Special Vidya Loan Federal Bank

Commentaires

Transcription

Special Vidya Loan Federal Bank
Special Vidya Loan Scheme
Purpose/ Objective
Meritorious students are provided with an opportunity to
pursue education with the financial support from the
bank with affordable terms and conditions. Can be
availed for higher studies in India & Abroad excluding
vocational training & skill development study courses.
Loan Amount
Up to Rs 10 Lakhs for studies in IndiaUp to Rs 20 Lakhs
for studies abroad
Eligibility
Open for Indian Nationals who have secured admission
to professional / technical courses through Entrance
test / merit based selection process or have secured
admission to foreign university / institutions (for studies
abroad). Course & Institution should have necessary
approval / recognition. And the bank nearest to the
residence of the borrower must be Federal Bank.
Quantum of finance
Need based finance and subject to repaying capacity of
the parents / students Fee payable to college / school /
hostel for tuition / examination / library / lab etc Cost of
books, equipments, instruments, uniform, travel
expenses, computer (if essential for the course),
expenses for study tours / project work / thesis, etc.
Caution deposit, amount payable towards building
fund, refundable deposit etc supported by bills / receipts
but cannot exceed 10% of the tuition fee
Margin
Up to Rs 4.00 L No Margin is applicable. and
For studies in India above Rs 4 Lakhs - 5%
For Studies Abroad above Rs 4 Lakhs - 15%
Period
Moratorium period + 5 to 7 years
(Moratorium period – period of the course + one year / 6
months after getting job, whichever is earlier)
Rates & Charges
Please refer rates & charges page
During moratorium period only simple interest will be
charged
Repayment
No repayment during moratorium period.
Equated Monthly Installments in 5 to 7 years after
moratorium period
Co-obligants
Documents should be executed by the student and
parent / guardian as joint borrowers.
Security
No security is needed Up to Rs 4 Lakhs.
Third party guarantee acceptable to bank / collateral
security for loans up to 7.50 Lakhs.
Above Rs 7.50 Lakhs collateral security with required
margin is required Single premium insurance policy on
the life of the student to be taken covering the loan
amount and period.
«±ÉõÀ “«zÁå ¯ÉÆÃ£ï” AiÉÆÃd£É
GzÉÝñÀ/UÀÄj
¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ µÀgÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ,
¨ÁåAPï ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß
MzÀV¹PÉÆqÀÄwÛzÉ.
F ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀzÉñÀzÀ°è G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß
(OzÉÆåÃVPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ P˱À®å «PÀ¸À£ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÁå¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
¸Á®zÀ ªÉÆvÀÛ
gÀÆ.10.00 ®PÀëUÀ¼ÀªÀgÉUÉ: ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ
gÀÆ. 20.00 ®PÀëUÀ¼ÀªÀgÉUÉ : ºÉÆgÀzÉñÀzÀ°è£À ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ
CºÀðvÉ:
¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉë/CºÀðvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ/vÁAwæPÀ PÉÆøÀÄðUÀ½UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è CxÀªÁ «zÉò
«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è/«zÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è («zÉñÀzÀ°è£À ªÁå¸ÀAUÀPÁÌV) ¥ÀæªÉñÀ
¥ÀqÉ¢gÀĪÀ J¯Áè ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÉUÀ½UÉ F ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«zÉ.
PÉÆøÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå«gÀĪÀ C£ÀĪÀÄw/ªÀÄ£Àßt ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥sÉqÉgÀ¯ï ¨ÁåAPï EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
ºÀtPÁ¹£À ¸Ë®¨sÀåzÀ ¥ÀjªÀiÁt
ºÀtPÁ¹¸À ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛF
¸Ë®¨sÀåªÀÅ vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ/«zÁåyðUÀ½UÉ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ EgÀĪÀ
¸ÁªÀÄxÀðåPÉÌ M¼À¥ÀnÖzÉ. ¥ÁoÀ/ ¥ÀjÃPÉë/ UÀæAxÁ®AiÀÄ/ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ EªÀÅUÀ¼À
¸À®ÄªÁV PÁ¯ÉÃdÄ/±Á¯É/ «zÁåy𠤮AiÀÄPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ,
¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁzsÀ£À¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæAiÀiÁt, PÀA¥ÀÇålgï
(PÉÆùðUÉ CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÀÝ°è), ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæªÁ¸À/AiÉÆÃd£Á ªÀgÀ¢ (¥ÁæeÉPïÖ
ªÀPïð)/¥ËæqÀ¥Àæ§AzsÀ (yù¸ï), EvÀgÉ, EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ RZÀÄð-ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀªÀ¸É oÉêÀuÉ (PÁµÀ£ï r¥Á¹mï), PÀlÖqÀ ¤¢üUÉ ¥ÁªÀw¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt,
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À §ºÀÄzÁzÀ oÉêÀtÂ, EvÀgÉ (¥ÁoÀ ±ÀÄ®ÌzÀ ±ÉÃRqÀ 10.00 C£ÀÄß
«ÄÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ©®Äè/gÀ²ÃwAiÀÄ DzsÁgÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ).
ªÀiÁfð£ï
gÀÆ.4.00 ®PÀëUÀ¼À vÀ£ÀPÀ: ªÀiÁfð£ï C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è
gÀÆ.4.00 ®PÀëUÀ½UÉ ªÉÄîàlÄÖ (¨sÁgÀvÀzÀ°è£À ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ): 5%
gÀÆ.4.00 ®PÀëUÀ½UÉ ªÉÄîàlÄÖ (ºÉÆgÀzÉñÀzÀ°è£À ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ): 15%
CªÀ¢ü:
¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw «¼ÀA§£ÁªÀ¢ü (ªÀiÁgÀmÉÆÃjAiÀÄA) + 5 jAzÀ 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw «¼ÀA§£ÁªÀ¢ü-PÉÆùð£À CªÀ¢ü+MAzÀÄ ªÀµÀð/PÉ®¸À ¥ÀqÉzÀ DgÀÄ
wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ (AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÉÇà CzÀÄ)
ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ
(zÀAiÀÄ«lÄÖ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®ÌUÀ¼À ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹)
¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw «¼ÀA§£ÁªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¼À §rØAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ
«¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ)
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw «¼ÀA§£ÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¬Ä®è
¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw «¼ÀA§£ÁªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 5 jAzÀ 7 ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁ£À
ªÀiÁ¹PÀ PÀAvÀÄUÀ¼À°è
¸ÀºÀ-ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ
«zÁåyð/vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ/¥ÉÇõÀPÀgÀÄ dAn ¸Á®UÁgÀgÁV zÀ¸ÁÛªÉÃd£ÀÄß
¸À¥ÀæªÀiÁtUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ
¨sÀzÀævÉ
gÀÆ.4.00 ®PÀëUÀ¼À vÀ£ÀPÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀzÀævÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvɬĮè
gÀÆ.7.50 ®PÀëUÀ¼À ªÀgÉV£À ¸Á®UÀ½UÉ ¨ÁAPï M¥À৺ÀÄzÁzÀAvÀºÀ ªÀÄÆgÀ£É
ªÀåQÛ UÁågÀAn / PÉƯÁålgÀ¯ï ¸ÉPÀÄåjn
gÀÆ.7.50 ®PÀëUÀ½UÉ ªÉÄîàlÄÖ, PÉƯÁålgÀ¯ï ¸ÉPÀÄåjn eÉÆvÉUÉ CªÀ±ÀåPÀ
ªÀiÁfð£ï CUÀvÀå. ¸Á®zÀ ªÉÆvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁr «zÁåyðAiÀÄ
fêÀzÀ ªÉÄÃ¯É KPÀ PÀAw£À «ªÀiÁ¥Á°¹AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

Documents pareils

2014 - Kuvempu University

2014 - Kuvempu University æ l¤ßUÉ ºÁUÀÆ ¥Àw æ ªÀµð À zÀ PÀ¤µÀ× ¨ÁrUÉAiÀÄ PÉÆgÀvA É iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À JgÀqÄÀ ªÀµð À UÀ¼° À è vÀÄA©PÉƼÀÄîªÀ ¤AiÀĪÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄwÛUA É iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀįÁ¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄĵÀÌgÀ...

Plus en détail

AVOPA ADD

AVOPA ADD ¢£ÁAPÀ : 21.06.2015£Éà ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CªÉÇÃ¥À ªÀw¬ÄAzÀ 5£Éà ªÀzsÀÄ-ªÀgÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±ÉéñÀégÀ¥ÀÄgÀA£À ªÁ¸À« PÀ£ÉéA±À£ï ºÁ¯ï £À°è K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. CªÉÇÃ¥À¢AzÀ FUÁUÀ¯ÉÃ...

Plus en détail