pdf

Commentaires

Transcription

pdf
Stad Antwerpen
Stafdienst/ Stadsarchief
Floris Prims
Inventaris op het archief der
Generale Indische Compagnie
(Compagnie d'Ostende)
1723-1777
omvattende het archief van het
Comptoir Generaal te Antwerpen,
de scheepskapiteins,
de Indische factorijen.
Antwerpen, 2000
2
2
INHOUDSTAFEL
VOORWOORD door F.PRIMS in 1925................................................................................................................. 3
1. Hoe dit fonds op het stadsarchief kwam.......................................................................................................... 3
2. Het Archief van het Comptoir ......................................................................................................................... 4
3. Klassering en Inventoriëering ......................................................................................................................... 4
4. Onze Inventoriëering....................................................................................................................................... 6
5. Studiën op dit Archieffonds ............................................................................................................................ 6
INVENTARIS OP HET ARCHIEFFONDS. .......................................................................................................... 8
A. Scheepspapieren per schip.............................................................................................................................. 8
B. Scheepspapieren ............................................................................................................................................. 9
C. Retour des navires, per uitreeding en bestemming ......................................................................................... 9
D. Uitredingskosten der schepen uit Cadix vertrokken..................................................................................... 10
E. Scheepsrekeningen........................................................................................................................................ 10
F. Hume-Cabelon, Le Postillon ......................................................................................................................... 10
G. Boeken van de Cadix-schepen...................................................................................................................... 11
H. "Payements aux familles”............................................................................................................................. 11
I. Venditieboeken der drie laatste uitreedingen ................................................................................................. 11
K. "Quittances passées à l'audition", 1726-1736............................................................................................... 12
L. Comptes d'Ostende. Comptes de rachats ...................................................................................................... 12
M. Papieren van V. Parrabar. 1724-1726. Danemargor .................................................................................... 12
N. Copyboeken zoowel van de factorijen, en van de schepen, als van het Antwerpsch comptoir (1723-1745)12
O. "Diversche papieren en documenten": varia waarin comptoir, schepen, factorijen vertegenwoordigd zijn 14
P. Varia, 1729-1736 .......................................................................................................................................... 15
Q. Boeken van Hume en Schonamille, e.a ....................................................................................................... 16
R. Grootboeken en Journaelen uit Bengalen ..................................................................................................... 16
S. Archief der directeurs.................................................................................................................................... 17
T. Grootboeken.................................................................................................................................................. 19
V. Copyboek der orders voor factorijen en scheepskapiteins ........................................................................... 19
U. Resolutieboeken van Directeurs en Comiteit (1723-1765............................................................................ 20
W. Memoriaelboeken van Oostende, 1725-1733 .............................................................................................. 20
X. Boeken gehouden aan boord der schepen .................................................................................................... 20
Y. Venditieboeken............................................................................................................................................. 23
Z. Pak- en consummatieboeken der schepen enz. ............................................................................................. 24
Overige stukken................................................................................................................................................. 26
Processen in verband met de Indische Compagnie ........................................................................................... 39
INDEX OP PERSOONSNAMEN, PLAATSNAMEN EN NAMEN VAN SCHEPEN ...................................... 40
3
3
VOORWOORD door F.PRIMS in 1925
1. Hoe dit fonds op het stadsarchief kwam
Geschorst op 31 Mei 1727, verboden voor altijd bij het tweede tractaat van Weenen, 16 Maart 1731,
gelikwideerd bij besluit der Algemeene Vergadering van de geïnteresseerden van 16 Febr. 1734, bleef de
Generale Indische Compagnie toch nog voortleven. Redenen daartoe waren, officiëel, de hangende
proceszaken; daarbij kwam dat de directeurs bleven beschikken over een belangrijk gedeelte niet opgeischt
maatschappelijk kapitaal. Verder was hangende de afrekening met den Keizer die bij de afschaffing een
vergoeding toegezegd had, aleerst voor de overname der Indische koloniën met het personeel, gebouwen,
opgestapelde goederen, enz...
Het beschikbaar kapitaal trachtte men voortdurend, aan te wenden, 't zij in koloniale ondernemingen in
Zweden en in Pruisen, 't zij in Antwerpsche verzekeringsmaatschappijen, 't zij in leeningen aan de Stad,
zoodanig dat er nog algemeene vergaderingen der geïnteresseerden en uitdeelingen van dividenden waren, in
afwachting dat de koloniale handel mocht hernomen worden. Zoo sleepte de maatschappij haar bestaan voort
tot de algemeene vergadering van 6 December 1773 gevolgd door die van 10 Juni 1774, welke eene verdere
liquidatie van den overschot en de opzegging van eerdere bedienden, aan de directeurs oplegde. In 1774 liep ten
andere ten einde, de vrije beschikking over de bovenlokalen der Beurs, door de Stad eerst afgestaan in 1724
voor 30 jaren en vervolgens voor 20 nieuwe jaren in 1754. Waar nu met alle de papieren gebleven wanneer men
die lokalen te ontruimen had? Een nieuw lokaal er voor ophuren was, bij den stand der zaken, de laatste der
oplossingen. Men kwam tot akkoord, dat de Stad ze bewaren zou. Dien ten gevolgde werd Guill. Jos. de Ligne,
in 1774, gelast met het inventoriëeren van de registers en papieren der compagnie. Hij kwam daar mee klaar op
25 Juli 1774. De geklasseerde en geinventorieërde papieren werden dan op 30 Juli 1774 van het Comptoir op de
Beurs overgebracht naar de peys- ende brandkamer op den raedhuyse. De inventaris werd in 't net gesteld en
ingebonden, en bij de onkosten voegde G.J. de Ligne zijn loon van inventoriëeren. (Rek. van 22 Febr. 1775).
Wat er nu voortaan nog binnenliep aan brieven voor de Compagnie, werd besteld en verzameld door J.
Maillard, den sekretaris, op de Oude Koornmarkt. Hij ook hield den inventarisboek van de Ligne bij. Met de
bijzonderste stukken die hij, in 1774, had voor zich gehouden, of die hij na gezegden datum terugvond, vormde
hij een nieuwe bundel (22 stukken) -- ons thans verloren -- waarop G.J. de Ligne, op 9 September 1777, op
bevel van directeur de Pret, een bijzondere lijst maakte en deze inschreef op de laatste blz. van zijn voorgaande
algemeenen inventaris. Is dit laatste pak op het stadhuis ooit geweest enz.? Hierop weten we zoo min met
stelligheid te antwoorden, als op de vraag hoe de inventaris zelf er gekomen is1.
Op de peys- en brandkamer werd het archief der Cie in twee kasten gesloten en we veronderstellen,
naar de briefwisseling van Maillard, dat de directeurs der gewezen Cie, de Pret en de Proli, op de eerste plaats,
er herhaaldelijk nog inzage deden van nemen.
Bij de Fransche revolutie werden de kasten verzegeld door Dargonne, 20 ventose an III, en deze zegels
werden eerst verbroken op 4 Mei 1800 (14 floréal an IX) door maire E. Werbrouck. De peyskamer was
1
Met Jacques Maillard, den laatsten secretaris der Compagnie, werd afgerekend voor laatste rekening, op 12
September 1777. Wij bezitten briefwisseling door hem ontvangen tot September 1777. Het is het jongste stuk
van het fonds.
4
4
toegezegd geworden aan het Collegium medicum, en de kasten moesten worden weggenomen. Na te hebben
bestatigd dat de kasten niets bevatten dan het archief der Compagnie, deed Werbrouck de kasten een verdiep
hooger brengen waar reeds een groot gedeelte van het stadsarchief zich bevond.. Hij deed er door den archivaris
Lenaerts de registers en papieren terug in plaatsen zooals te voren en verzegelde de kasten opnieuw na procesverbaal. Van nu af behooren de papieren tot het stadsarchief en zouden er het lot van deelen. Dit beteekent o.a.
dat ze, in 1914, in de kelders werden ondergebracht bij het dreigende bombardement. Toen men aan 't ophalen
begon, bleek het dat enkele pakken van dit fonds tegen een ziltigen muur hadden gelegen en reddeloos verloren
waren.
2. Het Archief van het Comptoir
De Indische Cie had haar Comptoir Generael te Antwerpen en hield er hare hoofdarchieven, hare
briefwisseling, hare rekenboeken. Daarnaast was er een bureel bij de magazijnen te Oostende waar ook diende
boek gehouden. Vervolgens vormde elke scheepsreis op het schip zelve een archieffonds. En eindelijk was er
archief te vormen, -- van bestuur, gerecht, handel enz... -- in de Indische neerzettingen.
Nu is het archief van Oostende niet naar Antwerpen gekomen, maar op het archief dier stad geraakt.
De scheepsarchieven integendeel, evenals de Indische archieven, zijn aan het Antwerpsche Comptoir
overgemaakt geworden, en zelfs vormen deze laatste groepen er een zeer belangrijk gedeelte van. Zoo zijn dus
te onderscheiden Antwerpsche, Scheeps- en Indische archieven.
3. Klassering en Inventoriëering
Op het Comptoir onderscheidde men 1) de registratie van de aandeelen, transporten van aandeelen,
dividenden enz..., 2) de registratrie van de uitreeding per afvaart2, 3) de algemeene boekhouding, 4) de
2
Ziehier een staatje dat bij den inventaris van dienst zal zijn:
A. Vrije compagnie-uytreedinghen.
voor Bengalen
1ste uytreedinghe:
vertrokken op 10 Feb. 1724
uit Oostende
2de uytreedinghe:
vertrokken op 3 Feb. 1725
uit Oostende
3de uytreedinghe:
vertrokken op 15 Feb. 1726
uit Oostende
4de uytreedinghe:
vertrokken op 23 Jan. 1727
uit Oostende
H.Carolus, cap. Cayphas
(vergaan 4 Aug. 1724)
Charles VI, cap. J.De Winter
De Arent, cap. B.Roose
S.Elisabeth, cap. N.Carpentier
Keyserinne, cap. J.De Clerckt
Marquis de Prié, cap. C.Flandrin
later Gillis Reyngoet
de Peys, cap. Perrenot
de Hope, cap. N.Carpentier
De Leeuw, cap. J.Larmes
De Tiger, cap. M.Princkaer
De Arent, cap. J.De Waele
Charles VI, cap. L. Meyne
Archiduchesse M.Elis.,
cap. M.Cayphas
De Concordia, cap. G.Reyngoet
Marquis de Prié, cap. C.De Brouwer
B. "Armements Indirects"
1. Vertrokken uit Cadix
voor China (Canton)
Vaisseaux Polonois
Cheval Marin, cap. D.Bracq
5
5
briefwisseling. Men hield registers, waarnevens liassen met losse stukken, die bij afsluiting eener zaak werden
aaneengeregen. Waarschijnlijk rond 1728 vond men het noodig een alphabetisch repertorium te maken op de
soorten van papieren op het bureel bewaard. (Zie nr 5646). Een inventaris mag dit echter nog niet heeten.
De eerste inventoriëering was die door de Ligne in 1774. Deze klasseerde ietwat de registers en liassen
naar hun aard of formaat en plakte op den rug van beide soorten -- die reeds meestal een lange aanduiding droeg
-- een klasseeringsetiket met letter en cijfer (b.v. A 1). Onder ééne letter bracht hij de éénsoortige dossieren
saam. Ongelukkiglijk hield hij zijn aanleg niet stelselmatig vol.
Ziehier het uitzicht van zijn inventoriëeringswerk3.
A 1 tot 23.
B 1 tot 3.
C 1 tot 9.
D 1 en 2.
E 1 tot 10.
F 1 tot 4.
G 1 tot 4.
H 1 en 2.
I 1 tot 3.
K 1 tot 5.
L 1 tot 4.
M 1 tot 3.
N 1 tot 24.
O 1 tot 8.
P 1 tot 8.
Q 1 tot 10.
R 1 tot 19.
S 1 tot 18.
T 1 tot 5.
U 1 tot 10.
W 1 en 2.
X 1 tot 30.
Y 1 tot 30.
Scheepspapieren per schip.
Ook scheepspapieren.
"Retour des navires" per uitreeding en bestemming.
Uitreedingsonkosten der schepen uit Cadix vertrokken.
Scheepsrekeningen.
Hume-Cabelon (1 en 4); Le Postillon (2 en 3).
Boeken van de Cadix-schepen.
"Payements aux familles".
Venditieboeken der 3 laatste uitreedingen.
"Quittances passées à l'audition" 1726-1736.
Comptes d'Ostende. Comptes de rachats.
Papieren van V. Parraber. 1724-1726. Danemarnagor.
Copyboeken zoowel van de factorijen, en van de schepen, als van het Antwerpsch comptoir
(1723-1745).
"Diversche papieren en documenten". (Een varia waarin comptoir, schepen en factorijen
vertegenwoordigd zijn).
Varia 1729-1736.
o.a. Boeken van Hume en Schonamille.
Grootboecken en Journaelen uit Bengalen.
Archief der directeurs.
Grootboeken.
Resolutieboeken van Directeurs en Comiteit. (1723-1765).
Memoriaelboecken van Oostende 1725-1733.
Boeken gehouden aan boord der schepen.
Venditieboeken.
Feb.-Maart 1729
2. April 1730
Neptune, cap. J.C.Blanco
Keizersvlag, Cadix 6 mei 1730
Phenix, cap. Ph.Perrenot
later P.Brunet
3. Pruisische vlag,
Cadix 1 April 1730
Appolon, cap. M.Cayphas
C. "Vaisseaux de Permission"
5de uytreedinghe:
vertrokken uit Oostende
op 5 April 1732
3
Concordia, cap. J.Larmes
Duc de Lorraine, cap. J.De Clerck
Wat we achter elke letter aanduiden is slechts de hoofdzakelijke stof onder die letter geklasseerd. De
inventaris laat toe verder na te gaan wat er voorhanden is.
6
Z 1 tot 24.
6
Pak- en consummatieboeken der schepen enz.
Na deze reeks heeft de Ligne de kleinere boeken, liassen en stapels van allen aard, gegroepeerd in
pakken die een dubbele letter hebben met van af EE een voorttellend nummer. Aldus heeft hij, AA 1, BB 1-13,
CC 1, DD 1-5, EE 1, FF 2, GG 3, enz. tot ZZ 21. Jammer genoeg krijgen we hier herhaaldelijk een
mengelmoes, en , nog jammerder, is een belangrijk gedeelte dezer stukken verdwenen samen met F 1, M 3, R 5,
R 6, R 7, R 8, T 3, U 2, W 1, X 11, X 19, Y 1, Z 1 en Z 2.
4. Onze Inventoriëering
Wij hebben een groot gedeelte van dit archief, in Maart 1925, in een weinig ordelijken staat, gevolg
van verblijf in kelder in 't begin van den oorlog, teruggevonden. Voor de orde van een nieuwe inventaris
hielden wij ons aan den ouden, welke gebreken hij ook had. Er was immers reeds, -- door Mertens en door
Huisman -- op dit archief gewerkt geworden en de historische referenties waren naar de klasseering van 1774
gemaakt. De losse papieren die wij buiten de oude inventoriëering vonden, hebben wij zooveel mogelijk
volgens oorspronkelijk pak te samen gelaten, doch hun een ruggetitel gegeven, die de onderscheiden soorten van
voorhanden stukken aangeeft. In deze door ons gevormde bundels brachten we ietwat logische orde. Zoo
brachten we te samen, alles wat betrekking op de Jointe of bijzonder gerechtshof voor de Cie, vervolgens de
Antwerpsche papieren, de Scheepspapieren en de Indische dokumenten.
Elke eenheid heeft nu haar nummer in dezen inventaris; daarna geven we de quoteering van de Ligne,
vervolgens tusschen [ ] wat er op den rug staat en eindelijk de titel van omslag of eerste blad. Waar dit den
inhoud nog niet duidelijk genoeg aangeeft, voegen we er een uitleg aan toe.
5. Studiën op dit Archieffonds
In gevolge een vraag om inlichting van den geschiedkundige Lod. Mathot in 1871 gericht aan den
archivaris Génard, viel de aandacht op het archieffonds der Compagnie4. In het Archievenblad IV 383-459
verscheen een korte nota over de Compagnie en de "open brieven van octrooi" van 19 Dec. 1722, met een 8-tal
"bijvoegsels". In Deel V, 1-150 werd de "Beschrijving der factorijen" overgedrukt, waarna men den Register
der brieven van het Hof aan het Bestuur der Maatschappij begon over te drukken. Het wordt voortgezet op blz.
150, na den 48sten brief van Markies de Rialp is echter nooit bewaarheid geworden.
Deze deelen IV en V van het Archievenblad zijn zonder datum. Ze verschenen in de jaren 1871-1872.
Na Génard werd het archieffonds doorzocht door L. Mertens, die, in het Bulletin de la Société de
Géographie d'Anvers, 1881, blz. 381-419, er een vlugge studie aan wijdde, met belofte er op weer te komen na
klasseering:
"Le rapide aperçu que je viens de donner est, je crois, entièrement inédit; il est emprunté entièrement aux
4
In feite was het Lod. Mathot die het eerst naar de verzameling verwees (België onder Karel VI, blz. 97).
Naar die verwijzing vroeg in 1864 de archivaris van Oostende den heer Génard om meer inlichtingen. Het
antwoord luidde: "Les régistres de la Cie sont des livres de compte. Un seul contient des relations de voyages.
M. van Ruckelingen (Mathot) a publié celle de Cobbé". Hier bleef het toen bij. De uitgave waarvan sprake hier
lijkt op een mystificatie. Die relation werd later door Génard zelf uitgegeven in Bulletin de la Société de
géographie d'Anvers I, 446-476, Notice sur le voyageur anversois Jacques-André Cobbé (1877).
7
7
nombreuses archives de la Compagnie, où il n'y a pas moins de 250 volumes, portefeuilles et fardes dont le
classement méthodique reste à faire; c'est tout un musée pour la géographie commerciale, les moeurs maritimes,
l'histoire des prix de tous les articles exportés et importés, pour la diplomatie d'une époque qui a failli embraser
toute l'Europe d'une guerre sanglante pour la liberté du commerce maritime.
Par l'entremise de M. Génard, notre savant archiviste, j'ai sollicté et obtenu de l'administation communale la
faveur de pouvoir classer ces documents; lorsque ce travail sera terminé, je me propose d'étudier la Compagnie
sur une plus vaste échelle ..."
Pia proposita.
Eindelijk kwam M. Huisman op ons archieffonds werken. Hij leverde een prachtige studie die in 1902
verscheen (Lamertin, Brussel : La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI. La Compagnie
d'Ostende). Met deze studie vervalt alles wat vroeger over de Oostendsche Compagnie geschreven werd
(Levae, Blankenheym). Zijn studie is eerst en vooral -- en terecht -- gewijd aan de politieke geschiedenis der
Compagnie. De diplomatische archieven zijn dan ook, voor Huisman, de hoofdzaak geweest en hij heeft die
methodisch opgezocht en doorgewerkt te Brussel, te Weenen, te den Haag, te Berlijn en te Parijs. Op tweeden
rang staat het commerciëele en finantiëele gebeuren. Desniettemin heeft Huisman het Antwerpsch archieffonds
ernstig nageslagen. Maar, natuurlijk, hij heeft er niet uit benuttigd wat Mertens aanduidde, hij heeft ook niet
uitgewerkt wat na Charles VI met de Compagnie gebeurde, kortom hij heeft nog zeer veel overgelaten voor
allerhande studiën.
Sinds Huisman werd het archieffonds niet meer bestudeerd5.
Moge ons werk en het uitgeven van dezen inventaris menige nieuwe studie op dit archief verwekken.
Er is de geschiedenis te maken van de Indische factorijen, van Schonamille; er is een kapittel te schrijven over
kapitalisme en tijd-affaires in de XVIIIde eeuw (agiotage daarbij niet te vergeten); er is stof voorhanden in de
scheepsreisverhalen voor letterkundigen; er is de geschiedenis der Compagnie te maken onder Maria-Theresia,
hoe bijkomstig dit gedeelte ook zij. Maar al dit zijn slechts aanduidingen, naar links, naar rechts : hoe meer de
geschiedenis zich ontwikkelt, hoe meer vraagstukken zich stellen, en 't is niet mogelijk die vraagstukken op
voorhand te raden. Bij alle zal onze inventaris, hopen we, een welkome gids zijn.
Bij de bewerking in 1995:
De aanvullingen van het leeszaalexemplaar werden in de tekst verwerkt. Ook een index op persoons- en
plaatsnamen, en op namen van schepen werd toegevoegd.
5
Ch. Ruelens gaf een reisverhaal uit van het schip de Concordia. De reis die hier verhaald wordt was echter
eene private onderneming die de stichting der Cie vooraf ging. Wij hebben er hier dus niet bij stil te blijven.
8
8
INVENTARIS OP HET ARCHIEFFONDS.
XXII. Oost-Indische Cie Inventaris.
Inventaris van alle ende iegelycke de Boecken, Papieren.... bevonden te Comptoire van de gewesene G.K.I.ie
gestaen ende gelegen op de Nieuwe Borse alhier, welcke voorschreven Boecken... getransporteert wordende van
de Nieuwe Borse naer de Pys- ende Brandtcamer synde op den Raedthuyse dezer stadt. 1774. Bijvoegsel 1777.
HET ARCHIEFFONDS.
A. Scheepspapieren per schip
IC 5501
An
1.
IC 5502
An
2.
IC 5503
An
3.
IC 5504
An
4.
IC 5505
An
5.
IC 5506
An
6.
IC 5507
An
7.
IC 5508
An
8.
IC 5509
An
9.
IC 5510
An
10.
Liasse van de Generaele Rekeningen van het Eerste Armement der 3 schepen
uitgevaren van Oostende 10 Feb. 1724. H. Carolus, Arent, Ste Elisabeth.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF. 404 K, 394 K
Bengale. 1r Armement 1724. Le St. Charles. Capne Michel Cayphas.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF. 404 K
La Ste Elisabeth. Arm. 10 Fév. 1724. Liasse.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF. 405 K
Le St.Charles. Armement 10 Feb. 1724. Liasse.
Enkel te raadplegen op microfilm MF. Aanvraagnummer: 405 K
L'Aigle. Armement 10 Févr. 1724. Liasse.
Enkel te raadplegen op microfilm MF. Aanvraagnummer: 405 K
China 1. Armement 1724. L'Aigle en St. Elisabeth. Liasse.
Enkel te raadplegen op microfilm MF. Aanvraagnummer: 406 K
Liasse des factures du 2e armement, 3 Janvier 1725.
Enkel te raadplegen op microfilm MF. Aanvraagnummer: 406 K
Chine. Impératrice & Marquis de Prié. 2e Armement 1725. Scheepspapieren,
instructiën, project van cargaisoen enz.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF.407 K
Bengale. 2e Armement 1725. Charles VI. Cap. Jacobus De Winter.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF. 407 K
Bengale. 3e Armement 1726. La Paix et L'Espérance.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF. 407 K
IC 5511
A n 11. Bengale. 4e Armement. Novembre 1726. L'Archiduchesse Marie Elisabeth en Charles
VI
Notitie der ingeladen goederen. Project van Cargaisoen. Rolle der Vollentairen. Devoirs que le chapelain de la
loge de Bengale doit observer. Enz.
IC 5512
An
12.
L'Archiduchesse Marie Elisabeth. Cap. M. Cayfas. Armement du 24 novembre 1726.
IC 5513
An
13.
China. 3e Armement 1726. Armement Le Lion, Le Tigre et L'Aigle. (Vertrokken Febr.
1726, teruggekeerd December 1727).
IC 5514
An
14.
La Paix. 3e Armement 1726. Den Peys.
9
IC 5514
An
14.
La Paix. 3e Armement 1726. Den Pers. Cap. Verrenot. Bengalen 25 Feb. 1726.
IC 5515
An
15.
L'Espérance 3e Armement. Liasse: Bengalen 1726.
IC 5516
An
16.
Le Tigre. 3e Armement 1726. China. Liasse.
IC 5517
An
17.
Le Lion. 3e Armement 1726. China. Liasse.
IC 5518
An
18.
L'Aigle. 3e Armement 1726. China Liasse.
IC 5519
An
19.
4e Armement du 24 nov. 1726. Charles VI Cap. Laurent Meynne. Bengale. (Liasse).
IC 5520
An
20.
China. 4e Armement 1727. Concordia en Marquis de Prié.
IC 5521
An
21.
4e Armement du 30 janvier 1727. Le Marquis de Prié. Cap. Guill. de Brouwer.
IC 5522
An
22.
4e Armement du 30 janvier 1727. La Concorde. Cap. Gillis Reyngoet.
IC 5523
An
23.
Armement 1732. Concorde. Cap. Jacobus Larmes pour Bengale.
Duc de Lorraine. Cap. Joannes De Clerck pour la Chine .
B. Scheepspapieren
IC 5524
Bn
1.
Charles VI. Cap. Jacobus De Winter. 3 Féb. 1725. Bengale. (Liasse).
IC 5525
Bn
2.
L'Impératrice. Cap. Joannes De Clerck. 3 Féb. 1725. China.
IC 5526
Bn
3.
Le Marquis de Prié. Cap. A. Flandrin, 3 Fév, 1725. China. (Liasse).
C. Retour des navires, per uitreeding en bestemming
IC 5527
Cn
1.
Retour du 4e Armement de la Chine. Marquis de Prié et Concorde (21 Juli 1728).
IC 5528
Cn
2.
La Paix et L'Espérance. Retour 3e Armement 1727. Rubricke van 't schip de Hoope
Capp Nicolaes Carpentier van Bengaelen.
IC 5529
Cn
3.
Retour des navires Apollon et Phoenix . 1727
IC 5530
Cn
4.
Retour de L'Impératrice, Marquis de Prié et Charles VI. Liasse rekeningen.
IC 5531
Cn
5.
Retour L'Aigle et St. Elisabeth. 10 Fév 1724-1725.
IC 5532
Cn
6.
Retour du Duc de Lorraine. Cap. Joh. De Clerck. 31 août 1733. Idem de la Concorde.
Cap. Jac. Larmes du 3 août 1734.
IC 5533
Cn
7.
5e Armement. Duc de Lorraine Chine et La Concorde, Bengale.
9
10
IC 5534
Cn
8.
Retour du 3e Arm. Chine, Lion, Tigre, Aigle .
IC 5535
Cn
9.
Retour du 4e Arm. Charles VI et Archiduchesse.
10
D. Uitredingskosten der schepen uit Cadix vertrokken
IC 5536
Dn
1.
Armement Ste.Thérese, Cheval Marin et Neptune.
IC 5537
Dn
2.
Armement des navires L'Apollon et Phoenix .
E. Scheepsrekeningen
IC 5538
En
1.
Bengale. H. Carolus 1724. H. Carolus pr. Bengale. Vertrockn 10 Feb. 1724. Rekeninghe
van Incoop, uitreedinghen en ongelden... (Grootboek).
IC 5539
En
2.
China. Den Arent en H. Elisabeth 1724. Register der rekeningen en facturen van
uitreeding van cargaisoen.
IC 5540
En
3.
Bengale. Carolus Sextus 1725. Cap. Jac. De Winter. Naar Bengale vertrocken 1725.
Register der rekeningen en facturen enz.
IC 5541
En
5.
Archiduchesse Marie Elisabeth. Cap. M. Cayphas en Carolus Sextus, Cap. Meynne naer
Bengale, 24 Nov. 1726, geretourneerd den.. . Register der rekeningen en facturen.
IC 5542
En
6.
China. Den Tiger, Leeuw en Arent. Vertrokken 5 Feb. 1726. Register der rekeningen en
facturen.
IC 5543
En
7.
Den Peys, cap. Perennoti ende de Hope, cap. Carpentier... naar Bengale vertrokken Feb.
1726 en 24 Maart 1726. Dagboek: rekeningen van inkoop, uitreeding en ongelden.
IC 5544
En
IC 5549
En
9.
Concorde, Cap. Reyngoet en Marquis de Prié, Cap. Guill. De Brouwer naer China, 23
Jan. 1727. Register der rekeningen en facturen.
IC 5550
En
10.
Bengale. Concordia, cap. Jac. Larmes 1732 China. Duc de Lorraine, cap. Joan. De
Clerck. Register der rekeningen en facturen.
Brigentins et Galiotes 1725-1727. Liasse rekeningen van den Postillion, de Niewe
Zeepost, de St.Antonius de Padua, de St.Philippe, de Jonge Dirck.
F. Hume-Cabelon, Le Postillon
IC 5552
Fn
2.
Den Brigantien Le Postilon, Cap. Jac. Bulteel 1723-1724. Register van rek. van
Postillon, Diamant, Lion d'or, St. Philippe, 2e Postillon.
11
11
IC 5553
Fn
3.
De Brigantien Le Postillon 1723-1724. Liasse. Rekening van 1e, 2e en 3e uytreet.
IC 5554
Fn
4.
Cabulon, sous le gouvernement du Sr Hume 1726. Liasse. Rekeningen der factorie van
Sadatpatnam of Cabulon, met bijkomende stukken van Srde la Peña en S. Alex Hume.
G. Boeken van de Cadix-schepen
IC 5555
Gn
1.
Neptune et Cheval Marin. Liasse.
Divers papiers etc. concernant l'affaire de Jean Cambier avec ses prétentions.
Divers papiers, comptes, etc. venues de Cadix à servir à la commission à Londres pour
la prise du Neptune et Cheval Marin.
Projet pour le commerce du comité secret p. Bernaert. Relation du voyage fait par
Bernaert à Hambourg en juin 1728. Projet pour l'équipement de deux vaisseaux....
Correspondance avec Ms Rima.
Pièces concernant la soutenue en Pologne et en Angleterre pour les vaisseaux Neptune
et Cheval Marin.
IC 5555²
Gn
2
De schepen onder Poolsche vlag.
IC 5555³
Gn
3
Negotiatiën J.A. Pruner met afgevaardigden van de koning van Polen te Londen en in
den Haag, rakende "Cheval Marin" en "Neptune" 1731-1732.
IC 5556
Gn
2.
Cheval Marin et Neptune . Register der rekeningen en facturen van de fregat Ste.
Thérèse, uitgereed te Trieste 1728. (herdoopt in Cheval Marin), en van de Neptune, uit
Cadix vertrokken in Maart 1729.
IC 5557
Gn
3.
Apollon et Phoenix. Register van uitreedingsrekeningen en facturen van de Apollo
(Cayphas) vertrokken uit Cadix 31 Maart 1730, en van den Phoenix, ci-devant Le Duc
de Boufflers, ci-devant Le petit prince Eugène, April 1730.
IC 5558
Gn
4.
Livre concernant Le Neptune et Cheval Marin 1724. Losse Processtukken 1734-1750.
H. "Payements aux familles”
IC 5559
Hn
1.
Payements aux Familles, 1724-1725. Verzameling betalingsbriefjes.
IC 5560
Hn
2.
Payements aux familles 1726-l726. It.
I. Venditieboeken der drie laatste uitreedingen
IC 5561
In
1.
Bordereau, Renseign. & Acquits, 3e Armement. Rekeningen van uitreeding Peis, Hoop,
Tiger, Leeuw en Arent 1726.
IC 5562
In
2.
Bordereau, Renseign. & Acquits, 4e Armement. Rekeningen van uitreeding
L'Archiduchesse, Carolus Sextus, Concordia, Marquis de Prié, Keyzerinne, St. Antonio
12
12
de Padua ende Zeepost.
IC 5563
In
3.
Bordereau, Renseign- & Acquits avec les comptes de ventes des effets du magazin.
K. "Quittances passées à l'audition", 1726-1736
IC 5564
Kn
1.
Quittances passés à l'audition 1726. Compte du S. L. Bernaert. Quittances des
directeurs et employés à Anvers. Quittances des débourses faites pour la Compagnie par
Barneval. Quittance des débourses faites par Thompson pour le bâtiment de la bourse
(1724) etc.
IC 5565
Kn
2.
Quittances passées à l'audition 1727. Bauw op de Borse, etc.
IC 5566
Kn
3.
Quittances de l'audition de l'année 1730.
IC 5567
Kn
4.
Quittances de l'audition de l'année 1733.
IC 5568
Kn
5.
Quittances passées à l'audition de l'année 1736.
L. Comptes d'Ostende. Comptes de rachats
IC 5569
Ln
1.
Comptes des rachat et reventes de 1728 à 1732. Compte des soyeries, marchandises de
Bengale, de thé, etc.
IC 5570
Ln
2.
Ostende. Comptes des frais de généralité. Onkosten en betalingen voor de generaliteit
1727-1732.
IC 5571
Ln
3.
Comptes d'Ostende, 10 Fév. 1724. Rekeningen van Bernaert 1724 met latere stukken
(tot 1733).
IC 5572
Ln
4.
Comptes d'Ostende 1725. Met latere briefwisseling (tot 1733).
M. Papieren van V. Parrabar. 1724-1726. Danemargor
IC 5573
Mn
1.
Parraber. Factorerie de Bengale.
IC 5574
Mn
2.
Livre de dépenses etc. sous V. Parraberre, 1724-1725. Livre de comptes du comptoir de
Bengale. Register met index.
N. Copyboeken zoowel van de factorijen, en van de schepen, als van het Antwerpsch
comptoir (1723-1745)
IC 5575
Nn
1.
Dagboek van de Bengaalsche Factorerie (van af 22 Juli 1723 tot 15 Feb. 1724).
13
13
IC 5576
Nn
2.
Copie des Lettres, 1725. Du 21 août 1723 au 6 mai 1732.
IC 5577
Nn
3.
Translat. des lettres persiennes en français. Araabsche tekst met vertaling.
IC 5578
Nn
4.
Réprésentations, députation à la Cour 1724. Registre. Table: Autorisation à M. Proli,
Instruction, représentations, réflexions, requeste.
IC 5579
Nn
5.
Req. et lettres à la Cour 1725. Register. Tafel op de namen der bestemmelingen.
IC 5580
Nn
6.
Chine. Procès-Verbaux à bord du Tigre 1727. Register der proc-verb. en de copien van
brieven op het schip den Tiger, cap. Michael Pronckaert, alsmede de Resolutiën.
IC 5581
Nn
7.
Copie des lettres du 18 mars 1727 au 7 juillet 1729. Secrete copye Boeck voor de
compagnie 1727.
IC 5582
Nn
8.
Lettres des Indes 1723-1729.
IC 5583
Nn
9.
Copie des lettres du 3 avril 1727 à 6 nov. 1730 . Register.
IC 5584
Nn
10.
Copies de lettres de la prem.-année de Mr Alexandre Hume du mois de février 1726 à
février 1727. A quoi on a joint savoir à la fin du livre copies des lettres et autres pièces
du tems de Mre Paraber, Bos et Schonamille (1724-1726).
IC 5585
Nn
11.
Copie des Lettres 1728. Brieven uit Antwerpen 1 Sept. 1728-1732.
IC 5586
Nn
12.
Copie du comité 1729-1731. Copyeboeck der secrete Jointe begonst 14 October 1729.
IC 5587
Nn
13.
Registre des procedures, requestes, lettres, pattentes etc. commencée Décembre 1730. -François de Schonamille, jusqu'à la fin de 1733.
IC 5588
Nn
14.
Copie des lettres concernant le Phoenix par Strebel 1731.
IC 5589
Nn
15.
Copies des lettres touchant les négociations du Phoenix 1732. Copie des lettres de
Pierre Strebel à la Coste de Coromandel et a Goa au sujet du vaisseau impérial le
Phénix, 1731 et 1732.
IC 5590
Nn
16.
Copye Boeck der brieven van t' schip Duc de Lorraine.
IC 5591
Nn
I7.
1732. Lettres contracts et résolutions du Duc de Lorraine.
IC 5592
Nn
18.
Consellie Boeck alsoock Copye Boeck 1732. (tot 22 Juli 1734). Concorde, cap. Larmes,
Briefwisseling met Schonamille enz.
IC 5593
Nn
19.
Copie des Lettres, 16 avril 1731-2l avril 1732. Correspondance de lettres écrites à la
Cour de Pologne, Londres, etc. etc. Met alphabetische tafel op de namen der
bestemmelingen.
IC 5594
Nn
20.
Depesches et Lettres de la Cour 1733. De la Cour à la Direction. (Registre der copyen).
14
14
Table des depesches.
IC 5595
Nn
21.
Copie des Lettres 1732 à 1734 . Uit Antwerpen. Met alph. tafel.
IC 5596
Nn
22.
Copie des lettres 1736 à 1752. Met tafel.
IC 5597
Nn
23.
Copie des lettres 1733 à 1736. Met tafel.
IC 5598
Nn
24.
Lettres des Indes 1730 à 1738.
O. "Diversche papieren en documenten": varia waarin comptoir, schepen, factorijen
vertegenwoordigd zijn
IC 5599
On
1.
Nijverheidsprojecten. Resolutieboek v/d Arent 0. n 1. Resolutie Boeck van het
fregatschip den Arent, cap. J. De Walle.
Convention avec le major d'artillerie Fransen pour les boulets de canon.... Réflexions au
Bénéfice.... au regard du Rafinement du sel. Mémoire touchant les fonds nécessaires à
l'entreprise de la Peche à Ostende.... Projet de commerce de toiles... entre la Silésie et la
Flandre. (Jean Bernard de Holzhausen).
IC 5600
On
2.
Résolutions de Mrs les Directeurs, waarbij allerhande stukken de Directie rakende. Ook:
Copies des comptes des 2 vaisseaux L'Archiduchesse et La Concorde enz.
IC 560l
On
3.
Rechtszaken.
Affaire Cap. Bracq - Achats La Motte - Vaisseau Hollandais Lugtenburg - Requetes du
juge Bauwens - Différends avec Hume - Vaisseaux à la Coruna 1727 - Lettres et
papiers du Brasil.
IC 5602
On
4.
Mémoires des représentations faites à sa Majesté à Vienne 1724.
Lettres etc. avis des directeurs à Visconti.
Lettres au comte de Schönborn
Lettres au marquis de Rialp.
Prestation de serment des directeurs.
Traité préliminaire, 31 mars 1727.
Lettres etc. à S. A. S. (1728-).
Requête à l'Emperreur sur l'état de la Cie aux Indes 1730.
Mémoire des moyens pour conserver le commerce des Indes.
Letters des directeurs à J. G. Puyadies, agent de la Cie à Vienne.
Mémoire des demandes des Et. Gén. avec réponse de M. Pattyn.
Projets présenté à Vienne par P. Proli, 1727, par de Calemberg etc.
IC 5603
On
5.
Losse dossieren: Hypothèques. Permission de M. De Prié à M. De Pret, 1722. Pilotes.
Magistrat de Bruges. Corderie de Bruges. Proposition de la ville d'Ostende. Procédures
à Dunkerque touchant le Cap. Cayphas. Proces concernant la chapelle à Vienne.
Inventaire navire à Hambourg.
IC 5604
On
6.
Losse dossieren:
15
IC 5605
On
7.
IC 5606
On
6.
15
Mémoire pour un establissement à l'isle de Fernando Novento (Madagascar).
Ostende, Approfondissement du Port.
Traité d'Alger.
Gouverneur Schonamille, 1724-1728.
Dossier van de Gouden Leeuw.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnumer: MF.395 – 396 K
Losse dossieren:
Notices et comptes des div. marchandises. Ordres pour Fayot 1724 etc. Notes de Hume
pour instructions pr Bengale 1732.
Losse dossieren:
Comptes de Jean Ray, cap, du port 1727. Dépenses en vivres pour la factorerie de
Bengale 1727.
Bengale. Livres de trésorerie. Livres de caisse. Factures et inventaires. Livres des
marchandises, etc.
P. Varia, 1729-1736
IC 5607
Pn
1.
Soutenu en Pologne et Angleterre pour le Neptune et Cheval Marin 1730. Register der
gecopieerde stukken, met tafel.
IC 5608
Pn
2.
Liasse. Comptes de divers particuliers, quittances etc. concernant le Comité secret.
IC 5609
Pn
3.
C.C. Comptes courants; Quittances et Lettres de Change. Liasse. Handelsdokumenten.
IC 5610
Pn
4.
Livre de copies de lettres de Xbre 1730 à Xbre 1733. Françs de Schonamille (Les lettres
secrètes sont les pièces à part).
IC 5611
Pn
5.
Notitie van Remissen gedaen aen de respective persoonen. (Antwerpen 1726-1735).
IC 5612
Pn
6.
Dans ce 4e livre doivent être enregistrés les dépôts des procès qui seront produits et de
tout ce que sera consigné....6 .
IC 5613
Pn
7.
Journalier. (Valsche rugtittel). Losse Dossieren:
Papiers concernant les achats de 1728.
Procurations à M. Bernaert 1732, en daarmee verbonden stukken.
Note des présens faits à la Cour 1726-1729.
Actes passés aux sujets de l'avance de f.60.000 faite à la ville d'Anvers.
IC 5614
Pn
8.
DD. Papiers divers . Losse st.
Achat du comte de Lalaing 1723.
Inventarissen der papieren.
Lijsten van goederen.
6
Naar de ordonnantie van Hume van 21 Dec. 1726 had de greffier te Banquibazar vier boeken in dubbel te
bouden: resolutiën, strafzaken, contracten en testamenten, burgerlijke processen.
16
16
Q. Boeken van Hume en Schonamille, e.a
IC 5615
Qn
1.
Inventaires de marchandises. Duplicats tirez hors du registre des dépôts et consignations
reposant au Greffe de la Cie de 1730.
IC 5616
Qn
2.
Déduction pour les Directeurs sur les dix dernières demandes de Louis Bernaert.
IC 5617
Qn
3.
Journal tenue par Mr Hume, 1726 et partie de 1727.
IC 5618
Qn
4.
Régistre de Résolutions du Conseil commencé le 2 déc, 1730. Francs de Schonamille.
Jusqu'au 31 déc. 1733.
Abrégé des résolutions prises par le conseil à Banquibazar.
IC 5619
Qn
5.
Régistre de documents, lettres, ordres et instructions pour le Conseil commencé
décembre 1730. François de Schonamille. Jusqu'à la fin de 1733.
IC 5620
Qn
6.
Livres des factures et inventaires tenu à Danemarnagor et à Banquibazar 1725 à 1733.
IC 5621
Qn
7.
Bengale. Anno 1731 à 1733. Livre de Magasin.
IC 5622
Qn
8.
Factorijen van Bengalen & Cabulon. Reeckeninghe van de factorye. 1725-1732.
IC 5623
Qn
9.
Facturen en Renseign. Anno 1724-1725. Factuurcopyboek.
IC 5624
Qn
10.
Factureboeck B . Factuer Boeck der goederen betaelt in Antwerpen 1725-1741.
R. Grootboeken en Journaelen uit Bengalen
IC 5625
Rn
1.
Grootboek van de Generaele Geinteresseerde van de Keys. I. Cie. 1723-1733 met
alphab. tafel .
IC 5626
Rn
2.
Grootboek 1725-1729. (Gedeeltelijke copij).
IC 5627
Rn
3.
Double du Grand-Livre. Danemarnagor 1726. Hierin: Bengale. Alphabet du grand-livre
de 1726.
A. Grand-Livre des afaires de la Compagnie Impériale en Bengale, sous la direction des
Srs. Jean Bos, François de Schonamille, Jean Ray. Commencé te 1r janvier 1726, fini le
dernier août suivant.
IC 5628
Rn
4.
(Double). Journal des affaires de la Compagnie Impériale et Royale en Bengale du 1r
sept. au 31 déc. 1726. (Danemarnagor).
IC 5633
Rn
9.
Double de B 1727. Grand-Livre des affaires de la Cie Imple et Royale en Bengalen.
Commencé le 1r janvier MDCCXXVII
(Gedeeltelijke copie van R n 11. Balansrekening ontbreekt).
17
17
IC 5634
Rn
10.
Journal Hume. Journal des affaires de la C.I.& R. en Bengale. (1 Jan.1727 - 31
Dec.1727).
IC 5635
Rn
11.
B. Grand-Livre Danemarnagor 1727. Met tafel.
IC 5636
Rn
12.
B. Journal des afaires de la Cie Imple et Royale en Bengale. Commencé 1 janvier 1727.
(Danemarnagor).
IC 5637
Rn
13.
G. Grand Livre des affaires de la Cie Imp. Rle en Bengale commencé le 1r janvier
MDCCXXVII. Met tafel. (Grootboek of Dagboek R n 14).
IC 5638
Rn
14.
G. Journal des affaires de la C.I.R. en Bengale. Commencé le 1r janvier MDCCXXVII.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF.395 K
IC 5639
Rn
15.
Groot Boeck van de G.I.Compagnie B. (1727-1736). (Met balans 1736) gehouden tot
Bengale.
IC 5640
Rn
16.
D. Grand-Livre des comptes de la Cie I. et R. en Bengale, commencé le premier d'avril
MDCCXXIX. Met alphabet.
IC 5641
Rn
17.
D. Journal du Grand-Livre de comptes des affaires de la Cie I. et R. en Bengale,
commencé le premier d'avril MDCXXIX.
IC 5642
Rn
18.
I. Journal des afaires de la C.I. au comptoir de Banquibazer en Bengale. Sous la
direction de François de Schonamille, 1 octobre 1730 - 31 décembre 1733. La suite de
ce journal du 14 au 31 déc. 1733 est sur les dernières feuilles du grand-livre.
IC 5643
Rn
19.
1. Grand-Livre des afaires de la C.I. au comptoir de Banquibazar en Bengale. Sous la
direction de francois de Schonamille, 1 janvier 1731 - 31 décembre 1733. La suite du
journal du 14 au 31 déc. 1733 est sur les dernières feuilles de ce Grand Livre.
Met alphabet.
2. Rekenboeken Antwerpen 1723-1725.
Memorieboek sep. 1723 (losse bl.).
Journal 1723 (Proef).
Journal en Grand-livre 1725.
S. Archief der directeurs
IC 5644
Sn
2.
Répertoire.(Uit het Kantoor te Antwerpen).
IC 5645
Sn
3.
A. Bengale 2 . Dans ce deuxième livre doivent être enrégistrés touts procez verbaux,
inventaires, enquets, informations, recolements, confrontations, interragatoires
d'affaires criminels et les résolutions prises à cet égard.
(Loopt over Juli 1726-1733).
Op het einde : Note que le greffier de Dueñas, les originaux et livres allant en Europe, a
18
18
tiré copie de l'Entier livre jusqu'icy laquelle reste icy à la factorie impériale7.
IC 5646
Sn
4.
Répertoire. «Na dans les Portefeuilles sont toutes les pièces contenues au présent
Répertoire. Les régistres et portefeuilles ont des tables qui indiquent les pièces qu'ils
contiennent».
Repertorium op de archiefkasten van het kantoor der Cie. Opgemaakt vóór 1730.
Hierbij: Lyste der pampieren raeckende d'oostindische Compagnie bevonden in 't
sterfhuys van Mynheer Jacomo De Pret ende overgeleverd ten bureau generael derselve
compagnie als blyckt bij recepisse van desselfs boeckhouder d'heer Thomas Rima.
(1737).
IC 5647
Sn
5.
Liste des intéressés. Liste des intéressés qui ont voix dans l'assemblée générale du 6
oct. 1723 - du 13 mars 1725 - du 4 déc. 1725 -du 17 déc. 1726.
IC 5648
Sn
6.
Morts ou noyés et deserteurs. (Met rekening van elk).
Loopt van 10 Febr. 1724 tot 11 Dec. 1727.
IC 5649
Sn
7.
Etat de la Compagnie. Table des Etats géners, 31 déc. 1725, 1727, 1729, 1732, et
jusqu'au 28 mars 1736.
IC 5650
Sn
8.
Copijboek van secrete brieven meegegeven aan boord 1726-1727.
IC 5651
Sn
9.
Kladboek van den Kashouder op het Bureau Generael 1725-1732. Memoire van
betaelingen aen Diversche.
IC 5652
Sn
10.
Gages des Directeurs etc. Gages des Directeurs, Employés et autres Frais.
IC 5653
Sn
11.
Cladtboeck der geheyme Commissie. (Kladboek van den Kashouder). 1728-1732.
IC 5654
Sn
12.
Reek. van S. Antonius de Padua, de Zeepost, de Keyserinne, de dobbele
nieuwpoortsche slouppe, groot packhuys op de kaye A, 't packhuys op de kaye B, 't
galjoot De Jonge Dirck, Reek. van Generaliteit, de Elisabeth. Register 1727-1740.
IC 5655
Sn
13.
Journaux et Rapports au retour des Capnes. Met tafel: Rapports de M. Cayphas,
Carpentier, Perrenot, Clinckaert, Joan. De Clerck, Jac. De Winter, Parraber. Larmes,
Perrenot, Carpentier 1724-1728.
Bestrijding der oneerlijke pacotille 1726-1727
Sn
14.
3e Enregistrement de tous contracts, testamens, donnations, ordonnances, arrets,
commissions et installation, des emploiés, et de ceux qui prétendent quelques droits sur
les marchandises et dittes a la charge de la Compagnie, de meme que les declarations
des prises, inventaires et naufrages,- tenu par le Sr Rombaut Lancelot Corten, greffier
pour Bengale8.
IC 5655/2
IC 5656
7
Zie nota bij nr 5612 (4e livre).
8
Zie nota bij n° 5612 (4e) en n° 5645 (2de regel).
19
19
IC 5657
Sn
15.
Feuille d'appointements. (Table : directeurs, auditeurs, employez à Anvers, employez à
Ostende, employez à Bengale, employez à Cabulon).
IC 5658
Sn
16.
Nomination des Directeurs. Bevat enkel: Commission à M. le comte de Calemberg
1726.
IC 5659
Sn
17.
Correspondance Indes. (Table: Lettres de Cobbé, Duvelaer, Parraber, Cayphas,
Carpentier, Bouberel, Carpentier, Roose, 1723-1724.
IC 5660
Sn
18.
Controle de tous actes, comptes, soumissions, authorisations et autres papiers. Met
tafel. Copij van een aantal belangrijke handelsstukken.
IC 56601
Orders en instructien - zie 5823.
T. Grootboeken
IC 5661
Tn
2.
IC 5662
Grootboek Pondichery, Tranquebar, 1731. Brieven van John Combes, 1730-1731.
Livre de transports. Controle.
IC 5663
Tn
3.
Livre de transports du 23 oct. 1723 au Controle 1723. Transport van actiën in
chronologische orde (tot 14 September 1740).
IC 5664
Tn
4.
Grand Livre et Transports B. Controle B. Grootboek 1723-1738 der transporten van
actien.
V. Copyboek der orders voor factorijen en scheepskapiteins
IC 5665
Vn
1.
Commission et Instructions, Ordonnances, règlements etc. Copijboek der orders
gegeven voor Bengalen, Cabulon, China aan résidenten, scheepskapiteins, enz.
1721-1730.
IC 5666
Vn
2.
Commissions, Ordres, Instructions, Ordonnances, Règlements et Engagements.
1732-1735.
IC 5667
Vn
3.
Cobbé. Bengale. Papiers touchant M. Cobbé, le Sr. Parraber, Mrs Hume et Harrison.
Représentations des Srs Hume et Harrison a S. Exe le Msl Daun.
IC 5668
Vn
4.
BB. Notes des débiteurs, escomptes et Récépissés. Liasse.
Afz. geklass.:
Comptes et papiers concernant Van der Heyden. Debiteuren der venditiën.
Rek. Ct. van Alexander Gordon 1728. Staet der debiteuren.
Etats des récépissés 1732.
IC 5669
Vn
5.
Colonie de Banquebazar L . Liasse. Rekeningen, dagboek enz. van Cassembazar 1727,
20
20
Aseydebat 1726.
Comptes pour Georges Savage, directeur des ouvrages.
U. Resolutieboeken van Directeurs en Comiteit (1723-1765
IC 5670
Un
1.
Privilèges et lessions. Tables: Lettres patentes d'octroy, nomination des Directeurs, etc.
1722-1724.
Al dit is overgedrukt geworden in Antwerpsch Archievenblad, dl.IV, p.383469; dl.V, p.1-150.
IC 5673
Un
4.
Délibération. Livre de Délibérations 1724 concernant les affaires pour la Cie Imple et R.
des Pays Bas Autrichiens. 18 aout 1724-1726. (Begonnen in den Franschen post van
Chandernagar na de schipbreuk en 't verlies van de papieren van den St. Charles).
IC 5674
Un
5.
Résolutions des Directeurs. Loopt over April 1730 - Mei 1734.
IC 5675
Un
6.
Livre des contracts de l'année 1730 à 1737. Inschrijving van actiën (Klasboek).
IC 5676
Un
7.
Résolutions des Directeurs . Loopt over Maart 1725 - 1735.
IC 5677
Un
8.
Résolutions du comité 1736....établi par l'assemblée générale du 15 may 1736. Begint
met het: Exposé fait par les Directeurs dans l'assemblée générale tenue à Anvers le 15
may 1736. Gaat tot 1749. Met een latere resolutie 1772.
IC 5678
Un
9.
Résolutions commencant 1750. Suite des.. Loopt over 1750-1765. Met bijgevoegd stuk
van 1773.
10.
Description des Factories. Description... dont le double a été envoié à la Cour de
Vienne. Etablissements à Banquibazar. Met plan van Cabulon, anders sadatpatam. Zie
Archievenblad V
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF.394 K
Gedeeltelijke kopij van nr. 5679.
IC 5679/2 U n
IC 5679/1
W. Memoriaelboeken van Oostende, 1725-1733
IC 5680
Wn
1.
Memorial van de G.I.Compagnie, anno 1725-1733 (Oostende).
IC 5681
Wn
2.
G.O.C. Journael van de G.I.Compagnie. (Ostende 29 October 1727 - 7 Okt. 1732).
X. Boeken gehouden aan boord der schepen
IC 5682
Xn
1.
L'Aigle et S. Elisabeth. Journal concernant le commerce fait par l'Aigle et la Ste.
Elisabeth à Canton 1724.
IC 5683
Xn
2.
Journal des Dépenses générale 18.1.1724-1725 du vaisseau St. Charles.
21
21
Compte général du Brigantin.
Compte général des dépenses faits pour la construction des magasins.
Compte des payements à l'équipage du S. Charles.
Compte de M. Cobbé. Factures des fonds sauvés du naufrage etc. Inventaire
des personnes décédées etc.
IC 5684
Xn
3.
Casse Boeck. Journael. Groot Boeck. Negotiatie van de laedinghe van den Arent en
heylighe Elisabeth tot Canton anno 1724.
IC 5685
Xn
4.
Livres des Dépenses. Armement de la Frégate Ste. Thérèse à Trieste. Compte des frais
pendant la quarantaine, etc. 1728-1729.
IC 5686
Xn
5.
Passeports, Ordres aux Capitaines 1724. Register.Tafel.Uitreedingen van 10 Feb. 1724,
3 Feb. 1725, van 1726, van 30 Oct. 1726 en van 18 Jan. 1727.
IC 5687
Xn
6.
Copey boeck Marquis de Prié 1724 Dagboek op het schip Marquis de Prié gehouden
1727. Daarna: de copie van brieven van Capt. Rijngoedt, Canton 1727.
IC 5688
Xn
7.
Journal de Laville Pichard, lieutenant du vaisseau L'Aigle 1724. Journal pour le cervice
du sieur de Laville pichard... d'Ostende à la Chine, sorti du port le 10 févr. 1724.
Met landkaarten, Kaart van haven en teekeningen.
Dit archiefstuk is enkel op microfilm te raadplegen. Aanvraagnummer: MF 002 K.
IC 5689
Xn
8.
Journal du vaisseau le St. Charles. Capt. Michel Cayphas 1724 . Journael van het schip
de Ste. Carolus na Bengalen in Indien voor rekenynghe van de Gnale Keyserlycke
Indische Compagnie onder commando van den Capiteyn Michiel Cayphas
uytghevaeren van Oostende den 10 Febr. 1724 en onder Godts seghen wederom
ghearriveert den....172...
Loopt tot 1 Sept. 1725.
IC 5689bis
Scheepsjournaal, "Particulier journaal van Gerard de Bock".
IC 5690
Xn
9.
Grand Livre Marquis de Prié Canton 1725.
IC 5691
Xn
10.
Journal du commerce du Marquis de Prié a Canton à la Chine 1725.
IC 5692
Xn
11.
Journal en Grootboeck Marquis de Prié 1725.
Journal of affairs transacted by Wm Sheffield, Hendrick Clumper, Joan Pilliet,
supercargoes of the ship Marquis de Prié. Canton Aug. 1725.
IC 5693
Xn
12
Livre de dépenses sous J. Bos 1725. Frais en général sous la direction des mrs. Bos, de
Schmorville, J. Ray 1726. Generale onkosten.
IC 5694
Xn
13.
Pack Boeck 1725. N
IC 5695
Xn
14.
Journael Groot- en Cas Boeck 1727. ... van de negotie ghederigeert tot Canton door de
supercargoes van den Leeuw, den Tiger en den Arent.
3. Pack Boeck van het schip de Keyserinne. Anno 1725.
22
22
IC 5696
Xn
15
Bengale. Journal du Cap. Carpentier 1726-1727. Journael gehoude op het schep de
Hoope gecomendeert door Capt. Nicolais Carpentier.. door mij fransois Carpentier.
IC 5696²
Xn
16
Chine. Journal de de Waele 1726-1727. Journael van het schip "den Arent".
IC 56963
Papieren Capitein de Waele - Canton 1726. Ontvangen briefwisseling.
IC 5697
Xn
17
Journal de Michel Pronckaert 1726-1727. Journael van het fregadt genaemt den tyeger
door my gecommandeert.
IC 5698
Xn
18
Journal et Résolutions du vaisseau Le Marquis de Prié 1727. Journael noopende het
gonne voorgevallen is int dreyve van de negotie tot Canton.
IC 5699
Xn
19
Journal en Groot Boeck van de supercargos n
IC 5700
Xn
20
Journal of Groot Boeck ...van de supercargos op de schepen de Concordia en de
Marguis de Prié (Canton 1727 )à 1727. Journael van het Keyserl. Compagnie schip den
leeuw gedestineerd naer Canton. (Reisverhaal. Copyboek, inventarisboeck, geheime
stukken betreffende bediening van het geschut enz.).
IC 5701
Xn
21
Chine. Journal du Capt. Larmes de 1726
IC 5702
Xn
22
Journal. Dagboek uit het bureau generael te Antwerpen 1728-1740.
IC 5703
Xn
23
Groot Boeck. Grootboek of dagboek n
IC 5704
Xn
24
Journal du Capne Gillis Reyngoet 1728. Journal van het schip de Concordia
gecommandeerd door Cap. G. Reyngoet. De retour van China op 21 July 1728.
Behelst het dagverhael van "de voyagie van Oostende naar Canton in China" (1727) en
de terugreis.
IC 5705
Xn
25
China. Journal du CapneG. Brouwer 1727-1728. Journael van het K. en K.G.I.C. schip
den Marquis de Prié gemonteert met 28 st. canon, 106 zielen equipage gedestineerd
naar Canton, uytgevaeren van Oostende, 25 Jan. 1727. Inhouwende een daegelyksche
aenteekeninghe van alle voorvallen. Ook het verhaal der terugreis.
IC 5706
Xn
26
Livre des Dépenses de Caïphas pour L'Apollon. Rekenboek gehouden op het schip
1730 - 1731
IC 5707
Xn
27
Journael en Grootboeck van den Duc de Lorraine. Canton 1733. Met répertoire.
N.B. Wegens zijn slechte staat is dit archiefstuk voorlopig niet te raadplegen.
IC 5708
Xn
28
Journal du Capnr Joannes de Clerck 1732. Dagverhaal. Begint met: Rolle de Equipagie
van het schip Duyck de Lorreyne. Anno 1732.
IC 5709
Xn
29
Journal du Capne M. Cayphas.
Sit nomen Domini benedictum. Journael gehouden aen boordt t' schip d'Apollon
voorsien met patente van Zynne Majesteit Frederic den Vierden Coninck van Prussen
3 Concordia 1727.
22.
23
23
etc., gemonteert met 28 stucken cannon, 100 coppen. En alle andere ammonisse van
oorlooge, na advernante om te doen een voyagie naer aldaer ts'here Jean Adam Pruner
ofte syn gevolmaechtighde tal ordinieren. Cadiz in maerte 1730. (Chine).
IC 5710
Xn
30
IC 5710bis
Groot Boeck en Journael van den Apollo (1730). 57101 Brieven uit Canton 1723-1728.
Brieven uit Canton aan de directeurs, 1723-1729.
Y. Venditieboeken
IC 5711
G.I.C. Venditieboeken 1728-1732.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF. 393 K
IC 5712
G.I.C. Venditieboeken 1733-1735
IC 5713
Yn
3
Notitieboek van Bengaalsche goederen.
IC 5714
Yn
4
Vente 17 may 1734 - Verkoop-conditiën.
IC 5714²
IC 5715
G.I.C. Rekeningen op de venditiën 1725-1740.
Yn
6
IC 5716
Venditie tot Oostende van de goederen .....gekomen met de Concordia ende den
Marquis de Prié (druk).
Expensieboek in de factorie.
IC 5718
Yn
9
Ingecoghte goederen. Livre des achats faits pour compte de la compagnie dans les
ventes publiques en avril 1728 et may 1729 par résolution des Directeurs.
IC 5719
Yn
10
Livre des effets revendus . Bouck van differente reeckeningen en notitien van goederen
voor de Cie ingecoght en wederom vercoght, Betaelingen van onghelden, etc.
IC 5720
Yn
11
Silver Boeck. Rekenboek van de vaatjes zilver op de schepen geladen.
Dit archiefstuk is enkel op microfilm te raadplegen. Aanvraagnummer: MF. 002 K.
MF. 393 K
Zilver - Rekenigen 1726-1728 3e en 4e expeditie (30 sept. 1728).
IC 5721
Yn
12
Venditie Boeck tot Oostende in 't jaer 1728. Pour Monsieur Proli. (Druk).
IC 5722
Yn
13
De goederen gearriveert van China in de haven van Oostende verkoght 1733. Vente du
26 8bre 1733.
IC 5723
Yn
14
Livre de vente dans la ville d'Ostende 1729 van de bengaelsche goederen etc.. Certifié
par Boubereel, Sarazin & van Gindertaelen.
IC 5724
Yn
15
Livre de vente de l'année 1729. Generael Montant der verkoghte goederen van de G.I.
IC 57202
24
24
Compagnie. Bij de venditie gehouden den 16den Meye 1729 en volghende Daeghen in
Oostende.
IC 5725
Yn
16
Venditie Boeck tot Oostende 1728 van de goederen liggende in 't selven packhuys.
IC 5726
Yn
17
Venditie tot Oostende 1726 van de bengaelsche goederen etc.. Charles Six. (Druk).
IC 5727
Yn
18
Venditie tot Oostende gekomen uyt de schepen de Keyserinne en Marquis de Prié 1726.
IC 5728
Yn
19
Venditie tot Brugge van de Bengaelsche goederen 1734.
IC 5729
Yn
20
Vente de 1725 des navires L'Aigle et Ste Elisabeth. Reekeningh Boeck der venditie van
de schepen den Arent ende Elisabeth.
IC 5730
Yn
21
Livre de vente de l'annee 1728. Generael montant der verkoghte goederen tot Oostende
19 April 1728 en volghende daeghen.
IC 5731
Yn
22
Vente du 16 Septbre 1726 Charles VI. Verkoop der goederen alhier gearriveert van
Bengalen.
IC 5732
Yn
23
IC 5733
Yn
24
Livre de vente de l'année 1730. Generael Import der venditie 5 Juni 1730 en 17 Okt.
1730.
kel Te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF.393 K
Vente de 1726. Impératrice et Marquis de Prié. Generael Import van de Goederen 18
Juny 1726.
IC 5734
Yn
25
Livre de vente de l'année 1731. Reekeningh Boeck der verkoghte goederen 16 April
1731.
IC 5735
Yn
26
Livre de vente du 28 avril 1732.
IC 5736
Yn
27
Livre de vente du 28 may 1733. ...tot Ostende.
IC 5737
Yn
28
Livre de vente du 26 oct. 1733. Ostende.
IC 5738
Yn
29
Venditie Boeck de 17 may 1734 tot Ostende.
IC 5739
Yn
30
Livre de vente du 21 mars 1735..tot Ostende.
Z. Pak- en consummatieboeken der schepen enz.
IC 5740
Zn
1
Pakboeken en consumptieboeken - Canton 1724-1726
IC 5741
Zn
2
Pakboeken en consumptieboeken - Canton 1726-1732.
IC 5742
Zn
3
Pack boeck postelyn, thee en syden. Arent en Elisabeth. (Ingeschreven te Canton
1724).
25
25
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF.393 K
Scheep Boeck der drie G.I.C. scheepen genaemt den Leeuw, den Tigre en den Arent.
Canton 1726 en 1727. (Register der ingescheepte goederen).
IC 5743
Zn
4
IC 5744
Zn
5
Expensie Boeck in de factorerie Canton. Anno 1727. Oncosten en consumptie gedaen
tot Canton door de Super-Cargoes van de twee K.I.C. schepen de Concordia en Marquis
de Prié.
IC 5745
Gn
6
Scheep Bouck der scheepen Leeuw, Tiger en Arent. Gehouden door Johannes de Jonge.
IC 5746
Zn
7
L'arrivée Baye de Cadiz 1729. Dagverhaal van Le Neptune (Cadix 1729).
IC 5747
Zn
8
Marquis de Prié. Livre de consumption. Consumptie Boeck.... 1727-1728. Notitie der
vivers...
IC 5748
Zn
9
Consomptie Boeck van den Duc de Lorraine.
IC 5749
Zn
10
Chine. Livre de copie du navire l'Impératrice .... Cap. Joannes de Klerck, anno 1725.
IC 5750
Zn
11
Marquis de Prié. Pack Bouck 1727. Canton.
IC 5751
Zn
12
Packbouck De Leeuw...., Tiger en Arent (Canton 1727) .
Dit archiefstuk is enkel op microfilm te raadplegen. Aanvraagnummer: MF 002 K.
IC 5752
Zn
IC 5753
Zn
14
Chine. Journal des supercargos de Concorde et Marquis de Prié. Journal der bedryf van
negotie in Canton door de supercargos met hunne resolutiën
IC 5754
Zn
15
Concordia. Livre de consomption . 1728.
IC 5755
Zn
16
Livre de caisse par Jean Ray 1730-1733. Livre de caisse de tout le tems de la Direction
du Gouverneur Mr. Francois de Schonamille a savoir depuis dec. 1730 jusqu'au......
(1733. Banquibazar).
IC 5756
Zn
17
Packboeck van den Duc de Lorraine.
IC 5757
Zn
18
Chine. Résolutions et Transactions par Robert Hewer 1726-1726. A diary of
transactions by Mr. R. H.
Dit archiefstuk is enkel op microfilm te raadplegen. Aanvraagnummer: MF 002
K.
IC 5758
Zn
19
Marquis de Prié. Packboeck 1725.
IC 5759
Zn
20
China. Manifest der ladinge van het schip den Tiger 1726.
Chine. Résolutions et Contrats par Robert Hewer. Res. & Contracts for soundry
merchandise Cought at Canton for the Cargoes of the ships Lyon, Tiger & Eagle.... by
Robert Hewer etc. Canton 1726.
26
IC 5760
26
Zn
21
China. Consumatie Boeck vant schip den Arent 1726 à 1727.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer MF.394 K
Handelspapieren "Neagle" 1726-1728.
IC 5761
Zn
22
Chine. Livre de cargaison en 1724. Aigle et Elisabeth.
IC 5762
Zn
23
Pack Boeck van Arent en Elisabeth 1724.
IC 5763
Zn
24
Livre de dépenses du cap. Larmes sur la Concorde 1732- 1733.
IC 57602
Overige stukken
IC 5764
AA.
Oostendsche Compagnie. Gedrukte verkooplijsten.
Bengaalsche goederen uit de Concordia (1734). Inventaris van het fregatschip Marquis
de Prié (1732). Staat der goederen competeerende de G.I.Compie (1732). Lijst van de
verkooping van Chineesche goederen (1732). Verkooping tot Brugge (1732).
Porceleinen (1723).
Hier steekt bij:
Tolrolle in den Oresondt (Amsterdam 1642).
Stader Recess 1691 und dessen Ratification nebst der rectificirten Elb-Zolls-Taxo und
Mandato 1692. (Hamburg 1725).
Dit archiefstuk is enkel op microfilm te raadplegen. Aanvraagnummer: MF 002 K.
IC 5765
BB. n
IC 5766
Brieven, rek, enz. rakende de Bengaalsche factorij, gedeeltelijk fonds John Neagle, 1723-1730.
IC 5767
Brieven rakende de factorij aan de Directeurs, A. Hume enz. Succssie John Neagle 1729.
IC 5768
Brieven betreffende John Neagle.
IC 5769
Tafel op de munten te Bombay. [Ontbreekt : Naamlijst der inwoners te Cabelon. Dagverhaal
Banquibazar. Juli-Dec. 1723. Copijboek J. A. Cobbé, Danemarnagar 1723.]
IC 5770
Liasse. Rekeningen der factorij te Banquibazar. Hierbij Bundel A.G. n
Comptoir de Bengale.
Bundel A.G. n 3. Lettres de Cablon à Pierre Stubell 1731-1733.
IC 57701
Rekenboeken Borrompour 1722-1723
IC 5771
Overeenkomsten, instructien, reflectiën, enz. van Al. Hume. Bengalen 1726.
IC 5772
Copie des lettres et autres instruments de monsieur Jacques André Cobbé, envoyé aux Messrs
Alexandre Hume et John Harrisson.
1. In the neame of God. Amen. A. Jornale of our intended voyage by Gods permission
from Ostend to Candiz on bord the Castright, Cap. John Ley Commander (Vertrek 16
Dec. 1728) --on bord the Neptune, Cap. Don Juan Blanco, commander. (Van Cadiz
naar Banquibazar-Indië).
1. Lettres de Cablon au
27
27
IC 57721
Copies de lettres persiennes en francois concernant les negociations à Mr. Cobbé dans les Indes
IC 57722
Dagboek en klad van M. Cobbé juli 1723 - febr. 1724
IC 57723
Translaetboeck en copyboeck 1723-1724
IC 57724
Brieven aan J.A. Cobbé. 1722-1724
IC 57725
Copy en minuten van brieven enz. van Cobbé.
IC 57726
Erfenis Cobbé 1732.
IC 5773
Journal Danemarnagar 1726.
IC 5774
Brieven ontv. in Danemarnagar 1720-1727. (F. Power). Brieven aan Maillard en Henssens
1755-1763. Cie asiatique.
IC 5775
Rekeningen van J. 't Kint voor soldaten te Danemarnagor 1724.
IC 5776
Onkostregisters Danemarnagor 1726-1728. Ladingsregisters De Hoop 1728; inventaris Banquibazar
1734.
IC 5777
Paccotillen der scheepsofficieren. Testamenten op schip of in Bengalen. Actes d'arrêts. Proces
greffier Corten, Danemarnagor 1729. Sterfhuis J. De Jagher, Chandernagor. Scheepsonkosten
Canton.
IC 5778
Sermonen, brieven, faculteitspapieren enz. van Aug. J. L. De Maere, scheepsaalmoezenier 1725 en
pastoor der loge 1728. Bij het overlijden gevonden.
IC 5779
Banquibazar 1726-1731. Testamenten en successiën. Loonrekeningen. J. Mérot. Brieven der
Fransche factorij van Chandernagor aan A. Hume en Schonamille.
IC 5780
Zaak. J. Macdonnell, Banquibazar 1729-1730. Dossier verzameld door Al. Hume. Brieven van
Dixon.
IC 5781
Brieven in cijferschrift 1731. Met sleutel. Andere brieven uit Bengalen 1726-173I. Liassen van
venditiën 1729-1731.
IC 5782
Papieren A. Hume, Banquibazar. Brieven van de Hollandsche factorij te Hougly. Concordia 1732.
Stukken betreffende de bedienden 1728-1733.
IC 5783
Papieren Banquibazar. Assignations sur la caisse et trésorerie, 1730-1733. Papieren Jean Ray 1726.
Instructions pour J. A. Cobbé.
IC 5784
Brieven ontv. door P. Strebel, Banquibazar 1732-1733.
IC 5785
Papieren Banquibazar 1726-1733. Neptune en Cheval Marin 1727-1732; comptes de la Jemedarerie
28
28
1730-1733; derniers ordres de A. Hume, 1730; brieven aan Al. Hume. Proces met douanen te Goa
1732-33.
IC 57852
Rekeningen Banquibazar bij vertrek Hume 1730.
IC 57853
Bengale - Livre des marchandises 1726-1730.
IC 57854
Grondrekeningen Banquibazar 1727-1730.
IC 5786
Inventarissen van nalatenschap, attestatien bij desertie en andere stukken van de greffie te
Banquibazar (Greff. Ant. de Duenas)9.
IC 5787
Brieven uit Casembazar 1726-1727-1729. Rekeningen van M. Van Schaar-J. Cobbé 1723-1724.
Scheepsrekeningen Le Succès, La Paix, l'Espérance, L'Archiduchesse & Charles VI. XX nr 19.
IC 5788
Handelsboeken van Dacca 1726-1728. L. Mynders & C . Lijsten van pacotillen Leeuw, Tiger,
Arent. 1726.
IC 5789
Pondichery. Tranquebar. Goa. 173I-1732. Brieven.
IC 5789bis
IC 5790
Papieren van 't Kint. Danemarnagor 1724.
Le Phenix, Banquibazar 1732.
Brieven aan Strebel, te Tranquebar en te Pondichéry.
Papieren van Casembazar 1727. Délibération du Conseil.
IC 57901
Stukken raeckende de factorijen in Bengalen en de begonste hostiliteyten 1721-1724
IC 5791
Familiebrieven Laur. Garmyn. Bengale 1726.
IC 5793
Militaire onkosten tot 1726 - Bengalen.
IC 5794
Bengale. Frais de factorie 1726-1728. Cobelon, Bengale - Hume, Negle, Savoye, Brouine.
IC 5795
Rekenboeken Cassembazar 1727-1927.
IC 5796
Rekenboeken Danemarnagor 1724-1729.
IC 5797
Papieren van Guil. Rycx. Bengalen 1726-1730.
IC 5798
Frais et appointements militaires - Danemarnagor 1726-1730
IC 5799
Papieren Joseph Cointrel - Cobelon 1726-1730.
IC 5800
China. De Keyserinne, Marquis de Prié 1725. China. Vertrocken 3 Febr. 1725. Register van
rekeningen, facturen enz.
9
Zie nr 5612, 5645 en 5656. Is echter niet het vierde nummer der verzameling.
29
29
IC 5801
Liasse der rekeningen van de venditie van Arent en St. Elisabeth 1726.
IC 5802
Chine. Journal de De Waele 1726-1727. Journael van het schip den Arent gedisteneert van
Oostende naer China.....
IC 5803
Scheepsdagregisters : R.Hewer 1726, F. Castelain 1727, J. Moret 1727, "Le St. Antoine", "Le
Neptune" 1729 e.a..
IC 5804
Inventarissen en Leveranciersboekjes van de schepen, Peis, Hope, Leeuw, Arent.
IC 58042
Inventarissen van schepen - Advertentiën van verkoop.
IC 5805
Onkostenboeken. Consummatieboeken, ladingsregisters van scheepskapiteinen.
IC 5806
Boekjes van leveranciers van de schepen .
IC 5807
Betaling der gagiën aan scheepsvolk 1726-1727.
IC 5808
Maandbriefjes ter betaling der gagiën aan 't scheepsvolk van Concordia en Duck de Lorreynen.
Enkel te raadplegen op microfilm. Aanvraagnummer: MF 395 K
Rekeningen, brieven enz. rakende Kapt. Perrenot "De Phoenix" Cadix-Tranquebar. 1729-1732.
(TT n 15).
IC 5809
IC 5810
Uitbetalingen te Antwerpen aan personeel factorijen Bengalen 1730-1732.
IC 5811
Compte etc. des magasins d'Ostende. Maecken van een Magazin op de erfve St. Pieter. De bouw
van het 2de packuis op de Caye n B. Rekeningen van het groot packhuis op de caye n A. Den
bouw van het 1ste packhuis n A. (DD n 1 ).
IC 5812
Copie des lettres secrètes commencé le 1l janvier 1736 ....consernant la correspondence de monsieur
Pathyn à Vienne. (tot Maart 1738). (DD. n 2).
IC 5813
Betaelinge gedaen per adres der Heeren Directeurs 1723-1733. Register. (DD. n
IC 5814
Rekwester vragende het herstel der Cie. Rekeningen van Bengalen. Inventarissen van schepen DD
4.
IC 5815
Dépeches et Lettres de la Cour. (DD n 5). Afzonderlijk geklasseerd :
Lettres de S. Ex. le prince de Cardina 1724-1725.
Lettres de S. Ex. le marq. de Rialp, 1723-1726.
Lettres de S. Ex. le comte d'Harrach, 1733-1737.
Lettres du comte Visconti, 1726-1730.
Etablissement de la jointe pour connaître des différends de la Cie.
Dépêches de S.A.S. le prince Eugene de Savoye 1723-1725.
Décrets et lettres de l'Empereur (15). 1723-1732.
Gouvernante Marie-Elisabeth, 1726-1739. (Met tafel). Decrets et lettres de l'Emperreur (15),
1723-1732. (Met tafel).
3).
30
30
IC 58152
G.I.C. Bijzondere stukken bijeen gehouden door P. Proli.
In dit bundel de zg. Poolse zeebrief (cfr F. Prims "Antwerpiensia" VII, nr. 32).
IC 5816
Missie van P. Proli en Louis Bernaert naar het Hof te Weenen 1731-1732.
IC 5817
Brieven aan de Directeurs 1726-1737. Oostende aan Antwerpen. Vicomte de Pathyn 1736-1737.
Brieven aan G. van Wanghen.
IC 5818
Rekwesten, memorien, propositiën, aanbevelingen enz. aan de Directeurs der G.I.C.
IC 5819
Memoriën Reflectiën van den Examinatiedienst op de rekeningen. Privilegiën van pacotillen voor
de bedienden in Bengalen. Lijst der inschrijvingen 11-12 Aug. voor- en namiddag 1723. Resolutiën
van het Comité secret.
IC 5820
Rechten der Cie op de Indische factorijen. Verplichtingen van den Keizer bij de afschaffing.
Indische brieven tot 1738.
IC 5821
Stembriefjes van de geheime verkiezing van Commissarissen 19 Dec. 1726.
IC 5822
Memoriën en Rekwesten a/'t Hof. Agiotage. Brieven voor de factorij van Banquibazar 1728-1733.
IC 5823
Orders en Instructiën 1728.
IC 5824
Afstand der factorijen aan de staat 1733-1734.
IC 5825
Allerhande brieven aan de Bestuurders der Cie te Antw. 1732-1735.
IC 58252
Allerhande brieven aan de bestuurders van de G.I.C. 1725-1726.
IC 5826
Brieven van verscheidenen aan het Comptoir te Antwerpen 1723- 1729 .
IC 5827
it. 1726-173l.
IC 58272
Brieven gericht aan het comptoir te Antwerpen 1726-1728.
IC 58273
Brieven van G. Van Hautem 1731.
IC 58274
Brieven aan het comptoir te Antwerpen 1729-1732.
IC 58275
G.I.C. uitheemsche briefwisseling (Pittoni). Geheime brieven 1732.
IC 5828
Brieven uit Oostende aan Comptoir Antw. betreffende verkoop der goederen 1733.
IC 58282
Brieven aan het comptoir te Antwerpen 1733-1738.
IC 5829
Brieven aan Maillard, Rima, Thompson 1740-1754-1758, waarbij enkele andere aan F. Power, uit
Seydabat en Casembazar.
31
31
IC 5829bis Brieven van de Calemberg aan Maillard 1763-1772. Met enkele andere van de Calemberg 17451763.
IC 5830
Brieven aan J. Maillard, J. P. Henssens, P. de Bosschaert, J. Thompson, na de afschaffing, tot 1773.
Brieven aan J. Maillard 1773-1777.
IC 5831
Diversche rekeningen van Maillard tot en met 1767. Rekeningen van Charles VI enz. PP nr 11.
IC 5832
Rekeningen en Quittantiën van J. X. Thompson 1742-1761, Mémoire sur l'écrit de Balthasar
Vigneault. (RR n 13).
IC 5833
Minuten van brieven uit het Comptoir verzonden.
Hierbij: Sentiments du Comte de Calemberg décembre 1750, proposition des héritiers de feu Laurent
Botsont 1750 à Thompson, en andere van deze jaren.
IC 5834
Diversche brieven (Dixon), eedformulieren, bureelpapieren, NN 9.
IC 5835
Grand-Livre de Transports A N
IC 58351
Briefjes van inteekening op het kapitaal der G.I.C. 1723.
IC 5836
Alphabeth du Grand-Livre des transports N
maatschappij).
IC 5837
N 1 à 600. Lijst der aandeelhouders met eventuëele transporteering, op volgorde van de nummers
van de aandeelen.
IC 5838
It. 601 à l200.
IC 5839
It. 1021 à 1800.
IC 5840
It. 1801 à 2400.
IC 5841
It. 2401 à 3000.
IC 5842
It. 3001 à 3600.
IC 5843
It. 3061 à 4200.
IC 5844
It. 4201 à 4800.
IC 5845
It. 4801 à 5400.
IC 5846
It. 5401 à 6000.
IC 5847
Transports au 23 oct. 1723. Transport van aandeelen tot 20 April 1731.
1 à 6000 Controlle. Met alphabetische lijst.
A. N
1 à 6000. (Naamlijst der actiehouders der
32
IC 5848
A. Alphabetische tafel op een grootboek.
IC 5849
Alfabeth van particuliere calanten gecalculeert in courant geld in Boeck A I. Hier in : Réflexions
sur le verbal de Sarsfield du 8 may 1741. (Zie nr 5902).
IC 5850-5855 Procuratiën tot transport van Actiën der G.I.C.. 6 bundels...
IC 58561
Quittantiën van gedeeltelijke payementen der onder schreven actiën van de G.I.C..
IC 5856²
Orders van storting van het eerste payement, ook genoemd “Premies op tijdt”, 1723.
IC 5857
Lijsten der geinteresseerden bij de dividenden 1 tot 14.
IC 5858
Quittantiën van 1stedividend 6% 1726; van 2dedividend 12% 1727.
IC 5859
Quittantiën van 3dediv. 25% 1728; van 4dediv. 20% 1728.
IC 5860
Quittantiën van 5dediv. 30% 1729; van 6dediv. 10% 1730.
IC 5861
Quittantiën van 7dediv. 30% 1730; van 8stediv. 10% 1732.
IC 5862
Quittantiën van 9dediv. 10% 1733; van 10dediv. 6% 1734.
IC 5863
Quittantiën van 11dediv. 6% 1734; van 12dediv. 10% 1735.
IC 5864
Quittantiën van 13dediv. 12%1735; van 14dediv. 6% 1737.
IC 5865
Recepissen ter rekening der venditiën 1725-1728.
IC 5866
Recepissen ter rekening der venditiën 1729-1731.
IC 5867
Recepissen ter rekening der venditiën 1730-1735.
IC 5868
Recepissen ter rekening der venditiën 1732-1738.
IC 5869
Contracten van transport van actiën der G.I.C. op termijn 1730-1732.
IC 5870
AA. Comptes des ouvrages par Savage 1728-1733.
AB. Appointements militiares 1730 -1733
IC 5871
Archieven der Bengaalse factorijen A-AZ 1723-1733.
IC 5872
Archieven der Bengaalse factorijen BA-BB-D 1725-1733.
IC 5873
XX n
IC 5874
Kladboeken - Bengalen 1730-1733.
19
Comptes et papiers de la factorie de Cabelon (84 p.) 1719-1733
32
33
33
IC 5875
Comptes de frais d'embarcation, fournis par Ray, Banquibazar 1728-1730.
IC 58752
Comptes de frais d'embarcation, fournis par Ray, Banquibazar 1730-1733.
IC 5876
Papieren Panck - tranquebar 1731-1734 Strebell.
IC 5877
Briefwisseling Strebell.
IC 5878
Papieren Power-Dormer -Bengalen.
IC 5880
Jointe. Procès Paul de Kimpe, c/Directeurs 1732-1739. A.
IC 5881
it. B.
IC 5882
Inventarissen en losse stukken zaak Hume en Kimpe 1732-1740.
IC 5883
Zaak Kimpe c/directeurs
IC 5885
Jointe. Procès P.Vigneault c/Directeurs 1735; Larmes c/Vigneault; Directeurs c/Schonamille 17361738. D.
IC 5886
Jointe. Proces van den admodiateur Laurent Botsont c/Directeurs 1732-1734; 2de proces 1745. A.
IC 5887
it. B.
IC 5890
Jointe. Proces Louis Bernaert, comm. der Cie c/Directeurs in zake afrekening 1733-1734-1735. Met
bijkomende stukken. A.
IC 5891
it. B.
IC 5892
it. C.
IC 5893
Proces L. Bernaert. Bijkomende stukken.
IC 5895
Brieven van Louis Bernaert. Oostende aan Antwerpen 1723-1724-1725-1726-1727. UU n
IC 5896
Brieven van Louis Bernaert. Oostende aan Antwerpen. 1728-1729-1730-1733. UU n
IC 5897
Acquitten - Bernaerts - Oostende 1727-1730.
IC 5898
Liquidatie van hangende zaken 1735-1774.
IC 5900
Jointe. Proces Thomas Ray c/Directeurs 1739-1740.
IC 5901
Jointe. Kleinere procesdossieren. Archdeacon, de Meyer, Jackson, Cinq Mâts, Gordon, Van der
Heyden, facteurs van de wagens op Gent.
IC 5902
Jointe. Patrick Sarsfield c/Directeurs 1929-1740. KK.6.
11.
11.
34
34
IC 5903
Kopij van memorie van kapitein Don Alonso de Zepeda y Andrada over de haven van Oostende
1720.
IC 5904
Verkoopboek van de vracht van het schip Apollo 1731.
IC 5905
Receuil de pièces authentiques relatives aux affaires de la ci-devant société impériale asiatique de
Trieste.
IC 5906
Rekening courant van J.B. Cogels 1724, april 16.
IC 5907
Briefwisseling fiskaalraad J. Van der Meulen met J. Jordaens, stadspensionnaris.
IC 5908
Briefwisseling aan J. Maillard - boekhouder G.I.C. 1747-1774
IC 5909
Briefwisseling - Perenot - Strebel - Lelocu - Levalzolio 1730-1731.
IC 5910
Brieven van A. Mesurolle, advokaat bij de Jointe te Brussel 1740-46.
IC 5911
Zaak J.P. Dhenssens, administrateur der Zweedsche acties te Gothemburg/de geïnteresseerden in de
voormalige Cie.
IC 5912
Inventaris O.I.C.
IC 5913
Inventaris O.I.C.
IC 5914
Handelspapieren Hume 1722-1724.
IC 5915
Défense du droit de la Compagnie Hollandaise des Indes-Orientales contre les nouvelles prétentions
des Habitans des Pays-Bas-Autrichiens et les Raisons ou Objections des Avocats de la Compagnie
d'Ostende. (Druk-Januari 1925).
IC 5916
Betwistingen met Holland en het Zeerecht 1723.
IC 5917
Convoyerechten - Betwistingen 1725.
IC 5918
Staatsloterij - Deelname der G.I.C. 1730.
IC 5919
G.I.C. Tolrechten - Botsaert - Staten.
IC 5920
Lokaal der Nieuwe Borze Antwerpen; gebouwen Oostende, Beschrijving Cabelon.
IC 5921
Handelspapieren Hume 1722-1723.
Dit archiefstuk is op microfilm te raadplegen. Aanvraagnummer: MF 002 K
IC 5921bis St. Joseph - Canton 1723 - Encaissage du thé.
35
35
IC 5922 Varia I. 1720-1734
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Brieven uit Londen aan Sarsfield Oostende
1720
Brief Bauffe aan Comte de Wrangel, Gent
10 maart 1721
Représentation faites par les sept Directeurs à Son Excellence le Marquis de Prié, Brussel26 maart 1723
Conditiën van aanstelling van C.Michot tot Brugge als commissionaris de Cie, 8 october 1723
Voorwaarden van dienstneming van V. Parraber als supercargo,
5 januari 1
Copij ontslaging J.Bruining,
15 september 1725
Lijst der schepen die zich dit jaar in Canton bevinden,
1725
Inventaris van de effecten nagelaten door Cap. Flandrin gestorven in zee
6 juni 1726
Kwitt, Parraber,
3 maart 1727
Lijst van de Overledenen op de Keyserinne, op de Concordia.
Fransch vrijgeleide voor goederen van den Spaanschen ambassadeur Markies Beretti Landi1725
Aanvaarding van den heerVincent tot professor van hydrographie aan de Academie voor jonge
zeelieden te Oostende,
28 augustus 1725
Succession J.B. Mulqueran, Bengale 1725, Officieren op de schepen Peis, Hoop, enzovoort,
Abrégé des principaux points des instructions pour les capitaines.
1725
Rek. partij arrack verkocht tot Oostende
1726
Contract met den vice-roy tot Canton
1726
Rek. Neagle, Danemarnagor
1727-1728
Wisselbrief Proli-Markies de Rialp,
1727
Kasboek Canton,
1726-1727
Brief Hume aan Capitien Perrenot,
25 februari 1727
Brief Perrenot,
october 1727
Tafel van de opbrengst der vijf eerste schepen.
Tafel der geneesmiddelen voor de factorij,
1727
Verklaring Capitein Caiphas van goederen A. Hume, ingescheept te Balasore
1728
Instructions for Bengal as to the providing Cargoes and management of the Moors
Government. Memoirs for the Trade from Bengal to several ports of India.
Brief Hume aan directeurs,( Danemarnagor)
19 november 1728
Orders van G. van Hautem uit Keulen aan Capitein Bracq ( cheval marin ), 28 december 1728,
met andere papieren rakende Cheval Marin en Neptune.
1728
Pièces justificatives des payements de 100.000 Roupies au Nabab et autres
1727-1728
Gratifications au bailif d’Ostende E. Baltin, au premier rang Colens de Proven,
1724-1728
Certificaat voor J.Kelly, stuurman, en voor G. de Bock,
1729
Recapitulatie der verkochte goederen,
19 april 17
Copie de lettres Cadix
1729
Generale Staat der goederen geariveerd
1728-1729
Inventaris der papieren verzonden naar Antwerpen op
31 december 1729
It., op
2 maart 1730
Brief van Don Pie Gallizia,missionaris,appostel te Pondichery,
januari 1730
Papieren Hume-Schonamille (afkorting op rek.)
1730
Copie de lettrres de François de Sint Hilaire, Chaudernagor (schip l’Union)
1730-1731
Akkoord paccotillen Michot,
15 maart 1730
Instructions données aux députés Proli et Bernaert pour Vienne1731,Premiére, ou l’on démontre que la Comp
Rek. van A. Hume omtrent verkoop van goederen
1731
Copij van brief aan Schonamille van wege het Comptoir
1731 en 1732
Note sur les livres de P. Strebel- Balance.
Intructions pour Schonamille. Instructions secrètes pour les représailles.
1732
Venditie tot Brugge,
mei 1732
Inventaire des pièces reçues le 16 septembre 1732 ( scheeppapieren) it. pièces reçues le20 octobre 1732
Orders en Instructien aan de supercargos (Duc de Loraine en Concorde )
1732
Cte Ct du vaisceau Le phénix, Bengalen
1731-1732
Etat des payements faits à la veuve Mérat.
Testament van P. Strebel, Rekeningen
overleden 29 maart 1733,
Betalingen aan P.J. Hoomis,
1734
Successie Ant. De Veen, geboren te Watermael
1734
Certificaat Capt. Bracq,
1735
36
53.
54.
55.
56.
36
Certificaten bij ontslag aan geneesheer P.J. Swartsen ( Thienen ), J.X. Thompson, G. van
Hautem ( Sittard )
1736-1737
Ongetekende requeste van geestelijke tot het bekostigen van kerkelijke benodigdheden.
Lijst van zeeofficieren en stuurlieden aan land te Oostende. Compagnie de Trieste;
Propositions que fait la Compagnie Orientale de Vienne à la C.G.I. établi aux P.B. pour la
construction de vaisseaux à Trieste.
Mémoire pour les étoffes de soye. Notitie van de geborduurde netdoeken. Zeer begeerde
sortimenten. Hierbij: Projets d’une charge pour deux navires. Notitie van Chineesche zijde
enzovoort.
IC 5923 Varia II. 1734-1767
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Extrait de la lettre part. Écrite à Mr. Al. Hume en Bengale, le 31 décembre 1726, par les
Directeurs. Avec Copie de l’autorisation donée à Mr. Hume.
1726
Na Oktober 1729. Verdediging De Pret dir. Tegen Ray, in zake opjaging van verkoopprijzen.1729
Décembre 1733. Banquibazar. Inventaire des livres et papiers du comptoir de la Compagnie
impériale des Indes à Banquibazar en Bengale et des autres comptoirs subalternes lesquels par
ordre de Mess rs les Directeurs on remet en Europe avec le vaisseua La Concorde.Inventaire
des Copies des livres et papiers du Comptoir de la Compagnie Imperiales des Indes à
Banquibazar et des comptoir subalternes lesquelles copies par ordre de Messieurs les
Directeurs restent en Bengale pour y êtres gardée à la disposition des dits Sieurs. Beide
opgemaakt op bevel Fr. De Schonamille door A. Browne secretaris
7 januari 1734.
Désignation abrégée des fonds envoyes en Bengale depuis l’établissement de la Compagnie,
avec l’emploi qui en a été fait, depuis 1724 jusqu’à la fin de l’année 1733….. lorsque le navire
La Concorde est parti de Bengale
le 7 janvier 1
( Overgave der factorijen aan de Oosterlijke Regering)
Extraits du livre des Résolutions de Bengale
1733, 8 janvier, 17 janvier,1 octobre et le 31 décemb
Onderzoek der rekeningen Schonamille, uitgaven voor huis, dienstboden en knechten over de
jaren 1730-1733, Hierbij afrekening na
december 1736
Lijst van import generael der koopers bij de venditie van 26 oktober 1733. Recapitulatie.26 oktober 1733
Lijst van import generael der koopers bij de venditie van 17 mei 1734. Recapitulatie.17 mei 1734
31 oktober 1733. Orders en Instructiën der Directeurs aan Mijnheer Guillome du Jardin te
Oostende ( venditiën ).
31 oktober 1733
14 Augustus 1732. Orders en Intructiën van Directeur Maelcamp aan Baas Dillebeke,
scheepstimmerman te Oostende
14 augustus 1732.
11. Etat des Etablissements qui ont ci – devant appartenus à la Compagnie et dont Sa Majesté
Impériale et Catholique a pris possession. Bengale
ljanvier 1734.
Compte des payement faits par la Compagnie pour l’acquisition des factories et autres
possessions avec l’évaluation des bâtiments, munitions et embarcations que s’y sont trouvés en
nature au départ de La Concorde en
janvier 1734
Etas des frais faits par la Compagnie pour l’entretien des Etablissements depuis la suspension
1727 jusqu’au
31 décembre1733
1734. Mémoire ( par Pierre Strebel ) d’argenterie laissée és mains de Mr. Le gouverneur de
Schonamille Bengale.
1734
1726 à 1734. Livre des Emballages.
(gaat tot einde 1733 )
Extraits des lettres écrites à Bengale sur le commerce interne et celle sur le retour de la
Concorde ( 1730 – 1733 ). (met rekening Schonamille 1734 ). Hierbij: Reflectiën door d’ heer
A. Hume met zijn vertrek naer Europa aen het conseil gelaeten ter Greffie om er zich naer te
gouverneren tot ter tijdt dat de heeren Directeurs anders mochten disponeren. Afschrift van
vonnis der Jointe van 25 mei 1735 ( Zaak Koffer Schonamille – Balthazar Vigneault)
25 mei 173
Aperçu des droits dûs à S.M. sur la cargaison des deux navires de retour.
Nota’s over octrooi op 2 januari 1735 gegeven door den Koning van Pruisen tot het stichten
van eene Indische Handelsmaatschappij.
2 januari 1735.
Notitie van de rekeningen van venditie te Brugge
15-21 maart 1735.
Lijst van de venditie te Brugge gehpouden op
1 november 1735.
Brief van Schonamille aan d’heer Jacomo de Pret 16 januari 1736. ( Met gedeelte in
cijferschrift. Hierbij. Chiffre avec Paraber en brief Robinson aan de Pret in cijferschrift met
ontcijfering).
16 januari 1736.
37
21bis.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
37
Nieuwe rekening voor Schonamille ingevolge zijn brief van 23 december 1736. Hierbij
uittreksel van dezen brief en copij van brief Hume van
21 maart 1
Memoire in zake Schonamille
1738.
Copie de la lettre de S.E. le grand maitre. 5 janvier 1738 ( afrekening Schonamille).5 janvier 1738
Akkoord tusschen Van der Heide – Vigneault – Schonamille eenerzijds en de geinteresseerden
anderzijds.
8 augustus 1738.
a) Copie d’une lettre du Cte de Calemberg au Comte de Sinzendorff, du 20 février 1739.
Contenant la nécessité de rétablir aux Pays – Bas le commerce et la compagnie des Indes par
une navigation limitée à 3 ou 4 navires.
1739.
b) Réflexion sur les 2 lettres du C. de Calemberg au Comte de Sinzendorf de l’année 1739(
mogelijkheid tot herstel der Compagnie)
1739.
c) Brief de Calemberg aan gedeputeerden
7 november 1741.
d) Brief van de gedeputeerden van het comiteit der geinteresseerden aan graaf de Calemberg (7
december 1741) ( Copie )
7 december 1741.
e) Antwoord hierop van de Calemberg
28 december 1741
f) Copij van brief de Calemberg aan vic. De Pattyn.
1741.
g) Demandes du comte d’Arack au comte de Calemberg sur le congrés d’Anvers.
Ontvangstbewijzen – wisselbrieven ( 2 stuks )
1740.
Lijst van betalingen na 1740 ( du Jardin, 6 de rekening )
1740.
Memoire op de requeste Archdeacon / Directeurs.
Betaalde ongelden zoo tot Oostende als tot Antwerpen sedert den staat van
1736.
Rekening verkoop van wimpels, vlaggen en kogels.
1741.
Notitie van zeelen, touwen, enzovoort ter venditie van
17 april 1741.
Rekening du Jardin, oostende
1741 – 1742.
Verhuring der magazijnen te Oostende aan N. Carpentierr,
1742.
Pointen voor te dragen aan de heeren van het comité
30 januari 1758.
Brief aan L. Botsont,
30 december 1744.
Rekening van reparatiën aan het klein pakhuis op de Kaai sedert de belegering van 1745. (
rekening met Carpentier, Oostende ). ( Met Teekening). Rekening
1748.
Relation de J. Maillard concernant son voyage d’inspection à Ostende.le 17 septembre 1746
pour l’examen des magasins du Jardin de St. Pierre.
17 septemb
Inventaris van ‘t geen in de Ronde Kamer is,
12 maart 1746.
Brief aan den Gouverneur over den toestand der Bengaalsche Factorijen ( twee ontwerpen )1747.
Conditiën van den concierge ( J.B. Verleyen ) der G.I.C. te Antwerpen
1october 1747.
Rekening der Compagnie met Zijne Majesteit na de afrekening met de erfgenamen Botsont 1750.
Rekening (député ) Teodoor Meulenaer 1749-1750. 1743-4. Afrekening
1757-1759
Rekening J.P. Henssens ( député ) devidend op aandelen Compagnie Suédoise,
1760.
Rekening J van Delft
1761.
Kleine Kwittantiën ( meest uit Osstende )
1761-1766.
Rekening adminstratie Borrens 1765-1766, met de Kwitantiën tot
1767.
Rekening administratie Borrens
1766-1767.
Liste des outils et ferrailles ( s.d.)
Recapitulatie van alle de goederen tot Brugge verkocht uit het schip De Hoop gekomen van
Bengaele.
Nrs. Actiën Calemberg, item act. A.T. Vequemans.
Losse nota’s genomen in 1880-1881 door Mijnheer L. Mertens op dit archief.
1880-1881
IC 5924
Overdracht van aandelen.
IC 5925
Overdracht van aandelen.
IC 5926
Brieven aan de directeurs door G. Du Jardin uit Oostende verzonden 1735, 1741-42.
IC 5927
Stukken uit de Economische-historische tentoonstelling 193010:
10
Zie
J.
Denucé,
Catalogus
der
Antwerpsche
Economisch-historische
Tentoonstelling,
38
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
38
Brieven van Kapitein Cayphas 1724
Brief van conseil van Houglé aan Cobbé 1724, juni 22.
Brief van Franse Conseil van Chandernagor aan Cobbé 1724, maart ll.
Overeenkomst tussen de leden der Oostenrijkse of Duitse loge op tot de oorlog over te gaan
1724, april 5.
Orders van Cobbé voor kapitein Mathieu Arnould 1724, april 3.
Ontvangstbewijs voor 17000 roepieën gegeven door Cobbé aan de Moorse koopman Mahomet
Fasal 1724, mei 7.
Brief van kapitein Adriani aan Cobbé 1724, juni 18.
Journaal gehouden door J.B. Adriani op Moors schip 1724, juni.
Vrijgeleide door Cobbé afgeleverd aan een Moorse koopman 1724, april 25.
Lijst van de geïnteresseerden in de G.I. Compagnie.
Liassen wisselbrieven.
Schatting van een schip 1728.
Relaes of beschrijvinghe van Cablon.
Plangh van Cabelon zie iconografie nr.
Chinese privilegebrief gegeven aan de O.I.Compagnie in 1725. (ontbreekt)
Kopij van brieven van Gezelle, gevangen te Algiers aan reder Soenen 1725.
Annotatiën op de voiage van d'heer Chomanille naer Algiers.
Specification von einer partey differente Ostindischer waaren. Hamburg 1733.
Volmacht voor Thomas Rima om de moeilijkheden omtrent de goederen van de Apollon te
Hamburg aldaar voor het gerecht te regelen.
Acties P.J.F. De Meulenaere.
Diverse rekeningen van thé, porselein en andere waren.
Dokumenten in Arabisch geschrift.
Likwidatie der Oost Indische Compagnie.
Reis Van Kessel-Proli naar Wenen.
Certificaat van overlijden van kapitein Cayphas.
Brief van J.A. Cobbé van 1724 betreffende de handel met Bengalen.
Brief van P. De Kimpe aan De Pret 1733 + kopij brief van J. Hoonis van 1724.
Brieven - Varia.
(Wereldtentoonstelling van Antwerpen. Paviljoen der Stad Antwerpen), Antwerpen, 1930, p.40 e.v.
39
39
Processen in verband met de Indische Compagnie
proc. suppl. 6709 Brieven van Laurent Ley & comp. aan J. Ley, C. Sardi, G. Vanhoutem, maar vooral aan J. de
Pret en P. Proli, directeurs v.d. Indische Compt., Ant. O.m. over de schepen Duc de
Boufflers, Charles VI en l'Apollon, en de kapiteins Canne, Per(re)not en Brunet 1730.
proc. suppl. 6710 Brieven aan de directeurs van de Indische Comp. Antw. J. de Pret en P. Proli, vanwege
Laurent Ley en Van Halen (of : "en comp."). Vooral over de zaak (tabak) Lince (Linze)
1733-1740.
proc. suppl. 6711 Rekeningen voor reparaties aan hof en pakhuizen van de Compagnie, op order van Arnoldus
Thuijs, Oostende 1743-1757.
proc. suppl. 6712 Briefwisseling tussen o.m. Graaf van Callenberg, J. Maillard, du Trieu, J.F. Le Bidart, P.
Charlé, A. Thuijs over erfenis L. Botson, maar vooral gericht aan J. Maillard, secretaris v.d.
Keizerlijke Indische Compagnie, o.m. over reparatie van pakhuizen in Oostende 1751-1764.
40
40
INDEX OP PERSOONSNAMEN, PLAATSNAMEN EN NAMEN VAN
SCHEPEN
't Kint .............................................................................................................................................................. 28, 29
Adriani .................................................................................................................................................................. 36
Algiers ............................................................................................................................................................. 16, 36
Amsterdam ........................................................................................................................................................... 27
Antwerpen ........................................................................................................ 13, 15, 17-20, 22, 23, 30, 31, 34, 35
Arnould ................................................................................................................................................................ 36
Aseydebat ............................................................................................................................................................. 21
Banquibazar ................................................................................................................. 17, 19, 21, 22, 27-29, 31, 34
Barneval ................................................................................................................................................................ 13
Bauwens ................................................................................................................................................................ 16
Bengalen..................................................................................6, 7, 10-12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 28-31, 34, 36
Berlijn ..................................................................................................................................................................... 9
Bernaert, L..................................................................................................................................... 13, 14, 17, 31, 34
Blanco J.C. ........................................................................................................................................................ 6, 27
Blankenheym........................................................................................................................................................... 9
Bombay ................................................................................................................................................................. 28
Borrompour .......................................................................................................................................................... 28
Bos, J. ....................................................................................................................................................... 15, 18, 23
Botsaert.................................................................................................................................................................. 35
Botson ................................................................................................................................................................... 37
Botsont ........................................................................................................................................................... 32, 34
Bouberel .......................................................................................................................................................... 20, 25
Bracq D. ............................................................................................................................................................ 6, 16
Brouine .................................................................................................................................................................. 29
Brouwer, G. .......................................................................................................................................................... 24
Brugge ....................................................................................................................................................... 16, 25, 27
Brunet P............................................................................................................................................................. 6, 37
Brussel............................................................................................................................................................... 9, 35
Bulteel, Jac. .......................................................................................................................................................... 12
Cabelon ...........................................................................................................................7, 12, 18, 20-22, 28, 34-36
Cadix ..................................................................................................................................... 6, 7, 13, 24, 26, 27, 30
Caïphas ................................................................................................................................................................. 24
Calemberg ...................................................................................................................................................... 16, 20
Cambier, J.............................................................................................................................................................. 13
Candiz ................................................................................................................................................................... 27
Canne..................................................................................................................................................................... 37
Canton .............................................................................................................................................. 6, 22-24, 26, 28
Carpentier .................................................................................................................................................. 12, 20, 23
Carpentier N. ............................................................................................................................................... 6, 11, 23
Carpentier, Fr. ....................................................................................................................................................... 23
Casembazar ............................................................................................................................................... 21, 29, 32
Castelain, F. .......................................................................................................................................................... 30
Cayphas M............................................................................................................... 6, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 36
Chandernagor ............................................................................................................................................ 21, 28, 36
41
41
Charlé .................................................................................................................................................................... 37
China ....................................................................................................................................6, 10-12, 14, 21-27, 30
Chomanille ........................................................................................................................................................... 36
Clinckaert .............................................................................................................................................................. 20
Clumper................................................................................................................................................................. 23
Cobbé ............................................................................................................................................. 20-22, 28, 29, 36
Cobelon ........................................................................................................................................................... 29, 30
Cogels ................................................................................................................................................................... 35
Cointrel.................................................................................................................................................................. 30
Combes, J. ............................................................................................................................................................. 20
Coromandel .......................................................................................................................................................... 15
Corten, R.L...................................................................................................................................................... 20, 28
Coruna .................................................................................................................................................................. 16
d'Harrach ............................................................................................................................................................... 31
Dacca .................................................................................................................................................................... 29
Danemarnagor ...................................................................................................................................... 14, 18, 28-30
Dargonne ................................................................................................................................................................. 5
Daun ...................................................................................................................................................................... 21
De Bock, G............................................................................................................................................................ 23
de Bosschaert......................................................................................................................................................... 32
De Brouwer C.......................................................................................................................................................... 6
De Brouwer G. ................................................................................................................................................ 11, 12
de Calemberg......................................................................................................................................................... 32
De Cardina............................................................................................................................................................. 31
De Clerck J. ........................................................................................................................... 6, 7, 11, 12, 20, 24, 26
de Duenas, Ant. ..................................................................................................................................................... 29
De Holzhausen, J.B. .............................................................................................................................................. 16
De Jagher, J. .......................................................................................................................................................... 28
de Jonge, Joh. ........................................................................................................................................................ 26
de Kimpe ......................................................................................................................................................... 34, 36
De Ligne G.J. ...................................................................................................................................................... 5, 7
De Maere, Aug.J.L. ............................................................................................................................................... 28
De Meulenaere ...................................................................................................................................................... 36
de Meyer................................................................................................................................................................ 35
De Pret............................................................................................................................................. 5, 16, 19, 36, 37
De Prié................................................................................................................................................................... 16
de Rialp ............................................................................................................................................................. 8, 31
De Savoye ............................................................................................................................................................ 31
de Schmorville....................................................................................................................................................... 23
De Waele J. ................................................................................................................................................. 6, 23, 30
De Walle................................................................................................................................................................ 15
De Winter J............................................................................................................................................. 6, 10-12, 20
de Zepeda y Andrada............................................................................................................................................. 35
Den Haag........................................................................................................................................................... 9, 13
Dhenssens.............................................................................................................................................................. 35
Dixon..................................................................................................................................................................... 28
Dormer .................................................................................................................................................................. 34
Du Jardin ............................................................................................................................................................... 36
42
42
du Trieu ................................................................................................................................................................. 37
Dueñas................................................................................................................................................................... 19
Duinkerke .............................................................................................................................................................. 16
Duvelaer ................................................................................................................................................................ 20
Elis M. ..................................................................................................................................................................... 6
Engeland.......................................................................................................................................................... 13, 17
Fasal ..................................................................................................................................................................... 36
Fayot ..................................................................................................................................................................... 16
Fernando Novento (Madagascar) .......................................................................................................................... 16
Flandrin A. ............................................................................................................................................................ 11
Flandrin C................................................................................................................................................................ 6
Fransen ................................................................................................................................................................. 16
Garmyn, Laur. ....................................................................................................................................................... 29
Génard ..................................................................................................................................................................... 8
Gent ....................................................................................................................................................................... 35
Gezelle................................................................................................................................................................... 36
Goa ................................................................................................................................................................. 15, 29
Gordon, Alex. ................................................................................................................................................. 21, 35
Gothemburg........................................................................................................................................................... 35
Hamburg.................................................................................................................................................... 13, 16, 36
Harrisson ......................................................................................................................................................... 21, 28
Henssens ......................................................................................................................................................... 28, 32
Hewer, R.................................................................................................................................................... 26, 27, 30
Hoonis ................................................................................................................................................................... 36
Houglé .................................................................................................................................................................. 36
Hougly................................................................................................................................................................... 29
Huisman , M. ....................................................................................................................................................... 8, 9
Hume .........................................................................................................................7, 12, 15-18, 21, 27-29, 34, 35
Jackson .................................................................................................................................................................. 35
Jemedarerie............................................................................................................................................................ 29
Jordaens................................................................................................................................................................. 35
Karel VI................................................................................................................................................................... 9
Kimpe ................................................................................................................................................................... 34
L'Empereur ............................................................................................................................................................ 31
La Motte ................................................................................................................................................................ 16
Lalaing .................................................................................................................................................................. 17
Larmes J. ................................................................................................................... 6, 7, 11, 12, 15, 20, 23, 27, 34
Le Bidart................................................................................................................................................................ 37
Lelocu.................................................................................................................................................................... 35
Lenaerts .................................................................................................................................................................. 6
Levae ....................................................................................................................................................................... 9
Levalzolio ............................................................................................................................................................. 35
Ley J. ............................................................................................................................................................... 27, 37
Ley L. .................................................................................................................................................................... 37
Lince ..................................................................................................................................................................... 37
Londen............................................................................................................................................................. 13, 15
Macdonnell............................................................................................................................................................ 28
Maillard J......................................................................................................................................... 5, 28, 32, 35, 37
43
43
Mathot L.................................................................................................................................................................. 8
Mérot, J.................................................................................................................................................................. 28
Mertens ................................................................................................................................................................... 8
Mertens L. ............................................................................................................................................................... 8
Mesurolle............................................................................................................................................................... 35
Meyne L. ..................................................................................................................................................... 6, 11, 12
Moret, J.................................................................................................................................................................. 30
Mynders................................................................................................................................................................. 29
Neagle, J ................................................................................................................................................................ 27
Negle ..................................................................................................................................................................... 29
Oostende .............................................................................................. 6-8, 10, 14, 16, 20, 22, 24-27, 30-32, 34-37
Oresondt ............................................................................................................................................................... 27
Panck .................................................................................................................................................................... 34
Parijs........................................................................................................................................................................ 9
Parraber V. ...................................................................................................................................... 7, 14, 15, 20, 21
Pattyn......................................................................................................................................................... 16, 30, 31
Perrenot P. ................................................................................................................................. 6, 12, 20, 30, 35, 37
Pichard................................................................................................................................................................... 22
Pilliet ..................................................................................................................................................................... 23
Pittoni .................................................................................................................................................................... 32
Polen ......................................................................................................................................................... 13, 15, 17
Pondichery....................................................................................................................................................... 20, 29
Power, F. ................................................................................................................................................... 28, 32, 34
Princkaer M. ............................................................................................................................................................ 6
Proli, P................................................................................................................................. 5, 14, 16, 25, 31, 36, 37
Pronckaert, M. ................................................................................................................................................. 14, 23
Pruisen..................................................................................................................................................................... 5
Pruner, J.A....................................................................................................................................................... 13, 24
Puyadies, J.G. ........................................................................................................................................................ 16
Ray, J....................................................................................................................................... 16, 18, 23, 27, 29, 34
Reyngoet G...................................................................................................................................... 6, 11, 12, 22, 24
Rialp ...................................................................................................................................................................... 16
Rima, Th.............................................................................................................................................. 13, 19, 32, 36
Roose B. ............................................................................................................................................................ 6, 20
Ruelens C. ............................................................................................................................................................... 9
Rycx, Guil. ............................................................................................................................................................ 30
Sadatpatnam ......................................................................................................................................................... 12
Sarazin .................................................................................................................................................................. 25
Sardi ...................................................................................................................................................................... 37
Sarsfield .......................................................................................................................................................... 33, 35
Savage, G. ....................................................................................................................................................... 21, 33
Savoye ................................................................................................................................................................... 29
Schip
Aartshertogin ........................................................................................................................... 6, 10-13, 16, 29
Apollo ................................................................................................................................ 6, 11, 13, 24, 35-37
Arend ..........................................................................................................6, 10-13, 15, 22, 23, 25-27, 29, 30
Castright........................................................................................................................................................ 27
Concordia..................................................................................... 6, 7, 9, 11-13, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 29, 30
44
44
de la Peña...................................................................................................................................................... 12
Diamant ........................................................................................................................................................ 12
Dubbele Nieuwpoortse sloep........................................................................................................................ 20
Fenix .................................................................................................................................. 6, 11-13, 15, 29, 30
Generaliteit ................................................................................................................................................... 20
Gouden Leeuw........................................................................................................................................ 12, 16
Graaf van Boufflers ................................................................................................................................ 13, 37
Graaf van Lorreinen.................................................................................................... 7, 11, 12, 15, 24, 26, 30
H.Carolus................................................................................................................................. 6, 10, 12, 21-23
H.Elisabeth ................................................................................................................................................... 12
Hoop ...................................................................................................................................6, 10-13, 23, 28-30
Jonge Dirk .............................................................................................................................................. 12, 20
Karel VI ....................................................................................................................... 6, 10-13, 25, 29, 32, 37
Keizerin .......................................................................................................... 6, 10, 11, 13, 20, 23, 25, 26, 30
Kleine prins Eugène...................................................................................................................................... 13
Leeuw .......................................................................................................................... 6, 10-13, 23, 26, 29, 30
Lugtenburg ................................................................................................................................................... 16
Marie-Elisabeth............................................................................................................................................. 31
Markies van Prié .......................................................................................................................................... 26
Markies van Prié .................................................................................................................6, 10-13, 22-27, 30
Neptunus............................................................................................................... 6, 12, 13, 17, 26, 27, 29, 30
Nieuwe Zeepost ............................................................................................................................................ 12
Postillion....................................................................................................................................................... 12
S.Antonius .................................................................................................................................................... 30
S.Antonius van Padua....................................................................................................................... 12, 13, 20
S.Elisabeth ............................................................................................................. 6, 10, 11, 20, 22, 25-27, 30
S.Filippus...................................................................................................................................................... 12
S.Jozef .......................................................................................................................................................... 35
S.Theresa .......................................................................................................................................... 12, 13, 22
Succes ........................................................................................................................................................... 29
Tijger ........................................................................................................................... 6, 10-14, 23, 26, 27, 29
Tweede Postillion ......................................................................................................................................... 12
Vrede ....................................................................................................................................... 6, 10-13, 29, 30
Zeepaard ................................................................................................................................. 6, 12, 13, 17, 29
Zeepost.................................................................................................................................................... 13, 20
Schonamille ............................................................................................................................ 7, 9, 15-19, 27, 28, 34
Schönborn ............................................................................................................................................................ 16
Seydabat ............................................................................................................................................................... 32
Sheffield ................................................................................................................................................................ 23
Silésie ................................................................................................................................................................... 16
Soenen .................................................................................................................................................................. 36
Strebel ................................................................................................................................................. 15, 29, 34, 35
Thompson ....................................................................................................................................................... 13, 32
Thuijs..................................................................................................................................................................... 37
Tranquebar ................................................................................................................................................ 20, 29, 30
Trieste ............................................................................................................................................................. 13, 22
Van der Heyden............................................................................................................................................... 21, 35
Van der Meulen..................................................................................................................................................... 35
45
45
van Gindertaelen ................................................................................................................................................... 25
Van Halen.............................................................................................................................................................. 37
Van Hautem .......................................................................................................................................................... 31
Van Kessel............................................................................................................................................................. 36
Van Ruckelingen ..................................................................................................................................................... 8
Van Schaar ............................................................................................................................................................ 29
van Wanghen......................................................................................................................................................... 31
Vanhoutem ............................................................................................................................................................ 37
Verrenot................................................................................................................................................................. 10
Vigneault ......................................................................................................................................................... 32, 34
Visconti ........................................................................................................................................................... 16, 31
Vlaanderen ............................................................................................................................................................ 16
Wenen ......................................................................................................................................... 5, 9, 16, 22, 30, 31
Werbrouck, E. ......................................................................................................................................................... 5
Zweden ................................................................................................................................................................... 5

Documents pareils