Folder informacyjny o Gminie Krosno Odrzańskie

Commentaires

Transcription

Folder informacyjny o Gminie Krosno Odrzańskie
POŁOŻENIE geogrAficzne i mieszkańcy
Geographical location, residents / Lage und Einwohner / Situation géographique, habitants
K
rosno Odrzańskie leży w powiecie krośnieńskim, w środkowo – zachodniej części województwa lubuskiego – prężnie rozwijającego
się regionu Polski Zachodniej. Bliskość dużych rynków konsumenckich UE, doskonale rozwinięta sieć
drogowa, bardzo dobre warunki do rozwoju przemysłu, bliskość uczelni wyższych – te atuty sprawiają,
że Krosno Odrzańskie ma ogromny potencjał rozwojowy. Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 21 tys. ha
i jest podzielony na miasto oraz 19 sołectw. Zamieszkuje go łącznie ponad 18 tys. osób.
K
rosno Odrzańskie is in Krosno district
in the middle-west part of Lubuskie province - a thrivingly developing part of west Poland.
Close proximity of consumer markets of the European Union and universities, a highly developed road
network, exceptional conditions for industry development - they all make Krosno the city of great potential. The area of the commune, which is inhabited
by 18 thousand people, covers 21 thousand ha divided into the city and 19 village councils.
K
rosno Odrzańskie liegt im Kreis Krosno, im mittleren und westlichen Teil der Wojewodschaft
Lubuskie (Lebuser Land), einer sich dynamisch entwickelnden Region in Westpolen. Die Nähe zu den großen Verbraucher-Märkte der EU, ein ausgezeichnet entwickeltes
Straßennetz, sehr gute Voraussetzungen für die industrielle
Entwicklung, die Nähe zu Hochschulen – all diese Stärken
führen dazu, dass Krosno Odrzańskie ein riesengroßes Entwicklungspotential aufweist. Das Gemeindegebiet nimmt
eine Fläche von 21 Tsd. Hektar ein und ist in 19 Ortsteile
und die Stadt Krosno Odrzańskie gegliedert. In der Gemeinde wohnen 18 Tsd. Einwohner.
K
rosno Odrzańskie se trouve dans le district du même nom, dans la région Lubuskie, une région à l’ouest de la Pologne se développant dynamiquement. La proximité de grands
marchés de consommation de l’UE, un réseau
de routes très bien développé, de très bonnes conditions pour développer l’industrie, la proximité de
l’université – ces atouts font que Krosno Odrzańskie
a un grand potentiel de développement. La superficie
de la commune est de 21 mille ha et elle est divisée
en une ville et 19 villages. Elle est habitée par 18 mille
habitants.
POŁOŻENIE - komunikacja
Location - transportation / Verkehrslage / Emplacement – communication
K
rosno Odrzańskie jest miastem strategicznie położonym, przez które odbywa
się ruch zarówno w kierunku, jak i wzdłuż granicy
polsko-niemieckiej. Wynika to z faktu posiadania
jedynego mostu przez Odrę na 100 kilometrowym
odcinku od Słubic do Cigacic. Jednym z kilku jego
mocnych atutów jest dogodne położenie u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych w kierunku
Poznania, Szczecina, Wrocławia i Berlina. Zaledwie
50 km dzieli Krosno Odrzańskie od portu lotniczego Zielona Góra – Babimost, a 150 km od „Ławicy”
w Poznaniu. Na lotniska międzynarodowe w Berlinie jest odpowiednio 130 km (Schönefeld) i 160 km
(Tegel). 50 km od miasta znajduje się wjazd na niemiecką autostradę E30 (12) stanowiącą bramę do Europy
Zachodniej, a w odległości 60 km można wjechać również na autostradę E36 (15) łączącą Berlin i Drezno. Na
polską autostradę A2 wjechać można po przejechaniu
ok. 50 km, a od autostrady A4 dzieli Krosno Odrzańskie
ok. 100 km. W mieście zlokalizowany jest załadunkowy port rzeczny dla towarów masowych oraz przystań
rzeczna. Funkcjonuje także linia kolejowa, która może
być wykorzystywana do transportu towarowego.
K
K
rosno Odrzańskie is a strategically located town which holds traffic towards as
D
ie Stadt Krosno Odrzańskie liegt strategisch und bündelt den Verkehr in Rich-
well along the Polish-German border. It stems from
tung der Grenze sowie entlang der Grenze. Sie verfügt
the fact of having the only bridge over the River
über die einzige Brücke über die Oder an der 100 km
Odra on the 100 km long stretch from Słubice to
langen Strecke zwischen Słubice und Cigacice. Eine der
Cigacice. One of the assets is convenient location
mehreren Vorteile dieser Brücke liegt in ihrer günsti-
at the junction of important transport routes towards
gen Lage an der Kreuzung wichtiger Verkehrsstraßen
Poznań, Szczecin, Wrocław and Berlin. Krosno Od-
in Richtung Posen, Stettin, Breslau und Berlin. Krosno
rzańskie is located only 50 km away from Zielona Gó-
Odrzańskie liegt nur 50 km entfernt vom Flughafen
ra-Babimost airport and 150 km from Poznań “Ławica”
Zielona Góra – Babimost und 150 km vom Flughafen
airport. The international airports in Berlin are 130
„Ławica“ in Posen. Die Entfernung von den internatio-
km (Schönefeld) and 160 km (Tegel) away. The town
is in 50 km proximity of German E30 motorway slip
road (12), being the entry gate into Western Europe
and 60 km away one may enter the E36 motorway
(15) connecting Berlin and Dresden. Polish A2 motorway can be entered after 50 km and A4 is in 100
km distance from Krosno Odrzańskie. A river port of
loading for mass goods and a river harbour are located in the town. There is also a train line which is used
for transportation of goods.
nalen Flughäfen in Berlin beträgt 130 km (Schönefeld)
bz. 160 km (Tegel). In einer Entfernung von 50 km von
der Stadt erreicht man die deutsche Autobahn A12
(E30), die das Tor nach Westeuropa ist, und in einer
Entfernung von 60 km kommt man auf die A15 (E36)
und weiter nach Berlin und Dresden. Die polnische
Autobahn A2 erreicht man auch in einer Entfernung
von 50 km und die A4 in 150 km. In der Stadt befindet
sich der Flusshafen für Massenguttransport und eine
Anlegestelle. Im Betrieb ist auch eine Eisenbahnlinie,
die für den Gütertransport genutzt werden kann.
rosno Odrzańskie est une ville qui jouit
d’un positionnement territorial stratégique, à travers laquelle s’effectue le transport vers
la frontière polono-allemande et le long de celle-ci.
Cela est dû à l’existence, sur une distance de 100 km
(de Słubice à Cigacice), d’un seul pont sur l’Oder. L’un
des forts atouts de la ville est son emplacement au
carrefour des grandes voies de circulation dirigeant
vers Poznań, Szczecin, Wroclaw et Berlin. À peine
50 km séparent Krosno Odrzańskie de l’aéroport Zielona Góra – Babimost et 150 km de celui de „Ławica”
à Poznań. Les aéroports internationaux à Berlin se
trouvent à 130 km (Schönefeld) et à 160 km (Tegel).
À 50 km de la ville, on retrouve l’entrée sur l’autoroute allemande E30 (12) qui constitue la porte vers
l’Europe occidentale et à 60 km, on peut aussi entrez
sur l’autoroute E36 (15), reliant Berlin et Dresde. Sur
l’autoroute polonaise A2, on peut entrer après un trajet d’environ 50 km, et de l’autoroute A4 Krosno est
à une distance de 100 km environ. Dans la ville,
il y a un port fluvial adopté aux besoins du transport massif des marchandises et un embarcadère.
Il y a également une voie ferroviaire qui peut être
exploitée à des fins de transport de produits.
POtencjał gospodarczy
Economic potential / Wirtschaftspotential / Potentiel économique
G
ospodarczo Gmina Krosno Odrzańskie opiera się głównie na przemyśle
drzewnym i metalowym, leśnictwie, rolnictwie indywidualnym i wielkoobszarowym, a także handlu
i usługach (ponad 1400 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych). W Gminie działają zakłady
produkujące na bazie drewna: HOMANIT Krosno
Odrzańskie Sp. z o.o. – producent płyt pilśniowych
i HDF, STOLHAUS Sp. z o.o. – producent domów
drewnianych, PHU MEBLOSTYL oraz Zakład Produkcyjny POLSET – producenci mebli. Ponadto
w Krośnie Odrzańskim swoją siedzibę mają: Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych KROMET
Sp. z o.o. oraz firma KROSNO METAL (Rilling) – liderzy na krajowym rynku urządzeń gastronomicznych.
Funkcjonuje także największa na środkowym zachodzie kraju rozlewnia gazu propan-butan (PETROGAZ).
Oferta inwestycyjna
Investment offer / Investitionsangebot / Offre d’investissement
G
E
conomy of Krosno Odrzańskie commune is based mainly on forest and metal
industry, forestry, individual and large-scale farming
as well as trade and services (over 1400 registered
economic subjects). The following plants making wood-based products operate on the area of the commune: HOMANIT Krosno Odrzańskie LLC - fibreboard and HDF board manufacturer, STOLHAUS LLC
- wooden houses producer, PHU MEBLOSTYL and
POLSET Production Plant - furniture manufacturers.
Moreover, Krosno Odrzańskie hosts the following
companies: KROMET LLC Gastronomic Machines
and Equipment Plant and KROSNO METAL (Rilling)
- leaders of the domestic market of gastronomic appliances. The largest propane-butane bottling plant
in the mid-west of the country (PETROGAZ) is based
here.
D
ie wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Krosno Odrzańskie konzentriert
sich auf die folgenden Branchen: Holzindustrie, Metallindustrie, Forstwirtschaft, klein- und großflächige
Landwirtschaft, Metallindustrie, Handel und Dienstleistungen (mit über 1.400 Gewerbetreibenden).
In der Gemeinde sind folgende Holzverarbeitungsbetriebe tätig: HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp.
z o.o. – Produzent der Hartfaserplatten, STOLHAUS
Sp. z o.o. – Produzent der Holzhäuser, PHU MEBLO-
STYL und Zakład Produkcyjny POLSET – Möbelproduzenten. Darüber hinaus befinden sich hier die
Betriebe der führenden Produzenten der Geräte für
Gastronomie: Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych KROMET Sp. z o.o. und KROSNO METAL
(Rilling). Ihren Sitz hat hier auch die größte Flaschenfüllstation für Propan/Butan in Westpolen (PETROGAZ).
Q
uant à l’économie, la commune de Krosno Odrzańskie repose principalement
sur l’industrie du bois et le travail de métaux, la sylviculture, les petites et les grandes exploitations agricoles, mais aussi sur le commerce et la prestation de
services (plus de 1400 entreprises implantées). Sur le
territoire de la commune, il y des entreprises de production se spécialisant dans le secteur du bois, telles
que : HOMANIT Krosno Odrzańskie Sarl, producteur
des panneaux fibres de bois; STOLHAUS Sarl, producteur des maisons en bois, PHU MEBLOSTYL et
Zakład Produkcyjny POLSET, fabricants des meubles.
De plus, à Krosno Odrzańskie siègent : KROMET Sarl,
producteur des machines et du matériel gastronomique, et KROSNO METAL (Rilling), les leadeurs sur le
marché national quant à l’équipement gastronomique. Ici réside également PETROGAZ, la plus grande entreprise dans le domaine de la distribution du
propane et du butane au centre-ouest de la Pologne.
mina Krosno Odrzańskie to miejsce
o dużym potencjale gospodarczym.
Wśród terenów inwestycyjnych szczególnie polecana
jest strefa przemysłowa oraz działka przy ul. Gubińskiej objęta statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dynamiczny rozwój infrastruktury, który nastąpił
w ostatnich latach sprzyja nie tylko inwestycjom. Miasto przygotowane jest także na zaspokajanie pozazawodowych potrzeb kadry pracowniczej w sferze
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej. Klimat ponad
1000-letniej tradycji doskonale oddają wnętrza Zamku
Piastowskiego, a okoliczne jeziora, bogata sieć ścieżek
i szlaków rowerowych oraz nordic walking zachęca do
aktywnego wypoczynku. Ponadto, w obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji funkcjonuje także kręgielnia i squash,
a latem wypożyczalnia rowerów i pole namiotowe. Nie
lada gratką są także rejsy wycieczkowe po Odrze.
K
rosno Odrzańskie commune is a place of great economic potential. Potential investors are offered developed properties
as well as fitted areas. Industrial zone and the plot
with Special Economic Zone status in Gubińska
Street are the most recommended investment areas. Dynamic development of infrastructure that
took place in recent years favours not only investments. The town is ready to meet extraprofessional needs of staff regarding culture, entertainment and sports. The vibe of the 1000-year-old
tradition is well represented by the interior of
Piastowski Castle and the surrounding lakes and
a dense network of hiking, biking and Nordic walking
trails encourages active rest. Moreover, within the
premises of Sports and Recreation Centre a bowling
alley and a squash club operate and in summer campsite and bike rental are available. Touristic cruises on
Oder River are a real treat.
D
ie Gemeinde Krosno Odrzańskie ist ein
attraktiver Wirtschaftsstandort. Von
den Investitionsflächen verdient das Industriegebiet und das zur Sonderwirtschaftszone gehörende Grundstück an der ul. Gubińska ein besonderes Augenmerk. Die dynamische Entwicklung der
Infrastruktur in den letzten Jahren fördert nicht
nur Investitionen. Die Stadt ist auch darauf vorbereitet, die Bedürfnisse der Fachkräfte in den Bereichen Kultur, Unterhaltung und Sport zu befriedigen.
Die über 1000 Jahre lange Geschichte ist im Ambiente
des Piasten-Schlosses zu erleben und die umliegenden
Seen, ein ausgebautes Netz von Wander-, Rad- und
Nordic-Walking-Wegen laden zur aktiven Erholung ein.
In den Sportstätten des Zentrums für Sport und Erholung sind außerdem eine Kegelbahn und eine Squash-Halle untergebracht. Im Sommer sind ein Fahrradverleih und ein Zeltplatz offen. Ein einzigartiges Highlight
sind Schiffsreisen auf der Oder.
L
a commune de Krosno Odrzańskie est un lieu
de grand potentiel économique. Parmi les
terrains d’investissements c’est la zone industrielle situé
rue Gubińska, comprise par la Zone Économique Spéciale, qui est le plus conseillée. Un développement dynamique d’infrastructure, qui a eu lieu les dernières années,
favorise non seulement les investissement. La ville est
également prête à satisfaire les besoins hors-professionnels des nouveaux-arrivés dans le domaine de la culture,
du divertissement et du sport. Les locaux du château des
Piast reflètent parfaitement l’ambiance de plus de 1000
ans de tradition. Les lacs dans de proches alentours,
un vaste réseau de chemins randonnée, des pistes cyclables et des pistes de marche nordique encouragent
un repos actif. De plus, le Centre de Sport et de Récréation offre les salles de bowling et de squash, et en été,
un point de location des vélos et un terrain de camping.
Des excursions en bateau sur le fleuve Oder constituent
également un vrai plaisir.
atuty gospodarcze
Economic assets / Wirtschaftliche Stärken / Atouts économiques
W
odległości 30 km od Krosna Odrzańskiego spółka PGE Górnictwo i Ener-
3
0 kilometres away from Krosno Odrzańskie PGE Górnictwo i Energety-
I
n einer Entfernung von 30 km von Krosno
Odrzańskie wird durch die Gesellschaft
À
une distance de 30 km de Krosno Odrzańskie, une société détenue par un
Strefa Przemysłowa - ogólnie / Industry park - general information /
Industriegebiet – Allgemeines / Zone industrielle – caractéristiques générales
W
śród terenów inwestycyjnych Gminy Krosno Odrzańskie na szczególną
je ok. 12 000 Euro w formie zakupu – użytkowanie
to base their business both on the area SEZ area and
schaftszone Kostrzyn-Słubice gehören sollen, wer-
wieczyste, dającej z czasem możliwość przekształce-
on commune lands. The areas within the industrial
den sich die Investoren entweder auf den Grund-
getyka Konwencjonalna SA realizuje projekt związa-
ka Konwencjonalna SA (PGE GiEK SA) carries out
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
groupe énergéticien polonais – « PGE Górnictwo
uwagę zasługuje 15-hektarowy obszar Strefy Prze-
nia na własność za kwotę odpowiadającą tylko części
park are put on sale at a very competitive price. 1 ha
stücken, die den Sonderstatus genießen, oder auf
ny z budową elektrowni i kopalni węgla brunatnego.
a project of development of power station and li-
ein Projekt umgesetzt, das den Aufschluss eines
i Energetyka Konwencjonalna SA », réalise un projet de
mysłowej, powstały na byłym poligonie wojskowym.
den Grundstücken der Gemeinde ansiedeln können.
Braunkohletagebaus und den Bau eines Braunkoh-
of a fully serviced plot (with an access road) costs
gnite mine, therefore investment areas of Krosno
construction d’une centrale électrique et d’une mine
Obszar objęty jest miejscowym planem zagospoda-
rynkowej wartości działki.
W tym kontekście tereny inwestycyjne Gminy Kro-
are currently becoming increasingly attractive and
lekraftwerkes vorsieht. In diesem Zusammenhang
de lignite. Dans ce contexte, les terrains d’investis-
rowania przestrzennego. Jest to scentralizowany
only 12.000 Euro - perpetual usufruct with an option
Die im Industriegebiet liegenden Grundstücke kön-
sno Odrzańskie już teraz zyskują na atrakcyjności
nen zu sehr attraktiven Preisen erworben werden.
i wkrótce staną się doskonałą bazą do lokalizacji firm,
soon will become a perfect location for companies
gewinnen die Investitionsflächen der Gemeinde Kro-
sement qui entourent Krosno paraissent encore plus
obszar infrastruktury, który umożliwia potencjalnym
of transforming it into a property in the future (for an
1 ha voll erschlossenes Grundstück mit der Zufahrt-
które planują szeroko pojętą współpracę w ramach
who intend to cooperate within this investment.
sno Odrzańskie an Bedeutung und werden bald zum
equivalent of a market value of the plot).
tego przedsięwzięcia. Pozostałe atuty gospodarcze
The remaining industry assets of Krosno Odrzańskie
ausgezeichneten Standort für Firmen, die im Rahmen
attrayants et deviendront bientôt un lieu idéal pour
Gminy Krosno Odrzańskie to:
commune are:
dieses Vorhabens kooperieren wollen. Zu den ande-
• strategiczne, transgraniczne położenie w odległości 30 km od granicy polsko-niemieckiej i 50 km
od autostrad zarówno polskich i niemieckich,
• strategic, cross-border location 30 kilometres
from the Polish-German border and 50 kilometres
from motorways, both Polish and German
• walory turystyczne i krajobrazowe (47% powierzchni gminy zajmują lasy, duża ilość rzek, jezior i stawów hodowlanych, zabytki architektury
i przyrody),
• touristic and landscape values (47% of commune
areas are covered with forest, great amount of rivers, lakes and fish ponds, monuments of nature
and architecture),
• bliska odległość od ośrodków akademickich
i dostępność dobrze wykwalifikowanej kadry,
• close proximity of academic centres and accessibility of well qualified staff,
• korzystny przebieg tras komunikacyjnych,
• możliwość wykorzystania transportu rzecznego
– towarowy port rzeczny oraz przystań dla statków pasażerskich na Odrze,
• aktywność marketingowa władz lokalnych,
• atrakcyjne tereny inwestycyjne,
• wysoki poziom i dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej,
• utrwalone więzi gospodarcze i społeczne z sąsiednimi gminami,
• brak przemysłu silnie zanieczyszczającego środowisko,
• dobrze rozwinięte usługi i handel,
• bliskość lotnisk (Babimost 60 km, Berlin Schönefeld 130 km, Berlin Tegel 160 km, Poznań Ławica
150 km),
• niskie koszty pracy,
• maksymalne ulgi i preferencje dla inwestorów,
• bogactwa naturalne (drewno, żwir, piasek, węgiel
brunatny),
• convenient routes,
• availability of river transport - a commercial river
port and a harbour for passenger ships on the River Oder,
• marketing activities of the local government,
• attractive investment areas,
• high level and dynamic growth of technical infrastructure,
• well-established economic and social links with
the neighbouring communes,
• highly-developed trade and services,
• close proximity of airports (Babimost 60km, Berlin Schonefeld 130 km, Berlin Tegel 160, Poznań
Ławica 130 km),
• low labour costs,
• maximum concessions and preferential conditions
for investors,
• natural resources (wood, gravel, sand, lignite),
• współpraca w zakresie promocji gospodarczej,
• cooperation regarding promotion of economy
• indywidualny opiekun inwestora.
• individual assistant for an investor.
ren wirtschaftlichen Stärken der Gemeinde Krosno
Odrzańskie gehören:
• strategisch grenznahe Lage in einer Entfernung
von 30 km von der deutsch-polnischen Grenze
und 50 km von deutschen und polnischen Autobahnen
• touristische und landschaftliche Highlights (47%
der Gemeindefläche nehmen Wälder, zahlreiche
Flüsse, Seen und Fischteiche, Architektur- und
Naturdenkmale ein),
• Nähe zu akademischen Standorten und Verfügbarkeit guter Fachkräfte,
• Günstige Verkehrslage,
• Verfügbarkeit des Flusstransportes (Flusshafen
für Massenguttransport und eine Anlegestelle für
Ausflugsschiffe),
• Marketing-Aktivitäten der lokalen Behörden,
• attraktive Investitionsgebiete,
• hohes Niveau und dynamische Entwicklung der
technischen Infrastruktur,
• gefestigte wirtschaftliche Verflechtungen mit den
Nachbargemeinden,
• keine umweltverschmutzende Industrie,
• gut entwickelter Handels- und Dienstleistungsbereich,
• Nähe zu Flughäfen (Babimost 60 km, Berlin-Schönefeld 130 km, Berlin-Tegel 160 km, Posen-Ławica 130 km),
• niedrige Arbeitskosten,
• Höchstsätze der Begünstigungen und Präferenzen für Investoren,
• Natürliche Ressourcen (Holz, Kies, Sand, Braunkohle),
• Zusammenarbeit bei der Wirtschaftsförderung,
• individueller Investorenassistent.
y implanter des entreprises qui prévoient une large
coopération dans ce secteur d’acticité. D’autres atouts économiques de la commune de Krosno sont:
• une situation transfrontalière stratégique, à seulement 30 km de la frontière polono-allemande et
à 50 kmdes autoroutes polonaises et allemandes,
• des attractions touristiques et paysagères (47%
du territoire est couvert de forêts ; un grand
nombre de rivières, de lacs et d’étangs d’élevage,
de monuments architecturaux et naturels),
• la proximité des centres universitaires et l’accès au
personnel qualifié,
• l’infrastructure de communication favorable,
• la possibilité de recourir au transport fluvial
– le port fluvial sur l’Oder et l’embarcadère pour
les bateaux à passagers,
• les autorités locales propices à toute activité
de marketing,
• des zones d’investissement attrayantes,
• l’infrastructure technique de grande qualité et
d’un dynamisme remarquable,
• des relations économiques et sociales avec
les municipalités voisines établies,
• le manque d’industries très polluantes,
• les services et le commerce bien développés,
• la
proximité
des
aéroports
(Babimost
à 60 km, Berlin Schönefeld à 130 km, Berlin Tegel
à 160 km, Poznań Ławica à 130 km),
• les coûts de la main-d’œuvre non-élevés,
• des réductions maximales pour les investisseurs,
• la richesse des ressources naturelles (bois, gravier,
sable, lignite),
• la coopération dans le domaine économique
et de la promotion,
• le tutorat individuel de chaque investisseur.
inwestorom zlokalizowanie swojej działalności gospodarczej w Gminie. Strefa jest uzbrojona w media, oświetlenie i drogę. Jej nieruchomości zlokalizowane są w północno-wschodniej części Krosna
T
he area of 15 hectares within the Industry park erected on the area of the
former training ground deserves special attention
among investment areas of Krosno Odrzańskie commune. The region is subject to land development
plan. It is a centralised infrastructure area which
V
on den Investitionsflächen der Gemeinde Krosno Odrzańskie verdientdas 15
ha große Industriegebiet auf dem ehemaligen Mili-
Odrzańskiego, w strefie peryferyjnej, w odległości
smöglichkeit kostet als Erbpachtrecht
ca. 12.000
Euro, wobei dieses Recht nach einer gewissen Zeit in
Eigentumsrecht, und zwar für einen Betrag, der nur
einem Teil des Verkehrswertes entspricht, umgewandelt werden kann.
około 1600 m od ścisłego centrum miasta. Obszar
P
armi les terrains d’investissement dans la
gestion de la commune de Krosno, il faut
ten cechuje średni stopień zurbanizowania. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: od wschodu zabudowa
notamment mentionner la Zone Industrielle étendue
mieszkaniowa, od północy tereny niezagospodaro-
sur 15 hectares et établie sur l’ancien terrain d’entra-
wane porośnięte trawą. Z racji starań o włączenie
inement militaire. La zone est soumise aux contraintes
części działek do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej
du plan d’aménagement local. Il s’agit d’un espace d’une
Strefy Ekonomicznej, potencjalni inwestorzy mają
infrastructure centralisée, qui permet aux investisseurs
możliwość ulokowania swojego biznesu zarówno na
potentiels de localiser leurs activités sur le territoire
terenie objętym statusem SSE, jak i na gruncie gmin-
de la commune. La zone est viabilisée et desservie par
nym. Tereny na strefie przemysłowej oferowane są
une route. Ses lots constitutifs se situent dans la partie
do sprzedaży w bardzo konkurencyjnej cenie. 1 ha
nord-est de Krosno Odrzańskie, dans une zone péri-
działki w pełni uzbrojonej z drogą dojazdową kosztu-
phérique, à une distance d’environ 1600 m du centre-ville. Ce terrain est caractérisé par un degré moyen de
l’urbanisation. Son voisinage direct constituent: à l’Est,
les bâtiments résidentielles ; au nord, les terrains non
aménagés, recouverts d’herbe. En raison des efforts
des pouvoirs locaux visant à intégrer une partie de ces
enables potential investors to base their enterprises
tärübungsplatz ein besonderes Augenmerk. Es han-
in the commune. The park is fully serviced and inclu-
delt sich dabei um ein im örtlichen Bebauungsplan
des media, lighting and a road. The buildings are loca-
verankertes Gebiet. Es ist ein zusammenhängendes,
ted in the north-eastern part of Krosno Odrzańskie
technisch und verkehrsmäßig erschlossenes Gebiet,
in the peripheral zone 1600 metres away from the
auf dem sich die potentiellen Investoren ansiedeln
strielle sont mis en vente avec des prix très concurren-
town centre. The area is characterised by low level
können. Das Gebiet liegt im nordöstlichen Teil von
tiels. 1 ha de parcelle équipée en infrastructure avec le
of urbanization and is in the neighbourhood of: resi-
Krosno Odrzańskie, am Stadtrand, ca. 1600 Meter
chemins d’accès coûte environ 12 000 euros dans le
dential developments (from the east) and greenfield
vom Stadtkern entfernt. In der direkten Nachbar-
cas de vente sous forme de droit d’usufruit perpétuel
lands covered with grass. Due to attempts to join
schaft gibt es: im Osten Wohngebiete und im Norden
permettant de le transférer dans le temps en droit de
parts of plots to Kostrzyn and Słubice Special Econo-
mit Gras bewachsenes Brachland. Im Zusammenhang
propreté pour un prix équivalent seulement une partie
mic Zone potential investors are given opportunity
damit, dass ein Teil der Grundstücke zur Sonderwirt-
de prix de marché de la parcelle en question.
terrains à la Zone Economique Spéciale de Kostrzyn-Słubie, les investisseurs potentiels pourront localiser
leurs activités sur le terrain de cette dernière ou sur le
terrain de la commune. Les terrains dans la zone indu-
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Special Economic Zone / Sonderwirtschaftszone / Zone Economique Spéciale
Z
racji włączenia części terenów przemysłowych w obszar Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorcom
oferuje się maksymalną dopuszczalną w Unii Europejskiej pomoc publiczną. Na terenie województwa
lubuskiego inwestor lokując działalność na terenie
objętym statusem SSE może z tego tytułu liczyć
na refundację:
Szkolnictwo zawodowe, współpraca z PUP / Vocational schooling,
cooperation with District Job Agency / Berufsbildung, Zusammenarbeit mit dem Kreisarbeitsamt / Formation professionnelle, coopération avec l’Agence régionale pour l’emploi
S
topa bezrobocia kształtująca się w Gminie Krosno Odrzańskie na poziomie
ok. 8 % daje szansę na pozyskanie pracowników na
wysoce konkurencyjnych warunkach, gotowych
podjąć zatrudnienie w różnorodnych gałęziach przemysłu. W Krośnie Odrzańskim znajduje się szkoła
zawodowa, mogąca dopasować profil kształcenia
do aktualnych potrzeb rynku. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizowane są staże
i praktyki zawodowe. Wsparcie PUP dla przedsiębiorstw zamierzających tworzyć nowe miejsca pracy
dla osób bezrobotnych przyjmuje formę refundacji
• 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych
lub dwuletnich kosztów pracy w przypadku małych przedsiębiorców,
• 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych
lub dwuletnich kosztów pracy w przypadku średnich przedsiębiorców,
• 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych
lub dwuletnich kosztów pracy w przypadku dużych przedsiębiorców.
ue to parts of industrial areas being included within Kostrzyn - Słubice Special
Economic Zone entrepreneurs are offered maximum
public help allowed by the European Union. An investor locating his or her activities within the area
of SEZ status within Lubuskie Province can expect
a reimbursement:
Z
urzeit läuft noch das Verfahren zur Übernahme eines Teils der Industrieflächen in
die Sonderwirtschaftszone Kostrzyn-Słubice, in der
die Investoren die durch die EU zulässige öffentliche
Beihilfe in Anspruch nehmen können. Im Gebiet der
Wojewodschaft Lubuskie erhalten Investoren der
Sonderwirtschaftszonen eine Beihilfe in Höhe von:
U
nemployment rate of Krosno Odrzańskie commune is at 8% and provides
opportunities to acquire employees who are willing
to work within various branches of industry on highly competitive basis. A vocational school ready to
adjust the profile of education to current market needs is located in Krosno Odrzańskie. In cooperation
with the District Job Agency traineeships and work
placements are offered. The support of the office
for enterprises planning creating new work places for
unemployed may be in the following forms:
• refund of costs incurred to upgrade or equip the
worksite for the unemployed
• organising vocational trainings for unemployed
in order to meet current local job market needs.
The following academic centres are in close proximity: University of Zielona Góra (30km), Viadrina University in Frankfurt and Collegium Polonicum in Słubice (55km) as well as State Vocational High School
in Sulechów (40km).
D
• 55% of laid-in investment costs or 55% of biennial labour costs in case of small businesses,
• 45% of laid-in investment costs or 45% of biennial labour costs in case of medium businesses,
• 35% of laid-in investment costs or 35% of biennial labour costs in case of large businesses.
kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego lub organizację szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych pod
potrzeby lokalnego rynku pracy. W pobliżu znajdują
się uniwersyteckie ośrodki akademickie: Uniwersytet
Zielonogórski w Zielonej Górze (30 km), Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie i Collegium Polonicum
w Słubicach (55 km) oraz Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Sulechowie (40 km).
D
• 55% der Investitionskosten bzw. 55% der zweijährigen Arbeitskosten im Falle eines Kleinunternehmens
• 45% der Investitionskosten bzw. 45% der zweijährigen Arbeitskosten im Falle eines Mittelunternehmens
• 35% der Investitionskosten bzw. 35% der zweijährigen Arbeitskosten im Falle eines Großunternehmens.
L
a procédure d’inclusion d’une partie de
terrains de la de zone industrielle au
sein de la Zone Economique Spéciale de Kostrzyn-Słubice, qui garantit aux investisseurs le maximum
des bénéfices publics admis par l’Union Européenne, est actuellement en cours. Sur le terrain de
la voïvodie Lubuskie, dans les zones économiques
spéciales, l’entrepreneur obtiendra un soutien au
montant suivant:
• 55% de dépenses d’investissement, soit, pour les
petites entreprises, 55% des coûts relatifs à deux
ans du travail,
• 45% de dépenses d’investissement, soit, pour
les moyennes entreprises, 45% des coûts relatifs
à deux ans du travail,
• 35% de dépenses d’investissement, ou, pour les
grandes entreprises, 35% des coûts relatifs à deux
ans du travail.
ie Arbeitslosenrate auf einem Niveau
von 8% schafft die Chance dafür, dass
die Arbeitssuchenden als Mitarbeiter unter günstigen Konditionen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen eingestellt werden können. In Krosno Odrzańskie befindet sich eine Berufsschule, die ihre
Ausbildungsprofile an die aktuellen Bedürfnisse des
Arbeitsmarktes anpassen kann. In Zusammenarbeit
mit dem Kreisarbeitsamt (PUP) werden Arbeitsaufenthalte und Berufspraktika organisiert. Die Förderung
der Unternehmen, die neue Arbeitsstellen für Arbeitslose schaffen wollen, durch das PUP erfolgt in Form
der Rückerstattung der Kosten der Ausstattung bzw.
ergänzenden Ausstattung einer Arbeitsstelle für den
Arbeitslosen oder die Durchführung von Umschulungen für Arbeitslose je nach Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes. In der Umgebung befinden sich
akademische Standorte: Universität Zielona Góra
(30 km), Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder) und
Collegium Polonicum in Słubice (55 km) und die Staatliche Fachhochschule Sulechów (40 km).
L
e taux de chômage dans la commune
de Krosno Odrzańskie s’élevant à 8 %
permet de trouver des salariés aux conditions très
favorables, prêts à ommencer le travail dans de différents secteurs d’industrie. À Krosno Odrzańskie,
il y a une école professionnelle, disposée à adapter
ses profils de formation aux exigences actuelles
du marché. On organise également, en coopération avec l’Agence régionale pour l’emploi, des stages de profession. De plus, les entreprises prêtes
à fonder de nouveaux emplois peuvent compter
sur le soutien de la part de l’Agence sous formes
de remboursement des frais liés à la mise en place
d’un poste pour un chômeur délégué par l’Agence ou sous forme de stages de formation pour les
sans-travail, conformément aux besoins du marché local du travail.Non loin de la ville, il y a des
centres universitaires: l’Université de Zielona Gora
(à 30 km), l’Université Viadrina à Francfort et Collegium Polonicum à Słubice (à 55 km), et l’École Supérieure Professionnelle à Sulechów (à 40 km).
Centrum Obsługi Inwestora
Investor service centre / Investorenzentrum / Centre de Services aux Investisseurs
G
mina Krosno Odrzańskie kładzie duży
nacisk na rozwój gospodarczy. Dzia-
Investor service centre that operates in the mu-
łające w Urzędzie Miasta Centrum Obsługi Inwe-
support e.g. organizational support regarding in-
stora oferuje pomoc merytoryczną i techniczną
vestment procedures, mediation and reaching out
obejmującą m.in. wsparcie organizacyjne w re-
to domestic and foreign entrepreneurs, economic
alizacji procedur inwestycyjnych, pośrednictwo
promotion etc.
w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z krajowymi i zagranicznymi przedstawicielami biznesu, promocję gospodarczą.
K
rosno Odrzańskie commune puts great
emphasis on economic development.
nicipal office offers factual help and technical
D
ie Gemeinde Krosno Odrzańskie legt
einen großen Wert auf die wirtscha-
ftliche Entwicklung. In der Stadtverwaltung wurde das Investorenzentrum gegründet, das die Investoren bei der Abwicklung der Investition, bei
der Vermittlung wirtschaftlichen Kontakte mir
la mairie de la ville de Krosno Odrzańskie offre
den in- und ausländischen Geschäftspartnern und
un soutien professionnel et technique, y compris
bei der Inanspruchnahme der Wirtschaftsförde-
entre autres, un soutien organisationnel dans la
rung begleitet.
L
a commune de Krosno met l’accent
sur le développement économique.
Le Centre de Services aux Investisseurs sis dans
mise en œuvre des procédures d’investissement,
la médiation dans l’établissement des relations d’affaires avec des partenaires nationaux et étrangères,
la promotion économique.
K
Ulgi i preferencje dla inwestorów / Concessions and preferences for investors / Erleichterungen und Präferenzen für Investoren / Réductions
et secours pour les investisseurs
D
rośnieński samorząd jest otwarty na potrzeby sektora biznesu i tworzenie klimatu przyjaznego inwestycjom. Lokując swój biznes
na strefie przemysłowej potencjalny przedsiębiorca
korzysta z udogodnień związanych z uproszczeniem
procedury uzyskania pozwolenia na budowę, natychmiastowym wydawaniem wypisów i wyrysów, czy
brakiem konieczności ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy pozwalającym na błyskawiczne
przejście do etapu projektowania, otrzymując jednocześnie indywidualnego opiekuna w Urzędzie Miasta.
Ponadto podmioty tworzące nowe inwestycje i nowe
miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
w ramach pomocy regionalnej i de minimis mogą skorzystać z maksymalnych zwolnień podatkowych.
ie Gemeinde Krosno Odrzańskie ist sehr
aufgeschlossen gegenüber den Erwartungen der Wirtschaft und der Gestaltung einer investorenfreundlichen Atmosphäre. Bei Ansiedlung
im Industriegebiet kann der Investor die Erleichterungen bei der Erlangung der Baugenehmigung, der
Ausstellung von Ausfertigungen und Ausschnitten
aus der Katasterkarte bzw. die Befreiung von der
Beantragung der Bauvoranfrage genießen und damit schneller die Bauplanung abwickeln sowie einen
Investitionsassistenten von der Stadtverwaltung bekommen. Darüber hinaus können die Unternehmen,
die ihre Investitionen im Gebiet der Gemeinde Krosno Odrzańskie ansiedeln, im Rahmen der regionalen
Förderung und der De-minimis-Beihilfe die Höchstsätze der Steuerbefreiung nutzen.
S
elf-government of Krosno is open
to needs of business sector and is investment-friendly. By basing their business in the industry park potential entrepreneur enjoy all conveniences such as simplification of procedure leading
to planning permission being granted, instant issuing
of excerpts and map extracts. The investor does not
need to apply for a decision on land development
and management conditions which in turn allows
rapid progression to designing phase and obtaining
individual guardian in the municipal office. Moreover,
subjects creating new investments and job place
in Krosno Odrzańskie commune can enjoy maximum
tax exemption stemming from regional and de minimis help.
L
a municipalité de Krosno est ouverte aux besoins du secteur des affaires
et à la création d’un climat propice aux investissements.
En implantant son entreprise dans la zone industrielle,
l’entrepreneur potentiel profitera des avantages liés
à la simplification des procédures visant l’obtention
du permis de construction, la délivrance immédiate
des copies ou d’extraits d’actes, des plans d’arpentage, sans nécessité de solliciter le plan de zonage
et son acceptation administrative, ce qui permet une
transition directe au stade de la planification, tout
en recevant un superviseur individuel de la part de
la mairie. De plus, les investisseurs implantant leur
activité et assurant ainsi de nouveaux postes d’emplois sur le terrain de la commune de Krosno peuvent
profiter des exonérations fiscales maximales.
Dane teleadresowe dla inwestora
Contact information for investors / Kontaktdaten für Investoren / Coordonnées pour
les investisseurs
Marek Cebula
Burmistrz Krosna Odrzańskiego | Mayor of Krosno Odrzańskie
Bürgermeister der Stadt Krosno Odrzańskie | Maire de Krosno Odrzańskie
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
Municipal office in Krosno Odrzańskie
Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 410 97 00
fax. 68 383 51 22
e-mail:
[email protected]
www.krosnoodrzanskie.pl
www.facebook.com/krosnoodrzanskie
phone number: +48 68 410 97 00
fax: +48 68 383 51 22
e-mail:
[email protected]
www.krosnoodrzanskie.pl
www.facebook.com/krosnoodrzanskie
Stadtverwaltung Krosno Odrzańskie
(Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim)
ul. Parkowa 1
PL-66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. +48 68 410 97 00
Fax. +48 68 383 51 22
E-Mail:
[email protected]
www.krosnoodrzanskie.pl
www.facebook.com/krosnoodrzanskie
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
(Mairie de Krosno Odrzańskie)
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tél. 0048 / 68 410 97 00
fax. 0048 / 68 383 51 22
e-mail:
[email protected]
www.krosnoodrzanskie.pl
www.facebook.com/krosnoodrzanskie