Pravila in igre – Ekipna olimpijada Regeln und Spiele

Commentaires

Transcription

Pravila in igre – Ekipna olimpijada Regeln und Spiele
Pravila in igre – Ekipna olimpijada
Regeln und Spiele - Mannschaftsolympiade
Splošna pravila in navodila/Allgemeine Regeln und Anleitungen
Team Olympiad je projekt, ki je sofinanciran s strani ESRR ter nacionalnih in regionalnih javnih sredstev
Slovenije in Avstrije. Projekta traja od 1.4.2014 do 31.3.2015. V času trajanja projekta bodo z namenom
medsebojnega sodelovanja in povezovanja Slovencev in Avstrijcev v obmejnem pasu potekale nove prireditve
poimenovane Ekipne olimpijade. V Navedenem obdobju bo v Sloveniji organiziranih 15 prireditev ter 6 v
Avstriji.
Das Projekt Team Olympiad wird mit EFRE-Fördermittel finanziert. Zusätzlich wird das Projekt durch
regionale Förderstellen in Slowenien und Österreich koofinanziert. Die Projektdauert erstreckt sich von 01.April
2014 bis einschließlich 31.März 2015. Die Veranstaltungen werden in Grenzregionen stattfinden. Ziel soll es
sein, dass die Teilnehmer sowohl in Slowenen als auch in Österreich bei den Veranstaltungen teilnehmen. Es
soll eine Verbindung zwischen Slowenen und Österreichern aufgebaut werden. Im oben angeführten Zeitraum
werden 15 Veranstaltungen in Slowenen und 6 Veranstaltungen in Österreich stattfinden.
Ekipna olimpijada je športno družabna prireditev, ki spodbuja sodelovanje in medsebojno integracijo. Poleg
vpliva na udeležence je pomembna tudi z vidika razvoja turizma, razvoja športa v obmejnem pasu ter
dolgoročnega povezovanja Slovencev in Avstrijcev z vključevanjem športa.
Die Mannschaftsolympiaden sind sportliche Veranstaltungen, welche zum Mitmachen animieren sollen und auch
eine gegenseitige Integration fördern sollen. Wichtig ist auch, dass auf die Tourismus- und Sportentwicklung in
den Grenzregionen geachtet wird, welche eine langfristige sportliche Verbindung zwishcen Slowenien und
Österreich schaffen soll.
Podrobnejša navodila za organizacijo in izvedbo prireditev z nazivom Team Olympiad bodo še pripravljena.
Prav tako podrobna navodila za izvedbo tekmovanj in športnih disciplin. V pomoč pri vodenju programa bo
informacijski sistem, ki bo omogočal zbiranje in obdelavo podatkov ter bo jasno določal števila točk, mesta,
točkovanja in pravila za sodelujoče ekipe.
Die genauen Anleitungen zur Organisation der Team Olympiad Veranstaltungen, welche die
Spielbeschreibungen und Sportdisziplinen beinhaltet folgt noch. Als Hilfestellung wird ein Inforamtionssystem
verwendet, welche alle Daten der Wettbewerbe sammelt und schlussendlich die Platzierungen und Puntkenazhl
der Teilnehmer bestimmt.
Udeleženci/Teilnehmer
Udeleženci prireditve in programa Team Olympiad so lahko osebe stare od 5 do 99 let (morda tudi drugače
zapišemo). V kolikor sodelujejo mladoletne osebe, morajo biti prisotni starši oziroma zastopniki. V kolikor
sodelujejo otroci in mladina iz vrtcev ali šol, morajo biti obvezno prisotni njihovi vzgojitelji oziroma učitelji.
Ekipo pri igrah sestavlja 5 oseb.
V ekipi je lahko večje število oseb in sicer 8, ki se lahko menjajo.
Starostna omejitev je 5 do 99 let
Vsi sodelujoči morajo biti primerno fizično in zdravstveni sposobni za sodelovanje, kar potrdijo s podpisom na
prijavnici.
Ekipam se poleg osvojenih točk za rezultat, upošteva tudi dodatne točke v primeru mešanih ekip.
Dodatne točke se dodeljuje za ekipe, ki jih sestavljajo:
- člani ekipe so lahko različnih starosti, starostne skupine so: od 5-15 let (letnik 2009-1999); od 16-30 let
(letnik 1998-1984); od 31-50 let (letnik 1983-1964); od 51-65 let (letnik 1963-1949); nad 65 let (letnik
1948 in manj).
- v skipi sodelujejo ženske in moški
- v ekipi nastopajo Slovenci in Avstrijci skupaj
- v ekipi sodelujejo osebe z invalidnostjo
Teilnahmeberechtigt am Programm Team Olympiad sind Personen ab dem 5.Lebensjahr. Bei Minderjährigen
Teilnehmern müssen Erziehungsberechtigte bzw. Aufsichtspersonen anwesend sein. Die Teilnahme von
Kindergarten- und schulpflichtigen Kindern muss durch KindergärtnerInnen bzw. das Lehrpersonal
beaufsichtigt sein.
Eine Mannschaft besteht mindestens aus 5 Personen und maximal aus 8 Personen.
Alter: ab dem 5.Lebensjahr
Alle Teilnehmer müssen körperlich anwesend sein. Unterschriften sind bei Wettbewerbstart erforderlich.
Die Mannschaften erhalten neben den ereichten Punkten Zusatzpunkte im Falle einer gemischten Mannschaft.
Zusatzpunkte werden für folgende Kriterien erteilt:
 Die Mannschaftteilnehmer setzen sich aus unterschiedlichen Altersgruppen zusammen, eine Person
zwischen 5 und 15 Jahren, eine Person zwischen 16 und 30 Jahren, eine Personen zwischen 31 und 50
Jahren, eine Person zwischen 51 und 65 Jahren und eine Person älter als 65 Jahre.
 Die Mannschaft besteht aus weiblichen und männlichen Teilnehmern
 Die Mannschaft besteht aus Slowenen und Österreichern
 Die Mannschaft besteht auch Personnem mit Behinderung
Termin in lokacija/Termin und Veranstaltungsort
Termine in lokacije prireditev predlagajo partnerji projekta. Pred izvedbo prireditev – ekipna olimpijada je
potrebna potrditev vodilnega partnerja. Prireditve potekajo izključno v upravičenem območju teritorialnega
sodelovanja operacije Slovenija – Avstrija.
Die Termine und Orte werden von den Projektpartnern vorgeschlagen – der Leadpartner muss den Termin und
Ort bestätigen. Die Wettbewerbe finden ausschließlich im dafür vorgesehen Terretorium der teilnehmenden
Länder Slowenien und Österreich statt.
Vse prireditve se javno promovira in o načrtovanih dogodkih in aktivnostih se obvešča javnost preko medijev in
spletne strani Team Olympiad.
Alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich und die geplanten Ereignisse sind in Medien und auf der
Homepage von Team Olympiad anzukündigen.
Izbor športnih aktivnosti/Auswahl der sportlichen Aktivitäten
Na vsaki prireditvi – ekipni olimpijadi se tekmuje v 5 disciplinah, ki so enake na vseh prireditvah.
Vsak lokalni organizator lahko poleg pet disciplin obveznega programa izbere še dve po lastni izbiri
Gültig für alle Veranstaltungen – die Mannschaftsolympiade wird in 5 Disziplinen ausgetragen, welche bei allen
Veranstaltungen gleich sind.
Jeder Projektpartner kann bei seinen Veranstaltungen zusätzlich noch zwei Disziplinen austragen.
1. Nogomet – strel na gol / Fußball-Wandschießen
- strel na gol preko katerega je vpeta mreža
- vsak član ekipe ima 5 strelov
- mreža ima 4-5 različno velike luknje
- šteje se število zadetkov
- zadetki manjše luknje imajo večje število točk
- strelja se z razdalje 6 metrov
-Schuss aufs Tor, in welches ein Netz gespannt ist
-Jedes Mannschaftsmitglied hat 5 Schüsse
-Das Netz hat 4-5 unterschiedlich große Löcher
-Es wird die Anzahl der Treffer gezählt
-Die kleineren Löcher werden mit einer höheren Puntkenazhal bewertet
-Alle schießen im Abstand von 6 Metern
2. Golf – ciljanje tarče / Golf-Zielschießen
- udarec s prilagojeno golf palico in prilagojeno golf žogico
- cilja se tarčo, ki je prostostoječa
- vsak član ekipe ima 5 udarcev z golf palico
- posebne žogice se na tarčo z ježek oprijemki primejo in zabeleži se doseženo število točk
- udarja se z razdalje 4 metrov
-Der Schlag wird mit dem zur verfügunggestellten Golfschläger und Golfball ausgeführt
-Es wird auf eine hängende Zielscheibe geschossen
-Jedes Mannschaftsmitglied hat 5 Schläge
-spezielle Bälle werden verwendet, welche an der Zielscheibe heften bleiben.
-Abstand zur Zielscheibe 4 Meter
3. Vlečenje vrvi /Seilziehen
- pri igri sodeluje 5 članov ekipe
- na znak ekipi vlečeta vrv vsaka na svojo stran
- zmaga ekipa, ki prva sredino vrvi potegne preko mejne črte
-Bei diesem Spiel nehmen 5 Mannschaftsmitglieder teil
-Die Mannschaften versuchen das Seil jeweils auf ihre Seite zu ziehen
-Eine Mannschaft gewinnt, sobald die Mitte des Seils die Grenzlinie überschreitet.
4. Smučanje – koordinirana hoja ekipe na dolgih smučeh
Schifahren – Koordiniertes Gehen der Mannschaft auf langen Schier
- pri igri hkrati sodeluje 5 članov ekipe
- smuči si vpnejo na noge
- koordinirano morajo prehoditi razdaljo 20 metrov ( 10 metrov, obrat, 10 metrov)
- meri se čas, ki ga porabijo za nalogo
- čas se ustavi, ko zadnji v ekipi preči ciljno črto
-Gleichzeitig nehmen 5 Mannschaftsmitglieder bei diesem Spiel teil
-Die Schier werden an den Füßen eingehängt
-Es muss eine Strecke von 20 Metern zurückgelegt werden (10 Metern, Umdrehung, 10 Metern)
-Die Zeit wird gestoppt, sobald der letzte der Mannschaft die Ziellinie überquert
5. Štafetne igre / Staffellauf
- hoja s hoduljami ali tnalci s trakovi
- skakanje z vrečami
- razdalja 20 metrov (10 metrov, obrat, 10 metrov)
-Gehen auf Stelzen oder Stelzenrollen
-Sackhüpfen
- Es muss eine Strecke von 20 Metern zurückgelegt werden (10 Metern, Umdrehung, 10 Metern)
6. in 7. igra po izbiri lokalnega organizatorja prireditve, ki za te dodatne igre opredeli pravila ter zagotovi
rekvizite in opremo.
6. und 7. können vom lokalen Veranstalter frei gewählt werden. Die Sportgeräte müssen vom Veranstalter zur
Verfügung gestellt werden. Der Veranstalter ist auch die die Ausführungs- und Spielregeln verantwortlich.
Rekviziti / Ausrüstung
Rekvizite za izvedbo programa in aktivnosti naroči in zagotovi vodilni partner – OKS-ZŠZ. Vse rekvizite se
opremi s potrebnimi logotipi.
Rekvizite se v upravljanje preda 5 partnerjem projekta.
Za izvajanje programa se pridobi 5 kompletov rekvizitov. Vsak komplet vsebuje sledeče rekvizite in opremo:
- prenosni sestavljiv gol preko katerega se napne mrežo za ciljanje z nogometno žogo
- mreža za ciljanje z nogometno žogo, ki ima 4 ali 5 lukenj različnih velikosti
- 3 x nogometna žoga
- posebne golf palice (šolska variant) – 3 različne velikosti in mehke ježek žogice 10 kosov, ki se primejo
na tarčo
- vrv za vlečenje 1 kos
- par dolgih smuči s
- 8 x visoki stožec
- 4 x vreča za skakanje
- 4 x preprosta žoga odbojkarske velikosti
- 8 x podstavki ali hodulje
Die Ausrüstung, welche zur Auführung der Veranstaltung notwendig sind werden vom Leadpartner gekauft –
OKS- ZSZ. Die Ausrüstung wird mit den entsprechendem Logo gekennzeichnet.
Alle Ausrüstung ist für nutzen fur5 Projektpartner.
Bei der Ausführung einer Veranstaltung bekommt 5 komplette Ausführungssets zur Verfügung gestellt. Jedes Set
beinhaltet folgende Ausrüstung:
-Tragbares Tor, welches zusammengesetzt werden kann und in welches das Netz gespannt wird.
-Netz für das Torwandschießen, mit 4 oder 5 Löchern
-3x Fußbälle
-Eigene Golfschläger(Schulvariante) – 3 verschieden Größen und kleine Igelbälle (10 Stück), welche an der
Zielscheibe halten
-Seil zum Seilziehen – 1 Stück
-Ein Paar lange Schier
-8 x Stelze (hoch)
-4 x Sack (Sackhüpfen)
-4 x Leicht ball (Volleyball balle)
- 8 x Stelzen oder Stelzenrollen
Uporaba informacijskega sistema / Verwendung Informationssystem
Za podporo izvajanju projekta ter predvsem izvajanju prireditev ekipne olimpijade bo razvit sistem. Le ta bo
vključeval izdelavo spletne strani, povezavo vseh partnerjev, preprosto omogočanje preprostega vnašanja tekstov
in vsebin.
Vsi partnerji bomo skrbeli za vnos podatkov od udeležencev, ekip, dosežene točke, poročilo z izvedbe prireditve
in druge vsebine.
Zur Unterstützung für die Ausführung wird ein System entwickelt. Dieses System wird eine Online Seite
beinhalten, auf welche alle Projektpartner verlinkt sind, frei zur Gestaltung und Verfassung von Newsbeiträgen.
Alle Projektpartner kümmern sich um die Eintragung der Teilnehmer, Mannschaften, erreichte Punkte und
sonstige Angaben zur Veranstaltung.
Zagotavljanje varnosti / Gewährleistung der Sicherheit
Vsi organizatorji prireditev – ekipna olimpijada morajo zagotoviti varnost in upoštevati vsa navodila za
organizacijo javne prireditve. Slovenski partnerji pri tem upoštevajo navodila slovenskih pravnih aktov,
Avstrijski partnerji upoštevajo navodila avstrijske zakonodaje.
Na vseh prireditvah mora biti zagotovljena varnost, prisotnost osebja za varovanje, prisotnost zdravstvenega
osebja.
V kolikor partner oceni da je potrebno, lahko naroči tudi zavarovanje prireditve in odgovornosti.
Alle Veranstalter – Mannschaftsolypmpiaden müssen die Sicherheit gewährleisten und die öffentlichen
Anweisungen befolgen. Die slowenischen Partner befolgen die slowenische Gesetzgebung und die
österreichischen partner befolgen die österreichische Gesetzgebung.
Bei allen Veranstaltungen muss für die Sicherheit, Anwesenheit von Sicherheitspersonal und Anwesenheit von
Rettungspersonal gesorgt sein.
Wenn Partner so mochten, kann er Versicherung des Team Olympiad Event nahmen.
Nagrade za udeležence / Preise für die Teilnehmer
Nagrade za udeležence niso upravičeni strošek. Za ekipe se bo vseeno preko drugih virom poizkusilo zagotoviti
nagrade za najboljšo ekipo, največje število točk, največje število udeležb. Naloga zagotavljanja nagrad velja za
vse partnerje.
Die Kosten für die Preise sind nicht förderfähig. Für die Mannschaften werden sich Preise aus anderen Quellen
lukrieren lassen für die beste Mannschaft, meiste Puntkenzahl, am öftesten teilgenommen. Die Aufgabe zur
Bereitstellung von Preisen gilt für alle Projektpartner.
Promocija in informiranje / Werbung und Informationation
Vodilni partner bo pripravil celostno podobo projekta in pri tem zagotovil partnerjem:
- vsakemu po 2 x namizni zastavici
- vsakemu po 1 x izvlečni pano
- podobo spletne strani
- pred pripravljene dokumente in cgp v elektronski obliki A4 format za dokumente, A5 format za plakate,
podlago za ppt prezentacije, podlago za PR sporočila
- globalno promocijo projekta in aktivnosti bo zagotavljal vodilni partner
- vsak partner ima nekaj budgeta za lastno promociji
- vsak partner mora zagotoviti vsaj 2 objavi v medijih
- vsi partnerji morajo skrbeti za celostno podobo projekta in upoštevati navodila za informiranje
Der Leadpartner wird das Aussehen des Projektes zur Gänze vorbereiten und sichert den Partnern zu:
-jedem zwei Tischständer
-jedem eine ausziehbare Werbewand
- Aussehen der Online-Seite
-Vorbereitete Dokumente in jpg-Datein in elektronischer Form A4-Format für Dokumente, A5-Format für
Plakate, Vorlage für ppt-Datein, Grundlage für PR-Sendungen
-Globale Promotion des Projektes und der Aktivitäten wird vom Lead Partner bereitgestellt
-jeder Partner hat etwas Budget für eigene Promotion
-jeder Partner muss min.2 Meldungen in den Medien schalten
-alle Partner müssen sich gänzlich für das Aussehen des Projekts sorgen und den Anweisungen des
Informationsflusses folgen.
Pripravil/Ersteller:
Aleš Šolar
vsebinski vodja projekta
Prevajalec v nemscini/Übersetzer ins Deutsche:
Anton Hribernig
Projektpartner SPORTUNION Kärnten

Documents pareils