ ƐŽŶƚ ĚĞ͗
-^ΖĂƐƐƵƌĞƌ ĚĞ ůΖŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ ĚĞůĂƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ
-KƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĐŚĞƐĂŝĚĂŶƚƐ
-ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĞƚ ŝŶŶŽǀĂƚƌŝĐĞƐƉŽƵƌ ƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐ ƉƌŽĐŚĞƐ ĂŝĚĂŶƚƐĞƚůĞƵƌƐ ĂŝŶĠƐ
-ůĂƌŐŝƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĂǀĞĐ ůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƋƵŝ ƈƵǀƌĞŶƚ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ƉƌŽĐŚĞƐĂŝĚĂŶƚƐ
-ZĠĚŝŐĞƌ ůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐĂŶŶƵĞůƐĞƚ ĚĞƐƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƟŽŶ
-ƐƐŝƐƚĞƌăůΖŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐĚĞƐƉƌŽĐŚĞƐ ĂŝĚĂŶƚƐăĐŽƵƌƚ͕ ăŵŽLJĞŶ Ğƚ ă ůŽŶŐƚĞƌŵĞ
-WƌĠƉĂƌĞƌ ĚĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ͕ĚĞƐĂŶŶŽŶĐĞƐ͕ĚĞƐƉĂŵƉŚůĞƚƐĞƚ ĚĞƐŽƵƟůƐĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐƉŽƵƌĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ
ăůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ
-ƵƚƌĞƐƚąĐŚĞƐĐŽŶŶĞdžĞƐ
>Ă ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĠĞ ĚĞǀƌĂ ͗
-ǀŽŝƌ ƵŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ ƐĐŝĞŶĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͕ ƚƌĂǀĂŝůƐŽĐŝĂůŽƵ ĞŶ ƌĞůĂƟŽŶ Ě͛ĂŝĚĞ͕ĞƚͬŽƵĚĞ ů͛ĞdžƉĠƌŝĞŶĐĞ
ĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞƐŽĐŝĂů
-ǀŽŝƌƵŶĞ ƚƌğƐďŽŶŶĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĞƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŽīĞƌƚƐƉĂƌůĞƐ^^^ ĞƚůĞƐĚŝǀĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐǀŝƐĂŶƚ
ăĂůůĠŐĞƌ ůĞƐĚŝĸĐƵůƚĠƐĚĞƐƉƌŽĐŚĞƐĂŝĚĂŶƚƐ͘
-ƚƌĞ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ĞƚĐĂƉĂďůĞĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ĚĞĨĂŝƌĞ ĚĞƐƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ͕ĚĞ ĮdžĞƌĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐ͕
Ğƚ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ĚĞƐ ƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƟŽŶ Ğƚ ĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐ
“arizi Ha3yru777
-dƌĂǀĂŝůůĞƌ ĚĂŶƐƵŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
<ar7 e] $6en
-ƚƌĞ ŇĞdžŝďůĞĞƚ ƉŽůLJǀĂůĞŶƚĞ
-DĂŠƚƌŝƐĞƌ ůĞĨƌĂŶĕĂŝƐŽƌĂů ĞƚĠĐƌŝƚ
-WĂƌůĞƌ ĂƌŵĠŶŝĞŶ ĞƐƚ ƵŶ ĂƚŽƵƚ
-ǀŽŝƌƵŶĞ ǀŽŝƚƵƌĞ ĞƐƚ ƵŶ ĂƚŽƵƚ͘
WŽƵƌ ĚĞ ƉůƵƐĂŵƉůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ ǀĞƵŝůůĞnjĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ͗
EĂƌŽĚ KĚĂďĂƐŝLJĂŶ͕
ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ͕ ^ĞƌǀŝĐĞĚĞƐŽƵƟĞŶ ăůĂ ĨĂŵŝůůĞ,ĂLJŽƵŶ
;ϱϭϰͿϮϳϲ-ϵϰϳϵ ƉŽƐƚĞϰ
ŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ͗
ϯϬ ŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉĂƌ ƐĞŵĂŝŶĞ
,ŽƌĂŝƌĞ ŇĞdžŝďůĞ
^ĂůĂŝƌĞă ĚŝƐĐƵƚĞƌ ƐĞůŽŶ ů͛ĞdžƉĠƌŝĞŶĐĞ
WƌŽũĞƚ Ě͛ƵŶ ĂŶ ĂǀĞĐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘
ĂƚĞ ůŝŵŝƚĞƉŽƵƌ ƉŽƐĞƌǀŽƚƌĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͗ ůĞ ϭϬ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ
ŽƵƌƌŝĞů͗ ƐĞƌǀŝĐĞΛŚĂLJĚŽƵŶ͘ĐĂ
#OV<AMADYAN
CEORC GAGOSYANI
(1942-1969
QMPACROV:YAMP`
#agop A7 Gagosyani
Novirova/ wa.amy-ig
arovysdaced yrci[in
Dbacrova/ par2rorag
;ov.;ow Be3rov;i
8Syvan9dbaranin go.me
O.paxyali mahovan
45-amyagin a-i;ow
;o.argova/ e nayv anor
yrcyrov qdasaligu
qorhovrti hamanaqacah Ara
:oranyan 3a3darara/ e7
8Ha3 hama3nku sarsa’ yv
wrtowovm g4abri` dysnylow
zancova/a3in 3anxacor/ov6
;ivnnyru91 An o.]ovna/ e
kivrd =o.owovrtin timatrov6
;ivnu5 or iro.agan cydni
wra3 80cnov;yan 2y-k e a3t
ho.yrovn wra3 abro. polor
=o.owovrtnyrovn hamar91
8Arty0k untovnyli| e5 or
Ha3ox Xy.asbanov;ynen 100
dari ydk mynk dysnynk5 ;e
in[be4s martig gu ‘aq[in
sy’agan ho.yren` qovsa’ylov
a3t[a’ wa3rac yv 3ydatima6
gan ca.a’araq0sov;yan avy6
ri[ hydyvanknyren95 usa/ e
Ara :oranyan1
An nayv go[ ov..a/ e 3i,ylov
ha3yru5 asorinyru5 bondaxi
3o3nyru5 yzidinyru5 alyvinyru
yv kivrdyru5 oronx hala/a/ yn
darpyr yrgirnyrov me]1
:oranyan ha3 hama3nkin go[
ov..a/ e ba,dbanylov Fran6
sa3i krdagan miavorovmnyrov
ta,nagxov;yan go[u` 3anovn
unthanovr ar=eknyrov91
Jon Hyfurn` >arapa.yan777
<ar7 e] !6en
ir hrabaraga/ dysacrova/ q0skin me]` novirova/ .ara6
pa.yan qntirin1
8Grgin gu 3a3dnynk myr xavagxov;ivnu wyr]in mi]atebyrovn
un;axkin zohova/nyrov undaniknyrovn yv wiravornyrovn95 a3sbes
gu sgsi tysbanu ir ha3yren ov.yr2u1
#i,yxnylow YAHG6i Minski qmpagi amyrigaxi hamanaqacah
Je3ms Ovorliki wyr]yrs gadara/ 3a3dararov;ivnu5 or .a6
rapa.yan dacnabu 8a3lyvs sa-yxova/ [e95 Jon Hyfurn gu
,arovnage7 8Yv a3sdy.5 y4v Bakovi mynk go[ g4ov..ynk polorin`
2y-nargylov anhra=y,d ka3lyrov larova/ov;yan novazyxman yv
zinatataru 3arcylov hamar1 Sba-naliknyru yv gar/r h-ydo6
rapanov;ivnu cor/in [yn 0cnyr1 Ha,ovy3artaru yv hydaca3
p-nov;ivnnyru avyli gu t=ovaraxnyn qa.a. lov/ovm cdnylov jam6
pan91 8Zohyrov 3i,adagu 3arcylov lavaco3n mi]oxn e tatryxnyl
paqovmnyru ji,t hima95 gu ,y,de Ha3asdani me] Miaxyal Na6
hancnyrov tysbanu1
16 • ABAKA • LUNDI 1 SEPTEMBRE 2014 - MONDAY SEPTEMBER 1, 2014
Visit ABAKA online, in color,
current and past issues
www.tekeyanmontreal.ca
Ha3asdan777
<ar7 e] !$6en
:A>MANAGAN SBASARGOV:IVN
Funéraille Traditionnel
Monument
Pré-arrangement
5180, rue Salaberry
Montréal, Québec H4J 1J3
Adrbe3jani zinovornyru nyr6
qov=yxin ha3ox sahmana3in
ba,dban tirkyrovn wra3 yv
ha3 zinovornyrov hz0r ba,d6
banov;yan hydyvankow zohyr
dalow ;,naming qo3s dovav
lkylow ir artiagan co3kyrn ov
zenkyru1
A3s 2yvow Adrbe3jan gu ‘or6
2e crc-yl ha3 zinova/ ov=yru
orbeszi 3ar2agovm mu cor/yn
Adrbe3jani dara/kin wra35
yv go[ ov..ylow hama,qarha6
3in hasaragov;yan5 ;e nyr6
qov=o.u Ha3asdann e1
{ynk gar/yr5 or Ha3asdani
tivanacidov;ivnu dy.i da3
Adrbe3jani satranknyrovn1
331-0400
NYRSES DOVRMAN6
ARABYAN
www.komitas.ca
“ariz
)cosdos 2014
Tél. : 514

Documents pareils