Debussy Nuages

Commentaires

Transcription

Debussy Nuages
1. Violin
7
6
Modéré
& b 46
11
& b î.
b -ú
& b bú
-ú b -ú
ú bú
19
w.
Arr. Arne Dich-2000/2011
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Î Î î.
p
14
Ï #Ï nÏ bÏ
Ï bÏ ú.
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
mp
p
Ï n-ú
&b
w.
>
Î Î Ï
Claude Debussy (1861-1918)
(1. Nocturne for Orkester)
pp
bú.
15
Nuages
Ï bÏ bÏ bú-
bú.
20
p
Ï bbÏÏ Ï
Ï
Ï
b ú.
bú.
ú-
ú-
Ï n-ú
mp
Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
p
Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
Ï
Ï
&b
23
27
&
28
Ï nÏ Ï
Ï Ï Ï
bÏ Ï Ï Ï Ï Ï
b
32
31
& b ú-.
mp
& b<#>ú
36
f
Ï Î Î
Î Î ú
·
î.
#Ï Î Î Î ú
Î nú
&b
44
&b
ú
ú
bú
p expressif
nú
Ï ú
ú
#ú
p
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï
poco a poco cresc.
Ï Ï b Ï Ï Ï Ï # -Ï n -Ï -Ï Ï Ï- Ï- Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï
41
40
-ú.
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
f
p
46
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
Ï. b ÏJ. Ï. ÏJ. Ï. ÏJ.
ä J ä ä J ä ä J ä
pizz
p
. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. arco
Ï. b ÏJ. Ï. ÏJ. Ï. Ï.
Ï
& b ä J ä ä J ä ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä J Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
47
p
[email protected] © www.dichmusik.dk
1. Violin
2
50
&b
56
&b
60
&b
3
4
·
6
4 w.
·
Ï #Ï Ï nÏ ú
### î.
·
p subito
.
en peu animé
p
###
& Ï Ï ÏÏú
64
###
&
ú.
mp express.
Î
Ï Î Î î.
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï ú
Ï
Ï
Ï
mp
mp
68
w.
mp expressif
Ï #Ï Ï nÏ ú
62
bÏ. bÏ Ï #Ï ú.
J
Ï Ï Ï Ï Ï nÏ
3
4Ï Î Î
bw .
p
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
55
Debussy: Nuages
#w.
p
Î #w.
ú
ú.
p
75
# ú.
###
& Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï
ú
74
Î
# ú.
ú
ú
Î 43
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Î
ú
ú.
p
Î
·
p
79
& b 46
î.
·
>
Ï bÏ ú
>
Ï bÏ ú
mp
>Ï
& b nÏ ú
84
ú.
>Ï
nÏ ú
90
89
& b 49 î.
î.
94 encore plus lent
î.
46 Ï Ï Ï Ï Ï Ï
p
pizz.
Ï. . Ï. .
Î.
dim.
[email protected] © www.dichmusik.dk
Î.
b 43
Tempo primo
·
3
·
mp
78
46
46 Î. Î. Î. Î.
Î
Plus lent
ÏÏ
& b ä Ï Ï J J Ï Ï Ïj 12
8 bÏ. Î.
94
ú
·
Ï Ï Ï #Ï
Ï.
. Ï.
.
49
2
2
2. Violin
Nuages
2
Modéré
6
&b 4
& b<b>Ï.
6
ú
Ï Ï ú
p
Ï.
Claude Debussy (1861-1918)
(1. Nocturne for Orkester)
Ï.
Ï Î
Î
7
Ï.
Ï.
Ï.
ú.
Arr. Arne Dich-2000/2011
î.
Î
Î
mp
ú.
Î Î î.
Ï
Å Ï Ïbú.
Ï
expressif
ú
Î
pp
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï #Ï Ï bÏ
Ï
Ï
Ï
b
Ï
Ï
#
Ï
Ï
bÏ bÏ
&b
Ï #Ï Ï Ï nÏ
10
p
mp
14
& b<b>ú.
14
-ú
b
b
&
19
Ï nú
b-ú
#ú.
b -ú
Ï Ï nÏ ú- b-ú
ú.
Ï ú-
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
p
23
& b Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
31
& b bú.
-
mp
& b<#>ú
36
40
Ï Î Î
ú
Ï Ï
Ï nÏ Ï Ï
& b Ï Ï bÏ Ï Ï Ï
ú
#ú
ú bú
ú
p
nú
ú
Î î.
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
poco a poco cresc.
ú-.
Ï ú
-
î.
Î #ú
p
bÏ Ï Ï Ï Ï Ï
-Ï -Ï -Ï -Ï -Ï Ï- Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
41
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
&b
44
nú
p expressif
ú
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
f
ú bú
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
28
32
Ï bÏ bÏ
p
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
& b Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
bú.
mp
20
27
ú-
f
p
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
46
.
.
.
.
.
.
ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ
pizz
p
[email protected] © www.dichmusik.dk
2
2. Violin
Debussy: Nuages
Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï. ä Ï.
ä
b
& J J J J J J J J J J J J J J J J J J
47
50
3
4 ú.
arco
& b Î Ï Ï ú.
mp
55
55
&b
Ï Ï
mp
6
4Ï Ï ú
>
ú.
mp
nÏ Ï Ï bÏ nÏ nÏ
Ï bÏ Ï #Ï
bÏ
j
Ï nÏ Ï
& b Ï Ï bÏ nÏ #Ï nÏ
#Ï bÏ bÏ nÏ. Ï Ï Ï ú.
58
pp
###
&
î.
ú.
Ï nÏ
nÏ Ï
Ï Ï
#w .
mp
##
#Ï
& # Ï #Ï Ï Ï #Ï
·
î.
p
sf
89
& b 49 î.
93
&b
Ï.
î.
·
î.
Î.
ÏÏú
>
90 Plus lent
46
·
12
8 w.
ú.
ÏÏú
>
î.
Ï Ï Ï
#Ï Ï ú
>
ú
w.
Î.
Î.
dim.
[email protected] © www.dichmusik.dk
Ï.
.
Î 43
ú
3
Î
Ï Î Î î.
p
94 encore plus lent
·
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
#Ï Ï ú
>
mp
molto dim.
46 ú.
mp
mp
### Ï Ï Ï Ï
Ï Ï b 43 bÏ Î Î 46
&
82
Ï nÏ
Ï
Ï
Ï Ï
Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
78 Tempo primo
77
Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
mp
75
2
72
& b 43 ú.
·
Ï #Ï Ï ú
très expressif et soutenue
###
mp
Ï. #Ï Ï Ï Ï Î Î î.
J
î.
mp
68
Ï nÏ Ï
#Ï bÏ bÏ
p
mf
62 en peu animé
###
& w.
62
Ï bÏ Ï #Ï nÏ
expressif
p subito
.
3
4 ú.
Î Î ú.
Ï
Î.
Ï.
.
Î.
î.
49
Nuages
3. Violin
Modéré
6
&b 4 Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
p trés expressif
& b w.
·
ú.
w.
Arr. Arne Dich-2000/2011
Ï #Ï Ï nÏ ú
7
5
Claude Debussy (1861-1918)
(1. Nocturne for Orkester)
nú.
Ï #Ï Ï nÏ ú
Ï
Î
Î
î.
pp
Ï Ï bÏ Ï #Ï
Ï Ï nÏ
&b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï #Ï Ï #Ï Ï
nÏ bÏ n Ï
p
mp
10
14
14
&b
<n> ú.
Ï bú-
Ï b-ú
b ú.
20
19
Î Î Å nÏnÏbú.
Ï >
ú-
mp
24
& b Î Î Å Ï Ï Ïbú.
>
28
&b
p
Ï Ï Ï bú-
(un peu en dehors)
& b b-ú bú-
28
bú.
mp
trés expressif
Ï. Ï. Ï. Ï.
trés expressif
Ï nÏ
Ï Ï Ï Ï
ÏÏú
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
f
ú-
Ï. Ï. Ï. Ï.
32
p
Ï. Ï. ú.
ú.
ú.
-
bú.
ú-
Ï ú-
Ï Ï bÏ
w.
Ï
Ï Ï Ï Ï bÏ
ú.
mp
ú
Ï p
32
& b Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
molto legato
36
& b Ï Ï nÏ #Ï Ï Ï bÏ nÏ nÏ #Ï Ï Ï
& b<n>Ï Î Î nú.
40
n-ú.
î.
Ï Î Î n-ú.
poco a poco cresc.
41
#Ï- Ï- Ï- nÏ Ï- Ïf
Î Î Å ÏnÏbú.
Ï
p
[email protected] © www.dichmusik.dk
Ï. Ï. Ï. Ï.
2
3. Violin
Debussy: Nuages
46
j
j
j
ä Ïj ä bÏ. ä Ïj ä Ï. ä Ïj ä Ï. Î Î Å Ï Ïbú.
Ï
.
.
.
p
44
& b Ï. Ï. ú.
p
48
j
& b Ï Ï Ï. ú.
3
6
3
4
4
4
ÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ
·
p
55
55
&b
2
62 en peu animé
###
&
Ï #Ï Ï
# Ï b Ï b Ï bw.
mf
###
&
62
3
Î Î î.
Ï
î.
p
Ï. Ï Ï Ï w.
J
pp
mp
Ï Ï Ï Ï
Ï Ï w.
î.
ú.
69
#ú.
###
&
p
76
ú
ú.
81
ú
Î
Î w.
ú
p
sf
Ï.
Ï
>Ïú
86
ú.
90 Plus lent
90
6
& b 4 Ï Î Î î.
94
·
12
8
ú.
·
Ï #Ï Ï nÏ ú
ú.
w.
dim.
Î.
Î.
Ï.
.
[email protected] © www.dichmusik.dk
·
ú.
ú.
Ï #Ï Ï nÏ ú
p
pizz.
w.
Î
Ï. Ï. ú.
ú.
9
4 î.
Ï Ï ú
94 encore plus lent
&b
ú
ú.
46 Ï. Ï. Ï. Ï.
6
4 Ï. ú.
sf
mp
î.
ú.
pp
Î Î Å ÏnÏnÏ b 43 bú.
p
& b Î Ï Ï ú.
75
78 Tempo primo
Î Î Å Ï Ï Ï 43 bú.
& b î.
mf
#ú.
p
î.
Î
nw .
###
Ï #Ï Ï
#Ï bÏ bÏ
mp
nw.
Ï. Ï. Ï. Ï.
Î.
Ï.
.
Î.
î.
6
4
Nuages
3. Viola
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
B b 46
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
p trés expressif
7
B b w.
5
Claude Debussy (1861-1918)
(1. Nocturne for Orkester)
Modéré
·
Ï #Ï Ï
nÏ ú
ú.
w.
Arr. Arne Dich-2000/2011
n ú.
Ï #Ï Ï
nÏ ú
Ï
Î
î.
Î
pp
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ï # Ï Ï Ï #Ï Ï #Ï Ï Ï Ï nÏ nÏ
bÏ nÏ
Bb
10
p
14
B b<n>ú.
14
mp
Ï bú
- b-ú
B b bú
-ú
19
24
20
p
>
b
ú.
n
Ï
Î Î Å ÏnÏ
>
b
Ï
Ï Ï ú.
mp
bú.
Ï Ï Ï b-ú
(un peu en dehors)
mp
Bb Î Î Å
28
Ï bú
bú.
-ú
-ú
Ï. Ï. Ï. Ï.
Ï Ï bÏ
bú.
p
Ï. Ï. ú.
w.
trés expressif
Ï. Ï. Ï. Ï.
ÏÏú
ú.
bÏ Ï
Ï Ï Ï Ï
trés expressif
Ï nÏ
Ï Ï Ï Ï
Bb
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
28
f
ú.
-
Ï ú-
ú.
-
Ï
p
mp
32
-ú
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
B b Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
32
molto legato
36
Bb
Ï Ï n Ï #Ï Ï Ï b Ï nÏ n Ï #Ï Ï Ï
<n> Ï
Bb
Î Î
40
n -ú.
î.
Ï
Î Î
n ú-.
poco a poco cresc.
n -ú.
41
#-Ï -Ï -Ï n -Ï -Ï -Ï
f
nÏbú.
Î Î ÅÏÏ
p
[email protected] © www.dichmusik.dk
Ï. Ï. Ï. Ï.
2
3. Viola
Debussy: Nuages
. bÏ. Ï. Ï. Ï.
Ï
äJäJäJäJäJä
B b Ï. Ï. ú.
44
46 arco
Ï.
bú.
J Î Î ÅÏÏÏ
p
B b ÏJ Ï Ï. ú.
p
· Ï Ï Ï Ï Ï Ï 43 Ï Ï Ï 46 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 43 Ï Ï Ï
48
p
55
B b Ï Î Î î.
55
3
Ï #Ï Ï
#Ï bÏ bÏ bw.
mf
62 en peu animé
2
#
B ##
62
#
B ## nw.
#ú.
ú
ú.
Î nw .
p
ú
#
B ## ú.
ú
Î
78
bú.
nÏ
Î Î Å ÏnÏ b 43
î.
Ï bú.
Î Î Å Ï Ï 43
B b î.
81
Bb Î
Ï Ï ú.
ú.
ú.
pp
90 Plus lent
B b 46 Ï Î Î î.
94
94 encore plus lent
Bb
·
12 w.
8
sf
Ï.
>Ï
Ïú
ú.
9
4 î.
ú.
Ï Ï ú
·
Ï #Ï Ï
nÏ ú
Ï. Ï. ú.
ú.
·
ú.
ú.
Ï #Ï Ï
nÏ ú
p
w.
Î
p
mp
90
ú
ú.
î.
6 Ï. Ï. Ï. Ï.
4
6 Ï. ú.
4
sf
w.
75
Tempo primo
p
86
Î
p
76
Ï Ï Ï Ï
Ï Ï w.
mf
#ú.
###
mp
î.
pp
mp
Ï #Ï Ï
#Ï bÏ bÏ
p
Ï. Ï Ï Ï w.
J
î.
69
Ï. Ï. Ï. Ï.
pizz.
Î.
Î.
.
Ï.
dim.
[email protected] © www.dichmusik.dk
Î.
.
Ï.
Î.
î.
6
4
Nuages
4. Viola
Claude Debussy (1861-1918)
(1. Nocturne for Orkester)
Modéré
Arr. Arne Dich-2000/2011
B b 46 Ï Ï Ï bÏ Ï #Ï nÏ Ï Ï bÏ nÏ nÏ bÏ Ï bÏ Ï #Ï nÏ Ï Ï bÏ nÏ #Ï nÏ
7
p trés expressif
w.
5
B b w.
11
Bb
Ï Î
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
w.
B b ú.
p
mp
-ú
Ï bÏ Ï
î.
#Ï #Ï #Ï
p
16
Î
-ú
bú-
w.
·
pp
14
bÏ Ï nÏ
bú.
p
·
Ï bú-
ú.
Ï bú-
bÏ bú
Ï bÏ
-
ú-
ú-
ú.
20
bÏ Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï
J ä bÏ ú
Bb Ï Ï
>
mp
p
Ï Ï Ï
Ï Ï bÏ
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
J ä bÏ ú
>
Ï Ï Ï Ï
ä
.
Ï
20
24
mp
28
28
Bb
32
nÏ Ï
Ï Ï Ï nÏ
32
f
Bb ú
p
bú
40
nú
ú
bú
ú
nú
ú
>ú
Î
ú
ú.
#ú
ú
>ú
ú.
nú
#ú
p
ú
#ú
B b Ï Ï bÏ Ï Ï Ï
Î
nú
p
expressif
B b<#>ú
36
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
p
ú
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï
poco a poco cresc.
-Ï Ï- -Ï -Ï -Ï -Ï
41
f
.
.
.
.
.
.
ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ
pizz
p
.Ï Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.
.Ï Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. >3Ï Ï Ï >Ï Ï Ï ú
Bb ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä J ä
43
[email protected] © www.dichmusik.dk
arco
mf
3
mf
Ï
2
4. Viola
Debussy: Nuages
46
bÏ
Ï Ï Ï Ï Ï
B b ÏJ ä Ï Ï Ï Ï Ï
46
p
> >
Bb ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú
Ï Ï Î Î î.
49
3
3
mf
p
mf
55
Ï nÏ bÏ
nú.
B b ú.
55
3
4
6
4 bw.
·
ú
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
#Ï
Ï nÏ
Ï #Ï
mf expressif
58
Bb
bÏ nÏ
Ï #Ï
Ï
Ï
p subito
.
Ï bÏ bÏ
mf
B b nÏ bÏ bÏ bÏ nÏ
61
mp
62 en peu animé
### w.
nÏ
ú.
pp
#
B ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï w.
ú.
pp
80
B b bú.
î.
75
#ú.
>Ï
B b nÏ ú
85
nú.
Î
ú
ú
w.
w.
·
·
Î
p
46 ú.
ú.
ú.
12 >Ï
8 J bÏ
Ï Ï bÏ Ï #Ï nÏ
ú.
Î.
Ï bÏ
J
dim.
ú.
[email protected] © www.dichmusik.dk
î.
ú
mp
Ï
78 Tempo primo
b 43 bú.
6
4 bw.
p
>Ï
nÏ ú
Ï. Î.
p
94 encore plus lent
·
ú
ú.
p
p
90 Plus lent
Bb
pp
sf
sf
mp
94
Î #ú.
Î 43 bú.
B b 46 Ï Ï Ï bÏ Ï #Ï
90
ú
ú.
Ï nw.
mp
p
p
nú.
ú
ú.
nw .
mp
B ### w.
p
Ï. #Ï Ï Ï w .
J
î.
Ï
Ï
j
nÏ Ï Ï ú.
nÏ.
mp
67
73
Ï nÏ nÏ
î.
3
4Ï Î Î
w.
9
4 w.
ú.
ú.
Ï Ï bÏ nÏ bÏ Ï
Î.
2
6
4
5. Violoncello
Nuages
5
? b 46
7 (1. Nocturne for Orkester)
w.
Modéré
Ï
bÏ. b Ï Ï. Ï Î Î
.
.
? b b-ú b-ú b-ú
?b Ï Ï ú
>
mp
? b >Ï Ï ú
27
b ú-.
mp
?b
·
p
Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Jä
Ï
p
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Jä
î.
Ï
Ï Ï
?b
Ï Ï Ï
Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï
Ï Ï b ú.
-
Ï -ú
Ï ú-
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
molto legato
p
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ #Ï Ï Ï bÏ nÏ nÏ #Ï Ï Ï nw .
? b nw .
43
28
f
41
40
14
Ï nÏ Ï bÏ
bÏ bÏ bÏ
Î Î
Ï
.
.
b Ï.
Ï.
mp
32
31
35
Ï Ï Ï bÏ Ï #Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï bÏ Ï Ï
p
mp
?b
2
20
19
23
Arr. Arne Dich-2000/2011
p
nÏ Ï Ï bÏ nÏ #Ï
?b
?b
Î Î î.
p
11
15
Claude Debussy (1861-1918)
# -Ï
nÏ-
f
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
-Ï
-Ï
nw .
poco a poco cresc.
-Ï
-Ï
Ï bÏ
Ï
Ï
Ï
Ï
p
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
[email protected] © www.dichmusik.dk
Ï Ï Ï Ï Ï Ï
5. Violoncello
2
Debussy: Nuages
46
?
46
b
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
? b w.
43 ú.
50
pp
46 ú.
? b nÏ Ï Ï nÏ bÏ nÏ
59
? ### î.
pp
mp
? ### w .
69
? ### ú.
ú
? b 3 bú.
4
64 ú.
76
82
sf
b 43 ú.
·
sf
Ï . Î.
p
w.
46 w .
? b 12
8 Î.
Î.
pizz.
ú
w.
Ï
Ï.
. Ï.
.
dim.
Î.
Ï.
. Ï.
.
75
ú.
ú
Ï.
[email protected] © www.dichmusik.dk
Ï.
.
Î.
Ï.
.
Î
Î 43
ú
ú.
pizz.
w.
Î.
ú.
94
p
Î.
ú.
î.
w.
p
ú.
Î.
Î
w.
p
95
î.
p
ú
w.
p
46 bw .
ú.
ú.
pp
ú.
pp
78 Tempo primo
90 Plus lent
? b 49 nw.
w.
î.
ú.
p
p
89
### w .
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï. Ï Ï. Ï
.
.
.
î.
w.
Î
Î
mp
î.
ú.
p
ú.
4
62 en peu animé
mp
.
Ï w
ú
bw .
nÏ Ï Ï nÏ
bÏ nÏ
w.
mf
64
ú.
43 Ï Î
55
ú.
49
encore plus lent
Î. î.
Î.
î.
12
8
5. Contrabass
Nuages
(1. Nocturne for Orkester)
6
? b 46
3
bÏ. bÏ. Ï. Ï. Î Î bÏ. bÏ. Ï. Ï. Î Î
Arr. Arne Dich-2000/2011
pizz.
mp
? b b-ú
19
7
7
Modéré
Claude Debussy (1861-1918)
14
arco
b-ú
2
20
b-ú
Ï Î Î î.
mp
Ï
Ï ú
>
mp
p
? b >Ï Ï ú
28
î.
27
Ï -ú
Î Ï Ï Ï Ï Ï bú.
·
mp
3
î.
b-ú.
Ï ú
mp
p
mf
32
? b Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
32
molto legato
? b Ï nÏ
Ï #Ï Ï Ï bÏ nÏ nÏ #Ï Ï Ï nw .
36
nw .
nw .
w.
w.
poco a poco cresc.
? b w.
w.
42
p
w.
? b w.
43 ú.
? ### ú.
î.
50
pp
63
w.
46 ú.
î.
ú
ú.
mp
? ### w.
69
arco
p
ú.
î.
46
w.
p
43 Ï Î Î
bw.
.
Ï w
pp
w.
ú.
î.
55
7
41
·
w.
62
en peu animé
### w .
pp
·
.
.
.
Î Ï Ï Ï Ï Ï
.
.
pizz.
ú.
î.
p
[email protected] © www.dichmusik.dk
w.
pp
ú.
î.
5. Contrabass
Debussy: Nuages
2
75
? ### ú.
75
ú
Î
ú
ú.
Î
78 Tempo primo
b 43
·
p
? b ú.
ú
81
? b w.
¾¾
w.
¾
85
? b 6 ¾¾ .
4 bw
90
90 Plus lent
p
? b 12 Î.
8
95
Î
Î.
¾¾
ú.
p
Ï. . Ï. .
pizz.
43
¾¾
ú
46 Î.
·
ú.
¾
w.
¾¾
Î.
Ï
Î.
Î.
ú.
¾¾
arco normale
w.
p
Ï. . Ï. .
·
Î.
6
4
Î.
Ï. . Î.
[email protected] © www.dichmusik.dk
w.
¾¾
tremolo sul tasto sempre
Î.
p
¾
49 nw¾ .
w.
dim.
p
Î.
94
ú.
î.
·
Ï. .
pizz.
¾
ú¾.
46
encore plus lent
Î.
Ï. . Î.
î.
î.
12
8

Documents pareils

Debussy Nuages

Debussy Nuages You can also find the arrangement for Wind Quintet on www.dichmusik.dk (Some of the long suspended string-notes have been shortened - for good reasons)

Plus en détail

Golliwog`s Cakewalk (from Children`s Corner)

Golliwog`s Cakewalk (from Children`s Corner) . b Ï. bn ÏÏ b ÏÏ Ï ? bb bÏ. bÏÏÏ Ï. ÏÏ ä J nÏÏ ÏÏÏ Ïj ä & Ï.Ï Ï.Ï Ï. Ï Ï.Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ? bb Ï Ï b Ï.Ï Ï.Ï Ï.Ï Ï.Ï ÏÏ . ÏÏ . ÏÏ . ÏÏ . Ï.

Plus en détail

Isn`t she lovely Eb

Isn`t she lovely Eb ª Ï j Ϫ Ï ? b Ï ª Ï ÏJÏ ª Ï Ï Ï Ï Ïª Ï Ïª ÏÏ Ï J ÏbÏ Ï ª ÏJ J ÏÏ À ÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀ À À À ÀÀÀ ÀÀ À À À ÀÀ À Ï Ïª Ϫ Ï Ï Ï Ï / Ϫ ÏϪ Ô Ô Ïª J J J

Plus en détail

UNE CHANSON DOUCE

UNE CHANSON DOUCE ? b ä ÏJ ä JÏ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä JÏ ä ÏJ ä ÏJ ä JÏ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä JÏ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä ÏJ ä JÏ ä ÏJ ä JÏ # ä & Ï ÏÏäÏ ? # Ï ä ÏJ Ï

Plus en détail

Zadok the Priest (Ten Pieces), for vocal scores Advanced Mixed

Zadok the Priest (Ten Pieces), for vocal scores Advanced Mixed & b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Î î ? bb ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Î U

Plus en détail

La Valse d`Amélie

La Valse d`Amélie Ïú . Ï . Ï . úÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïú .Ï Ï Ï Ï Ï Î ÏÏ ÏÏ Î ÏÏ ÏÏ Î Ï Ï Î Ï Ï ú . Ï Ï ú . Ï Ï ú . ÏÏ ÏÏ ú . Ï Ï

Plus en détail

Funeral March

Funeral March ÏÞj Ï . Ï Ï. Ï ú Ï ÏÏ Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ.. Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï

Plus en détail

33773w - British Music Collection

33773w - British Music Collection j j j j Ï. Ï- Ï Ï- Ï Ï- Ï Ï. Ï- Ï Ï- Ïj Ïa fait par - tout cri - er

Plus en détail