24. O Faamanatuga O Le Faaolataga

Commentaires

Transcription

24. O Faamanatuga O Le Faaolataga
Lesona 24
O FAAMANATUGA O LE FAAOLATAGA
O mea o loo fa’aaogaina e fai ma faamanatuga, o loo masani lava ona faailoaina
mai i ni fausaga tetele maualuluga e faia i ma’a poo simā ina ia faamanatu ai taua
na faatoilaloina ai malo poo tagata ta’uta’ua foi. O le a leai ma se aai poo se nuu
foi e aunoa ma ni faamanatuga taua. Peitai o faamanatuga nei o loo faatuina i ni
foliga eseese e faamanatu ai ta’ita’i, mea na tutupu, poo galuega taua foi a tagata
lelei. O laueleele vavaeeseina mo tagata lautele, falema’i, o fale o loo fa’aalia ai
ata tusi a tagata, iunivesite, o fale tetele, aai ma taui foi ma meaalofa-ofofuaina i
tagata latou te a’o’oga fua ai, e mafai ona faaigoaina i igoa o tagata o aafiaga, mo
le sini o le faatuina o se mea e faamanatu ai i latou.
O le Alii foi ua Ia tuua ia i tatou ni faamanatuga tetele lava ina ia faamanatu mai ai
ia i tatou, ma ia a’oa’oina ai i tatou, e faatatau i lona agalelei ma lana ta’ita’iga i
taimi uma lava i le talaaga atoa lava. Peitai ua tuua faapitoa mai lava e le Alii
faamanatuga, ina ia faamanatuina e Lana ekalesia seia o’o i le i’uga o le taimi e
avea ma faamanatuga ma se lesona o le galuega paia ua tuuina mai i Ona tagata. O
a’oa’oga a le Atua ma Lana galuega, e tatau ona faamausaliina muamua i tagata
talitonu.
O le faapotopotoina faatasi o Ona so’o i le afiafi a’o le’i faia le Tausamiga o le
Paseka, na faatuina ai e Iesu se faamanatuga ina ia faamanatuina i taimi uma lava
mo se mea sili ona taua – o le fuafuaga lea o le faaolataga. O Lana taulaga, o Lona
maliu, ma Lona toe soifua mai, na faaogatotonu atu lea i le satauro o Kalevario. E
le’i iloa e le au soo i lenei taimi faapitoa, sa faatuina e Iesu se faamanatuga mo
Lana ekalesia, peitai o le lesona sa tusia mausali lava i sauniga a le au totoe moni e
faavavau.
O le tausamiga o le Paseka faatasi ai ma ona faatusa ma ona sauniga o le Feagaiga
Tuai, o le a faataunuuina i le faasatauroina o le Tama’i Mamoe a le Atua. O
sauniga fou o le Feagaiga Fou o le a faatuina mo le ekalesia o le Tala Lelei.
MULUMULUGĀ-VAE
“A’o le’i o’o i le tausamiga o le Paseka, ina ua silafia e Iesu ua o’o mai ona po e
tuua ai e ia lenei lalolagi, ae maliu atu i le Tamā; ua na alofa foi i ona tagata o i
le lalolagi, na Ia alofa ia i latou ua o’o i le gataaga. Ua fai le talisuaga, a ua tuu
e le tiapolo i le loto o Iuta le Sekara, le atalii o Simona ia faalata ia te ia; ua
silafia e Iesu ua tuuina mai e le Tamā mea uma lava i ona aao, ua maliu mai foi
o ia mai le Atua, o le a toe maliu atu foi o ia i le Atua; ona tu lea o ia i luga a’o
fai le talisuaga, ua tuu ese ona ofu, ua tago foi i le ie soloi, ua fusi ia te ia. Ona
liligi lea e ia o le vai i le ipu e mulumulu ai, ua mulumulu i vae o ona so’o, ma
soloi ai i le ie soloi ua ia fusi ai.” – John 13:1-5.
1
O le galuega a le auauna le fufuluina o vae o mālō asiasi mai. Talu ai ona e le’i i ai
se auauna i lea taimi, o se tasi o le au so’o sa tatau ona taliaina lenei galuega.
Latou te lē’i naunau e talia lenei galuega maulalo auā na latou faanaunau uma i se
nofoaga sili i le malo o Keriso. Na faamaonia o se taulagaofo matuā telē tele lo
latou faamaulaloina o i latou lava ma taliaina ai le tulaga o se auauna.
Ina ua Ia silafiaina le loto faapito ma le faamaualuluga o Ona so’o, na faanoanoa
lava Iesu. Peitai o lana fuafuaga le faatinoina atu o se lesona o le a faailoa atu ai ia
i latou, o le auaunaga alofa ma le agamalu moni lea e aofia ai i le mamalu moni.
Ua uma ona Ia a’oa’o atu ia i latou, “…o lē e sili ia te outou, e fai lea ma a outou
auauna”, ma ia toe faapea atu “…o sē faamaulalo o ia ia te ia, o le a
faamaualugaina lea.” – Mataio 23:11, 12.
Na tula’i Iesu nai le laulau, tuu ese lona ofu aupito i fafo, ona ia tago lea i le solo
ma fusi ai o Ia. Na vaavaai atu le au so’o ma le ofo tele ma faatali ma le gugū mo
le gaioiga o le a soso’o ai. Ina ua tootuli ifo le Alii ma amata ona fufulu o latou
vae, na faapupulaina ai loa o latou mata. O le mā tele ma le faalumaina na
faatumuina ai o latou loto. Na latou malamalama i le a’oa’iga lē leoa, ma na latou
vaaia ai loa i latou i se malamalama fou atoa lava. A’o latou vaavaai atu i lo latou
Matai, na matuā lagona lava i o latou loto le taua o le mea ua Ia faia.
“Ona o’o atu lea o Ia iā Simona Peteru; a ua fai mai o ia ia te Ia, Le Alii e, e te
mulumulu ea o’u vae? Ua tali atu Iesu ma faapea atu ia te ia, O le mea ou te
faia, e te le iloa nei, ae mulimuli ane e te iloa. Ua fai mai Peteru ia te ia, E te le
mulumulu lava o’u vae e o’o i le faavavau. Ua tali atu Iesu ia te ia, Afai ou te le
mulumulu ia te oe, e leai sou tofi faatasi ma a’u. Ona fapea mai lea o Simona
Peteru ia te ia, Le Alii e, aua lava na o o’u vae, a’o o’u lima foi, atoa ma lo’u
ulu. Ona faapea atu lea o Iesu ia te ia, O le ua taele, ia tau o ona vae, ae mamā
uma ai, e le aoga ona mulumulu uma. “ – Ioane 13:6-10.
Ina ua o’o atu i le fufuluina o vae o Peteru, na alaga mai lona natura-osovale ma le
ita tele, “Le Alii e, e te mulumulu ea o’u vae?” O le alofa o Iesu i le
faamaulaloina o ia i le fufuluina o vae o Peteru, na matuā tuia ai le loto o Peteru.
Na faatumuina o ia i le mā ona o lona iloaina, e leai ma se tasi o le au soo o faia
lenei auaunaga. E le’i mafai i le manatu o Peteru ona ia vaai atu i lona Alii o Ia
faia le galuega a le auauna. O lona tagata ola atoa lava na tete’e i lenei faalumaina.
Na te le’i iloa o le mafuaaga lenei na ala ai ona afio mai Keriso i le lalolagi. Fai
mai le alaga a Peteru: “E te lē mulumulu lava i o’u vae e o’o i le faavavau.”
Peitai na tali atu Keriso ia Peteru, “Afai ou te le mulumulu ia te oe, e leai sou tofi
faatasi ma a’u.” I lona musu e faatagaina Iesu e fufuluina ona vae, na teena ai e
Peteru le faamamāina sili atu ona maualuga o le agasala mai i le loto. I nei upu a
Keriso, na faamaulaloina ai e Peteru lona faamaualuga ma lona loto finauvale. Na
le’i mafai ona ia onosaia le manatu o le vavaeeseina o ia mai ia Keriso ma na ia
faapea atu: “Aua lava na o o’u vae, a’o o’u lima foi atoa ma lo’u ulu.” Peitai na
tali mai Iesu: “O lē ua taele, ia tau o ona vae, ae mamā uma ai, e le aoga ona
mulumulu uma.”
2
Ina ua fufuluina e Iesu le pefu mai i vae o ona soo, na Ia naunau ai e ala atu i lena
gaioiga, ina ia fufulu ese le feeseesea’i, fuā loto leaga, ma le loto vii faamaualuga,
mai i o latou loto. I le uiga sa ia i latou, e le’i i ai ma se toatasi o i latou na sauni
mo le mafutaga ma Keriso. Seivagana ua faatumulia o latou loto i le agamalu ma
le alofa, e le’i saunia i latou ina ia latou tofusia i le sauniga o le faamanatuga lea o
le a faatuina e Keriso. Na fufulueseina e Iesu le faamaualuga uma ma le sailiili o le
tagata lava ia mo le siitiaina o ia, mai i o latou loto, i le gaioiga o le fufuluina o o
latou vae.
I le papatisoga, o i tatou foi ua fufuluina ai i le toto o Keriso, peitai o le tele o taimi
e ala i le fesootai ma sootaga leaga, e faaleagaina ai le mamā o le loto. E tatau ona
tatou o mai ia Keriso mo le alofa tunoa lavea’i. E tatau ona tatou aumaia o tatou
loto agasala, faaleagaina, ina ia fesootai ma le loto o Keriso!
Ua mafai nei e Iesu ona fetalai mai: “Ua mamā outou” – Ioane 13:10, ona latou
sauni ai loa lea e tofusia i le vaega lona lua o le sauniga, o le Taumafataga a le Alii.
I le fufuluina o vae o ona soo, na faatuina ai e Iesu le fufuluga poo le mulumuluga
o vae e avea ma sauniga i totonu o Lana ekalesia: “O lea la, afai o a’u lo outou
Alii ma lo outou Matai, ua ou mulumuluina o outou vae, e tatau foi ona outou
femulumulua’i o outou vae. Auā ua ou avatu ia te outou se fa’aa’oa’o, ina ia
outou faia e faapei ona ou faia ia te outou. E moni, e moni, ou te fai atu ia te
outou, e lē sili le auauna i lona alii; e le sili foi le ua auina i le e ana le feau.
Afai ua outou iloa ia mea, amuia outou pe a outou faia.” – Ioane 13:14-17.
Soo se taimi lava e faamanatuina ai lenei sauniga i le tulaga sa’o, e aumaia ai foi
tagata o le Atua i se sootaga paia, ina ia fesoasoani ma faamanuia le tasi i le tasi.
Mo i latou ua mauaina le agaga o lenei sauniga, o le a lē avea ai lenei sauniga, e na
o se sauniga faatinoina. O lona lesona i taimi uma lava o le a faapea, “…ia outou
auauna le tasi i le tasi i le alofa.” – Kalatia 5:13.
O LE TAUSAMAAGA A LE ALII
“O loo latou aai, ae tago Iesu i le areto, ua faafetai, ona tofitofi ai lea, ma avatu
i le au soo, ua faapea atu, Ina tago ia, inā aai; o lo’u tino lenei. Ua tago foi o ia i
le ipu, ua faafetai, ona avatu ai lea e Ia iā te i latou, ua faapea atu, Inā inu ia
outou uma i ai; auā o lo’u toto lenei, o le toto o le feagaiga fou, ua faamaligiina
mo tagata e toatele e faamagalo a’i agasala.” – Mataio 26:26-28.\
Ina ua faato’a uma lava le mulumuluga vae, na nofo ifo loa Iesu i le laulau o le
Paseka ma o iina na ia amata ai ona faatuina le sauniga faaopoopo o le
Tausamaaga a le Alii.
Ua latalata ona faasatauroina Iesu. I ni nai itula e le’o toe mamao o le a aveina ai o
Ia e le motu o tagata ina ia tauemua, sauāina ma faasatauroina. O le a tu’ia Lona
tino i fao ma le pelu. E lē o toe mamao ae faamaligiina loa lona toto. O nei mea
uma na ia naunau na te onosa’ia, e lē ona o se mea na Ia faia, peitai mo le
faamagaloina o agasala a isi.
3
O lea na tuuina ai e Iesu i totonu o le ekalesia se sauniga o le a avea ma faatusa o
puapuaga e tatau ona Ia onosaia, ma ia avea foi ma faata’ita’iga o se olaga o le
faataulagaofoina mo le tagata.
O le Paseka na filifilia ina ia avea ma faamanatuga o le lavea’iga o Isaraelu mai i
le nofo pologa i Aikupito. Na faatonu mai e le Atua, ina ia toe faamatalaina atu le
talaaga i lea tausaga ma lea tausaga i le fanau, a’o latou fesili mai i le uiga o lenei
sauniga, e tatau ona toe faaluaina le talaaga. Na faapena ona tatau ona teufouina le
lavea’iga ofoofogia i mafaufau o tagata uma. O le sauniga o le Talisuaga a le Alii
na tuuina mai ina ia faamanatu ai le lavea’iga tele na faia o se i’uga lea o le maliu
o Keriso. Seivagana ua Ia toe afio faalua mai i le mana ma le mamalu, o lenei
sauniga e tatau ona faamanatuina. O le auala lea e tatau ona teufouina ai i o tatou
mafaufau Lana galuega tele mo i tatou.
“O a’u foi, na ou maua mai i le Alii le mea na ou tuuina atu ai ia te outou, O lea
lava po na faalataina ai le Alii o Iesu, na ia tago ai i le areto, ua Ia faafetai, ona
tofitofi ai lea, ma fai atu, Ina tago ia, ina aai; o lo’u tino lenei ua tofitofi ma sui
o outou, ia outou faia lenei mea ma faamanatuga ia te a’u. Ua ia faapea atu foi
i le ipu ina ua uma ona aai, ua faapea atu, O le ipu lenei o le feagaiga fou lea i
lo’u toto; ia outou faia lenei mea ma faamanatuga ia te a’u i aso uma tou te
feinu ai. Auā o aso uma tou te aai ai i lenei areto, ma feinu i lenei ipu, tou te
faailoa atu ai le maliu o le Alii seia afio mai o ia.” – 1 Korinito 11:23-26.
O LE ARETO
O le manai lea sa fafaga a’i le au uma o Eperu i le vao, o se faatusa lea o le areto
moni mai i le lagi. O le Agaga e foa’iina mai ai le ola, lea o loo tafe mai i le tumu
atoatoa lē mafuatia o le Atua, o le manai moni lea. Fai mai le fetalaiga a Iesu, “O
le areto a le Atua, o le mea lea ua alu ifo mai le lagi, ma aumai ai le ola i le
lalolagi.” – Ioane 6:33, RV. Na toe fetalai manino lava Iesu: “O a’u o le areto o
le ola.” – fuaiupu e 35.
Peitai e o’o lava i nei faatusa e lē o mafai ona faailoa mai ai avanoa taua o le
sootaga a le tagata talitonu ma Keriso. Na fai mai Iesu, “E faapei ona auina mai
a’u e le Tama-soifua, o loo ola foi a’u i le Tamā: e faapea foi o lē ‘ai ia te a’u, e
ola lava ia ia te a’u.” – Ioane 6:57. E faapei ona ola o le Alo o le Atua e ala i le
faatuatua i le Tamā, e faapea foi ona tatau ona tatou ola i le faatuatua ia Keriso.
O le areto lea sa fa’aaoga i le Tausamaaga a le Alii, o le areto lē faafefeteina lea e
fa’aaoga i le taimi o le Paseka. O le areto lē faafefeteina o se faatusa fetaui lea o le
Alo o le Atua e leai se leaga, poo se ila ia te Ia. O le fefete, e le’i faatagaina ona o
se faatusa lea o le agasala. O Iesu lava ia na Ia faamatalaina atu i le au soo: “…Ia
outou matuā alo ese i le mea faafefete a le au Faresaio, o le pepelo lea.” – Luka
12:1.
O loo faailoa mai foi e le aposetolo o Paulo, o le mea faafefete o le faatusa lea o le
uiga leaga, matau’a, ma uiga leaga uma faapena e faaleagaina ai le tagata. Ua ia fai
4
mai: “O lea ia outou fa’ate’a ese ai le mea faafefete tuai, ina ia avea outou ma
paluga fou, ona ua leai o se mea faafefete ia te outou; auā foi o Keriso la tatou
paseka ua fasia mo i tatou. O lea ia tatou tausia ai pea le tausamiga, aua ma le
mea faafefete tuai, poo le mea faafefete o le loto leaga ma le amio leaga; a ia
faia ma le areto lē faafefeteina o le loto lelei ma le faamaoni.” – 1 Korinito 5:7,
8.
E faapei ona faafefeteina e se tama’i fefete le paluga atoa lava, e faapena foi se
tama’i agasala, afai e faatagaina e tumau pea i le olaga, o le a faaleagaina ai le
tagata atoa lava. Ae e lē faapena la Keriso: “O lē na lē agasala lava, na lē’i iloa
foi se pepelo i lona fofoga.” – 1 Peteru 2:22.
O LE UAINA
O le uaina o le Paseka, le sua mamā o le vine e lē’i fa’amafuina, o loo faatusalia
mai ai le taulaga lē ponā o Keriso. Soo se uaina lava e faaleagaina e ala i le
faamafuina, le faatusa lea o le agasala ma le oti, e lē mafai ona faatusaina ai le
“tama’i mamoe e lē ponā lava, e leai foi sona leaga”. – 1 Peteru 1:19. O le
tama’i mamoe e lē ponā lenei, o loo faatatau i ai le faamatalaga a le perofeta o
Isaia ina ua ia tautala e faatatau i le uaina fou “i le fuifui vine,” ma ua ia faapea
mai, “Aua le faaumatiaina, auā o loo i ai le manuia.” – Isaia 65:8.
O le uaina o se faatusa lea o lona toto, na faamaligiina mo le fufulueseina o
agasala a i latou uma lava e o mai ia te Ia mo le faamagaloga, ma taliaina o Ia e
avea ma o latou Faaola.
O le faamafuina o le uaina, e faaleagaina ai le sua mamā ma le maloloina o le vine:
“O le uaina o le faatauemu lea, o le ‘ava, o le faapisapisao lea; so’o se tasi ē
faaseseina ai, e lē poto o ia.” – Faataoto 20:1.
O lo tatou olaga faaleagaga e faalagolago lea i lo tatou auai so’o i lenei sauniga.
“Ona fetalai atu lea o Iesu ia te’i latou, E moni, e moni, ou te fai atu ia te outou,
afai tou te lē aai i le tino o le Atalii o le tagata, a le inu foi i lona toto, ua le i
totonu ia te outou le ola. O lē ‘ai i lo’u tino ma inu i lo’u toto, ua ia te ia le ola e
faavavau; ou te toe faatuina foi o ia i le aso gataaga; auā o lo’u tino o le mea e
‘ai moni lea, o lo’u toto foi o le mea e inu moni lea. O lē ‘ai i lo’u tino ma inu i
lo’u toto, e tumau o ia ia te a’u, o a’u foi ia te ia. E faapei ona soifua o le Tamā
ua na auina mai a’u, o loo ola foi a’u i le Tamā; e faapea foi o lē ‘ai ia te a’u, e
ola lea ia te a’u. O lenei le areto ua alu ifo mai le lagi, e le pei o outou tamā na
aai le manai, a ua oti i latou; o lē ‘ai i lenei areto e ola ia e faavavau lava.” –
Ioane 6:53-58.
A’o tatou te le’i tofusia i le Talisuaga a le Alii, e tatau ona tatou suesueina le
faamaoni ma le moni o o tatou lava loto.
5
“A ia su’esu’e ifo le tagata ia te ia, i le ‘ai ai o ia i lenei areto, ma inu i lenei ipu.
Auā o lē ‘ai ma inu faaletatau ua ‘ai o ia ma inu i lona lava faasala, ina ua lē
faautauta o ia i le tino o le Alii.” – 1 Korinito 11:28, 29.
“Ae ou te fai atu foi ia te outou, ou te le toe inu lava i lenei fua o le vine, seia o’o
i lea aso ou te inu ai le uaina fou faatasi ma outou i le malo o lo’u Tamā.” –
Mataio 26:29. I le faatuina o lenei sauniga paia, lea na fuafuaina ina ia faailoa mai
ai lona maliu “seia afio mai o ia” – (1 Korinito 11:26), na faailoa manino mai ai e
Iesu, o lenei sauniga e tatau ona faamanatuina pea e Lana ekalesia seia o’o i Lona
toe afio mai.
“…ia outou faia lenei mea ma faamanatuga ia te a’u i aso uma tou te feinu ai.
Auā o aso uma tou te aai ai i lenei areto, ma feinu i lenei ipu, tou te faailoa atu
ai le maliu o le Alii seia afio mai o ia.” – 1 Korinito 11:25, 26.
O le Talisuaga a le Alii poo le sauniga ua faaigoaina o le Fa’amanatuga, e tatau
ona faailogaina so’o, ina ia teufouina ai i mafaufau o Ona soo, vaaiga taua o lona
faalataina ma lona faasatauroina mo agasala a le lalolagi. Na te finagalo i ona soo
ina ia latou iloa lo latou faalagolago atu i taimi uma, i Lona toto ma Lona tino
faamanu’alia mo le faaolataga.
Lomia e le: Upu Moni Mo Le Taimi Lenei
PO Box 6458 Apia WESTERN SAMOA
6
O FAAMANATUGA O LE FAAOLATAGA
1.
O le a le sauniga o loo avea ma sauniga faamanatu o le
fuafuaga o le faaolataga?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2.
Na faapefea ona fuafuaina ina ia faatumauina lenei sauniga,
ina ia lē aveesea lava lona taua?
_________________________________________
_________________________________________
3.
O le agamalu, o le uiga sili lea ona fetaui o le amio Kerisiano.
Na faapefea ona faailoa atu e Iesu i ona so’o lenei uiga i le
potu aupitoaluga?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4.
O le a le lesona faapitoa e tatau ona a’oa’oina mai i le
faata’ita’iga a Keriso? (Kalatia 5:13).
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
5.
Togi le tali sa’o.
..... o le areto na faatusaina mai ai le tino o Iesu.
..... o le areto sa lē faafefeteina ina ia faailoa mai ai le mamoe mamā a le
Atua e leai sana agasala.
..... o le areto, o le tino moni lava lea o Iesu.
..... o le uaina o le ‘ava lea e onā ai.
.... e ala i le ipu, tatou te taliaina ai le toto o le maliu o Iesu mo i tatou,
mo le faamagaloina o a tatou agasala.
6.
O le a le sauniga taua e tatau ona tatou auai ai, a’o tatou te le’i
auai i le Talisuaga a le Alii?
_________________________________________
_________________________________________
7
Auala & Numera ________________________
Nuu/Taulaga/Aai ________________________
Setete _________Numera Itumalō ________
Atunuu _______________________________
Faamolemole faafo’i lenei Ta’iala Toe Iloiloina i le Tuatusi lenei:
SU’ESU’EGA FETUSIA’I o le UPU MONI MO LE TAIMI LENEI
P O Box 6458, Apia, Western Samoa
TA’IALA TOE ILOILOINA - LESONA 24
8