Azhwar Uthsavam 2011

Commentaires

Transcription

Azhwar Uthsavam 2011
Sriya: Kãnthãya Kalyãna Nidhayé Nidhayerthinãm
Sri Venkata Nivãsãya Srinivãsãya Mangalam
RICHMOND HILL HINDU TEMPLE, canada
9th Annual Ãzhwãr Mahothsavam and 108 Kalasa Abhishéka
Moolã Manthra Sudharsana Homam
Sep 9-11, 2011
Dear Devotees,
It is a pleasure to invite you all for the 9th annual three-day Āzhwār Mahothsavam at our temple,
which is scheduled to take place on September 9th through 11th, 2011. The festival will include Kalasa
Ārādhanā, Āzhwārs Ahishékam (‘Thirumanjanam’), Sri Purusha Suktha, Sri Suktha and Bhu Suktha
Homams, Abhishékam of Sri Mahālakshmi and Lord Venkateswarā, Garuda Sevā of Utsava Perumāl and
Divine Wedding (‘Thirukkalyānam’). The special feature this year will be a 108- Kalasa Abhishékam and
Moola Manthra Sudharsana Homam. On the first day, there will be Abhishékam for Uthsava Perumãl and
the Āzhwārs in the morning session and Kalasa Sthabhanam, Homam and Abhishékam for Sri Mahālakshmi.
The second day will begin with 108 Kalasa Abhishékam and Sudharsana Moola Manthra Homam followed
by Moolavar Ahishékam, Garuda Sevai of Utsava Perumāl and Āzhwārs Mangalāshāsanam and on the final
day, there will be a Divine Wedding of Sri Mahālakshmi & Sri Āndāl with Lord Venkateswarā. There will
be traditional music (Nadaswaram’) performances as well. As in the past years, we will be recognizing the
works of a chosen Āzhwãr and this year, will be the turn of Sri Madhurakavi Āzhwār. The complete program
schedule appears on the following pages. All are cordially invited to participate with your friends and families
and partake the blessings of Sri Venkateswara Perumāl, Sri Padmāvathi Thāyār, Sri Āndāl and the Āzhwārs. Sponsorship amount for the entire three-day function including Āzhwārs Thirumanjanam, Sri Purusha Suktha,
Sri Suktha and Sri Bhu Suktha Homams, Perumāl, Sri Mahā Lakshmi Thāyār, Sri Āndāl Thirumanjanam,
Garuda Sevai with Āzhwārs Mangalāshāsanam and Thirukkalyāna Utsavam is $201.00 while amount for
108-Kalasa Abhishékam is $51.00. We look forward to your full participation with family and friends, on all
three days.
President & Board of Trustees, The Hindu Temple Society of Canada
10865 Bayview Avenue, Richmond Hill, Ontario, L4S 1M1, Canada
Ph: 905-883-9109 Fax: 905-883-9834 Internet: www.TheHinduTemple.ca
E-mail: [email protected]
ANNUAL AZHWARS MAHOTHSAVAM SCHEDULE
09-09-2011
Friday
8:00 AM Mahā Sankalpam, Sri Vishvaksenar Āradhanā, Kalasa Aradhanā, Azhwārs
and Utsava Perumāl Abhishekam (Thirumanjanam), Mahā Mangala
Ārathi, “Sri Kanninun Chirutthāmbu” Sātrumurai, Theertha Prasādam
distribution.
5:30 PM Mahā Sankalpam, Sri Vishwaksenar Āradhanā, 108 Kalasa Sthābhanam,
Sri Suktha, Sri Bhu Suktha Homam, Sri Mahā Lakshmi Abhishékam,
Sri Bhagavat Ārādhanā, Perumāl Thiruvonam Uthsavam, Theertha
Prasādham distribuion, Sayanothsava Sevai.
10-09-2011
Saturday
8:00 AM Mahā Sankalpam, Vishvaksenar Āradhanā, 108 Kalasa Āradhanā, Sri
Sudharsana Moola Manthra Homam, Sri Purusha Suktha Homam, Mahā
Purnāhudhi, Moolavar Abhishékam, Bhagavath Ārādhanam, Utsava
Perumāl Garuda Sevai, Āzhwārs Mangalāshāsanam, Mangala Ārathi, Sri
‘Kanninum Sirutthāmbu’ Sātrumurai, Theertha Prasādam distribution.
2:00 PM Sri Padmāvathi Thāyār, Sri Andāl Thirukkalyānam
11-09-2011
Sunday
Principal Bhattachariar: Temple Priests:
Traditional Music: Sri Gopāla Bhattar, Sri Varadarāja Bhattar (S.V. Temple, Pittsburgh,USA),
Sri Govindarājan Bhattar
SivaSri Ketheeswaranātha Gurukkal, SivaSri Surendra Gurukkal,
SivaSri Umā Ramana Gurukkal, Siva Sri Sivasankara Sharmā, Sivasri
Janardhana Sarmā
Chitravel and Yogalingam
Sri Madhurakavi Āzhwār:
Sri Madhurakavi Āzhwār, was born in Thirukkolur (Tamil Nadu, India) in the Tamil month of Chitthirai, under
Chitthirai Nakshatram (Birth Star). He was considered as the Amsā (Incarnation) of Sri Garudā, Lord Vishnu’s
vehicle. Madhurakavi, while on a pilgrimage to the North, saw a bright light in the Southern direction and decided to
trace it to its source. That bright light brought him ultimately to Thirukkurugoor. When he enquired the local people
of the village, they led him to the young boy (Sri Namm Āzhwār) seated in meditation in the lotus position under a
tamarind tree. Madhurakavi threw a small pebble at him to wake him up and posed a strange philosophic question
to him. “If an individual soul takes birth in this lifeless material body, what will it eat and where will it exist?”.
“It will eat that and live there” came the reply from Namm Āzhwār, implying that if the self is a liberated soul it
will live in the divine awareness drawing its subsistence from it, on the other hand if it is a Karma-bound soul, it
will indulge in sense pleasures and live in the mundane world. Hearing this short but profound philosophic response,
Sri Madhurakavi decided instantly that he had met his Guru and became his disciple. His work consited of only ten
verses called ‘Kanninun Chirutthāmbu’ all on his Guru, Sri Namm Āzhwār, whom he considered as the Lord Himself.
This work is a classic example of ‘Guru Bhakti’ (Devotion to Teacher). Please join us in celebrating this Āzhwār`s
life and his composition.
Follow all the events and Temple news on the Internet at www.TheHinduTemple.ca
ÅÕ¼¡ó¾¢Ã ¬úÅ¡÷¸û Á§†¡ò…Å ¿¢¸ú ¿¢Ãø¸û
09-09-2011
¦ÅûÇ¢
¬Å½¢¢ 24
¸¡¨Ä 8:00
Á¡¨Ä 5:30
Á†¡ …í¸øÀõ, ‚ Å¢‰Å짅É÷ ¬Ã¡¾¨É, ¸Ä… ¬Ã¡¾¨É,
¬úÅ¡÷¸û ¯ò…Å ¦ÀÕÁ¡û ¾¢ÕÁïºÉõ («À¢§„¸õ), Á†¡ Áí¸Ç
¬Ãò¾¢, “‚ ¸ñ½¢Ññ º¢Úò¾¡õÒ” º¡üÚÓ¨È, ¾£÷ò¾ôÀ¢Ã…¡¾
Å¢¿¢§Â¡¸õ.
Á†¡ …í¸øÀõ, ‚ Å¢‰Å짅É÷ ¬Ã¡¾¨É, 108 ¸Ä…Š¾¡ÀÉõ,
‚ …¥ì¾, ‚ â…¤ì¾, §†¡Áõ, ‚ Á†¡ÄŒÁ ¾¢ÕÁïºÉõ,
‚À¸Å¾¡Ã¾¨É, ¦ÀÕÁ¡û ¾¢Õ§Å¡½ ¯ò…Åõ, ¾£÷ò¾ô À¢Ãº¡¾õ, …
§ɡò…Å §º¨Å.
10-09-2011
ºÉ¢
¬Å½¢ 25
¸¡¨Ä 8:00
Á†¡ …í¸øÀõ, ‚ Å¢‰Å짅É÷ ¬Ã¡¾¨É, 108 ¸Ä… ¬Ã¡¾¨É,
‚ ;÷…É ãÄÁóòà §†¡Áõ, ‚ ÒÕ„ …¤ì¾ §†¡Áõ, Á†¡
â÷½¡†¥¾¢, ãÄÅ÷ ¾¢ÕÁïºÉõ, À¸Å¾¡Ã¡¾Éõ, ¯ò…Å ¦ÀÕÁ¡û
¸Õ¼ §º¨Å, ¬úÅ¡÷¸û Áí¸Ç¡…¡…Éõ, Áí¸Ç ¬Ãò¾¢,
“¸ñ½¢Ññ º¢Úò¾¡õÒ” º¡üÚÓ¨È, ¾£÷ò¾ôÀ¢Ã…¡¾ Å¢¿¢§Â¡¸õ.
11-09-2011
»¡Â¢Ú
¬Å½¢ 26
À¢üÀ¸ø 2:00 ‚ ÀòÁ¡Å¾¢ ¾¡Â¡÷, ‚ ¬ñ¼¡û ¾¢Õì¸ø¡½õ.
À¢Ã¾¡É À𼡺¡Ã¢Â÷¸û: ‚Á¡ý §¸¡À¡Ä Àð¼÷
‚Á¡ý ÅþრÀð¼÷ (À¢ðŠÀ÷ì ¦ÀÕÁ¡û §¸¡Å¢ø, «¦Áâ측)
‚Á¡ý §¸¡Å¢ó¾Ã¡ƒ Àð¼÷
¬Ä ÌÕÁ¡÷¸û: º¢Å‚ §¸¾£ŠÅÿ¡¾ ÌÕì¸û, º¢Å‚ ͧÃó¾¢Ã ÌÕì¸û,
º¢Å‚ ¯Á¡ÃÁ½ ÌÕì¸û, º¢Å‚ º¢Åºí¸Ã º÷Á¡,
º¢Å‚ ƒÉ¡÷¾É º÷Á¡
Áí¸Ç þ¨º:
º¢òçÅø, §Â¡¸Ä¢í¸õ ÌØÅ¢É÷
‚ ÁÐøŢ ¬úÅ¡÷:
‚ ÁÐøŢ ¬úÅ¡÷, ¾Á¢ú ¿¡ðÊø ¾¢Õ째¡é÷ ±ýÈ ¸¢Ã¡Áò¾¢ø º¢ò¾¢¨Ã Á¡¾õ
º¢ò¾¢¨Ã ¿‡ò¾¢Ãò¾¢ø «Å¾Ã¢ò¾¡÷. ¦ÀÕÁ¡Ç¢ý Å¡¸ÉÁ¡É ¸Õ¼ «õºÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀÎõ
þÅ÷, «§Â¡ò¾¢Â¢ø ¾í¸¢Â¢Õó¾ ºÁÂõ, Å¢ñ½¢ø ¦¾ý¾¢¨ºÂ¢ø ´÷ §À¦Ã¡Ç¢¨Âìì¸ñ¼¡÷.
«ù¦Å¡Ç¢¨Â §¿¡ì¸¢ À½¢òÐî ¦ºøÖõ ¦À¡ØÐ ´Õ ÒǢ ÁÃò¾Ê¢ø ´Õ º¢ÚÅý
(¿õÁ¡úÅ¡÷) ¾¢Â¡Éò¾¢ø «Á÷¾¢ÕôÀ¨¾ì¸ñÎ «Åý Á£Ð ´Õ ¸ø¨Ä §À¡ðÎ ±ØôÀ¢,
‘¦ºò¾¾ý Å¢üÈ¢ø º¢È¢ÂÐ À¢Èó¾¡ø ±¨¾ò¾¢ýÚ ±í§¸ ¸¢¼ìÌõ?’ ±ýÚ §¸ð¸, ‘«ò¨¾ò
¾¢ýÚ «í§¸ ¸¢¼ìÌõ’ ±ýÈ¡ý «îº¢ÚÅý. «¾ý ¯ð¦À¡Õ¨Ç ¯½÷ó¾ ÁÐøŢ, «Å¨Ãò
¾ý ÌÕÅ¡¸ ¯¼§É ²üÚ., «Å÷ Á£Ð ÀòÐ À¡¼ø¸¨Ç þÂüȢɡ÷. þÅÃÐ À¡ÍÃí¸¨Ç
¬úÅ¡÷¸û ¯ò…Å ¿¢¸ú¢ý ¦À¡ØÐ À¡Ê, «¨Å¸¨Ç ¦ÀÕÁ¡û ¾¢ÕÅʸǢø ºÁ÷ôÀ½õ
¦ºö «¨ÉŨÃÔõ ¾¡ú¨ÁÔ¼ý «¨Æ츢ý§È¡õ.
µõ ¿§Á¡ ¿¡Ã¡Â½¡Â
‚ §Åí¸§¼º¡Â ¿Á:
îâÂ:¸¡ó¾¡Â ¸ø¡½¿¢¾§Â ¿¢¾§Â÷ò¾¢É¡õ
‚ §Åí¸¼¿¢Å¡…¡Â ‚ ¿¢Å¡…¡Â Áí¸Çõ
âîÁñ𠆢ø þóÐ ¬ÄÂõ, ¸É¼¡
9õ ÅÕ¼¡ó¾¢Ã ¬úÅ¡÷¸û Á§†¡ò…ŠŢﻡÀÉ «¨ÆôÀ¢¾ú
¦ºô¼õÀ÷ 09 - 11, 2011
¬Š¾¢¸ «ýÀ÷¸§Ç,
«¸¢Ä¡ñ¼ §¸¡Ê À¢ÃõÁ¡ñ¼ ¿¡Â¸É¡ö ¸É¼¡ À¢Ã§¾ºò¾¢ø âîÁñ𠆢ø ¬ÄÂò¾¢ø ‚
â, ¿£Ç¡ §¾Å¢ º§Á¾Ã¡ö ±Øó¾ÕǢ¢ÕìÌõ ‚ À¢Ã…ýÉ §Åí¸§¼ŠÅà ¦ÀÕÁ¡Ç¢ý ºýÉ¢¾¢Â¢ø
Å£üÈ¢ÕìÌõ ¬úÅ¡÷¸Ç¢ý ´ýÀ¾¡ÅÐ ÅÕ¼¡ó¾¢Ã Á§†¡ò…Åõ ¿¢¸Øõ ‚Áò ¸Ã ÅÕ¼õ ¬Å½¢
Á¡¾õ 24 (¦ÅûÇ¢), 25 (ºÉ¢), 26 (»¡Â¢Ú) §¾¾¢¸Ç¢ø, («¾¡ÅÐ ¦ºô¼õÀ÷ 09-10-11, 2011), ¸Ä… ¬Ã¡¾¨É,
¬úÅ¡÷¸û ¾¢ÕÁïºÉõ («À¢§„¸õ), ‚ …¤ì¾, ÒÕ„…¤ì¾, â…¤ì¾ §†¡Áí¸û, ¦ÀÕÁ¡û, ‚
Á†¡ÄŒÁ¢ ¾¡Â¡÷ ¾¢ÕÁïºÉõ, ¯ò…Å ¦ÀÕÁ¡û ¸Õ¼ §…¨Å, ‚ ÀòÁ¡Å¾¢ ¾¡Â¡÷, ‚ ¬ñ¼¡û
¾¢Õì¸ø¡½ ¿¢¸ú¸Ù¼ý Á¢¸ì §¸¡Ä¡¸ÄÁ¡¸ ¿¼ò¾ ¿õ §¸¡Å¢ø ²üÀ¡Î ¦ºöÐûÇÐ. þùÅÕ¼
º¢ÈôÒ ¿¢¸ú, 108 ¸Äºí¸Ù¼ý «À¢§„¸õ, ãÄ Áó¾¢Ã, …¤¾÷…É §†¡Á ¬Ã¡¾¨É, Á§†¡ò…Å
þÃñ¼¡õ ¿¡ÇýÚ ¿¨¼ ¦ÀÈ ¯ûÇÐ. ¸¼ó¾ ¸¡Ä ÅÆì¸ Ó¨ÈôÀÊ, ‚ ÁÐøŢ ¬úÅ¡¨Ãô
þùÅÕ¼õ º¢ÈôÀ¡¸ô §À¡üÈ¢ «ÅÃÐ À¡ÍÃí¸¨Ç µ¾¢ ¦ÀÕÁ¡¨Ç ÅÆ¢À¼ ¾¢ÕÅÕû ÜÊÔûÇÐ.
¯ò…Å ¿¢¸ú ¿¢Ãø¸¨Ç À¢ýÒÈò¾¢ø ¸¡½Ä¡õ. ¿ÁÐ §¸¡Å¢Ä¢ý ÅÃÄ¡üÈ¢ø ´ýÀ¾¡õ ÅÕ¼Á¡¸
¿¢¸Øõ þùÅ¡úÅ¡÷¸û Á§†¡ò…Åò¾¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûÇ Å¢¨ÆÔõ ¯À¾¡Ã÷¸û, ¬Ä «ÖÅĸò¾¢ø
¯¼ÉÊ¡¸ô À¾¢× ¦ºöÐ ¦¸¡ûÙÁ¡Ú §ÅñÊì ¦¸¡û¸¢§È¡õ. ¬úÅ¡÷¸û ¾¢ÕÁïºÉõ, ÒÕ„
…¤ì¾, ‚ …¤ì¾, â …¤ì¾ §†¡Áõ, ¦ÀÕÁ¡û, ‚ Á†¡ÄŒÁ¢ ¾¡Â¡÷ ¾¢ÕÁïºÉõ, ¸Õ¼ §…¨Å,
¬úÅ¡÷¸û Áí¸Ç¡º¡…Éõ, ¾¢Õì¸ø¡½ ¯ò…Åõ ¯ðÀ¼ þõãýÚ ¿¡ð¸û ¯ÀÂõ, $201. 108
¸Äº ¬Ã¡¨¾ ¯ÀÂõ $51. Àì¾÷¸û «¨ÉÅÕõ §Áü¸ñ¼ ¿¡ð¸Ç¢ø þó¾ ŢơŢø ¿ñÀ÷¸Ù¼Ûõ,
ÌÎõÀò¾¢ÉÕ¼Ûõ ¦ÀÕÁÇÅ¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ñÎ ‚, â ¿£Ç¡ §¾Å¢ …§Á¾ ‚ À¢Ã…ýÉ §Åí¸§¼ŠÅÃ
¦ÀÕÁ¡û ÁüÚõ, ¬úÅ¡÷¸Ç¢ý «ÛìÆò¾¢üÌô À¡ò¾¢ÃÁ¡¸¢ ¦ÀÚÅ¡ú× ¦ÀüÚ ¿øÅ¡ú× Å¡Æ
§Åñθ¢§È¡õ.
10865 §À ùä «¦ÅýÔ, âîÁñ𠆢ø, «ñ¼¡Ã¢§Â¡, ¸É¼¡
¦¾¡¨Ä§Àº¢: 905-883-9109 ¦¾¡¨Ä¿¸ø: 905-883-9834 þ¨½Â¾Çõ:www.TheHinduTemple.ca
Á¢ýÉïºø: [email protected]
Balu Srinivasan-2011
¬ÄÂò ¾¨ÄÅ÷, ¬Ä «Èí¸¡ÅÄ÷¸û, âîÁñ𠆢ø þóÐ ¬ÄÂõ

Documents pareils

Normal Laboratory Values Tamil 120

Normal Laboratory Values Tamil 120 ¾¡ý ¯í¸û «È¢ì¨¸Â¢ø ¦¾Ã¢Å¢ì¸ôÀθ¢ýÈÉ. þõÓÊ׸¨Ç ¸ñ¼È¢Â ÀÂýÀÎòÐõ ¯À¸ÃÉí¸û ÁüÚõ Өȸ¨Ç ¯ûǼ츢¢ÕìÌõ. ¯í¸Ù¨¼Â À⧺¡¾¨É ÓÊ׸¨Ç “¦À¡ÐÅ¡É” «Ç׸ټý ´ôÀ¢ðÎ À¡÷ì¸×õ. À⧺¡¾¨É¢ý ÓÊ׸û ¦À¡ÐÅ¡É «ÇţθǢø Åá...

Plus en détail

72 Melagartams - Christian Piaget

72 Melagartams - Christian Piaget My student in Delhi, T. S. Raghavan has done solid and minute swara sahithya to these geerthanas. I was delighted to see that, with diligent interest. I would go to Delhi frequently for musical ser...

Plus en détail

Artistes 0-9

Artistes 0-9 a\Alo-A a\Alopex a\Aloulou, Omar a\Alpha Current a\Alpha a\Alphaville a\Altar of Graves a\Altaria a\Alter Bridge a\Altera, Amir Kudic a\Alteris a\Alternative Allstars a\Alternative Competition 2 a\...

Plus en détail