Referat marts 23 Biological safety of the food chain

Commentaires

Transcription

Referat marts 23 Biological safety of the food chain
EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL
STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH
Section Biological Safety of the Food Chain
COMITÉ PERMANENT DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET DE LA SANTÉ ANIMALE
Section Sécurité biologique de la chaîne alimentaire
STÄNDIGER AUSSCHUSS FÜR DIE LEBENSMITTELKETTE UND TIERGESUNDHEIT
Sektion Biologische Sicherheit der Lebensmittelkette
23 MARCH 2009, AFTERNOON
23 MARS 2009, APRÈS-MIDI
23. MÄRZ 2009, NACHMITTAG
AGENDA - ORDRE DU JOUR - TAGESORDNUNG
SECTION A
Information and/or discussion
Zur Information und/oder Diskussion
-
Information
et/ou
discussion
-
No item raised.
SECTION B
Draft presented for an opinion - Projet présenté pour un avis - Zur Stellungnahme
vorgestellter Entwurf
1. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision
concerning interim protection measures taken by France as regards the introduction onto its
territory of milk and milk products coming from a holding where a classical scrapie case is
confirmed (MP)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de décision de la
Commission concernant des mesures de protection transitoires prises par la France en
relation avec l'introduction sur son territoire de lait et produits laitiers en provenance d'un
établissement où un cas de tremblante classique est confirmé (MP)
Foreslaget afviser franske særregler for anvendelse til konsum af mælk fra og
mælkeprodukter baseret på mælk fra besætninger af får og geder inficeret med scrapies.
Foreslaget retter sig alene mod Frankrig.
Foreslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal.
Forslaget træder i kraft tyve dage efter nofitikation af Frankrig.
2. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Decision
amending Appendix B of Annex VII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as
regards certain establishments in the meat, poultrymeat, fish and milk and milk products
sectors in Romania. (Doc. SANCO/4933/2009) (JG)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission modifiant l'appendice B à l'annexe VII de l'Acte d'adhésion de la Bulgarie et
de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande, la
viande de volaille, les poissons, le lait et les produits laitiers en Roumanie. (Doc.
SANCO/4933/2009) (JG)
Foreslaget handler om en tilpasning af listen over rumænske virksomheder inden for
områderne fersk kød, fjerkrækød, fiskevarer og mælkeprodukter, idet nogle virksomheder
har implementeret EU's hygiejneregler og idet andre virksomheder har stoppet deres
aktivitet. Disse virksomheder skal slettes af listen i appendix B til bilag VII i loven om
Bulgariens og Rumæniens indlemmelse i EU.
Foreslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal.
Forslaget træder i kraft efter offentliggørelse i EU-Tidende.
3. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Decision
amending Decision 2007/716/EC as regards certain establishments in the meat and milk
sectors in Bulgaria. (Doc. SANCO/4954/2009) (JG)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements
dans les secteurs de la viande et laitiers en Bulgarie. (Doc. SANCO/4954/2009) (JG)
Foreslaget handler om en tilpasning af listen over bulgarske virksomheder inden for
områderne fersk kød og mælkeprodukter, idet nogle virksomheder har implementeret EU's
hygiejneregler og idet andre virksomheder har stoppet deres aktivitet. Disse virksomheder
skal slettes af listen i bilaget til beslutning 2007/716/EFaf 30. oktober 2007 om
overgangsforanstaltninger vedrørende de strukturelle krav til visse virksomheder i
sektorerne for kød og mælk i Bulgarien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004.
Foreslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal.
Forslaget træder i kraft efter offentliggørelse i EU-Tidende.
4. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Decision
amending the Appendix to Annex VI to the Act of Accession of Bulgaria and Romania as
regards certain milk processing establishments in Bulgaria. (Doc. SANCO/5047/2009) (JG)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission modifiant l'appendice à l'annexe VI de l'Acte d'adhésion de la Bulgarie et de
la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation de lait en
Bulgarie. (Doc. SANCO/5047/2009) (JG)
Foreslaget handler om en tilpasning af listen over bulgarske virksomheder inden for
områderne mælkeprodukter. 48 virksomheder har implementeret EU's hygiejneregler, og
skal derfor slettes af listen. Imidlertid modtager 31 af disse 48 virksomheder rå mælk og
fremstiller mælkeprodukter, som både opfylder og ikke opfylder EU's hygiejnekrav. Disse
31 virksomheder skal derfor tilføjes listen. Herudover har en virksomhed implementeret
EU's hygiejneregler, og skal derfor slettes af listen. Den pågældende liste er i appendixet til
bilag VI i loven om Bulgariens og Rumæniens indlemmelse i EU.
Foreslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal.
Forslaget træder i kraft efter offentliggørelse i EU-Tidende.
Miscellaneous / Divers
******************************

Documents pareils