Handleiding - Wehkamp.nl

Transcription

Handleiding - Wehkamp.nl
NL Handleiding plafondventilator
FR Mode d'emploi ventilateur de planfond
DE Gebrauchsanweisung Deckenventilator
EN Instruction manual ceilinfg fan
50W, 220-240V ~ 50Hz
v 100215-01
DC30T
Gebruikershandleiding
- Algemeen
• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar
en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder
toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik
van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
•Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te
zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen,
behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
•Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar
oud.
• Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer
nooit zelf het apparaat te repareren.
Veiligheidsvoorschriften
- Elektriciteit en warmte
• Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van het apparaat.
• Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aansluit, geaard
is.
• Het apparaat mag niet gebruikt worden wanneer het apparaat of
het aansluitsnoer zichtbaar beschadigd zijn. Bied in zo’n geval het
apparaat ter controle of reparatie aan een gekwalificeerde monteur
aan.
• Omdat voor de vervanging van het aansluitsnoer speciaal gereedschap
nodig is, mag bij beschadiging van het aansluitsnoer, deze uitsluitend
door een gekwalificeerde monteur vervangen worden.
• Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijke gevolgen
hebben.
• Zorg ervoor dat het apparaat nooit is afgedekt.
Veiligheidsvoorschriften
- Gebruik
• Gebruik het apparaat nooit in de buitenlucht of in een badkamer.
• Gebruik het apparaat nooit om artikelen op te drogen
• Schakel het apparaat uit als u storingen ondervindt tijdens het gebruik.
3
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Gebruikershandleiding
Nederlands
• Het wordt aangeraden de installatie uit te laten voeren door een
daartoe bevoegde elektricien die de sterkte van de ondersteunende
plafonddelen kan beoordelen en een goede elektrische aansluiting kan
maken.
• Gebruik om gevaarlijke situaties te voorkomen alleen de twee stalen
schroeven (en borgring) die voor montage bij de wandcontactdoos
zijn meegeleverd.
• Voorkom gevaarlijke situaties en zorg ervoor dat de bladhouders niet
verbogen worden bij het installeren van de houders, het afstellen
van de bladen of het reinigen van de ventilator. Steek geen andere
objecten tussen de draaiende ventilatorbladen.
werking - Algemeen
Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke
doeleinden, niet voor professioneel gebruik.
1
6
4
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. Montageplaat
Neerwaartse stang
Motor
Blad
Bladhouder
Sierkap
3
5
montage - Het installeren van de ventilator
•Zorg dat u de ventilator hangt op een plaats waar de afstand tussen ventilatorbladen en de vloer
tenminste 2,30m zal zijn.
•Bevestig de wandcontactdoos aan het plafond of de gebruikte bestaande doos. Gebruik voor
een goede ondersteuning twee houtschroeven om de wandcontactdoos te bevestigen aan
een plafondbalk. Indien er op de door u gekozen plaats geen goede steunbalk zit, dient u ter
ondersteuning van de ventilator een 2”X4” draagbeugel tussen de plafondbalken te bevestigen.
CE Declaration of Conformity
This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:
• EMC Directive • Low Voltage Directive 2004/108/EC
2006/95/EC
R. Neyman
Quality control
4
Gebruikershandleiding
montage
Nederlands
1.Bevestig de montageplaat met de twee bij de
wandcontactdoos geleverde schroeven aan de
wandcontactdoos. Zie figuur 2.
Bevestiging met neerwaartse stang:
2.Schuif de sierkap over de neerwaartse
stang. Steek voorzichtig de draden door de
neerwaartse stang. Steek de onderkant van
de neerwaartse stang in de montagering, en
zet vast alles met de veiligheidspin. Spreid de
splitpen om de veiligheidspin vast te zetten
3.Draai de stelschroeven vast
montagering. Zie figuur 3A.
tegen
A
de
B
Bevestiging dicht tegen het plafond:
4.Bevestig de sierkap tegen de sierkast van de
motor met schroeven en ringen. Zie figuur 3B.
5.Hang de ventilator met de sierkap aan de
j-haak van de montageplaat. Zie figuur 4A - 4B.
6.Sluit de bedrading aan volgens de Instructies
Bedrading en figuur 7.
A
7.Zet de sierkap vast aan de montageplaat
met de vier bijgeleverde schroeven. Draai
indien nodig de sierkap met de klok mee om
er zeker van te zijn dat alles goed vast zit.
Zie figuur 5A - 5B
B
8.Bevestig de bladhouders aan de ventilator met
2 schroeven per houder en bevestig de bladen
aan de bladhouders. Zie figuur 6.
A
INSTRUCTIES BEDRADING
1. Er komen vier gekleurde draden uit de
bovenkant van de motor:
B
Bruin - voor ventilator
Blauw - neutraal
Geel/Groen – aarde
Zwart voor verlichting
2. Verbind de bedrading van de ventilator met de
bedrading van de verdeeldoos door middel van
een aansluitblokje.
Bruin naar de bruin, blauw
naar blauw, zwart (alleen
met verlichting) naar zwart
en geel/groen naar geel/
groen.
Sluit altijd eerst de aarddraad
(geel/groen) aan.
Stang
Geel/Groen
Sierkap
Geel/Groen
Geel/Groen
Blauw
Blauw
Bruin
Zwart
Zwart
Motor
5
Geel/Groen Montage
Plaat
Aarde
Nul
Fase
N
L
Gebruikershandleiding
INSTALLATIE VERLICHTING (OPTIONEEL)
Nederlands
Voor een goede uitvoering van deze installatie is het verstandig om zorgvuldig de instructies door te lezen
en het diagram te bekijken voordat u begint. Volg de instructies die van toepassing zijn op uw specifieke
verlichtingsset en ventilatorconstructie.
Als er bij uw ventilator een verlichtingsset zit mag deze niet worden bevestigd aan een andere ventilator
dan degene waarbij de set oorspronkelijk in de verpakking zat.
Schakel voordat u begint met montage van de verlichting de aparte hoofdschakelaar uit om het risico
van een elektrische schok te vermijden
1. Draai de gloeilamp er in, maximaal 60 Watt.
2. Bevestig de glazen kap aan de verlichtingsset door het glas aan te duwen tot het goed vastzit.
Instructies voor bediening
1. De bedieningsvolgorde voor het trekkoord is: OFF-HI-MED-LOW
2.Duw de schuifschakelaar naar BENEDEN (DOWN) om de bladen VOORUIT te laten draaien en
OMHOOG (UP) om ze ACHTERUIT te laten draaien.
3.Let er ook op dat uw ventilator op meer dan 2,35 mtr. afstand van de vloer hangt, zodat u niet met uw
opgestoken handen of een ander object tussen de bladen kunt komen.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Aangeraden oplossing
1. V
entilator
start niet
1. S
top of circuitonderbreker
is doorgeslagen.
2. E
r zitten draden naar de
ventilator los, of in de
schakelkast zitten draden
los.
1. Controleer de stoppen of circuitonderbrekers voor het
hoofdcircuit of de circuittakken.
2. Controleer of er draden los zitten in de bedrading
naar de ventilator en in de schakelkast.
1. L
osse schroeven in
motorkast.
2. D
e schroeven waarmee
de klemplaten van de
ventilator-bladen aan de
motornaaf zitten zijn los.
3. D
raadmoeren in
schakelkast rammelen.
4. G
las van verlichtingsset zit
los; gloeilamp los in fitting.
5. M
otorlawaai veroorzaakt
door halfgeleider-variabele
snelheidsregeling.
1. Controleer of alle schroeven in de motorkast goed
vastzitten (niet te strak)
2. Controleer of de schroeven waarmee de klemplaten
van de ventilatorbladen aan de motornaaf zijn
bevestigd goed vastzitten.
3. Controleer of de verbindingen van de draadmoeren
in de schakelkast niet tegen elkaar aan rammelen of
tegen de binnenkant van de schakelkast.
LET OP: zorg ervoor dat de hoofdstroomtoevoer is
uitgeschakeld voordat u de schakelkast
openmaakt.
4. Indien u gebruik maakt van een optionele verlichtingsset bij uw plafondventilator: Controleer of de
schroeven waarmee het glas is bevestigd met de hand
niet vaster aangedraaid kunnen worden. Controleer of
de gloeilamp vast in de fitting gedraaid is.
5. Sommige ventilatormotoren zijn gevoelig
voor signalen van halfgeleider-variabele
snelheidregelingen. Indien u een halfgeleiderbediening gebruikt en hierdoor motorlawaai ontstaat
kies dan voor een andere bedieningsmethode.
2. Ventilator
maakt
lawaai
LET OP: zorg ervoor dat de hoofdstroomtoevoer is
uitgeschakeld.
6
Probleem
Mogelijke oorzaak
Aangeraden oplossing
3. V
entilator
wiebelt
of schudt
overmatig.
1. D
e schroeven waarmee
de klemplaten van de
ventilator-bladen aan de
bladnaaf vastzitten zitten
los.
2. D
e klemplaten van
deventilatorbladen zijn niet
goed vastgezet.
3. D
e ventilatorbladen zijn uit
balans.
1. Controleer of de schroeven waarmee de klemplaten
van de ventilatorbladen aan de motornaaf zijn
bevestigd goed vast zitten.
2. Controleer of de klemplaten van de ventilatorbladen
stevig en netjes tegen de bovenkant van de
motornaaf aanliggen.
3. Door aan elkaar grenzende (zij aan zij) bladparen met
elkaar te verwisselen kunt u het gewicht herverdelen,
wat een betere werking kan opleveren.
Milieu
•Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
•Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij
een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool
op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
•De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de
verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
•Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.
Garantiebepalingen
De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze
apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.
1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom
van de importeur.
3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.
4.Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de
importeur.
5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing; b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische
of veiligheidsnormen; c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld; d. een ongeautoriseerde wijziging; e. een reparatie die is uitgevoerd door derden; f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.
7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij: a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen; b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.
9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de
door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
10.Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de
mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.
Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten
zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat
moet inpakken en verzenden.
11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.
Service
Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst: www.bestron.com/service
7
Nederlands
Gebruikershandleiding
Gebrauchsanweisung
Deutsch
Sicherheitsbestimmungen - Allgemein
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese
sorgfältig auf.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben.
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit
reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.
•Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät
spielen.
•Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt
werden, es sei denn, sie sind ab 8 Jahren und beaufsichtigt.
•Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von
Kindern unter 8 Jahre.
• Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen.
Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.
Sicherheitsbestimmungen - Elektrizität und Wärme
• Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild
des Gerätes angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
• Kontrollieren Sie, dass die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen
wird, geerdet ist.
• Wenn das Gerät oder das Anschlusskabel sichtbar beschädigt sind,
dürfen diese nicht mehr benutzt werden. Lassen Sie das Gerät in
einem solchen Fall von einem qualifizierten Mechaniker überprüfen
oder reparieren.
• Da für den Austausch des Anschlusskabels spezielles Werkzeug
benutzt wird, darf dieses bei Beschädigung nur von einem qualifizierten
Monteur ausgetauscht werden.
• Reparaturen, die nicht von einem qualifizierten Mechaniker ausgeführt
wurden, können gefährliche Folgen haben.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nie abgedeckt ist.
Sicherheitsbestimmungen - Gebrauch
• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien oder im Badezimmer.
• Trocknen Sie keine Gegenstände auf dem Ofen.
• Schalten Sie das Gerät aus, wenn beim Gebrauch und beim
8
Herausziehen des Steckers aus der Steckdose Störungen auftreten.
• Unser Rat: lassen sie die Installation von einem qualifizierten
Elektriker vornehmen, der die stärke der Tragenden Deckenglieder
messen und den richtigen elektrischen Anschluss herstellen kann.
• Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verwenden sie nur die beiden
Stahlschrauben (sowie den Sicherungsring), die zur Montage mit der
Ausgangsdose mitgeliefert wurden.
• Um das Verletzungsrisiko zu verringern, biegen sie die Flügelhalter
nicht, wenn sie sie installieren, die Flügel ausgleichen oder den
Ventilator reinigen. Zwischen die rotierenden Ventilatorflügel dürfen
keine Fremdkörper gelangen.
funktion - Allgemein
Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und nicht für die professionelle Verwendung.
1
6
4
2
1.
2. 3. 4. 5. 6. Montageplatte
Stab
Motor
Flügel
Flügelhalter
Kappe
3
5
Montage - Installieren der Ventilator
•Seien Sie sicher, dass der Lüfter hängt an einem Platz, wo der Abstand zwischen den Lüfterflügel
und der Fußboden mindestens 2,30m sein wird.
•Montieren Sie die Ausgangsdose an der Decke, oder verwenden Sie die vorhandene Dose. Um eine
ausreichende Stabilität zu erreichen, benutzen Sie zwei Holzschrauben, um die Ausgangsdose an
einem Deckenträger oder Balken zu sichern. Hat der gewählte Ort keinen geeigneten Trägerbalken,
installieren Sie eine 2”X4”-Stützstrebe zwischen den Deckenträgern, um den Ventilator abzustützen.
CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen
Richtlinien:
• EMC-Richtlinie 2004/108/EC
• Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.
R. Neyman
Qualitätskontrolle
9
Deutsch
Gebrauchsanweisung
Gebrauchsanweisung
montage
1.Befestigen Sie die Montageplatte an
der Ausgangsdose mit den zwei mit die
Ausgangsdose
gelieferten
Schrauben.
Abbildung 2.
Von Stab-Ventilatoren:
2.Führen Sie die Kappe in den Stab und dann
sorgsam die Drähte durch den Stab. Setzen
Sie das untere Ende des Stabes in die
Montagemanschette ein, und befestigen Sie es
mit dem Sicherheitsbolzen. Spreizen Sie den
Splint, um den Sicherheitsbolzen zu fixieren.
Deutsch
A
3.Ziehen Sie die Stellschrauben gegen die
Montagemanschette fest. Abbildung 3A.
B
In Deckennähe:
4.Befestigen Sie die Kappe am Motorgehäuse
mit den Schrauben und Dichtungsringen.
Abbildung 3B.
5.Hängen Sie den Ventilator mit das Loch der
Kappe am J-Haken der Montageplatte auf.
Abbildung 4A und 4B.
A
6.Stellen Sie die Drahtanschlüsse her. Siehe
Verdrahtungsanweisung und Abbildung 7.
B
7.Befestigen Sie die Montageplatte an der
Ausgangsdose mit den zwei mitgelieferten
Schrauben. Drehen Sie die Kappe ggf. mit
den Uhrzeigersinn, damit die Installation sicher
hält. Abbildung 5A und 5B
8.Montieren Sie dann mit 2 Schrauben pro Halter
die Flügelhalter am Ventilator. Abbildung 6.
A
VERDRAHTUNGSANWEISUNG
B
1. Von der Motoroberseite gehen Drähte in 4
verschiedenen Farben aus:
Braun - Leiter für den Ventilator
Blau - Nullpunktdraht
Gelb/Grün - Erdungsdraht
Schwarz - Leitung für Leuchtensatz
2. Verbinden Sie den Draht des Ventilators mit dem
des Verteilerkastens durch die Anschlussleiste.
Braunzum
Braun, Blau
zum Blau, Schwarz (nur für
Leuchtensatz) zum Schwarz
und Gelb/Grün zum Gelb/
Grun.
Schließen Sie stets den
Erdungsdraht (Gelb/Grün)
zuerst an.
Stab
Gelb/Grün
Kappe
Geel/Groen
Gelb/Grün
Blau
Blau
Braun
Schwarz
Schwarz
Motor
10
Gelb/Grün
Erde
Null
Phase
Montageplatte
N
L
Gebrauchsanweisung
INSTALLATION DES LEUCHTENSATZES (OPTIONAL)
Damit diese Installation erfolgreich ist, lesen Sie unbedingt die Anweisungen, und prüfen Sie das Schaltbild
gründlich,bevor Sie beginnen.Folgen Sie den jeweiligen Anweisungen für Ihren Leuchtensatz und Ihr
Ventilatormodell.
Wenn Ihr Ventilator mit einem Leuchtensatz geliefert wurde, montieren Sie den Leuchtensatz nur an den
Ventilator, der den Leuchten beiliegt.
Um das risiko von Stromschlägen zu verringern, klemmen Sie den isolierten Hauptschalter vor der
Montage ab.
Installieren Sie die Glühlampe (max. 60 Watt). Bringen Sie den Glasschirm am Leuchtensatz an, indem Sie
das Glas so lange schieben, bis es vollständig einrastet
Betriebsanweisung
1. Mit der Zugkette werden die Betriebsmodi nacheinander ausgelöst: Aus-Schnell-Mittel-Langsam
2. Schieben Sie den Schiebeschalter zum Vorwärtsbetrieb der Flügel nach unten und für den
Rückwärtsbetrieb nach oben.
3.Selbst wenn die Ventilatorflügel mehr als 2,35 m vom Boden entfernt sind, achten Sie darauf, nicht mit
Ihren ausgestreckten Armen oder anderen Gegenständen zwischen die Flügel zu kommen.
Fehlerbehebung
Problem
Wahrscheinliche Ursache
Empfohlene Maßnahme zur Behebung
1. V
entilator
dreht sich
nicht
1. S
icherung oder
Leistungsschalter
durchgebrannt.
2. S
tromleitungsverbindung
zum Ventilator lose,
oder lose Anschlüsse
der Schaltungsdrähte im
Schaltergehäuse.
1. Prüfen Sie die Sicherungen oder Leistungsschalter
der Haupt- bzw. Abzweigschaltung.
2. Prüfen Sie die Verbindungen des Leitungsdrahtes
zum Ventilator sowie die Anschlüsse der
Schalterdrähte im Schaltergehäuse.
1. L
ose Schrauben im
Motorgehäuse.
2. D
ie Schrauben, die die
Ventilatorflügel-Flanschen
an der Motornabe
befestigen, sind lose.
3. D
rahtverbinder im
Schaltergehäuse rattern.
4. L
ose Glasteile
desLeuchtensatzes;
Glühlampe in Fassung
lose.
5. M
otorenlärm durch
kontaktlose variable
Drehzahlsteuerung.
1. Überprüfen Sie, dass alle Schrauben im
Motorgehäuse fest angezogen, jedoch nicht
überzogen sind
2. Überprüfen und gewährleisten Sie, dass die
Schrauben, die die Ventilatorflügel-Flanschen an der
Motornabe befestigen, fest angezogen sind.
3. Überprüfen und gewährleisten Sie, dass die
Drahtmutterverbindungen im Schaltergehäuse nicht
gegeneinander oder gegen die Innenwand des
Schaltergehäuses schütteln.
ACHTUNG: Gewährleisten Sie, dass der Strom
abgeschaltet ist, bevor Sie das
Schaltergehäuse öffnen.
4. Verwendung eines optionalen Leuchtensatzes für
Ihren Deckenventilator. Überprüfen und gewährleisten
Sie, dass die Schrauben, die die Glasteile sichern,
handfest angezogen sind. Überprüfen und
gewährleisten Sie, dass die Glühlampe fest in der
Fassung sitzt.
5. Einige Ventilatormotoren reagieren auf Signale
kontaktloser variabler Drehzahlsteuerungen. Wenn
eine kontaktlose Drehzahlsteuerung zum Einsatz
kommt und der Motor Geräusche macht, verwenden
Sie eine andere Steuerungsmethode.
2. D
er
Ventilator
macht
Krach
ACHTUNG: Gewährleisten Sie, dass der Strom
abgeschaltet ist.
11
Deutsch
MONTAGE EINER LEUCHTE
Gebrauchsanweisung
Problem
Wahrscheinliche Ursache
Empfohlene Maßnahme zur Behebung
3. D
er
Ventilator
wackelt
oder zittert
übermäßig
1. Die Schrauben, die die
Ventilatorflügel-Flanschen
an der Motornabe
befestigen, sind lose.
2. Die VentilatorflügelFlanschen sind nicht
ordnungsgemäß
abgedichtet.
3. Die Ventilatorflügel sind
nicht ausbalanciert.
1. Überprüfen und gewährleisten Sie, dass die
Schrauben, die die Ventilatorflügel-Flanschen an der
Motornabe befestigen, fest angezogen sind.
2. Überprüfen und gewährleisten Sie, dass die
Ventilatorflügel-Flanschen fest und eben an der
Außenoberfläche der Motornabe sitzen.
3. Wenn Sie benachbarte (Seite an Seite sitzende)
Flügelpaare austauschen, können Sie u. U. das
Gewicht umverteilen und einen sanfteren Betrieb
erreichen.
Deutsch
Umwelt
•Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.
•Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab,
sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte.
Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.
•Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der
Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter
Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
•Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.
Garantiebestimmungen
Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab Kaufdatum
auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.
1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die
Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.
2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte selbst werden automatisch
Eigentum des Importeurs.
3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht
werden oder beim Importeur.
5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen
Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt
c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene
d. eine ungenehmigte Veränderung
e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz
7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von:
a. Verlusten, die während des Transports auftreten
b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht
auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle
Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm
gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron bietet
auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass
Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken
Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden.
Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.
11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.
Kundendienst
Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in
Verbindung setzen: www.bestron.com/service
12
Mode d’emploi
• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.
• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans
le mode d’emploi.
• Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8ans et les
personnes ayant réduit les capacités physiques, sensorielles ou
mentales ou manque d’expérience et de connaissances si elles ont
été aidées ou instruites concernant l’utilisation de l’appareil en toute
sécurité et comprennent les risques qu’il peut entraîne.
•Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important
de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
•Nettoyage et entretien ne doivent pas être effectués par les enfants,
sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et supervisés.
•Gardez l’appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de
8 ans.
• Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez
jamais de réparer vous-même l’appareil.
Consignes de sécurité - Électricité et chaleur
• Assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension
d’alimentation indiquée sur la plaquette type de l’appareil.
• Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez l’appareil est
raccordée à la terre.
• L’appareil ne doit pas être utilisé quand soit l’appareil, soit le cordon
est visiblement endommagé. Dans un tel cas, remettez l’appareil à un
technicien qualifié pour contrôle et réparation.
• Le remplacement du cordon nécessite des outils spéciaux et ne peut
donc être effectuée que par un technicien qualifié.
• Une réparation par une personne non qualifiée peut avoir des
conséquences graves.
• L’appareil ne doit jamais être recouvert.
Consignes de sécurité - Pendant l’utilisation
• N’utilisez jamais l’appareil en plein air, ni dans une salle de bains.
• N’utilisez jamais l’appareil en guise de séchoir.
• Éteignez l’appareil lorsque vous débranchez la fiche.
• Il est recommande que l’installation soit effectuée par un électricien
qualifie pour que celui-ci puisse vérifier la résistance des éléments de
13
Français
Consignes de sécurité - Généralités
Mode d’emploi
soutien du plafond et effectuer un raccordement électrique correct.
• Afin de réduire le risque de blessures, utilisez seulement les deux
vis en acier (et la rondelle d’arrêt) fournies avec la boîte de prise de
courant pour le montage.
• Afin de réduire le risque de blessures, ne pliez pas les supports de
pale lors de l’installation des supports, de l’équilibrage des pales ou
du nettoyage du ventilateur. N’introduisez pas d’objets étrangers
entre les pales de ventilateur en rotation.
Fonctionnement - Généralités
Cet appareil est destiné uniquement à l’utilisation
domestique, et non à l’usage professionnel.
1
6
4
Français
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. Plaque de montage
Tige descendante
Moteur
Pale
Support de pale (1 par pale)
Couvercle de protection
3
5
Montage - Installer le ventilateur
•S’assurer que le ventilateur se bloque à un endroit où la distance entre les pales du ventilateur et la
parole sera donnée au moins 2,30m.
•Installez la boîte de prise de courant au plafond ou utilisez la boîte existante. Afin d’assurer un appui
approprié, utilisez deux vis en bois pour fixer la boîte de prise de courant sur solive ou poutre. Si
l’endroit que vous avez choisi ne comprend pas de poutre d’appui appropriée, installez un renfort «
2X4 » entre les solives de plafond, afin de soutenir le ventilateur.
1.Fixez la plaque de montage sur la boîte de raccordement à l’aide des deux vis fournies avec la boîte de
prise de courant.
Déclaration de conformité CE
Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.
• Directive EMC • Directive sur la basse tension 2004/108/EC
2006/95/EC
R. Neyman
Contrôle de la qualité
14
Mode d’emploi
montage
1.Fixez la plaque de montage sur la boîte de
raccordement à l’aide des deux vis fournies
avec la boîte de prise de courant. Cf. fig. 2.
Avec tige descendante:
2.Passez le couvercle de protection dans la tige
descendante. Glissez avec précaution les
câbles dans la tige descendante. Faites passer
l’extrémité inférieure de la tige descendante
dans le collet de montage, puis fixez-la à l’aide
de la goupille de sécurité.
A
3.Ecartez la goupille fendue pour fixer la goupille
de sécurité. Serrez les vis de pression sur le
collet de montage. Cf. fig. 3A.
B
5.Suspendez le ventilateur au crochet en
formede j situé sur la plaque de montage,
avec letrou situé sur le couvercle de protection
suspendu au crochet en j. Cf. fig. 4A et 4B.
Français
Proche du plafond:
4.Fixez le couvercle de protection sur le boîtier
de décoration du moteur à l’aide de vis et de
rondelles. Cf. fig. 3B
A
6.Effectuez les branchements électriques. Cf. fig.
7.
B
7.Fixez le couvercle de protection sur la
plaque de montage à l’aide des quatre vis
fournies. Tournez le couvercle de protection
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, si nécessaire, afin de s’assurer
que l’installationest correctement fixée.
Cf. fig. 5A et 5B.
A
8.Fixez les supports de pales sur le ventilateur à
l’aide de 2 vis par support. Cf. fig. 6.
B
INSTRUCTIONS DE CABLAGE
1. Il existe quatre fils de couleurs en haut du moteur:
Marron - Fil pour le ventilateur
Bleu - Fil neutre
Jaune/Vert - Fil de masse
Noir - Fil pour le kit d’éclairage
2. Branchez le fil du
ventilateur avec le fil de
la boîte de jonction au
niveau du bornier.
Marron au marron, bleu au
blue, noir au noir et jaune/
vert au jaune/vert.
Tige
Jaune/Vert
Cache
Jaune/Vert
Jaune/Vert
Bleu
Bleu
Brun
Noir
Commencez: Toujours par
brancher le fil de masse.
(jaune/vert).
Noir
Moteur
15
Jaune/Vert Plaque de
montage
Terre
Nulle
Phase
N
L
Mode d’emploi
INSTALLATION DU KIT D’ECLAIRAGE (EN OPTION)
Pour garantir le succès de cette installation, lisez attentivement les instructions et le schéma avant de
commencer. Suivez
les instructions qui s’appliquent à votre modèle équipé d’un kit d’éclairage et au montage du ventilateur.
Si votre ventilateur est emballe avec un kit d’eclairage. N’installez pas le kit d’eclairage sur un ventilateur
autre que celui qui est emballe avec le kit d’eclairage.
Pour reduire le risque d’electrocution, debranchez l’interrupteur principal isole avant le montage. Pour le
montage d’un eclairage
1. Posez une ampoule de 60 watts max.
2. Fixez le diffuseur en verre dans le kit d’éclairage en le poussant jusqu’à ce qu’il soit bloqué à fond.
Instructions de fonctionnement
1. L’ordre de fonctionnement de la chaîne de tirage est : OFF-HI-MED-LOW
2. Poussez l’interrupteur à glissière vers le bas (DOWN) pour faire AVANCER les pales et vers le haut (UP)
pour les faire RECULER
3. Même si votre ventilateur est installé avec des pales à plus de 2,35m du sol, veillez à éviter de relever
les bras ou de placer un objet dans la direction des pales.
Français
Solutions aux problèmes
Problème
Cause possible
Solution possible
1. L
e
ventilateur
ne se met
pas en
marche
1. Fusible ou disjoncteur grillé
2. F
ils électriques du
ventilateur desserrés
ou fils de l’interrupteur
desserrés dans le boîtier
d’interrupteur.
1. Vérifiez les fusibles de circuit principal et de dérivation
ou les disjoncteurs.
2. Vérifiez les fils électriques du ventilateur et les fils
d’interrupteur dans le boîtier d’interrupteur.
2. L
e
ventilateur
est
bruyant
1. V
is desserrées dans le
boîtier du moteur.
2. L
es vis fixant les
extrémités de pales du
ventilateur au moyeu du
moteur sont dévissées.
3. C
liquetis des serre-fils à
l’intérieur du logement de
l’interrupteur.
4. V
erre du kit d’éclairage
dévissé; ampoule dévissée
dans la douille.
5. B
ruit du moteur du à une
commande de réglage de
vitesse variable solide.
1. Vérifiez si toutes les vis dans le boîtier du moteur
sont serrées correctement (et non pas de manière
excessive)
2. Vérifiez si les vis qui fixent les extrémités de pâles du
ventilateur au moyeu du moteur sont serrées.
3. Vérifiez si les serre-fils à l’intérieur du logement
de l’interrupteur ne frottent pas les uns contre les
autres ou contre la paroi intérieure du boîtier de
l’interrupteur.
ATTENTION: A
ssurez-vous que le courant est
coupé avant d’entrer dans le boîtier de
l’interrupteur.
1. Si vous utilisez un ventilateur avec le kit d’éclairage
en option. Vérifiez si toutes les vis fixant le verre
sont correctement vissées. Vérifiez si l’ampoule est
correctement vissée dans la douille.
2. Certains moteurs de ventilateurs sont sensibles aux
signaux émis par les commandes de réglage de
vitesse variables solides. Si une commande solide
est utilisée et si le moteur fait du bruit, choisissez un
autre mode de commande.
ATTENTION: Assurez-vous que le courant est coupé.
16
Mode d’emploi
Problème
Cause possible
Solution possible
3. L
e
ventilateur
oscille ou
bouge de
manière
excessive.
1. L
es vis fixant les
extrémités de pales du
ventilateur au moyeu de
pales sont desserrées.
2. L
es extrémités de pales
du ventilateur ne sont pas
fixées correctement.
3. L
es pales du ventilateur
sont déséquilibrées.
1. Vérifiez si les vis fixant les extrémités de pales du
ventilateur au moyeu de pales sont serrées.
2. Vérifiez si les extrémités de pales du ventilateur sont
soigneusement et correctement placées sur la partie
supérieure du moyeu du moteur.
3. Le fait d’échanger les paires de pales adjacentes
(juxtaposées) peut redistribuer le poids et entraîner
un fonctionnement plus régulier.
Environnement
Conditions de garantie
À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois de
garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.
1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Les
réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.
2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement la
propriété de l’importateur.
3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.
4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de
l’importateur.
5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.
6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par:
a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence ;
b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes techniques
ou aux dispositions légales en vigueur ;
c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ;
d. toute modification non autorisée ;
e. toute réparation effectuée par des tiers ;
f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.
7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants:
a. pertes survenues pendant le transport;
b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.
8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.
9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le
remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable
d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un
quelconque rapport avec l’appareil qu’il a fourni.
10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre aussi
la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron. Toutefois,
n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet être refusé
et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente qui vous
expliquera comment vous devez emballer et expédier l’appareil.
11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.
Maintenance
Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:
www.bestron.com/service
17
Français
•Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet
effet.
•Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre
de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole figurant sur
le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.
•Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des
appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution
précieuse à la sauvegarde de notre environnement.
• Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.
User’s instructions
Safety instructions - General
• Please read these instructions carefully and retain them for future
reference.
• Use this appliance solely in accordance with these instructions.
• This appliance can be used by children older than 8 years and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge, but only if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
•Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
•Cleaning and maintenance must not be done by children, except if
they are older than 8 years and supervised.
•Keep the appliance and the cable out of reach of children under 8
years.
• Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try
to repair the appliance yourself.
Safety instructions - Electricity and heat
English
• Before use please verify that the mains voltage is the same as
indicated on the rating plate of the appliance.
• Make sure that you always use an earthed wall socket to connect the
appliance.
• Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not
damaged. Do not use the appliance if the power cord is damaged.
Have a damaged power cord replaced by a qualified repair service.
• Special tools are required to replace the power cord. Consequently
solely a qualified electrician may replace a damaged power cord.
• Inexpert repairs may result in hazardous situations.
• Please do not cover the appliance.
Safety instructions - During use
• Never use the appliance outdoors or in a bathroom.
• Never use the appliance to dry items by placing them on top of it.
• Switch off the appliance in the event of a malfunction.
• We recommend the installation be performed by a qualified electrician
who can check the strength of the supportive ceiling members and
make proper electrical connection.
18
User’s instructions
• To reduce the risk of personal injury, use only the two steel screws
(and lock washer) provided with outlet box for mounting.
• To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade holders
when installing the holders, balancing the blades or cleaning the fan.
operation - General
The appliance is intended only for domestic use,
not for professional use.
1
6
4
2
3
1. Mounting Plate
2. Down rod
3. Motor
4. Blade
5. Blade holder
6. Canopy
5
•Be sure to hang the fan in a place where the distance between the fan blades and the floor will be at
least 2.30m.
•Mount the outlet box to the ceiling or used existing box. In order to ensure proper support, use two
wood screws, to secure the outlet box to a joist or beam. If the location you have chosen doesn’t
have a suitable support beam, install a 2”X4” brace between ceiling joists to support fan.
CE Declaration of Conformity
This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:
• EMC Directive • Low Voltage Directive 2004/108/EC
2006/95/EC
R. Neyman
Quality control
19
English
Assembly - Installing the fan
User’s instructions
montage
1.Secure the mounting plate to the outlet box
with two screws provided with outlet box. See
image 2.
For down rod type assembly:
2.Pass the canopy into downrod. Carefully let
the wires pass through the downrod. Pass the
lower end of the downrod into the mounting
collar, secure with safety pin. Spread cotter pin
to fix the safety pin
3.Tighten the set-screws against mounting collar.
See image 3A.
.
A
B
For close to ceiling type assembly:
4.Secure the canopy to the decorative motor
housing with screws and washers. See image
3B.
5.Hang the fan to the j-hook of the mounting
plate with the hole on the canopy hanging on
the j-hook. See image 4A and 4B.
A
6.Make wire connections according instructions.
See Wiring Instruction and image 7.
.
7.Secure the canopy to the mounting plate
with four screws provided. Turn the canopy
clockwise if necessary to make sure the
installation securely. See image 5
B
English
8.Attach blade holders to fan using 2 screws per
holder. See image 6.
A
WIRING INSTRUCTION
1. There are four coloured wires coming from the
top of motor:
B
Brown - Live wire for fan
Blue - Neutral wire
Yellow/Green - Ground wire
Black - Live wire for light kit
2. Connect the wiring of the fan with the wiring of
your power net with a connection block.
Connect the wire of fan
with wire from junction box
by terminal block. Brown to
the brown, Blue to the blue,
Yellow/Green
Black to black. Yellow/Green
to yellow/green.
Always connect the ground
wire (Yellow/Green) first.
Down rod
Yellow/Green
Canopy
Yellow/Green
Blue
Blue
Brown
Black
Black
Motor
20
Yellow/
Green
Earth
Neutral
Line
Mounting
Plate
N
L
User’s instructions
INSTALLATION OF LIGHT KIT (OPTIONAL)
To ensure the success of this installation, be sure to read the instructions and review the diagram thoroughly
before beginning. Follow the instructions that are applicable to your light kit model and fan construction.
Should your fan be packaged with a light kit. do not assemble the light kit to fan other than the packaged
with the light kit.
To reduce the rist of electric shock, disconnect the isolated main switch before assembly.
LIGHT ASSEMBLY
1. Install light bulb,60 Watts max.
2. Attach glass shade into light kit by pushing glass until fully locked.
Operation instruction
1. The sequence of operation for pull chain is : OFF-HI-MED-LOW
2. Push the slide switch DOWN for FORWARD and UP for REVERSE action of the blades
3. Even if your fan is mounted with blades more than 2.35m from the floor, be carefully to avoid placing your
raised arms or any object in the path of the blades.
Troubleshooting
Trouble
Prabable Cause
Suggested Remedy
Fan will not
start
1. Fuse or circuit breaker
blown.
2. L
oose power line
connections to the fan,
or loose switch wire
connections in the switch
housing.
1. Check main and branch circuit fuses or circuit
breakers.
2. Check line wire connections to fan and switch wire
connections in switch housing.
Fan sounds
noisy
1. Loose screws in motor
housing.
2. S
crews securing fan blade
flanges to motor hub are
loose.
3. W
ire nuts inside switch
housing rattling.
4. L
ight kit glassware loose ;
light bulb loose in socket.
5. M
otor noise caused by
solid-slate variable speed
control.
1. Check to make sure all screws in motor housing are
snug (not over-tight)
2. Check to make sure the screws which attach the
fanblade flanges to the motor hub are tight.
3. Check to make sure wire nut connectors in
switchhousing are not rattling against each other or
against the interior wall of the switch housing.
CAUTION: Make sure main power is turned off before
entering switch housing.
4. If using an optional Ceiling Fan Light Kit. Check to
be sure the screws securing the glassware are finger
tight. Check to be sure light bulb is tight in socket.
5. Some fan motors are sensitive to signals from SolidState variable speed controls. If Solid-State Control
is used and motor noise results choose an alternate
control method.
Fan wobbles
or shakes
excessively.
1. Screws securing fan blade
flanges to blade hub are
loose.
2. F
an blade flanges not
sealed properly.
3. Fan blades out of balance.
1. Check to be sure screws which attach the fan blade
flanges to the motor hub are tight.
2. Check to be sure the fan blade flanges seat firmlyand
cleanly to the top surface of the motor hub.
3. Interchanging adjacent (side-by-side) blade pairs
can redistribute the weight and result in smoother
operation.
21
English
CAUTION: Make sure main power is turned off.
User’s instructions
The Environment
•Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.
•When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin;
hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to the
symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.
•The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of
making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the
environment.
•Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.
Guarantee terms
English
The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for
60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.
1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty period. Any repairs carried out
during the warranty period do not extend the warranty period.
2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty appliance
(in the event of replacement of the appliance).
3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.
4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the
importer.
5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.
6. The warranty does not cover damage caused by:
a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.
b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety
regulations.
c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.
d. Unauthorized modifications.
e. Repairs carried out by third parties.
f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.
7. No claims may be made under this warranty for:
a. Losses incurred during transport.
b. The removal or changing of the appliance’s serial number.
8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.
9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of faulty
parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any other
consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.
10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.
Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not
send your appliance without consulting us. The package may be refused and any any costs will be for
your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the
appliance.
11. This appliance is not suitable for professional use.
Service
If a fault should occur please contact the BESTRON service department: www.bestron.com/service.
22