DOC 54 1865/007 DOC 54 1865/007

Transcription

DOC 54 1865/007 DOC 54 1865/007
DOC 54
1865/007
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1865/007
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
14 juli 2016
14 juillet 2016
WETSONTWERP
PROJET DE LOI
tot wijziging van de wet van
3 november 2001 tot oprichting van de
Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden en tot wijziging
van de wet van 21 december 1998 tot
oprichting van de “Belgische Technische
Coöperatie” in de vorm van een
vennootschap van publiek recht
modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative
à la création de la Société belge
d’Investissement pour les Pays
en Développement et modifiant
la loi du 21 décembre 1998 portant
création de la “Coopération technique
belge” sous la forme d’une
société de droit public
AMENDEMENT
AMENDEMENT
ingediend in plenaire vergadering
déposé en séance plénière
Zie:
Voir:
Doc 54 1865/ (2015/2016):
Doc 54 1865/ (2015/2016):
001: Wetsontwerp.
002 en 003: Amendementen.
004: Verslag.
005: Tekst aangenomen door de commissie.
006: Erratum.
001: Projet de loi.
002 et 003: Amendements.
004: Rapport.
005: Texte adopté par la commission.
006: Erratum.
4633
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
1865/007
Nr. 4 VAN MEVROUW PEHLIVAN EN DE HEER
VAN DER MAELEN EN MEVROUW GROVONIUS
N° 4 DE MME PEHLIVAN ET M. VAN DER MAELEN
ET MME GROVONIUS
Art. 9
Art. 9
In het voorgestelde artikel 3quinquies, § 1, na het
woord “interventielanden” de woorden “als bedoeld in
artikel 1bis, 2° a en b” invoegen.
Dans l’article 3quinquies, § 1er, proposé, après les
mots “des pays d’intervention”, insérer les mots “visés
à l’article 1erbis, 2° a et b qui sont”.
VERANTWOORDING
JUSTIFICATION
De uitzondering bedoeld in artikel 3quinquies, § 1, mag
niet algemeen gelden maar wordt beter beperkt tot de minst
ontwikkelde landen en landen met een laag inkomen.
L’exception visée à l’article 3quinquies, § 1er, ne peut pas
s’appliquer universellement. Il est préférable de la limiter aux
pays les moins développés et aux pays à faible revenu.
Fatma PEHLIVAN (sp.a)
Dirk VAN DER MAELEN (sp.a)
Gwenaëlle GROVONIUS (PS)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale