Siam Ad sizeA4

Commentaires

Transcription

Siam Ad sizeA4
«“√ “√‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈
ISSN 1513-4067
TJHP : Thai Journal of Hospital Pharmacy
π‘æπ∏åμâπ©∫—∫ (Original Articles)
A Randomized Trial of a Pharmacist Practitioner Model to Improve Glycemic Control in Type 2 Diabetic Patients
°“√»÷°…“‡™‘ß∑¥≈Õß·∫∫ ÿà¡‚¥¬„™â·∫∫®”≈Õ߇¿ —™°√‡«™ªØ‘∫—μ‘μàÕ°“√§«∫§ÿ¡√–¥—∫πÈ”μ“≈„π‡≈◊Õ¥„À⥒¢÷Èπ
„πºŸâªÉ«¬‡∫“À«“π™π‘¥∑’Ë 2 .................................................................................................................................................................................................... 9
Õ—ß°Ÿ√ ¿“« ÿ∑∏‘‰æ»‘∞, √—μπ“¿√≥å Õ“«‘æ—π∏å, °π°æ√ π‘«—≤ππ—π∑å, «√√≥¥’ ·μâ‚ μ‘°ÿ≈, ÿ√‡°’¬√μ‘ Õ“™“π“πÿ¿“æ, æ—°μ√å«‘¿“ ÿ«√√≥æ√À¡,
Õ√‘ √“ ®—π∑√å»√’ ÿ√‘¬«ß»å, æ‘π‘® Õ—»«–· ß√—μπå, «‘æ≈ √—™μ–æß»å∏√
μâπ∑ÿπ ·≈–°“√§◊π∑ÿπ∫√‘°“√√—°…“‚√§¡–‡√ÁߺŸâªÉ«¬„π∑’ˉ¥â√—∫¬“‡§¡’∫”∫—¥
Cost and Cost Recovery of Cancer Care in In-patient on Chemotherapy ............................................................................................ 24
¡“≈‘π’ ‚μ«π‘™¬å
Quality of Life in Postmenopausal Women with Osteoporosis : A Case Sudy in One Hospital
§ÿ≥¿“æ™’«‘μ„π μ√’«—¬À¡¥ª√–®”‡¥◊Õπ∑’ˇªìπ‚√§°√–¥Ÿ°æ√ÿπ: °√≥’»÷°…“„π‚√ß欓∫“≈·ÀàßÀπ÷Ëß ........................................................... 36
Õ‘ √’¬å ®√√¬“»—°¥‘Ï, ∞≥—Æ∞“ °‘μμ‘‚ ¿’
Determination of Genistein and Daidzein in Soybeans under Various Extraction Methods by Developed High
Performance Liquid Chromatography
°“√æ—≤π“«‘∏’«‘‡§√“–Àå‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß‚§√¡“‚μ°√“øï¢Õ߇À≈« ¡√√∂π– Ÿß¢Õ߇®π‘ ‡∑Õ’π·≈–‰¥‡´Õ’π®“° “√ °—¥∂—Ë«‡À≈◊Õß
¥â«¬«‘∏’°“√ °—¥∑’Ë·μ°μà“ß°—π ............................................................................................................................................................................................ 48
ª“√¿—∑√ ‚»¿“√—°…å, √—μπ“ Õ‘π∑√“πÿª°√≥å, ¡“π’ ‡À≈◊Õß∏π–Õπ—πμå
æ‘…«‘∑¬“ (Toxicology)
æ‘…«‘∑¬“¢Õߺ≈‘μ¿—≥±å°”®—¥·¡≈ß: ‡§¡’·≈–æ‘…«‘∑¬“¢Õß “√°≈ÿà¡æ—¬√‘∏√‘π
Insect Repellents Toxicology: Chemistry and Toxicology of Pyrethrins.................................................................................................. 59
∏π°√ »‘√‘ ¡ÿ∑√
‚√§·≈–¬“„À¡à (Diseases and New Drugs)
‡¡≈“‚∑π‘π «ß®√√Õ∫«—π °—∫‚√§´÷¡‡»√â“
Melatonin Circadian Rhythm and Major Depressive Disorder ................................................................................................................... 64
√¬ÿ∑∏ «“ ‘°π“ππ∑å
Agomelatine .......................................................................................................................................................................................................................... 71
√¬ÿ∑∏ «“ ‘°π“ππ∑å
∫∑§«“¡°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕß (Continuing Pharmaceutical Education)
°“√§”π«≥¢π“¥¬“μâ“π®ÿ≈™’æ„πºŸâªÉ«¬‡¥Á°Õâ«π
Antibiotic Dosage Calculation in Obese Children .............................................................................................................................................. 81
°ƒμ‘¬“ ∏π‡ “«¿“§¬å
√À— °‘®°√√¡°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕß 1-000-HPT-000-0411-01 ®”π«π 2.5 Àπ૬°‘μ°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕß
ªï∑’Ë 21 ©∫—∫∑’Ë 1 ¡°√“§¡-‡¡…“¬π 2554
Vol 21 No 1 January-April 2011
Continuing Pharmaceutical Education : CPE : °“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕß
«“√ “√‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈
TJHP : Thai Journal of Hospital Pharmacy
«—μ∂ÿª√– ߧå
∫√√≥“∏‘°“√∑’˪√÷°…“
(Editorial Consultants)
∫√√≥“∏‘°“√
(Editior)
√Õß∫√√≥“∏‘°“√
(Vice-editor)
°Õß∫√√≥“∏‘°“√
(Editorial Board &
Peer Reviewers)
ºŸâ®—¥°“√«“√ “√
(TJHP Manager)
ΩÉ“¬ π—∫ πÿπ«“√ “√
(TJHP Supporting Team)
ΩÉ“¬»‘≈ªá
(Graphic & Design)
”π—°æ‘¡æå
(Publisher)
ਉҢͧ
(Owner)
Website ¢Õß ¡“§¡
: ‡æ◊ÕË à߇ √‘¡º≈ß“π«‘™“°“√ «‘™“™’æ ·≈–π«μ°√√¡∑“ߥâ“π‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈
√«¡∑—Èß°“√„Àâ∫√‘°“√°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕß·°à ¡“™‘°
: ¿≠.§ÿ≥À≠‘ß∑‘æ“æ√ ‘μª√’™“, ¿≠.√».∏‘¥“ π‘ß “ππ∑å
¿≠.∑—»π’¬å ‡¢’¬«¢®’, ¿≠.Õÿ‰√ Àπÿπ¿—°¥’, ¿°.¥√.Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ©—μ√∑π“ππ∑å
: ¿≠.º».¡—≥±π“ ¿“≥ÿ¡“¿√≥å
: ¿≠.√».¥√.∫ÿ…∫“ ®‘𥓫‘®—°…≥å
: ¿≠.√».¥√.‡æ™√√—μπå æ߅凮√‘≠ ÿ¢, ¿≠.√».¥√. ÿ«—≤π“ ®ÿÓ«—≤π∑≈
¿°.º».¥√.ª√’™“ ¡π∑°“πμ‘°ÿ≈, ¿≠.Õ.¥√.°ƒμμ‘°“ μ—≠≠–· π ÿ¢
¿°.º».¥√.ª√“‚¡∑¬å μ√–°Ÿ≈‡æ’¬√°‘®, ¿°.º».¥√. ÿ√°‘® π“±’ ÿ«√√≥
¿°.√».¥√.‡πμ‘ ÿ¢ ¡∫Ÿ√≥å, ¿°.Õ.¥√.«‘√—μπå ∑Õß√Õ¥, ¿°.Õ.¥√.»√—≥¬å °Õ π“π
¿≠.º».¥√.Õÿ…“ ©“¬‡°≈Á¥·°â«, ¿≠.º».¥√.¡π∑√—μ¡å ∂“«√‡®√‘≠∑√—æ¬å
¿°.Õ.∏π√—μπå √«≈‡ πàÀå, ¿°.º».¥√.· «ß «—™√–∏π°‘®
: ¿≠.ª√“π’ ¿‘≠‚≠«—≤¬“°√
: ¿≠.®—π∑√°“πμå ‡∑’¬π‡ß‘π, ¿≠.Õ√«√√≥ ‡°μÿ‡®√‘≠, ¿≠.æ—™√‘π∑√å ÿ«√√≥°ŸØ
¿≠.π«≈®—π∑√å ‡∑æ»ÿ¿√—ß…‘°ÿ≈
: ∫√‘…—∑ ª√–™“™π ®”°—¥
: ∫√‘…—∑ ª√–™“™π ®”°—¥
: ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬)
: http://www.thaihp.org
«“√ “√‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ISSN 1513-4067) ‡ªìπ«“√ “√∑’®Ë ¥— æ‘¡æå‚¥¬ ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬)
‡≈¢∑’Ë 3850/2 ∂ππæ√–√“¡ 4 ‡¢μ§≈Õß‡μ¬ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10110 ‚∑√»—æ∑å 0-2249-9333 ‚∑√ “√ 0-2249-9331
e-mail:[email protected] æ‘¡æåª≈ï – 3 ©∫—∫®—¥ àß„Àâ ¡“™‘° ¡“§¡ø√’ πÕ°®“° reprint ´÷ßË ®– —ßË ‰¥âμ“¡∑’ÕË ¬Ÿ¢à Õß ¡“§¡œ ¢â“ß∫π
≈‘¢ ‘∑∏‘Ï : ∫∑§«“¡„π«“√ “√ ‡ªìπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï¢Õß ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬) Àâ“¡π”∫∑§«“¡∑—ÈßÀ¡¥
À√◊Õ∫“ß à«π‰ª„™âª√–‚¬™πå ‡™àπ æ‘¡æå´È” ∂à“¬∑Õ¥À√◊Õ‡°Á∫‰«â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π√Ÿª·∫∫„¥√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß ‰¡à«à“‚¥¬∑“ß°“¬¿“æ
∑“ßÕ‘‡≈§‚∑√𑧠À√◊Õ∂à“¬ ”‡π“ ‡«âπ‡ ’¬·μà«à“®–‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“° ¡“§¡œ ‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√
∫√√≥“∏‘°“√·∂≈ß
À≈—ß®“°©≈Õߪï„À¡à “°≈Õ—π¬“«π“π ¡“™‘°§ß‰¥â – ¡§«“¡ ÿ¢‰«â¡“°æÕ∑’Ë®–„Àâ∫√‘°“√ºŸâªÉ«¬Õ¬à“ß¡’
§ÿ≥¿“æμàÕ‰ª Õ¬à“ßπâÕ¬°Á„À≥â®π∂÷ß«—πªï„À¡à‰∑¬„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π ·≈â«®÷ߧàÕ¬‰ª – ¡°—π„À¡à «“√ “√©∫—∫π’È
‡ªìπ©∫—∫·√°®“° 3 ©∫—∫¢Õߪï 2554 μ—Èß„®®–·®°®à“¬„Àâ ¡“™‘°‡æ◊ËÕ√à«¡©≈Õߪï„À¡à‰∑¬·≈–«—π§√Õ∫§√—«¥â«¬°—π
„π©∫—∫®–¡’∫∑π‘æπ∏åμâπ©∫—∫ 4 ‡√◊ËÕß √«¡∑—È߇√◊ËÕß∑“ߥâ“π‡∑§‚π‚≈¬’‡¿ —™°√√¡¥â«¬ ´÷Ëß¡’‰¡à∫àÕ¬π—° ®÷ßÕ¬“°
®–‡™‘≠™«π ¡“™‘°∑’Ë¡’ß“π«‘®—¬∑“ߥâ“ππ’È À√◊Õ¥â“π extemporaneous compounding à߇√◊ËÕß¡“μ’æ‘¡æå
„π«“√ “√‡æ◊ËÕ·∫àߪí𧫓¡√Ÿâ°—π∫â“ß πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’‡√◊ËÕß°“√∫√‘À“√∑“߇¿ —™°√√¡∑’Ëπà“ π„® ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ˇ°’ˬ«°—∫
°“√§‘¥μâπ∑ÿπ¬“¡–‡√Áß √«¡∑—È߇√◊ËÕß°“√∫√‘∫“≈∑“߇¿ —™°√√¡Õ’° 2 ‡√◊ËÕß ´÷Ëßπà“μ‘¥μ“¡Õà“πÀ√◊Õ𔉪„™âÕâ“ßÕ‘ß
∫∑§«“¡°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕß„π©∫—∫π’ȇªìπ∫∑§«“¡‡°’ˬ«°—∫°“√§”π«≥¢π“¥¬“ºŸâªÉ«¬‡¥Á°Õâ«π ‚¥¬¡’μ—«Õ¬à“ß°√≥’
»÷°…“· ¥ß·π«∑“ß°“√§”π«≥‡æ◊ËÕ„À⺟âÕà“π‡¢â“„®·≈–𔉪ª√–¬ÿ°μ儙≥â ∂â“¡’ªí≠À“ μ‘¥μàÕºŸâπ‘æπ∏å‚¥¬μ√ß
‰¥â‡≈¬§à– ∫∑§«“¡‚√§·≈–¬“„À¡à ‡ªìπ‡√◊ËÕ߬“·°â´÷¡‡»√â“μ—«„À¡à ´÷Ë߇ªìπ melatonic agent π‘æπ∏å‚¥¬Õ“®“√¬å
·æ∑¬åºŸâ‡™’ˬ«™“≠ Õ¥’μÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“®‘쇫™»“ μ√å §≥–·æ∑¬»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ߢ≈“π§√‘π∑√å
√«¡∑—ÈߧÕ≈—¡πåæ‘…«‘∑¬“®“°Àπ૬¢âÕ¡Ÿ≈¬“ ΩÉ“¬‡¿ —™°√√¡ ‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™ ´÷Ë߇«âπ™à«ß‰ª 1 ©∫—∫ ©∫—∫π’ȇªìπ
°“√𔇠πÕ‡°’ˬ«°—∫æ‘…¢Õ߬“¶à“·¡≈ß ´÷Ë߬—ß¡’μàÕÕ’°„π©∫—∫μàÕ‰ª ¡“™‘°∑’Ë∑”ß“π‚√ß欓∫“≈Õ◊Ëπ ∂â“¡’
ª√– ∫°“√≥凰’ˬ«°—∫æ‘…«‘∑¬“ ·≈–Õ¬“°·∫àߪíπ‚ª√¥‡¢’¬π¡“√à«¡μ’æ‘¡æå°—∫‡√“ ‚¥¬ àßμ√߉ª∑’Ë ¡“§¡ À√◊Õ
μ‘¥μàÕÀπ૬¢âÕ¡Ÿ≈¬“ ΩÉ“¬‡¿ —™°√√¡ ‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™°Á‰¥â§à–
„π«—π∑’Ë 24-26 ‡¥◊Õπ情¿“§¡π’È ¡“§¡®–®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï 2554 ·≈–ª√–™ÿ¡«‘™“°“√
‡√◊ËÕß ç‡¿ —™°√‚√ß欓∫“≈„π¬ÿ§«‘°ƒμ∑“߇»√…∞°‘®é √«¡∑—Èß°“√‡ πÕº≈ß“π∑“ߥâ“π«‘™“°“√ ¢Õ‡™‘≠™«π
¡“™‘°·≈–ºŸâ π„® àß∫∑§—¥¬àÕß“π«‘®—¬‡æ◊ËÕ𔇠πÕº≈ß“π·≈–≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡π–§–
¢Õ„Àâ¡’§«“¡ ÿ¢‡π◊ËÕß„π«—π§√Õ∫§√—«§à– ·≈–§ß‡®Õ°—π„πß“πª√–™ÿ¡∑’Ë®–∂÷ßπ’È
(¿≠.º».¡—≥±π“ ¿“≥ÿ¡“¿√≥å)
∫√√≥“∏‘°“√
§”™’È·®ß°“√ à߇√◊ËÕßæ‘¡æå
∫∑§«“¡∑’ˉ¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“„Àâμ’æ‘¡æå„π«“√ “√‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫∑π‘æπ∏åμâπ©∫—∫ (original research
articles), ∫∑§«“¡‚√§·≈–¬“„À¡à, ∫∑§«“¡°“√«‘π‘®©—¬∑“߇¿ —™°√√¡ (pharmaceutical diagnosis), ·≈–∫∑§«“¡°“√»÷°…“μàÕ
‡π◊ËÕß (continuing pharmaceutical education;CPE) æ‘¡æå¥â«¬ Microsoft Word for Window „™â font Cordia New ¢π“¥ 14
∫π°√–¥“… A4 ÀπⓇ¥’¬«
1. ™π‘¥¢Õß∫∑§«“¡
1.1 π‘æπ∏åμâπ©∫—∫ : ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫∑π” «—μ∂ÿª√– ß§å «‘∏’«‘®—¬ º≈°“√«‘®—¬/∑¥≈Õß «‘®“√≥åº≈/Õ¿‘ª√“¬º≈ √ÿªº≈ ¢âÕ‡ πÕ
·π– °‘μμ‘°√√¡ª√–°“» ·≈–‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß √«¡∑—Èß∫∑§—¥¬àÕ¿“…“‰∑¬·≈–Õ—ß°ƒ… æ√âÕ¡∑—Èߧ” ”§—≠·≈– key words
§«“¡¬“«∑—Èß∫∑§«“¡ª√–¡“≥ 12 Àπâ“æ‘¡æå°√–¥“… A4
1.2 ∫∑§«“¡‚√§·≈–¬“„À¡à : ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫∑§«“¡‡√◊ËÕß‚√§ ¡’∫∑π” ‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß ·≈–∫∑ √ÿª §«“¡¬“«‰¡à‡°‘π 4 Àπâ“æ‘¡æå
°√–¥“… A4 ·≈– ∫∑§«“¡¬“„À¡à μ“¡√Ÿª·∫∫ monograph æ√âÕ¡‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß §«“¡¬“«‰¡à‡°‘π 8 Àπâ“æ‘¡æå°√–¥“… A4
1.3 ∫∑§«“¡°“√«‘π‘®©—¬∑“߇¿ —™°√√¡ : ‡ªìπ°√≥’»÷°…“¢ÕߺŸâªÉ«¬À√◊Õ§”∂“¡∑“ߧ≈‘π‘°∑’Ëπà“„® ·≈–°“√«‘π‘®©—¬∑“ß
‡¿ —™°√√¡‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àåªí≠À“ æ√âÕ¡‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß §«“¡¬“«‰¡à‡°‘π 4 Àπâ“æ‘¡æå°√–¥“… A4
1.4 ∫∑§«“¡°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ÕË ß : ª√–°Õ∫¥â«¬∫∑§—¥¬àÕ «—μ∂ÿª√– ß§å ‡π◊ÕÈ ‡√◊ÕË ß ∫∑ √ÿª ·≈–‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß æ√âÕ¡ ·∫∫∑¥ Õ∫
5 μ—«‡≈◊Õ°®”π«π 10 - 15 ¢âÕ‡æ◊ËÕ‡°Á∫§–·ππÀπ૬°‘μ°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕß
2. ™◊ÕË ∫∑§«“¡ ‰¡à«“à ®–‡ªìπ∫∑§«“¡™π‘¥„¥ §«√¡’∑ß—È ¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… ‰¡à„ à™Õ◊Ë ∂“π∑’∑Ë ”°“√«‘®¬— ‡™àπ ™◊ÕË ‚√ß欓∫“≈/
®—ßÀ«—¥ ‰«â„π™◊ËÕ‡√◊ËÕß«‘®—¬
3. ™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å ¡’∑—Èß¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… æ√âÕ¡∑—Èß«ÿ≤‘°“√»÷°…“ ·≈– ∂“∫—π/∑’Ë∑”ß“π
4. «‘∏’Õâ“ßÕ‘ß„π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß Õâ“ßÕ‘ß¥â«¬μ—«‡≈¢¬°¢÷Èπ μ“¡≈”¥—∫‡≈¢∑’ˇհ “√Õâ“ßÕ‘ß
5. ‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß (References)/∫√√≥“πÿ°√¡ (Bibliography)
5.1 «“√ “√ ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫ ¥—ßπ’È
™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å (∂â“¡’¡“°°«à“ 3 ™◊ËÕ „ à 3 ™◊ËÕ·√° °àÕπ‡μ‘¡ et al.) ™◊ËÕ∫∑§«“¡ ™◊ËÕ«“√ “√ („™â™◊ËÕ¬àÕ) ªï∑’Ëæ‘¡æå (year) ªï∑’Ë
(volume) ·≈–Àπâ“ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
™◊ËÕ °ÿ≈ ™◊ËÕμ—« ™◊ËÕ°≈“ß(¬àÕ)
1. Chancellor JV, Hill AM, Sabin CA, Simpson KN, et al. Modeling the cost effectiveness of lamivudine/
Zidovudine combination therapy in HIV infection. Pharmaco Economic 1997 ; 12 : 54-6
™◊ËÕμ—«
™◊ËÕ °ÿ≈
2. ª√–∑ÿ¡ 惰…å√—ß√—°…å, ‰æ‚√‡®π. «“√ “√ ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬) 2536 ; 3 : 71.
5.2 Àπ—ß ◊Õμ”√“ ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫¥—ßπ’È
ºŸâπ‘æπ∏å ∂Ⓡªìπ∫√√≥“∏‘°“√„À℠৔«à“∫√√≥“∏‘°“√‰«â„π«ß‡≈Á∫ ™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ §√—Èß∑’Ëæ‘¡æå (edition) ‡¡◊Õß/®—ßÀ«—¥∑’Ëæ‘¡æå
”π—°æ‘¡æå ªï∑’Ëæ‘¡æå ·≈–Àπâ“ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
™◊ËÕ °ÿ≈
™◊ËÕμ—«(¬àÕ)¢ÕߺŸâæ‘¡æå
™◊ËÕ‡√◊ËÕß
™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ
‡¡◊Õß
1. Maldalon M, Hurley RW. Physical examination, In:Bohs(ed) Clinical Clerkship Manual. Vancouver:
Applied Therapeutics Inc, 1992: 4-24
”π—°æ‘¡æå
™◊ËÕ‡√◊ËÕß
2. ÿ«—≤π“ ®ÿÓ«—≤π∑≈, °“√μ‘¥μ“¡«—¥√–¥—∫¬“„π‡≈◊Õ¥, „π:∫ÿ…∫“ ®‘𥓫‘®—°…≥å,‡πμ‘ ÿ¢ ¡∫Ÿ√≥å (∫√√≥“∏‘°“√).
‡¿ —™°√√¡∫”∫—¥„π‚√ß欓∫“≈, °√ÿ߇∑æ¡À“π§√: ‰∑¬¡‘μ√°“√æ‘¡æå, 2539: 111-22
™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ
5.3 ‡«∫‰´μå ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫¥—ßπ’È
Àπ૬ߓπ (™◊ËÕºŸâπ‘æπ∏å) ™◊ËÕ∫∑§«“¡ ™◊ËÕ‡«∫‰´μå∑’Ë ◊∫§âπ ·≈–«—π∑’ˇ¢â“‰ª ◊∫§âπ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
™◊ËÕÀπ૬ߓπ
™◊ËÕ∫∑§«“¡
1. Joint Commission on Accreditation of Health Organization. Revision to joint commission standards in
support to patient safety and medical/health care error reduction. July 2001. Available at : www.JCAHO.org
Accessed August 17, 2001.
™◊ËÕ‡«∫‰´μå
«—π∑’‡Ë ¢â“‰ª ◊∫§âπ
™◊ËÕ∫∑§«“¡
2. ªØ‘°‘√‘¬“μàÕ°—π¢Õ߬“ micronazole oral gel ·≈– warfarin. ◊∫§âπ®“° : http://www.fda.moph.go.th/fda-net/
html/product/apr/about/Drug Bulletin 6-3 pdf. «—π∑’ˇ¢â“‰ª ◊∫§âπ 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2547.
5.4 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫¥—ßπ’È
™◊ËÕºŸâ∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ™◊ËÕ«‘∑¬“π‘æπ∏å √–¥—∫ª√‘≠≠“ ®—ßÀ«—¥ ∂“∫—π°“√»÷°…“ ªï∑’Ë®—¥æ‘¡æå ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
™◊ËÕºŸâ∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å
™◊ÕË «‘∑¬“π‘æπ∏å
1. ¡—ß°√ ª√–æ—π∏å«≤— π–. °“√æ—≤π“√–∫∫§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¥â“𬓂¥¬°“√®—¥°“√Õߧ姫“¡√Ÿâ : °√≥’»°÷ …“‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π
·ÀàßÀπ÷Ëß. “∏“√≥ ÿ¢»“ μ√å ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ. °√ÿ߇∑æ¡À“π§√. ∫—≥±‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈,2547.
™◊ËÕª√‘≠≠“
®—ßÀ«—¥
∂“∫—π
ªï∑’Ë®—¥∑”
5.5 √“¬ß“π ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫¥—ßπ’È
™◊ËÕÀπ૬ߓπ ™◊ËÕ√“¬ß“𠇥◊Õπ ªï∑’Ë√“¬ß“π ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
™◊ËÕÀπ૬ߓπ
™◊ÕË √“¬ß“π
‡¥◊Õπ
ªï∑√’Ë “¬ß“π
1. ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬). √“¬ß“π°‘®°√√¡ª√–®”ªï 2546. 情¿“§¡ 2547.
6. ∫∑§—¥¬àÕ
6.1 ¿“…“‰∑¬ (‰¡àμâÕß¡’¢âÕ§«“¡π” ·≈–‰¡àμâÕß¡’À—«¢âÕ¬àÕ¬) ‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬ «—μ∂ÿª√– ß§å «‘∏’«‘®—¬·≈– ∂‘μ‘∑’Ë„™â º≈°“√«‘®—¬ √ÿª
·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– √«¡∑—Èߧ” ”§—≠„μâ∫∑§—¥¬àÕ
6.2 ¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫∑§—¥¬àÕ¿“…“‰∑¬ ·≈–·ª≈„Àâ‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕßμ√ß°—π √«¡∑—Èß keywords
7. «‘∏’°“√ àß∫∑§«“¡ ‡≈◊Õ° à߉¥â 2 ™àÕß∑“ߧ◊Õ
7.1 àß∑“߉ª√…≥’¬å àß∑“߉ª√…≥’¬å àß∫∑§«“¡∑’Ëæ‘¡æåμ“¡·∫∫∑’Ë°”Àπ¥æ√âÕ¡‡≈¢Àπâ“°”°—∫ 1 ™ÿ¥ ·≈–·ºàπ CD ∫—π∑÷°
‰ø≈å∫∑§«“¡ √«¡∑—Èß·∫∫øÕ√å¡ àß∫∑§«“¡∑’Ë¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥§√∫∂â«π «ß‡≈Á∫¡ÿ¡´Õß«à“ ç∫∑§«“¡«“√ “√é ∂÷ß ºŸâ®—¥°“√
«“√ “√‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬) 3850/2 ™—Èπ 16 ‚√ß欓∫“≈‡∑æ∏“√‘π∑√å
∂ππæ√–√“¡ 4 ‡¢μ§≈Õß‡μ¬ °∑¡.10110
7.2 àß∑“ß e-mail à߉ø≈å∫∑§«“¡ (Microsoft Word) æ√âÕ¡·∫∫øÕ√å¡ àß∫∑§«“¡¡“∑’Ë [email protected]
·∫∫øÕ√å¡ àß∫∑§«“¡‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“π”≈ß«“√ “√‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬)
¢â“懮ⓠ(π“¬/π“ß/π“ß “«)...................................................................................................................................
¢Õ àß∫∑§«“¡ª√–‡¿∑
( ) π‘æπ∏åμâπ©∫—∫
( ) ∫∑§«“¡°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕß
™◊ËÕ‡√◊ËÕß (‰∑¬) .........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(Õ—ß°ƒ…) ................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
§” ”§—≠ (Key words)................................................................................................................................................
ºŸâπ‘æπ∏å (‰∑¬) ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(Õ—ß°ƒ…) ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
∂“π¿“æ ¡“™‘°¢ÕߺŸâπ‘æπ∏å™◊ËÕ·√°
( ) ‡ªìπ
( ) ‰¡à‡ªìπ
∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë “¡“√∂μ‘¥μàÕ‰¥â –¥«°..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
‚∑√»—æ∑å.....................................................................................‚∑√ “√...................................................................
e-mail address .......................................................................................................................................................
¢â“懮ⓢÕ√—∫√Õß«à“ ∫∑§«“¡π’È ( ) ‡ªìπº≈ß“π¢Õߢâ“懮⓷μà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«
( ) ‡ªìπº≈ß“π¢Õߢâ“懮⓷≈–ºŸ√â «à ¡ß“πμ“¡™◊ÕË ∑’√Ë –∫ÿ„π∫∑§«“¡®√‘ß
‚¥¬∫∑§«“¡π’ȉ¡à‡§¬≈ßμ’æ‘¡æå„π«“√ “√„¥¡“°àÕπ ·≈–®–‰¡àπ” à߉ª‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“≈ßμ’æ‘¡æå„π«“√ “√
Õ◊Ëπ¿“¬„π 60 «—ππ—∫®“°«—π∑’Ë¢â“懮Ⓣ¥â àß∫∑§«“¡©∫—∫π’È ·≈–‰¥â®—¥ àßμâπ©∫—∫∫∑§«“¡∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫°“√‡¢’¬π
μ“¡¢âÕ°”Àπ¥∑’Ë™’È·®ß‰«â„π«“√ “√¡“æ√âÕ¡°—ππ’È
≈ßπ“¡ ................................................................
(
)
«—π/‡¥◊Õπ/ªï .......................................................
✄
*∫∑§«“¡∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫·≈–§ÿ≥ ¡∫—쑧√∫∂â«πμ“¡¢âÕ°”Àπ¥ ®–‰¥â√—∫°“√μÕ∫√—∫¢—Èπμâπ¿“¬„π 14 «—π*
„∫ ¡—§√
¡“™‘° ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬)
≈ß™◊ËÕ....................................................................... ºŸâ ¡—§√
(...............................................................) μ—«∫√√®ß
«—π∑’.Ë ...........................................................................
À¡“¬‡Àμÿ : ∂â“¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß™◊ËÕ/∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß ¡“™‘° ‚ª√¥·®âß ¡“§¡œ ‚∑√. 0-2249-9333 Fax. 0-2249-9331
✄
¢â“懮ⓠ¿°./¿≠. (¬»)..................................................π“¡ °ÿ≈..............................................................................................
‡°‘¥«—π∑’Ë..................‡¥◊Õπ.................................................ªï æ.»..................... Õ“¬ÿ......................ªï
®∫°“√»÷°…“‡¿ —™»“ μ√å∫≥
— ±‘μ æ.». ...........................®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬..................................................................................
ª√–‡∑»............................................................................‡≈¢∑’„Ë ∫ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ªá......................................................................
∑’ÕË ¬Ÿªà ®í ®ÿ∫π— ‡≈¢∑’.Ë ........................μ√Õ°/´Õ¬.......................................................... ∂ππ..............................................................
μ”∫≈/·¢«ß.................................Õ”‡¿Õ/‡¢μ........................................................ ®—ßÀ«—¥..........................................................
√À— ‰ª√…≥’¬.å ................................‚∑√»—æ∑å................................................................ ‚∑√»—æ∑å¡Õ◊ ∂◊Õ.................................................
∑’∑Ë ”ß“π/ —ß°—¥..............................................................................................................................................................................
‡≈¢∑’.Ë ...........................................μ√Õ°/´Õ¬.......................................................... ∂ππ ............................................................
μ”∫≈/·¢«ß................................Õ”‡¿Õ/‡¢μ......................................................... ®—ßÀ«—¥ .........................................................
√À— ‰ª√…≥’¬.å ............................ ‚∑√»—æ∑å............................................................. ‚∑√ “√.........................................................
E-mail address........................................................................................................................................................................
μ”·Àπàßªí®®ÿ∫π— .............................................................................. ß“π«‘™“™’æ∑’ Ë π„®/∂π—¥ ......................................................
μâÕß°“√„Àâ à߇հ “√∑’Ë
❑ ∫â“π
❑ ∑’Ë∑”ß“π
¢Õ ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘° ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬) μ—ßÈ ·μà«π— ∑’Ë ..........................................................................
( ¡“™‘°μ≈Õ¥™’æ‡ ’¬§à“∫”√ÿߧ√—È߇¥’¬« 1,000.- ∫“∑ Àπ÷Ëßæ—π∫“∑∂â«π)
æ√âÕ¡°—ππ’ȉ¥â™”√–§à“∫”√ÿß ¡“™‘°‡ªìπ ❑ ‡ß‘π ¥
❑ ∏π“≥—μ‘ —ßË ®à“¬ ª≥. —πμ‘ ¢ÿ 10113 „ππ“¡ ç ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈
(ª√–‡∑»‰∑¬)é
❑ ‚Õπ‡ß‘π ‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ∏𓧓√° ‘°√‰∑¬ “¢“ ÿ¢ÿ¡«‘∑ 57 ‡≈¢∑’Ë
046-2-73779-3 ™◊ÕË ∫—≠™’ ç ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬)é
❑ μâÕß°“√√—∫«“√ “√©∫—∫æ‘¡æå‡≈à¡
❑ ‰¡àμâÕß°“√√—∫«“√ “√©∫—∫æ‘¡æå‡≈à¡
¢â“懮ⓢÕ√—∫√Õß«à“ ®–ªØ‘∫μ— μ‘ “¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ߧ—∫¢Õß ¡“§¡œ ∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿ·à ≈â«À√◊Õ∑’®Ë –¡’μÕà ‰ª ·≈–®–ªØ‘∫μ— ‡‘ æ◊ÕË ª√–‚¬™πå
à«π√«¡·Ààߧ«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“¢Õß ¡“§¡‡¿ —™°√√¡‚√ß欓∫“≈ (ª√–‡∑»‰∑¬) ∑ÿ°ª√–°“√