ตล้à¸-งหัตเห๕สง (Refracting Telescope or

Transcription

ตล้à¸-งหัตเห๕สง (Refracting Telescope or
teaching-glossary
ตล้à¸-งหัตเห๕สง (Refracting Telescope or Refractor)
คลิตครับ
ถ้ามà¸-งภาพเคลื่à¸-นไหวไม่เห็นให้คลิตที่นี่โà¸
เพื่à¸- Install Adobe Flash Player
ตล้à¸-งโทรทรรศน์ที่ใช้สำหรับ๕สงในช่วงคลà
นับตั้ง๕ต่ได้มีตารเริ่มประดิษต์คิดค้นขึ้à
เป็นตล้à¸-งชนิดหัตเห๕สง (Refracting Telescope or Refractor) เรียตว่à¸
ประตà¸-บด้วยเลนส์นูนเป็นเลนส์ใตล้วัตถุ (Objec
ทำหน้าที่รวบรวม๕สงขนานโดยตารหัตเห๕สงให้à¸
เป็นเลนส์ใตล้ตา (Eye Lens)
ภาพวาด๕สดงทางเดิน๕สงขà¸-ง ตล้à¸-งหัตเห๕สงชนิดตà
ภาพวาด๕สดงทางเดิน๕สงขà¸-ง ตล้à¸-งหัตเห๕สงชนิดตà
ต่à¸-มาในปีค.ศ. 1611 โจฮันน์ เคพเลà¸-ร์ (Johann Kepler) ได้เปล
¸„พเลà¸-เรี่ยน (Keplerian Telescope) ซึ่งต่à¸-มาได้รับความนิยมà
http://www.neutron.rmutphysics.com/teaching-glossary
Powered by Joomla!
Generated: 16 February, 2017, 14:11