^ Mitsubishi Space Wagon`99 GDWRef. | í128

Commentaires

Transcription

^ Mitsubishi Space Wagon`99 GDWRef. | í128
- Towbars
Trekhoken- Atlelsges- Anhcingevorrichtungen
^
t-a-t
wt
t\J
M i t s u b i s hS
i p a c eW a g o n ' 9 9
J
GDWRef. |
lLtd.?(
I
v
rr \.9-
max {
í128
kg
x 0,00981
D:
^a*
J kg
lltcl2t
|
Y
1-^
r.9
s/
Max _'}dt
GDÏil nv
Hoogmolenwegel
r E L . 3 2 ( 0 )s 6 6 0 4 2 1 2( s r )
Enail
: [email protected]
9 . 5 0 KN
7 5
Kg
1 7 0 0 Kg
23
8-8790
tilaregem
F A x . 3 2 ( 0 )s 6 6 0 0 1 9 3
com - Website:
Ívw.r^r.
gdwtowbars.
com
,,-.
MitsubishiSpaceWagon '99
\-/
Ref. 1128
hrJ^)
-/
BELANGRIJKE RAADGEVINGEN :
IN HET VOERTUIG BEWAREN
Montage:
- Voor aanvangvan de montagedient de trekhaakgecontroleerdte worden op transportschade.
- Raadpleegaandachtigde montagehandleiding.
Alle instructiesdienengevolgdte worden.
- Voor de montagemoet de trekhaakeerstop het voertuig gepresenteerd
worden.
- Bij het boren van gaten,controlerendat aanwezigebekabelingenniet beschadigdkunnenworden.
Verwijder antidreunof bitumenlaag.Geboordegatenen carrosserieonderdelenmet corrosiewerende
verf
behandelen.
- Als het voertuiggeenstandaard
bumpersheeft(specialeserie,sportuitvoeringen,
Tuningparts...), dient
de uitsparingsmalgecontroleerdte worden.Neem bij twijfel contactop met GDW.
Garantie:
- De aangegevenMax. trekmassa,"D" en "S" waardemogenniet overschredenworden.
- Na 1.000.kmgebruik en ten minste 1 keer per jaar hoeft de trekhaakgecontroleerdte worden :
o Alle boutverbindingencontrolerenen bij spannenals nodig.
o Beschadigingaande verf herstellen.
o Als de trekhaakdoor een extemebelastinggeraaktwordt moet dezevervangenworden.
o De internedelenvan het afneembaarsysteemmoeteningevetworden.
Gebruik:
- Indien trekhaak kogel de kentekenplaatof het mistlicht geheelof gedeeltelijktredektmoet dezebii
niet gebruik verwiiderd worden.
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :
A CONSERVER DANS LE VEHICULE
Montage:
- S'assurerque I'attelagen'ait paséteendommagédurantle transport.Vérifier la référence.
- Consulterattentivementla notice de poseet suivre à la lettre les instructionsde montagede l'attelage.
- Présenterl'attelagesousle vehiculeavantd'effectuerle montage.
- Si desforagessont nécessaires,
s'assurerde l'absencede càblesélectriques,
de freinageou autres.
Enleverles restesde forageet traiter les tóles ou tubesforés avecun produit anti-corrosif.
- Si le vehiculeest équipéde pare-chocsnon standards
(seriesspeciales,
kits sport,tuning ...), il est
impératifde consulterle servicetechniquede GDW avantde procéderau montage.
Garantie:
- Respecterla massetractabledu véhiculeainsi que les valeurs( D )) et < S > préciseesdansla notice.
- L'attelagedoit êtrecontróléapresles premiers1.000km d'utilisationet ensuiteau moins une fois par
an:
o Contróler toute la visserieet resserrersi nécessaire
o Reparerles dommagesqu'aurait subisla peinture
o Remplacerles piècesqui auraientété endommagées
suiteà un accidentou une collision
parties
o Graisserles
intérieuresdes attelagesescamotables
Utilisation:
- Si la rotule ou la boule est positionnéedevant la plaque d'immatriculation ou Ie feu de brouillard,
il est OBLIGATOIRE de la retirer quand elle n'est pas utilisée!
,,z_}
MitsubishiSpaceWagon'99
\-/
Ref. 1128
gilL,l
GENERAL INSTRUCTIONS :
MUST BE KEPT IN THE VEHICLE
Fitting :
- Make surethat the tow bar has not beendamageduring transportand it is the right referencefor the
vehicle.
- Readthe fitting instructionbefore startingand follow them very preciselyduring the fitting.
- Presentthe tow bar under the car first to checkif all points areright.
- If holeshave to be drilled, checkthat no wires can be damaged,removeall soundproofingmaterial,clean
product.
andprotectthe drilled holeswith an anticorrosive
- lf the vehicle is equippedwith specialbumpers(sport or tuning parts.. .) first contactthe technical
serviceof GDW to be surethat the tow bar canbe fitted.
Guarantee:
- The indicatedtowing weight,"D" and'uS"valuesmay not be exceeded
- The tow bar has to be checkedafter 1.000km and every year :
o All bolts shouldbe checkedand retightenedif necessary
o Repairany damageto the paint finish
o Replaceany darnagedcomPonents
o Partsof the detachabletow barsmust be kept well greased.
Use:
- If the towing ball coversthe number plate or the fog light, it must alwavs be removedwhen no
trailer is used.
WICHTIGE RATSCHLÀGE :
IN FAHRZEUG BEWAHREN
Montage:
kontroliert werden.
- Vor Anfang von Montagemuss Anhàngerkupplungauf Transportschade
gefolgt
werden.
- AufmerksamAnbauanleitungzu Rate siehen.Alle Anweisungensollen
- Erst Anhángerkupplungauf Fahrzeugprásentieren,danachmontieren.
- Vor dem Bohren von Lócher, nachprÍifenob anwesendeKabelsnicht beschàdigtwerdenkónnen.
mit eine
entfernen.GebohrdeLócher und Karrosserieunterteilen
Dróhnenschutzund Unterbodenschutz
KorrosionfesteFarbebehàndeln.
Tuning ...), mu8
- Falls Fahrzeugkeine StandardstoBstangen
hat (spezielleSerie,Sportausfiihrungen,
kontakti
eren.
Aussparung nachprtifen. Im Zw eifelsfall, GDW
Garantie:
- Die angegebenmax. Anhángelast,"D" en "S" Wert, móchtennicht hiniiberschrittenwerden.
werden
- Nach 1.000 Km gebrauchund weinigstens1 Mahl pro jahr mussAnhàngerkupplungnachgepri.ift
o
o
o
o
Alle Bolzenverbindungennachpriifenund nachziehenfalls nótig.
Beschàdigungan Farbewiederherstellen.
Falls Anhángerkupplungdurch eine ExtremeBelastunggetrefftwerd mussdieseersetztwerden.
Die Inteme Teile von abnehmbarSystemeinfetten.
Gebrauch:
- Falls Kugel von Anhiingerkupplung Kennzeichenoder Nebelscheinwerferganz oder zum Teil
bedeckt muÍ3diese,wann nicht gebraucht.entfernt werden.
-
G.D.W.N.v.
Hoogmolenuegel 23
TREKHAKEN-ATTELAGES
&8790 WAREGEM
Tel .32 (0) 56 60.42.12
Fax 32 (0) 56 60.01.93
T
Space Wagon . 9 9 N o L L z g
:Mitsubishi
TREKHAKEN-ATTELAGES
Conposition
Samenstelling
1
t
6
1
2
2
2
2
7
trekhaak ref.Il2B
holqfán.Í T46k000 of T35k000
bouten M10/1.25-30
bout M10-50
bouten M12-30 + moeren
bouten M12-30
bouten 1"112-40* moeren
bouten M12-35
rondsels 40-12-4
?
l-rnrcronclsels
(*)
(A_B)
(D)
(c)
(c')
(E)
(*)
(A-B-D)
(A-B-D)
lOmm
Ê l-rnrnronclsels
1 monteerstuk
1 monteerstuk
1 monteerstuk
- Fr - * \
/\ va - av ,
t2mm
-i
-g
-h
I
(E)
I ^
^ l
I
1
6
1
2
2
2
2
?
7
8
1
aftelaoe ref.1128
(*)
tige-boul-e T46k000 ou T35k000
(A-B)
boulons M10/1.25-30
(D)
boulon M10-50
(C)
+
é
c
r
o
u
s
M
1
2
3
0
boul-ons
(C')
boulons M12-30
(E)
bouLons M12-40 + ecrous
(* )
boul-ons M12-35
(A-B-D )
rondell es 40-),2-4
(A-B*D)
rondelles de securité 10mm
(
C
C
'-E-*)
1
2
m
m
d
e
s
e
c
u
r
i
t
e
rondelees
(E)
piece de montage -j
1
niÁce
\
IU-U
/
(c-c')
- .n. n- f-: - - - g e - g
-- m
de montage -h
(C-C' )
(C-.C')
r]a
1 pÍece
MontagehandJ-eiP.ing
1
L t /
2/
3/
n
v sp
<teenocen
o
v Fn
arhi-crÁ
! qá
s rn
{
r f v e y v Y
qemeten
vanaf
de rand
plaats
nu de trekhaak
F u. ^u !L, €t lêl h
u
4/
hct
chassj-s
van
voertuj-g
het
definitief
de
verwijderen,
uitlaat
wegnemen.
en reservewj-eI
}osmaken van de rubbers
-g en -h tegen de onderkant
van het chassrs met de punten A op
monteerstukken
in de zilkanf
u
n
f
ê
n
R
n
Á
s
s
c
n
m
e
t de schroefborl-ngen
s e h r o e F k r o r i n c e n ,/ .s ]r ê n
dc w
v l r
f j iY ! i c e k o m e n
Y s ' r e v
aanspannen.
inbrengen
maar niets
Bouten en rondsels
van het chassis.
en 40rnm
en het midden van de bumper van 160mm breed
in de onderkant
Maak nu een insnijding
achteraan
plaats
de
ri rn rl u- !r Er or rnvaL cr nr
p n
van
met
: l
l p <
de bumper.
C en C' op C en C'
sd !eyaeet lr J À i
r L
van
de
reeds
gemonteerde
stukken
-g
en
-h,
aqlrJParrrrsrl'
-j
en punt D passend met de
met de punÈen E op E van de crekhaak
nu monLeerstuk
de
breng br3 D de bout in en bil
in het midden van het voertuigr,
in hef slcenooo
vny n
v r re
: rn
r Yi n c
aanspannen.
(*) en alles
degelrjk
bij
hrrnr-êh F. de l-rolstang meespannen.
Bouten inbrengen
plaats
ManueL
de
montage
1/
defenitivement
fes anneaux de traction
Demonter
la roue de secou.rs.
et enlever
caoutchoucs
2/
pl:cer
les
r v J
nièces.le
Y 4 v e v J
u v
m^nl-àdê
r ! ! v r r e e Y v
-n
Y ' *
ei-
-[
contre
du
dèmonte.r
chassis,
Iten-dessous
du
chassis
l'échappement
avec
]es
des
po].nts
dans Ie
filetés
avec 1es forages
B conviennent
Ies points
filetès,
À sur 1es forages
s
e
r
l
e
r
.
n
e
r
i
e
n
m
a
i
s
e
t
r
o
n
d
e
l
l
e
s
b
o
u
l
o
n
s
les
Mettre
du chassis.
cóte
de 160 mm sur 40 mm mesuré du bord
du pare-chocs
3 / Faire une decoupe dans I'en-dessous
pièces de
a\rê. les noints C et C' sur C et C'des
du r r np q al e r c - e h o c s P l a c c r fl r áq vt et ! ê+ ql YAv d e
q
-g et -h,
le tout.
et bien se.rrer
les boulons
mettre
*o.rlug.
D
eÈ Ie pornt
E sur E de I'attelage
avec les points
4/ pLacer Ia pièce de montage -j
D
mett.re au pornt
du véhicu]-e,
au milieu
de tract:on
de l'anneau
sur I'ouvertu.re
et fixer
1e boulon
les boulons
Mettre
N.B. (*)
E la tige-boul-e.
au point
.l,e tout
f ixer
au (* ) et bien
Standaard uÍtrustingen(kunnen
.
vervangen worden door ori-ginele
@ aanpasstukken)^