HIGH SCHOOL OF ARTS AND TECHNOLOGY

Commentaires

Transcription

HIGH SCHOOL OF ARTS AND TECHNOLOGY
HIGH SCHOOL OF ARTS AND
TECHNOLOGY
Adrès : M
artin Luther King, Jr. Educational Campus
122 Amsterdam Avenue, New York, NY 10023
Telefòn : 212-501-1198
Faks : 917-441-3693
Imèl : [email protected]
Enfòmasyon enpòtan!
■Nan
lekòl nou an nou ekzije elèv
mete inifòm
Enfòmasyon
sou vizit lib
Open House
Vizit nan klas yo epi rankont avèk
manm pèsonèl la ak elèv yo vandredi
2 novanm oswa vandredi 9 novanm
2007, ant 10è00 AM ak 12è00 PM
DAPRE SA YO DI
Misyon nou se bay elèv yo konpetans yo bezwen onivo akademik, teknolojik pou yo
kominike avèk lòt moun pou yo gen pèfòmans siperyè nan karyè yo chwazi karyè yo
chwazi yo. Nou fòme tout elèv yo nan yon anviwonman ankourajan e nou ofri yo opòtinite
pou yo envante nan domèn lèza ak teknoloji.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
: Advancement Via Individual Determination (AVID), College Now, Educational
Talent Search (pre-kolèj), College Summit (konesans ak sipò pou kolèj), Virtual Enterprise
(VE), Mentora (avoka ki nan gwo kabinè avoka yo ki ofri sa), Konsiltasyon, Boza teyatral; Kou
boza ak teknoloji : Boza, Penti, Teknoloji grafik n Kou lang : Italyen, Panyòl n Klasman elèv
nan kou avanse : Lang Angle ak redaksyon, Lang Panyòl, Istwa Lèzetazini
n Pwogram
PATNARYA
n Òganizasyon kominotè : Artists Empowerment Coalition, Justice Resource Center
n Èd lopital bay kominote : St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center (klinik souplas)
Edikasyon siperyè : John Jay College, Hunter College n Òganizasyon
kiltirèl oubyen Òganizasyon atistik : New York City Opera, Epic Theatre, Roundabout
Theatre Company, Guggenheim Museum
n Enstitisyon
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
: Gouvènman elèv, Hands-Across-The-Campus Leadership Team, Arts
and Technology Leaders and Scholars (ATLAS), ArTech Newsletter, Deplasman edikatif
chak ane lekòl la òganize aswè pou elèv 2yèm ane yo, “Battle of the Grades” (espò nan lekòl
la, aktivite ak konpetisyon) n Akademik : Leson patikilye nan jounen lekòl pi long, Lekòl
apremidi (ki te lekòl diswa lontan) pou elèv yo kapab akimile kredi n Atistik : Cartooning,
Koral pou chante koral, Teyat, Dans, Sinema, Boza grafik, Mizik enstrimantal (Gita), Show
pou elèv montre talan, Dans nan lekòl la, Penti miray n Club : Echèk, Òdinatè
n Leadership-Èd
EKIP ESPÒ PSAL
gason : Baseball, Basketball & JV Basketball, Bowling, Indoor Track, Outdoor Track,
Foutbòl, Volleyball n Pou fi : Baseball, Basketball & JV Basketball, Kous, Indoor Track,
Outdoor Track, Foutból, Softball, Volleyball
n Pou
ESPÒ NAN LEKÒL
n Espò
ant ekip nan menm lekòl
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
n
Lekòl AVID te resevwa Sètifikasyon sou plan nasyonal an 2006
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
KÒD
Arts & Technology
(La vizyèl & Desen)
Pwogram Arts and Technology Infusion Program yon
pwogram entèdisiplinè ki ofri kou nan lèza vizyèl (tout kou
yo se kou media), kou pou aprann òdinatè, lèza grafik ak
teknoloji media
M12A
METÒD POU
CHWAZI
Opsyon
Edikatif
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV KI
APLIKE POU
2006
9
128
2507
10
10
74
High School of Arts and Technology DBN 03M494 ■ 355
Manhattan
Kalifikasyon
nN ap admèt elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Gen aksè fasil total
Sèvis Edikasyon espesyal
nAnsèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
n Pwogram bileng
• Panyòl
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 602
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Tren : 1 desann nan 66th Street-Lincoln Center
Otobis : M5, M7, M10, M11, M104 pou rive 66th Street;
M66 pou rive Amsterdam Avenue
HIGH SCHOOL OF ECONOMICS
AND FINANCE
Adrès : 100 Trinity Place, New York, NY 10006
Telefòn : 212-346-0708
Faks : 212-346-0712
Sit wèb : www.hseaf.org
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
nAnsèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
nSèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 783
n Klas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Enfòmasyon enpòtan!
■Chak
mèkredi, elèv yo patisipe
nan yon aktivite ki rele “dress
for success” (rad moun mete lè
w ap travay nan yon antrepriz:
pantalon abiye, kravat, jip ak
soulye abiye)
■Elèv ki nan dènye ane yo oblije
prezante yon tèz
■Sèvis kominotè ak estaj obligatwa
Tren : 1, R pou rive Rector Street; 4, 5 pou rive Wall Street;
2, 3, 4, 5, A, C, J, M, Z pou rive Broadway-Nassau Street;
J, M, Z pou rive Broad Street
Otobis: M9, M10 pou rive West Street ak Cedar Street
DAPRE SA YO DI
Nou ofri yon pwogram akademik enteresan ki genyen egzijans adisyonèl, avèk tou yon
tès rechèch pou elèv klas tèminal yo ak yon pwogram katran devwa nan ekonomi ak
finans. Elèv yo fè estaj tou nan gwo konpayi finansye yo. Kominote divès ak akeyan nou
depase pòt lekòl nou pou ajoute patnè kòporasyon ki nan zòn Wall Street. Yon pèsonèl
oryantasyon pou kolèj atanplen ap kouwòdone pwosesis admisyon nan kolèj. Elèv yo ap
jwenn enrichment nan divès pwogram espòtif, atistik ak kiltirèl, epi nan bibliyotèk dènye
modèl ak nan sant teknoloji nou an.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Matyè debaz akademik, Kou Ekonomi ak Finans : Operasyon labank, Finans
entènasyonal, Kontablite kolèj; Akademi Finans, Antrepriz vityèl, Seminè Sanford I. Weill
pwofesè endistri finansye yo anseye, Estaj, Kou kolèj, Sètifikasyon pou fòmasyon finansye,
divès opòtinite pwogram apre-lekòl, Akademi lesamdi ak pwogram ki pa fè pati etid la
n Kou lang : Panyòl n Klasman elèv nan kou avanse : Byoloji, Kalkil AB, Chimi, Lang
Angle ak redaksyon, Literati Angle ak redaksyon, Lang Panyòl, Istwa Lèzetazini
PATNARYA
n Òganizasyon
kominotè : Educational Alliance: Downtown After3, Safe at Home n Èd
lopital bay kominote : St. Vincent’s Hospital n Enstitisyon Edikasyon siperyè : Baruch
College, Hunter College, Pace University n Òganizasyon kiltirèl oubyen Òganizasyon
atistik : Carnegie Hall, Gotham Chamber Opera, New York City Opera, New York Historical
Society n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : Working in Support of Education (WISE),
Liberty Partnership Program n Kòporasyon : Ernst & Young, Newmark Knight Frank,
Estée Lauder, KPMG, American International Group n Enstitisyon finansye : Citigroup,
The Moody’s Corporation, Bloomberg, Deutsche Bank, Neuberger Berman, Merrill Lynch,
The McGraw-Hill Companies, Bank of New York, Fitch Ratings n Lòt kalite òganizasyon :
Christopher Zangari
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
n Leadership-Èd
: Gouvènman elèv, SPARK Youth Leadership n Akademik : Pwogram
leson patikilye, National Honor Society, Science Olympiad, Fed Challenge, Euro Challenge,
Laboratwa òdinatè n Atistik : Teyat, Magazin literè, Festival atistik ak Show pou elèv
montre talan yo, Fashion Shown Club : Albòm pwomosyon, Echèk, Byoloji maren, Stock
Market Game
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
■
Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
Mèkredi 17 Oktòb, 7 Novanm ak 28 Novanm, ant 5è00 PM ak 6è30 PM
gason : Basketball, Kous, Handball
Miks : Bowling
n Pou
fi : Basketball, Kous, Softball, Tennis
ESPÒ NAN LEKÒL
n Karate,
Dans, Majorèt, Volleyball
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
n A
New American High School, American Banker te resevwa pri “Banker of the Year”,
Senatè Lèzetazini Hillary Rodham Clinton ak Charles E. Schumer konplimante lekòl la pou
siksè akademik li, Blue Star School for Financial Literacy
High School of Economics and Finance DBN 02M489 ■ 356
HIGH SCHOOL OF ECONOMICS
AND FINANCE
(SWIT)
Pa bliye :
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV KI
APLIKE POU
2006
M79A
Opsyon
Edikatif
9
230
4895
Economics and Finance
(Komès)
Kou apwofondi Ekonomi ak Finans, klasman nan kou avanse
ak kou nivo inivèsite, Weill Institute òganize seminè ak
estaj fòmasyon, pwogram akademik apre-lekòl e lesamdi
ak aktivite ki pa nan pwogram obligatwa lekòl la grasa
kolaborasyon pwofesyonèl k ap travay nan sektè finans
Èske w konnen?
An 2006, yo te ofri elèv nou yo
2.000.000 dola kòm bousdetid ak
finansman pou kolèj
High School of Economics and Finance DBN 02M489 ■ 357
Manhattan
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
THE HIGH SCHOOL OF FASHION
INDUSTRIES
Adrès : 225 West 24th Street, New York, NY 10011
Telefòn : 212-255-1235
Faks : 212-255-4756
Imèl : [email protected]
Sit wèb : www.fashionhighschool.net
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Gen aksè fasil total
Sèvis Edikasyon espesyal
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
n Pwogram bileng
• Panyòl
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 1667
n Klas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Enfòmasyon
sou vizit lib
Open House
N ap òganize vizit lib Open House
samdi 27 oktòb 2007 a 9è00 AM.
Ou ta dwe poze Madam Silva kesyon
ou genyen yo. Pou fè sa, voye yon
imèl ba li nan [email protected]
oswa rele li nan nimewo 212-255-1235,
estansyon 1191. Si w pa kapab vini nan
vizit lib nou Open House, ou kapab
vin fè vizit prive ou nan jounen
akademik lekòl la depi w pran yon randevou pou sa. Pou jwenn plis lòt enfòmasyon,
tanpri kontakte Madam : Silva.
LEKÒL CTE
Tren : 1, C, E, F, N, Q, R, V desann nan 23rd Street
Otobis : M10 desann nan 23rd Street; M23 desann nan
7th oswa 8th Avenue
DAPRE SA YO DI
Lekòl nou an se sèl lekòl segondè Ozetazini ki ofri espesyalizasyon nan Fashion
Design, Art & Marketing ak Visual Merchandising, pandan l ap ofri yo yon pwogram
akademik konplè.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Honors Classes, Orientation/Skills, Pwogram espesifik nan Fashion Design,
Lèza, Business of Art, Fashion Illustration, Textile Design, Interior Design, Marketing ak
Advertising, Preparasyon pou Egzamen SAT, Pwogram lesamdi, Tech Prep, Saturday
Live, College Now n Kou lang : panyòl n Klasman elèv nan kou avanse : Lang angle ak
redaksyon, Lang panyòl, Istwa Lèzetazini
PATNARYA
n Òganizasyon kominotè : The Door n Enstitisyon Edikasyon siperyè : The City University
of New York (CUNY), Fashion Institute of Technology (FIT), Cooper Union, Parsons School
of Design, Pratt Institute n Òganizasyon kiltirèl oubyen Òganizasyon atistik : Museum
of Modern Art (MoMA), North of Houston Street (NoHo) Arts, Roundabout Theatre,
Latinos in Fashion and Entertainment, Studio Museum in Harlem, Lincoln Center Stages,
ArtsConnection, Young Audiences, International Center for Photography, Metropolitan
Opera Guild n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : Council of Fashion Designers of
America, Big Brothers Big Sisters, Educators for Social Responsibility, Black Retail Action
Group, Underfashion Club, Young Menswear Association n Kòporasyon : Bloomingdale’s
Department Store, Time Warner Studio in a School n Lòt kalite òganizasyon : Fashion
Crafts Educational Comission Advisory Board, Peter Jay Sharp Foundation
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
Leadership-Èd : Leson patikilye elèv bay elèv parèy li, Fòmasyon lidèchip elèv fè pou
elèv parèy yo, Medyasyon ak rezolisyon konfli elèv ap fè pou elèv parèy yo, Fashion Cares
n Akademik : Debate Team n Atistik : Performing Arts Workshops n Club : Revi literè,
Jounal, Sesyon fòmasyon pou redaksyon nan domèn kiltirèl, Anime, Pwezi, Echèk,
Portfolio, Gallery Curatorial Team, Dans Hip-Hop, Kwochè, Komedi sketch
n
EKIP ESPÒ PSAL
Pou gason : Baseball, Basketball, Bowling, Volleyball n Pou fi : Basketball, Bowling,
Indoor Track, Outdoor Track, Softball, Natasyon, Tenis, Volleyball
n
ESPÒ NAN LEKÒL
n Cheerleading,
Weight training, Yoga, Step Team
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
n “Youn
nan 89 lekòl segondè nan Eta Nouyòk ki gen trè bon rezilta,” Komisyonè Richard
Mills, jwen 2005
The High School of Fashion Industries DBN 02M600 ■ 358
THE HIGH SCHOOL OF FASHION
INDUSTRIES
(SWIT)
Pa bliye :
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
Art-Illustration and Graphic Design
(La vizyèl & Desen)
Lèza ak lòt domèn ki gen pou wè ak lèza tankou : Art
Restoration ak Curatorial fields, Interior Design
KÒD
METÒD
POU
CHWAZI
M68J
Odisyon
LEKÒL CTE
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV KI
APLIKE POU
2006
9
68
710
10
10
36
Fashion Design and Related Fields
(La vizyèl & Desen)
Nosyon debaz nan fashion art ak design, design debaz,
desine patwon, kou avanse draping, kou debaz ak kou
avanse body wear ak intimate apparel, kou avanse pou
aprann fè patwon; design ak kouti rad pou gason, fi ak
timoun; epitou bileng/ESL
M68L
9
339
1287
10
10
70
Odisyon
Enfòmasyon sou odisyon : Prepare yon portfolio ak 10 travay ke w fè : Pa prezante plis pase 3 bagay nan chak kategori ki nan lis pi ba a :
kategori 1 : Fè pwòp design pa w yon rad pou mete nan nenpòt okazyon (pa egzanp : rad pou abiye pou sware, rad espò, rad timoun,
souvetman); kategori 2 : still life; kategori 3 : ilistrasyon yon moun; kategori 4 : abstract design pou w itilize plizyè fòm; kategori 5 fè pwòp
patwon w pou yon rad; kategori 6 : fè pwòp rad ou, fè rad la pou w ka mete l sou yon poupe Barbie oswa yon poupe Ken; kategori 7 : yon
modèl travay kouti ou fè (sou yon moso twal)
Marketing, Fashion Marketing, Advertising and
Visual Marketing
(Komès)
Rad ak ganiti, pwosede pou administre enfòmasyon
finansye, dwa komèsyal, kominikasyon, analysis,
ownership/computer applications, marketing, fashion
buying, visual retail merchandising, fibers ak fabrics,
pwosede pou pwopaje enfòmasyon elektwonik, work study
M68M
9
68
744
10
10
37
Odisyon
Enfòmasyon sou odisyon : Pote chak bagay sa yo : yon paj redaksyon pou w di kote w pi renmen al achte; fè yon reklam pou kote w pi renmen
al achte a; epi, yon paj redaksyon pou w esplike pou ki sa ou chwazi sèten imaj ak koulè pou fè reklam ou an
Dat odisyon an 2007
Gwoup odisyon
Dat
Lè pou kòmanse Lè pou fini
Nan Manhattan, pou elèv ki gen siyati yo ki kòmanse avèk lèt A jiska lèt L
Samdi 10 novanm 2007
8è30 a.m.
11è00 a.m.
Nan Manhattan, pou elèv ki gen siyati yo ki kòmanse avèk lèt M jiska lèt Z
Samdi 10 novanm 2007
12è30 p.m.
3è00 p.m.
Nan Brooklyn ak Staten Island, pou elèv ki gen siyati yo ki kòmanse avèk lèt A jiska lèt L
Samdi 17 novanm 2007
8è30 a.m.
11è00 a.m.
Nan Brooklyn ak Staten Island, pou elèv ki gen siyati yo ki kòmanse avèk lèt M jiska lèt Z
Samdi 17 novanm 2007
12è30 p.m.
3è00 p.m.
Nan Queens ak Bronx, pou elèv ki gen siyati yo ki kòmanse avèk lèt A jiska lèt L
Samdi 8 desanm 2007
8è30 a.m.
11è00 a.m.
Nan Queens ak Bronx, pou elèv ki gen siyati yo ki kòmanse avèk lèt M jiska lèt Z
Samdi 8 desanm 2007
12è30 p.m.
3è00 p.m.
Dat pou egzamen ratrapaj - Tout minisipalite yo,
pou elèv ki gen siyati ki kòmanse avèk lèt A jiska lèt L
Samdi 15 desanm 2007
8è30 a.m.
11è00 a.m.
Dat pou egzamen ratrapaj - Tout minisipalite yo,
pou elèv ki gen siyati ki kòmanse avèk lèt M jiska lèt Z
Samdi 15 desanm 2007
12è30 p.m.
3è00 p.m.
Elèv yo ap pran yon egzamen antre pandan y ap fè revizyon pòtfolyo yo nan dat odisyon ki nan lis anba a. Tout elèv yo dwe pote pòtfolyo yo ak
de kreyon nimewo 2 nan jou egzamen yo. Nou p ap admèt elèv ki pa genyen tikè admisyon yo ak elèv ki rive anreta yo. Li trè enpòtan pou elèv
yo rive alè pou egzamen antre a. Nou rekòmande pou w rive omwen 30 minit anvan egzamen an kòmanse. Tanpri al gade orè ki nan lis anba a.
Ou ta dwe poze Madam Silva kesyon ou genyen yo. Pou fè sa rele li nan nimewo 212-255-1235, estansyon 1191.
The High School of Fashion Industries DBN 02M600 ■ 359
Manhattan
Enfòmasyon sou odisyon : Prepare yon portfolio ki kote w mete yon modèl nan chak bagay sila yo : pòtre pa w ke ou desine, peyizaj oswa
panorama lavil, yon moun ki nan yon pyès kay, abstract design, ak senk tablo ou chwazi pami tablo ou fè yo
HIGH SCHOOL OF GRAPHIC
COMMUNICATION ARTS
Adrès : 439 West 49th Street, New York, NY 10019
Telefòn : 212-245-5925
Faks : 212-265-1552
Imèl : [email protected]
Sit wèb : www.hsgca.com
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Pa gen aksè pou moun andikape
Sèvis Edikasyon espesyal
n Ansèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 1843
n Klas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
LEKÒL CTE
Tren : 1, C, E desann nan 50th Street; N, R, W desann
nan 49th Street
Otobis : M10, M11 desann nan 50th Street; M50 desann
nan 9th Avenue
DAPRE SA YO DI
The High School of Graphic Communication Arts genyen senk ti kominote aprantisaj.
Kominote aprantisaj sa yo oswa akademi sa yo devwe pou tèm espesifik karyè. Senk
akademi yo se Jounalis, Fotografi, Boza vizyèl, Piblisite laprès, ak Aplikasyon lalwa
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram : Akademi lesamdi, College Now, Upward Bound, Èd pou elèv fè devwadmezon
ak Leson patikilye, Fotografi dijital, Photo Studio, Pwodiksyon videyo, Desen pou sit wèb,
Mentoring ak aprantisaj, Educational Talent Search n Kou lang : panyòl n Klasman elèv
nan kou avanse : Lang angle ak redaksyon, Istwa Lèzetazini
PATNARYA
Òganizasyon kominotè : Midtown Community Court, Association of Progressive
Dominicans n Èd lopital bay kominote : Ryan/Chelsea-Clinton Community Health Center
n Enstitisyon Edikasyon siperyè : Manhattan Community College, John Jay College,
New York City College of Technology, Lehman College n Òganizasyon kiltirèl oubyen
Òganizasyon atistik : Jewish Museum n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : Work Study
Program, Floating the Apple, Justice Resource Center n Kòporasyon : Macy’s Photo
Studio, Kirkpatrick & Lockhart, Graphic Advisory Commission, Reuters News Service
n Lòt kalite òganizasyon : Lithographers Union
n
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
Leadership-Èd : Naval Junior Reserve Officer Training Corps (NJROTC), Vocational
Industrial Clubs of America (VICA), SPARK, Students Who Shine n Akademik : Moot Court,
Mock Trial, Debate Team, Jounal lekòl la, National Honor Society, Desktop Publishing
n Atistik : Screen printing, Fotografi nwa e blan, Heidelberg Print Club, Animation, Opening
Act Theatre, Producers Project n Club : Antrepriz, Cheerleading, Free Style Health, STEP
Team, Weight Training, Yearbook, Cross Country, Docutec, Football,
n
Èske w
konnen?
Grafik se dezyèm pi gwo antrepriz
nan vil Nouyòk ki anplwaye plizyè
milye moun e ki pèmèt moun k ap
travay nan sektè sa a fè plizyè milya dola. The High School of
Graphic Communication Arts te kreye sou modèl ansyen High
School of Printing, youn nan
premye lekòl fòmasyon
pwofesyonèl ak teknik
nan Nouyòk.
EKIP ESPÒ PSAL
Pou gason : Baseball & JV Baseball, Basketball & JV Basketball, Bowling, Handball,
Outdoor Track, Foutbòl, Volleyball n Pou fi : Basketball, Outdoor Track, Softball, Volleyball
n
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
Nou se gayan plizyè pri nan konpetisyon vil la ak Leta, epitou : Nou se gayan Pri Gold
Key nan fotografi ak ilistrasyon grafik; nou rive nan premye plas nan boza vizyèl nan
Konpetisyon 2005 Actors Fund of America; nou se gayan sis sou douz pri nan Konpetisyon
Grafik 2005 vil la; nou se gayan kat lòt pri nan Konpetisyon Grafik 2006 vil la; nou rive
nan premye plas nan Konpetisyon AGC Graphic Art High School Design 2006; Magazin
literè nou “Open Minds” received a rank of excellent in the National Council of Teachers
of English Literary Competition; Our winning Literacy Partners entry was published in
“Newsweek” magazine.
n
High School of Graphic Communication Arts DBN 02M625 ■ 360
HIGH SCHOOL OF GRAPHIC
COMMUNICATION ARTS
(SWIT)
Pa bliye :
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV KI
APLIKE POU 2006
M69I
Opsyon
Edikatif
9
100
415
M69J
Opsyon
Edikatif
9
136
990
M69N
Opsyon
Edikatif
9
135
428
M69P
Opsyon
Edikatif
9
126
734
M69R
Opsyon
Edikatif
9
101
683
Academy of Print Media
(La vizyèl & Desen)
Nou fè travay Printing yo apatide teknik tradisyonèl
enprimri pou pase nan teknik enprimri dijital, sheet and
web fed printing and bindery; elèv yo ka ale nan lekòl
ansèyman siperyè yo oswa anplwaye debitan nan sektè
Offset Lithography ak enprimri dijital
Academy of Visual Arts
(La vizyèl & Desen)
Enstalasyon dènye kri pou kou tipografi ak desktop
publishing sou òdinatè Macintosh; yo ka admèt elèv yo
nan yon lekòl ansèyman siperyè oswa yo ka travay kòm
anplwaye debitan nan pou fè reklam avèk teknoloji dijital
pou pibliye, design ak pwodiksyon
Academy of Journalism
(Kominikasyon)
Ofri pwogram pou ekri tèks (fiksyon ak non-fiksyon),
byografi, otobyografi, redaksyon, copy writing, media,
fotojounalis, ak desktop publishing
Academy of Photography
(La vizyèl & Desen)
Fotografi tradisyonèl ak dijital
Academy of Law Enforcement
(Lwa & Gouvènman)
Revize dosye, jijman nan tribinal, wòl lalwa nan sosyete
a, syans ki entegre medsin ak dwa forensics epi travay
nan Tribinal Midtown obsève sa k ap pase nan tribinal e
pou fè estaj fòmasyon
LEKÒL CTE
Ansyen elèv selèb
Bob Lee, Repòtè Radyo WBLS; Kim Lowe,
Pwodiktè pou Channel 9 news; Thaddeus B.
Kubis, Pwopriyetè NAK Corporation; Sal Cannizzaro,
Pwopriyetè ak Prezidan Innovative Folding and
Printing Company; Roger Diaz, Vis-Prezidan
operasyon nan RS Rosenbaum
High School of Graphic Communication Arts DBN 02M625 ■ 361
Manhattan
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
HIGH SCHOOL OF HOSPITALITY
MANAGEMENT
Adrès : Park West Educational Campus
525 West 50th Street, New York, NY 10019
Telefòn : 212-586-1819
Faks : 212-586-2713
Imèl : [email protected]
Sit wèb : www.hshm.us
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv
ki patisipe nan yon sesyon
enfòmasyon
n Answit elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Gen aksè fasil total
Sèvis Edikasyon espesyal
nAnsèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 303
n Klas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Tren : N, R, W desann nan 49th Street;
1, C, E desann nan 50th Street
Otobis : M10, M11, M104 desann nan 50th Street;
M50 desann nan 10th Avenue
DAPRE SA YO DI
High School of Hospitality Management (HSHM) chita nan kè zòn Clinton k ap devlope,
kote genyen pi gwo konsantrasyon otèl ak enstitisyon ospitalite nan vil Nouyòk. Atravè yon
apwòch entè-disiplinè, elèv yo ap devlope aptitid pou rezoud pwoblèm epi sa ap prepare
yo pou karyè enteresan nan jesyon ospitalite ak edikasyon apre lekòl segondè. Lekòl
enteresan sa a ki konsantre sou elèv yo melanje yon korikolòm ki ofri kou pou fòmasyon
pwofesyonèl e teknik ak etid akademik tradisyonèl. Patnè prensipal nou, FoodChange, ofri
resous ak konpetans pou fè elèv yo vin genyen divès kalite eksperyans. Elèv yo ap jwenn
opòtinite pou gradye avèk yon diplòm Regents epitou y ap resevwa sètifikasyon yo rekonèt
nan endistri nasyonal la. Pèsonèl pwofesyonèl nou an, ansanm avèk paran ak elèv yo, se
aksyonè egal-ego nan kreyasyon yon anviwònman aprantisaj dinamik ki ofri anpil sipò.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Teknoloji ospitalite, Kilti a pratik monn lan, Pèspektiv global nan vwayaj
ak touris; Fason pou fè Acha manje, Jesyon lojman (Sètifikasyon nasyonal), Pwogram
pwoteksyon manje Depatman Sante vil Nouyòk (sa ap pèmèt elèv yo resevwa sètifikasyon
travayè alimantasyon vil Nouyòk), Reyinyon ak planifikasyon Konvansyon; Preparasyon
pou jwenn djòb, Estaj, Obsèvasyon pwofesyonèl k ap travay, Kou Jesyon, Kontablite; Pratik
Finans ak Biznis, Sikoloji, Sosyoloji, Devlopman imen n Kou lang : Panyòl n Klasman elèv
nan kou avanse : Literati angle ak redaksyon, Estatistik
PATNARYA
n Òganizasyon
Enfòmasyon enpòtan!
■Nan
lekòl nou an nou ekzije elèv
yo mete inifòm (HSHM vès ble
fonse).
nElèv 3yèm ane yo pran egzamen
sètifikasyon New York City
Foodhandler ki pèmèt yo pran
sètifika Depatman Lasante ki
nesesè pou tout administratè
k ap travay nan sektè ki
responsab zafè manje.
kominotè : The Liberty Partnership Program n Enstitisyon Edikasyon
siperyè : John Jay College, Cornell University, Johnson and Wales University, Monroe
College, New York Institute of Technology, Cornell University (Cooperative Extension
Hydroponic Lab Study) n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : FoodChange n Kòporasyon :
Credit Suisse Asset Management, Black Culinary Alliance (BCA)
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
n Leadership-Èd
: Future Business Leaders of America (FBLA), Ekip Echèk, Jwèt pou fè
kòm si w ap envesti nan Stock Market n Akademik : Pwomnad edikatif nan inivèsite ak e
pou vizite otèl pou yo gade jan moun travay, Pwogram leson patikilye lesamdi n Atistik :
Pwogram Boza aprelekòl(Sesyon fòmasyon sou penti alyil/akrilik), Konkou pou elèv montre
talan yo & Fashion Shows, Konkou sou Pèfòmans atis aloral ak Konkou Videyo n Club :
Echèk, Aprann fè manje, Jounal lekòl la, Club Boza/Penti alwil
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
fi : Basketball
Enfòmasyon sou vizit
lib Open House
Tanpri al gade sit wèb nou pou jwenn orè vizit lib Open House lan.
High School of Hospitality Management DBN 02M296 ■ 362
HIGH SCHOOL OF HOSPITALITY
MANAGEMENT
(SWIT)
Pa bliye :
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
High School of Hospitality Management
(Ospitalite, Vwayaj ak Touris)
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
Chwa limite
Pwogram doub pandan katran; kou matyè debaz pou pran
egzamen Regents ak yon yon sesyon 12 kou nan domèn
lotèl kote elèv yo kapab pran 5 sètifikasyon nan domèn lan
M36X elèv dapre
yon òdinatè
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV KI
APLIKE POU
2006
9
108
1282
“Nothing by coincidence—
everything by design.”
- Matthew Angrisini
High School of Hospitality Management DBN 02M296 ■ 363
Manhattan
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
HUMANITIES PREPARATORY ACADEMY
Adrès : The High School for Humanities Educational Campus
351 West 18th Street, New York, NY 10011
Telefòn : 212-929-4433
Faks : 212-929-4445
Sit wèb : www.humanitiesprep.org
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv ki
abite nan Manhattan
n Answit elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
nAnsèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 171
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Tren : 1 pou rive 18th Street;
2, 3, A, C, E pou rive 14th Street;
L to 8th Avenue
Otobis : M5, M7 pou rive 18th Street;
M14A, M14D pou rive 8th Avenue
DAPRE SA YO DI
Nou ofri yon divès elèv nou yo yon edikasyon pèsonalize ki konsantre sou demokrasi
patisipasyon, aprantisaj ki baze sou rechèch, evalyasyon ki baze sou pèfòmans ak sèvis
kominotè. Konsènan misyon nou ak angajman nou pou divèsite, nou aksepte transfere elèv
k ap chèche yon lòt anviwònman edikasyon ki pi endividyèl.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Kou inivèsite, Sesyon fòmasyon preparasyon inivèsite, Preparasyon SAT
Kaplan an, Estaj Aksyon Kominotè, Aktivite Outward Bound ak inisyativ espesyal gwoup
lekòl segondè nan vil Nouyòk ki travay anrezo New York Performance Standards Consortium
n Kou lang : panyòl
PATNARYA
n Òganizasyon
kominotè : Young Men’s Christian Association (YMCA), Om Yoga
n Enstitisyon Edikasyon siperyè : Borough of Manhattan Community College, Eugene Lang
College, Hunter College, New York University n Òganizasyon kiltirèl oubyen Òganizasyon
atistik : Center for Arts Education, Kitchen Performing Arts Center n Òganizasyon ki pa pou fè
benefis : Coalition of Essential Schools, Expeditionary Learning Outward Bound, New Visions
for Public Schools, New York Performance Standards Consortium n Kòporasyon : Lifetime
Entertainment Services
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
n Leadership-Èd : Student Advisory Board, Faculty Hiring Committee, Komite aktivite elèv,
Outward Bound Adventure, Fitness Training n Atistik : Visual and Performing Arts Society,
Prep Choir, Prep Musicals n Club : Elèv yo kapab kreye club ak òganizasyon espesyal
anfonksyon enterè pa yo
Enfòmasyon enpòtan!
■Evalyasyon
dapre pèfòmans elèv
(literati, istwa, portfolio syans ak
matematik) pou diplome
■Elèv ka kontakte lekòl la oswa konseye pedagojik si yo vle mande transfè nan Humanities Prep.
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
gason : Baseball, Basketball & JV Basketball, Bowling, Handball, Foutbòl,
Volleyball n Pou fi : Basketball, Handball, Foutbòl, Softball, Tenis, Volleyball
n Miks : Bowling, Tenis
ESPÒ NAN LEKÒL
n Table
Tennis (Ping-Pong!)
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
n Coalition
of Essential Schools National Mentor School, Center for the Arts Parents as
Arts Partners Grant Program
Èske w konnen?
Pou fè yon “vizit vityèl”, ale nan
www.CESChangeLab.org.
Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
Lendi, 22 oktòb 2007, 6è00 p.m. – 7è30 p.m.
Madi, 20 novanm 2007, 5è30 p.m. – 7è00 p.m.
Humanities Preparatory Academy DBN 02M605 ■ 364
HUMANITIES PREPARATORY ACADEMY
(SWIT)
Pa bliye :
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
M99A
Chwa elèv
dapre
òdinatè
9
40
1311
Humanities Preparatory Academy
(Imanitè & Entèdisiplinè)
Devlope leadership onivo entelektyèl e onivo sivik grasa efò
ak dekouvèt elèv yo ap fè pou kont pa yo. Nou fè elèv yo fè
sitou redije tèks, pale anpiblik, etidye lèza, aprann teknoloji e
antreprann aktivite kominotè.
Kritè pou chwazi elèv : Nou mande pou elèv yo fè nòt ant 80 ak 100 pou Angle, Matematik, Syans sosyal ak Syans
Nòt nan egzamen ofisyèl : Matematik (Nivo 2-4) Lang e literati angle (ELA) (Nivo 2-4)
Prezans nan sesyon enfòmasyon
Kontwòl prezans ak ponktyalite
Humanities Preparatory Academy DBN 02M605 ■ 365
Manhattan
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
INSTITUTE FOR COLLABORATIVE
EDUCATION
Adrès : 345 East 15th Street, New York, NY 10003
Telefòn : 212-475-7972
Faks : 212-475-0459
Imèl : [email protected]
Sit wèb : http://ice.r9tech.org
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv klas
8yèm ane k ap kontinye
n Answit elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
n Ansèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 411
n Klas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Enfòmasyon enpòtan!
n Lekòl
n
pa itilize nòt an chif oswa
an lèt; evalyasyon an baze sou
pwojè ak pòtfolyo akademik.
Genyen lòt kondisyon ki nesesè
pou elèv yo gradye
Tren : 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, N, Q, R, W pou rive
14th Street, epi L vini apre pou rive 1st Avenue
Otobis : M9, M14A, M14D pou rive Avenue A;
M15 pou rive 14th Street;
Sèvis otobis sou kòmann nan Brooklyn;
Liy Green Bus nan Queens
DAPRE SA YO DI
Institute for Collaborative Education (ICE) fonde sou prensip Kowalisyon lekòl enpòtan yo.
Antan yon lekòl k ap fè pwogrè, kou ak asiyasyon nou yo ankouraje elèv fè rechèch epi vin
gen panse kritik. Elèv yo travay sitou sou pwojè, pòtfolyo ak prezantasyon kòm yon fason
pou montre yo konprann dokiman matyè kou yo. Nou ofri elèv yo opòtinite pou aprantisaj
adisyonèl atravè kolaborasyon avèk kolèj ak òganizasyon kominotè lokal yo. Pwofesè yo
konekte aprantisaj salklas la nan aktivite reyèl ak kominote pratik deyò lekòl la.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram : Nou ofri yon pwogram syans pandan setan ki enkli kou
electives tankou Fizik,
kou Teknoloji miltimedya ak Lèza, Pwogram mizik ki enkli kou pou aprann jwe enstriman
ak Digital Sound Studio n Kou lang : panyòl
PATNARYA
Òganizasyon kominotè : Greenwich Village Youth Council Inc., Youth Counseling
League n Enstitisyon Edikasyon siperyè : New York University (Schools of Education and
Social Work), Baruch College, Borough of Manhattan Community College, Hunter College
(School of Social Work) n Òganizasyon kiltirèl oubyen Òganizasyon atistik : Lincoln
Center Institute n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : The Builder's Association
n
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
Leadership-Èd : Gouvènman elèv, “Big Sibs/Little Sibs” mentoring elèv ap fè pou lòt
elèv parèy yo, Young Womens’ Leadership n Akademik : New York Urban Debate League,
Echèk, Jounal lekòl la, Teknoloji, Revi literè n Atistik : Fotografi, Teyat, Studio Art, Musik,
Foutból n Club : Elèv pou jistis sosyal, Ekip dans, Dungeons and Dragons, Foutbòl
n
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
gason : Basketball n Pou fi : Basketball
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
n Posse Foundation ofri n plis pase 15 bousdetid pou inivèsite, pri New York State Forensic
League Championships in Policy Debate & top speakers, New York Urban Debate League
2000/06
Enfòmasyon sou vizit lib Open House
Nou òganize Vizit lib Open House chak mwa apati oktòb jiska mas. Telefone nimewo prensipal lekòl nou an pou konnen jou ak lè Open House yo epi pou rezève yon plas.
Institute for Collaborative Education DBN 02M407 ■ 366
INSTITUTE FOR COLLABORATIVE
EDUCATION
(SWIT)
Pa bliye :
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
Institute for Collaborative Education for New
Students
(Imanitè & Entèdisiplinè)
Imanitè, Matematik, lab syans ak kou avanse Syans ki
pa obligatwa, lèza ak teknoloji miltimedya
Institute for Collaborative Education for Current
Students
(Imanitè & Entèdisiplinè)
Gade deskripsyon pwogram lekòl la piwo a
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
M82A
Opsyon
Edikatif
9
10
1259
M82B
Pou elèv
klas 8yèm
ane k ap
kontinye
9
51
129
Institute for Collaborative Education DBN 02M407 ■ 367
Manhattan
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon
w lan
JACQUELINE KENNEDY ONASSIS
HIGH SCHOOL
Adrès : 120 West 46th Street, New York, NY 10036
Telefòn : 212-391-0041
Faks : 212-391-1293
Imèl : [email protected]
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Gen aksè fasil total
Sèvis Edikasyon espesyal
n Ansèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 691
n Klas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Enfòmasyon enpòtan!
n Nan
lekòl nou an nou ekzije elèv
mete inifòm.
Tren : B, D, F, V desann nan 47-50 Street-Rockefeller Center
Otobis : M50, M27, M42, M6, M7 desann nan 7th
Avenue, Broadway oswa Avenue of the Americas; M104,
M10 desann nan Broadway
DAPRE SA YO DI
Jacqueline Kennedy Onassis High School (JKO) se yon lekòl ki gen gwo siksè kote elèv
yo patisipe aktivman nan korikolòm lan ak nan aktivite lekòl la. Elèv yo pwograme dapre
bezwen ak enterè yo. JKO se yon lekòl Etid Biznis entènasyonal, kote tout elèv yo gen
obligasyon pou konplete dis (10) kredi nan Biznis. Virtual Enterprise (VE), Ospitalite ak
Touris ak Kontablite se matyè debaz etid la. Nou devlope bon jan relasyon avèk patnè nou
yo ak divès òganizasyon teyat ak dans. Answit, nou egzije elèv yo pou yo pase dezan nan
lang Panyòl, katran nan Matematik ak katran nan Syans pou yo kapab resevwa yon diplòm
ki gen apwobasyon JKO.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Modèl komèsyal ak enfòmatik debaz, Kontabilite, Antrepriz vityèl, Jounalis,
College Now, Princeton Review, Estaj ekzekitif, Mentora, Big Brother and Big Sister,
Maketing, Dwa komèsyal, Ekriti, Ramp-Up English n Kou lang : panyòl n Klasman elèv
nan kou avanse : Lang angle ak redaksyon, Literati angle ak redaksyon, Literati panyòl,
Istwa Lèzetazini
PATNARYA
Òganizasyon kominotè : Communities in School, Inc., High Risers Program, Futures
and Options n Enstitisyon Edikasyon siperyè : Monroe College, Borough of Manhattan
Community College, Johnson & Wales University, Niagara University, New School
University, The College of Saint Rose n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : National Academy
Foundation (NAF), Junior Achievement, Lehman Brothers, Peter Jay Sharp Foundation,
New York Opportunity Network (NYON), Virtual Enterprise Center n Kòporasyon : Clear
Channel Communications, PricewaterhouseCoopers, Lehman Brothers, Morgan Stanley
n Lòt kalite òganizasyon : Ridgeway High School of Liverpool, England ak Blastbeat
Music Management Program
n
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
Leadership-Èd : Teen Awareness, Leson patikilye elèv bay elèv parèy li n Akademik :
Yearbook, National Honor Society, Jounalis, Upward Bound n Atistik : Dans n Club : Teyat,
Matematik, Desen pou sit wèb, Key, Syans politik, Jounalis, Teyat, Film, Diskisyon, Fwa
syans, Karate, Teyat
n
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
Aktivite vizit lib Open House
pwograme nan fen Septanm ak
kòmansman Oktòb.
gason : Basketball
ESPÒ NAN LEKÒL
n Ekip
Basketball pou gason ak fi
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
Pwogram Virtual Enterprise (VE) fè final nan konkou National Business Plan pou ane
2005 epi l fè final nan konkou Eta a òganize An 2006.
n
Jacqueline Kennedy Onassis High School DBN 02M529 ■ 368
JACQUELINE KENNEDY ONASSIS
HIGH SCHOOL
(SWIT)
Pa bliye :
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
International Careers
(Imanitè & Entèdisiplinè)
METÒD POU
CHWAZI
M45A
Opsyon
Edikatif
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
9
179
2941
10
10
134
Manhattan
Pwogram la espesyalize nan analiz estrikti komès tankou
International Marketing, aplikasyon òdinatè, echanj
onivo entènasyonal ak Virtual Enterprise.
KÒD
Jacqueline Kennedy Onassis High School DBN 02M529 ■ 369
THE JAMES BALDWIN SCHOOL:
A SCHOOL FOR EXPEDITIONARY LEARNING
Adrès : The High School for Humanities Educational Campus
351 West 18th Street, New York, NY 10011
Telefòn : 212-627-2812
Faks : 212-627-9803
Imèl : [email protected]
Sit wèb : www.nycoutwardbound.org/schools/visit.html#jBaldwin
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv ki
patisipe yon sesyon enfòmasyon
n Answit elèv ki abite nan
Manhattan
n Answit elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
nAnsèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
Pwogram ELL
n ESL
n Pwogram bileng
• Panyòl
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 124
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
DAPRE SA YO DI
Nou ofri elèv ki gen divès kilti yon pwogram ansèyman entèdisiplinè ki adapte ak chak elèv.
Nou pou ranfòse demokrasi ak patisipasyon tout moun, aprantisaj ki baze sou rechèch,
evalyasyon dapre pèfòmans elèv ak sèvis kominotè. Onivo misyon lekòl ak angajman nou
pran pou anseye elèv ki gen divès kilti, nou admèt elèv ki mande transfè ki ap chèche
ansèyman altènatif nan yon anviwonman ki bay chak elèv yon atansyon patikilye. The
James Baldwin School, ki swiv modèl lekòl Humanities Preparatory Academy, kolabore ak
Coalition of Essential Schools e Expeditionary Learning Outward Bound, ki gen prensip ki
elabore e sèvi kòm baz pwogram akademik nou a e valè kominote nou a.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Oryantasyon pou Outward Bound, Aktivite Outward Bound pou aprantisaj
nan ekspedisyon, Pwogram an blòk, Pwojè aprantisaj oswa Kou ki rele Ekspedisyon, Ekip
(kou Konsiltasyon) kat jou pa semenn n Kou lang : Panyòl
PATNARYA
n Òganizasyon
ki pa pou fè benefis : The Coalition of Essential Schools, Expeditionary
Learning Outward Bound
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
n Leadership-Èd : Opòtinite pou enrichment ak avanti ki ofri atravè New York City Outward
Bound Center n Akademik : Kou alfabetizasyon ak pwogram enrichment apre-lekòl ak
pandan lete; Yoga, Boza masyal, Kou kolèj pou elèv klas tèminal ki kalifye
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
n Pou
gason : Baseball, Basketball & JV Basketball, Bowling, Handball, Foutbòl, Volleyball
fi : Basketball, Handball, Foutbòl, Softball, Tenis, Volleyball & JV Volleyball
Enfòmasyon enpòtan!
Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
■Evalyasyon
ki baze sou pèfòmans
nan aktivite Outward
Bound obligatwa
■Klas ki gen elèv edikasyon
espesyal ak elèv edikasyon
jeneral tout laj e ki gen diferan
nivo entelijans
■Genyen Konseye pou chak elèv.
■Patisipasyon
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
The James Baldwin School:
A School for Expeditionary Learning
(Imanitè & Entèdisiplinè)
Tren : 1 desann nan 18th Street; 2, 3, A, C, E desann nan
14th Street; L desann nan 8th Avenue
Otobis : M5, M7 pou rive 18th Street;
M14A, M14D pou rive 8th Avenue
Pou jwenn enfòmasyon sou vizit lib Open
House, tanpri kontakte Susan nan nimewo 212-627-2812 oswa voye yon imèl bay Elijah Hawkes nan [email protected] KÒD
METÒD POU
CHWAZI
Chwa limite
M08R elèv dapre
yon òdinatè
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
9
27
457
The James Baldwin School: A School for Expeditionary Learning DBN 02M313 ■ 370
LANDMARK HIGH SCHOOL
Adrès : 220 West 58th Street, New York, NY 10019
Telefòn : 212-247-3414
Faks : 212-247-0602
Sit wèb : www.landmarkhs.org
DAPRE SA YO DI
Objektif nou se pou prepare elèv yo pou yo vin sitwayen ki gen panse ak konpasyon ki
kapab pouswiv objektif yo pou edikasyon siperyè ak karyè. Anplis satisfè kondisyon estanda
diplòm Regents, elèv yo dwe prepare ak defann huit pòtfolyo travay akademik pandan
katran nan lekòl la pou yo kapab gradye. Yon sistèm Konsiltasyon ap asire yon adilt byen
konnen chak elèv nan Landmark High School. Pa genyen “etranje” nan lekòl sa a.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram : Rechèch ak Ekriti detaye, Prezantasyon ak Defans Pòtfolyo akademik obligatwa
pou gradyasyon; Preparasyon SAT, Leadership Institute for Today and Tomorrow (Pwogram
lesamdi ak pwogram lete ki konsantre sou aptitid pou leadership ak konsyantizasyon sivik),
After-school Youth, Medya, Mentora n Kou lang : Panyòl
PATNARYA
n Enstitisyon
Edikasyon siperyè : New York University, John Jay College, Stanford
University, Columbia University, Fordham University n Òganizasyon kiltirèl oubyen
Òganizasyon atistik : Midori Foundation (Bette Midler ki te fonde li), Lincoln Center Institute,
Intrepid Museum n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : Peer Health Exchange, Urban Dove
n Kòporasyon : Time Warner n Lòt kalite òganizasyon : New York City Department of Parks
and Recreation, New York City Outward Bound, New York City (NYC) Wallclimbers Club
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
Enfòmasyon enpòtan!
■Lekòl
nou egzije yon Pòtfolyo
akademik pou evalyasyon
■Nou ofri pwogram lesamdi ak
pandan lete
n Leadership-Èd
: Konsèy elèv, Sesyon fòmasyon preparatwa pou inivèsite, Èd
devwadmezon apre lekòl, Videyo “Doculab”, estaj n Akademik : Yearbook, New York
Experience n Atistik : Mizik n Club : Echèk, Step Team, Skateboard
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
gason : Basketball n Pou fi : Basketball
ESPÒ NAN LEKÒL
Èske w konnen?
n Ane pase, yo te aksepte nan kolèj 94 % elèv nou yo ki gradye ane pa
n Nou genyen yon konseye kolèj ki
travay atanplen pou ede elèv yo nan tout aspè aplikasyon pou
kolèj, èd finansye ak bousdetid. n Softball
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
n Prezante
kòm “pi bon lekòl segondè leta vil Nouyòk : Yon Gid pou paran”, dapre Clara
Hemphill (2003, 2004, 2005)
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
Landmark High School
(Imanitè & Entèdisiplinè)
Evalyasyon dapre portfolio elèv
ant ekip miks nan menm lekòl
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
M91A
Opsyon
Edikatif
Landmark High School DBN 02M419 ■ 371
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
9
116
1343
10
10
83
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv ki
abite nan Manhattan ak Distri 7
n Answit elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Pa gen aksè pou moun andikape
Sèvis Edikasyon espesyal
nAnsèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 431
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Tren : 1, 2, 3, A, B, C, D pou rive 59th Street-Columbus Circle;
N, Q, R, W pou rive 57th Street
Otobis : M5, M6, M7, M31, M57 pou rive 7th Avenue;
M7, M10, M104 pou rive 57th Street
LEADERSHIP AND PUBLIC SERVICE
HIGH SCHOOL
Adrès : 90 Trinity Place, New York, NY 10006
Telefòn : 212-346-0007
Faks : 212-346-0612
Imèl : [email protected]
Sit wèb : www.geocities.com/hslaps/
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 683
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou ane
eskolè 2008/09 : Klas 9yèm rive
12yèm ane
Èske w konnen?
Tren : 2, 3, 4, 5, A, C, J, M, Z desann nan Broadway-Nassau Street; R
desann nan Rector Street; 4, 5 desann nan Wall Street
Otobis : M1, M6 desann nan kwen Church ak Liberty Streets; M9,
M10 desann nan kwen West ak Cedar Streets
DAPRE SA YO DI
Nou panse tout moun kapab aprann e tout moun gen dwa aprann. Pèsonèl lekòl nou an
bay bon ekzanp konesans siperyè e yon pasyon pou konesans, e li bay tou yon ekzanp
pèfeksyon. Nou konnen kokennchenn responsablite nou genyen pou edike elèv nou yo,
pou kolabore ak paran oswa gadyen legal yo. Pwogram etid la enkli aktivite atletik, sivik
e sosyal ki rapwoche konesans akademik ak lavi andeyò lekòl la. Nou panse ke grasa a
pwosesis ansèyman ak aprantisaj, nou tout evolye pou montre nou konprann tèt nou, lòt
moun e lemonn n ap viv ladan l lan pi byen.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Leadership, Dwa ak règleman Leta, Virtual Enterprise, Sèvis piblik, pwogram
etid debaz pou klas 9yèm ki enkli Advisory n Kou lang : panyòl n Klasman elèv nan
kou avanse : Calculus AB, Lang angle ak redaksyon, Literati angle ak redaksyon, Literati
panyòl, Istwa Lèzetazini
PATNARYA
n Òganizasyon
kominotè : Educational Alliance After-school Corporation, McBurney Young
Men’s Christian Association (YMCA) n Èd lopital bay kominote : St. Vincent’s Hospital
n Enstitisyon Edikasyon siperyè : Syracuse University n Òganizasyon kiltirèl oubyen
Òganizasyon atistik : Theatre Development Fund (TDF) Arts Education Program—Open
Doors n Kòporasyon : Life Style Media, Inc. n Enstitisyon finansye : UBS n Lòt kalite
òganizasyon : Trinity Church
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
Pwogram mentoring nou a se pi gwo pwogram ki afilye ak yon inivèsite nan vil Nouyòk New York City (NYC).
n Leadership-Èd : Estaj, Sèvis kominotè, patisipasyon nan aktivite nan Lower Manhattan,
Earth Day n Akademik : Ekip Moot Court ak Mock Trial, Debate Team, Jounal lekòl la,
Model United Nations, Preparasyon SAT, National Honor Society
EKIP ESPÒ PSAL
Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
n Pou
gason : Basketball n Pou fi : Softball
ESPÒ NAN LEKÒL
Tanpri kontakte lekòl la nan nimewo 212-346-0007 pou jwenn plis enfòmasyon sou vizit lib Open Houses.
n Foutbòl
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
Leadership and Public Service
(Imanitè & Entèdisiplinè)
Elèv yo konplete yon seri kou ak aktivite nan domèn
Dwa, Leadership ak Règleman leta; opòtinite pou ale nan
pwogram lekòl dete Syracuse University
pou gason, Kous pou gason ak fi
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
M76A
Opsyon
Edikatif
9
198
1614
Leadership and Public Service High School DBN 02M425 ■ 372
LEGACY SCHOOL FOR INTEGRATED
STUDIES
Adrès : 33 West 13th Street, New York, NY 10011
Telefòn : 212-645-1980
Faks : 212-645-2596
Imèl : [email protected]
Sit wèb : http://legacy.r9tech.org
Enfòmasyon enpòtan!
■Sèvis
kominotè obligatwa oswa
Sèvis aprantisaj obligatwa pou
gradyasyon
DAPRE SA YO DI
Legacy School for Integrated Studies pran angajman pou ankouraje elèv yo angaje yo nan
aktivite entèlektyèl k ap pèmèt yo vin gen kreyativite, divèsite ak responsablite pèsonèl. Nou
se yon ti lekòl ki ofri yon anviwònman pwoteje ak pèsonalize pou yon kominote miltikiltirèl
ak iben. Legacy ankouraje elèv yo atravè estrateji tradisyonèl ak kontanporen. Nòm akademik
elve nou prepare elèv yo pou yo resevwa yon diplòm Regents Leta Nouyòk, pandan n ap
fè tranzisyon ant yon evalyasyon ki baze sou pòtfolyo ak yon diplòm ki respekte Nòm Leta.
Legacy fè patnarya avèk pi gwo kominote a pou li kapab ofri elèv yo zouti ki nesesè pou
enfliyanse monn lan yon fason pozitif.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Teen Choice, Advancement Via Individual Determination (AVID), Komite elèv,
College Now, Leson patikilye Martin Luther King ofri n Kou lang : Japonè, Panyòl n Klasman
elèv nan kou avanse : Lang angle ak redaksyon, Istwa Lèzetazini
PATNARYA
n Òganizasyon
kominotè : McBurney Young Men’s Christian Association (YMCA), Teen
Choice n Enstitisyon Edikasyon siperyè : New York University, Borough of Manhattan
Community College (BMCC) n Òganizasyon kiltirèl oubyen Òganizasyon atistik : Vineyard
Theater Company n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : New Visions for Public Schools
n Kòporasyon : Simpson, Thacher & Bartlett LLP n Enstitisyon finansye : HSBC
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
n Leadership-Èd
: Estaj, Amelyorasyon lekòl, Leson patikilye apre lekòl n Akademik :
Ekspozisyon elèv klas tèminal, Piblikasyon elèv n Atistik : Estidyo anrejistreman mizik dijital,
Estidyo film dijital, Estidyo dans, Pòtfolyo dijital, Sant Medya, Teyat n Club : Fwa syans, Ekip
matematik, Echèk, Tech Squad, Mizik, Jounal lekòl la, Chimi
ESPÒ NAN LEKÒL
n Chanpyona
olenpik pou tout lekòl yo Basketball pou gason ak fi, Flag Football
n
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
The Legacy School
(Imanitè & Entèdisiplinè)
Yon pwosesis esansyèl pou elèv prezante portfolio ki
ranfòse prezantasyon elèv la fè devan lòt elèv parèy li pou
montre li metrize sijè a byen
Èske w konnen?
Sant medya dinamik nou an ofri elèv yo aksè an teknoloji òdinatè dènye modèl.
Enstwiktè nou yo itilize SmartBoards pou bay enstwiksyon.
n Korikolòm nou devlope nan Matematik ak Boza
n
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
M92A
Opsyon
Edikatif
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
9
108
387
10
10
44
Legacy School for Integrated Studies DBN 02M429 ■ 373
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv 8yèm
ane k ap kontinye
n Answit n ap admèt elèv Manhattan
n Answit elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
nAnsèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 360
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 6yèm
rive 12yèm ane
Tren : L pou rive 6th Avenue;
4, 5, 6, N, Q, R, W pou rive 14th Street-Union Square;
1, 2, 3, A, C, E, F, V pou rive 14th Street
Otobis : M14A, M14D desann nan 6th Avenue
LIFE SCIENCES SECONDARY SCHOOL
Adrès : 320 East 96th Street, New York, NY 10128
Telefòn : 212-348-1694
Faks : 212-348-4293
Imèl : [email protected]
Sit wèb : www.lifesciencessecondaryschool.com
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv klas
8yèm ane k ap kontinye
n Answit elèv ki abite nan
Manhattan
n Answit elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Pa gen aksè pou moun andikape
Sèvis edikasyon espesyal
n Ansèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 722
n Klas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 6yèm
rive 12yèm ane
Enfòmasyon enpòtan!
n Lekòl
la egzije elèv yo pou yo
mete inifòm (elèv yo ap mete yon
jip oswa pantalon ki deziyen avèk
yon logo.)
nElèv yo gen obligasyon pou swiv
kou nan syans ak matematik
pandan katran pou yo kapab gradye. nSèvis kominotè obligatwa
Tren : 6 desann nan 96th Street
Otobis : M96 pou rive 2nd Avenue;
M15 pou rive 96th Street ak 1st oswa 2nd Avenue;
M98, M101, M102, M103 to 96th Street ak
Lexington oswa 3rd Avenue
DAPRE SA YO DI
Misyon nou se ofri yon nouvo pwogram akademik nan domèn Lasyans ak Matematik ki
mande elèv fè anpil efò pou ogmante konpetans yo pou analize sa y ap tande e sa y ap
li, e pou yo aprann apatide pwojè yo pral fè sou tout matyè yo. Nou ekzije pou elèv lekòl
pre-segondè nou yo fini plizyè klas onivo lekòl segondè, epi rantre nan klas 9yèm ane ak
yon minimòm 1 kredi pou egzamen Regents Lasyans. Nou bay elèv nou yo opòtinite san
parèy pou fè estaj nan enstitisyon ak lopital ki gen gwo repitasyon. Angajman nou pran
onivo edikasyon anvè chak elèv se fòme yo pou yo gen siksè nan lavi pwofesyonèl yo e
pou yo reyalize rèv yo.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
Pwogram : Teknoloji ADN ak Syans legal (atravè yon sibvansyon leta dapre Lwa
sou Edikasyon pwofesyonèl e teknik Vocational and Technical Education Act (V-TEA);
Konferans, Demonstrasyon, Seminè klinik, Leson patikilye, Mentora, Kou ochwa nan
rechèch ak klinik pou enrichment akademik epi pou ogmante rechèch syantifik (atravè
“Center For Excellence in Youth Education” nan Mount Sinai School of Medicine); College
Now, Salklas entè-aktif pou elèv ki douwe n Kou lang : franse, panyòl n Klasman elèv nan
kou avanse : Byoloji, Calculus AB, Lang ak redaksyon angle, Syans anviwònman, Lang
panyòl, Istwa lemonn
n
PATNARYA
Òganizasyon kominotè : American Society for the Prevention of Cruelty to Animals
(ASPCA), Asphalt Green, 96th Street Young Men's Christian Association (YMCA), New
York City Public Library (96th Street Branch) n Èd lopital bay kominote : Mount Sinai
Hospital, Metropolitan Hospital, Hospital for Special Surgery n Enstitisyon Edikasyon
siperyè : Hunter College, City College of New York, Columbia University, New York
University (Metropolitan Center for Urban Education) n Òganizasyon kiltirèl oubyen
Òganizasyon atistik : The Acting Company, United Nations, Disney on Broadway
n Kòporasyon : Federated Department Stores, Estée Lauder, Sense of Smell Institute
n
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
n Leadership-Èd : Gouvènman elèv, Arista, Leson patikilye, Leson patikilye elèv bay elèv
parèy li souplas n Akademik : Ekip diskisyon, Echèk, Jounal lekòl la, Modèl Nasyonzini,
Library Squad, Preparasyon pou Kaplan College n Atistik : Mizik enstrimantal, Koral, Penti,
Kreyasyon dijital, Eskilpti, Pwodiksyon tridimansyonèl, dans n Club : Ekip majorèt, Fotografi,
Desen pou paj sit wèb, Tenis, Jadinaj, Kilti fizik, Boza, Syans legal, Òdinatè, Ekip Step
EKIP ESPÒ PSAL
Pou gason : Baseball, Basketball, Indoor Track, Outdoor Track n Pou fi : Indoor Track,
Outdoor Track, Softball
n
Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
Elèv ak paran ki enterese yo ta dwe
kontakte koòdonatè paran nou pou
yo pran randevou pou vin vizite lekòl la. ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
n Benefisyè : Bousdetid Lotri Leta Nouyòk ak Bousdetid Greatest Generation; Nou
te resevwa : Sibvansyon V-TEA, Premye pri nan Konkou United Nations Poster ak
Bousdetid Posse
Life Sciences Secondary School DBN 02M655 ■ 374
LIFE SCIENCES SECONDARY SCHOOL
(SWIT)
Pa bliye :
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
Life Sciences for New Students
(Pwofesyon nan domèn lasante)
Pwogram etid la baze sou Syans lasante, mentoring,
opòtinite pou fè rechèch e pou swiv kou patikilye nan
Mount Sinai School of Medicine
Life Sciences for Current Students
(Pwofesyon nan domèn lasante)
Gade deskripsyon ki anlè a
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
M40A
Opsyon
Edikatif
M40B
Pou elèv
klas 8yèm
ane k ap
kontinye
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
9
130
2391
10
15
89
9
15
176
Èske w konnen?
Nou gradye elèv segondè yo avèk siksè, yo tout antre nan
kolèj, avèk bousdetid, sibvansyon ak asistans finansye.
n Yo aksepte 90 % elèv nou yo ki gradye nan kolèj ki gen pwogram katran ki jwenn yon sibvansyon bousdetid.
n Nou te premye lekòl nan Manhattan ki te resevwa “Bousdetid Greatest
Generation” ki vo 60 000$ pou finanse edikasyon elèv yo nan kolèj.
n Nou resevwa laboratwa syans dènye modèl.
n Lekòl la gen teknoloji ki avanse avèk enstwiksyon nan teknoloji san fil ki disponib toupatou nan bilding lan.
n Bilding lekòl la te gen ladan Hunter High School, Manhattan
Vocational High School, ak anpil lòt pwogram kominotè.
n
Life Sciences Secondary School DBN 02M655 ■ 375
Manhattan
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
LOUIS D. BRANDEIS HIGH SCHOOL
Adrès : 145 West 84th Street, New York, NY 10024
Telefòn : 917-441-5600
Faks : 212-877-1959
Imèl : [email protected]
Sit wèb : http://www.louisdbrandeis.org
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anvan elèv ki nan vil
Nouyòk yo
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
n Pwogram bileng
• Panyòl
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 2632
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Ansyen elèv selèb
Lou Gehrig, Major League Baseball
Player oswa New York Yankees
Tren : 1, B, C desann nan 86th Street
Otobis : M7, M10, M11, M104 pou rive 84th Street;
M86 pou rive Columbus Avenue
DAPRE SA YO DI
Louis D. Brandeis High School se yon lekòl konplè nan Upper West Side ki koòdone resous
enpòtan yon gwo lekòl ak èd pi piti kominote aprantisaj grasa Akademi pou karyè, sesyon
konsèy pou elèv 1ye ane ak ranfòsman akademik detèmine pou chak elèv anpatikilye.
Misyon kominote Louis D. Brandeis High School la se ofri yon anviwonman ki fòme lespri
elèv yo pou yo pwospere, kote yo bay chak moun opòtinite pou l deklare e atenn potansyèl
li pandan l ap fè efò pou atenn pèfeksyon e pou satisfè nòm akademik ofisyèl siperyè.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
: Akademi pou karyè : Biznis, Dwa, Karyè medikal, Teknoloji, Boza ak Boza
teyatral; Estaj, Mentora, Preparasyon pou karyè, Aprantisaj ki baze sou teknoloji, Secondary
Education Through Health (SETH) n Kou lang : franse, italyen, panyòl n Klasman elèv nan
kou avanse : Byoloji, Ekonomi : Makro, Literati angle ak redaksyon, Sikoloji, Estatistik,
Istwa Lèzetazini, Istwa lemonn
n Pwogram
PATNARYA
kominotè : Grand Street Settlement, New York University Metropolitan
Center for Urban Education n Èd lopital bay kominote : St. Luke’s-Roosevelt Hospital
Center (school-based Clinic), Mount Sinai Hospital, Jewish Home and Hospital
n Enstitisyon Edikasyon siperyè : Baruch College, Hunter College, Columbia University,
Teachers College, Mannes College of Music, Sarah Lawrence College, Borough of
Manhattan Community College, Fashion Institute of Technology n Òganizasyon kiltirèl
oubyen Òganizasyon atistik : Metropolitan Opera Guild, New York City Opera, Jewish
Museum, American Museum of Natural History, New York State Historical Society, New
York Public Library, The Public Theater, New York City Wildlife Conservation Society
n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : DOROT, Boy Scouts of America Explorers Program,
New York Department of Parks and Recreation, West Side Young Men’s Christian
Association (YMCA) Teen Center, Peter Jay Sharp Foundation, Big Brothers Big Sisters,
Junior Achievement n Kòporasyon : American Insurance Group (AIG), Schulte Roth &
Zabel LLP, Barney’s New York, Selective Corporate Internship Program, Verizon, Jim Beam
Brands, Jones New York n Enstitisyon finansye : Academy of Finance, Morgan Stanley,
Credit Suisse New York, Fidelity Future Stage n Lòt kalite òganizasyon : Relationship
Abuse Prevention Program (RAPP), Learning Leaders
n Òganizasyon
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
: Gouvènman elèv, SPARKn Akademik : National Honor Society, Model
United Nations, Mock Trail, Moot Court, leson patikilye, Preparasyon pou SAT/PSAT, Sèvis
edikatif siplemantè, Catapult Learning, Princeton Review n Atistik : Koral, Band Orchestra
n Club : Step Team, MOUSE Squad, Yearbook, Jounal lekòl la Big Brothers Big Sisters
Club at Brandeis, Dwa, Istwa, Boza
n Leadership-Èd
Louis D. Brandeis High School DBN 03M470 ■ 376
LOUIS D. BRANDEIS HIGH SCHOOL
(SWIT)
EKIP ESPÒ PSAL
gason : Baseball & JV Baseball, Basketball & JV Basketball, Bowling, Handball,
Foutbòl, Volleyball n Pou fi : Basketball, Bowling, Foutbòl, Softball, Tenis, Volleyball
n Pou
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
: Pri Blackboard Citation ak Sibvansyon Beaumont Foundation pou teknoloji; 2006 :
Sibvansyon pou patisipasyon fanmi Biwo pou angajman paran Office of Parent Engagement
(OPE) bay, Sibvansyon pou Teknoloji nan Etid sosyal, Pri Teknoloji Accenture ak Sibvansyon
Teknoloji Best Buy; 2002-2006 : Sibvansyon pi piti kominote aprantisaj
Pa bliye :
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
M10A
Opsyon
Edikatif
9
220
789
M10B
Opsyon
Edikatif
9
220
723
M10E
Opsyon
Edikatif
9
150
493
M10K
Opsyon
Edikatif
9
150
478
Technology Career Academy
(Syans òdinatè & Teknoloji)
Aplikasyon ak teknoloji òdinatè, Syans òdinatè,
Programming, desen pou sit wèb ak reparasyon òdinatè,
teknoloji multi-media ak preparasyon akademik College Now
patnarya ak Hunter College
Academy of Medical Careers
(Pwofesyon nan domèn lasante)
Kou Preparasyon pou lamedsin, swen medikal, etik medikal
ak teknoloji medikal; estaj entèjenerasyonèl ak sesyon
enfòmasyon nan domèn rechèch
Academy of Business Careers
(Komès)
Etid nan domèn Syans finans ak Kontablite, Marketing,
Word processing, estaj ak mentoring pou prepare elèv yo
pou yon pwofesyon nan domèn Business
Academy of Law Careers
(Lwa & Gouvènman)
Pwogram Dwa a enkli Nosyon debaz Dwa, Dwa sivil ak etid
paralegal; ak Konpetisyon pou imitasyon pwosè Mock trial
ak imitasyon tribinal Moot court, deba Lincoln-Douglas ak
estaj jiridik
Louis D. Brandeis High School DBN 03M470 ■ 377
Manhattan
n 2005
LOUIS D. BRANDEIS HIGH SCHOOL
(SWIT)
Pa bliye :
Itilize kòd sa yo lè w ap
ranpli aplikasyon w lan
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
Academy of Fine and Performing Arts
(Lèza dramatik/La vizyèl & Desen)
Studio art, desen, painting, ceramics, printmaking,
ilistrasyon, eskilpti, grafik enfòmatik ak istwa la, òkès, band,
mizik koral
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
M10M
Odisyon
9
68
187
Enfòmasyon sou odisyon : Pote yon portfolio ak travay ou te fè ou menm (medya miks, dis-douz modèl) ansanm ak koulè e kreyon ki soti nan
òbsèvasyon ak nan limajinasyon w. N ap ba w fè de devwa desen.
Manhattan
Dat pou odisyon ane 2007
Gwoup odisyon
Dat
Lè pou kòmanse
Lè pou fini
Aplikan pou tout vil la
Jedi 15 novanm 2007
4è00 p.m.
7è00 p.m.
Aplikan pou tout vil la
Samdi 17 novanm 2007
10è00 a.m.
1è00 p.m.
Eske w konnen?
Lekòl la achte yon koleksyon konplè enstriman òkès
epi l ap kreye pwòp òkès li ak pwogram mizik koral li. n Louis D. Brandeis High School te rele anvan “The High School of
Commerce” lè li te louvri kòm yon lekòl pou gason sèlman nan West 65th Street nan mwa septanm 1902.
Misyon li se te pou pare jenn jan pou karyè nan lemonn komèsyal vil Nouyòk la. Fi te aksepte pou pwemye fwa pandan Dezyèm Gè Mondyal la. Yo te renonmen li pou kapab onore Jij Kou Siprèm ak chanpyon Dwa Sivil
Louis D. Brandeis lè li te vin deplase pou antre nan adrès kote li ye a koulye a ki se etablisman West 84th Street nan ane 1965, lekòl nou
te kenbe entegrite li kòm lekòl segondè akademik ki ofri pwogram ki baze sou karyè ak yon kilti lekòl ki vivan.
n
Louis D. Brandeis High School DBN 03M470 ■ 378
LOWER MANHATTAN ARTS ACADEMY
Adrès : Seward Park Educational Campus
350 Grand Street, New York, NY 10002
Telefòn : 212-505-0143
Faks : 212-475-2486
Imèl : [email protected]
Sit wèb : http://geocities.com//loma.06_07/
Enfòmasyon enpòtan!
■Tout
elèv yo gen obligasyon pou
patisipe nan aktivite apre-lekòl
chak semès. DAPRE SA YO DI
Lower Manhattan Arts Academy (LoMA) se yon ti lekòl miltikiltirèl ki konsantre sou
ekselans akademik atravè boza. Chak aspè konsepsyon, estrikti ak pratik LoMA sipòte
devlopman entèlektyèl, emosyonèl ak kiltirèl chak elèv avèk objektif prensipal pou wè elèv
la gen siksè nan yon kolèj ki gen pwogram katran oswa nan karyè. Antan yon lekòl boza,
LoMA entwodui eleman vizyèl ak eleman pèfòmans nan korikolòm an atravè twa apwòch.
Elèv yo jwenn opòtinite pou travay avèk atis boza vizyèl ak boza teyatral pandan yo nan
kou akademik yo pou kreye gwo kalite pèfòmans aprantisaj ki baze sou nòm. Apre elèv
yo fini yon wotasyon dezan nan kat boza yo—boza vizyèl, mizik, dans oswa teyat, y ap
espesyalize nan youn nan disiplin yo. Lekòl nou fè patnarya avèk anpil òganizasyon atistik
Lower East Side pou chak elèv kapab patisipe nan Pwogram jounen lekòl pi long omwen
de fwa pa semenn. Nou se yon lekòl entim ak antreteni ki genyen yon gwo kantite adilt k
ap siveye ak pran swen elèv nou yo.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Atis nan rezidans, Aprantisaj ki baze sou pwojè, Konsiltasyon chak jou (kou
pou douz elèv), Peryòd lekti chak jou, Leson patikilye apre-lekòl, matyè prensipal nan Boza,
Mizik, Dans, Teyat k ap kòmanse nan klas 11yèm ane, Mentora, Medyasyon, vizit nan mize,
Sesyon enfòmasyon sou teyat, pèfòmans gratis nan enstitisyon kiltirèl n Kou lang : panyòl
PATNARYA
n Òganizasyon
kominotè : Henry Street Settlement House, Lower East Side Girls’ Club,
Community Free Software Group; Successful Teens with Opportunity, Knowledge,
Experience and Determination (STOKED); Educational Alliance, The Door n Enstitisyon
Edikasyon siperyè : New York University (NYU) n Òganizasyon kiltirèl oubyen Òganizasyon
atistik : Museum of Modern Art (MoMA), Abrons Arts Center, New York Theatre Workshop
n Kòporasyon : Oppenheimer Funds n Lòt kalite òganizasyon : Governor’s Committee on
Scholastic Achievement
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
n Leadership-Èd : Gouvènman elèv, New York Cares n Atistik : Teyat, Dans, Improv, Koral, Step,
Kuizin, Fotografi, Dans Salsa, Boza estidyo, Grafis, Edisyon nan odyo n Club : Boza, Film
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
gason : Baseball, Basketball, Bowling, Handball, Volleyball
Bowling, Tenis, Volleyball
Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
ESPÒ NAN LEKÒL
n Espò
ant ekip nan menm lekòl : Foutbòl, Bastketball, Track
1ye Novanm a 6è00 PM
Lower Manhattan Arts Academy DBN 02M308■ 379
n Pou
fi : Basketball,
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv
ki patisipe nan yon sesyon
enfòmasyon
n Answit elèv ki abite nan zòn
jeyografik lekòl la
n Answit elèv ki abite nan Manhattan
n Answit elèv ki abite nan vil Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
nAnsèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
Pwogram ELL
n ESL
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 162
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou ane
eskolè 2007/08 : Klas 9yèm rive
12yèm ane
Tren : B, D desann nan Grand Street;
F, J, M, Z desann nan Delancey Street-Essex Street
Otobis : M9, M14A, M15, M103 desann nan
Grand Street
LOWER MANHATTAN ARTS ACADEMY
(SWIT)
Pa bliye :
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
Lower Manhattan Arts Academy
(Imanitè & Entèdisiplinè)
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
Chwa limite
M05R elèv dapre
yon òdinatè
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
9
81
974
Manhattan
Èske w konnen?
Elèv LoMA yo te patisipe nan
pèfòmans St. Luke’s Orchestra, Sesyon
enfòmasyon sou Teyat Nouyòk, Urban Ballet and Gotham Opera
Company ane pase
Enfòmasyon n
ap prezante piblik la
Yo te mete elèv ki nan LoMA yo nan twa show ane pase :
Mother Courage ak Her Children, Once Upon This Island
ak Gala Talent Show nou an. Lower Manhattan Arts Academy DBN 02M308■ 380
MANHATTAN BRIDGES HIGH SCHOOL
LEKÒL ENTÈNASYONAL
Adrès : Park West Educational Campus
525 West 50th Street, New York, NY 10019
Telefòn : 212-757-5274
Faks : 212-757-5411
Imèl : [email protected]
Sit wèb : http://schools.nyc.gov/Ourschools/Region9/M542
Enfòmasyon enpòtan!
■Pou
admisyon : Revizyon nòt
Matematik ak angle elèv la,
avèk nòt li fè nan Egzamen
ofisyèl yo pou Matematik ak Lekti
DAPRE SA YO DI
Manhattan Bridges se yon Lekòl Vizyon tounèf ki fonde sou konviksyon ki endike metriz
aptitid pou kominikasyon nan lang Angle ak lang natifnatal alafwa se kle pou reyalize
kapasite yon elèv nan yon sosyete miltikiltirèl. Misyon nou garanti elèv ki gen lang natif
natal ki pa angle vin gen konpetans obligatwa pou yo pale, li, ekri e konprann sa y ap tande
pou yo sa reyisi nan yon pwogram akademik ki mande pou elèv fè anpil efò e ki elabore pou
prepare yo pou ansèyman siperyè oswa pou rantre nan anviwonman travay.
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Leadership, Time to Read, Tematik, Konsantrasyon sou elèv, Korikolòm pou
eksperyans, Advancement via Individual Determination (AVID), Sètifikasyon espesyalis
Microsoft Office (MOS), Enfòmatik fizik, Sèvis kominotè, Leson patikilye elèv bay elèv parèy
li, Leson patikilye maten ak apre-lekòl, Jounen lekòl pi long, Sant pou èd nan devwadmezon,
College Now, Rechèch talan, 21st century Leadership, Upward Bound, Lidè aprantisaj :
Planifikasyon pou kolèj, Pwogram volontè n Kou lang : Panyòl n Klasman elèv nan kou
avanse : Kalkil AB, Chimi, Ekonomi : Makwo, Lang Angle ak Redaksyon, Lang panyòl,
Literati panyòl, Estatik
PATNARYA
n Òganizasyon
kominotè : Young Citizens Center (YCC), Liberty Partnership, Aspira
Inc., Sunnyside Community Services, Global Kids, The Young Men and Women Hebrew
Association (YM & YWHA), The Door, Jewish Board of Family & Children’s Services,
Alianza Dominicana, Comisionado de Cultura Dominicana, Planned Parenthood, The
Learning Leaders, Junior Achievement, Young Men’s Christian Association (YMCA) at
Inwood n Èd lopital bay kominote : St. Vincent’s, New York-Presbyterian n Enstitisyon
Edikasyon siperyè : John Jay College, New York University, Teachers College, Borough
of Manhattan Community College n Òganizasyon kiltirèl oubyen Òganizasyon atistik : El
Museo del Barrio, Carnegie Hall, Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art,
Repertorio Español, American Museum of Natural History, Community Works, Glynbourne,
Roundabout Theatre, The Jewish Museum, New York Historical Society, The International
Center of Photography n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : New Visions for Public
Schools, National Academy Foundation, Learning Leaders n Kòporasyon : Time Warner
Inc., Time Inc., Hola Inc., Urban Latino Magazine Inc., Carpet & Upholstery Company, NBC
Universal/Telemundo n Enstitisyon finansye : Chase Manhattan Bank, Bank of America
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
Vandredi 5 oktòb 2007, a 5è00 PM
n Leadership-Èd
: Gouvènman elèv, Eksploratè, Junior Achievement of New York
Akademik : Sèvis entèvansyon akademik (Jounen lekòl pi long), Junior Achievement,
MOUSE Squad (Teknoloji) n Atistik : Yoga, Dans, Boza teyatral, Nemati Design, Videyo
dijital n Club : Echèk, Mizik, Raices Latinas, Boza, Dans, Livv
n
Manhattan Bridges High School DBN 02M542 ■ 381
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt elèv ki abite nan vil
Nouyòk ki gen mwens pase 3
lane depi yo vini Ozetazini ak ki
pa pale byen angle
Aksè nan lokal lekòl
n Gen aksè fasil total
Sèvis Edikasyon espesyal
nSèvis yo founi selon bezwen elèv
Pwogram ELL
n ESL
Pwogram bileng
n Panyòl
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 419
n Klas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Tren : N, R, W desann nan 49th Street; 1, C, E desann nan
50th Street
Otobis : M10, M11, M104 desann nan 50th Street;
M50 desann nan 10th Avenue
MANHATTAN BRIDGES HIGH SCHOOL
(SWIT)
LEKÒL ENTÈNASYONAL
EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
gason : Baseball, Foutbòl n Pou fi : Volleyball
ESPÒ NAN LEKÒL
n Foutbòl,
Basketball, Baseball, Volleyball, Handball, Running, Bowling, Weightlifting
Pa bliye :
Manhattan
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
Chwa elèv
Manhattan Bridges High School
(Imanitè & Entèdisiplinè)
M57A dapre yon
evalyasyon
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2006
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2006
9
40
564
9
68
323
Kritè pou chwazi elèv : Prezans nan sesyon enfòmasyon
Kontwòl prezans ak ponktyalite
Modèl redaksyon
Chwa elèv
Bilingual Spanish – Information Technology and
Computer Science
(Syans & Teknoloji òdinatè)
M57B dapre yon
evalyasyon
Kritè pou chwazi elèv : Prezans nan sesyon enfòmasyon
Kontwòl prezans ak ponktyalite
Modèl redaksyon
Èske w konnen?
Ou kapab vin vizite lekòl la chak
vandredi ant Oktòb ak Novanm. Ou pa bezwen gen randevou pou sa. Manhattan Bridges High School DBN 02M542 ■ 382
MANHATTAN CENTER FOR SCIENCE AND
MATHEMATICS
Adrès : 260 Pleasant Avenue, New York, NY 10029
Telefòn : 212-876-4639
Faks : 212-996-5946
Imèl : [email protected]
Sit wèb : www.mcsm.net
DAPRE SA YO DI
Lekòl nou, ki te kreye an 1982, fòme patnarya avèk enstitisyon edikasyon siperyè pou ofri
kou nan syans, matematik ak limanite. Atravè patnarya sa yo ak Mount Sinai Hospital,
General Electric, NBC ak Sponsors for Educational Opportunity, genyen divès kalite
opòtinite pou mentora fasafas, eksperyans estaj ak pwogram pandan lete. Pwogram aprelekòl Children’s Aid Society chak jou ofri sèvis akademik ekstansif, sèvis enrichment nan
boza ak sèvis sipò, anplis divès kalite aktivite espò, club ak leadership pou elèv nou yo
KARAKTERISTIK KOU AK PWOGRAM NOU OFRI YO
n Pwogram
: Astronomi, Authentic Science Research, Syans kriminèl, Java, Mentoring
: franse, japonè, laten, panyòl n Klasman elèv nan kou avanse : Byoloji,
Calculus AB, Calculus BC, Chimi, Literati angle, Syans anviwonman, Istwa Ewòp, Fizik B,
Lang panyòl, Literati panyòl, Estatistik, Istwa Lèzetazini
n Koulang
PATNARYA
n Òganizasyon
kominotè : Bridge The Gap Foundation, Children’s Aid Society, Harlem
Center for Education, Leadership Enterprise for a Diverse America (LEDA), Museum of
Modern Art (MoMA), National Museum of Catholic Arts in History, Settlement Readiness,
Sponsors for Educational Opportunity n Èd lopital bay kominote : Metropolitan Hospital
Center, Mount Sinai Medical Center n Enstitisyon Edikasyon siperyè : Columbia University,
Cornell University, City University of New York, New York University, Polytechnic University,
State University of New York Albany n Òganizasyon kiltirèl oubyen Òganizasyon atistik :
American Ballet Theatre (ABT), American Globe Theatre, Manhattan Theatre Club, Museo
del Barrio, Studio in a School n Òganizasyon ki pa pou fè benefis : Community Resources
Inc. n Kòporasyon : General Electric (GE), NBC Inc. n Enstitisyon finansye : Merrill Lynch
AKTIVITE KI PA NAN PWOGRAM AKADEMIK
n Leadership-Èd
: Aspira, Building with Books, New York Cares, Peer Mediation
Akademik : Leson patikilye apre-lekòl, GE Scholars, Impact Coalition Debate Team, Ekip
matematik, Mount Sinai Scholars, National Honor Society, Science Research Symposium
n Atistik : Dans, Teyat, Fotografi, Chan/Mizik n Club : Inyon elèv azyatik, Club elèv nwa,
Echèk, Club ispanik, Crochet, Unity, Azi di Sid
n Enfòmasyon sou
vizit lib Open House
Nou òganize vizit lib nou Open House chak mèkredi ant 9è30 AM
ak 11è30 AM pandan mwa Oktòb ak Novanm; madi 16 oktòb 2007 ak
20 novanm 2007, ant 5è45 PM
ak 8è00 PM. EKIP ESPÒ PSAL
n Pou
gason : Baseball & JV Baseball, Basketball & JV Basketball, Bowling, Kous, Indoor
Track, Outdoor Track, Foutbòl, Tenis, Volleyball n Pou fi : Basketball & JV Basketball,
Bowling, Indoor Track, Outdoor Track, Softball & JV Softball, Volleyball & JV Volleyball
ESPÒ NAN LEKÒL
n Cheerleading,
Dance/Step Team
Manhattan Center for Science and Mathematics DBN 04M435 ■ 383
Manhattan
Kalifikasyon
n N ap admèt anpremye elèv k ap
frekante Isaac Newton JHS
n Answit elèv ki abite nan Distri 4
n Answit elèv ki abite nan vil
Nouyòk
Aksè nan lokal lekòl
n Depann pwoblèm elèv la, aksè ka
pa fasil
Sèvis Edikasyon espesyal
n Ansèyman yon gwoup pwofesè
k ap kolabore (CTT)
n Sèvis èd pwofesè Edikasyon
espesyal (SETSS)
n Kou espesyal
Pwogram ELL
n ESL
n Pwogram bileng
• Panyòl
Enskripsyon (31 oktòb 2006)
n Total elèv : 1522
nKlas pou ki n ap ofri sèvis pou
ane eskolè 2008/09 : Klas 9yèm
rive 12yèm ane
Tren : 6 desann nan 116th Street
Otobis : M116 pou rive 1st Avenue ak 116th Street;
M15 pou rive 116th Street ak 1st oswa 2nd Avenue
MANHATTAN CENTER FOR SCIENCE AND
MATHEMATICS
(SWIT)
ONÈ AK REKONPANS ONIVO TOUT LEKÒL YO
n New
York University oswa Department of Education School of Teacher Excellence;
Benefisyè Center for Arts Education Parents kòm Sibvansyon pou Patnè; Sekretè-deta
Etazini te rankontre avèk elèv nou yo pou rekonesans siksè Aspira Club nou; Lekòl nou an te
parèt sou New York 1, NBC, nan “The New York Times” ak nan “The Wall Street Journal.”
Pa bliye :
Itilize kòd sa yo lè
w ap ranpli aplikasyon w lan
Manhattan
PWOGRAM POU KI N AP OFRI SÈVIS
KÒD
METÒD POU
CHWAZI
Science & Mathematic Research
(Syans ak Matematik)
Chwa elèv
dapre yon
Tout elèv yo gen obligasyon pou pran yon sekans katran nan M16J
evalyasyon
matematik ak syans pandan yo nan Manhattan Center.
KLAS
KANTITE PLAS
NAN PWOGRAM
LAN POU 2005
TOTAL ELÈV
KI APLIKE
POU 2005
9
378
5543
10
10
317
Kritè pou chwazi elèv : Nou mande pou elèv yo fè nòt ant 80 ak 100 pou Angle, Matematik, Syans sosyal ak Syans
Nòt nan egzamen ofisyèl : Matematik (Nivo 3-4) Lang e literati angle (ELA) (Nivo 3-4)
Kontwòl prezans ak ponktyalite
Bilingual Spanish Science & Mathematics Research
(Syans ak Matematik)
Chwa elèv
Ansèyman pwogram sa a fèt nan Panyòl bileng : tout elèv yo M16K dapre yon
gen obligasyon pou pran yon sekans katran nan matematik
evalyasyon
ak syans pandan yo nan Center. Manhattan Center
9
34
280
10
34
5
Kritè pou chwazi elèv : Nou mande pou elèv yo fè nòt ant 80 ak 100 pou Angle ak Syans sosyal, ant ak 85 ak 100 pou Matematik ak Syans
Nòt nan egzamen ofisyèl : Matematik (Nivo 3-4) Lang e literati angle (ELA) (Nivo 3-4)
Kontwòl prezans ak ponktyalite
Ansyen elèv selèb
Aktris, Sonaa Lathan; Pwodiktè, Damon Dash;
Rapè, Camron ak Mase
■ Tout
Èske w konnen?
Enfòmasyon n ap
prezante piblik la
Gwo espektak anyèl (an Desanm), Festival miltikiltirèl
prentan, ABT Make a Ballet, Poetry Slam, Pyès teyat nan lekòl; tanpri kontakte lekòl la pou
jwenn enfòmasyon adisyonèl. moun k ap kondyi sou FDR Drive
ka wè Kanaval anyèl anplennè nou òganize nan mwa jwen an.
■ Pwogram televizyon ki rele “Law and
Order” konn vin filme yon seri sèn nan lekòl nou an.
Manhattan Center for Science and Mathematics DBN 04M435 ■ 384