1. Introduction 2. Structure interne d!une m moire

Commentaires

Transcription

1. Introduction 2. Structure interne d!une m moire
Í7¯«»²½» ïï
ïò
ײ¬®±¼«½¬·±²
ʱ«- -¿ª»¦ ³¿·²¬»²¿²¬ ¯«» ´» ½±«°´» ³7³±·®» ½»²¬®¿´» »¬ °®±½»--»«® »-¬ ·²¼·--±½·¿¾´»ò Ô»
°®±½»--»«® -±´´·½·¬» »² °»®³¿²»²½» ´¿ ³7³±·®» ¯«· ½±²¬·»²¬ @ ´¿ º±·- ¼±²²7»- »¬ °®±¹®¿³³»-ò
Ô» -½¸7³¿ -«·ª¿²¬ ª±«- ¼±²²» «²» ª·-·±² «² °»« °´«- °®7½·-» ¼» ´Ž«²·¬7 ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ æ
Þ«- ¼» ¼±²²7»
Üð
ò
ò
Üíï
Ю±½»--»«®
ßð
ò
ò
ßíï
³®¼
³©®
Þ«- ¼ù¿¼®»--»
Þ«- ¼» ½±³³¿²¼»
Üð
ò
ò
Üíï
Ó7³±·®»
ßð
ò
ò
ßíï
³®¼
³©®
Ú·¹«®» ï æ ´Ž«²·¬7 ¼» ¬®¿·¬»³»²¬
Ô» °®±½»--»«® »-¬ ®»´·7 @ ´¿ ³7³±·®» °¿® ¬®±·- ¾«-ò ݸ¿¯«» ¾«- ½±³°±®¬» «² ½»®¬¿·² ²±³ó
¾®» ¼» º·´- ø¼¿²- ´Ž»¨»³°´»ô ±² ª±·¬ íî º·´- ²±¬7- ¼» Üð @ Üíï °±«® ´» ¾«- ¼» ¼±²²7»ô ·¼»³
°±«® ´» ¾«- ¼Ž¿¼®»--» ¿ª»½ ßð @ ßíïô î °±«® ´» ¾«- ¼» ½±³³¿²¼»÷ò
Ü¿²- ´»- -7¯«»²½»- °®7½7¼»²¬»-ô ²±«- ¿ª±²- ¼7¬¿·´´7 ´» º±²½¬·±²²»³»²¬ ¼« °®±½»--»«®
»¬ -«°°±-7 ¯«» ´¿ ³7³±·®» 7¬¿·¬ «²» -±®¬» ¼» u ¬¿¾´»¿« e ½±²¬»²¿²¬ «²» -7®·» ¼Ž±½¬»¬-ô
°¿® »¨»³°´» æ
ß¼®»--»
ðïðð
ðïðï
›
ݱ²¬»²«
ïë
ÚÚ
›
ÔŽ±¾¶»¬ ¼» ½»¬¬» -7¯«»²½» »-¬ ¼» °®7½·-»® ½»¬¬» ª·-·±² ¯«»´¯«» °»« -·³°´·º·½¿¬®·½» ÿ
îò
ͬ®«½¬«®» ·²¬»®²» ¼Ž«²» ³7³±·®»
Ò±«- °®7-»²¬±²- ³¿·²¬»²¿²¬ ´¿ -¬®«½¬«®» ·²¬»®²» ¼» ´¿ ³7³±·®» ½»²¬®¿´»ò ߺ·² ¼» ²» °¿¬±«¬ ª±«- ¿--7²»® ¼Ž«² ½±«°ô ²±«- °¿®¬±²- ¼Ž«² ½¿- -·³°´·º·7 °±«® ¿¾±«¬·® @ ´¿ ª7®·¬¿¾´»
±®¹¿²·-¿¬·±²ò
îßò
ͬ®«½¬«®» -·³°´·º·7»
îßïò ͬ®«½¬«®» »² º±®³» ¼» ¹®·´´»
Û² °®»³·8®» ¿°°®±½¸»ô ±² °»«¬ ¼·®» ¯«Ž«²» ³7³±·®» »-¬ «²» ¹®·´´» ±' @ ½¸¿¯«» ·²¬»®ó
-»½¬·±² «² °»¬·¬ ½±³°±-¿²¬ 7´»½¬®±²·¯«» ³7³±®·-» «² ¾·¬ ø²±¬·±² ¼» °±·²¬ ³7³±·®»÷
-±«- ´¿ º±®³» ¼Ž«²» ¬»²-·±² 7´»½¬®·¯«» ø»¨ò æ õëÊ ã ïô ðÊ ã ð÷ò
ïè
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
ÔŽ«²·¬7 ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ø´¿ ³7³±·®» ½»²¬®¿´»÷
Ô» °®±½»--»«® ²» ³¿²·°«´» °¿- ª®¿·³»²¬ ´»- ¾·¬- ·²¼·ª·¼«»´´»³»²¬ ³¿·- °¿® ¹®±«°» ø»²
¹7²7®¿´ô «² ±½¬»¬÷ò ÝŽ»-¬ °±«®¯«±·ô ·´ ¼»³¿²¼» @ ´¿ ³7³±·®» ¼» ½¸»®½¸»® ±« ¼» -¬±½µ»®
«² ³±¬ ¼» ² ¾·¬-ò ˲» u ´·¹²» e ¼» ´¿ ³7³±·®» ½±®®»-°±²¼ @ «² ³±¬ ³7³±·®»ò
Ô¿ º·¹«®» ½·ó¼»--±«- °®7-»²¬» ´Ž·²¬7®·»«® ¼Ž«²» ³7³±·®» øÎßÓ÷ ¿ª»½ ¼»- ³±¬- ¼» ¯«¿¬®» ¾·¬- æ
îµ ´·¹²»- ¼» -»´»½¬·±²
Ô·¹²» ¼»
-7´»½¬·±²
Ì®¿²-·-¬±®
Þ«- ¼ù¿¼®»--»
¿ª»½ µ º·´-
Ô·¹²» ¼»
¼±²²7»
ݱ²¼»²-¿¬»«®
Þ«- ¼»
½±³³¿²¼»ÎßÓ
Þ«- ¼» ¼±²²7»-
Ú·¹«®» î æ -¬®«½¬«®» -·³°´·º·7» ¼Ž«²» ³7³±·®»
Ô¿ ³7³±·®» »-¬ ®»´·7» ¿«¨ ¾«-ò Û´´» ½±²¬·»²¬ «² ¼7½±¼»«®ô «² ¬¿³°±² ¼Ž»²¬®7»ó-±®¬·»
ø¦±²» ¬»³°±®¿·®» ±' -±²¬ °´¿½7- ´»- ¾·¬-÷ »¬ «²» -7®·» ¼» °±·²¬- ³7³±·®» ³7³±®·-¿²¬ «²
¾·¬ ½¸¿½«²ò Ü¿²- ´Ž»¨»³°´»ô ´»- ³±¬- ³7³±·®»- º±²¬ ¯«¿¬®» ¾·¬- ø«²» ´·¹²» ¼» ´¿ ³7³±·®»
½±²¬·»²¬ ¯«¿¬®» °±·²¬- ³7³±·®»÷ò
ݸ¿¯«» °±·²¬ ³7³±·®» øª±·® ¦±±³ -«® ´¿ º·¹«®» °®7½7¼»²¬»÷ »-¬ ½±²-¬·¬«7 ¼» æ
Š «² ½±²¼»²-¿¬»«®Œ ¯«· »³³¿¹¿-·²» «²» ¬»²-·±² 7´»½¬®·¯«» ¿--±½·7» @ ´¿ ª¿´»«®
¾·²¿·®» å
Š «² ¬®¿²-·-¬±® ¯«· ¶±«» «² ®,´» ¼» °±®¬»ò ÍŽ·´ »-¬ -¿¬«®7• °¿® ´¿ ´·¹²» ¼» -7´»½¬·±²ò ×´
´¿·--» °¿--»® ´» ½±«®¿²¬ò Ѳ °»«¬ ¿´±®- ½±²²¿2¬®» ±« ³±¼·º·»® ´¿ ¬»²-·±² 7´»½¬®·¯«»
¼« ½±²¼»²-¿¬»«®ò
Ô±®-¯«» «²» ´·¹²» ¼» ´¿ ³7³±·®» »-¬ -7´»½¬·±²²7»ô ´»- ¯«¿¬®» ¾·¬- ½±®®»-°±²¼¿²¬- -±²¬
°´¿½7- »² -±®¬·» ª»®- ´»- ¯«¿¬®» º·´- ¼« ¾«- ¼» ¼±²²7»-ò
Ó¿·²¬»²¿²¬ô ª±§±²- ´» º±²½¬·±²²»³»²¬ ¼« ¼7½±¼»«® °«·-¯«» ´¿ -7´»½¬·±² ¼Ž«²» ´·¹²» -»
º¿·¬ ¹®>½» @ ´«·ò
îßîò Í7´»½¬·±² ¼Ž«²» ´·¹²» ¼» ³7³±·®»
Ô¿ -7´»½¬·±² ¼Ž«²» ´·¹²» ³7³±·®» -» º¿·¬ °¿® «² ¼7½±¼»«®Ž »² º±²½¬·±² ¼» ´Ž¿¼®»--» -«®
´» ¾«- ¼Ž¿¼®»--»ò ×´ º±²½¬·±²²» ½±³³» «² ³«´¬·°´»¨»«®ò
˲» -±®¬» ¼» ³·½®±-½±°·¯«» ¾¿¬¬»®·»ò
л¬·¬» ®7ª·-·±² æ ¯«Ž»-¬ó½» ¯«» ´Ž7¬¿¬ -¿¬«®7 ¼Ž«² ¬®¿²-·-¬±® á › ®7°±²-» -7¯«»²½» ìò
ÖŽ»-°8®» ¯«» ª±«- ª±§»¦ ¯«» ½» ¼7½±¼»«® ²Ž¿ ®·»² @ ª±·® ¿ª»½ ½»´«· ¼« °®±½»--»«®ò
ïç
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
Í7¯«»²½» ïï
˲ ³«´¬·°´»¨»«® »-¬ «² ½±³°±-¿²¬ 7´»½¬®±²·¯«» ¯«· °»®³»¬ ¼Ž¿½¬·ª»® «²» -±®¬·»
°¿®¬·½«´·8®» »² º±²½¬·±² ¼Ž«²» ª¿´»«® ¾·²¿·®» »² »²¬®7»ò ˲ ³«´¬·°´»¨»«® -» °®7-»²¬»
¿ª»½ µ »²¬®7»- »¬ îµ -±®¬·»-ò
п® »¨»³°´»ô ·³¿¹·²±²- ¯«» µ ã î æ
k0
k1
D
E
C
O
D
E
U
R
Ô¿ ¬¿¾´» ¼» ª7®·¬7Œ ¼» ½» ³«´¬·°´»¨»«® »-¬ æ
s0
s1
s2
s3
Ò±«- ¿«®±²- ¬±«¶±«®- îµ
¯«¿¬®» ¼¿²- ½» ½¿-ò
µð
Û²¬®7»Õï
-ð
-ï
ͱ®¬·»-î
-í
ͱ®¬·»
-7´»½¬·±²²7»
ð
ð
ï
ð
ð
ð
-ð
ð
ï
ð
ï
ð
ð
-ï
ï
ð
ð
ð
ï
ð
-î
ï
ï
ð
ð
ð
ï
-í
Û¨»®½·½» èê
׳¿¹·²»¦ ´¿ ¬¿¾´» ¼» ª7®·¬7 ¼Ž«² ³«´¬·°´»¨»«® ´±®-¯«» ´» ²±³¾®» ¼Ž»²¬®7»- »-¬ µ ã íò
Û¨»®½·½» èé
Ѳ ª±·¬ ¯«» ´» ²±³¾®» ¼» º·´- -«® ´» ¾«- ¼Ž¿¼®»--» ¼7¬»®³·²» ´» ²±³¾®» ¼» ³±¬- ³7³±·®» ¼¿²´¿ ÎßÓ »¬ °¿® ½±²-7¯«»²¬ -¿ ½¿°¿½·¬7 ¹´±¾¿´»ò
ïò ݱ³¾·»² ¼» ³±¬- ³7³±·®» ¼·ºº7®»²¬- °»«¬ó±² -7´»½¬·±²²»® ¿ª»½ «² ¾«- ¼Ž¿¼®»--» ¼» îð ¾·¬- á
îò ݱ³¾·»² ¼» º·´- -±²¬ó·´- ²7½»--¿·®»- -«® ´» ¾«- ¼Ž¿¼®»--» °±«® ¹7®»® «²» ³7³±·®» ¼» êì Ó±
ø³±¬- ³7³±·®» ¼» è ¾·¬-÷ á
îßíò Ô·³·¬» ¼» ½»¬¬» -¬®«½¬«®»
Ý»¬¬» -¬®«½¬«®» °±-» °®±¾´8³»ò Ô±®-¯«» ´Ž±² ª»«¬ ®7¿´·-»® ¼»- ³7³±·®»- ¼» ¹®¿²¼» ½¿°¿½·¬7ô
´» ¼7½±¼»«® ¼»ª·»²¬ ®¿°·¼»³»²¬ ¬®8- ½±³°´»¨»ò п® »¨»³°´»ô -· ´Ž±² ª»«¬ ¼·-°±-»® ¼» îëê
Ó±ô «² ¾«- ¼Ž¿¼®»--» ¼» îè ´·¹²»- »² »²¬®7» ¼« ¼7½±¼»«® »-¬ -«ºº·-¿²¬ò п® ½±²¬®» »² -±®¬·»ô
·´ º¿«¼®¿·¬ ¿«¬¿²¬ ¼» ´·¹²»- ¯«» ¼» ³±¬- ³7³±·®»ô @ -¿ª±·® îîè -±·¬ îêè ìíë ìëê ´·¹²»-ò ÝŽ»-¬
°±«® ½»¬¬» ®¿·-±² ¯«» ´»- ³7³±·®»- ±²¬ô »² ®7¿´·¬7ô «²» -¬®«½¬«®» ³¿¬®·½·»´´»ò
Œ ʱ«- ª±«- -±«ª»²»¦ ¼» ´¿ -7¯«»²½» ì ¾·»² -%® ÿ
îð
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
ÔŽ«²·¬7 ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ø´¿ ³7³±·®» ½»²¬®¿´»÷
îÞò
ͬ®«½¬«®» ³¿¬®·½·»´´»
Ю»²±²- ´Ž»¨»³°´» ¼Ž«²» ³7³±·®» ¼» ëïî ³±¬- ¼» ì ¾·¬-ò Ò±«- ¿ª±²- µ ã ç øîç ã ëïî÷ »¬ ² ã
ìò ߪ»½ ´¿ -¬®«½¬«®» ¯«» ²±«- ª»²±²- ¼» °®7-»²¬»®ô ·´ º¿«¼®¿·¬ ëïî ´·¹²»- »² -±®¬·» ¼« ¼7½±ó
¼»«®ò ÝŽ»-¬ ¬®±° ½±³°´»¨» »¬ ±² °»«¬ º¿½·´»³»²¬ -·³°´·º·»® ½»¬¬» -¬®«½¬«®» -· ´Ž±² ®»½¸»®½¸»
«²» -¬®«½¬«®» ½¿®®7» ø±« °®»-¯«»÷ °±«® ´¿ ³7³±·®»ò Ü¿²- ´Ž»¨»³°´»ô ±² °»«¬ ±®¹¿²·-»®
²±¬®» ³7³±·®» »² êì ´·¹²»- ¼» íî ½±´±²²»- øêì ¨ íî ã îðìè ñ ì ¾·¬- ã ëïî ³±¬-÷ æ
Þ«¼Ž¿¼®»--»
¿ª»½ ç º·´øßð @ ßè÷
Ü
Û
Ý
Ñ
Ü
Û
Ë
Î
Ýð Š Ýé
Ýè Š Ýïë
Ýïê Š Ýîí
Ýîì Š Ýíï
ÜÛÝÑÜ
ÜÛÝÑÜ
ÜÛÝÑÜ
ÜÛÝÑÜ
Ú·¹«®» í æ ³7³±·®» @ -¬®«½¬«®» ³¿¬®·½·»´´»
Ô»- -·¨ ¾·¬- ¼» °±·¼- º¿·¾´» ¼» ´Ž¿¼®»--» øßðóßë÷ -»®ª»²¬ @ ¼7-·¹²»® ´¿ ´·¹²»ô ´»- ¬®±·- ¾·¬- ¼»
°±·¼- º±®¬ øßêóßè÷ -»®ª»²¬ @ ¼7-·¹²»® ´¿ ½±´±²²»ò Ô¿ ³7³±·®» °®±¼«·¬ »² -±®¬·» ´»- ¯«¿¬®»
¾·¬- øÇíóÇð÷ -·¬«7- ¿«¨ ·²¬»®-»½¬·±²-ò
Ò±¬» æ ´¿ -¬®«½¬«®» ³¿¬®·½·»´´» ·³°´·¯«» ¯«» ¼»«¨ ¾·¬- ¼Ž«² ³6³» ³±¬ ³7³±·®» ²» -±²¬
°¿- -¬±½µ7- @ °®±¨·³·¬7 ³¿·- -±²¬ 7´±·¹²7- ¼» ¸«·¬ ½±´±²²»-ò
Û¨»³°´»
ͱ·¬ ´Ž¿¼®»--» øððð ðïðððð÷îô »´´» -» ¼7½±³°±-» »² æ
ßè
ßé
ßê
ßë
ßì
ßí
ßî
ßï
ßð
ð
ð
ð
ð
ï
ð
ð
ð
ð
îï
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
Í7¯«»²½» ïï
Ѳ ±¾¬·»²¬ ´» ¼7½±¼¿¹» -«·ª¿²¬ æ »² ´·¹²»ô Éïê -»®¿ ¿½¬·ª7»ô »² ½±´±²²»ô ´¿ °®»³·8®»
½±´±²²» øÝðô Ýèô Ýïê »¬ Ýîì÷ ¼» ½¸¿¯«» ¾´±½ -»®¿ ¿½¬·ª7» æ
Ö» ²» ª±«- »² ¼·¬ ª±´±²¬¿·®»³»²¬ °¿- °´«-ò ʱ«- ¿ª»¦ ¬±«¬»- ´»- ½¿®¬»- »² ³¿·² °±«® ½±³ó
°®»²¼®» ½» ¼7½±¼¿¹»ò Ú¿·¬»- ´¿ ¼7³±²-¬®¿¬·±² ¿ª¿²¬ ¼» °¿--»® @ ´Ž»¨»®½·½» -«·ª¿²¬ò
Û¨»®½·½» èè
Î7¿´·-»¦ ´» ¼7½±¼¿¹» ¼» ´Ž¿¼®»--» øððï ðïðïðï÷îò
íò
ß--»³¾´¿¹» ¼» ½±³°±-¿²¬- ³7³±·®» °±«® ¿«¹³»²¬»®
´¿ ½¿°¿½·¬7
Ô»- ¬»½¸²·¯«»- ¼» ³·²·¿¬«®·-¿¬·±² ²» °»®³»¬¬»²¬ °¿- ¼» ®7¿´·-»® ¼»- ¾±2¬·»®- ³7³±·®»
¿§¿²¬ ¼»- ½¿°¿½·¬7- ±« ¼»- º±®³¿¬- -«ºº·-¿²¬- °±«® ¬±«¬»- ´»- ¿°°´·½¿¬·±²-ò ×´ »-¬ -±«ª»²¬
²7½»--¿·®» ¼Ž¿--±½·»® °´«-·»«®- ¾±2¬·»®- °±«® ¿«¹³»²¬»® ´¿ ´±²¹«»«® ±« ´» ²±³¾®» ¼»
³±¬- ³7³±·®»ò Ü» °´«-ô ´Ž¿--±½·¿¬·±² ¼» °´«-·»«®- ¾´±½- °»«¬ °»®³»¬¬®» ¼Ž¿³7´·±®»® ´»¬»³°- ¼Ž¿½½8- @ ´¿ ³7³±·®» »² º¿·-¿²¬ º±²½¬·±²²»® °´«-·»«®- ¾´±½- »² °¿®¿´´8´»ò
íßò
ß«¹³»²¬¿¬·±² ¼» ´¿ ¬¿·´´» ¼»- ³±¬- ³7³±·®»
Bus
d’adresse :
k bits
bits de poids fort
bits de poids faible
Û¨»³°´» æ ±² «¬·´·-» ´» ½±³°±-¿²¬ ³7³±·®» 7¬«¼·7
¼¿²- ´» °¿®¿¹®¿°¸» °®7½7¼»²¬ò Ѳ ¿--±½·» ¼»«¨ ¼» ½»½±³°±-¿²¬- ³7³±·®» ¼» ëïî ³±¬- ¨ ì ¾·¬-ò Ô» °®»³·»®
²» -¬±½µ» ¯«» ´»- ì ¾·¬- ¼» °±·¼- º±®¬ô ´» ¼»«¨·8³» ²»
-¬±½µ» ¯«» ´»- ì ¾·¬- ¼» °±·¼- º¿·¾´»ò Ѳ ®7¿´·-» ¿·²-· «²»
u ¾¿®®»¬¬» e ¼» ëïî ¨ è ¾·¬-ô -±·¬ ëïî ±½¬»¬-ò
Bus de données : 2 x n bits
Ú·¹«®» ì æ ¿--±½·¿¬·±² ¼» ¾´±½- ³7³±·®» °±«® ¿«¹³»²¬»® ´¿ ¬¿·´´»
¼»- ³±¬- ³7³±·®»
îî
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
ÔŽ«²·¬7 ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ø´¿ ³7³±·®» ½»²¬®¿´»÷
Ѿ-»®ª¿¬·±²- æ
Š ´»- ¼»«¨ ½±³°±-¿²¬- -±²¬ ¿½¬·º- »² ³6³» ¬»³°- °«·-¯«Ž·´- -¬±½µ»²¬ ½¸¿½«² «²» °¿®ó
¬·» ¼Ž«²» ³6³» ¼±²²7» å
Š ´¿ ´¿®¹»«® ¼« ¾«- ¼Ž¿¼®»--» ®»-¬» ·²½¸¿²¹7» ½¿® ±² ¿ ¬±«¶±«®- ´» ³6³» ²±³¾®» ¼»
³±¬- ³7³±·®» ø¼¿²- ´Ž»¨»³°´»ô ·´ º¿·¬ ¬±«¶±«®- ç ¾·¬- øµ÷÷ å
Š ´¿ ´¿®¹»«® ¼« ¾«- ¼» ¼±²²7»- »-¬ °¿--7» @ è ¾·¬- øî ¨ ²÷ò
íÞò
ß«¹³»²¬¿¬·±² ¼« ²±³¾®» ¼» ³±¬- ³7³±·®»
Ü¿²- ½» ½¿- ¼» º·¹«®»ô ½¸¿¯«» ½±³°±-¿²¬ -Ž±½½«°» ¼Ž«²» °¿®¬·» ¼» ´¿ ³7³±·®»ò Ü¿²- ´»
-½¸7³¿ ½·ó¿°®8-ô ²±«- ¿ª±²- ¿--±½·7 ¯«¿¬®» ½±³°±-¿²¬- ¼» ëïî¨ì ¾·¬-ò Ò±¬»¦ ´»- ¼·ºº7®»²ó
½»- ¿ª»½ ´¿ -·¬«¿¬·±² °®7½7¼»²¬» æ
Bus d’adresse : k
bits de poids faible
CS
bloc 0
bloc 1
CS
bloc 2
CS
CS
bloc 3
Bus de
données :
n bits
Bus d’adresse : 2
bits de poids fort
Ú·¹«®» ë æ ¿--±½·¿¬·±² ¼» ¾´±½- ³7³±·®» °±«® ¿«¹³»²¬»® ´» ²±³¾®» ¼» ³±¬- ³7³±·®»
˲ ¼7½±¼»«® -«°°´7³»²¬¿·®» »-¬ ²7½»--¿·®»ò ×´ »-¬ ®»´·7 @ «²» »²¬®7» ÝÍ øݸ·° Í»´»½¬÷ ¼» ½¸¿ó
¯«» ½±³°±-¿²¬ ³7³±·®»ò Ý»´¿ ¿½¬·ª» ´» ½±³°±-¿²¬ ´±®-¯«» ÝÍ »-¬ @ ´¿ ª¿´»«® ´±¹·¯«» ïò
Ѳ ¿ ®7¿´·-7 ·½· «²» u ¾¿®®»¬¬» e ¼» ì ¨ ëïî ³±¬- ¼» ì ¾·¬-ò ÔŽ±®¹¿²·-¿¬·±² ¼» ´¿ ³7³±·®»
»-¬ ´¿ -«·ª¿²¬» æ
ß¼®»--»ø»² ¾¿-» ïð÷
ß¼®»--»- ø»² ¾¿-» î÷
Þ´±½ ³7³±·®»
½±®®»-°±²¼¿²¬
ð ó ëïï
ðð ððððð ðððð Š ðð ïïïïï ïïïï
Þ´±½ ð
ëïî ó ïðîí
ðï ððððð ðððð Š ðï ïïïïï ïïïï
Þ´±½ ï
ïðîì ó ïëíë
ïð ððððð ðððð Š ïð ïïïïï ïïïï
Þ´±½ î
ïëíê ó îðìé
ïï ððððð ðððð Š ïï ïïïïï ïïïï
Þ´±½ í
Ô»½¬«®» ¼« ¬¿¾´»¿« æ «²» ¼±²²7» ¯«· ¿ °±«® ¿¼®»--» ³7³±·®» øêðð÷ïð »-¬ -¬±½µ7» ¼¿²- ´»
¾´±½ ïò
Ѿ-»®ª¿¬·±²- æ
Š ´»- ¼»«¨ ¾·¬- ¼» °±·¼- º±®¬ ¼» ´Ž¿¼®»--» -»®ª»²¬ @ ¼7-·¹²»® «² ¾´±½ ³7³±·®» å
Š ´±®- ¼Ž«² ¿½½8- @ ´¿ ³7³±·®»ô «² -»«´ ½±³°±-¿²¬ -»®¿ ¿½¬·º å
Š ´¿ ´¿®¹»«® ¼« ¾«- ¼Ž¿¼®»--» ¿ ¿«¹³»²¬7 °«·-¯«» ´» ²±³¾®» ¼» ³±¬- ³7³±·®» ¿
¿«¹³»²¬7ô ø¼» î ¾·¬- ¼¿²- ´Ž»¨»³°´» æ µ ã ïïô îµ ã îðìè æ ±² °»«¬ ¿¼®»--»® îðìè
¾´±½- ¼» ì ¾·¬-÷ å
Š ´¿ ´¿®¹»«® ¼« ¾«- ¼» ¼±²²7»- ®»-¬» ·²½¸¿²¹7»ô ±² ¿ ¬±«¶±«®- ì ¾·¬-ò
îí
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
Í7¯«»²½» ïï
íÝò
Û¬ ´»- ¼»«¨ á
Þ·»² -%®ô ±² °»«¬ ½«³«´»® ½»- ¼»«¨ °±--·¾·´·¬7- °±«® ®7¿´·-»® ¼»- ¾¿®®»¬¬»- ¼» ¼·ºº7®»²¬»½¿°¿½·¬7- »¬ ¼» ¼·ºº7®»²¬»- ¬¿·´´»- ¼» ³±¬-ò
ìò
Ô»- ¼·ºº7®»²¬- ¬§°»- ¼» ³7³±·®»
Ü¿²- ½»¬¬» -7¯«»²½»ô ²±«- ¿ª±²- °®7-»²¬7 ´¿ ³7³±·®» ½»²¬®¿´» ¯«· »-¬ «²» ³7³±·®» ª·ª»ò
Ó¿·-ô »² ®7¿´·¬7ô ·´ »¨·-¬» °´«-·»«®- ¬§°»- ¼» ³7³±·®» ®7°¿®¬·- »² ¬®±·- ½¿¬7¹±®·»- øª·ª»-ô
³±®¬»- »¬ ¸§¾®·¼»-÷ æ
Ó7³±·®»Ø§¾®·¼»-
Ê·ª»ÜÎßÓ
ÍÎßÓ
ÛÛÐÎÑÓ
Ú´¿-¸
Ó±®¬»ÒÊÎßÓ
ÎÑÓ
ÐÎÑÓ
ÛÐÎÑÓ
Ú·¹«®» ê æ ´»- ¼·ºº7®»²¬- ¬§°»- ¼» ³7³±·®»
ìßò
Ô»- ³7³±·®»- ª·ª»Ô¿ °®·²½·°¿´» ½¿®¿½¬7®·-¬·¯«» ¼Ž«²» ³7³±·®» ª·ª» »-¬ ¯«» ´»- ·²º±®³¿¬·±²- ¯«Ž»´´» ½±²¬·»²¬
-±²¬ °»®¼«»- ´±®-¯«Ž»´´» ²Ž»-¬ °´«- ¿´·³»²¬7» 7´»½¬®·¯«»³»²¬ò
ìßïò Ô¿ ÜÎßÓ
Ô¿ ³7³±·®» °®7-»²¬7» ¼»°«·- ´» ¼7¾«¬ ¼» ½»¬¬» -7¯«»²½» »-¬ «²» ³7³±·®» ¼» ¬§°»
ÜÎßÓ ø¼§²¿³·½ ®¿²¼±³ ¿½½»-- ³»³±®§÷ò Û´´» »-¬ «¬·´·-7» °±«® ½±²-¬·¬«»® ´»- ¾¿®®»¬¬»¼» ³7³±·®» »³°´±§7»- ¼¿²- ²±- ±®¼·²¿¬»«®- øÍÜÎßÓô ÜÜÎ ÍÜÎßÓô ÎÜÎßÓ÷ò Í¿ °®·²½·ó
°¿´» °¿®¬·½«´¿®·¬7 »-¬ ¯«» ´»- ¼±²²7»- ¯«Ž»´´» ½±²¬·»²¬ ¼±·ª»²¬ 6¬®» ®¿º®¿2½¸·»- °´«-·»«®³·´´·»®- ¼» º±·- °¿® -»½±²¼» ½¿® ´»- ½±²¼»²-¿¬»«®- ¯«· -¬±½µ»²¬ ´»- ¾·¬- -» ¼7½¸¿®¹»²¬ò
л²¼¿²¬ ½»¬¬» °7®·±¼»ô ´¿ ³7³±·®» »-¬ ·²¿½½»--·¾´» ½» ¯«· ®¿´»²¬·¬ ´»- ¬»³°- ¼Ž¿½½8-ò
ìßîò Ô¿ ÍÎßÓ
Ô¿ °¿®¬·½«´¿®·¬7 ¼» ´¿ ÍÎßÓ ø-¬¿¬·½ ÎßÓ÷ô ¼« º¿·¬ ¯«Ž»´´» ²Ž»³°´±·» °¿- ¼» ½±²¼»²-¿¬»«®ô
»-¬ ¯«Ž¿«½«² ®¿º®¿2½¸·--»³»²¬ ²Ž»-¬ ²7½»--¿·®»ò п® ½±²-7¯«»²¬ô ´»- ¬»³°- ¼Ž¿½½8- -±²¬
³»·´´»«®-ò Ó¿·- ¸7´¿-ô -±² ½±%¬ »-¬ °´«- 7´»ª7 ¯«» ´¿ ÜÎßÓò Û´´» »-¬ ¼±²½ ®7-»®ª7» @ «²»
¿°°´·½¿¬·±² ¾·»² -°7½·º·¯«» 7ª±¯«7» @ ´¿ -7¯«»²½» °®7½7¼»²¬» æ ´¿ ³7³±·®» ½¿½¸»ò
ìÞò
Ô»- ³7³±·®»- ³±®¬»Ô¿ °®·²½·°¿´» ½¿®¿½¬7®·-¬·¯«» ¼Ž«²» ³7³±·®» ³±®¬» »-¬ ¯«» ´»- ·²º±®³¿¬·±²- ¯«Ž»´´»
½±²¬·»²¬ -±²¬ ½±²-»®ª7»- ³6³» ´±®-¯«Ž»´´» ²Ž»-¬ °´«- ¿´·³»²¬7» 7´»½¬®·¯«»³»²¬ò
ìÞïò Ô¿ ÎÑÓ
˲» ÎÑÓ ø®»¿¼ ±²´§ ³»³±®§÷ »-¬ °®±¹®¿³³7» ¼7º·²·¬·ª»³»²¬ ´±®- ¼» -¿ º¿¾®·½¿¬·±²ò
Ý»¬¬» ³7³±·®» »-¬ «¬·´·-7» °±«® -¬±½µ»® «²» °¿®¬·» ¼« -§-¬8³» ¼Ž»¨°´±·¬¿¬·±² ¼» ´Ž±®¼·ó
²¿¬»«® «¬·´·-7» ´±®- ¼» -±² ¼7³¿®®¿¹» ø´» Þ×ÑÍ÷ò
îì
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
ÔŽ«²·¬7 ¼» ¬®¿·¬»³»²¬ ø´¿ ³7³±·®» ½»²¬®¿´»÷
ìÞîò Ô¿ ÐÎÑÓ
˲» ÐÎÑÓ ø°®±¹®¿³³¿¾´» ÎÑÓ÷ »-¬ «²» ÎÑÓ ª·»®¹» ¼±²¬ ´¿ °®±¹®¿³³¿¬·±² »-¬ ®7¿ó
´·-7» °¿® ´Ž«¬·´·-¿¬»«® ¿« ³±§»² ¼Ž«² ¿°°¿®»·´ ¿°°»´7 u °®±¹®¿³³»«® ¼» ÎÑÓ eò Ý»¬¬»
±°7®¿¬·±² »-¬ ·®®7ª»®-·¾´»ò
ìÞíò ÔŽÛÐÎÑÓ
˲» ÛÐÎÑÓ ø»®¿-¿¾´» ÐÎÑÓ÷ô ½±³³» -±² ²±³ ´Ž·²¼·¯«»ô °»«¬ 6¬®» »ºº¿½7» °±«® 6¬®»
®77½®·¬»ò ÔŽ»ºº¿½»³»²¬ -» º¿·¬ °¿® «²» »¨°±-·¬·±² @ ´¿ ´«³·8®»ò Ý» ¬§°» ¼» ³7³±·®» »-¬
«¬·´·-7 °±«® ´¿ ³·-» ¿« °±·²¬ ¼»- ÎÑÓ ±« ÐÎÑÓò
ìÝò
Ô»- ³7³±·®»- ¸§¾®·¼»Ô»- 7ª±´«¬·±²- ¬»½¸²±´±¹·¯«»- º±²¬ ¯«Ž¿«¶±«®¼Ž¸«·ô ´¿ º®±²¬·8®» »²¬®» ³7³±·®» ª·ª» »¬
³7³±·®» ³±®¬» ²Ž»-¬ °´«- -· 7ª·¼»²¬»ò Ѳ ¿ ¾»-±·² ¼» ³7³±·®»- ¯«· ½±²-»®ª»²¬ ´»- ¼±²ó
²7»- ³6³» ´±®-¯«» ´Ž±®¼·²¿¬»«® »-¬ ·²¿½¬·ºô ³¿·- ±² ¿ ¾»-±·² ¼» -±«°´»--» °±«® °±«ª±·®
»ºº¿½»® ±« 7½®·®» ¼»- ¼±²²7»-ò
ìÝïò Ô»- ÛÛÐÎÑÓ
˲» ÛÛÐÎÑÓ ø»´»½¬®·½¿´´§ ÛÐÎÑÓ÷ô ½±²¬®¿·®»³»²¬ @ «²» ÛÐÎÑÓô »-¬ »ºº¿9¿¾´» 7´»½¬®·¯«»ó
³»²¬ ø²±¬»¦ ¯«» ½» °®±½»--«- »-¬ ®»´¿¬·ª»³»²¬ ´±²¹÷ò Ý» ¬§°» ¼» ³7³±·®» »-¬ «¬·´·-7 °±«®
½±²-»®ª»® ¼»- ¼±²²7»- ³6³» ´±®-¯«» ´Ž±®¼·²¿¬»«® »-¬ 7¬»·²¬ ø°¿® »¨»³°´»ô ´¿ ½±²º·¹«®¿ó
¬·±² ¼« -»¬«° ¼« Þ×ÑÍ÷ò
ìÝîò Ô»- ³7³±·®»- º´¿-¸
Ô¿ ³7³±·®» º´¿-¸ ½±²-¬·¬«» «²» ¿³7´·±®¿¬·±² ¼»- ÛÛÐÎÑÓò Ô¿ -¬®«½¬«®» ·²¬»®²» ¼» ½»¬¬»
³7³±·®» °»®³»¬ ¼Ž±¾¬»²·® ¼» °´«- ¹®¿²¼»- ½¿°¿½·¬7- °±«® «² ½±%¬ ³±·²¼®»ò
ìÝíò Ô¿ ÒÊÎßÓ
˲» ³7³±·®» ¼» ¬§°» ÒÊÎßÓ ø²±² ª±´¿¬·´» ÎßÓ÷ »-¬ «²» ÍÎßÓ ¿--±½·7» @ «²» ¾¿¬¬»®·»
½» ¯«· °»®³»¬ ¼» ½±²-»®ª»® ´»- ·²º±®³¿¬·±²-ò ÝŽ»-¬ «² ¼·-°±-·¬·º »ºº·½¿½» ³¿·- ½±%¬»«¨ò
ìÜò
ͧ²¬¸8-»
Ý» ¬¿¾´»¿« -§²¬¸7¬·-» ´»- ¼·ºº7®»²¬- ¬§°»- ¼» ³7³±·®» æ
̧°»
ʱ´¿¬·´» á
л«¬ó±² 7½®·®» á
Ì¿·´´»
¼Ž»ºº¿½»³»²¬
Ò±³¾®» ¼» ½§½´»¼Ž»ºº¿½»³»²¬
ݱ%¬
ø°¿® ±½¬»¬÷
Ê·¬»--»
ÍÎßÓ
Ñ«·
Ñ«·
ѽ¬»¬
×´´·³·¬7
ݸ»®
ο°·¼»
ÜÎßÓ
Ñ«·
Ñ«·
ѽ¬»¬
×´´·³·¬7
Ó±¼7®7
Ó±¼7®7
ÎÑÓ
Ò±²
Ò±²
²ñ¿
²ñ¿
л« ½±%¬»«¨
ο°·¼»
ÐÎÑÓ
Ò±²
˲» º±·-ô ¿ª»½ «²
°®±¹®¿³³»«®
²ñ¿
²ñ¿
Ó±¼7®7
ο°·¼»
ÛÐÎÑÓ
Ò±²
Ñ«·ô ¿ª»½ «²
°®±¹®¿³³»«®
̱«¬
Ô·³·¬7 ø½±²-«´¬»¦ ´¿
¼±½«³»²¬¿¬·±²÷
Ó±¼7®7
ο°·¼»
îë
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm
Í7¯«»²½» ïï
ÛÛÐÎÑÓ
Ò±²
Ñ«·
ѽ¬»¬
Ô·³·¬7 ø½±²-«´¬»¦ ´¿
¼±½«³»²¬¿¬·±²÷
Ú´¿-¸
Ò±²
Ñ«·
п® ¾´±½
Ô·³·¬7 ø½±²-«´¬»¦ ´¿
¼±½«³»²¬¿¬·±²÷
ÒÊÎßÓ
Ò±²
Ñ«·
ѽ¬»¬
×´´·³·¬7
ݸ»®
ο°·¼» »²
´»½¬«®»ô ´»²¬ »²
»ºº¿½»³»²¬ »¬
7½®·¬«®»
Ó±¼7®7
ο°·¼» »²
´»½¬«®»ô ´»²¬ »²
»ºº¿½»³»²¬ »¬
7½®·¬«®»
ݸ»® øÍÎßÓ õ
¾¿¬¬»®·»÷
ο°·¼»
u ` ®»¬»²·®
˲» ³7³±·®» »-¬ «²» ¹®·´´» ±' @ ½¸¿¯«» ·²¬»®-»½¬·±² «² °»¬·¬ ½±³°±-¿²¬ 7´»½¬®±²·¯«»
³7³±®·-» «² ¾·¬ ø²±¬·±² ¼» °±·²¬ ³7³±·®»÷ -±«- ´¿ º±®³» ¼Ž«²» ¬»²-·±² 7´»½¬®·¯«»ò Ѳ
½¸»®½¸» «²» -¬®«½¬«®» ³¿¬®·½·»´´» ¿º·² ¼» -·³°´·º·»® ´»- ½·®½«·¬- @ ´Ž·²¬7®·»«® ¼» ´¿ ³7³±·®»ò
Ô» °®±½»--»«® ²» ³¿²·°«´» °¿- ª®¿·³»²¬ ´»- ¾·¬- ·²¼·ª·¼«»´´»³»²¬ ³¿·- °¿® ¹®±«°» ø»²
¹7²7®¿´ô «² ±½¬»¬÷ò ÝŽ»-¬ °±«®¯«±·ô ·´ ¼»³¿²¼» @ ´¿ ³7³±·®» ¼» ½¸»®½¸»® ±« ¼» -¬±½µ»®
«² ³±¬ ¼» ² ¾·¬-ò ˲» u ´·¹²» e ¼» ´¿ ³7³±·®» ½±®®»-°±²¼ @ «² ³±¬ ³7³±·®»ò
Ô¿ -7´»½¬·±² ¼Ž«² ³±¬ ³7³±·®» -» º¿·¬ °¿® «² ¼7½±¼»«® ®»´·7 ¿« ¾«- ¼Ž¿¼®»--»ò
Ô»- ½±³°±-¿²¬- ³7³±·®»- °»«ª»²¬ 6¬®» ¿--±½·7- °±«® ¿«¹³»²¬»® ´»- ½¿°¿½·¬7- ¼» -¬±½ó
µ¿¹»ò Ѳ °»«¬ æ
Š ¿«¹³»²¬»® ´¿ ¬¿·´´» ¼»- ³±¬- å
Š ¿«¹³»²¬»® ´» ²±³¾®» ¼» ³±¬-ò
×´ »¨·-¬» ¬®±·- ¹®¿²¼»- ½¿¬7¹±®·»- ¼» ³7³±·®» æ
Š ´»- ³7³±·®» ª·ª»- å
Š ´»- ³7³±·®»- ³±®¬»- å
Š ´»- ³7³±·®»- ¸§¾®·¼»-ò
Í· ª±«- ª±«´»¦ ¿°°®±º±²¼·®
ݱ²-«´¬»¦ u Ô» ÐÝ e ¼» Ý¿³°«- Ю»-- °±«® ¿ª±·® «²» ·¼7» °´«- °®7½·-» ¼»- ¼·ºº7®»²½»- ¯«·
»¨·-¬»²¬ »²¬®» ÍÜÎßÓô ÜÜÎ »¬ ÎÜÎßÓò
îê
è íççë ÌÛ Ðß ðî
PDF créé avec la version d'essai pdfFactory www.gs2i.fr/fineprint/pdffactory.htm

Documents pareils