Type of Beauty - Free Cross Stitch Charts

Commentaires

Transcription

Type of Beauty - Free Cross Stitch Charts
Type of Beauty
This cross stitch pattern is strictly for personal use only. Please respect my copyright.
www.freecrossstitchcharts.com
Page 1
Type of Beauty
70
60
50
40
30
20
10
10
Free Cross Stitch Charts
20
(2)
30
40
50
¿SS¿¿¿¿SSSS¿¿¿¿S¿¿¿¿¿Ô†ÔÔÔ†k†ÔÔ†k††kÒ†µÔÔ¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿
¿¿S¿¿¿SSSS¿¿¿¿S¿Ô¿¿¿ÔÔÔÔÔkk†ÔÔÔÔÔÔÔÔ††ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿
Ô¿¿¿SS¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿Ô†ÔÔÔk†kÔÔÔÔÔÔÔÔ†k†ÔÔ¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔ¿¿¿
¿S¿¿¿S¿Ô¿Ô¿¿¿S¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔ†ÔÔÔÔÔ¿¿¿Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔ¿¿Ô¿
¿S¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿S¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔkkµ†ÔÔ¿Ô¿¿¿ÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔ¿¿
¿¿¿S¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿ÔÔÔÔÔ†k†k††Ô¿¿¿¿¿ÔÔÔÔ¿ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿¿
¿¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔk†µkÔÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ†kkkÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔéÔÔÔ
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔ††††kÔÔÔÔÔÔÔ†ÔÔÔ¿¿ÔÔÔ¿ÔÔéÔkÔÔÔ
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔ††††ÔÔÔÔ¿Ô¿ÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔk†ÔÔÔ
¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔ¿ÔÔ†ÔÔÔÔÔÔÔÔÔéÔÔÔÔ
¿¿¿¿¿¿S¿¿¿Ô††ÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿ÔÔÔÔÔ¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔ¿†k†ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ††ÔÔÔÔÔ¿¿¿ÔÔ¿ÔÔÔ¿ÔÔ¿¿ÔÔÔ¿ÔÔ††ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
¿Ô¿S¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔ¿Ô¿Ô¿ÔÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ†ÔÔÔÔÔÔÔÔ†
¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔkk†ÔÔÔ†ÔÔ††
¿S¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿†Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿Ô¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔ††ÔÔÔÔÔ¿Ô††
¿¿¿S¿¿¿¿ÔÔÔ†††Ô¿¿Ô¿Ô¿¿ÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ°†k
¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ†††Ô¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔ†††ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔ°Ô††
¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ††ÔÔÔ¿Ô¿Ô¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ††
S¿¿¿ÔÔÔÔÔ†ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔ††ÔÔ¿Ô¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ°Ô†
¿¿¿ÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔ¿Ô¿Ô¿¿¿ÔÔÔ¿ÔÔ¿ÔÔÔÔ†††ÔÔ¿Ô¿Ô¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ†Ô††
¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔ¿¿¿ÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔ†††ÔÔ¿Ô¿Ô¿¿ÔÔ†Ô†ÔÔÔÔ††††
¿ÔÔÔ¿ÔÔÔ¿¿¿¿ÔÔ¿Ô¿¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔ†††ÔÔ¿Ô¿Ô¿¿¿Ô††ÔÔÔÔÔÔ†b††
ÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿ÔÔ¿¿Ô¿¿Ô¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔ†††Ô¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔ†††k
¿ÔÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔ†††††Ô¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô††ÔÔÔÔÔÔÔ††k†
ÔÔÔÔÔ¿Ô¿¿ÔÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿ÔÔÔ†Ô††††††Ô¿¿¿¿¿ÔÔÔÔ†††ÔÔÔ¿ÔÔ†††Ô
ÔÔÔÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿ÔÔÔÔ†ÔÔ††††Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô†Ô†††ÔÔÔÔÔÔ†††Ô
ÔÔÔÔ¿¿¿ÔÔÔÔÔ¿Ô¿Ô¿¿¿ÔÔÔÔ†ÔÔ†ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ†ÔÔ†ÔÔÔÔÔÔ醆ÔÔ
Ô¿Ô¿¿¿ÔÔÔÔÔÔ¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔ†ÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ†Ô†Ô†ÔÔÔ
¿Ô¿¿¿ÔÔkÔÔÔ¿¿Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
¿¿¿¿ÔÔk†ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿ÔÔ¿¿Ô¿Ô¿¿¿ÔÔÔÔ¿ÔÔÔ
¿¿Ô¿ÔÔµÔÔÔ¿¿¿ÔÔÔÔÔÔééÔéÔ¿¿¿¿Ô¿éÔ¿ÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔb†
Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿ÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿Ô¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔ†b
Ô¿ÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿S¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿¿Ô¿ÔÔÔ
Ô¿ÔÔÔ¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿SS¿¿¿¿ÔÔÔÔÔ¿¿Ô¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿
ÔÔÔ¿Ô¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ›ÔÔÔÔ¿¿¿S¿¿¿¿¿Ô°¿ÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿Ô¿¿¿¿Ô
kÔÔ¿¿¿ÔÔ¿ÔÔÔ††ÔÔÔÔÔ¿¿S¿¿¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿Ô¿¿Ôé
†ÔÔ¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔ†ÔkééÔÔ¿¿¿S¿¿¿¿ÔÔ¿ÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔé¿ÔÔ›
†ÔÔ¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔk†ééÔÔ¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ†éÔÔ¿éé
ÔÔ¿Ô¿Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔÔkéÔÔÔ¿¿¿¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ††Ôk†°ÔÔ
¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿ÔÔÔÔÔkkéÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔ¿Ô¿ÔÔ††††kkk††ÔÔ
¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔÔkkµ†Ô¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔ†Ô†kµkkkbbb†ÔÔ
S¿ÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔÔÔkµk†Ô¿Ô›kÔÔÔ¿¿Ô¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ†k††kkµkµµbÔÔ¿¿Ô
¿¿¿Ô¿¿ÔÔÔÔÔÔÔkkkÔ››KáÝK餿ÔÔÔÔÔ¿¿¿ÔÔ†kµµk†µµµkµ›k››››
¿ÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔ¿ÔÔ›ÔÔÔéZá®áḛԿkµ›Ô¿¿¿ÔÔ†µk†kkµµkkkÔ››››Z
¿ÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔééZÝffffqÝ›¤ZïÝZÔ¿¿ÔÔkµ†k†kkµkÔÔWZÝ´f´
¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿é›ÝqffffáÝZ›Z’á݆¿¿Ô†µ[µk†kkk†ÔÔZá´Ï´f
¿°ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔKáqKfÝqfÝqÝKKÝ´´KZ¿Ôbµkkµk†b††››´qÝÝ´á
¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔkÔ¿ÔÔKáÝKqqffÝÝÝKKÝf´áKÔ¿Ô†kkék††††›¸ÏÝKKÝ´
¿Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔkéÔ¿éÔ›ïZ›KÝqÝqKKKKÝqÏ’ákÔ¿Ô¿ÔÔÔé†éÔZá®´KKÝÝ
¿¿Ô¿ÔÔÔÔé†Ô¿¿¿¿¤››WKKÝqKKKZKKqqáq¤é¿¿¿¿ÔÔéÔÔéZá®ÏÝKÝÝ
ÔÔÔ¿ÔÔÔ††ÔÔ¿¿¿¿¿éÔ›ZZKïZZWWWWKZZ›ÔÔ°¿¿¿¿Ô††¤›Z‹Ï´ÝKKÝ
ÔÔÔÔÔÔÔ††Ô¿¿¿Ô¿¿ÔéÔWWZZZWW¤¤WZZ¤¤ÔÔÔ¿¿¿¿Ô†ék¤Ká´ÏÝKKK
ÔÔÔÔ††ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿éé¤W›¤W›¤ééÔÔÔééÔ››¤¤éÔÔÔÔ°†kk›¸´fÝKÝÝ
ÔÔ†Ô†††ÔÔÔ¿¿ÔÔ¿¤WZ亂›¤ééÔÔÔÔ¿ÔÔZïï›Zkk¿¿¿Ôék›ZfqÝÝÝ´
éÔ†††kÔÔ››Ô››››WïïZZWééÔÔ¿ÔÔS¿†ZÝÏqÏÏqKéÔ¿¿ÔÔ››qÝÝÝq´
ÔÔÔÔ†ÔÔÔ›››Z¸ZZWZZZW›››ÔÔÔÔ¿¿Ô†ZKqÏÏÏÏÝké¿¿¿ÔZZÝqÝqÝq
†¿Ô†ÔÔÔWZKq´qqÝéé›k››éÔéÔÔÔ¿¿ÔÔÔÔZÝÏÏ’ÏAé¿¿Ô¤ÝqÝqqÝÝK
†Ô°†ÔÔéZZq´ÏqqÝé¿é››Ô›ÔÔéÔÔÔ¿ÔÔ¿¿››KqÝ´ïÔ¿¿Ôk´áqqÝKKK
Ô¿ÔÔ¿ÔéKáÏ´ááÝKÔÔÔÔÔÔÔkÔÔééÔÔÔÔSSS¿ÔÔ››kÔ¿¿éWÏfqÝÝKKK
Ô¿Ô¿Ôé›Zá’áqÝKWÔÔÔÔÔÔ›kÔÔé†ÔÔ¿¿SSSS¿¿›Ôé¿¿¿éZ´fqKKKKK
é¿ÔÔÔÔÔ›Z¸Z››ÔÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔ†éÔéÔ¿¿¿¿¿¿S¿¿ÔÔ¿Ô¿SÔ›fÝÝKKKZZ
Ô¿ÔÔÔÔÔ››››ÔÔ¿¿Ôé†ÔÔÔÔÔkÔÔÔÔ¿Ô†¤¿¿¿SS¿¿¿Ô¿¿Ô›´ÝKKKKZZ
Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔkkÔÔ¿ÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔéïïKKKKZZ
éÔÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔékkkÔÔÔ¿¿ÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿Ô¿¿é›kKKKÝKZ
Ô†††ÔÔÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô›kkÔÔkÔ¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔé››ïïZ›
ÔÔ†††Ô¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔkkkÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔ¿¿SSS¿SSS¿¿¿Ôé›››Zk›
ÔÔ††kÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔ¿¿ÔÔÔkµkÔÔÔ¿¿¿Ô¿¿¿¿¿S¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔkkkk†
††é†kÔ¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿ÔÔkkkkkÔÔ¿¿Ô¿¿¿¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ†Ô†
k††ÔÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿ÔÔÔkkÔµk†ÔÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿ÔÔ††µ†ÔÔÔÔÔÔ
k†ÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔÔkkÔkkÔÔÔÔ¿¿¿Ô¿Ô¿¿Ô¿¿Ô†µµ[Òµ†ÔÔÔÔk
k†Ô¿Ô¿¿ÔÔÔÔÔ¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔkÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ†µµµµµµ†k†kkµ
k†Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿¿¿Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿S¿¿Ô††kµk††††kµµ[[
(7)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(8)
Page 2
Type of Beauty
70
60
50
40
30
20
10
60
Free Cross Stitch Charts
70
80
(3)
90
100
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿SS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿S¿S¿S¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿SSSSS
¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿S¿SS¿S¿
¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿Ô¿¿¿SSSS¿SSSSSS
¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿Ô¿ÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔ¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿S¿¿¿¿¿¿¿¿S¿S
¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔ¿ÔÔ¿Ô¿Ô¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿¿¿¿S¿¿¿¿SSSSS
Ô¿ÔÔ¿Ô††ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿S¿¿SSSSSS
Ô¿Ô¿ÔÔÔk†ÔÔÔÔ¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿¿S¿SSSSS¿
ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔ¿ÔÔ¿¿¿¿ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿SS¿S¿¿¿¿¿¿
Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿Ô°°¿Ô¿¿ÔÔÔ††¿††Ô¿¿¿S¿S¿¿¿SSSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S
Ô¿ÔÔ¿¿ÔÔÔÔ¿¿Ô¿††Ô¿¿¿¿¿ÔÔ†††Ô¿¿¿SS¿SSSSSSS¿¿¿¿¿Ô¿¿¿SSS
°ÔÔ¿¿¿Ô¿¿¿Ô›¿ÔÔ†Ôԛ雛ÔéÔ††¿¿¿SSSSSSSSS¿¿¿¿¿ÔÔÔ¿¿S¿¿¿
ÔÔ¿Ô¿ÔÔ¿S¿›Ô¿ÔÔÔÔÔZZ¸ZéÔ†††¿¿S¿SSSSSS¿¿¿¿¿ÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿¿
†Ô°Ô¿Ô†Ô¿kZZ›éÔ¤ZïÏ®ÅÏZZé醿SSSSSSSS¿¿¿¿°¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿
††Ô†ÔÔéÔéI’áZ›éká’ÅÅÅ´ZWék†¿SSSSSSSS¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿
†ÔÔÔ¤›WKf®p´fKKfÏpppÏfáqÒ¿Ô¿¿SSSSSSS¿¿¿Ô°¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿
††ÔÔ›ïÝ´´Ï´f´f´ÏpÏpppÏáKÔÔÔÔ¿SS¿¿¿S¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿
†é††›ïÏ®ÏfpÏÏÏÏÏ´´p´´ÝZÔS¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿S
k†††Zï´ÏffÏfffqf´Ï´p´K›¿SS¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿Ô¿Ô¿SS
††††ZáÏÏff´qÝqqÝÝ´´pÏfZ›¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿
醆éZïfpffqÝqqÝKÝfpppp’ZÔÔ¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿Ô¿
††††›ZqÏffáÝÝKKKÝÝÏpÅÅÅÏZW¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿
†é††¤ZfppfÝÝÝÝÝKKKÝÏpÏÏÏK¤¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ°Ô¿Ô¿¿¿ÔÔ¿Ô¿Ô
ÒÒ†k›ZÏÅpfÝÝqKKqKKKKqá’ákÔ¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿Ô†Ô¿Ô¿¿ÔÔÔÔ¿¿¿Ô
k†††¤ï®Åp´qÝqqÝqKKZWZKZZÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿Ô¿¿ÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔ
ÔÔÔ¿›[’ááÝKÝáÝZZ›kÔÔ¿éÔÔ¿S¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿¿Ô¿Ô¿¿ÔÔ¿Ô¿¿¿†Ô†
ÔÔ¿¿¿éZZZZKKÝÝZZÔ›Ô¿¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿ÔÔ††
ÔÔ¿¿¿ÔééÔÔ›kµ›kÔÔÔ¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿S¿¿S¿¿¿¿ÔÔ¿¿ÔÔÔ¿Ô¿¿ÔÔÔ††
Ô¿ÔÔÔ†éékékk››ÔÔ¿¿¿¿S¿¿¿¿S¿SSSSSSSS¿¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿¿¿ÔÔÔÔ†k
ÔÔ¿†b†Òk†††kéÔÔ¿¿SSS¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSS¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿Ô¿ÔÔ†k
ÔÔÔ†bÒµ†††k†ÔéÔ¿SSSS¿¿Ôé¿¿SSSSSSSSSSSS¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿ÔÔÔk†
ÒÔ¿ÒbbbÔ†kkkéÔ¿¿SSSSS¿kkW¤é¿¿SSSSSSSS¿S¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿Ô
ÔÔÔÔÔÔ†bkÒkÔÔ¿¿¿S¿SSS¿›ÒïZéÔSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿
¤¤é¤ÔÔÔÔé醰SSSS¿ÔÔÔÔéÔ›kkWé¿¿¿S¿SSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿Ô¿
››WZÔÔÔÔ¿é¿¿¿SS¿¿é››W›é›Ôé››ké¿SS¿¿SSSS¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿Ô
ZKqÝAé¿¿ÔÔ¿¿SS¿¿››áá´Ý›é¿ÔZZZZÔ¿¿ÔS¿SS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
KÝ´´Z›¿ÔÔ¿¿SSSS¿›ï®ÅÅq›é¿¿ZZ¸ïZé¿¿¿SSS¿S¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿
K´´q›Ô¿¿ÔÔÔ¿¿¿SS›Aáá’á›é¿¿››ZïáZ¿¿S¿S¿S¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
K´´´kÔ¿ÔÔ¿éÔ¿¿SS¿›WZKK¤é¿¿¿››ZDZé¿S¿SSSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
ZááÝéÔÔÔ››KKZ¤¿¿¿Ô¿ÔéÔÔÔÔ¿¿¿Ô餤ԿSSSS¿¿¿Ô¿¿¿Ô¿¿Ô¿¿ÔÔ
WZÝZé¿Ôk›ï´ÏáZÔ¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿S¿éé¿¿¿SSS¿¿¿¿ÔÔ¿ÔÔÔ¿¿¿¿Ô¿
kZZZ¤›ZKÝ´ffϴ錄ÔSSSS¿¿Ô¿SSS¿SSS¿S¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿
Z™¸ïZZïá´®ff®Ïá›ÔÔS¿SS¿¿¿¿SS¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔ¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿
ZD’áÝÝffÏÏppÏ´áݤ鿿¿¿¿¿¿¿SS¿¿¿S¿ÔÔk†é††Ô¿ÔÔÔ¿¿¿¿Ô›éÔ
D’’á´´Ï´ÏÝpf´´ÝÝï›kéÔ¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿††ÒÒÒµk†Ô¿¿ÔÔ¿¿Ôéé›[k
´®®ÝffpfáÝÝÝÝKKÝáááÝ›¤¿¿¿°ÔÔ††Ô††µkÒké†Ô°¿¿¿¿¿é›››ïÝï
á®®´ffpp´´Ý´ÝKZK´®’áZ›¿¿¿°µk††ÔÔÔÔékéÔÔÔ°¿¿S¿¿Ô›ï›Zïï
´´´´fÝfÏpfÏÏZZZZqÏÅfáWÔ¿¿¿b††ÔÔ¿Ô¿ÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿éAZ››Zï
á´´qfÝfppÏÏÏÝZZZqÏÏÏqKÔ¿¿¿¿†bÔ¿¿¿ÔÔÔÔ¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿é››é››k
ÝÝÝÝÝqfÏ®pÏ´´ÝKÝf´pfÝݛԿ¿Ô››¤››ZZZWéÔÔ¿ÔÔ††ÔÔéÔÔÔÔéé
ÝKÝÝqÝÝf´Ïf´®´ÝÝ´ÏffÝÝZ›¿¿éé›Z¸áÝD︛éÔÔÔ醆†ÔÔÔÔééÔÔ
KKÝÝÝKÝÝqÝKÝ´®Ï´fpffffqKW››ZKq´ÏÏqáKÒ¤ÔéééÔÔÔÔ¿¿¿Ô†Ô¿
KÝÝÝKKÝq´ÝZZK´´´fppfff´ÝZWZÝq´ÏqÝÝÝïZ›ÔéÔÔ¿¿¿¿SSS¿Ô¿¿
ÝÝÝÝfÝqfqfZZZÝááÏÏpÏpÏ®qqKKÝqÝffKqKZkÔÔ¿¿¿¿¿¿¿SSS¿SS¿
Ý´ÝÝqÝfÏf´KZZZááÏÏfÏpÏ´qqqKZÝqffKKZ››ÔÔ¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿SS¿Ô
qÝffÏfffpf´qKKqáÏ´´Ý´´ZZZZZÝÝÝfqÝK››¿ÔÔ†Ô¿Ô¿¿Ô¿¿¿¿S¿Ô
´ÝÏÏpffÏfpÏqKKÝqáqÝÝÝ´ÝZÝÝZKÝ´ÏfÝK›é¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿Ô
ÝÝq´pÏpppppfqqqqÝÝÝÝfpÏf´ZZZ´’Ï´KW›Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ†Ô¿¿¿¿ÔÔ
KKfÏpÏpppfÏ´ÏfÏÏÝKÝ´ppppáK›Záá®ÏZZééÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔ†Ô¿¿¿Ô¿Ô
KKKáÏ®´Ï´´´´´Ïáá¸ZÝ®Åfpp´Ý›¤ZZ︛éÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿¿¿Ô†ÔÔÔ¿ÔÔ
ZKKÝá´qÝqÝ´ÝqÝáÝZZÝ®ppÅf´K›¤››››ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ
ZZZZKïZZZZáKZZµkk†›ZÝá’ḛÒÔÔÔ¿Ô¿¿¿SSS¿S¿S¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô
ZZKZZZZWZZÝK›¤k††Ô›››ZÝZA›kkÔÔÔ¿¿S¿SS¿¿S¿¿¿¿¿¿S¿¿¿¿¿¿
ZKïáïZk›éÔ†kÔ†ÔÔ†Ô†ÔÔÔ†µ†††ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿SS¿¿¿¿¿SSSSSSSSS
WZZÝïZééÔéÔkÒkÔ¿Ô¿ÔÔÔ¿Ô††ÔÔ¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
é›é›ÔÔÔÔÔÔÔµ[[Ò¿¿ÔÔÔ¿¿¿ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
›éÔÔÔÔÔ¿¿Ô¿†Ò™[†Ô¿Ô¿Ô¿¿Ô¿¿¿ÔÔ¿¿Ô¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔÔÔ¿ÔÔ¿¿S¿¿kÒµÔ¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿Ô¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿SS¿¿Ô†ÔÔ¿Ô¿¿Ô¿ÔÔÔÔ¿ÔÔ¿Ô¿ÔÔÔÔÔ¿SSSSSSSSSSSSÔ¿¿
ÔÔÔÔ¿ÔÔ¿¿¿ÔÔ†ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿SSSSSSSS¿ééék¤¤¤
††ÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔ†ÔÔ†ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ†ÔÔ¿SSSSSS¿ééÒ¤é餤¿
[[µÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔ†††††ÔÔÔÔÔÔ†kÔÔkk†Ô†Ô¿SSSSSS¿é¤Ò¤é¤é鿤
[µÒkÔ¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ†Ô†††ÔÔ†ÔÔ††††kkk††kÔSSSSSS¿é餤¤é¿¤¿¤¿
(8)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(9)
Page 3
Type of Beauty
70
60
50
40
30
20
10
110
Free Cross Stitch Charts
120
130
(4)
140
150
¿¿¿¿¿¿¿SSSS¿S¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSS¿¿¿¿¿
S¿S¿¿SSSSSSS¿¿S¿¿S¿SSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿
SS¿¿¿SSSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSS¿¿¿SS
SSSSSSSSSS¿¿¿S¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSS¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSS¿¿¿S¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿S¿SSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿S¿¿SSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
¿SSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿¿SSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSS
SSSS¿S¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSS¿S¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSS
¿SS¿S¿¿¿¿¿S¿S¿¿¿S¿¿¿¿SS¿¿¿S¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿¿SSSSS¿SS¿SSSSS
SSSSS¿¿¿SSSS¿SSSS¿¿¿SSS¿¿¿¿S¿S¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSS¿SSSSSS
¿¿¿¿S¿S¿SSSSSSSSS¿¿¿SSS¿¿¿¿SSSS¿¿¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿SSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSS¿¿¿¿SSSSS¿SSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSS
¿SSSSSSS¿SSSS¿¿¿¿¿SS¿¿¿¿¿¿SSSSSS¿SSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSS
¿SSSSS¿¿¿¿S¿S¿¿¿¿¿¿¿S¿¿¿¿SSS¿SSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSS¿
S¿S¿¿¿¿¿¿S¿S¿¿¿¿¿¿¿S¿¿Ô¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS
SSS¿¿¿¿¿¿¿S¿¿¿¿¿¿¿S¿Ô¿Ô¿¿¿S¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿
SS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿SSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSS
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿S¿¿¿¿¿Ô¿¿¿SSSSS¿SS¿SSSSSS¿S¿SSSS
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿SS¿S¿SSSSSSSSS¿¿¿SSSSS
¿¿¿Ô¿¿¿Ô¿Ô¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿SSSSSSSSSSSS¿SS¿SSSSSSS
Ô¿Ô¿Ô¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔ†µ†ÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿¿SSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSS
¿¿Ô†¿ÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔ†††ÔÔ¿¿¿Ô¿Ô¿Ô¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔ††ÔÔÔÔÔ¿¿¿ÔÔ††ÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
††k†Ô††ÔÔ¿¿¿ÔÔ†ÔÔÔÔ†††Ô¿ÔÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
††††††††ÔÔ¿Ô†††ÔÔÔ††††ÔÔÔÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†††††††ÔÔÔÔÔ††ÔÔÔÔ†††ÔÔ¿ÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†††Ôk†ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô††††ÔÔÔÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô†ÔÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿¿Ô¿ÔÔ††ÔÔÔ¿Ô¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔ†ÔÔÔ¿Ô¿Ô¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿ÔÔÔ†ÔÔ¿ÔÔ¿¿¿¿Ô¿¿¿ÔÔ¿Ô¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔ¿Ô¿¿Ô¿Ô¿ÔÔÔ¿¿¿¿¿SSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿Ô¿ÔÔÔ¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿ÔÔÔÔÔ¿ÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿ÔÔÔÔ¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
ÔÔÔÔÔ¿Ô¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS餤
¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é餤
¿¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ雤W¤
¿ÔÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿S¿¿¿¿S¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é餤WW
ÔÔ††ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤¤WWWKKKqq
¿ÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿S¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSé¤WWWKqKqqqq
Ô¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤¤WWZKKKKKKK
ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô¿¤¤WWWWWZWWWZ
ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿WWqqqqqqqqqqqqq
é¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤WqáKqKKWKWWKKWK
›Ô¿ÔÔ¿¿¿S¿S¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤ZïWW¤¿¿ÔÔ¿ÔÔ¿Ôé
›éÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤WWWé¿¿¤¿¿ÔÔÔ¿¤é
kÔ¿¿¿¿SSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿Ô¤é¤WWWWW
¤Ô¿¿Ô¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSS¿é¤›WKWK
Ô¿¿S¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSS¿¤¤WZKW
Ô¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSS¿¤éWWKZ
¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿Ô¿¿¿¿SSSSSSSSSSSS¿é›ZïZ
¿Ô¿¿S¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿ÔÔ¿ÔSSSSSSSSSSSSSSéZZZW
¿Ô¿Ô¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿Ô¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSéé¿¿
Ô¿¿¿¿Ô¿¿SSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
°ÔÔ¿¿¿¿¿SSSSSSSS¿¿SSSSSS¿¿S¿¿¿SS¿¿¿¿S¿¤¿SSSSSSSSSSSSS
ÔÔ¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSS¿¿¿¿¿é›Ô¿SSSSSSSSSSSS
ÔÔÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ÔééÔ¿¿¿¿¿ééWW¤SSSSS¿¿¿¿SS¿S
Ô†Ô¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤éÒé¿¿¿¿¿¤¤ZW¿SSS¿†¿Ô¿¿SSSS
Ô†ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤¤WÝ襤ééé›ZïWSSS¿†††¿¿SSSSS
†Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤ZÔ¤ZïWÒW¤¤WÝï¤SSS¿¿S¿¿¿SSSSS
ÔÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¤ïKWWWWZïqZWKKW¿SSSSSSSS¿SSSSS
¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿WïÝZW¤WWWïZWKKéSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿WKqqqZWÔ¿é›é¤W¤SSSSSSSSSS¿SSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿WKqKKZW¤¤ééé餿SSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSéWÝZWWWWé¿ÔéÔÔ¤SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSW¸ZWWWW¤é¿¿¿¿é¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿›ï¤é¤¤¤é¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤éé餤¿¿¿¿SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¤¤ééÔ¿S¿ÔÔSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¤¤é¤kÔ¿S¿¿SSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿é餛Z¤é¿SSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
é¿¿¤¿¤¤›¤é¿SSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(9)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(10)
Page 4
70
60
50
40
30
20
10
160
Type of Beauty
170
Free Cross Stitch Charts
180
(5)
190
200
210
¿¿¿S¿S¿S¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSS¿¿S¿S
SSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿Ô†¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿Ô††¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿ÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿éé¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
WWWWWéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
WWKKWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
KKKqKKéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
KqqKKK¤éSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
KKKKKZZKéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
qKKKWKWW¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
KKZZWZKWW¤SSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
WWZWWZWW¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
qKïKZW¤¤¿¿SSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSS¿é¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS
KZqKZW¤SSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSS¿éÔSSSSSSSSSSSSSSSSS
WKKKW¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSéÔSSSSSSSSSSSSSSSS
WWWWW¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSS
WW›WéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¤W¤¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
WWݎSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ïZ¤¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
W¤é¿SSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¤¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿SSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é¿Ô¿SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿éÔé¿SSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿éÔ¿Ô¿SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é¤¤¤é¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿W¤¤Wé
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤¤WWZ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿WWWW
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤é›
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿›W
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é
(10)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(11)
Page 5
Type of Beauty
70
60
50
40
30
20
10
220
Free Cross Stitch Charts
230
(6)
240
250
260
SS¿SSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿S¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSS¿SSS¿S¿¿¿SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿¿¿¿SSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿S¿¿SSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿Ô¿SSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSS¿S¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿S¿SSSSSSSSS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSS¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSS¿¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿¿¿SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SS¿¿¿SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSS¿SSS¿¿¿¿S¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿S¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿S¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿S¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿S¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿S¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿S¿¿
SSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿S¿¿¿
SSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSS¿SS¿¿¿¿
SSSSS¿¿¿ÔÔÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSS¿¿SSSS
SSSSS¿¿¿ÔéÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS
SSSSSS¿ééWWZ¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿
éSSSSS¿¤éWWWWé¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿
Zé¿SSSS¿¤WWKKW¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿
ZkéSSSS¿¤WWKWZWéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSS¿¿¿
WZZ¤é¿SS¿¿é›WWZWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿S
ZZZWWé¿SSSS¤ZWZWWéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¤ZWKKKWÔSSSSS¤WWW¤¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
éZWKKKZééSSSSS¿WWZ¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(11)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(12)
Page 6
Type of Beauty
70
60
50
40
30
20
10
270
Free Cross Stitch Charts
280
290
300
SS¿SSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿SSSSSSSSSSSS¿ÔÒµÔSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿S¿SSSSSSSS¿¿¿Ô™I[¿SSSSSSSSSSSSSSSS
SS¿SSS¿¿SSSSS¿SSÔÔé¿SSSSSSSSSSSS¿SSS
SS¿¿¿¿¿¿SS¿SS¿¿¿¿S¿S¿¿SSSSSSSSSSSSSS
S¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿Ô¿¿¿ÔS¿Ô¿SSSSSSSSSSSSS
S¿¿¿Ô¿¿¿¿S¿¿¿S††ÔS¿SS¿¿SSSSSSSSSSSSS
¿S¿¿¿¿¿¿ÔSÔ¿SS¿Ô†Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSS¿¿Ô¿¿Ô¿¿¿SSS¿k†ÔSSSSSSSSSS¿¿Ô¿¿¿S
SS¿¿¿¿¿ÔÔ¿SÔSSSS¿SSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿S
¿¿¿¿¿SS¿Ô¿SÔSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿¿¿¿S
SSSSSSSSÔSS¿SSSSSSSSSS¿SSS¿¿SSSSSSSS
SS¿¿SSSSÔSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSS
SSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSS
SSSSSSS¿¿S¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSS
SSSS¿S¿¿¿Ô¿¿¿Ô¿Ô¿¿SSSSSSSSS¿¿¿SSSSSS
SS¿¿¿¿Ô¿ÔÔ¿¿¿ÔÔÔ¿¿SSSSSSSS¿¿¿¿S¿SSSS
SS¿Ô¿¿¿¿Ô¿¿ÔÔ¿Ô†°¿¿SSSSSSS¿¿¿¿¿SSSS¿
SS¿¿°Ô¿¿¿¿ÔÔ¿Ô°†††°¿SSSSSSSSS¿SSSSS¿
SS¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿ÔÔ†††¿¿SSSSSSSSSSS¿SS¿¿
S¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ°††¿¿¿SSSSSSSS¿S¿¿¿S¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô°††††¿¿SSSSSSSS¿¿°¿ÔS¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô°ÔÔÔ°Ô¿¿SSSSSS¿¿††ÔÔ¿¿ÔÔ
¿¿¿¿¿¿¿¿¿°ÔÔ°Ô¿¿Ô¿¿¿SS¿S¿¿¿††††°ÔÔ¿†
S¿¿¿¿°¿°††Ô°¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿°ÒÒ††Ô¿¿Ô¿
¿¿¿Ô†††††¿¿¿Ô¿¿SS¿¿Ô°†¿°¿†ÒÒ††Ô°Ô°ÔÔ
¿Ô¿°††††Ô¿¿¿¿S¿SS¿¿¿ÔÔ°††ÒÒ†††Ô¿ÔÔ°¿
Ô°ÔÔ°†Ô¿¿¿¿SSSSS¿¿¿Ô°°†ÒÒ†††Ô†°Ô¿¿¿Ô
Ô°Ô¿¿¿¿¿S¿¿S¿S¿¿¿¿†††††Ò†††Ô°††°Ô¿Ô¿
°Ô¿¿¿¿SS¿S¿¿¿S¿¿¿¿††Ò†ÒÒ°Ô†°Ô††°Ô¿°Ô
Ô¿¿¿¿¿S¿SSS¿¿¿¿¿Ô°ÒbÒÒ†††°Ô°††°Ô¿¿¿Ô
¿¿¿¿¿¿S¿S¿SS¿¿¿¿°††ÒÒ††††¿°†°††°¿¿Ô°
S¿¿¿SS¿S¿¿¿S¿¿¿Ô°†ÒÒb†††°††††Ò†°Ô¿°¿
SSSSS¿S¿¿°¿¿¿¿Ô°††ÒÒ††¿†Ò††††°°¿¿¿¿¿
SSSSSSS¿Ô¿Ô¿¿Ô¿††ÒÒ††¿††ÒÒ°††°¿¿¿¿SS
SSSSSS¿¿¿Ô¿¿Ô°††Ò†††°¿†°†ÒÒ†°Ô¿¿¿¿¿¿
SSSSS¿SSS¿Ô°¿†ÒÒ††ÔÔÔÔ°¿††††°Ô¿S¿¿¿¿
SSSSSS¿SS¿Ô¿Ô¿Ò††¿¿Ô°Ô°¿¿°Ô°ÔÔ¿¿¿¿Ô¿
SSSSS¿¿S¿¿Ô¿Ô°†††°Ô°Ô°¿¿¿¿S¿¿¿¿S¿Ô¿Ô
SS¿S¿¿S¿¿¿¿¿¿¿Ô°†††ÔÔ¿¿S¿SS¿Ô¿¿SÔ¿†Ô
¿¿S¿SSSS¿¿¿¿¿¿¿Ô††°¿¿¿SSSS¿¿Ô¿¿¿¿††Ô
¿S¿¿¿SS¿¿¿¿¿¿S¿¿¿Ô¿¿S¿SS¿SS¿¿°¿††°†°
SS¿¿S¿S¿¿¿¿¿SS¿S¿¿¿¿SSS¿S¿¿°††¿†°Ô°Ô
S¿SS¿¿S¿¿¿¿SSS¿SS¿¿¿¿S¿S¿¿¿¿††°ÔÔÔÔÔ
¿S¿¿¿¿¿¿S¿SSSS¿¿¿¿¿¿¿S¿S¿¿¿°††¿¿ÔÔ††
¿¿¿¿¿¿S¿SSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿¿¿¿¿¿††¿ÔÔÒïï
S¿¿¿¿S¿S¿S¿¿¿¿S¿¿Ô¿¿¿¿¿S¿SS°¿°Ô¿k™DD
S¿¿¿¿¿¿SS¿¿¿S¿¿¿¿°¿°¿¿¿¿S¿¿°†°¿Ô¤D’’
¿S¿¿¿¿¿¿¿¿S¿SS¿¿Ô°Ô¿¿¿¿¿¿¿¿††°ÔÔïD’’
S¿¿ÔÔÔÔ¿¿¿¿¿SS¿°Ô°Ô¿¿ÔÔékk¤kééWWáÅ®á
SS¿Ôkkéé¿¿¿¿¿¿¿¿°†††ÒÒ[Iï™ïïïIáïÏÅ’Ï
¿¿ékZïÒ¤†Ô¿¿¿¿ÔÔWïïïá’ááá´áááá®á´´´´
Ô†kÒZZÒké†Ô¿¿¿ÔÔïDá’’’’’®’´’’’’á´´Ý´
¿Ôé¤ZZï›ékÔ¿¿¿¿éZ’ááÏq´´Ï´pÏ®´á´´´ÝÝ
¿¿¤Zïï¸kké†ÔÔ¿ÔéZáááÏááá´Ï´´´´®´ÝÝÝÝ
¿¿éÒïïïZkÔ††¿°ÔÔk™áDáÝáá®®´´’á®á´ááá
S¿ééZïZ›ééÒ††°¿Ô›ï™á¸Z¸áá´Ï´á´áá´Ïáá
SSÔ†kk›WÒk†¿°¿¿°†[™ï¸¸áD´´´´Ï’´Ï®®’á
S¿Ô†kkékÒÒ††°°°††kkAA™áá´á´Ï’´á’®´’á
(12)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 7
Type of Beauty
140
130
120
110
100
90
80
10
Free Cross Stitch Charts
20
(8)
30
40
50
kÔÔÔÔ›ÔkÔÔÔ¿¿ÔÔÔÔ¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ†kÔ¿¿¿Ô†k†ÔÔÔÔÔÔAµ[AAµ
††ÔÔk[[[µkÔÔ¿Ô¿ÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔÔkÔÔ†kk††¿¿¿¿Ô†Ô¿¿¿ÔÔÔAAµAbk
k††k[™™™™[kÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔkÔÔkkkkkÔÔ¿¿¿Ô¿¿¿¿Ô¿ÔÔ››AA›Ô
k†kk[™™™…™kÔÔÔÔÔ†ÔÔk†kµkµk†kÔk[kkÔÔÔÔ¿¿¿¿Ô¿¿Ô›kk›AAÔÔ
k††k[¸™™¸AkÔÔ††††ÔÔ†µµµµkµk†kkµAkk†k†¿°¿Ô¿¿Ô›¸™Ýï¸Z››
kÔÔÔA[™A[kÔÔÔ†k†kÔÔÔ†kkÔkkkk†kkkkkk†††¿ÔÔ¿¿Ô›™™ÝDá¸ZA
Ô†ÔÔk[[[k†ÔÔÔkÒ††Ô¿Ô†††ÔÔ†††kµkAkkÔÔ†ÔÔÔÔÔÔ››¸¸á¸á¸ZÝ
ÔkkÔkµµµkÔÔÔÔÔkµÔ¿ÔÔÔÔ†ÔÔÔ††kµ[µµµkµ†††kµkÔÔ›¸¸¸¸ÝݸÝ
Ôk†ÔÔÔkµ†ÔÔÔÔÔkµÔ¿¿Ô†Ô†ÔÔÔkÔkµ™™¸[µµkµµkµA›Ô››Z¸A¸¸¸¸
ÔkÔÔ¿ÔÔk††Ô†Ô†kÔÔÔ¿Ôk††ÔÔkµkÔA™[[Akkkk†kkkÔ››¸¸AZ¸¸á¸
é†Ô¿¿ÔÔÔ†††ÔÔ†kÔÔÔÔÔµkkÔkk[[[A[¸AAkAkÔ›ÔÔ›A¸™á™¸¸¸™¸¸
kkÔ¿¿¿¿ÔÔ†ÔÔÔÔ†Ô¿Ôkkµkµkµµ™…™[kAkÔ›ÔkÔÔÔk[™™™¸¸™™¸™‹D
kk¿Ô¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔ†ÔÔA™[kkk[µ™……[A†›››Ô›kkÔ››A™¸¸A›¸™™™DD
é†ÔÔ¿¿ÔÔÔ†ÔÔÔÔÔÔA…™[µkkkµ™™™Akk¸™ÀD…™¸kÔÔ›A︛ÔÔ›A[™‹
k†éÔ¿ÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔk[[[[[µk†kµµµkk[…ÀD‚ÀD™[Ak›Ô››k››ÔÔ›k™™
醆Կ¿ÔÔÔÔÔ†kµµµAkk†kkk†µkbkµ[…™™™™[›Ô›AAkAAAk›†ÔÔ›A™
kkÒÔ¿¿ÔÔ¿ÔÔkkµµAAbk†kkbkkbkµµ[[™™™™kÔ›[™[[ï[kkkkÔÔÔkk
kµk†ÔÔÔÔ¿ÔÔÔµAAµµAkk†µµ†††µµbµµ[µ[µkk[™™[ï[[kkkÔÔÔÔ›Ô
醆ÔÔ¿ÔÔÔ¿ÔkA¸[µAk†Ôkµµk†µkbµµ††µ††kµ[™[[[µµÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
ÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔ›[™™Aµk†††kµµk††µµ†bÒbk†kµ[[µµµk†ÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔ
ÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔkkA™¸AkkµµkÔÔkµÒµµµ†µµ†Ò††µkµkkk††ÔÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔ
ÔÔÔÔ¿¿ÔÔµ[™™™¸›†kkk†ÔÔ†ÒµÒµÒµ†††††††††kÔ†kÔÔ††ÔÔÔ¿¿ÔÔ
Ô¿Ô†¿Ô›™™™™™[kk†µ†††ÔÔkkµµk†µ†††††††††††k†ÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔ¿
ÔÔÔ†Ô›[™¸™[Akk†††††kÔÔkkµ[[µ††µ°††††††††††ÔÔÔÔ¿Ô°ÔÔ¿¿
¿¿†kµ[™™[[kkÔÔÔ††ÔÔ††kÔkµ[™Òµ††††††Ô††µ††ÔÔ†ÔÔÔ¿ÔÔ¿¿¿
¿Ô†µkµAkkAkÔÔÔÔÔÔÔÔ†k††kµµ[[[µ†††††Ô††Ò††ÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔ¿¿
¿Ô†kÔkÔÔk††Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔ††kkkµµ[™Òb††ÔÔÔÔ†Ò†¿¿†¿°¿¿ÔÔÔ¿ÔÔ
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿ÔÔÔÔ††ÔÔkk†kµkµ[…[†Ô¿Ô¿¿†Ò†††††¿¿ÔÔ¿ÔÔÔk
ÔÔÔÔÔ¿ÔÔÔÔ¿¿¿¿°ÔÔ†††kµk†µµ†µµÒ[Ò†Ô¿¿ÔÔ†ÒÒÒÒÒ††ÔÔÔÔkkµ
†ÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿†µkµµµµµ†k†µµÒ[µ†ÔÔÔ†ÒÒÒÒµ††ÔÔÔkµµ[µ
Ô¿Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿S¿¿¿ÔÔkµÒ[[[Òµµ††††ÒÒÒ††Ô††kµbkkÔ›ÔkA™¸[¸
¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔkµµ[[[µµ†k††ÔÔÔ††††Ô†††µkµ™™™À[[[™[[
¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿¿¿Ôkµ[µ[Òµµ†††††Ô¿ÔÔÔ†††††kkA™N*N‹D™¸A¸¸
¿¿Ô¿¿¿¿Ô¿Ô¿¿ÔÔÔkµ[[µµµµ†ÔÔÔÔÔÔÔ††Ô††Ò†µkµ[Ζ"NÎΙ¸A›A
¿¿¿¿Ô¿¿¿Ô¿ÔÔÔ†µµ[[µk†µ†††Ô¿ÔÔ††b†bbÒbµµk[¸‚"=N‹Î™¸AAA
¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔ†Ô†k[µ[µk††††ÔÔ¿Ô†bÒµµµµµ[Òµµk™¸‚N΋‹À¸¸¸[Z
¿¿¿ÔÔ††††µ†kkAAµµk†††††ÔÔÔbµÒµ[µb[µµµµµµ™D‹‹‹‹®‹¸¸¸ZA
¿¿¿¿ÔÔÔÔÒµk†µ[µk††Ô††††ÔÔbÒÒ[Òbµµµµµµ[[[™¸™Ý¸‹®Î¸A›AA
¿¿¿ÔÔÔÔ†k†ÔµÒkÒkÔ¿ÔÔ†Ò††µÒ[[ÒbÒµ[[µ[[[[[†††µ[™[[k›k››
¿¿¿Ô††Ô†µ†Ô††††Ô¿ÔÔ†††††µ[[µµµÒµ[µ[[[[[µÔÔ†k†bkAkA︸
S¿¿†††kkµ†ÔÔÔÔÔ¿Ô¿Ô†††††kÒµÒµÒµÒ[Òµµµµk†ÔÔkÔÔ›››A¸¸™¸
¿¿Ô††k††kÔÔÔÔ¿¿Ô¿Ô¿ÔÔ††Ô††µ†µµbÒ††Ô†kµµkkµAkAAA¸¸¸¸¸¸
¿¿Ô††††ÔÔ¿Ô¿Ô¿¿†Ô¿¿¿Ô†††Ô††µ†††ÔÔ¿ÔÔµµ[™[¸A¸Z¸ZÝZ¸Z¸Z
¿ÔÔÔ††ÔÔÔÔÔÔ††ÔÔ¿¿¿¿¿†Ô¿ÔÔ††Ô¿¿Ô¿ÔÔ††µµ™[¸¸¸¸¸¸¸Ýݸ¸Z
¿Ô¿Ô††††††††µ††Ô¿¿¿¿¿ÔÔ¿Ô¿ÔÔ¿ÔÔÔÔÔ†kµµ[A¸¸¸‹‹®‹ÝݸݸA
¿¿ÔÔ†µkµkµµ†ÒÒ††¿¿¿S¿¿¿¿¿¿¿¿¿k[[[ÒµÒ[µA¸¸¸Î®Î‹¸Ý¸‹‹™¸
Ô¿Ôkµkµµµµ†Ò†Ò††¿S¿S¿¿¿¿¿¿¿¿kDÀ™¸™[[[[[¸™‹==®‹ÝݸD‹…[
††µµµ[µ[µµk†††Ò°S¿SSS¿¿¿¿¿¿Ô[DD™[[[ïµAµ›¸‹Î΋ÝZ¸Z¸™™[
Òµµµ[µµ[k†††Ô††°¿SSSS¿¿¿¿¿¿k™‹á¸¸A¸µkk››A¸¸‹¸¸¸¸¸[¸[™
ÒµÒµµ[[[µ††Ô¿Ô†¿SSSS¿¿¿S¿S¿µD™¸¸A¸›kAkkÔ›¸¸¸‹‹á¸¸™A™…
†µ[[[[[…[µ††Ô¿ÔSSSS¿¿¿SSS¿ÔA™ÝÝZZZ›kÒAkAÀ¸ÀÎÎÎÀÀ™À™…À
kµ[™[[™™[[µ†¿¿S¿S¿¿¿¿¿SS¿¿¿k™ÝZZZ››k¤kA¸…‹ÎÎÎθÀ¸…ÀÀŸ
kkµ[™[™[™[µ††°¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿Ô›AZZKZZ›¤kk[…ÀÎÎ>ÎÀÎÎÀÎ΂Î
††kµ[™[™™[††ÒÒÒ°°Ô¿¿¿¿¿°°¿ÔÔ›ZZZZZZÒkï…ÀÀÀ>Î>Î>=*=*΂
Ô°¿Ô†ÒÒ¸ïZ¸¸D¸AéÔÔÔ°¿¿Ô››¸Z¸AµkïZA¸›AÀÀÎÀÎÎÎNNN>">=À…
¿Ô¿Ô¿†Ò‹Î=D¸†ÔÔ†††Ô†¸™á¸™¸ÒkZAZAA¸™ÀÎÎÎÎÎNNzNÎÀ¸…À
¿¿¿ÔÔÔAZ¸Ý‹="θ†ÔÔ†Ò°†[D™¸’DZ¸ï¸ï¸¸A¸ÀÎÎ**΂‚*‚‚Ÿ[[[[
¿¿S¿ÔA[¸¸¸‹="ÎA†Ô¿Ô¿†k™™¸¸Ý¸¸ï™ïïA¸ÀÎÎÎ>ÀÎÀ™™À……[µµ[…
¿SSÔ[DÎ==NNNNÎZÔ¿¿¿¿ÔÔµï¸Ý¸Ý¸ï¸¸¸¸DÎ**Î…™[µkµµ[[[[…D‚
SSSÔ™‚‚‹NNN=N=ÎÒÔÔÔ††ÔÒ¸™‹Ý︸Z¸™DÎÎÎ…™[bÔ†ÔÔµ[……Ÿ‚=*
S¿S¿†Òk›¸¸ÎN""N…µ†µµbk[A™™¸¸¸AA¸¸À¸…[Ò††¿††Ôb[™ÀÎÎ=>"
S¿¿¿¿Ô¿¿¿ÔZÎ"NÎ…[[[[I[k[¸ZA››µïZ¸™¸kkÒ††¿†¿Ôµ…ÀÎ=N>"N
S¿S¿¿¿¿¿ÔÔÔ¸ÀÀ¸™……[™™[[[™…[µk[™™™™Aµ†††¿†°††™ÀŸÎN>=N>
¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔ†A™™¸™™™™[™[[™……™[[µ[™¸[[µk†††¿¿†[[…À¸ÎÎ=>>
°¿¿¿¿Ô†µ†bÒÒ[I[™™[™™[™…™…I…I[[Ò[ï[[µµb††ÔÔµ[™[[[……>>>
¿¿¿¿Ô†µµµÒµÒ[[™™™™…™™…™…I[[[[Ò[Ò[[[[[µµb†bÒ[[µµAµA[[…
¿¿¿ÔkkkµµbÒ[[[™™…D………™[[[[µ[Ò[[™™™™™™[[bµµµ[[ÒµA™[[™™
¿ÔÔÔkkµµbµ[[[™™……Ÿ™™™[µµÒµÒµµ[[I………………[µbµµ[[[µ…ÀŸ…™…
éÔÔékkkÒÒµ[[ÀÀ¸…™[[[[Òkµ†µµ[™™™À™………À…[[ÒÒÒ[™™™‹NN‹¸Ý
†kÔéÔ醆ҵ[[™ÀÀ[µµkÒkµ†ÒµµÒ……………ÀÀÀÀŸŸ…µÒµ[[[…‚N"N®‹¸
k††ÔÔ¿††ÒÒÒÒÒÒÒ††††bÒbÒ†Ò[IÀŸ¸™……ÀŸŸ…[[ÒµµÒ[[™‚óóNN®®
醆ԿԿÔÔ†ÒÒÒ†¿††††bµÒb[IIŸŸDÀÀ…À……™[µµµbµµµµ…*NNóNóN
éÔÔÔ¿¿ÔÔÔ†††††bÒbÒµkµA[™D…I…………Ÿ…Ÿ…[µ††bÒµµkk™ÎNóNóóó
(13)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(14)
Page 8
Type of Beauty
140
130
120
110
100
90
80
60
Free Cross Stitch Charts
70
80
(9)
90
100
AAbkÔ¿Ô¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔ†††††††††kµµµµµk†¿SSSSS¿éÔééÔ¿¿¿¿¿¿¿
†ÔkÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔ†††††††µµµµµk†¿SSSSS¿Ôé¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿S¿¿¿¿¿Ô¿¿ÔÔÔÔÔ††kµkk†kbÔ¿SSSSSÔéÔÔ¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿
ÔÔ¿¿S¿¿Ô¿S¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔ††††ÔÔ††ÔSSSSSSéÔ¿Ôé¿¿¿¿¿¿¿¿S
››†ÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿Ô¿¿SSSSSSÔé¿¿¤¿¿¿¿é¿¿¿¿S
ï™ïAkÔ¿¿ÔÔÔÔÔ¿¿¿Ô¿ÔÔÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿¿SSSSSS¿éÔ¿é¿é¿¿é¿¿¿¿¿S
ÝݸᙛԿÔÔ††Ô¿¿ÔÔÔ†ÔÔ¿ÔÔÔÔ¿¿¿¿SSSSSS¿éÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SS
Ýݸ‹™ZkÔÔk†††Ô¿ÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿SSSSSSSS¿éé¿¿é¿¿¿¿¿¿¿¿¿SS
¸Z¸¸™›Ôk†††k†ÔÔÔÔÔ††Ô¿SS¿¿¿¿SSSSSSSSÔé¿¿é¿¿¿¿¿SSSS¿¿S
ݸ¸¸¸›Ô†kµµk†ÔÔ¿ÔÔ††Ô¿¿¿¿¿SSSSSSSSS¿éé¿¿Ô¿¿¿¿¿¿SSSSSS
™¸¸¸AkÔÔµ[AAAÔÔÔ†kb††¿¿¿SSSSSSSSSSS¿éÔ¿Ôé¿¿¿¿¿¿SSSSSS
¸¸¸¸[kÔÔµµ[[A†kkbµµk†¿¿¿SSSSSSSSSSS¿éÔ¿Ô¿¿¿¿SSS¿S¿¿SS
¸A›[[kÔÔµµ[[AAµµµµµ††Ô¿¿SSSSSSSSSSS¿é¿¿¿¿¿¿¿SSSS¿SSSS
¸›Ô›AkÔÔÔ†[Aµ[µµµ†††Ô¿¿¿SSS¿SSSSSSS¿Ô¿¿¿¿¿¿SSSSSSS¿¿¿
™AÔÔ›ÔÔÔ¿Ô†kÒµÒk†ÔÔÔ¿¿¿SSS¿SSSSSSSS¿¿¿é¿éÔ¿¿SSSSS¿S¿Ô
™¸kkÔk†ÔÔÔÔÔÔÔ††ÔÔ¿¿¿¿¿S¿S¿¿SSSSSSSÔ¿¿Ô¿é¿¿¿SSSSS¿¿¿Ô
µAµ›kk†ÔÔÔÔÔ¿ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿¿SSSSSSSéÔ¿¿é¿¿é¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ
›kkµµkÔÔÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔ¿¿¿S¿¿¿¿S¿¿¿SSSSSS¿Ô¿é¿Ôé¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ
ÔÔÔkµkÔ¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿S¿¿¿SSSSSS¿ÔéÔééÔé¿¿¿¿¿¿¿ÔÔé
ÔÔÔÔkÔÔÔ¿¿ÔÔkÔÔÔÔ¿¿¿S¿¿¿¿SSSSSSSSSSÔééééééÔÔ¿¿¿¿¿¿ÔéÔ
ÔÔ¿ÔÔÔÔÔÔÔkAk†ÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S¿SSSSSSSéé餤›¤éé¿¿¿¿¿ÔéÔÔ
ÔS¿Ô††ÔÔ†Òµ[[kÔÔÔ¿Ô¿¿S¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSS¿ééé餤鿿¿S¿ÔÔÔéÔ
¿S¿¿¿ÔÔÔ›AZïïZ››éÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔéÔÔÔ¿SSSS¿éÔ¿é¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔk
SSSS¿¿ÔÔÔ››ïZ›››AkÔ¿ÔÔÔ†kk››ÔÔSSSSSÔéÔÔé¿¿¿¿SS¿¿¿ÔÔék
SSSS¿¿¿ÔÔÔ††Ô›kk[[kÔÔk›ZÝááZkÔ¿SSSS¿éÔéÔ¿¿¿¿SS¿¿¿ÔÔék
¿¿S¿¿ÔÔ†ÔÔÔÔÔÔÔ›µµk†kkZïá’¸ÝïÔSSSSS¿éééÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔé†
ÔÔ†ÔÔ¿Ô†kÔ°¿Ô¿ÔÔ†k†kk›ZZ´´áá™›SSSSS¿ééÔé¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔé
µ[Ò†Ô¿ÔÔk†¿°¿¿¿ÔÔ†k†kÔ›Z´´ÝÝAé¿SSSSSé¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿Ôé
™™µ†¿ÔÔ††kÔÔÔÔ¿ÔÔÔ††††›¸ÝáZZéÔ¿SSSSS¿¿ÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿Ô¿ÔéÔ
[[†ÔÔ††††éÔ¿Ô¿Ô¿ÔÔ°ÔÔÔ››ÝÝ››ÔÔÔSSSSSéÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿é¿¿éÔÔ
µA†Ô†††ÔÔ†ÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿ÔÔÔ››ZïkÔÔ¿¿SSSSS¿¿éÔé¿Ô¿¿¿¿¿¿ÔÔÔé
™µ††Ô†Ô¿Ô†ÔÔ¿¿¿¿¿Ô¿¿ÔÔÔÔZZkéÔÔ¿¿SSSS¿Ô¿ÔÔéÔÔ¿¿Ô¿Ô¿¿éÔ
[Aµ†Ô¿¿¿ÔÔÔ¿¿¿S¿¿¿ÔÔ雤é¤ZkÔ††°¿SSSS¿¿Ôé¤éÔÔÔÔ¿¿¿Ô¿¿Ô
µ[Ò†¿¿S¿¿Ô¿¿¿¿¿S¿¿ékïïïZWZÒ†††°°SSSSS¿éé›WééÔé¿ÔÔÔÔÔé
[﵆¿¿¿¿¿¿Ô¿¿¿SSÔÔ›Ýáááá¸ïÒk醆¿¿SSSSÔé餤éÔé¿ÔÔ¿ÔÔÔÔ
µµ†¿¿¿¿¿ÔÔ¿Ô¿¿¿°ÔÔZDáÝááïïAkk†ÔÔ¿SSSS¿é雤éÔÔ¿¿ÔÔÔÔÔé
µk¿¿¿°Ô†††éé¿Ô¿¿ÔkKáfKKK›ZZA››†ÔÔSSSSS¤é¤¤Ôé¿¿é¿¿é¿ÔÔ
Òk†¿¿††Òµ†éé†Ô¿°Ô›Ká´KKZ›A¸¸›Ak††¿SSSS¤é¤¤éÔÔ¿¿¿¿¿¿Ôé
¸¸¸¸¸AA[[A[b†bµµµµïïïïA›A™Ý´ÝÝZKA¤¿SSS¿é››¤éÔé¿¿¿¿¿¿¿
™¸DDÀ¸[™…™[µµµ[[™™ï¸ï¸ZAA™´´´áÝÝïïÔSSSS雤éééÔ¿¿¿S¿¿¿
¸™¸‹D¸¸™™™™™™™™[™[[[[[A›ïá´´á´®áï‹Ò¿SSS¿éééééÔÔ¿¿SSSS
¸Z¸™¸™™……™™…™™™™[[[[[[ZAÝá´´´´áÝïDIéSSS¿éÔ¤éééÔ¿¿¿¿SS
A›A¸™…ÀÀÎÀÀ¸…¸……™™[[[[™[ïï´á´á’´DDïk¿SSS¿éééééÔ¿¿¿¿¿¿
A›AA¸™ÀÎDÀÎÀÎÀDÎÀ…[[[[[AZïÝá´´’áïZké¿SSS¿ééééééÔ¿Ô¿¿¿
Akµµµ™……ÀÀÎ΂Î*‚‚…™[ï[µk†bKÝáï¸ï›k†ÔÔ¿SSS¿éééééÔé¿Ô¿¿
kk†kbµµµ[™À΂‚**‚À™™ï[kkÔÔZZZÝï¸k›Òk†ÔSSSS¿éÔéééÔé¿¿¿
µ††††††††µ[………À>Ÿ…™™µ›ÔÔÔ†››k›[kkµ[µ††¿SSSS¿ééÔéÔé¿¿¿
Ò††¿¿¿¿ÔÔÔkAAb[[[[µkké†k†µ›Zk›kkµ[[[ÒÒ†ÔSSS¿éÔéé¿Ôé¿¿
[†°¿SS¿S¿¿ÔÔ†kµ[[[[bkkZZÝḸ›kÔ†µ[…[[[[†ÔSSS¿ÔéÔééÔé¿
Iµ°°¿¿°¿¿¿ÔÔ†kµµ[µµbkkï‹’’‹D[›†k[……[[…[µ†¿SSS¿éÔÔé¿ÔÔ
I[[†††††°¿†Ô†µÒµkkAAZZ´Åppá´ÝZAk[…[[™[™[AÔSSS¿¿Ôé¿éÔé
ŸŸ[µ†Ô††°††ÒµÒµµkk[™Z¸®ÅÅÏ´®áZïµ[™[…………À…µÔSSS¿ÔééÔéé
À…[kÔÔÔ†µµÒb†µk†›Aá®®ÏpÅpfff´q¸¸[™À…À¸ÀÀÎÀ[°¿S¿ÔééÔéÔ
…[AkÔÔ†µÒ[ÒÒ†µ†k[ï®’ÅpppffffÝá︵™™…ÀÀ¸À*=ŸÒ†¿S¿éÔéÔé
[[bµbµµ[™™µ[µbkk¸¸™¸‹¸á‹’áÝáÝݸZA™À…À…ÀÀÎ΂™AÔ¿S¿éÔéé
[™…[[[……ŸŸ>>…[[[¸™¸¸Ý¸KÝÝÝÝÝKZZZA™À™À[ÀÀ¸ÀÎD…™ÔSSS¿¿é
………™™¸ÀÀÎÎ>=À™™™I™……™¸[™¸AZZïï¸kµ[Ÿ………[[……ÀÀŸ™b¿SSS¿¿
DŸDÀÀÀÀÎ*–>*À[™™™I…D…™¸¸¸AZ›››kéA[Ÿ…Ÿ…[[™™…™[[[µÔSSS¿
ÎÎÎ=ÎÎÀN>z>ΙÀ™……Ÿ…Ÿ……™[[Akk›ék›µ[™…ŸŸ[[[[[[[…™…k¿SSS
===>NÎÎ>>NÎÀ[A…À………ŸŸ…™[[[™[A[™……™µ™………[[µbµ[[…™[k¿SS
>z>"N*>N>>…[Ab…À…ÀÀÀÀÀ™™[™À‹™¸¸=NθÀÀ™™[[[[b[™™™D¸›éS
N"NN>N*>ÀÀ[[[[…ÀÀÀÎ΂ÀD™[Ò™ÎθÎ===‹À[™…………[[™™™DD™ïAÔ
>>>**=θ™¸[A™ŸÀ‚Î*N>΋À¸Ak¸‹®N®®N}‹¸¸ÀÀ…™[[¸™¸‹áÝÝDÝk
*N>À™À¸™‹Î™ï[™À**–>=ÎÀÀ™™™‹‹N®®NN}΋¸¸[A[[¸[¸Dá‹’á‹Dï
ÀŸ…[¸¸Ý’Å}’¸™¸D*Î*ÎÀ¸¸¸ÀÀ>®=®®®®Å=®®Î¸[A[À™¸á‹®´´’‹‹™
[…ÀA¸¸’®ÅÅ=’‹D΂DÀ‹¸À¸>‹>N==®®´®®®®’‹™¸A™‚‹D‹á´®´®‹’¸
…™™Dá‹®®pÅN®‹‹ÎÎÀÀÎÎNNNN>N"=®®´´®´’®Î‹™¸DD‹‹‹®®´®´®‹Ý
™™‹===Å®pp=NÎÎÎÎ>N""NNNNN*""=®®®®®=®’ÎDDDÎ΋®®®´´®‹®¸
¸á‹=}}N®®ó="*NNNN>ó"NN=NÎ=NNN®®®®N®®Î‹‹¸‹Î΋‹®®®´®®®¸
®"=}}Nóóóó"øz–z>zNzzNNN‹‹‹NNN®NN}}®N‹‹¸¸¸ÎÎή‹®´´®®N®
N"}óNNN"zz–z">>N>""z"ó®®®‹ÎÎ==N®NN΋D™ïïD=΋‹‹‹‹®=®N®
óóN}NóNNNzNN>>N>N>zzóNNNN®ÀΒήÎNNθ™Ak[¸=ή‹‹®®®®NN®
N®®NóNNN""""*N>ÎNN"""NóóN®À™¸ÀDÎ΂Ÿ™ÒÒµÒ…‚=΋‹====N}N
(14)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(15)
Page 9
Type of Beauty
140
130
120
110
100
90
80
110
Free Cross Stitch Charts
120
130
(10)
140
150
¿¿¿SS餤¤Ò¤¿SSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿¿¿¤¿¿¤¤Òé¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSS¿SS¿¤éékÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS¿¤¤éÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSS¿¿éÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSS¿éÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSééééSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSS¿¤¤éSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSék¤ÔSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS¿S¿SSSS¿¤k¤¿¿SSSSSSSSSSSSSSS¿Ô¿¿¿SSSSSSSSSS
SSSSSSS¿¿¿S¿SSSSSS¿¤kéÔSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSSSSSS
SS¿S¿¿¿¿¿¿¿SS¿S¿¿¿¿Ôé¤é¿SSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿SSSSSSSSSS
¿¿¿¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔÔÔÔ›¤ÔÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔÔÔ††ÔÔé†kkkéÔ¤ké¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔéékk›kékékkéékkkï›kéÔ›Ò¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔÔkÒAÒµkékkékkkÒï[Ak›Ôé¤ÒéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ôéékkï[ZA››k›A›Aï™ïïkkÔÔ›ïWé¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
éÔkkkkZµkZkZAï¸ïïïï[kkÔééZïÒW¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ôééké›k›ZA¸¸™ÝDD¸[ïkké†ké›ÒïSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ôékkkkï︙D‹‹D΂™ïAÒéÔkékWkZïïéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔékAµïï¸ï‹‹ÎÎÎ=Ιkkké†ékkkAW›ïWéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ékÒ[ïï[DÎÎÎÎD¸kék†éékµ[ï››Zï¤éSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
kµ™DïA›Z¸¸™‹‹D‹D™kk†kékkïïA›››¸ïk¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
kZ™DïA›kï¸ï‹DDDD™µk††kÒï™ï¸kZïï™kÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
kÒ™ï[k›ï¸¸ï¸™¸¸™ïµk†éA[︸DDáïké¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
kkï[›ïk›ï™¸ï¸¸Zµ¸Òkéµkï¸ï¸™áD‹D™ïµkÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSS
ékkkkk›k¸™á¸¸ZA¸ïkkkk›¸™D‹Dá¸ï¸ï›ZkéÔ¿SSSSSSSSSSSSSSS
Ôkkékkk›ï¸™¸¸Z¸ï¸™ïkÒZ™’‹’’‹á¸¸Z›kWké¿SSSSSSSSSSSSSSS
Ôékkkké›Aï¸ï¸¸¸¸á™ï™ï¸¸D‹D‹D¸ï¸ïZkk›Òé¿SSSSSSSSSSSSSS
ékkkÒkkAï¸ï¸D¸áDDï™ï¸ïD‹D¸á¸á™á¸ïkZÒZÒé¿SSSSSSSSSSSSS
†kkkkkïA︙áD‹D‹ï¸¸¸ï¸¸Dï¸DDDD™ïïAkkkï¤é¿SSSSSSSSSSSS
ÔééÔkkÒ[ï¸ïDD‹DDݸZï︙™‹DÎD™™ïïAïkkékÒ¤¿SSSSSSSSSSSS
éÔÔÔékkï™ï¸™¸D΋D¸¸¸¸™¸DDDDAAkk›k›éZÒéSSSSSSSSSSSS
†ÔÔÔÔékï™ïAZï‹D’Î’D‹á™áDD™ïµ[Z[ïï[AÒA¤›ÒkÔSSSSSSSSSSS
kéÔÔé†kµï¸kA¸¸‹ÎÎÎ=‹™¸™DDï¸AZ[ï™™¸ï¸AZ›µZé¿SSSSSSSSSS
é†ÔÔÔékï[[Z¸™¸DÎ’==D¸ï¸Dï¸ïkkkï™D™™¸ï¸ïZkÒé¿SSSSSSSSS
Ô†é†ékkÒµZ™™¸¸D‹ÎÎ΋‹¸á™¸ï¸k››™DDDÎD¸ï¸ï›kÒéSSSSSSSSS
Ôé†ék†kÒZ[ï™™¸™‹Î’‹¸Dáï™Ý™¸ï¸kï™DÎÎ’™¸ïï›ïÒé¿SSSSSSSS
¿ÔÔéééékkkï¸DD¸DD‹D‹‹‹¸¸ï¸ï™Òï™ï™D¸D¸á™¸¸Ò›ÒéSSSSSSSS
¿¿éÔÔéÔkk¸™D¸™ïá…‹D‹D‹áD¸™ï™ïkÒïAïï™áD¸ïïk¤ÒÒÔSSSSSSS
¿¿ÔÔéÔékï™DDD︙áDD‹‹‹‹’¸ï™™ïkkkkD‹‹ï¸ZkÒZÒÔSSSSSS
S¿ÔÔéÔkkï™DD™¸ï¸ïD‹‹Î’=Îá™™ïkkkk︙ÝDÎÎD¸ïïkkïÔSSSSSS
¿¿ÔéÔéékï™D™¸ï︙á¸D’Î=’‹™ÝïAkïkDDÎ=΋D¸ZkSSSSS
¿¿Ôékékkk™™™¸ï¸ï™¸D‹‹Î®Î¸ï™™ï[ï[¸ï™D’="=ÎDZµZµké¿SSSS
¿¿éÔékkkk™™™ï¸ï[Z¸D‹D®Î‹á¸D¸¸ï¸¸ï¸ïDÎ=–==DZZZZkéÔSSSS
¿ÔéÔÔékkk¸™ï™ïAZï¸D‹‹‹Î‹‹D‹™ï¸™ï™™™D====θ¸ïZÒ›kÔ¿SSS
éÔÔé†ékµïkk[ïkk›AïÎ΋’®’‹’‹D‹™D™DD¸D‚==θïáDï¸ZÒéÔSSS
¿ÔÔékÔékkµ›Òkkk›ï‹===Î=Î==ÎDÎDD΂DDD==ÎÎD‹Dá™áïïk†¿SS
¿¿éÔkéÔékk[kkéék¸D="===""–==Î=Î===DÎÎÎÎ’‹D‹DᙸïkéÔSS
Ô¿ÔÔéÔéÔÔ›Ò[Òkk›™Î""=="øyøø==–==–=‚ÎDÎÎÎÎ’DDá™ïïkÒé¿S
éÔÔÔéÔéÔÔÔ›Òï[[ïD"øø"–øyyyø–ø"==–==΋ÎÎ====’D‹™¸ïkkÔS
ÔÔÔ¿¿éÔÔéÔÔéµkïD–øyz"øyÙ½zyøø–==––=ÎDÎ====–==D‹™¸ïµé¿
éé¿¿¿éÔéÔÔÔÔéÔï‚yyyøø½ÙÙÙyyyyø–=="=ÎÎ="–""ø–=΋D™™¸ké
¤Ô¿¿¿¿ÔÔÔÔéÔ¿é™–y½yzzÙÙÙÙ½zyzyøø=–=ÎÎ=øø=–øø–=ÎD¸DïïÒ
¿¿¿é¿¿ÔÔÔéÔ¿ÔéDøÙÙÙÙ½ÙÙÙÙÙ½y½½yyyø==Î=–øøøø–=‚’ÎÎD‹D¸
¿éé¿¿¿ÔÔÔé¿¿éZ*yÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½½½½yzø=Î="øøø––"=ÎÎ’ÎDDá
é¿Ô¿¿é¿é¿é¿Ôé™–ÙÙÙÙ1Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½yø=Î"øøø"=–==ÎÎ==’D
éÔ¿¿Ô¿Ô¿¿¿¿Ô›DyÙÙÙ11ÙÙ1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙyø"""øø"====–"ø–΋
¿¿¿¿¿¿¿¿¿é¿éï=yÙÙ1Ù11111Ù111Ù1Ù1ÙÙÙÙ½øøøø"==="øøøyz΋
S¿¿Ô¿¿¿¿¿¿¿›™=y½½ÙÙ11111111Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙ½yzyøøøøøyzyzø==
SS¿¿¿Ô¿¿¿¿Ô›‚–ø”yÙÙ11111111111111Ù1Ù1ÙÙÙÙÙ½zyyz½zyøø=
SSS¿¿¿¿¿¿¿éA=yyyy½½Ù11111111111Ù11Ù11ÙÙÙÙÙÙÙÙ½½Ù½zøøø
Ô¿SS¿¿¿¿¿¿Ôï–y½yyy”½11111111111111111Ù1111ÙÙ1ÙÙÙÙyyyø
Ô¿¿SS¿¿¿¿¿é¸–y½½½yyy½11111111111111111111Ù11ÙÙ1ÙÙÙy½½
ZkÔÔSS¿¿¿ÔÔZ–½ÙÙÙÙyyyÙ1111111111111Ù1111111Ù1ÙÙ1ÙÙ½yÙ
™™[kÔ¿¿¿¿Ô¿›=½ÙÙÙÙÙÙyÙÙ111111111111111111111Ù11Ù1Ù½½Ù
¸‹‹¸ZÔÔ¿¿ÔÔ›Dy½ÙÙÙÙÙÙ½Ù11Ù111111111111ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
‹Î΋¸ÒÔÔ¿ÔÔé™–y½y½½ÙÙÙÙ1Ù11111111111ÙÙÙ½yyyy½y½ÙÙÙÙÙÙ
‹N®®®…[kkéé›k’–øøy½ÙÙÙÙÙ11111Ù11Ù1ÙÙÙ½yøø–––ø–øyyy½yy
‹®‹N®‚…™[kkkkD’=–yÙÙÙÙÙÙ11Ù111111Ù1ÙÙyøø–====–=øyøyyø
NNóó®N®‹¸¸À™™™™I‚ÇyÙ1ÙÙ1Ù11111Ù1ÙÙ1Ù½zy–"=–ø–yyyyyøøø
®óóóNNN‹¸™……™µkkµD‚yÙÙ1ÙÙ111111Ù1ÙÙÙ½yzø––øyyyy½y½yyy
Nóó"ó=NθÀDÀ™µ†Ôé›k™–½Ù1Ù1111Ù11ÙÙÙÙ½yy–––øyyÙ½ÙÙÙ½½½
(15)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(16)
Page 10
140
130
120
110
100
90
80
160
Type of Beauty
170
Free Cross Stitch Charts
180
(11)
190
200
210
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSS¿Ô¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSS¿éÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSS¿¤Òéé¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSS¤ÒWéÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSS¤¤ZWkéÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSS¤WWµéÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSÔÒÒ¤¤éÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSékéééé¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSS¿¿éééÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSéÔÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSS¿é¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ïÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
™¤¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
DïÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
D¸k¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Î’IkSSSSSSSSSSSSS¿†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
==‚¸ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
===Dk¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿S¿¿SSSSSSSSSSSSSSSS
ø"=’™é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSS
zøø=DkÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿Ô¿SSSSSSSSSSSSSS
yyøø’¸é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô¿SSSSSSSSSSSSSSS
½zyø=DAéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ù½zøø=D›¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ù½yyøø‚ïéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
yyøyøø=Î[¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
øøøøøøø=IÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
øøø"–ø–=’¸ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
yøøø"ø"==DkÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
yyøø–"–=–’™é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(16)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(17)
Page 11
Type of Beauty
140
130
120
110
100
90
80
220
Free Cross Stitch Charts
230
240
(12)
250
260
éWWKKKKZZÔSSSSSS¿¤›é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSS
é¤WKKKKïZéSSSSSSSS¿¤ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSS¿
¿éé¤WWW¤WéSSSSSSSSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSS¿S¿
S¿S¤¿¤¿é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿SSSSS¿SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿S¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSS¿¿¿¿SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿¿S¿S¿
SSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿S¿¿¿¿
SSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿
SSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿¿¿¿¿Ô¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿Ô¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿¿Ô
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°¿°
SSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿†°Ô
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿Ô†Ô°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿°¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿Ô¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿S¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿SS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿S¿S¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS°¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°†°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°°†°Ô
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿°¿††††°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿°†††††°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°°†°Ô°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿°¿Ô°Ô°¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿°°¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(17)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(18)
Page 12
Type of Beauty
140
130
120
110
100
90
80
270
Free Cross Stitch Charts
280
290
300
¿¿°Ô††Ôé†Ò°†¿°†ékÒ›Wïá’’Ï´ÏÏ´Ï®´´´áÝ
S¿¿¿Ô¿¿ÔÔ¿°¿°¿†Òï[Zïïï´áÏpÏÏÏÅ´á´´Ýá
¿¿¿S¿Ô¿¿¿°¿°††éÒïïáïïïïïáá®áááááÝÝáÝ
SS¿¿ÔÔ°¿¿¿°†ÔÔéÒïïïïïW››Kq’ÏáZÝïÝÝá´
S¿¿¿Ô¿¿¿¿°°°¿ÔÔkï™ïïké°¿ÔkïïïÒïÒZïáá
¿¿¿¿¿¿¿¿¿°Ô¿¿¿¿Ôkï™ÒéÔ¿SÔÔWÒÒïÒ¤ZZá’
SSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿S¿ÔÒÒÒ†Ô¿¿Ô¿ÔÔÒïIïÒéïïI
S¿SS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿††††°ÔÔ¿ÔÔÔéÒ[Òk¤kÒï
SSSS¿S¿¿¿¿S¿¿¿¿¿°††°††°°Ô°Ô†ÒÒÒéÔ†ék
¿¿¿¿SSSSSS¿¿¿Ô¿°Ô†††††°Ô°†††Ò†é†ÔéÔé
¿¿¿¿¿¿SS¿¿¿¿¿°Ô¿†¿††°Ô°°°††††††Ô°†°†
¿¿¿¿¿SS¿¿¿¿¿Ô¿°Ô°††°¿°°°°††°ÔÔ¿¿Ô†††
¿¿¿S¿S¿¿¿¿Ô°Ô¿†°Ô†°Ô°Ô°††°°Ô°°°°°†°°
¿¿¿¿¿¿S¿¿¿°¿¿°¿°Ô°Ô¿°Ô°†°°Ô°°°¿°°†°†
¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô°Ô¿¿¿¿Ô°¿°Ô¿†Ô°°††°°°°°†
¿¿¿¿¿¿Ô°Ô°¿°¿°¿¿¿Ô°¿Ô¿°Ô¿°°Ô°°¿°¿†°°
SS¿¿°¿°Ô°Ô¿¿¿Ô¿°¿°°¿°°Ô¿°Ô¿°Ô°¿°°°°†
¿¿¿¿°Ô¿°¿¿¿¿¿¿°¿°°††°†¿°ÔÔ°†°°°°°†¿†
°¿°††°¿¿¿Ô°Ô°¿Ô¿°Ô¿°†¿°Ô°°¿°°°†°††°†
¿†††††°Ô¿°††°¿¿°¿°Ô°¿°°Ô°Ô°¿°†°†°†††
°°†††°Ô¿°Ô°°°¿°Ô°¿°¿°°Ô°†°°°°†°†††††
††††¿Ô¿°Ô°°Ô††°°¿°¿Ô°¿°°°°°°†°°Ô°†††
°†°Ô°°¿Ô°†°†°†°†°°¿°¿¿°°†°°†°††°†††Ò
¿°†¿°¿Ô¿††††°°°†°¿¿¿††°°°†°†°††°†††Ò
Ô°Ô¿°¿°Ô††Ò†kÒkÒÔ¿Ô°°††††°†°†††°††ÒÒ
°°Ô°Ô°†°†Ò†ÒÒ[[Ò†¿¿Ô†°†°†††ÒÒ†°Ô†Ô†Ò
¿Ô¿°††°°µ†ékkïïïké°Ô°°††††ÒÒ†††Ô†°Ô†
Ô¿°Ô°†°†††ÔéïïDïÒÔÔÔ°°°†°††°†¿†°†Ô†Ò
¿¿¿Ô°Ô°°††ékZ™ïïÒéÔÔ°°Ô°Ô¿°ÔÔ°ÔÔ††ÒÒ
¿¿Ô¿Ô¿°°ÔÔÔéµïïïkÔ¿¿¿¿°¿¿¿¿Ô°†Ô†Ò†ÒÒ
¿¿¿Ô¿Ô°¿¿¿Ô†kÒk†Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿Ô†††Ò†††Ò
¿¿¿Ô°Ô¿¿¿¿ÔÔÔÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿°°†††††††Ò
¿¿Ô°Ô°°¿¿°¿¿¿¿S¿¿°¿°¿°¿°°††††Ò†Ò††††
¿¿¿Ô¿¿¿¿°¿¿¿°°°°°†††¿†°††Ò†Ò†ÒÒ††††Ò
S¿¿¿¿°†°¿°¿°°††°†°†††°††††Ò†Ò††††††Ò
¿¿¿°Ô¿°°¿¿°¿°Ò°°°°†††††°††°††°††°††Ò
¿¿°¿†°°¿S¿°°††¿†°†°††°°Ô°°††°†††††ÒÒ
¿¿°Ô¿¿°S¿¿°†¿†††††°°°°†°°¿††††°††Ò†Ò
¿°¿¿SSSSSS¿¿°¿°†¿°°°°°°†°°°°Ò°Òµµ††µ
¿¿¿SSSS¿¿¿¿S¿¿¿¿°°¿¿°°†°°°°ÒÒbÒÒµµµµ
¿¿SS¿¿¿¿¿¿SSSS¿S¿¿Ô¿Ô†kkÔ†µÒµÒµ[ÒµµÒ
¿SSS¿¿°°¿¿¿¿SSSS¿¿¿ÔÒÒ[kµµÒ[Ò[µµµµ†µ
S¿S¿¿°¿¿°†°¿¿S¿¿¿Ôékïïݸï¸[[[[µµbµbÒ
¿SS¿¿°¿††¿¿¿¿ÔÔ††ÔkïDD‹’™™™[[[µ[[µµµ
¿¿°¿°Ô°Ô¿¿¿¿kÒ[›¸A¸á‹D’ÎDïµ[[[[[…[µÒ
°†††°¿¿¿S¿†Òµ[ï™ïïá™á’Î’DAµµµµ[[[[Òµ
Ô†††°¿SS¿†ÒïïïáDáݸዋDD™Ò†bÒbbÒµµ††
°°†°¿¿¿S¿ÔÒÒïïïááDá¸á¸ïµk†††°°†b†††k
Ô¿°Ô¿¿SS¿ÔÒïïïïDDáD¸¸›ÒéÔ†Ò°°††††kkÒ
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔéÒïïïááD¸ZA›µkÒµÒ††Ò†µÒµ™™
¿¿¿¿°¿¿°Ô¿ÔÒÒkkÒAï[¸ï¸ï¸™ï[ÒÒÒkÒAïïD
¿¿¿°Ô°††°¿ÔÔ††Ôkkk¸ï™™¸™D…ID™[Òïï¸D™
¿¿¿°Ô°†¿†¿°°°°°°†bÒï™ïÝ‹‹’ÎDDïïDÝïDá
¿¿°Ô°°¿ÔÔÔ¿°°°†°Ô†A[ï™ÝÝ‹‹DDDïáDáDáá
¿¿¿°Ô¿ÔÔ°¿Ô°††°ÔÔ†ékï…DDDDI™ï[¸’‹ááD
¿¿¿¿¿¿¿Ô¿¿°†°†Ô°††kk™™Dï™ï[ÒA[ÝD’’’á
SSS¿¿¿†°¿Ô°†††°†††kÒÒ[[[Òµkҵ’Î’á
SS¿¿°††††¿†††°†Ò††Ô†kÒkkkµÒµA︋’’’á
¿°††††††°°Ô†°†ÒÒ†°ÔÔ††††µÒbÒÒ[ÝD’’’D
°†††††°†°Ô°††Ò†††¿°†††ÒbÒ†Òµµï¸’’’‹á
†††°Ô¿°°Ô°†††Ò†¿°Ô°†††b°ÒbÒÒÒ™áD‹’DD
††°¿¿°¿°Ô°††¿Ô¿¿¿°††°Òbb†b†Ò[ïD‹’á¸á
¿Ô°Ô¿¿¿°°Ô¿¿¿¿¿¿¿††°††°°†ÒÒ†Ò™D’’‹DD
¿¿°ÔÔ¿S¿¿¿¿¿¿¿¿°††°†††°°°††ÒÒ™áD‹á™D
¿¿Ô°¿¿¿S¿SS¿¿¿Ô¿††Ô†††°Ô°†††µ™DD¸¸ï™
¿Ô°¿¿¿S¿¿S¿¿¿Ô°†††Ô†††¿Ô††††Ò…ᙸZ™™
†°¿¿¿¿SSS¿S¿¿°Ô†††ékÒµk†Ò†††[™™™¸¸ï™
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿°Ô††††kÒ™™™Ò†kÒÒ[™™¸ïZ[ï
¿¿¿¿Ô°Ô¿¿¿°¿†°µ††kk™DDIïÒÒ[[™™™™¸¸Ò[
S¿¿°Ô°¿°¿¿¿†°†††kµ[ï™ï™ï™™ïI…D™™™AÒÒ
SS¿¿°¿¿¿¿¿°°††Ò†éµï™™™¸™ÝD‹‹‹’™¸µµ††
S¿¿°¿¿¿¿¿°°°†Ò†µµï™™™™™¸Dá‹áD‹D™µ†††
¿¿¿°¿¿¿¿°¿°†††kïï™áDDḙá¸áD‹D™[†Ô¿Ô
(18)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 13
Type of Beauty
210
200
190
180
170
160
150
10
Free Cross Stitch Charts
20
(14)
30
40
50
†ÔÔ¿¿ÔÔ††††ÔÔ†Ò[Òµ[[[™™™……™[[……………Ÿ…µ†bµµ[[µA¸ÀNNóNNN
éÔÔ¿ÔÔ†bµµb††bbÒÒ[[¸á‹‹áᙸ[[[…[[…IŸ[µ†µµ[™¸¸¸¸®®NóNó
†††Ô†††µ[[µ†µ[µ[[[…‹’‹®®’‹™[[[[[[[…I…Òb†[™…D‹‹Î®N®óó"
k†k†k[[……[µbµ[™™™‹’®®ppÅp’´Ý¸ï¸™[[™I[[Òk™¸Î"=NóóóNNóó
µkµµ[…Ÿ‚ŸŸÀ……………D‹=®®pppp®®Dá…D™™Ò[[[[µµ…Ζ""NNóóóóóz
[A[™…***‚ŸŸDD™™Ý®}®ÅppppÏfÏpÅppDï¸[µ[[kAD"ø"óóNóóóóó"
ŸÀŸ‚––Ç*‚……À‚DD®}}}}ppÅpfÏpÅÅÅ}’¸™ïµµµµ™Î=""óóóóóóóóz
*ÀŸ‚–>‚…™AAá’®Åpó}}}ÅÅpfÏfÅpÅpÅ®‹¸¸Òµµ[™‹N"óóóóó}óóóó
À™À…ÀÀ[A[™¸ÝÎÅ}pó}ó}}ppÏppÅpÅÅp=®Dï[µµ[¸À®NóóóóóóNóNó
[[kµ™[AÀ‚=ή®ÅÅp}}}}ÅppppÅpÅÅpÅ®®D¸I[Ò[™À‹Nó""ó"óó®Np
[µµA[A[À–ø=}ÅÅÅp}}}ÅpÅppÅÅÅÅÅpp}®D¸I[[[™™¸ÎóóóóN}NNpN
……™…™™…Î>z"Åópp}Å}}pÅppÅpÅÅpÅpp®®D¸I…[I[™¸‹NN=N®NN®óó
™I™™……Ÿ–”øz}óp}}ÅÅÅppÅÅppÅppppp®®D¸ŸI[[[™¸¸‹®N®NN®®ó®
[[…………À"øzzóóóó}}ÅÅÅÅÅÅppfpppÏp¸´…DII[[¸[[………¸Î®óóNNó
[[[[[[™Î"zzzzóó}pÅpÅÅÅpfppppppp´‹™™[[µAA¸[™……¸‹Nóó"óN
µ[[bµÀÀÎNzzzzzz}ÅÅ}ÅppppppppÅÅÅ‹¸™µÒÒbµ[™[[™™¸Dó"z""N
µµ†µ…‚>""zzzzzz}}}}}}ppópÅp}ÅÅŸݙ[ÒÒbÒ[……™™™¸Îóóz"óN
Ò††µ>––zzzzzzøó}p}ó"óó}pó}}}}Ů΋À™[bbµÀ…À™¸™‹®óó"óNN
Òµ†µ‚–”zzzzzzøó}}ó""}}}}}}}}Å=}="**Ÿ[b[…ÀÀÀ¸¸‹®NóNN®N
Ò††µŸ‚*N""zzz""óó"""}==Å}}}N®NNz–>‚ÀÀÀÀNzóNóóNN®®®®NN
†††Ô†À™¸N"zzz""óó}}®‹‹’®®}}"NNN–=‚¸ÀA¸Nzzzzzz"N®®‹®®‹
k††††ÔÔA*zøzzz"}==‹……D‚=–øøzz>z>>ÀAA¸Nzózzzzz""=‹D¸‹¸
µ[µ††ÔÔ¸–zøzzz"=®‹¸™™D‚=øøøzø>>‚Ÿ¸A›‹"zóóóózó""=‹¸¸¸¸
[[ÒÒ°Ô¿µ*øøøz=N‚D™[[[À*>–z””>‚À[µAA¸Î""óóóóóó==>Ÿ[[[™
µ[ÒÒ†¿°k‚ø”zzNÎD™[™[À>>–––––>Àb†µ™DÎ=NNNNpóóNNÎI[[[™…
µÒ††°°†µ…*–”–*Î…™…Ÿ>Ÿ*>>–z”–*™AÀÎN="ÎD™Î=NNóNθ™µA™™¸
µ††°¿†Òµ[…Î**Î*ŸŸ‚***>>–z”z–*À…N>"=–θ[¸Î®NNó=Ι™…DÎÎ
Ò°†¿°b[™[™…‚**Ç*>>>*–––”–––>ÎÎ=zóNóN¸[AAÀN®NóNN¸¸®NNN
Ò††°°µI…[…À‚*ÇÇ>>>––>–”–>**ÎÀ=øzóóNN¸b†k…NNNNNN‹‹®NNN
µb¿ÔA……ŸŸŸŸ>*>>>>ÇÇ>*–>>*>ŸI™À–ø–=À…[AµAAÀ>=N=®®®=®®Å
†ÔÔA…ÀŸ‚ŸŸ>*Ç>>>>Ç>*>–>>>ŸŸ[µ¸ÀNθAAAµ[†AÀÎ"NNN®‹®®®®
µ[™‚‚‚‚Ÿ‚‚**>>–>–Ç‚*>>>*>Ÿ[ÒbkA[À[[[µAµÀ™¸Î"N´®®®®®´®
…Ÿ***‚‚‚‚**>>>>>>ŸŸ‚*>>*À[[[ÒbkAA[[AkA[À‚¸À‹‹‹N®®´´®®
Ÿ‚‚ŸÀ‚‚Î*>>–>––Ç‚……Ÿ**>*…[[I[[µµµµµkk[™‹À¸¸Z¸®N®®´‹®®
ŸD…™™ÀÀ**>–>–>*>Ÿ[[Ÿ‚*>*………[[[µbbµµµµ™ÀDÀ¸¸Z‹Nó®´´´®®
…µ[µ[À‚Î>N>>**Ÿ…[µ…Ÿ‚*–>ŸŸ……[[[b††µA™ÀÎÀ¸¸¸¸‹NN®´‹´®®
µÔkµ[À**N>*>*Ÿ…µÒ[……>*>–‚>Ÿ…™…Òµ††µ[™À‚‹™¸¸‹ÎN‹®‹´‹®=
ÔÔ††ÒŸ****Î*>…[Ò[[[…Ÿ‚**‚À™™ÀD™µbA[ÀÀ΋À¸¸¸…΋¸‹´‹®=®
ÔÔÔ†µ…Ÿ>‚‚>*‚…µÒ[[[[…ÀŸÀÀ™¸D΂…[µA™™ÀÎθÀAA¸™¸¸Z¸®®‹®
Ô°Ô††[…ÀŸ>‚ŸÀ…µ[[[™™ÀDÀ¸¸¸¸ÎND¸[AAÀ¸‹ÎÀÀ™AAAAA¸Z‹®‹‹Ý
Ô††††[[[………À…™™™™™…ÀÀÀ…¸¸¸‹N΋™™[À¸¸¸À‹À¸[AAA›™‹N΋݋
†Ô††b[[µ[™™™™¸À‹ÎÎN΋D¸¸‹®N‹N‹ÀÀ…¸ÀÀÀÀÎ…™[AAA¸ÎN=®‹‹‹
†††µµ[™µ[[[™™ÀÎ="zøz=΋‹ÎNN‹N΋‚ÎÀÀÀ¸¸ÀÀ™[kA¸¸Î®Nή‹‹
†µ†[[[[Ò[ï™™¸ÎNóózzóN®Î®=N®N‹Î‹‚‚ÎÀ¸¸ÀÀÀ™[AAD‹=N®Î®‹Î
Òµ[™[™[[™™[¸D‹Nóóóó"N===N®®‹‹‹À‚*Î>ÎÀÀÀÀ[AA¸Î="N‹®Î‹’
[[™[™[[[[[…™…’Î====N==N==®Î‹‹À‹ÎNNNÎÎÀÀ…µA[¸"óó®®®Î΋
™[[[™™[…[[…™™‹D®Î‹Î‹ÎÎή‹‹‹‹¸¸ÀÎNNÎÎÀÀÀ™kk¸‹"óóó®N®Î™
™™¸ï™™™¸[ÀÀ‹¸‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹¸™¸À‹ÎÀÀ‹À…[bk[‹="óNN®ÎD¸
…™™™D…™…™¸‚NÎ=N‹‹‹‹‹¸¸‹‹‹‹‹‹¸¸™¸¸À¸¸ÀÀ…µkAµZ‹‹NN®Î‹¸¸
DD’‹‹‹‹‹‹‹NN""N=΋‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹¸¸¸™À™¸…À™[µAµµA™¸Î‹N‹¸À[
Î=Î’‹’===NN""z""=΋΋‹Î‹‹Î‹‹¸¸¸……¸™¸™™À[µµµAA›¸¸¸À¸[A
=®Î®®N}}óNóN"""=NÎ΋ÎÎ΋΋΋θ¸™™™™…¸…™[[µ[[µb™ÀDÀ…[[
==®N=Å}N}NóNNN‹Î‹Î®ÎN‹‹Î΋΋΋¸™…™™™À™™[[™…™[™>*‚À[[b
N®N®óó}ó}NN"=Î΋΋Î΋΋Î=*‹ÀDÎÀ™[™…À………™…>Ÿ…[ŸŸŸI[[Òµ
N®N®ó}ó®}N}"=‹‹‹‹‹Î‹‹Î‹¸Î=΋Îθ……[™…DÀDÀ[[[…ŸŸ…[[µbÒb
®N®óó}ópó}}=θ¸¸‹Î‹ÎÎ΋™À‚Î…ÀÀ……[[…Ÿ‚ÀÀ…À[ÀÀÀ…[™µb†b†
®NóNóóó®ó}}=‹D™¸‹Î‹ÎÎ΋ÀÀÀÀÀ[™™[[™ŸŸÀ™[[™À>À…™…[µ†b††
}ó}óóóópó}}΋¸¸‹N®Î΋ÎDÀÀ‚‚ŸÀ……………ŸŸ™[[À…ÀÀÀÀÀÀ…ÀµAbb
®}óóóóóópó}=®ÎÎÎNÎ΋Î=΂ÀŸ>ŸŸÀŸŸ…™…™[[ÀÀÀÀÀ>Î****>À…™
®}}póóópppó®N==NNήÎÎ=΂…[………Ÿ…[µbµ[™Ÿ****>N>=>NNNÎ>À
®}®NóóóópN}NN==NN΋΋ÎDÀ[[[…[[µ†bµ[…‚>––>>z>>"z>">>N>
®®®Nóóóóópó}}="=NÎÎÎÀÀŸÀ[[[[[[bbµ[À‚Î*>z>">>N>>"N>">Î
pN}óóóóóp®ó®N=}N"=ÎÎÀ…À…[[[[[[bµ[…ŸÀ>N–>z>>">Nz"z"N*À
}óNóóóóópópN}NN=""=*Î……À[[[[µb†[[……À*>z>">">z>>z–>*À[
ÅN}óóóóó}póó®=NNN==>=‚À…™™[[[µµ[[[…*>–>z>=>z–z–zz–Î[A
N}óóóóóóó}ó}NNN΋¸¸Î*‚‚ÀŸÀ…[[µ[…[…‚>–>">*N>>––z>–*ÀÒ†
N}ó""óó}óó}ó}NN‹‹¸¸…À‚À‚ÀÀ……[[[[…À*–>z>NN*N––z–>*À…b†
}N}"zóóóó}}}NNÎÎÎD¸………À…………ŸŸ…[[…À*–z>>N>>>–z–>ÎΟ[ÒÒ
=Nóóóóóóó}óNNÎ΋‹À™…ÀÀ[™À‚Ÿ‚…[Ò[…‚>>––z>>z–z”>N*>Ÿ[[Ò
N®‹ó"óóóó}ó=NÎÀDŸ………™[[À‚*Î…[µ[[…>>"–zz–z”z–>N*>>……[[
N®‹óóóóó}ó}N‹À¸Ÿ………ŸÀ…À‚ÎÀ…À…[µ[…Î*>zz–z”z–>>=>>*‚ŸŸI
=‹‹Nóóó"ó==Ι…………[…À…À¸ÎÎÀ¸À™[A[À**>z–z”z–>>N>>***>Ÿ…
®‹ÎN"""ó}=‹¸¸[[…µµ[™[¸™‹===‚‚…[[Ÿ**>–z”z––>**>*>‚>ÀŸ…
(19)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(20)
Page 14
Type of Beauty
210
200
190
180
170
160
150
60
Free Cross Stitch Charts
70
80
(15)
90
100
®N®NóNNNNNz–zNNθ¸NN"óNNNNÀÀ™™™™™™™µÒÒÒµ[ÀÎÎÎÎ=}==NóN
NNóóNóNNNNN="">N¸¸¸N}óNó""θÀ¸™¸[[[b†Òb†µ…ÀÎÎ===NN®Nó
óNNNN®N΋‹ÎNN""NN‹‹NNN}N"N==ÎÎD™[AÒµÒÒÒbµ[™DÎ=ÎήNN®N
óó®®®®N®‹‹‹‹N=""óN®®NNN}N=óN="=θÀÀA™[[Òµ†[ÀÎÎή‹NóóN
óN®®‹®‹‹¸Ý¸¸Î""NNN}NN®NN=NNN====NÎÎÀŸII[µµ[À=*NNó""óó
óó®®®®‹‹‹¸™¸‹""óNóNN}""}NóNóó=Î=ÎÎÎ΂‚ŸI™µA…="""óó"""
"óN®N®Î‹‹‹‹¸‹""NóNóóN}=NNNóó=θ¸¸ÀÀÀŸŸŸIŸ…™À=–zøz"zz"
óóó®N®Î‹DDÀ™‹="óóóN®®NN}NNóó=‹™[…µ……I[[…ÀÀ‚D=øzzzzzøø
óóóN®N‹‹…¸™A¸ÎóNó®®®®®óNNóóó=¸[[[µ[[[bµ™À‚‚‚=øzzzz"z"
ózóó®®Î¸™[[µ¸ÎNNó®N®NNNNóó"N*™[[Ÿ[[[[Ò[…>‚‚‚=øzzzzøz–
óózóN®‹¸A[µ[¸ÎóóóNpóNóNóóó"NΙ[[Ÿ…[[[……‚‚>DŸNøzzzzøz–
óóóó®NDAAµ[[™ÀN"óóNó}"óóóz"NθµµŸ…À[™…΂ÎÀD…À=zzzz==Ÿ
®póN}=θµµ[[A™®"NpNó""óóóó"®DAbb>À[À™À΂ÀÀ…™¸ÀNó"óÎΟ
pNppNN‹¸b[[[A™Î}}=póóóóz"""N…›bÒŸŸ……™ÀÎÀÀÀ™…À‚‚*>*À‚À
N®óóóóDAµµ[µ¸™’=N®NNóóóózó"óÀ›bbII……¸Î‚ÎÀÀ……À‚‚‚Î*΂…
®ópóóó‹ZA[[À™ÀÎήN®óózzóóózóΛ†b……™™…ÀÎÎÀŸÀ΂ÎÎ΂**‚À
óóóóóóN¸¸™™[™À’ή‹®ózzzzzzóó=Àbµ[[[…¸Î΂Ÿ‚Î*=Î>Î*=**Ÿ
®óNóóó=‹™™……™™¸À‹¸‹ózzzzzóóó=¸[A[[™…ÀÀ‚DÀ>Î*Î>ÎÎ*>‚*À
NópóNó=Î……À…™[¸™¸Z¸"zzzzzóóóz‹[[[[™…¸DÀΟ‚ÎÎNÎÎ**=**‚
®NNN=Î=D……ÀÀ™[A[¸À¸"zzzzzz""=Ι…[…[™™ÀÀÀŸ‚Î**Î*N*>Î**
‹®®N‹‹ÎD[[ŸÀ™[AkA™¸N""ó"óz"ó=‹[…[…™……ÀΟ‚‚N*N>Î***À**
‹¸‹‹¸¸¸¸Z¸¸™[[Aµµ™À=="NóNó==À™™…[………ÀÀÀÀ>‚>*΂À‚‚*À‚=
¸¸Ý¸‹‹á¸™á™¸[µµµ[™™ÀÎNÎNNN΋™A……[…[…ÀÀ‚ÀÀ‚‚ÎÀ‚ÀÀ‚*ÀÎ>
¸™Ý‹®®®®´®áݸ¸[[[…[…‹D‹‹‹‹‚D™µ™Ÿ…[[Ÿ‚‚ÀÀÀ>À΂>ÀÀ‚‚ÀÎÎ
D¸¸‹®=}®ppήD™…™…[[™™™¸‹‹¸‚‚™[[ŸŸ[[À‚*ÎÀÀÀ‚‚‚‚‚‚‚*ÀÀÎ
¸¸Ý‹®}ppppp®’‹™™…[…[™™ÀDÀÀÎ*À[[…Ÿ[™Ÿ‚‚ÀÀÀÀ*Î***‚**ÎÀN
‹‹‹‹®®pppppÅ=‹™™[[[™[™…DÀ¸Ÿ*Ÿ™A…Ÿ™[ÀŸÎÀÎÎ>=*******Î>=
}NN®=®Å®pÅpp®´™[[[[[™™…À……À‚Ι[…‚™™…ÀÀ΂Î=**N*****΂N
NN®N®®®®pppp®´AAµµµ[™™™…ÀÀ™Î‚À™À*…ÀÀDÀÎ=*Î*N*******ÎN
®®®®pN®®®ÎÅ’D™[Ab[[[™™™…D……Ÿ‚D™…À‚À‹‹®Î=NÎÎ=*=**‚**ÎN
®´´®®®®®‹´’®™¸[µ[[[…™™™………™…‚À™ÀÀÀ‹Î‹‹N=ÎÎ=Î΂*‚‚ÀÎÎÎ
´´‹´‹´‹‹D‹Dᙸµ[[…………™™™™™™…ÀDÀÎÎÎ==ÅÅÅÅ}Å®®‹=Î=ÎÀ΋Î
´´´´‹‹‹‹‹¸áݸ[[………………™™™™[……DÀ΂Î==®Å}ÅÅ}®®==®ÎÎÎÎÎÎÀ
‹®‹‹‹‹‹‹™™¸ï[[……Ÿ……À…ÀÀ……™…À¸À‹ÎÎN®}ÅÅpÅpp}p®NN®NNÎθ
®®‹®‹‹¸™™¸™¸[[…ŸŸ………À…ÀÀ…™™™ÀDÎÎÎÎ}=ÅÅÅÅÅ}}p®}}"ø""=Î
®®®®‹‹¸¸¸¸™™[[[……ŸÀ…ÀÀÀÎÀ…À™ÀÎÎÎÎÎ=NÅp}ppNppó}zzzzzz"
®®NNN=Î΋À…™[[[[ÀŸ‚ÀÀÀ΂ÀÀ[[DÎÀÎÎ=N=p}ÅpNp®ó}zzzzzzz"
®NN}""óNN®À¸™[[[…ŸÀÀDÀÀ‚ÀÀ[[ÀŸÀÎÎÎ==}ÅpÅ®ó®"z"zzzzóóó
‹®®Nó"""NN‚À™[……………ÀÀ…ÀÀÀ…[[…ÀÀÎÎÎ==Å}pÅN®Nøzzz"zóóóN
‹®®Nóóóóóó=À™¸……[……™…ÀÀÀ…[[[…ŸÎŸÎÎ==ÅÅÅÅpÅ"zzzzóóNóóó
´‹NóóóóóNNN‹À…™[…………ÀÀ……™[[[…ÀŸ‚Îή®ÅÅÅÅÅÅN"z""NNóóóó
‹‹=}NNNNN®ÎÎÀ¸…………À…À…™[[™[b[…ÀÎÎή=ÅÅÅÅpÅNó"""óóóNóó
‹®=NN®N®®®N΋¸ÀÀŸÀ………™[[……[µ[™ÀŸÎή=ÅÅpÅÅpNNNNó"N®póó
®‹‹Î΋‹‹Î‹N®¸ÀÀÀÀ……ÀÀ…[[ŸŸ™[™ÀÀÎÎÎ΋®®p}óó}}ó}}}}®}}}
‹¸¸‹‹‹¸¸‹‹‹‹‹‹ÀÀÀÀŸ‚‚À[™…Ÿ………À‚‚*΋‹®®}}ó"øz}}}}}}®}}
…™¸DÀ™¸ÀÎÎÀÀÀÎÀÀ™¸¸Î΋¸¸…™DŸ‹ÎNzNNÎÀÎÎN"zóøø"}}}}ópó"
¸¸™À™¸…À¸ÀÀÀÀ‚ÀÀ¸À¸‹Î¸DÀ…™…‚*–zNzz>NÎ=""zzøø}óp}ó}óó"
AA™™À™¸ÀÀÎÎ>ÎÎÀÀ‹‹‹‹¸‹Î=D¸À=zzNz>z–*=–zzzzzóó®®p®}}""
A[¸™¸ÀÀ‹Î‚*΂ÎÎÀ‹À‹‹¸‹===ÀÎ>">zzz=*ÎÎ*øzzzóóóp®®®p"}"
[À™ÀÎÎNÎ>NNNNÎÎÀ‹ÎD‹‹¸‹Î΋>NNzzzz>ÀÀDÎzzzzzózóó}}®=}"
A[ÀÀ=>=*ÎN>N*ÎÀ¸…‹‹‹¸¸¸¸À¸ÎNzNzz>N‚……ÀNzzzzzzzø""}}}=
[[À*N>zNNNNN=ÎÀ™¸D‹…¸¸¸¸¸™¸>z"zz>N>™…™À”zzzzzzøz""}=N
[…‚*>">Nz>NN>ÎÀ™™™™¸¸¸¸¸¸¸ÎNNzzNz>‚™™™À="zzz"Nóøøó"NN
[Ÿ>*N>NNzz>N>*À™™™™ÀÀDÀÀÀÀÀ*––zz>z‚À…[……‚‚‚Ÿ¸ÀNzzóóNN
µ[ÀÀÎÎ>Nzzzz–N…À[…DDDÎÎÀÀÀ…À=zz>zN*À……™™…™……ÀÎNz"zóó"
bµ[À¸ÀNNzzz–>À…[[……ÀŸÀŸ‚ŸÀ…Ÿ‚–>z>>΂ŸŸ…[[[[[™À"z"óó"z
bµAÀ¸>NNzz–NÎÀ[™[[……ÀDÀ‚**‚ŸÀ*ÎN>N*>>ŸŸ……™[I…‚Nz""z"z
A[ÀÀÎÎN*Nz=NÀ¸[À[™À…ÀÀÀ‚**>…ÀÀÎ**Î>ÀŸÀ…[……ŸŸÀÎN""""""
™…ÀÎÎÎNN>NNÎÀ¸ÀÎÀÀ……ÀŸÀ‚ŸÀ…ŸÀ‚>ÎÎ>‚À……………ŸŸŸÎ‚‹‹NN=NÎ
ÀÀÀÎÀÎÎ*>ÎÎNÎÎΖ*À¸…ÀÀ‚………À>*‚΂‚‚ŸÀ…ÀÀÀÀ>‚‚ÎÎN‹®==ÎD
ÀÀÀÀ¸ÎÎÎÎÀNN">=*ÎÀÀÎÀÀÀÀ…ŸÀ*>>‚‚À‚>ÀŸ>ÀÀ>À‚*==N"=N=ÎÎ
ÀÀ……ŸŸÎ΋Îózz"NÎ>Î>ÀÀÀŸ…Ÿ…>>Î**>À>Ÿ>>ŸÀ‚ÎÎ*=>=NNNzNNN
……………ŸÎÎÎNózzóNÎ**Î>ŸÀŸŸŸ…[À>‚>‚>À>>>‚À‚Î=>>=>NNzzNó"
[µ[™™À΋NzzzzóNNN"*N΂ÎÀ…AbÀ>ÀÀ‚ÀÀ>Ÿ‚*΂NN*===N="z""z
b†A[À‚ÎNNzzzzNNN">==>=*‚™µ[ŸÀ…ÀÀ……À…Ÿ**="NÎÎÎ=NNN"zzz
††A[¸NNÎN"zzóN®N"óN"""*ÎÀÀ…‚‚………™…Ÿ™™À="NNÎÎÎN=N}"øøø
bµ[ÀÎNNNN"zzó®Nó"N""""*=*‚‚‚‚‚…™[……[A…N="NN΋ή=ó""}}
µ[À‚NNNNN=""N®""óóóóóNNN>*‚‚‚‚À™………[A…N–óó"N‹‹®®®}Å®N
[…À*"NNή=N®‹N}"óóóNNN=–>*΂‚‚À™……[[A…""Nz"N®‹®‹®®®®®
[[™À*ÎÎ΂΂=DÎ"ø"óóN®N"z>*>>ÀÀ…ÀŸŸ[Òb…=øz"z"N®´´®®®®®
[µA…‹ÀZZ¸á¸¸¸‹="}®N®NNN>>**ÎÀÀÀ‚ŸŸ[[µ[Ζ"z""N®®®®®Å®®
[µ[[[AÔ¿¿¿¿¿é[‹‚=NNNóNÎ=–>z*>ÀÎ>>……[bµ…‚"z"óN®®®®®®=®
…I…µ†ÔÔ¿¿SSSS¿›¸="óóNNÎN>–>NÎ>ÀÀŸ……[µb¸ÎN"ó"óN®®®®}}=
(20)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(21)
Page 15
Type of Beauty
210
200
190
180
170
160
150
110
Free Cross Stitch Charts
120
130
(16)
140
150
óó"óóNN‹‹ÀÀŸ…™kkÒkÔ›™–½Ù1111111ÙÙÙÙÙ½y––––yy½ÙÙÙÙÙÙÙÙ
ó""óó=ÎÎÀÀÀŸÀ…™[™A›™D‚y½Ù111111ÙÙÙ½½yy––===øøÙÙÙÙ1ÙÙÙ
ó"ó"ó=‹À‹ÀÀŸŸDŸD™¸µD–=yyÙ11111ÙÙÙ½½yy–––‚ÎΖø½ÙÙÙÙÙ1Ù
ó"zóó=ÀÀÀÀÀÀÀŸ‚‚D™™‹=½Ù½Ù1111Ù1ÙÙ½yyy––=’D=ø½½ÙÙÙÙ1Ù1
ó"""ó=ÎÀÀÀŸÀ…À‚‚*=D‚–½ÙÙ111111ÙÙÙyyy––=D™¸Î–y½ÙÙÙÙÙÙÙ
""""ó*ÀÀÀÀÀÀ…À‚‚*–==–½ÙÙÙ11Ù1ÙÙ½½yyy––=D¸DïDD–½Ù1½ÙÙ½
"ó"óó*ÎÀ‚À>Ÿ…ÀŸ‚=––=y½½Ù11111ÙÙ½yyyyyø==’=’ï›kDyÙÙÙy½
"==Î΂‚**>‚ÀÀÀÀ=–y–øyy½Ù111ÙÙÙyyyyyy½øyy–=’ï¤éïD–½½yø
=θ¸¸ÀÎ**‚>ÀÀÀÀ–½yyøy½½Ù111ÙÙ½½yyy½½½Ù½ø"==DïïI™™=yyø
=Ÿ™[[¸‚***>‚ÀÀ‚ø½½y½½ÙÙ11Ù11½½½½½½½ÙÙÙÙyøø–‚Dk™D™DÎ=–
Î…[[µ™‚>**‚>ÀÎ*yÙÙ½½ÙÙÙ1111ÙÙÙ½½½Ù½ÙÙÙÙÙ½yy–‚ï™D‚‚D¸D
…[[bb™Î*>**>‚*–½ÙÙÙÙ½ÙÙ111ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙ½yyø–*΂–y–D™
…[[[[µÀ**>*‚‚*”ÙÙÙÙÙÙÙ1111ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙyø–‚=”½yy=D
…[[b[[IŸŸ‚‚À‚*½ÙÙÙÙÙÙ1111ÙÙÙÙÙÙ1ÙÙ1Ù1Ù1ÙÙÙÙø–––øyøø==
……[[µµ[……ŸÀŸ‚*½Ù1ÙÙÙÙÙ111ÙÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1Ù11Ù1ÙÙ½ø––"––"=Î
……[[[µ[[………ÀΖ½Ù1ÙÙ1Ù11Ù1ÙÙÙ1ÙÙ1Ù111Ù11Ù1ÙÙÙ½øø–=–===
……[I[[…™…ÀÀ΂>½ÙÙÙ1ÙÙ111ÙÙÙÙ1Ù11Ù11Ù11Ù11Ù1ÙÙÙ½yøøøøø
…™……………™ÀÎNÎ==½Ù111Ù111ÙÙ1Ù1Ù11Ù11Ù11111Ù11Ù1ÙÙÙÙ½½½½
Ÿ™™…I……À‚===N–½ÙÙ1Ù1111Ù1Ù1Ù11Ù11111111111Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙ
Ο……™¸ÀÎN"NNNøyÙ1Ù1111Ù1ÙÙ1Ù1Ù11Ù111111111111Ù11Ù1ÙÙÙ
**À‚ŸÀÎÎ=""N"øz1Ù1111111Ù1ÙÙ1111111111111111111Ù11Ù11
>N*NN‹ÎN""óN""½ÙÙ111111ÙÙÙÙ1ÙÙ1Ù111111111111111111111
–="="=ÎN"""ó""½ÙÙ11111ÙÙÙÙÙÙÙ1Ù1111111111111111111111
z"Nzz""""óó""øyÙ11111Ù1ÙÙ½ÙÙÙÙÙ1111111111111111111111
>""zzøz""""z"øz1Ù11111ÙÙ½½½ÙÙÙÙ1Ù11111111111111111111
="zzzz"ó"ó"""øÙ1Ù1111ÙÙÙ½½½½ÙÙÙÙ111111111111111111111
"zzzzó"óóóó""–½Ù11111ÙÙÙÙ½ÙÙÙÙÙÙ111111111111111111111
z""ózóóóNóN"=–½111Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½ÙÙ11111111111111111111
–""óó"óóóNN==–yÙÙÙÙÙÙÙ½ÙÙÙÙÙÙÙ½½Ù1111111111111111111Ù
"z"ó"zózóóó=="yÙÙÙÙyyøyøøyٽٽyyÙ1111111111111111Ù111
"zzzzzzóó"ó"}øøÙ½yyyø’===–øøÙ½yy½111111111111111Ù1111
Î"øzøzz""ó""""øÙÙ½yy*’’’’=’=øyøy½Ù111111111111111111Ù
‹ÎNNN="NNóó"ó"zÙÙÙÙy–}}øø}=’"øøø½111111111111111111Ù1
‹ÎÎÎ>"=‹‹NNóNzzÙÙ111yyøy½½yøøøøyÙ11111111111111111Ù11
‹ÀÎÎ*=΋‹N"ó"zzÙÙ1111yøyyyyyøyyÙÙ11111111111111111111
΋¸À¸ÎN"""ó"zNzÙÙ1111Ù½y½y½y½ÙÙÙ1111111111111111Ù11Ù1
NN=NÎN="z""zNzz½Ù1111Ù½ÙÙÙÙÙÙÙ11Ù11111111111111111111
óNó""NNóóóNN"N"”ÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1Ù1111111111111111111Ù1
NNó""óóóóN®‹NÎN–ÙÙ1ÙÙÙy½½ÙÙÙÙ1Ù1Ù1Ù111111111111Ù1Ù11Ù
óóózózóóóóNÎÎÎ=>yÙÙÙ½yyøyyÙÙÙ1Ù1Ù11111111111111111111
óózóózzzz"óNN=>=½ÙÙÙyøøøøøyÙÙÙ1Ù1111Ù11111111Ù11Ù11Ù1
óóózózózz""N">"*”ÙÙ1Ùøøø}øøyyÙÙ1Ù1Ù111111111111111Ù1Ù
óóóó"ózóó"N"==>*–½ÙÙÙÙy}}ÅÅ=øyyÙ11Ù111111111Ù11Ù1Ù111
"ó""z"z""NN"N>ÎÎ>½Ù11Ùy}’’ÅÅÅøø½yÙ11Ù11111Ù111Ù111Ù1Ù
""""ó"""NNNN">΂*yÙ11Ùzø}Å}}Å}}yyy½ÙÙ11111111Ù111Ù1Ù1
"z""–"N""==="==*=”Ù1ÙÙ½yyøyøøøø}}"=øyy½Ù1Ù11Ù111Ù1Ù11
"""–="N"N=N"=–ÎÎ=–ÙÙÙÙÙ½y½½½yyøøø}}==–y½Ù1Ù11Ù1Ù1Ù11Ù
"z"""z"N="==–=Î΂–”Ù1½½y½½yyyøøøøøø}ø–y½Ù11Ù11111111Ù
""">zz"="="="=ÎÎΖ”ÙÙÙyy½yyøøø}øøøyyy½Ù1Ù11111111Ù1Ù1
""N"zøz–""===*ÎÀÎ*–”ÙÙ½yyyyøøøøøøyyyÙ1Ù11111111111111
"=Nzzøz""===NÎÎÎÎ*–”ÙÙ½yyyyyøyyyy½½ÙÙÙ1Ù111111111111Ù
""zzzøz–">=Î*Î*΂*=–½ÙÙÙ½½½½½½ÙÙ½½ÙÙÙ11111111111111Ù1
N"øzøzø–"=ÎÎÎ==*=*>–”ÙÙÙ½yyy½yy½½½ÙÙÙ1Ù11111111111111
ó"zzzyøz–=Î*=*>=>–––>½Ù1ÙÙ½½Çy½ÙÙÙÙÙ1Ù111111111111Ù11
"zøøzøø–=*Î*=*=>–––>=”Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1Ù11Ù1111111111111
zøøzø–=*΂΂=>>––––>*yÙ1Ù111111ÙÙÙ1Ù1Ù11111111111111Ù
ø""""ÎÎÀÎ΂Î*>–––>>=*–Ù111111111111111Ù11Ù11Ù111Ù11Ù1
====N‚ÀÀÀÀÎ**–>>>****–ÙÙ111111111111111Ù1111111Ù11Ù11
ÎÎÎÎÎÎÀ¸À΂>–––>*Î**ΖÙ11111111111111Ù11Ù11Ù11Ù11Ù1ÙÙ
ÎÀÎÎÎÎÀÀÀÎ*>–>>*****>–Ù1Ù1111111111111111111Ù111Ù1ÙÙ1
D΂ÎN*‚Î****>***‚*>–>–ÙÙ111111111111111Ù11Ù11Ù1Ù1Ù1ÙÙ
NNó""=N=NÎÎÎ*=>**>>>––Ù11111111111Ù11Ù11Ù11111Ù1Ù1ÙÙÙ
""""=N"==NÎ*Î*>*>>>>>–Ù1Ù1111111111111111111Ù11Ù1ÙÙÙÙ
zø"""""z"=N=N*>>">–>––ÙÙÙ11111111Ù1Ù1Ù1Ù111Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙ
zøz""N"øz"=>==>–>>>>>–½Ù11Ù1111Ù11Ù11Ù11Ù1ÙÙ1ÙÙÙÙÙÙ½½
ø"}""N"z"""=">"–z–=>"–”Ù1Ù1Ù1ÙÙ1Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙٽٽ½½½y
óNNó"ó""z"N"=–z––N>=z>”ÙÙ1Ù1ÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½½½½y½yyyy
®®NNN"""z""Nz"=zz=N"=––”ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙٽٽ½½yyyyyyyyyyyøy
®®NNó"ó"z""Nz""z–"=z"–>–y½Ù½½½½½½½y½yyyyyøyøyyyøøøøøø
®NNó""""""N"Nzz"z"z""––––øyyyøyyyøyyyyyøø–=–––ø–øøøø–
®N®N""ó"NNóN"""z"z""z>"–––––––=–=–øy½½yyø==Î’===–––=–
N®NN"""NN"N}=N}""""z"">==––=====ø½½ÙÙÙÙÙÙy–==‚DDÎ====
ÅNNó"NNNóN"NNNNN"=""">NÎN––––=ø½Ù1Ù11Ù11ÙÙÙÙÙø–D¸D===
(21)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(22)
Page 16
210
200
190
180
170
160
150
160
Type of Beauty
170
Free Cross Stitch Charts
180
(17)
190
200
210
yyøøø"–===IkÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ùyyyøø""==’ïÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ù½yyøø"ø==‚Dk¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ù½yyøøø""=’D[é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÙÙyyøø""==’Dïk¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÙÙ½yyøø"===’™µé¿SSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
y½Ù½yøø"ø==’DDÒÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
øyy½yyøøø===‚’™›ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
–==yyøøøø"==’‚D™Ò¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
===–øyø––––==’’‹[é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
’====–ø–ø–"–===‹IÒÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
‹’Î’‚–––––ø–"==’D™ÒÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
áá‹’‚=––––ø–"""=‚DÒé¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
D‹DÎ==––øøøøøøø===D¸Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
’DÎ=–øøyøyøyøyø""=‚Dk¿SSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
–––øøy½y½yyyyyøøø"=’™é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
yyy½½ÙÙÙÙÙ½½y½yøøø–=D[†¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
½ÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙ½½yyøø–==Dïé¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙ½yyø"–==IµÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
1Ù1Ù111Ù1Ù1ÙÙÙ½½zøø"–=’™›ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ù1Ù1Ù1Ù1Ù1ÙÙÙÙÙ½yøø"===’[é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
111111111Ù1ÙÙÙ½½yøøø}"=’ïZÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
11111Ù11Ù1ÙÙÙÙ½½yøøø"==’D¸éÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
111Ù11Ù1Ù1ÙÙÙ½½½yyøø""}=‹ï¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
1111111Ù1ÙÙÙÙ½½yyyøø"}=’’áïï†ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
1111Ù1Ù1Ù1ÙÙÙ½y½yyøø}–=Å’‹áïk¤Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
11Ù111Ù1ÙÙÙÙÙ½½½yyyøø}==’’DïïkéÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ù11Ù1Ù11ÙÙÙÙ½½½yyyøøø=}’’’Dáïï›éÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS
1111Ù1ÙÙÙÙÙÙ½½y½yøyø""=’=’’DïïïkéÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS
11Ù1Ù1ÙÙÙÙÙ½½½½yyyøø"}==®’’‹áDïáï¤éé¿SSSSSSSSSSSSSSSS
Ù11Ù1ÙÙÙÙÙÙ½½½½yyøøøø===’’Î’DááïïZé¤Ô¿SSSSSSSSSSSSSSS
11Ù11ÙÙÙÙÙ½½½½yyyyøø""==ÅÎ’’’‹áïáï››¤éÔ¿SSSSSSSSSSSSS
1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙ½½½y½yyyøø""====’’’’DáDïïïkkkéÔÔ¿SSSSSSSSSS
1Ù1ÙÙ1ÙÙÙÙ½½y½yyyyøø}"="==®=’’‹áDݸï¸ïïïïkéÔ¿SSSSSSSS
Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙ½½½y½yyyøøø"=}===’=’’’’áDá™áDDDïïkÔÔ¿SSSSSS
Ù1ÙÙ1ÙÙÙÙ½½½½yyyyyøø""""=====’®Î’‹á’á‹’’=’ïZï›ké¿SSSS
Ù1ÙÙÙÙÙÙÙ½½½½yyyyøøøø""ø"=}====®Î’’‹’’’==’ïï™D™ï†ÔÔÔÔ
1ÙÙ1ÙÙÙÙÙ½½½yyyyyøøø"ø""""="=}==Å=’’Å’’Å=’ááá’’DZZZïA
1ÙÙÙÙÙÙٽٽy½yyyyøøøø""""""}="====’’=’’}’ááááDDáïÝ™Dï
ÙÙ1ÙÙÙÙÙÙ½½½y½yyøøøø"""ø"""="}=}==Å=’®Å=’®’’’’ááÝáááï
Ù1ÙÙ1ÙÙÙ½½½½yyyyyøøø"ø""""}""""==Å=Å’®=Å=’=Å=Å’ááÝáZ›
1ÙÙÙÙÙÙÙÙ½½yyyyyøøøøø"ø""ø"""""=}==’®===}}}}}=’ááá¸Zé
Ù1Ù1ÙÙÙÙÙ½½½yyyyøøøø"ø"ø""ø}""""}=Åή=}"}øø}=ÅÅ®áïZ›é
1Ù1ÙÙÙÙÙ½½½yyyyyøøø"ø"ø"ø"ø""ø"""==®Î}ø"øøø}}Å®áïZééé
Ù1ÙÙÙÙÙÙ½½½yyyyyøø"ø"ø"ø}ø""""""}==®®"øøøøøø}}’´ïWééé
Ù1Ù1ÙÙÙÙ½½yyyyyyøøøøøøøø"ø""ø"""==’’=øøøøøø}}’’ZkéÔék
11Ù1ÙÙÙÙ½½y½yyyyøøøøøøø"ø"""""""===’=}øø}}}}=’ÝZkéÔék
1Ù1ÙÙ1ÙÙ½½½½yyyøyøøøøø"ø"""ø"ø""==’‹®}}}}}}Å’áï›éÔéÔé
11Ù1ÙÙÙÙÙ½½yyyøyøøøøøø"ø""ø"""=}==’‹’’Å}}Å=®áÝZWkéÔéÔ
Ù1ÙÙ1ÙÙÙ½½yyyøøøøøøøø"ø""ø""ø""===’á‹’®’®®’áÝïkZké†éÔ
11Ù1ÙÙÙÙ½½yyøøøøøøøøø"ø""""ø""====’‹áá‹á®ááÝïZZWÒké†é
11Ù1ÙÙÙÙ½½yyøøøøøøø""–""–"""""=}===’‹áá‹áá¸áïïïÒµÒkk†
1Ù1ÙÙÙÙÙ½yyyøøøøø"ø""""""""""="=="=’’‹á’‹ááÝïïïïÒµkk†
Ù1Ù1ÙÙÙÙ½½yyøøøø"ø"øø""–"ø"""="=====’’’’’‹á™ïïïïµkÒkÔ
Ù11ÙÙÙÙ½½yyøøø"–øø"""==}"=ø"""=""=}==’’Î’‹DáDïïïÒkÒké
11ÙÙÙÙ½½½yyøøø"–}========""""–""""====’’Î’DÝ™ïïï[kkkk
1ÙÙÙÙÙ½½yyøøø"="==Î’Î’===""–""""="=====’Î’‹D¸ï™ïïkµk†
ÙÙÙÙÙ½½yyyøø–====’’‹’Î===""ø"""–""=="=’=’Î’‹D¸D™™[µkµ
ÙÙÙÙ½½yyyøøø}=’’‹’áDá’==}"ø"øø""""""======΋D¸DD‚D™[ï
ÙÙÙ½½yyyøøø–==’‹D’Dá‹’=="–"øø"ø""""==="=–==‹‹D’=*DD[™
ÙÙÙ½yyyøøø}"=’’‹’’’’D’==øøøøøø"ø""="="øø"""=====*‚Dïµ
ÙÙyyyøøø"øø=’’‹’=Å=’‹’="–""ø"øø"""""="øyøø–ø–=–==D™µÒ
Ù½½yyøøø""=’‹’’}–===‹=="ø"øøøø"ø"""=""øyzøyyøø–=ÎDï[ï
½½yyyøøø"==‹á’=ø}}=’’="–ø–øøøøøøø–"–=–y½½yyyzøø=Ÿ…[™I
yyyyøø""==’‹’}øø}==’=="–øøøøøøø"–––øøyyÙyøøø===Î…™™I™
yyyøøø––}’‹’"øø"}=’’==–øøy½Ù½yø–––øy”y”y”–**=‚ÎD™[I™Ò
øyøøø–ø"=’‹=øyy"Å==’==–øy½Ùyyyyyøø–––”–”–‚‚‚‚ÎD™µ[Ò[Ò
øøø–––===D’øyyø}==’’="–y½½yyy½½½ø–=*––ǔǂŸ‚ŸŸIÒkµÒké
øøø"–===DáÎy½øø"=’á‹==ø½yyy½½½½½yø–––*–*ŸŸŸŸIÒÒkkkkéé
ø–=–==‚’D¸øyÙyø"=’‹‹=øyy–y½”½y½Ù½ÇÇ–*Ç*Ÿ™™™ÒkékéZZZZZ
=====‚’D¸Dø½Ùy"}’‹‹=øø––––Ç–*––ÇÇ*‚ŸŸ*ŸkÔÔékkÒZï¸ïÝïï
=‚=‚‚’DDZDyÙ½øø==Î’–––‚*Ç–*Ÿ™Ÿ‚ŸIÒIŸÇ‚¦›ZZKÝÝáÏ´q´Ý
====’ÎD™¸ÎyÙ½yø=Î’Î===––”–‚…µ[……Ò°ÒI‚IéÔZïáááÝá´´´´qá
(22)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(23)
Page 17
Type of Beauty
210
200
190
180
170
160
150
220
Free Cross Stitch Charts
230
240
(18)
250
260
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿°°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°†
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿°††
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿°†ÒÒÒ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿Ô°††ÒÒµb
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿°††††††µ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿ÔÔ°Ô††††µ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿Ô°Ô¿Ô††ÒµÒ
SSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿SSSS¿¿¿Ô°Ô†µbµµµ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é††Ô¿¿¿¿¿Ô°Ô°††µµµ[
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é››ïZAkÔ¿¿†°Ô°Ô°†ÒÒÒÒ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ékZï™™ïï†Ô°°¿°¿¿¿Ô°††b
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSékZ¸ÝÝá´™¸Ò†Ô°†¿¿¿¿°¿°¿Ô
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔÒ™Z¸Ý´®áá¸k††°°¿¿¿°¿°¿¿°
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSk[ï¸ïÝ’áḛ††††¿°¿°¿°°¿†°
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿†ïµZ¸Ýá¸ÝZ›kk††°¿°¿°¿††°†
é¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿›kkZ™ïïïïµÒk†††††°†††°††b
éÔ¿¿¿SSSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSS¿›kµ¸Òïï[[ÒÒ[Òµµ††††††††††Ò
›¿¿¿¿SSSSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSS¿éé›Z¸ï™[Ò[ÒÒ[I[Ò†kÒ†††††††[Ò
¤¿Ô¿¿SSSSSSSSSS¿¿¿¿SSSS¿Ôkkݙᙙ™[ÒÒ[IIIµµµbÒ†µ†††b[I
¿¿Ô¿¿SSSSSSSSS¿¿¿¿ÔSSSSÔ›Zï‹áD¸ï¸™[[µ[……µÒµÒÒµµµ†bÒÒ[
éÔéÔ¿SSSSSSSSS¿¿Ô¿¿¿S¿¿éµáDá’‹á™™™™[[[™[Ò[Ò[[[µÒbÒÒ[[
Ô¿ÔÔ¿¿SSSSSSSS¿ÔÔÔ¿¿¿¿Ô›™á’á‹ááݸ¸¸…¸[™[[[Ò[[ÒÒÒµÒbÒÒ
éÔÔ¿Ô¿SSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿†ïD’á’áዸݸ΋À™[[[IÒµµÒµbÒÒµÒb
éÔÔ¿¿¿¿SSSSSSSS¿¿¿S¿¿¤¸áD´‹Ýá‹‹Ý´‹‹Î‹À™™™[[µÒµ†ÒÒbÒ°†
†Ô¿Ô¿¿SSSSSSSSSSS¿¿¿Ô›ï‹á‹á‹á‹‹´¸‹®Î‹À™™™…[™[[µÒ†††°°
éÔ¿Ô¿SSSSSSSSSSSS¿¿¿ÔkDD¸¸áD‹‹á¸‹‹‹‹ÎD¸™¸DÎÀÀ…™µ††°°†
ÔÔÔ¿SSSSSSS¿¿¿¿S¿¿S¿Ô›™D¸á¸D‹D‹‹‹‹‹‹‹ÎD¸ÎÎ=*ÎÀ…µbÒ†b°
ÔÔÔSSSSSSSS¿¿¿¿Ô¿¿¿¿Ôk[™™¸DÀD‹‹‹’‹‹‹‹®‹‹®="=ÎÀ…[A[ÒÒÒ
ÔÔ†¿SSSSS¿¿¿Ô¿Ô¿ÔÔ¿¿Ôkµ¸™À‹D…‹D΋‹‹‹‹Î®==N"=Ι¸[[…[[Ò
ÔÔÔ¿¿SSSS¿¿ÔÔÔ¿ÔÔÔ¿¿ÔÔA[™¸D¸¸¸‹‹‹®‹‹®N=NóóóÎD¸™…™I…[[
éÔÔ†¿SSSSÔÔ¿ÔÔ¿ÔÔ¿¿¿ÔÔk[™™À¸¸¸‹‹®‹‹®=N=NN®NÎDDÀD……™I…
ÔÔé†Ô¿SS¿¿Ô¿ÔÔÔÔÔÔ¿ÔÔkµ¸…‹D‹‹NN®N®®NN==NNN‹ÎÎDDÀ™™……[
†Ô¿ÔÔ¿SS¿¿Ô¿Ô¿ÔÔ††ÔÔékÒ¸DDÎNNóóó"NNN==NNNNN=ÎD¸™…™…[[
†¿¿Ô¿¿¿S¿¿Ô¿¿¿¿Ô†é†éÔkA™™Î=ó""zzóóNN"N==Î=NNN΋À™…™…[
kÔÔ¿Ô¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô¿ÔÔÔéÔÔé[™DÎ=""z""óóNNN==N=NÎ=N=N*Î…[[™
k†ÔÔÔ¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿Ô¿¿ÔÔ¿Ôk™DÀDÎ"="ó"NNNN==>–>––N="–=Î…™[[
[ÒÔÒ†ÔÔ¿¿¿¿ÔÔÔÔ¿¿¿¿Ôé[DDÀ‹Î‹NNN®NNNNN*ø”ø”yz""=*À™µ™[
™ÒkÒk†ÔÔ¿¿¿¿ÔÔéÔéÔékÒ™…À¸ÀÀÎÎ==N=NN=Î=”½½ÙÙÙyyø*‚……µ[
µµÒµÒµ†Ô¿¿¿¿ÔÔékéÒÒÒ™™………À΋Î==NNNN=N>yÙÙÙÙÙÙÙ½y”*‚™Ÿ
ÒÒ[[µkµkÔÔé¿ÔÔÔék›¸ï¸…D…À…ŸÀ=*ÎN=NNΖz½ÙÙÙ1Ù11ÙÙÙ½–À*
[[™[µ[™Òk醆†éÒkk¸™¸DDÀÀ…™…΂====N=–zÙÙÙ11Ù11Ù1ÙÙÙ”*–
[Ò[µk™…™[kkékkk¸™¸D‹ÎÎÎD……‚‚–øø”ø––øzÙÙ11Ù11Ù111ÙÙÙy½
ÒÒÒk[™DD…ïÒµµï™™D΋ÎÎÎDÀ…À*>øyÙ½zyz½ÙÙÙÙÙ11Ù11Ù1Ù1ÙÙÙ
ÒÔkk[™DÀD…™¸™™DÎ=Î΋΋‹À¸À–øyÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1Ù111Ù111Ù11ÙÙÙ
ÔÔÔÔk[¸™DDÀDDÎÎ===‹Î΋‹À¸‚–½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙ11Ù11Ù1ÙÙÙ
ÔÔÔé›ékA™‚Ÿ‹DÎÎ=Î΋΋ÎÎÀΖ”½ÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙ
éééééké›™ÀD‹ÀÎÎÎÎÎÎÎÎ=ø–ø½zÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½ÙÙÙ
ZïZZïk¤Ôk™ŸÀÎÎ==ÎÎÎÎ=”zÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½yÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½zÙ½Ù
ÝïïïïééÔk™‚Î==–">==–øÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½”½ÙÙÙÙ½½zy””y½ÙÙ
qááïWééÔé…*=–––”ø–”½ÙÙÙÙÙÙÙÙz½Ù½z½Ù½zy”½ÙÙzy”––––””ÙÙ
ááZWWééék…*=–––ø”yzÙÙÙÙÙÙÙÙÙ””Ùz½ÙzÙ½z””yy””ø–>––”ø½½
(23)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(24)
Page 18
Type of Beauty
210
200
190
180
170
160
150
270
Free Cross Stitch Charts
280
290
300
¿¿°¿¿°¿°Ô°Ô††kÒ™™™á™áD¸¸á¸áÝ™™™k†Ô°†
¿¿¿¿°¿°¿°ÔÔ†kï¸ïááááÝá¸áá¸Dï™ïµk†°††
S¿S¿¿¿°¿¿Ô†Ò™™’Dáá‹áÝáÝá¸á™á™[k†††††
SSS¿¿¿¿¿°¿ÔµïD’’’®’´ááá‹DáDD™ÒÒ††°††
SSS¿SS¿¿¿ÔÔµïD’=Å®’´á´Ý‹á‹D™™Ò††††°†
SS¿¿¿¿¿¿¿¿Ô†™…’ÎÅ’‹á‹á‹áDDD™[Ò††Ò°††
S¿¿¿¿¿°¿¿¿Ô†µïáD‹á´áá‹áá™ï[µÒ†Ò†°°††
SS¿¿Ô°°°°¿°†µµk™™ÝDD‹‹DD™Akµµ†††Ò†††
S¿S¿°°°¿°°¿†††kkZï‹’‹’D¸[kkµÒµÒÒ[Ò††
SSS¿¿¿¿°°¿°°†°Ô†Ò[DD‹D™ÒkµµµµµµÒ[ÒÒÒ
SSS¿¿¿¿¿¿¿°°°°Ô†kÒD™™™™[µ[µµµµÒÒÒÒ[Ò
SS¿¿¿¿¿¿¿¿¿°°°°††Ò[ï™ï™Ò[[[µµ[µkkÒÒÒ
S¿¿°°¿Ô¿¿¿°¿°°°¿†Ôkkk¸Ò[[[µµ[[Ò†ÒÒÒ†
¿¿°°¿°°¿¿¿¿¿°¿¿††††bµµ[ï[Ò[ÒÒ[†Ò°†Ò[
¿¿°¿°†°°°°¿°¿°¿††ÒbÒµµµµ[[ÒÒÒÒ°†°†ÒÒ
S¿¿°°°††††°°°¿°Ô††Òµµ[Ò[[[Òµ†††°Ô††Ò
S¿¿°Ô¿°†Ò†°†°¿°°††ÒµÒ[[[[Ò[Ò††°¿°†††
¿¿¿°°°°†††Ò°†°¿°††ÒÒ[Ò[ÒÒ[Òµ†µ††ÔÒ°†
°¿°°¿°†††bÒÒ°°¿†††ÒÒ[ÒÒÒµÒµµÒµµÒµÒÒ†
°°°°°°††bÒÒb†°¿†††ÒÒÒÒÒÒÒÒµ†kµï™Ò[ÒÒ
††°¿°†††ÒbÒÒ††°°†††††Ò†††††kµ™™DÒµÒ†
†°°°Ô°††bÒÒµb°°†††Ò†k†††ÔÔkï™D™ïµé†Ò
††††°†††ÒµÒÒÒ°†Ô†Ò[[Òk†°Ô†ï™DD™™kk†Ò
ÒµÒbb††bbÒ[[Òµ†Ô[™™DïAé†kï¸D’DDÝïkÒÒ
bÒ[ÒÒµbÒµµÒ[ÒbÔ†IDID™ï[ïï™D’D¸áD™ï[Ò
ÒÒ[…[µµbÒ[[[[ÒÔkD‚DáÝDáï¸Dá‹áááD™™™Ò
µ[I[[[Ò[[[[[[bÔµD‚’DÝá™DáááÝáá¸áDD™Ò
Ò[……[µ[Ò[[[Iµµ†[DÎ’‹áÝáÝáÝÝááÝáá™™™ï
[……[[[[µ[[[[[†k[D’‹áá‹ááÝÝááÝÝáÝïï™[
[[[……[[™I…I[Ò°Òµ™Iݸ´á‹áÝݸÝá™Dï™[ÒÒ
[[[[[[[™……[ÒÒ††Òk™Zá‹’á‹ÝZKÝDÝ™™[ÒÒ†
[[[[[Òµ[[ÒÒb†°††Òk¸DD‹DDïïAﵵk††
ÒÒµb††††Ò†°†°°†Òµµï™DáDï¸kZï™ïkkÒ†††
†°†°°¿°°°°°°°°ÒbÒÒµ[™ÒÒÒÒéÒ[™[†µ††b†
¿°¿¿¿¿°°°°°°†ÒÒÒÒÒÒ†ÒµÒ†Ò†ÒÒÒµÒ†bÒ††
°¿°°°Ô°°¿°°†ÒbÒÒµÒbÒbÒ†Ò†Ò†ÒµÒÒ†Ò††°
†††††°°°°¿°††ÒÒ†ÒÒbÒÒ†Ò††††ÒµÒbÒÒ††°
ÒÒbÒb°°°¿°Ô°†µµÒµ†Òb††b†bbµbµµµÒ†Ò†Ò
ÒÒÒ[ÒÒ°°¿°††ÒµÒµÒbbÒb†bbµµµµµµÒµ†Ò††
[Ò[…I[Òb†bÒÒµÒµÒb†††bµµ[………[[[µ[ÒÒÒÒ
[[III[IÒÒÒÒÒÒÒµµµ††bµ[[À>‚>À…[[[[I[[
[…II…[[ÒÒÒbÒÒbÒÒb††µ[…ÀŸ‚‚‚Ÿ…[[[…I…I
III…[ÒÒÒÒÒÒ††Ò††††b[…ŸÀÀŸÀŸ……[[[™[…™
[[[[ÒÒ††b††°°†°°†bµ[……Ÿ……………[[…[[[[…
ÒÒÒÒb†°°°†°°°°°†bÒµ[™™[[…™……[[[µ[[…Ÿ
°°†b†††°¿°°¿††††bÒ[[[[[À™™™™™[[[™……I
††††††°†°†††°†††µ[[[[[[™™™…™™[[[™…I…
°°°¿°°†††††°†††Òµ[[[[[™™…™…™™[[[[™[™
†°¿°°¿††††°††°†Òµ[[[™…™…™…™™™[[Aµ[[[
°°†°†††††°†°††Òbµ[[™…™[™[[[™[™µµµµµµ
ÒÒÒÒ†††††Ò†††ÒµµÒ[[™™™[[µ[[[[[[µµµkµ
[[µb††††Ò†bÒµÒÒÒ[[™[™[µµ[[[[™[[µµµµµ
[[µµbk†µ††ÒÒÒ[[[……[[[µµµ[[[™[[[[µ[kµ
…[[µµbµµ†µµµ™I……IŸ™[kkµ[[[[[™™[[µµµ[
[[[[[[[Òµ[[I>ÇŸŸŸ‚™[µµµ[™[[™[™[µµµ[[
I…[™II……[[™ŸÇ–Ÿ‚ŸÇ™µ[k[[[[[µ[[µµkµ[™
[™I‚ÇÇ*ŸŸ™…ǽ½‚‚‚*[µ[µ[[[[Aµµµµk†kµ[
…Ÿ*ÇÙ½y–*Ÿ‚”ÙÙ”*Ç*…™™™[™™Aµ[[Aµk†kÒ[
IÇyÙÙ1ÙÙÇ–”½1Ù1”Ù–‚ŸDŸ™À…™™…™[µkbÒµÒ
‚”ÙÙÙÙÙÙy½½ÙÙ1ÙÙÙ½–*‚‚D*‚ÎD‚…™k†kµÒ[
–ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1Ù1Ùy>‚**––*‚*‚™†††††Ò
½ÙÙÙÙÙ1Ù1ÙÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙ½”Ç–––*Ç–‚[kk†µµ†
ÙÙÙ1Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙ1Ù11ÙÙÙÙz”––––‚I[kµµÒµ
ÙÙ11ÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1Ù111ÙÙÙ”½”––‚Ÿ™µµkµÒ
Ù1Ù1Ù11Ù1Ù1ÙÙ11Ù1Ù11ÙÙÙ”””yÇ‚‚™[[µÒµ
ÙÙ1Ù11Ù1ÙÙÙ1Ù1Ù11Ù1111Ù½½½½y*‚…¸™[µµ
ÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1Ù11ÙÙ1Ù11ÙÙÙ½½y>*D™…™[[
ÙÙÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1Ù11Ù11111Ù1ÙÙÙÙ½ø–Î…ÎÀD™
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1Ù11Ù1111Ù1ÙÙÙ½–‚À*‚‚Ÿ
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙ11Ù11111ÙÙÙ½zÎ>=‚‚
ÙÙÙÙyy½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1111Ù111Ù1ÙÙÙÙø–***
ÙÙÙÙ½z–”½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1Ù111Ù11ÙÙÙø–**
zÙ½ÙÙy–”yÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙ11Ù11Ù11ÙÙÙÙÙz–*
(24)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 19
Type of Beauty
290
280
270
260
250
240
230
220
10
Free Cross Stitch Charts
20
(20)
30
40
50
=Î=NNNNNNÎD™[µµµbµµA¸¸¸®NN===θµŸ>**>–––>*>****‚‚>Ÿ……
=Î=NNN΋΋¸[[[bbbbµA™‹Î®NNó""‚À†[…Ÿ>**>*Î>‚‚‚‚*>ÀŸÀ…[
‹‹ÎN=NN΋À™…[[Òb†kbA¸®N®póó""=¸Òbµ[…Ÿ>‚ÀÀŸ‚>À>ŸŸŸŸ…™b
’΋¸¸ÎN–ÎÀ™™[µb°†bk¸Îó=póóó""N¸[††µ[……À…À>>Ÿ>>ÀŸ…™[bÔ
‹¸¸¸¸À‹––"ΙÀµkb°†A¸‹®N""""ó"NN…A††[[…I…ŸÀ‚‚>À…[µÔ¿¿S
΋‹Î‹ÎDÎ*ø–*À™k†°A™‹ÎNNóó"ó""óNÀ™b†bÒ[…ŸŸÀ‚>ÀŸ[†¿S¿¿¿
D‹À‹À¸À¸Î>øz>À™bA¸À‹‹‹®NN==""Nó‚À[A†b[……Ÿ>‚ÀÀ>>Ÿµ°¿¿S
θÀ‹ÎÀDÀÀÎ>”z–‚………΋‹®N®NNNNNóN*Ο…[bµ……ŸÀÀ……ŸŸ>Ÿ[†°¿
DÀ¸À‹ÀÀ¸ÀÀÎzz”–=θ¸‹Î‹‹‹‹NÎN=NN=Î*Î…[[[…………[………ŸŸŸ[Ò°
‚D¸À‹ÀÀÀ…À¸>z”””–NÎN®‹‹‹NÎÎNNNN=N>*Ÿ…[…[[À………>ŸŸŸŸIÒ°
=ÎθÀÀDÀ¸ÀÀ¸>>–ø––ø"NÎN®Î®NN=N=NN==‚………[[[……Ÿ>Ÿ>ŸI[ÒS
‚΋À¸À¸……ÀÀÀ¸ÀÀÎÎN="=N®Î®NNNNNNNN=**À……[………Ÿ>>ŸŸ[Ò°SS
ÎÎ΋¸À…™™À…™À™…™…™¸À΋ÎNN®NN®Nó"N=N‚À…………ŸŸŸŸÇI[b¿SSS
=ÎNθÀD…™À™ÀÀ™™[À[A¸™¸¸®NN®®Nóó"""=‚…………ŸŸŸŸŸ>[°SSSSS
ÎNÎθ‚ÀD…™À™™[™[µAbA¸¸‹®N®NóNó""z=Î…[[[……Ÿ…I…[SSSSSSS
ÎÎθ¸ŸDŸÀ™™™À™™[[µµ¸…‹=NóNóNó""""ÎÀAkbµ[µ[[µ°¿SSSSSSS
D΋ÀÀ……ŸŸ……™™…I……[[…ÀÎ=óóóó""z–z"ÎA††bÒµµµÔ¿¿SSSSSSSS
¸ÀÎÀÀ™[……À………………[µ[…DN=óóóó"NNz–"ÎAµµµb†††SSSSSSSSSSS
…‚ÎÀÀ[µ[…[[[[[[[[µµ™ÀÎNóó"óNN‚>z=‚Àµ[[[Ò¿¿SSS¿SSSSSSS
DÎÀÀ…µµµµbµAbµµµµbkAÀ‹NNóóóθ>Î=NÀAµ…IIISSSSS¿¿SSSSSS
ÀŸŸ…[µÒbÒµbbµbµÒbbb[™¸Î="=ÀÀ[…Ÿ*Ÿ[[[[[…>°SS¿Ô¿¿SSSSSS
………[[µbÒbµµµ[[[bÒb†[[¸ÎÎ=ÎÀkA……Ÿ…[bµµ[[Ÿ[SS¿¿ÔSSSSSSS
…[[…[ÒbÒbÒ[[[Ò[ÒbÒb[™¸ÀÎD™k†µ[…[[µb†µ[[II°SS¿¿SSSSSSS
[[[[[bµbÒ[…Iµbµbb†bµ[[™™™Akb[…[[µµbbbÒ[Ò[ÒSS¿SSSSSSSS
[[[[bbµµµ…I…[Òµ††††µµkµ™[µ†µ[[[Òbb††bÒ[[bÒ°SSSSSSSSSS
[[……[bµb[………Òb††††††††b[[µ†µ[[[µb††°†b[IÒbÒ¿SSSSSSSSS
Ò[IŸŸ[bb[…[µb††b†b†††††ÒÒµbÒ[Ò[ÒbÒ°††Ò[IIÒÒ°SSSSSSSSS
[b[Ÿ>…bb[[[µbÒ††††µ†bbÒbb†ÒÒÒbÒb††††°b[[[Ò°¿¿SSSSSSSS
[µµ…ŸŸ[bA[[bkb†µbµbµµÒÒbÒÒbÒbbbÒÒb†°bÒÒ[Ò°SSSS¿SSSSSS
µb[…ŸÀ…[[[µbbµb†µ[[[ÒµbbÒ[µbÒµµÒb†††ÒÒb°°¿¿SSSSSSSSSS
[[………ÀŸ[[[bµµ[µ[[[[µbb†µµµµµbµbÒµ†††Ò†¿SSSS¿SSSSSSSSS
…[…………À…………[……[[µµ††††bµb[µµbµµÒÒ†°††¿SSSSSSSSSSSSSSS
…[……………Ÿ…Ÿ………[[Òb††††††µµ[µ[µ[[[ÒbÔ¿¿SSSSSSSSSSSS¿SSS
……[……[[[[µµµµb†††ÔÔÔ†††µ[[…………[[ÒÔ¿SSSSSS¿SSSSSSSSSSS
…[[…[[µ††††††††††°°ÔÔ†µµ™………Ÿ…[µÔSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS
…[[[[††Ô¿¿¿ÔÔ††°°°ÔÔÔ††[…ŸŸŸŸ…b†¿SSSSSS¿SSSSSSSSSSSSS
…[bµµb†°¿S¿°Ô°°°¿°°°†›ZÝáḙ™[Ò¿SSSSS¿¿¿S¿SSSSSSSSSSS
…[µµµ†°Ô¿¿¿°°°¿¿†°°††¸ïÝḸ[™[[ÔSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSS
[[µµb††°¿¿¿ÔÔ›ÔÔÔÔÔÔAáááÝÝZ︙Db¿SSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSS
[[[µb°†°°¿¿ÔkÒµké¿¿k[áá®´ÝÝ™¸™Ÿ…†SSSS¿¿¿SSSS¿SSSSSSSS
…µµ[Ò††°°Ô¿››á´áK››Z¸´á´Ïá´¸¸DD…µ¿SS¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSS
[[µµµ°†°¿¿¿›ï´’’’‹¸ZÝá´q´´Ý¸ÝDDŸ[¿SS¿¿¿¿SSSSSSSS¿SSSS
…µµÒÒ††°S¿ÔZá´pÅp®®áÝq´qf´qÝá‹D……†SS¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSS
[[µ†k°°°S¿ÔZ’´Ï´p®®®á´´´fqÝÝÝ™‹Ÿ…µ¿SS¿°¿¿SSSSSSSSSSSS
[µµ†††°¿¿¿†ÝáÏ´´Ï´´´Ï´ÏÏ´qÝÝÝDDÀŸ…ÔSS¿°¿¿SSSSSSSSSSSS
bÒµÔ††°°¿¿ÔZá´Ïp´´´Ï´qÝfqfqÝá™D…Ÿ…†SSS¿¿¿SSSSSSSSSSSS
µb††Ô°¿¿S¿¿›Zá®´´´Ï´´´qf´ÏqÝÝ™™……ŸbSSSSSSSSSSSSSSSSSS
µµ†Ô¿¿¿¿SS¿Ô›KáÝ´Ï´´Ï´ÅÏÏÏ´Ýá™™…[Ÿ[¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
µµ†°¿S¿¿S¿S¿Ôï™Ýᴮϴp®pppfáÝ™™…[I[°SSSSSSSSSSSSSSSSS
µ†°¿¿¿¿¿S¿¿¿Ô[™ÝÝ´´Ï´´ÏppÏÏáá™™…[[µ¿SSSSSSSSSSSSSSSSS
ÒbÔ¿¿S¿¿S¿¿¿†µ[¸Káá´Ï´pfppÏ´Ý[A[b†¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS
[†°¿¿S¿°¿¿¿¿°µµZZá´´´f®ppÅfáKµkbÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
µµ†¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ†kkAAÝáá´á´®®ÅÏDïb°SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
µµb†¿¿¿Ô°Ô††µAµAkZÝqÝÝÝÝ´ááïWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[µµ††°Ô††µµµµµ[bkkk¸kAAA¸ïZk¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[µ[µ††††Òµµµµµµµ†kkk›kkA››éÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[[µµµbµbµ[Òkbkµµb††††bb†°¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[[µµµµµµµµb††k†µ†††††°°†°¿SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[[µµµbµbÒµ†Ô††ÒµÒ†Ô°b†°¿¿S¿¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[[µ†bb†bµbÔ¿Ô†bÒÒ†††Ò†SSSS¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[[Ò†µ†bµ††¿°°†Òµ†††k†Ò¿¿¿¿S¿ÔS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
™ÒµbµÔ†††¿¿¿¿°†Òµ††µµÒÔ¿S¿S¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[µµkkkkkÔ¿S¿°°†b†k†kkIµSSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[µkkkkµµÔ¿¿¿¿°†††kkkk[[¿SSS¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
™kA››Z¸ïZÔ¿¿¿¿°ÔÔ›ïZ›[…°SSS¿Ô°¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
…ï™››Z¸Dïk¿¿¿¿¿¿Ô¸™™›[…bSSS¿Ô°¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
D™™ÝZÝá‹á›Ô¿¿¿SÔéÝááZµ[bSS¿¿ÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
D¸‹áÝáá‹áZ¿S¿SS¿¤ááݸb[bSS¿¿¿Ô¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
™™D´á´f´Ý›¤¿SSSÔ›áááZµ[bSS¿¿Ô°¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
™¸D´®´´ÝÝZ›¿SS¿ékÝáïZµ[[°SS¿Ô¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[[¸áá´´Ýݸ›¿SS¿›ZÝáÝZµ[[°¿S¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[››KÝ´Ý´ÝÝZÔ¿SÔ›¸áááZµ[bb¿SS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[kkZÝ´´´´áÝkéÔéZÝ´®áݵ[µb¿SS¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
(25)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(26)
Page 20
Type of Beauty
290
280
270
260
250
240
230
220
60
Free Cross Stitch Charts
70
80
(21)
90
100
[…[[ÒÒ†°¿SSSSS¿Z==óóNN‹‹*=>=*ÎÀÀ……[…µµ¸‚="z"óNNN®®N=N
µbÒµÒ°¿SSSSSSS¿™"=NNNNNÎÎ*ÎÎÎÎÀÀÀ……[[µÀÎ"zz""óNóN®=ó=
†ÔSSSSSSSSS¿SS¿™==óóóó===*=Î΂ÎÀŸ……[[[¸‚zøz""NóNNNNó=
SSSSSSSSSS¿¿SS¿AÎ=NNNNN"==*=*=‚À…………[[¸Î"øz"óN"NóNN"N
SSS¿SSSSSSSSSSS¿¸‚=="=NNN=óNNNÎÎÀ………[Ò[D‚”øøz"""N"""N
¿¿¿S¿SSSSSSSSSS¿¸‚===N®N"Nó""NNÀ…™[[Òbµ[ÀÎ==N""""NNNN
SS¿¿¿¿SSSSSSSSSÔ™‚Î=NÎNN="N"""*À[[[Òb†µµµ[AA™ÎÎ===NN=
¿S¿¿¿¿SSSSSSSSSÔ™Ÿ‹‹Î=NN"NNóz"*¸[[µbÒbÒb†kÔÔAAÀÀ‹ÎÎÎÎ
¿S¿¿¿¿¿SSSSSSSS¿µ[™ÀÎN="NNN"z–ÎÀ™[[ÒÒÒ°Ò†°†bÒµµ™À‚΂>
SS¿¿¿¿¿SSSSSSSS¿µ[ÀÀÎ=N=NNóN""‚À…[ÒbÒ°††°°††µbµ…‚**Î*
SS¿¿¿¿SSSSSSSSS°b[™ÀNNNNóNNN="θ…[[ÒÒÒ°°°°°†bÒ[…À**>*
SSS¿¿SSSSSSSSSSS†µ™À==NNNNNNN"θ…™[[Òb°°†°°†bÒ[…‚‚*>–
SSS¿¿SSSSSSSSSSS¿†[Î=NNN}}NNóN΋‹À…™µµ††°°Ô†µµ……À=>">
SSS¿SS¿SSSSSSSSSS¿¸‚NN®N}NNNNNNÎ΋ŸD™µb††††µ[…ÀÀÀ*=>–
SS¿¿SSSSSSSSSSSSS¿¸ÎN®NN}=NóNNNNN=‹Î…[k†b[[™À΂ÎÎÎN>=
SSS¿SSSSSSSSSSSSS¿¸ÎN®NN®=NNN®NNNNÎÎD™Aµ[…À‚‚*=>NÎNN=
SSS¿SSSSSSSSSSSSSÔ¸=NNN®=®N=®NN®NNN=θ™™À‚‚‚*=>==N*N>
SSS¿SSSSSSSSSSSSSÔ‹="N®N®=NNNNNNNN=NθÀÀ‚**ÎÎ=>">N=–>
SSS¿SSSSSSSSSSSSSkÎ"óNN®=ÎÎÎNNNNNN=N‹¸À=***Î>*=>N*>=>
SSS¿SSSSSSSSSSSSSkN–óNN®=®‹Î‹NNNNóNN¸¸Î***Î>ÎÎ*N*ÎÎ**
SSSS¿SSSSSSSSSSS¿™=""NNN®ÎD¸…ÀÀ‚‚‚‚ÎDÎ=>N*>ÎÎ*N=ÎÀÀÎ>
SSS¿SSSSSSSSSSSSÔ™=–"NóN=®À…™™[[[™À™¸Î>=>N>>*N=Îθ™[…
SS¿¿SSSSSSSSSSSS¿µ¸ÎNNNN"=D‹[Aµkkb[™À*–=>>N>==>ÎÀ™AbÒ
SS¿¿¿SSSSSSSSSSSSé¸ÎNNNN===D™AµAbµ[[ÀÎ>**N**=>=ΙA†††
SS¿SSSSSSSSSSSSSSÔ™ÎN=====–‚D™µ†µµ[™…‚‚=NÎ====‚À[k†°†
SSSSSSSSSSSSSSSSS¿¸ÎÎNNN="==D…[µµ[[™[ÀÎÎ=ÎÎÎÎÎΙ[b†°¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSÔÀ‚Î=>==‚‚Î…™[[[µµµ¸™‹D‹‹Ýá‹‹Ÿ™[†Ò†Ô
SS¿SSSSSSSSSSSSSSÔ™ÀÎÎ==‚ÎÎD…™[[[[µ[[™¸áÝZݸ¸DD™[µb††
SSSSSSSSSSSSSSSSS†…ÀÀ‚΂ÎD………™™™[Ò¸ïïÝáÝÝÝÝÝáá™™™[Òµk
SSSSSSSSSSSSSSSSSµ™…ÀÀÀDÀÀ™…™™™™™[ï™ÝïÝáÝÝÝÝ︙ï[[[µk
SSS¿SSSSSSSSSSSS¿µ…………………™……À…D™Ý¸ááááq´qÝáÝááï¸ï¸™ïZ
SS¿SSSSSSSSSSSSS¿I………™™™™……ÀDÀD‹ááá’®á´Ý´qÝÝÝá¸Z[™™™¸
SSSSSSSSSSSSSSSSÔ[ŸI…[[[……ÀŸÎή’´´p®Ï´q´qÝÝÝáÝÝZZÝá™á
SSSSSSSSSSSSSSSS¿µIŸ…[µ[™…ÀÀÎÎ’®´Ï®Ï´´´q´´ááÝÝÝK¸áïáá
SSSSSSSSSSSSSSSSSSk[[[µµ[™…À’‹pÏppfp´fÝ´á´á´ÝÝÝÝÝáÝáá
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ[[[µµ[™™‹’®´pfÏff´´´´®®´áÝÝ´áááÝá
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔÀ™[AA[A™‹‹®´Ï´f´fqf´ÏpÏ´®´ááááÝÝÝ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS[‚‚À™AA[¸‹D´®Ï´ffqf´´Ï´´f´áá´áÝÝÝÝ
SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿…ø=ÎÎÎÀ‹Îή´´´f´q´´´´´´´áá´áááÝqÝá
SSSSSSSSSSSSSSSSSSÔD––"––z=–"®®´Ï´´f´´´´´´ÝáÝÝááÝqÝÝq
SSSSSSSSSSSSSSSSSS›¸="zzz"zz}®®´´´®á´á‹áÝÝá¸ÝïÝáqÝqqÝ
SSSSSSSSSSSSSSSSSS¸DN"zzzz"z}®®´®Ï´´á´‹áÝݸ¸ZZÝÝqqqqÝ
SSSSSSSSSSSSSSSSS¿¸‹‹Nó"z"óóóN®´®’Dᙸ︸ï¸ïZKÝqÝqKÝZ
SSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¸‹‹®NóóNNóó®®®’´áḛ¸¸ï¸¸ZZïqÝqÝÝKW
SSSSSSSSSSSSSSSSSk‹D´®®®®®NNóN®‹‹D¸™Ak›[Z¸KZKÝÝÝÝÝݤ›
SSSSSSSSSSSSSSSSSµ’‹Ý‹´´‹‹®NN®®‹á‹™™kkAï¸ïZKÝÝÝÝÝKZ›Z
SSSSSSSSSSSSSSSS¿ï’‹á´®®á´‹NN®Î‹‹D™¸[¸ï¸ïZKqÝÝÝÝZZ››I
SSSSSSSSSSSSSSSS¿™’‹´´®®’®‹N®N®‹D‹D™™™™ïïZqÝÝqKKZZ›ZD
SSSSSSSSSSSSSSSSé…‹á´®®®®=‹®Î®Î΋‹Î™¸D¸ZKÝÝÝÝÝKÝïZkI‚
SSSSSSSSSSSSSSSSkIá‹®®®®’®®ÎN‹Î®ÎÎÎÎD¸ZZKqÝqÝKKKZZkDÇ
SSSSSSSSSSSSSSSSk™¸‹´®®®®®Î=®®NNÎN=N‹¸KKÝqÝÝKÝKKïWéIÇ
SSSSSSSSSSSSSSSSA™á‹®®®®N®NN®ÎN=NN==‹ZZÝqÝÝÝÝKKÝW¤ÔÒI
SSSSSSSSSSSSSSSS¿é™D®’®NóóN‹®NNN==–ÎZZKKÝqqÝÝKKKÒéÔÒ™
SSSSSSSSSSSSSSSSSSZD’®N}óóó®NNNN===‹¸ZKÝqqKqÝÝÝKÒÔÒ[™
SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¸’=Nóóó"N΋N==–’¸ZZKÝÝÝKqÝÝÝZÔéIII
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS›‹=ó"óó"N‹‹ÎÎ==‹ZZZÝÝqÝqqÝÝÝZÔéÒI…
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSé‹="NóN""ÎÎÀÀ‚‚ïZKKÝqÝÝÝqKÝïWÔ†III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS›‹ÎNNNó"==¸™À™™ZZZÝqÝÝÝqÝÝáéÒII
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ™DÀÎÎNÎÎÎÀ[µ[[WZqq´qÝÝÝqááZÔ¿Ô†Ò†
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS›A¸™¸¸¸‹À™AbAkWZKq´qÝÝqqáᛤéÒIÒµ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ò™™™¸DÀµµbÒkWZqqqfÝÝÏ´áá›Ô[‚*‚D
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿kkk¸D…AbkkéWZqq´´Ý´f´áÝé›I*ÇyÇ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô›[[k†µé›WKqÏfq´´´ÏáZÔkD–yyy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿Aµkkµ›éZáqÏ´Ï´´Ï´Ý¤¿k‚–y½y
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿µ[kkA›éKÝqÝÏ´ÏÏ®´ïÔÔI*Çyyy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿[[µ[[W›KáÝq´ÏpϮݤéÒŸ––––y
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ôµ[™D¸›ZÝÝÝÝÏÏÏpáKéÔÒŸÇÇ––Ç
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿†µ[I‚ï›ZKÝÝq´ÏpÏ´Z¿ÔÒ>ÇÇ=––
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ›A¸‚=kZZÝÝf´´Å´qÒé¿é™Ÿ–y–Çy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¸AÀ΂›WZKÝq´Ï´áKÒÔ¿kI‚ǽy–Ç
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¸¸Î=D›WZÝÝÏ´Ï´qKÒ¿ÔÒD––½yÇ‚
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿µ¸¸‚=ï›ZZÝÝ´pÏ´ÝKÒÔ陂–ÇÇyÇD
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ™¸‹ÎÎZ›ZKÝÝÏÏ´qÝÝÔ¿kI‚Ç––Ç–I
(26)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(27)
Page 21
Type of Beauty
290
280
270
260
250
240
230
220
110
Free Cross Stitch Charts
120
130
(22)
140
150
NNN=""N"=}N®®®®N}"""=NNÎÎ*=––yÙÙ1Ù11111111111Ùy=DDÎ==
N}NN"="NN=®®®®®®=""""NN=ÎÎ=–ø½ÙÙÙÙÙ111111111ÙÙÙ–D¸DD’
NN=ó="N=N®®Å®®®®}""""z">NÎ>–”ÙÙÙÙÙÙ1Ù1111111ÙÙÙy‚ïï™ï
N=N=NNN=®N®®pÅÅ®}="""""==*"”ÙÙÙ1ÙÙÙ½Ù11111111ÙÙy–‚D’‚
NN===ÎÎNN®®®®®N=="=N"N"NN=yÙ11111ÙÙ½y½Ù111111ÙÙy"==Ç–
N=N=Î=ÎN=®N®®NN=}=N"""óNNøÙ111111ÙÙÙ½y½Ù1111ÙÙÙyø‚ÎÇ–
=>=‚ÎÎÎ===N=N®=N=N=N"""øø½Ù1111111ÙÙÙyyÙ11111ÙÙyøDD‚‚
=*ÎÎÎÀ‹Î="=N®NN=N=N"""zÙÙÙÙÙ111111ÙÙÙ½ø½11111ÙÙ½øDï[™
‚ÎÀÀÀÀD΂==N=ÎNN=N="z”ÙÙ1Ù½ÙÙ1111Ù1ÙÙÙøyÙ1111ÙÙÙyD[kÔ
Î>ÀÀ…ÀÀÎÎÎ=Î=NN=N"""øÙÙ1ÙÙÙ½½Ù11111ÙÙÙy”Ù1111ÙÙÙy‚kÔ¿
**>ÀÀ……Ÿ‚‚‚ÎÎN=N"="z½Ù1ÙÙ1ÙÙ½ÙÙÙ1ÙÙÙÙÙyyÙ1111ÙÙÙy*k¿¿
>**>…™……ÀÀÀÎ=ÎN="=øzÙÙ111Ù1ÙÙyÙÙÙ1ÙÙÙÙ½y½1111ÙÙÙ½*ÒS¿
">N*À…[[………À*N="N"zÙÙ1111Ù1ÙÙÙy½ÙÙÙÙÙÙ½y½Ù1Ù1ÙÙ½½*kÔ¿
>=>ÎÀ…[[[……À‚=="=øÙÙÙ11Ù111ÙÙÙ½yÙÙ1ÙÙÙzy½Ù111ÙÙ½y–k¿¿
z>=*À…µµµ[[…Î==="zÙÙÙ111Ù½yy½½yy½ÙÙÙÙÙ½y½Ù11ÙÙÙyy–[¿Ô
>==*À[µbµ[[™À¸ÎN"½ÙÙÙ1ٽǂŸ‚‚––øy½ÙÙÙÙ½yyÙ1Ù1Ù½yy=[¿ï
=>>*…µÒbÒÒ…D™¸®="ÙÙÙÙ½*ŸI™II™IŸÇ–yÙÙÙÙyyyÙ1Ù1Ùyzø‚››‚
=>*‚A†b††[ID™‹’®øÙÙÙyŸ[[Ò[™[IÒ[™‚*–y½½yyy½Ù1ÙÙyyø‚¸Dy
–*>…bÔÔ††ÒI™D´‹®øÙÙÙ”™†™Ò[ÒÒ[ÒÒ†Ò™™‚–––––½ÙÙÙÙzyø=D–Ù
>*Ÿ[Ô¿Ô†Ò[Ò™DÝ‹®øÙÙÙ½™†ÒÒÒÒÒÒÒ†Ô†ÔÔk[‹Î––yÙÙÙ½yøø==yÙ
>Ÿ[b°Ô¿ÔÒïÝÝÝff´øÙ11Ç[Ò[II[[k†µÔ¿¿¿¿¿ÔÒI‚Çy½½yyøø"–½Ù
…[°°†Ô†Ò™ïïÝÝff´}ÙÙ½IÒIŸ‚Ç*‚ŸÒ†¿Ô¿S¿SS¿Ô[…*–”yøøyøøyÙ
Òb¿¿ÔÔ›ïïÝïfq´´´øÙyŸµ™‚Ç–y½yÇ*™¿SSSSSSSSSÔk…‚*––øøø½Ù
bµ†¿¿éAïáÝÝq´f´´øyDk™‚ÇyǽÙÙ½½*[¿SSSSSSSSS¿Ôk™D=–yøÙÙ
†¿†éÔZZáÝqfqfáq’=‚›k‚‚–y”½yy½–Ç‚µÔ¿SS¿SSSSSS¿Ôµ…*øyÙÙ
Ô¿ÔéÒÝáÝÝqqfqÝq’áAZŸ**–yy½½y½yy*II†SSSSSSSSSS¿Ô›™–yÙÙ
ÔééZDqÝfqffqqááïïµ™‚––øyy½½yyy–*‚‚DÒ¿SSSSS¿¿°¿¿¿ÔŸ–y½
†éïïáÝqÝfffqÝáZ¤Ò™D‚–ø–yø–yø––‚*‚‚Ç‚ÒSSSSS¿¿¿†ÔS¿AŸ–”
éZD´áÝÝffqÝÝáïéÔÒD‚‚ø–yyyy––=‚=*‚‚Ç‚Dµ¿SSSSS¿¿¿SS¿éI‚
µÝá´Ýq´qÝÝfáKééÔÒŸ*–y–ø–ø=–==*=‚DŸ‚‚ŸIµ¿SSSSS¿SSSSS¿k
™´á´fáqÝÝáÝZ›ék[™‚––”––‚–‚=*‚‚‚‚DŸDŸI…[ÔSSSSSSSSSSSSS
D´´´fÝÝÝÝÝZ››kIŸ‚*––øyDD*‚=‚‚™D‚DŸI…™µ[†¿SSSSSSSSSSSS
á´áfqáÝáZkéÔk™‚΂–––yÇ™…‚*‚D…™DI…I™I[ÒµÒÔSSSSSSSSSSSS
áÝÝfÝqá¸ZéÔk[Ÿ‚**øyyø*[IDD™[ï…I…ï[™™[[Ò†††SSSSSSSSSSS
áqÝÏqÝKW¤ÔÒ[I‚–="øyy–I[I™[ÒÒ™I™™[ÒÒµÒÒ҆醿SSSSSSSSSS
qÝqqqÝW¤¤kÒ…‚‚––––øø=[Ò[Ò†Ò™IŸIÒ[Òk†Ò††††¿ÔSSSSSSSSSS
ÝááqK††Ôk™™D*=øy–=‚*‚ÒµÒkµÒ[II[ÒÒ††ÒÒÔÔ¿††¿SSSSSSSSSS
ÝqÝKWÔkk™D‚‚–––y–‚™DDµk††ÒÒ[ÒIÒÒ†††††Ô¿ÔÔ†¿SSSSSSSSSS
ÝáZ›ÔkI‚‚‚*–––*––Dµ™IµÒÒÒ[[Ò[ÒÒÒÔÔÔ†¿¿ÔÔÔÔ¿SSSSSSSSS¿
ÝZWé陂*‚*–––=DD‚™kµ™Ò[[[[Ò[[ÒÔ†¿¿¿¿¿¿ÔÔ¿¿¿SSSSSSSS¿¤
Zk醙D*–––yyy*D[™™kÒ™™ÒÒÒ†ÒÒÒÔ¿¿Ô¿S¿¿S¿¿¿¿¿SSSSSSS¿WW
W›k[Ÿ*––yyy½y–…[™[k†Ò[Ò†††††Ò¿S¿¿¿SS¿SSSSSSSSSSSS¿éZï
¤k™ŸÇ‚–yy½yyyÇD[ÒÒÒ†ÒÒµ†ÒÒÒÔÔ¿SS¿SSSSSSSSSSSSSS¿éWKqÏ
›™D>Ç––y½yy–*‚I[ÒÒ†ÒÒ[ÒÒÒÒ†Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤ïÝáÏÅ
ZŸ***–y½½y‚I™I™[ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ†Ô¿¿SSSSSSSSSSSSSSSS¤›ÝáfÏpp
D‚–Ç–yy½½y‚…µÒµÒÒÒÒ†Ò†††††¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¿WïáÏÅÅpÅ
‚–––yyy½y*‚IÒ†ÒÒÒ[ÒÒ††¿ÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSS¤WáÏpÅpÅpf
‚–Ç–yy–––‚DŸ™ÒÒÒÒÒÒ†††ÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSÔZïÏ®ÏÏffff
Ç–y–yy––‚I[ÒÒÒ†ÔÔÔÔÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS¤WÝÏfÏpffffÏ
––½øy½y–*™ÔÔÔ†Ô¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¿ZïÏ´ÏÏfÏfpÅÅ
Çǽø”Ù½y‚I†Ô¿¿Ô¿SS¿¿S¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¤ZqÏffpfppÅÅÅÅ
‚ǽ”yÙ½–‚IµÔ¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ZïqqfÏpÅÅpÅÅÅÅ
D–yÇyyyÇD™k¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWZÝqfÏÏÅÅpÅÅÅÏÏÏ
ïD=*ÇÇ–‚IµÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿WKq´ÏpÅppÅpÏÏ´fq
™™™…Ÿ‚‚ŸIÒÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤¤KÝ´ÏÅÅpÏÏfÏffÏÏÏ
[[AÒµ[™™[ÒÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é¤ïÝáÏ®ÏÏfÏffffÏÏpÅ
Iµ†††Ô†Ò†Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤¤Záq´Ï´ÏfffffÏpppÅÅ
[Ò††°ÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSé¤WKáq´qqfqffÏppÅÅÅÅÅ
ÒÒ†Ò††ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤¤WKÝqfÝqfffÏpppÅÅÅÅpÅ
Ò††††Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤¤KÝqÝqÝffÏÅpÅpÅppÅpÅÅ
Ò†††¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿éé›ZKKfKÝfÏÏppÅÅppÅpÅpÅp
‚™††ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔééZZÝÝqffÏpÅpÅÅpÅppppÅpp
–ŸIkÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤éWZKÝÝfffÏppÅpÅpÅpÅppÅpÅp
–Ç*Dµ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¤¤ZZKÝqffÏppÅppÅpÅppÅppppp
”Ç–‚…†¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSééWZKKÝfÏfÏpÏpÅpÏpÅpÅppÅpÅÅÅ
yÇÇ*DI†¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¤¤ZKKÝq´fÏpppÏpppÅpÏpÅppÅpÅp
–Çy–‚IÒ¿SSSSSSSSSSSSSSSS¿WZKÝÝÝffÏÏpÏppppÏpÏpppÅÅÅÅÅÅ
–ÇÇ–*ŸÒ†ÔSSSSSSSSSSSSSSSéZïÝqqffÏfÏppfppÏppÅpÅÅÅÅÅÅÅÅ
**––*Ÿ™ÒÔ¿¿SSSSSSSSSSSS¤¤KÝÝqffÏfÏpÏÏpfÅpÅpÅpppÅpÅpÅÅ
‚‚–**‚Iµ†¿¿¿SSSSSSSSSS¿¤ZKÝq´fqÏfÏÏfpfpfppppÅpÅpÅpÅÅp
D*Ç–*‚I™Ò¿¿¿SSSSSSSSSSÔWZKÝÝqfÏfÏÏpÏfÏfpÏpÏpÅpÅpÅpÅpÅ
…‚***‚I™†¿¿SSSSSSSSSS¿éWïKÝqfqfÏÏfÏpfÏfÏÏfpÏpÅÏpÅpÅÅÅ
™‚‚‚‚‚IÒ†Ô¿SSSSSSSSSSééZZKÝqÝfÏfÏÏÏfÏÏpÏfÏfÏfppÅpÅÅÅp
(27)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(28)
Page 22
290
280
270
260
250
240
230
220
160
Type of Beauty
170
Free Cross Stitch Charts
180
(23)
190
200
210
‚=‚‚‚DD™D–½ÙÙyø=DDDD**ÇÇÇÇ*IÒ†ÒÒÒéÔéZWZáqá´Ïf´ÏfÏÏÏ´q
‚’‚’D™™A=yÙÙÙ½ø=DDDDŸ‚–Ç*IÒ†¿¿ÔÔéÔéÔWïáá´´Ï´´Ïf´ÏÏ´Ï´
ïDD‚––=–øÙÙÙÙÙøÎDD‚DI‚ÇŸIÔSSSS¿¿¤ZZK´Ï´ÏÏÏÏÏÏÏ´ÏÏÏÏ´q
=–Çyyyy–½ÙÙÙÙÙø=D‚‚I[ŸIÒ¿¿SSSS¿éZÝáá´ÏÏ´ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ´q
ÇÇ–‚‚––yÙÙÙ1Ù½ø’™[IIÒIÒS¿¿¿¿¤éZZq´ÏÏÏfÏÏÏÏÏÏÏÏÏ´á’áqK
Ç‚I™™‚=yÙ1ÙÙÙ½ø‹ÒkI™†¿S¿¿SÔÔ›ZÝá´´Ï´ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ´ÏáqÝKW
‚ŸŸD‚D–½Ù1ÙÙÙ½ø¸ÒÔéÔ¿SSÔÔé›ZÝáÏ´ÏÏ´ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ´q´ÝqÝKKZ
IIÒkéA*Ù1ÙÙ1Ùy=¸Ô¿¿SSS¿¿¤Òïïáá´qÏ´ÏfÏÏÏÏÏ´Ï´´qq´qÝqÝÝ
éÔÔ¿Ôï*Ù111ÙÙy=›SSSSS¿é¤ZáqáfÏfÏÏÏfÏ´Ï´Ï´Ï´qq´´Ï´Ïá´q
¿¿¿¿ÔIy1111ÙÙy’›SSSS¿¿WïÝáááÏÏÏÏÏfÏÏÏÏÏf´q´q´´Ï´q´Ï´q
¿¿ÔéÒ*½1Ù1ÙÙÙ–™¿SSSS¤¤KKqáf´ÏfÏÏfÏÏ´Ïf´´q´Ï´ÏÏ´Ïfqfq´
¿¿ÔÒ‚y1111Ù1Ù–D¿SSSÔ¤ZZáq´ÏÏÏÏÏfÏÏfÏ´Ï´Ï´f´ÏÏ´ÏÏ´Ï´´q
¿Ô[*½Ù1Ù1ÙÙÙÙy…¿SSÔéZZÝqÝ´Ï´fqfÏ´Ï´fq´fq´ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ´Ïá
Ô™–½Ù111Ù1ÙÙÙ–…¿SS¿éWïÝáfq´fÏ´ÏÏÏ´ÏqfÏ´fÏÏÏpÏÏÏÏÏ´´qá
¸–Ù111Ù1ÙÙÙyy–[¿S¿ééZÝqÝq´Ý´q´á´´q´qfqfÏÏfÏÏÏÏÏÏ´áqÝK
–Ù1Ù11Ù1ÙÙyø–‚k¿¿¿¿¤ZáÝq´Ýq´Ýq´qq´q´qfÏÏfÏÏÏÏÏÏÏáqÝKZ
½ÙÙ111Ù1Ù½ø–*DÔ¿¿¿¤Zááq´qq´q´áÝqÝqÝqfqÏfÏÏÏÏ´ÏáqáKZW›
ÙÙ1111Ù1Ùy–=DAÔ¿¿¿¤ïááÝáq´q´qÝqÝÝqÝq´ÏfÏÏÏÏ´qqqÝÝZZZW
ÙÙ1Ù11ÙÙ½ø=D[é¿Ô¿é›ïÝÝqqÝqÝqÝqKÝqÝq´ÏÏÏÏÏ´´qÝÝÝZïZW¤¤
ÙÙ1111ÙÙy–θ鿿¿ÔéïïKïqÝqÝqÝKKÝÝqq´ÏÏÏÏÏ´ÏqÝKÝZZZZWW›
ÙÙ1ÙÙÙÙy–Ι¤¿¿Ô¿ZKKZKÝZÝZKZKKÝqqfÏÏÏ´Ïá´ÏáÝÝáïÝZïÒkké
Ù1ÙÙÙÙyø‚D›Ô¿¿¿éZKZKZZZZZZKKqá´ÏÏfÏ´ÏÏ´áááqáÝZZZÒ¤ééé
ÙÙÙÙÙ½y=D¸é¿¿éééZZZZZZKZKKÝq´ÏÏÏfÏfÏÏ´ÏÏ´qÝKKKZKKZKWK
ÙÙÙÙ½y–D¸é¿¿¤éÒïZZZZZZZZKÝq´ÏÏÏ´ÏÏÏÏpÏÏ´qÝKKKKKÝqqááá
ÙÙÙ½y–D[¤Ô¿é¤›WïZZZZZKKqf´ÏfÏfpfÏpÏpÏf´fqÝÝqÝ´Ï®pppÅÏ
Ù½½y–‚[éÔ¿éé›WZZZZWZKÝq´ÏÏÏpÏppÏppÏÏÏÏÏÏÏ´ÏpÅÅÅÅÅÅÅÅp
½yyø‚ïéÔ¿¿¤éWZZZZZKÝq´ÏÏpÏpÏppÏppÏppÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅppp
yø–=I›¿¿¿éé¤ZZKKKKÝáÏÏÅÅÏppÏppppÏpÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅpÅÅppppÅ
*=*Dk¿¿¿Ôé¤ZZZKKÝ´ÏÏppÏppÏÅppÏpÏppÅÅÅÅÅÅÅpÅppÅÅÅÅÅpÅp
™D™›¿¿¿ÔééZZZKÝÝ´ÏÏpÏÅpÏpÏppÏppppÅÅÅÅÅÅpÅÅÅppÅpÅppÅpÏ
Ôkk¿¿Ôéé›WKKqá´ÏpppppÏppÏppÏpppÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅppÅpppÅÅÅÏp
SS¿S¿¿¤éZZáá´´Ï®fÏpÏppÏpppÏpÅpÅÅppÅpÅpÅpÅÅpÅppÅpÅÅÅpÏ
SSSS¿¿WWKq´´ÏÏ´ÏÏpÏpÏfpÏpÏppppppÅppppÅÅÅÅpÅÅpÅpÅÏÅpÏÏ
SSSS¿éWKáá´Ïq´Ï´ÏfÏffÏfÏfppÅpÅÅÅpÅpÅÅÅÅpÅÅÅpÅpÅpÅpÏÏp
SSSS¤WKqffÏffÏqfÏÏfÏÏfppÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅpÅpÅpÅÅppÏ
SSS¿ZïÝqfqffÏfÏÏfÏÏppÅÅÅ}Å}}ÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅppÅÏpÅÅÅppÏf
S¿¤WKqfqffÏfÏfÏfppÅÅÅÅÅÅÅ}}ÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅpÅÏppÅppÅÅpÏp
¿éWZqqÏqfffÏfÏpÅÅÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅÅpÅpÅpppÏppÅpÅpÏpÏ
WKqáq´ÝffÏÏppÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅppÏpÏppÏpÏpppÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅpÏppp
Kqáq´qÏÏÏpÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏfffffffffffppppÅÅÅÅÅÅÅpppÏpÏppÏp
qÝÏÏÏÏpppÅpÅÅÅÅÅÅÏfffqÝfÝffÏpppÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏÏfÏÏpÏÏpÏ
´ÏÏpÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÏfffÝfÝff´pÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpppÏÏ´ÏÏpÏÏpÏp
ÏppÅÅÅÅpÅppÏÏffqfÝqfÏpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÏpÏppÏÏpÏpÏpÏppÅp
ppÅÅÅpÅÅffÏffqffÏÏpÅÅÅÅÅÅpÅppÅpÏpÏfffÏpÏÏÏpÏÅÏpÏpÅpÅÅ
pÅpÅppffÝÝfÝÏpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏÏfÏ´fÏfffÏÏpÏppppÅpÅpÅÅpÅpÅ
pppfffÝf´´pÅÅÅÅÅÅÅpÅppÏpÏffÏffÏfÏfÏpppÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅppÅp
pfffÏppÅÅÅÅÅpÅÅpÏÏpÏfÏÏffÏfÏfÏppppppÅÅÅÅÅÅÅpÅppÅpÅÅpÅ
fppÅÅÅÅÅÅÅpÅpffqffÏfÏppppÅppppÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
pÅÅ}ÅÅÅÅÏpÏfq´ÝffppppÅpÅÅÅppÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ÅÅÅpÅÏÏÏÏqÝKÝfÏpÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅ}}}}ÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅp
ÅÅÅÏÏfÝÝÝÝ´´ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}}}Å}ÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅpÅÅ
ÏffqKÝqq´ÏÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}Å}ÅÅÅÅpÅpÅpÅÅÅpÅpÅÅpÅÅp
fqfqfÏpppÅpÅpÅppÅÅÅÅ}Å}ÅÅÅÅÅ}}}Å}ÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅpÅ
fÏÏpÅpÅÅÅpÅÅpÅpÅÅÅ}Å}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅpÅppÅpÅppÅ
ppÅpÅpÅÅpÅÅpÅÅÅÅ}Å}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅpÅpÅppÅp
ÅÅÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅpÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅppÅpÅpÅÅÅ
pÅpÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅppÅpÅpÅÅÅÅ
ÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅpÅÅÅpÅÅpÅÅÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅ
ÅpÅppÅpÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
pÅpÅpppÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ppppppÅÅpÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ÅppÅppÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅ
ppÅppÅpÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅpÅÅÅÅ}ÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ÅpÅpÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
pÅÅpÅpÅÅpÅÅÅÅpÅpÅÅpÅÅÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅpÅ
ÅÅpÅÅÅpÅÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅÅÅÅpÅÅpÅÅÅpÅpp
ÅpÅÅpÅÅÅÅpÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅpÅÅpÅÅppÅ
pÅppÅÅÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅpÅÅpÅpp
ÅÅÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅp
ÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅÅÅpÅp
ÅpÅpÅpÅÅÅÅÅÅpÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅppppÅpÅ
pÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅpÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpppÅÏppÅ
ÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅpÅppÅÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅppÅppÅpÏp
(28)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(29)
Page 23
Type of Beauty
290
280
270
260
250
240
230
220
220
Free Cross Stitch Charts
230
240
(24)
250
260
´ÝZWW¤¤›ÒDÎ=–øø””½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙøø½y”½½Ù½””ø”––**–––––””½
ÝKZWZ¤¤kï΂=–ø””yzÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙø””””””y”y””–*‚΂΂–––––”
ÝZZWZ¤›Z™’ÎÎΖøy½½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙy––ø––”””””––‚‚‚‚DŸ*y”–––
ÝKZWW›¤›ï¸‹¸‹*ø½z½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½y––”–––”––––**‚D**‚‚–y””y
ZWWW›WW›ZZk¤ïDyyÙÙÙÙÙÙÙÙ½y––”y–––––Çy–***=‚*–**––”½½Ù
ZZZZWW›ZZ›WkkD–y½zÙÙÙ½z½y–*‚‚**‚*––***‚΂*>–––––”y½yÙ
KqZïZZZW›W›¤›ï=½½½ÙÙÙz””–*‚DÀŸ‚D…‚*‚‚DÀ‚‚=––”y”y½”yÙÙ
áÝZZZZW›W›Wk¤¸‚y½½Ùz½”–**‚ÀÀ™…D……DŸDŸÀ‚‚**>–y”½½yy½ÙÙ
qÝKZKZZWW›W›ZZD–yyy”y–=‚…D…D…[[…D™™Ÿ‚D‚‚–=–––”½½y½ÙÙÙ
ÝKZZïïZW›WZkZAïΖø––––*…™™™…D™[™™™™™D‚‚*–**––y½Ù½½ÙÙÙ
ÝÝÝZÝÝZZWZWZWZ¸™==––––‚D™[…™…D™[µ[™µ…D‚**––––”y½½ÙÙÙÙ
qÝÝááïZWZZZZ›Zï¸DÎ=‚**‚…[[™[[™…[µ[µ™™…D*–––––””½½½ÙÙÙ
ááÝïKZZZZZïW›W›ïDD™DD™™™[[[Ò[[IïÒµÒ[™™D‚–––––––y”yÙÙÙ
ÝKZZZW›WWZW›W›WA︸µA[[µÒÒ[µµ[™[[ÒµÒµ™D*–*y”–––”–”½½½
ZZWZW›¤¤›¤¤¤¤é››ïµkkkµk††k†ÒÒÒµ™[ÒÒkkµ…*–*–y”–––––”y½
ZW›¤›¤¤¤éééééééé›ïkkkéÔÔÔ¿Ô††kÒÒ[[Òkkk™‚*––”y”––––––”
WéééÔéé¿ééééÔéÔééÒkéÔÔÔ¿¿¿ÔÔÔÔÔ†ÒÒÒµÒ[[‚–Ç–y”y”––*––”
¤›¤éééÔéééÔééÔéékÒkÔÔÔ¿¿¿Ô¿¿ÔÔÔÔ†ÒÒµÒ[[D–––”y”y”–*––”
›ééÔéÔÔééééÔéÔéÔkÒkÔÔ¿¿¿¿¿¿¿¿Ô¿Ô†ÒÒÒ™™™…*–––”y”y”–––”
ééÔéÔÔééÒÒ¤éééÔééµéÔ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔÔ††Ò™[IŸ…‚–––y½yÙy”””y
ééé››WZKq´ÝKKWW雤kéÔÔ¿¿¿S¿¿¿Ô†Òkµ[™À΂΂=–””y½yy””y”
餛ZZKÝá´qÝÝÝZZWZÒZkÔÔÔ¿¿¿¿Ô¿ÔÒ[I……D‚*=>=*=””½½y””ø”y
KKqáq´áÏÏáÏáááÝKáïÝZWé›Ô¿S¿¿¿ÔÒ™Ÿ‚‚‚*––––*––””y””ø”yy
ááÏááÏÏáqÏÏÝ´áááááááԿS¿S¿Ô†[Ÿ‚***–––––––––””ø”y”½
pÏ´Ï´Ï´qqÝáqÝqqÝáÏ´áqÝZ¤Ô¿S¿¿Ô†Ò™Ÿ****–y”–––––”ø””–y½
ÅÏÏÏÏ´qqKqqÝÝqÝq´Ï´á´áïké¿¿¿¿ÔÒµÒ[Ÿ**–––”––––––””ø””y
ÅpÏ´áÝÝÝÝáÝÝÝqÝ´q´ÏÝqáá錄¿S¿ÔÒ[[[™Ÿ*–*–––––––”yy”y”y
p´fÝÝKKKáÝKÝÝÝq´qq´qÝááïé¿¿¿¿ÔII…[[™‚*–*––*–––”–”–”–”
Ï´ÝÝqÝÝáÝÝÝáÝááqá´qáÝááïéÔ¿¿¿Ô[ŸI…™™™Ÿ‚‚*–*==––––––––
´qÝÝÝÝáÝÝÝáÝÝqÝáqqÝqÝÝïïWÔ¿¿¿¿ÒI…Ÿ…™™™™™À‚‚*–––––––––
Ï´ÏÏ´Ï´q´qÝáÝáÝááÝqKKKÝïZé¿¿ÔÔé[IDI…™™[™…D‚=–––––––>–
ÏÏÏ´Ï´Ï´qÝqÝáÝïÝqÝKKKZáïïÒé¿ÔÔ†k™I……D™™™…D‚Î*=–––––––
ÏÏfÏÏÏÏqfq´qÝÝqÝKZKKÝÝÝááZW¿ÔÔéµÒï™DŸDDDDÀDÎÎ=*=**–––
ÏÏÏÏÏpÏ´´qqÝÝáKÝïKZÝÝÝqááÝZÔÔéékkµ™™D‚‚‚‚DDÎ΂=**––”–
fÏÏpÅÏ´ÏqqÝfqÝqÝKKZqÝqáq´qÝÒÔÔÔékkï™I‚‚*‚D‚΂=–––yyy”
ÏÏpÏpÏÏ´q´qqÝq´áÝáÝááÝ´áq´qïkÔÔéµÒ™…D‚*–***=–øøøy½½Ù½
ÏppÏÏpÏÏpÏÏ´Ï´qqqÝq´ÏqqqqáqÝZÔÔÔ†ÒïID‚***––y½ÙÙÙÙÙÙÙÙ
pÅpÅpÏpÏÏpÏÏÏ´Ï´´Ï´Ï´áq´áq´¸ZkÔ¿ÔÒÒDŸ‚**–yyÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙ
ÅÅÅÅpÅÏpÏpÏÏ®ÏÏ´ÏÏ®ÏÏ´´ÏáÏqáÝ›¤ÔéÔé™D‚‚*–½½ÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙ1
ÏpppÏppÏpÏÏ´ÏÏ´ÏÏ®ÏÏ®ÏÏáÏá´ááïZ†ÔÔéÒDDD*–yÙÙÙ1Ù1ÙÙÙÙÙ
ppÅÏpppÏfÏ´Ïf´Ï´Ï´Ï´Ï´Ï´Ï´ÏáááKW¤ékk[™‚–yyÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1ÙÙ
pÅppppÏfÏppÏpÏpÏ´Ï´Ï´Ï´Ïqq´ááááïWkÒµ™™™=y½½ÙÙÙ1ÙÙ1Ù1Ù
ÅÅpÅÅpppppÅpÅÅpÅÏp´Ï´qq´q´q´qqqáZkkµ™™D‚–½½ÙÙ1ÙÙ1Ù1Ù1
ÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏÏ´Ïqfq´qÏáqq´áïkk†[D*‚–ǽÙÙÙÙ111Ù11
pÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅ}ÅÅÅÅÅp´Ï´Ï´qqq´qÝqqáqA›k™‚–––Ç”ÙÙ11Ù11111
ÅÅÅÅÅÅÅ}Å}}ÅÅÅpÅpÅÏpÏϮϴϴqqÝqáÝï™™Ÿ–y½y””½Ù1Ù111111
ÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅppÏppÅÅÅÅpÏ®ÏáÝqÝáÝáá…D–½½ÙÙÙ½ÙÙ1111111
pÅÅppppÅppÅppppÏp®ÏÅÅÅÅÅpÏÏ´áÏ´qáááïDǽÙÙÙÙÙÙÙ1111111
ÅÅpÅpÏppÅpÏpÏ®ÏÏ®ÏpÅÅÅÅÅÅpϮϴ´q´ááïïIÇy½ÙÙÙÙ1Ù1Ù1111
ÅppppppÏpÏp®ÏpÏp´Ï®pÅpÅÅÅÅÅÏ´´q´qá’áWkI*–”ÙÙÙ1Ù111111
pppÏppÏpÏpÏÅpÏ®ÏÏ´ÏÏ®ÏpÅpÏp®Ï´´´qÏÏáqkï‚Ç–½Ù111111111
ÅpÅppÅpÅpÅÅpϮϮϴÏpÏ´Ï´Ï´ÏÏÏ´´Ï´ÏÏááÒÔ[‚–½Ù111111111
ÅppppÅppÅppÏpÏpÏ´ÏϮϮÏϮϴϴϴááq´á´ÝW›DÇÙ1111111111
ppÅpÅpÅÅpÅppÏp´Ï´Ï´Ï´Ï´Ï®Ï´ÏÏáÏáÏ´q´ÏáÝkïÇÙ1111111111
ÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÏpÏpÏÏp´ÏÏÏÏ´ÏÏÏÏÏ´Ï´´á´á´’á¸ï‚y1111111111
ÅÅÅÅÅÅÅpÅppÅppÏppÏÏÏÏ´ÏÏÏÏ´Ï´Ï´ÏáÏ´Ï´’áD™ŸÇÙ111111111
ÅÅpÅÅÅpÅppÅpÅÏpÏÏÏÏÏpÏÏÏÏÏÏÏÏ´ÏáÏ´Ï´Ï®’’ែ½Ù11111111
ÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÏppÏpÏpÏpÏÏÏÏpÏÏÏ´q´Ï´Ï´Ï®Å’DD…DÇÙ11111111
ÅÅÅÅÅÅpÅÅÅppÅppÏpÏpÏÏpÏÏÏÏÏfϴϴϴϴϮŒ’D‚ÇÙÙ1111111
pÅÅpÅÅÅpÅpÅÅpÏpÏpÏÏÏpÏÏÏÏpÏÏ´Ï´q´Ï´ÅÏ´Å’’‚=”Ù11111111
ÅÅÅÅÅppÏpÅpÏppÏpÏpÏpÏÏÏÏÏÏ´ÏÏÏ´Ï´Ï´Ï´®Å==‚=ǽÙ1Ù11111
ÅÅÅÅpÅpÅpÅppÅpppÏpÏÏÏÏÏÏ´ÏÏÏf´q´Ï´ÏÏ´Å®=’D‚*½ÙÙ111111
ÅÅÅpÅpppppÏppÏpÏpÏpÏ´ÏpÏÏÏϴϴϴϴϴϮŒ’’΂–½Ù111111
ÅpÅpÅpÅpÅpppppppÏpÏÏpÏÏÏÏ´Ïf´Ï´Ï´qÏ´Ï®®Å=D’*y½Ù111111
pÅpÅpÅpÅpÅpÅÅÅÅpÅpÏpÏpÏÏ´ÏfÏÏ´ÏáÏÏ´ÏÏ´Ï’’’=ÇyÙÙ111111
ÅpÅÅÅÅpÅpÅÅÅpÅpÅpÅpÅpÏpÏÏÏ´Ïf´Ï´Ï´áÏ´´®’Å‚=–½Ù1Ù11111
pÅÅpÅpÅpÅÅpppÅÅpÅpÅpÅÅÏpÏÏÏÏ´Ï´Ïá´ÏÏ´ÅÏ’=’"ǽÙÙ111111
ppppÅÅpÅÅppÅpÅpÅÅÅÅÅÅpÅÏÏpÏ´Ï´Ïá´ÏÏ´ÏÏ®’Å=–yÙ1Ù111111
ÅÅÅÅÅÅpÅpÏÅpÅpÅÅÅÅpÅpÏÏpÅϮϴ´q´Ïá´Ïá®®’’=–yÙÙ1111111
ÅÅpÅÅpÏÅÏÅpÅpÅÅÅÅÅpÏpÅpÅÏ´Ï´´Ï´´Ï´ÏÏÅá’’===–½ÙÙ1Ù1111
ÅÅÅÅpÅpppÅpÅpÅÏpÅpÅpÅÅÅÅ´ÏÏ´Ï´´Ïá´Ï’´á´’’’’–yÙÙÙÙ1111
pÅppÏpÅpÅÅÅpÅÏppÅpÅÅÅÅ}ÅÏÏ´Ï´´Ï´´qÏ´Ïá’’®==–yÙÙ11ÙÙ11
ÏfpÏppÅpÅpÅÅÅppÏpÅÅÅÅÅÅÅp´ÏÏpÏ´Ï®á´qáá´’’Åø–yÙÙÙÙÙ1ÙÙ
(29)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(30)
Page 24
Type of Beauty
290
280
270
260
250
240
230
220
270
Free Cross Stitch Charts
280
290
300
½½”y”y½”½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙ11Ù11ÙÙÙy–
½y””””y”½½ÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙ1Ù11Ù11ÙÙ1ÙÙÙ½
”””––––”y½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1Ù1Ù11Ù1ÙÙ1Ù
y½””––””½ÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ111Ù1Ù1
½½½½”y½yÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙ½ÙÙÙÙÙÙ1Ù
ÙÙÙ½½½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙ½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÙ½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙ11ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙ11Ù1Ù11ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½
1ÙÙÙÙÙÙÙ½ÙÙÙ1Ù11Ù11ÙÙ1ÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙ½½½
ÙÙÙ½½”y½””½ÙÙÙ1Ù1Ù1Ù11ÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙ½½
ÙÙ½½”––””–”ÙÙ111111111ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½Ù½½
½½”––**––”½ÙÙÙ1Ù11Ù11ÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½”
½y”–*‚**––”ÙÙ1Ù11111Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙzÙÙyy
½”–––****–”ÙÙÙ1ÙÙ11Ù11ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½½½”
½””””y”–––y½Ù1ÙÙ1Ù111ÙÙÙÙÙ½ÙÙÙÙ½zÙ½y
y½””y½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙ½y”½½½yÙ½½½y
y½½y”½ÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½”y½y””y½½½½
”y½Ù½½ÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½y”y”ø”–ø½½
–”yÙÙ½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½ÙÙÙÙÙÙ½½½y”––––”y
”y½ÙÙÙ½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½Ù½ÙÙÙÙ½y””ø”––ÇÇ
y½½½ÙٽٽÙÙÙÙÙÙÙÙÙy”y½½½½½½½”–”–”””–
½½y½½Ù½½ÙÙÙÙÙÙÙÙ½½½”–”””y”½½”y”––”Ç*
ÙÙÙÙÙÙ½y½ÙÙÙÙÙÙÙ½½”–––––Ç–”y½””––––*
ÙÙ½½ÙÙ½½½½ÙÙÙÙÙÙÙÙy”–Ç–––––”½”––––Ç–
½y””y½Ù½½ÙÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙy”–”yy½½yy”––>–Ç
””–”½ÙÙÙÙÙÙÙ11Ù11Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½”–Ç–
–––”½½ÙÙÙÙÙ11Ù11111Ù1ÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙy”
–––”y½Ù½ÙÙ11111111Ù11Ù1Ù11Ù11Ù1ÙÙÙÙ1
––””½½½ÙÙÙ11Ù1111111Ù1Ù1ÙÙ11Ù1Ù1ÙÙ1Ù
–––y½½ÙÙÙ1Ù11111111Ù111Ù1111Ù11Ù1Ù1Ù
–––”yÙÙÙÙÙ1111Ù1111111Ù111111111Ù111
>––”½ÙÙÙÙ11111111111Ù111111111Ù11Ù11
–>–yÙÙÙ1Ù1111Ù1111111111111111111111
––y½ÙÙÙÙ1Ù11Ù111Ù11Ù111Ù111111111111
y½½ÙÙÙ1Ù11Ù1111ÙÙ1111Ù11111111111111
ÙÙÙÙ1ÙÙ1Ù1111Ù1Ù1Ù11Ù111111111111111
ÙÙÙÙÙÙ1ÙÙ1Ù1Ù1ÙÙÙ1Ù1111Ù111111111111
ÙÙÙ1Ù1Ù11Ù1Ù11ÙÙÙÙ111Ù11111111Ù11111
ÙÙ1Ù1ÙÙ1Ù1111ÙÙÙ1ÙÙ1Ù11111111111Ù111
1Ù1ÙÙ1111111Ù1Ù1ÙÙ1Ù1111Ù11111Ù1Ù111
Ù1ÙÙ1Ù11Ù11Ù1Ù1ÙÙÙÙ1Ù1ÙÙ1111111Ù11Ù1
Ù1ÙÙ1Ù1111111Ù1ÙÙÙÙÙ1ÙÙÙ1Ù1111111Ù1Ù
1Ù1ÙÙ1111111Ù11ÙÙÙ11ÙÙ1ÙÙ1Ù111Ù1ÙÙ1Ù
Ù1ÙÙ111111111111111Ù1Ù1ÙÙ111Ù11ÙÙÙ1Ù
11Ù1Ù111111111Ù111Ù1Ù1ÙÙ1Ù11Ù1ÙÙÙÙÙÙ
11111Ù111111111111Ù11Ù1Ù11Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙ
1111Ù111111111111111Ù11ÙÙÙ1Ù1ÙÙÙÙÙ1Ù
1111111111111111111Ù11Ù1Ù111Ù1ÙÙÙÙÙÙ
111111Ù111111111111111ÙÙ11Ù11Ù1ÙÙÙÙ½
111111111111111111111ÙÙÙ1Ù11Ù11ÙÙÙÙ½
11111111Ù111111111111ÙÙÙÙÙ11111Ù1ÙÙÙ
1111111111111111111111ÙÙÙ11Ù11ÙÙÙÙÙÙ
1111111111111111111111ÙÙ1ÙÙ1Ù1ÙÙ1ÙÙÙ
1111111111111111111111Ù1ÙÙ1Ù1ÙÙ1ÙÙÙÙ
1111111111111111111Ù1111Ù1Ù1Ù11ÙÙÙÙÙ
11111111111111111111111Ù111Ù11ÙÙÙÙÙÙ
111111111111111111Ù11Ù111Ù11ÙÙÙÙٽٽ
1111111Ù111111111Ù11Ù1Ù111ÙÙÙÙÙÙÙ½½½
11111111111Ù1Ù11Ù1ÙÙÙÙ1Ù11ÙÙٽٽٽ½”
111111Ù11Ù111Ù1Ù1ÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙ½½½½½½½½Ç
11111111Ù111Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½”½”½½”½”
11111Ù1Ù111ÙÙÙÙÙÙÙ½½Ù½½½ÙÙ½½½½”””½½Ç
111111Ù1Ù1ÙÙ1ÙÙ½½Ù½½Ù½½ÙÙÙ½½”½””””Ç–
1111Ù1ÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙ½½Ù½½Ù½”½½½”y””””Ç–Ç*
1111111Ù1ÙÙ1ÙÙÙ½½Ù½ÙÙ½”½”Ç–Ç”y”””––*
111111Ù1ÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙ½ÙÙ½”–”––Ç–”½–””–Ç‚
111111Ù1ÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙ½––Ç**–Çy”””––‚
1111111ÙÙ1ÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙy**=*‚*–””y––**
1111Ù1ÙÙ1Ù1ÙÙ1Ù1Ù½½½y”–*–***–”y½”–>–
111Ù11Ù1Ù1ÙÙ1Ù11Ùy”””½––––*=––y””––>
Ù11111ÙÙ1Ù1Ù1Ù1ÙÙ½”–Çy––”y**=””y––>–
1Ù11Ù1Ù1Ù1Ù1Ù1ÙÙÙÙ½”–Ç––yy–=––yy––*–
(30)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 25
Type of Beauty
360
350
340
330
320
310
300
10
Free Cross Stitch Charts
20
(26)
30
40
50
µkAÝá´´Ý´’á¸kéÒÝݮŒ‹[[µ°¿SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
µ›ïá’´Ý´´´´áÝZZÝ´pp®á[[bÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
[ï™áÝ´Ý´´®´’áÝï´´®®’á[[†¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
A¸Ý´áf´´f´´´´ÝÝf´®p’‹[µ†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ïZáá´Ý´f´´´´®´´®p®Å’¸Òk¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¸áá´´Ýf´p´´p´p®p®®®‚ïk¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÝáÝ´Ýf´pp®p´´´p®p®®™›SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
áá´´´´´®pp®´´´p®®’ákSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
’®á´´´´p®®p®p´´®®‹ZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
’®á´´q´®®´®®®´´Ý´Z¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
á´áÝ´´´´´®´´ÝÝÝKKéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ï[ïAïÝá®®’á¸Zk›Ò¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÒkÒ››ZZ’®’ÝZ››ÔÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Òk†kk››á¸ïZ›éÔÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ò†k†k›››Z››ÔÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ò††††kkkkkÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†††kµkkµkéÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†††kµ[kkéÔÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†Ô†µµ[ÒéÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔÔ›ï¸Z›éÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔԸï›é¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ôk›ZÝá´áZ¤ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†›kZá´’áÝkéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†kkKá´´®´¸›¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†kkÝá´®´´ïZÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†ÒkÝá´f´´¸›†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
°kkKáfݴݸZkSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†kÔZ¸áÝÝḛÒÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔÔ›ZZÝÝÝ››Ò†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†ÔÔ››ZZ︛é[ÒSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†Ô†›é›Z¸Z››[[¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†k†kÔ›kkAéÔ[Ò¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†††kÔé›ké¿Ôµ[ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô†Ô†ÔÔÔÔ¿¿Ôµ[†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÔÔÔÔ¿Ô¿¿¿ÔÔµµÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô¿¿Ô°¿¿¿¿¿°Òµ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô¿Ô¿¿¿¿¿¿¿Ô††SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†°Ô¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
†ÔÔ¿¿¿S¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô¿¿¿¿¿Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿S¿¿ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿S¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿SSÔ¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿¿ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿S¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSS
¿¿SÔ†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS†¿SSSSSS
¿¿SÔ†¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿†¿SSSSSS
¿¿S¿Ô¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔÒ¿SSSSSS
SSS¿Ô†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ†¿SSSSSS
SSSS¿†¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ÔÔSSSSSSS
SSSS¿†ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô†¿SSSSSSS
SSSS¿ÔÔ¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÒÔ†¿¿SSSSSS
SSSS¿Ô†¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS†Ô†¿ÔSSSSSS
SSSSSÔ†ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS†Ô†ÔÔSSSSSS
SSSSSÔÔ†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS†ÔÔ¿ÔSSSSSS
SSSSS¿†ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS††Ô¿ÔSSSSSS
SSSSS¿Ô†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS††Ô¿ÔSSSSSS
(31)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(32)
Page 26
Type of Beauty
360
350
340
330
320
310
300
60
Free Cross Stitch Charts
70
80
(27)
90
100
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSk™‹‹ÎD››KZq´Ï´á´ÝKÔÔ[D‚–Ç‚–Ç[
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿A…‹‹D‹››KKÝq´fqááZÔ†IŸ‚*ÇD‚‚Ò
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔA…¸‹‹¸››KK´Ï´q´´áZÔÒ™Ÿ‚Ç*IŸDÒ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSk™D¸‹DZ›WKÝq´q´ááï¤ÔÒI*‚*–[™Ÿï
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿k™À‹‹á›¤ZKÝq´´´ááZ¤Ô™ŸÇ‚*Ç™™II
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿A™™‹D¸››ZKq´Ýq´’áéÔkŸ‚*‚Ÿ‚Ÿ[D‚
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ[¸¸‹¸¸››WKá´qÝ´áZéé[D‚*‚™ŸD[ŸÇ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿k™¸¸™DZ›¤ZKáÝÝáÝï›ÔÔIŸ‚*‚™™ŸIŸ‚
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿[™AA¸¸››WZÝáÝqáÝZ¤Ôé™D‚**…[™‚Ÿ‚
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS†ï[›¸¸™Z››ZáÝKÝÝÝ›éÔÒ…‚‚**D™[I‚Ÿ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÒ™µ›¸¸™››¤ZÝKKqKK›ÔÔ[D**‚‚‚™[[ŸŸ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¸™AïµïZé››ZáWÝqZZé¿Ô[‚‚*‚‚ŸD™[ŸI
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ™™ï[Z›¤›éW¸qZqKïZéÔ†…‚*–*DÀŸŸ‚‚I
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS›™ï¸k›¤›ééZZZZKZZZéÔµI*–––Ÿ™…Ÿ‚ŸÒ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿›™™A›é›é¤éZZWWKKïZéÔ[Ÿ*–y”–…™I‚…†
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¸™¸››é›é›éZZWZZZZWÔé…>*–y”Ç‚™[ŸI[
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSk¸™¸Zk›ééé¤ZZWZZZZ¤ÔkŸ‚*–Ç–Ç*D[ŸŸI
SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Aḙ¸Z›é餛Z›WWZWZ›ÔÒŸÇ––––**‚DII[
SSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¸™¸ï¸ï›¤›é›Z¤WZWZ›¤¿kŸ*Ç––*‚‚‚ŸŸ™Ò
SSSSSSSSSSSSSSSSSS›™™¸¸ïZ›Ôé›WZ¤›W›Z›ÔÔ[ŸÇ=*–‚D‚ŸD‚[µ
SSSSSSSSSSSSSSSSS¿›™Ý¸ïZ›éé餛W›W›¤›éÔk…‚Ç–––*‚™D‚‚™Ò
SSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¸™¸¸¸›é¿¤Ô¤›W››WZ›ÔÔ›D‚–y–––=DDÀ‚D™
SSSSSSSSSSSSSSSS¿k™™¸¸ï›¿éÔ雤›¤W››››é™‚*–y”–––=‚DD‚™
SSSSSSSSSSSSSSSSÔ[™¸¸¸¤›¿éÔ餛W››ZZ™DΖ––––ø–==–==‚Dµ
SSSSSSSSSSSSSSSSk™ï™¸››Ôé¿éÔ¤›¤¤WZÎ’‚ÎÎÎDÎ*=‚=–––=*…A
SSSSSSSSSSSSSSSSï…™¸››ééÔé¿é›é¤›¸D=DÀZA¸›¸¸¸¸ÎÎÎ===DD
SSSSSSSSSSSSSSS¿™I¸¸››Ôéé¿¿é餤Wá’™¸›››Ô››››¸¸¸¸‹=‚΂
SSSSSSSSSSSSSSSÔ[…[Aéé雤é¿é¤››ZD¸kÔ¿°†ÔÔ醰††éÒ™D‹=Î
SSSSSSSSSSSSSSS†™[[kkÔ›¤¤¤¿é¤¤›ZD›¿¿¿µ™IDŸI[ÒÒÔÔ››¸¸‹
SSSSSSSSSSSSSS¿µ[A[AéÔéé¤ÔÔ¿é›é¸[éS¿¿ÒI‚––*‚I™ÒkÔÔ›k™
SSSSSSSSSSSSSSÔk[[[kéÔéé›é¿ééé›Dé¿S¿¿Ò…Ç––**‚‚IÒÔ¿¿Ô›
SSSSSSSSSSSSSSÔµ™[ïAéÔééÔé¿¿éÔéDéSSS¿ÒŸ*–===–‚Ÿ™ÒÒ¿†¿
SSSSSSSSSSSSS¿k™™ï[›éÔéÔé¿ÔÔÔéé¸ÔSS¿†IŸ*–=–=*DI[Ò[[ÒÔ
SSSSSSSSSSSSS¿ï™ïAZk¤¤¿é¿éÔ¿ÔÔÔé¿S¿Ôµ…D‚=–==Ι™™[™Òµµ
SSSSSSSSSSSSSÔ™™A›¤›é¿¿¿éÔÔ¿éÔ¿é¿¿Ôk™Ÿ‚D====DD‚D…I…k†
SSSSSSSSSSSS¿µ™[›é›éé¿¿é¿¿Ô¤¿Ô¿ÔÔ¸‚…‚–ÎD––ΙÀ====ÎD™™
SSSSSSSSSSSS¿µïAé›é›Ôé¿¿¿Ô鿤¿››–*–ÎD‚¸D=ΙD==ÎÎÎÎ=DD
SSSSSSSSSSSSÔµ[kÔ›ééé¿é¿¿éé¿¿¤™*–¸‹¸A›ÔA™[Ò[DÀ¸=‹‹ÎD‚
SSSSSSSSSSS¿†µAké›ééé¿¿¿¿¿é雂DΛÔÔ¿¿›k¸™D…™DÀÎ=Î===–
SSSSSSSSSSS¿kµµk›Ô¤›éÔé¿¿é¿é‚‚[kSS¿ÔAŸ–Çy½ÇÇÇÇ–––yy½Ù
SSSSSSSSSSSÔµµkkÔÔ›éééÔé¿ÔéZ‚™é¿SS™–y½ÙÙ1ÙÙy”””””½½½½
SSSSSSSSSS¿†µµAµk¿Ôéééé鿤ÔDDk¿SSÒÇ11ÙÙÙÙÙÇÇÇÇÇÇÇ”ÇÇ”
SSSSSSSSSSÔ†µ†µ[kÔ¿ééԤ鿤Ը[éµÒ‚”11Ù½ÙÙÇÇÇ‚ÇÇÇ”ÇÇÇÇÇ
SSSSSSSSSSk†µµ[ÒéÔé¿ééÔÔéÔÔ[Ò†™Ç½1ÙÙÙ½ÇÇÇÇÇÇ*‚‚ÇÇÇ*ÇÇ
SSSSSSSSS¿†bkµÒké¿¿¿¿éÔé¿Ô¿Ò™IÇÙÙÙ1ÙÙ½½½½½”ÇÇ*‚ÇǔǽÙ
SSSSSSSSS¿†kµµkéÔ¿¿é¿¿¤ÔÔék‚ǽÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ1ÙÙ”ÇÇǽ½½½Ù
SSSSSSSSSÔ†k[µéÔÔ¿¿¤¿¿¿¿éïǽÙÙÙÙÙÙÙ1Ù1ÙÙÙ½½ÇÇÇÇ”½ÇÇÇÇ
SSSSSSSSS†kÒµkéÔ¿é¿¿¿¿¿¿k‚½ÙÙ½ÙÙÙÙ1Ù1Ù1Ù½½½ÇÇǽ½Ù½ÇÇÇ
SSSSSSSS¿ÒkkkéÔ¿¿¿é¿¿é¿¿¤‚ǽ½ÙÙÙ1Ù11Ù1ÙÙ½ÇÇ””½ÇÙÙÙ½ÇÇ
SSSSSSSSÔbéééÔÔ¿¿é¿¿ÔÔÔÔÒ‚”½ÙÙ1ÙÙÙÙ11Ù1Ù½Çǽ½ÇǽÙÙ½ÇÇ
SSSSSSSSÔ†ééÔ¿¿éÔÔ¿¿ÔéÒI*y½Ù1ÙÙÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙ½ÇÇÇÇǽÙÙ”½Ç
SSSSSSS¿†Ôé¿¿¿¿é¿ÔÔéï‚–yyÙ1ÙÙ½”Ç”ÙÙ1Ù1ÙÙÙ½ÇÇÇÇǽٽǽÇ
SSSSSSSÔ†¿é¿¿éé¿ééé™*ǽ½ÙÙÙÙÙ””½½ÙÙÙ1ÙÙÙÙ½ÇÇÇÇǽ½½Ç½Ç
SSSSSS¿Ò†Ô¿¿¿é¿¿¿Ôk‚Çy½½½ÙÙÙÙ½½½ÙÙÙÙÙÙ1Ù½½ÇÇÇÇÇÇÙ½½½Ç
SSSSSS¿ÒµÔÔÔé¿ÔékÒ‚–Çǽ½½ÙÙÙÙ½½½½Ù½ÙÙ1ÙÙÙ½ÇÇÇÇǽٽ½½Ç
SSSSSSÔÒkÔÔ鿿陂ÇÇÇÇÇ”½½ÙÙÙÙÙ½½”½½½ÙÙÙÙ½”ÇÇÇÇǽÙÙ½½Ç
SSSSSSé†Ô¿é¿¿¿é‚Çy”yÇ”½””ÙÙÙÙÙٽǽ½½ÙÙÙÙÙ½ÇÇÇÇÇÙÙÙ½½Ç
SSSSS¿†Ô¿¿¿¿¿¿k‚ǽ½½½ÙÙ½½½Ù1ÙÙÙ½½½½”½ÙÙÙ½ÇÇ–ÇÇǽ½”Ç”Ç
SSSSSÔÔÔ¿Ô¿¿¿Ô҂ǽٽÙÙÙÙ½ÇÙÙÙÙ1ٽǽ”½ÙÙÙ”ÇÇÇÇǖǽÇÇÇÇ
SSSSS¿éÔé¿¿é¿ÔDÇǽ½”½½ÙÙ½½½Ù1ÙÙÙ””ǽ”½Ù”ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ**Ç‚
SSSSSÔéÔéÔÔé¿[–ǽ½½½”½ÙÙy½½Ù1ÙÙÙ½ÇÇÇ”ÙÙ½ÇÇÇÇÇ>Ÿ‚ŸII…Ò
SSSSS¿ÔÔé¿é¿¿ïÇÇy½”½””½Ù½yÇÙÙÙÙ½½ÇÇÇ”ÙÙ½ÇÇÇ>ŸIµµk†k†Ô
SSSSS¿¿¿¿¿éÔ¿¤‚Çy”½½½½½Ù½½Ç½Ù1Ù””ÇÇǔٔÙÇÇ[Ò†¿SSSSÔ††
SSSSSS¿¿¿¿éÔ¿¿¤‚½½½ÙÙÙÙ½½½½½”Ù½””ÇÇÇÇÇŸŸIÔSSSSSSSSSé†
SSSSSSS¿¿¿¿é¿S¿ïÇy½ÙÙÙÙÙٽٽ½ÙÙÙÇŸÒ†°¿¿¿¿SSSSSSSSSSS¿
SSSSSSS¿¿¿é¿SS¿éIÇy½ÙÙÙÙÙ½ÇǽÇÇI†SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS¿¿¿¿¿SS¿¿[‚ǽÙÙÙÙ½”ÇÇÇ[¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS¿¿¿¿¿¿SS¿éIyÙÙÙÙÙ½Ç*™ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÒ*ÙÙÙٽǂ†ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS¿¿¿¿¿¿S¿S¿ÔI½ÙÙ1½ŸµSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSS¿¿¿¿¿SSSSSé*ÙÙy‚†SSSSSS¿¿S¿¿¿¿S¿SS¿SSSSSSSSSS
SSSSSSSS¿¿¿¿¿¿SSSSSÒÇÇ‚†SSSSSSS††Ô¿¿¿¿¿¿°¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSÔ††Ô°Ô¿°¿°°SSSSSSSSSSS
(32)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(33)
Page 27
Type of Beauty
360
350
340
330
320
310
300
110
Free Cross Stitch Charts
120
130
(28)
140
150
ï‚**‚ŸIÒ†Ô¿SSSSSSSSSS¤¤ZZKqfÏÏfÏfÏÏpÏpÏÏpÏÏfÏpÏpÏpÅpÅ
™‚Ç*‚ŸIÒÔ¿¿SSSSSSSSS¿¤WZZKÝq´ÏfÏÏÏÏÏfÏÏpÏÏfpÏfÏppÅppÅ
™‚ÇDII™†Ô¿¿SSSSSSSSS¿W›ZZKqfÏfÏfÏÏpÏpÏpÅÅpÅÏpppÅÅpÅÅÅ
IŸ™I…IÒÒÔSSSSSSSSSSS¿WWKKKÝfqfqÏÏpÏpÏpÏppÏppÅpÅpÅpÅpÅ
ŸIk[™[Ò†¿SSSSSSSSSSSÔWZZZKÝqfÏÏÏÏpÏpÏfpÏpppÅpÅÅÅÅÅÅÅÅ
I[ÔÒ[Ò†Ô¿SSSSSSSSSS¿¿ZWKKKqfqÏpÏpÏpÏfpfppÅÅÅpÅÅpÅÅpÅp
™††[ÒkÔ¿¿SSSSSSSSSS¿ÔWZZKÝÝÏfÏÏÏÏÏÏfÏpppÅpÅpÅÅpÅÅÅÅpÅ
ÒÒµÒµ†ÔS¿SSSSSSSSSS¿éWWKKÝq´ÏÏÏÏfffÏppÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅpÅ
I™Òµµ†ÔSSSSSSSSSSSS¿ÔWZKÝÝqfqÏffÏfÏpppÅpÅÅÅÅpÅÅÅpÅpÅp
I…Ò†µÒ¿SS¿¿¿SSSSSSS¿éWZKKqÝÝqfÏÏÏpÏpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÏÅpÏ
™Òµµµ†¿SS¿¿SSSSSSSS¿éWZZKÝÝqfqfÏpppppÅpÅpÅpppÏpÏpÅÅÅÅ
µ††kÒ°¿SS¿¿SSSSSSSSééZZKKKÝqfÝÏpÏÅÅÅÅpÅpÏpÏÏÏpÏpÅpÅÏp
†Ô†Ò†¿SSSSSSSSSSSSS¿¤WZKKÝqfqÏÏÏÅpÅppÏpÏfÏpÏpÏpÅpÅÅpÅ
†Ô†††¿¿¿¿SSSSSSSSSSÔéZZKÝqÝfq´ÏpÅpÏppÏffÏpÏpÅppÅÏppÅÅ
†††Ô†¿¿¿¿SSSSSSSSSSÔ¤ZZKKÝÝÏ´Ï®ÏÏfÏfffÏÏppÅÅpÏÅppÅÅpÅ
ÒÒ†Ô†¿¿¿SSSSSSSSSSSééZZKKÝq´ÏÏÏ´qÝfffÏppÅÅÅpÅpppÅÅpÅp
Ò†Ò††¿¿S¿SSSSSSSSSSééZZKKq´ÏÏ´fqÝffÏppÅÅÅÅpÅpÅpÅÅpÅÅÅ
††ÒÒ†¿SS¿SSSSSSSSSSÔ¤WZZÝá´Ï´qÝÝÝÏÏppÅpppppÅÅpÅÅpÅÅpÅ
Ô†Ò†Ò°¿¿Ô¿SSSSSSSS¿éé›WKá´ÏÝÝqÝfÏpÅpÏppÅÅpÅppÅÅpÅpppp
ÒÒÒ††°¿¿¿SSSSSSSSSSééWZááÝÝÝq´q´ÏpÏppÏpÅppppÅÅpÅpÅppp
µÒ††††¿¿¿¿SSSSSSSS¿ééZïÝKKKÝq´´ÏÏÏpÏpÏppÏpfpÅppÅpÅpÅÅ
Ò††††ÔS¿¿¿SSSSSSSSSééïZKKKÝq´ÏÏÏ´ÏppÏppÏffÏpÅpÅpÅpÅÅp
k†††Ô¿S¿¿SSSSSSSSSSÔ¤ZZZZÝqÝ´Ï´´ÏpÏÏpfÏfpÏppÅpÅÅpÅÅpÅ
kµÔÔ¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSéé›WWKÝá´q´qÏÏÏÏfÏpÏpÏpÏpÅÅÅÅÅÅpÅp
ï[†Ô†°¿¿¿SSSSSSSSSSéé¤WKÝÝÝq´q´Ï´fÏfpÏÅpÏpÏpÅÅÅÅÅpÅpp
…[kÔ†Ô¿Ô¿¿SSSSSSSSSÔ¤WZZÝKÝq´´Ï´ÏÏÏpÏÅpÏpÏÏpÅÅÅÅÅpÅpp
…k†Ô¿¿¿†Ô¿SSSSSSSSSééZZKÝÝÝq´ÏÏÏÏÏpÏpÅÏfÏfpÏÅpÅÅpÅppp
¸[ÔÔ¿S¿SSSSSSSSSSSS¤›KKKÝÝq´Ï´´´Ï´ppÏÏÏÏÏÏÏppÅÅpÅÅpÅp
=…›ÔSSSSSSSSSSSSSS¿›kKKÝKÝqf´qffÝfÏfÏÏfÏÏfppÅÅpÅÅpÅpÅ
ÀD…µÔSSSSSSSSSSSSS¿¤ïKKKKqÝqÝqÝq´q´Ï´ÏÏfÏfÏÅÅppÅpÅpÅp
›…‚™k¿SSSSSSSSSSSS¿¤ZÝïKÝÝqÝqÝÝ´qfq´ÏfÏfÏÏpppÏpppÅÅÅp
¿A…DD[›¿Ô¿SSSSSSSS¿¤ïZKZKÝqKKKqÝq´qfqqfÏÏfÅpppppÅpÅÅp
¿¿›IDÀ™¸Ak¿SSSSSSSSé¤ZZKZqÝqKKÝqÝq´qqfÏÏpÏppÏpÏppÅÅpÅ
ÔS¿ékÎ=‚™™†SSSSSSSSééZZZZKÝKKqÝqqqq´ÏÏfÏÏpÏÏpppppÅppÅ
¿SSSÔD––D…™¿SSSSSSS¿éZWZKKKqKÝqÝ´q´ÏqfÏÏÏpÏfpÅpÅppÅpÏ
醿S¿›A™™IÒ¿SSSSSSS¿éWZZZÝKÝqÝqÝqfqfÏÏfÏfÏÏpÏppppÏpÏp
[k¿¿¿¿¿éÔÔ¿SSSSSSSSS¿›WZKqKqÝqÝ´qfqÏÏfÏÏÏfÏfÏppÏppÏfp
DÒµ°SSS¿Ô¿SSSSSSSSSS¿¤WZïÝÝáÝÝ´qfqfÏfÏÏÏpÏfÏÏpÏpÏÏpÏÏ
yÇÇ‚IÒ†¿ÔSSSSSÔÔSSSSS¤›ZZKÝqÝq´q´ffÏÏfÏppÏÏffÏfpÏppÏp
ÙÙÙ½”ÇÇ‚Ò†¿¿Ô[ŸD†SSSSÔé›ZWZKáÝq´qfÏÏfÏÏpÏÏ´fÏÏpÏÅpÏÏf
ÙÙÙ½ÙÙ1ÙÇÇ‚I[*yÇDÔ¿S¿Ôé›WZZKqÝá´qfqfÏÏfÏÏffÏppÅpppÏff
½½”–”Ç”½½½½–‚ÎyøÎ[¿SSéÔéé›WZZKÝqÝqfqÏfÏff´Ï´ÏÏÏpÏÏÏfq
ÇÇ–––Ç–ÇÇ”½–D¸ÀDAk¿¿ÒÒÔé餤WZKKÝqÏ´fÏffÏ´Ï´Ïf´ffqffff
ÇÇǽǽÇÇ*ÇÇÇ–Ç‚…µÔµŸ–Ç™ÔÔ¤››WZïqÝÝÝqÝ´qÏ´ÏÏ´Ïqfq´ÏfÏÏ
Ù½ÙÙÙÙٽǖÇ*ÇÇ””Ç‚‚ÇÙ½ÇIï›éWZWZZZÝqÝÝ´q´qfq´q´qqfqÏÏÏ
ÙÙÙ1Ù111ÙÙÇÇÇ”½ÙٽǽÙÙ½–‚›W›WZKÝÝqqÝqÝqfqfqqfqfÏÏp
Ù½ÇÙÙyÙ11ÙÙ½½½½½Ù½ÙÙ½½Ù½–D›WWZZKq´ÝÝKÝqqÝqqf´´ÏÏpÏ
½ÇÇÇÇÇÇÇÙÙÙÙÙÙÙ½”½½Ù½yyÇ*‚D™kéé›WZZÝÝÝKÝqÝqfqf´qÏ´ÏÏp
ÇÇÇÇÇÇÇǽ½ÙÙÙÙÙÙ½Çǽ½yÙ–D‚‚D[¤››WZKÝqÝÝÝÝq´qq´qf´fÏpÏ
½ÇÇÇÇÇÇÇǽ½½ÙÙ11Ù½ÇǽÙÙÇ……ŸŸD™ÒéÔWZÝÝÝqÝqqfq´fÏ´fÏÏpp
ÇÇǽÇÇ‚ÇÇÇÇǽ½ÙÙÙÇÇ*ÇÙÙ–™µ™Ÿ‚ÇDkéWZááqÝ´q´qqfqf´ÏÏppÅ
ÇÇÇÇÇŸIŸÇÇǽ½½½½ÇÇÇ‚ÇÇyÇ‚[µ…*Ç*Òé›ZKKKÝqqqqfqfÏÏÏpÅÅÅ
½ÇÇÇ>I…Ÿ‚ÇÇ”½½½ÇÇÇIŸ‚Ç–ÇÇ‚[µ[‚>ïÔ››ZZÝqqqfqfqÏfÏppÅpp
Çǔǟ[I…>ÇÇǽ½ÇÇÇŸ…IŸÇ‚ŸÇÇ‚[µII[ké¤ZZKÝq´qÏqfÏÏÏpÅÏÏf
”ÇÇÇ™…ŸŸŸÇǽ½½½Ç*Ÿ…IŸ‚ŸI‚ÇÇ*Ib[™Ò¤éZWÝqÝqÏ´ÏÏfÏfÏfffq
ÇÇÇÇ…IŸŸ‚Çǽ½½”Ç‚ŸI…IŸŸ…[ŸÇÇ*ÒÒ™ÒkéWZKÝÝqqÏÏ´ÏqÝqÝÝqÝ
ÇÇÇÇ…ŸŸŸ*Çǽ”ÇÇÇŸŸŸI…II[[…ŸÇ‚Ò†[[¤é›ZKÝq´Ï´ÏfqqÝKÝqÝf
Ç*Ç‚I…ŸŸ*ÇÇ”ÇÇÇ‚Ÿ>ŸŸIŸ…[…™IŸIµÔéÒéé›ZKKÝqÝqqqÝÝKKÝ´áÏ
‚‚ÇŸ…Ÿ…>Ç–ÇÇÇÇ‚ŸŸ‚>Ÿ‚I……I[[[[Ò¿ÔÒéé›WZKÝÝqÝÝKKKKÝ´áÏ®
Ÿ‚ŸI[[™IÇÇÇÇŸŸŸŸŸ*‚ŸŸI…I…Òb††Ô¿Ô餛WZZKKZKKWWKKfÏÏppp
µ[[ÒµÔµ…‚ÇÇŸŸ…I…Ÿ‚ŸŸŸ…I…Òb†°¿¿SÔékWZZZZZZWWKKÝÏÏÏpÅpp
¿¿¿SSSS¿ÒI[ÒÒÒÒ[IIŸŸIIŸIµ°¿¿¿¿¿ékW›W›WZWWZWKqÏÏÅÅÅpÅÅ
SSSSSSSSSÔ¿¿¿¿ÔÔ†Ò[[I[I[Ò¿¿¿¿Ò†éÒZ¤›W›WWWWÝáÏÏpÅppÅÅp
¿SSSSSSSS¿SSSSSSSS¿ÒÒ††††°¿¿¿ÒÒk餛¤¤¤WWWÝÏÏpÏppÏpfpp
ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô¿SSSÒÒÒ雤¤WW¤WÝáÏÏÏÏpfpfppp
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSé™ï餛¤›WWKqÏ´ÏpfppfpÅÅÅ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿SÔIïÒ›¤›WWWÝáÏÏpÏfpÏpÅÅÅÅ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿ÔéïkW›W›WKÝÏ´ÏfÏppÅÅÅÅÅÅ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿ÔékÒ¤›¤›WKKq´ÏÏÏpÏpÏpÏÏ®Ï
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿ÔÔÒÒ››¤›¤WKÝq´qffqfÏfq´qqq
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿éÒïÒ›¤›¤WZÝÝÝKKKqÝfqqqqÝqK
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿ékkk›é¤WZïZZKZKZKKqKÝÝKÝÝq
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿éék›¤éé›ZWZZWWZZKKKKqÝqqfq
(33)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(34)
Page 28
360
350
340
330
320
310
300
160
Type of Beauty
170
Free Cross Stitch Charts
180
(29)
190
200
210
pÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅpÅÅÅpÅpÅpÅÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏpÏfÏ
ÅpÅÅpÅÅpÅpÅÅpÅpÅÅÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅppffÏff
pÅÅpÅpÅpÅÅpÅppÅÅppÅppÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏfpÏppÅ
ÅÅÅpÅppÅppÅpÅpppÅppÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏppÅpÅpÅÅÅ
ÅpppppÅpppÅppÅpppÅpÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÏfppÅÅÅÅÅÅÅÅ
ÅÅÅÅpÅpppppÅpÅpÅÅpÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏÏfÏpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ÅpÅpppppÅppppÅpÅpÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏffppÅÅ}ÅÅÅ}ÅÅÅÅ
pÅÅpÅpÅpppÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅpÅÅpÏfqfÏpÅÅ}ÅÅÅ}ÅÅÅpÅ
ÅÅpppÅpÅpÅpÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÏÏfqfÏÅÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅpÅÅ
ÅpÅÏÅpÅppÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅppÏÏfqfpÅÅ}ÅÅÅÅpÅpÅpÅÅÅ
pÅÅÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅppÏffqpÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅ
ÅÅÏpÏpÅpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÏÏfÏpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ÅppÏÅpÏÅppÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅpÏÏÏpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅ
ppÅppppppÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏÏÏÏppÅÅÅÅ}}Å}Å}pÅÅ}ÅÅÅÅÅ
pÅÅppÅpÅÅpÅÅpÅÅpÅÅpÅÅÅpÅÅppÏÏÏÏÏpÅÅÅÅÅ}ÅpÅÅp}Å}pÅÅÅÅÅ
ÅÅppÅpÅpÅÅÅpÅpppÏppÅÅÅÅÅÅÏÏÏffÏpÏpÅÅÅ}ÅÅÅp}Å}pÅpÅÅpÅp
ÅpppÅpÅÅÅpÅpÅpÅÅppÅpÅÅÅÅÏÏf´fÏÏÏpÅÅ}ÅÅ}Åp}Å}ppppppppÅ
ppÅÅpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅppppÅÅÅÅÏÏ´fÏÏÏppÅÅ}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅppÅpÅpÅ
pÅppÅÅÅÅÅpÅpÅÅpÅpÅÅÅÅÅÏÏ´qÏÏpppÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅppÅpÅpÅÅ
ÅpÅÅÅÅpÅpÅpÅÅÅÅpÅpÅÅpÏqfqÏÏÏpÅÅÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏ®ÏÏ®
pÅpÅpÅÅÅpÅpÅpppÏpppÏÏfqqÏÏÏpÏpÅpppÅÅÅÅÅÅpÏpÅÏÏÏÏqÝqÝq
ÅpÅÅÅÅÅpÅpÅpÏpÏpppÏ´qqfÏÏÏppÏppppÅÅÅÅÅÅ®´´’’áKÝÝÝÝÝ´´
ÅÅÅpÅpÅpÅpÅÅppÏpÏÏ´fqfÏÏÏpÅÏpÅppÅpÅÅpp®Ï´ÝÝÝZZKÝÝq´Ï´
ÅÅpÅpÅpÅpÅÅpÅÏpÏÏ´ÏqfÏÏÏfÏpÏpÅÅÅÅÅÅpÅ´ÝÝÝKKÝKKÝá´´Ï´Ï
ÅÅpÅppÏppÏpÏpÏpÏ´ÏffÏÏÏfÏpÏpÅÅÅÅÅppÏ´fÝÝÝÝáÝÝá®áÏpÏpÅ
ÅpppÅÏppÏÏÏpÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏfÏpÏpÅÅÅpppÏ´q´q´Ï®ÏpÏppÏppÏpÏp
ÅpÅpÅppÏÏpÏÏÏÏfÏÏÏÏÏpÏpÅppÅpÅpffqÝf´Ï®Ï®Ï´ÏpÏÏppÏppÅp
pÅpÅppÏpÏÏfÏffÏfpppppÅÅÅÅÅÏÏ´´qfÝ´´ppppppÏppÏp´ÏppÅpÅ
pÅpÅpÏÏfÏfÏÏfÏÏÏpÅÅÅÅÅÅpÏ´´f´Ï´Å´ppppppppppfp´p´pÏpÏÅ
ÅpÅpÏÏfÏffqffÏpÅpÅÅÅÅp´ffqfÏÏpÅÅÅpÅpÅÅppÅpÏpÏpÏÏpÏppp
ÅÅppÏfÏÏfqfÏÏÏpÅÅÅpÏffqfqf´ÏÅÅÅÅÅÅppÅpÅppppÏpfÏpÏpÏpÅ
ÅppÏÏfÏffÏÏÏpÅÅŮϴ´ÝÝfq´fÏppÅpÅpÅpÅÅpÅpÏpfpÏÏpÏfÏpÏp
pÏÏffÏfÏÏÏpÅÅpÏÏ´´´Ýq´´´fÏÏppÅÅpÅÅÅÅpÅppfpÏfÏpÏÏfÏppÏ
ÏfÏfÏfÏÏpÅÅÅÏÏffqqÝqf´fÏÏppÅÅppppppppppÏpfÏf´ÏfÏfpÏpÏ
fÏfÏÏÏÏÅÏÅÏÏfqfqÝÝ´´´´ÏÏpppÅpÅppppÅpppÏppÏfÏfÏÏ´pÏpÏp
ÏÏÏÏpÅpÏpÏf´qfqfqfÏÏÏÏppÅpÅÅÅppppÏpppfppfÏpfÏf´fÏÏpÏp
ÏÏpÏÏÏÏ´Ï´ÏqfÏf´ÏÏÏÏpÅpÅpÅpÅppppppppfppfpfffÏfpÏÏpppÏ
ÏpÏÏ´fqfqfqff´ÏÏfÏpÅÅpÅÏpÅpÅpÅppfppfppfpÅpÏpÏpÏpÏpÏÏÏ
´Ï´fqqfq´ÏfÏÏÏppÅÅÅpÅÏÅpÅppÅppÏppÏppppÅppÅppÏpÏÏ´ÏÏ´Ï
ÏfffqffqÏfÏÏppÅÅpÅpÏÅppÏppÏpÅpÅpÅpÅÏpppÏpÏpÏÏ´Ï´qqáq´
qfÝqqfqffÏÏppÅpÅÏpÏppÅÏpÏpÅpÅÅpÅpÅÏpÏÏÏfÏ´qÝÝKÝqKKKKK
ffqfffÏÏÏÏpÏpÏpppfppÏpffpÅpÅÏppÏÏ´´Ï´q´ÝÝKKZZZZKKZZKK
ÏfÏpÏÏÏpÏpÅpppÅÅÅpfppfpÏppÅÏpÏÏf´qqÝÝÝKKZZZZKÝáÝáÝÝáÝ
pÏpÏÏpppÅÅpÅÅpÅÅpÅpppÏpÏÅÏÏ´Ï´qÝÝÝKKKKKÝfffÏÏpÏÏ´Ï´´Ï
pÏÏppÅÅÅ}ÅÅÅpÅpÅÅÅpÅÅpÏpÏÏ´qÝÝÝKKKKÝÝ´f´fÏpÏppÏpÏ®ÏÏp
ÏpppÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ}ÅÅ®´Ï´qÝÝKKKKÝÝÝq´Ï´ÏÏpÏÏpÏpÏpÏpÏpÏp
fpÅÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅpp´fqÝÝÝKKKÝÝ´á´Ï®Ï®pÏpÏfpÏpÏpÏfÏ´ÏpÏ
ppÅpÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÏ´´qÝÝÝÝÝÝÝq´´ÏÏpÅÏppÏÏfÏpÏpÏfÏÏpÏ´ÏpÏp
ppÅpÅÅÅÅÅÅÅÏ´qÝqÝÝÝÝÝ´Ï´ÏÅÏÅÅÅpÏpÏÏÏpÏpÏpÏpÏpÏpÏfpÏpp
ÅÅÅÅÅpÅpÏÏfqÝqÝÝfqÏfÏÏÅÏÅÅpÅppfpÏpÏppÏpÏpÏpÏÏpÏpÏÏpÏp
pÅÅpppÏfqÝqÝqfÏÏÏpÅÏÅpÅÅÅpÅÏpÏpppÏppÏpÏpÏpÏpÏpÏÏpÏpÅÅ
ÅÅÅpqqÝÝKffÏÏpÏÏÅÅÏÅpÅÏppÏppppppfppÏpÏppÏpÏpÏÏÏpÏpÏpÅ
ÅÏfqKÝfqfÏÏpÅÅpÅÅpÅÅÏÅpppppppppfÅpppÏppÏpÏpÏpÏpÏÏpÏpp
Ï´qKÝfÏÏpÅÏpÅpÅppÏÅppppÅpppppppfppÏppÏpÏpÏpÅpÅpÅpÏÅpÏ
KqÝÏÏÅÅÅÅpppÅpÅppÅpppÅpppppfppfppfpÏpÏÏpÏpÅpÅÅÅÅÅÅÅÅp
ffÏpÅÅppÏÏfÏpÅpÅÏppÅpÏppÏpÏpÏÏpÏpÏppÏÏpÏpÏpÅpÅppÏÅpÏp
ÏÏÏÅpÅÅÏfffÏpÅpÅppÅppppppÏppÏppÏÏpÏÏfÏpÏÏÏpÏpÅÏÅÏpÅÏ´
ÏpppÅÅÅpÏfÏppÏÅpÏÏppÏppÏpÏpÏÅÏÏÏpÏpÏÏÏÏ´ÏpÏpÏpppÅpÏÏÏ
ppppÅpÅÅpÅÏÅÅÅÏpÏppÏppÏpÏfÏpÏÏÏÏÏpÏfÏfÏÏÏÏÏÏfÏfÏÏÏfÏf
ÅpÅÏpÅÅÅÅpÅÅppÏfÏpÏpÏÏpÏÏpÏfÏfÏfÏ´ÏÏ´ÏÏÏfÏÏ´ÏfÏÏfqÏqÏ
ÅÅpÏpfÅpÏÅÅÅÅÏÏÏfÏÏpÏppÏfÏfÏfÏÏ´ÏÏ´ÏfÏÏfÏ´ÏfÏfqfqÏqfq
ÅpÏffÏppÅppÅÏpÏpÏÏpÏpÏÏÏpÏÏfÏÏpfÏÏÏ´ÏÏ´ÏÏÏpÏÏÏfÏqf´Ï´
pÏfffppÅppÏpÅpÏpÏÏpÏpÏfpÏÏfÏfÏfÏÏ´ÏÏÏ´ÏÏpÏpÏÏpÏÏ´ÏÏÏÏ
ÅpppÅpÅÅppÅpÅppÏÏpÏÏÏpÏÏÏpÏÏÏpÏÏfÏÏ´ÏÏpÏÏpÏÏpÏÏ´ÏÏÏÏ´
ÅÅÅÅppppÅppÏpÏÏfpÏpÏpÏpÏpÏpÏpÏÏpÏÏ´ÏfÏÏÅpÏÏpÏÏ´ÏÏÏ®ÏÏ
ÅÅÅÅpÏÏpppÏfÏfÏfÏÏ´ÏfÏÏÏfÏÏpÏÏpÏÏÏÏÏÏÏpÅÏpÅpÏÏÏÏÏ´ÏÏ´
ÅÅÅpÏffÏffÏffqfqÏfqÏfÏÏfÏfÏÏÏpÏÏpÏÏfÏfÏÏÏÏÅÏÏ´fÏ´ÏÏ´Ï
Å®ÅÏfqfqfÝfÏf´Ïff´ffÏfffÏÏfÏfÏÏpÏÏfÏ´Ï´q´qfqf´Ï´ÏÏ´ÏÏ
ÏfqfqÝfqfÏÏ´ÏÏÏ´ÏÏÏÏfÏÏÏÏfÏfÏfÏÏÏfÏÏfÏqfqfqq´ÏÏÏÏ´ÏÏ´
ÝqÝÝqfÏfÏÏpÏpÏÏÅÏÏppÏppÏpÏpÏÏÏpfÏfÏfÏ´Ï´qÝq´ÏÏ´Ï´Ï´Ï´
ÝqÝÏ´ÏÏÏpÏpÏÏppÏppÅÏppÏpÅpÏpÏpÏÏpÏÏÏ´ÏÏ´Ïq´ÏÏ´Ïfqfq´q
fÏÏpÏpÏpÏpÏÏpÏÏÏppÏppÅppÅpÏpppÏpÏpÏpÏÏ´q´á´Ï´´qÝqÝqq´
ÏÏpÏÏfÏÏfÏÏpÏpÏppÏppÅÏpÅppppÏÅpppÏpÏÏ´q´q´q´´q´qÝq´Ï´
(34)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(35)
Page 29
Type of Beauty
360
350
340
330
320
310
300
220
Free Cross Stitch Charts
230
240
(30)
250
260
fÏppÅÅpÅÅÅÅÅÅpÏppÅÅÅÅÅÅÅÅÏÏppÅϮϴáÏ’´’’®=øøyÙÙÙÙ1Ù1Ù
ppÅÅÅÅÅÅpÅpÅppÏppÏpÅÅppÅpppÅÅϮϴá´á´á’´’’}–y½ÙÙ1ÙÙÙ1
ÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅÅÏppÏppÅppÏppÅpÅÅpÏ´´áá´ááÏ’’Å=øyy½ÙÙÙ1ÙÙ
ÅÅÅÅÅÅpÅÅpÅÅÅppÏpppÏÅÅpÏpÅÅÅpÏÏ´qÝÝááá´’Å}}––yy½½ÙÙÙÙ
ÅÅÅÅÅpÅÅpÅpÅÅÅÏpÏpÏpÅppÅppÅpÏÏÏ´qÝqáÝ´á®’’Å==*–y½ÙÙÙÙ
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅpÅpÅÅpÏpÏfÏpÅÅpppÏpÏÏ´Ý´qáÝáqáá’´’DDÎ=ǽ½ÙÙÙ
ÅÅÅÅÅÅÅÅpppÏÅÅpÏpÏÏÏpÅÅpÅÏpÏfq´áqáÝq´á´á®’’DDD‚–yÙÙÙÙ
ÅÅÅÅÅÅÅÅppÏpÅpÏppÏÏpÏÏpÅÏ´Ï´Ï´´Ï´´qáqááá’á®DD™‚*½½ÙÙÙ
ÅÅÅpÅpÅpÅÏppÅÅpÅÏÏÏÏÏÏÏÏ´Ïfq´´Ï´´áq´áá´á´’’Dï™D–yÙÙÙÙ
ÅÅÅpÅpÅÅpÏppÅpÅÏÅÏpÏÏ´Ï´Ï´Ï´´Ï´´Ïá´ÏqáÏá’’’DDD‚–ÙÙÙÙÙ
ÅÅpÅpÅÅÅÅÅÏÏpÅpÅpÏÏÏÏϴϴϴϴϮϴϴáá´á®’=}‚D‚=yÙÙÙÙÙ
ÅÅÅÅpÅpÅÅpÅppÏpÅÏp´ÏÏ´q´q´Ï´Ï®Ï´´q´q´q´’Å}øøø–yyÙÙ1ÙÙ
ÅÅÅpÅÅÅÅpÅÅpÏÏpÏÏ´ÏÏ´Ï´q´Ï´ÏÏ´Ï´´qq´q´á’Å=}yøyyÙÙ1ÙÙ1
ÅÅpÅppÅpÅÅÅpÏpÏppÏÏ´Ï´qq´q´Ï´Ï´áqÝ´q´áÏ®Å}–=––y½ÙÙ1ÙÙ
ÅpÅppÅÅÅÅÅpÅpÏpÏÏÏ´Ïq´q´q´Ï´Ïá´q´ÝqÝq´á’®=}––øy½ÙÙÙ1Ù
ÅppÅpÅppÅpÅÅpÏfÏÏ´Ïq´q´qq´áÏá´áqÝáÝq´áÝ´’Å}=––yyÙÙÙÙÙ
pÅpÅpppÏpÏÏpÏÏÏÏÏÏÏ´Ï´qqáqáq´qqÝÝqÝáÝqá’Å}øøøøy½ÙÙ1ÙÙ
ÅpÅÅpÏÏÏÏpÏp´ÏpÏÏϮϴáqÝqÝqáÝáÝÝáÝÝÝqá´®}øyy½½ÙÙÙÙÙÙ1
pÅppÏÏfÏpÏÏÏÏÏϮϴϴqqqÝqÝqKqÝáÝÝÝáq´á´’Å}øøy½½½ÙÙ1ÙÙ
ÏÏÏÏ´Ïqqqqq´qf´Ï´qÝáqáÝÝKKÝÝÝÝKKKÝáÝáÝá’®’=øy½½ÙÙÙÙÙÙ
fqÝÝqÝqÝKKKÝKÝÝÝqÝÝqÝÝqÝÝÝqÝÝáÝÝÝáÝqáÝá´’=}–yy½ÙÙ1ÙÙÙ
qq´qq´qÝÝÝKÝÝÝÝÝáÝÝKÝÝÝÝKÝÝÝáÝáÝáÝáÝááááá’}–øy½ÙÙÙÙÙÙ
Ï´qÏ´q´qqÝáÝÝÝÝqÝÝÝÝÝÝÝKÝÝÝÝqKKÝÝÝÝááááÝá‹==øy½ÙÙÙ1Ù1
ÏpÏ´Ï´Ï´ÝÝqÝÝqÝÝÝÝÝqÝÝÝÝÝÝÝáÝKÝKÝáÝqÝÝqÝïá’=––yÙÙ1ÙÙÙ
pÏÏÏpÏÏ´Ïq´á´áÝÝqÝÝÝÝÝÝÝÝÝqÝÝáÝáÝÝÝKKKZKKáá==yyÙÙÙÙÙÙ
pÏpÏÏÏfÏ´fqÝqÝÝqÝÝÝqÝqÝqÝqÝqáÝÝKKKKKZZKZZïáÎ=y½ÙÙÙÙÙ1
ÅpÏpÏpÏfÏ´q´qÝqÝÝÝÝÝqÝ´q´ÝqÝÝKKZZKZKKKKïKZá¸D=y½ÙÙ1ÙÙ
ÏpÏpÏÏpÏf´fqÝqÝÝÝÝÝqq´qÝÝqÝáÝqKZKKqáÝáÝá¸ï’D‚–ø½ÙÙÙ1Ù
pÏpÏpÏpÏ´ÏfqqÝÝqÝqÝq´qq´q´ááqÝKKKqÝqÝÝáá’’=–øy½ÙÙÙÙÙÙ
pÏppÏpÏ´Ï´´Ï´ÝqÝÝÝq´áÏ´áááÝÝÝZKZKKKKqÝá’’==yy½ÙÙÙÙÙÙÙ
ÏpÅÏpÏÏpÏ´Ï´qq´ÝáqÝáqÝqqÝÝKZZZZWWZWKKÝá’’=}–½ÙÙÙÙ1Ù1Ù
ppÏppÏpÏ´Ï´´q´ÝáqÝÝqÝqKKZZZZZZWZZZZZÝááá’=øyÙÙÙÙ1Ù1ÙÙ
pÏpÏÏ´Ï´Ï´fq´áqáÝááÝÝKKZKZZWZZZZZZKKÝááá’’–y½ÙÙ1ÙÙÙÙÙ
pÏpÏfÏÏ´Ï´q´qqÝÝááÝÝÝKKKKZZZZZZZZZKïáïÝïáD=–½ÙÙÙÙÙ1ÙÙ
ÏpÏÏÏÏ´Ï´ÏÝq´ÝÝÝÝÝÝKKÝKKZZZZZZZZZÝïáÝZïZZïD*–½ÙÙÙÙÙÙ½
ÏÏpÏÏfÏÏÏ´q´qÝÝKÝZKKáÝáïÝZKÝÝZKKïKïïïïZZÒï™–yÙÙÙ1ÙÙÙy
ppÏÏfÏÏ´qfqqÝÝÝÝKÝKáÝqáÝKÝïÝqKÝïKïÝZZZWk›µD*yÙÙÙÙÙÙy”
®ÏÏϮϴϴq´´qÝqÝÝáÝÝÝáKÝKïÝqÝáqZZZZïZ››k›[D–½Ù11ÙÙ½”–
ÏÏpÏÏÏÏÏÏ´Ïqq´ÝÝáÝÝKÝKÝKKÝÝqqáÝZZZZ›W›¤›ÔkD–ÙÙÙÙÙÙyÇ–
Ï´Ï´Ï´Ï´´´´q´áqáÝKKKKÝÝÝqÝáÝáÝKZZZZW›W›éék…–½Ù1ÙÙÙ½–Ç
ÝqÝÝqÝÝqÝqÝqqqÝÝKKZKKKÝqÝÝÝáqÝKZZZZïZ››ékkï*yÙÙÙÙÙ½½”
KKKKKKKKKÝKqÝÝqKKKKKKÝÝÝÝqÝáÝKZZZZZZZZW›ZïD–½ÙÙÙÙÙÙÙ½
áá´á´´qÝ´á´q´qÝÝKÝKÝÝÝqÝqÝÝÝKZZKZïZïZïZïD‚–yÙÙÙÙÙÙÙÙ½
pÏÏpÏÏ´ÏÏ´Ï´qq´ÝÝÝÝqÝq´q´ÝqïÝZÝZïKÝqZÝáD’*–y½ÙÙÙÙÙÙÙ½
ÏÏpÏÏÏpÏÏÏ´Ïá´qÝÝqq´q´q´qÝÝÝZïZïZKïKÝïÝ™D=–”yÙÙÙÙÙ½½”
ÏpÏpppÏÏpÏ´Ï´´áÝá´á´qq´qÝqÝáïKÝïKïKïÝÝï¸á‚=”yÙÙÙÙÙÙ½½
ÏpÏpÏÏÏ´Ï´Ï´ÏáÝ´qq´qqÝqÝqÝqïÝïïÝïZïÝïïK–y½ÙÙÙÙÙÙÙ½
pÏpÏÏ´Ï´Ï´q´q´qáÝá´qá´qqÝááÝÝïÝï¸ïZZïZZAD=yyyÙÙÙÙÙÙÙ½
ÏÅpÏpÏ´Ï´qfq´q´ÝáÝáq´qáÝqÝÝÝïïÝïïZïZïZ›ZD‚–yyyÙÙÙÙÙÙÙ
ÅpÅpÏpÏÏ´´q´qqÝqÝáÝáqáqÝÝKÝïÝááïïZïïµZAïD=yyz½½ÙÙÙÙÙÙ
ÅpÅppÅp´´qÝq´ÝÝáÝáqááqÝÝKKÝZáïáïZïk›Zkï™=y½y½ÙÙÙÙÙÙ½Ù
pÅÅÅpÏ´Ï´q´´qÝqÝáÝáÝqÝqÝKáKáïáïZïZkkïkµDyÙ½½yÙÙÙÙÙ½”y
ÅÏppϴϮϴ´qÝqáÝáÝááÝqÝÝÝZÝáááïïZkW›kï™=½½y½½½ÙÙÙ½y””
pppÏÏ´Ï´Ï´´qqáÝáÝáÝqÝÝÝïqÝáïKïÝïZZÒkµ[™*y½y½½ÙÙ½½””–”
ÏpÏÏ´Ï´Ï´ÏqÝqÝqÝáÝáÝáÝqÝÝÝïZÝïZïZïZÒï[D–y½½y½Ù½½”–Ç”y
ÏÏpÏ´ÏÏÏ´q´q´qÝáÝáÝáÝqÝÝKïÝZ¸ZZZZïZï™D*yÙ½ÙÙÙ½½”–Ç–””
Ï´Ï´Ï´q´fqq´qÝáÝÝáÝÝÝáKïÝïKZZZZZïïïïD*ǽÙÙÙÙÙ”””Ç–½””
fqfqfq´Ïqq´q´áÝÝáÝÝKáKKZKZZZZZZZïïïD‚–y½ÙÙÙÙÙyÇ”½”½––
Ïfqfqqfq´ÏÏ´áqÝáÝÝKÝKKZKKïZZZZZZZZW™‚–½ÙÙÙÙÙÙÙy½Ù”Ç–Ç
q´Ï´Ï´q´Ï´qáqÝqÝÝáÝZK¸KKïKÝZZïZkïkkï*½ÙÙÙÙ11Ù1ÙÙ½y”––
fq´ÏÏ´Ï´qÝqqÝqÝÝáÝÝZÝKÝïKKZZZ›ZÒkkï‚–½½ÙÙÙ1ÙÙÙÙÙy”ÇyÇ
qq´Ï´qÝqÝqÝÝqÝqáÝÝÝKÝáïÝKïZZZZïïk–y½Ù11ÙÙ11½”ÇÇ–––
Ï´ÏqqÝqKÝÝÝqáÝáÝqÝáÝáÝÝÝïKZZZ›WkZ[ïD–y½ÙÙÙÙÙٽǔǖ*–Ç
Ï´qÝÝKKKÝÝÝáÝáÝqÝqÝÝqÝÝïKZZZZZZÒkïID*yyÙÙٽٽ”yÇ‚ŸÇ––
´qqÝqÝÝÝÝqÝáÝÝÝÝÝÝqáÝáKKïZZZZï›kï™™D‚–y½Ù½½½½”Ç*I‚––Ç
qÝÝqÝÝqÝáÝáÝZÝKÝqqÝqÝqKïÝZZZW›¤kékÒ™‚*y½ÙÙÙÙ½–Ç**–**‚
q´qáÝqÝáÝÝÝZÝKÝáÝáqÝqÝáKZZZïZ›WkéÔk[D–yÙÙÙÙÇ”ÇÇ–Ç–Ç**
´qÝqÝáÝáÝïÝÝKÝÝÝqÝqÝqÝÝïKïZZWé›éÔékD*y½ÙÙٽǔ½Ç”ÇÇ”––
ÏÝqÝáÝqÝÝÝÝKZÝÝqáqqqÝáÝKïZZW››¤kéµI*–y½ÙÙÙ”–Ç”½½”””Ç–
qÝqÝqÝáÝáÝáKÝÝÝá´qáÝqÝÝïKïZ›ZWkékÒD‚–y½ÙÙ½”Çǽ½”y”Ç––
´q´qÝáqÝááÝáÝÝááÏ´áqáÝáïZZZZZk¤kék…‚Çy½½y½””½½”ÇÇ––––
q´q´áq´áq´áÝáÝq´ááÝqÝáZZZZZZWkZkÔkD––”y½½”½½y½–––Ç––*
q´q´q´áq´áÝáÝqáá´qÝáKKZZZZZZZk›éÔ[‚Çy”½y”½½½½”Ç–––––*
(35)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
(36)
Page 30
Type of Beauty
360
350
340
330
320
310
300
270
Free Cross Stitch Charts
280
290
300
11Ù11Ù1Ù1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙy””–=–y––*=–––***
ÙÙ11Ù1Ù11Ù1Ù1ÙÙÙٽٽy”–‚‚––ø–Î=*‚‚‚*
1Ù1Ù1Ù1ÙÙÙÙ1Ù1ÙÙÙ½ÙÙ½––‚Î=––=΂΂‚‚*
Ù1ÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1Ù1ÙÙÙÙÙ½½½”‚DD‚=–=ÎÎ΂À‚Ÿ
ÙÙÙ1ÙÙ1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½½y–‚…DÎ=–=Î΂ÎD‚Ÿ
ÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙ½½”ÇD™™‚"–==Î=DÀŸD
ÙÙÙÙ1ÙÙ1Ù11Ù1ÙÙÙÙÙÙ½y–D™™Î–––=Î=‚ÀDŸ
ÙÙ1Ù1ÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙ1Ù1ÙÙÙ½–Ÿ[™Ÿ––"=*"*DŸŸ
ÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1Ù11ÙÙÙÙÙÙÙ½–Ÿ[AD=––==–=ΟD
ÙÙÙÙÙ1ÙÙ1Ù1ÙÙÙÙÙÙÙ½½½–Ÿ[µ™*–"–"–=DŸ…
ÙÙ1ÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙÙy”½ÇÇǔǂÒk[Î*–=–ø‚ÀD…
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ”–Çǽ”*–Ùy*™µ™Ÿ‚*–––*‹™™
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙyÇÇ”½”Ç”ÙÙ–…µ[…‚‚*–==™[[
ÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙy½½½½”ÇÙ½ÇDµk[ID‚–=‚…™™
ÙÙÙÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½”½””””–Ÿµkµ……D‚΂΅…
ÙÙ1Ù11ÙÙ1ÙÙÙÙÙ½””½½½y½–*™†µI…D‚΂Ο…
ÙÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙ½”Ç”½½½ÙyÇD†k™IŸÎ‚=*‚‚
ÙÙÙ1ÙÙ1ÙÙÙÙÙÙÙ½––––y”yy–Ÿk¿µ…‚‚‚‚*–‚
ÙÙ1Ù11Ù1ÙÙ1ÙÙÙ”–**––”y”–‚k¿kIŸD‚΂–*
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½”‚‚***–”y–*[¿Ô™IÀD‚‚*‚
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ½y>‚‚*=–––––IÔÔÒ™™D‚‚‚Ÿ
ÙÙÙ1ÙÙ½½½½ÙÙ½½½”*‚****–**Dµ¿k™[ID‚‚Ÿ
ÙÙÙÙÙÙ½½y½½½Ù½yy”–––*=–=*Dµ¿Ô™[™…D‚‚
ÙÙÙÙÙÙÙ½½y½½½y””””–––*–=*‚ÒÔÔÒ[™…D‚Ÿ
ÙÙÙÙÙÙÙÙ½½y½”½”–y½y”–*=––‚™ÔÔÒ[™DŸŸD
ÙÙÙÙÙÙÙÙ½y½y½””y””Ù½––Î=*‚ŸÔÔÒ[I…D……
ÙÙÙÙÙÙÙÙ½yy”½y½½”y½y–”==‚‚IkÔÒ[I™™…I
ÙÙÙÙÙ½y””½”½”½½”y”ǽ”––=–‚DµÔÒ[™[[I™
ÙÙ½½y””–””½½y½”””””””––––*‚[†k[I[[I™
Ù½½””–––Ç”y”””–””Ç”–”––=–‚Ÿ™†µ[I™[[[
Ù½”y”–””””””Ç–”y––––Ç–––=D…[kÒµ™I[Ò[
Ùyy”–y””–Ç”––––”–>––––=–>‚D[Ô†µ[™[ÒÒ
Ùy””y””–––””–*–”–*–*–––––‚D[ÔÔ†µ[ÒµÒ
½y”yÇ–––*–”––*–””–*––––––‚Ÿ[ÔÔµµÒ[†Ò
y”Ç–––*––”y–**–”y––**–yø–*‚[ÔÔµÒ[Ò†Ò
””––*‚‚*–”–**–*––y**‚*”½”*‚IkÔµµ[[†Ò
”–*‚‚‚**––****––”y*‚D‚–––*‚Ik†[Ò[Ò†Ò
–Ç‚‚‚‚‚‚*‚*‚*‚–––½–‚À‚‚*‚‚ŸIµÔÒ™[µ†Ò
‚‚‚**‚‚‚‚‚‚‚**Ç––”–*‚ŸDÀ……I[ÒÔµ[™ÒµÒ
**–Ç*‚‚*Ç–*–**––––Ç*‚‚…™™I[Ò†Ô†Ò[ÒÒÒ
––ǔǖǖ––Ç––Ç––**‚…ŸD…[ÒkÒÒÒÔ¿†Ò[ÒÒ
–Ç”½½”½”Ç””yÇ–Ç**‚Ÿ………Ÿ™kÔÒÒ†ÔÔ¿k[Ò[
––ǽ”½”½”yÇ””Ç*‚Ÿ‚‚Ÿ……I…Ò††ÔÔÔ¿¿†[ÒÒ
ǽ½”½½”½Ç””ÇÇÇ*Ÿ‚‚‚‚ŸŸ…™µkÔÔ¿Ô¿¿ÒÒ[[
”½”½½½Ç”ÇÇ”ÇÇ*Ÿ……Ÿ‚‚*‚I™Ò††ÔÔ¿Ô¿†Ò[[
½½½½”””Ç””ÇÇ*Ÿ™™™…Ÿ‚‚‚Ÿ™[k††ÔÔ¿ÔÔÒµ™
½½½½”ǔǔ”Ç–*™™……IŸ‚Ÿ‚‚Ÿ™µÒ††¿Ô¿†ÒµI
½Ù½”ǔǖ–Ç–Ç*™…‚Ÿ‚Ÿ‚‚Ÿ‚‚I™Òµ†Ô¿¿††Ò™
½Ù½”ÇÇ–Ç*–Ç–‚…‚Ç‚*‚ŸŸ‚‚‚ŸI[Ò††¿Ô†Òµ[
½””Ç–––****‚‚D*–**‚DÀD‚‚Ÿ™™[Ò†Ô¿††ÒÒ
½–Ç––****‚‚‚‚‚*y***‚‚‚‚‚I…™™Òµ†ÔÔÒ†[
––––**‚‚‚‚‚D‚‚––*––‚‚D‚DŸ™[™™Ò†Ô††ÒÒ
–––****‚‚‚‚‚‚=–”*––*‚‚‚Ÿ‚I[™™[Ò¿Ô†µÒ
Ç––**=*‚‚‚‚‚‚*––––––*=‚‚*‚I™……†ÔÔ†ÒÒ
”–******‚**‚=*––––––*–*‚*‚ŸDŸIÒÔÔ†Òµ
”–**–––*–*=***–––**––*–‚‚*‚‚Ÿ…[†ÔÔÒÒ
––––––––*****=––*‚Î*–––‚*–*‚ŸŸIµ¿ÔÒµ
––––”ø–Ç–––––*–*‚‚DÎ*––‚‚**‚DI…[ÔÔµÒ
––––y”y””––”–*–*΂À…=*–…Ÿ‚*‚Ÿ…I™†ÔÒµ
–––”z½z””yø”––*=ŸD‚ŸŸ*‚I…Ÿ‚‚Ÿ[[™†k[Ò
–””y½z”yyzy”ø–=‚D‚*…[…I[[IŸŸŸ™µ[k†[[
––y½y”yyz½yyø”–‚…D*Ÿµ[[ÒµÒ[IIµµÒ††™Ò
–y”½”ø”z½½zy”y”=Ÿ‚*ŸµµÒµµÒbÒ[†Ò††Ô[Ò
Ç”y”ø”yyÙÙyyyy–*‚‚*Ÿ†µÒ†ÒµÒÒÒÒÒ†Ô¿Ò†
––––””z½½z½yzy–=*‚I[µÒÒµÒ†Ò†ÒÒ†ÒÔ¿Ô†
***––½½½½½½zyy–*–ŸµµÒ[™I[µÒµµ†Ò†¿¿¿Ô
*–**–y½yy½z½yz*=Ç‚µkÒIŸŸIµµÒÒ†Ò†ÔSSÔ
–***–”yy½½½y””–‚–*[µ[IŸ‚Ÿ…™[[µ††¿S¿¿
–Ç=*––y–ø½zyyø–*”*[[I‚‚*‚ŸI……Ò††¿¿¿¿
–****––––½½”””–>y‚™[Ÿ**–‚‚ŸŸ™[µ†¿¿¿¿
*–**=>–––yÙy–––––Ÿ™™‚Ç–*‚ŸÀ™[[Ò†Ô¿¿¿
*–*‚*=––––””––*–ÇD™Ÿ**–*‚…™[[™[k¿¿ÔÔ
*–*‚‚*–––*––**‚*‚……‚––**D…™[™™[µÔ¿¿Ô
(36)
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 31
Type of Beauty
400
390
380
370
10
Free Cross Stitch Charts
20
(32)
30
40
50
SSSSS¿ÔÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔÔÔÔ¿SSSSSS
SSSSSS¿ÔSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ÔÔÔ¿¿SSSSSS
SSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ¿éÔ¿ÔSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔÔÔÔÔ¿SSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSéÔÔÔ¿SSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔÔÔÔ¿SSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSéÔ¿ÔSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS†Ô¿ÔSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔkÔ¿ÔSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔÒkÒÔ¿ÔSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿[Òk™Ô¿¿SSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÒµé[ÔÔ¿SSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSkkÔ[Ô¿¿SSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSkµ¿µÔ¿SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSkkÔkÔ¿¿SSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔkÔké¿¿SSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ékÔ›†¿SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ††ÔÔÔé¿SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔkkk›Ô¿kSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔµkkÔÔÔÔSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ™[kÔk¿ÔSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔï™A›†Ô¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA™µÔkÔSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSé™[éÔ¿¿SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ[[kÔ¿SSSSSSSSSS¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔkµkÔ¿SSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔkkéÔ¿SSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ékkÔ¿SSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ôkk†¿SSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿›é¿¿¿SSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿ÔÔ¿¿SSSSSSSSSSS¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿éÔ¿SSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿Ôé¿SSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ÔÔÔ¿SSSSSSSSSSS¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿Ô¿SSSSSSSSSS¿SS
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 32
Type of Beauty
400
390
380
370
60
Free Cross Stitch Charts
70
80
(33)
90
100
SSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSS¿¿Ô†††Ô°†°°¿¿¿SSSSSSSSS
SSSSSSSSS¿¿SS¿¿¿SSSSSSSSSSSSS¿¿¿Ô¿ÔÔ°Ô°°¿¿¿¿¿¿SSSSSSS
S¿¿SSSSSS¿¿¿¿S¿¿SSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿°¿°¿¿SSSSSSS
S¿¿SSSSSS¿¿¿¿S¿¿SSSSSSSSSSSSS¿Ô¿¿¿¿S¿¿¿¿¿Ô°¿°¿SSS¿¿SS
S¿¿SSSSSSS¿¿¿S¿¿SSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿SSSSS¿¿¿¿°¿¿SS¿°°†°¿
S¿¿SSSSSSS¿¿SS¿¿SSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSS¿°°¿¿¿¿¿¿°Ô°††¿
S¿¿SSSSSSS¿¿SS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿††¿S¿¿†°†°††°†
SS¿SSSSSSS¿¿¿SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿Ô†°¿Ô†bÒ††°†††
SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿Ô†µbµµb††††bÒ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿¿SS¿µ[[µµ††††ÒµÒ
SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿S¿°µ[[…[b††µ[[Ò†
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿S¿°b[…[™[[µµ[[[Ò†°
SSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿†µ[I……[µ[[[[Òb†Ô¿
SSS¿¿SSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSÔÒ[I…[…µ[ŸŸŸµbÔ†°Ô
SSSS¿SSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSS¿†µ[……[[µ[Ÿ‚Iµ†††Ô°
SSSS¿SSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSÔÒ[[[[µµµ[™…[µ††Ô†°
SSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSS¿†Ò[µµbb[[µAµ[µ†††Ô¿
SSSSS¿SSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSS¿¿†††µµµ[µµ††[µ†Ô¿¿¿
SSSSSS¿SSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS¿¿¿Ô°††µµ[Ò[µ†bÒ[b†¿¿¿
SSSSSS¿SSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSS¿°¿¿¿Ô††µµ[µb†ÔbÒÒ†¿SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSS¿¿†S¿Ô¿†µµÒÒ††¿¿†µÔSSS
SSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSS¿¿¿Ô¿ÔÔbÒ[b†°¿SS¿SSSS
SSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSS¿Ô¿¿¿††ÒÒÒ°Ô¿SSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSS¿¿¿¿¿¿Òµµ†°¿¿SSSSS¿S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSS¿S¿¿S¿SS¿†††¿¿SSSSSS¿°¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔ†SSSSS¿¿¿SSSSSSS¿ÔÔSSSSSSSS¿ÔS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSS¿¿¿SS¿¿SS¿SSSSSSSSSS¿¿¿
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSS¿SSSSSSSSSSSSSS¿¿
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSÔ
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿
¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿
¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SS
SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿SSS
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 33
Type of Beauty
400
390
380
370
110
Free Cross Stitch Charts
120
130
(34)
140
150
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿ÔÔÔ›é›é¤›¤W›¤››WWZZKqÝqf´Ïf
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿ÔÔéÔéé餤WW›W›WWZZKqÝÏ´Ïp´p
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ôéé¤WWWKKKKKKKKÝÝÝÝÝfqfqÏÏÏ
S¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿é¤ZZKÝqÝáq´q´´Ï´Ï´ÏÏ´ÏfqfÝ
¿¿¿SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿WZÝáÝq´ÏÏÏÏ´ÏÏÏÏpÏÏpÏÏÏfÏq
¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿éWïáÝÝáϮϴÏÏÏÏfÏÏÏfÏpÏpÏÏp
°°°Ô°¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤ZáÝÝq´ÏpÏÏÏÏpÏÏffÏfÏÏpÏpÏÏ
†††°¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤ZáÝqqÏpÏpÏpÏÏÏpÏÏfÏfÏÏÏÏÏÏ
b††¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¤ZïÝqf´ÏppÏÏÏÏpÏpÏpfpfÏpfpÏ
µ†°¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿éZZqÝqÏÏpÏfÏÏfÏpÏpÅpÏÏfpÏÏp
†°¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿é¤ZqáfÏpÏpÏpÏfÏÏpÏpÅpppÏffÏ
Ô°¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿WWKqq´ÏÅÏpÏÏÏffÏpÏppÏpÏfÏÏ
°†¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSé¤ZKKq´ÏppÏÏpffÏfÏppÏpÏpÏÏp
°†°SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤WZÝÝqÏÏÏÏpÏÏÏfÏfpÏpppÏfpÏ
Ô°¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤›KKqÝÏ´ÏpÏÏÏfÏppÏppÏÏfÏÏp
¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤WKÝq´ÏÏÏÏÏÏfÏÏfÏÏppÏpÏpÏp
¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿›ZÝá´ÏÏpÏffÏfÏpÏpppÏpÏpÏpÏ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÔWZÝáÏ®ÅÏffqfÏÏÅÅÏpÏffÏpÏÏp
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤KKq´pÏÏ´ÏqfqfpÅpppÏfÏfÏÏpÏ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿WKÝ´´ÏÏ´ÏqÏffÏpppÏÏpfffÏpÏp
SSS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSéWKÝ´qf´ÏqfqfÏÏpÏÏÏppÏfqÏpÅÏ
SS¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSé›ZÝqÝ´qÏfqÏfÏfÏÏfÏpÏÏffÏpÏÏ
SS¿SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿¤ZZÝÝq´´qf´ÏÏÏÏfÏÏpÏfÏÝ´Ï®Ï
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSéé›ZKÝÝÝqfÏÏÏÏÏfÏffÏ´Ï´qfqÏ´
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿éé¤ZZÝáÝq´Ï´ÏÏÏfÏÏÏÏÏ´fqfÏÏ
SSSSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSS¿é餛ZáÝqá´qÏ´ÏÏfÏÏfÏpÏÏfÏfq
SSSSS¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSSS¿Ô鿤¤ZZKKqÝ´q´´ÏÏpÏpÏÏfÏÏff
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¿éé¿éé›WZKKKKÝfÏÏffÏpÏpÏÏpÏf
SS¿¿SSSSSSS¿SSSSSSSSSS¿¿Ô¤¤¤¤¤¤¤›WZKÝKÝKÝf´ÏÏ´ÏfÏpÏpf
¿¿¿SSSSSS¿¿¿¿SSSSSSSSS¿¿é¤ÒZW¤¤¤¤›ZKá´ÝÝKÝffffÏÏpÏpÏÏ
ÔÔSSSSS¿¿¿¿¿¿SSSSSSSS¿¿¤éWZZKZZWWWWKÝááÏÝÝKKÝqfq´Ï´Ïp
¿¿¿SSS¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSS¿éé¤WZÝáÝÝÝZZZKZqÝ´ÏqÝKKKKKÝq´Ï´
SSSSS¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSSSS¿é¤W›WKq´´ááÝÝZZKKqqáÏáqÝKKKKKKÝq
SSSS¿S¿¿¿Ô¿¿SS¿SSSSS¿¤¤ZWZKÝq´´´ááÝKKKqqáÏÏ’Ï´ÝKZKKKÝ
SSS¿Ô¿¿¿¿¿¿¿¿¿SSSSS¿¿éékW¤¤Zïá’Å’’ááZïZïáááÅ®’ááKZZZï
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 34
400
390
380
370
160
Type of Beauty
170
Free Cross Stitch Charts
180
(35)
190
200
210
ÏpÏfÏfÏpfpffpfpÅpÏpÅpppÅppÅÏppppÏpÏÏ´Ï´qq´q´q´q´Ï´Ï´Ï
ÏÏfÏpÏpfppfpppÅpÏppppÅppÏppppÏpÏpÏÏpÏ´qÝ´q´q´q´´Ï´ÏÏ´
´fÏpÏppÏpÏppÅÅppÅpÅÅÅpÅpppppÏpÏpÏÏpÏ´Ïq´qq´q´q´Ï´Ï´q´
fq´ÏpÅÅppÅpppppÏppÅÅÅppÅppÅÏppÏÏpÏfÏÏfq´q´q´q´Ï´Ï´q´Ï
qqfqfppÅÏppÏppppÏÅÅÅÅÅÅppppppÏÏpÏ´Ïf´q´Ï´q´q´Ï´Ï´q´´q
ffffÏfÏfpÅÅppÅÏppÏÅpÅÅppppÏpÏÏpÏÏÏ´Ï´Ïq´q´áÏ´q´´q´´q´
ÏÏÏÏÏÏÏÏpÏppÏppÏpÅpÅÅÅpÅpÏpÏÏpÏÏpÏpÏÏ´q´Ï´Ï´Ï´Ï´Ï´Ï´q
pÏpÏpÏppÏpÏfppppÏpÏpÅÅÅÅÅpÏpÏÏÏpÏpÏp´q´Ï´Ïá´Ï´´q´Ï´´Ï
pÏÏpÏpÏpÏpÏpÏpÏÏÏfpÅpÅÅÅppÏÏpÏpÏÏpÏ´ÏÝq´á´´q´q´q´q´Ï´
ÏÏpÏÏÏpÏpÏpÏpÏfffÏpÏpppppÏÏfÏÏÏÏ´Ï´Ï´q´q´Ï´q´´q´´q´q´
ÏpfÏppÏpÏpÏpÏÏpÏfÏÏpÏpÏÏ´ÏfÏfÏÏfÏ´qfq´q´q´q´´qÝfqÝfq´
pÏÏÏpÏÏpÏppÏÏpÏfÏffÏÏfÏfÏ´fÏÏÏpÏf´Ï´q´q´Ïá´Ï´q´qq´qfq
ÏfÏpÏÏpÏpÏÏÏpÏÏpÏfqffq´fqfqfÏ´ÏÏ´Ï´q´q´q´´q´q´ÝqfqÝ´q
pÏfÏpÏÏfÏfÏpÏÏpÏfÏfÝqÝfqfq´Ï´ÏÏfÏ´qfq´´q´q´q´qqÝ´qfq´
ÏÏÏfÏÏfÏfÏÏÏÏpÏÏfÏfqÝfq´q´Ï´ÏÏ´fqfq´Ï´qq´q´q´qf´Ï´q´Ï
ÏpfÏfÏfÏÏÏfÏfÏÏpÏfÏfqÝÝq´´qÏ´Ï´Ï´Ï´Ï´qq´q´q´qf´Ï´q´q´
pÏÏÏÏfÏÏÏfÏfÏÏÏÏfÏÏ´ÏÝqÝqq´´qf´qf´Ïq´Ï´Ï´q´Ï´Ï´Ï´q´fq
ÏfÏffÏfÏpÏfÏÏfÏÏfÏ´Ï´ÏqÝÝÝÝq´´ÏfÏq´Ï´ÏÏ´ÏÏ´ÏÏ´Ï´Ï´q´q
ÏÏfÏÏÏÏÏÏÏÏÏfÏÏfÏÏfÏfÏ´Ï´ÝqÝÝqÝáá’Ïááá´Ï´´Ï´fÏpfÏfff´
ÏfqfÏÏ´ÏÏpÏfÏÏfÏÏfÏfÏ´Ï´q´ÝqÝÝKÝqáqÝq´Ï®ÏÏ´ÏÏpfÏpÏpÏ´
fqqfqfÏÏÏÏ´ÏÏfÏÏfÏ´Ï´fq´´q´qÝÝÝKKKKKKÝá´Ï®®Ï®®®Å®Ï®´Ï
´qfqfqfÏ´ÏÏÏfqfq´ÏfÏfqfqq´q´áq´ÝÝKKKKKKKKÝqá´áÏ´Ï´´q´
´qfqq´q´Ï´Ï´q´qfÏ´Ïq´qÝq´´´q´qÝÝÝÝKKKKKZZKZKZZZZKKKKZ
Ï´q´´qfq´qÏ´q´q´Ïq´fqfq´´Ïq´q´qqÝÝÝÝKKZZKWZZWWZWZZWZW
´ÏÏ´Ï´q´q´´q´q´q´qfqq´q´q´´q´´q´ÝÝqÝÝÝKZZWZWWZWZWZZZZ
fq´´qq´q´qq´q´qÝq´qq´q´qq´qÝÝqÝÝqÝ´áqÝKKZKWZZZZZZZZZZ
qqfÏÏ´Ï´q´qfqq´q´qq´qÏ´q´qqÝqÝqÝÝÝq´á´´áqÝKKKKKKKKKÝZ
qfqÏ´Ï´qfq´qq´q´qq´q´´qÝq´ÝqÝÝÝqÝÝqÝqÝáq´á´qqÝÝKKKKKZ
ÏfqfÏfqÏÝÏ´qfq´qq´qq´qq´qÝq´qKqÝqÝKKKÝq´´q´Ï´´qfÝqKKK
fqÏqfÏqfqfq´qqÝqfqq´qqÝqÝqáqÝÝÝÝÝqKKKqÝÝqÝqÝq´qÝqÝqÝK
Ïfffqf´q´q´qÝÝqÝqq´qÝqÝq´qÝqÝqÝqKKKKÝKÝKKÝKKKKKÝKqKKK
ÏÏfÏ´Ïqfqfq´qÝqÝq´q´qÝqÝqÝqÝqÝKKÝKÝKKÝKKKKKKÝKKKKKZKK
ffÏ´Ïf´Ï´ÝqÝÝÝÝÝ´Ï´q´ÝqÝq´qqÝqKKKÝKKKKKÝZKïKZZïZZZZZZ
Ýfq´Ï´Ï´qÝÝÝÝÝÝáqÝqÝq´qqáqááqÝÝqKÝÝÝKKKKZZZZZZZZZZZZZ
ZïÝááááááááááïáÝááááááááááááááZïïZïZïZïïZïZWZïZZ¤Wk¤¤
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 35
Type of Beauty
400
390
380
370
220
Free Cross Stitch Charts
230
240
(36)
250
260
´q´´q´´q´áq´q´á´qÝqKKZZZZZZW››¤Ôé™Ç*Çy½y½½½y½”–Ç––––*
q´´q´´q´qÝÝqÝáqÝqÝÝÝKZZWZZZZWééÔÒŸ*y”y½½½y”ÇyÇ––––”–*
q´q´qqÝqáÝqááÝááÝáÝZZZZZZïZÒékÔ陂–Çy½”½y””–Ç–––”y––‚
´q´q´ÝqÝÝqáÝqÝÝÝÝKÝZKZZWZZZÒkééµD*Ç”½½”½”ÇÇ–––””½y”–‚
´´q´qqq´qáÝqÝKÝKÝKKÝZZZZZZZkéÔk™DÇ–Çy”½y”–”––”y½Ù½y–*
q´qq´´´áqÝqÝKÝqÝKÝKKZKZZZïZÔéék™Ÿ*–y”y½””Ç””y½½½½”–*–
´´ÏÝ´qqqÝqÝÝÝÝÝÝqKÝKKïZZïZ›éÔ†ÒI‚*Ç”y½”yy”–y½ÙÙ½”–**–
´Ï´q´qÝÝÝÝÝÝÝÝÝqÝÝÝÝÝZÝïZ›ékÔ陟*–Çy½”y½”y”yÙÙÙ½––‚‚–
´Ï´´qÝÝÝqÝáqÝÝqÝÝqKáKïïZZkkéÔkI‚Ç––”½y½½y”yÙÙÙ½”–**––
Ï´ÏÝqÝqq´qq´áqÝÝqÝÝÝKïZZµk醆҅‚*Çy½½½Ù½yy½ÙÙÙy–>––””
qf´q´Ï´á´á´áqÝÝqÝÝáZïïZµÒkÔkÒ[IŸ*y”ÙÙ½ÙÙyÙ½ÙÙ½––>–”y”
´q´q´´q´áqÝáÝÝqÝÝÝKZZZïÒ›ékÔÒ[™‚Ç”yÙÙÙÙÙ½½½Ù½”––––”½”
´´Ï´´q´qqÝqÝqÝKÝZïZZZÒ›k†††ÔÒÒI*Ç–Ç”ÙÙÙÙٽٽ”Ç––Ç”y½–
Ï´Ï´ÏÏ´q´áqÝÝqÝKKZZZZkéÔé†ÔÔk[‚Ç*‚‚*½ÙÙÙÙÙÙ½”––*–”½”–
´Ï´Ï´´´q´qÝÝqÝÝZZZ›k›éÔÔÔ¿¿ÔÔ™*–Ÿ™™–½ÙÙÙÙÙÙÙÇ–Ç*–Çy––
Ï´Ï´Ï´qÝqÝÝKqKKZZ››¤é¿ÔÔ¿¿ÔÔÒŸÇ*‚…™Ç½ÙÙÙÙÙÙy–Ç–Ç–””*–
fqf´q´ÝqÝÝKqKKZZZé›Ô¿¿¿¿¿¿¿kI‚‚*Ÿ……–”½ÙÙÙÙٔǔǖǔǖÇ
ÝfÝq´q´qÝqÝÝKZKZZ›é¿¿¿¿¿¿¿†[IŸ‚‚…µŸ–ǽÙÙÙÙÙ½½”Ç––Ç–––
fqÝÏ´´q´áÝÝÝKÝZïWéÔ¿¿¿¿S¿Ô†Ò™IŸŸÒ™Ÿ‚‚–½ÙÙÙÙy½””–Ç––Ç–
Ï´Ï´´q´ÝÝÝÝKÝZKZ›éÔ¿¿¿¿¿¿Ô†Ô†Ò™Ò[…‚Ÿ‚–½½ÙÙ½½½”Ç––>–**
´á´áqÝqKÝKKKKZZZ¤é¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÔÔ†Ò[IŸ™…*½ÙÙٽٽ”–Ç–Ç––Ç
ÝÝqÝKKKKKKKZZZZ¤¤Ô¿¿¿SSSS¿¿S¿¿Ôµ™I…µ…–½ÙÙÙ½½½–ǔǖ”””
ZKZKWKZZKZZZZ›¤éÔ¿¿¿SSSSS¿¿SS¿ÔÒII[[Ÿ–½ÙÙÙÙ½”Ç””””ÙÙ½
ZWZZZZZZZZZ›W¤éÔÔ¿¿SSSSSSSSSS¿†ÒI[[™‚ǽٽ½½Ù”–Ç”½ÙÙ½½
WZZZZZZZW›¤ééÔé¿¿¿SSSSSSSSS¿¿¿††ÒÒµ™*y½½y½yٔǔ½ÙÙÙ½”
ZZZZZZZW›¤¤éÔÔ¿Ô¿¿SSSSSSSSS¿¿Ô¿¿ÔµÒ™*yÙ½y”½Ù––½½ÙÙ½½½
KZZZZZW›ééÔÔé¿Ô¿¿¿S¿SSSSSSSS¿¿¿¿†k†I‚Çy½yy½½–ǽÙÙٽٽ
KZZZZW›¤éÔÔÔ¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSS¿¿ÔÔ¿†Ò[I*–y”y½½””ÙÙÙÙÙ½Ù
ZKZZW›WkÔÔÔ¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSSS¿¿¿¿Ô†[…Ÿ‚*–½½Ù½”½ÙÙÙÙÙÙÙ
KZZZZZ›¤›Ô¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿†Ò[IŸD*–y½ÙÙ½½Ù½Ù½½Ù½
ÝZÝKïïZké¿¿¿¿S¿SSSSSSSSSSSSÔÔ¿¿†Ò[………Ÿ–”½½Ù½y½½½½½½Ù½
KKKïKZZééÔ¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSS¿ÔS¿ÔÒÒ…IŸŸ‚Çy½ÙÙ½”½½½½””½½
ZZZZZW›éé¿¿¿¿¿¿SSSSSSSSSSS¿¿S¿ÔÒ[IŸ‚‚*–”½ÙÙ½Çy½””ǽ”½
ZZZWW¤¤éé¿Ô¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSS¿¿ÔÔÒ…ŸŸ‚Ç–½ÙÙÙ½””Ç–Ç””½½
ééÔÔÔÔÔ¿¿¿¿SSSSSSSSSSSSSSSSS¿¿¿¿ÔÒ[…‚–½½ÙÙÙ½½ÇÇÇÇ”½½½
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 36
Type of Beauty
400
390
380
370
270
Free Cross Stitch Charts
280
290
300
––*‚Î*––*‚*–‚ŸDŸDŸ‚*––**‚……™DŸ™Ò¿S¿¿
*–=‚‚=––****Ÿ™………‚‚–””**‚DŸŸŸI™Ò¿¿¿Ô
––*‚‚*–––‚–*DÀ……D‚*–”y–‚‚‚ŸDI™[k¿¿¿¿
–”*‚‚*=–****‚DD‚‚*––y”–**‚ŸI…ÒµÔ¿¿¿¿
–y–‚‚‚––*=–*‚‚‚**––”y”–*‚D…™[k††¿¿S¿
–”–‚‚*”–********––––y””*‚…™™Òµk†ÔSS¿
–”*‚*”y–*‚‚‚***–––––””–*À……[µkk†Ô¿SÔ
”––‚–y”–‚‚‚D‚–––”––––––*‚D…[kµ†kÔ¿¿¿
”––*–½½–‚DÀŸ‚–––––––*>–=‚ÀD™µµkk†¿¿¿
–––*””y–À…ÀD‚Ç”–”––>=––>‚‚ŸD™™µµ†ÔSS
”–**–y½*DÀD‚*––”––>–*–––*΂‚DŸ™[µÔ¿¿
––*‚*””*ŸÎ‚**––––––*–––>=‚‚‚………[ÒÔ¿¿
–”*Ÿ‚––‚D‚***–*–**‚‚*–––‚‚‚…™™À……k¿S
––*΂*‚‚Ÿ‚*–*‚‚‚‚DÀ……Ÿ>=*=*‚D…ŸDŸ™Ô¿
–Ç*‚‚ÀŸÀ‚‚–**‚DÀ‚Ÿ…™…D‚=****DÀDÀŸD†¿
––**‚À‚‚‚*Ç–*DŸŸ‚Ÿ™…™…À‚‚΂DŸD…DŸŸkÔ
––***‚‚***––*‚ŸD*D™™™…DÀ‚DD‚‚‚À…D…[Ô
––*Ç–*****––Ç*‚‚*Ÿ[™™…À‚‚‚‚‚‚D‚™…™Ÿ†
***––Ç*–>–*––*‚*‚™™[™……΂ÀŸ‚‚Ÿ™™™™[Ò
**––Ç––––––––*‚‚‚™™™…Î΂‚ŸÀŸ……™[[[ÒÒ
––Ç––ǔǖ––>–*‚‚D™[…΂‚‚‚D……™[[AµAÒÒ
”Ç––Ç””Ç––*––*‚‚…™…‚‚*=‚ŸÀ…™™[™[[µÒk
”–Ç–Ç”ÇÇ–Ç*––*‚D……D*–**=‚D…™™[™™™[k†
”Ç””””ÇÇ–Ç>–**D…™™‚*––‚‚‚ŸÀ…™™™™™™µk
””½½½”ÇÇ–Ç–**‚Ÿ…™…‚*–*‚D‚ÀD…™™…™™™Òk
½½ÙÙ½ÇÇÇÇÇ–***D……D‚––*΂D‚ŸÀ…ÀDÀD™[k
ÙÙÙÙ½”ÇÇ”Ç>–**‚‚D‚*–––*‚‚‚‚‚D™D¸™™µµ
ÙÙ½½””ÇÇÇÇ–Ç–**‚‚**––>–=**‚‚‚À™™¸[µk
Ù½½”½”ÇÇÇ–Ç–––‚‚‚‚*–––––**=‚ÎD¸¸ïAké
½½”½”½ÇÇ–Ç–––*‚‚Ÿ‚‚‚–––>–=**Î…™¸™AÒÔ
½”½½½½Ç”Ç––––*‚‚‚‚‚‚**=––”–*θ¸¸™ïkÔ
”½½Ù½””Ç”––>–***‚**‚**–––––=Ι¸A[¸k¿
½½½Ù½”ÇÇ––––––**Ç–****=––*=‚ΙA››kk¿
½½Ù½½Ç–––––––>*––Ç––*‚*=*=‚Îθ›››k†Ô
½ÙÙ½½ÇÇ–ÇÇ–Ç––Ç––Ç–Ç–*–*–*‚DD™[ÒÔÔÔÔ
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 37
Type of Beauty
Pattern Name:
Designed By:
Company:
Copyright:
Fabric:
Size(s):
Free Cross Stitch Charts
Type of Beauty
Free Cross Stitch Charts
freecrossstitchcharts.com
Free Cross Stitch Charts
Aida 14, White
301w X 400h Stitches
14 Count,
21-1/2w X 28-1/2h in
16 Count,
18-3/4w X 25h in
18 Count,
16-5/8w X 22-1/8h in
22 Count,
13-5/8w X 18-1/8h in
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number
›
2
DMC 300
S
2
DMC 310
q
2
DMC 347
Ï
2
DMC 350
’
2
DMC 356
*
2
DMC 372
¸
2
DMC 434
‹
2
DMC 435
=
2
DMC 436
>
2
DMC 471
[
2
DMC 610
…
2
DMC 611
‚
2
DMC 612
Ÿ
2
DMC 640
”
2
DMC 677
f
2
DMC 720
p
2
DMC 721
}
2
DMC 722
N
2
DMC 729
–
2
DMC 738
Ò
2
DMC 779
k
2
DMC 801
¤
2
DMC 814
W
2
DMC 815
A
2
DMC 829
Ç
2
DMC 842
é
2
DMC 902
Z
2
DMC 918
K
2
DMC 919
Ý
2
DMC 920
´
2
DMC 921
°
2
DMC 934
b
2
DMC 936
Ô
2
DMC 938
y
2
DMC 945
½
2
DMC 951
À
2
DMC 3012
†
2
DMC 3031
Å
2
DMC 3340
¿
2
DMC 3371
D
2
DMC 3772
®
2
DMC 3776
µ
2
DMC 3781
z
2
DMC 3822
Ù
2
DMC 3823
"
2
DMC 3827
Î
2
DMC 3828
á
2
DMC 3830
freecrossstitchcharts.com Free
Color
Mahogany-VY DK
Black
Salmon-VY DK
Coral-MD
Terra Cotta-MD
Mustard-LT
Brown-LT
Brown-VY LT
Tan
Avocado Green-VY LT
Drab Brown-DK
Drab Brown
Drab Brown-LT
Beige Gray-VY DK
Old Gold-VY LT
Orange Spice-DK
Orange Spice-MD
Orange Spice-LT
Old Gold-MD
Tan-VY LT
Cocoa-DK
Coffee Brown-DK
Garnet-DK
Garnet-MD
Golden Olive-VY DK
Beige Brown-VY LT
Garnet-VY DK
Red Copper-DK
Red Copper
Copper-MD
Copper
Black Avocado Green
Avocado Green-VY DK
Coffee Brown-UL DK
Tawny
Tawny-LT
Khaki Green-MD
Mocha Brown-VY DK
Apricot-MD
Black Brown
Desert Sand-VY DK
Mahogany-LT
Mocha Brown-DK
Straw-LT
Yellow-UL Pale
Golden Brown-Pale
Hazelnut Brown
Terra Cotta-MD
Cross Stitch Charts
Page 38
Type of Beauty
Symbol Strands Type
ó
2
DMC
ø
2
DMC
ï
2
DMC
I
2
DMC
™
2
DMC
1
2
DMC
Free Cross Stitch Charts
Number
3854
3856
3858
3860
3862
3865
Color
Autumn Gold-MD
Mahogany-UL VY LT
Rosewood-MD
Cocoa
Mocha Beige-DK
Winter White
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts
Page 39
Type of Beauty
Usage Summary
Strands Per Skein:
Skein Length:
Type
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
Number
300
310
347
350
356
372
434
435
436
471
610
611
612
640
677
720
721
722
729
738
779
801
814
815
829
842
902
918
919
920
921
934
936
938
945
951
3012
3031
3340
3371
3772
3776
3781
3822
3823
3827
3828
3830
3854
3856
3858
3860
3862
3865
Free Cross Stitch Charts
6
313.0 in
Full Half Quarter Petite Back(in) Str(in) Spec(in) French Bead Skein Est.
857
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
34356
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
15.000
1658
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
3480
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
481
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1179
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1208
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
872
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1446
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
553
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
2331
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1302
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1286
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
684
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
797
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1175
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
3207
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
395
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1316
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1935
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1531
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1589
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
493
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
521
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
464
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
767
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1374
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1458
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1012
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
2057
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1895
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1065
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
446
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
5854
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
3.000
1210
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1548
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1088
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
3036
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
3639
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
9112
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
4.000
1026
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
824
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1578
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
566
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
4363
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
1034
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1270
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1231
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
706
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
832
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
951
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
393
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1819
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
3130
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
freecrossstitchcharts.com Free Cross Stitch Charts

Documents pareils

o - Free

o - Free ³º3ÆEE'e''E3³³³³³³³³³³³³³³³³³³º³³³ºTE8J³ E'Ÿ¬$::::$¬Ÿ'E³³³³³³³³³³³³³³³ººº³³³³Ø8J³ Ÿ¬[email protected]@@@:¬'3³³³³³888³³³³º³8E''E''8J8 @@@@@@@@@@@@@$'³º³³³³8³º³8eŸ$:@@@'Å888 @@@@@@@@@@@@@@@¬pE³³³³³³E'¬:@@@@...

Plus en détail