Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

Commentaires

Transcription

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
Info ! Suomeksi.
Info ! På svenska.
Väestörekisterikeskus
Info ! In English.
Befolkningsregistercentralen IMPORTANT
ILMOITUS ULKOMAILLA VIHITYSTÄ SUOMEN KANSALAISESTA
ANMÄLAN OM UTOMLANDS VIGD FINSK MEDBORGARE
NOTIFICATION OF MARRIAGE OF A FINNISH CITIZEN ABROAD
DÉCLARATION DU MARIAGE À L'ÉTRANGER D'UN CITOYEN FINLANDAIS
Edustusto • Beskickning • Embassy • Ambassade
Lähetetty • Avsänd • Sent on • Expédié
Päiväys • Datering • Date • Date
Edustuston merkintöjä varten • För beskickninggens anteckningar
For entries by the Embassy • Notes de l’ambassade
Lähettäjä • Avsändare • Sender • Expéditeur
Tiedot vihitystä Suomen kansalaisesta • Uppgifter om den finska medborgare som vigts
Information on a Finnish citizen married abroad • Renseignements sur la personne mariée à l'étranger
Sukunimi (ennen vihkimistä) • Släknamn (före vigseln)
Family name (before the marriage) • Nom (avant le mariage)
Entiset sukunimet • Tidigare släktnamn • Former family names • Noms antérieurs
Sukunimi vihkimisen jälkeen (mikäli muuttunut) • Släktnamn efter vigseln (om namnet ändrats) • Family name after the marriage (if changed) • Nom après le mariage (s'il change)
Henkilötunnus ja syntymäaika • Personbeteckning eller födelsetid
Personal identity code or date of birth • Code de sécurité sociale/date de naissance
Etunimet • Förnamn • Given names • Prénoms
Syntymäkotikunta (ulkomailla syntyneestä syntymävaltio ja syntymäpaikkakunta) • Födelsehemkommun (för utomlands född födelsestat och födelseort)
Place of birth (country and place of birth abroad) • Lieu de naissance (pays et lieu de naissance pour ceux/celles qui sont né(e)s à l’étranger)
Viimeinen kotikunta Suomessa • Senaste hemkommun i Finland
Last domicile in Finland • Dernier domicile en Finland
Paikallinen rekisteriviranomainen Suomessa • Den lokala registermyndigheten i Finland
Population register in Finland • Registre d´état civil en Finland
Lähiosoite • Näradress • Street address • Adresse
Postitoimipaikka ja -numero • Postanstalt och -nummer • Post office and postal code • Code postal et bureau de poste
Osavaltio tai vastaava • Delstat eller motsvarande • State or region - État ou région
Valtio • Stat • Country • Pays
Tiedot puolisosta • Uppgifter om maken/makan • Information on the spouse • Renseignements sur l’époux/l’épouse
Sukunimi • Släktnamn • Family name • Nom
Entiset sukunimet • Tidigare släktnamn • Former family names • Noms antérieurs
Etunimet • Förnamn • Given names • Prénoms
Henkilötunnus ja syntymäaika • Personbeteckning eller födelsetid
Personal identity code or date of birth • Code de sécurité sociale/date de naissance
Kansalaisuus • Medborgarskap
Citizenship • Nationalité
Syntymäkotikunta (ulkomailla syntyneestä syntymävaltio ja syntymäpaikkakunta) • Födelsehemkommun (för utomlandsfödd födelsestat och födelseort)
Place of birth (country and place of birth abroad) • Lieu de naissance (pays et lieu de naissance pour ceux/celles qui sont né(e)s à l’étranger)
Jos Suomen kansalainen • Om finsk medborgare • If Finnish citizen • Si de nationalité finlandaise
Viimeinen kotikunta Suomessa • Senaste hemkommun i Finland
Paikallinen rekisteriviranomainen Suomessa • Den lokala registermyndigheten i Finland
Last domicile in Finland • Dernier domicile en Finland
Population register in Finland • Registre d´état civil en Finland
Tiedot vihkimisestä • Uppgifter om vigseln • Information on the marriage • Renseignements sur le mariage
Vihkimispaikka • Vigselort • Place of marriage • Lieu de mariage
Vihkimisaika • Tidpunkt för vigseln • Date of marriage • Date de mariage
Monesko avioliitto • Vilket äktenskap i ordningen • Number of marriage • Numéro d'ordre du mariage
puolisolla
ilmoitettavalla
för den anmälda
för maken/makan
for the person
for the spouse
pour la personne concernée
pour son époux/épouse
Vihkimistapa • Vigselsätt • Type of marriage • Mode de mariage
kirkollinen
siviilivihkiminen
kyrklig
civil
religious
civil
réligieux
civil
Ilmoitettavanvoimassa oleva passi • Den anmäldas giltiga pass
Valid passport of the person • Passeport en cours de validité de la personne concernée
VRK 1.76 en+fr Portable Document Format 2010
Ilmoitettavan voimassa olevan passin antaja • Utfärdare av den anmäldas giltiga pass • Issued by • Passeport en cours de validité délivré par
©
Päiväys • Datering • Date • Date
Numero • Nummer
Number • Numéro
Voimassaoloaika
Giltighetstid
Period of validy
Période de validité
Muu todistus Suomen kansalaisuudesta (mikä) • Annat bevis om finskt medborgarskap (vilket)
Other proof of Finnish citizenship (what proof) • Autre document attestant la nationalité finlandaise (lequel)
Onko ilmoitettava pyrkinyt jonkin muun maan kansalaiseksi (minkä maan, milloin, vastaus kansalaisuushakemukseen) • Har den anmälda ansökt om något annat lands
medborgarskap (i vilket land, när, svaret på ansökan om medborgarskap) • Have you applied for citizenship of another country (what country, when, answer to the application)
• La personne concernée a-t-elle demandé la nationalité d’un autre pays (duquel, quand, réponse obtenue)
Liitteet : Bilagor : Enclosur : Annexes :
Leima
Stämpel
Stamp
7LPEUH
Päiväys • Datering • Date• Date
Edustuston toimihenkilön allekirjoitus • Beskickningstjänstemans underskrift
Embassy signature • Signature du représentant de l’ambassade
Valmis - Färdig
- Ready - Complet
Tulosta - Skriv utTo
- Print
- Imprimer
Tyhjää
- Töm - Reset - Effacer
Postitetaan
osoitteella:
Postas under adress:
be mailed
to:
À envoyer
à l’adresse:
Vaasan maistraatti - Pietarsaaren yksikkö, PL 26 FI-68601 PIETARSAARI, FINLAND

Documents pareils

Schengenin yleissopimuksen 75 artiklan mukainen todistus

Schengenin yleissopimuksen 75 artiklan mukainen todistus Intyg för medförande av narkotiska eller psykotropiska ämnen innehållande läkemedel för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75

Plus en détail

Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta Population register in Finland • Registre d´état civil en Finland

Plus en détail

ILMOITUS ULKOMAILLA REKISTERÖIDYSTÄ PARISUHTEESTA

ILMOITUS ULKOMAILLA REKISTERÖIDYSTÄ PARISUHTEESTA Tiedot Suomen kansalaisesta, jonka parisuhde on rekisteröity ulkomailla Uppgifter om den Finska medborgaren vars partnerskap blivit registrerat utomlands. Information on a Finnish citizen whose civ...

Plus en détail