Filterpatroonbehuizing Carters de filtration Filter Cartridge Housing

Transcription

Filterpatroonbehuizing Carters de filtration Filter Cartridge Housing
Handleiding | Mode d’emploi | Operating Instructions
Filterpatroonbehuizing
Carters de filtration
Filter Cartridge Housing
85030-516-18
85030-516-18
1
Inhoudsopgave en lijst van afbeeldingen
1Inhoudsopgave en lijst van
afbeeldingen
1.1
Inhoudsopgave
1.2
Lijst van afbeeldingen
2
2
2
2Overzicht en gebruik volgens
voorschrift
3
2.1
Overzicht
3
2.2
Gebruik volgens voorschrift
3
2.3
Technische gegevens
3
2.3.1 Bestandheid van de pakkingsmaterialen tegen chemische stoffen
4
2.3.2 Bestandheid van materialen tegen chemische stoffen
5
2.3.3 Typeplaatje
6
2.3.3.1 Patroonbehuizing serie 7
7
2.3.3.2 Patoonbehuizing tot 8 patronen volgens Sartorius Stedim Biotech
M.D.S. Software (F&B | Pharma):
7
2.3.3.3 Patoonbehuizing met meer dan 8 patronen volgens Sartorius Stedim Biotech M.D.S. Software (F&B)
7
2.3.4 Algemene gegevens
8
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.2.1
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
2
Veiligheid
Instructies | Toelichting
Identificatie van de installatie
EG-richtlijnen en normen
Ingebouwde veiligheidssystemen
Veiligheidsmaatregelen
(door de gebruiker uit te voeren)
Verplichtingen van de gebruiker
9
9
9
9
9
10
10
Algemene gevareninstructies
Gevaren
Inbouwen van reserve- en verbruiksonderdelen
Uitschakelprocdures
11
11
Installatie
Omvang van de levering
Transport en verpakking
Levering (ook bij reserve- en vervangingsonderdelen)
Tussentijdse opslag
Opslag | Verpakking voor verder transport
Opstelling
Assemblage
Bevestiging
Montage
In- en uitgang aansluiten
Verwarming aansluiten (optioneel)
Montage bij gebruik in explosiebeschermingszones
12
12
12
Functie
14
11
11
12
12
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
Bediening
15
Voorbereiden voor gebruik
15
15
Onderdelen testen
Filterelement plaatsen
15
Behuizingsklok sluiten
16
Bewaking en controle
17
Gebruik
17
Sterilisatie
18
Filtratie van vloeistoffen en gassen 19
Filterelement vervangen
19
Onderdelen schoonmaken
19
8
8.1
Onderhoud |Reiniging
Levensduur van de filterpatroonbehuizing
Levensduurbeperking op basis van belastingscycli
Levensduurbeperking door slijtage van de behuizingsklok
Onderhouds- en inspectielijst
Visuele controle op roest
Sluitelement controleren
Controle van de filterpatroon­
behuizing op dichtheid
Onderhoud bij gebruik in explosiebeschermingszones
20
9
9.1
Storing, oorzaak, opheffen
Ontluchtingsklep verwijderen
23
24
10
Noodgeval
25
11
Demontage|Verwijdering
25
1.2
Lijst van afbeeldingen
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
20
20
20
21
22
22
22
22
Afb. 2‑1 Overzicht (voorbeeld van een filterpatroonbehuizing)
Afb. 2-2 Typeplaatje
3
6
Afb. 3-1 Typeplaatje
9
Afb. 5-1 Hoogte van de filterpatroonbehuizing Afb. 5-2 Poten met en zonder nivellering
13
13
Afb. 6-1 Overzicht (voorbeeld van een filterpatroonbehuizing)
14
12
13
13
13
13
13
13
Afb. 7-1 Sluitelementen
Afb. 7-2 Sluitelementen
Afb. 7-3 Schematische opbouw van de sterilisatie
22
Afb. 8-1 Beugel aan de sluitelementen
22
13
Afb. 9-1 Ontluchtingskleppen
24
16
16
2
Overzicht en gebruik volgens voorschrift
2.1
Overzicht
5
6
1
7
8
2
3
4
Afb. 2-1 | Overzicht (voorbeeld van
een filterpatroonbehuizing)
Afhankelijk van de uitvoering zijn
bepaalde onderdelen niet op elke
filterpatroonbehuizing aanwezig.
De bijgevoegde maattekening is
bindend. Het verkoopnummer op
de maattekening is identiek aan dat op het typeplaatje.
De filterpatroonbehuizing omvat de volgende onderdelen:
2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Behuizingsklok
Sluitelement
Ingang
Aftapklep
Aansluiting behuizingsklok
Ontluchtingsklep
Filterelement (niet meegeleverd)
Pakking
Bodemplaat (onderste deel)
Uitgang
Poten
Gebruik volgens voorschrift
De filterpatroonbehuizing is uitsluitend voor inbouw in bedrijfsinstallaties ontwikkeld,
geconstrueerd en gebouwd. Hij is
ontworpen voor filterelementen van Sartorius Stedim Biotech. Met
de filterpatroonbehuizing kunnen verschillende media (gassen en
vloeistoffen) worden gefiltreerd.
M.b.v. een drukverschil tussen in- en uitgang wordt het medium
door het filterelement geperst. De ingangsdruk moet altijd groter
zijn dan de uitgangsdruk.
De filterpatroonbehuizing is uitsluitend bestemd voor inbouw in industriële of bedrijfsinstallaties. Een andere, daarbovenuit
gaande toepassing of een ombouw
zonder schriftelijke overeenkomst
met de fabrikant geldt als niet
volgens voorschrift. De fabrikant
is niet aansprakelijk voor hieruit
voortvloeiende schade. Het risico is
geheel voor de gebruiker.
9
10
11
Die Ingebruikstelling is verboden
totdat is vastgesteld dat de gehele
installatie aan de bepalingen van de EG-richtlijnen voldoet. Het filterelement, de pakkingen en de
sluitelementen behoren niet tot de filterpatroonbehuizing. Kies
altijd componenten die geschikt
zijn voor de beoogde toepassing.
Neem de wettelijke voorschriften
die op de plaats van gebruik van
kracht zijn, volledig in acht.
temperatuur is toegestaan voor de
explosiegevaarlijke omgeving
waarin de filterpatroonbehuizing
wordt gebruikt of hij moet passende
voorzorgsmaatregelen treffen.
De gebruiker moet erop letten dat
deze producten beschermd worden
tegen te voorziene, mechanische
schade die een lekkage zou
kunnen veroorzaken, zoals o.a.
stoten en slijtage.
Als u nog vragen over de
geschiktheid voor gebruik in
explosiegevaarlijke omgevingen
hebt, neem dan contact op met
uw plaatselijke Sartorius Stedim
Biotech-vestiging of uw dealer.
Het materiaal van de filterpatroonbehuizing en de pakkingsmaterialen worden in de maattekening
genoemd.
Hoofdstuk 2.3 vermeldt voor de
standaardmeterialen de overeenkomstige bestandheidstabellen voor
de meestvoorkomende aggressieve
stoffen. Bij bijzondere toepassingen
of in geval van onduidelijkheden
dient u Sartorius Stedim Biotech
schriftelijk om toestemming te vragen.
De filterpatroonbehuizingen
behoren tot Ex-categorie 2 en
zijn daarom goedgekeurd voor
gebruik in Ex-zones 1 en 21. Ze
dragen de volgende Ex-markering:
II 2 G D c
Opmerking: het gebruik van
originele filterpatronen en
pakkingen van Sartorius Stedim
Biotech wordt aanbevolen. Bij
het gebruik van filterpatronen en
pakkingen van andere producenten
blijft de geschiktheid voor gebruik
in explosiegevaarlijke omgevingen
bestaan, als ook hierbij de
maatregelen in hoofdstuk 5.6.3
strikt nageleefd worden.
De bij gebruik van de filterpatroonbehuizing volgens voorschrift te filtreren media worden door de
gebruiker aangeschaft en toegepast.
De juiste behandeling van deze
media en de daarmee samenhangende gevaren vallen geheel onder
de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
De filterpatroonbehuizingen zijn
geschikt voor de filtratie van
brandbare of explosieve media en
voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgevingen, als de speciale montageen onderhoudsvoorschriften in de
hoofdstukken 5.6.3 “Montage bij
gebruik in explosiegevaarlijke
omgevingen“ en 8.2.4 ”Onderhoud
bij gebruik in explosiegevaarlijke
omgevingen“ strikt opgevolgd
worden.
Alle verplaatsbare filtereenheden
zijn standaard uitgerust met
antistatische en vastzetbare
wielen of lagerrollen. De exploitant
moet ervoor zorgen dat de module
tijdens het gebruik niet wordt
bewogen en|of tegen andere
objecten botst, zodat elke
vonkvorming wordt voorkomen.
Hoewel deze filterpatroonbehuizing
van Sartorius Stedim Biotech zelf
geen warmte genereert, zal ze
tijdens de verwerking van hete
vloeistoffen inclusief
stoomsterilisatieprocessen en bij
verstoorde procesomstandigheden
de temperatuur van de verwerkte
vloeistof aannemen. De gebruiker
moet garanderen dat deze
Bij het gebruik van een
filterpatroonverwarming
moet voor gebruik gecontroleerd
worden of deze geschikt is voor
het te filteren medium.
2.3
Technische gegevens
In de maattekening vindt u
gebruikte materialen; vergelijk deze
in combinatie met het te filtreren
medium met de bestandheids­
tabellen. Daaruit blijkt:
• de geschiktheid voor het gebruik
• de levensduur
• en eventueel daaruit voortvloeiende
gevaren. Deze dienen in een risicobeoordeling |gebruiksinstructie
aan het bedienings- en onderhoudspersoneel ter beschikking te
worden gesteld.
Bij bijzondere toepassingen of in
geval van onduidelijkheden dient u
Sartorius Stedim Biotech schriftelijk
om toestemming te vragen.
3
2.3.1
Bestandheid van de pakkingsmaterialen tegen chemische stoffen
No. medium
concentratie
temperatuur 1
azijnzuur
96%
20°C
2
fluorwaterstofzuur
25%
20°C 3
fluorwaterstofzuur
50%
20°C 4
hexafluorkiezelzuur
50%
20°C 5
perchloorzuur
25%
20°C 6
fosforzuur
25%
20°C 7
salpeterzuur
25%
20°C 8
salpeterzuur
65%
20°C
9
zoutzuur
25%
20°C 10 zwavelzuur
25%
20°C
11 trichloorazijnzuur
25%
20°C 12 ammonimhydroxide
25%
20°C 20°C 13 kaliumhydroxide
32% 14 natriumhydroxide 32%
20°C 15 formaline
30%
20°C
16 waterstofperoxide
5%
20°C 17 aceton
20°C
20°C 18 benzine 20°C 19 benzeen 20°C 20 i-butanol 21 cellosolve
20°C
98%
20°C 22 methanol 23 tolueen 20°C 24 xyleen
20°C 25 trichloorethaan
20°C 26 trichlooretheen
20°C 20°C 27 isopropanol 28 formamide
20°C 29 n-hexaan 20°C 30 ijzer-III-chloride
20°C pakkingsmateriaal
siliconen
EPDM

$
§

§

§


$
$
$
§

§
§
§

 $
§
$
$
$

$

$

$
$
$
§
$
§
§
§
§
$
$
§

$
$
§
§
§
§
§
§
§

$
$
§
$
§
§
$
§
Verklaring van de tekens: $ bestand,  bestand onder voorwaarden, § niet bestand, - geen gegevens
Testcondities: 7 dagen bij 20 °Celsius
4
Fluorelastomeer §


$
$
$
$

$
$
§

$
$
$
$
§
§
§
$
§
$




$
§
$
$
2.3.2
Bestandheid van materialen tegen chemische stoffen
concentratie
temperatuur No. medium
1
azijnzuur
50%
20°C
2
fluorwaterstofzuur
40%
20°C
3
fluorwaterstofzuur
50%
20°C
4
salicylzuur
10%
20°C
5
perchloorzuur
25%
20°C
6
fosforzuur
25%
20°C
7
salpeterzuur
25%
20°C
8
salpeterzuur
65%
20°C
9
zoutzuur
25%
20°C
10 zwavelzuur
25%
20°C
11 trichloorazijnzuur
25%
20°C
12 ammonimhydroxide
25%
20°C
13 kaliumhydroxide
32%
20°C
14 natriumhydroxide
32%
20°C
15 formaline
30%
20°C
5%
20°C
16 waterstofperoxide
17 aceton
20°C
18 benzine
20°C
19 benzeen
20°C
20 i-butanol
20°C
21 cellosolve
20°C
22 methanol
98%
20°C
23 tolueen
20°C
24 xyleen
20°C
25 trichloorethaan
20°C
26 trichlooretheen
20°C
27 isopropanol
20°C
28 wijnsteenzuur
10%
20°C
29 vruchtenzuren
20°C
30 ijzer-III-chloride
20°C
roestvrij staal (materiaalno.)
1.4301
1.4404
1.4541
1.4435
1.4571
316L
$
$
§
§
§
§
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$






$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$


$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
§

1.4539
$
$
$
$
-
Verklaring van de tekens: $ bestand,  bestand onder voorwaarden, § niet bestand, - geen gegevens
Testcondities: 7 dagen bij 20 °Celsius
5
2.3.3
Typeplaatje
Afb. 2-2 | Typeplaatje
Model: XXXXX = Verkoopnummer
zie no. 2.331 en 2.332
Serieno. AAAA| BB CCCC DD
A = jaar van productie, bijv.: 2001 B = productiemaand, bijv. augustus = 08
C = volgnummer D = identificatieletter producent
Ruimte | Chamber I, II
Geeft aan of er 1 of 2 drukruimten
zijn
Volume = volume van het drukreservoir
Testdruk | datum PT
Testdruk in bar en testdatum min. | max. druk PS
min. | max. druk (PS) in bar
min.| max. temperatuur TS
min. | max. temperatuur (TS) in °C
6
CE-kenmerk met
identificatienummer van de opgegeven plaats in Richtlijn
97/23/EG
Drukreservoirs die niet onder de
Richtlijn 97/23/EG (Artikel 3/lid 3)
vallen, krijgen geen CE-kenmerk. 2.3.3.1 Patroonbehuizing serie 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x x x x x x x x x x x
13 14
x x
15 16
x x
apparatenfamilie
behuizingsoppervlak
aantal filterpatronen
bouwhoogte
behuizingsvorm
sluitingen |uitvoering van de behuizing
bouwvorm|adapter
aansluitingstype (in-|uitgang)
afmetingen van de aansluitingen
aansluiting boven-|ondergedeelte
materiaal
certificatie
2.3.3.2 Patoonbehuizing tot 8 patronen volgens Sartorius Stedim Biotech M.D.S. Software (F&B|Pharma)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x x x x x x x x x x x apparatenfamilie
patroontype|aantal filterpatronen „x” = aantal patronen
bouwhoogte
materiaal
pakkingsmateriaal
certificatie
volgnummer
(afhankelijk van pos. 1-3)
„7”
„Mx”= minipatroon
„Sx” = standaardpatroon
„Jx” = jumbopatroon
2.3.3.3 Patoonbehuizing met meer dan 8 patronen volgens Sartorius Stedim Biotech M.D.S. Software (F&B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x x x x x x x x x x x x x
apparatenfamilie
patroontype|aantal filterpatronen „xx” = aantal patronen
bouwhoogte
materiaal
pakkingsmateriaal
certificatie
volgnummer
(afhankelijk van pos. 1-4)
„7”
„Mxx”= minipatroon
„Sxx” = standaardpatroon
„Jxx”= jumbopatroon
7
2.3.4
Algemene gegevens
omgevingstemperatuurbereik: minimumtemperatuur
maximumtemperatuur
- 10 °C
+ 80 °C
luchtvochtigheid:
10 – 80 %
lucht:
stofvrij, geen zouthoudende lucht, niet in de buurt van oxiderende stoffen
(vliegroest)
geluidsniveau:
< 70 dB (A)
Bij grotere behuizingsklokken (> 10 kg) wordt het gewicht in kg
zonder extra apparatuur (zoals verwarming) aangegeven op de
behuizingsklok.
Na installatie dient de gebruiker een geluidstest uit te voeren, daar
rekening gehouden moet worden
met evt. transportgeluid van het
medium. 8
3
Veiligheid
3.1
Instructies | Toelichting
3.1.1
Identificatie van de installatie
Waarschuwingen
zijn omkaderd en met een „STOP-bord” gemarkeerd
!
Gevaarinstructies
zijn omkaderd en met een waarschuwingsdriehoek gemarkeerd
1
3
Instructies
zijn omkaderd en met een „hand” gemarkeerd
Waarschuwingen voor
verbrandingsgevaar
zijn omkaderd en met nevenstaand
symbool gemarkeerd.
2
Afb. 3-1 | Typeplaatje
Deze handleiding geldt alleen voor filterpatroonbehuizingen
waarvan de modelaanduiding op de maattekening overeenkomt
met die op het typeplaatje. Het typeplaatje [1] met het CE-
kenmerk bevindt zich op de filterpatroonbehuizing (zie afb. 3-1). Op het typeplaatje staat het serienummer. Let erop dat de behuizingsklok [2] en de bodemplaat (onderste deel)
[3] met dezelfde modelaanduiding
geassembleerd zijn.
Voor alle navraag is het van belang
de volgende gegevens correct te vermelden:
– de modelaanduiding
– het serienummer
Alleen op deze wijze is correcte en snelle verwerking mogelijk.
3.2
EG-richtlijnen en normen
De filterpatroonbehuizing is
conform de Duitse versie van de
voorschriften gebouwd:
3.3
1.Richtlijn Druktoestellen (97/23/
EG)
1.1 AD 2000 gegevensbladen
Ingebouwde veiligheidssystemen
De ingebouwde veiligheidsvoor­
zieningen dienen met regelmatige
testintervallen en bij het wisselen
van product (d = dagelijks, w = wekelijks, m = maandelijks, j = jaarlijks) te worden getest. De daarbij gebruikte testmethoden
zijn: V = visuele controle, F = functionele test, M = meting.
9
– Drukaanwijzing (optioneel)
Ter bewaking van de druk tijdens
bedrijf en voor demontage van
onder druk staande onderdelen is
een manometer geïnstalleerd.
controle
interval
w
methode
F
– Ontluchtingsklep (optioneel)
Bij vloeibare media wordt de ingesloten lucht via de ontluchtingsklep
afgeblazen. De ontluchtingsklep
mag slechts ca. twee slagen geopend worden, daar er anders
ongecontroleerd vloeistof naar buiten treedt.
controle
interval
w
methode
F
– Aftapklep (optioneel)
Vloeibare media kunnen door middel van deze aftapkraan worden
afgetapt. De aftapkraan mag slechts
ca. twee slagen geopend worden,
daar er anders ongecontroleerd
vloeistof naar buiten treedt.
controle
interval
w
methode
F
Deze handleiding behoort tot de filterpatroonbehuizing en dient te
allen tijde ter beschikking van het
bedieningspersoneel te staan.
De daarin gegeven veiligheidsinstructies dienen opgevolgd te worden.
De gebruiker dient de filter­
behuizing door middel van een
veilgheidsklep tegen ontoelaatbare
drukken te beveiligen.
Het is ten strengste verboden de veiligheidsvoorzieningen buiten werking te stellen of hun
werkingswijze te veranderen.
10
3.4Veiligheidsmaatregelen
(door de gebruiker uit te voeren)
Er wordt op gewezen dat de gebruiker:
– zijn bedienings- en onderhouds­
personeel instrueert inzake de
beschermingsvoorzieningen,
– toezicht houdt op het voldoen aan
de veiligheidsmaatregelen.
– De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het betreden van de
gevaren­zone door onbevoegden
(geen bedienings- of onderhoudspersoneel) wordt verhinderd.
Deskundige
Een persoon die op grond van zijn
of haar vakopleiding, ‑kennis en
‑ervaring en op grond van kennis
van de van toepassing zijnde normen de hem of haar opgedragen
werkzaamheden kan beoordelen en de mogelijke gevaren kan herkennen.
Definitie in navolging van
EN 60204-1.
Verplichtingen van de gebruiker
Binnen de EER (Europese Economische Ruimte) dient men de nationale
implementatie na te komen van
de kaderrichtlijn (89/391/EEG),
evenals de bijbehorende individuele
richtlijnen, waarvan in het bijzonder
de richtlijn (89/655/EEG) inzake de minimale eisen voor veiligheid
en gezondheidsbescherming bij
gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers bij het werk, in hun op dat moment geldige versie. De gebruiker dient de plaatselijke
gebruiksvergunning te verkrijgen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.
3.5
Deze handleiding dient voor toekomstig gebruik te worden
bewaard. De frequentie van inspecties en controlemaatregelen
dient te worden aangehouden.
De in deze handleiding beschreven
werkzaamheden zijn zodanig geformuleerd dat zij
– in deze handleiding, hoofdstuk
Bediening en gebruikswijzen, voor een geïnstrueerd persoon,
– en in de hoofdstukken Transport,
opstelling en montage, Onderhoud,
Storing|oorzaak|opheffing voor een deskundige zijn te begrijpen.
De hoofdstukken Transport, Opstellen en montage, Onderhoud,
Storing|oorzaak|opheffing zien
alleen bedoeld voor deskundigen.
Werkzaamheden die in dit hoofdstuk zijn beschreven, dienen
alleen door deskundigen te worden
verricht.
Geïnstrueerd persoon
Een persoon die door een des­
kundige geïnstrueerd en zo nodig
bijgeschoold is inzake de hem of
haar opgedragen werkzaamheden
en de mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag, en onderwezen is in
de vereiste veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.
Dit geldt met name voor explosiegevaarlijke zones. Een dergelijke
veiligheidscursus dient minimaal
één maal per jaar te worden gegeven en gedocumenteerd.
–
–
–
–
–
–
Bovendien dient hij te voldoen aan
de ter plaatse geldende bepalingen
inzake
de veiligheid van het personeel
(voorschriften ter voorkoming van
ongevallen)
de veiligheid van arbeidsmiddelen
(beschermingsuitrusting en onderhoud)
verwijdering van producten (afvalwetgeving)
verwijdering van materialen (afvalwetgeving)
reiniging (reinigingsmiddelen en verwijdering)
en de milieuverplichtingen.
4
Algemene gevareninstructies
4.1
Gevaren
De in deze handleiding beschreven
veiligheidssystemen en veiligheidsinstructies dienen te worden opgevolgd.
Houd de werkruimte tijdens bedrijf
vrij van voorwerpen, zodat het
apparaat te allen tijde ongehinderd
bereikbaar is.
!
Pas op voor naar buiten tredende of spuitende vloeistoffen of gassen.
Die kunnen dodelijk zijn.
Let erop dat de ontluchtingsklep
slechts ca. twee slagengeopend is. Als de ontluchtingsklep geheel open staat, komt de vloeistof er
ongecontroleerd uit.
Voordat u het sluitelement opent,
dient u na te gaan of de filter­
patroonbehuizing drukloos is en er geen vloeistoffen
of gassen uit kunnen komen. Houd rekening met de bestandheid van materialen. Het pakkings­
materiaal en | of het materiaal van
de filterbehuizing mogen niet aangetast of vernietigd worden.
Het te filtreren medium kan met
slijtagedeeltjes van de materialen
vervuild zijn. Dat kan leiden tot beschadiging of
vernieling van het filterelement. Let op de temperatuur van het
medium. Deze wordt op de onderdelen overgebracht. Aanraken
van onderdelen resp. contact met
het medium kan aanleiding geven
tot verbrandingen. 4.2Inbouwen van reserve- en
verbruiksonderdelen
Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat
reserveonderdelen en accessoires
die niet door ons zijn geleverd ook niet door ons zijn gekeurd en vrijgegeven. Inbouw of gebruik
van dergelijke producten kan daardoor in bepaalde gevallen de
constructie-eigenschappen van de filterpatroon­behuizing negatief
beïnvloeden. Sartorius Stedim Biotech GmbH
sluit iedere aansprakelijkheid uit
voor schade veroorzaakt door het
gebruik van niet-originele onderdelen en niet-originele accessoires.
4.3
Uitschakelprocdures
Voor reinigings-, onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden (alleen
door geschoold personeel) dient
onvoorwaardelijk de volgende uitschakelprocedure te worden
gevolgd.
1. Schakel het filtercircuit uit
2. S luit de toe- en afvoer van de
media af
– Sluit de afsluitkranen |-kleppen
3. M
aak de filterpatroonbehuizing
leeg
– Controleer of de filterpatroon­
behuizing drukloos is
– Draai de ontluchtingsklep twee slagen open
– Draai de ontwateringsklep twee slagen open
– Laat het medium eruit lopen
Als deze procedure niet wordt
gevolgd, ontstaat verwondings- en
levensgevaar voor het personeel!
Draag zo nodig geschikte beschermende kleding. Denk erom dat onderdelen van de filter­patroonbehuizing de warmte vasthouden en slechts langzaam afkoelen.
11
5
Installatie
5.1
Omvang van de levering
De levering omvat:
1. Filterpatroonbehuizing overeenkomstig bestelling
(opdrachtbevestiging)
2. Handleiding
3. De maattekening van de filter­
patroonbehuizing wordt eventueel
per separate post verzonden. Op de maattekening staan de voor de opdracht specifieke gegevens vermeld.
De gedetailleerde omvang van de
levering kan aan de maattekening
worden ontleend.
5.2
Transport en verpakking
De filterpatroonbehuizingen van
Sartorius Stedim Biotech GmbH
worden voor verzending zorgvuldig
gekeurd en verpakt; beschadigingen
tijdens het transport kunnen echter
niet geheel worden uitgesloten.
5.2.1Levering (ook bij reserve- en
vervangingsonderdelen)
Ingangscontrole:
– Controleer aan de hand van de pakbon of de zending volledig is!
Bij beschadigingen
– Controleer de zending op beschadigingen (visuele controle)!
Bij op- en aanmerkingen
Indien de zending tijdens het transport is beschadigd:
– Neem zo spoedig mogelijk contact
op met de laatste expediteur!
– Bewaar de verpakking (voor even­
tuele controle door de expediteur,
of voor retourzending).
Verpakking voor retourzending
Gebruik zo mogelijk de originele
verpakking en het originele verpakkingsmateriaal. Verpak de filterpatroonbehuizing
zodanig dat mechanische beschadiging vermeden wordt.
12
5.3
Tussentijdse opslag
De filterpatroonbehuizing en de
reserve- en vervangingsonderdelen
zijn bij levering op een opslagduur
van drie maanden berekend.
Voor verder transport
Verpak de filterpatroonbehuizing
zodanig dat mechanische beschadiging vermeden wordt.
Bij opslag van de
filterpatroonbehuizing
Aard de behuizingsklok, om elektro­
statische oplading te voorkomen.
Opslagcondities
Gesloten, droge ruimte met een
temperatuur van –10 °C tot +25 °C
Indien de buitenverpakking reeds is
verwijderd, lees dan hoofdstuk 5.4
„Opslag|Verpakking voor verder
transport”.
5.4Opslag |Verpakking voor
verder transport
Voor het verpakken dienen de
onderdelen zo nodig gedeconta­
mineerd te worden; zie hiervoor de datasheets van de media waar de delen mee in contact komen.
• Reinig de onderdelen met een
geschikte vloeistof, bijv. zeepsop.
• Verwijder de restanten van de vloeistof met heet water.
• Spoel de onderdelen met gedestilleerd water af.
Gebruik géén lappen e.d. om de
delen te drogen. Deze kunnen pluizen. Gebruik voor het drogen
droge, olievrije perslucht.
• Droog de onderdelen met droge,
olievrije perslucht.
• Sluit de in- en uitgang en de behuizingsklok niet met een afsluitkap af.
• Verwijder de poten van de behuizingsklok. Verpak de poten
zodanig dat ze de behuizingsklok
niet kunnen raken. Bewaar de
poten vlakbij de behuizingsklok.
• Let erop dat de ontluchtingsklep en de aftapklep tijdens transport en opslag geen stootbelasting
ondergaan.
• De behuizingsklok mag niet worden belast. De behuizingsklokken
mogen niet woren gestapeld.
5.5
Opstelling
Condities
• Let erop dat de ondergrond voldoende draagkracht heeft. Denk erom dat door het medium
het gewicht van de filterpatroon­
behuizing verandert.
Gewichtsgegevens staan op de
maattekening.
• Er moet rond de behuizingsklok voldoende ruimte zijn voor bediening en onderhoud.
• Van alle kanten moet men vrije toegang tot de filterpatroon­
behuizing hebben.
• Let op voldoende plafondhoogte. De afstand tussen de bovenkant
van de bodemplaat (onderste deel)
tot het plafond dient ten minste 2,3 maal de hoogte van de behuizingsklok te bedragen.
2,3 x L
L
Afb. 5-1 | Hoogte van de filterpatroonbehuizing
5.5.1
Assemblage
De filterpatroonbehuizing kent drie
verschillende uitvoeringen. Filter­
patroonbehuizing zonder poten,
met poten (zonder nivellering) en
met poten (met nivellering).
5.5.2
De filterpatroonbehuizing zonder
poten moet d.m.v. de in- en uitgangbuizen worden bevestigd en met een extra klem ontlast worden.
5.6
Montage
5.6.1
In- en uitgang aansluiten
Verbind in- en uitgang van de
filter­patroonbehuizing met de
installatie. Afhankelijk van het soort
filterpatroonbehuizing zijn er verschillende aansluitmogelijkheden.
De afzonderlijke aansluitingen worden in de bijlage beschreven.
Afb. 5-2 | Poten zonder en met
nivellering
Onderdelen monteren
(zonder nivellering)
• Schroef de poten in de bodemplaat
(onderste gedeelte) en draai ze
stevig aan.
Onderdelen monteren
(met nivellering)
• Schroef de poten in de bodemplaat
(onderste gedeelte) en draai ze stevig aan.
Nivelleren
• Stel de filterpatroonbehuizing
zodanig op dat de ontluchtingsklep
boven het filterlelement zit. De aftapklep moet zich dan op het laagste punt bevinden. De
behuizingsklok wijst verticaal
omhoog.
• Met twee steeksleutels draait u de moeren aan de verstelbare poot (onderaan) los.
• Wijzig de lengte van de poot zodanig dat de filterpatroonbehuizing stabiel staat, en draai met de beide
steeksleutels de moeren vast.
Bevestiging
De filterpatroonbehuizing met
poten kan vrij worden opgesteld en hoeft niet extra verankerd te
worden.
Let op spanningsvrije montage.
Pijpleidingen, kleppen etc. moeten
apart bevestigd worden.
Hun krachten en gewichten mogen
geen invloed uitoefenen op de
aansluitstukken van de behuizing.
5.6.2
!
Verwarming aansluiten (optioneel)
Bij gebruik van een filterpatroon­
behuizingsverwarming dient u de
bij de verwarming meegeleverde
afzonderlijke handleiding in acht te nemen.
De aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een geschoolde
elektromonteur worden uitgevoerd.
5.6.3­Montage bij gebruik in
explosiegevaarlijke omgevingen
De installatie van de filterpatroonbehuizingen mag uitsluitend door
gekwalificeerd personeel uitgevoerd
worden. Behalve de montageinstructies in de voorgaande hoofdstukken moet u bij de montage
van de filters in explosiegevaarlijke
omgevingen ook de volgende aanvullende instructies en montagevoorschriften in acht nemen:
Om deze problemen volledig uit
te sluiten, moeten de filterbehui-
zingen en de hierop aangesloten
pijpleidingen, kleppen en draag-
elementen elektrisch geleidend
kruislings met een aardingsstrip
verbonden en op een aardingspunt
aangesloten worden.
Ook alle onderdelen van de filterbehuizing die door niet-geleidende
pakkingen etc. geïsoleerd worden,
moeten bij de montage elektrisch
geleidend kruislings verbonden,
geaard en op doorgang gecontroleerd worden.
Accessoires hiervoor worden
door Sartorius Stedim Biotech
optioneel aangeboden.
Het monteren van een filterverwarming in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan, tenzij de
filterverwarming speciaal hiervoor
ontworpen is en een Ex- en
CE-markering draagt.
Gebruik in Ex-zones geen vonkvormend gereedschap. Mechanische
vonken kunnen tot de ontsteking
van een explosieve atmosfeer leiden.
Vanwege de bijzondere dichtheidseisen in explosiegevaarlijke omgevingen moet de exploitant de
verdraagzaamheid van alle bouwmaterialen (inclusief pakkingen)
met de procesvloeistof zorgvuldig
controleren met inachtneming van
de procesomstandigheden om een
beschadiging of een kwaliteitsverlies van de filterpatroonbehuizing
te voorkomen.
vooral bij vloeistoffen met een
lage geleidbaarheid in combinatie
met metalen omhulsels kan het
voorkomen dat statische elektriciteit
wordt opgewekt. Dit kan tot
ontladingen met vonkoverslag
leiden en de ontsteking van een
explosieve atmosfeer tot gevolg
hebben.
13
6
Functie
5
6
1
7
8
2
3
4
9
10
11
Afb. 6-1 | Overzicht (voorbeeld van een filterpatroonbehuizing)
Afhankelijk van de uitvoering zijn
bepaalde onderdelen niet op elke filterpatroonbehuizing aanwezig.
14
De filterpatroonbehuizing omvat de volgende onderdelen:
1. Behuizingsklok
2. Sluitelement
3. Ingang
4. Aftapklep
5. Aansluiting behuizingsklok
6. Ontluchtingsklep
7. Filterelement (niet meegeleverd)
8. Pakking
9. Bodemplaat (onderste deel)
10. Uitgang
11. Poten
Functionele beschrijving
Het medium wordt via de ingang naar de filterpatroonbehuizing
geleid. Het stijgt op in de behuizingsklok
en omsluit het filterelement van alle
kanten. Door de overdruk aan de
ingang resp. een onderdruk aan de
uitgang wordt het medium door het
filterelement geperst. Het medium
stoomt door de uitgang weg.
Aan de bovenzijde van de behuizingsklok zit de behuizings­
klokaansluiting. Deze kan afzonderlijk voor verschillende toepassingen worden
gebruikt, zoals voor het aansluiten
van een manometer. Bij gebruik van
vloeibare media kan de ingesloten
lucht via de ontluchtingsklep ontsnappen.
De behuizingsklok is d.m.v. een
sluit­element met de bodemplaat
(onderste deel) verbonden. Een pakking tussen behuizingsklok en bodemplaat (onderste deel) verhindert dat het medium naar
buiten treedt. Bij gebruik van vloeibare media kan het medium via de aftapklep afgetapt worden.
De hoeveelheid medium die in de
filterpatroonbehuizing achterblijft,
wordt tot het minimum beperkt.
Drie poten zorgen ervoor dat de filterpatroonbehuizing stevig staat.
7
Bediening
!
Pakking en filterelement kiezen
Als gebruiker dient u op de
bestandheid van de materialen te
letten. Het pakkingsmateriaal en
het filterelement mogen door de
media niet aangetast of beschadigd
worden.
Kies een voor de beoogde toepassing geschikt pakkingsmateriaal en filterelement. Denk om de bedrijfscondities, in het bijzonder het medium de druk
en de temperatuur. Denk ook om de bedrijfscondities tijdens het steriliseren.
7.1
Voorbereiden voor gebruik
7.1.1
Onderdelen testen
Alle onderdelen van de filter­
patroonbehuizing dragen een productienummer.
• Controleer voor elke montage van
de filterpatroonbehuizing of de
behuizingsklok en de bodemplaat
(onderste deel) hetzelfde productienumer hebben.
• Controleer of de filterpatroon­
behuizing gereinigd is.
7.1.2
Filterelement plaatsen
Denk om het gewicht van de behuizingsklok en gebruik zo nodig
hefwerktuigen (het gewicht staat op de klok en in de maattekening).
Volg de handleiding van het filterelement.
De plastic zak blijft tijdens de montage als bescherming op het
filterelement. Hij wordt pas na de montage verwijderd.
• Snijd de plastic zak bij de O-ring
van het filterelement open.
• Schuif de plastic zak zover weg dat
de O-ring vrij ligt.
• Bevochtig de O-ring met pyrogeenvrij gedestilleerd water.
• Houd het filterelement aan het
bovenste en onderste gedeelte vast.
• Steek het filterelement met lichte draaibewegingen in |op de bodemplaat (onderste deel).
• Draai het filterelement tot de aanslag.
• Controleer of het filterelement stevig zit.
• Verwijder de plastic zak van het filterelement.
Een drukbelasting van het filterelement aan de uitgangzijde kan tot vernietiging leiden. Geen filtratie t.g.v.beschadigd
filter­element.
!
Zorg ervoor dat de druk aan de uitgang de maximaal toelaatbare
druk niet overschrijdt.
15
7.1.3
Behuizingsklok sluiten
Er zijn drie soorten sluitelementen:
• Sluitelementen met vleugelmoeren
[1 + 2]
• Sluitelementen met zeskantmoeren
[3]
1
2
3
5
6
Afb. 7-1 | Sluitelementen
• Segment-sluitelement [4]
• Excenter-sluitelement [5+6]
• In Pos. 6 is de centreerstift zichtbaar gemaakt.
4
Afb. 7-2 | Sluitelementen
• Controleer of de pakking aan de bodemplaat (onderste deel) goed zit.
• Controleer de pakking op beschadigingen en op zijn vorm.
• Leg de pakking op de bodemplaat
(onderste deel).
• Plaats de behuizingsklok verticaal
op de pakking. Vermijd dat de
behuizingsklok het filterelement
raakt.
• Plaats het sluitelement zodanig dat het de behuizingsklok en de
bodemplaat (onderste deel) met
elkaar verbindt.
• Sluit het sluitelement.
Sluitelement met vleugelmoer
• Draai de vleugelmoer zonder
gereedschappen vast.
Sluitelement met zeskantmoer
• Draai de zeskantmoer met een
momentsleutel vast.
16
schroefdraad
alle draadmaten
• Sluit de ontluchtingsklep door de
kartelmoer met de hand licht aan te draaien.
• Gebruik geen gereedschappen
(zoals een tang) voor het aandraaien van de kartelmoer.
• Sluit de aftapklep door de kartelmoer met de hand licht
aan te draaien.
• Gebruik geen gereedschappen
(zoals een tang) voor het aandraaien van de kartelmoer.
7.1.4
pakkingsmateriaal
fluorelastomeer siliconen
EPDM
PTFE
•
•
•
•
•
•
Bewaking en controle
Nadat u de filterpatroonbehuizing
onder druk hebt gebracht, dient u alle aansluitingen te controleren.
Controleer tijdens het gebruik in regelmatige intervallen alle aansluitingen op lekkage.
Ingang
Uitgang
Aftapklep
Ontluchtingsklep
Aansluiting behuizingsklok
Behuizingsklok | Bodemplaat
(onderste deel)
• Nadat het systeem belast en weer
ontlast is, dienen de aandraai­
koppels gecontroleerd te worden.
aandraaikoppel in Nm
5 tot 6 Nm
5 tot 6 Nm
5 tot 6 Nm
8 Nm
7.2
!
Gebruik
Denk om het gevaar t.g.v. het niet
in acht nemen van de technische
gegevens en de aanbevolen omgevingscondities (bijv. druk,
temperatuur, medium) van
filterpatroon­behuizing, pakking en filterelement.
Denk als gebruiker om de technische
gegevens en de aanbevolen omgevingscondities van alle onderdelen.
De technische gegevens van de filterpatroonbehuizing staan in het
certificaat volgens DIN EN 10204,
in de maattekening van de filterpatroonbehuizing (reserveonderdelen) en in het bewijs van de productie
en de drukcontrole.
!
Gevaar door naar buiten spuitende
vloeistoffen of uitstromende gassen. Verbranding van huid en ogen.
Draag bij alle werkzaamheden aan de filterpatroonbehuizing de
voorgeschreven beschermmiddelen,
zoals
• zuurbestendige veiligheidsbril,
• zuurbestendige en hittebestendige
handschoenen.
!
Waarschuwing voor de temperatuur
van het medium. Deze wordt ook
op de onderdelen overgebracht.
Aanraken van onderdelen resp. contact met de media kan tot verbranding leiden.
Alle oppervlakken hebben de temperatuur van het medium.
Draag zo nodig geschikte beschermende kleding. Denk er
bovendien om dat onderdelen van de filterpatroon­behuizing de warmte vasthouden en slechts zeer langzaam afkoelen.
Om te controleren of aan de technische gegevens wordt voldaan,
dienen de volgende onderdelen
gebruiksklaar in de installatie te
worden ingebouwd:
• Manometer
• Temperatuurmeter in de toevoerleiding voor het medium
• Veiligheidsklep
17
7.2.1
Sterilisatie
De behuizing met ingeboude filterelementen kan op de plaats
van gebruik d.m.v. een autoclaaf of in gemonteerde toestand met
stoom worden gesteriliseerd.
De te gebruiken sterilisatietemperatuur vindt u in de handleiding van
de betreffende filterpatronen.
Eisen voor sterilisatie
• Het filterelement is correct ingebouwd en volgens specificatie
van de fabrikant voorbereid voor de sterilisatie.
• De behuizingsklok is gesloten.
• Alle kleppen zijn gesloten.
• In- en uitgang zijn aangesloten.
Bij het onder stoom zetten van de
behuizingen handelt u als volgt.
Controleer of het filterelement correct is geïnstalleerd en of de
behuizing en alle kleppen gesloten
zijn.
Afb. 7‑3 | Schematische opzet van
de sterilisatie
18
V0 tot V7 kleppen
manometer druk
Pl 1
P2 manometer druk
2
T1 temperatuur
A
medium
B
perslucht
C
stoom
D
filtraat
• Open klep V0 om opgehoopt condensaat uit de stoomtoevoerleiding
af te tappen.
• Sluit klep V0 en open de kleppen
V4, V5 en V7.
• Open langzaam klep V1 en laat de stoom in de behuizing binnen­
stromen.
• Sluit V4 tot er nog maar een klein
stoompluimpje ontstaat.
• Laat klep V7 open tot er stoom
door de filterelementen en vervolgens door klep V5 naar buiten komt.
• Sluit de kleppen V5 en V7 en open
klep V6. Om te voorkomen dat
er een drukverschil (P1 - P2) van
meer dan 0,3 bar (4 psi) ontstaat,
moet met de kleppen V1 en V6 het
stoomdebiet worden ingeregeld.
Tegelijkertijd moet de sterilisatietemperatuur bij T1, bijv. 121 °C
worden aangehouden.
• De sterilisatietijd begint zodra de
temperatuur aan de steriele zijde
van het filter de aanbevolen waarde
heeft bereikt.
• Na afloop van de sterilisatietijd sluit
u de kleppen V1 en V6.
• Om een condensatievacuüm t.g.v.
het afkoelen te voorkomen, konnen
de kleppen V7 en V5 open blijven
resp. geopend worden.
• Als de steriele zijde gesloten dient
te blijven, kan het systeem via klep
V2 met perslucht (of N2) worden
gevuld.
• Als de aftakking naar klep V6 naar
een reservoir leidt dat meegesteriliseerd werd, dan dient ook hier
d.m.v. ontluchting of een steundruk
een condensatievacuüm vermeden
te worden.
• Na afkoeling is de behuizing klaar
voor gebruik.
7.2.2Filtratie van vloeistoffen
en gassen
Pas op voor naar buiten tredende
vloeistoffen, daar die kunnen leiden
tot verbrandingen en tot reacties
met de vloeistoffen.
!
Behuizingsklok vullen
• Leid het te filtreren medium resp. het gas naar binnen.
• Gebruik voor het filtreren van gassen een filterpatroonbehuizing
met condensaatvat.
Bij vloeistoffen
• Schuif een slang op de aansluitng van de ontluchtingsklep.
• Zet de slang vast.
• Houd een opvangvat onder de slang.
• Open de ontluchtingsklep (twee slagen).
• Zodra de vloeistof zonder bellen uit de slang komt, is de klok gevuld.
• Sluit de ontluchtingsklep.
Het filter is gebruiksklaar.
Bij gassen
Bij het filtreren van gassen is geen
ontluchting nodig.
Open de ontluchtingsklep slechts
ongeveer twee slagen.
Ontluchten
7.2.3
Controle
• Nadat u de filterpatroonbehuizing
onder druk hebt gebracht, dient u alle aansluitingen te controleren. Controleer tijdens het gebruik in
regelmatige intervallen alle aansluitingen. Vooral door de druk- en
temperatuur­veranderingen kan het
gedrag van de pakkingen veranderen: ingang, uitgang, aftapklep,
ontluchtingsklep, aansluiting van
de behuizingsklok, behuizingsklok |
bodemplaat (onderste deel).
Filterelement vervangen
Behuizingsklok leegmaken
• Schakel het filtercircuit uit.
• Zorg dat er geen nieuw medium in de filterpatroonbehuizing kan
komen.
• Sluit de kleppen eerst in de toevoer­
leiding naar het filter, en daarna in
de afvoerleiding.
• Controleer op de manometer of de filterpatroonbehuizing drukloos is.
• Open de ontluchtingsklep ongeveer
twee slagen.
• Zet een voldoende groot vat onder
de aftapklep, om de vloeistof op te
vangen.
• Open de aftapklep ongeveer twee slagen.
• Wacht tot er geen vloeistof meer uit komt.
• Sluit de aftapklep door de kartelmoer met de hand licht aan te draaien. Gebruik geen gereedschappen (zoals een tang) voor het aandraaien van de kartelmoer.
7.3
Onderdelen schoonmaken
• Reinig meteen na elke filtratie alle onderdelen van de filter­
patroon­behuizing.
• Reinig de onderdelen met een
geschikte vloeistof, bijv. zeepsop.
• Verwijder de restanten van de vloeistof met heet water.
• Spoel de onderdelen met gedestilleerd water af.
• Gebruik géén lappen e.d. om de delen te drogen. Deze kunnen pluizen. Gebruik voor het drogen
droge, olievrije perslucht.
Behuizingsklok openen
• Controleer nogmaals op de manometer of de filterpatroonbehuizing
drukloos is.
• Open en verwijder het sluitelement.
Behuizingsklok, pakking en bodemplaat (onderste deel) kunnen
aan elkaar vastkleven. In dat geval
kan de behuizingsklok niet verticaal
omhoog gehaald worden. Houd in
dat geval de behuizingsklok van
boven vast. Sla met een rubberhamer voorzichtig tegen het onderste
deel van de behuizingsklok om de
delen los te maken.
• Til de behuizingsklok verticaal
omhoog en neem hem eraf.
• Vervang het filterelement.
• Verwijder het filterelement met een draaiende beweging.
• Reinig de onderdelen zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.
• Plaats het nieuwe filterelement
zoals beschreven in hoofdstuk
7.1.2.
• Sluit de behuizingsklok zoals
beschreven in hoofdstuk 7.1.3.
• Vul de behuizingsklok voor gebruik
zoals beschreven in hoofdstuk
7.2.2.
19
8
Onderhoud | Reiniging
!
Het hoofdstuk
Onderhoud| Reiniging is alleen
voor deskundigen bedoeld. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door
deskundigen worden uitgevoerd.
Deskundige
– Een persoon die op grond van zijn
of haar vakopleiding, ‑kennis en
‑ervaring en op grond van kennis
van de van toepassing zijnde normen de hem of haar opgedragen
werkzaamheden kan beoordelen en de mogelijke gevaren kan herkennen.
Definitie in navolging van
EN 60204-1.
Voor een storingsvrij gebruik is het
absoluut noodzakelijk dat de filterpatroonbehuizing met regelmatige
tussenpozen wordt gereinigd en
onderhouden.
Voor reinigings-, onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden (alleen
door geschoold personeel) dient
onvoorwaardelijk de volgende uitschakelprocedure te worden
gevolgd
1. Schakel het filtercircuit uit
2. Sluit de toe- en afvoer van de
media af
– Sluit de afsluitkranen | -kleppen
3. Maak de filterpatroonbehuizing
leeg
– Controleer of de filterpatroon­
behuizing drukloos is
– Draai de ontluchtingsklep twee slagen open
– Draai de ontwateringsklep twee slagen open
– Laat het medium eruit lopen.
!
Als deze procedure niet wordt
gevolgd, ontstaat verwondings- en
levensgevaar voor het personeel!
Pas op voor naar buiten tredende of spuitende vloeistoffen of gassen. Dat kan dodelijk zijn.
Let erop dat de ontluchtingsklep
slechts ca. twee slagen geopend is. Als de ontluchtingsklep geheel open
staat, komt de vloeistof er ongecontroleerd uit.
20
Voordat u filterpatroonbehuizing
opent, dient u na te gaan dat de filterpatroonbehuizing drukloos is
en er geen vloeistoffen of gassen
uit kunnen komen.
Let op de temperatuur van het
medium. Deze wordt op de onderdelen overgebracht. Aanraken
van onderdelen resp. contact met
het medium kan aanleiding geven
tot verbrandingen.
Draag zo nodig geschikte beschermende kleding. Denk erom dat onderdelen van de filter­patroon­behuizing de warmte
vasthouden en slechts langzaam
afkoelen. 8.1Levensduur van de
filterpatroon­behuizing
8.1.1Levensduurbeperking op grond
van de belastingscycli
De levensduur van de filterbehuizingen hangt af van de bedrijfsomstandigheden op de plaats van
gebruik. De levensduur moet conform de geldende reglementen
(AD2000-instructiebladen of EN
13445) door de exploitant bepaald
worden.
8.1.2Levensduurbeperking door slijtage
van de behuizingsklok
Procedure
• Controleer de lasnaden visueel op slijtage en putjes.
• Controleer de wanddikte van de behuizingsklok op verschillende plaatsen.
• Vergelijk de gemeten wanddikte
met waarde in de tekeing (maattekening van de filterpatroonbehuizing, reservedelen).
Wanneer de slijtage meer bedraagt
dan 25% van de wanddikte in nieuwe staat, is de filterpatroon­
behuizing versleten.
De filterpatroonbehuizing heeft zijn maximale levensduur bereikt.
Stel de filterpatroonbehuizing buiten gebruik.
8.2
Onderhouds- en inspectielijst
Onderhoudsinterval
dagelijks
telkens als de behuizingsklok wordt geopend
wekelijks elke 6 maanden elke 12 maanden maximaal aantal cycli •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Te controleren plaats|onderhoudsinstructies
Sluitelement visueel op beschadiging controleren.
Controle van de filterpatroonbehuizing op dichtheid.
Schroefdraden van sluitelement controleren:
Vleugelmoeren met de hand aandraaien.
Zeskantmoeren met momentsleutel aandraaien.
Visuele controle van de pakking op beschadiging en vorm.
Visuele controle op roest in de behuizingsklok.
Sluitelement visueel op beschadiging controleren.
Pakking van de aftapklep en de ontluchtingsklep controleren. Controle van de werking van de manometer.
Controle van de wanddikte van de behuizingsklok. Druktest van de filterpatroonbehuizing met water.
De testdruk vindt u in het bewijs van de productie en de drukcontrole.
De filterpatroonbehuizing heeft zijn maximale levensduur bereikt. Stel de filterpatroonbehuizing buiten gebruik.
Zie hoofdstuk
8.2.2
8.2.3
8.2.1
8.2.2
8.2.4
Bij bovenstaande informatie gaat het om adviezen, die echter op basis van de afzonderlijke bedrijfsomstandigheden door de exploitant aangepast moeten worden.
21
8.2.1 Visuele controle op roest
• Controleer of er zich roest in de
behuizingsklok heeft opgehoopt.
Controleer daarbij vooral de lasnaden.
• Verwijder de roest met een geschikte reiniger.
• Als het niet lukt de roest te verwijderen, neem dan contact op met uw chef.
8.2.2
de volgende voorzorgsmaatregelen
getroffen worden: de behuizing
gedurende een passende periode
(die door de exploitant bepaald
moet worden en afhankelijk is
van de procesvloeistof en de
omstandigheden) laten staan,
zodat de statische ontlading
zich kan verspreiden tot een
veilig niveau, of de omgeving
van de behuizing beveiligen
voor het vervangen van de
filters.
Sluitelement controleren
1
Afb. 8-1 | Beugel aan de sluitelementen
• Controleer of de beugels [1] niet
verbogen zijn.
• Controleer de schroefdraad op
beschadigingen.
• Controleer de scharnieren op axiale en radiale speling.
• Controleer de zeskant- en vleugelmoeren.
8.2.3Controle van de filterpatroon­
behuizing op dichtheid
• Controleer tijdens het gebruik in regelmatige intervallen alle aansluitingen. Vooral door de druk- en temperatuurveranderingen kan het gedrag van de pakking veranderen:
Ingang, uitgang, ontluchtingsklep,
aansluiting van de behuizingsklok, behuizingsklok | bodemplaat
(onderste deel).
8.2.4Onderhoud bij gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
Het onderhoud aan de filterpatroonbehuizingen mag uitsluitend door
gekwalificeerd personeel uitgevoerd
worden. Bij elk onderhoud aan de
filters, minstens echter eenmaal per
jaar, moeten doorgangstests op
alle elektrisch kruislings verbonden
en geaarde componenten van het
filter uitgevoerd worden. Neem
daarbij de voorgeschreven onderhoudsintervallen van de exploitant
in acht.
Gebruik in Ex-zones geen vonkvormend gereedschap. Mechanische
vonken kunnen tot de ontsteking
van een explosieve atmosfeer leiden.
Er moeten maatregelen getroffen
worden om statische restanten
in de vloeistof aan de steriele zijde
van het filter te verwijderen,
bijvoorbeeld door het gebruik van
geleidende pijpleidingen met een
geleidende massaverbinding.
Om te garanderen dat tijdens het
vervangen van de filters geen
statische ontlading optreedt, moeten
22
Als met het filter ontvlambare vloeistoffen verwerkt worden, moet de
gebruiker garanderen dat het lekken
van vloeistof tijdens het vullen, het
ontluchten, het overschakelen op
normale druk, het ledigen en het
vervangen van de filterpatronen tot
een minimum gereduceerd en onder
controle gebracht wordt en dat
lekkende vloeistof naar een veilige
plaats wordt geleid. De gebruiker
moet er vooral op letten dat lekkende vloeistoffen niet in aanraking
komen met hete oppervlakken,
hetgeen tot een ontsteking van
deze vloeistof zou kunnen leiden.
Bij de verwerking van ontvlambare
vloeistoffen moet de gebruiker
ervoor zorgen dat de filterbehuizing
tijdens het vullen en het aansluitende gebruik volledig ontlucht wordt
om de vorming van een potentieel
ontvlambare of explosieve damp
of een potentieel ontvlambaar
of explosief luchtmengsel in de
filtereenheid te voorkomen. Dit
gebeurt door een grondige
ontluchting vóór de inbedrijfstelling.
Wanneer als gevolg van een
onjuiste installatie of door
schade aan de installatie (inclusief
de afsluitpakkingen) ontvlambare
vloeistoffen uit de behuizing lopen,
kan een ontstekingsbron ontstaan,
als deze vloeistoffen in aanraking
komen met een heet oppervlak.
De gebruiker moet ervoor zorgen
dat de filtereenheid regelmatig op
beschadigingen en lekkages wordt
gecontroleerd, dat deze eventueel
onmiddellijk wordt gerepareerd
en dat afsluitpakkingen na elke
filtervervanging vervangen worden.
Regelmatige reiniging met een
antistatisch materiaal is noodzakelijk
om de vorming van stof op de
filterbehuizing te voorkomen.
9
Storing, oorzaak, opheffen
De in deze handleiding beschreven
informatie en instructies m.b.t.
„Storing, oorzaak, opheffen” sijn
zodanig geformuleerd dat zij begrijpelijk zijn voor mensen met een
vaktechnische opleiding (zie voor
een definitie hoofdstuk 3.5 „Veiligheidsmaatregelen”) in werktuigkunde en onderhoud.
Dit personeel dienen geschikt
gereedschap en testmiddelen ter
beschikking te worden gesteld.
Voorafgaand aan alle onderhoudsen reparatiewerkzaamheden dienen de uitschakel­procedures (zie hoofdstuk 4.5) beslist te worden uitgevoerd.
Als de vermelde werkzaamheden
niet tot een goed resultaat leiden,
gelieve u contact op te nemen met
Sartorius Stedim Biotech GmbH.
Storing
Ontluchtingsklep gaat moeilijk.
Ontluchtingsklep kan niet worden geopend.
Ontluchtingsklep sluit niet goed.
Aftapklep gaat moeilijk. Ontluchtingsklep kan niet worden geopend.
Aftapklep sluit niet goed. Filterpatroonbehuizing staat wankel. Filtratievermogen neemt af.
Pakking tussen behuizingsklok en Bodenplatte (Unterteil) Afgebroken filterelement Klapperend geluid bij het filtreren van vloeistoffen. Oorzaak
Opheffen
Schoefdraad, naald of pakking vervuild Ontluchtingsklep eruit halen en reinigen. Nieuw ontluchtingsklep monteren,
zie hoofdstuk 9.1
Schoefdraad, naald of pakking vervuild Zet een steeksleutel op de zeskant of een tang op de karteling en open de ontluchtingsklep.
Ontluchtingsklep eruit halen en reinigen. Nieuw ontluchtingsklep monteren,
zie hoofdstuk 9.1
Pakking vervuild
Ontluchtingsklep kort openen en
weer sluiten.
Ontluchtingsklep eruit halen en reinigen.
Nieuw ontluchtingsklep monteren,
zie hoofdstuk 9.1
Aftapklep eruit halen en reinigen.
Schoefdraad of pakking vervuild Nieuw aftapklep plaatsen.
Zet een steeksleutel op de zeskant of een Schoefdraad of pakking vervuild tang op de karteling en open de aftapklep.
Aftapklep eruit halen en reinigen. Nieuwe aftapklep plaatsen.
Pakking vervuild. Aftapklep kort openen en weer sluiten.
Aftapklep eruit halen en reinigen.
Nieuwe aftapklep plaatsen.
Poten zijn niet genivelleerd Nivelleer de poten.
Poten zijn niet vastgezet Draai de poten stevig vast.
Lucht in de behuizingsklok Filter Behuizingsklok ontluchten.
verstopt.
Filterelement vervangen.
Aandraaikoppel van de zeskantmoer
Defect sluitelement, pakking, afdichtvlakken.
controleren.
Sluitelement te vast aangedraaid.
Controleer of de vleugelmoer goed
aangedraaid is.
Afdichtvlakken reinigen.
Pakking vervangen. Afdichtvlakken op beschadigingen controleren. Sluitelement controleren, zie hoofdstuk 8.4
Sluitelement vervangen.
Behuizingsklok bij het openen niet Verwijder het afgebroken filterelement uit verticaal omhoog bewogen.
de bodemplaat (onderste deel). Mogelijk is
het afgebroken deel van het filterelement
in de uitgangleiding gevallen. Demonteer de leiding en verwijder het afgebroken deel
van het filterelement.
Lucht in de behuizingsklok Behuizingsklok ontluchten.
23
9.1
Ontluchtingsklep verwijderen
• Maak de behuizingsklok leeg zoals
beschreven in hoofdstuk 7.2.3
Klep voor farmaceutisch gebruik,
met bevestigingsschroef
De ontluchtingsklep wordt door een bevestigingsschroef beschermd.
Pas wanneer deze verwijderd is, kan
de klep worden gedemonteerd.
• Kijk in het certificaat DIN EN 10204
(Metalen producten, keuringsbe­
wijzen) welke ontluchtingsklep in uw filterpatroonbehuizing is
gemonteerd.
1
2
3
4
Afb. 9-1 | Sluitelementen
24
1 Klep voor farmaceutisch gebruik G 3/8”
2 M8 x 0,5
3 Klep voor farmaceutisch gebruik
4 Borgschroef
(niet standaard, optioneel verkrijgbaar)
Klep voor farmaceutisch gebruik
G 3/8” en M8 x 0,5
• Draai de ontluchtingsklep eruit.
• Draai het filterelement tot de aanslag eruit.
• Verwijder de bevestigingsschroef [4]
met een binnenzeskantsleutel.
• Draai de ontluchtingsklep eruit.
10
Noodgeval
Sluit in geval van nood de mediumtoevoer af.
Let erop dat alle filterpatroon­
behuizingen drukloos zijn.
11
Demontage| Verwijdering
De filterpatroonbehuizing dient te
worden gesorteerd naar materialen,
die overenkomstig de ter plaatse
geldende milieuvoorschriften verwijderd dienen te worden.
Verontreinigde onderdelen dienen volgens de ter plaatse geldende milieuvoorschriften te
worden gereinigd en verwijderd.
Reinigingsmiddelen dienen conform
de ter plaatse geldende bepalingen
verwijderd te worden.
De mediumrestanten dienen opgevangen en conform de instructies van de fabrikant te worden verwijderd.
25
1
Sommaire et table des figures
1
1.1
1.2
Sommaire et table des figures
Sommaire
Table des figures
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
Vue d’ensemble et utilisation
conforme
Vue d’ensemble
Utilisation conforme
Caractéristiques techniques
Compatibilité chimique des matières des joints
Compatibilité chimique des
matériaux
Plaque signalétique
Carter de filtration Série 7
Carter de filtration avec jusqu’à 8 cartouches selon le logiciel Sartorius Stedim Biotech M.D.S.
(industries alimentaire et pharmaceutique)
2.3.3.3 Carter de filtration avec plus de 8 cartouches selon le logiciel Sartorius Stedim Biotech M.D.S.
(industrie alimentaire)
32
2.3.4 Caractéristiques générales
27
27
27
28
28
28
28
29
30
31
32
32
33
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Sécurité
34
Remarques|Explications
34
Identification du carter de filtration 34
34
Directives CE et normes
Systèmes de sécurité intégrés
34
Mesures de sécurité
(à effectuer par l’utilisateur)
35
Obligations de l’utilisateur
35
4
4.1
4.2
4.3
Indications générales de danger
Dangers
Installation de pièces de rechange et de pièces d’usure
Procédures d’arrêt
5
5.1
5.2
5.2.1
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
Installation
37
37
Contenu de la livraison
Transport et emballage
37
Livraison (également pour les pièces de rechange et de remplacement) 37
Entreposage
37
Stockage|Emballage pour un 37
transport ultérieur
Installation
38
Assemblage
38
Fixation
38
Montage
38
Connexion de l’entrée et de la sortie38
Raccordement d’un dispositif de chauffage (en option)
38
Montage en cas d’utilisation
dans les zones à risque d’explosion 38
6
Description du fonctionnement
36
36
36
36
39
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
Utilisation
Opérations préliminaires au fonctionnement
Contrôle des éléments
Installation d’une cartouche filtrante
Fermeture de la cloche du carter
Vérification et contrôle
Fonctionnement
Stérilisation
Filtration de liquides ou de gaz
Changement de la cartouche filtrante
Nettoyage des éléments
40
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
Maintenance et nettoyage
Durée de vie du carter de filtration
Limitation de la durée de vie en raison des cycles de charge
Limitation de la durée de vie en raison de l’usure de la cloche
Liste de maintenance et d’inspection
Contrôle visuel de la présence de rouille
Contrôle du collier de fermeture
Contrôle de l’étanchéité du carter de filtration
Maintenance en cas d’utilisation
dans les zones à risque d’explosion
45
45
9
9.1
Problèmes, causes, remèdes
Démontage de la vanne d’évent
48
49
10
Cas d’urgence
50
11
Démontage et recyclage
50
1.2
Table des figures
40
40
40
41
42
42
43
44
44
44
45
45
46
47
47
47
47
FIG. 2-1Vue d’ensemble (exemple de carter de filtration)
FIG. 2-2Plaque signalétique
28
31
FIG. 3-1Plaque signalétique
34
FIG. 5-1Hauteur du carter de filtration
FIG. 5-2Pieds sans et avec mise à niveau
38
38
FIG. 6-1Vue d’ensemble (exemple de carter de filtration)
39
FIG. 7-1Colliers de fermeture
FIG. 7-2Colliers de fermeture
FIG. 7-3Schéma de stérilisation
41
41
43
FIG. 8-1Bride des colliers de fermeture
47
FIG. 9-1Vannes d’évent
49
27
2
Vue d’ensemble et utilisation conforme
2.1
Vue d’ensemble
d’une mauvaise utilisation. L’utilisateur en assume seul les risques.
du fluide traité. L‘utilisateur doit
s‘assurer que cette température
dans les zones à risque d’explosion,
où le carter de filtration doit être
utilisé, est acceptable ou il doit
prendre les mesures de sécurité
adaptées.
5
6
1
7
8
2
3
4
9
10
11
FIG. 2-1 : Vue d’ensemble (exemple de
carter de filtration)
En fonction de l’équipement, certains des éléments ne sont pas disponibles sur tous les carters
de filtration. Les informations que contient la feuille technique ci-jointe font autorité. La référence
du modèle inscrite sur la feuille
technique est identique à celle figurant sur la plaque signalétique.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.2
Le carter se compose des éléments
suivants :
Cloche du carter
Collier de fermeture
Entrée
Vanne de purge
Adaptateur supérieur
Vanne d’évent
Cartouche filtrante (non comprise dans la livraison)
Joint
Embase (partie inférieure)
Sortie
Pieds
Utilisation conforme
Le carter de filtration a été conçu et
construit afin d’être installé exclusivement dans un dispositif utilisé
pour des activités industrielles. Il sert
à recevoir des cartouches filtrantes
fabriquées par la société Sartorius
Stedim Biotech. Le carter permet de filtrer différents produits (gaz et liquides). Le produit à filtrer est
poussé à travers la cartouche grâce à une différence de pression entre
l’entrée et la sortie. La pression à
l’entrée doit toujours être supérieure
à la pression à la sortie.
Le carter est exclusivement destiné
à être installé dans un dispositif utilisé pour des activités industrielles. Toute autre utilisation ou
toute modification effectuée sans l’autorisation écrite du fabricant est
considérée comme non conforme.
Le fabricant n’est en aucun cas responsable de dommages résultant
28
La mise en service du carter est
interdite tant qu’il n’a pas été constaté que le dispositif complet
dont il fait partie répond aux exigences des Directives CE. La cartouche filtrante, les joints et les colliers de fermeture ne font pas partie du carter de filtration.
Utilisez toujours des éléments
adaptés à votre application. Respectez obligatoirement les prescriptions légales s’appliquant au
lieu d’installation du carter.
L‘utilisateur doit s‘assurer que ces
produits sont bien protégés contre
les dégradations mécaniques prévisibles comme, entre autres, I‘effet
des collisions et du frottement, qui
risquent d‘entraîner des fuites. Pour
toute question supplémentaire au
sujet de la conformité aux normes
de protection antidéflagrante,
contactez votre représentant Sartorius Stedim Biotech local ou votre revendeur spécialisé. Les
carters de filtration appartiennent à
la catégorie 2 de protection antidéflagrante et peuvent donc être utilisés dans les zones à risque 1 ou 21.
Ils portent la marque de protection
antidéflagrante suivante :
Le matériau du carter et la matière
du joint sont indiqués sur la feuille
technique.
Au chapitre 2.3, vous trouverez des
tableaux de compatibilité chimique
regroupant les agents chimiques
typiques susceptibles d’attaquer les
matières ou matériaux standard.
En cas d’applications spéciales ou
d’incertitudes concernant votre
application, veuillez demander une
autorisation écrite de la part de la
société Sartorius Stedim Biotech.
L’utilisateur se charge de se procurer et d’utiliser les produits à filtrer nécessaires au fonctionnement conforme du carter. L’utilisateur assume seul l’entière
responsabilité de la manipulation
appropriée de ces produits ainsi que des dangers qui en découlent.
Les carters de filtration sont
conçus pour la filtration de produits inflammables ou explosifs et
pour une utilisation dans les zones
à risque d’explosion, lorsque les
conditions particulières de montage
et de maintenance mentionnées aux
chapitres 5.6.3 « Montage en cas
d‘utilisation dans les zones à risque
d’explosion » ou 8.2.4 « Maintenance en cas d‘utilisation
dans les zones à risque d’explosion »
sont strictement respectées.
Toutes les unités de filtration transportables sont équipées en série de
roues ou roulettes antistatiques et
réglables. L‘utilisateur doit veiller à
ce que l‘ensemble ne soit pas déplacé pendant son utilisation et|ou ne
rentre pas en collision avec d‘autres
objets, afin d‘éviter la formation
d‘étincelles. Ce carter de filtration
Sartorius Stedim Biotech ne crée
certes pas de chaleur par lui-même
mais lors du traitement de fluides
chauds, notamment lors des processus de stérilisation à la vapeur et
dans des conditions de traitement
anormales, il prend la température
II 2 G D c
Remarque : L‘utilisation de cartouches filtrantes et de joints Sartorius Stedim Biotech d‘origine
est conseillée. En cas d‘utilisation
de cartouches filtrantes et de joints
d‘autres fabricants, la conformité
aux normes de protection antidéflagrante reste inchangée si les
mesures du chapitre 5.6.3 sont également strictement respectées.
Avant d’utiliser un dispositif de
chauffage pour cartouche filtrante,
vous devez vérifier qu’il est compatible avec le produit à filtrer.
2.3
Caractéristiques techniques
Vous trouverez les matières et
matériaux utilisés pour le carter
sur la feuille technique. Veuillez les
comparer avec les produits à filtrer
énumérés dans les tableaux de compatibilité. Vous pourrez ainsi
déterminer :
• l’aptitude d’utilisation,
• la durée de vie,
• et éventuellement les risques en résultant.
Les risques potentiels doivent être
communiqués au personnel utilisateur et chargé de la maintenance
sous la forme d’une évaluation des
risques|d’un mode d’utilisation.
En cas d’applications spéciales ou
d’incertitudes concernant votre
application, veuillez demander une
autorisation écrite de la part de la
société Sartorius Stedim Biotech.
2.3.1
Compatibilité chimique des matières des joints
Pos. Agent chimique
Concentration
Température 1
96%
20°C
Acide acétique
25%
20°C 2
Acide flurohydrique
3
Acide flurohydrique
50%
20°C 50%
20°C 4
Acide fluosilicique
5
Acide perchlorique
25%
20°C 6
Acide phosphorique
25%
20°C 25%
20°C
7
Acide nitrique
65%
20°C
8
Acide nitrique
25%
20°C 9
Acide chlorhydrique
25%
20°C
10 Acide sulfurique
25%
20°C
11 Acide trichloracétique
12 Ammoniaque
25%
20°C
20°C
13 Hydroxyde de potassium
32% 32%
20°C
14 Hydroxyde de sodium 15 Formaline
30%
20°C
5%
20°C
16 Peroxyde d’hydrogène
17 Acétone
20°C
20°C
18 Essence 20°C 19 Benzène 20°C 20 I-Butanol 21 Ethylglycol
20°C
98%
20°C 22 Méthanol 20°C 23 Toluène 24 Xylène
20°C 25 Trichloréthane
20°C 26 Trichloréthylène
20°C 20°C 27 Isopropanol 28 Formamide
20°C 29 n-Hexane 20°C 20°C 30 Chlorure ferrique
Matière des joints
Silicone
EPDM

$
§

§

§


$
$
$
§

§
§
§


$
§
$
$
$

$

$

$
$
$
§
$
§
§
§
§
$
$
§

$
$
§
§
§
§
§
§
§

$
$
§
$
§
§
§
$
Fluoroélastomère
§


$
$
$
$

$
$
§

$
$
$
$
§
§
§
$
§
$




$
§
$
$
Légende : $ compatible,  compatible sous certaines réserves, § incompatible, - pas de données
Conditions d’essai : 7 jours à 20° Celsius
29
2.3.2
Compatibilité chimique des matériaux
Pos. Agent chimique
Concentration
Température 1
Acide acétique
50%
20°C
2
Acide flurohydrique
40%
20°C
3
Acide flurohydrique
50%
20°C
4
Acide salicylique
10%
20°C
5
Acide perchlorique
25%
20°C
6
Acide phosphorique
25%
20°C
7
Acide nitrique
25%
20°C
8
Acide nitrique
65%
20°C
9
Acide chlorhydrique
25%
20°C
25%
20°C
10 Acide sulfurique
11 Acide trichloracétique
25%
20°C
25%
20°C
12 Ammoniaque
13 Hydroxyde de potassium
32%
20°C
14 Hydroxyde de sodium
32%
20°C
15 Formaline
30%
20°C
16 Peroxyde d’hydrogène
5%
20°C
17 Acétone
20°C
18 Essence
20°C
19 Benzène
20°C
20 I-Butanol
20°C
21 Ethylglycol
20°C
22 Méthanol
98%
20°C
23 Toluène
20°C
24 Xylène
20°C
25 Trichloréthane
20°C
26 Trichloréthylène
20°C
27 Isopropanol
20°C
28 Acide tartrique
10%
20°C
20°C
29 Acides des fruits
20°C
30 Chlorure ferrique
Acier inoxydable
1.4301
1.4541
$
§
§
$
$
$
$
$



$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
-
$
$
$
$
§
Légende : $ compatible,  compatible sous certaines réserves, § incompatible, - pas de données
Conditions d’essai : 7 jours à 20° Celsius
30
1.4404
1.4435
1.4571
316L
$
§
§
$
$
$
$
$



$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

1.4539
$
$
$
$
-
2.3.3
Plaque signalétique
FIG. 2-2 : Plaque signalétique
Model|Modèle : XXXXX = Numéro de vente
voir paragraphes 2.331 et 2.332
Ser.-Nr.|N° de série : AAAA|BB CCCC DD
A = Année de fabrication, par ex. 2001 B = Mois de fabrication, par ex. Août = 08
C = Numéro de fabrication D = Identification du fabricant
Marque CE avec numéro
d’identification de l’organisme enregistré en relation avec la Directive 97/23/CEE
Les réservoirs de compression qui
ne relèvent pas de la Directive
97/23/CEE (article 3/paragraphe 3)
ne reçoivent pas de marque CE. Chamber|Chambre I, II
Indique s’il y a 1 ou 2 chambres de pression
Volume = Volume des réservoirs de compression
Test Pressure|Pression de test|
Date PT Pression de test en bars et date du
test min.|max. Pressure PS|
Pression min.|max. PS Pression min.|max. (PS) en bars
min.|max. Temperature TS|
Température min.|max. TS
Température min.|max. (TS) en °C
31
2.3.3.1 Carters de filtration Série 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x x x x x x x x x x x
13 14
x x
15 16
x x
Famille de produits
Surface du carter
Nombre de cartouches filtrantes
Encombrement en hauteur
Forme du carter
Colliers de fermeture|Version du carter
Forme de construction|Adaptateur
Type de connexion (entrée|sortie)
Dimensions des connexions
Connexion partie supérieure|partie inférieure
Matériau
Certification
2.3.3.2 Carters de filtration avec jusqu’à 8 cartouches selon le logiciel Sartorius Stedim Biotech M.D.S.
(industries alimentaire et pharmaceutique)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x x x x x x x x x x x Famille de produits
Type de cartouche|Nombre de cartouches
«x» = Nombre de cartouches
Encombrement en hauteur
Matériau
Matière des joints
Certification
Numéro de fabrication courant
(dépend des trois premiers chiffres)
«7»
«Mx»= Mini-cartouche
«Sx» = Cartouche standard
«Jx» = Cartouche Jumbo
2.3.3.3 Carters de filtration avec plus de 8 cartouches selon le logiciel Sartorius Stedim Biotech M.D.S. (industrie alimentaire) 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x x x x x x x x x x x x x
Famille de produits
Type de cartouche|Nombre de cartouches
«xx» = Nombre de cartouches
Encombrement en hauteur
Matériau
Matière des joints
Certification
Numéro de fabrication courant
(dépend des quatre premiers chiffres)
«7»
«Mxx»= Mini-cartouche
«Sxx» = Cartouche standard
«Jxx» = Cartouche Jumbo
2.3.4
Caractéristiques générales
Gamme de température ambiante : Température minimum
Température maximum
- 10 °C
+ 80 °C
Humidité de l’air :
10 – 80 %
Air :
L’air ambiant ne doit pas être salin et ne contenir ni poussière ni substances oxydantes (mince couche de rouille)
Niveau de bruits :
< 70 dB (A)
Le poids sans appareils supplémentaires (par ex. dispositif de
chauffage) est indiqué en kg sur les
cloches pesant plus de 10 kg.
Après avoir effectué l’installation,
l’utilisateur doit vérifier le niveau de
bruit étant donné qu’il faut prendre
en compte d’éventuels bruits de
transport causés par le produit à filtrer. 33
3
Sécurité
3.1
Remarques|Explications
3.1.1
Identification du carter de filtration
Avertissements
sont encadrés et représentés par un
panneau «STOP».
!
Indications de danger
sont encadrées et représentées par un triangle d’avertissement.
1
3
Remarques
sont encadrées et représentées par une main.
2
Risques de brûlures
sont encadrés et représentés par le
symbole ci-contre.
FIG. 3-1 : Plaque signalétique
Les indications contenues dans ce mode d’emploi ne sont valables que
pour les carters de filtration dont la désignation de modèle indiquée
sur la feuille technique correspond
à celle inscrite sur la plaque signalétique.
La plaque signalétique [1] sur
laquelle est apposée la marque CE
se trouve sur le carter (voir fig. 3-1).
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique.
Veillez à ce que la cloche du carter
[2] et l’embase (partie inférieure)
[3] que vous assemblez l’une avec
l’autre portent la même désignation
de modèle.
Si vous nous contactez pour obtenir de plus amples informations,
veuillez toujours préciser :
– la désignation du modèle et
– le numéro de série.
Nous pouvons ainsi répondre rapidement et correctement à vos questions.
34
3.2
Directives CE et normes
Le carter de filtration a été
construit conformément à la
version allemande de la Directive
du Conseil suivante :
3.3
1.Directive relative aux équipements
sous pression (97/23/CEE)
1.1 Fiches techniques AD 2000
Systèmes de sécurité intégrés
Les dispositifs de sécurité intégrés
doivent être contrôlés à intervalles
de temps réguliers et en cas de
changement de produit (j = tous les jours, s = toutes les semaines, m = tous les mois, a = tous les ans).
Les méthodes de contrôle à utiliser
sont les suivantes : V = contrôle
visuel, F = contrôle de fonctionnement, M = mesure.
– Manomètre (en option)
Le carter est équipé d’un manomètre
permettant de contrôler la pression
pendant le fonctionnement et avant le démontage d’éléments
pressurisés.
Contrôle
Intervalle
S
Méthode
F
– Vanne d’évent (en option)
Avec des produits à filtrer liquides,
la vanne d’évent permet d’évacuer
l’air enfermé. La vanne d’évent ne
doit être ouverte que d’environ
deux tours sinon du liquide peut
s’écouler de manière incontrôlée.
3.4Mesures de sécurité
(à effectuer par l’utilisateur)
Nous attirons l’attention de l’exploitant du carter de filtration
sur les points suivants :
– il doit montrer au personnel opérateur et de maintenance comment se
servir des dispositifs de protection ;
– il doit surveiller que le personnel
respecte les mesures de sécurité ;
– il doit s’assurer que l’accès à la zone dangereuse est interdit à toute
personne non autorisée (personnes
ne faisant pas partie du personnel
opérateur ou de maintenance).
Contrôle
Intervalle
S
Méthode
F
– La vanne de purge (en option)
La vanne de purge permet d’évacuer les produits à filtrer liquides. La vanne de purge ne doit être ouverte que d’environ
deux tours sinon du liquide peut
s’écouler de manière incontrôlée.
Contrôle
Intervalle
S
Méthode
F
Ce mode d’emploi fait partie intégrante du carter de filtration et
le personnel opérateur doit pouvoir
le consulter à tout moment.
Il faut respecter les conseils de
sécurité contenus dans ce manuel.
L’utilisateur doit s’assurer que le carter est équipé d’une vanne de sécurité afin d’éviter toute surpression inadmissible.
Il est rigoureusement interdit de désactiver les dispositifs de sécurité ou d’en modifier le fonctionnement.
Vous devez conserver ce mode
d’emploi pour le cas où vous en
auriez besoin ultérieurement et respecter la fréquence des inspections et des mesures de contrôle.
Les opérations décrites dans ce
mode d’emploi sont rédigées de
manière à ce que
– les chapitres «Utilisation» et «Fonctionnement» puissent être
compris par des membres du personnel formés,
– les chapitres «Transport», «Installation», «Montage», «Main­
tenance» et «Problèmes, causes,
remèdes» puissent être compris par des techniciens spécialisés.
Les chapitres «Transport», «Installation», «Montage», «Maintenance» et «Problèmes, causes, remèdes»
sont réservés à des membres du
personnel spécialisés. Les opérations
décrites dans ces chapitres doivent
être effectuées uniquement par ces
techniciens spécialisés.
Personnel formé
Toute personne instruite (et au
besoin formée) par un membre du
personnel spécialisé des tâches qui
lui sont confiées et des dangers
possibles en cas de comportement
non conforme et connaissant les dispositifs et les mesures de protection nécessaires.
Personnel spécialisé
Toute personne qui, en raison de sa formation, de ses connaissances
et de son expérience dans le domaine technique ainsi que de ses connaissances des normes
correspondantes, peut juger les
tâches qui lui sont confiées et
reconnaître les dangers possibles.
Définitions se conformant à la
norme EN 60204-1.
Obligations de l’utilisateur
Dans l’Espace Economique Européen, il faut observer et respecter les versions en vigueur de l’adoption au niveau national de la Directive-cadre (89/391/CEE)
ainsi que des Directives individuelles
correspondantes et en particulier de
la Directive (89/655/CEE) relatives
aux prescriptions minimales en vue
de la sécurité et de la protection
sanitaire des employés lors de l’utilisation d’équipements au cours
de leur travail.
L’exploitant du carter de filtration
doit obtenir l’autorisation d’exploitation locale et respecter les instructions qui s’y rapportent.
3.5
–
–
–
–
–
–
De plus, il doit respecter les lois et règlements locaux relatifs
à la sécurité du personnel (règlement de prévention des accidents),
à la sécurité des équipements de
travail (équipement de protection et maintenance),
à l’élimination des produits (réglementation concernant les déchets),
à l’élimination des matières et matériaux (réglementation
concernant les déchets),
au nettoyage (produits de nettoyage et élimination des
déchets) et
à la protection de l’environnement.
Cela concerne essentiellement les
zones à risque d‘explosion. Ce type
de formation de sécurité doit être
donné au moins une fois par an et
accompagné d‘une documentation.
35
4
Indications générales de dangers
4.1
Dangers
Vous devez respecter les systèmes de sécurité et les conseils
de sécurité décrits dans ce mode d’emploi.
Pendant le fonctionnement, ne laissez aucun objet dans la zone se trouvant autour du carter de filtration afin qu’il soit à tout
moment possible d’y accéder librement.
!
Faites attention aux fuites ou aux
giclements de liquide ou de gaz. Ils peuvent entraîner la mort.
Veillez à ce que la vanne d’évent
ne soit ouverte que de deux tours. Si la vanne d’évent est entièrement
ouverte, le liquide s’en écoule de
manière incontrôlée. Avant d’ouvrir
le collier de fermeture, veillez à ce
qu’il n’y ait pas de pression dans le carter et à ce qu’aucun produit à filtrer ne puisse s’en écouler.
Assurez-vous que les matières et
matériaux sont compatibles. La
matière du joint et|ou le matériau
du carter ne doivent pas être attaqués ou détruits. Le produit à
filtrer peut contenir des particules
provenant des matières corrodées. Cela peut endommager ou détruire
la cartouche filtrante. Vérifiez la température du produit à filtrer. En effet, la température est
transmise aux éléments du carter.
Un contact avec les éléments du
carter ou avec le produit à filtrer peut provoquer des brûlures. Si nécessaire, portez des vêtements
de protection adaptés. N’oubliez
pas que les éléments du carter
emmagasinent la chaleur et ne
refroidissent que lentement.
36
4.2Installation de pièces de rechange
et de pièces d’usure
Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires
livrés, contrôlés et approuvés par la société Sartorius Stedim Biotech. En effet, l’installation et|ou l’utilisation de tels produits peut, le cas échéant, modifier de manière
négative les propriétés du carter.
La société Sartorius Stedim Biotech
GmbH n’assume pas la responsa­
bilité en cas de dommages causés
par l’utilisation de pièces et d’accessoires qui ne sont pas d’origine
Sartorius Stedim Biotech.
4.3
Procédures d’arrêt
Avant toute opération de nettoyage, de maintenance ou de
réparation (effectuée uniquement
par des techniciens spécialisés), il faut obligatoirement respecter la procédure d’arrêt suivante :
1. A
rrêter la circulation dans la cartouche.
2. A
rrêter l’arrivée et la sortie de produit à filtrer.
– Fermer les robinets|vannes d’arrêt.
3. Vider le carter.
– Contrôler si le carter n’est pas sous pression.
– Ouvrir la vanne d’évent de deux tours.
– Ouvrir la vanne de purge de deux tours.
– Vider le produit à filtrer.
En cas de non-respect de cette procédure, le personnel s’expose à des risques de blessures voire à un danger de mort !
5
Installation
5.1
Contenu de la livraison
5.3
La livraison comprend :
1. C
arter de filtration correspondant à la commande (confirmation de
commande)
2. Mode d’emploi
3. La feuille technique du carter peut
être envoyée séparément par la
poste. La feuille technique contient
les caractéristiques spécifiques à la
commande.
Conditions de stockage
Dans une pièce sèche et fermée à une température ambiante de – 10 °C à + 25 °C
Si vous avez déjà enlevé
l’emballage, reportez-vous au chapitre 5.4 «Stockage|Emballage pour
un transport ultérieur».
La liste détaillée de l’équipement
livré est inscrite sur la feuille technique.
5.2
Transport et emballage
Les carters de filtration de la société
Sartorius Stedim Biotech GmbH
sont soigneusement contrôlés et
emballés avant d’être expédiés.
Toutefois, il peut quand même
arriver que des dommages surviennent pendant le transport.
5.2.1Livraison (également pour
les pièces de rechange et de
remplacement)
Contrôle à la réception :
– A
l’aide du bon de livraison, contrôlez le dispositif reçu afin de
vous assurer qu’il est complet !
5.4Stockage|Emballage pour un
transport ultérieur
Si nécessaire, vous devez décontaminer les éléments du carter
avant de les emballer. Reportezvous à cet effet aux feuilles de données des produits à filtrer entrant
en contact avec les éléments.
En cas de réclamations
Si la livraison a été endommagée au cours du transport :
– Contactez immédiatement le dernier transporteur !
– Conservez l’emballage (au cas où le transporteur voudrait le vérifier
ou pour une réexpédition).
Emballage pour la réexpédition
Dans la mesure du possible, utilisez
l’emballage d’origine. Emballez le carter de manière à éviter tout
dommage mécanique.
• Nettoyez les éléments avec un liquide adapté, par ex. de l’eau
savonneuse.
• Enlevez les restes de liquide avec de l’eau chaude.
• Rincez les éléments avec de l’eau
distillée.
N’utilisez pas de chiffons pour
essuyer les éléments. Ils pourraient
pelucher. Pour sécher les éléments,
utilisez de l’air comprimé sec et
sans huile.
En cas de dommages
–Vérifiez que votre livraison ne
présente aucune détérioration
externe (contrôle visuel) !
Pour un transport ultérieur
Emballez le carter de manière à
éviter tout dommage mécanique.
Entreposage
Le carter et les pièces de rechange
et de remplacement peuvent être
stockés pendant 3 mois à partir du
moment de la livraison.
Lors du stockage du carter
Mettez la cloche à la terre afin d’éviter toute charge électrostatique.
5.5
Installation
Conditions préalables
• Veillez à ce que la surface où vous
installez le carter soit suffisamment
résistante pour supporter la charge.
N’oubliez pas que le produit à filtrer
augmente encore le poids du carter.
Les indications de poids sont indiquées sur la feuille technique.
• Il doit y avoir suffisamment de
place autour de la cloche afin de
pouvoir effectuer sans problème
toutes les opérations de fonctionnement et de maintenance.
• Une personne doit pouvoir accéder
librement au carter de tous les
côtés.
• Assurez-vous que le plafond est suffisamment haut. La distance
entre le bord supérieur de l’embase
(partie inférieure) et le plafond doit
représenter au moins 2,3 fois la
hauteur de la cloche.
• Séchez les éléments avec de l’air
comprimé sec et sans huile.
• Ne fermez pas l’entrée, la sortie et l’adaptateur supérieur avec un
bouchon d’obturation.
• Enlevez les pieds de la cloche.
Emballez les pieds de manière à
ce qu’ils ne puissent pas se cogner
contre la cloche. Conservez les pieds
directement à côté de la cloche.
• Veillez à ce que la vanne d’évent et la vanne de purge ne soient pas exposées à des chocs pendant le transport et le stockage.
• Il ne faut placer aucune charge sur
la cloche. Il est interdit d’empiler les cloches.
2,3 x L
L
FIG 5-1 : Hauteur du carter de filtration
37
5.5.1
Assemblage
Il existe trois différentes versions de carters de filtration : des carters
sans pieds, avec pieds sans mise à niveau et avec pieds avec mise à niveau.
5.5.2
Le carter sans pieds doit être fixé au-dessus des tuyauteries d’entrée et de sortie et déchargé à l’aide
d’une fixation supplémentaire.
5.6
FIG. 5-2 : Pieds sans et avec mise à niveau
Mise à niveau
• Placez le carter de manière à ce que la vanne d’évent se trouve au-dessus de la cartouche filtrante.
En même temps, la vanne de purge
doit se trouver à l’endroit le plus
bas. La cloche est verticale.
• A l’aide de deux clés à fourche,
dévissez les écrous du pied réglable
(en bas).
• Modifiez la longueur du pied de
manière à ce que le carter soit stable et revissez les écrous avec les deux clés à fourche.
Montage
5.6.1Connexion de l’entrée et
de la sortie
Connectez l’entrée et la sortie du
carter avec le système. Selon le type de carter, il existe différentes
possibilités de connexion.
Vous trouverez une description des différentes connexions en annexe.
Effectuez le montage hors tension.
Assemblage des éléments
(sans mise à niveau)
• Vissez à fond les pieds dans l’embase (partie inférieure).
Assemblage des éléments
(avec mise à niveau)
• Vissez à fond les pieds dans l’embase (partie inférieure).
Fixation
Le carter avec pieds peut être installé sans ancrage supplémentaire.
Les conduites, vannes, etc.
doivent être fixées séparément.
Veillez à ce qu’aucune force, ni
aucun poids ne soit exercé sur
les raccords du carter.
5.6.2
!
5.6.3
accordement d’un dispositif
R
de chauffage (en option)
Si vous utilisez un dispositif de
chauffage pour carter, respectez les instructions contenues dans le mode d’emploi livré avec le dispositif de chauffage.
Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer le raccordement à
une alimentation en courant.
Montage en cas d’utilisation dans
les zones à risque d’explosion
L‘installation du carter de filtration
ne doit être effectuée que par un
technicien qualifié. Outre les instructions de montage des chapitres
précédents, veuillez respecter les
consignes supplémentaires et précautions de montage suivantes lors
du montage des cartouches dans
des zones à risque d’explosion :
En particulier pour les fluides de
faible conductivité associés à des
enveloppes métalliques, il peut y
avoir apparition d‘électricité statique. Ceci peut entraîner des
processus de décharge avec des
amorçages d’arc et l’inflammation
d‘une atmosphère explosive.
38
Pour résoudre ce problème, les carters de filtration et les conduites
qui y sont raccordées, les vannes
et les dispositifs de support doivent
être interconnectés électriquement
à l‘aide d‘une tresse de mise à la
masse et reliés à un point de terre.
Tous les composants du carter de
filtration, isolés par des joints
non conducteurs, etc. doivent être
interconnectés électriquement lors
du montage et reliés à la masse.
Leur conductivité doit également
être testée.
Des accessoires en option sont
proposés par la société Sartorius
Stedim Biotech à cet effet.
Dans les zones à risque d’explosion,
le montage d‘un chauffage pour le filtre est interdit, à moins que
l‘unité chauffante soit expressément prévue pour cela et porte la marque CE et de protection antidéflagrante correspondante.
N‘utilisez pas d‘outil causant des
étincelles dans les zones à risque
d’explosion. Les étincelles mécaniques peuvent causer l‘inflammation d‘une atmosphère explosive.
En raison des exigences d‘étanchéité particulières dans les zones à
risque d’explosion, I‘utilisateur doit
vérifier avec soin la compatibilité
de tous les matériaux de construction (y compris les joints) avec le
fluide de traitement en fonction des
conditions de traitement, pour éviter tout endommagement ou
toute perte de qualité du carter de filtration.
6
Description du fonctionnement
5
6
1
7
8
2
3
4
FIG. 6-1 : Vue d’ensemble (exemple de carter de filtration)
En fonction de l’équipement,
quelques éléments ne sont pas disponibles sur chaque carter.
Le carter se compose des éléments suivants :
1. Cloche du carter
2. Collier de fermeture
3. Entrée
4. Vanne de purge
5. Adaptateur supérieur
6. Vanne d’évent
7. Cartouche filtrante (non comprise
dans la livraison)
8. Joint
9. Embase (partie inférieure)
10. Sortie
11. Pieds
9
10
11
Description du fonctionnement
Le produit à filtrer arrive dans le
carter par l’entrée. Il monte dans la cloche et entoure la cartouche
filtrante de tous les côtés. Etant
donné qu’il y a une surpression à l’entrée et une pression négative à la sortie, le produit à filtrer est
pressé à travers la cartouche. Le produit à filtrer est évacué par la sortie.
L’adaptateur supérieur se trouve sur la partie supérieure de la cloche.
Il peut être utilisé pour différentes
applications, par exemple pour raccorder un mano­mètre. Lorsque
l’on filtre des produits liquides, il est possible d’évacuer l’air emprisonné par la vanne d’évent.
La cloche est reliée à l’embase (partie inférieure) par un collier de
fermeture. Un joint entre la cloche
et l’embase empêche que le produit
à filtrer ne s’échappe. Lorsque l’on
filtre des produits liquides, on peut
vider le produit à filtrer par la vanne
de purge. La quantité de produit à filtrer restant dans le carter est
réduite à un minimum.
Trois pieds permettent au carter
d’être parfaitement stable.
39
7
Utilisation
!
Choix du joint et de la
cartouche filtrante
Assurez-vous que les matières et
matériaux sont compatibles. La
matière du joint et la cartouche ne doivent pas être attaquées ni
abîmées par les produits à filtrer.
Choisissez une matière de joint et une cartouche adaptées à votre application. Respectez les
conditions de fonctionnement, en particulier le produit à filtrer, la pression et la température.
Observez également les conditions
de fonctionnement pendant la stérilisation.
7.1
pérations préliminaires
O
au fonctionnement
7.1.1
Contrôle des éléments
Tous les éléments d’un carter ont
un numéro de fabrication.
• Avant d’assembler le carter, contrôlez si la cloche et l’embase
(partie inférieure) ont le même
numéro de fabrication.
• Vérifiez si le carter est propre.
7.1.2Installation d’une cartouche
filtrante
N’oubliez pas que la cloche est
lourde ; si nécessaire, utilisez un
appareil de levage (le poids est indiqué sur la cloche ou sur la feuille
technique).
Lisez le mode d’emploi de la cartouche.
Lorsque vous installez une cartouche, laissez le sachet en plastique sur la cartouche afin de la protéger. Vous pourrez l’enlever après le montage.
• Coupez le sachet en plastique du côté du joint torique de la cartouche.
• Repoussez le sachet en plastique
jusqu’à ce que le joint torique soit
découvert.
• Humidifiez le joint torique avec de
l’eau distillée sans pyrogènes.
• Tenez la cartouche par les extrémités supérieure et inférieure.
• Installez la cartouche sur|dans
l’embase en la tournant légèrement.
• Tournez la cartouche jusqu’à l’arrêt.
• Contrôlez que la cartouche est bien fixée.
• Enlevez le sachet en plastique de la cartouche.
!
Une pressurisation de la cartouche
du côté de la sortie peut détruire la cartouche. N’utilisez pas de cartouche endommagée pour effectuer une
filtration.
Assurez-vous que la pression à la
sortie ne dépasse pas la pression
maximale autorisée.
40
7.1.3
Fermeture de la cloche du carter
Il existe différents types de colliers
de fermeture :
• Collier de fermeture avec écrou à
oreilles [1 + 2]
• Collier de fermeture avec écrou
hexagonal [3]
1
2
3
5
6
FIG. 7-1 : Colliers de fermeture
• Collier de fermeture à segment [4]
• Collier de fermeture excentrique
[5+6]
• Il est possible de voir la pointe de
centrage sur la figure 6.
4
FIG. 7-2 : Colliers de fermeture
• Vérifiez que le joint est correctement placé sur l’embase
(partie inférieure).
• Vérifiez que le joint n’est pas
endommagé ni déformé.
• Posez le joint sur l’embase.
• Placez la cloche verticalement sur le joint. Evitez que la cloche ne touche la cartouche.
• Placez le collier de fermeture de
manière à ce qu’il relie la cloche et l’embase.
• Fermez le collier de fermeture.
Collier de fermeture avec écrou
à oreilles :
• Vissez l’écrou à oreilles à la main.
Collier de fermeture avec écrou
hexagonal :
• Vissez l’écrou hexagonal avec une
clé dynamométrique.
41
Filetage
Matière du joint
Fluoroélastomère
Toutes les tailles de filetage
Silicone
EPDM
PTFE
• Fermez la vanne d’évent en vissant légèrement l’écrou moleté à la main.
• N’utilisez pas d’outils (par ex. pince)
pour visser l’écrou moleté.
• Fermez la vanne de purge en vissant légèrement l’écrou moleté à la main.
• N’utilisez pas d’outils (par ex. pince)
pour visser l’écrou moleté.
7.1.4
•
•
•
•
•
•
•
Moment de rotation
appliqué à l’écrou en Nm
5 à 6 Nm
5 à 6 Nm
5 à 6 Nm
8 Nm
7.2
!
L’utilisateur doit respecter les caractéristiques techniques et les conditions ambiantes recommandées pour tous les éléments.
!
Vérification et contrôle
Après la dépressurisation du carter,
contrôlez toutes les connexions.
Pendant le fonctionnement, contrôlez toutes les connexions à intervalles réguliers afin de vous
assurer qu’il n’y a pas de fuites.
Entrée
Sortie
Vanne de purge
Vanne d’évent
Adaptateur supérieur
Cloche|embase (partie inférieure)
Après une charge et une décharge,
il faut contrôler les moments de rotation appliqués à l’écrou.
Fonctionnement
Danger en cas de non-respect des
caractéristiques techniques et des
conditions ambiantes recommandées
(par ex. pression, température, produit à filtrer) pour le carter, le joint et la cartouche.
Les caractéristiques techniques du carter se trouvent dans le certificat DIN EN 10204, sur la
feuille technique du carter (pièces
de rechange) et dans l’attestation de fabrication et de contrôle de
pression.
Danger de blessures causées par des
éclaboussures de liquide et par des
fuites de gaz. Brûlures par acide de
la peau et des yeux.
Lorsque vous travaillez avec le
carter, portez les équipements de protection prescrit, par ex. :
• des lunettes de protection à
l’épreuve des acides,
• des gants à l’épreuve des acides et de la température.
!
Attention : les produits à filtrer sont très chauds. La chaleur se
communique également aux éléments du carter. Un contact avec les éléments du carter ou avec le produit à filtrer peut provoquer des brûlures.
Toutes les surfaces atteignent la
même température que le produit à filtrer. Portez les vêtements de
protection nécessaires. Prenez garde également au fait que les éléments du carter emmagasinent la chaleur et ne la dégagent que
très lentement.
42
Afin de contrôler et de respecter les caractéristiques techniques, il est nécessaire que l’utilisateur
installe les éléments suivants dans
le système :
• un manomètre,
• un indicateur de température dans la conduite d’alimentation du produit à filtrer,
• une vanne de sécurité.
7.2.1
•
•
•
•
Stérilisation
Le carter équipé de cartouches
peut être autoclavé sur le lieu
d’installation ou stérilisé à la vapeur
lorsqu’il est installé dans le système.
Reportez-vous au mode d’emploi
des cartouches filtrantes correspondantes afin de connaître
la température de stérilisation.
Conditions préalables à
la stérilisation
La cartouche a été correctement
installée et préparée à la stérilisation conformément aux
indication du fabricant.
La cloche du carter est fermée.
Toutes les vannes sont fermées.
Les connexions entrée et sortie sont fermées.
Pour stériliser le carter à
la vapeur, veuillez procéder
comme suit :
Assurez-vous que la cartouche est correctement installée et que le carter et toutes les vannes sont fermées.
• Ouvrez la vanne V0 afin de vider le condensat accumulé dans la conduite d’alimentation en vapeur.
• Fermez la vanne V0 et ouvrez les
vannes V4, V5 et V7.
• Ouvrez lentement la vanne V1 et
laissez la vapeur pénétrer dans le
carter.
• Fermez la vanne V4 jusqu’à ce que
vous n’obteniez plus qu’un petit jet
de vapeur.
• Laissez la vanne V7 ouverte jusqu’à
ce que de la vapeur passe à travers
la cartouche et s’échappe ensuite
par la vanne V5.
• Fermez ensuite les vannes V5 et V7
et ouvrez la vanne V6. Afin d’éviter
d’obtenir une pression différentielle
(Pl - P2) supérieure à 0,3 bar (4 psi),
il faut régler le flux de vapeur au niveau des vannes V1 et V6. Parallèlement, il faut maintenir la
température de stérilisation à T1,
par ex. 121 °C.
• La stérilisation commence dès que la température du côté stérile
du filtre a atteint la valeur recommandée.
• Une fois la stérilisation terminée,
fermez les vannes V1 et V6.
• Afin d’empêcher un vide de condensation lors du refroidissement,
vous pouvez laisser les vannes V7 et V5 ouvertes ou bien les ouvrir.
• Si le côté stérile doit rester fermé, le système peut être rempli d’air
comprimé (ou N2) par la vanne V2.
• Si la conduite partant de la vanne
V6 conduit à un réservoir qui a été
stérilisé, il faut également éviter ici
un vide de condensation à l’aide
d’une ventilation ou d’une pression
supplémentaire (sinon la cartouche
peut être endommagée).
• Après le refroidissement, le carter
est prêt à fonctionner.
FIG. 7-3 : Schéma de stérilisation
V0 à V7
Vannes
Pl 1
P2 2
T1 A
B
C
D
Pression manomètre
Pression manomètre
Température
Produit à filtrer
Air comprimé
Vapeur
Filtrat
43
7.2.2
!
Filtration de liquides ou de gaz
Faites attention aux fuites de liquides qui peuvent provoquer des
brûlures et des réactions du liquide.
N’ouvrez la vanne d’évent que
d’environ deux tours.
Remplissage de la cloche
• Faites entrer le produit à filtrer ou le gaz dans le carter.
• Pour filtrer des gaz, utilisez un carter équipé d’un bol de condensat.
Ventilation
Pour du liquide
• Connectez un tuyau sur la connexion de la vanne d’évent.
• Fixez le tuyau.
• Tenez un récipient sous le tuyau.
• Ouvrez la vanne d’évent (deux
tours).
• Dès que le liquide sort sans bulles du tuyau, la cloche est remplie.
• Fermez la vanne d’évent.
Le filtre est prêt à fonctionner.
Pour du gaz
Lors de la filtration de gaz, il n’est
pas nécessaire de ventiler.
Contrôle
• Après la pressurisation du carter, contrôlez toutes les connexions. Pendant le fonctionnement, contrôlez toutes les connexions à intervalles réguliers. Des changements de température et de pression peuvent modifier les joints : vérifiez l’entrée, la sortie, la vanne de purge, la vanne d’évent,
l’adaptateur supérieur, la cloche et l’embase (partie inférieure).
7.2.3Changement de la cartouche
filtrante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ouverture de la cloche
• Contrôlez à nouveau sur le
manomètre que le carter n’est pas sous pression.
• Ouvrez et enlevez le collier de fermeture.
La cloche, le joint et l’embase (partie inférieure) peuvent être collés les uns avec les autres. Dans
ce cas, il n’est pas possible de tirer
la cloche verticalement vers le haut.
Tenez alors fermement la partie
supérieure de la cloche. Séparez les
éléments en tapant légèrement sur la partie inférieure de la cloche avec
un maillet en caoutchouc.
44
Purge de la cloche
Arrêtez la circulation dans la cartouche.
Assurez-vous qu’aucun nouveau produit à filtrer ne peut pénétrer
dans le carter.
Fermez d’abord les vannes à l’entrée de la cartouche puis celles à la sortie de la cartouche.
Contrôlez sur le manomètre que le carter n’est pas sous pression.
Ouvrez la vanne d’évent d’environ deux tours.
Placez un récipient assez grand
pour récupérer le liquide sous la
vanne de purge.
Ouvrez la vanne de purge d’environ
deux tours.
Attendez qu’il n’y ait plus de liquide
qui s’échappe.
Fermez la vanne de purge en vissant légèrement l’écrou moleté à la main. N’utilisez pas d’outils
(par ex. pince) pour visser l’écrou
moleté.
• Tirez la cloche verticalement vers le haut.
• Changez la cartouche.
• Enlevez la cartouche en la tournant légèrement.
• Nettoyez les éléments (voir chap. 7.3).
• Installez la nouvelle cartouche (voir chap. 7.1.2).
• Fermez la cloche (voir chap. 7.1.3).
• Remplissez la cloche avant la mise
en service (voir chap. 7.2.2).
7.3
Nettoyage des éléments
• Nettoyez tous les composants du
carter directement après chaque filtration.
• Nettoyez les éléments avec un liquide adapté, par ex. de l’eau savonneuse.
• Enlevez les restes de liquide avec de l’eau chaude.
• Rincez les éléments avec de l’eau distillée.
• N’utilisez pas de chiffons pour
essuyer les éléments. Ils pourraient
pelucher. Pour sécher les éléments,
utilisez de l’air comprimé sans huile.
8
Maintenance et nettoyage
!
Le chapitre «Maintenance et
nettoyage» est destiné uniquement
à des membres du personnel spécialisés. Seul un personnel spécialisé est autorisé à effectuer les opérations de maintenance, de nettoyage et de réparation.
Personnel spécialisé
– Toute personne qui, en raison de sa
formation, de ses connaissances et
de son expérience dans le domaine
technique ainsi que de ses connaissances des normes correspondantes,
peut juger les tâches qui lui sont
confiées et reconnaître les dangers
possibles. Définitions se conformant à la
norme EN 60204-1.
Afin d’assurer un fonctionnement
parfait du système, il est absolument nécessaire de nettoyer et
d’entretenir le carter de filtration à intervalles réguliers.
Avant toute opération de nettoyage, de maintenance ou de
réparation (effectuée uniquement
par des techniciens spécialisés), il faut obligatoirement respecter la procédure d’arrêt suivante :
1. Arrêter la circulation dans le filtre.
2. Arrêter l’arrivée et la sortie de
produit à filtrer.
– Fermer les robinets|vannes d’arrêt.
3. Vider le carter.
– Contrôler si le carter n’est pas sous
pression.
– Ouvrir la vanne d’évent de deux
tours.
– Ouvrir la vanne de purge de deux
tours.
– Vider le produit à filtrer.
!
Avant d’ouvrir le carter, veillez à ce qu’il n’y ait pas de pression dans
le carter et à ce qu’aucun produit à
filtrer ne puisse s’en écouler.
Vérifiez la température du produit à filtrer. En effet, la température est transmise aux éléments du carter. Un contact avec les éléments du
carter ou avec le produit à filtrer peut provoquer des brûlures. Si nécessaire, portez des vêtements
de protection adaptés. N’oubliez
pas que les éléments du carter
emmagasinent la chaleur et ne
refroidissent que lentement.
8.1Durée de vie du carter de
filtration
8.1.1Limitation de la durée de vie
en raison des cycles de charge
La durée de vie du carter de filtration dépend des conditions de fonctionnement sur le lieu d’installation. La détermination de
la durée de vie a lieu conformément
aux réglementations en vigueur
(fiches techniques AD2000 et EN 13445). Elle doit être effectuée
par l’exploitant.
8.1.2Limitation de la durée de vie en
raison de l’usure de la cloche
Procédure :
• Effectuez un contrôle visuel pour vérifier l’absence d’usure ou de piqûres de corrosion sur les soudures.
• Contrôlez l’épaisseur des parois à plusieurs endroits de la cloche.
• Comparez l’épaisseur des parois
mesurée avec l’épaisseur indiquée
sur les croquis (feuille technique du carter, pièces de rechange).
Si l’usure représente plus de 25 %
de l’épaisseur des parois à l’état
neuf, le carter est usé. Le carter a
atteint sa durée de vie maximale.
Veuillez dans ce cas ne plus l’utiliser.
En cas de non-respect de cette
procédure, le personnel s’expose à des risques de blessures voire à un danger de mort !
Faites attention aux fuites ou aux
giclements de liquide ou de gaz. Ils peuvent entraîner la mort.
Veillez à ce que la vanne d’évent ne soit ouverte que de deux tours.
Si la vanne d’évent est entièrement
ouverte, le liquide s’en écoule de
manière incontrôlée.
45
8.2
Liste de maintenance et d’inspection
Intervalles de maintenance
Tous les jours
A chaque ouverture de la cloche
Toutes les semaines Tous les 6 mois Tous les 12 mois Nombre maximum de cycles •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Point de contrôle|Remarques de maintenance
Vérifier visuellement que le collier de fermeture n’est pas endommagé.
Contrôler l’étanchéité du carter.
Contrôler que le collier de fermeture est bien vissé :
visser l’écrou à oreilles à la main ;
visser l’écrou hexagonal avec une clé dynamométrique.
Contrôler visuellement si le joint est endommagé ou déformé.
Contrôler visuellement s’il y a de la rouille dans la cloche.
Contrôler visuellement si le collier de fermeture est endommagé.
Contrôler le joint de la vanne de purge et de la vanne d’évent. Contrôler si le manomètre fonctionne correctement.
Contrôler l’épaisseur des parois de la cloche. Contrôler la pression du carter avec de l’eau.
La pression de test est indiquée sur le certificat de fabrication et de contrôle de pression.
Le carter a atteint sa durée de vie maximale.
Veuillez ne plus utiliser le carter.
Renvoi au chapitre
8.2.2
8.2.3
8.2.1
8.2.2
8.2.4
Il ne s’agit ici que de recommandations que l’exploitant du carter de filtration doit adapter en fonction des conditions de fonctionnement sur son lieu d’installation.
46
8.2.1
8.2.2
Contrôle visuel de la présence
de rouille
• Contrôlez si de la rouille s’est déposée dans la cloche du carter. En
même temps, vérifiez les soudures.
• Enlevez la rouille avec un produit
nettoyant adapté.
• Si vous n’arrivez pas à enlever
la rouille, adressez-vous à votre
supérieur.
traitement et des circonstances) de
manière à ce que la décharge statique puisse se diffuser à un niveau
sûr ou il faut sécuriser l‘environnement du carter pendant les activités
correspondantes.
Contrôle du collier de fermeture
FIG. 8-1 : Bride des colliers de fer-
1
meture
• Contrôlez que la bride [1] n’est pas tordue.
• Contrôlez que le filetage n’est pas endommagé.
• Contrôlez le jeu axial et radial de la charnière.
• Contrôlez l’écrou hexagonal ou à oreilles.
8.2.3Contrôle de l’étanchéité du carter
de filtration
• Pendant le fonctionnement, contrôlez toutes les connexions à intervalles réguliers. En particulier
des variations de pression et de
température peuvent modifier le comportement du joint :
entrée, sortie, vanne d’évent, adaptateur supérieur, cloche,
embase (partie inférieure).
8.2.4Maintenance en cas d’utilisation
dans les zones à risque d’explosion
La maintenance du carter ne doit
être effectuée que par un technicien
qualifié. A chaque maintenance
du filtre, mais au moins une
fois par an, des tests de conductivité
doivent être effectués sur tous
les composants électriques du filtre
interconnectés et reliés à la masse.
Respectez pour cela l‘intervalle
d‘entretien indiqué par l‘utilisateur.
N‘utilisez pas d‘outil causant des
étincelles dans les zones à risque
d’explosion. Les étincelles mécaniques peuvent causer l‘inflammation d‘une atmosphère explosive.
Lorsque des fluides inflammables
sont traités avec le filtre, I‘utilisateur doit s‘assurer que la sortie de
liquide lors du remplissage, de
l’évent, du passage à la pression
normale, de la purge et du changement des cartouches filtrantes, soit
réduite au minimum, contrôlée ou
envoyée dans une zone sûre. L‘utilisateur doit avant tout veiller
à ce que ce type de fluide n‘entre
pas en contact avec des surfaces
chaudes, car il risquerait de
s‘enflammer.
Lors du traitement de fluides
inflammables, I‘utilisateur doit
veiller à ce que, lors du remplissage
puis ensuite de l‘utilisation, le carter
de filtration soit complètement
ventilé, pour éviter la formation
d‘une vapeur potentiellement
inflammable ou explosive ou d‘un
mélange gazeux dans l‘unité de
filtration. Pour cela, une ventilation
complète est effectuée avant la
mise en service.
Si en raison d‘une installation
incorrecte ou d‘un endommagement de l‘installation (notamment
des joints de fermeture) des fluides
inflammables s‘échappent du carter,
ils peuvent s‘enflammer s‘ils rentrent en contact avec des surfaces
chaudes. L‘utilisateur doit veiller à ce que l‘unité de filtration soit
examinée régulièrement pour vérifier l‘absence de détérioration ou de fuite, à ce qu‘elle soit immédiatement réparée le cas échéant et
que les joints de fermeture soient
remplacées après chaque changement de filtre.
Des mesures doivent être prises
pour éliminer les résidus statiques
du fluide sur la face stérile du filtre,
en utilisant par exemple des canalisations conductrices avec connexion
à la masse correspondante.
Pour s‘assurer que lors du remplacement des filtres, il n‘y ait aucune
décharge statique, il faut laisser
reposer le boîtier pendant une
durée déterminée (définie par l‘utilisateur et dépendant du fluide de
47
9
48
Problèmes, causes, remèdes
Les causes et remèdes aux problèmes qui peuvent survenir
sont décrits dans ce chapitre de
manière à pouvoir être compris par des personnes ayant une formation spécialisée (voir à ce sujet la définition se trouvant au chapitre 3.4 «Mesures de sécurité»)
dans les domaines de la mécanique
et de la maintenance.
Ces techniciens doivent disposer des outils et moyens de contrôle
adaptés. Avant toute opération de maintenance ou de réparation, il
faut obligatoirement effectuer les
procédures d’arrêt (voir chapitre 4.5).
Si les mesures indiquées n’aboutissent à aucun résultat positif, veuillez contacter la société Sartorius Stedim Biotech.
Problème
La vanne d’évent est difficile à manier.
Il n’est pas possible d’ouvrir la vanne d’évent.
La vanne d’évent fuit.
La vanne de purge est difficile à manier. Il n’est pas possible d’ouvrir la vanne de purge.
La vanne de purge fuit. Le carter de filtration vacille. Le débit diminue durant la filtration.
Le joint entre la cloche et l’embase (partie inférieure) fuit.
La cartouche est cassée. Bruits de cliquetis lors de la filtration de liquides. Cause
Le filetage, l’aiguille ou le joint sont sales.
Le filetage, l’aiguille ou le joint
sont sales. Le joint est sale.
Le filetage ou le joint sont sales. Le filetage ou le joint sont sales. Le joint est sale. Les pieds ne sont pas mis à niveau. Les pieds ne sont pas serrés. Présence d’air dans la cloche.
Ventiler la cloche.
Collier de fermeture, joint ou faces
étanches défectueux. Le collier de
fermeture est serré trop fermement. Lors de l’ouverture, la cloche n’a pas été retirée verticalement vers le haut. Présence d’air dans la cloche. Remède
Démonter et nettoyer la vanne d’évent.
Installer une nouvelle vanne d’évent,
voir chapitre 9.1.
Mettre une clé à fourche sur l’hexagone
ou une pince sur le moletage et ouvrir la vanne d’évent.
Démonter et nettoyer la vanne d’évent.
Installer une nouvelle vanne d’évent, voir chapitre 9.1.
Ouvrir brièvement la vanne d’évent
et la refermer.
Démonter et nettoyer la vanne d’évent.
Installer une nouvelle vanne d’évent,
voir chapitre 9.1.
Démonter et nettoyer la vanne de purge.
Installer une nouvelle vanne de purge.
Mettre une clé à fourche sur l’hexagone
ou une pince sur le moletage et ouvrir la vanne de purge.
Démonter et nettoyer la vanne de purge.
Installer une nouvelle vanne de purge.
Ouvrir brièvement la vanne de purge
et la refermer.
Démonter et nettoyer la vanne de purge.
Installer une nouvelle vanne de purge.
Mettre les pieds à niveau.
Serrer fermement les pieds.
Le filtre est colmaté.
Remplacer la cartouche.
Contrôler le moment de rotation appliqué
à l’écrou hexagonal.
Contrôler le moment de rotation appliqué
à l’écrou à oreilles.
Nettoyer les faces étanches.
Remplacer le joint.
Contrôler que les faces étanches ne sont pas endommagées.
Contrôler le collier de fermeture,
voir chapitre 8.4.
Remplacer le collier de fermeture.
Enlever la cartouche cassée de
l’embase (partie inférieure). La partie cassée
de la cartouche est peut être tombée dans la sortie. Démonter la tuyauterie et enlever le morceau cassé de la cartouche.
Ventiler la cloche.
9.1
Démontage de la vanne d’évent
• Videz la cloche en suivant les
instructions se trouvant au chapitre 7.2.3.
Vanne pharmaceutique avec
vis de blocage
La vanne d’évent est protégée par
une vis de blocage. Il n’est possible
de démonter la vanne que lorsque
cette vis a été retirée.
• Pour savoir quelle vanne d’évent est installée dans votre carter de filtration, consultez le certificat DIN EN 10204 (produits métalliques, certificat d’essai).
1
Vanne pharmaceutique 3/8”
et M8 x 0,5
• Dévissez la vanne d’évent.
• Tournez la vanne d’évent jusqu’à
l’arrêt.
• Enlevez la vis de blocage [4] avec six pans creux.
• Dévissez la vanne d’évent.
2
3
4
FIG. 9-1 : Vannes d’évent
1 Vanne pharmaceutique 3/8”
2 M8 x 0,5
3 Vanne pharmaceutique
4 Vis de blocage (n’est pas comprise
dans la livraison standard, disponible en option)
49
10
Cas d’urgence
En cas d’urgence, fermez l’arrivée
du produit à filtrer.
Veillez à ce qu’aucun carter de filtration ne soit sous pression.
11
Démontage et recyclage
Triez les éléments du carter en fonction de leur matière ou matériau et éliminez-les conformément aux prescriptions
locales en vigueur relatives à l’environnement.
Les éléments contaminés doivent
être décontaminés et éliminés conformément aux réglementations
locales en vigueur.
Les produits de nettoyage doivent
être éliminés conformément aux
réglementations locales en vigueur.
Les restes de produits à filtrer
doivent être récupérés et éliminés
conformément aux indications du
fabricant.
50
1
Table of Contents and Figures
1
1.1
1.2
Table of Contents and Figures
Contents
Figures
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
Overview and Intended Usage
Overview
Intended Usage
Technical Specifications
Chemical Compatibilities of the Seal Materials
Chemical Compatibilities of the Materials
Manufacturer’s Label
Cartridge Housing Series 7
Cartridge Housing with up to 8 Cartridges According to Sartorius
Stedim Biotech M.D.S. Software (F&B| Pharmaceuticals):
2.3.3.3 Cartridge Housings with More than 8 Cartridges According to Sartorius Stedim Biotech M.D.S. Software (F&B)
32
2.3.4 General Specifications
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.2.1
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
27
27
27
28
28
28
28
29
30
31
32
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
Operation
Preparing for Operation
Component Check
Installing a Filter Cartridge
Closing the Housing Bell
Monitoring and Checks
Operation
Sterilization
Filtration of Liquids or Gases
Changing Filter Elements
Cleaning the Components
40
40
40
40
41
42
42
43
44
44
44
8
8.1
Servicing |Cleaning
Service Life of the Filter Cartridge Housing
Limit of the Service Life Due to Load Cycles
Service Life Limited by Wear to the Housing Bell
Servicing and Inspection List
Visual Check for Rust
Checking Clamps, Flanges and Threaded Couplings
Checking the Filter Cartridge Housing for Leaks
Maintenance When Used in Hazardous Areas
45
9
9.1
Troubleshooting
Removing the Vent Valve
48
49
10
Emergencies
50
11
Shutdown |Disposal
50
1.2
Figures
8.1.1
32
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
33
8.2.3
Safety
34
Notes | Explanations
34
Filter Cartridge Housing Identification
34
EC Council Directives and Standards34
Built-In Safety Systems
34
Safety Precautions (To Be Carried Out by the Operator) 35
Responsibilities of the Operator
35
8.2.4
General Warnings
Dangers
Installation of Replacement and Wear Parts
Shutdown Procedure
36
36
Installation
Equipment Supplied
Transportation and Packaging
Equipment Supplied (Also for Spare and Replacement Parts)
Interim Storage
Storage| Packaging for Further Transportation
Installation
Assembly
Attaching the Filter Cartridge Housing
Installation of Pipes and a Heater
Connecting the Inlet and Outlet Pipes
Connecting a Heater (Optional)
Assembly When Used in Hazardous Areas
37
37
37
Function
39
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
45
45
45
46
47
47
47
47
Fig. 2‑1 Overview (Example of a Filter Cartridge Housing)
Fig. 2‑2 Manufacturer’s Label
28
31
Fig. 3‑1 Manufacturer’s Label
34
Fig. 5‑1 Height of the Filter Cartridge Housing
Fig. 5‑2 Legs without and with Level Adjustment
38
Fig. 6‑1 Overview (Example of a Filter Cartridge Housing)
39
38
Fig. 7‑1 Clamps, flanges and threaded couplings
41
Fig. 7‑2 Clamps, flanges and threaded couplings
41
Fig. 7‑3 Schematic Diagram of Sterilization 43
Fig. 8‑1 Clips on the Clamps, Flanges and Threaded Couplings
47
Fig. 9‑1 Vent Valves
49
51
2
Overview and Intended Usage
2.1
Overview
5
6
1
7
8
2
3
4
9
10
11
Fig. 2‑1 | Overview (Example of a Filter Cartridge Housing)
Depending on the equipment and the model, some components
are not included with every filter
cartridge housing. The information in the enclosed
dimension sheet is binding. The
order number on the dimension
sheet is identical to that on the
Manufacturer’s Label.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.2
The filter cartridge housing consists
of the following components:
Housing bell
Clamps, flanges and threaded couplings
Inlet
Run-off valve
Housing bell connection
Vent valve
Filter cartridge (not included in equipment supplied)
Seal
Base plate (lower part)
Outlet
Legs
Intended Usage
The filter cartridge housing has
been developed, designed and built exclusively for installation in a system used for commercial
operations. It serves to hold filter cartridges manufactured by
Sartorius Stedim Biotech. The filter cartridge housing can be used
to filter various media (gases and
liquids). The medium is pressed
through the filter cartridge by
means of a pressure differential
between the inlet and the outlet.
The pressure in the inlet must
always be greater than the pressure
in the outlet.
The filter cartridge housing is
intended solely for installation in a system used for industrial or
commercial operations. Any other
use or modification without the
52
do not generate heat on their own,
they will take on the temperature of the working medium when hot
fluids are processed; this includes
steam sterilization and any process
malfunctions. The user must either
ensure that this temperature is permitted for the hazardous area
where the filter cartridge housing is
to be used or implement the appropriate precautionary measures.
It is the user‘s responsibility to protect these products against all types
of foreseeable mechanical damage,
such as impacts and wear that
might cause leakage.
written permission of the manu­
facturer is considered inappropriate
use according to the manufacturer’s
instructions. The manufacturer shall
not accept any liability for resultant
damage. The risk shall be borne
solely by the customer|operator.
Operation of the filter cartridge
housing is prohibited until it has
been established that the complete
system of which it is a part complies
with the regulations of the applicable EC directives. The filter
cartridge, its seals and clamps, flanges and threaded couplings are not part of the filter cartridge housing. Always use parts suitable
for the particular application. Comply with the legal regulations
that apply to the place of use.
If you have any further questions
about the product‘s suitability
for use in hazardous areas, please
contact your local Sartorius Stedim
Biotech subsidiary or dealer.
The filter cartridge housing materials and the seal materials are
described in the dimension sheet.
Media that are characteristically
abrasive to the standard materials
are listed in the chemical compatibility tables in Chapter 2.3. Please obtain a written release from Sartorius Stedim Biotech for
any special applications or if the
application is unclear.
The filter cartridge housings are
designed for explosion protection
category 2 and are therefore approved for use in zone 1 or 21 hazardous areas. They bear the following
marking of explosion protection:
II 2 G D c
Note: The use of original Sartorius
Stedim Biotech filter cartridges and
seals|gaskets is recommended. If
filter cartridges and seals|gaskets
from other manufacturers are used,
the suitability for use in hazardous
areas is not affected, provided that
the precautions described in Chapter 5.6.3 are also strictly observed.
If you are using a filter cartridge
heater, before use, always check
that it is compatible with the medium to be filtered.
The customer|operator shall be responsible for purchasing and
employing the media to be filtered in the filter cartridge housing
according to its intended use. As a result, proper handling of these
media and the related dangers are the sole responsibility of the
customer|operator.
The filter cartridge housings are
intended for the filtration of combustible or explosive media and for use
in hazardous areas, provided that the
special assembly and maintenance
requirements pertinent to these
requirements are strictly observed as
detailed in Chapters 5.6.3 “Assembly
When Used in Hazardous Areas” and
8.2.4 “Maintenance When Used in
Hazardous Areas.“
All movable filter units are standard-equipped with antistatic and
lockable castor wheels or sliding
rollers. To prevent sparking, the
operator must ensure that the
component groups are not moved
and|or cannot collide with other
objects during operation.
Although these Sartorius Stedim
Biotech filter cartridge housings
2.3
Technical Specifications
The dimension sheet lists the materials used. Please refer to this
list and compare it with the medium
to be filtered and the compatibility
tables. These show the following:
• Suitability for use
• Service life
• If there are any potential hazards,
this information must be provided
to the operating and maintenance
personnel in the form of a hazard
assessment report or operating instructions.
Please obtain a written release from Sartorius Stedim Biotech for
any special applications or if the
application is unclear.
2.3.1
Chemical Compatibilities of the Seal Materials
Pos. Abrasive Agents Concentration Temperature 1
Acetic acid
96%
20°C
2
Hydrofluoric acid 25%
20°C 3
Hydrofluoric acid 50%
20°C 4
Hexafluorosilicic acid
50%
20°C 5
Perchloric acid
25%
20°C 6
Phosphoric acid
25%
20°C
7
Nitric acid
25%
20°C
8
Nitric acid
65%
20°C
9
Hydrochloric acid
25%
20°C 10 Sulfuric acid
25%
20°C
11 Trichloroacetic acid 25%
25%
20°C 12 Ammonium hydroxide
25%
20°C 32% 20°C 13 Potassium hydroxide
14 Sodium hydroxide
32%
20°C 15 Formalin
30%
20°C
16 Hydrogen peroxide
5%
20°C 17 Acetone
20°C
18 Gasoline, naphtha 20°C 19 Benzene 20°C 20 I-Butanol 20°C 20°C
21 Cellosolve
22 Methanol 98%
20°C 23 Toluene 20°C 24 Xylene
20°C 25 Trichloroethane
20°C 26 Trichloroethylene
20°C 27 Isopropanol 20°C 20°C 28 Formamide
29 n-Hexane 20°C 30 Ferric chloride
20°C Seal material
Silicone 
§
§
§

$
§
§
§

§
$



$
§
§
§
$
§
$
§
§
§
§
$
§
§
§
EPDM $



$
$

§

$
$
$
$
$
$
$
$
§
§
$

$
§
§
§

$
$
§
$
Fluoroelastomer
§


$
$
$
$

$
$
§

$
$
$
$
§
§
§
$
§
$




$
§
$
$
Key to symbols: $ compatible,  relatively compatible, § incompatible, - no data
Test conditions: 7 days at 20°C
53
2.3.2
Chemical Compatibilities of the Materials
Pos. Abrasive Agents Concentration Temperature 1
Acetic acid
50%
20°C
2
Hydrofluoric acid
40%
20°C
3
Hydrofluoric acid
50%
20°C
4
Salicylic acid
10%
20°C
5
Perchloric acid
25%
20°C
6
Phosphoric acid
25%
20°C
7
Nitric acid
25%
20°C
8
Nitric acid
65%
20°C
9
Hydrochloric acid
25%
20°C
25%
20°C
10 Sulfuric acid
11 Trichloroacetic acid
25%
20°C
12 Ammonium hydroxide
25%
20°C
13 Potassium hydroxide
32%
20°C
14 Sodium hydroxide
32%
20°C
15 Formalin
30%
20°C
16 Hydrogen peroxide
5%
20°C
17 Acetone
20°C
18 Benzene
20°C
19 Gasoline, naphtha
20°C
20°C
20 I-Butanol 21 Cellosolve
20°C
22 Methanol
98%
20°C
23 Toluene
20°C
24 Xylene
20°C
25 Trichloroethane
20°C
26 Trichloroethylene
20°C
27 Isopropanol
20°C
28 Tartaric acid
10%
20°C
20°C
29 Fruit acids
30 Ferric chloride
20°C
Key to symbols: $ compatible,  relatively compatible, § incompatible, - no data
Test conditions: 7 days at 20°C
54
Stainless Steel (Material No.)
1.4301 1.4404 1.4541
1.4435
1.4571
316L
$
$
§
§
§
§
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$






$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$


$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
§

1.4539
$
$
$
$
-
2.3.3
Manufacturer’s Label
Fig. 2‑2 | Manufacturer’s Label
Model: XXXXX = Order number
See Pos. 2.331 and 2.332
Ser. No.: AAAA| BB CCCC DD
A = Year of manufacture, e.g. 2001 B = Month of manufacture, e.g. August = 08
C = Drawing number D = Manufacturer’s ID
Manufacturer’s Label with
CE Mark of Conformity of the registered locationg in conjunction with Directive 97/23/
EU
Pressure tanks not covered by
Directive 97/23/EU (Article 3/
Para. 3) are not affixed with the CE mark of conformity. Room | Chamber I, II
Indicates whether there are 1 or 2
pressure area
Volume = Volume of the pressure tank
Test pressure | Date PT
Test pressure in bar and date of the test Min. | max. pressure PS
Min. | max. pressure (PS) in bar
Min.| max. temperature TS
Min. | max. temperature (TS) in °C
55
2.3.3.1 Cartridge Housing Series 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x x x x x x x x x x x
13 14
x x
15 16
x x
Product family
Housing surface
Number of filter cartridges
Height
Housing shape
Connections|Housing design
Shape|Adapter
Type of connector (inlet |outlet)
Connector dimensions
Connector upper |lower part
Material
Certification
2.3.3.2 Cartridge Housing with up to 8 Cartridges According to Sartorius Stedim Biotech M.D.S. Software (F&B|Pharmaceuticals)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x x x x x x x x x x x Product Family
Cartridge type |number of filter cartridges ”x” = number of cartridges
Height
Material
Seal material
Certification
Consecutive ID number
(Depends on the 1st –3rd position(s))
”7”
”Mx”= Mini cartridges
”Sx” = Standard cartridges
”Jx” = Jumbo cartridges
2.3.3.3 Cartridge Housings with More than 8 Cartridges According to Sartorius Stedim Biotech M.D.S. Software (F&B) 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x x x x x x x x x x x x x
Product Family
Cartridge type |number of filter cartridges ”xx” = number of cartridges
Height
Material
Seal material
Certification
Consecutive ID number
(Depends on the 1st –4th position(s))
”7”
”Mxx”= Mini cartridges
”Sxx” = Standard cartridges
”Jxx” = Jumbo cartridges
2.3.4
General Specifications
Ambient conditions: Minimum temperature
Maximum temperature
- 10 °C
+ 80 °C
Humidity:
10 – 80 %
Air :
The ambient air should have a low salinity, and no dust or oxidizing substances (rust film) should be present.
Noise level (ear protection):
< 70 dB (A)
In the case of large housing bells> 10 kg, the weight in kg is indicated on the housing bell without additional devices (e.g. heater).
The customer| operator should perform a noise test after installation because any transport
noise caused by the medium being
pumped should be taken into
account. 57
3
Safety
3.1
Notes| Explanations
3.1.1
Filter Cartridge Housing Identification
Warnings
are in a shaded frame and alert you with a stop sign.
!
Warning Symbols are in a shaded frame and alert you with a warning triangle.
1
3
Notes
are in a shaded frame and alert you with a hand symbol.
Danger of Burns
signs are in a shaded frame and
alert you with the symbol shown
opposite.
2
Fig. 3‑1 | Manufacturer’s Label
The information in these operating
instructions specifically applies to the filter cartridge housing of the model designation listed on the dimension sheet and must correspond with that stated on the Manufacturer’s Label and no
other. The Manufacturer’s Label [1]
with the CE mark of conformity is located on the filter cartridge housing (see Fig. 3-1). The Manufacturer’s Label indicates
the Serial Number. Make sure that
the housing bell [2] is mounted on
the base plate (lower part) [3] with
the same model designation.
It is important that you state the
following details correctly whenever
you contact us with any questions
or queries:
– Model name
– Serial number
We cannot process your query
properly and quickly unless this
information is correct.
58
3.2
C Council Directives
E
and Standards
The filter cartridge housing was
built in conformity with the German versions of the following
European Council Directives:
3.3
1. P
ressure Equipment Directive
(97/23/EC)
1.1 Technical Specifications AD-2000
Built-In Safety Systems
The built-in safety systems must be checked at regular intervals and
in the case of product changes (d = daily, w = weekly, m = monthly, y = yearly). The test methods to be applied are:
V = visual check, F = function test,
M = measurement.
– Pressure gauge (optional)
The filter housing is equipped
with a pressure gauge for pressure
monitoring and checks during operation and before disassembling
pressurized parts.
Test
Interval
Method
W
3.4
F
– Vent valve (optional)
In the case of liquid media the
trapped air is released through the
vent valve. The vent valve may only be opened by approx. two
turns because otherwise liquid may escape uncontrolled.
Test
Interval
W
Method
F
– Run-off valve (optional)
In the case of liquid media the
medium is drained off through the
run-off valve. The run-off valve
may only be opened by approx. two
turns because otherwise liquid may
escape uncontrolled.
Test
Interval
W
Method
F
These operating instructions are an
integral part of the filter cartridge
housing and must be kept readily at
hand for the operators at all times.
The safety information contained in it must be complied with accordingly.
The operator must ensure that the filter housing is equipped with a safety valve that prevents
inadmissible overpressure.
Safety Precautions
(To Be Carried Out by the
Operator)
We would like to point out that the operator must instruct his operating, maintenance and servicing personnel:
– in the use of the filter cartridge
housing’s safety devices and,
– ensure that the safety precautions
are complied with.
– The operator must prevent access
to the filter cartridge housing danger zone by unauthorized persons (who are not operating and servicing personnel).
These operating instructions must be kept in a safe place for
future reference. The frequency of inspections and checks must be maintained|complied with.
The work described in these operating instructions is explained
in such a way that
– the chapters on operation and
modes of operation can be understood by a trained worker
and,
– those on transportation, installation and assembly, maintenance
and troubleshooting by a qualified
technician.
The chapters on transportation,
installation and assembly,
servicing and trouble-shooting are
intended for qualified technicians
only. Only such technicians may
carry out the work described in
these chapters.
Qualified Technicians
A person who, by virtue of his technical training, know-how,
experience and knowledge of relevant standards, is able to assess the work assigned to him and identify potential dangers.
Definitions adapted from
EN 60204-1.
3.5
Responsibilities of the Operator
Operators within the EEC (European
Economic Community) must observe
and comply with the respectively
valid versions of the national transposition of framework Council
Directive 89/391/EEC as well as the
corresponding individual directives
and specifically Council Directive
89/655/EEC on the minimum
requirements for protecting the
safety and health of workers using
tools and equipment at work.
The operator must obtain any local
operating permits and comply with
the provisions contained therein.
–
–
–
–
–
–
In addition to this, he must observe
local laws and regulations on
personnel safety (accident prevention regulations),
safety of worker equipment (safety equipment and servicing),
disposal of products (laws on wastes),
disposal of materials (laws on wastes),
cleaning (cleaning agents and disposal),
environmental protection.
Trained Workers
A person familiarized with and, if
applicable, trained in his particular
duties by a qualified technician and instructed about the potential
dangers in the event of improper
conduct and on the necessary safety devices and safety precautions.
This particularly applies to hazardous areas. Such safety training
instructions must be given and
documented at least once a year.
It is strictly forbidden to render any
of the safety devices inoperative or
to modify their function.
59
4
General Warnings
4.1
Dangers
The safety systems and safety notes
described in this manual should be
complied with accordingly.
Keep the work area of the filter cartridge housing free of objects
during operation so that unimpeded
access is possible at all times.
!
Watch out for liquid or gas leaks.
They can result in death.
Make sure the vent valve is only
opened by approx. two turns. If the vent valve is opened completely, liquid may escape
uncontrolled.
Before opening any clamps, flanges or threaded couplings, make
sure there is no pressure in the filter cartridge housing and that no media can escape. Ensure that the materials are compatible. Protect the seal material from corrosion and degradation. Particles from eroded
materials may accumulate in the
medium being filtered. This can
lead to damage or destruction of the filter cartridge. Observe the required operating
conditions, especially with regard to the temperature of the medium.
It is transmitted to the components.
Touching components or contact
with the medium can result in
burns or scalding. Wear suitable protective clothing if necessary. Don’t forget that the
components of the filter cartridge
housing store heat and cool down
slowly.
60
4.2Installation of Replacement
and Wear Parts
Only use replacement parts and
accessories that have been supplied,
tested and approved by Sartorius
Stedim Biotech. There is no guarantee that parts that have not been
approved by Sartorius Stedim Biotech have been designed and
manufactured to be stress-resistant
and safe for installation and use
with the filter cartridge housing.
Sartorius Stedim Biotech GmbH
accepts no liability for damages arising from the use of non-original
parts and accessories.
4.3
Shutdown Procedure
The following shutdown procedure
must be followed before any cleaning, servicing or repair work is
carried out (by qualified technicians
only).
1. Turn off circulation in the filter
2. S hut off the medium inlet and outlets
– Close shut off valve |flap
3. Drain the filter cartridge housing
– Check to make sure the filter cartridge housing is not under pressure
– Open the vent valve by two turns
– Open the drain valve by two turns
– Drain off the medium
Personnel may suffer physical injuries or fatalities if this procedure is not followed!
5
Installation
5.1
Equipment Supplied
5.3
The equipment supplied
consists of:
1. Filter cartridge housing as ordered
(see confirmation of order)
2. Operating Instructions
3. The dimension sheet of the filter
cartridge housing may be sent to
the customer| operator separately.
The dimension sheet contains
order-specific data.
Transportation and Packaging
Filter cartridge housings from Sartorius Stedim Biotech GmbH are carefully inspected and packed
before shipment. Nevertheless, it is still possible that they might
become damaged during transit.
If the external packaging has
already been removed, follow the
instructions given in Chapter 5.4
“Storage|Packaging for Further
Transportation”
5.4Storage|Packaging for
Further Transportation
If necessary, the components must
be decontaminated before packaging. Please follow the instructions
in the data sheets for all media
that have come in contact with the
components.
5.2.1Equipment Supplied (Also for
Spare and Replacement Parts)
• Clean the components with a suitable liquid, e.g. soapy water.
Incoming Inspection:
– C
heck the shipment against the
delivery note to ensure that it is complete!
• Rinse off the liquid completely with hot water.
• Rinse the components with distilled
water.
If the packaging is damaged
–Check the shipment itself for damage (visual check)!
Complaints
If the shipment was damaged during transit:
– Immediately contact the last carrier!
– Keep the packaging material (in case the carrier wants to inspect it or the shipment has to be returned to us)!
Packaging for return shipment
Use the original packaging material
as far as possible. Pack the filter
cartridge housing in such a way that mechanical damage is prevented.
Note for Storage of the Filter
Cartridge Housing
Ground the housing bell to prevent electrostatic charging.
Storage Conditions
In a closed and dry room at a room
temperature of –10°C to +25°C.
A detailed list of the equipment
supplied is included on the dimension sheet.
5.2
For further transportation
Pack the filter cartridge housing in
such a way that mechanical damage
is avoided.
Interim Storage
The external packaging of the filter
cartridge housing and its spare and
replacement parts is designed for a storage period of three months
from delivery.
Do not use cloths for drying the
components. They may produce
lint. Use dry, oil-free compressed air for drying the components.
5.5
Installation
Prerequisites
• Make sure the load bearing capacity
of the floor is sufficient for the filter cartridge housing. Remember
that the medium changes the weight
of the filter cartridge housing.
The weights are stated on the
dimension sheet.
• There must be sufficient space
around the housing bell for operation and servicing.
• A person must have free access to the filter cartridge housing from any side.
• Make sure the ceiling is adequately
high. The distance between the top
of the base plate (lower part) and
the ceiling should be at least 2.3
times greater than the height of the housing bell.
• Dry the components with dry, oil-free compressed air.
• Do not close the inlet, outlet and
housing bell connection with a
sealing cap.
• Remove the legs of the housing
bell. Pack the legs in such a way
that they cannot hit against the
housing bell. Store the legs directly
next to the housing bell.
• Make sure the vent valve and run-off valve cannot be exposed to blows during transportation and storage.
• No load may be placed on the
housing bell. Stacking of the housing bell is prohibited.
2,3 x L
L
Fig. 5‑1 | Height of the Filter Cartridge Housing
61
5.5.1
Assembly
There are three different versions of filter cartridge housing: filter
cartridge housing without legs, with
legs (without level adjustment) and
with legs (with level adjustment).
5.5.2
The filter cartridge housing without
legs should be stabilized by attaching it to the inlet and outlet pipes
and be secured with an additional
bracket to reduce mechanical stress.
5.6
Fig. 5‑2 | Legs without and with
Level Adjustment
Assembly of Components
(without Level Adjustment)
• Screw the legs into the base plate
(lower part) and tighten firmly.
• Using two fork wrenches, loosen
the nuts on the adjustable leg (bottom).
• Change the length of the leg so
that the filter cartridge housing
stands firmly and tighten the nuts
with the two fork wrenches.
Installation of Pipes and a Heater
5.6.1Connecting the Inlet and
Outlet Pipes
Connect the inlet and outlet ports
of the filter cartridge housing to the system. Various connection
options are available depending on
the type of filter cartridge housing.
A description of the individual connections is provided in the
Appendix.
Power should be disconnected for
installation.
Assembly of Components
(with Level Adjustment)
• Screw the legs into the base plate
(lower part) and tighten firmly.
Level Adjustment
• Set up the filter cartridge housing
so that the vent valve is located
above the filter cartridge. At the
same time the run-off valve must
be at the lowest point. The housing
bell faces up.
Attaching the Filter Cartridge
Housing
The filter cartridge housing with
legs can be freestanding and does
not require additional stabilization.
Pipes, valves, etc. installed to the
housing have to be fixed separately.
Make sure that their weight and
forces have no influence on the
housing connection.
5.6.2
!
5.6.3
Connecting a Heater (Optional)
When using a filter cartridge housing heater, follow the instructions
in the separate operating manual
delivered with the heater.
Connection to AC power (mains
supply) may only be carried out by a certified electrician.
Assembly When Used in Hazardous
Areas
Only qualified personnel may install
the cartridge filter housings. In
addition to the assembly instructions in the previous chapters,
please comply with the following
additional notes and assembly
instructions when assembling the
filters in hazardous areas:
Static electricity can be generated
particularly if fluids with low conductivity come into contact with
metallic enclosures. This can lead
to discharge reactions with sparkovers and cause ignition in an
explosive atmosphere.
62
In order to essentially eliminate this
problem, the filter housings and the
connected pipes, valves and supporting assemblies must be electrically cross-connected with a ground
strap and routed to a grounding
point.
During assembly, any filter housing
components that are insulated with
non-conductive seals|gaskets, etc.,
must be electrically cross-connected
and grounded. Be sure to perform a
conductivity test to check that the
electrical grounding function works
properly.
Sartorius Stedim Biotech offers
optional accessories for this purpose.
It is prohibited to install any filter
heater in hazardous areas unless the
heating unit is specifically designed
for that purpose and is affixed with
the appropriate marking of explosion protection and CE conformity.
Use only non-sparking tools in hazardous areas. Mechanical sparks
are capable of triggering ignition in
explosive atmospheres.
Hazardous areas are subject to specific leakage requirements. To
prevent damage or quality loss to the filter cartridge housing, the
operator is required to thoroughly
check that all construction materials (including seals|gaskets) are
compatible with the working medium under the process conditions.
6
Function
5
6
1
7
8
2
3
4
Fig. 6‑1 | Overview (Example of a Filter Cartridge Housing)
Depending on the model, not all
components are supplied with each
filter cartridge housing.
The filter cartridge housing consists
of the following components:
1. Housing bell
2. Clamps, flanges and threaded couplings
3. Inlet
4. Run-off valve
5. Housing bell connection
6. Vent valve
7. Filter cartridge (not in equipment supplied)
8. Seal
9. Base plate (lower part)
10. Outlet
11. Legs
9
10
11
Description of the Functions
The filter cartridge housing is supplied with the medium through
the inlet. The medium rises upwards
in the housing bell and surrounds
t­ he filter cartridge. The medium is pressed through the filter cartridge due to the fact that there
is overpressure at the inlet and a counteracting negative pressure at the outlet. The medium drains
out through the outlet.
The housing bell connection is
located at the top of the housing
bell. This can be used for various
applications, e.g. for connecting a pressure gauge. When filtering
liquid media, trapped air can be
evacuated through the vent valve.
The housing bell is connected to the base plate (lower part) by clamps, flanges or threaded couplings. A seal between the housing bell and base plate (lower
part) prevents the medium from
escaping. When filtering liquid
media, the medium can be drained
off at the run-off valve. This reduces the residual volume of the medium in the filter cartridge
housing to a minimum.
Three legs provide the filter cartridge housing with a stable
base.
63
7
Operation
!
Selecting Seals and
Filter Elements
As the operator of the filter cartridge housing, you must ensure
that the materials are compatible.
Protect the seal material and filter element from corrosion and
degradation.
Select a seal material and filter elements that are suitable for the
application. Observe the required
operating conditions, especially
with regard to the medium, temperature and pressure. Also,
observe the operating conditions
required for sterilization.
7.1
Preparing for Operation
7.1.1
Component Check
All components of every filter cartridge housing have a serial
number.
• Before assembling the filter cartridge housing, check to make
sure that the housing bell and the base plate (lower part) have the same serial number.
• Check that the filter cartridge housing is clean.
7.1.2
Installing a Filter Cartridge
Be aware of the weight of the housing bell, use a lifting jack if necessary (the weight is stated on the bell
or listed in the dimension sheet).
Follow the instructions included
with the filter cartridge.
While installing a filter cartridge,
leave the plastic bag on the cartridge for protection. Remove
the bag only after you have completely installed the cartridge.
• Cut open the plastic bag on the O-ring end of the filter cartridge.
• Slide the plastic bag back to expose
the O-ring.
• Wet the O-ring with pyrogen-free,
distilled water.
• Firmly hold the filter cartridge by
the upper and lower ends.
• Slightly turn the filter cartridge to insert it into or install it onto the base plate (lower part).
• Turn the filter cartridge all the way
until it stops.
• Check to make sure that the filter
cartridge is seated firmly.
• Remove the plastic bag from the filter cartridge.
Pressurizing the cartridge at the
downstream outlet may destroy the cartridge. Do not use a damaged filter cartridge for filtration.
!
64
Ensure that the pressure at the outlet does not exceed the maximum allowable pressure.
7.1.3
Closing the Housing Bell
Different types of clamps, flanges
or threaded couplings are available:
• Clamps, flanges or threaded couplings with a wing nut [1 + 2]
• Clamps, flanges or threaded couplings with a hex nut [3]
1
2
3
5
6
Clamps, flanges and threaded couplings with wing nut:
• Tighten the wing nut manually.
Clamps, flanges and threaded couplings with hex nut:
• Tighten the hex nut with a torque
wrench.
Fig. 7‑1 | Clamps, flanges and
threaded couplings
• Segment locking clamp [4]
• Eccentric locking clamp [5+6]
• The centering pin can be seen in [6] below.
4
Fig. 7‑2 | Clamps, flanges and
threaded couplings
• Check the seat of the seal on the base plate (lower part).
• Make sure the seal is not damaged or misshapen.
• Place the seal onto the base plate
(lower part).
• Place the housing bell vertically
onto the seal. Prevent the housing
bell from coming into contact with the filter cartridge.
• Position the clamps, flanges or
threaded couplings so that they
connect the housing bell and the
base plate (lower part) together.
• Close the clamps, flanges and
threaded couplings.
65
Thread
All thread sizes
• Close the vent valve by manually
tightening the knurled nut slightly.
• Do not use a tool (e.g. pliers) to
tighten the knurled nut.
• Close the run-off valve by manually
tightening the knurled nut slightly.
• Do not use a tool (e.g. pliers) to
tighten the knurled nut.
7.1.4
Seal material
Fluoroelastomer
Silicone
EPDM
PTFE
•
•
•
•
•
•
•
Tightening torque in Nm
5 to 6 Nm
5 to 6 Nm
5 to 6 Nm
8 Nm
7.2
!
The operator must comply with the technical specifications and the
recommended ambient conditions
of all components.
!
Monitoring and Checks
After pressurizing the filter cartridge housing, check all connections. During operation,
check all connections at regular
intervals.
Inlet
Outlet
Run-off valve
Vent valve
Housing bell connection
Housing bell| base plate (lower part)
Following application of a load and
subsequent release, all tightening
torques must be checked.
Operation
Danger if the technical specifications and the recommended ambient conditions (e.g. pressure,
temperature, medium) of the filter
cartridge housing, seal and filter
cartridge are not complied with.
The technical specifications for the filter cartridge housing are
described in Chapter 2, in the DIN EN 10204 Certificate, on the
filter cartridge housing dimension
sheet (replacement parts) and in the certificate on production and
hydraulic pressure testing.
Danger of injury from splashing liquids or leaking gases. Is caustic
to skin and eyes.
When working with the filter cartridge housing, always wear the prescribed protective
equipment, e.g.
• acid-resistant protective goggles,
• acid and temperature-resistant
gloves.
!
Warning: Hot medium. This warning applies to all components
as well. Touching components or
contact with the medium can result
in burns or scalding.
All surfaces are as hot as the medium. If appropriate, wear the
necessary protective clothing. In
addition, note that filter cartridge
housing components store heat and release it very slowly.
66
It is necessary that the operator
install the following components in
the system to enable monitoring of
and compliance with the technical
specifications:
• Pressure gauge
• Temperature indicator at the medium inlet
• Safety valve
7.2.1
Sterilization
The housing with an installed filter
cartridge can be autoclaved in the
place or can be steam sterilized
while installed in a system. Please
refer to the pertinent Instructions
for Use for the filter cartridge for
the sterilization temperature.
Prerequisites for Sterilization
• The filter cartridge has been
installed correctly and prepared for sterilization according to the
manufacturer’s specifications.
• The housing bell is closed.
• All valves are closed.
• The inlet and outlet are connected.
Proceed as follows to sterilize
the housing with steam:
Make sure the filter cartridge has
been installed properly and all
valves are closed.
• Open valve V0 to drain off condensate that has collected in the steam supply line.
• Close valve V0 and open the valves
V4, V5 and V7.
• Open valve V1 slowly and allow the steam to flow into the housing.
• Close valve V4 only enough to create a small jet of steam.
• Leave the valve V7 open until the steam flows through the filter cartridge and then discharges
through valve V5.
• Then close valve V5 and V7 and
open valve V6. To prevent a differential pressure (P1– P2) of
more than 0.3 bar (4 psi), the flow
of steam must be regulated at valve V1 and V6. At the same time
the sterilization temperature at T1,
e.g. 121°C, must be maintained.
• The sterilization time begins as
soon as the temperature on the
sterile side of the filter has reached
the recommended level.
• When the sterilization time is up,
close valves V1 and V6.
• To prevent a condensation vacuum
during cooling, valves V7 and V5
can remain open or be opened.
• If the sterile side remains closed,
compressed air (or N2) can be filled
into the system via valve V2.
• If drainage downstream from valve V6 leads into a tank that has also been sterilized, avoid a
condensation vacuum there by
venting or applying supporting
pressure (otherwise the filter cartridge may be damaged).
• After cooling, the housing is ready
for use.
Fig. 7‑3 | Schematic Diagram of
Sterilization
V0 to V7Valves
Pl Pressure gauge pressure
1
P2 Pressure gauge pressure
2
T1 Temperature
A
Medium
B
Compressed Air
C
Steam
D
Filtrate
67
7.2.2
!
Filtration of Liquids or Gases
Danger of injury from leaking liquids that result in burns and
reactions in the liquids.
Only open the vent valve by approx.
two turns.
Filling the Housing Bell
• Feed the medium or gas that is to be filtered into the housing.
• Use a filter cartridge housing with
condensate tank to filter gases.
Venting | Draining the Condensate
(During Filtration)
•
•
•
•
•
•
For Liquids
Connect a hose to the vent valve
connection.
Fasten the hose or hold the hose
tightly.
Hold a tank under the hose.
Open the vent valve (by turning twice).
The housing bell is full when the liquid flows out of the tube
without any bubbles.
Close the vent valve.
The filter is now ready to use.
For Gases
Venting is not necessary when filtering gases.
Monitoring
• After pressurizing the filter cartridge housing, check all connections. During operation,
check all connections at regular
intervals. Changes in temperature
and pressure can affect the seal.
Check inlet, outlet, run-off valve,
vent valve, housing bell connection,
housing bell and base plate (lower part).
7.2.3
Draining the Housing Bell
• Turn off circulation in the filter.
• Make sure no new medium can
enter the filter cartridge housing.
• First close the valves at the filter
inlet and then at the filter outlet.
• Check the pressure gauge to ensure
the filter cartridge housing is not
under pressure.
• Open the vent valve by approx. two turns.
• Place an adequately large tank
under the run-off valve to collect
the liquid.
• Open the run-off valve by approx.
two turns.
• Wait until no further liquid escapes
from the valve.
• Close the run-off valve by manually
tightening the knurled nuts slightly.
Do not use a tool (e.g. pliers) to
tighten the knurled nut.
Opening the Housing Bell
• Check the pressure gauge once
more to make sure that the filter
cartridge housing is not under pressure.
• Open and remove the clamps,
flanges or threaded couplings.
The housing bell, seal and base
plate (lower part) may be bonded
together so that the housing bell
cannot be pulled off straight
upwards. If this is the case, firmly
hold the top of the housing bell.
Loosen the components by lightly
tapping the lower section of the
housing bell with a rubber hammer.
68
Changing Filter Elements
• Remove the housing bell by lifting
it straight upwards.
• Change the filter element.
• Remove the filter element by turning it once.
• Clean the components as described
in Chapter 7.3.
• Install the new filter element as described in Chapter 7.1.2.
• Close the housing bell as described
in Chapter 7.1.3.
• Fill the housing bell as described in Chapter 7.2.2. before starting up operations
7.3
Cleaning the Components
• Clean all the components of the filter cartridge housing immediately
after every filtration.
• Clean the components with a suitable liquid, e.g. soapy water.
• Rinse off the liquid completely with hot water.
• Rinse the components with distilled water.
• Do not use cloths for drying the
components. They may produce
lint. Use dry, oil-free compressed air for drying the components.
8
Servicing|Cleaning
!
These servicing and ­cleaning
instructions are intended for qualified technicians only. Servicing, cleaning and repair work may only be carried out by such technicians.
Qualified Technician
– A person who, on account of his
technical training, know-how,
experience and knowledge of relevant standards, is able to assess the work assigned to him and identify potential dangers.
The above definition is based
on the European Standard
EN 60204-1.
For trouble free operation it is
absolutely essential that the filter
cartridge housing is cleaned and
serviced at regular intervals.
The following shutdown procedure
must be followed before any cleaning, servicing or repair work is carried out (only by qualified
technicians)
1. Turn off circulation in the filter
2. Shut off the medium inlet and outlets
– Close shut off valve | flap
3. Drain the filter cartridge housing
– Check to make sure the filter cartridge housing is not under pressure
– Open the vent valve by two turns
– Open the drain valve by two turns
– Drain off the medium
Before opening the filter housing,
make sure that the filter cartridge
housing is not under pressure and
that no media can excape.
Warning: Hot Medium. This warning applies to all components as well.
Contact with components or the
medium may cause burns and
scalding.
All surfaces are as hot as the medium. If appropriate, wear the
necessary protective clothing. In
addition, note that filter cartridge
housing components store heat and only release it very slowly. 8.1Service Life of the Filter
Cartridge Housing
8.1.1Limit of the Service Life Due
to Load Cycles
The service life of the filter cartridge
housings depends on the operating
conditions at the place of use. The operator must determine the service life by referring to the
applicable regulations (AD 2000
standards in the German Code of
Practice “AD-Merkblätter” or the
European Standard EN 13445).
8.1.2Service Life Limited by Wear to
the Housing Bell
Procedure:
• Perform a visual check of the welding seams for any wear or pitting.
• Check the wall thickness at several
different places on the housing bell.
• Compare the wall thickness measured with the wall thickness
stated on the drawing (filter cartridge housing dimension sheet, replacement parts).
If wear is more than 25 % of the
original wall thickness, the filter
cartridge housing is worn out. The filter cartridge housing has
reached its maximum service life.
Please withdraw the filter cartridge housing from use.
Personnel may suffer physical injuries or fatalities if this procedure is
not followed!
!
Danger of injury from splashing liquids or leaking gases. They can
result in death.
Make sure the vent valve is only
opened by approx. two turns. If the vent valve is opened completely, uncontrolled release of liquid will occur.
69
8.2
Servicing and Inspection List
Servicing Intervals Daily Whenever opening the housing bell Weekly Every 6 months Every 12 months Maximum cycle number •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Check Point |Servicing Notes Visually check clamps, flanges or threaded couplings for any damage.
Check the filter cartridge housing for leaks.
Check the threads on clamps, flanges or threaded couplings:
Tighten the wing nut manually.
Tighten the hex nut with torque wrench
Make sure the seal is not damaged or misshapen. Visually check if the housing bell contains rust.
Visually check clamps, flanges or threaded couplings for damage.
Check the gaskets on the run-off valve and the vent valve. Check that the pressure gauge is working properly.
Check the wall thickness of the housing bell. Test the pressure of the filter cartridge housing with water.
The test pressure is stated on the certificate on production and hydraulic pressure testing.
The filter cartridge housing has reached its maximum service life.
Please withdraw the filter cartridge housing from use.
Refer to Chapter
8.2.2
8.2.3
8.2.1
8.2.2
8.2.4
This information provides recommendations; however, the operator must adapt servicing intervals to meet the individual requirements of his or her on-site operating conditions.
70
8.2.1 Visual Check for Rust
• Check to see if any rust has collected in the housing bell, paying special attention to the weld seam.
• Remove the rust with a suitable
cleaner.
• If the rust cannot be removed,
inform your superior.
8.2.2
Checking Clamps, Flanges and
Threaded Couplings
1
Fig. 8‑1 | Clips on the Clamps, Flanges and Threaded Couplings
• Check whether the clips [1] are bent.
• Check the threads.
• Check the hinges for axial and radial play.
• Check the hex or wing nut.
8.2.3Checking the Filter Cartridge
Housing for Leaks
• During operation, check all connections at regular intervals
Changes in temperature and pressure can affect the seal. Check
inlet, outlet, run-off valve, vent
valve, housing bell connection,
housing bell and base plate (lower part).
8.2.4Maintenance When Used in
Hazardous Areas
Only qualified personnel may perform maintenance work on the
filter cartridge housings. Conductivity testing must be performed
on all electrically cross-connected
and grounded filter components
whenever maintenance work is performed on the filters or at the least
once a year. Please adhere to the
maintenance intervals prescribed by
the operator.
Use only non-sparking tools in
hazardous areas. Mechanical sparks
are capable of triggering ignition in
explosive atmospheres
Measures must be taken to remove
any static residues in the fluid on
the sterile downstream side of the
filter, e.g. by using conductive
pipes with the proper equipotential
bonding.
Precautionary measures have to
be implemented to prevent any
static discharge from occurring
during filter replacement. This is
done by allowing the housing to
stand for an appropriate period of
time (which is determined by the
operator and depends on the working medium and operating conditions) so that the static discharge is
allowed to disperse down to a safe
level or by securing the housing
environment for the corresponding
activities.
If the filter is used to process flammable fluids, the user must make
sure that leakage of liquid is minimized, controlled or drained off to
a non-hazardous area during filling,
venting, converting to standard
pressure, draining and when replacing filter cartridges. The user must
pay particular attention that such
fluids do not come into contact
with hot surfaces, which might
cause the fluid to ignite.
When processing flammable fluids,
the user must make sure that the
filter housings are vented completely during filling and subsequent operation in order to prevent
potentially flammable or explosive
vapors or air mixtures from forming
inside the filter unit. This can be
accomplished by thorough venting
prior to starting up operation.
Flammable fluids escaping from
the housing due to improper installation or damage to the system
(including the closing gaskets) can
create a source of ignition if the
fluids come into contact with a hot
surface. The user must make sure
that the filter unit is examined at
regular intervals for damage and
leaks so that it can be repaired
immediately, if necessary, and
that the new closing gaskets are
installed every time the filter is
replaced.
Regular cleaning with an antistatic
medium is required to prevent any
dust from collecting on the filter
housing.
71
9
72
Troubleshooting
The situations and information on problems, their causes and correction in this Chapter are described in such a way that they
can be understood by qualified
technicians (see definition in Chapter 3.5 “Safety Precautions”)
with training in mechanical engineering | servicing. These technicians are to be equipped with
the proper tools and test materials.
The shutdown procedure (see Chapter 4.5) must be followed
before any servicing or repair work is carried out. Should the
measures described below not prove
successful, please contact Sartorius
Stedim Biotech GmbH.
Problem Vent valve does not move smoothly
Reason |Source of Problem Threads, needle or seal are contaminated by grease or dirt Vent valve cannot be opened. Vent valve leaks­.
Run-off valve does not move smoothly.
Run-off valve cannot be opened.
Run-off valve leaks. Filter cartridge housing wobbles. Flow rate drops during filtration. Seal between housing bell and base plate
(lower part) leaks­ Filter cartridge broken off Rattling is heard during the filtration of fluids. Threads, needle or seal are Place an open-ended wrench at hex or
by grease or dirt. pliers at the knurl and open vent valve. Remove and clean the vent valve.
Install new vent valve. See Chapter 9.1.
Seal are contaminated by Briefly open vent valve and close again.
grease or dirt.
Remove and clean the vent valve.
Install new vent valve. See Chapter 9.1.
Threads or seal are contaminated by
Remove and clean the run-off valve.
grease or dirt. Install new run-off valve.
Threads or seal are contaminated by Position open-ended wrench at hex or
grease or dirt.
pliers at the knurl and open run-off valve. Remove and clean the run-off valve.
Install new run-off valve.
Seal are contaminated by grease or dirt. Briefly open and close the run-off valve.
Remove and clean the run-off valve.
Install a new run-off valve.
Level the legs.
Legs have not been aligned.
Firmly tighten legs.
Legs have not been tightened. Vent housing bell.
There is air in the housing bell.
Filter is blocked. Replace filter cartridge.
Clamps, flanges or threaded couplings, Check hex nut tightening torque.
Check wing nut tightening torque.
seal, sealing faces are defective. Clamps, flanges or threaded couplings Clean sealing faces.
are fastened too tightly. Replace seal.
Check sealing faces for damage.
Check clamps, flanges or threaded couplings, see Chapter 8.4.
Replace clamps, flanges or threaded couplings.
Remove the broken off filter cartridge from
When opened, the housing bell not the base plate (lower part). The broken off
pulled off straight upwards. section of the filter cartridge might have fallen into the outlet. Disassemble the piping and remove the broken off section of the filter cartridge.
Air is in the housing bell. Vent housing bell.
Remedy
Remove and clean the vent valve. Install a new vent valve. See Chapter 9.1. 9.1
Removing the Vent Valve
• Drain the housing bell as described
in Chapter 7.2.3
Pharmaceutical-Grade valve with
Safety Screw
The vent valve is protected by a
locking screw. The valve can only
be removed when this screw has
been removed.
• Refer to the DIN EN 10204 certificate (Metallic Products, Test Certificates) to find out which
vent valve is installed in your filter
cartridge housing.
1
2
Pharmaceutical-Grade Valve G 3/8
and M8 x 0.5
• Unscrew the vent valve.
• Turn the vent valve completely until it stops.
• Remove the locking screw [4] with a hexagon socket.
• Unscrew the Vent Valve.
3
4
Fig. 9‑1 | Vent Valves
1 Pharmaceutical-grade valve G 3/8
2 M8 x 0.5
3 Pharmaceutical-grade valve
4 Locking screw (not standard; available as an option)
73
10
Emergencies
In the event of an emergency, stop the supply of medium.
Make sure all filter cartridge housings are not under pressure.
11
Shutdown|Disposal
Sort metals, non-metals, compound
materials and process materials
according to type and dispose of them in compliance with environmentally safety regulations.
Always observe environmental safety, health hazard protection,
disposal ­regulations and local
options for proper disposal, especially those regarding hazardous waste. More detailed
information can be obtained from your local authorities.
Cleaning agents must also be disposed of in accordance with
local regulations.
Collect and dispose of all residual
media according to the manu­
facturer’s instructions.
74
Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius-stedim.com
Copyright by Sartorius Stedim
Biotech GmbH, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may
be ­reprinted or translated in any
form or by any means without
the prior written ­permission of
Sartorius Stedim Biotech GmbH.
The status of the information,
specifications and illustrations in this manual is indicated by
the date given below. Sartorius
Stedim Biotech GmbH reserves
the right to make changes to the technology, features,
specifications and design of the equipment without notice.
Status: May 2014, Sartorius Stedim Biotech GmbH, Goettingen, Germany
Printed in the EU on paper bleached without chlorine. | W
Publication No.: SPG6036aq140507
Order No.: 85030-516-18
Ver. 05 | 2014