Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny (francuski-francuski)

Commentaires

Transcription

Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny (francuski-francuski)
Rekrutacja
List Motywacyjny
List Motywacyjny - Początek
francuski
francuski
Monsieur,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch
zwrotów formalnych
Madame,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów
formalnych
Madame, Monsieur,
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co
przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Monsieur Dupont,
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié
l'annonce dans... le...
l'annonce dans... le...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Strona 1
15.02.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e)
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le
dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste
de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Je travaille actuellement pour... et mes
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités
responsabilités incluent...
incluent...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego
List Motywacyjny - Przyczyny
francuski
francuski
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
car...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mes qualités principales sont...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Mes qualités principales sont...
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de
pouvoir travailler sur ces domaines afin de
pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
m'améliorer.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Strona 2
15.02.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce
parce que...
que...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mes qualifications / compétences professionnelles
Mes qualifications / compétences professionnelles
semblent très adaptées aux exigences de votre
semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
entreprise.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes
mes connaissances en...
connaissances en...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania
nowych umiejętności
Mon domaine d'expertise est...
Mon domaine d'expertise est...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des
compétences en...
compétences en...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania
nowych umiejętności
Même en travaillant sous pression, je fournis un
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail
travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense
précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais
que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses
tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en
exigences en matière de...
matière de...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas
całej naszej kariery zawodowej.
Même sous pression, je produis toujours un travail
Même sous pression, je produis toujours un travail de
de haute qualité.
haute qualité.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes
mes centres d'intérêts dans cet emploi.
centres d'intérêts dans cet emploi.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Strona 3
15.02.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de
de pouvoir étendre mes connaissances en... en
pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant
travaillant avec vous.
avec vous.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience
expérience et mes qualifications correspondent aux
et mes qualifications correspondent aux exigences de ce
exigences de ce poste.
poste.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas
odpowiednie
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de
de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il
pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est
est essentiel d'être capable de travailler étroitement
essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses
avec ses collègues pour honorer les délais.
collègues pour honorer les délais.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi
aussi développer des compétences en...
développer des compétences en...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie
muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.
List Motywacyjny - Umiejętności
francuski
francuski
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
J'ai une excellente maîtrise du...
J'ai une excellente maîtrise du...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
J'ai une connaissance pratique de...
J'ai une connaissance pratique de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Je suis un utilisateur confirmé de...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Strona 4
15.02.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Je pense que je possède un bon équilibre de... et
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
de...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excellentes techniques de communication
Excellentes techniques de communication
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Capacité de déduction
Capacité de déduction
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Esprit de logique
Konkretne i przemyślane pomysły
Esprit de logique
Esprit analytique
Umiejetność szczegółowej oceny
Esprit analytique
Compétences relationnelles
Compétences relationnelles
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Compétences en négociation
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Compétences en négociation
Capacités d'exposition
Capacités d'exposition
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie
List Motywacyjny - Zakończenie
francuski
francuski
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux
aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces
nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus
plus de détails sur mon parcours ou discuter du
de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
poste.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Strona 5
15.02.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Je peux fournir les recommandations de... si
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
nécessaire.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Les recommandations peuvent être confirmée
Les recommandations peuvent être confirmée auprès
auprès de...
de...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Je suis disponible pour un entretien le...
Je suis disponible pour un entretien le...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Merci pour votre temps et considération. J'attends
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec
avec impatience la possibilité de pouvoir discuter
impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous
avec vous personnellement et de pouvoir vous
personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi
expliquer pourquoi mon profil correspond
mon profil correspond particulièrement à ce poste.
particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît,
Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
me contacter par...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations
distinguées,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations
distinguées,
Salutations distinguées,
Salutations distinguées,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
respectueux,
respectueux,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Meilleures salutations,
Meilleures salutations,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu
Strona 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
15.02.2017

Documents pareils