Cerpofor® FLAGELLEX

Commentaires

Transcription

Cerpofor® FLAGELLEX
Verzorg uw aquarium met COLOMBO FLORA GROW plantenvoeding, COLOMBO ALGICOL tegen algen, COLOMBO
BACTUUR filterstarter, COLOMBO LIQUID FILTER vloeibaar filter.
Gebruik de volgende Colombo producten voor gezonde
vissen en planten:
Cerpofor® Femsee Remedie tegen witte stip en schimmels
Cerpofor® Aquaboline Remedie tegen ééncellige onzichtbare
parasieten
Cerpofor® Flagellex Remedie tegen flagellaten
Cerpofor® Dactycid Remedie tegen wormen
Cerpofor® Bactyfec Remedie tegen bacteriële infecties.
Colombo BV
Dorpsweg 11
NL-3257 LB Ooltgensplaat.
Nederland
Fax: + 31 (0)187-639352.
Internet: www.colombo.nl
E-mail: [email protected]
©20-07-2008 Colombo B.V. Niets uit bovenstaande tekst mag
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
Diergeneesmiddel, alleen voor gebruik bij siervissen in zoetwater aquaria.
SYMPTOMEN:
Vaak beginnen de problemen in het maagdarmkanaal. De ontlasting verliest kleur en hangt als een slijmerige sliert achter
de vis aan. De vissen vermageren en verliezen hun eetlust.
De ogen puilen uit. De parasiet kan zich door het lichaam verspreiden, waardoor vooral lever en nieren aangetast worden.
Bij de klassieke gatenziekte, die het meest is beschreven bij
discussen, ontstaan kleine gaatjes in de kop waaruit pusachtige proppen puilen. Bij voortschrijding van de ziekte worden
de gaten groter tot op het bot. Ook vindt uitbreiding plaats over
het lichaam, met name langs de zijlijn. Reeds aangerichte
schade aan spieren, ogen, inwendige organen e.d., kan niet
meer hersteld worden. Het is zaak daarom reeds in een vroeg
stadium te kuren. Bij het ontstaan van de klassieke gatenziekte spelen slechte waterkwaliteit en voer zonder gestabiliseerd
vitamine C een belangrijke rol.
INFORMATIE:
Flagellaten (zweep- of geseldiertjes) worden zo genoemd
omdat ze zich door middel van een relatief klein aantal lange
flagellen (zweepdraden) voortbewegen. Trypanosoma is een
flagellaat die in het bloed parasiteert; gelukkig komt hij zelden
voor. Cryptobia (vroeger Trypanoplasma geheten) kan ook in
het bloed voorkomen. De meeste last veroorzaakt Cryptobia
echter als uitwendige parasiet op de kieuwen. Hier kan hij met
behulp van Cerpofor® FLAGELLEX® maar ook door middel
van Cerpofor® AQUABOLINE bestreden worden. Cerpofor®
AQUABOLINE bestrijdt ook uitstekend Ichthyobodo (vroeger
Costia geheten), een uitsluitend uitwendig voorkomende flagellaat, die grauwehuidtroebeling (vooral tussen kop en rugvin) veroorzaakt. De belangrijkste problemen veroorzaken de
inwendige flagellaten: Octomitus, Protopalina en Spironucleus.
Octomitus (voorheen Hexamita) is het eerst waargenomen bij
Discussen, vandaar de naam Discusziekte. Inmiddels weten
we dat meerdere soorten vissen, vooral cichliden aangetast
kunnen worden, in het bijzonder de groep cichliden uit de Afrikaanse meren (o.a. Malawi en Tanganyka).
BEWARING:
Beschermd tegen hitte en licht (in de doos). Buiten bereik van
kinderen bewaren.
COMBINATIES:
Cerpofor® FLAGELLEX® kan indien nodig met andere Colombo preparaten gecombineerd worden. Bijvoorbeeld Cerpofor®
BACTYFEC tegen bacteriën, Cerpofor® DACTICYD tegen
wormen en Cerpofor® AQUABOLINE tegen ectoparasieten.
Een toepassing van meer dan 2 preparaten in één combinatie
is voor eigen risico. Niet gelijktijdig met producten van andere
origine toepassen.
ATTENTIE:
In water met een laag geleidingsvermogen (bijv. verkregen
door omkeerosmose of bij gebruik van een ionenwisselaar)
kunnen de preparaten de geleidbaarheid van het water beïnvloeden. Toediening dient dan geleidelijk en voorzichtig te
geschieden. In water met onnatuurlijke pH-waarden (bijvoorbeeld verkregen door pH min preparaten) of water met hoge
ammoniak, nitriet- en/of nitraatwaarden (t.g.v. onvoldoende
bacteriologische filterwerking en/of te weinig water verversen)
kunnen toegevoegde middelen agressief werken. Gebruik van
dit preparaat onder die omstandigheden is uitdrukkelijk voor
eigen risico.
FILTER:
Een biologisch filter vermindert enerzijds de werkzaamheid
van medicijnen, anderzijds kunnen de in het filter aanwezige
micro-organismen nadelig beïnvloed worden. Daarom indien
mogelijk de afvoer ‘kortsluiten’ op de aanvoer tot 2 dagen na
de laatste toevoeging. Een koolfilter verwijdert medicijnen uit
het water. Daarom de kool verwijderen en alleen over watten
filteren. 2 dagen na de laatste preparaattoevoeging de watten
reinigen en het filterweer vullen met nieuwe kool. Zo worden
de resten ook weer snel uit het aquariummilieu verwijderd.
Colombo B.V.
Dorpsweg 11
NL-3257 LB Ooltgensplaat.
Fax: + 31 (0)187-639352.
Internet: www.colombo.nl
E-mail:[email protected]
INHOUDSBEREKENING:
De lengte x breedte x hoogte in decimeters levert de inhoud
op van de kale bak in liters. Hiervan moeten dan de planten,
de stenen, het kienhout, het zand en dergelijke afgetrokken
worden. Meestal is dit 10%. In erg volle aquaria meer, tot wel
30%.
Soignez votre aquarium toujours avec: COLOMBO FLORA
GROW: favorise la nutrition des plantes. COLOMBO ALGICOL: élimine les algues. COLOMBO BACTUUR: pour accélérer le filtre. COLOMBO LIQUID FILTER: Filtre liquide
Utilisez toujours des produits suivants Colombo pour des
poissons et plantes saines:
Cerpofor® Femsee Contre les points blancs et le mouse
Cerpofor® Aquaboline Contre les parasites monocellulaires/
unicellulaires
Cerpofor® Dactycid Contre les parasites visibles et vers invisibles
Cerpofor® Bactyfec Contre les bactéries internes et externes.
Cerpofor® Flagellex Contre les maladie des trous dans la tête
Colombo B.V.
Dorpsweg 11
NL-3257 LB Ooltgensplaat.
Pays-Bas
Fax: + 31 (0)187-639352.
Internet: www.colombo.nl
E-mail: [email protected]
© 20-07-2008 Colombo B.V. Aucune partie du texte précédent
ne peut être multiplié et/ou publié par imprimé, photocopie, microfilm ou autre moyen, sans permission écrite de l’auteur.
SYMPTÔMES:
Souvent, l’infection commence dans le tractus gastro-intestinal. Les excréments sont décolorés, les poissons maigrissent, et ont un creux derrière la tête. Leurs yeux deviennent
exorbitants. Le parasite peut se répandre dans tout le corps,
touchant surtout le foie et les reins. Pour la maladie des trous,
apparaissent des petits trous à la tête, d’où sortent des petites boules de pus. Quand la maladie progresse, les trous
s’agrandissent. Il y a aussi expansion des trous sur tout le
long du corps. Lorsque les muscles, les yeux et les organes
internes sont endommagés, il n’y a plus de possibilité de guérison. C’est pourquoi il est nécessaire de commencer la cure
très tôt. En cas de maladie des trous, la mauvaise qualité de
l’eau et la distribution de nourriture sans vitamine C jouent un
rôle important dans le développement de la maladie.
CE QU’IL FAUT SAVOIR...
Les flagellés doivent leur nom au fait qu’ils avancent au moyen
d’un nombre (relativement petit) de longs flagelles. Trypanosoma est un flagellé qui vit dans le sang - heureusement, il est
rare. On peut également constater la présence de Cryptobia
(autrefois appelé Trypanoplasme) dans le sang, mais il est
plus gênant en tant qu’ ectoparasite sur les branchies. Dans
ce cas, on peut le combattre avec Cerpofor® FLAGELLEX®,
mais aussi avec Cerpofor® AQUABOLINE qui est également
un produit excellent contre l’Ichthyobodo (autrefois appelé
Costia), un flagellé à la présence uniquement externe, qui
est la cause d’infections de la peau, surtout entre la tête et
la nageoire dorsale. Parmi les indo-flagellés, les espèces Octomitus, Protopaline et Spironucleus dorsale causent les plus
grands problèmes. Octomitus (autrefois appelé Hexamita) a
été constaté pour la première fois chez les Discus. Depuis, on
sait que plusieurs espèces de poissons, surtout lesCichlidés,
peuvent être atteintes, et en particulier les Cichlidés des lacs
africains (Malawi et Tanganyka).
CONSERVATION:
Conserver dans la boîte à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Na pas laisser à la portée des enfants.
COMBINAISONS:
Au besoin, Cerpofor® FLAGELLEX® peut être utilisé en combinaison avec les autres produits Colombo, par exemple Cerpofor® BACTYFEC (contre les microbes), Cerpofor® DACTYCID (contre les vers) et Cerpofor® AQUABOLINE (contre les
ecto-parasites). Une application de plus de deux préparations
(en une combinaison) est à vos propres risques.
ATTENTION:
Dans de l’eau à faible conductivité (eau venant d’être osmosée
ou chez l’emploi d’un échangeur d’ions) les produits de traitement peuvent modifier la conductivité de l’eau. Une administration progressive et prudente est conseillée. Les produits de
traitement peuvent avoir un effet contraire dans les cas suivants: de l’eau ayant des valeurs pH hors normes (provoquées
par des solutions abaissant le pH, par exemple), ou encore
dans de l’eau ayant un fort taux d’ammoniaque, de nitrites et/
ou de nitrates, provoqué par un mauvais fonctionnement du
filtre et/ou des changements d’eau insuffisants. Aussi, l’emploi
de cette préparation dans les cas sus-nommés est fortement
déconseillé par Colombo. L’utilisateur prend l’entière responsabilité de son emploi dans ces cas.
FILTRE:
L’emploi d’un filtre biologique diminue l’efficacité des produits
de traitement. Il peut aussi influencer de façon négative les
micro-organismes présent dans le filtre. Pour ces raisons,
il est fortement recommandé d’interrompre la conduite
d’alimentation sur la conduite d’écoulement jusqu’à 2 jours
suivant l’administration du traitement. Le filtre à charbon actif
élimine le produit de traitement. Pour cette raison, il est conseillé de remplacer le charbon actif par de la ouate pendant
la durée du traitement, et de remplir à nouveau le filtre de
charbon actif 2 jours après la dernière administration. De cette
manière, le charbon élimine tout produit resté actif dans l’eau
de l’aquarium.
EVALUATION DU VOLUME (en litres) de votre aquarium:
Pour calculer le volume en litres de votre aquarium, il suffit de
multiplier la longueur, par la largeur, par la hauteur de votre
bac, en décimètres. Puis, il est conseillé de déduire approximativement le volume occupé par les plantes, pierres, bois
fossile, sable, etc. En général il s’agit de 10%, dans les bacs
très garnis, cela peut atteindre 30% du volume total.
CONSEIL POUR LES ELEVEURS DE DISCUS:
Lorsque les alevins commencent à manger, donner une seule
dose de 1 ml de Cerpofor® FLAGELLEX® pour 10 grammes
de nourriture.
Cerpofor® FLAGELLEX® Heilmittel für Zierfische.
TIP VOOR DISCUSKWEKERS:
Wanneer de jongen gaan grazen, éénmalig 1 ml. Cerpofor®
FLAGELLEX® per 10 gr. voer verstrekken.
Cerpofor® FLAGELLEX® liquid for the treatment of
internal and external flagellate infections in fish
(Discus- or Hole in the head disease).
Cerpofor® FLAGELLEX®: Vanddesinfektionsmiddel imod
flagellater hos fisk (discus- eller hulsyge).
Colombo B.V.
Dorpsweg 11
NL-3257 LB Ooltgensplaat.
Der Niederlande
Fax: + 31 (0)187-639352.
Internet: www.colombo.nl
E-mail: [email protected]
Pflegen Sie Ihr Aquarium mit: COLOMBO FLORA GROW
Pflanzendünger COLOMBO ALGICOL gegen Algen COLOMBO BACTUUR Filterstarter COLOMBO LIQUID FILTER
Flüssiges Filtermedium
Benutzen Sie folgende Colombo Produkte für gesunde
Fische und Pflanzen:
Cerpofor® Femsee Medikament zur Bekämpfung von Weisspünktchenkrankheit und Pilze.
Cerpofor® Aquaboline Medikament zur Bekämpfung von aussen nicht sichtbare Krankheiten. Einzeller Parasiten
Cerpofor® Dactycid Medikament zur Bekämpfung sichtbare
Parasiten und unsichtbare Würmer.
Cerpofor® Bactyfec Medikament zur Bekämpfung von interne
und externe Bakterien.
Cerpofor® Flagellex Medikament zur Bekämpfung von äußerliche und innerliche Flagellate bei Zierfischen
©20-07-2008 Colombo B.V. Ohne schriftliche Genehmigung
des Autors darf aus diesem Text weder durch Druck, Schrift,
Photokopie, Mikrofilm oder welcher Art auch etwas veröffentlicht werden.
SYMPTOME:
Oft treten im Magendarmtrakt die Probleme auf. Der Darminhalt ist verfärbt und hängt wie eine schleimige Faden aus dem
Fischkörper; es kommt zur Abmagerung der Fische (Hohlbauchigkeit, Messerrücken) und sie verlieren ihren Appetit. Der
Fisch bekommt “Glotzaugen”. Der Parasit kann sich durch
den ganzen Organismus ausbreiten, wodurch insbesondere
Leber und Nieren befallen werden. Bei der klassischen Lochkrankheit, die am meisten bei Diskusfischen beschrieben wird,
entstehen kleine Löcher im Kopf der Fische, woraus eiterartige
Bausche hervorquellen. Bei der Fortschreitung der Krankheit
vergrößern die Löcher sich bis auf dem Knochen. Vermehrung
der Parasite kann sich über den ganzen Fischkörper ausbreiten, insbesondere der Seitenfläche entlang. Beschädigte
Muskulatur, Augen oder Organe sind nicht mehr heilbar. Es
ist anzuraten frühzeitig mit einer Kur gegen diese Krankheit
anzukämpfen. Beim Entstehen der klassischen Lochkrankheit
spielen eine schlechte Wasserqualität und schlechtes Futter
ohne Vitamin C eine wichtige Rolle.
INFORMATION:
Flagelllate (Peitsch- oder Geiseltierchen) verdanken ihren Namen, durch ihre Fortbewegungstechnik. Durch relativ wenig, aber
lange Flagellen (Peitschfaden), bewegen sie sich fort. Trypanosoma ist ein Flagelllat das nur im Blut parasitiert, ist aber eine Seltenheit im Aquarium. Cryptobia (früher Trypanoplasma genannt)
kann sich auch im Blut aufhalten, aber verursacht meistens äusserliche Krankheitssymptome, ins besonders im Kiemenbereich.
Hier helfen sowohl Cerpofor® FLAGELLEX® als auch Cerpofor®
AQUABOLINE. Außerdem hilft Cerpofor® AQUABOLINE hervorragend bei Ichthyobodo (fälschlich auch Costia genannt). Dies ist
ein Flagellat das nur äußerlich, als ein grauer Belag vorkommt
und dann überwiegend zwischen Kopf und Rückenflosse. Größere Probleme bereiten aber die Flagellate: Octomitus, Protopalina
und Spironucleus. Octomitus (früher Hexamita) wurden zum ersten Mal bei Diskusfischen festgestellt, daher der Name Diskuskrankheit. Inzwischen wissen wir, das es nicht nur Diskusfische
befallen kann, sondern auch andere Zierfischarten, ins besondere die Arten aus dem Tangajika- und Malawisee stammenden,
Cichliden (Buntbarsche).
LAGERUNG:
Vor Hitze und Licht schützen (in Orginalverpackung). Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN MITTELN:
Cerpofor® FLAGELLEX® kann mit anderen Colombo-Produkten kombiniert werden; z.B. Cerpofor® BACTYFEC gegen
Bakterien, Cerpofor® DACTYCID gegen Würmer und Cerpofor® AQUABOLINE gegen äußerliche Parasiten. Eine Verabreichung von mehr als 2 Präparate (in einer Kombination)
geht auf Ihr eigenes Risiko. Colombo Präparate sollen nicht
gleichzeitig mit fremden Arzneimitteln eingesetzt werden.
ACHTUNG: Nicht bei Teiren anwenden die der gewinnung von
Lebensmittel dienen.
GEGENANZEIGEN: Bis jetzt nicht bekannt.
NEBENWIRKUNGEN:
In Wasser mit einem niedrigen Leitungsvermögen (z.B. von
einer Umkehrosmose oder bei Anwendung eines IonenAustauschers) können die Präparate die Leitfähigkeit des
Wasser beeinflussen. Angebracht wäre die Verabreichung
des Produkts schrittweise und mit Vorsicht vorzunehmen. In
Wasser mit unnatürlichen pH-Werten (z.B. von pH-Präparaten
verursacht) oder in Wasser mit hohen Ammoniak, Nitrit- und/
oder Nitratwerten (infolge unzureichender bakteriologsicher
Filterwirkung und/oder zu wenig Wasserwechsel) können hinzugefügte Präparate aggressiv auswirken. Anwendung dieses
Produkts unter diesen Umständen geht ausdrücklich auf Ihr
eigenes Risiko.
FILTER:
Ein biologischer Filter vermindert einerseits die Wirksamkeit
von Medikamenten, anderseits können imFilter befindlichen
Micro-Organismen schädlich beeinflußt werden. Folglich sollte
man den Bio-Filter abkoppeln und über ein Behelfsaquarium
weiterlaufen lassen bis 2 Tage nach der letzten Medikamenthinzufügung. Ein Kohlefilter entfernt die Medikamente aus
dem Wasser. Daher ist es ratsam die Kohle zu entfernen und
nur über Watte zu filtern. 2 Tage nach der letzten Medikamentenzuführung die Watte auswaschen und neue Kohle hinzugeben. So werden dann schnell die restlichen Medikamente aus
dem Aquariumwasser entfernt.
INHALTSBERECHNUNG:
Länge x Breite x Höhe in Dezimeter ergibt den Inhalt eines leeren
Aquariums in Liter. Für Pflanzen, Bodengrund, Dekorationsmittel
und dergleichen werden im Normalfall 10% abgerechnet. Jedoch
sind in “vollgepackten” Becken manchmal 30% angebracht.
HINWEIS FÜR DISKUSZÜCHTER:
Man sollte 1 ml Cerpofor® FLAGELLEX® pro 10 gr. Futter in
einer einmaligen Verabreichnung geben, kurz bevor die Larven anfangen das Hautsekret der Eltern abzuweiden.
DOSIERUNG, ART DER DAUER DER ANWENDUNG:
Soweit nicht anders verordnet gilt als allgemeine Dosierungsempfehlung: 1 ml pro 5 Ltr. Aquariumwasser. Die benötigte Menge im mitgelieferten Meßbecher dosieren und über
die Wasseroberfläche des Aquariums verteilen. Den Belüfter
einschalten. Cerpofor® FLAGELLEX® ist völlig wasserlöslich
und zieht tief im Fischkörper ein, sodass auch schwerkranke
Tiere, die nicht mehr fressen, behandelt werden. Dadurch
dass es ein hochkonzentriertes Produkt ist, kann es auch reduzierend wirken. Aus Nitrat könnte hierdurch das giftige Nitrit
gebildet werden. Deswegen ist es ratsam vor der Anwendung
25% des Wassers zu wechseln. Nach 48 Stunden wieder 25%
wechseln und den Kohlefilter einschalten. Flagellate sind sehr
hartnäckig. Damit auch die im Fischkörper verborgenen Parasiten zu bekämpfen, wäre es angebracht anschließend während
einer Periode von 14 Tagen Cerpofor® FLAGELLEX®Caps
dem Futter hinzuzugeben. (Bei Anwendung durch das Futter:
Achtung: Vorsicht bei Züchttieren. Die Fruchtbarkeit kann für
kürzere oder längere Zeit zerstört werden.) Cerpofor® FLAGELLEX® reagiert sauer; deswegen, um einen pH-Schock
vorzubeugen im Wasser mit einer niedrigen Härte (also wenig
puffernde Fähigkeit) über Stunden verteilt, hinzugeben.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Gegen äußerliche und innerliche Flagellate bei Zierfischen
(Diskusoder Lochkrankheit) in Süßwasser. Nicht bei Tieren anwenden die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
Cerpofor® FLAGELLEX®: Désinfectant de l’eau contre la
maladie des trous dans la tête.
MODE D’EMPLOI:
1 ml. pour 5 litres d’eau d’aquarium. Utiliser le doseur livré
avec le produit pour mesurer la quantité nécessaire et la
répandre sur l’eau. Mettre le diffuseur en marche. Cerpofor®
FLAGELLEX® se dissout complètement dans l’eau et s’infiltre
dans le corps du poisson, si bien que même les poissons
gravement malades, qui ne mangent plus, peuvent être traités.
A forte concentration, il peut avoir un effet réducteur. Les nitrates pourraient se transformer en nitrite. C’est pourquoi, il est
conseillé de changer 25% de l’eau avant l’application. Au bout
de 48 heures, il faut changer à nouveau 25% d’eau et mettre
le filtre en marche. Les flagellés sont très persistants. Pour
pouvoir combattre les parasites présents dans le corps du
poisson, il est conseillé d’ajouter à la nourriture, des capsules
Cerpofor® FLAGELLEX® pendant 15 jours. (En application
dans la nourriture: Attention aux bassins d’élevage. Une perturbation de la fertilité peut être de courte ou de longue durée.)
Cerpofor® FLAGELLEX® a une réaction acide, c’est pourquoi
il faut administrer progressivement le produit dans une eau à
faible pH, afin d’éviter un choc de pH.
Cerpofor® FLAGELLEX®: Waterdesinfectiemiddel tegen
flagellaten bij vissen (Discus- of Gatenziekte).
DOSERING:
1 ml. per 5 liter aquariumwater. De benodigde hoeveelheid
in de bijgeleverde maatbeker afpassen en over het aquarium
verspreiden. Aquarium beluchten m.b.v. een luchtpomp. Cerpofor® FLAGELLEX® is volledig wateroplosbaar en dringt
door tot in het vissenlichaam, zodat ook ernstig zieke vissen,
die niet meer eten, behandeld worden. Doordat het hooggeconcentreerd is, kan het reducerend werken. Uit nitraat zou
hierdoor het giftige nitriet gevormd kunnen worden. Daarom
vóór toepassing 25% van het water verversen. Na 48 uur
weer 25% verversen en het koolfilter aanzetten. Flagellaten
zijn zeer hardnekkig. Cerpofor® FLAGELLEX® reageert zuur,
daarom in water met lage carbonaathardheid (KH lager dan 4
dus weinig bufferend vermogen) geleidelijk toedienen om een
pH shock te voorkomen.
Cerpofor®
FLAGELLEX®
DOSAGE:
1 ml per 5 litres of aquarium water. Measure out the required
amount in the measure provided and spread out over the water
surface. Turn on the aerator. Cerpofor® FLAGELLEX® is soluble in water and penetrates the body of the fish, so that serious
damaged fish, who do not eat anymore, can be treated. As
the product is highly concentrated, it has reducing capacities.
However, due to the fact that from nitrate the poisoning nitrite
possibly could be formed, it is advisable, before application, to
refresh 25% of the water. After 48 hours another 25% and turn
on the carbon filter. Flagellates are very persistent. In order
to combat also the hidden parasites in the body of fish, it is
advisable to use Cerpofor® FLAGELLEX® Caps, in the food,
during a period of 14 days. (Attention: In case of breeding fish
the fertility can be influenced negatively.) Cerpofor® FLAGELLEX® has an acid reaction. Therefore, in order to avoid
a pH-shock, administration should be phased during several
hours into water with a low hardness (low buffering capacity).
USEFUL TIP FOR DISCUS GROWERS:
At the time when the young begin to graze, administrate onceonly 1 ml Cerpofor® FLAGELLEX® per 10 grs. of food.
DETERMINATION OF THE VOLUME:
The length x wide x height, measured in decimetres, gives the
volume of the tank in litres. Deductions must then be made for
the volume of any plants, stones, fossilised wood and sand
etc. These normally represent some 10% but can account for
up to 30% in well filled aquaria.
FILTER:
On the one hand a biological filter reduces the efficacy of
therapeutics and the therapeutic itself may also negatively influence the micro-organisms present in the filter. It is therefore
advisable, where possible, to connect the filter outlet to the
supply until 2 days after treatment is completed. A carbon filter
will remove the therapeutic from the water. The carbon should
therefore be removed from the filter and filtration has to be
continued over the cotton wads only. 2 days after the last administration, clean the cotton wads and refill the filter with new
carbon. This will also help to quickly remove any residues of
the therapeutic.
ATTENTION:
In water with a low conductivity (e.g. obtained by means of
reversed osmosis or by using an ion exchanger) the product
could influence the conductivity of the water. Administration
has to take place gradually and carefully. In water with unnatural pH-values (e.g. obtained by pH-products) or water with
high ammonia, nitrite and/of nitrate-values (due to insufficient
operation of the filter and/or too less water changes) the added
products could work out harmful. Use of this product under
these circumstances is absolutely at your own risk.
COMBINATIONS WITH OTHER THERAPEUTICS:
Cerpofor® FLAGELLEX® can be used in combination with
other COLOMBO preparations such as Cerpofor® BACTYFEC (active against bacteria), Cerpofor® DACTICYD (active
against worms), Cerpofor® AQUABOLINE (against external
parasites). Administration of more than 2 products (in one
combination) is at your own risk.
STORAGE:
Protect from heat and light, replace bottle in box. Keep out of
the reach of children.
FURTHER INFORMATION:
Flagellates are so named because they derive their motility
from a relatively small number of long flagellae. Trypanosoma
is an example of a flagellate which parasitises the blood. It is
fortunately only rarely encountered. Cryptobia can also occur in
the blood but causes most damage as an external parasite on
the gills. This can be treated using Cerpofor® FLAGELLEX®
or Cerpofor® AQUABOLINE. Cerpofor® AQUABOLINE is also
highly effective against Ichthyobodo (Costia), a purely external
flagellate parasite which causes Grey Skindisease (especially
seen between the head and dorsal fin). Most serious problems
is caused by internal flagellates:as Octomitus, Protopalina and
Spironucleus. Octomitus (Hexamita) was first seen in discus
fish, hence the name Discus disease. However, we now know
that other sorts of fish, especially cichlids, can be affected.
Cichlids found in African lakes in, for example, Malawi appear
to be most affected.
SYMPTOMS:
Problems generally start in the gastrointestinal tract. The faeces loses colour and hangs as a slimy string out of the fish.
The fish become thinner and lose their appetite. Their eyes
are protruding. The parasite can spread itself throughout the
whole body, as a consequence of which kidneys and liver are
damaged. With the traditional hole in the head disease, as
described under discus fish, small holes occur in the head of
the fish, out of which a kind of purulence wads are bulging.
With the deterioration of the disease the holes become bigger,
even up to the bones. Also a multiplication all over the body,
especially along the sides. Damages to muscles, eyes, internal
organs cannot be repaired anymore. Therefore treatment has
to be applied in the very early stage of the disease. With the
symptoms of the traditional hole in the head disease, a poor
water quality and food without stabilised vitamin C, are playing
an important part.
© 20-07-2008 Colombo B.V. All or part of this text may not
be reproduced or publicly disclosed by way of printing, photocopying, microfilming of by any other means without written
permission from the author.
Use the following Colombo products for healthy fish and
plants:
Cerpofor® Femsee Against white spot and fungus
Cerpofor® Aquaboline Against single cell parasites
Cerpofor® Dactycid Against visible parasites and invisible
worms
Cerpofor® Bactyfec Against internal and external bacteria
Cerpofor® Flagellex Against internal and external flagellate
infections
Maintain your aquarium with COLOMBO FLORA GROW
plant fertiliser, COLOMBO ALGICOL against algae, COLOMBO BACTUUR filter start, COLOMBO LIQUID FILTER
instant liquid filter.
Colombo B.V.
Dorpsweg 11
NL-3257 LB Ooltgensplaat.
The Netherlands
Fax: + 31 (0)187-639352.
Internet: www.colombo.nl
E-mail: [email protected]
DOSERING:
1 ml. pr. 5 liter akvarievand. Afmål den påkrævede mængde
i det vedlagte målebæger og hæld det over akvarievandet.
Udluft akvariet, eventuelt med en luftpumpe. Cerpofor® FLAGELLEX® er vandopløseligt og trænger ind i fiskekroppen,
så alvorligt syge fisk der ikke længere spiser også behandles. Produktet er højkoncentreret og kan have reducerende
effekter. Dette kan forårsage at der dannes giftig nitrit af nitrat.
Derfor skal 25% af vandet skiftes før behandlingen. Efter 48
timer skal endnu 25% af vandet skiftes, hvorefter kulfiltret kan
tændes igen. Flagellater er meget hårdnakkede. Cerpofor®
FLAGELLEX® reagerer surt. Derfor skal produktet doseres
langsomt i vand med lav karbonathårdhed (KH lavere end 4
hvilket vil sige en lille margen) for at forebygge pH-chok.
TIPS FOR DISCUSAVLERE:
Når de unge fisk begynder at græsse, gives 1 ml.
Cerpofor®FLAGELLEX® pr. 10 gr. en gang.
INDHOLDSBEREGNING:
Længden x bredden x højden i centimeter er lig med akvariets indhold målt i liter. Herfra fratrækkes stenene, sandet og
lignende. Som regel er dette 10%. I meget fyldte akvarier kan
det være op til 30%.
FILTER:
Biologiske filtre kan reducere præparaternes effekt, samtidig
med at præparaterne også kan beskadige mikroorganismerne
i filtret. Derfor anbefales det at “kortslutte” afløbet på tilløbet
indtil 3 dage efter den sidste behandling. Kulfiltre fjerner præparatet fra vandet. Fjern derfor kulfiltret, og filtrer kun over filtervattet. Rens filtervattet 3 dage efter den sidste behandling
og fyld filtret med kul. Således elimineres resterne af præparatet også hurtigt fra akvariemiljøet.
BEMÆRK:
I vand med unaturlige pH-værdier (f.eks. på grund af pH-hæmmende præparater), eller i vand med høje nitrit- og/eller nitratværdier (p.g.a. utilstrækkelig bakteriologisk filtereffekt og/eller
utilstrækkelig vandudskifting) kan præparaterne virke ekstra
aggressivt. Det er på eget ansvar hvis præparatet anvendes
under disse omstændigheder.
KOMBINATIONER:
Cerpofor® FLAGELLEX® kan eventuelt kombineres med andre Colombo-præparater, f.eks. Cerpofor® BACTYFEC imod
bakterier, Cerpofor® DACTICYD imod orm, og Cerpofor®
AQUABOLINE imod ectoparasitter. Anvendelse af produktet
med 2 præparater i en kombination er på eget ansvar. Må ikke
anvendes samtidigt med andre produktmærker.
OPBEVARING:
Tørt og beskyttet imod varme og lys (i dåsen). Bør opbevares
udenfor børns rækkevidde.
INFORMATION:
Flagellater kaldes sådan, fordi de bevæger sig fremad ved
hjælp af lange flageller (svingtråde). Trypanosoma er en flagellat, der lever som parasit i blodet; heldigvis forekommer
den sjældent. Cryptobia (før kaldet Trypanoplasma) kan også
forekomme i Blodet, men forårsager dog flest problemer som
udvendig parasit på gællerne. I det tilfælde kan problemet behandles med Cerpofor® FLAGELLEX® eller med Cerpofor®
AQUABOLINE. Cerpofor® AQUABOLINE er også et udmærket behandlingsmiddel imod Ichthyobodo (før kaldet Costia),
som er en udelukkende udvendigt forekommende flagellat,
der forårsager fløjl syge (især imellem hovedet og rygfinnen).
De vigtigste problemer forårsages af de indvendige flagellater:
Octomitus, Protopalina og Spironucleus. Octomitus (før Hexamita), som først blev konstateret hos Discus-fisk, og som derfor har fået navnet Discus-syge. I mellemtiden ved vi, at disse
flagellater også kan angribe andre fiskesorter, især cichlider
fra de afrikanske søer (bl.a. Malawi og Tanganyka).
SYMPTOMER:
Problemerne begynder ofte i mavetarmkanalen. Afføringen
mister farve og hænger som en slimet tråd efter fisken. Fiskene taber sig og mister appetitten. Øjnene buler ud. Parasitten kan sprede sig gennem hele kroppen, og især beskadige
lever og nyrer. Ved den normale hulsyge, som ofte forekommer hos discusser, opstår der kraterformede huller i hovedet
hvorudaf hvidt pus flyder. Ved sygdommens fremskriden bliver
hullerne større og når helt ind til benet. Symptomerne spreder
sig til over hele kroppen, især langs sidelinjen. Sygdommen
beskadiger derefter også muskler, øjne, indvendige organer
o.l. I dette stadie kan sygdommen ikke behandles. Det er derfor vigtigt at behandle i et tidligt stadie. Den normale hulsyge
opstår som regel p.g.a. dårlig vandkvalitet og foder uden stabiliseret C-vitamin.
Dyrlægemiddel, udelukkende til akvariefisk i ferskvandsakvarier.
© 20-07-2008 Colombo B.V. Ingen dele af ovenstående tekst
må kopieres og/eller offentliggøres gennem tryk, fotokopi, mikrofilm eller på anden vis, uden forudgående skriftlig tilladelse
fra forfatteren.
Brug følgende Colombo-produkter til sunde fisk og planter:
Cerpofor® Femsee Remedie imod hvide pletter og svamp
Cerpofor® Aquaboline Remedie imod encellede usynlige parasitter
Cerpofor® Flagellex Remedie imod flagellater
Cerpofor® Dactycid Remedie imod orm
Cerpofor® Bactyfec Remedie imod bakterieinfektioner.
Behandl dit akvarium med COLOMBO FLORA GROW
plantenæring, COLOMBO ALGICOL imod alger, COLOMBO BACTUUR filterstarter, COLOMBO LIQUID FILTER flydende filter.