T98408_0000_20080372_EML_IS_R1 _CGI_DOM

Commentaires

Transcription

T98408_0000_20080372_EML_IS_R1 _CGI_DOM
DOMINOES/ DOMINOS
DOMINO/ DOMINO-SPIEL
DOMINOSPEL / DOMINO
DOMINOS / ΝΤΟΜΙΝΟ
INSTRUCTIONS/ REGLE DU JEU/ INSTRUCCIONES
ANLEITUNG / GEBRUIKSAANWIJZING
ISTRUZIONI / INSTRUCOES / ΟΔΗΓΙΕΣ
e
'-��
2-4
PLAYERS • JOUEURS
JUGADORES • SPIELER
SPELERS • GIOCATORI
JOGADORES •
ΠΑΙΧΤΕΣ
® SPIELANLEITUNG
1. Alie Dominosteine werden, mit der Bildseite nach unten, in die Mitte des
Spielbereichs gelegt.
2. Jeder Spieler wiihlt 5 Dominosteine. Die iibrigen auf dem Tisch verbleibenden
Steine werden "Stapel" genannt. Schiebe den "Stapel" auf eine Seite, um in der
Mitte Platz zum Spielen zu schaffen.
3. Der jiingste Spieler beginnt, dann geht es im entgegengesetzten Uhrzeigersinn
weiter.
4. Der erste Spieler legt einen Dominostein in die Mitte. Der niichste Spieler muss
einen Dominostein mit gleichem Bild (wenn er einen hat) an den bereits auf dem
Tisch liegenden Stein anlegen, sodass sie eine Linie bilden. Doppelsteine sollten
im rechten Winkel zu den anderen Steinen angelegt werden, damit in alle vier
Richtungen weitere Steine angelegt werden kiinnen.
CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO / INHALT / INHOUD / CONTENUTO /
CONTEUDO / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
� 28 plastic dominoes, 1 instruction sheet.
® 28 dominos en plastique, 1 regle du jeu.
@ 28 fichas de domin6 de plastico, 1 guia de instrucciones.
® 28 Dominosteine aus Kunststoff, 1 Anleitung.
<@ 28 plastic dominostenen, 1 gebruiksaanwijzing.
® 28 tessere di plastica, 1 guida per l'uso.
® 28 domin6s de plastico, 1 folha de instrm,;fies.
EL 28 πλαστικά κομμάτια ντόμινο, οδηγίες
5. Wenn ein Spieler nicht anlegen kann, weil er/sie iiber keinen passenden
Dominostein verfiigt, muss der Spieler Steine aus dem ,,Stapel" ziehen, bis er
anlegen kann. Wenn ein Spieler keinen passenden Dominostein findet und der
"Stapel" vollstiindig aufgebraucht ist, verliert dieser Spieler die Runde.
@> HOW TO PLAY
@ SPELUITLEG
2. Each player picks 5 dominoes. The remaining dominoes left on the table are
called the "pile". Move the "pile" to one side to clear the center for game play.
2. Elke speler pakt 5 dominostenen. De resterende dominostenen op tafel worden
de 'stapel' genoemd. Schuit de 'stapel' opzij om het midden vrij te maken voor
het spel.
1. Place all the Dominoes in the center of the playing area face down.
3. The youngest player goes first, and then play continues to the player's right.
4. The first player lays a domino down in the center. The next player must place a
domino with a matching image, if the player has one, in line, end to end with the
domino already placed down. Doubles should be laid at a right angle to all other
dominoes, allowing dominoes to be connected in all four directions.
5. If a player can't make a move because he/she doesn't have a domino that
matches, the player must draw from the "pile" until he/she finds one that does. If
no matching domino can be found, and all of the dominos from the "pile" are
gone, the player loses a tum.
6. The winner is the first player to lay down all his/her dominoes.
@ REGLES DUJEU
6. Es gewinnt der Spieler, der als Erster alle eigenen Dominosteine anlegen konnte.
1. Plaats alle dominostenen op de kop in het midden van het speelgebied.
3. De jongste speler mag beginnen, waarna de speler rechts van hem/haar aan de
beurt is.
4. De eerste speler legt een dominosteen in het midden. De volgende speler moet,
als hij/zij kan, een dominosteen met dezelfde afbeelding in het verlengde leggen
van de dominosteen die al op tafel ligt, met de uiteinden tegen elkaar. Dubbelen
moeten in een rechte hoek ten opzichte van alle andere dominostenen worden
gelegd, zodat dominostenen in alle vier de richtingen kunnen worden
aangesloten.
5. Als een speler geen dominosteen heeft die overeenkomt met wat er ligt, moet de
speler een steen van de 'stapel' pakken totdat hij/zij er een heeft die wel kan. Als
alle dominostenen in de 'stapel' op zijn en er geen juiste dominosteen is
gevonden, verliest de speler zijn/haar beurt.
1. Les dominos se placent au centre de la surface de jeu, face vers le bas.
6. De winnaar is de eerste speler die al zijn/haar dominostenen heeft gelegd.
2. Chaque joueur prend 5 dominos. Les autres dominos laisses sur la table torment
la pile. On deplace la pile sur un cote pour degager le centre pour le jeu.
® COME GIOCARE
3. Le plus jeune joueur commence, puis la partie se deroule dans le sens
anti-horaire.
4. Le premier joueur place un domino au centre. Le joueur suivant aligne un domino
avec une image correspondante. Les doubles doivent etre places a angle droit par
rapport a tous les autres dominos, afin qu'ils puissant etre associes dans les
quatre sens.
5. Si un joueur n'a pas de domino avec une image correspondant a celle du domino
deja place, ii doit tirer un domino de la pile jusqu'a ce qu'il fasse bonne pioche. Si
le joueur n'a toujours pas fait bonne pioche apres avoir tire tous les dominos de la
pile, c'est au joueur suivant de jouer.
6. Le premier qui a joue tous ses dominos a gagne !
@ COMOJUGAR
1. Coloca las fichas de domino boca abajo en el centro de la mesa.
2. Cada jugador toma 5 fichas. El resto, que se deja sobre la mesa, se denomina
"pila". Mueve la "pila" hacia un lado para despejar la mesa.
3. Empieza el jugador mas joven y le sigue el de la derecha. Asi, sucesivamente.
4. El primer jugador coloca una ficha en el centro de la mesa. El siguiente jugador
debe colocar una ficha con la misma imagen. Debe colocarla en el mismo sentido
que la ficha anterior y pegada a ella. Las fichas dobles se deben colocar
formando un angulo recto con el resto de las fichas. Asi, las fichas se pueden ir
colocando en las cuatro direcciones.
5. Si un jugador no puede mover porque no tiene ninguna ficha con la misma
imagen, debe robar de la "pila" hasta que encuentre una. Si no encuentra
ninguna, y se acaban las fichas de la "pila", el jugador pierde el turno.
6. Gana el jugador que consiga colocar todas sus fichas.
1. Posizionare tutte le tessere al centro dell'area di gioco a faccia in giiJ.
2. Ogni giocatore sceglie 5 tessere. Le tessere rimanenti lasciate sul tavolo sono
chiamate "mucchio". Spostare ii mucchio lateralmente in modo da sgombrare
l'area di gioco.
3. II giocatore piiJ giovane inizia per primo, seguito da quello alla sua destra.
4. II primo giocatore posa una tessera scoperta al centro. II giocatore successivo
deve posare una tessera con la stessa immagine; se ii giocatore ne possiede una,
la posiziona in linea, vicino a una delle estremita della tessera collocata al centro.
Le tessere doppie devono essere posizionate nell'angolo destro delle altre
tessere, in modo da collegarle in tutte e quattro le direzioni.
5. Se un giocatore non riesce a fare una mossa percha non possiede una tessera da
posare, deve pescare dal mucchio finche non trova la tessera giusta. Se ii
giocatore non riesce a trovare una tessera corrispondente a quella che si trova al
centro e tutte le tessere del mucchio sono terminate, perde un turno.
6. II primo giocatore che posa sul tavolo tutte le proprie tessere e ii vincitore.
® COMOJOGAR
1. Coloque as pei;as de domino no centro da area de jogo viradas para baixo.
2. Cada jogador deve pegar 5 pei;as. As pei;as restantes na mesa sao chamadas de
"pilha". Coloque a "pilha" a parte para liberar o centro da area para o jogo.
3. O jogador mais jovem comei;a o jogo e a jogada continua no sentido anti-horario.
4. 0 primeiro jogador deve colocar uma pei;a no centro. 0 pr6ximo jogador deve
colocar uma pei;a com uma imagem igual, se tiver uma, alinhada e ponta com
ponta com a pei;a ja colocada no centro. Pei;as duplas devem ser colocadas com
o angulo correto com as demais pei;as, permitindo que as pei;as sejam
conectadas em todas as quatro direi;fies.
5. Se o jogador niio puder fazer a jogada por niio possuir uma per;a igual, ele deve
pegar per;as da "pilha" ate encontrar uma per;a que combine. Se nenhuma per;a
que combine for encontrada, mesmo ap6s pegar todas as per;as da "piIha", o
jogador perde a vez.
@ IMPORTANT INFORMATION: Remove all packaging before use. Retain this information,
addresses and phone numbers for future reference. Content may vary from pictures. An
adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove
from use. Children should be supervised during play.
@ INFORMATIONSIMPORTANTES: Retirer tout l'emballage avant utilisation. Conserver
les informations, adresses et numeros de telephone pour consultation ulterieure. Le
contenu peut differer des images. Un adulte doit regulierement examiner ce jouet afin de
s'assurer qu'il ne presente pas de dommage ni de risque. En cas de probleme, ne plus
l'utiliser. Les enfants doivent etre surveilles lorsqu'ils jouent.
® INFORMACIDN IMPORTANTE: Retire todo el embalaje antes de utilizar el producto.
Conserve toda la informaci6n, las direcciones y los numeros de telefono para futuras
referencias. El contenido del paquete puede no corresponder con las imagenes. Un adulto
debe revisar de forma peri6dica el juguete para asegurarse de que no supone un riesgo
para el nifio; si asi fuera el caso, interrumpa su uso. Supervise a los nifios mientras juegan
con el producto.
® WICHTIGE INFORMATIONEN: Entfernen Sie vor der Benutzung siimtliche
Verpackungsmaterialien. Alie lnformationen, Adressen und Telefonnummern bitte fur
mtigliche Riickfragen aufbewahren. Der Packungsinhalt kann von den Bildern abweichen.
Ein Erwachsener sollte regelmiiBig sicherstellen, dass das Spielzeug keine Gefahr
darstellt, und es gegebenenfalls entfernen. Kinder sollten beim Spielen beaufsichtigt
werden.
@ BELANGRIJKE INFORMATIE: Verwijder de verpakking voor gebruik. Bewaar deze
informatie, adressen en telefoonnummers voor toekomstig gebruik. lnhoud kan afwijken
van illustraties. Een volwassene dient dit speelgoed regelmatig te controleren. In geval van
schade of gevaren het speelgoed niet meer gebruiken. Houd toezicht als kinderen spelen.
® INFORMAZIONI IMPORTANT!: Rimuovere l'imballo prima dell'uso. Conservare
informazioni, indirizzi e numeri di telefono per riferimento futuro. II prodotto potrebbe
essere differente dalle immagini. II giocattolo deve essere periodicamente controllato da
un adulto per prevenire eventuali danni o rischi; in caso di danno, sospenderne l'uso. I
bambini devono essere sorvegliati durante ii gioco.
® IMPORTANTE: Remova totalmente a embalagem antes de utilizar. Guarde todos os
enderer;os, mimeros de telefone e demais informar;oes para consulta e referencia. 0
conteudo podera ser diferente das ilustrar;oes. Um adulto deve verificar o brinquedo
periodicamente para garantir que niio ha danos ou riscos. Se houver, e necessario que o
brinquedo seja retirado de uso. Crianr;as devem ser supervisionadas enquanto brincam.
EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρώµατα και σχέδια ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτά που εµφανίζονται στη συσκευασία.
Παρακαλούµε αφαιρέστε όλες τις πλαστικές συνδέσεις και κάθε
άλλο εξάρτηµα που δεν αποτελεί µέρος του παιχνιδιού, πριν δώσετε
το προϊόν σε παιδί. ∆ιαβάστε και φυλάξτε για µελλοντική αναφορά.
Χρήση υπό την επίβλεψη ενήλικα.
6. Vence o primeiro jogador a colocar todas as per;as na area de jogo.
EL ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ
1. Τοποθετήσε όλα τα πλακίδια του ντόμινο στο κέντρο της
περιοχής παιχνιδιού με την εικόνα προς τα κάτω (κλειστά).
2. Κάθε παίχτης διαλέγει 5 ντόμινο και τα τοποθετεί όρθια στη
σειρά μπροστά του χωρίς να τα βλέπουν οι άλλοι παίχτες.
Τα ντόμινο που περισσεύουν λέγονται «σωρός». Τοποθετήστε το
σωρό στην άκρη της περιοχής παιχνιδιού.
3. Το παιχνίδι ξεκινά ο νεότερος σε ηλικία παίχτης και συνεχίζεται
δεξιόστροφα.
4. Ο πρώτος παίχτης τοποθετεί στο κέντρο ένα ντόμινο με την
εικόνα προς τα πάνω (ανοιχτό). Ο επόμενος παίχτης πρέπει να
τοποθετήσει στην άκρη που ταιριάζει ένα ντόμινο με την ίδια
εικόνα. Τα διπλά πρέπει να τοποθετούνται κάθετα ώστε να
μπορούν να συνδέονται σε αυτά ντόμινο προς κάθε κατεύθυνση.
5. Αν ο παίχτης που είναι η σειρά του να παίξει δεν μπορεί να κάνει
κίνηση γιατί δεν έχει ντόμινο που να ταιριάζει, τότε πρέπει να
ξεκινήσει να παίρνει ντόμινο από το σωρό μέχρι να βρει το πρώτο
που να ταιριάζει. Αν δε βρει ταιριαστό ντόμινο και ο σωρός
εξαντληθεί, ο παίχτης χάνει τη σειρά του και συνεχίζει ο επόμενος.
6. Το παιχνίδι συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο μέχρι ένας παίχτης
να παίξει το τελευταίο του ντόμινο, οπότε και είναι ο νικητής.
© & ™ Lucasfilm Ltd.
www.starwars.com
© Cardinal Industries Inc., distributed under license by Spin Master International, S.A.R.L
Spin Master logo is a registered trademark of Spin Master Ltd.
© Cardinal Industries Inc., distribue sous licence par Spin Master International, S.A.R.L.
Le logo de Spin Master est une marque de commerce deposee de Spin Master Ltd.
SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 16 AVENUE PASTEUR, L-2310, LUXEMBOURG
www.spinmaster.com
MADE IN CHINA/ FABRIQUE EN CHINE/ HECHO EN CHINA/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΙΝΑ
& Warning: CHOKING HAZARD- Small Parts.
Not for children under,3 years.
& Attention ! RISQUE D'ETOUFFEMENT- Contient de petits elements.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
& Advertencia: PELIGRO DE ASFIXIA- Contiene piezas
pequefias. No conveniente para nifios menores de 3 afios.
& Achtung: ERSTICKUNGSGEFAHR- Kleinteile.
Nicht fur Kinder unter 3 Jahren geeignet.
& Waarschuwing: VERSTIKKINGSGEVAAR- Kleine onderdelen.
Niel geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
& Attenzione: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO- Pezzi piccoli.
Non adatto a bambini di eta inferiore a 3 anni.
& Aviso: RISCO DE ASFIXIA- Pecas pequenas.
Produto nao recomendado para criancas com menos de 3 anos.
& Προειδοποίηση! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περιέχει
μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των
3 ετών.
Διανέμεται στην Ελλάδα από την:
GIOCHI PREZIOSI HELLAS Α.Ε. Αγρινίου
14, Πεύκη, 151 21 email:
[email protected] Τηλ: 210
6100381-2
Fax: 210 6100383
www.giochipreziosi.gr
2

Documents pareils