Sticker Livre WW FR+NL bd

Transcription

Sticker Livre WW FR+NL bd
169 mm
103,5 mm
VOORWAARDEN
1. Koop een product uit het assortiment Weight Watchers by Terraillon (Easy
View of Easy Follow) dat in aanmerking komt voor de actie.
2. Stuur een mail naar onderstaand adres: [email protected]
Vermeld in de mail uw naam (namen), voornaam (voornamen), postadres en de
gewenste taal van het boek (Nederlands of Frans).
Voeg bij de mail een bijlage met daarin:
- een foto van de kassabon of de factuur (leesbaar, zonder doorhalingen,
niet-gescheurd) waarin u de naam van de winkel, de datum en het bedrag
van uw aankoop omcirkelt.
3. U ontvangt uw receptenboek per post, op het adres aangegeven in de e-mail,
binnen ongeveer twee tot vijf weken vanaf de ontvangst van uw geldige
aanvraag.
Aanbod geldig van 1 november 2016 tot 31 maart 2017, uitsluitend voor
particulieren die in België, Nederland en Luxemburg verblijven, beperkt tot één
aanvraag per gezin en zolang de voorraad receptenboeken strekt. Geldig voor
aankopen in alle winkels of op alle websites in de drie landen die de
actieproducten te koop aanbieden. Boek ter waarde van 13 euro inclusief
taksen.
Elke onvolledige, foute, onleesbare, vervalste, bedrieglijke of doorgehaalde
aanvraag die niet aan de voorwaarden van bovenstaande aanbieding voldoet
of die naar een ander e-mailadres wordt verzonden dan hierboven vermeld,
wordt niet in aanmerking genomen.
U hebt recht op inzage en verbetering van uw gegevens, alsook recht van
verzet. Om dat recht uit te oefenen, wendt u zich tot de verantwoordelijke voor
de verwerking: Asogem nv, Schaliënhoevedreef 26 – 2800
Mechelen/[email protected]/ BE 0425.608.680. RPR Antwerpen.
MODALITES
1. Achetez un produit de la gamme Weight Watchers by Terraillon (Easy View ou
Easy Follow) porteur de l’offre.
2. Envoyez un email à l’adresse ci-dessous : [email protected]
Indiquez dans le corps du mail vos nom(s), prénom(s) et adresse postale ainsi
que la langue souhaitée pour le livre (Français ou Néerlandais).
Joignez les éléments suivant en pièces jointes:
- Une photo du ticket de caisse ou facture (lisible, non raturée, non
déchirée) avec le nom du magasin, la date et le montant de votre achat
entourés.
3. Vous recevrez votre livre de recettes par courrier, à l’adresse communiquée
dans l’email, dans un délai d’environ 2 à 5 semaines à compter de la réception
de votre demande conforme.
Offre valable du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, réservée aux
particuliers résidants de Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, limitée à une
demande par foyer et dans la limite du stock de livres de recettes. Valable pour
des achats effectués dans tous les magasins ou sites internet de ces 3 pays
proposant les produits porteurs de cette offre à la vente. Livre d’une valeur de
13€ TTC.
Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne
respectant pas les modalités de l’offre ci-dessus ou envoyée à une autre adresse
mail que celle mentionnée ci-dessus ne sera pas prise en compte.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous au
responsable du traitement : Asogem NV Schaliënhoevedreef 26 - 2800
Mechelen/[email protected]/ BE 0425 608 680. RPR/RPM Antwerpen.

Documents pareils