AVOPA ADD

Commentaires

Transcription

AVOPA ADD
AVOPA - BENGALURU
ARYA VYSYA OFFICIALS’ & PROFESSIONALS’ ASSOCIATION
61, Amogh Gokul Plaza, RV Road, Bengaluru - 560 004, Ph: 080 - 26571709
Website: www.avopabangalore.org, Email: [email protected]
We Propose to conduct 5th Matrimony event as usual as an yearly event. Happy to share that good
Number of alliances were materialized in previous meets. The proposed event also would go a
long way to materialize more alliances.
VENUE : VASAVI CONVENTION HALL COMPLEX, V V PURAM, BENGALURU - 560004
Direct Participation
Rs. 1000/INDIRECT PARTICIPATION
Rs. 500/- per Participation form
(those who can’t attend)
Ÿ 3 members will be allowed to participate in the event.
Ÿ Cost includes Breakfast, lunch & high tea
Ÿ DVD containing profiles & indexed booklet will be given
Horoscope & Photos will be included in DVD for the
presentation at the venue. DVD containing profiles &
indexed Booklet will be given/sent by Courier.
Mode of Remittance by any one of the following:
Mode
of Remittance
by at
any
of of
the
following:
a) if you
are having an A/c
anyone
branch
Canara
Bank draw a cheque favouring AVOPA SB A/c No:0428101018653 and
tender at Canara Bank at your place with a challan.
b) Remit Cash for credit of AVOPA - SB A/c No.0428101018653 with any branches of Canara Bank
c) Remittance through NEFT - from your A/C to Canara Bank fvg AVOPA - SB A/c No:0428101018653, IFSC Code:
CNRB0000428. Branch: Ashoka Pillar
How to Upload / sending details :
Go to website www.avopabangalore.org and click menu - “UPCOMING EVENTS” and select MATRIMONY MEET - 5. Fill the
details and upload along with attachments of horoscope, Two Postcard size photos (1. Portrait, 2. Bust). Also enter the
details of payment viz Date of Payment, Bank and Branch name, A/C holder’s name and A/C no. etc..
OTHER OPTION: If you are unable to fill details in website or otherwise, send a request to
Email: [email protected] to get participation form. After getting form, fill the form and send it
along with Payment details, attachments of horoscope and photos to Email: [email protected]
For Guidance &
Clarifications,
Contact
Hard Copies of participation form and photos can be sent by post or Submit at AVOPA Office, Bengaluru, Superscribing “MATRIMONY MEET - 5"
a) Nagendra P N
b) Subbarama Setty A R
C) Rangaiah G L
d) Jayasimha Setty K
e) Anilkumar V R
f) Krishna Murthy G
0 9845345343
0 8971570240
0 9448222402
0 9538012999
0 9844409745
0 9743991101
Local Bengaluru
Karnataka (otherthan Bengaluru) & Goa
Andhra Pradesh
Telangana
Tamil Nadu & Pondicheri
All other States & Overseas
If accommodation is required, send Rs.750/- per room per day for your stay at the venue by way of cheque
favoring AVOPA & note to get confirmation. Contact - D V Muddanna Gupta - 0 9900051896
Last Date for receipt of participation forms is Sunday, 31-05-2015
Share this information with your Friends & Relatives by Sending it through
email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Viber or Verbally.
C. S. Gupta
President
AVOPA, Bengaluru
0 93412 51389
P. C. Balaraj
President
AVOPA Charitable Trust
0 99006 00813
P N Nagendra
Vice President
AVOPA, Bengaluru
0 98453 45343
L. Kasiviswanadham
Chairman
Matrimony Committee
0 98455 18731
Rajendra Prasad
Gen. Secretary
AVOPA, Bengaluru
0 99860 71247
AVOPA, BENGALURU
MATRIMONY EVENT - 5
PARTICIPATION FORM
PART A- DETAILS OF BRIDE/GROOM (in CAPITAL LETTERS)
1. Name
:
(Surname/initials shall be last)
2. Qualification
:
3. Date of Birth
4. Birth Star
: D D M M Y Y Y Y
:
5. Swagothram
:
6. If Employed
: Name of the Company:
Height
Inches. Color :
Pada:
Rasi
Matulam:
: Place of Working
7. If Business
Ft.
Salary Rs.
: Line of Activity
Per annum
Annual Income Rs.
PART B - FAMILY DETAILS
a. Father’s Name
:
b. Mother’s Name
:
c.
:
Address of Residence
:
d. Official/Business Address
:
of Father/Mother & Designation
:
e. Mobile No.
:
f.
Email ID of Parents
:
g. Email ID of Participant
:
Alternate No:
PART C- REFERENCES
1. Name and address of a relative residing in India.
Name :
Cell No. :
Email :
Address :
PART D - SPECIAL INFORMATION
2. Name and address of a Friend/ Wellwisher residing in India.
Name :
Cell No. :
Email :
Address :
PART E - OTHER INFORMATION
Achivements/Awards/Rewards
Widow / Widower/divorcee and details of children if any
PART F - DETAILS OF PAYMENT OF FEE :
A. Remitted Rs.
by Cash/Chq No.:
Date:
B. Remittance through NEFT. Favoring AVOPA A/C No.:
UTR No.:
Dated:
A/C No.:
Bank’s Name :
at Canara Bank Fvg. AVOPA S B A/C No: 0428101018653
0428101018653
IFSC Code: CNRB0000428
Remitters Name:
Branch Name :
PART F - ATTACHMENTS ARE MANDATORY (Otherwise enrolment will not take place)
1 Horoscope / Bio Data
2 Post card size Photo (Bust)
3 Post card size Photo (Portrait)
CªÉÇÃ¥À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
5£ÉAiÀÄ ªÀzsÀÄ - ªÀgÀgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ
#61, CªÉÆÃWï UÉÆÃPÀÄ¯ï ¥sÁèeÁ, Dgï « gÀ¸ÉÛ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 080 - 26571709
¢£ÁAPÀ : 21.06.2015£Éà ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CªÉÇÃ¥À ªÀw¬ÄAzÀ 5£Éà ªÀzsÀÄ-ªÀgÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
«±ÉéñÀégÀ¥ÀÄgÀA£À ªÁ¸À« PÀ£ÉéA±À£ï ºÁ¯ï £À°è K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. CªÉÇÃ¥À¢AzÀ FUÁUÀ¯Éà £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV
Cw ºÉZÀÄÑ «ªÁºÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ PÀÆr§A¢ªÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀÅ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ.
Ÿ £ÉÃgÀ
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ: gÀÆ 1000/- £ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ªÀzsÀÄ, ªÀgÀgÉÆA¢UÉ E§âgÀÄ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. D
ªÀÄƪÀjUÉ G¥ÀºÁgÀ, Hl, ¸ÀAeÉ ZÀºÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. r«r ªÀÄvÀÄÛ ªÀzsÀÄ, ªÀgÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Ÿ ¥ÀgÉÆÃPÀë ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ: ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀzÀªÀgÀÄ gÀÆ.500/- £ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀªÀjUÉ PÉÆjAiÀÄgï ªÀÄÆ®PÀ r«r ªÀÄvÀÄÛ ªÀzsÀÄ,
ªÀgÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀzsÀÄ, ªÀgÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ eÁvÀPÀªÀ£ÀÄß r«rAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è
¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Ÿ ºÀt ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ:
C) CANARA BANK £À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ±ÁSÉAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ SÁvÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ, CªÉÇÃ¥À, G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ¸ÀASÉå
0428101018653 JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ ¤ªÀÄä ¨ÁåAQ£À°è ZÉPï/ ºÀt vÀÄA© gÀ²Ã¢ ¥ÀqɬÄj.
D) CANARA BANK £À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ±ÁSÉAiÀÄ°è CªÉÇÃ¥À G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ¸ÀASÉå 0428101018653 UÉ £ÀUÀzÀÄ vÀÄA© gÀ²Ã¢
¥ÀqɬÄj.
E) ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨ÁåAPï ±ÁSɬÄAzÀ NEFT ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÉ CªÉÇÃ¥À ºÉ¸Àj£À°è CANARA BANK, Ashoka Pillar
Branch G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ¸ÀASÉå 0428101018653 (IFSC Code: CNRB0000428) UÉ ºÀt gÀªÁ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
Ÿ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ
jÃw: CªÉÇÃ¥À ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.avopabangalore.org £ÀÄß vÉgÉzÀÄ upcoming events £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ
Matrimony meet - 5 £ÀÄß vÉgÉzÀÄ D£ÀAvÀgÀ CUÀvÀåªÁzÀ eÁvÀPÀ, Post Card ¸ÉÊf£À JgÀqÀÄ ¨sÁªÀavÀæ (portrait and bust
size) UÀ¼À£ÀÄß Scan ªÀiÁr ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ, ¨ÁåAPï, ±ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, SÁvÉzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁvÉ ¸ÀASÉåAiÀÄ
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ªÉ¨ï ¸ÉÊl£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
Ÿ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ
DAiÉÄÌ: ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝgÉ, ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀ CfðUÁV
[email protected] UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£À« PÀ¼ÀÄ»¹zÀ°è, Cfð ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©, eÁvÀPÀ
ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ [email protected] UÉ E ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
Ÿ CfðUÀ¼À£ÀÄß eÁvÀPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CªÉÇÃ¥À PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀªÀgï ªÉÄÃ¯É Matrimony Meet - 5
JAzÀÄ
£ÀªÀÄÆ¢¹ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
Ÿ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ : AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆoÀrAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ°è, ¥Àæw gÀÆ«ÄUÉ ¢£ÀªÉÇAzÀPÉÌ gÀÆ 750 £ÀÄß ¥ÁªÀw¹j ªÀÄvÀÄÛ
ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ
¸ÀA¥ÀQð¹.
gÀÆ«Ä£À ®¨sÀåvÉAiÀÄ §UÉÎ zÀÈrüÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAZÉAiÉÄà ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ªÀÄÄzÀÝtÚ UÀÄ¥ÀÛ r « (0 9900051896)
gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹j.
£ÁUÉÃAzÀæ ¦ J£ï
0 9845345343
¸ÀܽÃAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¸ÀħâgÁªÀÄ ±ÉnÖ J Dgï
0 8971570240
PÀ£ÁðlPÀ (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) UÉÆêÀ gÁdå
gÀAUÀAiÀÄå f J¯ï
0 9448222402
DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ
dAiÀĹAºÀ ±ÉnÖ PÉ
0 9538012999
vÉ®AUÁt
C¤¯ï PÀĪÀiÁgï « Dgï
0 9844409745
vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ & ¥ÁArZÉÑÃj
PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð f
0 9743991101
G½zÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀzÉñÀUÀ¼ÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 31.05.2015 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀàA¢¹ ºÁUÀÆ F ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÉÄïï, ªÁmïìC¥ï, ¥sÉÃ¸ï §ÄPï, nélÖgï, ªÉʧgï CxÀªÁ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
£ÉAljUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉßûvÀjUÉ vÀ®Ä¦¹j. F ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀÄä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß CªÉÇÃ¥À ªÀw¬ÄAzÀ ¤jÃQë¸ÀÄvÉÛêÉ.
UÀÄ¥ÀÛ ¹ J¸ï
CzsÀåPÀëgÀÄ
CªÉÇÃ¥À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
0 93412 51389
¨Á®gÁeï ¦ ¹
CzsÀåPÀëgÀÄ
CªÉÇÃ¥À ZÁjmɧ¯ï læ¸ïÖ
0 99006 00813
£ÁUÉÃAzÀæ ¦ J£ï
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ
CªÉÇÃ¥À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
0 98453 45343
PÁ²«±Àé£ÁzsÀA J¯ï
ZÉÃgïªÀÄ£ï
ªÀiÁånæ ªÉƤ PÀ«Än
0 98455 18731
gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
CªÉÇÃ¥À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
0 99860 71247

Documents pareils

Ph : 8147960807

Ph : 8147960807 properties described in the schedule (Item No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7) from person/s has/have any kind of right, title, interest and claim on the schedule properties, they may file the same with me a...

Plus en détail

2014 - Kuvempu University

2014 - Kuvempu University 4) Create R.B.D at 5% on Debtors. 13. The Raj Kamal & Co Ltd leased a property from Suhas at a royalties of ` 1.00 per ton with a minimum rent of ` 20,000 per annum. Each years short working is rec...

Plus en détail

PÁtÂP É

PÁtÂP É PɯɪÀ ¤£ÀÄß° vÀÄA©vÀÄ, vÉƼÉzÀ ¨Á£ÉƼÀUÉÆAnªÉÆÃqÀzÀ £É¯ÉUÉ £ÀĸÀĽzÀ wAUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÀĪÀļÉAiÀÄ£ÀÄ PÀgÉzÀÄ UÀUÀ£ÀzÀ §AiÀÄ® vÀÄA§ÄªÀ vÉgÀzÉƼÀÄ. K£ÉÆ ¤Ã£ÀzÀ £ÁªÀÅ PÁuɪÀÅ; K£ÀÄ ¸Àj ¤£ÀUÉA§ÄzÀÄ? ¤Ã£ÀÄ...

Plus en détail

Special Vidya Loan Federal Bank

Special Vidya Loan Federal Bank No security is needed Up to Rs 4 Lakhs. Third party guarantee acceptable to bank / collateral security for loans up to 7.50 Lakhs. Above Rs 7.50 Lakhs collateral security with required margin is re...

Plus en détail