Computer Literacy

Commentaires

Transcription

Computer Literacy
FORMAT FOR FILING OF OBJECTIONS TO THE KEY ANSWERS PERTAINING
TO COMPETITIVE EXAMINATION HELD ON 03-10-2015 FOR THE POST OF
Sr. & Jr. Asst. IN FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
COMPUTER LITERACY TEST
Note: 1. Objections should be filed in the following prescribed format in duplicate only. Photocopy of
the reference material from authentic publications must be attached. Objection must be
accompanied by a fees of Rs. 50/- per question in the form of IPO/DD drawn in favour of the
“Secretary, Karnataka Public Service Commission.” Otherwise objections, will be rejected.
2. Fees will be refunded to the candidates in respect of the objection/s which is/are found to be
valid.
3. Last date for receipt of objections in KPSC is 11.11.2015. (Within office working hours)
From:
Date: _________________
__________________
__________________
__________________
__________________
To:
The Controller of Examinations,
Karnataka Public Service Commission
Udyoga Soudha,
Bangalore - 560 001.
Sir,
Sub: Objections to Key answers of Computer literacy test examination held
on 03-10-2015 for the post Sr. & Jr. Asst. in Food & Civil supplies
Corporation Limited.
***********
I am a candidate for the post of ____________________________________ conducted by the
Karnataka Public Service Commission on 03-10-2015. I hereby file my objections to the key answers
of Computer literacy test published by the Commission, as follows:
My Reg. No. __________
Computer Literacy Test Subject Code: 64
Q.No.
Key answer
published by the
Commission
Candidate’s
Key answer
Question Booklet version code: _____________
(Mention ‘A’ to ‘D’ as the case may be)
Authentic Reference material relied upon. Enclose xerox copy
of the reference material and explanation, if any (in duplicate)
and must mention Q.No. and Reg. No. on each page.
Yours faithfully,
Signature:
Name :
¢£ÁAPÀ: 03-10-2015 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À
»jAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï °læ¹ mɸïÖ ¥ÀwæPÉAiÀÄ
Qà GvÀÛgÀUÀ½UÉ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£É.
PÀA¥ÀÆålgï °læ¹ mɸïÖ
¸ÀÆZÀ£É: 1. ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ F PɼÀV£À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¢é¥ÀæwAiÀÄ°è ¥Àæw ¥ÀwæPÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. «±Áé¸ÁºÀð
¥ÀÆgÀPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À eÉgÁPïì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EzÀgÉÆA¢UÉ ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÉ gÀÆ. 50/-gÀAvÉ
±ÀĮ̪À£ÀÄß (L.¦.N. CxÀªÁ r.r. ªÀÄÆ®PÀ) PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÀÆ ¢é¥ÀæwAiÀÄ°è ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆgÀPÀ zÁR¯ÉAiÉÆA¢UÉ ¸À°è¸ÀzÀ
DPÉëÃ¥ÀuÁ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
2. C¨sÀåyðUÀ¼À DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀ £ÀAvÀgÀ, DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄÄ PÀæªÀħzÀÞªÁVzÉ JAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è D ¥Àæ±ÉßUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÀÄgÀĽ®èªÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è C¨sÀåyð¬ÄAzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
3. PÉ.¦.J¸ï.¹. AiÀÄ°è DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2015. (PÀbÉÃj PÁAiÀÄðzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ
¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ)
EªÀjAzÀ:
¢£ÁAPÀ: ________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
EªÀjUÉ:
¥ÀjÃPÁë ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ,
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ,
GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 001.
ªÀiÁ£ÀågÉ,
«µÀAiÀÄ: 03-10-2015gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À
»jAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï
°læ¹ mɸïÖ ¥ÀwæPÉAiÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ½UÉÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ.
***********
£Á£ÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ
¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ
DAiÉÆÃUÀªÀÅ
¢£ÁAPÀ:
03-10-2015
gÀAzÀÄ
£ÀqɹzÀ
__________________________________ ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀiÁVgÀÄvÉÛãÉ. DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæPÀn¹zÀ PÀA¥ÀÆålgï
°læ¹ mɸïÖ ¥ÀwæPÉAiÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ½UÉ £À£Àß DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.
£À£Àß £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå: _______________
PÀA¥ÀÆålgï °læ¹ mɸïÖ «µÀAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ : 64
¥Àæ±Éß ¥ÀĹÛPÉ ±ÉæÃtÂ: __________
(‘A’ ¬ÄAzÀ ‘D’ ªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀ ±ÉæÃtÂAiÉÆà CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ)
¥Àæ±Éß
¸ÀASÉå
DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæPÀn¹zÀ QÃ
GvÀÛgÀ
C¨sÀåyðAiÀÄ
QÃ GvÀÛgÀ
«±Áé¸ÁºÀð DPÉëÃ¥ÀuÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr, CªÀ±Àå zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß
¢é ¥ÀæwUÀ¼À°è ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ J¯Áè ®UÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±Éß ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ
£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.
vÀªÀÄä «±Áé¹,
¸À»:
ºÉ¸ÀgÀÄ:

Documents pareils