NL Digitale Satellietontvanger 2 FR Décodeur

Commentaires

Transcription

NL Digitale Satellietontvanger 2 FR Décodeur
DSR 7121
NL
Digitale Satellietontvanger
2
FR
Décodeur Satellite Numérique
31
EN
Digital Satellite Receiver
59
1
Belangrijk
4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Uw digitale satellietontvanger
Wat zit er in de doos?
Dit heeft u ook nodig
Overzicht digitale satellietontvanger
Overzicht hoofdmenu
Hoe dient u deze handleiding te lezen?
6
6
7
7
8
8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Starten met het apparaat
Afstandsbediening voorbereiden
Aansluiten
Smartcard invoeren
Installeren
9
9
9
10
10
4
Uw digitale satellietontvanger
gebruiken
Televisiekijken
Instellingen
Favorieten
Kinderslot
Tv-scherm
Satellietontvanger
Teletekst
11
11
13
13
13
14
14
14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Uw digitale satellietontvanger nog
beter gebruiken
15
Volledig overzicht digitale
satellietontvanger
15
Volledig overzicht afstandsbediening
16
Favorieten
17
Kinderslot
18
Tv-scherm
19
Satellietontvanger
20
6
6.1
6.2
6.3
Onderhoud
Schoonmaken
Vervanging
Verwijdering
22
22
22
22
7
7.1
7.2
Accessoires en aansluitingen
Aansluiten recorder
Aansluiten audio
23
23
23
5.1
8
Garantie en service
24
9
Technische gegevens
25
10
Veelgestelde vragen
27
11
Woordenlijst
28
12
Index
29
3
NEDER LANDS
Inhoudstabel
1
Belangrijk
Neem de tijd om deze gebruikershandleiding door te nemen voordat u de digitale satellietontvanger
gaat gebruiken.
De handleiding bevat belangrijke informatie en opmerkingen over het gebruik.
Uw oude product verwijderen.
Het product is vervaardigd uit materialen en onderdelen van hoge
kwaliteit, die opnieuw gebruikt kunnen worden.
Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor op een product
of op de verpakking betekent dat het product voldoet aan de Europese
Richtlijn 2002/96/EG.
Stel uzelf op de hoogte van het bij u geldende systeem van inzameling
van elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke voorschriften en zet oude producten niet bij
het huisvuil.
De correcte vernietiging van uw oude producten voorkomt schade aan
milieu en volksgezondheid.
Het recyclingsymbool op verpakkingen en gebruiksaanwijzingen betekent
dat deze onderdelen gerecycleerd kunnen worden.
Zet ze dus niet bij het huisvuil..
Het recyclingsymbool op plastic verpakkingen betekent dat deze
gerecycleerd kunnen worden.
Zet ze dus niet bij het huisvuil.
De groene stip op kartonnen verpakkingen betekent dat PHILIPS
financieel bijdraagt aan de organisatie voor het ”Vermijden en
terugwinning van verpakkingsafval”.
4
Belangrijk
NEDER LANDS
De digitale satellietontvanger is vervaardigd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.Voor
een veilig gebruik dient u de instructies hieronder op te volgen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig.
Gevaarlijk
• De digitale satellietontvanger bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren.
Probeer hem niet te openen. Alle onderhoudswerkzaamheden dienen door vakbekwame
servicecentra te worden uitgevoerd.
• Zorg ervoor dat kinderen geen vreemde voorwerpen in een van de openingen stoppen.
WAARSCHUWINGEN:
• Controleer of de voltage achterop de digitale satellietontvanger overeenkomt met de spanning
van het lichtnet, voordat u het apparaat aansluit.
• Haal altijd eerst alle andere stekkers van de ontvanger voordat u de spanningskabel los haalt.
Kinderen kunnen zichzelf ernstig verwonden, omdat de kabel dan nog onder spanning staat.
• Aanbevolen wordt om bij onweer met bliksem de stekker van de digitale satellietontvanger uit het
stopcontact te halen.
• U dient de voedingskabel te vervangen als deze beschadigd is. Neem altijd contact op met
vakbekwame centra.
• Bescherm de digitale satellietontvanger tegen regen en vocht om brand of elektrische schokken te
voorkomen.
• Plaats de digitale satellietontvanger op een stevige ondergrond. Sluit de ventilatieopeningen niet af
met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
• Plaats de digitale satellietontvanger niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels
of andere apparaten die warmte afgeven. Zet de digitale satellietontvanger niet in de volle zon.
• Zorg ervoor dat er rond de digitale satellietontvanger een vrije ruimte van ongeveer 5 cm
blijft bestaan, zodat de lucht er ongehinderd omheen kan circuleren en oververhitting wordt
voorkomen.
• Hou de hoofdaansluiting aan de achterkant van het apparaat vrij toegankelijk, voor het geval het
apparaat snel moet worden uitgeschakeld.
• Zet geen brandbare voorwerpen (kaarsen, etc.) op de digitale satellietontvanger.
• Plaats geen voorwerpen met een vloeistof, zoals vazen, etc, op het apparaat. De digitale
satellietontvanger mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Gebeurt dit toch, haal
dan de stekker van de digitale satellietontvanger uit het stopcontact en raadpleeg uw verkoper.
Lees ook de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding.
Belangrijk
5
2
Uw digitale
satellietontvanger
Hartelijk dank voor uw aanschaf van dit product,
dat is ontworpen om u vele jaren zonder
problemen van dienst te zijn!
2.1
Wat zit er in de doos?
Digitale satellietontvanger
SCART-kabel
Gebruikershandleiding
Voedingskabel
Afstandsbediening
en 2 batterijen
HDMI-kabel
Pas op
Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn.
Hou de zak buiten het bereik van baby’s en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
6
Uw digitale satellietontvanger
Dit heeft u ook nodig
2.3
Overzicht digitale satellietontvanger
A
B
C
D
NEDER LANDS
2.2
Hoofdunit
A Stand-by
B Status-led
C Navigatieknoppen
D Sensor
E Smartcard-klep
E
Hoofdunit
J
I
A BC D E
FG
Hoofdunit
A
H
Achterkant hoofdunit
A SAT-ingang*
B ETHERNET*
C USB*
D L/R audio* (analoog)
E Tv-SCART*
F Optische digitale audio*
G HDMI*
H Voeding**
I AUX-SCART*
J SPDIF* (digitaal)
*
B
C
D
**
Extra lage voltageveiligheid
Gevaarlijk voltage
Afstandsbediening
A Stand-by
B Navigatietoetsen
C Volume-en zenderbediening
D Alfanumerieke toetsenset
Afstandsbediening
Uw digitale satellietontvanger
7
2.4
Overzicht hoofdmenu
Druk op de knop MENU om naar het
hoofdmenu te gaan.
Druk op de knop OK om het menu
Instellingen te openen:
2.5
Hoe dient u deze handleiding te
lezen?
Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie
die u nodig heeft om:
• alle beschikbare zenders in te stellen
• uw digitale satellietontvanger correct te
gebruiken
leder symbool hieronder heeft een specifieke
betekenis.
Gevaarlijk
Dit beschrijft situaties die een letsel of overlijden
kunnen veroorzaken.
Waarschuwing
Dit beschrijft handelingen die schade aan het
product kunnen veroorzaken.
Gebruik de pijltjestoetsen / om tussen
de verschillende opties te navigeren.
Druk op de knop OK om uw keuze te
bevestigen.
Druk op CH +/- om de zenders
rechtsboven in het scherm te doorlopen.
Opmerking
Zie hoofdstuk 5 voor een compleet menu
overzicht.
8
Pas op
Dit beschrijft handelingen die nodig zijn om
gevaarlijke of illegale situaties te vermijden.
Opmerking
Extra informatie.
Tip
Informatie die handig is om te weten maar niet
essentieel voor de taak (bijvoorbeeld informatie
over alternatief gebruik).
Uw digitale satellietontvanger
Starten met het apparaat
Dit hoofdstuk beschrijft de basisstappen
waarmee u kunt starten.
3.1
HDMI/SCART-aansluiting
NEDER LANDS
3
Satellietontvanger
Kabel van de
schotelantenne
Afstandsbediening voorbereiden
Televisietoestel
Open de batterijbehuizing.
Plaats de twee meegeleverde batterijen in de
behuizing conform de aanwijzingen (+/-).
Sluit de batterijbehuizing.
Opmerking
Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de
afstandssensor op het voorpaneel en selecteer
de gewenste functie.
Pas op
Haal geen batterijen door elkaar en laat ze niet
lange tijd in de afstandsbediening zitten zonder
deze te gebruiken.
Doe batterijen niet bij uw huisvuil maar lever
ze in bij een speciaal inzamelpunt. Gooi geen
batterijen in het vuur.
3.2
Aansluiten
Gevaarlijk
Risico voor elektrische schokken!
Zorg dat alle apparaten van de netvoeding
losgekoppeld zijn voordat u aansluitingen
doorvoert.
Starten met het apparaat
Sluit de satellietantennekabel aan vanuit de
LNB naar de SAT IN-aansluiting aan de
achterkant van de digitale satellietontvanger.
Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op
de HDMI-ingang van het televisietoestel
en op de HDMI-aansluiting van de
satellietontvanger.
De bijgeleverde SCART-kabel dient te
worden aangesloten op de SCART-ingang
van het televisietoestel en op de Tv-SCARTaansluiting van de satellietontvanger.
Sluit uw digitale satellietontvanger op
de netvoeding aan door middel van de
bijgeleverde voedingskabel.
Opmerkingen
• Wanneer u uw digitale satellietontvanger
op de netvoeding heeft aangesloten, dient
u een paar seconden te wachten zodat het
apparaat naar stand-by kan schakelen.
• Om via een HDMI-aansluiting digitale
televisie te kunnen bekijken, dient u op
uw televisie de bron te selecteren die
overeenkomt met de HDMI-ingang. Kijk
hiervoor in de gebruikershandleiding van
uw televisie.
• De SCART-kabel dient aangesloten te zijn
om teletekst te kunnen ontvangen.
9
3.3
Smartcard invoeren
Kies de gewenste taal door op de
pijltjestoetsen of , te drukken en
druk dan op de knop OK. De digitale
satellietontvanger controleert automatisch
de signaalkwaliteit.
De smartcard voert u zo in:
• Open het smartcard-klep aan de
rechterkant van het voorpaneel.
• Druk de smartcard zo diep mogelijk in de
sleuf. De rand van de kaart blijft zichtbaar.
Waarschuwing
Voer de smartcard in met de chip naar onderen.
3.4
Installeren
Schakel de ontvanger aan door op de stand-byknop van de afstandsbediening of het voorpaneel
te drukken.
De ontvanger staat aan: de led is groen.
De ontvanger staat in de stand-bystand: de led
is rood.
Tijdens een software-update: de led knippert.
Opmerking
In het geval van een slechte signaalkwaliteit zult
u gevraagd worden om uw kabelaansluitingen
te controleren. Indien het probleem zich
blijft voordoen, nem dan contact op met uw
satellietinstallateur of wijzig de signaalinstellingen.
Hiertoe selecteert u Uitgebreide
signaalinstellingen en drukt u vervolgens op
OK.
Als de signaalkwaliteit goed is, wordt het scherm
Eerste Installatie getoond:
Na de eerste installatie verschijnt het scherm
Taalkeuze:
10
Starten met het apparaat
4
NEDER LANDS
Druk op de knop OK om met het zoeken
naar zenders te beginnen.
Uw digitale
satellietontvanger
gebruiken
Wanneer u uw digitale satellietontvanger
aangesloten heeft, kunt u de afstandsbediening
gebruiken om de meest gebruikte basisfuncties
te bedienen, zoals het aan- en uitzetten van de
ontvanger, het van zender veranderen en het
aanpassen van het volume.
4.1
Wanneer het zoeken voltooid is, zal op het
scherm een lijst van gevonden zenders worden
getoond. U kunt nu genieten van het gebruik van
uw digitale satellietontvanger.
Televisiekijken
Digitale satellietontvanger aanzetten
Om uw digitale satellietontvanger aan te zetten
vanuit stand-by, drukt u op de stand-by-knop van
het voorpaneel of de afstandsbediening.
Opmerking
Gebruikt u uw satellietontvanger niet, zet deze
dan op stand-by en bespaar energie.
Gebruikt u uw satellietontvanger voor lange
tijd niet, trek dan de voedingskabel uit het
stopcontact en bespaar nog meer energie.
Zenderkeuze
Om van zender te veranderen, gebruikt
u CH+/CH- of de cijfertoetsen van de
afstandsbediening.
Selecteer de zender die u wilt kijken door
middel van de pijltjestoetsen of , of de
cijfertoetsen van de afstandsbediening.
Druk op de knop OK om uw keuze te
bevestigen.
Volumebediening
Om het geluidsniveau hoger of lager te zetten,
gebruikt u de volumeknoppen VOL +/-. De
wijziging in volume wordt op het scherm
weergegeven aan de hand van een staafdiagram.
Druk op de knop om het geluid uit (mute) of weer
aan te zetten. Het icoon in de linkerbovenhoek van
het scherm geeft ‘audio mute’ (‘geluid uit’) aan.
Dit icoon verdwijnt na een paar seconden.
Opmerking
Het geluidsniveau kan ook worden aangepast
via uw televisietoestel. Gebruik hiervoor de
afstandsbediening van uw televisie.
Uw digitale satellietontvanger gebruiken
11
Informatiebalk tonen
Wanneer u van zender verandert, wordt de
informatiebalk getoond. Om de balk op een
willekeurig moment te bekijken, drukt u op
INFO. Om de balk te verlaten, drukt u op
EXIT.
Druk op pijltjestoets voor een korte
beschrijving van het volgende programma
voor de gekozen zender.
Druk op de knop OK om uw keuze te
bevestigen.
Taal en ondertiteling
Links van de balk ziet u de lijst met actieve
zenders (Tv- / Radio- / Favorietenlijst). De
huidige zender is geselecteerd.
Zenderlijst
Zo wijzigt u de lijst met actieve zenders:
Druk op de pijltjestoets ◄ om links een
overzicht van de beschikbare lijsten te laten
verschijnen.
Druk op de pijltjestoetsen / om de
gewenste zenderlijst te selecteren.
Druk op OK.
Programma-informatie
Kies uit de lijst actieve zenders de gewenste
zender door middel van de pijltjestoetsen
of .
Druk op de pijltjestoets voor een korte
beschrijving van het huidige programma voor
de gekozen zender (huidige programma).
Kies uit de zenderlijst de gewenste zender
door middel van de pijltjestoetsen of .
Druk op pijltjestoets . Huidige
programma wordt geselecteerd.
Druk op OK.
Gebruik de pijltjestoets om naar Taal en
ondertiteling wijzigen, te gaan en druk op
OK.
Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste
taal en ondertiteling te selecteren.
Opmerkingen
• De beschikbare opties zijn afhankelijk van
het uitgezonden programma.
• U kunt instellen hoe lang de informatiebalk
wordt getoond. Kijk hiervoor in het
hoofdstuk Tv-scherm.
12
Uw digitale satellietontvanger gebruiken
Instellingen
Druk op de knop MENU om naar het
hoofdmenu te gaan.
Druk op OK om het menu Instellingen te
openen. Het menu-onderdeel Favorieten
wordt standaard geselecteerd.
Opmerkingen
• Bij het allereerste gebruik of wanneer u
geen favorietenlijst heeft samengesteld,
zal alleen de optie Nieuwe lijst maken
verschijnen.
• Zie hoofdstuk televisiekijken voor
het bekijken van een zender uit uw
favorietenlijst.
NEDER LANDS
4.2
4.4
Kinderslot
In dit menu kunt u specifieke zenders of
programma’s beveiligen met een code
(Kinderslot). Deze programma’s worden
beschermd met een PIN-code. U kunt deze
alleen bekijken na invoering van de juiste PINcode.
Er zijn vier opties beschikbaar:
• Favorieten
• Kinderslot
• Tv-scherm
• Satellietontvanger
Klik op de gewenste opties door middel van
de pijltjestoetsen / .
Druk op de knop OK om uw keuze te
bevestigen.
Druk op de knop MENU en druk dan op
OK.
Selecteer Kinderslot.
Druk op de knop OK.
Voer de PIN-code in (dit is standaard 0000).
Druk op de knop OK.
4.3
Favorieten
Met deze optie kunt u uw favorietenlijst
samenstellen. Een favorietenlijst bevat alle
zenders die u graag bekijkt.
Druk op de knop MENU en druk dan op
OK. Het menu-onderdeel Favorieten
wordt geselecteerd.
Druk op de knop OK.
Er zijn nu twee opties beschikbaar:
• Bestaande favorietenlijst (indien
aangemaakt).
• Nieuwe lijst maken
Uw digitale satellietontvanger gebruiken
Er zijn twee opties beschikbaar:
• Kinderslot
• PIN-code wijzigen
Opmerking
De optie Leeftijdsblokkering is een toekomstige
optie en zal in latere software update
toegevoegd worden aan dit menu.
13
4.5
Tv-scherm
Met deze optie kunt u diverse tv-instellingen
bepalen.
Druk op de knop MENU en druk dan op
OK.
Klik op Tv-scherm.
Druk op de knop OK.
Er zijn twee opties beschikbaar:
• Technische informatie
• Uitgebreide instellingen
Er zijn vijf opties beschikbaar:
• Menutaal
• Audiovoorkeur
• Ondertiteling
• Info zichtbaar
• Formaat
4.7
Teletekst
Via de tv heeft u toegang tot teletekst. Kijk
hiervoor in de gebruikershandleiding van uw
televisie.
Opmerking
Om teletekst te kunnen kijken, dient u de
televisiebron te selecteren die overeenkomt met
de SCART-verbinding.
4.6
Satellietontvanger
Met deze optie kunt u technische informatie
bekijken en programma’s en software installeren.
De toegang tot deze optie wordt beschermd
door een Master-PIN-code (1234).
Druk op de knop MENU en druk dan op
OK.
Klik op Satellietontvanger.
Druk op de knop OK.
14
Uw digitale satellietontvanger gebruiken
NEDER LANDS
5
Uw digitale
satellietontvanger nog
beter gebruiken
In dit hoofdstuk vindt u een volledige
functiebeschrijving van uw digitale
satellietontvanger.
5.1
A
Volledig overzicht digitale
satellietontvanger
B CD E F
A
B
G
J
C
H
I
I
D
E
F
G
Voorkant satellietontvanger
A - Aanzetten of in stand-bystand zetten
B Status-led
Groen: De ontvanger staat aan
Rood: stand-by-stand
Knippert: bezig met software-update
C Guide - Medio juni 2008 beschikbaar
D Terug - Niet actief
E Led - Niet actief
F Led - Voor later gebruik
G Navigatieknoppen - Omhoog/Omlaag, links/
rechts
OK de selectie bevestigen
H Display (Draadloze sensor)
I Smartcard-klep
H
Achterkant satellietontvanger
A SAT-ingang* - Ingang om de kabel van uw
satellietschotel aan te sluiten
B ETHERNET*
C USB*
D L/R audio* - Links/Rechts analoge geluidsuitgangen
E Tv-SCART* - Uitgang om uw televisietoestel
aan te sluiten
F Optische digitale geluidsuitgang*
G HDMI* - Uitgang om de HDMI-ingang van uw
televisietoestel aan te sluiten
H Voeding** - Uitgang om de netkabel aan te
sluiten
I AUX-SCART* - Uitgang om uw videorecorder
of DVD-speler aan te sluiten
J SPDIF* - Digitale geluidsuitgang
*Extra lage voltageveiligheid
** Gevaarlijk voltage!
Uw digitale satellietontvanger nog beter gebruiken
15
5.2
Volledig overzicht
afstandsbediening
M
N
O
P
Q
A
B
C
D
E
F
G
H
R
I
J
K
L
Afstandsbediening
A - Aanzetten of in stand-by-stand zetten
B MUTE - Geluid uit- of weer aanzetten
C VOD - Niet actief
D HD - Niet actief
E EXIT - Menu/Informatiebalk sluiten
F Navigatieknoppen - Omhoog/Omlaag, links/
rechts
OK : de selectie bevestigen
G Pagina omhoog/omlaag - Niet actief
H Niet actief
I Zender omhoog/omlaag - Selecteer de
volgende of vorige zender
J Alfanumerieke toetsenset
K Fav-knop - Niet actief
L Contextuele toetsen - Niet actief
M MENU - Menu openen
N INFO - Informatiebalk tonen
O RADIO - Niet actief
P GUIDE - Medio juni 2008 beschikbaar
Q BACK- Niet actief
R Volumebediening - Zet het geluidsniveau
hoger / lager
Afstandsbediening
16
Uw digitale satellietontvanger nog beter gebruiken
Favorieten
Druk op de knop MENU en druk dan op
OK. Het menu-onderdeel Favorieten
wordt standaard geselecteerd.
Druk op de knop OK.
Er zijn nu twee opties beschikbaar:
• Bestaande favorietenlijst (indien
aangemaakt).
• Nieuwe lijst maken.
Voer een naam in door middel van de
pijltjestoetsen / / / en druk op de
knop OK.
Wanneer u de naam heeft ingevoerd, drukt u
◄ in totdat u de naam geselecteerd heeft.
Druk op de knop OK.
Opmerkingen
• U kunt maximaal 5 favorietenlijsten
samenstellen.
• De naam voor de favorietenlijst is beperkt
tot 6 karakters.
• Zie hoofdstuk Televisiekijken (zenderlijst)
voor het bekijken van een zender uit uw
favorietenlijst.
Tip
Om een naam aan uw favorietenlijst te
geven, kunt u ook de cijfertoetsen van uw
afstandsbediening gebruiken.
Opmerking
Bij het allereerste gebruik of wanneer u geen
favorietenlijst heeft samengesteld, zal alleen de
optie Nieuwe lijst maken verschijnen.
Een favorietenlijst samenstellen
Klik op Nieuwe lijst maken en druk dan
op OK om een nieuwe favorietenlijst samen
te stellen. Op het scherm verschijnt een
virtueel toetsenbord.
Een zender aan uw favorietenlijst
toevoegen
Gebruik de pijltjestoetsen of om de naam
van de gewenste favorietenlijst te kiezen. Alle
bestaande zenders komen in beeld.
Druk op om naar de zenderlijst te gaan.
Gebruik de pijltjestoetsen of om de
gewenste zender te selecteren.
Druk op de knop OK om de geselecteerde
zender aan uw favorietenlijst toe te voegen.
Wanneer u gereed bent, drukt u op .
Een zender uit uw favorietenlijst
verwijderen
Selecteer de naam van de favorietenlijst en
druk dan op OK.
Druk op .
Selecteer de zender die u wilt verwijderen
door middel van de pijltjestoetsen of .
Druk op de knop OK.
Selecteer het virtueel toetsenbord door op
de pijltjestoets te drukken .
Uw digitale satellietontvanger nog beter gebruiken
Opmerkingen
• De zenderlijst wordt op nummer
gesorteerd.
• Om terug te gaan naar Instellingen, kunt
u de pijltjestoets gebruiken .
17
NEDER LANDS
5.3
Een favorietenlijst verwijderen
Selecteer de naam van de favorietenlijst en
druk dan op OK.
Selecteer Verwijderen door middel van de
pijltjestoetsen of .
Druk op de knop OK.
Een favorietenlijst hernoemen
Selecteer de naam van de favorietenlijst en
druk dan op OK.
Selecteer Hernoemen door middel van de
pijltjestoetsen of .
Druk op de knop OK.
Ga te werk zoals aangegeven onder Een
favorietenlijst samenstellen.
Opmerking
Het is niet mogelijk om met de
afstandsbediening een zendernummer aan te
geven. Alleen de pijltjestoetsen of kunnen
hier gebruikt worden.
5.4
Druk op de knop OK. De zenderlijst
verschijnt.
Selecteer een zender door middel van de
pijltjestoetsen of .
Om de geselecteerde zender te blokkeren
drukt u op de knop OK.
De zender wordt geblokkeerd. Steeds wanneer
u de zender selecteert, zal er een hangslot
verschijnen.
Kinderslot
Opmerking
BIj eerste installatie is het kinderslot nog niet
ingesteld. Alle zenders zijn onbeveiligd en kunnen
door iedereen worden bekeken.
Kinderslot op een zender activeren
Druk op de knop MENU en druk dan op
OK.
Selecteer op Kinderslot.
Druk op de knop OK.
Voer de PIN-code in (dit is standaard 0000).
Druk op de knop OK. Het kinderslot
wordt geselecteerd.
Om een geblokkeerde zender te bekijken, dient u:
Naar het PIN-code invoer scherm te gaan
door middel van de pijltjestoetsen of .
Op de knop OK te drukken.
De PIN-code van het kinderslot in te voeren.
Op de knop OK te drukken.
Opmerking
De PIN-code is standaard 0000.
18
Uw digitale satellietontvanger nog beter gebruiken
Er zijn drie opties beschikbaar.
• Engels
• Frans
• Nederlands
NEDER LANDS
PIN-code wijzigen
Klik op PIN-code wijzigen.
Druk op de knop OK.
Informatiebalk zichtbaar
De optie bepaalt hoe lang de Informatiebalk in
beeld blijft. Er zijn drie opties beschikbaar:
• 3 seconden
• 5 seconden
• 8 seconden
Voer de Huidige PIN-code in. Wanneer
u deze nog nooit gewijzigd heeft, is de
standaardwaarde 0000.
Voer de Nieuwe PIN-code in.
Voer nogmaals de nieuwe pin-code in bij
Bevestig PIN-code.
Druk op de knop OK om uw keuze te
bevestigen.
5.5
Tv-scherm
Met deze optie kunt u diverse tv-instellingen
bepalen.
Druk op de knop MENU en dan op de
knop OK.
Klik op Tv-scherm.
Druk op de knop OK.
Audiovoorkeur
Er zijn drie talen beschikbaar:
• Engels
• Frans
• Nederlands
Ondertiteling
Er zijn drie ondertiteltalen beschikbaar:
• Engels
• Frans
• Nederlands
Om de ondertiteling uit te zetten, selecteert u
Geen ondertitel.
Formaat
Er zijn twee televisieschermformaten
beschikbaar:
• 4:3
• 16:9
Opmerking
De geselecteerde taal is standaard de taal die bij
de eerste installatie werd ingesteld.
Wanneer u uw tv-instellingen heeft bepaald,
klik dan op Bevestigen met de pijltjestoetsen
of , en druk op OK.
In dit menu zijn vijf opties beschikbaar.
Menutaal
Uw digitale satellietontvanger nog beter gebruiken
19
5.6
Satellietontvanger
Druk opnieuw op de knop OK om het
zoeken te starten.
U dient dezelfde handelingen uit te voeren als bij
Opmerking
de eerste installatie. Zie voor meer informatie
Voor toegang tot dit menu wordt om de
het hoofdstuk Installeren.
Master-PIN-code (1234) gevraagd.
Nieuwe software downloaden
Druk op de knop MENU en dan op de knop OK.
Selecteer deze optie door middel van de
pijltjestoetsen
Klik op Satellietontvanger.
of , of en druk dan op
OK om het downloaden te starten.
Druk op de knop OK.
Voer de Master-PIN-code in en druk dan
op OK.
Technische informatie
Deze optie biedt technische informatie over
uw digitale satellietontvanger (softwareversie
van de satellietontvanger, signaal, smartcard).
Uitgebreide instellingen
Indien u over een HDMI-aansluiting beschikt,
zijn er vier opties beschikbaar.
Bevestig de download en wacht totdat de
digitale satellietontvanger klaar is met het
opnieuw opstarten.
Handmatig zoeken
Klik op Nieuwe zenderlijst inladen en
druk dan op OK. Nieuwe zenderlijst
inladen wordt geselecteerd.
Druk op de knop OK.
20
Uw digitale satellietontvanger nog beter gebruiken
Selecteer deze optie door middel van de
pijltjestoetsen of .
Druk op de knop OK.
Gebruik de pijltjestoetsen of om
de audio naar achteren of naar voren
te verschuiven en zo de video te
synchroniseren.
Druk op de knop OK om te bevestigen.
NEDER LANDS
Fabrieksinstellingen
U kunt alle instellingen gemakkelijk terugzetten
naar de fabrieksinstellingen. Alle door u
veranderde instellingen worden dan teruggezet
naar de standaardinstellingen zoals bij de eerste
installatie.
Alle favorietenlijsten zullen bijvoorbeeld worden
verwijderd.
Opmerkingen
• Indien u over een SCART-aansluiting
beschikt, is de HD-audio niet beschikbaar.
• HD-audio is nuttig wanneer u beschikt
over een HDMI-aansluiting op uw
televisietoestel en een SPDIF-aansluiting op
uw geluidsapparatuur.
Bevestig de fabrieksinstellingen door middel
van de pijltjestoetsen.
HD Audio
Met deze optie kan de SPDIF-audio worden
gesynchroniseerd met de HDMI-video.
Selecteer deze optie door middel van de
pijltjestoetsen of .
Druk op de knop OK om met het Audio
verschuiven te beginnen.
Uw digitale satellietontvanger nog beter gebruiken
21
6
Onderhoud
6.1
Schoonmaken
Gebruik voor het schoonmaken een zachte,
vochtige doek (geen natte doek). Gebruik nooit
schuurlinnen of spuitbussen.
6.2
Vervanging
De digitale satellietontvanger bevat geen
onderdelen waarop de gebruiker onderhoud
dient te plegen. Probeer de satellietontvanger
niet te openen. Alle onderhoudswerkzaamheden
dienen door vakbekwame servicecentra te
worden uitgevoerd.
6.3
Verwijdering
Uw product is vervaardigd uit materiaal
en onderdelen van hoge kwaliteit, die voor
hergebruik kunnen worden gerecycled.
Informeer naar de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische apparaten bij u in
de buurt.
Neem de lokale regelgeving in acht en plaats uw
oude apparaten niet bij het gewone huisvuil. Een
juiste verwijdering van uw oude product helpt
mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid te voorkomen.
22
Onderhoud
Accessoires en
aansluitingen
7.1
Aansluiten recorder
Recorder
NEDER LANDS
7
7.2
Aansluiten audio
Satellietontvanger
Satellietontvanger
Digital audio-uitrusting
Sluit een SCART-kabel aan op de AUX-SCARTaansluiting aan de achterkant van de digitale
satellietontvanger en op SCART-ingang EXT1
van de recorder.
Waarschuwing
Om digitale televisie te kunnen opnemen,
dient u ervoor te zorgen dat de digitale
satellietontvanger aan staat.
Optie A – Optische digitale aansluiting
Uw geluidsapparatuur is voorzien van een
optische digitale geluidsingang:
Sluit de ♫ OPT-geluidsuitgang van de digitale
satellietontvanger aan op de desbetreffende
geluidsingang van uw geluidsapparatuur
door middel van een optische kabel (niet
meegeleverd).
Raadpleeg de gebruikershandleiding van
uw geluidsapparatuur om de juiste digitale
geluidsuitgang te kiezen.
Optie B – Elektrische digitale aansluiting
Sluit de SPDIF-uitgang van de digitale
satellietontvanger aan op de desbetreffende
ingang van uw geluidsapparatuur door middel
van een enkele CINCH-kabel (niet meegeleverd).
Raadpleeg de gebruikershandleiding van
uw geluidsapparatuur om de juiste digitale
geluidsingang te kiezen.
Accessoires en aansluitingen
23
8
Garantie en service
Geachte klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit
product. Met betrekking tot de garantie die op
dit product van toepassing is, verwijzen wij u
naar de website van uw satellietprovider. Mocht
u niet over een internetaansluiting beschikken,
neem dan contact op met de leverancier/
verkoper van de satellietontvanger
24
Garantie en service
Technische gegevens
Dit product is geproduceerd conform de
Europese richtlijnen 95/47/EG en 2002/21/EG.
Het product is conform de volgende richtlijnen
van de Europese Raad: 2006/95/EEG and 89/336/
EEG.
Tuner DVB-S2
• Ingangsconnector: IEC 169-24 Contrastekker
• RF-ingang:
950-2150 MHz, 75 Ω
- 25 dBµV tot –65 dBµV
• Diseqc 1.1
• LNB voeding 13/18v, 400mA max
• Bandschakelaar 22 kHz
• DVB-S2
Ontvangst-demodulatie
• Demodulatie QPSK en 8PSK
• Symbol Rate MCPC, SCPC
2 – 45 Msps
• Codesnelheid1/2 tot 9/10
Videodecoder
• MPEG2 DVB [email protected] (SD)
• MPEG2 DVB [email protected] (HD)
• MPEG4 AVC [email protected] (H264 SD)
• MPEG4 AVC [email protected] (H264 HD)
• Videoformaat
4:3 en 16:9
• Resolutie tot max 1080i (1920x1080)
• Graphic engine
Geluidsdecoder
• CD ISO/IEC 13818-3 conform
• MPEG-1, niveau I, II en III
• MPEG4-AAC Hoge efficiëntie
• Stand: Mono, Stereo, Joint stereo
• MacroVision 7.1
Systeem voor applicatieonderdelen
• Processor STi7101
ST40, 32 bits RISC
@266MHz, >400 MIPS
• DDRAM - CPU/Video 128 MB
Technische gegevens
• DDRAM Video 32 MB
• Flash geheugen 32 MB
• EEPROM geheugen 32 kB of gesimuleerd in
Flash memory
NEDER LANDS
9
Aansluitingen
• Tv-SCART
Uitgang: CVBS of RGB / Snelle onderdrukking
Volume geluidsregeling L/R, Langzame
onderdrukkingsuitgangen
• VCR SCART
Ingang: CVBS of RGB / Snelle onderdrukking,
Langzame onderdrukking, geluid L/R
Uitgang: CVBS, Audio L/R
• Audio cinch
HiFi audio L / R
Digital audio down-mix AC3
• 1 x HDMI / HDCP
• 1 x Smartcardlezer
Type ISO 7816 1-3
• 1 x S/P-DIF (Optisch)*
Datainvoer/-uitvoer
• USB2.0 host*
• Ethernetpoort 10/100BT*
Beveiliging
• BGA-chip voor Flash en Chipset
• (E)JTAG onbruikbaar gemaakt bij
fabrieksproces
• Flash conform ACS-beveiliging
• Chipset conform ACS-beveiliging
Voorpaneel
• 3 leds, 8 knoppen
• viercijferig groen scherm
• IR-sensor
• 1 x smartcardlezer achter deurtje
Achterpaneel
• 1 x F Contrastekker (SAT in)
• 2 x SCART’s (TV,VCR)
• 1 x HDMI
• 2 x RCA audio (HiFi L+R)
• 1 x S/P-DIF (Coax Digitaal geluid)
• 1 x S/P-DIF (Optisch)*
25
• 1 x USB2.0 “A” type*
• 1 x Ethernetpoort*
Accessoires
• Gebruikershandleiding
• Afstandsbediening
• 2 batterijen
• 1 SCART-kabel
• 1 HDMI-kabel
• Voedingskabel
Diversen
• Temperatuurbereik (°C)
Functioneert +05°C to +45°C
Opslag -20°C tot +60°C
• Netspanning: 230 V ac +/- 10%, 50 Hz
• Gewicht
Satellietontvanger #1,75 kg
Inclusief verpakking 2,8 kg
• Afmetingen:
Product 360 x 220 x 55 mm
Verpakking 480 x 290 x 120 mm
• Kleur:
Product-zilverkleur
Softwarespecificaties
Operationeel systeem
• OS21
Software downloader
• DVB SSU-beveiligde downloader
Voorwaardelijke toegang
• Mediaguard
Middleware
• Netwerkpakket voor operator ID’s 106, 108
en 109
EPG
• NAGRA-gids
Opmerking
*Het mechanische ontwerp en specificaties
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden
26
Technische gegevens
Veelgestelde vragen
Dit hoofdstuk beschrijft de meest gestelde
vragen en antwoorden over uw digitale
satellietontvanger.
Aansluiting
Het decodermenu is zichtbaar op het
scherm maar er is geen ontvangst.
Controleer de installatie.
Beeld vertoont blokvorming
Controleer uw schotelinstallatie en wees
verzekerd van een optimaal signaal.
Het beeld is niet scherp en de tekst op het
scherm is moeilijk leesbaar
• Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
televisie.
• Gebruik de SCART-kabel die is meegeleverd
met de digitale satellietontvanger.
Opbouw
De led op het voorpaneel licht niet op.
• Controleer of de stekker goed in het
stopcontact zit. Haal deze stekker eruit en
steek hem er weer in om er zeker van te
zijn dat hij op de goede plek zit.
• Controleer of er wel spanning staat op het
stopcontact.
Het lukt niet om met de
afstandsbediening de digitale
satellietontvanger te bedienen
• Zorg dat de digitale satellietontvanger aan
staat.
• Zorg ervoor dat u uw afstandsbediening
op het voorpaneel van de digitale
satellietontvanger richt.
• Controleer de batterijen in uw
afstandsbediening.
U kunt niet alle zenders vinden die
volgens u beschikbaar zouden moeten zijn.
Probeer de digitale satellietontvanger opnieuw
in te stellen door de desbetreffende stappen uit
het hoofdstuk Installeren te volgen.
Veelgestelde vragen
Als u nog steeds zenders mist, neem dan contact
op met uw satellietprovider.
Sommige TV- en/of radiostations kunnen
soms niet ontvangen worden.
Deze diensten worden niet 24 uur per dag
uitgezonden en kunnen soms niet beschikbaar
zijn. Het is ook mogelijk dat u geen abonnement
heeft op een zender waardoor u geen ontvangst
heeft. Dit is geen storing.
Installatie
Er is geen geluid of beeld maar de led in
het voorpaneel is groen verlicht.
• Controleer de aansluitingen in het
stopcontact en de digitale satellietontvanger.
• Druk een of twee keer op de stand-by-knop
op de afstandsbediening.
• Controleer de SCART en/of HDMIaansluitingen.
Het beeld lijkt bij sommige zenders
uitgerekt of ingedrukt.
Controleer de instelling Tv-formaat van uw
digitale satellietontvanger. Als u beschikt over
een breedbeeldtelevisie, dient u wellicht ook
de instellingen van uw televisie te controleren.
Omdat het beeldformaat wordt beheerd door
de digitale satellietontvanger, dient u uw televisie
op “vol formaat” of een vergelijkbare instelling
in te stellen (raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw televisietoestel).
PIN-code
U bent uw PIN-code kwijt.
Voer een reset naar de fabrieksinstellingen
uit om de PIN-code terug te zetten op de
standaardwaarde.
Opmerking
Als geen van de bovengenoemde
aanbevelingen lijkt te werken, probeer dan uw
satellietontvanger uit en weer aan te zetten
(stekker uit stopcontact trekken). Probeer nooit
uw satellietontvanger zelf te repareren.
27
NEDER LANDS
10
11
Woordenlijst
Analoge audio
Geluid dat niet numeriek is omgezet. Analoog
geluid is beschikbaar vanuit de LINKS/RECHTS
geluidsuitgangen. De rode en witte aansluitingen
sturen geluid door twee kanalen, links en rechts.
Decoderen/coderen
Veel televisiezenders zijn gecodeerd.Voor het
decoderen heeft u speciale smartcards nodig
die door de verschillende aanbieders van
betaaltelevisie worden geleverd.
Digitale audio
Geluidssignaal dat in numerieke waarden is
omgezet. Digitaal geluid is beschikbaar wanneer
u de DIGITALE AUDIO OUT COAXIAL
gebruikt. Deze aansluiting stuurt geluid via
meerdere kanalen, in plaats van slechts twee
zoals bij analoge audio.
Dolby Digitaal
Een surround-geluidssysteem dat is ontwikkeld
door Dolby Laboratories en dat maximaal zes
kanalen met digitale audio bevat (links en rechts
vooraan, surround links en rechts, midden en
subwoofer).
DVB
Digital Video Broadcasting (digitale videouitzending)
HDMI
De ‘High-Definition Multimedia Interface’ is
een audio/video-aansluitingsinterface onder
vergunning voor het overbrengen van HDTVstreams.
Lengte-hoogteverhouding
Dit betreft de lengte-hoogteverhouding van
televisieschermen. De verhouding van een
standaardtelevisie is 4:3, terwijl de verhouding
van een HD- of breedbeeldtelevisie 16:9 is.
Met dit breedschermformaat kunt u op een
standaardscherm van 4:3 naar een beeld kijken
met breder perspectief.
PIN-Code
Een viercijferige code die gebruikt wordt
om de toegang tot bepaalde programma’s te
voorkomen (kinderslot).
SCART Loop-through
Functie t.b.v. een automatische signaal-bypass
voor het bekijken van een VCR- of DVD-speler/
recorder, aangesloten op SCART EXT2.
SDTV
Standard Definition Television (standaard
televisiesignaal).
Smartcard
Kaart die in de ontvanger moet worden
gestoken. Deze wordt geleverd door de
aanbieder van betaaltelevisie waar u een
abonnement heeft genomen.
HDTV
High Definition Television is een digitaal televisieuitzendsysteem met een hogere resolutie dan
die van conventionele televisiesystemen
HD-geschikt of volledige HD
De capaciteit van televisieontvangers om
beelden van hoge definitie weer te geven.
28
Woordenlijst
NEDER LANDS
12
Index
Aansluiten
Basisaansluiting, 9
Afstandsbediening
Afstandsbediening gebruiken, 16
Afstandsbediening voorbereiden, 9
Digitale satellietontvanger aanzetten, 11
Favorietenlijst
Favorietenlijst hernoemen, 18
Favorietenlijst samenstellen, 17
Favorietenlijst verwijderen, 18
Zender aan uw favorietenlijst toevoegen, 17
Zender uit uw favorietenlijst verwijderen, 17
Informatiebalk, 12
Informatiebalk tonen, 12
Installeren
Eerste installatie, 10
Zoekstoring, 10
Kinderslot, 13
Leeftijdsblokkering, 19
PIN-code wijzigen, 19
Smartcard invoeren, 10
Taal en ondertiteling, 12
Teletekst, 14
Televisiekijken, 11
Tv-scherm instellen, 14
Volumebedienen, 11
Zender
Zenderlijst, 12
Zenderlijst opnieuw zoeken, 20
Zender selecteren, 11
Index
29
7.1
7.2
Branchement d’un enregistreur
Branchement audio
51
51
1
Important
32
8
Garantie et service
52
2
2.1
2.2
2.3
34
34
35
9
Caractéristiques techniques
53
10
Questions fréquentes (FAQ)
55
35
36
36
11
Glossaire
56
2.4
2.5
Votre décodeur satellite numérique
Contenu du carton
Autre équipement nécessaire
Présentation du décodeur satellite
numérique
Présentation du menu principal
Au sujet de ce mode d’emploi
12
Index
57
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Premiers pas
Préparer la télécommande
Branchement
Insérer la carte à puce
Installer
37
37
37
38
38
4
Utilisation de votre décodeur
satellite numérique
Regarder la télévision
Réglages
Favoris
Contrôle parental
Affichage TV
Décodeur
Télétexte
40
40
41
41
42
42
42
42
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.3
5.4
5.5
5.6
Utilisation avancée de votre
décodeur satellite numérique
43
Présentation détaillée de votre décodeur
satellite numérique
43
Présentation détaillée de votre
télécommande
44
Favoris
45
Contrôle parental
46
Affichage TV
47
Décodeur
48
6
6.1
6.2
6.3
Maintenance
Nettoyage
Remplacement
Recyclage
50
50
50
50
7
Accessoires et branchements
50
5.1
5.2
31
F R A NC A I S
Table des matières
1
Important
Prenez le temps de lire ce mode d’emploi avant d’utiliser ce décodeur satellite numérique.
Ce manuel contient des informations importantes concernant le fonctionnement de votre appareil.
Recyclage de votre ancien appareil.
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle
sur roues barrée d’une croix, ceci signifie qu’il tombe sous le coup de la
Directive CE 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner auprès de votre commune sur le système de tri
sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.
Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne pas jeter vos
appareils hors d'usage à la poubelle comme des déchets ménagers
normaux. La mise au rebut de votre ancien appareil contribue à prévenir
des conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la
santé.
Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton
d’emballage et sur le mode d’emploi signalent que ces composants
peuvent être recyclés.
Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers
normaux.
Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments
d’emballage en matière plastique signale que ces composants sont
recyclables.
Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers
normaux.
Le « Point Vert » qui figure sur l’emballage en carton signifie que PHILIPS
verse une cotisation financière à l'organisme « Avoidance and Recovery
of Packaging waste ».
32
Important
Danger
• Le décodeur satellite numérique ne contient aucun composant dont l’utilisateur pourrait assurer
seul la maintenance. N’essayez pas de l’ouvrir. Toute opération de maintenance doit être effectuée
par des services qualifiés.
• Veillez à ce que les enfants ne placent aucun corps étranger dans les ouvertures.
Attention
• Avant de brancher le décodeur sur le secteur, vérifiez que la tension corresponde à celle indiquée
à l’arrière du décodeur. Si la tension du secteur est différente de celle du décodeur, consultez
votre revendeur.
• Si vous débranchez le décodeur du secteur, veillez à le déconnecter de la prise murale et non
uniquement de la prise de courant alternatif située à l’arrière de l’appareil. Le câble restant sous
tension, les enfants peuvent se blesser avec l’extrémité libre.
• Il est recommandé de débrancher le décodeur en cas d’orage.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé. Consultez systématiquement un
centre qualifié.
• Pour prévenir tout risque d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas le décodeur aux
intempéries ou à l‘humidité.
• Le décodeur satellite numérique doit être installé sur une surface stable et les ouïes d’aération
ne doivent pas être obstruées par des objets tels que des journaux, une nappe ou des rideaux par
exemple.
• N’installez pas le décodeur à proximité d’une source de chaleur telle qu’un radiateur, un fourneau
ou tout autre appareil dégageant de la chaleur. Protégez-le de l’ensoleillement direct.
• Lors de l’installation du décodeur, veillez à laisser un espace d’environ 5 cm autour de l’appareil
afin de permettre à l’air de circuler librement et empêcher ainsi tout phénomène de surchauffe.
• Veillez à ce que la prise située à l’arrière de l’appareil reste accessible dans l’éventualité où un
arrêt d’urgence serait nécessaire.
• Ne placez aucun objet inflammable sur le décodeur (bougies, ect).
• Aucun objet contenant un liquide (comme un vase par exemple) ne doit être placé sur l’appareil.
Le décodeur ne doit jamais être mouillé ou éclaboussé. Si tel était le cas, débranchez votre
décodeur et consultez votre revendeur.
Consultez également les précautions décrites dans ce mode d’emploi.
Important
33
F R A NC A I S
Votre décodeur satellite numérique a été fabriqué dans le respect des normes de sécurité en
vigueur, mais il convient de suivre les instructions ci-dessous pour l’utiliser en toute sécurité.
Conservez ces informations pour pouvoir vous y référer plus tard.
2
Votre décodeur satellite
numérique
Nous vous remercions d’avoir acheté cet
appareil qui a été conçu et fabriqué pour une
utilisation optimale dans la durée.
2.1
Contenu du carton
Décodeur satellite numérique
1 câble péritel
Mode d’emploi
1 Télécommande et
2 piles
1 cordon d’alimentation
Câble HDMI
Avertissement
Les sacs en plastique peuvent être dangereux.
Pour éviter tout risque d’étouffement, ne pas laisser le sac à la portée des enfants.
34
Votre décodeur satellite numérique
Autre équipement nécessaire
F R A NC A I S
2.2
2.3
Présentation du décodeur satellite numérique
Boîtier principal
A Touche marche/arrêt
B Voyant d’état
C Touches de navigation
D Capteur
A
B
C
D
E
E Compartiment pour carte à puce
Panneau avant
Face arrière du boîtier principal
J
A Entrée SAT*
I
B ETHERNET*
C USB*
D G/D audio* (analogique)
E Prise péritel TV *
A BC D E F G
H
F Entrée audio numérique optique*
Face arrière
G HDMI*
H Alimentation**
I Prise péritel AUX*
A
J SPDIF* (digital)
*
B
C
D
**
Très basse tension de sécurité
Tension présentant un danger
Télécommande
A Touche marche/arrêt
B Touches de navigation
C Contrôle du volume/chaîne
D Clavier alphanumérique
Télécommande
Votre décodeur satellite numérique
35
2.4
Présentation du menu principal
Appuyez sur la touche MENU pour accéder
au menu principal.
Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le
menu Réglages :
2.5
Au sujet de ce mode d’emploi
Ce manuel contient toutes les informations dont
vous avez besoin pour :
• installer les chaînes disponibles
• utiliser correctement votre décodeur
Tous les symboles ci-dessous ont une
signification particulière.
Danger
Décrit des cas de blessures graves ou mortelles.
Mise en garde
Décrit des situations susceptibles d’endommager
l’appareil.
Avertissement
Décrit les actions requises pour éviter les
situations dangereuses ou déconseillées
Utilisez les touches / pour naviguer
dans les différentes options.
Remarque
Autres informations.
Appuyez sur la touche OK pour valider
votre choix.
Conseil
Informations utiles mais non indispensables.
Par exemple, des informations présentant une
alternative.
Appuyez sur la touche CH +/- pour
naviguer dans les chaînes visibles dans le coin
supérieur droit de l’écran.
Remarque
Pour une présentation détaillée du menu,
reportez-vous au chapitre 5.
36
Votre décodeur satellite numérique
Premiers pas
Dans ce chapitre, vous trouverez des
informations utiles pour commencer à vous
familiariser avec l’appareil.
Connexion HDMI/SCART
Décodeur satellite
Câble de
l’antenne
F R A NC A I S
3
Téléviseur
3.1
Préparer la télécommande
Retirez le couvercle du compartiment à piles.
Insérez les deux piles fournies selon les
indications (+/-) situées à l’intérieur du
compartiment.
Fermez le compartiment à piles.
Remarque
Dirigez la télécommande directement vers
le capteur situé sur le panneau avant et
sélectionnez la fonction souhaitée.
Avertissement
Ne mélangez pas les piles et ne les laissez pas de
manière prolongée dans la télécommande sans
l’utiliser.
Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle
avec vos déchets ménagers mais doivent être
remises à un point de collecte de piles usagées.
Ne les jetez pas au feu.
3.2
Branchez le câble de l’antenne satellite
murale à la prise SAT IN située à l’arrière
de votre décodeur satellite numérique.
Branchez le câble HDMI fourni à l’entrée
HDMI de votre téléviseur et à la prise
HDMI située à l’arrière de votre décodeur.
Branchez le câble péritel fourni à l’entrée
péritel de votre téléviseur et à la prise
péritel TV située à l’arrière de votre
décodeur.
Raccordez votre décodeur satellite
numérique au secteur à l’aide du cordon
d’alimentation fourni.
Remarques
• Une fois votre décodeur branché sur le
secteur, attendez quelques secondes pour
que l’appareil passe en mode veille.
• Pour regarder la télévision avec une
connexion HDMI, allumez votre téléviseur
sur la source correspondant à l’entrée
HDMI. Consultez le mode d’emploi de
votre téléviseur.
Branchement
Danger
Risque d’électrocution !
Veillez à ce que tous les appareils soient hors
tension avant d’effectuer tout branchement.
Premiers pas
37
3.3
Insérer la carte à puce
Pour insérer la carte à puce :
• Ouvrez le compartiment à carte à puce
situé sur le côté droit du panneau avant.
• Insérez au maximum la carte dans son
emplacement. L’extrémité de la carte dépasse
de son emplacement.
Lors de la première installation, l’écran Choix
du langage apparaît:
Sélectionnez la langue souhaitée en utilisant
les touches ou , puis appuyez sur la
touche OK. Le décodeur satellite numérique
vérifie automatiquement la qualité du signal.
Mise en garde
Insérez la carte en prenant soin d’orienter la
puce vers le bas.
3.4
Installer
Allumez votre décodeur en appuyant sur se
trouvant sur la télécommande ou sur le panneau
avant.
Le décodeur est en marche :
la LED est verte.
Le décodeur se trouve en mode veille :
la LED est rouge.
Pendant une mise à jour du logiciel :
la LED clignote.
38
Remarque
En cas de signal faible, vous serez invité à vérifier
vos branchements. Si le problème persiste,
appelez l’Assistance technique TéléSAT ou
modifiez les paramètres de signal. Pour ce faire,
sélectionnez Modifier les Paramètres du
signal, puis appuyez sur OK.
Premiers pas
Une fois la recherche terminée, la liste des
chaînes trouvées apparaîtra à l’écran.Vous
pouvez désormais utiliser votre décodeur
satellite numérique.
F R A NC A I S
Si le signal est suffisant, la fenêtre Première
Installation apparaît.
Appuyez sur la touche OK pour démarrer la
recherche des chaînes.
Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez
regarder à l’aide des touches ou
ou à l’aide des touches numériques de la
télécommande.
Appuyez sur la touche OK pour valider
votre choix.
Premiers pas
39
4
Utilisation de votre
décodeur satellite
numérique
Une fois votre décodeur satellite numérique
branché, utilisez la télécommande pour activer
les fonctions de base les plus fréquemment
utilisées, comme la mise sous et hors tension, le
changement des chaînes et le réglage du volume.
4.1
Regarder la télévision
Réveil de votre décodeur satellite
numérique
Pour « réveiller » votre décodeur satellite
numérique et le sortir du mode veille, appuyez
sur du panneau avant ou de la télécommande.
Remarque
Afin de réduire la consommation d’énergie, il est
recommandé de mettre votre décodeur en veille
entre deux utilisations.
Pour optimiser les économies d’énergie, nous
vous recommandons d’éteindre le décodeur en
débranchant le cordon d’alimentation si vous ne
l’utilisez pas pendant une période prolongée.
Affichage du bandeau d’information
Le bandeau d’information est affiché à chaque
changement de chaîne. Pour afficher à tout
moment le bandeau, appuyez sur INFO. Pour le
fermer, appuyez sur EXIT.
Sur le bord gauche du bandeau, vous pouvez voir
la liste de chaînes active (TV / Radio / listes de
favoris). La chaîne en cours est en surbrillance.
Listes de chaînes
Pour changer la liste de chaînes active:
Appuyez sur la touche ◄ pour afficher sur
la gauche la liste de chaînes disponible.
Appuyez sur les touches / pour
sélectionner la liste de chaînes souhaitée.
Appuyez sur OK.
Informations sur les programmes
Dans la liste de chaînes active, sélectionnez
la chaîne souhaitée à l’aide des touches
ou .
Appuyez sur la touche pour obtenir
une description sommaire du programme
en cours de la chaîne que vous avez
sélectionnée (programme en cours).
Sélection des chaînes
Pour changer de chaîne, utilisez CH+/CH- ou
les touches numériques de la télécommande.
Réglage du volume
Pour régler le volume, utilisez les touches VOL
+/-.Toute modification du volume est signalée
par un volumètre à barres.
Pour couper ou remettre le son, appuyez sur la touche
L’icône
située dans le coin supérieur gauche
de l’écran indique la coupure du son. Cette
icône disparaît après quelques secondes.
Remarque
Le volume sonore est commandé depuis votre
téléviseur. Il peut également être commandé à
l’aide de la télécommande de votre téléviseur.
40
Appuyez à nouveau sur la touche pour
obtenir une description sommaire du
programme suivant proposé par la chaîne
que vous avez sélectionnée (programme
suivant).
Appuyez sur la touche OK pour valider
votre choix.
Utilisation de votre décodeur satellite numérique
F R A NC A I S
Langues et sous-titres
Dans la liste de chaînes active, sélectionnez
la chaîne souhaitée à l’aide des touches
ou .
Appuyez sur la touche .
En cours est en surbrillance.
Appuyez sur OK.
Utilisez la touche pour obtenir Langue
et les Sous-titres, puis appuyez sur OK.
Utilisez les touches de navigation pour
sélectionner la langue et les sous-titres
souhaités.
Remarques
• Les options disponibles sont fonction du
programme.
• Vous pouvez déterminer vous-même
la durée d’activation du bandeau
d’informations. Pour ce faire, consultez le
chapitre Ecran de télévision.
4.2
Réglages
Quatre options vous sont proposées :
• Favoris
• Contrôle parental
• Affichage TV
• Décodeur
Mettez en surbrillance l’option souhaitée à
l’aide des touches / .
Appuyez sur la touche OK pour valider
votre choix.
4.3
Favoris
Ce réglage vous permet de créer des listes de
favoris. Une liste de favoris contient toutes vos
chaînes préférées.
Appuyez sur la touche MENU puis sur OK.
Le menu Favoris est en surbrillance.
Appuyez sur la touche OK.
Deux options vous sont proposées :
• Liste existante de favoris.
• Nouveaux favoris
Appuyez sur la touche MENU pour accéder
au menu principal.
Appuyez sur OK pour ouvrir le menu
Réglages. Le menu Favoris est en
surbrillance par défaut.
Remarques
• Lors de la première utilisation ou si vous
n’avez pas créé de liste de favoris, seule
l’option « Nouveaux favoris » s’affichera.
• Pour regarder une chaîne qui se trouve
dans votre liste de favoris, reportez-vous
au chapitre « Regarder la télévision » (Liste
de chaînes).
Utilisation de votre décodeur satellite numérique
41
4.4
Contrôle parental
Vous pouvez protéger l’accès à certaines chaînes.
Ces chaînes seront protégées par un code PIN.
Elles ne seront activées qu’après saisie du code
PIN.
Appuyez sur la touche MENU puis sur OK.
Mettez en surbrillance Contrôle parental.
Appuyez sur la touche OK.
Saisissez le code PIN que vous avez choisi
(par défaut 0000).
Appuyez sur la touche OK.
Cinq options vous sont proposées :
• Langue affichage
• Langue par défaut
• Sous-titres par défaut
• Durée bandeau de zapping
• Format écran
4.6
Décodeur
Cette option vous permet d’obtenir des
informations techniques et d’installer des
programmes et des logiciels.
L’accès à cette option est protégé par un code
PIN permanent (1234).
Appuyez sur la touche MENU puis sur OK.
Mettez en surbrillance Décodeur
Appuyez sur la touche OK
Deux options vous sont proposées :
• Verrou parental
• Changement PIN code
4.5
Affichage TV
Cette option vous permet de définir certains
réglages de votre téléviseur.
Appuyez sur la touche MENU puis sur OK
Mettez en surbrillance Affichage TV
Appuyez sur la touche OK.
Deux options vous sont proposées :
• Informations techniques
• Paramètres avancés
4.7
Télétexte
Vous pouvez avoir accès au Télétexte via votre
téléviseur. Consultez le mode d’emploi de votre
téléviseur.
Remarque
Afin de pouvoir obtenir le Télétexte, vous devez
passer en mode téléviseur correspondant à la péritel.
42
Utilisation de votre décodeur satellite numérique
5
Utilisation avancée de
votre décodeur satellite
numérique
5.1
A
F R A NC A I S
Ce chapitre vous offre une description complète
des fonctions de votre décodeur satellite
numérique.
Présentation détaillée de votre
décodeur satellite numérique
B CD E F
Boîtier principal
G
J
H
I
I
A
B C
D
E
F G
Face arrière du boîtier principal
Boîtier principal
A - Allumer le décodeur ou passer en mode
veille
B Voyant d’état
Vert : le décodeur est en marche
Rouge : mode veille
Clignote : mise à jour du logiciel en cours
C Guide - Pour une utilisation ultérieure
D Retour - Non actif
E Led - Non active
F Led - Pour une utilisation ultérieure
G Touches de navigation - Déplacement vers le
haut/vers le bas, vers la gauche/vers la droite
OK : confirmer la sélection
H Panneau d’affichage (capteur de la
télécommande)
I Compartiment pour carte à puce
H
Face arrière du boîtier principal
A Entrée SAT* - Entrée servant à relier le câble à
votre antenne parabolique
B ETHERNET*
C USB*
D G/D audio* - Sorties audio analogiques gauche/droite
E Prise péritel TV* - Sortie servant à brancher
votre téléviseur
F Sortie audio numérique optique*
G HDMI* - Sortie servant à brancher la prise
HDMI de votre téléviseur
H Alimentation** - Sortie servant à brancher le
câble d’alimentation
I Prise péritel AUX* - Sortie servant à brancher
votre magnétoscope ou votre lecteur DVD
J SPDIF - Sortie audio numérique
*Très basse tension de sécurité
**Tension présentant un danger
Utilisation avancée de votre décodeur satellite numérique
43
5.2
Présentation détaillée de votre
télécommande
M
N
O
P
Q
A
B
C
D
E
F
G
H
R
I
J
K
L
Télécommande
A - Allumer le décodeur ou passer en mode veille
B Coupure du son - Couper ou remettre le son
C VOD - Non actif
D HD - Non actif
E EXIT - Fermer le menu / le bandeau
F Touches de navigation - Déplacement vers le
haut/vers le bas, vers la gauche/vers la droite
OK : confirmer la sélection
G Page précédente / suivante - Non active
H Non active
I Chaîne précédente / suivante - Sélectionner la
chaîne suivante ou la chaîne précédente
J Clavier alphanumérique
K Touche Fav - Non active
L Touches contextuelles - Non actives
M MENU - Ouvrir le menu
N INFO - Afficher le bandeau d’information
O RADIO - Non active
P GUIDE - Pour une utilisation ultérieure
Q BACK- Non active
R Réglage du volume - Augmenter le son / ou le
baisser
Télécommande
44
Utilisation avancée de votre décodeur satellite numérique
Favoris
Appuyez sur la touche MENU puis sur OK.
Le menu Favoris est en surbrillance par
défaut.
Appuyez sur la touche OK.
Deux options vous sont proposées :
• Liste existante de favoris.
• Nouveaux favoris.
Sélectionnez le clavier virtuel en appuyant sur .
Saisissez un nom à l’aide des touches / /
/ et de la touche OK.
Après avoir saisi votre nom, appuyez sur
jusqu’à ce qu’il apparaisse en surbrillance.
Appuyez sur la touche OK.
Remarques
• Vous pouvez créer jusqu’à 5 listes de
favoris.
• Le nom de la liste de favoris est limitée à 6
caractères.
• Pour voir une chaîne qui se trouve dans
votre liste de favoris, reportez-vous au
chapitre « Regarder la télévision » (Liste de
chaînes)
Conseil
Pour attribuer un nom à votre liste de favoris,
vous pouvez également utiliser les touches
numériques de la télécommande.
Remarque
Lors de la première utilisation ou si vous n’avez
pas créé de liste de favoris, seule l’option
« Nouveaux favoris » s’affichera.
Créer une liste de favoris
Mettez en surbrillance Nom liste puis
appuyez sur OK pour créer une nouvelle
liste de favoris. Un clavier virtuel apparaît sur
l’écran.
Ajouter une chaîne à une liste de favoris
Utilisez les touches ou pour choisir le nom
de la liste de favoris souhaitée. Toutes les chaînes
existantes apparaissent.
Appuyez sur pour accéder à la liste de chaînes
Utilisez les touches ou pour mettre la
chaîne souhaitée en surbrillance.
Appuyez sur la touche OK pour ajouter la
chaîne souhaitée à votre liste de favoris.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
Supprimer une chaîne d’une liste de
favoris
Sélectionnez le nom de la liste de favoris
puis appuyez sur OK.
Appuyez sur .
Sélectionnez la chaîne que vous voulez
supprimer à l’aide des touches ou .
Appuyez sur la touche OK.
Remarques
• La liste de chaînes est triée par numéro.
• Pour revenir au menu Réglages, vous
pouvez utiliser la touche .
Utilisation avancée de votre décodeur satellite numérique
45
F R A NC A I S
5.3
Supprimer une liste de favoris
Sélectionner le nom de la liste de favoris puis
appuyez sur OK.
Sélectionnez Supprimer à l’aide des
touches ou .
Appuyez sur la touche OK.
Renommer une liste de favoris
Sélectionner le nom de la liste de favoris puis
appuyez sur OK.
Sélectionnez Renommer à l’aide des
touches ou .
Appuyez sur la touche OK.
Continuez selon les indications présentées
au chapitre Créer une liste de favoris.
Remarque
Il est impossible d’indiquer un numéro de chaîne
à l’aide de la télécommande. Seules les touches
ou peuvent être utilisées ici.
5.4
Appuyez sur la touche OK. La liste de
chaînes apparaît.
Sélectionnez une chaîne à l’aide des touches
ou
Pour verrouiller la chaîne en surbrillance,
appuyez sur la touche OK.
La chaîne sera verrouillée. Dès que vous la
sélectionnerez, un cadenas apparaîtra.
Contrôle parental
Remarque
Aucune chaîne n’est verrouillée par défaut. Par
conséquent, tout le monde peut regarder les
chaînes installées dans votre décodeur satellite
numérique.
Activer le contrôle parental sur une
chaîne
Appuyez sur la touche MENU puis sur OK.
Mettez en surbrillance Contrôle parental.
Appuyez sur la touche OK.
Saisissez votre code PIN (par défaut 0000).
Appuyez sur la touche OK. Verrou
parental est en surbrillance.
Pour regarder une chaîne verrouillée :
Accédez au menu contextuel du bandeau à
l’aide des flèches ou .
Appuyez sur la touche OK.
Saisissez le code PIN correspondant au
contrôle parental.
Appuyez sur la touche OK.
Remarque
Le code PIN correspondant au contrôle parental
par défaut est 0000.
46
Utilisation avancée de votre décodeur satellite numérique
Langue affichage
Trois langues sont disponibles :
• English
• Français
• Nederlands
Temps affichage bandeau
Cette option détermine la durée d’activation du
bandeau. Trois options vous sont proposées :
• Affichage court - 3 secondes
• Affichage moyen - 5 secondes
• Affichage long - 8 secondes
Saisissez le PIN code actuel.
Si vous ne l’avez jamais changé, sa valeur par
défaut est 0000.
Saisissez votre Nouveau PIN code.
Saisissez à nouveau le nouveau code PIN.
Appuyez sur la touche OK pour confirmer
votre choix.
5.5
Affichage TV
Cette option vous permet de définir les réglages
de votre téléviseur.
Appuyez sur la touche MENU puis sur la
touche OK.
Mettez en surbrillance Affichage TV.
Appuyez sur la touche OK.
Langue par défaut
Trois langues sont disponibles :
• English
• Français
• Nederlands
Sous-titres par défaut
Trois langues de sous-titres sont disponibles :
• English
• Français
• Nederlands
Pour désactiver les sous-titres, sélectionnez
Pas de sous-titre
Format écran
Deux formats d’écran de télévision sont
disponibles :
• 4:3
• 16:9
Remarque
Par défaut, la langue sélectionnée est celle qui a
été réglée lors de la première installation.
Une fois les paramètres de votre téléviseur
définis, mettez en surbrillance Confirmer à
l’aide des touches ou , puis appuyez sur OK.
Cinq options vous sont proposées dans ce menu.
Utilisation avancée de votre décodeur satellite numérique
47
F R A NC A I S
Changement PIN code
Mettez en surbrillance Changement PIN
code.
Appuyez sur la touche OK.
5.6
Décodeur
Remarque
Le code PIN permanent (1234) est nécessaire
pour accéder à ce menu.
Appuyez sur la touche MENU puis sur la
touche OK.
Mettez en surbrillance Décodeur
Appuyez sur la touche OK.
Saisissez le code PIN permanent puis
appuyez sur OK
Informations techniques
Cette option vous donne des informations
techniques relatives à votre décodeur satellite
numérique (versions du boîtier décodeur,
signal, carte à puce).
Paramètres avancés
Si vous avez une connexion HDMI, quatre
options vous sont proposées
Appuyez sur la touche OK
Appuyez à nouveau sur la touche OK pour
démarrer la recherche.
Il faudra effectuer les mêmes opérations que
lors de la première installation. Pour plus de
détails, consultez le chapitre Installation.
Mise à jour manuelle
Mettez cette option en surbrillance à l’aide
des touches ou , puis appuyez sur OK
pour démarrer le téléchargement.
Confirmez le téléchargement et attendez
que votre décodeur satellite numérique se
réinitialise.
Recherche manuelle
Mettez en surbrillance Paramètres
avancés puis appuyez sur OK.
Recherche manuelle est en surbrillance.
48
Utilisation avancée de votre décodeur satellite numérique
Remarques
• Si vous disposez d’une connexion péritel, le
son HD n’est pas disponible.
• Le son HD est utile si vous disposez d’une
connexion HDMI sur votre téléviseur
et d’une connexion SPDIF sur votre
équipement audio.
F R A NC A I S
Paramètres usines
Vous pouvez ramener votre appareil aux
réglages par défaut. Tous les réglages de votre
décodeur satellite numérique seront initialisés
comme lors de la première installation.
Par exemple, toutes les listes de favoris créées
seront effacées.
Mettez cette option en surbrillance à l’aide
des touches ou .
Appuyez sur la touche OK.
Confirmez la réinitialisation des réglages
initiaux à l’aide des touches de navigation.
Gestion du son HD
Cette option vous permet de synchroniser le
son audio SPDIF à la vidéo HDMI.
Mettez cette option en surbrillance à l’aide
des touches ou .
Appuyez sur la touche OK pour lancer le
changement audio.
Utilisez les touches ou pour avancer ou
reculer la piste audio afin de synchroniser la
vidéo.
Appuyez sur la touche OK pour valider.
Utilisation avancée de votre décodeur satellite numérique
49
6
Maintenance
6.1
Nettoyage
Pour le nettoyage, utilisez un chiffon légèrement
humide. N’utilisez jamais de matériau abrasif ni
de produit de nettoyage en aérosol.
6.2
Remplacement
Le décodeur satellite numérique ne contient
aucun composant dont l’utilisateur pourrait
assurer seul la maintenance. N’essayez pas de
l’ouvrir. Toute opération de maintenance doit
être effectuée par un centre qualifié.
6.3
Recyclage
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des
matériaux et des composants de haute qualité
qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Veuillez vous renseigner auprès de votre
commune sur le système de tri sélectif mis
en place pour les appareils électriques et
électroniques.
Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et
ne jetez vos appareils hors d’usage à la poubelle
comme des déchets ménagers normaux. La mise
au rebut de votre ancien appareil contribue à
prévenir des conséquences négatives potentielles
pour l’environnement et la santé.
50
Maintenance
Accessoires et
branchements
7.1
Branchement d’un enregistreur
7.2
Branchement audio
F R A NC A I S
7
Enregistreur
Décodeur satellite
Décodeur satellite
Equipement audio numérique
Branchez le câble péritel fourni à la prise péritel
AUX située à l’arrière de votre décodeur et à
l’entrée péritel EXT1 de l’enregistreur.
Avertissement
Afin de pouvoir enregistrer la télévision
numérique, vous devez vous assurer que votre
décodeur satellite numérique est en marche.
Option A – Branchement numérique
optique
Votre équipement audio est équipé d’une entrée
audio numérique :
Branchez la prise de sortie audio ♫ OPT
de votre décodeur à la prise d’entrée audio
correspondante de votre équipement audio à
l’aide d’un câble optique (non fourni).
Pour déterminer l’entrée audio numérique
correspondante, consultez le mode d’emploi de
votre équipement audio.
Option B – Branchement numérique
électrique
Branchez la prise de sortie SPDIF de votre
décodeur à la prise d’entrée correspondante
de votre équipement audio à l’aide d’un câble
simple CINCH (non fourni).
Pour déterminer l’entrée audio numérique
correspondante, consultez le mode d’emploi de
votre équipement audio.
Accessoires et branchements
51
8
Garantie et service
Cher client,
Nous vous remercions d’avoir acheté
cet appareil Philips. Pour de plus amples
informations le concernant, veuillez consulter le
site web www.telesat.be.
Si vous ne disposez pas d’un accès à Internet,
veuillez contacter votre revendeur TéléSAT le
plus proche.
52
Garantie et service
Caractéristiques
techniques
Ce produit est conforme aux directives
européennes 95/47/CE et 2002/21/CE.
Ce produit est conforme aux directives
européennes suivantes : 2006/95/CEE et 89/336/
CEE.
Syntoniseur DVB-S2
• Connecteur d’entrée : CEI 169-24 Femelle
• Entrée RF :
950-2150 MHz, 75 Ω
- 25 dBµV à –65 dBµV
• Diseqc 1.1
• Alimentation LNB 13/18v, 400mA maximum
• Contrôle commutateur de bande 22 kHz
• DVB-S2
Réception-Démodulation
• Démodulation QPSK et 8PSK
• Débit de Symboles MCPC, SCPC
2 – 45 Msps
• Taux de codes 1/2 à 9/10
Décodeur vidéo
• MPEG2 DVB [email protected] (SD)
• MPEG2 DVB [email protected] (HD)
• MPEG4 AVC [email protected] (H264 SD)
• MPEG4 AVC [email protected] (H264 HD)
• Format vidéo
4:3 et 16:9
• Résolution jusqu’à 1080i (1920x1080)
• Moteur graphique
Décodeur audio
• conforme au CD ISO/CEI 13818-3
• MPEG-1, couche I, II et III
• MPEG4-AAC High efficiency
• Mode : Mono, Stéréo, son stéréo jointe
• MacroVision 7.1
Ressources du système d’application
• Processor STi7101
ST40, 32 bits RISC
@266MHz, >400 MIPS
• DDRAM - CPU/Video 128 MB
Caractéristiques techniques
• DDRAM Vidéo 32 MB
• Mémoire Flash 32 MB
• mémoire EEPROM 32 kB ou émulée en Flash
mémoire
Connectivité
• Prise péritel TV
Output: CVBS or RGB / Fast blanking Volume
controlled audio L/R, Slow blanking outputs
• Prise péritel VCR
Input: CVBS or RGB / Fast blanking, Slow
blanking, Audio L/R
Output: CVBS, Audio L/R
• Audio cinch
HiFi audio L / R
Digital audio down-mix AC3
• 1 x HDMI / HDCP
• 1 x Smart card reader
Type ISO 7816 1-3
• 1 x S/P-DIF (Optical)*
Entrée / Sortie de données
• USB2.0 hôte*
• Port Ethernet 10/100BT*
Sécurité
• puce BGA pour Flash et Chipset
• (E)JTAG désactivé lors du processus de
fabrication
• Flash conforme à la sécurité ACS
• Chipset conforme à la sécurité ACS
Panneau avant
• 3 led, 8 touches
• affichage vert à 4 chiffres
• capteur IR
• 1 x lecteur de carte à puce protégé
dans un compartiment
Panneau arrière
• 1 x F Femelle (SAT in)
• 2 x prises péritel (TV,VCR)
• 1 x HDMI
• 2 x RCA audio (HiFi G+D)
• 1 x S/P-DIF (Coax Digital audio)
53
F R A NC A I S
9
• 1 x S/P-DIF (Optique)*
• 1 x USB2.0 type « A »*
• 1 x port Ethernet*
Accessoires
• Mode d’emploi
• Télécommande
• 2 piles
• 1 câble péritel
• 1 câble HDMI
• Cordon d’alimentation
Divers
• Plage de températures (°C)
Fonctionnement de +05°C à +45°C
Stockage de -20°C à +60°C
• Secteur : 230 V ca +/- 10%, 50 Hz
• Poids
Appareil #1,75 kg
Emballage compris #2,8 kg
• Dimensions :
Appareil 360 x 220 x 55 mm
Emballage 480 x 290 x 120 mm
• Couleur :
Appareil argent (métal)
Fonctionnalités logicielles
Système d’exploitation
• OS21
Chargeur
• chargeur sécurisé DVB SSU
Accès conditionnel
• Mediaguard
Intergiciel (Middleware)
• TéléSAT Network Package
EPG
• NAGRA Guide
Remarque
*La conception et les spécifications mécaniques
sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
54
Caractéristiques techniques
Questions fréquentes
(FAQ)
Ce chapitre offre des réponses aux questions
les plus fréquentes concernant votre décodeur
satellite numérique.
Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à
certaines chaînes, appelez votre conseiller client.
De temps en temps, la réception de
certaines stations de radio est impossible.
Ces programmes ne sont pas transmis 24 heures
par jour et ne sont donc parfois pas disponibles.
Ceci n’est pas un défaut.
Connexion
L’affichage à l’écran fonctionne mais il n’y
a aucune réception
Vérifiez l’installation
Réception intermittente
Vérifiez tous les branchements et câbles.
L’image n’est pas nette et le texte à
l’écran est difficile à lire.
• Consultez le mode d’emploi de votre
téléviseur
• Utilisez le câble péritel fourni avec le
décodeur satellite numérique
Configuration
Le voyant du panneau avant ne s’allume
pas.
• Vérifiez que le cordon d’alimentation est
correctement branché. Débranchez ce
cordon et rebranchez-le pour vous assurer
qu’il est bien en place.
• Vérifiez le bon fonctionnement de la prise
murale
Installation
Pas de son ni d’image mais le voyant du
panneau avant s’allume en vert.
• Vérifiez les branchements à la prise murale
et sur le décodeur.
• Appuyez une ou deux fois sur la touche
marche/arrêt de la télécommande
• Vérifiez les branchements péritel/HDMI.
Sur certaines chaînes, l’image semble
avoir été étirée ou écrasée.
Vérifiez le réglage de l’option « format de
l’écran » du décodeur. Il peut également être
nécessaire de vérifier les réglages de votre
téléviseur s’il s’agit d’un modèle 16/9. Le format
d’affichage étant géré par le décodeur satellite
numérique, réglez votre téléviseur sur « plein
écran » ou sur un réglage identique (consultez le
mode d’emploi de votre téléviseur).
Code PIN
La télécommande ne fonctionne pas avec
le décodeur satellite numérique
• Assurez-vous que le décodeur est allumé
• Assurez-vous que vous pointez bien la
télécommande vers le panneau avant du
décodeur
• Vérifiez les piles de votre télécommande
Vous ne trouvez pas toutes les chaînes qui,
d’après vous, devraient être disponibles.
Procédez à un nouveau réglage du décodeur, en
respectant les étapes du chapitre Installation.
Questions fréquentes (FAQ)
Vous avez oublié votre code PIN.
Réinitialisez les paramètres initiaux afin
d’initialiser le code PIN à sa valeur par défaut.
Remarque
Si aucune des propositions faites ci-dessus ne devait
fonctionner, essayez d’arrêter et de remettre en
marche votre décodeur. Si ceci ne fonctionne pas,
adressez-vous à votre fournisseur ou à un spécialiste
en réparation qualifié. Ne tentez jamais de réparer
vous-même votre décodeur.
55
F R A NC A I S
10
11
Glossaire
Audio analogique
Son qui n’a pas été numérisé. Un son analogique
est disponible à partir des sorties AUDIO à
gauche/à droite. Les prises rouges et blanches
envoient des sons à travers deux canaux, situés à
gauche et à droite.
Audio numérique
Signal sonore qui a été numérisé. Un son
numérique est disponible lorsque vous utilisez
UN CÂBLE COAXIAL DE SORTIE AUDIO
NUMERIQUE. Ces prises envoient des sons à
travers de multiples canaux, contrairement aux
prises analogiques qui n’en utilisent que deux.
Dolby Digital
Système audio surround conçu par les Dolby
Laboratories contenant jusqu’à six canaux de
son numérique (à gauche et à droite à l’avant,
gauche surround et droite surround, centre et
caisson de basses subwoofer).
DVB
Digital Video Broadcasting (Diffusion vidéo
numérique)
Format d’image
Le format d’image désigne le rapport entre la
longueur et la hauteur des écrans de téléviseur.
Le rapport d’un téléviseur standard est 4:3,
tandis que le rapport d’un téléviseur haute
définition ou à grand écran est 16:9. Le format
Letterbox vous permet de profiter d’images
grand format sur un écran 4:3.
Boucle PERITEL
Fonction permettant une commutation
automatique du signal pour une lecture à partir
d’un magnétoscope ou d’un lecteur/enregistreur
DVD branché à une prise péritel EXT2.
HD ready ou full HD
HD ready désigne la capacité des récepteurs de
télévision à afficher des images haute définition.
Carte à puce
Carte à insérer dans l’interface commune. Elle
est donnée par le fournisseur de télévision par
abonnement.
HDMI
L’Interface Multimédia Haute Définition (HDMI)
est une interface licenciable de connecteur
audio/vidéo permettant de transférer des flux
TVHD.
Code PIN
Code à 4 chiffres utilisé pour empêcher l’accès
à des programmes inadaptés (contrôle parental).
Le code PIN permanent doit être saisi dans le
menu du boîtier décodeur.
Décryptage/crypté
De nombreuses chaînes de télévision sont
brouillées. Pour les désembrouiller, vous avez
besoin de cartes à puce spéciales fournies
par différents fournisseurs de télévision par
abonnement.
56
SDTV
Standard Definition Television (Télévision en
définition standard).
TVHD
La télévision haute définition est un système de
diffusion de télévision numérique doté d’une
résolution supérieure à celle des systèmes de
télévision traditionnels.
Glossaire
12
Index
Affichage TV, 42
F R A NC A I S
Bandeau d’informations, 40
Chaînes
Listes de chaînes, 40
Recherche manuelle, 48
Sélectionner une chaîne, 40
Utilisation des listes de chaînes, 40
Code PIN
Changement PIN code, 47
Connexion
Branchements de base, 37
Contrôle parental, 42
Insérer la carte à puce, 38
Installer
Première installation, 38
Langues et sous-titres, 41
Liste de favoris
Ajouter une chaîne à une liste de favoris, 45
Créer une liste de favoris, 45
Renommer une liste de favoris, 46
Supprimer une chaîne d’une liste de favoris, 45
Supprimer une liste de favoris, 46
Protection des mineurs, 47
Regarder la télévision, 40
Réveil de votre décodeur satellite numérique, 40
Télécommande
Préparer la télécommande, 37
Utilisation de la télécommande, 44
Télétexte, 42
Volume
Réglage du volume, 40
Index
57
1
Important
60
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Your Digital Satellite Receiver
What’s in the box?
What you also need
Digital Satellite Receiver overview
Main menu overview
How to read this manual
62
62
63
63
64
64
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Getting started
Prepare the remote control
Connect
Insert the Smart Card
Install
65
65
65
65
66
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Using your Digital Satellite Receiver 67
Watching TV
67
Settings
68
Favorites
68
Parental Control
69
TV Display
69
Set-top Box
69
Teletext
69
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Use more of your Digital Satellite
Receiver
Digital Satellite Receiver full overview
Remote control full overview
Favorites
Parental Control
TV Display
Set-top Box
70
70
71
72
73
74
74
6
6.1
6.2
6.3
Maintenance
Cleaning
Replacement
Disposal
76
76
76
76
7
7.1
7.2
Accessories and connections
Recorder connection
Audio connection
77
77
77
8
Guarantee and service
78
9
Technical data
79
10
Frequently asked questions
81
11
Glossary
82
12
Index
83
Contact information
84
Trademarks and partner logos
84
ENG L I S H
Table of contents
59
1
Important
Take time to read this User Manual before using the Digital Satellite Receiver.
It contains important information and notes regarding how to operate it.
Disposal of your old product.
Your product is designed and manufactured with high quality materials
and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product or
its packaging, it means the product is covered by European Directive
2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection process for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
The “Material recyclability symbol” affixed on package cardboard and
user manual means these parts are recyclable.
So do not dispose of them with your normal household waste.
The “Material recyclability symbol” affixed on plastic packaging parts
means these parts are recyclable.
So do not dispose of them with your normal household waste.
The “Green Dot” affixed on cardboard means PHILIPS pays a financial
duty to the “Avoidance and Recovery of Packaging Waste” organization.
60
Important
The Digital Satellite Receiver has been manufactured to meet the appropriate safety standards, but
the instructions below must be followed to operate it safely. These instructions must be kept for
future reference.
Warnings
• Before connecting the Digital Satellite Receiver to the mains, check that the mains supply voltage
corresponds to the voltage printed on the rear of the Digital Satellite Receiver. If the mains
voltage is different, consult your dealer.
• If you disconnect the Digital Satellite Receiver from the mains, make sure to unplug it from the
wall socket and not just from the AC socket at the back of the unit. Children could seriously
injure themselves, as the free end of the cable is still live.
• It is recommended to unplug the Digital Satellite Receiver from the mains during lightning storms.
• If the power cord is damaged, it must be replaced. Always refer to qualified centers.
• To prevent fire or shock hazard, do not expose the Digital Satellite Receiver to rain or moisture.
• The Digital Satellite Receiver should be placed on a firm surface, and the ventilation openings
must not be covered with items, such as newspapers, table clothes, curtains, etc.
• Do not install the Digital Satellite Receiver near heat sources such as radiators, stoves or other
apparatus that produce heat. Protect it from direct sunlight.
• When installing the Digital Satellite Receiver, ensure there is a gap of approximately 5 cm around
the Digital Satellite Receiver to enable air to circulate freely and prevent overheating.
• Leave accessible the mains connector at the back of the unit in case emergency shutdown is
required.
• Do not place any combustible objects on the Digital Satellite Receiver (candles, etc.).
• No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the unit. The Digital Satellite
Receiver shall not be exposed to dripping or splashing. Should this happen, disconnect the Digital
Satellite Receiver from the mains and consult your dealer.
Refer also to the cautions throughout this manual.
Important
61
ENG L I S H
Danger
• The Digital Satellite Receiver does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to open
it. All maintenance work must be carried out by qualified services centres.
• Make sure that children do not place any foreign objects in any of the openings.
2
Your Digital Satellite
Receiver
Thank you for purchasing this product which
has been designed and manufactured to give you
many years of trouble-free service.
2.1
What’s in the box?
Digital Satellite Receiver
SCART cable
User manual
Power cord
Remote control and
2 batteries
HDMI cable
Caution
Plastic bags can be dangerous.
To avoid suffocation keep the bag away from babies and children.
62
Your Digital Satellite Receiver
2.2
What you also need
2.3
Digital Satellite Receiver overview
A
B
C
D
E
ENG L I S H
Main unit
A Standby
B Status led
C Navigation buttons
D Sensor
E Smart Card door
Main Unit
J
I
A BC D E
FG
Main unit backside
A
B
C
D
H
Main unit backside
A SAT input*
B ETHERNET*
C USB*
D L/R audio* (analogue)
E TV scart*
F Optical digital audio*
G HDMI*
H Power**
I AUX scart*
J SPDIF* (digital)
*
**
Safety extra low voltage
Hazardous voltage
Remote control unit
A Standby
B Navigation keys
C Volume/channel control
D Alphanumeric keypad
Remote control unit
Your Digital Satellite Receiver
63
2.4
Main menu overview
Press the MENU key to access to the main
menu.
Press the OK key to open the Settings
menu:
2.5
How to read this manual
This User Manual contains all information you
need to:
• Set up all the available channels
• Use correctly your Digital Satellite
Receiver
Each symbol below has a specific meaning.
Danger
Describes situations of injury or loss of life.
Warning
Describes actions that may cause damage to the
product.
Use the arrow keys / to navigate
through the different options.
Press the OK key to validate your choice.
Press CH +/- to navigate through channels
in the top right corner of the screen.
Note
For menu full overview, see chapter 5.
64
Caution
Describes the actions required to avoid
dangerous or illegal situations.
Note
Additional information.
Tip
Information that is useful to know but not
essential to the task. For example, information
about alternative use.
Your Digital Satellite Receiver
Getting started
In this chapter, the basic steps to get you started
are described.
3.1
HDMI/SCART connection
Satellite Receiver
Lead from
satellite dish
Prepare the remote control
TV set
Connect the Satellite antenna cable from
the wall socket to the SAT IN socket at the
rear of the Digital Satellite Receiver.
Connect the supplied HDMI cable to the
HDMI input of the TV set and to the HDMI
socket of the Digital Satellite Receiver
Connect the supplied scart cable to the
scart input of the TV set and to the TV
scart socket at the rear of the Digital
Satellite Receiver.
Plug your Digital Satellite Receiver to the
mains using the supplied power cord.
Open the battery compartment.
Insert the two batteries supplied according
to the indications (+/-) inside the
compartment.
Close the battery compartment.
Note
Point the remote control directly at the remote
sensor on the front panel and select the desired
function.
Notes
• Once you have plugged your Digital
Satellite Receiver to the mains, wait a
few seconds for the device to switch to
Standby mode.
• To watch digital TV through an HDMI
connection, switch your TV to the source
corresponding to the HDMI input. Refer to
your TV user manual.
Caution
Do not mix batteries or keep them in the remote
control for long periods of time without use.
Batteries must not be disposed of with your
household waste but to a local separate battery
collection system.
Do not dispose of batteries in a fire.
3.2
Connect
3.3
Insert the Smart Card
Danger
Risk of electric shock!
Make sure all the devices are disconnected from
the mains before making any connections.
Getting started
65
ENG L I S H
3
To insert the smart card:
• Open the smart card door on the right
side of the front panel.
• Insert the smart card into the smart card slot
as far as it will go.The end of the card will be
visible from outside the slot.
Warning
Insert the Smart Card with the chip facing down.
3.4
Install
Switch the receiver on by pressing
remote control or front panel.
on the
The receiver is on: the LED is green.
The receiver is in standby mode: the LED is red.
During a software update: the LED is blinking.
At the first installation, the Language
Selection screen appears:
Note
In case of a poor signal quality, you will be
prompted to check your cable connections. If
the problem persists, call CanalDigitaal Technical
Support or modify the signal parameters. To do
so, highlight Advanced Signal Parameters,
and then press OK.
If the signal quality is good, the First Installation
window is displayed:
Select the desired language by pressing the
arrow keys or , and then press the OK
key. The Digital Satellite Receiver checks
automatically the signal quality.
66
Getting started
Press the OK key to start scanning for
channels.
4
Using your Digital Satellite
Receiver
Once you have connected your Digital Satellite
Receiver, use the remote control to operate
the basic, frequently-used functions, such as
switching on and off, changing channels and
altering the volume.
Watching TV
Digital Satellite Receiver wake-up
To wake up your Digital Satellite Receiver from
standby, press on the front panel or remote
control.
Once the scanning is over, the list of channels
which have been found will appear on screen.
You can now enjoy using your Digital Satellite
Receiver.
Note
In order to reduce power consumption, switch
your Digital Satellite Receiver to standby mode
whenever you are not using it.
For maximum energy saving we recommend you
to switch off the Digital Satellite Receiver by
unplugging the power cord if you are not using it
for a long time.
Channel selection
To change channels, use CH+/CH- or the
numerical keys of the remote control.
Select the channel you want to see with the
arrow keys or , or the numerical keys of
the remote control.
Volume Control
To decrease or increase the volume level, use the
volume keys VOL +/-. A change of volume is
shown on-screen using a bar graph.
To mute or restore the sound, press the
key.
The
icon in the top left corner of the screen
indicates audio mute. This icon disappears after a
few seconds.
Press the OK key to validate your choice.
Note
The volume level is controlled from your TV set.
It can also be controlled using your TV remote
control.
Using your Digital Satellite Receiver
67
ENG L I S H
4.1
Displaying information banner
Every time you change channels, the information
banner is displayed. To display the banner
anytime, press INFO. To exit it, press EXIT.
From the active channel list, select the
desired channel using the arrow keys or .
Press the arrow key . Current Event is
highlighted.
Press OK.
Use the arrow key to move to Change
Language and Subtitles, and press OK.
Use the navigation keys to select the desired
language and subtitle.
On the left hand side of the banner, you can see
the active channel list (TV / Radio / Favorite
lists). The current channel is highlighted.
Channel lists
To change the active channel list:
Press the arrow key ◄ to display the
available channel list on the left.
Press the arrow keys / to select the
desired channel list.
Press OK.
Program information
From the active channel list, select the
desired channel using the arrow keys or .
Press the arrow key to have a short
description of the current program for the
selected channel (Current event).
Press the arrow key again to have a short
description of the next program for the
selected channel (Next event).
Press the OK key to validate your choice.
Language and subtitle
Notes
• The available options depend on the
broadcast program.
• You can define the display time of the
information banner. To do so, see the TV
Display chapter.
4.2
Settings
Press the MENU key to access the main
menu.
Press OK to open the Settings menu. The
menu item Favorite lists is highlighted by
default.
Four options are available:
• Favorite Lists
• Parental Control
• TV Display
• Set-top Box
Highlight the desired options using the
arrow keys / .
Press the OK key to validate your choice.
4.3
Favorites
This setting allows you to create favorite lists.
A favorite list contains all the channels you like
the most.
68
Using your Digital Satellite Receiver
Press the MENU key and then press OK.
The menu item Favorite Lists is highlighted.
Press the OK key.
Two options are now available:
• Existing favorite channels list.
• New favorite
4.4
Parental Control
Select this option to keep children from
watching inappropriate channels. These channels
are PIN protected.You could only watch them
after entering the right PIN Code.
Press the MENU key and then press OK.
Highlight Parental Control.
Press the OK key.
Enter the PIN Code (by default 0000).
Press the OK key.
Five options are available:
• On Screen language
• Preferred Audio language
• Preferred Subtitle language
• Banner Duration
• Format
ENG L I S H
Notes
• At the first use or if you did not create any
favorite list, only the option New favorite
will be displayed.
• To view a channel from your favorite list,
refer to chapter Watching live TV (Channel
lists).
4.6
Set-top Box
This option allows you to view technical
information, and install programs and software.
Access to this option is protected by a Master
PIN Code (1234).
Press the MENU key and then press OK.
Highlight Set-top Box.
Press the OK key.
Two options are available:
• Technical Information
• Advanced Parameters
Two options are available:
• Parental Lock
• Change PIN Code
4.5
TV Display
This option allows you to define some TV
settings.
Press the MENU key and then press OK.
Highlight TV Display.
Press the OK key.
Using your Digital Satellite Receiver
4.7
Teletext
You can access teletext via TV. Refer to your TV
user manual.
Note
You have to switch to the TV source
corresponding to the scart connection to be
able to view teletext.
69
5
Use more of your Digital
Satellite Receiver
This chapter gives a complete description of the
functionalities of your Digital Satellite Receiver.
5.1
A
Digital Satellite Receiver full
overview
B CD E F
Main unit
A
B C
Main unit backside
G
H
J
I
I
D
E
F
G
Main unit
A - Switch on or to standby mode
B Status led
Green: the receiver is on
Red: standby mode
Blinking: software update in progress
C Guide - For future use
D Back - Not active
E Led - Not active
F Led - For future use
G Navigation buttons - Move up/down, left/right
OK: confirm the selection
H Display panel (remote sensor)
I Smart Card door
H
Main unit backside
A SAT input* - Input to connect the cable from
your satellite dish
B ETHERNET*
C USB*
D L/R audio* - Left/Right analogue audio outputs
E TV scart* - Output to connect your TV set
F Optical digital audio output*
G HDMI* - Output to connect your TV set
HDMI input
H Power** - Output to connect the mains cord
I AUX scart* - Output to connect your video
recorder or DVD player
J SPDIF* - Digital audio output
* Safety extra low voltage
** Hazardous voltage
70
Use more of your Digital Satellite Receiver
Remote control full overview
M
N
O
P
Q
A
B
C
D
E
F
G
H
R
I
J
K
L
Remote control unit
A - Switch on or to standby mode
B Mute - Mute or restore the sound
C VOD - Not active
D HD - Not active
E EXIT - Close Menu / Zapping Banner
F Navigation keys - Move up/down, left/right
OK: confirm the selection
G Page up / down - Not active
H Not active
I Channel up / down - Select the next or
previous channel
J Alphanumeric keypad
K Fav key - Not active
L Contextual keys - Not active
M MENU - Open menu
N INFO - Display the Information Banner
O RADIO - Not active
P GUIDE - For future use
Q BACK- Not active
R Volume control - Turn the sound level up /
down
ENG L I S H
5.2
Remote control unit
Use more of your Digital Satellite Receiver
71
5.3
Favorites
Press the MENU key and then press OK.
The menu item Favorite Lists is highlighted
by default.
Press the OK key.
Two options are now available:
• Existing favorite channels list.
• New favorite.
Note
At the first use or if you did not create any
favorite list, only the option New favorite will be
displayed.
Create a Favorite list
Highlight New favorite and then press
OK to create a new Favorite List. A virtual
keyboard opens on screen.
Notes
• You can create up to 5 favorite lists.
• The favorite list name is limited to 6
characters.
• To view a channel from your favorite list,
refer to chapter Watching live TV (Channel
lists).
Tip
To name your favorite list, you may also use the
numerical keys of the remote control.
Add a channel to a Favorite list
Use the arrow keys or to choose the
desired favorite list’s name. All the existing
channels appear.
Press to go to the channel list.
Use the arrow keys or to highlight the
desired channel.
Press the OK key to add the selected
channel to your favorite list.
When you are finished, press .
Remove a channel from a Favorite list
Select the favorite list’s name and then press
OK.
Press .
Select the channel you want to remove with
the arrow keys or .
Press the OK key.
Notes
• The channel list is sorted by number.
• To go back to the Settings Menu, you can
use the arrow key .
Select the virtual keyboard by pressing .
Enter a name using the arrow keys / /
/ and OK key.
When you are finished typing your name,
press repeatedly until you highlight the
name.
Press the OK key.
72
Delete a Favorite list
Select the Favorite list’s name and then press
OK.
Select Delete with the arrow keys or .
Press the OK key.
Use more of your Digital Satellite Receiver
Rename a favorite list
Select the Favorite list’s name and then press
OK.
Select Rename with the arrow keys or .
Press the OK key.
Proceed as indicated in Create a Favorite
list.
The channel will be locked. Each time you will
select it, a padlock will appear.
Note
It is not possible to indicate a channel number
using the Remote control. Only the arrow keys
or may be used here.
Parental Control
Note
By default no channel is locked. So, all channels
installed on your Digital Satellite Receiver can be
watched by anyone.
Set Parental Lock on a channel
Press the MENU key and then press OK.
Highlight Parental Control.
Press the OK key.
Enter the PIN Code (by default 0000).
Press the OK key. Parental Lock is
highlighted.
Press the OK key. The list of channels
appears.
Select a channel using the arrow keys or
To lock the highlighted channel, press the
OK key.
Use more of your Digital Satellite Receiver
To watch a locked channel:
Access the contextual menu in the banner
using the arrows or .
Press the OK key.
Enter the Parental PIN Code.
Press the OK key.
ENG L I S H
5.4
Note
The default Parental PIN Code is 0000.
Change PIN Code
Highlight Change PIN Code.
Press the OK key.
Enter the Current PIN code. If you have
never changed it, its default value is 0000.
Enter the New PIN code.
Re-enter the New PIN code.
Press the OK key to confirm your choice.
73
5.5
TV Display
This option allows you to define TV settings.
Press the MENU key and then the OK key.
Highlight TV Display.
Press the OK key.
Format
Two TV screen format are available:
• 4:3
• 16:9
Note
By default, the language selected is the one set
during the first installation.
5.6
Once you have defined your TV settings,
highlight Confirm with the arrow keys or
and then press OK.
Five options are available in this menu.
On Screen Language
Three languages are available.
• English
• Français
• Niederländisch
Banner Duration
This option determines the display time of the
zapping banner. Three options are available:
• Short Display - 3 seconds
• Medium Display - 5 seconds
• Long Display - 8 seconds
Preferred audio
Three languages are available:
• English
• Français
• Niederländisch
Preferred subtitle
Three subtitle languages are available:
• English
• Français
• Niederländisch
To disable subtitles, select No subtitle.
74
Set-top Box
Note
The Master PIN Code (1234) is requested to
access this menu.
,
Press the MENU key and then the OK key.
Highlight Set-top Box.
Press the OK key.
Enter Master PIN Code and then press OK.
Technical Information
This option gives technical information on your
Digital Satellite Receiver (Set-top Box versions,
Signal, Smart Card).
Advanced Parameters
If you have a HDMI connection, four options are
available.
Manual scanning
Highlight Advanced Parameters and then
press OK. Manual Scanning is highlighted.
Use more of your Digital Satellite Receiver
Press the OK key.
Press the OK key again to start the scanning.
The same operations will have to be done as
during the first installation. For more details, see
chapter Install.
HD Audio
This option allows to synchronize the SPDIF
audio sound to the HDMI video.
Highlight this option with the arrow keys
or .
Press the OK key to start the Audio Shift.
ENG L I S H
Manual Download
Highlight this option with the arrow keys
or , and then press OK to start the
download.
Use the arrow keys or to rewind
or forward the audio track in order to
synchronize the video.
Press the OK key to validate.
Confirm the download and wait for the
Digital Satellite Receiver to reset.
Factory Reset
You can reset the device to default settings.Your
Digital Satellite Receiver will have all its settings
initialized like they were at first installation.
For example, all the favorite lists created will be
deleted.
Highlight this option using the arrow keys
or .
Press the OK key.
Notes
• If you have a Scart connection, HD audio is
not available.
• HD audio is useful if you have an HDMI
connection to your TV set and an SPDIF
connection to your audio equipment.
Confirm the factory reset using the
navigation keys.
Use more of your Digital Satellite Receiver
75
6
Maintenance
6.1
Cleaning
For cleaning, use a soft, damp (not wet) cloth.
Never use any abrasive cloth or aerosol
cleaners
6.2
Replacement
The Digital Satellite Receiver does not contain
any user-serviceable parts. Do not attempt to
open it. All maintenance work must be carried
out by qualified service centers.
6.3
Disposal
Your product is designed and manufactured
with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
Please inform yourself about the local separate
collection process for electrical and electronic
products.
Please act according to your local rules and
do not dispose of your old products with your
normal household waste. The correct disposal
of your old product will help prevent potential
negative consequences for the environment
and human health.
76
Maintenance
Accessories and
connections
7.1
Recorder connection
Recorder
7.2
Audio connection
Satellite Receiver
ENG L I S H
7
Satellite Receiver
Digital Audio equipment
Connect the supplied scart cable to the AUX
scart socket at the rear of the Digital Satellite
Receiver and to the scart input EXT1 of the
recorder.
Warning
To be able to record digital television, you must
make sure the Digital Satellite Receiver is on.
Option A – Optical digital connection
Your audio equipment is fitted with an optical
digital audio input:
Connect the ♫ OPT audio output of the Digital
Satellite Receiver to the relevant audio input of
your audio equipment using an optical cable (not
supplied).
Consult the user manual of your audio
equipment to choose the proper digital audio
input.
Option B – Electrical digital connection
Connect the SPDIF output of the Digital
Satellite Receiver to the relevant input of your
audio equipment using a single CINCH cable
(not supplied).
Consult the user manual of your audio
equipment to choose the proper digital audio
input.
Accessories and connections
77
8
Guarantee and service
Dear Customer,
Thank you for purchasing this product. For the
warranty applicable to this product, we refer you
to the Web site www.canaldigitaal.nl.
In the event you do not have an Internet
connection, please contact your local
CanalDigitaal dealer.
78
Guarantee and service
Technical data
This product is in conformity with European
95/47/EC and 2002/21/EC directives.
The product complies with the following
European council Directives: 2006/95/EEC and
89/336/EEC.
Tuner DVB-S2
• Input Connector: IEC 169-24 Female
• RF input:
950-2150 MHz, 75 Ω
- 25 dBµV to –65 dBµV
• Diseqc 1.1
• LNB power 13/18v, 400mA max
• Band switch control 22 kHz
• DVB-S2
Reception-Demodulation
• Demodulation QPSK and 8PSK
• Symbol Rate MCPC, SCPC
2 – 45 Msps
• Code rate 1/2 to 9/10
Video decoder
• MPEG2 DVB [email protected] (SD)
• MPEG2 DVB [email protected] (HD)
• MPEG4 AVC [email protected] (H264 SD)
• MPEG4 AVC [email protected] (H264 HD)
• Video format
4:3 and 16:9
• Resolution up to 1080i (1920x1080)
• Graphic engine
Audio decoder
• CD ISO/IEC 13818-3 compliant
• MPEG-1, layer I, II and III
• MPEG4-AAC High efficiency
• Mode: Mono, Stereo, Joint stereo
• MacroVision 7.1
Application system resources
• Processor STi7101
ST40, 32 bits RISC
@266MHz, >400 MIPS
• DDRAM - CPU/Video 128 MB
Technical data
• DDRAM Video 32 MB
• Flash memory 32 MB
• EEPROM memory 32 kB or emulated in Flash
memory
Connectivity
• TV SCART
Output: CVBS or RGB / Fast blanking Volume
controlled audio L/R, Slow blanking outputs
• VCR SCART
Input: CVBS or RGB / Fast blanking, Slow
blanking, Audio L/R
Output: CVBS, Audio L/R
• Audio cinch
HiFi audio L / R
Digital audio down-mix AC3
• 1 x HDMI / HDCP
• 1 x Smart card reader
Type ISO 7816 1-3
• 1 x S/P-DIF (Optical)*
Data Input/Output
• USB2.0 host*
• Ethernet port 10/100BT*
Security
• BGA chip for Flash and Chipset
• (E)JTAG disabled in factory process
• Flash compliant with ACS security
• Chipset compliant with ACS security
Front panel
• 3 led,s 8 keys
• 4 digit green display
• IR sensor
• 1 x smart card reader hidden by door
Back panel
• 1 x F Female (SAT in)
• 2 x SCARTS (TV,VCR)
• 1 x HDMI
• 2 x RCA audio (HiFi L+R)
• 1 x S/P-DIF (Coax Digital audio)
• 1 x S/P-DIF (Optical)*
• 1 x USB2.0 “A” type*
• 1 x Ethernet port*
79
ENG L I S H
9
Accessories
• User manual
• Remote control
• 2 batteries
• 1 SCART cable
• 1 HDMI cable
• Power cord
Miscellaneous
• Temperature range (°C)
Operating +05°C to +45°C
Storage -20°C to +60°C
• Mains : 230 V ac +/- 10%, 50 Hz
• Weight
Product #1,75 kg
Including packaging #2,8 kg
• Dimensions:
Product 360 x 220 x 55 mm
Packaging 480 x 290 x 120 mm
• Color:
Product Silver
Software Feature
Operating system
• OS21
Loader
• DVB SSU secured loader
Conditional Access
• Mediaguard
Middleware
• CanalDigitaal Network Package
EPG
• NAGRA Guide
Note
*Mechanical design and specifications are subject
to change without prior notice
80
Technical data
Frequently asked
questions
This chapter gives the most frequently asked
questions and answers about your Digital
Satellite Receiver.
Some radio stations cannot be received
from time to time
These services are not transmitted 24 hours
a day and can sometimes be unavailable. This
is not a fault.
Connection
Installation
On-screen display working but there is no
reception
Check the installation
No sound or picture but the front panel
led is lit in green
• Check the connections at the wall socket
and Digital Satellite Receiver
• Press the standby key on the remote
control once or twice
• Check the SCART/HDMI connections
Intermittent reception
Check all connections and cables
The picture is not sharp and on-screen
text is difficult to read
• Refer to your TV user manual
• Use the scart cable supplied with the Digital
Satellite Receiver
Set-up
The led on the front panel does not light
up.
• Check that the power cord is correctly
connected. Disconnect this cord and
reconnect it to ensure it is in place
• Check that power is available at the wall
socket
The remote control does not operate the
Digital Satellite Receiver
• Make sure the Digital Satellite Receiver is on
• Make sure you are pointing your remote
control at the front panel of the Digital
Satellite Receiver
• Check the batteries in your remote control
You cannot find all the channels you think
should be available.
Try re-tuning the Digital Satellite Receiver,
following the relevant steps in chapter Install.
If you are still missing channels, call your
customer service adviser.
Frequently asked questions
ENG L I S H
10
The picture on some channels seems to
have been stretched or squashed.
Check the Digital Satellite Receiver TV shape
setting. If you have a wide screen TV, you may
also need to check the settings on your TV.
The display format being managed by the
Digital Satellite Receiver, set your TV to “full
screen” or to the similar equivalent setting
(refer to the user manual of your TV set).
PIN Code
You lost your PIN Code.
Proceed to a factory reset in order to
initialize the PIN Code to its default value.
Note
If none of the above suggestions seems to
work, try switching your Set Top Box off and
then on again. If this does not work, contact
either your supplier or a qualified repair
technician. Never attempt to repair your Set
Top Box yourself.
81
11
Glossary
Analogue audio
Sound that has not been turned into numbers.
Analogue sound is available from the LEFT/
RIGHT AUDIO outputs. The red and white
sockets send audio through two channels, the
left and right.
Aspect ratio
Aspect ratio refers to the length to height ratio
of TV screens. The ratio of a standard TV is 4:3,
while the ratio of a high-definition or wide TV is
16:9. The letterbox format allows you to enjoy a
picture with a wider perspective on a standard
4:3 screen.
De-scrambling/scrambled
Many TV channels are scrambled. To de-scramble
them you need specific smart cards provided by
different pay-TV providers.
HDTV
High-definition television is a digital television
broadcasting system with greater resolution than
traditional television systems
HD ready or full HD
HD ready concerns the ability of television
receivers to display high-definition pictures.
HDMI
The High-Definition Multimedia Interface is a
licensable audio/video connector interface for
transmitting HDTV streams.
PIN Code: 4-digit code used to prevent access
to inappropriate programs (parental control).
The Master PIN Code has to be entered in the
Set-top Box menu.
Digital audio
Sound signal that has been converted into
numerical values. Digital sound is available
when you use the DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL. These sockets send audio through
multiple channels, instead of just two channels as
analogue does.
SCART Loop-through
Function allowing automatic signal by-pass for
playback from a VCR or DVD player/recorder
connected to SCART EXT2.
Dolby Digital
A surround sound system developed by Dolby
Laboratories containing up to six channels of
digital audio (front left and right, surround left
and right, center and subwoofer).
Smart Card
Card to be inserted into the Common Interface.
It is provided by the pay-TV provider whom you
took out a subscription.
SDTV
Standard Definition Television.
DVB
Digital Video Broadcasting
82
Glossary
12
Index
Channel
Channel lists, 68
Select a channel, 68
Use channel lists, 68
Connect
basic connection, 65
Control Volume, 67
Displaying information banner, 68
ENG L I S H
Favorite lists
Add a channel to a Favorite list, 72
Create a Favorite list, 72
Delete a Favorite list, 72
Remove a channel from a Favorite list, 72
Rename a favorite list, 73
Information banner, 68
Insert smart card, 65
Install
First installation, 66
Scanning failure, 66
Language and subtitle, 68
Morality Level, 73
Parental Control, 69
PIN Code
Change PIN Code, 74
Remote control
Prepare the remote control, 65
Use the remote control, 71
Teletext, 69
TV Display, 69
Wake-up the Digital Satellite Receiver, 67
Watching TV, 67
Index
83
Contact information
Trademarks and partner logos
Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective
owners.
DSR 7121
Serial number:
www.canaldigitaal.nl
Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents
and other intellectual property rights. Use of
this copyright protection technology must be
authorized by Macrovision, and is intended for
home and other limited viewing uses only unless
otherwise authorized by Macrovision. Reverse
engineering or disassembly is prohibited. Product
Notice Requirements 1-June-05.
U.S. Patent Nos. 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093;
5,315,448; 6,381,747; and 6,516,132.
The “HD TV” Logo is a trademark of EICTA.
100% recycled paper
100% papier recyclé
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3111 176 54371