Feministická myslitelka Luce Irigaray je dávno součástí

Commentaires

Transcription

Feministická myslitelka Luce Irigaray je dávno součástí
Feministická myslitelka Luce Irigaray je dávno
součástí filosofických slovníků, my ji však
vůbec neznáme
Mladá Fronta Dnes, 15. 4. 2006, strana E/7 Kavárna, Profil (tam
mírně zkráceno)
LITERARURA
Luce Irigaray – Speculum de l´autre femme, Les Editions de Minuit,
Paris, 1974, ISBN 2-7073-0024-1
Luce Irigaray - Je, tu, nous, Towards a Culture of Difference, LondonNew York, Routledge, 1993
[Originál: Luce Irigaray - Je, tu, nous, Pour une culture de la différence,
Br. 85.00 FRF, Grasset, Paris, 1990 ISBN 2-246-43051-8]
Luce Irigaray – Éthique de la différence sexuelle, ISBN 2-7073-0680-0,
Br. 100.00 FRF, Minuit, Paris, 1984
Luce Irigaray – This Sex Which Is Not One, Translated by Catherine
Porter with Carolyn Burke, Cornell University Press, Ithaca, NY (1985)
1996, ISBN 0-8014-9331-5
[Originál : Luce Irigaray – Ce Sexe qui n´en est pas un, Les Editions de
Minuit, Paris, 1977]
Luce Irigaray – To Speak is Never Neutral, Translated from the French
by Gail Schwab, Routledge, New York 2002, ISBN 0-415-90813-2 (pbk)
[Originál : Luce Irigaray – Parler n´est jamais neutre, Les Editions de
Minuit, Paris, 1977]
Luce Irigaray - J´aime à toi, ISBN 2-246-45951-6, Br. 110.00 FRF,
Grasset, Paris, 1992
Luce Irigaray – Amante Marine, De Friedrich Nietzsche, Les Editions de
Minuit, Paris, 1980, ISBN 2-7073-0304-6
Luce Irigaray – La Croyance Même, Éditions Galilée, Paris 1983, ISBN
2-7186-0246-5
Luce Irigaray – To Be Two, Translated by Monique M. Rhodes and
Marco F. Cocito-Monoc, Routledge, New York, 2001, ISBN 0-415-918154 (pb)
[Originál (v italštině) : Luce Irigaray – Essere Due, Bollati Boringhieri,
Milano, 1994]
Luce Irigaray – Entre Orient et Occident, De la singularité à la
communauté, Bernard Grasset, Paris, 1999, ISBN 2-246-58121-4
Luce Irigaray – The Way of Love, Translated by Heidi Bostic and
Stephen Pluháček, Continuum, London, 2002, ISBN 0-8264-5982-X
Aristotelés – Fyzika, 208a-224a; přeložil a poznámkami opatřil Antonín
Kříž (Kniha čtvrtá, str. 91-135), Petr Rezek, Praha, 1996, ISBN 8086027-03-1
Aristotle – The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford
Translation, Edited by Jonathan Barnes, Volume Two, Princeton
University Press, Princeton, 1995, ISBN 0-691-09950-2
Simone de Beauvoirová – Druhé pohlaví, přeložil Josef Kostohryz a
Hana Uhlířová, Praha, Orbis, 1967; [originál: Simone de Beauvoir - Le
Deuxième Sexe, 1949]
Rosi Braidotti - Of Bugs and Women (p.111-140); in: Engaging with
Irigaray: feminist philosophy and modern European thought, edited by
Carolyn Burke, Naomi Schor, and Margaret Whitford, Columbia
University Press, New York - Chichester, 1994, ISBN 0-231-07896-X ISBN 0-231-07897-8 (pbk.)
Mary Daly – Gyn/Ecology, The Metaethics of Radical Feminism, Beacon
Press: Boston (1978) 1990, ISBN 0-8070-1413-3
Jacques Derrida – La différance (str.1-29); in: Jacques Derrida – Marges
de la philosophie, Les Éditions de Minuit, Paris, 1972, ISBN 2-70730053-5
René Descartes - Les Passions de l´Ame, Article LIII: Les Passions de
L´Ame (str. 291-497), str. 373; in: Oeuvres de Descartes XI, Publiées par
Charles Adam & Paul Tannery, Libraire Philosophique J. Vrin, Paris,
1996, ISBN 2-7116-1267-8
Jacques Lacan, Le Séminaire XX, Encore, Seuil, Paris, 1975
Emmanuel Lévinas - Totalité et Infini, Essai sur l´extériorité, Kluwer
Academic, Paris 1992, ISBN: 2-253-05351-1
[ česky: Emmanuel Lévinas – Totalita a nekonečno (Esej o exterioritě),
OIKOYMENH, Praha, 1997, ISBN 80-86005-20-8]
André van Lysebeth – Tantra: kult ženského principu aneb jiný pohled na
život a sex, z francouzštiny přeložil Jiří Vízner, Praha, Argo, 1995
[Originál : André van Lysebeth – Tantra, le culte de la féminité]
Friedrich Nietzsche – Tak pravil Zarathustra, Votobia, Olomouc, 1995,
ISBN 80-85885-79-4
Friedrich Nietzsche – Ecce homo, přeložil a poznámkami opatřil Josef
Fischer, reprint vydání z r. 1929, J. W. Hill, Olomouc, 2001
Elizabeth Roudinesco – Jacques Lacan & Co., A History of
Psychoanalysis in France, 1925 – 1985, Translated, with a Foreword, by
Jeffrey Mehlman, The University of Chicago Press, Chicago, 1990, ISBN
0-226-72997-4
Routledge Encyclopedia of Philosophy, Volume 5, General Editor
Edward Craig, Routledge, London and New York, 1998, ISBN 041518710-9
Platón – Symposion, přeložil František Novotný, OIKOYMENH, Praha,
1993, ISBN 80-85241-31-5
Ilya Prigogine – La Fin des Certitudes, Éditions Odile Jacob, Paris, 1996,
ISBN 2-7381-0330-8
Ilya Prigogine – Le futur n´est pas donné (str.13-30); in: L´Homme
devant l´Incertain, Éditions Odile Jacob, Paris, 2001, ISBN 2-7381-08318
The Blackwell Companion to Philosophy, Second Edition, Edited by
Nicholas Bunnin and E.P.Tsui-James, Blackwell Publishing 2003
(Oxford), ISBN 0-631-21908-0 (pbk.)
Tiruvalluvar – Tirukkural (originál ve staré tamilštině a též anglicky na
Internetu)
Virginia Woolf – Mrs. Dalloway (1925), The Waves (1931)
Dušan Zbavitel, Jaroslav Vacek – Průvodce dějinami staroindické
literatury, str. 358-363, Arca JiMfa, Třebíč, 1996, ISBN 80-85766-34-5
(Krásné Tiruvalluvarovy básně nejsou v češtině dostupné, ale na
internetu jsou anglicky) www.scribd.com/.../Tirukkural-of-TiruvalluvarEnglish-Translation-Complete
CITACE:
Věta v úseku číslo:
Úvodní slova:
1. odstavec Luce Irigaray (LI) - Amante Marine, str.20
2. odstavec LI - To be two, str.17-18
Úd versus celé tělo
1.- 2. hlavní téma LI - Speculum de l´autre femme, (mj. str. 165) a
dalších raných spisů
3. LI - Speculum de l´autre femme, str. 51-69, La Croyance Même, str.
24-26
4. LI - The Sex Which Is Not One, str. 70-71, 84, 126, 192-193;
LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 120
5. LI - The Sex Which Is Not One, str. 71, 73, 157
6. LI - The Sex Which Is Not One, str. 133
7. LI - Speculum de l´autre femme, str. 289-290
8.-9. LI - The Sex Which Is Not One, str. 86-87
Ilya Prigogine - La Fin des Certitudes, str.77;
Ilya Prigogine - La Futur n´est pas donné, str. 18-23
Následující věty č. 10-19 se nevešly do formátu článku a autor je
uveřejnil později v jiném svém (polemickém) článku v Literárních
novinách: Zdeněk Zacpal - Père-version M.C. Putny, Literární Noviny 48
/ 2006 (27. listopadu), strana 7 (Civilizace). Uvádí je nyní i zde nejen
vzhledem k tomu, že do zde probíraného tématu zapadají: sama autorka
tyto své názory považuje za tak závažné, že je téměř v nezměněných
formulacích opakuje ve dvou svých knihách – viz zejména věty číslo 1419 zde níže.
10. LI - Speculum de l´autre femme, str. 51-69; La Croyance Même, str.
24-26
11. LI - Speculum de l´autre femme, str. 289-290; LI - The Sex Which Is
Not One, str.86-87
12. LI - Speculum de l´autre femme, str. 139-140; LI - Parler n´est jamais
neutre, str. 227-235
13. LI - The Sex Which Is Not One, str. 133
14.-16. LI - Parler n´est jamais neutre, str. 314-315
LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 119-120 aj.
17. LI - Parler n´est jamais neutre, str. 315
18.-19. LI - Parler n´est jamais neutre, str. 315,
LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 120
20. slova zazněla v rámci seminářů Jacquese Lacana v letech 19701971 a 1971-1972, více studentů se odvolává na své
poznámky, slova publikována v:
Jacques Lacan - Encore, Le Séminaire XX, str. 54
Elizabeth Roudinesco – Jacques Lacan & Co., str.524, 746
LI - Parler n´est jamais neutre, str. 290
LI - The Sex Which Is Not One, str. 162
21. LI - Parler n´est jamais neutre, str. 313-315; Éthique de la différence
sexuelle, str.117-118, (- některé pasáže z předchozí knihy LI
přetiskuje v nezměněné podobě v EDS ještě jednou)
22. LI - Parler n´est jamais neutre, str. 227-235
23.-25. LI - The Sex Which Is Not One, str. 167
Sestry, zanechme rivality
1. LI - Je, tu, nous, str. 10-11
Simone de Beauvoirová – Druhé pohlaví
2. LI - Je, tu, nous, str. 11
3. LI - téma celého Speculum de l´autre femme
Rosi Braidotti - Of Bugs and Women, p.134-135
4. Aristotelés - Fyzika IV
LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 41-59; Speculum de l´autre
femme, str. 282
5. LI - Je, tu, nous, str. 84-85, 119-120
6. LI - Je, tu, nous, str.11, 78, 86-87
7. LI - J´aime à toi, str.205-206; Entre Orient et Occident, str. 142-143;
Je, tu, nous, str.86
8. LI - Je, tu, nous, str.89
9. LI - To be two, str. 64-66
10. LI - Je, tu, nous, str. 89, 123
11. LI - 1. část věty To be two, str. 18-19;
2. část věty LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 100-102
12. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 100-102
13. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 102
14. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 102
Ten druhý mě překračuje
1. LI - Éthique de la différence sexuelle, str.21-22;
LI - To be two, str. 20-22
2. LI - J´aime à toi, str. 214;
LI - Entre Orient et Occident, str. 84
3. LI - Éthique de la différence sexuelle, str.13;
LI - Je, tu, nous, str. 15
4. LI - Éthique de la différence sexuelle, str.13-14
5.-7. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 75-84;
LI - To be two, str.82
René Descartes - Les Passions de l´Ame, art.53
8.-9. - Jacques Derrida – Différance, str.7-8;
LI - Entre Orient et Occident, str. 112-113;
LI - Éthique de la différence sexuelle, str.166-167
(tyto dvě věty byly také později otištěny ve výše zmíněném
článku v Literárních novinách)
10. LI - Entre Orient et Occident, str. 116 (a spousta dalších pasáží u LI)
11. LI - Entre Orient et Occident, str. 77, 113
12. LI - Amante Marine, str. 48-49, 72
13. LI - Entre Orient et Occident, str. 104;
LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 21-22, 24-25;
LI - The Sex Which Is Not One, str. 133, 205-210
14. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 75-84;
LI - To be two, str.82
Emmanuel Lévinas – Totalité et Infini, str. 28-29
15. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 186
Emmanuel Lévinas – Totalité et Infini, str. 68
16.-18. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 173-199
Emmanuel Lévinas – Totalité et Infini, str. 284-313
19. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 176-177;
LI - J´aime à toi, str. 216;
LI - To be two, str. 46;
LI - The Way of Love, str. 133
I Nietzsche se bojí vody
1. LI - Amante Marine, str. 72, 203 (O Nietzschovi a vodě: úsek Dire
d´Eaux
Immémoriales – str.7-80);
Friedrich Nietzsche - Tak Pravil Zarathustra
2. LI - Amante Marine, str. 19-20, 55, 58, 75;
dílo Virginie Woolfové, zejména romány Waves (1931) a Mrs.
Dalloway (1925)
3. LI - Amante Marine, str. 72, 74
Friedrich Nietzsche – Ecce homo, str. 24-25
4.-5. - LI - Amante Marine, str.194
6. LI - Entre Orient et Occident, str.58
7.-11. LI - Amante Marine, str. 175-179, 191-196, 202-203;
LI - J´aime à toi, str.192-193
Evropanka v Indii
1. LI - Éthique de la différence sexuelle, str. 14-15
2. LI - To be two, str. 23;
LI - Entre Orient et Occident, str.16, 100-102
3. LI - Entre Orient et Occident, str.15, 19-20, 26
4. LI - To be two, str. 23
André van Lysebeth – Tantra
Tiruvalluvar – Tirukkural, alespoň anglicky na síti:
http://www.scribd.com/.../Tirukkural-of-Tiruvalluvar-English-TranslationComplete
5. LI - Entre Orient et Occident, str. 89
6. LI - Entre Orient et Occident: 1. část věty - str. 53-54; 2. část věty
str.110
LI - Je, tu, nous, str.91-92;
7. LI - Entre Orient et Occident, str. 101-102
8. LI - Entre Orient et Occident, str. 83-84
9. LI - Entre Orient et Occident, str. 16, 23
10. LI - Entre Orient et Occident, str. 70-72
11. LI - Entre Orient et Occident, str. 80-81
14. LI opomíjí třeba Thaléta, za své pozitivní názory dluží mnohým,
zejména Derridu a Lévinase kritizuje, kde se dá, ale sama
nepřizná, jak silně je lévinasovská a derridovská.
16. takřka všechny dobré filosofické slovníky, mj. Routledge
Encyclopedia of Philosophy, Volume 5, str.1

Documents pareils