POlSKIEJ RZECZYPOSPOLIT`EJ LUDOWEJ

Commentaires

Transcription

POlSKIEJ RZECZYPOSPOLIT`EJ LUDOWEJ
DZIENNIK USTAW
·POlSKIEJ
RZECZYPOSPOLIT'EJ
LUDOWEJ
Załącznik do nru 29, poż. 164 i 166 z dnia aigrudnia 1979 r~
Przekład.
.
)
~ 164
J{ONWENCJA Ńr 142' .
, ..
:foli poradnictwa i kształcenia zawodo~ego w
~
dotycząca
r~zwoju
zasobów
Iud~hlch.
/
Konferencja Ogólna ·Międzynarodowej Orgąniz.acji Prlicy, zwołana, do Gęnewy przez Radę Ac;irn.inil;;tTacyjną Mię-:­
dZYl1larOOdowego Biu~aPra,cy i zebrana tam da:iia 4 czerwca
1975 roku na swej sześćdzies.iątej sesji,
•
postanowiwszy przyjąć niektóre , wnioslci .dotyczące :l'0z;woju z·asobów ludzkich: poradnictwo i ksztalceniezalWlOdowe, która to sprawa stanowi ,szósty punkt pm-ząd.ku d~ien­
nego ~ji,
postanowiwszy, że wotOOki te 'llostaną ujęte w f()I'mę
Artykuł
Dla osiągńięcia wyżej wymieniO'Oych celów ka:lxly CzŁo­
nek opracuje i będzie dosklonal:il dostępne i elastyczne systemyuzUipełniającenwuczania ogÓlnego, technicznego i zawodowego, póradnictWa . szlrolnego i zawodowego o['az
kształcenia zawodowego, żai-ÓlWno w vamach systemu szkolnego, jak i poza nim.
Artykuł
~onwencj.~ międzynarodowej,
pmyjmuje . dnia ' dwudzieStego trzeciego ' czerwca
1975 ['oku niniejszą konwencję, która otrzyma nazwę KonwencF o ' r,o zwoju :z;asoibów ludzkich, 1975.
Artykuł ' l
1. Każdy Czh>nek prZyjmie li będzie rozwijał wszechl skoordynowaną politykę oraz programy porad- '
niotwa i i~:zJtałcenia zawoaowego, ,tworząc ści:sły związek
między poradniC1;wem .i ;ks:ztałceniem . zawodowym a z<.:1trud~
nieniem, w szczególności rpoprzez publiczne ur?:ędy, zą.trud~
nienia.
stronną
2, Politylka li programy
będą uWlZJględlOialy:
a) potrzeby, możliwOści i problemy w dziedzinie zatTudnieńia, zaiówno na swżeblu regionalnym, jak i krajowym;
, b) \Stadium i po.ziJom rozwoju gospodarczego, społecznego
i kulturalnego; .
c) związki zachodzące między celami rozw'Qju zasobów
ludzkich a innymi celami gospodarczymi,
2
3
1. KarMy Członek będzie s1Jopitiowo l'o2lSZerzał systemy
poradnictwa . zawodowego . i · systemy ciągłej informacji
oza:trudnieniu w celu zapewnienia pełnej infomnacji -i możliwie jak najszersz,eg.o poradnictwa dla dzieci, młf)docia­
nych i dorosłych, włączając w to odpowiednie programy
dla osób upośledzonych.
..
2. Informacja ' i poradnictwo będą obejmowały wybór
zawodu, ksztakenie zawodow~ ~ 21Wiązane z tym mCJŻliiWoś­
ci nauki, sytuację w zatTudnieniu li jego perspektywy, możli",qści awansu,' warunki pracy, bezpieCzeństWo i higienę
rpraćyoraz inne aspekty czynnego życia w różriych dziedzinach działalności gOSIPoClatcże:j, społecznej i :kultunilriej i na
wszys1Jkich szczeblach stanowisk. .
,3. . Informacja i poradnictwo ibędą u2lUipełniane infor-
macją o . ogólnych aspektaCh układów zbiorowych Oraz
~praw:i
obowi,Zlków wszysrtkichzainteresowanych &tton
zgodnie z ,ustawodawsiJwem pracy; ta ..,ostatnia informacja
będzie dostarczana zgodnie z ustawodaW\Stwem d.praktY1ką
krajową, z uwzględnieniem .odpowiednich funkcji i zadań
za~nteresowanych organizacji p aco~ków i pracodawców.
społecznymi
' _i kultUlI'a1nymi. .
3. Polityka i · 'programy będą realizowane za pomocą
. metod dostosowanych do wartmków krajowych.
, 4. Po1!ityka. i progromy . ,będą zmierzały doulatwięnia
jednostcę zrOiZurntenia śrQd.oWmka pracy i środowiska społecznego, jak i wywierania na nie ,wpływu indywidua1nie
łub zbiorowo.
5. Polityka i programy będą zachęcały wszystkie osoi pomagały wszystkim na 7Jasadzie równości i bez jakiejl~Qlwie\k dyskrymiJnacji w m:llWijaniu i wykorzystywaniu ioch uzdoLnień zawooowych w ich wŁasnym interesie
i zgodnie z ich aspiracjami, mając stale na uwadze potrzeby społeczeństwa.
Artyku1' 4
Każdy Członek będzie stopniąwo vqzszerzał,przystoso­
wywał
i hru:momował różne systemy ,kształcenia zawodowego, apy . sprostać , potrzebom młodocianych i do;rosłych IW
ciąguciilego ich .życia, we wszystląeh sektora,ch. "gospOO,a['.k i
i we wszystkich dziedzinach działalności go~odarezej oraz
na wszystlcich pooiom.a'c h kwalifikacji zaw,odowycil i szcże­
blach st-anorwjgk.
by
Arty.kuł
5
Polityka oraz Programy poradnidwa i kształcenia za- '
wodowego będą opracowywane i stosowane przy współ-
(
D~eppi1t
2 -
UstaY,l Nr 29
Poz. 164
"
\
. praCy z of\ganizaojami pracodawców i ,pra-COIW'llików orazw lPi~ę lPO~py i~tosownie dp :ustawodawstwa i praktykil kif.ajowej' ~ . ~. iru.j.YIDi zaint~~o~ąpymi instytucjami.
Artykuł
""f
6
"
Zjedn<>CZOIIlych, w celu zarejestrowania zgodnie zarty'lrule!Il). 102 Karty Narodów Zjedn~onY'ch, wyczerpujących
inflOrmacji o wszys~ch Il'atyfikacja<:h i aktach wypowiedzenia" k'tóre zarejestrował zgodnie z postanowieniami poprzednich a~ykułów.
,
Dyrektor Generalny MiędzynaI'lodQ'Wego Biura Pracy
zostanie poinformowany o formalnych ratyfikacjach niniej, szej konwencji w ceLu ich zarejestrowanda.
Artykuł
11
Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pra. cy, w każdYl1lprzypadiku, gdy uzna to za· potrzebne, przedstawi ~onferencji Ogólnej sprawozdanie o. stosowaniu niniejszej konwencji li rozpatrzy, czy należy wpisać na po1. Niniejsza konwencja będzie obo~ązywała ty~<>
tych Członków Międzynar<>dowej Organizacji Pracy, któ- rządek dzienny Konferencji sprawę cał~owó.tej lub części<>­
rych raty:fliikacje zostaną zarejestrowane przez Dyrektora wej rewizji tej konwenoji. .
Generalnego.
'. . '" ..
.
.
Artykuł - 12
2. Wejdzieooa w życie po . upływie dwunastumiesię­
cy od daty zarejestrowania przez Dyrektora Generalnego
ratyfikacji niniejszej ikańvlencji lj)rzez dwóch Członków.
. 1. W !razie przyjęcia przęz Konfe!'7Ilcję nowej kon3. Następ:p,ieniniejsza ~onwenoja wejdzie w życie w weIliCji wprowadzającej catlrowitą lub częściową rewizję nistosuhkii"do '1{ąMet>" tzioiliKapo \ lplY'wie' dwunastu mie- niejszej konwencji ł jeżeli nowa ilronwencja nie stanowi
inaczej:
·śię;cY"o'f daty' iaiejestroYvań1a: fęgo' ratYfikacji.
Artykuł
.., '''_.':'- r
.•~"." ":'," ~ ., :'
<.
-.;C'"
'" .,,' ".
.."1.'\ ',_ ~', .. .'.
.
••
Artykuł
~
,
\
1.
Każdy Czlon~,
--l
',-
~
"
ltJtóry
7
_ o'
.
"
.
8
,
Il'atyfik<>wał nirueJszą
kon-
wencję, może ją wypowiedzieć pOU!pływie dziesięciu lat od
daty początkowego wej'śQ.ą jej wżycie aktem przekazanym Dyre~OIl'owi Generalnemu Międzynarodowego Biura
P-r~y, ~ m~ męg9 ~,~n~jęstr9'o/anyrp. Wypowiedzenie to
~m~ą .~~ ~i.er~
tR upłrwf~ jęd:n~o ' roku od daty
0
JęS9 ~ę.f~)~tt?>Yap}ą·
2. Kamy Członek, który ratyfiJkował niniej~ą kona który w ciągu jednego ~oku po wpływie dziesię­
ciole1JIlliego .<>kresu wymieni<>negc,il wpoprzed'l'lim ustępie nie
~~:r$t, .~ mB~W~~i ~ow~e,ryia ~~d~anego w
wencję,
~n~wł~.ł1Z w.-~~H~.J. .",$ e ~if.a!lY. p~~~OW,ieniami run.t~~~J, 1r9.H~~W;t ~ n9~ ~ ~l~l~'ll ł~t i lIl~t~p­
~~~~~~~ . ~W~. ~2~1ęj!~ą~~ ~~lle~s~ą ~~w~n~Ję. po
~i>~n·w ~~~g!ł .~~~}~~l~:~? .?lt:r~~, z ząclIowameIn
'\r~r~n)< ~Wffi~~~~~nł-?~ w ~~~Ję,~~ ar~~~~l,e.
Artykuł
cy
ganiźacji' Rrac.y o ' zax:ej~tr.Q'fan:iu wszy,stkich ratyfilt~.cji
l ark.tó:w :w~wied2eriia ' pI:zekazan~ mu PU~ C1ilop,kć&
_~
,'-
'" 2. Zaw~amiając ~ów: Orgąp~cji Q zat~ę;slJrQ­
warniu drugiej przekazanej mu ratyfikaoji, Dyrektor GenerallIly mrróci uwagę Czło~~o.r~anizacji na datę wejścia
w -życie niniejszej konwencji. - , ". .
.
Artykuł
."~'.).
10
.,. '.
#
.'~
,;,~
.ło
~11;"""
począwszy
pd daty
wejścia VI życie
nowej lmnwencji
niniejsza ' konwencja ' przeą,taratyfiltacji ' przez Członków.
.,
wprowaooającej il'ew~ję
nie być otwarta
do
2, Niniejsza ik<>nwencja pozostanie w każdym razie w
mocy w swej formie i tTeścidla tych Członków, którzy ją
il'atyfikowali, anie ratyfilOO'wali~onwencji wprowadzającej rewizję.
.
•
Artykuł
13
TekSltyangielski i franouski IIliniejszej konwencji
jednakowo waarygodne.
są
<hw~j Of~~izacji PrafY
f1-f!: jej sz~~fiesj!'łtej s·e sji, ~tó,r?w Gęnewi~ i zootąla ogłoS';z;ona za zam~niętą w .
dniu 25 czerwCa 1975 rokU. ., ..
04>J;>yła się
~zóst~ częrwca
N a dowód czego dnia dwudziestego
1975 roku złożyli swe podpisy:
'
Przewodniczący
f·
Konferencji
@e.!ę
Dyrektor Generalny
Generalny l\iiędzynar,odowego Ęiura Pracy
udzieli'
. SekietariQ{vt
Serieralriimlu Grgamzacji ' I'ła:rod4W
_ ... __ " i
_ .... _".";.
.... .....
_~_.
by
1.3.1af!
D~ektor
~
życie;
Powyższy tekst jes,t autentyoznym · ekstern konwencji
przyjętej ;naieżycie przez KonfereJlcję Ogólną Międzynąrp­
9
1. li>Y'l'ektor Genera~ MiędzYlłal'od'Clwęgo Bi\łrapra­
zawi~mi .~zystkich .Czlo~ów Międ~, pwej Px-
Organiżacii. .7
a) ratyfi,ka<:ja ipl'Zez Członka llJowej~onwencji wprowadza:jącej rewizję spowoduje z mocy samego prawa, pez
względu na postanowienia artykułu 8, natorchmiastowe
wYIPowiedzenie lIliiniejszej ,k onwencji z zas1Jrzeżęniem,
że nowa kOIlwenoja wprowadzająca rewizję wejdzie w
-
:"~.""
....
Międzynal'ooQwego
IUurii, P,ra<:y
. '. ..pranc'is Blanchard
_ '.~
/
.
Poz. 164
Dziennik Ustaw Nr 29
Convention 142
CONVENTION CONCERNANT LE ROLE DE L'ORIENTATION ET DE :tA
FORMATlON PROFESSIONNE:tLES DANS LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURGES HUMAINES.
La Conference generale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquee a Geneve par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y etan t reunie le 4 juin 1975, en sa soixantieme session;
Apres avoir decide d'adopter diverses propositions relatives a la rnise en valeur
des ressources humaines : orientation et formati9n professionnelles, questioh
qui constitue le sixieme point a l'ordre du jour d~ la session;
Apres avoir decide que ces ' propositions devraient prendre la, forme d'une
convention internationale,
adopte, ce vingt-troisieme jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la convention
. _ ci-apres, qui sera denommee Convention sur la mise en valeur des ressources
humaines, 1975:
Ar/icle I
1. Chaque Membre devra adopter et developper des poIitiques.et des programmes complets et concertes d'orientation 'et de formation prbfessionneIIes en
ćtablissant, en particulier grace aux services publics de l'emploi, une relation
,etroite entre l'orientation et la formation professiónnelles et l'emploi.
/
2. Ces .Qolitiques et ces programmes devront tehir , compte :
a) des besoins, possibilites· et problemes en matiere d'emploi aux niveoox tant
'regionaux que nationaux ;
h) du stade et du niveau du developpernent econ6mique, social et culturel;
e) des rapports existant entre les objectifs de mise en valeur des ressources
humaines et les, autre~ objectifs econorniques, socialix et culturels.
3. Ces politiques 'et ces programmes s~ront appliques par des , methodes
adapt6es aux conditions nationale~.
4. Ces politiqttes et ces programmes devront viser a am6liorer la capacite
de l'individu de comprendre le milieu de travail et l'environnement sociał et
d'itifluer sur ceux-ci, individuellement et collectivement.
5. Ces politiques et ces programmes devront encourager et aider toutes personnes, sur un pied d'6galite et sans discrimination aucune" a developper et
a. utiIiser 1eurs aptitudes professionnelles dans leur propreinteret et conformement
a. Ieurs aspi~ations, tout en teriant compte des besoins de la soci6te.
'
Article 2
En vue d'atteindre les objectifs indiques ci-dessus, chaque Membre devra 6laborer et perfedionner des systemes ouverts, souples et compIementaires d'enseignement generał. technique et professionnel, d'orientation scolaire et professiQnnelle et de formation professionnełle, que oes activites sedćroulent a. l'int6rieur
ou hors du systeDie scolaire.
Artide :1
1. Chaque Membre devra etendre progressivement ses systemes d'orientation
professionnelle et ses systemesd'information continue sur l'emploi. en vue d'assurer
une information complete et une orientation aussi large que possible aux enfants.
aux adolescents et allX adultes. y compris par des programmes appropries aux
'
personnes handicapees.
,
\
4 ·
Dziennik Ustaw NT 29 '
Poz. 164
2. Cetle information et cette orientation devront couvl'ir le choix d'une profes-'
sion, la formation professioI)nelIe. et les possibilites d'education s'y rapportant, 1a
situation de l'emploi ~ les perspectives ,d'empIQi. les possibUites de promotion. les
conditions de travail, la securite et l'hygiene du travaH et d'autres .aspectS' de fa vie
active dans les divers secteurs de l'activite economique, sociale et cu1turelle et a
tous ~es niveaux de responsabiIite. .
3. Cette information et cette orientation devront etre completees par une information sur les aspects generaux; des conventions collect!ves et des droits et obligations de toutes les parties interessees selon la 'legislation du travail ; cette demiere
informaiion devra etre fournie conformementa' la loi et a la pratique nationales
en tenant compte des fonctions et des ' taches respectives des organisations de
, travailleurs et d'employeurs interessees,
Artiele 4
Chaque Membre devra progressivement eteridre, adapter et harmoniser ses
divers systemes de formation professionnelle pour repondr~ aux be~oins des adolescents et des adultes. tout au long de leur vie. dans tous les secteurs de l'economie.
dans toutes les branches.de l'activite economique et a tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilite.
/
Artiele 5
Les politiques' et les programmes d'orientation et de formation professionnelles
seront elabores et appliques en collaboration avec les organisations d'employeurs
et de travailIeurs et. le cas ecbeant. conformement a la loi et a la pratique nationales,
avec d'autres organismes interesses.
Ariicle 6
Les-ratifications formeHes de la presen'te convention seront communiquees au
Directeur general du Bureau international du Travail et 'p ar łui enregistr&s.
,
.}
,
,
Artiele 7
1. La presente convention ne Hera que les Membres de ł'Orgarusation internationale du Travail doni la ratification aura ete enregistree par le Directeur generał.
2. EHe entrera en vigueu~ douze mois apres que ,les ratifications de deux Membres auront ete enregistrees par le Directeur general.
, 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour .chaque membre douze
'
mois apres la date OU sa ratificationaura ete enregistree.
Ar/iele 8
1. Tout Membre ayant r.atifie la presente convention peut la denoncer a l'expiration d'une periode de dix annees apres la date de la mise en vigueur initiale de
la convention. par un acte communiqQe au Directeur general du Bureau international du .Travan et par lui .enregistre. La denonciation ne prendra effet qu'une
annee apres avoir ete enregistree.
.
.
I
'
2. Tout Membre ayant ratifie la presente convention qui. dans le dćlai d'une ·
. annee apres l'expiration de. la periode de dix annees mentionnee au paragraphe
'precedent, ne fera pas usage de la faculte de denonciation prevue par le present
article sera lie pour une nouvelle period e de dix annees et, 'par la suite, pourra
denóncer la presente convention a 1'expiration de , chaque perio<;łe de dix a:nnees
dans łes conditions prevues au present articIe.
"
Article 9
, 1. Le Directeur .general duBureau inie~ational du Travail notifiera a tous les
Membres de l'Organi.sation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
mtifications et denonciations qui lui seront ' communiquees par les Membres de
l'Organisation.
,
,
r,
,
'(
I
)
-I
t·
-
Dziennik Usta,w Nr 29
J
..
Poz. 164
5 -
2. En notifiant aux Metnbres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxiei.ne
ratification qui lui aura ete communiquee, le Directeur general appellera l'attention
, des Membres de l'Organisation sur la date fi. laquelle la presente conventionentrera
en vigueur.
,, '
Article 10
Le Directeur general du Bureau international du Travail communiquera au
Secretaire general des Nations Unies, aux fins d'enregistrem~nt, conformement fi.
l'article 102 de la Cha,rte des Nątions Unies, des renseignements complets au sujet
de toutes rafifications et de tous actes de denonciation qu'il aura enregistres conformement aux articles precedents.
'
Article 11
Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le ConseiI d'administration du Bureau
international du Travail pn!sentera fi. la Conference generale un rapport sur l'application de la presente convention et examineni. s'iI y a 'lieu d'inscrire fi. l'ordre du
jour de la Conference la question de sa revision totale ou partieIle.
Article 12
,.I
l. Au cas ou la Conference adopterait une nouvelle convention portant revision
toWe ou partieIle de la presente convention, et a moins que la nouvelle-convention
ne dispose autrement :
a) , la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 8 ci~dessus, denonciation imniediate
dę la presente convention, sous reserve que la nouvelle convention portant revision soit entree en vigueur;
,
b) a partir de la date de l'entree en vigu~ur de la nouvell,e convention portant revision.lapresenteconvention cesserait d'etre, ouvel'te fi. la ratification des Membres.
2. La presente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiee et qui ne ratirfieraient pas la convention portant revision.
Article 13
Les versions franyaise et angl!lise du texte de la presente conventibn font ega-
"
~~W
Le texte qui precedeest le texte authentique de la convention dilment adoptee
par la Conference generale de l'Organisation internationale du Travail <lans 'Sa
soixantieme session qui s'est tenue a Geneve et qui a ete declaree close le vingt- '
cinquieme jour de juin 1975.
, , EN FOl DE QUOlont appose }eurs signatures, ce vingt-sixieme jour de juin 1975:
Le President de la Conjerence,
BLAS F. OPLE
,
;
Le Directeur generai du Bureau international d/i Travail,
.
FRA~pS
. ,]
,
BLANCHARD
/
t
"
,\
,
, :'1,:
"
/

Documents pareils