1 CAREIk (Centro Aragonés de Recursos para la Educación

Commentaires

Transcription

1 CAREIk (Centro Aragonés de Recursos para la Educación
Euskara
CASTELLANO
Français
IKASTETXEAREN PLANOA1
(irudi-testuak)
Bulego orokorrak
Dependencias generales
Dépendances générales
Beheko solairua
Sartzeko arrapala
Sotoa
Eskailera
Igogailua
1. / 2. solairua
Kafetegia
Atezaindegia
Kopiagintza
Atondoa
Bulegoak/Idazkaritza
Ikasketa-burutza
Zuzendaritza
Irakasle-gela
Liburutegia
Ekitaldi-aretoa
Ikasleen komunak
Irakasleen komunak
Jolastokia
Gimnasioa/Aldagelak
Psikomotrizitate-gela
Mutilen aldagela
Nesken aldagela
Planta calle/baja
Rampa acceso
Sótano
Escalera
Ascensor
1ª/2ª Planta
Cafetería
Conserjería
Reprografía
Vestíbulo
Oficinas/Secretaría
Jefatura de estudios
Dirección
Sala de profesores
Biblioteca
Salón de Actos
Baños alumnos/as
Baños profesores/as
Patio
Gimnasio/Vestuario
Sala de Psicomotricidad
Vestuario alumnos
Vestuario alumnas
Rez de chaussée
Rampes d'accès
Sous sol
Escalier
Ascenseur
1er / 2e étage
Bar
Concierge
Reprographies
Vestibule
Bureau / secrétariat
Direction des études
Direction
Salle des professeurs
Bibliothèque
Salon des actes
Toilette des élèves
Toilette des enseignants
Cour
Gymnase / vestiaires
Salle de psychomotricité
Vestiaire des garçons
Vestiaires des filles
1
PLAN DU CENTRE(légendes)
CAREIk (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural) erabilitakoa oinarri hartuta egokitua.
Kirol-pista
Ikasgelak
Teknologia
Plastika
Musika
Ikus-entzunezkoak
Informatika
Hizkuntza
Gaztelania
Laguntza
Elektrizitatea
Zientzien laborategia
Fisika-laborategia
Kimika-laborategia
Banatzeak
HAUR HEZKUNTZAKO ikasgela URTE
LEHEN HEZKUNTZAKO ikasgela
DBHko ikasgela
Pistas deportivas
Aulas
Tecnología
Plástica
Música
Audiovisuales
Informática
Idioma
Español
Apoyo
Electricidad
Laboratorio Ciencias
Laboratorio Física
Laboratorio Química
Desdobles
Aula INFANTIL AÑOS
Pistas deportivas: Pistes sportives
Classe
Technologie
Plastique
Musique
L'audiovisuel
Informatique
Langue
Espagnol
Soutien, appui
L'électricité
Laboratoire de sciences
Laboratoire de physique
Laboratoire de Chimie
Dédoubles
Classe enfantines ANS
Aula PRIMARIA
Aula ESO
Batxilergoa
Erdi-mailako heziketa-zikloa
Goi-mailako heziketa-zikloa
Departamentuak
Orientabidea
Eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera
osagarriak
Matematika
Teknologia
Gaztelania
Filosofia
Natura-zientziak eta biologia
Fisika eta Kimika
Bachillerato
Ciclo formativo grado Medio
Ciclo formativo grado Superior
Departamentos
Orientación
Actividades Extraescolares y
Complementarias
Matemáticas
Tecnología
Lengua Española
Filosofía
Ciencias Naturales y Biología
Física y Química
Classe primaire
Classe d’enseignement secondaire
obligatoire
Baccalauréat
Cycle moyen de formation
Cycle supérieur de formation
Départements
Orientation
Activités extrascolaires et
Complémentaires
Mathématiques
Technologie
Langue espagnole
Philosophie
Sciences naturelles et biologie
Physique et Chimie
Geografia eta Historia
Gorputz-hezkuntza
Musika
Plastika eta ikus-hezkuntza
Latina
Grekoa
Erlijioa
Frantsesa
Ingelesa
Ekonomia
Lanbide-familiak:
Administraria
Ostalaritza
Industria
(...)
Geografía e Historia
Educación Física
Música
Educación Plástica y visual
Latín
Griego
Religión
Francés
Inglés
Economía
Familias profesionales:
Administrativo
Hostelería
Industria
(...)
Géographie et histoire
L'éducation physique
Musique
Education plastique et visuelle
Latin
Grec
Religion
Français
Anglais
Economie
Familles professionnels
Administrative
Hotelerie
Industrie

Documents pareils