bibliografia geopolityki współczesnej

Commentaires

Transcription

bibliografia geopolityki współczesnej
BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ
LESZEK SYKULSKI
BIBLIOGRAFIA GEOPOLITYKI WSPÓŁCZESNEJ
(1989-2009)
WYBÓR
CZĘSTOCHOWA 2014
Projekt okładki
Kamil Banaszewski
Redakcja techniczna
Klaudia Nowacka
„Wprowadzenie” objęte jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
Pozostała część książki jest udostępniona na licencji copyleft
ISBN 978-83-931924-0-3
Częstochowa 2014
Wydanie I
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE
Aleja Pokoju 6/64
42-207 Częstochowa
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ..................................................................................................... 5
Literatura w języku angielskim ............................................................................. 9
Literatura w języku arabskim ........................................................................... 131
Literatura w języku bułgarskim ........................................................................ 137
Literatura w języku chińskim............................................................................ 139
Literatura w języku fińskim .............................................................................. 145
Literatura w języku francuskim ........................................................................ 147
Literatura w języku hiszpańskim ...................................................................... 263
Literatura w języku indonezyjskim ................................................................... 283
Literatura w języku japońskim.......................................................................... 287
Literatura w języku niemieckim ....................................................................... 289
Literatura w języku polskim.............................................................................. 301
Literatura w języku portugalskim..................................................................... 307
Literatura w języku rosyjskim........................................................................... 313
Literatura w języku serbskim............................................................................ 347
Literatura w języku tureckim............................................................................ 351
Literatura w języku ukraińskim ........................................................................ 359
Literatura w języku włoskim............................................................................. 364
Wprowadzenie
Popularność, jaką cieszy się geopolityka na całym świecie, a od niedawna
także w Polsce, daje środowiskom naukowym nie tylko dobry impuls do podejmowania nowych badań, ale także do pozyskiwania właściwych narzędzi do ich
prowadzenia. Można bez cienia przesady stwierdzić, że nie da się prowadzić
efektywnej pracy naukowej bez szerokiej znajomości literatury danej dziedziny.
Heurystyka stanowi zatem fundamentalny element każdej inicjatywy naukowej.
Wiele dyscyplin posiada swoje branżowe bibliografie (np. „Bibliografia geografii
polskiej” czy „Bibliografia historii polskiej”), które zawierają coroczne zestawienia większości publikacji z danej dziedziny. Geopolityka, uprawiana zarówno
jako dyscyplina naukowa, jak i, częściej, jako autonomiczny paradygmat badawczy w ramach nauk politycznych i nauk geograficznych, nie posiadała do niedawna w Polsce swojej wydzielonej bibliografii. Jedynie przez dwa lata Instytut
Geopolityki w Częstochowie prowadził bieżącą bibliografię geopolityki polskiej,
która była publikowana na łamach „Przeglądu Geopolitycznego”1.
Niniejszy tom ma na celu częściowe zapełnienie luki wydawniczej na polskim rynku poprzez dostarczenie wykazu kilku tysięcy publikacji zwartych z zakresu szeroko rozumianej geopolityki, wydanych na przestrzeni ostatnich dwu
dekad. Autor ma nadzieję, że prezentowana bibliografia owocnie przysłuży się
badaczom, specjalizującym się w zakresie geopolityki, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, historii, nauk wojskowych, ekonomii, nauk geograficznych i filozofii.
Należy dodać kilka słów na temat kryteriów doboru materiału oraz zasad
konstrukcji książki. Bibliografia ma charakter retrospektywny, zawiera tylko
1
Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 229-233; Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2010, t. 2, s. 231-235.
Bibliografia geopolityki współczesnej
i wyłącznie publikacje zwarte (książki, prace zbiorowe, materiały pokonferencyjne itd.), ułożone w porządku chronologicznym. Stanowi zbiór selektywny, nie
zawierający wszystkich publikacji, napisanych w danym języku w okresie 19892009, lecz ich wybór. Podstawowym kryterium cytowania literatury była popularność geopolityki w piśmiennictwie obcojęzycznym i krajowym, mierzona
liczbą publikacji oraz znaczeniem naukowym publikacji, mierzonym liczbą cytowań. Starano się także uwzględniać nowe trendy i oryginalne podejścia badawcze, obrazujące złożoność współczesnej geopolityki. Mimo to autor nie ukrywa,
że bibliografia stanowi subiektywny wykaz najważniejszych książek z zakresu
szeroko rozumianej geopolityki od czasu zapoczątkowania przemian politycznoustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.
Przy układaniu bibliografii korzystałem z zestawień literatury, zamieszczanych w publikacjach geopolitycznych, katalogów elektronicznych bibliotek narodowych i uniwersyteckich różnych krajów świata oraz multiwyszukiwarek baz
bibliotecznych. Z uwagi na różnorodne style zapisu bibliograficznego używane
na świecie i dominujące trendy w światowym brokerstwie informacji, w publikacji przyjęto sposób cytowania oparty na konwencji „The Chicago Manual
of Style” (w edycji szesnastej) oraz systemy transliteracji używane przez amerykańskich bibliotekoznawców2. Większość skrótów i łączniki w przypadku publikacji, których autorami jest więcej niż jedna osoba, użyto w języku angielskim.
Najpopularniejszym językiem geopolityki jest obecnie język angielski.
W tym języku narodziła się także nowa szkoła geopolityki, tzw. geopolityka
krytyczna, nazywana także geopolityką poststrukturalną, nową geopolityką
czy geopolityką informacyjną. Drugim co do popularności językiem geopolityki
jest język francuski. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że zdecydowana
większość książek francuskojęzycznych o geopolityce jest wydawana we Francji,
a publikacje anglojęzyczne należy rozdzielić pomiędzy wiele państw (na czele ze
2
th
The Chicago manual of style, 16 ed., Chicago 2010.
6
Wprowadzenie
Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią), wówczas Francja wyrasta na czołowy kraj w świecie, w którym prowadzone są badania z zakresu geopolityki. Należy tutaj przede wszystkim podkreślić bardzo wysoki status akademicki geopolityki we Francji. Narodziła się tam jedna z jej czołowych subdyscyplin geopolityki – geohistoria, a inna – geoekonomia – jest rozwijana na najwyższym światowym poziomie. Osobna sprawa to bardzo wysoki poziom naukowy i edytorski
publikacji francuskich oraz, stojącą na bardzo wysokim poziomie, francuską
kartografię geopolityczną3.
W światowej czołówce mieści się jeszcze literatura w językach rosyjskim,
hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Warto odnotować fakt odrodzenia badań
geopolitycznych w Niemczech oraz prawdziwy boom na geopolitykę w Federacji
Rosyjskiej4. Ameryka Łacińska posiada długie tradycji studiów geopolitycznych,
które choć nie zawsze oryginalne i w większości ograniczone do spraw regionalnych, mają swoje trwałe miejsce w światowej geopolityce akademickiej 5 .
Do państw, w których geopolityka cieszy się dużą popularnością i uzyskuje
coraz silniejszą pozycję należą bez wątpienia Turcja, Bułgaria i Grecja.
Literatura polskojęzyczna wypada w poniższym zestawieniu nie najgorzej,
choć gwałtowny rozwój geopolityki w środowiskach naukowych w Polsce
i, co za tym idzie, wzrastającą liczbę publikacji, datuje się od drugiej dekady XXI
wieku. Należy jednak odnotować pozytywny trend w rozwoju badań geopolitycznych w naszym kraju. Od początku XXI wieku geopolityka zdobywa coraz
większą popularność, co jest widoczne nie tylko we wzrastającej liczbie publikacji, ale także w ich poziomie. Przyczyniła się do tego nie tylko aktywność naukowa poszczególnych badaczy, ale także powstanie zinstytucjonalizowanych
form rozwoju tej nauki jak Instytut Geopolityki w Częstochowie czy Polskie Towarzystwo Geopolityczne, coroczne Zjazdy Geopolityków Polskich czy nowe
3
Por. W. Kazanecki, Współczesna francuska myśl geopolityczna. Główne tendencje i ich reprezentanci, Toruń 2012.
4
Na temat rosyjskiej myśli geopolitycznej zob. J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli
geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010.
5
Na temat geopolityki w Ameryce Łacińskiej zob. M. F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce
politycznej państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.
7
Bibliografia geopolityki współczesnej
czasopisma naukowe (np. „Przegląd Geopolityczny”, „Geopolityka”, „European
Journal of Geopolitics”)6.
We współczesnych badaniach geopolitycznych mamy do czynienia przede
wszystkim z dwoma głównymi nurtami badań, które można bez zbędnej przesady tytułować będziemy odrębnymi szkołami: szkołę neoklasyczną oraz szkołę
postmodernistyczną
(poststrukturalną).
Szkoła
neoklasyczna
odwołuje
się wprost do dorobku geopolityki klasycznej, czyli okresu od powstania tej
nauki (druga połowa XIX wieku) do 1945 r. Nurt ten szeroko wykorzystuje odwołania do wpływu przestrzeni geograficznej na prowadzenie polityki międzynarodowej i wytyczanie strategicznych celów politycznych, kładzie nacisk na
konwencję Realpolitik w analizie procesów geopolitycznych, uwypukla analizy
potęgi oraz klasyczne czynniki decydujące o sile (położenie, siła militarna, itd.).
Szkoła poststrukturalna, tzw. geopolityka krytyczna, odrzuca klasyczne podkreślanie analizy potęgi, pojęcia mocarstwa, suwerenności, konfliktów itd.,
na rzecz badania procesów globalizacyjnych (i glokalizacyjnych), aspektów kulturowo-psychologicznych, wyobrażeń przestrzennych (tzw. kodów geopolitycznych) oraz elementów wojen informacyjnych (tzw. geopolityka informacyjna)7.
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Instytutu Geopolityki, którzy w latach 20092012 dzielili się ze mną swoimi cennymi radami i spostrzeżeniami w zakresie
literatury przedmiotu. Za ostateczny kształt zestawienia odpowiedzialność jednak ponosi wyłącznie jego autor. Mam nadzieję, iż książka ta zachęci innych
badaczy, środowiska naukowe i ośrodki informacji naukowej do opracowywania
w przyszłości bardziej szczegłówych publikacji bibliograficznych, w tym tematycznych, poświęconych geopolityce.
Leszek Sykulski
Częstochowa, 12 marca 2014 r.
6
Zob. np. www.geopolityka.net, www.ptg.edu.pl, www.przeglad.org,
www.journalofgeopolitics.eu.
7
Por. J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010.
8
Literatura w języku angielskim
1.
Aalto, Pami. 2001. Structural geopolitics in Europe: constructing geopolitical
subjectivity for the EU and Russia. Copenhagen Peace Research Institute,
København: COPRI.
2.
Aalto, Pami. 2001. Constructing post-soviet geopolitics in Estonia: a study in
security, identity and subjectivity. Acta Politica, no. 19. Helsinki: University
of Helsinki, Dept. of Political Science.
3.
Aaron, David. 2008. Middle East perspectives. Geneva: GCSP.
4.
Abenheim, Donald. 1992. United Germany, nationalism and militarism:
Postsdam and the maintenance of tradition. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School.
5.
Ackerman, James S. 1991. Distance points: essays in theory and renaissance
art and architecture. Cambridge, Mass: MIT Press.
6.
Action Against Hunger. 2001. The Geopolitics of hunger, 2000-2001: hunger
and power. Boulder: L. Rienner.
7.
Adam, Thomas, & Uwe Luebken. 2008. Beyond the nation: United States
history in transnational perspective. Washington, D.C.: German Historical
Institute.
8.
Adamson, Kerry-Ann. 2007. Stationary fuel cells. An overview. Amsterdam:
Elsevier Science.
9.
Adeleke, Ademola. 2003. Ties without strings?: the Colombo Plan and the
geopolitics of international aid 1950-1980. Ann Arbor, Mich: UMI Dissertation Services.
10.
Agarwal, Amita. 2000. Indian Ocean and world peace. New Delhi: Kanishka.
11.
Agnew, John. 1996. Political geography: a reader. Arnold Readers in Geography. London: Arnold.
12.
Agnew, John A. 2001. Reinventing geopolitics: geographies of modern
statehood. Hettner-lectures, 4. Heidelberg: Dept. of Geography, University
of Heidelberg.
Bibliografia geopolityki współczesnej
13.
Agnew, John A. 2003. Geopolitics: revisioning world politics. New York, N.Y.:
Routledge.
14.
Agnew, John A., & Stuart Corbridge. 1995. Mastering space: hegemony,
territory and international political economy. London: Routledge.
15.
Agnew, John A. 2001. Reinventing geopolitics: geographies of modern
statehood; Hettner-Lecture 2000. Heidelberg: Department of Geography.
16.
Agnew, John A. 2005. Hegemony: the new shape of global power. Philadelphia: Temple University Press.
17.
Agnew, John A. 2002. Making political geography. Human Geography in the
Making. London: Arnold.
18.
Agnew, John A., & James S. Duncan. 1989. The Power of place: bringing
together geographical and sociological imaginations. Boston: Unwin
Hyman.
19.
Agnew, John A., & J. Nicholas Entrikin. 2004. The Marshall Plan today:
Model and Metaphor. London: Routledge.
20.
Agnew, John A., & Virginie Mamadouh. 2008. Politics: critical essays in human geography. Contemporary Foundations of Space and Place. Aldershot:
Ashgate.
21.
Agnew, John A., Katharyne Mitchell, & Gerard Toal. 2003. A Companion to
political geography. Malden, MA: Blackwell Publishers.
22.
Ahmed, Nafeez Mosaddeq. 2005. The war on truth 9/11, disinformation,
and the anatomy of terrorism. Moreton-in-Marsh: Arris.
23.
Ahn, Se Young. 2007. The U.S. new Trans-Pacific initiative: geopolitical implications of the U.S.-Korea FTA. East-West Center Working Papers, no. 18
(rev). Honolulu, HI: East-West Center.
24.
Ahrari, Mohammed Ehsanullan, & James Beal. 1996. The New Great Game
in muslim Central Asia. Washington, DC: National Defense University Press.
25.
Akiner, Shirin. 2004. The Caspian: politics, energy and security. London:
Routledge.
26.
Akorede, V. E. A. 2004. Geopolitics of development, integration, and security in Nigeria. Akure, Ondo, Nigeria: F&P Dominion Books.
27.
Al-Khulaifi, Hamad Hassan. 2008. Military and non military threats to the
Gulf Cooperation Countries. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
10
Literatura w języku angielskim
28.
Al-Rodhan, Nayef R. F. 2009. Neo-statecraft and meta-geopolitics: reconciliation of power, interests and justice in the 21st century. Berlin: Lit.
29.
Alam, Anwar. 2009. Iran and Post-9/11 World Order: reflections on Iranian
nuclear programme. New Delhi: New Century Publications.
30.
Alam, Md. Mukhtar. 2004. Economic development and contemporary geopolitics: the Indian Ocean rim. New Delhi: Om Publications.
31.
Albert, Mathias, & David Jacobson, Yosef Lapid. 2001. Identities, borders,
orders: rethinking international relations theory. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
32.
Alden, Chris, Daniel Large, & Ricardo De Oliveira. 2008. China returns to
Africa: a rising power and a continent embrace. London: C Hurst & Co Publishers Ltd.
33.
Aldrich, Robert. 1998. The last colonies. Cambridge: Cambridge University
Press.
34.
Alexseev, Mikhail A., & Tamara Troyakova. 1999. Watching out for regional
separatism in the Russian Far East ideological cueing of territorial security,
economic incentives and cultural identity. London: Cass.
35.
Alfredsson, Gudmundur, Timo Koivurova, & David Kenneth Leary. 2009. The
yearbook of polar law: volume 1, (2009). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
36.
Alger, Kevin. 2008. Lessons from contemporary insurgency: The PKK's enduring fight. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
37.
Ali, Mehrunnisa. 2001. Readings in Pakistan foreign policy, 1971-1998. Karachi: Oxford University Press.
38.
Ali, Tariq. 2000. Masters of the universe?: NATO's Balkan crusade. London:
Verso.
39.
Alkali, Rufa'i Ahmed. 2003. Issues in international Relations and Nigeria's
foreign policy. Kaduna, Nigeria: Baraka Press.
40.
Allazov, Rasim. 2005. Competition and cooperation in the Caspian Sea region: Security implications for the littoral states. [Famagusta], Turkish Republic of Northern Cyprus: Eastern Mediterranean University.
41.
Allen, Joel. 2006. Hostages and hostage-taking in the Roman Empire. Cambridge: Cambridge University Press.
42.
Altmann, Franz-Lothar, & John R. Lampe. 2000. Energy and the transformation process in Southeast Europe: a project of the Bertelsmann Foundation,
11
Bibliografia geopolityki współczesnej
the German Marshall Fund of the United States, and the Center for Applied
Policy Research (CAP). Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers.
43.
Alway, Todd. 2008. Accounting for globalization: National Statistics, international comparisons and the emergence of the global economy.
44.
American Council for Kosovo. 2006. Reconsidering Kosovo: proceedings of
the international conference held on September 28, 2006 in Washington.
Washington: the American Council for Kosovo.
45.
American Council for Kosovo, & Lord Byron Foundation for Balkan Studies.
2009. The Kosovo: the score, 1999-2009. Washington D.C.: American Council for Kosovo.
46.
Amin, Samir. 2006. Beyond US hegemony?: assessing the prospects for a
multipolar world. Beirut, Lebanon: World Book Pub.
47.
Amineh, Mehdi Parvizi. 2003. Globalisation, geopolitics and energy security
in Central Eurasia and the Caspian Region. The Hague: Clingendael International Energy Programme.
48.
Amineh, Mehdi Parvizi, & Yang Guang. 2010. The globalization of energy:
China and the European Union. Leiden: Brill.
49.
Amineh, Mehdi Parvizi, & Henk Houweling. 2004. Central Eurasia in global
politics: conflict, security, and development. International Studies in Sociology and Social Anthropology, v. 92. Leiden: Brill.
50.
Amirahmadi, Hooshang. 1999. The Caspian Region at a crossroad: challenges of a new frontier of energy and development. New York: St. Martin's
Press.
51.
Anand, Dibyesh. 2007. Geopolitical exotica: Tibet in western imagination.
Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
52.
Anand, Dibyesh. 2008. Tibet: a victim of geopolitics. Delhi: Routledge India.
53.
Anckar, Dag, & Lars Nilsson. 1997. Politics and geography: contributions to
an interface. Abo: Mid-Sweden University Press.
54.
Anderson, E. W. 1993. An atlas of world political flashpoints: a sourcebook
of geopolitical crisis. London: Pinter Reference.
55.
Anderson, Evan W. 2000. Global geopolitical flashpoints: an atlas of conflict. London: Stationery Office.
56.
Anderson, Ewan W. 2003. International boundaries: a geopolitical atlas.
New York, NY: Routledge.
12
Literatura w języku angielskim
57.
Anderson, Ewan W., Liam D. Anderson, & Ian M. Cool. 2010. An atlas of
Middle Eastern affairs. London: Routledge.
58.
Anderson, Ewan W., and Liam D. Anderson. 1998. Strategic minerals: resource geopolitics and global geoeconomics. Chichester, West Sussex, England: Wiley.
59.
Anderson, Ewan W., & Don Shewan. 1993. An atlas of world political flashpoints: a sourcebook of geopolitical crisis. London: Pinter Publishers.
60.
Anderson, Ewan W. 1990. Water geopolitics in the Middle East: the key
countries. Washington, D.C.: CSIS, Center for Strategic & International Studies.
61.
Anderson, Ewan W., & Khalil H. Rashidian. 1991. The Middle East crisis: the
background and geopolitics. New York: St. Martin's Press.
62.
Anderson, Ewan W., & W. B. Fisher. 2000. The Middle East: geography and
geopolitics. London: Routledge.
63.
Anderson, Ewan W., & Liam D. Anderson, & Ian Cool. 2009. An atlas of
Middle Eastern affairs. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
64.
Anderson, Ewan William. 2000. The Middle East: geography and geopolitics.
London: Routledge.
65.
Anderson, James, & Warwick Armstrong. 2004. Geopolitics of European
Union enlargement. London: Routledge.
66.
Anderson, James, & Warwick Armstrong. 2006. The Geopolitics of European
Union enlargement. London: Routledge.
67.
Anderson, Kay. 2003. Handbook of cultural geography. London: Sage.
68.
Anna Lindh Programme on Conflict Prevention, & Thought and Practice of
Exchange in the Euro-Mediterranean Cultural Space. 2009. Working in the
Euro-Mediterranean Thought and Practice of Cultural Actors = Pensée et
pratiques des acteurs culturels dans l'espase Euro-Méditerranéen. Alexandria: Anna Lindh Foundation.
69.
Antonova, Loudmila. 1997. Geoeconomics vs. Geopolitics?: the debate
about the future of American foreign policy. Fellows Paper-Weatherhead
Center for International Affairs, Harvard University, 1997.
70.
Antonsich, M., V. Kolossov, & M. P. Pagnini. 2001. Europe between political
geography and geopolitics. Roma: Società Geografica Italiana.
71.
Antonsich, Marco. 2001. On the centenary of Ratzel's “Politische
Geographie”: Europe between political geography and geopolitics: proceed13
Bibliografia geopolityki współczesnej
ings of the international meeting organised by the Geographical Section of
the Department of Political Sciences (University of Trieste) and the International Geographical Union – World Political Map: (Trieste, Italy, Wednesday
10th - saturday 13th December, 1997). Roma: Società Geografica Italiana.
72.
Apple, Theodore B. 2004. Geopolitical objectives and impacts of operation
Iraqi Freedom. USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S.
Army War College.
73.
Aqayi, Bahman. 2006. The law and politics of the Caspian Sea: with special
reference to Iran. Charleston, SC: BookSerge.
74.
Aras, Bulent. 2002. The new geopolitics of Eurasia and Turkey's position.
London: F. Cass.
75.
Aray, Osman, & B. Baykal Eyyuboglu. 1998. The new indipendent states of
inner Asia and Turkey’s policy. Ankara: Ulusal Politika Arastırmaları
Vakfı=National Policy Research Foundation.
76.
Armstrong, C. K. 2006. Korea at the center: dynamics of regionalism in
Northeast Asia.
77.
Armstrong, Warwick, & James Anderson. 2007. Geopolitics of European
Union enlargement: the fortress empire. London: Routledge.
78.
Army Training and Doctrine Command Fortmonroe va. 1998. Knowledge
and speed: battle force and the U.S. Army of 2025. The 1998 Annual Report
on The Army After Next Project to the Chief of Staff of the Army. AD-a359
727. [United States]: Army Training and Doctrine Command Fortmonroe va.
79.
Arnopoulos, Paris. 1999. Exopolitics: polis, ethnos, cosmos: classical theories
and praxis of foreign affairs. Commack, New York: Nova Science.
80.
Arnswald, Sven, & Mathias Jopp. 2001. The implications of Baltic States' EU
membership. Helsinki, Finland: Ulkopoliittinen Instituutti.
81.
Arquilla, John, & David F. Ronfeldt. 1999. The emergence of Noopolitik:
toward an American information strategy. Santa Monica, CA: Rand.
82.
Arrighi, Giovanni, Beverly J. Silver, & Iftikhar Ahmad. 1999. Chaos and governance in the modern world system. Contradictions of Modernity, 10.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
83.
Arsano, Yacob. 2007. Ethiopia and the Nile: dilemmas of national and regional hydropolitics. Zurich: Center for Security Studies, Swiss Federal Institute of Technology.
84.
Art, Robert J. 2009. America's grand strategy and world politics. New York:
Routledge.
14
Literatura w języku angielskim
85.
Artaraz, Kepa. 2009. Cuba and western intellectuals since 1959. New York:
Palgrave Macmillan.
86.
Arts, Karin, & Pedro Pinto Leite. 2007. International law and the question of
Western Sahara. Leiden: IPJET.
87.
As-Saber, Sharif N., Peter J. Dowling, & P. W. Liesch. 2001. Geopolitics and
its impacts on international business decisions: a framework for a geopolitical paradigm of international business. Launceston, Tas: School of Management, University of Tasmania.
88.
Ashimbaev, M. S. 2003. New challenges and new geopolitics in Central Asia:
after September 11. Almaty: KISI pri Prezidentom RK.
89.
Asian Security Conference, N. S. Sisodia, & S. Kalyanaraman. 2010. The future of war and peace in Asia. New Delhi: Magnum Books.
90.
Asmus, Ronald D. 1994. German strategy and opinion after the Wall, 19901993. Santa Monica, CA: Rand.
91.
Aspin, Les. 1991. The Aspin Papers: sanctions, diplomacy, and the war in the
Persian Gulf. Significant issues series, v.13, no.2. Washington, DC: Center
for Strategic and International Studies.
92.
Atkins, P. J., & Ian R. Bowler. 2001. Food in society: economy, culture, geography. London: Arnold.
93.
Atkinson, David. 2005. Cultural geography: a critical dictionary of key concepts. International Library of Human Geography, 3. London: I.B. Tauris.
94.
Atkinson, David A. 1995. Geopolitics and the geographical imagination in
fascist Italy. Loughborough University of Technology.
95.
Atlantic Council of the United States. 1989. Strategic stability, economic
performance, and political leadership in the Pacific Basin: a framework for
U.S. policy and Atlantic-Pacific cooperation in the 1990s.
96.
Auger, John, & William L. Wimbish. 2007. Proteus futures digest: a compilation of selected works derived from the 2006 proteus workshop. [Carlisle
Barracks, PA]: Proteus Management Group.
97.
Avery, Samuel. 2004. The globalist papers. Louisville, Ky: [Compari].
98.
Aydın, Mustafa. 2000. New geopolitics of Central Asia and the Caucasus:
causes of instability and predicament. SAM Papers, no. 2/2000. Ankara:
Center for Strategic Research.
15
Bibliografia geopolityki współczesnej
99.
Ayima, Kwesi. 2009. Challenges and prospects of liberal democracy in West
Africa: a comparative assessment of Benin, Ghana and Nigeria. Ft. Belvoir:
Defense Technical Information Center.
100.
Azani, Eitan. 2009. Hezbollah from revolutionism to pragmatism. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
101.
Azani, Eitan. 2009. Hezbollah: the story of the Party of God: from revolution
to Institutionalization. New York: Palgrave Macmillan.
102.
Azevedo, Paulo Cesar Miranda de. 1992. Security of the Brazilian Amazon
Area. USAWC Military Studies Program Paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S.
Army War College.
103.
Backhaus, Gary, & John Murungi. 2007. Colonial and global interfacing:
imperial hegemonies and democratizing resistances. Oxford: Cambridge
Scholars Publ.
104.
Backler, Alan L., & William T. Sabata. 1989. World geography and national
security. Mershon Center National Security Series. Menlo Park, Calif: Addison-Wesley.
105.
Bærenholdt, Jørgen Ole, Lasse Koefoed, & Fiona Wilson. 2005. Political
geography: geopolitics, cosmopolitanism and the colonial present. Roskilde:
Geografi, Roskilde Universitetscenter.
106.
Baggett, Ian Robert. 1998. An investigation into the evolution of maltese
geopolitical thought: its heritage, renaissance and rejuvenation? University
of Durham.
107.
Bahgat, Gawdat. 2003. American oil diplomacy in the Persian Gulf and the
Caspian Sea. Gainesville: University Press of Florida.
108.
Bahl, Raghav. 2010. Superpower?: the Amazing race between China's hare
and India's tortoise. New York: Portfolio Penguin.
109.
Bailey, Jonathan. 2006. Great power strategy in Asia: empire, culture and
trade, 1905-2005. Abingdon, England: Routledge.
110.
Baker, Susan, & Petr Jehlicka. 1998. Dilemmas of transition: the environment, democracy and economic reform in East Central Europe. London:
Frank Cass.
111.
Bakshi, Jyotsna. 1999. Russia and India: from ideology to geopolitics, 19471998. Delhi: Dev Publication.
112.
Bal, Suryakant Nijanand. 2004. Central Asia: a strategy for India's look-north
policy. New Delhi: Lancer Publishers & Distributors.
16
Literatura w języku angielskim
113.
Balakrishnan, Gopal. 2009. Antagonistics. London: Verso.
114.
Balzacq, Thierry. 2009. The External Dimension of EU justice and home affairs: governance, neighbours, security. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
115.
Bandman, Mark Konstantinovich. 1993. The geopolitical position of Siberia
after the break-up of the USSR. Novosibirsk: Russian Academy of Sciences,
Siberian Branch, Institute of Economics and Industrial Engineering.
116.
Banerjie, Indranil. 2004. India and Central Asia. Northolt, Middlesex: Brunel
Academic Publishers.
117.
Banlaoi, Rommel C. 2001. The ASEAN regional forum, the South China Sea
disputes, and the Functionalist Option. NDCP Monograph, no. 3. Quezon
City: Dept. of National Defense, National Defense College of the Philippines.
118.
Banlaoi, Rommel C. 2003. Southeast Asian perspectives on the rise of China:
Regional Security after 9/11. Ft. Belvoir: Defense Technical Information
Center.
119.
Banuazizi, Ali, & Myron Weiner. 1994. The New Geopolitics of Central Asia
and its Borderlands. Bloomington: Indiana University Press.
120.
Barber, Stephen. 2007. The geopolitics of the City. London: Forum.
121.
Barman, Jean, & Robert A. J. McDonald. 2002. Perspectives on Aboriginal
culture. Vancouver: University of British Columbia.
122.
Barnett, C., & M. Low. 2004. Spaces of democracy; geographical perspectives on citizenship, participation and representation.
123.
Barry, Donald D., Alfred J. Rieber, & Alvin Z. Rubinstein. 1991. Perestroika at
the crossroads. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
124.
Barton, Jonathan R. 1997. A Political geography of Latin America. London:
New York.
125.
Barton, Jonathan R. 1996. Development, politics and space: towards a
“southern” political geography. Research Papers in Environmental & Spatial
Analysis, no. 27. London: London School of Economics, Dept. of Geography.
126.
Bashford, Alison. 2006. Medicine at the border: disease, globalization and
security, 1850 to the present. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave
Macmillan.
127.
Bassett, Thomas J., & Donald Crummey. 1993. Land in African agrarian
systems. Madison, Wis: University of Wisconsin Press.
128.
Bates, Gill, Matthew Oresman, & Zbigniew Brzezinski. 2003. China's new
journey to the West: China's emergence in Central Asia and implications for
17
Bibliografia geopolityki współczesnej
U.S. interests. Washington DC: CSIS/Centre forStrategic and International
Studies.
129.
Battistella, Dario. 2008. The return of the state of war: a theoretical analysis
of operation Iraqi freedom. Colchester , UK: ecpr press.
130.
Battler, Alex. 2004. The twenty-first century: the world without Russia. Salt
Lake City: American University & Colleges Press.
131.
Baugh, Daniel A. 1998. Withdrawing from Europe: Anglo-French maritime
geopolitics.
132.
Baviskar, Amita. 2008. Contested grounds: essays on nature, culture, and
power. New Delhi: Oxford University Press.
133.
Beeson, Mark. 2007. Regionalism and globalization in East Asia: politics,
security and economic development. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
134.
Behrendt, Sven, & Christian-Peter Hanelt. 2000. Bound to cooperate:
Europe and the Middle East. Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers.
135.
Belfer, Mitchell A. 2010. Dropping the anchor: an EU naval approach to
energy security. Praha: Protis.
136.
Bell, Coral. 1992. The post-Soviet world: geopolitics and crises. Canberra:
Strategic and Defence Studies Centre.
137.
Bell, Morag, R. A. Butlin, & Michael J. Heffernan. 1995. Geography and imperialism, 1820-1940. Manchester: Manchester University Press.
138.
Ben Salah, Majid. 1996. U.S. foreign policy and the decolonization of the
Maghreb, 1945-1962. Lille: A.N.R.T, Université de Lille III.
139.
Ben-Ghiat, Ruth, & Mia Fuller. 2005. Italian colonialism. New York: Palgrave
Macmillan.
140.
Ben-Porat, Guy. 2006. Global liberalism, local populism: peace and conflict
in Israel/Palestine and Northern Ireland. Syracuse studies on peace and
conflict resolution. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.
141.
Benbassa, Esther, Aron Rodrigue, & Esther Benbassa. 1995. The Jews of the
Balkans: the Judeo-Spanish community, 15th to 20th centuries. Jewish
communities of the modern world. Oxford: Blackwell.
142.
Bennett, D. Gordon. 1998. Tension areas of the world. Dubuque, Iowa:
Kendall/Hunt Pub. Co.
143.
Berg, Eiki, & Henk van Houtum. 2003. Routing borders between territories,
discourses, and practices. Critical security series. Burlington, VT: Ashgate.
18
Literatura w języku angielskim
144.
Berg-Schlosser, D., & R. Vetik. 2001. Perspectives on democratic consolidation in Central and Eastern Europe.
145.
Bergedorfer Gesprächskreis. 1997. At the crossroads of geo-politics: Turkey
in a changing political environment. Hamburg: Die Stiftung.
146.
Bergedorfer Gesprächskreis, Thomas Paulsen, and Jorg Zagel. 2007. European policy towards Central Asia. Hamburg: Korber-Stiftung.
147.
Berger, Mark T. 2008. From nation-building to state-building. London:
Routledge.
148.
Berger, Mark T., & Douglas A. Borer. 2008. The long war: insurgency, counterinsurgency and collapsing states. London [u.a.]: Routledge.
149.
Bergman, Edward F., & William H. Renwick. 1999. Introduction to geography: people, places, and environment. Upper Saddle River, N.J.: Prentice
Hall.
150.
Berking, Helmuth. 2006. Negotiating urban conflicts: interaction, space, and
control. Materialities, v. 1. Bielefeld: Transcript.
151.
Berman, Russell A. 2005. Special section on Carl Schmitt; Special section on
Hannah Arendt ; Special section on politics and empire. Telos, 2005 no. 132.
New York: Telos Press.
152.
Berry, R. Michael, George Maude, & Jerry Schuchalter. 1990. Frontiers of
American political experience. Turku: Turun Yliopisto.
153.
Bertram, David Verge, & Carleton University. Dissertation. Geography.
1999. The Internet as space: shifts in territoriality.
154.
Berzani, Roland. 2008. A roadmap for future security in the West Balkans.
USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
155.
Beschorner, Natasha. 1991. Sovereignty, territoriality and international
boundaries in South Asia, South West Asia and the Mediterranean Basin.
London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre, School
of Oriental and African Studies.
156.
Beschorner, Natasha, & St. John B. Gould. 1991. Altered states?: Israel,
Palestine and the future. London: School of Oriental And African Studies,
University of London.
157.
Beschorner, Natasha, St. John B. Gould, & K. S. McLachlan. 1991. Sovereignty, territoriality and international boundaries in South Asia, South West
Asia and the Mediterranean Basin: proceedings of a seminar held on 25th
June 1990 at the School of Oriental and African Studies, University of Lon19
Bibliografia geopolityki współczesnej
don. London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre,
School of Oriental and African Studies.
158.
Best, M. L., J. Hughes-Wilson, & A. A. Piontkowsky. 1995. Strategic stability
in the post-cold war world and the future of nuclear disarmament.
159.
Bew, John, Gabriel Glickman, & Martyn Frampton. 2006. The British moment: the case for democratic geopolitics in the twenty-first century. London: Social Affairs Unit.
160.
Beyond 2010 – European Higher Education in the Next Decade, & Maria
Kelo. 2008. Beyond 2010: priorities and challenges for higher education in
the next decade. Bonn: Lemmens.
161.
Bhattarai, Rajan. 2005. Geopolitics of Nepal and international responses to
conflict transformation. Kathmandu, Nepal: Friends for Peace.
162.
Biagini, E., & B. S. Hoyle. 1999. Insularity and development: international
perspectives on islands, planning and core-periphery relationships.
163.
Bianchini, S. 2005. Partitions: reshaping states and minds. London: Frank
Cass.
164.
Bickerton, Ian J., & M. N. Pearson. 1991. Forty-three days: the Gulf War.
East Melbourne: Text Publishing in association with ABC Books.
165.
Bide, Austin, & Frank Ashcroft Judd. 1993. The influence of science and
technology versus social progress / a cry for action: a response to the paper
by Sir Austin Bide ; Lord Judd of Portsea. Global governance. London: London School of Economics, Centre for the Study of Global Governance.
166.
Biersteker, Thomas J., & Cynthia Weber. 1996. State sovereignty as social
construct. Cambridge studies in international relations, 46. Cambridge:
Cambridge University Press.
167.
Birdi, Narinder Singh. 1997. Water scarcity in the Maltese Islands: geopolitics and management issues. University of Durham.
168.
Birle, Peter, Sérgio Costa, & Horst Nitschack. 2008. Brazil and the Americas:
convergences and perspectives. Madrid: Iberoamericana.
169.
Black Sea and Caspian Sea Symposium. 2007. Black Sea and Caspian Sea
Symposium II Constanta, Romania. Washington, DC: Center for Strategic Intelligence Research, National Defense Intelligence College.
170.
Blackburn, Richard James. 1990. The vampire of reason: an essay in the
philosophy of history. London: Verso.
171.
Blacksell, Mark. 2006. Political geography. London: Routledge.
20
Literatura w języku angielskim
172.
Blandy, C. W. 1997. The Caspian: a sea of troubles. [Camberley, Surrey]:
Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy, Sandhurst.
173.
Blandy, Charles. 2009. Provocation, deception, entrapment: the RussoGeorgian five day war. Shrivenham: Advanced Research and Assessment
Group, Defence Academy of the United Kingdom.
174.
Blank, Stephen J. 2007. Turkmenistan and Central Asia after Niyazov. Ft.
Belvoir: Defense Technical Information Center.
175.
Blechman, Barry M. 1991. Naval arms control: a strategic assessment. New
York: St. Martin's Press in association with the Henry L. Stimson Center.
176.
Bleichmar, Daniela. 2009. Science in the Spanish and Portuguese empires,
1500-1800. Stanford, Calif: Stanford University Press.
177.
Block, Elaine C., & Kenneth Varty. 2000. Reynard the Fox: social engagement and cultural metamorphoses in the beast epic from the Middle Ages
to the present. Polygons, v. 1. New York: Berghahn Books.
178.
Bloomfield, Lincoln Palmer. 2002. Global markets and national interests:
the new geopolitics of energy, capital, and information. Significant issues
series, v. 23, no. 2. Washington, D.C.: CSIS Press.
179.
Blouet, Brian W. 2005. Global geostrategy: Mackinder and the defence of
the West. Geopolitical theory series. New York, NY: Routledge.
180.
Blouet, Brian W. 2001. Geopolitics and globalization in the twentieth century. Globalities. London: Reaktion Books.
181.
Blouet, Brian W., & Olwyn M. Blouet. 2010. Latin America and the Caribbean: a systematic and regional survey. Hoboken, NJ: Wiley.
182.
Bloxham, Donald. 2005. The great game of genocide: imperialism, nationalism, and the destruction of the Ottoman Armenians. Oxford: Oxford University Press.
183.
Bloxham, Donald. 2009. The final solution: a genocide. Oxford: Oxford University Press.
184.
Blum, Douglas W. 2008. Russia and globalization: identity, security, and
society in an era of change. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center
Press.
185.
Bodley, John H. 2003. The power of scale: a global history approach.
Sources and studies in world history. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
186.
Boggs, Carl. 2003. Masters of war: militarism and blowback in the era of
American empire. New York: Routledge.
21
Bibliografia geopolityki współczesnej
187.
Bold, R. 1996. The Mongolia's strategic view. Ulaanbaatar, Mongolia: International Institute for Strategic Studies.
188.
Bolin, Haley. 2008. (Re)essentializing Afghanistan: sexual geopolitics at the
bookstore and the box office.
189.
Bolton, K. R. 2010. Water wars: rivalry over water resources : a potential
cause of regional conflict in Asia and the geopolitical implications.
Paraparaumu Beach, N.Z.: Spectrum Press.
190.
Bonner, Robert E. 2009. Mastering America: Southern slaveholders and the
crisis of American nationhood. Cambridge: Cambridge University Press.
191.
Bono, James J., Tim Dean, & Ewa Płonowska Ziarek. 2008. A time for the
humanities: futurity and the limits of autonomy. New York: Fordham University Press.
192.
Bono, James Joseph. 2008. A time for the humanities: futurity and the limits
of autonomy. New York: Fordham University Press.
193.
Boone, Catherine. 2003. Political topographies of the African state: territorial authority and institutional choice. Cambridge studies in comparative
politics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
194.
Booth, Ken. 2001. The Kosovo tragedy: the human rights dimensions. London: Frank Cass.
195.
Borden, Anthony. 1992. Breakdown: war & reconstruction in Yugoslavia.
London: Institute for War and Peace Reporting.
196.
Borland, John, Graham Day, & Kazimierz Z. Sowa. 2002. Political borders
and cross-border identities at the boundaries of Europe. Rzeszów: Wydawn.
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
197.
Bormann, Natalie, & Michael Sheehan. 2009. Securing outer space. London:
Routledge.
198.
Bornschier, Volker, & Peter Lengyel. 1990. World society studies. Frankfurt:
Campus Verlag.
199.
Boston, Jonathan, Philip Nel, & Marjolein Righarts. 2009. Climate change
and security: planning for the future? Wellington [N.Z.]: Institute of Policy
Studies, School of Governance, Victoria University of Wellington.
200.
Botha, N.J., M.E. Olivier, D. Van Tonder, & L.H. Meyer. 2010. Conference on
Multilateralism and International Law with Western Sahara as a Case
Study.
22
Literatura w języku angielskim
201.
Boulding, Elise. 1993. Studies in the interconnectedness of peace in the
Middle East and the world: perspectives from Europe, Africa and Latin
America. Budapest: Társadalomkutató Intézet.
202.
Boustani, Rafic, & Philippe Fargues. 1991. The atlas of the Arab world: geopolitics and society. New York: Facts on File Publications.
203.
Bouzas, Roberto, & Ricardo Ffrench-Davis. 1994. International linkages and
actors in Latin America. Buenos Aires, Argentina: FLACSO, Sede Argentina.
204.
Bowser, Brenda J., & María Nieves Zedeño. 2009. The archaeology of meaningful places. Salt Lake City: University of Utah Press.
205.
Boyd, Andrew, & Joshua Comenetz. 2007. An atlas of world affairs. London:
Routledge.
206.
Braden, Kathleen E., & Fred M. Shelley. 2000. Engaging geopolitics. Harlow:
Prentice Hall.
207.
Bradnock, Robert W. 2000. The political geography of South Asia. London:
C. Hurst.
208.
Bradshaw, Michael J. 1997. Geography and transition in the post-Soviet
republics. Chichester: Wiley.
209.
Bremmer, Ian, & Preston Keat. 2009. The fat tail the power of political
knowledge for strategic investing. New York: Oxford University Press.
210.
Brenner, Neil, Bob Jessop, Martin Jones, & Gordon MacLeod. 2002. State /A
reader. Oxford: Blackwell Publishers.
211.
Bretherton, Charlotte, & Geoffrey Ponton. 1996. Global politics: an introduction. Oxford, OX, UK: Blackwell Publishers.
212.
Bric, Maurice J., & John Coakley. 2004. From political violence to negotiated
settlement: the winding path to peace in twentieth-century Ireland. Perspectives in British-Irish studies. Dublin: University College Dublin Press, in
association with the Institute for British-Irish Studies, University College
Dublin.
213.
Brigham, Lawson W. 1991. The Soviet maritime arctic. London: Belhaven
Press.
214.
Brinckerhoff, Richard F. 1992. One-minute readings: issues in science, technology, and society. Parsippany, NJ: Dale Seymour Publications.
215.
Brobst, Peter John. 2005. The future of the great game: Sir Olaf Caroe, India's independence, and the defense of Asia. Series on international, political, and economic history. Akron, Ohio: University of Akron Press.
23
Bibliografia geopolityki współczesnej
216.
Brødsgaard, Kjeld Erik, & Bertel Heurlin. 2002. China's place in global geopolitics: international, regional and domestic challenges. London [u.a.]:
RoutledgeCurzon.
217.
Bromley, Simon. 2008. American power and the prospects for international
order. Cambridge: Polity.
218.
Brookes, Peter. 2008. Why the world still needs America's military might.
Washington, DC: Heritage Foundation.
219.
Brunn, Stanley D. 2004. 11 September and its aftermath: the geopolitics of
terror. London: Frank Cass.
220.
Bryan, Anthony T., John Edward Greene, & Timothy M. Shaw. 1990. Peace,
development, and security in the Caribbean: perspectives to the year 2000.
New York: St. Martin's Press.
221.
Brzezinski, Zbigniew. 1997. The grand chessboard: American primacy and
its geostrategic imperatives. New York, NY: BasicBooks.
222.
Buckley, Mary, and Sally N. Cummings. 2001. Kosovo: perceptions of war
and its aftermath. London: Continuum.
223.
Buckman, Stephen Thomas. 2002. The geopolitics of Downtown Megastructure Development: the Case of Bank One Ballpark and Phoenix. Thesis
(M.A.)--Syracuse University, 2002.
224.
Bufon, Milan. 2001. From geopolitics to political geography: the new European challenge. Roma: Società Geografica Italiana.
225.
Bugajski, Janusz. 2008. Expanding Eurasia: Russia's European ambitions.
Washington, D.C.: CSIS Press.
226.
Bulmer, Martin, & John Solomos. 2004. Researching race and racism. London: Routledge.
227.
Burbach, Roger, & Ben Clarke. 2002. September 11 and the U.S. war: beyond the curtain of smoke. San Francisco: City Lights Books and Freedom
Voices Press.
228.
Burdett, Anita L. P., & Angela Seay. 2000. Iran in the Persian Gulf: 18201966. [Slough]: Archive ed.
229.
Burgess, Christopher, & Richard Power. 2008. Secrets stolen, fortunes lost
preventing intellectual property theft and economic espionage in the 21st
century. Rockland, Mass: Syngress.
230.
Burgess, Stephen F. 2009. Stabilization, Peacebuilding, and Sustainability in
the Horn of Africa. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
24
Literatura w języku angielskim
231.
Burgh, Hugo de. 2005. China and Britain: the potential impact of China's
development. London: Smith Institute.
232.
Burke, Adrian W. 2000. A U.S. regional strategy for the Caspian Sea basin.
Newport, R.I.: Naval War College.
233.
Burr, Millard, and Robert O. Collins. 2008. Darfur: the long road to disaster.
Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers.
234.
Burston, Mary A. 1999. The constituency of territoriality in contemporary
Irish literary narratives by Deirdre Madden and Colm Tóibín. Thesis (M.A.)-Monash University, 1999.
235.
Burwell, Frances G. 2008. The evolution of U.S.-Turkish relations in a transatlantic context. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
236.
Buschendorf, Christa, & Astrid Franke. 2007. Transatlantic negotiations.
Heidelberg: Winter.
237.
Business International Limited. 1991. The Postwar Gulf: new business realities in the Middle East. Business International research report, no 2176.
London: Business International Ltd.
238.
Butlin, R. A., & R. A. Dodgshon. 1998. An historical geography of Europe.
Oxford: Clarendon Press.
239.
Butt, Gerald. 1997. The Arabs: myth and reality. London: I.B. Tauris.
240.
Butts, Kent Hughes, & Arthur L. Bradshaw. 1999. Caspian Sea international
environmental security game, 16-17 November 1998. Game report. Carlisle
Barracks, PA: Center for Strategic Leadership., U.S. Army War College.
241.
Byers, Michael, & Georg Nolte. 2003. United States hegemony and the
foundations of international law. Cambridge: Cambridge University Press.
242.
Byman, Daniel. 2001. Iran's security policy in the post-revolutionary era.
Santa Monica, CA: RAND.
243.
Cabrera, Luis. 2005. Political theory of global justice a cosmopolitan case for
the world state. London [u.a.]: Routledge [u.a.].
244.
Caflisch, Lucius Conrad, & Fred Tanner. 1989. The polar regions and their
strategic significance. Geneva: Programme for Strategic and International
Security Studies, Graduate Institute of International Studies.
245.
Cafruny, Alan W., & Magnus Ryner. 2003. A ruined fortress?: neoliberal
hegemony and transformation in Europe. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers.
25
Bibliografia geopolityki współczesnej
246.
Cahnman, Werner J., Judith Marcus, & Zoltán Tarr. 2007. Social issues, geopolitics, and Judaica. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
247.
Cahnman, Werner Jacob. 2007. Social issues, geopolitics, and Judaica. New
Brunswick [u.a.]: Transaction Publ.
248.
Calder, Kent E. 1996. Pacific defense: arms, energy, and America's future in
Asia. New York: William E. Morrow & Co.
249.
Calderón, Hectór, & José David Saldívar. 1991. Criticism in the borderlands:
studies in Chicano literature, culture, and ideology. Post-contemporary interventions. Durham: Duke University Press.
250.
Caldwell, Melissa L., Elizabeth C. Dunn, & Marion Nestle. 2009. Food & everyday life in the postsocialist world. Bloomington: Indiana University Press.
251.
Callahan, William A. 2004. Contingent states greater China and transnational relations. Borderlines, 22. Minneapolis, Minn. [u.a.]: Univ. of Minnesota Press.
252.
Calleya, Stephen C. 2005. Evaluating Euro-Mediterranean relations.
Routledge advances in European politics, 22. London: Routledge.
253.
Calleya, Stephen C. 1998. Economic diplomacy in the Meditarranean. Malta:
Meditarranean Academy of Diplomatic Studies.
254.
Callinicos, Alex. 2003. The new mandarins of American power: the Bush
administration's plans for the world. Cambridge, UK: Polity Press.
255.
Camiller, Patrick. 2007. Fair future: resource conflicts, security and global
justice :a report of the Wuppertal Institute for Climate, Environmentt and
Energy. London: Zed.
256.
Camiller, Patrick. 2007. Fair future: resource conflicts and global justice.
London, UK: Zed Books Ltd.
257.
Camilleri, Joseph A. 2007. Asia-Pacific geopolitics: hegemony vs. human
security. Cheltenham: Edward Elgar.
258.
Camilleri, Joseph A., Lyuba Zarsky, & Nic Maclellan. 1991. Lessons of the
Gulf War. [Melbourne]: Victorian Association for Peace Studies.
259.
Canaan, Eugenia Said. 1998. Sudan civil war: Jihad or geopolitics? [S.l.]:
Canaan.
260.
Canada. 2010. The future security environment, 2008-2030. Part 1, Current
and emerging trends. Ottawa: Chief of Force Development.
26
Literatura w języku angielskim
261.
Canagarajah, A. Suresh. 2002. A geopolitics of academic writing. Pittsburgh
series in composition, literacy, and culture. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
262.
Canepa-Koch, Gisela. 2003. Geopolitics and geopoetics of identity: migration, ethnicity and place in the Peruvian imaginary fiestas and devotional
dances in Cuzco and Lima. Ann Arbor, MI: UMI.
263.
Cañizares-Esguerra, Jorge. 2006. Puritan conquistadors: Iberianizing the
Atlantic, 1550-1700. Stanford, Calif: Stanford University Press.
264.
Caracciolo, Peter L. 2000. Afloat on the sea of stories: world tales, English
literature and geopolitical aesthetics. Comparative Criticism. 22: 3-20.
265.
Carpenter, William M., & David G. Wiencek. 2001. Asian security handbook
2000. London: M.E. Sharpe.
266.
Carr, Robert. 2002. Black nationalism in the new world: reading the AfricanAmerican and West Indian experience. Latin America otherwise. Durham:
Duke University Press.
267.
Carter, Francis W., & Wiesław Maik. 1999. Shock-shift in an enlarged
Europe: the geography of socio-economic change in East-Central Europe after 1989. Aldershot: Ashgate.
268.
Carter, Francis W., & H. T. Norris. 1996. The changing shape of the Balkans.
Boulder, Colo: Westview Press.
269.
Casier, Tom, & Katlijn Malfliet. 1998. Is Russia a European power?: the position of Russia in a new Europe. Leuven: Leuven University Press.
270.
Castro, Max J. 1999. Free markets, open societies, closed borders?: trends in
international migration and immigration policy in the Americas. Coral Gables, Fla: North-South Center Press.
271.
Catley, Bob, & Makmur Keliat. 1997. Spratlys: the dispute in the South China
Sea. Aldershot: Ashgate.
272.
Cazdyn, Eric M. 2002. The flash of capital: film and geopolitics in Japan.
Asia-Pacific. Durham: Duke University Press.
273.
Centre for Joint Warfare Studies. 2010. Afghanistan: India's strategic
stakes. New Delhi: Har-Anand Publications.
274.
Centre for Just Peace and Democracy, and Transcend International. 2008.
International dimensions of the conflict in Sri Lanka. Emmenbrucke: Centre
for Just Peace and Democracy.
27
Bibliografia geopolityki współczesnej
275.
Ceres. 1993. Ultimate psychopolitics, mass mind control & the global control system. Las Vegas, Nev: Phoenix Source Publishers.
276.
Chadwick, Andrew, & Philip N. Howard. 2009. Routledge handbook of
Internet politics. London: Routledge.
277.
Chaliand, Gérard, Jean-Pierre Rageau, & Catherine Vallet-Petit. 1992. A
strategic atlas: comparative geopolitics of the world's powers. New York:
Harper & Row.
278.
Chandler, Robert W. 2008. Shadow world: resurgent Russia, the global new
left, and radical Islam. Washington, DC: Regnery Pub.
279.
Chandler, William U. 2000. Energy and environment in the transition
economies: between Cold War and global warming. Boulder, Col: Westview
Press.
280.
Chandra, Amiya. 1995. Seminar on Central Asian Geopolitics Tendencies and
Transformation: paper on India's approach to trade and economic cooperation with Central Asia. [S.l.]: [s.n.].
281.
Chanlett-Avery, Emma, Kerry Dumbaugh, & William H. Cooper. 2008. SinoJapanese Relations: Issues for U.S. Policy. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
282.
Chapman, Graham. 2003. The geopolitics of South Asia: from early empires
to the nuclear age. Aldershot, England: Ashgate.
283.
Charles, Alec. 2009. Media in the enlarged Europe: politics, policy and industry. Bristol, UK: Intellect.
284.
Charles, J. Daryl. 2005. Between pacifism and Jihad: just war and Christian
tradition. Downers Grove, Ill: InterVarsity Press.
285.
Chatterjee, Suchandana, Anita Sengupta, & Susmita Bhattacharya. 2009.
Asiatic Russia: partnerships and communities in Eurasia. Kolkata: Maulana
Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies.
286.
Chaturvedi, Sanjay. 1995. The polar regions: a political geography. Chichester: Wiley.
287.
Chaturvedi, Sanjay. 1990. Dawning of Antarctica: a geopolitical analysis.
Centre for the Study of Geopolitics series, 1. New Delhi: Segment Books.
288.
Chaturvedi, Sanjay, Neloy Khare, & Prem Chand Pandey. 2005. India in the
Antarctic: scientific and geopolitical perspectives. New Delhi: South Asian
Publishers, [in association with National Centre for Antarctic and Ocean Research, and Centre for the Study of Geopolitics].
28
Literatura w języku angielskim
289.
Chatuverdi, Sanjay. 1990. Dawning of Antarctica: a geopolitical analysis.
New Delhi: Segment books.
290.
Chaudet, Didier, Florent Parmentier, & Benoit Pélopidas. 2009. When empire meets nationalism: power politics in the US and Russia. Farnham, England: Ashgate Pub. Co.
291.
Cheak, Paul Seck Fai. 2008. ASEAN’s constructive engagement policy toward
Myanmar (Burma). Combined Arms Research Library Digital Library. Fort
Leavenworth, KS: US Army Command and General Staff College.
292.
Chellaney, Brahma. 2010. Asian juggernaut: the rise of China, India, and
Japan. New York: Harper Business.
293.
Chenoy, Anuradha M., & Ajay Patnaik. 2007. Commonwealth of Independent States: energy, security, and development. New Delhi: K.W. Publishers.
294.
Cherkaoui, Mohamed. 2007. Morocco and the Sahara: social bonds and
geopolitical issues. Oxford: Bardwell Press.
295.
Chermol, Brian H. 1990. The impact of contemporary conflicts between
Latin American nations on regional stability and cooperation. USAWC military studies program paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
296.
Cheterian, Vicken. 2009. War and peace in the Caucasus: ethnic conflict and
the new geopolitics. New York: Columbia University.
297.
Chevalier, Jean Marie. 2009. The new energy crisis: climate, economics and
geopolitics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
298.
Chhachhi, Amrita. 2007. [The geopolitics of empire and development. Development and change, vol. 38, no. 6. Oxford: Blackwell.
299.
Chia, Lin Sien. 2003. Southeast Asia transformed: a geography of change.
Environment and development issues. Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies.
300.
Chimni, B. S. 1998. The geopolitics of refugee studies and the practice of
international institutions: a view from the South. Oxford: Refugee Studies
Programme.
301.
Cho, Seung-bog. 1999. A new approach to the question of Korean unification. Stockholm: Center for Pacific Asia Studies, University of Stockholm.
302.
Choi, Sheena. 2001. Gender, ethnicity, market forces, and college choices:
observations of ethnic Chinese in Korea. New York: Routledge.
29
Bibliografia geopolityki współczesnej
303.
Chomsky, Noam, & Paul Chemla. 2004. Dominer le monde ou sauver la
planete: l'Amérique en quete d'hégémonie mondiale. France: Librairie
Artheme Fayard.
304.
Chomsky, Noam. 2004. Hegemony or survival: America's quest for global
dominance. New York: Henry Holt.
305.
Chong, Mun-gil. 2009. East Asia as a discovery. Seoul, Korea: Northeast
Asian History Foundation.
306.
Chorbajian, Levon, Patrick Donabédian, & Claude Mutafian. 1994. The Caucasian knot: the history & geopolitics of Nagorno-Karabagh. Politics in contemporary Asia. London: Atlantic Highlands, NJ.
307.
Chorbajian, Levon, Patrick Donabedian, & Claude Mutafian. 1994. The Caucasian knot: The history and geopolitics of Nagorno-Karabagh. London: Zed
Books.
308.
Choudhury, Maitreyee. 2008. Himalayan studies in India. New Delhi, India:
Mittal Publications.
309.
Christophers, Brett. 2009. Envisioning media power: on capital and geographies of television. Lanham: Lexington Books.
310.
Chubarov, Alexander, & Alexander Chubarov. 2001. Russia's bitter path to
modernity: a history of the Soviet and post-Soviet eras. New York: Continuum.
311.
Chufrin, Gennady. 2000. Russia and Asia: the emerging security agenda.
London: Oxford UP.
312.
Chuwa, Albina Rogati, Joanna Mantel-Niećko, & Ewa Siwierska. 1995. The
treatment of phraseological units (PUs) in dictionaries: with special reference to Swahili language. Studies of the Department of African Languages
and Cultures, no. 17. Warsaw: Dept. of African Languages & Cultures, Institute of Oriental Studies.
313.
Cilliers, Jakkie. 2008. Africa in the new world: how global and domestic developments will impact by 2025. ISS monograph series, no. 151. Tshwane
(Pretoria), South Africa: Institute for Security Studies.
314.
Cimbala, Stephen J. 2001. The Russian military into the twenty - first century. London: Frank Cass.
315.
Cisneros Lavaller, Alberto. 2007. Latin american geopolitics vs. energy patterns: ideology, energy production sustainability, and U.S. security. Boulder:
ICEED.
30
Literatura w języku angielskim
316.
Cisneros Lavaller, Alberto. 1990. The geopolitics of oil in the Middle East: an
overview. Boulder, Colo., U.S.A.: International Research Center for Energy
and Economic Development.
317.
Ciuca, Nicolae I. 2006. Roles of alliances and coalitions in the war on terrorism. USAWC strategy research project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War
College.
318.
Clancy, Tom. 2004. War in the Gulf. Tom Clancy's commanders series. London: Sidgwick & Jackson.
319.
Clarke, Duncan. 2007. The battle for barrels: peak oil myths & world oil futures. London: Profile Books.
320.
Clarke, Duncan. 2008. Crude continent: the struggle for Africa's oil prize.
London: Profile.
321.
Clarke, Kamari Maxine, & Deborah A. Thomas. 2006. Globalization and
race: transformations in the cultural production of blackness. Durham: Duke
University Press.
322.
Claval, Paul. 2005. The cultural turn in geography: proceedings of the Conference, 18 - 20th of September 2003, Gorizia campus. [Trieste]: Ed. Univ. di
Trieste.
323.
Clesse, A., R. N. Cooper, & Y. Sakamoto. 1994. The International system
after the collapse of the East-West order.
324.
Cobbs Hoffman, Elizabeth. 1998. All you need is love: the Peace Corps and
the spirit of the 1960s. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
325.
Codesria. 1998. Globalization and social sciences in Africa = globalisation et
sciences sociales en Afrique. [Dakar, Senegal]: Codesria.
326.
Cohen, Benjamin J. 2008. Global monetary governance. London: Routledge.
327.
Cohen, L., B. Job, & A. Moens. 2003. Foreign policy realignment in the age
of terror.
328.
Cohen, Saul Bernard. 2003. Geopolitics of the world system. Regional geographies for a new era. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
329.
Cohen, Saul Bernard. 2003. Geopolitics of the world system / Saul Bernard
Cohen. Regional geographies for a new era. Lanham: Rowman & Littlefield
Publishers.
330.
Cohen, Saul Bernard. 2003. Geopolitics of the world system. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
31
Bibliografia geopolityki współczesnej
331.
Cohen, Saul Bernard. 2009. Geopolitics: the geography of international relations. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.
332.
Cohen, Warren I. 1996. Pacific passage: the study of American--East Asian
relations on the eve of the twenty-first century. New York: Columbia University Press.
333.
Cohen-Tanugi, Laurent. 2008. The shape of the world to come: charting the
geopolitics of a new century. New York: Columbia University Press.
334.
Cohen-Tanugi, Laurent. 2008. Beyond Lisbon: a European strategy for globalisation. New York: P.I.E. Peter Lang.
335.
Coicaud, Jean-Marc, & Nicholas J. Wheeler. 2008. National interest and
international solidarity: particular and universal ethics in international life.
New York: United Nations University Press.
336.
Cojocaru, Gheorghe E. 2001. Societies in transition: anthology of comparative studies. Tbilisi: Caucasian Institute for Peace, Democracy and Development.
337.
Coker, Christopher. 2009. War in an age of risk. Cambridge: Polity.
338.
Collins, Gabriel B. 2008. China's energy strategy: the impact on Beijing's
maritime policies. Annapolis, Md: Naval Institute Press.
339.
Collins, Michael Joseph. 1991. Evaluating the military potential of a developing nation's space program: a case study of Brazil. Monterey, Calif: Naval
Postgraduate School.
340.
Collinsworth, Allen, & Nursultan Nazarbaev. 1997. Report of the EastWest
Leaders' Forum of the Institute for EastWest Studies: Kazakhstan: trade &
investment opportunities and geostrategic importance: Washington, D.C.,
November 18-19, 1997. New York, N.Y.: Institute for EastWest Studies.
341.
Comité d'études de defense nationale (France). 2006. Euronaval 2006.
Paris: Committee for National Defence Studies.
342.
Conant, Melvin A., and Robert E. Ebel. 1999. The universe of oil: selections
from the geopolitical writings of Melvin A. Conant. Calgary, Alberta: Canadian Energy Research Institute.
343.
Conference of ECAN, Kjeld Erik Brødsgaard, & Bertel Heurlin. 2002. China's
place in global geopolitics: international, regional and domestic challenges.
London: RoutledgeCurzon.
344.
Conference on Geopolitics of Energy in South Asia, and Marie-Carine Lall.
2009. The geopolitics of energy in South Asia. Singapore: Institute of South
Asian Studies.
32
Literatura w języku angielskim
345.
Conference on Multilateralism and International Law with Western Sahara
as a Case Study. 2010. Conference on multilateralism and international law
with Western Sahara as a case study: Pretoria, South Africa, 4 and 5 December 2008. [Pretoria]: VerLoren van Themaat Centre, University of South
Africa.
346.
Conrad, Sebastian. 2010. Globalisation and the nation in imperial Germany.
Cambridge: Cambridge University Press.
347.
Conteh-Morgan, Earl. 1990. American foreign aid and global power projection: the geopolitics of resource allocation. Aldershot, Hants., England:
Dartmouth Pub. Co.
348.
Conway, Dennis, & Nik Heynen. 2006. Globalization's contradictions: geographies of discipline, destruction and transformation. London: Routledge.
349.
Cooney, Kevin J., & Yoichiro Sato. 2009. The rise of China and international
security: America and Asia respond. London: Routledge.
350.
Cordesman, Anthony H., & William D. Sullivan. 2007. Lessons of the 2006
Israeli-Hezbollah war. Significant issues series, v. 29, no. 4. Washington,
D.C.: CSIS Press.
351.
Cordesman, Anthony H. 2004. Energy developments in the Middle East.
Westport, Conn: Praeger.
352.
Cordesman, Anthony H., Anthony H. Cordesman, & Anthony H. Cordesman.
1998. A regional geopolitical assessment of the Middle East. Washington,
D.C: CSIS.
353.
Corell, Benjamin J. 2008. A Generation of Peace in the Sinai. Ft. Belvoir:
Defense Technical Information Center.
354.
Cori, Berardo, & Sergio Conti. 2000. Geographies of diversity: Italian
perspectives. Roma: Società Geografica Italiana.
355.
Cornell, Svante E. 2001. Small nations and great powers: a study of ethnopolitical conflict in the Caucasus. Caucasus world. Richmond, Surrey, England: Curzon.
356.
Cornell, Svante E. 2007. Georgia after the Rose Revolution: geopolitical
predicament and implications for U.S. policy. Carlisle, PA: SSI.
357.
Cornot-Gandolphe, Sylvie. 1993. The main issues in the Middle East LNG
business: [paper presented at] 7th Annual APS Conference Middle East
Strategy to the Year 2006, September 27-29, 1993. Rueil-Malmaison,
France: Centre international d'information sur le gaz naturel et tous
hydrocarbures gazeux.
33
Bibliografia geopolityki współczesnej
358.
Cornyetz, Nina. 2007. The ethics of aesthetics in Japanese cinema and literature: polygraphic desire. Routledge contemporary Japan series, 10. London: Routledge.
359.
Corson, Mark W., & Julian V. Minghi. 1996. The political geography of the
Dayton accords. London: Frank Cass.
360.
Corson, Mark W., & Julian V. Minghi. 1997. Prediction and reality in Bosnia:
two years after Dayton. London: Frank Cass.
361.
Cosma, Alexandru Vladimir. 2008. Assess the claim that America's rise to
global hegemonic status has been a major cause of instability in the postCold War international system.
362.
Costa, Lamartine Pereira da. 2002. Olympic studies: current intellectual
crossroads. Rio [de Janeiro]: University Gama Filho, Group of Research on
Olympic Studies.
363.
Cotton, James. 1989. Asian frontier nationalism: Owen Lattimore and the
American policy debate. Studies on East Asia. Manchester: Manchester
Univ. Press.
364.
Coulby, David, Jagdish S. Gundara, & Crispin Jones. 1997. Intercultural education. World yearbook of education, 1997. London: Kogan Page.
365.
Couteaux, Paul-Marie. 1999. Europe's road to war: the balkanisation of
Europe; the failure of collective security. London: June Press.
366.
Cox, Michael. 1995. US foreign policy after the Cold War: superpower without a mission? London: Pinter.
367.
Cox, Michael, Timothy Dunne, & Ken Booth. 2001. Empires, systems and
states: great transformations in international politics. Cambridge: Cambridge University Press.
368.
Crandall, Maureen S. 2006. Energy, economics, and politics in the Caspian
region: dreams and realities. Westport, CT: Praeger Security International.
369.
Crean, K., & D. Symes. 1996. Agenda for social science research in fisheries
management: Fisheries management in crisis.
370.
Cresswell, Tim, & Deborah Dixon. 2002. Engaging film: geographies of mobility and identity. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.
371.
Crkvencić, Ivan, Mladen Klemencić, & Dragutin Feletar. 1994. Croatia--a
new European state: proceedings of the symposium held in Zagreb and
Cakovec, September 22-25, 1993. Zagreb: Dept. for Geography and Spatial
Planning, Faculty of Science, University of Zagreb.
34
Literatura w języku angielskim
372.
Crochet, John M. 1998. The case for removal of U.S. non-strategic nuclear
forces from Europe. USAWC strategy research project. Carlisle Barracks, Pa:
U.S. Army War College.
373.
Croissant, Cynthia. 1998. Azerbaijan, oil and geopolitics. Commack, NY:
Nova Science Publishers.
374.
Croissant, Michael P., & Bulent Aras. 1999. Oil and geopolitics in the Caspian Sea Region. Westport, Conn: Praeger.
375.
Crossick, Stanley, & Etienne Reuter. 2007. China-EU: a common future. New
Jersey: World Scientific.
376.
Crow, Dennis. 1996. Geography and identity: living geopolitics of identity.
Washington, D.C.: Maisonneuve Press.
377.
Crow, Dennis. 1996. Geography and identity: living and exploring geopolitics of identity. Critical studies in community development and architecture,
v. 2. Washington, D.C.: Maisonneuve Press.
378.
CSCAP North Pacific Working Group. 2000. Regional security issues and
Mongolia no. 8. Ulaanbaatar, Mongolia: Institute for Strategic Studies.
379.
Csurgai, Gyula. 1998. Geopolitics, geoeconomics and economic intelligence.
Strategic Datalink, #69. Toronto: Canadian Institute of Strategic Studies =
Institut canadien d'études stratégiques.
380.
Cummings, Sally N. 2003. Oil, transition and security in Central Asia. New
York, NY: RoutledgeCurzon.
381.
Curtis, Charles Brent. 1997. 2020 vision: the energy world in the next quarter century : 21st annual summer policy forum. Washington, DC: The Aspen
Institute.
382.
Czerny, Miroslawa. 2006. Poland in the geographical centre of Europe: political, social and economic consequences. New York: Nova Science Publishers.
383.
Da Cunha, Derek. 1999. Southeast Asia's security dynamics: a multiplicity of
approaches amidst changing geopolitical circumstances. [Pasir Panjang,
Singapore]: Institute of Southeast Asian Studies.
384.
Dagne, Ted. 2009. Rwanda: Background and Current Developments. Ft.
Belvoir: Defense Technical Information Center.
385.
Dagne, Ted. 2009. The Democratic Republic of Congo: Background and Current Developments. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
35
Bibliografia geopolityki współczesnej
386.
Daher, Rami Farouk. 2007. Tourism in the Middle East: Continuity, change
and transformation. Clevedon: Channel View.
387.
Dahlman, Carl Thor. 2001. Iraqi Kurdish refugee migration to Britain and the
United States: Globalization, governance, and geopolitics. Lexington, Ky:
[s.n.].
388.
Dalby, Simon. 2002. Environmental security. Minneapolis, Minn: University
of Minnesota Press.
389.
Dalby, Simon. 2009. Security and environmental change. Cambridge, UK:
Polity.
390.
Dalby, Simon. 1993. Dilemmas of environmental security: geopolitical discourse or ecospheric integrity? Ottawa, Canada: Dept. of Geography, Carleton University.
391.
Dalby, Simon. 2000. Geopolitical change and contemporary security studies:
contextualizing the human security agenda. Vancouver, B.C.: Institute of International Relations, University of British Columbia.
392.
Dalby, Simon. 1990. Creating the second Cold War: the discourse of politics.
London: Pinter.
393.
Dalby, Simon. 2005. Geopolitics, grand strategy and the Bush doctrine. IDSS
working paper, no. 90. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University.
394.
Dalby, Simon. 1989. American geopolitics and the Soviet threat the case of
the committee on the present danger. Ottawa: National Library of Canada.
395.
Dalby, Simon, and Gearóid Ó Tuathail. 1996. Critical geopolitics. Political
geography, vol. 15, no. 6-7 (Jul./Sept. 1996). Exeter: Elsevier Science.
396.
Dalby, Simon, & Gerard Toal. 1998. Rethinking geopolitics. New York:
Routledge.
397.
Dallmayr, Fred R. 1997. The politics of nonidentity: Adorno, postmodernism
- and Edward Said. Notre Dame, IN: Joan B. Kroc Institute for International
Peace Studies, University of Notre Dame.
398.
Daniels, P. W. 2001. Human geography: issues for the 21st century. Harlow,
England: Prentice Hall.
399.
Danilovic, Vesna. 2002. When the stakes are high: deterrence and conflict
among major powers. Ann Arbor: University of Michigan Press.
400.
Dannreuther, R. 2004. International security forum; European Union foreign
and security policy towards a neighbourhood strategy.
36
Literatura w języku angielskim
401.
Dannreuther, Roland. 2004. European Union foreign and security policy:
towards a neighbourhood strategy. London: Routledge.
402.
Danspeckgruber, Wolfgang. 2006. Perspectives on the Russian state in transition. Princeton, N.J.: Lichtenstein Institute on Self-Determination, Princeton University.
403.
Darby, Andrew. 1995. Non-state actors in the Antarctic Treaty system: making heresy orthodox. Hobart, Tas: Antarctic CRC.
404.
D’Arcus, Bruce. 2006. Boundaries of dissent: protest and state power in the
media age. New York: Routledge.
405.
Dash, P. L. 2008. Caspian pipeline politics, energy reserves, and regional
implications. New Delhi: Pentagon Press in association with Observer Research Foundation.
406.
Dashdavaa, Ch, Adiya Tuvshintugs, A. Sidorov, & Munkh-Ochir D. Khirghis.
2005. Neighbors through the centuries: history and contemporary aspects
of bilateral relations between Mongolia and Russia. Regional security issues
and Mongolia, 27. Ulaanbaatar: Institute for Strategic Studies.
407.
Davenport, John. 2007. The American empire. New York: Chelsea House.
408.
David, Charles Philippe, & David Grondin. 2006. Hegemony or empire?: the
redefinition of US power under George W. Bush. Aldershot, England: Ashgate.
409.
Davis, Elizabeth Van Wie, & Rouben Azizian. 2007. Islam, oil, and geopolitics: Central Asia after September 11. Lanham, MD: Rowman & Littlefield
Publishers, Inc.
410.
Davis, Robert Murray. 2008. The literature of post-Communist Slovenia,
Slovakia, Hungary and Romania: a study. Jefferson, N.C.: McFarland & Co.
411.
Dawson, Andrew H., and Rick Fawn. 2002. The changing geopolitics of Eastern Europe. London: Frank Cass.
412.
Day, David. 2008. Conquest: how societies overwhelm others. Oxford [u.a.]:
Oxford Univ. Press.
413.
D'Costa, Bina, & Katrina Lee-Koo. 2009. Gender and global politics in the
Asia-Pacific. New York: Palgrave Macmillan.
414.
De Amicis, R., R. Stojanovic, & G. Conti. 2009. NATO Advanced Research
Workshop on geographical information processing and visual analytics for
information processing and visual analytics for environmental security;
Geospatial visual analytics.
37
Bibliografia geopolityki współczesnej
415.
De, Barun. 1995. Central and North-West Asian geopolitics in post-USSR
international relations. Azad Institute paper, 2. Calcutta: Maulana Abul
Kalam Azad Institute of Asian Studies.
416.
De Beaugrande, R., A. Shunnaq, & M. H. Heliel. 1994. Language, discourse,
and translation in the West and Middle East.
417.
De Blij, Harm J. 2001. The meaning of freedom: challenges to America in the
twenty-first century : the Feinstone lecture November 7, 2001. West Point,
N.Y.: United States Military Academy.
418.
Deac, Wilfred P. 1997. Road to the killing fields: the Cambodian war of
1970-1975. Texas A & M University military history series, 53. College Station: Texas A & M University Press.
419.
Dear, M. J. 2000. The postmodern urban condition. Oxford, OX., England:
Blackwell.
420.
Debrix, Francois. 2007. Tabloid terror: war, culture and geopolitics. London:
Routledge.
421.
Debrix, Francois, and Mark J. Lacy. 2009. The geopolitics of American insecurity: terror, power and foreign policy. London: Routledge.
422.
Dekmejian, R. Hrair, & Hovann H. Simonian. 2003. Troubled waters: the
geopolitics of the Caspian Region. London: I.B. Tauris.
423.
Delpech, Thérèse, & Philip H. Gordon. 2008. Who is reshaping the world?
Raymond Aron lecture, 5th (2008). Washington, DC: Brookings Institution,
Center on the United States and Europe.
424.
Delpech, Thérèse. 2007. Savage century: back to barbarism. Washington,
DC: Carnegie Endowment for International Peace.
425.
Demko, George J., & William B. Wood. 1994. Reordering the world: geopolitical perspectives on the twenty-first century. Boulder, CO: Westview.
426.
Dempsey, Carol J., & Russell A. Butkus. 1999. All Creation is groaning: an
interdisciplinary vision for life in a sacred universe. Collegeville, Minn: Liturgical Press.
427.
Denison, Andrew B. 2000. The significance of centrifugal and centripetal
geopolitical forces for the emerging European security system: report. Garmisch-Partenkirchen, Germany: George C. Marshall Center for Security
Studies.
428.
Department of Defense, Washington DC. 1999. Report to Congress on Theater Missile Defense Architecture Options for the Asia-Pacific Region. ADa364 008: Dept. of Defense Washington DC.
38
Literatura w języku angielskim
429.
Derhacov, Oleksandr. 1996. Ukrainian statehood in the twentieth century:
historical and political analysis. Kyiv: Political Thought.
430.
Derluguian, Georgi M., & Scott L. Greer. 2000. Questioning geopolitics: political projects in a changing world-system. Studies in the political economy
of the world-system. Westport, Conn: Greenwood Press.
431.
Dettke, Dieter, Gernot Erler, & Friedmann Muller. 1999. A great game no
more: oil, gas and stability in the Caspian Sea region. Washington, DC: Friedrich-Ebert-Stiftung.
432.
Deudney, Daniel. 2007. Bounding power: republican security theory from
the polis to the global village. Princeton: Princeton University Press.
433.
Deudney, Daniel, & Richard Anthony Matthew. 1999. Contested grounds:
security and conflict in the new environmental politics. SUNY series in international environmental policy and theory. Albany: State University of New
York Press.
434.
Diamandouros, Nikiforos P., Thaleia Dragona, & Caglar Keyder. 2010. Spatial conceptions of the nation: modernizing geographies in Greece and Turkey. London: I. B. Tauris.
435.
Dibb, Paul. 2008. The future balance of power in East Asia: what are the
geopolitical risks? Canberra, , A.C.T.: Strategic and Defence Studies Centre,
ANU.
436.
Dibb, Paul. 1996. The emerging geopolitics of the Asia-Pacific region. Canberra, Australia: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National
University.
437.
Dibb, Paul. 1998. The remaking of Asia's geopolitics. Canberra: Strategic
and Defence Studies Centre, Australian National University.
438.
Dibb, Paul. 1998. The remaking of Asias's geopolitics. Working paper / The
Strategic and Defence Studies Centre, 324. Canberra: Strategic and Defence
Studies Centre, Australian National Univ.
439.
Dick, C. J. 1999. Some geopolitical implications of the Kosovo conflict.
[Camberley, Surrey]: Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy, Sandhurst.
440.
Diefendorf, J. M., & K. Dorsey. 2005. City, country, empire: landscapes in
environmental history.
441.
Diefendorf, Jeffry M., & Kurkpatrick Dorsey. 2005. City, country, empire:
landscapes in environmental history. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
39
Bibliografia geopolityki współczesnej
442.
Diehl, Paul F. 1999. A road map to war: territorial dimensions of international conflict. Nashville: Vanderbilt University Press.
443.
Diener, Alexander C. 2009. One homeland or two?: the nationalization and
transnationalization of Mongolia's Kazakhs. Washington, D.C.: Woodrow
Wilson Center Press.
444.
Diener, Alexander C., & Joshua Hagen. 2010. Borderlines and borderlands:
political oddities at the edge of the nation-state. Lanham, Md: Rowman &
Littlefield Publishers.
445.
Dierwechter, Yonn. 2008. Urban growth management and its discontents:
promises, practices, and geopolitics in U.S. city-regions. New York: Palgrave
Macmillan.
446.
Dietrick, William M. 1998. NATO expansion: the struggle to achieve full
partnership. USAWC strategy research project. Carlisle Barracks, Pa: U.S.
Army War College.
447.
Dijkink, Gertjan. 1996. National identity and geopolitical visions: maps of
pride and pain. London: Routledge.
448.
Dijkink, Gertjan, & Hans Knippenberg. 2001. The territorial factor: political
geography in a globalising world. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
449.
Dijkink, Gertjan, & Herman van der Wusten. 2001. The territorial factor:
political geography in a globalising world ; in honour of Herman van der
Wusten. Amsterdam: Vossiuspers.
450.
Dima, Nicholas. 2001. Moldova and the Transdnestr Republic: Russia's geopolitics toward the Balkans. Boulder, Colo: East European Monographs.
451.
Diner, Dan, & Steven Rendall. 2009. Lost in the sacred: why the Muslim
world stood still. Princeton: Princeton University Press.
452.
Diner, Dan. 2009. Lost in the sacred: why the Muslim world stood still.
Princetn, N.J.: Princeton University Press.
453.
Dingsdale, Alan. 2001. Mapping modernities: geographies of Central and
Eastern Europe, 1920-2000. Routledge studies in human geography, 6. London-New York: Routledge.
454.
Diokno, Ma. Serena I., and Van Chỉnh Nguyen. 2006. The Mekong arranged
& rearranged. Chiang Mai, Thailand: Mekong Press.
455.
DiPrizio, Robert C. 2002. U.S. humanitarian interventions in the post-Cold
War era. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
40
Literatura w języku angielskim
456.
Dittmer, Jason. 2010. Popular culture, geopolitics, and identity. Lanham,
Md: Rowman & Littlefield Publishers.
457.
Dittmer, Jason, & Tristan Sturm. 2010. Mapping the end times: American
evangelical geopolitics and apocalyptic visions. Farnham, Surrey, England:
Ashgate.
458.
Dixit, Saurabh Kumar. 2005. Tourism and politics. New Delhi: Mohit Publications.
459.
Djalal, Dino Patti. 1996. The geopolitics of Indonesia's maritime territorial
policy. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
460.
Djerejian, Edward P., & William Martin. 2008. Danger and opportunity: an
American ambassador's journey through the Middle East. New York:
Threshold Editions.
461.
Dodds, Klaus. 2000. Geopolitics in a changing world. Harlow, England: Pearson Education.
462.
Dodds, Klaus. 2002. Pink ice: Britain and the South Atlantic Empire. London:
I.B. Tauris.
463.
Dodds, Klaus. 2005. Global geopolitics: a critical introduction. Harlow, England: Pearson Prentice Hall.
464.
Dodds, Klaus. 2007. Geopolitics: a very short introduction. Oxford: Oxford
University Press.
465.
Dodds, Klaus. 2009. Geopolitics. London: SAGE.
466.
Dodds, Klaus. 1997. Geopolitics in Antarctica: views from the Southern Oceanic Rim. Polar Research Series. Chichester: Published in association with
Scott Polar Research Institute, University of Cambridge by J. Wiley.
467.
Dodds, Klaus. 2002. Pink ice: Britain and the South Atlantic Empire. London:
I.B. Tauris.
468.
Dodds, Klaus, & David Atkinson. 2000. Geopolitical traditions: critical histories of a century of political thought. London: Routledge.
469.
Dodds, Klaus-John. 1993. Critical geopolitics and the writing of foreign policy. University of Bristol.
470.
Dolman, Everett C. 2002. Astropolitik: classical geopolitics in the Space Age.
Cass series-strategy and history. London: Frank Cass.
471.
Dominik, William J., J. Garthwaite, & P. A. Roche. 2009. Writing politics in
Imperial Rome. Leiden: Brill.
41
Bibliografia geopolityki współczesnej
472.
Doyle, Laura, & Laura A. Winkiel. 2005. Geomodernisms: race, modernism,
modernity. Bloomington: Indiana University Press.
473.
Doyle, Michael W., & G. John Ikenberry. 1997. New thinking in international
relations theory. Boulder, Colo: Westview Press.
474.
Dralonge, Richard N. 2008. Economics and geopolitics of the Middle East.
New York: Nova Science Publishers, Inc.
475.
Drobík, Tomáš, & Monika Šumberová. 2009. Chapters of modern human
geographical thought. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Pub.
476.
Drover, Kenneth J. 1989. Space Power: Military Imperatives in Australia's
Environment. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
477.
Dryden, Linda, Stephen Arata, & Eric Massie. 2009. Robert Louis Stevenson
and Joseph Conrad: writers of transition. Lubbock, Tex: Texas Tech University Press.
478.
Duara, Prasenjit. 2009. The global and regional in China's nation-formation.
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
479.
Duffy, R. 2001. The geopolitics of bioregions: conservation and erosion of
national boundaries. Economic and Social Research Council.
480.
Dufumier, M. 2006. Agriculture in Southeast Asia: an update. Marseille,
France: Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique (IRSEA).
481.
Duncan-Hart, Ronald J. 2007. Phoenix rising: resurgence of the Middle East
and Asia as world powers. [United States?]: Gaon Books.
482.
Durand, Frédéric. 2006. East Timor: a country at the crossroads of Asia and
the Pacific : a geo-historical atlas. Chiang Mai: Silkworm Books.
483.
Durham Board of Education. 1995. Europe and Asia. a land of contrast,
change and connections. Grade 9/10. Whitby, ON: The Durham Board of
Education.
484.
Dürrschmidt, Jörg, & Graham Taylor. 2007. Globalization, modernity and
social change: hotspots of transition. Basingstoke, Hampshire: Palgrave
Macmillan.
485.
Dutkiewicz, Piotr, & Robert J. Jackson. 1998. NATO looks East. Westport:
Praeger.
486.
Duțu, Alesandru, Petre Otu, & Gheorghe Vartic. 2000. Geopolitics and history at the crossroad between millennia. Bucharest: Military Pub. House.
487.
Dyer, Gwynne. 2010. Climate wars: the fight for survival as the world overheats. Oxford: Oneworld.
42
Literatura w języku angielskim
488.
Dyer, Gwynne. 2008. Climate wars. [Toronto]: Random House Canada.
489.
Ebel, Robert E. 2010. Geopolitics and energy in Iraq: where politics rules.
Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
490.
Ebel, Robert E. 2010. Geopolitics of the Iranian nuclear energy program: but
oil and gas still matter : a report of the CSIS Energy and National Security
Program. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.
491.
Ebel, Robert E. 2009. The geopolitics of Russian energy: looking back, looking forward. Washington, DC: CSIS Press.
492.
Ebel, Robert E. 2009. Energy and geopolitics in China: mixing oil and politics.
Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.
493.
Ebel, Robert E. 1997. Central Asia: energy and geopolitics : a conference
sponsored by the Center for Strategic and International Studies, September
18, 1996, Washington, D.C.. Washington, D.C.: The Center.
494.
Ebel, Robert E., Sam Nunn, & James R. Schlesinger. 2000. The geopolitical
outlook, 2000 - 2020. CSIS panel report. Washington, DC: CSIS Press.
495.
Ebel, Robert E., Sam Nunn, & James R. Schlesinger. 2000. An overview and
policy considerations. CSIS panel report. Washington, DC: CSIS Press.
496.
Eckstein, Susan. 1994. Back from the future: Cuba under Castro. Princeton,
N.J.: Princeton University Press.
497.
Economist Intelligence Unit (Great Britain). 1990. The Gulf crisis, its global
economic impact: containment or conflict. London: Business International.
498.
Edgell, Michael C. R. 1989. Castlegar, 1988. Vancouver: Tantalus Research
Limited.
499.
Edkins, Jenny, & Maja Zehfuss. 2009. Global politics: a new introduction.
London: Routledge.
500.
Efegil, Ertan. 2002. Geopolitics of Central Asia in the post-Cold War era: a
systemic analysis. Haarlem: Research Centre for Turkestan and Azerbaijan.
501.
Effendi, M. Y. 2006. Into the vortex of Asia: (Geo-political studies of Central
Asia and Afghanistan from a South Asian viewpoint). Peshawar: Area Study
Centre, University of Peshawar.
502.
Ehteshami, Anoushiravan. 2007. Globalization and geopolitics in the Middle
East: old games, new rules. Durham modern Middle East and Islamic world
series, 10. London: Routledge.
43
Bibliografia geopolityki współczesnej
503.
Eickelmann, Allan, Eric Nelson, & Tom Lansford. 2005. Justice and violence:
political violence, pacifism and cultural transformation. Ethics and global
politics. Aldershot, Hants, England: Ashgate Pub. Co.
504.
Elinkeinoelämän valtuuskunta. 1996. The European Union 1996 and
Finland. Helsinki, Finland: Centre for Finnish Business and Policy Studies.
505.
Eliş, Berivan. 2004. Geopolitical discourse matters: Turkey and Israel. Ankara: Dept. of International Relations of Bilkent University.
506.
Elleman, Bruce A., & S. C. M. Paine. 2010. Naval power and expeditionary
warfare: peripheral campaigns and new theatres of naval warfare. Milton
Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
507.
Ellings, Richard J., Aaron L. Friedberg, & Michael Wills. 2003. Fragility and
crisis. Strategic Asia, 2003-04. Seattle, Wash: National Bureau of Asian Research.
508.
Ellings, Richard J., Aaron L. Friedberg, & Michael Wills. 2003. Strategic Asia
2003-04: fragility and crisis. Seattle, Wash: National Bureau of Asian Research.
509.
Emirates Center for Strategic Studies and Research. 1996. Second annual
conference: Gulf security in the twenty-first century. Abu Dhabi, United
Arab Emirates: Emirates Center for Strategic Studies and Research.
510.
Emmers, Ralf, and Sam Bateman. 2009. Security and international politics in
the South China Sea towards a co-operative management regime. London:
Routledge.
511.
Emmers, Ralf. 2010. Geopolitics and maritime territorial disputes in East
Asia. London: Routledge.
512.
Emmerson, Charles. 2010. The future history of the Arctic. New York: PublicAffairs.
513.
Emmott, Bill. 2008. Rivals: how the power struggle between China, India
and Japan will shape our next decade. London: Allen Lane.
514.
Ethredge, Charles D. 1993. Conflict and change in the Persian Gulf: the
smaller GCC states : Bahrain, Oman, Qatar, United Arab Emirates. Maxwell
Air Force Base, Ala: Air War College, Air University.
515.
European Commission. 2002. Progress report on the communication from
the Commission on the impact of enlargement on regions bordering cadidate countries: Community action for border regions. Luxembourg: Office
for Official Publications of the European Communities.
44
Literatura w języku angielskim
516.
Evans, Michael. 2004. The continental school of strategy: the past, present
and future of land power. Duntroon, ACT: Land Warfare Studies Centre.
517.
Evans, Michael C. 1999. The role of the United States' European allies in the
changing strategic environment of the Black Sea. [Newport, R.I.]: Strategic
Research Dept., Center for Naval Warfare Studies, U.S. Naval War College.
518.
Everest, Larry. 2004. Oil, power and empire: Iraq and the U.S. global
agenda. Monroe, ME: Common Courage Press.
519.
Ewans, Martin. 2010. Securing the Indian frontier in Central Asia: confrontation and negotiation, 1865-95. London: Routledge.
520.
Explorations in Strategy, Geography and Technology Conference. 2001.
Explorations in strategy, geography and technology, 8-9 March 2001. Newport, R.I.: Naval War College.
521.
Fagan, G. Honor, & Ronaldo Munck. 2009. Globalization and security: an
encyclopedia. Santa Barbara, Calif: Praeger Security International.
522.
Falk, Richard A. 2004. The declining world order: America's imperial geopolitics. New York: Routledge.
523.
Falk, Richard A. 2000. Human rights horizons: the pursuit of justice in a
globalizing world. New York: Routledge.
524.
Falk, Richard A. 1995. On humane governance: toward a new global politics.
The world order models project report of the Global Civilization Initiative.
University Park, Pa: Pennsylvania State University Press.
525.
Falk, Richard A. 2004. The declining world order: America's imperial geopolitics. New York: Routledge.
526.
Falk, Richard A., & Jean Allain. 2003. Unlocking the Middle East: the writings
of Richard Falk : an anthology. New York: Olive Branch Press.
527.
Falk, Richard A., Hilal Elver, & Lisa Hajjar. 2008. Human rights: critical concepts in political science. London: Routledge.
528.
Falk, Richard Anderson. 1995. On humane governance: toward a new global
politics : the World Order Models Project report of the Global Civilization Initiative. Cambridge: Polity.
529.
Fandy, Mamoun. 2001. Saudi Arabia and the politics of dissent. New York,
N.Y.: Palgrave.
530.
Faringdon, Hugh, & Hugh Faringdon. 1989. Strategic geography: NATO, the
Warsaw Pact, and the superpowers. The Operational level of war. London:
Routledge.
45
Bibliografia geopolityki współczesnej
531.
Farrall, Stephen, & Murray Lee. 2009. Fear of crime: critical voices in an age
of anxiety. Abingdon, Oxon: Routledge-Cavendish.
532.
Fawcett, Louise L'Estrange. 2005. International relations of the Middle East.
Oxford: Oxford University Press.
533.
Fazal, Tanisha M. 2007. State death: the politics and geography of conquest, occupation, and annexation. Princeton: Princeton University Press.
534.
Featherstone, David. 2008. Resistance, space and political identities: the
making of counter-global networks. RGS-IBG book series. Chichester, West
Sussex: Wiley-Blackwell.
535.
Feldman, Shai. 1996. The future of U.S.-Israel strategic cooperation. Washington, D.C.: Washington Institute for Near East Policy.
536.
Ferguson, Niall. 2010. The shock of the global: the 1970s in perspective.
Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press.
537.
Ferguson, Yale H., & R. J. Barry Jones. 2002. Political space: frontiers of
change and governance in a globalizing world. SUNY series in global politics. Albany: State University of New York Press.
538.
Fernández, Damián J. 1990. Central America & the Middle East: the internationalization of the crises. Miami: Florida International University Press.
539.
Ferris, Kenneth C. 2009. The War of the Triple Alliance (1864-1870): A Historical Case Study on the Causes of Regional Conflict. Ft. Belvoir: Defense
Technical Information Center.
540.
Field, Francis. 2008. China, India and the United States: competition for
energy resources. Abu Dhabi, United Arab Emirates: The Emirates Center
for Strategic Studies and Research.
541.
Fields, Arnold. 1989. The Gulf Cooperation Council, Its Future Impact on
Middle East Stability. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
542.
Findlay, Ronald, & Kevin H. O'Rourke. 2007. Power and plenty: trade, war,
and the world economy in the second millennium. Princeton, N.J.: Princeton
University Press.
543.
Firth, Craig R. 1998. Dealing with Korea: can the U.S. military take the lead
in changing the paradigm? USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
544.
Fisas Armangol, Vicenç. 1995. Blue geopolitics: the United Nations reform
and the future of the Blue Helmets. London: Pluto Press.
46
Literatura w języku angielskim
545.
Fisas Armengol, Vicenç. 1995. Blue geopolitics: the United Nations reform
and the future of the blue helmets. Transnational Institute series. London:
Pluto Press with Transnational Institute.
546.
Fischer, Dietrich, Radmila Nakarada, Richard A. Falk, Christian Hårleman, &
Jan Øberg. 2000. The UN agenda for peace revisited. Lund: TFF.
547.
Fisk, Robert. 2006. The Great War for civilisation the conquest of the Middle
East. London: Harper Perennial.
548.
Flanagan, Stephen J. 2008. Strategic challenges. Washington, D.C: Institute
for National Strategic Studies.
549.
Flanagan, Stephen J. 2001. Challenges of the global century: report of the
project on globalization and national security. Washington, D.C: Institute
for National Strategic Studies.
550.
Flavin, William J. 1991. Concept for the Strategic Use of Special Operations
Forces in the 1990's and Beyond. Ft. Belvoir: Defense Technical Information
Center.
551.
Flint, Colin. 2005. Introduction to geopolitics. London: Routledge.
552.
Flint, Colin, & Peter J. Taylor. 2007. Political geography: world-economy,
nation-state, and locality. Harlow, England: Pearson/Prentice Hall.
553.
Flint, Colin. 2007. Introduction to geopolitics. London [u.a.]: Routledge.
554.
Flint, Colin, Peter J. Taylor, and Peter J. Taylor. 2007. Political geography:
world-economy, nation-state, and locality. Harlow, Eng: Pearson/Prentice
Hall.
555.
Flint, Colin. 2005. The geography of war and peace: from death camps to
diplomats. Oxford: Oxford University Press.
556.
Flint, Colin. 2005. Introduction to geopolitics: tensions, conflicts and resolutions. London: Routledge.
557.
Flora, Peter. 2004. European regions: the territorial structure of Europe,
1870-2000. The societies of Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
558.
Focus on the Global South (Bangkok), and Asia-Europe NGO Conference.
1996. The First Asia-Europe NGO Conference 'Beyond geopolitics and
geoeconomics: towards a new relationship between Asia and Europe': conference documents. Bangkok: Focus on the Global South.
559.
Foerstel, Lenora, & Angela Gilliam. 1992. Confronting the Margaret Mead
legacy: scholarship, empire, and the South Pacific. Philadelphia: Temple
University Press.
47
Bibliografia geopolityki współczesnej
560.
Foran, John. 2003. The future of revolutions: rethinking radical change in
the age of globalization. London: Zed Books.
561.
Forer, P., & P. Perry. 1998. New Zealand Geographical Society.
562.
Forster, Brian A. 2009. Korean unification the way forward. Monterey, California: Naval Postgraduate School.
563.
Forster, Brian A. 2009. Korean Unification: The Way Forward. Ft. Belvoir:
Defense Technical Information Center.
564.
Foster, J. B., & R. W. McChesney. 2004. Imperialism today; Pox Americana
exposing the American empire.
565.
Foster, John Bellamy, & Robert Waterman McChesney. 2004. Pox Americana: exposing the American empire. New York: Monthly Review Press.
566.
Foucher, Michel. 2002. The European republic. New Delhi: Manohar.
567.
Foucher, Michel. 1995. The New faces of Europe. Strasbourg: Council of
Europe Press.
568.
Fraser, Gayle, & Michelle McAlear. 2000. India and Kashmir: refugees and
migrants. Geopolitics: communism and Africa. Julius Nyerere. Toronto: Canadian Institute of International Affairs.
569.
Freedman, L., & J. Saunders. 1991. Population change and European security.
570.
Freedman, Lawrence, & Nicole Gnesotto. 1993. War and peace: European
conflict prevention. Paris: Institute for Security Studies, Western European
Union.
571.
Freedman, Robert Owen. 1998. The Middle East and the peace process: the
impact of the Oslo Accords. Gainesville: University Press of Florida.
572.
Fregonese, Sara. 2009. City, war and geopolitics: the relations between
militia political violence and the built environment of Beirut in the early
phases of the Lebanese civil war (1975-1976). Newcastle upon Tyne: University of Newcastle upon Tyne.
573.
Freyberg-Inan, Annette, Ewan Harrison, & Patrick James. 2009. Rethinking
realism in international relations: between tradition and innovation. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press.
574.
Friedman, E., & S. C. Kim. 2006. Regional cooperation and its enemies in
Northeast Asia: the impact of domestic forces.
48
Literatura w języku angielskim
575.
Friedman, Edward, & Sung Chull Kim. 2006. Regional cooperation and its
enemies in northeast Asia: the impact of domestic forces. Routledge security in Asia Pacific series, 3. London: Routledge.
576.
Friedman, Norman. 2000. The fifty-year War: conflict and strategy in the
Cold War. Annapolis, Md: Naval Institute Press.
577.
Friedman, Norman. 2001. Seapower as strategy: navies and national interests. Annapolis, Md: Naval Institute Press.
578.
Friedman, Thomas L. 2005. The world is flat: a brief history of the twentyfirst century. New York: Farrar, Straus and Giroux.
579.
Fu, Jen-kun. 1992. Taiwan and the geopolitics of the Asian-American dilemma. New York: Praeger.
580.
Fuller, Graham E. 1993. From Eastern Europe to Western China; The Growing Role of Turkey in the World and it's Implications for Western Interests.
Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
581.
Fuller, Graham E. 1993. Turkey's new geopolitics: from the Balkans to
Western China. Boulder [u.a.]: Westview Press.
582.
Fuller, Graham E., Ian O. Lesser, Paul B. Henze, & J.F. (James F.) Brown.
1993. Turkey's new geopolitics: from the Balkans to the western China.
Boulder, Colo: Westview Press.
583.
Fuller, Graham E. 1994. Iraq in the Next Decade: Will Iraq Survive Until
2002? Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
584.
Fuller, Graham E., Ian O. Lesser, Paul B. Henze, & J. F. Brown. 1993. Turkey's
new geopolitics: from the Balkans to Western China. Boulder: Westview
Press.
585.
Fuller, Graham E., & Ian O. Lesser. 1995. A sense of siege: the geopolitics of
Islam and the West. A RAND study. Boulder: Westview Press.
586.
Fuller, Graham E. 1991. The center of the universe: the geopolitics of Iran. A
Rand Corporation research study. Boulder, Colo: Westview Press.
587.
Fuller, Graham E. 2010. A world without Islam. New York: Little, Brown and
Co.
588.
Fuller, Graham E. 1992. Central Asia: the new geopolitics. Santa Monica, CA:
Rand.
589.
Fuller, Graham E. 2003. The future of political Islam. New York: Palgrave.
590.
Gabriel, Jürg Martin. 1994. Worldviews and theories of international relations. New York, N.Y.: St. Martin's Press.
49
Bibliografia geopolityki współczesnej
591.
Gainsborough, M. 2009. Discovering the middle ground: frontiers and borders in mainland South East Asia; On the borders of state power : frontiers
in the Greater Mekong sub-region.
592.
Gainsborough, Martin. 2007. On the borders of state power: frontiers in the
Greater Mekong sub-region. Routledge studies in the modern history of
Asia. London: Routledge.
593.
Gallaher, Carolyn. 2009. Key concepts in political geography. London: SAGE.
594.
Galli, Carlo, Carlo Galli, Carlo Galli, Adam Sitze, & Elisabeth Fay. 2010. Political spaces and Global war. Minneapolis: University of Minnesota Press.
595.
Gamba-Stonehouse, Virginia. 1989. Strategy in the southern oceans: a
South American view. Studies in contemporary maritime policy and strategy. New York: St. Martin's Press.
596.
Gambari, I. A. 2008. Challenges of conflict resolution and the role of Nigeria
in regional and global peace and security. Abuja, Nigeria: African Centre for
Strategic Research and Studies, National Defence College.
597.
Ganguly, Sumit, Brian Shoup, & Andrew Scobell. 2006. US-Indian strategic
cooperation into the 21st century: more than words. Asian security studies.
London: Routledge.
598.
Ganster, Paul. 1997. Borders and border regions in Europe and North America. San Diego, Calif: San Diego State University Press.
599.
Garcelon, Marc. 1998. The geopolitics of oil, gas, and ecology in the Caucasus and Caspian Basin: conference report, May 16, 1998. Berkeley, CA:
Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, University of California,
Berkeley.
600.
Garcelon, Marc. 1998. The geopolitics of oil, gas, and ecology in the Caucasus and Caspian Basin: Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet studies;
May 16, 1998 Conference report. Berkeley, CA: University of California.
601.
García, Ofelia, & Hugo Baetens Beardsmore. 2009. Bilingual education in
the 21st century: a global perspective. Malden, MA: Wiley-Blackwell Pub.
602.
Garcia, Rene Francisco. 2003. Technology and power. USAWC strategy research project. Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College.
603.
Gardner, Hall. 2007. Averting global war: regional challenges, overextension, and options for American strategy. London: Palgrave Macmillan.
604.
Gärtner, Heinz, Adrian G. V. Hyde-Price, and Erich Reiter. 2001. Europe's
new security challenges. Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers.
50
Literatura w języku angielskim
605.
Gates, David. 1990. The US Army's light divisions: power projection and
strategic mobility. Valdosta, Ga: Institute for the Study of Geopolitics, Valdosta State College.
606.
Gautier, Catherine. 2008. Oil, water and climate: an introduction. New York,
NY: Cambridge University Press.
607.
Ghosh, R. N., Rony Gabbay, & M. A. B. Siddique. 2003. Essays on development issues: India and the Indian Ocean region. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.
608.
Gibilisco, Stan. 2007. Alternative energy demystified. Demystified series.
New York: McGraw-Hill.
609.
Giddens, Anthony. 2009. The politics of climate change. Cambridge: Polity.
610.
Gieske, Harry A. 1989. Strategic Environment for Technology Base Planning,
Report on Army Technology Base Investment Strategy Conference Held in
Oak Ridge, Tennessee on 27 February-3 March 1989. Ft. Belvoir: Defense
Technical Information Center.
611.
Gill, Stephen. 2003. Power and resistance in the new world order. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
612.
Gilliam, Angela M. 1989. The relationship between scholarship and sovereignty in the Pacific. Seattle, WA: Institute for Global Security Studies.
613.
Gilroy, Paul. 2010. Darker than blue: on the moral economies of Black Atlantic culture. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
614.
Giordano, Christian, Ina-Maria Greverus, & Dobrinka Kostova. 1995. Ethnicity, nationalism, geopolitics in the Balkans. Frankfurt a.M: AJEC.
615.
Girot, Pascal. 1994. The Americas. London: Routledge.
616.
Glassner, Martin Ira. 1993. Political geography. New York: Wiley.
617.
Glassner, Martin Ira. 1995. The changing geopolitical orientation of landlocked central Asia. [S.l.]: [s.n.].
618.
Glassner, Martin Ira, & Harm J. De Blij. 1989. Systematic political geography. New York: Wiley.
619.
Glenny, Misha. 2001. The Balkans: nationalism, war, and the Great Powers,
1804-1999. New York: Penguin Books.
620.
Globalization and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context, Tadeusz Siwek, & Vladimír Baar. 2004. Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context: international conference :
Ostrava 8.-10.10.2003. Ostrava: University of Ostrava.
51
Bibliografia geopolityki współczesnej
621.
Go Gwilt, Christopher. 2000. The fiction of geopolitics: afterimages of culture, from Wikie Collins to Alfred Hitchcock. Stanford, Calif: Stanford Univ.
Press.
622.
Godefroy, Andrew B. 2009. Projecting power: Canada's Air Force 2035. [Ottawa]: Canadian Forces Aerospace Warfare Centre.
623.
Godzimirski, Jakub M. 1996. Russia and Europe: Conference Proceedings.
Oslo: NUPI.
624.
Godzimirski, Jakub M. 2005. The new geopolitics of the North? Oslo: Den
Norske Atlanterhavskomité.
625.
Goede, Marieke de. 2006. International political economy and poststructural politics. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
626.
Gogwilt, Christopher. 2000. The fiction of geopolitics: afterimages of geopolitics, from Wilkie Collins to Alfred Hitchcock, 1860-1940. Stanford, Calif:
Stanford University Press.
627.
Gogwilt, Christopher. 2000. The fiction of geopolitics: afterimages of culture, from Wilkie Collins to Alfred Hitchcock. Stanford, Calif: Stanford University Press.
628.
GoGwilt, Christopher L. 2000. The fiction of geopolitics: afterimages of geopolitics, from Wilkie Collins to Alfred Hitchcock. Stanford, Calif: Stanford
University Press.
629.
Gold, Yael. 2010. Demography, geopolitics, and the future of Israel's capital:
Jerusalem's proposed Master plan. [Jerusalem]: Jerusalem Center for Public
Affairs.
630.
Gonzalez, George A. 2009. Urban sprawl, global warming, and the empire
of capital. Albany: State University of New York Press.
631.
Gonzalez, Mike. 1990. Nicaragua: what went wrong? London: Bookmarks.
632.
Goodarzi, Jubin M. 2009. Syria and Iran: diplomatic alliance and power politics in the Middle East. London: Tauris.
633.
Goodman, Aaron M. 2005. Geopolitical analysis of terror in selected U. S.
countries. Huntington, WV: [Marshall University Libraries].
634.
Gordon, Alastair. 2004. Naked airport: a cultural history of the world's most
revolutionary structure. New York: H. Holt.
635.
Gordon, Leonard H. D. 2007. Confrontation over Taiwan: nineteenthcentury China and the powers. Lanham, MD: Lexington Books.
52
Literatura w języku angielskim
636.
Gordon, Leonard Herman David. 2007. Confrontation over Taiwan: nineteenth-century China and the powers. Lanham, Md: Lexington Books.
637.
Gordon, Stewart. 1993. The Marathas, 1600-1818. Cambridge: Cambridge
University Press.
638.
Gormley, Dennis M., Catherine M. Kelleher, & Scott S. Warren. 2008. Missile defence systems: global and regional implications. Geneva: GCSP.
639.
Gorsevski, Ellen W. 2004. Peaceful persuasion: the geopolitics of nonviolent
rhetoric. SUNY series in communication studies. Albany: State University of
New York Press.
640.
Gorzelak, Grzegorz, & Bohdan Jałowiecki. 1997. The Identity of Central Europe = L'identite de l'Europe Centrale. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
641.
Gowan, Peter. 2008. The search for order: historical reflections on the crisis
of grand strategies. London: Verso.
642.
Gowan, Peter. 2008. The search for order: historical reflections on the crisis
of grand strategies. London: Verso.
643.
Gowland, David, & Arthur Turner. 2000. Britain and European integration,
1945-1998: a documentary history. London: Routledge.
644.
Graduate Student Symposium, & Sabrina Hoque. 2009. Geopolitics vs.
global governance: reinterpreting international security. Halifax, N.S.: Centre for Foreign Policy Studies.
645.
Graham, Francis G. 2006. Lodestar: the North Korean satellite attempt and
its geopolitics. Victoria, B.C.: Trafford.
646.
Graham, Stephen. 2004. Cities, war, and terrorism: towards an urban geopolitics. Studies in urban and social change. Malden, MA: Blackwell Publishing.
647.
Gramfors, Bo, and Siv Eklund. 1992. Earth facts and maps. Fact book. Cambridge, Mass: Interarts.
648.
Grandia, Liza, and Violeta Foregger. 2002. Crude geopolitics: a collection of
readings for concerned citizens about what's fueling U.S. foreign policy : a
public knowledge reader.
649.
Grathwol, Robert P., & Donita M. Moorhus. 2009. Bricks, sand, and marble:
U.S. Army Corps of Engineers construction in the Mediterranean and Middle
East, 1947-1991. Washington, D.C.: Center of Military History, Corps of Engineers, U.S. Army.
53
Bibliografia geopolityki współczesnej
650.
Gray, Colin S. 1999. Special issue on geopolitics, geography and strategy.
Ilford, Essex: Cass.
651.
Gray, Colin S., & G. R. Sloan. 2006. Geopolitics and strategic history, 18712050. London: Routledge.
652.
Gray, Colin Spencer. 2004. Geopolitics, geography, and strategy. London
[u.a.]: Cass.
653.
Gray, Colin Spencer, & Geoffrey R. Sloan. 1999. Geopolitics, geography and
strategy. London: Frank Cass.
654.
Gray, John. 2003. Al Qaeda and what it means to be modern. New York:
New Press.
655.
Grayson, Kyle. 2008. Chasing dragons: security, identity, and illicit drugs in
Canada. Toronto: University of Toronto Press.
656.
Graziano, Manlio. 2010. The failure of Italian nationhood: the geopolitics of
a troubled identity. New York, NY: Palgrave Macmillan.
657.
Green, Jerrold D. 1995. Gulf security without the Gulf States? Ft. Belvoir:
Defense Technical Information Center.
658.
Green, Julia Ann. 1995. State responsibility for the global ecosystem: the
case of the polar regions.
659.
Greer, Gordon B. 2003. The First decade of the twentieth century: the Burgess Shale of modern technology. New York: iUniverse.
660.
Gregory, Derek. 2004. The colonial present: Afghanistan, Palestine, and
Iraq. Malden, MA: Blackwell Pub.
661.
Gren, Jörgen. 1999. The new regionalism in the EU: the lessons to be drawn
from Catalonia, Rhône-Alpes and West Sweden. Ostersund: SIR.
662.
Griffin, David Ray. 2006. The American empire and the commonwealth of
God: a political, economic, religious statement. Louisville, Ky: Westminster
John Knox Press.
663.
Griffith, Ivelaw L. 1993. The quest for security in the Caribbean: problems
and promises in subordinate states. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
664.
Griffith, Ivelaw L. 2004. Caribbean security on the eve of the 21st century.
Honolulu, Hawaii: University Press of the Pacific.
665.
Griffiths, Mary. 2003. The geopolitics of electronic messaging: special issue.
Southern review, 36.2003,2. Melbourne, Victoria: School of Applied Communication, RMIT Univ.
54
Literatura w języku angielskim
666.
Griffiths, Mary. 2003. The geopolitics of electronic messaging. Rockhampton, MC: Central Queensland Univ.
667.
Groom, A. J. R., & Margot Light. 1994. Contemporary international relations: a guide to theory. London: Pinter Publishers.
668.
Grosfoguel, R., & A. M. Cervantes-Rodriguez. 2002. American Sociological
Association; Political Economy of the World-System Section; Modern colonial capitalist world system in the twentieth century global processes antisystemic movements and the geopolitics of knowledge.
669.
Grosfoguel, Ramón. 2003. Colonial subjects: Puerto Ricans in a global perspective. Berkeley: University of California Press.
670.
Grosfoguel, Ramón, & Ana Margarita Cervantes-Rodríguez. 2002. The modern/colonial/capitalist world-system in the twentieth century: global processes, antisystemic movements, and the geopolitics of knowledge. Contributions in economics and economic history, no. 227. Westport, CT: Greenwood Press.
671.
Grosfoguel, Ramon, & Ana Margarita Cervantes-Rodriguez. 2002. Modern
colonial capitalist world system in the twentieth century. Studies in the political economy of the world-system.
672.
Grugel, Jean. 1995. Politics and development in the Caribbean Basin: Central America and the Caribbean in the new world order. London: Macmillan.
673.
Grygiel, Jakub J. 2006. Great powers and geopolitical change. Baltimore:
Johns Hopkins University Press.
674.
Gucht, Karel de, & Stephan Keukeleire. 1991. Time and tide wait for no
man: the changing European geopolitical landscape. New York: Praeger.
675.
Guiora, Amos N. 2008. Fundamentals of counterterrorism. Austin: Wolters
Kluwer Law & Business.
676.
Guo, Sujian. 2006. China’s “peaceful rise” in the 21st century: domestic and
international conditions. Burlington, VT: Ashgate.
677.
Guo, Xiaolin. 2009. Democracy in Myanmar and the paradox of international politics. Stockholm-Nacka, Sweden: Institute for Security and Development Policy.
678.
Gupta, Manoj. 2010. Indian Ocean region: maritime regimes for regional
cooperation. New York: Springer.
679.
Gurdon, C., & S. Lloyd. 1995. Oil and caviar in the Caspian: a balance of
power and a balance of interest.
55
Bibliografia geopolityki współczesnej
680.
Gurdon, Charles. 1994. The Horn of Africa. SOAS/GRC geopolitics series.
New York: St. Martin's Press.
681.
Gutzon Larsen, Henrik. 2005. Environmental spaces: a geopolitics of environmental interdependence in the Baltic Sea area. Kbh: Geografisk Institut,
Københavns Universitet.
682.
Gutzon Larsen, Henrik. 2005. A geopolitics of environmental interdependence in the Baltic Sea area. Cph: Institute of Geography, University of Copenhagen.
683.
Habsburg, Otto von. 1993. Return to the center. Studies in Austrian literature, culture, and thought. Riverside, CA: Ariadne Press.
684.
Hacısalihoğlu, Yaşar. 2008. Geopolitics depth of Eurasia. Istanbul: Cantay.
685.
Haffner, John, Tomas Casas i Klett, & Jean-Pierre Lehmann. 2009. Japan's
open future: an agenda for global citizenship. London: Anthem Press.
686.
Haglund, David G. 1989. The New geopolitics of minerals: Canada and international resource trade. Vancouver: University of British Columbia Press.
687.
Halbach, Uwe. 1995. The development of the Soviet successor states in Central Asia: its implications for regional and global security. Köln: Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien.
688.
Haldén, Peter. 2007. The geopolitics of climate change: challenges to the
international system. FOI-R, 2377. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
689.
Halim, Abdullah. 2009. Afghanistan and Stability in Central Asia. Ft. Belvoir:
Defense Technical Information Center.
690.
Hall, Anthony. 2000. Amazonia at the crossroads: the challenge of sustainable development. London: Inst. of Latin American Studies.
691.
Hall, Derek R., & Darrick R. Danta. 1996. Reconstructing the Balkans: a geography of the new Southeast Europe. Chichester Eng: Wiley.
692.
Hall, George M. 1990. Geopolitics and the decline of empire: implications
for United States defense policy. Jefferson, N.C.: McFarland & Co.
693.
Hall, Kenneth, & Myrtle Chuck-A-Sang. 2008. The Caribbean Community in
transition: functional cooperation as a catalyst for change. Kingston, Jamaica: Ian Randle.
694.
Haller-Trost, R. 1990. The Spratly Islands: a study on the limitations of international law. Occasional paper / University of Kent at Canterbury, Centre
of South-East Asian Studies, 14.
56
Literatura w języku angielskim
695.
Ham, Peter van. 2010. Social power in international politics. New York:
Routledge.
696.
Hamilton, Edward K. 1989. America's global interests: a new agenda. New
York: Norton.
697.
Hammatt, Amanda, Mara Bird, & Luis Carlos Arenas. 1995. Globalization,
integration, and human rights in the Caribbean. Santafé de Bogotá,
Colombia: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.
698.
Hammoudeh., S.M., Y. Yuan., & M. McAleer. 2008. Shock and volatility
spillovers among equity sectors of the Gulf Arab stock markets. Report, EI
2008-29. Rotterdam: Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam.
699.
Hammoudeh, S.M, Shawkat M. 2009. Precious Metals-Exchange Rate Volatility Transmissions and Hedging Strategies. Report, EI 2009-38. Rotterdam:
Econometric Institute, Erasmus School of Economics, Erasmus University.
700.
Han, Nam H. 2009. The future of the U.S.-ROK alliance and the rise of China.
Monterey, California: Naval Postgraduate School.
701.
Handke, Susann. 2006. Securing and fuelling China's ascent to power: the
geopolitics of the Chinese-Kazakh Pipeline. CIEP Energy Paper. The Hague:
Clingendael Institute.
702.
Hanguk Kukche Chŏngchi Hakhoe, Jae-Kap Ryoo, Tʻae-hun Kang, & Sŏng-ju
Kim. 1999. Bilateralism, multilateralism and geopolitics in international relations: theory and practice. KAIS International Conference series, No. 10.
Seoul: KAIS.
703.
Hann, C. M., & Hermann Goltz. 2010. Eastern Christians in anthropological
perspective. Berkeley: University of California Press.
704.
Harding, Jim. 2004. After Iraq: war, imperialism and democracy. Black Point,
N.S.: Fernwood Pub.
705.
Harris, Katherine T. 2010. Geopolitics of oil. New York: Nova Science Publishers.
706.
Harris, Paola Leopizzi. 2009. Exopolitics: all the above: essays and interviews
with experts in the field of UFOs and related phenomena. Bloomington, Ind:
AuthorHouse.
707.
Harris, Paola Leopizzi. 2007. Exopolitics: how does one speak to a ball of
light? : protocols for future contact : interviews with top level witnesses.
Bloomington, Ind: AuthorHouse.
708.
Harris, Paul G. 2001. The environment, international relations, and U.S.
foreign policy. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
57
Bibliografia geopolityki współczesnej
709.
Harris, Stuart. 1990. The influence of the United Nations on the Antarctic
system: a source of erosion or cohesion? Canberrra: Dept. of International
Relations, Research School of Pacific Studies, Australian National University.
710.
Harris, William W. 1997. Faces of Lebanon: sects, wars, and global extensions. Princeton series on the Middle East. Princeton, NJ: Markus Wiener
Publishers.
711.
Harris, William W. 2006. The new face of Lebanon history's revenge. Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers.
712.
Harvey, David. 2006. Paris, capital of modernity. New York: Routledge.
713.
Haselsteiner, Horst. 2000. The Prague Slav Congress 1848: Slavic identities.
East European monographs, no. 552. Boulder: East European Monographs.
714.
Haslam, Jonathan. 2002. No virtue like necessity: realist thought in international relations since Machiavelli. New Haven: Yale University Press.
715.
Hatley, M. Thomas. 1993. The dividing paths: Cherokees and South Carolinians through the era of revolution. New York: Oxford University Press.
716.
Hattendorf, John B. 2006. U.S. naval strategy in the 1990s: selected documents. Newport paper, 27. Newport, R.I.: Naval War College Press.
717.
Hattendorf, John B. 2004. The evolution of the U.S. Navy's maritime strategy, 1977-1986. Newport, R.I.: Naval War College.
718.
Hattendorf, John B., & Peter M. Swartz. 2008. U.S. naval strategy in the
1980s: selected documents. Newport, R.I.: Naval War College Press.
719.
Hatzidimitriou, Constantine G. 2005. American accounts documenting the
destruction of Smyrna by the Kemalist Turkish forces: September 1922. Ancient regions, modern geopolitics, v. 3. New York: Aristide D. Caratzas,
Melissa International.
720.
Hauner, Milan. 1994. Germany? but where is it situated?: Germany in Central Europe between East and West. [Stanford]: Hoover Institution, Stanford
University.
721.
Hauner, Milan. 1990. What is Asia to us?: Russia's Asian heartland yesterday and today. Boston: Unwin Hyman.
722.
Hebblethwaite, Kate, & Elizabeth McCarthy. 2007. Fear: essays on the
meaning and experience of fear. Dublin: Four Courts Press.
723.
Heffernan, Michael J. 1998. The meaning of Europe: geography and geopolitics. London: Arnold.
724.
Hegarty, Paul. 2004. Jean Baudrillard: live theory. London: Continuum.
58
Literatura w języku angielskim
725.
Heideman, Robert G., & Carroll Heideman. 2007. Trends that shape our
lives: looking at what is and looking ahead. Wisconsin: the authors.
726.
Held, Colbert C. 2000. Middle East patterns: places, peoples, and politics.
Boulder, CO: Westview Press.
727.
Held, David, & Anthony McGrew. 2002. Globalization. Oxford: Blackwell
Publishers.
728.
Held, David. 2004. Global transformations: politics, economics and culture.
Cambridge.
729.
Held, David, & Mathias Koenig-Archibugi. 2004. American power in the
twenty-first century. Oxford: Polity.
730.
Held, David, & Anthony G. McGrew. 2002. Governing globalization: power,
authority and global governance. Oxford: Polity.
731.
Helleiner, Eric, & Jonathan Kirshner. 2009. The future of the dollar. Ithaca:
Cornell University Press.
732.
Helsaple, Brian J., & Brian R. Petersen. 2001. State of Jefferson saga. Seiad
Valley, CA: 2 Brians Press.
733.
Hemmasi, Mohammad. 1990. The geopolitical sources of conflict in Afghanistan. Peace issues. Grand Forks, N.D.: University of North Dakota Center for Peace Studies.
734.
Henderson, Jeffrey. 2008. China and the future of the developing world: the
coming global-Asian era and its consequences. Helsinki: UNU/WIDER.
735.
Herb, Guntram Henrik. 1997. Under the map of Germany: nationalism and
propaganda, 1918-1945. London: Routledge.
736.
Herb, Guntram Henrik, & David H. Kaplan. 1999. Nested identities: nationalism, territory, and scale. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers.
737.
Herd, Graeme, & Fotios Moustakis. 2000. Black Sea geopolitics: dilemmas,
obstacles & prospects. [Camberley, Surrey]: Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy Sandhurst.
738.
Herd, Graeme P. 2006. The birth pangs of a new Middle East? [Camberley,
Surrey]: Defence Academy of the United Kingdom, Conflict Studies Research Centre.
739.
Hermand, Jost, & James D. Steakley. 1996. Heimat, nation, fatherland: the
German sense of belonging. German life and civilization, v. 22. New York: P.
Lang.
59
Bibliografia geopolityki współczesnej
740.
Herod, Andrew, Susan M. Roberts, & Gearóid Ó Tuathail. 1998. An unruly
world? globalization, governance, and geography. London: Taylor & Francis.
741.
Herr, R. A., & Bruce W. Davis. 1994. Asia in Antarctica. [Canberra]: Centre
for Resource and Environmental Studies, The Australian National University
with Antarctic Cooperative Research Centre.
742.
Herzfeld, Michael. 2005. Cultural intimacy: social poetics in the nationstate. New York: Routledge.
743.
Hetland, J., & T. Gochitashvili. 2004. NATO Advanced Research Workshop
on Security of Natural Gas Supply Through Transit Countries.
744.
Hetland, Jens, & Teimuraz Gochitashvili. 2004. Security of natural gas supply through transit countries. NATO science series, v. 149. Dordrecht: Kluwer Academic.
745.
Hettne, Björn. 1995. The International political economy of development.
London: Frank Cass.
746.
Hettne, Björn. 2009. Thinking about development. London: Zed Books.
747.
Hettner-Lecture, and John A. Agnew. 2001. Reinventing geopolitics. Heidelberg: Department of Geography.
748.
Heuser, Beatrice. 1989. Western “containment” policies in the cold war: the
Yugoslav case, 1948-53. London: Routledge.
749.
High Level Meeting on Energy Security in the Caspian Sea Region. 2006.
Energy security forum high level meeting on energy security in the Caspian
Sea Region : Thursday, 28 June 2005, Salle XII of the Palais des Nations, Geneva. New York: United Nations.
750.
Hill, Christopher. 2000. The geopolitical implications of enlargement. EUI
working papers, no. 2000/30. San Domenico di Fiesole, Italy: European University Institute, Robert Schuman Centre.
751.
Hiro, Dilip. 1995. Between Marx and Muhammad: the changing face of
Central Asia. London: HarperCollins.
752.
Hiro, Dilip. 2009. Inside Central Asia: a political and cultural history of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, and
Iran. New York: Overlook Duckworth.
753.
Hirsch, Philip. 1992. Resource development in mainland Southeast Asia:
political and environmental considerations. RIAP occasional paper, no. 18.
[Sydney] NSW: Research Institute for Asia and the Pacific, University of
Sydney.
60
Literatura w języku angielskim
754.
Hnízdo, Bořek. 2004. Globalization and regionalism in East Central Europe
and East Asia: comparison. Prague: Institute of Political Studies, Faculty of
Social Sciences Charles University.
755.
Hobson, Rolf. 2002. Imperialism at sea: naval strategic thought, the ideology of sea power, and the Tirpitz Plan, 1875-1914. Studies in Central European histories. Boston: Brill Academic Publishers.
756.
Hochberg, Leonard, and Jim Hardy. 2005. Geopolitics, strategy and the
transformation of civilisations. London: Routledge.
757.
Hochberg, Leonard. 2008. Geopolitics of the 21st century: adressing national insecurities. London: Routledge.
758.
Hodder, Dick, Sarah J. Lloyd, & K. S. McLachlan. 1998. Land-locked states of
Africa and Asia. London: F. Cass.
759.
Hodge, Carl Cavanagh. 1999. Redefining European security. New York: Garland.
760.
Hohendahl, Peter Uwe. 2008. Radical conservative thought in transition:
Martin Heidegger, Ernst Jünger, and Carl Schmitt, 1940-1960. Minneapolis,
MN: University of Minnesota Press.
761.
Hoiris, O., & S. M. Yurukel. 1998. Contrasts and solutions in the Caucasus.
762.
Høiris, Ole, & Sefa Martin Yürükel. 1998. Contrasts and solutions in the Caucasus. Aarhus: Aarhus Univ. Press.
763.
Holmes, Brian. 2009. Escape the overcode: activist art in the control society.
Eindhoven: Van Abbemuseum.
764.
Holmes, James R., & Toshi Yoshihara. 2008. Chinese naval strategy in the
21st century: the turn to Mahan. New York, NY [u.a.]: Routledge.
765.
Holmes, James R., & Toshi Yoshihara. 2008. Chinese naval strategy in the
21st century: the turn to Mahan. Cass series-naval policy and history, 40.
New York: Routledge.
766.
Homer-Dixon, Thomas F. 2006. The upside of down: catastrophe, creativity,
and the renewal of civilization. Washington: Island Press.
767.
Hommel, Demian. 2009. Placing risk and security: news media framing of
the 2004 tsunami disaster.
768.
Hooker, William. 2009. Carl Schmitt's international thought: order and orientation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
61
Bibliografia geopolityki współczesnej
769.
Horafas, Evangelos, Dimitrios Kypriotis, & Olga Koulieri. 2000. The new
geopolitics of Eurasia and Mediterranean. Athens: National Defence Minister's Staff.
770.
Horn, Denise M. 2010. Women, civil society and the geopolitics of democratization. New York: Routledge.
771.
Hornborg, A., J. R. McNeill, & J. Martinez Alier. 2007. World-system history
and global environmental change; Rethinking environmental history.
772.
Hornborg, Alf, John Robert McNeill, & Juan Marnez Alier. 2007. Rethinking
environmental history: world-system history and global environmental
change. Lanham: AltaMira Press.
773.
Horvitz, Leslie Alan, & Christopher Catherwood. 2006. Encyclopedia of war
crimes and genocide. New York: Facts on File.
774.
Hosking, Geoffrey A. 2001. Russia and the Russians: a history. Cambridge,
MA: Belknap Press of Harvard University Press.
775.
Hoskins, Linus A. 1994. Decoding European geopolitics: Afrocentric perspectives. Kent, Ohio: Imhotep Pub. Co.
776.
Hoven, Bettina van. 2004. Europe: lives in transition. Harlow, England: Pearson Prentice Hall.
777.
Howard, Roberta L. 1999. Italy and the Balkans. Significant issues series,
v.20, no.2. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies
(CSIS).
778.
Howard, William G. 2000. Report of the Defense Science Board Task Force
on DoD Frequency Spectrum Issues: coping with change, managing RF Spectrum to meet DoD needs. Washington, D.C.: Office of the Under Secretary
of Defense for Acquisition and Technology.
779.
Howe, Florence. 1991. Tradition and the talents of women. Urbana: University of Illinois Press.
780.
Howe, Stephen. 2002. Empire: a very short introduction. Very short introductions, 76. Oxford: Oxford University Press.
781.
Howell, David, & Carole Nakhle. 2007. Out of the energy labyrinth: uniting
energy and the environment to avert catastrophe. London: I.B. Tauris.
782.
Huebert, Rob. 2009. Thawing ice--cold war: Canada's security, sovereignty,
and environmental concerns in the Arctic. Winnipeg, MB: University of
Manitoba, Centre for Defence and Security Studies.
62
Literatura w języku angielskim
783.
Hugill, Peter J. 1999. Global communications since 1844: geopolitics and
technology. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press.
784.
Hugill, Peter James. 1999. Global communications since 1844: geopolitics
and technology. Baltimore (Md.): the Johns Hopkins university press.
785.
Hugon, Philippe. 2007. African geopolitics. Princeton, NJ: Markus Wiener
Publishers.
786.
Hunt, Michael H. 2007. The American ascendancy: how the United States
gained and wielded global dominance. H. Eugene and Lillian Youngs Lehman series. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
787.
Hunter, Zoe. 2007. Implications of an independent Kosovo for Russia's near
abroad. Defense & technology paper, 44. Washington, D.C.: Center for
Technology and National Security Policy at National Defense University.
788.
Hurley, Erin Elizabeth. 2009. Securing Australia's energy for the future. Canberra: Kokoda Foundation.
789.
Husain, Ahmad. 2007. Political geography. New Delhi: Vishvabharti Publications.
790.
Hussain, S. Irtiza. 1989. Strategic dimensions of Pakistan's foreign policy.
Lahore, Pakistan: Progressive Publishers.
791.
Hyam, Ronald. 2010. Understanding the British Empire. Cambridge: Cambridge University Press.
792.
Hyam, Ronald. 2006. Britain's declining empire: the road to decolonisation,
1918-1968. Cambridge: Cambridge University Press.
793.
Ikeda, Daisaku. 1997. New horizons of a global civilization. Tokyo: Soka
Gakkai.
794.
Ikram Azam, & Ikram Azam. 1992. Geopolitics, political geography, and
Pakistan. Lahore: Progressive Publishers.
795.
Ikram Azam. 1992. Pak geopolitics, 2050 A.D.. Islamabad, Pakistan: National
Book Foundation.
796.
Ikram Azam. 1989. Pakistan’s geopolitics. Islamabad: Pakistan Futuristics
Foundation and Institute, and Hudaiyabia Publications.
797.
Ikram Azam. 2004. Geosociology and the future: advanced integrated studies. Islamabad: The PFI and Margalla Voices.
798.
Inbar, Efraim, & Shmuel Sandler. 2001. Israel in the region. Ramat Gan: BarIlan University.
63
Bibliografia geopolityki współczesnej
799.
Inglis, Fred. 1991. The cruel peace: everyday life and the Cold War. New
York: Basic Books/HarperCollins.
800.
Ingram, Alan, & Klaus Dodds. 2009. Spaces of security and insecurity: geographies of the War on Terror. Farnham, England: Ashgate Pub.
801.
Inkster, Ian. 2007. Between training and action: the construction of the
identity of engineers from 18th to the 20th century; History of technology.
802.
Inkster, Ian. 2007. History of technology. volume twenty-seven, 2006. London: Continuum International Publishing Group.
803.
International Institute for Strategic Studies. 2006. The geopolitics of the
Middle East. Adelphi papers. London: Routledge.
804.
Iratni, Belkacem. 2008. The strategic interests of the Maghreb states.
Rome: NDC.
805.
Isac, Jad, & Fida Abdul-Lati. 2007. Jerusalem & the geopolitics of dePalestinisation. [Jerusalem]: Arab League Educational, Cultural and Scientific Organisation (ALESCO).
806.
Isakova, Irina. 2004. Russian governance in the twenty-first century. London: Frank Cass.
807.
Ismailov, Eldar, and Vladimer Georgievich Papava. 2008. The Central Caucasus: problems of geopolitical economy. New York: Nova Science Publishers,
Inc.
808.
Ispahani, Mahnaz Z. 1989. Roads and rivals: the politics of access in the
borderlands of Asia. London: Tauris.
809.
Ispahani, Mahnaz Z. 1989. Roads and rivals: the political uses of access in
the borderlands of Asia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
810.
Iversen, Kenn. 1998. The Danish perspective on Baltic security. AD-a350
158. [United States]: Army command and general staff coll fort leavenworth ks.
811.
Jablonsky, David. 1991. Strategic Rationality is not enough: Hitler and the
concept of crazy states. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
812.
Jackson, Richard, & Neil Howe. 2008. The graying of the great powers: demography and geopolitics in the 21st century. Washington, D.C: Center for
Strategic and International Studies.
813.
Jacobson, Kenneth H. 1994. The political-military environment: 1994-2003:
six factors that will shape the twenty-first century. Menlo Park, CA: SRI International, Business Intelligence Program.
64
Literatura w języku angielskim
814.
Jaffrelot, Christophe. 2002. Pakistan: nationalism without a nation? New
Delhi: Manohar.
815.
Jain, R. B. 2002. Environmental security in South Asia. Paris: L'Harmattan.
816.
Jakubowski, Maciej. 1997. The Polish-Lithuanian border region: research
problems and scientific co-operation. Polish Academy of Sciences. Institute
of Geography and Spatial Organisation. Geopolitical studies, 2. Warsaw:
PAN IG i PZ.
817.
James, Frank A. J. L. 1989. The Development of the laboratory: essays on the
place of experiment in industrial civilization. Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press Scientific & Medical.
818.
Jameson, Fredric. 1992. The geopolitical aesthetic: cinema and space in the
world system. Bloomington: Indiana University Press.
819.
Janusek, John Wayne. 2008. Ancient Tiwanaku. Case studies in early societies. Cambridge: Cambridge University Press.
820.
Jaramillo, James A. 1995. Current Mexican-American and Chicano Studies
Undergraduate College Programs in the United States.
821.
Jasjit Singh. 2001. Oil and gas in India's security. New Delhi: Knowledge
World in association with Institute for Defence Studies and Analyses.
822.
Jasparro, Christopher R. 1998. Geopolitics and environmental security: a
case study of Japanese environmental aid to Southeast Asia. Lexington, Ky:
[s.n.].
823.
Jayasuriya, Shihan de S., & Richard Pankhurst. 2003. The African diaspora in
the Indian Ocean. Trenton, NJ: Africa World Press.
824.
Joffé, E. G. H., M. J. Hachemi, & E. W. Watkins. 1997. Yemen today: crisis
and solutions : proceedings of a two-day conference held at the School of
Oriental and African Studies, University of London, November 25th and
26th, 1995. London: Caravel.
825.
Johnson, Paul. 1991. The birth of the modern: world society 1815 - 1830.
London: Phoenix.
826.
Johnston, Douglas W. 1999. Who's next?: an ends, ways, means analysis of
the rise of potential hostile competitors. USAWC strategy research project.
Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
827.
Johnston, R. J. 1993. The Challenge for geography: a changing world, a
changing discipline. Oxford, UK: Blackwell.
65
Bibliografia geopolityki współczesnej
828.
Johnston, R. J., & Peter J. Taylor. 1989. A World in crisis?: geographical perspectives. Oxford, UK: B. Blackwell.
829.
Johnston, R. J., Peter J. Taylor, & Michael Watts. 2002. Geographies of
global change: remapping the world. Malden, MA: Blackwell Pub.
830.
Johnstone, Diana. 2002. Fools' crusade: Yugoslavia, NATO, and Western
delusions. New York: Monthly Review Press.
831.
Jones, Adam. 2004. Genocide, war crimes, and the West: history and complicity. London: Zed Books.
832.
Jones, Curtis F. 2006. Divide and perish: the geopolitics of the Middle East.
Bloomington, IN: AuthorHouse.
833.
Jones, E. L. 2003. The European miracle: environments, economies, and
geopolitics in the history of Europe and Asia. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
834.
Jones, I., R.R. Macdonald, & D. McIntyre. 2008. City museums and city development.
835.
Jones, Ian, Robert R. Macdonald, & Darryl McIntyre. 2008. City museums
and city development. Lanham, MD: AltaMira Press.
836.
Jonson, Lena. 2006. Tajikistan in the new Central Asia: geopolitics, great
power rivalry and radical Islam. International library of Central Asian studies, 2. London: I.B. Tauris.
837.
Jönsson, Christer, Sven Tägil, & Gunnar Törnqvist. 2000. Organizing European space. London: SAGE Publications.
838.
Jordan-Bychkov, Terry G., & Bella Bychkova Jordan. 2002. The European
culture area: a systematic geography. Lanham, MD: Rowman & Littlefield
Publishers.
839.
Jovanović Weiss, Srdjan. 2009. Camp David: spectacle of retreat. [Philadelphia, PA]: Temple University.
840.
Joyner, Christopher C. 1990. Geopolitics and Antarctica. Washington:
Graduate Institute for Policy Education and Research, Graduate School of
Arts and Sciences, George Washington University.
841.
Joyner, Christopher C. 1990. The Persian Gulf War: lessons for strategy, law,
and diplomacy. Contributions in military studies, no. 99. New York: Greenwood Press.
842.
Judd, Karen. 1989. White man, black man, bayman, creole racial harmony
and ethnic identity in Belize. S.l: s.n.].
66
Literatura w języku angielskim
843.
Juma, Calestous. 1990. Africa apart: the geopolitics of science and technology in the 1990s. Nairobi: ACTS Press.
844.
Jung, Walter. 1998. Korea and regional geopolitics. Lanham [u.a.]: Univ.
Press of America.
845.
Jung, Walter. 1998. Nation building: the geopolitical history of Korea.
Lanham, MD: University Press of America.
846.
Jung, Walter, & Xiaobing Li. 1998. Korea and regional geopolitics. Lanham,
Md: University Press of America.
847.
Kabamba, Andre Mbikay. 2010. Humanitarian crisis in the Congo: proceedings of the first Australian Conference Rally on the Democratic Republic of
Congo, Brisbane, 2-3 September 2009. Brisbane: ACRoK.
848.
Kabamba Noah N. 1999. Empirical world of geopolitiks and Zambia: socioeconomic perspective. Lusaka: s.n.].
849.
Kagan, Robert. 2008. The return of history and the end of dreams. London:
Atlantic.
850.
Kah, Gary. 1991. En route to global occupation. Lafayette, La: Huntington
House Publishers.
851.
Kakabadse, Andrew, & Nada Kakabadse. 2001. The geopolitics of governance: the impact of contrasting philosophies. Houndmills, Basingstoke,
Hampshire: Palgrave.
852.
Kakfwi, Stephen. 1996. Item 9: replies to opening address. Yellowknife,
N.W.T.: Hansard.
853.
Käkönen, Jyrki. 1996. Dreaming of the Barents region: interpreting cooperation in the Euro-Arctic Rim. Tampere: TAPRI.
854.
Käkönen, Jyrki, & Sanjay Chaturvedi. 2005. Globalization: spaces, identities
and (in)securities. New Delhi: South Asian Publishers.
855.
Kalu, Kalu Ndukwe. 2008. State power, autarchy, and political conquest in
Nigerian federalism. Lanham, MD: Lexington Books.
856.
Kalyuzhnova, Yelena. 2002. Energy in the Caspian region: present and future. Basingstoke: Palgrave.
857.
Kalyuzhnova, Yelena, & Dov Lynch. 2000. The Euro-Asian world: a period of
transition. Euro-Asian studies. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press.
67
Bibliografia geopolityki współczesnej
858.
Kamińska, Monika Ewa. 2005. New geopolitics of Central and Eastern
Europe: between European Union and United States. Warszawa: Stefan Batory Foundation.
859.
Kandiyoti, R. 2008. Pipelines: flowing oil and crude politics. London: I.B.
Tauris.
860.
Kandiyoti, Rafael. 2008. Pipelines: flowing oil and crude politics. London: I.
B. Tauris.
861.
Kanet, Roger E. 2009. The United States and Europe in a changing world.
International relations studies series, v. 8. Dordrecht: Republic of Letters
Publishing BV.
862.
Kanet, Roger E. 2007. Russia: re-emerging great power. Studies in central
and eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
863.
Kang, Sŏng-ho, and Ramón Grosfoguel. 2010. Geopolitics and trajectories of
development: the cases of Korea, Japan, Taiwan, Germany, and Puerto Rico.
Berkeley: Institute of East Asian Studies.
864.
Kaphetzopoulos, Ioannis, Charalambos Flokas, Angeliki Dima-Dimitriou,
Aristide D. Caratzas, and Marios A. Bletas. 2000. The struggle for northern
Epirus. Athens: Hellenic Army General Staff, Army History Directorate.
865.
Kapidze, Aleksandro I. 2007. Caucasus region: geopolitical nexus? New
York: Nova Science Publishers.
866.
Kappus, Elke-Nicole. 1995. Unaltered history: the role and use of history in
ethnic identity management among Slovenes and Italians in Trieste, Italy.
Wien: LIT Verlag].
867.
Karaahmet, Alpar. 1994. An Appraisal of U.S. Security Assistance to Turkey
Between 1950 and 1992. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
868.
Karagiannis, Emmanuel. 1999. The geopolitics of oil transportation in the
Caucasus Region. University of Hull.
869.
Karim, Mohammad Aminul. 2007. Power politics in the Asia-Pacific: the case
of Chinese modernization. Dhaka: Academic Press and Publishers Library.
870.
Karnad, Bharat. 1994. Future imperilled: India's security in the 1990s and
beyond. New Delhi: Viking.
871.
Katica, Jasmin. 2008. NATO Membership for Bosnia and Herzegovina: Obstacles and Challenges. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
872.
Katzenstein, Peter J. 1997. Mitteleuropa: between Europe and Germany.
Providence, RI: Berghahn Books.
68
Literatura w języku angielskim
873.
Katzman, Kenneth. 2009. Kuwait: Security, Reform, and U.S. Policy. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
874.
Katzman, Kenneth. 2003. Afghanistan: Current Issues and U.S. Policy. Ft.
Belvoir: Defense Technical Information Center.
875.
Kavakas, Dimitrios. 2001. Greece and Spain in European foreign policy: the
influence of southern member states in common foreign and security policy.
Aldershot: Ashgate.
876.
Kawasaki, Tsuyoshi. 1994. The geostrategic foundations of peace and prosperity in the Western Pacific region. Vancouver: IIR.
877.
Kearns, Gerard. 2009. Geopolitics and empire: the legacy of Halford Mackinder. Oxford: Oxford University Press.
878.
Keddie, Nikki R., & Mark J. Gasiorowski. 1990. Neither East nor West: Iran,
the Soviet Union, and the United States. New Haven: Yale University Press.
879.
Kelly, Eamonn, & Peter Leyden. 2002. What's next: exploring the new terrain for business. Cambridge, MA: Perseus Pub.
880.
Kelly, Philip. 1997. Checkerboards and shatterbelts: the geopolitics of South
America. Austin, Tex: University of Texas Press.
881.
Kelly, Roger E., & Gary Franklin. 2001. Along the shores of time: submerged
historic and indigenous resources in the Pacific Rim region. Oakland, Calif.?:
NPS Regional Office and the Bay Model Association?.
882.
Kemenade, Willem van. 2008. Détente between China and India: the delicate balance of geopolitics in Asia. Clingendael diplomacy papers, no. 16.
The Hague: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
883.
Kemp, Geoffrey, & Robert E. Harkavy. 1997. Strategic geography and the
changing Middle East. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
884.
Kemp, Geoffrey, & Shelley A. Stahl. 1991. The control of the Middle East
arms race. [Washington, D.C.]: Carnegie Endowment for International
Peace.
885.
Kemp, Geoffrey, & Robert E. Harkavy. 1998. Strategic geography and the
changing Middle East. Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace.
886.
Kennedy, Robert. 2008. Of knowledge and power: the complexities of national intelligence. Westport, Conn: Praeger Security Internat.
887.
Kennedy, Robert. 2009. Liquefied natural gas uncertainty issues: draft staff
paper. [Sacramento, Calif.]: California Energy Commission.
69
Bibliografia geopolityki współczesnej
888.
Khadiagala, Gilbert M., & Terrence Lyons. 2001. African foreign policies:
power and process. Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers.
889.
Khan, Frida. 2007. Opposites don't attract: the impact of geo-politically
motivated aid on gender equality goals in Pakistan. London: Development
Planning Unit, University College London.
890.
Khan, Muhammad Anwar. 1989. Geopolitical dynamics of Southwest Asia:
the aftermath of Afghanistan and Iran-Iraq War. USAWC Military Studies
Program paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
891.
Khanna, Parag. 2008. The second world: journeys through the frontiers of
global order. New York: Random House.
892.
Khanna, Parag. 2009. The second world: how emerging powers are redefining global competition in the twenty-first century. New York: Random
House Trade Paperbacks.
893.
Khatri, Gopal Raj. 2001. The science of geo-politics. Kathmandu?: s.n.
894.
Khidirbekughli, Doulatbek. 1998. The geopolitics and democracy. Almaty,
Kazakhstan: Kazakh-American University.
895.
Kim, Ju-Hyun. 2008. State Succession in the Case of a Unified Korea Resulting from the Collapse of North Korea. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
896.
Kime, Sue Ann, Paul Stich, & Eugene B. Fairbanks. 1999. Global history:
geopolitical patterns & cultural diffusion. Middletown, N.Y.: N & N Pub. Co.
897.
Kime, Sue Ann, Paul Stich, & Wayne Garnsey. 2003. Global history & geography STAReview: strategic test-achievement review. Middletown, N.Y.: N &
N Pub. Co.
898.
Kime, Sue Ann, & Paul Stich. 2004. Global history & geography: STAReview.
Middletown, N.Y.: N & N Pub. Co.
899.
Kime, Sue Ann, & Paul Stich. 2000. Global history STAReview: strategic
test=achievement review. Middletown, N.Y.: N & N Pub. Co.
900.
Kinder, Marsha. 1999. Kids' media culture. Console-ing passions. Durham,
[NC]: Duke University Press.
901.
Kinder, Marsha. 1991. Remapping the PostFranco cinema. Chur: Harwood
Academic Publishers.
902.
King, Robert D., Robin W. Kilson, & William Roger Louis. 1999. The statecraft of British imperialism: essays in honour of Wm. Roger Louis. London:
Frank Cass.
70
Literatura w języku angielskim
903.
Kirkland, Rik, & Mary Kuntz. 2009. What matters: ten questions that will
shape our future. [United States]: McKinsey & Co.
904.
Kissinger, Henry. 1994. Diplomacy. New York: Simon & Schuster.
905.
Kitowski, Jerzy. 2006. Regional transborder co-operation in countries of
Central and Eastern Europe: a balance of achievements. Geopolitical studies, vol. 14. Warsaw: PAN. IGiPZ.
906.
Klahn, Norma. 1993. The border: imagined, invented or from the geopolitics
of literature to nothingness. CLRC working paper, no. 5. Santa Cruz, Calif.
(Merrill College #105, Santa Cruz 95064): University of California Chicano/Latino Research Center.
907.
Klare, Michael T. 2005. Blood and oil: the dangers and consequences of
America's growing dependency on imported petroleum. New York: Henry
Holt.
908.
Klare, Michael T. 2008. Rising powers, shrinking planet: the new geopolitics
of energy. New York: Metropolitan Books.
909.
Kleveman, Lutz. 2004. The new great game: blood and oil in Central Asia.
London: Atlantic.
910.
Klinghoffer, Arthur Jay. 2006. The power of projections: how maps reflect
global politics and history. Westport, Conn: Praeger Publishers.
911.
Kliot, N., & D. Newman. 2000. Geopolitics and globalisation in a post modern world.
912.
Kliot, Nurit, David Newman, & Nadine Garrick. 1998. Geopolitics and globalization in a postmodern world: Haifa and Beer Sheba, January 25-31, 1998,
conference abstracts. [Haifa]: [The University].
913.
Kliot, Nurit, & David Newman. 2000. Geopolitics at the end of the twentieth
century: the changing world political map. [Cass studies in geopolitics, no.
2]. London: Frank Cass.
914.
Kliot, Nurit, & David Newman. 2000. Geopolitics at the end of the twentieth
century: the changing world political map. London: Frank Cass.
915.
Kliot, Nurit, & Stanley Waterman. 1991. The political geography of conflict
and peace: International conference on geography, war and peace : Papers.
London: Belhaven.
916.
Kłoczowski, Jerzy. 2004. East-Central Europe's position within Europe:
between East and West = L'Europe du Centre-Est dans l'espace européen :
entre l'Est et l'Ouest. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
71
Bibliografia geopolityki współczesnej
917.
Knox, Paul L., & John A. Agnew. 1998. The geography of the world economy:
an introduction to economic geography. London: Arnold.
918.
Knox, Paul L. 1997. Geopolitics and the world order.
919.
Koburger, Charles W. 2001. The Central powers in the Adriatic, 1914-1918:
War in a Narrow Sea. Westport: Praeger/Greenwood Publ. Grp.
920.
Koburger, Charles W. 2001. The central powers in the Adriatic, 1914-1918:
war in a narrow sea. Westport, Conn: Praeger.
921.
Kocsis, Károly, & A. Deák. 2007. South Eastern Europe in maps. Budapest:
Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences.
922.
Kocsis, Károly, L. G. Rudenko, & Ferenc Schweitzer. 2008. Ukraine in maps.
Budapest: Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences.
923.
Koff, Harlan. 2007. Deceiving (dis)appearances: analyzing current developments in European and North American border regions. Regionalism & federalism, no. 12. Brussels: P.I.E. Peter Lang.
924.
Koff, Harlan. 2007. Deceiving (dis)appearances: analyzing current developments in European and North American border regions. Brussels: P.I.E. Peter Lang.
925.
Kofman, Eleonore, & Gillian Youngs. 2003. Globalization: Theory and Practice. London: Continuum.
926.
Kolasin, Oguz Kaan. 2005. Geopolitics of Governing Human mobility the
European Union, Turkey and Illegal Immigration. Ottawa: Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada.
927.
Kolossov, Vladimir. 2002. “Internationalization” or Adaptation?: Historical
Legacy, Geopolitics and Border Cooperation in Belgorod Oblast. Zurich: ETH
Zentrum SEI.
928.
Komarov, Boris. 1993. The geography of survival: ecology in the post-Soviet
era. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
929.
Korinman, Michel, & John Laughland. 2007. The long march to the West:
tweny-first cntury migration in Europe and the greater Mediterranean area.
London: Vallentine Mitchell Academic.
930.
Korinman, Michel, & John Laughland. 2008. Russia: a new Cold War? Geopolitical affairs, 3. Edgware: Vallentine Mitchell.
931.
Korinman, Michel, & John Laughland. 2007. Shia power: next target Iran?
Geopolitical affairs, 1. London: Vallentine Mitchell Academic.
72
Literatura w języku angielskim
932.
Korinman, Michel, & John Laughland. 2008. The Americas. Dublin: Irish
Academic Press.
933.
Korman, Sharon. 1996. The right of conquest: the acquisition of territory by
force in international law and practice. Oxford: Clarendon.
934.
Korson, J. Henry. 1993. Contemporary problems of Pakistan. Boulder:
Westview Press.
935.
Kostova, Dobrinka. 1995. Ethnicity, nationalism, geopolitics in the Balkans.
2. Fribourg [u.a.]: AJEC.
936.
Kotkin, Stephen, & András Sajó. 2002. Political corruption in transition: a
skeptic's handbook. Budapest: Central European University Press.
937.
Krauss, Ellis S., & T. J. Pempel. 2004. Beyond bilateralism: U.S.-Japan relations in the new Asia-Pacific. Contemporary issues in Asia and the Pacific.
Stanford, Cal: Stanford University Press.
938.
Krejčí, Oskar, & Martin C. Styan. 2005. Geopolitics of the Central European
region: the view from Prague and Bratislava. Bratislava: VEDA, Publishing
House of the Slovak Academy of Sciences.
939.
Krepinevich, Andrew F., & Robert C. Martinage. 2008. Dissuasion strategy.
Washington, DC: Center for Strategic and Budgetary Assessments.
940.
Krishan Gopal. 1996. Geopolitical relations and regional cooperation: a
study of South Asia. New Delhi: Trans Asia Publications.
941.
Kronstadt, K. A. 2009. Pakistan-U.S. Relations. Ft. Belvoir: Defense Technical
Information Center.
942.
Kugler, Richard L., & Marianna V. Kozintseva. 1996. Enlarging NATO: the
Russia factor. Santa Monica: RAND.
943.
Kuhr, Gregory S. 1999. Promoting sustainable development through engagement. USAWC strategy research project. Carlisle Barracks, Pa: U.S.
Army War College.
944.
Kumar, Kamal. 2000. Indian Ocean as a zone of peace: problems and prospects. New Delhi: A.P.H. Pub.
945.
Kumin, Beat A. 2009. Political space in pre-industrial Europe. Farnham, England: Ashgate.
946.
Kunstler, James Howard. 2006. The long emergency: surviving the end of oil,
climate change , and other converging catastrophes of the twenty-first century. New York: Grove Press.
73
Bibliografia geopolityki współczesnej
947.
Kupchan, Charles A. 2002. The end of the American era: US foreign policy
and the geopolitics of the twenty-first century. New York: Knopf.
948.
Kuperus, Tom. 1996. Expanding the European peacezone eastward: reducing the importance of geopolitics in Russia's foreign policy. Brussels: Centre
for European Policy Studies.
949.
Kutelia, Batu, Dieter Ose, & Laure Borgomano. 2001. A new Silk Road strategy and the security of the Caucasus. NATO Defense College Monograph series, no. 10. Roma: Tip. SPEA.
950.
Kuus, Merje. 2007. Geopolitics reframed: security and identity in Europe's
eastern enlargement. New visions in security. New York: Palgrave Macmillan.
951.
Kydyrbekuly, D. B. 1998. The United States and Kazakhstan: geography as a
factor of intimacy. Almaty: Kazakh-American University.
952.
Labban, Mazen. 2008. Space, oil and capital. Routledge studies in international business and the world economy, 42. London: Routledge.
953.
Labban, Mazen. 2008. Space, oil, and capital. Abingdon England: Routledge.
954.
Labrousse, Alain, Alan A. Block, & Laurent Laniel. 2001. The world geopolitics of drugs, 1998/1999. Dordrecht [u.a.]: Kluwer Academic Publishers.
955.
Lagos Escobar, Ricardo, & Tony Blair. 2005. The 21st century: a view from
the South. London: First.
956.
Lai, David. 2009. China's Maritime Quest. Ft. Belvoir: Defense Technical
Information Center.
957.
Lal, Rollie. 2006. Understanding China and India: security implications for
the United States and the world. Westport, Conn: Praeger Security International.
958.
Lall, Marie. 2009. The geopolitics of energy in South Asia. Singapore: ISEAS.
959.
Lambert, Peter. 1997. The United States and the Kurds: Case Studies in
United States Engagement. AD-a341 020. [United States]: Naval postgraduate school monterey ca.
960.
Landers, Jane. 1999. Black society in Spanish Florida. Blacks in the New
World. Urbana: University of Illinois Press.
961.
Langford, Stephen Roy. 1993. Issues and problems in Mediterranean maritime boundary delimitation: a geographical analysis. University of Durham.
962.
Larrabee, F S. 1994. Ukraine: Europe's Next Crisis? Ft. Belvoir: Defense
Technical Information Center.
74
Literatura w języku angielskim
963.
Larrabee, F. Stephen. 2010. Troubled partnership: U.S.-Turkish relations in
an era of global geopolitical change. Santa Monica, CA: RAND.
964.
Larsen, Henrik Gutzon. 2005. Environmental spaces: a geopolitics of environmental interdependence in the Baltic Sea area. København: Univ.,
Geografisk Inst.
965.
Laruelle, Marlène. 2008. Russian Eurasianism: an ideology of empire. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
966.
Laruelle, Marlène. 2010. China and India in Central Asia: a new “great
game”? New York: Palgrave Macmillan.
967.
Laruelle, Marlène. 2008. Russian Eurasianism: an ideology of empire. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
968.
Laruelle, Marlène. 2006. Aleksandr Dugin: a Russian version of the European radical right? Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
969.
Lašas, Ainius. 2010. European Union and NATO expansion: Central and
Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
970.
Latham, Andrew. 2010. Theorizing medieval geopolitics: war and world
order in the age of the Crusades. London: Routledge.
971.
Latin American Documentation (Association). 1989. The 17th intelligence
conference of American armies and liberation theology. New keyhole series,
v. 4, no. 2. Lima, Peru: Latin American Documentation.
972.
Laumulin, Murat T. 2007. The geopolitics of XXI century in Central Asia, the.
Almaty: Kazakhstan institute for strategic studies at the President of the
Republic of Kazakhstan.
973.
Layne, Christopher. 2006. The peace of illusions: American grand strategy
from 1940 to the present. Ithaca: Cornell University Press.
974.
Le Billon, Philippe. 2005. The geopolitics of resource wars: resource dependence, governance and violence. [Cass studies in geopolitics. London:
Frank Cass.
975.
Le Donne, John P. 1997. The Russian empire and the world: 1700 - 1917: the
geopolitics of expansion and containment. New York [u.a.]: Oxford Univ.
Press.
976.
Lear, Jody B. 2009. Israel's security dilemma: game theory strategy applied
to non-state adversaries, enduring rivalry, and the potential for cooperation.
75
Bibliografia geopolityki współczesnej
977.
LeDonne, John P., & Adam Bruno Ulam. 1994. The geopolitical context of
Russian foreign policy, 1700-1917. Sapporo, Japan: [Collegium Slavicum
Academiae Hokkaido].
978.
LeDonne, John P. 1997. The Russian empire and the world, 1700-1917: the
geopolitics of expansion and containment. New York: Oxford University
Press.
979.
Leffler, Melvyn P., & Jeffrey Legro. 2008. To lead the world: American strategy after the Bush doctrine. Oxford: Oxford University Press.
980.
Lehmann, Fabrice, & Jean-Pierre Lehmann. 2010. Peace and prosperity
through world trade. Cambridge: Cambridge University Press.
981.
Lele, Jayant, & Kwasi Ofori-Yeboah. 1996. Unravelling the Asian miracle:
explorations in development strategies, geopolitics, and regionalism. Aldershot: Dartmouth.
982.
Lemarchand, René. 2009. The dynamics of violence in central Africa. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
983.
Lennon, Alexander T. J. 2008. The epicenter of crisis: the new Middle East.
Cambridge (Mass.): MIT.
984.
Leonard, James F. 1995. National threat perceptions in the Middle East.
New York: United Nations.
985.
Leppman, Elizabeth J. 2006. Australia and the Pacific. Modern world cultures. Philadelphia: Chelsea House Publishers.
986.
Lesser, Ian O. 2001. Greece's new geopolitics. Santa Monica, CA: Rand.
987.
Leverett, Flynt Lawrence. 2005. Inheriting Syria: Bashar's trial by fire. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
988.
LeVine, Steve. 2007. The oil and the glory: the pursuit of empire and fortune
on the Caspian Sea. New York: Random House.
989.
Leviton, Alan E., and Michele Aldrich. 2004. Museums and other institutions
of natural history, past, present, and future: a symposium held on the occasion of the 150th anniversary of the California Academy of Sciences, June
16-17, 2003. San Francisco, Calif: California Academy of Sciences.
990.
Lévy, Jacques. 2001. From geopolitics to global politics: a French connection. London [u.a.]: Cass.
991.
Lewis, Ann. 2002. The EU & Belarus: between Moscow & Brussels. Europe's
eastern borders. London: Federal Trust for Education and Research.
76
Literatura w języku angielskim
992.
Li, Jieli. 2010. Why do states fragment and break apart?: an historical sociology of eight cases (eighteenth to the twentieth century). Lewiston, N.Y.:
Edwin Mellen Press.
993.
Lieble, Charles L. 1991. The geography of geopolitics. Marguerite Langdale
Pizer series. [Valdosta, Ga.]: Dept. of Political Science, Valdosta State College.
994.
Lieven, Dominic. 2000. Empire: the Russian empire and its rivals. London:
John Murray.
995.
Light, Chris. 2004. Caspian Sea Energy: Oil, Politics and Development in the
Caspian Sea Region (CD-ROM). Ft. Belvoir: Defense Technical Information
Center.
996.
Light, D., & D. Phinnemore. 2000. Post-Communist Romania; geographical
perspectives.
997.
Lim, Robyn. 2003. The geopolitics of East Asia. New York: RoutledgeCurzon.
998.
Lim, Robyn. 2005. The geopolitics of East Asia: the search for equilibrium.
London: Routledge.
999.
Lindsey, George. 1989. Strategic stability in the Arctic. Adelphi papers, 241.
London: Brassey's for International Institute for Strategic Studies.
Liotta, P. H., & Allan W. Shearer. 2007. Gaia's revenge: climate change
and humanity's loss. Politics and the environment. Westport, Conn: Praeger
Publishers.
1000.
Liotta, P. H. 2003. The uncertain certainty: human security, environmental change, and the future Euro-Mediterranean. Lanham, Md: Lexington.
1001.
Lipietz, Alain. 1992. Towards a new economic order: postfordism, ecology and democracy. Europe and the new international order. Cambridge:
Polity.
1002.
Lisle, Debbie. 2006. The global politics of contemporary travel writing.
Cambridge: Cambridge University Press.
1003.
Little, Jane Sneddon. 2008. Global imbalances and the evolving world
economy. Boston, Mass: Federal Reserve Bank of Boston.
1004.
Liu, Xiaoyuan. 2006. Reins of liberation: an entangled history of Mongolian independence, Chinese territoriality, and great power hegemony, 19111950. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
1005.
77
Bibliografia geopolityki współczesnej
Ljubisic, Davorka. 2002. The national question and the collapse of Yugoslavia geopolitics and stateless peoples. Ottawa: National Library of Canada
= Bibliothèque nationale du Canada.
1006.
Lloyd, Richmond M., & Timothy N. Castle. 2004. Strategy and force
planning. Newport, RI: Naval War College Press.
1007.
Lo, Bobo. 2008. The axis of convenience – Moscow, Beijing and the new
geopolitics. Washington: Brookings Institution Press and Chatham House.
1008.
Lo, Bobo. 2004. Vladimir Putin and the evolution of Russian foreign policy. Oxford: Blackwell.
1009.
Lomas, Peter, & Harald Müller. 1989. Western Europe and the future of
nuclear Non-Proliferation Treaty. Brussels: CEPS.
1010.
Lonsdale, David J. 2005. The nature of war in the Information Age:
Clausewitzian future. London: F. Cass.
1011.
Loriaux, Michael Maurice. 2008. European Union and the deconstruction of the Rhineland frontier. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
1012.
Louie, Kam, & Tseen-Ling Khoo. 2005. Culture, identity, commodity:
diasporic Chinese literatures in English. Montreal: McGill-Queen's University Press.
1013.
Lowe, Robert, & Claire Spencer. 2006. Iran, its neighbours and the the
regional crises: a Middle East Programme report. London: Chatham House.
1014.
Lowery, Mauri Nichole. 2009. Nineteenth century geopolitics and
Shamil's Islamic state: an examination of the role the great powers had in
undermining Muslim resistance in the northern Caucasus.
1015.
Lowi, Miriam R., & Brian Robert Shaw. 2000. Environment and security:
discourses and practices. International political economy series. New York:
St. Martin's Press.
1016.
Lundgren, Kenneth S. 1993. Brazil’s national defense strategy: prospects
for the twenty-first century. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School.
1017.
Luoma-aho, Mika. 1999. Concept(ions) of the (geo)political: critical decontextualisation of Carl Schmitt's geopolitical reasoning. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Social Sciences.
1018.
Mabey, Nick. 2008. Delivering climate security: International security
responses to a climate changed world. Whitehall paper series, 69. London:
Royal United Services Institute (RUSI).
1019.
78
Literatura w języku angielskim
MacDonald, Brian. 2009. The strategic impact of energy dependency =
L'impact stratégique de la dépendance énergétique. Ottawa: Conference of
Defence Associations Institute = Institut de la conférence des associations
de la défense.
1020.
MacDonald, Fraser, Rachel Hughes, & Klaus Dodds. 2010. Observant
states: geopolitics and visual culture. London: I. B. Tauris.
1021.
MacDonald, Hugh. 2001. Geopolitics and the new Middle East. Kingston: Royal Military College of Canada.
1022.
Mackinder, Halford John. 1996. Democratic ideals and reality a study in
the politics of reconstruction. Washington, DC: National Defense University
Press.
1023.
MacLean, George A. 2006. Clinton's foreign policy in Russia: from deterrence and isolation to democratization and engagement. Aldershot, England: Ashgate.
1024.
MacLean, George A. 2006. Clinton's foreign policy in Russia: from deterrence and isolation to democratization and engagement. Aldershot, Hants,
England: Ashgate.
1025.
MacLean, S. J., D. R. Black, & T. M. Shaw. 2006. A decade of human security: global governance and new multilateralisms.
1026.
MacLean, Sandra Jean, David Black, & Timothy M. Shaw. 2006. A decade of human security global governance and new multilateralisms. Global
security in a changing world. Aldershot: Ashgate.
1027.
Macuc, Mihai. 1999. Geopolitics and history at the crossroad between
millennia. Bucharest [Romania]: Military Pub. House.
1028.
Mafinezam, Alidad, & Aria Mehrabi. 2008. Iran and its place among
nations. Westport, Conn: Praeger.
1029.
Magliana, Melissa. 2000. The autonomous province of South Tyrol: a
model of self-governance? Bozen: Europäische Akademie.
1030.
Magnus, Ralph H., & Eden Naby. 1998. Afghanistan: mullah, Marx, and
mujahid. Boulder, Colo: Westview Press.
1031.
Mahan, A. T. 2003. The interest of America in international conditions.
New Brunswick: Transaction Publishers.
1032.
Mahan, A. T., & Francis P. Sempa. 2003. The problem of Asia: its effect
upon international politics. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
1033.
79
Bibliografia geopolityki współczesnej
Mahānti, Manorañjana. 1997. Political geography & geopolitics: a
bibliography. New Delhi: Jawahar.
1034.
Mahapatra, Debidatta Aurobinda. 2008. Central Eurasia: geopolitics,
compulsions and connections : factoring India. New Delhi: Lancer's Books.
1035.
Mahtaney, Piya. 2007. India, China and globalization: the emerging
superpowers and the future of economic development. Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan.
1036.
Maingot, Anthony P. 1994. The United States and the Caribbean: challenges of an asymetrical relationship. Boulder: Westview Press.
1037.
Maior, George Cristian. 2002. International Seminar risks, challenges,
and opportunities in the Black Sea area at a time of structural change.
Brașov, Romania: [Department for Euro-Atlantic Integration and Defense
Policy, Romanian Ministry of National Defense.
1038.
Maior, George Cristian, & Teodora Mosoiu. 2002. The Danube, European security and cooperation at the beginning of the 21th century. Bucharest: Enciclopedica Pub. House.
1039.
Maisaia, Vakhtang. 2002. The Caucasus-Caspian regional security
agenda in the 21st century: Caspian oil geopolitics and Georgia. Tbilisi:
Global Print.
1040.
Maisaia, Vakhtang. 2007. The Caucasus-Caspian regional and energy
security agendas: past, contemporary and future geopolitics, view from
Georgia. Brussels: [s.n.].
1041.
Malik, Hafeez. 1994. Central Asia: its strategic importance and future
prospects. New York: St. Martin's Press.
1042.
Malik, Hafeez. 1997. The roles of the United States, Russia, and China in
the new world order. New York: St. Martin's.
1043.
Malik, Iftikhar Haider. 2010. Pakistan: democracy, terrorism, and the
building of a nation. Northampton, Mass: Olive Branch Press.
1044.
Malik, Mohan. 2008. The geopolitics of energy insecurity. Kuala Lumpur,
Malaysia: Institute of Strategic and International Studies.
1045.
Malki, Siham. 2009. Effects of globalization on traditional geopolitical
concepts. Ifrane: Al Akhawayn University Press.
1046.
Malone, Mike. 1993. The world economy: who will lead? Executive research project, S94. Fort McNair, Washington, D.C.: Industrial College of the
Armed Forces, National Defense University.
1047.
80
Literatura w języku angielskim
Maloney, John, Andrew Pickering, & Bernard R. Pearson. 2001. Behind
the cube rule: implications of and evidence against a fractoral electoral geography. Exeter: University of Exeter, Dept. of Economics.
1048.
Mamoto, Retno Sukardan. 2008. Cold warriors: Eisenhower and Sukarno 1953-1958. Jakarta: Yayasan Kota Kita.
1049.
Mandelbaum, Michael. 2010. The frugal superpower: America's global
leadership in a cash-strapped era. New York: PublicAffairs.
1050.
Mann, Michael. 1990. The Rise and decline of the nation state. Oxford,
OX, UK: Blackwell.
1051.
Manning, Robert A. 2000. The Asian energy factor: myths and dilemmas
of energy, security and the Pacific future. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave.
1052.
Manolas, Spiro Constantinos. 2009. American arms, Greek blood: the
Greek guerrilla war, 1946-1950 : the Truman doctrine, the military operations, and historical significance. Mt. Vernon, Va: Phoenix.
1053.
Mansourov, Alexandre Y. 2000. Enigma of the land of morning calm:
Korean shrimp or roaring tiger? CNAPS working paper series. Washington,
D.C.: Brookings Institution Center for Northeast Asian Policy Studies.
1054.
Manwaring, Max G. 2002. Environmental security and global stability:
problems and responses. Lanham, Md: Lexington Books.
1055.
Marchal, Joseph A. 2008. The politics of heaven: women, gender, and
empire in the study of Paul. Minneapolis, MN: Fortress Press.
1056.
Marek, Larry T. 2007. The Caspian Sea pipeline a clear strategic U.S.
interest. Thesis (M. of Strategic Studies)-U.S. Army War College, 2007.
1057.
Marketos, Thrassy N. 2009. China's energy geopolitics: the Shanghai
Cooperation Organization and Central Asia. Abingdon, Oxon: Routledge.
1058.
Marr, Phebe, and William Hubert Lewis. 1993. Riding the tiger: the
Middle East challenge after the Cold War. Boulder, CO: Westview Press.
1059.
Martin, Malachi. 1990. The keys of this blood: the struggle for world
dominion between Pope John Paul II, Mikhail Gorbachev, and the capitalist
West. New York: Simon and Schuster.
1060.
Masalha, Nur. 2006. The Bible and Zionism: invented traditions, archaeology and post-colonialism in Palestine-Israel. London: Zed Books.
1061.
81
Bibliografia geopolityki współczesnej
Massam, Bryan H. 1994. Political geography at the subnational scale:
autonomy, evaluation, aesthetics in a civil society. Toronto: York University,
Dept. of Geography.
1062.
Massey, Doreen, John Allen, & Phil Sarre. 1998. Human geography today. Today. Oxford: Polity Press.
1063.
Massie, Robert. 1997. Loosing the bonds: the United States and South
Africa in the apartheid years. New York: Nan A. Talese/Doubleday.
1064.
Matsuda, Matt K. 2005. Empire of love histories of France and the Pacific. Oxford: Oxford University Press.
1065.
Matsuda, Matt K. 2005. Empire of love: histories of France and the Pacific. New York: Oxford University Press.
1066.
Matthews, Matt. 2007. The U.S. Army on the Mexican border: a historical perspective. Fort Leavenworth, Kan: Combat Studies Institute Press.
1067.
Matthews, Robert. 2005. The US and its war against terrorism after four
years: an accounting = Estados Unidos y su guerra contra el terrorismo
cuatro anos después: un repaso. Madrid: FUHEM.
1068.
Maurais, Jacques, & Michael A. Morris. 2003. Languages in a globalising
world. Cambridge: Cambridge University Press.
1069.
Mayes, David G. 2008. Problems of governance in the European Union:
migration, monetary integration, socio-economic change, and trade. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press.
1070.
Mayotte, Judy A. 1992. Disposable people?: the plight of refugees.
Maryknoll, NY: Orbis Books.
1071.
Mazēs, I. Th. 1997. Principles of geopolitics and the case of the Greek
space in South-Eastern Mediterranean. Athens: Institute of International
Relations.
1072.
Mburu, Nene. 2007. Ilemi Triangle: unfixed bandit frontier claimed by
Sudan, Kenya and Ethiopia. [Dagenham, Issex]: Vita House.
1073.
McCaffrey, Paul. 2008. U.S. national debate topic, 2008-2009: alternative energy. New York: H. W. Wilson.
1074.
McCarthy, Patrick. 2001. France-Germany in the 21st century. New
York: St. Martin's Press.
1075.
McDonald, Allen K. 1989. Turkey: A Bridge to the Middle East. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1076.
82
Literatura w języku angielskim
McDonald, William F. 1997. Crime and law enforcement in the global
village. ACJS/Anderson monograph series. Highland Heights, KY.: Academy
of Criminal Justice Sciences, Northern Kentucky University.
1077.
McFaul, Michael. 1998. Political almanac of Russia: 1989-1997. Washington, D.C: Carnegie Endowment for International Peace.
1078.
McFlynn, Edward F. 2007. Economics of and geopolitics of Indonesia.
New York: Nova Science Publishers.
1079.
McLachlan, K. S. 1994. The boundaries of modern Iran. The SOAS/GRC
geopolitics series, 2. New York: St. Martin’s Press.
1080.
1081.
McLachlan, K. S. 1993. Boundaries of Modern Iran. U. C. L. P.
McLaren, Peter. 1995. Rethinking media literacy: a critical pedagogy of
representation. New York: P. Lang.
1082.
McMeekin, Sean. 2010. The Berlin-Baghdad express: the Ottoman Empire and Germany’s bid for world power. Cambridge, Mass: The Belknap
Press of Harvard University Press.
1083.
McMullin, Robert C. 2003. Caspian Sea regional security in the 21st
century. USAWC strategy research project. Carlisle Barracks, PA: U.S. Army
War College.
1084.
McNamara, Patrick. 2005. A Catholic Cold War: Edmund A. Walsh, S.J.,
and the politics of American anticommunism. New York: Fordham University Press.
1085.
McQuillan, Lawrence J., & Peter C. Montgomery. 1999. The International Monetary Fund--financial medic to the world?: a primer on mission,
operations, and public policy issues. Stanford, Calif: Hoover Institution
Press.
1086.
Medhanie, Tesfatsion. 1995. Eritrea & neighbors in the 'New World
Order': geopolitics, democracy and 'Islamic Fundamentalism'. Bremer Afrika-Studien, 15. Hamburg [u.a.]: Lit-Verlag.
1087.
Medvedev, Sergei. 1999. Representations of space in post-Soviet institutions. UPI working papers, 17 (1999). Helsinki: Finnish Institute of International Affairs.
1088.
Megoran, Nick Solly, & S. Sh Sharapova. 2005. On the centenary of Halford Mackinder's Geographical pivot of history: special issue. Lulea, Sweden: Central Asia and the Caucasus.
1089.
Mehdi, Haider. 2007. The nemesis: [political articles and analysis]. Lahore: Heritage Publications.
1090.
83
Bibliografia geopolityki współczesnej
Meizel, Katherine. 2010. Idolized: music, media, and identity in American idol. Bloomington: Indiana University Press.
1091.
Melasuo, Tuomo. 1990. National movements and world peace. Aldershot: Avebury.
1092.
Melkote, Rama S. 1995. Indian Ocean: issues for peace. New Delhi:
Manohar Publishers & Distributors.
1093.
Melzer, Arthur M., & Robert P. Kraynak. 2008. Reason, faith, and politics essays in honor of Werner J. Dannhauser. Lanham, Md: Lexington
Books.
1094.
Mendieta, Eduardo, Robert Phillipson, & Tove Skutnabb-Kangas. 2006.
English in the geopolitics of knowledge.
1095.
Menski, Martin Amresh. 2005. Reterritorialising transnational corporate
hegemony: the geopolitics of agrobiotechnology and the regulatory role of
the state. London: University of London.
1096.
Menzel, Marcus. 2003. Doomed to cooperate?: American foreign policy
in the Caspian region. Frankfurt am Main: P. Lang.
1097.
Mercieca, Charles, & Dong-Lim Choi. 2004. Crucial issues facing the
world. [Seoul]: UN News.
1098.
Meredith, Robyn. 2007. The elephant and the dragon: the rise of India
and China and what it means for all of us. New York: W.W. Norton.
1099.
Mesbahi, Mohiaddin. 1994. Central Asia and the Caucasus after the
Soviet Union: domestic and international dynamics. Gainesville: University
Press of Florida.
1100.
Mesfin, Berouk. 2009. The political development of Somaliland and its
conflict with Puntland. Pretoria: Institute for Security Studies.
1101.
Michaelsen, Scott, and David E. Johnson. 1997. Border theory: the limits
of cultural politics. Minneapolis: University of Minnesota Press.
1102.
Migdalovitz, Carol. 2009. Israeli-Arab Negotiations: Background, Conflicts, and U.S. Policy. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1103.
Mignolo, Walter. 2004. The idea of Latin America. Blackwell manifestos.
Oxford: Blackwell.
1104.
Mikheev, V. V. 2003. North East Asia globalization (regarding Russia,
China and Korea). Moscow: Pamyatniki Istoricheskoy Mysli.
1105.
84
Literatura w języku angielskim
Miladi, Noureddine. 2005. The Al-Jazeera channel and its role in the
construction of an Arab diasporic public opinion in Britain and France. Boston Spa: British Library, Document Supply Centre.
1106.
Milano, James. 1998. NATO Enlargement from the Russian Perspective.
AD-a339 205. [United States]: Army war coll carlisle barracks pa.
1107.
Miller, Andrew John. 2007. Modernism and the crisis of sovereignty.
New York: Routledge.
1108.
Mills, Robin M. 2008. The myth of the oil crisis: overcoming the challenges of depletion, geopolitics, and global warming. Westport, Conn:
Praeger.
1109.
Miranda de Azevedo, Paulo Cesar. 1992. Security of the Brazilian Amazon Area. USAWC Military Studies Program paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S.
Army War College.
1110.
Mirzoyan, Alla. 2010. Armenia, the regional powers, and the West: between history and geopolitics. New York: Palgrave Macmillan.
1111.
Misdaq, Nabi. 2003. Political frailty, national integration and external
interference: causes and consequences of the Communist coup and the Soviet invasion of Afghanistan. Brighton: University of Sussex.
1112.
Mitchell, John, Peter Beck, & Michael Grubb. 1996. The new geopolitics
of energy. London: Royal Institute of International Affairs.
1113.
Mitchell, John. 2001. The new economy of oil: impacts on business,
geopolitics and society. London: Earthscan.
1114.
Mitchell, John V., Koji Morita, Norman Selley, & Jonathan P. Stern.
2001. The new economy of oil: impacts on business, geopolitics and society.
London: Earthscan.
1115.
Mitchell, John V., Peter Beck, & Michael Grubb. 1996. The new geopolitics of energy. London: Royal Institute of International Affairs, Energy and
Environmental Programme.
1116.
Mitchell, John V. 2001. The new economy of oil: impacts on business,
geopolitics and society ; energy and environment programme. London:
Earthscan.
1117.
Mitchell, John V., Norman Selley, & Koji Morita. 2001. The new economy of oil: impacts on business, geopolitics and society. London: Royal Institute of International Affairs : Earthscan.
1118.
85
Bibliografia geopolityki współczesnej
Mitchell, John V., Koji Morita, Norman Selley, & Jonathan P. Stern.
2001. The new economy of oil: in business, geopolitics and society. London:
Earthscan.
1119.
1120.
Mitrofanov, A.V. 1998. Steps of the new geopolitics. Moscow: Rus.
Mitrofanov, A.V., & Richard Weitz. 1998. Russia's new geopolitics. Cambridge, Mass: Strengthening Democratic Institutions Project, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
1121.
Mody, Bella. 2010. The geopolitics of representation in foreign news:
explaining Darfur. Lanham: Lexington Books.
1122.
Mogg, Richard I. 2008. Are Sovereign Wealth Funds a Threat to Australia's National Security? Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1123.
Mohanty, Chandra Talpade, Robin L. Riley, & Minnie Bruce Pratt. 2008.
Feminism and war: confronting US imperialism. London: Zed Books.
1124.
1125.
Moir, Alan. 1991. Moir's Gulf. Sydney: Wild & Woolley.
Moisi, Dominique. 2009. The geopolitics of emotion: how cultures of
fear, humiliation, and hope are reshaping the world. New York: Doubleday.
1126.
Mojtahed-Zadeh, Pirouz. 2004. Small players of the Great Game: the
settlement of Iran's eastern borderlands and the creation of Afghanistan.
London: RoutledgeCurzon.
1127.
Mojtahed-Zadeh, Pirouz. 2004. Small players of the Great Game the
impact of Anglo-Russian and Abdali-Khozeimeh rivalries on the creation of
Afghanistan and settlement of eastern Iranian borderlands. New York:
RoutledgeCurzon.
1128.
Monmonier, Mark S. 1995. Drawing the line: tales of maps and cartocontroversy. New York: H. Holt.
1129.
Montgomery, Scott L. 2010. The powers that be: global energy for the
twenty-first century and beyond. Chicago: University of Chicago Press.
1130.
Moon, Thomas D. 2009. Rising Dragon: Infrastructure Development and
Chinese Influence in Vietnam. Ft. Belvoir: Defense Technical Information
Center.
1131.
Moore, H. L. 1996. Association of Social Anthropologists of the Commonwealth: The future of anthropological knowledge.
1132.
Moore, Henrietta. 1996. The future of anthropological knowledge. The
uses of knowledge: global and local relations. London: Routledge.
1133.
86
Literatura w języku angielskim
Moore, John Hampton. 1994. Legacies of the collapse of Marxism. Fairfax, Va: George Mason University Press.
1134.
Moraña, Mabel, Enrique D. Dussel, and Carlos A. Jáuregui. 2008. Coloniality at large: Latin America and the postcolonial debate. Durham: Duke
University Press.
1135.
Morel, Jean-François, & Alastair Cameron. 2009. European defence:
breaking new ground. Paris: Harmattan.
1136.
Morgan, Glenn, Peer Hull Kristensen, & Richard Whitley. 2001. The multinational firm: organizing across institutional and national divides. Oxford:
Oxford University Press.
1137.
Morgan, Kevin. 2008. Local and green vs global and fair: the new geopolitics of care. Cardiff: BRASS Centre.
1138.
Morningstar, Richard L. 2007. The new great game?: opportunities for
transatlantic cooperation in the Caspian region. Brussels: Bertelsmann
Stiftung.
1139.
Moroney, Jennifer D. P., Taras Kuzio, & Mikhail A. Molchanov. 2002.
Ukrainian foreign and security policy: theoretical and comparative perspectives. Westport, Conn: Praeger.
1140.
Morris, Michael A. 1990. Great power relations in Argentina, Chile, and
Antarctica. New York: St. Martin's Press.
1141.
Morrish, Terence. 1999. Geopolitical consolidation. Middlesex: Terence
Morrish.
1142.
Mouritzen, Hans. 1998. Theory and reality of international politics. Aldershot: Ashgate.
1143.
Mouritzen, Hans, and Anders Wivel. 2005. The geopolitics of EuroAtlantic integration. Europe and the nation state, 9. London: Routledge.
1144.
Msiska, Kondwani Albert. 1993. Southern Africa geopolitics: paradoxes
and fallacies of development. University of Liverpool.
1145.
Mujal-León, Eusebio. 1989. The USSR and Latin America: a developing
relationship. Boston: Unwin Hyman.
1146.
Mujtahidzādah, Pirūz. 2003. The small players of the great game: the
creation of Afghanistan and the settlement of the eastern Iranian borderlands. New York: RoutledgeCurzon.
1147.
Mulligan, William. 2010. The origins of the First World War. Cambridge:
Cambridge University Press.
1148.
87
Bibliografia geopolityki współczesnej
Mulligan, William, & Brendan Simms. 2010. The primacy of foreign policy in British history, 1660-2000: how strategic concerns shaped modern
Britain. New York: Palgrave Macmillan.
1149.
Murawiec, Laurent, & David M. Adamson. 2001. Demography and security: proceedings of a workshop, Paris, France, November 2000. Santa
Monica, CA: Rand.
1150.
Murphy, Alexander B. 1995. Geographic approaches to democratization: a report to the National Science Foundation. Washington, D.C.?: National Science Foundation?.
1151.
Murphy, Brian. 2009. Securing Sub-Saharan Africa's Maritime Environment: Lessons Learned from the Caribbean and Southeast Asia. Ft. Belvoir:
Defense Technical Information Center.
1152.
Murphy, David Thomas. 1997. The heroic earth: geopolitical thought in
Weimar Germany, 1918-1933. Kent, Ohio: Kent State University Press.
1153.
Murray, Jessica. 2008. Soul-sick nation: an astrologer's view of America.
Jessica Murray: Jessica Murray MotherSky Press.
1154.
Murray, Susan, & Laurie Ouellette. 2009. Reality TV: remaking television
culture. New York: New York University Press.
1155.
Muzaffar, Isra. 2002. Counter-hegemonic discourses: Intellectuals and
conflict transformation. Honors paper Macalester College.
1156.
Myers, David J. 1991. Regional hegemons: threat perception and strategic response. Boulder, Co: Westview Press.
1157.
Myrianthis, Michael L. 1996. Oleaginous geopolitics in SW Asia and the
Burgas-Alexandroupolis oil pipeline. Athens: Institute of International Relations.
1158.
Nadkarni, Vidya. 2010. Strategic partnerships in Asia: balancing without
alliances. London: Routledge.
1159.
Naficy, Hamid, & Teshome H. Gabriel. 1991. Discourse of the other:
postcoloniality, positionality and subjectivity. Chur: Harwood Academic
Publishers.
1160.
Nafziger, E. Wayne, & Raimo Väyrynen. 2002. The prevention of humanitarian emergencies. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave in
association with the United Nations University/World Institute for Development Economics Research.
1161.
Naím, Moisés, and Joseph S. Tulchin. 1999. Competition policy, deregulation, and modernization in Latin America. Boulder, Colo: L. Rienner.
1162.
88
Literatura w języku angielskim
Nakash, Yitzhak. 2006. Reaching for Power: The Shi'a in the Modern
Arab World. New Jersey: University Presses of California, Columbia and
Princeton.
1163.
Nanda, Prakash. 2009. Rising India: friends and foes. Olympia Fields, Ill:
Lancer.
1164.
Nantambu, Kwame. 1996. Egypt & Afrocentric geopolitics: essays on
European supremacy. Kent, OH: Imhotep Pub. Co.
1165.
Nash, Linda Lorraine. 1991. Strategic insecurity: environment, development, and geopolitics in the Philippines : a paper prepared for the Program
on Sustainable Resource Management and Global Security of the Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security. S.l: s.n.].
1166.
Nathan, Clemens N. 2010. Current issues in human rights and international relations: papers from the Clemens Nathan Research Centre. Leiden:
M. Nijhoff Publishers.
1167.
Nation, R. Craig, & Dmitrij Trenin. 2007. Russian security strategy under
Putin: U.S. and Russian perspectives. Global security challenges to U.S. interests. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
1168.
National Bureau of Asian Research (U.S.). 2007. Emerging trends, Dormant interest: Developments in Northeast Asian Politics. NBR analysis, v.
18, no. 1. Seattle, WA: National Bureau of Asian Research.
1169.
National Defense Intelligence College (U.S.). 2006. Black Sea and Caspian Sea Symposium. Washington, DC: Center for Strategic Intelligence Research, National Defense Intelligence College.
1170.
National Intelligence Council (U.S.). 2004. Mapping the global future:
report of the National Intelligence Council's 2020 Project, based on consultations with nongovernmental experts around the world. [Washington,
D.C.]: National Intelligence Council : [Supt. of Docs., U.S. G.P.O., distributor.
1171.
National Intelligence Council (U.S.). 2002. Afghanistan and regional
geopolitical dynamics after 11 September: conference proceedings, 18-19
April 2002. [Washington, D.C.]: National Intelligence Council.
1172.
NATO Advanced Research Workshop on Security of Natural Gas Supply
Through Transit Countries ; (Tbilisi) : 2003.05.20-22, and Jens Hetland.
2004. Security of natural gas supply through transit countries: [proceedings
of the NATO Advanced Research Workshop on Security of Natural Gas Supply Through Transit Countries, Tbilisi, Georgia, 20 - 22 May 2003].
Dordrecht [u.a.]: Kluwer Acad. Publ.
1173.
89
Bibliografia geopolityki współczesnej
Naudé, J. A. 1992. Islam as a political force in the Middle East. Occasional papers, v. 5, no. 1. Valdosta, Ga: Institute for the Study of Geopolitics, Valdosta State College.
1174.
Naumkin, Vitaliy Viacheslavovich. 1994. Central Asia and Transcaucasia:
ethnicity and conflict. Contributions in political science, no. 339. Westport,
Conn: Greenwood Press.
1175.
Nayar, Baldev Raj. 2005. The geopolitics of globalization: the consequences for development. New Delhi: Oxford University Press.
1176.
Nayar, Baldev Raj. 2007. Globalization and politics in India. Themes in
politics series. New Delhi: Oxford University Press.
1177.
Nayar, Baldev Raj. 1990. American containment policy and regional
powers, motivations and diplomacy in the U.S. decision on military aid to
Pakistan, 1954. Montreal, Quebec, Canada: McGill University.
1178.
Naylor, Simon, & James R. Ryan. 2010. New spaces of exploration : geographies of discovery in the twentieth century. London: I.B. Tauris.
1179.
Nelson, Lise, & Joni Seager. 2005. A companion to feminist geography.
Blackwell companions to geography, 6. Malden, MA: Blackwell Pub.
1180.
Nelson-Pallmeyer, Jack. 2001. School of assassins: guns, greed, and
globalization. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books.
1181.
Nemets, Alexander, & John L. Scherer. 2000. Sino-Russian military relations: the fate of Taiwan and the new geopolitics. [S.l.]: The Authors.
1182.
Nester, William R. 2010. Globalization, wealth, and power in the
twenty-first century. New York, NY: Palgrave Macmillan.
1183.
Nester, William R. 1995. International relations: geopolitical and
geoeconomic conflict and cooperation. New York: HarperCollins Publishers.
1184.
Nester, William R. 2001. International relations: politics and economics
in the 21st century. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
1185.
Nester, William R. 2010. Globalization, war, and peace in the twentyfirst century. New York, NY: Palgrave Macmillan.
1186.
Nester, William Raymond, William Raymond Nester, & William Raymond Nester. 1995. International relations: geopolitical and geoeconomic
conflict and cooperation. New York, NY: HarperCollins College Publishers.
1187.
Network on Humanitarian Assistance. 1998. European university degree
in international humanitarian assistance. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities.
1188.
90
Literatura w języku angielskim
Neu, C R, & Charles, Jr Wolf. 1994. The Economic Dimensions of National Security. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1189.
Neufeld, Jacob. 2007. A century of air power leadership: past, present,
and future : proceedings of a symposium. [Washington, D.C.]: Air Force History and Museums Program.
1190.
Neuhold, Hanspeter. 1995. Austria still between East and West? Arbeitspapiere /Österreichisches Institut für Internationale Politik, AP 10. Laxenburg: Österreichisches Institut für Internationale Politik, Austrian Institute for International Affairs.
1191.
Neumann, Iver B. 1992. Russia as Central Europe's constituting other.
Oslo: Norwegian Institute of International Affairs.
1192.
Neumann, Iver B., & Ole Jacob Sending. 2010. Governing the global
polity: practice, mentality, rationality. Ann Arbor: University of Michigan
Press.
1193.
Newman, David. 1999. Boundaries, territory and postmodernity. [Cass
studies in geopolitics, no. 1]. London: F. Cass.
1194.
1195.
Newman, Sheila. 2008. The final energy crisis. London: Pluto.
Nibley, Hugh. 1990. Teachings of the Book of Mormon, semester 1:
transcripts of lectures presented to an honors Book of Mormon class at
Brigham Young University ; 1989-1990. Provo, Utah: Foundation for Ancient
Research and Mormon Studies.
1196.
Nichiporuk, Brian. 2005. Alternative futures and Army force planning:
implications for the future force era. Santa Monica, CA: Rand.
1197.
Nichol, Jim. 2009. Russia-Georgia Conflict in August 2008: Context and
Implications for U.S. Interests. Ft. Belvoir: Defense Technical Information
Center.
1198.
Nielson, John D. 1992. Geography and world affairs. Dubuque, Iowa:
Kendall/Hunt.
1199.
Nijman, Jan. 1993. The geopolitics of power and conflict: superpowers in
the international system, 1945-1992. Studies in political geography. London: Belhaven Press.
1200.
Nilajakar, D. M., & Tushar Khadloya. 2005. A treatise on geo-politics and
the UN charter. Mustang, Okla: Tate Pub.
1201.
Ninkovich, Frank. 2000. American imperialism. Oxford: Blackwell Publishers.
1202.
91
Bibliografia geopolityki współczesnej
Ninkovich, Frank A. 2001. The United States and imperialism. Problems
in American history. Malden, Mass: Blackwell Publishers.
1203.
Nissanka, H. S. S. 2007. International relations and geopolitics. Colombo: Godage International Publishers.
1204.
Niva, Steven. 1991. Map-making, world-making: the limits of geopolitics
international relations and the Middle East. Middle East Studies Association
of North America.
1205.
Nodia, Ghia. 2004. The South Caucasus: promoting values through cooperation. Rome: NATO Defense College.
1206.
Noronha, Ligia, & Anant Sudarshan. 2009. India’s energy security. London: Routledge.
1207.
Norris, H. T. 1994. The changing shape of the Balkans. London: UCL
Press.
1208.
North American Institute (Santa Fe, N.M.), and International Transboundary Resources Center. 1992. Borders and water: North American water issues : papers from a forum held in Santa Fe, New Mexico, June 26-27,
1992. [Albuquerque, NM]: The Center.
1209.
Norton, Augustus R. 2007. Hezbollah: a short history. Princeton studies
in Muslim politics. Princeton: Princeton University Press.
1210.
Norton, Augustus R. 2007. Hezbollah: a short history. Princeton, N.J.:
Princeton University Press.
1211.
Norwitz, Jeffrey H. 2008. Armed groups: studies in national security,
counterterrorism, and counterinsurgency. Newport, R.I.: U.S. Naval War College.
1212.
Nowak, Andrzej. 2008. History and geopolitics: a contest for Eastern
Europe. Warsaw: Polish Institute of International Affairs.
1213.
Nunn, Sam, & Robert E. Ebel. 2000. The geopolitics of energy in the 21st
century. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
1214.
Nunn, Sam, Robert E. Ebel, & G. Caruso. 2000. The geopolitics of energy
into the 21st century: a report of the CSIS strategic energy initiative. Washington: CSIS.
1215.
Nurick, Robert C., Robert A. Feldmesser, & Alex Grigorév. 1998. BalticRussian relations in the new geopolitical framework. [Princeton, N.J.]: Project on Ethnic Relations.
1216.
92
Literatura w języku angielskim
Nye, Joseph S. 1990. Bound to lead: the changing nature of American
power. New York: Basic Books.
1217.
Ó Tuathail, Gearóid. 1997. Critical geopolitics: the politics of writing
global space. London: Routledge.
1218.
Ó Tuathail, Geraróid. 2008. The geopolitics reader. London [u.a.]:
Routledge.
1219.
Observatoire géopolitique des drogues. 1996. The geopolitics of drugs.
1996. The Geopolitics of Drugs. Boston (Mass.): Northeastern University
press.
1220.
Odell, Peter R., Peter R. Odell, & Peter R. Odell. 2003. Oil & gas: crises
and controversies 1961-2000. Brentwood: Multi-Science Publishing.
1221.
O’Donnell, James Joseph. 2005. Augustine: a new biography. New York:
HarperCollins Publishers.
1222.
O’Donnell, Michael P. 1991. Geopolitical and economic world systems
theories: complimentary explantions for the decline of the Russian empire.
Thesis (M.A.)--Kent State University, 1991.
1223.
O’Dowd, Liam. 1994. Whither the Irish border?: sovereignty, democracy
and economic integration in Ireland. Belfast: Centre for Research and
Documentation.
1224.
Odysseos, Louiza, & Fabio Petito. 2007. The international political
thought of Carl Schmitt: terror, liberal war and the crisis of global order.
London: Routledge.
1225.
Ogden, Suzanne P. 1991. World politics 91 - 92. Guilford, Conn: Dushkin
Pub. Group.
1226.
O'Halpin, Eunan. 2001. The geopolitics of republican diplomacy in the
twentieth century. IBIS working paper, no. 10. Institute for British-Irish
Studies.
1227.
Ola, Tunander, Pavel Baev, & Victoria Ingrid Einagel. 1997. Geopolitics
in post-wall Europe: Security, territory and identy. London: SAGE.
1228.
Olcott, Martha Brill. 2004. International gas trade in Central Asia:
Turkmenistan, Iran, Russia and Afghanistan. Stanford, Calif: FSI Stanford.
1229.
Olcott, Martha Brill. 2005. Central Asia's second chance. Washington,
D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.
1230.
Oldberg, Ingmar. 2008. Sven Hedin and Eurasia: knowledge, adventure
and geopolitics: proceedings of a symposium in Stockholm, 10 November
1231.
93
Bibliografia geopolityki współczesnej
2007. Stockholm: Sällskapet för studier av Ryssland, Central-och Ӧsteuropa
samt Centralasien.
O’Leary, Brendan, and Ian S. Lustick. 2001. Right-sizing the state the
politics of moving borders. Oxford [etc.]: Oxford University Press.
1232.
Ollapally, Deepa Mary. 2008. The politics of extremism in South Asia.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
1233.
O’Loughlin, John Vianney. 1994. Dictionary of geopolitics. Westport:
Greenwood Press.
1234.
Olsen, Edward A. 1991. The Evolution of U.S. Maritime Power in the
Pacific. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1235.
Olsen, Edward A. 1994. Northeast Asian Confidence Building Measures
(CBS): from a regional context to the environmental frontier. Monterey,
Calif: Naval Postgraduate School.
1236.
Olsen, Jan-Kyrre Berg, Stig Andur Pedersen, and Vincent F. Hendricks.
2009. A companion to the philosophy of technology. Blackwell companions
to philosophy, 43. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
1237.
Olson, Robert William. 2004. Turkey-Iran relations, 1979-2004: revolution, ideology, war, coups and geopolitics. Costa Mesa, Calif: Mazda Publishers.
1238.
O’Neill, P., & P. McGuirk. 2002. A contemporary geography of prosperity along Australia's Eastern seaboard.
1239.
Oostindie, Gert, & Inge Klinkers. 2003. Decolonising the Caribbean:
Dutch policies in a comparative perspective. Amsterdam: Amsterdam University Press.
1240.
Oparah, Julia Chinyere. 2005. Global lockdown: race, gender, and the
prison-industrial complex. New York: Routledge.
1241.
Orfy, Mohammed Moustafa. 2010. NATO and the Middle East: the geopolitical context post-9/11. Milton Park, Abingdon, Oxon, [England]:
Routledge.
1242.
Orlov, Dmitry. 2008. Reinventing collapse: the Soviet example and
American prospects. Gabriola Island, B.C.: New Society Publishers.
1243.
Ortino, Sergio, Mitja Žagar, & Vojtech Mastny. 2005. The changing faces
of federalism: institutional reconfiguration in Europe from East to West.
Europe in change. Manchester, UK: Manchester University Press.
1244.
94
Literatura w języku angielskim
Osborne, David L., and Boris Bohun-Chudyniv. 1991. Domestic trends to
the year 2015: forecasts for the United States. Washington, D.C.: Federal
Research Division, Library of Congress.
1245.
O’Shea, Maria T. 1992. Kurdistan: political and economic potential. London: Geopolitics and International Boundaries Research Centre, School of
Oriental and African Studies.
1246.
Osmond, John. 2003. Divided we fall: the politics of geography in Wales.
Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
1247.
Østergaard, Uffe. 1997. The geopolitics of Nordic identity: from composite states to nation-states. Kbh: Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI).
1248.
O’Sullivan, Patrick. 1989. The geography of revolution. Valdosta, Ga:
Institute for the Study of Geopolitics, Valdosta State College.
1249.
O’Sullivan, Patrick Michael. 2001. The geography of war in the post Cold
War world. Studies in world peace, 13. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press.
1250.
Ottaway, David. 2008. The king's messenger: Prince Bandar bin Sultan
and America's tangled relationship with Saudi Arabia. New York: Walker &
Company.
1251.
Overholt, William H. 2007. Asia, America and the transformation of
geopolitics. Cambridge: Cambridge University Press.
1252.
Pace, Michelle. 2006. The politics of regional identity: meddling with the
Mediterranean. The new international relations. Abingdon, Oxfordshire:
Routledge.
1253.
Page, Sheila. 2006. Trade and aid: partners or rivals in development
policy. London: Cameron May.
1254.
Pain, Rachel, & Susan Smith. 2008. Fear: critical geopolitics and everyday life. Re-materialising cultural geography. Aldershot, Hants, England:
Ashgate.
1255.
Painter, Joe. 1995. Politics, geography and political geography: a critical
perspective. London: E. Arnold.
1256.
Painter, Joe, Alexander Sam Jeffrey, & Joe Painter. 2009. Political geography: an introduction to space and power. Los Angeles [i.e. Thousand
Oaks, Calif.]: SAGE Publications.
1257.
Pallis,Elfi. 1992. The politics of Israel's Likud Party. London: Geopolitics
and International Boundaries Research Centre, SOAS, University of London.
1258.
95
Bibliografia geopolityki współczesnej
Paloni, Alberto, & Maurizio Zanardi. 2006. The IMF, World Bank and
policy reform. Routledge studies in development economics, 48. London:
Routledge.
1259.
1260.
Pantelouris, E. M. 1994. Greece: perspective 2000. Moffat: Blueacre.
Panzner, Michael J. 2009. When giants fall: an economic roadmap for
the end of the American era. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.
1261.
Pardesi, Manjeet Singh. 2006. Energy and security: the geopolitics of
energy in the Asia-Pacific. Singapore: Institute of Defence and Strategic
Studies, Nanyang Technological University.
1262.
Parker, Geoffrey. 1998. Geopolitics: past, present and future. London
[u.a.]: Pinter.
1263.
Parker, Noel. 2008. The geopolitics of Europe’s identity: centers,
boundaries and margins. New York: Palgrave Macmillan.
1264.
Pascal, Venier. 2008. Inventing geopolitics. Geopolitical theory. London:
Routledge.
1265.
Pascual, Carlos, & Jonathan Elkind. 2010. Energy security: economics,
politics, strategies, and implications. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
1266.
Paskal, Cleo. 2010. Global warring: how environmental, economic, and
political crises will redraw the world map. New York: Palgrave Macmillan.
1267.
Pastor, Robert A. 1999. A century's journey: how the great powers
shape the world. New York: Basic Books.
1268.
Patey, Luke. 2004. Iran and the new geopolitics of oil: an annotated
bibliography. DIIS working paper, 2006/24. Copenhagen, Denmark: Danish
Institute for International Studies.
1269.
Patrikeeff, Felix. 2002. Russian politics in exile: the Northeast Asian balance of power, 1924-1931. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave
Macmillan in association with St. Antony's College, Oxford.
1270.
Patton, Cindy. 1994. Last served?: gendering the HIV pandemic. Social
aspects of AIDS. London: Taylor & Francis.
1271.
Payaslian, Simon. 2007. The history of Armenia: from the origins to the
present. Palgrave essential histories. New York: Palgrave Macmillan.
1272.
Peck, Jamie. 1996. Work-place: the social regulation of labor markets.
Perspectives on economic change. New York: Guilford Press.
1273.
96
Literatura w języku angielskim
Peele, Reynolds B. 1997. Maritime chokepoints: key sea lines of communication (SLOCs) and strategy. USAWC strategy research project. Carlisle
Barracks, Pa: U.S. Army War College.
1274.
Pei, Minxin, & Michael D. Swaine. 2005. Simmering fire in Asia: averting
Sino-Japanese strategic conflict. Washington, DC: Carnegie Endowment for
International Peace.
1275.
Pelkonen, Eeva-Liisa. 2009. Alvar Aalto: architecture, modernity, and
geopolitics. New Haven: Yale University Press.
1276.
Pelton, Joseph N., Robert J. Oslund, & Peter Marshall. 2004.
Communications satellites: global change agents. Mahwah, N.J.: Lawrence
Erlbaum Associates.
1277.
Perera, Suvendrini. 2009. Australia and the insular imagination:
beaches, borders, boats, and bodies. New York: Palgrave Macmillan.
1278.
Perez, Mario. 2009. The Chavez Challenge: Venezuela, The United States
and the Geo-Politics of Post-Cold War Inter-American Relations. Ft. Belvoir:
Defense Technical Information Center.
1279.
Perkins, John H. 1997. Geopolitics and the green revolution: wheat,
genes, and the cold war. Oxford: Oxford University Press.
1280.
Perritt, Henry H. 2010. The road to independence for Kosovo: a chronicle of the Ahtisaari plan. New York: Cambridge University Press.
1281.
Perruci, Gamaliel. 1992. The reshaping of geopolitics in the southern
cone. S.l: s.n.
1282.
Perthes, Volker. 2004. Syria under Bashar al-Asad: modernisation and
the limits of change. Oxford: Oxford University Press for the International
Institute for Strategic Studies.
1283.
Petricioli, Marta. 2008. L'Europe méditerranéenne = Mediterranean
Europe. L'Europe et les Europes, no. 8. Bruxelles, Belgique: Peter Lang.
1284.
Petrovich, Sandra Marie. 2001. Henry Morgan's raid on Panama: geopolitics and colonial ramifications, 1669-1674. Lewiston, N.Y.: E. Mellen
Press.
1285.
Pfeiffer, J. William. 2000. Starve the beast: join the Canadian tax revolt.
Toronto: Pfeiffer & Co.
1286.
Pfeiffer, J. William. 1999. Roadkill on the information highway: the future of work in Canada. Toronto, Ont: Pfeiffer & Co.
1287.
97
Bibliografia geopolityki współczesnej
Pfohl, Stephen J. 2006. Culture, power, and history: studies in critical
sociology. Studies in critical social sciences, v. 4. Leiden: Brill.
1288.
Phillips, Martin. 2005. Contested worlds: an introduction to human geography. Aldershot, Hants, England: Ashgate.
1289.
Phukan, Sarat Kumar. 1998. Geo-political scenerio of Assam in the beginning of 13th century A.D.. [Assam, India?]: S.K. Phukan.
1290.
Pinkerton, Alasdair Douglas. 2007. Radio geopolitics: the BBC world
service and britain's 'voice around the world'. London: University of London.
1291.
Pinto, Brian, and Sergei Ulatov. 2010. Financial globalization and the
Russian crisis of 1998. Washington, D.C.: World Bank.
1292.
Plas, Bas van der, & Levan Z. Urushadze. 2000. The contemporary world
and human rights in Georgia: proceedings of the First International Congress, Batumi (Georgia), February 23-25, 2000. Tbilisi, Georgia: East View
Publications (distributor).
1293.
Platt, A., & Steven L. Spiegel. 1991. The future of U.S.-Israel strategic
cooperation. Los Angeles, Calif: Center for Foreign Policy Options.
1294.
Pleszczynski, Wladyslaw. 2002. Our brave new world: essays on the
impact of September 11. Stanford, Calif: Hoover Institution Press.
1295.
Poblete, Juan. 2003. Critical Latin American and Latino studies. Cultural
studies of the Americas, v. 12. Minneapolis: University of Minnesota Press.
1296.
Polelle, Mark. 1999. Raising cartographic consciousness: the social and
foreign policy vision of geopolitics in the Twentieth Century. Lanham, Md:
Lexington Books.
1297.
Polt, Richard F. H., Gregory Fried, & Martin Heidegger. 2001. A companion to Heidegger's Introduction to metaphysics. New Haven: Yale University
Press.
1298.
Ponting, J. Rick, & Gladys L. Symons. 1993. Environmental geopolitics
and the new world order: Grande Baleine, the Crees and Hydro-Québec.
[S.l.]: Montréal.
1299.
Popova, L.M., C.W. Hartley, & A.T. Smith. 2007. University of Chicago
Conference on Eurasian Archaeology.
1300.
Power, Marcus, & Andrew Crampton. 2007. Cinema and popular geopolitics. London: Routledge.
1301.
98
Literatura w języku angielskim
Prevost, Gary, & Carlos Oliva Campos. 2002. Neoliberalism and
neopanamericanism: a view from Latin America. New York, N.Y.: Palgrave
MacMillan.
1302.
Prior, Stuart. 1997. Antarctica: view from a gateway. Wellington, N.Z.:
Centre for Strategic Studies, Institute of Policy Studies, Victoria University
of Wellington.
1303.
Prokhorova, Alexandra. 2009. A critical geopolitics perspective on Chinese and Tajik migration into Russia: popular and practical discourses of nationalism and xenophobia.
1304.
Pruitt, James Herman. 1994. Eisenhower and Yugoslavia: a study in
practicality. Lexington, Ky: [s.n.].
1305.
Prunier, Gérard. 2009. From genocide to continental war: the 'Congolese' conflict and the crisis of contemporary Africa. London: Hurst.
1306.
Prunier, Gérard. 2009. Africa's world war: Congo, the Rwandan genocide, and the making of a continental catastrophe. Oxford: Oxford University Press.
1307.
Pugliaresi, Lucian. 2001. Energy security: how valuable is Caspian oil?
Caspian Studies Program policy brief, no. 3. Cambridge, MA: Caspian Studies Program, Strengthening Democratic Institutions Project, Kennedy
School of Government, Harvard University.
1308.
Pugliese, Joseph. 2010. Transmediterranean: diaspora, histories, geopolitical spaces. New York: P.I.E. Peter Lang.
1309.
Puheloinen, Ari. 1997. Russia's geopolitical interests in the Baltic area.
Fellows paper--Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, 1997.
1310.
Puri, Madan Mohan. 1992. Geopolitics of the Persian Gulf: the key to
the politics of the Indian Ocean region. St. Denis: Univ. de la Reunion.
1311.
Quarishi, Ferdaus A. 2006. Nation state boundary: quest for systemic
equilibrium. Dhaka: Global East Publications.
1312.
Quealey, Patrick B. 2008. United Nations Impact on Child Soldier Use in
Eastern Democratic Republic of the Congo: 1999-2007. Ft. Belvoir: Defense
Technical Information Center.
1313.
Rabasa, Angel. 2009. Radical Islam in East Africa. Ft. Belvoir: Defense
Technical Information Center.
1314.
Radovanović, Milovan. 2005. Kosovo and Metohija: Serbian and regional context. Belgrade: Mnemosyne.
1315.
99
Bibliografia geopolityki współczesnej
Rahim, Lily Zubaidah. 2009. Singapore in the Malay world: building and
breaching regional bridges. London: Routledge.
1316.
Raju, Saraswati, M. Satish Kumar, and Stuart Corbridge. 2006. Colonial
and post-colonial geographies of India. New Delhi: Sage Publications.
1317.
Rak, Michael J. 2003. The U.S. Navy and European security: from the
Cold War to the War on Terrorism. Monterey, Calif: Naval Postgraduate
School.
1318.
Rakowska-Harmstone, Teresa, and Piotr Dutkiewicz. 2006. New Europe:
the impact of the first decade. Warsaw: Collegium Civitas Press.
1319.
Ram, Haggay. 2009. Iranophobia: the logic of an Israeli obsession. Stanford, Calif: Stanford University Press.
1320.
Ramírez Faría, Carlos. 2001. The historical dictionary of world political
geography: an encyclopaedic guide to the history of nations. Houndmills,
Basingstoke, Hampshire: Palgrave.
1321.
Ramonet, Ignacio. 2004. Wars of the 21st century: new threats, new
fears. Melbourne: Ocean Press.
1322.
Ramos-García, Luis. 2002. The state of Latino theater in the United
States. New York: Routledge.
1323.
Rana, A. P., Kanti P. Bajpai, and H. C. Shukul. 1995. Interpreting world
politics: essays for A.P. Rana. New Delhi: Sage Publications.
1324.
Rasch, William. 2005. World orders: confronting Carl Schmitt's The nomos of the earth. South Atlantic quarterly, v. 104, no. 2. Durham, NC: Duke
University Press.
1325.
Rasch, William. 2004. Sovereignty and its discontents: on the primacy of
conflict and the structure of the political. London: Birkbeck.
1326.
Rasler, Karen A., & William R. Thompson. 2005. Puzzles of the democratic peace: peace theory, geopolitics and the transformation of world politics. New York, NY [u.a.]: Palgrave Macmillan.
1327.
Rasler, Karen A., & William R. Thompson. 1989. War and state making:
the shaping of the global powers. Studies in international conflict, v. 2. Boston: Unwin Hyman.
1328.
Rasler, Karen A., & William R. Thompson. 1994. The great powers and
global struggle. Lexington, Ky: University Press of Kentucky.
1329.
100
Literatura w języku angielskim
Ratner, Daniel, & Mark A. Ratner. 2004. Nanotechnology and homeland
security: new weapons for new wars. Upper Saddle River, NJ: Prentice
Hall/PTR.
1330.
Razack, Sherene. 2007. Casting out: the eviction of Muslims from western law and politics. Toronto: University of Toronto Press.
1331.
Readinger, Charles C. 2010. Taming the frontier a myth of impossibility.
Monterey, California: Naval Postgraduate School.
1332.
Redding, Arthur F. 2008. Turncoats, traitors, and fellow travelers: culture and politics of the early Cold War. Jackson: University Press of Mississippi.
1333.
Repsol-Harvard Seminar, & Irwing M. Stelzer. 1999. Geopolitics, energy
and the future. Madrid: Fundación Repsol, Servicio de Publicaciones.
1334.
Reynaud., Julien, & Julien Vauday. 2008. IMF lending and geopolitics.
ECB working paper series, No. 965. Frankfurt am Main: European Central
Bank.
1335.
Reynolds, David. 2001. From Munich to Pearl Harbor: Roosevelt's America and the origins of the Second World War. The American ways series.
Chicago: Ivan R. Dee.
1336.
Reynolds, Michael A. 2010. Shattering empires: the clash and collapse
of the Ottoman and Russian empires, 1908-1918. Cambridge: Cambridge
University Press.
1337.
Reyntjens, Filip. 2009. The great African war: Congo and regional geopolitics, 1996-2006. Cambridge: Cambridge University Press.
1338.
Richardson, Bonham C. 1992. The Caribbean in the wider world, 14921992: a regional geography. Geography of the world-economy. Cambridge:
Cambridge University Press.
1339.
Rifkin, Jeremy. 1992. Biosphere politics: a cultural odyssey from the
middle ages to the new age. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco.
1340.
Riggins, David W. 2007. Ending the Conflict in Iraq -- Is Partition the
Answer? Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1341.
Riley, Robin L., Chandra Talpade Mohanty, & Minnie Bruce Pratt. 2008.
Feminism and war confronting US imperialsim. London: Zed Books.
1342.
Riley, Timothy. 2003. Trans-boundary river basins a discourse on water
scarcity, conflict, and water resource management. [Denton, Tex.]: University of North Texas.
1343.
101
Bibliografia geopolityki współczesnej
Ristock, Janice L., & Catherine G. Taylor. 1998. Inside the academy and
out: lesbian/gay/queer studies and social action. Toronto: University of Toronto Press.
1344.
Ritzer, George. 2004. Handbook of social problems: a comparative, international perspective. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
1345.
Rivista Italiana di Geopolitica, & Center for Strategic and International
Studies (Washington, DC). 1997. What Italy stands for. Washington: Center
for Strategic & International Studies.
1346.
Rizvi, Hasan Askari. 1993. Pakistan and the geostrategic environment: a
study of foreign policy. New York, N.Y.: St. Martin's Press.
1347.
Roberts, Brad. 1999. Geopolitics and Nuclear Order the Nuclear Planning Environment in 2015. IDA-D-2369. Alexandria, VA: Institute for Defense Analyses.
1348.
Roberts, Bradley H. 1996. World order in the post-post-cold war era:
beyond the rogue state problem? IDA document, D-1925. Alexandria, Va:
Institute for Defense Analyses.
1349.
Robeson, Paul. 1989. Human rights and world geopolitics in the 1990's:
the Eileen Illtyd David lecture delivered at the college on 13th March 1989.
University College of Swansea.
1350.
Robinson, Bridget Anne. 2002. British media military relations and the
geopolitics of intervention in Bosnia Hercegovina. University of London.
1351.
Robinson, Jenny. 1991. The geopolitics of South African cities: states,
citizens, territory. African Studies Seminar paper, no. 295. Johannesburg:
s.n.
1352.
Robinson, Michael. 1995. Managing Milosevic's Serbia. London: Royal
Institute of International Affairs.
1353.
Rodhan, Nayef R.F. 2006. The geopolitical and geosecurity implications
of globalization. Genève: Slatkine.
1354.
Rodman, Peter W. 2007. The emerging pattern of geopolitics. Carlisle,
PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
1355.
Rogers, James. 2009. From Suez to Shanghai: the European Union and
Eurasian maritime security. Paris: ISS.
1356.
Rohwer, Jim. 1996. Asia rising: how history's biggest middle class will
change the world. London: Brealey.
1357.
102
Literatura w języku angielskim
Roman, Vasile V. 2008. From partner to ally: Romania's interest and war
on terrorism. USAWC strategy research project. Carlisle Barracks, Pa: U.S.
Army War College.
1358.
Romashkina, N. P. 2007. North Korea and Iran's nuclear programs as
instability factors in the new system of international relations. GarmischPartenkirchen: George C. Marshall European Center for Security Studies.
1359.
Romsics, Ignác, and Béla K. Király. 1998. Geopolitics in the Danube region: Hungarian reconciliation efforts, 1848-1998. Atlantic studies on society in change, no. 97. Budapest: Central European University Press.
1360.
Rościszewski, Marcin, and Maciej Jakubowski. 1995. Polish eastern border: past and present problems. Warsaw: Institute of Geography and Spatial
Organization, Polish Academy of Sciences.
1361.
Rose, Gillian, Clive Barnett, & Jennifer Robinson. 2008. Geographies of
globalisation: a demanding world. London: Sage.
1362.
Rosenberg, Fernando J. 2006. The avant-garde and geopolitics in Latin
America. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
1363.
Rosenberg, Mark, & Luis Guillermo Solís Rivera. 2007. The United States
and Central America: geopolitical realities and regional fragility. New York:
Routledge.
1364.
Rosenberg, Mark, & Luis Guillermo Solís Rivera. 2007. The United States
and Central America: geopolitical realities and regional fragility. New York:
Routledge.
1365.
Rothstein, Stephen M. 2000. Dead on arrival?: the development of the
aerospace concept, 1944-58. Maxwell Air Force Base, Ala: Air University
Press.
1366.
Roy, Ananya. 2003. City requiem, Calcutta: gender and the politics of
poverty. Minneapolis: University of Minnesota Press.
1367.
Roy, Ananya, & Nezar AlSayyad. 2004. Urban informality: transnational
perspectives from the Middle East, Latin America, and South Asia. Transnational perspectives on space and place. Lanham, Md: Lexington Books.
1368.
Roy, Mihir K., & Kishore Kumar. 2002. Indian Ocean region: strategic
and geopolitical aspects. New Delhi: Society for Indian Ocean Studies.
1369.
Roy, Olivier. 2007. The new Central Asia: geopolitics the birth of nations.
London: Tauris.
1370.
103
Bibliografia geopolityki współczesnej
Rózsa, Erzsébet N. 1998. Will the East meet or confront the South?:
international conference in Budapest, 5 – 5 December 1997. Budapest:
Hungarian Institute of International Affairs.
1371.
Rubin, Vadim. 1999. The geopolitics of energy development in the Caspian region: regional cooperation or conflict? Stanford, Calif: Center for International Security and Cooperation, Stanford University.
1372.
Ruland, J., T. Hanf, & E. Manske. 2005. Benign neglect?: American Third
World policies after the end of the Cold War.
1373.
Rumer, Boris Z. 2005. Central Asia at the end of the transition. Armonk,
N.Y.: M.E. Sharpe.
1374.
Rumer, Eugene B. 1994. The Building Blocks of Russia's future military
doctrine. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1375.
Rumer, Eugene B., Celeste A. Wallander, and George Kolt. 2007. Russia
watch: essays in honor of George Kolt. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.
1376.
Rumford, Chris. 2009. The SAGE handbook of European studies. Los
Angeles, [Calif.]: SAGE.
1377.
Rumley, D. 1996. International Geographical Union: Commission on the
World Political Map; Global geopolitical change and the Asia-Pacific; a regional perspective.
1378.
Rumley, Dennis. 1999. The geopolitics of Australia's regional relations.
The GeoJournal library, v. 50. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
1379.
Rumley, Dennis. 1996. Global geopolitical change and the Asia-Pacific: a
regional perspective. Aldershot, Hants, England: Avebury.
1380.
Rumley, Dennis, & Sanjay Chaturvedi. 2005. Energy security and the
Indian Ocean Region. New Delhi: South Asian Publishers.
1381.
Rumley, Dennis, & Sanjay Chaturvedi. 2004. Geopolitical orientations,
regionalism, and security in the Indian Ocean. New Delhi: South Asian Publishers.
1382.
Ruotsila, Markku. 2005. Churchill and Finland: a study in anticommunism and geopolitics. London: Frank Cass.
1383.
Ruppert, Michael C. 2004. Crossing the Rubicon: the decline of the
American empire at the end of the age of oil. Gabriola, BC: New Society
Publishers.
1384.
104
Literatura w języku angielskim
Rushforth, Brett, & Paul W. Mapp. 2009. Colonial North America and
the Atlantic world: a history in documents. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
1385.
Rusi, Alpo. 1997. Dangerous peace: new rivalry in world politics. Boulder, Colo: Westview Press.
1386.
Rusi, Alpo M., & John Edwin Mroz. 1991. After the Cold War: Europe's
new political architecture. New York: St. Martin's.
1387.
Saad, Sophia, & J. (Jad) Isaac. 2004. A geopolitical atlas of Palestine: the
West Bank and Gaza. Jerusalem: Applied Research Institute – Jerusalem
(ARIJ).
1388.
Sabahi, Farian, & Daniel Warner. 2003. The OSCE and the multiple challenges of transition: the Caucasus and Central Asia. Aldershot: Ashgate.
1389.
Sadri, Houman A., & Gregory Otha Hall. 2007. Geopolitics and security
in the Caspian Sea Region. London: Saqi.
1390.
Saikal, Amin, & Ralph King. 1991. The Gulf crisis: testing a new world
order? Canberra, Australia: Strategic and Defence Studies Centre, Research
School of Pacific Studies, Australian National University.
1391.
Saint-Mezard, I., & J. K. Chin. 2005. China-India research institutes
roundtable on political and strategic relations; China and India: political and
strategic perspectives.
1392.
Salisbury, Richard V. 1989. Anti-imperialism and international competition in Central America, 1920-1929. America in the modern world, v. 2.
Wilmington, Del: SR Books.
1393.
Samatar, Ahmed I., & Margaret R. Beegle. 2007. Chinese worlds: multiple temporalities and transformations. Macalester international, v. 18. St.
Paul, MN: Institute for Global Citizenship, Macalester College.
1394.
Samokhvalov, Vsevolod. 2007. Relations in the Russia-Ukraine-EU triangle: 'zero-sum game' or not? Paris: European Union Institute for Security
Studies.
1395.
Santos, Boaventura de Sousa. 2007. Cognitive justice in a global world:
prudent knowledges for a decent life. Lanham: Lexington Books.
1396.
Sarkar, Manisha Deb. 2009. Geopolitical implications of partition in
West Bengal. Kolkata: K P Bagchi & Co.
1397.
Sato, Yoichiro. 2004. Growth & governance in Asia. Honolulu, Hawaii:
Asia-Pacific Center for Security Studies.
1398.
105
Bibliografia geopolityki współczesnej
1399.
Saul, John Ralston. 2009. The collapse of globalism. London: Atlantic.
Sava, Ionel Nicu. 2004. Geopolitical patterns of Euro-Atlanticism: a perspective from South Eastern Europe. [Camberley, Surrey]: Defence Academy
of the United Kingdom, Conflict Studies Research Centre.
1400.
Sawhney, Inderjit S. 1990. The Indian Ocean as a geostrategic region
recent evolution, status, and prospects : an individual study project. USAWC
military studies program paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
1401.
Schechterman, Bernard, and Martin W. Slann. 1993. The Ethnic dimension in international relations. Westport, Conn: Praeger.
1402.
Schell, Eileen E., & K. J. Rawson. 2010. Rhetorica in motion: feminist
rhetorical methods & methodologies. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press.
1403.
Scheman, L. Ronald. 2003. Greater America: a new partnership for the
Americas in the twenty-first century. New York: New York University Press.
1404.
Schimmelfennig, Frank, & Ulrich Sedelmeier. 2005. The politics of European Union enlargement: theoretical approaches. Routledge advances in
European politics, 30. London: Routledge.
1405.
Schlesinger, James R. 1992. Geopolitical transformation and the energy
market. Special congress address (World Energy Council, 15th Congress).
London, U.K.: World Energy Council.
1406.
1407.
Schmitt, Carl. 1997. Land and sea. Washington, DC: Plutarch Press.
Schobert, Harold H. 2002. Energy and society: an introduction. New
York: Taylor & Francis.
1408.
Schofield, Clive H. 2002. The razor's edge: international boundaries and
political geography. The Hague: Kluwer Law International.
1409.
Schofield, Clive H., & Gerald Henry Blake. 2002. The razor's edge: international boundaries and political geography : essays in honour of professor
Gerald Blake. International boundary studies series, 6. London: Kluwer Law
International.
1410.
Schofield, Richard. 1994. Territorial foundations of the Gulf states. London: UCL press.
1411.
Schofield, Richard N. 1993. Western involvement in South-West Arabia.
Arabian geopolitics, 1,6. [Slough]: Archive Ed.
1412.
106
Literatura w języku angielskim
Schofield, Richard N. 1993. South-West Arabia. Arabian geopolitics, 1.
[Slough, England]: Archive Editions.
1413.
Eurasian review of geopolitics. a new silk road? 2000. Rome: Gruppo
Editoriale L'Espresso.
1414.
Eurasian review of geopolitics. The Korean gambit. 2000. Rome: Gruppo
Editoriale L'Espresso.
1415.
Geopolitical interests of Austria and Italy in the new European context.
2002. Wien: Landesverteidigungsakademie, Institut für Strategie und Sicherheitspolitik.
1416.
1417.
Geopolitics and economy in the Euro-Arab partnership. 2001.
Walton, C. Dale. 2009. Geopolitics and the Great Powers in the 21st
Century Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective.
Routledge.
1418.
Geopolitics at the end of the twentieth century the changing world political map. 2000. XXX: Frank Cass, UK [u.a.].
1419.
Conca, James, & Wright, Judith. 2007. The Geopolitics of Energy Achieving a Just and Sustainable Energy Distribution by 2040. Booksurge Llc.
1420.
Geopolitics of European Union enlargement: the fortress empire. 2008.
[S.l.]: Routledge.
1421.
The geopolitics of hunger: 2000-2001: hunger and power. 2001. Boulder
[u.a.]: Lynne Rienner.
1422.
The geopolitics of Israel and the Palestinians: the intelligence behind the
headlines. 2009. Austin, Tex: STRATFOR.
1423.
1424.
The Geopolitics of Resource Wars. 2008. Routledge.
Schofield, Richard N. 1994. The Iraq-Kuwait dispute. Vol. 5, International status of Kuwait, Part 1, 1888-1913. [Slough?]: Archive Editions.
1425.
Schofield, Richard N., & P. L. Toye. 1993. Arabian geopolitics: regional
documentary studies. [Slough]: Archive Editions.
1426.
1427.
Schulte, Hermann. 2003. Great game in Zentralasien. Bonn: FIZBw.
Schulten, Susan. 1995. The transformation of world geography in
American life, 1880-1950.
1428.
Schultz, Harry D. 1991. On remaking the world: cut nations down to
size. Silver Springs, MD: International Commission for the De-Centralization
of the World's Nations.
1429.
107
Bibliografia geopolityki współczesnej
Schwartz, Peter, & Doug Randall. 2003. An abrupt climate change scenario and its implications for United States national security. S.l: s.n.
1430.
Scott, James Wesley. 2006. EU enlargement, region building and shifting borders of inclusion and exclusion. Aldershot: Ashgate.
1431.
Scott, James Wesley. 1996. Border regions in functional transition:
European and North American perspectives on transboundary interaction.
Erkner (by Berlin): Institute for Regional Development and Structural Planning.
1432.
Scott, L. V., & Peter Jackson. 2004. Understanding intelligence in the
twenty-first century: journeys in shadows. Studies in intelligence series.
London: Routledge.
1433.
Seay, Angela, & Anita L. P. Burdett. 2000. Iran in the Persian Gulf 18201966. Arabian geopolitics, 5. [Slough]: Archive Editions.
1434.
Sedelmeier, Ulrich. 2005. Constructing the path to eastern enlargement: the uneven policy impact of EU identity. Europe in change. Manchester [u.a.]: Manchester Univ. Press.
1435.
Seefeldt, Douglas, Jeffrey L. Hantman, & Peter S. Onuf. 2005. Across the
continent: Jefferson, Lewis and Clark, and the making of America. Charlottesville: University of Virginia Press.
1436.
1437.
Segal, Hugh. 2005. Geopolitical integrity. Montreal: IRPP.
Segovia Salas, Rodolfo, & Jorge Mario Múnera. 2006. The lake of stone:
the geopolitics of Spanish fortifications in the Caribbean (1586-1796). Bogotá: El Áncora Editores.
1438.
Sempa, Francis P. 2002. Geopolitics: from the Cold War to the 21st century. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
1439.
Sempa, Francis P. 2009. America's global role: essays and reviews on
national security, geopolitics, and war. Lanham: University Press of America.
1440.
Senarclens, Pierre de. 1991. International conflict research. Oxford:
Blackwell.
1441.
Sengupta, Anita. 2002. Frontiers into borders: the transformation of
identities in Central Asia. Gurgaon, Haryana: Hope India Publ. [u.a.].
1442.
Sengupta, Anita. 2009. Heartlands of Eurasia: the geopolitics of political
space. Lanham: Lexington Books.
1443.
108
Literatura w języku angielskim
Sengupta, Anita. 2002. Frontiers into borders: the transformation of
identities in Central Asia. Gurgaon, Haryana: Hope India Publications.
1444.
Senior Policy Seminar. 2008. Mapping change in the Asia Pacific region:
geopolitics, economics, and diplomacy. Senior policy seminar series. Honolulu, HI: East-West Center.
1445.
Serbin, Andrés, and Sabeth Ramírez. 1990. Caribbean geopolitics: toward security through peace? LACC studies on Latin America and the Caribbean. Boulder ;London: Rienner.
1446.
Serbín, Andrés. 1998. Sunset over the islands: the Caribbean in an age
of global and regional challenges. New York: St. Martin's Press.
1447.
Serbín, Andrés. 1990. Caribbean geopolitics: toward security through
peace? LACC Studies on Latin America and the Caribbean. Boulder: L. Rienner Publishers.
1448.
Serusi, Carlo, & Alberto M Autore. 2000. Significance of Metacognitive
Variables on Officer Selection. Ft. Belvoir: Defense Technical Information
Center.
1449.
Shabecoff, Philip. 1996. A new name for peace: international environmentalism, sustainable development, and democracy. Hanover: University
Press of New England.
1450.
Shaffer, Brenda. 2005. The limits of culture: Islam and foreign policy.
Cambridge, Mass: MIT.
1451.
Shams-Ud-Din. 2000. Geopolitics and energy resources in Central Asia
and Caspian Sea Region. New Delhi: Lancer's Books.
1452.
Shamsi, Nayyar. 2006. Encyclopaedia of Political Geography. New Delhi:
Anmol Publications pvt ltd.
1453.
1454.
Shapiro, Michael J. 2009. Cinematic geopolitics. London: Routledge.
Shapiro, Robert J. 2008. Futurecast: how superpowers, populations, and
globalization will change the way you live and work. New York: St. Martin's
Press.
1455.
Sharkansky, Ira. 1996. Governing Jerusalem: again on the world's
agenda. Detroit: Wayne State University Press.
1456.
Sharma, Ishwar Chandra. 1992. Antarctica, geopolitics and resources.
New Delhi, India: Inter-India Publications.
1457.
109
Bibliografia geopolityki współczesnej
Sharma, Shalendra D. 2000. The Asia-Pacific in the new millennium:
geopolitics, security, and foreign policy. Berkeley: Institute of East Asian
Studies, University of California, Berkeley.
1458.
Sheehan, Michael. 2000. Security dynamics of the Black Sea Region:
Greek geo-political perspectives. [Camberley, Surrey]: Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy Sandhurst.
1459.
Shen, Simon. 2007. China and antiterrorism. New York: Nova Science
Publishers.
1460.
Shen, Simon. 2006. Chinese response to anti-terrorism. New York: Nova
Science Publishers.
1461.
Shephard, Allan. 1993. Seeking Spratly solutions: maritime tensions in
the South China Sea. Canberra: Dept. of the Parliamentary Library.
1462.
Sherr, James. 1995. Russia, geopolitics and crime. [Camberley, England]:
Conflict Studies Research Centre [Royal Military Academy Sandhurst].
1463.
Sherval, Meg. 2007. The geopolitics of gold globalisation, remoteness
and contested resource peripheries of the northern Pacific rim. Australia:
Macquarie University.
1464.
Shi, Shumei. 2007. Visuality and identity: Sinophone articulations across
the Pacific. Asia Pacific modern. Berkeley: University of California Press.
1465.
Shimizu, Manabu. 1998. The Caspian Basin oil and its impact on Eurasian power games. IDE spot survey. Tokyo: Institute of Developing Economies.
1466.
Shin, Gi-Wook, Soon-Won Park, & Daqing Yang. 2007. Rethinking historical injustice and reconciliation in Northeast Asia: the Korean experience.
Politics in Asia series. New York, NY: Routledge.
1467.
Short, John R. 1994. An introduction to political geography. London:
Routledge.
1468.
Shoup, Paul, & Steven L. Burg. 1993. Ethnic conflict and geopolitics in
the Balkans: a workshop on peace in Bosnia Hercegovina. Washington, D.C.:
International Research and Exchanges Board.
1469.
Shukaitis, Stevphen, David Graeber, & Erika Biddle. 2007. Constituent
imagination: militant investigations//collective theorization. Oakland, CA:
AK Press.
1470.
Sicker, Martin. 2002. The geopolitics of security in the Americas: hemispheric denial from Monroe to Clinton. Westport, Conn: Praeger.
1471.
110
Literatura w języku angielskim
Sicker, Martin. 2010. Geography and politics among nations: an introduction to geopolitics. Bloomington: iUniverse Inc.
1472.
Sicker, Martin. 2001. The Middle East in the twentieth century. Westport, Conn: Praeger.
1473.
Sidahmed, Abdel Salam, & Alsir Sidahmed. 2005. Sudan. London:
Routledge.
1474.
Sidahmed, Abdel Salam, & Alsir Sidahmed. 2004. Sudan. New York:
Routledge.
1475.
Sidaway, James. 1992. Geopolitics, geography and “terrorism” in the
Middle East. Reading: Dept. of Geography, University of Reading.
1476.
Sikri, Rajiv. 2008. The geopolitics of energy security and implications for
South and Southeast Asia. Singapore: Institute of South Asian Studies.
1477.
Simms, Brendan. 1998. The struggle for mastery in Germany, 17791850. New York: St. Martin's Press.
1478.
Simms, Brendan, & Torsten Riotte. 2007. The Hanoverian dimension in
British history, 1714-1837. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
1479.
Simon, David. 1995. Strategic territory and territorial strategy: the geopolitics of Walvis Bay's reintegration into Namibia. NEPRU occasional paper, no. 1. Ausspannplatz, Windhoek, Namibia: Namibian Economic Policy
Research Unit.
1480.
Simon, Jeffrey. 1993. Czechoslovakia's “velvet divorce”, Visegrad cohesion, and European fault lines. Washington: National Defense University.
1481.
Singapore Energy Conference. 2006. Singapore Energy Conference 2006
summary report. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
1482.
Singapore. 1995. Singapore's survival, security & success. [Singapore]:
National Education Office, MINDEF Public Affairs.
1483.
Singh, Ajay K. 2008. How does India's Energy Security Affect her National Security? Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1484.
Singh, Bilveer. 2008. Papua: geopolitics and the quest for nationhood.
New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
1485.
Singh, Chandra Pal. 1994. Readings in political geography. New Delhi:
Heritage Publishers.
1486.
Singh, Swaran. 2007. China-Pakistan strategic cooperation: Indian perspectives. New Delhi: Manohar.
1487.
111
Bibliografia geopolityki współczesnej
Singh, Swarna. 2000. United Nations and geopolitical reality. New Delhi:
Kanishka Publishers.
1488.
Sinkaya, Bayram. 2004. Conflict and cooperation in Turkey-Iran relations: 1989-2001. Ankara: METU.
1489.
Siu, Lok C. D. 2005. Memories of a future home: diasporic citizenship of
Chinese in Panama. Stanford, Calif: Stanford University Press.
1490.
Skogrand, K. 2008. Security politics of the Arctic region; Emerging from
the frost : security in the 21st century Arctic.
1491.
Slaibi, Ahmad Ali. 2007. Three empirical studies on the geopolitics of
petroleum pricing, revenue sharing, and macroeconomic implications of petroleum revenues on developing countries. Ann Arbor, Michigan, USA: UMI
Dissertation Service, from ProQuest Co.
1492.
Slater, David. 2004. Geopolitics and the post-colonial: rethinking NorthSouth relations. Malden, MA: Blackwell.
1493.
Sloan, Geoffrey R. 1997. The geopolitics of Anglo-Irish relations in the
20th century. London u.a: Leicester Univ. Press.
1494.
Slowe, Peter M. 1990. Geography and political power: the geography of
nations and states. London: Routledge.
1495.
Smart, Alan. 2004. From Tung Tau to Shek Kip Mei: squatter fires, geopolitics and housing interventions in Hong Kong in the 1950s. [Hong Kong]:
Centre for China Urban and Regional Studies, Hong Kong Baptist University.
1496.
Smith, Adam T. 2003. The political landscape: constellations of authority
in early complex polities. Berkeley: University of California Press.
1497.
Smith, David. 2007. The dragon and the elephant China, India, and the
new world order. London: Profile Books.
1498.
Smith, David. 2007. Growling tiger, roaring dragon: [India, China and
the new world order]. Vancouver: Douglas & McIntyre.
1499.
Smith, David. 2007. The dragon and the elephant: China, India, and the
new world order. London: Profile Books.
1500.
Smith, David A., Dorothy J. Solinger, & Steven Topik. 1999. States and
sovereignty in the global economy. London: Routledge.
1501.
Smith, Gary Alden. 2004. State and national boundaries of the United
States. Jefferson, N.C: McFarland.
1502.
Smith, Graham. 1999. Trials of transitions: The post-Soviet states and
the post-colonial condition. London: Arnold.
1503.
112
Literatura w języku angielskim
Smith, H. D., & D. Pinder. 1997. Geostrategy, naval power and naval
port systems.
1504.
Smith, Mark. 1996. The geopolitics of Gennady Zyuganov. [Camberley,
U.K.]: Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy, Sandhurst.
1505.
Smith, Mark A. 1999. Geopolitical challenges to Moscow in the Trancaucasus. [Camberley, Surrey]: Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy, Sandhurst.
1506.
Smith, Mark A. 2005. Russian nationalist movements & geopolitical
thinking. Russian series, 05/40. [Camberley, Surrey]: Defence Academy of
the United Kingdom, Conflict Studies Research Centre.
1507.
1508.
Smith, N. V. 2005. The endgame of globalization. New York: Routledge.
Smith, Neil. 2004. American empire: Roosevelt's geographer and the
prelude to globalization. California studies in critical human geography, 9.
Berkeley [u.a.]: Univ. of California Press.
1509.
Smith, Steven. 2008. 1920-1935: post-war instability and European
rivalry. Cambridge [u.a.]: Cambridge Archive Editions.
1510.
Smith, Steven. 2008. 1839-1892: Ottoman influence, European encroachments and the Suez Canal. Cambridge [u.a.]: Cambridge Archive Editions.
1511.
Smith, Steven. 2008. The Red Sea Region: sovereignty, boundaries and
conflict, 1839-1967. Arabian geopolitics, 6. Slough: Archive Editions.
1512.
Smith, Steven. 2008. 1892-1920: erosion and collapse of Ottoman sovereignty, consolidation of the European presence, and the rise of nationalism in Egypt and Arabia. Cambridge [u.a.]: Cambridge Archive Editions.
1513.
Smith, Steven. 2008. 1935-1945: the Italo-Ethiopian Crisis and the Second World War. Cambridge [u.a.]: Cambridge Archive Editions.
1514.
Smith, Steven. 2008. 1945-1957: the waning of British predominance.
Cambridge [u.a.]: Cambridge Archive Editions.
1515.
Smith, Steven. 2008. 1957-1967: the triumph of nationalism. Cambridge
[u.a.]: Cambridge Archive Editions.
1516.
Smith, T. O. 2007. Britain and the origins of the Vietnam War: UK policy
in Indo-China, 1943-50. Global conflict and security since 1945. Basingstoke
[England]: Palgrave Macmillan.
1517.
113
Bibliografia geopolityki współczesnej
Smith, Tony, & Harry Van der Linden. 2006. Philosophy against empire.
Radical philosophy today, v. 4. Charlottesville, Va: Philosophy Documentation Center.
1518.
Snow, Donald M. 2004. National security for a new era: globalization
and geopolitics. New York: Pearson/Longman.
1519.
Snyder, Jed C. 2002. After empire: the emerging geopolitics of Central
Asia. Honolulu, HI: University Press of the Pacific.
1520.
Società geografica italiana. 2001. Europe between political geography
and geopolitics: proceedings of the international meeting ... (Trieste, Italy,
Wednesday 10th-Saturday 13th December, 1997). Memorie della Società
geografica italiana, v. 63. Roma: Società geografica italiana.
1521.
Society for Indian Ocean Studies. 2003. Journal of Indian Ocean studies,
vol. 11, no. 2, August 2003. New Delhi, India: Society for Indian Ocean Studies.
1522.
Socor, Vladimir, & Adrian Miroiu. 2004. September 11 and the geopolitical revolution of our time. București, Romania: Politeia-SNSPA.
1523.
Sokolsky, Richard, Angel Rabasa, & C. R. Neu. 2000. The role of Southeast Asia in U.S. strategy toward China. Santa Monica, CA: RAND.
1524.
Solchanyk, Roman. 1995. Ukraine. The Politics of Reform. Ft. Belvoir:
Defense Technical Information Center.
1525.
Solomon, Hussein. 2008. Challenges to global security: geopolitics and
power in an age of transition. London: I.B. Tauris.
1526.
Solomon, Julie Robin, & Catherine Gimelli Martin. 2005. Francis Bacon
and the refiguring of early modern thought: essays to commemorate The
advancement of learning (1605-2005). Literary and scientific cultures of
early modernity. Aldershot, Hants, England: Ashgate Pub.
1527.
Sondhi, M. L., Prakash Nanda, & M. J. Akbar. 2007. Rising India: friends
and foes : essays in honour of Prof. M.L. Sondhi. New Delhi: Lancer.
1528.
Sonnenberg, Scott B. 1990. U.S. Foreign Policy in Asia in the 21st Century. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1529.
Soros, George, Byron Wien, & Krisztina Koenen. 1995. Soros on Soros:
staying ahead of the curve. New York: J. Wiley.
1530.
Soyinka-Airewele, Peyi, and Rita Kiki Edozie. 2010. Reframing contemporary Africa: politics, economics, and culture in the global era. Washington, D.C.: CQ Press.
1531.
114
Literatura w języku angielskim
Spang, Christian W., & Rolf-Harald Wippich. 2006. Japanese-German
relations, 1895-1945: war, diplomacy and public opinion. Routledge studies
in the modern history of Asia, 35. London: Routledge.
1532.
Spencer, Robert. 2005. The myth of Islamic tolerance: how Islamic law
treats non-Muslims. Amherst, NY: Prometheus Books.
1533.
Sperling, James, Sean Kay, & S. Victor Papacosma. 2003. Limiting institutions?: the challenge of Eurasian security governance. Manchester, UK:
Manchester University Press.
1534.
Spero, Joshua B., & Frank Umbach. 1994. NATO's security challenge to
the East and the American-German geo-strategic partnership in Europe.
Köln: Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien.
1535.
Spero, Joshua B. 2004. Bridging the European divide: middle power politics and regional security dilemmas. Lanham, MD: Rowman & Littlefield
Publishers.
1536.
Spigel, Lynn. 2001. Welcome to the dreamhouse: popular media and
postwar suburbs. Console-ing passions. Durham, NC: Duke University Press.
1537.
Srikanta Sastri, S. 1989. Geopolitics of India and Greater India: a study
of pre-war and post-war Indian geopolitics. Bangalore: Madhu's Printers &
Publishers.
1538.
Staden, A. van. 2007. Between the rule of power and the power of rule:
in search of an effective world order. International relations studies series,
1. Leiden: Brill.
1539.
Staeheli, Lynn A., Eleonore Kofman, & Linda Peake. 2004. Mapping
women, making politics: feminist perspectives on political geography. New
York: Routledge.
1540.
Starr, Frederick S. 2005. A greater Central Asia partnership for Afghanistan and its neighbors. Uppsala: Uppsala University Press.
1541.
Stedman, Stephen John, & Fred Tanner. 2003. Refugee manipulation:
war, politics, and the abuse of human suffering. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
1542.
Steidlmeier, Paul. 1995. Strategic management of the China venture.
Westport, Conn: Quorum Books.
1543.
Steinert, Peter. 1999. NATO and European Security in the Post-Cold War
Era. AD-a363 907. [United States]: Naval postgraduate school monterey ca.
1544.
Stenzel, David B. 2001. The Germans: victims of geography. San Jose,
CA: Writers Club Press.
1545.
115
Bibliografia geopolityki współczesnej
Stern, Jonathan P. 2006. The new security environment for European
gas: worsening geopolitics and increasing global competition for LNG. NG
(Oxford Institute for Energy Studies), 15. Oxford: Oxford Institute for Energy
Studies.
1546.
Stewart., Dona J. 2009. The Middle East today political, geographical
and cultural perspectives. London: Routledge.
1547.
Stimson, Blake, and Gregory Sholette. 2007. Collectivism after modernism: the art of social imagination after 1945. Minneapolis, MN: University
of Minnesota Press.
1548.
Stolarik, M. Mark. 2010. The Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, 1968: forty years later. Mundelein, Ill: BolchazyCarducci Publishers.
1549.
Strandsbjerg, Jeppe. 2010. Territory, globalization and international
relations: the cartographic reality of space. Houndmills, Basingstoke,
Hampshire: Palgrave Macmillan.
1550.
Strategic and Combat Studies Institute (Great Britain). 2004. Contemporary essays. London: Strategic and Combat Studies Institute.
1551.
Sturm, Tristan. 2007. Prophetic eyes the theatricality of Mark Hitchcock's apocalyptic geopolitics. Ottawa: Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada.
1552.
Subramaniam, Arjun. 2008. Reflections of an air warrior. New Delhi: KW
Publishers.
1553.
Suder, Gabriele G. S. 2004. Terrorism and the international business
environment: the security-business nexus. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
1554.
Sugisaka, M., and H. Tanaka. 2000. International symposium on artificial
life and robotics; AROB 5th '00 for human welfare and artificial life robotics.
1555.
Sui, Daniel Z., and Matt Ball. 2006. Geospatial matters: exploring the
implications of a digital earth. San Francisco, Calif: GeoTec Media.
1556.
Suryodipuro, Sidharto R. 2003. Implications of Sino-American strategic
competition on Southeast Asia's post-Cold War regional order. Monterey,
Calif: Naval Postgraduate School.
1557.
Tadayuki, Hayashi, and Fukuda Hiroshi. 2007. Regions in Central and
Eastern Europe: past and present. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University.
1558.
Tafesse, Tesfaye. 2002. The Nile question: hydropolitics, legal wrangling, modus vivendi and perspectives. Münster: Lit.
1559.
116
Literatura w języku angielskim
Talbott, Strobe. 2008. The great experiment: the story of ancient empires, modern states, and the quest for a global nation. New York: Simon &
Schuster.
1560.
Talevski, Jove Dimitrija. 1998. The borders of the Republic of Macedonia. Bitola: Kiro Dandaro.
1561.
Tamulaitis, Gintaras. 1994. National security and defence policy of the
Lithuanian state. New York: United Nations.
1562.
Tan, Tai Yong, & Gyanesh Kudaisya. 2008. Partition and post-colonial
South Asia: a reader. London: Routledge.
1563.
Tan, Taiyong. 2008. Partition and post-colonial South Asia: a reader.
London: Routledge.
1564.
Tangredi, Sam J. 2002. Globalization and maritime power. Washington,
D.C.: National Defense University Press.
1565.
Tapia, Salvador S. 2009. Israel: A Strategy for the 21st Century. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1566.
Tay, Sharon Lin. 2009. Women on the edge: twelve political film practices. New York: Palgrave Macmillan.
1567.
Taylor, Alastair M. 1999. Toward a new world order: a systems approach to political geography. Distinguished speakers series in political geography. Kingston, Ont: Kashtan Press.
1568.
Taylor, Charles W., & Charles W. Taylor. 1993. Alternative world scenarios for a new order of nations. Carlisle Barracks, Pa: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
1569.
Taylor, Charles W. 1992. A world 2010: a new order of nations. Carlisle
Barracks, Pa: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
1570.
Taylor, Peter J. 1993. Political geography: world-economy, nation-state,
and locality. Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical.
1571.
Taylor, Peter J., & Gerard Kearns. 1993. Political geography of the twentieth century: a global analysis. London: Belhaven Press.
1572.
Taylor, Peter J., & Colin Flint. 2000. Political geography: world-economy,
nation-state and locality. Harlow: Prentice Hall.
1573.
Taylor, Peter James. 1993. Political geography: world-economy, nationstate and locality. New York: Longman.
1574.
117
Bibliografia geopolityki współczesnej
Tchantouridze, Lasha. 2004. Geopolitics: global problems and regional
concerns. Bison paper, 4. Winnipeg: Centre for Defence and Security Studies, University of Manitoba.
1575.
Tchantouridze, Lasha. 2002. Awakening of spirits Eurasianism and geopolitics in the foreign policy of Russia. Ottawa: National Library of Canada =
Bibliothèque nationale du Canada.
1576.
Templeton, John. 1993. Looking forward: the next forty years. New
York, NY: HarperBusiness.
1577.
Tennberg, Monica. 2009. Legacies and change in polar sciences: historical, legal and political reflections on the International Polar Year. Farnham,
England: Ashgate.
1578.
Terrill, W. Andrew. 2008. Jordanian national security and the future of
Middle East stability. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S.
Army War College.
1579.
Terterov, Marat. 2009. Russian and CIS relations with the Gulf region:
current trends in political and economic dynamics. Dubai: Gulf Research
Center.
1580.
Teschke, Benno. 2003. The myth of 1648: class, geopolitics, and the
making of modern international relations. London: Verso.
1581.
Teschke, Benno. 1999. The making of the Westphalian state system:
social property relations, geopolitics and the myth of 1648. University of
London.
1582.
Thakur, Ramesh Chandra, & Oddny Wiggen. 2004. South Asia in the
world: problem solving perspectives on security, sustainable development,
and good governance. Tokyo: United Nations University Press.
1583.
Theophanous, A., & V. Coufoudakis. 1997. Security and cooperation in
the Eastern Mediterranean.
1584.
Thomas, Hugh M. 2008. The Norman conquest: England after William
the Conqueror. Critical issues in history. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
1585.
Thomas, Paul F. 1996. Can the great game really be deconstructed?: a
geopolitical challenge for philosopher-warriors. Distinguished speakers series in political geography. Kingston, Ont: Kashtan Press.
1586.
Thompson, Paul. 2004. The terror timeline: year by year, day by day,
minute by minute: a comprehensive chronicle of the road to 9/11--- and
America's response. New York: ReganBooks.
1587.
118
Literatura w języku angielskim
Thornton, William H. 2002. Fire on the rim: the cultural dynamics of
East/West power politics. Pacific formations. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers.
1588.
Tishin, Igor. 1994. National interests and geopolitics a primer on the
basic provisions of the military doctrine of the Russian Federation. Maxwell
Air Force Base, Ala: Air War College, Air University.
1589.
Tkacik, John. 1989. Soviet geopolitical strategy and the Kautilyan model:
"new thinking" about an ancient geopolitical model. Washington, D.C.: National Defense University, National War College.
1590.
Toal, Gerard. 1996. Critical geopolitics: the politics of writing global
space. Minneapolis: University of Minnesota Press.
1591.
Toal, Gerard, Simon Dalby, & Paul Routledge. 1998. The geopolitics
reader. London: Routledge.
1592.
Tochzek, David. 1998. They Did Everything But Learn from It: The Battle
of An Bac, 1963. AD-a341 526. [United States]: Army center of military history washington dc.
1593.
Todd, Emmanuel. 2003. After the empire: the breakdown of the American order. European perspectives. New York: Columbia University Press.
1594.
Toft, Peter. 2003. John J. Mearsheimer: an offensive realist between
geopolitics & power. København: Institut for Statskundskab, Københavns
Universitet.
1595.
Tolentino, Roland B. 2000. Geopolitics of the visible: essays on Philippine film cultures. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
1596.
Tomé, Luís Leitão. 2005. The new world's geopolitical outline. Lisboa,
Portugal: Ediual.
1597.
Tomé, Luís Leitão, Robert G. Sutter, and Fátima Azevedo. 2008. East
Asia today. Lisboa: EDIUAL.
1598.
Torres, Otilio. 1995. The geopolitics of the United States and Central
America: a blueprint for the post-cold war era.
1599.
Tortajada, C., A. Shady, & I. Al-Baz. 2002. Water and energy; Dams,
energy and regional development.
1600.
Townsend Gault, Ian, & Heather N. Nicol. 2005. Holding the line: borders in a global world. Vancouver: UBC Press.
1601.
Toye, Patricia. 1993. The lower Gulf islands: Abu Musa and the Tunbs.
Arabian geopolitics, 2. [Slough, England]: Archive Editions.
1602.
119
Bibliografia geopolityki współczesnej
Toye, Patricia L. 1993. 1923-1933: resurrection of the dispute in the
postwar era, the seizure of a dhow off Tunb and the islands in the AngloPersian General Treaty negotiations. Arabian geopolitics, 2,4. [Slough]: Archive Ed.
1603.
Toye, Patricia L. 1993. 1906-1923: red oxide deposits and lighting and
buoying: Anglo-German disputes over Abu Musa oxide and the lighthouse
on Tunb. Arabian geopolitics, 2,3. [Slough]: Archive Ed.
1604.
Toye, Patricia L. 1993. 1818-1887: the islands, the nineteenth century
lower Gulf and the initial development of the dispute. Arabian geopolitics,
2,1. [Slough]: Archive Ed.
1605.
Toye, Patricia L. 1993. 1934-1935: the islands and Anglo-Persian relations in the Gulf, the Ruler of Ras al Khaimah, Persia and the Tunbs, no
compromise. Arabian geopolitics, 2,5. [Slough]: Archive Ed.
1606.
Toye, Patricia L. 1993. 1888-1908: Persian consolidation at Lingeh and
Sirri, the nature of rival claims and the hoisting og flags. Arabian geopolitics, 2,2. [Slough]: Archive Ed.
1607.
Toye, Patricia L. 1993. 1935-1971: the islands and Anglo-Persian relations in the Gulf, the Ruler of Ras al Khaimah, Persia and the Tunbs, no
compromise. Arabian geopolitics, 2,6. [Slough]: Archive Ed.
1608.
Trenin, Dmitrij. 2002. The end of Eurasia: Russia on the border between
geopolitics and globalization. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for
International Peace.
1609.
Trichur, Ganesh K. 2009. The rise of Asia and the transformation of the
world-system. Boulder: Paradigm Publishers.
1610.
Trubowitz, Peter. 1998. Defining the national interest: conflict and
change in American foreign policy. American politics and political economy.
Chicago: University of Chicago Press.
1611.
Tsygankov, Andrei P., and P. A. Tsygankov. 2005. New directions in Russian international studies. Soviet and post-soviet politics and society, 6.
Stuttgart: Ibidem-Verlag.
1612.
Tulchin, Joseph S., Andrés Serbín, & Rafael Hernández Rodríguez. 1997.
Cuba and the Caribbean: regional issues and trends in the post-Cold War
era. Latin American silhouettes. Wilmington, Del: SR Books.
1613.
Tunander, Ola. 1989. Cold water politics: the maritime strategy and
geopolitics of the northern front. London: Sage.
1614.
120
Literatura w języku angielskim
Tunander, Ola, Pavel K. Baev, & Victoria Ingrid Einagel. 1997. Geopolitics in post-wall Europe: security, territory and identity. Oslo: PRIO.
1615.
Tuomi, Osmo. 1998. The new geopolitics: the world system and Northern Europe seen from a modern geopolitcal perspective. Helsinki: National
Defence College.
1616.
Turchin, Peter. 2003. Historical dynamics: why states rise and fall.
Princeton studies in complexity. Princeton: Princeton University Press.
1617.
Tvedt, Terje, Graham Chapman, & Roar Hagen. 2010. A history of water.
Series II. Volume 3, Water and geopolitics in the New World Order. London:
I. B. Tauris.
1618.
Tyner, James A. 2008. The killing of Cambodia: geography, genocide
and the unmaking of space. Aldershot: Ashgate.
1619.
Tyner, James A. 2007. America's strategy in Southeast Asia: from the
cold war to the terror war. Oxford: Oxford University Press.
1620.
Ukiwo, Ukoha. 2009. Causes and cures of oil-related Niger Delta conflicts. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.
1621.
Ukyab, Zonden. 2007. Geopolitics and socio economy of Nepal. Kathmandu: s.n.].
1622.
Uncapher, Wendy K. 2000. Lands of the German Empire and before.
Janesville, Wis: Origins.
1623.
UNESCO. 1991. International conflict research: paradigms, geopolitics,
rationality, enemy images, arms control, ethnic dimensions. International
social science journal, v. 43, no. 1. Oxford, UK: Basil Blackwell for United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
1624.
Urbain, Olivier. 2008. Music and conflict transformation: harmonies and
dissonances in geopolitics. London: I.B Tauris in association with the Toda
Institute for Global Peace and Policy Research.
1625.
Urbańczyk, Przemysław. 2000. The neighbours of Poland in the 10th
century. Warsaw: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy
of Sciences.
1626.
Valck, Marijke de. 2007. Film festivals: from European geopolitics to
global cinephilia. Film culture in transition. Amsterdam: Amsterdam University Press.
1627.
Van Hear, Nicholas. 1998. Refugee studies and the refugee regime in
transition. Journal of refugee studies, vol. 11, no. 4. Oxford, UK: Oxford
1628.
121
Bibliografia geopolityki współczesnej
University Press in association with the Refugee Studies Programme, University of Oxford.
Vares, Peeter. 1998. Estonia and Russia: more cheese from New Zealand? EuroUniversity series, v. 1/1. Stockholm, Sweden: Olof Palme International Center.
1629.
Varty, Kenneth. 2000. Reynard the Fox: cultural metamorphoses and
social engagement in the Beast epic from the Middle Ages to the present.
Polygons, v. 1. New York, NY: Berghahn Books.
1630.
Vatikiotis, Michael R. J., Kin Wah Chin, Michael R. J. Vatikiotis, & Kin
Wah Chin. 2003. The geopolitical situation in East and Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
1631.
Vatthana Pholsena, Ruthi Phanomyong, & Michael Smithies. 2006. Laos,
from buffer state to crossroads? Chiang Mai, Thailand: Mekong Press.
1632.
Vekarić, Vatroslav. 2005. Foreign policy in transition: Serbia and Montenegro, Southeastern Europe and the changing nature of international relations. Belgrade: Institute of International Policies and Economics.
1633.
Verghese, B. G. 2001. Reorienting India: the new geo politics of Asia.
Delhi: Konark.
1634.
Verheul, Jaap. 2004. Dreams of paradise, visions of apocalypse: Utopia
and Dystopia in American culture.
1635.
Verrastro, Frank A. 2009. The geopolitics of energy: emerging trends
and changing landscapes. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.
1636.
Victor, David G., Amy Jaffe, & Mark H. Hayes. 2006. Natural gas and
geopolitics: from 1970 to 2040. Cambridge: Cambridge University Press.
1637.
Vikentiev, George. 2007. The last empire at the top of the world: global
politics in an age of global warming. Sydney: Megatrends Enterprises.
1638.
Villalon, L. J. Andrew, & Donald J. Kagay. 2005. The Hundred Years War:
a wider focus. History of warfare, v. 25. Leiden: Brill.
1639.
Vleuten, Erik van der, & Arne Kaijser. 2006. Networking Europe: transnational infrastructures and the shaping of Europe, 1850-2000. Sagamore
Beach, MA: Science History Publications/USA.
1640.
Voon, Phin Keong. 1998. China-Japan relations in transition: towards
constructive partnership in the 21st century. Kuala Lumpur, Malaysia: University of Malaya Press.
1641.
122
Literatura w języku angielskim
Voskressenski, Alexei, Boris Porfiriev, & Frank Columbus. 1998. Russia
on the brink of the millennium: international policy and national security issues. Commack, NY: Nova Science Pubs.
1642.
Vuving, Alexander L. 2007. U.S. primacy, Euasia's new strategic landscape, and the emerging Asian order. RSIS working paper, no. 147. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological
University.
1643.
Wachman, Alan. 2007. Why Taiwan?: geostrategic rationales for
China's territorial integrity. Studies in Asian security. Stanford, Calif: Stanford University Press.
1644.
Wacker, Gudrun. 2006. China's rise: the return of geopolitics? Berlin:
Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and
Security Affairs.
1645.
Wagnsson, Charlotte. 2000. Russian political language and public opinion on the West, NATO and Chechnya: securitisation theory reconsidered.
Stockholm: Forsvarshogskolan.
1646.
Walker, Julian. 1994. The UAE: internal boundaries and the boundary
with Oman. [Slough]: Archive Editions.
1647.
Wallerstein, Immanuel Maurice. 1991. Geopolitics and geoculture: essays on the changing worl-system. Studies in modern capitalism.
Cambridge, Angleterre: Paris: Cambridge University Press, Editions de la
Maison des sciences de l'homme.
1648.
Wallerstein, Immanuel Maurice. 1999. The end of the world as we know
it: social science for the twenty-first century. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
1649.
Wallerstein, Immanuel Maurice, & Armand Clesse. 2002. The world we
are entering, 2000-2050. Amsterdam, the Netherlands: Dutch University
Press.
1650.
Walsh, Edmund A., & Anna Watkins. 1990. Footnotes to history: selected speeches and writing of Edmund A. Walsh, S.J., founder of the School
of Foreign Service. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
1651.
Walton, C. Dale. 2007. Geopolitics and the great powers in the twentyfirst century: multipolarity and the revolution in strategic perspective. Geopolitical theory series, 3. London: Routledge.
1652.
Walton, Dale. 2006. Geopolitics of great power politics. London:
Routledge.
1653.
123
Bibliografia geopolityki współczesnej
Ward, Michael Don. 1992. The New geopolitics. Philadelphia: Gordon
and Breach.
1654.
1655.
Warf, Barney. 2009. The spatial turn. London [u.a.]: Routledge.
Warf, Barney, & Santa Arias. 2009. The Spatial turn: interdisciplinary
perspectives. London: Routledge.
1656.
Warikoo, K. 2009. Himalayan Frontiers of India: Historical, Geopolitical
and Strategic Serspectives. London: Routledge.
1657.
Watson, Paul Joseph. 2003. Order out of Chaos: elite sponsored terrorism and the New World Order. Austin, TX: AEJ Productions.
1658.
Wattenberg, Ben J. 2004. Fewer: how the new demography of depopulation Will Shape Our Future. Chicago: Ivan R. Dee.
1659.
Wedderburn, Carlos Moore. 1998. From COMECON to CARICOM: Towards the Integration of the Republic of Cuba into the Carribean Community. S.I: CARICOM Secretariat.
1660.
Weigert, Hans Werner. 1990. German geopolitics. America in a World at
War, no. 19. New York: Oxford University Press.
1661.
Weintraub, Sidney. 2000. Development and democracy in the Southern
Cone: imperatives for U.S. policy in South America. Significant Issues Series,
v. 22, no. 1. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.
1662.
Weisbrode, Kenneth. 2001. Central Eurasia: prize or quicksand?: contending views of instability in Karabakh, Ferghana and Afghanistan. Oxford:
Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.
1663.
Weizsäcker, Richard von, Richard von Weizsäcker, and Richard von
Weizsäcker. 2006. The Black Sea between the EU and Russia: security, energy, democracy. Hamburg: Körber-Stiftung.
1664.
Wells, John. 1991. Antarctic resources: a dichotomy of interest. Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University.
1665.
Wenger, Andreas, Robert W. Orttung, & Jeronim Perović. 2009. Energy
and the transformation of international relations: toward a new producerconsumer framework. Oxford: Oxford University Press.
1666.
1667.
Wesley, Michael. 2007. Energy security in Asia. London: Routledge.
Wesson, Robert G. 1993. The Russian dilemma: a political and geopolitical view. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.
1668.
124
Literatura w języku angielskim
Weston, Burns H., & Stephen P. Marks. 1999. The future of international human rights. Ardsley, NY: Transnational.
1669.
Wettering, Frederick L. 1993. The Caribbean and the United States into
the new century. Washington, D.C.: NWC.
1670.
Wexman, Virginia Wright. 2003. Film and authorship. Rutgers depth of
field series. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.
1671.
Whittaker, Edward, & Alex Landrum. 2007. Nonsite to Celebration Park:
essays on art and the politics of space. Bath: Bath Spa University.
1672.
Wiarda, Howard J. 1996. U.S. foreign and strategic policy in the postCold War era: a geopolitical perspective. Contributions in political science,
no. 366. Westport, Conn: Greenwood Press.
1673.
Wilentz, Sean. 2008. The age of Reagan: a history, 1974-2008. New
York, NY: Harper.
1674.
Williams, Allan M. 1991. The European Community: the contradictions
of integration. Oxford, UK: B. Blackwell.
1675.
Williams, John. 2006. The ethics of territorial borders: drawing lines in
the shifting sand. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
1676.
Williamson, Roger. 1998. Some corner of a foreign field: intervention
and world order. Houndmills [etc.]: Macmillan.
1677.
Wilmer, S. E. 2008. National theatres in a changing Europe. Studies in
international performance. Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan.
1678.
Wilson, Andrew. 2005. Ukraine's orange revolution. London: Yale University Press.
1679.
Wilson, Andrew. 2002. The Ukrainians: unexpected nation. New Haven:
Yale Nota Bene.
1680.
Wilson, J.R. 1998. DSR 1998: defence & security review 1998. London:
Atalink, Ltd.
1681.
Wilson, J.R., and Mark Harrington. 1997. Defence & security review
1997: DSR 1997. London: Atalink, Ltd.
1682.
Wilson Rowe, Elana. 2009. Russia and the North. Ottawa: University of
Ottawa Press.
1683.
Winrow, Gareth M. 2000. Turkey and Caspian energy. The Emirates
occasional papers, no. 37. Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies
and Research.
1684.
125
Bibliografia geopolityki współczesnej
Wirsing, Robert. 2008. Baloch nationalism and the geopolitics of energy
resources: the changing context of separatism in Pakistan. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
1685.
Wohlfeld, Monika Johanna. 1994. Alliances as means for overcoming
geopolitical constraints a case study of central European alliance politics after 1989. Ottawa: National Library of Canada.
1686.
Wojciechowski, Slawomir. 2008. Dilemmas of Polish Military Strategy.
USAWC Strategy Research Project. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
1687.
Wolfframm, Gunther. 1992. The Implications for Yugoslav Borders of
the Dissolution of the Yugoslav state. USAWC Military Studies Programm
Paper. Carlisle Barracks, Pa: U.S. Army War College.
1688.
Wolny, Philip. 2010. Iran and Iraq: Religion, War, and Geopolitics. New
York, NY: Rosen Pub.
1689.
Wong, Edlie L. 2009. Neither Fugitive Nor Free: Atlantic Slavery, Freedom Suits, and the Legal Culture of Travel. New York: New York University
Press.
1690.
Woo-Cumings, Meredith, & Michael Maurice Loriaux. 1993. Past as
prelude: history in the making of a New World Order. Boulder: Westview
Press.
1691.
Woods, Larry J., & Timothy R. Reese. 2008. Military Interventions in
Sierra Leone: Lessons from a Failed State. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1692.
Woodward, Calvin A. 1993. Towards a new day: writings on South Africa, 1986-1993. Valdosta, Ga: Valdosta State College, Institute for the
Study of Geopolitics.
1693.
Woolley, Peter J. 2005. Geography and Japan's strategic choices: from
seclusion to internationalization. Washington, D.C.: Potomac Books, Inc.
1694.
Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea.
1992. The third Workshop on Managing Potential Conflicts in the South
China Sea, Yogyakarta, Indonesia, 29 June - 2 July 1992. Yogyakarta, Indonesia: s.n.].
1695.
World Congress of Sociology, & Rita Sussmuth. 1994. Contested
boundaries and shifting solidarities. Paris: The Association.
1696.
126
Literatura w języku angielskim
Wright, John F. R., Suzanne Goldenberg, & Richard N. Schofield. 1996.
Transcaucasian boundaries. SOAS/GRC geopolitics series; 4. New York: St.
Martin's Press.
1697.
Wu, Xiaodi. 2006. Back to the heartland?: transformation of Chinese
geopolitics and the “renewed” importance of Central Asia. Hong Kong: Culture of China Publication Co.
1698.
Wusten, Herman van der. 1998. Geopolitics: its different faces, its renewed popularity. Dordrecht [etc.]: Kluwer.
1699.
Wyciszkiewicz, Ernest. 2009. Geopolitics of pipelines energy interdependence and inter-state relations in the post-Soviet area. Warsaw: The
Polish Institute of International Affairs.
1700.
Xenakis, Dimitris, & Dimitris N. Chryssochoou. 2001. The emerging
Euro-Mediterranean system. Europe in change. Manchester: Manchester
University Press.
1701.
Yacobi, Haim. 2009. The Jewish-Arab city: spatio-politics in a mixed
community. Routledge studies on the Arab-Israeli conflict, 5. London:
Routledge.
1702.
Yang, Mayfair Mei-hui. 1999. Spaces of their own: women's public
sphere in transnational China. Public worlds, v. 4. Minneapolis: University
of Minnesota Press.
1703.
Yengoyan, Aram A. 2006. Modes of comparison: theory & practice. The
comparative studies in society and history book series. Ann Arbor: University of Michigan Press.
1704.
Yildiz, Kerim, & Tanyel B. Taysi. 2007. The Kurds in Iran: the past, present and future. London: Pluto Press.
1705.
Yong, Tan Tai. 2008. Identities, geopolitics, reconciliations. Partition and
post-colonial South Asia / ed. by Tan Tai Yong, 3. London [u.a.]: Routledge.
1706.
Yoshihara, Toshi, & James R. Holmes. 2010. Red star over the Pacific:
China's rise and the challenge to U.S. maritime strategy. Annapolis, MD:
Naval Institute Press.
1707.
Youngquist, Walter. 1997. GeoDestinies: the inevitable control of earth
resources over nations and individuals. Portland, Or: National Book Co.
1708.
Youngs, Richard. 2009. Energy Security: Europe's New Foreign Policy
Challenge. London: Routledge.
1709.
Youngs, Richard. 2007. Europe's External Energy Policy: Between Geopolitics and the Market. Brussels: CEPS, Centre for European Policy Studies.
1710.
127
Bibliografia geopolityki współczesnej
Zakaria, Fareed. 2009. The Post-American World. New York: W.W. Norton & Co.
1711.
Zalloum, Abdulhay Y. 2007. Oil Crusades: America Through Arab Eyes.
London: Pluto Press.
1712.
Zamfirescu, Elena. 1996. Mapping Central Europe. The Hague: Netherlands Institute of International Relations, Clingendael.
1713.
Zanotti, Jim. 2008. Israel and the Palestinians: Prospects for a Two-State
Solution. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1714.
Zavarelli, John V. 2008. Military Alliances and Coalitions: Going to War
without France. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1715.
Zeiger, Susan. 2010. Entangling Alliances: Foreign War Brides and
American Soldiers in the Twentieth Century. New York: New York University
Press.
1716.
Zellen, Barry Scott. 2009. Arctic Doom, Arctic Boom: the Geopolitics of
Climate Change in the Arctic. Santa Barbara, Calif: Praeger.
1717.
Zhao, Hong. 2007. China and India courting Myanmar for Good Relations. EAI Background Brief, No. 360. Singapore: East Asian Institute, National University of Singapore.
1718.
Zhiznin, Stanislav. 2007. Energy diplomacy: Russia and the World. Moscow: East Brook.
1719.
Zhurkin, V., & Nikolai Aleksandrovich Kovalskii. 2000. European Union-Russia: Balkan situatian. Moskva: Interdialect+.
1720.
Ziring, Lawrence, & Lawrence Ziring. 1992. The Middle East: a political
dictionary. Clio Dictionaries In Political Science. Santa Barbara, Calif: ABCCLIO.
1721.
Zolo, Danilo. 1996. Cosmopolis: Prospects for world government. Oxford: Polity.
1722.
Zoubir, Yahia H. 1999. North Africa in Transition: State, Society, and
Economic Transformation in the 1990s. Gainesville: University Press of Florida.
1723.
Zuhur, Sherifa. 2007. Egypt: Security, Political, and Islamist Challenges.
Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center.
1724.
Is Japan a world power? 1989. Opposing Viewpoints Pamphlets. San
Diego, Calif: Greenhaven Press.
1725.
1726.
128
Key Concepts In Political Geography. 2009. London: SAGE.
Literatura w języku angielskim
The Kowoj. Identity, Migration, and Geopolitics in Late Postclassic
Petén, Guatemala Rice and Don S. Rice, Migration, and Geopolitics in Late
Postclassic Petén, Guatemala. 2009. Boulder: University Press of Colorado.
1727.
New Challenges and New Geopolitics in Central Asia: After September
11. 2003. Almaty: Kazakhstan Inst. for Strategic Studies.
1728.
New Geopolitics of Central and Eastern Europe: Between European Union and United States. 2005. Warszawa: Batory Foundation.
1729.
Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece
and Turkey. 2009. London: Tauris Academic Studies.
1730.
Special Issue: Changing geopolitics. 2005. The Middle East journal, vol.
59, no. 2. Washington, DC: Middle East Institute.
1731.
Strategic Atlas: Comparative Geopolitics of the World's Powers. 1993.
N.Y.: Harper Collins.
1732.
The Times Guide to the Nations of the World: History, Politics, Geography, Statistics, Maps and Flags. 1994. London: Times Books.
1733.
1734.
Violence and Its Causes: A Stocktaking. 2005. Paris: Unesco.
129
Literatura w języku arabskim
1.
Abd, -A. K., & Markaz al-Dirāsāt al-Siyāsīyah wa-al-Isrājīyah. (2001). alTaṭawwurāt al-Qarn al-Afrīqī: Taḥlīl min manẓūr al-jughrāfiyā al-sīyāsīyah.
Cairo: Markaz al-Dirāsāt al-Siyāsīyah wa-al-Isrājīyah.
2.
Abd, -M. A.-M. (2002). Sāḥil bilād al-Shām wa-al-ṣirāāt al-dawlīyah, 2500
Q.M.-2001 M: Dirāsah al-jughrāyah al-siyāsīyah wa-al-jughrāyah alaskarīyah-al-amnīyah. Bayrūt: Bīsān.
3.
Abū, B. M. U. (2005). al-Khalyah al-tārīkhīyah lil-ṣirā al-hudūdī bayna
Irītriyā wa-Ithyūbyā wa-tathīruh al-mubāshir alá duwal al-jiwār. Silsilat
qaḍāyā Afrīqīyah, 1. al-Kharṭūm: al-Markaz al-Ālamī lil-Dirāsāt al-Afrīqīyah.
4.
Abū, D. A.-R. S. (2001). Usus al-alāqāt al-makānīyah al-siyāsīyah: Muqaddimah al-jughrāyā al-siyāsīyah al-muāṣirah. Jiddah: Dār Ḥāfiẓ.
5.
Achcar, G., & Aẓm, S. (2004). al-Sharq al-multahab: Al-Sharq al-Awsaṭ manẓūr al-Mārkisī. London: Saqi Books.
6.
ĀL, T. F. A.-R. (2002). al-Ālam al-Islāmī: Dirāsāt jiyūstrājīyah wajiyūbulīkīyah. al-Dawḥah: F. A. Āl Thānī.
7.
Āl, T. F. A.-R. (2000). Dirāsāt al-jughrāfiyā al-siyāsīyah wa-al-jiyūbūlīkā:
Taṭbīqāt alá duwal Majlis al-Taāwun al-Khalījī. Ammān: Dār Wāil lil-Ṭibāah
wa-al-Nashr.
8.
Arkoun, M., Maila, J., & Ḥusayn, U. -S. (2008). Min Manhātin ilá Baghdād,
mā wara al-khayr wa-al-sharr. Bayrūt: Dār al-Sāqī.
9.
Atallah, D. B. M. (2007). Jiyūsiyāsat al-ḥudūd wa-al-awlamah: Lubnāniya
iqlīmiyā, Ālamiyā. Bayrūt: D. Bū. M. Ạṭā Allāh.
10.
Awdah, A. -M., Rashīdī, A., Jāmiat al-Qāhirah., & Jāmiat al-Qāhirah. (2001).
Tajammu duwal al-Sāḥil wa-al-Ṣaḥrā. Cairo: Jāmiat al-Qāhirah, Kullīyat alIqṣād wa-al-Ulūm al-Siyāsīyah.
11.
Awnī, A. -H. (2003). Siyāsat al-jinirālāt bada aḥdāth 16 Māyū aldamawīyah. Silsilat Manshūrāt Arabīyah, 1. Fās: Manshūrāt Arabīyah.
Bibliografia geopolityki współczesnej
12.
Badārinah, S. M. S. F. (2004). al-Ahammīyah al-jiyūbūlīkīyah lil-Urdun:
Dirāsah al-jughrāfiyā al-siyāsīyah. Irbid: Dār al-Kitāb al-Thaqā.
13.
Delpech, T. (2009). al-Tawaḥḥush: awdat al-barbariyah al-qarn al-ḥādī
wa-al-ishrīn. Ṭarāblus: Jarrūs Briss.
14.
El, M. H. A. (2000). al-Abād al-jiyūbūlikīyah li-qaḍāyā al-miyāh al-waṭan
al-Arabī. Dirāsāt muāṣirah, 4. al-Riyāḍ: Markaz al-Malik Fayṣal lil-Buḥūth
wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah.
15.
Faqīr, B. A. (1999). Anāṣir al-qūwah tawḥīd al-Mamlakah al-Arabīyah alSaūdīyah: Dirāsah taḥlīlīyah al-jughrāfiyā al-siyāsīyah. Riyadh: alMamlakah al-Arabīyah al-Saūdīyah, al-Amānah al-Āmmah lil-Iḥfāl bi-Murūr
Miat Ām alá Tasīs al-Mamlakah.
16.
Fuller, G. E., Lesser, I. O., & Jalal, S. (1996). Al-Islam wa al-gharb: Bayna altaayun wa al-muawajahah. Al-Qahirah: Markaz al-Ahram li al-Tarjamah wa
al-Nashr.
17.
Fuller, G. E., & Lesser, I. O. (1995). Sense of siege: The geopolitics of islam
and the West. Cairo.
18.
Garaudy, R. (2004). al-Irhāb al-gharbī. al-Qāhirah: Maktabat al-Shurūq alDuwalīyah.
19.
Gharīrī, A. -A. F. (2003). al-Jughrāfiyā al-siyāsīyah li-Salṭanat Umān: Dirāsah
al-jiyūbūlītiks. Ammān: Dār Ṣafā lil-Nashr wa-al-Tawzī.
20.
Haddad, M. (2002). Arḍ lā tahda: Al-rihānāt al-jiyūbūlīkīyah al-raīsīyah al-Mashriq al-Arabī. Bayrūt: Sharikat al-Maṭbūāt lil-Tawzī wa-al-Nashr.
21.
Haddad, M. (1996). al-Sharq al-Awsaṭ: Dirāsah jiyūbūlīkīyah : qaḍāyā alarḍ wa-al-nafṭ wa-al-miyāh. Bayrūt: Sharikat al-Maṭbūāt lil-Tawzī wa-alNashr.
22.
Ḥājj, H. M. A.-Q. (1996). al-Saūdīyah: Qadr al-muwājahah al-maṣīrīyah wakhaṣāʼiṣ al-takwīn. Grand Turk, British West Indies: International Studies &
Research Bureau.
23.
Ḥamad, S. M. (2008). al-Jughrāfiyā al-siyāsīyah ālam mutaghayyir: Alawlamah wa-al-niẓām al-ālamī al-jadīd. al-Haram Giza: al-Dār al-Ālamīyah
lil-Nashr wa-al-Tawzī.
24.
Ḥamādah, T. (2005). Taḥaddiyāt al-iṣlāḥ wa-al-tanmiyah: Al-niẓām al-dawlī
wa-al-Sharq al-Awsaṭ al-kabīr. Bayrūt: Dār al-Maḥajjah al-Bayḍā lil-Tibāah
wa-al-Nashr wa-al-Tawzī.
132
Literatura w języku arabskim
25.
Ḥasan, H. A. (2004). al-Ahammīyah al-jiyūbūlikīyah lil-waṭan al-Arabī watathīrahā al-siyāsah al-dawlīyah. Dimashq: al-Markaz al-Arabī lil-Dirāsāt
al-Isrājīyah.
26.
Ḥasan, U. K. (2008). al-Niẓām al-Sharq Awsaṭī wa-tathīruh alá al-amn almāī al-Arabī: Dirāsah al-Jughrāfiyah al-siyāsīyah wa-al-jīūbūlītik. Dimashq: Dār Raslān.
27.
Hī, S. F. (1999). al-Jughrāyā al-siyāsīyah maa taṭbīqāt jīyūbūlikīyah.
Ammān: Dār Ṣafā.
28.
Hī, S. F. (2000). al-Jughrāfiyā al-siyāsīyah: Maa taṭbīqāt jiyūbūlīkīyah
istishrāyah an al-waṭan al-Arabī. Bayrūt: Dār al-Kitāb al-Jadīd alMuaḥidah.
29.
Hī, S. F. (2005). al-Ālam al-Islāmī wa-al-mutaghayyirāt al-dawlīyah min
wijhat naẓar jiyūbūlikīyah. Ammān: Muassasat al-Warrāq lil-Nashr wa-alTawzī.
30.
Ḥūrānī, H., Hawatmeh, G., Essoulami, S., & Mashāriqah, T. (1998). al-Ilām
wa-ḥurrīyat al-ṣiḥāfah al-Urdun. Silsilat Tanmiyat al-mujtama al-madanī,
10. Ammān: Markaz al-Urdun al-Jadīd lil-Dirāsāt.
31.
Ḥusayn, K. (2009). al-Jughrāfiyā al-siyāsīyah: Dirāsat al-aqālīm al-barrīyah
wa-al-baḥrīyah wa-al-duwal wa-athar al-niẓām al-ālamī mutaghayyirāhā. Bayrūt: Dār al-Manhal al-Lubnānī.
32.
Ibn, H. S. (1989). Buar al-tawattur al-ālam: Naẓrah khafāyā wa-khalyāt
kull al-ḥurūb alla yarufuhā ālamunā. Tūnis: Dār al-Burāq.
33.
Khalīfah, N., & Markaz Bīblūs lil-Dirāsāt wa-al-Abḥāth. (2008). Jīyūbūlīk
Lubnān: Al-isrājīyah al-Lubnānīyah : baḥth jiyū-siyāsī wāqiʻ Lubnān wadawrihi wa-mustaqbalihi wa-maṣīrih. Jubayl: Markaz Bīblūs lil-Dirāsāt waal-Abḥāth.
34.
Khathlān, S. M. (2000). al-Ṣirā alá Qazwīn: Dirāsah lil-abād al-istrājīyah liltanāfus alá tharawāt al-nafṭ wa-al-ghāz minṭaqat Baḥr Qazwīn. al-Riyāḍ:
Markaz al-Malik Fayṣal lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah.
35.
Khayr, S. (2003). Sūrīyah: Dirāsah al-jughrāyah al-siyāsīyah. Dimashq:
Wizārat al-Thaqāfah al-Jumhūrīyah al-Arabīyah al-Sūrīyah.
36.
Khiḍr, S. U., & Ibn, B. A. A. A. (1995). al-Mukallā: arūs al-baḥr alḥaḍramīyah: ijmāīyan, iqṣādīyan, siyāsīyan. Ṣanā: Markaz Ubādī lilDirāsāt wa-al-Nashr.
133
Bibliografia geopolityki współczesnej
37.
Khiḍr, S. U., & Ibn, B. A. A. A. (1995). al-Mukallā: arūs al-baḥr alḤaḍramīyah: dirāsah jiyūbūlikīyah : ijmāīyan, iqṣādīyan, siyāsīyan.
Ṣanā: Markaz Abbādī lil-Dirāsāt wa-al-Nashr.
38.
Laurent, E. (2003). Ḥarb al-Būsh: Asrār al-nizā al-la lā yumkin al-irāf bihā.
Bayrūt, [Lebanon: Dār al-Khayāl lil-Tibaah wa al-Nashr.
39.
Leverett, F. L. (2005). Wirāthat Sūrīyah: Ikhtabār Bashshār bi-al-nār. Bayrūt,
Lubnān: al-Dār al-Arabīyah lil-Ulūm.
40.
Mabrūk, M. A.-R. (2002). Jīyūbūlūkā al-naṣṣ al-adabī: Taḍārīs al-faḍā alriwāī namudhajan. al-Iskandarīyah: Dār al-Wafā li-Dunyā al-Ṭibāah wa-alNashr.
41.
Markaz al-Riyādah lil-Malūmāt wa-al-Dirāsāt (Amman, Jordan). (1998). Āfāq
al-alāqāt al-Irāqīyah-al-Īrānīyah-al-Turkīyah-al-Sūrīyah. Silsilat Tanmiyat almujtama al-madanī, 10. Ammān: Markaz al-Riyādah lil-Malūmāt wa-alDirāsāt.
42.
Masūd, M. U., Qaṣṣāb, N. N., & Ḥawwāt, A. (2008). Tajammu duwal al-Sāḥil
wa-al-Ṣaḥrā: Al-wāqi al-jiyusiyāsī wa-āfāq al-taāwun: dirāsah fi aljughrāyah al-siyāsīyah. Tripoli, Libya?: al-Markaz al-Ālamī li-Dirāsāt waAbḥāth al-Kitāb al-Akhḍar.
43.
Muḥammad, S. M. (1994). al-Amn al-Islāmī: Dirāsāt al-taḥaddiyāt aljīyūbūlīkīyah. Bayrūt: al-Muassasah al-Jāmiīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr waal-Tawzī.
44.
Muḥammad, S. M. (1994). al-Amn al-Islāmī: Dirāsāt al-taḥdiyāt aljiyūbūlīkīyah. Bayrūt: al-Muassasah al-Arabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr waal-Tawzī.
45.
Muḥammad, S. M. (1990). Dirāsāt jughrāyat al-ṣirā al-dawlī. Baghdad:
s.n..
46.
Mūminī, M. A. U. (2005). al-Jughrāfiyā al-siyāsīyah wa-al-jiyūbūlūkā alqarn al-wāḥid wa-al-ishrīn. Irbid: Dār al-Kitāb al-Thaqā.
47.
Nadwah al-Miṣrīyah al-Faransīyah (, Awad, I., Musad, N. A.-M., & Jāmiat alQāhirah. (1991). al-Ālamīyah wa-al-khuṣūṣīyah dirāsat al-minṭaqah alArabīyah: Abḥāth al-Nadwah al-Miṣrīyah al-Faransīyah al-Thāniyah, 3-5
Yūliyū 1989. Cairo: Jāmiat al-Qāhirah, Kullīyat al-Iqtiṣād wa-al-Ulūm alSiyāsīyah, Markaz al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Siyāsīyah.
48.
Naṣṣār, M. (2004). Tawaqquāt siyāsīyah maḥallīyah, iqlīmīyah, duwalīyah,
2004. Bayrūt: M. Naṣṣār.
134
Literatura w języku arabskim
49.
Naṣṣār, M. (2002). Tawaqquāt siyāsīyah maḥallīyah, iqlīmīyah, duwalīyah,
2003. Beirut: M. Naṣṣār.
50.
Qaṣīr, T. A. (1993). Alá mashārif al-qarn al-ḥādī wa-al-ishrīn: Ruyah istirājīyah lil-mutaghayyirāt al-dawlīyah. al-Riyāḍ: Maktab al-Āfāq alMuaḥidah lil-Isshārāt al-Ilmīyah wa-al-Tiqnīyah.
51.
Qaṣṣāb, A. -W. A.-S., & Mayyāḥ, A. (2000). al-Muḥīṭ al-Hindī wa-tathīruhu al-siyāsāt al-dawlīyah wa-al-iqlīmīyah. Baghdād: Bayt al-Ḥikmah, Qism alDirāsāt al-Siyāsīyah.
52.
Rajab, U. -F.-S. (1992). Qūwat al-dawlah: Dirāsāt jiyūstrājīyah. Cairo: Maktabat Madbūlī.
53.
Rayyis, R. N. (1997). Riyāḥ al-Shamāl: Al-Saūdīyah wa-al-Khalīj wa-al-Arab ālam al-tisīnāt. London: Riyāḍ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr.
54.
Sabāwī, M. N.-D. I. (1999). al-Ṣirā al-dāir al-Sharq al-Awsaṭ: Taḥlīl jughrā.
Cairo: M.N.al-D.I. al-Sabāwī.
55.
Sabāwī, M. N.-D. I. (1999). al-Ṣirā al-dāir al-Sharq al-Awsaṭ: Taḥlīl jughrā.
Cairo: M.N.al-D.I. al-Sabāwī.
56.
Salamé, G. (2005). Amrīkā wa-al-ālam: Ighrā al-qūwah wa-madāhā. Bayrūt:
Dār al-Nahār.
57.
Sammāk, M. A. (1989). al-Wazn al-jiyūbūlīkī li-aqṭār Majlis al-Taāwun alKhalījī wa-mustaqbalih. al-Kuwayt: Qism al-Jughrāfiyā bi-Jāmiat al-Kuwayt.
58.
Sammāk, M. A. (2000). Jughrāyat al-waṭan al-Arabī bi-manẓūr muāṣir.
Irbid: Dār al-Amal lil-Nashr wa-al-Tawzī.
59.
Sanūsī, A. I., Khawjah, M. A., Rāḍī, A. S.-D., & Sāidī, M. A. (1999). al-I"ḥād
al-Maghāribī: Dirāsah al-jughrāyā al-iqlīmīyah wa-al-ijmāīyah alsiyāsīyah. Ṭarābulus: Idārat al-Maṭbūāt wa-al-Nashr, Jāmiat al-Fāḥ.
60.
Shāmī, S. -D. A. (2001). al-Dawlah: Dirāsah al-jughrāfiyā al-siyāsīyah. alIskandarīyah: Munshaat al-Maārif bi-al-Iskandarīyah.
61.
Shihāb, F. (1994). Taṭawwur al-isrājīyah al-Amīrkīyah al-Khalīj al-Arabī.
Manāmah, al-Baḥrayn: Maktabat Fakhrāwī.
62.
Talib, C. T. (2005). al-Muqawwimāt al-jīyūbūlikīyah lil-amn al-qawmī Iqlīm Kurdistān. al-Sulaymānīyah: Markaz Kurdistān lil-Dirāsāt al-Isrājīyah.
63.
Thābit, A., Mashshāṭ, A. -M., & Jāmiat al-Qāhirah. (1995). al-Dawr al-iqlīmī
li-Miṣr al-Sharq al-Awsaṭ: Amāl al-nadwah allā uqidat bi-al-Iskandarīyah,
al-fatrah min 15-17 Disimbir 1994. Cairo: Jāmiat al-Qāhirah, Kullīyat al-
135
Bibliografia geopolityki współczesnej
Iqṣād wa-al-Ulūm al-Siyāsīyah, Markaz al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt alSiyāsīyah.
64.
Todd, E. (2004). Mā bad al-imbrāṭūrīyah: Darāsah tafakuk al-niẓām alamrīkī. Bayrūt: Dār al-Sāqī.
65.
Ujaylī, M. S. (2000). Dawlat al-Imārāt al-Arabīyah al-Mu$aḥidah: Dirāsah al-jughrāfiyā al-siyāsīyah. Dirāsāt isrājīyah, al-adad 45. Abū Ẓaby: Markaz
al-Imārāt lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Isrājīyah.
66.
University of London. (1995). Waḥdat al-Yaman: Al-azmah wa-al-ḥall :
awrāq mutamar Landan, 25-26 Nūfimbir 1995: nuẓẓịma al-mutamar min
qibal Markaz al-Dirāsāt al-Jiyūbūlīkīyah wa-al-Ḥudūd al-Dawlīyah al-tābi
li-Mahad al-Dirāsāt al-Sharqīyah wa-al-Afrīqīyah, Jāmiat Landan. S.l: s.n.
67.
University of London. (1995). Waḥdat al-Yaman: Al-azmah wa-al-ḥall :
awrāq mutamar Landan, 25-26 Nūfimbir 1995. London: s.n.
68.
Washlī, Y. A. H. (2007). al-Yaman: Dirāsah siyāsat binā qūwat al-dawlah :
dirāsah jiyūsrājīyah. Yemen: Y.A.Ḥ. al-Washlī.
69.
Ẓāhir, N. I. (1999). al-Jughrāfiyā al-siyāsīyah al-muāṣirah ẓill al-niẓām aldawlī al-jadīd. Ammān: Dār al-Yāzūrī al-Ilmīyah.
70.
Zubī, M. (2004). al-Jiyūsiyāsīyah wa-al-alāqāt al-dawlīyah: Abḥāth aljiyūsiyāsīyah Geopolitique wa- al-shuūn wa-al-alāqāt al-dawlīyah almutanawwiah. Dimashq: Wizārat al-Thaqāfah.
136
Literatura w języku bułgarskim
1.
Geopolitika i geostrategiia. 2004. Sofiia: Bŭlgarsko geopolitichesko druzhestvo.
2.
Batsarov, Zdravko. 1999. Geopoliticheski sistemi. Sofiia: Fondatsiia
"Svobodna i demokratichna Bŭlgariia".
3.
Bŭchvarov, M. 2001. Geopoliticheski analizi. Sofiia: Izd-vo "Zakhariĭ
Stoianov".
4.
Devedzhiev, Marin. 2008. Bŭlgarskite geopoliticheski shansove: sbornik
publikatsii. Veliko Tŭrnovo: "Faber".
5.
Devedzhiev, Marin. 2006. Geopolitikata na Bŭlgariia: shansove i problemi.
Sofiia: Sviat 2001.
6.
Institut za mezhdunarodni izsledvaniia (Sofia, Bulgaria), and Friedrich-EbertStiftung. 1995. Balkanite v politikata na golemite dŭrzhavi: SASht, FRG,
Angliia, Frantsiia. Sofiia: In-t za mezhdunarodni izsledvaniia.
7.
Karastoianov, Stefan. 2007. Kosovo: geopoliticheski analiz. Sofiia: UI "Sv.
Kliment Okhridski".
8.
Karastoianov, Stefan. 1997. Politicheska geografiia, geopolitika,
geostrategiia: istoriia, teoriia, praktika. Sofiia: Universitetsko izd-vo "Sv.
Kliment Okhridski".
9.
Karastoianov, Stefan, and M. Bŭchvarov. 1992. Geografiia - geopolitika.
Sofiia: Universitetsko izd-vo "Sv. Kliment Okhridski".
10.
Karastojanov, Stefan. 2001. Političeska geografija, geopolitika,
geostrategija: istorija, teorija, praktika. Universitetska biblioteka, 414.
Sofija: Univ. izdat. Sv. Kliment Ochridski.
11.
Karastojanov, Stefan P. 2007. Kosovo geopolitičeski analiz. Sofija: Univ.
Izdat. "Sv. Kliment Ochridski".
12.
Kazakov, Emil. 2007. Geopolitikata na Bŭlgariia prez XX vek: nacionalen,
evropejski i globalen pogled. V. Tărnovo: Faber.
Bibliografia geopolityki współczesnej
13.
Khristov, T. 2001. Aktualni vŭprosi na politicheskata geografiia. Politicheska
geografiia na Bŭlgariia (pŭrva chast). Sofiia: [s.n.].
14.
Khristov, Todor. 2004. Makedoniia, zapadna Trakiia
i Dobrudzha:
politikogeografski razmisli, analizi i otsenki. Sofiia: Akademichno izd-vo na
Agrarniia universitet.
15.
Krŭstev, Todor. 2002. Nauchna konferentsiia s mezhdunarodno uchastie v
pamet na prof. d-r Dimitŭr Iaranov, Varna 2002 = International Scientific
Conference in Memory of Prof. Dimitar Jaranov, Varna 2002. Sofiia:
Geografski institut BAN.
16.
Krŭstev, Viliian, and Valentin Mikhaĭlov. 2009. Regionalni geopoliticheski
izsledvaniia. Varna: Steno.
17.
Nauchna konferentsiia "Bŭlgariia mezhdu Evropa i Rusiia", and Marin
Georgiev. 1998. Bŭlgariia mezhdu Evropa i Rusiia: nauchna konferentsiia,
10-11 oktomvri 1997 g., Sofiia: slova, dokladi, izkazvani ia. Sofiia:
"Bŭlgarska sbirka".
18.
Nedev, Todor. 2001. Geopolitika: budeshteto na chovechestvoto: evoliutsiia
na kapitala i sotsialisticheskata ideia. Varna: Universitetsko izd-vo
"Chernorizets Khrabŭr".
19.
Okan, Khalis. 1994. Balkanite geopolitika: stranitsi ot istoriiata. Sofiia: IK
"Okan".
20.
Ougartchinska, Roumiana, and Jean-Michel Carré. 2009. Gazovata voĭna:
zaplakhata ot Rusiia: zhurnalistichesko razsledvane. Sofiia: Ciela.
21.
Vŭlkanov, Vŭlkan Nedelchev. 2000. Morska istoriia na Bŭlgariia: politika,
ikonomika, kultura: kratki ochertsi vŭrkhu 1300-godishnoto morsko minalo.
Sofiia: “Albatros”.
22.
Zlatev, Valentin, and Kamen Denchev. 2000. Neft, gaz i geopolitika: Kaspiĭskiia i Balkanskiia geopoliticheski vŭzli. Sofiia: Agroinzhenering-90.
138
Literatura w języku chińskim
1.
Anthony, Léonard, and Rachid Nekkaz. 2000. Wu jiang jie qing nian wen
hua: G7 ling xiu di hui ying yu meng xiang. Taibei Shi: Da kuai wen hua chu
ban gu fen you xian gong si.
2.
Attali, Jacques, and Zhifei Liang. 2004. 21 shi ji ci dian = Dictionnaire du XXIe
siècle. Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
3.
Brzezinski, Zbigniew. 1998. Da qi ju: Meiguo de shou yao di wei ji qi di yuan
zhan lue. Dong fang bian yi suo yi cong. Shanghai: Shanghai ren min chu
ban she.
4.
Cai, Zhengwen, and Wencheng Lin. 2004. Nan Hai qing shi fa zhan dui wo
guo guo jia an quan ji wai jiao guan xi ying xiang. Taibei Shi: Xing zheng
yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui.
5.
Cao, Wenzhen. 2006. Jing ji quan qiu hua shi dai de hai yang zheng zhi. Hai
yang fa zhan yan jiu cong shu. Qingdao Shi: Zhongguo hai yang da xue chu
ban she.
6.
Cheng, Guangzhong. 1999. Di yuan zhan lue lun = On geostrategy. Zhongguo jun shi xue bo shi wen ku. Beijing: Guo fang da xue chu ban she.
7.
Cui, Liru, and Zhiye Ji. 2006. Dong bei Ya di qu an quan zheng ce ji an quan
he zuo gou xiang. Zhuan jia zong lun. Beijing: Shi shi chu ban she.
8.
Ding, Li. 2010. Di yuan da zhan lue 2: jing ji he wen hua: Zhongguo li jue qi
hai you duo yuan. Taiyuan Shi: Shanxi ren min chu ban she.
9.
Emmott, Bill. 2009. Jiao jing: Zhongguo, Riben, Yindu san qiang ding li de Ya
Zhou xin ji yuan = Rivals. [Taibei]: Ya yan wen hua chu ban gong si.
10.
Fang, Yonggang, and Fuquan Tang. 2001. Da guo zhu lu: xin di yuan zheng
zhi = Daguozhulu : xindiyuanzhengzhi. Chengdu Shi: Sichuan ren min chu
ban she.
11.
Gao, Heng. 2000. 2020 da guo zhan lue = 2020 daguo zhanlue. Shijiazhuang
Shi: Hebei ren min chu ban she.
Bibliografia geopolityki współczesnej
12.
Gong, Changbo. 2009. Deng hou: qu ru shi dai? [Xianggang]: Xin wen hua tu
shu you xian gong si.
13.
Guo, Yuqi, and V. P. Qiudenuofu. 2007. Di yuan zheng zhi xue yu shi jie zhi
xu = Geopolitics & world order. Chongqing: Chongqing chu ban ji tuan.
14.
He, Shitong. 2010. Zhongguo zhong gu shi qi zhi Yinshan zhan zheng ji qi dui
bei bian zhan lue huan jing bian dong yu li shi fa zhan ying xiang. Taibei Xian
Yonghe Shi: Hua mu lan wen hua chu ban she.
15.
Jia, Yijun. 2007. Zhongguo guo chi di li. Beijing: Beijing zhong xian tuo fang
ke ji fa zhan you xian gong si.
16.
Jiang, An. 2001. Guo ji zheng zhi guan xi de li shi luo ji yu ren wen li nian.
Dongbei shi fan da xue wen ku. Changchun: Dongbei shi fan da xue chu ban
she.
17.
Jiang, Weiguo. 1990. Taiwan zai shi ju zhong de zhan lue jia zhi. Taibei Shi:
Li ming wen hua shi ye gong si.
18.
Jianmin. 1997. Guo jia di li: cong di li ban tu dao wen hua ban tu di li shi kao
cha. Beijing: Zhongguo guo ji guang bo chu ban she.
19.
Jianmin. 1997. Hai yang Zhongguo: wen ming zhong xin dong yi yu guo jia li
yi kong jian. Beijing: Zhongguo guo ji guang bo chu ban she.
20.
Ju, Hailong. 2004. Zhongguo hai shang di yuan an quan lun. Beijing: Zhongguo huan jing ke xue chu ban she.
21.
Ju, Hailong. 2007. Ya Zhou hai quan di yuan ge ju lun. Beijing: Zhongguo she
hui ke xue chu ban she.
22.
Khanna, Parag, Guangcheng Zhao, and Minwang Lin. 2009. Di er shi jie: da
guo shi dai de quan qiu xin zhi xu. Beijing: Zhong xin chu ban she.
23.
Klare, Michael T. 2008. Shi you de zheng zhi jing ji xue: gao you jie shi dai de
xin shi jie ban tu = Rising powers, shrinking planet: the new geopolitics of
energy. Taibei: Cai xin chu ban gong si.
24.
Kleveman, Lutz, and Zhenxi Wang. 2006. Xin da pai ju: Yazhou fu di da guo
jiao li nei mu. Beijing: Xin hua chu ban she.
25.
Kupchan, Charles, and Zhongqi Pan. 2004. Meiguo shi dai de zhong jie:
Meiguo wai jiao zheng ce yu 21 shi ji de di yuan zheng zhi. Dong fang bian yi
suo yi cong. Shanghai: Shi ji chu ban ji tuan.
26.
Li, Xudan. 2007. Shi jie zheng zhi di li. Beijing: Beijing zhong xian tuo fang ke
ji fa zhan you xian gong si.
140
Literatura w języku chińskim
27.
Li yi hu. 2007. Di yuan zheng zhi xue: er fen lun ji qi chao yue. Shi jie zheng
zhi yan jiu cong shu. Bei jing: Bei jing ta xue chu ban she.
28.
Liang, Shoude, Giancarlo Elia Valori, Lianqing Fang, Yinzi Yang, and
Zhonghua Qiang. 1992. Guo ji zheng zhi lun ji. Beijing: Beijing chu ban she.
29.
Lin, Zhengyi, and Yanhui Song. 1996. Nan Hai qing shi yu wo guo ying you
de wai jiao guo fang zhan lue (chu gao). [Taibei]: Xing zheng yuan yan jiu fa
zhan kao he wei yuan hui.
30.
Liu, Congde. 1998. Di yuan zheng zhi xue: li shi, fang fa yu shi jie ge ju =
Diyuan zhengzhixue lishi fangfa yu shijie geju. Hua zhong shi fan da xue chu
ban ji jin cong shu. Wuhan: Hua zhong shi fan da xue chu ban she.
31.
Liu qing cai. 2004. 21 shi ji chu dong bei ya di yuan zheng zhi. Chang chun: Ji
lin ta xue chu ban she.
32.
Liu, Qingcai. 2007. Dong bei Ya di yuan zheng zhi yu Zhongguo di yuan zhan
lue. Jiao yu bu ren wen she hui ke xue zhong dian yan jiu ji di zhong da xiang
mu cheng guo cong shu. Tianjin Shi: Tianjin ren min chu ban she.
33.
Liu, Simu. 2007. Zhan hou shi jie zheng zhi di li jiang hua. Beijing: Beijing
zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si.
34.
Liu, Xuelian. 2002. Di yuan zheng zhi xue. Changchun Shi: Jilin da xue chu
ban she.
35.
Liu, Xuelian. 2006. Zhongguo dong bei Ya di yuan zhan lue yan jiu. Jilin da
xue “dong bei Ya di qu zheng zhi, jing ji, li shi yu she hui fa zhan” “shi wu”
qi jian “211 gong cheng” zhong dian xue ke jian she xiang mu xi lie. Changchun shi: Jilin ren min chu ban she.
36.
Lou, Yaoliang. 2002. Di yuan zheng zhi yu Zhongguo guo fang zhan lue.
Huan qiu ju jiao shu xi. Tianjin Shi: Tianjin ren min chu ban she.
37.
Lu, Junyuan, Jiangping Li, Yin'an Han, and Weilie Shen. 2005. Di yuan zheng
zhi xue gai lun. Beijing: Guo fang da xue chu ban she.
38.
Lu, Junyuan. 2005. Di yuan zheng zhi de ben zhi yu gui lu. Zhuan jia zong
lun. Beijing Shi: Shi shi chu ban she.
39.
Mackinder, Halford John. 2009. Li shi de di li shu niu. Han yi shi jie xue shu
ming zhu cong shu zhen cang ben. Beijing: Shang wu yin shu guan.
40.
OSullivan, Ao sha li wen, and Li yi ming. 1991. Di li zheng zhi lun. Bei jing:
Guo ji wen hua chu ban gong si.
41.
O'Sullivan, Patrick. 1991. Di li zheng zhi lun: guo ji jian de jing zheng yu he
zuo. [Beijing]: Guo ji wen hua chu ban gong si.
141
Bibliografia geopolityki współczesnej
42.
Pa jin si, John H. Perkins, Wang zhao fei, and Guo xiao bing. 2001. Di yuan
zheng zhi yu lv se ge ming. Si xiang jin jie. Bei jing: Hua xia chu ban she.
43.
Pan, Zhiping. 2003. Zhong Ya de di yuan zheng zhi wen hua = Zhongyade
diyuan zhengzhi wenhua. Xin xi yu wen ku. Wulumuqi Shi: Xinjiang ren min
chu ban she.
44.
Panzner, Michael J., and Zhengyun He. 2010. Dang Meiguo dao xia. Beijing:
Zhong xin chu ban she.
45.
Parker, Geoffrey, and Congde Liu. 2003. Di yuan zheng zhi xue: guo qu, xian
zai he wei lai. Guo ji wen ti can kao yi cong. Beijing: Xin hua chu ban she.
46.
Peng, Peng. 2005. He ping jue qi lun: Zhongguo chong su da guo zhi lu =
Peaceful rising theory : the path of China becoming a great power. [Guangzhou]: Guangdong ren min chu ban she.
47.
Pu, Ning. 2009. Di yuan zhan lue yu Zhongguo an quan huan jing de su zao =
Geostrategy and shaping of China's security environment. Beijing Shi: Shi shi
chu ban she.
48.
Schmitt, Carl. 2006. Lu di yu hai yang: gu jin zhi "fa" bian. Liu dian xue shu.
Shanghai Shi: Hua dong shi fan da xue chu ban she.
49.
Sébille-Lopez, Philippe, and Geping Pan. 2008. Shi you di yuan zheng zhi.
Guo ji zheng zhi lun tan. Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
50.
Smith, David. 2007. Long xiang zhi zheng = Zhongguo, Yindu yu shi jie xin zhi
xu = The dragon and the elephant. Beijing: Dang dai Zhongguo chu ban she.
51.
Sun, Cheng. 2005. Riben yu Dong Ya: Yi ge bian hua de shi dai. Beijing Shi:
Shi jie zhi shi chu ban she.
52.
Todd, Emmanuel. 2003. Mei di guo de shuai luo. SuperStar Digital Library.
Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she.
53.
Victor, Jean-Christophe, Virginie Raisson, Frank Tétart, Zongde Liu, and Xin
Zhou. 2010. Shi je, wei lai hui shi shen mo yang zi? Taibei Shi: Da shi wen
hua you xian gong si.
54.
Victor, Jean-Christophe, Virginie Raisson, Frank Tétart, Jiaren Li, and Lingxu
Zhang. 2010. Shi je, wei shen mo shi xian zai zhe yang zi? Taibei Shi: Da shi
wen hua you xian gong si.
55.
Wang, Enyong. 2004. Zhongguo zheng zhi di li. Zhongguo ren wen di li cong
shu. Beijing: Ke xue chu ban she.
56.
Wang, Jian. 2004. Xi Zhou zheng zhi di li jie gou yan jiu. Zhengzhou:
Zhongzhou gu ji chu ban she.
142
Literatura w języku chińskim
57.
Wang, Shengrong. 2001. Jin huang yu wei lan de zhi dian: Zhongguo di yuan
zhan lue lun. Beijing: Guo fang da xue chu ban she.
58.
Wu, Songdi. 1993. Wu suo bu zai de wei li: di li huan jing yu Zhongguo
zheng zhi. Li shi cong xi lie, 7. Taibei Shi: Wan xiang tu shu gong si.
59.
Wu, Songdi. 1989. Wu suo bu zai de wei li: di li huan jing yu Zhongguo
zheng zhi. Zhongguo zheng zhi wen hua cong shu. [Changchun shi]: Jilin jiao
yu chu ban she.
60.
Wu, Xiaodi. 2006. Zhongguo di yuan zheng zhi de zhuan xing. Beijing:
Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she.
61.
Xiao, Huanrong. 2005. He ping de di li xue: Zhongguo xue zhe lun dong ya di
qu zhu yi = Peace of geography : Chinese perspective on East Asia regionalisms. Beijing Shi: Zhongguo chuan mei da xue chu ban she.
62.
Xiao, Xing. 1995. Zheng zhi di li xue gai lun. Beijing: Ce hui chu ban she.
63.
Xiao, Xiqing. 2000. Wai jiao feng yun. Taibei: Taiwan xin sheng bao chu ban
bu.
64.
Xie, Xiaohui. 2007. Yan xu de bian yuan cong Song dao Qing de Xiang xi. Lun
wen (zhe xue bo shi)--Xianggang Zhong wen da xue, 2007.
65.
Xu, Jianping. 2009. Zheng zhi di li shi jiao xia de sheng jie bian qian: yi Minguo shi qi Anhui Sheng wei li. Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
66.
Xu, Qinhua. 2007. Xin di yuan zheng zhi: Zhong Ya neng yuan yu Zhongguo.
Beijing: Dang dai shi jie chu ban she.
67.
Xu xiao jie. 1998. Xin shi ji de you qi di yuan zheng zhi. 21shi ji cong shu. Bei
jing: She hui ke xue wen xian chu ban she.
68.
Yang, Jiemian. 2003. Guo ji he zuo fan kong: chao yue di yuan zheng zhi de
si kao. Beijing Shi: Shi shi chu ban she.
69.
Ye, Zicheng. 2007. Lu quan fa zhan yu da guo xing shuai: di yuan zheng zhi
huan jing yu Zhongguo he ping fa zhan de di yuan zhan lüe xuan ze. Beijing
Shi: Xin xing chu ban she.
70.
Ye, Zicheng. 1998. Di yuan zheng zhi yu Zhongguo wai jiao. Kua shi ji qing
nian xue zhe wen ku. Beijing: Beijing chu ban she.
71.
Zhang, Bingqing, and Yongxue Han. 1999. Da du ju: leng zhan hou shi jie di
yuan zheng zhi ge ju. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
72.
Zhang, Taiping. 2005. Qian kun lu: ti gong gei zhan lüe jue ding jia men. Zhui
xun Zhonghua jing shen cong shu, 6. [Xianggang]: Zhongguo jing ji wen hua
chu ban she.
143
Bibliografia geopolityki współczesnej
73.
Zhang, Zhirong. 2008. Zhongguo dui wai guan xi xin lun: di yuan zheng zhi
yu mu lin wai jiao yan jiu. Xianggang: Li zhi chu ban she.
74.
Zhao, Gang. 2007. Di yuan ke ji xue yu guo jia ke ji an quan = geopolitics of
science & technology and national science & technology security. Beijing
Shi: Shi shi chu ban she.
75.
Zhong Ya shi chang yu qi zheng zhi jing ji qing shi xue shu yan tao hui, and
Jen-kun Fu. 2002. Zhong Ya: zheng zhi, jing ji, wen hua = Central Asia. Ou Ya
bao gao, no. 1. Taoyuan Xian Zhongli Shi: Qing yun ji shu xue yuan Ou Ya
yan jiu zhong xin.
76.
Zhu, Ning. 1997. Xia ge shi ji shui zui qiang: jin hou 20 nian Zhong Mei jing
zheng de di yuan zheng zhi he zhan lue gang yao. Shenyang Shi: Liaoning
ren min chu ban she.
144
Literatura w języku fińskim
1.
Harle, Vilho, and Sami Moisio. 2000. Missa on Suomi?: kansallisen
identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. Tampereella: Vastapaino.
2.
Harle, Vilho, and Sami Moisio. 2003. Muuttuva geopolitiikka. Helsinki:
Gaudeamus.
3.
Heininen, Lassi. 1997. Kuhmo Euroopan unionin ja Venajan valissa: Kuhmon
kesaakatemian julkaisu 1996. [Kuhmo]: Kuhmon kesaakatemian
kannatusyhdistys.
4.
Heininen, Lassi. 2000. Avaamaton mahdollisuus: pohjoisen ulottuvuuden
nakoaloja. Helsinki: Like.
5.
Huru, Jouko, and Tarja Vayrynen. 2004. Kadonnutta poliittista etsimassa:
kansainvalinen turvallisuus ja politiikka. Helsinki: Yliopistopaino.
6.
Juntunen, Alpo. 2003. Itaan vai lanteen?: Venajan vaihtoehdot. Helsingissa:
Gummerus.
7.
Koivumaa, Jari. 2008. Geopoliittista kuvittelua Pohjois-Suomen raja-alueilla:
tutkimus perifeerisyyden purkamisesta kylman sodan jalkeisessa
kansainvalisessa jarjestelmassa 1995-2004. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
8.
Lamberg, Marko, and Susanna Niiranen. 2002. Keskiajan rajoilla. Jyvaskyla:
Atena.
9.
Moisio,
Sam.
1998.
Kriittinen
geopolitiikka
ja
alueelliset
uskomusjarjestelmat: uhkakuvatutkimuksen teoriaa empiirisin esimerkein :
Summary: Critical geopolitics and spatial systems of belief : theory of threat
images with empirical examples. Turun yliopiston Maantieteen laitoksen
julkaisuja, n:o 158. Turku: Maantieteen laitos, Turun yliopisto.
10.
Moisio, Sami. 2003. Geopoliittinen kamppailu suomen eu-jasenyydesta.
Turun Yliopiston julkaisuja, 204. Turku: Turun Yliopisto.
11.
Moisio, Sami, and Vilho Harle. 2002. Karhu poliittis-maantieteellisena
naapurina: Kansallinen identiteettiprojekti 2000-luvun suomessa = The bear
as a political geographical neighbour : the national identity project in
Bibliografia geopolityki współczesnej
twenty first century Finland. Turun yliopiston Maantieteen laitoksen julkaisuja, n:o 166. Turku, Finland: Dept. of Geography, University of Turku.
12.
Moisio, Sami, and Vilho Harle. 2002. Karhu poliittis-maaneteellisenä
naapurina: kansallinen identiteettiprojekti 2000-luvun Suomessa = The
bear as a political geographical neighbour : the national identity project in
twenty first century Finland. Turku: Maantieteen laitos, Turun yliopisto.
13.
Moisio, Sami. 1998. Kriittinen geopolitiikka ja alueelliset uskomusjarjestelmat: uhkakuvatutkimuksen teoriaa empiirisin esimerkein = Critical geopolitics and spatial system on beliefs : theory of threat images with empirical
examples. Turun Yliopiston Maantieteen Laitoksen julkaisuja, 158. Turku:
Maantieteen laitos.
14.
Tuomi, Osmo. 1996. Uusi geopolitiikka: geopoliittisen perspektiivin soveltuvuus kansainvalisen politiikan tulkintaan maailman ja ajattelutapojen
muuttuessa. Ulkopoliittisen Instituutin julkaisuja, 4. Tampere: Gaudeamus
Kirja.
15.
Westerlund, Lars, and Hannes Virrankoski. 2001. Suomen portti: politiikka
ja hallinto Varsinais-Suomessa vuosina 1809-1917. [Turku]: VarsinaisSuomen liitto.
146
Literatura w języku francuskim
1.
Abdel-Azim, Khaled Ahmed, and Béatrice Giblin-Delvallet. 2005. La mer
Rouge enjeux géopolitiques. [S.l.]: [s.n.].
2.
Abdi, Nourredine. 2006. Algérie, Maghreb: le pari méditerranéen : [actes du
Colloque Algérie, Maghreb, Méditerranée, Paris, 25 - 26 avril 2003]. [Paris]:
Paris-Méditerranée [u.a.].
3.
Abeels, Andrée. 2003. Angoisses géopolitiques: le Moyen-orient : essai.
Collection Peuples et continents. Brussels: Homes International.
4.
Abélès, Marc. 1990. Pouvoir, l'esprit des lieux: visiter l'espace du politique.
Paris: Espaces temps.
5.
Abis, Sébastien. 2007. La France et la Méditerranée. Confluences
Méditerranée, no 63. Paris: Harmattan.
6.
Aboubacar Yenikoye, Ismaël. 2007. La fracture mondiale: Afrique, autopsie
d'une tragédie. Ecrire le développement. Paris: L'Harmattan.
7.
Aboville, Robert d', and Qian Sun. 2010. Investissements pétroliers chinois
en Afrique: conséquences géopolitiques. Paris: L'Harmattan.
8.
Académie de géopolitique de Paris. 2009. La géostratégie de la Russie.
Paris: Académie de géopolitique de Paris.
9.
Académie de géopolitique de Paris. 2009. Les enjeux géostratégiques entre
les Etats-Unis et l'Iran. Paris: Académie de géopolitique de Paris.
10.
Académie de géopolitique de Paris. 2009. Géopolitique de l'Afrique
subsaharienne. Paris: Académie de géopolitique de Paris.
11.
Académie de géopolitique de Paris. 2010. Géopolitiques japonaises. Paris:
Académie de géopolitique de Paris.
12.
Achcar, Gilbert. 2003. L'orient incandescent: le Moyen-Orient au miroir
marxiste. Lausanne: Page deux.
13.
Action contre la faim (Association). 1998. Géopolitique de la faim: quand la
faim est une arme--. Paris: Presses universitaires de France.
Bibliografia geopolityki współczesnej
14.
Action contre la faim (Association). 2004. Géopolitique de la faim: faim et
responsabilités. Paris: Presses universitaires de France.
15.
Action contre la faim. 2000. Géopolitique de la faim. Edition 2001. Paris:
Presses universitaires de France.
16.
Adler, Alexandre. 2009. Le monde est un enfant qui joue. Paris: Grasset.
17.
Adouki, Delphine Edith Emmanuel. 2007. Le Congo et les traités
mullatéraux. Paris: Harmattan.
18.
Agier, Michel. 2008. Gérer les indésirables: des camps de réfugiés au
gouvernement humanitaire. Bibliothèque des savoirs. Paris: Flammarion.
19.
Agir ici. 1999. Projet pétrolier Tchad-Cameroun: dés pipés sur le pipe-line.
Les dossiers noirs de la politique africaine de la France, no 13. Paris:
Harmattan.
20.
Ahcene-Djaballah, Belkacem. 2005. La com' dans tous ses états: analyses,
études, communications et écrits de presse, 1983-2005. Oran: Dar el gharb.
21.
Ait Kaki, Maxime. 2004. De la question berbère au dilemme kabyle à l'aube
du XXIe siècle. Paris, France: L'Harmattan.
22.
Ajchenbaum, Yves-Marc, and Jean-Michel Caroit. 2003. Les États-Unis,
gendarmes du monde: pour le meilleur et pour le pire. Paris: Librio.
23.
Akcali, Emel, and André-Louis Sanguin. 2007. La question chypriote une
approche en nouvelle géoplitique. [S.l.]: [s.n.].
24.
Akl, Roger. 2007. Le mensonge global: [le message du Liban va-t-il
disparaître]. Alfortville, France: Editions Sigest.
25.
Aktar, O. Cengiz. 2010. L'appel au pardon: des Turcs s'adressent aux
Arméniens. Paris: CNRS.
26.
Al Houni, Mohamed Abd El Motaleb. 2004. L'impasse arabe: les Arabes face
à la nouvelle stratégie américaine. Caravanes de la paix. Paris, France:
Harmattan.
27.
Al-Doulaïmi, Khalil. 2010. Saddam: les secrets d'une mise à mort livrés par
son avocat. Paris: Sand.
28.
Alidières, Bernard, and Béatrice Giblin-Delvallet. 2005. De Tourcoing à la
France géopolitique du vote "national-populiste" (1977-2004). [S.l.]: [s.n.].
29.
Allaman, Jacques. 2000. La guerre de Tchétchénie, ou, L'irrésistible
ascension de Vladimir Poutine. Genève: Georg.
30.
Allègre, Claude J., and Denis Jeambar. 2006. Le défi du monde. Paris:
Fayard.
148
Literatura w języku francuskim
31.
Allen, John L., and Philippe Boudreau. 2001. Atlas géopolitique. Montréal:
Editions de la Chenelière/McGraw-Hill.
32.
Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire. 2003. Pour une
gouvernance mondiale: Efficace, légitime et démocratique. Cahiers de
propositions pour le XXIe siècle, 7. Paris: C.L. Mayer.
33.
Allouche, Jean-Luc. 2010. Les jours redoutables: Israël-Palestine, la paix
dans mille ans. Paris: Denoël.
34.
Altit, Emmanuel. 2007. Dans les geôles de Kadhafi. Paris: Gawsewitch.
35.
Amin, Samir. 2000. L'hégémonisme des Etats-Unis et l'effacement du projet
européen: face à l'OTAN, le combat pour un monde multipolaire et
démocratique. Paris: Harmattan.
36.
Amin, Samir. 2005. Pour un monde multipolaire. Collection "Construire les
alternatives". Paris: Syllepse.
37.
Amin, Samir, and Roberto Aliboni. 1992. Les enjeux stratégiques en
Méditerranée. Collection Forum du Tiers monde. Paris: L'Harmattan.
38.
Amin, Samir. 2005. Afrique: exclusion programmée ou renaissance. Paris:
Maisonneuve et Larose.
39.
Amougou, Thierry. 2007. De la territorialité politique à la territorialité
concurrentielle dans les politiques et les pratiques de développement (19452000): bquelques aspects Nord-Sud.
40.
Analis, Dimitri T. 1999. Chronique d'un peuple assiégé: Yougoslavie, 19931996. Mobiles géopolitiques. Lausanne: L'Age d'Homme.
41.
Andersen, Inger, and Katherin George Golitzen. 2006. Le Bassin du Fleuve
Niger: vers une vision de développement durable. Washington, DC: Banque
mondiale.
42.
Anderson, Ewan W. 1991. Refugees and geopolitics: with particular reference to Afghanistan. S.l: s.n.
43.
Ango Ela, Paul. 2001. La prévention des conflits en Afrique centrale:
prospective pour une culture de la paix. Paris: Karthala.
44.
Anquez, Matthieu. 2008. La stratégie de l'Iran: entre puissance et mémoire.
Perpignan: Tempora.
45.
Anthony, Léonard, and Rachid Nekkaz. 2000. Millenarium: Quel avenir pour
l'humanité. Les jeunes du monde entier posent leurs questions aux sept
chefs d'Etat les plus puissants de la planète. Paris: Laffont.
149
Bibliografia geopolityki współczesnej
46.
Aoun, Sami. 2009. Après le choc: Moyen-Orient : incertitudes, violences et
espoirs. Sherbrooke, Québec: Éditions de l'Université de Sherbrooke.
47.
Argounès, Fabrice. 2006. Géopolitique de l'Australie. Géopolitique des états
du monde, 13. Bruxelles: Complexe.
48.
Arkoun, Mohammed, and Joseph Maila. 2003. De Manhattan à Bagdad: audelà du bien et du mal. Paris: Desclée de Brouwer.
49.
Arpi, Claude. 2004. Cachemire, le paradis perdu. Arles: Picquier.
50.
Artur du Plessis, Laurent. 2005. L'Iran dans la troisième guerre mondiale.
Paris: Godefroy.
51.
Artur du Plessis, Laurent. 2002. La troisième guerre mondiale a commencé.
Paris: Godefroy.
52.
Assaraf, Robert. 2001. Le drame d'Israël: de la paix à la guerre. Paris:
Ramsay.
53.
Assayag, Jackie. 2010. La mondialisation des sciences sociales. Paris:
Téraèdre.
54.
Association des auditeurs du centre des hautes études de l'armement.
2008. Préparer la défense du XXIe siècle. Armées: AA-CHEAR.
55.
Assouline, Samuel, and Janine Assouline. 2007. Géopolitique de l'eau:
nature et enjeux. Studyrama perspectives. Levallois-Perret [France]:
Studyrama.
56.
Assouly, Jeanne. 2006. Irak, la vérité: ce que la France peut craindre du
procès Saddam Hussein. Paris: Télémaque.
57.
Attac. 2004. L'empire de la guerre permanente: Etats-Unis et mondialisation
libérale. Petits libres, no 53. Paris: Mille et une nuits.
58.
Attali, Jacques. 2000. Dictionnaire du XXIe siècle. Paris: Fayard.
59.
Attar, Frank. 1992. La Révolution française déclare la guerre à l'Europe:
l'embrasement de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle : 1792. La Mémoire des
siècles, 224. Bruxelles: Editions Complexe.
60.
Auphan, Etienne, Bernard Dézert, and Jean Basé. 2003. L'Europe en
mouvement: population, transports, aménagement, tourisme. Transversale.
Paris: Ellipses.
61.
Autran, Francis. 2006. Nécessité d'une approche globale de la gestion des
crises: quelles réponses et quelles adaptations. Collection des chercheurs
militaires, 22. Paris: Éditions des Riaux-CEREMS.
150
Literatura w języku francuskim
62.
Autret, Florence. 2003. Les manipulateurs: le pouvoir des lobbys. Denoël
impacts. Paris: Editions Denoël.
63.
Autret, Florence. 2007. L'Amérique à Bruxelles. Paris: Seuil.
64.
Avenel, Jean-David. 1998. L'affaire du Rio de la Plata (1838-1852). Paris:
Economica.
65.
Avioutskii, Viatcheslav. 2006. Géopolitiques continentales: le monde au XXIe
siècle. Paris: A Colin.
66.
Avioutskii, Viatcheslav. 2005. Géopolitique du Caucase. Paris: A. Colin.
67.
Avioutskii, Viatcheslav. 2004. Géopolitique de l'énergie. Revue française de
géopolitique, 2. Paris: Ellipses.
68.
Avnery, Uri. 2002. Chronique d'un pacifiste israélien pendant l'intifada
(Octobre 2000-septembre 2002). Les Cahiers de Confluences. Paris:
L'Harmattan.
69.
Avon, Dominique, and Anaïs-Trissa Khatchadourian. 2010. Le Hezbollah: de
la doctrine à l'action, une histoire du parti de dieu. Paris: Seuil.
70.
Ayad, Christophe. 2002. Géopolitique de l'Egypte. Géopolitique des états du
monde, 9. Bruxelles: Complexe.
71.
Ayeb, Habib. 1998. L'eau au Proche-Orient: la guerre n'aura pas lieu. Paris:
Karthala.
72.
Azim, Mohamed Abdel. 2006. Israël et la bombe atomique: la face cachée
de la politique américaine. Paris: Harmattan.
73.
Azzam, Roger J. 2005. Liban, l'instruction d'un crime: 30 ans de guerre.
[Coudray-Macouard, France]: Cheminements.
74.
Bacharan, Nicole, and Antoine
l'affrontement. Paris: Seuil.
75.
Backmann, René. 2009. Jérusalem, le rapport occulté: rapports 2005 et
2008 des diplomates de l'Union européenne en poste à Jérusalem. Paris:
Salvator.
76.
Badie, Bertrand, and Marie-Claude Smouts. 1995. Le retournement du
monde: sociologie de la scène internationale. Paris: Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques.
77.
Badie, Bertrand. 2004. L'impuissance de la puissance: essai sur les
incertitudes et les espoirs des nouvelles relations internationales. L'espace
du politique. [Paris]: Fayard.
Sfeir.
2006. Américains,
Arabes,
151
Bibliografia geopolityki współczesnej
78.
Badie, Bertrand, and Guillaume Devin. 2007. Le mullatéralisme: nouvelles
formes de l'action internationale. Textes à l'appui. Paris: Découverte.
79.
Bafoil, François. 1997. Les stratégies allemandes en Europe centrale et
orientale: une géopolitique des investissements directs. Collection "Pays de
l'Est". Paris: Harmattan.
80.
Bailoni, Mark, Delphine Papin, and Eugénie Dumas. 2009. Atlas géopolitique
du Royaume-Uni les nouveaux défis d'une vieille puissance. Paris:
Autrement.
81.
Balandier, Georges. 2004. Civilisations et puissance. La Tour d'Aigues:
Editions de l'Aube.
82.
Balci, Bayram, and Raoul Motika. 2007. Religion et politique dans le
Caucase post-soviétique: les traditions réinventées à l'épreuve des
influences extérieures. Paris: Maisonneuve & Larose.
83.
Balencie, Jean-Marc, and Arnaud de La Grange. 2001. Mondes rebelles:
guérillas, milices, groupes terroristes. Paris: Michalon.
84.
Balencie, Jean-Marc, Arnaud de La Grange, and Jean-Christophe Rufin.
2005. Les nouveaux mondes rebelles: conflits, terrorisme et contestations.
Paris: Michalon.
85.
Balibar, Etienne. 2003. L'Europe, l'Amérique, la guerre: réflexions sur la
médiation européenne. Paris: Editions La découverte.
86.
Balme, Stéphanie, and Daniel Sabbagh. 2008. Chine-États-Unis: fascinations
et rivalités. Mondes et nations. Paris: Autrement.
87.
Balmond, Louis. 1998. Les interventions militaires françaises en Afrique.
Collection Travaux et recherches de l'Institut du droit de la paix et du
développement de l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Paris: Pedone.
88.
Balta, Paul, and Khattar Abou Diab. 1989. Le Conflit Irak-Iran, 1979-1989.
Notes et études documentaires, no 4889. Paris: Documentation française.
89.
Bangoura, Dominique, and Émile Fidieck A Bidias. 2006. L'Union africaine et
les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés: actes du
colloque du 17 novembre 2005, Sénat, Paris. Etudes africaines. Paris:
Harmattan.
90.
Baquiast, Jean-Paul. 2008. L'Europe et le vide de puissance: essai sur le
gouvernement de l'Europe au siècle des super-États. [Alès]: Bayol.
91.
Barbé, Philippe. 2006. L'anti-choc des civilisations:
méditerranéennes. Monde en cours. La Tour d'Aigues: Aube.
152
médiations
Literatura w języku francuskim
92.
Barbier, Sandrine. 1999. Cambodge, 1991-1993: MIPRENUC, APRONUC.
L'ONU et les opérations de maintien de la paix. Paris: Montchrestien.
93.
Barbosa, Julien. 2008. L'Amérique latine dans la spirale du néo-libéralisme:
logique-s d'empire en action. Paris: Harmattan.
94.
Bardet, Flavien. 2010. La place de la Palestine dans la stratégie britannique:
aux origines du remodelage européen du Proche-Orient. Pessac: Presses
universitaires de Bordeaux.
95.
Bárdos-Féltoronyi, Nicolas. 2000. Eglises et états au centre de l'Europe:
réflexions géopolitiques. Religion et sciences humaines. Paris: L'Harmattan.
96.
Bárdos-Féltoronyi, Nicolas. 2001. Un diagnostic géopolitique de l'Europe du
centre. Sociologie politique (Bruxelles, Belgique). Bruxelles: Editions de
l'Université de Bruxelles.
97.
Bardot, Christian, Pierre Dallenne, and Alain Nonjon. 2005. L'espace
mondial: fractures ou interdépendances?; économie, société, civilisation et
géopolitique. Paris: Ellipses.
98.
Barilier, Étienne. 2004. Nous autres civilisations: Amérique, islam, Europe.
Genève: Editions Zoé.
99.
Barnavi, Elie. 2009. Aujourd'hui, ou peut-être jamais: pour une paix
américaine au proche-orient. Bruxelles: Versaille.
100.
Barrat, Jacques. 2003. Géopolitique de la Roumanie: regards croisés. Paris:
Alvik.
101.
Barrat, Jacques, Derek El Zein, and Nicolas Lambret. 2008. Géopolitique du
Burkina Faso. [Paris]: SEM.
102.
Barrat, Jacques. 1997. Géopolitique de la francophonie. Politique
d'aujourd'hui. Paris: Presses universitaires de France.
103.
Barrat, Jacques, and Claudia Moisei. 2004. Géopolitique de la francophonie:
un nouveau souffle? Paris: La Documentation Française.
104.
Barril. 2000. L'enquête explosive. [Paris]: Flammarion.
105.
Barrillot, Bruno. 2005. Le complexe nucléaire: des liens entre l'atome civil et
l'atome militaire. Lyon: Observatoire des armes nucléaires françaises.
106.
Barrillot, Bruno. 2001. Uranium appauvri: un dossier explosif. Villeurbanne:
Golias.
107.
Barriot, Patrick. 2000. Les diables sont déchaînés: chronique des temps
déshumanisants : an 2000. Lausanne: Age d'homme.
153
Bibliografia geopolityki współczesnej
108.
Basbous, Antoine. 2002. L'Arabie Saoudite en question: du wahhabisme à
Bin Laden, aux origines de la tourmente. [Paris]: Perrin.
109.
Basbous, Antoine. 2004. L'Arabie Saoudite en guerre. Paris: Perrin.
110.
Bat Yeʼor. 2006. Eurabia: L'axe euro-arabe. Paris: Godefroy.
111.
Batrakoulis, Theodoros, and Stéphane Yerasimos. 2000. Géopolitique des
rapports greco-turcs: représentations d'états-nations en interférence avec
les mutations régionales après 1989. [Sl]: [sn].
112.
Battistella, Dario. 2006. Retour de l'état de guerre. Paris: A. Colin.
113.
Baud, Jacques F. 2002. Les forces spéciales de l'organisation du traité de
Varsovie: 1917-2000. Collection Histoire de la défense. Paris: Harmattan.
114.
Baud, Jacques F. 2009. Djihad, l'asymétrie entre
incompréhension. Panazol: Lavauzelle.
115.
Baud, Jacques F. 2005. Le renseignement et la lutte contre le terrorisme:
stratégies et perspectives internationales. Renseignement, histoire &
géopolitique. Panazol: Lavauzelle.
116.
Baudouï, Rémi. 2007. Les défis du terrorisme. Transversale débats. Paris:
Ellipses.
117.
Baudouï, Rémi. 2009. Géopolitique du terrorisme: les territoires de
l'insécurité de la mondialisation. 128. Paris: A. Colin.
118.
Baudson, Gérard. 2000. La planète de l'Oncle Sam. Paris: JC Laès.
119.
Bauer, Alain, and Xavier Raufer. 2005. L'énigme Al-Qaida. Paris: JC Laès.
120.
Baulon, Jean-Philippe. 2006. Défense contre les missiles balistiques: depuis
1945. Bibliothèque stratégique. Paris: Economica.
121.
Baulon, Jean-Philippe. 2009. L'Amérique vulnérable: antimissiles et culture
stratégique aux États-Unis, 1946-1976. Bibliothèque stratégique. Paris:
Economica.
122.
Baumier, Jacques. 1989. Géopolitique et économie du cycle du combustible
nucléaire. Gif-sur-Yvette: INSTN, Cen. Saclay.
123.
Beau, Nicolas, Jean-Pierre Tuquoi, and Gilles Perrault. 1999. Notre ami Ben
Ali: l'envers du «miracle tunisien». Paris: Découverte.
124.
Beaufort, Hubert de. 2005. Les éléphants d'Hannibal: quelle guerre pour
demain? Paris: F-X de Guibert.
125.
Beaufort, Hubert de. 1995. Guide mondial 1996 d'économie et de
géopolitique. Collection "Guides". Paris: Cherche Midi.
154
fanatisme et
Literatura w języku francuskim
126.
Beaumarchais Center for International Research. 2000. Puissances et
influences: Annuaire géopolitique et géostratégique 2000-2001. Paris: Mille
et une nuits.
127.
Becam, Jean, and Casamayor. 2003. Le juge et le général: De la guerre à la
défense : notes et dialogues. Nantes: Ouest éditions.
128.
Beck, Ulrich, and Edgar Grande. 2007. Pour un empire européen. Paris:
Flammarion.
129.
Beckouche, Pierre, Yann Richard, Delphine Digout, and Pascal Lamy. 2005.
Atlas d'une nouvelle Europe [avec un] supplément Elargissement, Turquie,
voisinages: le débat. Paris: Ed. Autrement.
130.
Beckouche, Pierre, Yann Richard, Delphine Digout, Alexandre Nicolas, and
Pascal Lamy. 2008. Atlas d'une nouvelle Europe. Paris: Ed. Autrement.
131.
Beckouche, Pierre. 2008. Les régions Nord-Sud: Euromed face à l'intégration
des Amériques et de l'Asie orientale. Mappemonde. Paris: Belin.
132.
Béhar, Pierre. 1999. Vestiges d'empires: la décomposition de l'Europe
centrale et balkanique. Paris: Desjonquères.
133.
Béhar, Pierre. 1992. Une géopolitique pour l'Europe: vers une nouvelle
Eurasie? Paris: Editions Desjonquères.
134.
Bellina, Séverine. 2009. Chroniques de la gouvernance, 2009-2010. Paris:
Éditions Charles Léopold Mayer.
135.
Belot, Robert, and Jordi Tejel. 2006. Irak: chronique d'un chaos annoncé.
Renseignement, histoire & géopolitique. Panazol: Lavauzelle.
136.
Ben Hammouda, Hakim. 2003. Bagdad année zéro: au lendemain de la
seconde guerre. Paris: Maisonneuve & Larose.
137.
Bendo-Soupou, Dominique. 2005. Géopolitique méditerranéenne. Paris:
Harmattan.
138.
Bénichi, Régis. 1990. Le livre de l'Europe: atlas géopolitique. [Paris]:
Stock/Edition no 1.
139.
Benjamin, Jean-Marie. 2003. Irak: ce que Bush ne dit pas. Chambray-lèsTours: CLD.
140.
Bennafla, Karine, Delphine Pagès-El Karoui, and Olivier Sanmartin. 2007.
Géopolitique du Maghreb et du Moyen-Orient. Impulsion. Paris: Sedes.
141.
Benoist, Alain de. 2007. Carl Schmitt actuel: "Guerre juste," terrorisme, état
d'urgence, "Nomos de la terre". Paris: Krisis.
155
Bibliografia geopolityki współczesnej
142.
Bensaïd, Daniel. 2003. Le nouvel internationalisme: contre les guerres
impériales et la privatisation du monde. Paris: Textuel.
143.
Bensedrine, Sihem. 2003. Lettre à une amie irakienne (disparue). Paris:
Editions La Découverte.
144.
Bensedrine, Sihem, and Omar Mestiri. 2004. L'Europe et ses despotes:
quand le soutien au "modèle tunisien" dans le monde arabe fait le jeu du
terrorisme islamiste. Cahiers libres. Paris: Découverte.
145.
Berche, Patrick. 2009. L'histoire secrète des guerres biologiques: mensonges
et crimes d'État. Le monde comme il va. Paris: Laffont.
146.
Berelowitch, Alexis, and Jean Radvanyi. 1999. Les 100 portes de la Russie:
de l'URSS à la CEI, les convulsions d'un géant. Collection Points d'appui.
Paris: Editions de l'atelier/Editions ouvrières.
147.
Bernard, Jean-Yves. 2003. La genèse de l'expédition franco-britannique de
1956 en Egypte. Internationale, 70. Paris: Publications de la Sorbonne.
148.
Bernardie, Nathalie, and François Taglioni. 2005. Les dynamiques
contemporaines des petits espaces insulaires: de l'île-relais aux réseaux
insulaires. Hommes et sociétés. Paris: Karthala.
149.
Berramdane, Abdelkhaleq. 2005. Le partenariat euro-méditerranéen à
l'heure du cinquième élargissement de l'Union européenne. Hommes et
sociétés. Paris: Karthala.
150.
Bertho, Alain. 2003. L'état de guerre. Paris: Dispute.
151.
Bertrand, Gilles. 2004. Le conflit helléno-turc: La confrontation des deux
nationalismes à l'aube du XXIe siècle. Paris: Maisonneuve & Larose.
152.
Bésanger, Serge, Guy P. Schulders, and Gungwu Wang. 1998. Les relations
internationales en Asie-Pacifique. Roissy-en-France: Alban.
153.
Besnault, Amiral. 1992. Géostratégie de l'Arctique. Paris: Economica.
154.
Besson, Sylvain. 2005. La conquête de l'occident: le projet secret des
islamistes. Paris: Seuil.
155.
Bévalet, Jean. 2009. Terrorisme, gagner la 3e guerre mondiale. Sceaux:
Esprit du livre.
156.
Beyer de Ryke, Luc. 2005. Chemins d'Orient: les déchirures, Algérie-LibanIsraël-Palestine. Paris: F.-X. de Guibert.
157.
Biarnès, Pierre. 2003. Pour l'empire du monde: les Américains aux fronères
de la Russie et de la Chine. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
156
Literatura w języku francuskim
158.
Biarnès, Pierre. 2002. Les Etats-Unis et le reste du monde: les chemins de la
haine : chroniques de la dernière décennie. Paris: L'Harmattan.
159.
Biarnès, Pierre. 1998. Le XXIe siècle ne sera pas américain. [Monaco]:
Editions du Rocher.
160.
Biarnès, Pierre. 2007. Si tu vois le margouillat: souvenirs d'Afrique. Paris:
L'Harmattan.
161.
Biegala, Eric. 2005. Faut-il intégrer la Turquie. Monde en cours. La Tour
d'Aigues: Aube.
162.
Bigo, Didier, Laurent Bonelli, and Thomas Deltombe. 2008. Au nom du 11
septembre: les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme. Cahiers libres.
Paris: La Découverte.
163.
Bigot, Guillaume. 2002. Le zombie et le fanatique. Paris: Flammarion.
164.
Billion, Didier. 2002. L'Europe et la mondialisation. Collection "Enjeux
stratégiques". Paris: Institut de relations internationales et stratégiques.
165.
Bisharah, Marwan. 2001. Palestine/Israël: la paix ou l'apartheid. Paris:
Découverte.
166.
Bistolfi, Robert. 2000. Politique et religion en pays d'islam: diversités
méditerranéennes. Paris: Harmattan.
167.
Biyoya Makutu Kahandja B. 2009. La géopolitique de l'instabilité dans la
région des Grands Lacs: réflexions sur les réfugiés, ces acteurs-auteurs des
mutations géostratégiques. Kinshasa: L'Harmattan-RDC.
168.
Blaevoet, Patrick. 2003. Dico rebelle: [acteurs, lieux, mouvements : 2004].
Paris: Michalon.
169.
Blanc, Hélène. 2005. T comme Tchétchénie. Collection Mémoires d'homme.
Montreuil: Ginkgo.
170.
Blanc, Pierre, and Béatrice Giblin-Delvallet. 1999. Géopolitique de Chypre
dans le contexte de la méditerranée orientale. [S.l.]: [s.n.].
171.
Blanc, Pierre. 2000. La déchirure chypriote: géopolitique d'une île divisée.
Collection Histoire et perspectives méditerranéennes. Paris, France:
L'Harmattan.
172.
Blanc-Noël, Nathalie. 2003. La Baltique: une nouvelle région en Europe ; [cet
ouvrage fait écho à un colloque organisé en novembre 2000 par le Centre
d'Analyse Politique Comparée de Géostratégie et de Relations
Internationales de l'Université Montesquieu de Bordeaux]. Pouvoirs
comparés. Paris [u.a.]: LH̕armattan.
157
Bibliografia geopolityki współczesnej
173.
Blanc-Noël, Nathalie. 1992. Changement de cap en mer Baltique: le
bouleversement des équilibres stratégiques à l'horizon 2000. Paris:
Fondation pour les etudes de defense nationale.
174.
Blanc-Noël, Nathalie. 2002. La Baltique, une nouvelle région en Europe.
Pouvoirs comparés. Paris, France: L'Harmattan.
175.
Blanchard, Francis. 2004. L'Organisation internationale du travail: de la
guerre froide à un nouvel ordre mondial. Paris: Seuil.
176.
Blanchard, Michel. 1999. Vietnam-Cambodge: une fronère contestée.
Paris: Harmattan.
177.
Blarel, Nicolas, Denis Rolland, and Christophe Jaffrelot. 2006. Inde et Israël.
Paris: l'Harmattan.
178.
Blarel, Nicolas. 2006. Inde et Israël, le rapprochement stratégique:
pragmatisme et complémentarité. Inter-national. Paris: Harmattan.
179.
Blin, Arnaud. 2001. Géopolitique de la paix démocratique. Collection
"Gouvernance et démocratie". Paris: Descartes & Cie.
180.
Blin, Arnaud. 2004. Le désarroi de la puissance: les Etats-Unis vers la
"guerre permanente"? Paris: Lignes de repères.
181.
Bocco, Riccardo, and Daniel Meier. 2008. La Palestine et les conflits du
moyen-orient. Lausanne: Antipodes.
182.
Boëne, Bernard, and Christopher Dandeker. 1998. Les armées en Europe.
Collection "Recherches". Paris: La Découverte.
183.
Bohou, dit Zouzougbo Jean-Marie, and Claude Collin Delavaud. 2003.
Contribution à l'analyse de l'influence de la pensée géopolitique des
stratèges brésiliens sur la politique de conquête des "aires stratégiques" de
nature géographique (1945-1995) théorie et politique. [S.l.]: [s.n.].
184.
Bohou, Jean-Marie. 2007. Géopolitique et projection de puissance du Brésil
au XXIe siècle. Paris: L'Harmattan.
185.
Bolopion, Philippe. 2004. Guantanamo: le bagne du bout du monde. Cahiers
libres. Paris: Découverte.
186.
Boniface, Pascal, and Hubert Védrine. 2009. Atlas des crises et des conflits.
Paris: Armand Colin.
187.
Boniface, Pascal. 2003. Chroniques géopolitiques 2002. Collection "Enjeux
stratégiques". Paris: Institut de relations internationales et stratégiques.
188.
Boniface, Pascal. 2003. Est-il permis de critiquer Israël? Paris: Robert
Laffont.
158
Literatura w języku francuskim
189.
Boniface, Pascal, and Bastien Nivet. 2002. Petit dico européen. Collection
Major. Paris: Presses universitaires de France.
190.
Boniface, Pascal. 2001. Les guerres de demain. Paris: Seuil.
191.
Boniface, Pascal. 2000. Guide du savoir nuire à l'usage des dictateurs. Paris:
Michalon.
192.
Boniface, Pascal. 1999. L'atlas des guerres 2000: D'aujourd'hui et demain :
Emeutes et conflits. Neuilly-sur-Seine: Michel Lafon.
193.
Boniface, Pascal. 2004. Atlas des relations internationales. Paris: Hatier.
194.
Boniface, Pascal. 2003. Est-il permis de critiquer Israël? Paris: Robert
Laffont.
195.
Boniface, Pascal, and Hubert Védrine. 2010. Atlas du monde global. Paris: A.
Colin.
196.
Boniface, Pascal. 2003. Le monde contemporain: grandes lignes de partage.
Paris: Presses universitaires de France.
197.
Boniface, Pascal. 2003. La France contre l'Empire. Paris: Laffont.
198.
Boniface, Pascal. 1999. L'année stratégique 1999-2000. Paris: Michalon.
199.
Boniface, Pascal. 2001. Les leçons du 11 septembre. Paris: Institut de
relations internationales et stratégiques.
200.
Boniface, Pascal, and Didier Bariani. 1998. Géopolitique du football.
Bruxelles: Editions Complexe.
201.
Boniface, Pascal, and Michel Maso. 2006. Les perspectives de paix au
Proche-Orient. Paris: Dalloz.
202.
Bonnefous, Marc. 2002. Le fer et le velours: essai sur la violence et la
diplomatie. Combats pour la liberté de l'esprit. Paris: F.-X. de Guibert.
203.
Bonnemaison, Jöel, and Jean Freyss. 1997. Le pacifique insulaire: nations,
aides, espaces. Paris: Presses universitaires de France.
204.
Bonnet, Yves. 2004. Le livre blanc pour la réparation d'une injustice faite à
la résistance iranienne. Paris, France: L'Harmattan.
205.
Bony, Jérôme. 2007. Grand reporter: dans les coulisses de l'actualité. Paris:
Michalon.
206.
Borde, Jacques. 2001. Pourquoi l'Amérique?: 11 septembre 2001. Paris:
Editions Dualpha.
207.
Bosschère, Guy de, and Jean Van Lierde. 2002. La guerre sans armes: douze
années de luttes non-violentes en Europe, 1952-1964. Paris: Karthala.
159
Bibliografia geopolityki współczesnej
208.
Botiveau, B., and Jocelyne Cesari. 1997. Géopolitique des islams. Poche
géopolitique, 8. Paris: Economica.
209.
Bouchard, Mathieu. 2003. L'exode palestinien: construction d'une
représentation occidentale du conflit israélo-arabe. Paris: L'Harmattan.
210.
Boucher, Stephan, and Martine Royo. 2006. Les think tanks: cerveaux de la
guerre des idées. Echéances. Paris: Félin.
211.
Boudreau, Philippe, and François-Philippe Dubé. 2001. Atlas géopolitique.
Montréal: Chenelière/McGraw-Hill.
212.
Bouissou, Jean-Marie, Diana Hochraich, and Christian Milelli. 2003. Après la
crise--: les économies asiatiques face aux défis de la mondialisation. Paris:
Karthala.
213.
Boulanger, Philippe. 1999. Les démons de l'Europe: nations, empire, tribus.
Paris: Sang de la Terre.
214.
Boulanger, Philippe. 2002. La géographie militaire française: 1871-1939.
Bibliothèque stratégique. Armées : Commission française d'histoire
militaire: Institut de stratégie comparée, EPHE IV-Sorbonne.
215.
Boulanger, Philippe. 2006. Géopolitique des Kurdes. Référence géopolitique.
Paris: Ellipses.
216.
Boulanger, Philippe. 2002. La Bosnie-Herzégovine: une géopolitique de la
déchirure. Collection Europe centrale et orientale. Paris: Karthala.
217.
Boulanger, Philippe. 1999. Les démons de l'Europe: nations, empire, tribus.
Paris: Sang de la terre.
218.
Boulois, Max-Henri. 2002. On aurait pu éviter tout cela. Collection Acteurs
de la société. [Paris]: Taillandier.
219.
Bouquet, Christian. 2005. Géopolitique de la Côte d'Ivoire: le désespoir de
Kourouma. Collection Perspectives géopolitiques. Paris: Armand Colin.
220.
Bouquet, Christian, and Hélène Velasco-Graciet.
géopolitiques sur les fronères. Paris: L'Harmattan.
221.
Bouvet, Béatrice, and Patrick Denaud. 2001. Les guerres qui menacent le
monde: l'analyse des grands experts français. Paris: Félin.
222.
Bouvet, Laurent. 1998. France-Allemagne: le bond en avant. Paris: O. Jacob.
223.
Bouvier, Paule, and Kerstine Vanderput. 2001. Timor Oriental: le combat
d'un peuple: essai d'analyse politique. Paris, France: L'Harmattan.
224.
Boyé, Henri. 1996. Le Maghreb et EDF: l'avenir des pays du Maghreb et des
secteurs énergie. Cahiers de prospective. Paris: InterEditions.
160
2007.
Regards
Literatura w języku francuskim
225.
Boyer, Yves, and Isabelle Facon. 2000. La politique de sécurité de la Russie:
entre connuité et rupture. Repères stratégiques. Paris: Ellipses.
226.
Braeckman, Colette. 1999. L'enjeu congolais: l'Afrique centrale après
Mobutu. [Paris]: Fayard.
227.
Braem, Yann, and Béatrice Giblin-Delvallet. 2007. Géopolitique des relations
militaires-humanitaires comparaison des interventions au Kosovo et en
Afghanistan. [S.l.]: [s.n.].
228.
Braem, Yann. 2004. Les relations armées-ONG, des relations de pouvoir ?:
caractéristiques et enjeux de la coopération civilo-militaire française: le cas
du Kosovo. [Paris]: SGA.
229.
Brague, Rémi. 2008. L'Europe, quelles fronères ? = What borders for
Europe ? Paris: CulturesFrance.
230.
Brague, Rémi. 2007. L'Europe, quelles fronères. Penser l'Europe. Paris:
CulturesFrance.
231.
Braunstein, Mathieu. 2001. François Mitterrand à Sarajevo (28 juin 1992):
le rendez-vous manqué. Collection Aujourd'hui l'Europe. Paris, France:
L'Harmattan.
232.
Breault, Yann, Pierre Jolicœur, and Jacques Lévesque. 2003. La Russie et
son ex-empire. [Paris]: Presses de sciences po.
233.
Breillacq, Arnaud. 2004. La Tchétchénie, zone de non droit: étude des
facteurs responsables de la non application de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme. Paris: Harmattan.
234.
Bret, Bernard. 2001. Le tiers-monde: croissance, développement, inégalités.
Histege. Paris: Ellipses.
235.
Bret, Bernard, Cynthia Ghorra-Gobin, and Lucile Medina-Nicolas. 2008.
Géopolitique des Amériques. Impulsion. Paris: Sedes.
236.
Breugnot, Jacqueline. 2007. Les espaces frontaliers: laboratoires de la
citoyenneté européenne. Bern: Lang.
237.
Brigouleix, Bernard, and Bruno Delamotte. 2003. Le grand bazar: pendant
les croisade, les affaires continuent. Paris: Michalon.
238.
Brisard, Jean-Charles, and Damien Martinez. 2005. Zarkaoui: le nouveau
visage d'Al-Qaida. Paris: Fayard.
239.
Brisset, Jean-Vincent. 2002. La Chine, une puissance encerclée? Collection
« Enjeux stratégiques ». Paris: Institut de relations internationales et
stratégiques.
161
Bibliografia geopolityki współczesnej
240.
Brocheux, Pierre, and Charles Robert Ageron. 2000. Du conflit d'Indochine
aux conflits indochinois. Collection "Histoire du temps présent". Bruxelles:
Complexe.
241.
Brossard, Yves, and Jonathan Vidal. 2001. L'éclatement de la Yougoslavie de
Tito (1980-1995): désintégration d'une fédération et guerres interethniques.
Mercure du Nord. [Sainte-Foy, Québec]: Presses de l'Université Laval.
242.
Brousse, Didier. 2008. Autonomie stratégique ou défense européenne: vers
des capacités partagées. Collection des chercheurs militaires, 33.
[Fontainebleau]: Ès stratégies.
243.
Brumberg, Daniel. 2003.
Régénération. Paris: Michalon.
244.
Brun, Elodie. 2008. Les relations entre l'Amérique du sud et le moyen orient:
un exemple de relance sud-sud. Inter-national. Paris: Harmattan.
245.
Brunel, Sylvie. 2002. Famines et politique. Bibliothèque du citoyen. Paris:
Presses des Sciences po.
246.
Brunel, Sylvie. 1999. La faim dans le monde: comprendre pour agir. Paris:
Presses universitaires de France.
247.
Bruneteau, Bernard. 1999. Les totalitarismes. Collection U. Paris: A. Colin.
248.
Brunot, Patrick. 2006. Les faux amis de l'Amérique. Coulommiers: Dualpha.
249.
Bséréni, Alice. 2000. Chroniques de Bagdad, 1997-1999: la guerre qui
n'avoue pas son nom. Paris: Harmattan.
250.
Bubakr Le Bon, Louise, and Jean Gabriel Le Bon. 2004. L'hégémonie
américaine: aspects financiers et militaires. Paris: Editions S.d.E.
251.
Buchet, Christian, Jean Meyer, and Jean-Pierre Poussou. 2004. La puissance
maritime: actes du colloque international tenu à l'Institut Catholique de
Paris, 13-15 décembre 2001. Paris: Presses de l'Université de ParisSorbonne.
252.
Bugnon-Mordant, Michel. 2000. Sauver
géopolitiques. [Lausanne]: L'Age d'homme.
253.
Bugnon-Mordant, Michel. 1997. L'Amérique totalitaire: les Etats-Unis et la
maîtrise du monde. Lausanne: Editions Favre.
254.
Bùi, Xuân Quang. 2000. La troisième guerre d'Indochine, 1975-1999:
sécurité et géopolitique en Asie du Sud-Est. Recherches asiatiques. Paris:
Harmattan.
162
Moyen-Orient,
l'enjeu
l'Europe:
démocratique.
essai.
Mobiles
Literatura w języku francuskim
255.
Bunduku-Latha, Paul. 1999. L'administration Clinton et l'Afrique. Paris:
L'Harmattan.
256.
Bunel, Pierre-Henri. 2001. Menaces islamistes: ces terroristes qui dévoient
l'islam--. Chatou: Carnot.
257.
Bunel, Pierre-Henri. 2001. Mes services secrets: souvenirs d'un agent de
l'ombre. Paris: Flammarion.
258.
Bunel, Pierre-Henri. 2000. Crimes de guerre à l'OTAN. Paris: No. 1.
259.
Burgat, François. 2007. L'islamisme en face. Poche. Paris: Découverte.
260.
Bussière, Robert. 2000. L'Europe et la prévention des crises et des conflits:
le long chemin de la théorie à la pratique. Paris: Harmattan.
261.
Buzzi, Alessandro. 2001. L'intervention armée de l'OTAN en République
fédérale de Yougoslavie. Paris: CEDIN Paris 1.
262.
Cabanel, Patrick. 1997. La question nationale au XIXe siècle. Paris: La
Découverte.
263.
Cabanes, Pierre, and Bruno Cabanes. 1999. Passions albanaises: de Berisha
au Kosovo. Paris: O. Jacob.
264.
Cabestan, Jean-Pierre, and Benoît Vermander. 2005. La Chine en quête de
ses fronères: la confrontation Chine-Taiwan. [Paris]: Sciences Po.
265.
Cahn, Jean-Paul, and Klaus Jürgen Müller. 2003. La république fédérale
d'Allemagne et la guerre d'Algérie (1954-1962): perception, implication et
retombées diplomatiques. Histoire et sociétés. Paris: Félin.
266.
Cahn, Jean-Paul, Henri Ménudier, and Gérard Schneilin. 1999. La
République fédérale d'Allemagne et la construction de l'Europe, 1949-1963.
Questions de civilisation. Paris: Editions du temps.
267.
Calvo-Goller, Notburga K., and Michel A. Calvo. 2004. Le dossier Arafat.
Paris: Albin Michel.
268.
Canada. 2010. L'environnement de la sécurité future, 2008-2030. Partie 1,
Tendances actuelles et émergentes. Ottawa: Chef du développement des
Forces.
269.
Canobbio, Éric. 2009. Géopolitique d'une ambition Inuite: le Québec face à
son destin nordique. Québec, QC: Septentrion.
270.
Canobbio, Eric, and Aurélie Boissière. 2007. Atlas des pôles: régions polaires
: questions sur un avenir incertain. Collection Atlas-monde. Paris:
Autrement.
163
Bibliografia geopolityki współczesnej
271.
Canobbio, Éric. 2009. Géopolitique d'une ambition Inuite: le Québec face à
son destin nordique. Québec: Septentrion.
272.
Canobbio, Eric, and Yves Lacoste. 1997. Géopolitique d'une ambition Inuit:
le cas nunavik. [S.l.]: [s.n.].
273.
Capela, Charles, and Rodolfo De Roux. 2007. Plan Colombie,
narcoterrorisme et géopolitique l'aide militaire des Etats-Unis à la
Colombie, 1998-2002. [S.l.]: [s.n.].
274.
Carré, Frédéric, and André de Séguin des Hons. 1998. Mexique, Golfe,
Caraïbes: une méditerranée américaine. Collection Major. Paris: Presses
universitaires de France.
275.
Carré, Gaston. 1999. Killing Fields, les champs de l'obscène: 78 jours de
guerre pour le Kosovo. Essais. Luxembourg: Phi.
276.
Carrefours de la pensée, and Jean-Pierre Gélard. 2006. L'eau, source de vie,
source de conflits: 15e carrefour le monde diplomatique, carrefours de la
pensée, 11 au 13 mars 2005. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
277.
Carroué, Laurent, Didier Collet, and Claude Ruiz. 2008. Les Amériques.
Rosny-sous-Bois: Bréal.
278.
Carteron, Jean-Paul. 2002. La fin des arrogances. Paris: Cherche midi.
279.
Carton, Michel, and J.-B Meyer. 2006. La société des savoirs: trompe-l'œil
ou perspectives? = The knowledge society: trompe-l'oeil or accurate
perspective? Collection « Travail et mondialisation ». Paris: Harmattan.
280.
Carvalho, José António Sequeira. 2003. Enjeux géopolitiques et nouvelles
approches pour la coopération au développement. Collection Questions
contemporaines. [Paris]: Harmattan.
281.
Castagnos, Pierre. 2004. Charles de Gaulle face à la mer. Anglet: Atlantica.
282.
Causse, Françoise. 2004. Quand la France préférait les taliban: Massoud in
memoriam. Paris: Editions de Paris.
283.
Cécile, Jean-Jacques. 2000. Du Golfe au Kosovo: renseignement, action
spéciale et nouvel ordre mondial. Panazol: Lavauzelle.
284.
CEDROM-SNI (Firm). 1996. L'État du monde sur CD-ROM 1981-1996. [Paris]:
Éditions La Découverte.
285.
CEDS. Centre d'études diplomatiques et stratégiques. 2009. Enjeux
diplomatiques et stratégiques. 2009. Paris: Economica.
286.
CEDS. Centre d'études diplomatiques et stratégiques. 2007. Enjeux
diplomatiques et stratégiques. 2007. Paris: Economica.
164
Literatura w języku francuskim
287.
CEDS. Centre d'études diplomatiques et stratégiques. 2005. Enjeux
diplomatiques et stratégiques. 2005. Paris: Economica.
288.
CEDS. Centre d'études diplomatiques et stratégiques. 2010. Enjeux
diplomatiques et stratégiques. 2010. Paris: Economica.
289.
CEDS. Centre d'études diplomatiques et stratégiques. 2006. Enjeux
diplomatiques et stratégiques. 2006. Paris: Economica.
290.
Centre d'études d'histoire de la défense (France). 1997. Histoire des
rapports politico-stratégiques. Cahiers du centre d'etú des d'histoire de la
défense, no 3. Paris: ADDIM.
291.
Centre d'études d'histoire de la défense (France). 1997. Histoire des
rapports politico-militaires. Cahiers du centre d'études d'histoire de la
défense, no. 5. Paris: ADDIM.
292.
Centre d'études d'histoire de la défense (France). 2001. Bâtir une nouvelle
sécurité: la coopération militaire entre la France et les états d'Europe
centrale et orientale de 1919 à 1929 : actes du colloque de décembre 1999.
Vincennes: Centre d'études d'histoire de la défense, Service historique de
l'armée de terre.
293.
Centre d'histoire de la région du Nord et de l'Europe du Nord-Ouest
(France), Robert Vandenbussche, and Alain-René Michel. 2001. L'idée de
paix et ses représentations au XXe siècle: [L'idée de paix en France et ses
représentations au XXe siècle]. Colloque organisé à Lille les 27-28-29 mai
1999, [par le CRHEN-O. Centre de recherche sur l'histoire de l'Europe du
nord-ouest]. Villeneuve-d'Ascq: Université Charles-de-Gaulle Lille 3, CRHENO. Centre de recherche sur l'histoire de l'Europe du nord-ouest.
294.
Centre Georges Pompidou. 1991. Fronères et limites. Espace international.
Paris: Centre Georges Pompidou.
295.
Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve, Belgium). 1998. Géopolitique
militaire et commerce des armes dans le Sud. Louvain-la-Neuve: Centre
Tricontinental.
296.
Centre tricontinental. 2003. Economie et géopolitique du pétrole: Points de
vue du sud. Alternatives sud, Vol. X, no 2. Paris: Harmattan.
297.
Centro cultural Calouste Gulbenkian. 2000. L'Europe des Nations. Arquivos
do Centro cultural Calouste Gulbenkian, v. XL. Lisbonne: Fundação Calouste
Gulbenkian.
298.
CEPAC. Centre d'étude du Pacifique. 2002. Les pays du Pacifique en crise =
the pacific rim countries in crisis: a la recherche de l'unité dans la
mulplicité = looking for unity within diversity. Yhi, 5. Paris: Harmattan.
165
Bibliografia geopolityki współczesnej
299.
CERAP. Centre d'étude et de réflexion pour l'action politique. 2004. Le
banquet. Revue du CERAP Numéro 21, Les Etats-Unis vus d'ailleurs. Le
banquet, no. 21. Paris: CERAP.
300.
Cercle Katara. 1989. Nouvelles perspectives geopolitiques dans la Pacifique
Sud. Dossier due Cercle Katara, doc. no. 8. Noumea: Cercle Katara.
301.
Cercle républicain des travailleurs de Thoiry. 2000. L'Europe des
particularismes régionaux: Dérives communautaristes ou intérêts légitimes :
Table ronde organisée par le Cercle républicain des travailleurs de Thoiry.
Les entretiens de Thoiry. Lyon: M. Mella.
302.
Cerović, Stanko, and Mireille Robin. 2001. Dans les griffes des humanistes.
Castelnau-le-Lez: Climats.
303.
Cerović, Stanko. 2003. Comment maigrissent les ombres. Sisyphe.
Castelnau-le-Lez [France]: Climats.
304.
CF2R (Centre français de recherche sur le renseignement). 2004. Al-Qaeda:
Les nouveaux réseaux de la terreur. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
305.
CF2R. Centre français de recherche sur le renseignement. 2002.
Renseignement & opérations spéciales. No. 9, [Spécial attentats du 11
septembre]. Paris: Harmattan.
306.
CF2R. Centre français de recherche sur le renseignement. 2002.
Renseignement & opérations spéciales. No. 10. Renseignements et
opérations spéciales, No. 10. Paris: Harmattan.
307.
CF2R. Centre français de recherche sur le renseignement. 2002.
Renseignement & opérations spéciales. No. 11, Juillet-août 2002.
Renseignement & opérations spéciales, no. 11. Paris: Harmattan.
308.
Chaarani, Ahmed. 2004. La mouvance islamiste au Maroc: du 11 septembre
2001 aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003. Collection Tropiques.
Paris: Karthala.
309.
Chagnollaud, Jean-Paul, and Sid-Ahmed Souiah. 2004. Les fronères au
Moyen-Orient. Comprendre le Moyen-Orient. Paris, France: L'Harmattan.
310.
Chagnollaud, Jean-Paul. 2003. L'élargissement de l'Europe vu du sud. Paris:
Harmattan.
311.
Chagnollaud, Jean-Paul. 2008. Quelques idées simples sur l'orient
compliqué. Paris: Ellipses.
312.
Chagnollaud, Jean-Paul, Bassma Kodmani-Darwish, and Abderrahim
Lamchichi. 1994. Géopolitique des mouvements islamistes en Méditerranée.
Paris: L'Harmattan.
166
Literatura w języku francuskim
313.
Chagnollaud, Jean-Paul, Farouk Mardam-Bey, and Burhān Ghalyūn. 2004.
La nouvelle question d'orient. Confluences méditerranée, no. 49. Paris:
L'Harmattan.
314.
Chaigneau, Pascal. 2006. Enjeux diplomatiques et stratégiques, 2006. Paris:
Économica.
315.
Chaigneau, Pascal, and Francis Balle. 2004. Enjeux diplomatiques et
stratégiques. 2004. Paris: Economica.
316.
Chaix, Nicole. 2006. Armement et désordre mondial. Paris: Documentation
française.
317.
Chaix, Nicole. 2004. L'Europe, la France et l'armement. [Vincennes]:
Association des auditeurs du CHEAr.
318.
Chaix, Nicole. 1999. Les mutations de la défense: incidences politiques,
économiques et industrielles. Paris: Association des auditeurs du Centre des
hautes études de l'armement.
319.
Chaléard, Jean-Louis, and Roland Pourtier. 2000. Politiques et dynamiques
territoriales dans les pays du Sud.
320.
Chaliand, Gérard. 2003. Atlas du nouvel ordre mondial. Paris: Laffont.
321.
Chaliand, Gérard. 2007. L'Amérique en guerre: Irak-Afghanistan. Monaco:
Rocher.
322.
Chaliand, Gérard. 2004. D'une guerre d'Irak à l'autre: violence et politique
au Moyen-Orient, 1991-2004. Paris: Métailié.
323.
Chaliand, Gérard, Jean Lacouture, and André Versaille. 2001. Voyage dans
le demi-siècle: entretiens croisés avec André Versaille. Bibliothèque
complexe. Bruxelles: Complexe.
324.
Chaliand, Gérard, and Jean-Pierre Rageau. 2010. Géopolitique des empires:
des pharaons à l'imperium américain. Paris: Arthaud.
325.
Chaliand, Gérard, and Arnaud Blin. 2003. America is back: les nouveaux
césars du Pentagone. Paris: Bayard.
326.
Chaliand, Gérard, and Annie Jafalian. 2005. La dépendance pétrolière:
mythes et réalités d'un enjeu stratégique. Le tour du sujet. Paris:
Universalis.
327.
Chalmin, Philippe. 2005. Le siècle de toutes les espérances: Certitudes et
interrogations sur le long XXIe siècle. Ulysse. Paris: Belin.
167
Bibliografia geopolityki współczesnej
328.
Chambon, André, and Bernard Charlot. 1998. Les modalités du
développement éducatif local: des zones d'éducation prioritaires aux
politiques éducatives urbaines. [S.l.]: [s.n.].
329.
Chancel, Claude, Eric-Charles Pielberg, and Cédric Tellene. 2005. L'autre
monde: géopolitique de l'Asie méridionale et orientale. Paris: Presses
universitaires de France.
330.
Chancel, Claude, Eric-Charles Pielberg, and Cédric Tellenne. 2005. L'autre
monde géopolitique de l'Asie méridionale et orientale. Collection major.
Paris: Presses universitaires de France.
331.
Charara, Walid, and Frédéric Domont. 2004. Le Hezbollah: un mouvement
islamo-nationaliste. [Paris, France]: Fayard.
332.
Charbonnier, Victor. 2003. Les moujahidins du peuple iranien, un combat
douteux. Paris, France: L'Harmattan.
333.
Charette, Hervé de. 2004. Les enjeux méditerranéens: l'eau, entre guerre et
paix. Les cahiers de la Convention démocrate. Paris: Harmattan.
334.
Charette, Hervé de. 2005. Pour un nouveau partenariat euroméditerranéen. Les cahiers de la Convention démocrate, no 6. Paris:
Harmattan.
335.
Charmont, François. 2001. François Mitterrand et la Nièvre: géopolitique de
la Nièvre, 1945-1995. Paris, France: L'Harmattan.
336.
Charnay, Jean Paul. 1992. Stratégie générative: de l'anthropologie à la
géopolitique. Politique d'aujourd'hui. Paris: Presses Universitaires de
France.
337.
Charra, Jean-Claude. 1999. Non à l'Europe des Anglais: contre la
colonisation de l'Europe par les Anglo-Américains. Paris: Osmondes.
338.
Charret, Alain. 2006. Ecoutes radioélectriques et renseignement. Paris:
Harmattan.
339.
Chartouni-Dubarry, May. 2001. Armée et nation en Egypte: pouvoir
politique, pouvoir militaire. Notes de l'IFRI, no 31. Paris: Institut français des
relations internationales.
340.
Charvin, Robert. 2006. Comment peut-on être coréen (du nord)?: manuel à
l'usage des journalistes, politiques et militants des ONG. Nice: Éditions
Losange.
341.
Chaudet, Didier. 2006. Les néoconservateurs américains face à l'islam.
UniversCités, 3. Neuilly: Eurorient.
168
Literatura w języku francuskim
342.
Chauprade, Aymeric. 1999. Introduction à l'analyse géopolitique. Paris:
Ellipses.
343.
Chauprade, Aymeric. 2003. Géopolitique: constantes et changements dans
l'histoire. Paris: Ellipses.
344.
Chauprade, Aymeric, and François Thual. 1999. Dictionnaire
géopolitique: états, concepts, auteurs. Paris: Ellipses.
345.
Chauprade, Aymeric. 2009. L'Iran réel: des spécialistes civils et militaires
décryptent librement la question iranienne. Paris: Ellipses.
346.
Chauprade, Aymeric, and Cyril Courgeau. 2009. Chronique du choc des
civilisations. Périgeux: Éditions Chronique-Dargaud.
347.
Chauprade, Aymeric, and François Thual. 1999. Dictionnaire
géopolitique: États, concepts, auteurs. [Paris]: Ellipses.
348.
Chautard, Sophie. 2006. L'Iran face au monde: géopolitique et enjeux.
Studyrama perspectives, 650. Levallois-Perret [France]: Groupe Studyrama.
349.
Chautard, Sophie. 2008. Géopolitique des religions. Levallois-Perret: Groupe
Vocatis.
350.
Chautard, Sophie. 2007. Géopolitique du pétrole. Perspectives. LevalloisPerret: Studyrama.
351.
Chélini-Pont, Blandine, and Raphaël Liogier. 2003. Géopolitique du
christianisme. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
352.
Cherkaoui, Mohamed. 2007. Le Sahara, liens sociaux et enjeux
géostratégiques. Oxford: The Bardwell Press.
353.
Chesnot, Christian, and Georges Malbrunot. 2003. L'Irak de Saddam
Hussein, portrait total. Paris: Editions 1.
354.
Chevalier, Jean-Marie, and Claude Mandil. 2009. Les nouveaux défis de
l'énergie climat, économie, géopolitique. Paris: Economica.
355.
Chiclet, Christophe, and Bernard Ravenel. 1999. Armée et pouvoir: Algérie,
Maroc, Tunisie, Libye, ex-Yougoslavie, Liban, Turquie, Grèce. Paris:
Harmattan.
356.
Chiclet, Christophe, and Bernard Ravenel. 2000. Kosovo: le piège. Les
Cahiers de Confluences. Paris: Harmattan.
357.
Chillaud, Matthieu. 2009. Les pays baltes en quête de sécurité. Bibliothèque
stratégique. Paris: Economica.
358.
Choi, Yeon-goo, and Michel Korinman. 1998. La réunificaton allemande vue
de la Corée et la géopolitique de la réunification coréenne. [S.l.]: [s.n.].
de
de
169
Bibliografia geopolityki współczesnej
359.
Chol, Eric. 2008. Faut-il boycotter les JO. A dire vrai. Paris: Larousse.
360.
Chomette, Guy-Pierre, and Frédéric Sautereau. 2004. Lisières d'Europe: de
la mer Egée à la mer de Barents, voyage en fronères orientales. Paris:
Autrement.
361.
Chomsky, Noam. 2001. De la guerre comme politique étrangère des ÉtatsUnis. Contre-feux. Marseille: Agone.
362.
Chomsky, Noam, Rémi Malingrëy, Denis Robert, and Weronika
Zarachowicz. 2001. Deux heures de lucidité: entretiens avec Noam Chomsky
: Sienne, le 22 novembre 1999 (compléments Paris-Boston par e-mail). Paris:
Les Arènes.
363.
Chomsky, Noam. 1999. Responsabilités des intellectuels. [Montréal]:
Comeau & Nadeau.
364.
Chopin, Thierry. 2006. L'Amérique et l'Europe: la dérive des continents?
Nouveau collège de philosophie. Paris: Grasset.
365.
Chouvy, Pierre-Arnaud. 2002. Les territoires de l'opium: conflits et trafics du
Triangle d'Or et du Croissant d'Or (Birmanie, Laos, Thaïlande et
Afghanistan, Iran, Pakistan). Genève, Suisse: Editions Olizane.
366.
Chouvy, Pierre-Arnaud, and Roland Pourtier. 2001. Les territoires de l'opium
géopolitique dans les espaces du Triangle d'Or et du Croissant d'Or. [S.l.]:
[s.n.].
367.
Chpirnaia, Tatiana. 2004. La géopolitique dans l'art contemporain.: L'oeuvre
des artistes contemporains en rapport avec la géopolitique, Exemple de
comparison des deux artistes contemporains : Luciano Fabro et Jean-Luc
Abbatucci-Meyer. Thesis (Ph.D)--Université de Paris IV,- Sorbonne, (Institut
d'Art et d'Archéologie) 2004.
368.
Christophe, Francis. 2000. TotalFina-Elf: entre marée noire et blanchiment.
Villeurbanne: Golias.
369.
Ciattoni, Annette. 2007. Géographie et géopolitique des énergies. Paris:
Hatier.
370.
CIEG. Centre international d'études géopolitiques. 2003. Géopolitique,
religions et civilisations: Quelles perspectives pour le XXIe siècle. Colloque,
Genève, 14 juin 2002. Mobiles géopolitiques. Lausanne: Age d'homme.
371.
Clarinard, Raymond, and Julien Collette. 1999. Kosovo--les batailles de
l'information. Paris: Harmattan.
372.
Claude, G. 2007. La Méditerranée: géopolitique et relations internationales.
Paris: Ellipses.
170
Literatura w języku francuskim
373.
Clauzel, Pierre. 1999. La France à la dérive. Aurin: P. Clauzel.
374.
Claval, Paul. 1994. Géopolitique et géostratégie: la pensée politique,
l'espace et le territoire au XXe siècle / Paul Claval. Nathan université. Paris:
Nathan.
375.
Clerc, Jean-Pierre. 2002. L'Afghanistan, otage de l'histoire. Les essentiels
Milan, 212. Toulouse: Milan.
376.
Club « Participation et progrès ». 2003. Quelle protection du territoire
national contre le terrorisme international. Défense. Paris: Harmattan.
377.
Club Participation et progrès. 2001. Quelle politique de défense pour la
France à l'aube du XXIème siècle. Défense. Paris: Harmattan.
378.
Cobo, Ignacio Fuente. 2004. L'énergie sur la scène euroméditerranéenne.
Madrid: Ministerio de Defensa.
379.
Cochet, Yves, and Agnès Sinaï. 2003. Sauver la terre. Paris: Fayard.
380.
Cohen, Philippe, and Luc Richard. 2010. Le vampire du Milieu: comment la
Chine nous dicte sa loi. Paris: Mille et une nuits.
381.
Cohen-Tanugi, Laurent. 2003. Les sentinelles de la liberté: L'Europe et
l'Amérique au seuil du XXIe siècle. Paris: O. Jacob.
382.
Coignet, Patricia. 2008. La gestion de politiques publiques par les
organisations internationales envers les peuples indigènes: étude du projet
PRODEPINE de la banque mondiale en Equateur, 1998-2002. Thèse de
doctorat de sciences politiques, université de Strasbourg-Robert Schuman,
présentée et soutenue publiquement le 14 septembre 2005. Thèse à la
carte. Lille: ANRT. Atelier national de reproduction des thèses.
383.
Cojocaru, Doru. 2007. Géopolitique de la mer Noire: éléments d'approche.
Paris: Harmattan.
384.
Cojocaru, Doru. 2008. Géopolotique de la mer noire: éléments d'approche.
Collection Diplomatie et stratégie. Paris: Harmattan.
385.
Collet, André. 2005. Défense et sécurité internationale: Face aux défis du
XXIe siècle. Renseignement, histoire & géopolitique. Panazol: Lavauzelle.
386.
Collin Delavaud, Claude. 1993. Géopolitique de l'Asie: un continent écartelé.
Perspectives internationales. [Paris]: Presses universitaires de France.
387.
Collin, Jean-Marie. 2009. La bombe: l'univers opaque du nucléaire.
Fronères. Paris: Autrement.
388.
Collon, Michel. 1998. Poker menteur: les grandes puissances, la Yougoslavie
et les prochaines guerres. Bruxelles: Editions EPO et Michel Collon.
171
Bibliografia geopolityki współczesnej
389.
Collon, Michel. 2000. Monopoly: l'OTAN à la conquête du monde. Bruxelles:
EPO.
390.
Colloque « Algerie, Maghreb, Méditerranée », and Nourredine Abdi. 2006.
Algérie, Maghreb, le pari méditerranéen: actes du Colloque «Algerie,
Maghreb, Méditerranée», Paris, 25-26 avril 2003. Le monde arabe en
débats. Paris: Paris-Méditerranée.
391.
Colloque Europe, Odile Wattel de Croizant, and Gérard A. Montifroy. 2007.
Du mythe à la géopolitique: Europe entre Orient et Occident. Lausanne
[etc.]: Editions L'Age d'homme.
392.
Colloque international, Christian Buchet, Jean Meyer, and Jean-Pierre
Poussou. 2004. La puissance maritime: actes du colloque international tenu
à l'Institut catholique de Paris, 13-15 décembre 2001. Paris: Presses de
l'Université de Paris-Sorbonne.
393.
Colloque La France et le Royaume-Uni face au défi de l'Amérique nouvelle,
and J. M. Le Breton. 2006. Actes du Colloque La France et le Royaume-Uni
face au défi de l'Amérique nouvelle: le 19 octobre 2005. Paris, France:
L'Harmattan.
394.
Colloque Montaigne. 2010. Palestine-Israël: 60 ans de conflit. Troisième
colloque Montaigne, [organisé par l'université Michel de Montaigne
Bordeaux 3, en partenariat avec le centre d'études et de recherches sur le
monde arabe et musulman, CERMAM, du jeudi 11 au samedi 13 décembre
2008]. Pessac: Presses universitaires de Bordeaux.
395.
Colloque "Quel renseignement pour le XXIe siècle?". 2001. Quel
renseignement pour le XXIe siècle?: actes du colloque au Carré des sciences,
3 avril 2001. Renseignement & guerre secrète. Panazol [France]: Lavauzelle.
396.
Colomb d'Ecotay, Marie-Christine. 1992. Des maères premières minérales
aux matériaux: enjeux géopolitiques et stratégies industrielles : actes du
colloque. Actes du colloque. Paris: Délégation à l'information et à la
communication.
397.
Colombani, Jean-Marie. 2002. Tous Américains: le monde après le 11
septembre 2001. Paris: Fayard.
398.
Colonomos, Ariel. 2000. Eglises en réseaux: trajectoires politiques entre
Europe et Amérique. [Paris]: Presses de Sciences Po.
399.
Colonomos, Ariel. 2009. Le pari de la guerre: guerre préventive, guerre
juste. Médiations. Paris: Denoël.
400.
Combres, Elisabeth, and Florence Thinard. 2003. Mondes rebelles junior.
Paris: Michalon.
172
Literatura w języku francuskim
401.
Comité d'études de défense nationale (France). 2005. Géopolitique &
criminologie: supplément au no 3, 2005. Paris: Comité d'études de défense
nationale.
402.
Commission général du Plan. 2000. L'Union européenne en quête
d'institutions légitimes et efficaces: Rapport du groupe de réflexion sur la
réforme des institutions européennes. Paris: Documentation française.
403.
Commission militaire de l'Exposition universelle de 1900. 2000. Qu'est-ce
que l'économie de la défense. Les cahiers de l'Observatoire économique de
la Défense, 1. Paris: Documentation française.
404.
Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (France).
2000. Rapport 1999. [Paris]: Documentation française.
405.
Conesa, Pierre. 2007. Les mécaniques du chaos, bushisme, prolifération et
terrorisme. Monde en cours. La Tour d'Aigues: Aube.
406.
Confavreux, Joseph, and Alexandra Romano. 2007. Egypte: Histoire, société,
culture. Les guides de l'état du monde. Paris: Découverte.
407.
Conrad, Philippe. 2004. Le poids des armes: guerres et conflits de 1900 à
1945. Collection Major. Paris: Presses universitaires de France.
408.
Coordination SUD., and Radio-France internationale. 2009. Regards du
monde sur l'Europe: pour un dialogue solidaire et responsable avec le Sud.
Les passeports RFI. Paris: Karthala.
409.
Coquet, Honoré. 2003. Les Alpes, enjeu des puissances européennes: l'union
européenne à l'école des Alpes. Collection Histoire de la défense. Paris:
Harmattan.
410.
Cordellier, Serge. 2002. Le nouvel état du monde: les idées-forces pour
comprendre les nouveaux enjeux internationaux. Paris: La Découverte.
411.
Cordellier, Serge. 1999. Le nouvel état du monde: les 80 idées-forces pour
entrer dans le 21e siècle. Paris: La Découverte.
412.
Cordellier, Serge. 2002. Le nouvel état du monde: les idées-forces pour
comprendre les nouveaux enjeux internationaux. Paris: La Découverte.
413.
Cordellier, Serge. 2000. Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e
siècle. Paris: Découverte.
414.
Cordonnier, Isabelle, and Bruno Tertrais. 2001. L'Asie nucléaire. Travaux et
recherches de l'IFRI. Paris: Institut français des relations internationales.
415.
Cordonnier, Isabelle. 1995. La France dans le Pacifique Sud: approche
géostratégique. Paris: Publisud.
173
Bibliografia geopolityki współczesnej
416.
Cordonnier, Isabelle, and Fran^cois Michel Gonnot. 1995. La France et les
essais nucl^eaires, June-August, 1995.
417.
Corm, Georges. 2001. La Méditerranée, espace de conflit, espace de rêve.
Paris: L'Harmattan.
418.
Cornut, Bernard. 2003. Ben Laden ou Kyoto?: orienter l'occident plutôt
qu'occire l'orient. Paris: Harmattan.
419.
Corten, Olivier. 2003. Le retour des guerres préventives: le droit
international menacé. Bruxelles: Labor.
420.
Cosaert, Patrice, and Éric Bidet. 2009. Les enjeux du Pacifique. Paris:
Ellipses.
421.
Cot, Jean. 2006. Parier pour la paix. Essai, 153. Paris: C. L. Mayer.
422.
Courtois, Stéphane. 1994. L'état du monde en 1945. Paris: Ed. La
Découverte.
423.
Coutau-Bégarie, Hervé. 2003. Bréviaire stratégique. Paris: ISC.
424.
Coutau-Bégarie, Hervé. 1999. Traité de stratégie. Bibliothèque Stratégique.
Paris: Institut de stratégie comparée.
425.
Coutau-Bégarie, Hervé. 2007. L'océan globalisé: géopolitique des mers au
XXIe siècle. Bibliothèque stratégique. Paris: Economica.
426.
Coutau-Bégarie, Hervé. 1993. Géostratégie de l'océan Indien. Paris:
Fondation pour les études de défense nationale.
427.
Coûteaux, Paul-Marie. 1997. L'Europe vers la guerre: Maëstricht,
Amsterdam, Nuremberg. Paris: Michalon.
428.
CRES. Centre de recherches entreprises et sociétés. 2002. Mondialisation et
souveraineté. Nouveaux mondes, no. 11. Paris: Inventaire.
429.
Cros, Marie-France, and François Misser. 2006. Géopolitique du Congo,
RDC. Bruxelles: Éditions Complexe.
430.
Cros, Marie-France, and François Misser. 2006. Géopolitique du Congo
(RDC). Bruxelles: Éditions Complexe.
431.
Csurgai, Gyula. 2006. Les enjeux géopolitiques des ressources naturelles.
Mobiles géopolitiques. Lausanne: L'Age d'Homme.
432.
Csurgai, Gyula, and Laurence Methot. 2004. Quelles perspectives
géopolitiques pour l'Europe? Mobiles géopolitiques. Lausanne: Age
d'homme.
174
Literatura w języku francuskim
433.
Cueto, Carlos de, and Abdelkader Sid-Ahmed. 2007. Droits humains et
diversité ethnoculturelle dans l'espace euroméditerranéen: réalités et
perspectives. Paris: Publisud.
434.
Cumin, David, and Jean-Paul Joubert. 2003. Le Japon, puissance nucléaire?
Pouvoirs comparés. Paris, France: L'Harmattan.
435.
Curran, Donald W. 1990. Tiers-Monde: évolution et stratégies de
développement. Collection ESG. Paris: Eyrolles.
436.
Cury, Maurice. 2003. Les crimes de la Maison-Blanche. Pantin: Temps des
cerises.
437.
Da Lage, Olivier. 1996. Géopolitique de l'Arabie Saoudite. Géopolitique des
états du monde, 2. Bruxelles: Complexe.
438.
Daguzan, Jean-François, and Mustapha Benchenane. 2002. Les Etats-Unis et
la Méditerranée. Paris: Publisud.
439.
Daguzan, Jean-François, and Raoul Girardet. 1995. La Méditerranée:
nouveaux défis, nouveaux risques. Collection Géostratégie. Paris: Publisud.
440.
Dahan, Thierry. 1999. La Ve République et le Vietnam, 1959-1976. Thèse à
la carte. Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion.
441.
Dalle, Ignace. 2007. Maroc: histoire, société, culture. Les Guides de l'état du
monde. Paris: La Découverte.
442.
Dalloz, Jacques. 2002. La France et le monde depuis 1945. Cursus. Paris: A.
Colin.
443.
Daniel, Jean. 2002. Lettres de France: après le 11 septembre. Paris: SaintSimon.
444.
Daniel, Sara. 2008. Guerres d'aujourd'hui: pourquoi ces conflits?, peut-on les
résoudre? Paris: Delavilla.
445.
Daoudy, Marwa. 2005. Le partage des eaux entre la Syrie, l'Irak et la
Turquie: négociation, sécurité et asymétrie des pouvoirs. Paris: CNRS.
446.
Dasque, Jean-Michel. 2008. Géopolitique du crime international. Référence
géopolitique. Paris: Ellipses.
447.
Dasquié, Guillaume. 2003. Les nouveaux pouvoirs. Paris: Flammarion.
448.
Dasseleer, Pol-Henry. 2009. Gazprom: l'idéalisme européen à l'épreuve du
réalisme. Institut royal supérieur de défense. Paris: Harmattan.
449.
Dasseleer, Pol-Henry. 2009. Gazprom: l'idéalisme européen à l'épreuve du
réalisme russe. Paris: L'Harmattan.
175
Bibliografia geopolityki współczesnej
450.
Daucé, Françoise. 1998. L'Espace Baltique-mer Noire: une zone tampon
pour la Russie? Paris: La Documentation française.
451.
David, Dominique. 2002. Sécurité: l'après-New York. Paris: Presses de
sciences po.
452.
David, Dominique. 2002. Sécurité: l'après-New York. La bibliothèque du
citoyen. Paris: Presses de la fondation nationale des sciences politiques.
453.
De Amicis, Edmondo. 2003. La guerre et autres textes. La petite collection,
435. Paris: Mille et une nuits.
454.
Deflesselles, Bernard. 2007. Tous les défauts de la terre: pour une prise de
conscience de l'urgence écologique. Documents. Paris: Ramsay.
455.
Défourneaux, Marc. 2006. De l'esprit de Munich au syndrome de Bagdad.
Paris: Harmattan.
456.
Dehoorne, Olivier, and Pascal Saffache. 2008. Mondes insulaires tropicaux:
géopolitique, économie et développement durable. Carrefours. Paris:
Ellipses.
457.
Deighton, Anne, and Gérard Bossuat. 2007. L'union européenne, acteur de
la sécurité mondiale: [Actes du colloque organisé conjointement par la
chaire Jean-Monnet d'histoire de l'intégration européenne de CergyPontoise, l'équipe de recherche sur les civilisations et identés culturelles
comparées des sociétés européennes et occidentales, CICC, de l'université de
Cergy-Pontoise, le groupe 5 intégration européenne de l'UMR Irice, Paris I,
Paris IV, CNRS, le groupe de liaison des professeurs d'histoire
contemporaine auprès de la commission européenne]. Etudes
contemporaines. Paris: Soleb.
458.
Dejammet, Alain. 2003. Supplément au Voyage en Onusie. Paris: Fayard.
459.
Del Valle, Alexandre. 2004. La Turquie dans l'Europe: Un cheval de Troie
islamiste. Paris: Syrtes.
460.
Delaite, Anne, and Gyula Csurgai. 2003. Lecture géopolitique de l'actualité
internationale. Lausanne: Centre romand de formation des journalistes.
461.
Delamotte, Bruno. 2004. Question(s) d'intelligence: le renseignement face
au terrorisme. Paris: Michalon.
462.
Delcorde, Raoul. 1993. Le jeu des grandes puissances dans l'océan Indien.
Collection "Logiques politiques", 15. Paris: L'Harmattan.
463.
Delcour, Laure. 2002. La politique de l'union européenne en Russie: 19902000. De l'assistance au partenariat. Logiques politiques. Paris: Harmattan.
176
Literatura w języku francuskim
464.
Deleu, Xavier. 2005. Transnistrie: la poudrière de l'Europe. Paris: Hugo.
465.
Delobbe, Georges, and Luc Bruliard. 2001. Une ou plusieurs Europes: de
1945 à nos jours. Europes, 5. [Mouans-Sartoux]: PEMF.
466.
Delpech, Thérèse. 2005. L'ensauvagement: le retour de la barbarie au XXIe
siècle. Paris: Grasset.
467.
Delpech, Thérèse. 1998. La guerre parfaite. [Paris]: Flammarion.
468.
Delpech, Thérèse. 2006. L'Iran, la bombe et la démission des nations. CERIautrement. Paris: Autrement.
469.
Delpech, Thérèse. 2007. Le grand perturbateur: réflexions sur la question
iranienne. Paris: Bernard Grasset.
470.
Denaud, Patrick, and Tarek Aziz. 2003. Irak, la guerre permanente.
Questions d'époque. Paris: Félin.
471.
Dénécé, Eric. 2002. Guerre secrète contre Al-Qaeda. Paris: Ellipses.
472.
Dénécé, Eric. 1999. Géostratégie de la Mer de Chine méridionale et des
bassins maritimes adjacents. Recherches asiatiques. Paris: Harmattan.
473.
Denis, Arielle. 2000. Mondialiser la paix. Paris: Dispute.
474.
Denoix de Saint Marc, Guillaume, and Candice Bal. 2006. Mon père était
dans le DC10-- 19 septembre 1989: un attentat a$ribué à la Libye frappe un
avion français, histoire secrète d'une négociation. Paris: Privé.
475.
Deproost, Paul-Augustin, and Bernard Coulie. 2004. Les fronères pour
ouvrir l'Europe. Collection "Structures et pouvoirs des imaginaires". Paris:
L'Harmattan.
476.
Dérens, Jean-Arnault. 2008. Le piège du Kosovo. Paris: Non lieu.
477.
Dérens, Jean-Arnault. 2000. Balkans--la crise. Le Monde actuel. Paris:
Gallimard.
478.
Desbordes, Christian. 2002. Jacques Soustelle et la défense de l'occident.
Thèse à la carte. Villeneuve-d'Ascq: Presses universitaires du septentrion.
479.
Descendre, Romain, Francesco La Brasca, and Jean-Louis Fournel. 2002.
L'Etat du monde raison d'état et géopolitique chez Giovanni Botero ( 15441617). [s.l.]: [s.n.].
480.
Descroix, Luc, Frédéric Lasserre, and Anne Le Strat. 2003. L'eau dans tous
ses états: Chine, Australie, Sénégal, Etats-unis, Mexique, Moyen Orient-.
Collection Ressources renouvelables. Paris: L'Harmattan.
177
Bibliografia geopolityki współczesnej
481.
Desportes, Vincent. 2002. L'Amérique en armes: anatomie d'une puissance
militaire. Paris: Economica.
482.
Desrosiers, Douglas, and Gérard A. Montifroy. 1994. Géopolitiques
internationales. Montréal: Éditions Sciences et culture.
483.
Dessertine, Philippe. 2010. Le monde s'en va-t-en guerre, ne sait quand
reviendra. Paris: Carrière.
484.
Djalili, Mohammad Reza. 2005. Géopolitique de l'Iran. Géopolitique des
états du monde, 10. Bruxelles: Complexe.
485.
Djalili, Mohammad Reza, and Thierry Kellner. 2003. Géopolitique de la
nouvelle Asie centrale: de la fin de l'URSS à l'après-11 septembre.
Publications de l'Institut universitaire de hautes études internationales,
Genève. Paris: Presses universitaires de France.
486.
Djalili, Mohammad Reza, Alessandro Monsutti, and Anna Neubauer. 2008.
Le monde turco-iranien en question. Genève: Institut de hautes études
internationales et de développement.
487.
Djavann, Chahdortt. 2004. Que pense Allah de l'Europe? [Paris, France]:
Gallimard.
488.
Djavann, Chahdortt. 2009. Ne négociez pas avec la régime iranien: lettre
ouverte aux dirigeants occidentaux. [Paris]: Flammarion.
489.
Djéréké, Jean-Claude. 2004. Changer de politique vis-à-vis du sud: une
critique de l'impérialisme occidental. Points de vue concrets. Paris:
Harmattan.
490.
Dollfus, Olivier. 2000. La nouvelle carte du monde. Que sais-je?, 2986. Paris:
Presses Universitaires de France.
491.
Dombrowsky, Patrick, and Simone Piernas. 2005. Géopolitique du nouvel
Afghanistan. Paris: Ellipses.
492.
Domergue, Lucas. 2005. La Chine, puissance nucléaire: stabilisation
régionale ou prolifération? Paris: Harmattan.
493.
Doraï, Mohamed Kamel. 2006. Les réfugiés palestiniens du Liban: une
géographie de l'exil. Paris: CNRS éditions.
494.
Dorel, Gérard, and Madeleine Benoit-Guyod. 2006. Atlas de l'empire
américain: Etats-Unis : géostratégie de l'hyperpuissance. Collection
Atlas/monde. Paris: Autrement.
495.
Doumenge, François, Christian Huetz de Lemps, and P. J. Perry. 1990.
Géopolitique du Pacifique Sud. Collection "Iles et archipels,", no 11.
178
Literatura w języku francuskim
Talence: Centre de recherches sur les espaces tropicaux de l'Université de
Bordeaux III.
496.
Douste-Blazy, Philippe, and Philippe Douste-Blazy. 2007. Des affaires pas si
étrangères ; suivi d'un Petit dictionnaire de géopolitique à l'usage des
nouvelles générations. Paris: Jacob.
497.
Douzet, Frédérick. 2007. La couleur du pouvoir: géopolitique de
l'immigration et de la ségrégation à Oakland, Californie. Histoire et société
(Belin (Firm)). Paris: Belin.
498.
Douzet, Frédérick, and Béatrice Giblin-Delvallet. 2000. Géopolitique du
multiculturalisme: l'exemple d'Oakland, Californie. [S.l.]: [s.n.].
499.
Draï, Raphaël. 2001. Grands problèmes politiques contemporains: les
nouvelles échelles de la responsabilité politique. Aix-en-Provence, France:
Librairie de l'université d'Aix-en-Provence.
500.
Dréano, Bernard. 2003. Dépression sur le Sud-Caucase: voyage entre guerre
et paix. Paris: Paris-Méditerranée.
501.
Dréano, Bernard. 2009. Guerres et paix au Caucase: empires, peuples et
nations. Paris: Non Lieu.
502.
Dressler, Wanda. 2009. Eurasie: espace mythique ou réalité en
construction? Bruxelles: Bruylant.
503.
Dréville, Gérard, Christian Houdet, and Gérard Reber. 2004. Renouveler la
sauvegarde du pays: Une homeland defense à la française = Concepts
evolution for a French homeland defense. Collection des chercheurs
militaires, 8. Châteauneuf-Val-de-Bargis: Riaux.
504.
Droz-Vincent, Philippe. 2007. Vertiges de la puissance: Le moment
américain au Moyen-Orient. Textes à l'appui. Paris: Découverte.
505.
Drweski, Bruno, Sliman Doggui, and Yves Vargas. 2005. Soudan: pour une
paix véritable au Darfour. Pantin: Temps des cerises.
506.
Ducasse-Rogier, Marianne. 2003. A la recherche de la Bosnie-Herzégovine:
la mise en oeuvre de l'accord de paix de Dayton. Publications de l'Institut
universitaire de hautes études internationales, Genève. Paris: Presses
universitaires de France.
507.
Dufour, Jean-François. 1999. Géopolitique de la Chine. Géopolitique des
états du monde, 8. [Bruxelles]: Complexe.
508.
Dugot, Philippe. 2001. L'eau autour de la Méditerranée. Collection Pour
comprendre. Paris, France: L'Harmattan.
179
Bibliografia geopolityki współczesnej
509.
Duhamel, Alain. 1998. Une ambition française. [Paris]: Plon.
510.
Dulait, André, and François Thual. 1999. Bagdad 2000: l'avenir géopolitique
de l'Irak. Paris: Ellipses.
511.
Dulait, André, and François Thual. 1998. La nouvelle Caspienne: les enjeux
post-soviétiques. Ellipses. Paris: Éd. Marketing.
512.
Dumont, Gérard-François, and Pierre Verluise. 2009. Géopolitique de
l'Europe. Prépas. Paris: Sedes.
513.
Dumont, Gérard-François, and Michel Bottin. 1998. L'arc alpin: histoire et
géopolitique d'un espace européen. Zürich: Thesis Verlag.
514.
Dumont, Gérard-François. 2007. Démographie politique: les lois de la
géopolitique des populations. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
515.
Dumont, Gérard-François, and Antonio Albarran Cano. 1999. Les racines de
l'identé européenne. Paris: Economica.
516.
Dumoulin, Michel, and Geneviève Duchenne. 2001. L'Europe et la
Méditerranée: actes de la VIe Chaire Glaverbel d'études européennes, 20002001. Bruxelles: Lang.
517.
Dupâquier, Jacques, and Yves Laulan. 2001. Introduction à une géopolitique
des populations à l'aube du 3e millénaire: chronique des livres. Paris:
Institut de Géopolitique des Populations.
518.
Dupeyron, Catherine. 2007. Chrétiens en terre sainte: disparition ou
mutation? Paris: Albin Michel.
519.
Durand, Daniel. 2003. Irak, qui a gagné? Comptoir de la politique. Paris:
Dispute.
520.
Durand, Marie-Françoise, Jacques Lévy, and Denis Retaillé. 1993. Le monde:
espaces and systemes. Paris: Presses de la fondation nationale des sciences
politiques.
521.
Durand, Marie-Françoise. 2007. Atlas de la mondialisation: comprendre
l'espace mondial contemporain. Paris: Sciences Po les presses.
522.
Durand, Pierre-Michel. 2007. L'Afrique et les relations franco-américaines
des années soixante: aux origines de l'obsession américaine. Paris:
L'Harmattan.
523.
Durandin, Catherine. 2004. Les Etats-Unis, grande puissance européenne.
Paris: Colin.
524.
Durandin, Catherine. 2003. La dynastie des Bush. Paris: Grancher.
525.
Durandin, Catherine. 2005. Europe: l'utopie et le chaos. Paris: A. Colin.
180
Literatura w języku francuskim
526.
Duret, Alain. 1995. Moyen-Orient: crises et enjeux. Le Monde poche. [Paris]:
Le Monde-éditions.
527.
Dussouy, Gérard, and Jean Louis. Martres. 1998. Les aspects contemporains
de la géopolitique et de la géostratégie: épistémologie d'une approche
problématique des relations internationales.
528.
Dussouy, Gérard. 2006. Traité de relations internationales. Pouvoirs
comparés. Paris, France: Harmattan.
529.
Dussouy, Gérard. 2009. Traité de relations internationales. III, les théories
de la mondialité. Pouvoirs comparés. Paris: Harmattan.
530.
Dussouy, Gérard. 2006. Les théories géopolitiques. Pouvoirs comparés.
Paris: L'Harmattan.
531.
Dussouy, Gérard. 2001. Quelle géopolitique au XXIe siècle? Collection
Théorie politique. Bruxelles: Complexe.
532.
Dussouy, Gérard. 2006. Traité de relations internationales. I, Les théories
géopolitiques. Pouvoirs comparés. Paris: Harmattan.
533.
Dwernicki, Christophe. 2000. Géopolitique de la Pologne. Géopolitique des
états du monde, 7. Bruxelles: Editions Complexe.
534.
EADI (Association européenne des instituts de recherche et de formation
en maère de développement). 2002. L'Europe et le sud à l'aube du XXIe
siècle, enjeux et renouvellement de la coopération = Europe and the south in
the 21st century, challenges for renewed cooperation: Actes de la 9e
conférence générale de l'EADI = Proceedings of the 9th general conference
of EADI. Paris, septembre 1999. Paris: Karthala.
535.
Éditions La Découverte. 2006. L'Etat du monde 2007: annuaire économique
géopolitique mondial. Collection L'État du monde. Montreal: Éditions La
Découverte.
536.
Eeuwen, Daniel van, and Isabelle Vagnoux. 2008. Les États-Unis et le monde
aujourd'hui. Monde en cours. La Tour d'Aigues: L'Aube.
537.
El Alaoui, Issa Babana. 1999. La dimension d'un roi, Hassan II. Collection
Hommes d'Etat. Montrouge: Souffles.
538.
El Ezzi, Ghassan. 2003. Liban, état et société: la reconstruction difficile.
Confluences Méditerranée, no. 47. Paris: Harmattan.
539.
El Houdaïgui, Rachid. 2007. L'opération active endeavour et son impact sur
le dialogue méditerranéen de l'OTAN. Rome: NDC.
181
Bibliografia geopolityki współczesnej
540.
El Khalil, Amina. 2002. La politique extérieure des Etats-Unis vis-à-vis du
Maghreb pendant les années Reagan, 1981-1989. Thèse à la carte.
Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion.
541.
El-Hadji, Karim. 2001. Présence et influence de la France dans le Golfe
Persique et la péninsule arabique de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'entredeux-guerres: à travers l'étude de l'acvité diplomatique de deux postes
consulaires clés : Mascate (1894-1920) et Djeddah (1916-1936) : thèse pour
l'obtention du grade de Docteur de l'Université de Paris IV en Histoire.
Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion.
542.
Elisha, Achille. 2003. Aristide Briand, la paix mondiale et l'union
européenne. Groslay: Ivoire-clair.
543.
Elissalde, Bernard, and Philippe Dugot. 2006. Géopolitique de l'Europe.
Nouveaux continents. Paris: Nathan.
544.
Ellyas, Akram, and Benjamin Stora. 1999. Les 100 portes du Maghreb:
l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, trois voies singulières pour allier islam et
modernité. Paris: Atelier.
545.
Elmas, Hasan Basri. 1998. Turquie-Europe: une relation ambiguë. Collection
"Points cardinaux". Paris: Syllepse.
546.
Elomari, Belkacem. 2001. La coopération militaire française en question.
Lyon: Observatoire des transferts d'armements.
547.
Encel, Frédéric. 1997. Geopolitique de Jerusalem représentations stratégies
et perspectives autour d'une cité sancfiée. Lille: A.N.R.T, Université de Lille
III.
548.
Encel, Frédéric, and Olivier Guez. 2003. La grande alliance: de la
Tchétchénie à l'Irak, un nouvel ordre mondial. Paris: Flammarion.
549.
Encel, Frédéric. 1998. Géopolitique de Jérusalem. [Paris]: Flammarion.
550.
Encel, Frédéric. 1999. Le Moyen-Orient entre guerre et paix: une
géopolitique du Golan. Paris: Flammarion.
551.
Encel, Frédéric. 2002. Géopolitique de l'apocalypse: la démocratie à
l'épreuve de l'islamisme. Paris: Flammarion.
552.
Encel, Frédéric, and François Thual. 2006. Géopolitique d'Israël. Points, 554.
Paris: Seuil.
553.
Encel, Frédéric. 2009. Horizons géopolitiques. Paris: Seuil.
554.
Encel, Frédéric. 2006. Géopolitique du sionisme: stratégies d'Israël. Paris: A.
Colin.
182
Literatura w języku francuskim
555.
Encel, Frédéric, and François Thual. 2004. Géopolitique d'Israel: dictionnaire
pour sortir des fantasmes. [Paris, France]: Seuil.
556.
Encel, Frédéric, and Yves Lacoste. 1997. Geopolutique de Jerusalem.
Representations, startegies et perspectives autour d'une cite sanctifiee.
[S.l.]: [s.n.].
557.
Encel, Frédéric, and Richard Zrehen. 2001. Israël-Palestine, terre ou paix?
Outre-Terre. Villeurbanne: Ed. Golias.
558.
Enderlin, Charles. 2002. Le rêve brisé: Histoire de l'échec du processus de
paix au Proche-Orient, 1995-2002. Paris: Fayard.
559.
Enderlin, Serge, Serge Michel, and Paolo Woods. 2003. Un monde de brut:
sur les routes de l'or noir. [Paris]: Seuil.
560.
Enyo. 2009. Anatomie d'un désastre: l'Occident, l'islam et la guerre au XXIe
siècle. Paris: Denoël.
561.
Esper, Philippe, Raymond Barre, and Javier Solana. 2007. Défendre la
France et l'Europe. [Paris]: Perrin.
562.
Estival, Jean-Pierre. 2009. Le marché mondial des ressources: la guerre fait
rage. Paris: Harmattan.
563.
Etienne, Gilbert. 1989. Le Pakistan, don de l'Indus: économie et politique.
Publications de l'Institut universitaire de hautes études internationales,
Genève. Paris: Presses universitaires de France.
564.
Etienne, Gilbert. 2002. Imprévisible Afghanistan. La bibliothèque du
citoyen. Paris: Presses de sciences po.
565.
L'Europe et la Méditerranée: Stratégies et inéraires politiques et culturels
en Méditerranée. France et Italie, XIXe-XXe siècles, une approche
comparative. Actes du colloque de Nancy-Malzéville, 4-6 septembre 1997.
1999. Les cahiers de Confluences. Paris: Harmattan.
566.
Eveno, Emmanuel, and Alain Lefebvre. 1991. La territorialisation des
systemes d'information et communication et les acteurs de la sphère
publique locale le cas de Toulouse et de sa région.
567.
Ewangue, Jean-Lucien. 2009. Enjeux géopolitiques en Afrique centrale.
Paris: L'Harmattan.
568.
Faberon, Jean Yves, Yves Gautier, and Jean-Pierre Doumenge. 1999.
Identé, naonalité, citoyenneté outre-mer: actes du colloque des 9-10
novembre 1998. Paris: CHEAM, Centre des hautes études sur l'Afrique et
l'Asie modernes.
183
Bibliografia geopolityki współczesnej
569.
Fabre, Aïleen. 2005. Politique et droit de la sécurité face au bioterrorisme.
Paris: Harmattan.
570.
Fabre, Thierry. 2008. Désirs de guerre, espoirs de paix. Arles: Actes sud.
571.
Facon, Isabelle. 2010. La Russie: les chemins de la puissance. Perpignan:
Artège.
572.
Faivre, Maurice. 1998. Le général Paul Ely et la politique de défense (19561961): L'Algérie, l'OTAN, la bombe. Hautes études militaires, 8. Paris:
Institut de stratégie comparée.
573.
Faligot, Roger, and Pascal Krop. 1999. DST: police secrète. Paris:
Flammarion.
574.
Faligot, Roger. 2010. Les services secrets chinois: de Mao à nos jours. Paris:
Nouveau monde.
575.
Fanfil, Monesty Junior. 2009. Haïti: le maintien de la paix en Amérique
centrale et dans les Caraïbes. Recherches Amériques latines. Paris:
Harmattan.
576.
Farjoun, Naama, and Gila Svirsky. 2001. Israël-Palestine: des femmes contre
la guerre. Paris: Dagorno.
577.
Fatio, Olivier, and Béatrice Nicollier-De Weck. 2002. Comprendre l'Escalade:
essai de géopolitique genevoise. Genève: Labor et Fides.
578.
Faucheux, Sylvie, and Haitham Joumni. 2005. Economie et politique des
changements climatiques. Repères, 414. Paris: Découverte.
579.
Faure, Claude. 2002. Shalom, salam: dictionnaire pour une meilleure
approche du conflit israélo-palestinien. [Paris]: Fayard.
580.
Faure, Guy. 2005. Nouvelle géopolitique de l'Asie. Paris: Ellipses.
581.
Faure-Dufourmantelle, Alain. 1999. L'Europe d'Œdipe: des guerres civiles
européennes en perspective. Paris: Economica.
582.
Faure-Dufourmantelle, Alain. 2003. Dieu maudira-t-il l'Amérique?: God
damn America! Paris: G uibert.
583.
Favennec, Jean-Pierre. 2007. Géopolitique de l'énergie: besoins, ressources,
échanges mondiaux. IFP publications. Paris: Éditions Technip.
584.
Favret-Saada, Jeanne. 2007. Comment produire une crise mondiale avec
douze petits dessins. Essais. Paris: Prairies ordinaires.
585.
Favret-Saada, Jeanne. 2010. Jeux d'ombres sur la scène de l'ONU: droits
humains et laïcité. [Paris]: Olivier.
184
Literatura w języku francuskim
586.
Feki, Masri. 2010. L'Iran et le Moyen-Orient: constats et enjeux. LevalloisPerret: Studyrama.
587.
Feki, Masri. 2007. L'axe irano-syrien: géopolitique et enjeux. Perspectives.
Levallois-Perret: Studyrama.
588.
Feki, Masri, and Arnaud de Ficquelmont. 2008. Géopolitique du Liban:
constats et enjeux. Stduyrama perspectives, 714. Levallois-Perret:
Studyrama.
589.
Feki, Masri. 2008. Israël: géopolitique et enjeux. Studyrama Perspectives,
697. Levallois-Perret: Studyrama.
590.
Fenet, Alain, and Huy Thuan Cao. 1998. La coexistence, enjeu européen.
Paris: PUF.
591.
Fernández Marn, Fernando. 1999. Iles et régions ultrapériphériques de
l'Union européenne. L'Aube territoire. [La Tour d'Aigues, France]: Aube.
592.
Ferrier, Jean-Pierre. 2002. L'année diplomatique. La synthèse annuelle des
problèmes politiques internationaux 2003. Paris: Gualino.
593.
Ferrier, Jean-Pierre. 2000. L'année diplomatique. La synthèse annuelle des
problèmes politiques internationaux 2000. Paris: Gualino.
594.
Ferrier, Jean-Pierre. 2001. L'année diplomatique. La synthèse annuelle des
problèmes politiques internationaux 2002 : à jour des événements du 11
septembre et de leurs enjeux. Paris: Gualino.
595.
Ferrier, Jean-Pierre. 1999. L'année diplomatique. Synthèse annuelle des
problèmes politiques internationaux 1999. Paris: Gualino.
596.
Filiu, Jean-Pierre. 2008. L'apocalypse dans l'islam. Paris: Fayard.
597.
Filiu, Jean-Pierre. 2009. Les neuf vies d'Al-Qaida. [Paris]: Fayard.
598.
Filiu, Jean-Pierre. 2006. Les fronères du jihad. Paris: Fayard.
599.
Flocon, Yves. 2001. Gendarme français au Kosovo. Paris: Harmattan.
600.
Fogue Tedom, Alain. 2008. Enjeux géostratégiques et conflits politiques en
Afrique noire. Défense, stratégie & relations internationales. Paris:
L'Harmattan.
601.
Fogue Tedom, Alain. 2008. Enjeux géostratégiques et conflits politiques en
Afrique noire. Paris: L'Harmattan.
602.
Fondation Copernic. 2008. Manifestes pour l'eau publique. Document de la
fondation Copernic. Paris: Syllepse.
185
Bibliografia geopolityki współczesnej
603.
Fondation Espace Bellecour (Lyon, France), Observatoire européen de
géopolitique, and Centre d'études et de recherches interdisciplinaires de
Chantilly. 1992. Géopolitique et Compagnie de Jésus à l'échéance de l'an
2000. [France]: Escape Bellecour.
604.
Fondation Jean Jaurès, and Institut de relations internationales et
stratégiques. 1993. Le Nouveau désordre européen. Paris: Dunod.
605.
Fondation pour la recherche stratégique (France). 1999. Puissances et
influences: géopolitique et géostratégie à l'aube de l'an 2000. Paris: Mille et
une nuits.
606.
Fondation pour les études de défense nationale (Paris). 1990. Crise du
Golfe: les changements stratégiques. Paris: Fondation pour les études de
défense nationale.
607.
Fontaine, André. 2006. La une, Le Monde 1944-2006. Paris: Plon.
608.
Fontrier, Marc. 2009. Le Darfour: organisations internationales et crise
régionale, 2003-2008. Paris: L'Harmattan.
609.
Forcade, Olivier, and Sébastien Laurent. 2005. Secrets d'Etat: pouvoirs et
renseignement dans le monde contemporain. Paris: A. Colin.
610.
Forget, Michel. 2006. Notre défense dans un monde en crise: de 1960 à nos
jours. Collection Défense. Paris: Economica.
611.
Forum de Delphes. 2004. Les métamorphoses du politique au nord et au
sud. Tropiques. Paris: Karthala.
612.
Fossaert, Robert. 1991. Le monde au 21e siècle: une théorie des systémes
mondiaux. [Paris]: Fayard.
613.
Foucher, Michel. 2000. La République européenne. Paris: Belin.
614.
Foucher, Michel. 1998. Transitions géopolitiques sur le continent européen:
mutations dans l'isthme mer Baltique-mer Noire. Collection Perspectives
stratégiques, 14. Paris: Fondation pour les études de défense.
615.
Foucher, Michel. 2009. Les nouveaux (dés)équilibres mondiaux. Paris:
Documentation française.
616.
Foucher, Michel. 2009. L'Europe et l'avenir du monde. Paris: Odile Jacob.
617.
Foucher, Michel. 1995. Les nouveaux visages de l'Europe. Strasbourg:
Conseil de l'Europe.
618.
Foucher, Michel, and Dominique Darbon. 2001. L'Afrique du Sud, puissance
utile? Paris: Belin.
619.
Foucher, Michel. 1999. Géopolitique du Danube. Paris: Ellipses.
186
Literatura w języku francuskim
620.
Foucher, Michel. 1991. Fronts et fronères un tour du monde géopolitique.
Paris: Fayard.
621.
Fougier, Eddy. 2006. Dictionnaire analytique de l'altermondialisme. Paris:
Ellipses.
622.
Fourest, Caroline, and Fiammetta Venner. 2005. Tirs croisés: La laïcité à
l'épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman. Le livre de poche,
30376. Paris: Librairie générale française.
623.
Fourest, Caroline, and Fiammetta Venner. 2003. Tirs croisés: la laïcité à
l'épreuve des inétgrismes juif, chrétien et musulman. Paris: Calmann-Lévy.
624.
Fourmont-Dainville, Guillaume. 2005. Géopolitique de l'Arabie Saoudite: la
guerre intérieure. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
625.
Français, Ariel. 2007. Islam radical et nouvel ordre impérial: la menace
totalitaire. Comprendre le moyen-orient. Paris: Harmattan.
626.
Francart, Loup, and Isabelle Dufour. 2002. Stratégies et décisions: la crise du
11 septembre. Paris: Economica.
627.
Francart, Loup, and J.-J. Patry. 1999. Maîtriser la violence: une option
stratégique. Bibliothèque Stratégique. Paris: Institut de stratégie comparée.
628.
France. Documentation française. 2001. La memoire, entre histoire et
politique. Paris: La Documentation francaise.
629.
France, Yves Lacoste, and Jérôme Sgard. 1993. L'Europe, la France et la
Méditérranée: vers de nouveaux partenariats : rapport de l'atelier
"Méditerranée/Moyen-Orient" du groupe "Monde-Europe". Préparation du
XIe plan. Paris: Documentation française.
630.
France. 2000. Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération:
l'action de la France = Arms control, disarmament and non-proliferation :
French policy. Paris: La documentation frana̧ ise.
631.
France, and Alain Barrau. 2000. Rapport d'information sur la politique
étrangère, de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Paris:
Assemblée nationale.
632.
François, Jean-Pierre. 2000. Vol d'identé: le conseiller occulte de
Mitterrand raconte. Paris: Albin Michel.
633.
FRS. Fondation pour la recherche stratégique. 2005. Annuaire stratégique
et militaire. 2005. Paris: O. Jacob.
634.
FRS. Fondation pour la recherche stratégique. 2004. Annuaire stratégique
et militaire. 2004. Paris: O. Jacob.
187
Bibliografia geopolityki współczesnej
635.
FRS. Fondation pour la recherche stratégique. 2003. Annuaire stratégique
et militaire. 2003. Terrorisme et prolifération dans un monde sans alliances.
Paris: O. Jacob.
636.
FRS. Fondation pour la recherche stratégique. 2007. Annuaire stratégique
et militaire. 2006-2007. Paris: O. Jacob.
637.
Furfari, Samuel. 2007. Le monde et l'énergie: enjeux géopolitiques. Paris:
ÉditionsTechnip.
638.
Furfari, Samuele. 2007. Le monde et l'énergie. Enjeux géopolitiques 1, Les
clefs pour comprendre. Paris: Technip.
639.
Fweley Diangitukwa. 2006. Géopolitique, intégration régionale et
mondialisation: plaidoyer pour la création d'une communauté économique
des pays côtiers de l'Afrique centrale. Espace Kinshasa. Paris: L'Harmattan.
640.
Fweley Diangitukwa. 2006. Géopolitique, intégration régionale et
mondialisation: plaidoyer pour la création d'une communauté économique
des pays côtiers de l'Afrique centrale. Paris: L'Harmattan.
641.
Fweley Diangitukwa. 2010. La thèse du complot contre l'Afrique: pourquoi
l'Afrique ne se développe pas. Paris: Harmattan.
642.
Gabas, Jean-Jacques. 2002. Nord-sud: l'impossible coopération? La
bibliothèque du citoyen. Paris: Presses de sciences po.
643.
Gad, Mohamed Elsayed. 2004. Les relations franco-égyptiennes et le conflit
israëlo-arabe, 1956-1970. Thèse à la carte. Lille: Atelier national de
reproduction des thèses.
644.
Galbraith, James, and Jacques Fontanel. 2010. Économie politique de la
sécurité internationale. Paris: Harmattan.
645.
Galice, Gabriel. 2009. Les causes des guerres à venir. Cahier du GIPRI, no. 7.
Paris: Harmattan.
646.
Galland, Franck. 2008. L'eau: géopolitique, enjeux, stratégies. Géopolitique.
Paris: CNRS.
647.
Gallois, Pierre M. 2002. L'année du terrorisme: mémoire des ondes 2001.
Mobiles géopolitiques. Lausanne: Ed. L'Age d'Homme.
648.
Gallois, Pierre M. 1996. Le sang du pétrole: Bosnie : essai de géopolitique.
Lausanne [Switzerland]: L'Age d'Homme.
649.
Gallois, Pierre M. 2003. L'année des guerres: mémoire des ondes 2002.
Mobiles géopolitiques. Lausanne: L'Age d'Homme.
188
Literatura w języku francuskim
650.
Gallois, Pierre M. 2000. Géopolitique: les voies de la puissance. Lausanne:
Ed. L'Age d'homme.
651.
Gallois, Pierre M. 2001. Mémoire des ondes: a Radio-Courtoisie. Mots et
maux de l'an 2000. Mobiles géopolitiques. Lausanne: Age d'homme.
652.
Gallois, Pierre M., and Lydwine Helly. 2001. Réquisitoire. Mobiles
géopolitiques. Lausanne, Suisse: L'Âge d'homme.
653.
Gallois, Pierre M. 2004. L'heure fatale de l'occident. Mobiles géopolitiques.
Lausanne: Age d'homme.
654.
Gallois, Pierre M. 1990. Géopolitique, les voies de la puissance. Paris:
Fondation des études de défense nationale.
655.
Gallois, Pierre M. 1999. Le sablier du siècle: témoignages. Lausanne: Age
d'homme.
656.
Gallois, Pierre M. 1998. La France, sort-elle de l'histoire: superpuissances et
déclin national: essai. Lausanne, Suisse: L'Age d'Homme.
657.
Gallois, Pierre M., Philippe Petit, and Simon Kruk. 2001. Le consentement
fatal: l'Europe face aux Etats-Unis : entretien avec Philippe Petit et Simon
Kruk. Paris: Textuel.
658.
Gallois, Pierre M. 2003. L'année des guerres: mémoire des ondes 2002.
Lausanne, Suisse: Age d'homme.
659.
Gallois, Pierre Marie, and Jean Ferré. 2003. L'année des guerres: mémoire
des ondes 2002. Mobiles géopolitiques. Lausanne: Editions L'âge d'homme.
660.
Gallois, Pierre Marie. 2002. L'année des terrorismes: Mémoire des ondes
2001. Mobiles géopolitiques. Lausanne: Age d'homme.
661.
Gallois, Pierre Marie. 2002. Guerres dans les Balkans: la nouvelle Europe
germano-américaine. Paris: Ellipses.
662.
Gallois, Pierre Marie. 1995. Le soleil d'Allah aveugle l'Occident. Lausanne,
Suisse: L'Âge d'homme.
663.
Gallois, Pierre Marie. 1996. Le sang du pétrole. essai de géopolitique Irak.
Lausanne, Suisse: L'Age d'homme.
664.
Gallois, Pierre Marie. 2009. Stratégie de l'âge nucléaire. Paris: Guibert.
665.
Gallois, Pierre-Marie. 2000. Géopolitique: Les voies de la puissance. Mobiles
géopolitiques. Lausanne: Age d'homme.
666.
Gallot, Jean. 1999. Le beau métier d'avocat: éclats de mémoire. Paris: Odile
Jacob.
189
Bibliografia geopolityki współczesnej
667.
Galstyan, Garik, and Annie Allain. 2005. La géopolitique de la Russie dans la
région caspienne évolution des intérêts, rivalités anciennes, enjeux
nouveaux. [S.l.]: [s.n.].
668.
Galstyan, Garik. 2007. Les intérêts géopolitiques russes dans la région
caspienne: rivalités anciennes, enjeux nouveaux. Paris: Harmattan.
669.
Galtung, Johan. 2003. Des mondes pour la paix. Caen: Mémorial de Caen.
670.
Ganem, Elise. 2005. L'axe Israël-Turquie: vers une nouvelle dynamique
proche-orientale. Comprendre le Moyen-Orient. Paris: Harmattan.
671.
Garaudy, Roger. 2004. Le terrorisme occidental. Paris: Al Qalam.
672.
Garde, Paul. 2010. Les Balkans: héritages et évolutions. Paris: Flammarion.
673.
Garde, Paul. 2001. Fin de siècle dans les balkans: 1992-2000, analyses et
chroniques. Paris: Jacob.
674.
Garelli, François. 2004. L'Europe et la Turquie: hier et demain. Paris: Rive
droite.
675.
Garzuel, Annelise. 2009. L'Allemagne aux Nations Unies: une diplomatie
modeste. Chaos international. Paris: Harmattan.
676.
Gauchon, Pascal, and Yves Gervaise. 2005. Le nouveau monde: géopolitique
des Amériques. Paris: Presses universitaires de France.
677.
Gauchon, Pascal. 2006. Inde, Chine, à l'assaut du monde. Collection major.
Paris: Presses universitaires de France.
678.
Gauchon, Pascal, and Jean-Marc Huissoud. 2007. Les grandes puissances du
XXIe siècle: histoire, économie, géopolitique. Collection major. Paris: Presses
universitaires de France.
679.
Gauchon, Pascal, and Cédric Tellenne. 2005. Géopolitique du
développement durable. Collection Major. Paris: Presses universitaires de
France.
680.
Gauthier, Elisabeth, and Jacques Le Dauphin. 2004. Quelle Europe pour quel
monde? Espaces Marx : explorer, confronter, innover. Paris: Syllepse.
681.
Gautier, Alban. 2007. 3000 ans de géopolitique. Perspectives. LevalloisPerret: Studyrama.
682.
Gautier, Louis. 2009. La défense de la France après la Guerre froide:
politique militaire et forces armées depuis 1989. Paris: Presses
universitaires de France.
683.
Gautier, Louis. 2006. Face à la guerre. Paris: Table ronde.
190
Literatura w języku francuskim
684.
Gautier, Louis. 2003. La défense hors du sanctuaire: La politique militaire de
la France, 1990-1995. Thèse de doctorat en science politique, université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, présentée et soutenue publiquement le 29 juin
1998. Thèse à la carte. Villeneuve-d'Ascq: Presses universitaires du
septentrion.
685.
Gaüzere, David, and Françoise Rollan. 2006. Les Kirghiz et la Kirghizie
aujourd'hui géopolitique et sociétés. [S.l.]: [s.n.].
686.
Gay, Bernard, and Ouan Phommachack. 1999. La nouvelle fronère LaoMyanmar: les accords de 1993-1995. Histoire des fronères de la péninsule
indochinoise, 3. Paris: L'Harmattan.
687.
Gayer, Laurent. 2009. Asie du Sud: fondamentalisme, séparatisme,
maoïsme : Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Sri Lanka et Bangladesh.
Paris: Michalon.
688.
Gayer, Laurent, and Christophe Jaffrelot. 2008. Milices armées d'Asie du
sud: privatisation de la violence et implication des états. Mondes. Paris:
Presses de la fondation nationale des sciences politiques.
689.
Gbaguidi, Marcel Didier. 2010. Mutations technologiques en Afrique
subsaharienne. Paris: Harmattan.
690.
Geloes d'Elsloo, Ronan de. 2004. L'entreprise diamantaire dans la
géopolitique africaine: gestion des risques de l'exploitation à l'exportation
des ressources diamanfères. Collection Entreprises & management. Paris:
Harmattan.
691.
GEMDEV (Group). 1998. La Convention de Lomé en questions: les relations
entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union
européenne après l'an 2000. Hommes et sociétés. Paris: Karthala.
692.
Gemenne, François. 2009. Géopolitique du changement climatique. Paris: A.
Colin.
693.
Genêt, Jean-Philippe, and Michel Balard. 1991. Le monde au Moyen Age:
espaces, pouvoirs, civilisations. Carré Histoire, 4. Paris: Hachette.
694.
Gentelle, Pierre. 2008. Géopolitique du monde contemporain: états,
continents, puissances. Nouveaux continents. Paris: Nathan.
695.
Géophilosophie de l'Europe (Program), and Carrefour des liératures
européennes de Strasbourg. 1993. Penser l'Europe à ses fronères:
Strasbourg, 7-10 novembre 1992. Monde en cours. La Tour d'Aigues:
Editions de l'Aube.
191
Bibliografia geopolityki współczesnej
696.
Georgel, Jacques. 1999. Les eurodictatures: fascisme 1922-1945,
salazarisme 1926-1968, nazisme 1933-1945, franquisme 1936-1975 : étude
comparative. Rennes: Apogée.
697.
Gérard-Plasmans, Delphine, and Henry Laurens. 2002. La présence
française en Égypte entre 1914 et 1936. [S.l.]: [s.n.].
698.
Géré, François. 2006. Pourquoi le terrorisme? Paris: Larousse.
699.
Géré, François, Annie Jafalian, and Arnaud Blin. 2002. Pourquoi les
guerres?: un siècle de géopolitique. Paris: Larousse.
700.
Géré, François. 2003. Les volontaires de la mort: l'arme du suicide. Paris:
Bayard.
701.
Géré, François. 1998. La société sans la guerre. Paris: Desclée de Brouwer.
702.
Géré, François. 2006. L'Iran et le nucléaire, les tourments perses. Paris:
Lignes de repères.
703.
Géré, François. 2005. La nouvelle géopolitique: guerres et paix aujourd'hui.
Petite encyclopédie Larousse. Paris: Larousse.
704.
Géré, François. 2010. Iran, l'état de crise. Paris: Karthala.
705.
Giansily, Jean-Antoine. 1999. L'Union européenne et la crise yougoslave:
illusions et réalités. Paris: Denoël.
706.
Giblin, Béatrice. 2002. Langues et territoires. Paris: Découverte.
707.
Giblin, Béatrice. 2004. Territoires de pouvoirs en France. Paris: Découverte.
708.
Giblin, Béatrice. 2003. Les pouvoirs locaux, l'eau, les territoires. Paris:
Découverte.
709.
Giblin-Delvallet, Béatrice. 2003. Dix ans de Russie. Saint-Denis: Université
de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
710.
Giblin-Delvallet, Béatrice. 2007. Géopolitique de la langue française. Paris:
Découverte.
711.
Giblin-Delvallet, Béatrice, and Eric Auburtin. 2005. Nouvelle géopolitique
des régions françaises. [Paris]: Fayard.
712.
Giblin-Delvallet, Béatrice, and Yves Lacoste. 2009. Le Golfe et ses émirats.
Paris: Découverte.
713.
Gillier, Marin, Christophe de Saint-Chamas, and Jean-Philippe Ster. 2007. Le
sens de la guerre aujourd'hui = The sense of war today. Collection des
chercheurs militaires, 29. Paris: Editions des Riaux.
192
Literatura w języku francuskim
714.
Girault, Christian A. 2009. Intégrations em Amerique du Sud. Paris: Presses
Sorbonne Nouvelle.
715.
Giscard d'Estaing, Olivier. 2006. Après l'Amérique, un monde nouveau: les
défis et les institutions de la communauté mondiale. Paris: C. L. Mayer.
716.
Glucksmann, André. 2003. Ouest contre Ouest. [Paris]: Plon.
717.
Godement, François. 2007. Géopolitique de l'Asie. Impulsion. Paris: Sedes.
718.
Gollnisch, Bruno, and Richard Haddad. 2003. La réaction, c'est la vie. Paris:
Editions Godefroy de Bouillon.
719.
Gonon, Emmanuel, and Frédéric Lasserre. 2001. Espaces et enjeux:
méthodes d'une géopolitique critique. Collection Raoul-Dandurand. Paris,
France: L'Harmattan.
720.
Gonon, Emmanuel, and Michel Foucher. 1997. Autour des Himalayas
géopolitique d'une marche. [S.l.]: [s.n.].
721.
Gorshenina, Svetlana, Henri-Paul Francfort, and Patrick Sériot. 2007. De la
Tartarie à l'Asie centrale le coeur d'un continent dans l'histoire des idées
entre la cartographie et la géopolitique. [S.l.]: [s.n.].
722.
Gottmann, Jean, and Luca Muscarà. 2007. La politique des États et leur
géographie. Paris: Éditions du CTHS.
723.
Gouba, Annick. 2007. Eau et paix au Moyen-orient: la mer à boire, une
solution durable. Entreprises & management. Paris: L'Harmattan.
724.
Gougeon, Jacques-Pierre. 1998. L'Allemagne aujourd'hui. Essentiel (Paris,
France). Paris: Vigot.
725.
Gounelle, Jean, and Éric Mottet. 2010. Géopolitique de la Coupe du monde
de football 2010: enjeux de pouvoir et rivalités sportives autour d'un mégaévénement. Québec: Septentrion.
726.
Gouteux, Jean-Paul. 2001. Un génocide sans importance: la Françafrique au
Rwanda. Lyon: Editions Tahin Party.
727.
Gozlan, Martine. 2008. Sunnites, Chiites: pourquoi ils s'entretuent. Paris:
Seuil.
728.
Grasset, Philippe. 2003. Chronique de l'ébranlement: des tours de
Manhattan aux jardins de l'Elysée. Bierges, Belgique: Mols.
729.
Grégoire, Emmanuel, and Jean Schmitz. 2000. Afrique noire et monde
arabe: connuités et ruptures. Autrepart, nouv. sér., no 2. La Tour-d'Aigues
[France]: Aube.
193
Bibliografia geopolityki współczesnej
730.
Gresh, Alain, and Dominique Vidal. 2006. Les 1000 clés du Proche-Orient.
Grand pluriel. Paris: Hachette.
731.
Gresh, Alain. 2001. Israël, Palestine: vérités sur un conflit. Paris: Fayard.
732.
Gresh, Alain, Didier Billion, and Hania Assali. 2000. Actualités de l'Etat
palestinien: [Issu d'une réunion qui s'est tenue à l'Assemblée nationale le 26
mars 1999 à l'initiative du Monde diplomatique et de l'Institut de relations
internationales et stratégiques]. Interventions. Bruxelles: Complexe.
733.
GRIC. Groupe de recherches identés et cultures. 2005. Tradition et
modernité = Tradition and modernity. Tome I, Stratégies dans le Pacifique =
Strategies in the Pacific. Yhi. Paris: Harmattan.
734.
Griotteray, Alain, and Eric Zemmour. 1998. Une idée certaine de la France.
Paris: Editions France-Empire.
735.
GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité). 2000.
Les Etats-Unis s'en vont-ils en guerre. Les livres du GRIP, 249-250. Bruxelles:
Complexe.
736.
Grosser, Pierre. 2009. 1989, l'année où le monde a basculé. Paris: Perrin.
737.
Grossouvre, Henri de. 2002. Paris-Berlin-Moscou: La voie de l'indépendance
et de la paix. Mobiles géopolitiques. Lausanne: Age d'homme.
738.
Groupe de recherches identés et cultures. 2005. Tradition et modernité =
Tradition and modernity. Paris: Harmattan.
739.
Groupe des écoles du Commissariat de la Marine, and Fondation
méditerranéenne d'études stratégiques. 2001. Méditerranée, un domaine
de coopération: l'action des Etats en mer : colloque de Toulon des 2 et 3
avril 1998. Collection Strademed, 9. Paris: Publisud.
740.
Groupe d'étude des réalités africaines. 1998. La zone franc et les problèmes
monétaires en Afrique. Paris: Nouvelles perspectives.
741.
Groupe I.C.E.S. 2000. Géopolitique et religions en Afrique centrale.
Nouvelles congolaises, no. 29. Paris: L'Harmattan.
742.
Groupe interparlementaire France-Djibouti et Corne de l'Afrique (France).
2006. Djibouti, Erythrée, Ethiopie: pour un renforcement de la présence
française dans la Corne de l'Afrique. Paris, France: L'Harmattan.
743.
Groupement d'études et de recherches sur la Méditerranée (GERM). 1999.
L'annuaire de la Méditerranée. 1999. Casablanca: Fennec.
194
Literatura w języku francuskim
744.
Groupement d'études et de recherches sur la Méditerranée (GERM). 2006.
L'annuaire de la Méditerranée 2005: le partenariat Euro-Mediterraneen,
quelle actualite? Casablanca: Imprimerie El Maarif El Jadida.
745.
Grozel, Marc, and Geneviève Moulard. 2008. Drones, mystérieux robots
volants: les yeux et le feu du XXIe siècle. Renseignement, histoire &
géopolitique. Panazol: Lavauzelle.
746.
Gruel-Dieudé, Magali. 2007. Chypre et l'Union européenne: mutations
diplomatiques et politiques. Paris [u.a.]: Harmattan.
747.
Gruel-Dieudé, Magali. 2007. Chypre et l'Union européenne: mutations
diplomatiques et politiques. Aujourd'hui l'Europe. Paris: Harmattan.
748.
Guer, Romain. 2004. À l'ombre du crime d'Etat. Nantes: Opéra.
749.
Guer, Romain. 2002. 2001 attentats aux U.S.A.: crimes, mensonges et
stratégie. Nantes: Opera.
750.
Guérot, Ulrike, Thierry de Montbrial, and Karl Kaiser. 2003. La France,
l'Allemagne et l'Europe: perspectives. Les notes de l'IFRI, no 53. Paris: IFRI,
Institut français des relations internationales.
751.
Guex, Sébastien. 1999. La Suisse et les grandes puissances, 1914-1945:
relations économiques avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne
et la France = Switzerland and the great powers, 1914-1945 : economics
relations with the United States, Great Britain, Germany and France.
Publications d'histoire économique et sociale internationale, 14. Genève:
Droz.
752.
Guidère, Mathieu. 2004. Dictionnaire multilingue de la défense et du
maintien de la paix: français, anglais, espagnol, arabe = Multilingual
defence dictionary, peacekeeping operations : French, English, Spanish,
Arabic. Paris: Ellipses.
753.
Guigou, Jacques, and Jacques Wajnsztejn. 2003. Violences et globalisation.
Paris: L' Harmattan.
754.
Guigue, Bruno. 2003. Proche-orient, la guerre des mots. Comprendre le
moyen-orient. Paris: Harmattan.
755.
Guigue, Bruno. 2002. Aux origines du conflit israélo-arabe: l'invisible
remords de l'occident. Comprendre le Moyen-Orient. Paris: Harmattan.
756.
Guillard, Olivier. 2001. Pakistan 2020: sur la voie du développement --ou du
délitement? Paris: Harmattan.
195
Bibliografia geopolityki współczesnej
757.
Guillard, Olivier. 2000. La stratégie de l'Inde pour le XXIe siècle. Hautes
études stratégiques, 12. Paris: Institut de stratégie comparée, Ecole
pratique des hautes études, Sciences historiques et philologiques.
758.
Guillard, Olivier. 1999. Désarmement, coopération régionale et sécurité en
Asie du Sud. Recherches asiatiques. Paris: L'Harmattan.
759.
Guillerm, Alain. 1999. Géopolitique des mers: stratégies navales en Europe
et en Asie. Paris: CIRPES.
760.
Guillermard, Véronique, and Yann Le Galès. 2009. Le bal des ambitions:
avions, argent, armes et politiques. Paris: Laffont.
761.
Guillou, Michel. 2005. Francophonie-puissance. Paris: Ellipses.
762.
Guisan, Catherine. 2003. Un sens à l'Europe: gagner la paix, 1950-2003.
Paris: O. Jacob.
763.
Guisnel, Jean. 2003. Bush contre Saddam: l'Irak, les faucons et la guerre.
Paris: La Découverte.
764.
Gullo, Marcelo. 2010. Le temps des états continentaux: les nations face à la
mondialisation : situation des pays latino-américains. Paris: Téqui.
765.
Gurbanov, Turab. 2007. Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure
de l'Azerbaïdjan. Paris: Harmattan.
766.
Gurbanov, Turab. 2007. Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure
de l'Azerba·idjan 2 Questions géopolitiques. Paris [u.a.]: Harmattan.
767.
Gurfinkiel, Michel. 2001. La cuisson du homard: réflexion intempestive sur
la nouvelle guerre d'Israël. Paris: Michalon.
768.
Hache, Jean-Didier. 2000. Quel statut pour les îles d'Europe = What status
for Europe's islands. Paris: L'Harmattan.
769.
Haine, Jean-Yves. 2004. Les Etats-Unis ont-ils besoin d'alliés: les Etats-Unis
et leurs alliés européens, de la Guerre froide à l'Irak. Paris: Payot.
770.
Haine, Jean-Yves. 2000. Raonalités et relations internationales. Paris:
Harmattan.
771.
Halevi, Ilan. 2003. Face à la guerre: lettre de Ramallah. L'Actuel. Arles:
Sindbad.
772.
Hamel, Ian. 2008. L'énigme Oussama ben Laden. Paris: Payot & Rivages.
773.
Hammoudi, Abdellah, Denis Bauchard, and Rémy Leveau. 2007. La
démocratie, est-elle soluble dans l'Islam. Paris: CNRS éditions.
196
Literatura w języku francuskim
774.
Haouzi, Jean-Jacques. 2005. La naissance de l'indépendance palestinienne:
aspects économiques et politiques. Thèse à la carte. Lille: Atelier national de
reproduction des thèses.
775.
Harbulot, Christian, Didier Lucas, and Philippe Baumard. 2002. La guerre
cognitive: l'arme de la connaissance. Renseignement & guerre secrète.
[Paris]: Lavauzelle.
776.
Hardt, Michael, and Anonio Negri. 2004. Multitude: Guerre et démocratie à
l'âge de l'empire. Paris: Découverte.
777.
Harel, Xavier. 2006. Afrique, pillage à huis clos: comment une poignée
d'iniés siphonne le pétrole africain. [Paris]: Fayard.
778.
Hartmann, Florence. 2007. Paix et châtiment. Paris: Flammarion.
779.
Hartmann, Florence. 1999. Milosevic: la diagonale du fou. Denoël impacts.
Paris: Denoël.
780.
Harvey, David, and Nicolas Vieillescazes. 2008. Géographie de la
domination. Paris: Les Prairies ordinaires.
781.
Hassner, Pierre. 1989. Géostratégie et défense. Paris: Documentation
française.
782.
Hassner, Pierre, and Justin Vaïsse. 2003. Washington et le monde: dilemmes
d'une superpuissance. Collection CERI/Autrement. Paris: Autrement.
783.
Hassner, Pierre, and Roland Marchal. 2003. Guerres et sociétés: états et
violence après la Guerre Froide. Paris: Karthala.
784.
Hatto, Ronald. 2006. ONU et maintien de la paix, propositions de réforme:
de l'Agenda pour la paix au rapport Brahimi. Logiques politiques. Paris:
Harmattan.
785.
Haut Conseil de la coopération internationale (France), and France. 2002.
La nouvelle dynamique des crises humanitaires: penser et agir autrement.
Collection Coopération internationale. Paris: Editions Karthala.
786.
Heisbourg, François. 2005. La fin de l'occident: l'Amérique, l'Europe et le
Moyen-orient. Paris: O. Jacob.
787.
Heisbourg, François. 2009. Après Al Qaida: la nouvelle génération du
terrorisme. Parti pris. Paris: Stock.
788.
Heisbourg, François. 2007. Iran, le choix des armes. Paris: Stock.
789.
Heisbourg, François. 2001. Hyperterrorisme: la nouvelle guerre. Paris: Jacob.
790.
Heller-Roazen, Daniel. 2010. L'ennemi de tous: le pirate contre les nations.
Paris: Seuil.
197
Bibliografia geopolityki współczesnej
791.
Helper, Claude. 2007. Qui a peur de la Corée du nord: la saga nucléaire de
Kim Jong-Il. Points sur l'Asie. Paris: Harmattan.
792.
Henni, Ahmed. 2008. Le syndrome islamiste et les mutations du capitalisme.
Paris: Non lieu.
793.
Henno, Jacques. 2005. Tous fichés: l'incroyable projet américain pour
déjouer les attentats terroristes. Paris: Télémaque.
794.
Henrard, Guillaume. 2000. Géopolitique du Tadjikistan: Le nouveau grand
jeu en Asie Centrale. Paris: Ellipses.
795.
Henri, Brigitte. 1998. Le renseignement: un enjeu de pouvoir. Paris:
Economica.
796.
Henrotin, Joseph. 2008. La technologie militaire en question: le cas
américain. Stratégies & doctrines. Paris: Economica.
797.
Henrotin, Joseph. 2004. Au risque du chaos: leçons politiques et
stratégiques de la guerre d'Irak. Paris: A. Colin.
798.
Henry, Jean-Robert, and G. Groc. 2000. Politiques méditerranéennes: entre
logiques étatiques et espace civil : une réflexion franco-allemande. Paris:
Karthala.
799.
Henry, Michèle. 2004. Tchétchénie, la réaction du Conseil de l'Europe face à
la Russie. Paris: Harmattan.
800.
Henry, Michl %e. 2004. Tchťchňie, la rǎction du Conseil de l'Europe face ̉la
Russie. Paris: Harmattan.
801.
Herrera, Rémy. 2001. L'empire en guerre: le monde après le 11 septembre.
[Pantin]: Temps des cerises.
802.
Hersh, Jacques. 1998. Les Etats-Unis et l'ascension de l'Extrême-Orient
depuis 1945: les dilemmes de l'économie politique internationale de l'aprèsguerre. Paris: Harmattan.
803.
Hervouet, Gérard. 2002. L'Asie menacée. La Bibliothèque du citoyen.
[Paris]: Presses de sciences po.
804.
Héry, Jennifer. 2003. Le Soudan entre pétrole et guerre civile. Collection
"Inter-national.". Paris, France: L'Harmattan.
805.
Herzog, Philippe. 2002. L'Europe après l'Europe: les voies d'une
métamorphose. Bruxelles: De Boeck Université.
806.
Hesnard, A., and René Laforgue. 2001. Les processus d'auto-punition en
psychologie des névroses et des psychoses, en psychologie criminelle et en
198
Literatura w języku francuskim
pathologie générale: rapport présenté à la Ve réunion des psychanalystes
de langue française, Paris, juin 1930. Paris: L'Harmattan.
807.
Heurteaux, Michel. 2004. L'ONU: quel avenir pour l'organisation
internationale? Essentiels Milan, 5. Toulouse: Éditions Milan.
808.
Heutsching, Paul. 2007. J'accuse--!: tragédies africaines aujourd'hui :
pamphlet. Paris: Courcelles.
809.
Hillard, Pierre. 2005. La décomposition des nations européennes: de l'union
euro-Atlantique à l'état mondial. Paris: Guibert.
810.
Hobsbawm, E. J., and Antoine Spire. 2003. L'optimisme de la volonté: d'un
siècle à l'autre. Latresne: Le Bord de l'eau.
811.
Hoerner, Jean-Michel. 2008. Géopolitique du tourisme. Collection
Perspectives géopolitiques. Paris: A. Colin.
812.
Hoerner, Jean-Michel. 1996. Géopolitique des territoires: de l'espace
approprié à la suprématie des Etats-Nations. [Perpignan]: Presses
universitaires de Perpignan.
813.
Hoerner, Jean-Michel. 2007. Géopolitique du capital. Référence. Paris:
Ellipses.
814.
Hoffmann, Stanley, and Frédéric Bozo. 2003. L'Amérique vraiment
impériale: entretiens sur le vif avec Frédéric Bozo. Paris: Audibert.
815.
Holeindre, Roger. 2003. Israël-Palestine, assez de mensonges. Paris:
Godefroy de Bouillon.
816.
Hoop Scheffer, Alexandra de. 2007. Hamlet en Irak. Politique. Paris: CNRS.
817.
Houdet, Christian. 2008. Réussir avec l'ONU: L'exemple du Congo-Kinshasa.
Collection des chercheurs militaires, 31. Fontainebleau: Es stratégies.
818.
Houmed, Ismaïl Ibrahim. 2002. Indépendance, démocratisation, enjeux
stratégiques à Djibouti. Collection Points de vue. Paris: Harmattan.
819.
Houpert, Yves-Eric. 2008. Les jeux des îles de l'océan Indien: sport et
géopolitique. Paris: Harmattan.
820.
Howiller, Alain. 2000. Entre le coq et l'aigle: géopolitique du Rhin.
Strasbourg: Nuée bleue.
821.
Hubac-Occhipinti, Olivier. 2004. Israël-Palestine, un siècle de conflits. Paris:
Louis Audibert.
822.
Hublot, Guillaume, and Eric Lafond. 2002. 11 septembre 2001: un tournant
pour la politique étrangère occidentale. Collection Questions
contemporaines. Paris: Harmattan.
199
Bibliografia geopolityki współczesnej
823.
Hugeux, Vincent. 2007. Les sorciers blancs: enquête sur les faux amis
français de l'Afrique. Paris: Fayard.
824.
Hugon, Philippe. 2006. Géopolitique de l'Afrique. Paris: A. Colin.
825.
Huissoud, Jean-Marc, and Pierre Royer. 2008. Europe: la puissance au bois
dormant : rapport Anteios 2009. Paris: Presses universitaires de France.
826.
Hulbert, François. 1989. Essai de géopolitique urbaine et régionale: la
comédie urbaine de québec. Montréal: Méridien.
827.
Huyghe, François-Bernard. 2001. L'ennemi à l'ère numérique: chaos,
information, domination. Défense et défis nouveaux. Paris: Presses
universitaires de France.
828.
Huyghe, François-Bernard. 2004. Quatrième guerre mondiale: faire mourir
et faire croire. L'art de la guerre. Monaco: Rocher.
829.
Iagolnitzer, Daniel, Lydie Koch-Miramond, and Vincent Rivasseau. 2006. La
science et la guerre: la responsabilité des scientifiques. Paris: L'Harmattan.
830.
IEMed, and CIDOB (Center). 2004. Med.2003: annuaire de la Méditerranée.
Barcelona, Spain: Institut Européen de la Méditerranée (IEMed).
831.
IFRI. Institut français des relations internationales. 2005. RAMSES. Rapport
annuel mondial sur le système économique et les stratégies 2006 : 60 ans
après la guerre, un monde en recomposition. Paris: Dunod.
832.
IIES. Institut international d'études stratégiques. 2009. La géostratégie des
crises au grand moyen-orient. Paris: IIES. Institut international d'études
stratégiques.
833.
IIES. Institut international d'études stratégiques. 2007. Les ONG.
Géostratégiques, 16. Paris: IIES. Institut international d'études stratégiques.
834.
IIES. Institut international d'études stratégiques. 2008. Les crises en Europe.
Paris: IIES. Institut international d'études stratégiques.
835.
Imbeault, Marc, and Gérard A. Montifroy. 1997. Géopolitique et économies:
de rivalités économiques en conflits géopolitiques. Paris: Frison-Roche.
836.
Imbeault, Marc, and Gérard A. Montifroy. 2003. Géopolitique et pouvoirs:
des pouvoirs de la géopolitique à la géopolitique des pouvoirs. Mobiles
géopolitiques. Lausanne: Age d'homme.
837.
Imbeault, Marc, and Gérard A. Montifroy. 1995. Géopolitique et
démocratie: perspectives sur la fin du XXe siècle. Paris: Frison-Roche.
838.
Insel, Ahmet. 1999. La Turquie et l'Europe, une coopération tumultueuse.
Paris: Harmattan.
200
Literatura w języku francuskim
839.
Institut Choiseul pour la politique internationale et la géoéconomie. 2004.
L'Asie centrale après la guerre contre la terreur. Paris: Harmattan.
840.
Institut de hautes études internationales et du développement. 2008. Le
monde turco-iranien en question. Développements. Paris: Karthala.
841.
Institut de relations internationales et stratégiques. 2001. Les leçons du 11
septembre. Paris: IRIS. Institut de relations internationales et stratégiques.
842.
Institut de relations internationales et stratégiques, and Arthur Paecht.
2003. Les relations transatlantiques: de la tourmente à l'apaisement?
Collection "Enjeux stratégiques". Paris: Institut de relations internationales
et stratégiques.
843.
Institut des hautes études de défense nationale (France). 1999.
Comprendre la défense. Paris: Economica.
844.
Institut d'études politiques de Toulouse. 2003. Mélanges offerts à JeanPierre Marichy. Toulouse: Presses de l'institut d'études politiques de
Toulouse.
845.
Institut du monde arabe (France), Evelyne Cortet, Nicola Hahn, and
Laurence Mazaud. 1998. La question palestinienne: des accords de paix à
l'impasse?: bibliographie sélective d'ouvrages et d'articles. Paris: Institut du
monde arabe.
846.
Institut européen de recherche et d'information sur la paix et la sécurité,
Marc Schmitz, Gilbert Achcar, Saïda Bédar, and Paul-Marie de La Gorce.
2000. Les Etats-Unis s'en vont-ils en guerre ? Bruxelles: Ed. Complexe.
847.
Institut français des relations internationales, Thierry de Montbrial, and
Pierre Jacquet. 1999. RAMSES: rapport annuel mondial sur le système
économique et les stratégies. Paris: Dunod.
848.
Institut français des relations internationales (IFRI). 2001. RAMSES. Rapport
annuel mondial sur le système économique et les stratégies [2002]. Paris:
Dunod.
849.
Institut Worldwatch. 2005. L'état de la planète. Rapport de l'institut
Worldwatch sur le développement durable 2005. Redéfinir la sécurité
mondiale. Genève: Association l'état de la planète.
850.
International Association Futuribles, and P. F. Ténière-Buchot. 2000. L'eau
au XXIe siècle: De la vision à l'action : Edité à l'occasion du Second forum
mondial de l'eau, 17-22 mars 2000 et de la Journée mondiale de l'eau, 22
mars 2000. Paris: Futuribles.
201
Bibliografia geopolityki współczesnej
851.
International Conference on Shared Memory (1, 2006, Paris). 2007. Actes
des premières Rencontres Internationales sur la Mémoire Partagée: Paris,
26 - 27 octobre 2006. Paris: Documentation Française.
852.
International Congress of South-East European Research Studies, and Elena
Siupiur. 2004. Peuples, états et nations dans le sud-est de l'Europe: IXe
Congrès international des études du Sud-Est européen : 30 août-4
septembre 2004 : contributions roumaines. Bucarest: Anima.
853.
International Institute of Geopolitics. 1995. Indonésie: un géant dans le
Pacifique. Paris: Institut international de géopolitique.
854.
Ishow, Habib. 2003. Les structures sociales et politiques de l'Irak
contemporain: pourquoi un état en crise? Comprendre le moyen-orient.
Paris: Harmattan.
855.
Izambert, Jean-Loup. 2004. Faut-il brûler
Essais/documents. [Paris]: Serpent à plumes.
856.
Jacquard, Roland, and Atmane Tazaghart. 2004. Ben Laden, la destruction
programmée de l'Occident: révélations sur le nouvel arsenal d'al-Qaida.
Paris: Jean Picollec.
857.
Jacques, Geneviève. 2009. Les droits de l'homme et l'impunité des crimes
économiques. Paris: Cerf.
858.
Jaffrelot, Christophe. 2008. New Delhi et le monde: une puissance
émergente entre realpolitik et soft power. Mondes et nations. Paris:
Autrement.
859.
Jallot, Nicolas. 1999. Ces hommes qui ont fait tomber le Mur: de Varsovie à
Moscou. Paris: Atelier.
860.
Jameson, Fredric. 2007. La totalité comme complot: conspiration et
paranoïa dans l'imaginaire contemporain. Paris: Prairies ordinaires.
861.
Jaquet, Pierre. 2010. États-Unis, une politique étrangère criminelle.
[Monaco]: Alphée.
862.
Jauffret, Jean-Charles. 2007. L'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence
dans l'espace euro-méditerranéen: colloque interdisciplinaire, 23-24
novembre 2006, Amphi Cassin, Institut d'études politiques d'Aix-enProvence. Marseille: Crès.
863.
Jauffret, Jean-Charles. 2010. Afghanistan 2001-2010: chronique d'une nonvictoire annoncée. Paris: Autrement.
864.
Jeantelot, Charles. 2006. Terres d'un amour illusoire: un diplomate du Corps
d'Orient, dans les bouleversements stratégiques et les fièvres islamiques
202
l'ONU?
Collection
Literatura w języku francuskim
d'un siècle fascinant, aussi déterminant que déraisonnable. Issy-lesMoulineaux: Muller.
865.
Jessel, Jacques. 2008. 2040, la chute de l'Europe: Occident, Islam, Asie.
Paris: Ellipses.
866.
Joxe, Alain. 2002. L'empire du chaos: les républiques face à la domination
américaine dans l'après-guerre froide. Cahiers libres. Paris: Découverte.
867.
Joxe, Alain, and Elie Kheir. 2000. Processus de paix et états de guerre:
Moyen-Orient, Balkans, Colombie : le débat stratégique euro-américain,
1999-2000. Paris: Centre interdisciplinaire de recherches sur la paix et
d'études stratégiques.
868.
Joyaux, François. 1993. Géopolitique de l'Extrême-Orient. Tome 1, Espaces
et politiques. Questions au XXe siècle, 24. Bruxelles: Ed. Complexe.
869.
Joyaux, François. 1991. Géopolitique de l'Extrême-Orient. Questions au XXe
siècle, 24-25. Bruxelles: Ed. Complexe.
870.
Jus, Christelle. 2003. Soudan français-Mauritanie, une géopolitique
coloniale (1880-1963): tracer une ligne dans le sable = Sudano-Mauritanian
colonial geopolitics (1880-1963) : drawing a line in the sand. Collection
L'ouest saharien, no 2. Paris: L'Harmattan.
871.
Jus, Christelle. 2003. Soudan français-Mauritanie, une géopolitique
coloniale, 1880-1963: tracer une ligne dans le sable. Paris: l'Harmattan.
872.
Jus, Christelle. 2003. Soudan français- Mauritanie, une géopolitique
coloniale: (1880 - 1963) : tracer une ligne dans le sable = SudanoMauritanian colonial geopolitics. Paris [u.a.]: L' Harmattan.
873.
Kagan, Robert. 2002. L'Europe face au nouvel ordre américain. Série le
Monde. [Paris]: Le Monde.
874.
Kahn, Sylvain. 2007. Géopolitique de l'union européenne. 128. Paris: A.
Colin.
875.
Kamanda Kimona-Mbinga, J. 2004. La stabilité du Congo-Kinshasa: enjeux et
perspectives. Paris: L'Harmattan.
876.
Kaminsky, Catherine. 2002. La géopolitique et ses enjeux. Les essentiels
Milan, 218. Toulouse: Milan.
877.
Kaminsky, Catherine, and Simon Kruk. 1999. Le monde arabe et Israël
aujourd'hui. Politique d'aujourd'hui. Paris: Presses universitaires de France.
203
Bibliografia geopolityki współczesnej
878.
Kane, Momar Désiré. 2009. Io l'Africaine: l'Afrique et ses représentations de
la périphérie du monde au coeur de l'imaginaire occidental. Paris:
l'Harmattan.
879.
Karam, Patrick. 1996. Le retour de l'islam dans l'ex-empire russe: Allah après
Lénine. Paris: Harmattan.
880.
Karam, Patrick. 2002. Asie centrale, le nouveau grand jeu: l'après-11
septembre. Paris: Harmattan.
881.
Karam, Patrick. 1998. Allah après Lénine: la revanche de l'islam dans l'exEmpire russe. Paris: Diderot éditeur.
882.
Kauffmann, Mayeul. 2006. Gouvernance économique mondiale et conflits
armés: Banque mondiale, FMI et GATT-OMC. La librairie des humanités.
Paris: Harmattan.
883.
Kauffmann, Sylvie. 2002. 11 septembre, un an après. Série le Monde.
[Paris]: Le monde.
884.
Kellner, Thierry. 2008. L'Occident de la Chine: Pékin et la nouvelle Asie
centrale (1991-2001). Publications de l'institut de hautes études
internationales et du développement, Genève. Paris: Presses universitaires
de France.
885.
Kengne Pokam, E. 2009. La France et les États-Unis au Cameroun: le
processus démocratique national en question. Paris: Harmattan.
886.
Kepel, Gilles, and Gilles Kepel. 2002. Chronique d'une guerre d'orient
(automne 2001): suivi de Brève chronique d'Israël et de Palestine (avril-mai
2001). [Paris]: Gallimard.
887.
Kepel, Gilles. 2008. Terreur et martyre: relever le défi de civilisation. Paris:
Flammarion.
888.
Kepel, Gilles, Jean-Pierre Milelli, Osama Bin Laden, Abd Allāh Azzām, and
Ayman Ẓawāhirī. 2005. Al-Qaida dans le texte: écrits. Paris: Presses
universitaires de France.
889.
Kersaudy, François. 2007. Le monde selon Churchill: Sentences, confidences,
prophéties et reparties. Paris: Alvik.
890.
Khader, Bichara. 2009. L'Europe pour la Méditerranée: de Barcelone à
Barcelone, 1995-2008. Paris: Harmattan.
891.
Khader, Bichara. 1994. L'Europe et la Mediterranée: géopolitique de la
proximité. Les Cahiers du monde arabe, no. 112. Louvain-la-Neuve,
Belgique: C.E.R.M.A.C.
204
Literatura w języku francuskim
892.
Khader, Bichara. 1994. L'Europe et la Méditerranée: géopolitique de la
proximité. Collection "Histoire et perspectives méditerranéennes". Paris:
Harmattan.
893.
Khader, Bichara. 1990. La géopolitique de l'eau méditerranéenne. les
Cahiers du monde arabe, no.113. Louvain-la-Neuve, Belgique: Centre
d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain.
894.
Khader, Bichara, Claude Roosens, and Amine Ait Chaalal. 1994. Territoires
et fronères en Méditeranée. Les Cahiers du monde arabe, no. 114.
Louvain-la-Neuve, Belgique: Centre d'Etudes et de Recherches sur le
Monde Arabe Contemporain.
895.
Khalifé, Kazem. 2009. Le Liban: phoenix à l'épreuve de l'échiquier
géopolitique international, 1950-2008. Paris: Harmattan.
896.
Khoury, Joseph. 1998. Le désordre libanais. Paris: Harmattan.
897.
Kilani, Mondher. 2002. L'universalisme américain et les banlieues de
l'humanité. Positions. Lausanne: Payot Lausanne.
898.
Klinger, Thibaut. 2008. Géopolitique de l'énergie. Levallois-Perret:
Studyrama.
899.
Klotz, Martin. 2009. Reconstruction. Collection des chercheurs militaires,
36. Mons-en-Montois: Fantascope.
900.
Kohler, Pierre. 2002. L'ennemi invisible: notre prochain cauchemar : le
bioterrorisme. Paris: Balland.
901.
Kolko, Gabriel. 2000. Un siècle de guerres: politique, conflits et société
depuis 1914. [Sainte-Foy, Québec]: Presses de l'Université Laval.
902.
Koo, Young-nok. 2002. Corée: vers la réunification. Points cardinaux. Paris:
Syllepse.
903.
Korewa, Victor. 2007. La géopolitique d'Al-Qaida. Paris: Connaissances et
savoirs.
904.
Korinman, Michel, and Yves Lacoste. 1990. Quand l'Allemagne pensait le
monde: grandeur et décadence d'une géopolitique. Paris: Fayard.
905.
Korinman, Michel. 2004. Des peuples et des jeux: géopolitique du sport.
Outre-terre, no. 8. Ramonville Saint-Agne: Erès.
906.
Korinman, Michel. 1991. Continents perdus: les précurseurs de la
géopolitique allemande. Paris: Economica.
907.
Korinman, Michel, and Lucio Caracciolo. 1996. La France en question. Paris:
Gallimard/Limes.
205
Bibliografia geopolityki współczesnej
908.
Korinman, Michel, Lucio Caracciolo, and Galith Portal. 1997. Afrique, la fin
du bas empire. Paris: Gallimard/LiMes.
909.
Koudou, Claude. 2005. Côte d'Ivoire: pour un nouveau mode de coopération
entre l'Afrique et la France. Paris: Harmattan.
910.
Koulibaly, Mamadou, G. K. Busch, and Antoine Ahua. 2003. La guerre de la
France contre la Côte d'Ivoire. Paris: L'Harmattan.
911.
Koungou, Léon. 2010. Le régime de non-prolifération nucléaire: état des
lieux, état du discours. Paris: Harmattan.
912.
Kourchid, Olivier, and Claude Durand. 1993. Production et travail dans une
industrie stratégique sociologie, histoire, archéologie du monde de la mine.
[s.l.]: [s.n.].
913.
Kuengienda, Martin. 2004. L'Afrique doit-elle avoir peur de la
mondialisation?: approche géopolitique du développement durable. Paris:
Harmattan.
914.
Kuntz, Florence. 2002. Faut-il détruire Bagdad: Journal d'une guerre
annoncée. Colère. Monaco: Rocher.
915.
Kuntz, Joëlle. 2004. Adieu à Terminus: réflexions sur les fronères d'un
monde globalisé. Paris: Hachette liératures.
916.
Kupchan, Charles. 2004. Comment l'Europe va sauver l'Amérique. Paris:
Saint-Simon.
917.
Kuruneri-Millet, Antoine, and Foviaux. 2000. Le Cadre juridique des
investissements français en fédération de Russie Histoire et perspective.
[S.l.]: [s.n.].
918.
Kyélem de Tambèla, Apollinaire Joachimson. 2007. Relations diplomatiques
et souveraineté. Paris: Harmattan.
919.
La Grange, Arnaud de, and Jean-Marc Balencie. 2008. Les guerres bâtardes:
Comment l'occident perd les batailles du XXIe siècle. Paris: Perrin.
920.
La Maisonneuve, Eric de. 1998. Incitation à la réflexion stratégique. Poche
géopolitique, 9. Paris: Economica.
921.
La Maisonneuve, Eric de. 2005. Stratégie, crise et chaos. Collection
Stratégies & doctrines. Paris: Economica.
922.
La Maisonneuve, Eric de, and Jean Guellec. 2001. Un monde à repenser: 11
septembre 2001. Paris: Economica.
923.
La Rivière, Franck de. 1999. Mondialisme: un défi pour les Français. Paris,
France: G. de Bouillon.
206
Literatura w języku francuskim
924.
La Rivière, Franck de. 2001. L'Europe de Gibraltar à Vladivostok. Lausanne,
Suisse: L'Age d'homme.
925.
Labbé, Marie-Hélène. 2000. La grande peur du nucléaire. Bibliothèque du
citoyen. Paris: Presses de sciences po.
926.
Labbé, Marie-Hélène. 2006. Le grand retour du nucléaire. Paris: FrisonRoche.
927.
Labévière, Richard. 2006. Le grand retournement: Bagdad-Beyrouth. Paris:
Seuil.
928.
Labévière, Richard, and François Thual. 2008. La bataille du Grand Nord a
commencé--. Paris: Perrin.
929.
Labévière, Richard. 2003. Les coulisses de la terreur. Paris: Grasset.
930.
Labrecque, Georges. 1998. Les fronères maritimes internationales: essai
de classification pour un tour du monde géopolitique. Collection RaoulDandurand.
931.
Labrecque, Georges. 1998. Les fronères maritimes internationales: essai
de classification pour un tour du monde géopolitique. Collection RaoulDandurand. Montréal: Harmattan.
932.
Labrecque, Georges. 2004. Les fronères maritimes internationales:
géopolitique de la délimitation en mer. Collection Raoul-Dandurand. Paris:
Harmattan.
933.
Labrousse, Alain. 2005. Afghanistan: opium de guerre, opium de paix. Paris:
Mille et une nuits.
934.
Labrousse, Alain. 2004. Géopolitique des drogues. Que sais-je?, 3693. Paris:
Presses universitaires de France.
935.
Labrousse, Alain. 2003. Dictionnaire géopolitique des drogues: la drogue
dans 134 pays : productions, trafics, conflits, usages. Bruxelles: De Boeck.
936.
Lacoste, Pierre, and François Thual. 2001. Services secrets et géopolitique.
Renseignement & guerre secrète. Panazol [France]: Lavauzelle.
937.
Lacoste, Pierre. 1998. Le renseignement à la française. Paris: Economica.
938.
Lacoste, Yves. 1996. Périls géopolitiques en France. Paris: Eds. La
découverte,].
939.
Lacoste, Yves. 2010. La question post-coloniale: une analyse géopolitique.
[Paris]: Fayard.
940.
Lacoste, Yves. 2007. Atlas géopolitique. Paris: Larousse.
207
Bibliografia geopolityki współczesnej
941.
Lacoste, Yves. 1996. Dictionnaire géopolitique des états 1996. [Paris]:
Flammarion.
942.
Lacoste, Yves. 1997. Géopolitique d'une Afrique médiane. Paris: La
Découverte.
943.
Lacoste, Yves. 1995. Dictionnaire géopolitique des Etats. 1996. Paris:
Flammarion.
944.
Lacoste, Yves. 2006. Géopolitique: la longue histoire d'aujourd'hui. Paris:
Larousse.
945.
Lacoste, Yves. 1999. Nationalismes régionaux en Europe. Paris: La
Découverte.
946.
Lacoste, Yves. 1998. Méditerranée: nations en conflit. Hérodote, N. 90.
Paris: La Découverte.
947.
Lacoste, Yves. 1998. La question de l'Espagne. Hérodote, N. 91. Paris: La
Découverte.
948.
Lacoste, Yves. 1990. Paysages politiques: Braudel, Gracq, Reclus. [Paris]: Le
livre de Poche.
949.
Lacoste, Yves. 2003. Géopolitique de la mondialisation. Paris: Découverte.
950.
Lacoste, Yves. 2006. Géopolitique de la Méditerranée. Perspectives
géopolitiques. Paris: Colin.
951.
Lacoste, Yves. 2001. Géopolitique de l'eau. Paris: Découverte.
952.
Lacoste, Yves. 1990. Paysages politiques: Brandel, Cracq, Reclus. [Paris]:
Livre de poche.
953.
Lacoste, Yves. 2000. Amériques, nations hispaniques. Paris: Découverte.
954.
Lacoste, Yves. 1993. Dictionnaire de géopolitique. Paris: Flammarion.
955.
Lacoste, Yves. 1990. Les marches de la Russie. Hérodote (Series : Paris,
France), 54-55. Paris: La Découverte.
956.
Lacoste, Yves. 1994. Dictionnaire géopolitique des Etats. Paris: Flammarion.
957.
Lacoste, Yves. 1997. Dictionnaire géopolitique des états 98. [Paris]:
Flammarion.
958.
Lacoste, Yves. 2001. Géopolitique des grandes villes. Paris: Découverte.
959.
Lacoste, Yves. 2003. De la géopolitique aux paysages: dictionnaire de la
géographie. Paris: A. Colin.
208
Literatura w języku francuskim
960.
Lacoste, Yves. 2010. La question post-coloniale: une analyse géopolitique.
[Paris]: Fayard.
961.
Lacoste, Yves. 1997. Vive la nation: destin d'un idée géopolitique. [Paris]:
Fayard.
962.
Lacoste, Yves. 2002. Religions et géopolitique. Paris: Découverte.
963.
Lacoste, Yves. 2002. La Russie, dix ans après. Paris: Découverte.
964.
Lacoste, Yves. 1992. La question serbe: [essais. Hérodote, no. 67. Paris:
Editions la Découverte.
965.
Lacoste, Yves. 1998. Vive la nation: destin d'une idée géopolitique. [Paris]:
Fayard.
966.
Lacoste, Yves, and Etienne de Durand. 2005. Armées et nations. Paris:
Découverte.
967.
Lacoste, Yves, and Béatrice Giblin. 1990. Hérodote de Gibraltar à Panama:
des Espagnes aux Amériques latines. Le lumineux sentier des mouvements
révolutionnaires au narco- terrorisme. Paris: Éditions la Découverte.
968.
Lacoste, Yves, Béatrice Giblin-Delvallet, and Frédérick Douzet. 2008.
Stratégies américaines aux marches de la Russie. Paris: La Découverte.
969.
Lacoste, Yves, Béatrice Giblin-Delvallet, and Frédérick Douzet. 2008. Vers
une nouvelle Europe de l'Est: dossier postcolonial. Paris: La Découverte.
970.
Lafargue, François. 2003. Opium pétrole & islamisme: La triade du crime en
Afghanistan. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
971.
Lafargue, François. 2006. Demain, la guerre du feu: Etats-Unis et Chine, à la
conquête de l'énergie. Paris: Ellipses.
972.
Lafargue, François. 2005. Géopolitique de l'Afrique du sud. Géopolitique des
états du monde, 11. Bruxelles: Complexe.
973.
Lafargue, François. 2008. La guerre mondiale du pétrole: États-Unis, Chine
et Inde à la conquête de l'or noir. Paris: Ellipses.
974.
Laferrère, Armand. 2008. L'Amérique est-elle une menace pour le monde?
Idées fausses, vraies réponses. Paris: Laès.
975.
Lafont, Robert. 1993. La nation, l'Etat, les régions. Pensée politique et
sciences sociales. Paris: Berg International.
976.
Lafourcade, Fanny. 2007. Le chaos irakien: dix clés pour comprendre. Paris:
Découverte.
977.
Lagane, Guillaume. 2010. Questions internationales en fiches. Paris: Ellipses.
209
Bibliografia geopolityki współczesnej
978.
Lagayette, Pierre. 2004. Géopolitique et mondialisation: la relation Asie du
Sud-Est-Europe = e geopolitics of globalization : and South East Asia-Europe
relations. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne.
979.
Laïdi, Ali. 2006. Retour de flamme: comment la mondialisation a accouché
du terrorisme. Paris: Calmann-Lévy.
980.
Laïdi, Zaki. 1998. Géopolitique du sens. Paris: Desclée de Brouwer.
981.
Lallemand, Jean-Charles. 1999. Les confins de l'OTAN: l'espace mer
Baltique, mer Noire. Genève: Centre de recherches entreprises et sociétés
(CRES).
982.
Lambert, Damien. 2005. L'administration de George W. Bush et les Nations
Unies. Paris, France: L'Harmattan.
983.
Lambert, Denis. 2007. Géopolitique de l'Inde, védisme, laïcité et puissance
nucléaire. Paris: Ellipses.
984.
Lambert, Denis. 2009. Géopolitique de la Chine: du bronze antique au
plutonium. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
985.
Lamchichi, Abderrahim. 2000. Islam-Occident, Islam-Europe: Choc des
civilisations ou coexistence des cultures. Paris: Harmattan.
986.
Lamchichi, Abderrahim. 2001. Géopolitique
Harmattan.
987.
Lamloum, Olfa. 2004. Al-Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe.
Paris: Découverte.
988.
Lamloum, Olfa. 2003. Irak, les médias en guerre. L'actuel. Arles: Sindbad.
989.
Lamy, Pascal. 2002. L'Europe en première ligne. L'épreuve des faits. Paris:
Seuil.
990.
Landau, Paul. 2005. Le sabre et le coran: Tariq Ramadan et les Frères
musulmans à la conquête de l'Europe. Monaco: Rocher.
991.
Laniray, Pierre. 2006. François-Xavier Verschave, l'homme qui voulait
soulever les montagnes. Paris: Arènes.
992.
Lanxade, Jacques. 2001. Quand le monde a basculé. Paris: NiL éditions.
993.
Larivière, Jean-Pierre, P. Sigwalt, and Anne-Yvonne Roué. 1991. La Chine.
Collection Géographie. Paris: Masson.
994.
Laruelle, Marlène. 2007. La quête d'une identé impériale: le néo-eurasisme
dans la Russie contemporaine. Sociétés et cultures post-soviétiques en
mouvement. Paris: Éd. Pétra.
210
de
l'islamisme. Paris:
Literatura w języku francuskim
995.
Lasserre, Frédéric, and Emmanuel Gonon. 2008. Manuel de géopolitique:
Enjeux de pouvoir sur des territoires. U. Paris: A. Colin.
996.
Lasserre, Frédéric, and Luc Descroix. 2002. Eaux et territoires: tensions,
coopérations et géopolitique de l'eau. Géographie contemporaine. SainteFoy: Presses de l'Université du Québec.
997.
Lasserre, Frédéric. 2010. Passages et mers arctiques: géopolitique d'une
région en mutation. Québec: Presses de l'Université du Québec.
998.
Lasserre, Frédéric. 2009. Les guerres de l'eau: l'eau au cœur des conflits du
XXIe siècle : écologie, irrigation, diplomatie, comment éviter les guerres de
l'eau. Paris: Delavilla.
999.
Lasserre, Frédéric, Luc Descroix, and Jean Burton. 2003. Eaux et territoires.
Paris: Harmattan.
Lasserre, Frédéric, and Luc Descroix. 2002. Eaux et territoires: tensions,
coopérations et géopolitique de l'eau. Sainte-Foy, Québec: Presses de
l'Université du Québec.
1000.
Lasserre, Frédéric, and Aline Lechaume. 2003. Le territoire pensé:
géographie des représentations territoriales. Géographie contemporaine.
Sainte-Foy: Presses de l'Université du Québec.
1001.
Lastic Saint Jal, François de, Eric Margail, and Arnaud Nicolazo de
Barmon. 2007. Infosphère et crises futures. Collection des chercheurs
militaires, 27. Paris: Riaux.
1002.
Latour, Patricia, Maurice Cury, and Yves Vargas. 1999. Irak: Guerre,
embargo, mensonges et vidéo. Pantin: Temps des cerises.
1003.
Laurens, Henry. 2004. L'Orient arabe à l'heure américaine: de la guerre
du Golfe à la guerre d'Irak. [Paris]: A. Colin.
1004.
1005.
Laurent, Eric. 2006. La face cachée du pétrole. [Paris]: Plon.
Laurent, Éric. 2003. La guerre des Bush: les secrets inavouables d'un
conflit. [Paris]: Plon.
1006.
1007.
Laurent, Éric. 2004. La face cachée du 11 septembre. Paris: Plon.
Lavarini, Bernard. 1997. Vaincre sans tuer: du silex aux armes non
létales. [Paris]: Stock.
1008.
1009.
Lawson, David. 2002. Hong Kong, Chine. Paris: L'Harmattan.
Lazzeri, Pietro. 2005. Le conflit armé en Colombie et la communauté
internationale. Recherches Amériques latines. Paris: Harmattan.
1010.
211
Bibliografia geopolityki współczesnej
Le Bideau, Hervé. 2010. Le pétrole, enjeu stratégique des guerres
modernes: les révélations d'un ancien officier des services secrets. Sceaux:
Esprit du livre.
1011.
Le Borgne, Claude. 2000. La stratégie dite à Timoléon. Bibliothèque
Stratégique. Paris: Institut de stratégie comparée.
1012.
Le Gloannec, Anne-Marie. 2007. Berlin et le monde: les timides audaces
d'une nation réunifiée. CERI. Paris: Autrement.
1013.
Le Guelte, Georges. 2009. Les armes nucléaires: mythes et réalités.
Questions de société. Arles: Actes sud.
1014.
Le Guillou, Gwénaëlle. 1999. L'Union européenne et la Turquie.
Publications du Centre de recherches européennes (CEDRE), Faculté de
droit et de science politique, Université Rennes I. Rennes: Apogée.
1015.
Le Huérou, Anne. 2005. Tchétchénie, une affaire intérieure?: russes et
tchétchènes dans l'étau de la guerre. Collection CERI/Autrement. Paris:
Autrement.
1016.
Leclerc, Gérard. 2009. La guerre des écritures: fondamentalismes et
laïcité à l'heure de la mondialisation. Paris: Harmattan.
1017.
Leconte, Pierre. 2003. Comment sortir du piège américain?: Essai sur
l'exception monétaire et politique américaine et sur le libre-échange
intégral mondialisé qui mènent le monde au désastre. Paris: François-Xavier
de Guibert.
1018.
Leconte, Pierre. 2003. Comment sortir du piège américain?: essai sur
l'exception monétaire et politique américaine et sur le libre-échange
intégral mondialisé qui mènent le monde au désastre. Paris: Guibert.
1019.
Lee, Dae-Hee, and Yves Lacoste. 1995. Géopolitique de la Corée et ses
représentations en France. [S.l.]: [s.n.].
1020.
Lefèvre, Marianne. 2000. Géopolitique de la Corse: le modèle
républicain en question. Collection Histoire et perspectives
méditerranéennes. Paris: L'Harmattan.
1021.
Lelièvre, Dominique. 2004. L'empire américain en échec: Sous
l'éclairage de la Chine impériale. Chatou: Carnot.
1022.
Lelièvre, Henry, and Gilbert Achcar. 1999. Les Etats-Unis, maîtres du
monde? [Bruxelles]: Editions Complexe.
1023.
Lelièvre, Henry, and J. Barthélemy. 2000. Japon, Chine, Corée--: cette
Asie qui dérange. Bruxelles: Complexe.
1024.
212
Literatura w języku francuskim
Lellouche, Pierre. 2009. L'allié indocile: la France et l'OTAN, de la Guerre
froide à l'Afghanistan. Paris: Moment.
1025.
Lema, Luis. 2003. Couvrir le désastre: un regard sur l'intifada. Terres
promises. Genève: Labor et fides.
1026.
Lemoine, Maurice. 2002. Amérique centrale: les naufragés d'Esquipulas.
Comme un accordéon. Nantes: Atalante.
1027.
Lempen, Blaise. 2007. Massacres sans témoins. Les yeux ouverts.
Vevey, Suisse: Xenia.
1028.
Lempen, Blaise. 2003. La démocratie sans fronères: essai sur les
mouvements anti-mondialisation. Mobiles géopolitiques. Lausanne:
Editions L'âge d'homme.
1029.
Lendja Ngnemzue, Ange Bergson, and Pierre Cours-Salies. 2008. Sanspapiers, figure du politique hégémonie au Cameroun, État et cultures
nationales en Europe. Lille: ANRT.
1030.
Lepage, Dominique, and Muhamedin Kullashi. 2002. Ex-Yougoslavie:
une Europe du sud-est en reconstruction. Paris: Harmattan.
1031.
Lepesant, Gilles. 1996. Géopolitique des fronères orientales de
l'Allemagne dans la perspective d'un élargissement de d'union européenne
et de l'OTAN. Lille: A.N.R.T. Université de Lille III.
1032.
Lepesant, Gilles. 1998. Géopolitique des fronères orientales de
l'Allemagne: les implications de l'élargissement de l'Union européenne.
Collection "Pays de l'Est". Paris: L'Harmattan.
1033.
Leroux, Charles-Edouard. 2004. La paix ou le chemin d'Ulysse. Petite
bibliothèque de la paix. Caen: Mémorial de Caen.
1034.
Leruez, Jacques. 2005. Londres et le monde: stratèges et stratégies
britanniques. CERI-autrement. Paris: Autrement.
1035.
Lescot, Patrick. 1999. L'Empire rouge: Moscou-Pékin 1919-1989. Paris:
Belfond.
1036.
Lesourne, Jacques. 2009. Un temps d'immobilité: journal 2000-2005.
Prospective. Paris: Harmattan.
1037.
Lestrange, Cédric de, Christophe-Alexandre Paillard, and Pierre Zelenko.
2005. Géopolitique du pétrole: un nouveau marché, de nouveaux risques,
des nouveaux mondes. Paris, France: Technip.
1038.
1039.
Levaï, Ivan. 2006. Israël, mon amour. Paris: Seuil.
213
Bibliografia geopolityki współczesnej
Levaye, Patrick. 2007. Géopolitique du catholicisme. Référence
géopolitique. Paris: Ellipses.
1040.
Levenson, Claude B. 2008. Le Tibet. Que sais-je, 3808. Paris: Presses
universitaires de France.
1041.
Levy, Arié. 2006. Ismaël et ses frères: essai de géopolitique biblique.
[Paris]: Biblieurope.
1042.
Lévy, Bernard Henri. 2002. Rapport au président de la république et au
premier ministre sur la participation de la France à la reconstruction de
l'Afghanistan. Paris: Grasset.
1043.
Lévy, Bernard-Henri. 2005. Qui a tué Daniel Pearl. Le livre de poche,
30354. Paris: Librairie générale française.
1044.
Lévy, Bernard-Henri. 2004. Questions de principe. 8, Jours de colère. Le
livre de poche, 4362. Paris: Librairie générale française.
1045.
Lévy, Jacques. 1994. L'espace légitime: sur la dimension géographique
de la fonction politique. Paris: Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques.
1046.
Lévy, Jacques. 1997. Europe: une géographie. Carré géographie, 47.
Paris: Hachette.
1047.
Lévy, Jacques, Alfredo G. A. Valladão, and Jacques Lévy. 1996. Le monde
pour cité ; Débat avec Alfredo Valladão. Questions de politique. [Paris]:
Hachette.
1048.
Lévy, Paule H., and Haim Musicant. 1999. Ehud Barak: Le faucon de la
paix. Paris: Plon.
1049.
Lewis, Bernard. 2002. Que s'est-il passé: L'islam, l'occident et la
modernité. Le débat. Paris: Gallimard.
1050.
Liauzu, Claude. 2003. Tensions méditerranéennes. Collection Histoire et
perspectives méditerranéennes. Paris: L'Harmattan.
1051.
Libatu La Mbonga, Ephrem. 2008. Quelle diplomatie pour la République
démocratique du Congo. Paris: L'Harmattan.
1052.
Liégeois, Michel. 2003. Maintien de la paix et diplomatie coercitive:
l'organisation des Nations Unies à l'épreuve des conflits de l'après-guerre
froide. Bruxelles: Bruylant.
1053.
Lindenberg, Daniel, and Joseph Maila. 2001. Le conflit israélopalestinien. Paris: Desclée de Brouwer.
1054.
214
Literatura w języku francuskim
Lizin, Anne-Marie, and Nicolas Zeisler. 2007. Gazprom: stratégie de la
Russie. Bruxelles: Éditions Luc Pire.
1055.
Loddo, Jean-François. 2009. Le nouvel ordre du puzzle des Balkans: zone
pivot de l'échiquier géostratégique mondial du XXIe siècle. Diplomatie et
stratégie. Paris: Harmattan.
1056.
Lohausen, Jordis von. 1996. Les Empires et la puissance: la géopolitique
aujourd'hui. Arpajon: Le Labyrinthe.
1057.
Lombardo, Salvatore. 2004. Sur les traces de Massoud: Carnate
afghans. Sur la route. Marseille: Transbordeurs.
1058.
Longuet Marx, Frédérique, and André Glucksmann. 2003. Tchétchénie:
la guerre jusqu'au dernier. Paris: Mille et une nuits.
1059.
Lorentz, Dominique. 2002. Secret atomique: [La bombe iranienne, ou,
La véritable histoire des otages français au Liban]. Paris: Arènes.
1060.
1061.
Lorentz, Dominique. 2007. Des sujets interdits. Paris: Arènes.
1062.
Lorentz, Dominique. 2001. Affaires atomiques. Paris: Arènes.
Lorius, Claude. 1991. Glaces de l'Antarctique: une mémoire, des
passions. Paris: O. Jacob.
1063.
Lorot, Pascal, and François Thual. 1997. La géopolitique. Clefs. Paris:
Montchrestien.
1064.
1065.
Lorot, Pascal. 2003. A qui profite la guerre? Paris: Editions 1.
Loujkov, Youri M. 2003. L'humanité au XXIe siècle et l'avenir de la
Russie. Paris: Economica.
1066.
1067.
Loupan, Victor. 2000. Le défi russe. Paris: Syrtes.
1068.
Loyer, Barbara. 2010. Femmes et géopolitique. Paris: Découverte.
1069.
Loyer, Barbara. 2006. Géopolitique de l'Espagne. Paris: A. Colin.
Loyer, Barbara. 1997. Géopolitique du Pays basque: nations et
nationalismes en Espagne. Collection Horizons. Paris: L'Harmattan.
1070.
Luben, Ivan. 1991. Une structure transfrontaliere en Europe centrale des
Alpes a l'Adriatique. Paris: Fondation pour les études de defense nationale.
1071.
Ludot, Emmanuel. 2004. Saddam Hussein présumé coupable. Chatou:
Carnot.
1072.
1073.
Luizard, Pierre-Jean. 2002. La question irakienne. [Paris]: Fayard.
215
Bibliografia geopolityki współczesnej
Lulu, Dominic, and Étienne Le Roy. 2005. Des conflits fonciers de
l'Ankole précolonial en Ouganda à la géopolitique contemporaine de
l'Afrique des Grands Lacs. [S.l.]: [s.n.].
1074.
Lussac, Samuel. 2009. Géopolitique du Caucase: au carrefour
énergétique de l'Europe de l'Ouest. Paris: Technip.
1075.
Lutard, Catherine. 1998. Géopolitique de la Serbie-Monténégro.
Géopolitique des états du monde, 6. Bruxelles: Ed. Complexe.
1076.
Ly, Toan Quan, and François Joyaux. 2001. Géopolitique du Vietnam un
Etat entre continent et mers du sud. Lille: ANRT.
1077.
Maghfour, El Hassane. 2008. Hydropolitique et droit international au
Proche-Orient. Comprendre le moyen-orient. Paris: L'Harmattan.
1078.
Maila, Joseph. 2008. L'Europe et la Méditerranée = Europe and the
Mediterranean. Penser l'Europe. Paris: CulturesFrance.
1079.
Maillard, Jean de, Pierre-Xavier Grézaud, Eva Joly, and Laurence
Vichnievsky. 1998. Un monde sans loi. [Paris]: Stock.
1080.
Maison des pays ibériques, and Centre d'étude d'Afrique noire (Institut
d'études politiques de Bordeaux). 1994. Géopolitique des mondes
lusophones. Lusotopie, No. 1-2. [Paris]: L'Harmattan.
1081.
Maja, Daniel. 2002. Encyclopédie historique et géopolitique. L'état du
monde. Paris: Découverte.
1082.
Malbrunot, Georges. 2002. Des pierres aux fusils: les secrets de
l'intifada. Paris: Flammarion.
1083.
Malet, Emile. 2004. Al-Qaida contre le capitalisme: religion et
domination. Paris: Presses universitaires de France.
1084.
Malherbe, Michel. 2000. Les cultures de l'humanité: le développement
est une question de culture. Monaco: Rocher.
1085.
Malis, Christian. 2009. Pierre Marie Gallois: géopolitique, histoire,
stratégie. Lausanne: Age d'homme.
1086.
Malki, Habib. 1998. L'annuaire de la Méditerranée. 1998. Paris:
Publisud.
1087.
Malki, Habib. 2001. Annuaire 2000: Méditerranée et modernité; quels
défis au XXIe siècle. Casablanca: Fennec.
1088.
Mallatrait, Clémence. 2009. La France, puissance inattendue au XXIe
siècle dans la Pacifique Sud: éléments pour une approche géopolitique de
l'Océanie. Paris: L'Harmattan.
1089.
216
Literatura w języku francuskim
Malterre, Jean-François, and Christian Pradeau. 2005. L'Europe en
fiches. Comprendre et intégrer. Rosny: Bréal éditions.
1090.
Mamère, Noël, and Patrick Farbiaz. 2003. Dangereuse Amérique:
chronique d'une guerre annoncée. Paris: Ramsay.
1091.
Mappa, S. 2004. Les métamorphoses du politique au Nord et au Sud.
Collection Tropiques. Paris: Karthala.
1092.
Marcadon, Jacques. 2001. Les enjeux atlantiques. Carrefours de
géographie. Paris: Ellipses.
1093.
Marchand, Pascal. 2007. Géopolitique de la Russie: le pouvoir, l'homme,
et le territoire. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
1094.
Marchand, Pascal, and Cyrille Suss. 2007. Atlas géopolitique de la
Russie: puissance d'hier, puissance de demain? Collection Atlas/monde.
Paris: Autrement.
1095.
Marchand, René. 2002. La France en danger d'islam: entre jihâd et
reconquista. Lausanne: Age d'homme.
1096.
1097.
Marchand, Stéphane. 2003. Arabie Saoudite, la menace. [Paris]: Fayard.
Marchesin, Philippe. 2001. Les nouvelles menaces: les relations nordsud des années 1980 à nos jours. Paris: Karthala.
1098.
Mardam-Bey, Farouk, and Elias Sanbar. 2002. Le droit au retour: le
problème des réfugiés palestiniens. L'Actuel. [Paris]: Sindbad.
1099.
Margairaz, Michel, Jacques Portes, and Danielle Tartakowsky. 2003. Les
sociétés, la guerre et la paix: 1911-1946. Europe, Russie puis URSS, Japon,
Etats-Unis. Histoire contemporaine. Paris: Hachette.
1100.
Marichez, Jean, and Xavier Olagne. 1998. La guerre par actions civiles:
identé d'une stratégie de défense. Collection Perspectives stratégiques, 13.
[Paris]: Foundation pour les études de défense.
1101.
Marlaud,
Jacques.
2004.
Interpellations:
Questionnements
métapolitiques. Politiquement incorrect. Paris: Dualpha.
1102.
Marlaud, Jacques. 2001. Comprendre le bombardement de New York.
Collection Rayon de pensée. Lyon: Cosmogone.
1103.
Marot, François. 2007. Vivre sans pétrole: notre civilisation menacée de
panne sèche! Arguments. Toulouse: Privat.
1104.
Marret, Jean-Luc. 2001. La Fabrication de la paix: nouveaux conflits,
nouveaux acteurs, nouvelles méthodes. Collection Perspectives
stratégiques. Paris: Ellipses.
1105.
217
Bibliografia geopolityki współczesnej
Marsaud, Alain. 2002. Avant de tout oublier. Denoël impacts. Paris:
Denoël.
1106.
1107.
Martelli, Roger. 1998. Faut-il défendre la nation. Paris: La Dispute.
Marthoz, Jean Paul. 2008. La liberté, sinon rien: mes Amériques de
Bastogne à Bagdad. Enjeux internationaux et locaux. Bruxelles: GRIP.
1108.
Marthoz, Jean Paul. 2006. Et maintenant, le monde en bref: les médias
et le nouveau désordre mondial. Livres du GRIP, nos 283-285. Bruxelles:
GRIP.
1109.
Martin Necker, Aurélie. 2006. La politique étrangère de la Chine
populaire aux Nations unies depuis 1989: l'exemple du Conseil de sécurité,
de la Commission des droits de l'homme et du Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, HCR. Inter-national. Paris: Harmattan.
1110.
Martin, Philippe, Thierry Mayer, and Mathias Thoenig. 2006. La
mondialisation est-elle un facteur de paix? Collection du CEPREMAP, 3.
Paris: Rue d'Ulm - presses de l'école normale supérieure.
1111.
Martin, Thierry. 2002. Les États-Unis, le pétrole et la guerre: comment
comprendre les événements du 11 septembre 2001? Paris: G. de Bouillon.
1112.
Martin-Amouroux, Jean-Marie. 2008. Charbon: les métamorphoses
d'une industrie. Paris: Technip.
1113.
Martinetti, Joseph, and Marianne Lefèvre. 2007. Géopolitique de la
Corse. Paris: Armand Colin.
1114.
Martinez, Luis. 2010. Violence de la rente pétrolière: Algérie, Irak, Libye.
Paris: Presses de la fondation nationale des sciences politiques.
1115.
Martinez, Paul François. 2001. Géopolitique de La Réunion. Tome 1,
Approches géohistoriques. Société. Saint-André de La Réunion: Océan.
1116.
Martinez, Paul François. 2001. Géopolitique de la Réunion. Saint-André
[Réunion]: Océan éditions.
1117.
Marnez-Hernández, Maximiliano A. 1997. Géopolitique mondiale et
stratégie. Paris: Centre d'études diplomatiques et stratégiques (C.E.D.S.),
Cours universitaire d'enseignement diplomatique supérieur, 3e cycle.
1118.
Massé, Jacques. 2006. Nos chers criminels de guerre: Paris, Zagreb,
Belgrade en classe affaires. Enquête. Paris: Flammarion.
1119.
Massenet, Michel. 2001. Les guerriers humanitaires: de l'humanitarisme
à la guerre. Paris: F.-X. de Guibert.
1120.
218
Literatura w języku francuskim
Mathieu, Jean-Luc. 1996. La Défense nationale. Que sais-je?, 2028.
Paris: Presses universitaires de France.
1121.
1122.
Mathiex, Jean. 2004. Angleterre Etats-Unis: l'Europe en jeu. Paris: Félin.
Matsuura, Kōichirō. 1998. La diplomatie japonaise à l'aube du 21ème
siècle: réflexions sur les relations du Japon avec la France et sur son rôle
international. Bibliothèque japonaise. [Paris]: Publications orientalistes de
France.
1123.
Maurice, Pierre, and R. N. Ghosh. 2001. Organisations regionales dans
l'hemisphere Sud et relations avec les puissances exterieures. Cahier ORIHS,
no. 6. [Saint-Denis]: O.R.I.H.S.
1124.
Maurice, Pierre, and Olivier Gohin. 1993. Les relations internationales
dans l'océan Indien: actes du colloque international tenu à Saint-Denis de la
Réunion les 29, 30 septembre et 1er octobre 1992. [Saint-Denis]: Université
de la Réunion, Faculté de droit et des sciences économiques et politiques.
1125.
Maurice, Pierre, Olivier Gohin, and Raymond Barre. 1990. Géopolitique
et géostratégie dans l'hémisphère sud: actes du colloque international tenu
à Saint-Denis de la Réunion les 29, 30 et 31 mai 1990. [Saint-Denis]:
Université de la Réunion, Faculté de droit et des sciences économiques et
politiques.
1126.
Maximov, Olga, and Georges-Henri Soutou. 2007. La politique
étrangère de la Fédération de Russie dans la région de la Caspienne de Boris
Eltsine à Vladimir Poutine (1992-2004) enjeux énergétiques et
géopolitiques. [S.l.]: [s.n.].
1127.
Mazeran, Hélène. 1994. Géopolitique de l'océan Indien. Notes
africaines, asiatiques et caraïbes. Paris: Centre des hautes études sur
l'Afrique et l'Asie modernes.
1128.
Mazoyer, Marcel, and Laurence Roudart. 2005. La fracture agricole et
alimentaire mondiale: nourrir l'humanité aujourd'hui et demain. Le tour du
sujet. Paris: Encyclopaedia universalis.
1129.
Mbadinga, Francis Michel, and Omar Bongo Ondimba. 2008. Le pasteur
et le président: quand un homme d'église et un homme d'état traitent d'un
sujet d'actualité. Paris: Harmattan.
1130.
Medleg Rodrigues, Georgete, and Katia Mytilineou de Queirós Mattoso.
2002. Les attitudes françaises face à l'influence des Etats-Unis au Brésil,
1944-1960. Lille: Atelier national de reproduction des thèses.
1131.
Medleg Rodrigues, Georgete. 2002. Les attitudes françaises face à
l'influence des Etats-Unis au Brésil, 1944-1960: Thèse pour obtenir le grade
1132.
219
Bibliografia geopolityki współczesnej
de docteur de l'université Paris IV, Paris-Sorbonne, discipline histoire, UFR
institut de recherches sur les civilisations de l'occident moderne, présentée
et soutenue publiquement le 12 décembre 1998. Thèse à la carte.
Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion.
Meichelbeck, Elisabeth. 1994. Un avenir possible: pouvoirs et
responsabilités des hommes. Strasbourg-Koenigshoffen: Editions Sophón.
1133.
Meissonnier, Martin, Frédéric Loore, and Roger Trilling. 2001. Uranium
appauvri, la guerre invisible. Paris: Laffont.
1134.
Mélandri, Pierre, and Justin Vaïsse. 2001. L'empire du milieu: les EtatsUnis et le monde depuis la fin de la guerre froide. Paris: O. Jacob.
1135.
Mélandri, Pierre, and Serge Ricard. 2005. Les Etats-Unis et la fin de la
guerre froide. L'aire anglophone. Paris: L'Harmattan.
1136.
Melnik, Alexandre. 2009. Inéraire d'un diplomate franco-russe: 20 ans
après la chute du mur de Berlin. Paris: Harmattan.
1137.
Melnik, Constantin. 1999. Politiquement incorrect. Tribune libre. [Paris]:
Plon.
1138.
Ménage, Gilles. 2001. L'oeil du pouvoir. 3, Face au terrorisme moyenoriental, 1981-1986. Paris: Fayard.
1139.
Ménard, Robert. 2008. Des libertés et autres chinoiseries: de reporters
sans fronères aux JO de Pékin. Paris: Laffont.
1140.
Meneghello, Sarah, and Georges Banu. 2006. Théâtre privé/théâtre
public de la fracture aux rapprochements ? pour une genèse de leurs
relations. [S. l.]: [s. n.].
1141.
Menéndez, Mario. 2005. Cuba, Haïti et l'interventionnisme américain:
un poids, deux mesures. CNRS histoire. Paris: CNRS Editions.
1142.
Ménoret, Pascal. 2003. L'énigme saoudienne: les Saoudiens et le
monde, 1744-2003. Paris: Découverte.
1143.
Mer, Jacques, and Christian Lacasse. 1994. L'Islande: une ouverture
obligée mais prudente. Notes et études documentaires, no 4989. Paris:
Documentaton française.
1144.
Merlen, Eric, and Frédéric Ploquin. 2003. Carnets intimes de la DST: 30
ans au coeur du contre-espionnage français. [Paris]: Fayard.
1145.
Mervin, Sabrina. 2007. Les mondes chiites et l'Iran. Hommes et sociétés.
Paris: Karthala.
1146.
220
Literatura w języku francuskim
Messadié, Gérald. 2002. Mourir pour New York? Paris: Max Milo
Editions.
1147.
Meyer, Charles. 2009. Israël et l'Occident. Israël, les pieds dans le plat.
Paris: Passy.
1148.
Meyer, Claude. 2001. L'arme chimique. Paris: Fondation pour la
recherche stratégique.
1149.
1150.
Meyer, Claude. 2010. Chine ou Japon. Paris: Presses de science po.
Meyer, Claude. 2010. Chine ou Japon: quel leader pour l'Asie? Paris:
Presses de science po.
1151.
Meyer, Claude, and Dominique Leglu. 2003. La menace chimique et
biologique. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
1152.
Meynadier, Pascal. 2009. L'Égypte, au cœur du monde arabe: l'heure
des choix. Initiation à le géopolitique. Perpignan: Tempora.
1153.
Meynier, Gilbert, and Maurizio Russo. 1999. L'Europe et la
Méditerranée. Paris: L'Harmattan.
1154.
Meynier, Gilbert, and M. Russo. 1999. L'Europe et la Méditerranée:
stratégies et inéraires politiques et culturels en Méditerranée France et
Italie, XIXe-XXe siècles, une approche comparative. Les cahiers de
Confluences. Paris: L'Harmattan.
1155.
Meyssan, Thierry. 2007. L'effroyable imposture II: manipulations et
désinformations. Monaco: Alphée.
1156.
Mézière, Valérie, Sylviane Toporkoff, and Jean-Jacques Croutsche. 2007.
Géopolitique et développement durable du tourisme. [S.l.]: [s.n.].
1157.
Michaud, Yves. 2002. Géopolitique et mondialisation. Université de tous
les savoirs, 19. Paris: Odile Jacob.
1158.
Michel, Alain. 2001. Israël-Palestine, désaccords de paix: Au-delà de la
colère. Lyon: Hommes de parole.
1159.
Michel, Alain, Fabien Voyer, and Raphaël Bidawid. 1999. Irak, la faute.
Hommes de parole. Paris: Cerf.
1160.
Michel, Andrée. 2001. Justice et vérité pour la Bosnie-Herzégovine.
Paris: Harmattan.
1161.
Michel, Serge, and Paolo Woods. 2004. American chaos: retour en
Afghanistan et en Irak 2002-2004. [Paris, France]: Seuil.
1162.
221
Bibliografia geopolityki współczesnej
Miermont, Philippe, and Yves Lacoste. 1996. Géopolitique,
développement et nouvelles élites économiques en Asie du Sud-Est. [S.l.]:
[s.n.].
1163.
Miermont, Philippe. 1999. Géopolitique, developpement et nouvelles
élites économiques en Asie du sud-est. Villeneuve d'Ascq, France: Presse
universitaires du Septentrion.
1164.
Miévilly, Sabine. 2002. Pourquoi maintenir les DOM dans la République
française?: analyse géopolitique à partir du cas guyanais. Collection
"Espaces guyanais". Guyane: Ibis rouge éditions.
1165.
Miévilly, Sabine. 2002. Pourquoi maintenir les DOM dans la République
française: analyse géopolitique à partir du cas guyanais. Petit-Bourg: Ibis
Rouge Editions.
1166.
Migaux, Philippe. 2007. L'islamisme combattant en Asie du sud-est.
Paris: Lignes de repères.
1167.
Mikaïl, Barah. 2006. La politique américaine au Moyen-Orient. Enjeux
stratégiques. Paris: Dalloz.
1168.
Miles, Hugh. 2006. Al-Jazira: la chaîne qui défie l'Occident. Paris:
Buchet-Chastel.
1169.
Millemann, Thierry P. 2005. La face cachée du monde occidental:
secrets et liaisons dangereuses. Paris: Osmondes.
1170.
Millière, Guy. 2003. Ce que veut Bush: la recomposition du monde.
Paris: Marnière.
1171.
Minassian, Gaïdz. 2002. Guerre et terrorisme arméniens, 1972-1998.
Politique d'aujourd'hui. Paris: Presses universitaires de France.
1172.
Minassian, Gaïdz. 2007. Caucase du sud, la nouvelle guerre froide:
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie. Paris: Autrement.
1173.
1174.
Minassian, Gaïdz. 2005. Géopolitique de l'Arménie. Paris: Ellipses.
Mink, Georges, and Laure Neumayer. 2007. L'Europe et ses passés
douloureux. Paris: La Découverte.
1175.
Mitri, Tarek. 2004. Au nom de la Bible, au nom de l'Amerique. Geneve:
Labor et Fides.
1176.
Moatassime, Ahmed. 2006. Langages du Maghreb face aux enjeux
culturels euro-méditerranéens. Histoire et perspectives méditerranéennes.
Paris, France: L'Harmattan.
1177.
222
Literatura w języku francuskim
Moghira, Mohamed Anouar. 2009. L'Egypte: clé des stratégies au
Moyen-Orient : trente ans de politique égyptienne et arabe sous Hosni
Moubarak. Lausanne: Age d'homme.
1178.
Mohamedou, Mohammad-Mahmoud. 2004. Contre-croisade: origines
et conséquences du 11 septembre. Paris: Harmattan.
1179.
Moïsi, Dominique. 2008. La géopolitique de l'émotion: comment les
cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde. [Paris]:
Flammarion.
1180.
Moisseron, Jean-Yves. 2005. Le partenariat euroméditerranéen: L'échec
d'une ambition régionale. Le politique en plus. Grenoble: Presses
universitaires de Grenoble.
1181.
Mongrenier, Jean-Sylvestre. 2009. La Russie menace-t-elle l'occident.
Paris: Choiseul.
1182.
1183.
Monsieur X., and Françoise Roth. 2000. Journal secret. Paris: Denoël.
Montbrial, Thierry de. 2006. Quinze ans qui bouleversèrent le monde:
De Bagdad à Berlin. Paris: Dunod.
1184.
Montbrial, Thierry de, and Sabine Jansen. 2007. Géographie et
politique: actes du colloque tenu le mercredi 6 décembre 2006. Bruxelles:
Bruylant.
1185.
Montclos, Christine de. 2000. Un pèlerin politique?: les voyages de JeanPaul II. Paris: Bayard.
1186.
Montclos, Christine de. 1999. Le Vatican et l'éclatement de la
Yougoslavie. Perspectives internationales. Paris: Presses universitaires de
France.
1187.
Montclos, Marc-Antoine de. 2007. Guerres d'aujourd'hui, les vérités qui
dérangent. Ingérences. Paris: Tchou.
1188.
Montferrand, Bernard de. 1999. Défendre l'Europe: la tentation suisse.
Collection Défense. Paris: Economica.
1189.
Montifroy, Gérard A. 1990. Puissances & conflits: analyses & décisions
géopolitiques. Montréal: Éditions du Fleuve.
1190.
Montifroy, Gérard A. 1993. Amérique-Europe: concepts & rivalités
géopolitiques. Montréal: Éditions Sciences et culture.
1191.
Montifroy, Gérard A. 1991. Enjeux & guerres: géostratégie &
affrontements géopolitiques. Montréal, Québec: Editions Sciences et
culture.
1192.
223
Bibliografia geopolityki współczesnej
Moreau Defarges, Philippe. 2009. La guerre ou la paix demain. Paris:
Colin.
1193.
Moreau Defarges, Philippe. 2005. Droits d'ingérence: Dans le monde
post-2001. Nouveaux débats, 4. Paris: Presses de la fondation nationale des
sciences politiques.
1194.
Moreau Defarges, Philippe. 2008. La géopolitique pour les nuls. Paris:
First Editions.
1195.
Moreau Defarges, Philippe. 2002. Dictionnaire de géopolitique. Paris:
Colin-Dalloz.
1196.
Moreau Defarges, Philippe. 2008. La géopolitique pour les nuls. Paris:
First éd.
1197.
Moreau Defarges, Philippe. 1994. Introduction à la géopolitique. Points,
292. Paris: Editions du Seuil.
1198.
Morel, Jean-François, and Alastair Cameron. 2009. L'Europe de la
défense: le choeur du débat. Paris: Harmattan.
1199.
Morocco. 2005. Prospective Maroc 2030. environnement
géostratégique et économique. Actes du Forum I. [Rabat]: Royaume du
Maroc, Haut Commissariat au plan.
1200.
Moscovici, Pierre. 2001. L'Europe, une puissance dans la mondialisation.
Paris: Seuil.
1201.
Moscovici, Pierre. 2006. La France dans un monde dangereux: De
l'exception à l'influence. Fondation Jean-Jaurès-Plon, 8. Paris: Plon.
1202.
Mosser, Michel. 2000. L'europréfet: essai sur une Europe de proximité.
Paris: Vrin.
1203.
Mottin, Marie France. 1998. L'Afrique est un songe: chroniques de la
néocolonie. Paris: Exils.
1204.
Mouhoubi, Salah. 2009. La fin de l'unilatéralisme américain: essai. Paris:
Harmattan.
1205.
Moulier, Isabelle. 2002. Namibie (1989-1990): GANUPT. L'ONU et les
opérations de maintien de la paix. Paris: Pédone.
1206.
Moundounga Mouity, Patrice. 2009. Le Gabon et le nouveau
partenariat pour le développement de l'Afrique: NEPAD. Thèse pour le
doctorat en science politique, université Montesquieu-Bordeaux IV,
présentée et soutenue publiquement en décembre 2008. Lille: ANRT. Atelier
national de reproduction des thèses.
1207.
224
Literatura w języku francuskim
Mouradian, Claire. 1990. De Staline à Gorbatchev: histoire d'une
république soviétique, l'Arménie. Paris: Editions Ramsay.
1208.
Mourlon-Druol, Emmanuel. 2005. La stratégie nord-américaine après le
11-septembre: un réel renouveau? : stratégie militaire et doctrine des
opérations de paix face à l'hyperterrorisme. Paris: L'Harmattan.
1209.
Mova Sakanyi, Henri. 2001. Congo: survie et grandeur : pari d'une
géopolitique nouvelle dans la mondialisation. Kinshasa: Editions Safari.
1210.
Mozgovoĭ, Aleksandr Fedorovich. 2003. Sous-marins soviétiques et US
navy: de la conquête du pôle à Cuba. Rennes: Marines éditions.
1211.
Muet, Yannick. 1996. Les géographes et l'Europe: l'idée européenne
dans la pensée géopolitique française de 1919 à 1939. Genève: Institut
européen de l'Université de Genève.
1212.
Muñoz, Jean. 2009. Géopolitique de la fronère États-Unis--Mexique.
Paris: Harmattan.
1213.
Muracciole, Jean-François. 2006. L'ONU et la sécurité collective. Le
monde : une histoire. Paris: Ellipses.
1214.
Murawiec, Laurent. 2002. L'esprit des nations: cultures et géopolitique.
Paris: O. Jacob.
1215.
1216.
Musée des confluences, and Muséum. 2006. Fronères. Lyon: Muséum.
Musset, Alain. 1996. Géopolitique du Mexique. Géopolitique des états
du monde, 4. Bruxelles: Editions complexe.
1217.
Musset, Alain, and Jean-Pierre Raison. 1996. Perception, représentation
et aménagement de l'espace Europe-Amérique hispanique, XVIème-XXème
siècles. [S.l.]: [s.n.].
1218.
Musset, Alain, and Anne-Laure Amilhat-Szary. 2006. Géopolitique des
Amériques. Paris: Nathan.
1219.
1220.
Mutin, Georges. 2005. Géopolitique du monde arabe. Paris: Ellipses.
Mutin, Georges, and Olivier Barge. 2007. Le Moyen-Orient: peuples et
territoires. Paris: Ellipses.
1221.
Myard, Jacques, and Pascal Boniface. 2009. La France à l'ère de la
mondialisation: nouvelles perspectives en politique étrangère. Paris:
Harmattan.
1222.
Naba, René. 2006. Aux origines de la tragédie arabe. L'orient & vous.
Paris: Bachari.
1223.
225
Bibliografia geopolityki współczesnej
Naba, René. 2009. De notre envoyé spécial: un correspondant sur le
théâtre du monde, 1969-2009. Paris: Harmattan.
1224.
Nahāvandī, Hūshang. 1999. La révolution iranienne: Vérité et
mensonges. Mobiles géopolitiques. Lausanne: Age d'homme.
1225.
Nardon, Laurence. 2001. Le contrôle de l'imagerie satellitaire: un
dilemme américain. Paris: Institut français des relations internationales,
IFRI.
1226.
Narinskiĭ, M. M. 2000. L'URSS et l'Europe dans les années 20: actes du
colloque organisé à Moscou les 2 et 3 octobre 1997. Mondes
contemporains. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne.
1227.
Naudin, Christophe, and Michel Korinman. 2008. Géopolitique
identitaire le grand défi politique du XXIe siècle. [S.l.]: [s.n.].
1228.
Nazarbayev, Noursoultan. 2005. La nouvelle fracture internationale.
Paris: Albin Michel.
1229.
Nding Mukanyi, Mbir. 1995. Géopolitique d'un état sous domination le
cas du Gabon. Thesis (doctoral)--Université d'Angers, 1995.
1230.
Ndoutoumé Ngome, Jonathan, and Jacques Guillaume. 2007. Les
aspects géopolitiques et géostratégiques de l'exploitation pétrolière dans
les pays du golfe de Guinée. [S.l.]: [s.n.].
1231.
Nedeljkovic, Maryvonne. 2008. Conciliation et réconciliation =
Conciliation and reconciliation. Paris: Harmattan.
1232.
Nedeljkovic, Maryvonne, and R. G. Crocombe. 2003. Terre et territoires:
défis et évolutions dans les pays du Pacifique = Land and territories :
challenges and changes in the Pacific rim countries. Paris: Harmattan.
1233.
Népote, Jacques, and Marie-Sybille de Vienne. 1999. Japon: une
stratégie pour le XXIème siècle. Paris: CHEAM.
1234.
Ney, Jean-Paul, Laurent Touchard, and Yves Bonnet. 2004. Le livre noir
du terrorisme: que savent les états? Que nous cachent-ills? Paris: Pieuvre
noire.
1235.
N'Gbanda Nzambo-ko-Atumba, Honoré. 2004. Crimes organisés en
Afrique centrale: révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux. Paris:
Duboiris.
1236.
Ngoupandé, Jean-Paul. 2003. L'Afrique face à l'islam: les enjeux
africains de la lutte contre le terrorisme. Paris: Michel.
1237.
226
Literatura w języku francuskim
Nguyen, Éric. 2007. De Yalta à Bagdad: les présidents américains et le
monde. Perspectives. Levallois-Perret: Studyrama.
1238.
Nieto Flores, Nubia Zulma, and Jacques Soppelsa. 2004. La géopolitique
de la corruption le Mexique, une étude de cas. [S.l.]: [s.n.].
1239.
1240.
Nivat, Anne. 2004. La guerre qui n'aura pas eu lieu. Paris: Fayard.
Nkundabagenzi, Félix, and Federico Santopinto.
développement: une arme de paix. Bruxelles: GRIP.
2003.
Noah Mvogo, Thomas.
réconciliation. Paris: Harmattan.
l'impossible
1241.
1242.
2009.
Israël-Palestine,
Le
Nongrenier, Jean-Sylvestre. 2005. Dictionnaire géopolitique de la
défense européenne: du traité de Bruxelles à la Constitution européenne.
Collection Abécédaire société : défense européenne. Paris: UNICOMM.
1243.
Nouhou, Alhadji Bouba. 2003. Israël et l'Afrique: une relation
mouvementée. Collection Tropiques. Paris: Editions Karthala.
1244.
Nouhou, Alhadji Bouba. 2001. Contribution à l'étude geopolitique de la
souveraineté d'un État dans un environnement régional hostile: le cas
d'Israël (1948-1993). Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du
Septentrion.
1245.
Nouhou, Alhadji Bouba. 2000. Contribution à l'étude géopolitique de la
souveraineté d'un Etat dans un environnement hostile le cas d'Israël (19481993). Lille: A.N.R.T., Université de Lille III.
1246.
Nouschi, André. 1999. Pétrole et relations internationales de 1945 à nos
jours. Paris: Colin.
1247.
1248.
Nouschi, Marc. 2004. La guerre froide. Caen: Mémorial de Caen.
Nouschi, Marc. 1999. La démocratie aux États-Unis et en Europe de
1918 à 1989: débats et combats contemporains. Paris: A. Colin.
1249.
1250.
Nouschi, Marc. 1998. Lexique de géopolitique. Paris: A. Colin.
Novosseloff, Alexandra. 2001. Les Etats-Unis et l'ONU dans l'aprèsguerre froide: préparé pour le Centre français sur les Etats-Unis. Paris:
Institut français des relations internationales, IFRI.
1251.
Novosseloff, Alexandra, and Frank Neisse. 2007. Des murs entre les
hommes. Paris: Documentation française.
1252.
Novosseloff, Alexandra, and Frank Neisse. 2007. Des murs entre les
hommes. Paris: Documentation Française.
1253.
227
Bibliografia geopolityki współczesnej
N'Sanda Buleli, Léonard. 2005. Ethicité [sic] et géopolitique au Maniema
(R-D Congo). Mémoires lieux de savoir. Paris: L'Harmattan.
1254.
N'zélomona, Berthin. 1997. La politique étrangère des états africains.
Paris: Nouvelles perspectives.
1255.
Obama Bindzi, Daniel Mathieu. 2008. Tout a changé: les grandes
mutations contemporaines. Paris: Edilivre-Aparis.
1256.
Observatoire des transferts d'armements. 1998. Rapport. Tour du
monde des pays acquéreurs 1998. Ventes d'armes de la France. Lyon:
Observatoire des transferts d'armements.
1257.
Observatoire des transferts d'armements. 1998. Ventes d'armes de la
France. Tour du monde des pays acquéreurs Rapport 1998. Lyon:
Observatoire des transferts d'armements.
1258.
Observatoire permanent de la coopération française. 2002. Rapport
2001: la coopération en 2001 : le suivi de la réforme : dossier, la question de
la dette : l'initiative PPTE : la coopération mullatérale et la francophonie :
pistes : la coopération policière française : regards sur l'actualité : le procès
survie. Paris: Karthala.
1259.
OFCI. Observatoire français de la coopération internationale. 2003.
Observatoire français de la coopération internationale. Rapport 2002-2003.
L'aide française en 2003. Le plan d'orientation stratégique de l'AFD.
Interrogations sur le NEPAD. Coopérations française et britannique. Paris:
Karthala.
1260.
OGRE (Institute). 2003. Asies tiers du monde. Outre-terre, no. 6.
[Marne-la-Valle]: OGRE.
1261.
Olinga, Alain Didier. 2009. L'accord de Greentree du 12 juin 2006 relatif
à la presqu'île de Bakassi. Défense, stratégie & relations internationales.
Paris: L'Harmattan.
1262.
Olinga, Alain Didier. 2009. L'accord de Greentree du 12 juin 2006 relatif
à la presqu'île de Bakassi. Paris: L'Harmattan.
1263.
Ollivry, Thierry. 2008. Diego Garcia: enjeux stratégiques, diplomatiques
et humanitaires. Paris: Harmattan.
1264.
Omer, Jean-Louis, and Mokhtar Sakhri. 2009. Irak!: crimes de guerre et
fiasco politique. Coulommiers: Dualpha.
1265.
Onana Mfege, André-Hubert. 2004. Le Cameroun et ses fronères: une
dynamique géopolitique complexe. Paris: Harmattan.
1266.
228
Literatura w języku francuskim
Onana Mfege, André-Hubert. 2004. Le Cameroun et ses frontires: une
dynamique gǒpolitique complexe. Paris: Harmattan.
1267.
Oraizi, M. A. 2005. La culpabilité américaine: assaut contre l'empire du
droit international public. Paris: Harmattan.
1268.
Othman, Farhat. 2001. Les accords franco-arabes: des origines des
relations bilatérales à nos jours. Paris: Harmattan.
1269.
Ouassou, Ali, and Jean-Louis Fossat. 2003. Etude de la variation
linguistique dans un milieu plurilingue. [S.l.]: [s.n.].
1270.
Ouassou, Ali, and Jean-Louis Fossat. 2003. Etude de la variation
linguistique dans un milieu plurilingue. Lille: Atelier national de
reproduction des thèses.
1271.
Ougartchinska, Roumiana, and Jean-Michel Carré. 2008. Guerre du gaz:
la menace russe : document. Monaco: Rocher.
1272.
Oughourlian, Jean-Michel, and Trevor Cribben
Psychopolitique. Paris: François-Xavier de Guibert.
1273.
Merrill.
2010.
Ounsougan, Ekoué Magloire. 2000. S. Olympio et E. Gnassingbé: l'option
qui disculpe l'un et est édifiante sur l'autre : trouvons le moyen de faire la
paix. Togo: E. Ounsougan.
1274.
Pacreau, Xavier. 2006. De l'intervention au Kosovo en 1999 à
l'intervention en Irak de 2003: analyse comparative des fondements
politiques et juridiques. [Paris?]: L.G.D.J.
1275.
Paecht, Arthur. 2003. Les relations transatlantiques: de la tourmente à
l'apaisement? Enjeux stratégiques. Paris: Presses Univ. de France.
1276.
Pailler, Aline. 2008. Sahara occidental, une colonie en mutation: actes
du colloque de Paris X Nanterre, 24 novembre 2007. L'ouest saharien, 7.
Paris: Harmattan.
1277.
Palmer, Michael. 2003. Quels mots pour le dire: correspondants de
guerre, journalistes et historiens face aux conflits yougoslaves.
Communication et civilisation. Paris, France: L'Harmattan.
1278.
Papakonstadis, Markos. 2003. La Grèce et la politique étrangère de
l'union européenne: Thèse pour obtenir le grade de docteur de droit public,
spécialité droit européen, université Nancy 2, présentée et soutenue
publiquement le 16 octobre 2000. Thèse à la carte. Villeneuve-d'Ascq:
Presses universitaires du septentrion.
1279.
Papon, Pierre. 1996. Le sixième continent: géopolitique des océans.
Paris: Editions Odile Jacob.
1280.
229
Bibliografia geopolityki współczesnej
Parfait, Nicole. 2000. Une entente de raison: la chute du Mur de Berlin
et les relations franco-allemandes. Paris: Desjonquères.
1281.
1282.
Paris, Henri. 2004. USA, échec et mat. Paris: Laffont.
Pascallon, Pierre. 2000. Quelles perspectives pour le deuxième porteavions français. Paris: Harmattan.
1283.
Pascallon, Pierre. 2006. Les zones grises dans le monde aujourd'hui: le
non-droit gangrène-t-il la planète. Paris: Harmattan.
1284.
Pascallon, Pierre. 2005. La politique de sécurité autour de la
Méditerranée, lac de paix. Paris: Harmattan.
1285.
Pascallon, Pierre, and Pascal Hortefeux. 2010. Hier la crise, demain la
guerre: la crise va-t-elle amener le monde au bord du gouffre. Paris:
Harmattan.
1286.
Pascallon, Pierre. 2002. Le bouclier antimissiles américain après les
attentats du 11 septembre, 2001? Paris: L'Harmattan.
1287.
Pascalon, Pierre. 2001. La guerre des missiles: missiles et antimissiles
tactiques balistiques et non balistiques. Paris: L'Harmattan.
1288.
Pataki, Gabor Zsolt. 2000. Le devenir géopolitique des minorités
hongroises dans le bassin des Carpates. Lille: A.N.R.T., Université de Lille III.
1289.
Paulet, J.-P. 1998. Les Régions à l'heure de la mondialisation. Paris:
Armand Colin.
1290.
Paulmier, Thierry. 1997. L'armée française et les opérations de maintien
de la paix. Travaux et recherches Panthéon-Assas Paris II. Paris: LGDJ.
1291.
Pauwels, Jean-Pierre, M. Lievens, F. Possemiers, and C. Swartenbroekx.
1994. Géopolitique de l'approvisionnement énergetique de l'Union
européenne au XXIe siècle. Bruxelles: Bruylant.
1292.
Paye, Jean-Claude. 2004. La fin de l'état de droit: la lutte antiterrotiste,
de l'état d'exception à la dictature. Paris: La Dispute.
1293.
Peduzzi, Jean-Luc. 2006. L'argent de la terreur: document. Paris: Presses
de la cité.
1294.
Pelletier, Philippe. 2007. La Japon: Géographie, géopolitique et
géohistoire. Impulsion. Paris: Sedes.
1295.
Pelletier, Philippe. 1997. La japonésie: géopolitique et géographie
historique de la surinsularité au Japon. Espaces & milieux. Paris: CNRS
éditions.
1296.
230
Literatura w języku francuskim
Pelletier, Philippe, and Nicole Anquetil. 2006. Géopolitique de l'Asie.
Nouveaux continents. Paris: Nathan.
1297.
Penanros, Roland de, and Thierry Sellin. 2003. Géopolitique et industries
navales: l'épreuve de la globalisation. [Paris]: CIRPES.
1298.
Pérouse de Montclos, Marc-Antoine. 2001. L' aide humanitaire, aide à
la guerre ? Enjeux du XXIe siècle. Bruxelles: Complexe.
1299.
Pfeil, Ulrich, and André Fontaine. 2000. La République démocratique
allemande et l'Occident: colloque international, [Maison Heinrich Heine de
la Cité universitaire de Paris, 18-26 novembre 1999]. Publications de
l'Institut d'allemand d'Asnières, 28. Asnières (France): PIA, Publications de
l'Institut d'allemand.
1300.
Philippart, Eric. 1993. Nations et fronères dans la nouvelle Europe:
l'impact croisé. Bruxelles: Editions Complexe.
1301.
Philippe, Bernard. 2010. Le prix de la paix: Israël-Palestine, un enjeu
européen. Paris: Riveneuve.
1302.
Pichon, Frédéric. 2009. Les alter européens: cette autre Europe de Paris
à Moscou via Berlin. Coulommiers: Dualpha.
1303.
Pièces et main d'œuvre. 2009. À la recherche du nouvel ennemi: 20012025, rudiments d'histoire contemporaine. Montreuil: L'Echappée.
1304.
Pierre, Hervé. 2009. Le Hezbollah: un acteur incontournable de la scène
internationale ? Paris: l'Harmattan.
1305.
Pipite, Jean. 2009. La situation internationale du Vanuatu depuis
l'indépendance: thèse pour le doctorat de science politique présentée et
soutenue publiquement le 25 octobre 2007, université de Paris 1, Panthéon
Sorbonne. Lille: ANRT. Atelier national de reproduction des thèses.
1306.
Pliez, Olivier. 2004. La Nouvelle Lybie: societes, espaces et geopolitique
au lendemain de l'embargo. Paris: Karthala.
1307.
1308.
Plisson, Gabriel. 1994. Mourir pour Sarajevo. Paris: Éditions In fine.
Ploquin, Jean-Christophe. 2003. Irak: le Moyen-Orient sous le choc. Les
cahiers de Confluences. Paris, France: L'Harmattan.
1309.
Poirier, Lucien, and François Géré. 2001. La réserve et l'attente: l'avenir
des armes nucléaires françaises. Bibliothèque stratégique. Paris: Institut de
stratégie comparée.
1310.
Poirier, Lucien, and Gérard Chaliand. 1997. Le chantier stratégique:
Entretiens. Paris: Hachette.
1311.
231
Bibliografia geopolityki współczesnej
Poirier, Lucien. 1994. La crise des fondements. Bibliothèque stratégique.
Paris: Institut de stratégie comparée, EPHE IV-Sorbonne.
1312.
Pondi, Jean-Emmanuel, and Christian Edmond Bepi Pout. 2005. L'ONU
vue d'Afrique. Paris: Maisonneuve & Larose.
1313.
Poniatowski, Axel. 2004. Pourquoi les Français et les Américains ne se
comprennent pas. Paris: Perrin.
1314.
Pons, Frédéric. 2004. Pièges à Bagdad: document. Paris: Presses de la
Cité.
1315.
Pons, Julien, and Marie-France Delport. 2007. L'articulation entre les
conditionnements internes et externes en phonologie diachronique illustrée
par l'évolution du phonétisme hispanique traité de phonologie
diachronique. [S.l.]: [s.n.].
1316.
Pordié, Laurent, Alice Desclaux, and Fernand Meyer. 2008. La médecine
des fronères influences, humeurs et identés chez les amchi du Ladakh,
Himalaya indien. [S.l.]: [s.n.].
1317.
Postel-Vinay, Karoline. 2002. Corée, au coeur de la nouvelle Asie. [Paris]:
Flammarion.
1318.
Postel-Vinay, Karoline. 2005. L'Occident et sa bonne parole: nos
représentations du monde, de l'Europe coloniale à l'Amérique
hégémonique. [Paris]: Flammarion.
1319.
Pottier, Olivier. 2003. Les bases américaines en France: 1950-1967.
Histoire de la défense. Paris: Harmattan.
1320.
Poujol, Catherine. 2001. L'Islam en Asie centrale: vers la nouvelle donne.
Paris: Ellipses.
1321.
Pouvreau, Ana. 1998. Les Russes et la sécurité européenne. Collection
"Aujourd'hui l'Europe". Paris: Harmattan.
1322.
Pouzol, Valérie. 2008. Clandestines de la paix: Israéliennes et
Palestiniennes contre la guerre. Histoire du temps présent. Paris: Complexe.
1323.
Pradeau, Christian. 1994. Jeux et enjeux des fronères: essai de
géographie générale. [Talence]: Presses universitaires de Bordeaux.
1324.
Premières rencontres stratégiques franco-turques. 1998. Les premières
rencontres stratégiques franco-turques: actes du colloque : organisé le 18
novembre 1997 par l'Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS), et le Centre pour la recherche stratégique d'Ankara (SAM). La
collection internationale et stratégique. Paris: SAM.
1325.
232
Literatura w języku francuskim
Prévélakis, Georges. 1994. Les Balkans: cultures et géopolitique.
Géographie d'aujourd'hui. Paris: Nathan.
1326.
Prévélakis, Georges. 1997. Géopolitique de la Grèce. Géopolitique des
états du monde, 5. [Bruxelles]: Editions Complexe.
1327.
Prévôt Schapira, Marie-France. 2006. Amérique latine: nouvelle
géopolitique. Paris: Découverte.
1328.
Programme de recherche urbaine pour le développement, Charles
Goldblum, Annik Osmont, and Isabel Diaz. 2004. Gouverner les villes du sud:
défis pour la recherche et pour l'action, actes du Colloque international du
PRUD, Programme de recherche urbaine pour le développement, placé sous
le haut patronage du Ministre des affaires étrangères, Paris, UNESCO, 5-7
mai 2004. Partenariats. Paris: Ministère des affaires étrangères.
1329.
Prost, Catherine, and Yves Lacoste. 1999. Organisation et rôle
géopolitique de l'armée au Brésil. [S.l.]: [s.n.].
1330.
Puharré, André, and Maximilien de Béthune Sully. 2002. L'Europe vue
par Henri IV et Sully: d'après le grand dessein des Economies royales : avec
de larges extraits des Mémoires de Sully. A la (re)découverte du temps
passé. Oloron-Sainte-Marie: Mon Hélios.
1331.
Qaddafi, Muammar, and Edmond Jouve. 2004. Dans le concert des
nations. Paris: Archipel.
1332.
Qaraguzlū, Nāṣir. 2007. L'Asie Centrale et l'occident: études sur
l'indépendance, l'émergence de l'extrémisme, l'enjeu du pétrole et de
l'Islam. Milan: Archè.
1333.
Qarawī, Hishām. 2005. L'après-Saddam en Irak: les plans, les hommes et
les problèmes. Comprendre le Moyen-Orient. Paris, France: L'Harmattan.
1334.
Quengo de Tonquedec, Jean de, and Jérôme Marchand. 2003.
Marchand d'armes. [Paris]: Flammarion.
1335.
Quéré, Pascal. 2002. Les illusions perdues en Palestine: la Société des
Nations et la genèse du conflit judéo-arabe, 1922-1939. Paris, France:
L'Harmattan.
1336.
Quesney, Chantale. 2001. Kosovo--les mémoires qui tuent: la guerre vue
sur internet. Mercure du Nord. Québec: Presses de l'Université Laval.
1337.
Rabemananjara, Raymond W. 1998. Géopolitique et problèmes de
Madagascar. Paris: Harmattan.
1338.
233
Bibliografia geopolityki współczesnej
Radvanyi, Jean, Manana Kourtoubadzé, Philippe Rekacewicz, and N. L.
Beruchashvili. 2009. Atlas géopolitique du Caucase: Russie, Géorgie,
Arménie, Azerbaïdjan : un avenir commun possible? Paris: Autrement.
1339.
Radvanyi, Jean. 1997. De l'U.R.S.S. à la C.E.I.: 12 États en quête
d'identé. Ellipses. Paris: Éditions Marketing.
1340.
Raffestin, Claude, Dario Lopreno, and Yvan Pasteur. 1995. Géopolitique
et histoire. Lausanne: Editions Payot.
1341.
Ramonet, Ignacio. 2002. Guerres du XXIe siècle: peurs et menaces
nouvelles. Paris: Galilée.
1342.
1343.
Ramonet, Ignacio. 1997. Géopolitique du chaos. Paris: Galilée.
1344.
Rashid, Ahmed. 2009. Le retour des talibans. Paris: Delavilla.
Rastbeen, Ali. 2008. La crise iranienne: mythe ou réalité?
Géostratégiques, 18. Paris: Institut international d'études stratégiques.
1345.
Rastbeen, Ali, and Ezzatollah Ezzati. 2008. Géopolitique de l'Islam
contemporain. Paris: IIES.
1346.
Raufer, Xavier. 1998. Dictionnaire technique et critique des nouvelles
menaces. Défense et défis nouveaux. Paris: Presses universitaires de
France.
1347.
1348.
Raufer, Xavier. 2007. Atlas de l'islam radical. Paris: CNRS Éditions.
Raufer, Xavier, and Michel Korinman. 2007. Entés, territoires, flux,
dans l'aire balkanique une géopolitique des menaces (terroristes et/ou
criminelles) est-elle possible ? [S.l.]: [s.n.].
1349.
Ravenel, Bernard. 1999. Une guerre de gauche: pour la paix à travers le
droit. Villeurbanne: Golias.
1350.
Raymond, Louis. 1998. Seppuku: le suicide du peuple de France : récit.
Paris: Editions des écrivains.
1351.
Raynaud, Éric. 2009. 11-septembre, les vérités cachées. Monaco:
Alphée-Jean-Paul Bertrand.
1352.
Rebotier, Julien, and Hélène Rivière d'Arc. 2008. Les territorialités du
risque urbain à Caracas les implications d'un construit socio-spatial dans
une métropole d'Amérique latine. [S.l.]: [s.n.].
1353.
Rec̜ber, Kamuran. 1999. Le rôle de l'union de l'Europe occidentale dans
le système de sécurité et de défense européennes. Villeneuve d'Ascq
(France): Presses universitaires du Septentrion.
1354.
234
Literatura w języku francuskim
Reclus, Elisée. 2005. Elisée Reclus: [Colloque international, Lyon 6-9
septembre 2005, université Lyon, université Lyon-3, école normale
supérieure, UMR 5600 CNRS "Environnement, ville et société", Elisée Reclus
et nos géographies, textes et prétextes]. Paris: Découverte.
1355.
Régnier, Philippe. 1994. Nouvelle donne géopolitique dans l'Asie du SudEst de l'après- guerre froide. MARC occasional papers, no. 2. Geneva, Switzerland: Modern Asia Research Centre.
1356.
Rémy, Daniel. 1999. Qui veut tuer la France?: La stratégie américaine.
Paris: Grancher.
1357.
Renaud, Jean-Pierre. 1998. Chemins obliques, ou, Stratégies indirectes.
Paris: Editions JPR.
1358.
Renaud, Jean-Pierre. 1999. Chemins obliques ou stratégies indirectes.
Paris: J.-P. Renaud.
1359.
Rencontres internationales d'Aix-en-Provence. 2002. La contribution
des nations unies à la démocratisation de l'état: Dixièmes rencontres
internationales d'Aix-en-Provence, colloque des 14 et 15 décembre 2001,
organisées par l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, le centre
d'études et de recherches internationales et communautaires, CERIC-CNRS
UMR 6108, de la faculté de droit et de science politique d'Aix-MArseille, et le
centre d'information des nations unies à Paris. Paris: Pédone.
1360.
Rencontres internationales sur la mémoire partagée. 2007. Actes des
premières rencontres internationales sur la mémoire partagée: Paris, 26-27
octobre 2006. Questions de défense. Paris: Documentation française.
1361.
Rencontres stratégiques franco-turques, Robert Chaouad, Stéphane
DuBois, and Alexis Michel. 2001. La Turquie et l'union européenne après le
sommet d'Helsinki: les troisièmes Rencontres stratégiques franco-turques :
actes des conférences organisées le 16 novembre 2000, à l'Assemblée
nationale, par l'Institut de relations internationales et statégiques (IRIS) et
le Centre pour la recherche stratégique d'Ankara (SAM). Paris: IRIS.
1362.
René, J. 1997. Traité des 27 Europes: une nouvelle analyse spectrale de
l'Europe. Paris: Pensée universelle.
1363.
Renon, Alain. 1996. Géopolitique de la Jordanie. Géopolitique des états
du monde, 3. Bruxelles: Complexe.
1364.
Reporters sans fronères (Association). 2002. Israël-Palestine: le livre
noir : documents. Paris: Découverte.
1365.
235
Bibliografia geopolityki współczesnej
Reporters sans fronères (Association), and Amnesty International.
2004. La guerre en Irak, le livre noir: documents. Cahiers libres. Paris:
Découverte.
1366.
Réseau Multidisciplinaire d'Études Stratégiques. 2007. La troisième
guerre du Golfe: analyse politique, stratégique et économique. Paris [u.a.]:
Harmattan.
1367.
Réseau multidisciplinaire d'études stratégiques. 2007. La troisième
guerre du golfe: analyse politique, stratégique et économique. Comprendre
le moyen-orient. Paris: L'Harmattan.
1368.
Revel, Jean François. 2002. L'obsession anti-américaine:
fonctionnement, ses causes, ses inconséquences. Paris: Plon.
1369.
son
Revue politique parlementaire. 2000. Cent auteurs pour un siècle.
Collection de la Revue politique et parlementaire (RPP). Paris: Revue
politique et parlementaire.
1370.
Rey, Alain, and Paul Robert. 2005. Le petit Robert des noms propres:
alphabétique et analogique, illustré en couleurs. Paris: Dictionnaires Le
Robert.
1371.
Rey, Violette. 1998. Les territoires centre-européens: dilemmes et défis :
l'Europe médiane en question. Lectio. Paris: Découverte.
1372.
Reychler, Luc, Tatien Musabyimana, and Stefaan Calmeyn. 2000. Le défi
de la paix au Burundi: Théorie & pratique. Etudes africaines. Paris:
Harmattan.
1373.
Reyntjens, Filip. 1999. La guerre des grands lacs: alliances mouvantes et
conflits extraterritoriaux en Afrique centrale. Collection L'Afrique des grands
lacs. Paris: L'Harmattan.
1374.
Richardot, Philippe. 2003. Les grands empires: histoire et géopolitique.
Paris: Ellipses.
1375.
Richer, Philippe. 2008. L'offensive chinoise en Afrique. Les terrains du
siècle. Paris: Karthala.
1376.
Ridoux, Charles. 2002. Evolution géopolitique mondiale: Le tournant,
1980-2020. Astrologie. Monaco: Rocher.
1377.
Rieutord, Maurice, and Loïc Tribot La Spière. 2000. Le bassin
méditerranéen: un espace en quête de sens? Prospective stratégique.
[France]: Publisud.
1378.
Rigaux, François. 2004. Guerres et interventions dans le sud-est
européen. Paris: A. Pédone.
1379.
236
Literatura w języku francuskim
Rigoulet-Roze, David. 2005. Géopolitique de l'Arabie Saoudite.
Collection Perspectives géopolitiques. Paris: Colin.
1380.
Rigoulot, Pierre. 2003. Corée du nord, état voyou. Au fait. Paris: BuchetChastel.
1381.
Rigoulot, Pierre, and Michel Taubmann. 2004. Irak, an I: un autre
regard sur un monde en guerre. Démocratie et totalitarisme. Monaco:
Rocher.
1382.
Rivière, Paul. 1998. Désarroi chez Dupontrix: France, pourquoi te
plantes-tu, qu'as-tu fait de ton talent, pourquoi dilapides-tu tes atouts.
Paris: Editions des écrivains.
1383.
Robert, Paul. 2002. L'atlas géopolitique & culturel du Petit Robert des
noms propres. Paris: Dictionnaires Le Robert.
1384.
1385.
Robin, Gabriel. 2000. La Turquie. Paris: Presses universitaires de France.
Robin, Gabriel. 1995. Un monde sans maître: ordre ou désordre entre
les Nations? Paris: Editions O. Jacob.
1386.
Robin, Gabriel. 2004. Entre empire et nations: penser la politique
étrangère. Paris: Jacob.
1387.
Roche, François. 2004. Les cuisines du Kremlin: argent et pouvoir dans
la Russie de Poutine. [Paris]: Seuil.
1388.
Roche, Maryvonne. 2000. L'année 1999 dans Le Monde: Les principaux
événements en France et à l'étranger. Collection Folio/actuel, 74. Paris:
Gallimard.
1389.
Roche, Yann, and Bernard Jouve. 2006. Des flux et des territoires: vers
un monde sans États? Géographie contemporaine. Québec, Québec,
Canada: Presses de l'Université du Québec.
1390.
Rochoux, J.-Y. 1996. L'Océan indien et le monde: économie et
géopolitique. Saint-Denis: Observatoire du développement de la Réunion.
1391.
Rodier, Alain. 2006. Al-Qaida, les connexions mondiales du terrorisme.
Paris: Ellipses.
1392.
1393.
Rodier, Alain. 2007. Iran: la prochaine guerre? Paris: Ellipses.
Rose, Alexander. 2000. La nouvelle géopolitique de Hong Kong. Lille:
A.N.R.T., Université de Lille III.
1394.
Rose, Alexander, and Yves Lacoste. 1999. La nouvelle géopolitique de
Hong Kong. [S.l.]: [s.n.].
1395.
237
Bibliografia geopolityki współczesnej
Rosecrance, Richard N., Bertrand Badie, Pierre Hassner, and Pierre de
Senarclens. 2002. Débat sur l'Etat virtuel. Collection académique. Paris:
Presses de sciences po.
1396.
Rosière, Stéphane. 2003. Géographie politique et géopolitique: Une
grammaire de l'espace politique. Universités. Paris: Ellipses.
1397.
Rosière, Stéphane, Michel Bussi, Gérard Dussouy, and André-Louis
Sanguin. 2008. Dictionnaire de l'espace politique: géographie politique et
géopolitique. Dictionnaire. Paris: Colin.
1398.
Roubinski, Youri. 2002. Moscou et Ankara: Murailles ou passerelles
entre l'Europe et l'Asie. Cahiers et conférences de l'IFRI, 2. Paris: IFRI.
Institut français des relations internationales.
1399.
Rougier, Bernard. 2004. Le jihad au quotidien. Paris: Presses
universitaires de France.
1400.
Rousselot-Pailley, Gérard. 2001. Guide de l'union européenne.
Panorama de l'actualité européenne 2001-2002. Bruxelles: Roupater.
1401.
Rousset, Marc. 2009. La nouvelle Europe, Paris-Berlin-Moscou: le
continent paneuropéen face au choc des civilisations. Paris: G. de Bouillon.
1402.
Routhier, Pierre. 2000. Pour flinguer Big Brother: bréviaire de la contrerévolution. Collection Opinion anticonformiste. Paris: Godefroy de Bouillon.
1403.
Roux, Michel. 1999. La guerre du Kosovo: dix clés pour comprendre.
Paris: Découverte.
1404.
Roy, Jean-Louis. 2003. Technologies et géopolitique à l'aube du XXIe
siècle: l'impasse. Montréal: Hurtubise HMH.
1405.
Roy, Olivier. 2007. Le croissant et le chaos. Tapage. Paris: Hachette
liératures.
1406.
Roze, Xavier. 2000. Géopolitique de l'Indochine: la péninsule éclatée.
Collection Diplomatie. Paris: Economica.
1407.
Rufin, Jean-Christophe. 2001. L'empire et les nouveaux barbares. Paris:
Laès.
1408.
Ruiz Fabri, Hélène, and Pascal Boniface. 1995. Succession d'Etats en
Europe de l'Est et avenir de la sécurité en Europe: actes du colloque du 6
avril 1995. Paris: Montchrestien.
1409.
Rupnik, Jacques, and Anne de Tinguy. 2007. Les banlieues de l'Europe:
les politiques de voisinage de l'union européenne. Nouveaux débats, 13.
Paris: Presses de la fondation nationale des sciences politiques.
1410.
238
Literatura w języku francuskim
Saakašvili, Mixeil, and Raphaël Glucksmann. 2008. Je vous parle de
liberté. Paris: Hachette.
1411.
Sadège, Mireille. 2005. La France et la Turquie dans l'Alliance
atlantique. Paris: CVmag.
1412.
Sadigh, Elie. 2002. Etude économique et géopolitique du
développement: le sous-développement n'est pas une fatalité. Paris:
L'Harmattan.
1413.
Saint-Etienne, Christian. 2003. La puissance ou la mort: l'Europe face à
l'empire américain. Paris: Seuil.
1414.
Saint-Prot, Charles, and Zeina El Tibi. 2005. Djibouti au cœur de la
géopolitique de la corne de l'Afrique. Etudes géopolitiques, 5. Paris:
Observatoire d'études géopolitiques.
1415.
Saint-Prot, Charles, and Zeina El Tibi. 2006. Géopolitique du Soudan.
Études géopolitiques, 6. Paris: OEG, Observatoire d'études géopolitiques.
1416.
Saint-Prot, Charles, and Zeina El Tibi. 2005. L'eau, nouvel enjeu
géopolitique. [Paris]: Observatoire d'études géopolitiques.
1417.
Salām, Nawwāf, and Henry Laurens. 2005. Le Moyen-Orient à l'épreuve
de l'Irak. L'actuel. Arles: Sindbad.
1418.
Salama, Ben. 2009. Au nom de l'islam: enquête sur une religion
instrumentalisée. Paris: Atelier.
1419.
Salamé, Ghassan. 2005. Quand l'Amérique refait le monde. [Paris]:
Fayard.
1420.
Salamé, Ghassane. 1996. Appels d'empire: ingérences et résistances à
l'âge de la mondialisation. [Paris]: Fayard.
1421.
Salon, Albert. 2007. Colas colo, Colas colère: un enfant de France contre
les empires. Rue des écoles. Paris: L'Harmattan.
1422.
Sandu, Traian. 1999. Le système de sécurité français en Europe centreorientale: l'exemple roumain, 1919-1933. Collection "Aujourd'hui l'Europe".
Paris: Harmattan.
1423.
Sanguin, André-Louis. 2000. Mare Nostrum: dynamiques et mutations
géopolitiques de la Méditerranée. Paris: L'Harmattan.
1424.
Sanguin, André-Louis. 1997. Vivre dans une île: une géopolitique des
insularités. Paris: Harmattan.
1425.
Sanguinetti, Antoine. 2001. Mémoires d'actions et de réactions. Paris:
Harmattan.
1426.
239
Bibliografia geopolityki współczesnej
Sanjuan, Thierry. 2010. La Chine et le monde chinois: une géopolitique
des territoires. Paris: A. Colin.
1427.
Sanjuan, Thierry. 2008. Le défi chinois. Documentation photographique,
no. 8064. Paris: Documentation française.
1428.
Sanjuan, Thierry, and Yves Lacoste. 2007. Chine, nouveaux enjeux
géopolitiques. Paris: Découverte.
1429.
Sant Cassia, Paul, and Thierry Fabre. 2005. Les défis et les peurs: entre
Europe et Méditerranée. [Fait suite à la rencontre de Durham en juillet
2004]. Arles: Actes sud.
1430.
Santander, Sebastian, and Mathieu Arès. 2009. L'émergence de
nouvelles puissances, vers un système multipolaire: Afrique du sud, Brésil,
Chine, Inde, Mexique, Russie. Paris: Ellipses.
1431.
Santander, Sebastian, and Mathieu Arès. 2009. L'émergence de
nouvelles puissances: vers un système multipolaire? : Afrique du sud, Brésil,
Chine, Inde, Mexique, Russie. Paris: Ellipses.
1432.
Sardar, Ziauddin, and Merryl Wyn Davies. 2002. Pourquoi le monde
détest-t-il l'Amérique? [Paris]: Fayard.
1433.
Saul, John Ralston. 2007. Mort de la globalisation/: John Saul ; traduit
de l'anglais par Jean-Luc Fidel. Petite bibliothèque Payot, 648. Paris: Payot.
1434.
Sauvé, J. R. M. 1994. Géopolitique et avenir du Québec. Montréal:
Guérin.
1435.
Sauvé, J. R. M. 1994. Géopolitique et avenir du Québec. Montréal: Guérin liérature.
1436.
Savary, Michèle. 2001. La Serbie aux outrages. Lausanne: L'Age
d'homme.
1437.
Sayegh, Raymond. 2004. Etats-Unis, la survivance par la dominance:
essai de géopolitique et de polémologie. Louvain-la-Neuve: AcademiaBruylant.
1438.
Sayegh, Raymond. 2004. États-Unis: la survivance par la dominance ;
essai de géopolitique et de polémologie. Louvain-la-Neuve: BruylantAcademia.
1439.
Les 100 lieux de la géopolitique. 2008. Que sais-je, 3830. Paris: Presses
universitaires de France.
1440.
Les 100 mots de la géopolitique. 2008. Que sais-je, 3829. Paris: Presses
universitaires de France.
1441.
240
Literatura w języku francuskim
A l'est et au sud: de la crise du Golfe à la fin d'un Empire. 1990. Paris:
Découverte.
1442.
A l'ombre des guerres justes: L'ordre international cannibale et l'action
humanitaire. 2003. Populations en danger. Paris: Flammarion.
1443.
1444.
Afriques noires. 1992. Hérodote, n. 65-66. Paris: Ed. la Découverte.
1445.
Alliances dangereuses. 2000. Amnistia.net, no. 2. Paris: Amnistia.net.
1446.
L'Amérique d'Obama. 2009. Paris: Découverte.
L'année du terrorisme: mémoire des ondes 2001. 2002. Lausanne: Age
d'homme.
1447.
L'année stratégique. [Analyse des enjeux stratégiques, diplomatiques et
économiques] 2003. 2002. Paris: Etudiant.
1448.
L'année stratégique. [Analyse des enjeux internationaux : économie,
diplomatie, stratégie] 2004. 2003. Paris: Etudiant.
1449.
L'année stratégique. Stratéco: analyse des enjeux internationaux 2005.
2004. Paris: A. Colin.
1450.
L'année stratégique. Analyse des enjeux internationaux 2006. 2005.
Paris: Dalloz.
1451.
L'année stratégique. Analyse des enjeux internationaux 2007. 2006.
Paris: Dalloz.
1452.
L'année stratégique. Analyse des enjeux internationaux 2008. 2007.
Paris: Dalloz.
1453.
L'année stratégique. Stratéco : analyse des enjeux internationaux 2009.
2008. Paris: Dalloz.
1454.
L'Arabie saoudite à l'épreuve des temps modernes. 2004. Etudes
géopolitiques, 3. Paris: Idlivre.
1455.
L'Arabie saoudite face au terrorisme. 2008. Etudes géopolitiques, 8.
Paris: Observatoire d'études géopolitiques.
1456.
Arabie séoudite un Etat sans nation. 2006. Les Cahiers De L'Orient.
Paris: Les Cahiers de l'Orient.
1457.
Les armes à uranium appauvri: Jalons pour une interdiction. 2001. Les
livres du GRIP, no. 253. Bruxelles: Complexe.
1458.
1459.
Asie du Nord-Est. 2000. Hérodote, no. 97. Paris: Découverte.
L'Asie-Pacifique des crises et des violences. 2008. Paris: PUPS. Presses
de l'université Paris-Sorbonne.
1460.
241
Bibliografia geopolityki współczesnej
1461.
L'asile au sud. 2008. Paris: Dispute.
Atlas de la mondialisation: Comprendre l'espace mondial contemporain.
2006. Paris: Presses de la fondation nationale des sciences politiques.
1462.
Australie, l'Occident des antipodes. 2000. Limes, no. 5. Villeurbanne:
Golias.
1463.
L'Azerbaïdjan au centre d'enjeux globaux. 2008. Eurorient, numéro 28.
Paris: Harmattan.
1464.
Le bouclier antimissiles américain après les attentats du 11 septembre.
2002. Défense. Paris: Harmattan.
1465.
Les Caraïbes dans la géopolitique mondiale. 2007. Carrefours. Les
dossiers. Paris: Ellipses.
1466.
Chroniques de la gouvernance. 2008. 2008. Chroniques de la
gouvernance. Paris: C.L. Mayer.
1467.
Les confins de l'OTAN: L'espace mer Baltique, mer Noire. 1999.
Nouveaux mondes, no. 9. Genève: Centre de recherches entreprises et
sociétés (CRES).
1468.
1469.
Crises et organisations internationales. 2010. Paris: Harmattan.
Croyances en guerre: L'effet Kosovo. 1999. Les cahiers de médiologie,
no. 8. Paris: Gallimard.
1470.
De Gibraltar à Panama: des Espagnes aux Amériques latines, Le
Lumineux Sentier des mouvements révolutionnaires au narco-terrorisme.
1990. Paris: Découverte.
1471.
La défense eu Europe. Nouvelles réalités, nouvelles ambitions Edition
2001. 2001. Les études de la Documentation française. Paris:
Documentation française.
1472.
La desnée manifeste des Etats-Unis au XIXe siècle: aspects culturels,
géopolitiques et idéologiques: colloque de l'ERAC-CETAS. 2000. Publications
de l'Université de Rouen, no 274. [Rouen]: Publications de l'Université de
Rouen.
1473.
Deux siècles d'histoire de l'armement en France: De Gribeauval à la
force de frappe : [issu d'un colloque organisé par le comité pour l'histoire de
l'armement]. 2005. CNRS histoire. Paris: CNRS.
1474.
Le devenir nucléaire au moyen-orient: Quel arbitrage. 2007. Eurorient,
no. 25. Neuilly: Eurorient.
1475.
242
Literatura w języku francuskim
Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle. 2007. Poche.
Paris: Découverte.
1476.
Dieu et l'ordre politique, la France et les Etats-Unis. 2008. Pierre
d'angle, 14. Aix-en-Provence: Pierre d'angle.
1477.
La dissertation de géopolitique: Lexique, méthode, sujets. 2005.
Collection Major. Paris: Presses universitaires de France.
1478.
Economies politiques des privatisations. 2006. Critique internationale,
32. Paris: Presses de sciences po.
1479.
Elements de geostrategie et defense de la France. 1995. Paris:
Documentation francaise.
1480.
Les enjeux de la crise alimentaire mondiale. 2008. Hérodote, no 131.
Paris: Éditions la découverte.
1481.
1482.
L'espace, enjeux politiques. 2002. Hermès, 34. Paris: CNRS.
L'état du monde. Annuaire économique géopolitique mondial 2004.
2003. Paris: Découverte.
1483.
L'état du monde. Annuaire économique géopolitique mondial 2005.
2004. Paris: Découverte.
1484.
L'état du monde. Annuaire économique géopolitique mondial 2006.
2005. Paris: Découverte.
1485.
L'état du monde. Annuaire économique géopolitique mondial 2007.
2006. Paris: Découverte.
1486.
L'état du monde. Annuaire économique géopolitique mondial 2008.
2007. Paris: Découverte.
1487.
L'état du monde: annuaire économique et géopolitique mondial 1999.
1998. Collection L'état du monde. Paris: La Découverte.
1488.
Les Etats-Unis et le reste du monde. 2003. Hérodote, no. 109. Paris:
Découverte.
1489.
Les Etats-Unis face à trois après-guerres. 2002. Annales du monde
anglophone, no. 14. Paris: Harmattan.
1490.
1491.
L'Europe. 2010. Neuilly: Atlande.
1492.
L'Europe entre géopolitiques et géographies. 2009. Paris: Sedes.
1493.
L'Europe et ses limites. 2005. Paris: Découverte.
1494.
Europe, Europes. 2010. Paris: Documentation française.
243
Bibliografia geopolityki współczesnej
Europe, puissance tranquille: Rôle et identé sur la scène mondiale.
2006. Les livres du GRIP, 286-287. Bruxelles: GRIP. Groupe de recherche et
d'information sur la paix et la sécurité.
1495.
1496.
Les évangéliques à l'assaut du monde. 2005. Paris: Découverte.
Fronères, marquages et disputes. 2009. Cultures & conflits, no. 73.
Paris: Harmattan.
1497.
1498.
Gaza: une critique du rapport Goldstone. 2010. Paris: Eclat.
1499.
Gazprom: Stratégie de la Russie. 2006. Voix politique. Bruxelles: L Pire.
1500.
Géographie, guerres et conflits. 2008. Paris: Éditions La découverte.
1501.
Géopolitique de la Méditerranée. 2001. Paris: Découverte.
Géopolitique de la Turquie. 2006. Revue française de géopolitique, no.
4. Paris: Ellipses.
1502.
Géopolitique des Etats-Unis: Culture, intérêts, stratégies. 2004. Revue
française de géopolitique, 3. Paris: Ellipses.
1503.
Géopolitique du chaos. 1997. Manière de voir, 33. Paris: Le Monde
diplomatique.
1504.
1505.
Géopolitique du tourisme. 2007. Paris: Éditions La découverte.
1506.
Géopolitique d'une Afrique médiane. 1997. Paris: La Découverte.
Géopolitique en Chine. 2000. Hérodote (Series : Paris, France), 96. Paris:
La Découverte.
1507.
1508.
Géopolitique en montagnes. 2002. Paris: Découverte.
Géopolitique et industries navales: L'épreuve de la globalisation. 2004.
Points de vue stratégiques, 5. Paris: Centre interdisciplinaire de recherches
sur la paix et d'études stratégiques.
1509.
La géopolitique peut-elle encore expliquer le monde. 2000. La revue de
politique française, 3. Paris: Albin Michel.
1510.
Invention politique, refondation institutionnelle et développement
endogène en Afrique. 2008. Yaoundé: Prospective africaine.
1511.
L'Iran, une puissance virtuelle. 2008. Confluences Méditerranée, no. 65.
Paris: Harmattan.
1512.
1513.
Israël a 60 ans en marche vers la paix. 2009. Genève: OCIREP SA.
1514.
Israël en Israël. 2004. Ramonville Saint-Agne: Erès.
244
Literatura w języku francuskim
Israël-Palestine, terre ou paix. 2001. Outre-terre, no. 1. Villeurbanne:
Golias.
1515.
Italie: la question nationale. 1998. Hérodote, 89. Paris: Editions La
Découverte.
1516.
La méditerranée après la crise du système bipolaire = Il mediterraneo
dopo la crisi del sistema bipolare: La mer qui nous divise et nous unit = Il
mare che ci divide e ci unisce. 2007. Paris: Harmattan.
1517.
L'état du monde. 50 idées-forces pour comprendre 2010 : le grand
tournant. 2009. Paris: Découverte.
1518.
Logiques de guerre: Dossier : émancipation sociale et démocratie. 2002.
Contretemps, 3. Paris: Textuel.
1519.
Méditerranée, Moyen-Orient, deux siècles de relations internationales:
Recherches en hommage à Jacques Thobie. 2003. Paris: Harmattan.
1520.
Mehdi Ben Barka en héritage: De la tricontinentale
l'altermondialisme. 2007. Collection "Points cardinaux". Paris: Syllepse.
1521.
à
Mémoire et réconciliation. 2007. Confluences Méditerranée, no. 62.
Paris: Harmattan.
1522.
Militaires et engagements extérieurs: À la conquête des coeurs et des
esprits. 2008. Cultures & conflits, no. 67. Paris: Harmattan.
1523.
Militaires et sécurité intérieure: L'Irlande du nord comme métaphore.
2005. Cultures & conflits, no. 56. Paris: Harmattan.
1524.
Le modèle de l'enquête judiciaire face aux crises extrêmes. 2007.
Critique internationale, 36. Paris: Presses de sciences po.
1525.
Le monde: Manuel de géopolitique et de géoéconomie. 2008. Collection
major. Paris: Presses universitaires de France.
1526.
Le moyen-orient à l'épreuve de l'Irak. 2004. L'actuel. Arles: Actes sud Sindbad.
1527.
La naissance d'une idée. Tome I, Un assaut contre la société. 1999.
Paris: Belles émotions.
1528.
Nécessité d'une approche globale de la gestion des crises = The need for
a global solution in regards to crises management: Quelles réponses et
quelles adaptations = Which answers and which adaptations. 2006.
Collection des chercheurs militaires, 22. Paris: Riaux.
1529.
Nouveaux enjeux au moyen-orient. 2005. Confluences Méditerranée,
no. 53. Paris: Harmattan.
1530.
245
Bibliografia geopolityki współczesnej
Les nouveaux mercenaires: La fin des tabous. 2008. Collection des
chercheurs militaires, 32. Fontainebleau: Es stratégies.
1531.
Le nouvel ordre impérial. 2003. Actuel Marx, no. 33. Paris: Presses
universitaires de France.
1532.
La nouvelle architecture de sécurité en Europe. 1999. Livres du GRIP,
233-235. Bruxelles: Complexe.
1533.
L'opinion européenne 2002. 2002. Paris: Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques.
1534.
Des passeurs hors du commun: Souffrance et troubles chez les agents de
l'ANPE. 2001. Le présent avenir. Paris: Syllepse.
1535.
1536.
Penser l'espace politique. 2009. Paris: Ellipses.
Le processus de paix au Moyen-Orient. 2000. Raoul-Dandurand. Paris:
Harmattan.
1537.
Proche-Orient, géopolitique de la crise. 2007. Hérodote : revue de
géographie et de géopolitique, 124. Paris: Découverte.
1538.
Puissances et influences. Annuaire géopolitique et géostratégique 20022003. 2002. Gouvernance et démocratie. Paris: Descartes & cie.
1539.
Quelle union pour quelle méditerranée: 2008 - II. 2008. Etudes
géopolitiques, 9. Paris: OEG. Observatoire d'études géopolitiques.
1540.
Qui a peur du XXIe siècle: Le nouveau système international. 2006. La
découverte poche, 200. Paris: Découverte.
1541.
Raonalités et relations internationales. la crise des missiles de Cuba 1,
Débats. 2000. Cultures et conflits, no. 36. Paris: Harmattan.
1542.
Regards géopolitiques sur les fronères: [Actes du colloque organisé à
Bordeaux]. 2007. Géographie et cultures. Paris: Harmattan.
1543.
Résistances, insurrections, guérillas: les géopolitiques de Brest. 2010.
Rennes: Presses universitaires de Rennes.
1544.
Revue française de géopolitique. 2, Géopolitique de l'énergie. 2004.
Revue française de géopolitique, 2. Paris: Ellipses.
1545.
1546.
Santé publique et géopolitique. 1999. Paris: La Découverte.
Sécurité extérieure de l'UE: Nouveaux territoires, nouveaux enjeux.
2007. Politique européenne, no. 22. Paris: Harmattan.
1547.
246
Literatura w języku francuskim
Les sociétés, la guerre et la paix de 1911 à 1946 en dissertations
corrigées: Europe, Russie-URSS, Etats-Unis, Japon. 2003. CAPES agrégation. Paris: Ellipses.
1548.
Sorties de guerre: Les géopolitiques de Brest. 2008. Essais. Rennes:
Presses universitaires de Rennes.
1549.
Sport et politique. 2004. Confluences Méditerranée, no. 50. Paris:
Harmattan.
1550.
1551.
Terrorismes: histoire et droit. 2009. Paris: CNRS.
Tragédies africaines. 2003. Hérodote : revue de géographie et de
géopolitique, no. 111. Paris: Découverte.
1552.
Un automne méditerranéen. 2008. Confluences Méditerranée, no. 67.
Paris: Harmattan.
1553.
Université de tous les savoirs. 19, Géopolitique et mondialisation. 2002.
Odile Jacob poche, 96. Paris: O. Jacob.
1554.
Villes du nord, villes du sud: Géopolitique urbaine, acteurs et enjeux.
[Travaux du colloque international de géopolitique urbaine tenu à Libreville,
Gabon, du 6 au 10 mai 2003]. 2006. Villes et entreprises. Paris: Harmattan.
1555.
Le Yémen: Géopolitique des relations franco-yéménites. 2004. Etudes
géopolitiques, 2. Paris: Idlivre.
1556.
Sayegh, Raymond. 2009. La gestion du chaos par les grandes
puissances: le rôle des pyromanes-pompiers dans le labyrinthe oriental.
Genève: Slatkine.
1557.
Schemla, Elisabeth. 2001. Ton rêve est mon cauchemar: Les six mois qui
ont tué la paix. Paris: Flammarion.
1558.
Schmitt, Carl. 2007. La guerre civile mondiale: Essais, 1943-1978.
Chercheurs d'ère. Maisons-Alfort: Ere.
1559.
Schnapper, Pauline. 2001. La Grande-Bretagne et la sécurité
européenne: 1989-2000. Collection Logiques politiques. Paris: Harmattan.
1560.
1561.
Schooyans, Michel. 2006. Le terrorisme à visage humain. Paris: Guibert.
1562.
Schooyans, Michel. 2000. La face cachée de l'ONU. Paris: Le Sarment.
Schreiber, Thomas. 2000. Les actions de la France à l'Est, ou, Les
absences de Marianne. Collection "Aujourd'hui l'Europe". Paris, France:
L'Harmattan.
1563.
247
Bibliografia geopolityki współczesnej
Schuler, Martin, Alain Jarne, and Pierre Dessemontet. 2008. L'espace
transfrontalier du genevois dans un contexte européen. Genève: Office
cantonal de la statistique.
1564.
Schwartz, Georges, and Gérard A. Montifroy. 2001. Sports &
géopolitique: les dangers du marché sportif américain. Montréal: Éditions
Sciences et culture.
1565.
Sciora, Romuald, and Annick Stevenson. 2009. Planète ONU: Les
Nations Unies face aux défis du XXIe siècle. Genève: Tricorne.
1566.
Sèbe, Charles, and William Le Bras. 1999. Indomptable Iraq. Paris:
Sémaphore.
1567.
Sèbe, Charles. 1996. Les pays de la mer Noire: dans la crainte des
conflits à venir. Paris: L'Harmattan.
1568.
Sébille-Lopez, Philippe. 2006. Géopolitique du pétrole. Collection
Perspectives géopolitiques. Paris: A. Colin.
1569.
Seguin, Jacques. 1989. Le Liban-Sud: espace périphérique, espace
convoité. Comprendre le Moyen-Orient. Paris: L'Harmattan.
1570.
Sellier, André, and Jean Sellier. 1995. Atlas des peuples d'Europe
centrale. Paris: La Découverte.
1571.
Séminaire international de l'ORIHS. Observatoire des relations
internationales dans l'hémisphère sud. 2000. Sécurité et insécurités dans
l'hémisphère sud: [Cinquième séminaire international de l'ORIHS, université
de Nice-Sophia Antipolis, institut du droit de la paix et du développement, 67 novembre 1998]. Cahier ORIHS, no. 5. Nice: Institut du droit de la paix et
du développement, université de Nice-Sophia Antipolis.
1572.
Senarclens, Pierre de. 1999. L'humanitaire en catastrophe. La
bibliothèque du citoyen. Paris: Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques.
1573.
Senoussi, Mohammed. 2007. Le pouvoir des nouveaux maîitres du
monde: la circulation internationale de l'information et la souveraineté
nationale. Rabat: Maarif al Jadida.
1574.
1575.
Serfaty, Simon. 2004. La tentation impériale. Paris: Jacob.
1576.
Serrano, Silvia. 2007. Géorgie: sortie d'empire. Politique. Paris: CNRS.
Servent, Pierre. 2009. Les guerres modernes, racontées aux civils, et aux
militaires. Paris: Buchet-Chastel.
1577.
248
Literatura w języku francuskim
Seval, Christel. 2007. Les autruches: ce que nos politiques refusent de
voir. Agnières: Temps présent.
1578.
Severyns, Jean-Michel. 2000. Quand les arbres montaient au ciel--:
chroniques asiatiques 1999. Genève: Olizane.
1579.
Seymour, Jean-Jacques. 1998. La Caraïbe face à la mondialisation:
géopolitique Caraïbe d'un déséquilibre. Petit-Bourg, Guadeloupe: Ibis Rouge
Editions.
1580.
Sfeir, Antoine. 2006. Vers l'orient compliqué: les Américains et le monde
arabe. Paris: Grasset.
1581.
Sfeir, Antoine. 2008. Les islamistes d'hier à aujourd'hui. Paris: Lignes de
repères.
1582.
Sfeir, Antoine, and Khattar Abou Diab. 2002. Dictionnaire mondial de
l'islamisme. [Paris]: Plon.
1583.
Shanda Tonme, Jean-Claude. 2009. Réflexions sur l'état du monde
(2007). Paris: L'Harmattan.
1584.
Shanda Tonme, Jean-Claude. 2010. Analyses circonstanciées des
relations internationales. Paris: Harmattan.
1585.
Shanda Tonme, Jean-Claude. 2009. L'Afrique et la mondialisation. Paris:
Harmattan.
1586.
Shaw, Ibrahim Seaga, and Michael Beaussenat Palmer. 2006. Les
correspondants des médias occidentaux face à la guerre civile en Sierra
Leone (1996-2001) reportage évocateur ou diagnostique ? [S. l.]: [s. n.].
1587.
Shim, Kyong-Wook. 2002. La Russie d'Orient à la dérive. Points sur
l'Asie. Paris: Harmattan.
1588.
Sifaoui, Mohamed. 2004. Sur les traces de Ben Laden. Paris: Cherche
midi.
1589.
Simon, Alain. 1993. Géopolitique et stratégies d'entreprise: créances et
croyances. [Paris]: Interfaces/Descartes et Cie.
1590.
Simon, Alain. 2006. Géopolitique d'un monde mélancolique. Paris:
Eyrolles.
1591.
Simoulin, Vincent. 1999. La coopération nordique: l'organisation
régionale de l'Europe du Nord depuis la tentative autonome jusqu'à
l'adaptation à l'Europe. Collection Logiques politiques. Paris: Harmattan.
1592.
249
Bibliografia geopolityki współczesnej
Sinduhije, Jérôme. 2002. Echelle des responsabilités dans les guerres et
conflits africains, pays du Comesa: cas du Rwanda et du Burundi.
Bujumbura: J. Sinduhije.
1593.
Sironi, Françoise. 2007. Psychopathologie des violences collectives: essai
de psychologie géopolitique clinique. Paris: Jacob.
1594.
Smith, Dan. 2003. Atlas des guerres et des conflits dans le monde. Atlas
monde. Paris: Autrement.
1595.
Société d'éditions scientifiques, Paris. 2000. 3000 ans sur la mer.
Collections de L'histoire, no. 8. Paris: Société d'Éditions Scientifiques.
1596.
1597.
Solbès, Jean. 1998. Le défi cubain. Paris: Graphein.
Soppelsa, Jacques. 2001. Géopolitique de l'Asie-Pacifique. L'orient
politique. Paris: Ellipses.
1598.
Soppelsa, Jacques. 2009. Les 7 défis capitaux du nouvel ordre mondial:
géopolitique du monde contemporain. Paris: A2C médias.
1599.
Sorman, Guy. 2009. Wonderful world: chronique de la mondialisation,
2006-2009. [Paris]: Fayard.
1600.
Spitaels, Guy. 2010. Chroniques impies: défaillances du mullatéralisme
et retour des grands états. Bruxelles: L. Pire.
1601.
Spitaels, Guy. 2007. Chine-USA, la guerre aura-t-elle lieu? Bruxelles: L.
Pire.
1602.
Spitaels, Guy. 2003. L'improbable équilibre: géopolitique du désordre
mondial. Voix politiques. Bruxelles: Luc Pire.
1603.
Star, Dawn. 2000. Total, l'Etat et la nouvelle économie: chronique
officielle de l'horreur, de l'Erika à la Birmanie. Fontaine-la-Rivière: Nouvelle
lune.
1604.
Staub, Vincent. 2006. La Libye et les migrations subsahariennes: options
géopolitiques et dynamiques du système migratoire. Paris: Harmattan.
1605.
Steck, Benjamin, and Jean-Fabien Steck. 2002. La France et ses régions,
en Europe et dans le monde. Collection "Amphi géographie". Rosny: Bréal.
1606.
Stop essais. 1999. Délégitimer l'arme nucléaire. Lyon: Centre de
documentation et de recherche sur la paix et les conflits (CDRPC).
1607.
Strategico. 2009. Cartographie des risques en Afrique en 2009. Paris:
L'Harmattan.
1608.
Subra, P. 2007. Géopolitique de l'aménagement du territoire. Collection
Perspectives géopolitiques. Paris: A. Colin.
1609.
250
Literatura w języku francuskim
Sur, Etienne, and Yves Lacoste. 1994. Géopolitique de la réunification
allemande: nation et territoire dans l'Allemagne réunifiée. [S.l.]: [s.n.].
1610.
Susbielle, Jean-François. 2006. Chine-USA, la guerre programmée. Paris:
First.
1611.
Susbielle, Jean-François. 2009. Le déclin de l'empire européen: qui
dominera l'Europe. Paris, France: First.
1612.
Tabournel, Jean-Simon. 2010. 32 leçons sur les défis géopolitiques du
XXIe siècle: Prométhée contesté. Lyon: Chronique sociale.
1613.
Tabournel, Jean-Simon. 2009. 32 leçons sur les défis géopolitiques du
XXIe siècle: Prométhée contesté. Lyon: Chronique sociale.
1614.
Taglioni, François. 1995. Géopolitique des Petites Antilles: influences
européenne et nord-américaine. Paris: Karthala.
1615.
Taillard, Christian. 2004. Intégrations régionales en Asie orientale.
Norao, v. 2. Paris: Les Indes savantes.
1616.
Tandonnet, Maxime. 2007. Géopolitique des migrations: la crise des
fronères. Mondes réels. Paris: Ellipses.
1617.
Tassin, Etienne. 2003. Un monde commun: pour une cosmo-politique
des conflits. La couleur des idées. Paris: Seuil.
1618.
Teissier, Bruno. 1996. Géopolitique de l'Italie. Bruxelles: Editions
Complexe.
1619.
1620.
Tellier, Frédéric. 2005. L'heure de l'Iran. Mondes réels. Paris: Ellipses.
Ténier, Jacques. 2008. Faire la paix dans les régions du monde: Essai sur
le rapprochement des peuples. Paris: Harmattan.
1621.
Terret, Thierry. 2003. Les jeux interalliés de 1919: sport, guerre et
relations internationales. Collection Espaces et temps du sport. Paris:
Harmattan.
1622.
Tertrais, Bruno. 2003. La guerre sans fin: L'Amérique dans l'engrenage.
La république des idées. Paris: Seuil.
1623.
Tertrais, Bruno. 2009. Le marché noir de la bombe: enquête sur la
prolifération nucléaire. Paris: Buchet-Chastel.
1624.
1625.
Tertrais, Bruno. 2010. La guerre. Paris: Presses universitaires de France.
Tertrais, Bruno. 2007. Iran, la prochaine guerre. Collection Actu. Paris:
Cherche midi.
1626.
251
Bibliografia geopolityki współczesnej
Tertrais, Bruno. 2006. Dictionnaire des enjeux internationaux: l'actualité
mondiale en 750 mots clés. Paris: Autrement.
1627.
Testart, Jacques. 2003. Inégalités, crises, guerres, sortir de l'impasse:
Université d'été, Arles 2002. Paris: Mille et une nuits.
1628.
Tétart, Frank. 2007. Géopolitique de Kaliningrad: une "île" russe au sein
de l'Union européenne élargie. Mondes contemporains. Paris: PUPS,
Presses de l'Université Paris-Sorbonne.
1629.
Tétart, Frank, and Béatrice Giblin-Delvallet. 2005. Géopolitique de
Kaliningrad (Russie) une "île" russe au sein de l'Union européenne élargie.
[S.l.]: [s.n.].
1630.
Teurtrie, David. 2010. Géopolitique de la Russie: intégration régionale,
enjeux énergétiques, influence culturelle. Paris: Harmattan.
1631.
Thébault, Vincent, Roland Pourtier, and Philippe Dugot. 2006.
Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient. Nouveaux continents. Paris:
Nathan.
1632.
Théry, Hervé. 1991. L'Etat et les stratégies du territoire. Mémoires et
documents de géographie. Paris: Ed. du Centre National de la Recherche
Scientifique.
1633.
Theysset, Edouard. 2006. L'état de l'Amérique latine: bilan géopolitique,
économique et social. Paris: Ellipses.
1634.
Thiers, Eric. 2005. "La guerre du droit," 1914-1918. Paris: Société
d'études soréliennes.
1635.
Thiry, Sébastien, and Patrice Brun. 1998. Les Iles ionniennes de 480 à
167 avant J.-C.: étude de géopolitique. [S.l.]: [s.n.].
1636.
Thobie, Jacques, Roland Perez, and Salgur Kançal. 1996. Enjeux et
rapports de force en Turquie et en Méditerranée orientale. Istanbul: Institut
français d'études anatoliennes Georges Dumezil.
1637.
Thomas, Dominique. 2005. Les hommes d'al-Qaïda: discours et
stratégie. Collection Ligne d'horizon. Paris: Michalon.
1638.
Thomet, Jacques. 2008. Les secrets de l'opération Betancourt. [Paris]:
Fayard.
1639.
Thual, François. 1995. Les conflits identitaires. Collection IRIS-Ellipses.
Paris: Edition Marketing.
1640.
Thual, François. 2006. Abrégé géopolitique de l'Amérique latine. Paris:
Ellipses.
1641.
252
Literatura w języku francuskim
Thual, François. 1996. Géopolitique de l'Amérique du Sud. Poche
géopolitique, No. 7. Paris: Economica.
1642.
Thual, François. 2002. La planète émie$ée: Morceler et lotir, un nouvel
art de dominer. Paris: Arléa.
1643.
Thual, François. 1993. Géopolitique de l'orthodoxie. Collection
"Relations internationales et stratégiques". [Paris]: Dunod.
1644.
Thual, François. 1999. Le désir de territoire: morphogenèses territoriales
et identés. Paris: Ellipses.
1645.
Thual, François. 1994. Géopolitique de la franc-maçonnerie. Collection
"Relations internationales et stratégiques". Paris: Dunod.
1646.
Thual, François. 2000. Contrôler et contrer: stratégies géopolitiques.
Paris: Ellipses.
1647.
Thual, François. 1993. Géopolitiques au quotidien. Collection IRISDunod. [Paris]: Dunod.
1648.
Thual, François, and Jacques Golliet. 1995. Repères géopolitiques. Paris:
La Documentation Française.
1649.
Thual, François. 1993. Mémento de géopolitique. Collection "Relations
internationales et stratégiques". Paris: Dunod.
1650.
Thual, François. 1996. Géopolitique de l'Amérique latine. Poche
géopolitique, 7. Paris: Economica.
1651.
Thual, François. 2002. Géopolitique du bouddhisme. Compas dans l'œil.
Paris: Édition des Syrtes.
1652.
Thual, François. 1997. Repères internationaux: l'évènement au crible de
la géopolitique. Paris: Ellipses.
1653.
Thual, François. 2004. Géopolitique des religions: le dieu fragmenté.
Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
1654.
Thual, François. 2010. Le fait juif dans le monde: géopolitique et
démographie. Paris: O. Jacob.
1655.
Thureau-Dangin, Philippe. 2008. Le monde en 2009 les enjeux
géopolitiques, les scénarios de la crise, les prévisions pars pays et par
secteurs. Courrier International. Hors-Série (Paris. 1991). Paris: Courrier
International.
1656.
Tinguy, Anne de. 2008. Moscou et le monde: l'ambition de la grandeur :
une illusion? Collection CERI/Autrement. Paris: Autrement.
1657.
253
Bibliografia geopolityki współczesnej
Toal, Yvonne. 2009. Le plan Marshall et la guerre froide en Europe,
1945-1952: information et opinion aux Etats-Unis et en France. Thèse pour
obtenir le grade de docteur de l'université Paris IV, discipline histoire des
relations internationales, juin 2007. Thèse à la carte. Lille: ANRT. Atelier
national de reproduction des thèses.
1658.
Todd, Emmanuel. 2002. Après l'empire: essai sur la décomposition du
système américain. Paris: Gallimard.
1659.
Todd, Emmanuel. 2004. Après l'empire: essai sur la décomposition du
système américain. Paris: Gallimard.
1660.
Torrent, Mélanie. 2006. Le Cameroun rejoint le commonwealth des
nations, 1995: Une question d'unité nationale. Thèse de doctorat, études
anglophones, université Paris Sorbonne-Paris IV, école doctorale IV,
soutenue le 3 décembre 2004. Thèse à la carte. Lille: ANRT. Atelier national
de reproduction des thèses.
1661.
Touati, Armand. 2000. La nation: la fin d'une illusion? Paris: Desclée de
Brouwer.
1662.
Touraine, Marisol. 1995. Le bouleversement du monde: géopolitique du
XXIe siècle. Paris: Seuil.
1663.
Tournadre, Jean-François. 1998. La guerre des mondes. Paris:
Gallimard/LiMes.
1664.
Toussaint, Eric. 2006. Banque mondiale: le coup d'état permanent :
l'agenda caché du consensus de Washington. Paris: Syllepse.
1665.
Traoré, Aminata. 1999. L'étau: l'Afrique dans un monde sans fronères.
Arles: Actes sud.
1666.
1667.
Traoré, Aminata. 2009. L'Afrique humiliée. Paris: Hachette.
Tremblay, Rodrigue. 2004. Le nouvel empire américain: causes et
conséquences pour les Etats-Unis et pour le monde. Paris: Harmattan.
1668.
Troude, Alexis. 2006. Géopolitique de la Serbie. Référence. Paris:
Ellipses.
1669.
Trouillon, Jean-Louis. 2006. Dictionnaire de géopolitique et relations
internationales: anglais-français français-anglais = Dictionary of geopolitics
and international relations : French-English English-French. Perpignan:
Presses Universitaires de Perpignan.
1670.
Tshimanga Bakadiababu, Evariste. 2005. L'Occident pour ou contre la
démocratie en Afrique: cas du Congo-Zaïre. Points de vue concrets. Paris:
Harmattan.
1671.
254
Literatura w języku francuskim
Tshiyembe, Mwayila. 2010. La politique étrangère des grandes
puissances. Paris: L'Harmattan.
1672.
Tshiyembe Mwayila. 2003. Géopolitique de paix en Afrique médiane:
Angola, Burundi, République démocratique du Congo, République du Congo,
Ouganda, Rwanda. Paris: L'Harmattan.
1673.
Turpin, Pierre. 2003. La déstabilisation des états modernes: essai de
sociologie politique comparée. Paris: L'Harmattan.
1674.
Turunç, Garip. 2001. La Turquie aux marches de l'Union européenne.
Collection Histoire et perspectives méditerranéennes. Paris: Harmattan.
1675.
Ukiwo, Ukoha. 2009. Les causes et les remèdes des conflits pétroliers du
Delta du Niger. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.
1676.
Union des associations d'auditeurs de l'Institut des hautes études de la
défense nationale (Paris), Fondation pour les études de défense, and
Centre de recherches et d'études sur les stratégies et les technologies
(Palaiseau, Essone). 1998. La gestion des sorties de crise: actions civilomilitaires et opérations de reconstruction. Perspectives stratégiques. Paris:
Fondation pour les études de défense.
1677.
Université Antonine. 2009. La FINUL: 30 ans d'existence, signe de
pérennité : actes du colloque à l'occasion du trenème anniversaire de la
FINUL, [université Antonine, Hadath-Baabda, Liban, 19 décembre 2008].
Bruxelles: Bruylant.
1678.
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, Faculté
de droit et de science politique d'Aix-Marseille, and Universität Tübingen.
1998. La coopération franco-allemande en Europe à l'aube du XXIe siècle:
colloque du quaranème anniversaire du jumelage Aix-Tübingen, Aix-enProvence, 26-27 juin 1997. Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône): Presses
universitaires d'Aix-Marseille.
1679.
Université de Rouen. 2008. Fronères rêvées, fronères réelles de
l'Allemagne. Cahier du GRHIS : identés et pratiques sociales, no. 18. MontSaint-Aignan: Publications des universités de Rouen et du Havre.
1680.
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. 2005. Le monde caraïbe.
Défis et dynamiques Tome 2, Géopolitique, intégration régionale, enjeux
économiques. Actes du colloque international, Bordeaux, 3-7 juin 2003.
Publications de la MSHA, 312. Pessac: MSHA. Maison des sciences de
l'homme d'Aquitaine.
1681.
Vairon, Lionel. 2006. Défis chinois: introduction à une géopolitique de la
Chine. Mondes réels. Paris: Ellipses.
1682.
255
Bibliografia geopolityki współczesnej
Vaïsse, Maurice. 2005. Les relations internationales depuis 1945.
Collection U. Paris: A. Colin.
1683.
Vaïsse, Maurice, and François Bedeaux. 2002. Armement et Ve
République: fin des années 1950, fin des années 1960. Paris: CNRS éditions.
1684.
Valantin, Jean-Michel. 2010. Hollywood, le Pentagone et Washington:
les trois acteurs d'une stratégie globale. Paris: Autrement.
1685.
Valentin, Marcel, and Emmanuelle Dancourt. 2006. Général Valentin:
de Sarajevo aux banlieues, mes combats pour la paix. Tours: CLD éditions.
1686.
Valladão, Alfredo G. A. 1994. Les mutations de l'ordre mondial:
géopolitique des grandes puissances, 1980-1994. Les Dossiers de l'Etat du
monde. Paris: Découverte.
1687.
Vallaud, Pierre, and Xavier Baron. 2010. Atlas géostratégique du proche
et du moyen-orient. Paris: Perrin.
1688.
Vallaud, Pierre, and Antoine Sfeir. 1989. Atlas géostratégique. Hachette
jeunesse. Paris: Hachette.
1689.
Valle, Alexandre del. 2002. Le totalitarisme islamiste à l'assaut des
démocraties. Paris: Syrtes.
1690.
Valle, Alexandre del. 2001. Guerres contre l'Europe. Paris: Éditions des
Syrtes.
1691.
Valle, Alexandre del. 1997. L'Islamisme et les Etats Unis: une alliance
contre l'Europe. Mobiles géopolitiques. Lausanne, Suisse: Age d'homme.
1692.
Valle, Alexandre del. 2000. Guerres contre l'Europe: Bosnie-KosovoTchétchénie-- : essai. Paris: Syrtes.
1693.
Valle, Alexandre del. 2002. Le totalitarisme islamiste à l'assaut des
démocraties. Paris: Syrtes.
1694.
Vandermotten, Christian, and Julien Vandeburie. 2005. Territorialités et
politique. Bruxelles: Éditions de l'Université de Bruxelles.
1695.
Védrine, Hubert. 2003. Face à l'hyperpuissance: textes et discours,
1995-2003. [Paris]: Fayard.
1696.
Vennesson, Pascal. 2000. Politiques de défense: institutions,
innovations, européanisation. Collection Logiques politiques. Paris, France:
Harmattan.
1697.
Verger, Fernand, and Raymond Ghirardi. 2002. L'espace, nouveau
territoire: atlas des satellites et des politiques spatiales. Paris: Belin.
1698.
256
Literatura w języku francuskim
Verluise, Pierre. 2009. 20 ans après la chute du mur: l'Europe
recomposée. Paris: Choiseul.
1699.
Verluise, Pierre. 2006. Une nouvelle Europe: comprendre une révolution
géopolitique. Collection Tropiques. Paris: Karthala.
1700.
Verluise, Pierre. 2005. Géopolitique de l'Europe: l'Union européenne
élargie a-t-elle les moyens de la puissance? Référence géopolitique. Paris:
Ellipses.
1701.
Verluise, Pierre, and Michel Korinman. 2007. Les mutations
géopolitiques de l'Europe, 1989-2004. [S.l.]: [s.n.].
1702.
Vernet, Daniel. 2002. La Russie de Vladimir Poutine: l'héritier du
despotisme oriental se tourne vers l'Occident. Paris: IFRI.
1703.
Verschave, François-Xavier. 2000. France-Afrique, le crime continue.
Lyon: Tahin party.
1704.
Viard, Jean. 1994. Parier l'homme: essai sur la croissance dans l'ère de
l'intercivilisation, de l'éthique des limites et du triomphe du marché. Monde
en cours. La Tour d'Aigues (France): Editions de l'Aube.
1705.
Victor, Jean-Christophe, Virginie Raisson, Frank Tétart, and Frédéric
Lernoud. 2005. Le dessous des cartes: atlas géopolitique. Paris: TallandierArte.
1706.
Victor, Jean-Christophe, Virginie Raisson, and Frank Tétart. 2007. Le
dessous des cartes. 2, Atlas d'un monde qui change. Paris: Taillandier.
1707.
Victor, Jean-Christophe, Virginie Raisson, Frank Tétart, and Frédéric
Lernoud. 2006. Le dessous des cartes. Paris: Arte/Tallandier.
1708.
Victor, Jean-Christophe, Virginie Raisson, and Frank Tétart. 2007. Le
dessous des cartes 2: atlas d'un monde qui change. Paris: Arte
éd./Tallandier.
1709.
Victor, Jean-Christophe, Virginie Raisson, Frank Tétart, and Frédéric
Lernoud. 2006. Le dessous des cartes: atlas géopolitique. Paris: Arte
éd./Tallandier.
1710.
Vigarié, André. 1995. La mer et la géostratégie des Nations.
Bibliothèque Stratégique. Paris: Institut de stratégie comparée.
1711.
Vigarié, André. 1990. Économie maritime et géostratégie des océans.
Caen: Paradigme.
1712.
Vilboux, Nicole. 2002. Les stratégies de la puissance américaine.
Repères stratégiques. Paris: Fondation pour la recherche stratégique.
1713.
257
Bibliografia geopolityki współczesnej
Villani, Tiziana, and Thierry Paquot. 2006. Corps, territoires et
technologies essai sur le temps des transformations. Lille: Atelier national
de reproduction des thèses.
1714.
Villemarest, Danièle de, and Pierre F. de Villemarest. 2006. Le KGB au
coeur du Vatican. Versailles: Editions de Paris.
1715.
Villemarest, Pierre de, Danièle de Villemarest, and William D. Wolf.
2007. Faits et chroniques interdits au public. Tome III, La trilatérale. Paris:
Aquilion.
1716.
Villemarest, Pierre de, Danièle de Villemarest, and William D. Wolf.
2004. Faits et chroniques interdits au public. Tome II, Les secrets du
Bilderberg. Slough: Aquilion.
1717.
Villemarest, Pierre de, Danièle de Villemarest, and William D. Wolf.
2003. Faits et chroniques interdits au public. Tome 1, Les clubs qui nous
gouvernent, la face cachée d'Henry Kissinger, le dessous des cartes en Irak,
Iran, le rapport sur Halabja, montage iranien, le rapport du sénateur
Graham sur l'Irak en octobre 2002 vu par la CIA, les opérations secrètes
rockingham, Londres, et de l'OPS, Washington. Slough: Aquilion.
1718.
Villepin, Dominique de. 2003. Un autre monde. Théorie et stratégie.
Paris: Herne.
1719.
Villepin, Xavier de. 2005. Un nouveau monde dans les relations
internationales. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
1720.
Villepin, Xavier de, and François Thual. 2009. Tous contre l'Occident?:
les nouveaux défis géopolitiques. Paris: Ellipses.
1721.
1722.
Villiers, Gérard de. 2005. Otages, la vérité. [Paris]: Fayard.
Villiers, Philippe de. 2003. La 51ème étoile du drapeau américain. Paris:
Albin Michel.
1723.
1724.
Vinatier, Laurent. 2002. L'islamisme en Asie centrale. Paris: Colin.
Vinatier, Laurent. 2007. Russie: l'impasse tchétchène. L'histoire au
présent. Paris: A. Colin.
1725.
1726.
Virilio, Paul. 2004. Ville panique: ailleurs commence ici. Paris: Galilée.
Virilio, Paul. 1993. L'insécurité du territoire: essai. Collection l'espace
critique. Paris: Galilée.
1727.
Vitral, Lys. 2008. Pouvoir et influence des organisations non
gouvernementales dans la régulation de l'économie mondiale. Entreprises
et management. Paris: Harmattan.
1728.
258
Literatura w języku francuskim
Vivas, Maxime. 2007. La face cachée de reporters sans fronères: De la
CIA aux faucons du pentagone. Bruxelles: Aden.
1729.
Viveret, Patrick. 2008. Comment sortir des logiques guerrières: une
conférence-débat de l'Association Emmaüs. Paris: Éditions Rue d'Ulm.
1730.
Vlajki, Emil. 2003. La terreur américaine: manipulations, crimes,
victimes d'une nation en guerre depuis ses origines. Paris: Guibert.
1731.
Volkoff, Vladimir. 1999. Désinformation, flagrant délit. Monaco:
Rocher.
1732.
Volvey, Anne, and Yveline Dévérin. 2005. L'Afrique. Clefs concours.
Paris: Atlande.
1733.
Wackermann, Gabriel. 2006. La fin des empires, accident ou desnée.
Transversale débats. Paris: Ellipses.
1734.
Wackermann, Gabriel. 1997. Gëopolitique de l'espace mondial:
dynamiques et enjeux. Paris: Ellipses.
1735.
Warschawski, Michel. 2003. A tombeau ouvert: la crise de la société
israélienne. Paris: La Fabrique.
1736.
Warschawski, Michel. 2001. Israël-Palestine: le défi binational. Paris:
Textuel.
1737.
Warschawski, Michel, and Michèle Sibony. 2003. A contre-choeur: les
voix dissidentes en Israël. Paris: Textuel.
1738.
Weber, Olivier. 2008. Le Tibet est-il une cause perdue. A dire vrai. Paris:
Larousse.
1739.
Weibel, Ernest. 2010. Occident-Maghreb: 13 siècles d'histoire. Paris:
Ellipses.
1740.
Weibel, Ernest. 2004. Histoire et géopolitique de l'Europe centrale: de
l'anquité à l'Union européenne. Référence géopolitique. Paris: Ellipses.
1741.
Weibel, Ernest. 2002. Histoire et géopolitique des Balkans de 1800 à nos
jours. Collection "L'Orient politique". Paris: Ellipses.
1742.
Wéry, Michel, and Bernard Adam. 2004. Armes légères, destructions
massives. Les livres du GRIP, no. 275. Bruxelles: Complexe.
1743.
Wesselingh, Isabelle, and Arnaud Vaulerin. 2003. Bosnie, la mémoire à
vif: Prijedor, laboratoire de la purification ethnique. Paris: Buchet-Chastel.
1744.
Wicht, Bernard. 1999. L'OTAN attaque: la nouvelle donne stratégique.
Chêne-Bourg/Genève: Georg.
1745.
259
Bibliografia geopolityki współczesnej
Willame, Jean-Claude. 2002. L'accord de Lusaka: chronique d'une
négociation internationale. Tervuren: Institut africain-CEDAF = Afrika
instituut-ASDOC.
1746.
William, Donald. 2004. Le temps des rivalités: géopolitique des
prochaines aires d'affrontements. Lévis: Fondation liéraire Fleur de lys.
1747.
William, Donald. 2000. Le choc des temps: géopolitiques : rétrospectives
& prospectives, d'un siècle à l'autre. Montréal: Sciences et culture.
1748.
Wilmots, André. 1998. La Chine dans le monde: les conflits et différends,
le contexte et les moyens. Paris, France: Harmattan.
1749.
1750.
Woets, Ludovic. 2000. La défense en Europe. Paris: Harmattan.
Wola Bangala, Charles. 2009. L'ONU et la crise des grands lacs en
république démocratique du Congo, 1997-2007. Paris: L'Harmattan.
1751.
Wolde-Giorghis, Haïlou. 2009. Les défis juridiques des eaux du Nil.
Bruxelles: Bruylant.
1752.
1753.
Wolton, Thierry. 1999. Rouge-brun: le mal du siècle. [Paris]: Laès.
Wolton, Thierry. 2006. Quatrième guerre mondiale. Paris: Bernard
Grasset.
1754.
Yacoub, Joseph. 2003. Menaces sur les chrétiens d'Irak: au pape JeanPaul II ami sûr et solide du peuple irakien. [Chambray-lès-Tours]: C.L.D.
1755.
Yacoub, Joseph. 2004. Les droits de l'homme sont-ils exportables?:
géopolitique d'un universalisme. Mondes réels. Paris: Ellipses.
1756.
Youssef, Ahmed. 2003. L' Orient de Jacques Chirac: la politique arabe de
la France. Espaces francophones. Monaco: Rocher.
1757.
Zacharie, Arnaud. 2005. Le nouveau désordre international et les
raisons d'en sortir. Quartier libre, 82. Bruxelles: Labor.
1758.
Zammit, Nasser. 2009. Essai prospectif sur le monde. Paris:
Connaissances et savoirs.
1759.
Zantman, Alain. 1990. Le Tiers-Monde: les stratégies de développement
à l'épreuve des faits. Collection J. Brémond. Paris: Hatier.
1760.
1761.
Ziegler, Jean. 2005. L'empire de la honte. [Paris]: Fayard.
Ziouganov, Guennadi, Pierre M. Gallois, & Michel Secinsky. 1999. La
Russie après l'an 2000: vision géopolitique d'un nouvel État. Morsang-surOrge [France]: Éditions Mithec.
1762.
260
Literatura w języku francuskim
Zourabichvili, Salomé. 2009. La tragédie géorgienne, 2003-2008: de la
révolution des Roses à la guerre. Paris: Grasset.
1763.
Zuber, Geneviève, & Jean-Georges Zuber. 2003. Les chemins de Damas:
Suivi de regards sur le monde arabo-musulman, par Jean-Georges Zuber.
Saint-Maurice: Saint-Augustin.
1764.
261
Literatura w języku hiszpańskim
1.
Harold, Marc. 2007. Afganistan Como un espacio vacio/ Afghanistan, Like
An Empty Space. Foca Ediciones Y Distribuciones.
2.
De Moisi, Dominique. 2010. Geopolitica de las emociones / Geopolitics of
Emotions. Norma S A Editorial.
3.
Boudan, Christian. 2008. Geopolitica del gusto/ Geopolitics of Taste La
Guerra Culinaria/ the Culinary War. Trea Ediciones.
4.
Acebey Riglos, Gonzalo. 2007. Bases para una nueva política de fronteras.
Cochabamba, Bolivia: [s.n.].
5.
Acevedo López, María Guadalupe, and Adrián Sotelo Valencia. 2004.
Reestructuración económica y desarrollo en América Latina. El debate
latinoamericano, 2. México: Siglo XXI.
6.
Agnew, John A. 2005. Geopolítica: una re-visión de la política mundial.
Madrid: Trama.
7.
Ahumada, Consuelo, and Telma Angarita. 2004. Conflicto y fronteras en la
región andina. Biblioteca del profesional. Bogotá: Pontificia Universidad
Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
8.
Alfaro, Olmedo. 1991. El Canal de Panamá en las guerras futuras.
[Guayaquil, Ecuador]: Universidad de Guayaquil.
9.
Alfaro Wybo, Luis. 1994. De Burundi a Moldavia y de Bengala a México: un
panorama geopolítico de fronteras. México: Instituto Maas Romero de
Estudios Diplomáticos.
10.
Alonso Zaldívar, Carlos. 2001. Al contrario: sobre liderazgo, globalización e
injerencia. Espasa hoy. [Madrid]: Espasa.
11.
Alvarez, René. 2005. Antología para una introducción a la geopolítica
moderna. Viña del Mar, Chile: Ediciones Real.
12.
Álvarez Reyes, Juan Antonio. 2007. Geopolíticas de la animación. [Sevilla]:
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Bibliografia geopolityki współczesnej
13.
Amin, Samir. 1993. El juego de la estrategía en el Mediterráneo: Foro del
Tercer Mundo (Dakar). Africa internacional, 16. Madrid: IEPALA.
14.
Andreotti, Libero, and Xavier Costa. 1996. Situacionistas: arte, política,
urbanismo = Situationists: art, politics, urbanism. Barcelona: Museu d'Art
Contemporani de Barcelona.
15.
Angulo Cabrera, Gildo. 2005. Bolivianos: ¡ahora o nunca! La Paz: Artes
Graficas Delfos.
16.
Arellanes Jiménez, Paulino E., and Zidane Zéraoui. 2008. Escenarios, actores
y conflictos internacionales. México, D.F.: Grupo Editorial Patria.
17.
Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos, Elías Capriles, and
Hernán Lucena. 2005. Globalización y cultura: crisis económica,
dependencia y identidades. Mérida: Fundación África-Asia de Venezuela,
Dirección General de Cultura y Extensión, Universidad de los Andes.
18.
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. 2000. El Caribe: intereses
geopolíticos y dominación colonial. Morelia, Michoacán, México:
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de
Investigaciones Históricas.
19.
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Leticia Bobadilla González, and
Yolanda Juárez Hernández. 2009. Cambio social y cultura caribeña, siglos
XIX y XX. Morelia, Michoacán, México: Instituto de Investigaciones
Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
20.
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Yolanda Juárez Hernández,
and Leticia Bobadilla González. 2009. Comercio, piratería y vida cotidiana
en el Caribe colonial. [Morelia, Michoacán de Ocampo, Mexico]: Instituto
de Investigaciones Históricas, Universidad de San Nicolás de Hidalgo.
21.
Atencio, Jorge E. 1995. ¿Q4 ué es la geopolítica? Buenos Aires: Ediciones
Pleamar.
22.
Attali, Jacques. 1998. Diccionario del Siglo XXI. Barcelona: Paidós.
23.
Auel, Heriberto Justo, Eduardo Raúl Balbi, and Carlos Alfredo de Jorge.
1992. Geopolítica y estrategia: actualización metodológica y conceptual.
Buenos Aires, Argentina: Universidad Abierta y a Distancia "Hernandarias".
24.
Avendaño de Horta, Roberto. 2002. La geopolítica ante un mundo y un país
en controversia: los procesos de paz en el mundo y Colombia "entre la
espada y la pared". Santiago de Cali, Colombia: FAID Editores.
25.
Bahamón Dussán, Augusto. 1989. Colombia, geogra5a y destino: visión
geopolítica de sus regiones naturales. Colección de oro del militar
264
Literatura w języku hiszpańskim
colombiano, v. 19. Bogotá, Colombia: Impr. y Publicaciones de las Fuerzas
Militares.
26.
Balderrama G., Adalid. 1991. El litoral boliviano y los postulados
geopolíticos de Augusto Pinochet. La Paz, Bolivia: Empresa Editora
“Urquizo”.
27.
Ballester, Horacio P. 1993. Proyecciones geopolíticas hacia el tercer milenio:
el dramático futuro latino americano caribeño. [Argentina]: Ediciones Fin de
Siglo.
28.
Bandeira, Moniz. 1998. O expansionismo brasileiro e a formaçâo dos
estados na Bacia do Prata: Argentina, Uruguai e Paraguai, da colonizaçâo à
Guerra da Tríplice Aliança. Rio de Janeiro: Revan.
29.
Bansart, Andrés. 1989. El Caribe: identidad cultural y desarrollo. Caracas:
[Equinoccio, Editorial de la Universidad Simón Bolívar].
30.
Baquero Nariño, Alberto. 1996. “Atavismo y taumaturgia, cosmos del
diosonamuto”: país del Orinoco. Colombia: s.n.].
31.
Barberis Romero, Jaime O. 1995. Nociones generales de geopolítica. Quito:
[Ministerio de Educación y Cultura].
32.
Barceló Rodríguez, Víctor Manuel. 1996. México, geopolítica y relaciones
internacionales. Villahermosa, Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, Dirección de Difusión Cultural y Extensión.
33.
Barcia Lago, Modesto. 2008. Geopolítica de la Iberidad. Madrid: Dykinson.
34.
Barrios, Miguel Ángel. 2009. Diccionario latinoamericano de seguridad y
geopolítica. Buenos Aires: Editorial Biblos.
35.
Bassols Batalla, Angel. 1998. Tierras, hombres, conflictos: historia y
problemas de hoy. México, D.F.: Centro de Invesgación Cienfica “Ing.
Jorge L. Tamayo”, A.C.
36.
Benavides C., Antonio, and Lorena Mirambell. 1991. Geogra5a política de
Campeche en el siglo XVI. México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
37.
Bertotto, Alejandro H. 2001. La ciudad de Ushuaia y su ubicación
geoestratégica como "puerta de entrada a la Antártida". Informe del
Centro de Estudios Estratégicos. Cap. Fed. [i.e. Buenos Aires]: Comisión
Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de
Guerra "Tte Grl Luis María Campos".
265
Bibliografia geopolityki współczesnej
38.
Board of the Cartagena Agreement. 1989. Oleoducto Caño, Limon, Zulia,
Coveñas: contratación, aspectos geopolíticos. Lima: Junta del Acuerdo de
Cartagena.
39.
Bolivia. 1991. Intereses geopolíticos en el sud-este de Bolivia: importancia
de la hidrovía Paraguay-Paraná : exposición taller organizada por la
Comisión de Transporte y Comunicaciones de la H. Cámara de Diputados,
septiembre de 1991. La Paz, Bolivia: H. Cámara de Diputados, Legislatura
1991.
40.
Bovin, Philippe. 1997. Las fronteras del istmo: fronteras y sociedades entre
el sur de México y América Central. México, D.F.: Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social.
41.
Brzezinski, Zbigniew. 1998. El gran tablero mundial: la supremacía
estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Barcelona: Paidós.
42.
Burrel i Floría, Guillem. 1994. Gran enciclopedia temática Plaza: países,
pueblos, continentes. Barcelona: Plaza & Janés.
43.
Bustelo, Pablo. 2010. Chindia: Asia a la conquista del siglo XXI. Madrid: Real
instituto Elcano.
44.
Bustillo Lacayo, Guillermo. 2002. El Golfo de Fonseca: región clave en
Centroamérica. Colección Códices. Tegucigalpa, Honduras: Editorial
Guaymuras.
45.
Cadelago, Carlos Ernesto, and Jorge Pedro Malagamba. 1993. Un proyecto
nacional posible: ensayo. Buenos Aires: Editorial Conosur.
46.
Cagni, Horacio. 1999. La guerra hispanoamericana y el inicio de la
globalizacion. Buenos Aires: Olcese Editores.
47.
Cairo Carou, Heriberto, and Jaime Pastor. 2006. Geopolítica, guerras y
resistencias. Madrid: Trama Editorial.
48.
Cairo Carou, Heriberto, Jaime Preciado Coronado, and Alberto Rocha V.
2007. La construcción de una región: México y la geopolítica del Plan
Puebla-Panamá. Madrid: Catarata.
49.
Calatayud Bosch, J. 2001. Los conflictos entre los pueblos de la Cuenca y el
proceso formativo de los Estados. Montevideo: Ediciones Liga Federal.
50.
Camargo, David. 2003. Lógicas del poder y regulación de espacios. Bogotá,
D.C., Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría General,
Red Espacio y Territorio.
51.
Capobianco, Guillermo. 2006. Bolivia: corazón de Sudamérica. La Paz:
Editorial Bolivia Dos Mil.
266
Literatura w języku hiszpańskim
52.
Cárdenas del Castillo, Eric Luis. 2007. Calendario histórico de la cuesón del
litoral boliviano. La Paz: E. Cárdenas del Castillo.
53.
Cardona Ayoroa, R. Angel. 1990. Geopolítica y tecnología en Bolivia. [La Paz,
Bolivia?]: Asociación Boliviana de Gesón Tecnológica.
54.
Carpio Castillo, Rubén. 1990. Geopolítica de Venezuela. Colección Geogra+a
de Venezuela nueva, 3. Caracas: Editorial Ariel-Seix Barral Venezolana.
55.
Castillo Semán, Pelegrín. 2001. Geopolítica de la isla de Santo Domingo:
migración haitiana y seguridad nacional. Santo Domingo, D.N.: Fuerza
Nacional Progresista.
56.
Castro Contreras, Jaime. 2000. Geopolítica y seguridad: bases para una
política de defensa nacional y seguridad hemisférica. Peru: s.n.
57.
Castro Contreras, Jaime. 1994. Geopolítica: una visión del Perú y sus
posibilidades. Peru: s.n.].
58.
Castro, Woodrow de, Marco Fernández, Jorge Riba, and Fernando Cardoze
F. 1991. El Canal y la posición geográfica de Panamá: seminario-taller
celebrado los días 8 y 9 de septiembre de 1990, en el Hotel Riande de
Tocumen, Panamá. Seminario-taller, 90/2. Panamá: Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados.
59.
Cayoja Riart, Humberto. 1998. El expansionismo de Chile en el Cono Sur.
Bolivia?: s.n.
60.
Celis Noguera, Carlos E. 1994. Geopolítica regional: el area del Caribe, area
andina y area amazónica. [Venezuela]: Ediciones Presidencia de la
República.
61.
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Spain). 2010. La nueva
geopolítica de la energía. [Madrid, Spain]: Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica.
62.
Ceresole, Norberto. 1992. Argentina y el ocaso de los poderes hegemónicos
de la política mundial. [Buenos Aires?]: ILCTRI.
63.
Ceresole, Norberto. 1996. Subversión, contrasubversión y disolución del
poder: guerra y sociedad en la Argentina contemporánea : un país entrópico
en un mundo apolar. [Buenos Aires]: Centro de Estudios Argentina en el
Mundo.
64.
César Dachary, Alfredo A., and Stella Maris Arnáiz Burne. 1998. El Caribe
mexicano: una frontera olvidada. Chetumal, Quintana Roo: Universidad de
Quintana Roo.
267
Bibliografia geopolityki współczesnej
65.
Chávez Valenzuela, Armando. 1998. Geopolítica: tensiones territoriales y
guerra con Ecuador. [Lima?]: Ediciones de la Breña.
66.
Cipriani Thorne, Enrique. 1993. A las puertas del año 2000: geopolítica e
historia en mi generación universitaria, 1958-1992. Peru?: s.n.
67.
Contreras Ramírez, Enrique. 2004. EEUU y la nueva doctrina militar.
Caracas: Fundación Editorial Fabricio Ojeda.
68.
Cortines, José Estanislao. 1989. Conflictos en el Atlántico Sur: intereses
argentinos. Buenos Aires, República Argentina: Centro Naval, Instituto de
Publicaciones Navales.
69.
Coutau-Bégarie, Hervé. 1992. Geoestrategia del Atlántico Sur. Ediciones del
Instituto de Publicaciones Navales, v.80. Argentina: Instituto de
Publicaciones Navales, Centro Naval.
70.
Cueto, Carlos de, and Marién Durán. 2006. El conflicto de Kosovo: un
escenario de colaboración de actores civiles y militares. Madrid: Biblioteca
Nueva.
71.
Dalmau, Héctor Horacio. 2008. Crónica del país de los ríos muertos. Buenos
Aires: El Escriba.
72.
Dalmau, Héctor Horacio. 1995. El país de los ríos muertos: Argentina-Brasil :
geopolítica de la destrucción ambiental. [Buenos Aires]: H.H. Dalmau.
73.
Dehouve, Danièle. 2001. Ensayo de geopolítica indígena: los municipios
tlapanecos. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social.
74.
Delpech, Thérèse, and Laura Fólica. 2006. El retorno a la barbarie en el siglo
XXI. Buenos Aires: El Ateneo.
75.
Dermisaki Peredo, Pablo. 1993. Geopolítica y relaciones internacionales.
Colección jurídica "Zegada". La Paz, Bolivia: Editorial Jurídica "Zegada".
76.
Deustua C., Alejandro. 1989. El altiplano peruano-boliviano y el Lago
Titicaca: proyección y alternativas internacionales. [Lima]: Centro Peruano
de Estudios Internacionales.
77.
Dilla Alfonso, Haroldo. 2002. Los recursos de la gobernabilidad en la Cuenca
del Caribe. Caracas: Flacso-Programa República Dominicana.
78.
Djalili, Mohammad-Reza, and Thierry Kellner. 2003. La nueva Asia central:
realidades y desa5os. Biblioteca del Islam contemporáneo, 21. Barcelona:
Edicions Bellaterra.
268
Literatura w języku hiszpańskim
79.
Domestici-Met, Marie-José, and Tomás Fernández Aúz. 1999. Geopolítica y
ayuda humanitaria. Serie Ayuda humanitaria, vol. 5. Bilbao: Universidad de
Deusto.
80.
D'Ors, Alvaro. 1998. La posesión del espacio. Madrid: Cívitas.
81.
Duque G., Martha Alicia. 2006. La agenda oculta geoestratégica de la
integración USA. Documentos desde abajo. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
82.
Elton, Charlotte. 1990. Rivales o aliados?: Japón y Estados Unidos en
Panamá. Serie Panamá hoy, 4. Panamá: Centro de Estudios y Acción Social
Panameño.
83.
Errázuriz K., Ana María. 1989. La ocupación del territorio: definición de los
espacios vacios. [Santiago]: Pontificia Universidad Católica de Chile,
Instituto de Geogra+a.
84.
Esteves B., Edna M. 2004. Poder y globalización. [Caracas]: FACES, UCV.
85.
Estrada, Tomás N. de. 2008. El Río de la Plata a la deriva. Buenos Aires:
Editorial Dunken.
86.
Fazio Vengoa, Hugo. 2002. El mundo despues del 11 de septiembre de 2001.
Bogotá, D.C., Colombia: Universidad Nacional de Colombia, IEPRI [Instituto
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales].
87.
Ferrer Fougá, Hernán. 1990. Tras la ruta de los Moais. [Chile]: Instituto
Hidrográfico de la Armada de Chile.
88.
Florido Alejo, Angel Lorenzo, Gladstone Oliva Guérrez, and Jaime Preciado
Coronado. 1998. Geopolítica electoral de América Latina: elecciones
parlamentarias y presidenciales recientes. Pittsburgh, Pa.?: Latin American
Studies Association.
89.
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 2005. Geopolítica de los
recursos naturales y acuerdos comerciales en Sudamérica. La Paz, Bolivia:
FOBOMADE, Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
90.
Fraga, Jorge Alberto. 1994. Visión geopolítica de la Argentina:
condicionantes y objetivos. Buenos Aires, República Argentina: Instituto de
Publicaciones Navales del Centro Naval.
91.
Gamus Gallego, Raquel. 1990. Una fugaz convergencia: CAP y la IS en
Centroamérica. Caracas: Fondo Editorial Acta Cienfica Venezolana.
92.
Gantier Pacheco, Raúl. 2007. Geopolítica y geoestrategia en un sistema de
gobierno autonómico. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: Fundación NOVA.
269
Bibliografia geopolityki współczesnej
93.
García Echeverry, Daniel. 1991. Horizontes geopolíticos colombianos.
Colección de oro del militar colombiano, v. 21. Santafé de Bogotá, D.C.,
Colombia: Impr. y Publicaciones de las Fuerzas Militares.
94.
García Jordán, Pilar, and Núria Sala i Vila. 1998. La nacionalización de la
Amazonía: [ponencias]. Barcelona: Publicacions, Universitat de Barcelona.
95.
García Parra, Pío. 2001. El regreso del dragón: geopolítica de Asia y el
Pacífico. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
96.
García-Passalacqua, Juan M. 1999. Invadiendo al invasor: Puerto Rico y
Estados Unidos en el siglo veintiuno. Colección Ambos mundos. Río Piedras,
PR: Editorial Cultural.
97.
García-Ruiz, Jesús. 2003. Geopolítica del estado. Guatemala: Ediciones
ICAPI.
98.
Garzón, Rafael. 1991. Patagonizar la política del país: un imperativo para el
cambio de estructuras. Córdoba Argentina: s.n.].
99.
Gaudio, Guillermo J. M. 2007. Patagonia: pasado, presente, futuro : una
visión histórica, geopolítica y geoestratégica. Buenos Aires, República Argentina: Librería Histórica.
100.
Gautreaux Piñeyro, Bonaparte. 1994. El tiempo de la tormenta: Bosch,
Caamaño y el PRD. Santo Domingo, República Dominicana: Editora de
Colores.
101.
Gaziano, Darlene, and Gabriel Jerozolimski. 1991. Diagnóstico de la región
Monteverde-Arenál-La Tigra de San Carlos. Buffalo, N.Y.: La Universidad.
102.
Géré, François. 2005. La nueva geopolítica: es posible la paz? Barcelona:
Larousse.
103.
Giménez, Iván. 2009. El nuevo gran juego en Asia Central: geopolítica en el
Mar Caspio. Madrid: Editorial Popular.
104.
Giordano, Eduardo. 2002. Las guerras del petróleo: geopolítica, economía y
conflicto. Antrazyt, 185. Barcelona: Icaria.
105.
Giraldo, Leonel. 1989. Centro América entre dos fuegos. Bogotá: Ediciones
Gamma.
106.
Girardi, Giulio. 2003. Otro mundo es posible? Ciudad de La Habana, Cuba:
Centro de Invesgación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.
107.
Gonzáles Aguayo, Leopoldo. 1992. Geopolítica e historia Centroamericana.
S.l: s.n.
270
Literatura w języku hiszpańskim
108.
González Franco, Daniel. 1994. Occidente versus Tercer Mundo: “el
problema concreto de la Amazonía”. Valladolid: Universidad de Valladolid.
109.
González Gómez, Roberto. 2003. Estados Unidos: doctrinas de la Guerra
Fría, 1947-1991. Orbe nuevo. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
110.
González, Luis J. 1990. Paraguay, prisionero geo-político. Asunción,
Paraguay: Instituto Paraguayo de Estudios Geopolíticos e Internacionales.
111.
González M., René. 1989. Nociones de geopolítica y geogra5a limítrofe de
Bolivia. Sucre: Editorial Tupac Katari.
112.
Granados, Carlos, Hannia Delgado, and Aurora Hernández. 1999. Fronteras
centroamericanas: espacio de encuentros y desencuentros. [San José, Costa
Rica]: Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia, Proyecto
Cooperación Transfronteriza en Centroamérica.
113.
Granados, Carlos, Hannia Delgado, Aurora Hernández, and Eduardo
Rodríguez Herrera. 2000. Cuencas internacionales: conflictos y cooperación
en Centroamérica. San José, Costa Rica: Funpadem, Proyecto Cooperación
Transfronteriza en Centroamérica.
114.
Gresh, Alain. 2006. El atlas II. Buenos Aires: Capital Intelectual.
115.
Grimaldi, Víctor. 1990. Juan Bosch: el comienzo de la historia. Santo
Domingo, República Dominicana: Alfa & Omega.
116.
Grupo 1T. 2009. Liderazgo, gobernanza y geopolítica: reflexiones. VitoriaGasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central
de Publicaciones del Gobierno Vasco.
117.
Guglialmelli, Juan Enrique. 2007. Pensar con estrategia. Remedios de
Escalada, Partido de Lanús, Pcia. de Buenos Aires, Argentina: Ediciones de
la Universidad Nacional de Lanús.
118.
Henríquez, Cristina, and Melba Pría. 2000. Regiones indígenas tradicionales:
un enfoque geopolítico para la seguridad nacional. México: Instituto
Nacional Indigenista.
119.
Hernández Méndez, Jorge H. 1994. Análisis de la situación geopolítica de
Centroamérica en el centro del mundo y su influencia en la consecución de
los objetivos--integración, desarrollo y seguridad. Guatemala: E.D.E.
120.
Herrera de Noble, Ernestina. 1989. La Argentina necesaria. Buenos Aires:
Edición de la Fundación Roberto Noble.
121.
Herrera Dorado, Julio. 1999. Geoprospectiva nacional. Bolivia?: s.n.
271
Bibliografia geopolityki współczesnej
122.
Herrera Gómez, Diego. 2006. (Des)territorialidades y (No)lugares: procesos
de configuración y transformación social del espacio. Medellín, Col: La
Carreta Ed.
123.
Herrera Gómez, Diego, and Emilio Piazzini. 2006. (Des)territorialidades y
(no)lugares: procesos de configuración y transformación social del espacio.
Medellín: La Carreta.
124.
Instituto Chileno del Mar. 1990. “Mar presencial”: mesa redonda.
Valparaiso: s.n.].
125.
Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Venezuela). 1997.
Compendio de la geopolitica en Venezuela. Caracas: Ediciones
FundaIAEDEN.
126.
Instituto del Tercer Mundo. 2005. Guía del mundo 2005-2006: el mundo
visto desde el sur. Madrid, España: Iepala.
127.
Jameson, Fredric, Noemí Sobregués, David Cifuentes, and Colin MacCabe.
1995. La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial.
Barcelona: Paidós.
128.
Jarrín R., Oswaldo. 1992. El Ecuador frente al siglo XXI: seguridad y
geopolítica. Quito, Ecuador: Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de
Protocolo, Prensa y Relaciones Públicas.
129.
Jauretche, Arturo. 2008. Ejército y política. Buenos Aires: Corregidor.
130.
Jones, Eric Lionel. 1993. El milagro europeo: entorno, economía y
geopolítica en la historia de Europa y Asia. Alianza Universidad, 657. Madrid: Alianza Editorial.
131.
Joxe, Alain. 2003. El imperio del caos: las repúblicas frente a la dominación
estadounidense en la posguerra fría. Sección obras de política y derecho.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
132.
Juliana, Enric. 2009. La deriva de España: geogra5a de un país vigoroso y
desorientado. Temas de actualidad. Barcelona: RBA Libros.
133.
Kahhat, Farid. 2008. Tras la Guerra Fría: mentalidad militar y políticas de
seguridad en Sudamérica. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
134.
Kaune Arteaga, Walter. 1990. Tesis de la reforma constitucional,
fundamento de la revolución agroindustrial y de la integración, como nueva
alternativa para obtener del Perú un corredor hacia el Pacífico con su
respectivo enclave. La Paz, Bolivia: [s.n.].
135.
Kelly, Phili, and Jack Child. 1990. Geopolítica del Cono Sur y la Antártida.
Estrategia y política. Buenos Aires, República Argentina: Editorial Pleamar.
272
Literatura w języku hiszpańskim
136.
Kelly, Philip, and Jack Child. 1990. Geopolítica del Cono Sur y la Antártida.
Estrategia y política. Buenos Aires, Argentina: Pleamar.
137.
Khader, Bichara. 1995. Europa y el Mediterráneo: del paternalismo a la
asociación. Antrazyt, 82. Barcelona: Icaria.
138.
Khanna, Parag. 2008. El segundo mundo: imperios e influencia en el nuevo
orden mundial. Barcelona: Paidós.
139.
Koutoudjian, Adolfo. 1999. Geopolítica tridimensional Argentina:
reflexiones para el siglo XXI. [Buenos Aires, Argentina]: Eudeba.
140.
Lacayo Gil, Manuel Ignacio, Agusn Jarquín Anaya, and Ignacio Ramonet.
1998. La empresa privada y su papel para combatir la corrupción. Ediciones
INESP, no. 60. Managua, Nicaragua: Instituto Nicaragüense de Estudios
Sociopolíticos.
141.
Lara, António de Sousa. 2007. El terrorismo y la ideología de occidente.
Madrid: Palafox & Pezuela.
142.
Larra, Raúl. 1995. La batalla del general Guglialmelli: estrategia. Buenos
Aires: DISTAL SRL.
143.
Latin American Energy Organization, and European Economic Community.
1993. Prospectiva energética y desarrollo económico en el siglo XXI: la
perspectiva latinoamericana en el contexto mundial. Quito, Ecuador:
OLADE.
144.
Lesser, Ian O. 2000. Geopolitica del Mediterraneo occidental. RAND
reprints, 911. Santa Monica, CA: RAND.
145.
Leyva Arguedas, Carlos. 1989. Refutación a la geopolítica. Lima, Perú:
FIESSA.
146.
Lijerón Casanovas, Arnaldo. 1999. Antonio Vaca-Diez, genio industrial y
geopolítico boliviano. Trinidad, Beni, Bolivia: Editorial RB.
147.
López Segrera, Francisco. 1989. La administración Reagan y la Cuenca del
Caribe: geopolítica y estrategia militar. La Habana: Editorial de Ciencias
Sociales.
148.
López, Susana Mabel. 2003. Representaciones de la Patagonia: colonos,
cien8ficos y políticos, 1870-1914. Colección Éntasis. La Plata [Argentina]:
Ediciones al Margen.
149.
Macías Zapata, Gabriel Aarón. 2004. El vacío imaginario: geopolítica de la
ocupación territorial en el Caribe oriental mexicano. Colección Peninsular.
México, D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social.
273
Bibliografia geopolityki współczesnej
150.
Mansílla Arias, Alejandro. 2003. Apuntes de geopolítica. Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia: Editorial El País.
151.
Mantilla, Jorge. 1998. Análisis geopolítico del Ecuador. [Quito, Ecuador]:
Abrapalabra editores.
152.
Marcu, Silvia. 2007. El Mar Negro: geopolítica de un región encrucijada de
caminos. [Valladolid]: Universidad de Valladolid, Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial.
153.
Marenches, Alexandre de. 1989. Atlas geopolítico Aguilar. Madrid: Aguilar.
154.
Marini, José Felipe. 2003. Geopolítica argentina en un proyecto nacional.
[Buenos Aires]: Ediciones Geoautor.
155.
Marini, José Felipe. 1990. Estrategia nacional. Buenos Aires: Editorial
Pleamar.
156.
Marioni, Oscar. 1989. El Atlántico Sur y la crisis militar: de Videla y Galtieri a
Seineldín y Rico. Temas antiimperialistas, 5. Buenos Aires, República
Argentina: Editorial Agora.
157.
Marnez Busch, Jorge. 1993. La oceanopolítica en el desarrollo de Chile:
clase magistral. Chile: s.n.].
158.
Marnez Busch, Jorge. 1993. Oceanopolítica: una alternativa para el
desarrollo. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
159.
Mas C., Juan Carlos. 2007. Galeones y aviones: la cuenca del mar Caribe
como mare nostrum estadounidense : ensayo sobre el proceso geopolítico
en la región del Caribe y Centroamérica. [Panama City]: Cultural Portobelo.
160.
Mattelart, Armand, and Gilles Multigner. 2002. Geopolítica de la cultura.
Colección escafandra. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
161.
Mattos, Carlos de Meira. 1997. Geopolítica y teoría de las fronteras.
[Buenos Aires]: Círculo Militar.
162.
Meirelles Muller, Carlos. 2000. Antología geopolítica de autores militares
chilenos. Santiago de Chile: Ejército de Chile, Centro de Estudios e
Investigaciones Militares.
163.
Mele, Patrice. 1990. Geopolitica del estado de Puebla: elecciones, poderes y
conflictos. Colección Ciencias políticas, 24. México, D.F.: Instituto de
Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla.
164.
Méndez, Enrique Jorge. 2001. Iberoamérica: angustia del futuro : una visión
geopolítica del mundo. Montevideo: Torre del Vigía Ediciones.
165.
Meo, Carlos. 1994. El Cóndor traicionado! Asunción: Editorial Idea.
274
Literatura w języku hiszpańskim
166.
Mercado Jarrín, Edgardo. 1993. Perú: perspectivas geopolíticas. [Lima,
Peru]: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
167.
Mercado Jarrín, Edgardo. 2001. La revolución geoestratégica. [Perú]: CEPEI.
168.
Mercado Jarrín, Edgardo. 1995. La geopolítica en el tercer milenio. Lima,
Per'u: Instituto Peruana de Estudios Geopolíticos y Estratégicos.
169.
Michaelsen, Scott, and David E. Johnson. 2003. Teoría de la frontera los
límites de la política cultural. Barcelona: Gedisa.
170.
Michaelsen, Scott, and David E. Johnson. 2003. Teoría de la frontera: los
límites de la política cultural. Serie Culturas. Barcelona: Gedisa.
171.
Moisi, Dominique. 2009. La geopolítica de las emociones: cómo las culturas
del miedo, la humillación y la esperanza están reconfigurando el mundo.
Bogotá: Norma.
172.
Molina, Gilberto. 1995. Reflexiones sobre la guerra de las Islas Malvinas.
Córdoba [Argentina]: Editorial Pampa de Olaen.
173.
Molina, Patricia. 2005. Geopolítica de los recursos naturales y acuerdos
comerciales en Sudamérica: [seminario realizado en la ciudad de La Paz en
noviembre del 2003]. La Paz: FOBOMADE.
174.
Montaño Corrales, Macedonio. 2002. Gas natural y geopolítica boliviana.
Cochabamba, Bolivia: Ediciones Runa.
175.
Montiel, Édgar. 1989. De Gaulle y la geopolítica de las civilizaciones: la
cultura latinoamericana en las relaciones internacionales. México, D.F.:
Instituto Maas Romero de Estudios Diplomáticos.
176.
Morales Alvarez, Miguel, and Rodia Romero Sepúlveda. 2000. Crisis del
estado nacional hacia el siglo XXI: la cuesón fronteriza, Costa Rica,
Nicaragua y Panamá. Heredia: Impresiones de la Universidad Nacional.
177.
Morote Solari, Fernando. 2007. China frente a USA: guerra final. Huánaco,
Perú: Universidad Nacional Hermilio Valdizán, UNHEVAL.
178.
Morote Solari, Fernando. 1989. Geopolítica del Perú. Lima, Perú: Morot.
179.
Morote Solari, Fernando. 1991. Nuevo orden mundial. México, D.F.: Morot.
180.
Mosquera, Carlos Julio. 1994. La conciencia territorial Argentina y el
tratado con Chile de 1881/1893: una censurable custodia del patrimonio
territorial. Buenos Aires: Círculo Militar.
181.
Mozo Saá, Jerry. 1999. La otra cara de la guerra. Ecuador?: s.n.
182.
Muñoz Guillén, Mercedes. 1990. El estado y la abolición del ejército, 19141949. San José, Costa Rica: Editorial Porvenir.
275
Bibliografia geopolityki współczesnej
183.
Muñoz, Laura. 2001. Geopolítica, seguridad nacional y política exterior.
Alborada latinoamericana, 14. México: Univ. Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Inst. de Investigaciones Históricas.
184.
Muñoz Mata, Laura. 2002. México y el Caribe: vínculos, intereses, región.
Historia internacional. México, D.F.: Instituto Mora.
185.
Muñoz Mata, Laura. 2001. Geopolítica, seguridad nacional y política
exterior: México y el Caribe en el siglo XIX. México, DF: Instituto Mora.
186.
Muñoz Mata, Laura. 2004. En el interés de la nación: mexicanos y
estadunidenses en el Golfo-Caribe, 1821-1830. Historia internacional.
México, D.F.: Instituto Mora.
187.
Navarro Jiménez, Guillermo. 2004. Geopolítica imperialista: de la “doctrina
de los dos hemisferios” a la “doctrina imperial” de George W. Bush. Quito:
Ed. Zitra.
188.
Navarro, Luisa. 1995. Régimen de partidos en México, Centroamérica y el
Caribe. Santo Domingo: Editora Buho.
189.
Nogué i Font, Joan, and Joan Vicente Ru+. 2001. Geopolítica, identidad y
globalización. Ariel geogra+a. [Barcelona]: Editorial Ariel.
190.
Nweihed, Kaldone G. 1992. Frontera y límite en su marco mundial: una
aproximación a la “fronterología”. [Caracas, Venezuela]: Instituto de Altos
Estudios de América Latina.
191.
Nye, Joseph S. 1991. La naturaleza cambiante del poder norteamericano.
Colección Estudios internationales, 212.312. Buenos Aries, Argentina:
Grupo Editor Latinoamericano.
192.
Perié, Julio César. 2009. Argentina: geopolítica y transportes. Buenos Aires:
Nuevohacer.
193.
Pernett García, Erick. 2005. La geopolítica tras el 11 de septiembre:
absolutismo global o crisis de hegemonía? Medellín, Colombia: Editorial Lealon.
194.
Peters, Ralph. 2002. Colombia de Vietnam al Amazonas. Cali: Fundación
para la Invesgación y la Cultura.
195.
Piazzini, Emilio, and Vladimir Montoya Arango. 2008. Geopolíticas: espacios
de poder y poder de los espacios. Medellín, Colombia: La Carreta Editores.
196.
Ponce Caballero, Jaime. 1998. Geopolítica chilena y mar boliviano. La Paz,
Bolivia: [s.n.].
276
Literatura w języku hiszpańskim
197.
Ponce Leiva, Javier. 2005. La seguridad de Ecuador del 11 de septiembre al
plan patriota. Quito, Ecuador: Centro Estudios Internacionales.
198.
Ponce Leiva, Javier. 2005. La seguridad del Ecuador: del 11 de septiembre al
plan patriota. Quito, Ecuador: Centro Estudios Internacionales.
199.
Pozzo Medina, Julio. 2006. De frente a la constituyente: Boliviadesintegrada : mayor descentralización y más unidad nacional autonómica
o federal : una visión geopolítica. Cochabamba, Bolivia: Editora JV.
200.
Pozzo Medina, Julio. 1992. Geopolítica y descentralización: zonificacion
integrada del estado boliviano. La Paz, Bolivia: Distribuidores, Librerías
"Don Bosco, “Gisbert” y “El Ateneo”.
201.
Pozzo Medina, Julio. 2000. Geopolítica y estrategia aplicada. Cochabamba,
Bolivia: Editora J.V.
202.
Quagliotti de Bellis, Bernardo. 2002. Evolución del pensamiento geopolítico:
un diálogo entre la geogra5a y la historia. [Montevideo, Uruguay]: B. Quagliotti de Bellis.
203.
Quiroga, Dígno Raúl. 1993. Apuntes de un viaje por la Patagonia :situación
general: problemas conspiración contra la integridad territorial. Córdoba
[Argentina]: Editorial Pampa de Olaen.
204.
Raimondi, Carlos H. 1991. Hacia una argentina marítima. Buenos Aires,
República Argentina: Instituto de Publicaciones Navales, Centro Naval.
205.
Ramírez Pérez, Jorge Miguel. 2004. Acercamiento a una geopolítica
electoral para México. México, D.F.: Editorial Diana.
206.
Ramonet, Ignacio, and José Antonio Soriano. 2002. Guerras del siglo XXI:
nuevos miedos, nuevas amenazas. Arena abierta. Barcelona: Mondadori.
207.
Reguera Rodríguez, Antonio T. 1993. Territorio ordenado, territorio
dominado: espacios, políticas y conflictos en la España de la Ilustración.
[León]: Universidad de León, Secretariado de Publicaciones.
208.
Riaño, Camilo. 2005. Nacionalismo o globalización: disyuntiva geopolítica
de Colombia. [Colombia]: C. Riaño.
209.
Ribeiro, Lidio. 1994. Geopolítica y educación en México: bases para un
liderazgo ó preludio para una anexión? México, D.F.: Centro
Interdisciplinario de Invesgación y Docencia en Educación Técnica.
210.
Ribera Carbó, Eulalia, Héctor Mendoza Vargas, and Pere Sunyer Marn.
2007. La integración del territorio en una idea de Estado: México y Brasil,
1821-1946. México, D.F.: Instituto de Geogra+a, UNAM.
277
Bibliografia geopolityki współczesnej
211.
Roccatagliata, Juan. 2008. Argentina: una vision actual y prospectiva desde
la dimension territorial. Buenos Aires: Emece.
212.
Rocha V., Alberto. 2003. Configuración política de un mundo nuevo:
dimensiones políticas de lo global, lo suprarregional, lo posnacional y lo
local. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara.
213.
Rodríguez Díaz, María del Rosario. 2000. El Caribe: intereses geopolíticos y
dominación colonial. Morelia, Michoacán: Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas.
214.
Rodríguez Elizondo, José. 2006. Las crisis vecinales del gobierno de Lagos.
Santiago: Debate.
215.
Roitman, Marcos. 1991. América Latina en el contexto del Vo. Centenario.
Madrid: Editorial Revolución.
216.
Rosquellas, Rosa E. de. 1996. Geopolítica general y de Bolivia. La Paz, Bolivia: [s.n.].
217.
Rumrrill, Róger. 2008. La Amazonía peruana: la última renta estratégica del
Perú en el s.XXI, o, la tierra prometida. San Borja [Perú]: Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
218.
Rupérez, Javier. 2009. El espejismo multilateral: la geopolítica entre el
idealismo y la realidad. Córdoba: Almuzara.
219.
Saavedra Weise, Agusn. 2002. Entre siglo y siglo: prólogos, ensayos y
notas del tiempo que pasa. Colección de prensa. Santa Cruz de la Sierra:
Editorial El País.
220.
Saavedra Weise, Agusn, and Agusn Saavedra Weise. 1996. Bolivia y el
mundo: ensayos y notas sobre la realidad nacional e internacional. La Paz,
Bolivia: A. Saavedra Weise.
221.
Saavedra Weise, Agusn. 2006. Bolivia, diversas reflexiones: (desde Santa
Cruz de la Sierra). Santa Cruz de la Sierra: Editorial El País.
222.
Sader, Emir. 2004. Crisis hegemónicas en tiempos imperiales: los dilemas
del Brasil de Lula. Ciudad de La Habana, Cuba: Centro de Invesgación y
Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.
223.
Saldivia, Carlos, and Pablo Franco. 2008. El norte de África en la intriga de
Al Qaeda: el Magreb como nuevo escenario geopolítico internacional.
Santiago, Chile: Ril Editores.
224.
Samudio, César. 1992. El Canal de Panamá, 1903-1955. Panamá: [s.n.].
278
Literatura w języku hiszpańskim
225.
Santos Pico, Manuel José. 2004. Apuntes de estrategia sobre seguridad y
defensa nacional. Colección de geoestrategia y seguridad UMNG. Bogotá:
Universidad Militar Nueva Granada.
226.
Sarno, Hugo Gastón. 2004. Lecciones de geopolítica. Volumen 2. Buenos
Aires: Centro FICCH, Centro de Formación e Investigaciones en Ciencias del
Comportamiento Humano.
227.
Saxe-Fernández, John, Jaime Estay Reyno, and Jaime Preciado Coronado.
1997. América Latina en la postguerra fría: tendencias y alternativas.
Colección Estado, cultura y sociedad. Guadalajara, Jalisco, México:
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades.
228.
Schabib Montero, Ismael. 1995. Sobre geopolítica de Bolivia. S.l: s.n.].
229.
Seminario “Exportación del Gas Boliviano, Perú o Chile”. 2002. Razones
geopolíticas y económicas para la elección del puerto de exportación, Perú o
Chile: memorias del Seminario “Exportación del Gas Boliviano, Perú o
Chile”. La Paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés.
230.
Seminario sobre el Caribe. 1990. El Caribe: nuestra tercera frontera.
México: Secretaría de Relaciones Exteriores.
231.
Seminario sobre el Caribe. 1992. El Caribe: nuestra tercera frontera.
México: Instituto Matias Romero de Estudios Diplomaticos.
232.
Serbín, Andrés. 1997. América Latina y el Caribe anglófono: hacia una
nueva relación? Buenos Aires, Argentina: Nuevohacer, Grupo Editor Latinoamericano.
233.
Serbín, Andrés. 1989. Las relaciones entre el Caribe de habla inglesa y
América Latina. Caracas, Venezuela: Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.
234.
Serbín, Andrés. 1989. El Caribe, zona de paz?: geopólitica, integración y
seguridad. Santiago de Chile: Comisión Sudamericana de Paz.
235.
Simancas, Francisco. 1993. Geopolítica brasilera amazonia y garimpeiros.
Caracas, Venezuela: Ediciones del Congreso de la República.
236.
Simposio Internacional Invesgación y Manejo de la Amazonia. 1989.
Memorias del Simposio Internacional Invesgación y Manejo de la
Amazonia. Biblioteca Andrés Posada Arango, libro 1. [Bogotá, Colombia]:
República de Colombia, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente.
279
Bibliografia geopolityki współczesnej
237.
Soler, Giancarlo. 1993. La invasión a Panamá: estrategia y tácticas para el
nuevo orden mundial. Panamá: CELA.
238.
Somavía, Juan, and José Miguel Insulza. 1990. Seguridad democrática
regional: una concepción alternativa. Santiago de Chile: Comisión
Sudamericana de Paz.
239.
Spitaels, Guy, and Alexander Paredes. 2009. China USA, ¿dos potencias en
conflicto? Madrid: Popular.
240.
Tapia Mealla, Luís. 2009. Pensando la democracia geopolíticamente. La Paz,
Bolivia: CLACSO.
241.
Taylor, Peter J. 1994. Geogra5a política: economía mundo, estado-nación y
localidad. Madrid: Trama Editorial.
242.
Téllez, Carlos, and Patricia E. Olivera. 2005. Debates en la geogra5a
contemporánea: homenaje a Milton Santos. Zamora, Michoacán: El Colegio
de Michoacán.
243.
Thompson, Grahame. 2004. Contexto geopolítico latinoamericano.
Guatemala: Ediciones ICAPI.
244.
Tola Larico, Samuel. 1999. Geopolítica: mito y realidad : geogra5a limítrofe
de Bolivia. La Paz: S. Tola Larico.
245.
Toledo, Alejandro. 1995. Geopolítica y desarrollo en el Istmo de
Tehuantepec. [Mexico]: Centro de Ecología y Desarrollo.
246.
Torrent, Ramon, Antoni Millet Abbad, and Alberto Arce Suárez. 2005.
Diálogo sobre gobernabilidad, globalización y desarrollo. Barcelona: Centre
Estudis Internacionals.
247.
Torres Salcedo, Víctor. 2008. Regionalización: política de desarrollo regional
y propuestas de descentralización. Lima: San Marcos.
248.
Tosi, Jorge Luis. 1999. Geopolítica fluvial argentina. Buenos Aires: Ciudad
Argentina.
249.
Tredinnick, Felipe. 1998. Geopolítica del mar. Colección Bolivia y el mundo,
NA 268. La Paz, Bolivia: Editorial “Los Amigos del Libro”.
250.
Trías, Vivián. 1989. Imperialismo y geopolítica en América Latina. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
251.
Trías, Vivián. 1991. Uruguay y sus claves geopolíticas. Montevideo:
Ediciones de la Banda Oriental.
252.
Trigo Gandarilla, Jaime. 1995. Basamentos geopolíticos generales y
nacional. Bolivia: s.n.].
280
Literatura w języku hiszpańskim
253.
Trigo Gandarillas, Jaime. 1995. Basamentos geopolíticos generales y
nacionales. Cochabamba, Bolivia: Editora Nacional.
254.
Ulloa y Sotomayor, Alberto. 1997. Posición internacional del Perú. [Lima]:
Fondo Editorial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
255.
Urdiales Viedma, Ma. Eugenia. 2007. Geopolítica y desigualdades. Periferias, 4. Granada: Universidad de Granada.
256.
Uribe Vargas, Diego, and Carlos Marnez Becerra. 1996. Geopolítica del
gran Caribe. Serie Cuadernos del IEC. Santafé de Bogotá, D.C.: Instituto de
Estudios Caribeños, Universidad Nacional de Colombia.
257.
Urien, Julio César. 1995. El nuevo plan de operaciones : la nueva civilización.
Buenos Aires?: s.n.
258.
Vallaud, Pierre, Antoine Sfeir, Josep M. Parramón Homs, and Sílvia Català.
1992. Atlas geostratégico del siglo XX. Atlas del siglo XX. Barcelona:
Parramón.
259.
Vargas, Oscar-René. 2007. Geopolítica en el siglo XXI. Managua: Centro de
Estudios de la Realidad Nacional.
260.
Vasapollo, Luciano, Henrike Galarza, and Hosea Jaffe. 2005. Introducción a
la historia y la lógica del imperialismo. España: El Viejo Topo.
261.
Vasapollo, Luciano. 2006. La cara sucia de la globalización. La Habana:
Editorial de Ciencias Sociales.
262.
Vega Cantor, Renán. 2007. Un mundo incierto, un mundo para aprender y
enseñar: las transformaciones mundiales y su incidencia en la ensenañza de
las ciencias sociales. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
263.
Veiga, Francisco, Enric Ucelay da Cal, and Angel Duarte. 2006. La Paz
Simulada: una historia de la guerra fría 1941-1991. Madrid: Alianza
Editorial.
264.
Vieira V., León. 1996. 20 años de visión geopolítica: pensamiento, acción y
paradoja. Guayaquil, Ecuador, Sudamérica: Fundación Eugenio Espejo.
265.
Virilio, Paul. 1999. La Inseguiridad del territorio. Buenos Aires: La Marca.
266.
Vivó, Jorge Abilio. 1998. La geopolítica: sobre la necesidad de dar una nueva
organización a la geogra5a política del Caribe. Jornadas, 3. México: El
Colegio de México, Centro de Estudios Sociales.
267.
Wallerstein, Immanuel, and Eugenia Vázquez Nacarino. 2007. Geopolítica y
geocultura ensayos sobre el moderno sistema mundial. Barcelona: Kairós.
281
Bibliografia geopolityki współczesnej
268.
Wallerstein, Immanuel Maurice, and Eugenia Vázquez Nacarino. 2007.
Geopolítica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial.
Ensayo. Barcelona: Kairós.
269.
World Islamic Popular Leadership, and Junta Islámica (Córdoba, Spain).
2008. Alianza de civilizaciones, alianza por la paz: contenidos del seminario
internacional celebrado en Córdoba el 18-19 de junio de 2007 auspiciado
por el Liderazgo Popular Islámico Mundial (WIPL) y Junta Islámica de
España. Córdoba: Shahada Visión.
270.
Zaki Yamani, Ahmed, Robert Mabro, and Paul Isbell. 2008. Energía: entre el
mercado y la geopolítica 10 de junio de 2008 = Energy: between market and
geopolitics : 10 June 2008. [Madrid]: Real Instituto Elcano.
271.
Zea, Leopoldo, and Mario Magallón Anaya. 2000. 1898, desastre o
reconciliación? Colección Lanoamérica fin de milenio, 6. México: Instituto
Panamericano de Geogra+a e Historia.
272.
Zea, Leopoldo, and María Angeles Magallón Botaya. 1999. Geopolitica de
América Latina y el Caribe. Colección Lanoamérica fin de milenio, 4.
México, D.F.: Instituto Panamericano de Geogra+a e Historia.
282
Literatura w języku indonezyjskim
1.
Alfandi, Widoyo. 2002. Reformasi Indonesia: bahasan dari sudut pandang
geografi politik dan geopolitik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
2.
Djalal, Hasjim. 2008. Setengah abad Deklarasi Djuanda, 1957-2007. [Jakarta]: Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
3.
Djoko Besariman. 1998. Pemanfaatan wilayah nasional dengan segala isi
dan kekayaannya merupakan ruang, alat, dan kondisi juang dalam mencapai tujuan nasional. [Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
4.
Djoko Sugiarto, A. M. 1996. Wawasan Nusantara dan aktualisasinya dalam
pembangunan kelautan. [Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan RI,
Lembaga Ketahanan Nasional.
5.
I Nyoman Arinu S. 1998. Memanfaatkan pengaruh luas wilayah nasional
Republik Indonesia dalam meningkatkan kehidupan berbangsa. [Jakarta]:
Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
6.
Kusumoprojo, Wahyono S. (Wahyono Suroto). 1991. Geopolitik dan geostrategi RI untuk PJPT II dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara
dan ketahanan nasional. [Jakarta]: Markas Besar Angkatan Bersenjata, Republik Indonesia, Lembaga Pertahanan Nasional.
7.
Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). 1994. Geopolitik negara kesatuan Republik Indonesia menjelang abad XXI. [Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Ketahanan Nasional.
8.
Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). 1994. Geopolitik negara multi
etnik suatu tinjauan negara kesatuan Republik Indonesia. [Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
9.
Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). 1999. Mengoptimalkan pemanfaatan posisi silang Indonesia dalam pengembangan kehidupan ekonomi
nasional. [Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
Bibliografia geopolityki współczesnej
10.
Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). 1995. Keadaan trigatra negara RI
pada awal abad XXI dan dampaknya terhadap politik luar negeri Indonesia.
[Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
11.
Lembaga Pertahanan Nasional (Indonesia). 1990. Studi kewilayahan yang
berorientasi kepada penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. [Jakarta]: Markas Besar Angkatan Bersenjata, Republik Indonesia, Lembaga
Pertahanan Nasional.
12.
Lembaga Pertahanan Nasional (Indonesia). 1993. Geografi sebagai suatu
faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup negara dan bangsa. [Jakarta]: Markas Besar Angkatan Bersenjata, Republik Indonesia, Lembaga Pertahanan Nasional.
13.
Lembaga Pertahanan Nasional (Indonesia). 1990. Implementasi studi kewilayahan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.
[Jakarta]: Markas Besar Angkatan Bersenjata, Republik Indonesia, Lembaga
Pertahanan Nasional.
14.
Purbo, Dirgo D., and Lensi Mursida. 2006. Geopolitik perminyakan. Jakarta:
Center for the Study of Intelligence and Counter Intelligence.
15.
Ramis, Iskandar. 1998. Pengendalian wilayah kepulauan Nusantara sebagai
satu kesatuan dalam rangka menjamin kepentingan nasional. [Jakarta]:
Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
16.
Raus, Holiqkurrahman. 1999. Pemantapan tata ruang nasional dengan
pendekatan Tannas. [Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
17.
Sadjad, Achmad Hasan. 1997. Dampak wilayah negara kepulauan terhadap
upaya pertahanan keamanan negara. [Jakarta]: Departemen Pertahanan
Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
18.
Shoelhi, Mohammad. 2007. Di ambang keruntuhan Amerika. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
19.
Sitorus, T. D. 1995. Bentang alam wilayah Indonesia dan pengaruhnya terhadap postur Hankamneg RI. [Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan
RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
20.
Sumardjo, Mahendro. 2007. Meningkatkan pemahaman geopolitik Indonesia dalam pemanfaatan kondisi dan konstelasi geografi guna mewujudkan
kesejahteraan rakyat di daerah dalam rangka stabilitas nasional. [Jakarta]:
Program Pendidikan Reguler, Angkatan XL, Lembaga Ketahanan Nasional RI.
284
Literatura w języku indonezyjskim
21.
Sumarno A. S. 2000. Memanfaatkan posisi silang negara kesatuan Republik
Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.
[Jakarta]: Departemen Pertahanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional.
22.
Sunardi, R. M. 2004. Pembinaan ketahanan bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: teori ketahanan nasional, geostrategi Indonesia, dan ketahanan regional. Jakarta: Kuaternita
Adidarma.
23.
Suradinata, Ermaya. 2001. Geopolitik dan geostrategi dalam mewujudkan
integritas negara kesatuan Republik Indonesia: orasi ilmiah pada peringatan HUT ke-36 Lemhannas. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Republik
Indonesia.
24.
Suradinata, Ermaya. 2005. Hukum dasar geopolitik dan geostrategi dalam
kerangka keutuhan NKRI: dilengkapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah setelah perubahan keempat.
Tomang, Jakarta: Suara Bebas.
25.
Suradinata, Ermaya. 2002. Post-mo geopolitik. [Jakarta]: Paramartha Dharmaguna.
26.
Suradinata, Ermaya. 2001. Geopolitik dan geostrategi Indonesia. Jakarta:
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia KSA XI.
27.
Suradinata, Ermaya, and Alex Dinuth. 2001. Geopolitik & konsepsi ketahanan nasional: pemikiran awal, pengembangan, dan prospek. Jakarta: Paradigma Cipta Yatsigama.
28.
SUSPIM SUSGAB BUMN (Organization). 1993. Tinjauan unsur wadah dalam
Wawasan Nusantara pendalaman materi Wawasan Nusantara. [Jakarta]:
Markas Besar Angkatan Bersenjata, Republik Indonesia, Lembaga Pertahanan Nasional.
285
Literatura w języku japońskim
1.
Media toshi no chiuseigaku = geopolitics of the mediaCity. 1998. Ten plus
one, no. 13. Tōkyō: INAX, 1998.
2.
Aoki, Tamotsu. 2003. Media, Genron to hyōshō no chiseigaku = Media, the
geopolitics of speech and symbol. Ajia shinseiki, 6. Tōkyō: Iwanami Shoten.
3.
Brzezinski, Zbigniew. 1998. Burejinsukī no sekai wa kō ugoku: nijūisseiki no
chisei senryaku gēmu. Tōkyō: Nihon Keizai Shinbunsha.
4.
Gray, Colin S., Geoffrey R. Sloan, and Masashi Okuyama. 2009. Senryaku to
chiseigaku. 1, Shinkasuru chiseigaku: riku kai kū soshite uchū e. Tōkyō:
Gogatsushobō.
5.
Kupchan, Charles, and Jun Tsubouchi. 2003. Amerika jidai no owari. NHK
bukkusu, 982, 983. Tokyo: Nihon hoso shuppan kyokai.
6.
Lafargue, François, and Kunio Fujino. 2009. Buraddo oiru: sekai shigen
sensō. Tōkyō: Kōdansha.
7.
Nakagawa, Yatsuhiro. 2009. Chiseigaku no ronri: kakudai suru hātorando to
nihon no senryaku. Tōkyō: Tokumashoten.
8.
Nakamura, Katsunori. 1998. Ajia ni okeru pawā gēmu. Tōkyō: Keiō Gijuku
Daigaku Shuppankai.
9.
Nihon Kokusai Seiji Gakkai. 2004. Higashiajia no chiiki kyōryoku to anzen
hoshō. Kokusai seiji, 135. Tōkyō: Nihonkokusaiseijigakkai.
10.
Nishikawa, Yūko, Masaki Hirota, and Carol Gluck. 2006. Sengo to iu chiseigaku. Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai.
11.
Nishitani, Osamu, and Chikako Nakayama. 2005. Shikaku no jioporitikusu:
media wōru o tukikuzusu = The geopolitics of the visual. Fuchū-shi: Tōkyō
Gaikokugo Daigaku Daigakuin Chiiki Bunka Kenkyūka 21-seiki COE "Shishiryō Habu Chiiki Bunka Kenkyū Kyoten" Honbu.
12.
Nishitani, and Nakayama. 2005. Shikaku no jioporitikusu: media wōru o
tukikuzusu. Fuchū-shi: Tōkyō Gaikokugo Daigaku Daigakuin Chiiki Bunka
Bibliografia geopolityki współczesnej
Kenkyūka 21-seiki COE "Shishiryō Habu Chiiki Bunka Kenkyū Kyoten" Honbu.
13.
Nye, Joseph S. 1990. Fumetsu no taikoku Amerika. Tōkyō: Yomiuri Shinbunsha.
14.
Okuyama, Masashi. 2004. Chiseigaku: Amerika no sekai senryaku chizu.
Tōkyō: Gogatsu shobo.
15.
O'Loughlin, John V., and Yoshito Takigawa. 2000. Chiseigaku jiten. Tōkyō:
Tōyōshorin.
16.
Ōta, Kōshun. 1990. Chiiki kagaku to seiji sekai. Tōkyō: Kokin Shoin.
17.
Ramonet, Ignacio, and Teruo Inoue. 2004. 21seiki no senso: "sekaika" no
yutsuna kao. Tōkyō: Ibunsha.
18.
Shirasaka, Yoshinao. 2004. Nan’yō seiji chiri shikō. Ajiagaku sōsho, 111.
Tōkyō: Ōzorasha.
19.
Takagi, Akihiko. 1998. Ajia Taiheiyō to kokusai kankei no hendō: sono chiseigakuteki tenbō. Tōkyō: Kokon Shoin.
20.
Todd, Emmanuel, and Emmanuel Todd. 2006. "Teikoku igo" to Nihon no
sentaku. Tōkyō: Fujiwara Shoten.
21.
Toichi, Tsutomu. 2007. 21-seiki no enerugī chiseigaku. Tōkyō: Sankei Shinbun Shuppan.
22.
Victor, Jean-Christophe, Virginie Raisson, Frank Tétart, Frédéric Lernoud,
and Kinuko Tottori. 2007. Chizu de yomu sekai jōsei.
23.
Wallerstein, Immanuel Maurice, and Masaru Maruyama. 1991. Posuto
amerika: sekai shisutemu ni okeru chiseigaku to chisei bunka. Tōkyō: Fujiwarashoten.
24.
Yamanouchi, Yasushi. 1993. Seiji kūkan no hen’yō. Iwanami kōza, 7. Tōkyō:
Iwanami Shoten.
288
Literatura w języku niemieckim
1.
Geopolitik: zwischen Wissenschaft und Kunstlehre. 2005. Schriftenreihe der
Landesverteidigungsakademie, 3/2005. Wien: Landesverteidigungsakademie.
2.
Albrecht, Christoph V. 1998. Geopolitik und Geschichtsphilosophie, 17481798. Berlin: Akademie Verlag.
3.
Auffermann, Burkhard, and Pekka Visuri. 1995. Nordeuropa und die deutsche Herausforderung. Nordeuropäische Studien, Bd. 8. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
4.
Baumann, Wolfgang, and Gunther Hauser. 2002. Mitteleuropa-im geopolitischen Interesse Österreichs. [Graz]: Austria-Medien-Service.
5.
Béhar, Pierre, Pierre Béhar, and Pierre Béhar. 1994. Zentraleuropa im
Brennpunkt: Analysen und Perspektiven einer kontinentalen Geopolitik.
Graz: Styria.
6.
Bergedorfer Gesprächskreis. 1997. Im Kreuzungspunkt der Kräfte: die Türkei
in einer veränderten politischen Umwelt. Hamburg: Die Stiftung.
7.
Blindow, Felix. 1999. Carl Schmitts Reichsordnung: Strategie für einen europäischen Grossraum. Berlin: Akademie Verlag.
8.
Bodenbach, Eva. 2008. Die völkerrechtliche Einordnung internationaler Seen
unter besonderer Berücksichtigung des Kaspischen Meeres. Frankfurt: Lang.
9.
Böhme, Dominique. 2008. Das grösste Spiel: der Kampf um den kaspischen
Raum : eine geostrategische Analyse. Frankfurt/Main: R.G. Fischer Verlag.
10.
Bornschein, Peter. 1994. Die wirtschaftspolitische Entwicklung der Tumenfluss-Region im nordostasiatischen Kontext. Edition Cathay, Bd. 4. Bochum: Projekt.
11.
Brexendorff, Alexander. 2006. Rohstoffe im Kaspischen Becken: völkerrechtliche Fragen der Förderung und des Transports von Erdöl und Erdgas. Schriften zum Staats- und Völkerrecht, Bd. 122. Frankfurt am Main: P. Lang.
Bibliografia geopolityki współczesnej
12.
Brill, Heinz. 2005. Geopolitische Analysen: Beiträge zur deutschen und internationalen Sicherheitspolitik (1974-2004). Bissendorf: Biblio.
13.
Brill, Heinz. 1994. Geopolitik heute: Deutschlands Chance? Frankfurt/M.:
Ullstein.
14.
Brzezinski, Zbigniew, Zbigniew Brzezinski, and Zbigniew Brzezinski. 2000.
Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Frankfurt am
Main: Fischer.
15.
Buck, Felix. 1996. Geopolitik 2000: Weltordnung im Wandel : Deutschland in
der Welt am Vorabend des 3. Jahrtausends. Frankfurt am Main: Report Verlag.
16.
Christopheie, Barbara, and Yves Lacost. 2001. Geopolitik: zur Ideologiekritik
politischer Raumkonzepte. Kritische Geographie, 14. Wien: Promedia.
17.
Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft, and Karl Schmitt. 2002. Politik und Raum. Baden-Baden: Nomos.
18.
Deutscher Geographentag, and Heiner Dürr. 1995. Europa im Umbruch.
Stuttgart: Franz Steiner.
19.
Diekmann, Irene, Peter Krüger, and Julius H. Schoeps. 2000. Geopolitik:
Grenzgänge im Zeitgeist. Neue Beiträge zur Geistesgeschichte, Bd. 1. Potsdam: Verlag für Berlin-Brandenburg.
20.
Dietz, Burkhard, Helmut Gabel, and Ulrich Tiedau. 2003. Griff nach dem
Westen: die „Westforschung“ der völkisch-nationalen Wissenschaften zum
nordwesteuropäischen Raum (1919-1960). Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas, Bd. 6. Münster: Waxmann.
21.
Diószegi, István. 1999. Bismarck und Andrássy: Ungarn in der deutschen
Machtpolitik in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wien: Oldenbourg.
22.
Domdey, Karl Heinz. 2007. Dominante Zukunftsvisionen: Gläubiges, Voluntatives und Utopisches im Ringen um universelle Vormacht. Berlin: Forschungsinstitut der IWVWW.
23.
Ebeling, Frank. 1994. Geopolitik: Karl Haushofer und seine Raumwissenschaft, 1919-1945. Berlin: Akademie Verlag.
24.
Ebner, Michl. 2003. Südtirol 2009: Gedanken über Gegenwart und Zukunft.
Bozen: Athesia.
25.
Eckart, Karl. 1997. Die Euroregionen im Osten Deutschlands. Schriftenreihe
der Gesellschaft für Deutschlandforschung e.V., Bd. 55. Berlin: Duncker &
Humblot.
290
Literatura w języku niemieckim
26.
Efionayi-Mäder, Denise. 2001. Asyldestination Europa: eine Geographie der
Asylbewegungen. Zürich: Seismo.
27.
Ehlers, Eckart. 1997. Deutschland und Europa: historische, politische und
geographische Aspekte : Festschrift zum 51. Deutschen Geographentag
Bonn 1997, „Europa in einer Welt im Wandel“. Colloquium geographicum,
Bd. 24. Bonn: In Kommission bei F. Dümmler.
28.
Elsässer, Jürgen. 2000. Kriegsverbrechen: die tödlichen Lügen der Bundesregierung und ihre Opfer im Kosovo-Konflikt. Konkret Texte, 27. Hamburg:
Konkret.
29.
Elsässer, Jürgen, and Joschka Fischer. 1999. Nie wieder Krieg ohne uns: das
Kosovo und die neue deutsche Geopolitik. Konkret Texte, 22. Hamburg:
Konkret.
30.
Fahlbusch, Michael. 1994. „Wo der deutsche ... ist, ist Deutschland“: die
Stiftung für Deutsche Volks- und Kulturbodenforschung in Leipzig 19201933. Abhandlungen zur Geschichte der Geowissenschaften und Religion/Umwelt-Forschung, 6. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer.
31.
Fassler, Manfred, Johanna B. Will, and Marita Zimmermann. 1996. Gegen
die Restauration der Geopolitik: zum Verhältnis von Ethnie, Nation und Globalität. Parabel, Bd. 17. Giessen: Focus.
32.
Feichtinger, Walter. 2008. Belarus zwischen Russland und der EU. Wien:
SdL.
33.
Fröhlich, Stefan. 1998. Amerikanische Geopolitik: von den Anfängen bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges. Landsberg am Lech: Olzog.
34.
Fröhlich, Stefan. 1998. Zwischen selektiver Verteidigung und globaler Eindämmung: geostrategisches Denken in der amerikanischen Aussen- und Sicherheitspolitik während des Kalten Krieges. Baden-Baden: Nomos.
35.
Geisen, Thomas, and Allen Karcher. 2003. Grenze, sozial, politisch, kulturell:
Ambivalenzen in den Prozessen der Entstehung und Veränderung von Grenzen. Beiträge zur Regional- und Migrationsforschung, Bd. 2. Frankfurt am
Main: IKO.
36.
Gottschlich, Rudolf. 1998. Der Stellenwert Japans und Chinas in politischer
Geographie und Geopolitik zwischen 1919 und 1945 vor dem Hintergrund
der Ostasienpolitik des Deutschen Reiches. Frankfurt am Main: Verlag Neue
Wissenschaft.
37.
Grojs, Boris. 2008. Medium Religion: Glaube. Geopolitik. Kunst : Faith. Geopolitics. Art; [Broschüre erscheint anlässlich der Ausstellung Medium Religi-
291
Bibliografia geopolityki współczesnej
on im ZKM, Museum für Neue Kunst, 23. November 2008 - 19. April 2009].
Karlsruhe: ZKM.
38.
Gruber, Karl. 1992. Neue Ordnung. Wien: Multiplex-Media.
39.
Habsburg, Otto von. 1991. Zurück zur Mitte. Wien: Amalthea.
40.
Hahnemann, Andy. 2010. Texturen des Globalen: Geopolitik und populäre
Literatur in der Zwischenkriegszeit 1918-1939. Heidelberg: Winter.
41.
Heinrich, Horst-Alfred. 1991. Politische Affinität zwischen geographischer
Forschung und dem Faschismus im Spiegel der Fachzeitschriften: ein Beitrag
zur Geschichte der Geographie in Deutschland von 1920 bis 1945. Giessener
geographische Schriften, Heft 70. Giessen: Selbstverlag des Geographischen
Instituts der Justus Liebig-Universität Giessen.
42.
Helmig, Jan. 2008. Metaphern in geopolitischen Diskursen: Raumrepräsentationen in der Debatte um die amerikanische Raketenabwehr. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften.
43.
Hipler, Bruno. 1996. Hitlers Lehrmeister: Karl Haushofer als Vater der NSIdeologie. St. Ottilien: EOS Verlag.
44.
Höhmann, Marc. 1999. Flächenrecycling als raumwirksame Interaktion:
eine politisch-geographische Untersuchung über Entscheidungsstrukturen
und Konfliktpotentiale räumlicher Veränderungen am Beispiel von Köln.
Köln: Geographisches Institut der Univ. zu Köln.
45.
Höllwerth, Alexander. 2007. Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr
Dugin: eine Diskursanalyse zum postsowjetischen russischen Rechtsextremismus. Stuttgart: Ibidem-Verlag.
46.
Hüholdt, Jürgen. 2007. Der Klimakrieg: die Folgen eines kaum verstandenen
Teufelskreises. Bochum: Welt-Themen-Verlag.
47.
Ignatow, Assen. 1998. Geopolitische Theorien in Russland heute. Köln: Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien.
48.
Immerfall, Stefan. 1992. Territorium und Wahlverhalten: zur Modellierung
geopolitischer und geoökonomischer Prozesse. Passauer Beiträge zur
Sozialwissenschaft, Bd. 4. Opladen: Leske + Budrich.
49.
Jeanneret, François, François Jeanneret, Doris Wastl-Walter, Urs Wiesmann, Markus Schwyn, and Karina Liechti. 2003. Welt der Alpen - Gebirge
der Welt: Ressourcen, Akteure, Perspektiven. Bern [etc.]: Haupt Verlag.
50.
Jones, Adam. 2005. Völkermord, Kriegsverbrechen und der Westen. Berlin:
Parthas Verlag.
292
Literatura w języku niemieckim
51.
Jones, Eric L., and Monika Streissler. 1991. Das Wunder Europa: Umwelt,
Wirtschaft und Geopolitik in der Geschichte Europas und Asiens. Tübingen:
J. C. B. Mohr.
52.
Jones, Eric Lionel, and Monika Streissler. 1991. Das Wunder Europa: Umwelt, Wirtschaft und Geopolitik in der Geschichte Europas und Asiens. Tübingen: Mohr.
53.
Jordis von Lohausen, Heinrich. 1998. Reiten für Russland: Gespräche im
Sattel. Graz: Stocker.
54.
Jünemann, Alexander. 2008. Modell des Grossraums bei Carl Schmitt: ein
geopolitischer Entwurf. Staatlichkeit im Wandel, Bd. 6. Glienicke: Galda +
Wilch.
55.
Kaufmann, Wolfgang. 2009. Das Dritte Reich und Tibet: die Heimat des „östlichen Hakenkreuzes“ im Blickfeld der Nationalsozialisten. Ludwigsfelde:
Ludwigsfelder Verlagshaus.
56.
Khanna, Parag. 2008. Der Kampf um die Zweite Welt: Imperien und Einfluss
in der neuen Weltordnung. Berlin: Berlin-Verl.
57.
Kindermann, Gottfried Karl. 2001. Der Aufstieg Ostasiens in der Weltpolitik
1840-2000. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
58.
Kleveman, Lutz. 2002. Der Kampf um das Heilige Feuer: Wettlauf der Weltmächte am Kaspischen Meer. Berlin: Rowohlt.
59.
Koopmann, Martin, and Charles Lequesne. 2006. Partner oder Beitrittskandidaten?: Die nachbarschaftspoliti der Europäischen Union auf dem Prüfstand. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.
60.
Köster, Werner. 2002. Die Rede über den „Raum“: zur semantischen Karriere eines deutschen Konzepts. Studien zur Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, Bd. 1. Heidelberg: Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren.
61.
Kuhn, Bärbel, and Sandra Duhem. 2006. Grenzraum erfahren: Methoden,
Themen und Materialien im bilingualen deutsch-französischen Geschichtsund Geographieunterricht. Saarbrücker geographische Arbeiten, Bd. 52.
Saarbrücken: Fachrichtung Geographie der Universität des Saarlandes.
62.
Laskowski, Nicole. 2001. Welt der Staaten oder Welt der Städte?: der Wandel des Raumbegriffs in der politischen Geographie. Schriften zur internationalen Politik, Bd. 2. Hamburg: Kovac.
63.
Leitner, Wilhelm. 1996. Beiträge zur Lebensraumforschung und Geographie
der Geisteshaltung = Contributions to living space research and geography
293
Bibliografia geopolityki współczesnej
of belief systems. Graz: Institut für Geographie der Karl-FranzensUniversität Graz.
64.
Lemberg, Hans. 2000. Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert: aktuelle Forschungsprobleme. Tagungen zur OstmitteleuropaForschung, 10. Marburg: Verlag Herder-Institut.
65.
Lisiecki, Stanisław. 1996. Die offene Grenze: Forschungsbericht polnischdeutsche Grenzregion (1991-1993). Frankfurter Studien zur Grenzregion, 2.
Potsdam: Berlin-Brandenburg.
66.
Lossau, Julia. 2002. Die Politik der Verortung: eine postkoloniale Reise zu
einer anderen Geographie der Welt. Kultur und soziale Praxis. Bielefeld:
Transcript.
67.
Magenheimer, Heinz. 2002. Zur geopolitischen Lage Österreichs. Wien:
Institut für Strategie und Sicherheitspolitik.
68.
Major, Viktor. 2001. Kaliningrad/Königsberg: auf dem schweren Weg zurück
nach Europa: Bestandsaufnahme und Zukunftsvisionen aus einer europäischen Krisenregion. Europa 2000, Bd. 20. Münster ;Hamburg [u.a.]: Lit.
69.
Major, Viktor. 2001. Kaliningrad/Königsberg: auf dem schweren Weg zurück
nach Europa : Bestandsaufnahme und Zukunftsvisionen aus einer europäischen Krisenregion. Europa 2000, Bd. 20. Münster: Lit.
70.
Malek, Martin, and Anna Schor-Tschudnowskaja. 2008. Europa im Tschetschenienkrieg: zwischen politischer Ohnmacht und Gleichgültigkeit. Stuttgart: Ibidem-Verlag.
71.
Marjanović, Vladislav. 1998. Die Mitteleuropa-Idee und die MitteleuropaPolitik Österreichs 1945-1995. Frankfurt am Main: P. Lang.
72.
Mastny, Vojtech, and Gustav Schmidt. 2003. Konfrontationsmuster des
Kalten Krieges 1946 - 1956. München: Oldenbourg.
73.
Mastny, Vojtech, Gustav Schmidt, Norbert Theodor Wiggershaus, and Dieter Krüger. 2003. Konfrontationsmuster des Kalten Krieges 1946 bis 1956.
Entstehung und Probleme des Atlantischen Bündnisses bis 1956, Bd. 3.
München: R. Oldenbourg.
74.
Mastny, Vojtech, Gustav Schmidt, and Norbert Wiggershaus. 2003. Konfrontationsmuster des Kalten Krieges 1946 bis 1956. Entstehung und Probleme des Atlantischen Bündnisses bis 1956, 3. München: Oldenbourg.
75.
Mennel, Rainer. 1999. Der Balkan: Einfluss- und Interessensphären : eine
Studie zur Geostrategie und politischen Geographie eines alten Konfliktraumes. Osnabrück: Biblio Verlag.
294
Literatura w języku niemieckim
76.
Moisi, Dominique, and Thorsten Schmidt. 2009. Kampf der Emotionen wie
Kulturen der Angst, Demütigung und Hoffnung die Weltpolitik bestimmen.
München: Dt. Verl.-Anst.
77.
Nahamowitz, Peter, and Rüdiger Voigt. 2002. Globalisierung des Rechts II:
Internationale Organisationen und Regelungsbereiche. Baden-Baden: Nomos.
78.
Neitzel, Sönke. 2000. Weltmacht oder Untergang: die Weltreichslehre im
Zeitalter des Imperialismus. Paderborn: Schöningh.
79.
OGD. Observatoire Géopolitique des Drogues. 1993. Der Welt - Drogen Bericht, ein Jahresbericht von OGD.. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
80.
Palaschewski, Thomas. 1989. Geographie und Sicherheit: Herausforderungen und Antworten für den Frieden. Regensburg: Walhalla u. Pretoria.
81.
Pöllath, Ferdinand. 2007. Chinas wachsender Ölbedarf: geopolitische und
wirtschaftliche Konsequenzen für das Reich der Mitte und die Welt. Reihe
China, Bd. 6. Hamburg: Diplomica GmbH.
82.
Proksch, Reto. 2002. Alfred Thayer Mahan: seine Thesen und sein Einfluss
auf die Aussen- und Sicherheitspolitik der USA. Frankfurt am Main: Lang.
83.
Quiring, Manfred. 2009. Pulverfass Kaukasus: Konflikte am Rande des russischen Imperiums. Bonn: Bpb, Bundeszentrale für Politische Bildung.
84.
Quiring, Manfred. 2009. Pulverfass Kaukasus: Konflikte am Rande des russischen Imperiums. Berlin: Ch. Links Verlag.
85.
Ranjbar, Reza. 2004. Das Rechtsregime des Kaspischen Meeres und die Praxis der Anrainerstaaten. Veröffentlichungen aus dem Institut für Internationale Angelegenheiten der Universität Hamburg, Bd. 26. Baden-Baden: Nomos.
86.
Redepenning, Marc. 2006. Wozu Raum?: Systemtheorie, critical geopolitics
und raumbezogene Semantiken. Leibniz: Institut für Länderkunde.
87.
Redepenning, Marc. 2004. Systemtheorie und raumbezogene Semantik:
Schritte (zu) einer anderen Leseart am Beispiel der critical geopolitics. S.l:
s.n.].
88.
Redepenning, Marc. 2006. Wozu Raum?: Systemtheorie, critical geopolitics
und raumbezogene Semantiken. Beitrge zur regionalen Geographie, 62.
Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.
89.
Reuber, Paul. 2001. Politische Geographie: handlungsorientierte Ansätze
und Critical Geopolitics. Heidelberg: Geograph. Inst. d. Univ.
295
Bibliografia geopolityki współczesnej
90.
Riemer, Andrea K. 2005. Geopolitik--Strategie 2004: Theorie und Praxis.
Wien: Landesverteidigungsakademie.
91.
Riemer, Andrea K. 2006. Geopolitik und Strategie am Beginn des 21. Jahrhunderts: theoretische Überlegungen. International Security Studies, Bd. 3.
Frankfurt am Main: P. Lang.
92.
Roesler, Jörg. 1999. Der Anschluss von Staaten in der modernen Geschichte:
eine Untersuchung aus aktuellem Anlass. Frankfurt am Main: P. Lang.
93.
Sager, W. W. 2008. Fluss ohne Mündung: Klimawandel, Wassermangel,
Sicherheit. Bonn: Bouvier.
94.
Sandner, Gerhard. 1994. Geopolitik: ein altes Konzept wird neu befragt.
WeltTrends, Nr. 4. Berlin: Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Forschung und Publizistik.
95.
Sarkisyanz, Manuel. 1997. Adolf Hitlers englische Vorbilder: vom britischen
zum ostmärkisch-bajuwarischen Herrenmenschentum : Vorlesungen gehalten an der Heidelberger Universität. Heidelberg: Scholl.
96.
Schillat, Monika. 1994. Feuerland: eine Grenzregion im Spannungsfeld internationaler Interessen 1520-1915. Hamburger Ibero-Amerika Studien, Bd.
4. Münster: Lit.
97.
Schlögel, Karl. 2003. Im Raume lesen wir die Zeit: über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. München: Carl Hanser.
98.
Schmidt, Franziska. 2007. Kommentierte Übersetzung und Textanalyse.Text:
„The Geopolitics of Natural Gas“ von Michael T. Klare, erschienen in 'The
Nation', am 23. Januar 2006.
99.
Schmitt, Carl. 2008. Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung.
Stuttgart: Klett-Cotta.
100.
Schmitt, Carl. 1993. Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung.
Stuttgart: Klett-Cotta.
101.
Schmitt, Carl. 2002. Politik und Raum. Veröffentlichungen der Deutschen
Gesellschaft für Politikwissenschaft (DGfP), 19. Baden-Baden: Nomos-Verl.Ges.
102.
Scholl-Latour, Peter. 2006. Russland im Zangengriff: Putins Imperium zwischen Nato, China und Islam. Berlin: Propyläen.
103.
Schurtenberger, Erwin, and Hans Jakob Roth. 1989. Dynamischer Pazifik:
Standortbestimmung und Ausblick. [S.l.]: St.Galler Stiftung für internationale Studien.
296
Literatura w języku niemieckim
104.
Seidler, Christoph. 2009. Arktisches Monopoly: der Kampf um die Rohstoffe
der Polarregion. München: Deutsche Verlags-Anstalt.
105.
Seidt, Hans-Ulrich. 2002. Berlin, Kabul, Moskau: Oskar Ritter von Niedermayer und Deutschlands Geopolitik. München: Universitas.
106.
Simms, Brendan. 1999. Nationalismus und Geopolitik in Deutschland vor
1847. Ljubljana: ZRC.
107.
Sommeruniversität Ratzeburg, Arnd Heling, Günter Altner, and Axel Riemann. 2004. Aufbruch zu einer neuen Wasserethik und Wasserpolitik in Europa! Schriftenreihe des Vereins zur Förderung der Sommeruniversität Ratzeburg für die nachhaltige Entwicklung im Ostseeraum. Schenefeld: EBVerlag.
108.
Soyez, Dietrich. 2002. Wirtschaftsgeographie und Umweltproblematik. Kölner geographische Arbeiten, 76. Köln: Geograph. Inst. der Univ. zu Köln.
109.
Soyez, Dietrich, and Christian Schulz. 2002. Wirtschaftsgeographie und
Umweltproblematik. Kölner geographisches Arbeiten, Heft 76. Köln: Geographisches Institut der Universität zu Köln.
110.
Sprengel, Rainer. 1996. Kritik der Geopolitik: ein deutscher Diskurs, 19141944. Berlin: Akademie Verlag.
111.
Susbielle, Jean-Francois. 2009. China - USA: der programmierte Krieg. ListTaschenbuch, 60822. Berlin: List.
112.
Tagung „Handlungsorientierte Politische Geographie und Critical Geopolitics“, Paul Reuber, and Günter Wolkersdorfer. 2001. Politische Geographie
Handlungsorientierte Ansätze und Critical Geopolitics. Heidelberg: Im
Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Heidelberg.
113.
Ten Brink, Tobias. 2008. Geopolitik: Geschichte und Gegenwart kapitalistischer Staatenkonkurrenz. Münster: Westfälisches Dampfboot.
114.
Ten Brink, Tobias. 2008. Staatenkonflikte: zur Analyse von Geopolitik und
Imperialismus - ein Überblick. Stuttgart: Lucius & Lucius.
115.
Tibi, Bassam. 1994. Das Mittelmeer als Grenze oder als Brücke Europas zur
Welt des Islams. Umbrüche und Aufbrüche. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung.
116.
Tkaczyński, Jan Wiktor. 1993. Die Geopolitik: eine Studie über geographische Determinanten und politisches Wunschdenken am Beispiel Deutschlands und Polens. Tuduv-Studien, Bd. 62. München: Tuduv.
117.
Todd, Emmanuel. 2003. Weltmacht USA: ein Nachruf. München: Piper.
297
Bibliografia geopolityki współczesnej
118.
Veres, Andreas. 2008. Slowenien--ein Grenzland mit Vorbildfunktion. Baden-Baden: Nomos.
119.
Voigt, Rüdiger. 2000. Globalisierung des Rechts. Schriften zur Rechtspolitologie, Bd. 9. Baden-Baden: Nomos.
120.
Voigt, Rüdiger, and Peter Nahamowitz. 2002. Globalisierung des Rechts 2
Internationale Organisationen und Regelungsbereiche. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges.
121.
Voigt, Rüdiger, and Peter Nahamowitz. 2002. Globalisierung des Rechts.
Schriften zur Rechtspolitologie, Bd. 9, 14. Baden-Baden: Nomos.
122.
Voll, Klaus. 2003. Geopolitik, atomare Kriegsgefahr und indische Sicherheitsinteressen. Halle: Institut für Indologie und Südasienwissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
123.
Wacker, Gudrun. 2006. China's rise the return of geopolitics? Berlin: SWP.
124.
Werber, Niels. 2007. Die Geopolitik der Literatur: eine Vermessung der medialen Weltraumordnung. München: Hanser.
125.
Werber, Niels. 2007. Die Geopolitik der Literatur: eine Vermessung der medialen Weltraumordnung. München: Hanser.
126.
Wiederkehr, Stefan. 2007. Die eurasische Bewegung: Wissenschaft und
Politik in der russischen Emigration der Zwischenkriegszeit und im postsowjetischen Russland. Beiträge zur Geschichte Osteuropas, Bd. 39. Köln: Böhlau.
127.
Willoweit, Dietmar, and Hans Lemberg. 2006. Reiche und Territorien in
Ostmitteleuropa: historische Beziehungen und politische Herrschaftslegitimation. Völker, Staaten und Kulturen in Ostmitteleuropa, Bd. 2. München:
Oldenbourg.
128.
Wolkersdorfer, Günter. 2001. Politische Geographie und Geopolitik zwischen Moderne und Postmoderne. Heidelberger Geographische Arbeiten,
Heft 111. Heidelberg: Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Heidelberg.
129.
Wolter, Heike. 2003. „Volk ohne Raum“ - Lebensraumvorstellungen im geopolitischen, literarischen und politischen Diskurs der Weimarer Republik: eine Untersuchung auf der Basis von Fallstudien zu Leben und Werk Karl
Haushofers, Hans Grimms und Adolf Hitlers. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 7. Münster: Lit.
298
Literatura w języku niemieckim
130.
World Media-Libération Développement (Paris, France). 1991. Die neue
Weltunordnung: Geopolitik der neunziger Jahre. World Media. Frankfurt am
Main: Tageszeitung.
299
Literatura w języku polskim
1.
Baczwarow, Marin, & Andrzej Suliborski. 2002. Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce: terminologia. Warszawa: PWN.
2.
Bartosiewicz, Piotr. 2008. Geografia polityczna i geopolityka. Chełm: Wydawnictwo WSSMiKS w Chełmie.
3.
Bączkowski, Włodzimierz. 2000. O wschodnich problemach Polski: wybór
pism, Kraków: OMP&Księgarnia Akademicka.
4.
Bäcker, Roman. 2000. Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź: Sic.
5.
Bohdanowicz, Jadwiga, & Marek Dzięcielski. 1994. Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji: podstawy metodologiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
6.
Boniface, Pascal. 2001. Atlas wojen XX wieku: konflikty współczesne i w
przyszłości. Warszawa: Bellona.
7.
Brzeziński, Zbigniew. 1998. Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej. Warszawa: Świat Książki.
8.
Buchhofer, Ekkehard, & Bronisław Kortus. 1995. Polska i Niemcy: geografia
sąsiedztwa w nowej Europie. Kraków: Universitas.
9.
Burdzy, Pawel, & Mariusz Sielski. 1995. Polityka zagraniczna Ukrainy. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
10.
Ciosek, Stanisław, & Małgorzata Wieteska-Rostek. 2008. Współczesne stosunki międzynarodowe: praca zbiorowa. Warszawa: Akademia Finansów.
11.
Dobroczyński, Michał, & Aleksandra Jasińska-Kania. 2001. Wiek Wielkich
przemian. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
12.
Eberhardt, Piotr. 2002. Geografia ludności Rosji. Warszawa: PWN.
13.
Eberhardt, Piotr. 1996. Między Rosją a Niemcami: przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Warszawa: PWN.
Bibliografia geopolityki współczesnej
14.
Eberhardt, Piotr. 2004. Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
15.
Eberhardt, Piotr. 2008. Problematyka geopolityczna ziem polskich. Warszawa: PAN IGiPZ.
16.
Eberhardt, Piotr. 2006. Twórcy polskiej geopolityki. Kraków: Arcana.
17.
Filipowicz, Stanisław (ed.). 2000. Historia i geopolityka: Rosja na progu XXI
stulecia. Studia politologiczne, 4. Warszawa: Elipsa.
18.
Flint, Colin. 2008. Wstęp do geopolityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
19.
Gawrycki, Marcin Florian. 2007. Geopolityka w myśli i praktyce politycznej
Ameryki Łacińskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
20.
Grygajtis, Krzysztof. 2006. Sowiecka strategia geopolityczna w Europie a
Polska: 1923-1943. Warszawa: Sprawy Polityczne.
21.
Handke, Kwiryna. 1997. Kresy--pojęcie i rzeczywistość: zbiór studiów. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
22.
Jakubowski, Maciej. 1999. Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych = Poland and its neighbours in the face of civilization
and geopolitical changes. Geopolitical studies, vol. 4. Warsaw: IGiPZ PAN.
23.
Jakubowski, Maciej. 1997. Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organisation. Geopolitical studies, 3. Warsaw: PAN IG i PZ.
24.
Kloczkowski, Jacek. 2009. Przeklete miejsce Europy?: dylematy polskiej geopolityki. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
25.
Kłusak, Miron. 2005. Meandry polityki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
26.
Koneczny, Feliks. 1997, O wielości cywilizacji, Kraków: WAM.
27.
Kornat, Marek. 2002. Początki studiów sowietologicznych i wschodoznawczych w Polsce (1919-1939): ośrodki, czasopisma, badacze. Warszawa:
PISM.
28.
Kornat, Marek. 2003. Polska Szkoła Sowietologiczna 1930-1939, Kraków:
Arcana.
29.
Kosicka-Pajewska Aleksandra. 1992. Polska między Rosją a Niemcami: koncepcje polityczne Adolfa Bocheńskiego, Poznań: Book Service.
302
Literatura w języku polskim
30.
Lach, Zbigniew, & Julian Skrzyp. 2007. Geopolityka i geostrategia. Warszawa: AON.
31.
Lach, Zbigniew, & Julian Skrzyp. 2008. Geostrategiczne położenie Polski
przed i po transformacji ustrojowej. Warszawa: AON.
32.
Lach, Zbigniew, & Julian Skrzyp, & Andrzej Łaszczuk. 2000. Analiza przestrzeni euroatlantyckiej NATO – ujęcie geograficzne – wyniki badań. Warszawa: AON.
33.
Lach, Zbigniew, & Julian Skrzyp, & Andrzej Łaszczuk. 2001. Geografia bezpieczeństwa państw regionu środkowoeuropejskiego. Warszawa: AON.
34.
Lach, Zbigniew, & Julian Skrzyp, & Andrzej Łaszczuk. 2000. Wojskowogeograficzna charakterystyka Niemiec (Republika Federalna Niemiec), Warszawa: AON.
35.
Maj, Ireneusz Piotr. 2007. Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie
1926-1939. Warszawa: ISP PAN.
36.
Massaka, Iwona. 2001. Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu.
Wrocław: Funna.
37.
Markowski, Tadeusz. 2006. Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski?
Warszawa: Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.
38.
Markowski, Tadeusz, and Andrzej Stasiak. 2007. Rola polskiej przestrzeni w
integrującej się Europie. Warszawa: KPZK PAN.
39.
Moczulski, Leszek. 2003. Europa ojczyzn 2004: geopolityka, gospodarka,
cywilizacja. Warszawa: Bellona.
40.
Moczulski, Leszek. 1999. Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni. Warszawa: Bellona.
41.
Moczulski, Leszek. 1999. Narodziny Międzymorza. Ukształtowanie ojczyzn,
powstanie państw oraz układy geopolityczne wschodniej części Europy w
późnej starożytności w we wczesnym średniowieczu. Warszawa: Bellona.
42.
Mondry, Janusz. 2004. Powrót geopolityki: Ameryka, Europa i Azja u progu
XXI wieku. Geopolitics. Elblag: Wydawn. Sprawy Polityczne.
43.
Moraczewska, Anna. 2008. Transformacja funkcji granic Polski. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
44.
Nowak, Andrzej. 2009. Ofiary, imperia i historycy: studium przypadków (od
XVIII do XXI wieku). Kraków: Arcana.
303
Bibliografia geopolityki współczesnej
45.
Olchawa, Maciej. 2009. Imperialna rozgrywka: Ukraina w geopolitycznej
strategii Stanów Zjednoczonych. Kraków: Arcana.
46.
Otok, Stanisław. 2001. Geografia polityczna: geopolityka, państwo, ekopolitka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
47.
Otremba, Tomasz. 1997. Wyżyna Polska. O zachowaniu całości i niepodległości Polski, Gdańsk: Regnum.
48.
Pacuk, Małgorzata, & Jerzy Zaleski. 2001. Europa Bałtycka: rozwój koncepcji: opracowanie dedykowane Profesorowi Jerzemu Zaleskiemu w
pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Regiony nadmorskie, 2. Gdańsk: Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego.
49.
Paradowski, Ryszard. 2003. Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei.
Warszawa: WSHiFM.
50.
Piskozub, Andrzej. 1996. Cywilizacje w czasie i przestrzeni. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
51.
Piskozub, Andrzej. 2003. Czasoprzestrzeń cyilizacyjna. Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek.
52.
Piskozub, Andrzej. 2001. Geografia poznawania Wszechoceanu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
53.
Piskozub, Andrzej. 1992. Elementy nauki i cywilizacji. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
54.
Piskozub, Andrzej. 1998. Morze w dziejach cywilizacji. Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek.
55.
Piskozub, Andrzej. 2004. Polska w cywilizacji zachodniej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
56.
Piskozub, Andrzej. 2001. Rzeki w dziejach cywilizacji. Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek.
57.
Piskozub, Andrzej. 1998. Transport w dziejach cywilizacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
58.
Rościszewski, Marcin, & Zuzanna Siemek. 1997. Polska granica wschodnia.
Geopolitical studies, vol. 1. Warsaw: IGiPZ PAN.
59.
Rościszewski, Marcin Maria, and Andrzej Stasiak. 2003. Księga poświęcona
pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego. Geopolitical studies, 10.
Warszawa: PAN IGiPZ.
304
Literatura w języku polskim
60.
Runge, Jerzy. 2003. Granice - obszary przygraniczne – euroregiony. Prace
naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2154. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
61.
Saint-Etienne, Christian. 2004. Potęga albo śmierć: Europa wobec imperium
amerykańskiego. Warszawa: Dialog.
62.
Skrzyp, Julian. 1998. Geostrategiczne położenie Polski. Warszawa: TWO.
63.
Skrzyp, Julian. 2001. Środkowoeuropejski region strategiczny jako element
przestrzeni euroatlantyckiej. Warszawa: AON.
64.
Skrzyp, Julian. 1997. Wojskowo-geograficzna charakterystyka Federacji
Rosyjskiej – część europejska. Warszawa: AON.
65.
Skrzyp, Julian, & Zbigniew Lach, & Andrzej Łaszczuk. 2000. Geografia wojenna RP i krajów ościennych – synteza wyników badań, Warszawa: AON.
66.
Skrzyp, Julian, & Zbigniew Lach. 1997. Obwód Kaliningradzki – charakterystyka wojskowo-geograficzna, Warszawa: AON.
67.
Skrzyp, Julian, & Lach Z. 1995. Wojskowo-geograficzna charakterystyka
Ukrainy, Warszawa: AON.
68.
Sułek, Mirosław. 2004. Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa: ASPRA-JR.
69.
Sułek, Mirosław. 2001. Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.
70.
Sykulski, Leszek. 2009. Geopolityka: słownik terminologiczny. Warszawa:
PWN.
71.
Szaniawski, Józef. 2002. Reduta: Polska między historią a geopolityką. Warszawa: Ex libris – Galeria Polskiej Książki.
72.
Szczerski, Krzysztof. 2009. Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską
polityka zagraniczną. Warszawa: KSAP.
73.
Todd, Emmanuel. 2003. Schyłek imperium: rozważania o rozkładzie systemu
amerykańskiego. Warszawa: Dialog.
74.
Tokarz, Grzegorz. 2008. Polska szlachecka: analiza geopolityczna. Wrocław:
Arboretum.
75.
Wallerstein, Immanuel. 2007. Analiza systemów-światów. Wprowadzenie.
Warszawa: Dialog.
76.
Wendt, Jan. 1999. Geopolityczne aspekty transportu w Europie Środkowej.
Warszawa: IGiPZ PAN.
305
Bibliografia geopolityki współczesnej
77.
306
Wolff-Powęska, Anna, & Eberhard Schulz (ed.). 2000. Przestrzeń i polityka. Z
dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Poznań: WNI.
Literatura w języku portugalskim
1.
Latin American and Iberian pamphlets. II, 1802-1992. Brazil. Brazilian foreign relations pamphlets. 1993. Washington, D.C.: Library of Congress
Preservation Microfilming Program.
2.
O mundo hoje: anuário econômicoe geopolítico mundial. 1994. Rio de
Janeiro, Brazil: Biblioteca do Exército Editora.
3.
Albagli, Sarita. 1998. Geopolítica da biodiversidade. Brasília: Edições IBAMA.
4.
Andrade, Manuel Correia de Oliveira. 1995. A questão do território no
Brasil. Geografia, teoria e realidade, 29. São Paulo: Editora Hucitec.
5.
Andrade, Manuel Correia de Oliveira. 1989. Geopolítica do Brasil. São
Paulo: Editora Atica.
6.
Araújo, André. 1996. O Brasil dos patriotas: caminhos da potência
emergente. São Paulo: Centro de Estudos da Livre Empresa.
7.
Associação dos Geógrafos Brasileiros. 2002. Mudanças globais. Terra livre,
18. São Paulo, Brasil: Associação dos Geógrafos Brasileiros.
8.
Bandeira, Moniz. 1995. O expansionismo brasileiro e a formação dos
estados na Bacia do Prata: da colonização à guerra da tríplice aliança.
[Brasília, Brazil]: Editora UNB.
9.
Bandeira, Moniz. 2006. La formación de los estados en la Cuenca del Plata:
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Tiempos de cambio. Buenos Aires:
Grupo Editorial Norma.
10.
Banha, Paulo da Motta. 1998. Geopolítica integralizada do Brasil: a
componente nordestina. Rio de Janeiro: Banco do Nordeste.
11.
Becker, Bertha K. 2004. Amazônia: geopolítica na virada do III milênio.
Terra mater. [Rio de Janeiro?]: Garamond.
12.
Becker, Bertha Koiffmann. 2004. Amazônia: geopolítica na virada do III
milênio. Terra mater. Rio de Janeiro: Garamond.
13.
Beny, Eduardo. 2007. A nova geopolítica do petróleo: do Golfo Pérsico ao
Golfo da Guiné. [Lisbon]: Novo Imbondeiro.
Bibliografia geopolityki współczesnej
14.
Bertonha, João Fábio. 2006. Geopolítica e relações internacionais na virada
do século XXI: uma história do tempo presente. Maringá, Paraná, Brasil:
UEM, Editora da Universidade Estadual de Maringá.
15.
Birkner, Walter Marcos Knaesel. 2002. O realismo de Golbery: segurança
nacional e desenvolvimento global no pensamento de Golbery do Couto e
Silva. Itajaí: UNIVALI.
16.
Birkner, Walter Marcos Knaesel. 2002. O realismo de Golbery segurança
nacional e desenvolvimento global no pensamento de Golbery do Couto e
Silva. Itajaí: UNIVALI.
17.
Brusantin, Beatriz de Miranda, and Maria Luiza Tucci Carneiro. 2003. Na
boca do sertão: o perigo político no interior do Estado de São Paulo (19301945). Inventario DEOPS. São Paulo: Arquivo do Estado.
18.
Cartaxo, Otacílio Dantas. 2001. Constuição geopolítica do Brasil: (contra o
estado parasitário). Recife: [s.n.].
19.
Carvalho, João Renôr Ferreira de. 2007. A geopolítica lusitana do século
XVIII no Piauí colonial. Imperatriz, MA: Ética.
20.
Carvalho, Leonardo Arquimimo de. 2002. Geopolítica & relações
internacionais. [Curitiba]: Juruá.
21.
Castro, Iná Elias de. 2005. Geografia e política: território, escalas de ação e
instuições. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil.
22.
Castro, Therezinha de. 1992. Nossa América: geopolítica comparada. Rio de
Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estastica.
23.
Conferência Nacional de Política Externa e Internacional, and Gilberto F.G.
de Moura. 2009. IBAS: III Conferência Nacional de Política Externa e Política
Internacional, 29 de agosto de 2008, III CNPEPI : "O Brasil no mundo que
vem aí".
24.
Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional. 2008. II
Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional -- CNPEPI -: Rio de Janeiro, 5 e 6 de novembro de 2007. Brasília: Fundação Alexandre
de Gusmão.
25.
Corrêa, P. H. da Rocha. 2004. Seara nacionalista: um estudo brasileiro de
problemas nacionais da atualidade. São Paulo: Nobel.
26.
Correia, Pedro Pezarat. 2002. Manual de geopolítica e geoestratégia.
Coimbra: Quarteto Editora.
27.
Costa, Wanderley Messias da. 1989. O estado e as políticas territoriais no
Brasil. Coleção Repensando a geografia. São Paulo, SP: Editora Contexto.
308
Literatura w języku portugalskim
28.
Costa, Wanderley Messias da. 1992. Geografia política e geopolítica:
discursos sobre o território e o poder. Geografia, teoria e realidade, 17. São
Paulo: Editora HUCITEC.
29.
Duarte, António Paulo. 2003. O equilíbrio ibérico, séc. XI-XX: história e
fundamentos. Atena, 16. Lisboa: Edicões Cosmos.
30.
Duarte, Fábio. 2002. Crise das matrizes espaciais: arquitetura, cidades,
geopolítica, tecnocultura. São Paolo: Editora Perspectiva.
31.
Fernandes, António Horta, and António Paulo Duarte. 1998. Portugal e o
equilíbrio peninsular: passado, presente e futuro (um estudo de
geoestratégia). Mem Martins [Portugal]: Publicações Europa-América.
32.
Fiori, José Luís. 2007. O poder global e a nova geopolítica das nações. São
Paulo: Boitempo Editorial.
33.
Fregapani, Gelio. 2000. Amazônia: a grande cobiça internacional. Brasília,
DF, Brasil: Thesaurus Editora.
34.
Freitas, Jorge Manuel da Costa. 2004. A escola geopolítica brasileira:
Golbery do Couto e Silva, Carlos de Meira Mattos e Therezinha de Castro.
Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.
35.
Marchueta, Maria Regina. 2002. O conceito de fronteira na época da
mundialização. Lisboa: Edições Cosmos.
36.
Martins, Edison. 2000. Na Antáritca: um cruzeiro ecológico nos gelos do sul.
Brasília: Thesaurus Editora.
37.
Martins, Paulo Henrique, and Rogério de Souza Medeiros. 2009. América
Latina e Brasil em perspectiva. Recife: ALAS-UFPE, Editora Universitária
UFPE.
38.
Mattos, Carlos de Meira. 1990. Geopolítica e teoria de fronteiras: fronteiras
do Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Biblioteca do Exército Editora.
39.
Mattos, Carlos de Meira. 2002. Geopolítica e modernidade: geopolítica
brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.
40.
Mello, Leonel Itaussu Almeida. 1999. Quem tem medo da geopolítica?
Geografia, teoria e realidade, 45. São Paulo: Editora Hucitec.
41.
Mello, Leonel Itaussu Almeida. 1996. Argentina e Brasil: a balança de poder
no Cone Sul. São Paulo, SP, Brasil: Annablume.
42.
Mello, Leonel Itaussu Almeida. 1997. A geopolítica do Brasil e a Bacia do
Prata. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas.
309
Bibliografia geopolityki współczesnej
43.
Mello, Leonel Itaussu Almeida. 1995. Halford Mackinder: a geopolítica e o
mundo do pós-guerra fria. Coleção Documentos, 15. [Sãu Paulo, SP]:
Universidade de São Paulo, Instituto de Estudos Avançados.
44.
Miyamoto, Shiguenoli. 1995. Geopolítica e poder no Brasil. Estado e
política. Campinas: Papirus Editora.
45.
Moreau Defarges, Philippe. 1999. Problemas estratégicos contemporâneos.
Biblioteca do Exército; v. 684. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.
46.
Nascimento, Saumineo da Silva. 2007. As relações geopolíticas da
agricultura brasileira no contexto mundial. Fortaleza: Banco do Nordeste do
Brasil.
47.
Nogueira, Ricardo José Batista. 2007. Amazônia continental: geopolítica e
formação das fronteiras. Manaus, AM, Brasil: Cultura, Edições Governo do
Estado.
48.
Olic, Nelson Bacic. 1993. Geopolítica da América Latina. São Paulo-SPBrasil: Editorial Moderna.
49.
Oliva, Oswaldo Muniz. 2002. Brasil-o amanhã começa hoje. Rio de Janeiro,
RJ: Editora Expressão e Cultura.
50.
Palmeira, José. 2006. O poder de Portugal nas relações internacionais.
Estratégia e política externa. Lisboa: Prefácio-Edição de Livros e Revistas.
51.
Pereira, Carlos Patricio Freitas. 2007. Geopolítica e o futuro do Brasil:
Amazônia ocidental e Pantanal comunidade Sul-Americana. Rio de Janeiro:
Biblioteca do Exército.
52.
Procópio, Argemiro, and Andre Gunder Frank. 2005. Relações
internacionais: os excluídos da arca de Noé. São Paulo: Editora Hucitec.
53.
Ribeiro, Nelson de Figueiredo. 2005. A questão geopolítica da Amazônia: da
soberania difusa à soberania restrita. Edições do Senado Federal, v. 64.
Brasília: Senado Federal.
54.
Rodrigues, J. Caleia. 2000. A geopolítica do petróleo: anatomia dos conflitos
: diplomacias, segurancas, soberanias. Lisboa: Atelier de Livros.
55.
Santos, Mílton, Wagner Costa Ribeiro, and Carlos Walter Porto Gonçalves.
2002. O país distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo, SP:
Publifolha.
56.
Santos, Mílton, Maria Adélia Aparecida de Souza, and Maria Laura Silveira.
1994. Território: globalização e fragmentação. Geografia, teoria e realidade,
30. São Paulo: Editora Hucitec.
310
Literatura w języku portugalskim
57.
Santos, Sydney M. G. dos. 1989. A cultura opulenta de Everardo
Backheuser: os conceitos e as leis básicas da geopolítica. Rio [de Janeiro]:
Empresa Carioca de Engenharia.
58.
Silva, Golbery do Couto e. 2003. Geopolítica e poder. Rio de Janeiro, RJ,
Brasil: UniverCidade Editora.
59.
Silva, Luiz Sérgio Duarte da. 2000. Relações cidade-campo: fronteiras.
Goiânia: UFG.
60.
Silva, Marilene Corrêa da. 1999. Metamorfoses da Amazônia. Manaus:
Editora da Universidade do Amazonas.
61.
Silveira, Helder Gordim da. 1997. Argentina x Brasil: a questão do Chaco
Boreal. Porto Alegre: EDIPUCRS.
62.
Silveira, Maria Laura. 2005. Continente em chamas: globalização e território
na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
63.
Souza, Maria Adélia Aparecida de, Márcio Antonio Cataia, and Rubens de
Toledo Junior. 2002. Território, lugar e poder a expressão territorial do voto
no Ceará. Sobral, CE: Edições UVA.
64.
Steinberger-Elias, Margarethe Born. 2005. Discursos geopolíticos da mídia:
jornalismo e imaginário internacional na América Latina. São Paulo: Fapesp.
65.
Toledo, André de Paiva. 2006. Amazônia: soberania ou internacionalização.
Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG.
66.
Tomé, Luis L. 2004. Novo recorte geopolítico mundial. Lisboa: EDIUAL.
67.
Tomé, Luís Leitão. 2004. Novo recorte geopolítico mundial. [Lisbon]:
EDIUAL.
68.
Vesentini, José William. 1989. Geografia, natureza e sociedade. São Paulo:
Contexto.
69.
Vieira, Marcelo Milano Falcão, and Euripedes Falcão Vieira. 2007.
Geoestratégia global: economia, poder e gestão de territórios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: FGV Editora.
70.
Vizentini, Paulo Giberto Fagundes, and Marianne Wiesebron. 2006.
Neohegemonia americana ou multipolaridade?: pólos de poder e sistema
internacional. Porto Alegere, RS: UFRGS Editora.
71.
Wilensky, Alfredo Héctor, Rui Manuel Justino Januário, and Luís Manuel
Gomes da Costa Diogo. 2005. Geopolítica e relações internacionais. Lisboa:
Quid Juris.
311
Bibliografia geopolityki współczesnej
72.
312
Zorrinho, Carlos. 1999. Novas cartografias: geopolíticas para o século XXI.
Fenda aberta, 3. [Lisbon]: Fenda.
Literatura w języku rosyjskim
1.
Kaspiĭskiĭ dialog-3: materialy mezhdunarodnoĭ konferentsii (Almaty, 3-4
oktiabria 2008 g.). 2008. Almaty: In-t mirovoĭ ekonomiki i politiki pri Fonde
Pervogo Prezidenta RK.
2.
Kruglyĭ stol: aktualnye problemy Kaspiĭskogo regiona puti resheniĭa. 2006.
Moskva: Izvestiia.
3.
Nekotorye problemy natsionalnoĭ bezopasnosti Rossii. 1998. Moskva: OOD
IMĖMO RAN.
4.
Regionalnye problemy ATR v sisteme obshchemirovykh mezhdunarodnykh
otnosheniĭ. 2001. Moskva: Institut Dalnego Vostoka RAN.
5.
Rossiia v mirovom politicheskom protsesse materialy vtoroĭ mezhdunarodnoĭ nauchno-teorecheskoĭ konferentsii. 1997. Moskva: Izd-vo Rossiĭskogo
universiteta druzhby narodov.
6.
Russkiĭ mir: [sbornik]: geopoliticheskie zametki po russkoĭ istorii. 2003. Antologiia mysli. Moskva: Ėksmo.
7.
Sibirskoe izmerenie rossiĭskoĭ geopolitiki: istoriia i perspektivy. 1995. Novosibirsk: Nauchnaia kniga”.
8.
Abdulatipov, R. G. 1996. Voprosy natsionalnykh i federativnykh otnosheniĭ.
Moskva: RAGS.
9.
Abdurachmanov, Mubin Ischakovič, and Valerij Leonidovič Manilov. 1999.
Geopolitika, meždunarodnaja i nacionalnajabezopasnost: slovar-spravočnik.
Moskva: Izdat. "Probel".
10.
Abdurakhmanov, M. I. 1999. Rol i mesto natsionalnykh interesov v sisteme
obespecheniia natsionalnoĭ bezopasnosti Rossii. Moskva: Rossiĭskaia
akademiia estestvennykh nauk, Sektsiia geopolitiki i bezopasnosti.
11.
Abdurakhmanov, M. I. 1998. Osnovy natsionalnoĭ bezopasnosti Rossii.
Moskva: Izd-vo “Druza”.
Bibliografia geopolityki współczesnej
12.
Abdurakhmanov, M. I., and V. L. Manilov. 1998. Geopolitika i natsionalnaia
bezopasnost: slovar osnovnykh poniaĭ i opredeleniĭ. Moskva: Ros.
akademiia estestvennykh nauk, Sektsiia geopolitiki i bezopasnosti.
13.
Abišev, Adel. 2002. Kaspij: neft i politika. Almaty: Centr venšnej politiki i
analiza.
14.
Abishev, Adel. 2002. Kaspiĭ: neft i politika. Almaty: Tsentr vneshneĭ politiki i
analiza.
15.
Akaev, V. Kh, and German Vok. 2006. Kavkaz v kontekste geopolitiki.
Groznyĭ: Chechenskiĭ gos. universitet.
16.
Akhundova, Ėlmira. 2003. Vremlia--zhit. Baku: Dom skazki.
17.
Akimbekov, S. M. 1998. Afganskiĭ uzel i problemy bezopasnosti Tsentralnoĭ
Azii. Almaty: Kazakhstanskiĭ institut strategicheskikh issledovaniĭ pri Presidente Respubliki Kazakhstan.
18.
Akimov, I.U. G., V. G. Burkov, Stanislav Leonidovich Tkachenko, and Boris
Anatolevich Shiriaev. 2006. Amerika i mir: istoriia i sovremennost’: sbornik
stateĭ v chest 70-letiia professora Borisa Anatolevicha Shiriaeva. SanktPeterburg: Izd-vo S.-Peterburgskogo universitet.
19.
Alekseev, Veniamin Vasilevich. 1995. Regionalnaia struktura Rossiĭ v geopolicheskoĭ i tsivilizatsionnoĭ dinamike: doklady. Ekaterinburg: RAN, Institut
istorii i arkheologii.
20.
Alekseeva, E. V. 1998. Russkaĭa Amerika: amerikanskaja Rossija? Ekaterinburg: UrO RAN.
21.
Alekseeva, I. V., E. I. Zelenev, and V. I. Akunin. 2001. Geopolitika v Rossii:
mezhdu Vostokom i Zapadom: konets XVIII-nachalo XX v. Sankt-Peterburg:
Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta.
22.
Aliev, A. K. 2009. Severnyĭ Kavkaz v sovremennoĭ geopolitike Rossii: regionalnaia nauchnaia konferentsiia: 25 sentiabria 2008 g. Makhachkala: Nauka-Dagestan.
23.
Aliev, Ilgam, Akif Muradverdyev, and Heydar Aliyev. 1997. Azerbaĭdzhanskaia neft v politike mira. Baku: Izd-vo „Azerbaĭdzhan”.
24.
Alimov, R. M. 2002. Tsentralnaia Aziĭa: geoekonomika, geopolitika, bezopasnost’. Tashkent: Glavnaia redaktsiia IPAK „Smark”.
25.
Alimov, R. M. 2005. Tsentralnaia Aziia—obshchnost’ interesov. Tashkent:
Shark.
314
Literatura w języku rosyjskim
26.
Ananichuk, V. I. A. 1997. Ot ideologii k geopolitike: rossiĭskie interesy v
blizhnem zarubezhe: politologicheskiĭ aspekt. Moskva: Kontsern reklamnykh
agentstv Azii i Sibiri „Diamant SV”.
27.
Andreev, I. L., and P. G. Nikitenko. 2002. Rossiia i Belarus’: aspekty sovremennoĭ geopolitiki. Tsivilizatsionnyĭ protsess pod uglom noosfernogo
zreniia, 3. Minsk: Pravo i ekonomika.
28.
Andrianova, T. V. 1996. Geopoliticheskie teorii XX v.: sotsialno-filosofskoe
issledovanie. Moskva: Institut nauchnoĭ informatsii po obshchestvennym
naukam (Rossiĭskaia akademiia nauk).
29.
Andrianova, T. V. 2001. Geopolitika i kultura: analicheskiĭ obzor. Seriia
Teoriia i istoriia kul’tury. Moskva: INION RAN.
30.
Arifkhanov, Shavkat. 2008. Tsentral’naia Aziia: regional’naĭa integratsiĭa i
bezopasnost :[novyĭ vzgliad]. Tashkent: [s.n.].
31.
Arifkhanov, Shavkat. 2010. Tsentralnaĭa Aziia: nastoĭashchee i budushchee.
Tashkent: [s.n.].
32.
Asadullaev, I. K. 2003. Ekspansiĭa podobiĭa ponĭatie, aspekty = Expansion de
la Similitude ; définition, parcularités. Dushanbe: [b.i.].
33.
Asadullaev, I. K. 2000. Tadzhikistan: pogranichnaĭa zona i ėkspansiĭa
podobiĭa.
34.
Ashenkampf, N. N., and S. V. Pogorelskaiĭa. 2005. Sovremennaĭa
geopolitika: uchebnoe posobie. Gaudeamus. Moskva: Akademicheskiĭ
proekt.
35.
Ashenkampf, N. N., and S. V. Pogorelskaĭa. 2006. Geopolitika: antologiĭa.
Moskva: Akademicheskiĭ proekt.
36.
Ashimbaev, M. S. 2003. Kaspiĭskiĭ region na sovremennom ėtape: problemy,
tendentsii, perspektivy. Almaty: Kazakhstanskiĭ in-t strategicheskikh
issledovaniĭ pri Prezidente Respubliki Kazakhstan.
37.
Ashimbaev, M. S. 2004. Bezopasnost’ i regional’noe sotrudnichestvo:
sbornik materialov mezhdunarodnoĭ konferentsii. Almaty: Kazakhstanskiĭ int strategicheskikh issledovaniĭ pri Prezidente Respubliki Kazakhstan.
38.
Assad, Hafez, V. M. Akhmedov, V. A. Isaev, and Aleksandr Oskarovich
Filonik. 2000. Mir glazami prezidenta Sirii Khafeza Asada. Moskva: Institut
vostokovedeniĭa RAN.
39.
Aubakirova, A. A., and N. K. Mamyrov. 2003. Geopoliticheskie i
geograficheskie faktory v formirovanii vneshnepolicheskoĭ strategii Respubliki Kazakhstan. Almaty: Ėkonomika.
315
Bibliografia geopolityki współczesnej
40.
Babaev, A.-M. B. 2008. Kavkaz v geopolitike mirovykh derzhav v pervoĭ
polovine XX veka. Makhachkala: Dagestanskoe knizhnoe izd-vo.
41.
Babenko, I. A. 2000. Geopolitika: uchebno-metodicheskii kompleks.
Novosibirsk: Sibirskaĭa akademi ĭa gosudarstvennoĭ sluzhby.
42.
Bahrov, M. V. 2002. Regional’naĭa geopolitika ustoĭchivogo razviĭa. Kiev:
“Lybid”.
43.
Balakin, V. I. 2002. Investicionnaja strategija SSA, Japonii i Evosojuza v
otnošenii k KNR. Moskva: Inst. Dalnego Vostoka RAN.
44.
Baldano, M. N. 2004. Baĭkalskiĭ region i geopolitika Tsentralnoĭ Azii: istoria,
sovremennost’, perspektivy: materialy mezhdunarodnogo nauchnogo
seminara-soveshchaniĭa. Irkutsk: Ottisk.
45.
Bannikova, N. F. 2002. Istoriĭa Otechestva.
gosudarstvennyĭ aėrokosmicheskiĭ universitet.
46.
Bannikova, N. F. 1997. Rossiĭa v mirovoĭ istorii: uchebnoe posobie. Samara:
Samarskiĭ gos. aėrokosmicheskiĭ universitet im. S.P. Koroleva.
47.
Barents, Ruben. 1999. Geopolitika: vzglĭad iznutri. Erevan: Tirast.
48.
Baris, V. V. 2002. Geopoliticheskie kontury Rossii. Moskva: Ėkos.
49.
Barishpolets, V. A., D. V. Barishpolets, and V. L. Manilov. 2002. Geopolitika.
Moskva: TERRA-Knizhnyĭ klub.
50.
Barkovskij, A.N. 2000. Prigraničnye rajony, prigraničnoe sotrudničestvo.
Moskva: RAN.
51.
Barsegov, I.U.G. 1996. Geopolicheskaĭa ugroza Rossii s iuga: retrospektiva i
perspektiva. Moskva: Biblioteka tsentra russko-armĭanskikh initsiativ.
52.
Baryshnikov, V. N. 1999. Kitaĭskie politologii o geopolicheskoĭ borbe v
sovremennom mire, ee vliĭanii na situatsiĭu v Severo-Vostochnoĭ Azii i o geopolicheskoĭ strategii Rossii. Moskva: In-t Dalnego Vostoka RAN.
53.
Samara:
Samarskiĭ
Bazarov, B. V., and D. V. Ganzhurov. 2002. Rossiĭsko-kitaĭskie otnoshenii︡︠a i
rol’ regionov Vostochnoĭ Sibiri v ikh razvitii (1989-1999 gg.). Irkutsk: In-t
mongolovedeniĭa, buddologii i tibetologii SO RAN.
54.
Baziv, Dmitriĭ. 2000. Geopolicheskaĭa strategiĭa Ukrainy. Kiev: In-t gosudarstva i prava im. V.M. Koretskogo.
55.
Beĭdina, T. E. 1999. Osnovy geopolitiki: nauchno-uchebnoe posobie. Chita:
Chitinskiĭ gos. tekhn. universitet.
316
Literatura w języku rosyjskim
56.
Beisswenger, Martin. 2008. Petr Nikolajevič Savickij (1895-1968): bibliografija opublikovannych rabot. Bibliografie Slovanské knihovny, 72. Praga: Nacional'naja biblioteka Češskoj respubliki, Slavjanskaja biblioteka.
57.
Bekov, A. M. 2000. Geopoliticheskie funktsii i rol’ Rossii: istoriĭa i
sovremennost’. Nazran’: Memorial.
58.
Belaĭa, Z. I. 1996. Rossiĭa v mirovoĭ istorii: geopoliticheskie aspekty istorii
Rossii : konspekt lektsiĭ. Novosibirsk: Novosibirskiĭ gos. tekhn. universitet.
59.
Belen’kiĭ, I. L. 2000. Rol’ geograficheskogo faktora v otechestvennom istoricheskom protssese: analicheskiĭ obzor. Moskva: INION RAN.
60.
Belokrenitskiĭ, V. I.A., V. N. Moskalenko, and T. L. Shaumian. 2001. Iuzhnaia
Aziĭa v sovremoennom politicheskom mire: Vzglĭad iz Moskvy. Lewiston,
N.Y.: Edwin Mellen Press.
61.
Belokrenitskiĭ, V. I.A. 1999. Iuzhnaĭa Aziĭa: konflikty i geopolitika. Moskva:
In-t vostokovedeniĭa RAN.
62.
Berkut, Igor, and Roman Vasilishin. 2009. Brat. Kiev: Izd-vo Policheskaĭa
Literatura.
63.
Bessokirnaĭa, G. P. 2002. Rossiĭa v global’nom kontekste: stati rossiĭskikh
sotsĭologov dlĭa uchastnikov russkogo foruma na XV Vsemirnom kongresse
sotsiologov v g. Brisbeĭne, Avstraliĭa 7-13 iĭulĭa 2002. Moskva: RITS ISPI RAN.
64.
Bezymenskiĭ, L. 2009. Stalin i Gitler pered skhvatkoĭ. Moskva: ĖKSMO.
65.
Bitson, T. G., and V. A. Koretskiĭ. 1994. Transformatsiĭa tsivilizatsĭonnokulturnogo prostranstva byvshego SSSR: tendentsii, prognozy. Moskva:
Fond Foros.
66.
Blagovolin, S. E. 1997. Ėvoliutsiĭa struktur voennoĭ bezopasnosti: rol’ i mesto
Rossii: geopolicheskiĭ aspekt : issledovanie provedeno v ramkakh initsiativnogo nauchnogo proekta Rossiĭskogo gumanitarnogo fonda. Moskva:
IMĖMO RAN.
67.
Borisov, V. V. 1998. Rossiĭa i vyzovy na rubezhe vekov: vozmozhnost’
manevra v usloviĭakh limiruĭushchikh faktorov : geopolicheskiĭ aspekt.
Moskva: OOD IMĖMO RAN.
68.
Brezkun, S. T. 2005. Rossiĭa i Iaponiĭa: stravit!: skvoz prorez uzkikh glaz.
Moskva.
69.
Brutents, K. N. 2009. Zakat amerikanskoĭ gegemonii: konets odnopolĭarnogo
mira i velikaĭa geopolicheskaĭa revolĭutsiĭa. Moskva: Mezhdunarodnye
otnosheniĭa.
317
Bibliografia geopolityki współczesnej
70.
Brzezinski, Zbigniew. 1999. Velikaĭa shakhmatnaĭa doska. Moskva:
“Mezhdunarodnye otnosheniĭa”.
71.
Burkhanov, K. N. 2001. Severnyĭ Kavkaz: istoriĭa i sovremennost’:
natsional’nye interesy Rossii i sopredel’nykh gosudarstv v regione. Almaty:
In-t Rossii i Kitaĭa.
72.
Burlakov, V. A. 2007. Proekt “Tumangan” i igra geopoliticheskikh interesov
v Severo-Vostochnoĭ Azii v 90-e gody XX veka: monografiĭa. Vladivostok:
Vladivostokskiĭ gos. universitet ėkonomiki i servisa.
73.
Bykov, A. N. 1995. Vneshneėkonomicheskie interesy Rossii v perekhodnyĭ
period: doklad Tsentra mezhdunarodnykh ėkonomicheskikh otnosheniĭ.
Moskva: In-t mezhdunarodnykh ėkonomicheskikh i politicheskikh
issledovaniĭ.
74.
Černous, Vladimir V. 1999. Kavkaz: problemy geopolitiki i nacional’nogosudarstvennye interesy Rossii ; naučnye čtenija 24 aprelja 1998 g. Rostovna-Donu: SKNC VŠ.
75.
Cheban, V. V., and A. B. Grigorev. 1997. Geopoliticheskoe polozhenie i
voennaĭa bezopasnost’ Rossii: razmyshleniĭa publitsista o nastoĭashchem i
voenno-politicheskom budushchem Rossii. Biblioteka rossiskogo ofitsera.
Moskva: Fond “Voin”, NVNTS “Otechestvo i voin”.
76.
Chen, Qimin. 2002. Tsentral’naĭa Aziĭa: politicheskie protsessy i regional’naĭa bezopasnost’. Almaty: Tsentr sravnitel’nogo izucheniĭa regionov.
77.
Cherednichenko, G. I., and I. A. Seina. 1991. Regional’nye i prikladnye
aspekty: mezhvuzovskiĭ sbornik. Politicheskaĭa geografiĭa i sovremennost’.
Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskiĭ gos. universitet.
78.
Cherkasov, I. A. 1999. Geopolitika. Minsk: „Vedy“.
79.
Chernous, V. V. 2001. Sovremennye problemy geopolitiki Kavkaza: sbornik
nauchnykh stateĭ. Iuzhnorossiĭskoe obozrenie, vyp. 5. Rostov-na-Donu:
SKNTS VSH.
80.
Chernous, V. V., and Evgeniĭ Sergeevich Troitskiĭ. 1999. Kavkaz: problemy
geopolitiki i natsĭonal’no-gosudarstvennye interesy Rossii : nauchnye chteniĭa 24 aprelĭa 1998 g. Rostov-na-Donu: SKNTS VSh.
81.
Chernov, P. V. 2003. Novyĭ geopolicheskiĭ peredel mira: chto budet s Rossieĭ? Moskva: „Vostochnaĭa literatura“ RAN.
82.
Chernov, P. V. 1999. Rossiĭa: ėtnogeopoliticheskie osnovy gosudarstvennosti. Moskva: Izd. firma „Vostochnaĭa literatura“ RAN.
318
Literatura w języku rosyjskim
83.
Cheshkov, M. A. 1999. Global’nyĭ kontekst postsovetskoĭ Rossii: ocherki teorii i metodologii mirotselostnosti. Moskva: Moskovskiĭ obshchestvennyĭ nauchnyĭ fond.
84.
Chichelina, Lioubov Nikolaevna. 2007. Rossiâ i Evropa hrestomaâ po russkoj geopolitike. Moskva: Nauka.
85.
Chistilin, D. K. 2004. Samoorganizatsiĭa mirovoĭ ėkonomiki: evraziĭskiĭ
aspekt. Moskva: Ėkonomika.
86.
Chubarian, Aleksandr Oganovich. 2004. Rossiĭa v tsivilizatsĭonnoĭ strukture
Evraziĭskogo kontinenta. Tsivilizatsii, vyp. 6. Moskva: Nauka.
87.
Chumalov, M. I.U. 1999. Kaspiĭskaĭa neft’ i mezhnatsĭonal’nye otnosheniĭa.
Moskva: TSIMO.
88.
Chzhe, Sun Khun. 2008. Geopoliticheskiĭ aspekt vneshneĭ politiki Rossii na
Dal’nem Vostoke, 2000-2007 gg. Moskva: Izdatel. Vorobëv A.V.
89.
Coppieters, Bruno. 1996. Spornye granitsy na Kavkaze. Moskva: Ves’ Mir.
90.
Dakhin, V. N., E. I.U. Dorosheva, and L. O. Ternovaĭa. 2001. Problemy fragmentatsii geoprostranstva. Moskva: Izd-vo RAGS.
91.
Darabadi, Parvin. 2002. Geoistoriĭa Kaspiĭskogo regiona i geopolitika sovremennosti. Baku: Ėlm.
92.
Darabadi, Parvin. 2002. Geoistorija Kaspijskogo regiona i geopolitika
sovremennosti. Baku: Ėlm.
93.
Degoev, V. V. 2007. Kavkaz v rossiĭskoĭ politike: istoriĭa i sovremennost’.
Moskva: Russkaĭa panorama.
94.
Dergachev, V. A. 2000. Geopolitika. Kiev: Vira-R.
95.
Dergachev, V. A. 2004. Geopolitika: uchebnik. Moskva: IUNITI-DANA.
96.
Derhachov, Oleksandr. 1996. Ukrainskaĭa gosudarstvennost’ v XX veke:
istoriko-politologicheskiĭ analiz. Kiev: Politychna dumka.
97.
Dmitriev, Anatoliĭ Vasilevich, P. L. Karabushchenko, and R. Kh Usmanov.
2004. Geopolitika Kaspiĭskogo regiona: vzglĭad iz Rossii: monografiĭa.
Astrakhan: Astrakhanskiĭ gos. universitet.
98.
Dobaev, I. P. 2007. Kavkazskiĭ makroregion v fokuse geopoliticheskikh
interesov mirovykh derzhav: istoriĭa i sovremennost’. Rostov-na-Donu: Izdvo IUNTS RAN.
99.
Dobaev, I. P., and V. V. Chernous. 2004. Nepriznannye gosudarstva
Ĭuzhnogo Kavkaza i etnopoliticheskie protsessy na ĭuge Rossii: sbornik
319
Bibliografia geopolityki współczesnej
nauchnykh stateĭ. Ĭuzhno-Rossiĭskoe obozrenie, vyp. 29. Rostov-na-Donu:
Izd-vo SKNTS VSh.
100.
Dobaev, I. P., and Aleksandr Dugin. 2005. Evraziĭskiĭ proekt--kavkazskiĭ vektor: sbornik nauchnykh stateĭ. Rostov-na-Donu: Izd-vo SKNTS VSh.
101.
Dridzo, A. D., Daniel Johnson, and G. S. Samokhina. 1994. Policheskaĭa
istoriĭa i istoriografiĭa: ot antichnosti do sovremennosti: sbornik nauchnykh
stateĭ. Petrozavodsk: Izd-vo Petrozavodskogo universiteta.
102.
Drozdov, I. U. I., and Sergeĭ Ivanovich Illarionov. 2007. Rossiĭa i mir: kuda
derzhim kurs, Moskva: Artstil-poligrafiĭa.
103.
Drozdov, I. U. I., and Sergeĭ Ivanovich Illarionov. 2009. Na rubezhe epokh: o
sovremennykh geopoliticheskikh potriaseniiakh. Moskva: Artstil-poligrafiĭa.
104.
Drozdov, Jurij I., and Sergej I. Illarionov. 2007. Rossija i mir: kuda deržim
kurs? Moskva: “Artstil·-Poligrafija“.
105.
Dugin, A. G. 1999. Osnovy geopolitiki: Geopoličeskoe buduščee Rossii:
Myslit’ prostranstvom. Moskva: Arktogeĭa-tsentr.
106.
Dugin, Aleksandr. 2002. Evraziĭskiĭ put’ kak natsĭonal’naĭa ideĭa. Seriĭa „Natsĭonal’naĭa ideĭa”. Moskva: [Arktogeĭa-tsentr].
107.
Dugin, Aleksandr. 2004. Proekt "Evraziĭa". Put’ Rossii. Moskva: Iauza.
108.
Dugin, Aleksandr. 1997. Osnovy geopolitiki: geopoliticheskoe budushchee
Rossii. Seriĭa Bol’shoe prostranstvo. Moskva: „Arktogeĭa“.
109.
Dugin, Aleksandr. 2007. Geopolitika postmoderna: vremena novykh imperiĭ:
ocherki geopolitiki XXI veka. Sankt-Peterburg: Amfora.
110.
Dugin, Aleksandr. 2004. Evraziĭskaĭa missiĭa Nursultana Nazarbaeva.
Moskva: „Evraziĭa“.
111.
Dugin, Aleksandr. 1994. Konservavnaĭa revolĭutsiiĭa. Moskva: Arktogeĭa.
112.
Dugin, Aleksandr. 1993. Konspirologiĭa: nauka o zagovorakh, taĭnykh obshchestvakh i okkul’tnoi voĭne. Moskva: Arktogeĭa.
113.
Ėĭvazov, Dzhannatkhan. 2004. Bezopasnost’ Kavkaza i stabil’nost’ razviĭa
Azerbaĭdzhanskoĭ Respubliki. Baku: Nurlan.
114.
Erasov, B.S. 1996. Civilizacii i kul’tury: Naučnyj al’manach. Moskva: Institut
Vostokovedenija RAN.
115.
Erasov, B. S. 1996. Rossiĭa i Vostok: geopolitika i tsivilizatsĭonnye otnosheniĭa. Moskva: In-t vostokovedeniĭa RAN.
320
Literatura w języku rosyjskim
116.
Erusalimskiĭ, G. B., and D. A. Fomichev. 2000. Strany mira: fakty i tsifry.
Sankt-Peterburg: NORINT.
117.
Ėzhiev, I. B. 2007. Geopolitika Kaspiĭskogo regiona. Moskva: Andalus.
118.
Faĭzullin, F. S. 2005. Evraziĭstvo i natsional’naĭa ideĭa. Ufa: OOO ITS „Aerokosmos i noosfera“.
119.
Fedorenko, Maksim. 2003. Russkiĭ gambit generala Kazantseva. Moskva:
OLMA-Press.
120.
Fedorinov, E. I., I. U. V. Lukianenko, and T. P. Mironenko. 1998. Rossiĭa v
mirovoĭ istorii: uchebnoe posobie. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo gos.
universiteta.
121.
Fedotova, V. G. 2002. Modernizatsiĭa i globalizatsiĭa: obrazy Rossii v XXI
veke. Moskva: Kafedra filosofii RAN.
122.
Fokin, S. V. 2005. Geopoliticheskoe izmerenie kolonial’noĭ politiki Germanii.
Moskva: Izd-vo RAGS.
123.
Foucher, Michel. 1999. Evropeĭskaĭa respublika: istoricheskie i geograficheskie kontury: ėsse. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniĭa.
124.
Friedrich-Ebert-Stiftung. 2004. Regional’nyi konsensus i kollekvnaĭa otvetstvennost’ na Ĭuzhnom Kavkaze: materialy kruglogo stola. Erevan: ICSRD.
125.
Fu, Dan J. K. 1999. Kazakstan geopolitics: between the past and the future.
Almaty: Zhety-Zhargy Publ.
126.
Fu, Jen-kun. 2002. Sravnitel’noe izuchenie regionov: diplomatiĭa i bezopasnost’. Almaty: Tsentr sravnitel’nogo izucheniĭa regionov g. Almaty.
127.
Fu, Jen-kun. 2000. Metodologiĭa policheskoĭ nauki--novaĭa geopolitika.
Almaty: Tsentr sravnitel'nogo izucheniĭa regionov.
128.
Fu, Jen-kun. 1999. Geopolitika Kazakhstana: mezhdu proshlym i budushchim. Almaty: Zhe Zharghy.
129.
Fu, Jen-kun. 2001. Prioritety vneshneĭ politiki Kazakhstana: kratkiĭ obzor
poslednikh desĭati let s pozitsiĭ geopoliticheskogo analiza. Almaty: Tsentr.
130.
Gadzhiev, K. S. 1998. Vvedenie v geopolitiku. Moskva: „Logos”.
131.
Gadzhiev, K. S. 2007. Geopoliticheskie gorizonty Rossii: kontury novogo
miroporĭadka. Moskva: Ėkonomika.
132.
Gadzhiev, K. S. 1997. Geopolitika:
“Mezhdunarodnye otnosheniĭa”.
[monografiĭa].
Moskva:
321
Bibliografia geopolityki współczesnej
133.
Gadzhiev, K. S. 2002. Vvedenie v geopolitiku. Uchebnik dlĭa XXI veka.
Moskva: Logos.
134.
Gadžiev, Kamaludin Seražudinovič.
Meždunarodnye Otnošenija.
135.
Gadžiev, Kamaludin Seražudinovič. 2001. Geopolitika Kavkaza. Moskva:
Meždunarodnye Otnošenija.
136.
Gaĭdukevich, L. M. 2002. Geopolitika: posobie dlĭa studentov fakul’teta
mezhdunarodnykh otnosheniĭ spetsial’nosteĭ E 23 01 01 "Mezhdunarodnye
otnosheniĭa", E 24 01 01 "Mezhdunarodnoe pravo". Minsk: BGU.
137.
Galkin, A. A. 1996. Natsional’nye interesy Rossii i Sodruzhestvo
nezavisimykh gosudarstv. Issledovatel’skiĭ proekt "Problemy bezopasnosti
Rossii", 2. Moskva: Mezhdunarodnyĭ fond sotsial’no-ėkonomicheskikh i
politologicheskikh issledovaniĭ (Gorbachev-Fond).
138.
Gerasimov, I. G., and A. T. Shatalov. 2000. Sozidatel’naĭa rol’ Velikoĭ Pobedy.
Moskva: Institut filosofii RAN.
139.
Gevorkian, A. R. 2002. Obshchnost’ istoricheskikh sudeb narodov Kavkaza i
Rossii: istoriĭa i sovremennost’: materialy nauchno-prakcheskoĭ konferentsii, 19 iĭulĭa 2001 g., Moskva. Moskva: MADENM.
140.
Gladkiĭ, Ĭuriĭ Nikiforovich. 2006. Rossiĭa v labirintakh geograficheskoĭ sud’by.
Sankt-Peterburg: Izd-vo R. Aslanova "Ĭuridicheskiĭ tsentr Press.
141.
Glinin, G. G. 2004. Geostrategicheskoe znachenie Kaspiĭskogo regiona i perspektivy prigranichnogo sotrudnichestva: materialy Mezhdunarodnoĭ
nauchnoĭ konferentsii, 20-21 senCabrĭa 2004 g. Astrakhan’: Izdatel’skiĭ dom
“Astrakhanskiĭ universitet”.
142.
Glinski, Dmitri. 2003. Rossiĭa v tsentro-perifericheskom miroustroĭstve:
sbornik stateĭ. Moskva: Moskovskoe predstavitel’stvo Fonda F. Ėberta.
143.
Gloveli, G. D. 2009. Geopolicheskaĭa ėkonomiĭa v Rossii: ot diskussiĭ o
samobytnosti k global’nym modelĭam, XIX v.--pervaĭa tret’ XX v. SanktPeterburg: Aleteĭĭa.
144.
Gorkiĭ, I. G. 2005. Sotsĭal’no-politicheskie faktory geopoliticheskogo statusa
sovremennoĭ Rossii. Saratov: Izd-vo “Nauchnaĭa kniga”.
145.
Gorodilov, A. A., and S. Kozlov. 2003. Geopolitika: uchebnoe posobie dlĭa
vysshikh uchebnykh zavedeniĭ. Kaliningrad: Ĭantarnyĭ skaz.
146.
Grachëv, S. V., and E. G. Osovskiĭ. 2000. Geopolitika i prosveshchenie
nerusskikh narodov Povolzhĭa (60-e gg.-nachalo XX v.). Saransk: Mordovskiĭ
gos. pedagog. in-t imeni M.E. Evseveva.
322
1997.
Geopolitika.
Moskva:
Literatura w języku rosyjskim
147.
Gracheva, Ta3ana. 2009. Svĭataĭa Rus’ protiv Khazarii: algoritmy geopolitiki i
strategii taĭnykh voĭn mirovoĭ zakulisy. Riazan’: Zërna.
148.
Gracheva, Ta3ana. 2008. Nevidimaĭa Khazariĭa: algoritmy geopolitiki i
strategii taĭnykh voĭn mirovoĭ zakulisy. Riazan’: Zerna.
149.
Grinevetskiĭ, S. R., Sergeĭ Sergeevich Zhil’tsov, and I. S. Zonn. 2007. Chernomorskiĭ uzel. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniĭa.
150.
Grinevetskiĭ, S. R., Sergeĭ Sergeevich Zhil’tsov, and I. S. Zonn. 2009. Geopoliticheskoe kazino Prichernomorĭa. Moskva: Vostok-Zapad.
151.
Gu, Kan Sam. 2002. Etno-natsional'nye konflikty v Zakavkaz'e i Tsentral'noĭ
Azii v kontekste ikh geopoliticheskogo polozheniĭa. Moskva: IMĖMO RAN.
152.
Gubchenko, A. V. 2006. Global’naĭa bezopasnost’ i policheskaĭa strategiĭa
sovremennogo gosudarstva: monografiĭa. Moskva: Izdatel’skiĭ dom
’Granitsa’.
153.
Gubchenko, A. V. 2005. Globalizatsiĭa i bezopasnost’ sovremennogo
gosudarstva: monografiĭa. Moskva: Izdatel’skiĭ dom "Granitsa".
154.
Gubchenko, A. V. 2005. Vliĭanie globalizatsii na geopoliticheskoe polozhenie
i bezopasnost’ Rossii i sopredel’nykh gosudarstv: monografiĭa. Moskva:
Granitsa.
155.
Guseĭnov, Vagif. 2002. Kaspiĭskaĭa neft’: ėkonomika i geopolitika. Moskva:
OLMA-PRESS.
156.
Guseĭnov, Vagif. 2010. Tsentral’naĭa Aziĭa: geopolitika i ėkonomika regiona.
Moskva: "Krasnaĭa zvezda".
157.
Gusev, M. A. 1995. Ofitsery derzhavy: geopolicheskiĭ al’manakh. Moskva:
Paleĭa.
158.
Hong, Wan Suk. 1998. Geostrategiĭa Rossii i Severo-Vostochnaĭa Aziĭa:
regional’nye vzaimootnosheniĭa vo vtoroĭ polovine XX veka. Moskva:
"Nauch. kniga".
159.
Ĭakunin, V. I., E. I. Zelenev, and I. V. Zeleneva. 2008. Rossiĭskaĭa shkola
geopolitiki. S.-Peterburg: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta.
160.
Ĭakunin, V. I. 2005. Formirovanie geostrategiĭ Rossii: transportnaĭa
sostavlĭaĭushchaĭa. Moskva: Mysl’.
161.
Ĭakunin, T. A. 2007. Policheskaĭa modernizatsiĭa Rossii v usloviĭakh
global’nykh transformatsĭonnykh vyzovov. Moskva: MAKS Press.
323
Bibliografia geopolityki współczesnej
162.
Ĭasukov, Mikhail Ignatevich. 1993. Lektsiĭa: geopolitika-istoriĭa kontseptsiĭ i
doktrin. Moskva: Voen. akademiĭa Generalnogo shtaba Vooruzhennykh Sil
Rossiĭskoĭ Federatsii.
163.
Igritskiĭ, I. U. I. 2000. Rossiĭa v menĭaĭushchemsĭa mire: geopoliticheskie
posledstviĭa sistemnoĭ transformatsii : nauchno-analicheskiĭ obzor.
Moskva: INION RAN.
164.
Illarionov, Sergeĭ Ivanovich. 2006. Geopoliticheskie diversii. Moskva:
Profėko.
165.
Informatsionnoe agentstvo REGNUM. 2005. Rossiĭa i "sanitarnyĭ kordon":
sbornik informatsĭonnogo agentstva REGNUM.. Evrovostok. Moskva:
Evropa.
166.
Inozemtsev, Vladislav L. 2003. Na rubezhe epokh: ėkonomicheskie
tendentsii i ikh neėkonomicheskie sledstviĭa. Moskva: Ėkonomika.
167.
Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Rossiĭskaĭa
akademiĭa nauk). 1997. Evolĭutsiĭa struktur voennoĭ bezopasnosti: rol’ i
mesto Rossii : geopolicheskiĭ aspekt. Moskva: IMĖMO RAN.
168.
Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh otnosheniĭ (Rossiĭskaĭa
akademiĭa nauk). 1998. Rossiĭa i vyzovy na rubezhe vekov: vozmozhnost’
manevra v usloviĭakh limiruĭushchikh faktorov: geopolicheskiĭ aspekt.
Moskva: Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk, In-t mirovoĭ ekonomiki i mezhdunar.
otnosheniĭ.
169.
Institut nauchnoĭ informatsii po obshchestvennym naukam (Rossiĭskaĭa
akademiĭa nauk). 1996. Rossiĭa v novom geopoliticheskom prostranstve:
problemno-temacheskiĭ sbornik. Aktualnye problemy Evropy, 1996, vyp. 1.
Moskva: INION RAN.
170.
Institut religioznykh i sotsialnykh issledovaniĭ (Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk).
2004. Russkiĭ gorod i russkiĭ dom: opyt religiozno-sotsĭal’nogo
istoricheskogo analiza dlĭa sovremennoĭ Rossii. Seriĭa "Rossiĭa, kotoruĭu my
vernëm". Moskva: IRSI RAN.
171.
International Conference "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities", Viktor Pavlovich Kiselev, and Liubov Nikolaevna Shishelina.
1995. Rossiĭa i Tsentral’naĭa Evropa v novykh geopoliticheskikh
real’nosCakh: sbornik stateĭ uchastnikov mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferentsii prokhodivsheĭ v Moskve 27-30 ĭanvarĭa 1995 goda. Moskva: Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk. Institut mezhdunarodnykh ekonomicheskikh i politicheskikh issledovaniĭ.
324
Literatura w języku rosyjskim
172.
International Conference "Russia's Neighborhood Policy". 2008. Rossiĭskaĭa
politika sosedstva: sbornik dokladov mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferentsii
(Moskva, 12-13 okCabrĭa, 2007). Mezhdunarodnye ekonomicheskie i politicheskie issledovaniĭa. Moskva: Institut ekonomiki RAN.
173.
International Scientific Conference "Russia and Central Europe in the New
Geopolitical Realities", and Liubov Nikolaevna Shishelina. 2002. Rossiĭa i
Tsentral’naĭa Evropa v novykh geopoliticheskikh real’nosCakh: sbornik stateĭ
uchastnikov IV mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferentsii, Moskva, 14-16
iĭunĭa 2001 goda. Moskva: Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk, In-t mezhdunarodnykh ėkonomicheskikh i politicheskikh issledovaniĭ.
174.
International Scientific Conference "Russia and East-Central Europe in the
New Geopolitical Realities", and Lĭubov Nikolaevna Shishelina. 1998. Rossiĭa
i Tsentral’naĭa Evropa v novykh geopoliticheskikh real’nosCakh: sbornik
stateĭ uchastnikov II mezdunarodnoĭ nauchnoĭ konferentsii, prokhodivsheĭ v
Moskve 24-26 senCabrĭa 1997 goda. Moskva: Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk,
In-t mezhdunarodnykh ėkonomicheskikh i politicheskikh issledovaniĭ.
175.
Isaev, B. A., and A. V. Mozgovaĭa. 2004. Geopolitiki i geostrategi: khrestomat ĭa. Sankt-Peterburg: Balĭskiĭ gosudarstvennyĭ tekhicheskiĭ universitet "Voenmekh".
176.
Ishmuratov, Baĭron Mustafovich. 2003. Sibir’ v rossiĭskoĭ i mirovoĭ perspektive: ocherki sotsial’no-ekonomicheskoĭ i policheskoĭ geografii. Irkutsk: Ottisk.
177.
Ĭurchenko, I. V., and M. V. Dontsova. 2008. Regional’naĭa bezopasnost’
Krasnodarskogo kraĭa v kontekste politicheskikh protsessov v Chernomorskom makroregione. Krasnodar: Kubanskiĭ gos. universitet.
178.
Ĭurchenko, S. V. 2000. Na puti k mirovomu liderstvu: geostrategiĭa SShA,
1941-1963 gg. Sevastopol: Flot Ukraïny.
179.
Ĭusupova, G. I. 2009. Globalizatsĭa i etnopolicheskaĭa bezopasnost’ Ĭuga
Rossii. Moskva: Sobranie.
180.
Ĭusupova, G. I. 2006. Geopoliticheskie i ėtnopoliticheskie aspekty bezopasnosti Ĭuga Rossii v uslovĭakh globalizatsii. Makhachkala: DNTS RAN.
181.
Ivanova, V. F., N. S. Ĭuzhanina, and M. A. Ĭuzhanin. 2006. Gosudarstvennoe
razvitie i mezhėtnicheskie vzaimodeĭstviĭa v globaliziruĭushchemsĭa mire:
monografiĭa. Moskva: Moskovskiĭ gos. universitet puteĭ soobshcheniĭa.
182.
Ivashov, L. G. 2003. Khoronit’ ne speshite Rossiĭu. Put’ Rossii. Moskva:
ĖKSMO.
325
Bibliografia geopolityki współczesnej
183.
Ivashov, L. G. 2002. Rossiĭa ili Moskoviĭa?: geopoliticheskoe izmerenie natsĭonal’noĭ bezopasnosti Rossii. Istoriĭa XXI veka. Moskva: EKSMO.
184.
Ivashov, L. G. 2009. Nauchno-prakcheskiĭ sbornik AGP. Moskva: Akademiĭa
geopoliticheskikh problem.
185.
Ivashov, L. G. 2000. Rossiĭa i mir v novom tysĭacheletii: geopoliticheskie
problemy. Moskva: Paleĭa-Mishin.
186.
Ivasjov, L. G. 2002. Rossija ili Moskovija?: geopolititjeskoje ismerenije
natsionalnoj besopasnosti Rossii. Moskva: Eksmo.
187.
Ivonin, I.U. E. 2004. Universalizm i territorializm: staraĭa imperiĭa i
territorial’nye gosudarstva Germanii v rannee novoe vremĭa 1495-1806.
Moskva: RKonsult.
188.
Izgarskaĭa, A. A., and N. S. Rozov. 2002. Makrodinamika: zakonomernosti
geopoliticheskikh, sotsĭal’nykh i kul’turnykh izmeneniĭ. Teoreticheskaĭa istoriĭa i makrosotsĭologiĭa, vyp. 2. Novosibirsk: Nauka.
189.
Kaledin, N. V. 1996. Policheskaĭa geografiĭa: istoki, problemy, printsipy
nauchnoĭ kontseptsii. Sankt-Peterburg: Izd-vo S.-Peterburgskogo
universiteta.
190.
Karavaev, G. A., R. R. Nogovitsyn, and A. V. Samokhin. 2001.
Geopolicheskaĭa metodologiĭa i sotsĭal’no-ekonomicheskie problemy.
Ĭakutsk: IAF izd-va SO RAN.
191.
Karin, E. T., and D. A. Satpaev. 2000. Voenno-politicheskie konflikty v Tsentral’noĭ Azii. Almaty: Tsentr.-aziatskoe agentstvo politicheskikh issledovaniĭ.
192.
Kasenov, U. T. 1999. Bezopasnost’ Tsentral’noĭ Azii: natsĭonal’nye, regional’nye i global’nye problemy. Almaty: Universitet "Kaĭnar".
193.
Kefeli, I. F. 2004. Sud’ba Rossii v global’noĭ geopolitike. Sankt-Peterburg:
Severnaĭa Zvezda.
194.
Kefeli, I. F. 2007. Filosofiĭa geopolitiki. Sankt-Peterburg: ID "Petropolis".
195.
Keklis, I.U. V. 2007. Bol’shoĭ Kavkaz: uzel geopoliticheskikh interesov : materialy regional’noĭ mezhvedomstvennoĭ nauchno-prakcheskoĭ konferentsii.
Vladikavkaz: SKVI VV MVD Rossii.
196.
Khazanov, A. M., U. Z. Sharipov, and V. P. Pankratev. 2005. Novaĭa geopolicheskaĭa situatsiĭa v Azii posle voĭny v Irake: sbornik stateĭ. Moskva: In-t
vostokovedeniĭa RAN.
197.
Khidirbekughli, Doulatbek. 1999. Rol’ SShA v mirovoĭ politike: vliĭanie na
Kazakhstan. Almaty: Kazakhsko-amerikanskiĭ universitet.
326
Literatura w języku rosyjskim
198.
Kholod, V. V. 2004. Fenomen parapoliltiki: idei, sversheniĭa, sotsĭal’nye rezul’taty ; monografiĭa. Sumy: "Universitskaĭa kniga".
199.
Khorev, Boris Sergeevich. 1997. Ocherki geoglobalistiki i geopolitiki.
Moskva: [s.n.].
200.
Khundadze, Dmitriĭ Georgievich. 2010. Gruziny na grani krakha: v plenu
tragicheskoĭ sudby. Tbilisi: [s.n.].
201.
Kireev, N. G. 2000. Turtsiĭa mezhdu Evropoĭ i Azieĭ: itogi evropeizatsii na
iskhode XX veka. Moskva: Kraft+, IV RAN.
202.
Kiselev, S. G. 2002. Osnovnoĭ instinkt tsivilizatsiĭ i geopoliticheskie vyzovy
Rossii. Geopoliticheskiĭ rakurs. Moskva: Izvestiĭa.
203.
Kiselev, S. N., and N. V. Kiseleva. 1994. Razmyshleniĭa o Kryme i geopolitike.
Simferopol: "Krymskiĭ arkhiv".
204.
Kiselev, Viktor Pavlovič, and Lĭubov Nikolaevna Shishelina. 1995. Rossija i
central’naja Evropa v novych geopoličeskich real’nostjach: sbornik stateĭ
uchastnikov mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferentsii prokhodivsheĭ v Moskve
27-30 ĭanvarĭa 1995 goda = Russia and Central Europe in the new geopolitical realities: proceedings of the International scientific conference held on
January 27-30, 1995, in Moscow. Moskva: Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk. Institut mezhdunarodnykh ekonomicheskikh i politicheskikh issledovaniĭ.
205.
Kĭuzadzhĭan, L. S. 1999. Aziatsko-Tikhookeanskiĭ region: preimushchestva i
trudnosti bezopasnosti i sotrudnichestva. Moskva: In-t sotsĭal’nykh nauk.
206.
Klemeshev, A. P. 2008. Geopolitika i russkie diaspory v Balĭskom regione.
Kaliningrad: Izd-vo Rossiĭskogo gos. universiteta im. Immanuila Kanta.
207.
Kolerov, M. A. 2008. Bez SSSR: "blizhnee zarubezhe" novoĭ Rossii i "zadniĭ
dvor" SShA: stati 1999-2008. Moskva: Regnum.
208.
Kolosov, V. A., and N. S. Mironenko. 2002. Geopolitika i policheskaĭa geografiĭa. Moskva: Aspekt Press.
209.
Kolosov, V. A. 2003. Mir glazami rossi ĭan: mify i vneshnĭaĭa politika. Moskva: Obshchestvennoe mnenie.
210.
Kolosov, V. A. 2000. Geopoliticheskoe polozhenie Rossii: predstavleniĭa i
real’nost’. Moskva: Art-Kurer.
211.
Konferentsiĭa "Lokal’nye voĭny v stsenariĭakh bol’shikh geopoliticheskikh
peredelov", and A. M. Salmin. 1996. Lokal’nye voĭny v stsenari ĭakh
bol’shikh geopoliticheskikh peredelov: materialy konferentsii 25 oktiabrĭa
1996 g. Moskva: Fond "Rossiĭskiĭ obshchestvenno-policheskiĭ tsentr".
327
Bibliografia geopolityki współczesnej
212.
Konferentsiia "Osobennosti policheskoĭ situatsii na Kavkaze i podkhody
vneshnikh sil", and L. S. Perepelkin. 2007. Osobennosti policheskoĭ situatsii
na Kavkaze i podkhody vneshnikh sil. Moskva: Tsentr strategicheskikh i politicheskikh issledovaniĭ.
213.
Kornilovich, E. A. 2002. Nachala geopolitiki: uchebno-metodicheskoe posobie. Minsk: BGEU.
214.
Korolev, S. A. 1997. Beskonechnoe prostranstvo: geo- i sotsĭograficheskie
obrazy vlasti v Rossii. Moskva: Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk, In-t filosofii.
215.
Korovin, V. M. 2009. Glavnaĭa voennaĭa taĭna SShA: setevye voĭny. Moskva:
Ĭauza.
216.
Korovin, Valeriĭ Mikhaĭlovich. 2008. Nakanune imperii: prikladnaĭa geopolitika i setevye voĭny. Moskva: Evraziĭskoe dvizhenie.
217.
Korzun, V. A. 2005. Interesy Rossii v Mirovom okeane v novykh geopoliticheskikh usloviĭakh. Moskva: Nauka.
218.
Korzun, Vladimir A. 2005. Interesy Rossii v mirovom okeane v novych geopoličeskich uslovijach. Moskva: Nauka.
219.
Kostoev, B. U. 2006. O faktorakh destabilizatsii Ĭuga Rossii. Moskva: MediaPRESS.
220.
Kostoev, Beslan. 2001. Kavkazskiĭ meridian: k voprosu russko-osetinoingushskikh otnosheniĭ. Moskva: Gumanitarnyĭ fond Ingushetii.
221.
Kostoev, Beslan. 2006. O faktorakh destabilizatsii Ĭuga Rossii. Moskva: Media-PRESS.
222.
Kovalenko, S. V., and L. K. Ermolaeva. 2009. Sinergetika geopolicheskoĭ
samoorganizatsii russkogo etnosa: opyt istoriko-antropologicheskoĭ rekonstruktsii. Ivanovo: Ivanovskiĭ gosudarstvennyĭ ėnergecheskiĭ universitet
imeni V.I. Lenina.
223.
Kovalkin, V. 1996. Rossiĭa v novykh geopoliticheskikh realiĭakh na poroge
XXI veka. Moskva: In-t mezhdunar. prava i ėkonomiki.
224.
Kozmenko, V. M., and V. A. Potseluev. 1997. Rossiĭa v mirovom politicheskom protsesse: materialy vtoroĭ mezhdunarodnoĭ nauchnoteorecheskoĭ konferentsii. Moskva: Izd-vo Rossiĭskogo universiteta druzhby
narodov.
225.
Krasin, I. U. A. 1996. Kontseptsiĭa natsĭonal’nykh interesov: obshchie parametry i rossiĭskaĭa spetsifika. Issledovatel’skiĭ proekt "Problemy bezopasnosti Rossii", 1. Moskva: Gorbachev-Fond.
328
Literatura w języku rosyjskim
226.
Krymskie chteniĭa N. I. A. Danilevskogo, and V. P. Kazarin. 1998. Geopolitika
slavĭanstva: III Krymskie mezhdunarodnye chteniĭa N.I. A. Danilevskogo :
materialy. Simferopol: Krymskiĭ arkhiv.
227.
Kudinov, L. B. 2001. Geopoliticheskie interesy i strategiĭa Rossii v AziatskoTikhookeanskom regione v XXI veke: [analiticheskoe issledovanie]. Moskva:
[s.n.].
228.
Kulakov, A. V. 2007. Severnyĭ Kavkaz: istoriĭa, regional’naĭa spetsifika, problemy obespecheniĭa natsĭonal’noĭ bezopasnosti: monografiĭa. Moskva:
Pogranichnaĭa akademiĭa FSB Rossii.
229.
Kupriĭanov, A. B. 2009. Kaspiĭsko-Chernomorskiĭ region: geopoliticheskaĭa
situatsiĭa i energecheskaĭa bezopasnost’. Moskva: In-t Evropy RAN.
230.
Kupriĭanov, A. B. 2009. Geopoliticheskie osobennosti KaspiĭskoChernomorskogo regiona v sisteme sovremennykh mezhdunarodnykh otnosheniĭ. Moskva: In-t ėkonomiki RAN.
231.
Kushkumbaev, S. K. 2002. Tsentral’naĭa Aziĭa na puCakh integratsii: geopolitika, etnichnost’, bezopasnost’. Kazakhstanskie vostokovednye issledovaniĭa. Almaty: Izdatel’skiĭ dom "Qazaqstan".
232.
Kuzmina, E. M. 2007. Geopolitika Tsentral’noĭ Azii. Moskva: Nauka.
233.
Kuznetsova, S. I. 2007. Tsentral’naĭa Aziĭa v sovremennom mire: vneshnepoliticheskie i geoėkonomicheskie aspekty razviĭa: referavnyĭ sbornik. Seriĭa
"Problemy obshchestvennogo razvitiĭa Azii i Afriki". Moskva: INION RAN.
234.
Kydyrbekuly, D. B. 2003. Geostrategiĭa SShA v Kazakhstane: ot global’nogo
k malomu izmereniĭu. Almaty: MerSal.
235.
Landa, K. G. 2009. Kaspiĭskaĭa model’ regional’nogo sotrudnichestva. Moskva: RAGS.
236.
Laumulin, M. T. 2005. Tsentral’naĭa Aziĭa v zarubezhnoĭ politologii i mirovoĭ
geopolitike. Almaty: KISI.
237.
Laumulin, M. T. 2005. Tsentral'naĭa Aziĭa v zarubezhnoi politologii i mirovoi
geopolitike: Tsentral'naĭa Aziĭa i Kazakhstan v sovremennoi politologii. Almaty: KISI.
238.
Lavrov, Sergeĭ Borisovich. 1995. Geopoliticheskie i geoėkonomicheskie problemy Rossii: materialy nauchnoĭ konferentsii v RGO, okCabr' 1994 g. SanktPeterburg: Russkoe geograficheskoe obshchestvo.
239.
Lavrov, Sergeĭ Borisovich. 2001. V kakom mire my zhivem?: razmyshleniĭa
geopolitika. Sankt-Peterburg: "Vremĭa".
329
Bibliografia geopolityki współczesnej
240.
Leontev, Mikhail. 2009. Bol’shaĭa igra. Moskva: AST.
241.
Li, V. F., and A. I.U. Rudnitskiĭ. 1999. O bessrochnom neĭtralitete Koreĭskogo
poluostrova v svete mirovogo opyta XX veka: geopoliticheskoe issledovanie.
Moskva: Nauchnaĭa kniga.
242.
Li, V. F. 2000. Rossiĭa i Koreĭa v geopolitike evraziĭskogo Vostoka (XX vek).
Moskva: Nauchnaĭa kniga.
243.
Lisichkin, V. A., and L. A. Shelepin. 2003. Global’naĭa imperiĭa zla: mirovoe
gospodstvo SSHA. Gorĭachaĭa liniĭa. Moskva: "EKSMO".
244.
Lisichkin, V. A., and L. A. Shelepin. 2001. Global’naĭa imperiĭa zla. Moskva:
Krymskiĭ most-9D.
245.
Listopadov, N. A. 1998. Osobennosti vneshneĭ politiki Mĭanmy (Birmy): istoriĭa i geopolitika. Moskva: Nauch. kniga.
246.
Litovchenko, A. A. 2005. Rossiĭa v mirovoĭ politike: uchebnoe posobie. Moskva: Gerda.
247.
Lobza, E., and K. Kos3uk. 2003. Sostĭazanie starykh i novykh politik mirovogo razviĭa: mezhdunarodnaĭa internet-konferentsiĭa, Moskva, 13 maĭa - 10
i ĭunĭa 2003 goda: sbornik materialov. Moskva: Moskovskoe predstavitel'stvo Fonda im. Konrada Adenauėra.
248.
Lomov, S. A. 2007. Geopoliticheskie aspekty natsional’noĭ bezopasnosti
Respubliki Belarus’ v usloviĭakh globalizatsii. Minsk: Belorusskaĭa nauka.
249.
Lopata, Raimundas. 2006. Anatomiĭa zalozhnika: dose kaliningradskogo
ĭubileĭa. Istoricheskaĭa kniga. Sankt-Peterburg: Aleteĭĭa.
250.
Lukĭanova, E. A. 2002. Na styke epokh i kontinentov: k istorii rossiĭskoĭ gosudarstvennosti: posobie dlĭa reformatorov. Moskva: Bylina.
251.
Lunev, A. P. 2002. Edinyĭ Kaspiĭ: mezhgosudarstvennoe sotrudnichestvo i
problemy ėkonomicheskogo razviĭa regiona : materialy mezhdunarodnoĭ
nauchnoĭ konferentsii, 10-11 iĭunĭa 2002 goda. Astrakhan’: Izd-vo Astrakhanskogo gos. pedagog. universiteta.
252.
Lupaina, O. V. 2005. Vragi Rossii i slavĭanskogo mira protiv Belarusi i Prezidenta A.G. Lukashenko: sbornik informatsĭonno-analiticheskikh materialov.
Moskva: Zhurnal Natsĭonal’naĭa bezopasnost’ i geopolitika Rossii.
253.
Magaramov, E. M. 2007. Sovremennaĭa geopolicheskaĭa situatsiĭa na
Severnom Kavkaze: problemy regional’noĭ geostrategii Rossii. ĬuzhnoRossiĭskoe obozrenie, no. 42. Rostov-na-Donu: Severo-Kavkazskiĭ nauchnyĭ
tsentr vyssheĭ shkoly.
330
Literatura w języku rosyjskim
254.
Makarenko, Vadim. 2000. Kto soĭuzniki Rossii?: mental’nost’ i geopolitika-paradoksy politiki bezopasnosti Rossii. Moskva: "STRADIZ" FIAMR.
255.
Makhnach, Vladimir, S. O. Elishev, and O. S. Sergeev. 2004. Rossiĭa, kotoruiu
my vernëm: sbornik stateĭ po problemam rossiĭskoĭ gosudarstvennosti. Moskva: Graal.
256.
Makhulova, Zagidat Abakarovna. 2007. Sovremennaĭa regional’naĭa geopolitika Rossii: (na materialakh Respubliki Dagestan). Ĭuzhnorossiĭskoe obozrenie. [Rostov-na-Donu?]: Severo-Kavkazskii nauchnyi tsentr vysshei shkoly.
257.
Malašenko, A.V. 2004. Brodit li prizrak "islamskoj ugrozy"? Moskva: Carnegie Moscow Center.
258.
Maler, Arkadiĭ. 2003. Strategii sakral’nogo smysla. Moskva: Izdatel’skiĭ dom
"Parad".
259.
Maler, Arkadiĭ. 2005. Dukhovnaĭa missiĭa Tret’ego Rima. Labirinty
taĭnovedeniĭa. Moskva: Veche.
260.
Malysheva, D. B. 2005. Geopolitika Kaspiĭskogo regiona: sbornik stateĭ. Moskva: IMEMO RAN.
261.
Mamedov, Adgëzal. 2002. Dinastiĭa Saudidov geopolitika. Baku: Araz.
262.
Mamedov, Rustam F. 2006. Mezhdunarodno-provovoĭ status Kaspiĭskogo
Morĭa: vchera, segodnĭa, zavtra. Baku: Azerneshr.
263.
︠ (mezhdunaMamedov, Rustam F. 2006. Razgranichenie Kaspiĭskogo Moria:
rodno-pravovye voprosy). Baku: Azerneshr.
264.
Manilov, V. L., and M. I. Abdurakhmanov. 1999. Geopolitika, mezhdunarodnaĭa i natsĭonal’naĭa bezopasnost’: slovar’-spravochnik. Moskva: Izd-vo
"Probel".
265.
Mantsevich, A. 2002. Seriia populiarnye entsiklopedii. Geopolitika. Moskva:
Terra.
266.
Martirosĭan, A. B. 2008. Za kulisami Mĭunkhenskogo sgovora: kto privel
voĭnu v SSSR? Moskva: Veche.
267.
Marrosĭan, A. B. 2007. Kto privel voĭnu v SSSR?: sensatsĭonnye
razoblacheniĭa. Voĭna i my. Moskva: Ĭauza.
268.
Ma3ash, V. N. 2003. Sever-Ĭug v sisteme mezhdunarodnykh otnosheniĭ:
politologicheskiĭ analiz. Moskva: Diplomaticheskaĭa akademiĭa MID Rossii.
269.
Ma3ash, V. N. 1999. Natsĭonal’no-gosudarstvennye interesy Rossii i
tendentsii geopolitiki XXI veka. Moskva: [The Author].
331
Bibliografia geopolityki współczesnej
270.
Medvedev, S. A., Pavel Terentevich Podlesnyĭ, and D. A. Danilov. 1995.
Geopoliticheskie peremeny v Evrope, politika Zapada i alternativy dlĭa
Rossii. Doklady Instituta Evropy, n. 19. Moskva: Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk,
Institut Evropy.
271.
Mezhdunarodnaĭa nauchno-prakticheskaĭa konferentsiĭa "Sovremennye
problemy teorii i praktiki obshchestvennoĭ geografii", and A. A. Anokhin.
2009. Sovremennye problemy teorii i praktiki obshchestvennoĭ geografii:
sbornik nauchnykh stateĭ, posvĭashchennykh 80-leĭu Sergeĭa Borisovicha
Lavrova, 1928-2000. S.-Peterburg: Sankt-Peterburgskiĭ gos. universitet.
272.
Mezhdunarodnaĭa nauchno-teorecheskaĭa konferentsiĭa "Voĭna v Koree
1950-1953 gg. - vzglĭad cherez 50 let", and Ĭuriĭ Vasilevich Vanin. 2001.
Voĭna v Koree 1950-1953 gg.: vzglĭad cherez 50 let: materialy mezhdunarodnoĭ nauchno-teorecheskoĭ konferentsii, Moskva, 23 iĭunĭa 2000 goda.
Moskva: ROO "Pervoe Marta".
273.
Mezhdunarodnyĭ fond sotsial’no-ekonomicheskikh i politologicheskikh
issledovaniĭ. 1992. Novaĭa geopoliticheskaĭa situatsiĭa Rossii: nauchnaĭa annotatsiĭa issledovaniĭa, provedennogo Tsentrom prognosticheskikh programm Gorbachev-Fonda. Moskva: [Gorbachev-Fond].
274.
Mezhdunarodnyĭ rossiĭsko-germanskiĭ seminar "Kavkazskiĭ uzel-strategiĭa
bezopasnosti Rossii na Kavkaze", and A. A. Makhlaĭ. 2009. Kavkazskiĭ uzel:
strategiĭa bezopasnosti Rossii na Kavkaze: materialy mezhdunarodnogo
seminara, 27 fevralĭa 2009 goda. Moskva: Rossiĭskiĭ obshchestvenno-polit.
tsentr.
275.
Mĭalo, K. G. 2003. Mezhdu Zapadom i Vostokom: opyt geopoliticheskogo i
istoricheskogo analiza. Rossiĭa i mir--itogi XX veka. Moskva: A. Solovev.
276.
Michurin, V. A., and D. V. Zhitin. 2008. Teoriĭa etnogeneza i budushchee
Rossii. Sankt-Peterburg: Filologicheskiĭ fakul'tet SPbGU.
277.
Mikhaĭlenko, V. I. 1999. Rossiĭa v novom geopoliticheskom prostranstve.
Ekaterinburg: Ural’skiĭ gosudarstvennyĭ universitet.
278.
Mikhaĭlov, T. A. 1999. Ėvolĭutsiĭa geopoliticheskikh ideĭ. Moskva: Izd-vo Ves’
mir.
279.
Mikhaĭlov, V. A. 2007. Geopoliticheskie interesy Rossii: sbornik nauchnykh
stateĭ. Moskva: Izd-vo RAGS.
280.
Mikhaĭlov, V. A., and Zh. S. Syzdykova. 2003. Kavkaz i Tsentral’naĭa Aziĭa na
sovremennom ėtape: materialy "kruglogo stola" 5 iĭuniĭa 2002 goda.
Moskva: In-t stran Azii i Afriki.
332
Literatura w języku rosyjskim
281.
Mikhaĭlov, V. A., and O. D. Abramova. 2004. Aktual’nye problemy rossiĭskoĭ
geopolitiki: sbornik nauchnykh stateĭ. Moskva: Izd-vo RAGS.
282.
Mikhin, V. L. 2005. Saddam Khuseĭn--moĭ agent "na svĭazi". Moskva: Karpov.
283.
Mirzaev, Rustam. 2004. Geopolitika novogo Shelkovogo puti. Moskva: Izdvo "Izvesĭa".
284.
Mitrofanov, A. V. 1997. Shagi novoĭ geopolitiki. Moskva: "Russkiĭ vestnik".
285.
Mitrofanov, A. V. 1990. Antinato: novaĭa ideĭa rossiĭskoĭ geopolitiki taktika i
strategiĭa na sovremennom ėtape : doklad. Moskva?: s.n.
286.
Mitrofanov, Aleksej V. 2005. Rossija pered raspadom ili vstupleniem v Evrosojuz. Moskva: Ad Marginem.
287.
Modestov, S. A. 2003. Geopolitika islama. Moskva: Molodaĭa gvardiĭa.
288.
Modestov, S. A. 1999. Informatsĭonnoe protivoborstvo kak faktor geopoliticheskoĭ konkurentsii. Moskva: Izdatel’skiĭ Tsentr nauchnykh i uchebnykh
programm.
289.
Modestov, Sergej Aleksandrovič. 2003. Geopolitika islama. Moskva: Molodaja Gvardija.
290.
Mogilevkin, I. M. 1997. Metastrategiĭa: problemy prostranstva i vremeni v
politike Rossii. Moskva: Institut mirovoĭ ėkonomiki i mezhdunarodnykh
otnosheniĭ (Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk).
291.
Muradĭan, I. M. 2003. Problemy bezopasnosti v blizhe-vostochnoĭ politike
SShA. Erevan: Antares.
292.
Murklinskaĭa, Guriĭa. 2008. Geopoliticheskie
pobezhdat’ bez voĭny. Makhachkala: Ėpokha.
293.
Musatov, M. I. 1999. Strategicheskie sily sderzhivaniĭa v sisteme oboronnoĭ
bezopasnosti Rossii v sovremennykh geopoliticheskikh usloviĭakh. Moskva:
NPO "Shkola".
294.
Musatov, M. I. 2000. Strategicheskie ĭadernye sily Rossiii v geopoliticheskikh
usloviĭakh vtoroĭ poloviny XX veka: istoriĭa, opyt i voenno-politicheskie uroki.
Moskva: Voennoe izdatel'stvo.
295.
Narochnitskiĭ, Alekseĭ Leontevich, and Sergeĭ Leonidovich Tikhvinskiĭ. 2007.
Geopoliticheskie faktory vo vneshneĭ politike Rossii: vtoraĭa polovina XVI-nachalo XX veka : k 100-leĭu akademika A.L. Narochnitskogo. Moskva:
Nauka.
shakhmaty:
iskusstvo
333
Bibliografia geopolityki współczesnej
296.
Nartov, N. A., and V. I. Staroverov. 2002. Geopolitika. Moskva: ĬUNITIDANA.
297.
Nartov, N. A., and V. I. Staroverov. 1999. Geopolitika. Moskva: Ĭuniti.
298.
Nartov, Nikolaj Aleksandrovič. 2004. Geopolitika: [učebnik]. Zolotoj fond
rossijskich učebnikov. Moskva: Edinstvo.
299.
Nauchnaĭa konferentsiĭa "Geopolicheskaĭa doktrina Rossii--realii i problemy vybora", and I. F. Kefeli. 2004. Geopolicheskaĭa doktrina Rossii, realii i
problemy vybora: materialy nauchnoĭ konferentsii, Sankt-Peterburg, 5-6
marta 2004 g. Sankt-Peterburg: BGTU.
300.
Nauchnaĭa konferentsiĭa "Rossiĭa v mirovom politicheskom protsesse, N. A.
Baranov, B. A. Isaev, and I. F. Kefeli. 2005. Rossiĭa v mirovom politicheskom
protsesse: materialy nauchnoĭ konferentsii, Sankt-Peterburg, 18 fevralĭa
2005 g. Sankt-Peterburg: BGTU.
301.
Nikovskaĭa, L. I. 2007. Mirovye protsessy, politicheskie konflikty i bezopasnost’. Moskva: ROSSPĖN.
302.
Novoselov, S. V., and A. M. Lipchanskiĭ. 2004. Politika natsĭonal’noĭ bezopasnosti Rossii v Kaspiĭskom regione, 1991-2002 gg.: monografiĭa. Astrakhan’: Izdatel’skiĭ dom "Astrakhanskiĭ un-t".
303.
Nuryshev, G. N. 2005. Regiony sovremennoĭ Rossii: geopoliticheskie determinanty. Sankt-Peterburg: Peterburgskiĭ gos. inzhenerno-ėkonomicheskiĭ
universitet.
304.
Obraztsov, Petr. 2009. Taĭnaĭa istoriĭa zemnoĭ sushi. Moskva: "Knizhnyĭ Klub
36.6".
305.
Olkott, Marta Brill. 2005. Vtoroj šans Centralnoj Azii = Central Asia's second
chance. Moskva: Moskovskij Centr Karnegi.
306.
Omarov, N. M. 2009. Sovremennye mezhdunarodnye otnosheniĭa i mirovaĭa
politika: kratkiĭ entsiklopedicheskiĭ slovar’. Bishkek: Raritet Info.
307.
Oščepkov, Vladimir P. 1998. Rossija i Kitaj v zerkale regional'noj geopolitiki.
Moskva: Naučnaja Kniga.
308.
Oshchepkov, V. P. 1998. Rossiĭa i Kitaĭ v zerkale regional’noĭ geopolitiki.
Moskva: "Nauch. kniga".
309.
Panarin, A. S. 1994. Rossiĭa v tsivilizatsĭonnom protsesse: mezhdu atlantizmom i evraziĭstvom. Moskva: Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk, In-t filosofii.
310.
Panarin, A. S. 1999. Rossiĭa v tsiklakh mirovoĭ istorii. Moskva: Izd-vo Moskovskogo universiteta.
334
Literatura w języku rosyjskim
311.
Panarin, A. S. 1999. Rossiĭskaĭa al’ternativa. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen
Press.
312.
Panarin, I. N. 2008. Informatsĭonnaĭa voĭna za budushchee Rossii. Moskva:
Gorĭachaĭa liniĭa-Telekom.
313.
Panarin, I. N. 2001. Informatsĭonnaĭa voĭna i vlast’. Moskva: Mir
bezopasnosti.
314.
Panarin, I. N. 2006. Informatsĭonnaĭa voĭna i geopolitika. Moskva:
Pokolenie.
315.
Panarin, I. N. 2003. Tekhnologiĭa informatsĭonnoĭ voĭny. Moskva: KSP+.
316.
Panarin, Igor Nikolaevič. 2006. Informacionnaja vojna i geopolitika. Velkij
put’. Moskva: Pokolenie.
317.
Pavlova-Sil’vanskaĭa, M. P. 1997. Raspad i rozhdenie gosudarstv. Pro et
contra, t. 2, no. 2. Moskva: Fond Karnegi za Mezhdunarodnyĭ Mir.
318.
Pavlovskiĭ, S. V. 2001. Vekovye konflikty i ikh rol’ v istoricheskom protsesse.
Krasnodar: Kubanskiĭ gos. universitet.
319.
Pereslegin, Sergeĭ. 2005. Samouchitel’ igry na mirovoĭ shakhmatnoĭ doske.
Philosophy. Moskva: AST.
320.
Petrov, K. P. 1996. Novaĭa strategicheskaĭa initsĭativa Rossii. SanktPeterburg: [s.n.].
321.
Petrov, V. L. 2009. Ocherki russkoĭ geopolitiki: odna lish nadezhda, da vera-. Moskva: Izd-vo "Troitsa".
322.
Pirumov, V. S. 2003. Strategija vyživanija sociuma: sistem. podchodv v
issled. problem geopolitiki i bezopasnosti. Moskva: Družba Narodov.
323.
Pirumov, V. S. 2003. Strategiĭa vyzhivaniĭa sotsĭuma: sistemnyĭ podkhod v
issledovanii problem geopolitiki i bezopasnosti. Moskva: Druzhba narodov.
324.
Platonov, I. U. P. 2002. Ėtnicheskiĭ faktor: geopolitika i psikhologiĭa. SanktPeterburg: Rech.
325.
Platonov, I. U. P. 2000. Narody mira v zerkale geopolitiki (struktura,
dinamika, povedenie): uchebnoe posobie. SPb: SPbGU.
326.
Platonov, I. U. P. 2000. Narody mira v zerkale geopolitiki: struktura,
dinamika, povedenie: uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg: Izd-vo S.Peterburgskogo univ-ta.
327.
Pleshakov,
Konstantin.
1994.
Geo-ideologicheskaĭa
paradigma:
vzaimodeĭstvie geopolitiki i ideologii na primere otnosheniĭ mezhdu SSSR,
335
Bibliografia geopolityki współczesnej
SShA i KNR v kontinentalnoĭ vostochnoĭ Azii, 1949-1991 gg. Moskva:
Rossiĭskiĭ nauch. fond.
328.
Polĭak, Vladimir. 2004. Izrail’ i Rossiĭa v XXI veke: geopolitika,
geoėkonomika, geokul’tura. Tel-Aviv: Izd-vo L.I.L. Productions.
329.
Polĭannikov, T. L., and Georgiĭ Prokopov. 2005. "Barkhatnyĭ sezon":
tekhnologiĭa i geostrategiĭa "novykh revolĭutsiĭ". Moskva: [s.n.].
330.
Polishchuk, V. V. 2002. Filosofiĭa bipolĭarnosti: zlo i dobro /Vitaliĭ Polishchuk.
Barnaul: [S.n.?].
331.
Polishchuk, V. V. 2001. Filosofiĭa bipolĭarnosti: mir, Rossiĭa, my. Barnaul:
[Izd-vo "Grafiks"?].
332.
Polishchuk, V. V. 2001. Filosofiĭa bipolĭarnosti: nezhivoe i zhivoe. Barnaul:
[s.n.].
333.
Popkov, V. A. 2002. Rossiĭa i sovremennye geopoliticheskie i tsivilizatsĭonnye
protsessy: materialy regional’noĭ (TSChO) nauchnoĭ konferentsii,
sostoĭavsheĭsĭa 4-5 aprelĭa v g. Lipetske. Lipetsk: LGPU.
334.
Porokhnĭa, V. S. 2003. Rossiĭa v mirovoĭ istorii: uchebnik. Moskva: MAI.
335.
Potemkin, Ĭuriĭ Vasilevich. 2003. Afrikanskaĭa integratsiĭa-sotsial’nopoliticheskoe izmerenie. Moskva: In-t Afriki RAN.
336.
Pozdnĭakov, E. A. 1993. Geopolitika: teoriĭa i praktika: sbornik stateĭ.
Moskva: IMEMO RAN.
337.
Pozdnĭakov, E. A. 1995. Geopolitika. Moskva: Izdatel’skaĭa gruppa
"Progress".
338.
Pozdnĭakov, Ė. A. 1993. Geopolitika: teorija i praktika; sbornik statej.
339.
Proskurin, S. A. 2002. Geopoliticheskie vyzovy i vneshnepolicheskaĭa deĭatel’nost’ Rossii. Moskva: Izd-vo RAGS.
340.
Pushkov, A. K. 2009. Grossmeĭstery Zazerkalĭa: P.S. Rossiĭa i mirovaĭa geopolitika. Moskva: ĖKSMO.
341.
Pyzh, V. V. 2003. Geopolicheskaĭa obuslovlennost’ voennoĭ politiki Rossii.
Mozhaĭsk: Mozhaĭsk-Terra.
342.
Rakhmanova, G. B. 2006. Kazakhstan i problemy bezopasnosti v Tsentral’noĭ
Azii. Almaty: [s.n.].
343.
Ravichandran, K. 1999. Geopolitika Rossii: istoriĭa i sovremennost’. Moskva:
Unikum-tsentr.
336
Literatura w języku rosyjskim
344.
Razuvaev, N. A. 2004. Osnovy geopolitiki: uchebnoe posobie dlia studentov
vysshikh uchebnykh zavedeniĭ. Surgut: Surgutskiĭ gosudarstvennyĭ
pedagogicheskiĭ institut.
345.
Razuvaev, Vladimir Vitalevich, and I. U. I. Igritskiĭ. 1993. Rossiĭskaĭa
Federatsiĭa, ee sub+2033i "blizhnee zarubezhe": geopoliticheskie problemy.
Spetsĭalizirovannaĭa informatsiia, no. 41/139. Moskva: In-t nauch. informatsii po obshchestvennym naukam Rossiĭskoĭ akademii nauk.
346.
Razuvaev, Vladimir Vitalevich, and I. U. I. Igritskiĭ. 1993. Rossiĭskaĭa
Federatsiĭa, ee subekty i "blizhnee zarubezhe": geopoliticheskie problemy.
Moskva: In-t nauch. informatsii po obshchestvennym naukam Rossiĭskoĭ
akademii nauk.
347.
Razuvaev, Vladimir Vitalevich. 1993. Geopolitika postsovetskogo
prostranstva. [Moskva]: Institut Evropy, Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk.
348.
Redkov, A. L., and P. V. Likhachev. 2006. Tri svechi. Sankt-Peterburg: GUP
PPP no. 1, Kingiseppskaĭa tip.
349.
Repina, Lorina Petrovna, Vladimir Viktorovich Sogrin, and David A. Modell.
1995. Policheskaĭa istoriĭa na poroge XXI veka: traditsii i novatsii. Moskva:
Rossiĭskaĭa akademiĭa nauk, Institut vseobshcheĭ istorii RAN.
350.
Retivykh, A. V. 2006. Voĭna za mirovoe gospodstvo na Evro-aziatskom prostranstve. Almaty: Ghalym.
351.
Rĭabtsev, V. N. 2008. Sovremennyĭ iranskiĭ krizis kak obekt
geopoliticheskogo analiza: regional’nyĭ i global’nyĭ kontekst. Rostov-naDonu: Ĭuzhnyĭ nauchnyĭ tsentr RAN.
352.
Romanov, I. A., Ivan Zabaev, and Vitaliĭ Chernov. 2008. Geopolitika Rossii:
strategiĭa vostochnykh territoriĭ. Moskva: Institut russkoĭ tsivilizatsii.
353.
Rossiĭskaĭa akademiĭa estestvennykh nauk. 2005. Spravochnik: (po
sostoĭaniĭu na 31.03.2005): dlĭa vnutrennego pol’zovaniĭa. Moskva: Sektsiĭa
geopolitiki i bezopasnosti RAEN.
354.
Rozov, Nikolaj S. 2003. Vojna i geopolitika. Novosibirsk: Red.-Izdat. Centr
NGU.
355.
Rudakov, A. V., V. V. Strelchenko, and A. V. Vozzhenikov. 2005. Problemy
vneshneĭ i vnutrenneĭ bezopasnosti: teoriĭa i praktika. Moskva: Izd-vo RAGS.
356.
Rudnoi, V. V. 2009. IUzhnyi federalnyi okrug: dinamika mezhetnicheskikh
otnoshenii v meniaiushchemsia etnopoliticheskom prostranstve : materialy
nauchno-prakticheskoi konferentsii. Rostov-na-Donu: SKAGS.
337
Bibliografia geopolityki współczesnej
357.
Russia
(Federation),
and
Sankt-Peterburgskiĭ
gosudarstvennyĭ
politekhnicheskiĭ universitet. 2006. Rossiĭa i strany SNG: sbornik
dokumentov : 1991-2004. Istoriĭa v Politekhnicheskom universitete, vyp. 1<2>. Sankt-Peterburg: Izd-vo Politekhnicheskogo un-ta.
358.
Russia (Federation). 1998. Geopoliticheskie tsennosti i interesy Rossiĭskoĭ
Federatsii: stenogrammy rasshirennykh zasedaniĭ Komiteta gosudarstvennoĭ
dumy po voprosam geopolitiki : 1996-1998 gody. Seriĭa "Materialy
parlamentskikh slushaniĭ", vyp. 10. Moskva: Izd. Gos. Dumy.
359.
Russia (Federation), A. V. Mitrofanov, S. P. Druganov, and A. A. Zheltukhin.
1999. Sotsĭal’nye aspekty rossiĭskoĭ geopolitiki: stenogrammy rasshirennykh
zasedaniĭ Komiteta Gosudarstvennoĭ Dumy po voprosam geopolitiki : 19961998 gody. Moskva: Izdanie Gos. Dumy.
360.
Sanachev, I. D. 2006. Voenno-morskaĭa moshch kak faktor geopolitiki v
Aziatsko-Tikhookeanskom regione. Vladivostok: Dal’nevostochnyĭ gos.
tekhnicheskiĭ universitet.
361.
Satanovskiĭ, E. I. A. 2001. Izrail’ v sovremennoĭ mirovoĭ politike: veroĭatnye
strategicheskie protivniki i strategicheskie partnery. Moskva: Institut
izucheniĭa Izrailĭa i Blizhnego Vostoka.
362.
Semedov, S. A. 2008. Sovremennaĭa geopolicheskaĭa situatsiĭa na Kavkaze.
Moskva: Ekon-Inform.
363.
Senchagov, V. K. 2002. Ekonomicheskaĭa bezopasnost': geopolitika,
globalizatsiĭa, samosokhranenie i razvitie. Moskva: Finstatinform.
364.
Senchenko, N. I. 2009. Teoriia i praktika nevidimykh voin. Kiev: KIT.
365.
Serbin, V. S. 1999. Na rubezhe XXI veka: sbornik nauchnykh stateĭ.
Pĭatigorsk: PGLU.
366.
Sevastĭanov, Aleksandr Nikitich. 2002. Itogi XX veka dlia Rossii: Evropa,
Amerika i Rossiĭa: ėtnodemograficheskie i getnopoliticheskie aspekty
sovremennofi istorii. Natsĭonal’naĭa gazeta, no.1-b. Moskva: "Vestnik".
367.
Shaĭkhutdinov, M. E. 2005. Geopolitika, globalistika i teoriĭa natsĭonal’noĭ
bezopasnosti: metodologicheskie i prikladnye aspekty. Pavlodar: EKO.
368.
Shaĭkhutdinov, M. E. 2005. Kazakhstan i Rossiĭa v novykh geopoliticheskikh
koordinatakh. Pavlodar: In-t geopoliticheskikh issledovaniĭ i mezhdunarodnykh otnosheniĭ Kazakhstansko-Rossiĭskogo universiteta.
369.
Shaĭkhutdinov, M. E., and M. T. Laumulin. 2008. Bibliograficheskiĭ ukazatel’
po Tsentral’noĭ Azii, mezhdunarodnym otnosheniĭam i geopolitike. Almaty:
338
Literatura w języku rosyjskim
In-t mirovoĭ ėkonomiki i politiki pri Fonde Pervogo Prezidenta Respubliki
Kazakhstan.
370.
Shaĭkhutdinov, M. E. 2008. Pervyĭ forum po problemam bezopasnosti i
sotrudnichestva v Tsentral’noaziatsko-Kaspiĭskom regione: materialy foruma, Almaty, 25 avgusta 2008 g. Almaty: In-t mirovoĭ ėkonomiki i politiki
pri Fonde Pervogo Prezidenta Respubliki Kazakhstan.
371.
Shaĭkhutdinov, M. E. 2005. Geopolitika: istoriĭa, teoriĭa, praktika. Geopolitika: istoriĭa, teoriĭa, praktika. Pavlodar: ĖKO.
372.
Shapovalov, V. A., and E. V. Kempinskiĭ. 2001. Severnyĭ Kavkaz: geopolitika,
istoriĭa, kul’tura: materialy vserossiĭskoĭ nauchnoĭ konferentsii, Stavropol’,
11-14 senCabrĭa 2001 g. Moskva: Izd-vo Stavropol’skogo gos. universiteta.
373.
Sharygin, Mikhail Dmitrievich. 2002. Geografiĭa i region. Perm: Permskiĭ
gosudarstvennyĭ universitet.
374.
Shinkovskiĭ, M. I.U., V. G. Shvedov, and A. B. Volynchuk. 2007. Geopoliticheskoe razvitie Severnoĭ Patsifiki: opyt sistemnogo analiza. Vladivostok:
Dal-nauka.
375.
Shiriĭaev, Boris Anatolevich. 2006. Vneshnĭaĭa politika SShA: printsipy, mekhanizmy, metody: kurs lektsiĭ. Sankt-Peterburg: Izd-vo S.-Peterburgskogo
universiteta.
376.
Shirokov, Gleriĭ Kuzmir, and S. I. Lunev. 1998. Rossiĭa, Kitaĭ i Indiĭa v sovremennykh global’nykh protssakh. Nauchnye Doklady (Moskovskiĭ obshchestvennyĭ nauchnyĭ fond, vypusk 69. Moskva: Izdatel’skiĭ Tsentr nauchnykh i
uchebnykh programm.
377.
Shishelina, Lĭubov Nikolaevna. 2000. Rossiĭa i Tsentral’naĭa Evropa v novykh
geopoliticheskikh realnosCakh = Russia and Central Europe in the new geopolitical realities: sbornik stateĭ uchastnikov III mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ
konferentsii, 10-11 senCabrĭa 1999 goda.
378.
Shishelina, Lĭubov Nikolaevna. 2007. Rossiĭa i Evropa: khrestomaĭa po
russkoĭ geopolitike. Moskva: Nauka.
379.
Shishkov, Ĭuriĭ Vital’evich. 1997. Blizhnee i Dal’nee zarubezhe v geoekonomicheskoĭ strategiĭ Rossiĭ. M.: IMEMO RAN.
380.
Shokhoev, E. K. 2008. Aziatsko-Tikhookeanskii region: istoriia i sovremennost - II: materialy mezhdunarodnoi studencheskoi nauchno-prakticheskoi
konferentsii 22-24 maia 2008 g. Ulan-Ude: Izd-vo Burĭatskogo gosuniversiteta.
339
Bibliografia geopolityki współczesnej
381.
Shubin, S. I. 2008. Severnyi vektor razvitiia Rossii: sbornik nauchnykh statei.
Arkhangel’sk: Pomorskiĭ universitet.
382.
Shutov, A. D. 1999. Postsovetskoe prostranstvo. Moskva: "Nauchnaĭa
kniga".
383.
Sidorova, M. M. 2002. Geopolicheskaĭa dilemma Rossii: v kontse XIX-nachale XX v. Moskva: MAKS Press.
384.
Sintsov, A. G. 2004. Sever v sisteme geopoliticheskikh koordinat sovremennoĭ Rossii. Moskva: Gorodets.
385.
Sirota, N. M. 2008. Mirovoĭ porĭadok. Sankt-Peterburg: SPbIVESEP.
386.
Sirota, N. M. 2006. Geopolitika: kratkiĭ kurs. Sankt-Peterburg: Piter.
387.
Slutskiĭ, E. G. 2002. Region Rossiĭa: sotsĭal’no-ekonomicheskie i geopoliticheskie problemy i perspektivy. Sankt-Peterburg: In-t problem regional’noĭ
ėkonomiki RAN.
388.
Sobolev, O. N., and A. V. Gubchenko. 2007. Kaliningradskiĭ region i natsĭonal’naĭa bezopasnost’ Rossii. Moskva: Vuzovskaĭa kniga.
389.
Sokolenko, V. G. 2000. Global’noe upravlenie: ėpokha vyzhivaniĭa Homo
Sapiens. Moskva: Nauchnaĭa kniga.
390.
Sokolov, K. N. 2009. Dukhovnye osnovaniĭa geopolicheskoĭ borby. Moskva:
Pokolenie.
391.
Sorokin, K. E. 1996. Geopolitika sovremennosti i geostrategiĭa Rossii.
Moskva: ROSSPĖN.
392.
Stepanov, A. I. 2001. Dinamika geopoliticheskogo statusa rossiĭskogo
gosudarstva (1914-1919 gody). Moskva: Izd-vo MADI(TU).
393.
Suĭunbaev, M. N. 2005. Geopoliticheskie osnovy razviĭa i bezopasnosti
Kyrgyzstana: global’nyĭ, regional’nyĭ i natsĭonal’nyĭ aspekty. Bishkek: [IIMOP
KNU].
394.
Sukhanova, N. I. 2004. Institutsĭonal’naĭa politika sovetskoĭ vlasti i belogo
dvizheniĭa na Severnom Kavkaze v gody Grazhdanskoĭ voĭny: 1917-1920 gg.
Stavropol’: Stavropol’skiĭ gos. universitet.
395.
Sūltanmūrat, Ermentaĭ, R. F. Mukhammetdinov, and B. R. Karimov. 2008.
Tĭurkskiĭ poĭas stabil’nosti: vsemirnaĭa assambleĭa Curkskikh narodov. Almaty: "Orkeniet".
396.
Sultanov, B. K. 2008. Tsentral’naĭa Aziĭa: sostoĭanie i perspektivy regional’nogo vzaimodeĭstviĭa: VI Ezhegodnaĭa Almanskaĭa konferentsiĭa:
340
Literatura w języku rosyjskim
materialy konferentsii. Almaty: Kazakhstanskiĭ in-t strategicheskikh issledovaniĭ pri Prezidente Respubliki Kazakhstan.
397.
Sultanov, B. K., and R. Krumm. 2006. IV Ezhegodnaĭa Almanskaĭa konferentsiĭa "Kontseptsii i podkhody k regional’noĭ bezopasnosti: opyt, problemy i
perspektivy vzaimodeĭstviĭa v Tsentral’noĭ Azii", 7 iĭunĭa 2006, Almaty:
sbornik materialov konferentsii = "Aĭmaqtyq qauīpsīzdīk tūzhyrymdamalary
men tūrghylary: ortalyq Aziĭada ozara yqpaldastyq tăzhīribesī, măselelerī
zhăne bolashaghy" IV zhyl saĭynghy Almaty konferentsiiasy: konferentsiĭa
materialdarynyng zhinaghy = "Conceptions and approaches to the regional
security: experience, problems and prospects of interaction in Central Asia"
IV Annual Almaty Conference : conference materials. Almaty: KISI pri
Prezidente RK.
398.
Sviridov, Andreĭ. 2000. Geopolitika Rossii. Arkaim; Ĭuzhnoural’sk ; Moskva:
[s.n.].
399.
Sviridov, Andreĭ. 2000. Russkiĭ fundamentalizm: azbuka masshtabnykh
peremen : sobranie sochineniĭ. Arkaim: [s.n.].
400.
Tafaev, G. I. 2001. Geopoliticheskie faktory formirovaniĭa i funktsĭonirovaniĭa bolgaro-chuvashskoĭ tsivilizatsii: tsivilizatsĭonnyĭ aspekt. Cheboksary: G. Tafaev.
401.
Tarlinskiĭ, Vadim. 2009. Truboprovody--instrument geopolitiki? Moskva:
MIK.
402.
Ternovaĭa, L. O. 2001. Problemy fragmentatsii geoprostranstva: materialy
nauchnoĭ konferentsii kafedry vneshnepoliticheskoĭ deĭatel’nosti Rossii.
Moskva: RAGS.
403.
Tikhonravov, I. U. V. 2000. Geopolitika: uchebnoe posobie. Seriĭa "Vysshee
obrazovanie". Moskva: INFRA-M.
404.
Tikhvinskiĭ, Sergeĭ Leonidovich, and Alekseĭ Leontevich Narochnitskiĭ. 2007.
Geopoliticheskie faktory vo vneshneĭ politike Rossii: vtoraĭa polovina XVI-nachalo XX veka: k stoleĭu akademika A.L. Narochnitskogo. Moskva:
Nauka.
405.
Titarenko, M. L. 2008. Geopoliticheskoe znachenie Dal’nego Vostoka: Rossiĭa, Kitaĭ i drugie strany Azii. Moskva: Pamĭatniki istoricheskoĭ mysli.
406.
Titarenko, M. L. 2008. Geopoliticheskoe znachenie Dal’nego Vostoka : Rossiĭa, Kitaĭ i drugie strany Azii. Moskva: Pamĭatniki istoricheskoĭ mysli.
407.
Titarenko, Michail Leontevič. 2008. Geopoličeskoe značenie Dal’nego
Vostoka: Rossija, Kitaj i drugie strany Azii. Moskva: Pamjatniki Istoričeskoj
Mysli.
341
Bibliografia geopolityki współczesnej
408.
Titarenko, Mikhail Leontévich. 2008. Geopoličeskoe značenie Dal’nego
Vostoka Rossiâ, Kitaj i drugie strany Azii. Moskva: Pamâtniki istoričeskoj
mysli.
409.
Tkachev, V. I. 2000. Rol’ geograficheskogo faktora v istorii Rossii: uchebnoe
posobie dlia abiturientov. Saratov: Povolzhskaĭa akademiĭa gosudarstvennoĭ
sluzhby.
410.
Tokaev, Kasymzhomart. 2001. Diplomatiia Respubliki Kazakhstan. Astana
[Kazakhstan]: "Elorda".
411.
Tolstykh, Valentin Ivanovich. 2005. Dialog tsivilizatsiĭ: povestka dnĭa. Moskva: Institut filosofii RAN.
412.
Trenin, Dmitriĭ. 2006. Integratsiĭa i identichnost’: Rossiĭa kak "novyĭ Zapad".
Moskva: Evropa.
413.
Trofimchuk, G. P. 2007. Russkie shashki: postoronis, Bzhezinski. Moskva:
Agenstvo udarnykh tekhnologiĭ.
414.
Troĭan, S., and V. P. Fisanov. 1993. Germanskaĭa "Sredinnaĭa Evropa" i ee
opponenty. Chernovtsy: Chernovitskiĭ universitet imeni I.U. Fedkovicha,
Kafedra istorii novogo i noveĭshego vremeni.
415.
Tsentr Evraziĭskikh geopoliticheskikh initsĭativ. 1999. Nash put’: strategicheskie perspektivy razviĭa Rossii v XXI veke : tezisy kontseptualnogo
proekta. Moskva: Tsentr Evraziĭskikh geopoliticheskikh initsiativ.
416.
Tsentr sistemnykh regionalnykh issledovaniĭ i prognozirovaniĭa IPPK pri RGU
i ISPI RAN. 2004. Policheskaĭa mifologiĭa i istoricheskaĭa nauka na Severnom Kavkaze: sbornik nauchnykh stateĭ. Ĭuzhnorossiĭskoe Obozrenie, vyp.
24. Rostov-na-Donu: SKNTs VSh.
417.
Tuzikov, A. R. 2004. Osnovy geopolitiki: uchebnoe posobie. Moskva: Knorus.
418.
Ulchenko, N. I. U. 2004. Turtsiĭa v novykh geopoliticheskikh usloviĭakh: materialy kruglogo stola, mart 2004 g. Moskva: Institut izucheniĭa Izrailĭa i
Blizhnego Vostoka.
419.
Ulunĭan, Ar. 2001. Kavkazskiĭ uzel. Moskva: Rossiĭskie vesti.
420.
Ulunĭan, Ar. 2009. Novaĭa politicheskaĭa geografiĭa: pereformaruĭa
Evraziĭu, istorizirovannye zarubezhnye geokontsepty, konets XX v.--nachalo
XXI v. Moskva: Institut vseobshcheĭ istorii RAN.
421.
Ulunĭan, Ar. 1997. Komintern i geopolitika: Balkanskiĭ rubezh 1919-1938 gg.
Moskva: Institut vseobshcheĭ istorii RAN.
422.
Valdmanis, Gundars. 2000. Mezhdu zhernovami. Riga: [s.n.].
342
Literatura w języku rosyjskim
423.
Vandam, E. A. 2002. Geopolitika i geostrategija. Serija "Geopoličeskij
rakurs". Žukovskij ;Moskva: Izdat. "Kučkovo Pole".
424.
Vandam, E. A. 2002. Geopolitika i geostrategiĭa. Geopolicheskiĭ rakurs.
Zhukovskiĭ, Moskovskaĭa obl: Izd-vo "Kuchkovo pole".
425.
Vanin, Ĭuriĭ Vasilevich. 2006. Koreĭskaĭa voĭna (1950-1953) i OON. Moskva:
In-t vostokovedeniĭa RAN.
426.
Vardomskiĭ, Leonid. 2000. Problemy postsovetskikh stran. Moskva: AOZT
"Ėpikon".
427.
Vardomskii, Leonid. 2000. Problemy postsovetskikh stran. Problems of the
[post-Soviet] countries. Issue 1 Vypusk 1 =. Moskva: AOZT "Epikon".
428.
Vardomskiĭ, Leonid, and V. A. Mironov. 2000. Perspektivy rossiĭskogo
Prichernomorĭa v kontekste sovremennykh geopoliticheskikh i
geoėkonomicheskikh usloviĭ. Moskva: In-t mezhdunarodnykh ekon. polit.
issledovaniĭ RAN (IMEPI).
429.
Vasilev, I. U. V., and I. A. Babin. 2008. Voenno-politicheskie ugrozy geopolicheskoĭ situatsii na Severnom Kavkaze: politiko-pravovoĭ analiz problem i
perspektiv. Stavropol’: SF SKAGS.
430.
Velichko, V. V. 2005. Rossiia v geopoliticheskoi situatsii XX-XXI vekov:
lektsiia dlia studentov vsekh spetsialnostei i form obucheniia. Moskva: Izdvo MGOU.
431.
Vertlib, E. A., and L. M. Bondarets. 2006. Geopolitika – bezopasnost’ – terrorizm: sbornik stateĭ. Bishkek: Biĭiktik.
432.
Vertlib, Evgenij A. 2006. Geopolitika - bezopasnost· - terrorizm: sbornik
statej. Biškek: "Bijiktik".
433.
Voenno-nauchnaĭa konferenĭa "Grozit li Rossii povtorenie iĭunĭa 1941 goda".
2003. Grozit li Rossii povtorenie iĭunĭa 1941-go?": materialy Voennonauchnoĭ konferentsii, provedennoĭ po initsĭative ispolkoma obshcherossiĭskogo obshchestvennogo dvizheniĭa "V podderzhku armii, oboronnoĭ
promyshlennosti i voennoĭ nauki" Koordinatsĭonnym Sovetom cvoennopatrioticheskikh organizatsiĭ DPA.. Moskva: [s.l.].
434.
Volkov, I. V. 2007. Osnovnye problemy geopoliticheskogo polozheniĭa Tsentral’noĭ Azii v ėpokhu globalizatsii: na primere Kyrgyzstana. Bishkek: Kyrgyzsko-Rossiĭskiĭ slavĭanskiĭ universitet.
435.
Volkov, I. V. 2009. Integratsiĭa Tsentral’noĭ Azii v usloviĭakh globalizatsii:
uchebnoe posobie. Bishkek: Kyrgyzsko-rossiĭskiĭ slavĭanskiĭ universitet.
343
Bibliografia geopolityki współczesnej
436.
Volkov, I. V. 2008. Osnovnye napravleniĭa i perspektivy integratsii Tsentral’noĭ Azii v global’nye mirovye protsessy: ėtnokonfessional’nyĭ aspekt : po
materialam Kyrgyzskoĭ Respubliki. Bishkek: [KRSU].
437.
Volynchuk, A. B. 2009. Rossiia v Priamure: geopoliticheskie interesy ili
ekonomicheskaia neobkhodimost: monografiia. Vladivostok: Izd-vo Vladivostokskogo gos. universiteta ekonomiki i servisa.
438.
Zakurtseva, T. A. 2003. Evolĭutsiĭa mirovogo porĭadka i vneshnepolicheskaĭa strategiĭa Rossii: materialy "Kruglogo stola", posvĭashchennogo
pamĭati I.U.M. Mel'nikova i I.N. Kravchenko. Moskva: Nauchnaĭa kniga.
439.
Zamĭatin, D. N. 2004. Vlast’ prostranstva i prostranstvo vlasti: geograficheskie obrazy v politike i mezhdunarodnykh otnosheniĭakh. Politologiĭa Rossii.
Moskva: ROSSPĖN.
440.
Zargarĭan, Ruben Aleksandrovich. 2004. Doktrina geopolitiki sovremennoĭ
Vostochno-Sredizemnomorskoĭ tsivilizatsii: turetskaĭa ugroza VostochnoSredizemnomorskoĭ tsivilizatsii. Vostochno-Sredizemnomorskaĭa tsivilizatsiĭa. Sankt-Peterburg: Aleteĭa.
441.
Zeleneva, I. V. 2005. Geopolitika i geostrategiĭa Rossii: XVIII-pervaĭa
polovina XIX veka. Sankt-Peterburg: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta.
442.
Zerkin, D. P. 2000. Upravlencheskie i kadrovye usloviĭa obespecheniĭa
natsĭonal’noĭ i regional’noĭ bezopasnosti na Severnom Kavkaze. Rostov-naDonu: Severo-Kavkazskaĭa akademiĭa gos. sluzhby.
443.
Zhiltsov, Sergeĭ Sergeevich, I. S. Zonn, and A. M. Ushkov. 2003. Geopolitika
Kaspiĭskogo regiona. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniĭa.
444.
Zhirenko, G. N. 2009. Naselenie Ĭuga Rossii: transformatsiĭa
vosproizvodstva, rasseleniĭa i obraza zhizni v novykh geopoliticheskikh
usloviĭakh : monograficheskiĭ sbornik.
445.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 2001. Utomlënnaĭa planeta. Moskva: Liberal’nodemokracheskaĭa partiia Rossii.
446.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 1997. Ocherki po geopolitike. Moskva: Liberal’nodemokracheskaĭa parĭa Rossii.
447.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 1995. S tankami i pushkami ili bez tankov i pushek.
Moskva: Rossiĭa.
448.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 2001. Kavkaz- ĭarmo Rossii. Moskva: LDPR.
449.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 2001. Ėtnogeopolitika.
Demokracheskaĭa perĭa Rossii.
344
Moskva:
Liberalno-
Literatura w języku rosyjskim
450.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 2001. Kitaĭ: geopoliticheskoe issledovanie. Moskva:
Izd. Gos. Dumy.
451.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 1999. Islamskaĭa duga. Uchebnoe posobie po kursu
geopolitiki, kn. 2-3. Moskva: Liberal’no-demokraticheskaĭa partiĭa Rossii.
452.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 2006. Neft, gaz i politika. Moskva: LDPR.
453.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 2000. Islamskaĭa duga: Rossiĭa - Afganistan. Moskva:
Liberal’no-demokraticheskaĭa partiĭa Rossii.
454.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 1998. Edinaia i nedelimaia Rossiia. Moskva: Izd. LDPR.
455.
Zhirinovskiĭ, Vladimir, and German Moro. 1999. Kosovo i Metokhiĭa: regional’nĭ konflikt mezhdunarodnogo znacheniĭa. Moskva: Izd. Gos. Dumy.
456.
Zhirinovskiĭ,
Vladimir.
2002.
demokracheskaĭa parĭa Rossii.
457.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 2000. Iran—tsentral’noe zveno ĭuzhnoĭ islamskoĭ dugi.
Moskva: Izdatel’skiĭ otdel Upr. delami Gos. Dumy.
458.
Zhirinovskiĭ, Vladimir, and German Moro. 1998. Balkanskaĭa voĭna: lokal’nyĭ
intsident ili global’noe geopoliticheskoe provostoĭanie? Moskva: Liberal’no-demokracheskaĭa parĭa Rossii.
459.
Zhirinovskiĭ, Vladimir, and Vladimir Zhirinovskiĭ. 1998. Natsional’naĭa bezopasnost’ Rossii i voennaĭa reforma; Ot geopolitiki k ėkonomike. Moskva:
Liberal’no-demokracheskaĭa parĭa Rossii.
460.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 1998. Geopolitika i russkiĭ vopros. Moskva: Izdatel’skiĭ
dom "Galeriĭa".
461.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 1998. Edinaĭa i nedelimaĭa. Moskva: Izd. LDPR.
462.
Zhirinovskiĭ, Vladimir. 1999. Putevoditel’ po labirintam rossiĭskoĭ geopolitiki:
politologicheskiĭ serial. Moskva: Izd. Liberal’no-demokraticheskoĭ partii
Rossii.
463.
Zhumaly, Rasul. 2006. Geopolitika Tsentral’noĭ Azii. Almaty: [s.n.].
464.
Zhurkin, V. 2001. Globalizatsiia i regionalizm. Chernomorskiĭ region. Balkany. Moskva: "Interdialekt+".
465.
Zĭuganov, Gennadij Andreevič. 1997. Geografija pobedy: osnovy rossijskoj
geopolitiki. Moskva: [s.n.].
466.
Zlobin, N. V. 2009. Vtoroĭ novyĭ miroporĭadok: geopoliticheskie golovolomki.
Moskva: EKSMO.
Sarancha.
Moskva:
Liberal’no-
345
Bibliografia geopolityki współczesnej
467.
Zonn, I. S. 1997. Kaspiĭskiĭ memorandum: vvedenie v geopoliticheskoe kaspievedenie. Moskva: Korkis.
468.
Zubkov, A. I. 2004. Geopolitika i problemy natsĭonal’noĭ bezopasnosti Rossii:
kurs lektsiĭ. Uchebniki i uchebnye posobiĭa. Sankt-Peterburg: Ĭuridicheskiĭ
tsentr press.
469.
Zubkov, Aleksandr Ilič. 2004. Geopolitika i problemy nacional’noj bezopasnosti Rossii: kurs lekcij. Učebniki i učebnye posobija. Sankt-Peterburg: Juridičeskij Centr Press.
470.
Žurkin, Vitalij Vladimirovič. 2000. Evropa v mnogopoljarnom mire. Moskva:
Ėkslibris-Press.
346
Literatura w języku serbskim
1.
Geopolitičko finansijski lavirinti: prilog kritici anglosaksonske geopolitike.
2001. Beograd: Ž. Rakočević.
2.
Aravantis, N. D. A. 2000. Geopolitika i Balkan: novi svetski poredak i
organizovani kriminalitet na Kosovu. Beograd: Balkanska asocijacija za
krivično pravo.
3.
Arvanites, Nikolaos D. A. 2002. Balkanski čvor = Balkan knot. Beograd:
ANDA Info.
4.
Avramov, Smilja. 2006. Trilateralna komisija: svetska vlada ili svetska
tiranija? Beograd: Nova Evropa.
5.
Božović, Ratko. 1999. Političke kontroverze. Nikšić: Drusštvo filosofa i
sociologa CG.
6.
Brčin, Dragutin. 2008. Kosovo i Metohija, šta dalje? Beograd: Beogradski
forum za svet ravnopravnih.
7.
Čović, Nebojša, and Dobrica Ćosić. 2004. Na teškom putu. Beograd: Čigoja
štampa.
8.
Despotović, Ljubiša, and Milorad Drobac. 2008. Geopolitika i terorizam u
vremenu globalizacije. Novi Sad: Stylos.
9.
Gallois, Pierre M. 1996. Krv petrola: Bosna: geopoliticheski esej. Beograd:
Naš dom.
10.
Hartmann, Florence, and Biljana Marojević. 2007. Mir i kazna: tajni ratovi
međunarodne politike i pravde. Beograd: "Filip Višnjić".
11.
Ivanović, Tadija. 2000. Opstajuća Srbija: srpski narod u borbi za opstanak.
Beograd: Ivanović Tadija.
12.
Johnstone, Diana. 2005. Suludi krstaši: Jugoslavija, NATO i obmane Zapada.
Beograd: Izdavački grafički atelje "M".
13.
Knežević, Miloš. 2006. Otmica Kosova. Beograd: Institut za političke studije.
14.
Knežević, Miloš. 2001. Evropa iza limesa. Beograd: Slobodna knjiga.
Bibliografia geopolityki współczesnej
15.
Knežević, Miloš. 2006. Kosovo-dan posle: kosmetske teme II. Beograd: Rivel
Ko.
16.
Knežević, Miloš. 2006. Kosmetske teme: (1996 - 2006). Leposavić: Institut za
Srpsku Kulturu.
17.
Knežević, Miloš. 2005. Moć Zapada: nova stara Evropa I. Beograd: Mali
Nemo.
18.
Marković, Slobodan I. 2006. Zamke rata i mira: SAD-Irak. Šabac: Grafika.
19.
Mać, Branislav. 1995. Tajna Balkana: monografija o geopolitici. Beograd:
Studentski kulturni centar.
20.
Mladenović, Miloš, and Andrija M. Risć. 1994. Dve srpske geopolitičke
studije: Šta je geopolitika. Desna biblioteka. [Beograd]: Velvet.
21.
Nad, Boris. 2002. Vreme imperija. Biblioteka "Rivelova izdanja". Beograd:
Rivel Ko.
22.
Nišić, Stanko. 1999. Velike sile i Balkan. Beograd: VIZ.
23.
Okrugli sto "Srpski narod u novoj geopolitičkoj stvarnosti", and Jovan M.
Čanak. 1997. Geopolitička stvarnost Srba: zbornik radova sa okruglog stola
"Srpski narod u novoj geopolitičkoj stvarnosti" Petrovaradinska tvrđava, 2931. januara 1997. Beograd: Institut za geopolitičke studije.
24.
Petković, Ranko. 1996. XX vek na Balkanu: Versaj-Jalta-Dejton. Beograd:
Novinsko-izdavačka ustanova Službeni list CPJ.
25.
Petrović, Dragan. 2007. Rusija na početku XXI veka: geopolitička analiza.
Novi Sad: Prometej.
26.
Petrović, Dragan. 2007. Rusija na početku XXI veka: geopolitička analiza.
Novi Sad: Prometej.
27.
Petrović, Dragan. 2008. Geopolitika postsovjetskog prostora. Novi Sad:
Prometej.
28.
Petrović Piročanac, Zoran. 2004. Mali pojmovnik geopolitike: glosar neophodan svakom ko promišlja svet Trećeg milenijuma. Beograd: Centar za
geopolitičke studije "Jugoistok".
29.
Popović, Đorđe B. 1995. Pan-oblasti i novi svetski poredak. Beograd: Institut
za poličke studije.
30.
Poznanović, Želko I. 1999. Srpska ideja. Beograd: Slobodna knjiga izdanja
Vladimira Maksimovića.
31.
Pudar, Momčilo. 2010. Svet bez gospodara. Beograd: Službeni glasnik.
348
Literatura w języku serbskim
32.
Radovanović, Milovan. 2004. Etnički i demografski procesi na Kosovu i Metohiji. Beograd: Liber Press.
33.
Radovanović, Milovan. 2008. Kosovo i Metohija: antropogeografske, istorijskogeografske, demografske i geopolitičke osnove. Beograd: Službeni Glasnik.
34.
Radovanović, Milovan. 2005. Kosovo i Metohija u Republici Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Beograd: Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije Mnemosyne.
35.
Šolaja, Miloš. 2006. Balkan u transatlantskoj pukotini. Banja Luka: CIR, Centar za međunarodne odnose.
36.
Stamenković, Srboljub Đ., and Mirko Grčić. 2005. Naučni simpozijum Srbija i
savremeni procesi u Evropi i svetu: Beograd-Tara, 26. i 27. maj 2005. Beograd-Tara: Geografski Fakultet Universiteta u Beogradu.
37.
Stepić, Milomir. 2001. U vrtlogu balkanizacije: političko-geografski položaj i
fragmentiranost srpskih zemalja. Beograd: Zluzbeni list SRJ.
38.
Stepić, Milomir. 2001. U vrtlogu balkanizacije: političko-geografski položaj i
fragmentiranost srpskih zemalja. Beograd: Javno preduzeće Službeni list
SRJ.
39.
Stepić, Milomir. 1999. Kosovo i Metohija: političko-geografske i geopolitičke
perspektive. Beograd: Znamen.
40.
Stojković, Momir M., and Ana Damian. 1997. Savremeni procesi i odnosi na
Balkanu: zbornik radova. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i
privredu.
41.
Suboć, Milan. 2004. Put Rusije: evroazijsko stanovište. Beograd: Plato.
42.
Suboć, Momčilo Lj. 2008. Srpsko pitanje danas. Beograd: In-t za političke
studije.
43.
Suboć, Momčilo Lj. 2002. Hrvati i Bosna: geopolitičke zamisli u Hrvatskoj
prema Bosni i Hercegovini. Šabac: Beli anđeo.
44.
Šušić, Slavoljub B. 2004. Geopolitički košmar Balkana. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
45.
Tanasković, Darko. 2001. Jugoistok Srbije: kontinuitet krize i mogući ishodi.
Beograd: In-t za geopolitičke studije.
46.
Troude, Alexis. 2007. Geopolitka Srbije. Beograd: "Službeni glasnik".
47.
Vasić, Nenad. 2001. Geoekonomija Kosova: quo vadis? Biblioteka posevna
izdanja, knj. 3. Beograd: Institut za srpsku kulturu.
349
Bibliografia geopolityki współczesnej
48.
Vlajki, Emil. 2000. Gradjanski rat u Crnoj Gori: činjenice o odlučujučoj ulozi
S.A.D. u uništenju Jugoslavije. Ottawa: Revolt.
49.
Vlajki, Emil. 2000. Građanski rat u Crnoj Gori: činjenice o odlučujučoj ulozi
S.A.D. u u ništenju Jugoslavije. Ottawa: Revolt.
50.
Vukčević, Dejana. 2008. Bezbednost i Evropska unija: bezbednosna politika
Evropske unije: institucionalne osnove. Beograd: Institut za poličke studije.
350
Literatura w języku tureckim
1.
Dünya jeopoliği ve Türkiye. 2005. Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı,
yayın no:15. Ankara: Harp Akademileri Komutanlığı.
2.
Türkiye ve dünya 2010-2020: küresel bir aktörün doğuşu. 1998. İstanbul:
Divak.
3.
Adıbelli, Barış. 2008. Avrasya jeopoliğinde: büyük oyun. İstanbul: IQ Kültür
Sanat Yayıncılık.
4.
Adıbelli, Barış. 2009. Jeopolitik ödül: Avrasya. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
5.
Akgül, Fatih. 2009. Rusya ve Türkiye'de Avrasyacılık. Cağaloğlu, İstanbul: IQ
Kültür Sanat Yayıncılık.
6.
Alpay, Şahin. 1991. 2000 yılında Türkiye. İstanbul: AFA.
7.
Arif, Emin. 2004. Kafkasya jeopoliğinde Rusya, İran, Türkiye rekabeti ve
Ermeni faktörü. Ankara: Naturel.
8.
Aslan, Yasin. 1997. Hazar petrolleri, Kafkas kördüğümü ve Türkiye. Ankara:
Y. Aslan.
9.
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi. 2004. 11 Eylül sonrası Türk politikası
özel. Avrasya Dosyası. Ankara: ASAM.
10.
Aydın, Mustafa. 2005. Küresel politikada Orta Asya: Avrasya üçlemesi I.
İstanbul: Nobel Yayınları.
11.
Bilgin, Mehmet. 2008. Karadeniz'de postmodern pontusculuk. İstanbul:
Doğu Kütüphanesi.
12.
Bilgin, Mehmet. 2007. Karadeniz'de postmodern pontusculuk. İstanbul:
Doğu Kütüphanesi.
13.
Bilgin, Mehmet. 2007. Karadeniz'de post modern pontusculuk. İstanbul:
Doğu Kütüphanesi.
14.
Bilgin, Mert. 2005. Avrasya enerji savaşları. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
Bibliografia geopolityki współczesnej
15.
Bilgin, Mert. 2005. Hazar'da son darbe. İstanbul: IQ Kültürsanat Yayıncılık.
16.
Birsel, Haktan. 2007. Tehdit: Avrupa Birliği mi? Türk ulusal bütünlüğümü? IQ
Kültür Sanat yayıncılık, 254. İstanbul: IQ Kültür Sanat yayıncılık.
17.
Bozkurt, Ceyhun, Macit Soydan, and Fatih Erboz. 2007. Petrolde kan kokusu. Ankara: Alasya Kitap.
18.
Brzezinski, Zbigniew, and Yelda Türedi. 2005. Büyük satranç tahtası: Amerika'nın küresel üstünlüğü ve bunun jeostratejik gereklilikleri. İstanbul:
İnkılap.
19.
Brzezinski, Zbigniew, Ertuğrul Dikbaş, and Ergun Kocabıyık. 1998. Büyük
satranç tahtası: Amerika'nın önceliği ve bunun jeostratejik gerekleri. Sabah
kitapları, 68. İstanbul: Sabah Kitapları.
20.
Brzezinski, Zbigniew K. 1998. Avrasya için jeostrateji. [y.y.]: Pronto.
21.
Budak, Ömer. 2006. Türkiye'nin dünya ülkeleri açısından jeopolitik önemi ve
Avrasya'daki yeri. Ankara: Bilge Kitabevi.
22.
Burhan, Ali, and Timuçin Kodaman. 2008. Filistin-İsrail çatışması ve Hamas.
Isparta: SDÜ Sosyal Bilimler Enstüsü.
23.
Caşın, Mesut Hakkı, Uğur Özgöker, and Halil Çolak. 2007. Küreselleşmenin
Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikasına etkisi: Avrupa birliği.
İstanbul: Nokta Kitap.
24.
Davutoğlu, Ahmet. 2001. Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu.
BSV kitaplığı, 1. Akksaray, İstanbul: Küre Yayınları.
25.
Davutoglu, Ahmet. 2009. Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu
= BV035993737. İstanbul: Küre Yayınları.
26.
Davutoglu, Ahmet. 2001. Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu.
BSV kitaplığı, 1. Aksaray, İstanbul: Küre Yayınları.
27.
Demir, M. Faruk. 2004. Büyük Ortadoğu vizyonunda Türkiye rol alabilir mi?
Ankara: Yüksek Strateji Merkezi.
28.
Dikbaş, Ertuğrul. 2007. Küresel köyün efendileri: illuminati- Rothschild hanedanı- siyonizm. Karma Kitaplar, yayın no. 5. İstanbul: Karma Kitaplar.
29.
Dikici, Mehmet. 2005. Türklerde devlet. Ankara: Akçağ Yayınları.
30.
Doğan, Gürkan. 2007. Stratejik müttefikten uluslararası terörizme. İstanbul:
IQ Kültür Sanat.
31.
Doğanay, M. Zekai, and Fikret Atun. 1994. Orta Doğu'nun jeopolitik ve jeostratejik açıdan değerlendirilmesi körfez harbi ve alınan dersler. Yayın no,
SSM-15. Ankara: TUSAŞ.
352
Literatura w języku tureckim
32.
Dördüncü Uluslararası Sempozyum Bildirileri, and Süha Tanyeri. 2007. Güvenliğin yeni boyutları ve uluslararası örgütler: dördüncü uluslararası sempozyum bidirileri, İstanbul 31 Mayıs - 01 Haziran 2007). Ankara: Genelkurmay
Askerı ̂ Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
33.
Dugin, Aleksandr, and Vügar İmanov. 2003. Rus jeopoliği: Avrasyacı
yaklaşım. Küre Yayınları, 11. İstanbul: Küre Yayınları.
34.
Dumanlı, Cihangir. 2007. Ulusal güvenlik sorunlarımız. Bizim Kitaplar (Series). İstanbul: Bizim Kitaplar.
35.
Eslen, Nejat. 2005. Küresel hamleler: anahtar stratejiler. Kızılay, Ankara: Tek
Ağaç.
36.
Evren, Süreyya, and Rahmi G. Öǧdül. 2002. Bașka bir dünya mümkün. Stüdyo İmge yeni seri, 21. İstanbul: Stüdyo İmge.
37.
Fuller, Graham E., Ian O. Lesser, and Özden Arıkan. 1996. Kuşatılanlar: İslam
ve Batı'nın jeopoliği. Sabah Kitapları, 12. İstanbul: Sabah Kitapları.
38.
Garaudy, Roger, Ayşe Meral, and Rıza Katı. 2007. Batı terörü. Pınar yayınları,
229. İstanbul: Pınar Yayınları.
39.
Gray, Colin S., Colin S. Gray, G. R. Sloan, and Tuǧrul Karabacak. 2003. Jeopolitik, strateji ve coǧrafya. Avrasya-Bir Vakfı ASAM yayınları, 59. Ankara:
ASAM Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi.
40.
Günel, Kamil. 2008. Coğrafyanın siyasal gücü. İstanbul: Çantay Kitabevi.
41.
Hepkon, Haluk. 2007. Komplo teorileri tarihi. Kaynak yayınları, 502.
Galatasaray, İstanbul: Kaynak Yayınları.
42.
İlhan, Suat. 2004. Türkiye'nin zorlaşan konumu: uygarlıklar savaşı,
küreselleşme, petrol. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
43.
İlhan, Suat. 1993. Türkiye'nin ve Türk dünyasının jeopoliği. Ankara: Türk
Kültürünü Araştırma Enstüsü.
44.
İlhan, Suat. 1999. Dünya yeniden kuruluyor: jeopolitik ve jeokültür tartışmaları. Beyoğlu, İstanbul: Ötüken.
45.
İlhan, Suat. 2002. Terör, neden Türkiye? Ankara: ASAM, Avrasya Stratejik
Araştırmalar Merkezi.
46.
İlhan, Suat. 1989. Jeopolitik duyarlılık. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
47.
İlhan, Suat. 1999. Kafkasya'nın gelişen jeopoliği. Ankara: Türk Kültürünü
Araştırma Enstüsü.
353
Bibliografia geopolityki współczesnej
48.
İlhan, Suat. 1999. Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Türk dünyası. Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ; yayın no, 186. Türk Kültüründen
görüntüler dizisi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
49.
İlhan, Suat. 2005. Türklerin jeopoliği ve Avrasyacılık. Ankara: Bilgi Yayınevi.
50.
İmanov, Vügar. 2008. Avrasyacılık: Rusya'nın kimlik arayışı. Küre Yayınları,
48. kitap. İstanbul: Küre Yayınları.
51.
Işık, Mehmet. 2007. Türkiye'nin karanlık penceresi. İstanbul: Karma Kitaplar.
52.
Johnstone, Diana, Emre Ergüven, and Ergin Bulut. 2004. Ahmakların seferi:
Yugoslavya, NATO ve batının aldatmacaları. Bağlam yayınları, 224. İstanbul:
Bağlam Yayınları.
53.
Kandemir, Eyyub, and Deniz Saraç. 2008. Uluslararası sistemin yeni düzen
arayışında Karadeniz'in değişen jeopoliği: "Amerika Birleşik Devletleri'nin
küresel konumu ve Türkiye'nin güvenliğine yansımalar". IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 324. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
54.
Kaynak, Mahir. 2007. Nokta atışları: isimsiz savaş devam ediyor. İstanbul:
Profil yayıncılık.
55.
Kazgan, Gülten. 2008. Türkiye-Rusya ilişkilerinde ihtilaflı konular ve
çözümleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
56.
Kekevi, Serkan. 2004. Batı'nın çöküşü ve Türk dış politikası. İstanbul: IQ
Kültür Sanat Yayıncılık.
57.
Kleveman, Lutz, and Hür Güldü. 2004. Yeni büyük oyun: Orta Asya'da kan ve
petrol. İstanbul: Everest.
58.
Lacoste, Yves, and İsmet Akça. 2007. Jeopolotik: bugünün uzun tarihi.
İstanbul: NTV Yayınları.
59.
Lacoste, Yves, Mustafa Alp Dağıstanlı, Emre Ergüven, and İsmet Akça. 2008.
Büyük oyunu anlamak: jeopolitik: bugünün uzun tarihi. NTV Yayınları, 16.
İstanbul: NTV Yayınları.
60.
Nadas, Muhlis. 1991. Geo-astral siyaset: boğazlar deltalar M.Ö.3000M.S.1991. İstanbul: Karataş.
61.
Nadas, Muhlis. 1991. Geo-astral siyaset, boğazlar, deltalar: İstanbul Boğazı,
Fırat Deltası, Nil Deltası: M.Ö. 3000-M.S. 1991. Cağaloğlu, İstanbul: Kastaş
Yayınları.
62.
Nadas, Muhlis. 1991. Geo-astral siyaset, Boğazlar, Deltalar: M.Ö 3000-M.S.
1991. Kastaş tarihsel araştırmalar dizisi. Cağaloğlu, İstanbul: Kastaş Yayınları.
354
Literatura w języku tureckim
63.
Off, Carol, and Gülgün Ogan Patterson. 2008. Acı çikolata: çikolatanın
"tatsız" öyküsü = Bitter chocolate : the dark side of the world's most seductive sweet. İstanbul: İleşim.
64.
Olçar, Kemal. 2007. Karadeniz politikaları ve Türkiye-Ukrayna stratejik
ilişkileri. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
65.
Özcan, Gencer. 2005. Türkiye-İsrail ilişkilerinde dönüşüm: güvenliğin ötesi.
İstanbul: TESEV Yayınları.
66.
Özcan, Gencer, and Şule Kut. 2000. En uzun onyıl: Türkiye'nin ulusal
güvenlik ve dış politika gündeminde doksanlı yıllar. İstanbul: Büke Yayıncılık.
67.
Özdağ, Muzaffer. 2003. Türkiye ve Türk dünyası jeopoliği. Avrasya-Bir Vakfı
yayınları, toplu eserler dizisi, 4. Ankara: Avrasya-Bir Vakfı, Avrasya Stratejik
Araştırmalar Merkezi.
68.
Özdağ, Muzaffer. 2001. Türkiye ve Türk dünyası jeopoliği üzerine. Ankara:
ASAM, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları.
69.
Özdağ, Muzaffer. 2000. Türk dünyası ve doğu Türkistan jeopoliği. Doğu
Türkistan Vakfı yayınları, yayın no. 7. Şehzadebaşı, İstanbul: Doğu Türkistan
Vakfı Araştırma Merkezi.
70.
Özdağ, Muzaffer. 2000. Türk dünyası ve Doğu Türkistan jeopoliği. Doğu
Türkistan Vakfı yayınları, 7. Şehzadebaşı, İstanbul: Doğu Türkistan Vakfı
Araştırma Merkezi.
71.
Özdağ, Özdağ, Yaşar Kalafat, and Mehmet Seyfettin Erol. 2003. 21. yüzyılda
Türk dünyası jeopoliği: Muzaffer Özdağ'a armağan. Avrasya-Bir Vakfı
ASAM yayınları, 61. İstanbul: Avrasya-Bir Vakfı.
72.
Özey, Ramazan. 1999. Dünya platformunda Türk dünyası: ülkeler, insanlar
ve sorunlar. İstanbul: Aktif Yayınevi.
73.
Özey, Ramazan. 2002. Türkiye coğrafyası ve jeopoloği. İstanbul: Aktif Yayınevi.
74.
Özey, Ramazan. 1998. Jeopolitik ve jeostratejik açıdan Türkiye. İstanbul:
Marifet Yayınları.
75.
Özey, Ramazan. 1999. Dünya ve Türkiye ölçeğinde siyasi coğrafya. İstanbul:
Aktif Yayıncılık.
76.
Öznal, Erdoğan. 1992. Degişen dünya dengeleri ve Türkiye'nin jeo-stratejik
önemi. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
77.
Özşahin, LüAü. 2005. Kaosun jeopoliği ve dinlerarası diyalog. İstanbul:
Rağbet.
355
Bibliografia geopolityki współczesnej
78.
Peköz, Mustafa. 2007. Küresel güçlerin Ortadoğu stratejileri. İstanbul: Kalkedon.
79.
Perinçek, Mehmet. 2006. Avrasyacılık: Türkiye'deki teori ve praği. Bir Millet Uyanıyor Dizisi, 13. Yenişehir, Ankara: Bilgi Yayınevi.
80.
Sandıklı, Atilla. 2008. Türkiye'nin vizyonu: Temel sorunlar ve çözüm önerileri.
İstanbul: Bilgesam Yayınları.
81.
Schmitt, Carl, and Gültekin Yıldız. 2009. Roma katolikliği ve politik form:
kara ve deniz. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
82.
Stratejik Öngörü 2023: Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye ve Dünya. 2006.
Stratejik ön̈ görü 2023: Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye ve dünya :
Atatürk'ün 125. doğumyılı etkinlikleri, Ankara, 9-13 Ekim 2006. Ankara:
ASAM.
83.
Süer, Berna, and Ayşe Ömür Atmaca. 2006. Arap-İsrail Uyuşmazlığı. Ankara:
ODTÜ Yayıncılık.
84.
Tarakçı, Nejat. 2007. Türkiye ve dünya üzerine jeopolitik analizler: sorunlar
ve çıkış yolları. İstanbul: Çantay.
85.
Tezkan, Yılmaz, and M. Murat Taşar. 2002. Dünden bugüne jeopolitik.
İstanbul: Ülke Kitapları.
86.
Tezkan, Yılmaz. 2005. Jeopolitikten millı güvenliğe. Ülke Kitapları, 13.
İstanbul: Ülke Kitapları.
87.
Todd, Emmanuel, Gülser Çetin, and Mehmet Emin Özcan. 2004.
İmparatorluktan sonra: Amerikan sisteminin çöküşü. Dost Kitabevi Yayınları.
Ankara: Dost Kitabevi.
88.
Touraine, Marisol, and Turhan Ilgaz. 1997. Altüst olan dünya: 21. yüzyılın
jeopoliği. Ankara: Ümit Yayıncılık.
89.
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği. 2002. Coğrafya 2002. İstanbul:
TÜSİAD.
90.
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği. 2001. Coğrafya 2001. İstanbul:
TÜSİAD.
91.
Türkdoğan, Orhan. 2004. Kültürel değişme ve toplumsal çözülme. İstanbul:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
92.
Turkey. 1992. Dış basında Aşkabad zirvesi: 9-10 Mayıs 1992. [Ankara]: T.C.
Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.
93.
Türkmen, İlter. 1998. Türkiye'nin yeni jeopolitik ortamı: Konferans. İstanbul:
SİSAV.
356
Literatura w języku tureckim
94.
Türköne, Mümtaz'er. 2003. Türk modernleşmesi. Ankara: Lotus.
95.
Uğuz, Ali İhsan. 2008. C.IV.A son savaş. İstanbul: Devir.
96.
Uludağ Üniversitesi II.Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu. 2006.
Doğumunun 125. yılında Türkiye'nin önemi, 6-7 Mayıs 2004. Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları, no,12. Bursa: T.C.
Uludağ Üniversitesi.
97.
Uludağ Üniversitesi Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu. 2004.
Değişen dünyada Türkiye'nin önemi, 6-7 Mayıs 2004. Uludağ Üniversitesi
Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları, no,7. Bursa: T.C. Uludağ
Üniversitesi.
98.
Uludağ Üniversitesi Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu. 2006. Atatürk'ün 125. doğum yılında Türkiye'nin önemi. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları No, 12. Bursa: Uludağ Üniv.
99.
Üşümezsoy, Şener. 2004. Avrasya'da devrim: Türk jeostratejisi. İleri Yayınları, 13. İstanbul: İleri Yayınları.
100.
Wallerstein, Immanuel, and Mustafa Özel. 1993. Jeopolitik ve jeokültür:
değişmekte olan dünya-sistem üzerine denemeler=Geopolitics and geoculture:essays on the changing world-system. İz Yayıncılık, 85. İstanbul: İz.
101.
Wallerstein, Immanuel Maurice, and Mustafa Özel. 1993. Jeopolitik ve
jeokültür: değişmekte olan dünya-sistem üzerine denemeler. İstanbul: İz
Yayıncılık.
102.
Yel, Selma. 2009. Değişen dünya şartlarında Karadeniz ve Boğazlar meselesi, 1923-2008. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumi, Atatürk
Araştırma Merkezi.
103.
Yılmaz, Sait. 2008. 21. yüzyılda Türkiye: Konferanslar dizisi (2006-2007).
İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.
104.
Yüce, Çağrı Kürşat. 2006. Kafkasya ve Orta Asya enerji kaynakları üzerinde
mücadele. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
105.
Yurdakul, Erkin. 2004. AB-ABD kuşatması altında Türkiye'nin ulusal güvenliği
ve vatan savunması. İstanbul: İleri Yayınları.
357
Literatura w języku ukraińskim
1.
Andrushchenko (Hryn’ko), S. V. 2005. Ukraïna v suchasnomu heopolitychnomu seredovyshchi: monohrafiĭa. Kyïv: Lohos.
2.
Bĭelov, O. F. 2001. Stratehiĭa natsĭonal’noï bezpeky Ukraïny v konteksti
dosvidu svitovoï spil’noty. Kyïv: Natsĭonal’nyĭ instytut stratehichnykh doslidzhen’.
3.
Bĭelov, O. F., and B. A. Parakhonskiï. 1999. Ukraïna 2000 i dali: heopolitychni priorytety ta stsenariï rozvytku. Kyïv: NISD.
4.
Birĭukov, Oleh. 2005. Ukraïns’ki obriï. Kyïv: Nora-print.
5.
Birĭukov, Oleh. 2004. Orientale lumen. Kyïv: Nora-print.
6.
Dubyna, O. K. 1992. Heopolitychni doli Ukraïny. Kyïv: Akademiĭa nauk Ukraïny, In-t istoriï Ukraïny.
7.
Humenĭuk, B. I. 1998. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiĭa "Heopolitychne maĭbutnĭe Ukraïny": 19-20 bereznĭa 1998 r., m. Kyïv = International conference "Ukraine's geopolitical future": Kyiv, March 19-20, 1998.
Kyïv: [TOU "Zadruha" ].
8.
Ĭatsenko, B. P., and Svitlana Holovko. 2007. Politychna heohrafiĭa i heopolityka: navchal’nyĭ posibnyk dlĭa studentiv heohrafichnykh spetsĭal’nosteĭ
vyshchykh navchal’nykh zakladiv. Kyïv: Lybid’.
9.
Kobelev, Aleksĭ Nikolaevich, and Leonora Ivanovna Romanova. 1999. Heopolityka Ukraïny: kataloh vystavky.
10.
Ksonzenko, Valeriĭ. 2001. Ukraïna
ekonomichnyiĭ aspekt. Kyïv: Intelekt.
11.
Kulinich, M. A. 1994. Ukraïna v novomu geopolitychnomu prostori: problemy regionaln̕oï ta subregionaln̕oï bezpeky. Naukovi dopovidi, Vyp. 29. Kyïv:
Natsĭonaln̕yĭ instytut stratehichnykh doslidzhen,̕.
12.
Kysel’ov, Ĭevheniĭ. 2002. Metodolohiĭa heopolityky. Kharkiv: KarRI UADU
"Mahistr".
i
"Kaspiĭska
nafta":
polityko-
Bibliografia geopolityki współczesnej
13.
Lototskyĭ, Serhiĭ, and Stepan Trokhymchuk. 2002. Ukraïna v svitovomu heopolitychnomu prostori. Seriĭa: Kraïnoznavstvo, 5.3. L’viv: L’vivs’kyiĭ natsĭonal’nyĭ universytet im. Ivana Franka.
14.
Madisson, V. V., and V. A. Shakhov. 2003. Suchasna ukraïns’ka heopolityka.
Kyïv: Lybid’.
15.
Manachynskyĭ, O. I.A., and A. A. Sobolĭev. 1997. Voĭenna bezpeka Ukraïny
ta vplyv na neï heopolitychnykh faktoriv: monohrafiĭa. Kyïv: Rada
nat’sĭonal’noĭ bezpeky i oborony Ukraïny, Nat’sĭonal’nyĭ in-t stratehichnykh
doslidzhen’.
16.
Manachynskyĭ, O. I.A. 1995. Ukraïna i voĭenno-politychna obstanovka u
sviti: monohrafiĭa. Kyïv: Natsĭonal’nyĭ in-t stratehichnykh doslidzhen’.
17.
Manachynskyĭ, O. I.A., and I.E. K. Pronkin. 1995. Ukraïna i voĭennopolitychna obstanovka u sviti. Informatsiïko-analitychnyĭ ohlĭad, 1995, no.
6. Kyïv: Natsĭonal’nyĭ in-t stratehichnykh doslidzhen’.
18.
Mizhnarodna naukova konferentsiĭa "Ukraïna na perekhresti heopolitychnykh interesiv", and F. H. Vashchuk. 2007. Ukraïna na perekhresti heopolitychnykh interesiv: aktual’ni aspekty problemy: materialy mizhnarodnoï
naukovoï konferentsiï (m. Uzhorod, 5-6 hrudnĭa 2006 roku). Uzhorod: Lira.
19.
Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiĭa "Ol’viĭskyĭ forum, 2008-stratehiï Ukraïny v heopolitychnomu prostori", and V. S. Brĭukhovetskyĭ.
2008. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiĭa "Ol’viĭskyĭ forum,
2008--stratehiï Ukraïny v heopolitychnomu prostori": tezy: 5-8 chervnĭa
2008 r., Ĭalta, Krym, Ukraïna. Mykolaïv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly.
20.
Nat’sĭonal’nyĭ instytut stratehichnykh doslidzhen’ (Ukraine). 2003. Heopolitychni oriĭentatsiï naselennĭa Ukraïny: rezul’taty opytuvannĭa hromads’koĭ
dumky. Kyïv: in-t stratehichnykh doslidzhen’.
21.
Parakhonskiĭ, B. A. 2001. Tsentral’na Aziĭa: heostratehichnyĭ analiz ta perspektyvni mozhlyvosti dlĭa Ukraïny: monohrafiĭa. Seriĭa "Zovnishn’opolitychni stratehiï", vyp.6. Kyïv: Nat’sĭonal’nyĭ in-t stratehichnykh
doslidzhen’.
22.
Rudich, F. M. 2002. Ukraïna v suchasnomu heopolitychnomu prostori: teoretychnyĭ i prykladnyiĭaspekty : monohrafiĭa. Kyïv: MAUP.
23.
Rudnyc·kyj, Stepan, and Pavlo Štojko. 1998. Polityčna heohrafija Ukraïny.
L·viv: Gerdan.
24.
Rudnytskyĭ, Stepan, and Pavlo Shtoĭko. 1998. Politychna heohrafiĭa Ukraïny.
L’viv: Gerdan.
360
Literatura w języku ukraińskim
25.
Rudych, F. I. 2002. Ukraïna v suchasnomu heopolitychnomu prostori: teoretychnyĭ i prykladnyĭ aspekty. Kyïv: MAUP.
26.
Shcherbak, Ĭuriĭ. 2003. Ukraïna-vyklyk i vybir: perspektyvy Ukraïny v hlobalizovanomu sviti XXI stolittĭa. Kyïv: Dukh i litera.
27.
Shkil’, Andriĭ. 1997. Viter imperiï: zbirka stateĭ z heopolityky. L’viv: Vyd-vo
Ĭevraziĭa.
28.
Shul’ha, M. A. 2006. Rosiĭskyĭ dyskurs heopolityky: monohrafiĭa. Kyïv: Parapan.
29.
Symonenko, R. H. 1993. Do kontseptsiï bahatotomnoï "Istoriï ukraïns’koho
narodu": mizhnatsĭonal’nyĭ ta mizhnarodnyĭ aspekty. Kyïv: Akademiĭa nauk
Ukraïny, In-t istoriï Ukraïny.
30.
Synĭavs’kyĭ, Antin Stepanovych, and Serhiĭ Bilokin. 1993. Antin Synĭavs’kyĭ:
vybrani pratsi. Kyïv: Nauk. dumka.
31.
Syrota, Mykhaĭlo. 2007. Ukraïna v heopolitychnomu prostori tret’oho tysĭacholittĭa. Kyïv: Pul’sary.
32.
Sytnyk, H. P. 2005. Heopolityka i nat’sĭonal’na bezpeka: slovnyk terminiv.
Kyv: Vyd-vo NADU.
33.
Todd, Emmanuel. 2006. Pislĭa imperiï: ese pro zahnyvannĭa amerykans’koï
systemy. L’viv: Kal’variĭa.
34.
Trokhymchuk, Stepan. 1997. Politychna heohrafiĭa svitu z osnovamy heopolityky. Seriĭa Mizhnarodni vidnosyny. L’viv: L’vivs’kyĭ derzh. universytet im. I.
Franka.
35.
Trokhymchuk, Stepan. 1996. Ukraïna ta svit: heopolitychni narysy. L’viv:
L’vivskyĭ derzh. universytet im. I. Franka.
36.
Ukraïna v suchasnomu sviti: Ukraïns’ka heostratehiĭa v umovakh postveresnevykh zmin mizhnarodnykh stosunkiv: konferentsiĭa dlĭa ukraïns’kykh vypusknykiv prohram naukovoho stazhuvannĭa u SShA: dopovidiuchasnykiv.
2002. Kyïv: Stylos.
37.
United States Information Agency, and Vira Vovk. 1999. Integratsiia Ukraini
u svitove spivtovaristvo: Materiali naukovo-praktichnoi konferentsii. Kiiv:
TOV "Zaruga".
38.
Valevskiĭ, A. L., and M. M. Honchar. 1995. Struktura heopolitychnykh interesiv Ukrany: mnohrafiĭa. Kyïv: NISD.
39.
Vasylenko, S. D., and M. D. Vasylenko. 2007. Heopolityka Ukraïny. Odesa:
Druk.
361
Bibliografia geopolityki współczesnej
40.
Vasylenko, Svitlana Dmytrivna. 2000. Ukraïna: heopolitychni vymiry v zahal’noĭevropeĭskomu protsesi. Odesa: ODMA.
41.
Vlasĭuk, O. S., and Petro Petrovych Kononenko. 2008. Slovnyk heopolitychnykh terminiv ta ponĭat’. Kyïv: Foliant.
42.
Vrublevskiĭ, Vitaliĭ Konstantinovich, and Valeriĭ Khoroshkovskyĭ. 1997. Ukraïns’kyĭ shlĭakh: nacherky: heopolitychne stanovyshche ta natsĭonal’ni
362
Literatura w języku włoskim
1.
L'Europa americana: I convertiti dell'Euramerica, il Limes secondo Bush,
l'Occidente dopo l'Occidente. 2003. Italy: Gruppo Editoriale l'Espresso.
2.
Eurussia il nostro futuro: se Europa e Russia si sposano : un'idea che divide il
continente : che ne pensano Cina e America. 2009. Roma: Gruppo editoriale
l'Espresso.
3.
Geopolitica della crisi Balcani, Caucaso e Asia centrale nel nuovo scenario
internazionale. 2001. Milano: EGEA.
4.
Il gioco del capitale: geopolitica delle risorse ed evoluzione della strategia
militare. 2002. Napoli: Lavorincorso.
5.
Mediterraneo, l'Arabia Vicina: Limes in più le carte a colori ufficiali della
Bosnia divisa. 1994. Roma: Editrice periodici culturali.
6.
Il mondo dopo Wall Street: se l'America non comanda piu : le nuove mappe
del potere : l'utopia di Obama : vivere sanza muri. 2008. Roma: Gruppo
Editoriale l'Espresso.
7.
Progetto Obama: se l'America torna l'America, l'agenda della rinascita, che
cosa cambia per noi. 2008. Roma: Gruppo editoriale L'Espresso.
8.
La rivolta d'Iran nella sfida Obama-Israele: Teheran cambia il Medio Oriente
: sogni e segreti americani : Netanyahu spariglia il gioco USA.. 2009. Italy:
Gruppo editoriale L'Espresso.
9.
La Russia in gioco: la partita di Putin o impero o zero? le seduzioni del
petrolio. 2004. Italy: Gruppo Editoriale l'Espresso.
10.
Agnelli, Giovanni. 2003. Il mondo largo: riflessioni sulla globalizzazione :
gennaio 2002-marzo 2003, Roma, Sala Zuccari. I convegni della sala Zuccari,
6. Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino.
11.
Aliboni, Roberto. 1996. Gli interessi italiani nell'attuazione di un modello di
stabilità per l'area mediterranea. Roma: Istituto Affari Internazionali.
12.
Aliboni, Roberto. 1999. Geopolitica della Turchia. Politica/studi, 44. Milano:
F. Angeli.
Literatura w języku włoskim
13.
Alunni, Fausto. 2002. Il triangolo nucleare: India, Pakistan, Afghanistan:
geopolitica di una regione. DeriveApprodi, 20. Roma: DeriveApprodi.
14.
Ansalone, Gianluca. 2008. I nuovi imperi: la mappa geopolitica del XXI
secolo. Venezia: Marsilio.
15.
Antonsich, Marco. 2001. Geopolitica della crisi: Balcani, Caucaso e Asia
centrale nel nuovo scenario internazionale. Monografie. Milano: EGEA.
16.
Arrabito, Bartolomeo. 1998. Geopolitica della salute: gli interventi
umanitari nell'era del post-bipolarismo. Politica/studi, 36. Milano, Italy: F.
Angeli.
17.
Bagnato, Bruna. 1991. Vincoli europei, echi mediterranei: l'Italia e la crisi
francese in Marocco e in Tunisia, 1949-1956. Firenze: Ponte alle Grazie.
18.
Bardi, Ugo. 2003. La fine del petrolio: combustibili fossili e prospettive
energetiche nel ventunesimo secolo. Roma: Editori Laterza.
19.
Bettoni, Giuseppe. 2004. Dalla geografia alla geopolitica. Geografia e
società, 75. Milano: F. Angeli.
20.
Biancheri, Boris. 2004. Atlante geopolitico mondiale regioni, società,
economie, conflitti. Milano: Touring ed.
21.
Bonvecchio, Claudio. 2009. Ripensare l'identà: per una geopolitica
dell'anima europea. Roma: Settimo sigillo.
22.
Bordonaro, Federico. 2009. La geopolitica anglosassone: dalle origini ai
nostri giorni. Milano: Guerini scientifica.
23.
Brzezinski, Zbigniew. 1997. La grande scacchiera: [il mondo e la politica
nell'era della supremazia americana]. Il cammeo, 331. Milano: Longanesi.
24.
Cacciari, Massimo. 1994. Geo-filosofia dell'Europa. Milano: Adelphi.
25.
Caracciolo, Lucio. 2005. Cindia, la sfida del secolo: se Cina e India si
avvicinano: l'ossessione americana : anatomia dei colossi asiatici. Roma:
Gruppo Editoriale l'Espresso.
26.
Caracciolo, Lucio. 2007. Mai dire guerra: missioni all'italiana, la trappola
afghana, i soldati raccontano. Italy: Gruppo Editorale l'Espresso.
27.
Centro di studi euromediterranei (Santa Severina, Italie), Gianfranco
Bertolo, and Giuseppe Romeo. 2006. Alleanze e conflitti nel cono sud
dell'Europa. Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino.
28.
Circolo P.R.C. Vomero-Arenella “Che Guevara”. 2002. Il gioco del capitale:
geopolitica delle risorse ed evoluzione della strategia militare. Napoli:
Lavorincorso.
365
Bibliografia geopolityki współczesnej
29.
Claval, Paul, and Simonetta Monesi. 1996. Geopolitica e geostrategia:
pensiero politico, spazio, territorio. Bologna: Zanichelli.
30.
Colleoni, Aldo. 2007. Il ruolo geopolitico e geostrategico della religione in
Eurasia. Italy: Edizioni Goliardiche.
31.
Colleoni, Aldo. 2004. Problemi geopolitici della Corea del Nord dopo la
caduta del 38o parallelo. Trieste: Università di Trieste.
32.
Colleoni, Aldo, and Maria Paola Pagnini. 2004. Problemi geopolitici della
Corea del Nord dopo la caduta del 38° parallelo. Trieste: Università.
33.
Convegno “Dalla geografia politica alla geopolitica”, and Gaetano Ferro.
1994. Dalla geografia politica alla geopolitica: atti del Convegno, Roma, 3031 marzo 1993. Roma: Società geografica italiana.
34.
Convegno su Il ruolo strategico dell'Italia nel cono-sud dell'Europa,
Gianfranco Bertolo, and Giuseppe Romeo. 2006. Alleanze e conflitti nel
cono sud dell'Europa: il ruolo strategico dell'Italia : atti del Convegno
organizzato dal Centro di studi euromediterranei, Santa Severina (KR), 2224 settembre 2005. Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino.
35.
Cordellier, Serge. 2003. Dizionario di storia e geopolitica del mondo
contemporaneo. Milano: Mondadori.
36.
Corradi, Guido, and Emanuele Giordana. 2002. La scommessa indonesiana:
globalizzazione e spinte radicali nel Sud-est asiatico. Culture e territorio.
Torino: UTET libreria.
37.
Daclon, Corrado Maria. 2008. Geopolitica dell'ambiente: sostenibilità,
conflitti e cambiamenti globali. Milano: FrancoAngeli.
38.
De Stasio, C., M. Gotti, and R. Bonadei. 1990. La rappresentazione verbale e
iconica: valori estetici e funzionali.
39.
Del Vecchio, Edoardo, and Marcella Del Vecchio. 2004. Atlante storico delle
relazioni internazionali: dall'egemonia mondiale europea agli attuali
equilibri internazionali. Padova: Casa editrice dott. Antonio Milani.
40.
Dell'Agnese, E. 2009. Paesaggi ed eroi: cinema, nazione, geopolitica. Studi
sociali. [Turin, Italy]: UTET università.
41.
Dell'Agnese, E., and Vittorio Amato. 2000. Geografia e geopolitica
dell'Estremo Oriente. Torino: UTET libreria.
42.
Dell'Agnese, E., and Enrico Squarcina. 2002. Geopolitiche dei Balcani:
luoghi, percorsi, narrazioni. Studi e ricerche sul territorio, 64. Milano:
Unicopli.
366
Literatura w języku włoskim
43.
Dell'Agnese, E., and Enrico Squarcina. 2005. Europa: vecchi confini e nuove
frontiere. Torino: UTET libreria.
44.
Desiderio, Alfonso, and Laura Canali. 2003. Atlante geopolitico: il giro del
mondo in 20 crisi internazionali. Roma: Editori riuniti.
45.
Di Bello, Anna. 2009. La scacchiera artica: i nuovi scenari della geopolitica
internazionale. Roma: Rivista marittima.
46.
Diodato, Emidio. 2010. Il paradigma geopolitico: le relazioni internazionali
nell'età globale. Roma: Meltemi.
47.
Dossena, Paolo A. 2002. Hitler & Churchill: Mackinder e la sua scuola : alle
radici della geopolitica. Milano: Terziaria.
48.
Fabbri, Paolo. 2000. La formazione degli stati: territorio e dinamiche geopolitiche. Biblioteca di testi e studi, 139. Roma: Carocci.
49.
Fatigati, Franco. 2009. Condominio-mondo: uomini e potere nello spazio e
nel tempo. Studi & saggi, 67. Roma: EDUP.
50.
Ferro, Gaetano. 1994. Dalla geografia politica alla geopolitica: atti del
Convegno, Roma, 30-31 marzo 1993. Memorie della Società geografica
italiana, v. 52. Roma: Società geografica italiana.
51.
Friedman, Thomas L., and Aldo Piccato. 2006. Il mondo è piatto: breve
storia del ventunesimo secolo. Milano: Mondadori.
52.
Fuller, Graham E., Ian O. Lesser, and Maria Baiocchi. 1996. Geopolitica
dell'Islam: i paesi musulmani, il fondamentalismo, l'Occidente. Roma:
Donzelli.
53.
Giaconi, Marco. 2003. Spazio e potere: modelli di geopolitica. Politica/studi,
61. Milano, Italy: FrancoAngeli.
54.
Gruppo Editoriale L'Espresso. 2006. L'Europa è un bluff: in morte di
un'ideologia ognuno per sé nessuno per tuttiil, il sogno di Putin. Italy:
Gruppo Editoriale L'Espresso.
55.
Hugill, Peter J. 2005. Le comunicazioni mondiali dal 1844: geopolitica e
tecnologia. Milano: Feltrinelli.
56.
Jean, Carlo. 2004. Geopolitica del XXI secolo. I Robinson. Roma: GLF editori
Laterza.
57.
Jean, Carlo. 2008. Geopolitica economica. Milano: F. Angeli.
58.
Jean, Carlo. 1995. Geopolitica, geostrategia e geoeconomia nel mondo
post-bipolare. Lugano: Associazione Carlo Cattaneo.
367
Bibliografia geopolityki współczesnej
59.
Jean, Carlo. 2007. Geopolitica del caos: a$ualità e prospettive. Centro studi
di geopolitica economica, 9. Milano, Italy: FrancoAngeli.
60.
Jean, Carlo. 1995. Geopolitica. Manuali Laterza, 63. Roma: Laterza.
61.
Jean, Carlo. 2007. Geopolitica, sicurezza e strategia. Milano, Italy:
FrancoAngeli.
62.
Jean, Carlo. 2004. Geopolitica del XXI secolo. I Robinson letture. Roma
[u.a.]: CLF Ed. Laterza.
63.
Jean, Carlo, and Tito Favaretto. 2004. Geopolitica dei Balcani orientali e
centralità delle reti infrastrutturali. Milano: F. Angeli.
64.
Jones, E. L. 2005. Il miracolo europeo: ambiente, economia e geopolitica
nella storia europea e asiatica. Bologna: Il mulino.
65.
Krasna, Francesca. 2002. Ripensare i Balcani nel nuovo scenario geopolitico
mondiale. Trieste: Università degli Studi di Trieste, Dipartimento scienze
geografiche e storiche.
66.
La Grassa, Gianfranco. 2009. Tutto torna ma diverso: capitalismo o
capitalismi? Milano: Mimesis.
67.
Landi, Claudio. 2007. Il dragone e l'elefante. Bagno a Ripoli (Firenze):
Passigli.
68.
Lattanzio, Alessandro. 2007. Terrorismo sintetico. Collana Quaderni di
geopolitica, 5. Parma: All'insegna del Veltro.
69.
Lizza, Gianfranco. 2001. Geopolitica: itinerari del potere. Torino: UTET
libreria.
70.
Lizza, Gianfranco. 2009. Scenari geopolitici. [Turin, Italy]: UTET università.
71.
Luzzato, Guido Lodovico. 1999. Le vie per un governo del mondo. Collana
della Fondazione di studi storici Filippo Turati, 17. Milano: F. Angeli.
72.
Luzzatto, Guido Lodovico. 1999. Le vie per un governo del mondo. Collana
della Fondazione di studi storici Filippo Turati, 17. Milano, Italy:
FrancoAngeli.
73.
Marnez, Daniel. 1999. Guida del mondo 1999/2000: il mondo visto dal sud.
[Montevideo]: Instituto del Tercer Mundo.
74.
Marzocca, Ottavio. 1994. La stanchezza di Atlante: crisi dell'universalismo e
geofilosofia. Bari: Dedalo.
75.
Mazis, Ioannis Theodor. 2004. The Mediterranean geopolitical structure:
and the matter of resolving the Cyprus issue in accordance with the Annan
plan. Milano: CRiSSMA.
368
Literatura w języku włoskim
76.
Minca, Claudio, and Luiza Bialasiewicz. 2004. Spazio e politica: riflessioni di
geografia critica. Padova: CEDAM.
77.
Monno, Michele. 2008. Geopolitica e nuove povertà: fermare il declino
italiano. Barletta: Rotas.
78.
Morazzoni, Monica. 2010. Geopolitica dell'America centrale: le inquietudini,
l'eredità, il futuro. Bologna: Archetipolibri.
79.
Muscarà, Luca, and Friedrich Ratzel. 2001. Understanding Ratzel and the
challenge of complexity. Fonds Gottmann. Roma: Societa geografica
italiana.
80.
Mutti, Claudio. 2008. L'unità dell'Eurasia. Genova: Effepi.
81.
O'Loughlin, John. 2000. Dizionario di geopolitica. Trieste: Asterios.
82.
Pagliani, Gabriella. 2000. Quando due elefanti lottano è l'erba che soffre:
strategie e conflitti nell'Africa subsahariana. Milano: F. Angeli.
83.
Pagnini Alberti, Maria Paola, and Maurizio Scaini. 2006. Le metafore del
Mediterraneo: atti del convegno, Trieste, 13-14 dicembre 2002. Trieste:
EUT.
84.
Paolini, Michele. 2003. La guerra del petrolio: la posta in gioco in Iraq e
dietro l'asse del male. Piacenza: Berti.
85.
Parenti, Fabio Massimo. 2009. Mutamento del sistema-mondo: per una
geografia dell'ascesa cinese. Roma: Aracne.
86.
Pedde, Nicola. 2001. Geopolitica dell'energia. Quaderni AIEE, nuova ser., 1.
Roma: Carocci.
87.
Perfetti, Francesco, and Guido Ravasi. 2003. Identà europea: geopolitica e
globalizzazione. Milano: Nagard.
88.
Perfetti, Francesco, and Guido Ravasi. 2003. Identà europea: geopolitica e
globalizzazione ; ciclo di Conferenze. Fondazione Europea Dragàn, 20.
Milano: Nagard.
89.
Preterossi, Geminello. 2004. L'Occidente contro se stesso. Saggi tascabili
Laterza, 285. Roma: Laterza.
90.
Prosperini, Franco. 1995. L'evoluzione geopolitica
quinquennio, 1990-1994. [Roma]: Rivista marittima.
91.
Renda, Francesco. 2000. Sicilia e Mediterraneo: la nuova geopolitica.
Biblioteca siciliana di storia e letteratura, 102. Palermo: Sellerio.
92.
Romeo, Giuseppe. 2005. All'ombra della mezzaluna: dopo Saddam, dopo
Arafat, dopo la guerra. Strumenti/scenari, 50. Bari: Dedalo.
mondiale
nel
369
Bibliografia geopolityki współczesnej
93.
Rossi, Ettore, and Aldo Colleoni. 2006. Il ruolo geostrategico svolto nel
Mediterraneo dalla marina del Sovrano militare Ordine gerosolimitano di
Rodi e di Malta: la ricerca di Ettore Rossi. Trieste: “Italo Svevo”.
94.
Santoro, Carlo Maria. 1998. Occidente: geoteoria dell'Europa. Milano, Italy:
FrancoAngeli.
95.
Santoro, Carlo Maria. 1995. Rapporto di ricerca su evoluzione del rischio da
sud in connessione con il prevedibile progresso tecnologico e misure di
difesa. Roma: Rivista militare.
96.
Scartezzini, Riccardo, and Jimmy O. Milanese. 2005. L'allargamento dell'UE
nello scenario geopolitico europeo. Milano: F. Angeli.
97.
Schmitt, Carl, Giovanni Gurisatti, and Franco Volpi. 2002. Terra e mare: una
riflessione sulla storia del mondo. Piccola biblioteca Adelphi, 487. Milano:
Adelphi.
98.
Simoncelli, Maurizio. 2005. Le guerre del silenzio: alla scoperta dei conflitti
e delle crisi del XXI secolo. Materiali di pace. Roma: Ediesse.
99.
Simoncelli, Maurizio. 2003. Guerre senza confini: geopolitica dei conflitti
nell'epoca contemporanea. Roma: Ediesse.
100.
Squarcina, Enrico. 1997. Glossario di geografia politica e geopolitica.
Sinergie europee, 4. Milano: Barbarossa.
101.
Stagnaro, Carlo. 2007. Sicurezza energetica: petrolio e gas tra mercato,
ambiente e geopolitica. Policy. Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino.
102.
Talia, Italo, and Italo Iozzolino. 2009. Il “respiro lungo” delle rive del
Mediterraneo tra geopolitica e geoeconomia. Domini. Napoli: Liguori.
103.
Urso, Davide. 2008. Il multipolarismo imperfetto: la connuità della
geopolitica degli Stati Uniti dal 1823 ad oggi. Milano: FrancoAngeli.
104.
Vallega, Adalberto. 1994. Geopolitica e sviluppo sostenibile: il sistema
mondo del secolo XXI. Milano: Mursia.
105.
Valori, Giancarlo Elia. 2006. Geopolitica dello spazio: potere e ricchezza nel
futuro del pianeta. Milano: Rizzoli.
106.
Vasapollo, Luciano, Hosea Jaffe, and Henrike Galarza. 2005. Introduzione
alla storia e alla logica dell'imperialismo. Di fronte e attraverso, 696.
Milano: Jaca book.
107.
Wallerstein, Immanuel, and Mauro Di Meglio. 1999. Geopolitica e
geocultura: saggi sull'evoluzione del sistema-mondo. Trieste: Asterios.
370
Literatura w języku włoskim
108.
Zarrilli, Luca. 2004. La grande regione del Caspio: percorsi storici e
prospettive geopolitiche. Milano: F. Angeli.
109.
Ziyadov, Taleh. 2004. The Baku-Ceyhan pipeline: and its potential impact on
turkish-russian relations. Milano: CRiSSMA.
371

Documents pareils