Intricate Cross Stitch

Commentaires

Transcription

Intricate Cross Stitch
Intricate Cross Stitch
http://www.intricatecrossstitch.com
Indian Beauty
Intricate Cross Stitch ©
This cross stitch pattern is for personal use only.
http://www.intricatecrossstitch.com
Page 1 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
70
60
50
40
30
20
10
10
20
(2)
30
40
50
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÝ––*–”*VÔKSSSSSSSSS¤Eáf|áµ…Ô”‹
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSá–––””E°USSSSSSSŸS¸>IIN¸¸SK–””
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS…E––EK›|µSSSSᵟŸŸf>……I…SS|”À–
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSUE–AWÀ”›SSI>fSSSS|I¤……á||E”‹À
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSE|AÒÀÀÀ¤¤E>>ASSSµ>I|¸á°|E”‹ÀÀ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµ”‹ÀÀÀÀA‹––¸SSS¤>––ÔA¸”–‹‹À”À
SS¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµ”–À‹”p”––‹¤SSSáEÔÔÔA¸”‹*À‹ÀÒ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSU°¤…¤S]”‹À‹Ò‹‹*UASSS¤fEÔNN‹ÔUÔ”””]á
S¤ŸSSSSSSSSSSS?áffUUUEE|áÔ”‹‹Ò|–*¸SSŸ¤S¤>Ô‹Ô–]áÔ]K°U|
SSSSSSSSSSSSSffIIϸN‹Ò‹ÔÔÀ”‹ÀÒ‹ŠNµSSSSSµ>–*ÔÏáµfEE’¤…
SSSSSSSSSSSS¤ffIIINIÒÏÏÔÔ”ÒÀÒ‹ÝÔ…SSSŸ??¸UÔ*ÔÔ]µµ¤S¤¤f
ŸSŸSSSSSSSSSS”>NIII]]¸¸|¸|”°ÀÀK|¤SSSSSSµ>–*>>ᵤ?E?SU
SSSSSSSSS¤S¤¤¸>…]I¤]|›AI¸…”ÀÀÀAááá›SSSS›>ŠÝN]Uf?µSŸSS
SSSSSSSSSSá||ÏÏ°K¸¸I¸¤A¤¸I>°W|‹‹‹‹‹ÀK›SSA……¤S›ZE°SA|N
SSSSSSS¤SUf>>ÏIAA¸S……¸µ¸¤S|K™”––‹‹‹”À°ZSSSSSSS™?¤SAE–
ŸSSŸSSSS|N||I¸…II¸´¤…ḤSS¤”À––****‹*ÀÀASSS¤á¸”UµAÔ”‹
SSSSSSŸ›>]I|¸¸á]I¤¤¤¤]]¤¤AUÀ‹–*ŠŠŠ**V‹ÀÀ›S?f¸…ÔU?°À–‹
SSSSSSŸ]||Ըϸ¸µA¤¤¤…¸¸áµ…|‹”–ŠŠÇŠŠ‹‹”ÀÀ°…áᤤ||…>EEÇ
SSSSSSŸ|>Ô”>||I¤SSSAA¸U¸¤AÔ”‹*ŠŠÇŠŠ‹‹À‹ÀKUáḅ°¸…]]°á
SSSSSSSEf¸µI|II]°A¸]||¸ASKÀ‹‹ŠŠŠÇŠ–‹‹À‹ÀÒ”E”¸¤UASSµU¤
SSSSSSS¤¸áU|>ÏÔ¸á¸I¸N>¸¸SÒÀ”‹–Š–”––‹‹‹ÀÒÒ|ÔǸAU¤SSSSA
SSSSSSSSSS›¤¸NÏN‹IIÏÏfI¸¤AÀ‹‹À‹‹*‹‹‹‹ÀÒÀAÏ””Ô|À¸]……N–
SSSSSSSSSSSI>NÝ‹ÝINNNN…¤S…ÒÒÒ‹‹‹*‹‹‹‹‹ÀÀKA|””Ô||¸NŠŠŠ
SSSSSSSSSSSÔÔ*‹NÝÏÏN¸I…¤¤…KÀ‹‹À‹‹‹‹‹ÒÒÀÀ°›A”|‹‹|°EŠ”|
SSSSSSSSSSS|–Ý‹*‹ÔNÏK¸Ï>¤S|ÒÒÒ‹‹Ò‹‹‹‹Ò||AA||‹ÒÒÀ°ÀÏ|À
SSSSSSSSSSSÔÝ‹‹N*Ô|ÒÏÏÔ¸A¤S°|KÒÀÀÒÒ|Ò|]››KÒÒÒÒ‹‹ÀÒK|À
SSSSSSSSSSSÔÝ‹*‹–Ô¸|À|Ï]á¤S…›°|W°ÒÒÒ||°Uá|Ò|‹‹‹”À”ÒÒÀ
SSSSSSSSSSS***‹**‹‹‹‹NÏá¸SSSSAU°°UU°°|µA|À‹‹–*––*–‹ÒÀ
SSSSSSSSSSSŠV‹**‹‹––‹ÔNáá¤SSáµAA›››¸UáA…¸Ô‹”–––Š*‹*‹Ò
SSSSSSSSSSSVÝ*****–*‹–ISá¤AÔϸI¤I……áAAA…]‹–**ŠŠŠ––‹‹Ò
SSSSSSSSSSSÝV*–**–**‹ÔéS¤á>ÔNÏNḅ¸¸AAA…K‹*–*–ŠŠÇ–‹‹Ò
SSSSSSSSSSSN–*****–”]¤ŸSk]ÔÔNÔN¸…¤¸¸¤á……|‹‹****––‹‹‹À
SSSSSSSSSSS|–V**V*VUAS›S?>ÔÔԖϸA¸¸>f¸¤AÒ‹‹‹‹‹*–‹‹‹‹Ò
SSSSSSSSSSSÏ–Š*||”U?›ŸŸSZ>Ô–Š”NNNÝINI¸|AK|”‹Ò–‹‹‹‹ÀÒK
SSSSSSSSSSS…Š–ݸ›µµ?ŸŸµ¤›¤>¸…N–Ô*ÔÝÏÏÔá…KÀÒ‹‹‹‹‹‹‹‹À|
SSŸ???SSŸSSS]A››SŸ?µµµ||á|>|…N–‹**‹NNÏ|…¸|ÏÒ‹ÒÒ‹‹ÒÀ|°
SSŸ??ŸŸŸSSSSSµS?Z???k¸NÔÔ¸]”>Ô–*N*‹*‹Ô||¸||ÒÒÒÒÒÒÀÀ°á
SSŸSSS?SSS…¸…ASSŸ›¤f>ÔI…AA|”‹‹*–***NÝÔIf>ááU|ÒÀÒÀ°ÀU¤
SSSSS?SSµ|f>|áUµS¤A>|¸I…A”””ÒÝV*Ô*N*NÔ……f>¸…KÀÀ°ÀÀµ…S
SSSµSµS>>NÔ–*–ÔU¤AEUU……AÀ”ÀÀÒ‹–**N*–*ÔSSµ?ŸSSS››AááµA
SSS¤µAf”–Ý*Ý‹Ô–|fU°AKSK”””À‹‹‹À****NÔϤS›ŸSSSSSSSµAAU
SSS›SKEÔ–Ý‹N‹|Ô|]EU¸AA”–‹À‹ÀÀÒÀ–*–*||°A›ŸSSSSS¤SSáSS›
SSS¤SSU”Ô‹‹––”¸|K°fU>ÒÒ‹‹‹‹ÀÀÀÀ‹*ÔÔ¸…K?ZŸSSSSSSSSSSSS
›µµASA|*Ý‹*N‹NÏÏ|¸¸ÔÔÒ‹‹‹‹À‹Ò”À|NÔ¸›SS›µ›SSSSSSSSSSSS
µ°UAáÔ”‹**‹‹ÏÝ‹ÔÏÏ|–Ý‹Ò‹‹ÀÀ‹ÔÔ|Ô”]SSS››µ›SSZ¤SSSSSSSS
ÒIÒ]”––*‹*‹ÔÔ‹ÔÔÏNN‹Ý–|‹‹‹‹ÀÀUK…|ASAµASá¸SSEESSSSSSSS
ÒIKI–***V‹‹Ï”ÔÔÔNNÝÝV”ÔÒ‹‹À”‹°S……¤¤¤á¸¤á¸SAEEµSSSSSSS
ÒÏKÏ–N–‹‹‹‹Ï‹–NNÔ‹NÝ‹–”Ò‹À””|¤SS¤¤SAEf…AUS]½ÇµSSSSSSS
Ò¸]Ô–”–‹–‹‹**ÔÝ|Ï–**‹‹–‹Ò””>…SS¤¤SS¸½E…Aá…á½E]Sµ?SSSS
›…K¸Ï]AÔ‹*–VV*Ô*AÝ*‹–ÒÀKÀ””…SS¤¤SSSµÇ½Aµ›¤EÇEASUEµSSS
›A›……SK”–**VV*–‹Ý‹–Ô–ÒÒÒÀ”KS¤µ?¤SSSµÇ½µ]¤¤E½E›¤E½µSSS
›]A|A…°*–**V****‹–*”‹À°°À°¤A¤áUᤤSµ½½°á›AÇÇESµ½Ç›SSS
||°¸……|********–I‹*”|AÀ°°A¤A¤f›fUSSµÇ½UASAÇÇU›U½E]SSS
|á]AS…I**VV****”A‹–‹KÒ°°]¤¤¤¸U¤fU¤S¸E½>SSáÇÇ°]ÇÇUUµSS
]¸…¸A¤…*V*V****”WÒ‹ÒÒÒAá°¤¤¤¸>|>f¤S…E½U¤Sá½Ç||ÇÇ”½USS
]]I>U……*****‹–‹ÒÒÒÒÒ‹|¸Kf…¸¸…>Ǹ¸µ¤¤>½”SS>½Ç||½E”ÇUSS
III|I…¤Ï–*V*–‹ÒÀÀÀÀÒÀÒ|…¸¸¸INEÔ¤SUµSEÇE¤SU½Ç|U½”U½USS
¸I……¤………E*‹”ÔÒÒÀÀÒÒÀÀ¸A…¸IINÔŠI¤Sµ?µÇ½Ç¤¤E½Ç|E½”>½USS
NII…¤…¸›|”ÔKÀ°ÀÒ‹ÀÒÀWU›…¸NIÝÔŠISSS¤áǽÇAµ½½E”ÇÇ””ÇáSS
Ô|ÏI||¸]]A|Ò”ÀÀ‹‹ÀÀ|°Aá¸INÔ–ÔE…SSSSSE½ÇAá½ÇU”ÇÇ”E½°SS
|||>°||]AA””À–Ò‹‹À”°À¤á>IÔŠ””á°SSSSSE½ÇAáÇÇU”½E”ǽµSS
ÏIÔ||NÏáKÔ––‹À‹‹”‹”|¸|fÔIÔ–””¤?µSSSSUÇÇAáÇÇ””Ç”E½Ç°¤…
ÝÝ*ÏÏ–ÏUµ–––‹‹À‹‹””ÏA>fNNÏÏE°Z??SSSS|ÇEA|½ÇÔ”ÇÔU½EU”Ô
–ÔNÔÝ|Ô|…–––‹–‹À‹””ÔI>UUá°¸°°Zp?SSSS|ÇE…°ÇÇ”|”°UǔԔ–
ÔIN*–|”IÏ––‹‹À‹ÀÀ–ÔÔ…f°p?›°°Uppµ’E°›°ÇEAUÇE”Ï°™”ÇÔ‹–Š
ÏIN‹N”|N–Š–‹‹ÀÀ‹Ò”|I¸ZZp™Z™™Uppµf½½°|EE¸U½””¸A°”ǔԖ*
ÏŠN–‹”|IŠ–‹‹‹‹”‹ÒE°Uáp?™™™™ZU™™U¤›‚E|ÇÇUEÇE”|°°”ÇÔ‹––
–*Ý‹ÔÔ|]*–‹‹À‹‹‹ÒEÀUápppp™™™p™™p¤S°ÇEÇÇ”E½E””E°”Ç||”Ô
–*ÝÝ‹ÔKIŠ‹‹ÀÀ‹Ò‹Ò””›U™™UUUÀ™™™™p¤SK””ÇǔǽEEÇE”E½E°¸|
–**‹–‹…ÝŠ‹ÀÀÀ‹Ò–‹À”™™™™™°Zp™p™pZ¤|UK>ÇÇÇǽÇǽÇEÇÇEK…¸
N**Ô‹ÔA‹*À‹ÀÒ‹‹‹‹|‹™™™™™™Z™U”°E…¸””A|ÇÇÇǽÇÇÇÇEÇÇE°S¤
N‹–**–‹‹*Ò‹ÀÒ‹‹ÀÒ|À™™™™™p™™Z°á›|–”ÀÒÒUEEÇÇÇÇÇEUUUU°›µ
(5)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(6)
Page 2 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
70
60
50
40
30
20
10
60
70
(3)
80
90
100
À°AS…¤S…U™™™™EW™™™p™™p™™p›™?SSE>¤SSSµ’’??‚p™p™™‚™?E**
À°K›SSSZ™™p™™™™U™p‚™™™™™™S™µSSSSSS¤U½°AZp™p›™?µ›‚””–‹
ÒÀKSSSSZ™™W™™pUU™™™™™™™™Z™?µSSS¤SáEáA…A™™p‚ZZp¤pZ”E––
|°]SSSSZp™™™pU›™p™™™Zp™™™ppSSSŸŸS…U¸|áA°°™Z›™°µ™?‚E”E
||]SSSSŸp™™pp°Z™pp™pp›Zp‚p?µSSŸSSA|Ç]|]›p™p™pÇ‚ZZ››|E
|á…SµUU™µáp?Z™p™™°U¸µZ™™Z™›USS¤¸Ç”Ô]|>ÇEU?’™Ep°?µ??Uµ
|áSá’ZZ›pá??™™™‚™™Z>Eppp™Z›’áSS|E–N|N]¸SSSSpp™°Uf?’?S
á¤á™™‚p›™á›µZp™p™™™p™p™™p…›Uá¸fŠÔ––NÝ]I›µá°™p‚Zppff›?
°UU™Z™™™Zpp™™™™™™™™pp‚™™pUEpáf>ÔÔÔÝIÏÔ…U°?E™Z™ZZpµUS?
>ÏK°°™™™p™™™p‚™™™™p™™ZZ™™Z™™pUfÇE””––E|™p™p™™Z™™pppp›
Ô–|°À™™™™pp™pppppp™™™™™™p™‚™™US…S…UÔ¸]U™ppZpp™‚‚Zp™™p
Ç|||K°Up?p™™™Uppp™™|U?p™™™™™ZpŸSS””>IA°™™Z™pUUpUW‚™›°
á””|µáµZpp™™™°™‚p™™pUZ?™Z™™™™‚SSµÇUÔ>UUp™™pp°µ¤ÀK™ZZ™
Ô–ÏÏÏ|KA°°›™p™™pp™™™™‚Z™p™ZáUéSS>–**ݔϰKEE¤>‚™‚µZµUp
–*NÔ|]|¸››pE™p™™p™™™™™Z™™™pE›Sk¤áŠ‹ÝŠ”ÔK°áESE™ZZpUE??
***|ÏKÔÔ…KpZ™™™ÀÀp°p™™™áU’?SS¤¤¤>Ô–‹–ÝÝNI?’E?™‚Z™’?µS
*V‹N|¸ÔN]K™ppZ™‹°¤Zp™™™°?Ÿ’SSŸµ¤UE–***ÝÔÏE?µ’™™Z™Î‚‚E
”NNÒÏÔÔÏK°°™™™™™™pp™Up”p¸¤EÔE*Š–N”‹*‹–Ô|”UUµE?ÎÎÅÎÎ[}
]Ô–ÔÏÔÔÏ|U™™™™pp™‚™áUÀUK°||À”Š*–Ï–”–––Ô”|°…áE’’}q[[}Î
AŠ–*‹–*‹–ÔÀU°Upp™pp™™™™pZ™™A‹‹‹À‹|””]”°>¸Å’D[DD[[DDÎD
|––V‹*‹––N|À°°Zp™™Z™™p™pZ™™‹À–”ÀÀÔ””EÀ°>fÎ}[DDDDDD=DD
Š–*‹‹–‹‹””>U°µZÀW™™™pZ™Z™?pKUÒ‹”À|”À”áE[}[D[DDD[DÎ=Î=
–‹‹*–À–‹””]UU™°”™™pp™™Z?™UU°”‹”ÀÒÒÀÀÒ’f[[DDDDD[ÎD==Î=
‹‹‹**‹**–|¸p™p™™™K°µ›µUEUUµµf*–NÔÝÔf’}[DDDDDDD[DDD[ÎD
Ô––**‹*‹–I|p™™™™™]›áU’µS¤SSSá–‹NNII’}[}DDD[DDDD[D[DDÎ
‹”‹**–Ô”U°Up™™™™pU°Ef¸>kSSSKA–‹ÀÔÏ‹ffq}ÎÎÎ[D}DD[Î’’}q
À‹*V‹Š”°]¤›™™p™™pµáfµIá?fµ?¸°‹‹À”‹Ôf´}ÎÎÎD[[bD[b}½EÅÅ
ÀÔE”Eᵤ›A››U™U™UU™™p]…]|ÏÏAÔ*ŠNÏ‹‹Ý‹ŠŠáEÇf>>½Ç>Ç’U¤Ç
K|U]µ’¤µS]U?AUU›U™pp™°›¸|Š–‹‹**–Ý‹–**Š*|E¸Ô–ŠfáÇESU¤¤
A]A¤¸fS¸¸]|U¸>]U™™p™™°››KŠ––Š**‹‹*Š*Ý*Š”|KK”A>¸EÇ›°°]
|áS¤µk¤´á¸…Ï–}¸Up™™™™™°›A–*–**V*‹ŠŠŠÝ‹*E”||‹ÀEU”E°W|À
Kḵf¤¸¸¸fS…–>]›°™™™°‹”–‹‹––‹*‹*ŠV*ŠI‹–””ÇU°U½UEEǽ”E
Òᵵᅸ¤fq¤>|ÏA›U™Up°IŠ**‹””Ò––*ŠVV*Ô‹–A…¤S¤S¤¤¤¤Af……
¸áA´¸……>>µENNIÔ°›…KZ°…”*–‹‹‹‹Ò‹KŠVVŠŠ–I…SSSS›A››SSASS
]ff¤……f>S¤EÏÔÔÏ›…¸°p°¸|‹–‹‹‹‹‹‹AÏ*ŠŠ––‹”E>>°…°››SAUpS
A¸E¸áfEAS|E*Ô‹Ï]––N––]‹‹*–‹Ò‹À‹°¸**ÝÝÏ–ŠŠŠŠ”¤››S›U½½E
S¤>f>f¤S¸Ç–**NNÔ–Š*–‹I–**‹‹‹ÀÀÒ™°ŠŠŠŠ‹N**Š*”A›››°½½½½
¤>¸f’SS¤EÇEEÇ––|ÔŠ–Š–*–*‹‹‹ÀÀÀÀKK*ŠŠŠŠN**ŠŠÇE…Sá½½½½½
¤áSµµŸSSA]¸á||…]”Š–Š*NŠ**‹–ÀÒÒÒA|Š*V*–‹*ŠŠ*Ç>››E½½½½½
¤¤SSŸ?SSSSSSS…¸|ÔEE|¸Ï…V***‹–ÒI‹Š*Š*V…]U”¸…AASU½½½½½½
µS¤???ŸSŸSSSS…–Ô|U¸K°……******Ô–*ŠV*Š*››K›SSASá½½½½½½½
SS??Ÿ?SS?SSSSŠŠNI|¸||A|Š***ŠVŠŠV*Š***›SSSSS›á½½½½½½½½
SŸ??ŸŸŸŸ?ŸSS¸ŠÔ*‹”À”ÀA¸*Š*ŠVV*ŠV*ŠŠÒ‹Ÿ›SSSS›U>E½½½½½½
SŸS?µSkSŸŸSS¤ÔŠ*–”ÔÒ]K…AA…Ç*–ŠŠVÝŠ–I*µSSSSSAá°áU½½½½½
SSSZ?SSk??SS¤Š–*––‹ÝN°K……›UŠ‹ŠŠ*I*‹N–USSS›EÇEÇEEǽ½½½
SSS›SŸµ?µ›SSኊ**Š–*–UAK–‹ÒÒÒ–Š””––ŠŠESSSǽ½‚‚‚½Ç½½½½
SSSSSµ?kSSSS|ŠŠV*****K›ÏÇ‹‹™À‹ÒK”ŠŠŠN¸SS¸Ep?’™pEpǽ½½
SSSSZ?SµSSSS¸ÔŠ**–*–‹ÏIÒŠ*‹ÀÀ‹|¤áÔÇÇ…SSSU’SSSSSUEÇǽ½
SSSSZŸŸŸSSSSSIŠ*Š*––**ŠV*––À‹À”Sµ¤EÇ…SSS?ŸSSSS½EEÇǽ½
SSSµSŸŸSSSSSS…Š**–––NŠŠ*V‹‹‹‹ÀÀµKS…¸SSSS°áSSUp½½ÇÇǽ½
SSŸµ?SSSSSSSSIŠVV––”ÏÝŠ**‹‹‹Ò‹ÀK››SSSSSSUÇÇE‚½½½½½½½½
SSS›?SSSSSSSS…Š––”¸¸ÏÏ***‹‹‹‹ÀÀ°›á›SSSSSUǽ½½½½½½½Ç½½
SSSSSSSSSSSSS|E”|AS…”––‹‹À‹‹ÒÒÒ°SZµSSSSSUÇǽ½½½½½½½½½
SSSSSSSSSS¤]¸á]µAS¤]–ŠŠ*‹‹‹ÒÀWÒUSSSSSSSS°Ç½½½½½½½½Ç½½
SSSSSSSŸµ?UÏ|A¤››¤U|–ŠŠ*‹‹‹ÀÒ°°”SSSSSSSS›Ç½½½½½½½½Ç½½
SSSSSSSS›?UI|¸…¤SSUUÔŠ–**V‹ÀÒAK”…SSSSSSSSpǽ½½½½½½ÇÇE
SSSSSSSSSSµ–|Ô]…¤›µAá]ÝV*VV––KÒŠÏSSSSSSSS™‚ǽ½½½½½ÇUU
SSSSSSSSS›á|||]……¤¤›µ…Ô***VŠ*Š‹Š–¤SSSSSSS›pǽ½½½½½ÇÇÇ
SSSSSSSSS]E||¸¸……¤Aá›…ÇŠ–VV*V****USSSSSSS›pÇǽ½½½½½½½
SSSSSSS¤SáEÏÏ|¸¸…I|¸¤…|Ç–VŠ*VŠ*‹*”…ASAA¤S°°Çǽ½½½½½½½
SSSSSSSZ›°”ÝÏ|Ô|…ÝI…IA…|IÝŠ*VŠ**Š”|Ô|UUáIE”Eǽ½½½½½½½
¤¤SSSSS›µUEÔN>>ÔII]II]……S…Ç–ÒŠŠ*Š|”||ÀU¸…EEÀÇǽ½½½Ç‚‚
NÝÝN|áA›KK]¸Ô”|ÏIII||]á¤SSU”¸Ô”Ò‹Ô‹‹ÒÀÀ|…¸ÔKEÇǽ½½ppp
–*–*ŠŠ–Ô|ÏS…”á¸Ï¸ÏINÔ¸”K›¸U”ÀI‹‹‹‹––‹”NÏI>|A”Çǽ½½Ep‚
*‹*‹*VŠŠŠŠNµá]|¸ÏNIÔ–ÏÔÒK]E‹ÔÀ‹–‹*–*Š*ŠNÔ¸EÏÏEÇǽ½½‚E
–‹‹**V***ŠŠ”]KA¸IIÏN–||ÀÒµU‹‹––‹*‹–ŠŠ*Š–N…”Ô…”EÇǽ½ÇÇ
‹‹‹À‹‹*‹**Š*‹WK|KI‹|NK|‹ÀU¸––*‹‹*‹”–NŠ–Š*|”ÀÒK””ÇÇǽ½
”À”””–‹*–Š**–À|]|IN|¸…||UU¸––*–‹–À–Ô|Ï–––|–”–…Ï”EÇÇǽ
|KÒÀÔ‹‹*ŠŠŠ**ÀÀ|¸Ï”UASµEµµE”>–ÔÔ”||ÀEK°ÔE‹”Š*|…]EÇEǽ
AS…AÒ‹‹*Š****À|À¸°]µ¤S›U¤¤fá]I–‹–ÏN”||AK|¸|ÔI]µS…|EÇÇ
áA¸Ô–ŠŠŠŠ****‹|°°µSS¤?ŸŸZSkS¤IŠÝ*I–NN|]]]AAfSSá¤SS|EÇ
U””––****Š***‹‹ÀUSS›µ?µŸ??¤SS****Ô‹Ô”|ÏN–Ô¸Ô¸¸>¸…SSAE
(6)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(7)
Page 3 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
70
60
50
40
30
20
10
110
120
(4)
130
140
150
––**ÔN–NÔ|ÏI¸U|U–ÝNNNÝU›SSS¤¤¸––––>EEf¤SA>á¸]||IÏNÔ|Ô
–*‹–––‹N–ÏNÏN|Ô–ÏÝNN¸|E¸SSSSSSÔŠVV***Š]S¸|¸AáU>I¸>>]á
**––‹–Ô‹ÏÏÝ*ÔNÏÔÔNNNIϸ>µSSŸSS…‹*VV*–*>µáÔ¸µ……]¸á>¸I>
N–”|IÝ*N*Ý‹NÔÔIÏNNÏÏ||>>SSSSSS°Ç–‹–***NN–ŠÔI¤S¤¤EUS¤U
–ÔÔ”Ô*‹ÔÝ*ÔNIÏIIIIÏI|¸>¤SSSSSSá”Ô*––**ÔÔ–––N¤S¤áfSSSS
I‹*–‹*–*‹*N|INIIÔ|ÏIÏ…N*II*ŠŠ*NÔ––*****‹**–*ISµ?SSSSS
Ý––***–*–*Ô|N|NÏÏÏI]…|–Š–Ô****–¸Ý–‹****V*–**ÔUfŸSSSSS
––*******VÔNÔÔNÏÏAI‹–**–*–****Š*…I**––*–*‹*V–áSSSSSS…
–Š******VV–”]|–ÝKÏ––*Š–––Š*****ŠÔÔ*Ý*–*––‹*V–ISSSSSS>
–N–**V***V––¸ÔÔIÝ–Š–Š************‹‹V*–‹*‹***–ǸSSSS¸Ç
––*–*V*VVV––¸ÔÔÝIÏŠ–*Š*****–**Š*–**V‹––‹‹****–¤SSSSÏÔ
*Š*****Š‹Ý––¸E–NI]]”ŠŠ*V*******‹*––*‹‹***V*–––¸SSŸAÔÔ
**VV*‹*ÝÝ*–”¸UŠNÔIÔ¸Ý****V*****Š–*‹–*‹‹‹‹V*––Ô¤SSS¤–Ï
**N*–Ô–ÏN””¸S¤|E|>áŸÔ–Š******Š*Š***”–**Ô*––––I¤EEfÏÔN
Ý*ÝÝÔÔÏN¸Ná…SS|>E]S›>Š–**Š**Š–Š**Š––*‹‹Ô––Ô–|S]Eµá>ŠÏ
>|fá¸f¸|”K…¸¤¸>”áSSS¤¤…>Ô––––”––Š***–‹]k>Ô>>|…¸>¸á|Š|
E”EUE>U°Ò›…¸I}”|fSS›¤S¤…|ŠÔ–|…Ï–ŠŠ**Š–>áSS…|>>Ef…¸¸ÔN
}´[[}[b}}}’?¤áUU¸´|Ï>>SSS……I––***V**Š”–Ô||>UU”]¸á¤¸EÔ
b}ÎDÎ}[}}[q’UEUKfENN>E?SSS]–––**VV**–Ô––Ô¸¸fáUEI¤¤¤N–
[[D[b[D[[[[}[é}’¸¸ÔÔ–ÔUŸS…–––*********––”Uá…ÏÔ¸U¸SS¤Ô
DDDD[[[D[[[D[[´´¸>N‹–NU?¤UŠ–**********––”¤…Ï>–Ôfáff¸>
DDDDDD}}}[[[[D[b}[¸E>||á–––––*‹**‹**VV‹*Ô>>fUUUpÇÇUEU
DDD[DD}Îq´b[DDD[}b´¤¸”ÔŠÏKI‹––‹–*‹***V**Ôϸ¸>áµ°á¤SáU
Î=DDD[D[[Db[b}}[DD[béθ>¸°K||N******‹**–I¸N¸|¤…ÝIVNÔN
=DDD[DD[DDb[éq[DDD[[[qf]A]KK|––***‹***–ÔINŠEE|ÔŠ***–‹
D[DDDD[DDDD[[[Î}[[D[[Dk’f°|A””–>Ô”––––ÔÒÒ”–Ý‹ŠŠ*‹‹||U
[[DDDDD[DDDDD[}ÅÎDD[b[é?fU°”ÇÇϸ¸¸KÒ|ÒÒÀÀ|Ò**Š*‹IÒ”K›
’}}}´´k´éq}Î}DD[Îé[Déqbé’áI”EÔ|Uá]]ÒÒ|ÒÒÀ‹ÔŠŠ*ÒÀÒ”E–Ô
E–ÇÇ}}´Ç=ké}DD[Dq’DD}é}}éfÏÔ”AS¤]°|||”ÀÒ‹”ŠŠ‹ÝAWÀ°Ò–Š
––E°ÔEEÇ–ENI’f}ÎÎqÎ}[[[D´k¸||…¤…III‹|KÒÒÔŠŠÔ|™Ò™ÒÒ‹V‹
NŠ›À›Ç”NK–ŠŠ>fÎÎÎbqDD[[[q´µU||–––**–”EKÒ–ŠÝ…›™ÀÒÀ‹‹Ò‹
ÇÇ|áÔ”|ÏKÀ”I”Ká>Î[b’[Î}q[[ff|°ÀÀÏ”ÀÒÀÒÒ*––Ò…A|ÒÒÀÒ‹‹‹
…¸I>IN”>”ÀÔK°W||DDé’}Îqé}[kf°°ÀÒ|ÀÀÀÒÀ‹*ŠK…Ò|À–”‹ÒÒÀÀ
…›››S›…A]µEÇÇEA”}[éq}Î}k[DéfµAUÀ”U””°áÔ–ÔAAÀÀ‹À–––‹Ò‹
››››SSS›¤›S¤|UáUÎ[ék}}´µé[é?fáA›››››…¤>–|™ÀÀÒ‹‹‹‹––‹”
›Z°W°›S¤SSSSSSSA}}[}ÎÎéq[[´éá¤SSSSSSS¤áÔAS°À””‹Ò‹À‹––
™›°››››SSSSSSSSSéÎ}é[Îqqb[éék¤SSSSSSSSEÔ¸µKAK‹”ÀÒÒ‹‹À
½°››SSSSSSSSSSSSéÎÎ[[}[éqq[[鵤S¤SSSS¤>N¸>¸…………°EÀÀ‹Ò
½½°ASSSSSSSSSSSSq}DDbqÎéq’[D’Akkµ¸¤¤¤µ>Ýϸ¸áá¸SK°K”ÀÒ
½½ÇE°›SSSSSSSSSSk’DD[q[b’k[Dqµfµ¸á||¤á”ÔÔ||Ô>I¸á……A°”
½½½EµS›ASSSSSSSSSkDDÎ}[[qfÎ[}Afá¸fI|¸¸]…A‹|ÏA¸>¤¸¤S…¸
½’µµUU‚‚’?SSSSSSSSÎDbq}}é?q[’k¤¸>IIÏÏ……›|ÔKA]¸|…I¸¸SS
½fU‚ÇÇpEÎ’p?ASSSS¤ÎD}’}[é¤qbq’á|NIIϸ…]µ>–IIÏ|¸II¸¸µ¤
½Ç‚Ç°µŸSSS??U°¤SSµ}[}é}qké}}qq>|ÔÝϸ]¸AA>–NI|>]]I¸fá¸
½ÇÇ°SSŸÇÇSSpÇÇUµS¤}[}b’’qé}}q[f”NIÔ¸¸¸¤A|ŠÔIN|¸¸]||á¤
ÇÇÇ°ÇŸŸÇSSp‚½ÇÇE››Î}}[}qq´´}qq¸|ÏI¸áAA¤A|Ô‹ÝÔÔ¸]¸ááf…
ÇǽESSSSE‚½½½ÇÇÇU›ÎÎDDq´}q´}qb´II……A››A›Ô‹Ï‹‹N¸¸f¤¸fµ
Çǽ½½½½½½½½½½ÇÇÇp™qqD[qkÅq´}’qḸ………IáA…|–‹ÝÏ|áU¸S…ÏÏ
ǽ½½½½½½½½½½½½ÇÇp™q}D[q}Å}é´’káḸII¸Ï¸¸¸‹Ô‹NffkS›>*Š
Çǽ½½½½½½½½½½½ÇÇpÀ’}[[[’}q´ék?>á¸NÏNÏ|]>¸áǸ|á…IINŠ*Š
Çǽ½½½½½½½½½½½ÇEp™fq[DqÎq?}éSfU]¸ÏÏINÒ|áS?U¸SµfŠŠ**V*
ÇÇǽ½½½½½½½½½ÇÇEE™µkÎDq´qqqééµf¸INÏI¸|áZ?ZSIA|Š*ŠŠ*V*
ÇÇÇǽ½½½½½½½½ÇÇEp”áµÎ[bSq’}ékqµ>fÏÏ||>™™™?Z|––*VVŠ*V*
ÇÇÇǽ½½½½½½½ÇÇÇE”™áá}Îqq´}}q´Ÿé>á¸>K¤¤UZ›µÔ*ŠŠ*****V*
½ÇÇE½½½½½½½½ÇÇÇE”™°°}Îq´´q}}kékf¤¸á›µéUpáÏÝVV**V*****
ÇEÇǽ½½½½½½ÇÇÇEE”EUWq}q´´q’Îqékqfááá™p?UUA¸–ŠŠŠ******
UUÇǽ½½½½½½ÇÇÇE”E”™Wq}’qSf}qé}q´f¤?™™pZµ°A]U”ŠŠ******
½½½½½½½½½½ÇÇÇEEEE””™´}Îék’’qéÎqb}Sáp™™™ZU™Z™›ÏŠŠŠ****
½½½½½½½½½½ÇÇÇ”E”””E°µ}Î[q?qÎéq[[qk?U™™™™™™™ZZ°”ŠŠŠŠŠ*
½½½Ç‚‚½½½½ÇÇÇE”E”””W>>}[}qé}éé}[[}’™™™™UpÇpppZ¤µ¸Ô–Š–
½½EEppEǽ½ÇÇÇE”E”–”°>”}D}}q?qéÎ}}q?UUáUUU>U??ŸŸSSA¸á]
‚‚pE‚pUǽ½ÇÇÇEE””–|Ká”ÎDqéqáqb}b[bf°áU™p?Zá››µµ¤áSSSS
‚‚‚‚ppE½½½ÇÇE”””––|¸||Å=qéfµb[bbbb?°áEU™p™™°á]¸]µŸSSS
‚‚‚ppEǽ½½ÇÇEEEEÀÀKÀÔN’Îqkkµ[[bbq}káU’p™Z™UU™UUUµSSSá
‚‚”Eǽ½½½½ÇÇEEE”™ÀK”ÔN’}qf´´q[bééqkµ’?á™UUpU™pZ™ZSS¤Š
EÇÇǽ½½½½ÇÇÇ”””°ÒÀK°>N’δqkqq[béSéqkfk›pEU™U™™Z°µSSS>
Çǽ½½½½½½ÇÇE””ÒWÀÒAK…AÅ=[[qfb[}kékk´fáµ™áZ°™p™páSSSSS
½½½½½½½½½ÇEEÀÒKÒÀ°A°¤¸Å}}[b}}}éékk´éµ’Z™™›?UppU¤SSSSS
½½½½½½½½ÇÇE”°WÒÀ°ÀKÇáU}}[[b[qqb[é´´[kfZZ™Z™pááµéSSSSS
½½½½½½½ÇÇÇp°›W°ÀÀÒAUA¸ÎÎ[[bq}k}[Sék[’µá™™UpfµµµáSSSSS
Çǽ½Ç½ÇÇE°››™°Ò™KW……SAÅ}qb´q’é[DéSk[qéµUUUfµp™SµSSSSS
EÇÇÇEEU|K›››AAAKÒÒ|ASá’q[bbb}éé}qééékS¤U°¤]°µ›Zá¤SSSS
(7)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(8)
Page 4 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
70
60
50
40
30
20
10
160
170
180
190
|°µSSSŸŸSSSSSSSSSSSSSSSSSSfk¤µ¤?*NÔÏ|¸
UµSSSSSSŸSŸSSSSSSSSSSSSSSk??SSááffNNáá
¸¤SSSSSSSŸSSSSSSSSSSSSSSSµ??SµUSá>>…>¤
?SSŸSSSSSSSSSSSSSŸSSSSSSSµ?ŸSUSá›áᛵµ
¤SŸ¤SSSSŸSSSSSSSSSŸSSSSSSáÎ???µ?SáUSµS
SµfµSSSSSSSSSSSSSSSŸSSSS¤>AU¤U¤›á|NÏ>¸
µUEáSSSSSSSSSSSSSSŸŸŸSSS|EA¤S›EáU>NN>>
–>EáSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>ÝÔU¤…ÔNÔÔNÔÔE…
–Ô>áSSSSSSSSSSSSSSSSSSfEÝÔU]–ÔÔNNÔNN>I
ÒN>¤SSSSSSSSSSSSSSSSS…|ÔÔNÔ¸‹N*‹Ô‹‹|À”
ݸáUSSSSSSSSSS¤SSSSSSS|NN–|ÔÝÝÝ*ÏNÒ”ÀK
Ï”>µSSSSSSSSSSÔUSSSS–ÔN|Ô|ÔIÝÝÔÔÏ‹N‹U”
Ô¸¸áSSSSSSSSSáEEUSSµNIÔ¸Ô||ÔÝI–¸ÏNNÔ|]
Ò¸¸]SSAEµµµS…–Š––IS>Ô¸ÏÏ]ϸI]¸á¸¸ÏN>¸>
‹¸¸EµS…ÇffUµ¸Ç*Š”|¤UII]…II]……>…¸|A>IS…
ÏN|fáS¸>>I>”–Š****ÔN…I]…………¸U…›°¸|ϸ]>
Ò]I¸UAEÏII”Š******–*I…I………A|……á]…””Ô>”
Ýϵáá¤>]¸…Ç–**–*V*–Ô]…AAAµá¸›…A>|ÔN‹>>
‹IfUµÇ–¸…IE–**Š*‹*–Ô¸…S›Aá°A………]||IÏ||
ϸf¤AE……Ô–*–***‹V***ÔÏ›¤µ°>…¤S……áA¸¸f¤
N¸U¤¤UϸNŠ‹Š*‹***V**Ô]U›áE°S››…SA¸>áSS
À|µ¤¤UI…Ô–*––*”**VV**Ï°U…|¸¤›S……¤›UUS¤
”°áU¤¸]…Ô–*––‹–”V*V*‹ÝAÔE”á…¤S…AAáU’fµ
‹Ï¸Š–Ô–NÒ––‹‹–‹*V**‹|–‹Ô––I|¸AµáUUAUµµ
*NNŠÔŠ–––***–*‹*V*‹––”––––]I¸¸µ]¸AáEµ¤
U¸IŠ***––Ï––‹–‹*–*ÔK–”*‹ÔÔI|áASS°áU°Z›
¤]––***–”|AÔ*‹**–*–|””‹*Ô–IáUáp?µA›™Z°
A…Š*******Ý*‹‹V**–‹N‹–‹‹ÔÝ|¸á¤S?Z™?SUS
–Ô*–**V*V*‹‹‹‹V‹**‹‹Ï*‹ÏÝ–––USS?›?›S?µ
‹–‹*****VV**‹NV**‹**Ï‹ÔÏ*–ŠÔE¸¤°µµZ°áá
‹‹V‹Š–**VVVV–‹‹****N‹‹Ô‹‹ÔÔÔ¸………›°°pá›
‹‹ÀÒÒ‹**‹*‹‹Ý‹*‹”Ô‹‹‹N‹ÔÝ‹N‹›S¤SSSµá›‚
‹ÒÀ”Ô–‹––‹*‹V*NN”À*ÏÏÝ‹‹‹‹ÏÏ›SSS??fŸ??
ÀÒÒ–ŠŠŠ***‹‹*‹ÝÝÒϸ|Ï|‹–‹N|USSSµ¤Eµp¤›
ÀÒ‹–Š**Š**–*‹‹‹‹INAENÏ‹‹IIU¸SSS?¤U›µ°°
ÀÀÒÒŠŠ*Š***‹‹‹Ï–ÏÏ|U|IUK…|á¤SSAfA¤S›?S
””‹ÒN–****‹‹*‹‹–¸I>Ô¸KK……UfµSSµµ]A?’Sá
ÒÀÀÀ‹ÒŠ–Š***‹*”Ôf¤…á|ááAIŠÔNNI¤¤µµááUf
ÒÒÒÀÀÒ¸|N–*‹*‹||?SSááISáÝ*ÝÝNN¸SSSSffá
À|ÀÒÒ°ÒA]À–Ô‹|]°’SS°¸…S¸*NN*NÔ>…Sµ…>¸f
U°ÒÒÒW°AAAK|ÒÒ›A??S¸>¸I|*N‹N*NÔϸ>¸>¸|
…¸ÒKÒÒK…›K›KÒAAASAŸS–”¸|*‹NÝNNÔ|µA]Ï…¸
á–‹|””À|›KK™ÒW|K›AµS]ÔNN‹‹NINÏ|¸A]|||…
>ÇŠŠ*ŠŠ–‹ÒÀ”‹Ï”Ô”|f|IÏÏÒ–‹ÏNÔIÝÏ|Ò|”||
¸Ç**V***–‹–––‹‹‹*‹Ô”N‹KA”ÔNÏNÔ‹‹À‹ÒÀÒÒ
µ–*****–*‹‹Š*–ÝAAAK–*–ÝÝNIIÝ––‹‹ÀÀÀÒÀ”
f>Š–**‹**‹‹Š**–ÏÒAÒ”––**N…I*Ç–‹‹À‹À]AK
¸¸ŠŠ–***‹‹**–*––ÔKÀ”*‹**Ý…*Š‹ÒŠ–Ô|¸A¸á
>Ï|Ô–Ô**‹*–‹‹–––‹…|”****]‹ŠŠ‹*–‹II¸¸ff
ŠŠÔIÏ*Ô‹‹**‹‹‹–‹–KK–––*‹I*Š*ÝŠ||fS…áfµ
**ŠÔÒÔ‹‹‹Ý‹‹‹*–‹–‹AÀ‹–*Ý‹**‹–Ô¸…¸S……Aá
*‹––Ý‹–‹N‹‹‹Ý‹‹Ô”|WÒ‹‹NN––‹‹EÔµSSS…¤SA
**‹*‹Ô‹Ô‹N‹‹Ý‹‹N”‹ÒÒ|AÒÀ”‹Ò–U]µSµfÔÏS…
‹**‹‹‹|‹|‹N‹‹ÏÏ‹–|ÒWÒWÀÒÒÒÒ‹°…¤|Ô––Ǹf
‹‹V‹Ý‹NÏ|N|NNÏNÔÏKÀÒÀÒ™ÀÒÒÀÒ|°]E*––Šá¤
*‹**‹‹N‹ÏÏI|¸¸ÏÏ]KÀÒÒWW™ÀWÀÒ””Ô–**”–AS
**‹–*‹*NNÏÏÏ…I¸]á|ÀÒÒWÒÀÒÒÒÒ”–*‹VV””AS
*Š*–*‹‹Ý*ÝN|¸|ASAEÀÒÒÒÒÒKÒ‹Ï‹‹–‹**N–áS
*Š–‹***‹VÝÏN|>µSS°ÔÀ‹ÒÒÒÒ––‹*‹‹‹**NN>¸
ÔNIÏ‹*‹Ý‹ÝÝϸIUáSS‹”–‹ÒAÒ–*‹‹*N**NÝ*fI
fÔÏÔ*‹‹‹Ý‹Ï‹|]áá?SÏ–*‹‹I‹‹***‹*Ô–*ÝÝ>¤
N–**‹–‹‹‹Ý‹NNÔá…>¸N–*‹‹‹Ï–‹*NÝÔN*Ý*NfS
N***‹–|ÔÀ|N|ÏÔNS…E‹***––Ò‹‹‹N*ÝN‹‹ÔÔáS
Š****‹Ý‹‹‹‹NÏNϤSŠ‹*‹N‹–¸‹–‹NNIN‹ÔÔ|>A
******Ý‹‹‹‹‹NÔfS¤EVÝÔ‹*NIÏ–|‹ÝÔNÔÏÔUK¸
ÝN–ŠÔ*Ô‹‹‹‹NÔ–fSS>ÝÏ‹|NN]Ï|ÏÝNÔNNI|¸¸…
……°¸¸––––‹*–E>SSSAÒN|AÏϸI‹ÏÝ‹NÏIIIÔ–>
SSSS…ÇE””–ÔI¸ASSS]Ò”|ÒI|I]NKÝ‹NÏIIIÔÔ–
SSSSS¸áḸASSSSSA°ÀÀ°|¸]I…ÒAÒÝÔÏÏIIÝNN
SSSSSS¤µ…SSSSSSA”ÔÀÀÀK|…I…KÏI|Ï|NÏÝÏIÝ
SSSSSSSSSSSSSSSU‹‹‹À”Ò¸A……]||¸INNÏÝÏII
SSSSSSS¤…¸SSSS¸E*‹‹‹”ÒK¸……A|¸]IÏIIÏNIN
(8)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 5 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
140
130
120
110
100
90
80
10
20
(6)
30
40
50
IÔ–‹*–N‹–ÒÀÒÒ‹ÀÀÒÀ°Z?¸°™™™™p››ZÔ*ÀÒÒÒUUUEUUUUUUUUUU°À
ÔNNÝ‹–Ý‹‹ÒÀÒÒÀ‹ÀÒ°ÀSA›U™™™™pK›°”‹‹‹ÀWWUUUUUUUUUUUUUU°
–Ô|Ý*ÔI–‹ÒÒÀ‹ÒÀ”ÒK|]µUUÀÀ°ÀU°A**‹‹‹ÀÀK°UUUUUUUU”UUUÀÀ
f–ÔIÝ–]–‹ÒÀ‹ÒÒÀÀÒKK|¸›™°°K°áZNŠ‹‹‹‹‹À°›°UUUU”””””U””À
A”ÔÝNÔIÀ‹ÀÀÀ‹ÀÒÒÀ‹‹À‹°™›á’?µ?IŠ**‹V‹”|››U””””””E””””À
SNÔÔ*Ô]”ÒÀ‹ÀÀÀÒÒ”–*–‹EÀK°UUU›NŠ*Š*‹*–ASS›”””””E”EE”””
SI–NN¸S–‹ÒÒÒÒÒÀ****ÝÝÝ–IÀ|Ï‹Ý‹‹––*V–ÝA¤››K”””””E”””””
S…”ÏNSSÀ‹ÒÀÀÒÀ”Š****IIÏ|ÔÔÔÏIÒ–*‹‹VŠÏ]µSS›À””EE”E”E””
SSᵤSSÀÀ‹‹ÀÒÔ”*****V|]¸ÏÝÝ|||À”À‹‹”Ò…SSSS›”””EE”EE””
SSS¤SSSÀÀ‹ÒÀÒÒÏ*****‹N|¸III|¸Ò|ÒÀ‹‹‹Ò…SSSSSÒ””EE”E”””
SSSSSSS°UÒÒÒÀÒ–**Š*”ÔKÏNIIIϸ]||‹ÒÒ”ÒSSSSSSSÀE”EE”EE”
SSSSSSS›°Ò‹ÒÀ‹”**Š‹ÔN¸ÏÏNÏN|Ï|¸À|‹‹ÀÒSSSSSSSAEEEEEE””
SSSSSSSSáÒ‹Ò‹A‹–*–IK”|ÏNNÏNNN|U|°À‹ÀÀ…SSSSSS›°EEEEE””
SSSSSSSS…ÀÒÀÀÒ–**Ô]Ô”–ÔNNNNNNÔ|¸°||Ò‹ASSSSµ°°AUEEE”E”
SSSSSSSSKÀ‹ÀÒ‹”ÔÏÒŠŠ–‹*ÏÔN*ÝVÔ¸SSKU|Ò|›SSA|Ç°S›E”E”””
SSSSµUS…°À‹ÒÀ‹‹ÒI–*––‹–ÔN‹–Ý*Ô>¤SS›|¸UUá°E”E›SSKE””””
SSSSEEÒÒ”‹ÒÒÀ‹ÒÒÔ–*****–Ô–ÔÝVÔŠ¤SSSSfffU]]|µSSSSÀ””””
SSS…E””À”‹ÒÀÀÀÀAÀ*****V–‹–ÔÝ*N–¤SSSSSSSAá]…AáµS…Ò””””
SSS…Ô‹‹À‹Ò‹ÀÀÀÀA–*–***VŠ–Ô¸”–ÔNASSSSSSS¤……Ï”||>|””–”–
SSS…ÔÀÒ‹‹‹ÒÀÀÒÀÒ|–****V–‹Ô|¸”Ô|ááSSSSSS¤…|Ô¸¸]…]”””””
SSS¸À‹‹À‹À‹ÒÀÒÀÀK–*–***–I”A›pK°á¸U¸SSSµ¤¸”ÔIÏKKA|E””–
SSS]”Ò‹‹À‹‹ÀÀÒÀ”Ò‹–***–NI|…Kp°°A¤°f¤SS¸¸>”ÏNI¸¸AK”””–
SSS]”‹ÀÀ‹Ò‹ÀÒ‹ÒÀÒÒ–**–Ô¸…||ZZ™‚›S¤fUkS…II>á|ϸIAW|”””
SSSA”À‹‹À‹”ÒÒÒÒÀÀ‹–*‹ÏAK|ÒÀ°™™pSSSµU?…I¸…IfÏII]|KK”””
SSSS”À‹ÒÒÀÀÒÀÒÒÒÒÒ”À|WWÒÒÒÒ|ÔfSSSSSA>A¸”|ÏIÏIII¸¸K””–
SSSS°À‹Ò‹ÒÀ‹ÀÀ‹ÒÒÒÀÒÒÒ°ÒÀÒ‹À–áSSSSSS¸>”Ô”ÔIINNI|AA””–
SSSS›”|Ò‹‹ÒÀÀÒ”À‹ÒÀÀ|ÒWK|ÀÒÀÀ”Ò¤SSSS´Š*Ô–NÔÏÝ|ÀÏAA”––
SSSSSÀÒ‹ÀÀ‹À”›|”‹ÒÒ‹A°ÒÒ°ÀÀÒ‹””U¤SSSf–*–‹Ô–NN||]>”Ò–‹
SSSSSKUÀÀ‹‹À‹¤á”‹‹‹À‹]S¤f°°À‹À–||µSSá*V*‹*–NÔÔÒAfE””‹
SSSSSS°À‹‹ÀÒÒAµÔ‹Ò‹ÀÀ>SSfAKÀ‹ÀÒÀÔUf¤áŠ****–ÏN||ÔḔ”–
SSSSSSZKÀÒ‹¸°µSÔÀ‹ÒÒ‹°A?k™?W™ÀÒÒÀ”À|Ô‹**V‹*ÏÏ–ÏI……‹‹–
SSSSSSS°Ò|Ò|”SSÒ‹ÒÀÒÀÀ°µ?µZ›A”|ÀÀÀ|À”Ô**V**–”ÏNÔ…IÇ‹–
ŸSSSSSS¤°á|U¤SS|Ô‹‹Ò‹ÀÒ¤?p?µZ¸UÀÀ‹‹ÀÀ‹”**–*‹‹‹*ÔIA”‹‹
kSSSSSSSS°ááSSS¸Ô‹ÀÒÒÀÒµ¤?p™µS¸”ÒÒÀÒÀ”ÏÝ‹‹‹–ÒÏ–Ô]]À‹*
kŸkSSSSSSS¤SSSS…IÀÒÒ‹|‹µSSSSSS¤Ô‹ÒÒ‹‹|AA|Ô”–‹Ò‹À°K°|Ô
?k?kSSSSSSSSSSSS¸‹Ò‹‹À‹¤SSSSS¤>ÏÒ”‹ÒÀ|Ò¸¸¸|À‹Ò‹KAK›K‹
éD?Ÿ?ŸSSSSSSSSSS›°°ÀÀ|À…SSSS›Ô”‹‹”‹‹ÀÀÒAÀ¸AU|Ò‹ÒÒK›K¸
??ééŸ??ŸSSSSSSSSS]À|Ò|ÀSSSSSáE–‹”‹–ÒÀÀÒ|”…S]UÀÀÀ‹°›K|
?é?é?éé’kkSSSSSSS›™áUá]SSSSAU”Ò‹À‹‹À‹ÀÀÒ|µSSŸÀ‹ÀÀÒK…Ò
??Ÿé?é?ék?kS?SkS?ZS›µU¤SSSSµUÒÀ‹À‹‹‹ÀÒÀÀK¸kSS]ÀÀÀÒ|À–
Z??ŸŸéééééé’Ÿ?k??SSŸSZSSSSSA|‹‹ÀÀÀÀ‹*‹‹À”|I|A…°U|°|U”
?SŸŸŸééDD’é??ŸS?ŸSSŸSSSŸSSS¸ÀÀ‹ÀÀÀ‹‹‹‹À”À””¸áASKÀ|°……
?????kŸDéé’DÎ??’Ÿ?SS???ŸŸSS]”‹‹À‹ÀÀ‹–”‹À–‹–|°áSAá°°¸µ
?Ÿ?ŸŸéŸkkéé?é’?Ÿ????SSSŸSSS]””‹Ò”ÒÀ–‹”‹‹À––À°µU¤S¤SS›
??DΟ?k?Ÿ?’???éŸSŸ?’???SSSSA”À‹‹*¸›|‹‹‹–‹‹‹”KáE¸¸á¸…A
é?ékkŸŸéŸSŸŸŸŸ???ŸŸ’?Ÿ??Ÿ?k]U”–**”SA–‹‹‹*–*Ò›ááá>áḤ
Ÿ?éŸéé??Ÿ?ŸŸŸŸéŸŸ???????Ÿ??á|Ô”–*ES…Š‹‹*–**Ï…áá¸ÏIIáI
ŸéSDŸŸé?SS?ŸŸŸ?ŸŸŸSSŸ??éŸ?’µá|À–Ò–SIŠ*–*‹‹*Ô|ᵸIII¸¸
S?kŸ?ééé韟Ÿ?éÎ??S?S???ΟŸ?Sá¸]|ÒUµNŠ‹*–‹*Š‹||µ¸|¸I¸¸
µSŸééŸ?ŸŸŸéSSŸkŸk?SŸŸéŸ??ŸS¤¤¸¸ÀÒ”µNŠ‹*–‹‹*Š|K¤A|ÔÏ||
Ÿ???éD?韟ŸŸŸŸ?kŸŸkSS??ŸŸSSSSáU°°EA¸–‹––‹‹ÀÀÒK……INÝNÔ
S??ŸŸŸéŸéŸŸS??ék?kD?éŸSSŸékSSSáKWUµAN–‹‹‹‹‹”ÒK¸AÏNNÔN
Ÿ?Ÿ?ŸŸ?ŸŸ?D’éDDŸ?Ÿk’??éŸééD?SSf’E?SS°|‹ÒÒÀÀÀÒ|¸INÝVÝI
Ÿ?ŸŸS?ŸŸŸŸé’DŸkŸŸŸŸSŸŸŸé?SŸkkkŸSS¤SSµ”‹Ò‹ÒWÒK¸áIÏÝÝÝI
éé??ŸŸSŸŸŸŸéééŸ?SŸŸSkŸ??ŸSS?éSSŸSŸéSŸU‹À‹Ò™|]…¸||ÏÝÏN
Dé??Ÿ??kSŸŸŸDD韟?SŸé?SŸSéŸé’?SŸk’}’Ÿá”ÒÒÒWKá¸f¸ÏÏÝÏI
??kUUÔÝEá?Sf>’µááSSŸŸŸŸŸSŸŸéb韟kékék¤NÔÀÀÀ›áU’>¸|ÏÏÏ
ékk¤µÔ*UUŸ?U¤¤SEµkŸSŸŸ?ŸSŸbéééékŸké?Ÿ¤¸ÔÀÀÒA°¸¤>áIÏÏI
kS?Ÿ?µUEÇII?SŸ??péŸS?ŸŸSŸ??Ÿé?ŸŸSkkkk¤á°U°AfµSŸk’á¸U¸
SŸS?ŸSµ>fE>¤SŸ??????éŸSSSSŸŸSS?kk?ŸŸSS¸á›||UµŸ?Ÿ¤¸|¸á
SŸŸŸŸéSŸ?f]?SŸŸSŸ?k??ŸSSSSS¸>>}á¤?kkéµáá›SS?é?é?ŸµµUµ
S??ŸŸŸ???UI?SSSSŸµŸ??SSSáUUE>>ÔE¸SŸ??¤µUSS¤k??é??k›¤’
SŸDŸSSŸ?Ÿ…ÏU¸µSSŸ?kSŸ¤S¤>Ô****Ô–”’?SµU>áSkSŸéŸéŸŸŸSµ½
SS韟kkŸ?”ÔUEµSŸS??SSSµEE****–Ý–ÔµŸµ?¤ÔfµŸSŸkŸé??S?E’
SSŸ’fS¸–*V*–Š?SŸŸ??SSµ’”Š***V‹*ÔÒ…|ÔNÔ|ASSSkq??SSS’Å’
SSŸSkS>*****ÝSSŸ??ŸSŸ?¤IÔ*****––”|>Ô–ÔÔá??éé’é?ŸS?Å’Å
SSSkk…á**–‹–ϵSkSS?S?¤µN–VVVV**‹*–N*VN‹>áµ?éé??SµÅ’ÅÅ
ŸŸSS¤Sá*V––ÔNS?SSSSSSµE––V*****‹V‹**V*‹>á?é?k?ŸSfEŽ½
SSŸSŸSS”ÇUUU|SSSSSSSSI–********‹*‹**V**–Ô?????¤?E’½Å?
SSŸŸŸSS…¸SKáSSSSSSSSSÔŠ***VV‹*‹*V*‹*V*‹–Ôá???SµffÇÅ’?
SSS¤SSSS¤SµUSSSSSSSSSÔÔ–*‹–*****Ô‹***–ÔÔ–áµµµSµE’Å’?’
…SSSSSSS¤SSESSSSSSSSS––*‹N–––*‹‹–]N***ÔÔÔ|µááUU’’f’??
(9)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(10)
Page 6 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
140
130
120
110
100
90
80
60
70
(7)
80
90
100
”‹‹**VV***Š*V‹‹À°Z›µµ›µZµZµSA***‹–Ô|Ô|ÏÔ–*ÝŠÝÝŠINSSSŸ
ÀÀ‹‹‹**‹*ŠŠŠ–*”À|Z›?Z››?µŸµZá****‹–N–|Ï–Š|ÏÇÔ|ÇNISSSS
ÀÀ‹‹‹**–ŠŠÔÔÔ––‹Àá›?ZŸZµS›?››*–*****‹ÏÏÔ”ÏÏEK|E–SSSSS
ÀÀ‹‹”––Ô¸IIAKÒ‹”À°¤?Ÿ›?µµ?µ›ZŠ**‹*–*‹ÏÏIIϸUS…|ESSSSS
ÀÀÀÀÔU¸¤S¤f°°…KҔᛟSŸSŸ?¤›S›V***––‹ÔIIÝI|>µSS›µSSSSS
ÀÀÒK°µSSSS|°|ÒAWÀµ¤¤µµSSS›SSSI*––””NN|ÏNÏ|¸SSSSSSSSSS
ÀÒK°SSSSSS¸ÀÒ‹Ò™À››IÔ”áS›SSŸŸÝŠ”>]á>Sfá>¸áSSSSSSSSSSS
EÀ°¤SSSSSS›ÀÒ‹ÒW°µAŠ–””SSSSSS…–]…SAUS]fáSSSSSSSSSSSSS
”E›SSSSSSSS”ÀÒÀÒKá”*‹‹‹ZSSSSSSµSSSááSSáSSSSSSSSSSSSSS
”E°SSSSSSSSÀ|Ò‹°KU”‹‹‹ÀáSSSSSSSSSSUµS…Aááá]¤¤SSSSSSSS
”EUSSSSSSSSÀ”‹ÀÒKU”‹‹ÒÀáSSSSSSSSSS°áUÇǽÇÇÇ””áSSSSSS¸
”EpSSSSSSSSÒÀ‹À|KA”‹‹À‹áSSSSSSSSS…UÇÇÇÇÇÇŠÇE–EUá¤S¤>U
””USSSSSSSSÒ‹‹ÀÒ¸¤”ÒÀ‹À]SSSSSSSS]ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇŠ–E”””À°UK
””USSSSSSSS‹À”Ò|Ò…”À‹ÒÀ]SSSSSSS|ÇÇÇÇǽ½ÇÇÇŠŠ–E””EE”°]
””USSSSSSSS‹””‹|‹ÀÀ‹ÀÒÀ]SSSSSS]ŠÇŠÇÇǽ½½½ÇÇÇŠÇ”””À”ÀE
””°SSSSSSS¤–‹À‹””–‹ÀÀÒÒáSSSSS¸ÇÇÇÇÇÇǽ½½½ÇÇŠEE–”””À””
””°›SSSSSS¤”À”‹––‹‹ÀÀÀÒµSSSS…”ÇŠŠÇŠ½½½½½½ÇÇÇEŠE””””””
””ÀKSSSSSSµ–À‹‹‹‹‹‹À‹ÀKµSSSSÀEÇŠÇŠÇǽ½½Ç½ÇÇÇŠ”Š””””À”
”””°SSSSSµá””‹–‹‹‹‹ÒÀU|¤SSSAEÇEÇÇÇÇÇǽǽÇÇÇŠÇŠŠ”–”‹”À
””””›SSSSAEÀ‹‹”‹‹‹‹‹À°°SSSS”ǔNJÇÇÇǽǽÇÇÇÇŠŠŠŠ””––À”
”””–KSSSSS”‹‹‹‹–‹‹‹À|µµSSSA–”–ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇŠŠŠŠ””–À‹”
”””–°¤SSSAE‹‹–‹‹À‹ÀÀ|USSSS]–”Ç–ÇÇÇǽ½ÇÇÇÇŠÇŠŠŠŠ””–””‹
”””–°µSS¤|–‹‹*‹‹‹ÀÀÀ|SSSSS”*Š––ÇÇǽ½ÇÇÇÇÇÇÇŠEŠ–E”––*–
”””””°ASA”À‹‹‹‹‹‹ÀÒ¸›SSSµáÇŠ–ŠŠÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ–Š”–””Š–ŠŠ
””””À||µ°‹‹‹*‹‹À|ÒASSSSSEE>Ç>ÅŠŠÇŠŠŠŠ””Š–””Š––––ŠŠŠ**
””””ÀÔ°°”‹‹‹–‹‹ÀÒK›SSSSSU´´}´´´}Å}}}}>ÇÔNE–*Š–––ŠŠ**Š
”À”À–ÒÏE”ÀÀ‹‹ÀÀU°SSSSSSS’D[[DDD[Î=DDD[Îq´‹Š**–****–**
À”Ô|–––”ÀÒ”‹ÀÀÀUSSSSSSSS’[[[[DD}ÎDDDD}[f’ŠŠ**Š***ŠŠŠŠ
Ô––Š–Š‹ÀÏ°|*À”°SSIE}SSSS’[[D[DDD=DDDDÎ[´NŠ*Š*ŠŠ****––
ÇÇÇ–N*‹|”E|‹”ÀA¤EŠŠ’¤SSS’[[[[D[DDDDDD}[´ŠŠŠŠŠŠŠ**Š*–*
‹>–ÔN**‹––IÒŠá…N–‹‹¸ASSk’[[[D[DDD=ÎDDD[ŠÇ*ŠŠŠŠŠŠŠ***Š
–ÇŠŠŠ–‹Ò‹–ÔK–|ÔŠ*‹‹]ASSfqb[[[D[Î==Î[D[DŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ**Š–
*ŠŠŠV‹Ý‹‹Š”ÒÒÀÀV‹‹À?¤SS’qD}[}´ÅŠŠŠŠÅ}}qI¸*ŠŠŠŠÝŠŠ*Š–*
‹ŠŠŠŠ*––‹––WWÀ‹‹‹‹|USSS’q[bbq’ÅŠŠŠŠ=Å}b¤…ŠŠŠŠŠIŠŠŠŠŠŠ
–ŠŠŠŠ–‹ÀIÏ”UKÀÀ‹ÀK°?SSéÅ[[[q}ŠŠŠ*ŠŠŠŠqfNÔŠŠŠŠŠŠŠŠ*ŠŠŠ
NNŠNÏ‹”|ÒÔ|”|ÀÀÒÀÀ¸SSSqqq[DqÅŠŠŠŠ*ŠŠÝ}’ŠŠÔŠŠ*IÇŠŠŠ*ŠŠ
°UAA¸–”‹ÒI–NAÀÀÀ°f¤SSSf}}é}*Š**ŠŠŠŠŠÝ–ŠVVN–Š‹¸Ç*ŠŠ*ŠŠ
|KAḖ‹‹”|”Ô]™ÒW°áSSSS’qé[qŠŠŠŠŠŠŠŠŠ*ŠŠVV*‹–IIÇŠ**ŠŠŠ
–‹––Ý**‹–””A›AAááSSSS¤áqé}q¤IŠŠ**ŠŠV**VV*ÀÀNN¤ÇŠŠŠŠŠÇ
–‹–ÇŠ**‹‹|ÒÀA›°¤SSSSS¸f}q[ΊNJŠŠŠ*Š*V**VV””–N>}ŠŠŠŠŠŠ
–ŠŠŠŠ–|›UE””|SSSSSSSSfqkkqfŠŠŠŠŠ*ŠŠŠŠ*****––ÝU¤NÇŠŠŠŠ
…Ý**ÔKÏEÇE”””µSSSSSSS’´qk’ÅŠŠŠŠ**ŠŠŠŠŠŠŠ*––ÝϤ…¤Ô*ŠŠŠ
]Ô‹*–K|ÇÇÇ”E”°›SSSSSS’´qf’E*ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ*‹Š–*––Ÿé´q´ÇÇE
K|–*ÔÔÏÇÇÇ–””EKSSSSSfÅÅÅ’ÅÇŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ*ÝŠŠ–ÔŠkSé}é}’´
…|”|ÀÀUÇÇÇ”””EUSS¤’‚‚Ž==½ÅÇ>E>ÇŠŠŠŠŠŠŠ–ŠŠ*|Eqqb[qé}D
S|À””K|ÇEÇ”EE””á¤ÅE‚‚Ž=ÅŽEÇ>ÇŠŠŠŠŠŠŠŠ–NŠ*–Ïqqbb´´é}
I|…]|KEEÇÇÇ”–”–|]½EÎÎÎ==ÎÎ=ÎÎfÇŠŠŠŠ*ŠŠŠÇfÇ>’qb}bqéé}é
AáU|””ÇÇEǔǔ”””|ǽÎD}éÎ}ÎÎÎ’’ÇŠŠŠŠŠŠŠŠUá>>q´b}bbqé}b
…A””EEEÇÇÇEÇÇ–””Եǒ’ÎqÎ’éq}}’ÅŠŠŠŠŠŠŠŠ’’’’k’δqb[}bé
…AU””EEÇEÇÇE”––””áá=ÅÎDÅ}’Î}Î’qŠŠŠŠŠŠŠŠéfÅ’Åé}}éé[[é}
ÒA|”EEEÇÇÇÇÇÇÇE–EUáUS?’’’’’Å=νÔÇŠŠŠÇ}’’qfk’Å´ék’b}}q
|AKE”E”ÇEÇÇÇÇE”E”E°áE?’’f’’=’ÎÎNÇŠŠŠ}áf’k’fé’’´qkbbéé
|AAEE”ÇEÇÇÇÇÇEEE”EÀAEÅ‚’}’fkÅÎfIÇŠŠÅqéD?Dµf?’}}é?[[[D
ÔK›”E”ÇEÇÇÇÇEÇE”EE”|°=ÅŽÇEÅ’fE>>ŠŠÅ’=ééΤESS}’kéé[[[
>µS|E–”EEEEEEEE––”EÀ¸‚Å======E’EUEUÇÇ=ÎDéfé’k’qÅ´qq[q
|µS]E–E”–ÇEÇEEÇE””””Uk=Î=====ÇEEÇÇUE’DéDÎfqµ’k}’’éqéq
f?S›EE”–ÇEÇÇÇÇEEE””””A°UEÇE==Î==½ÅEUE’?ÅÅÎ’?k’?fE´}´é
¸?¤µU””E”ÇÇÇÇEÇEE””””°UEUE½====ÎÅEEEµ‚’ÅÅ=ÎÎ’µµ>á}é´q
Sk’?á”””EÇÇÇÇÇEEE–”””ÀKUEEÇǽ½½½½½½UUµ’=Å==½Îkék’Çkkk
á’E?á”””EE”ÇÇÇEEE–””””¸°ÇÇE’’½Î=ÎÇÅEfµfÅ==ÅÎÅ’??µEkfS
?=ÅÎáÀ””””EÇEÇÇÇ”––”””°µEÇEfUE‚=½=‚’f>¤kÅ===Î’?á‚qε¤
ÇÅ΂UÒ””EEÇ”ÇÇEE–”–”””ÀAU½ÇUáÇE½½==Eff¤kqÅ===Îá’f?’’Ÿ
ÎÎ=E’°U””EEEEEEEE””””””°á½½E’f’Ž==’’UákSk=ÅÅ’’ékkfUE
½=ÎEUU°””EE”EEEÇ”–”””””°µEǽEf>ÅÎ==’ÅE¤k¤k?ÅÅ’=’é’’’¤
ÅÎ’’E?°””””EEEEE”E–””””°K’‚=ÅEkŒνΒŒSSkSÅÅÅ=Å}ÅÅáf
Ç’?EEEáÀ”E”EEEE”E–”””””°áµE=ÅE´ff==Î=Åf?kSµk½ÅÎÅéÅÇáE
’’’’ÎÅá°E”E”EEEEE””””””|K¤ÇÎÅE’f’?½Å=’ÎÅSkqS’E’’q’=f’
’’ÅÎ’EáµE””EEEEE”E”””””À]S‚ÎÎÅ?’á?Å=ÅÅéÎ=féSSÇE’ÅÎ=fá
?’’ÎD=’ZE”””EE”E””E””–”À|›UÎÇ’’E’U’=ÅD}’DéqSS½==’f’’k
’féÎDÎÎf°”EEE”E””E”””–”À|›áÎÎÎ’fµµ’½Å=ÎÎ’éq¤S’½D’’ǽ¤
Î?}Î===pµ””””””EEEE””–”‹K›U’’Î=’?áU’’’’Îé}ékSf’’}Î?ké
’ÎD====EA””””””E”E””–”‹‹ÒKU’’==εU…’Å’Î=éÎDŸkkEÅ’Å’é’
(10)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(11)
Page 7 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
140
130
120
110
100
90
80
110
120
(8)
130
140
150
UÔU°™A›A›KA¸Ï|ÏÏ”””|¤fq’}bb[}q}Îé´SŸk´á°|Iá>á™UAA’?kµ
|KÒKKA|Ò|”–ÇÇÇŠ–ÀÒU¸µµ}}}bb[qk}[b´´é¸>E””–””|Z]SµEf>U
‹Ý”‹”Ô‹‹‹–ŠÇŠŠŠŠ‹Ò”|áf}ÎÎb}[q’é[[[´}–Ô‹*–”‹Ô]SSS¤U¸K]
Ô*”ÒN–‹–ŠŠŠŠŠÇŠ–‹”|¸µkqÎÎ}}[éµ}}}[qE–*‹‹*–‹–…¤¸¸||]¸|
Ô–||ÒŠ***ŠŠŠŠŠ–Ô‹ÀÏI´¸Î}Î}[éékqqq}E”*V‹Ô*V‹‹]¸–*Š‹IÒÏ
KÔÒ°–‹‹ÝŠ–ŠŠŠŠ–––ÒE>µ´ÎÎ}}qé´q´´[Î}Ô*V*–*‹‹*‹”–V*–‹IK
]–UKÀÒ…I–Š*ŠŠŠŠ‹Ô|>¸µk}Îq}}Ÿkqqk}DqÝ*****‹*‹‹‹‹VV**ÝI
IŠ|KÒÀ]NŠ–Š*ŠÇŠŠAÏA¤¤k’}}´’f´q’qqΊŠŠ*Š*****Ý‹‹**V*‹]
ÏŠK|A”–‹‹*–*ŠŠŠÔ]…áU¤áÇŠ>ááf´}’q´*ŠVŠŠ––****‹*–**V*VI
ŠŠ|K””‹Ï‹–ŠŠŠŠÇÏ>|UE¸ÇÇÇŠEf>}}’?IŠ**ŠŠÔ*–****–*‹****N
ÇÇ”|””|KÔ–‹”¸EE¸E°¸|¸EÇÔŠŠŠ*Ô}>U–Š**Š–‹**–**‹******–Ô
Ô””U°UAÏ”ÀÔ|¸||¸°AAá…EÇÔ–N–NNN¸U>ŠŠNŠŠŠŠ*Š**Ý‹**–*–ÔÏ
||U¸KK›°°À°KEK°°°°°°AÇÇ–>¸E¸Ï*–Àfq´q>ŠŠ*Š***‹N–*Š”|…I
|]UA|E|E”””ÀÔ”UÔ°°”K¸Ç””E|E|Ô‹‹Àfqq}ŠŠ**Š–***–**Š”Ï……
ÀÀ”¸”ŠE|À|‹Ò––””””Ï|NÇ–”–>EÏN‹‹‹á}’ÅŠ**ŠŠ***ŠNÝŠ–|Ï|]
”E|ÔÔEÇÏ””|K””Ô|A|K…ÏÇ––Ô–Ô|‹Ò‹À¸q’Å–ŠŠŠ*–Š*Š>IŠNK”–À
”E”À|””Ç”EÀ|”U°KKÀA…|ÇÔ–––Ï|À‹|À>¤á’>ÇŠV*Š–Š–’µf¸]Ç‹Ô
E”ÇÒ”¸ÔÇϔǔE”E””E||–ÇÔ–Š‹ÔÔÀ–K”E¤¤µ>–Š**ŠŠŠfkf´¤°Ô––
”E”EUK|Ô””””””ÇÔ”À|À–Ç–ŠÇN”EÔ–…NÇI¤kNŠÔ*Š––Efb’qµ°Ò‹–
””E”|°”||Ç””Ô”EÔÀÀ|À|E––ENUáÔÔ…]ǸSéS>Š*––Náf}qqáKÀ‹À
””E–|Ç›°°EEEE–Ô|”À°À°KKµ°KA¤…A…›UU¤kkf½Çfá’f’}f’f|KÒÀ
””””UU›K°ÀEÇEÇÇ””””ÀÀÀ°…¸°|áKÒK…áE¤Sq´’>¤kkékqqffá|WÒ
––––E””K”K”””E””””””À‹A||”Ô–ÒÝ””¸Kµkq´´éé[[[éqqqqk´áA
––––EÇEÀ”AÀ°””””””””ÀÀAE”””E–‹”Ô||S´´qqéq}[[[éqék’¤¸¸
Š*––”E–‹EÀ°U>””””””””‹‹”ŠÇÇÇ>|ÏK…Ô´S´q}qéqq}[éb[[éé¤f
Š*Š–””E”À””K|””””””””À”””–UU…¸ÔÔÔŠ¤S´éq}qéé}béÎ[éŸSS¤
**Š*Š*–>áU|AÀÒ|””””À”™EÇ”……AÒ”––ŠŠ]…A…¸µ´fq[qéqqkµS¤›
**ŠŠŠŠ”ÇÔU|||AÀ|”””””À”UK|”U””–ŠÇÇÔA°A¸á¤Séqékkqµ°U>|
****‹–””–*–N”°”K|–”–”–KZU>ÇU|ÔÔ””>|µ]K|ÒAKµŸ››…Ò‹‹”*‹
*Š**––Ô>––N–E|EE‹‹Ô”””°›…S…SKA…………A›]|¸|AKá¤K°”––‹**–
ŠŠŠŠŠIqb’’KÀE|”E–ÀÀÀ”||ÀÔ>A¤¸|”ÒÀ°°µKÔ¸¸¸AK›AÒ–**V*VV
ŠŠŠŠÇŠÎ}’}¸KÏ|Ô””|”ÀK…ÒÀ|–…áÔ|”EEAK°]||ϸAÏ°Ò‹*V***V*
NEŠŠŠŠ}ÎDD’’E–U|ÇÔ””–N–*–Š…>E”ǔ҅|°ÒÀÏ||ÒÒÒ‹–**ŠŠ***
ÔNŠŠŠŠ}ÎDÎ’´fEEÔÇ>>EÇN*–ŠŠ|EÇÇ”KAÏÀ°ÒÀK¸||ÒK‹–****Š**
Š*f>ÅÇ}ÎÎÎ’>’’}q’}}qŠÔÔ–ÇÔ>EEE¸IÏ‹”ÀÏ‹Ò°Ò‹ÒÒ‹‹‹*–***V
ŠŠ´}´}}ÎÎ}’ff½q’Å}Å}}>Ï”ÇNÔ°……|”|‹||À||°KÒÒÒ‹‹***‹***
ŠŠq[Î[[DÎDÅ}´EÅéq}DDÎ[q’áÔE››°Up|ÀÒUÇ|UE|ÏÏÒ‹‹‹*‹‹‹*V
ŠŠ}[[DDDÎDÅ}fE}}q’ÎDÎ[Îq¸>”U››AK|ÀA|Ç”EU>|ÏÒÒ‹‹‹‹‹‹VV
ŠŠ}bDDDDDDÇ´”À}}´ÅÎD[[[[´}N‹|ÒKáK…¤…AµfE”ÔÀÀÒ‹ÀÀ‹ÒÀ‹À
Š*}}DDDDDDÅ}Ï”}}}´Î=[DD[[´Iϸ°”E”Š”¸fA¤¸á]|EÀ‹Ò‹ÀÒ‹Ò‹
Š}}}}bDDDD[DÅ>>ǸI}Ç}D[[[D}bf]|À––ÔÇ}éÎ[béé¸E’°ÀÒ‹ÒÒÀ
}}}Î[}D[DDDDÅ>´Ç}}’q[D[[D[[}´¤KÒ–Š>´féq}}}qSS¤¸°Ò‹ÀÒÒ
[b[ÎDD[[DD}=}Åk’ÅÎfáÎ[D[[[[[qq}’Å}´´´qq[[D[[béékáá]AK
qqÎ[DD[DDD}Å=qÅ’ÎÎ’E}}Î[[D[[´´qf´´´}Åqq}[[b}}qq¤S¤á°|
q}[[[[DDDDÎÎÎÎ’k}Î}´kéD}D[[[b[ééqqµKáAé[[[[éqéé[ŸŸfEf
}[[[D[DDDDDÎÎÎ=’}ÎÅÅq’é}}[[ééé}é´qáÀA¤´[bbq}qq}[kSSµ>
q}[[[D[DDDDÎ}ÇÅ=’]Å}ÅÎqf´¤kf¤?¤¤ÏÔ‹‹”À”¸á’qbéqékSS¤¤…
éébD[[DDDDÎÎ}}ÅÎEE}}}δk’½’ékk¸EÔ*Š––”|À>k´[}kqkSSS>E
b}b[[[´}}ÝIÝ‹ÒN–Ef´ÎÎ}´´´’¸µ¤]Ô**V*Š**–*‹|°µSSSSSÏÇÇÔ
é´Î[[[}’ŠŠ*Š––ÔÏ>¸q=[Î}´f¸¤µ¸°Ô–**ŠŠŠŠ**”ÀKSSSS¤EŠ–Š…
´kqé´´‹”*Š******K”qq}Î}bqkkµ|Ô‹***ŠŠŠŠ*V*‹|›SSSÏŠŠŠN…
´qkŸ}’‹–*Š**Š***|°}é[[bq}qµµ¸U–‹*ŠŠŠŠŠ*V*‹ÀµSS|ŠŠ*ŠÔ|
´’éé¸>–‹––*Š****‹ÒUE}Îé}UµS¤|‹‹***ŠŠ****‹‹|AS…––ŠŠŠUá
}éqŸEÔ‹*–ŠŠŠ**‹V”ÒµkbbÎk¤›¤SKÀ‹****Š*VV‹*‹ÀµA>–‹–ŠÔ¸á
qq´´ŠI‹******V‹‹ÀÒ°UU?µ¤›SSSÒÀ‹****–*V‹‹ÀÒÀ›]Š”‹””U›?
´q´´ÔÏ‹‹VV*V*V‹ÀÀÒ¸f½½›SSSSSÒÀÒV‹‹**‹‹‹‹ÀÒÒ°|Ô‹‹ÔÔASZ
´q´´>á‹‹*V*V*‹‹À|›¸›ÇÇE›SSSS›°ÀÀ‹‹ÀÀ‹ÀÒÀÒK]á]K|ÒÏfASµ
é´}}fá‹‹***V‹V‹‹°›…›UǽKSSSSS°ÒKÒÒ‹ÀÀ‹ÒÒW¸A¸U°|ÒAá¤S?
é´qb´’ÏÀ‹‹‹‹‹‹À|…fAUU”½½S›K°¸|Ò‹ÒÒÒÀÒÀ°KK°UÏ‹‹‹‹‹ÒÏ||
éqéqqq||‹‹‹‹ÒÒÒAAá¤E”EǽU›K°””””ÀÀÒKWÒÒ°°°|N”‹–*‹‹”||
fS´qqéff¸f|A°K¤áfq…°Ç”E½ÇKÒÀ‹*–*‹Ò|]°À°¤…À‹*******‹*À
¤¤bqqékáá¸|¸A°fáqq¤°EÀEÇÇ°ÒÀ–Š–*ÀÀ|°A›SSKE–********‹À
Skk´kékSqqq´fk’q´é¤WE”””ÇÇÒÒ‹‹*‹‹‹ÒU°SSSÒ**V*Š*VV***‹
’µ´kéékqkqq´}kqqq´¤K”E|”EÇ|Ò‹‹‹‹‹‹Ò°áSS›N**V***V**V*‹
fµqŸSŸ´qé´b}q}qéqb¤°ÔÇÀ”ÇÇÇAKÀÀÀÀ°K›µ¤S›Ï**V***VV**‹‹
SáfkŸkqéqb[}béqéqqS|Ô”Ç|”ÇÇEAWÒÀÒE‚UUµµUÏ‹*VV*VV***‹‹
¤SfSk}[´qéqb´ékkq´¸U|”Ç–”EEÇ|›WÒ›U½½E>AS|””‹‹V****‹‹Ò
SSSfqqé[´qé´q´kSSq]°|”EÇ|”ÇÇ”À›W›µE‚ÇÇÇUKÒ‹‹‹‹‹V*‹‹‹Ò
?SSS’kqqéq´q´éáUáfSK”ÀÀÇ”||–E–K›››fÇÇÇǽ°›Ò‹‹‹‹‹‹ÀÀ‹Ò
’SSS’´é}´´kékéá‚ÇSSAUÀ””ÇÀ|–”–À…S›]UEÇÇÇEWWÒÒ‹‹‹‹Ò‹ÒÒ
fSSSSfééŸké´qéSE½¤SS°EÀÀÇÇÀÀ”–Š–KK›S›?E”E”K›ÒÀÒÒ‹ÀKÒK
?SSSSfkkŸSqS´´SU½USSA””À”Ç”ÀÔ–ÇŠ”°SSSS›””E”Ò°ÀWÒÒÀÀKA
(11)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(12)
Page 8 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
140
130
120
110
100
90
80
160
170
180
190
µSSSSSSIŠŠµSS¤––‹‹V*‹ÒKÀ¤…¸A¤¸¸¸IIÏ‹I‹
UáSSSSIÇŠŠUSS|Š–‹*V*‹‹¸°……]¤S…¸¸KÏÏÏÏN
Ò|>µS¤ÝŠ*Š–I…–V**‹VV‹‹À|A]A…¤S¸|¸]IÏIÏ
ÏI¸fµ…ŠŠ**”ÏIŠ****V*‹‹À|K|ḵµ…áI¸ÏIÏI
¸|I¸>Ï*ŠV*”‹Ï***V*V**‹°|…|Ô¸›á…¸¸ÏÏÏIÏ
||¸¸|Ô****‹‹Ý*VV*VV*–‹°||ÔÔ¸S¸¤¸]Iϸ]I
°||K]N****‹‹‹Š***V**‹Ò|AŠ”|Ò›°I¸|ϸ¸|Ï
A¸ÏÏII****‹Ò*ŠV**VŠ*‹K°…––ÒÏ›A]¸¸á]|¸|
…IŠŠ|Ò*Š*Š‹I********ÀÒ¤]Š‹‹ÒAA››Sµ¸áSI
…ÏŠŠ”‹Ý*Š**V****VŠ**–Ò…|*‹|KKA›µ¤¤µ…¤¤
µÔŠŠŠ*‹–**V***VV**VV**ÝŠ–‹|Ò°S›µ¸¸á¤¤¤
¤|*ŠŠ*‹*ŠŠV****VŠ*VV**Š*Š*À|U›››¸¤¤¤¤¤
S|”–*‹*******Š**Š*VV*VVV‹‹ÒÒUSS›¤¤S…¤¤
µ]”‹‹**‹‹*VV**‹***V***VV‹‹ÒÒU¤S›¤¤…áá…
›µ”À‹–*‹–‹**–‹ÏŠ*****VV*‹‹‹ÒUAµµ……Ô||¸
A¸°Ò‹‹‹‹‹‹‹–‹‹Ô–‹*******Ò”–‹U›U›||ÏÏ|]
|K¸|ÒÀÀÀ‹À‹‹‹Ò–ÀÀ”‹‹‹‹‹Ò°”Ò|µS|¸|–ÒÝÏ‹
–¸¸|ÒÒÒÒÀÀ‹‹ÒÒ–ÒÀÀ‹ÒÒÒÒKÒÀÒ¸áA¸|||‹ÝÒÏ
*‹|K|UÀÀÒÒÒÀÒ‹ÒÒÒÒÒÒÀÀµ°™°ÀKAU…Ï‹‹ÝÝÝÝ
‹–|Ï|”À|ÒÒÀÒÒÀÒÒÒWÒÒÒ°››KA||µU]¸‹NÝÝNÏ
ÀÀÀÀ|I||À°À°Ò”ÒÒ‹ÒÒÀµKUµ…KE|¸U]|ÏNÔÏ||
ÀÀÀ‹¸A…|°¸ÀÒÒÒÒÒAÒAKK›Sá‹ÇÀ”áAá¸ÏÏNÏ||
Ò‹‹À|ASS¤AÀÀÒÒAKW||K?S´I*Š”‹¸¤Aµ]IÏÏ]¸
W‹ÀÒ]]SSS›ÀÀÀAÒÒÒÀ¸°SSIÇ*‹”Ò¸S››…I¸Ï¸|
K]°|]¸ŸSS™KA°W™›ÒK¤¤SKŠ–‹‹KKµSSSSAA]A¸
K›KK|áSSSUÒ|°KWWÒÒfS›”–ÏÒÀKÀfSSSS…………¸
›KÒKK°¤¤Ò°AÒÀ›WWÒWfSKÀÔÒWÒW›áS›¤µ›¤……I
KAW›…°fU°AÒÒ|WWWÒÒµSÀ°ÒKW›AK¸SUEAAS………
ÏKÒKWKAKÒKÒÒ°›W›™°]…°ÀA›››››I|ÀÀS]›…›A
*À||WKK°ÒÒAA|›W›WW]°°KA››››µ||K›…KS›¤›
V*–ÀKKK°KAW›°°KA›°AWA›A›››Aá°UWWK]S…A¤
V*‹|°KAA››WK°AKW›WK››A›K›°¤]AK›W…]SS]µ
‹‹**ÀK|››Ò›°°…Ò…AAWKWWKAAÒ|°›KWWS]¤¸…f
**‹‹ÀAKKÒW›°¸AKÒKAÒÒWAKWA››AW™W›…|áf¤á
V‹‹‹ÒÀ|ÒÒÒÒÒKÒÒAÒÒKÒÒK›KÒWÒÒWW›W¸¤µSµµ
‹‹‹‹ÀÒ||‹ÀÀÀÒÒ‹ÒÒÒÒ|ÒWKKWÒWÒW›WWUSµSáá
V‹‹ÒÀÀ|ÏÀ”ÀÀÒ|ÒÀÀ”Ò|À¸µ››°ÒW›°°K?AkfkS
V‹ÀÒÒKA…ÀÒÒÀ|ÒÒÀÒÒÒÒÒAµµ°KÀWW°K°¤ákáSS
À‹ÀÒ›]USA°AA°K°Ò||ÒKϸŸS¤¤››…I]…SZŸSSS
ÀÀÒK›|fá›|Ò°ÒAÒKA|À”””kSSáSS…|…SµSS??µ
¸ÏÒK°›Ô|S|À]||AK]Ï***‹SSSk¸áµSSSµSSfSS
]KÒÏ°›¸¸”||AK¸E|¸E***NS¤µáSIµSSSµµá¤S¤
ÒÒI|µIIIŠÏ°…Ò‹Š*IŠ*Š–ÏI–Š*Š––I¸¸SáSS¤¤
À|––›…IÏ*NK¸––*––***N…Š–**–*”–”>kkS¤SS
NNÔ|°ááÔÔI]¸‹*******I”–‹V‹N*‹–”Ôfkµá?U
Š––Ôá…|>ÔÏ›”V*******]”–*‹***‹ÝÀÏ?fE’fE
|”ÔÔ–|µ°Ô|A”**–‹––V*–‹*‹**VV‹–EfÅŽŒ’
||N”Ô|U°Ô¸›”V***–**Ý‹‹‹*VVVV**fU’’’?’’
áá…NÝ‹Ô¸Ô¸¤Ï*––Ô*–*N‹‹‹NÔNÝNÔ>?’é’?’ÅÅ
S|]NŠ–|ÔNÏS…Š–Ô*‹Ô**‹‹Ï‹NÔ–ÔÔ>’Î’’’’’’
S›E>–>––ÔISSá’>fE|||°]áf>fUf’’’’f’>Eff
??>|ÏN|Ï–I?’áµá¸¸I……KK>á¸á¤U’’Î=’áf>f>
™p??°›µU”E?k??EZ™ZZp¤›Ï|*–¸>’k’Å’’’Î’Å
?pµµUá°AIEE???µ?™ppZµ¤|ÏIÝ”Ik’’’’qé’é?
???ZZp‚››°Iá??™™™ppZ››Ï|‹ÒÏ>é’=Îé’’Å’q
??ZZpZ™ZZ°…U?™™Z™™™pµ›|KÒ……¸Î’Îq’Å’qfÅ
p???U™™™áZµµ‚p°›Ÿ™™™f?ááµkq’’ékf’éé’DÎ
??µ›°p™™µ°µSpp››™p™Zµµ›µkŸ’’f´’f’’é’éD
™‚’›µ°p‚›Z°›Z™°™p™™™Z™‚ZZµkk?é?éé’Å}ÅÅ
™µ?µ›Z™Z›µáU™™™™p‚™™™Z™™?Zék??DéÎq’’’Å
À›S›UA›°UU™ZZp°°™™™™ZpZZZS¤µfá’f´fáµfá
ÀUUE°K™™°›Zp™Z™pp™™™p™™pUµáf¤¤¤µfSS¤’S
ÀÒA|À‹ÒK°°›Z™™°UEUppá››á?›µpUS¤¸SSSSA¤
ÒÒ|À‹ÀÀÀ°K™ZZZµ›S›™µµµµpµp?›f¤¤ASSSSSA
ÒÒ‹À‹‹‹À”Ò°°›™µµá°™™™Zµ›°ppŸµ?>¤SSSSS¤
ÒÒÀ‹‹‹–‹‹À°›Z›µá›µ™pp™ZUZZSZ??¸SSSSSSI
Ò|‹‹‹***‹‹ÀÒ°µp™?Z™™™ZápK]Z™’SfS¤S›S]”
°ÒA‹‹‹*‹‹‹‹Ò›™ZµZ™°™p™á›°UppkS¸S¤…SS”E
™ÒÒÀ*–**‹‹‹Òµ°µµ™?›™U™µA¤Z›µSSkŸSSSS‹‹
ÀKÒ‹‹*‹‹‹‹ÒÒKUpp?™Z››°kS›US›ŸSS?SS›UÔ–
AÀÀ‹À‹‹‹‹‹ÀKKASµ?µ‚p››USZ›Z›SSSkSS…Ô**
WÒ‹‹‹‹‹‹ÒÀÒKá¤S¤?µpp™›U?™Z°ZSSS?á›…E**
(12)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 9 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
210
200
190
180
170
160
150
10
20
(10)
30
40
50
SµSSSSSSSµ¤?¤SSSSSSSSSSS|***V***–ÝN**––á???µáU>ÅÅÅ’’Å
µSSSSSSSSSSAUSSSSSSSSSSS>Š**V*****N**––U???’°>ÇEÅÅ’?’
ŸµµµSSµkSSSSf¤SSSSSSSSSSU–*VV****–Ô––”ÏSŸ??µf½Å’Î??’f
S¤SŸ¤Ÿ?¤SSSSµf¤SSSSSSSSSá*****‹**‹]ÏE|SSSSkµ’ÇÎ’Î’’E’
SSSµSS›SSSkSSµ’SSSSSSSSS¸–*****––ÔS¤U¤SSSSSfE’Î’DEpÎÎ
SSSSSSSSSS¤¤µSµfkSSSSSSSµ******–*ISSSSSSSSSµÇÅÎÎ?’°’=
SSSSSSSSSSSSSSS¤ff¤SSSS¸UÔÔ–*–‹á¤SSSSSSSSSSUÇÅÎ’µ’á’=
SSSSSSSSSSSSSSSS¤¸fµfµf>áÏ––––KSSSSSSSSSSS¤’f’’ké’>Î=
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµµµSSS>E>ASSSSSSSSSSSS?E’?qfá’Å==
SSSSSSSµ?S?kSSSSSSSSSSSSSSSU¸SSSSSSSSSSSSS?’?k’’’ÅÅ==
SSSSSSSS’??SŸkSS?S?SSSSSSSSSS¤SSSSSSSSSSSS’’’’éká’=½E
SSSSSSSSµSSSSSS?S??ŸSSSSSSSS¤SSSSSSSSSSSSkÎ’ÎDé’UÎ==E
SSS¤?kŸSŸSSSSSSSSSSSµSSSSSSSS¤¤¤SSSSSSSSS?’’Î}é’’==E‹
SSSSSSkSSSSSSSSSSSSSSS¤SSSSSSSSSSS¤SSSSSSkÅÎ}éDéÅÇÎ>‹
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?Ÿ?SSSSSSSSSSSSSSSfÅÅ’q’’=ÅU”‹
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµŸŸ?Ÿ?ŸSSSSSSS¤¤SSSSS’Å’qf’’=Å”À*
SSSSSSSSSSSSSSkŸŸŸ?????ŸŸSSSSSSSSSSSS¤SS¤’Å’ékéÅÅÇ|Ô–
SSSSSSSSSSSSSSµŸŸ??Z????SSSSSSSSSSSSSSSSk’’??’ÎÅÅ’À‹‹
SSSSSSSSSSSSSSS¤k?µ?ŸS??ŸSSSSSSSSSSSSSSS´Å?éééÎÅÅáÀÀ‹
SSSSSSSSSSSSSSS¤S¤k?S????SSSSSSSSSSSSSSSk’?’ééÅÅE|ÀÒÀ
SSSSSSSSSSSSSSSSSkSSS?S?SSSSSSSSSSSSSSSSµ’’éD’=Å>°ÒÀÒ
SSSSSSSSSSSSSSSSµSSSSSSŸSSSSSSSSSSSSSSSSf’’éDÎ=ÇUKÒÀÀ
SSSSSSSSá¸áf›SSSSSSSSSŸSSSSSSSSSSSSSSSSSf’Î’D=Å’|KÒÀ|
SSSS¤fáµ>E”E¤SSŸSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSf’’DÎ=ÅEU]°ÒÀ
SSS¤áÔ>––E>ASSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSŸSSS’’Î’D=Å’Uá¸KA
SSS¸>––––”…S›SSS›SSSSSSSSS›µŸµµSSSSŸkŸSS>’Î’ÎÅÇfµUU…A
SSSN|–*–ÔE…SµSSS›SSSSSSS›Aá|ÔÔ]]A¤SSkkS¤f’’D=ÇÅ’áUUAÀ
SSµÏ–*V––U›SŸ¤SSSS¤SSSSSáE””–*‹”¸áSSSSS¤f’’’=ÅE’?Uá°À
SSAI>––¸A¤µSS›SSSSSSSSSSK””–**Š–|¸áSSSSS>ÅÎÎÎÅ>f?’fUÀ
S¤S|–>ÏSSS›SSSSSSSµµá°]]¸|–Š*Š*‹”Ká¤SSSSfÎÎÅÎ’ff??f°Ò
¤f¸Eµ¤SSSSSSSS›SSáá”ÀU””|¸|N–ŠÔ‹”|›?SSSSf’Î=Î’>fékfáÒ
NE>pSSSSSSSSSSSSS”U|ÒÀ”””–]Ï]ÔÔ‹Ò”AUSSSSµ’ÎÎÎÅ>féµff|
Ô––>]SSSSSSSSSSSS|E‹‹‹ÒÔ”EÔÔAI>ÀÒÀ¸fSSSSµqD’DÇ>f?kqfá
–**ÔÔ›SSSSSSSSSSS…U–*–‹Ò|Ô–|áSU”ÒK°ASSSS?éqDÎ’Nqéqqff
**ÝÔ>SSSSSSSSSSSSSf>–––‹‹KÒ|°AáÀÒ|ÀASSSSµ’qD’’áµ’?’qf
*ŠÝ>”ŸSSSSSSSSSSSSS¸>––––‹Ò|K¸AÒÒ°Ká¤SSSµ’q}ÎǵkÅ’’kq
ŠÔŠAá?SSSSSSSSSSSSSS…IÔ‹‹–‹À°|›A°Ò¸Ô|A¤S°’}’Î’µµ’’?kk
–>…SSf?SSSSSSSSSSSSSS…AÒ‹Ò””°ÒKW™”‹”–””µUÅÎ’DkµµffSké
á¤SSSS?¤SSSSSSSS¤µ¤]AKKÀÀÀ‹ÀÒ°Ò›°––Ô–Š–””’}’嵤µ’SSé
?ŸSŸŸSS’¤SSSS¸¸µU°¸°ÀÀ°Ò°ÀÀÒÀÒKW|–Š‹*Š*––fé}Åfµ¤AfkSŸ
SŸS?SSSA’¤¤]á|¸°KA›AÒÀ°WÒÀÀÒÀKAKÀ–****Š–‹>k’ÅéáµkSqkS
SSSŸSŸŸS›¸|Ô|K…ÒWAÒWÒ°ÀÒÀÀÒÒÒK›…ÒŠ**Š***‹>’’Å’?’?SµµS
SSSSSSSSá”ÔAAKAAÒÒKWÒÒÀ‹À‹ÒÀAA››|Š*ŠŠ–‹–Ò>E’Å’?ééSk?á
SSSSSSS¸ÇÒ|°K™™KAÒKÒ›‹”‹*–‹|K››S°–*Š**‹ÀÏ°U’’D?ééŸkµU
SSSSS¤AÇ”……À°KWÒÒÏ|A°”–‹*–‹ÔÒAS›A–Š**–‹ÀÀ|°’’’?ÎÎbŸSá
SSSSS…”ÏI…›°°||Ô–”–A|**VV**––›S›S|––‹”ÀÀUU°Ç’??D}ékSS
SSSAáI”¸KAA›°‹––*‹–‹Ô‹**V**‹–]›SS…ÀÔ‹ÀÀÒ|°ÀE’?f}DÎéŸS
S¸>>Š–N||°›…°**‹–**‹–******–ŠEA¸¸…°ÀÀÒ°|…|”U’?UéD}bŸS
SfÇŠ–ÔÝ|N|]K”***‹**Ô*******–ÏUµ>ÇÔ|ÀÒÒÀÒKK|ff’f’[ééŸ?
SIE–*‹ÝN|ÏIÔ––*–*****Ô*–ÔVV–¸ASÔŠ–”|A°ÀÒÀ›Aá’Ç?’µk???
NI–*‹–‹ÏÏϸԔ*****–**Š*****ÔŠ|SÏŠÀÔ”ÒÒÀÒÒWKáUÇ’f’kk??
****‹NÏII¸ÏI|****–N*****‹****Ef¸>|ÒÀÀ‹ÀÒÒÀ™°UUE’??µáá
ŠŠ*‹–¸|II]…AA**–**Ï*****Ý**Š*ŠE…¸”ÀÒÒÒÒÀÒÒWÀUUf’?SµáI
––Ô””¸|NII…áU–*––Ý*******–Ô**>>SS°|ÒÒÒÒÒÒWWÒ°U>??S¸Š*
¸ÏKÔ|ÔÔ‹ÝII¸µNŠ–”Ý*******–ÏN–EE¤S|°AÒÒ|ÒÒÀÒWKÇ>µ?á–Š*
]|||‹N‹ÝÝÝI|II–E¸Ý******––ÔAµ>á¤f|]]›A]KÒÒÒAÒU’á?¸ŠŠV
”Š”*–‹Ô**Nݸ¸IÔ>A***–****––¤SSSf>áKµA¤AAKÒÒÒ|°EU›]‹Š*
*–**V‹–‹|N‹Ï…IÏAµÔ–******ÔŠSSSµ>IáIAµ¤?>áÔ‹ÒÒ|U°|ÏÝÝ–
***V**–AÏÏÏNAÏ|¸S]”******ÔÔ¤ŸSfáI¸…A¸A¤µ>|ÒÀ|Òá|U”*ÒN
**VVV––…|ÏNÏÏ|Ô¤SSf–*****–¸SSS’||I]Ï]ᤵf¸|ÒÒ”À||”ÏAK
****V–Ô¸|ÝÏÏN>|SSS›Ô*–*–N>¤SSSS¸ÏÏ–ÔN¸¸¸á|”ÒÒÀ¸K|ÏÝÏ|
******Ï**N*IÏ>>SSSS¸|Ô–>ÔáSSSSSSÏ–*Ý‹Ô|¸µ>U|ÒÒWK””*Š–
–**––Ô…ÝÔ*–>…á…SSSS…SÔ–>¤SSSSSSIÔ*ÝÝ*ÔÏ|f¸¸KÒÒ°Ò”Š**–
––‹Ô|áSÏŠÔIµSSSSSSSSS]>¤SSSSSSS¸ÔÝÝVVÝÏÏ>¸¸|K|ÀK‹***V
|ÔAKK|…|ϸSSSSSSSSSSSS¤SSSSSSSŸ>*ÝV*ÝIÒÏ>|¸|”ÀÒKIÏ‹*V
µ|KK°”¸´SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµ‹V‹V‹‹ÏNÔ|>A¸E|ÒAAÏ>|K
KEA°ÒUÀSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµNV*‹*‹ÔÔ–>|¸…||ÒÒ”––ÔÒ
µ”…WWWÀáSSSSSSSS¤SSSSSSSSSSSSSAÔ*‹–‹NÔNá¸ff¸¸|ÀÒÒÒ‹**
µ”|°WW”E¸SSSSµfUUáµSSSSSSSSSSSµÔÏNN|Ô|I¤¤ff>]A¸|Ò‹–**
¤¸|WÒÒW””µSS?||°E°UkSSSSSSSSSS›á¸]|ááµSSSµfSSAµ›°Ò–*V
µA–WWÒWÒ”áµák|ÒK™°Uf¤SSSSSSSSSSµ¸SSSSSSSSSSSSSµKÀÒÝ–*
SA”ÒÒWÒÒÀU|°]WÒWWAUááSSSSSSSSSSŸSSSSSSSSSSSSSSSf||KÒ”
(13)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(14)
Page 10 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
210
200
190
180
170
160
150
60
70
(11)
80
90
100
’DDÅ==‚‚áKE””–””””””””‹‹À|”EE=Î’’’SUU’Çé====éS’Å’DÎ?‚
ÅÎÎ==ÅÅ’››À””””–””””””‹>‹‹”>U==Î’¤S¤Eµ’ÎÎÎ==b¤¸ÅÅ=}?Î
D=ÎÅ=E’SS›°””””””””””>>>>>”Ô”==Î’áS¤’EÅÎ’}Î=é?SÅ’=’ÎÎ
Å==Å’fSSS›K”””””””””>>>‹>”>ÔÔD=’Îákkf’fÎ?ÎÎ’’kSÅÅ’ÅÎÎ
==Î’?¤¤SSS›°”””””>”>>”>>>”>Ô|’΂’’q?kÅ’Î’’}韵kf’qÅE´
==Å’kSSSSSSWU”>”>”>”>”>>”>”‹Ò’’‚’’?fk?’ÅÅ}ÅéŸfS´ÅÅŽE
=’fµSSSéµSS›°””>””””>Ô>>”>”>|UE==}qµS¤’=’ÅÅŸŸ¤¤S½’ÎÇÇ
Î}kSµ?SfkSSSA|”>””–””>””>”>N]µ‚ν=’µSS’½Å’qé’µ¤S‚=DǸ
δS…Aµ¤fSSSSSKÀ”””>‹>>”>”>>>¸µ‚½=ÅÅáSS’=’Î}’=ékSEE–Š–
’¤¸¸¸f’fáSSµA…|>>‹>””””””>>¸…S’Î=}’›µS¤=Å=Î’Å’?µEÔŠŠŠ
áÝ”””U|?µ?µ°°]›|>>>‹””>”>>|µSSµÎÅ’ÅááSSEÅ=ÎÎD’kIŠŠŠŠŠ
|–––”‹|?¤UU°¸››K|>>>”>>”>>°¤SSSÎÎÅ’fU’á’Å=DD}q?NÇŠŠŠ*
––*‹–‹KAS›UUáUá›]>”””>”>>>]SSSSÎ=ÅÅU?f¤EE===DkkáU>EN*
–‹–*–‹Òá…S›|°U°A›U>”>‹>>>>›á¤SSÎνÅUEáffED=DÎkfµáEU––
‹–––‹Ï–‹AS…S…¤SSS>”””>>”>µ¤>¤SS’½=ÅpÇ’Aá>==ÅÎééµµ>–ŠŠ
–‹‹–‹NŠ‹”kSSSSSSSA›>”>>>]S¤áASS’=ÅÅEEE¤á>==’}韤?–ŠŠŠ
‹‹‹–””””ÔÏ|¤SSSSS›››>>>>›S¤áSSSÎÎÅ=Eǽµk’ÎÎ’qÎ?’µŠ*Š*
‹‹‹À–””‹Ï‹Ôf¸¸¤¸°á›™WW›››SµµSSS’‚Î=fff’SEν’é½éµSV**Š
À‹À”””|Ï–Š*–”À|À”UK›°WAÒ|¤ffSS¤’ÇÎÅEµŸ¤SÇ’’’’’?µS***Š
‹‹‹”|KN–ŠŠŠ––‹À‹ÀÀ°°ÒÒÒÀÔffµSSµf’==E’k’¤’’ÅÅ’µkµkV*ŠŠ
ÒÀÀÒKN–ŠŠŠ**–ÀÀÒ|ááE>Ò‹¸|µESS¸áµÅ=Î’EÎ’kffÅÇfµk?¤–ŠŠŠ
‹ÀÒÒÔ––**ŠŠŠ–À|°KS¸Ef‹ÏÒÒU›SSḴÇÎ’‚ÅESµµf’E’f’pµ*Š–Š
ÀÒÏ”––‹–*ŠŠ–Ô°¸……S¤U¤>EUá›SSµfSµ’=DE’?SSkE’’áEE?µÔŠEÏ
ÒK–”Ô‹‹–**––|áA¸fáU?SS¤¤SSSµffSµ’=D’’??Ÿ?’EÎ’á’?µÏ–>>
K””‹Ò‹À–‹–––ÒA|E””À°KSSSSSµ>fS¤’’ÎÎf½E’ŸµfÇE‚áfµµf>á’
””À‹‹Ò‹Ò‹–‹‹–U”””ÒÒÀ|¤SSk??f¸S’?‚=DEÅ‚???UÇ‚Uµ¸¤?>E’?
ÀÒÀÒÒÒÀ‹À”””–––‹ÒÒÀÀ°¤µ?SkEáS?kµÅ=D½‚EUµ¤>”NÔÝÝá¤>>E’
ÒÒÒÀÒÀÀÀÀ”À”–––‹*À‹ÀÀAáµSSE¸S’Sá½Î=‚ÎǵS…”–IŠŠŠEII>ÎE
ÀÒÒÀÀ°ÒU”|¸”À‹ÏNϸ||AµáSSSfá¤éSfE=ÎÎEÔÔNIÔÇVŠ**ŠÏÔŠfá
ÀÀÀÀUUK›á||À|Ï|I|µ¸á¸áAZS¤UááSS>fÎ=’?ÝŠŠŠ‹–V*VVŠN–Š>U
|K”U¤›SS¸|ÀÒÀÒÀ¤µµµ¤¤›S?SSEáµSSááDÎEkVŠ*Š–IVŠ**ŠÒ**‹Š
¸¸áSSSSS]°ÀÒÒ°°µSµfSSSS??¤>á¸SSá’DD’fV*VVŠÒ****–Ò‹**Š
áµSSSSSSAUÀÒKÒ¸µµk?SSSS??Sf¸kSSf>’f|ÇV*V*Š‹‹–**–AVVŠ*
kSSSSSSS›À°|KI]¸á?SSSSSŸŸµkffSSI>ŠÔÔ–V‹**Š*‹‹**–…V***
kSSSSSSSS]°U°>áµµ?SSSSSµŸ?SffSSf>ŠŠŠ*‹VŠŠ*ŠÒ***E]VŠ**
fSSSSSSSSS¸µµ¸µµkŸSSS?SSŸŸSf¤SS¸N*VV*ŠÒÔŠ**‹*V*”¸****
éŸSSSSSSSSSSSS¤kµ’SSSµfá¤SkU¤kk…I**Š***ÒÔŠ–ÒÒÏ‹|EŠŠ––
éfSSSSSSSSSSSSS¤fkµS¤Sf>fµUfµkµAÔÝ*****ÔÏ”|W°AKK|**||
é’?SSSSSSŸSSSSS¤ákák¤S¤fSkkf¤?kA–V**Š**”‹ÀKÒÀÒÒÒKK‹ÏÔ
k}’kSSSSSSSSSSµk´’¤fkSS’ŸSS?SEµI–**ÔIÒ–”ÀKÀÒÀÀÀÀÀKW––
Sq’’kSSSSSSSSSµfµE’ffkS¤µk’SSfµNŠV*ŠÏ|KÒAÒÀÀÀÀÀÀÀÀA|”
ké’}éµSSSSSSS¤¤áfkffáf´¤ff¤SSfá‹ŠVVŠŠ”|K…ÀÒ‹‹‹‹‹‹À›||
kµ?é?’fSSSSSSSSµµ¤µ’áS¤ŸkSSSS>>AŠ**Š*”–À…ÀÒ”‹ÀÀÀÀK›]U
?µk?’’’’µSSSSSSSS??f’ŸSSSSSSká|…ÔV***–‹U…ÀÀÀ‹ÀÀÀ|›°AE
U?µµ’’’’ff¤SSSSSSSS¤k?kSSSSSf>¸›UVVV*–‹|…ÒÒÒW”Ò||›Z]]
µUµ?¤?fááfµµµSSSSSSSSSkk¤S¤?Eff°U****Š‹|KÒÒ™WÒÒÒ°Z›||
S¤µák¤µAµAáffá¤SSS¤SSSSµff’EU>f°°****Š*–ÔAKÀAA°››K›*Š
SSSáfZ¤››U”NÏḵ¸¸féµé’’’’EUU’>pE**VVVVŠŠU›¸S°µSS…>ŠŠ
SSIf>>|UÔ–ŠŠŠÏ…UááU’?‚‚ÎÎÅÎÇ’Uf‚UŠ***‹***Ç|A…UµAANÏŠŠ
S…–ŠŠ**–*VŠ*Š**ÇUZ?°??ÎDDD’é?E’fá**–ÒÔŠVVŠ‹–NEµN–ŠÝ*Š
¸ÏŠŠŠ‹‹À‹*****–”Ô||>¸¤µéé?éSŸ’>??NÔŠÒ*Š*V‹–Š*ÇI*ŠŠVN*
U–Š***‹|–VVV**‹Ô‹*ŠŠ*ASékkéSS>’ÎÎUU****V*‹–**ŠÝVŠV*–I
––‹*–**À‹V****‹‹‹*Š*ŠU¤Ÿ?SŸéS’’’?µ¤]ŠŠ**VÔ–VŠŠVVŠ**ŠI
NN‹–***”ÒV*–‹Ô‹**VV*ŠE៟ŸkkSÅ?é??k¤”ŠŠŠV‹–V**VÝ*VVŠ*
*ÏÏ––*–ÔÒ‹*–*‹‹–*V**–E°SSSSSµÎ’éé?kA¸ÔŠŠŠ–‹V**VIŠ*VŠV
Š*‹À‹**‹Ò‹”–––––*––‹Ô”Eµ¤¤S¤fDÎ?kµkkS¤fNE‹‹Š*ŠÝŠÝŠŠŠV
**–|Ï–––‹Ò|Ò|””–‹‹ÝÝ‹Š–Eáááááéé}éékµµ¤S|>|”ŠŠŠNŠIŠŠŠŠ
*V*‹‹””ÀÒÒÒÒ|À””ÔÒÝV**Š–ÏSµ¤fééDDéŸSSSSEE’áNŠIIǸ|Š–>
*V*–‹ÀÀÒÒ‹”ÀÒÀ|”‹*–****ŠÔŸS¤UééÎDqqSSSSÇU’S¤´…á>á…áá¤
Ô***ÒÒ|ÀÀ‹‹ÀÒ|ÒÔ–**V***”ÔŸµAU=ÎbÎé韟SSEfé?éqé’é’’kqé
‹V‹‹ÒÒ”À”‹‹ÒÀÒAÔ|***VV*”|ŸÎffD}Î}k韟Ÿk>>kkéq’?é’’µ’k
–‹‹|ÒÀÀ‹ÀÀ‹Ò‹Ò…]–‹‹–ÔNÏ”>¤ffq’é?ék¤ééŸq>>á¤kkéÎéDµ?’S
–*–”ÒÒÀÀÀ‹ÀÀÒ°›…––**ŠŠÝ–IS¤fµé’’kkkkSS?EfÔN>´f’DD?ÎUµ
**”™À‹‹‹ÀÒÒ™W™›I”–Š*ŠŠŠŠ–S¤°á’’?éµ?SSSEáÇ*Š‹‹}´ÎDéÎáá
‹‹Ò°ÒÒÀÒÒÒW›W°›]”Ý–*ŠŠŠÇ–SSUµ’?kfµfµ¤SU¤Ç***‹>I=}Dθ>
|ÒÒ°ÒÒ°™ÒÒWÒ°¤SÀ”ÝÏN”””–NSSE’??¸á…¸]ᤴ¸E–**ÝŠNéÎDDf’
‹–””ÀKÒ°ÀÀÀK›S…”ŠŠ*ÔN””Ï]S¤’‚’Sá>ŠŠŠŠENfáNÔ**ÔÝ?kééff
*V*ÏÔÀA°Ká››¤¤ÔVŠ****Ô””°S¤Uáµá*Š**VV**–II|––NÝ>S?é]E
**‹I‹Š”ÒA……A|–Ô‹*Š*Š**–°…SµUáUEÝŠ*V*V*ŠÔÔE–N¸ÔI>¤’?]Ç
*ÔÝV****Š*ÝV*ŠŠ–ÝŠŠVVŠ*áS››>>––******ŠŠ”ÔŠÇ–>IIE¤?¤|”
‹‹*ŠŠ***ŠŠ***Š*Š‹Ý***ŠŠ…A°A|¸––Š*******”Ï>ÔÔÔI¸U¸E’”Ô
––*V*ŠV**V*‹‹**ŠŠ–‹*Ô>Ô>–**|‹ÔÏ‹–‹*****”>ááÔIá>á?Ô>**
(14)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(15)
Page 11 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
210
200
190
180
170
160
150
110
120
(12)
130
140
150
f¤SSSf’?ké´qé´µµE”SSS°Ç°UEEÀ‹–ÇŠE”UASSSÒEÇ””]ÒUUU?µá›
ááSSS?µq¤Sq´}餵EǸSS›EÇ|”Ç””””ÇÇÇÇEáSSWEŠÇÇ”›SSSSS™›
áESSSUSfkS´qééfSUÇÇ]SSÀEUÀEÇE”–ÇŠ–”Ç””KÒ”ÇÇE”KSSSSS›f
’?S¸áfS¤qfqééqkS¸EÇEáSW”EÀEÇÇŠŠŠ–––””E”À””Ç””ÒSSSSSSµ
>ÏNŠÏNUKf¸kéSé´éS¸ÇÇÇUAÀE”EÇŠÇ–––*––”–””””””ÀKSSSSSS¤
ŠÔŠÝ––””ESSkSééqµS]ÇÇǔҔÇEÇÇ––––‹‹‹––”””””‹|Ò…SSSSS¤
Š**Ý**ÔÔÇ´kfSq´é´SS›|EÇ|”Ç””E”–À‹ÀÀ”‹”À–”‹”ÀÀÒASSSSSµ
****‹*––>}´k´k´ékéSSS…|””””–‹‹””À‹‹‹”‹–””––ÀÀÒ°SSSSµŸ
Š****–N*¤¸¤SS¤S´ŸkkSSSS›|”””ÒÒÀÀ”ÀÀÀÀ–”À––À‹ÀÒÒ›SSSµS
–**–ŠÔ*‹I–UUkSééSkkŸ¤SS………ÒÀ‹ÒÒÒÀÀÀÀÀ‹À–‹”‹ÀÀÒÀ›SSSkS
**–*****–‹ÔÔ”]|°°°UU|Ô°||¸›AÒÀÒÒÒÀÀ‹ÒÀ”À”‹‹ÀÀÀÀ›SSµSS
*******V*‹NÏ”ÔÀ””E””””””À|K…›ÒÒÒÒÒÀÀÀÀÀÀ”‹À‹ÀÀÀKSS¤SS
–***VV**V*‹*–‹|‹””Ô–Ô––””À|AS›KÒ°ÀÒÀÀ‹ÀÀ‹ÀÀ‹ÀÒÀÒ…SSSS
****VVV**V****‹‹–‹*ÔÔÔ––””|K…SS›Ò¸ÒÀÀÒÀ‹ÀÀ‹À‹ÀÀ|ASS¤A
*******–****‹–‹––––ÔÔ–Ô*–*‹ÀK›SS››°|ÀÒÀ‹À‹ÀÀÀÀÀÀÀKA›A
VŠ***ŠI*Š**Ý*–‹À‹––Ô––Ô***–‹|KSSSS›KÒÀ‹‹ÀÀ‹ÀÀ‹ÀÀÀÀÀÒ™
****–ŠI–**Š–”–‹‹–––Ô–ÔÔÔ–*–‹ÀÒ°›SSS›A]°ÀÀÒÀ‹ÀÀÀÀÀÀÀÀÒ
***Š*ŠÝŠ*V–ÔÔÀ‹**–Ô–ÔÔÔÔÔ–*‹ÀÀÀ››SSSSSKÀÒÀÀÀÀÀÀÀÀ‹ÀÀ‹
*Š*Š*ŠÔŠŠ*EI…K‹‹––––ÔÔ–ÔÔ––‹–‹ÀKA›SSSS›A||À‹À‹ÀÀÒÀÀÒÀ
**ŠŠŠ*…EŠ*ESSKÀ–––––Ô–Ô–––*–‹–”U°K›SSSSS›Ò||ÀÀÀÒÀ‹ÒÒÀ
ŠŠŠŠ–I¸EÇISSS°”––”–ÔÔÔ–Ô–Ô–*––‹”U|K›SSSSSSK|¸¸|Ò]K¸°¸
ŠŠŠÔN¸fE¸SSSS›”””EÔEÔÔ””Ô––Ô–*–U”UU]›ASSSSSS››…››››››
EÔ¸¸á¸áfSSSSS›””–”ÔÔÔÔÔ”Ô––Ô––––‹”UUK››SSSSSSSSSSSSS›
>¸S¤fkµµSSSSS›Ô‹UUUUUUÔ*Š–ÔŠ‹ÔŠ**”|¸¸]]›ASSSSSSSSSSSS
áákk’áá¤SSSSS›|‹UUUU|ÒÒŠ–**”‹‹Š*–”À–ÔI]I…¤SSSSSSSSSáf
’’?ff>kSSSSSSS‹‹UÀU|–”‹Š*V*‹‹*Š*‹°‹–Š–…¤S›¤SSSSSSSSSá
?’µ?>fSSSSSSS›|‹UU|Ý––***V*‹‹–*–Ò‹–**–N]…Ò››SSSSSSSS¤
?k??’SSSSSSS›á‹ÀUÏ‹*Ò‹‹Ô‹V*‹”––”‹**V***E|ÒK››SSSSSSk´
¤¤kŸUSSSSSSSK|”U‹ŠŠ**–‹‹‹*–Ò*Š–‹***–*‹‹–]UÒW››SSSSSf¤
áIS¤?SSSSSSA|À”UÝŠ*VŠ–Ô‹ÝÔŠ‹***‹**–”ÒÒ|‹‹UUUW›SSµfáfµ
ŠN¤SfSSSSSA|À”–U‹*****ŠÔÒN‹ÀÔÒ–””**‹ÒÝ**ŠUUUK…S¸>¸f¸¸
ŠŠ>¤áSS?µkÒ‹””–*ŠV‹‹Š***‹|ÒK°Ò°U”––‹V*VV**‹UÒ…SSI¸II…
**ÏÔ>¤SáEK|À–––N*‹‹‹‹*–‹|ÒÒÒÒÒÒW|––**Š**‹VŠ*¸ASSS¸µ¸¤
VÝÏ–ÇÝ›SÀA|”**–N‹–*V‹‹ÀÒÒÒÀ‹ÒÀÒÒW|Š*ŠŠŠ–‹‹*N|ASSS›fk¤
‹Ò”E*Ý…K”|Ò”––ÔŠŠŠ*V*–‹ÒÀÀÒÀÀÀÒÒA›”*NN–**–‹N|ASSSS¤µ¤
Ò–À™‹‹¸Ô|”KÀ––ÔŠ**VV*–|K|ÀÒ‹ÒÀÀÒKS°Ô|A]‹*ŠŠŠ¸ASSSS¤¤¸
‹ÔÒ‹‹*–ÒÏ–NÏ––Ô**V*V*–ÒWÒÀÀ‹ÀÀÒÒÒ¤KŠ–*ÝÝV**Š|›SSSSSSµ
NÔV‹VV–Ò‹*–Ô**–*‹Ï‹‹‹–ÒWÀ‹ÒÒÀÀÒWA…]ŠŠV***V**U›SSSSSSk
‹*–**‹‹KI‹ŠÇÔ–ÔŠ*‹‹*‹Š|›|‹ÒÒÒÒK››S¸*Š**Š‹Ï‹*K›SSSSSS¤
****‹‹ÀÒ…‹–>NÔÔ*‹****Š‹›KÀÒÒÒAK›S›°––*Š*‹‹*ŠW…SSS¤SSá
*–*‹‹‹””ÒÏ||AEÔ‹*Š*ŠŠ‹ÔKK|›K›››S›]E*‹Ý****‹*AA¸A|>I>>
|ÔÒÒ‹‹–‹À|›™¸E–ÇŠVŠ*ÔN–N|ZS›SSSSáEŠV*ÔÏ–*Š*‹]*Š–ÔŠ‹ÔŠ
**ÝV*V*ÝÏÒ›KÀUÇŠŠ*‹ÏÏ–**Š°S›¸µ›fU–Š*Š–‹ŠŠVŠÇÒŠ–**”‹‹Š
ŠŠ*V**ŠŠÒÒÒÒE”Ç–”‹ÒÔ–ŠŠV*‹N|À|Ô”Ô‹ŠV*Š**‹*ŠŠ‹Š*V*‹‹*Š
Š*ŠŠ**ŠŠÔ””|–ŠŠ]Ô–––ŠŠŠV*–Š–**ŠŠÔ‹*Š*ŠŠV*Ý––***V*‹‹–*
ÝÝ‹ŠV*ŠŠŠ]––*Š–S¸–*Š***NÔ”Š**V*ŠVNN”Š***V*Ò‹‹Ô‹V*‹”––
ÝÝI‹‹ÝÝNfAfŠ––*S]Ï–ŠŠ**N––Š*VV****NÝ**Š*‹**–‹‹‹*–Ò*Š–
Š*ÔÀÔN|]µ’áfI*‹ék¤>Ç–”|À”–Š*Ý*ŠV**ŠŠV‹–”|VŠ–Ô‹ÝÔŠ‹***
*ŠŠÔ‹ŠÇÝf?fqINÔ–‹K°µA”||||”””‹‹À”‹‹‹UU‹*****ŠÔÒN‹ÀÔÒ–
VVŠŠ‹ÏŠÝ’?[[’…|–À…™?›|”–>A¸|‹”À‹‹‹‹ÒÝ*ŠV‹‹Š***‹|ÒK°Ò°
ŠŠŠŠŠI]Ôqq[[}¸¸>UKK™A|”|”>>Ô|ÒÀÀÀÀ|KÒN*‹‹‹‹*–‹|ÒÒÒÒÒÒ
–ÇŠVŠNSÀ}[[[Å}ké|°ÀÀÒÒÀÀÔÇŠ–ÔÏK°À™°K|N‹–*V‹‹ÀÒÒÒÀ‹ÒÀÒ
ÏNŠŠÇNSE}[[bÇ´µ´Sµ””||À‹”ŠE>>”|K°›]¸–ŠŠŠ*V*–‹ÒÀÀÒÀÀÀÒ
–ÝÝN’k¤f[DqÎÇ…´qéé|”ÔN‹‹Ô*>Efµ”|¸á…IŠŠ**VV*–|K|ÀÒ‹ÒÀÀ
ŠŠ¸¸kkkŸ[Dé=½¸´’kŸS¸¸fÔÀÔÔ…f°AU||E]IN**V*V*–ÒWÒÀÀ‹ÀÀÒ
ÝŠ’’}Db[D[é’=}´éfŸkkS’¸U”–K™°W°ÀÀ||¸Ï*‹Ï‹‹‹–ÒWÀ‹ÒÒÀÀÒ
II’Åbb[[b[ééqéqéé’ké´’¤¤|–UA°°À‹||¸|–Š*‹‹*‹Š|›|‹ÒÒÒÒK
fké’éŸ[bbbéŸ[[ŸŸ}´ŸéŸ?µS¸>––”‹‹‹Ò‹|°Ô*‹****Š‹›KÀÒÒÒAK
}’’ák¤qq[[´´[bS¤=f´éSf’µSáfEE”ÀÒK”|›Ï‹*Š*ŠŠ‹ÔKK|›K›››
ÎD’´NŠE–}bbéé´ÔNE¸ééSŠ’éSŸkqfEU]¸UU›ÏÇŠVŠ*ÔN–N|ZS›SSS
D}¸>Š–Š–韴´IŠŠ––I´´¤Š??kSSkSS¤Uá|Uµ|ŠŠ*‹ÏÏ–**Š°S›¸µ›
’ÎI–Š*–ŠSé]–Š****Š**Ï–ák?kŸkkŸµ>¸AḸ–”‹ÒÔ–ŠŠV*‹N|À|Ô
é’–Š*‹>NSfÔ–*N****Š*ŠŠµSk?kŸkfEfµS¤¤…]Ô–––ŠŠŠV*–Š–**Š
é?ÔÔIÏ|µ¸U–‹Ô–Ô***VV*Š¤ŸSék´¤S}fé’kSSS¸–*Š***NÔ”Š**V*
fÅÏÔIÝIÏ>¸|Ô|–****Š*ŠŠkkSkfk¤SÇ}k?éµSS]Ï–ŠŠ**N––Š*VV*
¸>ÏÔ**–ÝNI°AÏ|‹‹*ŠNffµµékkǵ¤´>*SŸ?ákék¤>Ç–”|À”–Š*Ý*Š
N>Ô–‹***>I¸á|ÔÔ*ŠNSSSkqkkéÇ´Skf>kSkq’qk´¸ŠÔ‹Ô”––Š–Ý**
**––*–‹*–N´ff}>ÔÅ´SbéDÎqfŸ>ŠŸb?Ÿé´éé´´kŸé¸>ÇNN–Ô–À‹‹*
ÔÝ–N*‹‹–Š–¤éS´¸¸´éébÎbé}’?’ŠŸŸbŸé´éqqÇ}´kS¤E¸|–Ô––Š‹*
*‹ÔINN””ÔNf´bbééé}bb[Dbb´kffk韟ééébqÇ}ékkSSáffÔÔ”ŠN–
‹*–NIIÔÀI]}}é[béé[b[[Db[é´ŸkÅDkéSééé´ÅÅ´éŸSSSS…¸S…Ï……
N–Ô––Ôf¸…II>éébb[[[bb[[bééqkk’féSSSŸq’Å´´SSSSé’µSSSSS
(15)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
(16)
Page 12 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
210
200
190
180
170
160
150
160
170
180
190
KÀÒÀÀÀ‹ÒÀÒ››°°™™UµZ™™ZáU™E™S¤¸á¸¸¤…|Š–
°WÒÒÀÒ‹À°Ò›|°°™ZZáZ?™™AU°Kp?¸¸AIµ¤¤IÝN
á›ÀÀÒÒ‹ÒA›K°™™‚p™Zµá™Z]°Up?pµ¤A¤á¸°A””
f¤W™WWAAAKE°°™™™™™¤AZµ°µ°UZ?fµ¤A¤…°S”À
µµáA›IAµ°U?™™™™™ppµ››S™°µ™µ™Z›SŸA¤US>|
SSSµAAASµ???™Zp™™p›°?Z°pU°UpSS›Ÿ›Sµ¤¸E
SSS?¤SS¤°á›SUá™páSSS?µ›SáU?SSS’SS¤A¤IÇ
SSŸ?SSSᛵAf¸A›]>¤’?kSµSSSSSS?SSSS¸¤…–
SSkSSSS’ZZU°?U°›…K?µµµS¤¤¤SS¤¤SSSS™SAá
S¤¤SµSS?›ZµZ?p™UÔ¸?‚¤fµááá¤fE¸SSSµ?S››
SSSSS¤¸fŸµ›µp?™™ZpµZ]|Ô”Ô–ÔN–Ô¸SµµS?Aµ
µf?áS¤SApµáp?™™Z™ZZ›|EÔ‹Š–*‹Ô––¸µSSUU?
S›UE°A…¸™Záµ>á™EUá°µEE–Ô**–*NŠ–N¸S¤>–Ô
A››°E||U™pp¤¸áU¸¸EáA…¸Ô–Š*–*Ô–*Ôᤅ––*
WÒ›K–”–À™™™™›”™™™Z’SSS…fV**‹Ô‹*‹|¸I––Ô
Ò°°KN–ÔÀ™™™™|°™p™›?µSSS¸V***ÔN‹‹>|I–NN
ÀÀÀK¸ÇÒK™°p‚pZ™™ZZµ?µSSáÔ–‹––ÏNÏÔN¸Ô|Ô
ÀÀ|K|”K|¸Aµ›µp™™™™›¤?µµ¤K|–‹NÏINÝÝ|ÀÏÏ
ÀÀÒAÔEK°A›ASSU™›°µ›SSS¤fÏ…ÏI|U]¸|KAU…]
|ÒKÒ”Ô°°°°áSS¤|U>…SSSSµÇ”>–ÔU°]µ›K]áA¤
KKA¸”ÀU°¸¸áS¤›°°?U›S¤S¤EŠŠŠ‹Ï¸À”K°–”¸A
››…U”|°AA|…SAfZ™ZZ|…A¤¤¸ŠÔÝ‹ÔÒ””KÀ––ÔÏ
›…Ï”À¸>¸KµSS°°™‚™™]›¤¤SS>||Š–‹|”K”‹‹‹Ò
›AN|||>IµA¤µ°Z™™™™KáS›SS›á|E–‹ÒKAÀ‹‹ÀÒ
á°ÏA°|¸¤K›¤UUUZ™™™á›SSS¤]UÒÔ‹Ò‹K…”‹‹‹A
>|Ô”À¸áA›µáUA°™Z™™µSSA||°UKÀ‹V‹ÒIÔ‹–Ò‹
¸¸¸á|°UUUáµASS›µµ›SSS”ŠŠ”|||‹–ÀÒÔ|‹‹‹”
¤¸¸AK°áA›…µ¤SSSS¤SSS…EV‹””ÀÒ‹””À|¸‹‹Ï‹
¸¸´¸¸|U¤SSSSSSSSSSSSA|‹*––À|||ÀÀ”ÀÒÒ|Ò
µ´¸……ÔÇ>¸áSSSSSSSSSŸÔ|‹–‹*”À|ÀÀWÒ°WÒÀÒ
¸]ᤅ––ÔŠ–|¸SSSSSSSá””ÒÒ‹‹–‹KÀÒWWÒWÒKÀ
Iᵤ›–***Ô––f¤ŸSµSSfÒÔWÀ‹‹*ÝÀ|ÒÒÀÀÀÀ›K
…f¤…¸”*–***Ý>¸µU>I…>‹À‹‹‹*|ÒÒWÀÒÀÀÀÒÒK
I¸……IŠÔ–*VVV–ϵE‹ÏÒ””ÀV‹**ÀÒÒÒÀ‹ÀÀÀÒÒÒ
]¸A…A”–*****”Ô|”ÔÏÏ”À‹”‹–”ÀAWÀÒÀÀ‹WÒ™W
KAA¤UÔ**‹*‹*||ÏÔ”|Ò|‹|‹ÒÒ|À°WÀÒÀÒÒWW›W
µS¤S|EÝ‹‹‹N‹U|I¸|¸…|ÏÀÒ‹ÒÒ|ÒWÀÀÀÒW››››
ZSSSS”N]ÔÔ|Ô|¸……ÏI…||Ô‹À‹Ò¸A›°ÀWWWS›SS
µS¸¸áINN||N>¸A…¤A…Sá‹‹‹‹”‹|¸¸K›››››SSS
¤¤>NÔÏ||…¸á|¸µµ¤›SS¸‹–‹–”–|ÒI…¤SSSSSSK
IÏÔ¸KÔ|¸á…¸¸¸A›AS›Sµ–Š–*‹Ò‹Ï|I]…S››K||
**”|¸¸]|>AAAáAS›››¤›‹–‹‹AÒ––Š–¸Ï°|||Ò‹
*–”À–ÔI]I…¤SAáA›››S¤¸ÔN–K*Š–Š*]|”–ÒÒ‹–
*‹°‹–Š–…¤SSS…f]…›S¤µ¤¸Ï–‹–*ŠŠÒÏ–*–ÒA**
–Ò‹–**–N]…SS…áSáAµµµSSIN*ŠŠ*–Ý‹Š*Š‹…––
”‹**V***E|µSSáSᵤ¤SSSff*Š**NI‹ŠŠ*|Ò*–
‹***–*‹‹–]µ¤A¸¸ff¸¤SSµ¤¤–Š”‹–AÝŠ*ŠÒKÏ–
‹**–”ÒÒ|‹‹™°Ï¸––EEÔA¤µS¸…¸Ò”ÇAVŠ**||I–
””**‹ÒÝ**ŠÇ”¸”Š–––E”fá¸áI…›°E]ÔŠ–*UEá]
U”––‹V*VV*ŠÝ…–Š–––”–ÔÔN]|AŸ›fA¸–”Ôkk¤S
W|––**Š**Š–ÏAáNN–––Ô–ÔÔϸAAáµS¤¸I]SSSS
ÒW|Š*ŠŠŠ–*Ô¸Sá||‹‹‹‹NÝ–>|I]IµSSµ…S¤¤kµ
ÒA›”*NN–*Ý‹Ô…¸>¸Ï‹NÔÔI|¸U>|…¤¤Sáá¸fµµµ
ÒKS°Ô|A]‹ÔŠ*II¸¸UÔÔÔN…¤Aáá¸á¸áSµáµSSSS
ÒÒ¤KŠ–*ÝÝÝ*N…á?á|UfI¤S¤¸¤Aáá¸fá¤USSSSS
WA…]ŠŠV***|ÏSS?Ÿ¸¸¤SS¸>>A¤?SS¤UA?SSSSS
››S¸*Š**Š*ŠÔkSSSSSSS¸EÔIá|kSSSᤰµ…¸áf
›S›°––*Š**ŠŠfSSSSSSS|Ô‹Ý|¸SSSS…¸AEN–ÔÔ
S›]E*‹Ý**ŠŠŠ?SSSSSSS|–NN¸áSSSSḅ”N––Ý
SáEŠV*ÔÏ–N–ISSSSSSSS>EÔIááSSSk]á‹‹NÝNI
fU–Š*Š–‹Š–‹ISSSSSSSS|>||á¤SSSµ¸U–ÔNÏNÏ
”Ô‹ŠV*Š**Š”ASSSSSSSSAµµµŸSSSIE|”*‹I|>>
ŠÔ‹*Š*ŠŠV*ÔKAUUáÀEEµ…¸¤SSSSS>>ÔÔ–NS|ÔÔ
ŠVNN”Š***VÀ”À|À|Ò‹‹ÒÏ|¤SSSSS–N**>fS|”–
***NÝ**Š*‹À”ÀÒ||‹‹ÀÒ”||>á¤SSÔ>N–>¤S|–Ô
V**ŠŠV‹–”|ÀÀ‹‹ÒÒ‹‹ÀÒ‹Ò–‹”|SSff¸Aá›…U–Ô
V**–ŠŠ‹ÒÒÏÀ‹‹ÒAÀ‹‹ÀÒÒÀ‹––Òf¤á¤A…›S|U––
**––Š–‹‹°Ò‹À‹‹À”‹ÀÀÒ–‹‹–‹ÒE°á¸µSSSÔÔÔ–
ŠŠ–‹–NÒ‹||‹‹‹‹À‹‹ÀÀÒ–‹”–ÒÏ||K|kSSSU>–Ô
ŠÇÔ]‹‹‹‹À‹‹Ò‹‹Ò”‹‹ÀÀ‹‹”‹A‹Ò‹||SSSS]UEÔ
NIA|””‹–À‹ÀÀ‹‹ÒÀÒÒÒ|‹–À‹Ï‹Ò–”ÔSSSSSA”>
SSSÀÀ””À”‹K”NK°™WWKÀ*Ô‹ÒÝ***‹…¤SSSSS…>
(16)
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 13 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
250
240
230
220
10
20
(14)
30
40
50
SK¸ÒÒÒÒWW|”°EÀÒW°›K¤µUUáU’¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA||ÒÏ|
S›áÀK°°W°WWWWÒ™™°›µAA°ÒÀ|I¸SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤™°°A]
SSK”|K°W››WWWWWW›U››WKWAAáSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤›°|……
SSK”–]AWÒÒ›WWWWKÒ”ÒWW›°Aá¤S……U¸K›°á¤SSSSSSSSSSSSS›>¸…
SSSÏ”ÀAA°ÀÒÀWWÒÀ|ÀKW›››áᤸEU°|›°µ›??SSSSSSSSSSSS¤¸¸¸
SSSKN”‹Ò…ÒÒW™ÒWÀÀWWWW°°¸´ÔE”ÀÒW›W››SµSSSSSSSSSSS´EÝNU
SSSÒÏÒÀ”ÒKK°WWÒÒWWÒWW°|…>””ÒWW›WW››¤ŸSSSSSSSSSS’’>ÝNU
SSSKÀÒÀ‹–KAZ›WÒÒÒWW°›”°¸EÀWÒW›KKW¸›µSSSSSSSSSSS>NŠÔÏ|
SSS…|ÒÒÒ”À|›Z›AÒÒ°ÒWÒ¸°|ÏÒWWÒW¸AÀ¸AáSSSSSSSSSSS…Š–ÔÔ|
SSS…]ÒWÒÒÀ°U…AKWÀÒÀÀA›KW™°WAÀÒÀ”Ô¤µkSSSSSSSSSSSS]”ÏÏÏ
SSSA|WÒWWA›”U|KÒ°Ò›A›A››AWKK”E|¸Ï¤¤SSSSSSSSSSSSS¤…ÝNÔ
SSS…áÒ°WW|¸°A°À°ÒK››…KK”||Ô|EfIf…ASSSSSSSSSSSµ>>>ÔNÔÔ
SSS…AÀÒWWK›°…AÒÀÀÀ|”””KÀ”ÀK…A¤¤ááSSSSSSSSSSµEEEE–Ô*–|
SSSS¸UAK°AA¸áÒ›ÀWÒÒ›ÒAÒÀ‹ÒÒ¸]¸f¤SSSSSSSSSS¸Š–***ŠŠ–Ô>
SSSSS°A›››¸°AAAA›K›A…ÒÒÒÒÒW¸|¤SS’¤SSSSSSS¤E–ŠŠ**–NÔ–A
SSSSS›¤›¤S¤µfA]]AA…¸A”°ÒÒÀÒÀÀ›™S?¤SSSSSSS¸––**ŠŠ*ŠŠ¸A
SSSSSS›µAS¤áµ¸µ¸¸áá]S¸ÒÀÀÀÒWA››kkSSSSSSSS…––*Š***Ô–…¤
SSSSSSSSSµS¤µSµ…°UE¤µ¤µUáA…ASSµSSSSSSSSSS|Š***–*––>SS
SSSSSSSSSSSSSSS››A¤Sµ¤SA¤¤…¤AkSSSSSSSSSSk>*–**––––¤SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSáŠ***NÔEU¸SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµ–NŠÝI]¸ASSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSáEUáSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>Ô
SSSSSSSSSSfSáµSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAUÔ
SSSSSSSSSEf>¸SSSSSS>f’ÇSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA*‹A
SSSSSSSS’>>SSSSSSSE’>’’SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS|––”
SSSSSSSáE¤E¸EÇáÇEǸǴ¸¸E|EÏE>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS‹‹‹‹
SSSSSSS¤SS…Iáµá…ááS…¸áA]U>¸f…SSSSSSSSSSSSSSSSSS¤|Ï*‹‹
SSSSSS?SSSSSS›ZSSSSSSSSSS›°‚µSSSSSSŸŸSSSSSSSSSS¸–ÀÀÀ‹
SSSSSS?SSSSSSSSSSSSSSSSS››°››ŸŸSSSSSŸ?kkSSkkSSSSK|°À‹
SSSSSSŸŸŸSSSSSSSSSSSSSSSSS›SSSŸ?ŸŸSkf´If}>I´fSSI*‹ÒÒÒ
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 14 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
250
240
230
220
60
70
(15)
80
90
100
‹Š*VŠ*Ý****–*V***‹–*Ï……”|*Š”–Š‹I‹‹‹**NŠ>…|ENNE…¤EÔŠ**
–****|IVVŠ*–‹V**V*‹”ÒKÀUÒV–‹*ŠVŠ*ÔÔÔ”>>…I–‹–‹>¸>E*ÝVV
Ï*Š‹‹ÔÝVVŠ*‹‹V*VŠ–‹ÀÒ”°Ò|‹*‹–*V*Š–*ÏÔE¤…E*–‹‹>…>>****
…NÀÀ””*VV**–‹V*ŠŠ‹AÒÒWÀÀÀ‹À”ÀVV*V*‹f¤Î?¤E*VÝ*>¤¤Ç>>>E
AAÏÀ”UN****–**‹*‹ÏÒÒÀÒÀÀÀ‹‹”‹V***‹*Ç…Îk¤>****U¤¤’f>ff
””ÀKKZ…––ŠÔ|”|Ò||ÀÒÒÒÒÒÀ‹‹‹‹‹**Š–‹Š–Ôkµk>NŠŠN’ŸŸé?D’Î
¸|”Ò¸°¤…INI]”WÒÀ”ÀÒÒÒÀÒÀÒ‹‹‹Ò******–NµSffNÔŠIééé’??’Î
NÏ|ÀA|µŸSSS””ÒÒ‹ÒÒÀÒ”À°p°Ò|””****VVVVŠSµákkµá?kéékfé’
ÏÏÏÀ”|UkSSSÔ”ÒÒÒÒÒÒÒ”À°Ò°KÒÀ”*‹ÝV*V**ÇIµ?kkUá??’’f¸kf
|ÏÒN|AI¸¤S¤°”‹‹‹‹ÀÀÀÀÒÒÀÀÒÀ›°”À****Š*”K’?f¤E’|–ÔÏ–ÏNN
Ô|ÔNÔ”UEE’E”¸‹À‹‹À‹ÀÀÀÀÒÀÀÒ›°K”*ŠV***|NŸk’S’µ–ÇÔ–NÏÔI
–”|||¤A›S›°*‹Ò‹ÀÒ‹À|AÀ‹ÀÀ‹ÒÒW›E––VV‹‹–ǵkf´f}ŠÔ**|NI|
¸ÔÏ|áµUUá›…*”‹‹ÒÒÒ|KÒÀÀÀÀÒÒÒÒ›K‹**VŠ–––µfqk>EŠ–ŠÔNÔIÔ
|”|ÏáSAáµ|À–‹‹‹Ò‹ÒK°ÀÒÀÀÀÒÒWÒS›‹–VV*V**fá¤ES’EEE|>N>I
I”|NUµSSKÀ”‹–‹‹‹‹°Ò°KÀÒÒÀÒÒÒÒ›S––**Š**ŠES¤fk´¤á>¸>–N>
>‹NV>’SSS¤>”ÀÀÀÀÀÀ”¸ÀÀÀÒÒAÒ››SŸ‹*VV***ŠU…¤’SŸŸfIEÔ–fÔ
”N*ÝÔ’SSSSSÒ|WÒÒÒÀ”ÀÒKW›ÒWÒSSS™*ŠVVVV*Š¤S¤’’?¤?ÇÔÔÔ|>
ÏŠ–*–fSSSSS”|‹À‹–––|A›S››S›SSS>**VV‹”–”SSS’f¤NŠŠ*–*¸E
¤–Ô*–fSSSSS””À–‹–*–À|›S››SSSµ>EŠ***–‹ÇŠSS¤fkfŠ–ÝŠ*–á|
S?E|ÔáSSSSSA*‹‹‹*‹‹‹–ÔÒ¤SSSK–Ï–*ŠVV*VÏESSfq…EŠŠ*VŠN>>
SS¸K…¸”á…U>‹–Ò‹‹‹ÒI‹–””EÇUEIŠŠ‹…*****–…Ÿkq¤…E–Š**–ŠUU
SSAÏÏ”––‹V**‹ÀA°À‹‹V**V‹ŠŠÝVŠŠVÒ‹**V*EÔŸé’é°EŠ”–Š–”>E
SUÇ––‹”‹‹***‹ÀEEÒÏ‹V**‹‹ŠŠ*V**Š”ÒVV**–ÏSS’káEÔ–––––áE
]*VV‹Ò‹À‹*‹*‹Ò*‹Ò*ÏÏÔ”‹‹Š*V‹‹Š*”‹–Ï>EUS¤Sáá…UNŠ*–E”fá
–**V‹À‹|”***‹‹‹‹*––‹ÒÀ”–**VÒ***–ÏÔ]>SSSáEE>…UÔŠ––>]’¤
AV‹‹‹‹ÒÒ‹‹‹‹*|Ò***Š”KN–V*VVÒ‹‹–*NUUSS…EÔÔ¸]U|ÔÔŠNÏÔáS
ÏÝ‹V‹‹‹Ò‹‹‹‹‹‹–*‹**ÔÒ]‹***V–‹Ï–*N¤SSµÇ>”Ô|]…UÔNÔÔ|]áS
|™ÒÀÀ‹‹ÒÀ‹‹”À‹‹VV–‹Ý–°ÔŠŠ*ÝE–A|E¸SS…–ÝÝÔÔ¤¤Sf’E>>µ¤ŸS
À°À‹‹ÀÒÒÀÒ‹|Ò–‹V*‹‹*–”|ŠŠ*IŠ–”>|¤SáÔÔÝÝ–|¤°’á…fáfU¤?S
”À‹ÀÒ‹‹Ô‹Ò”|K*‹–‹‹‹V**Ý]…S¤Ïáµá|¸EEÔNÔ]Ô>|áSSS¤S…¸á¤S
‹”ÒÒ”‹Ò‹ÀÔ”””‹–‹Ò‹–V**Š>SSS>áUµ>EUAÔN|–Ô¸á>S¤¤EEÇ>EEU
‹‹‹ÀÒU”K…W›KÀ”ÀKÒ‹‹****>S…IÝÔÔ…|>…A”Ô]¸U¸S…Š–N–ŠŠÏ––”
‹‹‹””°›‹”WW™›|”””––VV**ÔN>NN–EÇÔ>¤|¸|A¸…|>ÔŠŠ––*ŠÔÝ””
ÒÒ‹ÀÒ›Ò‹À‹ÀÀAA|Š***V*––”Ô*Ô‹*Ô–ÔN>>>|U›…”Š–‹–Ò”**–Ò–‹
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 15 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
250
240
230
220
110
120
(16)
130
140
150
NÒ––ÔÔÔÔII¸>}[bbbb[[[[[bbbééqSk’kŸŸŸ´´´éSSŸéSk’SSSSSS
”|””*‹*ŠNÝfEbb[[[[[}[[[ébb[ékéSkεSSS´ŸŸŸSééS´’’UÔ>¸¤
|K”‹‹–*N**¸>éb[é[}[[[[[bbbéé韟Sk’?SSéSŸŸSékSkEfE–ÔÔ>
N]–ÔÝ***NÝ>´ébééb[ébDD[b}bé[ééééS´qkSSSŸé¤SSSá¸I–‹*‹Ï
>]Ô–**Ý***>¤ééébbbb[[D[b[´bD}ééé´kkqkSS¤µfá¸áf¤]–*‹‹|
E¸––NÔ–N–‹Ç¸é[éé´´ééb[Db[D[[bé[´éé´kf¤¸ŠŠŠ*––U]]””ÔÀ¸
ááÔNNIÔN**E…éééé´ébébD[b[[[[}[[béqéS¤’–––*–‹ÔE”>|Ï”|¸
µUÔNÏfÝ*–*>SS´éébb}[é[[[D[[D[é[bSSS¤f–Ô–Š––N|EÔ*N‹N||
¤U¸ÏI>NÝÔN>…Sé’kbqbbéé[[[[b[bééé韤áÇŠ––––––ÔÔ–Ô–ÔNÏ]
…¸U¤k’*NŠ‹E¤A|ÔNfkéb´kéé[[[}é´éŸé餖ŠŠ–”””––ÔÔ–N|UIN>
||µµSkÔ––Náá¸UÔÏÅkéb´é[é[}éé[´éŸŸékEŠŠ–EÔ”–Ô–Š–Ï…°”I…
ÔÔá៟}Š>>á]‹‹ÝV>¤ééSÎÅ}éééb[ébéééS¸E>f}EŠ>”Eá¤S|”>I¤
IIA¸SS¤If¸¸>Ô‹ÝÝ>Sq}’ÅÅ’´é[bé´éé´é´SS¤SS>>U”¤SS>ÇÔ”Ná
…I>f¤SkS¤k¸NIÝNI¤¤ÔÒÏÒÒÒIfkS¤…¤¤´b´éŸkŸéSŸ’¤SS¤>Ô*‹Ï¸
¸I>¸fáSSSSINIIII¸EÔNÔ‹Ï‹á>µk>ÇÇ>´é´SSŸéSSŸ’¤SS¤>Ô‹–|¸
IN…N¸¸’Skk¸ÔÒ‹**ÔÔ–*|µÔ…>Ç”UŠ*ŠVÝ–”µSééééŸé’SS¤ÔÔ*””¸
I>III¸ÅéSéÔ|‹–ÔŠ–ÔÝÒ]EŠÔ”Ç|EŠV**‹–E”féébéŸéfSS¤>Ô–ÔÏS
…>ÔI¸>>¤¤E–ÏNÏfff?|…Ý*ŠŠN|UU”‹–INŠ*‹**}´bbSqqSSáUE>SS
S>–Ô>Ôá>ESSÔNÒ¸µµá”‹**ŠŠ–ϸ°Ô‹–‹‹‹‹*–*ŠbébS´qSS¤á¸SSS
SS>fUá’¤ŸSS¸|N|fSNŠŠ‹–”‹À‹KU”‹ÀÀÒÀ‹‹ŠŠÇ´SkSSµáSSSSSSS
SSSU>U¤SŸkSfÔN>>INÔ–KN‹À‹‹AáÀ‹”ÒÒ”‹‹–ŠÏá’?SS¸f¸|fSSSS
SSS’áUk¤Séé’Ôϸ¸Š*ÝÏU?|‹À‹›|”À”°ÒÀÀÀ”]K°°|SA¸|ŠŠŠ”ÔÇ–
S’SΤ|SS´qSkIÔ…ÔŠV––K°|‹‹”Ò|ÀÀÒEÀÀÀ”|A°E”””EEÔ–Š–––ÇE
SéSfµ’SSéééé¸áSEŠ*‹”–AK|”|¸áNÏI|Ô‹‹Ò]E|Ò**–N–”NVŠ‹Ý–‹
SSSqµU´éééqŸ´áIU–V‹À‹–A]|À]|Ç–ÇÔ‹À‹A°f…‹–VŠNK>N****–‹
SéSqÔKŸéŸkŸŸŸSE|IÏ”Ô|‹ÔS]|”KWW›ÒEf]UN‹Ý|Š*ŠŠÏ°–****|Ï
Sé´q|]SékŸSSSS>E¸]Ô¸‹‹Ô¤||ÀÀÀp”ASU|¸NŠNI***ŠÏK–**V*°–
ŸbéÎE°é´éSébSSU”|ÒKW|Àáµ|||ÀÀ‹ÀÀ”AU>ÔŠ–K]Š*V‹Ò‹‹‹Š–‹*
SSSDUU´éé´é[ké”|”|ÒÒ›…°U°|ÒÒ”ÀÀKAS…”–ŠŠ|‹Š*VŠ|ÒV‹**‹‹
SSS´U°¤I>…S´SáÀÀÀ‹ÀÀÀ”›á°AÀ”ÀÒÀÒA›…Ï]I‹I…|*VŠ¸KŠ–Š‹‹Š
SSSSáá>Ô>N}’>á|À‹ÀÀÀÀÀ]°AAÒÒÀÒÀW›AÔ”–*–‹IÏÝVŠ|I–‹ÔÏÝŠ
NÏ*I¸ÔÔ–ŠÝÔÔ>SÔ…]°áAA]K|°°°WAÒ›››µ”Š–***ÝKNÔ”U°ÀUÏN””
‹–Š*|¸INI*ÔN>¤]”EKáá|á||K›AWWÒW›S›”Š*‹**ŠÔII|°…›A]I…N
‹***ÔK…¸ÏÔ|ÒUá–Ô‹|‹Ý‹”‹–]S›S›WSSSAI‹*****–|áK›W™›KÀ™K
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 16 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
250
240
230
220
160
170
180
190
SS|”Ò‹”‹ÒÀÀÏ|AWÒ°››Ò|ÒÔÔ*–––ÏÏSSSSSSSá
SS*–‹ÒV‹‹À‹ÒA|ÀÒÀ™™W›°¸E*ÔÀÔÒÀáSSSSSS¤
Ÿ¤*–‹‹‹ÒÒ‹|K¸””ÀÒÀÒW›A¸U‹K‹ÒÏÔ°SSSSSSS
µA|ÔÀ‹ÒÒ|”À›””‹‹‹‹ÒÒ°W]Ô‹*‹*VV‹ÒSSSSSS
µ|”–––””ÀÀ°K|À‹‹‹‹ÒÒ››…Ô******ÀÒSSSSSS
¸–*‹V*––*‹››ÀÀ”ÀÀÒ…›››A”******–ISSSSSS
]¸–***‹‹‹‹°W”ÀÀÒÀW›››S¸”VV‹‹V‹Ô]SSSSSS
á¸À‹‹‹‹‹Ï|ÀW™ÒWÒW›SSSSÝ*VV‹ÒÀ”fSSSSSSS
f||ÀKÒ**‹‹ÒKW™A››››SSK‹Š*VŠ‹‹”¸SSµ>fá¤
’UU>ÏŠVV**ÔKA]µS›S›S…Ô‹–***V–ÝSS¸”ÔÔNN
k¤¤U‹–VŠ*Š|¸Ç¸S¤SS…]IÏÔ‹***ŠŠ–Sá>>IN>>
}S›Ô–‹V*”|KEVŠ”ÒÒÒ””––‹‹Ô”****µáI¸¸áf¸
ŸS›”***‹|ÒE–V*|Ï”–|Š–ŠŠÏÒÔÝ‹*ÝA¤¤á……¸>
ŸSS|*–”Ò‹V*Š*Š‹‹Š––‹**ŠŠAIÔK]]µUáfáááI
ŸSSSÝÏÒ–‹ÝŠ***K*Š––I*Š**NI”|S…A¤µfUEEá
SSSSSá*Š*V**Š*|*V*ŠÝ‹Š**ŠI°›SSf¤SS¤¸>>
SSSSSS*‹‹*V*ŠÝKŠV*Š‹Ò–*ŠŠ‹µSS¤¤¤¤f|¤…¸
SSSSSSSáKŠV**Ý‹‹V**V”‹ŠŠ”Ï’SSéSS´´Sf¤S
SSSSSSSS›ÔVŠ**”‹****”ÒÔŠÔI?SSfSSSfSµ¤¤
SSSSSSSSSS|U|E°”ŠŠ**á>¤¤¸¤¸I>|SSŸSkSf¤
SSSSSSSSSSS¸U¸K¸––ŠÝ¤SSSf>Ï|NÏ’¤SSáS¤¤
¤SSSSSSSSSSS–Ô¤¸Sµá¤?SS?ff*N**>|¤¤?SSS
Ï>>¸SSSSSS°E–N>¸SSááŸS?µ>fÝ**‹¸>ffSSSS
*Š*–?SSSSáVÝ‹*ÔÔNI]AáS‹ÏÔÔ>>ÔÔ’áSSSSSS
*Š*–°SSSkUV‹‹–NN>>UAáUN”NÔ|…IϸSSSSSSS
V*Š*|”›SáÔVÝ‹‹‹‹N‹]á°]||N––ŠÏÏ]]¤SSSSS
V**Ý–E°¤U|Ý*‹Ï‹‹–Ôá¸EA|ÔN–NÔÔ–ÔI¸f¤SSS
*ŠÔÒ**‹IA°|Ï|Ô‹–||Ï]¸]K|ÏÏ>–”ÔÔ–>>fµSS
**ÔÝ***–áSS]IÏ–|Ô]|I°|Ô¸]I¸|Ô”N–>>UfSS
*‹K‹–*VŠU¤¤|Ô”¸ÔN¸Nϸ¸…¸á>>áÔ|NI|>>áfS
*Ý”––**ŠU…UáÔ||Ô]ÔIÏ|¸A|f¸¤áI¸NIÔIfffS
Ô‹V**V‹*ÏINI|¸á|N¸f>]¸¸]>¸Sf¸EÔI]I]ᤵ
––VV**V‹ŠN…N…|…|>Ï>¸¸¸¸á¸fSAḸI…S…I¤µ
|E–––Ò|””>]á¸]I>E…S…U¸¸¸á¸SSIá]IASS…¤A
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 17 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
Pattern Name:
Designed By:
Company:
Copyright:
Fabric:
Size(s):
Indian Beauty
Intricate Cross Stitch
intricatecrossstitch.com
Intricate Cross Stitch
Aida 14, White
197w X 250h Stitches
14 Count, 14w X 17-3/4h in
16 Count, 12-1/4w X 15-5/8h in
18 Count, 10-7/8w X 13-7/8h in
22 Count, 8-7/8w X 11-1/4h in
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number
q
2
DMC 163
]
2
DMC 301
S
2
DMC 310
µ
2
DMC 315
?
2
DMC 327
W
2
DMC 349
…
2
DMC 400
>
2
DMC 436
›
2
DMC 498
Ÿ
2
DMC 550
p
2
DMC 603
’
2
DMC 647
Z
2
DMC 718
Ò
2
DMC 720
”
2
DMC 722
‹
2
DMC 741
*
2
DMC 742
Š
2
DMC 743
E
2
DMC 758
I
2
DMC 782
N
2
DMC 783
¤
2
DMC 801
k
2
DMC 844
}
2
DMC 912
A
2
DMC 919
K
2
DMC 920
[
2
DMC 943
Ç
2
DMC 945
½
2
DMC 948
Î
2
DMC 959
Å
2
DMC 966
V
2
DMC 972
Ï
2
DMC 976
Ô
2
DMC 977
´
2
DMC 986
°
2
DMC 3328
À
2
DMC 3340
‚
2
DMC 3609
á
2
DMC 3772
|
2
DMC 3776
U
2
DMC 3778
™
2
DMC 3805
=
2
DMC 3811
¸
2
DMC 3826
Color
Celadon Green-MD
Mahogany-MD
Black
Antique Mauve-VY DK
Violet-VY DK
Coral-DK
Mahogany-DK
Tan
Christmas Red-DK
Violet-VY DK
Cranberry
Beaver Gray-MD
Plum
Orange Spice-DK
Orange Spice-LT
Tangerine-MD
Tangerine-LT
Yellow-MD
Terra Cotta-VY LT
Topaz-DK
Topaz-MD
Coffee Brown-DK
Beaver Brown-UL DK
Emerald Green-LT
Red Copper
Copper-MD
Bright Green-MD
Tawny
Peach-VY LT
Sea Green-MD
Baby Green-MD
Canary-DK
Golden Brown-MD
Golden Brown-LT
Forest Green-VY DK
Salmon-DK
Apricot-MD
Plum-UL LT
Desert Sand-VY DK
Mahogany-LT
Terra Cotta-LT
Cyclamen Pink
Turquoise-VY LT
Golden Brown
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 18 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
Symbol Strands Type
D
2
DMC
é
2
DMC
b
2
DMC
Ý
2
DMC
–
2
DMC
f
2
DMC
Number
3846
3847
3850
3852
3854
3863
Color
Bright Turquoise-LT
Teal Green-DK
Bright Green-DK
Straw-VY DK
Autumn Gold-MD
Mocha Beige-MD
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch
Page 19 Indian Beauty Intricate Cross Stitch
Usage Summary
Strands Per Skein:
Skein Length:
Type
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
Number
163
301
310
315
327
349
400
436
498
550
603
647
718
720
722
741
742
743
758
782
783
801
844
912
919
920
943
945
948
959
966
972
976
977
986
3328
3340
3609
3772
3776
3778
3805
3811
3826
3846
3847
3850
3852
3854
3863
6
313.0 in
Full Half Quarter Petite Back(in) Str(in) Spec(in) French Bead Skein Est.
388
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
460
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
7131
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
4.000
921
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
780
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
291
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
736
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
757
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
878
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
556
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
305
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
779
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
234
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1614
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1923
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
2693
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
3261
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
1703
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1069
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
670
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
751
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1041
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
528
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
398
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
888
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
685
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
418
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
863
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
531
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
368
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
259
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
611
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
687
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1278
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
281
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
815
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1653
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
106
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
943
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1571
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
956
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
624
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
201
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1148
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
374
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
640
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
190
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
395
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
2206
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
692
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
intricatecrossstitch.com Intricate Cross Stitch

Documents pareils