Five Chinese Brothers

Commentaires

Transcription

Five Chinese Brothers
Five Chinese Brothers
Claire Huchet Bishop and Kurt Wiese
LªÀgÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀgÀÄ
Translated by K G Rajalakshmi
Once upon a time
there were
Five Chinese Brothers
and they looked exactly alike.
MAzÉƪÉÄä aãÁ zÉñÀzÀ°è
£ÉÆÃqÀ®Ä C¥Ààl MAzÉà jÃw¬ÄzÀÝ
LªÀgÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀjzÀÝgÀÄ.
They lived with their mother
in a small house
not far from the sea.
¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è£À
MAzÀÄ aPÀÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÉÆqÀ£É ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
The First Chinese Brother could swallow the sea. The Second
Chinese Brother had an iron neck. The Third Chinese Brother could
stretch and stretch and stretch his legs. The Fourth Chinese
Brother could not be burned. And, The Fifth Chinese Brother could
hold his breath indefinitely.
Every morning the First Chinese Brother would go fishing, and
whatever the weather, he would come back to the village with
beautiful and rare fish which he had caught and could sell at the
market for a very good price.
One day, as he was leaving the market place, a little boy stopped
him and asked him if he could go fishing with him.
"No, it could not be done," said the First Chinese Brother.
But the little boy
begged and begged and
finally
the First Chinese
Brother
consented. "Under one
condition," said he,
"and that is that you
shall obey me
promptly."
"Yes, yes," the little boy
promised.
CªÀgÀ°è M¨ÉÆâ§â¤UÀÆ MAzÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÁªÀÄxÀðå«vÀÄÛ.
ªÉÆzÀ°£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀ£Éßà £ÀÄAUÀ§®èªÀ£ÁVzÀÝ.
JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀzÀÄ PÀ©âtzÀ PÀÄwÛUÉ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß
PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JµÀÄÖ GzÀÝPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ
»VθÀ§®èªÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. E£ÀÄß £Á®Ì£ÉAiÀĪÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀ
¨ÉAQAiÀÄÆ ¸ÀÄqÀÄwÛgÀ°®è. ªÀÄvÉÛ LzÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß G¹gÀ£ÀÄß
C£ÀAvÀ PÁ®zÀªÀgÉUÀÆ vÀqÉzÀÄ »rAiÀÄ®Ä ±ÀPÀÛ£ÁVzÀÝ.
¥Àæw ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄÆ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ «ÄãÀÄ
»rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
ºÀªÁUÀÄt ºÉÃUÉà EgÀ°, MAzÀµÀÄÖ ZÀAzÀzÀ ºÁUÀÆ
C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÉîAiÀÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
MAzÀÄ ¢£À CªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß E£ÉßãÀÄ
©qÀĪÀªÀ¤zÀÝ£ÀÄ. DUÀ M§â aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ
vÁ£ÀÆ CªÀ£ÉÆqÀ£É «ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä §gÀĪɣÉAzÀÄ
PÉýPÉÆAqÀ£ÀÄ.
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ "E®è CzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è" JAzÀÄ
GvÀÛj¹zÀ£ÀÄ.
DzÀgÉ D aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ UÉÆÃUÀgÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ "£Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉà PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ,
EzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ" JA§ µÀgÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ.
"DUÀ°, DUÀ°",”aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄvÀÛ£ÀÄ.
Early next morning, the First Chinese Brother and
the little boy
went down to the beach.
"Remember," said the First Chinese Brother, "you
must obey me promptly.
When I make a sign for you to come back, you must
come at once."
"Yes, yes," the little boy promised.
Then the First Chinese Brother swallowed the sea.
ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ D aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ
E§âgÀÆ PÀqÀ® wÃgÀPÉÌ ºÉÆgÀlgÀÄ.
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤§AzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÁÛ "£Á£ÀÄ
ºÉýzÀAvÉà ¤Ã£ÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £É£À¦gÀ°" JAzÀ£ÀÄ.
"£Á£ÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ ªÀiÁrzÉÆqÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ »AwgÀÄV §gÀ¨ÉÃPÀÄ" JAzÀÄ
ºÉýzÀ£ÀÄ.
"¸Àj, ¸Àj", D aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ.
DUÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀ£ÀÄß £ÀÄAVzÀ£ÀÄ.
And all the fish were left high and dry at the bottom J¯Áè «ÄãÀÄUÀ¼ÀÆ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¹ÜwAiÀÄ°è PÀqÀ® vÀ¼À ¸ÉÃjzÀªÀÅ. ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ
¸ÀA¥ÀvÉÛ¯Áè PÀªÀZÀ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀªÀÅ.
of the sea. And all the treasures of the sea lay
uncovered.
D aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÉÇà ¸ÀA¨sÀæªÀÄ!
The little boy was delighted.
CwÛA¢vÀÛ NqÀÄvÁÛ C°è ºÀgÀrPÉÆArzÀÝ «avÀæªÁzÀ £ÀÄtÄ¥ÀÅ
He ran here and there stuffing his pockets with
strange pebbles, extraordinary shells and fantastic £ÀÄgÀÄdÄUÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß, C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ a¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¥ÀZÀѤðAiÀÄ
QgÀĸÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß eÉé£À°è vÀÄA©PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è ¤gÀvÀ£ÁzÀ.
algae.
Near the shore the First Chinese Brother gathered some fish while
he kept holding the sea in his mouth. Presently he grew tired. It is
very hard to hold the sea. So he made a sign with his hand for the
little boy to come back. The little boy saw him but paid no attention.
CvÀÛ, PÀqÀ® Q£ÁgÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ PÀqÀ®£ÀÄß
E£ÀÆß ¨ÁAiÀÄ°èj¹PÉÆAqÉà MAzÀµÀÄÖ «ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ
ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è CªÀ¤UÉ DAiÀiÁ¸ÀªÁVvÀÄÛ.
¸ÀªÀÄÄzÀæªÀ£ÀÄß ¨ÁAiÀÄ°èj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀ®è!
CªÀ£ÀÄ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ »AwgÀÄV §gÀĪÀAvÉ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.
D aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÆ CvÀÛ UÀªÀÄ£À
PÉÆqÀ°®è.
The First Chinese Brother made great movements with his arms
and that meant "Come back!" But did the little boy care? Not a
bit and he ran further away.
Then the First Chinese Brother felt the sea swelling inside him and
he made desperate gestures to call the little boy back. But the
little boy made faces at him and fled as fast as he could.
D ªÉÆzÀ® aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊ vÉÆüÀÄUÀ¼À£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ eÉÆÃj¤AzÀ "§AzÀÄ©qÀÄ"”
J£ÀÄߪÀAvÉ ©Ã¸ÀÄvÁÛ PÀgÉzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ CvÀÛ ®PÀë÷å«vÉÛÃ?
MA¢µÁÖzÀgÀÆ UÀªÀÄ£ÀªÉà E®èzÉà E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀPÉÌ NrzÀ£ÀÄ.
EvÀÛ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ PÀqÀ®Ä vÀ£ÉÆßqÀ¯ÉƼÀUÉ GPÀÄÌwÛgÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
CªÀ£ÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄ£ÁV ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ D ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß »AwgÀÄUÀĪÀAvÉ
¨ÉÃrPÉƼÀîvÉÆqÀVzÀ. DzÀgÉ D ºÀÄqÀÄUÀ EªÀ£ÀvÀÛ CtQ¸ÀÄvÁÛ EªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä
vÀ¤ßAzÁzÀµÀÆÖ ªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ NqÀvÉÆqÀVzÀ.
The First Chinese Brother held the sea until he thought he was going
to burst.
All of a sudden the sea forced its way out of his mouth,
went back it its bed ... and the little boy disappeared.
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ MqÉzÀĺÉÆÃUÀĪɣɤ߸ÀĪÀªÀgÉUÀÆ PÀqÀ®£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÝ.
MªÉÄä¯Éà PÀqÀ®Ä CªÀ£À ¨Á¬Ä¤AzÀ £ÀÄVÎ ºÉÆgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁvÀæ ¸ÉÃjvÀÄ ... D aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ PÀtägÉAiÀiÁzÀ.
When the First Chinese Brother returned to the village, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ MAnAiÀiÁV ºÀ½îUÉ »AwgÀÄVzÁUÀ
alone, he was arrested, put in prison and condemned to CªÀ£À£ÀÄß ¸ÉgÉ »rzÀÄ, eÉÊ°£À°èj¹zÀgÀÄ. CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß
PÀvÀÛj¸ÀĪÀÅzÉAzÀÆ wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
have his head cut off.
²PÉë eÁjUÉƼÀÄîªÀA¢£À ¨É½UÉÎ CªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ°è
On the morning of the execution he said to the judge:
"Your Honour, will you allow me to go and bid my mother "ªÀĺÁ¸Áé«ÄÃ, £À£ÀUÉ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ½AzÀ ©Ã¼ÉÆÌAqÀÄ
§gÀ®Ä C£ÀĪÀÄw¸ÀÄ«gÁ" JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀ£ÀÄ.
good-bye?"
"It is only fair," said the judge.
"EzÀÄ £ÁåAiÀĪÁVAiÉÄ EzÉ" JAzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¸ÀªÀÄäw¹zÀgÀÄ.
So the First Chinese Brother went home ....
and the Second Chinese Brother came back in his place. CzÀgÀAvÉ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ... ªÀÄvÀÄÛ
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ CªÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ.
All the people were assembled on the village square to
witness the execution.
²PÉëAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgɯÁè
UÀÄA¥ÀÅUÀÆrzÀÝgÀÄ.
The executioner took his sword and struck a mighty blow. PÀlÄPÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®ªÁV ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.
But the Second Chinese Brother got up and smiled. He was the one
with the iron neck and they simply could not cut his head off.
Everybody was angry and they decided that he should be drowned.
DzÀgÉ, D JgÀqÀ£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ ªÀÄÄUÀļÀßUÀÄvÁÛ JzÀÄÝ ¤AvÀ£ÀÄ. JµÁÖzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ
PÉÆgÀ¼ÀªÀ£À®èªÉÃ? CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀjAiÀÄ®Ä CªÀjAzÁUÀ°®è !
J®ègÀÆ PÀĦvÀgÁzÀgÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¸À®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ.
On the morning of the execution,
the Second Chinese Brother said to the judge:
"Your honour, will you allow me to go
and bid my mother good-bye?"
"It is only fair," said the judge.
²PÉëAiÀÄ ¨É½UÉÎ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ°è
"ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÉÃ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌAqÀÄ
§gÀ®Ä ¸ÀªÀÄäw ¤ÃqÀÄ«gÁ?" JAzÀÄ ¥Áæyð¹PÉÆAqÀ£ÀÄ.
"EzÀÄ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀªÉà DVzÉ" JAzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw
¤ÃrzÀgÀÄ.
So the Second Chinese Brother went home....
and the Third Chinese Brother came back in his place. CAvÉAiÉÄà ¢éwÃAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ... ªÀÄvÉÛ
He was pushed on a boat which made for the open sea. CªÀ£À eÁUÀzÀ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ §AzÀ£ÀÄ.
When they were far out on the ocean
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ zÉÆÃtÂAiÉƼÀUÉ vÀ½î vÉgÉzÀ
PÀqÀ¯ÉƼÀUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÝgÀÄ.
the Third Chinese Brother was thrown overboard.
CzÀÄ PÀqÀ® £ÀqÀÄ«£À°è vÀ®Ä¦zÁUÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ £ÀÆQzÀgÀÄ.
But he began to stretch and stretch and stretch his legs, way down to the
bottom of the sea.
And all the time his smiling face was bobbing up and down on the crest of the
waves.
He simply could not be drowned.
Everybody was very angry, and they all
decided that he should be burned.
On the morning of the execution, the Third
Chinese Brother said to the judge:
"Your Honour, will you allow me to go and
bid my mother good-bye?"
"It is only fair," said the judge.
So the Third Chinese Brother went home ....
and the Fourth Chinese Brother came back in his place.
DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÁÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ vÀ¼ÀzÀªÀgÉUÀÆ vÀ®Ä¦zÀ£ÀÄ.
¥Àæw¨ÁjAiÀÄÆ C¯ÉUÀ¼À eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉà CªÀ£À £ÀUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÄRªÀÇ vÉðzÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ.
CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄļÀÄV¸À¯ÁUÀ¯Éà E®è!
J®ègÀÆ E£ÀßµÀÄÖ PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀgÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄqÀĪÀÅzÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀgÀÄ.
²PÉëAiÀiÁUÀĪÀ ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ°è "ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÉÃ, £Á£ÀÄ
ºÉÆÃV £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌAqÀÄ §gÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄ«gÁ?" JAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆAqÀ£ÀÄ.
"EzÀÄ ¸ÁzsÀĪÉà DVzÉ" JAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ M¦àUÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.
CAvÉAiÉÄà ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ... ªÀÄvÉÛ CªÀ£À eÁUÀzÀ°è ZÀvÀÄxÀð
¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÁzÀ£ÀÄ.
He was tied up to a stake.
Fire was set to it and all the people
stood around watching it.
In the midst of all the flames they
heard him say: "This is quite pleasant."
"Bring some more wood!" the people
cried.
The fire roared higher.
"Now it is quite comfortable," said the
Fourth Chinese Brother,
for he was the one who could not be
burned.
Everybody was getting more and more
angry every minute
and they all decided to smother him.
CªÀ£À£ÀÄß PÀA§ªÉÇAzÀPÉÌ PÀlÖ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀPÉÌ ¨ÉAQ¬ÄlÄÖ
J¯Áè d£ÀgÀÆ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
"E¢ÃUÀ E£ÀßµÀÄÖ DgÁªÀiÁ¬ÄvÀÄ" J£ÀÄßwÛzÀÝ D £Á®Ì£ÉAiÀÄ aäÃ
¸ÉÆÃzÀgÀ. KPÉAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¸ÀÄqÀ¯ÁgÀzÀªÀ£ÁVzÀÝ£À®èªÉÃ!
D J¯Áè eÁé¯ÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«¤AzÀ CªÀ£ÀÄ”"DºÁ K£ÀÄ ºÁAiÀiÁVzÉ!"
J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÉüÀÄwÛvÀÄÛ.
¥ÀæwPÀëtªÀÇ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ªÀåUÀægÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß G¹gÀÄUÀnÖ¹
PÉÆ®è®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ, CªÀgÉ®ègÀÆ.
"E£ÀßµÀÄÖ GgÀĪÀ®£ÀÄß vÀ¤ß" d£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆVPÉÆAqÀgÀÄ.
CVß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨sÀÄV¯É¢ÝvÀÄ.
On the morning of the execution,
the Fourth Chinese Brother said
to the judge:
"Your Honor, will you allow me to
go and bid my mother goodbye?"
"It is only fair," said the judge.
So the Fourth Chinese Brother
went home . . . and the Fifth
Chinese Brother came back in his
place.
A large brick oven had been built
on the village square and it had
been all stuffed with whipped
cream. The Fifth Chinese Brother
was shovelled into the oven, right
in the middle of the cream, the
door was shut tight, and
everybody sat around and waited.
They were not going to be tricked
again!
So they stayed there all night
and even a little after dawn, just
to make sure.
²PÉëAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ°è "ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÉÃ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV
£À£Àß vÁÄÄAzÀ ©Ã¼ÉÆÌAqÀÄ §gÀĪɣÀÄ. EzÀPÉÌ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆr" JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ£ÀÄ.
"EzÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVAiÉÄà EzÉ" JAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ DUÀ¯ÉAzÀgÀÄ.
CzÀgÀAvÉ £Á®Ì£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ... ªÀÄvÉÛ CªÀ£À eÁUÀzÀ°è ¥ÀAZÀªÀÄ
¸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÁzÀ£ÀÄ.
ºÀ½îAiÀÄ £Á®ÄÌ zÁjUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀĪÀ ZËPÀzÀ°è EnÖUÉAiÀÄ ¨sÀnÖAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ CzÀgÀ°è frØ£À
¥ÀzÁxÀðUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀgÀÄ. LzÀ£ÉAiÀÄ aäà ¸ÉÆÃzÀgÀ£À£ÀÄß CzÀgÉƼÀUÉ, D J¯Áè frØ£À
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÀlÖ £ÀqÀÄ«£À°è vÀ½î ¨ÁV®£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV ºÁQzÀgÀÄ. ºÉÆgÀUÉ J®ègÀÆ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ
PÀĽvÀÄ PÁAiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ.
F ¨Áj CªÀgÀÄ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹zÀÞjgÀ°®è. CzÀPÉÌà CªÀgɯÁè Erà gÁwæ C°èAiÉÄÃ
G½zÀgÀÄ. RavÀ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAeÁªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÁÛUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ºÁUÉà PÁzÀgÀÄ.
C£ÀAvÀgÀ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀgÀÄ.
Then they opened the door and pulled him out.
And he shook himself and said, "My! That was a good
sleep!"
Everybody stared open-mouthed and round eyed.
But the judge stepped forward and said,
"We have tried to get rid of you in every possible way
and somehow it cannot be done.
It must be that you are innocent."
"Yes, yes," shouted all the people.
So they let him go and he went home.
DUÀ CªÀ£ÀÄ "C¨Áâ JAvÀºÀ M¼ÉîAiÀÄ ¤zÉÝ!" J£ÀÄßvÁÛ ªÉÄÊ
PÉÆqÀ«PÉÆAqÀ£ÀÄ.
J®ègÀÆ ¨ÁAiÉÄÛgÉzÀÄ, PÀtÚgÀ½¹ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. DzÀgÉ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ
ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ "£ÁªÀÅ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸À®Ä J®è jÃwUÀ½AzÀ®Æ
¥ÀæAiÀÄwß¹zɪÀÅ. DzÀgÉ C¸À¥sÀ®gÁzɪÀÅ. CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ
¤gÀ¥ÀgÁ¢üAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ"”JAzÀgÀÄ.
d£ÀgÉ®è MPÉÆÌgÀ°¤AzÀ "ºËzÀÄ, ºËzÀÄ," JAzÀÄ PÀÆVPÉÆAqÀgÀÄ.
CªÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.
And the Five Chinese Brothers and their mother
all lived together happily for many years.
C£ÀAvÀgÀ, D LzÀÄ aäà ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄÆ
§ºÀ¼À PÁ® eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀÄR¢AzÀ ¨Á½zÀgÀÄ.

Documents pareils

PÁtÂP É

PÁtÂP É Nor sheep nor kine were near; the lamb was all alone, And by a slender cord was tethered to a stone; With one knee on the grass did the little maiden kneel, While to that mountain-lamb she gave its...

Plus en détail

Ph : 8147960807

Ph : 8147960807 properties described in the schedule (Item No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7) from person/s has/have any kind of right, title, interest and claim on the schedule properties, they may file the same with me a...

Plus en détail

AVOPA ADD

AVOPA ADD ¢£ÁAPÀ : 21.06.2015£Éà ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CªÉÇÃ¥À ªÀw¬ÄAzÀ 5£Éà ªÀzsÀÄ-ªÀgÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±ÉéñÀégÀ¥ÀÄgÀA£À ªÁ¸À« PÀ£ÉéA±À£ï ºÁ¯ï £À°è K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. CªÉÇÃ¥À¢AzÀ FUÁUÀ¯ÉÃ...

Plus en détail