tate modern

Commentaires

Transcription

tate modern
TATE MODERN
fotografiada per · photographiée pa r
GABR IELE BASILICO
54
55
Gabriele Basilico
Tate Modern 2000
56
57
58
59
Gabriele Basi lico
Tate Modern 2000
60
61
T AT E
MODERN
Tractar amb estructures existents és una
transforma! en un paisatge amb diferents
pont entre les dues ales de l'edifici sinó que
esta relacionada de forma explícita i efectiva
tasca estimulan! pel fet que les limitacions
topografies al qual els visitants poden accedir
que imposen exigeixen una energía creadora
des de les quatre cares. La rampa, com una
amb l'entorn urba. El passeig al llarg del
poc habitual. En el futur, aquest sera un tema
d'aquestes topog rafies, condueix cap al nivell
Tamesi es dirigeix just cap al centre de la Tate
inferior de l'edifici, el terra de la sala de turbi-
Moderna través de !'entrada nord. Des d'alla,
cada vegada més importan! en les ciutats
europees. Quan no es
comen~a
des de zero,
nes sota el nivell de l'aigua del Tamesi.
la trajectória travessa la plataforma, passa per la
són necessaries unes estrategies arquitectoniques que no es determinen de manera
porta de l'edifici del transformador, i conLA SALA DE TURBINES
dueix cap al nou Tate Garden del sud i cap a
tiques. De fet aquestes preferencies tendei-
És l'area que estableix la connexió entre !'in-
una cru'illa importan! no solament pera l'ed i-
xen més a l'exclusió que no pas a la inclusió
terior i !'exterior. Recorre tota la longitud i al-
fici mateix sinó també per al barri. Es tracta
d'allo preexisten!. La nostra estrategia va
tura de l'edifici com un carre r. La
consistir a acceptar tota la potencia física d'a-
museu s'eleva en el costat nord de la sala de
fonamental pel gusto les prefe rencies estilís-
quest edifici imponen! de maó del Bankside
amb aspecte de muntanya i fins i tot
refor~ar­
Southwark. Aixo conve rteix la plataforma en
turbines. Ocupa
l'empla~ame nt
fa~ana
del
d'una antiga
la, en lloc d'afeblir-la o intentar disminuir-la.
qual hi havia instal·lades innombrables calderes i maquines. Aquesta estructu ra d'acer s'ha
l~enemic
a
pe~a
de topografía urbana i en conse-
tan!, com la rampa de la sala de turbines.
estructura d'acer sense forjats ni sastres en la
Es tracta d'una mena d 'estrategia d'Aikido,
en la qual s'utilitza l'energia de
d'una
qüencia és també un punt de trabada impor-
L' ESCA LA
substitu'it pel nou museu de set plantes. La
L'escala que connecta les set plantes del mu-
favor propi. En comptes de llu itar-hi en con-
fa~ana
d'aquest, contigua a la sala de turbi-
seu s'afegeix als altres dos sistemes de comu-
tra, se n'aprofita tota l'energia i es configura
nes, apareix davant deis visitants com una
nicació vertical: els ascensors i les esca les
d'una manera nova i inesperada.
pantalla enorme que mostra el variat progra-
mecaniques. Compleix una funció particular.
ma d'actes i exposicions de la Tate Modern i
La pesan! estructura d'acer, amb el passama
La centra l electrica, tal com va ser dissenyada per Giles Gilbert Scott, estava organitzada
revela !'estructura interna de l'edifici d'una
de fusta i la banda continua de llum, de pro-
en tres espais para l·lels, cadascun deis quals
sola mirada: ent rada, botiga, cafetería, i ns-
porcions compactes adaptades al moviment
complia una funció específica. L'edifici de la
tal·lacions pera la formació, auditori , vestí-
huma, funciona com un objecte arquitectónic
caldera es va instal·lar a la cara nord mirant cap
buls i espais pera exposicions. Els ba lcons de
independent. Els replans són balcons i oferei-
al Tamesi, les enormes turbines es van ubicar
vidre, cossos alla rgats de llum, ofereixen una
xen als visitants una vista insolita entre les
en el centre i l'edifici del transformador esta
vista de l'espai i de les activitats. Són també
p lantes. Durant el trajecte per les esca les, hom
situat al sud. En aquest ú ltim hi ha, encara avui,
cossos arquitectonics que interrompen els
estacions transformadores que s'alimenten
enormes pila rs d'acer de la
fa~ana
i produei-
se sent desvincula! del corren! de visitants del
museu, el ritme del propi pas canvia i s'alen-
tora de Londres des
xen una inestabilitat óptica. Segons les condi-
teix en resposta a l'altura deis esglaons i a la
del 1982, any en el qual es va desmantellar la
cions de la il·luminació, sembla que aquests
disposició deis replans.
central electrica. En una fase posterior de la
cossos de vidre intensament il·luminats esti-
amb electricitat produi'da
fa~a n a.
construcció, l'edifici del transformador també
guin suspesos davant de la
s'incorporara al nou complex del museu.
imatge redueix la monumentalitat de !'arqui-
Aquesta
ELS BALCONS DE VIDRE
Es tracta d'espais independents amb una
tectura industrial.
LA RAMPA
escala diferent de la deis vestíbuls o sales
d'exposició adjacents. Proporcionen moments
LA PLATAFORMA
de descans i contemplació, i són un lloc per a
És una de les principals modificacions introdu'ides en la reconve rsió d 'aquest edifici
La plataforma és una reminiscencia de l'antic
aturar-se entre les visites a una sala i una altra.
industrial en un museu que atreu cada día
forjat intermedi que s'estenia al llarg de tota
Constitueixen també punts de trabada alhora
la sala de turb ines. L'eliminació d 'aquest for-
que ofereixen unes vistes sorprenents de la
milers de visitants. Ja a !'exterior de l'edifici, la
a davallar i permet que els
jat permet experimentar !'extraordinaria esca-
gent i de les obres d'art de la sala de turbines.
visitants reconeguin immediatament l'entrada
la de la sala amb l'altura total. La plataforma
Des d'aquesta sala, els balcons semblen ces-
de la cara oest. Aquest lloc opera com a punt
actua com un pont entre l'antic edifici de la
sos de llum flotants i vitrines en les qua ls la
de trabada gracies a una estrategia arqui-
caldera al nord, que acul l les sales d 'exposi-
gent seu en bancs, relaxant-se, esperant algú
tectonica que no tracta el complex enorme
ció, i l'edifici de l transformador al sud. La pla-
o a punt de posar-se en camr cap a la próxima
com una estructura tancada, sinó que l'ha
taforma s'ha concebut no solament com un
exposició. Els ba lcons pertanyen a la mateixa
rampa
comen~a
62
Herzog & de Meuron
famil ia arqu itectonica que la biga de llu m
IL·LUMINACIÓ
PROJECTE
maó de l'antiga central eléctrica : una fita visi-
La il·luminació és un factor decisiu en la per-
Tot i que les sales tenen unes dimensions i
ble des de lluny.
cepció de les obres d'art. Lleugerament dife-
unes proporcions variades, són basicament
rent en cada sala, oscil·la entre la llum natural,
uniformes. Es tracta de sales simples, rectan-
la il·luminació artificial i una comb inació
gulars, comunes i senzilles, i tanmateix, d'un
situada a 1' exterior, sobre el cos pesant de
SALES D' EX POSIC IÓ
d'ambdues. La il·luminació artif icia l prové
impacte enorme. La vista de Londres és, per
En el disseny de sales d'exposició es donen
d'uns plafons de vidre enrasats al sostre; les
descomptat, impressionant. Pero també és
habitualment dues tendencias extremes: per
variacions potencials en l'ajustament del color
espectacular i inusual la simplicitat i franquesa
radicals de !'arqu itectura. No hi ha junts entre
una banda hi ha galeries pensades per a una
i la intensitat són p racticament il·limitades.
funció molt específica, que sempre són massa
A ixo exigeix nombrosos mecanismes i ins-
els murs i el paviment, o entre les plantes i el
espectaculars, massa escultoriques, concebu-
tal· lacions ocults en el cel ras d'escaiola. Els
sostre. Els sostres són llisos i inarticulats. Els
des amb criteris molt particulars, i per l'altra,
únics elements visibles són la llum, l'espai i,
terres de roure estan inacabats i afegeixen una
ga leries supermercat concebudes per a pro-
per descomptat, les obres d'art exhibidas. La
sensualitat inesperada a les sales, mentre que
porcionar una bona orientació i una visió de
il·luminació natural reflecteix les estacions de
el terra de formigó fose del nivell 5 forma un
conjunt que ig uala les obres. En aquest cas
l'any i el clima diari: el sol, núvols que passen
contrast insol it amb les obres d'art. Les reixe-
hem intentat agafar les millors qualitats deis
o la pluja. La disposició de les obertures esta
tes de ferro colat pera la ventilació, situades al
dos extrems: del supermercat i de l'espai
influ.ida per les immenses finestres catedrali-
terra, sembla que hagin pertangut a l'antiga
especialitzat, com passa al Soane Museum.
cias situades per Scott a !'estructu ra de maó.
central electrica. En conjunt, fa la impressió
La disposició de les plantes i els murs s'ha p ro-
que els espais d'exposició sempre hi han
DIMENSIONS 1 ESCALA
jectat per a proporcionar un contacte directe
estat, com les fa~anes de maó, la xemeneia o
entre les finestres enormes i les sa les per ta l
la sala de turbines. Aquesta impressió és, per
Els espa is d 'exposició ocupen tres plantes
de permetre una connexió evident i directa
descomptat, enganyosa. A !'interior de l'edifici
sense cap mena de jerarquía entre elles. No hi
entre !'interior i !'exterior. A les sales en les
tot ha estat reínventat i reconcebut, pero els
ha per tant un nivell principal amb sa les
quals la llum penetra lateralment a través d'a-
components antics i els nous s'han interrela-
amplíes i altes pera les obres més monumen-
questes fi nestres, que tenen la mateixa altura
cionat i harmonitzat entre ells de tal manera
tals, i un altre nivell per a formats més petits,
que els murs, els visitants poden contemplar
que ara són indistingibles. Ha sorgit quelcom
com les fotografíes o els dibuixos. Tots els
el teló de fons de Londres i també orientar-se
nou que és més interessant que la pura pre-
espais tenen co m a mínim cinc metres d'altu-
amb relació a l'edifici. Al nivell 5 no hi ha fines-
se rvació d'una estructura donada i més com-
ra i alguns són significativament més alts,
tres laterals ja que el terra descansa sobre les
plex que un edifici nou.
com les sales amb més il·luminació de la cin-
finestres catedralicias. La llum natural penetra
quena planta i la sala de doble altura del tercer
directament des de d alt a través de les clara-
nivell, que arriba fins als dotze metres d'altura
boies de vidre situades al nivell del cel ras.
de l'antiga finestra catedralicia de !'estructura
Aquestes claraboies són practicament identi-
La xemeneia exercia una funció molt impor-
de maó. Aquesta habitació vertical de dimen-
ques als plafons de vidre per a la il·lu minació
tant en l'antiga central eléctrica per tal com els
sions impressionants no suposa tan sois una
artificial de les dues plantes inferiors, per tal
tubs de les calderes s'hi anaven a reunir.
experiencia apassionant per als visitants can-
que els visitants gairebé no percebin la
L'estructura de la xemeneia, recolzada en l'e-
sats; ofereix també unes possibilitats inimagi-
diferencia a primera vista. A les amplíes ga le-
difici de la caldera d e la central electrica, esta
nabl es i sense precedent s pera la ubicació de
ries centrals de la planta 5, els murs estan
separada de la resta de l'edifici. En una sego-
les obres en el context d'un museu. La varia-
coronats per unes franges amples de vidre de
na fase de l'obra, la xemeneia es transformara
ció espacial és considerable; practicament
manera que les sales s'omplen de llum natu-
en una torre d'observació amb dues caixes
totes les sales són dife rents en d imensions i
ral. La llum penetra en els espais d'exposició a
d'escala idos ascensors. Amb una altura de 93
proporció. Per altra banda, certes parets poden
través del vid re de la part anterior de la biga de
metres, oferira una vista im pressionant de la
ser agregades o ret irades, fet que permet que
llum, que es pot veure des de lluny suspesa
ciutat. Mirant la xemeneia des de !'exterior, és
LA X EM ENEIA
les dimensions i l'escala s'adaptin a les neces-
damunt de la Tate Modern. A !'interior, els visi-
facil adonar-se que els requisits tecnics i fun-
sitats d e les instal·lacions. La construcció d'a-
tants perceben la llum exterior que penetra per
ciona ls no n'expliquen del tot !'arqu itectura.
quests murs temporals no és diferent d e la
unes franges Iluminases de v idre opac sense
La xemeneia va ser dissenyada essencialment
deis altres.
interferir en la percepció de les obres d'art.
com una fita urbana que transcende ix els
63
proposits exclusivament funcionals i que
l'altre per a enfosquir les galeries completa-
entaula un dialeg amb la catedral de St. Pau l,
ment. La lluerna també proporciona il·lumina-
tan dividits en tres arees: una
a l'altra riba del Tamesi. La simetría vertica l de
ció artificial; els elements instal·lats estan dis-
davant de !'entrada nord a la Tate Modern,
la xemeneia és una resposta directa a la volta
senyats pera imitar el to de la llum natural.
emmarcada amb file res de bedolls; una zona de
LA BIGA DE LLUM
de bedolls no autoctons a 1'area oest, i un jardí
Els extensos Bankside Gardens, al nord, espla~a
central al
descans coberta de gespa i clapejada per grups
central de la catedral.
al cantó est de la pl a~a amb grups més petits de
ELS VESTÍ BULS
Ja des del principi, quan
comen~avem
a pen-
bedolls que configura la transició cap a !'escala
Els vestíbuls de les plantes d'exposició consti-
sar sobre el projecte durant el concurs l'any
domestica deis edificis adjacents. La grava s'u-
tueixen importants punt d'orientació. Propor-
1994, vam considerar la idea d'un cos enorme
tilitza com a paviment del jardí en diferents for-
cionen vistes de la sala de turbines a través
de llum suspes sobre la solida estructura de
mes d'agregació (despresa, unida o mesclada
deis balcons de vidre; acullen els sistemes de
maó de l'antiga central eléctrica. Aquest cos
amb l'asfalt). La textura suau de la superficie de
transport vertical, les escales i els ascensors, i
de llum havia de projectar llum natural a les
grava connecta la
donen accés a cadascuna de les galeries. Estan
galeries de la planta superior del museu i, a la
i, alhora, suggereix una extensió de la riba del
pla~a
ambles arees de gespa
clarament diferenciats de les galeries i disse-
nit, la direcció de la il·luminació s'invertiria i
riu. L'elecció deis bedolls respon a la voluntat
nyats com a espais oberts. El sistema de ventila-
brillaría magicament en el cel de Londres. La
de recrear la vegetació que s'estén al llarg de
ció, oculten el cel ras als espais d'exposició, és
idea d'una biga de llum es va manifestar com
les ribes del riu i, pel fet que es tracta d'un arbre
visible des deis vestibuls. Tot i que són practi-
un e lement clau peral desenvolupament d'al-
molt fort que aconsegueix desenvolupar-se en
cament idimtics en dimensions, cada un pos-
tres parts del complex dins del concepte arqui-
sois industria ls i urbans erms, simbolitza a més
seeix un caracter propi. El vestibul de la tercera
tectonic i urba del conjunt de la Tate Modern.
la transformació d'un terreny abandona!.
planta esta suspes directament sobre la plata-
En termes d'urbanisme, la forma clarament
El paisatge del West Court és una transició
forma de la sala de turbines. A la quarta plan-
horitzontal de la biga de llum constitueix una
entre l'area expansiva i oberta deis Bankside
ta, el vestíbul se situa darrere deis rails d'una
clara contraposició a !'empenta vertical de la
Gardens i els espais acotats de les South
antiga grua, i a la cinquena planta, una part del
torre de maó, projectada per Giles Gilbert
Terraces. La rampa per als visitants que con-
vestíbul s'oculta sota les enormes bigues d'a-
Scott com un contrapunt a la catedral de
dueix a la sala de turbines s' ha ubicat al cen-
cer de la sala de turbines. Les impressionants
St. Paul, situada justa l'altra banda del riu. La
tre. Al nord, al davant del restaurant, s' han
grades, que segueixen el ritme del sostre,
intenció de Scott de respondre explícitament
definit uns bancs escalonats amb grups de
constitueixen un espai que convida a aturar-se
a l'edifici de Christopher Wren s'ha accentuat
bedolls plantats uniformement.
i descansar.
i actualitzat m itjan~ant la biga de llum. Com la
LA LLUERNA
catedral, Bankside s'ha convertit ara en un
responen específicament al caracter expansiu
lloc públic accessible a tots els habitants de
del riu, les South Terraces estan dividides en
la ciutat.
dos jardins clarament definits envoltats de
bardisses. El caracter introspectiu i contem-
La vista a través de la lluerna ens permet
entendre el sistema d'il· luminació de la cin-
PAISATGE
platiu d'aquests espais convida els visitants a
A causa de !'estrategia arquitectónica pera
per teixos con ífe rs, codonyers de flo rs blan-
descansar o a jugar. Les bard isses, formades
quena planta. Les galeries d'aquesta planta
descansen sobre les enormes finestres cate-
En contrast amb els Bankside Gardens, que
dralicies de manera que la llum natural només
la transformació de la central eléctrica de
ques i a rbustos de flors de pomera blanques,
es pot obtenir des de dalt, a través de la biga
Bankside en un paisatge accessible i obert al
floreixen en diferents epoques, i reflecteixen
de llum. La conservació de les obres d'art exi-
públic des de les quatre cares, els jardins
d'aquesta manera les estacions de l'any. Els
geix la maxima precisió en el control de la
constitueixen importants espais topografics
aurons nous i vells, els til·lers i els platans
que s' han plantat al llarg de l'extrem sud, jun-
il·luminació. Per aquesta raó, l'envidrament
que fan de mitjancers entre l'espai urba i l'edi-
de la lluerna ha de satisfer certs requisits. Ha
fici, i desdibuixen la distinció entre !'interior i
tament amb el desenvolupament topografic
de ser translúcid pera impedir que la llum del
!'exterior. Així, la rampa del costat oest és un
de les arees de gespa, reforcen l'efecte espa-
sol penetri de forma directa i evitar les om-
element destacat tant deis jardins del West
cial deis ja rdins. Milers de narcisos grocs i
pla~a
Court com de la sala de turbines. La
s'estén entre el passe ig de la vora del riu i la
gespa. S'han plantat formant quad rats, peró
jocs de persianes s'han insta l· lat entre les la-
xemeneia es prolonga cap a la sala de turbi-
aquesta geometría es desdibuixara en els pro-
mines de vidre: un pera ajustar la intensitat i
nes on es converteix en la plataforma.
xims anys. / HERZOG & DE MEURON
64
que
blancs floreixen a la primavera a les arees de
bres, pero sense per aixo red u ir la intensitat o
distorsionar el color natural de la llum. Dos
T AT E
MODERN
Herzog & de Meuron
Traiter des structures existantes est une tache
l'a transformé en un paysage de différentes topo-
ailes du batiment mais elle est aussi en rapport
stimulante paree que les limitations qu'elles
graphies auquel les visiteurs peuvent accéder
explicite et effectif avec l'environnement urbain.
imposent exigent une énergie créatrice pe u com-
depuis les quatre cótés. La rampe, comme l'une
La promenade le long de la Tamise se dirige juste
mune. Cela devrait étre un théme de plus en plus
de ces topographies, conduit vers le niveau infé-
vers le centre de la Tate Modern au travers de
importan! a l'avenir dans les villes européennes.
rieur du bátiment. le sol de la salle des turbines,
l'entrée nord. De la, le chemin croise la plata-
Lorsque l'on ne commence pas de zéro, il con-
sous le niveau des eaux de la Tamise.
forme. passe par la porte du biltiment du trans-
LA SALLE DE S TURB IN ES
du sud, jusqu'a Southwark. Toute cela fait de la
listiques. Ce type de préférences tend davantage
C'est la zone qui établit la connexion entre l'in-
seulement pour l'édifice lui-méme mais aussi
a l'exclusion qu'a l'inclusion de ce qui préexiste.
térieur et 1' extérieur. Elle parcourt toute la lon-
pour tout le quartier. 11 s'agit d'une piéce de la
vient d'adopter des stratégies architecturales
spécifiques qui ne se déterminent pas fonda-
formateur, et conduit par le nouveau Tate Garden
mentalement par le goüt ou les préférences sty-
plate-forme un importan! lieu de croisement non
Notre stratégie a consisté a accepter la puissance
gueur sur toute la hauteur du bátiment. comme
topographie urbaine et, en conséquence, c'est un
physique de ce bátiment massif de brique du
une rue. La fac;;ade du musée s'éléve sur le cóté
importan! point de rencontre, tout comme la
Bankside avec un aspect de montagne. et méme
nord de la salle des turbines. Elle occupe l'em-
rampe de la salle des turbines.
de le renforcer, au lieu de l'amortir ou de tenter de
placement de ce qui fut une structure d'acier
le diminuer. Comme dans une stratégie d'a'ikido,
sans socle ni couverture dans laquelle étaient
dans laquelle on ut lise l'énergie de l'adversaire
situées d'innombrables chaudiéres et machi-
en sa propre faveur, au lieu de lutter contre elle,
nes.
structure d'acier on a substitué le
L' escalier qui relie les sept étages du musée
nous en avons profité et elle nous a permis de
nouveau musée de sept étages. Sa fa¡;;ade, con-
vient s'ajouter aux autres systémes de communi-
reconsidérer d'une maniere a la fois nouvelle et
ligue
salle des turbines, apparait aux visi-
cation verticale : les ascenseurs et les escaliers
inattendue toute sa propre énergie.
teurs comme un énorme écran présentant le
mécaniques. 11 remplit une fonction particuliére.
programme varié des activités et des exposi-
La lourde structure d'acier, avec sa rampe de bois
La central e électrique, telle qu' elle a été
A cette
a la
L' ESCA LIER
con¡;;ue par Giles Gilbert Scott, éta!t organisée en
tions de la Tate Modern et révéle, en un seul
et sa bande lumineuse continua, de proportions
trois espaces paralléles, chacun d'entre eux rem-
regard, la structure interne du biitiment : entrée,
compactes adaptées au mouvement humain,
plissant une fonction spécifique. Le biltiment de
boutique. cafétéria, installations pour la forma-
fonctionne comme un objet architectural indé-
la chaudiére a été installé dans la lace nord tour-
tion, auditorium, vestibules et espaces pour les
pendant. Les paliers sont des balcons qui offrent
née vers la Tamise ; les énormes turbines ont été
expositions. Les balcons de verre. corps de
aux visiteurs des vues inhabituelles sur les diffé-
situées au centre ; et le bíitiment du transforma-
lumiére allongés, offrent une vue de l'espace et
rents étages. Pendan! le trajet par les escaliers,
teur se trouve au sud. Ce dernier abrite, encore
des activités. Ce sont aussi des corps architec-
on se sent isolé du flux des visiteurs du musée,
aujourd'hui, des stations de transformation qui
turaux qui rompent la verticalité des énormes
le rythme des pas change et ralentit au gré de la
s'alimentent de l'électricité produite hors de
piliers d'acier de la fa¡;;ade et produisent une cer-
hauteur des marches et de l'emplacement des
Londres depuis 1982, lorsque la centrale électri-
taine instabilité optique. Selon les conditions de
paliers.
que a été démantelée. Dans une phase posté-
1' éclairage, on dirait que ces corps de verre
rieure de la construction, le bátiment du trans-
intensément illuminés sont suspendus devant la
formateur sera aussi incorporé au nouveau com-
fa¡;;ade. Cette image réduit la monumentalité de
plexe du musée.
l'architecture industrielle.
LES BA LCO NS DE VE RRE
11 s'agit d'espaces indépendants
a une échelle
différente de celle des vestibules ou des galeLA RA MPE
LA PLATE-FOR ME
ries adjacentes. lis apportent des moments de
repos et de contemplation ; ce sont des lieux de
C'est l'u ne des principales modifications intro-
La plate-forme est une réminiscence de l'an-
détente entre deux visites de galerie. lis consti-
duites dans la reconversion de ce batiment indus-
cienne structure de fer forgé intermédiaire qui
tuent aussi des points de rencontre en méme
trie! en un musée qui attire chaque jour des
s'étendait tout le long de la salle des turbines.
temps qu'ils offrent des vues surprenantes des
milliers de visiteurs. Déja a l'extérieur du bátiment,
Son élimination permet d'apprécier l'extraordinaire
gens et des ceuvres d'art de la salle des turbi-
la rampe commence a descendr13 et permet aux
échelle de la salle dans sa hauteur totale. La
nas. Depuis celle-ci, les balcons semblent étre
visiteurs de reconnaitre immédiatement l'entrée
plate-forme semble étre un pont jeté entre ran-
des corps de lumiére flottants et des vitrinas oü
de la lace ouest. Ce lieu se comporte comme un
cien bátiment de la chaudiére au nord, qui abrite
les gens sont assis sur des bancs, se relaxant,
point de rencontre griice a une stratégie architec-
aujourd'hui les galeries d'exposition, et le biiti-
attendant quelqu'un ou sur le point de se remet-
turale qui ne traite pas l'énorme complexe
ment du transformateur au sud. Elle a été con<;ue
tre en marche vers la prochaine exposition. Les
comme une structure fermée mais, au contraire,
non seulement comme un pont entre les deux
balcons appartiennent
65
a la
méme famille archi-
Tate Modero
tecturale que la poutre de lumíere sítuée
a l'ex-
L'ÉCLA IRAGE
LE PROJET
téríeur. sur le lourd corps de bríque de l'ancíenne centrale électríque : un jalon visible de loín.
LES GA LERIES
L' éclaírage est un facteur décísíf dans la percep-
Bien que les galeríes varient en dimensíons et en
t ion des ceuvres d'art. Légérement diffé rent
proportions. elles sont pour l'essentiel uniformes.
dans chaque salle, íl oscílle entre la lumíere
11 s'agit de salles simples, rectangulaires. commu-
naturelle. l'éclaírage artíficiel et une combínaí-
nes et élémentaíres, et cependant d'un impact
Dans la conceptíon des galeríes d'exposítíon, íl
son des deux. L'éclairage artificiel provient de
énorme. Les vues de Londres sont. évídemment,
y a habítuellement deux tendances extremes :
panneaux de verre au niveau du plafond ; les
impressionnantes. Mais la radicale simplícíté et la
d'un cóté, les galeríes conc;:ues pour une fonc-
varíatíons potentíelles du réglage de la couleur
franchíse de l'archítecture sont aussi spectacu-
tíon bien spécífíque. quí sont toujours trop spec-
et de l'intensité sont pratiquement illimitées.
laires et inusuelles. 11 n'y a pas de joints entre les
murs et le pavement su sol. ni entre les étages et
taculaíres, trop sculpturales, basées sur des
Cela exige de nombreux mécanísmes et des íns-
críteres tres partículíers ; et, de l'autre, des gaJe-
tallations. qui sont díssimulés dans les faux pla-
le plafond. Les plafonds sont lísses et inarticulés.
ríes de supermarché conc;:ues pour donner une
fonds de stuc. La seule chose que l'on voit,
Les sois de chéne ne semblent pas finís. et ils
bonne oríentatíon et une vísíon d'ensemble
c'est la lumiere. l'espace et, bien entendu, les
ajoutent une sensualité inattendue aux salles,
aplaníssant les ceuvres. Dans ce cas. nous
ceuvres d'art exposées. L'éclairage naturel reflete
alors que le sol de béton sombre du niveau 5
avons tenté de retenír les meilleures qualités
les saisons de l'année et le climat de la jour-
forme un ínsolite contraste avec les ceuvres d'art.
des deux póles : du supermarché et de l' espace
née : le soleíl, les nuages qui passent, ou la
Les grilles de fonte destinées
spécíalísé. comme cela se passe au Sloane
pluíe. La dispositíon des ouvertures est ínfluen-
sítuées au sol. semblent avoir appartenu
Museum.
cée par les ímmenses fenétres cathédrales
cíenne centrale électríque. Dans !'ensemble, on a
sítuées par Scott dans la structure de brique. La
l'impressíon que les espaces d'exposítíon ont tou-
LES DIMENSIONS ET L' ÉCHELLE
dísposítíon des étages et des murs a été proje-
jours été ainsí, comme les fac;:ades de brique, la
tée afín de garantir un contact direct entre les
chemínée ou la salle des turbínes. Cette impres-
Les es paces d' exposítíon occupent trois étages.
énormes fenétres et les galeries permettant une
sion est, évidemment. trompeuse . A l'intérieur de
sans aucun type de híérarchíe entre eux. 11
connexíon évidente et directe entre l'íntéríeur et
l'édífíce. tout a été réínventé et conc;:u a nouveau.
n'existe done pas de niveau principal avec de
l'extéríeur. Dans les salles ou la lumíere pénetre
maís les composants ancíens et modernes ont
vastes salles. hautes de plafond, pour les ceuvres
latéralement au travers de ces fenétres de la
été mis en relatíon et harmonisés entre eux de
les plus monumentales. et un autre niveau pour
méme hauteur que les murs. les visiteurs peu-
telle maniere qu'on ne peut plus maintenant les
les formats plus petíts, comme les photo-
vent contemplar Londres en toile de fond et
distinguer. Ouelque chose de nouveau a surgí qui
graphíes ou les dessíns. Tous les espaces font
s'oríenter par rapport a l'édífíce. Au níveau 5, il n'y
est plus excitant que la simple préservation d'une
au moíns cínq metres sous plafond, et certaíns
a pas de fenétres latérales étant donné que le
structure donnée et plus complexe qu'un nou-
sont signifícativement plus hauts, comme les
sol repose sur les fenétres cathédrales . La
veau batíment.
galeríes les plus éclairées du cinquíéme étage
lumiere naturelle pénetre dírectement par le
et la galeríe de double hauteur du troisieme
haut au travers des claires-voíes de verre sítuées
níveau, quí at teínt les douze métres de hauteur
au níveau des faux plafonds. Celles-ci sont
de l'ancíenne fenétre cathédrale de la structure
pratíquement ídentiques aux panneaux de verre
a 1' éclaírage artíficíel
a la
ventilation.
a l'an-
LA CHEM INÉE
La cheminée exerc;:ait une fonction tres importante dans l'ancíenne centrale électrique, étant
de bríque. Cette salle verticale, avec ses impres-
destínés
sionnantes dímensions. n'implique pas seule-
ínféríeurs. afín que les visiteurs apprécient
a
donné que les tuyauteries des chaudiéres s'y
ment une expérience passionnante pour les visi-
peine la dífférence
Dans les
réuníssaíent . La structure de la chemínée.
teurs fatígués ; elle offre aussí des possibilités
vastes galeries centrales du cinquíeme étage, les
appuyée su r le batiment de la chaudíere de la
inimaginables et sans précédents pour l'empla-
murs sont couronnés de larges franges de verre,
centrale. est séparée du reste de l'édifice. Dans la
cement des ceuvres dans le contexte d'un
de telle maniere que les salles sont inondées de
seconde phase de la construction, la cheminée
musée. La variation spatiale est consídérable ;
lumiere naturelle. Celle-ci pénétre dans les
sera transformée en tour d 'observation avec
pratiquement, toutes les salles sont différentes
espaces d'exposition au travers de la vitre de la
deux cages d'escalier et deux ascenseurs. Avec
des deux étages
a premiere vue.
en dimensions et en proportions. Ainsí, certains
partíe antéríeure de la poutre d' éclaírage, que
une hauteur de 93 metres. elle offrira une vue
murs peuvent étre ajoutés ou retirés, ce quí per-
1'on peut voír de loin suspendue en haut de la
ímpressionnante sur la vílle. En regardant la che-
met d'adapter l'échelle et les dimensions aux
Tate Modern.
les visiteurs perc;:oi-
minée de l'extéríeur, on se rend compte que les
besoins des ínstallations. La constructíon de ces
vent la lumíére extérieure qui pénétre au travers
conditions techníques et fonctionnelles n'expli-
A l'íntérieur.
murs temporaires n'est pas différente de celle
de bandes lumíneuses de verre opaque sans
quent pas completement son archítecture. La
des autres.
ínterférer dans la perceptíon des ceuvres d 'art.
cheminée a été dessinée avant tout comme un
66
Herzog & de Meuron
jalan urbain qui transcende les propos exclusive-
de persiennes ont été installés entre les feuilles
direction de la salle des turbines ou elle se con-
ment fonctionnels et instaure un dialogue avec la
de verre : l'un pour régler l'intensité, et l'autre
vertí! en plate-forme.
cathédrale Saint-Paul, sur la rive opposée de la
pour obscurcir completement les galeries. La
Les vastes jardins du Bankside, au nord, sont
divisés en trois zones : une place centrale devant
Tamise. La symétrie verticale de la cheminée
claire-voie permet aussi une lumiére artificielle :
est, en effet, une réponse directe á la voOte cen-
les éléments installés sont conc;:us pour imiter la
1' entrée nord de la Tate Modern, encadrée de ran-
trale de la cathédrale.
tonalité de la lumiére naturelle.
gées de bouleaux ; une aire de repos couverte de
LES VESTIBULES
LA POUTRE DE LUMII~RE
non autochtones dans la zone ouest ; et un jardín
Les vestibules des étages d'exposition consti-
Depuis le début, lorsque nous avons commencé
plus petits, qui constitue la transition vers l'échelle
pelouse et saupoudrée de groupes de bouleaux
a l'est de la place avec des groupes de bouleaux,
tuent d'importants points d'orientation. lis four-
a réfléchir
sur le projet pendant le concours de
domestique des batiments adjacents. Le gravier
nissent des vues de la salle des turbines au travers
1994, nous avons envisagé l'idée d'un énorme
est utilisé pour le sol du jardín sous différentes
des balcons de verre ; il abritent les systémes
corps de lumiére flottant sur la solide structure de
formes d'agrégat -
de transport vertical, les escaliers et les
brique de l'ancienne centrale électrique. Ce corps
de l'asphalte - . La texture douce de la surface
ascenseurs ; et ils donnent accés á chacune des
de lumiére devait envoyer la lumiere naturelle
de gravier connec!e la place avec les zones de
galeries. lis sont clairement différenciés des gale-
dans les galeries de l'étage supérieur du musée
pelouse et, en méme temps, suggére une exten-
ries et conc;:us comme des espaces ouverts. Le
et, de nuit. la direction de la lumiere artificielle
sion de la rive du fleuve. Le choix des bouleaux
systeme de ventilation, caché dans le faux pla-
devait étre inversée pour briller comme par
recrée la végétation qui s'étend tout le long des
fond des espaces d'exposition. est visible dans
magie dans le ciel londonien. L'idée d'une poutre
berges et symbolise, de surcroit, la transforma-
les vestibules. Bien qu'ils soient tous pratique-
de lumiére a démontré qu'elle était un élément
tion d'un terrain abandonné, car il s'agit d'arbres
ment identiques dans leurs dimensions, chacun
cié pour le développement des autres parties du
tres résistants, capables de se développer dans
d'entre eux posséde son propre caractere. Le
complexe dans le concept architectural et urbain
des sois industriels et urbains délaissés.
vestibule du troisieme étage est suspendu direc-
de !'ensemble de la Tate Modern. En termes d'ur-
Le paysage de West Court est une transition
tement au-dessus de la plate-forme de la salle
banisme. la forme clairement horizontale de la
entre l'étendue, large et ouverte, des jardins du
des turbines ; au quatrieme étage, le vestibule
poutre devait s'opposer a la poussée verticale de
Bankside et les espaces limités des South
Terraces. La rampe destinée aux visiteurs, qui
seul, uní ou mélangé
a
est situé derriere les rails d'une ancienne grue ;
la tour de brique. projetée par Giles Gilbert Scott
et au cinquieme. une partie du vestibule est
comme contrepoint
cathédrale Saint-Paul,
méne a la salle des turbines, se trouve au centre.
occultée derriere les énormes poutres d'acier de
située juste de l'autre cóté du fleuve. L'intention
Au nord, faisant tace au restaurant, des bancs ont
la salle des turbines. Les énormes gradins. qui
de Scott de répondre explicitement a l'édifice de
été installés en degrés avec des groupes de bou-
a la
suivent le rythme du plafond, constituent un lieu
Christopher Wren a été accentuée et remise
invitan! a s'arréter et á se reposer.
jour gráce
LA GALERIE SUPÉRIEURE Á CLAIRE-VOIE
a la
a
leaux plantés uniformément.
poutre lumineuse. Comme la
Contrairement aux Bankside Gardens, qu i
cathédrale, le quartier de Bankside est aujourd'hui
répondent spécifiquement au caractere expansif
devenu un lieu public accessible
a tous
les
du fleuve, les South Terraces sont divisées en
habitants de la ville.
deux jardins clairement définis. limités par des
LE PAYSAGE
de ces espaces invite le visiteur au repos et au
reposent sur les énormes fenétres cathédrales
Étant donné la stratégie architecturale adoptée
de cognassiers et de pommiers en arbustes qui
La vue depuis la galerie supérieure offre une
perspective sur les batís du systeme d' éclairage
haies. Le caractére introspectif et contemplatif
du cinquiéme étage. Les galeries de cet étage
jeu. Les haies sont constituées d'ifs, mais aussi
a différentes
de telle maniere que la lumiére naturelle ne peut
pour la transformation de la centra le électrique de
éclatent de leurs fleurs blanches
venir que du haut. au travers de la poutre d'éclai-
Bankside en un paysage accessible et ouvert au
époques de l'année. reflétant ainsi le passage
des saisons. Les érables, jeunes et vieux, les
rage. La conservation de chacune des ceuvres
public sur ses quatre faces, les jardins consti-
d'art exige la plus grande précision possible dans
tuent d'importants espaces topographiques ser-
tilleuls et les platanes qui ont été plantés le long
le contróle de l'éclairage. C'est pour cette raison
van! d'intermédiaire entre l'espace urbain et
de l'extrémité sud. conjointement au développe-
que le vitrage de la claire-voie doit satisfaire cer-
l'édifice, et faisant apparaitre la distinction entre
ment topographique des pelouses, soulignent
taines conditions. 11 doit étre translucide pour
l'intérieur et l'extérieur. Ainsi, la rampe sur le cóté
l'effet spatial des jardins. Des milliers de narcis-
empécher que la lumiére du soleil ne pénétre
ouest est un élément distinct aussi bien des jar-
ses jaunes et blancs fleurissent au printemps au
directement et afín d'éviter les ombres portées,
dins du West Court que de la salle des turbines.
milieu des pelouses. lis ont été plantés pour for-
mais sans pour autant réduire l'intensité ni modi-
La place, qui s'étend entre la promenade en bar-
mer des carrés mais cette géométrie s'évanouira
fier la couleur naturelle de la lumiére. Deux jeux
dure du fleuve et la cheminée, se prolonge en
au cours des années. 1 HERZOG &
67
DE M E U RON
Al~at sud · ~lévation sud
Al~at est · ~lévation est
Al~at nord · Élévation notd 1 Escala · ~chelle 1:1000
Al~at oest · ~lévation ouest
¡¡
11111 111111111!' ~ 1111!11! 1111 Hi
ii l
lilifll iliill• •·!ll!li;¡ i!lilllljl.lljllli
1111 11
111
~
1
r ffifll n
' 11 1
ll lll llltltllll J 11It ~. 1 111
¡LlJJ
ln
u
-
~
11r
1
Fn
l li
h
rimEn
"""""
In
.,;,;;,;¡¡
1
-
11
-
n
~
41-1
1
tT1
111 1 JJ
jJ
1- 1
1 1
1
1
~ J J 111
Secci6 transve rsal · Coupe transversale A-A 1 Escala · ~chelle 1:1000
Secci61ongitudinal· Coupe long itudinale 1 Escala· Échelle 1:1000
68
1
Planta cinquena · Cinqui~me étage
Secci6 transversal · Coupe transversale B·B
Planta primera · Premier étage
Secci6 transversal· Coupe transversale C-C 1 Escala · ~chelle 1:1000
Planta baixa · Rez·de·chaussée 1 Escala · ~chelle 1:1000 1 t N
Empla~ament . Plan de situation
1t N
:st
LOCALITZACIÓ · SITE : LONORES
Projecte · Projet: 1995
Execuci6 · livraison : 2000
Promotor · Maitre d'o!Mage: Tate Gallery
·-
Área · Surface : 34.000 m'
··-
....- -
......
1
, ••
Arquitectas · Architectes : Jacques Henog, Pi erre de Meuron, Harry Gugger,
Christine Binswanger, Michael Casey
Col·laboradors · Collaborateurs: Sheppard Robson and Partners, Richa rd Young
(arquitectes associats · architectes associés); Kienast Vogt and Partner (arquitectura
del paisatge · architecture du paysage)
Consultors . B.E.T. : Ove Arup and Partners, John Hirst. Tony Marriott (estructura · structure);
Ove Arup and Partners (instal·lacions · installations)
Constructor· Entreprise générale: Schallnternational Management Ltd.
Planta soterrani · Sous-sol
Fotografies · Photographies : Gabriele Basilico
69
~111
1
v-1--ftHt------i
u
li
11
~~
IURBttlE HAl l
~*1-· ·~ '1
<:::::)¡.:;;
•.•:t-+-+--11-11+-'
~'
[;l;
1/
1
r-----
1
/:
::
i
[l
11
1"".,
11
0 ~0
TljRBINEI
m
tt
1
:
olio
o
Jo
1
l l~~!:::~=n=n=n=n=.n=n=:J;! =tl~~~if=m:
~
~1
0 ~0
lo ~
'
h-·
r<::l::>
r-~~~o~¡o~~~ororno~~~~
11
11
olio
T
110
jjo~~lo¡o
c:::)n
i
1
~ ~ 1 1
E]
~ 1 vv
n :, n n __n_.lt.
1
n
n
n
1-
·1
· ~- j
""--
1
"
Seccions deis balcons de vi dre · Coupes des balcons de verre 1 Escala · Échelle 1:50
""'
..
~1'11
.r=' .r:- ~ ~-- 1 - 11
-- ---f---lf-lli!-'1/1
l
1
1
.--
\"
1
1 11
1
11
UGtlTIN
VOIO
AC<:p::ss
PACE
~
1 TI RBINE
ll
. . _-i'=+-=Jj
~m~-·
--
1
1
\ _i~
--+--~11
-...JJ._--··111 /.
•
~
__..,
-
------~tt~
~- ........,
(..........
L -¡--
l"aJt~ l'lf\o..--
•""'*'11•,..._..~
70
._
1 1"""~"""1-t
if--
11 1
..J.~wL
1
1
1
1 11 1
1
1 11 1
i
1 111
i
t=~ 11 1§ l i
~l l i
"
1
Lt
v/
tE:J
1
11
~4~
:
1_ 11 _1
í....
\1~ \ 11
........
j
1 11
1~ 1
/{111
1
---- - ---.. . . . .
-
s!?-1~ !! ~ /¡
" 1 11 1 -.:: '
[' ~ != t==l
~BINEHAU
~-
y
"
n
n
.J
í""--
n
n
11
~
.11
11
o¡¡o
ouo
·-
·~Jl\r
o o
11
t-
t=
"
~
fB
11
r-
11
l
w ~~-
~
·--1
j
1
r:....=-
l it
11
p:-::.: ··1-
1 ...-- p=.--=-
1
1
1
1
1
~
r-
~
_l L
l
L
,lo=-
;:::~
I
1
~r<
1
l
1
'
'
>---
¡,=::.
~ -·~
;:;==;..
1
¡;;¡
=-.:::::
1
~
\
IL:::::J
.t
~
!:.,...;;,
~
L""'
--
!(; <'e-.
r~~~~~
..
lWJI
--;
1
1
.. 11
'
..
1
Detall de la lluerna. Secci61ongitudinal i planta de coberta- Détail de la clare-voie. Coupe longitudinale et toiture 1 Escala · Échelle 1:100
Detall de la lluerna. Secci6 transversal · Détail de la claire-voie. Coupe transversa le
Secci6 horitzontal de la finestra- Coupe horizontale de la fen~tre 1 Escala · Échelle 1:10
71
.ri
:=.""1
lill
[¿]
'j!: '\
¡i=i