yabancı dýl aðırlıklı lýse

Transcription

yabancı dýl aðırlıklı lýse
YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE
YABANCI DİL
DERSİ PROGRAMI
(Hz. 9-10-11 SINIF)
AÇIKLAMA:
Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak
hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu
program, 2455 ve 2470 sayõlõ Tebliğler Dergisindeki açõklamalar
doğrultusunda sõnõflar esas alõnarak düzenlenmiş olup, uygulama bu
doğrultuda yapõlmaktadõr. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlõğõnõn
27.4.1998/64 sayõlõ Kurul Kararõ)
Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağõr.Lİselerinin tüm alanlarõ ile Fen ve
A.G.S. Liselerinin 9. sõnõflarõnda Ort.Gn.KÜl.Dersi, Anadolu ve Yab.Dil
Ağõr.Lİselerin Yabancõ Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarõn 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Ort.Gen.Kül.Dersi, Genel Liselerin 10 ve11. Sõnõflarõnda
Yab.Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarda Alan Seçmeli Ders, Fen Liselerinin
10 ve 11. Sõnõflarõnda Alan Seçmeli Ders, A.G.S.Lisesinin 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Ortak Genel Kültür Dersi, Yabancõ Dil Alanõnõn 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Alan Dersi, Lise öncesi hazõrlõk sõnõflarõnda
Ort.Gen.Kül.Dersi
466
TD: 13/09/1993-2390
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayõsõ : 411
Karar Tarihi: 01.09.1993
GENEL AÇIKLAMALAR
PROGRAMIN MUHTEVASI, YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME
1.1 Bu program hazõrlanõrken öğrenci merkezli yaklaşõm temel alõnmõştõr. Bu
sebeple öğretim sürecine öğrencinin aktif katõlõmõ esastõr.
1.2. Bir yabancõ dilin öğreniminde yarar ilkesi öncelikle gözetilmelidir. Bu
doğrultuda öğrenilen dil, öğrencinin sõkça kullanma ihtimali bulunan ve günlük
ihtiyaçlarõndan uzun vadeli ihtiyaçlarõna doğru gelişen bir düzenleme içinde
sunulmalõdõr.
1.3 Bu doğrultuda öğrenim yapõlabilmesi için, ders muhtevasõnõn anlamlõ bir
bağlam (context) içinde sunulmasõ esas alõnmõştõr. Çünkü, dilin yapõsõ kadar kullanõm
boyutu (usage and use) önem taşõmaktadõr.
1.4 Yabancõ dil öğretiminde dört temel becerinin bütünleştirilmesi esas
alõnmakla birlikte, toplanan veriler õşõğõnda, ortaokul düzeyinde dinleme ve konuşma
becerilerinin daha çok geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir.
1.5 Öğrenmede duyuşsal alanõn önemi gün geçtikçe daha çok vurgulanmaktadõr. Bu bakõmdan öğrencinin öğrenme istek ve güdüsünün (Motivation)
sürekli olmasõna, kalõcõ bir dil öğrenmeye değer vermesine yardõmcõ olunmalõdõr.
1.6 Program muhtevasõnõn düzenlenmesinde, öğrencilerin belirlenen ihtiyaçlarõ; dil birimlerinin kullanõm sõklõklarõ, öğrenebilirlikleri ve işlevsel değerleri
gözönüne alõnmõştõr.
1.7 Öğretim yöntemi konusunda temel olarak seçmeci (selectic) bir yaklaşõm
tercih edilmeli, ancak; şu hususlar gözden uzak tutulmalõdõr:
1.7.a Her yöntemin iyi yanlarõndan oluştuğu düşünülen seçmeci yöntem
kargaşa yaratabilir. Bu sebeple akõlcõ bütünleştirme önemlidir.
1.7.b Yöntemlerde, ülkemizin öğretim şartlarõna uygun düşecek yararlõ düzenlemeler yapõlmalõdõr.
1.7.c Kalabalõk sõnõflarõn özellikleri gözönüne alõnarak küme çalõşmasõ tekniklerinin kullanõmõ için çaba harcanmalõdõr.
1.7.d Yabancõ dilin öğretimi, iç içe geçmiş biçimde; hazõrlõk, sunu, uygulama
ve değerlendirme aşamalarõndan oluşur. Yalnõzca sunu ya da uygulamaya dayalõ
öğretimin eksik kalacağõ unutulmamalõdõr.
1.7.a Öğretimde ilgiyi artõran bir unsur olarak; değişik teknik, sunu ve
alõştõrma biçimlerine yer verilmelidir.
1.7.f Özellikle iletişim amaçlõ alõştõrmalarda, öğrencilerin yaptõğõ yanlõşlara
hoşgörü ile yaklaşõlmalõdõr.
1.8 Ders araç ve gereçleri (Ders kitaplarõ, yardõmcõ kitaplar, görsel-işitsel
araçlar vb) öğrenci ilgisini çekecek nitelikte olmalõ ve çağdaş teknolojiyi içermelidir.
467
Bilgisayar destekli eğitim ile etkileşimli video (interactive video) uygulamalarõna
giderek daha çok yer verilmelidir.
1.9 Değerlendirme yönünden önerilen ilkeler şunlardõr:
1.9.a Her konu/ünitede belirtilen hedef davranõşlarõ sõnayacak ölçme araçlarõ
geliştirilmeli ve uygulanmalõdõr.
1.9.b Ölçme araçlarõnda kapsam geçerliliği sağlanmalõ, bu amaçla; her
davranõş için bir ya da birden fazla değişik ölçme teknikleri kullanõlmalõdõr.
1.9.c Yoğun dil eğitimi yapõlan bu okullarda sõnav bürolarõ kurulmalõdõr.
DİLİN DÖRT TEMEL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ
1.00 DİNLEME BECERİSİ
Dinleme öğretiminde amaç; öğrencilerin öğretilen dildeki sesleri tanõma, bir
bağlam (context) içinde yer alan vurgulama ve tonlamalarõn neden olduğu anlam
değişikliklerini fark etmelerini ve en önemlisi de konuşmacõnõn gelen mesajõ tam ve
doğru olarak anlamalarõnõ sağlamaktõr.
1.11 Dinleme Öğretimi
1.11.a Dinleme Öncesi Etkinlikler (Pre-listening Activities);
- Tanõtma (Introduction); Dinlenecek konu hakkõnda genel bilgi,
- Kestirme (Predicting); öğrencilere dinlenecek konunun başlõğõ, resim ve
diğer ipuçlarõnõn verilerek; dinlenecek metnin ne olacağõnõn kestirilmesinin
istenmesi.
- Sahnenin Oluşturulmasõ (Set the Scene); Dinlenecek olayõn çeşitli araçlar
yardõmõ ile görsel olarak canlandõrõlmasõ.
- Yeni kelime, deyiş ve cümle yapõlarõnõn canlandõrõlmasõ (Teaching
Vocabulary and Expression)
- Konuyla İlgili Genel Sorularõn Yöneltilmesi (Listening Objectives)
1.11.b Dinleme sõrasõndaki etkinlikler (On/While-Listening Activities);
- Metni Dinleme (Global Understanding/Surveying Listening)
- Öğrencilerden Metni Dinlerken Bazõ Sesleri Tanõmlarõnõ İsteme
(Recognition)
- Tekrar (Repetition); - Telaffuzun doğru olmasõ için
- Not Alma (Note-taking); - Orta ve ileri düzeydeki öğrenciler için
- Sorularõn, genel ya da iki-üç sorunun, cevaplanmasõ (Reinforcement); Doğru
cevap verenlere pekiştirme için fõrsat verilmesi,
- İkinci Kez Metin Dinlenirken Ayrõntõlõ Sorular ya da Alõştõrmalarõn
Sorulmasõ (Transferring the ideas; information gap, multiple choice, true-false,
comletion, fiiling out the grids and charts),
Son Kez Metin Dinlenirken Verilen Cevaplarõn Kontrol Edilmesi (Checking)
1.11.c Dinleme Sonundaki Etkinlikler (Post-listening Activities);
- Ayrõntõlõ Sorulara Cevap Verme (Scanning)
- Dinlediği Metnin Özetini Çõkarma (Summarizing)
- Metin İle ilgili Eğitsel Oyunlarla İletişimsel Çalõşmalara Yer Verme
(Communicative Activities)
1.12 Dinlemeye Yönelik Etkinlikler (Activities)
468
- Dinlediğini Resimleme (Listen/Draw)
- Çoktan Seçmeli (Multiple Choice)
- Rol Yapma (Role Playing)
- Eksik Bilgi (Information gap)
- Bulmacalõ Dinleme (Jigsaw Listening)
2.00 KONUŞMA BECERİSİ
Yabancõ dil öğretiminde en önemli amaçlardan biri de öğrencinin öğrendiği
dili anlaşõlõr bir şekilde konuşabilmesidir.
Konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olarak yabancõ dil öğretiminde
aşağõdaki teknikler kullanõlmalõdõr.
2.11 Mekanik Alõştõrmalar; Dilin kurallarõnõ ve yapõlarõnõ öğretmek için
kullanõlan tekrarlardõr.
2.12 Anlamlõ Alõştõrmalar; Düşünerek ve üreterek yapõlmasõ gereken bir
tekniktir, daha çok soru-cevap yönteminin uygulanmasõyla gerçekleştirilir.
2.13 İletişimsel Alõştõrmalar; dilin kurallarõnõ ve yapõlarõnõ öğrendikten sonra
dili kullanmak için yapõlan alõştõrmalardõr.
2.14 Telaffuz Öğretiminde İzlenecek Sõra
- Dinleme
- Ayõrt etme; Benzer ve farklõ sesleri ayõrt etme.
- Tanõma; Söyleyişleri birbirine yakõn problem sesler iki sütün halinde tahtaya
yazõlõr. Öğretmen gelişi güzel her sütundan bir sesi söyler. Öğrenci 1. sütundan
duyduğu sesler için “Bir”, 2.sütundan duyduğu sesler için “İki” der. Bu şekilde
duyduğu sesi tanõmaya çalõşõr.
2.15 Telaffuz Öğretiminde Vurgu ve Tonlamaya Önem Verme (Jazz Chant)
- Diyaloglar,
- Söylevler,
- Münarazalar,
- Rol yapma ya da okuma tiyatrosu,
- Hazõrlõksõz konuşma (Improvisation),
- Hikaye anlatma,
- İletişimsel oyunlar,
3.00 OKUMA BECERİSİ
Gerçek bir okumada amaç; kelimeleri seslendirmek değil, okuduğundan
anlam çõkarmaktõr.
Okuma öğretiminin amacõ; öğrencinin doğru, sürekli anlayarak okumasõnõ;
kelime hazinesini zenginleştirmesini sağlamaktõr.
3.11 Okuma Öğretimi
3.11.a Sesli Okuma Öğretimi: Sesli okuma; öğrencilerin yabancõ dildeki
kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, vurgu ve tonlamalara dikkat etmeyi
öğrenmeleridir.
Bu çalõşmalar sõrasõnda yapõlacak uygulamalar;
469
- Metinde geçen olayõn bazen tahtada figuranlar yardõmõ ile canlandõrõlmasõ
ya da tahtaya çizgi resimler çizilmesi
- Öğretmenin metni tekrar yüksek sesle, cümle cümle okumasõ ve öğrencilerin
koro halinde öğretmeni tekrar etmeleri, daha sonra grup ve bireysel tekrarlara
geçilmesi.
- Öğretmenin son kez metni sesli olarak okumasõ ve öğrencilerin kitaplarõnõ
açarak okunanlarõ gözleri ile izlemelerinin sağlanmasõ.
- Metnin yeter sayõda öğrenciye okutulmasõ.
- Okunan, işlenen metinle ilgili sorular sorulmasõ.
3.11.b Sessiz Okuma Öğretimi: Sessiz okumanõn amacõ; öğrencinin okuduğu
metni anlamasõnõ, bilgi edinmesini ve okuduğu metinden zevk almasõnõ sağlamaktõr.
3.12 Okuma Öğretimi Sõrasõndaki Etkinlikler
3.12.a Okuma Öncesi Etkinlikler (Pre-Reading Activities);
- Okuma metninde (varsa) resim ve başlõk hakkõnda konuşma yapõlmasõ
- Okuma metninde geçen bilinmeyen kelimelerin ve gerekirse yeni yapõlarõn
öğretilmesi
- Okunacak metinle ilgili genel sorularõn sorulmasõ
3.12.b Okuma Sõrasõndaki Etkinlikler (On Reading Activities);
- Okurken bilinmeyen bazõ kelimelerin anlamõnõ kestirme (Guessing the
Meaning),
- Anlaşõlmasõ güç cümlelerde, şahõs zamirinin hangi ad yerine kullanõldõğõnõn
bilinmesi (Reference Signals),
- Ayrõntõlõ sorulara cevap bulma çalõşmasõ,
- Ana ve yardõmcõ fikirlerin araştõrõlmasõ,
- Yazarõn uslüp özelliğine dikkat edilmesi (Rhetorics)
- Not tutma ve önemli görüşlerin belirtildiği cümlelerin altõnõn çizilmesi
(Underlying)
3.12.c Okuma Sonrasõ Etkinlikler (Post Reading Activities);
(Öğrenilen dilin gramerini pekiştirmeyi ve okuma becerilerini geliştirmeyi
sağlõyacak çalõşmalara yer verilir)
3.13 Okumaya Yönelik Etkinlikler
- Doğru/yanlõş sorularõn (True/False Qestions) sorulmasõ,
- İlk ve son paragraf-geliştirme bölümünün öğrenciler tarafõndan
tamamlanmasõ (First and last paragraph-Students imagine the development.)
- Bir metne başlõk bulma (Find a Title. Caption, Topic Sentence)
- Karõşõk cümleler ya da paragraflarõn sõraya konulmasõ (Scranbled
Sentences/Paragraphs.)
- Bulmacalõ okuma (Jigsaw Reading)
- Bilgi aktarõmõ,
- Okuma ve çizme (Dead and Draw),
- Okuma ile yerleştirme (Read and Label),
- Okuma ve boşluklarõ doldurma (Read and Fill in),
470
- Eşleştirme (Matching),
- Headlines-news,
- Titles-descriptions,
- Questions-answers etc,
- Boşluk doldurma (Gap Filling),
- Ayrõntõlõ ve taramalõ okuma (Scanning/Skinning),
- Problem çözme (Problem Solving),
4.00 YAZMA BECERİSİ
Yabancõ dil öğretimi sõrasõnda dilin dört temel becerisi öğrenciye kazandõrõlõr.
Ancak, yazma becerisi en son sõrada yer almalõdõr.
Yazma becerisinin sõnõf ortamõnda öğrenciye kazandõrõlmasõnõn amacõ;
onlarõn aşağõdaki konularda yeterliliklerini geliştirmektir;
- Kelime ve kelimenin kullanõlmasõ,
- Yazõm kurallarõnõ, noktalama işaretlerini kullanma,
- Öğrenilen kelime ve yapõlarõn doğru yazõlmasõ,
- Yazmada hõz kazanma,
- Temiz ve intizamlõ yazma,
- Bir fikri doğru biçimde anlatma,
- Paragraf başlarõnda anlatõlmak istenilen konunun özünü belirleyen cümleleri
yerleştirme,
- Bir konuyu, bir fikri, duygu ve düşünceyi doğru biçimde anlama ve dile
getirebilme.
4.11 Yazma Öncesi Etkinlikler (Pre-Writing Activities)
4.11.a Öğrenci yönünden;
- Hangi konu hakkõnda yazacağõnõ düşünme,
- Konunun kime hitap edeceğine karar verme,
- Konu hakkõnda ne gibi şeyler bildiğni yoklama,
- Konuyu aktarõrken ne gibi dilbilgisi yapõlarõna yer vereceğine karar verme.
4.11.b Öğretmen yönünden;
- Konuyu belirleme,
- Konuya ilişkin kelime ve kalõplarõ aktarma,
- Konuya ilişkin verilen kelime ve dil yapõlarõ hakkõnda açõklama yapma,
- Konuyla ilgili ilk paragrafõ sõnõf tahtasõna öğrencilerin katkõsõyla yazma.
4.12 Yazma Sõrasõndaki Etkinlikler (En/While Writing Activities)
4.12.a Öğretmen yönünden;
- Öğrenciye sorular sorarak konuyu düşünmelerini yardõmcõ olma.
- Öğrenciler yazarken, aralarõnda dolaşarak yardõmcõ olma.
4.12.b Öğrenci yönünden;
- Verilen kelime ve dil yapõlarõnõ bir paragraf içinde kullanma,
- Sözcüklerden yararlanma.
4.13 Yazma Sonrasõndaki Etkinlikler (Post-Writing Activities)
471
4.13.a Öğretmen yönünden;
- İlk paragrafõ oluşturan konularõn, öğrenciler tarafõndan oluşturulan ikinci
paragrafõnõ da sõnõf tahtasõnda örnekleme.
4.13.b Öğrenci yönünden;
- Yazmak istediği konu hakkõnda bir şey yazõp yazamadõğõ hususunda kendini
sorgulama.
- Konuyu aktarõrken, fikirlerin tutarlõ olup olmadõğõ hususunda kendini
kontrol etme.
- Konu hakkõnda bildiklerini tam olarak aktarõp aktaramadõğõnõ gözden
geçirme.
- Konuya uygun dil yapõlarõnõ kullanabilme.
- Yazõlan kompozisyonun düzgün ve temiz olmasõnõ özen gösterme.
4.14 Yazma Çalõşmalarõnda İzlenecek Aşamalar
4.14.a Kontrollü yazma: Verilen kelimeleri ve cümle yapõlarõnõ aynen ya da
istenilen değişiklikleri yaparak yazmalarõ istenir. Bu çalõşmada amaç, dildeki
kelimeleri ve yapõlarõ doğru şekilde yazma imkanõ vermektir.
4.14.b Güdümlü yazma: Öğrencilerin öğrendiği kelimeleri ve cümle
yapõlarõnõ kontrollü bir şekilde kullanmalarõnõ ve anlamlõ bir paragraf oluşturmalarõnõ
isteme.
4.14.c Serbest yazma : Öğrencilerden duygu ve düşüncelerini kendi
üsluplarõna ve yazõm kurallarõna dikkat ederek yazmalarõnõ bekleme.
PROGRAMIN AMACI
Bu programõn amacõ; öğrencilerin öğrenimi ve yaşamõ süresince öğrendiği
yabancõ dille, sözlü ve yazõlõ iletişim kurabilmelerini, ayrõca; bu dilde basõlmõş
yayõnlarõ takip edebilme güç ve yeteneğini kazanabilmelerini sağlamaktõr.
PROGRAMIN GENEL HEDEFLERİ
Bu programõ başarõ ile tamamlayanlar her öğrenci; öğrendiği yabancõ dilde;
- Dinlediği bir konuşmayõ anlayabilir,
- Sözlü iletişim kurabilir,
- Basõlmõş yayõnlarõ takip edebilir,
- Yazõlõ iletişim kurabilir,
- Dil-Kültür bağlamõ içinde kültür değerlerini farkõnda olur,
- Sözlü-yazõlõ iletişim kurmaya ve basõlõ yayõnlarõ takip etmeye istekli olur,
- Farklõ kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşõlayabilir.
PROGRAMIN ÖZEL HEDEFLERİ
HAZIRLIK SINIFININ HEDEFLERİ
1.00 BİLGİ :
HEDEF :
1.11 Eşik düzeyine uygun olan temel yapõlarõn anlam bilgisi.
Davranõşlar :
1. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun artikõl (article) larõ seçip
yerleştirme.
472
2. Cümlelerde, boş bõrakõlan yerlere verilen bir dizi fiil arasõndan uygun
olanõnõ seçip yerleştirme.
3. Karõşõk halde verilen kelimeleri sõrayla koyarak anlamlõ bir cümle yapma.
4. Karõşõk halde verilen cümleleri sõraya koyarak anlamlõ bir paragraf
oluşturma.
5. Cümlelerde, boş bõrakõlan yerlere verilen edatlarõ yerleştirme.
6. Verilen bir dizi cümleyi, bir dizi durumunda belirtilen resim ile eşleştirip
işaretleme.
HEDEF :
1.12 Eşik düzeyinde temel dil fonksiyonlarõnõn bilgisi.
Davranõşlar :
1. Verilen bir dizi cümle ile bir dizi işlevi gösteren resmi, eşleştirip
işaretleme.
2. Verilen bir dizi cümle arasõndan, gösterilen işlevle ilgili olan cümleyi seçip
işaretleme.
3. Günlük iletişim ile ilgili bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere verilen
bir dizi cümleden işlev bakõmõndan uygun olanõ seçip yerleştirme.
HEDEF :
1.13 Eşik düzeyine uygun olan temel yapõlarla kullanõlan kelimelerin bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
1. Verilen bir nesnenin, resmin karşõlõğõ olan kelimeyi verilen bir dizi kelime
arasõndan seçip işaretleme.
2. Verilen bir kelimenin karşõlõğõ olan kelimeyi verilen bir dizi nesne resim
arasõndan seçip işaretleme.
3. Verilen bir dizi kelime ile bir dizi nesneyi/resmi eşleştirip işaretleme.
4. Bir dizi kelime arasõndan verilen kelimenin zõt anlamlõsõnõ seçip işaretleme.
5. Bir dizi kelime arasõndan verilen kelimenin eş anlamlõsõnõ seçip işaretleme.
HEDEF :
1.14 Eşik düzeyinde belirlenen yapõ ve kelimelerin tonlama ve telaffuz
bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
1. Dinlediği kelimeleri doğru tonlama yaparak söyleme.
2. Öğrenilen cümleleri ritmine uygun tonlayarak söyleme.
3. Cümleyi verilmek istenen mesaja uygun tonlama yaparak söyleme.
HEDEF :
1.15 Belli söz, eylem (Discourse) yapõlarõnõn bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
1. Günlük iletişimle ilgili bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle
ilgili verilen cümlelerden uygun olanõ seçip işaretleme.
2. Verilen cümleye uygun olan deyimi verilen bir dizi deyim arasõndan seçip
işaretleme.
473
HEDEF :
1.16 Yazõm kurallarõ bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
1. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazma.
2. Hatalõ noktalama işaretleri ile verilen bir metin/diyalogda, hatalarõ düzelterek yeniden yazma.
3. Yazõm hatalarõyla verilen bir metin/diyalogda, hatalarõ düzelterek yeniden
yazma.
4. Yazõm kurallarõna uyulmadan ve noktalama işaretleri kullanõlmadan verilen
bir metin/diyalogda, yazõm kurallarõna uyarak ve noktalama işaretlerini kullanarak
yeniden yazma.
2.00 KAVRAMA
HEDEF :
2.11 Eşik düzeyinde verilen yapõlarõ kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Karõşõk halde verilen bir dizi cümleyi, anlamlõ bir şekilde sõraya koyarak
söyleme/yazma.
2. Verilen anahtar kelimelerle anlamlõ bir cümle oluşturarak söyleme/yazma.
3. Verilen bir cümlede altõ çizilen kelime ile ilgili soru sorma.
4. Verilen kelimelerin eklerini işaretleyerek gösterme (affixes)
5. Verilen kelimelerle ekleri (affixes) eşleştirip yazma.
6. Verilen cümleleri, bağlaçlar yardõmõyla uzatõp anlamlõ uygun bir cümle
halinde söyleme/yazma.
HEDEF :
2.12 Eşik düzeyinde verilen temel dil fonksiyonlarõnõ kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Verilen bir durumla ilgili cümleler söyleme/yazma.
2. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili uygun cümleler
söyleme/yazma.
3. Gösterilen bir durumun/resmin işlevi ile ilgili uygun cümleler söyleme/yazma.
4. Dinlediği bir işlev ile ilgili cümleyi söyleme/yazma.
5. Verilen işlevlere uygun cümleleri söyleme/yazma.
HEDEF :
2.13 Eşik düzeyinde verilen yapõlarõn kullanõldõğõ bir metinde bilinenler
yardõmõyla bilinmeyenleri kestirebilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Değişik zamanlõ cümlelerin boşluklarõna uygun olan fiilleri söyleme/yazma.
2. Sonu/başõ boş bõrakõlan cümleleri tamamlayõp söyleme/yazma.
474
3. Verilen bir diyalogda boş bõrakõlan cümlelerin yerine uygun cümleleri söyleme/yazma.
4. Sonuç bölümü boş bõrakõlan bir parçayõ tamamlayarak söyleme/yazma.
HEDEF :
2.14 Eşik düzeyinde bir metinde kullanõlan kelimelerin, bilinenler yardõmõyla
bilinmeyenlerini kestirebilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Bir metin/diyalogda geçen bilinmeyen kelimeleri bilinenler yardõmõyla kestirerek söyleme/yazma.
2. Bir metin/diyalogda geçen ve anlamõ tahmin edilemeyen kelimelerin anlamõnõ sözlükten söyleme/yazma.
3. Metin/diyalog içinde boş bõrakõlan yerlere uygun artikõl (article) larõ söyleme/yazma.
4. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere kelimeleri söyleme/yazma.
HEDEF :
2.15 Eşik düzeyindeki yapõlarõ ihtiva eden bir metni okuduğunda
anlayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Karõşõk halde verilen bir paragrafõ anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma. (Jigsaw reading)
2. Metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek gösterme.
3. Bir metin/diyalogla ilgili verilen resim/harita şeklinde istenilenler iyerine
yerleştirme (Read ant Label/Read and Fiil in).
4. Bir metin/diyalogla ilgili verilen sorulara cevap yazma/söyleme.
5. Bir metin/diyalogla ilgili sorular sorma/yazma.
6. Bir metin/diyalogda geçen kişilerin özelliklerini, geçtiği zamanõ ve yeri
söyleme/yazma.
7. Bir metin/diyalogda geçen olaylar zincirini yazma/söyleme.
8. Bir metin/diyalogun ana fikrini bir cümle ile sözlü/yazõlõ ifade etme.
9. Okunan bir metin/diyaloga uygun bir başlõk yazma/söyleme.
HEDEF :
2.16 Eşik düzeyindeki yapõlarõ ihtiva eden bir metni dinlediğinde anlayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Karõşõk halde verilen bir metni dinlerken anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma.
2. Dinlediği bir metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde, istenilenleri yerine
yerleştirme (Listen and Label).
3. Dinlediği bir metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek çizme.
4. Dinlediği bir metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine
yerleştirme (Listen and Fiil in).
5. Dinlediği bir metinle ilgil isorular sorma/yazma.
475
6. Dinlediği bir metinle ilgili sorulara sözlü/yazõlõ cevap verme.
7. Dinlediği bir metinde geçen kişilerin özelliklerini anlatma/yazma.
8. Dinlediği bir metnin geçtiği zamanõ, yeri, geçen olaylarõ söyleme/yazma.
HEDEF :
2.17 Öğrenilen dildeki belli söz-eylem (discourse) yapõlarõnõn belli durumlarda kullanõlõşõnõ, ana dildeki yapõlarda ve kullanõşlardan ayõrtetme.
DAVRANIŞLAR :
1. Verilen bir metin ile ilgili olan resimde istenilenleri yerine yerleştirme.
2. Dinlediği bir metin ile ilgili olan resimde istenilenleri yerine yerleştirme.
3. Bir metin içinde boş bõrakõlan yerlere uygun olan bağlaçlarõ söyleme/yazma.
4. Gösterilen bir durumun/resmin İngilizce karşõlõğõ olan cümleyi söyleme/yazma.
HEDEF :
2.18 Günlük iletişimde dinlediği bir metin/diyalogu anlayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Dinlediği bir metin/diyalogla ilgili olarak sorulan sorulara sözlü/yazõlõ cevap verme.
2. Dinlediği bir metin/diyalogun muhtevasõnõ tek bir cümle ile ifade etme.
3.00 UYGULAMA
HEDEF :
3.11 Günlük yaşamda, öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle duraklamadan
meramõnõ ifade etme.
DAVRANIŞLAR :
1. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle kendini tanõtma.
2. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle günlük yaşamõnõ anlatma.
3. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle kendi yaşantõsõyla ilgili sorulara cevap
verme.
4. Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle sorular sorarak, öğrenmek istediği
konuda bilgi eksiğini tamamlama (Information Gap).
5. Bir dizi resimde geçen olayõ öğrendiği cümle kalõplarõyla ifade etme.
HEDEF :
3.12 Öğrendiği temel yapõ, işlev ve kavramlarõ doğru olarak kullanabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Bir dizi resimde yer alan olayõ, öğrendiği cümle kalõplarõ ile ifade etme.
2. Sorular sorarak elinde bulunan metaryaldeki eksik bilgiyi tamamlama
(Information Gap, Opinion Gap).
3. Verilen bir durumla ilgili, hazõrlõk yaparak konuşma.
4. Verilen bir konu hakkõnda verilen bilgilere göre konuşma.
5. Kendi deneyimleri ile ilgili bir durum hakkõnda konuşma.
HEDEF :
3.13 Öğrendiği temel yapõ ve kelimelerle, yazõlõ olarak iletişim kurma.
476
DAVRANIŞLAR :
1. Günlük tutarak, o gün için önemli olan olaylarõ ifade edip yazma,
2. Yakõn çevresinden bir kişiye kart, mektup ve davetiye yazma,
3. Bir olayõ ya da düşünceyi yazõlõ olarak ifade etme,
HEDEF :
3.14 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak kullanma.
DAVRANIŞLAR :
1. Düzeyine göre verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun
noktalama işaretlerini kullanma,
2. Düzeyine uygun bir dizi örnek içinde, büyük harflerin doğru kullanõmõnõ
seçip işaretleme,
3. Hatalõ yazõlan bir dizi kelime arasõndan, doğru yazõlmõş olanõnõ seçip
işaretleme,
4. Verilen bir dizi noktalama işaretleri ile verilen karşõlõklarõnõ eşleştirme,
5. Kelimeleri dil kurallarõna uygun olarak yazma,
6. Düz metin halinde verilen bir parçayõ, sembol ve kõsaltmalar kullanarak
yeniden yazma,
7. Sembol ve kõsaltmalar (Abbrevations) kullanarak verilen parçayõ, düz
metin halinde yazma.
4.00 DUYUŞSAL ALAN
HEDEF :
4.11 Güdüleme yolu ile yabancõ dil öğrenmekten zevk alma.
DAVRANIŞLAR :
1. Öğrenilen yabancõ dili kullanarak iletişim kuranlarõ ödüllendirme.
HEDEF :
4.12 Öğrenmekte olduğu yabancõ dili kullanmaya özen gösterme.
Öğrendiği yabancõ dille ders aralarõnda arkadaşlarõyla konuşarak iletişim
kurma.
DAVRANIŞLAR :
1. Öğrendiği yabancõ dili, ders arasõnda arkadaşlarõyla konuşarak iletişim
kurma,
2. Boş zamanlarõnda öğrendiği yabancõ dille ilgili kelime oyunlarõ oynama,
bulmaca çözme,
3. Öğrendiği yabancõ dilde şarkõ söyleme, dinleme,
4. Öğrendiği yabancõ dilde şiir yazma,
5. Öğrendiği yabancõ dilde yazõlmõş kitaplarõ okuma,
6. Öğrendiği yabancõ dile ilişkin olumlu tavõr kazanma.
LİSE SINIFLARININ HEDEFLERİ
1.00 BİLGİ
HEDEF :
1.11 + İleri (upper Intermediate, Lower advanced) düzeye uygun olan
yapõlarõn bilgisi.
477
DAVRANIŞLAR :
1. Bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere verilenler arasõndan uygun artikkõllarõ seçip yerleştirme,
2. Değişik zamanlõ cümlelerin boşluklarõna verilen bir dizi fiil arasõndan uygun olanlarõ seçip yerleştirme,
3. Bir metin içinde boş bõrakõlan yerlere, verilen bağlaçlar arasõndan uygun
olanlarõ seçip yerleştirme,
4. İkiye ayrõlmõş bir dizi karõşõk cümlenin diğer parçasõnõ, karşõ diziden bulup
eşleştirme,
5. Karõşõk halde verilen cümleleri, sõraya koyarak paragraf oluşturma,
6. Karõşõk halde verilen paragraflarõ sõraya koyma,
7. Verilen bir dizi türetilmiş kelimeyi, bir metin/diyalog içindeki uygun
boşluklara yerleştirip yazma,
8. Verilen eklerle ilgili olarak önceden öğrendiği kelimeleri, eklerine göre
gruplayõp yazma,
HEDEF :
1.12 İleri düzeydeki dil fonksiyonlarõnõn bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
1. Günlük iletişimle ilgili bir parçada, boş bõrakõlan yerlere işlevlerle ilgili
verilen cümlelerden uygun olanõ seçip yerleştirme,
2. Gösterilen bir durumun/resmin işlev karşõlõğõ olan cümleyi öğrendiği şekli
söyleme/yazma,
3. Dinlediği bir işlevle ilgili cümleyi, verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip
işaretleme,
4. İşlevlerle ilgili verilen bir dizi cümleyi, verilen grup adlarõna göre
eşleştirme,
HEDEF :
1.13 İleri düzeyde kullanõlan kelimelerin bilgisi.
+ Üniversite hazõrlõk sõnõflarõnda yeterlik sõnavõnõ aşabilecek düzeye
gelebilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Verilen bir dizi kelimeyi eş anlamlõlarõ ile eşleştirme.
2. Verilen bir dizi kelimeyi karşõt anlamlõlarõ ile eşleştirme.
3. Verilen kelimeler arasõndan anlam bakõmõndan bir grup oluşturanlarõ söyleme/yazma.
4. Verilen kelimeler arasõndan anlam bakõmõndan diğerlerinden ayrõ düşen
kelimeyi seçme (Odd Man Out)
5. Verilen bir dizi kelimeyi tanõmlarõyla eşleştirip, işaretleme.
6. Cümle içinde boş bõrakõlan yerlere, verilen bir dizi kelimeden uygun
olanõnõ seçip işaretleme.
7. Verilen bir dizi kelimeden yazõlõşlarõ ve anlamlarõ farklõ, okunuşlarõ aynõ
olanlarõ eşleştirme (Homophone).
478
8. Yazõlõşlarõ ve okunuşlarõ farklõ kelimelerin çeşitli anlamlarõnõ söyleme/yazma. (Homonym).
9. Yazõlõşlarõ aynõ, okunuşlarõ farklõ kelimelerin çeşitli anlamlarõnõ söyleme/yazma. (Homograph).
10. İkiye ayrõlmõş bir dizi bileşik kelimenin, diğer parçasõnõ karşõ diziden
bulup eşleştirme (Compound Nouns)
11. Karõşõk halde verilen birbirini tamamlayan kelimelerin uygun olanlarõnõ
eşleştirip yazma (Collocations).
12. Verilen bir dizi yakõn anlamlõ kelime arasõndan, metin içinde belli bir
anlamõ en iyi karşõlayanõ seçip yazma.
HEDEF :
1.14 İleri düzeyde kullanõlan kelimelerin tonlama ve telaffuz bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
1. Dinlediği kelimeleri tonlama ve uygulama yaparak söyleme,
2. Bir cümleyi ritmine uygun olarak söyleme,
3. Cümleyi verilmek istenen mesaja uygun yerlerde tonlama yaparak söyleme. (Strong-Weak Forms),
4. Verilen bir cümleyi değişik durumlarda uygun tonlama yaparak söyleme.
(Politely, angrily disagreeing, agreeing, etc).
5. Bir metin/diyalogu doğru ritim ve tonlama yaparak okuma.
HEDEF :
1.15 Belli söz-eylem (Discourse) yapõlarõnõn bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
Günlük iletişimle ilgili bir metin diyalogda boş bõrakõlan yerlere işlevlerle
ilgili verilen cümlelerden uygun olanõ seçip işaretleme.
HEDEF :
1.16 Değişik dil kullanõmlarõ Formal/Informal bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
1. Verilen bir dizi dil kullanõmõ arasõndan, gösterilen duruma uygun olanõ seçip işaretleme,
2. Dinlediği bir konuşma ile ilgili dil kullanõmõnõ verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme,
3. Verilen bir dizi cümleyi Formal/Informal başlõklar altõnda gruplayõp söyleme/yazma,
4. Verilen bir durumla ilgili öğrendiği dil kullanõmõnõ söyleme/yazma,
HEDEF :
1.17 Yazõm kurallarõ bilgisi.
DAVRANIŞLAR :
1. Bir dizi örnek içinde, büyük harfin doğru kullanõlõşõnõ seçip işaretleme.
2. Bir cümlede geçen eklerin kelimelerden ayrõlmasõnda kullanõlan işaretleri,
verilen bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme.
479
3. Hatalõ yazõlan bir dizi kelime arasõndan doğru yazõlmõş olanõnõ seçip
işaretleme.
4. Verilmiş bir dizi kurallar arasõndan, kompozisyon yazarken dikkat edilmesi
gerekli kurallarõ bir dizi seçenek arasõndan seçip işaretleme.
2.00 KAVRAMA
HEDEF :
2.11 İleri düzeyde verilen yapõlarõ kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Karõşõk halde verilen bir dizi cümleyi, anlamlõ bir şekilde sõraya koyarak
söyleme/yazma.
2. Verilen anahtar kelimelerle anlamlõ bir cümle oluşturarak söyleme/yazma.
3. Verilen cümleleri bağlaçlar kullanarak tek bir cümle halinde söyleme/yazma.
4. Verilen eklerle (Affixes) kelimeleri eşleştirip yazma.
HEDEF :
2.12 İleri düzeyde verilen dil fonksiyonlarõnõ kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Gösterilen bir durumun/resmin işlevi ile ilgili uygun cümleler söyleme/yazma.
2. Verilen işlevlere uygun bir diyalog söyleme/yazma.
HEDEF :
2.13 İleri düzeyde verilen bir metin/diyalogda, bilinenler yardõmõyla
bilinmeyenleri kestirebilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Sonu/başõ boş bõrakõlan cümleyi tamamlayõp söyleme/yazma.
2. Verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan cümlelerin yerine uygun cümleleri söyleme/yazma.
3. Sonuç bölümü boş bõrakõlan bir metin/diyalogu tamamlayarak söyleme/yazma.
4. Başlõğõ verilen bir konunun muhtevasõnõ kestirerek söyleme/yazma.
5. Dinlediği bir metin/diyalogun devamõnõ kestirerek söyleme/yazma.
6. İzlediği video, film vb. bir durumun sonucunu kestirerek söyleme/yazma.
7. Başlangõcõ ve sonucu verilen bir parçanõn gelişme bölümünü kestirerek
söyleme/yazma.
HEDEF :
2.14 İleri düzeyde yazõlmõş bir metni okuduğunda anlayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Karõşõk halde verilen bir metni anlamlõ bir bütün halinde söyleme/yazma
(Jigsaw Reading).
2. Bir metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek gösterme.
3. Bir metin/diyalogla ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine
yerleştirme (Read and Label/Read and Fiil in).
480
4. Problemli bir durumu anlatan metin/diyalogdaki olayõn çözümünü parça
içinden bulup söyleme/yazma (Problem Solving).
5. Bir metnin ana fikrini tek bir cümle ile ifade ederek söyleme/yazma.
6. Bir metindeki ana fikri destekleyen yardõmcõ fikirleri söyleme/yazma.
7. Bir metne uygun başlõk bulabilme.
8. Her paragrafa uygun giriş ya da bitiş cümlesi söyleme/yazma.
HEDEF :
2.15 İleri düzeyde yazõlmõş bir metni dinlediğinde anlayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Karõşõk halde verilen bir metin/diyalogu dinlerken anlamlõ bir bütün
halinde söyleme/yazma.
2. Dinlenen metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine
yerleştirme (Listen and Label).
3. Dinlenen metinde geçen bilgiyi resme/şekle dönüştürerek çizme.
4. Dinlenen metinle ilgili verilen resim/harita/şekilde istenilenleri yerine
yerleştirme (Listen and Fiil).
5. Problemli bir durumu anlatan bir metni dinlediğinde, olayõn çözümünü
metin içinde bulup söyleme/yazma. (Problem Solving)
6. Bir metnin ana fikrini tek bir cümlede söyleme/yazma.
7. Bir metne uygun başlõk önerme.
HEDEF :
2.16 Öğrenilen dildeki belli söz-eylem (Discourse) yapõlarõnõ belli
durumlarda ayõrtetme.
DAVRANIŞLAR :
1. Gösterilen bir durumun/resmin öğrenilen dilde karşõlõğõ olan cümleyi söyleme/yazma.
2. Verilen bir cümlenin anlamõnõ bozmadan farklõ bir ifade ile söyleme/yazma.
HEDEF :
2.17 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak örnekleyebilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Yazõm kurallarõnõ örneklerle açõklama.
2. Bir fikri, bir düşünceyi, bir olayõ anlatõrken, bir mektup yazarken kullanõlacak formatlarõ açõklama.
HEDEF :
2.18 Düzeylerine uygun edebi metinleri okuduğunda anlayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Metin/eserin özetini çõkarabilme (Precis/Summary)
2. Metinlerde/eserlerde geçen karakterleri açõklama (Pathetic, tragiç, comic,
Hat, round, static vb.) ayrõca her karekterin (Minor, major characters) fonksiyonu ve
karakterlerin idealize edilip edilmediği hakkõnda görüşünü söyleyebilme.
481
3. Öğretmen tarafõndan detaya inilmeden tanõmõ verilmiş olan edebi sanatlarõ
(Fore-shadowing, Hashback, irony, sarcasm, hyperbole, image, vb.) okuduğu
metinde bulabilme.
4. Eserin ana ve yardõmcõ fikirlerini bulabilme.
5. Eserin başlõğõ hakkõnda yorum yapõp anafikir ile ilişkisini bulabilme.
6. Varsa birbirine zõt olan (Conflict) kişiyi veya öğeleri bulabilme.
7. Bir edebi metnin kimin ağzõndan yazõldõğõnõ bulabilme (Point of View).
8. Okuduğu metni yansõz olarak eleştirebilme.
3.00 UYGULAMA
HEDEF :
3.11 Günlük yaşamda öğrendiği yapõ ve kelimelerle duraklamadan meramõnõ
ifade etme.
DAVRANIŞLAR :
1. Verilen bir sorun üzerinde konuşma.
2. Bir konuşmayõ başka birine dolaylõ cümlelerle anlatma.
3. Sorular sorarak eksik bilgiyi tamamlama.
4. Günlük tutarak o gün için önemli olan olaylarõ ifade etme.
HEDEF :
3.12 Verilen bir duruma uygnu olarak dilin işlev ve kavramlarõnõ doğru olarak
kullanma.
DAVRANIŞLAR :
1. Okul ve çevresi ile ilgili yapõlmasõ gereken/gerekmeyen işlerin neler
olduğunu yapma/söyleme.
2. Karşõlaştõğõ bir durumla ilgili olarak mesaj yazma/gelen bir mesaja cevap
verme.
3. Duruma uygun kutlama kartõ/davetiye yazma.
4. Verilen bir duruma uygun ilan yazma.
5. Verilen bir ilana uygun cevap yazma/ayrõntõlõ bilgi isteyen yazõ yazma.
6. Yapõlmasõ gerekenlerle ilgili hatõrlatma yazõlarõ yazma.
7. Verilen bir durumla ilgili olarak uygun işlevleri kulanarak karşõlõklõ konuşma/yazma.
8. Hareketlerle (sessiz olarak) anlatõlan bir durumu uygun cümlelerle ifade
etme.
HEDEF :
3.13 Dinlediğini yorumlayõp sözlü olarak ifade etme.
DAVRANIŞLAR :
1. Dinlediği bir durumu (oyun, haber, açõkoturum vb.) kendi cümlelerini
kullanarak başkalarõna anlatma.
2. Dinlediği bir sesin kendisi üzerinde bõraktõğõ etkileri anlatma.
3. Dinlediği bir olayõn sonucunu yorumlayarak anlatma.
4. Dinlediği bir olayda kendini bir kahramanõn yerine koyarak, olayõ yeniden
değerlendirip anlatma.
482
5. Dinlediği bir şiiri/şarkõyõ, diyalog halinde hikayeleştirerek sözlü olarak
ifade etme.
HEDEF :
3.14 Okuduğunu yorumlayõp sözlü olarak ifade etme.
DAVRANIŞLAR :
1. Okuduğu bir metinle ilgili ana fikri ve yardõmcõ fikirleri anlatma.
2. Okuduğunu kendi cümlelerini kullanarak başkalarõna anlatma.
3. Okuduğu bir olayda, kendini kahramanõn yerine koyarak olayõ yeniden
değerlendirip anlatma.
4. Okuduğunu özetleyerek anlatma.
5. Problemli bir durumu anlatan parçadaki olaya çözüm getirme (Problem
Solving)
HEDEF :
3.15 Gördüğünü/izlediğini yorumlayõp sözlü olarak ifade etme.
DAVRANIŞLAR :
1. Gördüğü/izlediği bir durumda (film, slayt, resim vb.) geçen olaylarõ kendi
cümlelerini kullanarak başkalarõna anlatma.
2. İzlediğini/gördüğünü özetleyerek anlatma.
3. İzlediği olaylarõ kendi deneyimlerinden faydalanarak geliştirip anlatma.
4. Seslendirilmeden izlenen bir olayõ kendi ifadesiyle geliştirip anlatma.
5. İzledikleri/gördükleri kahramanlarõn karakteristik özellikleri hakkõnda konuşma.
HEDEF :
3.16 Yazõm kurallarõnõ doğru olarak kullanabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Düzeyine göre verilen bir metin/diyalogda boş bõrakõlan yerlere uygun
noktalama işaretlerini yazma.
2. Hatalõ noktalama işaretleri ile verilen bir metni, hatalarõnõ düzelterek
yeniden yazma.
3. Yazõm hatalarõyla verilen bir parçayõ yazõm hatalarõnõ düzelterek yeniden
yazma.
4. Yazõm kurallarõna uyulmadan ve noktalama işaretleri kullanõlmadan verilen
bir parçayõ yazõm kurallarõna uyarak ve noktalama işaretlerini kullanarak yeniden
yazma.
5. Düz bir metin halinde verilen parçayõ paragraflarõ belirterek yazma.
6. Noktalama işaretleri boş bõrakõlan bir paragrafta verilen bir dizi noktalama
işaretleri arasõndan uygun olanõ seçip işaretleme.
HEDEF :
3.17 Dinlediğini yorumlayõp yazõlõ olarak ifade etme.
DAVRANIŞLAR :
1. Dinlediği bir durumu (haber, açõkoturum, oyun vb.) kendi cümlelerini
kullanarak yazma.
483
2. Dinlediği bir sesin kendisine hissettirdiklerini yazma.
3. Dinlediği bir olayõn sonucunu yorumlayõp yazma.
4. Dinlediği bir parçayla ilgili olarak kendi başõndan geçen bir olayõ yazma.
5. Dinlediği bir parçada geçen durumu yorumlayarak yazma.
6. Dinlediği bir metnin resmini çizme (Vice versa).
7. Parçayõ dinlerken, önemli gördüğü noktalarõ not alõp yazma.
HEDEF :
3.18 Okuduğunu yorumlayõp yazõlõ olarak ifade edebilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Okuduğunu kendi cümlelerini kullanarak yazma.
2. Okuduğu bir durumla ilgili ana fikri/yardõmcõ fikri yazma.
3. Okuduğu bir durumla ilgili yardõmcõ fikirleri yazma.
4. Okuduğunu özetleyerek yazma.
5. Okuduğu parça ile ilgili olarak kendi başõndan geçen bir olayõ yazma.
6. Okuduğu bir şiiri/konuşmayõ düz metin halinde yazma.
HEDEF :
3.19 Gördüğünü/izlediğini yorumlayõp yazõlõ olarak ifade etme.
DAVRANIŞLAR :
1. Gördüğü bir durumda geçen olaylarõ kendi cümlelerini kullanarak yazma.
2. İzlediği bir olayõ kendi deneyimlerini katarak geliştirip yazma.
3. izlediği bir durumun özetini yazma.
4. İzlediği bir olayõn kritiğini yaparak yazma.
5. Seslendirilmeden izlenen bir olayõ ifadeleriyle geliştirip yazma.
4. DUYUSŞAL ALAN
4.11 ALMA
- Çağõ yakalamada yabancõ dil bilmenin önemini farketme.
- Değişik kültür değerlerini hoşgörüyle karşõlama.
4.12 TEPKİDE BULUNMA
- Yabancõ dille konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmeye istekli olma.
- Yabancõ dille basõlmõş eserleri okumaktan hoşlanma.
4.13 DEĞER VERME
- Yabancõ dille konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmeye istekli olma.
- Kitle iletişim araçlarõnda, yabancõ dille yapõlan yayõnlarõ izlemeye ilgi
duyma.
- Yabancõ dil dersine önem verme.
DERS KİTAPLARI FORMA SAYISI :
Bu programa göre hazõrlanacak kitaplarõn forma sayõsõ aşağõda belirtilmiştir.
Hazõrlõk Sõnõfõ
8-12 forma (44)
Yabancõ Dil I. Dönem
4-8 forma (44)
Yabancõ Dil II. Dönem
4-8 forma (44)
Yabancõ Dil III. Dönem
4-8 forma (44)
Yabancõ Dil IV. Dönem
4-8 forma (44)
Yabancõ Dil V. Dönem
4-8 forma (44)
484
İNGİLİZCE
485
486
TOPICS
Personel Identification
Name
Address
Telephone
Data and place of birth
(Atatürk vb. kişiler seçilerek
örnekleme yapõlacak)
Age
Sex
Nationolity
Likes and dislikes
Character (astrology)
House and Home
Types of accommodation
Accommodation, rooms
Furniture, Bed clothes
Services
Amenities
Region
Trades, professions,
occupations
HAZIRLIK SINIFI
FUNCTIONS
Identifying yourself and
giving
personel information
Greeting
Talking about likes and
dislikes Describing people
and character analysis
Describing house and home
Describing the plan of rooms
Talking about the place of
furniture (the most essential
pieces of furniture)
Talking about utilities (as gas
electricity, heating, telephone)
Talking about availability of
bath, shower, fridge, Tv,
garage, garden, cleaning
facilities etc.
Characterizing own region (as
agricultural, industrial,
scenery, whether it is
attractive
or not)
Talking about facilities in the
home
Talking about different,
trades,
professions, occupations.
Expressing where they and
487
STRUCTURE
Have got
Present form of verb “to be”
What is your name?
My name is
.............................
Good morning/afternoon
What is your home address
My Address is ........................
Past form of verb “to be”
When were you born?
I was born in (Date of birth)
Where were yov born
How old are you?
What nationality are you?
İmperative sentences (negativ
Positive)
Simple Present Tense
Adjectives
Adjectives+enough
enough+nour too+adj.
Preposition of place and
movement
There is/are
some, any
Questõon tags
Telling the time
Recycling (possessive
pronouns)
Relative clauses.
Thearticles
Simple Present Tense
Place of work
other works
Making plans for the future
Prospects
Talking about what different
Professions require.
HAZIRLIK SINIFI
TOPICS
Free time, entertainment
Hobbies
Interests
Rario, Tv, etc
Cinema, Theatre, Opera,
Concert, etc.
Sports
Intellectual pursuits
(What do you want to be?)
Going to “Future Tense”
(What are you going to be?)
“have to”
FUNCTIONS
Talking about hobbies,
special
İnterests, Tv and Radio
programmes, sports
Booking facilities, buying
tickets
Talking about feelings.
STRUCTURE
Verb+Gerund
Preposition+Gerund
(What are you interested in?)
I’m interested in watching Tv.
- ”wh” questions.
- Used to (habit)
- Recycling (Present Simple)
Travel
Holiday
Countries and places
Nationalities
Langvages
Hotel, camping-Site-etc.
(Türkiye’nin Turistik
yöreleride örneklenecek)
Travel documents
Fares
Luggage
Traffic
Making plan for the holiday
Charaterizing countries and
places, talking about
possibilities of countries
Talking about abilities and
inabilities
The definite article (THE)
The present cont. tense (For
Future) CAN/CAN’T
CONDITIONALS (PART I)
(If Cluase)
Where are you going to go in
your holiday?
Talking about the future
I’m going to go to the seaside
I’m going to go to the U.S.A
Can you speak English?
If you want to go to.................
where can you visit?
PAST TENSE
Relations with other people
Friendship/aversion
İnvitations
Correspondence
Club membership
Excuses
Giving advice
İnvitations
Expressing on agonies
Offering and requesting
Corresponding with the other
people
(Postcard-letter-etc)
Talking about different kind
of
clubs and their activities
Recycling likes and dislikes
Would you like to............?
Shall I ...............................
I Would rather....................
May/Night
Could, Request
Recyle, Noun clause
I think+Noun clause
2rd/3rd conditionals
Health and welfare
Parts of the body
Positions of the body
Talking about the parts and
position of body
MODALS-Must (Obligation)
need, have to
Should/Shouldn’t
488
Ailments/accidents
Personal comfort
Sensory perception
Hygiene
Medical services
Talking about symptoms and
their remedies
(Advice)
Patient: I’ve a headache
Doctor : You should take
this medicine
Reported speech (Present
Form) What does the doctor
say? He says to me (that) I
should take this medicine.
Education
Schooling
Subject
Qualifications
Talking about students
previous
education
The past form of “to be”
Simple past with regular and
irregular verbs.
Which class were you in last
year?
Past Continuous Tense
(With when .......and while
....)
adverb of time.
FUNCTIONS
Conversation for shopping
STRUCTURE
Comparison of Adjectives
Quantitatives (a little -a few
much-many little/few/a lot of
HAZIRLIK SINIFI
TOPICS
Shopping
Shopping facilities
Foodstuffs
Clothes-fashion
Household articles
Medicine
Prices
Weights and meassures
Food and Drink
Types of food and drink
Places where you eat and
drink
(Türk yemeklerinden de
örnekler
verilecek)
Comparison of Adverbs
Countable and Uncountable
nouns
Recycle “shall” “have.........”
Asking for judgements
Making critical judgements
489
Present Perfect Tense
Have you ever eaten
American food?
What is the food like in your
country?
I’d say
It’s.....................................
Well, I think It’s
...........................
In my opinion,
it’s.........................
It seems (to me) to
be...................
Frequency Adverbs.
(Often-Seldom-always-
ussually etc.)
Services
Post
Telephone
Telegraph
Bank
Police
Hospital/Surgery
Repairs
Talking about impontant
services
and help others to use them
Places
Asking the way and giving
strangers directions.
Passõve Voice
Can you tell me where the
post
office is
How often do you call your
uncle
I call my uncle
(Once, Twice, Three times a
week etc)
“Have something done”
Imperatives
A: Where is the nearest
hospital
B: Go straight ahead, turn left
Prepositions.
Foreign Language
Ability
Understanding
Correctness
Talking about a foreign
language
Recycling (can/can’t)
Relative Clauses
(Who, whose, which, where)
This is the man whose son
can speak
English well.
This is the place where we are
going to stay.
Weather
Climate
Weather condition
Describing the weather and
Understanding a weather
forecast
Will
/ may
/
expected
quite likely
might (possibility)
Just possible
Recycle frequency adverbs
Telling stories-Talking about
Narrating asking for
information
Sequences specific discourse
the past
about past events
490
Markers (linkes, connections),
Past Perfect+Continuous/
perfect continuous
Reporting other people’s and
one’s own actions and
statement
TOPICS
1. People and their lives
(Atatürk vb. büyükadamlar
örneklenecek)
2. Travel
LİSE BİRİNCİ SINIF
9. SINIF
FUNCTONS
Identifying yourself and
giving
personal information
(Describing people physically
how
They’re dressed, their
character
and personality, occupations
and
everyday activities)
Making plan for a holiday
Inviting someone to a meeting
Refusing
Expressing and inquring how
certain and uncertain others
are of something
Past continuous-Simple time
adverbials/adverbs Question
forms
in the past noun clauses and
“reporting” verbs.
STRUCTURES
Recycling present simple and
continious tenses.
Compound adjectives
adverbs of freguency
look, look like, as if
verb+gerund/infinitive
Recycling present cont.
(future) and
Going to future
Conditionals (type, II, III)
(If/Unless)
3. Story and film
Telling a story or film.
Narrating and commenting
Recycling simple past and
past cont.
Past perfect tense prepositions
of time (at-in-on-before-after)
4. Job advertisement
Answering job advertisement
Applying for a job
Recycling present perfect and
Past
Tense (For-since, ago)
Polite requests in writing
I would like you to .........
Would you mend + V
ing........
I would be grateful If........
Would + VAdverbs of time: Still-yet
already,
no longer (not any
more/longer)
491
5. Selected reading
materials
Critical thinking
Precis writing
6. Talking about (past, present
and
future events happenings,
hobbies, daily
routines, favorite
sports cultural events.)
7. Letter writing
TOPICS
1. Consolidation
FUNCTONS
Talking about habits.
Describing past and present
event.
Describing future intentions.
Speculating about the past
and
present
Accepting and refusing offers
and suggestions.
2. News Report
Criminals (Detective
Stories)
Summarising Conversation Reported Speech (Past Form)
Giving and reporting
instructions
Giving messages and excuses
Offering to do something
Request
Why don’t we......
Let’s......
If you don’t mind .....
How about going.....?
3. Visiting
4. Young people in action
Generation gap
Expressing opinion
agreeing/disgareeing with
an opinion
Plaming and advertising
campain
492
STRUCTURES
Recycling
(Present Simple and Cont;
compound adj; adv, of
freguency;
gerund/infinivite;
going to future; conditional
(II-III
Past Perfect Tense, Present
Perfect;
Simple Past Tense;
Prepositions,
Polite request.
Concession Clauses x
Althoug: Even if; Even though
In spite of,
Although he works hard, no
one
likes him.
In spite of his (Her) working
hard, no one likes (her) him,
(In spite of his hard work, no
one likes him)
(We won’t punish him; even
though/if he was late)
5. Reading for developing
Critical thinking
Precls writing
6. Talking about (past,
present and future,
events, happenings
hobbies, daily
routines favorite sports
cultural events.)
ATATÜRK'ÜN HAYATI
- Öğrenim hayatõ
- Askerlik Hayatõ
- Siyasõ hayatõ
(Bu konular öğretim
27.4.1998/64 TTKK)
LİSE İKİNCİ SINIF
TOPICS
1. Students and their lives
programõnõn
uygun
bölümlerinde
10. SINIF
FUNCTIONS
Expressing disappointment
Expressing hope
Expressing surprise
Expressing satisfaction and
dissatisfaction
Expressing missed
opportunities.
2. Consolidation
Reporting: conversation
: messages
: events
3. Writer’s problem
Talking about problems.
493
işlenecektir.
STRUCTURES
Recycling Conditional (type
III)
Should/shouldn’t have
Exclamations (How.......;
what......)
Adverbial Clauses (result
clauses, associated with
degree;
so+ad/adv+that
such+noun+that)
Recycling simple past;
why?....
Because
Recycling
Reported Speech (Past form)
Request
Concession Clauses
Should/shouldn’t have
Exclamation
Adverbial clauses
Recycling
(“agony problem” of a
magazine)
4. Logical conclusion
Writing about the problems
Expressing health problem
Expressing and inquiring
whether
Something is considered
a logical
Conclusion (Deduction)
Explaining
5. Dialogue
6. In a restaurant
Requesting others to do
something
Inviting others to do
something
Advising others to do
something
Accepting/refusing and
making.
excuses
Ordering meal
7. Reading for developing
Precis writing
critical thinking
8. Short stories
outlining
evaluation
9. Talking about (past present
and future events happenings,
hobbies, daily routines
favorite sports, cultural events
social and scientific
developments
494
Conditional (II-III)
Wish Clauses
must (deduction)
can’t
Alan has a very/good/job. He
must
earn a lot of money
Brian arrives late at the office
and leaves early. He can’t do
much work.
May/might (not) have, must
have can’t/couldn’t have
Because; because of, the
reason
Recycling
Shall we........?
Would you like to ......?
Ok/No; let’s.... instand.
Sorry, I can’t. I’m....
Would rather
Preference
(Would rather)
A. What would you like to
start?
Would you like prawn
coctail?
B: No, thanks, I think I would
rather have onion soup
I’d rather not have the ..........
and innovations
TOPICS
1. Story
FUNCTIONS
Inviting, ordering
Expressing and İnquiring
whether
something is considered a
logical
conclusion
STRUCTURES
must/can’t (deduction)
Adverbial Clauses (Reason)
Wish Clauses
May/might have
Must have/could have
and negative form
2. Views of the future
Hopes for the future
Talking about future events
Recycle Simple Future
Future continuous Tense
Future Perfect Tense
3. Immediate
Environments
Describing people and place
Recycle Defining Relative
Clauses
Non-Defining Relative
Clauses
Ellipses
4. Recollection
Stating whether one
remembers
or has forgotten something
or someone
İnquiring whether someone
remembers or has forgotten
something or someone
Recycle Simple Past,
Present Perfect
(Used to)
Would
Inversion
- Should you have difficulty
answering these questions,
you can
consult your textbook,
(If you should
...............................)
- Were you to try harder I am
sure you would succeed.
(If you tried harder, If you
were to try harder...........)
- Had I been a bit more
careful,
I could have passet the test.
5. Story
Telling a story
Verbs of senses with
İnfinitive/present participle
- I heard the scream of a man
dying
in torment
- He could see the sentries
495
walking up and down
6. Travel
Conutry life or City life
Agreeing/Disagreeing with an
opinion
Expressing feelings.
Expressing advantages/
disadvantages
Concession Clauses
- While I did well in class,
I was a poor performer at
games.
- However hard he worked, he
couldn’t earn enough money.
- We are poor, whereas you
are very
rich.
- Inspite of the fact that they
are poor, they are very happy.
- No matter, how hard you
try, you can’t speak English
TOPİCS
7. Critics
- People’s feelings
- Generation Gap
FUNCTIONS
Expressing feelings
Criticising/evaluating
results of actions
STRUCTURES
Infinitives
- Adjective+infinitive
* It is very difficult to do it.
* Old people are sometimes
hard to live with
* He was too weak to walk.
- Verb infinitive (with to and
without to)
* He decided to be a lawyer
(present infinitive)
* He seems to be eating a lot
nowadays (progressive inf.)
* It is good to have finished
my homework in time.
(perfect inf.)
* There is nothing to be done
(passive inf.)
* I watched her sing a song.
* We let him speak French.
8. Reading for developing
Critical thinking
Precis writing
9. Short stories
evaluation
Qutlining
10. Talking about (past
present and future
496
events happenings,
hobbies, daily routines
favorite sports, cultural
events social and scientific
developments and innovations
ATATÜRK İLKELERİ (10. SINIF)
- Cumhuriyetçilik
- Milliyetçilik
- Halkçõlõk
- Devletçilik
- Laiklik
- İnkõlapçõlõk
(Öğretim programõnõn uygun bir bölümünde ilkelerin adlarõ verilecek,
bunlardan biri yada ikisi kõsaca açõklanacaktõr.)
LİSE ÜÇÜNCÜ SINIF
11. SINIF
TOPICS
FUNCTIONS
STRUCTURES
1. Consolidation
Expressing intention
Recycle
Deduction (Must/Can’t)
Expressing/inquiring about
want
Adverbial Clauses (Reason)
and desire
Wish Clauses
May/might have ..............etc.
Inversion
Participles (İnfinivite;
present)
Concession Clauses
infinitives.
2. Famous people
Describing people ant place
497
Infinitives of purpose instead
of
purpose clause
+ I’m going to the bank to
cash a
chegue.
+ He’s going out to get some
fresh air.
Participle phrase instead of a
relative clause.
+ The woman speaking with
your father is the new teacher.
Noun infinitive instead of a
relative clause
+ Listening to BBC helps my
pronuciation a lot.
3. Television programme
Describing some TV
programmes
Noun Clause as a subject and
object.
* That he is Iying is obvious.
It is obvious that he is Iying
* Who knows who stole the
money?
Why she is crying is a
mystery.
4. Radio Interview
Giving an reporting advice
Can-be able to (In
comparison)
* I can finish the book on
time.
Although I am sick, I will be
able
to finish the book on time.
Interacting with other people
must-have to.
* I must give up smoking, It
is bad for my health.
The doctor says I have to give
up
smoking.
I’11 find it difficult because.
I enjoy
Needn’t/don’t have to.
A: Need I shave?
B: Yes, yo must.
No, you needn’t=No, you
don’t
have to
5. A Television News Item
TOPICS
Asking and answering the
questions
Reporting what people say
FUNCTIONS
498
Passive Transformation.
use of the passive in a report
format
STRUCTURES
6. Telephone Conversation
Talking on the telephone
Giving messages
Taking notes
Getting information
Making offers
Inviting
Accepting
Refusing
Recycling
Would you like to
May/might
Reported Speech
Tenses (Present/Past)
7. In a bank
Filling in forms
Getting information
Recycling
Future Tenses
Present/Past Perfect
8. Reading for developing
Critical Thinking
Precis writing
9. Short stories evaluation
outlining
10. Talking about cultural
events, social, philosophical
and scientific developments
and innovations
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ (11. SINIF)
- Atatürkçülüğün nitelikleri
Türk milletinin ihtiyaçlarõndan doğmuş olmasõ.
Temelinde Milli Kültür olmasõ aklõ ve bilimi esas almasõ
Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi
Yurtta ve Dünyada barõşõ esas almasõ
(Atatürkçülüğün nitelikleri öğretim programõnõn uygun bir bölümünde parça
halinde işlenecektir. 27.4.1998/64 TTKK)
499
A SAMPLE QUIZ FOR PREP CLASS
EK-6 B
NAME..............................
SURNAME......................
NUMBER........................
OUIZ
PART I
Using the given information, ask and answer questions (1 point each)
YOU
1. Name
2. Occupation /
3. Age
/
4. Marital Status
5. Children
JANE BROWN
/
Jane Brown
Dentist
29
/
married
/
2 (a boy a girl)
EXAMPLE
1. What is your name ?
My name is Jane Brown.
2. ...............................................?
3. ...............................................?
4. ...............................................?
5. ...............................................?
PART II
Rewrite the sentences with the words given and make necessary changes
(1 point each)
1- There/rain/in Rize (often)
............................................
2- It/rain/in the Sahara (never)
.............................................
3- It/windy/in Trabzon (quite often)
PART III
Write questions to these answers (1 point each) (According to the underlined words)
1. A- ..........................................?
B- He gets up at 9 O’clock
2. A- ..........................................?
B- Yes, he has breakfast at 9.30
3. A- ..........................................?
B- He lives on the second floor.
500
A SAMPLE TEST FOR PREP CLASS
PART I. STRUCTURE
Choose the best answer (2 point each)
1. He never spends.................... money.
a. many
c. some
b. much
d. a lot
2. He ..................... less work than his wife.
a. made
c. made a
b. was
d. did
3. do you know where ...........................?
a. are they meeting?
c. will they meet?
b. do they meet?
d. they will meet?
4. They haven’t drunk anything .......................
a. since five hours
c. since yesterday morning
b. for five o’clock
d. for yesterday morning
5. I ..................................the test when the bell rang.
a. already have finished
c. have already finished
b. had already finish
d. had already finished
6. I think the roof needs ...............................
a. mending
c. to mend
b. be mended
d. to be mending
7. Aunt Elizabeth got the roof........................
a. mends
c. mend
b. mended
d. to mend
8. I always enjoyed ..................................õn that lake in summer.
9. The two children ........................to their grand parents, house at christmas.
a. use to look forward to going
c. used to look forward to going
b. used to look forward to go
d. use to look forward to go.
10. Tom : I have been reading Englich books.
Ann : Oh, really? .........................you knew English.
a. I haven’t known
c. I didn’t know
b. I hadn’t known
d. I don’t know
501
PART II. READING COMPREHENSION
a. Read the following passage
Henry Ford was the first person to make cars, which were cheap, strong and
fast. He could sell millions of models because he “mass-produced” them. He made a
great many cars of exactly the same type. Ford’s father hoped that his son would
become a farmer, but the young man did not like the idea, and he went to Detroit
where he worked as a mechanic. In 1892 Ford made his first car. However, the first
“mass-produced” car in the world, the famous “Model T”, did not appear until 1908.
This car was so popular that it remained unchanged for 20 years. Since Ford’s time,
mass-production methods have become common in industry and have reduced the
price of many articles which would otherwise be very expensive.
b. Choose the best answer (5 points each)
1. Henry Ford could sell a lot of cars because.....
a. They were cheap, strong and fast.
b. the cars were made in Detroit.
c. he mass-produced them.
d. He was the first man to make cars.
2. Mass-production is..........
a. making cheap cars.
b. making strong cars.
c. making cars in great numbers all the same.
d. making the fastest cars in the world.
3. Ford’s first car was.......
a. finished in 1892.
b. finished in 1908.
c. mass produced.
d. the Model T.
4. For 20 years the first mass-produced car remained unchanged because.....
a. it was popular.
b. it was cheap.
c. it was strong.
d. it was mass-produced.
502
PART III. WRITING
A. Look at the Application Form
Date : Nov. 4 th.1986
Name
: Lane, DICK
Age : 25
Address
: 125, Kennedy Street, Washington D.C.
Job wanted
: Computer programmer
Do you have a job now ? ______
When can you start work? In December
Schools :
High School
: Boston High School
College (Faculty)
: College of Engineering, Michigan State university.
Other Jobs:
Fram/To
6/82 - 6/84
7/84 - 10/85
Name of the Company
NCR
ITV
Job
Reason to Leave
Computer
Not enough salary
Programmer
”
“
Answer the following questions (6 points each)
1. Who is looking for a new job?
1. ..............................................
2. What does he do? (What is his job?)
2. ..............................................
3. Where did he graduate from?
3. ..............................................
4. When did he first start work?
4. ..............................................
5. How long did he work in NCR?
5. ..............................................
503
B. Read the following dialogues and then fill in the blanks (3 points each)
Dialogue 1. You are in a restaurant. You want to eat steak and salad.
Waiter
You
Waiter
You
: Can 1...............................order, please?
: ...................................and salad please.
: ...................................anything to drink?
: Yes, ........................................some beer.
(1)
(2)
(3)
(4)
Dialogue 2. You’re having an interview for a job. Answer the questions the
manager asks
Manager
You
Manager
You
Manager
You
: Do you mind if I ask you some questions?
: ..........................................................
(5)
: Where did you go to school?
: ..........................................................
(6)
: Which subjects did you study?
: .........................................................
(7)
Dialogue 3. You’re sitting in the park and a tourist asks you how to get to the
Park
S T R E E T
Þirin
Park
STREET
GÜ L
PARK
HOTEL
MENEKÞE
S T R E E T
Hotel.
BO ST ANCI
ADA STREET
GÝMA
Tourist
You
: Can you tell me how to get to the Park Hotel?
: ......................................................................
......................................................................
......................................................................
504
A SAMPLE TEST FOR LYCEE
A. Reading Comprehension Test
B. How to get to know the English
It is often said that the English are
cold and unfriendly, but in fact this is ..(A)..
If you are a foreigner, there are a number of
ways to get to know the English. For
example, imagine you are in a park where
there are lots of people with their dogs. Now,
you can’t say to someone, What beautiful
hair you ve got! even if it’s true. But you can
say .....(B).... This is a very good way to start
a conversation, even if the dog isn’t lovely at
all. In fact, this is probably.....(C)... And who
knows how the conversation will end?
is extraordinary. The other person
will say “(D)” if it’s sunny or “Yes, it’s
wonderful for the garden if it’s pouring
with rain Then, anyone who is listening
will disagree, because, “..(E)..”, After five
minutes you ve made a lot of friends.
Another good trick is to stand on a
street corner with a map looking lost.
After only two or three minutes, someone
comes up and gives you directions.
Sometimes, two or more people offer their
help. Everyone ..”..(F).. because no one
Another way is to stand at the bus knows how to get there or even where you
stop and say what extraordinary weather we are at the moment. But that’s not the
are having! Remember that everyone in point. The point is to get to know the
English, not to find the way. After all, you
England thinks the weather in England
ve got a map for that.
Insert the following phrases and sentences into the correct part of the text:
1. What a lovely dog you have!
2. Suggests a different route.
3. Why the English love dogs so much.
4. Because they are rather shy.
5. Yes, İt’s much too hot.
6. No one agrees about the weather in England.
Gap
A
B
Sentence
505
C
D
E
F
TD.: 13.09.1993/2390
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayõsõ : 411
01.09.1993
Karar
Tarihi:
FRANSIZCA
DERSİ PROGRAMI
(H.z-9-10-11. SINIF)
AÇIKLAMA:
Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak
hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu
program, 2455 ve 2470 sayõlõ Tebliğler Dergisindeki açõklamalar
doğrultusunda sõnõflar esas alõnarak düzenlenmiş olup, uygulama bu
doğrultuda yapõlmaktadõr. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlõğõnõn
27.4.1998/64 sayõlõ Kurul Kararõ)
Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağõr.Lİselerinin tüm alanlarõ ile Fen ve
A.G.S. Liselerinin 9. sõnõflarõnda Ort.Gn.KÜl.Dersi, Anadolu ve Yab.Dil
Ağõr.Lİselerin Yabancõ Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarõn 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Ort.Gen.Kül.Dersi, Genel Liselerin 10 ve11. Sõnõflarõnda
Yab.Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarda Alan Seçmeli Ders, Fen Liselerinin
10 ve 11. Sõnõflarõnda Alan Seçmeli Ders, A.G.S.Lisesinin 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Ortak Genel Kültür Dersi, Yabancõ Dil Alanõnõn 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Alan Dersi, Lise öncesi hazõrlõk sõnõflarõnda
Ort.Gen.Kül.Dersi
506
Unites
Gestion de la classe
Actes de Innguage
(Fonctions)
Donner aux apprenants les
outils de Ia gestion de la
classe
HAZIRLIK SINIFI
Structures
Aspect culturel
(Répétez, je ne comprends pas, je péux écrire, asseyez-vous
.......) passez au tableau, dites....
1/ Se présenter identite, Se présenter Donner des
âge, nationalité, adresse, informations personelles.
(sous forme de
dialogues)
Moi......je m’appelle. Je. tu......verbe étre Noms singuliers,
pluriels....Adjectifs masculins féminins (turc-turque,
français-française....) Avoir. Quel âge as-tu? J’ai....avec les
nombres. J’habite (a)....Je suis né (â)......(le)....
2/ Présenter qqn
saluer/se saluer
Professions (sous forme
de dialogue, a l’aide
d’un appui:
images, photos,
annonces, panneaux,
magnétophone)
Présenter qqn saluer qqn, se
saluer, connaitre les
professions
Qui est-ce? C’est......? Ce sont.......? Il, elle, ils Voici-voilâ,
le, la, il ya .....Bonjour, bonsoir, salut! ca va ? Comment
allez-vous ? Ca va. Ca va bien /mal je vais bien.
Qu’est-ce qu’il fait ? (eleve, professeur, ingénieur,
médecin.....)
3/ Identification des
objets.Présentation de
l’objet.
(Sous forme de dialogue
aspect physique, images
photos).
Exprimer son opinion,
sa préférence.
Présenter un objet.
Appartenance d’un objet a
qqn. Siteuer un objet Dire ce
que l’on aime, ce que l’on
aime, ce que I’on aime pas,
ce que I'on préfere etc....
Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qu il ya? C’est.....ce
sont....A quoi ça sert ? A qui ça sert? Ca sert a....Article
défini, indéfini (le, la, l’les/un, une, des.
Adjectifs demonstratifs - possessifs. Ou?
La forme négative - İnterrogative, Dans, sur, sous, devant,
derriere...
J’aime ça, je n’aime pas cela - je deteste....
505
La ville
Unités
4/ Un licu :
l’appartement
l’immeuble
la rue, le marché
l’intérrieur d’un
appartement.
Décrire approximativement un objet
dont on
ne connoit pas le nom
exact (couleursmatiéres-formes)
Actes de Innguage
(Fonctions)
Presenter un lieu
Pouvoir dire (décrire) ou on
habite, ou on achéte.
Structures
Aspect culturel
Nous, vous, on, verbes aller, venir, habiter, acheter, vendre,
sortir de..........
Complément d’object direct-indirect.
Ne......plus, ne......jamais.
Le vocabulaire portant sur l’habitat (piéce, chambre,
cuisine, salon, salle de bains......) Quelque chose qui
ressemble á....En plastique, en fer, en bois.....
La cuisine. Les
restaurants les recettes.
506
5/ Vie quotidierne: en
famille au bureau, a
l’école.les membres de
la famille (le pérela
mére, le frére la soeur,
1’oncle le grand-pére,
la grande-mére la tante,
les parents, enfants Une
famille, voisin (e), ami
(e), collégue....
S’informer sur les activités
d’una famille. Connaitre une
famille. Emploi du temps en
ville ou â la campagne.
Unités
Demander l’heure qu’il est. Il est....Emploi des pronoms
personells “y-en”. Le gérondif.
Le vocabulaire portant sur la vie quotidienne, se lever, se
laver, se raser, s’habiller, prendre le petit déjeuner, se
maquiller, sortir de la maison, faire le ménage, aller a
l’école, au bureau, rentrer, revenir tót ou tard. regarder la
television, écouter les informations.... Verbes pronominaux,
le matin, la matinée, midi, aprés-midi, le soir, la soirée, la
nuit....
Actes de Ionguage
(Fonctions)
6/ Faire des achats, des Demander qqch ou vendeur.
courses Lieux ou on fait Demander I prix, de qqch.
des achats, (le magasin, Remercier, s’excuser. Discuter
l’epicerie, In pharmacie, le prix, la qualité.
In boulangerie, Ia
Acheter/vendre Vanter sa
boucherie, la librairie, le marchandise
super-marché)
7/ La vie dans la ruc. Le
policier renseigne un
piéton (sous forme de
dialogue) a l’aide de
Demander son chemin á qqn.
Renseigner qqn Conseiller,
interdire, ordonner, obliger,
défendre.
Structures
La vie familiale.
Statistigues concernant
la vie de famille en
France en Turquie.
Aspect culturel
Articles partitifs: du, de la,de I’,des. Pronoms personnels.
Le marche
Le, la, les,en,y. Qu’est-ce que vous avez? Vous avez...?
Les magasins.
Vous désirez ? Je peux vous aider? Comment je peux vous
aider? Combien? Combien ca coúte ? Ca fait combien ?
Combien ? Combien ca coute? Ca fait combien ? Ca coute?
Ca fait...? Quel est le prix de ? Adverbes de quantité :
beaucoup de, un peu de, encore, assez/trop. Un kilo de, un
litre de, un métre de, un paquet de, ca suffit.
Style direct/indirect, Impératif, pronoms personnels “lui”,
“leur”. Ou est ....la poste? La poste, s’il vous plait ?
Comment je peux aller....? Il fautt infinitif. Vocabulaire
portant sur la rue, la poste, le lycée. l’avenue, la place, le
507
- le transport urbain
- la circulation
- le métro, les bus...
pannaeux, images,
photos etc....
8/ La vie scolaire:
Poursuivre des études.
Aller á l’école. Une
journée á l’école.
boulevard, le quartier, l’arrét, le cinéma... Tourner, prendre,
marcher, se trouver... A droite, á gauche, au coin de, prés
de, tout droit...
Connoitre et decrire la vie
scolaire
Unites
Le passé composé, la comparaison. Le vocabulaire portant
sur la vie scolaire (faire ses devoirs, preparer ses leçons,
lire, écrire, corriger, réussir, échouer, avoir une bonne,
mauvaise note, je suis reçu á...... étre fort, faible, moyen
en..... le succés, la réussite, la faute, l’erreur, l’examen
écrit/oral, la redaction....)
La vie scolaire:
les systémes
educatifs.
Actesde Ianguage
(Fonctions)
9/ Invitation
Inviter qqn, proposer,
anniversaire, fete,
accepter, refuser, accueillir,
mariage,
exprimer la surprise, la joie, la
ceremonie...(sous forme tristesse.
d’invitations, au
téléphone, en face a
face)
Structures
Aspeck culturel
Futur proche. Superlatif. Que, quel, quelle. Feliciter,
souhaiter. étre heureux, content, joyeux, accueillant. Avoir
la chance de, l’intention de.... avoir l’air...
Exlamation : que c’est beau! Comme c’est beau! Super!
Sympa! un invité, un copain, une copine.
Les fetes familiales,
religiuses, nationales.
10/ Le nouvel an.
Rédiger une carte
postale, les souhaits, les
voeux (sous forme de
carte postale, ou des
Futur, conjenction “que”, pronoms relatifs “qui, que”. Le
temps qu’il fait, qu’il fera. Ecrire, rédiger, envoyer. Les
jours, les mois, les saisons. Bonne année, joyeux
anniversaire! Il fait beau, mauvais, froid, chaud...Il pleut, il
neige... Cher papa, ami, chére amie, chére maman....
Le nouvel an
Le climat, les saisons
Souhaiter qqch A qqn.
Présenter ses voeux. Rédiger
une carte parler du temps qu’il
fait. Prévision météologiques.
508
dialogues)
11/ Les vacances Le
tourisme d’hiver. Les
vacances d’hiver
(al’aide de publicités,
propectus, brochures...)
Atatürk: le plus grand
des professeurs.
Proposer, décider choisir ses
vacances. Se rensigner auprés
d’un egence. Aider qqn á
choisir. Conseiller,
convaincre.
Pronoms relatifs “qui, que, oú”. Voyager, faire un voyage,
Le tourisme d’hiver
partir, aller en vacances, voyager en train, en car, en bateau, Les sports d’hiver
en (par) avion.Réserver une place, une chambre...faire un
Les vacances.
voyage pénible, attrayant, agréable, un long voyage
12/Communication et
correspondance
Echanges. Participer á la
vie d’un club ou d’un
organisme.
Rédiger une lettre collective.
un télégramme... Echanger des
idées. Ecrire á divers
organismes.
Conditionnel de politesse. Voudriez-vous.... Desirez-vous
....Ecrire des formules pour commencer/finir une lettre.
Monsieur le Directeur...Madame la Directrice, salutation....
expédier, recevoir une lettre, expéditeur/destinataire, avoir,
participe passé. Venir de-verbe infinitif. Nominalisation.
La nouvelle
communication:
minitel, fax,
ordinateur,
teléconférence.
Unites
Actesde Ianguage
(Fonctions)
13/Les médins la presse S’informer, se cultiver, se
(les journaux, les revues, servir des médins discuter
les magazines, les livres, d’un média, d’un livre
romans, récits) La
......Motiver les apprenants a Ia
télévision La radio, Ia
lectur. Les téchniques
bibliothéque....
d’écriture
Structures
Aspect culturel
Imparfait. Récit dans le passé. Révision du passé compose.
Discours rapporte, langue de la presse, publicités... petites
annonces, enquétes, reportages, quotidien, hebdomadaire,
mensuel, annuel... L’article, le fait divers, la page
d’economie, de sport, politique, spectacle, roman policier,
roman historiqve le póeme.
Les médias (radio,
télévision, journaux,
livres, magazines)...
14/Les services Les
services d’Etat. La sante,
l’hôpital. Bureau de
poste. Le commissariat
de police. La justice
Conditionnel avec si, avoir mal o....tomber melade, étre
- Les services d’Etat
enrhumé, avoir une angine, consulter, soigner; ausculter,
opérer, guérir, porter secours... Depuis combien de temps?
Qu’est-ce qu’on doit faire?...”malade, médecin, infirmiére”,
ecrire á la machine, copier, demander un congé, deposer une
Exprimer son état de santé
pour se soigner. Demander un
service, des conseils, de
l’anide Porter plainte.
Chercher et réclamer un
509
Agence Nationale pour
l’Emploi Le Bureau des
objects trouves
emploi
plainte, faire une enqéte...un policier, un commissaire de
police, un filic....
J’suis, j’sais pas, ok, vachement, sympa, super.
15/ Les voyages A la
gare A l’aeroport. on
part Connaitre une
destination Découvrir
une région, un pays
Se renseigner auprés d’une
agence de voyage Prendre son
billet de voyage, Savoir lire un
plan, des tarifs, une carte...
Conditionnel avec si-subjonctif-Propositions, adverbes de
lieu, pronoms demonstratifs, pronoms relatifs “ou”, les
dates, saisons, Retenir, réserver une place...les distances
entre les villes ....Payer son billet, rembourser.... Ca
fait...km fumeurs/non fumeurs.
Connaitre un pays
comme touriste,
travailler a l’etranger.
Structures
Aspect culturel
Unites
Actes de Ianguage
(Fonctions)
16/ A. l’etranger:les
Exprimer la surprise, la
repas, les specialités, d’un satisfaction, le désagrément,
pays. Les restaurants
exprimer son avis sur un
mótels, hótels Des
pays. Raconter ce qu’on a
découvert. Demander ce
recettes de cuisine
qu’il faut pour faire un repas
et raconter. Donner la recette
d’un plat. le dépaysement,
l’accueil, l’hospitalité, les
Les formules exclamatives. Comparaisons. Article partitif. La gastronomie
Impératif/Infinitif. Révision de l’imparfait. La forme
active/passive. On dirait... J’ai cu’impression
que...S’adresser aux bureau de services, démarches
administratives, “se sentir. choisir, aimer, préférer, ne pas
aimer, acheter, cuir, gouter, cuisiner, garcon, maitre d’hótel,
refrigérateur, payer les ingrédients: viaade, legumes, fruits,
poissons, boissons.
510
17/ Les loisire le sport. la
culture, le cinema, la
musique, les jeux
visites
Discuter avec des amis.
Demander la participation de
qqn a un jeu. Formuler,
expliquer les regles d’un jeu
(ex:football) Modes
d’emploi...
Révision de l’impératif, de l’infitinitif, superlatifs. Pronoms Le sport, les goúts
possessifs. Etre pour/contre, participer á, jouer á, ou, passer culturels, les
son temps á... Les pause-temps, faire un match/une course, passetemps favoris.
l’équipe, le match, le joueur, l’arbitre, gagner, perdre, le
résultat.
18/ Parler du passé.
Raconter une histoire
Raconter des souvenirs
S’exprimer librement
Raconter l’histoire de son
pays. Connaire les héros
du passé. Atatürk son
testament á la jeunesse
turque
Concordance de temps. Imparfait, passé simple, plus que
L’histoire d’un pays.
parfait. Pendant, pendant que, lors que, alors que, quand, au Ses héros.
moment oú, il ya, depuis, jusqu’á dans, autrefois, á cause
de, gráce á, comme, sans, parce que, car...
Unites
Structures
Actesde Ianguage
(Fonctions)
19/Futur. Science Fiction. S’exprimer librement sor son
Parler de l’avenir. Projets avenir. Ecrire un récit, un
d’avenir. Réver, inventer. poéme au futur Exprimer ses
désirs. Lire, faire un
horoscope.
Aspect culturel
Revision da futur, futur antérieur, conditionnel et subjonctif, Les projets La
pour/afin de/en raison de/au lieu de. Réver, imaginer,
téchnologie
dresser un plan, élaborer un projet., satisfaire ses désirs.
L’avenir
Films/récits de science-fiction, l’ecrivain, les feuilletons. les
B.D.les dessing animés...
511
20/L’école est finie. Vive
les vacances! Partir en
vacances. Lamer/la
campagne Se préparer á la
vie d’etudiant a la vie
active, Trouver un travall
de vacances Retour dans
la famille á la campagne.
Demander un avis sur des
lieux touristiques Discuter
avec les amis, les parents.
Organiser ses vacances
Guider un étranger sur un
lieu touristique.
Révision du subjonctif, si, pour que, afin que, a condition
Projet: études a
que, tandis que, jusqu’á ce que, avant que, en attendant que, l’université, vie
bien que, quoique, malgré, méme si....un voyage organisé.. active
visiter, nager, faire des promenades, se reposer.
512
Structures
1) Connaireqqn sous tous ses
aspects, sos goûts, ses
passetemps, son caractere, ses
qualités physiques et
psychologiques.
YABANCI DİL (FRANSIZCA)
I. DÖNEM (9. SINIF)
Actes de lauguage (Fonctions)
Structures
Identiffier qqn. Décrire une personne, faire son Il est.... c’est caractére physique, psyhologique
biographie
d’une personne (de haute taille, de petite taille,
maigre, gros, franc, honnéte, gentil, intélligent
aimable....) Pronoms relatifs “qui, dont”
2) A-lõ’usine
Le monde du travail
Décrire son travail et son lieu de travail. Dire si Si/conjonction : que-Chercher un travail,
on est content ou pas. Faire des critiques.
trouver un travail, demande/offre d’emploi,
Demander un emploi.
étre au chômage, prendre une assurance, étre á
la retraite...... Ecrire une demande d’emploi.
3) La télévision : les films, les
informations, la météo, les
varictés, les jeux télévisés....
Atatürk : sa vie, ses principes.
Dire son avis sur les programmes de télévision. Superlatif/ nominalisation. Regarder la
Discuter, juger un programme. Choisir son
télévision. Les informations (journal télévisé).
programme préféré.
la météo, les films (documentaires, policiers,
westerns), les feuilletons...Plaire á, se plaire á...
Je préfére...Les chaines....Tourner un film, le
spectateur, le téléspectateur...
4) Au restaurant. Au café
Commander qqch Demander ce qu’il y a
comme plats, comme boissons. Demander
l’addition.
513
Vous désirez ? Qu’est-ce que vous voulez
comme apéritif, boisson ? Je voudrais tu thé,
du café...Servir, apporter.... manger de ....boire
de ....... passez-moi le sel..../articles partitifs.
Le diner, le garçon, le client, l’addition, le
pourboire, payer á la caisse....Recettes de
cuisine. Vocabulaire de la table.
Structures
5) Faire du tourisme. En Turquie
En France
Actes de language (Fonctions)
Se renseigner sur les pays. Connaitre la
Turquie, la France et leurs cultures
Structures
Le tourisme, le touriste. Visiter un pays, les
cits, les monuments historiques, les points
cardinaux: au sud de, au nord de, á l’est de, a
l’ouest de...se trouver, étre situé, concordance
des temps/conditionnel... Vocabulaire portant
sur les pays.
6) Education. Les écoles, les
eleves, les enseignants
d’education et ses problémes
(sous forme de dialogues ou de
débats)
Parler de l’éducation. Faire des critiques.
Proposer des solutions.
Subjonctif/Si. Révision des temps passés et
futurs. Plus detnom, autant detnom, moins
detnom. Etre sûr de. Vocabulaire portant sur
l’éducation.
7) La jeunesse et ce qu’elle
attend de la vie. (sous forme
d’enquétes).
Poser des questions, faire une enquéte. Exposer La forme active-passive, la forme
ses problémes. Defendre une cause, une idée.
interrogative, la forme négative, la jeunesse,
les jeunes, l’espoir, l’attente, étre content.,
malheureux, heureux. Etre
optimiste/pessimiste. Vouloir étre libre/avoir
un bon métier/gagner sa vie/se marier
(épouser)...
8) Un récit, une histoire, un
souvenir. Le théme, les
personnages, les lieux, le
temps....
Raconter une histoire.
Ecrire un récit.
Participe présent, passé simpl, imparfait. Se
passer, avoir, lieu. Il était une fois.... autrefois,
il y avait.... avant, d’abord, puis, aprés, ensuite,
enfin, finalement....Au moment oû, pendant...
(et le vocabulaire nécessaire).
514
YABANCI DİL (FRANSIZCA)
II. DÖNEM (9. SINIF)
Unõtes
Actes de lauguage (Fonctions)
Structures
1) Quelques faits divers : extraits Comprendre un événement, raconter un
Hypothéses/nominalisation
de divers journaux et
événement, essayer d(ecrire un fait divers.
Participe present. Les temps du passé
d’informations radio phoniques.
(Vocabulaire necessaire)
2) Le roman : Extraits d’un ou de Etudier, analyser, résumer un roman.
plusieurs romans ou une oeuvre
compléte en français facile.
3) Les nouvelles générations
(sous forme d’enquétes, ou
d’articles de journaux).
4) La musique, le concert : Les
genres musicaux (classique
folklorique, populaire...)
Relations de cause-conséquence. Reponses aux
questions “qui, quand, oû, comment pourquoi,
quoi...”, dans un roman. Etude de diverses
formes de récits romanesques. Vocabulaire
nécessaire.
Connaitre les jeunes, Leurs désirs, leurs
problémes... Exprimer des opinions, des
inquiétudes, des espoirs.
Opposition (malgré, bien que, quoique, au lieu
de, pourtant, cependant, néanmoins, quand
méme...)
Les mots et les phrases “déclencheurs” (je
crois que, je pense que, mon avis, c’est que,
d’apres moi, á mon avis...
Je suis d’accord, pas d’accord.
Parler de la musique, des instruments de
Révision des locutions de l’opposition.
musique, s’exprimer sur la musique, le rythme, Vocabulaire portant sur la musique. Le langage
le texte d’une chanson.
musical. Vocabulaire du rythme, de la rime et
de la musique.
5) L’environnement. L’écologic/ Sensibiliser les éléves á protéger la nature,
les écologistes (sous forme de
Accuser qqn. Defendre une idée Faire
reportages, enquéte ou dialogue). connaitre Atatürk et ses oeuvres.
Atatürk fonde un nouvel e’tat.
515
Hypothéses / Si Il faut..../Il suffit que, á
condition que, malgré. Vocabulaire portant sur
l’environnement, la pollution, l’ecologie.
Unites
6) Un festival, une foire, une féte
(sous forme de dialogues, de
lettres, d’invitations, de
faireparts, de reportages.
Actes de language (Fonctions)
Inviter qqn/Accepter une invitation/participer a
une féte/dire son avis sur l’organisation, le
contenu Conseiller, féliciter, s’excuser....
Structures
Les formes d’invitation, d’acceptation. Faire la
connaissance de...Présenter des invités,
accueillir. “Je suis heureux devous connaõtre,
de faire votre connaissance, Enchanté.....”
7) Déménagement dans une autre
ville pour cause de nomination
(sous forme de dialogues, ou de
lettres).
Atatürk : son regard sur la
jeunesse turque. Il confie la
Turquie a la jeunesse. Le
testament d’Atatürk á la jeunese
turque.
Exprimer as joie, son mécontentement, sa
surprise Chercher et trouver la solution d’un
probléme. Dire au revoir á ses amis, á ses
collégues.
Futur antérieur. Participe présent (révision)
Etre triste/content. Se fácher contre quelqu’un,
étre en colére, se séparer, quitter un lieu, une
personne, (vocabulaire nécessaire).
8) La condition de travail des
ouvriers le monde des ouvriers
(sous forme denquete, de tables
rondes, de dossiers).
Discuter/Reprocher. Défendre son droit.
Exprimer son opinion sous la forme de thése,
antithése et synthése.
Adverbes de négation/Si...On/pronoms
démonstratifs, adjectifs possessifs. Révision
des adverbes de négation. Nous voulons....on
veut...on demande, on a...L’augmentation des
salaires, des heures supplémentaires, faire
gréve, perdre son travail, le travail á mi-temps,
relations ouvriers-patrons, l’insuffisance des
salaires, le chômage, les chômeurs....
9) Une catastrophe (un desastre)
un accident grave, un
tremeblement de terre, une
explosition de grisou...(sous
forme de dialogue, d’article, de
Demander l’avis de qqn sur un sujet. Informer Conditionnel/Il y aurait...On dirait... On
une population. Exprimer sa tristesse, ses
souhaite que...Se passer, avoir lieu, se
condoléunces. Démentir une information,
produire, Morts, bléssés, sauver, regretter,
contredire quelqu’un, vérifier une information. prendre des mesures, vocabulaire des
catastrophes.
516
reportage, ou de débat).
ATATÜRK'ÜN HAYATI
- Öğrenim hayatõ
- Askerlik Hayatõ
- Siyasõ hayatõ
(Bu konular öğretim programõnõn uygun bölümlerinde işlenecektir. 27.4.1998/64 TTKK)
YABANCI DİL (FRANSIZCA)
III. DÖNEM (10. SINIF)
Unités
Actes de Ianguage
Structures
(Fonctions)
La société
Connaitre les sociétés.
Des que, lorsque, quand, depuis .....le passé surcompose, le
Etudier
les
deux
pays.
futur antérieur.
La société turque.
Comparer/Vérifier
La société francaise.
Aspect culturel
La culture, la
tradition, le
folklore.....
La déliquence La drogue, le Poser des problemes.
vol, le crime, la protection Proposer des mesures.
du public et de la jeunesse. Protéger les gens.
D’abord, avant, aprés, puis, et puis, ensuite, en fait, enfin,
en résumé. Pronoms relatifs composõs Vocabulaire de la
déliquence.
Habitudes,
statistiques
concernant les deux
pays.
La consommation
L’habitude de
consommation. La société
de consommation Atatürk
et la Républigue turgue.
Influencer/attirer Inciter le
public, le mettre en garde
Révision de l’impératif/article partitif “en, y” Consommer,
acheter, exciter, inciter... Le vocabulaire de la société de
consommation
Comparer les deux
sociétés en ce qui
concerne la
consommation.
Science-Fiction. Notre
Inventer/imaginer Preparer
Révision du futur. Si/opposition malgré, au lieu de, bien
Niveau des sciences
517
monde dans l’avenir.
l’avenir Réfléchir á des
Commémoration d’Atatürk projets, et les proposer.
que, quoique... subjonctif... Découvrir, la découverte,
invention, monter, faire des recherches, installer.
Voyage vers les autres
planétes. Les ovnis. Les
extraterrestres. Atatürk et
l’importance qui á
l’éducation et á
l’enseignement.
Se renseigner sur les autres
planétes. Défendre une idée,
démentir.
Infinitif/la condition et l’hypothése. Nom des planétes, la
Travaux spéciaux
fusee, la piste, l’orbite. lancern essai, décollage, amérissage, en France et dans le
á toute vitesse faire un tour, astronaute...L’espace...
monde.
Unites
Actes de Ianguage
(Fonctions)
Savoir lire un journal. Ecrire
á un journal. Rapporter un
événement á l’oral et á écrit.
Structures
Aspect culturel
Infinitif/participe présent/nomalisation. Quotidien,
hebdomadaire, bi-mensuel, mensuel, onnuel... La, une, la
page de politique, de spectacle, d’économie, de sport, le
journal national, régional, l’article, rédacteur, lecteur...
Les journaux
français, turcs.
Des histoires, récits,
articles (extraits de livres,
de journaux, écrivains
connus).
Comprendre ce qui se passe
dans un récit. Etudier un
texte, un roman. Rapporter
un récit. Rédiger un récit.
Passé simple/imparfait. Construire des phrases
Les écrivains turcs,
composées/concordance de temps.... quand, losque pendant, français.
au moment, oû, depuis...
Les éléments d’un récit.
La pollution Protéger la
nature, l’environnement
prendre des mesures
nécessaires.
Discuter/faire un
débat/conseiller Chercher,
trouver des solutions
Cause/conséquence, pronom relatif “oû”, l’environnement,
l’ecologie, les écologistes, la protection de la nature...
Lutte contre la
pollution. Protection
de l’environnement
régional et mondial)
Problémes sociaux
Connaitre les problémes.
Pronoms possessifs, les nombres, étre au chômage,
Les organismes,
La presse écrite Les
journaux
518
dans les deux pays
et la téchnologie de
pointe.
(chômage, famine
malnutrition, sousdéveloppement)
Accepter/refuser Demander
aide Porter secours
chômeur, manifestation, faire appel aux gens, aider,
organismes, associations de bienfaisance.
519
asscoiations
nationaux et
internationaux.
LİSE IV. DÖNEM (10. SINIF)
Unites
1) La téchnologie
l’imagination l’invention,
la découverte
2) Bandes Dessinées,
dessins humouristiques et
caricatures
Actes de Ianguage
(Fonctions)
Croire/convaincre vérifler,
démontrer prouver, se
tromper savoir, ignorer, faire
des hypothéses.
Structures
Aspect culturel
Soit.... soit - ne, ni.. ni....méme si, déjá encore, modifier,
installer, monter, développer, se développer, (vocabulaire
technique).
Echange de
techniques. la
vulgarisation
scientifique et
technique.
Inciter á penser
Pronoms relatifs composés, vocabulaire de la B.D.
Motiver/sensibilisersurprendre, décrire une B.D.
apprecier l’humour, le récit...
Les onomatopées
thémes des récits de
B.D.
3) Le théátre Piéces de
théátre. Caractére
physique, moral des
personnages (extraits de
pieces de théátre)
Révision des formes interrogatives-concor dance des temps
- conjonction de subordination a cause de, gráce á, en cas
de, au cas oû, en raison de, pour cause de, malgré...
Vocabulaire du théátre.
Ecrivains de théátre
Thémes divers:
tragédie, comédie,
drame...
4) Vivre a Paris L’histoire Se renseigner/découvrir/
de Paris. Vie culturelle vie Apprécier/Exprimer des
sociale.
remargues.
Révision des temps passés/adjectifs adverbes J’ai vu que..
j’ai constate que.. il me semble que... je crois que...j’ai
témoigne que...
Paris/Ankara
5) Le cinéma (choix de
Critiquer/apprécier Ne pas
films) Le 23 avril, Féte de aimer/detester, Plaire á/se
la Souveraineté, Nationale plaire
et de l’enfant, (cadeau
d’Atatürk nux enfants).
Formules de déclenchement d’un débat. A mon avis... je
suis pour... contre..je veux ajouter que.. Comme/tandis
que/car/parceque/ sibien que/c’est pour cette raison que..
Vocabulaire du cinéma.
Le cinéma français
Le cinéma turc.
520
Unites
6) Lecture Le livre
L’importance donnée á la
lecture/Faut il etre
selectiffy a-l il une
concurrence entre le livre et
á téle? (articles, textes,
enquétes).
7) Ankara, capitale de la
Turquie. Son histoire.
Ankara aujoued’bui.
Atatürk et son testament á
la jeunesse turque.
Actes de Ianguage
Structures
(Fonctions)
Sensibiliser les jeunes á la
Phrases composées, but/opposition, tournures de phrases.
lecture, interpréter des stalis Vocabulaire de la littérature.
tiques. S’exprimer sur des
thémes, des genres litteraires.
Se renseigner. sur Ankara.
Demandes des
renseignements
Prier/remercier
8) L’enseignement scolaire Se renseigner Comparer
en France et en Turquie.
Discuter. Proposer des
Les établissements
solutions.
scolaires. (sous forme de
textes. articles, débats)
9) Le sport/Les jeux
olympiques
Aspect culturel
Que lit-on en France
en Turquie?
Etre/ne trouver/ se situer/ fonder/devenir/ proclamer. Passé Notre capitale
simple. Vocabulaire de la ville et vocabulaire de la
politique.
Forme active-passive/verbes pronominaux. Vocabulaire du Echanges,
systéme éducatif.
Différence
Ressemblance des
Systémes éducatifs
Turcs et Français.
Sensibiliser les éléves au
Phrases inversées. Tournures de phrases. Vocabulaire du
sport. Préférer une équip
systéme educatif.
Soutenir/critiquer une équipe
ou un sportif.
Le sport en France et
en Turquie. Les jeux
olympiques
(Histoire)
ATATÜRK İLKELERİ (10. SINIF)
- Cumhuriyetçilik, - Milliyetçilik, - Halkçõlõk, - Devletçilik, - Laiklik, - İnkõlapçõlõk
(Öğretim programõnõn uygun bir bölümünde ilkelerin adlarõ verilecek, bunlardan biri yada ikisi kõsaca açõklanacaktõr.)
521
UNITES
1) Roman, article sur
un sujet actuel Etude
du texte Etude de la
langue
YABANCI DİL (FRANSIZCA)
V. DÖNEM (11. SINIF)
ACTES DE
LANGUAGE
STRUCTURES
(FONCTIONS)
Etudier un texte
Concordance de temps
Aimer/ne pas aimer Roman (les éléments
Interpréter Exprimer essentiels: le théme,
le temps, le
son avis
personnage le lieu)
Vocabulaire litteraire
ASPESCT
SOCİOCULTERE
L
Le roman français
le roman turc.
2) La lettre Ecrire une
lettre Lettre
administrative,
privée, commerciale
(exemples de lettres)
Exprimer par écrit
ses pensées, ses
sentiments, ses
désirs, ses besoins
dans une lettre
Demander, der,
inviter, accepter,
refuser, estimer.
Pronoms relatifs
Conjonction que
Subjonctif
Composition d’une
lettre, en-téte, date,
contenu, adresse,
salutation...
Vocabulaire de la
correspondance
Genre littéraire.
3) Les publicités et
ses formes Atatürk
est la République
turque.
Présenter, inciter
féliciter, annoncer
inviter, s’excuser
Participe passé
Vocabulaire de la
publicité. La place de
la publicité dans les
sociétés turques et
français.
4. Science, avenir du
monde Atatürk, savie,
ses principes, ses
réformes.
Faire des recherches
Rapporter un fait
Soutenir une idée
Connaître bien
Atatürk et ses
ouevres.
Conditionnel “Si”
Phrases
simples/composées
Vocabulaire de
science, de
technique..
Atatürk, fondateur
de la Turquie
moderne.
5) Environnement et
étres vivants
Importance donnée
par Atatürk á
l’education.
Découvrir
l’environnement
Sensibiliser les
jeunes á aimer,
protéger la nature,
admirer, défendre,
s’organiser
Vocabulaire de
l’environnement et de
14 écologie.
Vulgarisation du
vocabulaire
écologique
Le 24 Novembre,
journée des
professeurs
Problémes
écologiques
mondiaux.
6. La vitesse: mythe
moderne Courses de
motos,
d’automobiles..
Cyclisme
Exprimer ses goûts
Réver, démentir,
Contredire,
prétendre,
Demander
l’autorisation
ImpératifConditionne Echanges
l présent, passée..
régionaux, nationa
Vocabulaire de la
ux et mondiaux,
compétition Vitesse
et communication
Vitesse et risque
520
UNITES
7) La poésie
Exemples de poémes
classiques et
moderhes.
ACTES DE
LANGUAGE
(FONCTIONS)
Etudier un poéme
Réver, imaginer
Sentir S’exprimer á
l’oral et á l’écrit.
STRUCTURES
ASPESCT
SOCIOCULTEREL
Gérondif, participe
présent/phrases
renversées...
Vocabulaire de la
poésie..
Poétes turcs,
français et d’ailleurs
(la poésie
francophone et
turcophone)
8) Le theatre La
musique classique et
contemporaine
Critiquer Discuter
Mettre en scéne,
Dire son avis sur
une oeuvre d’art.
Forme activepassive
Conjonctions de
subordination...
Vocabulaire du
théátre et de la
musique...
Le théátre, la
musique, et les arts
de France de
Turquie et ailleurs.
9) Peinture, soulture
et architecture
classique et
contemporaine
Se renseigner sur les
beaux arts.
Sensibiliser les
élésesa áapprécier
une oeurre artistique
Critiquer, Essayer
de rédiger.
Concordance de
temps Adverbes,
adjectifs..
Vocabulaire de la
description et de la
critique descriptive
La peinture, la
sculture et la
architecture turque,
efrançaise et
mondiale.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ (11. SINIF)
- Atatürkçülüğün nitelikleri
Türk milletinin ihtiyaçlarõndan doğmuş olmasõ.
Temelinde Milli Kültür olmasõ aklõ ve bilimi esas almasõ
Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi
Yurtta ve Dünyada barõşõ esas almasõ
(Atatürkçülüğün nitelikleri öğretim programõnõn uygun bir bölümünde parça
halinde işlenecektir. 27.4.1998/64 TTKK)
521
EK:7 B
-T E S T HAZIRLIK SINIFI
Cet exercice s’adresse á des éléves qui ont éaudie les 10 premiéres leçons. Il
evalue la compréhension écrite et l’expression écrite.
1) Lisez le texte incomplet ci-dessous et essayez de le rendre compréhensible.
(10 points)
Situation : Vous rentrez chez vous et vous trouvez, á côté du téléphone,, une
feuille de papier en partie illisible parce que gel gu’un á posé dessus une taste café
Comment complétez-vous le texte?
Voici ce que vous lisez sur la feuille :
18 Heures - Françoise a téléphone - Elle arrive á Ankara le (la date) et y
restera jusqu’au (autre date)-Elle veut que tu retienes (
) dans un hôtel. Il
faut que tu (
) á David d’(
) la (
) a l’aéroport. Je ne peux pas y
(
) moi-méme parceque (ma) voiture....................... Maintenant je dois partir,
au..................... Je rentrerai á..............
Monique
Expression écrite:
2) Julie téléphone á Christian. Il n’est pas chez lá. C’est vous qui répondez.
Vous laissez un message á Christian. Voilá ce que vous a dit Julie:
1) Il y a de la place dans la voiture
2) Il viendra ?
3) Il a des skis ?
4) On partira tôt le matin.
5) Je le rappellerai.
Voilá ce que vous écrivez a Christian :
1) Julie t’a appelé pour te
dire que .............................
2)
demanter si ........................
3)
demander si........................
4)
dire que...............................
5)
dire que...............................
Evaluer la compréhension orale, si le texte est donné par l’intermédiare d’une
cassette ou d’une lecture. Dans le cas contraire, il évalue la compréhension écrite:
III) Quand dites-vous ? (Cochez la bone réponse) :
1) C’est beau !
a) quand vous voyez un paysage
b) quand vous n’etes pas content
c) quand vous goûtez un bon plat
2) Salut !
a) quand vous dites bonjour á votre directeur.
522
b) quand vous dites au revoir á votre directeur
c) quand vous dites bonjour et au revoir á un ami
3) Je suis désole !
a) quand vous étes content
b) quand vous étes triste pour quelqu’un
c) quand vous étes joyeux
4) Non, merci !
a) quand vous refusez quelque chose
b) quand vous rencontrez un ami
c) quand on vous salue
5/ J’en aus sûr !
a/ Quand vous ne savez pas
b/ Quand vous savez vraiment
c/ Quand vous hésitez
6/ A vos souhaits !
a/ Quand quelqu’un éternue
b/ Quand vous écrivez une lettre d’anniversaire.
c/ Quand vous remerciez quelqu’un.
Evaluation de l’expression écrite : comparatif/superlatif/L’argumentation.
IV/ Quel est votre moyen de transport préféré ?
Vous devez aller en France pour deux mois, vous pouvez prendre :
- le bus
- la voiture
- le train
- l’avion
- le bateau
a) Comparez les différentes possibilités (prix, vitesse, confort...) (5 lignes)
b) Choisissez une solution, expliquez quelles sont les les raisons de votre
choix. (5 lignes)
- Evaluation de la compréhension écrite ou orale (si le texte est lu)
V/ Qu’est-ce que c’est ? (Cochez la bonne définition ou explication).
1/ Le climat c’est....
a/ le temps qu’il fait quelque part
b/ une personne qui achéte dans un magasin
c/ l’opinion de quelqu’un
2/ Etre patient, c’est....
a/ étre malade
b/ savoir attendre
c/ vouloir la paix
3/ Fabriquer, c’est...
523
a/ importer
b/ faire
c/ apprendre
4/ Imaginer, c’est.....
a/ aimer
b/ vendre
c/ réver
5/ Les obstacles, c’est....
a/ quelque chose qu’il faut apprendre
b/ quelque chose á regarder
c/ quelque chose de difficile
Evaluation expression écrite (Rédaction d’une lettre) 5 lignes ou 20 lignes
selon le niveau.
VI/ Rédigez une lettre en utilisant le télégramme suivant :
VOYAGE ANNULE - ACCIDENT DE VOITURE - SANS MAL AMITIES FRANCOISE
Evaluation de l’expression écrite.
VII/ Vous cherchez une maison a acheter... Vous lisez ce document dans le
journal :
A VENDRE
Jolie petite maison avec jardin 2000 m2 + cuisine + une piéce rez de chaussé
- 2 chambres á l’etage + WC - grenier-cheminée - Bon état general - Visites : le
samedi et le dimanche de 14h á 17h. Prendre rendez-vous au 442 57 28 Agence “Les
Lilas”.
Vous visitez la maison et vous la décrivez dans une lettre.
Test de culture générale évaluant la compréhension écrite (ou orale si le texte
est lu)
VIII/ Test : Testez vos connaissances et mettez une croix (X) dans la bonne
case.
VRAI
..........
FAUX
..........
2/ Le train le plus rapide
du monde est français.
..........
..........
3/ Paris est Plus grand
qu’Istanbul.
..........
..........
4/ La Tour Eiffel est un monument
du XV éme siecle
..........
..........
1/ La Turquie est un pays plus
vaste que la France
524
5/ Les voitures Renault sont
allemandes.
..........
..........
6/ Victor Hugo a écrit des poémes
des romans, des piéces de théátre
..........
..........
VRAİ
FAUX
7/ Avec le minitel, on peut écrire
en telephonant.
..........
..........
8/ Yves Montand est un peintre français
..........
..........
9/ La Seine divise Paris en deux.
..........
..........
10/ Il y a en France plus de
..........
..........
365 sortes de fromages.
Evaluation de l’expression écrite. Utilisation du passé composé.
Le journal : c’est aussi l’agenda d’une personne
IX/ Le journal d’un joeur de football. Ce sportif raconte sa journée type pour
les lecteurs d’un magazine de sport.
7h00 : lever 8h 00 : Jogging 9h 00: entrainement
12h 00: repas 14h 00 : sieste et lecture 15h 00:
Piscine 16h 30 : Match 19h45: Repas 20h30:
Television 22h 00: Coucher
Mes journées sont trés reguliéres. Par exemple, hier, je ........................
525
-T E S TLİSE I
I/ Compléter les phrases suivantes : (Exercice sur le subjonctif présent).
1) Je regrette que .......................car ce sera un voyage trés intéressant.
2) Votre costumen est pas encore prét. Attendez que je...................
3) Si tu ne trouves pas de travail á Paris. Il vaut mieux que.......................
4) Les paysans viennent de plus en plus nombreux habiter en ville mais je ne
suis pas sûr gu’ils.....................................
5) Nous attend ns ce livre depuis longtemps, et je suis content que vous..........
II/ Faites la transformation des phrases ci-dessous avec les mots proposés
(Exercice sur le subjonctif présent):
1) Si les électeurs ont changé d’opinion, nous changerons de gouvernement.
(Pour que.......................Il faut que.............................)
2) Si vous ne travaillez pas asez, vous ne réussirez pas
á votre examen.
5 J’ai peur que .......................parce que ..........................)
3) Prévenez les agriculteurs avant la décision du ministére
(Il vaut mieux que .......................... avant que..................
III/ Un texte
Chers amis,
Nous sommes réunis pour celebrer le départ á la retraite de notre cher
collaborateur, Francis Carré.
Francis Carré, je ne vous le présente pas, vous le conneõssez tous, travaille
dans nos bureaux depuis trente cing ans. Il fait donc partie de la génération des
pionniers qui ont fait de notre entreprise une des premiéres au monde dans son
domaine qui est celui des télécommunications.
Monsieur Francis Carré nous quitte. nous sommes aujourd’hui dans la
tristesse et nous ne pouvons que le remercier pour son travail, sa grande efficacité, et
sa bonne humeur inébranlable. Désormais, nous a-t-il confié, il consacrera ses loisirs
á des voyages qu’il compte effectuer avec son épouse, Françoise, qui lui est si chére.
Nous leur souhaitons de tout coeur un bon tour du monde et nous leur disons,
encore et une derniére fois, merci!
1) Donnez un synonyme aux mots suivants : (connaissance du vobulaire).
célébrer, il fait partie de, remercier, bonne humeur, désormais.
2) Le sujet de ce texte est : (Compréhension écrite)
Soulignez la bonne réponse.
a) un conseil de classe
b) une reúnion de parents d’éléves
c) la préparation d’une fete d) lá préparation d’un voyage
e) un discours pour le départ d’un employé d’une entreprise.
3) Cochez les phrases qui vous semblent vraies ou fausses. (Compréhension
écrite).
526
VRAI
..........
FAUX
..........
a) M.Francis Carré a travaillé
pour les télécommunications.
b) il est jeune
..........
..........
c) il va partir á la campagne,
..........
..........
tout seul
d) la réunion est gaie.
..........
..........
e) M.Francis Carré est celibatiare.
..........
..........
4) Répondes aux questions : (expression écrite)
a) Pourquoi les amis de Francis Carré sont-ils tristes?
b) Quelles sont les qualités de Francis Carré?
c) Pourquoi est-il connu de tous ?
d) A votre avis, qui prononce le discours?
e) L’entreprise de M.Carré marche-t-elle bien ?
5) (Expression orale) M.Francis Carré répond á celui qui a prononcé le
discours. Que dit-il? (Faites au moins 5 phrases).
6) (Expression écrite) M.Francis Carré écrit á ses amis. il est au Japon.
Ecrivez la carte postale.
IV/ (Compréhension et expression écrite) Complétez les phrases suivantes,
avec pour chacune, le pronom relatif convenable (gráce aux quelles, auquel, sans
lesquels, pour lequel, devant laquelle.
1) C’est le nouvel immeuble .......................ils ont dépensé beaucoup d’argent.
2) Achetons donc le sac ........................vous pensez.
3) Ils ont trouvé de nouveaux médicaments........ on ne pouvait pas guérir
cette maladie.
4) Ce sont eux qui m’ont offert ces machines..................je fais rapidement
mescalculs.
5) Voilá l’école................................vous pouvez garer votre voiture.
V/ Expression écrite. Connaissance de locution et de vocabulaire. Trouver
une expression ou un mot synonyme aux mots en caractere gras.
1) Malgré le froid, il fait du sport tous les matins dans le jardin.
2) Nous devons économiser un peu d’argent pour partir en vacances.
3) On se réveillera á 5h 00 du matin parce qu’on va aller au pique-nique.
4) Cet accident a causé d’importants dégats matériels.
5) Je dois finir ce projet avant que le patron arrive.
VI/ Compréhension écrite. Mettez une croix á cóté de la phrase correcte.
1) Les legrand habitent Paris.
* il y a cinq mois
* en deux ans
* cinq semaines
* depuis un an et demi
527
2) Je souhaite
* que je parte demain
* que partir demain
* partir demain
* que je pars demain
3) Voilá le roman
* dont je vous ai parlé
* que je vous en ai parlé
* dont je vous en ai parlé
* de qui je vous ai parlé
4) Voila la maison
* auquel vous cherchez
* que vous cherchez
* qui vous cherchez
* oú vous cherchez
VII/ Choississez parmi les quatre phrases (a, b, c, d) celle qui a le méme sens
que la premiere.
a) - Comme ils ont manqué le train, ils ont pris l’avion.
a) ils ont pris l’avion car ils sont riches
b) ils prennent toujours l’avion
c) ils ont pris l’avion parcequ’ils ont manqué le train.
d) ils sont contents de prende l’avion
b) - Le brouillard a causé un accident trés grave.
a) á cause du brouillard, un accident grave s’est produit.
b) á cause du brouillard, on n’a pas vu cet accident.
c) á cause du brouillard, il n’y a pas de circulation.
d) la cause des accidents, c’est toujours le brouillard.
c) - Bien qu ils soient ágés, ils travaillent lo heures par jour.
a) ils travaillent toujours mais ils sont ágés.
b) les gens ágés doivent travailler 8 heures par jour.
c) ils sont vieux, ils ne doivent pas travailler beaucoup.
d) - Pour entrer á l’Université, ils suivent des cours.
a) ils suivent des cours, afin d’entrer á l’université.
b) Il n’est pas nécessaire de suivre des cours pour rentrer á l’Université.
c) Pour rentrer á l’université, il suit des cours.
d) Ils suivent des cours á l’Université pour réussir leurs examens.
e) - Si vous aviez pris les médicaments, vous auriez été guéri.
a) Vous avez pris ces médicaments et vous serez guéri.
b) Vousefes guéri gráce á ces médicaments.
c) Vous avez pris les médicaments, et vous n’étes pas guéri.
528
d) Quand vous avez pris ces médicaments, vous avez été guéri.
VIII/ Un texte : “Encore un vol audacieux dans une bijouterie”.
RODEZ, Lundi soir 19h 00: Comme tous les soirs á la méme heure
M.DELORS ferme son magasin. Il sappréte á baisser le rideau de fer lorsqu’une
femme élégante et belle. (de trent cinq ans environ, devait-il déclarer á la police), lui
demande s’il lui est possible de prendre une montre pour la réparer. Sans mefiance,
M.DELORS laisse l’inconnue pénétrer dans le magasin, et c’est alors le drame!
La jeune femme ouvra son sac á main, en sort une petite barre en métal, et
elle assomme tranquillement le pauvre commerçant. La police, reconstituant cette
agression, estime que cing minutes ont suffi á la voleuse pour s’emparer de tous les
bijoux en or contenus dans la vitrine : une perte d’environ un million de francs. Et
une semaine á l’hôpital pour M.DELORS dont les jours ne sont cependant pas en
danger.
C’est la troissiéme fois en dix jours qu’une mystérieuse jeune femme agresse
les bijutiers de notre petite ville. Que fait la police?
1) Connaissance du lexique. Donnez les synonymes des mots:
son magasin, environ, le drame, cette agression, s’emparer de.
2) Expression orale et connaissance du lexique.
Expliquez les expressions :
a) le rideau der fer
b) réparer une montre
c) sans méfiance
d) ses jours ne sont pas en danger
e) une mystérieuse jeune femme
3) Compréhension écrite. Mettez une croix devant les phrases exactes :
a) le vol a eu lieu dans la ville de Rodez.
b) le vol s’est produit le matin
c) la jeune femme voulait acheter un bijou.
d) elle a frappé Monsieur Delors.
e) la police n’est pas trés efficace.
4/ Expression écrite. Répondez aux questions :
a) Qui décrit ce texte?
b) Pourquoi M.Delors ne s’est pas méfie?
c) Pourquoi la jeune femme vous semble étre voleuses professionelle?
d) Quels conseils peut-on donner aux bijoutiers de Rodez?
e) Selon vous, pourquoi la police n’a pas bien fait son travail?
5/ Ecrivez le texte au passé composé :
- M.Delors (ferme)......................son magasin.
- Il (s’apperéte a) .............................. baisser le rideau de fer.
- Une jeune femme (lui demande) ............................ de prendre une montre.
- M.Delors (laisse) .............................l’inconnue penetrer dans le magasin.
- La jeune femme (ouvre).................... son sac.
529
IX/ Connaissance générales - Choississez la bonne reponse:
1) “Les Misérables” est l’oeuvre de
a) Voltaire b) Montesquieu
c) Balzac
d) V.Hugo
2) C’est Moliére qui a écrit.
a) Contes et fées
b) Don Quichotte
c) l’Avare
d) Le Pére Goriot
3) Albert Camus a vécu
a) au XII éme siécle
b) au XV éme siécle
c) XVIII éme siécle
d) au XX éme siécle
4) Jules Verne a écrit
a) des romans policiers
b) des récits extraordinaires
c) des bandes dessinées
d) des articles dans les journaux.
5) La guerre, la victoire, l’honneur, la fidélité, le courage sont des thémes de:
a) “La Chanson de Roland”
b) “L’Avare”
c) “Madame Bovary”
d) “l’Etranger”
6) “Alexandrin”
a) C’est une rime dans le vers
b) C’est 12 syllabes dans un vers.
c) C’est 8 syllabes
d) C’est un théme en prose
X/ Compréhension et expression écrite. La carte postale suivante est tombée
dans une flaque d’eau. Certains mots en sont effecés. Completez-la.
Nous sommes á la gare car nous...........................la voiture sur la route. On
nous avait dit de ne pas prendre la Nationale mais comme nous .............................en
retard, nous............ guand méme. ..............................prendre. En................... prés de
Bordeaux, nous avons dû nous arréter car il y avait un autocar au milieu de la
chaussée. Comme nous ne..................pas continuer, nous ................................ la
voiture dans un garage et nous avons pris le train. Nous............ repartir demain
matin. Le garagiste nous á dit qu’il .......................... retourner chercher la voiture
avant minuit. Paul.....................avec lui tout a l’heure./.
530
TD.: 13.09.1993/2390
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayõsõ : 411
Karar Tarihi: 01.09.1993
ALMANCA
DERSİ PROGRAMI
(Hz.-9-10-11. SINIF)
AÇIKLAMA:
Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak
hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu
program, 2455 ve 2470 sayõlõ Tebliğler Dergisindeki açõklamalar
doğrultusunda sõnõflar esas alõnarak düzenlenmiş olup, uygulama bu
doğrultuda yapõlmaktadõr. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlõğõnõn
27.4.1998/64 sayõlõ Kurul Kararõ)
Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağõr.Lİselerinin tüm alanlarõ ile Fen ve
A.G.S. Liselerinin 9. sõnõflarõnda Ort.Gn.KÜl.Dersi, Anadolu ve Yab.Dil
Ağõr.Lİselerin Yabancõ Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarõn 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Ort.Gen.Kül.Dersi, Genel Liselerin 10 ve11. Sõnõflarõnda
Yab.Dil Alanõ Hariç Diğer Alanlarda Alan Seçmeli Ders, Fen Liselerinin
10 ve 11. Sõnõflarõnda Alan Seçmeli Ders, A.G.S.Lisesinin 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Ortak Genel Kültür Dersi, Yabancõ Dil Alanõnõn 10 ve 11.
Sõnõflarõnda Alan Dersi, Lise öncesi hazõrlõk sõnõflarõnda
Ort.Gen.Kül.Dersi
531
532
EK:8 A
Themen
1. ANGABEN ZUR
PERSON
- Name
- Anschrift/Ort
- Alter
- Vorlieben/Abneigungen
- Befinden
- Charakter/Aussehen
Eigenschaften
II. FREIZEİT
- Hobbies/Interessen
- Sportarten
- Reise/Ausflug
- Natur
III WOHNEN/Haus
- Raume Einrichtung
- Haus/Wohnungstypen
HAZIRLIK
Sprechfunktionen
Strukturen/Gramatik
. Sich/andere vorstellen
. nach dem Befinden
fragen/ darauf antworten
. eine Person beschreiben
. Befehle
erteilen/ausführen/
ablehnen
. Zahlenangaben machen
. etwas bejahen/verneinen
. einer Sache zustimmen/
sie ablehnen
1. Verben (Prasens/1.-3.sg.
+Sie)
“sein” “heiβen” “kommen”
“wohnen”
2. W - Fragen
Wie..... Wo..... Woher.....
Wer.......?
3. Imperativ (sg./pl.)
bejahend / verneinend
4. Prapositionen
aus / in + land / Stadt
5. Personalpronomen
İch. du . er/sie/es . Sie
6. Bejahung / Verneinung
ja / nein / nicht
7. Kardinalzahlen: 1 -2 0
. neue Hobbies fragen
/darauf antworten
. Komplimente machen/
erwidern
. Gegenstände benennen /
erraten
1. Verben (Prasens/1.-3
sg./pl.)
‘machen’ ‘spielen’ ‘fahren’
2. Adjektiv
(pradikativ/adverbial)
‘er spielt gut’/’das Spiel ist
schecht’
3. Prasentativ: das ist..../das
sind...!
4. Artikel (best. unbest./sg./pl./
NOMINATIV
5. Prapositionen
- Nach/in + Land/Stadt;
gegen
6. Wiederholtes Satzglied
. Er spielt Fuβball und
Tennis.
. İst das en Ball oder ein
Stein?
7. Personalpronomen
Wir - ihr - sie
8. Reine Zeitadverbien: heute,
jetzt
9. Verneinung: ‘Kein’ Nam.
sg.pl.
. Angaben über
Wohnungen
/die eigene Wohnung
1. Possessivpronomen (sg.pl./
NOMIMATIV)
2. Verben (Prasens / 1.-3.
533
machen
. technische Einrichtungen
benennen
Themen
IV. BERUF
- Berufe/Berufsziele
- Arbeitsplatz
- Berufswhünsche
- Arbeitsbedingungen/zeiten
- Vorteile/Nachteile
bestimter Berufe
- Verdienst
- Soziale Leistungen
V. REISE/ERHOLUNG
- Ferien/-orte
- Camping
- Reisewege
- Vergleiche TR/BRD
- Reiseunternehmen
VI. ESSEN/TRINKEN
- Einkauf
(Orta)
- Preise/Vergleich
- Maβe/Gewichte
- Werbung
- Picknick
- Geburtstag/weitere
Anlasse
VII. SCHULE
- Tagesablauf
HAZIRLIK
Sprechfunktionen
sg.pl.)
haben-sthen-fregen-sitzen
3. Präpositionen (Dativ): in vor - unter - aut - neber
4. Artikel (best.unbest./AKK.
DATIV
5. Genitiv: Ahmets Heft
6. Substantiv: Nomen +
Nomen (Teekanne)
Strukturen/Gramatik
- Berufe etc. benennen
- Über den Beruf anderer
sprechen
- Bewertungen vornetmen
- Informationen
einholen/geben
- Wünsche auβern
- etwas begründen
- Vergleiche anstellen
1. Verben (Prasens)
‘werden’ ‘mögen’ ‘wollen’
2. Nebensatz (eingeleitet)
......., weil .....
3. Vergleich (Positiv)
.... so wie .....
4. Kardinalzahlen: 20 bis
Million
- nach dem Weg etc. fragen/
Auskünfte erteilen
- Erkundigungen über
Ferienorte etc. einholen
- Stellung nehmen
- Meinungen auβern
- Vergleiche anstellen
Vergangenheitsbezug
1. Verben (trennbar)
1.1 Prasens
1.2 Prateritum : sein-haben
2. Prapositionen/Dativ-AKK.
(Wechselprapositionen)
-in -ein -auf
3. Vergleich (Komparativ)
.... als .....
4. Nebensatz (uneingeleitet)
Er sagt, die Zeitung ist teuer.
5. Zeitadverben: gestern etc.
- etwas empfehlen
- etwas ablehnen
- etwas reklamieren
- Notwendigkeit auβern
- nach Preisen/Qualitet
fragen
- Vergleiche anstellen
- Wünsche auβern
1. Verben / modal
Prasens: -müsen -dürfen
2. Perfekt: mit ‘haben’
3. Vergleich (Superlativ)
am besten- am kleinsten
4. Kardinalzahlen:
ab 1 Million
- offizielle Texte
1. Uhrzeit
534
- Schulweg
- Stadtplan
- Stundenplan
- Unterrichts/Lieblignsfacher
- Schulfreunde
- auβerschulische
Aktivitaten
- Wochentage/Tageszeiten
- Monatsnamen
lesen/verstehen
- Weg beschreiben
- Vorliebe/Abneigung
ausdrücken
- etwas bewerten/beurteilen
- um Wiederholung biten
- scih vergewissern
- Nichtwissen ausdrücken
- etwas begründen
- eine Ausnahme
ausdtrücken
- Zwecke formulieren
535
- ein Viertel wor/nach
- halb eins
2. Propasitionen (Temporal)
- in - um - an - seit
3. Verben
3.1 - sollen - (modal)
3.2 - mögen - (Vollverb)
3.3 - reflexiv Imperativ sg.pl.
4. Steigenung
Positiv - Komparativ Superlativ
5. Prapositionen (Dativ)
mit
6. W - Fragen: Womit
7. Ortsadverbien/Dualienung
her-/hinaus; her-/hinein
Themen
VIII. FAMILIE
- Familienmitglieder
Familienbeziehungen/K
ontakte
- Freunde/Bekannte
- Berufe
- Familiengeschichte
- Originale
- Feste
IX. WETTER / KLIMA
- Klima/Klimazonen
- Wetterbedingungen/bericht
- Jahreszeiten
- Wetterarten
- Naturkatastrophen
- Themen
Sprechunktionen
Strukturen / Gramatik
- jemanden vorstellen/
bechreiben
- s.informieren
- Gefallen/Miβfallen auβern
- Gefühle auβern
- Vergangenheits-bezug
1. Personalpronomen AKK
-mich -dich -ihn/sie -uns euch - sie
2. Adjektiv/attributiv
NOM. /best.unbest.Artikel
3. Konjunktionen
unterrordnend
-ob - daβ - wenn
4. Zahladverben (unbest.)
- viele - alle -
- etwas vorhersagen
- Vermutungen anstellen
- über etwas berichten
- etwas darstellenbeschreiben
1. Konjunktionen
Zusammenflassung
- daβ - ob - weil - wenn
(konditional=
2. Gradadverbien
ganz - sehr - zu
Structuren/Grammatik
Sprechfunktionen
X. ATATÜRK
- Atatürks Leben
- Befreuingskampf
- Republiksgründung
- Reformen
- Staatprinzipien
XI. GESUNDHEİT/
KRANKHEİT
- Körperteile
Beschwerden/Krankheit/
Unfall Wohlbefinden
- Sinnesorgane
- Arztliche Versorgung
- Vorsorge
- Körperpflege/Hygiene
- Krankenbesuche
Krankenversichenungen
XII. INSTITUTIONEN
- Post/Telefon/
- Informationen
ainholen/geben
- Bewertungen abgeben
1. Verben
1.1 Präteritum
1.2 Perfekt mit ‘haben’, ‘sein’
- etwas benennen
- nach dem Befinden fragen/
darauf antworten
- Informationen
einholen/geben
- Gebote / Verbote
aussprechen
- etwas empfehlen
1. Personalpronomen (DATIV)
1.1 mir - dir - ihm/ihr - uns euch ihnen/İhnen
1.2 AKK. +DATIV im satz:
- Der Arzt gibt ihm ein
Medikamenet. Der Arzt
gibt es
ihm.
2. Verben (Modal)
Prateritum
muβte-konnte-wolltedurftesollte
3. Perfekt mit ‘sein’
fallen-gehen-fahren-bleibenkommen
- Dienstleistungen nutzen
1. Nebensatz
536
Telekomunikation
- Banken
Polizei
XIII. ERZIEHUNG/
SCHULE
- Schulsystem in der
BRD/TR
- Vergleich der Systeme
- Statistiken
- Bildungsangebote
(Schule, Uni,
Wirtschaft)
- übergang Schule - Arbeitsmarkt
XIV. UMWELT
- Verschmutzung
- Tier/Pflanzensterben
- Vernichtung
- Abholzung/Verstopfung
- Abfallbeseitigung
- Verbrennung
- Deponieren
- Endlagenung
- Erhalt
- Reinigungskampagnen
- Abbaubare Materialien
- Mehnwegflaschen
- Umwelterziehung
- Organisationen
können
eingeleitet:
- Auskünfte einholen/erteilen
sag mir, wo .....
- um Hilfe bitten
, wie .....
- ein Geschehen
2. Imperativ
melden/darstellen
Hoflichkeitsform:
‘Geben Sie bitte .......
HAZIRLIK
- Statistiken auswerten/
1. Personalprnomen
vergleichen
unbestimt
- Schluβfolgenungen ziehen
-man- etwas vorschlagen
2. Artikel (bestimmt)
Genetiv/sg.pl.
- Kritik äuβern
des )
der ) der
des )
3. Possessivpronomen
Dativ /sg.pl.
mein - em (m.)
mein - em (s.)
mein - er (w.)
.............................
mein - en pl.
- etwas empfehlen
- etwas verbieten
- Urteile abgeben
- Strafen aussprechen
- Meinungen
anhören / revidieren /
venverfen
- Anerkennung / Lob
aussprechen
- begründen
- Hypothesen aufstellen
XV. FREMDSPRACHEN
- Sprechfahigkeit
- über etwas sprechen
- Verstehen
- Meinungen auβern
- Sprechrichtigkeit
537
1. Verben (modal)
Präsens/Prateritum
-wollen-müssen-sollendürfenkönnen-mögen
2. Konjunktionen
2.1 Unterondnend
- wenn -weil -ob -daβ
2.2 nebenordnend
- und - oder - denn - aber
2.3 unterordnend
- wenn (irreal)ich ware
..... hatte
..... würde
..... könnte
..... müβte
..... sollte
..... dürfte
Wiederholung der gelernten
Gramatik
538
YABANCI DİL (ALMANCA)
I. DÖNEM (9. SINIF)
THEMEN
I. “MENSCHEN”
IHRE LEBENS-WEISEN
- Menschen im Alltag
- Kleidung/Verhalten/
Erziehung/Charakter
- Freizeitverhalten
- Urlaub, Tourismus
- Erwerbstatigkeit
- Arbeitssuche
Stellennangebote
Kulturvielfalt
- Die BRD/Geschichte/
Wieder-verinigung
SPRECHFUNKTIONEN
STRUKTUREN /
GRAMATIK
- sich/andere beschreiben
- Aussagen zum Charakter
machen/zu auβeren
Merkmalen
- Sicherheit/ Unsicher-heit
ausdrücken
- Zweifel ausdrücken
- Vermutungen anstellen
- Wertangaben abgeben
Informationen einholen
- sich bewerber/ aine
Anzeige
formulieren/aufgeben
- Antrage stellen
- Informationen
vergleichen/
Schluβfolgenungen ziehen
1. Zeiten (Wiederholung)
PRÄSENS /
PRÄTERITUM
PERFEKT
2. Verben
2.1 mit Präpositionen:
denken an
2.2 Reflexive Verben
3. Pronomen (Relativ)
Wiederholung
NOMINATİV AKK.
(n.f.m.)
4. Adjektiv (attributiv)
AKK/DATIV
5. Konjunktionen
(Wiederholung)
ob - weil - daβ - wenn 6. Passiv
6.1 “werden”
Er wird geimpft.
6.2 Infinitiv mit “zu”:
Samsun ist in 2 Stunden
zu
erneichen.
539
Themen
II. LEKTÜREN/
SACHTEXTE
- Zeitungsberichte
- Nachrichten
- Filminhalte
- Erörtenung/
Stoffsammlung/
Gliederung
III. BEZİEHUNGEN
BRD/ TURKEI
- Gastarbeiter
- Wirtschaft
- Kultur
IV. BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN DEN
GENERATIGMEN
V. SCHÜLER/
SCHULALTAG
- Schülerenwartungen
- Pflichten
- Erfahrungen
- Kontakte
YABANCI DİL (ALMANCA)
II. DÖNEM (9. SINIF)
Sprecfunktionen
Strukturen/Gramatik
- etwas erörtern/ entwickeln 1. Konjunktiv 1
- Stoff zu einem Thema
indirekte Rede
- Er sagte, er wolle kommen.
sammeln
- ein Thema gliedern
(Er sagte, daβ er kommen
wolle.)
- Meinungen auβern
- Schuβfolgerungen ziehen 2. Pronomen (Relativ)
DAT. (m.f.n.)
3. Passiv
3.1 Prateritum / Perfekt
- Zusammenfassungen von 3.2 Zustandspassiv (Präsens)
Er ist geimpft.
Textabschnitten erstellen
4.
Konjunktionen
- etwas kommentieren
unterordnend
- Vergleich ‘Fremde Welt /
- als (imer venn...
eigene Welt’
- wähnend
- Gegenwarts/Vergangenheits
-bezüge herstellen
- Texten Informationen
entnehmen/sie
wiedengeben
- Gespräche über Tagesereignisse führen
- Meinungen äuβern
- zustimmen/ablehnen
- Diskussionen vorbereiten/
führen
- Gefühle ausdrücken
(Hoffnungen,
Erwartungen,
Enttäuschungen, Ärger,
Freude)
- Zukunftsbezug
dü k
540
1. Vergangenheit
PLUSQUAMPERFEKT
2. Konjunktiv II
3. Konjunktionen
bevor, seitdem, nachdem, bis
4. Zeiten
ausdrücken
Futur I
ATATÜRK'ÜN HAYATI
- Öğrenim hayatõ
- Askerlik Hayatõ
- Siyasõ hayatõ
(Bu konular öğretim programõnõn
27.4.1998/64 TTKK)
541
uygun
bölümlerinde
işlenecektir.
YABANCI DİL (ALMANCA)
III. DÖNEM (10. SINIF)
Themen
VI. GESPRACHSFUHRUNG
- Dialog/Unterhaltung
- Mitteilung/Erzählung
- Logik im
Gespachsablauf/
-zusammenhang
Sprechfunktionen
Strukturen/Gramatik
- über etwas beraten
- jemanden Ratschage
erteilen
- etwas mitteilen
- jemanden auffordern/
bitten,
etwas zu tun
- zustimmen / ablehnen
- logische Verknüpfungen /
Bezüge herstellen können
(begründen, einschranken
usw.)
5. Verben
5.1 sehen, hönenlassen
5.2 Modalverben im perfekt
5.3 Partizip 1+2
5.4 Doppelter Infinitiv
“İch habe ihn kommen
sehen.”
6. Konjunktiv I
Gegenwart /
Vergangenheit
7. Konjunktionen
obgleich, damit
- Kontakte aufnehmen
- Bestellungen aufgeben
- Offizielle Mitteilungen/
Broschüren
Informationen
entnehmen
- von etwas berichten
- etwas beantragen
- Gegenwarts/Vergangenheits
Zukunftsbezüge
ausdrücken
1. Konjuntiv II.
Wiederholung
2. Konjunktionen
Widerholung
3. Zeiten
Wiederholung
VII.
TEXTPRODUKTION
- Inhaltsangabe
- Erörtenung / Vertiefung/
Zusammenfassung
VIII. ALLTAGSSITUATIONEN
- Auf der Bank
- Bei der Polizei /
Auslanderbehörde
542
YABANCI DİL (ALMANCA)
IV. DÖNEM (10.SINIF)
Themen
IX. LEKTÜRE
- Kurzgeschichten
- Gedichte
- Ferienlektüre
- Textdiskurs
- Kritik
Sprechfunktionen
Strukturen/Gramatik
- Texten Informationen
entnehmen/darüber
diskutileren
- Inhalte zusammenfassen
- Textstellen Sekundartexte
zitieren
- Kritik (graduell abgestuft)
ausüben
1. Pronomen (Relativ)
Genetiv
2. Partizipien 1+2
(Fortsetzung)
3. Verben mit Präpositionen
(Fortsetzung)
4. Futur (als
Vermutung/Befehl)
Du wirst sofort ins Bett
gehen.
5. Vergangenheit
Präteritum/Plusquamperekt
(Wiederholung)
6. Nebensätze
Konzessiv
- obwohl/obchon
- trotzdem
(Umformungen)
7. Prapositionale Ausdrücke/
Nebensatze
Umformungen.
543
ATATÜRK İLKELERİ (10. SINIF)
- Cumhuriyetçilik
- Milliyetçilik
- Halkçõlõk
- Devletçilik
- Laiklik
- İnkõlapçõlõk
(Öğretim programõnõn uygun bir bölümünde ilkelerin adlarõ verilecek,
bunlardan biri yada ikisi kõsaca açõklanacaktõr.)
544
YABANCI DİL (ALMANCI)
V. DÖNEM (11. SINIF)
Themen
XI.
GESPRÄCHSFÜHRUNG
(Fortsetzung)
s. VI
XII. ELEKTRONISCHE
MEDIEN
- Fernsehen
- Radio
Sprechfunktionen
Strukturen/Gramatik
- Zwecke ausdrücken
- Einshrankungen machen
- etwas begründen
- Möglichkeit ausdrücken
1. Satztypen
(Zusammenfassung)
1.1 Aussagesatz
1.2 Fragesatz
1.3 Befehlssatz
1.4 Nebensatz
1.4.1 Finalsatz
damit/um......zu
1.4.2 Apposition
Nominativ
Das Auto, das alte da,
gehört
jüngen
2. PASSIV
Wiederholung
3. INDIREKTE REDE
Wiederholung
- aus Programmen eine
Auswahl treffen/
darüber
diskutieren
- Inhalte zusammenfassen/
darüber diskutieren
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ (11. SINIF)
- Atatürkçülüğün nitelikleri
Türk milletinin ihtiyaçlarõndan doğmuş olmasõ.
545
Temelinde Milli Kültür olmasõ aklõ ve bilimi esas almasõ
Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi
Yurtta ve Dünyada barõşõ esas almasõ
(Atatürkçülüğün nitelikleri öğretim programõnõn uygun bir bölümünde parça
halinde işlenecektir. 27.4.1998/64 TTKK)
EK :
LERNKONTROLLEN / HAZIRLIK, NIVEAU 1/2
( Öğrenilenlerin değerlendirilmesi / HAZIRLIK, Düzey 1/2 )
1.
1.1
Mündlicd ( Sözlük)
SPRECHEN (Konuşma)
- Einleitendes Gespräch / Niveau 1
- (Giriş Konuşmasõ / Düzey 1)
- Versprachlichung von Bildsequenzen / Niveau 1
(Resimli anlatõm / Düzey 1)
1.2
HÖRVERSTEHEN (Duyduğunu anlama)
- Lückentext / Niveau 1
(Boşluklarõ doldurma / Düzey 1)
- Verstehendes Aufnehmen eines gehörten Textes / Niveau 1
(Duyduğunu anlama / Düzey 1)
- Hörverstadnistext / Niveau 2
(Duyduğunu anlama / Düzey 2)
1.1
SPRECHEN (Konuşma)
1.1.1 - Einleitendes Gespräch - Aufwärmphase
(Giriş - Konuşma)
1.1.1.1.Durchführung (Uygulama)
- Der lehrer wählt aut den Materialblättern einen Block von 6 Fragen
aus.
- Er liest die Fragen im ruhigen Sprachtempo vor. Nach jeder Frage
lasst der Lehrer dem Schüler Zeit zur Antwort.
546
- Der Schüler hat keine Vorbereitungszeit.
- Halbe Punkte werden nicht gegeben.
- Öğretmen 6 soruluk bloklardan bir tanesini seçer.
- Sorularõ ağõr bir tempoda okur. Her sorudan sonra öğrenciye cevabõ
düşünmesi için yeterli bir süre verir.
- Öğrenciye hazõrlanmasõ için süre verilmez.
- 0.5 puan verilmez.
1.1.1.2. Textvorschlag
(Verilen Parça)
I.
1. Hallo! Wie geht’s?
2. Wo wohnst du?
3. Wieviele Brüder und Schwestern hast du?
4. Wie heiβen sie?
5. Bist du heute krank?
6. Was machst du heute?
------------------------------II.
1. Guten Morgen! ......................
2. Woher kommst du jetzt?
3. Wie geht es Vater und Mutter?
4. Was machst du heute um 08.00 (12.00 ; 16.00) Uhr?
5.Hast du eine Tante oder einen Onkel?
6. Wie alt sind sie?
------------------------------III.
1. Guten Morgen/Guten Tag! .........................
547
2. Mach bite das Fenster auf / zu!
3. Hast du ein Hobby? Welches?
4. Und ein Bruder / deine Schwester?
5. Wie ist das Wetter heute?
6. Was machst du heute abend?
548
1.1.1.3
Bewertung
(Değerlendirme)
- Pro Frage können 0-2 Punkte nach folgenden Kriterien
vergeben werden.
- Erreichbare Puktzahl : 12
A-0 Punkt : Die Antwort ist unverstandlich und entspricht nicht /
oder entspricht nicht der Fragestellung.
B - 1 Punkt : Die Antwort ist verstandlich und entspricht der
Fragestellung, enthalt aber mehrere Fehler.
C - 2 Punkte : Die Antwort ist verstandlich, entspricht der
Fragestellung und ist weitgehend fehlerfrei.
Aşağõdaki değerlendirme kriterlerine göre her soru için 0 - 2 arasõnda
puan verilir.
A-0
: Cevap anlaşõlõr değil veya sorudan beklenen karşõlõğõ
vermiyor.
B - 1 Puan : Cevap anlaşõlõr, sorudan beklenen karşõlõğõ verir; ama
birçok hatayõ da içerir.
C - 2 Puan : Cevap anlaşõlõr, sorudan beklenen karşõlõğõ verir ve
hatasõzdõr.
549
1.1.2. Versprachlichung von Bildsequenzen
(Resimli anlatõm)
1.1.2.1. Durchführung (Uygulama)
Die Bilder-folge besteht aus 6 Bildern. Der Schüler erhalt ein
Arbeitsblatt mit 6 Bildern. Er schaut sich die Bilderfolge 2 Minuten an,
dann spricht er zu jedem Bild.
(Bu seri 6 resimden oluşmaktadõr. Öğrenci 6 resimden oluşan soru
kağõdõnõ alõr, iki dakika süreyle resimleri inceler ve daha sonra herbir
resmi sõrasõyla anlatõr.)
Einhilfen - Erwartungshorizont
(Yardõmlar - Ulaşõlacak hedef)
Beispiel
:
Bild 1
: Wer ist das? Wohin geht er/sie?
- Das ist ..........Er/Sie/der junge geht zum Bahnhof.
Bild 2
: Was macht er jetzt?
- Er steigt in den Zug ein.
Bild 3
: Was macht er im Zug?
- Er liest.
Bild 4
: Wo halt der Zug? Wohin fahrt der Zug?
- In İzmir / nach İzmir
Bild 5
: Wer holt den jungen / das Mädchen / die Frau ab?
- Der Vater / der Onkel / der Groβvater holt ihn / sie ab.
Bild 6
: Wohin fahren der Vater / der Groβvater / der onkel
und der Sohn?
- Nach Hause.
550
1.2.4
Bewertung
(Değerlendirme)
- Erreichbare Puktzahl : 12
A-0 Punkt : Trotz Einhilfe ist die Versprachlichung unverständlich
und / oder entspricht / nicht der Bildvorgabe.
B - 1 Punkt : Die Versprachlichung ist mit Einhilfe verstandlich und
entspricht der Bildvorgabe, enthalt aber mehrere
Fehler.
C - 2 Punkte : Die Versprachlichung ist ohne Hilfe verständlich,
entspricht der Bildvorgabe und ist weitgehend
fehlerfrei.
A - 0 Puan : Yardõma karşõn anlatõm anlaşõlõr değil veya resimden
bekleneni vermiyor.
B - 1 Puan : Yardõmla birlikte anlatõm anlaşõlõr, resimden bekleneni
verir, ama birçok hatayõ içerir.
C - 2 Puan : Hiç yardõm edilmeden anlatõm anlaşõlõr, resimden
beklenen, önemsiz hatalarla verilir.
551
1.2.
HÖRVERSTEHEN
(Duyduğunu anlama)
1.2.1.
Lückentest
1.2.1.1. Durchführung (Uygulama)
Der Lehrer liest den Text einmal vor. Danach wird der Text mit den
Lücken an die Schüler verteilt. Nach dem zweiten Vorlesen füllen die
Schüler die Lücken aut dem Blatt aus.
(Öğretmen parçayõ bir defa normal tempoda okur, ondan sonra
tamamlanmasõ istenen metni kapalõ olarak öğrencilere dağõtõr. İkinci
okumadan sonra öğrenciler metindeki boşluklarõ doldururlar.)
1.2.1.2. Textvorschlag
(Verilen Parça)
Tülin hat Geburtstag.
Heute ________ (1) Sonntag. Morgen hat Tülin
1
(2), und wir wollen für sie
2
ein ___________ (3) kaufen. Aber was
3
________________(4) ________ (5) wohl sehr gut?
4-5
Eine kleine Tasche? ____________ (6) ein Buch?
6
İch weiβ, Tülin ______________ (7) eine
7
Van-Katze haben, aber die sind _____________ (8)
8
teuer.
İch habe aine Idee. Wir kaufen eine Van-Katze
_________________________ (9).
9
Die ist -------------------- (10) so teuer.
10
10 Punkte
---------------------die Katze
- Kedi
552
der Sonntag
die Idee
- Pazar
- Fikir
1.2.1.3.
Bewertung
(Değerlendirme)
Je richtige Antwort
: 1 Punkt
(Her doğru doldurulan boşluk için) : 1 Puan
Gesamtpunktzahl
(Toplam Puan)
Lösungen
(Çözümler)
: 10 Punkte
: 10 Puan
1. ist
2. Geburtstag
3. Geschenk
4. gefallt
5. ihr
6. oder
7. möchte
8. sehr
9. aus Plastik
10. nicht
Die eingesetzten Wörter müssen in der richtigen
gramaticshen Form stehen
(Sözcükler dilbilgisi kurallarõna uygun olarak
yerleştirilmelidir.)
1.2.2.
Venbkepehreb Aufhepleh eiheb gepönkeh Kexkieb / Niveau 1
(Duyduğunu anlama / Düzey 1)
1.2.2.1.
Durchführung (Uygulama)
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich, aber
ohne übertriene Intonation vorgelesen. Erst danach dürfen die
Schüler die Fragen zum Inhaltsverstandnis lesen und die de
Textinhalt entsprechenden Antworten ankreuzen.
(Metin abartõlmamõş bir tonlama ile iki defa normal tempoda
okunur. Ancak ondan sonra öğrenciler metnin içeriği ile ilgili
553
sorularõ okuyup metne uygun cevaplarõ işaretleyebilirler.)
554
1.2.2.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
Meine Groβmutter kommt
İch heiβe Burcu. Ich gehe heute mit meiner Mutter zum Bahnhof;
denn meine Groβmutter kommt aus Istanbul. Der Zug kommt
um 11.00 Uhr an. Da ist meine Groβmutter.
- Guten Tag, Oma! Wie geht’s dir?
- Danke! Es geht mir gut. Und dir?
- Danke! Mir geht es auch gut.
- Burcu, ich habe in meinem Koffer etwas für dich.
- Was hast du denn für mich?
- Eine Puppe.
- Oh, schön! Eine Puppe. Vielen Dank, Oma!
Aber wir müssen jetzt schnell gehen.
Dort ist das Taxi. Wir fahren nach Hause. Mein Bruder ist auch
zu Hause. Meine Groβmutter hat auch für ihn ein Geschenk. Das
macht ihm Freude.
Ich helfe meiner Mutter. Sie kocht Tee. Und wir trinken alle
zusammen Tee.
Nach dem Essen erzahlt unsere Oma eine Geschichte.
-------------------------nach dem Ess
: yemekten sonra
555
Fragen zum Inhalt.
Kreuze den Buchstaben an, der vor der richtigen Lösung steht!
(Es ist immer nur eine Lösung richtig)
(Doğru cevabõn önündeki harfe çarpõ işareti koy; seçeneklerden sadece bir
tanesi doğrudur.)
1. Wohin geht Burcu?
a) ins Kino.
b) zum Bahnhof.
c) zum Sportplatz.
d) in die Schule.
2. Wer kommt aus Istanbul?
a) die Mutter.
b) der Bruder.
c) die Groβmutter.
d) der Vater.
3. Wann kommt der Zug an?
a) um 5.00 Uhr.
b) um 11.00 Uhr.
c) morgen um 11.00 Uhr.
d) heute nachmittag.
4. Was hat die Groβmutter für Burcu?
a) eine Puppe.
b) ein Taxi.
c) einen Ball.
d) einen Koffer.
5. Wem hilft Tülin?
a) der Groβmutter.
b) der Mutter.
c) dem Bruder.
d) dem Groβvater.
6. Was kocht die Mutter?
a) Kaffee.
b) Tee.
c) Kuchen.
556
d) Essen.
1.2.2.3.
Bewertung
(Değerlendirme)
Folgende Antworten müssen angekreuzt sein.
(Aşağõdakõ cevaplar işaretlenmelidirler.)
1-b
;
2-c
;
3-b
;
4-a
;
5-b
;
6-b
Für jede richtig angekreuzte Antwort
(Her doğru cevap için)
: 2 Punkte
: 2 Puan
Höchstpunktzahl
(Toplam Tam Puan)
: 12 Punkte
: 12 Puan
Keine halben Punkte
(Yarõm puan verilmez)
1.2.3
Verstehendes Aufnehmen eines gehörten Textes / Niveau;
(Duyduğum anlama / Düzey 2
1.2.3.1
Durchführung (Uygulama)
1.2.3.2
Textvorschlag wie 1.2.2.1
(Verilen parça)
DER VERKÄUFER UND DER BAR
Es gab einmal einen Verkäufer, der war dafür berühmt, daβ er allen alles
verkaufen konnte. Er hatte schon einem Zuhnarzt eine Zahnbürste verkauft, einem
Bäcker ein Brot und einem Blinden einen Fernsehapparat.
“Ein wirklich futer Verkäufer bist du aber erst”, sagten seine Freunde zu ihm,
“wenn du einem Bären eine Gasmaske verkaufst.”
Da ging der Verkäufer so weit nach Norden, bis er in einen Wald kam, in dem
nurBären wohnten. “Guten Tag,” sagte er zum ersten Bären, den er traf, “Sie
brauchen bestimmt eine Gasmaske.” “Wozu?” fragte der Bär. “Die Luft ist gut hier.”
“Alle haben heutzutage eine Gasmaske^, sagte der Verkaufer.
“Es tut mir leid,” sagte der Bär, aber ich brauche keine.”
“Warten Sie nur,” sagte der Verkäufer, “Sie brauchen schon noch eine.”
Und wenig später begann er mitten in dem Wald, in dem nur Bären wohnten,
eine Fabrik zu bauen.
“Bist du verrückt?”, fragten seine Freunde.
“Nein”, sagte er, “ich will nur dem Bären eine Gasmaske verkaufen.”
Als die Fabrik fertig war, stiegen soviel giftige Abgase aus dem Schornstein,
daβ der Bär bald zum Verkäufer kam und zu ihm sagte: “Jetzt brauche ich eine
Gasmaske.”
“Das habe ich gedacht”, sagte der Verkäufer und verkaufte ihm sofort eine.
“Beste Ware:?!” sagte er lustig.
“Die anderen Bären”, sagte der Bär, “brauchen jetzt auch Gasmasken. Hast
du noch mehr?”
557
“Da habt ihr Glück”, sagte der Verkäufer, ich habe noch Tausende.”
“Übrigens” fragte der Bär, “was machst du in deiner Fabrik?”
“Gasmaske”, sagte der Verkäufer.
-----------------------------giftig - zehirli
die Abgass - artõk gaz
die Ware - eşya, mal
1.2.3.3.
Bewertung
(Değerlendirme)
Für jede richtig angekreuzte Antwort
(Her doğru cevap için
:
:
2 Punkte
2 Puan)
Efargen zum Inhalt
Du hast eine Geschichte gehört. In jedem Kasten ist ein Satz richtig.
Mach hinter dem richtigen Satz ein Kreuz!
Bir hikaye dinlediniz. Her bölümde yalnõz bir cümle doğrudur.
Doğru cümleyi işaretleyiniz!
Der Verkaufer war berühmt,
a) weil er nur Baren etwas verkaufen konnte. ( )
b) weil er allen Leuten alles verkaufen konnte. ( )
c) weil er einem Blinden eine Brille verkaufen konnte. ( )
d) weil er niemand etwas verkaufen konnte. ( )
Der Verkaufer sağte zu dem Baren;
a) “Heute haben alle eine Gesmaske.” ( )
b) “Baren brauchen keine Gasmaske”. ( )
c) “Alla Tiere brauchen eine Gasmaske”. ( )
d) “Nur ein Bar braucht eine Gasmaske”. ( )
Spater kauft der Bar eine Gasmaske,
a) weil alle eine Gasmaske tragen. ( )
b) weil aus der Fabrik giftige Abgase kommen. ( )
c) weil sie schick ist. ( )
d) weil sie baste Ware ist. ( )
Der Verkaufer hat noch viele Gasmasken,
a) weil niemand eine Gasmaske kauft. ( )
b) weil sie von anderen Fabriken kommen. ( )
c) weil nur ein Bar eine Gasmaske kauft. ( )
d) weil er sie in der Fabrik macht. ( )
558
2.
Schriftlich (YAZILI)
2.1.
SCHREİBEN (YAZMA)
- Zuordnungsübung / Niveau 1
- Strukturen / Niveau 1
Modell
1 : Pronomen / Verben
2 : Wortschatz
3 : Artikel
4 : Wortschatz / Grammatik
- Strukturen / Niveau 2
Modell
I : Prapositionen / Artikel
II : Komparation
III : Modalverben
IV : Konjunktionen
V : Relativpronomen
- Textproduktion / Niveau 2
(Metin üretme / Düzey 2)
2.2.
LESEVERSTEHEN (Okuduğunu anlama)
- Verstehendes Aufnehmen eines geschriebenen
Textes / Niveau 1 + 2
(Okuduğunu anlama / Düzey 1 + 2)
2.1.
SHREIBEN (YAZMA)
2.1.1. Zuordnungsübung / Niveau 1
(Sõraya koyma / Düzey 1)
2.1.1.1.Durchführung (Uygulama)
ÖNCE RESİMLERİ DİKKATLE İNCELEYİNİZ! DAHA SONRA HER
CÜMLEDE BOŞ BIRAKILAN DAİRENİN İÇİNDE O CÜMLENİN ANLAMINA
UYAN RESİMDEKİ OLAYING EÇTİĞİ SAATİ YAZINIZ!
2.1.1.2. Textvorschlag (Verilen parça)
559
1.2.3. Verstehendes Aufnehmen eines gehörten Textes / Niveau:
(Duyduğum anlama / Düzey 2)
1.2.3.1.Durchführung (Uygulama)
1.2.3.2.Textvorschlag wie 1.2.2.1.
(Verilen parça)
560
Was macht õnge
1- Um O trinken sie Tee
2- Um O seht si ein die schule
3- Um O lernt sie Deutich
4- Um O spielt sie Tennis
5- Um O kauft sie Brot
(Değerlendirme)
TEST I : BU TEST TOPLAM 10 PUANDIR. HER DOĞRU
CEVAP 2 PUAN DEĞERİNDEDİR.
1. 7.30
2. 9.00
3. 16.30
4. 15.30
5. 14.00
561
2.1.2. STRUCKTUREN / Niveau 1
(Yapõlar / Düzey 1)
Modell I Pronomen Verben
2.1.2.1.Durchführung
(Uygulama)
- DIYOGDA BOŞ BIRAKILAN YERLERE AŞAĞIDAKİ
KELİMELERDEN UYGUN OLANINI YAZINIZ!
- Her kelime yalnõzca bir defa kullanõlacaktõr.
spiele - mir - du - er - ihr
2.1.2.2.Textvorschlag
(Verilen parça)
- Hallo Ahmet, was machst _____________(1) heute?
1)
- Ich ____________ (2) Fuβball. Und _________ (3)
2) 3)
- Wir gehen ins Kino.
- Wie heiβt der Film?
- _______________ (4) heiβt Supermann.
4)
- Supermann gefallt _________________(5) nicht.
5)
2.1.2.3.Bewertung
(Değerlendirme)
BU TEST TOPLAM 5 PUANDIR. HER DOĞRU CEVAP 1 PUAN
DEĞERİNDEDİR.
(Yazõm hatalarõ değerlendirmede gözönünde bulundurulmayacaktõr.)
1.
du
2.
spiele
3.
ihr
4.
Er
5.
mir
562
Modell 2 WORTSCHATZ
2.1.2.1.Durchführung
(Uygulama)
KUTU İÇERİSİNDE KARIŞIK OLARAK VERİLMİŞ OLAN
KELİMELERİ ANLAMLARINA GÖRE AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE YAZINIZ! BU
KELİMELERDEN BİR TANESİ ÖRNEK OLARAK ALMANCA
UYGUN OLDUĞU CÜMLEDEKİ BOŞLUĞA YAZILMIŞTIR.
2.1.2.2.TEXTVORSCHLAG
(Verilen parça)
1. Ich kann mit einem
Aus
Taxõ
Bus
lehrer
der mutter
Freund
Bus
fahren.
a) ___________________
b) ___________________
2. Der Schüler schreibt die Aufgaben mit dem a) ___________
zusammen. b)
3. Zu Hause helfen wir a) _________________
2.1.2.3.
BEWERTUNG
(Değerlendirme)
BU TEST TOPLAM 10 PUANDIR. HER DOĞRU CEVAP 2 PUAN
DEĞERİNDEDİR.
(Yazõm hatalarõ değerlendirmede gözönünde bulundurulmayacaktõr.)
1.
a) Zug
b) Taxi
2.
a) Lehrer
b) Freund
3.
a) der Mutter
563
Modell III
ARTIKEL
2.1.2.1.
Durchführung
(Uygulama)
HUNİ İÇERİSİNDE VERİLEN KELİMELERİ, ÖRNEKTE
OLDUĞU GİBİ “der - die - das” ARTİKELLERİNE GÖRE
DÜZENLEYİNİZ!
2.1.2.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
2.1.2.3.
BEWERTUNG
(Değerlendirme)
BU TEST TOPLAM 15 PUANDIR. HER DOĞRU CEVAP 1 PUAN
DEĞERİNDEDİR.
(Yazõm hatalarõ değerlendirmede gözönünde bulundurulmayacaktõr.)
der
die
das
Freund
Junge
Fahrchein
Weg
Bruder
Wochenschau
Lehrerin
Pause
Krawatte
Kreide
Madchen
Buch
Kind
Geld
Haus
564
Modell
IV. Wortschatz / Grammatik
2.1.2.1
Durchführung
(Uygulama)
DÜZ ÇİZGİ (_______) İLE GÖSTERİLEN BOŞLUKLARA
UYGUN KELİMELERİ, KESİK ÇİZGİ (...........) İLE
GÖSTERİLEN BOŞLUKLARA UYGUN EKLERİ YAZINIZ!
2.1.2.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
Örnek :
Um diese Zeit gehen nicht so viel e (a) Leute
a)
in
(b) das Kino.
b)
Hasan und seine Geschwister.
Die Pause ist aus. Die Schüler gehen _________________(1) die Klasse.
1)
Der Lehrer kommt auch gleich.
Lehrer : Guten Tag!
Schüler : Guten Tag, Herr Yõlmaz!
Lehrer : Wie geht’s _______(2)? Hoffentlich habt ihr die
2)
Deutschbücher und Deutschefte mit.
Schüler : Ja, wir haben sie hier.
Lehrer : Gut. Wir machen heute das Stück 12. Ich Frage und
ihr antworte----- (3). Frage 1: Wer will ins Kino
3)
gehen?
Yaşar
: Hüseyin und Turgut _________________(4) ins Kino gehen.
4)
Lehrer : Wen wollen sie mitnehmen?
Mustafa : Ahmet.
Lehrer
: Darf Ahmet mitgehen?
Hasan
: Vielleicht! Er kann sein --- (5) Vater fragen; denn
5)
er muβ noch Hausauf gaben machen.
Lehrer
: Wie __________ (6) der Fõlm?
6)
Kemal
: “Die Drei Brüder”
Lehrer
: Hast du auch einen Bruder, Hasan?
Hasan
: Ja, ich habe einen Bruder und auch ein --- (7)
7)
Schwester.
Ayşe
: Wie alt __________(8) sie?
8)
Hasan
: Mehmet ist 3, und Yõldõz ist 5 Jahre alt.
Murat
: Sie gehen auch in die Schule, nicht wehr?
Hasan
: Sie gehen nicht in die Schule. Sie sind noch __________(9)
9)
Murat
: Spielen sie auch Fuβbll?
Hasan
: Du bist wirklich dumm, Murat. Sie spielen ___________(10)
Hause mit den Spielsachen.
10)
Worterklarung : dumm - aptal
565
2.1.2.3 Bewertung
(Değerlendirme)
BU TEST TOPLAM 30 PUANDIR. HER DOĞRU CEVAP 3 PUAN
DEĞERİNDEDİR:
(Kelimenin anlamõnõ değiştirmiyorsa, yazõm hatalarõ, gözönünde
bulundurulmayacaktõr.)
2.1.3
1.
in
6.
heiβt
2.
euch
7.
-e
3.
-t
8.
sind
4.
wollen
9.
klein
5.
-en
10.
zu
Strukturen / Niveau 2
(Yapõlar / Düzey 2)
ModeII I PRAPOSITIONEN / Artikel
2.1.3.1
Durchführung
(Uygulama)
Erganze den Text mit den passenden Prapositionen und Artikeln!
2.1.3.2. Textvorschlag
(Verilen parça)
Wo sucht Clandra õhre Berille
Sie sucht ihre Berille
2.1.3.3. Bewertung
(Değerlendirme)
566
Modell I
Komparation
2.1.3.1.
Durchführung
(Uygulama)
Vergleiche die Gröβe von Herrn Müller,
Frau Müller, Peter und Frank!
2.1.3.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
2.1.3.1.
Bewertung
(Değerlendirme)
Modell III
Modalverben
2.1.3.1.
Durchführung
(Uygulama)
Schreib das passende Modalverb in di Lücke!
2.1.3.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
Wiesbaden, den 21.6.92
Liebe Manuela,
Meine Eltern sind furchtbar! Ich ....................... abends nicht in die Disco!
Meine Freunde ........................... nie zu mir kommen. Ich..................immer zu
Hause bleiben und nur in die Schule ...................ich gehen. Jeden Tag……….
ich meine Haussaufgaben machen und ich ...................nur bis 9 Uhr fernsehen
Dann ..............................ich gleich ins Batt.
Wie sind Deine Eltern? Was darfst Du und darfst Du nicht?
Schreib mir bitte bald!
Deine Tanja
2.1.3.3.
Bewertung
(Değerlendirme)
7x1=7
567
Modell 4
Konjunktionen
2.1.3.1 Durchführung
(Uygulama)
Setze die passende Konjunktion in die Lücken!
2.1.3.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
Heute sind alle Schüler aufgeregt, ................... sie haben eine Prufung. Ich bin
ganz Früh aufgestanden, ......................ich nicht zu spat komme. ......................wir
viel gearbeitet haben, haben wir Angst vor der Prüfung. Wir wissen nicht,
.................sie schwer ist. Unsere Lehrerin sagt, ................... wir ganz ruhig sein tollen
.......................... die Prüfung zu Ende ist, fahre ich schnell nach Hause
....................packe meine Koffer, ...................ich mit meiner Familie in die Ferien
fahre.
2.1.3.3.
Bewertung
(Değerlendirme)
8x1=8
568
Modell V
Relativpronomen
2.1.3.1.
Durchführung
(Uygulama)
Bilde aus 2 Satzen elnen Relativsatz !
2.1.3.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
a) Die Klasse 7b fahrt eine Woche nach Süddeutschlaud.
b) Die Klasse wird von Herrn Scheel und Frau Winkler begleitet.
...................................................................................................
a) In Ulm sehen sie einen Kirchturm.
b) Der Kirchturm ist 161 m hoch.
...................................................................................................
a) Die Schüler möchten noch langer in München blaiben.
b) München gefallt ihnen sehr gut.
...................................................................................................
2.1.3.3.
Bewertung
(Değerlendirme)
3x2=6
2.1.4.
Textproduktion / Niveau 2
(Metin öğretme / Düzey 2)
2.1.4.1.
Durchführung
(Uygulama)
Schreibe eine Geschichte (zu jedem Bild 3 Satze) und finde eine passende
Überschrift!
569
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klaus macht heute keine Hausaufgaben; denn
a) er will ins Kino gehen.
b) er spielt Fuβball.
c) Berti hat Geburtstag.
d) er hat keine Schule.
Berti hat morgen Geburtstag.
a) Richtig
b) Falsch.
Berti dankt Klaus.
a) für das Buch.
b) für die Schokolade.
c) für das Geld.
d) für den Kuchen.
Wann kommt Klaus nach Hause?
a) Um 13.00 Uhr.
b) Um 15.00 Uhr.
c) Um 14.00 Uhr.
d) Um 5.00 Uhr.
Klaus kommt nach Hause. Er hat noch eine Mark.
a) Richtig
b) Falsch.
Wohin fahren Manfred und Yusuf?
a) Nach Hause.
b) In die Schule.
c) Zum Buchladen.
d) Zum Sportplatz.
Wer bringt den Ball mit?
a) Klaus.
b) Hans.
c) Berti.
d) der Vater.
Die drei Jungen fahren
a) mit dem Dolmus.
b) mit dem Bus.
c) mit dem Zug.
d) mit dem Taxi.
Klaus geht zu seinem Vater; denn
a) er hat Kuchen für seinen Vater.
b) er Will helfen
c) er hat kein Geld.
d) er will ihm Freude machen
Klaus kann heute nicht Fuβball spielen; denn
a) er hat kein Geld.
b) er hat keine Schule.
c) er geht ins Kino.
d) er hat keine Zeit.
570
2.2
LESEVERSTEHEN
(Okuduğum anlama)
- Verstehendes Aufnehmen eines gelesenen Textes / Niveau 1
(Okuduğum anlama / Düzey 1)
2.2.1.
Durchführung
(Uygulama)
METNİ DİKKATLE OKUYUNUZ VE DOĞRU CEVABIN
ÖNÜNDEKİ HARFİ DAİRE İÇİNE ALINIZ !
3.2.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
Klaus hat keine Zeit.
1.
Klaus hat heute keine Schule und macht naturlich keine
2.
Hausaufgaben. Er kann ins Kino gehen oder Fuβball spielen.
3.
Er kann aber auch ein Buch kaufen; denn seine Freundin
4.
Berti hat morgen Geburtstag. Er hat aber kein Geld. Er geht
5.
zu seinem Vater:
6.
Vater, Berti hat morgen Geburtstag, und ich will ihr
7.
ein Buch schenken. Aber ich habe kein Buch für sie und
8.
auch kein Geld.
9.
Hier hast du 5, -DM. Ich glaube, mit 5, -DM. kannst du
10.
ein Buch kaufen.
11.
Es ist 13.00 Uhr. Klaus steigt in den Bus ein. Im Bus trifft
12.
er seine Freunde.
13.
Hallo, Manfred! Hallo, Yusuf! Wohin fahrt ihr?
14.
“Wir fahren zum Sportplatz”, sagt Manfred
15.
“Ihr habt aber keinen Ball”, sagt Klaus.
16.
“Hans bringt den Ball mit. Das Spiel beginnt um 14.00 Uhr.
17.
Willst du auch mitspielen? fragt Manfred
18.
Nein, ich habe keine Zeit. Ich muβ zum Buchladen.
19.
Der Bus halt. Alle Jungen steigen aus. Manfred und Yusuf
20.
gehen zum Sportplatz. Klaus geht zum Buchladen. Dort gibt
21.
es viele Bucher für Schüler. Sie sind nich so teuer. Er
22.
kauft ein Buch für 3, -DM. Für eine Mark kauft er Schokolade
23.
und kommt um 15.00 Uhr wieder nach Hause.
...................................................
24.
Klaus geht zu Berti und schenkt ihr das Buch. Er sagt:
25.
Ich gratuliere dir zum kGeburtstag! Alles Gute und viel
26.
Glück!
27.
Das Buch gefallt Berti gut. Sie dankt für das Geschenk und
28.
gibt ihm ein Stück Geburtstagskuchen und ein Glas Coca Cola.
Workerklarung
- ein Glas : bir bardak
571
3.2.3
Bewertung
(Değerlendirme)
BU TEST TOPLAM 30 PUANDIR. HER DORU CEVAP 3 PUAN
DEĞERİNDEDİR.
1.
d
6.
d
2.
a
7.
b
3.
a
8.
b
4.
b
9.
c
5.
a
10.
d
572
- Verstehendes Aufnehmen eines geschriebenen Textes/Niveau 2
(Okuduğum anlama / Düzey 2)
3.2.1. Durchführung
(Uygulama)
METNİ DİKKATLİ OKUDUKTAN SONRA, SORULARI CEVAPLAYINIZ !
3.2.2.
Textvorschlag
(Verilen parça)
Die Alte im Wald
Einmal fuhr ein reicher Mann mit seiner Frau und dem Dienstmadchen in den
Wald. Als sie mitten im Wald waren, kamen Rauber und nahmen den Mann, die Frau
und alle Sachen mit. Nur das Madchen fanden sie nicht, denn es lief schnel weg und
versteckte sich hinter einem Baum. Als alle weg waren, weinte das Madchen, weil es
so allein wer. Das Madchen sagte: “Wie soll ich denn nach Hause komme? Ich kann
den Weg duch allein nicht finden!” Als es Abent wurde, setzte es sich traurig unter
einen Baum, da wollte es bleiben. Auf einmal kam eine kleine, weiβe Taube, di hatte
im Schnabel einen goldenen Schlüssel. Die Taube sagte: “Mit diesem Schlüssel
kannst du den Baum aufschlieβen, dort findest du genug Essen.” Da ging das
Madchen zum Baum, Schloβ ihn aut und trat hinein. Jetzt freute sich das Madchen
sehr, denn es fand dort Brot, Milch und andere schüne Sachen. Als es satt war, legte
es sich in ein schönes, weiches Bett und schlief sofort ein.
Am anderen Morgen kam die Taube und weckte das Madchen auf. Die Taube
sagte: “Willst du nun auch etwas für mich tun, liebes Kind? Aber gern, kleine
Taube!” antwortete das Madchen, “was soll ich tun?” Die Taube sagte: “Mitten im
Wald steht ein altes. Haus, darin sitzt eine alte Frau. Sie hat in ihrem Schrank viele
schöne, goldene Ringe. Aber die sollst du nicht nehmen, sondern içh möchte den
kleinen Ring aus Eisen. Aber du darfst kein Wort sprechen!”
Da ging das Madchen los und fand alles so, wie die Taube gesagt hatte. Aber
wo war nur der Ring aus Eisen? Die Frau konnte es nicht fragen, denn es durfte ja
nicht sprechen. Da sah das Madchen, wie die alte Frau mit einem Vogelkafig in der
Hand fortgehen wollte. Schnell lief das Madchen und sah, daβ der Vogel den kleinen
Ring im Schnabel hatte. Da nahm das Madchen den Ring und lief froh zurück zu
seinem Baum. Dort wartate es auf die weiβe Taube. Aber sie kam nicht. Da sah das
Madchen hinter den Baum - und wer stand dort? Ein wunderschöner junger Prinz
stand da, er sagte: “Du hast mir geholfen, daβ ich wieder ein Prinz werden konnte.
Die alte Hexe hatte mich in eine Taube verwandelt!”
Nun heirateten der Prinz und das Madchen, und sie wohnten in einem
schönen Schloβ mitten im Wald.
das Eisen
der Prinz
verwandeln
- demir
- pren:
- dönüştürmek
573
Beantworte folgende Fragen!
1) Warum fanden die Rauber das Madchen nicht?
.............................................................................
2) Wie und wo fand das Madchen etwas zu essen?
.............................................................................
3) Welche Bitte hatte die Taube?
.............................................................................
.............................................................................
4) Wo fand das Madchen den Ring aus Eisen?
.............................................................................
.............................................................................
5) Warem traf das Madchen die Taube nicht mehr?
.............................................................................
.............................................................................
2.2.3.
Bewertung
(Değerlendirme)
5x2= 10
574