w - Notes du mont Royal

Commentaires

Transcription

w - Notes du mont Royal
Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com
쐰
Ceci est une œuvre tombée dans le
domaine public, et hébergée sur « Notes du mont Royal » dans le cadre d’un
exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres
<rr*^*^
fifjwm. (kjnt€#*4*-usm.
fo
A»tdr£*r
345477
i Hcfiodi Afcngi
CJPERA,
C\V
AE
Q.VIDEM
extant, omnia Graece, cum interpre>
tatione Latiria eregione, ut conferri
- a Graecae linguaeftudibfiscitra
negdcium pofsint.
Aiieftkijfilem Latino cdrmine eiegdntifi.uerfis,& Genealogie deorurh i Vyladc Brixiano defcripta Libris V.
Acctfsit ntinc demum Herculis Scutum,doaifs.carmiqeIIOANNE RAM o conuerfum.
Rmroi &> uerhonm in ijfdcm memds
rabiliumlndex.
BASILEAE,
PER
nm oporinunti
I O A N-
OPTIMAE S P E I IV
V E N l , D. t O A N N l
RISPACH
. Tannenfi,amico dafifsitno fuo,
Io.Oporinus S,
' E M P E R eam ego iulicij ttqui)t<tteamplexusfum,chariftimeloi annes, ut laudandu cviufy ucl co.
lnatum,nedum approbandu cffe
lfludiiiexiftimare,undeemolumctumprodire aliquodadcomphtres pojjet.ltaifc ual
Aeabeorumfententiahaftenusabhorreo,quinihit
i quoqumfcribendum, emittendum'ue inpubUcZ
ejfecontendunt, nifiabfolutumid omnibusmimerkfit,cumq\ utterum iUa quorunda in omni gene*
reUterarumatq)artiumperfeftionecertarepofiit.
Q&tfiucro nonmaximaijquoqtgratiammtrean
tur, qui quacuq^ ratione prouehendisad potiora il
kiuucnuftudijsincumbunt-.cxiftimationisinterim
fue,qualis iUa cunq$ tande apud iniquiores quofda
ZoUosfuturafit,dumprofintmod6, plane fecuri,
Ego certe quantiiiUis debeatur,ex animo ac Ubcnteragnofco. Atqjinterhosnonpo&remumlocum
tenereeosputo,quioptimosquofj; autores Gr<e*
cosjterfiombtttfuisitafamitiares eiuslingua tyro
mbm reidunt, ui non modd res quas iUi diferte tu
0 *
ftaruntt
EPISTO L A
ttirunt,feorfimcoghofci,fed,ityUitgua jimul $.*
dici f*ciUime,fi qui/s modo adijcere uelit animumi
queai. Geterumnoi$egdiftud homiuum gcnut,ae
nimisctiatniwuiiqualefit,qui contrariam noftrti
hutc opmionm tUeturx quijineminemfibi,fed rei*
pubUce natos cffe omnes iudicarent, quicunq; faU
temhominumfenumero cenferiuoknt,fepe profe
Hoeydquiits delaboribus aUoruniftatucrent,er
ne ipfit qudque ueUiti pecoribus uitafiientio(atque
utihantfilehtio tamen plerunq;)tranfigeretur,fedti
lo cauerehi.Vcritm iUos,quicunq; futit tandeni, a*
bttndefibijpfisappkudcre xcu i*tyocKoi<foveif> fik
hamws.Hosq; interki omnetn nobis lapidem moueti
ium,ac quicquidfuppetit olei opera-q; impendch^
&um, arbiirabimur,dumfintin quampUtritnis,pati
iisfaltem aliquibus(nam ut quicq^ optimwm eftiitd
f>attcil?imisprobarifolct)ad melioraaUquandd cdpeflehda,aUtorcsfimw.Eo igitur animo quwmatitepaucdsaliquotannosipfeqUoq;'mtefaUapriuit
t'tmquidem,Hcfiodi opera que uocat, ac dies, pfd
legi[femftudiofis iuuenibus,qUostumforte couitto
res habebamiiUiq], utfolet fieri ,caUmU excepif'
fcntquardam, quee poftca pluribus etiam alijs cerU
timftagitantibus(haTebamusen'm tUm quidem pli
riq; circa Gracanica Uttguar crepundia adhuc, e r
qut nuncfhrefolent negUgi, magno cum defiderid
taptabanturab omnibut) in multorum ufum euuU
*' ""'
~ *
gand4
NVNCVPATORJA.'
pmdd uiderentur, minime quidem obftiti, quo minus a, diuerjis iUa quaUacunq; uehttirudimenta col^
UgereiUur,qut mde ddme rurfusdeldtdjub mcude
ttc Umam reuocari denub poffcnt. Verum nobis
alk interim tempeftdteab mstituto curfu dbreptis,
ut ijfce cdftigandis nuUum omnino tempusfuppeter
ret,cumperire tamen ifUquaUacunq- ftudioftiBi
noUent,ac ferib uted muUorum ufuiconfecrandk
curarem,inftarent,facUeetiam ebmeadduci paffusfum,acmeamipfisoperam'm hocipfum utilocarem, primam ftre, ex quo temporejftoc officij
generemibiftudioforum iuuenumanimos deuinci
rejlatueram,baud graudtim ftci.Sed quianimium
atys tum quoque rebus occupatoj/h reUquis Hf/Joii opufcuhs idem praRare hdud Ucebdt,d.dofiis dUquof uim,amicis noftris,fuppleri quod deerat,
curaui, ddiettisetidm ijfdemhdtino carmihepar<tim$8ic,VdUd,pdrtmBoninoMonbritioeiegdntiftime uerps;'ut hdberentftudioftiuuenes exemr
plumetiam,quod mitari(fiquem adbocipfumhtWtaretanimusym alijs poffenuSicq; intjiruftajfimul
iUd unoq; tanquamfafce comprebenfa,m luccm exi
repermili. Acfenfieue&igiodignumboncftopropofttofucceffum. vix enm pducismsnfibustranfdflis,quia qua- pauciora principio edideramusc*
xemplaria, tanto ftudioforum defiderio. nondum
fujfeeiffenttdd cadcm fub prahtm reupcanda,,tc
i
t
denub
>
i
E1? IS T O L A
ienuo pubUcdndahortdnturquidam.Uicego tttdtu
Vdndam tffe tantopere i, multis defideYdtdltt fent
irbitrdtm,qudnquamnetumquidem'mtereffemihieicurandeptr dUdqudfddmncgotid liceret, utl
nedifjerreturtamen ejfeci,quo ty celeriusftudio*
forum expeilationi fdtisfteret, ey dd dlid inde md~
iorisopere conferrenospojjbnus.jidq; pdrttiai»
tonftita reuerfi, opereprecium duximus ddijcert
eiufdtm cum Htfiodi Thcogonid drgunteti cdrmen
Pyldd*,quinqiiibris,feddoclifi.brcuitdte,gentiUii
icorum zrheroiigcnedlogid. dtq; ddebfabuLrum
ftre omniu qu£ tpud omnes Gr<ecos pdriter dc Ldti
'nospoctdftrdttdntur,quaftmethodumcomprchen
dtntis. Quod equidem cdrmen ego iure optinto pra
ftrendumuajlis quorunddmetoifnoipcdoic hdcipft
iere uoluminibus cenfucrm:dignumq; exiSimd^
r'm,quod pofi perceptS femel omnem dkm ueteru
iiv6o\oyixv djludiofo poeticx kitionis iuuenc mt'
ntorig quo<b mSdetur, quS iuuare m recokndatan
Urerum iUdrumudrietdtemiru m modtm queat.
Qgorf igiturfupererat locupletifi. uocum ac rerum
HihifcemetnordbiifU Elenchum quoq- dddidimus,'
pt in promptuhdberent Rudiofi,cum quidjbrte huiufcemodimtcrlegendu/m occurreret,quod indepe
tiuidercturpoffe.Hdfigiturnoftriuclutdgehi pru
tnitias tibi,milQANUES,idco
nuncupatasuolui> primimt quidem > qubd minime mgratum fbre,
quicquii
NVNCVPATORIA.
qukquideiusgenerK adte mitteretur, iamdudum
ipfe mihiob eximkm quandam modefHdm tuam,
dc priftinam ergd mt obferuantiam, pcrfuafifiimtm haberem: deinde uerb, qubd non folum m bifce Uttm,que mgenuw/n ddolefcentem pnecipue
decent, egregitm te progreffum ficifie haclenus,
fedcrfdcerefubmdcdd fublimiora sJudiamaiore,
dtqucadto dnmumomnmom hisperdurdndicon
firmdffe jton femel ex dfftne tuo M A R T I N O
PEYERO,KiVo optimo dtquedottifiimo, amicoque nofbo ftnguldri,mtettexiffem:ut tum demtm
usfortunce bonis,quibus diuind benignitate ampUffvimsprxdimes,rett.e ufurum te txifkmesjianimum prim boneftifiimisfhidijs utq; uirtutibus probi excokerisMt habere te magnam quoque ad hoc
ipftmoccafionemlibenteraudio,quoddoftifimm
• uirm,dom\wm IACOBVM CVRTIVM
praxeptorem nattus,ita te eiufdem monitis obfequentemprxbesjutmtcr multos generofifiimosac
optimdrtmdrtitmi~tudiofifiimosiuuenes,quosiUe
hdbere indujiri*ffideiq-fu<e commiffosfertur,npn
poStremum tenerclocum ,ipfo etiam tefie, dicaris.
Widfteigiturc&ouirtutemi I O A N N E S: c r
quemfeliciter ccepis~ti,apudme etiamtmm agens,
mgredi bonorum Sudiorwm caUcm,frequentarefe
dulo pcrgito:jtc rem teipfo, atque honejhfiimis parcitti%usjodtridcfe tua dignifiimam fafturusMoc ue
x 4
romu-
m
HESIDDVM
romunufiulum, itaaiwbtshilarianimopdritcrat
fronteaccipies,itaq;fuijfegratum declitrabK,utey
pertemultiietiamaUjsftudiofis iuuembus magis
magisqi commendetur, ermibi ad maiora aliquando tuo nomini dedicanda addafur animut. Beneudlc.Bdftlc<e,fextoCalenddsAiiguStL Anno Salutis M, D,
,
XLlllL
PRAEFATIO IN HESIODV.M, .
PhiT. M e l a n c h .
Vod in Vlautind fabuU hiftriq
prafaturju&afe.rtmuenire ora
tum cr facilem^ id ego ntulto recliut hoc in bco prsfari pofjitm:
dumnon utiUe ioculareadulte'
tium ihjtenamadfiro, fedgrauiftimd uiu prtceptd,quofddmetiamdendturdrerum,dcfideriiortit
& occdfu locos. Decreui enim Heftodi #>>* mu H>
v<$*sendrrdrc. \dego poema poftuh,utfumma
cura dtligentiaq;ftudeatiscognofcere.Qud in re,q
nihil iniquum,dut indignum uobis,dut ab officio dlienum jidgitem,qudnquam uidereuosmdgnaex
pdrte exi&imem, cxpondm tdtnen mei confilij rationem.Egofemper operam dedi,ut eos dutores uo
bispro'
PRAEFATIO.
bisproponerem, quifimulcrrerumfcientiamate,
rent, ©" ad parandamfermonis copitm plurimiim
conducerent.Nam h&duapartes coh*rent:cr,ji'
cut Horatius kquit^mice coniurarunt,ut akera al
teriuiope &et,ac nitatur.Nequc entmbenedicere
quifqum,nijipcttuscognitione optimartm teru
mfiruttim habeat,poted:crreru/mfcientia manca
ts\,filumenorationisadhiberenon pofiimux,iiut
adcertafideranauta curfum omnem dirigunt,ita
in his nojiris Sudijs huc omnia reftrendafuntjtt et
fcientiamrecle de mbribus,deq; natura rerum iudicandi e r explicandi res grauiores, mediocrem qua
damfacultatemnobisparemus,utilent uerb ad wtrmq; Uefiodum: quanquam rufUci autorem car'
mim QumtiUanus effe iudicauit.Vrioroperis pars
teta efl iMtni, continens uita ac morum leges,
profuturas uobis ad cofuetudinem uitne, er ad iudu
candumde communibus humanitatis officijs: naht
de religione non dico, Qgpdfi putamus iurifconful
torum commentarios, aut phihfophorum difputationesdifcendaseffe,ut'm ciuilibus ncgottjsfaciltut
profpicrepofiimus,quid*quim,quid iniquwmfit:
crex i&orumUtexiscoUigenda effe fmulacra f»fticuejequitatis aut aliarum uirtutum cenfemus:iu~
uet eade ab hoc.pocta pctere, ex quo permuUa mutuati funt iUi ipfi kgu fcriptores cr philofophi.)at
eflqu£iiexfontib.iUu,fi pofiis haurire, uoluptas.
'*~'."i " ijdi»
IN
HBSIODVM
Utm quanqum fapor cft (utait Ouidiut) obktd
dukismunda,
Grdtiut ex ipfofonte bibunturaquie:
Etmagisdddutiopommdeccrperermo,
Qtum deaeldtdfumereUnceiuuat.
Hm ~y retiqui fcriptores, qui morwm pr<ece>
pta er leges tradidere,prqpter mfantiam eyfermo
nis mopim uit» uirtutis dc formm germdnm
ttonpotuerunt nobisob oculqspqnere. AtBcfioiut exprefiam quandm'magittem,uiuis tBu&rd'
tdm coloribut, nec ddfciticio uitiatamfuco, pUne^
tdlem, qudlem ApeJUscolor'mfabulis,fbetlandam
txhibet. Vorro utarcbitetlitcnent m animo iif
ctufds certdtfbrnw tedificiorm,qudt mitenturm
adificando ? e r utmfidet m mentepiclorisfbecies
pulchritudmis exmia qu<edam,qua mtuens, m eaifc
iefixut,ad iUiut fmihtudinem artem er manm
dirigit: ita ey nos opqrtetformS quandS uirtutis A~
nmomfculpere,quacontemplemur,zr mconfihu
dihibeamut,quoties de moributrfeq; hbrninm offi
cijsiudicabimus.id itafiet,floptimorii autoru pra:
ceptadiligenter cognouerimus, -yexittis certam
qudndSomniu offkiorirdtionem coUegerimus. Ei
utJirunt2eufcm,cmW.elenamCrotoniatispmgcreiecreuifjet, ex omni numcro uirginm eiuturbis
qumaj dekgiffe, ai quatu exemplu Helenam pmge
ret:itaexletlifiimisautoribusdebetmccrtS rationem
PRAEFATIQ.
Mm uirtutis excerpere,du£ cofilia ontnUttdftrard
gat eygubernet. Mihi dtit m prhnis ad eatn rem uti
Us Hefiodus uidetur,quid mter Gnomologosfcripto
teScitracotrouerfia prmcipemlocu frnrt.Noff'
nm nuda pracepta tradit,fed alias m encontijs uif*
tutis, alus m mftftandis uitijs commotaturiet quoi
officiofifiimum eft ad abflerrendos anmbs hbminU
4turpitudme,grauiter ey religiofedocet, diuinitwt
bonos prmia pro benefa£iisftrre,improbosfceuf'rUfuorUpcenas luere.Animaduertitenmprudetifii
mus uir, natura nos duci,utftdtudmus numine quo'
diha:cmortaliagubernari,efie^T>eU'miuri£ulto
rem,cr bonorum affertori. itaq. muito grauius dc
moribus prtcipit Hcfiodus,qudmphil6fophi uUi:
qui ceu gigantes mfabulis coelum excmdere condti,V3eum ab admuuflratione rerum fubmouettt, e r
religione anmos hominum Uberant. Diogenes dtce
bat mrpakm, qui prxdofilix iUis temporibus btt
bebatur,contra deos teftimonium dicere, quod m H
la fortuna tam diu uiueret. Qtjanto a>i\o*<>a>&Tt'
gWHefiodus docet,prope adeffe deos bommibus,
\ acuidere malefatla noftraiVosquitfoametts hoc
poema,crfamiliareuobtsfaciatk.quodquidemdi'
uinum effe, uel hoc argumento ftt,qubd firunt Heftodo pafiori calanios a,Mufis donatos effe, quibusiam afftatuscecinith<ec prxcepta.Apparetex
CiccroncjfoUtos olim fic pueros edifcere, ut cet'•-••'•
taspre-
IN
HESIODVM
taspreculas noflripueri docentur.Bt Gntci tantf
ftcere,ut in Uelicone adferuarint m plimbo dcfcrir
ptumpoema.
tbiftenufdeprimdllcfiodicicdrminisparte^ofteriormagiuexparte• QV</MH eft,denaturaterrdt
ac ftugwn, de tempeftatibus, defiderum motibus,
quarumreruperUberaliseyiucunda cognitio eH.
Uamcumhominum caufa,ey adufm noftrosh<ec
reram natura condita cr fabricdtd fit ,fldgitium
eftuettetotiuspulcherrimamadificifrationemcoti
templdri,pr£fert'mcum eacognitio plurimum ma
pientiddfirdtadudletudincm confcruandam e r ad
plerdfq} alias uita pdrtes regendas. Qms cft tant
fcrreus, quemfim thcdtro fedcdt, cum ludi
fiunt,
, jfpn dUqudndo inceffdt fpeftdndi cupidoi ey ctm
- " nuUumfbeftaculum,nutU ludi,plus uohtptatisaut
Mtititatisddftrrejpeftdtdri pofiunt,qudm h<ec hatu
- jjjeUarieids, mihireftiusuiuacadaueraquamhomi
• nes uidenturappeUandi,hiqui neq} mcntem,neque
. oculos dd ndturat confiderdtionem conucrtuntXoHremo adparandamfcientidbencdicendi,non pdrum confirt Hefiodus.ndm leftis uerbis utiturjqu*
. tempeftiue' ufurpdtd, ey orationi dignitatem adferunt,^ fcientia pondus adiunt. Quantum putas
dcceditordtionigrduitdtis hacauxefi pene trdgica
cum rcgcs <A«iecf<iy*s appeUatiquim grata cqmpofttio cftx,a$tJIJHMiSunt bocgenus fexcetffigu-
tf,qm
,
,
{
j
'
PRAEFATI6.
fiquifnon libet bicenumerart, ne quiiamittM
gratu^exin^gra ordiione,uelut i corport menU
brd auulfa. Quid dt tota orationis fauttura, dtifc
fententiarumfigUris dicemusiqu* tantopert pro*
f>anturTabio,uthuic decemat m mediocrigehert
1icendipalmam,0' princeps Latinornm poeUm
\irgilius er Ouidiws lcttifiimos locos wifua operA
iranftulerintfiudicarint^ no leue ornamentumm
it dcccderefuis poemdtis. Keddet hauddubie ty
nofiramordtionem locupletioremcr uberioremi
Mcc maltcoUocabit operam,fiquisddGrxcUme'
~xempUr,ed qu£ noflri inde excerpfefuht, tontutt'
rit:ndmiUa u&iusq^Ungueproprietas certiwsdeprehendetur, &figur& utrborum er fententiarunt
animadutrfe clariut eerhentur. Projucrit etiamji
locum dUquemfiorididrem tuomarte Latinis UtT'
•fibusexpdfuerii, que exercitatio dici noh poteflt
quantivmacttatiudicium,quantum iteni ad dendi
ftrmonis copiam,tr comparandamfciehtidmexpUcdndirtsobfcUrasfaciat.Stdhtcmtefeharran'
dumobitcr mohcbimUs. Ciuarai aUqUU quid hic
toia ratio difcendi ad pittaitm tohducati Efltn
'promptuquid refpohdeam. ad tmmuiahdum mtnte
imbuendaqj religione nthil tondutit\ndm id efficit
codtftis fpititmper fdcrum fermonem)fedddco^nbfceiuiumfermohemfdadrmnlitnarum, Gra[ rw uteris opus eft. ditndt ut defermne rtttius m~
"
Aiccmut
IN HpSIODVM
&cmus,&utdogmatareUgionisenarrare crex*
pUcare,\quotiespofcithoc pubUcusufus,po%imus,
uariefubigendumefl'mgenium,ey omnibus difciplinis excolendum. Namutnegleftis fiiix innafcitur agris,ita in mgen\Js,nift repurgentur ekgantio
re Uteratura, uelut mutiles berb* nat<e, uim mentis
pmnem (trangulat e r enecant,ne aut peruidere res
obfcuras, autpubUcare ,er m apertam lucem pro
firre qucant.Magna quadam uirtusefieloquentia,
eyutiUem Tragozdia dixit,rertm domma,quo
deobfcuritrebusordineacdiUicididicamus.Maneminifine magno ufu earum artium,qu£ humanitatisdppeUationecontinenturrUariaq} exercitatione
contmgitMecmea ratio efl,curhasartesprofuttt'raseiamfiudijsreUgionisexiftimem.qud derenon
dicam hic longius,ne uidear &s Ufeiin.&w,quod dicunt,adferre ,cumaliis banc caufam egerim. Vos
autemquantum pofftmhortor,ut quemadmodum
mitbdixi,confHtuatisipfiuobifcum,quemfrutltm
ex fhtdijs petere uos conueniat:cr ut eam rationem
ftudiorum ingrediammi, undepUtrimum utiUtatis
4duospriuatmzradRempub.redit.
E&aUquidquo tendis,mquit Verfius, crin quoddi
rigis arcum,
Anpdjiimcuruosfequeris tejhtq;Uttoc[;,
Securus qub pesfcrat,atqiex tempore uiuis?
U<t mibimulti,pokqudm bonam uite partem m
fludijs
P R AB F A T I O.
ftudijs confumpferunt,nondm cxpcndiffe uidcntur
quidaganttdutqud \nrt coUdcent Ubbrcm,qudt»
meffem iftudijs expcclent.ea ucrb non fimplex mfania eftifitq;, utdum diu didkcre, nihilo ccrtiusde
rehgione,deqj alijs rcbus utdicent,quim uulgv/s £t
ftquando rejjjub. uocem uel conftlitm eormfid
gitdt, tu ucrb mdgis muti funt quim pifccs. Verim
ut uiatorprimum conftituct quo hdbeat iter, iiatvo'
bisin ftudijs ante omnia eratdefruclu Hudiortm
dcliberdndumipoftedincundd ratio compendidrid,
peragend<efabul£. Itd cognofcendi kgendi^fcri'
ptores omnes,utdereUgione,dec[; natura tencamm
certtm quiddam quod promdmus, quoties ufus uiu
pofcif.eypdrdndd cftcopia fermonis,quapofUs,
cumaliquarcscdntrouertitur,expUcdre animifen
fa.Wuncputdtc fcopumftudiorum ueftrorumpropofitum effe,ad qucm omnes cogitationcs
animormueftrorwndirigttis.Dixi.
HZIOAOY
TOY
A 2 K P A I O Y E P T A KAI HMEPAK
I O Y 2 AI iJStt^yiS&il olottAStfi «A./*
<rxtt
j AOVTC Jli' civsTctTi.etpiTtlpe// irx
Tof)" vftveincrou^
Ofi TtJtice /IgOToi tJt&Jiptthtt&lff
olfOCToi Tt tftXToi T£
j/HTOl T' OCffHToi Tt,JltOf fttyxKote SKHTl.
•Ptiot••/i.^v yotffigtocet,/isxjf /SetoeevTxxxXsiffeij
•Pttety <XQlfH\ofi fttvOtl&yKou oc<AvM// *f§&,
VeixJIST idtwetO,KO\IO//)KCUaiylwogxHoCfQet
•~*Vt V^lSgtftSTHt, OfVTTdpTxJx JtwftXTX VOUtti
•KAvttt iJim/i oiiio/j TijAim Jt ituvi
isftfjxt
tui/Hjyu JlsKt tse^fH iTijTvftx ftvSKixtt^lw.
OVK etfXftSvcf/ slw bfiiJiuf/ ycvot,ocKCiisi yeuccv
Eitri JIVUI.TIW ftcvKCViisouvijoitHe vofoxi,
H JC iistfiuiftHTH.Jliec JC ocvJltxx <1vftofi..sx>sg,PH ftfV yoci •tnoKe/n.oiJ TI KXKC/I KCU tASty.fi o'tps?*.&, •
E}C,iJ?iiHJiTif TIW yt tfn\jfigOTOt,oc'>\' irX'ou/xynufAiouioiTUf/ fisKici// tfptfi Tifiafi/StXftScui.
(?bj
Tuii J[ STdplw^ngOTtSplw ftyv iyecvxro vij 'JfitGav
OHKI tAifti/j kgeviJlHt v-^ifvyet, cuQsg). vxiioy.
TttiHi T' CV p'ifHtri,Hou otvJigxft •sroxi.of/ x/iiivu.
H rt KOU chrxKx/ive/i •tatS^'eft<oti'!rt efiyo/i iytie>ei.
%if tTo^oyyocfTitTtitAu//'Jjiycio')(XTifu(/
HESIODl ASCRAEI
OPEI\A E f
DIES.
V S AE\, Pierides tarminibus ceU*
bresf
I AdeRef touem ndrrdte ueftrump**
I tremcantdntei.
Per quemqifuntntortaies kiri tei^
• brapdrU&dtq;obfcuri,
Gkriofi&&inglotij,louismagnicpnfilio.
J-acileeriiMextoHit,fdcileuer6eldtumdeprimit:
Tdcile infigncm minuit,cr obfcUrum aiigcti
facUequoq;corrigitprauUm,crfuperbumattenudti'
iupiteraltitdrianS,quifupremdstedesiricolis,
Adfisuidensaudierisq;.redeuer6moderdreiegei
YmegoduteiitPerpcuefdioquaf.
Honuti$(mmest contentionutiigenui,'fedmicrfd
Suntduo.atteramquidemiaudaiteritprudens:
AlterdUericulpSdatft.p diu&fdaut animit trabut,
NdmbiecqUidembeUumqimdUtmjCrlitemdugct,
Vcrniciofd.ttuUushancamutmortalis,fednecefitatK '•
¥atdliqudddmcoritcntionemcoluntgrduem<
"'
Alterm uerb (fidM priorem genUitttoxdtra)
VofuitquideipfmSaturniusattijugui^therehabitit,
tm£tfcm?ddkibus,&uirisiongcmcUorcm:
KecetiamirtertemJamenddtdborcmexcitati
<uijpidm re]picteris,opere udcans,.
4 ' £>iuitem<
t
* • •
H 2 t Os A OY
V\itfU(i,et meAJla/Ayi/ eefO(*(*fvea,ud\e fvraitty% Oinof r av t?f'<&«t./*Jwi d\i rt yarovot yArufi\
E/r olQyvofi tnavdlovr' ,oiyoe6i) <K tytt idltfiforoifft.
Kou Udjkocp.avs kjpafKHtwTfH^xdi. TeHJevi riu}u(f.
KoU7^u^ot7^u^ue)t)oviei,Uoueiotd\efeieid\u.
& tsrafiffH,av H Taarec rtu cvnteirffio ffvftu.
Mtr d\i o* Hfiif LeMo\(tfTet ei7t' Ziiyitffvftof/tyvitoi,
Uatti ivtfd\^vevr'.te^efis iiutmsep iovret.
Stgu yxi r' oXiyn Ttitertu vtHitiuf/ T' eiyegiuft TI.
Slt TIVI f-t) fiiet cvdlof/ htHezeu/ot Heereitutreu
SXgeaetjTOf) youee figet d\*(*£Tdficf xnjkv.
T5 KtHoftcseeftfot^vtHiuoe KCU dV/Qif/ eo>(}\eit
Kryaeeo* fV ei/\org,utt.ffci dV iniri dlavrdpofi tfM
SLdl'efdla(iMWeti>t1idliecK&v6(*tf1etva>ue
\6tiHitt<Aitxeut,eif.rittdhoteiatp otfifeu.
Vd\u (tyv yotf u\ifef/ iafeeasec/xtff,<£&« rt 7toX<el
Af7tecfuf>i>pogat,(*.iyeeUvd\ctivuf>fiecffit\Hett .
&uecpecy#t,eiTUvdltdliKlw itieXicrt JltHXfOU,
Hiitoi,idT iffcccifiigu rtt\iof>iiAi8\i mewTet,
OidV iffeft cv fudiol^H rt KOU ei(tfodli/\u (/.iy 'ietecf.
Kfir^eaiTtt yetfe^itfi fftoi fiiep cwtgtatieifi,
VHiSutyetfK<A>Keuiit'H(^ri'e^yoiffcpiey.
SLt rt ffi L' eit ciittuToft e^stf/ Ueu eidfcyo/i ievrot.
Ahfet MC •>BHd\ei\ie(> (tyv i>7tif> UotTtvi UttreeSeiet
f-gyotfie&fidT pl7to\otTo ,Heu Hfitovuf/ Tot<\otdpyA(i.
Ato.xfdVf,eKgv>le,XC/\Uff0i'(*ji/jf /pgtffif/ Hfftf/,
QTpt*l(> ffeaMVntrt iffopHilfyf dyHV/\0(*iJTH(. .
j,
Tt/rf
OPERABTDIES.
J
Diuitem,quiproperat arare ata plantare,
(nut,
Domumq; bcne mfHtuerr. temulaturfane uicintm uici
Adopes contendentem: bonacerti cotentio baxmorEtfigtUusfigulofuccenfet,crfdbrofaber: (talibus.
Etmendicutmendkoinuidet}cantor^cantori.
o'Perfd.Tuueroh*c tuoreponemanmo, (cat
Hcq} malisgaudes cotentio anirnu tm ab opere abdu~
Litesft>etlantem,foriq*dufcultatorem exijientem.
Temptts namaj parum eit Utumq^foriq^
Qundnfituiftusdomiannuusrepofitus,
Tempeflmus,quem terrafrrt,Cereris munuf.
Qtfpfatiatus,litcs4crixammoueds
Defacuhatib .alienis. Tibiuero noampliusmtitenm
Sicfaciendum.Sedntrfitsdifcernamusutem
heftisiudicils,qu*exlouefuntoptma.
HSnuper quide patrimoniii dimfimus, fedfdni multt
tLAptensftrebat,ualdedcmuleensrege$
•Doniuoros,qmhdttclitemuoluntiudicdfje.
Stulti,neq;fciunt,qu<tntopUisdimidiumfittoto,
Neqsqummdgntm in maluacrafabodeb bonum.
Occultatum enm babent dij uifttm hominibus:
TactUenmalioquiuelunodie tantumoperatus eflcs,
Vtin anntm quoq^Jatis haberes,ociofus etiam:
Statmfytemonemquidemfuperfumwmponeres,
Opera uerb bowm ceffarent, muloruq; laboriofotwiu
Scdlupiterabfconditjratusmentefua,
Clt&ipfm4e<xpitfnm(thfuiuerfotiU'
4 *
tf
Q2*s
ifH X ! O A OY
TivtK' eci etHfonsiiffi(ii(>i>jffXTtK4Atx\vy>it. :
Kgfrit <As wvff.Tt fifi> cti/tit iiit fsclit ixnfTtist
&Kt\t^' CU/tenTS0ltt,<AlOt VSOCfCC f»IJTtCCVTtft
Zf> Lti/Xu voCftnHi,/\xttcf> <AieiTcfpitiKof>tti/ve(rt
TiflTCJffhUffXftCVOf ^CffifPH Vlfi/SMyttpirxfcfbt.
ixtstTioviAH, isrctirruv vrJjit (*>j<Atx eiJlus,
"Xmeett trve L\i^xnKcu ifixt tffcvxt kxotfoisiAfXfi
XOITCWTU (tiyxvsS/tx KCU ca/4exfftf>iosc(tovetsi.
Tcis <K iyu tuni^ifsvfot <Auffu UxKof/,uKO* ehsturrts '
TJfiTStVTXtLxTX tvfttfl^fOf/ LxKOU X(tcpxyX7t<3vTtS.
SLt ifxrjK
oT iyiXxfft wxrtjf eu><Af&f> TI ttSift TC.
Hcpcuyof/ Jt iKixavec •cttg/aCKvTou^Tli Tocyct<fx
teuecv vJlet fvfetu.ov Jt ait^mit» tiftff etuJlkv,
Kct\<&ovos.xtxucfoHtkttHtettuisxi'iffKet» .VotftoviHXis, HX/\O(I eiJlot, iitieocTCf/. ceurxo cctLvLv
Beyx JltJlxffKiiffxt,iireXvJlxi<Ax/\cu i<fh(/ ifxivetf/..
Kcu^xgtf/ ocy.<pi^ipu KtpxXn jgVffLb cccpfoJlirlu/,
Kcu-itotou ecfyx/\ic(i,Houyt/miv>sr ftt/\f<Aeevxt. •-• i
K(>^tfftCVKWf0f>TtV00OHCUi7siKi\t7tt(>litet ''BffttHtw Uvuyt,<AjoeHjtftf> etfyettpivrLv.
ils icpxf. 01JC iitittvrt Jlti Lftviuvi avxiift.
.'
AVTIHX oT in yxiut •scKxost HXVTCS xftcptyvtets
*
Vatftt?vutuJlciHmt/\ef>,HgeviJltuJUt>sfisi/\clt.
Zum j" tttu KoffftHfft ttx y/\eu/KSiisis xtLiu.
AftcpiJli ei^etfiTit TC tttit,Kcu tairvix •ssettch,
OgfM/s^vaeius ftffcU>3$ti.oi(tpi <Ae TUvyi
Hftu uxMjitetiei
?ftptv}ctfrtfrip(iaeiveiei,
Vethtt
OPERA E T DIES.
y
Qtpeircdhominibtupttrauittriftkmald. ' (puer
Abfcodit uerb ignm. qum rurfusquide bomu lapeti
Surripuitddhominwm ufum, louedconfulto,
lncauaferuk,ckmlouefulminibusgaudente.
Huncq; indignatus,affatus eft nubicogd lupiter:
lapetionide,omniummaxime uerfute,
Gaudesignemfuratus i quodq^ animu meudeccperk,
Ettibiipfimagnummalttm,crpofkris{
Ipfis namq; pro ignidabo malum,quo omnes
Scobleclentanimo,fuummalmnampleilentes.
Sic ait,rifitq; pdter hominumq- dewnq;.
Vulcdnumucrbwfignemiufiit,quimcelcrrime
Terram aqu£ mifcere,hominisq; imponere uocm,
Etrobur,immortalium uerbdedrumfdcim referre
Virginu,pulchraforma,peramabilem. at Minerudm,
Operadocere,ingeniofamtekmtexere.
^grdtimdrcumfunderecdpiti^turedmVenerem.
Etdefideriwm molejium, ey membrafatigantescurat.
Imponereuerb caninamq) mentm & furaces mores
l
!
l\ercuriumiufiit,mnciumArgiciddm.
Sic ait.iUiautemobtemperaruntlouiSaturnio regi.
MoxfyextmdfinxitanciytututruufccUudus
Virgimucrccund*fimilem,\ouisconfilijs.
Cinxituerbeyornauitdeagkucocukmnerua.
Circum uerb Chdriiesq; dete,eyuenerdndd Suada,
Konilia durcd pofuerunt corporUpfdm porrb
tiortepulcbriconue corondrmtfloribus ueritis. •
d ?
Ottinem
4
H 2 r O A OY
TOLVTX Ai oi^oiLotrjjLopi$>jg/*o<re vroeKiett eitUSnt.
E/i eT eifX oi <titeosi <Atx>tfcfot tXfyCttpoitri/l'
VaiAex f eu/*v>airs re \oyas,Hcu iTtiHhoTto/iitof
TtjVp^Ates /!/tt\H(ri /}tXfvH~fvw/t.cv <&' tHgee tpuvLv
&£ni ieu/i uSgv£.o've/ittfe i' rluiAt yutieuHcf,
•Peu>Aeogfai.oTt TToairtt oKvtvnix Au/*xr' i^ovrttt
A&go/i iAugHcrtw,ifS/*%otAiApoctrt/i eeKpouTfirt/i.
Avretf iitd Ao\o/i eurxuu ee/*>)^cuio/i i§erii\ttyscv,
f,it iiti/*n&eot zti/tirewxrig uKvre/i eCfytHtpovrlui,
A&go/> tUyovrx ted/i Toe%u# HyytKo/i.itK. i7tt/*HiaVf
%fgeitrxf eot oi iaixt it[>i/*H&aJ>/,/*>/ •tvere A&go/i
Aijxt&eu nrxfflwoe e\vf*it!ii,x>\' elire<rti*vxai>
E,f07titUr>/l9 tflr Tl KXHO/I ttHTOtai yCVHTCU.
Avreei b Aejei/*evot,ort Av HXHO/I &)£ oiet/tte.
V&P4*F' yxf fHitmo/i iiti^&ovi ipvK' etv&fwiru/i,
tioftpt/i eih-cffi t*XHU/i,Heu. dlrtf}> %xi\eitoio.wovotet
Vitftu/i T' txfyx<\iu/i,eu rewAgoin ySgott IAUHW,
Arfoe yeci cv ttceHoritTifigoTot HOtToeyHfeiffK/sft,
AVid yttvi) x&gtest iti&* t*iyx HJU/*' «ftfSeoe,
K*HiAxtr',eui&ptiiroitri «f i/ti/trxTO uvAex iWy^oi,
WlifH <ff eefrolt iKnrtt oi eiff'ijti{oitrt Ae/toifi
EvAe/i t/*tftve,witlt vito ^eiiXtffijiAi tvgxfi
BgiiijH. ttffc&cv yeci iiti/tfxKt isuitc* •tsi&ete,
AiytiMtfittkytriAiosretpeKnydfciTxe.
A*X« ffiv&tx Ku)$ot UOCT eu>&puitns tJKelKHTeu,
V/\etH /*ft> yecf yctix UXH8>/I, Tthm jj t^Kxosx.
fiitit 4' «vifitnoitili ftf' KtAof,'f,Ht>f itti KVtiJi,
AVTOfHt»
O P E R A E T ^D I E S .
7
Omneuero alius corpori ornatu adaptauit VaHds Mi
AtpeftorifancnunciusArgicidd,
(nerud.
l/lendaciaiblandosqifcrmdneStCr dolofos mores
IndidtiJouKcofitijsgtwijbrcpi.fcdHoceutiq;
mpofmt deorU preco, appeUauit aut mutieri hancce
tandoram-.quid omnes ccelefium domorwm incoUe
tHonm contulerunt,detrimenttm hominibus curiojis.
Atpoftquadoluperniciofumcrineuitabile abfoliut,
AdBpmetbeamifitpaterinclytumArgiciddm,
SUtnusfcrentedcoru cclcrenuciwn.ncoj Ephnetheu*
Cogitauit,ut iUi prictpiffet Vromctheus,ne quido mit
Sufcipcret*IoueOlympio,fedrmitteret
(nut
Retro,necubimatiquippidmmortalibusfieret.
Verum ittefufcipiens, cum iam malum haberet, fenfit.
Primnmq-inteirrauiuebantfatniUafhomimm,
OmninoaifajmaUffO-finedifjiaUlabore,
Morbisq- moiefiis,qui hominibusfeneftam afjerunt.
Mox enm m affUftionemortales confenefcunt.
Sed muUer numbus uafis magnu opercuhtm dimoues,
EifberjitJwminibmaZtmdchmaiaeftcuratgraues.
SoUueroiUicfpesmfraildinpyxide
Mus manfit,dotijfiib ldbris,neq;for,is
Euolauit.priusenmmecitoperculumdotij,
AegiochiconfHiolouisnubicog£.
AUa uerb innumera mald mter homines errant.
tfcm plendijuidcm tcrra eSt matis,plenumq; mare.
Korbiautemhominibustam'mterdiu,qumnoftu
d 4
Xtirb
af
H2IQ4PT
«
AvTiftxTtt fetTwit, HXHX Svmeifft piftrfftu'StyiJnetpvylwefeiteTO/titTteTxftrir,
Ovrtosirt tai eft Jltes vit// e§x\ix&eu,
E* JC i6i\ets,eTtpif> Ttt iyu \iytf> iHKogvip&ffta
L Ev Htu imfx/*ovur, ffv Jt cvi ipgtffifiec/t^eeffia/t,,
Sls of*ifc* ytyeixffi Stoi,6vHTOt r cu>6guttet, <
Xgvffeop i*yi> in;toTi!?x yovtr imjhiisut/ ctySguTtufi
, txSctvxrtt •&t'tHtrcw,ifi,vt*7ttx Jlufion' e^ovrer,
O/ i*f\> im Hgivg ifou>,oT igeutu if*Gxffi\avyi>,
Slr Tt Seti Jtefteof>, dtviJlix 6vf*et> e^ovrtr,
tlitrrpifi ecTi^Tt wivuftHou e'ifvos,iJ!e'rt Jlet\oft
Tigxr hrw^t&dj wiJlxr Hta^eigxr ft*oio{
Tefiitorf cy 6oc*Jifii,HXHv>t> tHTt&fV ehtotvruy. ,
BviffHOfi JT cifvicvu JitJlt*ttt*cvet,i&\ei Jle •mx.vrtt
"teifftf) ilw.Kocfitefi Jt ftpdfitfeidufer eifttgx
AifOftxTH,wt>V.if> Tt HCU eh'f4ovtfi.ti Jt i6e\Hf*ei,
U9y\ot tfiyx vif*ovTt'ffttv i<&/\ticif> •sro\ett\rif>.
Airrocf iiteiiifv TSTO ycvor KXTX youx Hce\v$ovt
Toi ftfi> Jlxiftovir eift Jltor fttyei\!r Jltei fi*\xt,
f,8r\oi,iitt)(6iviet d>i>\ccHtr SVHTUI> ct»6fuitut>%
Oifiot tpvXccosxai TI Jlinxf xeu e»iT\tx
'ipyx,
Hfffix ios<xf*fvoitT3ctv XH fttfxvrer iit cucw,
V\*ToJli?x*,Heu TSTO yt'exrfixffi\tiitf> f%e/i,
AoirJiiOf) ctirTt yovor •are\v^etgiTdf>oft (tifiiti&pir
Agyvftofi TttiHffoui i\vf*7ttx Jltiftxr' i}(pvTtrt
Zigvceu ST« fvlui ovx\jyHtef),pTt voHftx.
A)».' iHxrofi fiyv •acai JTIX wecfei tnrrigt HtJlvi
BrgiftT',
O P E R A E T DIES,
f
Vltro oberrantjnalamortalibui ferentes,
Tacite.nam uqcem exemit confukor lupiter.
Sicmfquamlicetloujimentemeuitare.
Cttcrumjiuoks,aliumtibifcrmonem expomm
pelle ac fcienterttu uerq precprdijs impqnito tuis.
Ytfimul natifunt dtj,mortalesq; homines,
Aureitquideprimugcms (Uuerfiloqucntiu bominunt
Hijfecerunt,c(zleBium domorum incoUe.
liquidemfub Saturnoerantjumyicceloregnaret.
Sed ut dijuiuebant,fecuro animo prxditi,
tUniabfq;laboribftscr*rumna;neiq;mole{ta
Senetla aderat,fempcruerd pedibusdc manib.fimilct
"Deleftabantur in conuiuijs,extra mala omnia.
Mqrkbanturautceufomno dqmiti- bona uerb omnit
Mfcrantfruftumautcmfercbatfertilearuum
Spqntefuajmukum^^copiofumiipfic^uUro
Quietipartisfruebantur,cum bonis multis.
Verum po&quam hocgenus terra abfcqndit,
U' quidem diuifaftifunt louis magniconfiUo,
honijn terris uerftntes,cuflodes mortalium homitm,
Quifaneobfffuant&iuSta&prauaqpera,
Aereminduti,pdfiimcuntesperterram,
Opum datores-.ata^ hoc munus regak cqnfecutifunt.
Secundum indegenus,multo deterius poftea
Argenteumftcerunt coelcjhum dqmorum incole,
Aureo neqf ndturafimik,neq;intcUefttt.
Sedcentumquidemannispuerapud mdtrcmfedulm
a i
Hutric*
>
fO
H 2 I O A OY
Erfefrr eitd».tof/ fteyx vimtt tfovi ttnu,
AX.' OTCWlitfaftfylUuSCllfMfTpO/liltftTO,
f<a>QiJltCf>fciiifKOf>im^ivof>,£>\yi' t\tvrtr
AffXoiicuf.iifetfi ycti dTciAxXo/i iniJttti/ttpr»
A»t9/\ufieiitixetfi,iJ(dtourdTne tefientovitf/ •
HttKo/>,i</l' tfAitfi /nctweiM/i iofieit iiriflu/ttirw
~H te/tit ot#if&itot9t Uxr' uttcc.Tsi /t{V eitertcc
ZoVt XPOviJlnt infV^t)(oXi/taVot,SvtKX Ti/icct
Ovn ioVJlttw ftxitjfitafi ttoit,oi oKv/tirofi ejfjtttfi.
AiiTXf iicet Koit TSTO yovot hcerd yc&x lui/.vyt,
'T»i ftyv iito^tcMi /tdnetftr tvnroi nxKetvreu,
e.ovrJf.oi.oit/9.' tftimr rtfii nolt reiotf/ Sit»o\&.
Zovr jf Vtcjif T/t£fa/r4t»uo ycvtrp-fioiru/t eattfeinufi
• \<.K/\M.ete(/ •esetHo' ^iKabyvfwiAp/oftoiOfr,
E* ftt/\iou>,<Aavi/> rt Uoa oftfge/toff, offft/i tKfntr
Hfy t<tti\i fovootrrxyncu v^QuriAfrt oiroy
tti>icp, cfo\' dAd/tturrtt e%of> Ufxropiffovx tv/*ey,
A7iKotifot.fttyc(\Mj'f1i«,noa^fitiSlociiJot,
E | u/tuy iirjfvno/i iiti ytSotfoit /ttXittft/t.
Teit Jt uv^dxmx ftp/ ToV)(tK,)(t£/\tuci <Ai « oiiili,
l<x/\K£Jt<^ydfevT»^i<\xtJtineanttfiJlitfot.
<
Kett TOI ftt\v)(tiftost/> viro fptTdpncti Aec/tovrtt,
WScctvit oVfuovrx JtiftOfl &ft/opS ctiJlxo^
Wnw/tot.totitcrot %nolt inittiy/Xirw-fi iivrctt,
iiKt ftiXMt. Xot/tit^if Jt eKiito/i fdet iteKiolo.
Airrccf iitd ncurSrt yevtt Iteerx youx UdKv^e.
Afttt tit ihiKo Ter<KfTcf/ tTci^tori mXv&TJff
" Zoit
:
i
, OPERA
ET D I E S .
«
fJutriebatu'rcrefceits,ualderudis,domifuie.
Cumuerb adokuiffct&pubertatbs terminudttigiffet,
f>auxillumuiuebantadtanpus,dobreshabentes
Obfhilticiasmimdm tnvm paruam non poterant .
A'femutuodbftinere,neq;deoscolerc
Volebant,neq;faerifcarebeatoTumftcrhmaris,
Qgatenuifaithominibusexmore. Hos quidem demde
JupitcrSaturniusabf:onditiratus,quiahonores
Hon dabant beatis dijs,qui olympum habitant.
At po&quam eyhocgenm terra occultauit,
Ht quidemfubterraneibeatimortttks uocantur
SCcundi:ftdtamenhonoretiamhosconfequitur.
Jupiter uerb pater tcrtium aliudgenus hominum
Aeneumfecit,omnino argenteo diftimile,
E1 fraxinis,uehmcns eyrobuftum,quibus Martis
Opera cure erat luftuofa, ac iniurit, neq; uUu cibunt
Hdebant,fedadamante habcbant duriorem animum:
Beformes,magnauer6uis,ermanMinuift£
'ExhumerisprouenerantfuperuatidKmembris.
Hiserantameaquidemarma^eneaq^domui:
Aere uerb operabantur.nigrua&t nondum eratftrrS.
JLthiquidemmanibusproprijsdomiti,
Hefceitdetunt amplam in domumjfrigidi infemi,
lgnobiles: mors uerb tametfifiupendos exiftrntct
C#pitatrd,fbkndidumuerbliqueruntlumcnfotis. •
Sedpoflquam &, bocgcnusterraopefuit,
Rurfumctuaiiudquartu fuper tcrra multoru dlSna,
lupU
|2
H 2 1 O A OY
ZcrVfHfCvi<AiitZTeiiiSe,cAtHeuiTc)f>efKcUC)tfM//t
AtxAp&f/ Agebtof/ Heief/ ycvef, ci naXtovTcu
,
H/*it1tci,vf>eTeg« ycvtS HXT. oitteifcrx ycuctt.
KeuTir f*fvzsa\eftif TI ttxnot^Heu tpi<\oittc xivf,
Tit nyv if>' izJontvKu tiStt ux<AfMt<At yxif
SLKttrt ftetfvxfi.cv¥t {i/j\uif/ cvtH oi<Anti<Axe.
Tif j ' HOU cv vtjtcsifi vitijt f*iyx \cuTfix tct<\dcVtlt
Bif Tftiuti oiyxytofJXcvif CVH' uvitifteto,
Krf IITOlflftTgl tloWKTlSTSkeS XlA.$tHXi\v4l.
Teif J <Aty ctv8gtiituf>fiicrif/HCU $Tt cktxsxr
Zervt ufcri<AttSHXtfct/xeseiSsxT9f ii •mdfccrx yxi*f.
Koti TCI ft-yv rxitrcrif/ xnnoiix ivfxif f^erres
%PttXHttfUfipierettri,votf WHteu/of fix6v<AirUu%
OXGtei iguet.TOtat f-t\md\ict Lxpxcp
Telf rS fT*f tfoiwovra! figet feiJlufot KfHfX.
MKKST /srar' tept<\ef> iyu ttiftiijetfi fttrdrcu
Ar<Ageififx>W Kitge&e t)cw<Sf>,K eTtttrx yovi&ex.
Ktu/yoCf<Ai yct/er i<r\ ottA/jgeef/.iJlivser' iftetf
Vott/tevTou LxtuxTX Htu cufver.gc/l(Ti rvHTUg,
^tl&fiftfVei.^othiTtocc ^j titoi Jltieircri ft-e^fftvect.
. A>\' tpititt HOU Totft ftifiigiTtu i£r\x Hctnelcrif.
Zdvt <A' ohiset Htit TSTC yciet txdpbnuf/ ea/dgxittnft
BVT cw yetviftcvot weKioHfoTxtpei TtXitlucrifi,
O» i' ttrxrt/f icouAtosifi eaeiiet,i<Ai Tt ztreuJlef,
Obj£eivot£etroMHtp, HOU erxlgot hxigu.
Ob<Af HxiriyvnTet tpi\et iostrxt tit TO ^ociecctrdp.
Ahtx •) ynfdttuvTxt ciTtftisnti rctiiixf,
Mif*~
*:
OPERAET
DlfiS.
$-
iupiterSaturniutfecitjuftiutcrmcUut
\irorum heroum diuinumgenut,quiuocdntur
Semidei, priorigenerationi perimmenfam ternon.
flosquo<fcbtttumq}maUtmeypugnagrduis,
Alios quidemddfeptiportes Thebat, Cadmeattrrdtn,
Verdidiltpugmntes^propterouesOedipi:
AUosueri&innauibut fuper magnum fluftumark
Ad Troiam ducens,Heien«egratia pulchricomet,
Vbiquidemipfosmortisqnotyfinisadobmit.
Us autfeorfim ab hommib. uittum cr*fcdcm tribuensi
lupunSaturnuKpatetcon^ituitadterratfines.
&Uquidem habitantfecurum animum habentet
TnbeatoruminfuUs,iuxtaoceanumprofundnmt ,
feUces heroes:his dulcemfruilum
Ter quotannisflorentem profcrtfcccundd tettus. >,
0'fi ncq; iam quinto ego interefjbn
(natut.
Hominu generi: fed aut mortuus tpi priut, aut po(tc4
Huncenimgenuteftferreummnquamnecdie
Quiefcentkkborezrmiferid,ncqino8c
Corrupti.grauesuer6dijdabuntcurat.
Sed tamezr hifce admifcebuntur bona maUs. 0t5»
typkerautperdctctiahocgenutumeloquetiuhomi
VofiqumfaiHcircatemporacamfuerint.
HeojpaterUbcrisftmiUs,neq;Uberi,
Ne<fchofbcsboJbiti,neqjdmuusamicot
Veq;frateramicuterit,utdntcb<tc.
Statimutrbfenefcentesdehonprabuntp4xentttt.
%A,
H 2 I O A' OY
. Mi(r$evreu oY ccfx ritxoeKtiroiffiee/ivrft iirtOSt' •}
-X^^irKiei.iHSt&f/o-jsifiAJioTtttiJliftyifiiytTKpoi&TtosiroHave/ifi ciiro Spnfj/ietx Mifv,
. . •
XapoJlttieu. trtffiot Jt irSptt nsoK/fi fgacKxftJflt.
ObJlint di/eextixJ&rsostreujm Jlincun,
Oiir' elyocSi.ftetKi.Ofi jjHXHUf/ (ittrifxjuu vfeifi
At/sfiecrifi.kfseiAiHii Jt cvx<fp<ri,HsuxiMt
' Ovn i<reu.fi\ee^et Jt o UXHII rif/ tticiorx potrct,
MvSotft gHoKtoit cviwuf, iiti Jl' ignofi oftetTtu.
ZiKot Jt ou}Sfu7retgif> eifvfoitlf eiisetttfi
AvaHihxJletyHXHO^oCfTOt^OftciefrHt&fvyitfiioitHtt •
Keu rirt Jli Ttqet oKvfttsof> clise^Soyof OVPVOJI&HI^
AoVHeifftf/ Qocfitost ItetKvtetftevu ^tiee uxKif/,
AScWceruf/ftfTei fvKlf/ irofi, it*oKnrovf evfSfWtrtt,
AiJlar ueit vifttartf.rei jf Kei^treu alKytx Kvyoei
&PHTeit eu)S{U7eoiffi,HXHi Jt in iastTou X/\HI/.
NUbJt euvof/fiag/Koi/o*tyiurfgovit/ciuokctureit*
txJt ipK£<n%ooisnrov eiHJlbvxwoiiuKoJleifOif, \
Y^iftxK' oivtfitosipof>uf>ovi>}(toSifttftccf7rut. ;'
HJt iKiOfi yvetft7r]oiffi •srtvrccfftefy eifto)'evi//(tost • '"•'
tAvgtri.rlw Jt oy' ivrmgxriut tteot fti/Sofi ienst;
t\xtftevin,ri XiKxHcerfyet vii«iseK\ofi ecfjuf.
TiJt at H!o" ou/iycoTtoft eiyu,ueuclotJlofi iiaow.
Aavrvof/ Jt OUH' iSiKu witifoftou,Ht fttSiau.
Aftpuf> oT ot u' iSiKot vtfot Ugiosevxt cU/Ttftfjifafi,
HiHHt rt <fofitTcu,vt>of T ecujftaif/ ccKytx •tseet^et.
fit ifxT' AHtnrirtirifH^Tirxrvoijrjopof ofvit.
OPERA ET DIES.
«$
fneufabuntautem iUos moleftisdUoquentesucrbis
Jmpij,neq; deqrum oculum ueriti.neqi hifane
Senibus pdrentibus educationispramia reddeht,
Vioknti. alter uerb alteritts ciuitatem diripieti
Wq^uuapijgratiaerittneq^iufH,
Nttj,- bonimagis uerb makftcumeriniuriunt
Virumcolent.utfticiauerb'mmanibm,eypudor
No» erit. Ltedet dutem mahu meliorem uirum,
VcrbisobUquisaUoqucns,femrutm tterb iurnbit.
tiuorautembominesmiferos omnes,
Ktucus,mdlisgdudens,comitabitur muifus.
Tumq. demum dd ccelumi terra fpaciofa,
Cindidisueft&ustccliecoTpmpulchrum,
VeorumadfamiUamdbierunt,reUcliihomittibutt
-PudorcrHemefis.relmquenturautdolorcsgraues,.
MortaUbmhomimbus.maUutronon eritremedium.
Sedmmcfa.bulamregib.dicdm,tmetfiipftfdpidnt.
Sicaccipiter affatus cft lufciniam canoram,
Aki'mnubibusferens,unguibutcprreptm,
lllduerbmifericurukconfixdunguibut,
Lugebat.eamautimpcriofo iUefermoneaUocutus es\i
lnfeUx,quidftrepki hdbet certi te multo fortior:
macuadis,qua, peduco, etiam cdntdtricem exiftentenuCcenamuerbJtquidemUbet,fdcidm,ueldimittam:
lmprudes uerb,quicuq; ueUtcu potetiorib. cotendere,
Viftoriatkpriudtur,adqipudorem dolorespatitur.
SiciituemaccipiterMtisaUsprHitamk.
0'Pr«*
\t
HzroAbf
'•' '*
pHitAiutitptfpitipv </ltivctTcti.&ocpvtl& <Aell' im" KvtXtff
"EvKVgtreei oeTHtfip.ctAct <A" eTigHtpi itttiftXttH/f
KfeitUac is T« SIIXAOC.SKH OT vtstt^ vtfgus /j^w,
V.S TISJS iphtScrec.wxtuy <Ai Tt V/faios tyrtn.
Avrikityiif Tgi)(& iftUs &/MC CKOTUHCI SKMcn/r.
Tw -J SHKS f'etos)tx/\*e/*.ovits$«' ctptAgt sSytaft
tkUgc<pKydi^aK6i\Jciis ^SiKCUS li(SfM!ac>l ti/ilTcet.
Hdl' iitiTtu ItKeumtx •6t'e/\t/> Tt ncu Sttet /\atit>(/t
Wifu iefcc/tovH^tuctup cvvigtnrei&i tpiginree.
otTi(iiyili\d>iji,KMhHill<Hca> cvwcw,
oi ^ SKCCS fdfoidi HCU cv S/'/*cic/tScASct'
li&'oti,Kcu{*N'Ti&eutKGeuvatTtSiuii»'>
TcitriTi6n\t7ccKis,\cui'dt ewiavtti//e>v txvTK,
*
EiglcvH oTccvx ylu> ttXgCT'gStposjitAitnoT eurroit
tigyet/\ie/> nrci\t(*c// Tin/icdftTcu avgvemxftrvs.
oMiwT' itvtAUuutti /*iY ea/<Afcitti /\i/xU «W«e?%
OioT CUTH. ixXint H (lyiH/XoTecopyel viitevTta,
teift tpiftH (tft> ycacc zjo/\ui> fiie/t.ifit» -S <Agvt
ftHgH ^cyv TI tpigafixXctii>bS,/».itys>>H /xt\icysxs.
%igeWiketA'eitsi*«Ti\eist*xTccSttftj/iteit>l.
T?IK~[ir(Tt2}yuocUKtSioiHOTXTtKVX yovoi>e't/>.
eebMfft/i oT ecyecteitti Sctftvropet,ioT itti vH&y
ttS&tovTeu^Kacftcep H tpigtnftHtAugct otfirgoc.
,
©Jir oTffCeitTf Mi(*HKt Htt*9,Hou %ir\ix opyee,
Teisole OTIHUV LgovitAm TtHftetifiTM trvgveittxfttvt,
,' -V" '';
PtTfitt/
OPERA E T DIES.
»7
O' Perfd,tuuerb duMiuftkUm,ncoj'mmrhmfbue.
tniurid enim pernicioft e&tttifero homitti, ne$ bonut
tdcileferrepotejigrdudturcfrdbipfd,
(quide
tikpfusddmms.Vkuerbalterdperuenicndi
Uclior dd iuftdilufticid autem fuper iniumm ualet,
Adfinemprogrcjjaipafiutuerbflultusfapuit.
Cito enim abit iufturandum uni cum prauH iudicijs.
lujHcitfucro impetus,trdcliequ6cunq;hominesduxeBoniuori^prauisautiudicijsiudicdrintleges. (rint
Ua-c uerbfequiturflens urbemq; cr morcs populorS^
Aerem indutd,malum hominibus ddferens,
Qutqjipftm expettunt,neq; reclam diftribuerunt.
At qui iurd tam hajpitibus quim popukribus ddttt
Rcftdjiec[;diuftoquicqudmexorbitant,
lis uigeturbs,populia^florent in ipft,
Faxuerbperterramaknd:neq;unqudmipfi$
Nolcftumbettumdeftindtktecernenslupitcr.
N « unqum iuftos interhominesfamesuerfdtur,
N r $ noxdim conuiuijs uerb partis opibus fruuntur.
Eisfert quide terrd multuuiftit:in montib.uerb quer-,
Summd quidemfertgkndes,medid uerb apes. (cut
ldnigerfedutemouesuetteribusomft<efunt.<
Vdriuntuerb muliertsftmiles parentibus liberos.
florentdutem bonis perpetub,neq; nduibut
JHduigdbunt,fruclum uerb profertfctcunius dger.
Sed quibusjniuridcj; tnak curne eftjprauaq; opera,
Hs pcenam Sdturnm deftmt kte cernens lupiter:
b
Sfpe%
v
\
'
s
,
J
*
H
••
ti
» s i o A or -
r « W « / Uou Jitftireeaa •ts'c/\it UanS cu)cftfot iiccv>p&r
Or Ttt oi/\irfeUvet, Ucu cereic&aXa fin^caidarcu.
Teicr/iff&fcuiiclcv piy'iisriiyayt •trrxft.a Ufoviufiy
Atf*op ouS luu hotftofi. c*7too>6ivv$l>ai J /\ttoi.
o M f yuvatHtt Tiiij»ffi(>}iitviSiicri k OIKOI,
zJuiet a>gaJlfteauiiHfft oXvftTrin.aXMiTt J[ eeiiTt
H T&I> yt $rparofi avgui aitu/\tacv,tt oye t4ijjtft
H viat cv "srivru ItfcyiJlxr dcsoTivwrou eturwir,
Slfiaffi/\eifjvtuer'j UaTaffelfi&t Ueu <«frs#'
TUvJlt <A>HUi>.iyyvi yxp ov cu/tfuilsoiaipiirfss
hSctiaTci /\ai>a»atf>,offoiffHcXtufft.Jlimti
AK^*tTgiSefft,Stiif>cvrifiiHce\iyovttr.
TgtV yeti Mvetot &?'? hti^tevi vrH/\vCorepa
A^rtt'arcif/wct,f>vAaiutSvt/Toifcu>^fui7!Ufi,
Otf'a e>v/\cf'asnffip TI JUtuet Lcu j,ir/\ta tyyet*
Kofia iojtJnCvctjsscwTK fotriivTtt fat tuear.
liJiiTt TScuScfct is>i Jfinx Jiiot iuytyaijeet
KvJlvq T cuJlctHTt Stois,o't c/\VftirOf> s)(ltfftf>.
Kaif" eirir' etvtit fttfi>S/\ce7fJH atuKt&t (•'vOTetfic/t,
Airina •zxj Jlii^arglUxhpftcvit
Ufoviuvt,
TttgvtT" djfiptiirua UJUnofi viof>,otpf ecireriffH
£jtfMt acTa&a/\iatfiaaiKijuf)toi /\v)gee voeVtrrtS*
Ato.» •mXfHi\JviicriJliHafffHC/\iufCvitcovTft. . ,
Teti)Tatpv/\xcfif*cvotJSaffi/\iitfjSuviTif*vfiff,
&ugoQceyctiaHe/\*&t>HJimupi'7tiirciyxy/\ciBi&tt
cixvTu UaHce ren%et eu>iff,A>!\u Uatue Teri^uf,
Hj' UecKi fin/\g r $ t\*/\tvactm Uanirtr.
Vetfr*
;
O P E R A E T DIES.
tp
Stpcfy uniuerfaciuitas malum ob uirtm punitur,
Qgpeccdt,crmiqudmdcbitidtur.
lttkautemccclituf magnmdiduxit mdlKSdturniuti
TamamJbnulcrpeftcmJntereunt uerb populi,
Heqimidierespariuiitjecrefcuntfyfitmiuiey
louholympijconfiUo.interdmUcrbrurftis
Aut borum exercitm ingentem perdidit,aut murum,*
AutnauesinpontoSaturmuipunitipforum.
O'reges:uosautemconftderateetiami^fi
Ju&icim bditc.prope enim interhomines uerfantes
Dijuident,quotquotprauisiudicijs
Semutub atterut, ieomdnimddmfionlnon curStes.
InnumerienimfuntmterrdmultorumdlumM
T>ijloMS,cuJkdesmortaliumhominum:
Quiftni&-iudicidobferudntio'prdUdopertti
Aerem'mduti,pafimoberrdntesperterrdm.
Virgodutemc&iujhcidjoucprogndtd,
Claracfc e r uenerandadijs qui ccelum bdbitant.
&ccrte.cumqukipfdmldferU,obUquemurians,
Stdtm di louem patrem confidens Saturnium,
Conqueritur,hmmmminiqudmmcntem:utUidt v
TfopuUts peccdtd regum,quipraua cogitantes
AUodefleftuntiudicidobliquepronuncidntes.
Wdfcobferuantesoregescorrigitefententias, (mini.
Corrupti:obUquoruuer6iudicioruprorfuiobUuifca'
Sibi ipfi malafabticatur uir,alij makfabricans.
iiaUtmucraconfiUumconfulenti pefiimum.
b i
Omnid
k_
V * »
2(9
H X I 0 4 0Y
Totircc lAtef Jtiit o'fta\ti.it,ntu vretfrte veitrett,
Heti vo Tee Jt" etttt itetotr' imJlo^tKtrtu, iJli i i\yta
Oilui oty KOU TUvJltJlixuv wefat GVTOI iJpyet.
tiui/ jf iya (ttjr auTetev ebvtfUTtoiti.JliKcuct
fJ/ui,/u>jT' ii*ot yirfiti xeeHo//,ou>Jlgx Jlmoucu
Ect(tfueu,ei /teifuyt Jlinuv xJlnuorapoi efet.
/WM TOC y gita ecTLiret rtKei/i Jliet TJpTnxJpxuvo/i.
Sl •sray$o,H,av•jTOUTX /ttrei pgtsifioiK^tefHatu,
Koti w Jlixnt htdiuitSiHt oT STtiJuytto •srei/tTtea/.
TovJlt ycutwif&iteitri vo/teu Jltsraji xgovico//,
i^tvgitifv^HcutHfffi^HckeitovotiwtTtaveft,
EtB etu e£}\t/Xirf.e7ii i Jtixe foi// iit' avreit.
AvtgteTtetetJl' eJltoxt JHxuv^KiroXieuecgtrit
tivncu.eiyocf-TitK'itiiXnTx Jlixeu oiycgava/r,
ttv&ctui>u,Ttf (txyvT"'cxSej/JUJMoVfvoTtxfavt.
Ot Jti ut (touTvffotnp exuv iitiefKou e/ti^fxt,
YoT>ffT*i,cv J JUHUV fLiXoirtat,vHHt?0(i eiei&tt,
Ti Jti T' tsnaugbTjfiH yp/tt) (ttroTciobt /Xi/Xetirjeu.
KvJtpit Jt avegx» ypvte ntTom&cv xtteivtou, Zei Jt eyce ieb\ecrceco/> bfiiu /tiyx v>/mt •stJptH.
TUV MCyv roi IMKCTUTOI litiuiXxJlov irtv eXtiSfOtt
PHiJtio;t.e'KiyH'tifo'tJtot,/tx>\xJl' iyyiti vetiet.
TSt Jt etftTit iJlfKTcc ttei •a^otcocieitov itnKour
Atctvxroi •/tXKgot jf Htu cgiiof eittef eTC eturlw,
Kclt Tfe^yt TC irg£iTe//.eirul/ Jteit olxgoiViHHrxty
VniJli» Jt H7tetrx irfaeijfOtlttTitiTtej* eictx.
Ovret ttfit 7aewec&$et,os otiTig tnewrx vifift,
Qgccojeir
a-'i&&2E&£$fc-
,
OPERA
ET
DIES.
»
Omniauidens louis oculus,omnia^ mteJUgens,
Ethtc certe (fiquidem uult) mfhicit, nccj; ipfum ktet,
Qudenamhocquoq^ iudiciumciuitdt mtut exerceaL
Bgo porrb nec ipfe nunc inter homines iuftut
Effe uclim,ne$meutfilius: quando malum eft, iuftunt
Bjfe:fiquidepktiuris iniuftiorhabebit. (gaudente.
Sedhisnondufinearbitrorimpoftturiilouemfubnine.
0'Vcrfa.CeterUtu hac animo tuo repone, (prorfut*
Utiufiicuqdeanimuadijce, uiolitixuerb obiiuifctre.
Hamq^ hanc bominibut legem difpofuitfaturnius,
Tifcibus quidem crferis e r auibus uomcribus,
Se mutub ut deuorent, quandoquidem iufticia careni,
liominibus autemdedit iuftkiam,qua multooptim4
Eft.Siquis enimuclitiuftampublico dicere,
Cognofcens,ciquideopeskrgitur kti uidenslupiter.
QJH uerb teJHmonijs uolensperiurium iurando
Metietur, m ius delmquens,immedicdbiliter UfuseStEi»; uerb obfcurior pofteritas poftea relifta c$k,
ViriautcmiufHgeheratiopofterisprteflantior.
Cteterumtibiegobonafciensdico,fhdtiftimeT?erf4t.
Malitiam quidem cumuktim etiam capere
tacile eft:breuis quippe uia eft,adeoqs proxima.
Ante uirtutem uerbfudorem dij pofuermt
hnmortates,longa uerb atcfc ardua uia eft ad ipfant,
trimumfyafperd.ubiuerbadfummuuentumfuerit,
FaciHt demceps esT:, quantumuis difficilitfuerit.
mquidem optimut eft, qui fibiipfe peromnu fapit,
h 3
Cogi-
H
H 2 I O A OY
dfxtseifttwos^ rct n' iit&rct Lolt is reKoe «ctft elftttvu.
EtdKes Jt cdi HoiHtSvosJt av HKOVTI TSUHTCU.
Of Jl( Kl f-itt
OCVTU VoiH,ftHT oiWtt CKHiuft
Bf> Svftu jSec?t^HTou>eoT cwr eijgpiot ctwvf.
AWx ciy tifttToflHt fitftVHftovet eufv etpeTftif,
%fyocfaVt>7<SiVc>j tAiopyovetfitpfcict tXtfteg
%}(SeufH.ift\iH Jiic' fi>?itpau>et AnftJTHg
AitAoiHjLicTtt HTLV •ai/tixtjtii iixXilw,
Jiifior yett TOI •srdfiTtow ccofiyu cttfttpofot cU>Jl(>%
twJlt Stot vtfttcaci Lcit owJ^tt^oCHfV eiJfryct
ZtiH,UHtpL(jtt}Sl LoSifOltIHtKOf Offtlw,
OtTt fttlXtosdufi uecftecTOfiTfv^itcificco^yoi,
E « S ( » i W « oTtyycctpiK'ijru fthty.ec Lici*tSf>,
Sls Liroi dfeuHfitoTttliKtjtuci LxKtou.
E / Hfiywfi JC ctvetfftmoKOftHXoi r ectpvstoiTt.
Kxir' fyyxfoft&uot woXv tpiXTjfrot oitowecTOtCtf»
'Eostou,H^fifOTcir,ftei/\ct yctf srvyettcif ocJ^yit.
X.fyoftoTiJlfvcvtHtAof3olof>yiH Jiir' ovettAot.
E/ Jlincv b^>ycijH,Tec^ec ctfnXmCtH eiefiyot,
TK.HTtfvvT&.TttJiri) J[ ctftTH Leci LiJlot cirnJlct.
Acd/tevt oT eht iHtdot.ro tyyeefi&eu olftetvop,
E/ HCV tx'n ei)CKeTf>tuf> Ljtcu>uf ceiositpfovx tvfto/t
E/r'JjiyoftTfe-^xt,fii\tT4ctfiitr,Kt ct neXoiu.
AiJtwt Jt »H o/yxti Ht^gft/tovof ou/Jlfx Heftifet,
AitAat,iir' ctvtAfXffteyx civtTtu,«Jt evivnct.
AiJltit TOI afof otvot\€iH,tixicet-i m>os cxCa.
X.fHj*etTec J[ fy oCf^xttfcijiccJloTcc, tscWo/J elftdvu.
••"•'•
*i
O P E R A ET
DIES.
*3
togitans qugcuncfc dein & pofirembfint meUora.
Rnrfus &i\k bonus e!t,qui bene monenti paruerit.
Qui uerb necfibifapit,neq; alium audient
Animumadijcit,rurfumhic'mutilisuireft,
Verkm tu notoifcmper pracepti memor,
Operareja Ferfa diuinumgenits,ut tefames
Oderitjmctautem pukhrccoronata Ceres,
Vcnerandd,uitlu(fctuummpleathorreum.
Tamesnamq^pcrpetubignauocomeseituiro.
Atqieundeordijoderut^homincs^quicuo^ociofm
Viuat:juch aculco carentibtttfimilisfhtdio,
QuiapmnUboremabfumtmteciofi,
Vorantcs. tibi uerb opera mediocria obire gratuejbt
Vt-tibitempejtiuouicluimplcanturhorrea.
Exlaboribus autm uiri euadunt pecorofiey opuleti.
Etkborans,multo etiam charior tam immortalibm
Eris,quim bominibut, ualde enim oderunt ociofos.
habor uerb nuUum dedecus,fed ignauia dedecus ejl.
QipdfiUboraueris,mox teamuUbiturerociofus
Ttitefcente-.diuitiat uerb e / uirtus etgloria comiXatun
Dc0 autemfimiliifueris. Laborare quidem meliut,
Siquylem ab alienisfacultatibutjhlidumanimwm
Ad opus conucrtehsjuiftus cura habeas,ut te iubeo.
Vudor autem non bonus indigentem uiram tenct.
Vudbr qttiiriros ualde e r Uedit e r iuuat.
Vudorquideid paupertate,audaciauerbad diuitias.
Opesuerbnonrapta-,diuinituidate,multo meliores.
> b "-*
Si
Zj,
H X T O A OV
ViycxiTKHolL^tlpitif%iHftiyoa/it^ofiii\JFrcu.
Hay ofoto yXwosHS /XuiartTCU ( c'i« rt •sroKiee
riytTca^tvTou$ <Aji lijpiiAof t/otf/eganiocTWK
Avtgazufi,oUiAu <AST oU>oUtA&'n Uxwxafti,)
tttdTtftif/ ftaagiffi ttoi,ft,ivvinffi Hoiiut
l
Avdpi Tw,iircaigofi <Ai T' itri^ivcfi c/\Sos oiutoitL
IffOf/^OSiKir/u/JsTtJtHVOf/UaiKOf/ilp^rH. !
Os Tt Uxfftyv/JTOio iS ou/ot <Asftviotfiouvoi,
i
Kev7^a</UHS<rt>VHS«K0^ll-lffXf«K0UQUlfiflllfl, \
Os ri TdV ocppotcAins ecKiTotivtTcU ogfowol TSKVic,
OsTtycviotyopovTocUotKcpiTtiytfotosicAtS
Tianetii^XacXtwoicri UxiotTrjoftciics iniwtf/,
X
Tw JltiTOifaVs CU/TCS ecyourroujs J TI/XOVTIU/
Egyup OU/T' cc<AiKUf/)(OC/\enuh irtitnKfi/ ecfioiilu/.
A».« ffv T&fi ftyv •wUfvxou/ itgy' cctffifgcvoe ivftoy,
KctMutiatftif/ <ff sgoiafi lOp' olttuiccToiffi itoiffif/ J
Ayv&r Uou UatecjtJis,em^ely/\aoe ftxAjxjuiuetj/.
AXSoTt Jli caovJlitri tviestTi iKcitmttdcu,
KftjyoT'<rtvacfHyKOUeTcu/-pti'si<fjl>of/si\6'it,
SLs nt TOI i/Kcecfi LgxJiilui Ueii ivftof/ i^tofftf/, •
Ofp^/^Uf/livS&XHg0f/,ft>}T0f/Tt0f/eC>\0S. fi^JtJ tfh~
)
_
£i y#f Tot_Ko(^Kf£jfyb&ofta!}b.o ycvHTtu,
.
VHfj.cc LCCKOS y&TUifiJJjVft rayxtos Aiy' ei/tttXf
BftftogiTortift/itoST'fM/*tigty^Tovesi&/\S.
O&cT
O P E R A E T . D I E S.
2jf.
St quis enim eymaiab'.per uim magnas opes traxerit,
&Mttingudfbotidrit(qudtidmulta
¥iunt,qudmprimmlucridmormentemdeceperit
Bominum,pudoremuer6impudentidexpulerit')
TaciUcrMtm obfcurant dij, minuunturuerdfamilis
Viro itU,exiguu uero ad tempus diuitue ttdfunt. (ciat,
Pares^deUclu,fiquise*rfuppUceeyhofpitimaloaffi
Qijiqsfrdtrisfuicubiliddfcenderit,
Secretilecliuxorisimportundpatrans:
Qros,
Qm(h malo cuiufriam cofitio deceperit orphanos tibe
Qglq;pdrentemfenemmiferoinfeneft<etimine
Vrobrisdfjvcerit,grduibus'mceffcnsuerbis:
ftoic certe lupiteripfe irafcitur,ad extremuni uero
Vro operibusmiquisgrauemexhibct talionem.
Verumtuquideabhisomnuwcohtbe^ultiidnimum:
VrouiriU autemfacrafdcito immortalibus dijs,
_Cdfleeypure,fptimdt4d^a-urdddurito.
Interdum certitibdminibusatq^ hofiijs pkca,
latquando cubitumierk,crquando luxfdcra uenerit,
Vtbeneuotimergdtetordtqjdnimumhdbednt, ,
_Vt dtiorum enusfortem,non tuam dtius.
Amicumad conuiuiumuocato, inimicumuerbfmito.
EKJ» uerb potifiimu uocato, quicuq^te prope habitdt.
Si emm ^iS^tg^^tM1*0^
domefucumdcciddt,
Vitinidifc'mmdvcurwt,ciMguturaiitcagndti.(modii
Koxd tii magna eft malus uicmus, quanttibonus conpSortitus es\prmiu,qmcunqifortiUK eftuicinubonu:
b i
N«fc
JOioTct$fi&tefa'oXotT
eiftiyarufiUxiutSii.^i\r
\,Uu.ia. <»f*'r«~ t,vua>• ft,tTpa£foutfoeex yetrotot.isiiA'eiifotUttvxt
Avrif rta ttfTgytu<xt*.coFe/JxeaHe Atwncu,
Ji? cdf^vifiop neu it itopofietfiuop aHfw,
Xli IUCKX xrf> Acumy. KXKX KtfpAtx W XTHCII>.
To/> \pi\icvTX fn\df,Kca TU itfoftem irt>ecreirctt.
TMAoftfVoctKyvA^HcttftiAoftcwotKfVi^iA'}.
AUTKf*OVTIffAuHfV,eiAceTHAiTtt eAcoKOV."
&us xyx0b,Xfitx§ j Kxrib,0xvxToic- AoTtHfX.
Ot t*ov yXf K;V ctvif itfhu/>,oyt Iwutftfyet Aut,
XXtft1TuAtifU,HMtitP'7ttTtuit>llXTeetvt*0fl.
OtAeUfvavTetektTXtouixtA&fpiwitiitXtT
Kod n tftmfOfi iif>,TOT' iirei](Vue>e Q>i/\cf> kref.
E/ yeti Kpv HOU CftiKfOfi iiti ttfttxfofi KXTXIHO,
Kcu txftee rit' efAoil,Toi)(X nyv ftiyx ncit TO yovcrri.
Ot <A' iit eorrt fopetyoAoiXv^cTXi etttmsx \tftlfi.
OiAiT'O y' eifi otitu ItotrxkeittevoiictvifpxHijAa. .
OlHClfi&TiSficytHVXlljTrajlXxCjptJyTOtlvpHrpl.
ti&Kofi ftfvttXfiorrot ei\i<&Xt.rrSttx j ' tvftu
Xftffafi oeitiovTot.ee at Qfxfi&cuo&uyx.
AfXOf*cv*$mitltKcu\iiyerTtfHCficreeyeu,
MtafeTtprftAH&eurfariofoii wvtftevt fetAi.
Mi&et <A' cu>A&<pi>\tp dfnttovet Xfmcs s<ru.
KCUTI KxctyvHTu ytiXxtrxteit' (tsCfTvfx tii&xc.
PiftttA'etfxot*BtHcuolni<fieute\eaotpeivAfXt.
MHjytu>^c>croef7irvye<roXotifxiraToiTu,
AJf*vi\ei:UHTirMc>x,TtlwAte,tetxH^lw.
Ol$
fltfb
VOPERA E f
DIES.
$?.
HefyfaqiboshitcrierittnifiuicinuimaUufit.
Kecla quidem menfura d uicino mutuuaccipe, reftatj;
EademenfuracrampUus,fiqmdepofiis:
(redde,
Vt indigens, ©* in pofkrum promptum inueniat.
Nf mala lucra captes-.maU lucra tequaUddamnis.
Amantem tcama,criuuantemteiuua.
Ef da ei quid dederit,neqs da qui non dederit.
Datori namq; eftqui dat,nondantiuerb nemodat,
Donatio bona,rapina uerb mala atq, trtifera.
Quifquis etenim UberaUs uireft, etfimultum dederit^
Caudet donando,cr dclt&aturfuo m animo.
Quiuerbipferaputrit,impudentidfretuf,
Qumukidfitexiguum,tamenuexatcharuanimum
Siquidem mim cr paruu paruo addiderk, (eudferit.
Etfrequentcr iftucfeceris,mox quidm magnu e r hoe
Quiuerbpartis adijcit,ifuitdbitatramfantem.
Nf«j uerb quod domi repofitmn eft, uirum tedit.
Domimeliuteffe,quonidmnoxiumquodjvriseft.
Bonumquidemdeprefenticapere, noxauerb animo
Egercabfentc:idquodtecbgftdreiubeo.
VicipienteuerbdoUo,crdefinentefdturdtote,
Medioparceimdlaeniminfvndoparfbnonia.
Kerces autem uiro amico confHitutafuffuiens eftol
Etiamcumfratrcludens,teftemdibibeto:
CrednUtatpariter acdiffidentk perdiderut homines.
Nc uerb muUer te animo natesfuccinftadecipht,
Bkndegmicmjuummquirenstugumnk
Q«*
I!
iS
HIIOiOT
Ot i' ^KMWU vhtoitsjafafit
iyt e)t/\itHti,
Mnvtycvif i' Ttrtiif guftt •srxrguiof etitop,
*taf>ff/tcv,uf yxf TrKSrot cieprcu cv fttyaiiotgt,
THgouit j ' tet&oit srafiov meuoT iyKXTX/\£fotuf,
P&x Aenpv TtKsiveovt tffigoifoVt xaarrof 'oKfof.
TKtiuf /*fV trKeovuf /*fKh"H,/*Ctfuf of sititinM.
~S.ci OV ti ittiirn ivftit isXAtrtu cv tpgtgtf ifst»
&oif efaieii/.ipyo/xAe r iit tyyu ifiyxft&ou.
IIBAION
B.
I AstfeiAvp cirKxycveuf
imrt/Wtftl*
veiraf
Agtfey tt/ttrS, ttftrti* eti otvaft/tt»
vxuf.
(getpxnovrtt
' At JIK' rtt vvtifxt rt Ucu Sftxrx rttt
KlKpVfXTCU,CUITtt JTVdptTfK0flC1/!l cvtotmS
QctivOVTOUyTX 1tPaTX)(eCfX0S0/*CVtll gletWg*.
OvTtt rot •srtoVuf wiKertu vi/*es,ttrt SxKoitfHt
t,yy0ttvoUtrcii>-g',etT'xyHtxfliies4aVTX
Tivru uv/teuvevret cini<nt>e6t •sfitvxpjeetf
Nxisgt.yvftvof agtigaf,yvftvif
^fiouretf,
Tv/*vif J[ xf*x&eut&)£ rpgtx TBctfrr' iteKn&et
Bgyx lu/*ift&euff7«/*9Ttf>et,utrot %HX<TX
SLfieie£iweu,/*faufTx/*tTx£v}(XTifvf
TruaSHf ei/\pTff/Utf 0iH»t,Heu ftHotfV ouivOSHt.
fLt lui* vuH ett' e/*' iKtetJyu Jls rtt bn rxiaioxru,
Oiot fai/*tTgggu.&pyxfeV vijirit trapgg
%gyx TCCT etiSgoritoigi itii <AitTtn/*>igiu>Tt,
r
O P E R A ET DIES.
*Jf
Qgi namq) mutieri confidit, confidit is quidefuribus;
VnicusuerbfiUusferudritpaterndmdomum,
Fafcendo.ita enim opukntU crefcet m tdibut.
Senex autem moriaris,dUumfiUum relinquens.
Tacile ucrb ey pturib.pratbuerit lupiter mgetes opesi
Maiordutemplurimumcurajataiorquoqjaccefiio^
Tibi uerbfi opes animut appetit mtrafefey
Sicfacito:operamq;opera;fubindeaddito.
L I B E R II.
iMddib.Atlante natitexorientibut,
incipe meffem,arationem ueto occidentibut.
tiatquidemmclescfr eydiesqmdrtgitfti
Latent,rur}umuerocircumuoluentefeanno
Apparentprimumutacuiturferrum.
Uecutiq;aruorumeflregula,quiqimare
tropehabitant,quiq;uaties flexuofat
Blariflu8uanteproculp'mguemregionem
Hdbitant.HuduiferitOtmdusifcitrato,
Nudusquoojmetito,fiquidcmtempeJUudomni4Uoks
OperdferreCereris,uttibifingula
Tmpefhudcrcfcdnt,nequandomtcrimegens
KendicesadaUenatdomos,nihUq; cfficidt.
(bo,
Sieuteynuc ddmeuenifltegoHerbttbino dmpliutd*
NcqjampliusmHtuotradamXabordfloUdeVerfd,
Opera^qtnehominibmdijdeftimrHnti
:
Ne
g0
M 2 ! O A OY
M» Wtrl tttv irctiJltasi ywnaurt Hy/*o/> eiptivupf
ZKTOTJHSfiioTe//HetTecye(revoif,oiJt' eif*t/\ict//.
£jt ttyv i' KCU rglt reip/et roT/peu.tu/ JT ert XwnSt,
XpS/tos /tfi> ^«f/jfaf, avJt eTtittecwoKi ecyogdiffdt.
Ajgetot JT efcct itreu// vo/*et,eiVi\ei' J etvuyet
Qgoi{t&eu2$aec-/> ri /\v9tt>fi\i/*S T' ei/\tuftii>.
Oiito// /*fV vgiirtfoc, ytweuitesTi,fiouvT' etferSftt,
KTKTAI/ i yot/tfr/u/yirtf Kcafigci/i itrorte,
"X.p/)/jucTK Jlei/>eiKU7cctyT'otfnyi/xmoi/jcx^ou.
Uti trv./tfV eUTHt ei,/\et>,eefecivSrcu,cv J ture?,
H<A'ufitv>etfX/*tifeTet*\/ttvi>ttioieTOtiljiyo/>.
• .
HL/tJt' ctvxSccSKicSfcuftr'miQLd/jJsT' cvvne/i//.
Ov yetf iructojfcyet ctyig iri/tTfKHCi nx/Xt/u/,
Oi>Jl' ttyxGxVKi/tovet, /tti\er<t oie rt epyo// ofeiXd.
AiaJl' eittfo/Uofiyot cwip eereuct zjeti\eUa. H/tot Jtf) *JJytt /A.CVOS ejeof ueiijeio,
Keti//*otTor iJlectJ/** t*iro7ru&tvo/> SftfpyffoWTof
zltvot i&&cveot,t*tr# Jrf eTrtreufifoitotpgtir,
Vet&o/> iKocfgoTcipei.Jii yetf TOTI tr&gies ecfjf
Keuo// i/ftdp KtpccUit Kn&erpte/eu// owdptiiru//
BfXSTCU H/*eiriot,7cKaot> otert WHTOI iiseu/pti,
tiftet ecJlnHfcrecTt •mei\rreu Tt**tS&cx ct Jl/jpu
\\v,e>v>\ct Jt opetftp^ea,7r]of^eio rt Xj/ya,
TStter eif' vKoTO/*tH//,/*t/*vn/*oijer KQLO/J dpyo//,
OK/te/t/*pv TQtisoJlkv Te/*va//,v7refie// *frf>t7r>r}(UV,
A§ova t' iir\ec7roo\lu/,/*dej\x yoti vvret otf/tpvet Srw
&Jlfiteve'KTet?reJ&v,eto»iieu*tpvfowitiTee/*oio. •
t&**i*
OPERA
BT DIES.
J»
t5eqtmdocumUbais,uxoreq\animodolens
Qu4Tasuiftuperuicinqs}hiuerb negUgat. (lefkf,
BK enmcrterfbrfita cofequcris.fi uerb ampliusmo»
Kan quidm nonfacits,tu uerb inania tnulta dices.
lnutilisautcmcritucrborumlex-.Sedtciubeo
Cogitare debitiq\fohtionm,famisi^ euitationem.
Domuquidcm primu,uxoremqi,boumq; aratore^
Tamulam non nuptam,qua ey bouesfequatur,
VtenfiUauerbdcmiomniaaptafacito:
Hetu quidepetasab aUojlleij; recufct,tu uerh careas,
Tmpus AUtm pr*tercat,minuaturtfc tibi opus.
Heucrb diffcras tnq; craftinumjnkperendinum,
UonenimlaborisfugitansuirmpKthorreum,
Heajprocraftinator.Qtrauerb tibiopui augct.
Smper autmdilatoroperuuircum damniskftaturi
QuumitafyiamdefmitroburacutifoUs,
A' cabrehumidaperautumnumpluente,
loueprgpotcntcmutatur humanum corpus
MuUolcuim.namtunccanicuUjkUa
VauUftierfupra caputfato obnoxiorum hominum.
VenitinterdiUjmagisautmnoiltfruituri
Quando incorrupta eft cafaferro.
SyUta,fiUa autm humifitndit, ab ramkq ceffat:
TuncfaneUgnajecato,memortmpeftiuioperis. (lit
MortdriHqdmtripeddlefeca,piftiUuuer6tricubitaAxmcfcfeptmpedale, ualde enim certe coueniensfic,
Siuerb o^opedakm,^rmaUcHmindefccuerisp
Tritm
tii
jt
H S T OtA OY
tgf.ccBitctitep Jl ctytt/ripmp JltnaMgu cc/ittftr.
ViX*-' fltl lutlA.7IV\K H&\&.prf>ttlJ ^fyvlu/jlT IXM IVgkt,
B*l oitU//,UXf OfOS Jllfv/tfVOS^ Uxf CCfHget»,
Vfrvn>o//.bs'yoclfiaaipccj>tuv iyyfwrxTes (7'f,
%.vT\ctvclt'lwctbis<fauoscvilw(*ccTiW'i§.ois,
Ti/tpotci/t •mtKtiacts tt^oaccfvgtToui^oSoiii.
&eiei n° te&ett ecfOTfos ttovHtei/ifvos Lxrec oitu/r,
Avriyvof/ ncu •xHHTOpitttt mo\v Ktilo// STU,
E/J^" iTOr\o//y"e(£cus,fTaf>o//y' ivrifixaifieiXott.
Acifmts Jt i ifjeXjns ectuctTXTOt ifiCotits.
Afves s^vttx, tteivlt yvta/.fioe Ji cvrtctrtyfu
Agacvt Utnfii£r tu (T&// yxi e&cves in oiKx-KxJbtif)
Hfns (tsrfoy i)(0VTi,TU) ifcyeift&eu tleforu.
•OvKctJV Ttt y ifrtourrts cv eti/XxHi HX(t(tcv"'ctf«Tft(t
f\g&oW,ToJt'tyyo/itTcoaiof tw6t Kimicv.
7oisJFei/tX7teoteCfxitovTeefT9Sctifttest7rotT09
t\fTO(/ Jl&Ttvfoocs TtTgeiTgvSo(/o'HTeiS\to/*o(rt .
Gtli
tyys/*fteTU/fi0it{V*v?uiiH'i!uu/voi,
JAHHtTi •tsttii\cutru(/ /utf'c/trJKinxs,'*?*.'etti bfiy*
®v(tb(/i)r?/(/,TiJtiTitreuTO^orceKsj>sec/A.jvu(/,
"ZitdfitiXTcc J[*ctx£rcu,Kca inteato&lu/ cehix&tu.
• Xttferdpos yecf otvig (tfaH o/tf/Kitixs STt\oinTcu.
Qfeift&cu JC dli T' curfutruv yip>ctvlt ivctHitnS,
X^odfveHvefiu/i cvieu/atxUetiKvyyns,
Hr' etfOTciere aS/xx tpa^Ut,nch.)(^(*otTos cogUv
&(tHvve; i/tfgtvS, LfotMlu/ JC sJLtn' ctvJiges eiStrete,
&i ToTtxofTeSlap tMiutsfiitcs evJle// iomrets.
?ttiJ!t>(t
r
OPERAETDIES.
35Triumpahnomcurttaturafecato 10.palmarit cwrrui.
Ulttlta pretered curud tiffta. ferto ttut detale cu inueT3omm,fiue in monte quterensjiue m dgro, (neris,
llignm: hoc enim bobus ad arandum firtmfiimum eft:
Hernpe quuAttiae Cerervsfamulm temoni mfigens,
Clauisddiunilumftutteddaptduerit,
Bhduero difronito dfdtrd,tabordns domi:
Ttentatum et compdttum. quoniam multo optimufic.
Siquidem alterum fregeris, alterum bobus mijcids.
E' lduroaut,uelulmo firmifihn<e ftiuafunt. (uenet
&'quercu temone,ex ilice detale,boues Uerb duos noMafculoscopdrdto(horuenknroburno imbecillu eft)
Adolefcetiamcnfurd habetes. hiad laboraduoptmi.
' Non utiq- hi contendentes infulco, laborando aratru.
Fregermt, opus uerb imperfcflum reliquerint.
Hosdutemfimulquddrdgenariusiuuenisfequdtur,.
Vanem caenatus quddrifidum otto morfuum,
Qtti quidem opm curans reiiumfulcum dttcat,
No» dmplius rejpetldns dd coatdneos: fed m opere
Animumhdbens. hocuerb ncty iunioralim melior
Adft>argendumfemind,Griterdtdfdtionem euitdndu.
Junior enim uirdd coeetancos euolat animo.
Confiderd uerb, cum uocem gruk dudiem
Alte ex nubibus quotdnnk clangentis,
Qit£crdrdtionkfignumaffert, e r hyemis tempus
Jndicatpluui<e,cordutemrodituiribobuscdreti£is.
Tuncfdnepdfeecuruosbouehdomidetincns.
e
YAci*
J4
fi
S I O A dY
YHiAto/i fotf eirot (indpJSii Jtbf Kou cS/tceftW.
¥uiJUo/> JCfacWHrct&rca.mecfXoT ofiysc fibwif.
<t>nai Jt oivijf fgovxt ciQt/&ot,-srii§gt&cu.-4cpuc§ou/,
H/jitiot i j TOy' oioT, enxro// Jli rt JHgxr ei/tx£Ht.
TS>// vtgbc&tw /tt/Xer/w e^ce/^fV^oiKvice tjf&ca.
EVT' tt/f Jlx' nfjwT/g-' ocforos tvinoiai peu/tin,
A.9 rbr' f'f>o£/tH^lu/ca'o/itwsJl/*Srit rs HCU oahofy
Avlw KCU Jli^lw ocioTOio nxi tiflu/,
Tgui/Aoi\ot aravJlu/ijvx roi 'irK/jtluai/KXflrgca^
tiocgi-sroX&i/^lljjiitt Hvtu/tovH ov' a' xvtctriioei,
14&o/s$cmiig&fieTCK*t)ifirfou><>tf*foU'. >
, tietot oc^tjiacfH^cuJlu// ahnH?\^reic>ce.
Ei''%t<&cu H Jtii^tJoviu}JlH/t>irtei tt ciyvH,
Eiijtiiixfigiflay Jlu/tvrJfjOt i<ff>b/> ctHJlcv,
Ao^o/tovot rxitomr' oCfbrftr^oTou/ oiKfO/i e%er/\»P
'X.etg/l \xSli// OfTCHKX /Soci// fTri VVTOf/ IHHOU,
EvJlpoo/i fXMovrtofi /*toeeSu.b -S rvrtbt om&ot'
&/*&ot e%u// ficcHelJu/^ovo/j ogvitttsi nttinr
'S/XJpiftxrx HXKKgvir\u//.<rvtv/toaiu/>i yoci ociifHr
Qvmrotf ctvtt>wicois,H<XKotv/MOtwH j ' KxnifH.
•SlcAf aov clJlfoatu/H fee^ytr vovoiyi/ opxfe,
E J reiXot ax/rbt oixt&ev o\v/*iriot i&ixb// o-ndfoi*
E* Jt oiyyeu// ehceatHxf ocicipcyixjtcd a* ioX-xtt
Tntiiaei//fiioroiotyov/tpvof/cveiof/ ebvrof.
Biiio^eu// JC ipca wc/Xiof/ i<Xf,i-) «gir JlJ&Jtr
Avyceatou,oeo JT tXXKos ou/bg Kt^Hftovos e?ou.
%i Jli HC^ iit^oio Tftiiis ocfbiis^tiivx JlioU>
,
Wtopot
« M
O P E R A E T D t E S.'
JJf
ItauV orjm <frtf« eft,parboumdacr ptau/irum:
Vtcileautem recufare, inftant uero opera bobus.
Inquit autem uir mentis compos: fabricato pkuttrumi
Stultus etiam boc nefcit, centtm effe ligna plauftri.
Horum antecttrmhabereoportet ,domireponendoi
Cum primum igitttr aratio mortalibus apparuerit,
Tunc aggredere, ftmul eyferui ©• tu ipfe,
Siccam er bumidam arans, arationk ad tempus,
Summo maneftftinans, ut tibife'mpleantarua.
Vereuertito, xdateuerb iterata non tefaUat.
Hc uakm uerb ferito adhuc leuem terram,
(eft.
HouiUsimprecationuexpuUrixJiberorumpkcdtrix
Supplica uerb louiterreftri,Cereriq; caft£,m
Vrouenfum utimpleant, Cereris facrum munut,
Vtprimum mcipkarare, cum extremumftiu*
Mam capiens,ftimulo boutn terga attigeris
Qtjtrcm temonem trahentiumbroMuenk atttponi
Seruus,Ugonemtenens,negotiumauibutface]Jatt
Semina abfcondens, induftria enim optima
MortaUbus hominibus eft: ignauia uerb peftima.
Sic quidem ubertatejbke nutabmt ad terram.
Sifinemipfepoftetttopiterbonumprxbuerit.
E ' uafis autem eijcies araneas. e r tefpero
Gauifurum,uitfupotitum,domiexiftente. :
. iMutautemperueniesadcanumuer,neajadatios
Rfjpicies. Tuiuerb alius uir indigus erit.
Siutrb adfolis conuerftonem arauerk terram almam,
c- *
Se-
j£
H S I O i 6V
tiftpfos dfttjff&s,o\iyo/i •areQt^&gis eopyufi^
i
Avria Jltfffiavu// Utnovt(iovos,i ftceXa ^ougup,
oiffHS Jt cv fegftu,tsou/goi Jli ae imiffovrou.
AKioreJt' eeKwiot f/wos vco? cuylfyciil,
Agyahios Jt cwJlgtosi tcxree Hymoiai voiffca. HiJii Ucvo^' cejfceHS,TcJii Uovrot 4>cei/A.oauifi atj.
Hfies UCHHV§ HOHnvfc* Jlgvos ov •miTKKctat,
Tcng&Top Tiipmft rt figoris i7t' chtagovx yc&cw,
TSftos favs vtt re%ru Hftceri,ftuaT a7to>JJyoi,
M*V eci V7r<fpfee/V>.uf>fioos c7ft\Uv,(ujT ceTtoTXditup.
OvTU W C^CCfOTHS 1t$UT»pOTH iffOflCCfjjlftl.
Bt> tvfttb J[ av vjou/Tee fvkceosio,(tHJli <rt\Hot
KH'T secf ytviftcvof/ -sroKiop^ii' UQLOS
'cftfyos.
Vctf Jl' MtpfKTtMetcp tj&HOfi,Hcu «r* eixia Xi^iui^
SlgH%ttftt(fei,o7toTt Ufvos cwJpxs eigyof
\e)ccLvtt.ov6cc ti ceoHvos aiyg (tiycw oinof/ o'f>i*}\.et.
Mtj fft IICCHSfr&fiuvcseiftH^ewiH HXTaftcCf-^H,
Xui •srcviii,i\i riJH k •wapftti/ nsoJlx^ete). tsrtifois.
Tot^ce Jt dtfpyos owyg UfvtUv «a/ eKTtiJlx (tiftvtop,
XgHifwfi fitorctc,HXkx 7t%oat\i§ccTO ivftu.
EAsr/r J[ in ceyatij Ut^Hftovo// cwJlga Uoftifet,
ViftOVOpOV>.ic^H,T&(A.ijfMoSKfHIOSeHH.
AetHWt j ' Jiftuecsijipavs irt (liosn iovTos,
OvHceteiiJposeosSTCU,7sotei£riUa>jces.
JAtwx j ' \Uvcuuva,H«H' Hftara^SiJloga •motirxy
TSTO/I K/\*i>tx<&ca,nca •msyeeJlxs,cu T hc\ ycucw
VfoitewTos iiogiao JivffH>,tyitsTth.ftuai,
OSTt
A
O P E R A E T D I E S.
p
Sedensmctes, pdUxiUum nutnu comprehendens,
Obuerfim manipuUs pulueruletus,nec udldegdudens.
Teres dutem mfportd, pduci uerb tefufpicient.
Aliks uerb alia louis mens Aegiocbi.
Sed mortalibus hominib. cam deprehedere dijficile.
Sin dutfcrb arauem, hoc quidem tibi remediufitcriti
QumiocuculiKcdnitquercUimfrondibus,
Vrmumdekftdtmortalesfuper immenfdm terram: \
Tunclupiterpluattriduo,neq;defin4t,
No» utifyfuperans bouis ungttlam, neq- reXmquens: '
\U tyferotim aratio tcmpejtiu<e aquaUsfiterit.
Animo autem bene omnid recondc. np <£ tc {dtedt
, Neq; ucrcxoriens canum, neq; tempefHua pluuia.
Accedcautem <eneamfedem, erdd caliddm tabernS,
Tmpore hyberno, cumfrigws homines uehemens
• Hctinet.tuncfanempigcruiruitldedomumduget.
Hetcmalxhyemvsdifjicultdtopprimat,
(mdt.
Cupdupertdte-.maciletduerb crdffupedemdnu prcMultd uerb ignauus uir uandm ob fpem expeftdns,
Egensuiftiumalaintraanimumuerfdt.
Spes uerb non bona indigentem uifumfert,
Sedentcmintubenia,cuiuiftusnonfufficienspt.
lndica autemferuk, <et}ate aibuc medid cxiflcnte,
Honfcmper <efias erit, fdcite nidos.
(ncs,
Mcnfent uerb Unuariu, malos dies, bobus nocetes ont
Kuncuitate: eyglacies, qu<e quidemfuper terram
Ildnteborcdmok&ieexi&unt,
c t
Qjjt
jt
H X I O A OY
Of TeoiielSfijKHti7i7eoTfeepiiaVf>.eil>TovTtj>
fytiivcB/txf eoQtve./ti/tvHC i' youec lceu V/\Jt,
fcK^ccs fj <Afvt v^tKo/mtrJ/XccTetf re wa^fiat,
Ovptot cvjStJojxr •isiXvcc^Sovi •ejrtthvfor^H
\s.fi.liT'fti\u>fi,Hca Tssxaot $o& TOTI VHQLTOS V/\U.
Gip tf j tpgfasltc^ifxf Jt VITO ftifi' tSfvro,
Tci/i HOU /\d}(VH Jiip/ta Karrciemof,cb^.ci vv Kcu rSp
Yvjgot icifi Jlidtjert JlacfvtrJfivtii// zsetp SCVTO/I,
KCUTC Jltocfrv$floo\ty%trcu,iJli/tt//i<%ft.
KtUTtJQcuyaieiHtriTctvvT&xxjtisutotciTiiTi,
OvvtniTrHtrowouTfli^tr earraf/j Jlioiuat//
\r ctvffin/Soficte.Tfoxct/Xo/i H ydpovrx riSHtt.
Kcu Jitce •GsotpSyviKHr oc-ttsx/Xo^gfor i Jltdiurt//,
Jirt <Ao/tu/> cvrccdi cpi/\H zsXfee fturegi ftiftvH,
Ovvtto'Jfiy'dJlijoc •mo/Xv^vatt otff/foeAirHt,
V.VTI /\0t0SJC(tCV9 T(tpOV0C^0CC,HCU /\J7l'
f\XilO
%gjt.aa/tcvii,vvp(iu Hara/\i£etcu cvJloSfv oinjj
Ji/txTi^et/ifg^tj>,or' cU>o<rtot ifi ifcJlx TCvJleH,
Bf r eiTtvpw otHm,Kcu ov HSICI KavyxXiotSi/i.
OvyetfoiHi/\ioi<AAKvvvo/to/i'of/thSluicu,
A?iV iitt HvoU>eia/i ou>Jlfei/i Jli/to/t re tgo/\if/ Tf
%Tftirti»JcTouJ}pcicAiOfi j ' fsoutcKiMjvetVt fadvH,
Kou rcTeJli Kdpaoi HOU vttHdfioi V/\HHOITCU,
f\vy%o/i /tvXtoavrtt ctvx Jlfiix fiHtvupvra
^avyuat/i.Hou imaaif/ ovi eppttri TSTO f.e/tH\<yv,
O* anhepc /ttaoftyvot,TirvKiv)ji uavS/t&vat s^ntfi,
1^y/\afvzrtrgttfv,TcrtJlijTe>^noJUfiftrT^ictoi,
ofr
-^mm
tDPERA
ET DIES.
Jft
Qtti per ThracUm equorum ahicem lato mari
Ufpirans concutit,remugit autem terra crfylua:
3ttultdSuer6quercuttilticomM,*bietesq;denftf,
Montts in uaUibus deijcitjerre multos pafcenti
1nctmbens,cromnisreboattunc'mgensfylua.
Vcratautemhorrentjcaudasqifubpudendaponunty
Re etiim quarum ueUere cutis denfa e(t,ey quas
frigidus exi&es perfUt,hirfutalicet peclora habentei
Qumetiaperbouis peUepenetrat, neqiipfZcohibet.
TcXiiq- p caprafUt hirfuta. ouitm autgregtsnS item,
Eo qubd annui ipfarum uiUifunt,non perflat
VisuenHboret.mcuruwnuerofenemfacit.
ILtperteneUicorporiSHirgmemnonperfUt,
Queidesmtracharamapudmatremmanet,
Hondum opera expertd aureat Veneris,
Bcneqilotatcnerumcorpus,&,pingtiioleo
Vn&ajio&ucubattntradomm
(arrodit,
Tempore hybemo,quando exofiis potypusfuu pedem
Uqtfrigida domo,z? m habkaculis trifUbus.
Hon enim iUifol ofiendit pabulum ut muadat,
Sedfupernigrorum bomimm populumq} & urbem
Vertitur,tardiusautem miuerfis Gracis lucet.
E£ tuncfane cornutx befac ey mcornuUfyluicub*
Mifere dentibusflridentesperquercetum uaUofum
tugiunt,cr pafiim omnibus id cure efl:
Qux tcfta inquirentesjenfas latebras habent,
v
Ef cauernas petroftt,tmc utiq-, tripedibominifimiks,
C
4
OtWS
~r
40
B J I 0 . 4 07
OVT f7c)vaTxexyi,UecinJt HfiJlcct ofosrou.
: "••
Tw iKtKot tpoiTtafit/^tvKoT/i/itcvoi vitpx KoT/KCui.
Koil TOTt -!OSOC<&CU tlJivUX^OOt, tit « UtKoVU.,
XKxivxi/ Tt /*XKXKIW,HOU Ttfy/tlifVTXXlTtivct.
Xriiftovi Jt ov wcwfu ztroK\ui/ hgoxx /*itf ifxdHott.
Tui/firieiiosaArxtJvx TOI Ttif^tt thpt/tewttt,
MnJT optlou. tpg).i>stotri/i,ectHfo/*evixt KXTO/ fu/tx.
Aptpij' foosi nreJliKx fitif itpi HJX/*OVOIO
Af/*CVX JbjfX<pXiL,1sTiKott OVTO&t WVHtitTXt.
VfUToyivtovJt tynpuu^imiTciv Lpvot cogio// iKtloi,
AdpMxrxdVfflciifjtH// voi>fti>/loit,o<pf' ini VUTU
VtTitt/A<piSxKH,ciKtlw.Ut<pxKHtpiJCvytt(fiifV
TiKo/i e%a/> ddHHTo/ijv iccrx (*>} HXTXJIOVH.
tv^gfl ytxi T tiwt •BFfKtTouJiofexo wtfivTOt*
KuotJt S7ti yououf « V ifowi otsrofiicvTot
Aifsrvfptpifot Th-xrxt/tocHfCfU// f7ti ofiyoit,
OtTt ocivtrti/tfvof •moTX/t&f/ pfato ouivaivTU/f,
y-^ivrt^ yotint ctft$&t ou/f'/*qto dveKXH,
AWori fiovf ptH wori'tccBjpo//,ocK\OTdcHt/t.
VVHVOt SfHiHin /sOfftt vi<p tX UKpVfOVTOf,
Ti// <p$ti/tfi>ot,opyx TtKtcxt^omovJlt vitt&ou,
tAij itroTf <r ifou/iioVJtrKOTocv vitpot oi/ttpiHxKtrtHf
'X.p&Tci Tt (*vJ!ccKfp/> 6tHH,HXTX. &' tH/tXTX JlailfH.
AW' vitxKtrvx&ou./tdt yxi ^xKtTtuTxrot irot
X<tf*ft}tof,xxKi7Tif n^oS<xToit,^xKtTtit JtcwifU7xoit.
TS/tot <f H/ticrvfit>tri//,itciJt owegno itheo// <HH
AfpxKiHtjtxKfcu yctf fitiffojm oVffivoU titri,
TxuTtt
OP ERA BT
D. I E S.
44
Cuius ey bumcrifrattifunt, ty caput pauiimetttufpe*
Buicfimiles mcedunt uitutes niue alba.
(ttaf.
Et tuncindue munimcntum eorporit, ut te iubeo,
ChLenamfymoWemer talaremtunicam.
Stamine uerb in pauco multam tramam mtexe.
Hanc circum induito, ut tibi piU hon tremant,
Nr<£ erefti horreant, arrecli percorpus.
Circum uerbpedes calccosbouisfortiteroccifi
Aptos ligato, pilis mtm condenfans.
Vrimogenitoru uerb hcedoru, cu frigus tempefhuuuc
VeUes cofuito neruo bouis, utfuper kumcrZ (nerit,
Vluuie arceas teporem. fupra caput uerb
Vileum habeto elaboratum, ut aures nehumefiemtt
"Srigidaenim aurora eit ,bored cadentr.
Mttutinw uerbfuperterrami-ccdoJkUifhro
Aerfrugifir, txttnfus efl beaiorumfuper opera.
Qttihauritns e fiuminibusfemperfluentibust
Alti fupra terrm. kuatus uenti proceUa
Jnterdm quidtm pluit ai uefperam, interdumfldt,
Eenfas Thracio borea nubes excitante.
Hunc anteuertens, opcre perfctto domum reii,
Ne quando te ccelitus tenebrofanubes circumtegat,
Corpusq- maiidum faciat, ueflesq; humettet:
Sei euitato. Menfis enim iijficilimus hic
Hybcrntts: iifjicilis ouibus, iifjicilisqj hominibut.
Tuncmedium bobus, hommi uerb amplius aifit
Alimonix, longa enim uaVtdaty nottesfunt.
c f
Htt
TotuTXftfcKteo/tfvoiriTi\ia/tc>topeit6viewTij>t
laSAouvviiJcbtrtitcaK/tXTK,eiabKovotuiit
Ti itoU>Tup/i4TKfK^nbpavp.p.iK~[ept>veiKii.
E«&' tt» i§tJKOVtX /tfTK TfOTtXt Kit\J0l0
Xet/tjf>'i' tKTt/XiaufaVt S/txTx, AipeeTbr' dftf
AfKrSfOtitgc/liircbp iafiep /boptiKiowoio,
Fg&rop •srK/tfxivtap,iittTi?\iTou XKfoHvifcaos.
"XbvAt /ttr' oftipoyba •arotvAicvis ugTe^t\iAup,
Ef feeot ctv6fO>itoit,ieciet vfopifx/teveio.
Tiiv f0cip.fvoi,eivKt •arefitTK/tvi/tfv. us yotf xp.etvep.
AWiwtfTaj/ f^ioiKOt ittojiicvbt ou>fvrx fiouvKttMi<&<Axt fdVyu>p,TCTt Ai aiuefet gKsTi oiviiop,
A>\'xf7txt Ti^jXfXdsi/tcvcu,Kcu A/t&Kt iydgetp.
*»ai>yetp J aiuofiss iccKgf,KM «V && Loirop,
tlfH cv ei/tHrS,ert r'' iiluorjgboe luzbfH,
TH/tSr«tteafai>Aetp,Kcu OIKXAI Lxfitop tcydfHp,
Ogtg* euriTx/tcvetJree rotfiiot cclfKiot etH.
Hoct yeci r Hjiyeio rg/.Tcw ctiso/teiftrcu cucow.
HutTeiiifcfapsi/tftroJIS^itfofjpetjKtuilpy*,
Hobt,«Tt fctveitxirclJxt
iisiSngtLi\avSn
Avtfee7tnt,tro7^.eiai A" eTtifvydfinal riti/aip.
H/Mf •) CKoKv/tbt T' cuif&jtou. K^STX rirfif
4\fvAgiia iftfb/tcvot,\iyvfUv KXTx^aVtr' eioiALv
VvKvbp i/ito Ttjdp vytep^ofVeot HK/tOCTuAtOt UfH,
Ti/ur •aibrxrcu T" euyet,K«t oivot xftfot,
Mx)(\brxTeu^ yuvxuttr, oifxvfbrxroi Jlirt ctpAftt
Eifip,firet HtfxKlw KCU yivxrx atiQLOs eefet.
_ Abx\iot
1
OPERA ET DIES.
+J
IMeobfcruatisperfeftuminannum
Aequdtonoftescpcrdiesjonecrurfum
Terrd omnium materfruftum omnigenum profcfd^
Quumfcxagintdpbjiuerfionesfolis
.HybernQS perfccerit \upiter. dies,tuncfdnefktU
Arclurus retinquens immenfumfluilum Occdni,
Trimus totus apparens exoritur uejbertinus.
T?oji hunc manelugens vandionis prorumpit hirundo
Ad lucem hominibus,uere nupcr cozpto.
&dttcpr<euertens,uitesincidito.ficenimmctius.
At cum domiporUAterrdpldntasafcendcrit,
Vleiadesfugicnsjtunc non amptiusfodiendte uitcs,
$edftlcesq;acuitoferuos<]iexcitdto.
"Eugito uero umbrofds tabernds, e r ad aurora cubilc,
Temporcmefiis,qudndofolcorpusexiccdt.
Tuncfcjtirtd,crdomumjrugescongregd,
Tiilucuhfurgensjtttibiuiftusfufficiensfit:
Auroraenimoperistertiamfortiturpartetti.
Aurord tibi promouct quide uia, promouetq; Idborei
Aurora,qu£ apparens mutios ingredifecit uiam
Womines,pluribusuer6iugabobusimponit.
Quumuerb carduusq-florct,eycdnord'cicdd<t
Arboriinfidcnsftridutitmeffunditcdntum
frequenterfub atis,<ejhttis laboriofotempore,
Tuncpingucsq;capra!,cruinumoptimum,
SaUcifiimtuerbmutierescruiriimbccitiimi
Sunt,quonimcaputcrgenud^rmexiccdt,
v
• Siccum
44
*
H S I O AOY
AvotXeot tAeTi^&tos vvto Lxv/toiTof.cc/Vac TOT' H<AH
^aiirtTfouHTeCHi>/,HouiSiSi\ivofoivot,
tieifx T" d/MXycein^yceXtx r' ctiytifi ctfcvvv/J.ciiciia/i
Kcujioof iXotpolyoio Hfear,t*ii7cta TfTOHtjUt.
Vfcaroyovtafi r' ig/itpiafijTt <A' ouioncc tTtvs/ncv cino/i, ..
B//CHtHifJftpvofi,HtHofv/tt»/of/iiTOfi<Aii>cA«f,
Avrio/i avnfeieot ewefita Tfe^oaiTce •n^octaico/i.
KflulHf T XOVXD HOU ClC7C0ffVTa HT' ofloXlaTOt, •
Tgtr vAxroi
vgoj/etH/t.To J reTfXTO/i tiftcv
oivit.
Afttaci dt eiroTgui;<H/r,<fai*i)T<ff)ot icfpi/i OCHTUU
t\ive/tcv,ctVT'ccj/^siiTX<pctyH
c&cvos tiff/LUVoty
Xcigta cv cjvceefiteu aVTfo^xXta cv clXiaH,
MeTfia aT cVHOfticx<dou ej> ccyytctfi. ctvToci iicLh <Aj
Vti&tCC jSio/l UcCTtiiHCU, iltctfftfVOfl cv<Ao$fV OIHOV,
eir
ccoiHopwotcHc&xiJtxt xTttci/of/ egttlo/i
Aifec&xi tteXeftca.xxXtir/}
aT viconogrts
efJtJot.
Koit uuvet tM^^aej>o<AovTXHO/tetfi,fti/ <pei<Ato airir,
MfwrtJ
H/iipioiuiTOS Xl>>/f ehso •ygflftxi' fXnroU,
XofTa/i <At icHofticou,Hcu cfufpeTo/ifetppce TOI ein
HBCI Httt itftlOVOlClfl i^HtTOLVOfl.CtVTtXf STCStTX
Aftuxs
M/ee-tvfeu tpiXx
yiveeTtt,HcufiotXvcou.
EVT'OUJaTCOflfJJ/JHOUCeHffCOfifftfCOfieXilt
Ol/f Ctl/Ofl,tXfHT5f0fl tff icidh foJlodltXHTVXOf Htif,
& TLTdf>CH,TOTt tUXVTXS eCISOcHftlft OIHOCcHt /SoTfVf.
A « / « t </T mXita Aiitoc /t/ixrx HOU <Aenoc vvnfxt,
Vcvrt y cvcHtdceu,eHTta <A' eit olyyt' ectpvttreu,
t\Afx atttavvci tjoXvym1eci,twTctf
inlui tAq
VMi*»
/
OPERA
ET
BIES.
4$
Siccum uero corpus ob a-ftum, SeitUHciam
Sitpctrpfafc umbra, e r Kiblinumuinum,
Ubfy UQeumJacq; caprarum no ampliut laftantitL
'Etbouisarbomor<e caro, nondumenixa,
Tenerorumqihcedoru. pretereanigrum bibitouinu,
\numbrafedens,faturatmcibo, .
Centratemperatumuentumobuerfouultu.
tontisqi perennis,ac deftui, quiq; iUimkfit,
Teftidmaquie partemfunde,quartauer6 umimifce:
Vdmulis dutem impera, Cererisfacrum munws
Verterc} quando primum apparuerit uU Orionis,
hoco in uentofo, e r bene pkndta in area.
Menfurauerodiligenter reconditoinudfis. fedpoftq
Omnem Uiilum depofueris fufficientem mtra domunt,
Seruudomo cdrentem coducere, irfmeliberisanaW
Inquirereiubeo, molefta eft autquxliberoshabetan*
Et cane dentib. afperunutrito, nec parcas cibo, (ciUa.
Nf quddotibimtcrdiudormies Uirfacultatesaufcrat.
Tcenum autem importato, & patedit, ut tibiftt
Bobus ac mulistbmuum pabulum. fed pofka
Serui reficiUent chara genua,cr bouesfoluantur.
Qwlm uero Orion e r Sirius m mcdium uenerit
Ccelum,drfturum dut injpexerit rofed digitis Aurora,
O' Perfa tunc omnes decerpe domum UU.UA:
Exponito uerb folidecem dies,totidemq; nottes,
Quinqidutemddumbrato,fextoinuafahdurito
DonaUtitia: datorisBacchi. Sedpoftquamutiq;
PlcU-
VMidtAtt f vdaht rtyre,rt e&evot icfruvet
&tuiuffifi,rir' iiterr' ecfirpii fttftv»iici>ei avctt
*
Slfeuu.TtKfitofijKXTCC%/lovot otfftfVot m.
Ei Jiifft vauriluHs Jlve&tf*e)s\ir iftdfie? etlpS,
f.vr' ctvitKaieiJltt e&ovet'et*fet(*ot>tAg)wvot
^aVyvffeu,zc-iTr\uffifi it itJpoetJliecaivroii,
Av rert •srcuiroiufi cwiftutiSiiiatti dirctt.
JC#t rirt ttHHtrt vScet s'%&fi ovi oivoTrt nsivru',
iLv JC fyydftt&eu fttftvuftovos, ut Jtttt\avu.
tiSce Jt irr' iirtifH'dpvffCU^VHeiffeurt \item
Vctirtetyvfifp' it^uff' cu>i(*up ftovot iyjofi dcvrut>g
THtiftctfOfi s§Jpvfftts,ivee ftg XTVSH JUcs
'iftSpes.
O TrKce Jt iTreefticvee •wctfiree rtu ovi ttdrSte oituo,
Bixcffftus Te\iffetf vvos 7rJo^>ei trovroTropoio.
VKo%d\iofi Jt abtffiyst iTsJf HCCTTVS ugtftdffxt&cu,
Avret Jt tipcuofi ftiftvetfi Tfkiofi dffoHfV i\tx.
Kcet rort vSoe tolui, d\ceJt i\nit*cv.av M rt figretf
.Afftpiefi cvruvoc&oujy' emacJlt tiifpJLcr ctfHcuilt Tnffl iftif rt i&xrip,Hcu ffet, ftiyet viirtt wcfiffg
V\uiftfftit VHtiffi, f%in Ht^tftovot s&\S.
Ot wert Hoit rijJt i\tt mo\tw Jtid tnivrofi cwvtisctt,'
Kif*uticuc\iJlccirPo\i7rcifi,cvvHiftt\cuvH,
OVH eleiovot patiyut>,i"j irkSrif) rt HCU o\Sofi,
AX\d HCCHLV 7rovilui,rliAi fait owJlgiest JliJluct.
Ndosetre Jt eeytf iktH&vet eifvpi ovi HCCUH
Ant
fhk^t*ec KxnJiJjpH ccfyx\iH,i>tAi7Sor'.f&>M.
Tttftt »f u wt/pffH ttpyuf/ (tfttvBitovef fiveu
~"
.Slgetfop,
.1
OPERA
ET DIE&
4?
tleiadescfcbyadcscbdcroburOrionis
Occider'mt,tuncde'mdearationismemoreffy
TcmpefHuie. annutucro per terram accommodut ffc
Qubdfitenduigdtionkpericulofedefidaiucaperit,
Qu/ndo uti<£ Vleiades robur ualidum Orionts
Vugicntes, occidermt m obfcurum pontum,
Tunc certe uariorum uentorumftnduntflamind,
Ettuncncampliusnauesbabe mmgroponto.
Tmamautcmoperarimeminerk,itaHttembeo,
Hauemuerb mcontinentetrabito, munitoq;kpid&
Vndiqua<£, utarceantuentom roburbumide flantiS,
Sentmacxhaufta, ut neputrefaciat louis imber.
Inftrumenta uerb congrua omnia domitut repont\
Orndticonfcruansnauisauspontigrad*.
Clauum uerbfdbrefd&umfuperfumumfufbenditoi
Ipfeauttepeftiua expe&atonauigatione dum ucnidh
Tuncq^ naui celerem ad mare trahito. mtus uero onus
Aptum'mponito,domumutlucrum reportes:
Qucmadmodu meusq- pater, e r tmts,ftultiflime Verfai
Nduigabatndu&Muiclutmdigwboni.
Q&oUmcrhucuenit,immenfumpontumemenfus,
CumaAeoliderelicla, mnauinigra:
No« reditutfugiens, net^ opulentiam acfdcuUates,
Sed malam paupcriem,quam Utpiter hommibus iat,
Uabitauit autem prope HeUconem mifero m uico
Afcra, byeme malo, tftate dutem moiefto^mm^ bonol
TuuerboSerfaoperummemorefb
•-.'„
Ton-
4.R
H 2 I O A OY
Slt>tdwf> woVVTifp^tf//. veumhJHS •) ftcijutfcl.
N/F o\iylu> ouvai>^t,iyoihM Jt evi tfoeriee ti&ott,
JAeifvf/(*fi>f)opTos,/ififotidT tm njfic/lii HtfpAos
f.6snou,CiH cwtftoiyi neenas<xiri)tu«ifi eitfrets.
tiiT tut f'V iftiro^Ly Tgi-^ecs eitffipgovet tvftof/,
hiHHou^iot TI itt>oo>vyeit>,Hcu \tftof> etTtffiirS,
/\ei£a Jii i « i*$rgot •sroXvfkoiotioio SetKoiosHS,
OVTt- 77 VCUITlXitlSfftffOplffftCVOSJlTtTl VH&tf/.
Oi yxe ZTUTroTs vniy iiriirKuf/ avpiet fsovTOf),
Bif*9 eis avfotow ij cwXitAosji •mer' efyeuoi
MeivoWTts xet(n.u>vee,,sro\tw auv \etof> eeytHgcw
f.l&.dtAos i£ i<lf>Ss,Tgeilw is Htt>\iyui>eunee.
%vSciJt iyufi ivi oitS\ot Jlotieigoves xnfiJlxftoWTOt,
Xet\nj<Aeer' eifftirof>Hffet.~fce j ' tetrst/pgetJiftcvcc •sroX^ei
AS\' eStffcw inoiiJiis fttyet\9Tcgts. cvSei ftt pKfti
Yftiirti YiiuiscWT#,$J$ett> Tty.itoJ! thTticvTet.
Tof> pyv iyoo ftiffKff' e\iKUvieiJitos' cufiSmioe,
Hvteiftt T07t%S>T0fi \iyvpSs iiriSnacW eioiJiSs.
Teore/> TOI vH&t/ yt •tstTreiectftou fro\vyofto>uf>.
AA\a) lcou tis efiiufuves voo/> euyio^oio.
Miffou yoci f* iJHJlot§cw olSiffpetTof> vftvoti eieiJitHff.
HftotToe TncVTvnevrot fttToc Tpotsrocs At/\ioiot
Ef ri\os i\tcvres ttrfitos HctftetrmJltos ugits,
•Htgeeios nri/\tTcei tvHTois jrheos, ire ut vSee
koa>eefeus,iT cciiJleetl cc<rro$6iffett tei\uosct,
%i tm Jif) irgopputi y c isseffexJieiuf/ cvoai)(tut>,
Irlfavt eitoweiTup&txat\avs iti\H«ti> e\it}fixt,
OPERA E t DIBS.
•
^
\
4f
TempcJHuoru omniim i de nauigatione uero maximi
Udueparuam Uudato, magne Uerb onera tmponito.
Maius quidem otuu, nutius uerb lucrum ad lucrtm
Erit,pquidemuenttmdlosabJHneantflatus.
. Qgxndo admercaturam uerfo mprudenteanimo,
Voluerii & debita effugere, crfamem mamxnam%
Ojkndamautem tibimodos multifonimaris,
%tjine<£ nauigandiperituf, necp nauimt.
Hctkenim unquam nauiprojiclusftm adktumare,
Hijiin Eubocam cx Aulide, ubi quondam Gra>ci
^iipedata tempeftate ,magnu' cottegerut exercitumt
Grxcia efdcra, ad Troiam pulchris faminis pnedita.
lUucego adcertamina ftrenui Amphidamantis
Chilcidem^trHieci. pratdeliberatauerbmulta
Certaminainjktuerut iuuenes magnanimi,ubimedico
Carmine uiftorem tuiiffe tripotiem aUritim.
Qujem ego quidem MufisHeticoniadibus dicaui,
Vbime primumfonorum aggredifrcerunt cantwm.
Tantim nauiuexpertusfum, muttos cLtuos habentiit, '
Sed tamen dicam louk conJUium Aegiochi.
Siufie enim medocuerunt diuinum carmen canere.
Diesqumquagmtapofttierfionesfolis,
Adfinm progrcffo is\atis Uboriofe tempore,
Tempepun ciimortdtibut nauigdtio. nec certe ttauem
Tregeris, ne$ homines perdiderit mare,
fiiJtfciensNeptunusterrtequaffator,
Aut lupittrhmortaUum rex ttelitperdere.
t
4
1»
if
r
£0
s
H X I O A OY
jaf Ttit yetf Tf\et i<fif ifiUt eiyxiuf Tt HXH&f ri. •.
¥iili,et A\<nH&vistr' itvpcu^Kca-a.vTis otniifiuPi
BvHihot.TeTt vix iolu/,ou}ff*oitri txnSijaas,
t&miftev it vovTcf.pcgTOf <A' av tscwrx TiitHeu.
~X.7t*vAcif Jl' crjt Ttijcjrec •srqtof oituvJlt vii&cu.
MvJft(>vaft)vofTtvitf,Hcueitueu)OfCfi.(fop>
K.ca^et/idiv' iittivTx,vcTcii Tt Jletvxt ciiJTOcty
Os T' iityu/t ietXx&SoU) CfiXftijSxs <Aiif
'ifiGfti
Pc7\ta t7tuetvu^(fe<Keitof JiiTswevTopiiiikfv.
A>&ct ot eixgfvei Ttih&Tou iftJtf cu/igicTtcttrif.
Hpet Jif) TC*ftbTcftctrop r* iiriGxox ucgcov»
\^atiifoiitecv,TccyscfFtiraX'cti'JlQi.ifxveiH
%f LfAJbtxngtrecTn^TCTt Jtci/tCocrisi<fi6cc\ecesct,
%ixQLvit Jtiret zrixereu tfKccs.» 1*1 f iyuyt
AivMfS.i yeu i/*u ivftu ut^xgi<r/*t>t!cf iflf,
AfitetHTos •^xM ICKS Uf tpvyois UxHop. xxsxvv neu ret
Avtgwitot fifstffi eiiJtfetHtt vcoto.
Xgiftxrx yeef -^v^i wi\trou JletXciai flpoTcfoi.
Aetvof JC ifi ieu/eif fftrti Kvf.etaip.ih&ei' tf e&ayee
Ggoift&eu TCC<AS TsrctvTcc MSTX fgtfif, At e* eiyegaitt».
filiiJlcvi vmioifi iitcUVTXfMof KoiTu/gi ritit&xt,
AH\<& lAJu Keiitetf,Tx jf fteiovx fcgTife&cu.
t\etvlf yoci TIOVTX fttToi uv/*xfi wijftxri uvgffeu.
Aetvof J( ei U iit oc/Axfew iiit<Sp(>tCf ee^ioe eieigxt,
ilgcvx uea)xfeus,Tx j' tpogrf eittttt/gtoiein.
KfTgx <pv\x<\rs<&ou,HXt,gos Jt ilti stxaip o&tftf.
Cgcues j ytweuHX TSO/I WCTI titup dlys&eut
OPERA ET " D I B £
' |l
D» hUtnmftmma eftjimul bonorumc^ malorumfy
Tuncuerbfacilesq;durie, &mare'mnocuum,
Tranquittum: tuttc nattem celerem, uentis fretuf,
Trahito m pontum'. onusutrb omne bene cottoca.
Propcra aStquam celcrrimiiterumdomumrtdire*
Keq)uerbexpeclatouinuq^nouS,e):autSnaleimbret
Btbyemcmaccedentem,notiq;molefbsfLtus,
QMiconcitatmaretfecutuscceUfkmimbrem
Mulium, autumnakm: difftcilem uerb pontumfaciK
Sed alia uerna eflmuigatio homtnibus:
Nentpe cum prmum quantum mctdens cornix
VefHgiumfecit, tantumfbuahominiapparcant
Summainficu,tumfanehnperuiumeflmare.
Vtrnaauttm hdteflnauigatio.nonipfamego tamen
Vrobo. neq}eni/mmet animogrataeft,'
(kxc
Q&arapax.dgrequideejfugertsmdS.fedtMcncr
Vomnesfaciuntfhdtitiamentis.
tecunkenmanimaeftmiferismortatibus.
Miferum uerb eftmori mfluHibus. Verim teiubeo
Confiderareb<ecomniamanimo,uttibiconfuU>.
Keuerb intranauesomnmfubflantiamcauaspone^
.Scdplurarelmquito,pauciorauerbimponito.
SiiferumenimpontimflucTibusmmahimincidere.
MferSetia,fiquide'mmrrSpr/egradeontK'mponent
Axemjregeris,onerduerbmtereant
Kediocritate obferua: occafto uerbm omnib. optma. •"
Haturusautem uxorm tuam ad domum ducito,
yitjre TQunuvTtnfi iriuf f-ecXx wtM.' thteXtfiMopf
M*V i-mSetf ftccKcc •tvoT\d,yccf,os M rot CCQLOS areft
Hn' ytwi rhog' itfaitrfif.jpfii jf yctf-oiro.
VXf6yvinUv J yccftdf,toffHX6iec kttAvcc iAi<Ad£«f.
Tui><Ai /ixAi?a yetfta/i tnti ffi6fv iyyiit veuet,
Tttfrct t*dX eiftcpis t<Aclf,fi9 yeirofftp^ccfficcret yijftffs
Oi ftfv ycti rt j IWCUHOS cwijf Miftr ecftetvcf
1'xs ccyec6Xs,rXs <A' atvre ncckXs ifiytof d'Ki.c,
&6mVC\CXHS,JlT' (U'cflfc(Hiuilf6liic(/'ZSCtp£CliTCt
%.vet<xrt3f\ CAXX5,HCU ciftti yifcciJltcHpv.
f.itff cTrifi dicu/drtaf fteCHctiiof •mspvihecyftcvct ftvetty'
i/iftJli HccfftyrtiTta icrofi wcie.c&ca ircdfcf.
E/ <Ai ns TZLpiijaHs\nij ntfi itgcfcffie? HccHCf ff/w.
JAIJ j ' "lai/Jlfe&cu yKtcDsiis \ctQLfi.ei tAiucv "ifXV
H ri thtcs eiitclfi cc7ic6v(/ift/,U! HCU iffecs,*
Ais riffcc rivvvcbcu tttttvttftcvos.ei JliitfV aiitlis
HySr' is ptkcTHTCc,Snlw <A' illiMai •nsxfa<^fifi
&i§xc£rcu.cAaXi? roi cwi(? ipiXcfi tx>&0Tt d'Wt>f
Tci6iTCU.Be j ' tturt pccfi HCCTiKty}(iru eicAos.
My y-ttoKv£(tvofi,t*i <A' cijeivef HecKitt&eu,
Mv j ' UccH&fi ircxfOfi,f*ij </[ it&/\ccfi vetHffXftx.
MntforoT' iXcfovltv •ncvilui £v(totp6iogOf,cu><A&
tirXetf c'vetcAifetf,tttXHcicftof cAofftf putw iovraif.
TXtiesns rot Siiactugos cv ou>6gti7cotffif <Xfi<fos
^etcAu^iis.TrKcHTHJ^ccgiSHetTecftiTfOfiiffHS.
Bij'HctHof cHrtcts^Tccpfcc U' eetirostteifofdHiffcut* ,
M/lV j ' WcXvfcjv* Jleures <Avcaet*cpt<\os eiveU.
t*
OPER.'A E T D I E J .
0
Nc<£ triginta annis ualde multm deficiens,
Neq^fuperans multum: nuptis uerb tempefHu* bt.
Mulieraiit quxrtofupra decimuanno pubcfcat,quint»
Virgineuerbducito,utmorescaftosdoceas. (nubau
EZuero potifiimxducito,qtepropehdbitat, (ducas.
OmniadiUgentercircu coteplatus,neuicini/s ludibrue
Ne$ enim muliere quicquam uirfortiturmeUus
Bonx:rurfusuerbmalanonduriufaliud,
Comefpttrice. qu£uirwmtametftfdrtcm
Torretfmfacc,etcrud£feneft£tradit.
'
(fol
Beneuerbanimxduerftone immortaUS deorS obferiut
Neq;fratri a-qualemfacito amicum.
Ojiidjifvceris,ne ipfum prior ntxlo afftcias.
WuerbmentidrisUngu£gratiam. Sinautem cceperh
Mtuerbum aUquodlocittus mfejhim, autftciens,
Bistantum punirimemineri/s. Sinucrb rurfus
Jtedeat ad dmicitim, pcenam dtitem uelit prtfftstre,
Sufcipe.mifernamq;uiramictmaliilsaUuntr
¥dcit. teuerb ne'quiddnimo coargudtuultus.
Ne uerb multoru hojpes, neuenuUiushoJpes dicaris: ,.
Ne'«e malorumfocius, neq; bonoru couiciator.
Ne$ unqmifera pauperie, animi cofumptricejhomini
Supneasexprobrare,diuorum munus mmortalium.
UngU£ certe thefaurus inter homines optimus
Varce: plurima uerb gratia ad menfuram euniis.
Qupdfi malum dixerk, firfan GT ipfe maius audief.
He^pnbUciconuiuijgrauisacceffbrejh.
d i
Kam
^4
H S I O A OY
E * IMIVZ TS\4TH ^eegtt^eiaCTSctfiH T* e\tyiffn.
M? «Jf WOT' i§ kit Jl/i Xet&tp cuScisx civofi,
Xdfifip xvi7rJoitif/,tt9 Jt efr\etf eetetpteTCigifi.
OiyotfTci yiL\iii!iii/,«i!o-s\viiffi<i1.ST'ecftis.
e^etet/h^utjJciCTiTfecftfte^etcgtetefu^dfi,
•
ttfrecf iireint <AVH fttftvHftcvet
Wctiiovfx,
tAi T' oy eJlu), ftHT inrof eJii ogefeJitui hgfont,
Uv Jt eZiteyvfti>tiiSett,iuautitBt> ret vvKftt iaastf,
Bfoftfvet Jt oyt ieict cLiig,nstrtvvftovec eiJtcbt,
Jleyt nget rci^Cfi wiXxfxt <AiJf»tict ctv/\iit,
MyJt cttJiciee ycvi •gttisecKecyftevot c$4otfv etiut
Ejv» iftost/\etJlo(/ isctfCCfcu.viftf§i,eeK^ x/\icc<&cu.
tAt) Jt ecisi JlugfHftotc Teept oiisovo<r&tt>WTCt
X?ssfif*ouveif/ yfVflt/VjX/Vi citewccrufi ehsc Jieuref,
M»Jiiisor' ocfVxivc&OTXfi&fi /tttfoSffeeft vJtug
Tcosi sri}>eu','!i^ifiy'Jt>£«i<iieefi is itctfae fittfee,
Xftfoct vridncvot •mi\vngccT(p vJixri \ol>tiu.
Ot •ssoTecftefi JliecGijHeeiteTtiTifyafeet cu/iisjet.
tuJit Stei vtfttgMfi,HM. ceKytcc Jiaaeef em&rw.
JftiJt ciisc TSOV rcfiic ttup cii Jlou/ri 6x\iiH >
Aiot/olne%/\ug$TXttveif>ciitvvio:iJltfU
t/lnJihsCT oivO)(!>lw TltiftCW KfHTXgOt VTtJpSof
TivcvTUfi.i/Xoij ycti irf <XXTU> fteiges TervnTou. ,
M# $ Jloftof zseiiifi oLVtitifitef! LetTcc\&it&t>t
MxTt iqnfoftevH Lgafn Xemsfivfat nofuvH.
Hff Jt ocico^yrgeisoJiufi cuvtitiffitnuf/ owt/\Jv70
B&&p,m j " \Si<&oU}iitd KCU icit OVI VCivi.
•"•• vut*
OPERA
ET D I E ^
flf
$<mtexpubticopforimgratU,fumptui(£m'mimut*
*•<•(£ unquamde mane louitibatonigrum uinum,
tltnibws itiotis, neq; atijs immortatibus.
j
t^enimMexaudtum,rejbumtueroetimprectu
Htq^contritfolemuerfuscre£ius,me'ijto.
. Sedipoftquamocciderkmemorufyddoricntem,
- Nr$ m «M, nr^ «ctr<< «wm prqgredundo mcidfc
* Sedensuerodminusuircrprudens,
Autidemadparietemdccedensbenefeptiatri},
tieqspudcndnfemincpotiutus mtrddomm
"focumiuxtarateUto,fedcaueto.
. HeqiubmfainifepuUbroreuerfus
Seminato progcnum,fed dcorwm ieonuiuio.
Hecunquam perenniumfluuiorm»timpidamaqum
fedibustranfito, prwfqmordueris afekknspukbrx
lAatitulotusamoenaaqudtimpida.
(flucnta,
K^ifluuitmtranfierit^matitidueromamuitiotus,
&fu<xmfentdif,ey-damnadantinpojkrum.
IXcuabimanudeorummcelebriconuiuio
Siccumiuiridirefecdnigrofirro.
lSe<£unqudpdtmatibatorkmpohefupcrcrdtercm
Bibentium. perniciofwm enim k ipfo fatwmcft fltm,
Ne$ dommnfaciens imperfiftamrelmquito,
l&cfirtemfidenscrocitetjbriduldcornix.
Heq; <l pedatk otiis nondum tuttratis rapiens
Cmcdito,nc<fckudtor:quk&bifcenoxaintfl. .
'
4 *
Netf
Sfg
H X I © * OT
I
My JT irf ectuvyToicri Kxjife/r,i yxh ee/*ttve/r, .
TeuJlcc JlvwJltKXTouc//,CT ccv4f>' owkuoeoc WOf&
Kitj' JlvuJ\tHcc/*lwe/iicrop neu rire rirvKjea,
j
JA»j' ytwecH&tp /\»Tpij 2£ooc pouJleubi&eu
i
Avof>'eeJi.avyet\iHyxf iiti ^evo/ifff'iitiHcarfy
To/vg./iujjr ispiiuifi iit caie/*cveiti luigyffeet
tAufiaisi/i tciJlHXeCytftir rei KCU ree vifiWSqs,
JAHMTCOT'. CV it^o^rei zroTct/tui/iccXecJlt nfOftevTv/f,
MtJl'i7tiKehveiu//ieei//)/*a\ceJl'i£oc/\fo/&cuf
,
iAjJl' cvcaxe^v^a/i.To yxi irei Xteio/i ifft/i^
\ftJ[ifJl&/i.Jlstvlwyl!eoTib/iV7CX/\rtto$ii/*lutt
*9/*HyecfrtKaiiimif\.fTea,Hif>ifti4/eeaeou
taot (*K\'} xiyec/\iH j fjfia/i ,%ee\s?t/j Jt oiiteii&cu,
*>t/*n Jl' &Tir ujii/i.itcu>fiytiTO\vr.eu,'w rtvee ttfo)\ee
Aeeei Qn/lAfocrritvt vi/.Tjt rsriiteU etari,
H X I O A OY H M k P AV
Mcerx Jt en Jboicv •aifv\eey/icvet
<rv,Hxrx /*oieeu>
VtfipxJli/.icv Jl/tcitevt^TgiHxdJlee /*H
ver dgi.srtU/
Efyee r' iiteiffev&f/, «Jt dfi*ec\ilut
Jlottiec&efr,
EVT eur eekt/tl&lui \ccoi KQIVOVTIS oiytoai/i.
Aijyxf H/*<fpca eid Jbof zrXfoe/*HriecvTof '
Ve&ro/i cvHyTiTeeis Tt,KcaiSJH/*n iifco/i ii*Xfr
T* yxf ecmfft.uvK^vceeofx yavceTO^HTco,
»yrtcetTie T cieitt rt^iAvu ytf*yu t/tceret (*Uu«t
I
OPERA
ET
DlfiJ,
f*
Hefyfuper immobilibus locato (non enim bonum cft)
Fuerum duodenncm: quia uirum inertetnfdcit,
Ne$ duodecimmenfium: tequale e r hoc eft,
Neefctnuliebriinbdlneocorpittdblitito
VingrauisenimadtempiKeftejrinhoc
Pce/w, nr<£ mfacriflcia accenfa incidens,
B.cprehedcarcana. T)ewquippeejh*c indignefert,
Nrc unqum in alueofluuiorum mare influentium,
Nfj ' infbntimn, meijto: quin ualdeeuitato,
Neq;incacato:idcnimuibiloestmelius.
Sicftcito.grauem uerb mortaUum euitatofamm*
$umaenmnulaefl,leuisquidcmleuatu
'FacitUme, molcfxa uerb portatx, difficiUs^ dcpofitu,
VdtnduerbnutUprQrfuspcrit, quamquidmmulti
VopuUdiuulgant, quippedeaqnadamefta-ipfa,
y
H^SIODI .DIES.
»
j les uerb cx loue obferuam bene^ecmt
dumfortent . ' ,
\Vr£cipeferuHt triceftmammenfisopti
J, mani
»Ad optra infbidendum dimenfumfy
diuidenclum;
,-• •
8empecumMeritdtemf>opuliiudic<mtesdgunt. tteenimdiesfuntloueaprudente:
• .
frmum, nouilunium, qudrta^ ey fepAmafacra dies,
Hac enim ApoUinem aurmfemgcnuitl4toihi,
^aua^Q-nonaambasdiesmenfis
d s , Mgregii
yS
H
2 i o A or
££</%'difepcvt/tiJfCTvirtxZpyxTvcvi&iee.
%v<AaidTH Jt<AvuJliiuxTH T\oi/*e>uyt fift $<&\xt,
Hppr ''il vtiKet/>,H Jt eVffcrx ttctf 7to/> ec/txAeu,
H H JlvoJlfKCCTM rSf ivJltHXTHt /tiy X/*tlVti>/l.
TSyeci rii r&vv/txr jMfctntOTHTot «tfcc^yiir,
H/txret IH TiS\titiyert T' iJlgit ttugc/i xftxreu.
TH& ire/> rfaxiro ytw*,*i}oiocKotTOTttyyo/>.
tH&vot Jt irx/tcv» T&tKcuJltKiiTlui eixiet&cu ,
XiiJf>i*XTit <xj>fx&tu.tvT* JC cvlfrixSteu otfign,
%KTH JC i (iftsv fuiX elgv/tpegit ivt
fvriiti,
ivJlgoyivot T* ccyxU.uigH Jt i tv/tpogit irif,
Ovrtyfvi&cu^aTW
ouiy«l*)iccvTiCofJiifcu,
CvJli/tcv H *fWT« fnTajt&fH rt ycvi&eu
Ag/tfvet.dto.' i&pst roi/Avet/i, tteu •acetx /ijiXu/r.
S HKO/I T* t£/*ft6xh«H/l Wel/tVJlO/l H/Mtf.
Ec&A? Jt otiJifiyivot.pif.fei JlfTt Hojtro/tx fdffi/i,
WtiJltx tf «ifivfiJirt TfXeynt, Kgvpiltt r' e'x(nt/*it.
t*MAiitJteyJbehyHMit£o/>HeufiS/>ilfatvitt/i
Tx/*vi/*ov,ifSxt j JlvuJltHccTH rxXxdpyit.
UtKceeJt JC ov /*tyoc7ut TTKSU H(*XTI fregx tp&rx
Ttivx&eu./t.ceKee yoci rt vooy imrvKxf/t&rot ifi/i,
E a&A? #f x»J\geyivot JltKoirn, nigH Jlirt rtrgxt
UWH.TH Jlirt /*ixx HKI dKinoAxt iXntttt $St,
XmlwhxnMfiftuiJUvTXyKXiigHXfTxKxa^iyvtf
VfnOvtt/ifwxHfXTifaii.wipOxxgeytlv/itZ
TtTgolJtolKaVcc&eutpDirivros tT irx/*ovnre,
MtytxtvpeGefS/ifteiXotretrtTfkttitGvo/i&necf,
OPERX ET DIE»;
0
Egregie creftentis, ad curandm opera mortaliim.
Vndccima ucrb duodccimdcj; ambt quidem borur.
Hec quidetodendis ouibut, itU LctKfegetib.metcndk.
Euoderima tamen undecimd mulio meUor:
lAtc enim netfik m derefufpenftu ardneus,
Hie expletd, qutm etprudensjdrmic/t dceruucottigit.
Hac-telam ordiaturmulier,propondtq; opus.
Hienfisautcminchodtidecimdtertidcdueto '
Sonentem incipere, plantis uerb mferedis optima r$*
$extauerbmediaualde'mcommodaeftplantist
Viripardbond,puett<euer6,nonutiliseit
Weqigignendeprimum^nccmptifstrddend*.
Nfc prima quidemfextd pucttegignendt
Apta efi,fed hcedk cdftrdndis, eygregibus ouitm,
Stabuloq; circmfepiendo paftaraU benigna dies eft,
$ortd ucrb uiripara, amafy conuicUtoqui,
JAenJaciaqi&btidQsfermones^ctoccuUd cottoquU,
Mcnfis uero oftaud caprum, er boucm mugicntcm
Occidito, mulos autem duodecima kboriofos,
Vicefimauer6'mmagnd,pknadie, prudentemuirm
Generato;ualdeenimbondfeftmdoUs.
Bona dutem uiripara dechnafuetie uero er qtuutoi
2iedid.hacuerocroues,crcuruipedesboues,
&cdnmdfl)erisdmtibus,mubs$Uboriofbs
„
Cicurdto. fub manum poncns, cautus uerb eflo anbno,
Vt qttanamuitcsdcfinentiseymboatimcnfif, (dies.
Hohrib. eonficiendodnimo udldehtcaccommodd eh
<9
H ± I 6 A 07
%//•$ TtrctfTH /llu/of eiytoboti J[ it oiiu/i
Oiuvit
Hgivxt^e) f?i Hjiyi*ecri riru
Vffnrjxt
af f§x\s«&M}rnA
xKemf\
c&iyei.
}(eei\fisMTi
%// tiri/*ir}>i yoci <px<rt/> ectvvvxt
^-
KXtcuytti,
d/tptvo/\aV(t/i,
OfKO/l TlVVV/iCVXt^70// seif TtK% •WH/*' tTrtOgHOlf.
VlfASf JTfSJlO/*XTH JlH/*\)T<ffiOt iifpe/i XHTIU/
%i/f*xK'STTIITJJTICVTX ivrge)(XKu
Hol?^a/>,v/\OT(>0o/i rt rx/tS//
KftixTf ^pjSxvfCXKXyTxr
ci ti\a>x
SxKxftiix
Jli/gec,
/<Cf/tpvxvnvii tsrsKovTett^
Ttre>xJ[t JC och)(t&M vffxt Tsiyvv^M
ocixixf.
•
¥,'ivxs JC H /tfosu eirtJldsXx Keoio// i/tocf.
' Pfurii'»
oT avxt •SToutX7r>i/*u/> etvSfUTtoifi/i.
Ea&A.y /tpv yoci T' « I ' <pvrai>ft/>,H)' ycv4&0U,
AvJ&i T' «i' ytuixx.iu.HXi 'xitoit •nroeyHXKJ// iftocf.
VotBgot J£ CUIT' itrxft rete&veiJlx
Affx&ettTt
mriSte,Htiti7ri/vyo/i
TUrfi HM H/tiivotCiHou intiroif
HSx VOKVKAHIOIX
/t/wos
aciiflw
ew^cvx
StSvou,
jntvitoJlioSi.
Soleii eit civard
VOVTO/I
HigV/tCVM.sreuifti Jlsr' ciKnSex HJHKuffKXCi//.
TtrgeiJli Jl' oiyt witfo/i.trtgltyoa/TU/i
'nffie/j
i/*etf
tAitSH.isrouigoi dV eti/Tt /tiT tinxJlcc ft/uiot ocfi<flat
HSsyivo/*evHt,i7tiol&t/\x/rT
i?i^KHO//.
AtJls /*yi/ H/top'M ei<ri/t fTti^Sovioit i*iy'
ometf.
AlJtK/^M/*tTciA>i7r0l,OCHI/f>/JljllTlipj}llttroU.
A X W oT obKoiltu cuvsi, V/wgot Jli r' tcratrt/t.
A&LOTI /*HTg</>) •Sr/Ktt H/*ipH^X>\lTl ftf/THg.
Tttufi *i><Aoti/tuf/ rt uek oKdcrJoi rxJlt
•modrx
©PEfcA
ET DIES.
4*
Quarta autem menfis uxorem domumducito,
Cbferuatis auibm, que ad hanc rem funt optmte.
Qumtasuerb euitato: quiadifficilesfunt eygraues.
Jn qumta enim mntfurias obambuUre,
(juris.
teriuriiiuindicantes, quodmaluCotentiogenuit pcr~
Bedia uerbfeptima QererUfacrm, munus
T>iligenter injfriciens, bene tquata m area
VentiUto, roborScfcfeftor mcidito cubicuUrU lignd*
Haualiaq; Iigna multa, ey que nauibus congrttafunt.
Qjtarta uerb mcipito naues compingerehiantes.
Hona autem media pomeridiana melior dies.
Vrima uerb nona prorfutinnoxia hominibus.
tionafiquidem cfiad plantandum,. ey ad generandu,
T<fm uiro quim mulieri: ntc unquaprorfm maU dies,
Sedpaucirurfm fciunttertium nonummenfts optimi
Jmplcndis dolijs, tyfubiugum ponendo collo
Bobus er mulU cr equis ccleribus,
JSauem benedauatam celerem in nigrum pontum
7rahito,fedpauciuerainteUigunt.
Qmrta uerb aperidoliu, prtomnibmfacradicseft
iiedia. pauciuerb rurfupoftuicejimamcnfis opikna,
Aurora uigente, pomcridiana ucrb efl deterior.
£th<equidem diesfunthominibmmagno commodo.
:
&eter*aUtm incert£,fmeforte, nihilferentes.
Sed alim aliam laudat, pauci uerb norunt,
Interdum nouerca ed dies, interdum mater*
tlarumbcatus(];crfelix,qtiib*comnitc
\
Sciens
^»
J! S I O A OY
^^'o^yt^tntuctAcdTtcteeSctvciTcttiff',
"^
Ofv)SiiisU^uptKiui7[cffccffictici\teivupi.
TEAOS
TJIN
Toy
HSIO/
fatyyupHcaittifpSip.
YPO © E 2 I S
THS
ASmidXes.
1
Atptot srgccTavffowrt-t fai rxs «A.»/
! fijgvovotfiSs,eu>eit\epriiSTHS ei\Hp4
; VHScidltt\fgs,rip
tgtppccrupvitt'
f>*yovtfet*etfJtt.TSJ*i/td>iTfv.vctJ!x
Ko/icv» ovrHCuvtXlliHf/, i ti^crdfiep
OUTU VTtio^tTO, ItPtpHWXfei TB/> oidtiKdteHrimpeitr
*?ccf*Jou Tt/tuitiow.o j' inirfeeT<riffxr,oU>eii\cv ctvrnt.
ttceraJTlw cwrlw VVHTXfftwof^evrouOUTH oipfiru
fo>J,rtfavyHmcei/j.d,^fvu/>.op^UTS^c\ip.»hci)
rgHctsJait^finXHtleis rett etiSfumcttficHlc/iycwvi
ecu.«J Utretjit p.fr dptfiTgvuvot ifmKsx, SH j ' cAus «'"
f*iH\iec.cs UoutoiHVHvopetftos.i}o(i,Hvlo^cptyupic^
*ccep}rg<*TaieTou.cs rir rxrffttHeiJlxscsyovjccs eit wr
lu,nrtettffvKx. ffHitxx&eisip HcpcufOTaVHru xmiJU,
itfiffe.ffi/> tit rfx^tvx neot iiiVHx.XvpfxKtip j ' ru xvnvu,avTcp (*fr ctyottgei. rc/t j otflw faefxcatifovTx ri
yi,KttTol fUttfc/i TtTguffHtH. KOU STUS of^tTcu iteos ui*
tuc.twJt',,L<>Hrett.yetp.GSettmhut bti
ivyxr^.tf.
UflieU*
PT
0PERA E * D ! S *
i
4|
$ciensoperdtuffucrit,inculpdtutdijst
Jutguria obferuans,er delifta euitans.
FIN IS H E S I O D I
rmerdicrm.
ARGVMENTVM
OPE«
SCVTt
', AphijmilitantcsadElccTryonisbouett
nterficerunt Alcmetue fratres, /»s j o v mentorStdcfinfores. Amphitryonea»
J? fo» uofaifc ifc/? coirr, no/i priw ei
_ ^ promifit, qumdc fratritidis pcenas
jpmpjiffet. tfkautemimmUitatK,fhterficiteos. $cdm
tadeno&ccocunt ipfi, utri$ Jupiter cr Amphitryom
hicquidem ex beUo reuerfm, Vtpiter autem uolens ha*
mimbws auxiliatorm generare. lUa uerb parit ex Ant
phitryonequidem Iphicletm: exloueautem Hercule,
j quicrcontra Cygnwm Martisfilitm,awrigamhabes
lolam,miUut:quidecimasducentcsadPytho,depra
datur. Proteclmigiturpcrvukammfitelofcuto %ac*
ceditdd Trachma, ad Ceycem. Congreffus^ am Cy»
gno,ipfum quidem mteremit. Maftcm uerbfcutoiefin
ientemfiiim,'m crure uubterat. AtojitaucnitadCe}
eem.'EratautemCygnusgcnerCey
cuobfiuamThemijh"
(
mmeth
•
'
frfioii
H-UOAOY nONHMA
PEPI
TH2 ASPIA02
TOY '
HgXXXioVf,
oU •ttgoXmSo'* MfUts,toU •axrfoJltt
yeueu/,
HXvicvis t4?xs,t».iT aifviopccW
TfVUVX,
(uvos,
f
• H KKHfilu/xtivyccTtigXxoisbn HXnifgP
HfxyuoxtHU/ifvXo/iiHecivvxofyXvTdfixu/t,
&><Aii TS t* tyifei Tt.vief/yt /*yv $TIS bpift
7tcuy,xs /IvitTCutivgTOItTfHOfjaVllltJafOU.
T«s,luu ehsb Hgiifvjihtptziu/i r' eeirb Hvcuitxuf/,
Toie/i ic'116' ctt/i Tf •acXv^gaat eipgcJUrns.
Hjf HCU US HXTCC iv/tbf/ ibf/ TltfHfV CCHCIT/UI,
tor i •mser' trtgt ytwouHu/i dvXvrJpxu//.
Hftlw vrxTdpx i&Xb/i elTciHTewcv ifi Jlx/ixOSxt,
Xueci/tfves •artgt)fixtri.Xntwfi Ji bri wxfgiJlx youoW,
Er 4>yfxs iHiTjyet QJfctafxHtxs nxJliuiits,
tlvtT Cyt JltCftXT' CVOUt CUM CuJloiH WtfXHOITI,
tiiffpi// Ordft {HXOTHTOS i{pi/Ajp».i ytxi oi icv
Tg/t/iXt}(iufi imGweuii/ffeyvpit iXtHTgvaVHS,
Vf>/L/> yt (pove/i TIO-CUTO HXtrtyviJTuv /J.syxSvi*u/i
KsxXi^fixXapu
j uxrxetXifttt srvgil itu/iXt
kvJ/g&flHpM/ktf/TXQiut/JlHTHXtSeKUt/.
SLt yetf oi JliSHdroJsoi JC im/tttfTvgct iffctv.
Tu/i ly cTtifiro filivifijTrtfytTO aV CTJI TX^I^X
tltTtr
HESIODI OPVS D £
SCVTO
HERCVLIS.
EV quaUs felinquens domoscrpa*
triamterranti
,
J Vcnit adthebas, adfimUem Marti
Antphithryonemi
' Alcmene ,fi\id populos feruantis E' lecTrydniii
Qjtte certemulieriigettus ofnabdtftminearu, (tedebat
Etpukbritudine et magnitudine. animo aitt mUa cott
~E4.ru, quasmortaksmortdUb.pepefaunt cocubentes.
ltoius&abcapite,crpalpebrisriigrist
Takfjpifabat, quale ejraure<cVeneris.
Q&ecrtanttm mahmo futmhonorabat maritunii
Q&tritundnduaUqua honorauit mulieru ftminedru.
Attamenpdtrembontmkterftcit,uidomdnSi
Irattupro bobus. relmquensautem iUcpdtriam terrai
AdThebasfuppkxuenit,fcutdfirentes Cddmeos,
VbiiUedomdshdbitaUitampudicauxorei
Seorftmfine defiderato amdre. hon enmfibi Ucuit
Vriuskftuconjcenderepukhmfurasbdb&isElecirui
Q^mcadiultmeffitfiatfumdgnanimoru (ra/Si
Sti£uxoris,dcri<fccdmbufiijfctigneuicos
Virortm beroum, Tdphiortmi er Tekbodrtm.
Sicenimfibiconfituttmerdt.dif dutemtefksefdnt,
Q&rmitlecurabatiram.Grftfhnabatfj.celerrime
c
terfU
66
M S I 6 A 6*'
EHTf/XfCtou ftiyee tf>ycp,i ci Jhotcv tiftit xffi
tu Jt ceftec'tSfi.CVlifSoXffi.ciime>V/\c7ClJlit T«'
Ecturoi TtKtJgmitotjmiiji ttcchiup znveievrtr,
\
iXenfoi r elyj(eftcexei,nob. funiit
fttyeitvftet,
%03tOVT .Hgfct j ' TCIfftp fVf ttrecif ecKHCUOIO,
1t.vJUoupi\xeiff%.-ssXT>)pJt avJleupTt
ttaprt
AXKAV (tSrtp vfouvt fttreefipeffipjofpoc tteiffip'
AvJifdai r' ecKpHfSftp cciSt oc/XKrSfce f vravffou.
Slprc Jt eiic' iKvftiecu Jlixcp fptffi JSvtfeJlcftaTiupf
Iftaptof/ fthoTHree fvfcivcte yCwxtuoc,
Bvvv^totreejcaiofipTvfeeotitop.Tertcfetiittt,
QiHiof/ ecKfOTceTCf/ •npoffidjffocro ftHriircefait.
Evtee Kee(Jtfittfi>ct,fffffi ftiJkro HffHtXoc elpyet.
AVTH (tyv yoci VVHTI Tcu/vfffvgs «KeHjevuvnt,
;;•!
BiivS ndt fiXorini fiiyH}Tfi\tfffl/ Jt Xf ii/\Jlup.
AitS Jt ufifjrpvwf) \eec4siet,eiy\ecor Aeut,
BHTtKiffeet ftiyec opycp,oeo>iKtTo ovJle eioftovJtft
OvJt oy itti Jlftuctr neu zneiftoyeet etyotuTcet
Slfr"tovcu,iiPip y'' nsoeKo^lii?ti6iftcvcefaveHf.
Toiet yccf KfctJlilu/ tsiSct ouvvro •isoiftcdct Keeeifrt
Slt Jt cr cu/if oUmectof/ VTttKttPofvyoi HceldnitTX,
NiffJt M cciycei\fHt,HHclf HpecrefiS vlto JleffftS,
Sitfce TOT' ceftfnTfvUf/ ^ocKtrtoptjivcp iKToXft/jffxt^
tXeaecffiur piXiur re icf/ Jliftop AdocQiHowt.
Vouivv\iot Jt ccc i\tHTO ffw ohJloin TsrXfceHCtTtt
Trfnrbftcvor Jlupotfft •&ei\vjgvffir ciffoJlimt.
HJjttQJlftHiiSffeCtUeutLvdpiwoft/ict/ftgffu,
*
SCVTVM
HBRCVLr'£
6?
tetfceremagnum opus, quodfibi ex louefds trttt.
Httncautemfimulcupientese*r betUcj perfecutionk
Beeoti, percuffores equoru,fupfcutafpirates, (niitli
tt Locribreuib.armispugnatores,et Phocefes magmt
Sequebantur. duXauiem iftiseratbonusfilius Alaei,
ldt\abunduspopulis.pater duthominumq; deorumq;
Aliudconfiliu texebat inmentibus, uidijs (neraret.
Etbominib. artiuinuentorib. nocumetiexpulforcge*
Statim uerb defcenditab olympo dolumentib. firues^
Defidcransamorembcnccmcldtmuueris, (rurfut
Hofturnus citoautem uenit Typhaonium. Tuc autent
VhUiumfwmmum afcendit confuHor lupiter,
Vbifedes metib.cogitauitfkpeda opera. (EfecJryonk
Eddeqdemenim notte extenfum pede habentis filiat
Lefto cramoremiftut eft, eyperfecit defiderium.
'Eadeaut et Amphitryopopuloru defefor, inclytus he
Perjtfto magno opere uenitfua domum,
(rdst
N«£ itte adfamulos crpafbres agreftes
Pmexitireipriufqudfutuxorisxgnfcenderetleclum^
Talis enim cor cupiditas cdpitbat pafbrem populom
Vt autem quando uirlibenter effugeret calamitatent
Aegritudineab molefta, uel etiam afortiuinculo,
SictuncAmphitryongrauilabore defitnchts,
Libenterq; er amicefuam domum peruenit.
NoHurntuautemconcubuit fuacuuenerandaitxorei
TteleilatutdonKUdldepukhrdiVeneris.
Ifld autem Oeo domita,or uiro tonge praftantifimo
4 *
Thebis,
!
;j
•jj
'•'.
j
j
;,
\\
11
jj
l
\
|
|
ii
'''
';!
I
\\
l!
\\
'•'
t$l
H I I 0 4 6 Y
ev^HCV iiijetitv>\u JltJivfteievi yavtero treuJlt.
OVH. itf iftei {Pfovfojrrt Ueettiyvtiru yiftfi/ i?uvt
yifi inyt>%*tpirdfcofi,<tep JSeuiftiy etft&vcvee fthrrif
J\ttv'ofTtlifxrJ^eprtjiiluiH§eeHj\Hiilw.
Topft^ivmJlftHt)etffe:nt^uuvte)iiHfCvitovlt
Avrtiu ie)tH/\Seiyf <Aoiyt>Seto cef*oitrfvtovi,
KtH&MCJt^yfvtlw.rc^i*fofiecr<i)tri'<A0t.f*tyettrett
yef^JliiHfcvitovi,>1t&fCH(A.cii>rogj.-aeti>rtPti.
Of *<& HVKvofi iittpvyv oefkrtixJjiM fttyeiSvftep.
fivgtycucvrffcv&iHotritlii/^JteiTscTk.teves,
t\vrof>tHcu •uotrjpot ep cefUv^krop ixroXip.NO,
"TdVprtfft /\eeftitoftcvns ffikets tis tsvgos eu6opcvettt
BTeeor' cv Jlifptp.pttlovec JT inrvmp uHtts mitoi,
HvDSOvrtsx.i/^ct-Hevts Jls tre>' eiftipiJltJlrfei,
KonjoftcvH 7tr\ftifoitrtpvfi' ecfftetffi, HCU tnosip nsrttap.
AftyteerxJCeATtoiHToe^HeudwrvytseipfetfeiSifep^
' litvrtop Upcvtep.h.t)(etfHTo -J HVHVOS eiftifttop,
%/\nlf<cvcs JUt)s tjep eCfijicpJwic^op Tt,
X«A*w Jieti&tr&p^Hou ociso H/Wree Tdi^tee Jivtrttp.
A1b.ee oi etV^to\iup in inXvt e>oilfeseitto/b.top.
AvresyericiiTrtoffftfSiuvirfetHfaitiuv.
Toiii J[ ee/\tres HOU Gtop.cs eir/si>\tovcs itreeyettrttu»,
Aeiptscv iiTtcu Jlavoio itinrv^itop tt HOU eatrS,
Vvf Jt tes iipt1ec/\J*Kp KisiXcefiistTO, risHft/ iHtint
ErA» thnres icbp Hotrfvowricp ofpMweu^
T*iwtifetK/\5osHoUKvJlec/Xitiitic/\eili;
Ktivtopycci ptyti/\HTttVtH.Heu}(<si[tsiLcti<\et
SCVTVM HERCVLIJ.
<JW
Vhebisfepteportdshdbetib.gemettosgenerduitfiUos
Xont*menfmiU*fapientes,fratresqmmua&cruntz
HucqmdepeioriM dutrurfusmuko meUoreuirum,
Grauemctifortemq; uim Herculeam:
(mo
HKqu&fubdomitanigrMfacientinubeslouiSatur*
MlpMckuUnceafcruantipopubsAmphitryoni
Dijimfamprolem.huncquide mortaliuiro ddmi&c,
Wm autcm loui Saturnio, dcoruimperdtoriomnicm,
Q& •zrCygmm interfhcit Martisfiuu magnanimtim.
wwtmmmlucobngefdgittantisApoumis
ipjum, wpatremfuum Martem infatiabUem betto,
fm,icorufcantes,lplendoremutignisardentis,
f«"''smcurru,terramuero uerberabdt uclocesequi
m^ntes ungulis. pukkdStcircdipfosutrinq;fbdrgt
Tnta plicacis currib. & pedib. equorii
(batur<
• tormdutembaiefacjiercanthicircumftrepebant,
Eg* currere cupietibtis. Uetatus dut eft Cygnus irrepre
SpcrasloutsfiUubetticofm,etdurigdtore (hefibilis,
Terrofcmdere, crinclytd drmdfpoUdre.
SedfibifaaxsfuppUcationesnonexaudiuitPhczhus
WwnfibiconcitauituimUerculeam.
(Apotto.
OmneautemnemustTtemplumApottinisPegdfei
Spkndebatabgrauisdeidrmisfyo-ipfM.
^KauttanqudmaboculisJpUndebat.Quisdutitti
s
"JtmijfetmortdUsexijknsobuiammoucri,
Vr<£terHerculem,crinclytm lolaumf
^metummigndqiuis^a-mxnusintdngibaei
e i
Tcxhtu
)rd
HSIOiOV
E£ uftUf/ hstfVHo/) iiti <ri€ctftrci fti/Xtttifi,
Os ptckiit}fOf>itateifHUgtCTa^if>iii\«tf>t
Hptos u ioXaiJSgoTU!/) mc\v fi\Tcert tuocvTUfi,
Jfrt fttt' dicwiTHs /tteHccfXS}Tti c/WiA.irtf) t)Jitit
JiXtTcv dftfiTfvtofi.oT' iv<fi$oWo/i •WOTI ttjSlu/
Ji/\ts,/\t7tu/> TieuoSt/) ivHTi(*fyof> vJefJttptfi,
tf.T(iiitcs H\ai~lfvuvufreuf)oitK <r\>fVfttTU7ctaf>,
iKiTt Jt eis HfatvTtt,Htu luiii^/w Towv7ttirkt/i,
OipdfUf) iuactfeirrt^Hcu aciftfva WOCVTCC vacfe^o/rt
JlJ JHHH «'<&' iHtTHCtl.Titfl oT CCf T»t\ttl ftiVKt/l.
ZAt J[ eeyec>\iftcves cnw ivgfvfu HMnjfvuPH,
H? aixi^u.Tci^x af aifi.iA.ts iitnrt\tl*ovut> citatrruf,
Xdviftta* ftrt ftpevar oix/\iyKioi^rrt vinfta,
Xts Tt mxTtyf HCU iyu.TifA.yi> ippcvxs i£i\tTtfavr,
Of nqtXntufi aferafitf) Jlufta,tftT<lp»is rt TCHHXS
SlijftTo TtftijtUfi eihrTHfA.cvof) oVpv&fta,
JC^erKits.mtHftx\xfttTtftvajciftT OTtiosu
Jif/ XTUV ct^iufi.iJT i •srx\irtiy^tTis i?tf>.
AvToci iftti Jltci/tuf) ^acKtms iitiTi/Xtr' a!it\*tt
A fi\ts.ei/\x av txoSOf) i% Uviec fotviHifVTX
XitTtufi uHvTtiJltofi^tiytc j' fftai tacitts acifufi,
. itvs !)(&/> totfi tCffta,Kca UHVitiJLufi &cvos iii7iu(it
JAnJlfv imtJlJleietes H~\v7tt/) acfits xv<Xftf>ivttt3
Os vuv KtH\nyus itrieifttuvsTca iJfco/) di\tts.
QciCn X~7ti>\uvos iitXTx€t\eTtxo oarxiijcs.
H ftuv HCU HfaTtffMs wttfc iufi^diaTcu •Bo/\ffteit,
Tcfi o¥ euni Ttgtsri&TtfV tiftfiftHTts ii\xtf.
*mi*
SCTTVM HBReVLI5^
#
&bumeris*xtendebdnturmjbrtifiimismembris. -•
Qgitunc aurigam affatus eflfortem lolaum:
<i'herosIoale,mortaliumlonge cbarifiimc omniunty
Certicotra mmortalesbeatos,quicaluhabitat, (be
Vcccauit Amphitryo,quado bene coronatS muris Thc
Venit,linques Tirynthu bene edificatu, oppidu, (titi.
Uiterfcftp Eleftryone, boitm caufa latdtfrotes habenVenitddCreotc,erHeniocbS cxtefu pepluhabentil
•C^ipfuamice,exceperut,eromnia ncceffaria prtVtfascflfuppUcib. honoramt^fculmagis, (buerut,
Vixebat aut Letus,cupulchros pedes habete Eleftry»
Suiuxorc.CeUriterautmsucrtentibusannis (n*
Hdtifuimut,neqj mentib.fimiles,neqj intetleftu, (ter,
Ettuuspateretego. buius quide menteseripuit lupi,
Qgi relinquens eyfuam domum, crfuos parentest
Venithonoraturus ituquum EurySbcum.
Mifff.profeftbualdcfufbirabdtiinjuturum
Suam calamitatm dolens, que non reuocabilis efl.
Sed mihifortuna mokfla commifitcertamind,
O'chare.fedtucitiuscapehabendSpurpureas, (gef*
Equorupedib. uelaciu.ualdeautmentib.auddciamd»
Bjeftehabetouelocecurru,etpedib.uebciuroburem
NihUfubucritutfragoreMartis homicidtt, (quorum,
Q^inunc uociferanseircumferitfacrum nemus
PhcebiApoUinislonglfdgittantisregis.
Attatnrnquatnuisfdrtisexifknsfdtidtwrbffo.
Hucdutuicifimdlbcutuscfi irreprehenfibilis loUufi
e- 4
o'pa.
g$
H 2 J 6 A OY
;
$f ^a* HftOzKOC JM Tl laXTpg CU'<Agti>(l Tt SlU/JTt
Tiftec aluiKttpx\lcv,KcuTeuiptos oyvoaiyeues,
Qs SaSus UgitAeftvofi ex&JiHTxi re •VSOXHX.
Oiofi <A? KOU TWtAe/igoTOfi ugxTopo/i re fteyow Tf
'Sds es ^eipxs eiypaifi,ivxK\eos i&xbfi cifHtu.
AA\<£ yi <Avoseo Ttfiip^ cefyix,otppx TOI^ISTX
6jtpgllS£(t7Cei\ecaoUITiS XfHCSffHftSTefiefl Tt,
Maj>vd/xeoy,iir& i TOI eiTociSurov Jllbs ijop,
OvJt"itpiKKdtAUu JietJS$eTcu.et)&.ct ftif oito
tydi>£e<&eu Jlve •ureuJixs dttvftovos dKKeiJlxot
O/ Jlv atpt tye<Aofi txat,\iKeubf*fvoi mcKffteio
^vKbmJlx ?ya(tfi,Tx a<pifi isoKv cpjpTofix Ssivus.
SlS fXTO.ft(t<AHafV jfilH HgXHKHH»,
<£v/*& yntlijaxs.ttotKx yetf vv ei ctfftcvx ehscv.
Kxi fiifi a(ia(>if*cws eictx ifjojbocvTx vtebawJlt.
Kpus u ieKece JUorge<pes,VKeri r»\S
Ytf(iiv» rpaQ(HX.av Jt ebs wetfos i£>x <Aaiitpgwc,
SLs veu vuv (teycw iititc(i xteiovx KVCWO%OUTIUI,
VCWTH ou>x$putp$fi,Kou etfHye(*cv Ss ut Jluiuuu,
Sls <H7ttefi,UvH<Afti<Axs e'pap(CcKKOio tpxetvB
Htpetfait UKVTX tAmpx&iyi Uvvftsaifi einKt.
&ai>Ttlf>0(i. etu iebpHKx tjrtgl ?>j(!tt\S'e eJluve,
KxKefi^vfaofi,^!oKv<Aou.JixKOf)'efip ei eAtnKt
Fx&.xs ebdUvcuu^tJsgii <Aibs,07t7[br' e'f*eK^e
Teit$&7fefi yovtfVToes itpogniax&ou cceiKss.
&9KXTO JC xfttp' Kfteiaic aCfSs eJKKTfipx aiJi#po(*t
t%avos av>j(.Hii\Lv ^ wictTxaibVi tpxfirgUv
KetffxKf
SCVTVM H E R C V L I S . ' fi
0'patrue, certe ualieiampater hotninumtf; deumcfc
Honorat tuum caput, e r taureus Ueptunus,
Qui Thebes arcem habet, e r confcruat urbem:
Qnalemnam e r ifkmmortalm fortemq; magnumq;
Tuasad manus agunt, ut gloriam bonam funiMSed iamittm mdue arma betticofa, ut celerrime
Curribus appropinquantes, e r Mttrtis cr noflro
Vugnemus.poftquam neq; mtrepidum loukfilium,
v
Heyfilium \phicli timebit.fed ipfum puto
fugiturum duqsfiiios irreprehenfibilis Alcid<e,
Qkiiampropeipfosuadunt,cupientesbeUi
Cedemftatuere, qu& ipfis multo preftatiora dapibut,
Sic dixit,fubrijit autem uis Hercufana,
Animo gaudens.ualdeenimfibiaccommodadixit.
AtojipfirejbondensuerbjspennatisaUocutuseft: Herosolokediuine,not^ampliusprocul
fugntt ajbera, tu autem utprius eras beUicofut,
Sic <&• n&cmagttuequiiArionemi nigrasfetas httbtnii
Qtjacunq; conuerte: e r auxiliarequantifber potes.;
Sicfatus,ocre*s'*ris)plendentis,
Vub:ani'mcUtadona,circa.cruvapofuit.
Secundo rurfus thoracemcirca peitora. mduit,
Vukhrum, aureum, ualde uarium, quemfibi dedit
FaUas Mmerua,fili4 louis,quando debebat
frimitusfufbiriofairruerecertamina.
Pofuitaut circa humeros nocumenti propulforefifrS,
TtrribiUs uir, er caum circa peitora pbaretram "
c $
Con-
'•:] '
'•}' '
>A
,(
|5
•"}
,j:
•i
)!
\
,\
•
\
W»
« 2 I O A OT
'^SfaXtT'tfatSt?.wo'>te)
Jl! tfao&w oi/fot
fiykKci Sotticcroto \ocSnfSiyycto JtorSftt.
Vfi&fV ttfvSccieeTifiT^Cfi^tcueiecx.PPfiftVfCftf ,
jbtxitsct
jpfoiTirif^JHttt.auTccioiti&yy
Moffvoic pKtyvett KaKvirjeftcvei ifjjpvyttistft
Htcw.o Jt eSgtftOfi fyxoSjCCHtiXjtovoti cudoTtjj^atKKa,
Kfxrj Jt iftlittto luttiflw aiiTviiJcti tSnHt •
&cuAx\ihv,xJltifi0ivTesj7tijtfeTKQcii ctf.cCfijciV.
MT' HfVTOHOCfltHfMHXiiesSdotC. .
X<foi\yf ftfV tcixjf fa-BttvcuoXtsii, i o^TtsewTf
Oih' ifftt£tfii>:\Uf/,W itiTutftjMiptcit/li&M.
&cw ftyv yeCf KVKKU rtrciiic TurVKtf T' i\if)owTtr
HXinffU tf V7io\ecfttcis iUv^vcm. TI feectviS
hctfvsiftcyycfi^wctitt jf Jtjeeifyxts U^KCWTO.
BfifJWtpjJlfecHevTOsilwoiiSosikTteyceTttot, •
Bftneehifio/tfeterttimttgt\ect*0Oft0i/eie,iJltei'efHtSff
TS KCU eJiovTUfi ftyv ickocro fettee Ktfpjuxitovrttifi^
A&viip,i£l&i!/TUf/.i7ii ijfiKoaVfcio (tiTitisn,
A&vityi? tatttoTHTo, Htfiasncee uiXovcf/ ccvJlfHf. ,
TxtT\i9,Hf'eevecf/TtHeueK^fCiiees^/\tToo)iiiTiitit
OiTivttcufriGi&vwokttte/iJuefijiQjfioifv.
T&fiHeu4vxeuftfoxfoveeJlt<*'*J'i&'Jlos&e'it
AvT&tiJfriee Jli gf/t ivifylpivoio M M M f ,
S(te^ttei/ec\ictoHt\ouviwvSfTeueun,
r
Btij'/HPOi'ii>ptTiitreiXSto£itTtTiTVHfe,
Ufi</TSfiteMfTso)ofefT'cw<i1fCHjeej/i>iTfaitai>ittt
*i*•!'<Q>'tS,c4j-KnJtetftifHSui/iCf/.ii
af cMt)nif
. .
Afto/t
...nmm
SCVTVM
HERCVLIS.
ff-
Coniecit retro. mult<e ttutem mtutfagittaf,
Bigid<e, lethiobliuifci uocemfackntisdatrices.
Antrorfum quide morte habebSt^ey lachrymishtftit,
Media autem rajiles longe ,fed retro .
Coloratte <equiUoccuhat<epenms
Erant. HkauttcrribilemlanceS, acutS, ardentifhrrox
Capitiautcmpotentigakambenefaftam impofuit,
Ingeniofam, ex adamante, tcmporibus congruam,
Qu<eferuabatcaputJicrcuUsdiuinu
Jfanib.dutfcutiiccpitundiq;uariu,ne<f;dliqm$ipfif
Kcaj rupiffet uuhterans, hefyfregiffet, mirabik uiftt,
Totum quidem m circuto gypfo albo, ey ebore,
Btekftrofubfbkndidumerat,craurolucenti
Spkndens,nigroautemcircuUdifcurrebant.
Inmedio autemdraconiseratterrornonndrrabiUt,
Retro oculis ignefbkndentibus afbiciens. (rcntibut,
Cuius e r dentib.quide impkbatur bucca albiter difcur
Crudelibus, mplacabiUbut. JnterribiUautem afbefttt
Grauis LK uolabdt, gekdta pcrturbatione hominum.
Jmproba, qu<e et mteUeftU et mente capiebat hominh\
Quicunq; obuiambeUumiouisfilioferrent. (fernu,
Qgor« e r aninue quidem terra mgrediuntur, mtra m
lpforum.offduerbipfis,cdrhecorrupta,
Siriofubdridonigrdmtrefdcitterra,
Ibiexpulfdtioifc retrac^fugdtio pifta erat,
V>i er tumultut e r terror, e r hominu cxdes axiebdt,
Ibidifcoriidjibifragor difcurrebdtM gnuiofa Varc*
Alitttf
yfr
•
HiroAor
Kto.o//fuop t)(tttxvtiTXTo//,oiyKio/i Msre/it
Aj&of/ TtHviaaTx HXTOC /titof/ e\nt ttto<Ao!i/i.
E?/*/X<A' i)l 0c/*f>' ci/xetci Jlxpoivlofi eu/tXTi fuTUft,
AHVO/I Aof>no/tovu,itca>x)(iici TtfiffgifJijx.
B/i<A" o'(piuif Lspx\olt otstvcif/ SCCW i TI QXT&ibf/,
t\tod!KX.TCu,poSitcrKOfi irti)(iovi pi\' outfgthitufi,
OiTivttciiiTiii/tvzro^tftof/ottOfijfpopoifv
TU/I,KOU iAovTUftftav'ttcu>x)(V i?e\fii,diiTt ftx^otrt,
KfipiTgvtuviiiA>i?.TxkcAtoiTo6uvTxtyyx.
£.Ttyi*XTCt of cot inipeu/ro iJia// Amvoict Apdtaici
Kvoui'totttXTxvuTx.tit\ou>iitou> j ' yovsteu.
Zf/ $ trutif/ ceyi\<zt )(\otwuf> iceu>,«j' \tivTO/t,
Ef cpixt AJpKe/*ovu/t,uoTicvTU/i tt it/tovuft Tt.
Ttif/ Kott oiu\HAofi ?i)(it sicew,iAivv roiyt
Oiivf tTOpot Tgtrrlw. pgtasof/ yt ftfV aiprovxt oLftftt,
, HAtt yfti Cftfi sKfiTo /tiyoet \if.ol/tpi j ' uoirtvot
AdiolxnnfXftyvoi •^v^xt.uxr^ Ae cft Kt\ouvoft
Al/t' oent\t/fxr' ifixf.oi A" av^ovxt i§tfy,itovTtt,
Kdxre TtSvntSfrtt iite fi\ecvgcifi \iict.
Toi A' STI /txiXof/ eyftfi&lwjtpTievTt /td^tcQ-ou,
AftrpoTCJS>ot,)(\ott5xi Tt CVtt,)(OCf07toi Tf \ievTtf,
Ef/ Jt tai vcftivn \xrti6u/i xt)(f*HTiiufi
KcuvsXT\x/*pi c&xitlx^AgvcWTciTt,TiHijjJo'o/iTt%
OrtKtx T' igeiAioft Tt,pci\npof/ Tt,ttoo\o)(Of/ Tt,
Moyof/ T' ciftrtvitvAlui.TtToCfijciOf>,ofofi xj>«of.
QKCSXT' euyeiJUu/,irtttiiu\Ofi xScwetToiaifi.
tXgyvftti.^icax
•[email protected]}g,oiTai)(t' i)(OVTtt
tevrmt-
SCVTVM H E R C V L I S .
<fo
AUuuiuubabens, nouiterfauciatu, ahunofauciatm^:
Aiium mortuum m conflit\u,trahebatpcr pedes.
TdttiZdut bdbebat circa humerds ualdefancflu fangui
TerribiUterdJpicies.ftrepitucfcgraudta (nehominu,
ibiferpentucapitd terribiUu erdnt, non enarrabUium»
Dttodecim,quxterrebant'mterra nationes homintm,
Qmcunq; betiwmobuiam louisfiUoftrrent.
(ret,
lUorueydentiu quidemcrepitatioerat,qttSdo pugna.
fiUus Amphitryonis. eyifldlucebant mirandd opertu
Futldautuelutiquadd uidebahtur uidere borribiUb.
Vigrafup tergora. nigrefcebantemtbarba (drdcomb.
1bidprorumgregesmdfculorumetdnt,erleontm,
lnterfeajbicientiu,irafcentiii,et thordere cupienttu.
Korum & congregdthn acies ibant. neq ijh
Nf<£ 'aUj trethebaht. horrebantfiquidcm coWti amb*.
lam enim ipfis idcebdt magnui lc6: circd autem apri
"Bmipriudtidnikas.eyapudipfosniger
(caditet
SanguKJhUabdtmterra.aUqUiaut deprefiis ceruicib.
lacfbantmorluidcrudelifiimiileohibus
(gmdu
QuiddhucmdgKkcitdbdntur,tr irafcebantur adpw
Vtr'mq;mafcuUq;fues,akcresq;ieones.
lbieratpugndLapitharumpHgnatorum,
Ef Cenea circa regeto, & bryantd Veritboumq;,
Hopleumqh Exadiumi};, vhalcruikProlochumfy,
Mopfumi};AmpycifiUum,Tiiarefium,florcm Martis:
Thefcaij; Aegijfilium,fimikhtdij> mmortaUbwt^
Argentci,aurea circdcorptttarmdhabcntes.
'. '
Cen-
ft
H X I O A OY
K&h-avgoiifrjpuSo*
oitwriti iiyiffiiSevrf,
A/tfi/tiy&vtferiSoiiyiJt
difSoXe/i^iuvi^lu/.
tkfHTop ijtgto/i Tt^/ttXxy^xirlw rt /ti/ttu)rxt
Kca cflio iMmiAocf •artgi/tijJltx rt Jlgvx\i/irt,
Afyiptot^gvaixt i/\ecrxt oi'p^apfi/i t^ovTtr.
Kttirt auvximlw tietlfueiirafi iovrtf,'
By^tei/i iiaf iKxritt etiroe^tJ[o(i ugiyvelmTe.
&/i Ji ccoiot fi\tevgoio tsoJiuHttt eyxtow hpicot,
Xfietet, ov J HCU aurof oixffoftt 'i\iet otfW,
t\}%/dtv ov x&§>taft/iJxiii/i,irgvKit<tfi lUMiiv/!,
ti/tttrt QttviHoat ciett fuht oix^fuf,
£j<f>pw iTtt/tftfixuf.miXftc-yJlii/tif re pofitt rt
Bfxecwji/tpvot •Bso\t/io/) HxrxJli/toveu owJlf&P,
"Bf> j JUot SvyecrHf ecytKetH TQntyovax,
THiniKH^madri puc^lui iSiKnexHtpitua/i,
By^tf 'X??' oixdpgi^gpealui re TfvfeiMtWi
JuyiJlx r' ei/tt>' ii/tett, iiti Jt «^tro £ i\om/i ouvlui.'
BfiJtlui tiStwecTu/i iipot^ogei.ov Jt otcu/titou
IftopOfV HtSetflff \HiBt HOU JUot yot,
Xfveein fif/nyyi.itu/i
Jl' eeitr}ecyvot 'o/W/tiztr.
BfioTelyofH.isiQi. Jt ibfiot tiiteiey.Ttt icrtfouvurt,
ttfcweirUfi ov eiyuvt.Steti Jt i§Sg}(t/> ocotJlSt,
tAiffeu vrti(>/LJUt /\vyv /tt/\ise/tovxtt oiujcu.
U/J J Ju/tlui Jvof/xot eifttUftxHiroio SetKaosnt
KvH/XoTdfit/r iriTVHjt nrewipS* HXtuirJpoit,
KKvfo/toi/w mtKtt.-sroKuii yi/ti/i ec/t/tieo/i avri
At/\firtt,Tif tuu Tf iSwto/i i}(SvefevT(t,
N*Xtf*it
tenUuriq; e'x altcra parte contrarij congregdbdnturt
Qirca magnum Vetrtwm, erAsboltm augttmn,
Arftwmq; Vritmfe, nigratc^fctm habentem MimStt,
Et dttos Pettcifilios, Vcrimedcaq;, DryaUtmq):
Argentei, aureat abietes m manibus habcntes.
Bt irruebant tanquatn uiui exifientes.
V(mccit&dbietibufpropeporrigebdntur.
Ibi Martis tcrribilis uelocipedesflabant equi,.
Aurei. ibieripfejjjoUdftrenspemiciofus Uiars,
Vdfiam m manibusfircns, pedeftribus mperans,
Sangu'mcpurpureut,tanquamuiuosft>olit(ns,
Currtm afccndens. iuxta aut Dmosfy Vhobut^
Stabant, cupientcsbettummgredihominum:
ibilouttfiUdpraddtrixMincrua,
"EifimiUt, tanquamadpugnamuolensfeartitare,
Lanceam habens in tnanibus, aurcamqigaUam,
Et thorace circa humcros, ey ibat ad pugtta grauenu
Ibicratmmortdliudeorufacerchorus.etibimmcdio
Defiderabile quidda pfonabat Latona erlouisfilius,
Mreacithara.Deoruautpauimentu,purutOlymput.
\bi Senatus, crftxUcitdt mfinita in circuitu erat, (jte%
ImmortaUumcertamine. dcaiautduces crantcantih
MufiePicrides,ftriduUcdnentibusfimites.
Ibiucrbportustututmdomitimdris,
CircukrifbrmdfdtTus erdt ex totofoUdo ftanno,
Inunddntifimilis, muUitdmcntnmedioipfiut
Vclphine$,h4cettiUtdifmrcbm,pifctscdpienttit
' Kdtdfr
'
Uo
1
i
j
.
j
\
>
\
j:
|
\
j '
\
H J I 0 4 0 Y
.
jiKtffacHrMixffot^doioic/T cLi/acpvffiouiyrtff
Afyigtot Jlt\fivif,ifoiTtcf> efb.oTcact ij/ivf.
TafiVTco^/XaaTgiofii^tlicf.avTccfi^elHTaufj
liyoctV>)gdt\iaitJltJloiiH/*c>vof.(i}(t^}(iijiffli/
\)(iifflf> UlMplfl/XHfCfl eivTOfpi-lcvTi ioiHtit.
EfiJC IwHVKcitoioJlouixHtinTtoTotwJfcffiiit,
OvVcirfi7ri^cwicf/ffxKotwoffif/,i0'eHoctat/TS.
0avixctfteyo:o)gocc\ra!i>yjn&iJlce(ASi?>ieiHfo.
,
Tcot ycci (tif/ •mct/Xccfiaut Taii£t nXvrot plftpiyviiHf^
Xeiffiof/.cepfi^woWf/ejejTtftlpofVTecweJltXcc.
. Slftcicfi/y Jlefiif/ oifi.fifti/\ccvJtiTOf/ acop enetTO,
Xoi}uiiOf> iii Tt/\ocftthvot; oJtufTt vcHf* iicoT&Tii
Tow jf fiiTacpgpi/of/ A)(t Hcd» Jletvoii< •ert/Xiien,
TopySi.ccfifi Jli f*if> HvSiait 6itjmifi.cc iJie&eUj
AfyvpiH.tiacwot j HocTnupavvTo fceetvoi,
'X.fiffeiOi.Jlavg^jiaiQiHfdTocpoiffif) cuiUHfot
Ker''' ciXJiot HtiveH,vvHfoffco)Of/ auvcf/ e)(lta«.
AvTor^<aravJldvTi,Hau.iffiyovTiioiHai<,
VopaaVt Jlou/aciJlut iTiTotitTO.Tou j fttr ecurofi^
topyovtsSTctJlToiTtHoh.ifcCTali.e((UOVTOt
liftfvaUftccTtettp.iTti^/XupSocAocftoWTOt
Bouvyaiuf>,iec)(taHtffetnoffttycthu opvfteeyJlS,
OgiotHou\tyiUt.riti j'fcovrtai JlfdHOVTtt
Attw ccitvugavvT 3iitmvgruuTt nxflivct,
AijtpocaotiJt i&xTwyt^fityfaJl i^tstixtYSipcAovTccifi
AyttotJtepHoftpvuAiti Jtctvoiffi j' Kccfuioit.
Te pyttitjJkviiTt/tfycet
QeSot.oi Jl'iitdpceuTiup
AvJlfti
SCVTVM H E R C V L I S . ; .««
HatantibusfimiUs.duodiitemfuprdinfldntesd^uai
Argenteidephmcs muddebant rmtos pifces.
A' quibus terei trcmebaht pifces. fed m Utoribus
SedebatuirpifcatorapparenS. habebatdutm manib.
Pifcibusretcabieclurofimilis.
Tbi erat bene comatne Ganaes equcs Vcrfeus,
Heq; utiq; dttingensfcutupedibustneqf toge ab ipfb.
Miru magnu cogitatu:quonia nutto paiio mfixus craK
Sic enim mdhib.ipsufccit mclytut utrocfe crure cUudut
Aurcu, circa autem pedeshdbebat alata calciamcnta.
Humeris aut ipsu circafe nigra uagma inclufus efis i<t
ferreui,ex loro. \tte aitt uit imaginatio ltolabat.(cebat,
OmnedUtemdorfumhdbebdtcaputgrduismonfiri
GorgooS.circaautipftmtft>eculudifcurrcbdt,mirabiArgenteum. uitti aut fufrenfi erant lucidi, (le uifu,
Aurei.grauisautemcircdtemporaregis
ltccbdtOrcigatcd,no£ti$ tenebrdm grditem hdbetis.
Ipfe autemfifananti&' rigcnti fimilis,
TerfeusDanaesfiliuscxtendebdtur. ltt<eaut po&ipfti
Gorgones mapplicabites^et menarrabUes promptte
Cupientcscapere, zrmuiridiadamdnte
(fiabant,
Afcendentibus, refonabatfcutum magno tumulttt
, Acuticrflridule. crmZonisdracones
Binidependcbant,crattottebdnt capitd.
Lmgebdntaiitutiq; itti, crimpetu imprimebat detcs,
Afltere aflpkientes,cr m grduibus capitibus
(fos
Gorgonekagitabaturmagnus terror.querocotrdip
v
„..
/
Homi-
Jg
H:'t i 0 A 6 V -
AvJlgis i/netfVceAlw^oXi/tijiec Tai^t' e)(pVTtff
Tei f*yv vvsoffQtrJpHStiro/\tos}<rtptTjfiuf>« rovjufr
S\etyof/ d/*ui>ovTts.Tei $,irt>e()etH/> /*t/*ttS>Tts,
To/^\oi f*yv ltsocTo^rit\it>vis. Jt ert JlnQtf/ s)(OVTtt
Mocfvcev&^cdhytwt&HttivJlpiTupimi-srvgyup
"X.K/\HiO(> tlgvfioUf/^ttOCTKJt iJifVT^OVTC-mcCfHKS-i
Zutiffi//iHi}ieu,tyyitHXvTSH<feuyoio,
AvJlgtt Jt 0) itftffStiti• ifcu>,yiipixt T' iftt/ttoiiije//,
Atlgoot hiTo&yv •ervXsu/i etrcw,cei> •) Btoift
^iegat exp/> (tKHociiosi^taopiatpiTopoitiTeHttiSt
ti.aJlioTtt.Toi Jt aiiTt /ix^lw s)(pi>,cd^ /ttr' ctvrSs
KSgtsnvotJvtouJuniivitiXfceSaiffouJJlovTect,
Aavuitci fi/\eavgoi Tt,Jla<petvoi T ciTcKntoi Tf,
ASgtf/ e)(pti •tsJfc.i •mrt\bvTUf>.iRci9eu Jt ecf ic/rn/
At/tet f*s/\ow •srtetHf/.o// $ •nf>wTOf> /tt/*KmicV
Kdftcvef/» viTtjovTtc vtisTKTOf/ dfttpl ftp> arSrS
"BccK^ ow)(oei fttyee/Mts.-^vx&ti Jt eeiJtos Jle uecHtift'
TeCfTOCfOf/ is Hfviff/tT. ed j" tpgcvces OVT' etfstcwri _
Al/tetTos cevJlfCf*e*,?cfif*f4>f'iir]ecff>ut>o'7riaifu.
A$ Jt OftaJlof/ HCU ftibhOfl sSuv(o.f> CUITIS iSacu
K/\uSw HOU /\Cc)(iaisffftf/etpe<faaou>.H t*fv vtfiosu/f
• ATfeitotjaTfsre/Xth /*iyd/\v fJtos,oi?9^ocfecnyi
Tut> yt f*fi> fito.ceuf> i%ctp<fp>js T' Uv^taSvToirt T$,
Vdaou Jt cefttp' cii f>uTi /*oi)(la> Jtgtftetew Hcvr<rf
£i.eivK J? ss dj*.>j/\a's JlpccHOf/ cft/tafft dv/*Hveeao!tt
%/> Jt ivv)(Ocs )(<$gds Tt SgaatHus iffeoffowre.
Vocf Jt d%/\i>s (ifjnet ima(tvyaf>>JTt fuucuvj,
SCV-TVM H E f t C V L \ l £
fj
jHo/mner pugnarent,betlicaarmahabentes,
AUquiquidemprofuaurbefuis^pirentibus
Pejkmarcentes: aliquiautemprocurrere prompti;
MuUiqdemiacebSt, pluresetiacontentione habentet
Pugnabant,crmuUeresbenefaclis m turribus
terree acute clamabSt. ey dikcerabStmguib.genM,
VinisJlmiles,opcra'mclyta Vulcani.
Viri autan quifeniores eranUfeneftutemq; ceperant,
Congregatiextraportaterant,erdijs
Mantis extendebatbeatis-, profukfilijs (aut adipfot
Timentes.rurfusuer6aUquiaUjpugnahabebant,ipfe
Parcainigraialbosconcutientesdentes, (tiabiUs*
Graues uoce, ey terribilesajbeilu,crfunejhe, ©" mft
Cetentionebabebantdecadentib.omnesautcupiebat
Sanguinem nigrii bibere,cr quem primwmrapuiffent
htcentiuel sadcntenuper fauciu, circa quidem ipfunt
Uc'ubStunguesmagms,4nimSmmfmuiutdimitteret
TartdruadfHgidu.ilbeaut metes ftatim ut pkcaftent
SSguinehtmano,hociadduerproijciebStretr8. (tes,
Retro aiitad clamoreetcoflittu difcurrebStiteriieun
Et Clotho et Lachefisipjis inftabat, et quidealiquanta
Atrop'os:neq; eratmagna iea,fedcerte itta (mindr
l&am quidem aUarwm pre&dntiar erat, etantiquio¥.
CmnesdittcircaunuhominepugnS acerba faaebSt,
Grauitaautemadmuicemafbiciebantocutisirdt*!.
IbiunguesmanusckAudacesequabant.
&wxtiAchlysadftabat,inuifaqiCrgrauit,.
•V -o
' / *
Viru
.fj|,
H J l O i OV'
*3a.cipti>*iv'fe!i\eH,i\j(*uiucTeMrt7[lHi}oi,
Xnvoictep(9t.i*cmgoi Jt'bvv^ts^eigtcstfiiicSaovti
' TSs,iitt*fVfivSifi Mvjcu ficp^in j •srKfawft .
Aifl IflltXaStT tyafl. ItJt CCTCtXttTefl tttCtecf ijeC,
%i?ijH&,-ncO^ jnivit HciTCvlwot1$v wfiiii,
tuxngvfft HHJixXtHfzotfci Jtchitvfyos iceTus ccvdgu(it
Xgvaeteu Jti fttfi ei)(Cf> iicofStiutfycisXfocfijxt,
Bvjec •tsvX.ou.Tci Jt ou/Jigts ci eiyiKceicus Ti^cgcie re
Tap^tfi t}(pt>.To\f».t}v yotf ivatoTga «V otTriwnt
JHyivr ctJJlgl ytwoUKcc.iuoKvs <ft ificvoues ef «/>«.
TS\t Jt «V eu6o(*cvu(i JlociJluft aikecs (i&vpafi
Xdpcifi<ovl JliMtap.Teu.Jt dykeeicus TttScctSjtu
VgbOr'' eMMfl.TOiilkjfCgOITlSO&toVTtshtOVTOj
Tcit*fitob\tyvgufiav(fryyuf>ieacweti>Jluvt
E§ <i7cecX5>t> cfoiitiTuti.istQiJii a^tttfi ciyvvroicjftt. •
t$ J£ iitc Qcgiiiyyufi dvecyofijfogofi itiifpocVTec.
Evdcv Jt av frjjbufa veoi kdt*ocfofi ivt* av/\i. ..
Tci yt ftfb ctv •wc&fovrisivt c'g^ytit*S ncu doiJHi^
Toi yt ftpr ctv ytJJiuvrts irt aiiiXxrSgi enecfcs
VgocQt' eiuefiMeeacw j ' •zaifafi 6d<\tcu Tt,^ofei Ttt
AyJiotioUT a^fi.ToiJtab^oitcciotit-isoXHis
tiucffavtu(tixifctfatr,ic1iwtefi.oiJteef'oTSgic ,
Yig&xofi %6ovtl Jlicaijniyc^KJllw ^xrr.wvKi
&V<*^T\xuTcy MwfixllvKisiof>.ol yt f*yv iifiwp
Aix^Src^eiHatlufuviotavTeeiaeTtKcc,
toettiwcvx 7X%VW(I,WC& JlHftvTjfies dltTUV,
OiJtc^cvi^fJlcuoiaiJlecfi^Hcu^i^fid^lw:.
QiJt
SCVTVM HERCVXIS.
tf
Viridis,ficca,fame cadens, .
Genua pingttis. toge uerb ungues manibus fuberant.
•Cuim quide exnarib.mucoresftutbat,exmaxiBis atk
SanguisftiHabat ad humtm. iUa aut mmenfe ridens,
Stabat.mukusautmpukisfuperftorcbathtmeros,
Lacrymis htmida. iuxta aut bene turrita urbs ttiroru.
Aure£autemipfambabebantfuperfdrib. adaptatt,
Septem porU. uiri autem m conuiuifs e r choreis
Deleflationem habebat.ij enim m beneferuante cumt
Ducebatuiro muliereimultusdute Hymenantsoriebit
toge aiitab ardetib. fdcibus lume inuqluebatur, (tur.
Manibus in anciUarum, qu£ t? Jplendoribus ftorid*.
Anteibant. quas& chore* ludentesfequebantur.
Alijquidemfubftridulistibifsmittebantuocem,
Extencrisoribus.mipfis autemfrangebaturfonus.
Alia uerofub citharis reducebat chorum dulce. (tibid,
Inde autrurfus ex akeraparte iuuents lafciuiebatfub
Alij quidem rurfus ludentesfub chorea e r cantu,
Alij quidem rurfus ridcntcsfub tibicineunupjuifq)
Anteibant. omnem aut urhem et comiuia, et tripudia,
Etfplendoreshabebant.alijautemrurftts ante urbem
Tergaequortmt mfccndcntes, difcurrebant. alij aute
Eumpebantterrdm diuam,ornatc<j}Ueftts (aratores
Gerebantfuccinftds:federatprojumlafcgcs. alij qttiCufljidibus acutis roftrata fblia,'
(dem metebat
Grauata Jpicis, tanquam Cererisfhtftum.
Alij inmanipuhs ligabant, tyimpkbant arcam.
f *
Atif
M*
H X I O A OY
ol Jt irgvyup civxt,Jlentotvxt cv)(jf>ff)p»)(erret.'' •
OtJt etiir*it TX/Xceixt ipopttw iiito rgvyHrgpu/i .
AcfbKxt HOU fte\pwxt fioTfvxt ffteyxKufi xito of^/up
heiScncvtafi pvfaotfft,HXt ctfyvgeut i/\iuias't>. ;
OiJt /XVT f/ TaKxint ipcpaTififnetfx Jliffpiffi/iceytft
Xfvfftet itv^ HWTX bfiyx zrffpippovot Hpxiyeie,
~S.de/ifvot pv?\ctffi,Hcit ctlyvpeoiffi Hx.axp.
Tciye /ifv if> weufcvref v 7t aju\>niigi eHX?ety
^Qitlcftovct fXpv/\Hfft.ftt/\c(ytlHffcu/^fifVOUoit,
Oiye (*[*/ irgXTCiotJ,Tci Jt i'fvofi,ciJT ifix^cvrt
ViJ reneu i/\KHJlofi. rci JT UHVitoJlect Kotyut HfffVp,
ArJlftf 6Hpai>Tou^tcu HXfyttfoJicvTi tuwt n% <V
IIMCVOI /nxititt/i,ci Jt iiftcvoi ccTtaxOjxt.
Vctc Jt iwroit iwititt e)(p/i tTcvcfi.ecfi.fi Jt oii6/\tf
i^HQjifiepfOf/^Heu t*ixl!loti.ivirKtHeuii Jt iiti Jiipfup
Hvio}(Ci ^iSxuret Jpitffow ihnicet iititns,
VVTX x*x/\xivovTtr.Tei Jt iitmgoreovrx wirovri
Ap/*KTx:iio*.Hytn',iiTi H irkx/tvou ftiy xirrtuv.
O/ ftyv ctf ceiJlic/i i)(C/i wovofifiJliifOTe ffpifi
N'«* eir&vv&lu/^oc/W citOurcfi ei)(0/> cit6t\o/i.
Tciffi j iicu T%ciiHetTO ftiyxt rfy.it ot cvrot eiywvor,
"X.gvfftHct,K\VTx Xjiyx tstilfiippovor Hpoufca.
AfiplJt ITttV p'eCV UHtCU>0t.7fhljt1cvTI iclHUf.
VctP Jffuv&xfffKHCtire/\vJlctiJixXo/i. ci j' KXT'avrcp
KVHVOI xofiffnrirou fttyx\' Hitvcfi.oi px yt wo>\«/
t\H}(Cfi iit' elHgc/i SJluf.wxp Jt i)$vts Jloviovre,
8avM«ei^e//HcuJ'tivifii>efVKTi'vtui Jlid£t>/\eei
.
" Hptuyit
3CVTVM HERCVtlS.
t?
Afy' uindemiabant uites, fdces in manjbiK hdbentes.
A^dtkmrfusincifkUdsfhebatiuindemiatoribus
Albos e r nigros xdcemos, magnis d puluinis
Onerdtisfblijs e r drgenteis clauicuUs.
Atijrurfusuui&asferebant. iuxta autipfosputuirm
Aureuserat(mclytdoperafolertisVulcdni)
ConcuffusfolijsQrargentekpalii.
Alij quidem igitur tudentesfub tibicme qiiilibety
Oneratusuuis-.mgrefcebantautetnquidemiftdf. ,
AhfquUemJiertebattethiha«riebdt,etitlipugnabant
Vugiuterq;ctlut~tado.alii dZtpedib. ueioceslepores
viriucnatores,etduo dentaticanesiuxta(uenabantur
Cupientes capere. >M uerb cupientes aufugere. (tame
Apudipfosdutequitesbabebitkbore.circd ucrbccr
Coteutwnehabebat,etlabore.beneuerbcopUcatosm
Aurige dfcendetes mmittebXt ueloces equos, (currut
Fraw laxantes. at iUiftrepentes uokbant,
Cunuuopacli,orbiUauerbudlderefonabant. (ipfit l
Alijquidmminenfmhdbebdntlaborem.neajunqui
Viftoridexpediebatur,fedancepshabebdntcertdme.
yhsautcrpropofituierat magtius tripusintra certi
Aureus, inclyta operafolertis Vulcani.
(men,
Cufcamtem oramfluebdt Oceanus ptenofmilisi
Omneautcontinebatfcutum,ualdeiiarium.crinipfa
Cygni aeriuoU uatde clamabant, qui certe mutti
Hatabant infuma dqud. eriuxti (fifceJgefHebat, Qut
MirabtieuifuctidMigrduiftrepjttr.cuiusproptercoji
f •
VH^
T
%%
H
z i o A or
KfeufostaeiiiffttrccH.es ftiyccrifiCeuofTt,
AgMiftCVos iaocJyiff.H9i.To /tyv JUos ilKHtftes yoft '.
Txfo-fv iitinpxriois. foti Jtimt&f 6ift Jlipftt,
•lHtKescifJpeTtH-mxTgosJliotouyiipepio,
KSpocfitfoct.ru Jiitit)ffs hpxrJfcet iixxot
&i$pit tofftfoSotutjlluviTo uxftTCvKof oliftx.
Ay)(iftoKof Jlifff'' HXiitiocyKctuHMittt oi6lwH,
Kxt aipixs fwvijgxa iittx Tjjfpip/Tx itgottniJlM'
Xouftrt XvyySes ypvei mXeHXetroie,
(tup^
Hw Jlfifais (tpxros vftfu JliJlei ftxHXftcsif apdtt
KvnPOf/ r' igcwcfeifi,Hou. aiire HXVTX rav^tx Jlvccu.
ASKo Jti eoi ri STSOS <&iujfteyx pJjtrocTt Xx&f.
t.VT CtV Jli HVHVOf yXVHjf^HS fU&fOt CtftofiffHS,
Top fifii i-isen'ctvrSKmieif^ccuTenij^txTOie.
Avrcf j fieoreKoiyof ttfltv rici y&rct JloHavffxtt
Hrdet yvfivuflovTX adnavs mto JUuJbcXiei»
OftxKjMififi IJ\HS,OV6' irocftcv ejii;fc*A*£»
A-J-Jf eL^xjftofuaoc^ eit& i vv rot ov.aif.if ifif
Ov(' mitps fXeetf^iri HXVTOC rav%tee rtio,
SLtei?cSff'ifJlie)get>iSijeMToJlix6t4<i>f,
HIHIUIfccwecTHSxtfifftpHCUHVJIOS tjfjtffx^
%6SVftcj!uis.rirt Jbjpcc Jltiynnrot ieXetOf
'S.ftiipJlxXief iittteifftf/ iitfHtero. roi »f V7t' oftenXSt
Viftf' KpJpe-fi 600f ctiftx,neviePTSt wtJlioit.
"B.f> yctf cftf ftcjos HHS 6tx yXewH&Ttts oiiluin,
AiyiJt ociixfeiaafef.wtei TffxXMt j ' yxtx.
toi Jt oiftvJlts n^oyot/ovtT lneKa WVQL «i 6vfW*,
KvHtet
SCVTVM H E R C V L W .
ty
yulcanusficit fcutm t? magnm eyfolidm,
Aptdnsmdnibus. quodquidemlouis fortifimus filiut
Vibrabatfirmiter, W *» equejirem faUebat cumm
Similisfulguri patris louis caprigeri,
Leuiter uadens.cuidurigdfortis lokus
•Bigdconfcenfadirexitflexibilemcurrm.
(ncrua*
Vropeautipfisuenit deafdciemglaucam habens MiEtipfos uocans, uerba 4ata aUocuta eft.
SalueteLyngciprofapiaTelecleti.
Hunclupiterfortitudinemuobisdetbeatis imperdns,
EtCygnm'mtcrficere,&inclytddrma fpohare.
AUudduttibiqitoddSuerbudicS,Wgepraftantifi. po
Quindo iam Cygmmdulcifeculo priuaueris,(pulom
Hu/tc quidem poSkmodu ibi retinquere,cjr arma iUius.
JpfeauthommucomptoreMartcpofttergaferuSs,
QgandodenudatimfcutoabwgcniofoOculisuideris, tmfauciatoacutofirro.
StatmdutemrecedUo. Quoniamtibinonfataleefl,
JJ<"$ equos cdpere, nca^ inclytd arma ipfius.
Sicfdtd, m bigas dfcendit diua dearwm,
ytfioriam immortalibus manibus eygloriam habens,
Celeriter tunciam utiq-generofus lolaus,
. Terribiliter equis acctamauit. iUi aut ab increpatione
VerniciterfirebatcelerecurrR,puluerefdcietes cSpo.
QypniS ipfis uires immifit cefios oculos hdbes Miner
Scutu concutiens. circmgemuit dutem terra. (ua,
lUiautfimidprocedebant,fimiles igni, vxlproceUi3
f t
c>-
fO
^
»11,8 4«? •
Kvnvesi' iime<Axftot,Hcet ecfKt eiHogarttxtirSr.
*
TtafiJihnseifttweitafvTtfVouiriei xrVjJLeiatfi,
O^aec^ffwow,tniel <Ae a/ptatft eiyvvre «fc»,
Twit%eT<$ot^eae&mfViHHgotHi\HHH>
%VHve t>iitefi,rivv vmfi imoytrefi teitixt tTntst,
AvJlftiffip elri taovn HCU oijirt! iJlgiir aftcv".
A?Xoc wccfiffxi Sfgo/i iii£fefi,ig HtKO&fo
•Jxf taxit§ icvxt. rf>H\ivec Airei •wXftXovvto, '
Et HKVHoc OUIXHJX.O yecf JltuixftH Tf HCU euobi
TfH)(ivet itgt(iGtiHt.av Jt oiiJ*oii\xoiiStx HOU auret.
Tiyecf eicyai wxLAx,faf*i?ovol<4jluicUli*tTift.
i~L •aiTro/i.i ftfV yoci rot ocfHt Swpoirote rtXalirluf •, •,
AgHeaet,H «is v&i auveiaefteSx 7ffti\tftif(tp. .
HelHftcyrtee)Hf*iKeaec?^.OTtzT£ifH^luiott
Eyfctet HfttTof!*,}'/)' V7cnp ixvXis HfteetifiiTM
AyTMtefHeft^eftec^HfalftoTOfiftcvieuvmv.
T&t ftyv ifta vito JUt&L rmteii,HpeiaxTO yeciv,
Ovrxftcvn axatet.ro H rergarefi ittKxaxftvpoii,
Pewri ftcvet aeavduif/.Jlix j fteyx aetnot ocfxfec.
Fflwiji Jt ai noviiiat^ecftou-iffiacvJy}(tosofi*S,
Evdee Hi AH I\IOSHTOS CV ecdewxTetaifi erv\S*
Xofialfiep' Hfttr4plHai}i\tnwti cvXfx fifOTecVTX.
fls e$xr',hJt ecfx HVHVOS eVftiTJns iftcvoivx,
TwiniiratfoftpyoffXfftcvtyvaaCfftxTxsiirniis,
A» TOT' aiii' aVitKtHfiofi oVffiefi iigOfi cw^' ftti yociew^
Veus rtJl/os f*tyet\#,Heu cvvxKiete CWXHJOS.
Hrie£ot J£ tfmiJui fKxactv tui»JTty)(Xt fcnts,
Tift
SCVTV.M H E R C V L I S .
9%
Cygnus equoru domitor, Marsc^ infatidbilis ckmore.
jjhrum dut equi quidem pojkdq obuiantes adinuicm
Stridulehinniuerut, eycircd ipfosfragebaturfonitw,
iftwnprioraffataeftfortitudolAerculea:
Hew Cygne, quid nobisprohibetis uebces equos,
Hdminibusquietlaboriseyartmndru periti ftmusS
ScdextrahabebigasbeneornatM, eyauia
Cede extra eundo.Trachinam autem tibi ueho,
Ad Ceycemrege. lUeenimcrpoteftateet uerccuniU
Tmhinis prxcetlit. tu quoa^Jatvsfcvs ey ipfe.
Huiut enirh uxorc habes nata,Themiftonoe nigros octt
Heus tu,no qde enbn tibi Mars mortisfine(.los habetet
Arcebit, fiquidem nos concurremus in conflitfu.
Umequidmer ipftmidico.aliqudndo experttm efji
hanceam nofirdm, quando m Pyb arenoft
Contrariusjktit mihi in pugna infatiabiliterjurens.
Ter quidem a, mea lancea percuffus, incubuit ttrret
Vulneratofcuto.quartoautempercufticrus
Omniroborc urgens, ey magntm fcuttm difrupi.
Vronus aut in pulueribus htmi cectdit,Unceg'mpetUt
Atqjitainfamisintermmortdlesfdftuseft,
Manibusabnoftris,relinqucnsfboliacrucnttCi
Sic dicebat, neq^ Cygaus,bene peritus haft£,cogitabat
Huic obtemperans cohibere biga trahentes equos.
Ac tunc a, bene mplicatis bigis defiUjtftatim ad terra,
IUtus(j;louismagni,ejrMartisrcgis,
AurigtMemiuxtiimpulerutpulchrijubosequos'.
Korum
tft
f
|
|
5
I
I
\
|
I
Hs
x o & or
T&fi Jt viretftfVeftei>iuf> (teu>oi)(tft ttotf avg ax^tfei/^
ft,t JC or' eio>' vfailSf UofVfSt oftct /ttyoi\cn
Pirfett ehtsifuaiiiitiiijsif <xx\jj\car j wiffuct,
Fe?\ek j Jlgvr v"$ixoftot,xo-o)Oixi Jlirt nraVKea,
AiytHgeirt reaivfftfct ft/yvunrou far eairu/i,
Piftpx twiuvJlonevtof/^ttut •m&evJl'eifiinuvrxe.
At ci irt eifaif/ioiffi iahet>,ftiyx ntx/Xfyevref.
Txffx j ' ixvffuJlcvtof/rt nto\ti,K\etTHT' ixto\not,
Agvttr xoT itJKV, otptfsce rt tff0iHS6SX,
QuvSM' oifte>OTOf*>u/> /teyol\' ioc%ef/.ol of ei\x/\*T$
eteataiu atuiteow.piyx </V ixJvTtt ftKuirxfcvi,
KxotJT ou oiir' pfcwiiev ^iyoioixf fiei\py cttftxreit*
XS/txTiieit^ejeXi/Mtciiff/iiyxdotiteiwouAi,
(fxf,
oUtA'ovfi>j/>SHtege»t)(ft\t'<xot^ci'JiiAoit
Koliit>ot)(ou>\toJlufi,^goviei J tiv/tu /tx^icxi&ett
Av<Afoi9t6HforVTSt,i>iy&Aift\eiVitei>e'<AevTX
Ao)(i4,tiifet,eio>fotytreelgro/*x/*X9i)(oeoVTi
AfifsTewJoVtoUoizirvftfte/tfftTiuvTiifKT&v,
. Ogtoet <ffoy/\tpiS tpfyissi r^xt,ei(ftf>i rt JlftgLSl'
T # iKtXct Aiot yef,eit>' irfiratt togs Jiipf».
. Hftot j')(\ojf>'3 Kvewciffo/^cf H^irxTerJtf^
Ofui/ptfo/tovottof^etcvvtfurtotffi/ieieiJletfi
Ag)(eTOU,tj>Tt rtofftt KOUfifUVlt t)S\Vt iof>'i7Mt
KedrtrtreWHftof\'totrsHMH&ei)(ieteti>Alu>t
lAacvcuvoTolTUjCrrere^exaeieutolfii'
TXftot ott) Hiy-^cifi ijeei y\u%tt
rsixjiufi,
Tnt rt tof^H ecg^gHfifi^or' o/tfxxtr ouo/Uevreu,
Q!*
• M
SCVTVM
HER^VLIS.
9i
Uonmautirruentium pedib.fubftrepcbatlataterrat
AcuebitiquandoabaUoiterticemontismagni
SaxadefiUunt,cr'muicemcadunt,
Et mult£ queTcUS aUicomx, mulu ey abietct,
Et populi extenfis radicibm rwnpuntur ab ipfis,
Tacile deuoketibus, ufy dtm ad plantm perucniunt:
Sic iUi mterfefe concurrerunt, uehcmcntcr clamanies.
OmnisautcrMyrmidontm,urbseyinclytaloUus,
EtArne,erHcUceteyAntheaherbofa,
(muUu
Ckmoreabamboruualdercfonabant. iUiautcum tu
Mirando cocurrerunt.ValdeaSt refomit cofultor ht%t ab ccelo guttas deiecit cmentas,
(pitcrt
Signumfaciens beUifuo tnagntm audacifiUo.
Q&aUsautmcouaUibusmotisafaeraduidendu (du
Aper curuos dcntes habens,furit autanimo adpugni
Cimuirisuenatoribus,acuitautemaU>umdentcm
Curuatus,fpwna autem circa os mandenti
StiUat,ocuU autem ipfi igni lucido afiimikntur,
Breclas autem m dorfo rigetfetas, &circa coUum:
HuicfimiUsIouisfiUus, abequeflridefilijt curru.
Quandoautuiridinigrasalasbabcnsfonorackdda
Kamo kfidens eftatemhominibus cantare
lncipit, cui e r pottts & cibus tener ros,
Etiam toto die e r ab aurorafundit cantiknam,
CaloreingrauifiimotquandocorpusSiriusficcat,
TuncfaneM milijs cufpidulofafolidfunt,
Qua!*ftatefcmmant,uuiicimfubrubefcHntf
Cuiuf-
fjj,
H'1't 8 4 6 * . ' ' '
CltH JllMPVtSOSAtiK CCVl/lfXffl^cdfltHHtU itytct,
'
Tui/ ioglui (toCfPourro.wJwr Jt ogvy/xotJles cfufd.
fis jf Keevrt Jlie ceftfti UTocftcvvs i\de)oie
A^XvXciS Uorhvrt, fiti crfteees bffttafftooi,
t^etvi Jlsfff>'ict}(i,Xfec<?os t? ccftecyivtr' oJHvrcoi/, ' "
tlJt t&s r cuyvTtioi yeeffl-txvv^ts ecyKvKo^SKcu.
firpM ip' vfaXS fityee\ceK\ccfovrt ftey^et&tut,
Aiyes oftosivcftaJueiyiarJ^HsiXiitptiio
tiovosju/r'iJle/ftceose fiee\t»fi ettffiUs ctwf
Ic3 oiito voT/fSr.txvrcs Jt tX7tcc/\>jcrtTou tHft\iit
'Hci^iteiiJlejLS iuf/.oiJF orfce\eus cvoicffcu/,'
BeVVftcvus j" oi oi/ttp] ftoi^lw Jlgtftaca> etlfvri.
O.S oi KtHXnycrts iic' cJ)\'i/\ctffifi of*ffcu>.
Evt? VTOIKVHVCS KCU V7tt>p(tfv/os JllCS T)Cf/ ^~
kretveftpvcu fttftceus^ffocKt e/*t?ec\t^tihjuof) eyx°U "
OvJt tffH^ov j(ec/\Kif. bfivTO J JMftt
titoic.
—'
AftfttrgvuvictJlHS y,fiiHiifKit\9ft'H,
Metfvyijt Hcgvtiis TI lua ecaoiJlos iy^tt fteCKftS
Av^pvee yv/MnuScvTcc teSss iitcvJpte yyvmtt,
KKxff' eitiKfoereus^ehto Jt clftftu Hdpfft rcvovri
AvJlfofives ftt*JH'fteyee yeci <QovOS effaeffe fttorer.
Kg/attJtoiseTt^ris JlfvsiietiTfii>,HortvreTe>H
to\iCeercs,TiKHyaffee Jlios •^oXo^vrt nJfiavvu.
Sir e0at',oiftf)i Jleoi fifci^t Toijitae •moimXxy^.XHti.
To/> fiyy hterr' &ctfft Jiiof ToeXacHoCfJlios tjcr.
Avrer j/lgoTo}u>iycft ocfntigefficvreeJloKffiffetf,
•i\&ye(>bgA/)btoi?/iKfa(/«rtffci(teeTi&vfffeff,
••'
-• ' '
oe
SCVT^M HEfcCVLtS;
jpf
Cuiumodi.et Hachus dedit hominib. Uetitiaet iolorcnt
Erf bofa pugnabat,uehemes aitt ttmultut excitabatuti
Vfautem leones duo circa mtcrfitlam ceruam
Admukr.:.irafcentes,interfecorruunt,
Rigidusautcipfis ctamor,frrepitutq}fimulfit dentiS.
AututuulturcscuruisunguibUs,curuisq} rofiris,
fetra m atta ualde ctangentes pugnant,
Qapn m montib. pafcentkgratk, uetfyluefiriscertm
V'mguis,quamdomuitfagittansuigorofusuir
Sagittaabneruo.ipfeuerouagatusefiaUo, > (runti
Lociimperitusexifitns. ittiaiitquimprimu cognoue
Cekrherautfibipugnam acerba pro ea fufceperunt,
Skiftiuocifirantesadmuicemirruertmt.
16i uidelicct Cygnus quidem prapontentk louisfilitm
lnterficere meditans,fcutum percufiitfirrea lancea,
Nc$fregit<es,tuebanturautemdonaIiei.
Amphitryoniadesautenhfortitudo Herculea,
Tnmediocrgakeerfcutilancealonga
Cottumdenudatumcekritermfrabarbam
Vulnerauitfirti,eyambos'mciditneruos
Homicidafiraxinus. magnum enim robur mcidit ttiri.
Ceciditaut, ueluti quando atiqua quercuscormit, uei
Altu, percufiulouk ardentifidmine: (quandojax»
Skcecidit,eiq;circiifomer&4rmau4ricgataferrd.
HSM qde pofiea dimifit louis magnanimus filius. (uas,
Ipfe aut hominit corruptori Harte $gredimte [obfer
fcrtibiUtcrmtHcn$mtistko ten%,corpuscofctut&.
..£<$
U X I O A OY
Qirt/*ei}CevJh/H(USfivo/ilig«r<i}io7sovv}(fiSt
X.VICOCS,CTJI reip(i<ftt fttKicpgovee Sv/te/i ecTtnvfct.
'B.ftftyveut Jt ccfec riyi Ht/\euvo/' •sri/tTtWecrcu ietof.
T/\ctVHioiDfi Jt oasotl Ji<HVof>,7ti\aVgeif rt KCUUftHt
Ovfift*ce<rifccuf>,weiifiykeip&,iJlfTtseti>T0f/
E.T\itisetpreiiJlci/i<fctJlo// i/\Sa//.ij' /tccjreSrcu,
Toiof ecf ci/t$iTfvuvteiJlH}\ecHbfiiTos eivrSsr
Avries »V» cunot,cm fgtai Sgceret eci£cof,
TtloSVftcvtot'o Jii oi <f(tJlOf/ H/\vSoV, ee^vv/tfves nSgt
Aftf)OT<ff>ot Jt iecj(OiiTis,iit' ce/\H/\oiat/> 'ignccu/.
Sl! Jt OT' «'•710 fttyCC/\lt THfTgH TfHUVOf OfSaoC, .
JAecHfce Jt iTttSguCHnax HV/\ivJliTcu,HJii rt A}(i
i,fXtTcit i/t/ti/toei/ee^tvtiyot Jli oicwrtGitectyv
\-$H/XOS,TU Jlij atwcv<iHtreu,cvSct /ti/iic^ar
TcoSf i /tyv iccpfffigiffeci/ietrcs i/\iot C&HS,
KtHXvyus iitogaac+.e Jt i/tftx7teut ir7tiJlitt[e.
Airecf ecSUueuti Hig* Jiiot ouytijreio,
AVTIH i\Syv enfvet,ty e/u/lw ouyiJt i^ncoc.
Aav/c Jt v7toJlgceiJlSa' i7iix irjepieVTcc TttjocHvJlet'
AftijVTtiijft ftcvot hgctrcifio//,Hc<iXagect ciciir\lit,
Oji yetf rct Sffttt (<fi/> cc7te HXVTX rav^tct Jivaeut
KgaiAfee HtfveuiTtefJuef SgeeavHeciJiio// <jcf>.
AX>J elyt wawt /tei}(iti,/tij Jt ouvriot Ifcccf i/teio.
Slr fcpecr.tixCiTS&S"ecftot/ttyee/\>iTogxSv/to/r.
AM.ec/ify[iee^Uf/,<p/\£yUHi/\txr<tv^txwce'>Xu//t
1fiecf7tei\iftot iitiftsa fiiH H/COCKHIH .
fi^CHTti/tcvou /ttftetettftuUf" f/*tf«t/\e)(<&}wte// tyX'f.
<
Svefe
SCVTVM
HERCVLU.
J>7
QuicrualdeaccuratepcUemtcnacibusunguibut
Scmdens, quam celerrime dulcem animam abflulit.
Conflanterautem utify nigrum ipfius mpleturcor.
Ignitis aut mtuens oculis tcrribilite'r,et ktus et hueros
Caiuia uerberans, pedib.fidit:nccj; aliquis ipfvm,
Toleraret contra africiens prope irc, neq; pugnare.
Talis utiq; Amphitryoniades, tnfatkbilisckmore,
Obuiusfktit Marti, injnentibus audacim augens
Celeriter. iUcautem ipfiprope uenit, dolens corde.
Amboautemuociferantes, admuicem irrucrunt.
Queadmoduaut,quadoabmagiiofaxucacuminccor
Longeq; defiUens uoluitur, crfragor
(ruens,
Venitfubito ingens, rupes autem ei obfiftit
AUa, cuiiam confirtur, ibiipfum retinet:
(Mars
Tanto quidemiUefonitugrauanscurrmi perniciofut
Vocifiras irruit. iUe aitt mcffabiUter cxcepit.
Sed Mineruafilia louis caprigeri,
ObukuenitMarti,tenebrofumfcutumhabens.(tdeft:
' Grauiterautactorueaff>icies,uerbisuolucrib.aUoctt
O* Mars, retineimpctufirte,eymanus'mtangibiles.
Non enim tibifas eft inclyta armafpoliare,
Uerculem interficientem^louis audacicordem nattm.
Sed eia, ceffa 4 pugna, neq; obuiusfta mihi.
Skait.fednonperfuafitMartkmagnanimuanimwnt:
Sedualde ckmans ,flamma:fimiliaarmavibrans,
Celer irruit firtitudini hercukns,
lnterficercconans,criacitkttK citfirreamknceam,
g
Cdr-
$3
k s i p A o?
X.Ttiffixvofi^weuJles iS KOTIU/I tui gi TttvSuTei,E/i/ffXHtT/ttyeeKu.ciTtoJ yKauHUTtts dtHuiu
rZy%tos epiA.Lv srpxit' opt§xf*cv« xito Jlifg*.
&t>l/*v Jl' oifH x^ot tiKcv.ciJjvasoiftfVes Jt ocog e'£i?
f.OSVT tf' HgXHKet HfXTipOffOVl.TO/) Jt ITttivTtt
AftptTfvuvtecJlHs JletvSs elHoftrres CCVTST,
JAKfo/i yv/AvudcvTXffocHOVsVTte JlcuJboKiotb
OvrxJ iiMHpxreus. Jliec jf /niyx o-xn.es oux$(
AipxTi vu/*iffow. iiti 'f^ovi HoiSSxKt /»ioSH.'
Tw j' tpoSos HMt Jieiftos eiirf o^e/i oti/tx HCU imr*t
HKxffoui cifry iyyvi,Hcu ei7te^tevos dVgvoJleitt
Bs Aipfo/i tSnx/i 7o-eJuiJlcaJla\o/i.cu4ee Jt eTcerrec
\7t7tns /*a?teTUvjKcvTe jff*xHfoycKv/*7to/>.
"Vtos Jt oiKH/*Uiins}Hcu HvJlxKifteS leKXOS,
KvKvepffvKyffowrtsX7t w/*u/>TtiV)(txHxKa\
HitVovT^ctfl-x Jt STtetrx •zstcKi/i rf H^IVO/I ikevTOi'
iTtTtcts UHVTroJltejt.ocToci y\owHa7tis xtUint
BfiHtT xKv/ATtop Tt /teyou>,Hcu Jlafteerx •Erxrfot,'
KvHve/i Jt aii H£V$ toi7rjtf>7Hou Kxes xiteipuu,
Oip" iyyis vxiuu tsroKixs HKecrSfix/rtKuos,
l\vt)lw,/tVfftlJlivU/l Tt Vi>-0Kl/l,HKetTUVT' IXUKHO/ly
AfvUv T,itJt iKinlw •nrO&.os Jt nyetftTO Kxos,
Ti/AibvTts HJvxx,t>iKe/i ftXHOtptos* tteifft. T» j Toifo/i ruit JStt eciJCes •aoiafffv owaopes.
OftCfta^etfttg/M Tikt/tiu/i.Tws yoci t*tf> x7to?\u/v
AHTCIJIHS Uvuf,'eTt px HKetToifitcXTe/tSxt
•O fts oiyot sivSeiJlt^jHffirKxcnuJhHcrVuf.
Ttff
^i
SCVTVM
HERCVLIX.
?>
Cttcrem,fiUofuo iratuspro mortuo,
Infcutum magnum. fed oculosglaucos babens VaUas
HofliUsimpetiiduertit,defleftens kbiga.
(acutum
AcerbusatitMartedolor aepit. extrahens autenfem
IrruitinHercule,animoJortijpmu. atiUu adueniente
Amphitryoniades,grauiinfatiabilisclamore
Vemur denudatumfcuto ab kgenidfefatfo
yulnerauitfirtiter, eymagnumfcutmn perftegit
Lancca diuifum,er in terram deiecit mediam. (equos
lUi aut Pauor er Tcrror bottas rotas habente curru et
Impukruntftatim prope,cr tb terra Utasuiashabete
Inatnumpofueruntfabrefaftti-.ftatimqipoftcd (pti.
EquosflageUaucrut, erperuenerunt mlongtiolym
Itlius autem Alcmena, erihclytuslolaus,
CygnufcoUdntesabhumcrisarmapulchrd, (nerunt
Recefferuf.ftatimqipofteaurbemadTrachtnaperuc
Equis uelocibus. fedglaucis ocuUspradita Binerua.
Exiuitad Olympum magnum,erdomospatris.
Cygnum uero CeyxfepeUuit, ©- populus mftnitus,
Qni prope habitabant urbes inclyti regis
Anthen, Myrmidonu^ urbe,er mclyta lolcum, (tus,
Arnenfaatqj Elicen. muUusautcogregatuscftpopuHonoratesCeycen,charumbeatisdijs. (rttstoirens,
lUiusautfepuichriietmonumetuinuiftbileftcitAnai*
lmbrehyemaliabundans.ftc enim ipfum ApoUo
Latontfiiius iuftit, quoniam mclytas hecatombas
Qficun$ duceretad Pytho, uifpoUabat, mftdians.
g »
Huitti
100
H 2 I O A OY
Tis ceeaiJlcs H eei^i
/Asy$e 9'i^iu/'v
ci TW J[ itccTCcXoyu fnffiiTXi
uch ff. ivriibtfaTitti j ' ceg/L<ro<pcVi>HS,oir)( i
Lu/Aincs,ceKKci TIS iTjfios •^CC/A./AOCTIKCS, cis »« ovcew
OUTIIM HffloJlH,OCKC STtfpi TIVOS TICV C/AHf>IHUV etauiJicc
JAi/Aiiaoc&ou 7t$oouflt/ACv!t./AiyceHi\Ss y o ce6livcuis yv>J
OIO/I /Attl ClJli T0 •HSoiH/A.Ce.KlSKUIS jf iVriTt/tqc •?<*> HCtcJtt
eeXoyo/i ytxi,cp»ffi,1»soi6i/i SpeUsrov TOIS THS /AHTgcs ejrm
tfoisoTrKa
isrtXfS^ovTce,
acnc?Xuvtcsn'ifoJltesciTU
y Qtjffi/i OVTS civcu, SK TS TS p(cej>ctHJiifOS, HCU ix TS TO/I
icKceov CVTU KonocKcyio JugiffHet/i, iwtc^euvTcc
TU i/
gctHKet.uffcuiTUs i' HCU ^xci^cgcs f>HCt/t,HffiOf
Jln eivcu T0 •nsoin/Act,
TEAOS
THS
Jltt dcatiJios.
HSIO^
SCVTVM
H.ERCVLIS.
101
HuiusAfpidispmcipiuin 4. Zatalogo diciturufq4i uerfmo. y o. ey loo.Sufricatus ejlautArijbphanes,
nonQomicm ille, fed quidam alius grammaticus, hon
Wipf*mHefiodi,fedalteriuscuiufdm,quiHomericmtfcutumimitandumftbidclcgerit. Megacles autcm
Athenknfts, legitimumpocmaagnofcif.fed alioquin
reprehendit Heftodum.abfurdum cnim effe,facere\ul
cahum matris hojhbutarma prabentem. Apollonim
autemtihodiusm s.dicit, ipftus cffe,et cxfhlo, etqubd
lokusin Catalogo inuenitur aurigans Herculi. Uidem e r Steftchorus dicit Heftodi effe
hoc poema.
FINIS
ASPIDIS
Heftodi.
g
i
Alia
102
ALIA EIVSDEM POE
MATI$ P E CLYPEO HERCVLIS,
translatio.
! VdUs iUa reUftd iomo dcpatrit teU
Utre,
j Vetiit Thebasjecutd marittm Amphitryonem^
! AkmenafiUaferuatoris populerm
Eleftryonis.
Qme muUerumgenus ornabatfoemincarim, (bat
Tormaq- zrproceritate .menteutiqjnuUacued certa
lUaru,quas mortales mortalib. peperereconciibentes.
Cuius e r a uertice,& a palpebm nigricantibus
Tak quiddamfpirabat, quale ey ab aurea Venere.
Af<£ h£ctaUsexiftes, tuanimofuucolebdtconiugem,
Verinde, ut nuUa unqua coh.it muUcnm fceminearu,
Qydnquaipfipatreprtftantem occidiffet, ui domitu,
Ira comotus propter bou.es. reUfta aut lUe pdtria teUu
Thebasuenit,fitppUc4ns beUicofisCadmeif,
(»
Vbi idcm habitabat cum ueneran da coniuge, (ipfi
Seorfjm abfq; concubitu defiderabili. No enim Ucebat
Ant&t kftum cqnfcendercfirmofe Bkftryonidis,
Qg4m aedem ultuseffetfratrwm magnanimorwM
Suat coniugif,fiagrantiq; csunbttfiffetigneuicos
Virorum herotm Taphtorum, atq-Tekboarum.
ita enimconJOtutum ipftcrat,dijcktejksfaftijutrdnt:
C X. Y V E V S.
t9i
QOprmiUe uerebatufiram.fiflinabatq;q ceUrrmi
Exequi magnu opus;quod ipfi a loue conceffu/m erat.
Hunc autem una, cupidi belliq; prtlijq;,
lceotij equorum domitores, fub clypeis anhclantcs,
Locriq; bafiati, cr Vhocenfcs magnanimi, '
Sequebantur. ducebat autem cos prxjlans puer tdceK
Saudenstotpopulis. Atpater homimmij; dcorimq;
Aliud confilium texebat intra mentes, ut dijs pariter
Bthommibus rerum indagatoribus Mdrtis depulformplantaret.
(tant,
Profiftus autab olympo e]t, dolu mentibutaltismedi
Defiderio concubitus elegantis mulieris,
Pernotl3.ceUiriterq;uenitmTyphoniujinderttrptnt
Ad phiciumfummum accefiit confiliarius lupiter.
Vbi reftdens mentibus ucrfabat diuini operx.
Htmeademquidem noftecumprocera EletTryonidc
i » le<9o concubitu mixtus efl,perficitq; defiderium.
Kadeautct Amphitryo popubru deftnforfylcndidus
ferfi&o magno opere,redvjt domimfuam.
(heroi
UeqtitUadfamuloscrpaJkresagrefles
Ccepit ire atueajqfue coniugvs confcendifpt leftum.
Talefiquiiem corie defiderium asperat paflorem
populorum.
(nm
Vt aut,quado quifpiam magno affe&u effugit affliStia
Morbo ex dijfu:ili,aut etiam ualidis ex uincuUn
ita tunc Amphitryo difficili labore cxantUto,
Magnoqtaffifa^lubetifyauimodomufuureuerfusefiy
g +
Totaqi
140
HESI 0 DI
TotacfcnocTie concubuit cum ueneranda uxoret
>•
Oblcttatulofe muneribus aurex Veneris.
lUa aut a deo pariteruicltt,ctab kominelogeoptimo,
Thebisfepteportaskabetib.geminospeperitpueros,
Vaudquaqeadcmfapientes, quanquam fratreseffent,
Alterufiquideinfiriore} alteru autlongeprt>ftanti&S£uu<macualidum,uimliercuknam.
(reuir&i
Hunc quidem fubieda nubium offufcalori Saturnio:
Ipbiclum autem, baftarum concufjbri Amphitryoni,
"Diucrfagcneratione.alterum quidem,cum uiro morta
• ' liconcumbens:
AUeruaut, cum Satumio deorum imperatoreomnix
Quicr Cygnu occidit, Martisfilium, magnanimum.
Inuenit enim in luco longe iaculantis ApoUinis
Ipfum, e r patretn ipftus Martcm, beUo infanabilem,
Armisficlgentcs,ceufiilgorignisardentis,.
Stantes in curru. terram autem pulfabat uetoces equi,
Ferientes unguUs, puluisq; circa ipfos diuidebatur,
Bxcitatus compaclis a cumbusetpedib. equoru.(bitt,
Currus autfabrefacli e r rotaruambitus circu rcfona"EquisfeftinafUibus. gaudebat aut Cygnus inculpatws,
Speransfe louisfiUum Mauortium, aurigami^,
J-errointerepturucjfe, crinclytaarma dejboiiituru.
Sedipfiusuotanon exaudiuitPhoebus ApoUo.
JpfeenimcontraiUumconcitauit uim Hercuieam, •
Totus uero lucus c r ara ApoUinis Pagafiei
Colluceba tpra> uchementis Dei amis, cr ipfo,
t
»
CLYPEVS.
lo?
BtqwifiquidamignisexocuUsiUius effulgebat. Qgtf
autemilli
(dire^
$uftinuiffet,mortalis exifkns,obuiafub conftettupro
VraterHerculcm^eygloriofwmlolaumi
lUorum enim e r uis magna, ey manusinuitte
Ex hwmeris prognaU erant,uni cu robuftis membris.
is igitur tuncaurigam allocutus eftfirtcm lolawm:
Hepeuereinimmortalesbeatos,quiOlympu tenent.
Veccauit Amphitryo, quando bene munitas ad Thebas
Abijt,relittaTiryntbo,urbebenefudata (bctcsfrotes.
Po/r| occiderat Elettryonem,propter boues latas ha' yenit^adCreontem,Cfiieniochen longis ornatam
ueftibus,
(bueritt.
Qg« ipfwat uttro receperut,cr neceffaria omnia prtQudtcnmius eftfupplicib.coluerutq; ex animo magis.
Viuebatattt exultabundus cufirmofa Ulettryon^idet
Coniugefua. moxi^ nos reuoluto anno
Natifumus^neqjingeniofimiles^neqjiiiteUettu,
Vatertuuseyego uuiusquidementes fuftulit lupiter
Quirelittadompq;fua,o-fuisparentibus,
AbijtueneraturusfceleratuEuryftbcu.(pr£tcritoru,
lnfcelix,o-nucfirtafiismuttum ingemifcitpcenitetia
Hoxamfuamlugens.Sedhfcirrcuocabiliseft.
Stibiuerodeusdifficilesimperauitkbores.
O amice,fcdttt celeriter contine habenas rutilates(las,
Eqmrwm alipedwm,magnaq; metibus fiducia accumu
Refti dirige celere curru}<y alipedii robur equorum.
g $
Nihil
M
M^ESIODI
KibUueritusftrepitum Martis, hominumoccifork
Q&nuccuckngorecircuquacfifurUperfacrunemui
Vhcebi ApoUinisJonge iaculantK regis.
(bello,
"Enimuerb etia ualidm licet exiflat, tami exaturabitur
Bunc contra aUocutm eft inculpatus lolaus.
&'patrue,%multumueropater hommumata) dcoru
Konoratcaput tuum,zrtaurinus Neptunus,
£t>i Thebarum moznk tenet,ey tuetur ciuitatem:
Q£^dmoduethuncmortalem,uaUdu^ magnumfy
Tuas i» ntantu adducunt,utgloriam magnam aufira.
Sedage,mduercarmaMtuortia', utquamcelerrimi
Currus mterfecommittentes, tyartis & nofhum
Decertemus. Q^oniamnecp mtrepidumlouisjUim,
Ne$ Iphiclidem perterrebk. Scd ipfum puto
MoxfitgiturumduospuerosinculpatiAlcid*,
QSifibipropefunt, cupientes belli
Certamen mjhtuere: quaresipfis muUo gratior, acx
SicaU.arrifitautemfirtisHcrcules,
Qtd.
Verboobleclatus.admodienimfibicomoda dixerat.
M<kipfum,reJfandes,uerbKttolucnbusaUocutusefi:
G heroslolae,iouisalumne,noproculetiah'mc(fus,
P"gnaajbera.TuuerbqueadmodxanteafuifkbelUco'
Ua ernunc magnum equum Ariouem nigricdntibus
fetisobfitum
(yjj,
Quoquouerfum conuerte,crauxiUarepro eo acpote
&"c locutus, ocreas e* orichalcojblendido,
Vulcani mclyta dona, tibijs iuduxit.
Mox
CLYPEVS.
to?
Moxertboracem peftoriinduit
•Vdchrm, aurewm, uariegatm, quemipfi dederat
VaUasuinerua,fiUa \ouis. tunccum cceperat
Prwttwn luttuofa aggredi certamina.
Vofuuaut circa htmeros noctmenti depulforiuferrii,
Sauus uir. cauam autem circa peftora pharetram,
Reiecitq; m tergum. m hac multe erantfagitte
tiorrend<e, mortis uocem reprimentis datrices.
H* 4 capite cjuidem mortem habebant prxfxa, e r un
guenttm Uchrymarum
lAedite autem poHte erant,longa.fed 4 tergo
HigraaquikconteiJaaUs
"Erant. iile aut ualida baftampnfxam are corripuit.
Capitiuero ingentigaleamfdbrefachm impofuit,
Vdriegdtdm,fhrream, temporibut adaptatam,
Q££ tutum reddebat caput Werculis diuini.
Ar nunib. dypeudccepit, uariutotu,quenemo qutsq,
Nf $• perrupit iaciendo, nccfc comminuit, mirum uiftt.
Hamtotusquidecircuquaq; gypfo,c4tiiido'fy eboret
EtelecTroiuciduserat,auroq;p(lgido
Spkndens,aerulci5plicisjulgorem interfeeantibus.
inmedio autdraconiseratterror, haudquaq cffakilii
Retro, oculis igne lucentibtu, tuens.
Cuim e r dentibus quide repletum erat os cUicantib.
Seuisjndccefiis.fupraterribilemautejrontem (num
SteuaCotetionisdcauotitabat,4ccedenspugndshonU
tofetix,qu£<Fmfntmeximeb4te?prMordi<uiris,
Q3«-
v>8*
H B S I 0 D 1
Qgicunij; beltum aduerfus louisfiliumgerefent.
Qtaru cranim<equidefiib terrdeut,adOrcuintro,
lpforum:offaautemipfis,peUecircumputrefaild,
Siriofub torrido in nigraputrefcuntterra.
Ineoautemcrpcrfccutio,ermcUnatiofid£erant.
tneotumultusjtflesfycrhomicidiumjhucilkcferebantur.
(para,
. I» eo Eris quoif;, e r motus furebat, in eo pernicioft
Viuit aUutenens,rece^uul%eratu, aUumautSUfum,
Aliumortuuperpugnatrahebatpedibus. (rorum,
Vefte aut habebat circu humeros cruentafanguine ui
Seukm uidens,clamorlbusq\ ingrauefcens.
In eo autem eyferpentum capitafduorum erant,haui
quaquameffabiUum,
(hominum
Ttuodecim, qu£ perterrefaciebantfuperterragenert
Quicunq; beUum contra louisfiUum mouerent.
Quorum crdentiu quidcm crepitus edebatur,quoties
pugnabat
(randaopera.
AmphitryorJxdesMgc aut diftinftd mutub erant, mi'
Porroueluti puclaqdaapparebeituidedafeuisdraco
Gerulcap terga,denigrat£q; erat iUismaxiUe. (mb.
Vi co auteyfuum greges agreftutm erant, atq; Uonu,
Hiutuo fefe ajbicientiu, irafcentiumq^, erfeftinantiu,
QuorUetiaturmatim ordines incedebat.neq; uerb hi,
Neq;iUi alterostimebdt.borrebatattamc coUaambo
la enim ipfis inftabat magnus leo,circuaut apri (runt.
DuoJpoUati animas,deorfumq; ipfis niger •
• '- "
Cruor
*m
C L Y P E V S.
lop
CruordcJHtiabat m terrl ipfiautemceruicib. deieclis
lacebant mortuifttb tcrribilibut konibus.
Atiliimagis etiam excitabantur,&'mcendebdnturdd
Vtriq;,agrejksq;fues,trucesq;leones. (pugnandti
Ineo autemerat ejrpugna LapitbarumbcUatoru/m,
Ceneum circa regem,Vsryante)nq;,Virithoumq;y ,,
Hopleumq;,Hexadiumq;,Vhalerumq;,Vrolochumq;,'
Mopfumq; Ampycidem, Titarefwm, nothum SUrtu:
Thefeumq; Aegidem,fmilem mmortalibm:
Argentei,aurea circum corpus arma habentes.
Cetauri aut ex altera parte cotra hos cogregabantur,
Circa magnum Vetrtum atq-, Asbolum augurem,
Arttumq;,Hureumq;,nigrumq; pilis Mimantem.
Et duos VeucidAS,Verimedem,T>ryalumq;,
Argentei,aureas abictes in mahibut habentes.
Atq;impetupariterfafto,perindeacfiuiuieJ]cnt,
"Lanceis atq; abietibus cominut certabant.
Mer htc aut Martis terribilis dlipedes fiabant equi
Aurei,cr ibideipfe quoq;ft>oliator perniciofut Mars,
Mucronem in manibus habensjnilites exhortans,
Sanguinecruentus,perindeatq;uiuosjpolians,
Curruiinfiftens.iuxtddutcmVduorq^Metusc^ ,
StabantgeftientesbeUumfubireutrorttm.
lbUemautcm ey loukfilia,praddtrix Tritogcnid,
. Eifimilis,quaji qu<e pugnam ueUet armare,
Hajia habesin manibaureamq; gakam,
(fieuum.
Acgidcmtfr circuhumeros.gradiebatur autinprdiii
Aterat
119
HBSIOOI
At eritmeoclypeoetimmortaUuchorus^mcumme
HeJiderabiUqddapfonabatlouKettatoniefiliusflio
Auredcitbara. deormautemfedes,pums olympus,
I» quo etform,circm autem opukntk mfmita,qudfi
mcoronaeratpofita
Jmmortalium m certamine. Deeaut incipkbat cdntu,
MufePieridescanorum quiddam catientibus fmiks.
I» eo autem etportus appulfufaciUs mdomitimaris,
Rotundui,ftftuicratliquidoefianno,
InundantijmiUs. multiuerb permedim ipfm
Delphinesbacatq; iUacfirebantur, pifcib. inhiintes,
JSdtantibusfmiks. Duo autemfurfm efflantes
Argentei delphincSi dcpafcebantmutospifces.
Sub his areitrepidabantpifces.fedin ripis
Sedebdtuirpifcatorobferuans. babebataut manibtH
Vifcim rete,proifckntifimilis.
(Perfeus,
I/t eo dut erat e r pukhricome Dandesfilius equei
N«$; qde cotmges clypeR, neq$ logefeparatus ab iUo.
V&aculumdgmdiftu,quonianufquamiitjiftebdtiIti.
ita enim ipfm manibmficerat mclytus vulcanus,
Aureum. circm pedesautem habebatalata talaru.
Exhmeriidutemcircaipfm
uagina mchtfus nigr*
glddius fufrenfus erat
Aereus, de loro. ipfe autem uelut cogitatio uokbdb
Totmkutem tergm eirn tenebatcaputfeuimonSri
Gorgonk.circm ipfum autperafirebatur,mirtiuifttt
Argtntedffimbritcfc dependebanthcid*
Aurcs»
CtYPEVff.
*H
Aufca.fieuaautemcircumtemporarcgk
fofita erat Orcigalea,noftis catiginegraue habens,
Ipfeautemproperantieyformidantifimilis
Verfeut Danaides extendebatur. pofi ipfwm uero
Gorgones inacceffie, eytneffabilesruebant,
Cupientes ipfum apprehcndereJn uiridiautadamanU
Tcuntibus ipfis refonabat clypeus magno ftrepitu.
Acutum e r tinnulum quippiam. mzpttisaut dracone*
Z>uofufbenfierat,attoUentes capita.
hambebant autcm eyitta,iraq; injrendebantdentcf,
Crudele tuentes.fuprafeua autem capita
Gorgonum agitabatur magnut terror. aefupraipf»
Viripugnabant,betticaarmahabentes.
ttiquidemprofuaciuitate,fuisq;parentibutj
Veftcm depettentes:itti autem dcpopubrijhidentes.
Acmultiquideiacebiit; pluresaHt etupugna ttnitts
nimicabant.mulieresautemabenecoflruclishtrribut
Aereum,acutum clamabant, lacerabantur^genat,
ViutsfimUes, opera inclyti Vulcani.
Viriautqmfeniores erat, etfeneftute apprehcndcrSt
Confirti extra portat ibant, furfumq; dijs
Manut tendcbant beatis, profuis liberis
Metuetes. itti aut cotri pugna coferebat.pofi ipfos aSt
"Poracnigr£,candidiscrepantesdentibns, „
Toru<e tenr&ilaq;, cruent<eq;, macceffieq^ piebant
Certamen habebat,deijsquicadebat. ormesenim cuCrnorenigrubibere. Etqucmprkmfirte cgperaut,
«2
HESIODI
Ei inijciebant ungues magnos, animdcfe di Orcm ibibdt,
(tiaffcnt
Tdrtdrumjrigidum. ilUautan pr£cordiapoftqexi
Sanguine bominis, ipfum quide abijciebat poft terg
Rctro autintwmuluerftragemftftindbant iteruire.
Clotbo er Lacbefis ipfts aftabant, atq; paulo minor
Atropos: neq- enim erat magnd dea: fcd tamen
Alijs quidem pratftdntiorq-, erat, ey £uo grandiftiim
Omnesautcircaunuuirupugnadcerba inilituerant.
S£uoqs modofcipfu mutuo dfbiciebat, oculisfuccefe
Intcrfediitungucsmanusq; audaces cxfquabat. (tes
luxti aut er Cdligoftabat,peruii£fnnilis, ergrauis,
VaUida, driddq-, fame exhaufta, cr comprejfd,
Crdffipcs: longiq*unguesemdnibusprominebdnt.
llnius quidem ex narib. mucus mdnabat, exgenis au
CruordeftiBabatinterra. ipfaaut terribiliter dentes
ftringens
Stabdt) multusq- pulukconftrauerateibumeros,
lMcbrymishumida.iuxtaaut turritdciuitas bominfi.
Aure£ aiit ipfam tenebat, fuperUminaribus addptdt*
Septan port£, hominesq; in uoluptatibuserchoreis
Oblettatione capiebat. JSUm alij quideagiUin curm
Duccbat uiro uxorejnultusq; Wymen£us excitabdtur
Etproculabardentibusfacibusfulgorrejplendebdt,
Inmdnib.fmuloru.mdieresdutuenuftdteflorentes
Prxibdnt, qudfcboriludentes fcqucbantur.
AtyhiquidmcctnoristibilscmutebdBtcantm,'
m
CLYPEVS.
,
n$
tttenero ore, circumq- iffoi repercutiebdturfonus.
jtUautemadmodutdtioneni dueebStchorit amabile.
InderurfmexaUapartciuucnescomeffabanturai
fifhikm,
Alij quidem contra, iudentesfaitation^ejr cantu,
Alijautemcontri ridentes.antetibicmeautem finguU
Fracedebantjttamq- ciuitatem Uetitue^chorexq;,
Voluptatesq- tenebant. Atij aut rurfus extra ciuitati
Tergis equori confcenfis curtebani. aratores autem
Vrofcindebartt terram bondm,orriatejk tunicas
Succin8dihabebdht.federdtprofitndd feges }ubiatif
quidem nieiebant
Mucronibui dcutisdenfdfotia,
Grauiddfpicis, uetuti Ceterk cibum.
AUj autem inmdhiputos ligabant, &'mplebantarc2.
Kurfum atij uindemiabant uineas,falces in manibus ha
benteS.
(ptos
Alij autem k catatbti ferebat, 4 uindemiatoribus acce
ASboS&nigros racemos, magtiisexuitibut,
Grauidisfolijs,crargenteis capreolis.
Alijrurfusincatatbosportdbant, iuxtaqipfosuitis
Argentea erat, inclyta opera prudentis Vulcani,
Agitatafotijs, e r argentcisperticis.
tndequidemigihtrUtduntadtibicinemjUnufquifq;
Oherdturuuis,qu<eipfcnigr<eerant.
Alij qmdem calcabant m kcu, alij hduriebdnt,dlij autemtmieabant
h
P«-
«4
HESIODI
Vugnis, crmttando.alijueraalipedes leporet uen&
bantur,
(pfoi
Viriuenatores, erfcrratis dentibus canesduo anteu
Cupientes affequi, iUi dutem cupientes effugere.
luxta ipfos autem e r equites habebantUtborem,pro^
''• pramijs
(ribus
Certamen habebant et pugnam.bene iunttis autm «ir
Aurigtftantesimmittebantuelocesequos,
Kabenas Uxantes.iUi autem fubfultantes uolabant,
Currusfcrruminati,rotarum^modioliualdeexeore
fonabant.
(enimdumipftt
lUi quidem igitur perpetuum habebantlaborem. ne^
Vittoria copleta erat, fed indefinitu habebat certame.
Ipfis autem etiam propofkus erat magmts tripos mtri
Aureits, inclyta opera prudentis Vulcanl (agonerK,
Circa extremam autem orammanabat Oceanns, inm
dantifmiUs.
Totu aut continebat clypeuuariegatu. peripfum i«t
Cygnialtiuolantesmagnuclangebant, quiiluc mutii
Natabatmfumma dqud. iuxtiaut pifces mouebatur,
Utirum uifu etiam loui grauitonanti. cuius confiliji
Vulcanusfccit clypeum magnumq; ualidumif;,
Componensmanibus, quemquidcm louisfortk fiUilt
lattabatfacile, equeftrem autem afHlijt m currum
Similisfulguri patris louis, a-gida tenentii^
Leuiter wgrediens.huicautem^urigafortis loUus,
"Bigkmftftens, regebat curuum currttm,
Vropt
CLYPEVS.
MJ
Vropeautemipfis aduenitdea cxfusocuUs Minerua,
At% ipfos cofirmansj uerbis uolucribus aUoquebatun
Saluete Lyncei progenies tonge nobilitati.
N«c itaq; lupiter roburuobisdat,isq beatis mperat,
Cygnmqi interficere, et mclyta arma em defroliafe.
Sed tibi aliud uerbum dicam, multo prgftantifiimepo*
pulorum:
VoftquamigiturCygnumduki«tuoj]>oliaueris,~
lHWquidemtimeodemloco telinque, & armaipfiwu
JpfeaiithommupeftemMarte accedetem obferuanu
Vbinudatwnclypeo uariegato
'OcuUs uideris,ibi uulnera acutofirro,
Retroqiterecipe.quoniamtibifasnonejl
Neoj equos capere, neq; mclyta arma Miut.
•Sichcuta,mcurrumafcenditdiuadearum,
Viftoriam mmortaUbus manibus ergloriamjerent
•Certat'm.TuncigiturlouinotusIolaut,
Borrenium equos increpuit. iUi autema cominatione
Leuiterfirebantcelerem currum ,fiftinantes campo:
NaipfisanmiaddideratdeactfijsocuksMinerua,
Aegidecocuffa:'mgemifcebataut circumquaq; teUus,
lUiautpanterprocedebant,fimilesignijtueproceUaft
•Cygnus equum domitor,<& Mars mfatiabiUs clamore.
Morumcquidemdeobuiamfibimutuofafti,
Acutu bmniuere, circaq; ipfbs reuerberabatur fonm,
AtqjhuncprioraUoquebatuvuis Herculea. >'
Cygneigtme, cux contranos tenetis ueloces equos, ••
h *
vim
tt<
HESIOD!
Viros,quitaborii er trmn*
expertifmuti
Addiuerfmtenecurrmbenepolitm,
ata^iuU
Cedecedendo. Trachinem enm tendo
M Cey cem rcge. nam iUe poteftate pariter et puiore
Trachini antiftat. T« ucrb fatis adtnodufcis etia ipft.
Wmcnintconnubiotenesfiliam Tbemifbnoen nigri/t
ocuhsprtditm.
O l ignauc, non enim tibi necfe Hlars mortis exitium
Frohibucrit,finosinternos congrediamur beUando.
Siquidem tibi dico, iUm iam ante quoq; aUquoties pe
ricuimfieiffe\
Hafta noftra: quando pro Vyto arenofo
Aduerfusftttit mihi,pugnandi infatiabilitatefurens.
Terftquidcm mea bafta percuffus,fuftinuitfe terra,
Vuheratmclypeo:quartbaut tranfadcgifimur eim,
Totis animisftftinds,mdgnuq; iUius clypeu perforaui.
Vronus auiemkt pulueribus humi proftratuscecidit
haft<£ impetu.
ybi etim ignominia affcftus inter immortatesfuit
Manibus h noftris, reUHisfpoUjs cruentk.
Sic dixit.at Cygnut beUicofushaudquaquamcurabit
Huicobtemperans-,retinere trahentes currum equos.
Actunca bene compaclis bigk defiUerunt ceUriterin
terram,
Et louisfUw magni,crEnyatij regis.
Aurigxautpropiusegeruntpuhhrkomos equos
Msautirruentib. fonitupedUconcitata eftktaterrd.
VUU-
CLYPEVS.
«7-
Vt autem ab atto uertice montis magni
Rupes defiliunt, alice fuper alias cadentes:
MiUtaq; quercus, multa item pice<e,
Abiiq; totts radicibus refringuntur ab ipps
Tactie delabentibus, donec m tampm peruenmt,
lia e r UU mfe mutuo cadebant cm magno clangore
Tota autem Myrmidonm ciuitas, fflebrisq} lokus
Ameq^cr Helice,ey Anthcd berbofd,
Vrtuoce utriufqjonitm magnmdedere. lUiautent
cumckmore
(lupiter
Mirado cogrefiifunt.magnuaitt intpmit etcofiUdriut
Etdcceloguttasdemifitfangftinolentas,
Signum idponens beUi,fuo muUmconfidentifilio.
QtiaUsautem 'muaUibusmontisacerbusaJpeclu
Aper, denteshabensprominentesjerturimpetuddptt
gnandum
Cm uiris uenatoribus, acuitq; candidm dentem,
FerobliqumacJus.Jpmd autem circaoraipfi uekt
ningenti
DeJtiUatwculiq; ipfi, ignijblendentifimilesfunt,
Rcftisdutemmuerticehorretfctis,circdq;coUm:
TalifimiUslouisfiUusabequejbridefilijtcurru.
Quando autem uiridi nigricans aUsfonorofa cicddd
Ramo infidens, tejiatem hontbtibus canendo
lncipit,cuius cy potus ey cibus fcemineus ros efl,
Af<g per tottm diem,et manefub aurorafitndit uocent'
Aejhimgrauifiimo,quadocrcorpusSirius cxckcat,
h
j
Qjjft»'
«S?
HESIOD I
Quanio item eymilio circum arijia nafcuniur,
Quodaftatefeminant, quandouu£adbuc mmatur*
coloremuariaremcipiunt,
(erlaborem.
Qualia Bacchusdare foMommbusmletitiafmuil
Eotemporepugnabant. ntultus autem tmukutex,cir
tabatur.
Vt autem leones duo, pro occifa cerua
Sibimumbfuccenfentes, mfeipfbsmtpetumfaciunt,
S£uusq),ittter ipfos rugitus,ftrepitusq} exoritur detiu.
Atqjutuulturesincuruisunguibus repandiroftri
Rupe in excelfa, magno clangore dmucant,
Capra montiuag£gratia, autfirf ceru£
Vinguis,quam mterficit iacukndo iuuenis uir,
Sagitta e neruo emiffa: ipfe autem uagatur alio loco
Regionei ignarus exiftens: at iUiceleriter armduerterunt,
Certatimq) pro ea pugnam acerbam mftituerunt.
Sic e r bi duo cum ctamore contrafe mutuo irruerunt.
Ibiigitur Cygnus quidem potentis louisfilium
Occidere meditans, clypeo aream haftam adegit,
Nflg f<"»e» perrupit £s. defendebant enim dona Dfl.
Contra autem Ampbitryoniades, uvs HercuUa,
Intergakamcrclypeum, hafta longa
Ceruicem nudatam, celeriter mtra mentwm
Tranfadegit ualide,ambosq} detondit neruos coUarti
tbminm mterfiOrix fraxmus. magnum enim robur
mciderat uirL
Vro-
C L Y P E V 5.
!»>
Vrojlrttt»Meme9:,perin4eacJiquando queratsali
<quaproftcrnitur,autqu4ndorupcs
Uxcdfatftalouisfumantifulmine. (uaricgatisrci
SiciUeproftratuseft.circiiipfumautrcfonabatarm(t
Atckhunc quidm ibireliquit loukierimnofus filiut.
Ipftaut occifore hominu Marte accedente obferuans,
$*um uidens oculis konis inftar,qui corpus aliquoi
fbttcnaftuteft,
\
Quiq; admodum,accurate peUe uatidis ungujbm
DiffeQd,quam cckrrime dukm animum abjiulit:
Alacriterautmctcumcxpkturcor,
(ros
Ac caftjs mtuens oculisfeuu quidda^oftasq; er hume
Caudaflagcttans pedibusfodit.ncq; quifquam ipfum
Suitinct ex aduerfo africiens,propius accederejtut p»
gnakceffere.
Talib.igiturcrAmphitryoniadesinfatiabitisclamore
Contra Martemftetit,in pracordijs audaciam augcns
Certatim.Jtteaittmpropeuenitafftftocordc.
Vtrif,autmcum clamorcaticr alterum inuaferunt»
Vt aut quando a magno rupes cacumine pra-cipitans,
Jttinkngumdelatafaltuuoluitur,fragor
Vcnitfubito ingens, coUis autm ipft obuius refpondet
Attus,ad qum curfu defertur,ubi tpfam retinet:
Omtantoiiidmfremitu.curuumgrauator,pernicio'
• fusMars
(pit.
Vociferans irruit. iUe aut magno animo uemcnte exce
PorroMineruafilialouiSfXgidatenentK
h 4
Ex
v
MO
HESrODt
BxaduerfoUenhKartiytenebrofmt hahetit sgiiem,
Sa-ud aut torue intuens, uerbis uolucribus aUocuta ejk
Marsinhibeanimosingentes,crmanusinuicltu.
htecfcaiimtibifdseftinclytaarmdaufirre,
Herculeoccifotlouisflutgnanimcrfilio.
Sedage, defifle etpugnd,ncq^dduerfusfitterismihl
Sicait.fednon pcrfuafit Martis magnanimi animo.
Sedm<ignoficmitu,flamm<efimilid arma uibrans,
CHeriterinuafit,u'mUerculeam
Oedderefijtinans. ey coniecit aratam haftam,
AcriterobfuwmfiUumirafcensmortutm,
I» clypetm magnum. Atprocul csfia Mincrud, (ru,
Hdft<e impetu duertit, manu defle&ens diuerftm i cur
AcerbutautemdolorMdrtcmc<epit,maflU(fcuibr<ita
gltdiodcuto,
Irruit contra Hcrculem nugnahmu. at iUi accedenti,
&mphitryoniadcs,f<£uomfatiabilis clamore,
¥emurnudattm clypeo uariegato,
yulnerditit ualide, magntmq; perfirattit clypeum
Wdfta diuidens.in terrd aut proftrauit medid Martetn.
AtpduorcrMetut,dgilemcurrtm,crequos
AdegeruntceUriterpropius,cr4tcrrdbdbentcldtasuids
I» currum pofuerunt udriegdttm, dtyindccckriter^
BquosflageUis'mpuleriit,uenerunt'<kindltZolympu.
tilitu dutem Alcumeme cr gloriofus loldux,
tygno dejpoUato,drmis abhueris, pulchris detrdftis,
Vucucr-
CLYPEVS.
121
JtfKfrtcfctttar, wox$ exmdeadcmiMem Tmhinii
uencrunt,
^quisuelocibutMcoe^socuUsKmerua
Peruenitmolympmmagnum,crdomusp4tris
Cygnuautcotra CeyxfepeUuit, crpopulm kfinitut.
Qutpropemitatem babitabantinclyti regis,
Anthen, Hi.yrmidonumq; ciuitatecelebrem^lokm
Arneq;eyHeUce.multus4Utcongregabaturpobuh^
Honorantes Ceycem,charm beatis dijs.
Sedittius fepulchrumQT mommentmobfcurmrti
didit Anaurus,
hnbre hyemali exundans.ita enim ipfm Apotto
Mon*filiusiuJ?it,proptereaquodinclytashecatob4f
Qutcunqi Velphosportaret:em tUeui dctboUabat
exmfidijsadortus.
. *
b
f
HE-
H 2 I 0 AOY
0EO'
r o N I A.
1
OY S A SL N eXiKUViecJlufi eci^u/ttS'
daJldf,
AiS" ei\iHu»et ej(itetip eget /teycertJ4
Sti//re.
t\cctteei\cUi>/
Kcci T£ wtgt uglwlw io&JLeot wifff'
OfaJvvTeu,Kcufiu/te/>eg/L&yveot ugoviuvet.
Keci «t\ctosei/*evcu Tdpfvoc^iec T4p/*tfoie,
H Isrw* HpluiHtji oi\/teti /eeSeeto,
AHgOTCCTU eXiniivt^ogit OVtmtVCCWTO,
KetXgi,i/*o^icvToit,e^tffufeu/TO^vooji//,
'
ErScrxnepvv/*pcu,HtKoc).v/*/A6veuieQt. wof\u,
Bvvv^tou grefye/ijiiFtgtKtxT&eee oofcw iettcu,
YjtvdVfcu JUOCT' euyie^e//,Keu•srcTvieW igcu/
Apyeilu/^vffeeicrt •atJliKoit e/*Ge€eeijcu>,
Kiglui T cuyti^ote Jliot yXiattMTCt// clSlwliA/t
QoiGo// T' ci7io7*.uvec,Hou acfTttu// ie^eeugow,
HJwetetJltievet yeU9e%o/> oivosiyeuo/i,
Kou Se/*i/> euJloitw,eXiKoGi\ee>>eiCfi/> T' ecpgtSTtu/,
HGCW Te^vcreyefoa>o/>,Hot7ilu>Tt Jltdvcui,
Hdr',ttti\ti// TI /*eyoW,i\ee/tvf;ou> Tt gti\lu>lw,
AiTci T' ixittTo/i Tt,ij' Hfevo// dyHvi\o/*STt//,
Teuow T,uHteu>e//Tt /*eyew,Kcuvvtijcc/teXeuveW.
AKi.u/1 T' eiSewccTW// ijfio// yov"ct,ouw iivru//.
t)lvv woS" wieiAo// Kctxlw e&Jlxfcw aetAlw,
Kfveet
HESIODI
DEORVM
G E N E R A T I O.
I vftsUelicoiades mcipiamus ctnere,
\ Qg<eHeliconemtenent,montemmdgnwmck, diuinumq;.
' Et circafonte nigru pedibus tenerh
J Saltant, aramq^ prapotetis Saturnij.
Atqjdblute tenero corporcTermefii,
Autcqui mfonte, aut in Uobnio ftcro,
Summo m Heliconc choreas duxerunt,
Pulchrat, amabiles,fbrtiterq) tripudiaruntpedibut.
Inde condtate, ueldtte aere multo
Noftu mcedebant, perpukhram uocent emittentes:
Qux celebret louefy <egida tenente, et uenerada luno'
Argiuam,aureiscalceamentiskccdentem:
(nem,
filiamcfcAegiochi louis,c<eruleos ocuhs habeteMiner
Augureefc ApoUini,cr Dianaftgittisgaudente. (ua:
Atcfc Ueptunum tcrram continentem, terre motorem
it Themin uenerandam, e r obtortdtpatpebrds haben
tem Venerem,
tiebenq; aurea corona decoram,formofamq; Dipnem,
Auroramqs, Solemq; magnum/fplendidamq} Lunam,
Latonamqi lapetumq; ac SaturnumuerfipeUem.
TetramqjyOceanm^uaflum^^oclematram.
Aliorumq; immortdliuftcriigenusfemper exiftentiii.
Qg<e otim Wefiodtm pukhrm docuermt carmen, >
Agnot
IJ4,
H S I O A OY
Aevett iretp.ettvovi' (Kjiubvot ino fxtieu.
Tip tt Aif*t m>«>Tigrac itett ittjot f*vieprHirept
UiSacuoi\vp.irio;Aft ItSe^u Atot xiyto^eu.
Veinovtf xy^/wXaJiXK (\ey}(ix,yccr^ptt eh//f
\Ai*yv •^ai/Aix firof\x /\ey&p irvf/utaip biteioe
lAp.fi/ OT,OVT' itii\ut*cv>ec?uiteKt*vtiia#<Qeu.
Slt epatacw nSeeu (*tyoi/\n Aiot,atfTt(icHcu.
Keti 1*01 anHjffpop eJlup,AdfvKt igiiK/\eet 'efep
Api-^x&xi t&vrip.cvfacvavaot» Ae/tet eoiALv
&eilu/,ivectO\&etf*treer' ioseftovxiteor(ivrot,
Keci f*t Ui/Xovff iftvgp p.xHociup yovet eupv iivru»,
'S.fect A' oturxt itemrop re tteu vfjfcop e&pv xnAHf/,
AtoM Ttx (*o/TtwTet-sirtfp Jlpuv KIHiQLliSrTfUv^
TIWK (*naeiup acf^cb(ttix, TCU AII •aocry.
Y(*vavattt,TOfHiwaip.eyoi» viop ovret o/\0(tir»,
VXeavaeuroir'iivTX,Toir' itys'ef*yvot,nt>iT iivrec,
^tuvti bt*Hpavaeu,r5>p Jt eitt.xp.XTetfiet xuAi
E* ?op.xTUp Kaleix,yt/\4i Ain Auftecrx tsxreet
Zhvot igtyAiireio, ttcw oiri KHgjui/ysH,
XtuAvXf*CVHM)(Hj'ItOCfH vtfiovrotokvtnclt,
Acbftecroc r' eiiewxrup.eu A" ccf*SpeTop cttsow iSaett,
&t&p yovot cuAoiop <m>SiTop tiKHnatp oioiAS.
E / etfxpfjgf yettot ttett hpowot avovt ertttjop,
O; T> {H rup iyovevTt iteiAuTJiptr ieeup.'
Aal/TOpep ea/Tt flwx,iteep •ttxToyfi,H!i txet* cwAeSPt
Aff^iftfvecii' iftvavai iteu^yttair
eioiASt,
Oarep po^TKTot (9t tmpjigccTu rt ftsyiTef.
Avilt
T H E O G O NIA."
«JT
Agnospafcentem, Heliconefub diuino.
Hocautem meprimum deafermonecompeUarunt,
Mufte Olympiades,filie louis Aegiochi:
taftores'mag^ispernoitites,malajpbra,uetresueUtti
ScimusmendaciamuUadiccreuerisfmtilia,
Scimus etiamfi uohterimus uera loqui.
Sic dixerutfihe louis magni, ueridice,
Et mibifceptrum dederunt,lauri peruiridis ramum,
T>ecerpendum diuinum.mfpira.runt mfupermihiuoce
Diuinam, ita ut audirem tamfutura, quam prtterita:
Ef me iubebat celebrare beatorugenusfempiternorU\
Seuerbprmxofemperdecantare.
Sed qub mihi btec circa quercum, aut circa petrami
Eigo Mufas ordiamur,qutlouipatri
Canendo oblcttantmagnumanimumm Olympo,
Memorantes ey prtfentia, eyfutura, er prrterita,
Voceconcinentes. ittarum uerb mdefcjptfluituox
Ab orefuauis. ridentautemdomuspatris
louis uaUetonantis, dearumuoceflorida
Vifterfairefonantuerbuerticesniuojiolympi,
T>omusqiccelitii.hteuerb immortaleuoce emittentcs,
Deorugenut uenerandu m primis celebrat cantilena,
Abexordio,quosTettusey ccehtmUtum genuerunt,
Qjii$ ex his prognatifunt dij, datores honorum.
Secundorurfum loue, deortipatre,atq} etiauirorum,
lncipientesifc laudantdee, erfiniuntcarmen,
Qg4»i jit pneftatifiimus dtoru, e r miperio maximut.
J?orrb
~%2.6
H 2 I O A 6Y '
AbDts Jt «»Spmisai> rt ycvos, Hpeejjfi Zfi rt ytycWTtoff
YfivdVffeU,Totf>7s»ffi Jlios riofi OVTCS oXvftisx,
Miffcui>i\vft7SiceJlts7HipcuJliis*uyio^oio.
' Tecs cv •mrf>'>H KfoviJlit rittt irccTgi fuyaffoc
MvnfA.07iu>»,yotu>oiffif/ i\al/0iifos f*t<Ai»ffce}
Attffftoffuvtu/ Tt HceuMfi^eeftisavftceTe ftSp/j.Hgoiufit
Bvvice yoci oi vviiTtxs SftiffytTo fiHTiirocfffvs,
Niffipif/ ehs' ecilcivecTiofriJpioi) Ksjecs dacweeScdvufi.
•AM.' OTt Jljf CVICWTOS lilV WSgi Jt iTfXTSOf/ tkpeu
Mttvwf> fiivivTUif/, Wffit JPHftceTce ivito.' sTtKidtw
HJTSTIH cvviceKigcesif*ifgovoss,Hfftf>oeotJtf
Mi>\tTcu,cv ^iStosifi ecKHJLioc hftof sp(iffcus,
TVTtifl « V CCKgOTeCTHS HOPVQNS vifepvres 0}U>fVlSlft
'E.vSdffiptft7*J7seuci rt ^ofoi^HCtt Jldficerx KOKOC.
Fctf J[ OWTSS ^eeQtTts,Hcu ift<fpot,oiiti' s^Hffif.
B/i BoctjHs.tyjccTUv j ' Jltoi yiftec cosotv itiffeu
MiJytovTcUjWctjiTUf/ rs vif*its,xcu SStcc utiAvci
AtfowecTWfi HKdsfftf/, iitiqccTOf/ otuttv i&ffoti.
A) TOT iffow IIPOS oXvf*7SOfi acyeeXiififVCU OTSI xx\St
AfifydriH fto/\7sS.ijtgf Jt iosp(t ycuce ftsKcuvce,
Yftvatiffcetr.ipocTos j ' nroJl&f/ VTSO Jl$7sof/ ogufft,
Hwoft&vup •srocrafieis ey, o Jt ifou/tZ ifiSxffiXffV&^
AiiTos e^tof/figovrlw^iJtcuSceKoc+TX Hdf>eevvif>t
KocfTti viKiffus TBccT^XKgovof/.isvHsHcCfx
ASowoerois JltfTorffi/'of*&s,KcutTssffceJlt rtftees.
"Tca/T'o8ftx ftiffxt ocetJlof/,oXvfvnice Jldftocr' s^isffotiy
^yvict hyesTdfits fttyxi\if Jiiis inyiyxijcu,
%j\«cht*
THEOGCJNIA.
hf
Vmb&hominumgcnut,fbrtiwmq) gigantm
Celebrantei, oblxdant louk mentem m olympo,
Mufe Olympiddes,fili<e \ouk agida habentis:
Q«« in Picria Saturnio peperit pdtrimixta
Memoridf^rtilitati^Eleutherisimperdns:
Obliuionemq; malorwm, eyfolatitm curarum.
Kouern enim ei nodes mixtut eflprudens lupiter.
Seorfim ab immortalibui ftcrum lettum confcendent.
Sed cu ia dnmts exdiJus, circuuoluta uerb efiettepork
Menfium decrcfcentium, diescfc multitranfaili ejfcnt,
IpfapeperitnouemfiUdfconcordes, quibuscamen
Curx eh, m peftoribusfecurwm animum habentibHt,
VaululumdfUmmouerticeniuoficaU:
Xbiipfisfplendidify chori, cradespulchr*.
luxta uerb eat Gratig er Cupido domos habitant,
In conuiuijs, amabilanq; per osuocem emittentes
Cdnunt, omniumck leges, er morespudicos
lmmortdlium celebrant, amabilcm uocem emittentes.
\ft<e tum ibdnt dd olympum, Leta uoce putchra
\mmortdU catilena. undty uerb refonabdntterrfatrit
Cdnentib.hymnos,iucudus uerb 4 pedibusftrepitusex
Vroficifcetiuad pdtrifuu, qcctlo impitat. (citabatur
\pfehdbenstonitru,atq;candensfubnen,
Strenui uiftopdtreSdturno, bene autemfingutt
\mmortaUbusdijpofuitfimul, crmdixit honores.
thecfaneMufecanebant.cccleftesdomos tenentes, •
HoucmfiU*,mgnritouc progmtti
Cliofy
*l8
H 2 I O A OY
K/\etar\ oiraf>rrHTt,See/\ecc Ttj*t\ito/*cvH Tit
TJji^ixig» TJfyoCTM Tt,itre\v/*viei T,igouiix Tf,
XXI&JOIIK tTJiJlt it$oe)Jfi fecTH iji/i ehtKfu/i.
H yeCf HcufixfftKaVffi/i <£(*' eua\oieiffi/i oTwJlii,
b/i TIVX Tiitijffxcrt Jlter Hipcu /*tyeiKtto,
Tetvi/*ytit/i T' iffiJlutrt JlitTgtfeuu fixai/\iau.
Tu /ttyv etti yXucjH y/\VKSpuii^einfft/i eciiJluii,
TSJt 171' (K sri/necTot ffi /*ci/\i)(OC.oi Jlevv/\xci
/ VctiiTttifaVTe(>bfuffi,JliacK(>%rovTxSe(*tfxt
iSditffi JliHHfft.o Jt ccaQx/\ius ecyegoiiu/i,
Ai^eert Hou (*iyx vtStut btt*fxi*cvut Hocieneuiau
TivtHxyecf fieeti/\iitt i)(_effevtt,iivtHX/\aoif
'b/\xis\en.cvoit eiyofHQi (*tT>XTf07iKtyyxTt\aVffit
PniJllut /*x/\ctHoittvietfot$cit*yvot sitsiostu.
Eg%i/*fi>o/> Jt ctiee eegv Sto/i tAt3i/\oifHovTou.
Aiehi/M/\t)(iHj*iTee J ag/sre» ee^o/tcvoift/i,
o i * T» /Atceeu/i ifpi Jliffit cLvSfuitoisiti.
tHyeCf/i»ffecu/i,HcuiHHCe/\»ec7ii>\uve.t7
AvJlftt tiotJlei exnjt/i i7ii^Sivx,Hcu tuSxffJcd,
E« y JUotJlxffiTJiefj Jt 0/\(lOt,0/l Tivx/tSffcu
Qt\JvvTeu.y/\uusfi>j oi eliti fi/txTet fiet etvJbt.
E/ yecf Tit HCU nscJStt ej^u/>,vtOHHJlil Sv/tu
Aprreu KgteSUv XHX\H/A,cvet,auTotf etotJlet
Mncreeu/i Scfpeenu/i HKeix itgorOpu/i caiSguTio/t
YftVfjfH /MHeCfeit Tt Stht,o*i c/\v*t,7io/i e^nft/i,
Ar&' iyt Jlvfffgeveuf iiti/\iiSiTou,iJie TI HnJUup
Ms/tvHTtu.Ta^iut ^' •wctfiTfxiit Jl&gx feecu/iy
XHlftTt
T H E O G O N I A .
il?>
Cliofy, "Euterpeq;, Tbaliaq;, Melpomeneq),
Terpjicborcq;, Eratoq;, Volymniaq;, Vraniaq;t
Ca&opcq;: h<ec autem exceUcntifiima eji ommum.
Hec enim ey reges uenerandos comitatur.
Quemcunq; honoraturefunt \ouisfili<e magni,
In lucem editu, e r ajhexerkit a loue nutritorii regit:
Euicquidemfuper Itnguadulcemfundut cantilenantt
Huiusuerbaexorefluuntblanda:c<eterumpopuU
OmnesadipfumreJbiciunt,difccrnentemius _
Rfitis iudicijs. hic autem tutb cauteq^ hquensj
Statim etiam magnam contentionemfcite diremit.
Vihoc enim reges prudentes, qubd populis
Hamnu infirentib.infiro uicifatudinem rerufaciunt,
FaciletnollibusappeUantesuerbis.
lncedentem uerb per catupopuU dcmn ueluti, placat
Reuerentia blada. eminet uerb interipfos cogregatos
Tale Mufartm ingensmunushominibus.
A* Mufis etenm, creminusfiriente ApoUine,
Viri cantoresfuntfuper terram^ citharadi:
Ex loueuerb reges. iUeuerb beatus3 quemcuq; Mufe
Amant,fuauiseiaborefluituox.
(animo
Qttodfi enim quisluftwm habcnsjrcceti dolorefaucio
Trijktur,animodolens, cetcrumpoeta
MufarumfamulusrescUmprifcorum homintm
hatldibus uexerit, beatosq^ deos qui Olympu incolut*
Stathn hic rcru animu eius moleftatiu obliuifcitur.nec
tyeinit, Qncitb deflcxerttteii ttUb dona dearu.(dohr&
~"
t
Saluc-
«jo
H S i o: A OT
HLedptTt Ttntec </ltot,<Airt *V iftafSotaiWf eeeioMii,
KTuHtTt oT titlcwccTUfi ijplfi ycvos,oitpt iivTUf,
pi ySt i£tycvovTo,Hcu ipcevS cc<TOf\iovTtt,
Hvnfot HCU o\voQ<>f\HS,it tT ecTiftvpet tTPtdtt rtevreu
S.iircert Jt 6tTee HPWTCC 0tei,Htu yeuot yovevre,
%eu •tu»Totftei,Hcu tnivret tcitHetTtr,*i</lfttcTt tiuf,
AfffdTt <\cti».ittTiioiiTct,Hou iftwit oipii vn<fp>tov,
OIT in T&fi iycvovro hci,<AurSpt! ioeu/t.
flt T aifovtt <AecoseWTt,Ucu tei Ttftecf JlifXcpTC,
H j HCU &t TX HPUTCC tteixiifjv^ef fMfieXvfuro/i.
TtwTcinet ttatTt f*$feu,o'Avftirice JiufutT i^toM
£jcei^St.Htit (iicectT O,TI itPuTtf ycvtr' etvrifn
H ToiixyV nPUTifee}(cett ycvtr ,etoTotf ineriil
XcS ovgiyiffirof^iJouiToift i<Aot aafechtt tiuH
AicUiecTOfijo'1 t^Hffi uetfHVtficvTtt i<\iftitll,
"TetfTctfti T H<Sf\iyvrx ftv^u^tovet eVpvocHeikt.
H ot bpet,ct uoeKusrit ci ocSowdToict tftcici,
Averifitfdt ticevTUfi TI ttaf,wcu>TufT' xffyuirlef,
Ccc/tvccTttt ov <Tittost veifi HCU iisifpevotfiltldWi
%M}(ciiot of if\'t Gif Tf,ftfi\ouvei Tt vif tyovtrrii
KvHTot oT edir ou8he> Tt HCU Af*of>>i ijtyovtvrt,
Ovs TtHt LtcsctftcvHof^fSft f>t\iT>iTi iriyttcttti
Xauie JlfTot <np£>T0fi f-pv iytivme icreft tcuiTM
Ovpcwofi. ecrcfMfvtfjvte fti/i ttdf> nseuiTet luei\*7!fci*
OQftHHftetKecfitXilltoiiiAotcictfcchitouc!,
XeivtcTo oT iftee ftocHgec,ttuf](ecflioivT*if oit&KH
ttvptUfi,c&vtei**-ifi MyigteefattHWM,
THfiOGOKlA."
ty
Sakttenatx louis, date ucrb amabilm cantilena',
Celebrate qttoq; immortaliii diuinugenus,femperexi
Q8» tetture prognatifunt, et Caloftettato, (jkntiu:
Uoftefy caliginofa, quos itemfalfus nutriuit Vontus.
Dicite infuper, utprhntmdij, &• terrafuermt,
%tfiwmina, e r pontus immenfus, afhiftruens,
Ajka%fulgentia,crccelimlatmhfuperne:
Et qui ex his natifunt dij, datores bonorum.
Vtq; opes diuifermt, et quo honores difanxerint, (tS.
Atq$ quo primii multis bnpUcatufphtris tenuermtcos
W£c mibi dicite t/lafe, ccelejks domos inhabitantes
Ab initio,crdicitequod'nampriinum fuerititlorum.'
Vrimb omniu/m quidem Chaosftfit,atdtinde
Ttttutlato pttlorcpr£dita,omniujundamentum foli1mmortaUm,q tenent iuga niuoft Olympi,(diifemper
Tartaraq; tentbricofa in rtceffu tcrr&f\>aciofa:
Atqiamor,quipulcherrimut'mtcrimmortalcsdeos,
Solutns curascromniZdeoru,®1 omnium hominwm,
Domatm pecloribus animtm,cr prudens conftlium.
Ex Chao uerb ErebMtynigrafy Nox edttifunt.
Nofte porrbtam Attherquam Dies prognati fttnt:
Qtjps ptptrit,ubi concepiffet Ercbo amore mixta.
Terrauerbprimumquidemgenuitparemfibi
Cceltmftettis ornatum,ut ipfam totam obttgat,
Vtq\ tffet beatvs difsftdts tutafemper.
Genuit praterea montes altos, dearii gratasfetlttcat,
mym^)arwm,qHaihabitantpermonttsconcauos.
i »
Atqjj
~w
lj»H T I O & OY
ak HOU ehgvytTOp •miXctyot TSMyv,otJl(iocTi 6vep
TovTO(/,t&rof> fHhoTnros ift/tdpa.otVTtxi STterrtt
Ovpowto aVvnteiaot,TSK imtowop ^ctivdXivlw,
Kiicp Ttjtfaop f,v7rdpiovctT' , ioC7tiTcp Tt,
Geioui Ttjidoui Tt,6i(ti(i Tt,(ivH(toaui/lw Tt.
^boiSlw TijgvaovtoiowoiiyTiittw T' bfictiavuv.
TxsHpit birhoTKTOf ycvtTO ugovot ocyKV\c(tiTilt
&.av'oTcerof wtuJltopJot\dpo/i Jl i^/ngt Toniot.
TiivotTC Ji otii LvHXhnrott,v7tdpSio// irof s^ovTotf,
BgjvTUV Ti,fdp07rlw Tl,HCU otfylui o'^gt(tc8v(to(i.
O/fuviSfcvrlwT iJloaOW,Tai>foWT£HdpOtl/VO(l.
Qi Jlq Tot TCC (tyv ec7\ce 8tois cvotXiyHioi iacw,
MSvtf JT OftctX/tOl ftSOSto STtSH&TO (tlTtOTtU.
KvHhtoms Jt ovojt iaow sitwvvtiop, tsvtn otfct afswf
KvHX-OTdpit o'ftctX(tof tCO(l CVSHStTO (tSTtOTSU.
lojrvr T Hj/i"iH,Kcu (Mi^ctycu iaow iit dpyoit,
AX\ci oT otu ycti.HS Tt ncu igcwi i^iycvovro.
TgSt •mouJltt/ttyocXoi ncu'OSQLHOI,in ovc/tottfci,
KOTJCI Tt /SgLorittit Tt,yvyni t v7rdpiq>ewot TSHVX.
Ta/i inotrop (tyv%apif ec7t' u/ttop xicsctvio
A7rKctfoi,utpctXMi'j inolfta wcvTiJKOyTct
E / &(MO(I i7tif>vHo//,i7ri yiSouoiat (tsXtestf.
Jo^yf Ji' ec7rKctTot,MfXT6pij,(ttyec\tj> iiri aJla.
Oosot yctf yotatt Tt HCU ipowi ipycvovTo,
£^avoTocTct wodJltop,ad>tTdpta Jt H^tovro TCHHT
E
/ XfX.Hf.Hou. Ttip (ttyv oirut TII wgcOToc ycvotrot
TowTctt ec7rongv7f]ocant}HOU it fecos i * owinfHf,
tdnt
T H EN G O K I A
135
Atq) ctuthfrugiferu pekgm peperit unda cocitatum
Vontm, dbfq; amorefudui. cxterum deinde
Cdeloconcubcns, peperit Oceanuprofundosttortices
Coewmq;, Creuq;, Hyperioneq;, Upetumq;, (habente
Theamq;, Bjheamq;,Theminq;, Mnemofynenq;,
Vhozbenq;, aurea corona infigne, Tethynq;,amabile.
Hos uerb pofi natu minimus natus efi Saturnus uafer,
Acerfim9 interliberos.floriduautodio profequebatur
Vorro genuit et Cyclopes magnu cor habetes:(pareth
Brotemq;, Steropemq;, etArdenfbrtianimo prtditu:
Quilouicr tonitru dederunt,cr fabricaruntfielmen.
Hifane per alia dijsfimiles erant,
Vnus uerb OCUIUA media pofitus erat fronte.
Cyclopes uerbcognomento'erdnt,eoqubdipforum
CinuLrisoculusineratfronti.
Koburq;, e r uires,cr molimina erant in operibus.
Alij deinde e TeUure e r Ccelo prognatifunt
.Trcsfilij magni e r preualidi, non nominandi,
Cottus, Briareusq;, Gygesq;, fuperba proles.
Quprucentitquidemdmtstfb.humeris promincbant,
Inacceffie, capita uerb unicuiq; quinquaginta
Ex humeris procreuerant,fuper robuflos artut.
ftoburautem immenfum,ualidum magna informa.
Quotquot cnim Tellure e r Ccelo procreatifunt,
Vehementifiimifiliorum,fuo uerb infinfi erant pareti
Ab initio, er hos quidemut quifq; primu nafcebatur,
Qmncsoccultmu:, c r <td luccm nonfubmifit,
i t
Tcrre
!^J'"V
fjjf.
H 2 I O A OY
touttt cv UOVI/*WVI.UKHU JT itttrJjiitiTo cfiyy
OvocWot,HdX ovrot srcvcX^iftTC yeuot WOMOH,
XTftvo/tovn.Jlclii/w JCe UKH.LV imfpeweifo rfy/yluk
Ahj-ce jf Ttotfifocaot yovct wcJuS oiJlKi*cwTott
Tavp /niycc Jlfivrcwo/i,ueu iitifftjja •tvestffi tpihaatii,
E/we jf e'xfffuiutffK,fpi\o/> TITIH/AOVH irof.
VcuJitt i/*ot,&MiisocTfot XTKcbci\it}cuH' iSiXrrt
VeiitAcu."aroCTgot yt LCCH.LV Ttffet*/*tlK XcoSLv
y/ttTjfiir.TtgcTcffiot yoci ciemicc pijffecTo tyyet.
Sit tpoirc.TSt dTocfx irrctvTKt eKov cAict,icAfjtt dvT&p
^diy£xTC.Ietfgrjffxt j ' /*iyets•lifovctocyiu/XCftHTIt,
A^ eiuris Mvlotfft tt^offivJicc tWTtfpx UidJrUit'
TAHTtfpJyu Uov TSTC vvrocyi/tcvos TtXiffoupu
TE.oyep,irsei tnecrfos yt Jlvtruvv/*» in etXtyiJu
H/ttTjptr.itfeTtffies ytXf ocetHeoc (ivfftXTC ofiyx.
•Sls cpecTo}yiSu9t j'/*eyK cpgtfft yeuec irt/\aog.
'Eltri Jli/*ie ltt>v-^x<rcci\e}(U.ovilHHt j'x,etcl
AoitUv HeefxeefcJlovToty cAoto/i Jf vittlHHccTt wetJrM.
Hxfa jf VVHT iTtecyu/t /*eyecs igcwes. ec/*fi Jyouf
l/tdgce// cptXoTHTOt iqti<%tro)HOt*f iTewvc&f
VctVTH.o Jl' in hap/toietytxisAfi§oCTO )/&£/.
Xncuii,cAt£iTdp>it jj ictKtigu/i fHuxfpv ecgltkv,
MKHfUM}Uxf^^oJicvTK.cpi\» c>T obtc /ulcAtKWCCTf»
Sojv/*ei/us S/*Hfft.wocXt// Jt ip/>'t^t fiptcdeu
EJeitiju.Tcx /*t:v"ttttiTiiffiK tntpvyt ^agos.
Ooseu yocf foiloc/*tyyts ocvriofvlfv ctl/*KTetescu,
VriffKf Jli£«T0 y cUKf*t&.Ttte/*cvw(i Jt oiietvri>t>.
T H E » G O N I A.
t#
TnrtwUtebris. mb autem obkHab^turpptre
Caelm. ipfa uerb intut mgetmfcebat Terra uafta,
AfSatatdolofamuerbmlam^excogitauitartem.
Statmuerb cum edidiffetfxtum,excano adamante
fabricauitmagnam fakem, edixituerb charis liberis,
Dixit\tutem, fumptafiducia,charo mcerens corde:
filij mei, e r patris nefarij,fi uolueritis
Varcre, patris malam ulcifcemur contumeliam
Vejhri. prior enimfeua machmatui eji opcrd. (Morft
Sic dixit* iUos uerb omnes mtafit metus, neaj quifqui
hocutiu efl.cofimato animo tidem magnus Saturnm
Hcontri uerbis copeUauit matrem cafta: (uerfutus
Mater, ego certi hoc in me recipicns peragam
tacmus. patrem enm imufbicattm nihil curo
Npfjrum: prior enim feua meditatus ejl opera.
Sudixit.gauifaeflautualde animo TeUusingens,
CoUoeauit autipfum celans in infidijs. indiditucrb m<t
fakemafptrisdetttibus: dolo aut inftruxit omni. (nui
Venit autttafteadduces mgnu Ccelu, undiq; uerb ter
Cupiensamoremimminebat^faneextentiiejl
(rm
Vafim cum ex infidijsfiliusprehenditmanu
Sintftra,dextrauerbimmanemctcpitfakem, (patrh
Longam afperos dentcs habentem, chariq- genitalitt
Tefiinanter demeffkit. rurfumq; abiecit, utfirretur
Tone. itta quidem non incaffim elapfa funt mam.
Qujttquotenimgutuproruperunt
cruentt,.
Omnesfufcepit Terra. circimuolutis autcm annis,
'
» 4
Vro-
TT1
:%l£
H ! l O-A OY :
Teivxr' fy/vvyt re Hpxroj!ieef,ftiyee\»t re yiyewrietyi
Tav^tat \xffxoftovxt, 'Jlo\i^' iyxex x^et'l' iXevTl?*
Kvftfixr t',cetfte\jett Lx\itsa iit aeitfigovx yc&cw»
MtjAeX ff &t T07n>UTOf/ CCItOTftttgxt oiJlxftCWTOfl .
KeeGGxTC iit' «Ttfigoto 7}o\vK\vfj> cvl tnivTta.
SitfdfiiT' dft7ti\xyot •sr&z.uvjfiovof/, oitf.fi j ' \aviut
Afgor ccTt ocScwecTSyipot iogvvro. ru Jt ovi nigH •
f.6pitpin.ntaTOfl^HvSHpOiett^xtiot<>tfl
HiiKeTo.cvtfv iitftTx taJjsifpvrofi ixero KVII^OII.
Ca JC ffn cuJloi» KXKIJ 6tot.txfi.ipi i' nreiv
Voosifi into pxJUvoiaifi di§ero. rLii Jt cetpgoSTkv,
ttpgoycvcvaow re ttcw,Kou ivfstpcwofi Hvjcfietcw,
KiH/Kgtrn&ei teoi re HCU cwtipefSveK' cv eepptS'
&$stp8it.ccTctf Hvtop'etcw,ore •a^odmgct Hvtipott.
KvTtcoycv&cW J[ OTI ycvero iso\VK\vfto cii Kvitfa,
Hj' pi\eftftuAex,oTi ftHoMuft ijepxoejttn.
T* Jt 'dpct eiftcteiTHc/e^KCU ifttffier ieafero HX\ot
TtyoftovH roc ti%mToc,ttutfi r ii fv\0f/ iiem.
TctvrLv Jt ifjcfxps Ttftlw ^ « , « 3 ' -KtMJtX1
Maipcw cv Wftpaitom HCU cetcwtxrotti teoUt. .
YctpSfviltt T o'ctfHf,fiftJl>iftcercer' iJxTtdrxt re,
TJ^^tfirty\vHCtfi!w,fii/\iTi)TeiTe^J.(t\i}(jltivrf.
ThtJ •weeritg TITIWCCI s7tiK\Hctif/ Lx\feCKpv,
PcuJlxt vetneiufi,ftiyxt igewf,ovt riitfv avrif.
4>xcne J',TITCUVOVTXS tXTXt&KKtit ftiyxpi§ott
Bgyo//.Toio Jt fTtftra ricif/ fteriittt&av fce&ou,
tivj ot irene fvyjfrifi TS ftigof/, tuu nipx ftfrouvcW.
Kctt
THEOGONIA'
IJf
Vr9jJttxitErinnyesudHdds,magnosq;Gigdntes,
Armis nitentes,longas hdftas manibus tenentcs:
Nymphasq;, quas Melias uocat,fuper Immefam tcrra,
TefUcubsq; ut priws refeclos,ddamantem
Deiecit cira Epirum undis agitatu in pontit. (rb alb*
Sicfercbaturper pelaguslongotepore. circticircaue
Spunta ab immortalicorporeferebatur, in quo puc&t
Innutritdeft.primumuerbadCytherasdiuinas
VebebaturJndetumcircumfluaperuenitadCypru,
Frodijtuerbueneranddformofddea.circumucrb
Vcdib.fubmoUib.herbacrefcebdt:Aphroditeautipfa,
Spumaprognatddea, etdccoriipulchris fertis Cythe
Hqmittat tam dij g homines: co qubd infbuma (ream^
JXutritd c&.fed Cytheream, qubd appulit Cytberis.
Cyprigenauerb, qubdnatdcftundpfain Cypro.
Af $ amantem genitalia, quia exgenitalibusemrft,
UacAmorcomitatus eft,et Defideriiifeqnebaturpaltiatamprimum, crdeorumddccetueuntem. (chru,
Himcuerb ab initio honorem habet, dtq;fortiia ejl
Tttrteminter homines er immortaks deos,
• VirgineasconfabulationeSycrrifut,o' deceptiones,
Oblecldtionemq^fuauem, cramicitidm, blanditiasq;.
Vdteruerb Titdnes cognomento uocabat,
Tilios obiurgans, magnuCcelum, quosgcnuitipfe.(fe
Viftitabat porrb,nocetes ex proteruia magmpatrfif
,. Tdcinus, cuius deinceps ultio in pofkrumfiiturafit.
Hoxpretetcapeperitoiiofumiatum, eyParcSatrd,
..;.-..;
i t
Ut
tgt
H 2 I O A OY
Kcic ScorxTip.TiHt Jt thrvtffJriKjt J fy\»p ovtifUfr.
OiiTtviLtifUtltitxttoiTiKtvvltytSyiivH.
&finofat>etii t*&tto/t,Keu eiftu) ei\yevewowt
iMtyAtts t edt f*S\x •wr<lp/u> Ukini ttKttwti*
Xfvftet Hte\x f*i\»tl, pjfitvrei Tf JleyJlgtec katfltspt
Ktufuifxt,Htu ItSftet iydvxrt VH\ioiroiv#t,
X\utctTf^£fflt>TtJttU»eTft7rtf>,IUTt
fiftTlitl
Ttivt(i.cvoltt JUJ&ft/i ijftifi eiyxfo/i TI HXKO/I rt,
AiTotfJlf&p TI ft&/> TI vetftuSxttxt
ifhcntxt
OiJthtOTi\4yHfi StouAtiroic^oXoio,
V.tf/Lfi y'ohc» Ttp Atttaft HXHLU om/t,ot rtt tifueeTii,
TlKTf HKM vifUtlfi^TTHftX SvHTOitlfifCToitl,
. Wt>£ oKuijttrel Tttii Jl dxteruv Tffu,Hou fn\irtrrxt
Tifxs T i*J(*pvo(/,tuu i&t>Tiia KotfTJfi'c6v/Mt>.
Avroei optt fvyffctJTtHt ftyv trevtfi aiKyivifvret.
hiSltv Tt,Kt(*o/> TttHeu d\ytx otxHfvcovrx,
Sa/ufcct Tt, oyivns Tt^tci^xt T',cwJlfeH~fecfites nt
Vd>ueiTt,^avAicct Tt\iy»s,eit*»)i\»yixt w ,
Aaifve/iilui,eiTlu> Tt,fw>qtteet ei»4\»tif>.
Of HO/I tf,ot Jl'j 7iK£fo/i im^Seviss ctvigunst
VwcuretyOTt ttovTit inw/> i7riofito(it(icojx.
. Unfioc T' oi^atltJHec HCU ei\nSix yttveer» tfivTOt,
FftfSvTtertfi wedAw/i. «tvrxt »x\i»ti yJfSovrot*.
otiveKXvt/te^TgtTtHcuiimotjiJJftufivt»
MVtTcu^^^ciAiiteuecHeUHmxft^AfxeiJlfV.
AiritJt eui Scait*eu>TXf*iyca>,HCUeiylu>tfX fefHtU,
lttuit(tify»(*fimjuu Httrti >uo»u7fxjiiof,
iifvb'
T H E O S O N I A
%19
Ef morte.peperit etiafonu,pperit uerb agmen Sonio'
No/f uUi codormiens dtd peptrit Nox obfcura. (rS,
Rurfum pofiea Nlomu,cr Aerwmnatridolore plenam,
hefperidesq; quibusmald ultrainclyttm Occantm
Aurea pukbra curtfuntjirentesq; arbpres frtUlust
'EtfatalesiedsjzrVarcasgenuitmmites,
Clothoqi,Ldchefinq;0'Atropon.qu£mortalibtu
Editisaanthabcndwm bonwmq; malumq;,
Q&eqi hominwnq; e r deorum delifta mfequentcs:
N««5«ii» definunt dee a uehementi ira,
Vrius^repedermtalicui malu nuctu,qfqs peccarit. (f>tu
Vepit prtterca etiiemcfin,nocumetumortalib.homini
Nox perniciofa.poft hacq^fraude enixa efi,e't amicitii
Seniumq; noxiu, Hcontentionempeperitpertinacm.
Ceteruconteiioodiofa pepitquide laborcmoU&m,
Obliuionemq;,?c8emq;'er Dolores Idcbrymabilcs,
VugnMq),c/desq;,pr4elkq;,Jlrdgesq;uiromn,
Urgidq;,mendacesq;fermones^difceptati9nesck,
\Accntidm',Noxamq;,familidrcs interfefc.
Iuramentumq;,quodplurimum terrejtrcs homines
l^dit,qjUdtidoquifpidmuoienspeierauerit.
Hereumq; alienu a mendacio ,er ueracegenuit totm
JtdxmumsatufHiorum.feiuocantfenem,
Eo quod uerus atq;placidus,nec iuris e r a-qui
Obliuifcitur,fed iufta e r manfueta conflia nouit.
HeinderurfumThaumatemignu,^ forte Vborcyw,
Tcrr* conmi8ui,cr Ceto pnkbris genisprxditam:
E«>
»4©
; H2 I O iOT
Svgv&uvr' etcAdftcuiros cvi fgtcti Sv/to/t s^lrfow.
Hngios Jt syavovro fttyigtroc renvoe Stciu>/>7
pivru cv ocrgvysrio,Hcu JluigiJlos mtiiftoif^
KsgHS UHSOWoio Tt/\jjOVT0S WOTet/toif.
Fpurci r',aT>KfcirHTi,o-Mu r' ,dft^irgi,THTe,
' ILbAagH rtJleTis rt,yoci\luiH rt,y/\auiHH rt,
Kv/teSoH,aaetcirt SO>/,SOC/\JH T dpotcsx.
Koit ftt/\iTH^eefiicsee,Hcu aVXiftcvH^KCU, ocyetvj.
VctctiSeHT\ilpceTu rt,Hca avvetH^ foJlonayys.
Aairci rt,it^mrci Tt,po^>no:ciTi,Auvct/tcyHrtt
HHCOUH TS HOU OCHJCUH^ ttcci rtQUTCftsJlctcc.
J\it>els,Kca •arou>o![K,KcaaV(iiA>)s ycc/\dreHoc,
, VTrnoSon T hfioeosee, HCU imtovoH foo\iitH)fyt.
KV/AOJIOKK S'',» ui/tetr' oviiJjjoetJisinsivra,
. Tvoiois rtfxSsiofi cu>e/*»f> 0WA> uv/tocToTiJJyH,
V_&ce itgHvvH.Kcu svaivgut cc/if>tTQi,T>t.
KV/A-U T',Hiivn Tt,si>crtfou>os a" diaftiJlH.
T/\cWH0VO/itl Tl ^lt/\0/t&Jl^S,KCUnS0VT01tig(UC.
AetceyigH TS,KOU avctyifK^Hca hecoftsJlstce.
VHKUOOftH Tt HCU <tVTOVOftH,HCU /XVStOWOCOSX,
BvaCfVH rt pvlw r Hpoer^HCU eiJtos dftw/tiS.
/Kott •^oeftdSH^etfieoSoe Jleftets JHt rt ftyvirfJtn,
tiHffd r'^avito/titHri^StuticiTe,wgovitt
rt}
WH/itSf>TJs S',H itoergos s)(H vio/t dSowdrcu,
'
AvroU/tyv vngios dftv/toves sjtycvovro,
, K$feu^pvTyHovT<x,ec/A.v/tovectyy'dJliica.
t/cw/tees ,J[' ciHtowoiofiecSvffeircMSbyecrgx
Hyef
T H-E O G 0 N I A.
«4»
Eurybiamq^damantis in peftore animum habcntem.
ExHereoporroprognatifuntperq amabilis foboles
Toto in infruttuofo,0- Doride pulchricoma, (deam
fitia Oceani,perfe{iifluuij
Vrotoq;,Eucrateq;,Saoq;, Amphitriteq;,
Eudoraq;,Thetisq;, GaUnea^Glauceq;,
Cymothoe, Spioq; uelox, Thaliaq; iucunda.
E.tHietitaamabitis,&Eulimene,zrAgaue,
Pafitheaq;, Eratoq;, cr Eunice rofcis cubitis,
Dotoq-, Frotoq;, Vhcrufaq;,T}ynameneqh
$tef£aq;,erAcl<ea,erProtonKdia.
Horis, e r Vanope, crjpeciofa Galatea. '
Vippothocq; lepida,et Hipponoe rofeis ulnis prxdiU,
Cymodoceq;,qu#fluftus in obfcuro pontv,
Etflatus diuinorum uentoru, uni cum Cymatokge
facilemitigat, etpulcbrostaloshabente Amphitrite.
Cymoq;, Bioneq;, pulchreq; coronata Hatimede.
Glauconomeq;renidens,zrVontopork.
"Liagoreq;, e r Euagore, ©• taomedia.
Polynomeq;,crAutonome,eylLyfianaf]a,
fyarneq; tam indotis grat<e,quam inculpatxform*.
Et Pfamathe decora oorpore,diuinaq; Menippe.
Kefoq-, Eupompeq; Themifoq;, Vronoeq;-.
'
Hemertesq;, qu£ patris habet animwm mmortatis.
HequidcmexNereoinculpatoprocreattefunt,
Eitie qumquaginta, inculpata-opera callentes.
Thtrnmuerooceaniprqfundifluifllkm,
• - • • „•1
DfMCtt
«4*
H
s io
A
6V
Hyciytr' «Xeiifpfcv.H Jt cinaecv TSHOV tgt/i
HvHoftisiJT ocf^at,eit\\&T,UKvnfcLuTt,
. Aip' eiPiftvf •mtintti tteu oiuvoit ce/t itxovrcu^
. fUttint Tfjtffivytos^niTocjgcr/eu yecf iccPoxof,
^igtaiiJt etb Unrtt yyuoct Tt tucWnreCftjitt,
E* ycvirit •trc\ieiftTeef Jli y^xietr HceKsjrctf
Atcrjveeroire 0tol,XK(*ctiT'ty%ci/Kfi>etccvtgairii^
FlppxJltll *"' iVTttTtrXef^OVVtlTl HpOKClrricKOf,
ttfyit f,ou vctincri zjdplui hteri taHtcuioio,
Efftcrii nfet WH~fcf,iv' laBt&Ai} \iyvfuvci,
XSCVUT, oVfVK\H rt ,fti<Airerei Tt^vjgce •mectine.
H ftyf tuv 4vnT0,cd JT ceBecieerei tuu eiyt/fvt
Ki<Avo,rS J (tiHVFeeft\i£eCTe Uvearc^ctiTHf,
EffteeKeeHtS \Hftuvi,HeU ewttftf (iccgwciert,
t/lr^telf HeeJ\tgCH ItipH K\VTS UKtowcio.
TSt Jt err <Av nrapeait HtfotxLv ei^rrtJlftfcTOftntff;
E£itoft^gvfeiop rt ftiyeer,Kou trrriyceerer ittrrct.
Tt3 ft$v iTttevvftOf Lv,ir' xv UHICWS tstgi tSHyeet
XivttP. 0 «?dlcf jjtjrdetef tjtpv fttTx^dpsi pitoct.
%' tiftcv eiTreiffeift&ver it^oKmufi ^tcvx ftKTdp*/*9'
Itur' it ciScwecTirr,{lu>ir <rT ci Jiuftceei veciet, (Mef»
Bfivruv rt^JpcnLvre pctftcaf JUifttrtopvTt.
Xfvfeeof JC trtKt rg/utifott\»f ytpvovSce.
Tef ftyv etf i§cveeet§t fii* HfanKth,
htrft iretf ctXmoAtett nrt0tp'p'vrcir eip t&vteiH
Hfteert rui, iri vrefi $ir SKaeercu eT/pvfttreoittir
T/furtar/efiuvtJliec&tve£trc*Hfeu>efe,
.U
THEOiSORIA"
H*
buxitl.kcTtam. htcautemcclercm peperit Irtot,
fulchricomatq; Harpyidt,AcUoq;,Ocypetenfy
Queutntorumflamind,crauesdf]equuntur
Ternicibut alis, in ctelo enim degentes uoUtant.
¥horcyipofth*cCctoGr*dtpeperitpulchris genis
A'partucanat,qudtobidGr€dtuoca»t
(prxditdt,
Immortalesq; dij, humq\ incedentes bomincs.
Vephrcdock pukbro peplo, Bnyoq; crocco pcph9
Gorgonesq;,qu£habitantuura cctebrm Ocearum^
inextrema parteadnocJm:ubiKeJptridcsargutd'r
Sthenoifr, Euryakq;,Medufa<fcigr<utia pptffa.(noxis
1pfaeratmortaUs,afiaiueimmortala,etfemononok
D««. cum una concubuit ctruka cefarie Heptunm
btmotiiprato&floribusuernis,
'Mixtus CaUirboffiUenobitis Oceani.
Biutdtttem cum Verfeus caputmputaffet,
Vromicuit Chryfaor magnut, er Vegafus equut.
Huicquidecognomcntuerat, qS Oceaniapud fvnttt
Hatuteffehcd-terubiccnfe aureutencbat manib. chd
Etu7eqdecuauohtffet,relie1dterramatrcmaloru(rit
Ferucnit ad immortaks. louis uerb in domib. habitat,
Tomtruq^eyfulgurfirenslouiprudcnti.
CbryfaorporrbgcnuittrieipitemGeryoncm.
titomquidemdrmkexuituisHerculana,
BOKCS apudflexipedcs circumflua in Erytbuu
Hie iUo cum boues egit latdtfrontes habcntes
TjrynthummfacrmtmcnfusiterOccMif
Oribocf
t4$
M 2roior -
Optif>TiHTtx'vxt,HtuflxHiKof><ri>PVTiti)vxt
^TxSitacvHo^eyini^tiplwtOiMTSiiKtourtio,
HJt STIH' <X>\O •ae<\<iifof>,tifuj^pu>ofr,i<A}V iotKot
Qvincit cwt§tiirott,ioT txtourdtoitrt ttoitrt,
Str»/ cii yKxtpvgu,tt;iiw HgxTo^iitpfov s^tJbiour,
Kftrtrv fiyt/ vi(i<plw i/itHtiTrtJlxjlxrAJTrcciHOrJ.
Hftttrv <rT ctiiTi tsriKtoPOf h<pif>,<Aavif> TI (*sycu>Ttt
TctHi/\of>,aftx^lw(fxthrv7toH<ri/ttcriyoutit.
'Evtx Jls oi aaior isri HCCTIO,HO'M viro "nrsrg»,
TKKS osvr eltlcUKXTUfr TS tt&fr^tvHTUir T owteuTttnf,
E/f t' oux oi JlxtroWTo tsoi LKVTX Jta/txrx vcuetf.
ftJT tyvT dp ouiftottrty v7[o%tovx \vy>k S)(t<r\vx7
htxvxrcs vv(tf>n,Htu ciyipxos itfuerx wttvrx.
TMHTV<pccovxpxtriftty4ftcvcucv<pi\oTiiTtt
Aetvif f vfeifuii otvt/tofiJXiHw-rricAi uipH.
H<A' v7roHvarx(tcvH}TsiuTo ItexrtfyipfovxTliurcei
Oftof ftyir itgwTOf) luwx yeivxTt) ynpvovxt.
holrtSpiOf OtilTtt STIHTCV CCftit^ttVOf itTt fpxTStof^
K<tpt><SpOf> uftiiyLv}xi<rltti> Ltwx}(XKHti<p<i>voft
VCVTHIUVTXHSpxK0f,OWOUJtixTt LgXTttpOfTS,
1o T^iTOfr,vJlp/w auTtt iyetvxrt^jry^ eiJHjcw,
t\<SpvcdLv, LAI tgi-^t tix XavaaXcvos »f*,
ATtKnrofi ItoTsitrxfiiii HfxitJmsts.
Kttt TLV (tyv Jtiot ijot cvigxro vnKfi\Xi\HWy
AftftTPatovtci<Axt,trtw aj>#i<piktji ioi\oiut
HpxnXitrJSxXiift/j cctlwcuHt xytiXms.
HJxifttUfOW fTmTftWfJft«UHif*tUti^XlTOf>Wf'
THEOGONIA.
44.%
&rihoc^mtcrficlo,crbubutcoBurityotte>
Stdulomobfcuro,uufa'mclyfwmOceanum..
Ipfdmfup pcp ffitaUu4mgens,perplextm,nihilfimiic
MortdUbitfhomimbus,nec^mmi6riaUbusdijs,
Specu m concaud,diuinm animo mfidcld Echidndm:
I)mtdidliympba,UmkocuUi,pulehrkgehk; (gnucf;
T>imidti ite parte mgctttefcrpentcm,horrcric\u<£i maVariwti,crtidiuormi,(liuin<efub cauernk terrtti
ltUcitcrdajpecuseftm'mi6,cduafubpetra',
Prpcuiabtmmortalibdsc^ dijs, hiortalibuscfc bominib.
IbifaneadejhnaruhtdijmclytMdomosmcolerc.
Atq- coercebaturm Arimkfub ierra tetra tchidna,
immortaik^ymphd,crfehioiti<efaperpetud.
tiiiic rhyphaonem aiitnt mixttm effe amore\ (pue%e\
VehementemcruioimtituentumlimkocuUscotuenti
iUauerdgrauidafacJa,peperitfirtesfiUos,
OrthtmqitidemprithocanempeperiiGeryohi...
Jtetufecttdo ediditpartu immenfurh,minime effkbil?,Cerberim crudiuorum,Plut6nk caheni Srea itoct
Qjuinqitdgihta capittm,mipitdentem&,fbrtemcfci
Tertioihydramgenuit odiofa edoftam;
temeam,qudm ehutriuiidea atbk itkk iurid,
lnfatubiUt&mdighahsuirtutilicrculan<e.
Ae i&am quidem loitkfilius dccidiifeuofirrd,Amphytrioniades,cwmbeiUc6fdlokdj
iiercUlesexconfilijsMneru<epr£datricki (gneni
Tm ipfd Cbimtram peperii,jbiraritcm teirribitem»"-
h
trn-
i$
h n b A ot
A*tvttii ttyflfyei}Jut Tt^soJX&Hti Tf HgecrdfiuG rii :
TStJC UiiTf&t Ut<pec>\cu.fticc fiyii^etfoiceUKfovreti •
H •Sp(it*cUfHtJiJC 'otptot UfXTtffSoU tAgdtuvret.
Tfit&t t\itafi$?ci6t,v jf <ftfecHto/i,ftits>t •Jxitteufee.
&<arot> eciceixviilnrct tuvfct f-cvol cu6cfC6votc.
TUii ftfo tnjyeccet ti>\t,Hcu i&t\tt fitKusfiotporTHt;
K<fT etfee ttfiyy'c^Uj)TftityH»<Att(iQi<rift%ji6get>i
Oftlu vicoJlfni^&ffcc.vffitHcuift Tt kicrrtt,
tifi f itfn 6fi-$<xtr<*,JhefUv<Avyw<>CfdH0tTiti
totWOIttlf) HOCTOVeCOSt VtfKfiHt,1SH>* eu>6fceicett>
Svtt ocf ey cix&Wf)jKttpodf(TO <pit\' «vifocxufi
Kctfoutitofi TftiToio vttjKtnt iJt ocirftrcunof.
AXKX i it ctJXdij-ccosifitnrHfXHt\vtHnfi
KttTti Jt 07t\eTCCT0t>,ftefKvi <pl/\0THTl fitytHCX,
Ttivevro <Aavot>cpit>,ct't>f\tt>.vSt UaitttiyeciHt,
Teifttctift ov ttiyeihottwccyzAvtriecttiXce <pv/\eiottX
T&TOflftfHtJIITitHliUlpifHtiPO/tyCVOtfat'.
liuDvt Jt eiKtotjt&voTetfiit T/tit JUvictinteti
ti<S/\ift T\x\p(Hcft T{,<t(H H&Jleuvoti fiec6iiJliri»>,
XTfi>t*Sva,tJ,eiicu><fifit> Tt,Htu iTfOft luOQufutgtPi
<bdtrif>Tt^>i<ro(tT'cij(ti\titcf> cciyvfoJiivltAn
UitXfeft TS fiJUofi 6",d/\tdHfiovd fjl^cenogift Ttf
tgUvittSft Tf,KCU durHICCfl^tHCflTt triftSvTOC,
Ptuittifi Tt,Ueu fffieftjvgtrfruv ri UdiHofij
~SMyyci'giSfi Tt {J,iycUt,i\dJltovci1rt,'tfctftc^iSft T(}
tv/uii/j Tttncu ct\f<A<ttrHof>.6Sit> w andftxvJiff.
TIHTI J tvyeeTjpuft iefiift yoyos eti necrei yctioui
•ett
TMEOGaNIA;
\tf
"trucemcfc magnamq;,pernicemq;,ualidam^
$iermtridcapita:unwmquidemterribilisleonk,
&berucapctt<e,tertiMucr6ferp&krobuflidracontii
A'fronteleo,poneuer6ferptns,medkutr6capr<u
Korrendeefflunsigiiisroburardentit.
Kac quide Pegafus c<epit,crftrenuus Bttterophorttes.
OUfaheSphmgenexitiale peperit,Cadmeis pernicify
AbOrthofuba£ta:Uemeceumq;Uonem,
QUemluno ctmeriutriuiffet,louisucnerandauxor% lnbckfrrtilib.cottocduittieme<e,cladem hominibus*
lbifane hic commorans decipiebattribus hominmi
1mperdnsCduernof<eHeme<e,4tq;Apcptnti, •
SedipftmroburdomuituirtutisHercuLuue;
Ceto uerb minimum natu cum Vhorco amori miulget
&peritgr<tuemferpcntequiobfcur<e tatibulis tcrr<e*
Finibus m amplis prorfus aurea mala cuftodit.
HocquidemexCeto&Phorcogenuseft.
Tethys aitt Oceanofluminapepit uorticofa, (bentCt
iHitS^ Alpheucj;, crEridaniiprofundos uorticesha-i
Strpitonm,M**ndmmq;,&iftrumpulcbriflmnu
.
fbajincfciRhefumq;iAcbeloium limpidum.
fte(fumq;,pJ}odiUmq;,Haliacmonemq;,HeptaporSc^
Granicumq;, cr Aefaplim, diuinumq; Simoenta.
Peneumq),crilermum,amceneq;fluentem Caicum>
Sangariumq; magnum,Ladonemq;,Partheniumq;,
Euenumq;,<crArdefcum,dmnumq;Scamandrumi
VepcritquQ^fiUarhmfacrumgenus,qu<e pcr ttrrm
*,..,.'•
b » Virat
tjj,Jv
H 2 I O A OY
Ayjlfoct lut^tfnaiyCnw ento^uvt owxitjt,
Kcu •sroTec/toit.Tcunlu> J Jltot nrecfee /teigew fX*t't
pettu T,ei<A/itTH Tt,ieivt» T,k\iiergM rt,
&UQH Tt,9%V/tVU Tt,HCU igCUIIH ttenMt.
Vmxw Tt,u\v/tov9 Tt, feJliee TiJteObJffOH ri.
Ztfvfeb ri, uKvri» Ti,i<Ayec Ti,tneti6oH Tt.
j
Tt\*§etofHTi,yoc\ot§euipvT',tyoeTgTt JlttbvH.
JAHXOSOOIS Tt,toi Tt,iuu ovetJljt noXvHugM,
K<fpH#it ri fivlwtycCTi),-KKiiTuTtfie&nit.
VJpfait T',iot#ete<£T',ocKt(<r* TtJou>tH rt,
VtTfcuKT'fyoeesee,ttpvi&uT',ovguirHTi,
VUtrit T' ovgtwo/tH Tt,TtMcbta re LfOiteTttliKeti
KQtfin T,eif'm Tt, uou i/tJfrottyset luxterlcb.
t.vMfHTt,TV)(itTt,HOUoli*e>ieu,umifeiTi.'
Keii 7V§,H Jlt ffeu/i ii%oq><tf>i<?ecTu isri/i ecteecfiu/it
Avreu Jt UHIOWB Uek Ttttvot iftyfvevre,
VgttfvTXTouuSeeu.^o^cdyt/tcyfeiailtcue^K^ttt
T&t ycti^ikicu eifi rowvffiifoi uHtewivcu,
Aifoe liroXvtuJfi its yeuow HCUfleiitteeti/tv&t,
TetvTH o/tus ifiTtnei ttecu/i ciyXaol TfHvee.
TiesciJt aiit' tsriffioiiroTes/toi ucWee^itJlet fievrtt,
Yitts HiHtcwi, nt yeivxTo •WOTVIOC Tntvt,
TStp ovo/t eciyecXio// •aotiru/i flfoTo/l CWtAga iW»«W«
Ol y fHocyoi ifecfi/i et ou> nrtg&outTecufi.
Geioc Jt iihte/i Tt /*iyoW,\ec/tit%iH» ri ft\>jvuvt
Hu f «tstotfrtcsi/i httjttevioiat feeeivet,
tXtowetTCts rt tffit,Tei igewe/i avfttv fX*at,
tetvaf
THEOGONIA.
tty
VirofiteneriseducantuMcwmApoWmerege,
Etflutninibus.bancuerbdlouefortemhabent,
t>itboq),Admete<y,Untbeq; Bleftrdq),
T)orufyVrymnop& Vrankformd demrejems»
KippofyClymenefyKhodiaifc Calirrborij;,
Zeuxoq;,Clytie$,ldyiacfaPajithoep
PfauurefycrGaldxaurejtmabilKojDione,
MelobofisfyThoefycrucnuftdmydord.
CercekfcindolemabitiSyPlutofyboumsocuHs,
Perfcisa,ltniraq;,Accfte^;, Zanteq),
VetrtdcfclcpiddtMencftofyEuropdq;,
Mctifq; er Eurynome,Teleftoq) craceo peph.
Crifeak,Afia<kcrbtdnddCdlypfo,
Eudore<^Tychcq;crAmpbiro,Ocyroeq),
Ef Styx,qu<e ipftrtm exceltentifiima cft omnium.
AtqjieOccanocrTbcthydcprognattfunt,
GrandioresnatufilicmulttequidemfuntcrdliteTern^BeenimfimtcekresfmeOceani,
C^J4nedifperfditmamcrproficnditatesldcutt
Vafimpdriter'mcolmt,dearumf]>tendidaprotes.
Tot rurfm aUjfluuij cumftrepitufluentes,
TiUj Ocedni, quospeperitueneranda Tethys.
Qjurumminddifftcileomniumortdleuiruprotoqui:
Sedfmgukthn nouerunt quotquot circum habitant,
Thid prxterea Solemq;mdgmm,lucentemq; tunam,
Avrordmfyqud-omttWMtmeftribuslumenprd-bet,
ImmortdUbusq; dijsqui caelm ktrnn tenent,
k $ Gemit
tfO
H r I O A ov
J4u<x& intifVvuSAa' i-nifrovos cv $i%i-iH7i*
K$M <R «VgvGiH TIHTCV $t*Jn.HTi /tiyatoe,
'
Arf oui/i Tt /*iycw,wccii\cunei rt <Aix tteiu/i.
'
ftfpa/w <f,ot KCL wcitti /tneTtfiiicv itAitottuimtltp..
Atf.0U.tO tA' *«>* twi/*Ht •fim KXfTClflotifttlt,
Afyiflui}fipvfc//^cfiiui\xi^HftiiiKai/a'ept
tXcUVOTC/l,CVlpl<\OTKTtttlittoe<fVVItttHaX.
TstJ /ttr' <xrcfj>x TiHTpu iutttpifo/i uejtyevaa,
Ayf* ri iMefmtTiayTx^ccT ifowes iirttpousuTcu.
STtj| J TIH' untcwi tvyeerHf,vei>\cwr((tiySiTee^ '•
Zi<\o/i,Kct* VIKIUI UcO9j<r<pvf0<y,cv neyxictai.
Keu Lf&rosjt jf &tfui,etfiAaiuTce ytHvecro TIKVCC.
TA/I in i<r' ditottetvtt <Aios <Aot*es,ieU w (<AfHt
Oidt 0<Aof,07I7fM /*# KHYOIS itOS uyt/MVOTVtH,
AXC CttdwctffluillicUVHTVIttpiJlgWlillfTM.
Sls yxf* iSiKauct grvfeefptirijs uHtewiv»,
H/tMTtT<p)°Ti zrouiTxr c\i/iztor x?<rf>e7TKTfif,
Attweirirs iHecKtdjt ttit is /ttXHfo/i oXv/xm/i,
EiitiJt et /*tTei tio ttu/iTiriitrt /iei^oire,
MJTtriitiitepfaq/iyefieeu/iiTi/ti&yfHeiTo//
U£i/*cv}lui ro <mxios yt /*n' eitoweiTotai ttcict.
Ti/i ef ipeer' os rif eCTi/Mt ive Lfivn, ittJt ecytfpetfHi
Tiftfft HCU ySfuiu/i iittSHainfvjtti/ttf
ifi.
H\tt <K eucc ntiteTH ?ij <HtptiTOf.i\v/ttsc/i <At,
<%tw afiat •nrou<Atasi,pi<\n <Aiti niAtee weerfof.
TtwjfaitTi/*Hft,mt(We*y<Aeie>eii<iluHfiV,
A&rlui /tfoyetfiimt
ttup ftiyxv it*t*cve# ef*>ifo
Ve&olit
"*&^
j&eniifongrefjh cum Uyperione i«rfmo»»>
Cnbi-'E«nbi>>fperJt,per<«m(>rfmmixM,
/iJfr«i-m<tgm»«,P4«dnffm^pr^»ttirttw « * *
fcrfenq,<{ui omnes pra-ceUebat pcritia.
Aitrcouerodurorauentospeperitmagndnmws,
Argeftcn&ephirumJRoreamrapidtm,
Et Not«m,m amore dca cum deo congreflk.
Voft hosjieUam genuit Lucifhrum manegcnitd,
ASra^fulgentia,quibuscceUimein(lumefi.
Styxucr6pcperit,OceanifiUd,PaUantimixtd,
Zftomrt Nicmp«Mm« talos hdbcntmmtdibut.
^robu\,at<^y'tm,prtclarosgenmtfiiior.
QmbtK noti eft fcorftm i louc domus,nec uUafcdcs,
JXccfcuid,qiudnoniMsdeMpr*it:
Sedfemperapud louegrauitertonatemfedmhaberit.
Sic cnim confuhtit Styx morruptibiUs Oceanis,
Dif iUo ,quando omnes Olympiusfulgurator
Jmmortales uocauit deos ad aUu cctM. (nespugneti
Hixit aut^uodftifquis unafecum deorum citra Tifef
f&on cariturutfii muneribus,fcd bonorem qucttufr
Vdbiturum,<juem antea vnter'mmortaUsdcos.
tBS etia dixit g honoris expersfiteritfub Saturno, dtcfc
Aihonomacpr£middfcefuru,utfaseji.
(immuw,
Venitautprima Styx mcorruptibilis dd Olympum,
CMmfuisfiiijs,chdripcrconfiUdpitris.
(**•
lpf<tm«mI«pitfrfeommwit.«imw quofydond <fetymtnlmcffluiMeor&mdgiim
* fitiatamcntu.
*J*
H X I O A OY . ..
TxitAxtJt' SftXTXitrotiTXttitfteTowouerxteivxk
SLtJtou^utwctiTeosiJ^xiiit^etJimapv^efH^
BjtTfKetf.otvTer Jle iteyx UeeCTei,Hj£e owxoset.
QoiSuJi«b Leift>so\uiieocTo/>H>Jfvei avvUii.
Kvos^fMynJtimtHTxiexieioyfiKoTiiTi,
AHTU uveu>o7tt7tj\o/> lytHnocTOyPiHKixpti ouet'
HTttofi tw&fUTtcittt uou xSowecTetai teoittt,
H\(ihi)(Oi> i§ Pti^Sty ciycwotTtcTO/i cvrot i\vft7ttt.
Teivxro JC x<ytgj.lw avuvv/to/>,Up WOT( •ssJpffHt
Hyeeyer' it vtiyx Jla/tx,pi>Jw HtaKiit&ou tSinoiri/i.
HXyOTwwAW^tfjSH^^T&M.TAwOTS^OTflCrrwff
Zavt LeoviJltjt TiftHae.tsoefv tAi oi oiyKxoc tA&px,
Moieow e^et/i yxLut rt Uou tzTevyerote fxXxosHt.
H jf Lott ecftSftipvTot VTC ieowi e/tftoee Tifttit,
&0cwtxTe>tTtfaoiatTSTif*oviii?if*ec>ufx.
Koit yctf vuv oTe tai rit sTti^oviup cwteuTtup,
EfJlufi ittpxttxXeeUXTOC vifto/i iKoJffKHTOU,
KiHXia>iiimxrlw.vso'»J) ree'i sarere Tt/*>/t
' tetx ftx"K' u •BPotpeu/i ys ttee v7totAe§erou fSVjrtet,
Koti. oi OKSO/I o'7teefet,i7tei Jlewxf.it ye •mcciitft//.
. oosei yocf yeuHt re KOU ifowS igeycvovTO,
Kou Ttplui eKxjfO/i^TtsTUfi e^et euaow d7teu>Tu/>.
oiJle T/ fti/> UgoviJlni eSttjtrxTo^iJls T' xTtxvex,
Oos' tKafcfVTjTilai fteTei Tt^ordfieiat tteiatf.
A*fc" sxei,ut TontiuT0f> otTt tXf%St eTcKsTO JixOftot.
OilJC OTI /Aitvoyfvitjiosofi 6tx s/tftofe TtftSt,
Keu ytfpxs ov yotiit re Hottieowtf,ik dxKciosH.
'
>V\'
THEOSPNIA.
H3
filwj<fflfcm, diebuf omnibusfuicohabitatoresutftnp.
SimMeretimomnibuiperpetub,ficutipotUcituitfh
Ve^icit.ipfeautempr<epotensefi,at^regemagtt.
VhccbepmbQeigenialemuenitadleftwn.
Grauidauerbfd£ta,demdcdciamore,
Utonamaerulcq peplo peperit blanddmfempcr,
Hitem bommibwatoj immortaubus dijs,
SuumdbmitiomprimUhikrcm mtra Olympwm.
Genuit mfuper Afleriam ckrm,quam olmVerfes
nuxitmdomumampumhtharautuoceturuxor.
Ihiterugrauidata, Hecate pcferit,quafupcr ornnei
lupiterSatumuts'mprcciohabuit.dedit uerb eifbledi
Vdrteuthdbedtten*'^etmfrugifmmaris.(dadona?
Imo etiam ficUigcrp d, ccehfortita efi bonorem,
tmmortalibugq^dijsuenerandaefimaxime.
EtcnmnuncftcubiaUquktmcffrimhominum,
faciensfacrahoncjlaexlcgcexpiat,
Inuocat Wecdten; mgcns uerb cumfequitur honpr
Vdcilme, cuius beneuold deafufceperit preces,
£t iUi diuitidi largitur.namfdcultat ipft adefi.
Ci£otquotenwTerraCaloqjprognatifunt?
^
Et bonoreforte acceperutjifbm habetfortem omnte
Hea)qcqippSaturniuspcruimademit, nefy priuautt
Qutecunq;fortita cft Titancs mter priores deos:
Sed bdbetftcut prius db mitib fdtta efi dijiributio.
Hec quia unigenitdjninorcm deafortita eli honorent,
Et pramm tam m terra ac c«lo,quam m rnri,
154
H
s i o A py
A»" hi »eu we\i ft&Xi0f/,iireif4Vt TUTCU afouh.
tXJt ili\et ftiyoi\ut taeCfxyivtTou,nJt ivivitlip,
Uvf dyogfikxoiat fttTwii^hcet,Ofi U itiKtaip,
Hof iitiT' it vo\tftop fttaluiepx iuptjosorrm
Ardptt,c%ix itti veaxyivneu oJt H' iti\natt
HIHUV Tifopftriut oTcdaou,Heu wJlot epijeu,
Kfi Tt JHHH f%xai\Jbai trcci euJloittai Hxiija.
Ea&X» oT ofilS' otcoT euttAftt eiyivteiet\ai/uaifrt
Evtxitee HCUToif TRctiotyivtTeu^Jt eVtvtvi,
Nmfoaty/liH HOU UocfTti,KX\of Xti\ep
ttlet pJpu^ctlfUf TI Tonavaip HvJlot hceif».
E<&&9 JC htTcijiosi •srocft&elftjv, »'FH iiikttr.
Kou Ttitji yXea/HUh JlvaaifipiXcf/ epyecfcvreK,
ti^orreu JT /HOITH,HCU i&xrvicu evroaiyetif?.
tHiJliuf J[ e%ygUn KVJIVIJ ttot i&TcxatnCnJ*»,
Vtiet JC elpti\tTO e>ouveftvvlu/,itt\#aei yt tvftu.
Ec&A» JC ov fxiftoiai aui ipt*H \HIOV eUfecp,
B»Ho\ixr T' elyi\xt TI,HOU eU7c6\tx TtKxrf cuyuf,
Peiftvxr T* dpeitoHUfi tiup,tvft& yt tixxaet,
E / e\iytofifi0ioia,HoeHZFOXap (xtiovx iiHC/tr.
QVTU rei HOU fwvoyyyt/r in futrget iSax,
Vxatfxiff dtou/ecTotai TtTiftnreU yrficitesi.
Bint JUfup HPeviJltt K8poTe>eQop,o"i fttr' iHtivkv.
Oftx\ftcTaip iJlovTO^foicr znc\vJlof>«iof itis,
Ottrait i§ otf)(fit K*gOTpo$ot.ou Jiiri Ttftca.
Petw Jt efi/ O\IH.H84SX Hpov<a,TtKi tixiJliftx Tptvee,
isfiUtitAfftKTfx,iieuipUv^i/aeitfAi\opt
"
T H E O G O N I A
»5?
^rn^pmuUornaimquandoiupUnbonorattpim^
Cuiuerbuoluerit magnifice prefto efl,atq)iuudt. ;
ibitmwfbro mterhomincs eminet,que tpfa uolucrti.
(^tdouerbddbcttumperdensuirosdrmdntuv
yiriitwdcdtdefiquibuiuolucrit,
Vi&orian cupide ut prAeat,ty idudem pomgat. •
Intoiudicioregibusuencrdndisdfiidct.
^
•Bondmfuper qudndouirimcertdmme couuttdntur,
Ibidea&itusprtflbcfiydtqiiuudt.
;„,%
w
Qgt «cro «icmf «irtMtf & raborcpukhru pr«m
F«iIe^rt>H«$ progfiHioriowgiorw» dat,
Comoda item cqwt&jqu* ddfietduibui uolucrti.
Ef J)K <j»i gtofcum nure tmpepuofumfecanU
Vot4$fdduMiiecdt*,&udldcfrenunHl>leptuiw,
Frfcuewwm pr<*d«m jncljt* dea dedit copiofam.
FrfciJc uerb abfiulit appdrentem uolcns animo,
Boiw pretcrca mfkbulit m Niercurio pecus duget^
Armentaijiboumgregesqilatoscaprarum, . • .:
Grcg«fti<jnigrr<tr»mo»i«ni,<<nimo«ofcw.
.
Exp<<w*i*j««.i<w/tt«t,ftfXm«
Adebfane liceVunigenita ex matre cxiftcns,
Omnibuiinterdeoshonordtaeftmuncribws.
Ffeif diit ipfam Saturnw aiuna iuutn5,qui pofi # " •
Oc«/»s<ifpfXfr«ti«mmm»it<(confHcntJsA«rDr<e. "
Sie abmitio nutricnsfilios.Atq) hifunthonorcs.
facOe ucrbdomitdkSaturno,peperitittufhes hberps,
Vcfid^cri&monedureKcakeainitis
gdudcnte,
For»
tt:t$
... M 2 I O -4 OY
JfSiftOf T* eiiJlUvJor vTta^Sovt Jlaftxrx vod(tt ,
ltn\eer irog e^u/>, Ueu ieuifviro/j cvvoffiycuo//,
ZlunxTt ttnTtopvTec Seoo/> •srotrtjp' HQ'Heucu>Jlfio/J,
TSncuvTccfigovTHf nrttefMffTcu ai/gtSx^Seap.
Kou rht t*yi> Uxrhtive ngcvct /*iyxt,et nt tnocfot
VuJlvct i$ iJj>it/Aurfot in>or yow/cttt iK0tret
T * fgoviupjvx /*S Tir xyavisy igcwtmu/j
AMcr ev eiScwoiroiffi// e%£tfixtrtMiJlxTt/tUi.
VaiStrc yoci yctiur rt nou igcwB dtJjieoVTOf}
Ovvtiuici-tsiit^UTO iu i/ito •srcuJlt JlapLvcUy
%eu UfecTtffiwtvdfi eevrt,JUer fttyx/Mt Jltxfitt\dr.
Tu>,cyt .£« ccKxofHcmUv e^ov,ec>\ec dloHdtup
TeuJlxr isr Uccriitiv^filui Jt e^e ntovSor oiKxtfop.
AA\' ert Jltj Jff e/*i>\i Stup Tsxrjp uJle HCU uiJlgap
Tift&eujrcrsi%HTXfi\i/t/\ncwaVtTCHHxr
T M etvTHr,yxixv rt xcu ifcwo/j ocTdpopnx,
MHTI/J avittpfcituxcbou, oitur /XiKeeSotTO TIHSCX
VeuJlee tfi\o//,TiaouTo Jt tyivvvr •erctrgor iaic
TetiJlui>tovr Uxremve /*iyeet Ugovct eiyKvKo/tSTtt.
O' j" Svyecrgl pi\H /tei/Xx /*$> HKio//,itJt iitiScvri.
Keioi nrtpgxJliTlw eax nrJp wiirgoTg yove&eu
A(*f>'< KgCVUfixfflKSt^HCU tjii'HXfTOfScSi/im.
VitfJ-ow Jt it KVHTO/J Hgf/Tur if •srievx Jl£(to/>,
OTtTtCT* Ctf OTiKoTXTO// tScdJlu/J %ltt>\t TtKi&CU,
zUvx /tiyew, TO/> (tcv ei eJlifxre youcc •ssiKufu
KgSrn <tvgtiH.Tfxpi/xfi>tairtTX>\i/*oveUTe.
BvSx t*p> IKTO tplpnffx SoUv Juei vinret /ti\euvcw ,
VgHtTtp
THEOGONrA.
Vfr
tortm<kVl»t6hem,qitifub terra domosmcotit,
ImmtocorhdeitsstuMefotoMctentcocufyorenti
louem^cohfttidrim deorum pdtrem dt$ hommtm, •
Quus&itonitrUconcutiturUtdtcrrd.
w,
At$ ifios quidem degluticbat Saturhwt magnui, qcu$
txuterofacromdtrKddgenudUenerdt.
Htcanimo uotutns,tie uUus ctarormfitiorm Cceli
AHwmterdeoshaberctregimdecus*
Mdierat enim,cx Tcrra ©" QxloflellKmicdnte,
Qtjpdftbifatdkeffetproprioafitiodomari,
(^tuuisrobufioexifietiiloukmdgnipcoftlk. (o*
Ue0$ bk no ctdfbecuktione hab,uit~fed tnjtdidsfim
fitiosfuos deuorabat.Khea aut habebat luclugraueM<
Sed qunndo Um louem erdt deoru patrem atfy uiroru
tdrtiuraJMtumchdtisfuppticdbatpdrentibus
SutSiterrefycrCalofleUKdptdto, .
.
tohftlimut fuggererentjquopd&oUterct pdriendt
mwnchdrwm,poffet<%tfcifafuriMpatrKfM
Cotrdfitios,quos deuorabat mgcs SdturnwiuerppeUklUiuerbfitiadiktit aufcutiarut afymore geffcruntj
$i ci comemorarut qutcunqifatis cototutu effetfieri
&rcdSdturnumregm,&fitiimmagnanimumi
Siiferiintdutem Lythm Cretdddpmguem popitlumi
CtmminSmmmtufitiorumeffetpdriturd,
louemtjiagmm,huncquidehtipfe fufcepitterrd uaftd
CretaUta^adeducariititychutrieridmabmfdntU.
tuquiicpemnitfirensccieremptrnoilemittgrami
v
• '"
Pnmwrt
»jSf
- n 2 i o A OT -
FfHrepif ttvrlui \v*TOi>jHfVrt oT /^djSaf&sGfe*
ACT/>« cv&KiGeerujetiiHt vxo Htiieti yauHr,ApyteiuevepeiwtmHtewcvuvluffVTi.
Tia % cattXfyewiteefx (*iyew Tiiiep iyyvx\i$fv,
OvpowiA» i*ey owxxrt itAp ngorofiu fixtiXit.
Tep,TotT i%Mi> jftifWiii.ilui iyktcTitro VHJIKVJ
X^ir?uot,ioT ovonttfHTei tpfttip,4teio7tifce
\ AvTtlufoieifirctviHHTerHcutlHHotyr
Aiitttff, o (ttp rtc)l e(*e?Xtfiitt Htk^SfSfi tAxffdoSXr,
- Ti/*Sf ipi\txew,ooT cv eiicwohetatirovicifeip.
RacfTtcctittur oT eif inerroe p.cvottfeupt&JkitHe yif.t*
Hitpro Tote ctvetHT0f,i7ttii\e(*evtt ovtiurri
Ttcint cvvttixo-fmoJwppocoMtosi Ao\uiar^
Pfi yivtf ohf" owi/tnt /ttyeet Hfivet otyKV>^pSrirt
NiHJtiett TifryittifiiHfirt weudif ieio.
Vpurep oT ififiKti /Jiop frvi»0CT0ft Koeremiviop,
3Top fiyvfait TH&f1 fttertc^iovot aVfvodimf,
Vvioi ci> ttyxih,yvxKoti vm tiocfvtiteio,
jSp.'ip.rv'ip?titu,i<w(*eei'vHroitifipeToirt^
Avftj •nrccTfencctiyviriit che&p vice<Attl*ip\
Ovpewioixt^evt Mtt trter&f tittifftuvHfipi
OloiecTttftvHtcWTO^eietp ol/d^yttieiup,
fiuiuw jjfipevTuv,ioTeuitc<\of*<Tee Kdfimtvep,
Kou rtfpovslu>,TO itftp •} •fsth.ufH yeuoc HiHoitieti
Teirwicuvot,4v«Toit( HOU eciowteTottipcaieioseti
kiptui oTieeiterof neO^Jtfvftp uKtewivlw^
HyJy tre Hlwito^iwyHott btup i\itfr tieewiSeuvov.
^pp
TfeO-GeNJAJ.
ilP
i^ii^amVyau\<Afcmautipfimmtt$.pre'
toiiromnce]fo,diuin*fubUtcbritterr<ei (henfim
Argeommontedenfofykofo.
, • ...
Uuic autfafcijs muolutu magnu lapide m ntmtt dcdii
CaUfiUo,prepotentideorumpriori regi.
Xiuemtumarrcptumnunibwjuucondidit maluum,
Wfcrnec cogitauit animo,quodfibi
"mpofierum
VrokpidcfilwinuittMO-mfcpukut
Supereffet,qui ipfum mox ui er manib. domitu fti.
txhomeexpulfums,ipfe^'mm6rtalib.mpcraturus
Cekriterautem demderobur epfbrtia metnbr*
XrcfcebantitUut rcgis,uertentc anno,
TerreconftUoaftutocircumuentus,
Suamfoboli Ucrufubrmfit magnus SaturHus ucrfutui,
Vittusartibusacuifilijfui.
Vrimumuerb euomuit Upidcm ultimb deuoratum,
ifluro quidem lupiterfirmiter dcfixit in tcrrajbaciofi
Vitho'mdiuind,iugisfubVarnaf>i,
(meitfc
Mowmmtu utfit m pofteru,nuraculu mortaUb.hond^
SohiituerbfratresexpttrenoxijsiuincuUjs
CosUgenas^uqs uinxaat pater cx amentia.
<X&ipfimmorcsfueruntproptcrbencfkid\
Dederuntcj; tonitrum,atq^ candensfulmen,
ttftdgurqutrfdMemmdnisterraoccultabJti
t^iKcon^/iK^ortaKt.ito^ijnmprtdltP.Jmferai.
filiatn porrb lapetut pukhrostalos habente Occaniii
DuxitQlsmenem^eHndemUiimconfcetiditi
i(fo
Hi
I 6 A OY
HJlf eie£r\eu>TX ugxto^oQgovcc yeivoett trcuJbe,
TIHTI Jt hrapHvoiauirec (icvoiru/rji^ n^o/itffset
VeiHii\ei/,x\oi\e(iMTi(i,d/%oCfTivi'ep T ixiftvtlfee,
Ot Ueeito/> s§ tHfp(St yovst ewJlgocoi/iei/XtpHjHai,
VgaTOtyocffce Jiiot7i<\feTuvv7tsJlsHjd yui/cuiut,
VotoScwd/i.vGg/irruvH (t,<yi/d'tTt6(> Agi/07iet' fol/i
iit tyeGoi UcersTtt/rttJlx/Xup •{•e/iiprTi Ltpcu/vw,
BIVSH dtx&xKtHt Tt KCU Imogini vTtJfioiito^
ATIXCCI oV bfowo/i avguo fpcjU KgeerofiHt V7t' cu/eiyHxii
Veigxai/i cv ycuHt,7tf>i7tacf ieeoeQfJlw/i /Xtyvfmuc
Ey*»?, £.$>**» ri HCU olHX^MCTOtffi^apeoti;
"Te&TUv yoci oi /tolgou/sJlceasxro /tHritTX fol/i.
&ioe Jt ce/XvK~fo7ctJlHcrt Tt^e/iHtix vreiHii\6'fg/\o/t,
Atf/tcit oCfyee/\iotOi /iido// Jtice uiov' s/idosect.
Kceioi STC' eutto(>'MffiTeti>v7ij<rf>6(>.ou>txf ey mtetf
HfStftH> cctct$xre/>,ToJt oei£sTo 190/1 ecTtccJTK
JivHtotyOffo// 7t^o7teuri/*ocf iJtst Tcaivo-iiijefiet egviic
to(i (*fi> ecf clfui/tuvut ux/VuapvginxXHt/tof yct,
iigXH\£nt sitlave.LxH.lth Jt eiTto vSao/i ceXxXncv
AxTtiTtwtJlKjicui/XvaocTo J[ve<ppsatwxu)/r,
6\IH oiiKHTlfiuiOt 0f\i>(i7ti& trfl(tiJtoVTOtr
6f>jt AgccKi\Sof tnlixycvioi Ui\ioi eiri
Vi\Sd/ifT' HTO wecfoiffcv,s7ti^oyxtT»/\v(oTftfca>;
Tcurr ecf oifi/*cvot ri/zx tXftJtdntTo// tjo//.
Keei •srdp i^uii/ijvos^avh ^i/XaJ// 71*1(1speSfHCV,
OVVIK' s&ferofix/XccV7tif>(*cveiItfevituvi.
Keu yccf OT' fHfrvorrj ttoi hnto\ t' avtgcoTtet,
i/ltKM'
THEOGONIA.
iii
ipja utrb eiAtkntem mdgndnimum peperitfUium.
Vepitpraierea glorid pr<efigne l&encetiu, dtoj Vrome'
V<trium^fipeUemi^ttim<^ipimetbeum,
(tbetm
Qtunoxafiatim abittitid fuithommib. muentoribui
Primiw enim IOKW ficlamfufcepit muUerem, (rerum;
Virginemuriius uerb infererite lAencetutm Ltte uideni
TiiWebudetruftt, firiens canderitifuimmej Qupitef
Vrdpterftukitiam crfbrtitudinem mriicnfam.
AtlMuerbCtxloldtumfuflineidurdcxnecefiitdte,
Jmibus m terr<e,e regione Hcfberidum argutaruni
Sidnscapitefytcrmdefifiismanibus;
,
Utncen'mipjifortmdeftri4uitprudcnslupiter.(tUj
tigauituerbmfolubUib.copedibus Vromethed uerfu^
VmcuUs difficilibusmedutnt per columndm ddigens;
ttna<jtMt%mifitexparifisaUs:c£terurithic epar "
£omedebatrriorinefciu,q)i ipftm crefccbdtpdrubicj*
Nri&f, quaritiitotd dieedebat extctas atds habes aukj
t&cquide Alcmeme puUhros talos habetis fbrtisfiUuf
Hffcutesocdditjnahtmuerbmorbum prdfligduit
Upetionidte,&Uberduitdbtegritudinc:
No» mmti idue otympio m alto hnperaritCi
QjtqHercuUsThebiigenitigldridcffet
Mdior ctiam ^dntedfuper terrdm thuttoipafceniem';
Ob id<£ ueneratus hdnorabat prd-clarumfiUum;
Qjjiuisfuccenfens remifit tram^ui prita kabuerdi;
Eo qubdcontedtffetconftlio cim prtpoteriti loue.
&ftw»$i4<Mfo difccptdbdntdij mortdles^homaie^ \
l
iieco*
%t$l
H X I O A oy
M*HarH,rcVs7ttnTKt*iyo>jifiSf>iifofet)vifvi*$
Axoseiftfvor <itl>%tHHt}$wor vooft fgocirccrifftuot/.
Tui*foy<XfffKpHecsTiHcutyHXTcci>jioviJliiit<f
ipfivw itXTfclHKt^lixXv^cet yxfoX fioetH.
Ttji Jl' otiiT' e<fix i\d\>HtefiootJlohitt iiti Ti^v»
t.vt(TifftxS;iut,TitHHi tuci\irtocs aciyert JIH/*U.
&J) Tort t*t/> <n%offi<Hiti Tjocrie Mv<Af&t> TI it&p rr
lentmcvtJbtyWct^Toifi ec/yiJiaHtT' ttj)dH.T<<t/i>>
A iffhrot>}cisiT4f>ef>ji\us JlttJleetueeo /toieow.
Sis £oiro}ltd}>Tot*iuf> {<fl)s oitpitTXfvjJlix eiJiit.
Tof> J[ oant Tt^offietytt 7igof*Hi<fl>r eiyHvluetwris,
H»' im/*<HJlijffctf,<Aot\jKf JC & JujttTOTi^virs.
Zait HpJU?t t*iyt<rt ttS>t> ouetyfVtTxup,
T&t> Ji thav OTSICOTO^IW tt ovi tpetai ivfiet cwtiyet,
Qipet <Aoi\otpeoviuf>.favt JT cltpierx /*i<Hix et<Atat%
Tv&tfi&Jl" iyvoimt <Aoi\o/> ,(*CKHOC OT ttUero tvf*$
QvMToit eu>ietiitoiffi,Tee HOU Tti\it<&ou ife0\fC.
Xdpffi Jt oJt cci*tpoTtSJi>iffif> ouveii\ifo i\aVHof> e1i\ettpatf
TttdffxTO j" tpeoi>xt}cifitpi j(Si\0f JHfttft IHITO tvfiw.
StriJtt^a<rixi\oT>HxfioorJloi\i>ti7tiTi}(y>i.
EK TgJt oitotMecTOiffif) i7ri%iovi tpi/\' cuiienltuin
Kocitfff' ofix i\aVHec ivttovruft sitifiuftu.
Top jjt*iy' ejftiaxt ngoaitpH vtcptiXHyJfrirxfJvf
\X7ttTifiyiJlnjO}oti>TUt> itofii ftiJlex (iJluiy
SLmf7tof>,iH<Kix7tuJtoi\iHsiitti\it'ttOTi^i>ts.
Sis teeTo}(Uot*<}vofl<fisyilfttTxt*>tJttx dJl&t,
tMTin Jt H7t&rx Jlii\t>/*i(*vHf*ovosx\eit
"~ " '-'
' 6*«
J
THEOGONIA;
»<J
Vbamejbi tum magnum bouem prompto animo
"DmfumpropofuitAoukmenttmfattenS.
Uacenim carnesq; cr mtefana pmguiadipe
Vtpettedcpofuit,tcgcnsttentrebouino.
Inaltera rurfum offa alba bouk,dolofa arte
tidtedifponens,depofuit tegens candida aruitU.
UmtfctuipfmdUocututeflpaterhominfydemcp.
lapcthnidaomniumcelebcrrimeregum,
0'tu,quiminiquediuififlipartcmi
Sicdixit,comcijsprofcindes lupittr ppetua cofilk
VmcrurfumattocutuseflPromcthewsuafir, ifciens.
bixitj&arridensdolofenon obliuifcebaturartk:
tyitngloriofif!ime,maximedeotmifmpticrnormu
tfaru elige utra te m pcttorib. anmus iubet. (fekns,
Dixitfane dolofa cogitas.lupiter aut perenia coftlk
Cognouitjiecignorauitdolum.mak aut profpiciebat
Si.ortaB.hominib.qu<e er perficienda erant. (anmto
^nibtKumhkutrifajfuJMtalbtmadipem.
. .
lrafcebatur aut mente, ira uerb eius occupauit animu,
Vtuiditoffaalbaboukdolofaabarte.
Ex Sb tempore dijsfuper terramgenus homimm
'Adokntoffaalbaodoratkmark.
Jtiic ualde cotriflatus attocutus eft nubicogus Vtpitcr.
Tapetionida,omnesfuper conplia edoclus,
Otu^iondumdobfeoblitusesartki
&cdixit,irapercituslMptierprudentipimus.
^xiUotemporedolimemorfmper,
l »
No»
ii6^,
H
s io
A
«V
OvH (<Aitfil>'tit!Jii<ri iarvgis• /tcvosecHct/nteiiit*
tBvvTcisoivAftiTtois^iwySovivtuirdusiiJ.
A^tx/iuui£tvxt>hHff^ivsWi>tisiX7[iTtU,
KKi"itxs XKXIMXTOIO •njvfos TKhiawKofi aiytw,
E/f LoiiXto tceiSmti.JlxHev Jt txjnc vtntjii SV/MU
ZHv'i$iGfs/*eTlw,e%ij\to0iJLei*tutpii\suiTOg,
&s lJi£V ctyfycimoici mvgis TijkitrHomou ttuyLb.
AVTIHCC Jt curri itrvges Ttfi>Ji LKHOP owi^tiixoiaitcuvs ytXf trviATrKtXost wtQiHhvris cl/ttpiyvijtHS-,
^Vt)u6t>v&MJioiHiHti\ciJ,LfoviJtitoJUcefi>ji\tis.
•XZatri') >uunictftnat dtx ykaunMiris oiStuiH,
Agyvtp i'( st&HTiMotTcc LgXllyv i L«i\itix\olut
&caJlxKi[tt> p^&gitxi lixret^ifo^cwtioiiJlii&.ca,
- A/*tp> Aeii cfttpMiins vtoSui\ixi otvtlici •sroiHs
l/*df>Tts •srXfitJHHt LocftjxTi •sseCte.as 'Mi>n.
• ti.iJ.tpi Jleoi fetptwLi/ ygyuiluj HttpxKStpi/JetjHHt
"iLbaurisvgoiHtn tstSini\vTos d/Xtpiyvijets,
AffH>jaitSWcti\ti'/*Hai,%ix&fittfV?sdutti>t7ri>}L •
<"THJCCVI JlcdJlxiXx isoTb.tx TITtA%ie{o,6aij/*,ciitAit&tu.i
KvtH JlotXct 00/ HTt&gOS t*$JTfitp&,H*\ $K/\X6JX.
t&pytiytziiilti cvi6>JHt.^ccQis JT eim\oc/A.7ttTt) sroXtSf,
Bcw/A.xciiijuoicri/) eoincT«tpu>v>jtAtifr.
AvTtxf eTttHJltiTdVp LXTCOU HXKOfi owr'dytxioitt
Eftxyxy' cvtjtxwtlp jcfr.6t etrowfitoiHJt twAfUizoi,
Koff/Au ciy«t\o/>icvLvyXctuHa7tiJ\.os oSty./it.oitchoHS.
®au/ttx Jt ijlcUicWKTlss Tt-tttWJvHTis T* cwSf&miiS,
Sls eiJlou Jlt>\o/> tmwi£/*H')(cu>t}u w)tp&itt}i9-ii>}
<
ttrSt
T H E O C O N I A."
itfjf
Ko« ddbdt metijs ignisrobur mdefejU
MorUlibut hommibus,quifuper terrm bdbitdnt.
Sed ipfum decepit bonutfilius Upeti,
turdtm mdomitiignis eminus dpparentemfbUndore,
I» conciuafiruk.momordit uerb imo animo
(<fe»
IOHO» m dlto tomte,dd irfy iyfum comouit c<tro cor
Vtuiditmerhominesignisproculhtcentefbkndore.
Vrotinusdutem pro igtocfkuxitmdlum hominibws*
Vtendmimconformduitperqcelebrifutroajpcde
Virgmipudic&fimile,Sdturnifconftiio. (cUudicdns
Onxit uerotr ddornduit dea aeftfs oculis MineriM,
Cdndidd uejie .<* cdpite ucrb cdlypttdm
Ingeniofcfdftdm mdnibus detinebdt.mirum uifu.
Circumucrbeifertdflorcntisefloribusherbiei
OptdtdimpofuitcdpitiVdUdsHiinerud:
Circumcfeeicorondmduredmcdputpofuit,
Ojsdmipfeficerdtmclytwvulcdnus,
"Bkbordnsm<mibiK,grdtificdns loui patri.
ln hdc drtificiofd multd caktd erdntimird uifu,
Animdntid qu<ecunq; continens dlit dtq^ mdre.
Ex iflw hic multd indidit. grdtid uerb rcfbtendebdt mi
SiirdbiUs,dnimdntS>usftmiUduocdlibut.
(gM>
deterit poflqeffecitpulchrummdlumpro bano,
Bduxit eb ubi dhjerdnt dij dtq-, homines,
(t*,
OrndtugejUentemaefitePdttddisfbrti pdtre prcgniAdimirdtio cepit immortdlefq- deos mortitksq; horni*
Vbi uidcrunt dolu drduujncxplicdbite hommib. (««
't66-r
*
H S I 6 A OY.
Ex rit yeei yovot eyi yuveuHup fvXuTofieitiip,
Tityotfe'\wiipetiyovet,Hcuf>v/\ayuveuH5ip
Piftx ftiyx ivHTciai pir eu''Jlpecfft veutTeitffip
OiJiettevHt inoviHt ocffvftfiogoi,ocr\x Uepoio.
Slt Jtciter ov ffftUvtosi UxrHptfetosi ftihioSete
KKflwxtficffHHffi,HxHu>p^uvijovxi ifiyupoiptovTt itPtmow ipteef it iiKiop UxTxJLuirrx
JittecTicutataiai*ffi,Ti6«ffiTt kngix \0VHX.
OiJt GVTC&f ptoverrtt sirtpetpixt Uxrx ffift&iXr,
tVOuoretep UxpucTepffffTdfalw$t yxTep alp&rreu.
Slt Jt eurriot ou/ApioSi tucHop tvtereiffi yuvxauts
Ztfit v^-ifptftftMt diHt^wqevxi tytyup •
e\gyotKitop.rrffpop •) vsopcv Uxnip ourr' ecyxSoie.
Ot Kt yeiftep e)ol/yup, HCU ftjfsftjfcx tyyx yuvcUHap,
lAi) yiftoui6i\H,o'\eop Jt' ivrt yigxt IHHTCU,
XirretyHgOHoftetojJti/lieTjtiTtiJlaVtt
Ztaet,ohsoe>6iftcvn^ Jliec Urifftp Jlxricvreu
%Hpw?eu.t)iJt tWTtyeiitSfttTKftoigxyavHTeu,
KiJivh/j J! i^ticHentpMocpijctvr^ccniJiioSi.
T « Jt eivr' ouHvet necHop i<dl\.u ctprifopifet,
Bftftfvcu.ep Jlent TtTftujirretfTHgcio ycvMtet,
Zaet ovi THOIOSIP t)tup ci\ixcrcp ctvilw
GvftwHcu HPXJHH,HOU ocvvte <;op HXHop ifip,
Slt»«tTt Jliot H\S4OU voop, i H Tsroef t\tieip.
Ovj yoCf ixntTioviJlHt OIHCIHHTX nPeiMiiaVt
Teic y' vmggKvft fixptw ^&nft «'X\.' vit' ca>xyH«
y
Zxtvo\viJlgtpiovTX fteyxt UxTxJltattlsfyixei, »<
THEOGONIA.
'»#
ExMdenmgcmuefimuUcrtmfcminedrum.
mmtnm^ernkiofwme^genmjsrft^^^
Kocumentum ingens mortaUs mter uiros habitant,
f}ernicioftepdupertdtinonaccommod*,fedfatietdtu
Acuekti cvm m akearijs tettis apes
fucospdfcunt,makrim participes operum:
tHtquidcmpcrtotumdiem adfolemoccidentent
I>iurn*fiftmant,erfacwntfauosaU>os:
At M ktus permanentes coopertK m akearijs,
AHenmldboremfutm m uentrem metunt.
Similiter uiris rem makm mortdUbusmuUerct
frpitcr aUitondns dedit,participes operiim
m$ci3mt.aUuduerbprlebuitmdlmproboiu>.
Qgi nuptias refitgiens&foUcitd operd muUcrum, ^
tfonuxoreducereuelit,nociuauero attigerit fcnctid,
I» penurid eius qu*fenefbuedt,hic etti no uUlus indi*
Viuit,mortuiucrb poffe^hnem mterfc diuidunt (gus
Remot» cogndti. Cui uerb mptidru coditio cotigerity
VudUa uerb babuit coiugem,coueniente prxcordijs,
Kuicdbxuonuhmbonoxquiparat
Hffcqui uerb ddeptusfuerit nocentk ndtiuitdtis,
Viuit m pe&oribusbabens mdefxncntem mceflitidm
knimo er corde,ey mmedkdbiU makm efi.
Qupniamno Ucetlouis fatlere mcnte,nc$pr*tmre.
Ke$enmupetionidesAcdcefitKVrometbeus
\Uiuscuitauitgrducmiram:fedncceffario,
QMmuismuUifmexifiente,magnuuincukmcoercet.
'
\ +
Brtareo
g<J$
H ! I O i OY
Bgta3»£J» oT tit TXHPSITX mxTVP thjlvotxrt ivti^y
KOTJIO T* i«i' yvyH,<Angi KpxTifpta cii JltgftCi,
Hvepsuv vttdpo itt\tf> ciytiftpi>of,HJ ttou fiJiot,
Kou f*syt6os,HXTcvxass JC vTcoxioyos obeytJlaHt^
%vi' eiy' a\yt' sjtpvTtf yixo^teyi yeuerxpvrtt,
E.IXT s7t' S<VXTIH fityx\Ht cv •meigxft ycUHt,
Avix ftx/i x^vvftcvet, Uex<A'iH f*syx •mpvtet ?X'yTtr*
A>\a trpsxs npovitAut TS ioT cctowccrei ite) etXtyi,
OVl TSHCV HVKOftOf pStU UgivH OV <pt\OTUTI,
Toti.Ht f>ex<Ai*oftaiHtrif> ou/iypcyof st Qelot ctvTif.
AvTr/ yoti afifi xiroWTX JltlwiKStot iucrsi\ifl,
"Xuv Ktiyoigi ymLvTtKtu ccyi\uof <rl>}epi atfs&eu,
AHpofi yctf ftociyowro tsovtf ivftxXys' txpyrtt, .-••
TITIIVSS TI itoi,Htu eget Ugevu sfiycvovre,
Avriefi xKKijXoiat <Aix uexTtfpels vgftivxs
p'i (lys> xp' y^HfiSs iipvos Ttrlivtt ecyaue),
pioT ctf MTC' ht\v(ivxoie ttoi JltoTipit ixco/j,
pvSTSH<A>HVK0(40fp'<HHKpivtp<tVVItt.tHt>X.
pipx rij dtyjji\pit>i/tx^lui ivftx<\yf sxpvTtf^
Ttuiexsws sftx^ovre JISKX TtWtHlit ovicarrkt.
.
piJls Tit Iw t0i<Aofj(pc)\tni!f Xvtrtt,i§ TtXdVrk
pv<AtT<ifi'otf,itrofiy rsKot TSTXTO ir\e<\si*ett.
AM.' OTt <Ai HHyoitfl T}XfS<)(ticV CUftCVX TttOlpTXy
T
titKTOCf T/XflfeCtri/w Tt,TX7C<lp ttoi COJTOI S<AS9t,
VoWTtep cv Tiitosif ocsjeje ivfiet eiylwae,
SXs vsKTtXf T' sTcxtrourro tuu ciftCeegilw fyeeTftvuv.
Aa TCTS Toit fttTSisrs •sretTtjre owJlpoif Ttiiaf TS,
" • " ) • ' KsiiWTi
THEOGONI.A.
%h
firwrw uerb ubi primum pdteriratus eftdmrno,
Cotfoj- <rt$ Gygte Ugduitforti umcub,
Tortitudinem immane ddmirdtus atcfc etidmfbmmt
EtmagnituiinemcoUocduitfubtcrramktdmi
Vbidobtcshabentcsfubtcrrddgentcs,
Sedent m extremitate ntdgna mfinibus terr<e,
yfajUiMemccrcntcs-.cordemagnuluftwmhabtntes.
Sed ipfosSdturnius <rt<£ immortalcs dij alij,
Quos peperit pukhricoma Bhca Sdturni m amoret
TerrecenpUjsfubduxeruntddkcemitertm.
Ipftcnmeis cmddprolixerecenfuit,
Cm iUis uifioriamq; erfblendidXglorili accepturos.
Hiuenimpugmrutjldbore dnimii cruciantehabentes,
Titdnesc^d^zrquotquoteSaturno natifunt.
ContrdfefemutuoperudlidaspugniK:
\ppquidem ab dltd Othry Titanes wbiles,
Abolympouerbdij,datoresbonorwm,
(g«*«
Q»os peperit pukhricomd Rhea Saturno cubile i i w
lUifane tu mterfe pugnam animu excrucknte hdbetei
Continuepugtiabdn^ecemplusdnm.
Necfc uUa erat cotetioni/s mokfl*copofitio,neckfinis
, AUerutris:*qudUter autemfinis extentus eratbeUL
Seiquando iam appofuerunt congrucntU omnia,
Nf&arqi dmbrofidmq;,quibus dij ipfi uefcuntur,
Omnium mpeStoribus augcbatur animusfuperbus,
ybi ue&ar comederunt o~ ambrofum amabilem* ^
latiiipfnmtcrlocutusejlpdterhominu^deoruq),:
' • ' - ' • 'l f
AiWI-
\J0
M S I O A OY
KeKWriftdV yo&Ht rt KOU ifcwi ciyXxx rsKVtf,
Otpp Hiru,rci/i.t tvfict ovi yrjtltttft LeKovet,
HaJv ytxi /tx\x oiupcfi ovcuirici ciVKv\oiat,
fiiHis nou HfXTtct •srtQtft.ticfvciftif Hfteeroe ttrouvret,
Ttriwit rt ttoi, KCU iaoi Lpovn iuypvofiti&ee,
Yftas H ftiyt&vJUv rt fiilw,Kou x&ptet ciciTrjst
Qcuvtrt TirUi/tosifi cvcwrioi ov JUei \vy$ti,
Mvuaciftfvci tpiKimtres ovtifcsjiosx tnxtovrtt
Ef fcict *•/ xtpintt&t Jlvan\tysot vitrc 4taftS,
H/MTofitxt Jltxfivhoctinto fops Hdfiecvrot.
tls a)XTC,rcf> oT igxiiTis ciftiitftro Korjct eiftvfttufr^
AeUftcvt' »n ccJixHTCt •tmQceaHtou.oifo.x Koit aurci
•\<Af*fV,CTt tatp). fiyir it^xvcitAtt^ltrtpJ. JCsrt venttct^
AKHTVP Jt cetcweerctaifi oetiit ycifce Lfvtfjicu,
Xift Jt" sititpfeauiiiiaifi vmfctp» itijiopvTOt,
A-poffCf> Jt e£ cuirtt oiuet\iKTU/ivito Atttft&fr
H\vtcftov, upovn ye cwx^curaeKiijxTtrxScrrtt.
TwiiAviwchcvHrevow}Kca.s7ti{ifovifil>\S>
fvacftttxnedrct
vfto/i oi oiivS An'iornrit
McefyxftovctriTHffif/ cti>x Lfoerdpxt vaftivxt.
SLi tpxr ,iicHVHacw j' ttoi JlurSfet sxtcfi,
Mvto/i xHiacwret. tsrc\ffi.n Jt i\t\cutro tvftof
Mx?9i.o/i ir i TOTtceioite.ftx^uv Jl' ceueyoCfJofi'ffiPtXtt
VotyTt?}tti\tHou' rt nsu cefaovif,H/*xri utHvu}
TirUvit rt Stoi,nou iaot npovn e^tyoicvro.
Ovt rt lavt gpi&rvapifi vito^tcvot HHI tpcStat Jlt,
Adveirt Kfcert>^oiretfiit*vvicJ}!aiiKcfit^cyTtt.
- T&t>
T H E O G O N I A .
m
Attdite me Terrtq; e r Qodi mclitifiUj,
Vt dicam que me animus m peftoribus iubet.
fcffi etiiim ddmodtm diu dduerfi nobk mutub,
Vitlorid er imptrio propugtiduimus dies omncs,
Titmesck dij er quotquot e Saturno fatifumus.
Vos uero magnamfy uim cr manus muiftas
Ojitndite Titanibus contrarij m pugna graui,
Memoresamicitiaplacidie,quibusperpefiif
Adkcemreditritis molejioiuinculo,
Nojb-rf per conjUia <t caligine obfcura.
(flbiUs:
Sicdixit.iUuuerbrurfumexcepit Cottus irreprehen*
Vtnerade,no mdofta kqueris:fed crnos (mteUetTus,
Scimus q, exceUut quide prtcordia, txceUens uerb eft.
AuxiUatoruere mmortalib.execrationisfuijii horrett
Tuauerbprudentiddbcaligineopaca,
(dtr,
"Bxtrogradetierumacerbisi uinculis
Venimus,SatumifiUrex,mfperata pajii.
Ueoc^nuncmtentocrprudenticonftUo,
V'm&cdbmwuefhrim'mperimgrdui confU&u,
fugnantcscumfitanibusperacrkpreUa.
SicdixitcoUaudarunt uerb dij ddtores bonorum,
Sermone audito. beUwmuerbcupiebatanimus
Mdgtsetia%dntea,pugnamuerbdrdudmexcitdrunt • •
Omnesfmnmtcfi&mdrcsdieulQ, Titanesq; <Ji/,er quotquot Saturno procredti funt,
QMOS^lupiterexKrebofub terramiftt dd fecrro,
Acresrobufiifyuiresimmenfdshdbcntes,
liLorm
«JTi
H £ I O A OY
Tuf> tKXrPf/ t*yv)(&ftt oitt UftUfi xtosovrt
Pcsftf/ bftut.Kt<px\tit k inci^u TsyvrinovTX
Efufivf/ixipvxc/j iit) tfiGotfoift fte\tostf>.
O^rprfTtrUiiesttixrffxioVovAxiKvy^Hy
.
Virfxt »\tSccrHf ftCxfxt cv ^dpcrtf/ txpvrit.
TtrltAtt Jt frd&udfv (Kocfruvowro <poi\xyyxt
Fgofgeveut fcacuf/ rt fii/tt tf oeftx bfHyOf/ stpouvop
t\ft<pirdpiot.<Aetvpf> n- leJjuotjft tnixrot ciitiguf/.
TSHtiiy' effjtocBxynacyJitfTfvt J[ hgowoi oVfvt Xetiftcvof,irtJloSfv JT irtreiostrp ftxKfot 'o\vi*7SPt
tiltHVtt
oitx.VolTUfl,OVO<tll Jt ItUU/l fifCfCHX
TocirecfOfi HOfSifVTX,ti!oJlu)f> JC ouittHx r iui
AoatfTit iu^cftoio^o\txuf/rtKfXTof>xuf/.
&i'ecf ett' ob\y\ttt Uctow fietex fovicvrx.
Quri Jt ohft/pordptej/ J[ ititr' hgowoft xfOfMpvrx,
KtKtXoftcvuff.oi •yguutdew fttyx\u
X\X\HTU.
oiof ocf ertfoit tfflv ilfi ftcvot.xy\ei yv rS yt
tjtlacf 0fj/ ftovtPt TCKLOTP
pgcvttjKJlereittidcw
Qouvtfiilw. ptfivJltt oT ecf * V hg cwZ itJt eitf ihvftitn
t\9foiit\uf/ e<f&Xl fWU)(pc<Aif>. oi j - Kopeu/voi
iKTocf otftxfigovTH rt Kch. oi<fdf\oitk -moreovto
Xetfot oiitoff/Socfif,iofSlui <p\oyx b* <H<\P<pouvrtt
Tocipitt.tiftfi j yxcx fOf\etr&or ifftocfxytfpv,,
KcupftcvH. \cent Jt txft<p) vSVty. fttyoe\' cicntTet v\M.
Efteg^dtfi Tgxttx,Kcu. uKiia/oio fitSgx,
Povrpt T' eirgvytrot.rht Jt ciftixtro idf\ftct eivrftif
TrtUvxt}(iov'utt.p\ciJ(' iidpx Jliow IKCWCV,
Kcaircl.
T H E 0 G ^O N I A.
\f\
Woruccntumquidemmanw ab bumcris cocitabatur,
Omnibusfimuh capita uerb unicuity qumquagmta
Bxhumerk enatafuntfuperfimKMembtti.
O^itumTitdnibusoppofittfuntmpugHdluftuofd,
StxaprgruptauatidKmmdnibusgeflgntes.
TitanesuerbabalterapartecqfirmarUntphalanges,
Atacritermamum'q), uiriumtyfmul opwofientabdnt,
Vtriq;. bdrrende uerb mfonuit pontw mmihfus,
TerraUcrbJiridebat^ngemifcebatiterb latum ccekm
Quaffatu,efudouerbcottcUtiebaturamplus Olymput
Jmpetuadeorum.motwuerbuenitgrauW
Ad Tartarum tenebricofum, pedu cr alta uociferatfc
Immodidtumulttojttutmfyfbrtiwn.
Itafane mtermutuosibanttelagemeiundaU
Voxautem utrorwnqipemenitddccelumjielldtuntj
AdbortStium,dtiMcogrediebdturmagno cu clamore.
$ieq.fanejmpUwlupitercohibebatfuumrobur,fedi.
Statim robore implebantur dnimi,0' omnem (pfius
txeruit u'm.fimul etiam a ccelo atq^ Olympo
Tulguransmcedebatconfirtim fubninaautcm
Celerrme una. cum tonitru 0-fhigure UoUbant
M(J«» 4 robu&a,facramflamtnm rutikntes
CrtbrkcircumuerbterrdabnarcbodbaL
Ardmcrepitabatuerb undiq; igneualdcmagnafytua.
feruebatuerbterratota,crOcednifluenta,
Vofitusq) hnmenfw.circumdedit autem calidm uapor
titanesteneflresfiiima utrb &i ake diuim peruenh
Uagnd*
«74-
ti
s
f°
4
°
v
Atatfrof.eoSt ot ctftOfSJlt neu ifdiftcoft iT0f> ecvTtef/f
kbyv ftocfftottPitcx H/ffSxvvS TI •fOfSoitSi rt.
Kxi/ftx i' Steahtop HXTt^ov^oles.&0XTO Jt ctirtt
Opdxkftoierip itAaf>,tioT 'ixftp 'bosow aittSfeu
Avrtos,cet OTI ytux Hcuigotjvbt ai/pbt farfttlfv
Vi\vxre. TOUS yeci ne fteytfct JlSicot ogtipet,
TSs ftyv if\sf!toftovtts,Ti J£ i"bbtyv i^eQtitbvros.
tboSOS JWltOt STthftTO ie&pS&Jll §UtllbvTtop.
tcwJt cd/tftct cvocip re tibvip T' effiotfxyifop,
Zfovria/ rt <fJf>C!tlu/ Tt ttcu out1x/\bcvTaHJf\auvbpf
KS/\x Jiibs fteyec/\ote,f>jf>'cp Jl"t%ut> r' cvoTtlwre,
%Sf*hepeiiftpoTtfpup'bTo>fosJt dl^Mros ogcipet
S.ftOf\o\x/\SHS SQtJlos.HotfTos oTou>epxivsTo opycof/t
EH/JVIIH Hftolj(H,t>^ifiJC «7iJii\3is i7Cf^ov*ett
Eft/tpi/ftiit iftd)(pvTO Jlix HfXTtijkeet vcftivxt.
OiJC ctf.ov) tifdrotft ftx\ltM tAe/tfttScw iyetpctjr,
Kcffbs TiJL&toCfeMt Tf,yvyttt f clocrot •stoKsftcto,
OlpX TgtHHOtrixS IHSTgXS <Jl6oCftCp X1tbp(tSlgS>f
Vmhscp s7txosvrt<p«s.HXTx Jt icnixcowfiiXitoSt
TiTtwzs.HOU Ttts ftyv iitb^Hoves aVpveJlftHt
Vef*4cu>,Hcu Jlecfteictp cv oCfyxKeotctp iJlnaow,
tiiH/jtrcivTef ^cpcip istJfWbftiit •&<$ ebvrxt.
Tbasof/ cvOf\r' iisb ySfJcop ipcu/bf i<f eiise yetint.
Xcof/ytXftf ei7te ytit it r4JTXfef> iiSf\bci>TX.
Bvvsx ycCf vvHToit HOU Hftxra xx>\neoi eHttftup
Obfcu/btlav HocTtibpyJlfHoeTK it youcu/iMtre.
Uwset Jl' tei vinrxtrt ttm Hftxrie)(<ii\neit ctHfttnp
E*
THEOGONIA.
pf
mgidSpculosutrb uifu priuabat quantumuUfirtiU,
SplendorradiensfulminKCjifulgurisq;.
Tncendmautimmefu occupauit Cbaos. uidebdtur dUte
OcuUsafbicere,acauribusuocemdudire. (cordttt
itidem utcum olim terra e r ccelum ktumfuperne
Jkppropmqudbat. talisenim maximwflrcpitutexcit*
H<tc quidem diruta. iUo aiit ex aUo diruete, (batur
Tantutfragor eratdijs confiigentibus,^
(tdbant,
Simul quotfc uenti motuq; puluereq) cu fbepitu cxciTonitruq;fulgurcj;Crdrdensfulmen,
J.rm$
Ardentia tela louis magni.firebantdtitfremitti, clamo
ln mcdiu utrorumfyMrcpitm aut'mgensexcitabaiur,
Stupendx-pugnx-.roburautem exerebaturoperum.
lnclinatd uerb efl pugna.priM uero fibimutub rmmifortiterpugndbantinfbrtiprdio.
(ncntes,
Muerbmterprimospugnamacremexcitarunt,
Coms<k,KTureuffyGygesqiinfatiabilisbcUi.
Hifanetrecentas petras robujiit imanibus
toittebdhtfrequentes.obumbraruntdutemidculis
Titandf,atoj bos quidem fub terram longe pdtentm
lAiferunt,eruinculismokjiisaUigarunt,
Xincentesmanibusmagnanimoslicetexiilentest
Tantu'mfrdfubterram,qudntuccelum difiat i terra:
" ¥ar enimfbdcium A terra m Tartarum caliginofum.
HouemenimnottesacdiesfirrewAcmon
CceUtuideldpfus,decimodieadterramuenit:
NoHem rurfus nottes %r iits «xm Atmon
' —' -•;••*
•
T' ixier-
iji
H 2 I O & OY
t.K yetins &arici(/,JliKjxTH Jt is TccfTccfOf/ IH{Y
Ti(iwaptxt&.nte(/ifncsiTusKxTcu^ ot(i.o}t,Jli(&tf>*v$i
"S&UfMXft USXyTCU Wigl JlcHfll>i/.atJ/TCCf VTtdpScV
tis^fifou^ipvHecffi^Kcu etTgvysToio SxKxdtns,
%vSx Stoi TITIUIIS VTtifipui «dfiifVTi
KiKfvf>xTou,fiit/\Ho,i JUos vtQtJwjydpsTxo,
XtOPU CV OT/pnfVTt7OT£A«fHS SCjfXTX yeUHS.
TotSy in s§tri(/ SYI.IBV/\CCS JT sissSHKt iseaetJ{S>(i
Xoc/XHdets.T&xos Jlswdp et^tTca «(tpOTdtVuScv.
Tc.ySct yiyHSynifJosTi,ncu o jiQiccftus fttyccSvfteSi
Hoihtdf^fpvXecms tsrifoi Jlics cuyti^eid.
%vSeiJlt ySs JlvopdpSs,neu TccfTXfit Hdf>ifvrost
VovTitT'circ;vyfToic,neuifeu>S eipdfiipVTOS,,
m&ns inoi&Tup issHycu KCU tatHfXT socost/i,
AfyxKs^pupvTx^TctTtrvyiifctihomdpf
XctCfiet tvi.iy.iJii Ki •tsseLVTei TtKtCcpcfCfi sis CvtauTcii
GvJtxsiHeiT',atiP&TxisvXiuii
cvTO&tytyt/om.
/K/^.otKCV-cvtix HCU cvSoi Qdpei nriotJviNsjt rfw&\*,
ApyxXiH,Jlavo(ife kou. ciSxjvotTOttti Stoigi
TSTO Tdpcts.ncuvvHTos dfitpvSs einix Jl&vec
V.^fHKCViVtfi\HS UtHxXvftffCVX LvcWSHtti.
T*V ttpis T' ietTttToio •ssxis i\iT ipouiof/ avptwi
B$r>jus,UteixXSTi neueiHXfJ,ch-Haip(dp>idsi(i
A9fi*cpsus,oTi vi$ Tt HOU Hiidpcu Scioso(/ iSffou,
A1\>ites^oo,i4t7tO(/e<>xafe(Acvou(Aiycu'iJlo(/l
Tt,oi\Hl0(/,'4 (*$/ iciu HtXTxfv9tT0U.,H J SigxffV
tfXiTtu.iJlfviT' tipejotdptes JliftoscvTos idfiya,
T H E O G 0 N I 4
iW
&c tem defcendcns,decima diead Tnrftmm «eittfc;
Qgn» circaferreSfeptu duftum eft,circmer64pftM
TriplieiordinefufurieftcircdcoUu,fcdfuperne{no*i
Terfi rddices creuerunt, &inftuftuofi marisr'•..>'••
VW dij Titanesfub caiigincopaca
Abfconditifunt,confilijslouknubicogu
tegione'pnfquatidd,tiaft<eultim4terr<ei
Hw no extttii pdteti porttts uerb impofuit Nejrf mui:
ierreas: murut etiani circundatus utrmty
WicGyges,CotMq;,ey%ridrcusmagnanmui
liabitant,cuftodesfidiiouistegidabdbentis.
lbidemterrtctencbricofe,&tdridriopdci,
Vonticfc infruftuofi,cr ccclifteUigeri,
TixordincomnitmfDnies&fincsfunti
i&otefti, fqualidi,quos odcrunt diji
^Uiatustngens.necuerbintegroannd
Soium attmget,ubi primum portas mtrd uenertti
Scdfanebuc&iUucfertimpetuofdproceUdi
Uoiefttt.horrendumq^ etiam tmmortalibifcdijs-^ :
Hoc monfhruni, e r noclis obfcurai domus horrendki '
Stant,nubibusobieftt£nigriii
hMiuxtdlapetifiliusfufhnet>dtctxiumtdtumi
Sianscapitetyizritidefifiismdnibus
iirmiter,qitid tdmnox quani iieSceieriiereuntes
Stfe compeUabant per uicet,niutantes magnu/m /mJen,
ierr«im.h'£c quidcrn intrat, iUa uerbforis
tgredituMetfc unqitdni utrdsq; domusintits tobibcii
•••*•• ;
m
$t&
Hf%
H 2 I Q A OY
AMCo&tih^kiftMfitietifimtbcviitXi
• • •-:
rtcutwiTUTpeptTou. itffetv Mftii orrot iitttf
,
MiftrtH rlui Mtrrfis ttflw ooii,i$r' ewltaniu.
H fttyii tot)tSovieiffi o)eios woJi.vAtf>Het e\next
<H«¥ vityofi tttTx^dp e),HXffiyvHTOfi tcwdroto,
Hv£o'}i.o>i,vifi^>iHtHX/\vftfievHHtpeaAS.
Uvtx H vvHTot vreut/lts ifitftvfit einT i^ttfftfi^
YISVOSHOU iatMxres,<A<Hvo) tiei,itAiveT' xvrjts
Hi>\jcs tpxitufi im<A<ipHtTcu dHrinosty,
tivpewefi &fpw'iu>fi,i<A',ipoWoi1tW HxrxSodvwft.
Tuf/ ertfpcs ftyv ylw rt Houttvpix vwrx tx/\xafHS't .
Hcv^os avpgitptTXi HOU fteitexps eaitginteiei.
1B H.fflJ[l}pH ftyv ltgX<AiH,}(X>.HtOfl Oli 01 HTOg
NHKtescv9,ySieji(j.e%tH<A'Sf'^t%Ti>t\ee£iiffiti
Hvipairvffij(tgos •) Hou xtpwxrttfft iteietfi,
%vtxitS)$oviiti<%b&<wJlottotH$(jjyvTis,
Itptittvi' eiitAta,Hcu fTfeuvfis •ssJpenpovaHS
Brxffi.tAeves j Itjvuf/ •sticittxioiit 0vi\xtfta,
>SH<\ft>ii^e%vtw%Haitlilve)(a.itfttiviivTxt
'X.tWHoftCbsif&ftHouvxeifrxitpoTjpoieipf
E£t/\i&f/ <K in txirrtt ix •md/Xifi, ocX\x tAcHtfitefi
Bt&itt^iftlulLt&ffi-srvhitVfieHTO&pvioVTXt
iptiftn T' eciJlto KOU iiseuvfis ixrJpffitpovtHiis*
f.vteMi voutreiHS-V^^i ttos oitoweeroiefy
^ttV9$rvf,ivyecTtex^opf>'oliiiHioWoitl
Vg te(vTXTK.voopit> jf itwfi tt/Xvrx tAtvftxtx vecitt-t
•MetAeittviTfHfftiMTMftfe^fttpi^tt^Tf
*"V
' ,•;'.""''
" " . , Kisft»
"Tfw"
TJjfeOG.OSli
i7>
teifmpcraltmdomosextraexifkenSi
i:macircamouetur:alterarurfu'miomoexiflenst
£xpeftutbor<anitineris,donecucniati
tltcquidemterreftribws multa ccrneiitlumcnhabens^
lHa uerb fomntm m mambus,fratrcm mortis,
Hoxnoxia,nubtte£Uatra.
lti dutem Noftisfilij obfcur* dofnos babertt,
Somnut wmors,graues dipnea^ unqttam eos
Sollucidusintueturradijs,
Cceliimfc<tndens,nccco;litusdefcendenSi
llorumalterquidfmterram^GrlatadorfaillariSi
Qmetuspercurriteyplacidushominibus.
Alterius ucroferrcum quide cor,<ercum uerb ci pcftui
Crudek m pricordijs. babet aut,que femeiarripucrit
Hominum:hofiis uera etiam immortalibus dijs.
\tlic dei mfiri m antcrioreparte xdes refonantcs,
tartis^; Vlutonis, o-grauis Vroferpbue,
&tant,afberautem canis profbribus cuflodit,
Sxuus.artemautmalamhabet: aimtroeuntes quident
AduUtur pariter cdudaqjcrauribus ambabus.
kmcuerbmnittrumf>ermittitdenub,fedobferuant
T)eUorat,qUemcunqi prenderit portas extra exiftente^
forttscj; Plutonis ergrauit Vroferpinx.
Ibiiem habitat abommanda dca mmortalibits,
KorrendaStyx,fiUa rcciprocantis Occani
1aaxmaiiatu.feorfimucrbddijs.'mclyt<ts<edes mcolit
lngentibusfaxi$fupernete£la:circum uerb qtiuq; .
nt *
CeteW'
ito
•
'*'•' ' H 2 I O A OY.
Kiocrifc^yvgioiefi^esifcuiofiTVSiiiTeu.
" • '
r^aif* 3' fxvfiixtTOs Svy&THp •taoJlcts ukix igitt
Ayyeiuns iuwXerTca iis' crvgix v&Tce dxhxiUHSy
'J
OTtltcr' tgis KCU veinos cv ccfowxTotctif OPHTCU.
'
Kocifos TJS •^avJiHToU c\vf*7stx Jlcifixr' ip(hvTUpt
Zavs JISTI igcfi sTitffpi Si&f ftiyow efncf cvetnea
Tnfiotlfv cvjgicrsH tt^cxou ixroiXvcivvfiofi vJlue>
YV}J$0fl,e,T'fKWSTfKS UaTX/Xti&TCU HKtGxTeif
'
Y^HKis.irroXiofi ^vTso^ovot aVfvoJieiHS
E/ itffiS nsoTX-fnoio fsa Jiix VVHTK ftihcuvew,
Sluitivoic utfpxs.JbnxTHclT ext ftoTfx JiiAafca,
Evviac (tfv irigl yliii TS KOU OVPSX VUTX 6X/\.XOSHS
'hivHS cciyvgsfs ei/\iyftd/ot eis &Kx •miTrjet.
TH fti' in •WITPHSitqogset ftiyx taSftu hoicif.
Oaii<vvTlws?cioeHopoc'iio/X6rixsi7tofi.'etysH
At7ca'CCTWf,oi s^criiaciij rifoovTOS o7i.vfA.7iJf,
KeiTcavH7coTftofTiTt/itcrf>,cvof.(iscvieaiTof.
•••''
OvJlstsoT ctftGgociiis nou vinrcifos ttpxtTOtt xcsdf
'igocies, x?&.x T! neiTcu ewx7svcrvfot, ncu owavJiot, •'
'SxfjiToit ci J\i)(iiosi,«.xkif Jl' sTti K&ftx ka/iv^et,'
'Ai>TMf i7[ltv viaofTtKscn ftiyow eitcvtcaiTof,
A Wo? Jl' if «WL* Jii)(iTou ^x\i7suTKTOt ccQ/Us.UvVXlTll •} SiUf KTTOfieigSTCU OCiyV HvTUf,
OVJHTSOT it fiitjdw i7stf,icysTeu,iJl STSI JICUTXS
-'
TciWix-mcWT' tTSX.JltHXTU JT S7Slf.iayiTCU cd'Ttl •' •'Elt>iKSxtcWXTUf,Olo\vft7StxJiaflCCT'ix>JCl; "" '•'•
Tiiof.aciifiief ttovT»tteifvyosecfttjefSJi^f,'!'
'
w
Skyt*
THEO&ONIA.
*Mt
Columnis argentek ddccelum firmdtdefl.
lUro uero thdumdntkfilut pedibus ueloxlrk, <•'..
HutKia,ucrtiturfupcrlatddorfdmdrk,
•i
Qydtiio Ik zr contentio mter deos cxortdfuerit*.
Et ftni quifquk mentidtur cocleflcsdomos tenentiuntt
lupiter tu irm mittit,deoru mdgm iufiurddu,utfir<tt
Longi m <mreo gutturnio celebenimam dqudmt
Vrigidim,qu* i petr<t deflitUt <dtd,
"£xcelfa.multumuerbfubtwiterram fpdcioftm
£ficroflummcfluitpernoi~iemnigram,
Oceinicornu,decimauerbparsdttributdtfl.
Nouemqnidcm circd terr<tm<fc,cr Uu dorfdmirk
Vortidbusdrgentckmtortusmniircexit,
Vna ucrb ex petrd profluitjnagnum damnum <ftj$. .
Qwsquk periurium relittk iurduerit
UnmortdUbus^qui tcnent uertices niuoft c<xli>
htcetcxorsmtcgrumper annum.
J$eq;dmbrofi<ecrncttdrkdcceditpropw
Ciblm,fcd idcet nonrefpirdns cr muius, •
Strdtkmkttk.mdhfdutmMternufobtegit.
Sed paflqudm morbo defunttiK efl magwm per dnm,
Aliud ex dlio excipit difficilimwm certdtnen,
T&puenniodutm<\itfsrclegdturfmpitcrtw, (la
1§e(j; unq dd confiliu ineundt comifcetur,neq;ii epuiiouemtotkdnnk.decimotdndem comifcetur iterum
C<xtib.immortdliu,qcalcflesiomosincolHt. (dquam
Tale enite utrdmentZ cofUtuerut dij, Stygk perennm
i •• .
m 3
Mti-
t$9
« r i 0 A ov
&yv?ttp)Te£haiLonet<gvQi>X8Ate\}(&f»)
'-'*
%v6ciAtyiis Avofe^Ht H&TocfrocfVHO^ifvTet^
TCVTIIT' clTgvyircicHtkifeuigtir4picvret,
\
£j&WWoU>Tcof>TB*yuituii-&eiparr'ia6Si{>,
AfyecKt' *iifua>Toc.TciTi srvyitcri tfeoiirjjk,
Evt}*<Ai/t<y/t<yixiTtrrvhxi}Kcu/\eli:i>esi0ier.,
Afl/*pHt,f'ifHcrt.4t/wtHiWl/>CtfHftl>t
'
AvroipvHt.it£oebcv ^,tt&/> $KT»<&fi> ohretVTU/>t
tcrlwtj vetiitft^Tsrifilu) ^eitep fef><@>eio.
AVTXf ieif/>.etf<ily'oie <Atet HKvrci STtinXpet .
Aci/txrx veutTecitn/) itf ccKtcwtie tt/iitlKeif,
>
Ki*Jrt.t' HjyiyHs^fieiccfeufiyi/tcvHv/iiivTXt
'
tx/tSfo/i iof> mcinfft fiat^vKTVTretcvvofiyetUf^
6**t j' KufwnoKtHew crcvtt/) tvyxrdfix uv;
AvTotf iitei nrtuixtdis' igowi igit\eet/t $<df,
OTtkeTXTef/riKtw-oiiiAiXTv/puix yxtx"^t/\tif*t
TowTecf* oi> fiiXoTHTIjtAKX^viuii xpfO<Airfut.
'
° " X*P'i <*lv**«W fas' i%v' ttpytuxr' s^foett,:
t\ou xuiJltt olad/ixrei ugeenffai hx.iu <Ai ei u/tu/i^ •
H/iiKotTo/iutfte/Xauo^iot^iAeiveicdlftiHovTot,
\~\utSHOi JlvoftlpiHtn \t\tt%/A.irft.iK<Ai oVcesu/t
&tmt3tHt LtpxKScrif) vrt efgvfimygcifttgfviiSf^
'
Vat&f> j[ tK Ltf>acKiu/> sovf Hotitre k^HOftciieie,
^uvtd<fft^wecc^c>ittiffcu><AetvHSKtfoii\Hou,
PoWrtiLv ors' iSe/eu,te4i«pxrei).ae>9u>Tf ftyv yetf
*tiyyertf dtTt tteirt fftwii/tpv-ecT&ort tff XIITI
'ZMfftyttyijpu /tcvtiei'^iTCfic^ctP^oiyctttftf, ..
'knti^umifidm^uatrandtaridumlocwnt
Vbiterr£cdUginofe,&Tdrtdriobfcuri,
Ponti^infrutluofi,&ca:UfieUdti,
Exordmeomniuimfbntcs&fincsfunt
MoUfu\faudtidi.a;uosodcruntdijlicet,
titicfrkndidtcfc port£,& Idpideum Ument
Mmpimirddicibuslongitcompdilum,
Sudfponteendtum.dnteiUuducro,extrdomnesieos
Titdnesbditdnt,ukrdChdoscdtigineobduftm*
Ctterum udlde tonantit louis mcUti duxitidrif,
noTtosmcoluntmOeednifundmentis,
Cottutdtaj c^cs&mrctiquippcbonwmcxijicntcm
'
GenerumfuumfhcUgrdwtetfremenslieptumii.
"Dedit tukCymopatid,ut ducdtin uxorcm,fitidmfum.
AftubiTittmesccccloexputitlupiter,
ViuwmS, ndtu peperitfiUiiTyphoetm Terrn mdgnt,
Tdrtaricomprejiu,per durcmVcnercnu
<Mtomdnw(mdemfmitobrobur6peribw4pt*t
Et'p«J« Meji^irobufi dei.ex httmeris uero ei
Erwit centum cdpitd ferpentis horrendi drdconis,
IMtguh nigris Idmbentes.prxtered exocdkei
Afaurandortmcdpitmfubfupercttifsignbsmicdt,
Qmnibuiautemcx cdpitib.ignisfldgrdbdt cerntntti.
Voces quofyin omtubm erdnt horrendis cdpitibus,
Omnigcnnfonituemittetes meffdbikm.mtcrdaenini
Son<&dnt,utdijs'mtthHgercliceret.interdiirurfu,(cis,
Tduri Hdldc mugietis,robore mcoercibilti uoctm,fero
'*
«t 4
Iftfo"*
yr
i
&XKOTI Jt CtilTt KioVTOS, CWCO.Jl.SOC iv/iO/J
t^yrtt,
K>*.OTf Jt Ctil aKVKcCKlOS>/> SOlHOTiXjtlcW/iOCT CCK$fO>*.
fiXMrt Jt ow poifafyd viroJt npftcv iftos (*ctKfee,
Kctivv KCV STTWITO tyyo/i ec(tij)(ou>o/i H/*?:TI ndvu,
KtUKCVoyt ffviirohi Kouec\SocyocTotat/i cdvctffV,
,•
El /*i ou ojv vouat wocri/f dvJlfU/i jt /Jtcb/i jt,
.
'S.KKHfo/i Jt sSfovTHgt KCU 'i6(>i/*0[>.cc/ifi i - ycutc
,;'
S./*Sf%JlacKso/j KOVocf/jfi^HoU ifOUios eh/filS virsfitlfV,
VovToST^caKicuiiTi^pxifHOUTixfTXfayouiis,
Toosi Jt iw' ciGocvdjotat /*iyocs iJiKt/*iftT
pfvv(*a>eto
iKv/*7rotf
OUIKKTOS.S7rtsrcvccT£tft j ' youac.
KaS/*x Jt iiii tt/*q>ejdpu/j KccTiffiV toaJlioc wevTOtv^
HfOVTHt TS <?d^>07rSs TI irvfos ctTro TOIO: •miKoegK,
TfH?ijfW(Jctyi/*uf>Tih4}>cwviiTiq)\tyitlovTos.
, <•
ftf1* JX.^f
TSKdcc^KchspcuioSyiik HKKXOSOC
®VI Jt cu os/*e>',XKjocSi •srtf^i T ec(*ipi nv/*ocjoc /nocKfot
yiiXH 07ry aitlcuiceTai/i.cvoifis Jt ocaSi^TOS opwfa,
T f iosi Jt ceJlus cyjpotat
TITIWSS
uceTceejSi(*cvoiat/>ciycioSUI/t>
tf p7roT(UTei/>/iei,Kfovitol/*ojisiovjiS,
-.-.•
kC/bifX KiKocJldtO KOt* CUvfit Jl»ioTU.TOS.
. •;'
Zavs Jt (Tcc-t i/> KopSuvcv io/> (*cves, <HKITO Jt oni\ec} ,
hfofTtiii
Tt <fJf\o7ilw Tt HCU outaKicvToc KoficUivi/if
FKHJCVoC7riKv/*7teto
i7r<xK/tfvis.ei*tqji^iwxStct
• ••
E « f - . Stcatiaiocs mqjocKces Jlftvoio •sxtK&flt.
AilTXf S7r(t Jln'/*t(J Aoc/*dat
Hgc/rt yyutlch.
ifKHySai/ji/^ixosxty
ycvoc^tfi j ' yctitx itrtKufti,
fbKo£^KSpaUVtoScVTOt CCTTIOSVTO TCIO OiVKKTOS,
Ovftep
I M P
Jntfrta »w/««/fonKvMn(>j«fe»toB anmiu babtntis.
Merdummfuicatutisfmulia,miraauditu,
Xntcrdumuerbftridebat,refonabant'q-,montc$alti.
Etfaneeratopusferplexumdieillo.
At&certeipfemortalibm&mmortalibusmperdffer,
isftftdtim mtcUexiffet pater hommumi^ dcorumqi, v
Crauiter aute intonuitatq^fbrtiter^undiq; uerb terf*
Korrende ediditfragorem&calum Utum fuperne, -Vontusq; e r Oceanifiuxus.er infima loca terra.
Vedjb.ucrbfub mmartalib. mdgnus cotrcmuit olym*
'Excitatorege.mgemifcebatautemteUus.
(pu%
Ardorautem ab utrifq; occupabatnigrum pontum,
Tonitruq;,cr.fitlgurisigneabiftommani,
\
Valdefbirantium uentorumq\,cr fulmmis ardeniis.:->
feruebatautem terraomnis,erccelum,atq-mare '
Turebatcireumlittord,circumquaq; crftuclus magni
Vtnpetu a, deoru, comotio uerb difficilis fedatu coorit^
Expauit autent VkWmftris mortukimperas, (batur,
Titanesifcfub Tartaru detrufijt Saturno feorfimexifte
obmext'mguibilefrmitu,crgraueconfitflum.
(teS
lupiteruerb poftquaaccumukttitfuwm robur,fumpfH
Tonitruqtfulgurq^cr corufcansfumen, (uerbamu,
Vercufiit ab olympoinfHiensxircum uerb omnia '
Combufiitingentiacapitafeuiportenti.
deterumubiipfumuicitikibuspercutieni,
CeciditmutiUtus,'mgemifcebatdutem terrauafta. •ftimaautfjtlm'mcitticiiimpttufhebaturffluiregi%,
m
s
Montfj
pilft/t evfiiUKtif otiJb/Ht •vtewintXeiisnt}
Vh-uyovTd.^o^v^taeXcifHHxltToyiuK, ,
ATfiilltmieiiN^KtufTvHtToliaffsiTSfretat
TI^VHM
eufHeop^er'JvrgiJTie^iit^tu
:
••
.
HeeKpiat,i^jtiiAHfie.ht^Hficr<i^iireerititip^
':
Oi/ftetc^fiijesHffi,<Aett*xfif*fvet^tveliHH\iti>) • i
T9HtTtut>yxSeritAiHtvf'Hfeufjr-ijeeKief*x<rifr,
SLt<&xr>fHiToyruxffii\cffBVfotcu{ei*cveie,
Vi4-r <Aif*tpt1vtiic xnx^tjip isTctfTXfop<n/fui/.
•••«• £ « j Tvpmott?' cwef*up twitttyepiKCvTtoit,
flifffiiteT»,fiefitiirt,Keueeiyi<Ffiiiftf>vfei.e.
olyi nlw inhipifjycvtxJi/HToit fA.iy'cv6iXf,
Ai Jt «,'KKcu ftee^auftu iitmvernsi tfeiiXasascw,
AiJiiTOiwirfwxitt-KitfieHdlix-mivTOfi,
:
PSf*eet*iyetivHTeifffttt«Kiivusitieii7».H,
l
A/&ITI<A'ei}\xieiHffe,JlixffHiJli/eeffiTiVHXt,
'HeitrxtTtfieifHffi.HxiiiJlhyiviTcuciXn^
^tAfxffif/^iHaveisiffiwciMTCiffiHXTeeTffivTifi,
ItiJtauTtHotTKycucwc&ctofyTifieijiSittkKtW) '
^gf '^XTxipS(ififfi^txiA,euycvftof> civtlfmwfr, "•
ViH7tr\SfftUnevietrtHoiietfyxKinHeXeffVfri,' ••
,.. AvTeCf fTr&fKwivof/fixxcitftifitoiigiriKtiJtWj
Tnlivtasi ijrit*eivt> Kfjtrou/rt fiinpt,
(Utfx rir' STftwep fixffiXrtvit*yr,nJl cn/tiasap,
ToUHte)fxJlf*cffuvitc<ip,o\i(*7ciipJi/fvo7rxfl<.v'
Atlouietrtup.o §, reitnn <ft> JlitJleiaseer&Titteit.
P^t^ttif/fixfftXffVti^tiTUo^Ko^eptfire
pJrrip,
'••.,;:,••
*.
v,
'
•
<
'
-•'
>
FA«y«
•~m*f*
T H B © G O N I Artjr
$tontkmeottcauitatesopacas\dfptra(,
f
Vercufiimidtk autem mfla ardebat terra,
¥r£U4pore'mgehti,crliquefeebatjlanntmuehtti "
Arte ab iuuenum,erfebrefafto catinofuforio
Cakfaftumtatq^rrumquodfolidiflimumefl, . •
fHontk m coneauitatibus,uiG:um igne combuflittot
Ijquefcitmtmadwndd-Vulcanimanibus.
SicfaniliquefcebatterraiubareignUardentis.
Abiecitauthn ipfum animotrifiatus, m tartarum Ut&i
ExTyphoeoauteftuentoru ukbumide flantiumj
Exceptolioto,BoredcfacrcckriZcphyro. (tos
Quifane cxdtjsfua natiuitate, hominib, magna utiih
Ajlaluelcuesduramfpirantmare,
Qu£uti<^'mcidetttes'mnigrumpontum,
Clddes magna hommibmmalo rapiunturturbinei
TXuncb^mncilUfldntJiftipdntcgndues,
TXautdscfc perdunt.maliautmnontflremedmH
Vim,quiittis occuxrmt m ponto. . \
:\
Eedemrurfum perterram \mmenfamflorib.orH4tam
Operaiucuda corrumputhutjto prognatoruhonmi
Repkntespuluereq;vmoUfloiirepitu.
*
Sed pohquamfani laboretn dij bedti perficerunt^
CMIK Titantbus autcm pro honore pugnarunt ui, •>
lmtumknpeUebantregndredtq;imperdrt, . ;
Ex teme conlilio,Olympium Utescrnentem louem, .
Immortdlib.hic uero mter iUos rite dijiribuitmunia. -.
lupiterau^diorfm^prmtdu^orefud^ck^ifnHS^,
-•'•••."'-" "'
]
FN*/
: n * 1.0. esroY -'
V\(t<fx ^«w^ <H<Ay<w/ittcu SVHTUP et/ySfeeirtop.
A>\'"ort Jti f «f*tK^i Stoti/ y\avHp37tipMUvlutt
Tege&xi^TOT itt&TX JloKopfcvxs eejx7ixrfoxtp
Aif*v/\ioteri J\iyotfftf>,i/w.istuiTSsTO VHJMU,
ToUHS<pfxJlftCf^Hei,H0UifCWSx<f<jf>0fl/TOf,
Ttit yoci oi QgxfxrUvjvx (ti (%xfftK>ii<Ax Tt/dut
A/^s e^s,Jlios M'Ti,Ssap cuetycvtreecop.
V
E« yoci THs,fif*xfTo 7t<^ipgevee TSHVX ycvi&eu,
FguTto/ f>.yv niglw y\eatKU7ti<Ax Tfyxoyovetav,
Xtrops^ttew WXTgl ftcvesjicU iititfcvx fittKuv.
Avrocf STtar' atjixtjpuJlx Stmpfixe>i/\SxHSU ecvAgwpf
UfMXKcv Tf£i<&cu,v7tjfifiiep itreg s^ovrx. •
Ato.' xix ftipfaVs 7rt)e&yi/ iUv syHXThro vttJlctv,
Sls Jlti oi tpgxosciiTe 6iec eiyxtlop TS HXHOI/ TS.
A<fVTof>epHy<xytToKi7eaCfUv6ifiip,HTSH^>ugxt,
TB.vvofi.iluu TS,<A'IHIW TS,HCU ugUi/lw TtfJxXijeu/.
AIT Xi$y\mpouiHfi KXKOS SmToitft fifOToitft,
itloigXS ffjiS 7t\\H?Uv TlftUv tnrogt (t»TliTX{<n>fy
KXioda TI Kx^ttrip TS KCU ecrge7top,eu Tt JliJUttft
©Mrt-tfif Ct»6gU7t0t<fip 1)(&I> tiyxiop TS HXKCpTt.
Tgiis Jli oi <JT/puoo(<ut ^ocfiTXS Tins HxVKi7tacfHHt,
SliiicwS Higt^tveXvvfctrop etJlot t^ntfK,
< Ay\xiUv,KCtt aV<pgofftwUv,6x/\iUv T' o^eeravLi,
Tup,nou ceTtofiKstpacftopt/jiof CHSSTCU Jlff>Ke(tfi>xup,
A.v<ftftiXHS,KX\op Jlitf i/it' etpgixfi tAigHibuvTeu.
Avretf o JlifMTgos VfoMtpbgSxt is Ksx>s i\6fv,
H Tituw$gt<pevUvK(fVHM<\ff«irtUv ahJluvaVs
HgftX'
TPS^
T H E O G O N I A.
*ty
Vlurimtmtxdijs cdoam&mortdlibus hommbm.
Sed cum km effet dem caefijs oculis Mincrum
•pariturdjbi tum dotis dttimq dccepto,
*UnAKfemonibw,fudm'mcondidiiduvmf
TeUuwconfdijs&cedifieUdti.
tid duo enim ti dixerunt,ne regim bonorem
AlwbdberetlouK locoAeorumfempitcrnortm,
TixbdcenmmfdWerdtprudenttslibcrosntfcL
Vrirtuauide,uirginemc^soculkprtditdmjnto«e
Vdrhdlcntepdtrirobur,etprudesConfxku. (gemfc,
Crteraro demdefdnefikum deorum regcm cr mrom
Brdt pdriturd,mdgnum dnimum hdbentcm,
Sedipfumfane lupiicrdntcfuo condidituentre.
Siceiconfulebdtdeabonum^mdlumcii.
Voftedduxitfplendiddm tbemm,fc pcpertt Hora*,
. &momidmq;,Dicenfa<»rlrtncnflorentem.
Qnaq. operd mdturd fdciunt dpud mortdlesbommes:
VM%qhquib.mdximubonorededitprudensUpitcrt
CbtofcUcbefmfacrAtropon^ueddnt
^
MM-tdibmhommibmbdbtfebomnfymlmiQs
Tresuerbci&trynome Grdtidt pepit pulehm gettilS
Ocednikd,lmultKoptdtdfovmhdbes, Xbdbetcs,
Avhidm&*upbrofynnn,T:bdUdm%dmdbdem.
c^rum^ipdpcbrKdmordemdtcontumtim.
tokensmembrajucund&ucrbfubfupercdusdfbicmt,
• VorrbbicCcrerismultos pdfcentkadlccTumuemt,
Qu* peperit froferpindmfuUhrifHlm, cpmmv
f^O
' ./ • tix
i 6 A oY r
Kgirattfvtif&XfxnKTgds.eJluHt fj(tHTt(Ttef<fii,
HlvHftOfftiiiH! Jt if BJITIS eekueserrt K<vta./8«/K«/«,
E/«f cu (tieeuyQvffet/titvHtt i§tyovorro±
M.vvsft,tH9ii> aiJlof/ SxKicti,Kca TjjH^is deiJlAi.
I\UT& oV ec7rcK^uvte,Heu acfTt/ti/t io^ieufout,
I/tc/pitvTxyovcffarfgilfceMTcofiiectvtcivu//^
tdvctrr CKf^cuytip/Oto Jitos ipiXimri fttyaex.
Aci&CTeeruv oT ifuti Sochifilw-moittecT eltuiTifi
Hof h^liV^Xjmx^HCUahfiS^xv STIKTI,
<
WXSatr ov pt\irHri SeufifixetnStHCU cwJie&f.
AiiTof <#'' SK KffxTuit yXctmicomJlx TQcroyovetcWj
&avtd>>x^oHvJl6i/t0fiyeiye?gxT0fi)acTpvTaivluti
'tiTview,iaiKocJlo't rt dJlof/,woAcfioi Tc}(cei^xi T(,
HfH JC Hf>cu70(J hhVTo/i ov fnPiOTtiTt (ttyaex
r&VcerC^HCUfxftCVHetyHCUN&e^U&aCfXKciTHf
£K mctiiTciip Ti^ygfft ntHxe/toj/oj/ igowtwvwp^.
SH, <f£j$i*$rTi/.THS Kcti igtHTvTt» ovvetfiyoii»,
T$rcop WgvfiHs yovttit/tiyxs.ef Tt SxKefafui
VvS/tov' s^n>f/,^racfei /Mcrgji fi A» HCU vsctry. otixHti
ilctUiygvfftx Jlco,<AavesStos.aliiTaCf ouHi
PivoTiguKvScifiaxpeliOf/HeuJlaftefisTtHTpy'
&eivbs,oiT cLvJlg&f/•UVHIVXSUkoviitet fctKxyyar,
E(/'&oA*(ttoXfviovTi>ffu^c>cfKi7f[o7[.t7ripe1t!ii
Afftovi/cv B*^ Iw HeiJlft.es vicdjiSvit.es Sit' axOtrif/t
%WI)i 0? dtf olTh.CWTIS fiXtH tSHt HvJltftOfl Sg(tU»
KqavH' a;Sctv*h-iiif/}ijf>of/ Xi^es dffctvaSxea.
fa<A(tmJ?ocfK«ltft*ii\HTfKfQKi4ti*o(/ije(i,
T H E O G O N I A.
lj»t
^puUfuaimatrtMitautmconfiUariiiilMp^ter.
mmofynan uerb deincepsamauitpukhricomami
BxquamffaureamitrarcumHe natefunt,
IHouequib.placent conuiuia,v oblettatio cantui.
Utont atitApoUinm er Timafagittifigauientcmi
kmbilmprokmfupraomnescixlites,
GenuUfane,Acgiochi Wutsamorimixta.
Fojbemam ucrb lunonmfloridamficituxorm;
H*c autm Hebtn,Siartem,a-hucinam peperiti
Mixtaamoredeorumregicrhominum.
\pfcuerb cxcapitcjefijsoculk prtdttaTritogtniatot
Acre, m agris tumuhuante, duce exercitus,'mdomit3i
Venerada-.cuiclamorcs^ placuerutJeUafypugntfa
tt,noautmVukanum'mcUtum,amoriindulgens, • ••>
Gemit,& uires mtedit,er contendit cumfuo nwnto*
Vr£omnibutartibMornatumcatitibui<
HxAmphitrittautmergrduicrcpoWcptuno,
triton kte potensnatmtfi magnmiMi marvs
fundum tcnens,apud matrm chara er patrem rcgm
VncoUtauremdomum,uthmensdew.ftdMiirti
Clypeos diffecanti,Vcnus Timorm ZS" Mttapcperitt
GraueSyqUi^uirorumdenfuturbentphalangeSi
1» beUo hqrridojuni. cum Uarte urbes deuaftante.
m^ArmonuMaCadmmmagnanimws duxit uxori.
loui uerb AtlantisfiUa Maia peperitgloricfi Mrrcn>
yr*conmdeom,facrumkiiumcofcendens, (riioffi
CiiM^mbdSmtkptptrMfUmR^*»
tps
H X I O A OY
fii^dJ' cv e)it\ornri,Jlievvoso/i WKvyHiiUt
Aixvxrj/i SvHTH.vtw J[ ol/j.pirofioiSteidcijr.
A>\H.ulu»l JT Kf (TMTt fiilw iigxH&Heihv,
W^S^o' cv e>i\iTHTi JliofveptiSjiyjfasTxo.
Ay.t\xilw dTHfoUTot' xyctKt\vrosei/ipiyvjat,
.
*
OTTXOTXTIU)XXQLTH)// Bxi\J^lw ZUOIIJSXT' ciKOtrtft
¥Lpv3}Ki/A.HS OTXJX Jltovvaes gctvStur xgtxJlylw,
Kipiw/iivuet Sx\spiii> •moi/jfxr' ocHoirt/l,
:
Tlw Jls ci OCSOWXTO/I KXi ocyipta S/tne Hgoviu/r.
l\taL*l JT XXlt/lllVHS UxWltffpVPlf oh\K1/Mt <}eft :
ts HpxHXtiosrtXetxsfovicVTXfocitlhtif',
Vc&Jlx Jlios /A.tydi\oio7Kciiiifns ^oeoTstftiX»! :
'
AiJiciuv SST mutTi/i,cv iAv/t7[ij) vipccYTi..
0\Sies,os /*iyx 'Jfiyo/r cv ocietvxretfft/r. owvfxs^
tiotia eiTCH/ictVTotjiou ocyvpxof foxrx itotvrxi
He/\itj> J[ ecHX/AoWTireHe &i\vt/j wKectvivv
V$JHIf,Hif*iw
Tl^HtlUXlt/Ttll/fixjlluiX.
AllJTHS Jt <jOf <pXl7l/lCfi>TitHti\ioiC,
KifiwaKtotVeieTt/XijfVTOftireTX/A.oie
Tii/A.'tJt&i>iiisi\MO>,dJi^«v,Lx')<Kntxiiio/ii
H-Jlsoi &>jJlftou> ivo-fvfc/r CV 0ti\eTHTt
r&vxPvTroJl/tgS&ffxJlici^Vff/weippeJliTiu/i
Y/*&f /*fi/ vuv ^cdper oi\v/nistx Ati/txr'' f%eirrtft
yHtvcir'\i'7rtHfoiTe.,HOUi£t\/A,vfos cvJloBiwivrett
sitw j Stxta/i e>vi\e/> ce&cxre HJhriisaou^
•
Xfiitrtiu oXv/jxntdJltt nSfoU Jliot xiyti^eie,
Ooscii c>U SvKToift zrxf txvdg&if? iri>vitS£?Xt •-•• •'•
.<,-
-•
AtetJei
T H E O G O N I A.
t?J
Rcm cm fo Jwfons,HipnyfumhiUrem, •
immortdlemmortalis^nuttcuerbambodijfunt^
AlcmeneuefbpeperituimUercuUneam,
Mixtdamoftlouinubicogot
Aglaiam uerb Vutcdnus ualde inclytus cUudicans,
Mininwrtnatu egfatijtfloriddm duxitUxorem.
Sed auteo critteconffyicuus iacchuiflauamAriadne,
filiam Mmoisjtofloreexiflentcmficit coriiugem.
tianc uerbeiimmdrtale expcrtecgfeniffecitSaturnus.
Hebem autentAtcmcris pulchros talos habentisfbrtis
Vis Uefculitperattis luiiuofis certaminibui (filius.
YiliaXouiimagnijctlunonis dUrevi cdlceametis utetis
Vudieamduxituxoremjnolymponiuofor
Iclix,quimdgno> facittoremterdeosconfetto,
HabitaCiUitfuSrZrcarcnsfemoperpetuo.
Soli autem rapido peperit inctyta OceanisVerfeis,Circem<£ey Aeetemregem,
Aeetesautemfiliustucem hominibusidntis Solis,
filUmOceattiperfeftifluuif
(prxditdnt*
Duxitdeorwmexuoluntate,ldyiampulchrisgehis
W.&C autemeiUedeampulchros talos habente amori .
Veperit,fuccumbensperaureaVencrem. (mdulgens
Vos quidem nuncuatetectztejiesdomos tenentes,
bifulicj; z? continentis tcme,e?falfw intuf pontw.
Hunc autem dearum cottum cantate bUndikqu*,
HiufeOlympiadeSjfilialouisAegiochi,
Qyiccunqj mortates apud uiroscubdntet,
<•
a
De*
t?4
nsroaoY
kScwccTcu^ytHviVTt Sciit iTti&ttiXtt Tikveii
&>iMTHp &fr irt&TC/J gytivxrcy4itx faceupj
lccciu Kgutitttyea'c^>iTHpi/\aTHTit
New ovt r<y.ito\uJUfirms oi tnievt Jlifiu,.
E<&i\efi,os der' i tci ylwjuu. avfix V&TCC ixXKHHf}
Vcccrcui,Tu j ' Tvjtjvrtjm. i K is%<Sfocs IHHTCU,
"C&/t JC oifvetofi i^»ttl,zaci\uv rtoi taisctoov c<\(tf/.
KxJlftU> JC otiftovin SvydTNf^vtrSs dffeJHrns,\vth tith trt/liKUvjttcu ocyavUi/ lixSKficotiuefi,
KvtovoUntJMI yS/tcv' ccftyofaf fiet8v)reti.Tiiti
TttvetTOjuu wcKvJlufCf/ ivgrcf ttyu oii 0Z€H.
XiflfoT UHCcwoie -tfvcreccei HotfTtffccJvfiu
tKixtat? cv flKoTHti,VTOKV^0fU ecffoJliTM,
Kec/Vufon TSHC rBt&JtetfcfoTtafiUeiKuftfi oinsi&Tajij
XHgVOvSx.TOflHtSvtfiiHAfaHKHtin,
BCUfl OVtH&*j4toJlUfl d(tflffVTU
oi/fvitig.
TtSuvu Jf StisTiHc /tiftvovK^/ecKittHofVfUv^
fiiitmuf/ fixtrtKSx, HCU HfictSmvct txJvxHjx.
Aitcif Toi UcfocKu fvTVttocro feti.Jlifi.oii yoyt
Xfhft-Cf/ foci6ovroc,6ccis imitiHtKofi ou/Jifx,
tif/ fec vecfi Tjficv ttX/fos SXOVT' ieiHvtAios HCHS
PcSJl' diioiKce ffovievrct fiKo/tetoUs txffoJliTiig
flft' etJtXfer^ccncvii.Ueu /tifi fetjiets oii vvcisj
tiVCTttlKcfl VV^tO/l •ZSOlijaXTOfksUfA.eVX JtSofU
Kif/iv JT cuvTeee JUoTfCfies&xttkSeSj
'
liiioviJlHs^iKStltSciifeuetyfi/iTtiu/t
Hyt wctf citirif,Ti\ssrets fePesvrett tiifMrfj
-L
:
TREOGONIAT
. ipj
tietipepereruntdijsfiimltmprolm^
CcresquidemPlutumgenuit,pr£ftdntifiimd iearunti
lafioheroimixtaiucundo dmbre\
TSioudti m ter profciffo,Crete mpinguipopkld,
tonumiqui udditfuper terram er lata dorfa maris
Omjii.Ei uerb g adipifcitur^etcuiui dd mdntK uenerit;
iRitm locupletemficiumultack ei pr&buit foeUcitdtemi
Cadmo prtterea HarmoniajiUd aurex Vcneris,
ino er Seme\m-,& Agaue pulchrdsgenas habcntem,
Autbonocnfe,quX duxit Arifteeus defa aefarie f>ne<fe*
feflj»if,rt Volydoru mcenijs pulchrecintlis tn Thcbk.
filfouerbOcedniChryfaorimagnanimo
ttixtaamorezabundantisauroVeneriSi .
~
CaUirhoepepitfilium mortaliu pukherrimS, omnm
Geryohem.quem'mterjicituislIercuknd,
BouespropterflexipedescircumfluamEuryihed.
Tithonouerb kurora peperit memnona ereagalei
Aethiopum regemxsr Zmathione regem. (tnunitumj
Cteterum Cephalo pkntauit imclitumfiliumj
foriem Fhaetontem,dijsfimilemuirumi
Cigiptni iuuene teneruflore habcntegloriofe puberf'
teiUum iuucnilk fapientem renidens Vpius,
(f«fwj
tnciiduiti, inftituenSiZ? ipfum m templis
Aedituum nbHurnumjitit,d£monem diuinum.
tiUamuerbAeetxdlouenutritiregii
Aefonides,uohtntatedeorumfcmpiternoruni
Abduxit ab Ateta,perdftis plenis Cufpirijs eertaminibi
n
*
Q£d
l$&
H I I O 4 OY
T»f waTfcir itrirt >\t ftiyecs fletci*.avs,iirofi>lUiuft
YfeiTVS •mJuHtjtcu ecTeci&et/\ot cS^ftoJp yof.
Tif TtKsaoct it iu/\HOf/ ccfitteTo^eKue/Mytjaott,
SLndns im VHOS &y ufi e\itw7rtJlot uiglur,
AiaoviJlHt,uetif*ififfecMphvwetffaotr' KHIITI//.
Kouf ityt JlfiH0aa' ini itjaovi laoiftcvi Ket&fi,
MijJLeiofi TSttiyirouJlecpofi ggtatyttrftftp/jeifuff
*p/>\vfji.Jiiis.tjifyocKu h JUos vois eftTtiXtsTo.
AvToCfvngHtJltsHSfeuccTJoioyJpevTOty
HTOI ftjv fiiHOf/ •^acfteiffti rint Jlict hctw/j,
AICCHV ci Qi/UTHTi^Jliecjfivauii ciftpoJliTUv.
VuKei kJtftijffiHacefftolffirtsaciyvgcTrtfct,
Teivetr ci}(iKJiccfHfliA/ogx}ffvfto7\iovToc.
Aivtiew JCcCf ITIHJCV evyiftowos Lvffdpuce,
Ayp/iaHHguifuyaa' tyotru QIXOTHTI,
\JIHS CV LoPVtpSai TiS0/\V1T\v)(IS,il\HitiSHt.
KifHHJthtiittSvyccTiifiTtapioviJiocOy,
Ttivocr' oJlvosSes'Tal\ecaio}govos.cvfi/\oTHTit
A^iofi,ii^i\ccTTvef>,ticitvfMvci(Te,HfecT^>'ofiTt.
O/ Jlv TOI ftecKoCTH/\i ftv^Ufiv/jaufi itSpdco/J,
~Tvaif> rypauveiaifi dyotnKvTciatfi ajjcetvof/.
.Hcataiffcofi JT oJlvaiti LaXv^a Jliotffteeuft
TtivccTOyV/waivoe/j TC, fttyaa' tyocri fnjlemtTi,
Avrca /A,piffvHToiai•srou 'etvJlfecaifroTivHfftSacut
Affewocrcu ytiveu/TOfftotsimJHtllcc TSHVCC.
tltw -j yii/aiuxSifitpvXop oitiaocrtjiJiviirutu,
Miactt e/\v/A7riCfJlfr,LSgta Jttit cttyiij/oie,
~~" T E A 0 X,
T E O G O l i I A.
»>7
Qg* titiilti bnperabat magnus rexjuperbus,
ViolentufPeUas,et'miquusfbrtiufacinorum pdtrator.
Qwbus perattis ad lolcwm rcdijt,multd pcrpcfjhs,
Vebcimnaueuehenspulchris ocuUsprxditi puettd,
Aefonidesgripfamfloridamftcituxorcm.
itfanehxcdomita ab Idfonepdflorepopulorum,
Hedeu peperitfiUu.que m montibus educabat Chiron
VhiUirydes; mdgniuerb louk uoluntas perficiebatur.
CetermHercidesfilitmarinifeiiis,
ItfdncquideVhocZvfdmdthepeperit^prielldntifiimi*
Aedci'mdmore,perauremVenerem.
(dcdrwmA' Pcfco dutfubd&d ied Thetk cadidos pedes habcns,
Genuit AchiUeprorupete p uiros,leonisanimu haben
Aened porrb pepit pulchre corondta Cytherca Qcm,
Anchifeheroi,mixtdiucundoamore,
Idamuerticibusjiabentkmultos dnfrdftutfyluofe.
Circeuer6folisfiUd,filijllyperionis,
VcperitvlyfiKirumnofimdmore,
Agriwm,at<fcLatinum, Amymonem'(k,Crdtaumc^
Quifane uatde procul m receffu mfuldrim facrarum,
Omnibus Tyrrhenkualde mclytis imperabant.
Waufithou ucrdvlypi CalypfoexceUetifiima dearwm
Genuit^aufinoum^mi^tagrdtoamore.
tte quidem mortaks apud uiros cubantes
T>ee,pcpererunt dijs paresfiUos.
Nwrtc uerb foeminarum agmen cantdtefuauiloqua
Xlufe OlympiaicsjilLc louisa, capra nutriti.
n 3
Si
PIO
S
II. P O N T . MAX.
NicoJaus Valla.
I udcdt Aened rerim dignifiime prtful,
Grduifc funt animo cdrmiM nofird tuoi
Verkgequtquonddmdulcimoduldtutducnd,
ln,LdtiosdufuiuertereGr£cdmodos:
Afcra mjpiciens «(irfitxs tua tyyK poct*,
Grgckquo quonddmfloruitHefiodi.
H£cficerdnt,fdteor,pleftro mcliorecdttendd,
'. HicopusmgemjquippefeniUserdt: .
At quid nonnuUos tdm mdgnafuperbid udtet
EkuatjttnuUoGrticdmhonoreputent:
Sum tamen hocdufus bisfcptem cr quatuordnnis,
DWmmedtdbunturlujtrdtrddenteded.
Sumpfimus^cr tenueis Grxcorum ejontibus hdujlut,
mxtdqicum GrtcdlmgudLdtindfiiit.
fXuicquidideft,ddteudf:imclarifiuneudies
Mittimu*,es CLrio nonmino? ipfc deo.
$ufcipe,crHefiodtm pkcito compktterc uultu,
HicquoqiiucUcioftetthcdddtcktUQ.
HESI$
J
HESIODl
ASCRAEI
POETAE OPERA ET DIE$
Gforgtco» M>er,Nwol<«> VrfH<t«»tfrprete.
leridcs mf<t,qu4ftm uiget mcUu
cdniu
I Vdmdducum,t?nomcnuefirimmbr
tdleparcntis,
(nomineuitdnt
i T>icite,cur bomimm pdrs htcfine
Puc4tfeyiUiuscurfamd<etemaperdUim
Euoletihtc louis eji mdgni diuina uoUmtds.
lUcctenm altitondns fummiregnator olympi,
Exdtdt'mbeUeisanimos.& fbrtutcordci
Hebilitdt,duce quo fortum mimicdfuperbos
T>eprimii,dt<fc bumileis cldrumfuper atheratoUit.
Tummdkmenshominis meliorem mcUnat ddufum,
JttcdpiuntmoUescrudeUape(ior4cultus,
ExdudiquicunftapolofyecultrisdbdUo,
Cuinibil ignotim eftfdnftifiimd dirige iuH
ht&icUJucedtfy mibifrdterna monere
$cttor<t,(?ignotosuiuendiofiendcremores,
Suntgemhuinterris quibus ditercdntur inuntm
l\ort<dttc4Hfe,uaridquoq;mentctrdbmtur,
Vna quidmjiudiim lauddbilcfcduU curat,
Htera crudcli rerum dcpdfcitur baufhi,
&Ud cupit,puffuecfc excrcet miqua tumuUws.
n 4
Inuifum
400
H£ 5I OD I
lmifumat&dtroxpejlisgenusthanctamenipfi
mortatesfugiunt.tdndema^ uotentibtu hanc dijt
Exopidntjhuimnequeuntcohiberefurorcs.
lUamautempriws obfcure genuerettnebrg.
Sedfato meliore pater Saturnius ittdm,
Etgeneri huma.no,zr terra radicibus imit
Impofuif.fegnes artus ey inertia corda
Excitat:alterenmfegnis?cuiuitamanebat,
AlteriusJ^e(lanscumulos,mprdnuUa,boues^
TMngit,zr'tmpreffoterramdiuertitaratro,
Siue domum curat,fme mferifaUer adartes
Vicinwm uicinus agit.lauddbilis h&c&
Pugnandiratio.figiendafedaltera,fubqua
lnuidtfautfigulusfigulo,uelegenusegenof
Siuefaberfobro,dulcisc[; poeUpoeU.
Htecmeddicjaprtcortoto capepeftoreVerfe,
Nfc te crtbrafirofyeculantem utrgia uulgi,
Auocetafiudijs,pugnandiinimicauoliitttas.
JSemofirwnfequitur,qumnonfiyetannudmcf>tis,
Et btntckufa domi Qererisgratiffima dona.
V.cecqutertndaprius:dthincfiuacat,iptteuulguf,
Etfirajn aUerius rtbus certamina pane.
AtnoniUudagesiterwmgermdne,quodolm
Aufus esiafcdixylitem hanc dataiura refoluent.
Scis,quo_nddin inter nos patriaeftpartitafdcultdS;
At tu nil iujia multo plm parte uereris
Tecum efferre rapar.conuptus munere iuiex
iVe
OPE*A
ET D I E J .
*0f
lUetuoeflJubquototahtecfententtipendet.
lgnarws:nonnouitenmqu4mdulciut,dutqu4m
Sitmeliuttotomediwm,feuuiueremahti
Vtiliut,quantwm uilifeu uiuere porro.
Kos ueterumuittutoccuUauerefuperni,
lnq;pobretinentccelefies,temporequorum
Satfoitunadiestenuicxercindalabore.
Vna quiefcentitibi dehinc alimenta parabat
Annudituncpoterdstemonisrobordfmo
'Expkrandddarc&nutti iuga curuapremebant
Tngabotm^Uwmmulifenffrelaborem.
UosuokitfacilesuiuendCabfconderemores
Ira \ouU,quwmfedeceptwmfraude Vromethei
Senfit,^ittiutfaufamqrtaUbutauxit
Curarwmmoles,furreptwmq;dbdiditignem. v
Keddidit hunc iterwmterris,curudq; Utentem
Surripjtit firula cauto pueritte Tonanti
lapetionides,iatto quifubninegaudet.
lMfitfraudefua,fubitamtamenarfitiniram.
Htecpueraffatusnubitcottettoraquoft:
lapetionide.cuiutprudentidcunttos
Confilioexccttit,mdgnwmjbreuiffefonantem
Arte tudgdudcscf; dato mortaUbus igne.
Ucunocituretibi,generinociturefitturo:
Tale maligenut excutiam,quo pettore toto
Exultenthomines,cupidifuadamnaminifirent.
Subrifitfatus dium pater atq^ hominum rex,
n
f
VuU
»0*
HEsropi
VuUmm dfpiciens,dtqi illi ttdia mdnddt.
Vadecelerfi>eciemeterra,miocto^liquort
Confice mortdlem cui uocem er robord iunge.
Sitq; ea uirgine<£ ccclieflis imdgopuetta,
Qaamfibi quify ueUt,dea'quam doftifiima Vdttik
Jnflrudt,^ Udridt percurrere pcftine telds.
Adijcidt capitifdcilem Venut djtredfbrmdm,
fluret ut dfiidudftimaUttfcupidine corput.
Idlldcemcj; ddddt mentem zrfdUdcid uerbtt
lttterpresfuperum,ui£tor CyUenms Argi.
jyixerdt.mtpefio \ouit tuwuit tqudwlunta
, CceUcolum.extemplofingKVulcanepueUdm
Virginisoradeiefimilem,qudmgkucaMincrud
Cinxit,zr ex omnifidgeniem parte poUuitHinc etidm Charites,etiam cekbcrrima Pitho,
AureacandentipofueremoniUacoUof
Effufeqicomasorideflorecorottam
VernaU tribuere det.tdmen Atticd VdUdf
HSkmpritcipuofbrmiedecorduithonori.
Etfuperum mterprcs uiftorCylleniufArgi,
fau^cemattribuitmentemzrfdUaciauerba.
Sic pdtcir^aliitonans dfuino iufjcrat orc
Qttandoquidem dederatfud munera quifqi deonmtf '
Mcrcuriat mcritb Pandoram nomine dix't,
Exitiak mnkm mortaUbus crfira peflit.
Voflqitm autem tantos tonficii luppUer dflut,
MercUriatnadm4giun»iubetirenpimethea,dono
Qti
(uijb4tbdnc,quinibiluerituspr£ceptd?r«mtthei
SeiUcetimdgnocdpcretneinuitusolympoi
f<epit,crdcccpto nouitfud damnd EpimethaK*
Nm priushumdno generi fecurd mdnebdnt
Tempord nuUd mdlifbeciesy dut curd ItborH
Morborumcfc genus,trifiem quifuner^dtri
Corripuereuidm,quibusomnisfrdngitur<ttdf.
Viuerc dulcefuit quonddm,fed tegmen db unut
TiumVandordkudt,totumexOiereperorbent
Curdrummfijldeffigiesjpesfoldremdnflt
\ntus,&eldbris'vmdfubpdrtcrcfedit.
-»w
Qbflitit impofxtum mmtegmen dbireuolenti.
Sicqtufultnendgit^tubkcoUeclordquofx
lufferdt iimumenecf; etim morfdle uagdntur
tergenw mfdndafbecies,quibus tequor ey omnit
Terrd'mfeitdtumet,morbinoiies^diesi^
Spontefudfine uoce ruuntnttmq; db louefummo
AhldtdefliBsquiecutu^ potentidfdndi.
SicimpunepdrensoffmdituriJkaeorum. t
Siudcdtofrdterjtnon dudirerecupu,
Ordineplurdcdndm.Genusimmortaleeredtunt
Acmortdleflmul credendum c%\mcd primum
$cculddijfuper.itotumfhdrfereperorbem,
Tempore quo cccli imperium Sdturnus hdbebdtt
Tunc homines diuum uiuebdnt more,ncaj iflos'
Anxkcurdrummoks,operum^ldbores
l^jfdbdiU^berdttrifiicmmetttefeneSui,
"•• '
"
8emp<»
3W4
HESIODI
Stmpcresr in Udlido regnabant corporeuires.
KuUamaUlabes,conuiuialtetdplacebdnt.
MorsfimiHsfomnofuit,dtc[; uberrima teUut
Omnia Uberiat nitua cogentefirebdt,
1« communebontm,necquifquam inuidit habentu
QuimfiUxatdsieratomnibusunauoluntdii
Bttdciti latosfoluebdnt peHord inufus. ,
Aured posjquam hominum pdulatvm, defitit <etdtt,
VispateraUitonans meritos adiunxithonores,
Sub terrishdbitdrededit:qui numindfdfti,
Etgenut humdmm}fdncTr quoq; iurd tuentur
lujiicidiitenebris circunfiefiq; peragrdnt
Terrdrumfines,<zropesmortdlibMdugent
Vroxmafuccefiit terris argented proles,
Aurodeteriorfenfufeeymoribusmpir.
Tuncfibiquifqifu<efecerefububeramatris
Ociamortdkspdulatmddoleuitindnnos
Ingenij rude principiwm,quo decolor ttat
\n proprijs etiam laribus rude peclus dgebat.
Aucldtdmenpqflquamddfummosperuenerdtdnnos.
Viumdibreuiuifpaciimfitit,anxiusardori
Curarum incumbens dderat,quds improbd mentis
Gdudkficerunt.dUerna'miuriamnqudm
T>efiiHt,<y nuUd mfuperosreuerentia, nuUos
SacrorwmritusatdSdrgenteduidit.
tlanc deus cxtmxit meritdmflammatus m iram.
Poftquam homnm ocaduit argentedficuU teUus,
No»
OPERA
ET
DIES.
»0$
HontameniUorumfmenomineuitarecefiit,
'
Subterriiq;Deifedescoiuerefecundtu.
Tertidpojlittmfttccefiitahencdprotes.
•AtmWargentofimttK&ryadimcfrcreatd
Sanguine,durd quidem,robuf\d^ pectoratendem
Totafirimifero Kidrtisfiruebdtdmorc.
Huttdquicsitti,nuttumiMdurior*tds
lpfodddmantcfitit,uultumetuenddfuperbi:
Cui nunqudm muiitum roburjfortesq; kcerti
Eefiterdnthumcris.tuncieredteldjdomMfa
Omnii m are labf>r,nonftrri emerferat ufus.
H<ec dutem proprio proles confumptdfuronc^
Adgeliditocd,nigrdl6uisfinebonorerccefiit.
Btquanquamextiteritinuiclorobore^batrd
Horte tamen uiftd eftfohs,lumenifc reliquit.
Voftqudmdutmoccultaeft,dtq$£neacarmt*t4S,
QUdrtdjuitfobolesmelior,cuipmrimdtoto
)uftiti<eh<trebdnt animo praceptduemuU,
TjiuinumgenusYterdumprimumcfc uocati
Semideijmmenfositlipatuereperorbes.
HosinfdnttsamorMartisbeUiifrnefandi
Arior,AgenoridgfeptempropemozniACadmi
Ocdipodiimperij caufdconfumpfii.&atti
Hosmdrisundifonifluttaiquumlpergamactaffcs.
Argolicapeterent-,ubipattuiamortkimago
T>efuper'mcubuit,dumiufloukifciturenfe
Tynddris.hosetiamtotodiHi^uborie
|
£06
tf
E Sl O D I
htppiter&Uittmelioremtrddiditufurdi
ElyfiosfydeditcoUcshabitareprofimdi '
Uttusadoceamfalix&fancla propago,
Hicubi uernathummjubi dutciapoma quotannk
Ter gremio ejfundit nutrix uberrima teUus.
O utinam nonme quinta cwnftirpe creaffent
Vata,fedantemori,feHpojiUcui]fetoriri.
Terrea nunc <et<ts,quam cur<e ©" miUe Ltbortt
JSdftedieq; premvmt,pmUtimq\ iUiusinftant
Exitio:ficdijsplacitim,fedproft>eratanto
Vaia etiam uenient aliquando m turbine rerm.
JScc minus h<ec mfanda hominwm delebitur <ctM;
Cum maiura annis iUorum tempora cani
Inficientcrinesinatisnecutanteparentes,
IXecpdtribus natifbnUestnicab hofpitetutui
Kofpes erit,fan(hm corrumpent feedus amicii
EtfuretdrmaciensmterdifcoriiafrdtriSi
Viuet hotioris mops hominum properataferieftwti
Hecpudor effraclosfenio obiurgarcpaientcsi
tnfxlixfoboles legem ey practpta deorum
tiefcit,crmUdUdononhiecatimentdparcnti
tuftdfuo reddet.quid tnim quod miqua rapaces
fyparetuf$mnUsurbesqje?mceniattdrrem
AlternddeletamanuiiurataqsfaUetit
Numind,iuftici<£nuUitribUcnturhonoret,
PulfdgemetBomtM,ittumuenerdbiturorbK3
C»j mak mensfuaietfira crimina^ota iacebit,
HoU
b f r E R A ET D I E f
t#f
Toid quidcmorbato iecmxeucrentid uultu.
^OdettiufUckfoboleSyCnimprobdliedet.
St probmuUus erit,quem contra mfurget ihiqtti
Votefirensfd(tmdffirmans,dttrixqi malortm
InuidU mcedttfataU tUrbida uultu.
trotinus bumanasfcdes AJk*d reUnquei,
Duufuos pariter tendetKeuerentia curfus
Adfuptrosnitidoucktiec^rpusdmiclu.
mUerecedentesjR^mortalibusd-gris,
Non ccfpmda tamenrertm makfcmind Ikqueiii,
Atnunctemoneam,nunqudmfdpisomnid,iudex
H*s intende aninwm: fed quid iuuat iftd monerei
Stuttus nuiori quicuna^ rcfifiere tcntdi,
Vmcitur&mdgnopctndsfubitmdepudore.
Suegofmtdnqumuokcrisquemprcniertt dftttfi
Frenfaq; fubUmes dgitur philomek per dumt
tidxdalethnfiUxungUitrdnffixdrccurud.
Quam contra horribiU raptorftc mtonai orti
Q&dnuftraexciamdsitemuitofvrtiordftur,
Tc premit buc,ddftsqub te meus egcritdrdor:
'Etquanqttm benefuaue cands,nuhi ccendfuturk «&•'".
Sihtbetdutdimiffditermrcmedbismdurri
tkfatm,tacuitpennatm&'mpigcraftur.
TumodbiufticUmcok,nuUd'miuridPcrfe
Tecum babtiet,fatdkgeritfecum itkjnec iUant
VUus dmatjtift mens cui uilis er tmprobafurgit.
Vir bomhdtK mferre timtf':quodft 'mtulitAtti
• •. - jicihi*
to8
HJSIODI
tcemtet.&magnocontriftatcoriadolore.
Eft uia iuftUue meUor,qua uincitur omnis,
Omnisadextremumueniehsiniuriusardor.
Qtiid dicamfquoi nunquattt aUquii dmentif nofcit,
Ni modo paffa prius,ficquimaleiur4miniftrat,
Veierat,&tandemdementipanditurerrort
EripeiuftitiamcorruptusmunerCiudex:
IJM uiolat:dolet hxc,& nuUiuifaperorbem
Triftis it er lachrytitanspcenam mortahbus orat,
Qtti uiohnt iura&rc&ifacrafxdcrarumpunt.
VcrumubiiuMiefanftiferuanturhonores,
ludiciolfc pares er ciuk e?aducna pcndent,
Vrbsuiget,augeturfoboks,paxhetauag<ttury • A
Vax iuuenum nutrix,nunquam hisfatalia beUa
Vr<eparatdbitonans,nuUk in rebus ege&as
lmminct,in qucnquam nuUa eft offenfio3dulci
Quosiuuatinte/dumgenioaUeuiarelabores:
Terra quibus largefunditfuafemina cr alt£
Kontibus innaUmittuntfua munera quercus
Glandifir<einfummonnediatamenarboremujfaht
•Vrtifi$ apum ingentesacies,ueSemq,- miniStrant
"Laniger&pecudeSiperfcmagisomniaflorent.
Honhisextremkmercesuehitarduapuppk,
OmniadatteUus.quiicnim,quodiuntiamarito,
'Etpatribusfimilesemittitfteminapartuil
No» datur hoc,quibus iUa placet uiokntia iuris. "
HosadfuppliciumuocatalticuraTonantis,
^
S*pc
O.PERA E f
UlES. .
t^f
SxpefubitpcenMpkbstot<tmiferrimct,ttttiiim
Vniusobnoxam.peftisfuritatraperurbem,
Utmdlefuddafamespauldtimdcficit ohtne
Vulgus,&kkttdcuosoftendittcftdpen<ttes,
IcemmttnuUttparit.Sicfxuitluppitererga
<^osmakfaftaiuiwit:qwfimod6fvrtecruenim
Milititeexercentftudiumymordnulldjimftro
Hldrtecddunf.uelfipotimiuudtireperaltm,
Ihtli&m m medijsfmmergitur obrutapuppis.
Vos igitur qui ittra ddt'ts,conuertite mentem
Adtdleshominmpoenia.diuindpoteHdS
Rortdles circumuoUtans,uidet mprobd quorm
ludicia emergunt mdtorm m damna, deunu^
ignorantmonituf-.genushirnortaleperetrane
lnnt(lmeri>tenebrts circmfufifytucntur
luflicixfacra iura, domdmgenusomnemdlormu
lUd quidem uirgo ejlfupcro loue natdparcrite,
IHomine chtrafuo, ccctucfc uerendddeorm,
QH<tmfiquis uiolet, hchrymdnsfudfataparentis
itlouis-antepedes, er lamentabile fundens
Hmanosqueriturmores,acdebitapofcit
Supplicia iti populos- tu iudex, caufa malorum
Qjtiuiolasfacraiuradee, iamdirigementem,
Iiw co/*,in alterius te nuUa pecunid uertat
Damna.nocetfibi,quicuiquam nocet: crmdlefuadct
iUcfibi,'mquenquamfiquismaleiuramimftrat.
Cuncla uidet pdter mnipotens.cr quodmihitecueft,
O mkx}mod6fihibeat$cciil<tturabdtto.
o
Hit
T
st*
HBSIOBI
Uitlitcthuncduthocqudes tributtnturhofWjii, ;
luftitiiekpopulo:quamnonegope£ioretctto, . ?
Ncc mea progenies coleret,pojlquam orbc fub &o, :
Spretaiacetbomtas^&Miniuriaumcit,
lnuitolouenifierent-h<ecdccipcfiater,
HfcanimomeditdrejniujltmponefurorettiS
liw quofyjrater amd,fine quo genusonmfirarim, \
Credimusalternocertatmcorporepafci.
Atnosinftituituitemeliorisorigo.
lurddcditpateromnipotens.eapetloretoto
$iquishabet,decus <eternumpiapr<emi4reddet.
luppiteraffligit,fiquisprotefteuocatiu
3>eierdtjtcmeritopen[dturculpdnocenttf.
SuppUcio:ojfendensius,iUeoffvndituruni,
Ex quo obfcurd quidem, nulU quoq^ cognitafurget
Pofterifas.iuftodcfanguinendtapropago, • •,
Gdrdcaputtpttet,patrioferuatadecore.
H<ec quoqi qu£ refirdmftultifiimeconcipcfidterr
<^mfi.ciiemnumerasuitiorwmamplecluurdrtes.
KaudproculiUd habitant,breuis eft uia quafit eundH
Jaft uid uirtutis contraria, fudor anbelus
Kancfequitur,qu<efefcopulofisdrdud cliuis
lnlongurnprorwmpititcr,rigetdfperdprimo,
Ingreffu, leuk eftpoftqudm dta cacummdtanges.
Optimus bicfefe, qui nouit cunitd mdgiftro,
TrofbiciensrerwmfinesmeliordfequuuK.Ttignum kude uirwm parentem reiia monenti ,
Credimus: iUe tamtnfibi qui non confulit}aut qui.
'
Alte*
-h*L
6 P E R A E T D1.E-S.
»u
Attnwpra:ceptdfugit,uir'mutiliseXtdt'.
' ""
^goagifidterddtsgennofoefingmneVtrfe,
tHeufugefrdternosmomtu4j>perdreUbofm,
AlmaCeresbrmtacdputfiudonaminiftrct,
'
SictibipJttutdomM. fegmn crudtlk tgtftat
Opprinut, bunc homines odio fuperity ftquuntnr»
TorpcHtifimilcmfuco,cmfbicuUfurgunt
Horriddtdijlenfumiiifauiiconfumitedendo:
ScmendpumupigeripfeftdetiUitatcfc Uborem.
'
T« modocurm optriquantumpottsadijceft&tet*
Korredficrumpuntmejfes,fic copidrertm»
SicpeCMdugeturJictumortalibuiwdijs
Gratus erir.fegnes dnimos V mertid corda
Oderunt.operiUufefttmponerecurmi
Turpe^t&hmcprohtberc manmmcwmbe Ubofi%
forfitanddftttdiimtorpcntidpctlorauertts,
T>umpartM oftendii opes,umutk adcptut
Komen&xtcrntmlaudisdtcufutercqutfa
Artc,pardui£lum:uiolaredlienanefindumefii
facfupcris £quandmeax,mcumbtldbori,
JSecpudeaf.pudorhicmultosmboneftuscgentei
Stcm habtt.auget optsfiduck, quamtlior rts
A[uperisnottit.prohreruminfanacupido,
?rohanimis'mfufaluis,iamnuUapudoris
Curd. iacetpafiim longe poft terga relitlm,
TucolertSyducetepadatimcorruitiUe.
I>ijs'muifuihomo,cuimenfinttntarap'mit
pugilat^ntqienimfemperfiUciddurm,
» .
«»
Nrt
*i*
?.:•••: HE'S1QDI " ' \
N « minus omnipotenspank affigit eifdem,
Q&feruimoffcridit, uelquifanftifiimafrangit
Tader44miciM.feu.qui cum coniugefratris
Honpduetmfondoscoitusfrdtcrnuf adulter,
Vel quiin. pupittos audet uimferre nefandam,
VelquHnlongicudconfeilumatdtepdrentcm
Horribiliuoce'mfurgit,uiic^abfiinetiSU
Verberanonhmpunetdmenfldtpandttocenti
Vojlobitwm.Deponeigiturtamfalfafuperbic
Mcjttis confilidyW melioribus utere quxfo.
Thurspio uenerdre deosjjstemporeinomm
Etmundeo-purelibdiCimclardnitcfcct
•Sole dics,durcuw nox circumfufa tentbru
Abfcondit terras. cafto torrendafub igne
Hojti^ mailetur, hymnos cane,thurammifkd,
VttihdijJiuednt,'mtnenfdq^coputrerml' • ••'<'
Hinctibinafcdturttmltisutcgentibusipfe. •
Subuenias,nonutuiudsgermanerap'ma
>' •
Conuiuas interfiuis difcupibere amicus,
JXonhoftk,uematprimumuicinid.Hdmfi
"•
Aduerft quicquam acciderit de more repente *>•
Vrimmn,ittdoccurrct:qu<efifineuefliT>uselfet,
Nuda etidmueniet, quod nec tifofanguineitmftus
T<onaget:iftefibiuefles}atq;omMdponet>
lmprobdddjnnofde£tuicinid.fedprobdjifit, ->
Vtilis.btecigiturcupienddeftpeiiorctoto,
TanquamUndisopus;ruq;cmmlamtntarcfundef,
Amifi{feboue.ifoprob.dftMimtectm<M' :•' ± -A
• \t:%
i *
Acee
«I.WP.
OPE£A
ET DIE&
*IJ
AcceptmmtirciCrcodempondercredde
VicQtotibi,uthicitcrumfuccurategenti.
Kesmdlepdrtd,mdl4 eStyddmnofd<kfemper.db iUi • >'
Ergoc<tuc,necteutncant'm<imorefodales.
lSm<deMquite.fk,tmtUdt7utneriircddat,
• i
Sponte datum capiat '• fcelm e$~l hetale rdpma.
QgK«»^,er)? magnm diqmd,Idrgidtyr <mko\ \ "
L£t4tur.fucun<£i<icitdefrotttepud0rem,
.f
l.trdpiti^erimqudnqudmmfi.md,turbatdmici
;
Vt/cer*jj ey mentem, cui uw iRdtd rdp'm<e.,
Ad«lepdr«wprfyHO>p4r«oJr»|)erdd(iep»i/ji7t«»>
Ket er hoc mdgmm- mfocUx peUetur egefidt,
Simodp rem cwnules.hominemnon l<edit, habere
Cunfadonu,tiocetclfefwK,i{u<\mdulcebonm<p ,
Vrtefens.«c.ciperc,dtO£ abfcnte cdrere molchm e#. :<.
Tumbenepotandum.cumpkndeffunditabalto
••; -,
Vtndcdduf.tuncpdrcuterifcumparteLyeUf
Ticfiuitemedid-.fedcumdeclmdtadmum,
r
SpHffj4W««eruM)c>dt})ojerpocMl<ifHme.
^r^»id|)pStcedreh()mtnt/er«et»ri(m(co.
•
Sic jMicquitm cumfrdtre tibi eA,teftem *j"j/ceret>«f»• ;
S«fcri<fejM nocuit non credere oreiere femper.
,,-.
HeuetuamdlUciatmeretrixcduefxminamentem, Kemtotamuoratitl4,nimisdumblandauidetur.
-?
Hcuapbndamnofumch ,tmlierifiderexuiquam, •
KempdtrfSdcceptdmmeUmfouetunicwihxres, , ;
AugetcrjWc.dtt«pI«mMtroorterelHJcjHe,
.-•..
Exttor«mtumpiurd$dtcr Sdturnimilltf
.... ,..*.
' o s
Attri»
.»*4
„: • - H E S I O D T
'\
'
Attribuctfcdteftcciecutidngithabendi
'. <•
Ardor ddhuc ifrdgtUsfy placet t&igiorid rermt,
Wccdgeo[uiemoneam^TudriftSoper4reldbores.! •
HESIODI
ASCRAEI OPERVM E/P
dierimltber II,
VM ccelo emergum fublimidb Atlantide nati
Vlekdes truncanda Ceres nwrientibtu iUis,
Kitte'maratraboues,latitareedfiderddicunt
5
yigintitotidcmjf;dies,dnno(f;uoluto
•Apparentiterwm-.maturamDicidcreniejfetn
fuirfus&mcipiumdentdtafklcecoloni.
Hanc legem agricoU dtcj; habitanus Uttord ferimtt
AutcfuipmgucfolumjuaUofac^tcfldtenerertt.
Hudutdrd,nudMq;ferc,crmetccorporcnuda,
Sitemfejliuosagrqrtmducerecultus,
AugerfytUosmagnisfuccefiibtitoptdt, •
HcuedUendrogeswterdumpauperegenui.
•QtjpdfiadnosfuppkxiterumfirtaffereiUbi*,
Woniterumdabimiu.iuudtexcrcerckbores
lmprobe,quosuttermortdlesdiudpotes~tit
Sortitdcftinetriftktoopseumconiugemcefht,,
Autctimndtorimmiferdcomitdntecateru*
ViHumauicimrogites-.ddrenegUgetifie.
BK uel terfdrtdffe ddbit: dehmcfipetk ultri,
ProficUtnihil-.dttuplurimdtierbdrefitndcs,
Grdbkcfcitcramftuftrdtdmen.drtibus,utte
Impridcmadmonuii}nuigild,dtai'mcuinbeUborf. •
- •; • J
' Dir*
C
•(«•»'
OPERA ET DIES.
ttj»
T>irdfdmesproculh'mcdbedt,tU4dcbitdfoluel .
Inprimistibicende domum ,priciocfcmnt!tr«u» v
Dehi/nc eme, qudm foj?w cMftoiem «diungefe &0&JW.
Powdomi qudntmtotdtibifufftcitdtmo.
"l« rebmjpes cR dlienisirritdi ndmfi
Hkddreforieneget,tufcmperpduperegebis.
:.
Tempordldbuntur,opcrum<$tocfadeficitufwi.
H crmt tem difjferre nocetinunqudm horred,nunc[u$
ln^ktmers,dutquitempwiproducit.hibenddei\
,.
C«trf operi,turgefcet oput mdkmiUemolefidnt,
AffklHntcfr homiriem,cui fegne ©• mutile corputl
CtmbenefepofuitrdpidiuisignedVhcfbi,
Acptiermnipotensfcecundkmbribufceihcr
Defikt m f err<w,cr Idnguidd membu refmunt
Idmpridcm-dmiffM tgfiiuomtemporeuires.
Hdin bfeuefolhominmfuprd cdputd&dt dbdltd,
Ac de noflc mdgk currws exercet dgendo,
Tuncopermnmltodntememor,difcmdefecuri
Syluitm ihcorruptdmjtuncgermind defmit drbot
tunieri,ddtq;'(uitxuolifdreperderdfrondet.
1« trts tende pedes mortdrid,continedt tres
,
VijliM cubitoSypedibwi quoq; confice fepteni "
Temonem:quifi fu eritptoteium in otlo,
HmctibimdUeolutcrebtosfornteturmic^ut.
Vdlmdrim^triumrotdfit^udrijsc^repone
LigHrf cffiftd medts, Udliddtnc^ m momibut dltis
QlStte^Mijfiifocdmpifuperiequorcpmum
Aejtiuari&briipotiemnmciuitfirmctdrdter,
•'""•
P 4
Tenumi
_______
'" '""H]
i
at« ;
. , -H E S,l O D I
/
^entonjcuneisdentdliq;dUigetimo,
> {
Torquedt erfirtes iDd durante iuueneot.
', /
70ta^pr<eteredteclis ferueittur ardtrd,
/
$icmeliM:nmJicafudifcmditurunim,
/
S.eft4tadbucdliuduariosagitareiuuencos. /•
Temotiemexulmo,uiridifeuconjice[auro.
Stiudfttcxpmo,durddentdliaquercu. ) ;
Htucmdrdtrabouem^npKoquiuiuatmantto; '
Aptaatdsoperimdturdeft-.frangetardtrm
Bosiiiuenis,minitdnsittuemlipr<£lidcornu,
/ ,
"EtrixamexacuensoperaimperfillareMquet.
Qtttere qudter dectes dnnortm etdte buhuUmt .
Quadrifiduspdnis^&ofillatCieftismoclo, . •_
Sttcibusbmcreclofulcdbituomereterrdnh,
Simdturuserit:ftudim'm.termittetdrdndi
lunior,dfpidensq;pdrestetdteeolonos
lbit'ddbos,ludos^cietldfciuamuentut.
/
Ergononmeliortuuenis,neq;[eminduerfe
Spdrgerehumi,qudntmtcrrtemenfurdrequirit. .
Contempldre etidmquumgrusenubibusdita
AjSiduosagitdtclangoresnunciatimbrm,
Venturdniq; hyemem, tempmq; mdicitdrandi,
Angit er iUius mentem, cuiiw&a bomfpes.
Tuncrededntfefiiplendddpr<efcpidtduri,
Tunc proprios operdre boues,&plauftra.fei mquit,
KoHbdbeo,ddbubic,jticiteeftpetere,dtq;iiegdre.
MentKmopsdlius,quiden'mcomponerccurrm
TttncuoktigndrmnonnomtqumusmiUo
\
'
r
. _-, ll1ti.,L.„.m. ---,-. ,1-uje
••— •
'"
O P E#-A- B T *<D i E S.
«7
Sbhlori&ccntwmcompdgibuttnfitcUigntt,
Qj^debenttmltodnteiomiprouijdrepotti.
Vratercdtumtmputade&refcmdrecmpm,
Tortiw'fitfijl4$operi,cxercerenUmftros.
N«n uerttndd duplcx<tibi,ficcd <tf<£ hmida fd&K,
Verenououcnidntcclercsdddrdtraiuuenci,
Tertilis utgtauida culmut procmbdt arifia:
fieutede<ipidt,cumfemittacoUigitxjiM.
SinoudcuifltdeMttUuimaratdquotdnnis, .
Terrarecenskrgenatisdlimentaparabit,
Tktonem mprimisucnerare,dt<£ dnwdfacr* {
VotarejerCerphquu/mfliutemnixuidgendoi
lncipKcxercereboucs/ftmulocfcfdtigdii
SicinmeiifdtibifurgcncCcrcdliadond.
Seminacmtm^committis^ponefequatur
Serwbu,at<$auibuirdfirofdtd1*tarccondatJ
Optima crede iuudl rerumprudcntidcunftos,
'LtediturdduerfoquinegligitomnidfiXto.
Sifitp'mguefelum,grduidte'mclindnturariji<et
YxUcescfcoperumfucceffuidblouefummo
Hmccdpics,ne$fubtcftiscxtcndatdracbne
ViU,fedhntnenJ<ercplcbunt horredmeffes.
Tuncgdudc,c?cdniflorcntidtemporduerit
'L*twAgM,<fumte'mcdffimcrudelkcgchai
AjpicittzrpdrtoturgetdomuiydtfydUcna
Re tibinon opm efi, tudpkribut ddiumentu/m*
fitficrilistcUut,mediouerfdtdfub£fiu.
HmcfyfolorefldcnsmMfttcdbisdrisT;*:,
itv, i
""
o $
Auer*
x
*¥*
H E SI O D I
AuerfosreVgdnscdnu>s,tenuUqjfeqaetUf
Spcsuit£,pducite mirdbunturabdgris
VarudfubexigUorejerentemf&rrdcdni&ro,
X>;ffiaie interdm mutdbilcnofcerctemput*
HoUlKtcrudridefldltindturdToHdHtk.
AcfitdrdiKdrds,tdrdetibifotutdrdnti
A^vretduxilim:fildrgismbribtK<ether
Tr« no&isjotidenufcdks nonceff&dbdUe,
Tionecrepieritudlidiueliigidtduri.
Tempore quo quernd reftdensfuper drbort coccyx
Bxululdt,gdudentq;hominmmortdUdcordtR
Verefubdpricofitdrdusfbrfitdntequet,
Qaitempeftiuodmerrituomereterrdm.
Msjntendednimmtfeetcflofiddtempordueris
Teldtettnt.gldcinlishyemstibicognitdfurgdt,
ln qud incumbendim cft,nec UUA tabemd moretttr.
Autndrrdtdlocofubnpricofbbuldtardet.
T>umfrigentiilij#irrmtdmenmpigcrdugct,
Surgeigttur,nectepdupertdsopprmdtiHo
Temporeidirafames tenuesfsciteffekcertos,
Eldtos<]ipedes&crurdtmenti4multo
Sanguinefegnis mops,&fbefulbenfiK mdni,
IncUndtmentemfceleru&tnedttdturmquos
"Vndepetretuiilus.hominemfhesmtritegeHtenl
'
lrrita cuiniM efo&totdluce udgdtur.
DUMJ medidehpfd efi teftdSjproperatemiinSlri, x
Condite(dic)atfulds:ndmfemper nonerit xftdti
A'linotmnfemdiiimcdue,mhihmiUi
""*• :*
Utdles
OPERA
Ef
DIES.
"2$
Letdies bobmghcies crfrigordducit.
ThrdcwinfurgitboreMyWtmbmefiflo
DiHurbdt ntdrut dc cdmpos, fyludmc^foninteilh
AlticomMquercuitdnKofdifcrobotdpinui
I>iruitcxdlto,zrudUesi4cuUturddm<ts.
.'.'•"«
Syludrum<tuditurfrdgorundi%,fedfirddurot
Anigitipfdpilas,cduddmq{mcruribusdngiti QtbmetidmquibufejluiUisdcnfifiimapeUisi '<"'<'
Verfordt iUe quidemifetofdi^ pettord trdnfit,
JHecfrdefinduntdurdfubuefleiuuenci,
TatmiferedlgefcunthirfutocrinecdpeU<e.
•••'»
Vmitouisboredminfidittem^fultoiurepeJUt
'
Tegminel<mdrum:fednonobfijlituriUi
••••>•
Afenibui,curitofricithos'mcederecoUo.
Hontdmin^dtenerdmpenetrdtboridlepueUdni
Irtgws.dtdldd6mi,cuinondutn notdlibido^
Mtfrkdpudchdr<egremitmfedet;dt<$hyemdle$'
HonfeHtitgUcies,c?totdno<Hcqttiefcit,
Atfyolcotenermmtcrdimperluitdrtw.
Twm polypodurtm efrgelidk hdbitdrefub Undkt
Hecuidetundefibiueneturmaquoreprxdam,
1
AUeuietfyfimm,propri6stumdemcfc'mdrtM
yertit dtrox rabim mnmfdm.fic imbribut Atrfa
TurbdtuYmdrcficdtrdcdligmecoelwm.
Solquoq;ddAetbk>pdxrddioscrlumin4funditi •'••->
KdrusdpudGrdios:fugtttttt«mmili4curui
Vi.orefenk,udUesimds&dentetrementi
CmdMafdxdjJttumnewrwriitmbrofdfetecldl •>
*•
•'
" .
TUftc
&&
0 •-: -# E S I O D f
Tntnt quoq; ne noceanthyemes, tibiprotegitiftm *
MatUschltemtuos,cuiteftdcxordmerefto ,
Fducdjeddduerfoducdnturplurimafild,
Sit^e4cruretenus.uetdth<ecpercorpordfetM
Sttrgere, cmjidntiprohibct durefccreuento.
TegmimtfintpedibustdurorumepeUecotburm,
V$ccnocet,hosmftdrepiliSyUtfrigordumtf. i
Bxdorumtenerdsneruobouismfuepellcs,
Acdorfofttfrendctegdntcdpitdttltttgderi,
flcmddedntdures.boredftiirdntecdueiidwncft
2rigoribus,tuncrosccelpdiffufusa.bdltQ >.
Educdt&£craremfdcros.opcrum<])ldborcs.
iBcquidem ui uentorum efluuidUbus uniis •
Tolfiturmfublmeetmdtutmusmdgros
&efilit,Mcrdum<fcexpecldttempordno8ist
tttterdumborednubesdgitdntcproceUds
Vertiturmueutofdmbyemem.fugeprouidwsitUm, ••
Acceteretttrqpus,petete(ldpbHdntiduentis:
Eefbtteobfcurowbuldrumitifufuidmiftu,
immddedt.ldrgosqiimbrespludthumiddueftis.
Vdfcudtuticcdrpdnt qudmuii nonpmguidtduri;
Qmppetetris labor, er longdfubnettequicfcunt,
'Kutvimcntwm'mgens,upbisuberrimdmando,
Agricol£,fhciliq;diestrdnfireldbore.
lUcfcrUdnddiibi, donec nox <equd diebus,
Mqiiterttmfdtiocontmittitf0mindterr<e.
Atdmfexdcciesfoldrduusocciditmdk,
HybemumpoftfoljUtiim44cros^relmqtmf *•
'
Qctm
O P E R J S E T *»IES.
<itcdmfkkmfublmArfturm®\ympo
am
'
~Exoritur,primumq; cupitfplendefcereftdus*
Tuncuites'mtide;nouine<fcmncidueris,
Antiquosittrm<iu#llmpr4ced4thisrund0i
Vmtdnterimrnenfoseff-unditVltiM^efim, '
.>
Pro/?Iie»j4««6rofrfp«fttpl<<ntdH<(t«»WX
'- '"?
TeHMre e/icc4,to«c «WM nuB<« ligonenl
Sentidtjccelerentcfcumdtdfbkemimftri
M4turm'mfegetm,nectepukhetrmdTcmp*.
t>etmc4nt fegnem, mtut mity foports,
'Eid^rwmpeWirM, pelle ocutfegnidpeUe,
VummtdtAtmtCmsfobtiftAqieottigefmii,
^nedotmqudntmtototibifufficitiumt
Sldneoperidffurgens:operispmtertuimdne
„
tonficitur. Idbor hdudgrdUisefiM mdni uidtot
l,ongumli»c[uititer,t4uroscpexcercet<trdtot,
Vratercdfuddwn fcolyms florentiamittit
<Sermnd,ey'mmnosdulcesrefondrcckdi£
Solefubdrdenti'mcipiunttrcpiddntim<fas,
*itcdprdtuncmMs,tmcfuntdulcifimdt<\M*
'
Vctmmq; urentiVcncris prurignecorpm
Appetitmfdnoscoiw.ltjfatpturdbaftu
Mmbrauirum,t4nttmc^potefiititignedfotis.
TuncUcetdrdoresgeliddreUuarefubimbrdi
Vont'tMdprkosktices,{emper^fluentis
Murimrdqu<e,facilesqu(imcircumUniter<mx
AfpirdniXephyris pleruncfc agitdntibm iUdS,
HhchikreSfUetmcydthosxfpoculdfume .
-*
1
»fe
v, H E S l O D r
>'
$ibUnd,ter'mfufdmdgiiqu£temperrtund& t
HtctibiabubertbufcaprdrumcdfeMdftet,.
{
Qua-nuUospafcdntfcctus-.btcldttedlibd,
HictibtjylucHritpondturcdroiuuencie,
QgrtwndtmenixdeftthicmoUiorhcedulwsddfit, •:
Btidceasfttumpatuldfubtegministmbra.
i
Surge tdmeti, ceelo dwm fitlgetOrionif dftrum,
Tempus ddes\ Cererifdcrat terat areafruges,
Aduento.spofitd,dbq}ingeniti<equdtdcyMrot
NcctUfilifadtte.ducdnturddk.orrcd.mffes.
Tofiqudmdutemfdiis aduittumttbicoMuiUteftas, r
CommuocuimUddomwfitqudrcmirtiftrtw:
Adde etidtn anaUam, qu<efitfine ptoU.moUftum es%t
AcgrduzferuititmiUiut,quamcurdremordet
Udtorm.bUndirecamjpdnemqitmnifird:
•
Peruigil dnteforesfedet iUc,domamq; tuctur,
T>emerdpdx,furiq\altisldtratibui'mftdt.
HK propere exdttts, focnimpdUdsqjrecondc,
Hemioms.qudntumfdtisdcmttrire tuucncos.
:
lndeldborandirequiespr<ebcnddcobno,
Tempmey exbauflts panterwga demere tdurvs. :-1
T)um tdmen inmcdia caelt &dtionerefulget . :
Siritu,Orionq}locofplendefciteodem, ••;>'•• ;
'EtrofedArtluricernitPaUdntidsaftrm. : . . , TuncuuMtcneroabfcmdcnsdecorppremdirmtr. 1
Pcrbi$qumq;dttfteptdofubfoleidccntes ,
i
Vandetdiesetidmmollefcantqumqjfubumbrdt, •• • ••
EebMctorquej&capiMucgeteswcmtdaJry** „.'
OPERA ET DIES.
»JP
Vi\mtrd.fedfiduscmdeflcitOrioms,
''
Tieiddesq;Hyddesq;cddunt,memimffeiuuabitVrotmmmpreffofubuertercuomereterrm.
StdttcmpeftiuocunHaexercerelabore. ..-..
SiUmen)nfiltmiuttdtircper<equor,&dt4
Vupptuebt,motteonequdndadhAtUntidetutM
Ortonfequitwr,totcq;exduditOlympo,•'*
VtuideasiUitsmediofubmergereponto,
Hduigio incumbdf,ntdre tunctoUentibm euris
t
Obfcurm undofosiacuUtur ddjetherafluttuu
Tuncigituriacfdntreligdtteadlittorapuppes
Sttxorm obnoxuc obijcibutjtefbrte ruentes
t3ifcutidntuenti:ptttedtpdrsimdc4rmtet
tHepluuiamcxcipiensputrimdrcefctttdb imbre*
Injbrumentddomi naualkq; ama quiefcdnt
Venfd^fAerndcliq;exploretroborafunm.
IntereaCereriffacrosoperdrelabores.
liecprorfmfugiendmdgerjkbdturmalttm,
<
Aequor dtnicd uttsjdm non magvs undd twmefcit,
Hecrefluuntuaftifublatogurgitemontes,:
VdddtonuftdtdmencenfurediturdfupcrUf.
SicrneutiUequidemgenitorJmpduperegereti
Errdbdtmdriddtdfccdns,fluclmq;profimdos.
lUe olmAeoliddmcumdtdq;littordlmquens,
Appulit buc nonfpe Uicri comtnotm <mara,
Hurmopmexercereinuifaurgebategeftjdsj
lUeuagmdemmpropeTempeHeUconiafedem •
Afcrkammcolutt,cceliinregiorwmolefta, .
:
&ig9>
**
,:
HESIODI
Trigoremmcnimio, nunc qux intokrahilis tjhnfc'?
Tanporequofq^fuoiuuatexercerelabores,
tXauigum ante omnesxuwfi te uUa remordet
Curaj>Lxcetq;altos ftdcareper a-quorafluiius.
Dtmfacilesfbirant uenti,& furor lUe quieuit,
Hetcimifafimcsaticnouiucreparto
Cogat&muitusmultorwmdebitorextcs.
Vade nec m cymba, fed te ucbdt arditdpuppit,
'ingentc&tefirantccnfwmgentiamercis
Vondera. Vta-tereaquafintaptifimtanautis
Tepora mrranduefh: quanquamihiparuaper untUs
vitafmt^tixcj;exiUatanttmAulidecurfus
Isiitus ad Taubceum,fub quo omnis Gracia^uondantt'
Dtmpelago defeuithyems, cohuenit m tmmn,
Etmerito infhndosfatwm luraturmhojies.
mdemihiplacuitnontongeadchalcidacurfus,
HHC ubimagnanimum genus Amphidamantk Achiui
Conftituuntpopulis certimma, er mclyta quondam
VUtnera defttnftiponunim honoreparenti/s*
Wkcgomcdulcisrefhrentcmpramiacantus
Auratosmetnmtripodas,quosfcon$edicaui
mtJartmantearAttquibusaiuralleliconiacurti
lUeubimtprimwmdulcemdocuercpoefittt.
'
TanttmigiturmOnresttaualiscognitafurgit. *- !
Vkamaliquidtamen^zruariospandamttheris ufw$ '••
HecctiamnobisafpirauercCamcente. • • *
AequoratutaUgantinftruclorcmigepuppes, [
Qtjttnt decics.quinq; eft feriescxaftadierum,
•".,'.'
AcftiuuM
OPERA E f DIES.
*|f
Atftiuumpoftfolfttiiumcriamdcficiteftai,
., a
WamneqjtHncclaffesjnedionecnauitappnt»
Gbruitur:nifirteuclitlouiS4ltapoteftdi,
Aut DuttJpftrmqiparens Neptunus aquarwnu
Sxitu?ommsmhisrerummanet,exituiomms.
Atlenesfbtrantzephyri,tranquiUaquiefcunt
Aequorajunc celeremttcntis comnutte carinam.
Vadatom&a:tamenreMtumpropcr4rememento} .
Qumprm ipfa twuosfundantuineta Uquores,
Autumniq; i/mbres^hyemsmfmftaproceUis,
Autnotusmfurgatpluuiaroratttibusalis,
IncmtbatfymartttotumcfceHoUtatAbimo. . . . •
'Excrantetiamlludiumnaualefubipfo
Verenouo,cumfetamlatas4rbor,ab4Uo
induitmfrondesjjuantumueltigacomx
Pandtt bumideprejfafilettunc nabilis unda.
Aftegonauigkmgrauttunc,femperq)molcflttm ',•<
Credidarm.bocnatur* hominesleuitatenefand4
^ubtraxere^tgitantdiuerfapericuiaflucj.ui: t
Ettamenireplacet, quanquammorsdur^fuhmdis
T>iwti<efiutt homtnwm^iti^mfanushahendi
,
Ardor. Ad bacanimugermanekitendepartmper
Canapefratemos monitus. marta altafccando
Tactecumnecutulduehai,matorareferua.
tiec rumstB onerandaratis,]tt ponderts ^qui,
Qgicquid m hacdurwm esJ,aduerfo occurrcrefato,
Fluclurutmmtdijsxurruidiffindituromnis,
Sigramusfupcrmfhitonus-.fernarememento
. -_.
f
Xltnfc
Hb
r
kfistobi
mnfurMmrchm^idoneatempordddujm',
'
Qgm prope ter decies tibi uita eldbitur antws,
Conmtbiwm miturtm aderit: decimm^ pueUa
Exiga&,O-qndrtm,fedqumt0twbdt:e?dU
Virgo-fit,4tfy hdbitetprope te, cuifeduki aflcsj
SeduUwinfpKiM&rtemtyufwaqipueUe.
Ha,c'itge.ludibrioneteuic'midcdntet.
CoMuge nUmelmi cajla,ml turpim ittd
<^6uenermprttritfitwfitu,eyprofidtddomntt
Semper,eyexitiofuperimminetiSLduirorm.
^emoetidmfrdtmmdmore<equeturdmicus.
Atpdrfiquiserii,fitdindndustemporemonitiii
KuUdexteinceptmfcedmdifcordidfoludt;
VieHtirifcilusefl^pra-fldtcompefcerelmgum
lnfinddm,Jiuimtibiquifqudminfirrctdmicut
Aut ore^dutmdmbuSyfurge er te alcifcere, rcdde
RedSeuicemduplicem.quodftiUmpcenitetdfti,
Acpxendm knplordns iterm te exoptdt amicum,
Sufcipe. uile quidc eji, homines ttoua quxrerefetnpti
Idderddmicitia.imdtosfifrdterdmabis,
J8onldudo:nuHosetidm.medimJitinilio.
€i'tibicorddtumentjiuliMtwn'mdicetiram
Turpefequifceleratu hominem, mdledtcere cuiquM'
Infkndm ejhqui iam uitd laudatur bonejld.
Uunqudm k te nunquam mifera obiurgetur egefidfi
Tfiuinmdonmcll,diuum<fc*tcrnAuo\unt&,
\Udquidem,qujef£peuirtfMimemolefi<x ,
J^cdittingenim%KetdlfttperdUdlwatw
• ^"
OPfiRA
E T ••bl.EJ. .
. iifc'
tyitdquiturparcejmgudmnecmomnidfotuitt
'
Ti)efaurufhprte(egerilitte:eagratidmdgttdeftt 'Vtlmguam moderes,pehfataq; uerba loquaris. •
SiquenquamuerboUdes,ledemzTipfe.
Gratdmamicorumueniasconuiuidfumpttt
Comimni,datoparticttlam.grdtiftmidfuntha-c. -'*
Atreiouiuinum,fcudij$,demanecauendumes~k lllautalibaremanu,tumttotaprecando
Incaffum fundes nuUi, exaudita deorum.
SolisddafpeftumnecquenqudmmmgercfdteBt
HoclefttbobfcurareiloneqiCdrporenudo,
Hoxquidfacrddeit.medidneccredimutiUui
Poffelicereuid:(idcclineturabiUi,
i.ffe etkm uetitum:diuws uir,& omnid nofcent,
'
Vlierens pdtiettbm fedet, attj) expomt urinanh
,
lntui,ubtorbatiitenuisldtetdngelusduhe.
:
moncoitupoUutafacros&enitdhdpdnddt
~
Ante ignes,neq; cum duki tibi coniuge prafiet
Concubium,utgeneres,dum mbejlo 4 funere trifti
Kehtetedis,fupetum fdctd, fed Itetits ab ard.
Credhnus muifum fuperisjcmpcrq; moleftm,
Quinatdtafitduolabcntiajiumindcurfu,
Cx&mfttlota manutprM,&-piduotaptecesq)(
TuArit,dnteipfatfupplexq;ordueritundds.
Infdndum antc arat ungues mcidere,cum difs
Sanftafacis-.feelut eft cydthos mponere uifi
InquoumdldtentyfactosoperdrelebetM.
tiilttbifCummfdcrisetiavnhmc lauiffenefandueft.
N
f> i
icrfici
I
4*8
T HESIODI
terfue teHaprius,qukm cornixgarruU abaUo
Nuncietatrdm^)ycmem,ruithacinanicaprocemf
Tdcfedeat bbs fexquibus tetds exigitannos,
Auttotidemmenfesnatormcharapropdgo,
Sedefub 'mftdbuli:iuudtbocomnemq;rcpeUit
Segnitiem-ficiteffedgiles, cradpnmkpromptot.
Vcedumacturpeuirmeji thermisnudicbribus uti,
Hocprorfus fiigiendutn etiam :ftdttiubusatrm
Suppliciu. anuamfuperm obiurgare, nefindu efti
Sacr&ftinifte ria dcdiuinosfpernere cultus.
N « licet influuio, neojfbntvs mingere m unda.
Eftquoq;tu,rpealiuduetitm.fugepefiimdfim*i
lyionuM.fkmamaftm^ciUmfublimeleuatur:
"EJigrauefyfjprrininum,nimim$mokftm,
DifficileutiaceatMunquamdelabituritla,
Sedulaqu&uarwpopulipenetrauitadaures,
E&<kafmaquidem,funtipfinuminafrim£.
DIES.
S
lttibipr<eteredferiesferuandadierm.
A.louertdtieomnes,funtdlouetempordttdld:
VkknamenfiseritmUoexercendaUbore,
Atgcnio utendm efi: iUd omnisfiftd per urbci
Eucitur,iUdfbrumcUudit,>uc[;iurdrefoluit.
Vrhnadiesfacra e&, ©• qudrtd, erfeptima: pr'mi
tidtusApoUodieradiantialumindfudit.
'Lucedemqudrtdfilixducenddfituxor,
Ominecaptatofuntomnidprofyerarebus,
Etlicetiucurumtrdbibuiicomponerenduim,
OPERA E T ' D I E S .
.uf
AtqmiAtfuge;ndmq}iUdrmpaUidttsOrcus,
Tmdir* Eutnenidmfhcicstptoorbeudgdntsir: '
Cdfligm,Jiqud'mtetrisperiuridfii,lfam
Affmant,quteUidlternedgitdtdcreauit.
ScxtddustriflemoflcnditmuUeribuiortu/iii, '
L£tduirkrn\dtiq;etimndf:unittr'mill<i, '-":.";"/'*
Qgismakmens,fiMaxdnimus,fi,Udciduerbd,
-'•mquiconcubidcxercentarcandperdrtem. *
H« o«ii(Mifat«4 liciftwB cdHrdre^el hcedos,
~
EtUcetmfixdpecudescircundaremdndrd.
ScMmusoiidudfcetogetiitdlidtauro,
GtjlrdmMtyfueSifoilixejlponercptdnttK.
Konauirosgigni,ueldmicafortepucUM. ; ; ^
huceuirtsdecimdfiufiosquoc^credmuiortus:
Vnaifcpo&decmidmfcUxmcidereUites,
Bttempefiiumfegetifupponerefalcm.
<
HoccHrdtWs/exteetirfmjfaliciorilfo
Stdminrf erex dltoten«i/?im<i torquetardchne,
Ingcntemdcctmitfdntfirmieiefbrrifdcerum,
Etiuudtdrgutopercurrerepeiimeteltw.
Tuncquoq)fylueflreslicitmcdjirdreiuuencos.
••'
Tertidpojtdecimampldntdribus optimafurgit,
Spdrgercfemenhutm-.paUetcontrdridfemper.
Qgartdck pofi decimdtn muUerum profberd ndtu,
Acprenfosdonutdrcboues,uaiidos([;labori
Hemionos,canibusftcilcsadiungcrecultus.
Aclcturcmdtw,pccudit£imponeremor.esr
Atfydperire cddos&dulcidfundercuma.. . • t
s
p t
S«>
.afo.
:
X;|SlO.Bt.
i .-,
Scxtai); posi decimam plantanbus mmdtfurgk,
Opportunauirosnafci;fed'miquapucUM
Aut nafci,aut thalamos petere,aut harere maritis, ,
$ept'ma'poh decmam Cereris terat hordeafa cr«e, s
lngcntem'q$icct ftrro difcmdcre fyluam,
'Acuari*taptdrctr4bes,quibusarduatetl<i
MourijdcllruftampofiKagitareeariiiam,
liotMq;posldecim4mfckxeft,cumdcafurgit
Vutea: fed medium ccelt cwm uenit morbem, .
Tttgrauis- ex media ad jincm Utifiima fulget.
Vroxma\luxfapientem hominem dtuina crcandi
InfigmuigctofficiojMclucedolendwmcft.
VohiUamquartdfacr4ejl,ealttatra\iiuur
Caudia,qumtadtespoHhanc,iugacuruaiuuencis
•,
Pp«jf,er hcmionos C coUa exercct.equorim,
I
Altafyuchuolafdeditcitadaquorapuppes;
I
Qu,aMpaucinouere,crreftottominedicunt,
.
j
Suntharumhumancgcmriferuandadierum
Temp6ra,quippetRudmtigniifuccefiibuiai(gent,
Suntalueancipitcsqitamenfinemcmetntqiullo
Gffitio exceUunt,i:anc alter laudat cr lUam,
Atpaucis nttura tUarum cognitafurgit:
Hammncipfadiestotumcomplctltturorbcm,
MorcJfifmatrKjfeutmodomorenouerc*:
Huncfulget,mncatralatet,ftltx(fcbeatut
lUequidemrfuidijsgratMtCuicogmtdfunthac,
Qmniaqimftieiensrerumfeexcrcetddufus.
II U IS,
'
HESIODI
!
HESibDi OPERA;
ET PJES, VLPIO FRANBKE-,
,
mfut' rcfcondedt.
j \vf£Vierties,jp£fl&eskudce*niiitr.
' Adfitirj^exelebrZtesdicite «ejfb&C
Dieite cHrtooJiJinef i»tfl$t BoM»it.>
..,!,..
(«6lH»Wf.>
? Go»g)ic«iw$,fc«otfc««« tiouitSU^
Kdmfaciticxtdm,faletkimq;rejfrendt,
'
Etc!4rjmofefcw4»J.o^»riw»ie»4<iiMgrt,
'
Erigit & mfermfMi^^mb^ftt^m,
v ^
luppiter dltifrenm, cui celfumregiaccekm.
AudicunaduidmMcens(£,&dirigerecT;e\ ' '
H£CordcUl<t,egoficVcrfenuerddocebo.
ScdicetmtcrrkgemiHde&coHteniio.uer&m • }
jidncdmmddmtensdiquislduddrit,dtMdm
Dixeriteffetodldmifibi n<m contrdrite Htr<e«jj,
•
SemimiMetenmbelhmJitesqimdtigru.. - - ; :
HmcfcomJ»»mra(Iligr<Jt«*ii:fe4fepefe^8««««»*, AtacoluMiUam,dijsm&igdntthKipfis. •
Alterdm dttyfc (ef e«lm priordfra «ocle ere<*M ejl) >
TerrKimpo/Mit/itwmifegntttor^mpi,
I«ppiter,<tt Io»ge r(wrWljt«*Htiiiorem.
mmq;fAcitfegwmqudtTmmmtuffeldbotis. ^
C^i6er^»jaliumditefcere,<ittmp<geripfeeil,
""
Xe&mtuquityVdm&humfcfigcrepkmM.•• > ''*
TflS
<
' 3
P 4
*
stt
HESlODr
Tmcur*redomum:namutano£>mlusufcg - <
Vtcmusditcfcenti.acpugtiautiUH-iCceR.
Sicfigulusfigulurn,ficQrfkbru/mfiiberoditt *
&tc uatcsuatemmalefirt,fic\nu& Irii/m.
Ait immate twshtcPtrfe cordtiw. imis,
He.maiafcplaccat,nuUautfitcuralaboru,m,
l,Miihi,eUmofa<rix*sqfforumc^(cquenti.
\We. etenim lites fugereey contcmnerc debet,
Cuimnplcnadomus,cuinonfumhorreapkni
Uaturifrudm,Ceremquemterra dat alntd.
Jiuiuififathabes,ageiurgiadiramoueto
ObrcsalteriusMccumficereampliuiiftud
Haudlic«t.atpotiusrurfmcaufme)cperiamur
ludiajsretHs>quteUelDeuioptimadtcat.
Q&mfierctnoftr*(orlkdwfio,rapl*
Tlurmaiudicibusficcorrmpendodedifti
Doniuorlsthanc qui cupiunt difccrnere Utenu
Stulti,quosktct,uttotofitdimidimpluii
itqunntainmotltmaluaafhhedelocj;uouiptdt. ..
Quippe occukarum homtmnunc nuimnauiHm,
Atquondamtamumfacileunaluceparaffes,
-Vndeannofegniipotuiffesumeretoto:
Continuoadfwnum Ikutffhtponereftiuam,
Ae tibiceffarentoper£ inu!umq;boumq;.
Abdiditatpaterh*c,iratUipeftorefecm»
JmpofuitquodciuerfutamentePromethetlt. .
WincgenerihumanomalatriftiapUirmaftruxit,
VtmmQccuUmtfa-ukvmtaltbiutgnm,
•mm'
OPER A ' E T , DIES.
^*Jf»
QStmfatutlapetorurfwmeBfuratusmufum
Humanum,kferulddeportansclitmlouefummo,
AtpateroffinfmjturbiseBtdhbusufus:
Quifuperas cunilos o caUiditateFromethtu,
ObmedcceptimacfublattmUtusesignem:
Scddolorh'meingenst[bierit>cunttisq;futuris
Kifdabonamtymalumsmtbiquodfuratusesignentt
Ob quodgaudebunt cunSti \ propnu malum amdntct,
Sicdixit,rifnq;parenshommtmq;deumq;.
VuUanoq;iubet,properamerfingeretudo
'E'iimoplafma,huicuireshominisq;loqueUan
Inderet, ac uultucoclefltbus afiitmlaret
Virgmbm,formd effingenspulchrd: inde Mtnerudm,
CumtkxturaaliMartcsquoq;traderemandat4
Et VcnercmiCdpitifpeaofum adhibere dccorem» >
Atq;comesdefidenwmcurdfq;Uoraces:
AdderefiUacesmores,mentemq;canindm,
MercurumiufiitJ&iquicaputabfciditArge.
TimU&implebampatrKomnesiuffauoUnteu
Extemplae/terrdprimm pede claudus utrcxfr
. MulctbercffinxitdwA-fimiUomnidpldfmd.
Atc'inxu,uaneq;ornamtcjefia?atlat,
Vndiq;pertotumCharites,Suadelaq;corpUt
Contorta cx auro pofuere monitia fuko.
VukhricomauerHiscinxeruntfloribusKordf.
AptauitreltquummundumTritoniaPaUas.
lnfiruxitpecTiusMdiagimtricecredtus,
-Vafricitm imponens,mendaciauerba dotofot
f
$
J&orn
T
fft4*<
' ••" « E i S l O D I ' " ^
KorestconfiUumlouis hoc eratjndtditidenf
Pr£codeumnomentnulieri,ttomintrecio
Tandoram dppeUdnsuUdm qubd quiffydeorum
T}otwdonardt,quodnonhominumfuitexre.
Foftqumtgiturf&ttutdolutinfuperabilueffet, <
Tmpater.omnipotenscmdonoEpimetheaadsre :
lufiitM.ercurim,qui nuncius dHricoldrmeft. '
lmmemordllerdthic,frdterquodmfferatMlm, '
He.\oukdcciperetdonum,fedfperneretife
J3imittensitermneclddkorigofitorbi:
Acmiferaccipiens,malm habens tmdcnty fenfit:;
Ante tpimetheierratm mala cogmta nuUa
Ptor{userdnt,facilK,feduitderdtdbfq;laborc,
Diffkiles aberant,morbifenum acce\erantes:\
iKdmqiJlrtim^tttdUshominesmrbKfyfcnefciit).
AinwlierdigitkdmtoUitopercuiaudfi,
OmHe'mdlmjxdens hominesgrattesfparfitm orbem.
SoUibifcipfirmktenuitfpesitdibiK,miu*
Vyxidkad Ubrm latitans non euoldt extri.
Atcfc etiam citw rurfm uit tegtnine cidufit,
Confilium^mentemcploukPdndordfccuta.
In terram txtlift rehquumgcntK omne ntdlorm.
Hmcmdr^nunctUkeftplenm,plendcpterrd,
Nocle dieq- bomines miferos ttnudderenmqum
~Exd!iguesceffantmorh,mdldmuitd^rentts.
'Ettdcitedducnumt.ndmuoxefthoucdemptd:
Sic non uUd loukmcntem euitare pote&at.
• '
NuncaUudrefcrm,finMdudiregrdMcris>
£•::• *
Ordint
T?P"
OPERA
BT $IES.
m
Cftiiruqupdqjfuomnuiransjununtereconde.
Vo&quam utMnattdij, morUltsifc fuerunt,
Wmm,ftcerunthominwmgenusaureum,Qlympi t
Qutcelfinhabitantfdesdqfinecarcntes:
Hi^ hominescceU Saturw fccptra tcnente,
Viucbant,&eratdijsuitafim1lima,MK
,-•;
Acnmnpsqiuacans,mnquamqMffatafeneA<st .',,
Koborefempcr eramfitmlmdmumqipedwm^ ,Verpetuas epulas agitabantpcftorcleti,
;5
MorsaccedebattanquamfoporiUa,fwffet,
,
ComraoditjmH^4i!>«rd«f,mrmnfos Urrafircbat „,;,
SpontffuafruiiusjUtfinetmrmuredonii
,,y~
Diuumuiuebantjntcrfepacffiuentes*
i-r
AtgwKK koepo/tywmtrfltMcontfxiti» <*!«?#CoMinuofittifuntdiuimenteTonamis,
,
,
AfqicolHWtww^fcojmBuiKCH/iorfMmrfgwrfw». .t>
Qulnunc quid iu&e obferudm,qmdfiat'mique,
Aercueftitiiperagrantesundiqiterram,
X}iuitiastribuum:regalehocnvmuseorumei\. . f
\nde genuifuperificere argenteu Olympi,
tonge deteritK multis m panAus aurto,
Hdud menti/s probitate ualcns,haud mdole tanttm. t
Tetnpore adhoc horninu, bis quvnquagmtapcr annot
Matriskflejatniuiuebatparuulutmfans.
S ed quurn pubcrtas iamplcnaifc contigit ttat,
TempmadcxigutmpbjiiUnuitamanebat.
)lur'mttinidcrunt mala.namq; imurianunquam
<
mtu4ceffibat,nuercntiamtlAdeorum'
• - . ' < • '
^UUM-
HuUustrdtcultus,nuUddr'tsfdcrdfirebantt
"*
Vtmosefidlijsmortdltbur.hmcpateralHtt
9ttppjteraccenfut,meritaiUosperdidifird,
Qupdfupcrts nuUosdarcdignarentur honores.
At genus. hoc poftquam teUtts quocfr texit m aluo,
tBisfubterrisfedeshabitarefecundaf '"•
Sunt iufiijtaj iUicnonfunt ahhonoteremoti
Aentmx at hi/nc hominumgemtsdltirettor olympi
tuppitcr<equandum nonpdrtedrgenteamuUa,
(juercubutexdurisficitdurumuaUdmq;.
Marsirdthiscordi,erucfandlibido>ndcendi.
Konfrugentederunt,dddmdntispecluihabentes,
ttiftndtmfubcrdtroburfirtcstjitdcerti:
Vendebant de humeris, membrdomma craffafirebat^
Arma quidemexfolido conftabant <ere, dommf,
Qmnid(ddhucfirro tunc ignoto)extereparabani,
VitdtUkpropriomanuumfinitafuroreeft,
AtrdfyVtutonisnuUocumnomineregna
lntrdrunt,qttdmuisf6rtcs, quamuisq; fuperbos.
Korstamen'mmjit,folemq;relmquereficit.
Atgenuthocpoftquam teUwquoajtcxitmatuo,
luppitermterrisSaturnifiliuimde
Kurfum aliudficitquartum, prtftdntittt atcfc
iuftiusheroumgenut,ipfis<equipardndum
&ijs.acfcmideoS hos feculapriora uocdbant.
Abftulit at nimius bckorum ardorij; furorq;
XLosfeptemgemina Cadme<e ad mcenia Thebes
obtuapugn4ntcsfccora,atq;ipftmOediperegnS, •
Iflp»
O P E R A E T DI E S.
«*
lUottutuigiofalaperfbtimantiaponti
AdTrqiamue(ios,tepropterTyndaris alma,
Oppefiitfy iUie mors ultt/ma linea rerum,
Juppiter acfmulhofad imndi extrema remouk,
tongeherricolistr&uensuitamq^domsc^.
Af$ quidem latifemper uacuicfc dolore
CakanfZlyfioscampospropcUttorauafti
^
Oceani, hiciUk dulcem unoqttooj teranno
EfJTtnditfruftwmttergrdtifiimttTeUus.
Di/ utinamquinta mihi uitani[<etate negafjent,
Sed nafcendus adhuc mifer effem,aut mortuus olinfi
TmeufttnMmnceftgenut,'mtemifiiottunqum,
fZmquamjiweritnoclUuedieuemalormi,
VerpctuishomimmdijftmgcntpeiloracurU.
AftaUquandomaUshisfuccedctttbonArurftm.
Namtfcpatergenwhochominuquofymortcdoindbitt
Vtraq) quwmftterint iam cani temporafafti.
fiecfmilisnatogenitor,nccftlitKiUi.
Hecfocimfoctojnecftdusfufcipitntij
W.ofpeserit,proprionecfratrifraterjttantc;
Hcfpicientfeniofeffosfinehonoreparentes,
mfuperaudebuntdurkinceffereuerbis,
Vtpotcnecnumenreucrentes.addequbdipfi
DkafenipatriprolesaUmcntanegabit.
Im erit m dcxtra,fua<fc alterna oppidafcmdent,
VirbonuxMtwftmnuVUiKfictbonorK,
SedmagKmfignemfuapcrfceleraatqsrapmtK
$ufbiycnt,cedetMdeXtr£,necpiukrHt!Mt
,
,vv,.
"
- '
Wotm
;
W
«
*f E'Sfr'o6t
Notmmt,f<xUctprdbumz?mpr6bu*yOrcA6Uf& •
Vefbaobhqualoquens,periuriaq;mfuper tddentt'
Jjeniq;liuo]redax,paUens,trifiisq;malisq;
AUcfMgahdens,hominesfefpargetinomnes.
Tum Vudor erNemefis, duo maxmd numina, cceU
Antiquas repetentfedes, uelamine corpus
Obtecliniueo,terramq;hominesq;fuperbos
Gaudcbuntliquiffe, qutbus tamen £gra relmquent
Tot mala,qu£ nuUo poterunt medicaminetoUi.
HJunt dgeprmcipibus reftram,do(tk licct ipfts,
TabeUam. Accipiterficparuam ad aedona dixit,
'
Aka m nube ferens,conueUensq; mguxbmatrist
H<ec mifere eluxit curuo laceratafub ungue,
AtfititJccipitriuoxiUatyrannicadiro,
Quidgarris demensinunclongefbrtiormte
lmhibet,hacttbicantrici,quaduco,fequendm.r'
Uuricmihifiplaceat,tibiparcam,autccenafuturdtt'
Stulttts,maioricupicnscontenderecontra,
Vmcitur,atq; ignominkm cim clade reportat.
Sicaitacciptter,fulcanscekriaerapenna.
Tufequereo Perfe iuflum, iniujlumij; relmquet
HamtmltumpetulanshominesiniuriaUdtt,
Quam uirjtrrenequitpatiens,qumiordem0uetttf
Cladem itUam accipiens,meliorjicfemita monflrant
lufliciam,cedit quoq; tandem mturiaiuri
Succumbens,flultusnonnouerithocnijipafflu.
lamqtftatmcomese&iuriperiuriuminiquo.
luHttia hucfe<iuitHr,trahitur{uocun$ii»4u*iif 1
•••'•"••
' iudi*
»P"IWW
OPERA ET DIES.
*jf
IttiiH&tt$,4J«wfrge/intt decernere i/niqutt.
HmcUchrymdnsurbisuicospopulwmc^ pererrdt
Aerete&iiiUkfecwmmdUplurim&uolucns,
~"
Aqmbmexdftde&frauddtdlfcpdrtibugttqHu»
QjtiucroeXtcrnkcrciuibusomnidiujit
Di/lri&HHi», tulfleftentcs d, trdtnite retlo,
HkHireturbs,populic)ittigent,dt<$omntiflorentt v
Vdx iuuentm nutrix uty e&, non horritUbeUd
hdtiuidcnstUk imittitluptterunqum,
>
Hccpopulosi/nterrerwm^uUdpenumiuftcs»
htfumuntepuliskifdcrispdrtdldborc;
Terrdddt immnfos fructw.in montibut dltum
Qgercw fhrtglandes cdput,eftdpkmcokucntmt
Grexouiumlandperdgrosmceditonujlw,^
T*tfimilemfobolemgemtricespdtributedunt*
Deni<£ cm&dram rerum ubertdtefruuntkr.
Hon fcdnduntnttues,teUus uillwm dlmdmimjlrdt,
AtqutbiKeRcordimdhuk,makfattdq;dird, •:>
HefliMdtextmplihkSdturniwttherepoenM. •
Honurtfxpcuirifcelerdtiurhspieftituromnis,
Quipeccet, facidtij-,lomnon fdttdfer.end*.
VerumutfubijcidmmdUqitaOewxtheremittit, •„.
Ddtcwn pejiefdmem,tdtld omnis plebscddiligmt <•
InccdumfieriU mdtcresuentrcdomutc^
Ac)iirpespercunt,fuperoidreiloreuolente,
Agmindqm nuncftermt eorwm dut mceniajfdngit,
Curremcsifc rates difrwrr,pit m xquoref&uwj..
®msquircgj,tu tttWidmMt
mtmm
HHC
T
440
H ErS I Oijyt
Hucadiufticiam, quoniam fuperi prppe nosfunt
Vij.qui cunHa uident, 0- eos quiper makiura
J)cfraudantauos,jpretarationedcorutn.
Ternumerwm exuperant cceleftia numina, terrant.
Qu£ nobifcum habitantjm tutelam data noftrm,
tiUq;quidtufteobferuM,quidji<itinique,
Aeretefta, omnmpedibutperagrantia terram.
ipfa^iuftitiaeStuirgolouenataparente,
Ctara deos mterfuperos, reuerendaqi multum.
Qumfiquisuiolet,merit6uefraudctbonorc,
ConmuoantepedesrefidenspatrislouKalti,
Hwmtnx exponit mtntvs fcelera,er dartpcenat
VuUjraudis,populiretlores,quifacra iwra
Httorqucntmala dtm ob nummumfententia fertur»
Sedmemoroiudexhorwm>tuadirigere8e
iudicia^&capiantteobliuiaiurisvntquL
Koxuuipjilibicft,alijquiqu<£ritobeffe,
y
Confiliwmq; malwmdantifertmaxmadamna,
Terfpicitdcfentit facrwm louif omnia lumen;
tiunc uidct crnobis quid agatur,fiueltt lUum
N « latethac quodnam ius exerccturm urbe,
Aftegonwrtalesinteriuftusminme effem,
VtUtKautitidem,fipeccatwmfbret, effe
Juftum, aut pratniaji miuftwm matora manerenti
Tdta.fcdminimeeftfailuriuluppitcrunquam.
Aft immitte tui/s k<ec Perfe cordibus iims,
Audi iuftiti<e, uhnq; obliuifcere diram.
HancetemnticgeMitebiiliemipferehquit. •>
OPBJMl BT mp» f
*4»
fif^tuat^tm^um^fimmluici-ffntipfi
lmd(medant;iuritqui4nondifcrimeninW$,
>
luffai<mm>l>is,c{uepr<eflwifiim4longeeft,
:
Trddidit,eyquoticsdudctqMsdkercutrum
£xijleM'ttRis,Deuthuicdatprofpfr4W#<£
Qgi dum teflisadeft, temereptrima wran*
J^miturJa-denshiciux,m4geUdituripfe.
fHMgenusipfiut pcrit,at<j; txtmguitur omnex
Atgenus in daro iuftipos\ nomineuiuit,
$unc tibi prxcipue nwnorabofahtbrijVtrfc*
ScilicetexuitijsfAciUeftuclprendcrituxbam;'
Wam m non hnga e&, ffriw uicm tnoranturl '•'
Atregmagrauiuirtut fudortparatur,
^Siu>adifficUis,pra<;eps,U)nga,alperaaditim
Vmcipio,poftquam iamfttf m uerticefumnu,
TmJzcilK,twmfitdukii,licetantemolefta,
Qptrmut iUe uir e&,pr'm»*<JifiHmni* nofcens •'
Confutmexpmdemqutp&preltlftwtfnfntj * ]
$edbonuthmiJleth,auditquirefiampJ»eiHh
Qjufibiconfulerc ignomjiolittyrnontnti r
MfcuhmttymlkHqi&mtjIishittB,
-i;.
Bedtunoftraanimofeniperprttftptarfuolutnt,
JS#o opermtentm ?erfedinmt,fimut
'
TeprematinuidiaCertritfed^morepudic*,
'L
lUamomnigertojtfimpleathorreauiclu,
'
%cctfimscomt$ cfthominicertiflmdpigrp, .'.
Adde quidhunt odio fuperify homints^ftijtmt»,
QM^H^fkeoiHiutdMrintrtts,
*§**
^.r.HfiSiOB-tir':.^
C^ulnvtit^dpmconfwmUpdmldiwrel
•.?
OcUdgenr.fed opm tu quodfy m temporeeur4t ^
Horreautaceipidnt mtuurummtempore fruHm*
DitefaiHthommefexfeduUteitekborm,
Qymoperttnffusmultomortdlibw&difS
Chdrior.his odio.cm corpus torpethdbetur.
Turpeldbornanift quicqudm,fedmertktttrpe.
TMftudio,ddftudmmquo$ perftimuldbis mertm, •
Tiitefcens.d^vpesuirtuf^decus^fequuntur,
Jiusfimbsfies.meUmmiergohbore:
Stcf; ntcdlterw cupiens rcrwnjtfq} Idbordns,
VtiubeoprfiprimftudeMdcquireremitm.
VtiUshdud qudqumejlhommipudorhofpesegentu
KMmiHmMeuirvM,nunCofficUitUuiiifim.
Vtrpud^mdusmopsmdttet,duddxfitcitodute^
It&unquMtdpiMMtdcccliMoptimddoM.
CumeiumfkerUmdnum res-dutld rdpmvSt
Siu^ufuunguiemenddcis(qudlidfiunt
WmdnifdnimisiHcridulcedmecdptis, •
Diwnj,- pudormUmfoldirreuerentidregndty
H««c mdledij uexdjifjrurfim P°fl¥'° $rtmm
Atteritur,felixttecioingotemporeuiuU.
Vdrfcelm bicA quofupplexv-Uiiturbofbes, .'
Tdtrdt&'mgrediiurnquicunq;xubdi^frdtr».
Vxoremm&utyK&fdhftdcubiUdjhuprfi.
Vcccdttfr is qujleditutrocjipdrente cdrcptei,
<^jui^enfc^l^fupremomli^nejldiftent
Ududtimel^^tifemoneoj^^ei^e»-
© J E R A E !S?.: # IE S.
« ^
Hu»c$#«»; ipfeDcum Saturnius odjfjqF &<•'taftis pro miujlis tandem mala digna rcpcttdiL:
SedmoqtumVerfetuqukqudmficerisboriiimt'
AtfrouiriU[uperis.dijsf&cfacr4,pure
MHndc!fe,&p'mgues coxat.adoletQ.fjtb arit
Himcuitupdteris.nuncpldcdthurisodorc,
'.
"Salisadoccdftm^cies&folkddorfim,
Vtttbip^petu6f9,uftifintdt$fi,uentcs,
VfyiuuarequcMalios,nontf.iuuetdlter.
Hostc tuo,ad cgenam tui amantem accerfejrcHcloi
Hunc tamen anteomnes, paricsquem fcpdrat urm
Abstc.fi quaetcntontibirespcra&cnditdomifit,
T>tfcintHuiciniddcrunt,cmgenturmici.
Damnupiuicinus wlus, auxiUwmbonus ingens.;
Atqibommndftusuicinwnjeflndftushonorcmi
Hecres,uicmutnifitmalus,uUdpcribit.
' r,
A^uicinoaUquidcapiasftmutuo^adem
Kcnfura,actmfipofiisfine[anorcrediet,
IndigusutrwrftmnuUampattarcrepulfdm.
ticmaUkcrapdres^maldlucra^qudliaddmmSt
SischdmchdrOjUifcntemhuifeuiciftim.
•
C^i%dcdit,rcddat:nildd,quinildcditunqudm. .
J^dntiaUquisdcdit:atnildantiquisdeditunqudm?
Vos bona,fed nunquam bona mortifirduUa rapma,
^idatfpontchtbens,qudmw{hicgrdndidpr£J}ct
fAunera,lteddtur.f»cttatq;boc cordefereno,
Quiuer6ipfcrapit,nuUoremordntepudore,
SUqMimisp*rmm,cruciatumhicpeclorefentit
:
ijjft
HESiobi"•'"c\
fidnqifiiperfdrumjipdrumdpponereci&tii \
S<epiur&fici<MMt6mdgnwfietd.ccruut,.
•.
$ftugttiKcfimem,pr<efcntem quidugct dcerum. •
Sufftcithocmimmc,quodccVdpendridfcrudt.
Effedomipftjidttfdmddnwofmfbriseffc,
T>ulccefi^tcuimlqprtefentifumerc:contri
EligrdKe,egWedliqudredbfentcMmfifmetnorhcirtii
IlmpUnmeflfimefyudcdtuMldrgiushdurk
In meiiQpdrctujm funtlopdrccrefcrm;
T}iftdpriutjnerce$Aeturfimlotidq}bcnigne.
Ht tmfidtre iocdnucurd tum tejiis ut ttdftt.
ftderefzpcnocetjnocet&diffiderefape.
Hcfucdtdtudfboii^ttetfictttccdueto,
rccmiHd$fafy,l6$d*,nMidmno^
Confi$itfj<ri,micbhfiiitnwctriti.
HincpdtriutferucidfoftMfilfutiedcs. '•'
SictiUrcscrefcent,pr6cedeMq)omniddextri.
fdc tnorutrefenex,gemiiid ex teprolefetitld:
flM&louificileeftldtuplttesredderepiures.
Cura^^ltormtitdW^ptiitfhturmdrcdm^
>
SicupidtfmnusquoafudXicfcereuotis,
'Perfcficficito^fqi Uborem dnneile UiborL
P
LIBE : ft
SECVtfDVS.
•
Isciddctscernenscrlcntes,demetcfrugemi
VomereuertefolfoqutifubmerguntHrmim&tR
Atbisuicenntldtitdntnotleiqidtesqix '
UmchermdppdreHtmpletKmenfibiitdnni, [
Tempofequoprimmmcipiunt^hMcfctri^fi'1
'
.Hxe
O P E R A E T J 5 I E $.
*4<
tUcUxaruormeJlcunelisferuandacblomSt
SiuebabitentiUiraucipropetittorapdnti,
TinguiafmetokntmuaUibut aruaremota
A pontoprotulAtnudusfercjiudut araio,
Ef nudut mtUto,Cerensft m tempore cunfta
QfficiaexQptacuratauttcmporecrefcant
<X&£<fcfuo:ne quando,grauU dmuexat egeftq,
Truftramendicesalienaperoftmuiftm, ...>',.', • -,,
Vtquimncadmuenifti.attum<l*boquicquam
Autdono,autufic,fcdVerfeflultelabor<t.
IpfiterricolisdijconflituereUborem,
Ne cm filiolis, tum coniuge,peHora triflu
Vanmkukmisqu£rat,ipfiqirepeU(OU.
torfitanaccipies bis teruc.atfiMetitolefles*
lZ.fficicsnihil,inu<tnwm,fedplurimadicesSed quid uerba mmihorror, memor eftoparare
lpfeftramundef&memplaces,acdcbitdfoluat.
Primm*edes,f&mulamjaurm qui ducat aratrim,
Emftmnonduftam,tuaqu*iumentafequatur. ."" *.
Hmcmemoraptatu<edoimij)iBrumentdparato, .t
Ne pofcat aUm iUa&r eojludare negante.
f~f
Temporadiffiigiunt^mcoepta^rescaretduiiu. ''.':..,
Hedifferfub crat opus, adq-, dicm mdefequcnteni, ..".'•
KmfutdefidiamfcttamrepletherrcanunqHtfc. r
KeccunHaturmers-.ftudimrempromouetunvtn, ^
Rmcelthtla pigrocum paupertateperemis» m^%i
CumdcfirbueraPbctbecelampddtiignis, .,„ , x. ^ •
Ai$c4orfttor$w,c<wmuvi4m ^ ' ' i>2
.^A
q t
««/»-
. J&enfibut Autmnifundit,corpiuq; leUdtur •
1
Humdnum^c tectptt uires(qmd SiriUi bork
Pcr lucem extgiM,hominiLm tunc imniinet ardent
tynHr:bits:uerMnfefepUisnoftef&tigat)
I^eruq-cwmcariemcontmnitfecittfecuri
"Syfadtfx fundithunufrondes,ceffttq} uirere,
Cederemdteridmefyluistumfismemordptm
Vt mortdnohm tripedale- triwm cubitortm
Vtfiiu^M&dxemrcfecdtofeptipcddlem:
Oclopedumfifit,tummdUeuidbfcmddtur,
Trespdlmds rotd hdbensfit, denifcurruihtUntU
Tlurimligndincurudfeccs.dentdleperdrutt
JuttmoHtemquteres,imentumconfir4d£des
llignm.ndm tdtehdudfrtngiturmtertrdndtimt
Si clduis buri,Cereris qui munUtraftit
9J^fieut'mfigens,temonitdiunxeritdpte.
Sed tibifub feelo fibricdns duo trdtra pdrtto, ^
Vctfe&uMAcrude\ntmnw.Uopt<e&dntiuteftfit:
fjempe unofrdtto, tum tduris dltertm ut didtit.
Te mones utUdos de Uuroittmeq; recides.
^.xquercuburis,dentdteexUtcefidr.
Smtq; nouem dmurruni tturi, hisfimifiimt memht,
ConutniuntifcoperimedioxuifloreuigcMes.
tZonMeinteroputmifcentesprteUd,trdtrum
frangYntq;, meapiwmq; ita oput tmquencfinefruSu.
Hot numefdns dnnos uir quadrdgmtt fequatt*.
VoStquam editpdnem morfut qudier ofto teftnttm,
SoSuitutreit%mcurettwndiKerefukm,
OPJSRA E T BWES.
«4T,
'Ai focfoswrtreftiaenstfedpettorctoto
\ncmbensopcri\nontuniordptioriUocfi
Sfargerefemeniem^locAfeminefbirfdcdUcte,
UmoradfociosfrebrouagttUmmafUkit.
Obferud.ftquandogruisuoxcUngttdddures,
HubibmcxdtiidantistibifignciquotMnis:
JSamfertjigndfoliuertendi,crtempcwitbrm*
Ind.cat.dtbobus uenit ipfamgrdUcatentC
.z
tnclufdf jhbidoudccMtumpdfcitafoino.VJ /
, r
Tiieereperfiicilftfl cunt bobm dtsroga currtm: ,
'Etf&cileabnuereeft.proprijfbobuilibovmjldt.
Vir corddttKdit,currumcompmgetibiipfe.
Stultus dt hoc nefcit, cemtm tsfibiligna rtquixiL
Sed tucun&&domcurdtonegocidpxbmum
Etfunaldcipfimidmtempusuenitdrdndi%
TumquocfccumfmuluinfiflMipfclibori.
Hwmtdux er ficcusjit dger quwmfcvndisdrdtro,
Mdnebenc aggrcdiens ,fftcis onerentttr ut drua,
Vere(olumprofcmde^terdtmhditdfaUet'm\efiu^
"EJlonoudliMgeriCuiuiscommittcrefemtu..
TDird noudle drcet,puerortm efi bUndaifc wtrix.
Terrcno fdcuotdloui,Cereri<Upudice,
VtpLtadiplenodentdrudgrduefcercfcctu;
Vdcucftddggrediensterydmjulcdrefiwtuq;
CorripienssktudmjlmulM quumderfatraheuttm
Vitnine tduroirumfedtune te ponefequaiur
K<tftrdpucrpoirUns,qmmndnd&feminatcrra},
ls<$4wbusfetncn celcmdo mgoctdp&dti.^ . _ •. •
•'••
-
A
1
4
(
S
«
t
o
i&t
K * $i 0 IX t
.
iScfalitdthominesiuudt,dtfocordidLedit) . . , •;•.
Sicgrauisinterrctmfruftunuidbitdrilld. , .,,.
Siq;UurpUcidui.Beufdtuiudt'mdetdborit
•;,•.,':
Eijcetumudfistqudtfccitdrattedtetdt,.
,:
E.tcUtiftispienisuiiluUtdbcreuifis;
Jtiue>UetteuerepuUntem,nonerisuHqudnt
."
incugtMdUeriutJedopustudopedttcrhdbehiti
Sedtibifol&iti6bruHid>fiterrdfubdtideft, >
KirMmtutensgembtuxefecdbisdrtfidt,
*
Tbtd&UdtdpAucjt tig<tns,reptdnsq; in putuere trif
Corbeuthet meffem,pducii erit uHdfiuporU
(
tiuneetettmmdg)Utomsh^c,tuutciUduohuUdt,
Aehemsirti tUitu tnens perfcrutdbilis <egri,
QUodtibififerafitdrdtum,h£cundmedekesT;.
TmporctmprimmcoccyzdtmdrbortcoceyXt
HumdndtqifufrdemlcetcdnttbUfdures,
XiMtriduumtolumfifuitddtluppitermtbrcm,
C\uinondc&tUdtbouitdutUeftigidUmdt,
Trimtisitdtequetmdtdimteittcrferutdrdtor.
^ Pe&ote cuttcldtentntemori.nec tentpord cdni
Teldtedimeris,nectempusquocddttimbert
Tdbrorwn uitdtoficos,nugdtq; cdlentes
TemporcbrwhidUicimfrigord corpus ddurunt*
Timpr6pri*dofMUuirprcflicit,om»idgndWttt
1$etef<euddiesbyemitdep¥enddtcgemm, .
Conjlrmgdttppedemmanusdttenudtdtumetttent»
MuUdjurigndiwttdumfefpepdfcitmdni,
Migutmendui$ui,m*kmdeuctutdtt
OPERA ET
CIES.'
*£»
lidmq;pei$'mopemminimeft>csp<tfcere$igrd
Oci<tfefi4ntcm,wtenuiscuicopUrerum.
TumtdidcxercefhmulosafldtcUbore,
Uonerit uff£flat,cur{ite mtemporemdos.
Uxcorutoranpecudmck bomimmcfcDeceH&rc
ZjritdfludtofummoglMcmfymoleflam,
QB«eperhmtm Boreafolet mdurefcerefUnte.
lsperThrdcidmequiscUrdmfldns,Ocednoq;
bmnbens,mugirejacitterram^rmut^.
AlticomMquercwi, ornosq; ex monteprofunddm ,
beijeit'mudUcm,r<tpiensrddicibtuimtt
¥ldmjm>pr<ieciptti,flrcpitu botttdrdudfylwt.
Tm'q;fcr<t)exhorrent, cduddth; fub mguindponunt,
iDenfdUeetpeUKfetisfypiltiikjttipfis,
Sictanundmdtat"Bore<euisjrigidatrdnlit.
Hec bouis hunc drcet tergus,fed id mtmaperfUtt
VerfUtcrhirfutMCdprdt-finitefJebidentts
iM»utnes.dnnondmtoto'moorporxUnte
Perdurdnt; ftoitittefcncsmeederecuruos.
AtnonmoUicuteswfcftdtuirgmisdrtus,
t^tmdnetmtrdjdcsmdtriconwittdpdtcrnAtt
1$efcidddkuequiddmor,quidfinitu4fii8d'Diont,
Vndiqjifed tentrim corpus bene h>ta,oUc%
Verlit4odorijh-o,tetlmmtrdno{tcquicfcit,
TemporequopolypUipropriosdepdfciturdrtut,
lngeudorecubdnsdntrojnddidoqiCubili.
NonimeMknmuitatfudlulirarelmqucrcTitdiu
Q&ifuptr Aethicftmpopulos mcedit ©• urbes,
*a
"
q 1
Temput
TempuiddexigUUmfcterr<eojlenditAc1iku,
SyluicoUffine tunc undiq) quotquot mertnes,
Q»otquotcornigcr£slridentesdentibUf,dlti*
¥ercurrurttfyluds,rcsq;omnibuseftedtardi,
isuiefttisq; diu m Idtebru fud corpordjlernunt,
SedfitnikshominibdcdusmtcrtuKchpes,
Cuicfctft iamfrailum dorfm, & dcpendethumitrStj
Huicfim&cijmde aufugiunt ubi nix idcet dlbd.
Tmc,quodmdndojtutm corpusbcneueftfomiBVM,
\nductdaremtunicam,fupermduechUu<m:
Stammibus ram mdttcdt licid denfd:
htijceq; hmcueflem,nehorrefcdntfr^fm crmts,
fle*etibihonuiu\ircfticfr'mcorportfurgdnt,
Inducpcronespedibusdetergoretduri
Tortiteroccifi,prM'mtutcrmibusoppleni.
Et brmid dduentdnte, bouU tibiconfue nerUO
VcUes hcedorumjti IdtempondHturddmbrem
l?eUendmdwfo,tr'mctq;cdputq;gdterm
Artelaborattutegat,ntneauresmddefiant.
frigiKindurordfteumeSidquilaurHente,
Aftnfiroq; cadensm terrdm extethereitkote
Airftxcunddnsfegetem,fttperdrudrefedit.
Qjiiprimumliquidnfluuiorumhdurttmdbtmdis
HI-KC ui uentorum eterrdfublatUs indltum,
"Kunepluuidm fub noclmadfirtjuincflamindgigmt,
Vndiq^Tbrcijcionubesdqutloneciente: •""•'•
Hjtnctuprteueniensdtfopetc&eldldbore,
Keprc$erdnscceb4efosneb^Ueiii&pet&tT*» .
Et
Ty
O P E R A E T D1 E S.
tp
E£ nmdtdtm corpws, ueftesfy mtmgdt m fmhre.
Tdmpr£tdiAto:mnfaf*w$imwhice& " •
BikmHs,grdui*crpecoricrmortdlibwipfis.
Iib&iuiwittistumpdrciwobijce.uerum
¥imborMapponM:a;uoniamlongifiim<tnoxefo ""
H fcobfeiuuto, dtm impletis menpbw <tnni
Acquidits fuerit noili, cr dum denub ndtcr
Cunttorum tctlw fruftw ferdt dlmd recentes.
Cwmpoftfolftitimbrumxregndtoroiympi
Stxdgmtddtesconficerit,iRic6demdc
OctdniArilurwfdcrisreleudnscdputundU
Exoritut.fulgcnsnoftisuememibmumbw.
Uuitttpoftlugubmrege cxVdndionendtn
*•
Ad uer primum oculishominmfe oftendit hirunlol
Huiwpr,eutniens dduentum,incidito uttes.
Cmcdliddeterrdreptdtteftudoperdoros]
VliiddesfugienstumtemptKmittcreuitcs,
Se<$p.lcesdcue,dtfy'mmtfiemmiiHt6feruos. •
ibefere mine tormh,cr «dledt conftffw m mbrd
Tmportbw me$is,cim Vhcebw corpw ddurit. "•
Sed properdns cttrd,ut fruftusfub teiid uehdntur.
Surgitomdne,tibiului£twcont'mgdtdbunde,
Confkiturfcicileparsterttdmdne Ubvrm,
Aurorddtcelerdtq; uidmMcelerdt'^ Ltborem,
XHuluitcrmcdcptdrcfolcrttittwadortum,
iobmtymfciturttmtmdiKpondMdrdtri.
CdrdtiW m prdtis cumfloret, ey ore cicddd '
Arborjbwkttttmsddtdcutumjkidukcmwm,
* •*
Crebre
;
ȣ
HESIODI
Crebraaldsquatitdns^operofx^ftatismhorii
Tunccdprdtpmgucsjune&mollifiimdumd,
Wicmmmccotiusduidifiemd,languidutefttur^
ltmcdpiti& gembusuircs Cdnis tftifcr dufirt,
Corpui& txuccumfikcit fftAtfdxca- tumte
Vmbrdhdbedt^umqaidfintniblmdum^pldccitti
IdHedfUic^itprdti^uenonalituberefcetim,
flccteneriuituUnondumemxicdrodefit,
^dortmfyreccnsndtorummigrdfubmbrit
"^kdfedeHsmifcejetredcordutcibutcfcif*
"'" SpirdntemteuiterticiemconuerfusddEurumt
Btfintemdfbiciensfinelimowfinefbtcntem:
,
Scdtcraqumfundc&qudrtaumumuicemifce.
,
_ Brdchk cumprmumprofcrt robuftut Orion» '
SdcraiubecxcutidntfimuuCeredliadona,
Aream<equdU,cruenti5regiottepdtente,
"Excuffdm Cererem metire,m Udfd rcpontnt•
Quum^temsonmmiujlruclumtrdborrcduiSuf
Quaredomo propridjkmulum, funuhm^ carcutl
VrolibuiJtUfoUt,qu£ldftdt,inutiliscffc.
' Vafcerecuracditcmquoqifenepdrcitopdni, \ \ :
Kctudfurcturfotitutfurftcrtcrcluce.
Voftremb moneo,utfoenumpdledsq; reconddt,
Vndeboues pdfcas muhsc[;.bis ommbutdftis,
Taurisdemciugwm&fiimlisconcedcquietcm.
Cum mediocceioCanis, Qwncfcydgantur, .;
Arfturwmcj; durpfd uidetfibikdrc propmqumttj
CoUigctuncomnesVerfcdeuitibutuuAh - >•••
..-;.-•'
Wto»
—d
OVEkA
ET" DlBSl
*j»
ttVuqukfydies twftesq; exponitofoli,
Skt er qum% dicsfme fotejm doUafcxto
Htmtra Uetitiam ^dcchipttrientia conde.
ToftqutmplehdeihyadesfatojmpuuOru*
Qccidcmt,tmm>x'imucrterc4tomereierrm
ifiomemorficquteajfuoJttnitemporejwit.
AttibidifftciHstcsfifitndutiacordi,
Temporequoco&AthnttdcsOrioni
iritantesf£mm,pcUgiconduttturmundAs,
Ommgeninufcetttmterfepr,eti4UentU
HHIC tui tudUmhitmcurrdt m *quorendufci
Cmfit,utiubco,tctlurcm'muddere<trdtro.
Hdutgiumfubducmtittus&rundiqifax*
Aduoluejtt fidcdt tutmnfbiramind contr/L
E»/ce iquaspluuias,ut ne IOHK tmbteputrcfut,
Armar<uiscurift4ddtuatccmcutmnttconftra
Cdrbdfd^qUendutsfuntttUejriteplicdto,
Sufpendos fumdfafupcr laquedrid clmm,
lpfeuiimdiffirdumtcmpusueneritdptwm^ ,
Tuninttuem aquoreat m dquof deducitojtyiBdm
Tiereibut oppleto, unde domm botttt lucrd reportes*
Sic nofltrfolituspctter cft dore uctipctundM,
Vafechafe,bonumtucltmh'mctequtmiqipirabttt\
&feiwlbictenuitcurfwm,emen[iv>miremigmw»
Aeohctticmafotuenscmnafiepicdtdi
No» quod diuitias amptai fugttbdt,opes<^%
Stdpdupcrtdtcmmortalibufdlouemiffdmt
Htud Heliconeptocu^rmferandd habitdbdt M> Afcra
-'
Qyi
CurdndumPerfetempefbiuoommafiant
Tempore,fedPrhltm bdnccuram restuuticdpofcitt
h4uddtoexigudmnduem,atrescreditomagne,
Quo mdior uf3ura,lucra boc maiorafuturt,
Simod6coimnc4MrabioftjUminauenti.
, s
Qgindoddfntrcdtwmuertiftipeclor&ficC
T>ebitdcondrisMtdrcfamtmq;molcftam,
Multifonip&cnddm pcUgi curfusqs modoscp
Nontdmenipfcrei.qiuepertinrtddmdrcdoftiit.
Udmtuinqudmrdtcfwmfbdciofapertquordueftui,
Vrxterquam Eubccm dd uicmm exAuUde,ubi olM
ArgiuidducifwpopulicoUettiofiftd eji.
Dum fxummdrt ibi tenuit Troidm ire uoUntcs,
ltlucAmphidwintisegoddcertdmmducnu
,,
Cdlciddqiintrdui.namplurimdprd-mUcldri
Vrocldmdtduiriftatuerc-Mcdrminctivmme
Viftorem.tripodem duritum rctuliffe recordor*
HuncegofuJjtcndiMuftsHeltconisbonorem,
Primumibifcceruttt me hymnwmtentdrefotmm.
Jtoncmihiqudntdfuitrdtiimexperientidccrms. t
Attdmcn AegiochimentemreferdbotondHtis,
Namdocueredesmefdcrwmpdugerccdrmtn.
Qginqudgmtddiespojl,qudmfeuertitdbuft*
Sot Cancro,xjldtis uun parte cddciue (uprcmd,
Ejl opportunumfluclutmtrdremdrinos.
Honfrcilejrdngesnduem,duthoimnesmareptrdett
V&rderefi naUtprinceps Heptunuidquarwm,
Siucdemfimuldtq; hominmtt re^luppiterdtm.
,nyjjWBi|ii
OPRRA ET- DIES.
a*jj
t&M$pcrhc*pmterftdtcdrdobomcfcm*1icfc
Kon uarij ttmflcmt uenti, iaeet unda quietd,
Tm trdheconfidensuentis fecurusin dltim
Uduem,dcf<trcinulMimponefuo ordmecunfldtl
He dijfir redttwmxtt<>,fcd properatoreuerti:
Keupluuia dutwmni expecles, 'Racchwmcfc recenttm,
Infdnosifcnetifldtusjiycrnem^fequentcm.
llanq^autimmUpUtuiacomitdtutdbunde,
fluftibuthorrfonisimwmmare concutitau&cr»
A#iter eft aliud per pontm tempore ucri/s, ,
Ctmprimwmapparentfrondesmuerticefici
Tante quantd ptdtim reddit ue&igia ccrnix
Ferterr*m'mctdens:ttmfitui*peruidponti.
Atq;bictflcurfut,quifitfubtemporduerti.
Scdnufaifaanmonohrorationeprobatur*
Katurut nimivmjidtur <cgre euddere cladem.
Attamenhtecbomines cxci rnente omnut tcntdttt.
Nrfw miftris dnima eft dirum mortahbuxaurum}]
SeddurwmoppetereacfubmergigurgitefdlfoesT:.
Hwc prtccptorwm uolo te mtmrem tfic meorum,
Hunquam quicquid habes tottm committe carmk,
Vlura domi l'mqucns,paucifiimd credito natii.
Kdmgraue, damnapati medijs
'mfluftibutatris,
Vtgrauefipkufirinimfafubpondtreprefii
^
Axnfrangdtur,resdifpcrgdnturzromnes,
Hinc medu amajbonaq; m re occafiopraudlet amni,
lunge ttbi uxoran dwmfimws adhuc uigor adfitt
Atmscmmmerasterdenos,plusuemmiisue%
-. £$twm ejt (oniugumdecimo, fedfcemina quarto
Annopubefcit,mhdtmoxde'mdefequenti,
Virginem,ut mfiitudi kudatis moribusoput,
•'
Vicintmty tibi pre cunHis deligefponfam.
Sistdmenhiccdutui,neteuicimluddt,
"
Mluxorcuiromeluiicontmgithonejld,
A
ttifymd4pcM:tdU,<]u*uiucrekuti
'
Clkmfolet.h<ec qudmuis udlidm,fine torre «wntoMI
Vriteyexiccdt,citiiK^fencfcerecogit,
Sedulutob[crudcurdm,cultmc[;dcorm,
'
T>iligepojifrdtrcm,focium:quodfip4rtmdmtrem
TSffe uelis, focim ne heddtur prior abs te,
Ueiteittifihmtudtmgudojienddtdmorem, •'
Sidiflo-incipiatpriorittcdutltdcrefiflo, •
Tunc mcmor cjio,cddewqi iUicmfocnwc redie,
vuurfm micitiam uctcrem obferuareuolcnsem,
AtfypdtipccndiUioldtifoederitdfe,
Sufcipe,(nmnuferefi,crehroqmmiiatamcos}
tiec tua pojl unquam ficies prefcferat rtm..
Ne mMtos,neu rurfum habeas nuUos tihUmicos,
Vrduos euitdto,bonis noU efje molefiw,
VaupertdtismopsnunqudmgrduisdudidteXte
Opprobriam:ndmdoscftnuminisittapotemti,
Umgua bonwm eximim eji bomini ,fipaucd'ioqpdtilrt
Sicfc modm confcruet,mefi tm magna uetinft*** '
SiprobrislaceresMcerdbcrisitticopeiut,
"Publicdcmcelehrdtpopulusc0nuiuid,c6nfir'' 4
Accedens dliquid tecm,nec fordidui-efto,
frofmptuexigtoreditddtemdgtKiuolufitMt
O P E R A E T D I E Si
^j»
M<ffle lottiac reUquhfupcrisUbare caueto
tttotismanibus,Tiij fordidafacra recufant.
AdfaciemfolisconucrfusmeierenoU:
Sedquando occubuit,donccfiierit nouus ortutt
Atfy quibusfis cunq; hck,faccre intcr eundmt
Hetehusuc caucnamDijsfacr<e quooj nottes,
Virpius,acdcxtrodonatuspc£iore,meiet
Siuefcdens,fiueadmotofians corpareftpL
Resfititm ibaUmo chara cum cottiuge,VcSta
TumtibipoUutocaueneperagantur honorest
Nec Vencri ccenafunebri inctmbercucrfus: >•
VerumtpulisfurgeniUtisJautkcfcDeoru/nu /
Hefluuiospedibuscalcauerisufyflucntctt
Nt prius africiens exores pukhrafluenta,
Acmanuumfordesmnquapurgauerisante.
Qgifluuumimpumnuttum calcare «rrrftw*
Kuncfuperi oderuntjtc p6ft maU pkrimafentit*
Sympofio m celebr^prtfentesfuntubidiui,
Ne refeceS ungues cuUctto aforderepurgans,
Nr craterafuperpotantum pone Ugenami
Quifacitieuenietmorsitticrudartpcnte,
Aediflcansc^ domu/m,neUnquito fmiparatam,
Nefedeat cimofafuper comicuU cantans.
Nr» comedecx iUa que non benedifta patetta eB,
He'ueUucs:quonUmfa{tis quoq; pcenaftatittis.
Nr pucrmn,fcufit natus ter quattuor atmos,
&utotidcmmenfesitducdtmottUcr,inifr
I
TDe.
•'J
3<fo
•' .
HESIODI
Dclicijs:flquidem nil uiribiu officit equc*
He'uedd balneum,ubi mulicbrk turba IdUdtur,
Virlotum ueniar.nampanagrauis quoq^ tati
Buenit.aut ueniensfuperis ubi Dijs facrafatnf,
tieculpeseaiquippeheibinc accenditurira.
Vrcecipui hoc caueas^uelfluminum~mofiia,curf»
lnmare qutproperat,uelmipfosmingerefontes^
ftr 'ue ahumexoneresmm non efl utile faftu.
SedukK achominum famam uitatomolejiam:
Ingensfama malum,faciksq; Utius origo eft.
¥erferturgr4ue,&ortafemeldeponitur igri:
llla etenim prorfus nequit eudnefcerefama,
Vndiqi quduulgusfpargit,quoniiquoq^iuuefl.
HESIODI DIE&
R
ltediesferuans-.quafunt louepatre create,
dpthna dic feruis quodfit triccfmu menfis,
Acopera infpkere,dc dimenfum diuidere ulis,
Qtutfolet&popuktstrdftareforenfiaiura.
A-magno loue prmcipium eft e r origo diebus.
Vrima diesfacraefl,tum quartd eyfeptimdfdcre:
HdmqthdcLatonagenitus perhibetur ApoUo.
Oftaud,zrLun<ecrefcentisnond,putdntut
Efiebon£,qu<euis opera atq; negocia obire.
Ldudantur quofypofl decimam prima atajfectiid:
Scito tamen,qubdfit bnge h*c prafiantior iUd.
Wactondepecudes,hetam iUddemete frugeth.
tenduk er W tmm connetlitdrdned telM,
Qgo4
'•IHW'!» 111111?«
OPBKA
ET DIES.
3$
r^ifttpUnddies^formicaq) roditacerum:
lUaexordiriielammihifcemina curet.
fertia poftdecimam tnfcekx confpergere cuttunf
Semine agrS,praftat tamen optima roboraplantifi
Sexiafuper decimam ieneris afperrima pUntk:
Apta marigignendo,fedeftnon aptdpueHe
&gnendcprimum,neceamtimnuberepriftai,
iextaikpricedcnsgigncndx inimicd pueVL* eft,
Apta hccdis,ouwmcfc uiris excindere teftes,
Etpecudumftabulum communire undicfcfepto,
Vandis dptauirisicr amai conuicid,falfa
Verba ioqui,ctimfermoncsfcrere inter amantes!
i&enjisatoclauacaftrescaprumcf; bouern^,
Luteduodccimamuliscaftratiopat.
Sedcumuicenuslun^iamuolnitur orbis,
iifiriibinafeeturprudens,&adontniadexter.
Vandk apid uiris decima eft:h'mc quarta puelld
Bladafauet:pec6ra h<ec,curuoq; bouespede euteS}
Etcelerescatulos,mulosq;operum patientei
Impofita cicurato manu.uitdre memento
Quartam iammedij,tuniqitartamdeficientis
Menfis:namq;animumtumcurimitle remordeni;
In quarta prima uxoremtibiducito charam,
AUguriaobfcruahs,qu£ funt dexterrmaudis* "^
tnprimisquintaifugepeftifimcfc grauesq;:
H« etenhn Eunienides terraq^ hominesq) pererrati
Suppliciumcfcferuntperiuria falfa locutis.
t
*
Septimi
3<fc
OPERA
ET
DIES
Septima poft decimmfiUx,CeredUa dowt
Areama-quatare&etererejitcfefidgeMk
Excutere:ad thalamumfaber hac tibi Ugna fecato,
T«m quoq^ materiamfabricdndk nauibus dptm,
Incipiasqudrtdnduesfdrcire uetuitas.
lamnotuemediieparsuefbertinaprobatur:
Achomini'mnocudefi,quienondefiordineprimo.
Confirt e r pkntk,tumfxmeUistfc uixkc^
Gignendfcfimul e&fiUx,nec mutiUs unquam eS.
Sed latet hoc muUos ,qubdfxt penuUima menfit
Optima,feu referare ueUs uas,feu iugd durd
BobustfcermuUserequfcdnnefterecotio,
Sen tibifi placedt nmem deducere m edtum.
Hamq; ddtum pauck difcrimen nofcere uerum.
Vdfaaperi decmaquarta: na pre omnibus hxc «ft
Sacrd dies,po& ukcn<an:quefoUs ad ortum
^boM,adoccafummak.iaudcntpaucidUdi
Itmq; dies aU<efiUccs atq-, benigtue,
Qtinc.
ContrdaU<£ ancipites funt,er uirtutecarentes.
'EthuddntaUdsaUj,e&cognitio~pduck.
'•
Sxud nouercadiesnunc eft,nunc mdterdmicd.
hfeUx ac profper dget,qui hec omniaferuans,
- Skutmam in§itudt,Tiijs'mculpdbiUs utfit,
Auguridobferuans,necquicquamfpernere tentSs.
HESIODI
OPEKVM
<yT)icrumfmk.
W ^ * W j B H M I i , IIII ., I
:
-;
;
_
REV E R E N D I S S*
I N C H R I S T O P A T R I AC
ilufiri^.Pr£fuU cr D».D.Ni'coko Okho Epicopo Agrienfi, S.R.M<«ffttf« per Hungarim ©*
Bohemkn fupremo Cdncelhrio, pdtrono
fuohum<mifiimo,loan.B4mut
avtpnftei.
VMnuperinHefiodi opufcu1 lum.quod de Herculis clypep
1 fcripfit,incidiflem,Praeful iU
luftrifsime, nefcio quaminfiI diofa uoluptate me retinue•rir.ut npn femel legiffe conten
tus fuerim,nifi iterum atqs iterum deintegro
euoluerem. adeopoftremamihileftio femper noui aliquid promittere uidebatur. Sefi
tandem,quiDus me infidijs occultapoet— 5mulatio occupaflet:nimiramqu6dhicmini
me" fuifimilis,totum fe in certatnenHomeri*
cumcontuliflet,magnificetiusq; quam alibi
affurgere niteretur.(hain Georgicis ScTheo
gonia>pr_cipuapperaminuocabulis etriominibuspoluit) Homerideinde et Virgilij ClygtarS Vnclypeos huic comparaui,ut triu. inter fe poe- S"ty • Mnuri
tarum difcrimina, quantumcu alius aliu,fig«& li'fiodl
mentorum ac lngenij tcelicitateluperaflet,in r
telligerem.Homeroigitur(qu6domniupri
*
mus fuerit)iauentionis laudem,omnes uno
r }
ore
3^4EPISTOLA
•ereeoncedutrquemHefiodus tanta dexterj
tate imitatus eft,utnouno loco magnam iU
Hlaudis parte eripuerit. ytroqs iunior Virgilius.breuiter quidem,fed & luculentius,&
utiliuslaborauitjqui totius abipfis fereexordijs Romanse rei hiftoriaraadmirabili artificio repetiuerit. At Homerus &Hefiodus,
quanquam no omnino.propemodum tame
hicparesfiint. ctfi inuetioni.quamimitatio
ni,plus laudis debeatur. Vtrius tamen xtas
prior,&an»?u«s7<»fuerint,ia olimapud maximos cotrQuerfu eft: fuisq; utrinq; teftimo
nijs h$c res & oppugnari,& defenoi poteft.
Nec fatis fcio quanti hoc facifidum fit,quo d
ui&uin olitnab Hefiodo Homerum poetico
certamine commemorant.Mihi certefi quid
in tantis tenebris diuinare licetjnec contem
>oraneifuifleuidentur,necunquamhunc il
i poetico certaminecommiflum. non enim
uerifimile eft, in tanta laiidis semuIatiohe,&
temporuin affinitate.alterfi alterius labores
tam.nianifeftario furto aggreflurum fuifle:
prsefernm cumuicltum uiftoris nimiumfein
pcrpoeniteat.uictoremautem i<K*i&'> f»7"'
ftnirn labores & ingenium ad fuj nominis or
namentu inuadere.quid aliud eft, quiih decretamfibiuicTroriam pefsimo iure aduerfario ereptam efle confitertfQuod cuth in alijs
multis.tum maxime^ in comparationibus fa&umintelligcs,inquibus intcrdune latum
. "
"
quidera
{
NVNCVPATORIAv
3<ff
«uidem unguem altcr ab altero receflerit: ni
ifquddis quiaetate pofteriorruit,n6nihilco
mutatis uerbis furtumfuumoccultare cona
tusfit. Sedne 4plixitate nimia odiofus fim,
ad Cel.V.uenio,cuinoftri laboris patrocmiu
in tantatemporii malignitate imponere aufus fuhconfifus uel D.Nannii nomine, homi
nis V.Cel.ftudiofifsimi,leuidefe hoc munufculum non ingratum Cel. V.futurum:prefer
tim cum iam olim ab ipfatui ortus nobilifsima infantia,& doftos omare,& crefcentium
ingeniorum conatusadiuuare confueueris.
Accipe igitur Preful generofifsime,quem fa
perioribus iftis diebus ex gr;cocouertimus,
Hefiodi dypeum: opufculu breuequidem,
fedtale.quod cfi Homeri quouis udlumine
facile' conferri pofsit.Maxime enim hic cona
tus uidetur.ut illi principatum extorqueret.
Qupd & fua ^Jneide Virgili» molitus eft: de
cuius imitatione quiametio incidit, quidha
ctenus mihi uideatur aperiam. Sed primis
libris cum Odyflea contendit: illisq;,quemadmodum fuii Vlyflem Homerus,ita iUe &*
neam,tot malis, tempeftatibus & erroribus '
exercitum depingit,utfiuel nomen folu comutes.in diuerfis fcenis untus hominis fortunas recenferi.aut cunde hiftrione alijs atque alijs artibus perfonatum,induci credide
Tis. adeoq; ille per omniaftudiofe"Homera
^oxprefsit,ut in VlyfleAencarri, in Aenea Vr 4
lyffam,
l$6
EPIST. NVNCVP.
lyflem,deniq; altcrius in alterfi fortunas tara
coformiter traftulerit,ut nihil eo nec fimilius
nec melius dici pofsit:atq; iftaparte(meo ccf
t6iudicio)Homeralonge fupcrauit. Sexpo
ftremis, cii Iliade illi certame eft: quod opuf
tatfi abeft ut fuperarit,ut ne ? quarit qui<ie:t£
iWgradis.tam magnificus,quafiq; inimitabi
Jis Homerus.ut nec a Deo quide, fi fcribere
incipiat, ui&oriamilli ercptu iri metuerim.
Quid tame Virgilius fuperftes faclurus erat,
nefcio.multum.qui extat,premittere uidentur labores:quififub qup artifice infantiam,
fub eodcm adolefcetiam egiflent.non dubiu
eft quin grandiores loge1, magnmcetioresiji
futuri crant.Vtut eft, hoc euicit,utquato hic
inferior.tanto ibifuperior excelletiorq; eua
ferit:ufq;adc6, utnifi utriufq;teporatacer%a cflent,no ta Virgilius Homeri, auam Homerus Virgilij imitator uideri poflet. Verum
de his (quia huc no pertinent)fatis. Ad te redeo, Reueredifs.Preful.obfecras ut jftas noftri ingenij primitiasextuinominis fpledorc.aliquid ornameti decerperepatiaris (:«»«*»
fiM yS TIIIUTU TUO Avixtwi x) lilta iytf"'" tnit f uajl»
<tr/ TnAivnirnii axtyyiSiu.) Q u o d fi facis,nofttOS
que labores & Cel.V.probari fenfcro, maiora
breui,qu£nqduadiudiciupopuli maturue»
rut.multo &Iubetius Scalacrius proferem».
Bene uale, generofifsime atqs ertfditifsim»
patrone.Viennx Auftriacorum,tertioIdusMaij.Anno 1550.
J*7
0. PETR.O N A N N I O ALCHA
riano loannes Ramus
w
vfiri\ap.
Cmtraieniamihi ieierMtua ionap*trono%
Kam ifui Jk* rivJlSf w«j»«X* »/*.
Wplaciioaftiexitpertemeacdrminauulttt,
titprecor&uiuojitfimBocOrporefieUx^
Tuq&LquitantifuerMtmhimminkaitikor,
..:••....-.
*-*••
;<58
A D MAGNIFICVM VIRVM, ET LI
\eraU»m itudtorum ajfertortm acerrimum, D. lottmem
fiafinberginm HorattHm^ArchiaHcitm ^AnOhrU fractr
fttrem, foannis Rami de Goes Carmen,qno tttiut tfitfiaU arynnenti cmtinetur.
tkvtrxftttritfxiovi*x\tvlcurx
igyxiteurri,
Kcu ii^oTdpo/i \xriu /*>J ttrort yiru<rxioiixlr'
Ep Jls axxet t*iyx Hgxn\int,tuu ro£x f*iyi<roi,
@iffKt\ot HOU pcfidpi rai/^tx ptorot cvt.
\\v6x AgatKovJtt ifv Aavot t>efiit,eif *t\e>) mgt
Kwf*et KtU /»cUlioU,KOU T' ggit.ovKoficvil,
HfffuvaiTt^ui^ou TI7 fiveif cliAgeHjxaixi rt,
Kcu /*XK*igti>fi ixXieu Axitro, ttxi TI yx/toi,
Zwxrt,Ktu fiXetvgcu Htpx\at,)(etfoiioiTt\itvTitt
Kx* Tfvytvei^BttHjrititivTX <Augx ttxrfet.
Tire JU eciyvffiaj(X\Jttvt iitettSre fpxetyu
Aiftot Ub rijfvlui •meumai \M/*ixot*ottft.
Tw /uttxeet ro/i HVHI/I/I cehgitf/ tjefi iitt<pvt
Viet o A\Hfufv*f tuu f*tyx\oto &ut.
Uvtx Kflui ei\iytvjx i}(tofi Jte>\t)(OttHtOfi iyxlft
Ovfx uxrte /iSfOfitK asgfyeieip Hofo/i.
3ftx j HOU vvf*f>cu JtcvJletrtJltfytuf cii itivjw
li>jt>icAft,itit*i<ysu<poifieti<ptfet*tvot, • ( W >
f\iiKTfOfi i)(Ufi^tx\xf*eit Tt%i\vf/ KCU vtif iisijti
Kcu\iyvgif/^cc(^tffiiyi*cif*Xf*t\7tof*cvou.
S W iti\4t •roftecTUfi Tt f*i\xt,K) itWikJg* XKiffeu,
Keit trxKctfttti Kttjocixf/ tpoiSof/ Xytvjx fi\iit(tf>,
AifKte Afxfxi* ref/fiiS\o(i}op SAi ittJltvrxtf
t^ttutUffi^gerifiTsctVTicifio-^^ivut
L!SVWL«flpiJ
1*9
M. N I C O L A V S
POLITA
Letfon*.
3Pingunt,Virgilius,uates Afcrsus,Homerus:
Aenei,Alcidje,Peligena;clypeos.
Belligeros contraTurnu,Cygnu,He6tora: donjt
AlniaVenus,uirgoPallas,aquofa Thetis.
JFormauitfuperumcaleftis dextera fabri:
Hicitafeftiuefacra poefis habet.
Fulgida defcribunt fpeciolls fcuta figuris,
Effigiemueri principis, atq; animum.
Quem non uult uarijs mundi fuccumbere curis,
Autleuiter,uatesGr3cus uterq;,trahi.
Romanus duros nenformidarelabores,
Pro modd uentura pofteritate iubet.
Efle animos tales folius munera cceli,
Tresfimulunanimi dogmate conftituunt.
G V I L I E LMVS
C OTVRNOSSIVS
"mclypciurrjionan.
Trunca ui dens Italum ferri fua fcripta per orbem.
Omnia nec Latio carmine uerfa legi,
. Afcrscus gemuituates:Etquid iuuat,inquit,
~ Sicmeatruncatocorpotemembrarapi!
Progenies fuperum,& fratri qus fcripta colonp,
Aufonios olim uerfa inierepedes.
Alcidx clypeiiSjCygnataq; bella fuperfunf,
Gloria quae noftri prima laboris erant.
OmniauelLatiumlegat,autinta&a relinquat:
Nil meaficlacero corpore fcripta iuuant.
Prodijt hinc igittir Ramu.s,gemitusq;'poetse
Suftulit^&Latijs Herculis armadedit.
' HefioJj
#
37©
HESIODI ASCRAEI
,
Orditur i
O P V S C V L V M D E HERCVLIS
cIypeo,Latinitate donatum perloannem Ramum d e Goes.
f&SS^VMuquitpatriosTiryttfokregna
"en*A1C y ^ ^ ^ 7 ^ ) A k m c n a , u i r t m c o m i t i
tryone p»_ Quampkcidos niueotoUebatpettoreuuttus,
tris interfe Orac^mortalinunquamconceffapueUa,
ctoreThe- JXympharummatrumcfcdccuifexuscfcuerendi
hat fecnta Gloria,feUpurumuideaffine crimine pcttus,
Seurarosfirnue/pettesctxleSlishonorcs:
Cuntta Cythcretefimilis,qu<e frontedecorant
lUic<efariemdcderdt,kmenq;iuuent£
Purpureum&Utos.ocutisafJLrathonores.
Exem ,
tofignemc£4dc6,rcrumnec'manibusau(tum
G arum
amoris co^ 'fi
tituUs,coluit ueneratd maritumy
'
iugalis.
Quantum nuUa queatumdofociata iugali.
QuiticetmpdtremfirrograffatushoneHte
Coniugis,crtantummdculaffetfangu'men6men:
Non tamen \>ocfac'mus,cafiq\ miuria patris,
EripuitprimosquosiUiiunxeratignes:
Verum'mAgenoreos,patriateUurereUttd,
Tunccum migrauitfincs,Cadmiq; fuperbum
Imperiofupplex popuhtmgentemq) petiuit:
.:#!•
>:*•":•••'-
•' •'.- MS .
CLYPEVS.
37»
ifafartdJomutconiunxhdbitduitcdfdem.
Bk#s^onm4 «rb« * « V rwfrt
Tffc6o«m,TrfPbi«m5;,oKm^«/5rtw/m-()
Bcmifercnccimdgnorm corpordfrdtrwm.
Hocdmquonddmuotumiurdtmolympi
fecerdf.hosmetuit,Huidpromiffdmorctur
Soluercnctdlipofcdntprocnmmcpands.
&goopmdggrcdUur,promfda,uotdcdpe^
lmcer^dpitdrmdfcrox,fubitos^twmuUm
Euukdt,bem&omnespctitordmecurd*.
Catalogus
mfecomiteslquitumgcniudcreruentum
populoru,
BceoHddiunguntMMpugntQfurentes
qui Arophi
Ardore &clypeosdoaiuerfdretnhces:
tryone fewiimfweskcuhtreuibmWdgittm
cutifunt.
VMmdgmnimi,gcnmmfupcrdbtkbcUoy
vhocidcs,mpugndmMcomitcsqifeqmmtur.
Tules Amphitruo popubs^tdUd beUo
veaord,TeleboM duros educit m hojtes.
_
Curlupiter
ConftUummtered-DeutdUitondntKQlympt,
Alcmens
AnxuMmcurdsdnimocouerfuidgebdt,
concubitil
^dmfuperum^irMMmmumo.tumuUm
petiuerit.
^LetJtotum
freno fuhungerctorbem.
TdUduokcnti,potiorfententid uifd
.
Vnddnimofubijt:qu4mmoxfmuUtfrcccpit,
yrUw^moUibcnccm^mrgmmgnc
Vfi
HESIODI
Ardetamns,fubitoq;furens delapfus Olymbo,
Alta Typbaonij tetigitfitftigia tempU:
Indcpetiturusdiuinafedeuerendum
Phicion.hicpartesagiturdiuerfusmomnes,
Cumfubitb pulchrx thalamos nothtrmtsmiba
Virgmis Ahnen*,Venerts^inmottia fouiit
toonaanimm,ttoticompos,lclto<krcccptm;
Mox iUa labentedie redit mclyttisheros
Amphitruo,partis mimica ab gente tropheis.
^onfamulos,nonittcprius'quodquifqifcquatur
Kxpbratftudium,necagriscommijJareuifit:
Q£*ntfuamcnbraihoro,fbrmoficconiugiiufit
ti
" ^jfiKfetffityotiuanotte
potitus.
paratio. Tam ttmim uiiuiuis im^^dt rfmorjj
Amphitryonaducem-.quahtumquifirrertc^di
¥r£fentiscummorbi,fitbito% laborat
ToUerc,crabruptisoptatfibiuberaumctis
Mrmbrddjrwtcxkmpofiitcommunetuerii
Honfccusexkauftis beB,rebuicj;peraclis,
Medomum,ckaros'q;petituittricepenates
Vcxtra&uirgmeos pernoclemconiugisbdurit
Antplexuf,carpitc[;fuosquii>utarfcratignes.'
Sic qu£ ignara loui thatamum, reduci^ marito
Mulfitfcptmciaudentiamomaportis,
Vriiduitdupucipartusgeniatishoiwre: *
Etfratres unageminosproduxit ab aluo, (qul
Nec quicquaautanimofimiles,autpe8qre quic-
"WT
.- tirfpfrvi.
jrl
TtotibibfMcmmor ingenij,uirtutibuidUer.
HeVeuli» ti
Akidesmki6r,pugndx,mterritut,dtrox;
Iphich frafbmc,c0preffadeofuperufybomimm^poienti: ""." £ ° m "
F
AftaUumpeperit,mortdUiunStdmdrito.
MctamtniUeloui5ndM,fobolesqiTondntiSi
mrtefdtm durk Cygnum confecit m armis.
J&rtefub umbrofo nemorisjyluecfr receffk
vbi & «|w>
T>e^bicokVbo:bi,magnumcuMdrteuagantem modo Her
Vn4conjpexitCygnum:fulgoremmdces
< u l e s .'"£-,
Amorum,cr currut metuendo roborefukos:
* j ^ n c*
Vulfabant celeri terrdm commotd uoldtu
•
Corpord mdgnorum <eripedum.denf$imux mm
VuiuK*bQLorumpedibus,pldufbriqirotdt»
Vcrfus,obumbrdbat,proft)e{tumfyircuetdb«tt
lAngim,obfcUrddenfanscdligmecalum.
Splendidutdxkerdtjemoneinfigniscraurdi
XXuem circum rapido curfutfonuere uotattt
Acrdtisorbcsradys,cbdlyb*dt£umck.
Q»o uebitur Cygnut currujtitdifoty tremendu/s
lnfidet,dt&dnintofbemturbidut bdurit manemi
Cum cbaro,Atciden jhentfe poffe,nepotc
Vcrdere,ercxutosdrmisjbotiarcfuperbk.
TaUd,fedtdcite,fectm'mdigndmdgebdti
AbmtiteuenttmuotisCyrrbtus Apottoi
At$precesdU6ucrtit,cumuiributdUcTumt
Concitdt Akiden,tdntitm(f; impetUt m boftcjUj
m^usdbdmommrddijStndti^atris^,
ttt
374
HBSIODI
¥ernemut,&facrMpharetrati mminisarM
Tutgorijt,denfasittuftransluminefyhtas,
Vifa^nefcioquidpenituscommotammari
-jMm'ma^uultut^Dei,toto^ tnoueri
Fetlore,er'mfanisfaciesejfruereflammis.
Keimihi,quistdntisaufitftrreobuiusarmk,
Arma,nifi Alcides,magnocomitantelohtoi '
Hec,niji eos quenquam tantos tquare Ltborft
VofJereor,Martis'ueiras,chtdem'uemorari: •...,-.
Queis magtue uires animo,queisfortia beUo
Vettora, queis udUd* pugnanda in pra-tid dextr
Pofteritate Tumftc Alcidcs memorifermone nepotctti
aliquando Aurigm affatur: Dukimihicharioraur*
maierii fuo O lohteneposgcncrisftes optima no/Jn,
rumfcelera Aetemeforfdnfedis fuprema regcntum
luere#
Numind,non paruifceUrisfibiconfcius,oUm
j^ferUAmphUnto,tuncl<mifdaamccniarhebtt
(rirynthumfugiens)&Agenoriiaruttpetmi^
Ob ctfimuictiamfoceri: fupplexq; Creontcm,
Heniochenq^adijt:quem mox,fimulatq;.(recanio
lnftitit,ornaruntdonis,rertmq;dederunt
Q£antumfuppUcibusfatis,hoJJ}itiofy reccptis.
Atc^UdfoeUcempukhrdctmtconiugeuitam,
TranquiBosq^dies,&fataquietaperegit.
lamtpunohtpfusTitanreuoutbiUsanno
t/ienfesbkfenosobijt:moxnafcimurambo,
lpfetuustnecmgenitor,facroqsparentis
CLYPEVS.
%f 5
%undimuregrmiofratres,mores%animuinq; Iphieiu*."
T>ifiimilesMpr<eckri luppiter ufwm
Abjlulitingenij,QrcorpusfinementcreUquiti
Q&iprofugus pdtrk (fic dij uotucre ) reUHat
BuryBheamifer,nonunac<edetyrannum
bifdmem,fequitur:fcelerumnififortepudorc
Vittuf,degenercm mcntem ad meliora reduxit.
Sedjrujkaijtdquerorjacbrymiscfc offendor obot
Chdrelolae,tuimiferatusfatdparentis.
(tk,
AipateromnipotensmihidurosfirrelaboreSf
Accumuldns immifit,cy mgentes irumnas*
AdhorttUtere4<cripedesfrenkuinclisq;fuperboS
tio.
TuregejiexiUbutdijlorquensora lupatis.
At^dxesfidensdnimi^currusqigubernd:
Nti uanos Martkftrcpitus,nihil arma mordtus,,
Qui vhcebi in bngum kcukntk tek uagatur
ternemusimfolito (resadmiranda^tumuUu.
CuiquamukmagndtdiuinompeAore uires:
t^ontdmenh'mc,nofkonifiuuhtere fraclui,dbibit.
TdUdkmdudumemorantem,& uerbdferente,
Aurigd afpextifirtiq; hxc protuUtore:
\uppiter ommpotens,diuumq; hom'muq< potefidt,
2tgkucusfdtftNeptunusgurgitkherosf
Vrbem quiThebas ckrifiima mceniaferuat,
^b honeTe multk ornant memores utriq; triumphk:
fto.
Qui tibi tamckrd Cygnumttirtute,domdttdunt
Oppofuercmrum:quo uiftojttutftorolympi,
A'premij*.
i
Aetemk ,,
\
| iJ^i»,!W(iji
37*
HESIODI
AeternUnontcnuicturtmfedibuiaddM.
Accipe tela manu,rigidoq; accmgerefhro,
Vt moib commifiis mterfe Martk plauSrit
ATAOTBC Armaarmiscoeant.necenimmc,necloucndtum,
promptitu jH«rm«rf terrebunt uacuojuotis 'uefugabunt.
do luumu- Atjpno 0j£#j$ propiut ctmfurgerefignis,
Amphitryonefatos,gkdijsq; urgerc uidcbunt,
Pcrculfifugient,nec ad mcita tek rejlflent.
N<<cjj adeo m pugnt calet htcc mihi dextra rumMt
Xt ionge maUm,quam regU praniUJbettum.
Sicait.afttalesiuueniUpe(lorefufo$
Alcidesanimo$,cruerbauiriliatoIUt
lMudibus'm(a:lu>mmeritis:iUum(kuicifiim
Affatur,mhtcri contrafermonebcutus:
0'loUenepos,omagnicuraTonantis,
Non procul hmc uaUdis moturus prtUaftgn»
Koitisabeil.quarequicquidgenerofmattdes,
Arion e- Bxpedias,durisq^firocis Arionisora
quus Her- incutdasphaleris,doceasq^uelociusomne$
AuxiUopartesmonitumtentarefirendo.
Sicfatus,fubito robuftis cruribus aptat
Aercrenidentesocreas,argenteacrurum
Herculei yinculafortitas.thoracemdeindecorufcis
I j l p u ? n a m SiderewmfUmmis,uarioqs coloremicantettt
InduitJiuncittiPattatflorcntibutannis,
Triftu dm durifubijt difcrimma betU
ObtuUt,at^enfemcottofuJj>enditeburnum.
Vcmie
WW«"
CLVPEVS. %77
T)e'mdeltmero iiigetem,retroc^ m ttrgd refuftm
Accifigitpharetram,cui plurimafbicuk diris
Artibus& uarijs merant imbuta uenenis:
i« d j 3 u e n c _
VndcmouerenturUchrym&,gemitus'qicadentUm: nato sufpi
telapoUtatamen,uarijsq;operofdfiguris,
dei
Stbijidonigrisuektamcuffidepennis,
Miffaqu&uscceptumrapiuntpermaneuoktum.
Tumiaculumcapitioblongumjirrocktimendum
Vr<efixo,cdpitiq; aptdtquamfcrrefolebat
TerribiUm triSta galeam,mukifq} rigentem
Aurifulgentis radijs,qud tutus miquum
AlcidesbeUipoffetperftrrckborem*
Clypei
T« capit mgente clypeumgrorfuscfcftupendtt H e r c X eArtekboratum,kftuquemnuttarecepto
- legantifsi"Vulnera,nec duris religarant icVbus hafte.
ma & admi
VndiqiCdruleiscircupicurrentibusaurum
J? . .
Qrbibitsinfufum^duroqiUokmmagypfo
e ip i . .
Tncurudta,eboris niueo candore rckcenti
mtltaqipermiftisuaridtacoloribusara
Altemanfuiuosclypeiccele&isbonoresy
inmediofpiristortusdracofcontereflexdt
AtqiretrouerpsocuUsmtergarecumbit,
JRgcnsJerribiUsjnukocprttbentibusigne v
" _ , •
lMminibus,ftrmgensaddpertisfdttcibusora,
Orafuperfufisfordentiatotauenenis.
CuiDeaterribiliuultumcompleueratsilu,
J-K'*
Spargere beUorttmcattfasconfuetdftroxLis:
Cotetione
S *
If/ialij uocat.
tyl
HESIODI
lpfdpotens<mimisrdpere'mprouift mgortm
Homines wmdnk,rigida%illumfubftern«remorte,
hocuifo
cutifquk'mAlddmferroconfurgjt,&<tonum
m6ftro,fu- obuwsmfcSklouenatumprouocatdrmis,
bitd conci jg,winStygidtanimam deturbat arenas,
debant. Qyedttlcemfubitouitammdigndtd retinqmt,.
Nu4d$putfefcmt'mbumaticorporKoffa.Vicuidedsdir<eftgnddtroc^imdpugna,
« H ' ' maifvgdm uerfosdUos,dlios$fefentes
acernms
stragedatajetmUosuUrocitro$ttmultus,
pugn
*'
Qgpj.Ei* ddim&o concmerdtimproba Tdto.
Inuenies aUos muko cumfangume miftam Vitdmexhaldntes,<dios'muulnerdpronos
J3eficne,t^itammxdume:uuUurkittum.
ExpertemMnccd-fumpedibuiper totd reumlhs
Cdftrdrdpi,im<%amduirum,idcorpmmma
• Gedecruentdrijtueredtro fdngume ueftes.
Xkfenahicmdeasftridentibusejferafiammk
CoUd,uenendto uuUumacuhfd,draconum:
Tdmmagkoffenfofpirantidguttureuirus,
Quim ntdgis Akides effufofangume pugnat.
lfta<^ ctrukos clypcidifperfa per orbes
Monftrduidebantur,proprijsq; ornatd nitebant
Cuncld notis:auriper ceruld coUd drdconum
Leonum& *ulgorijt,nigrospmgebatfokmUtK.
fuuminter
Wdudproculmdefues,bncefferdturba leonu,.
fe certame. mtk coemtdnimk,& toruituentes
Con-
CLYPEVS.
«
r
J7j
Congrcfiijnulto mifcent cumfmgume pugtus.
Sed nec apri upidis quicqudm ceffere leomnt
Agmmbw,necdprosfuluitimuereleones.
. Vrimm ibi exiliens cdmpofefe arduus mfirt
Agmindperrumpensudtideko:iUiusergo
1nfudpr£cipitescecideruntuulnerdproni
Ckdibus,(ttt£animaduodpriperierereti£l4.
Vulnttdnigr<tntmquemruftduerecruortm,
ConcretumgremioTerraofficioftrecepit.
Ckmorem exdpiuntfocij,fremituc^fec[uuntur,
Vr*cipitescgmunt,eydd'mdtdbeUdfiruntur.
Hecnoneiuuenumfortifiimdpcftordccetu,,
hukui8ianimK/Upith<e,duric£Gigdntes
Lanith*
Aftdnbhicifr uirum Ceneus duxjhiccj; Drydnteas: cfi Centi.i
Virithous,procerescf; ducumtAopfuscjjVhderus^, ris cogrefExdditts,Vrobchusc^,uirum non mpnu beUo fi f«nt in h«
Gkrrid:Mdrtefdtuscomes hisTitdrefius,dtc[;
P"i? p ' r t "
l
Thefeut Aegides,fdmd immortdtibus <equus.
q°^. * llulnfignesduroiuuenes,i«fignidc^duro
fum ^ d e Armd httmeros circumgefldnt,crpeclord circti. tur.
f&ubigen&exdUdCentduripdrtccodttdt
Semifiro m numerum glomerdrunt mitite turbds. Centauri.
WkfortisVetr£US,huiccomes Afbolusdugur,
H»ritw,4f$ Arftus,Drydlus,Verimedes, e r ipfi
Veucid£gemmifrdtres,pldciddcj;fuperbus
fronte mmMjugrumifcgerens <etdte cdpiUum:
Confbicuidrgento imenesgemmiscfccorufci
• 3
Side-
•"V^' '.'M^ "\
3R0
H E S I O t) I
Sidereis,dexhrdtruncoscrfoborduibnmt
Arborea,crfudibus mifcent horrendd prm&k
Vr£lia,cumduriiLdpithis,quicommmuidHis
Interfe'mfurguntarmis,haftisq;minantur.
Mars&Mi Alipedesmcdio fitfi certamme Martis,
nerua pra:- E t ^ ^ i^e trUces agiturfuribundus m ho&es,
10 mter- s^figuincjstelummunibuicomplexuSfCromnem
Expcdit in pugnas aciem,fboHjsq;fuperbit.
lUum indignantifimilem,fimilemq; inmanti
Afbiceres,cclerirdptttmreuolummecurrus.
Cuifocij toto cupientes peclore betlum,
Adharent Pduor atq; Metus&epidichfequuntur.
Qtyas louis haudlogqfequitur difcrimme VdtMinerua. Triflidnonudnouotuenscertdminduultu,
(lat,
'Etglddium manibus,galeamq; in uerticefuludm
Horrendum qudtiens,clypeoq; animofdfeuero
lnfirtfemediamfbumantifanguinepugnte.
Peorficpn
Cumlouetaelicolecunftifupcraurcacceti
cilium.
xrtla refidebant,primoq; in Umine olympi,
}iicubidiuorumfedcs,crplurimafuhd
Circumfufa iacet uisinnumerabilis auri
Perfonat auratam citharam Cyrrb&us ApoUo,
Quem circum paribus dulcifiima carmina Mufe
Kefpondent uicibus,cactu afiittcntc deorum'.
Tortus ima No» procul hinc motos ubi codunt xquQraflu8°Vlacdtiq; cadut tumuli,ftrepitusq; rcfjdunt, (Uus,
AppulfufacUisportus,pelagoq;fluenti
C L Y P E V S.
38*
Vnidrumftrcpitufimilis,fimilisq; tumenti,
Et quemmultdfuper delphimm turbd ruebdt
\nmediosftneiegemdri5,portuiq;,receffus.
AstduoquircUquislongeexccUentiuiibdnt,'
ContpicuitirgentonitidoT>elphincs,inorbem
AequordUerrcbdntcdudis,£flumq;fecdbdnt
fr&nr, er exertK nunc effidnt ndribm undds,
Huncmediotimidosdbforbentaquorepifca:
CdutusdbextrcmipifcdtormdrgmisorM
Ruperefidebdtcelfdjinuofdperdltum
RcfU diduccns peUgus,portuq; rctorquens.
HiccUrumDdndeslbrmopePerfcdndtum
txtuderdt.clypeinuUocaelejlismorbe
Perfefi «ly
Hercntm,necdborbeproculzomsq;mgdntmt iinKmiaMirdndumuifumonflrumfdbermdytus duro git.
}gnimmo,crcultisditT:'mxerdtun4iqigemmis.
HterebdntpedibusdupUcitdldridnexu
Mred,quefubUmm dUs,medioq; tenebdnt
AerefufrcnfumtldtericfcdrgenteiKenfis
TSxhumerisdptdtuserdt,udgmdippulcbro
Aere renidebdt,fec1:o ue&itd elepbdnto:
SicfuprdumbonmmediumuelutumbrduoUbdt.
IndorfoextdbdntVhorcynidosordMcdufe: Perfeusin- ^
Hiuhdq^indurdtisdrgcnteduincuUbuUi^ terfeaaM»
Vcrfcd Umbebdntrcgcmjtnediumqi prmebdnt. Qr *; "f£'
AtqiOrcigdleaniucumcingentecdpiUum, inuifibile*
XxocuUsfugUnSfUmbrd-noclkfyrucntis fefecit.
s 4
Cingi-
£$*
HESIODI
Cmgiturmfiiijs^reffiuq^effingitcunHs,
Hon uifumfubito dirtpofttergdfororcs
Gorgones,ey curfufugientem Verfedcaptant^
Vr<ecipites,boftemq;petunt,gemituq^kceffunt, ;
Vdftd repercuffo crepuerunt mdrmora plZSu, j
Btpedibwsclypeilateraomnkquaffddedermt ,
lngentem firepitum,imnituq; <era fonarunt.
FodusidybosgemitutddamStinazpnd tenebit,
Bmi inerdnt fquammis depifti tergd dracones
C£rulek,magni,immanes,ceucoUa petentes
Porre(tiddiugulum,tingtusuibrantibus ora
Sibik kmbebant pdriter,crudele tuentes.
Homerum
Zondfuperueniensmdioribus incitd turbis
imitatur
Armorw,Grfeuisborretconcuffaperictis.
hoc loco,. j}in<e utrinct; dcies,popubrum caftrd duarum
Armisconj$icUd'mnumeris,'mmutud uertunt
T&elkmanwMpatriam,cbdrosc];pdrentes,
E.tdukembeUofobotem,natos<fc tuentur:
Motiturckfuoscontraridturbdkbores,
Excidioq;paranttnanibusfabricdta Cycbpum
Cdfora dare,at<£ imofubuertere mcenkfundo.
Varstetisoppreffakcet,parsagmmefafto
Dimicdt,ertotisoppugndt uiribusboliem.
• Turribusecelfismatres,trepid<eq; pue&e
^o)bieiunt,lachrymisq^genas,oculos<ffdtigdnt
Virgmeos,uiuisfimiksqu<etriftkcurant.
lpfd$tdrddgelu,zruiuendoldffdfentftus
Mceni,
J<3i.Y.PEVS.
3*$
^ocnibt^tMdm^akmq;
e r ««mi«<< uotis
lnckm«,furfum^manusadfideratendu\
Qi^fmmetuuntfupremapericuUnatis.
Intercaputrismiferando funere campits
feruet,ereffufo refUgmtgurgitefanguis.
Cimfubtibacmrrmtmagnofimulagtnitu; porc<e
Tome,terribiks,auid£c[;abie£tafeqmntur
PorcascarCorpora,feminecesq;uiros,tepidumq^recenti niuorse tii
Gedebcum,t3-pUiwsfpumantifanguineriuos. ftitiam cla
V%/i6i otktdm campo qu<eq; obuia prsdam
^" a u S e n t '
Viuenit,hancfubit6trahitmdiuerfa recuruis
Vnguibus,atq; animam crudeli uulnere fsfpm
Occupat>zrmceftasErebidemittUaAumbrdt:<
Moxfatur<eexhdustisepoto fangufne membris,
Exdnime abijciunt retro poft terga cadauer,
muerferepeMntfkagem,pugnamcfc reuifunt.
WicClothoctl4chefis$ygio!fc ammofafurofe Xrer ParAtrQposjmmediosrmtmdignata tumulius.
c*.
Qu<e quamuvs gracili non tantum corpore 'moUs
¥r<eferat,atreliquistamen exceUentwsawo
Grandior mcedit,canU(fc iUujbior anni/s.
\niomnesruere,&dimmce&isq;moueri
mterfe irate rixir.ey toruk tuenies,
Imjciuntmdnibusq; manus,atq; unguibus ungues.
Vnecipitansq; hominu uitas Achlys <ere propm
neretJedtriSis:facieq;humeros^pedesq) ( quo
EtStygijstotumcorpus confberfa fauilUs.
s 5
Cui
384HBSIODf
Cuifordentmtc£cj;manus,ey-paUiddfempcr
Ordmetu,putretqi mucojinubus^rcceptat
BxocuUsatrodcfudatfanguineguttas,
Etterramtabomaculat,r'mgitqircduftis
laucibus,?? tetros aperit cum murmure dentes,
Regia conjpicuis m oks mfcriptafiguris,
Etfeptemportis,totidcmq;effidtacolumnis
j,
. Surgitopus,chorek ubifegeniaUbusomnis
{eun*fi_Exercetpopulus,pomp4rum$arduapUufu
les triuphi. M<nuafotticttorefonant$aaofa$flammis
ktria coUucent,Hymcneiafcs}a parantim,
Ducentumcfc nouam,curru propcrantcmaritam
Coniugis m Letos thalamosjam iamck abeuntem
Noclecadentediemfacibusflammisi^morantur.
Inceduntaurocomptelongoordincmatres.
VM chorus equatvs mulcens concentibus auras,
Afc£ lyrtgraciles extcnfo poUice chordas
PercurrensfequkunqucmfummaLutdefecut^
Alternantcumuoccchoros,fatiuntq) pueUe.
Parte aUa leftis dapibusymenfisqi procaces
Indulgent iuucnes:quorumgematia heto
Carmme,craudacirefonantconuiuidluxu.
Excipiunt atij non Leuo numme carmen,
'"
EtgracUiadcitharampcdibusmanibusqi rotatu
AflUiunt,bLtncUsqiiocis,rifuqifereno
Triftes expediunt curas,fidesqi fonantes
fcmifogasidmfequuurmodulamineturba,
Uticiacji
CLYPEVS.
3$$
Uttidaq) hciicfc uie,pUufuq; refultant.
Comipedti ante urbem,fiadio curfucfc uoUntum
Tergon confcendunt iuumes,longoq$]eruntur
Agmme pr£dpites,dtq; ardua rura pcrerrdtit
Agricole,breuibus culti ornntify Uccrnis,
Vozcundam curuo profcindunt uomereterrm.
Ruftici laJ
( Mirandum uifu ^fubitb furgebat opima
fcoret 8c
Mefiisdgro,eyfLuisCeresincurudtdcdpillis,
ftuJti.
HkturMcfcmetitrobuflusmeffordridM,
Etferroculmos&duardfdiccfuperbdm
Jnuaditfegetemzey campo profbrdta legcntes
Kordcd concurrunt pueri^eftisq; mdniplis
In udcuas refirunt Ceredlid munerd ceUM.
Varte alia curuis ntdturamfaldbus ulmum,
Vindemia
^tcdrpitgrduiddsimmundusmdtoruudi.
tmago puU
chcmrna»
Uox iuuenes kuibus cdkthis,ey uimmc tcxt»
Vdmpmedm exdpiuntuitcmfilijsq; corufcm
Aw-iftrmquicumld-ticeffcrcyfubmdc
TZ.xpediunt,onerie£ pdrant Udcuos caUthifcos.
Vitiseratnitidkdrgentedtotdrdcemis,
Qnamcircumtenues,argentedbrachid,rdmi
T>ifcurrunt,pafiimq; horti latus omnefuperbo
Ordine diitinguuntjllam quoq^ phtrimus eic
IulcieratgrduiorpoSis,furfumq; tenebat.
Tecerdt hanc magno diuinus Mukibcr olint
ingenio.hic mediocdrmen dtharadm in horto
Incipit^fe^dcuniHckmorefequuntur,
N«
J&6
HESIODI'
KecminutintentifudquifcynegotUcurdnti
Vndiq;firuetopus,furfumdeorfumq;riKntum:
Viconutimportdttergo,rediti3kperd&o
Munere,fldtq;dUuscdkdtisfordidusuuis:
Vdrsq; mmijierio pr<eU,u'mo<% terendo
incumbit:premitHk,dlius coUetUUcums
Venatio." Extrdhit.hicocuntpugnis. Midtiq; pdtentes
Trdnfinittuntcurfucdmpos,leporumq;fiigdces
Vendnturcumulos-.cuq^hisduomdgndUtrdnhm
CorpordJbUicitisceruoscUmoribusurgent. '
A&HUfugiuntceUres,curfuq;fdlutem
Prdtd per,0-fyluds,dtq; inuU lujbrdfequuntur.
Equeftri
Pdrte equites dlid,bijugo certdmme cmpum
curfu auri- Corripiuntq;,ruuntq; effufi cdrcere currus
If'<:" f'V
A&^sfbkcijStpendentifcmiierkrdprotii
Aurig£,ddnth}rd:uoUntuifiruiddcircum
VUufirdchoros,rddijsq;fremunt:Upfuq;rotdrum
1mpuiji,Udlidum titubdnt,queruUq;feruntur.
Tdtttus dmor Uudum, tdttU cft ui&orU cure.
ViHorifbesfummdtriput,tripus<erecorufco
Splendidus:hunc nigro fdber mgcniofus m <tntro
recit,crdurdtoclypeic<eUuitinorbe.
Oceanut Hec circum tuntidi Ute nuris ibdt intdgo
clypei mat Ocedni,crfiu(lufbumdbdnt aeruU cdno.
^mes elau- Cuifuper impendent cygnicUngore uoUntes,
Mq;maitffluttutmcdiosper,(zraquorKdUi
Amplexuttc<xUim}nunc unddt orepetentes.
Xat
CL.YPEVS.
$*7
TotQtusexiguoformdsmirdtur i» tatro
luppiteraltitonans-.cuiusmandatafecutm,
miflmjtaUdmq; rndmjmdgnmqperegit
Vukanus clypetmdextra quemfirre potente
Alcides potuit,ncc erantgrauia armafirentu
lpfequoq;afcenditcurrum,fulgentibus armis
Confpicuiu:ueht ipfa \ouk per mbik fimmi
fubnmamiffanitenKleuiterifiittdtuthonefo
Comipedtminceffu uebitur.currus^ lolata
Re&or,equos laxo uerfans moderamme fleftit:
CmfubitbpUcidwn fefedea numenm orbem
ZxtulithwndnafacieTritonti,&ipfos
TdUbutdggredituruerbK&taUafatur:
VosoVyncedgenitideftirpenepotes, _
Minerua
Bucdgite,crmonitisdurcsdduertitenoflris.
Herculi &
Omnipotensdnimosuobisuircscfcfecundds
Iolao»
Sufficit^tCygnibettofboUddmplafuperbi,
Etcdputetwtnidardpttmcemcefirdtis.
Hoc$ uetim Aicid<e nunedt tibimente tepoStm
fim4,ctmdukeSdnnos,fupremdq; fata
Inftructio,
Ckufert,dtq;dnimMCygnituuxb.duferitenfis>
tmqueloco exanimem,necfit tibi cura perempti
Corporis:armd etiam,qu<efirte excuffakcebunt,
Vratereastautosq-, oculos dduerte Graditto,
CuuctmfbrteldtmclypeonuddUttitMfta,
Vulncrd dgens cekri,retroq; mtuta recede.
Hontibifoibettofupermqideum^ corufca
Arma,
;M
HESIODI
ArnUt,uel'm(tmidsdiuumrdpuiffepotenttMU
Minerua
SicatiiepuokcresfcanditTritomaairrwj
TurruHer- Aeternmportansfamm,nomenc^fubat}o
«ulis afeen yifturum Cygno.fiagris auriga cttatis
Admonuitbijugosiitoifcdgitdrefonantcs
incipiunt currus,uolucrii^ mfurgere curfu;
Viud quibus uires quaffa dedit sgide VaUds,
ImdfyconcrepuitteUjt^percuffduokntm
Cornipcdu pedibus:pldttjMs cumfurgcre utrmifc
Cygnus equum domitor,Marsq; mfatidbilis drtms*
Aduerfisccepcrcuijr.uektdttdproceUis
Vnda,uelutfubitis'mterflrepitignibtis<ether:
Qnictmdiuerficdmpum uenerefub unum,
Vnocf; durigefiddU) iunxetc iugales,
StoxcrcbrisuacudsimplenthmnitibusJurMi
Altermdltcriusneclentesmurmurduocem,
lm$prop'mqudntm,diftis'mgreffusdccrb'ii
tnerepatio. ^ ^ cygntmrrdntum'nempceloreuerfM
Cygncignduencfdtidutfictibifidisjttdufis
Woscontrdfcrrodeccrnere,quifumusolim
fortibus dffitetipugndre^r umcercjortcs f
.Cedebco,autmeritdsnobisdabisimprobcpccn4s:
Ettutmpermitteuum,temonercdufto.
Hac Ccyca peto,qui rex iudifiimus unus
Trdcb'mkfupcrrk,&feruantifimtus*quu
Qgid mukis f nec enim tc res Utet iSla,qttbi iUe
Tefibidclegitgcnerumjtdtmckpudicam
Qon*
CLYVS.VS. f
jlf
ConnubhiunxitjiabiU,proprkm^4icdUit
Ofcclufinfandumycauejislnontepttteri&i
'Bripietdextr<e.mecumftcominusarmis
Iieccrnis,nojiro uitamfub MartereUnques.
QtanetUm^necuanaloquor^Marsipfecruenti A' muoit
Ceruicemnoflr<equond<\mfubiunxerdthd$t<t.
AntePylum,beUiraptuscrudelisamore,
Inmetorfitagens^quantumfuroripfemonebatf
Jratufiacukmxontraq; egonoilra retorp
lUiuskcorpusuiokntisuiribusarmd.
Ter clypeo excepit ia£lus,tcr pronusmarmis
Trocidit,e3"terram refupmo uertice texit. s
Mox aUo mgreffus telo,clypeumq; recidi,
Transfixiq)fimurmedium:quouulnerefra(lus
Cotteidit,crputrifubit6proftrdtusdren<e
Cumfohitu'mcubuit,fbotijsq;exutusdbdlto
flurimadijsfuperispaitpugndmfabukfaftut*
Sicegonuncuiresq;tuds,&udndrctUhddtn
Somnk,ftconftrrc ultra mihi teU parabis.
Sicdir.A&iUumnequicquamdirdmihdntcm ,
Vifus equis nimium Cygnus contempftkab axe
Defttijtterr<efobolesMduortuCygnuf,
VdrteaUdAlcidesifonitumdedittthereteUus,
Tdm ualidd percuffd pedumgrauitate.cabaUos
Aurig<eimpulerantpropius,flagrisc^citdbdnt:
Cumgcminiheroescupidismmutuddextm
Armdftrebdntur.yeUttideuerticerupes
YitOT'
|?0
HESIODl
Compara- Vt torrentk iqutt perfax<t,per drdud>momt
tioHome- Vrgdptiant,udtido^trdhuntfecumommdldpfth
10(tecpiUtstrdgedatanemorum, qUercUs frdStsfyfuhipfa
i.ripiuntalnos cdfu,piceasq; uirenteS,
DumfubieSapetantmontis, campiq) idccntem
vLtmciem. tatis tum reddebaturab UTo
^
, . &mpe&rifototuscertaminc,mutud pulfu
Hyperbo e AreMrfrW»j,rd6jd(>tor^«cnt glomerantfy furort
Mcenia Myrmidonum,uiridisq; Anthea,ct lokuu
MfyHeUceconcuffddabantiArnedifragoremi
Armorumfirepitu,uocem<fc mciufduohtdnt
Mcenid,pulfdticouescldmore refuitdut
lntefed,cumiamdiris uluktibus duras
m^ro & Vugnantesimplent. Ckricumreaor Olympi
Virgilio lntonutitdwumommpotmtfummoq;cruenldf
feniperlngremitmten£jtiflddtdb<etheregutt*s,
%nu da- HUetHifdcknsm honorem tdtid nati»
d"»
(^dtismdpricis(cumidmconceperitirds)
Montibus,immanfuetus dper deprenfus,utacrei
Compara- Settttiddeffecdttes,ue»dtoresq;fdgdceS>
tI0
"
VnSat,&dtreclishorretfirdtergordfetis,
trdrtmcfrmindisidmcongrefptrutdpertis
Concipti,&tetrum cdtido uomitore cruoremt
Duracfccommifiisdijlorquetdentibut ord,
Vulmineosq; oculos,dciemq; mfiohte mindcent
• Wuc itlucq; rotdt dubius, mltumcj; feuerdt.
Bdtfd fecus Pdcidcsloue ndtus defttt dltK
tumb\Khterrm,currwcfc cacumma Imquit:
Btidmtempuserat,uiridescumfirtecicadiet Verisde^
tomortm affuetxfolijs petulanter bierrant
fcripcio,
Verenomttenuireuocfaitescarm'memef}emt
Etnuttutmosperpinguidgrammarores
Nofteabeunte legunt:quo iam cu Phcebus apertt
iMfoaritmundifcrimjudfundereplend
CarmhkUocequeanf.cmti^omnispuUulitarboSj,
EttetiueicifctiMfegeteMttdfcunturdriSie,
tfeciHctUitduicisfurgentespampinusAuftros,
&UeTii6Phtiebutuitcsoppdtiat<e(tui
Autdrtetidetidcchusquibutdffoletomnei
iripefcmfesy&curdtydnimuntyleuarez
MeYfeherdeshdctempe&ateeiebant
*
Armdauidi,pdriterc^ammis'mbeUdferocei
Ceftdfefebantur:fdptdrmm6releomm,
C^snaturafefox,&ege&d4c0gitcdendi,
AirdmfeftdrifufgentmmcorttudcerUm:
tij^emmokfudfuperatmdentenecarmt^
IntcrfccUpidipartdfprocorporepYtddi
Certdnt,&udMsferiuntrugitibwsaurdt.
ScuuelutigeminirotTrismrupvfepandis
VultUrijmifcentpugndt,certdMq;cruentis ' Compa**
Vnguibus,infandocalumcldngorepetentes,
*>•«
Si quemforte uident loca perfyhteStrk cerum
Corn&ushorredm^apreamqzperabafugdcem,
Q^proculmcdutdnemora mterfrondeafixit
t
Vaftof
$%
HSS.fOfii
\".,.
tia&or dgeni teUs,Uquitq; uoktUcfirrM
jgndrutjmediitfyuidtfaUmq^peragrdns.
J^ekpfefugiunt montes,uixq\ egrd trahentent
Crurdfirdm rapiunt difcordi dente uolucrcs.
SicduofdtigerKheroescominusdrmK
Congrcjti,udUdisimpeUuntuocibusdttrdt.
Mox$- ibifublatam Cygnut confurgitmhi&M,
JntautoAlddencupienseximgueretelo,
Aggrefjutifi agitur^ctypeiq; infignefuperbi
Vercuftitfirimha&a-.fcd'morbequictum
Neqmcqudmtekmpendenswmbonerefediti
<
j-y§ n u $ .
Acriutaduerfumntrfusconfurgititthoftem
interfid- ******CjgfAttmeiumquapartibushxret
'
tur.
s AcquKcerukemtetigit,nexusq;reuulfit,
Q£eisg>dederclypeutcoeunt:qudc<edefoktis
Ueruorum umclisjed adhuc cu murmurc tmgu*,
Jnterrampronuscecidit.CeuuiHdfecuri
Sterniturinfdndogemitudeciduaquercutt
CeulouKidafonatmetuendofulminecauteii
Sic terrat incubuitimagnofimul armd cadcnta
lncrepuerefono.cui,ctmfugijfefindum
Vitaleues,uifto tum langeimmaniorho&Ci
TKkidesrapidicautut ueiTigid Martk
Obferuat,triititorquensfirdtwninduuku.
Comptr».
Ceuleo,quipr£ddmnaiJ;'A,totdmq; crucntis
tio.
lndiuerfatrahitpcdibus,tantumc£fdfigat
t>mncadat,atq;animamfuperatalttmorfib.effleti '
.<.-. ,
- ^
Afiidet,
UljftiHc eupido pafcit fira kmkd uifu,
tforrendumq;ocuUsagitur,circumq; uolutat
Agmind^u;humerospulfahs,nuctergordcauddi
Sangumeis^ pufrem pedibus conuerritarenam.
tjcm<§fictotumfitrorimmedicabilis/ufirt,
Vthemodduerfisiutconcurrerefignis
Audeat^mt propius motis confurgere rim.
Alcides talem martife mterritus dffirt.
¥drtetdkmgrediturMarsarmiger,oretimedut
Sangumeo,mgentes irdsfub peftore uolitens:
Tumfubito incumbunt uatidk clamofibus afti, ~"
AUerin akeriusfiringentespeftord firrum.
Actteuttexceifbrefolutaeuerticeatutes
Gffcorunj'
more alias
Excidit,&longumfdltudelirturin orbem, "Dum cadat,cr mediumfiriens in uattibws agmettexalijscoparationes
tmpingatj-eddatcfcfonum mons monte repulfm: Colligit*
tuudfecuidduerfum Mars indignatus inhofiem
1ncidit,horrendo cahimclamorefatigans.
Scilout5<egioehifobolesuenerahdapr*ibat
Alciden loue patrefatumimanibm^ firebat
Aegidaterrificamdenfacaligihecircum
/
Hubefuperfufateftam:qudfreta,fuperbum
Ingreditur tali uerborumfulmine Martem.
Oefine iam tdndem trifli eontendere pugndi Pilhi
Atq;animoscohibe:neqjenimmagttdHerculeui- Mmtk
Viftoremereptisfpolijsteexcederepugnd
(fto
idtdfinent.uemm iStd precor tam dura eoerce >
I *
Armrfj
,94.
HESIODT
Armd,nechdnc nobis uenUm tuHtndo recup.
Tdtibus haudqmquum diftsuiofottkMarto
tkmunexuperdtmdgis,£grefcit$mciendo.
ingreffuiih itenm Akidenfiruentior,bo]tm
Ocdfum,&tom,dt<bMutdrmdutcetM,
Si dUdfdUfMnt,moxpebturwJninwm
InjtMUelmfymdnuHibrdntetctcndtt
lnclypeum,c4imiferdndofunerendtt
vUifdintertitmcubiensfineuukmteum,
VdMisdrmger£dextrdduerter^,repuljmtS.
IrdtmdmMdrsduxitidntegeriffe
• .
Tdmbeneconcebtum idcuhm,moxobuuuenJem
Ampti^ckitemnferturfuribundiumboitem
Ma« ab AmphitrySnidden.uerum Hk mtcmtusomes
UtKuleinExcipUmurfus:femork$ubiuidctdpcrtdm,^
femore unl Necteamclypeo,confixUdrundinepdrtem.
neratus.
mgentmclypamMdgm$Holumindfcuti,
l{hitamudtidomedidintercidit.dtilk,
^otintKmcubuUmtdicLefuperdtmdrenf.
Accurrut ¥duordt$ Nietus,domimmcutdcetuem
I*cipiunt,tolknt$folo,corpus$ uolantt
Moxmrmimpofitum,fugdwnmortdUseqnm
Abjhtt,mpedtm,medimn$per#bffduaM,
TimmifermfmmimtmitdertfusOlympm.
TumfdtusAkmendfociocomitdnteloUot
ExuuijsCygnipdritcr,Jbolijsckpotiti, _
tnfcet^eUermcurrm.Trdcbm^en^
sucnw
THEOGONIA?
3?J
tA<md:fcP<dUsdednonmortdtis'mdfhr4
Vrigit,erfummipetitarduateildrondntis.
Intereaaefocrudeliuulnerendto
' C«yx Cyg
MafdcitCeyxipdriterkedfunerdmceflus
(« rf tnoiufta&Profequiturpopulu«Uchrymm,quiproximdfer »« b n * **"'
M<xnia,Mymidones,totbed,Arne(£,rjrl<>kn,
At$Wfkcc,quifupremumcomitanturhonoremt
lntcrfuntck patrvs UchrymK,tuiium^fequuntur.
ObruitiuuKtumulumpopulatorAtuurus,
Uybernk<tuclusphuijs,niuibtK^refurgens.
nec HUArcitenens dederdtmdndatd:qubditte,
Nitncrd qui Velphis Centumtaurilia vhcebo
Atmudpendebdntjrnedid fpotiaffet adortus
&epeuid,&tdntoVh<xbumfrdudaffcthonore.
FINIS.
H E S I O D I ASCRAEI
THEOGONIA, BONINO
Mombritio patricio M&diolanenfi interprete.
NCIPIAH
imfis,lklico.
nis, carmen, dumnis,
Qu£ iuga fdcrd cohtnt montis,
ft>aciofdcj;tergd:X. nigratem,
muncfbntetnfoliU circutnfaUare
t i
Hune
^tfjHfritwariigMjg
^6
HESIOBI
Huhclouiam choreis ambireprocacibiKaram,
Etuel Termefii,uclfluttibusHippocrenes,
Vel formofd tuitBolmi iiuinefub undis
l\embrd lauant:fummds Uelicon qua uerberdt au<
Mobilibmperftdgndchoris,duUiq;coron<t(xtit
'Bxultdnt,pedibuxqiruunthinc'mdeiccori/s.
TienftorhdsoperitUquidiscfbntibusier.
Ho8cmednt,pulchra ncceuntfincHocecdncntei
Aethereumcfc \ouem,cult£ e r iunonis m Argo
HuminaicongeSiofokishtKUtiturduro.
Additur his Pattds,magnus cum Vattaie Vhabttt^
Et qu£ nottiuagisgaudet Diandfdgittis.
'Teqicdnunttieptunepater,quinumineterrm
S£pe mouesxmagniqi Themin, pulchraqyX)ioneny
QKdmik Venus nigra nimiumformofa pupittd,
Quamqijit auratis"Aebefyettatacoronis.
"Kotturnis memorant Lunam, Solcmq^ diumis
lgnibusficeanumqifenem^Terramq; parentem. •
Bis fKbitldpetut,nigrdNox,lMtondqiin4tert
Qtttq; dim crocea defert Kurora quddriga.
Tc neqspnetereuntgrauiorSatumcjwcuttum
Qu emgenuti ccctufcicrint duxiffe deorum.
H# prius Kefiodo,tenues dum pdfccret agnds,
Hiontefacro,pukhradederantad carmina uocem\
J/iecf;, ijtis primum compettduerefufurris:
Vaftorcsjiudfo quibus cftfylucsiris duena,
Dutttdxattfcntres g r carpi crimi^e digni\
SfWWl
THEOGONIA.
}yf
Scimusfulft bqui,non paucafimitUntd uem:
Scimusueraloqui,farictmueraueUmus:
SicdofttmdgniMufelouKtnclyUproles.
Tmfceptrtmlegereexlauro,ramtmc^dedertU:
I)iuinamcfc ctmbM uocemfudere per dures:
Vtkmqutfucrintf&fcirefuturaudUrem.
Ergo beatortm genus c&,dixcre, ieorwm:
$«£ ipfts primkm canerem, ttmfi qud placerent.
Sed quidctmfyUtis dgimus,uel (talid ) petrisi
Vrincipitm a Mwjis igiturdeducimus. i&e
LdudednimUpdtrisexhildrdnt:plerunqiCdnentesr
<}ii£Jint,qu£fuerint,cr qu£ ucnturd trdhdntttr.
Vox concors atq} mdefeffd cdnentibus illis.
Adde,qubd duld patrisfolet arridere dearura
Qdrminibustrefondt domus altd niuaUs olympi,
Ccelicolum domus.immortali uoceforores
Hiuorumgenus extoUunt,tduddntq; canendo.
Vrincipio quos terra dedit,cceUmq; rotundum,
&diitumquicun<fcgemtsdeduxitdbiUis.
Veinde \auememordt$>ominu<fr deum^paretein,
Vrindpiumfmfccfrfuifocarminisille:
Sit quia maior dijs,ey prx&dntifiimus horum.
Qi#d qttod er humammgenusjpforuqs Gigantfi.
T)um memorant,mentem cogutgdudere pdterna\
Mufe olympiddesycompti louis xgide nat£,
Mnemofyn£fobolcs,obUuio certdmahrum,
Cnrarumcjiquies.facrishMmdterinoris
t 4
v. ftcnVfc
3?i
HEST0D t
fini<e,mdgnopeperitcommixtdTondnti.
lHdter Eleutheris praentttcui luppiter,uUa
Hnud diuum pr<efcntc,nouemfub nottibus htcfit.
At poSqudmmultdsdnnusfiUtdttus m horu,
"EJtfud caperunt dfferre pericula menfcs,
Ecce noucmdd numcrum nottumi pignordfurd
VnoMnemofynepeperitpukherrimdnixut
l^dpueUdrifo?tu,ndmcdrmmdMufe
Sepcrdgmt,udcum^gemntfvrmidmementcni:
Hlcntem,qu<e niueo multum non diftdt Olympo.
Sunt iUispukhr<eq; domus,pppuliq; bedti:
Q^p^iterChdrites,T3efideriumq;frequentdttt.
Voccjondntltetd,tabijsmoduldnturdmxntt.
CcelicQlm legesq;fdcrdf,moresq; cdnendot
Torte hilares ccelumfbrmofd uoce petebdnt:
Immortalc canunt,concentu terrd renidct.
Adde pedumdulcesfbrepitus:ibdtur ad ipfum]
Hdmq; louem.fummis deus is dat iura colonis:
1ushdbeteyfeuit6nitrut,crfuhnmisiue,
VipdtrcmfuperdnsSdturnum:fingulddiuot
lnterdgens,<cquemeritosdifcemithonores.
Tdlid cotlc&icdntdbdntdrccforores'.
CliofyUttierpecfciuudns^crdottdThdlM,
Melpomene,letis ey Terpfichorea choreis:
Hisfubeunt Erdto,memoriq; Volymnid mente.
Addimus Vranienj&r que mdnctultimd:qudnqu<X
^Vio]^cm(tMfupetenmet unm Mufts,
-"£££"
lifri
THEOGONIA;
iff
fiec cltrosfequitur rcges,quibux cxtat hoiwti
detcramfarumconcordilegecdterua:
Orafoletrcgumdulcifuffundererore.
Qw>fit,utdUnguisiUorumdulcidldte
Verbaflu<tnt,pr*fiant(fcfdUK coUata fdporisl
Uunc mum afpiciunt popuU,quem munere donat
CaUiope:feufdsdubium,fcuiudiceta-quum.
QumfoUtobldtMuerborcquicfcercUtes.
H»nc igitur uocq pruientem;quoi aieffe bonorU
S*perci,tutbfolctzrpunirenQcentem.
MoUibus dffatur uerbis,iulcic£ kpore
Vtitur,dteyfuofdcileimpetrdtomnidnuttu
Vtcf; deojidt honqs iUi,ium permedturbem>
MeUitusq;pudor;micdtmter denickccctus.
' Qualiafuntjhomini iare qus. nouere Camctn*.
Vos o cantores,et qui citharadus haberk,
MuneraMufarum'mterfjs,p' ApoUinkc&ti.
Ab louefunt uates.fiUx,quem ieni<k Mufc
Obferuant:huius dulcisfdutu exit ab ore.
fra-tcreafi quemluttut^lachryma-cfcfrequeutes
Vofideant,animdmcy urant mceroribus intus^
Dentq; iUi Mufenumeros, drtcmq; cdnendi,
frtteritos ueterum late qua promat honoref,
QotUcoUxcpmaUmeminitnoniUeprioris,
Quod tulerat:t<mtum auxiUofunt dona dearum.
Ab Jouefdluete nat*,date carmen amcenum:
Diuorum. c<intitegeim,quif<e(uld uiuunti
t
s
QgM
A*>©
, HESIODI
^wfgenuitretuts^zrmultoUtmineCcekm,
itnigrdHox,faljis&quosNUrepmtinmiif,
Vicite quo ditufuerint,quo munere terra,
Qtjo mdrcperjtHif quo conditdflumind ripis,
Mr4tfccumr<tdijs,crl<ttufdefuperorbisi
Qjg($ ex bk diuifuer'mt,rerumch ddtores.
C^diuisryopes,crqukdiuifithonores,
VndeuelhpsolwfublimkcefiitOlympttt.
J?«IBticct,i&dmihicceti narrate colont, {
Et mmdo qwecunq; priuifint editdrerum.
Prmcipio confujk Chdos,fine imdgmemoles
^xHtUMncudciasTeUusdppdruUdruis.
Hdm prius ipforum pduimetumfdHd deorum et%
(Supndam qtdccelofedes hdbuercfuprcmo.
Tdrt4rddeh'mcun4funtuifddehifcereterrd.
fimox pukher Amorfurgit,mediutq; ieorum
Cernitunhic iUosfirmdfupereminet omnes.
fXembrd dem Lttefoluit diuumcfc uirmtk.
Confitium,dtq; ipfam domitatfub peStore metcm.
peqjChdo,tiuensErebuf,Soxq;dtrdrefultdnt.
Aethera Nox,ipfumq) Diem mijiffe putdtur:
Quos Erebo coniunx peperit kfciua marito.
Tum quoqifidereum TeUusgrduis ediditorbem,
Vdrftbipr<e cunclis Ccclum quo tegmcn hdberct,
Kdgnorum crfieret pauimentumfola deorum.
13!mcmontes^ratiUq;tulitconudM>usanis
KidkesJXympbcfedes ubifepe tenttis.
QgS
THBOSO.IHA'
,
4«»»
Qyi wrt noa domitu memore,f<eutt^ praceHw,
Afberfum^ metuiftctU hoc <JKO<£ pignore TeUus.
JXfcmord,concubuit Calo:bisfend repente
Stirps oritnr.tumidis magnm prim emicat undk
Oceanmfubit Upetu/iinep defuit ingens
Ccatt,cum<fc ipfo fatm efiHyperione Creon:
pi<twg ; Mtiemp/3ine>TbcmK,et lkhca,puUbra<k Te
Q 2 i $ micasferto PhaAefbeclabUis aureo:(,thyst
Qrtaa^T:hedgrauis.demumSaturnm:isarma.
Confnuimqigerit tdcito fub peiiore uafmm.
Gmnibmhicgrauiar natis:tenerumc^ parentem
Carpit,& bunc multafoUt incufare querekf
AddiditbK animo CyclopMTerrdfuperbo,
Cum Bnwte Afleropem,necuiuidm abfuit Arges,
\^fuMencude)re}oui,tomirumq;dedere:
C<eterafunt diuisfimiles. micut unm in ipft
fronteocukx,curuui(fcduremfedet'mterutrdtfyi
}d Cyclops,quod cisftatpro cognomincjno&rat,
Nominc retjj putes natas.fuit horrida uifut
%ffigies,&eratmon(trofiluminis'mfiar:
Omnis ab afiiduo uis cft infrafta labore.
VerumdUos TeUm Cozhmvk creauit alumnos:
Trej ijfunt numero,muko jraf nominefdtnd.
CuGygeiriareumnumerantjCottum^fuperb^
VignoraiTUdndfhis htppUer ufm in hofia.
Qjunquagintdcomdsquiuis^centumqikcerto^
Gefatmcceffos^dudtfconmgcrenmq,
40*
/H E SI O D I
Visingm,mgniquamcorpori/s<equdliwtdgo.
Vifunt quos catum,nuterq; dtqj ittuts uxor
Tmd,fdtosgcnuere,mdtisgrduioribus omnes
Vuerunt,nitidumq; mfc&auere parentent
Vrincipib:uerumferienafcentibusiiUs
SubStygedamnatosjimtcfcuoragincterr*
GcculuitCcelum patremmaktanta iuuabant.
I f p graues dederatgemitusfuh pectore Terra,
Atqsdobsanimonimiumconccepitiniquos.
Tum niueumfabricdns adamanta,fdgdcior arnut
Iti,oUtur,curuamct; uocat cognominefdtccnh
lamq-fui cordmpeterantexordinenati,
Talkfumirdtotdndemfermoneprofatur:
'
PignordJimatrismifer<e,feuiq}parentisy
Simcafintanimo,<iucifiimapignora,uobis
Verba,paterpcen4soperisdabitantepatrati.
Scmeetinucntorprimusfuititlcmatorum.
Talia dum bquitur,natos tremor incutit omnes.
Mluerbiilabijs cohibent nam uerbafub imis.
U4u4 ntora,Sdturnusgrduior,fidensq; iuucnta,
SurgU,eyhdccdramcompettdtuoceparentem;
Hoc opus, o matcr,mambus peragetur ab iftis.
Fotticeor;neqj emm me iam patris utta tenebit
Cura,qu6i inuentor primusfuit ifle malorum.
Hixerat.ipff animo retinet uixgaudia mater,
Ro»^ hanc non utti ereditfedct crgo,tacctib.
Ctwd morori infmim Sdturno tradidit barpen,
I»3r«-
THEOGONIA?
4*5
ln%ru^4oht.CochmdehincattuUttmArm
mfamgrtiospderctcumcomugcfmnou^
lM$procctx<uMismmimiiftemUturuMi
Mi»sptterexceiit£dih<$timcniui
S^&mcoUosuibrauUtckpaternos:
Tw<tkpo&(ne<*cmmfmfr<t}pr<Hecer4tms.
K<m*Wtexier<mtf*cutdofangumgutt*,
TerfdtotcbMtencbngUiftbiuertimannut,
WmoxTdrtarttcormccmunturZrynnez.
Uorrificii&grauesfonucre Gigantcsmdrnus.
^nc&auMUeUasuodtanufitorigoicabuu^
MubicxfapatrisaiamanteuiraiaCcxli,
Aequore<u%eaS4turnUiproKckmuni<K,
i<m\diufrunr*peUgofuntuifatidtare. .
CdnJentesdrcumftumWuibuimdyttmaem _
Virgooritur,primum$facrisMt<aortdCytherts,
fluaibutargpmpeHthitoVtnuiaureaCyprQ.
VhmmuiorishonosUU^ade^uemia ,
kmbuU,&teneriiU<UgMfumitSherbU. _
limchminesyttario^mcmtcogwmineimt,
IWcAphroMtejumceaiiciturAphrogenu:
Cwipriwiaftumiiitlitraiatwrorigo.
Qupifatafit CyprijcdCyprogenkuoaaur. =
iH^iofcpriw^^^^
^«XJ^t^^lKriuonamittMtdtMmK^
'4*4
8E§i6bi
S/epelocUsmatricomesit^cxcuxc^ Cupiiil
lUa deos coram.Maicttatcmqjfalutat:
jsfaitmprimishonoriUideniq^fortem
Dicitur b£c bommum medio fortita,dtmn^i
Virgmeos eaferm<>nes,rifusc^,dolosq;y
TFerteramicitiam,necdelcftatiolonge
Ctrnitur:aj?idttosapudbancdulcedMs:ufui
lnuenies,cr necfine manfuetudke uiuit.
AtfuaTitanasCcthmcognommedixit
Pignora,pignoribus ctebro dum litigat ipfisy
Q^cquidagantttocdtmtetosadpefiimafemptr^
Crimmeprdtantopcmamfibiiureddturos.
jHox quoq- fnox Sortepeperit,Varcaq;nigratenii
tt Siorteminecttospartu puto Vrobrd reliquit*
Ncc mora,cum Sontnis Jnfomnia parturitiatqj
• QtUculpas hommum carpit, deUftaq;,Momoni
Etqttasliejberidasuocitant,quibui aurea curd
llidkperOceaniripAS,hortos(^fuerunt.
TSiuos Fataparens muifto peftore femper
Gtgftit,crxterhasimmitidnummd Vdrcas:
Clotboq; ZT ~Ldcbefim,furdas er qutgeritaurei
Atropon. b* bondfunt,%r pefiima tradere difttt
Errores hommum obferudnt,cttlpas'q; deorum:
TtHec locus infidijs quas ha pojhere;quiefcit,
HonecmexpofitospcenareusmcidatuncoSi
Viliacfc obfcurtfuit Indignatio Nofti,
HuUa nirisgrmorpc&iimdgis obfuit unquani. >
Vme
$fa&Amicitkmpeperit,?raudem%Utcntemi ~
Afcj; Senethtem.canis adit i&a capiUis.
Vltimapignoribus tumido ~Lis ddditur ore.
FMhuk Ubor cs},modicaq; Obliuio mentCf
Debiiibutq; fames mmbris,udcuoq; pakto.
Addegrms Uchrymk er tri&i corde Do/ores,
Prtktfy&Vugnds&multofangumeCedcs.
Qmd qubd ethac itocitat caram Klendacia ntdtrei
Ambages,multdq;grauuVi{toridpr&ddi
Ltfio j , e r uervs Infdmu mtd tdchmtivSi
2uK<dijsgmm<efibieonfucutreuicifiim.
Ojmcrpriefitiumgenuitittrdntibusllorcunt*
OfficitiSifdlfk tum funt periurid lmgu*i
XkKdfinccrum Vontus^uerbocfcfeuerum,
VrogemtUinatUfcnioffoktSleuocariGrandamumpkriq^uocantiqubdmUtwmiM
Sit dohts,& culpa uitdtnrionmfUituUa:
OjpdfitmdfueMjubdfas^qubdwdfcqudtierj
Confik) qubdfit mitis,Urgitor cr ^qui.
?eq;credtThdumdsVontus,Vhorcumq;fuperbH.
Coniunx terra fuit.tulit hac quoq; cottiuge Hdtdt
tikduds:pukbrdteCetofrontepriorem:
li^bim,cwmeiisdddthdntmafdlid,fecUhddnii
VMbmnulduddtdnimispukherrimdT>oris
&dMbdncpatcrOceanusfubfinibusorbis>
VirgofeninupfutiereltoruSygquorisunddi
QrdMMihocmmbhttotedmnturdquofdt
WKr4»
4o4
HESlODf
%ucrdte,Theds,crVroto,Spioq),Sdoq)l
Budore,GUuceq^procaxjjiUrisc%Galene^ t
Eoto,Dynamene,niueisEunicd tdcertis,
Cymothoe,Thdtie:quibmaddimusAmphitritetQ
VdfitheenMeliten,firmofoq) orcVhcrufam,
Vrotocf;,er muttos Erdto qu£ cafit amando:
Eulimenen po9hac,er quam miramur Agauen,
Horida mef£cn:nec te GaUtheareliquit,
Cdndidiorc£comds,fdciemq;fimiIlimdUcli. ^
VrotomcdedfubitfanopefyAtledcfc uirgo:
GigntiurHippothocfirmofiorJcSipponoeqi:
*Cymodoce,motatpeUgo qucetemperdtunddt,
Vcntorumcfc ipfos fdcUipremit ore tumores.
His Amphitriten,uln4tqu£roremddefcit.
GigniteyEuagoren^eytutamVontopoream.
JjyJtanajJafubittnecdecrantJLdoMeciia,
Eionc,Cymo,pulchracfc 'iUUmecU corona.
WecteGlauconomefaciliUtifiimdrifu:
Ncc te Lugore,nec te Vronoca tacemm:
UomencrdmuUisqu£legibusdccipitund,
Volynomenpcperit.fubithdfEudrndfor6res^.
Aft>icidt,nibil e& quod iure reprendere pofiis.
Acmuknaturtcfiftudijs&amabilisaquis:
&gregidparkerVfdmdthcn,diuamc£ Mcnippett,
Autonomen,Nefocppdrit,iujldtnq;Themijlen.,
AddiditEupompcniey qu£getitunaparentis
Aeternimentemjbcuellcmcrtcd ditjunt,
"
' Ufort
P
fttBOGONIA.
*©*
tatMtihtnumerodecusfuntqum$fororcti
Occampoflhdcprtflanticorporendtani
VuxeramUcTrmTkamas.hisnafcitiirlrirt
,
&irpycfyc(>mispulckrie,fced(C<$rapina. _
JtpriorOcypetcpoflhancinfimisAeUoi
Scihccthtkentispra-hant^tuibusipuoiatti,
Tmpmpro^fuoclamorAusacraturbant»
AtCetonisatroxpetiftconmtbiaVhorcus.
Ammeratforor-xrfratri commixta maiito cfh
Vomtf*nafcwtturanus,camec{iCapiHoSt
Comptafypcphredoucsies&triflisEnyo.
Gorgoncsadduntur.quhfolesHefberusabdit,
Occanmproptercdmposhdbiitrcfiraces.
Vulc&iisHelberidesfuntilUcuocibusufr.
'^a\e^thennoq\potens,multisq\UedufA
tiotdmalis:mortemfola eb htcpaffafororum*
lmalijsnecmors,neccurudfenecl4dudbus,
* VtxitadMxoremmaiutlXeptunetHedufam:
Vro thaUmo ftdt aquofus ager,pro candida lefto
SMrofdjkntuioU,cimftifUntdemq;florcs.
. NUmpos%fumVerfctKcaputabfha%tdq\
Vi&Qjr^mmiferapotuitfici^epueUa, . HorrcndusCbryfaorJubitiscrVcgdfusalis,
BxibjmbtqwOceamfubfontibusortus
hicitur: <$ qiwnidtnfbns dictus ab keUine Vege,
AitcrabauratOjmambusquemfubninatiCnfc, ^
tit Chryfaonfonat cnfts Aor ,fon«t cr Cbryfos mth
...
''
»
^4*
*e*
, H'E § I 6 f) t
" _. (.
^egafuia^riferumtandempcttaligerorl.M,
•lncokgercfcdeoscrmdgnitectdTondntii
Attulcrdt tonitrumcfc IOKI fulgurq^ corufcitm.
Jididit dt Cbryfaorjibi Geryonea trijAucem»
AntefuMiUumuisHerculdniiuuencas
¥erdid:t,dt<fr animam claua deponere t upt.
Scnferdtereptum mfelix Erytbtdtyrdnnwntt
DitdriipfuddoiuitTyrintkdrdpind:
Cxfus er EurytionfabuUs dty Orthut opacit'.
De<$ iUa eft mgens dt $ mfuperdbili monjlrunt
Vrogcnitum, nuUic^ Deum jwtticfc uirorwm
Ydrerdtydfbcftugrduiuf.cui nomen Hchidnd:
VdrspriorcgregiamfbrmdprteftantepueUdnt,
Vltind tembilem feuimifc proftffd drdconemcSt,
Cruddmmisfbe\xdco\it,udrioi^colorc
Cerniiur,atqiCdudshdhtdtf£Uifimupetrdt.
HuicfedesolmacceloterrdtfcremofAS
Conceffercdci.tdcetmmortahsZchtdnd
Antrdper,jetcrndmfoUt&duxi(Jeiuuenidnu
ScilicethuitftuwncoiiffeTyphaonddicunt,
\nfkndo'a^procdxuentocommtxtdpueUdes% •
Hxc <JHOflj Geryonea uirumfih duxtt habendwm»
Humcoeunt,infdndacdnemfceturdpnofem
Edidit.Qrthus is e&.ontur ,jed aeerbior dltcf»
Cerberusihorrendos dperitfxuoScf; latratutt
QUmquagintdquatitdirisululatibuiord.
'
ferrtauQXidctrifc nimisjtai,c? abfypudore.
ter H<e*»peperit peft kacimmanior tiyHtdVK
1Aerculml<&otMifuit,mdgnic$decoris
J&mtntMnomsx*fttrAnihdobfuitird.
HmceinmierMpeftem.comesHcrcuUsibdf
•
Ainoua mules loUte pericuk mortef.
ConfitijsdoHa tandem nut iUa Mineru<e.
VtydragrimemttajimclirtimisgenuiffeCbvtturm
T>icitur:iUaleuesuclociorantcitduras,
AcribusafpiratflammisjnuUacli^mUd
Aefhut& rapidos de naribus euomit igneS.
HwicMput ehtripUx monjiro.pitrs prima leonem
tionjh<u,habetmediumfnpm,ftatfinechumerdi,
ftyfushanctndgnorapukfubconfuUtandenu
ttUerophonteos cjttisnon audiueritdufus!
H« Cadmi domus infelixieonnubidfanxit
Ortbrusjmatricigenuit cfui Sphingd Chinurdi
beumonfkumcrudeUtibixongreffamdrito
t.hiterumipfa Chimxrd, THemetumifc Uonent
tdidit: o quttntampcBem. dea fciUcet iUm
Kntri/t,»n% umbm bnpegit luno NetfWW.
Sctnguinefrondofa multo regnabdt% duUu
Qgid
morormerculeafaisquockgloridcUmi
^fusinamplexuifhorcumnotifitmdCeto
txcipithincingens multis er onujlior armis
Iitferpens.latebrofa colit, c<ec<K(£ cauerMSt
Malaifc »01» uUa feruat uigil aurea fomno,
StmnaCetoniseec'mi,Vhorciqifuperbjt
ftownJ*
l*&si^MMML
^
HESIOD* -
JElumindfyQcidiMpepmffepucrpcrdThctyt
jyicitur:Eri4dimsaltiibmcendtdtundif,
XiilutyCr Alphem^ulcbmc^mcdiibm \ftcr.
•Strymondfe&R.befmgcnuit,Mifumqj C4ycm,
Hhedndrmq; udgU dnfr.dclibut, Heptdpormq).
Udfcitur er Rhodiwsjndgnofyfupcrbwi EeM
Vhafisw dttrdtd qui Idbitur Hermm arcnd,
Qw$ hdbet drgtntofimilcs Acbcloim undM.
"Edi&itz? l$e(fgm,pr6noq; Hdhdcmondldpfu.
GramconqsfiimlpeperityVhrygimq; Simuntd,
AdditurAefdputytugrondtdtiUtftucntd.
Etfiui ttibificm purm non dccipit dmnent,
T?enem,focioq?iieg4tcumgurgitct'mgi.
SangdrimTefhysJLddondq);,Vdrthcniumq),
"EMcnm. Ardefcmq; pdrit, diumq^ Scmdndrimu
Hiscwfvrtrwfojnaterpulckerrmianymphdt
E&emxd.uirMngenMb£,flirpcmqi,pucU*
Cmfiuuijifibifempcr alunt,er ApoUmc rcgcz
Ab loue naturdm ndtte dicuntur eandem,
VtihofyAdmetenq; pdrens,cr Vrymnond Tcthyt
TEdidit: Vrdniejbeciefubitxmulddiuos.
Ekilren-tulit,&Clymenen,'Zex6q;,Thoenqj,
Tequoq;CaUiroe:leuiornecdefuitHippo.
VdfithoeniAfiemq;paritjnaUsq;Rhodem
lxuibm:hdiPlutofequiturfbrmofdforores.
Vlcxdurc de'wceps,Volydordq;,Melobofiscfct
AtqiGaldXdurcjuieqjVetreadecora,
Mcfy,
-J>
Wld;U,&Euryittm,fldmcr'X.Wdcdpitlis.
AddiditEuroptthcroceoq^TdcRbodpeplo:
QgMldmrdprocdxfe<{uitur,pulchroikOioM
teftorc,c<m<foTycbcpulchrdm Cercciddumxit. • Q^id quod er Euiore,nt««j & AcdfldUcerta,
Hdfcunturi Perfos ddeSt^X prmptd UcneSho. Gig*ttejrldyim:quibusAmpbiro,Ocyrom<fc ..'•
lunxit:ldnth<cinecgrdtiddefuitoris.
Atnecfc pr<tterijtClytiem,dulccmueCd\ypfoi
Et Crefeit ddchjy cwm Crefeide Doris.
Vk'mdStyxoritur:cunftK$tyxprieslititun4.
OmnibuAOccdnutfeniorgrdndi-udfyTetbys,
AuHorcs.pdttiochorushicexccUUhonore.
JiehmaliMpdterOcednusjtenerdndd^coniux
Edidcrdnt-.numerotribmextdntmtlibuttTUt
Veftigdutq; foumhpreffofypdluddm crrdnt.
"
TotfydlidOccdnofunteditdfiwmnd^terrdt .
Qgejkrigdnt&quieTetkmdixcrcpdrentcm:
Omn&mbis,neq;enmpotcritfudredAcrcqu%qudnt
llomindyfcdquicuncfcfuondfcdturincfbe
Houitt&ignotosdlijsfibinomindtdmnes.
Vt-dgnmprtetered Solem,l,undi»^tugdntemt
ThedjtmitcdrospcperitHypcriotundtos.
TertidfitfobolcscroceisAurordquddrigK
Qge nucdtjtQ diem coelo tcrr<tcp, nunifbrdt.
HdudfecufEurybiiepepcnttridpignordCrio,
MdiormAJk*mndtu,VdUdntdmincrem,
n t
vlfma
vifmafortiturpttaufuesi^iaPcrfeSi
Vrmui erdttdnmwgemotpittgUifyMinerttti,
Inter nwrtdles imtto prteftdntior cmnes.
AddequodmdomitosEodpuerperduentos
JHixtdDecnoftru/mdiffuderdtufq^pcrorbem,
Argeften %oreamq;gr<tuem: HotMdddtm tllts,
Quiq;mudiZephymfldndoleuepdrturitherbdii •
&MctdL u.itrerntiUsproduxstfideraflammk,
<$ttte datafuiuCcelo pro Iwmine.fungitur tUis,
VretycdputnmitdfoUtmfigntrecorond*
l
TimdemumtnultdStyxdtrahbidinemotdes%
tSupferdUecfrMtra ntttos VaUante creauit.
Aetnultakmcoritur7,elm,ConteHtiofrdtri .
Additd-.tormofisfoUjihecincedcrefurk.
'Etquefuhlimiloukaffcderecdthcdrte,
Homine-difiduimVtspriwd^Votcntiddicldeft
AUerdTegjtUcomesutraqif&ftdTondntu
HkfiHentmcdUemnonuUdmluppiterduhm,
fflonurbesfummim nonhtsfinepermedtorbem»
Ab loue. Styxgrdtis hoc impetraffcputaiur,
CccUcoldttmdcormcumcogercttUe:
lndixitqfgrduespugn^s,preciu/mq;ldboris
" CbtuUt, dUxiUo Titaiidffi quis m hofles
lret,&'mudfu/mloim'mftdftrdrethonorem,
Frtemidnedum('mquit)quifqudmfafcesuepriores,
$ub pdtre Sdturno qutbus eft k fun&us abunde,
tlonperdct: ueritm qucm non gcnitork kdbebunt
Muncrd,
TKEOG.ONlAi
4f%
i^vmtriJoccundKego doncmfytbuiiUml.
,
CcnbUoprimumqtriStyxxnDtdpirtntis,
Vuxit opem,cj treptdo cum ntw affuit orbu
Ql}idtmiiigtturmerMp<trredderetitttr
VmfMMutimfubtibd-cfemcntidtncntcm,
VerStygi^lefiesiurent.necfatterecutifqudm .. ^
Audett.it duo UOJ,VW *t$ VotenM,mectm:,, ,., .
Vuile.[icfktw>,diuK impertit honores
,.
Omnibkipfcfudregndtfublmusmduld.
'
KubitmAtoriVhcebipulckerrimCxo:
2qubwexoritur_pignmmirdbilet<tdis.
GratiormprmismtdioLdtonddtortm . -• .
ViltfuityCcetwqiUirwtddulcmiU
;
C^tttmhfierienVerftgenuertmdram.
HtfctturexiflisHccdtc,pr*cldrdduobm
mwbus.multoqipdlMlowstrrdthottore.
HmqiCdim ttrr^fuptrifortitwr&orba:
SubktiusudllumcohibetditioneprQfundum:
• TcrfyDemfuperMgrddtiwrfbtitdbilisadtf..
llwquofynwrtdesuotisuenermuropmis.
..„
$acrdded-l<ttifiicimt,Hecdtcni£U0C4nttt
C^fttmittftM,twiqipotmi*montlrdnt*
\IUprecfS&uotdlibtnsdff<mit,Cftttit
r ••:•
CdrperifecMdMddtQpcs&hQnor&ttAUtu
Ergo mortdlcsmter,ccelu$colonosy
..
Cunaortmdecus & pdrtem fortttd bonortmest.
Ab {miMdunonfit.q<io^unq;receptt,
_ ^
it
^->i£^.-wi^w-;v^
^r
*^mm
4*4
•' H E S I O D !
Kunerdcwmuobkolmdiuifddarentur
Titdnes,nifaUor,ddhuccdfcrUdtbonoret.
tie^quodAfterid-protesfuitunicdtdtttu/m,
Conceffos otmfkfcet deputfa retimt.
ArbitriomicdtiUdpotens-.nintisutiluiUd
Confilifs,&quemcoetuuultpr£ficitomni.
Stantdciet,fmclo^micdntdenfddgmindferr6i
Uemo tdmen uiclor,tufi cmfruet iUd,recedit.
&Cgibusdf?idet,dtq;itUsddtregi;dtucri,
luftUid. quodfipugiles m dgonefrequentes
t,mitudnt,mukoq>petdntfudorecoronm,
H<eeddbUddmttmuirh,pdhnmq;uocdtd. ,
Anmemorctn,quidcequtmpr<eftetdoinitoribiit,dt<£
Hfc qui Cieruleumtunudkmarenauibuterranti
ttUfapeprecesHecdtte^plerunqipotenti
tieptutu>fuderc:eoluntb<ecnumindndUt£.
VLdeduceftepereditpradduendtor opmtd.
StepedotetlongoctmiUuferititUtdbori.
Qiud quidt/iercurio eomes it,ftabulkt^ cdpettdt, x
\krmentamq)ferax er oues augereputanturi
'£xmditomultwm,ex tnultofreit iUdpufiUum.
SueitfittdittumprolcslicetunapdrcHei,
htgentidiuos mtettamenextathoiure.
luppiterhuic homines etiam concefiitalendot»
&egnequiuitamp6flintilucemqitucri.
Scilicet his Hecdte nmaiur bonoribus ufd.
AtBJjedSmrHOnumcrofexmclytdpartit
Vigtc-M
fignordtontulcrat,Vcftm Cerercm^firdem,
His lubitwM Utnopidcberrmd p'<"»w»
Vtuqut Stygtascolis improbcPlutopdUtdct>
Q*:& mdrisgeris JmpeWwn Kcptuheprbftndt.
AMbbt iiUlo«en», «fi»«ro$fcom<»«w$prfr«*olii,
rulmmbusterrdmcrcbroquioppugndtdcuus.
Uormcrudelis pdter tmmnquem^uordodt
flafcendo^pdirimnepi&quisobvctbonotm.
Wtm<kprimc«lumrcuM<bP<*tntei
VrsdixcrcJuo quid erdtfttdUdomm
VignereSaturnm:UcetUMmmcfSet,
Hocidcometuens,f*uitndfcentibmore
Vignonbm.MiferMmterdAatgSr4<luer
Vroptcrcd^hcdfulmineumpdriturdTonmci»,
liicimbucdroitdndemmphirdffcpdrentcsi ;
Confiliomfertprccorenfuccurritenat*.
Vidtc,pr*fehtmfcetmquotuidlocorm
*nUdr,qu*pandpitrKfitbdbenddfirori:
C^pdrmuordtiUcnteos.mouercprofiqi
UeCatmrmm^prcccs^fkquercti*
Etgo Rhc&quafint Mtrfy Io«i$ jtt"*"<*
0&endmt,crquidfiteisfdtdleduobUs.
Cwdtntorihtcl.yamCrettdeferMopmdt*
Armdtmpdriturdlouem.nufcrcpdrentcs: .^
Vt pepcrit ndtm,fibi Terrd reeepit dlendm.
Nox erdtjtq. omm Ccelm tmbue Cdrebdt,
(im^mtctcrctndtolouemdtera-tmn,
'.»..';_ • ' , . • - . . . V
Hdu4fceur4,cduo furtim contexit m dntro.
Momefubld<eofylutsldtet.Ueprofundis.
Umqi aiudutfkuces dperit Saturnusja ipfum r
Ore recem natm queat ingluttre Tonantem.
StdbatfbrtefiUx:filicemRbedocpit,o-tll4m
FroloueSdturnopofuitftfitnduorandam.
Hdnc mifer inglutit Gemtor,ucmr.'q; reconditi
lgnarus,pbs~ttcrgd\oucmprocdutcmanere,
lnuiclm,mceSU^nihilprtefrontegerentem:
Cuicitbdcbebdntfeuideliftdpdrentis
Cedere,quemregnoferHdbdHtfktdpaterae.
tiecmordfvrmofaconireuitimdgmenatus.
Visadfrdt,<judlitq;decetprt{ldntidregem,
lnter,ealtpfumrurfusSoimduitannum:
Saturnui,momtu cuiiamfrujhdtdpdrentit
Henserat^dtq^dolispotuttfuccumbcrendti,
Stare iouem liquit natm: Temeq; procmbent
Ordqudtit,quafioldpisultmusexUabore.
\uppiterhunccapit,w'q;fdcraPythonemdnert
lufJerdUttdcduoParnafomotniaquonddm
Extulerat:Upisuifigmmmemorabilcccfiitt
GentibtK utfieret re$ ddmiranda futurU.
%m demmpatruos d Ceelt nexibus ultro
Soktit.dguntdignds tdntopromuturegrates:
Atq;\ouitomtrumdcderdnt,fulmenq;tnfutcm,
&fitlgur.tmampriusiddcfodtt'm*ltdm
luppacr.UsfrelusteUsjotoimpcMorbi,
.,
THEOGONIA..
4«?.
T>wdt<tdtipetum ClymtiKfbrmofdmaritiiim:
Ommgems hacfibi cd>pit db <e<\ uore JStympbf».
Bif duo progtmt n<uos:Atlatuaprioreni
SdiditdAtofwtoreMencetiuittlter..
Conjijofcqwtur udria curuoq; Promethcux, * E» quemnonrecld dtcunt Epw»rtf>cd mente.
ftampnormuentisbommemltefiffeputatur,
A'loueplafmatamquod nbegeritiUepueUam.
terturttderiafirdutffelAeneetionigni ..'
iuppitcr,& ftygijs miferim dmndffefepulchrisl
Qti6dmaUK^t<^animostumefeceritiUefuperbosl
tyaxmiKtiefpendimiuxthconfederatAtlJt
Vr<tdid,<pMOccanoiungitconfinidteUiu:
Infrd&K humerk ctxlum(mirabileuifuy.
Sui\inet,&:mUodeflettUponderecollum,
iBppiter hdttcfortm dcdti tUi.porrb ?romeibe4
Vuwbmmgentifaturfirinxiffecolwiwna.
foecundoian mmormi)qubd in epate federit ates
Smper,t? excretammnquam fatur dccipit tfcmt
K*m<j; dtes quod ei dbfumit, nox fufficit ultm.
ViditautetnfdtmAlmend,Hifamqipermit.
inuito net^enm ualucremloueperdidit.dtqui
VUufolitopaterHercule<econduferelaudi
CtnfMt.zrqudnqumgrdukiUcVromethedtriuit,
Qubdfibt confdijs ollm contendit wiquis:
AbftuikimmiffAffiudiotamen HercuUi iras,
luAf.iumdwiiiuttcrmriAUbiKolm
4«S
iTESTODr
t\econe:fociumucniffeVrometbeddicuttt
Antclouem,ferturfeftum pofuiffe iuucncwml
Trdudebouemfecuit: cdrnes er uifceraktldm
hfibiconSUtuitprxpmguifuminepdrtem:
VentrehouisgrdctU preciofa abdrid texit,
Tergoreq;'mcUtfitfccdo.moxdlbdfecundo
Offd locadedit,cr moUipmguedmefepfit.
Upctiomdc,quimfMitdammepr<c&<u,
QMtibifrdUenmispdrtemkfciuepdrdfc!
X>ixit:dtccontrdlcuefubridendoPrometbeus
(UdneqifrdudiserdtcccpU mmemor)i8dprofatwn
Stdrttgemintecordmpdteroptimemdxmcfortet:
Etige,fiqudtU£pdrses~tgrdtifiimdmenti.
nixerdttftddoUs.dtluppiteromnidcernens,
li£cmuit.neq;enimldtuitdolusmprobufiUwm.
Quidfhcidtijnox Me uirisgrdue lummd torquenu
VlurbndtfuapoffentdnimoUbrdbdtobeffe.
Hmcddipcmillemdnucddentemfuinitutrdq;,
Excutitextnfuror^uuUuq; mpmgiturird, Atbdquodexertisconjpexufrdudibusojfd.
Qjtofit,utiUd uirifttm ddolerepcrdrdt
AlJueti,ueterisimitcnturorigmisufim.
Timiemumirdtm coclicuinummdpdrent^
Upetiontde,quipr£fttUomnibuf(mquity - '
ConfiUo.cceptdsneqjenimfinisimprobefrdudes.
TdUdturbdtomittebdtluppiterore.
Vrmk
Ir-flBii
THEOGQNIA*
+•§
tro^Mmnun-AdideratnwrtaUbusignm. \
U[<itmUpeto[cnftt,firuld%f*uilte
Mcieiis,tepidosterrKclhndetuutignes.
Vdntaiouemmdiofubpeaorccura momord*:
sffkU<kgrm*e$enim mediocriter trd.
frordptis igitur fUmmis moruUbm mgenf
AddiditiUcmalm,VuUm>nm^pudK4
to$Mhen*f!^etpUfm*pucU.
luff4mdm,dmbiguot{mcriireUbor^
CmpfttemrmkoVdUtmMftAcdtUis
IionmtzQn4,necdieSt4rgtntedueSu.
lpfdmdmdedp*mlm,mrdhiUuifu, ^
^pMt^mkbmerosifoiUerefUOtteoiirmt
tertur&hdnotcwraquosuttguereuidfitdbbta*
Vlor&K^rdtdfecdputrcdetmffccorond.
l^niuihdjtcdoaadeuimfigniuerdtdrtei
I»i- itta longoiij; dicsjmdtmfeUborcm
Impendif.pldcuiffelouificitteputdtur.
UtdptiUbufpmxhudrus&mdgmmifa
mm^uacutupmdr^uacun^mmmkterw
Appdrcnbm cdmuum.rmcat mdita late
Gratia: netttantm pi£tds motarefigurat _
MembraJed bas uerU affirmts uocibus utt.
VtpulcbrmnwxittcmalmX.mcenam$bommm Jccerat}h<mcofuUs hotmnmdmuntfy pdterp
Bxhibetiattatiseddemdefuperbioribdt
KmribwJ^fanmKgdudercNineri^
^ ^
A&tMtetftupor mafitmortalthus mde
'
Quodgrauiorjrduse&eycxpugflabiUsortd,
Tcemineu/mgenushmcortum,fexusq;proterut
Vrogemes effe&a, uiros qtue hedere nataefi.
Hosputoquirebusnenconfulucre,fedomni
TemporecumfatisUbitofunfuentris abuji,
Qttdle fauisexdmcnapumdulcityliquore
Cernmm,infkmcs haud rtcb pafdre fiicos.
Verthymdmaneuolant&-pitlaperaru4tepmi
Sole uag<e, ceratq; legunt e r dulcia meUa.
Vr£dolatet,curuoq;Uordxfubuimineuiuit,
Infuacfc abdit edax alienos exta labores.
Tdlismkumamspriusabloueftxminarcbtis
E& dataftagitijshotmnem qu<e Udat miquis.
AlterdmortalcseftmfaUctfferepe&is.
lUm qui comugiumfpermtyttomencf; mariti
TriftefugitjKfcitq; toriparere querehs:
Htc altore licct careat,mukaq; feneila
Sitgrduki&pronaprojbeftctfrontefcputchrimi
hidtgetiaud milu Utuens,folitaq; diatdAtpoftquamuitacxcefttt,pr6quatK4reUitM
Turbaftt mter opesi l<etas pars unanoudei
J3iuidu,'muentumparsaltcradiripitaurunh
AteuiduftafuitmuUauirtutcmarita,
Sitcara&prudenstfiteymtegratmifrihiisittd,Aequabuntmoresfecummalanataprobdtos.
lnfeltx,fedfiferit,cuif<xnunaneqttw
c •*,...'..•
Hupft*
•,.#.
7
f
THE0(30NlA«
4*
tl«pftrit,iquantaiu;uent'mpeit'drecurs:
Quodfit ttnuUamorbm medxabilis arte.
Sicanimmtrattfire\ouis,rnentem(platere
Kon datur-hoc tn fe probat haud mpuneVromtlhem.
Kuhormhcetisprudens^rerumqiperatK
tffet,erant tamen hunc qus Udere umcuU poflo*. Qtun & Kriareif&tmyCotttb]; Gygts$
Vranrn ttt uidit pdter^dmirdtm eorm
Corporis mgtntem moUm,fpdciofd^ mtmw*,
$!cutcrat,ua{t*tcrra!fitn*tutabyfF>^
Ucit^rinfirnM{ait)enhdbitatetembrit.
H/c dolor tternus lugenttbm,htc erk horror.
iuppitethaud nwltispofl ha-clabcntAwsannis
(^osthdeiKhedSdturnoconceperdtdtrtm
tndnmesddeuntErebtmhclaufos^ Gigdntdt
UxohttmtMdftiuabuefonuerebarathri,
Confilijs auu rurfut TeUuris m ahmm
Apparerediem.cdrosndmTerrdnepotet
Cumtribwhkdocuit,pdlmMexhofte^tttrdt.
flecmord,beUtmoriturpdtruisTitdnibuiini,em
Cum \oue.multd \ouemfrdtrum tuttld kuabdt»
, QuicfarecensStygiasErtbiliquerccdtenMi
Vars ea defummo hbrabdtfbiculdccelo.
^TeldfuisdediteditiorTitdnibuiOthrys.
intoioutmerfrdtresuibratasfcrtiterhaltM _
VroMunt,pu\fantt% poUm-tremit tttt cadentt
VcniparMiMdti trtpiddntjrtpiddnttbm « ^ ^
.4"
# E JIODI
Torrigitjin&fuosgrdueluppiterexcitdthofleS.
TantafHitbeUifitis,ejM.auortMdrdor,
Vtplufquam denosproduceret armaper annos.
fimbrojiam intereafocijs apporit m efcam,
Hettdriosq;p(il4mcalkes,quibuiiUicctbauftis,
lueundusfubijtnonpaucaciatiodiuos.
Vidite? mdemquitdiuumpater aU^hominum rex:,
Vos o,Terra uocat Ccelo quos comuge natos,
JampridembeUonmltosabfumpfimmannos,
Sperantesdem rypalmam uirtuteparare.
Umc nos mde nocens nonparuis uinbm hojlis.
liUagitejauiftifqimanuiuirescfcpotcnti
Vandttenuc animo, at<£ Othrym expugnate fuperbu.
Haad certe immemores loue, quod duftorcfoluti
Vemftis,noSiro Stygiam fuperaftis abyffum
Confiliojnexus^graues,turpes^ tenebras.
Hec ait tquato refponditpeclore Cottut:
£ummeparens>nobisbaudignorataprofi.ri$.
Xlamne<fcnosfenfu,necfcnosr4tionecaremM,
SchmtienimquddJlsdiuumtuteL^piitcr^,
QjtiStyguxcQiuerefiniujmfirnacfrregna.
Adfumits en reduces mifero de carcere,pafii
O' bomimm diuum^parens,mdigni relatu.
Sedquidprotantismerittsreddemust'marm4
lreiuuat,beUotp.tuasdefindereparteis.
:
Ttrmior h<tc nobts mtns eft,certumq; fub alto
VctloreconfilimdiccntcmtaliaCottum,
i?:.\
m
- •'•-'*
THEOG?0N*A.
4«
ertdui&oexhdufcrcdeuiws^oc&rt
Vutoti,ernudtobcUtmcldnwcuocdri.
vtutyfedctfyuocm^mntdxmmolw
&ttmiundto$9jhedptCricntecreduit.
VidiffesvquosgelidodiffoUutdbQrco .,
Juppiter,cr nojirim traxitmifer4tw m orbcm»
Ittjkntisfludioldtegcflireduelli.
Mdrtegrmsbildrdnt^flis&uiribuidlW
2xbedim*ct*m$mdtwcrbrdchi*ccmm
QfffageritjdpitmexhurnerUfcecundwdgmt»
fm£tur:mdmscd({um<{udgmtdfccmuf.
mimdirdcohmTitdnibuiobuidpapm,
t^tuCxcifisfwfduoluimMorquct,
Titdnmcontrdperdgrosfulferephdldnges,
\iriJmuigcn#s&ddomnibetiicdprowpt<fi* T
Curriturjify wccm mxtmgrwfiuftuti dgmen,
Cldmdtur^tmfmrcbodtcUmmibmaquor.
HQrrmatTeUut-fulfwmfufbirtd Caelm
ndidit,&Uchrymisfkuiffeput4urob,ortis.
Tdmtrdtdiumfidgoj.mconttfmolympiu
Hutdrct^rcpituipgrmconcidcretdxis.
\pfdnouosfcn[erepedm&upefi£dfrdgorct
TdrtdrdjmAilismctHi^undUe^cUmr
Vugnmm,&fi qui uertiffent tergifeiueutim»
IntacdmixtisuicibuidmteUuoUrent*
AHred&mntdmsftridorcontundcrctdflrd.
tpfcicmpdtcrhtuti ukri cpbiWejtKWe»
£
^4*4
HESIODI
Houit, dtirdtd imdudum mente codftdt • _'
oftentdtuires-.rapidosdenubibusignes
$pdrgit,& 4 fmmoftmmis mtorquet Obmpol
WulgureiuoUtdnt crmes, crfulgurepeius
Wulmen; db horrifonis erumpunt nubibusdmbo,
infremuUpdfiwtfbdrftsdmbultdfauitlif
Tardjaec drborcisfykisfdcrdfldmmdpepercih
?ontiu,&borr4ndts eBerbuitteflibus mgens
Occdnus:udpordduerfosdcf£uit'mhofles.
KX^mkxderumcaektenusdttigitorbem,
^Udntmc^ocuUsimmerjitcldrdtenebrdt:
Hcucfderocdlorcftuifusfblendorccdrcrc.
Hdudfecus b£C oculU utdtjfet, & dwepdtenti
#dufijfet,fbea<itoribififartcfuifiet,
Qt^fiterrdgrduicrepuumwtduscfccolrent,
rrefrdfcpeTpdrtesfkcret^munduscfc debifcent
Sideret,crmuUdconuolueretdfhdrumd.
HorruerdiUfremituuentiJUteqiCodclos
VukerisdttoUuHtmontcjjondtundifycackm:
'Amtdlouifnecfulgurdbefljtecdbttbcrefulmeit,
TacpgrduesuoUtdm,udUdic^perdgmind uenti.
TitftdgorihcuqudntdercbrcfcuntnumindUtei
QjfdntmquifenunupotuitjnumfadHerdtho&tt
liccptiusdbimuitbeUo,qudmfletlere caepit
Vnd per dduerfos dciesturbdtd mdttiplos.
frtiifhrox HdmBridrcus Cottusip ruebdnt,
Q&q;GygcswllmpdtttHrcmildrtequictem,
THEOGONIA.
.
4*
TcrttntmtcrrqumpugndndopermdfdX*,
Udrmrcm^mdnugrducdefuperhoflAut mbrm
Tr£cipitant.rdpitmnh-idiem4cnfint<^fiAipjii
Ciiitibmhorrcnd-efubldtdUtcctenebrtc,
fitfugdJubqJoUimTitdnidturbdrepente'
Truditur^&wdidkibicogitureffecdthcnit;.
SubStygeTitdnes,c<ecocUudunturcrQrc«.
ItinctMorefugitfpdciotcllurisboriztm,
Sditior qudnto pohtt kcllurcrcccdit.
fcrrcdTdrtdre^mfepcscircundcditdUldm,
QumcwcmtripUcKmxdtriuolmumorbm
Implicdt&nimidtdugetdenfdtdtcnebw:
SubstygcradicesTclluriSW Aequoriidltum
^ducuntcdputjcrfupcrMtoUuMturdddurdt.
Vltimu* eftitiicterr<elocu<.bomddporrc)
llUwiesfcdtet,&f<euotdUtundi$ucrmcf.
TdUdTitdnefUoUsergds\uldmdgnut
•
luppiter mdidit,eymifermuos trufit m dntrm.
W*ud retrofirregrddus Ucet.irrcmc<tbdeficit
Tcx^rcboncptunmitcr.durohofiidfirro
Cudikwddmotomarumconttruxitmare.
"Briareuffjmddcceffwm,Cottutt^Gyges^
Obfcrudnt,rmUdq;fidclocdfeptdtucntur.
lUicfidcrcus pohKJmfirtuc^pdhdis
'"--R*gid,concrctit eytellmdtrdtencbris,
'Etquodp-tcdtisaqudturfkiSibuictquor,
Quifcfibiproprioffines&flumindferuit.
X *
Qgfe
.**»*S.-.iv jfc; _.i£S'r-':ji5;
4*«
»snooi
c^ktdbmbeuqualesibiuiuuntdcniqiUtrmcti
-.
QrdinecMtcarercputes-CbaosQmnkmifcct;
*Han4 hreubw Stygitrepetuntur catbbut tdet,
VllQquQdinprimQUCgctKfitpo&euittQr,
Tdrtarexqi citUipetat mteriora paluiis;
3^ongddiutumipriitsorbttddefinetatwi,
Qudm medios ittifitfa mrarepcnaies.
Hwc quod ©* hi/nc aditut turbo rdpitiUe dtorm
lHminAm pleruncjsgrduisf&tutq; putdtw,
ScUicet hoc monftrm tmkd cabgine nottis ••
Tc#4notdtdenfi$q;tegitfubnubibut4ukm,
Wscoram CaclwtewiffePrametbetdiwnt,
%HfrdttdcfcmdnuifubktacfccoUdgcrentetth
Noxillic, cldtwfy dies ue&gid ducunt
^U4,per%ukesfoUtifwtredderc uerba,
tlunc isferrdtos, nunc pertne4t alterapoftcst
Cmq; exit,noxintrdt;ctmc{;cdlimen
IMtquitdperM dies tcnebris ddtf bajUapulfis,
tfdudwWdneshabitm.uUccffcritdlter,
HQntufidecretdmrcditaltcrauiderithordm, ' '
Luridut it nwltomortalcslminedondt.
Hubtbus iftd cdputgraditur uekta,[mdnu%
Tert SQmnunhSontno mors e{lforor.ambopdrenii
Vignoradicu«turWoai\Stygim%$4Mm
vna habitdntiquQrm radijs mmytm dttigit or^
$eufolcumfcandit>feucunidefccnditOlympm*
^Xbisums blMbtQtofy cubllidpQtHQ
Sowm
SmmhihttMcetnq;hominesd4tba1>treqiiicttM.
Alteriutcorin xte riget.pracordUduro
stantfirro-.nMeft pietdtquodmollidtMut.
Qgmpriwj»»» cdpit, haud mqum crudelvs abirt
Sujiinet,beupmterfupaii mfcnfiorbofat.
(^m&TartdreilatetmfimmiminKibire
kegiipradoniquaVerfephoneamdfitOi
Iungitur,inuitK&eumuixactipilulnK. •
Infremitboncndtmdirkftridoribusauldi
Antefedetcanitmmitiscu&odidjimcn
trMdibutdggreditur-.jiquKfubitddueniCdudd
MMturgenundfyprocdxft&mrtnurdtmei
Sireditumtentes,grduiornonMcredire
Tefinetjmfefios fed dgens db imagine uukut
Corripiet^aflo^ uorax te uentre recondet.
Infcrnwmpmddiuismttuenddbdrdtbra/m
Styx habitdt,canos uenerdbilK dmbuldtaims.
BmutiK d Ccelo depreffom pofiidet orcent.
Grdndidfuntcteccedomuiprotegminefdxd.
SculpfninargentDtniiltdtcircumaUdcolumndt
Atrid7fidereoquarumcaputmminetorbi.
timpropeThmmmisuerfaturndtd,peraUdt
AequorKlrK aquM.touK efieammcid magm.
Kamfcudijsoriturgrduiorcontcnticfiuc
TutpiteritorumUnguammendaciafcedent,
Autmfw,rindumpr<tflent,uoldtocyor\r'K,
tormfdmikmoStypjsinfiutlibmurnM
x l
Kerfdt,
•-ii'i iv^.;>^
4H
'ftBSIODl
j&erfat, crbmcgeUdm Ccdmfuper eutbitamm
frtgfdushicmnisfdxoqwddecidttalto,
Sub$diuTcUurettatat,notTu<fcmgrantes
fudtt aquas.Styx Oceaniparsdenaputatur,
Aequor crextantem reliqudt circundare terranf
Hiciturjntfc ipfmfbmofo uorticepomum
Tra-cipitat.fuperos tantm pars unica ledit.
Wmoj dem quifqtdspotuitperiurusbaberi,
DeprehenfotakmluttisprocriminepaeMmr
TtebUior totwm recubatproftratus m annmi\AmbT6fiamnoniUedttpcm,nonne8itrisiUc
WacundofacrmbibitecraUreuquoremyoxiUi non utta, trabituixuiuus anhelm
Oreanimm,iac*t-knmitifubtcrgorctet~tus:
Jm^nomferusreditiUicirculusanni,
l?cftcquodexJUdjkuber.ataltcramaior
Rurfus adeB: nam legcnouemproculexulatmuuEt neckfidereis menfis conuiud uocatur, _•
Confiiium nec adtre louisceetusq; beatot
Kuichcet,extremumiacetatdepulfitsadorbemv
lntcreddecimmfibi conuertunturm anntmSolisequi,mut<eq;piantperwridtingU£>
lamik ablutuf adeft. uenit ad comtiuia rurfui,
Terq; cohorsjongam lucratquicrtminepcendm.
3Aositdiurandidiuis:tdntoextdthonore
Styxcdndigrdndteudcomds.iteriUdndtart
Anguftmjolet&F mtUocorrmpitur £U0-'
UicoW
<SJL»_B^i!iiiJ»-
'tic&fc&*fmsTcUm#rVontut,&it#
II
bom[am,dmmos$ deumformdine terrcnt f
Cowimwcomp*Srf)i»wIrrftofciM b«r«»*«
tfet loMTifcmeJ b«6«KWf.foli^kc»»*
I)mfry?,fod<tfolic<flwrec<tter«<«*
^ ^
Qg«^i<^<wtloMfc<«»a'to^<<™ttf*
OuatufaJbMMtPgn/ttl"*11
.
uu
Cottu/ty*$Gygcs.gcnnmBm*fl°W<m
^emKcptumdquKfclegiti&tuW
CymopolcdtuonoaudcditcffceiibilL
/JtubidecceloTiUm luppiterdt»
txpulndt,mptmduxijiiTdrtdreTmM*
imtmrtifofinw&mfhfapuerpcrAHdtm'
rticiturexcrt*ddmeuijp:Typhoedmdnmt*.
lmpuermgcntcshmeros,idmfirtidtrdadt
&dchid:coHtme<fcpedctdgkitteW>ori.
Stdt^ftrdxcdpitm ccrrixjpktarborkntgtni
lnnumerostrmcutqui fbdrgkddderdrdmos.
SimnKr^cemmt^mdtupt^ecicma^drdconvm
Ordgcrunt,duaisuq*deratdmbcrcimgtK;
AcrwexocuUs0ditbdtfidmm<t,necmm»
Wcfomm,cenmftbodbm
wd™**
Qwm & mumwr ndttMrtm^dWtim**
Vnxiffes cxmdtdfos ctrtifrmdfiri*
^ ^
i
4*»
HESlODf
HomtmquMmdomttestordmmugircimencot, '«
Kunc catubslatraffeputetjwtcpeuddraconuni
GutturdtembilcsdemdhtibiKcdercuoces:
Ver'qic4UMUiUct>pir'q;dltMrmrMu.rdcoUct , '
Spdrgit,&hdudundfeuoceTyphoedrcddit.
EtidmreSeiusuotoccfiiffet,&ipjit
Ira deis ddret,& toto rcgnaret Olympo:
flitimum fhcminproculdduertiffetdcuta
Mcnte Htumpdter.'mgentinamq;iUefragore
lntonuit,fbarfitq;facros de nubibusignes:
Terkufccumcaclocommotdjrefirbutttquor
¥luiiibui,Qctdnus(fcgrdueS cxhorruit undat.
Huncloue,mincdiuish'mc'mderuentibus,orbis
Jntremuit: dubid tiinueruttfds^rdruind.
HcuhetiqUdttidpdrenstrdJcitfufbirktcUut.
HmcmimKfrcmit/mdegrauemddrefulgurdluftnt
Vi[d,necdfiiduiSceffabantfulmindteUs>
Perfy fohm tcciderefkes, pcrfy drdua cceli
Culmina,necUquidisfdcrdflammapeperccrat uniiii
Scnfk&ipfemintfimircgnatorduerni,
Atqjfuis ttmuitnmwmgraue marubus Orcut.
Tidtnum tum denfd cobortfub carcere rugro,
Sdturnum multo circundedit dftdfrdgorc.
ViribiKdmdturtmtluppitertdmaq;fimpfit
rulgurd-iwntonitrut defunt,nonfubm)xs ignesi
Extliensq; loco, fmmiq; cdcwmint caeti,
lmorftiderw.be pcesJtumdTyphoei
«
om
pt^nikwJdcrisqidccHttxuftdj*^
\ngrcnrnttnttoTeWjisdrdente,proptndi
fMmfenfermmontes,tnultm^p^rcntts
lmfwtaujhm x<iu plmbmf*pcfrequcuttti
Autfhrmcdndentefibrifirndcemmm
lxcidmtfrufik,firutntiiiquiturigtu:
-
PCT«f^(to»j«tHttt»e/ttn»^t«««d>»»rt,<u«J**
-
ft^iterbiin;Styg^trB/i/reT^bo»<tcd«o-»tt«
Dici^mfijwJitfftHtJSilegtttWf"*»*01No»Bor«m,»»» incHotm&ephyriuetepcnt*
thmin<t,nonnigrKArge&enfpfrdtdbin&is>
Quosdiumgenustffe putes.quKcommoddndrret
iUormergdhotnmesimittitqtuefldbrdyyphcei»,
i» ntdrepr*cipit*ntfrujird>pontm<fi tugrmem
Tttrbine^trmpmamjio.ldbdt£therKomn«
todcbm>mortdk!pdfiimcuerfurdldborcs.
VuiuereidenfmnyinbhfubUtd^ueiito
Syluarmfarmenid uoUnttpcr^detdlongtiint
ltomcsqtMpdrterudnt,qu*dem$cdmpot
Tmpefiateptanm,mfcriMterccolom.
SmdhffretaquiutrfdntJpuppesqiproceUiS
imu>umnt,frujlrtordtafiiffrdgidndUt<e.
Aflubic*UcotmUbortjitxplem,cripi*
Titanes poaux loua iam uicHore dedtrc>
Imperim unanimes tcrr* c « % tyrann»
(ZonfilimutimdeditodfcripfereTonam.
Hmcprioristmitosfocijsdifcremtbomrek
' *•• •
X 5
ws-^S
iO»
R B J I O DI
HtidmregdUflabdtfublimismduld,
tAetidacmprimwmthaldmouocatjJlmtecot
BffepriusKetismeruit.nam^imdeortm
Atqfhomintmccetus eh fcita repcrtaperommst
Intwmuercfinusiparituramluppiterdrtc,
T>ulcibuscyuerbis,utcrosexcgitutinter
Pdlhtda comprimeret.gcnuit nam PdlkdaMetis,
ConfiUjsiUdmCceliTerra^fijiUit.
Hdmq^louidrborumnimiumfoUertidcduit,
Pnrter etmfummo neu quis rcgnaret Olympo*
Uamty erdt infkis,oriturdm ex mctidcdotidt»
VaUddtfctipdtridfuirestqttdreliccret.
Qtgma-emMstkregemdiuum^
bominmfe
Quf nimis elatix ammis fbrct, edere uellet,
Hgit ut excrttm cohiberet iuppitcr aluian.
TdUdndmq;louiperfudfitterrdnepoti.
Dem Horas Themis edidcrdtjouis altcrd eoniiaixt
luflitiam, Lcgemtfcbonam, Vacemq; tarcntam
Quicquidagdnthomines,tresobferudreputantiert
Hac quoqiftUalesgenuit de comuge Varcas,
Juppitcr:h£cCk>tbo>Ldchefisfuttdlterdfedem
Atroposextrcmamtcmtit.deciKomnibus'tngen*
Addiderdtpdtcr,crmulto<bnduitbonorc.
Hamq;maltiusatq; bomdicumurhabcre,
Procfcfuotrescunftdreguntmortdlidnutu.
fresq; louicharitasprtflanticorporc, nats
Oceatwtuht Euryruimc.fi ttomitidqiidTiSy
Mdi»
l^tpm,tufhrofynt,thdbci%fe<pMvrt*<^l^brm*fFeiMJHauidMdl)<Brm
SdercuinerdtdmordemorepupuVtt
j^^mfacunddGeresexpertdtondntent,
terfcpbonempdriuheuStygio nimisMdtyrdim
hmpUcct^edrdrdptdcMloucddnte)pdrme.
Q^^memfynemicomptiserdtmcdpiOtsy
?idk,utoMerismbitu<tuo$pignordjixit*
txgonoumpeperitfimnofocorporem\Mi
KccuigorhisfcmpcrjaecdclccldUodcFt*
UtotuepoHhdccongrcffui^poOmisiMgm
Vrogcnutiwbdr,acUrdmuendndoI)tdndnu
VukndlmopUcct.ttdxpUcuerefowrih^
HdcLucmdorititrJmid&lpefkPiusilcbei,
BtmMcmm*is.fmpcr<pufuiaudtdrmts<
Stmcm&drmHrim&conccfapotefiM,
tdUddd fcccundo potuit peperiffe cercbro,
Amdtdiedf*pcdciesduros$tamdtus
Wcitdt&medi0sgrdukbnecm«{udpe*boftes.
QgkquiddgX^imfcritdtUenerdnddJecorcnK
tuquoqm&McommixtdWdineluno,
tcVulcdnetdtfcdnenfineconiugisird:
tftgnmqdcbstereddiditdrtepcromms.
Keptunodt7riton,Amphitriti^procdct
KdfcitmmdtAfhdbetflicfub*auorc\?4t*>
Attktmmdhricomesitjregis^pdrcntt.
Hcvgrmor nmum Iriton D*«H 4Mr '* M
'««Sfe:;'-'"--
p JJ^
4J4
'HESIODI '
reMoCythcrcdMetum,trepidumq;Timorttti '
Gignit :utcrq;grauk beUopugnantibus efft
T>icitur,fydenfdspariterturbdrephdUngM.
ffec non Hermonim,gdudet qud coniuge CddnUtt»
Progenuere. louiprteconem t&did deorwm,
Kercurium AtUmkpcperit.Hionyfe crcaris
T« quofyfttf, pdfens SemcU,cUrifl'mtd Cddmi
Vrogcmes.pdtremtibiuendicdtuldTonantem.
Secwum mortkgenuitte Liber.at itUm
Mors rdpuit.nunc efle deospolus dflruit dtnbot.
HerculcdtpoHhdcAlcmcna puerperduires
Hcudcrdt,fitrdtdtuumLdtodmdritum.
InclytusAgUiatbaUmo Vulcdnusadh<tfitt
Vndmqu<cCbdritkpr<eftdttetdtusbdbere.
Auricomamftmmk Ariddnemtodccbutdb dflrit
Vidit uKhdncgcnuitNlinos)pro coniugeftmpjit.
Hanc quoq;funere<e morti, turpiifc fenctttt
luppiterexemit,tnedijscglocduitmdflrk.
) '
Herculis dt poftqum Ubor, er certmind Uatdm»"
Vkrimacfc Argoi cefferum iuffd tyrdnni,
Atfud firmofxm connubiamnxerdtHcbc»
Herculc<tuirtutkhonos,tdfiliamdgn<e
ltmonk,mdgni<fc louk caleflia tttdas
Atrkq- ey diuos ceiebrdrum recHa iugdltt.
AtSoUgenusOcednoqu<educitdquofot
Et Circcnparit,erregemPcrfck&ctant.
¥ornwftsldydgenkfubU:iudfororcm
Perfci»
•-Z<U
T H B O <3 O N IA'
4H
Verfcmu?c<M$focrm.nmnupfitZet*t
Wc<lc<m(kttigcnitit.Voso,pobM omnes
Qgoj h&et&ffdcsgditdet regnare be4t*t%
Stliutctfoterraptrensttibidicofalutem,
Ef v*aaQ Mgo difttrgem ^ P 0 * 0 ;
mntmbi ,mrtdtm fiqmcjlcxpcrttntfnm»
fifmenccfUjicfolocommifcmttmo,
UcUe^ftcrcritUborhicquo^dictttmf<et
ItifimfixtWKkQercsberQtmvitm
Vxcipit.b4cditem ^ « w w ™ 1 *
VrbsffaltripQthpmguisfuitmfukCrete,
frmpuerqu&mcxQluitcuntbuUWK*
Tortm<itepuerpeUgotcrr<t^cerc
Ucnis,4tckd<m>sh'mc'mdeloc<trcbe<it<e:
J>iueserit,krgQsq;ferettcd4nUm<mplos.
An hquar H«rmmen,C4dm qu*cQmgt\<a*%
IwqcrSemltmpcpcritlntc dctratAgaut*
Mdujutmonoen:cmmcQnnubt4pukhcr
UgUArifi*m.mdtiser<ttmcc<tpiUSi
AptoiiifMihisThcbisVQWQrcfororcu
cmrQe>ne&enmtenunckborQct<tmne
Hkt*«t:mcnimfubijffeQhryf<u>r*conwn*
TiUtris.hmccun&iimtltormnfbMunut
Qcryontsxobw d4tw e# utni(fefub4ttrM.t
AbpuerHerculemmf«lixextcnderej4m4n
Tuiuo^<UbtbM;nmU4hfiiAitmmim
V»^-'-
••••*«£?
^
4*<
«ESIODI
Sartc bom:tefHt tdnt<e eflErythedrdpmdC
tndicd Titbono poflhdc Aurord ntdriXo,
pignordtegitimopeperitduofaetdcubili.
Acthiopwmprioregregijsfbrmofus mdrmk
KtxJAemnon erdt.dt ndtijifortefccundi
Scirequoi th nomencupis,Emdthiond uocdbint.
TumdeinumCepbdUndrrdturdmoribwiufd,
QuisPbdetotttdcre*t.diuisgrdtifmusillt,
Tlortntes annosuiridemq; <ttdtc iuuentdm
Comptut trdt:puermCypris
cmcepk,eySlm
fiotJurnum fdcrdtfbrc demond iufbt ad dtdt.
JZtc tdcuifft udcdtyfibicjudm pr<eclarutldfon
Duxerdt Aefomdes.cdfiUd Pbafidk AcUcx
Mcdedmdicuntfdnxerciugdliddiui
VmcuUnecfruhrdimentmcertdffetuierunt.
Itdmoj&dutsPtUdpugHdtt&durdwbtHtt
Amdmijtjidtrimtdndcm eflregrefpu lokom
CdrdfynecCettconmxMcdedcdruuc
t>efuerdt .t*ik ortusHieddWdbifik
Bicitur.bunc cbiron m
mmtrectpitdtuim
VbyUiridts;quodcertd loukfifttd iubebdnt.
Grdn&eumnfunt qu* pdtremfibiHcreddUdnt,
VtTlktiSicr9fdmdthc.mixtttmortdubut mb*%
HortdlesexfefcttMgcnuiffcputetotur.
Aedcc te Vhoco Pfdmdtheprmofd pdrentcm
EfficitSThctiidlbcnsdrgentcdfurdS
VclcdmdgndninwpdtremdonduitAthitli.
M
THEOGOinA..
41»
UVtmtoichfchcroisfuppofld cubile,
Acncdmpcperttinemrofe m mntjbwi IaV.
Vdidit&griim Circe,fbrtcmq}hdtimm,
QupnniMdqtufqumcidpdcdrpcndomnmda.
Qujspdterdmbobus qtutris iftcundus Vlyffcs.
Omnfoismpcriopdritcrduoiurddcdere
TynbenU.kngefinesextcnderedicli.
VltmdTWfnhotmcPncepUdiudCdlypfot
Kafmoumpfuo cum idmpotiretur Vlyffc.
Um^egofiqmHirifdedfitmmUbutufdy
Vignord$edidcrit,uideorfdtiseffeprofdtus.
Wuttccdwdtemwhdrm^&genusjicromdt;
-X^e\oue^iutfmmmf*gdudetKOlympot
O modb tm digno cuf me fortundftfeu.it
Codiccimdteridcur mepriuduithonestdi
Anquoimmeriloudtemfrduddrethonorei
HcucfurM decrn effefuofitridtdIdbori
rcrrct&JPfcrd-MCdttoUetuiucrcMttfMt ;
Noi ei Konunk <tn qubd conuertere uerbis
ItobutiAhfificqudmiiputoconfciddiudcs,
AenuUMmbritiwmlHemergcrenmett,
q&tcc4ufdnmctifuKtqu*hosmuUdudUmt
f&iberc,fmfiudijs4cconm^pluron**oltrit,
.
THEOGONIAE HBSIQDJ » * * •**
Wm JAombritium Vdtritum SLedloU*
$enfeml.dtio dondtft
*1*1*
*_•
AD
JS
4-jJ
tVCAM TERTIVM,
?.*
tridorum Brixiac fplendofem, 5C
Mecoznatem fuum,
Pylades»
Yertie, c«r4poK,M«/i«migforw,L«c4,
s
Cdrmintdiuarum fufcipe qu<efogenus, "
Qaod Pykdes nuper uiftum tibi dedicai uni,
Vum fibipr<efidij te fatis efje putdt.
Hil hdbubm<tw,quotekxmaximu4tim
yiunercdeuowpoffesadirc cliens.
Quicquid enim mcoftans homitti fors <tddtt,et «atfert,
* Argcnti&rertnmipofiidetillenihil.
ContemtKcaful<e,crntQdicipoffejfordgeW»
Si modo uix tenuisfuppeUt ore cibtts,
Hmc tu iudicio poHquamgrauiore UbeUum
TcrferiSiinpopulmt(Jiuolct)irciuk(,
DEO«
A*9
T3E0RVM G E N E A *
1 0 G I A E A BVRCARDO PX*
ladeBrixianouerubuselegiads
confcriptae,Lfbcf r.
Armme concipinw geneas cantare
deotv/m,
(fcfc
Ogospiagcntilesturbtuocdrcfo
Qtpnmqutfq;p<ttrc,crqMJitgc<.
j
mtrice credtus,
forfitancrchmmjiquidmorbedcdit.
JnqvabmAfcrdparscs\nonult'mmauatK'.
MultaetidtnhSicultuqutcOiodorusdgit:
C&uqmd&*ggefittquond<mCertMumuntm*
Autueteresfcriptisnosdocucrefuis.
IlLelponunea0asjtt«rb<tcontitarttefororim,
RcscrmhocfchcdioueStraputaturagi.
Qjtem primwm \<mg£ua dem commcntauetuftAS '
DiciturMc nornn Gorgonis iUa dedit.
QwdneqtfMaperirefcrctinecprodcrecuiquam*
HacueneratafmmreUigionedem.
Huncfineprmcipio,nuUoi\i autortparentenh
CrcdiditmtenebrisdegerepoffeCbai.
ticbaoslutperbibcni) rudis atq;mconditarerm
•'•' t\atcrics,unocorporciunftafuit.
Qdneqiqumpoffct quifquam dignofctrefwmm^
... .v.
44»
B. PYLADAE
Wcnifipandwi mers&graueyudtiii eraf;
Dicitur htrnc Detu ts fedem tenuiffe profunddm
Hmcfi&umMnuUicognitMdLfQret. . •• .
QaicogVfti* CiJdc difcordutfhrre tutmltum
Stmim concipiens,mtulit,hifce mdnum.
jAtigium tduxitprimum: idfmemdtreprofifttmt
Vdndq;,tumVdrcdtexilijffefiruitt,
VrmdfuaCktho,LdchcJisfubitMr<)pos'mde:
ti^manibuuiitamfitaq^mftrdgcrunt.
tpfe Volxnidigitts poftb<ec cottdufit m orbtm
Exiguimduclis-.ftcuagafamacanit.
Frotulit bmc Terrdmjiftdtri quocfc nomineVeftti
Qjj<t?dmdm,&iloftem,Tdygctdm<fapdritt
Tdrtaron,Antieum,numcroqutepignordqumqi
Soldcredt,nuUofeminefultduiri.
Tum Terrxiunxtffe ldtiu,Vythondq; mdgnum,
IndeErebum^rturprogenuiffeDetu.
fliox&rebtm de noftefirunt terpignordfepttm
Gignere.prtmutdmordiccmeffepuer.
Grdttd dehmcpdtiensq; L&borjiucnsq; ucnenum
inuidi<e,M.etut hmc,frmc^ Dolmq; fiibit:
Hwmdnisq; tenax nimium qu* memibus haret,
KoduiEgclldtemfuflinuitcfclocM.
Hkac td qu* miferosfirturfortitd, 1dmcs<£>
CwmSenioj>lorbut,dcmde Qucrelduenit,
TdUore,& Tenebri dc Somnu,Mors dtrdfequut4es%
At$ Ckaron, pcne e# uttim ntt4 Dits.
Aft
U
THEOGONIJffi LIB. I.'
44*
^oritrisActhcrconclufitidfccrdmatrisi
Cuiforor eit natos proximd.mxd duos.
HuncprmMdixcrclouemrnonumentauetufltti
Himc Celim atfy idcm Qcelim effe potc&.
luppiter e cerebro natdm eiuxiffemnerum
Bititm&nuUaiegenctrice,fuo.
AlteranatdttditnomenVroferpmantdtrih
Qttdifiuera c<mum)itim uxor crat. ^
QB<tT>idndfimul,Tritopdtreus,TE,buleus^
EtT3ionyfuiitcm,profiticrelo»i.
J>> Niobe e& Apts,hyfica fufceptus dt HtrcleSi
JbrmenCyUencprotuhtArcddicd
Smtfcita,Sol primMjUbercjx ex oriineprmMi
• Tignora ie mccrtis mdtrwus orta ieoi;
:
IdemEpdphwm gcnuit,fiuclfisndta¥romctheii
Siuelohunctukrit:prefiitutrdmo^deu*i
Tc$txPtr[ephorie,hiber,dixcrcftcuttdm
Ktrcuritm,ttdtesprogenuiffepij.
•
Vrimut at ex iUo,primac£ Cupido Vidnd
"EditattfaalijsnixuHsAutdUuf.
lychionehunciHipeperitfuitiadpdrenti
t
(SeditandumuoUtcri)t><eddlionefdtdi
Autolius prhnwm non nota i mdtre SinonetK
Siffyphm hic,geminoS,AutoUdm^ toto*^
ViciturhdcfoUers quendam progndtMVlyfpsi
VroditurhocTroitpdtrcfuiffeSirion.
&CEpdpboUby*t8t&1 coniugcCafiiopcc**
y X
RWf.
•i
44»
B. P.YLJlDJffi
Beb» inexpUcitis Vrifcus ab uberibus.
ExBeloDdndus^genititAegi&htufyO-Agcttor:
Sed quibus,haud cldrtm,matribtu extiteri/nt.
Qjwquagmttt orte Ddndo,ferApc{tordjidUt
Matrtbus dmbigumqvuemcuere uhos.
Homen Hypermeftrd cflprhne.Bond dicldfccundd,
Tertitu^AmymoneicxterAturbdUtet.
<
Vrima tamen fcelere dbjlinuitjponfoq; pcptircki
Aegifihireliquiedrffecueregemu.
Qgopdterbisfiitloperiturdsluppiterundds,
Quds refirant hwmervs , fub VhlegethontedediL
lynceusAegillhondtusperhibetitr^uni
Qgpsdecicsfrdtrcsqumqifuiffepatet.
Tdtttacohorsdubitimquibusdgenetricibtuortd:
Heq;tot,hicnomenl.ynccusunushdbet.
lunHusKypermejirtentdgnumprdduxitAbantcm,
Cuius.'tnArgiuisregndfueredw.
Is Vrcetam^Acnfimnc^.e uentrtbus,lafium^
Suflulit ignotis.Vrcetus dt ipfe Meram.
Cumq; Maageminds(Jifidnt auditatforores:
Sed nonfunt tUis nomina certd fdtis.
Antiopd has~firtur,Stbenabced,uel Antid nixdx
Suntuarioudtwnpeftaraiudicio.
'AcrifioDdndegcmtaeR-.ftetitdbditamdter,
E' pluuioDdnaeVerfednixaloue.
lafioAmpbion,Tkaldon,Atdlantaq;nati:
Hippomanem curfu qudmfuperaffefirtint*
OrM
j
!
^
'
THEOGONIAE LIB. I.
44»*
Ort4tJM«5N<kH<on«wxAmj*»«eCbfor»,
VhlegrsmQfuitdeThdUonepucr.
DcThaUontuiroprodit rndefidaEriphyU,
StudthoriconforsAmphidrdetuL
mrynointhmctndterdicldcB:fedc<eterdturb4
FdrtubusobfcurisediUprofilijt.
C^mrti<wiE«o|w«eTbi<I«tt>«htig«gmtAdr4/t«;
Argid» bic i*tf<tf ,Deipbilenq\; duit.
Konpdtuitgemtrix.uerum bdc tu comuge Tydcu
lrtmcsiittduirononVc&ynkeHirw.
TertUJjedBeliprblesndrrdturAgenor,
Septchmtdcitoueittrcpdrdffegenw.
BuropmmQretdmtduroperc&ukueftdm,
BtqtuTdygetmtrdxitdmorelouem.
02*»$ cdnmtjitlm ndto hdcedtmone mdtrm:
Smtlicctjatmc StmcUqui tribuiffcuelmt,
Hoc Volydorusitmndtmfluxiffeputdtur,
Et Cddmui VhocmxjJbddcm, dtq; Cilix.
HermioneAMtonoenCddnw^emelen^crAgduen.
Bdidif.lnoefiUdquartdfuit.
T3dt% mUflenem ?bccnix,quo dcmde Sych<eus:
TeVhcemxtripUcipignoreBelcpdtrcm:
I>idone,dtq}Annd,diroquoq)VygmdUone.
Hecfdtis,hosuteriquigenuere,pdtent.
Tresq\;CiUxprofirtobfcurdconmgendto$t
WonulLoMu&rinomineLdmpfdcium.
VyrrhodemMtticeprmM quiexcufferitignem:
fe^
#44
&
PYLADAB
•EtptttrcntdntiquiVygmaliondPdphi:
^empepentdiUftaprimfMcburncduixgoi
Bcfy Pdpko ?£ Cmyrat,mdtre laiaue; fatut.
'QtCi/nyrM tiiyrrham,et de Myrrhafmpfu Aionte:
SedgenitrixMyrrh<enomttemUdddtur.
"Vahdacmextrcma eSproduftd ab Agtnoreprolcs:
'Lamhuictdcitofitimexutero.
lMut Oedipodem ex locafta coniugefumpfit:
TSxmatreifnpuruiquatuorOedipodes:
'Antigonamjfmenenjiteoclea cm Velymce,
TharfandrumArgiddePotyniccpdrit.
Xnlw <etheri<efobolis pdriiitcrcaMi/sfcx,
ScdtdntumeVefidpignorafenddedit:
Tethyn,Op'm,Cereremprimam,Titana,mdris^,
TkctTwmOcedmm.fakifcrwmi$fenem.
yidcdmm prmum tulit indc,louemq; fecundumt
Scdquoconctibitu,nontcnuiffeLcet.
Wlcrcuriuspariente D« quoq- tertim,itli,
SimodpuerdcdnuntwdgndqindtaVcnM.
Inucntorcfcdomuilutcjcfineiwminematris,
ToxiitsortMdhhocjtqrfecundaVenM*
JCueniodeduftd yenui,qu6dadommadiu4
(TuUiuiutceamt)prompUuemrefolet.
fltccddemdfbumkolimjibinomindtrdxit,
^quAmmraucodiciUirortamdri.
fidm pelagi tumidas cwm demififiet m und<tc,r
SdtwrquiCaelomembrirefcftdpdtri,
$orm
_^j^
THBOGONlAfi
V& *• 441^
itlortBn e^)»»jM co»Jr4i3j>ft(tg«»«/"/"<>»
Virgo/i(b<f5«orc»ort<*p»tdWr4q«».
Ap&ro2«H« igitar M < <# W«c^9 Apbrodtte,
Dorud quod^umdmlmgud uocauit &?(>.
&qu6dndt4fdcrisprimme$dppul[dCytheriit
HocCythcredpbino<ncnhdb.ercfolet.
Q&>dCypronhmcpctijtifcdesiMplunmddt»*&>
HmcquoacogwmenCypWcmdtuit.
* Kitus Eryx#r«tf o Sicalonwn » uertice tcmplo,
mituthpcnemertps^rycmdioret.,
SuntquiiUmdia»'
vhdvwde&WWOrta
Ciuti
fcerittrifmueldedfcmpfrttWl
.
Tcpepcriffe uoknt nutre» bdticfirmofe Cuptto,
Cmimenteshommmcvlicolmqdomus.
ItocuriofulgcnspeperitVcmunartndphroditm*
Qttirmiier4uiuir,tteutercr unuserdt.
VidcanQcprimprimutfttHartusApoUo,
^^louKtdterimndtdmierudcredt.
9rimdCcrcsAcherQntdpdrit:a[ui)toctemg€ririh
Tifiphondm,AUcla,trKfurWgeW'tEv terr^ Stygem: pdrit h*c CocytoVdt iUe
Te Megethon.Uthe n tugenerdrejolei.
' irtrdtuinobfcnro e&genctnx.
Atbcn^VW»
Turbidtit cx Orne, protuut Afcaldphm.
Vc Styge te natd ndtam vtiiorid.fcd te
mtMHonorfoldeRMtuitq;pdtcr$e qyondim Uto Keuercntid imxtt Honon,
9
44*
B. PYLADAE
EtfdcrdMdieftdsprotmusortdfiut.
Titdnum e terrd bts feptem promerefcetut
Conftatjcr Aurora eftjilidfoU. tdnten.
Oeterdturbamares>llypenon,cripft^ycdoH,
Cccus£rAftr<eu:,{cuuscrldpetut>
VdUenesJaUat ue,zrTyphonjiue Typbauit
(^ifypatrkmmentmhdbuercfibi,
&icelddus,Bridreus,Aegeon,Runcus, AloeUS,
?dkifnriukores,Vorphyrcon$Acu
Quospdterinftftosolmfibiluppitcrigne
Ad Stygdfubnineotrufit db drce pobZ
SdngumeabiUorumfufocxcreuiffeuirorum
Ctdibtucrutiijscorpordplendfrrmt.
A* mdgno exortmn memordnt HyperioneSotem,
Et Lunm:obfcuruspdrtus uttrcfc mdtteti
Aeonds, Hordtcfc Chroms:fed Hered Soli
LampctiamcrpariterteVhdctufdtuUt.
Tieperfd OcedmproleeRfubldtd^ Circc,]
Aeetesc^deojquiuehitdltusequos.
ULededtn Aeet<e conitmx ipfxd ttdiffe
¥crtur,& Abfyrtim, Cdkiopencfc uiro.
VxorembancPhryxws,Nlcdeamduxitlafon,
Quefidtrempotuiidildcerdrefutm.
Sol quotfc mletum non notd exccpit ab dluo,
Angttiam,Dircen,?dfiphdm%fimuL
CdtuUdd NLileto CydneeftenixdgemeUos.
Biblida cum Cduno,quosmdusufiit amor.
Arcrf-
•••• : .-*±
mp
—•
~
T H E 0 fi O NI Jffi I I B - ll'
*+r
ArcidhdtmterdepdtreLycdonendtde»
Cdiflo,draoigloridfummdpoti.
litcuerfteft&eUctfeptcntrio,uclCynolur4,
InterdmVhcenixnommediitdnouo.
UtoimcCao^udtufufceptm ApoHo,
A&erien$firunt tnatre Idtentefdtts.
AuroriAtTrtopepertiTitdmdfrttri
AAr<em&uentos,quifietdlongdprenumt.
Vrimus Jo exortu confurgit Apelhotes,
Quem Suhfolanumlmguahdtmduocitt.
mcMdhocciduodduer^<mr>morle,
GrtculdquemZcphyrumdicereturodloUt.
VerfhritdraooScptentriomif[u*<ibdxe:
mncHoremQrtu<econftttueremt£.
Limite tfuem reclo mittit contrarid teUut:
Z&Ldtiisduhcr,Cecropijs$V}otM.
intcrcum&prmumcder eft Vulturma Acbtts,
lngentifirepkua:u6dfludt,^umerit.
rerfondtArgcfiescontrd^oftro^uocdtiK
Spiram*quc*cMnomimCorwdc[uds.
O "
Aufir&mterZephyrumq; fremens uettUAfitcus,dut,
ObuiushuicAquiloturbtduiorefurit.
CwmLAsd^otuicldudunt,dbutro9uocdtur,
CompoRtKgemktodegmatenommbus.
Cecmoppofitddicuntdeptrtetmdntm,
isfibi Komdtum nonputommenbdoet,
_
At<iumyuUurnustnedtumcotnprehendtt^6u^
8P
' "W!
44*/.
n,-mApfti
• ,
:
&troduffrmdppcUdnt,tyronotwifyfimuL
Tshrdfcion obijciunt crepitdntcm dfronte poct<e t
1?dUor,dnb<ecnumeroftirpsduodeHdfuit{
E ' Zfpfc>ro B<i/iiM»,X<<»Kfc(w»^,H<<rp>M Pc<f<<rg«
IW«r AchiUek nixatifltffetugif.
ted Zethum,cr Cdlaim&orct pdrit Orithyia:
Ignoto Harpdlicenfusiulit tUe thoro.
tiefperon ex A/?rf,df<J E.pimetbed,teqi Vrometheu,
AtldntemexClymcnepertuhtlapetUi:
Uefperut HefpcriddS,Aeglcnjimd dttfr Hrethufdm,
TertidqudmmemordntHefperethufdfuit,
Vyrrhdpdtrm nafccns EpimethedfokuocduU,
CogmtdVyrrhdfdtisDeucdlioneuiro.
Kefperidum er Vyrrh/emdtrefktMcrei Vraauthcut
Pdndordm moUifecit at ipfc luto.
ifide moxfaclui pdter eft,ty Deucdkone,
Q$os tulit obfcurd degenitrice duos. ,..
DeucalionPyrrhdgenuitdecowigc,uerfwn
pfittdcon m uolucrem nominis mdcfiu,
HeUdQumfyHeUds quo diflacft Grtctdi te&is
ScdtePhentratescrDipnyfethoris.
Ex Atldntefuit tdcito de uentre Cdjpfo,
Scdptfcr cx Aethrdpostgenerdtus Hydt,
Hic uenttorerdt,quemfulud lexnd perenvt:
llld diu eft lthdcumfed remordtd uirum. ^
Atldnti coniunx Hyadds quoqfpdrturit Acthrd,
, QUM numtrofeptemfdiMfuiffe refcrt.
Vyr
T « E O S O N l A E - t l B . H.
44-*v
fyrrhodilcBudord, Ambrofv,QhronK, #% TfeWK»
Volyxo, er Phyto-.nomina Qrxcd mnnent.
VlcioneAfMtisfcnori coniun^, putdtd ett,.
mtncei^dcchigignerePleidddf: ^
Tayg itanMMM&crobenMaopenqiXclMO*
tlearmMcyonenfiderdfdfldpolo.
?&ene,mPdU<K quintmgenuijfe WHerudtn
T}ieerU:atuenter,qudgenerdtdJdtet.
CredituriUdtMcnpdtrcmoccidiffe.Tybhctut,
ScuTyphon, ndtoscdiditipfeduos:
Aeon,crignotdfuitkieprodu£liMdbdluo:
Chcdmtemdterf<eudCbm<erdtuht. •
*
DEORVM GENEALOGIAE A PYLA
de ucrfibus cQndufae, U b . 1I.
N
Vnciow mfobokm laxdmus ucldftcundt,
C«Umignotdc&cuigeniW'pWVirtubu kMctribuitudriisdnnofduttujldi
S*x ntimcrofcetusprotimjttpdecct»,
H««c hdtondpdtrtmOidnder ApoUmcfecit,
GrHidnonundthpdrtd^dbmomVdfubed,-Euphrofyne,Atgidlcjresnominc<kt!*.
Amphio»,CdU»,ZetbMdb A*"**
reSemelepepcriiCddmi^pscogmtdli «cfte,
A\ieriequdrtoe!iUercuUli^<tpdrens.
ArcditCmo-.TUymfudiffetulerm
neUdron,Qrcbomcnodcge»itorcJ*m.
4S»
B. ' P Y L A B f f i
Vixutab Ortygio tdrtara nigrdfubif.
Jnfceuxq;nouemfpdrfuiperiugerdterr<e
VdfcitmexhduStocorporefemperduent.
Tdygetdm natofcetdm Laced<emonejuagmm
DardanonEkHrdproJiliJlfecdmutt.
Tdntdton ignoto regem de uentre Corinthi:
BcUortm 'muentrixfeq; mnernaferox.
Argeum,Autoum,Nomiumq;, ab ApoUme traflot
Tertur. Arifttttmmngerejbmdfolct.
CyrenequosnymphadeoPeneidfudit:
Simodononuattmpondereuerbacarentm
Ortut Arift<eo tdcita ek lokut ab dluo,
AutottocAft<eumpr<edafuturacamm>
XlatributignotisLdpitbamproduxitApoUor
Quo Lapithdtdiftosturbddifertaputat: N
Eurynomenfitnul Adrahi Eurydxcesq; pdrentent,
Etpopuli Aethiopes quo Gdramantafati.
Edidit &tfychcn pldcidd deut Endelechid,
injignemq; modis Orphcd CdUiope.
Lychwne edoftum cithardq) Philemona ckrum:
IndeArdbemnddutdeBdbylonefuit.
E'natdLducis,Sucronisconiuge,Brdnchimi
Pfdmmathidq;tiuproleCrotope,Lmum.
HuicMopfumiidntopeperit,uelducisSlymante:
Tuq;FhiliftenemCmiol<etduirum.
Hoc quoq; tu Aefckpijnymphaq; Coronidefu/mptut.
fiippolytouitaqmredeumeperit.
THEOGONIAE LIB. II.
41»
ytk KMbaonhdbetgemtorem,Afclepmmm:
Ytktamtnambiguoprodit, crtttethoro.
DiawsabArgiuisrddiosqu6diaaet,Apotto:
SimodomlfiaidogmdVldtormhabet.
Chryfippui^uknonnwltiMerumumcmtlleett,
Cenfuit id quonddm nominis tffedto:
Qmumaffcnfumprifciucnereiatm,
Qmfoltmsuip<trtum$utore7uoc<tnt.
SptufippmdiaumindtKluiribuAigms,
lUmmfirogradiensquemuehitaxc,putdt,
BxaUjsatq;exaUjsqu6dflexibmorbts
AffurgcnsortwiprcfiratiUefuos.
VrotuleratdoitutmagnodZicmne CUantbes»
Se wndumpdffu^riguMefime.
Mucomfici,quonidmreferdtarddortus
Orbmintanumdijiomenbaberccanu.
Qti6dptrm<ttdixerealii<tt$ dmmaiUtd tottdt,
Corruptoquotiensderepefiisddefi.
Vnde mmgefimdrcm,&teUyimfird,
. QU£idcut,morbosqmm^ritoreSermit.
At quidtergemind efltpjiu* grdtid dextrd,
HuncmedicafaputantarteuaUrcdeum:
Q»«ro Solis calor ipfe omnes depeUeremorbot,
Tempetiefoleat concontitante fua.
,
Suntquullum tdnquampeUentem.corporetrtltei
l*nguores,diaumf*pereferreueunt.
timca-Altxicaconnobisudgd^mduetuitos
4#-
t.
Pf LXDAB
$.etaliehuncfolitosdicereCecropiddfl •
L&mionhincLyndifimtdpejhitocdtum,
- Hunc etiamfmmo prorfus bonore coiuntt
Virgoq; Vejidltsfacrk buic ntepera&k,
Eimedice,cr Paan dicere ApoHofolet*
HuncVadnatulitfedatKGrxadmorbiir
Velquiddifpergensnoxidteldfirite
Ante qmbm magnum telis Pythona peretithH
Dtmpucrincunisipfefororcfciacet.
Qgo qttid perpetuk celcbratus laudibui iUecft,
Dum Ptan totouittor in orbefomt:
ttincjicltm,ut P£an Phcebipro Imieferdttet.
EtfiquaeRdlijsfspereldtddeis.
Pythiushmc ctiam diSus PythoneperetnptO}
VelqmaputrefcantfotdacaloredeL
Detius crfirtur, claro quodluminemonftrdt
Cuntld:ucl'mDeloe$~thunc qmanixapirenSi
Cyntbius d Cyntho,T3eli quifidetd ttumta
Pulfatj? ipfias Condita templagertR
OrtyguK,quohidm DelosfibinomindmuUa
Sumpfihcr OrtygkmyPyrpileamq; uocdnt.
Afteriam, hdgiam, Mydiam,-Cerrham^tq-,CyHtifbSg
Qgtn iUimterdwm Cyntbiafftggerritur.
tdma coturnicis tamen hanc de nomine diclant,
Ortygiam,efi ortyx qtu uocttatajrcfcrt.
tldmlouisAfteriequtmuimfugitdret^miUdni v
Vcrfdpriusfuerdt,qttitmfcopulojdfbrck
toieiutem quum fomam aquiU (utilpfiffet,<dndeni
Vrgerttfyiew.fAxeAfttiifa*'
mldtnificdiufaxomutAtafubundit
Crcditur,muita ne potiretur amani.
Scdt<mdemprecibusUton<eddiutdforor'K,
Pcmiffaefiundisexermffecdput.
yndeputm ndonpoltbdccognominedtttdnt,
QtuefcfcoftenditqmmtdtuifSctaquK^ _
ttintergo Ortygid,Aftcric eft hincinfula prmtM
Diadttotexilloprtditdnomin&toj
Utondtniji \ouis plcnam,Vythonis dccrVm
ExdgitdtA diu quwn foret ilk tninis,
ExcepitmifcrdtdfororMitillAgemeUoSi
Et Pfor&wn er Vhoebcnjuffd qutcte frut.
Afbcdcvhabimjmultocfcnitoreiuocdrunti
Splendidus&purafaquidbtceT>eut<
^CkriusdicTm,CkrioCt>lophonadburbe't
Qttdfolituntmubocon&dthonotecoli.
TmiiomwjionillegtcgesqubdpdueritoMi
SedquMqutTeUtKomnidpdfcdtdgit.
mVycius,quonidmhycmeAquo^diim
dbArgtsi
tfdmfimilKmultumcreditureffclupo.
Vt%dmentatupirApiunt,fichumidAqit<eqi
Attrahit,er radijsfurripit iUe folo:
Siuequbd atbcfcant ortum poSt omnia folK,
A luceexceptumnomenideffeuolunt.
-_
JhmbrrnnapptW$uwn^^cmm^
.4*+
B.
PYLADAE
Qgod tdmen k Tymhdtnaxmd turbd refiril
H#c herbdeh Latijs populis Sdtureia ditta,
rorfan er Origdnm qudm uocitarefolent,
Hdcdgerllidcis teilisuicmuidbundat,
Inde ibi Tymbrtofuntfdcrd templd deo.
Grynem nemus chdedit urbs cui GrynU nomen,
Quiefedet Aetolk lonijsc^ locis.
ldiibiPhcebefdcrm,Gryn£Uszy'mdeuocdm:
At Kyrhmus, Myrhmd te qubd m urbe colunt,
Pfeocidw a Cyrrdpdtjiter Cyrrhtus ApoUo.
A' Pftfara Lycia, fed Pdtdraus ddeft:
Huicin utroq^ loco quonidm tribudntur honores,
Diftut db durata Cbryfocomutq; comd.
Cecroptsin uicis quidfit celebrdtus,Agyieuf,
Nominequouicos Atticdterrduocdt.
Sminthius d templo,quod quondam Teucrut m'oris
Troifugenmfirtur constituiffedeo,
T?oflquam terrigendt ferrato prdia uidit
Bdere^mclypeosloraqidenteftbi.
Quos quomam Sminthds appeUat Gnofiid teUus,
Sminthion hmc Phozbm, Sminthid tcmpldUocSt*
Q«o<f$ drcMffpeciem drgentidtffundit m dltum
Bxoritur quotiens,Argyrotoxus erit.
Q\ttptidie uerb quonidm renoudtur, er ipfe
Gignitur,dcgignitfblcndidwi ore micdns,
Argeneten Dorcsfimul, er dixere Phdnetd.
Loxian obliquus circulus effe facit.
ylion
TttEOGONIAE LIB. if.
4ft
VUon inie,falui quoniam tribuatur ab ipfo^
Maonituuatesprotulitoregraui.
EftUbycis faluis ditlusq; Libyfiinus olini,
Qjtafua Ttinacrim terga Vachynm habeti
Tmforor ejl Phcebi Uario quoq- nomine cuka,
Qufidfueritnobisparuarefcrre mord.
Diana ej%quod noH:e diem qHaficonficit,aut qubi.
Tempuf eam duplex noxfy diesfy uidet.
Qgoi iuuef,eft tuno:LUc'Maq;,prodcre tuci
QtibdfoUatpartutmenfibiKitla fups:
Aut ocutis iuciifa fauens,uelforfan ab illo
Qu.ifacethuicfuetatlucus'm^xquiliji.
Dogmatt qumethm ditta lUthyia Velafgo,
Hanc quia ptacatetfxmina parturiensi
Artemti htc eadem,ceUqu<efecet aera magnuM,.
~BerturabhvsquibUie&AttictoOrelepos.
Qupd triuifspraferat, Triuiam taufantur.ob idfy
Trisfdcies rcddunt,ora%, terrta dc£.
Sei lunam iccirco,noflu qubd luceat unat
A'radijsuelqu6dtuminaSoUshabet.
terfephone eit Gr*cK,atqi hincProferpina nobtt,
Vel ceu proferpens credita utrmq; gradi.
Dtiiynnami capto fummerfe tctibus olim •
CorporeMinoisuimfugientisagunt,
::
Vndc etiam montem,quo.templafuere DianA
Condita,DiftynnumCreticaterrauocat. '
Hata quod im Delo eilcwn Phcebo,DeUafratrc
«5
Dich-
^6
' %. P V t A D A t
Dicitur.at Pbccbc,pura qubd ore niteti
Qjibd centena deam placaret uidima,uel qubi
Centumerrareannosnontttmuktadaret.
A'Gr<fcw Hecatc e {t,Perg£aq; ab urbe uocatt
Pamphyli£,Vergaquafibifanatenct.
Vsfeptem Amphion niobetemeraria coniunx
fceta tibi e$t,arcu quos dat ApoUo neci.
Semarcu, Epmif«, Arche moru,Antegorucfc uocarut^
Ph£dimon,c? Sypibn,Tantalonatq;fm4res,
Quatuor aji alij mutarunt nomina primtit
Te quibui Alphenorfuppofuijie uolunt.
"Etfimul lfmenum,Damafitona,& lUioncumf
Sed maribus numero c&fumpta pueUa parU
Herea,Pelopid,Cleodoxe,Chloris,CSgune,
Cum T?ythia,extrema eft A&ycratiaforor.
Vulchra\tylumZeto aiq^Thyim produxit Atdoit,
Mort«4 qut de ie Cardue nomen habet. ,
tnixa\i haccho Venut eiiHymenca: thyoneus,
Eft etiamtoxccbis^matreIdtentCigenwSi
Vertur er e Baccbo peperifie Ariadna Thoanttm,
Qyitulit obfcum nixibut Hypfipylen.
Af Baftcn 2ac(bum,er Graij dixere HdbaftcHi
Clamoremfi*£i{>qubdfua lingua notet.
Ham madidi uino nuignos efferre tumultuti
~&accbantcs<u fblentftpe uocare deum.
ZaffareaappeUant,quoniamfit bafiara uejiH
Baccbarum,adfummotufq?remij[a pidett
'THEOGONlAE LIB. II.
tff
t,yikquammittit.locMc&nanfBafidra,ueftcs
Qgttfimilesfiunt Lydia terra tuis.
Aftrepitu Bromius,quod uocifirctur Hcchut:
Qjjpicurisfoluatcorda^yeuserit.
Hec minus Alyfiui,l*ttio fcu nomine lj,bcr:
Qghdpiut cftfiletK iicitur efte pater.
tiuncutero (utfama eft) Scmelesafulmmetdtl*,
luppiter excepit,fuppofuitcj; ftbi,
ttinclateri mfutus qtliafit louis,Hraphioten:
fltimfuere cftfeinf&pjingua Velafgarefirt.
Qjjpicfc louem p»pugit,Dionyftws:ohia lucis
Qttpd bis aiit,nomcn huic T>iihyrambus aieft?
Seu quod ad ositerum qu&funtaimifjajreiirc
Cogit,& arcani non tcnct iUefiicm*
Qtw d<k duax matres eft uifus habere,Bimater
Dicitur.huic Semele,luppiter'mdefuit.
ityttilu(mperhibent,noilu quU membra refoluat,
Vrf quod noilurno temporefccrajirat.
HyfeMfuerit^quiafit quoqypungo vvdfa
^rbsiUumAegyptiuelquiaNyfacolit:
Qu<« primum huncrcfirunt uinum oftendificueliiU
iSyfaHelicpnpdguiquapatetardtutcs.
At quia graffentur bacchantum membra, Thyoncui
'E.xtiteritifirricftimpetenamqueJtreit/.
i&enaliuti qu&d turbafurat:ucl ab Arcaie moneet
AnnuaquofoUticonierefacraieo.
tntlM ab datis bacchanttim uocibut Euant
% *
Ant
>***'.'.-••
'45«
'»•
PYLADAE
Aut Etian Xacchum Vhryx quia femo uoctt.
Qybdm<ididosf(tcht,qu6duinocorpus mundet,
DoricaBryfeumdogmatafepecanunt:
Aut quia Kryfea ctkbretur m urbe Laconis
Vrcecipuo cttltu.nomenab urbegerit.
'S.uchion 4 precibw,quoduota precesq; litantunt
Sufciperet,dic~ium nunciafama tulit.
Euhyonimagnoccelireftoreuocatum,
Idfonat m Latijsfilitu euge bonm.
N<tw$ giganteo tremerent quum numitta bello.
lamq; polum manibtu turba teneret atrox,
Primw ibi indutw Macchw noua membra UonU
Horrendumfubitamortegigantaprcmit.
Quo pater exultanstunc luppiter,~~-uhye dixit,
Ingentifaffw peftore lceticiam.
Montibus mfummk quoniamfitcultut, Ortun
~~ertur:ab Arcadice monte,Lyccew erit.
Lenam,feu Lenobates,d uafefiretur,
Quo calcatafluens eijcit uua merum.
Qupdq;ignem inducatneruK,pariatq; calorem,
Stpiw ignigcnam lingualatma uocat.
HerculiseftquartiCarthagofiliadifta,
Uuncq; colunt Tyrij,fixtaq; nuUa patet.
Arcadk \oniw nympha eli ftirps orta Selene,
; Homina quem perhibent exhibuiffefieto.
HuiwatEuandrimater^icosTrata prolcs,
Eertur ab ignotis edita uifceribm.
frf
THEOGONIAE LIB. IJ.
4fJ>
$ci IOMJS endtoLdceddmoneproditAmycUs:
ArguuKhocilbet},Oebdktdtq;patre.
Oebaks Oebdlij quo funt d rege uocdti,
lcdruserLeieTynddrusuniefdti.
lcdrus ~Erigonem tulit,cr teTenebpea,
, IphlbimdfyEumeloconfocidtduiro.
Decfctotdmdgno quonddmLacednemone iuttis,
mMwsgcnitrixcognitduerdfuit.
Hdriinus Klettneftirps er louis ulmdfecunii,
T)<tridndquoteUusnomindgensq)trdhit,
GignitUrkhthoniwm.nixd huncCdtidduidpdrtu,
Dicitur,er coniunx illirn dtq; foror.
Troius hoc genitus,feu Tros-.quo Troiauocata cft,
Q2* regio fuerdt Vdrddnd iiftd prius.
Troscji llm, Mionem'ue,dli<m qui condidit urbem
llium:cr Affdrdcwm^cwn Gdiiymeie tulit.
.Ex itb iuclwmfei Ldomeionta fdtentur,
Hercule periurus qui iomitore perit.
QjpfimulHcfwnde&TeldmoiKpuerperdfdtid,
UtTeucrigenitrix,Antigoneq-fdtd.
TUhonui,Ldmpus,Clytionqi,Wicetdon,cripfe
Rnc Vrkmus,iuntto BucoUonejlmul:
mtribusmcertis'mgensqu£proditd:turbd.
Titbono Aurord e&Memnonafcetdfuwm.
itymphdqi Audruarea B.fipium,Vid4m$ tuWc
DcmdgnofirturBucoifoneiuos.
AtVridmusquonddmTrokrexmclytutidmpUm
4«o
B.
PYLADAE
Trogeniemudrijspdrtubusextukrdt:
Hoc primitmdtq; Hecubd dccoiuge prodijt Hftffor^
ThcffdlicticirctmVcrgdmdtrdftusequis.
Cui puer Afty*ndx,gcnitor quemfiepe Camdn&rm,
T>ixerdt,uxoreeftfwmptutdbAndromdchd,
Ex Hecubd Vdris eft PrUmo fdtus,dtq; Volites,
Oenone Vdridi Nymphdcfc nixd duos:
T>dphriat,cr Ifatmt tdcitd ae ntdtre Volitcs
DdtVridmtm,Afcdnioquicomesiretulit.
thorbdntemgenuit Prwmo^ EpittfU mrter,
, pbfcuroVhorbdflUioncdtboro.
Ttendcj; progenies Hecube pdricntis db dlth
ExMjt^rkmum quam genuifje putdnt:
Jlionc,Thrdctmregiquacontigituxor,
CdffdndrdcrudtesjponfdChorccbetibi:
jkenetefjifequens ucftigU rdptd Crcufd,
XHimpdtremcrpdtriosfuftmetitlcdeos.
%fdodiceThrdcisconiunxHeUcdonis:crte,
Thrdxcuirexduro ddtPolydorcncccm:
Vciphobc infidijs Heletueq; uxorU ddempte,
ZtquiPelideTroihdbenfecddis.
His Helentm uatem, dtquc Epiri rcgnd tenentem
Addimus,Acncdfundcfuturdcdpii.
Qwtfcj; patrts tumulo eSt maclatd Volyxcnd Vyrrhot
AntipbusAtriddctfutdbhoStefubit.
• Teftorium Prwmo pdrit inde Verhibid regi,
Atque lphdtem,Antilochi qui ceciderc mdnu% •
"
THEOGONIAE L,IB. 1L..
4&
Su&uUtinympha Teucrumftmul AntioioMi
Vnguibus hic urfidikceratus obit.
Uothoefenii Althaipariente hycdon,
Altcr eyesVrkmo demVolydore ftttits.
re^a^mgenttum^Teuao^peremptur»
Gorgitios,Prwnifminiseffefirunt.
CHifuit&m*ter,fweuxorArijb<i,rkymetei,
Sunundiheu Gwi/ im mdefudforcqui.
Htticer AUxirhoepeperit tenat* DtmantK
Acfacc-.dcignotKctterafumptd cohort.
V^pothous^mmofmuUAntiphoms^etkgM,
inde Ag<tt„on,Mfftor,Dtcomoo«$ notbus:
QympugntnslthacusferroconficitVlyjSet,
ifus&Atriddpercutientccadcns.
Qtas Diomedistiemuirtus fubduxit&bmon
Et Cromenon,p<tribus dum uehercnturcnuts.
VdtrocU erfaxo Cebrion proStratus ab ifftt,
hiocoonq}ftcer maximeVboebc tibt.
ttentorideconiunx, Pol.pt quoque, ^edijKajm,
Chdon&,undewkninomindterrd tenet.
ittuaVolydamafconiunxfbrmofa^ycalte,
Ai<cK<5 neat quem DortWon*m<M»s.
Affaracus Troisgeneroft tertia proles
OdtOpynMchifeseditusipfeCapy.
Kon jwtBrrf tort. A«tf«m.SJfflor ntis id uniant
E" nwgno tochifa protulit alma Venus.
Anchiftaformofd tntrm gcnitrice latentc,
^
^__^i_____
/
j
/
B
4*?
- P Y L A D AE
nuptatibiAlcathaonHippodmiarcfert,
AfcaniurnAene<econiunxenix4Creufa:
I
litlius AfwiiOyR-omaqiprogcniti.
Syfuiut ifyluji,cafu quibut ortusjxtbetur:
•'E'Romaq;urbemnomenhabereputant.
piater in objcuro c&,quafit conceptus uterfa
Syluiut Aenea poRhwmut ortut itenu
' Hunc patre defuntto,'tyfyluk Lduinia coniunx
Edidit,h'mcdift4f$:Syluiapofteritat.
Uxitt9AeneataUerfatut,mdeL4t'mut:
, lilmhQcAlbafltfhhtcgeneratusAthis.
QrtusAfhiCapySjinCapuamquodcciditurbem •
Nomen:abbocgenitwnCapctoneffeuolunt.
\nde refcrs Tybermegenut,quq uortice merfo
Albulamutatgnomincdiclafuit.
- Agripptfm tamen anteferit.Remulutfit ab tffo,
Q»t \OUK etherijfulmine ta&ut obit.
luliut boc,i quo gcns lulia creditur ortax
H.ocquoqiAuentinwmpatrcfuiffepatct.
\tteVrocam,atqihictegenuiffeputaturAmuUt
TeqifimulNumitor^pignorafeudduo.
T)at Numitor Laufwm,patrui qucm dextra perem it'
Depatrc Laufc tuo e& llia nata Khea.
Qmmbut his certat nutti tribuere parentes:
MarteBhea^fatiKomuhtiatqiB^emu^,
DEO,
THEOGONIAE LIB. JH.
4#v
PEORVM GENEALOGlAEA'PYL4
dc uerfibus conclufse lAr
bertertius.
O
Ceanm Vejid er Ccelo genitore creatus,
Vlurima,fed uaria pignoramatre dedit, .
fleionem, quam duxit AtlatVbaetontaik nixam
Tc Clymene, er Circenjte quo% Verfafiram,
VkcAetbram,Atkntisqu£diclaejialtrrdcommx:
ZtqutVukanmnutrijtVurynomn.
Corufictn,VaUat qua kuentrix nata quadrig<e ejii
Etqu£ChironemVhyUiraprotulcrit.
TIH» Solem,quo ntel quo% eftmedicina repertd,
Necfatk,hosuteriquigenuere,patent,
ATDorhOceanoTbcM cft,&Vrotcajccta:.
EtTritona,gcnutquitcnetambigum.
RtptunofirturnamdiuaSalaciaconittnx
Menjibusexpletishuncpeperiffcdco,
SufiuUtldotbcam^rotewi,nigramqi Mclahtho,
Neptuno QpptiffammeHerntnq; latet.
^terrapaterOceanwtbisfkminafcna
•
Vrodidihhtc uario fkttibut orbc ruunt.
TbeffaUaexoriturVcneus,amanaq;Tempe
AUuit,QrMacedumlittorapulfataquis.
Hic T>aphne n Vhozbo dileclam protuht oUm,
Qunfugicns lauri cortice tedafuit.
1
TcquoqiAriStitityrene cognita.mater,
>M%2.
4^4
*•
FYLADAE
Qjpm eum meUe oleum prtdocuiffe uolunt.
Csttrit ab Aonijs Epidamnum Afopwi db altg,
Tulmine iam tdftui dum mouet arma louL
tyfca qtti genuit,comitatum Bteocka beUo:
JHomer^-y Aeginan,mfula cuius habet,
AppenninigenamThufcosq; Vmbrosq} fccantm
Rhontd cdpit Tyberhtt,dumfretd longd petit.
Qcmu ib hocgenitus prolcsfuit 'mclytd,Mdnto
Tirefidtuatisfiliaquempeperit.
Impiger Aonim Ccphifuifluclibut dmbit\
Oti latus mplicuit candidd Lyriope.
Harciffumfytulit-.quidumfccernitmundit,
Dicitur mflorem ucrfus amorefui.
^PmdoteUusAcheloumThefftlamontc
Excipit,Actolie&terminusiUcfoli.
Ataj uno tantum pcrfirtur mtquord corittt:
Hercule*reliquum diminucre manus.
jSircnMgenuitipuerd eftfama)pueUdtt
Terpfichore hat peperit, tliufi uc CaUiope.
Veucofiam,Lygiam,Pifnoen carmina dicunt: .
Quartatribusiunttacft Parthcnopcaforar.
Vrbsnoua Pdrthenopecuiusdenomiite didaefi,
Hacquoniam moriens urbefeputtd fuit.
Irrigat krgolicos Inachus delapfus Achteis,
Cuijlirpsinccrtdejltrinapdrentc data,
1o prima fuit,quam Utppiter arfcrattdnti
Ql&midtd vunoni mumc uacaforct:
AUtr*
-..-.t^a;^'
-
i i
nitiiia
«FHEOGONIAE LIB. III,
4"»
AlterdVh£geus,juperis a\uem primdfdcetk,
Cum^dnnkmenfesmSlituiffefcrunt.
Tfyfubit,kr$umtenuit<{uiregnd,Vhoroneui\
QHfifitm Aegkleus dicitur,®1 N/o&c.
CrimnifwiSiculdsfluuwperUbiturom,
SdrgefidhuncndtofecitAcefiepdtrem.
HunctulifHippotcsTroUnifitnguinKunMi
Opprefitfluuius,dumcdnvsordgerit.
TlumiM ThcffdUco ducit Sperchim db orbe:
Vegdfeum$fintm,Thcmopyl<u%prcmens. ••
VchishuicgemitVolydorvsmeflhed,<{ut\e >
VeUx focium Vergdmd dd dltd dedit.
AppdmedmM*dnderhdbct,Vhrygl«*<l>Ctl'n4,> ,
inqfuosormuerfuserordrigdt.
AUuitlonidm,Cdrdspurbem% Vricnem,
mlctum'q^d{todiuiditiUefmu.
VibUdis&CduniCydncngenuiffepdrentm
Uuncfdmd efi,dubium degenitricetdmen.
VdphUgonumcdmpos rutiUntibws Axius undtt
Spdrgit,er eUtpsfontibitidrud tegii. .
.
Sidxhnd Athefidmehi<\m ndtd Verhibtd dtild ejt,
iOimmplexumfufiinuiffefcrunt..
Subdecimumq;fuitmcnfcmVcUgonwortus,
Qjft tutit Afleropum:ncc torus undc,pdtet.
peUidis Alpheus cUro defbnte putdtur
Mtus,Arcddicoflumindfcrrefolo.
"
Ogt terrMfibter&Ugiiii 0rujd
f ^
3*6 _
4.6$
B. PYL AD AE ,
Labitur,cr Sicuh toUit m orbe caput.
tdpheo Orfilochusfatus c&,iHo<fr Dioclcs:
KocpariterCriton,akcrcrOrfilochus,
Jgnotis uenere toris:hosfama gemellos
AdTroiamAeneeprocubuiffe manu.
itiUts ab Aegypto Acthioptm difterminat ordm,
Omniafcecundans que madeficit aquis.
Jncertieft ortus,fiuuiorwm creditus mgens,
EtquinwmmcertamairetuUJfegcnus.
Werculis hic nomenfibipofiidet,iUa Uinerut:.
HicT>ionyfuserit,mercurius^fubit.
Xlercurius,nobisquifirtur'mordhequ*rtus:
PluribushicHemes,fedtrintegiftusadcft.
UicgenuitDaphnm,fyUtisquipaftorinaUis
2rimus,zrcgregiofrontis honorefuit.
Kercurium pariter qumtwm,cui Mercuriorm.
Cttntlormafcribi plurmutgefta uolunt.
Editus hoc Norax quem protuUt ofchyra nymphi,
E'Pircneifcmine/progenita.
Vukantm quintamfobolem tibi Ntic iedcrunt:
Hunc Apin Aegyptus,quo duce gaudet,ait.
ls tuiit Aethiopem,populi quo autoreferuntur:
Qgwn primumAetUntes,<etberijci; firent.
Solemetiamgenuit,quo Lampetufa parente,
EfPh*tufafuit,Lampeticq: fata.
TumPhaethS,ClymcnepeperitquecSdidti nympha^
HeupatrijcurrusquitnaUrcxitequos.
}
THEOGONIAE t l B . IH.
4*2
E ( vh<tetontehygur,noncert<t>ufcitur<luo,
Quphygurespopulosnomenh<tbereput<tnt.
Ajcrmfiuuiosrethygenitriceprofeaos,
Oce<mo,u<ttes,eygenitorec<tmt.
I» mibwi Eridanusgrcmti memor<ttur,& yter,
Strymon,& AlpheutMuscrHeptaporuK
mtnicr,vbefwi,wHfKh
orbeCtycws,
li<eo Tthoiius uerticeai im<t cadens.
Cokhorum?h<tfis,iyiorumturbtius<turo
Hmwi«,er m vhrygV 4 " m moent<t uocctnt.
ArgentofimilesquifcrtAcrioimunids,
Ncfwsitem,pronis wicLkchmon <tqw:
AefipputMion,Grenicon,V<trthcnww
Veneum his <tddit,Sdng<triumfyduos.
Zuenum, irdifcum pmterAiuima- Scamdndrunu
Seqi<tUosu<ttesfcriberepoffcneg4t.
Enixd Ocetno, Tethysquoq;ltcre<tmdgnit.
QuituliteltoriconiugeKereiiM.
iKrf quidemforor er coniunx,ut luno Totutntt,
Nweos eftotim diftd fuiffe dei.
Hcreides turijs tfdxerunt npmind rebus,
\ngenioMia»,corpore,uenire,hcts.
Dia<t<uprim<tThetis,VeUi£mdterAchtUii.
VrSxinut CymoioceMibm
mdqmes.
Cymothoe,Spio,GUuceM<to,Vherul<t,
Amphithoe,CUo,Dyndmene&potens.
.
fhymoce,Zmrne,mto,y^ntho,G<tUte4
4<>8
B- PYLA&At
Albdcomas&rymoquercubusafiimius.
Ailia,Amphinome,Autonoe,cr formofa Menippti
JndeEphyre,cr Melite dulciusorecaneHS.
Apfeudes,Panope,Nemerte5,Cattkniraj
Opis,Dexamene,Deiopea fubit.
Kas mcra,ataj Arcthufa,hycorias,Orithyia,
Cum Clymene,& Doto,CaUianaffa premunt.
Eucrateinfequitur,Nefo,Cymoq;,SaocQ,
Atq; Eudora nitens,Mocra, Thalia,Thbe.
Vdfithea, er niucis poft has Enniat UcertK^
Eulimene,crcurisProtomedeafrequenr.
Mmc Aniphitrite,crpacata mente Galene,
Multorumq; Erato pignus amoris habens.
llippothoeJlipponoe,Euagorc,zr tu Vontoporedi
Ei6ne,crrifuprxditaGkuconomc,
L4omedkfagax,HaUmedaq; cura profundi,
Legibut4,multisdiftaq;?oUyn6me<
Liagore,Eupbmpe,pfamathe,Proniea,them^ii
Atternireferehspedoraiuftapatns.
Cydippe,crflorens lanira,ey Doris,Agaue;
MoxHaUa,crrofeiscomptalanajfagenis^ tumquaftagnacolitLimnoria,bkndaLyged
Additur,extremo es tuq; Amathyk loco.
tnfuper Oceanum Kefibdus,cumconiuge Tetbji
Multiplicesnymphasprogentiifferefert.
d£if nurtcro ter miUecamt,prefjksq; paludcSi
Atqtfoumuarijsmcoluijfelocifi
,
>"
' Ante
M.
JLmM
r f
•
T H B 0 (50 N T Kt 11B; I";
• • *+
4*9
Antcmnes PytbotVranie$fMitlim <*«'»#,
\ncedumfirymnotertiaiura tenct;
Admete bmc,Clymene,Ele{trc,<?formofa Efeft*^
CatUrboe,Zeuxo,fedula deinde Thoe,
to.tlobofu,¥luto,VolydoraqhVafitboefo
¥kxaure,atq; Ape ,f«$ Fctreafubis.
Xantba&laxaurejimul Europea,Telcflot
CumqiUippo,adiunc}aejihis lanira procax.
turynome,cr pulcbrum peilus fortita Dionr,
flauaq; Ccrceis,'& moderata Tyche<
Jdya^udorcferfeis, Majla^cneflko^
, t^</rc«m'AmpWrbofit,0«y»*oc«& trabiU
Styx,ej lantha uenit,Clytie,dulcisq,- Calypfo: /
Nfc non Cbrefeis,pulcbr*q) Doris adefi.
Catera quis poterit comprendere nomina uerfu,
Sedibus,ore, cibis ( / » « } uel officijsi
Vltima Saturnus Cali Vefia-q,- propago,
Dcn<tquidem,atfeptempignorafumpfitOpu
Vlutonem mfernum,qui te ^euercntia natm
,. . Diciturignotoprogenuiffetoro.
Glaucam etiam tuUt,etVeftam,CetereiH$fecunU*
VerfepbontsmatremifalcifiriTlefenex. _
Vos quoq Keptunc,er luno,& qui lupptttr om
DiitustsiprimotertiiK effeloue.
Tum Cronma nofois qui SerpentarM f/J*
Conftft,«rot/f«r«/ftgf»i'trJCf/<«t«^
jhyW*tc'$fcui Cbiron pMeptor AcfetB»
T1
^JtfO : f B« P Y i A D AE
ExtuUt,undeuocanttequoq;PhylUrideH., \
Chironi Ocyrhoenrapidis (ficfama) Cayci
fluminitmripisfilianympbaparit.
Aufonia- regan Picum Saturnus.at itte
EtSentam, Taunam tequoq;FaunetiiUt.
Eurymedonfauno EurymedonteVerhibia regii
Vbtactmgenitrix edita Naufithoi,
^TcaUno Satyros,?anes,Faunos^ creatos,
Syluanoscfc uolunt, nuttaq; mater ddeti.
Ads er ex itto,nymphdq) Simethide crctut,
$£pcfuofduitduemGalateafinu.
THymphd quoqje fauno eS enixa Marica Latmwnt,
Vr*nefich'mc,cuiuturbsfibinomen habet.
tiinc etiam Aenet coniunx Lauinia nata elt,
Hondum auk-.hanc uxorgignit Amata uiro. ••
Ecce pater Neptunutdde&Jongd agminafecm
Ndtorumuarijsmatribusortafirens.
Ex Hebpe ett Dorut,parit Eurymd Tekmonjnndt
Eurymedesditfusuatibusittefuit.
Ex Amphitrite Steropenfirontem atq^ Vyrdgmon,
«.-' BufirtmcfrEpdphifuftuUtexUbya.
Alcyonc 1iirc<etm,Vhorcum pariente Thooffit,
QuimarisemonftroGorgondiexhibuit. .'
J.uryalcn£th/mno,pknamqidccore Medufam,
Gorgonibusfrdtertuq;Bathytteuenis.
<
Scyttd quoe^ e Vhorcogenitd, cr Crithcidc nyntphd
Etcuicertddaturnulk^Thooffagdrcns, - .* •
•, • x
i
%'terri
THEOGONlAfc LI*. III.
'4*4
E' terra flarpytasgighis Kcptune, Podargen,
Ocypctencj}, duat nominefma refirt.
' •
Hrft prttergminat imxere Celtno, cr AheUo:
Sic numero harpyias quattuor effepatct.
QtUK tamen Eleftrd quida ej Thaumante profiHM,
(Vtfuntdiuerfdpcclordmente)uolUHt.
liyclcutepeUgiifcdeofatiKidtojCeUno:
QSiftbiHyclimenen,Antiopamc^tulit.
MaterAmaltbieaeftnatdrumdittaduartm,
HymphdfuhMd-KCOgntialtttoribM'
HepiunumaldtMpdtremgenitriccMedufi
VegaftM, baud dubia uoce refirrefolet.
H«c etiam mcmordtgenitorem,Othm,atq) "EphultciX
VxorAloeosboslpbimcdiapdrit.
7e quoq^ ic natd T?horci Polypbtme Thoofft,
Subtiquidotquoreutprfitukiorbcfenex.
Incertagcnitrice Taram qui condidit urbcm,
VndeTdremmlittordndtdfinw.
Sicanum inctrtd, de quo Sicania: difld
CoRtbmdterrisTrinacrisordpriut.
§itertiiStculum,$icuUequemnomimterr*:
Aona^AoniaquemtributffeuoluntZergion Albionem,Atlorium,KeliondiVetdfgim,
Chryfaorem dubijs edidit mde toris.
Et Cygntm, ad Troiam qui tmpar congreffui AcbitU
Occidtt,cq;fuocorporcficitducnh
Mcfdpum partter,uates quo tattorepuUtur
A
tntiim
.:***£ **\*i$Q3*J18)&l
;$9«
i. PYLXSAff
Hmhuiproduiscontinuafftgtnm.
i
Aidiiit OncbefiuMiC\uirnoeniacondidit urltfl
Qjf/tmdtfeOncbeftmdicurinfiituit.
Koc Megdrcut,iUo HipponuntsgtnUorc crtituti
CuicejiitcurfuuirgoAtatantdpcdm,
v
'GrtUiAmymonecftDanaiHeptuntiproles
Hdupliur.duditisft modb dandafidcs.
HicnatmobfcurdFdldmidcmcxcepitdbdhio,
inpdijsuhdciquemmalafaxdprenutnt.
WoxAmycmnymphdcxlteUttilcptwutul&is
U Butbtn utcrmfmdfcd occuluit.
t> Euthegenerdtus Erix,mdgnaq} Dionei
CuiuscrdtcmplodiitaErycMdfuit.
'titgtm marU mdepdter, qui rcxit AtbettM»
Scdtddtofirturprogemiffctboro,
KuicMedmMedeaparit,quoM,ediddicl4tiU
; QUcetriStcsfuccosedcreterrdfolet.
Huic Aethra eximim beUofaHh^fuperhim
Thefcd,quiePh<edrdfuRulitAntigonm, m
Vtferuitq;fuamquiPhyUidd,Demopboontttlh
lUoqutepotuitnonrcdeuntcmori,
(p»V
Hippolytm Hippolyta Thefeus <{uoqiAnU&m&•
Qjicmtrepidiphocadilaceraiits equt '"
firbion bmc diftum quoniam reuocatiu db umJf»
ArteMacbaonid,bisun'murbefuit.
Virbm huic etiam, quem mater Ariciafyhik
Extulerujirturdcmdcfutffcputr.
0m
"flWJW
TSEOGONIAE
tiB.irn
47*
Hlo^ixinor^AkitUiui^fatt.
kixtoorfy ArctemgcHuitMere-p&entcil
"ExArcteAlcinout l^ddttmdhufcrit.
Clyomijtq Ha/i«,cr m«fi<(« ^K* «cwpit Vb^faf
H4ujic4dm,&p4trioiucxit4du[qtUreSi
E.'nympb4?tlictmTyroUeptumMi&,4t<a(i
Uclc4qUiftruxit,protulitmdei?ytoti.
V4tricifam4utt4genttticefofof*M
mtm»A?elu$dietuiAcaftepdttr.'.
tmduodenifentxchUHdtconluXtNcicm
CmwttMtconiopiffiordcUtddtdit*
Q£tttuor4triobkp4tueruHtnomiri4t4ntuirii
Surripuitfrmtctterdttmpttiedax.
tnit ?ericiymertw,Chromitu^temt'mdeii4ntii,
E<cc?crocftconiunxjiicquo$ticftor4dcfi.
Itcftork Antilochut,?ififir4tus,AHthot,ic1}tphroiii
EtStr4tiws,?crfeut^Umthr4fymede,mri.
icctninafQUfuitVolytdftitnominediitd:
QJJOI OMMKX coniunxp4tturit EKrydkt.
twU>tuumS4ttmegcnm,fcd'mofdmtprimmchi
$inud6#4fonifc4rmin4ponduth4beMi
IdSuckHcbcnfirturpcpcriffccomtJit,
B't4tluftorU^Uigerum<kdtum>
iwr4tcMcmtbf4dc<efepolJct4ecrc
Nttfccntem m tHripit prodidit Oleniji.
$mqpoajpnciUj4lltrim<{uidKtfeudu4
A »
ixot
mHm
47*
B.
PYLADAfi
Exorbmpcrgdntmaxima\unotibi.
Karte deo bettiprodit ter qumapropago,
htudrijsfcetuspajiMdbuberibui.
Aliger ex Venere ekfufceptus matre Cupido,
ypfychavoluptatemprotulitaligerd.
Hermionem Nlartify Venuspulcherrimd nixa e#,
QttodgraueVulcamcordatutereuiri.
KmcfuitHermioneCadmo>cmcontigituxor,
inf&ufltmcUtudinaftamomledei.
Aflyochd Afcalaphus ttbi mrs,er\dlmenus orti.
AcldrisAzidahtcfHidcldrdfuit.
ExThebe Euadneeh, Afdpi conmge,natd.
Igmbushmedijscohcotnitdtduirim.
'
Zejius ex "Aebe.tud,fcd&eihus\liaprolts,
Rom"am^caputKomulus'mperij.
Bijionide e nympho mars efiquo^ Terea na&us:
•** Qtiparit et Prognerfemdcpropinatjtym,
<Xu<efequitttrdubijseuentribusortapropag6t
Bettigeropariterdicitureffedeo.
BritonaMinocmtqutfcinonpaffafurcntcm,
lnmareferuatauirginitate,dedit.
Cuius ab <equorea fubdufto retibus undd
Corpore,t>i<jlyn<e conditatempladea».
Tumiaculi mutntor quod Pltnius afferit:unde
Creditur Aetolus nominafirrefoltm.
OcciditZfc inimal quiprvmus Hyperuius,cr qui
HeltdiscrPifterexfuitOenomdia.
'
•
OeiW'
• -'
T H £ 0 G 0 N I AE LI^, III.
47*
Otnomdw&enitd eH Felopi quo ittnfla pdrtfUe •
ViftdoVmrdpidisHippoddnfidrotK.
ExMerope,dutSterppeAiUntis,Vdrtbdpndgignit
MdrsDeusMfatusqudttuorittecredt.
7hejiion.enymph(tgenitm Cdlydonidcjndtrm
SuMitAUhedmquiMeledgretibi:
QyMfydcditlethofratresMeleagrwenfis
(Vemporis utprifci mncidfamd refhrt)
N;
lnjignemVlexipponequis,crToxiondrcu:
Ojtorm operd Aetolusfunerd fenfitdper.
Cuim obereptumqubduirgo AtdldtUdgerebdt
Sorte cdput,iuuenes occubuere duo.
..
Agrw,<ttq} Mehs,& rex Cdlydonius Oenewt:
Cttttra Pdrthdonjlirps tibi ndtd fkit.
z.
ZtpdterAlthe<e,frdtrm<^puerperdmttd,
Autmodo qudm diitos tris gemiffe ferditt: .. •.
Althtdk OeneiMMeledgrm,cr Tydedfmpjitt
ItrdkmifceiMfulmindbinddei.
AtUntd Meledgreferis tibi Vdrthenopem,
iTydedneiphileddfDiomedepdtrcm.
l
Sunt tud de mcertis prolesgenitricibus Oenett,
AUMteconiunxVetdnirdfiri,
Qgrm dedit erletho Mendlippm dexterd Tydei,
Cattdpdrm:crGorge,nonremenddforor.
Mirtef<UuiVhlegyMfuperumcontemptor,&dltiS
SubderequipotuitDelphicdtempldfoas.
(^mdeusArcitcnenscdkinisfrojlrduitdcutis, -.
A t
I««e
4#
B- PYLADAI '
V&'<tubttMStygiostrufit<dufykcuti
,
Atfyfttb ingentireligatctmfifierefaxo,
• Vendctubidfiidueuaftdrumadcdit.
Caufamali pmceps,?bcebo uitiata Coronis, *
Extitit.k'mc?hlcgyampereulitirap4trem.
Ortus er ixion Vhlcgya.Hon tUeparente
SanHior,Cpccnanonleuiorecadit.
Hocpatre?iritbout,T)itis quem regnapttaUtm
Ccrberus tgida uixfupcrantcjitcat,
SedtukratfortembcUopriuiisPolypitten,
\Um hunt coniunx Hippoiamiapdrit.
$t mifer Ixion ceclo pietate receptus,
Confciut arcttni cum loucfaftus erat.
Dam$ thgrosfifrrut moUts»dum ctttratti&a^
lunonemeji^ufusfoUtcitarcdeam.
iuppofitai^feroxgenuitdenubeuirorwm
Corpord,Centduros,quddrupcdmq;truces.
Fpmtn*fuHtjMyqi(,WKtut,Qrynm,Oedti4t
Zurytui,Or*euf,Mcmcru<,dtq;Mcdon,
?ifenor£yciddt,Thdimdt,?holutJiliylu(,}iyleuit
Uefus,kbit,mnaUut,i\onycutikntunacbut,
tmynmut,Tereut,Dorylas,Vanis, iphinout^,
Tclcbo*t,C? cm Demoleunte Chromis,
t>idy$, Helops,Vhareu<,C<eneus,Vetrcus,Aphida^
Hefaiut,Thcniut,Pyramut,crStiphelu<,
Wtdimmu,Kipheut,?tlegr*ws,cripfe3ianor
Hipp4w^nomttCyU4rus>'m4cl0icut,
Pfc«*
THEOGONIAB LIB. IHt
47*
}h*0toim,lmbreustC*n*tu>Am*,Oditth
lundmEridupotuq; Pyrete uenti:
!Hlox Helmmfubit,et L4tr«w,Brom«»,d$ tyeepm
... Q^t^dupUxretinetctterAturbigenm.
%jtm% audctx nimim ixion \urwnis adulter,
Sedibutatherijs4louepulfufer<a.
penertimterras&fekfarepotitm
JunonisftntlocctpcrtfiUethoro.
lupptter extrfititenerma uerbx toqueiHk
fubmniabttbcriopcrcuUtortpolo.
iuhfymspcpulitmms&tdrtmAnigS»
VerfmfydedunoxiimtmbrttrotA.
CEPRVMGENBALOGIABA' P T M
dcwcrfibus condufsc,Libcr
quartus,
T
irtiuseximimnobkp^aeeeeUtorem
SMurwgcnitiuluppiter^rtmOpu
tMnhkwfwtiumpi**miM,do64i:.
mmofyneMdehquMpeperiffenomM.
VntotidmnoacsfocimfupfflTonutiiib
Vtrtiec9ieriofeetibut4ueUredit.
CJUopeH<fr<KOp\immfemonepoeUt
(^UbonduoxiUiferturaiefftjioeMt.
C^dceUbrH<lu£gefidemtperedrmm,Cml
SurgU&niUtgbrUjtomenhik**
A 4
Qi*4
47»,
»• PYLADAE
Qui notddtaiqui temporis dftdfbrent.
,
Vtftd fuit dulees Erdtoquid cdmet dinores:
iSdmquodcrindicitGrdiuSfdmdrefondt,
lUim inueotwmconnubidprimdfiiiffe, •
KeUuUtddnolirosnuncidjimddies\
&d quid multiphci cdntu uiret u[<$,Tbdli4t
lnifcdiesfloretPdilddisduiiMdmor.
Hdc und drbonbusjretos dutoreftrendis,
Kumor aitprtmosedtdicijftpatrcs.
JAelpomen<edcant^ftetitdppeUatio.uerm
TcrppcharajceUresquodiuuetipfdchoros,
^.uterpenqi uocant,quontamddeclet, er effe
Omntbui dffueuitgrdtd cdnore fuo.
VMcprmumdiitcemmodutdtdeiitibidcdutum,
Siratusaprifcisfertwreferturauk.
Zudibus i multK,memoriuePolymnid mtnte,
AruormeultHS,ttotitidm^dedit.
A' coelo Vmiie, ccelelles promere cdntut
Vertur, &dftrorm pr<edocuiffe uidt.
Hdtfmudd cmtu Ldtium dixijfe cdmaendt,
Argjuwrn $&ufdt,dogmdtd£crtdfides.
Seu qubd nos docedntindtnfert idiomd Peldfgum,
HoStrd quod dffueuit Imgud doctre,itvaii.
Siue qubd mquirdnt.b<e ndmqjfuiffe putantur
Arttbut diAorts ommbus, atq^ duces.
Qjiod iuus his Helicon Bceotid mons dedit ortm,
IndeHeUconiadmnomindftepctcnent. "".
v / . • ^h^rih "i-r' t l A r •''
T H E O <* O N I AE L I B. IIT. 4 7 * ,
Konproculdffurgit quoniam Varnafiirupes
VboctdisMudmpdruerticejielniuibus.
Qumftmdbdbitaffefcrunt,Vdrnajiutds'mde
• Cpmmbut crebm turbi difertd uocit.
QtwdTbracum Aonia estregio, contermim terr*
Vbocidqs,AonidisJbinc uocitarefolent.
Qgod^ Cytberonemfaitum coluiffeferuntur,
AppetlantuatummetriCytbcriadiS.
VieridM Mdcedum regio celebriti uociri
TrddiditdntiquonomineVierii- v
Ematbtim dixere noui.fed Pieris iVi
Vt^ttedcderdtnomindfyluipriitt.
S« nt qui Vttridum cdntdntibus dgmine ui&o,
A"totidem Hiufisnomindftmptiuelmt.
Tbejpd Vhoceofedct urbs Hf ucone propmquo
Uttore^qudgenitdmTbelfiddinurbeuoluHU
Extitit und nouem mufarum Thcfbit ilwmnd*
•VndeiHiisfolitidtcereTbefpiddas.
Vons tttus cfl Hehcon nitidU punfiimusmdis,
VegafusimpicTioquempcdeprefiitcquus.
Huncmppocrenem Dores,Komdnic[;fbntcm
Lmgui CabdUmum, Vegifeumq; tuUt.
Vegdftdisrefcrunt^itqiUippocremdisergQ,
iontefubbocm\Asquisbdbitdrecdnunt.
Utbttbrm mcedon Idtis fbns orttu m orifi, •
Mdgaetimpopuliquiregiontfedcnt:
Ubttbu bmc iuxti cfh dntrumihtb(.thridesme
A
:
.&M&$3i&&.
5
NoiWi
4ff»
S. PYLADAB
Uemtn hdbcntJoeuskis qumfitutcrfyfdctr,
Pmpleodefontealiouicpueidttnte
Sub JAaccdm cmpis,quot pdtet cfftusgos.
tHpnteuel Orcbomnwm.Vimpteidu ippctUwt*
Qtjod pdtet hos tUdt meolmfje loces.
NecmihiCdfldliusfznsjnrddtcibusimit
V&ndpnnntisprtteretmduterU:
CdBnli* quinomcn hdbtt de nomine nymphe,
Qtpfdcr* mufsrm tuderefuttd cohorc
CdftdliddttdlimcmordntAfontcpocU,
Qudrmperpetuoucrbdfduorcferunt.
flinemofyne extremum tribuitcognomcn. dtHbd
SyUdbdHonpdtituruerjibuteffcmeit.
idpatrommicif iipn ntaltm creditur impdr,
Q^faim?mdterprodcrefolticitdt.
T)d uenidm leHor, uutt Mnemofyniddt iUd
T>iccre,ficnomentoJUrcdddfirdfum.
AblouerexoUmHleffetmortutAchteut,
VndefUmpoputmnomtnAchiuwihdbct:
Mcndtfr proldtK M menfm diStdprgeffe
Flonbu(,crPhrygidXdnthusdburbecddtns.
Mdtcrdbe&>loucnatdVenm,ppicbrdq;DiP*e, _
• VulcdniconmnxtertiddikdVenm.
Ex vencre e&generdtut Amor.Corymofdtondnti
MymidonemfrrturnympbdtuUjfedeo.
tedd Clytxmneftrdm,hdvftitAgdmemnottituxor.
l^Hclcnm^fit<iuxe*cmUctibi;
THEOGOMIAE LIB. U}t4*1
Cgdm Vhrygiws poftyw rdpttit LdccioJMWf^W»'»
lnTroi*mbtUoGr*cUtotd ruit.
Itypiter tx Leda PoUncem CT Cdfiordfidtrtt
®BHt:edmkic,pugnkmclyMiJlefitit.
ffew Jotti * Cerere eft co«i«»x ProferfiiM Dtffr»
E^LwJMexortowteDiowAP^»*'. - ,
E'joa«fe<i»ympb4G<»r<«»rf»*«e,J»roifttMl*i»,
,WmphdioHigmmosWeritqiTbdhdMIcos,
Getitomdt&MtoKP"*'.. „,.,
Hifcentmnfhmmmmrurlmbimim.
ZlsropdwmueomWWwrpWtm0*
XwilulitdiCrttd-littordnotdpdter. v
ftowfdtt* es W**rex im *h*t*mMte rf***
Cmut&faffmiurdfuborbcpdtcitt.
trodijtbmcmos&i po&CretenftdregM,
CmffdtreyiStygioiudicdtdildfero.
J^iAnirogem,?b*drwfitnd,dtajAxudtMh
Vdfipbdeeoniunx,editdSole,pdrit. ,
GUucum etim Minosgcnmt.cm VcucdUone,
VtdtmVtucdlionldomentdtM.
Orfi\ocbmid<mmm,ithddfmtnimtnph,
Hi$ omnes tdcitisexitieretboris.
AuredUic^rmmxdeitAurordTondnti,
CeycmAkyonestdidUiBeuirum.
Uidudtciptirmfi^luoQVdMond,
Dia&TrdthhtndcfinympbdutrWQpdmtQridUonftiutdirtbBMWWV*
p<0||.
48*
B. P Y L A D AE
PtonijconiunxcreditaLichione.
Q$a cithara infignis tibi natus ApoUoVbAcmon,
Furq} tibi ejlHermeSnobiUsAutoUuf.
T« quoq;fiderei non ultmagloria cceU,
DicerisOrionfcmenhabcrcIouk:
Stmtutodandafides Hafonis uerfibws utU es%
^ttmitimcoriodwmbotaseffhrefirt.
Quod licet edtderint jkinus tria numinafummm,
Vma patris dignwm ficii honore louem.
Xteptun<tAfcr<euiquanquamMinoi<kuatcs
Credidit Kuryalem huncpeperiffe deo.
Sunt quoqjTrtnacrio qui dicant Oenopione
VfogenitwmMquemmiferitalmaChiosi
Wiws er natam Meropen,uel nomine diStam
Candiopenfhmorifuppofuifiefuo.
Zx'U*Hippolagumgeuuiffc,fediUeDryintem:
'isterexrhracumdocleLycurgetuUt.
Protutit Augetm rextfarpaUcemq; Lycurgtu,
QM^patremimedijsabftuUtenfeGetis.
&tequ£nimiocorreptacupidinephyUi,
M reditwm lento Demophoonte cadis.
Horwm nutta daturgenitrix, fedcrAona celfm
luppiterluympbaMnofiUeprogenuit.
AoiudixeruntignotamatreDymantcm,
ignotaqi dups effe Dymantefatos-.
KmcAfiim,tibrqui nottuanus aumcutus iteclor,
M$Hecub*:,ticaUo,fcdpatrefi;<ttererat.
Hmc
^PWiyi".*!!*
T H E O GO N I AE LIB. IIII.
*fy
Vmcea,quafmptanondmprocefferdtdUi
Aefacusm mergm uerfus, Alixirhot,
%'loueSarpedon,peperitquamLdoddtiM,
AtnotbusexiUoprodijtAtUiphdtes.
teloue¥ilmnus,qmjiercordfirreperdgri»,
Etdocuitpopulospmferegranarudcs.^
tluic Daunm Acnjij DMtaecompreffatulifpt
Creditur:iDauno,Dduniusortusttger.
£x Dauno Turnm fbrmofaVeniUa gtgnit, luturnamDamusmatreUtenteferit.
fdius£therijlouiseStAcrifms,huius
' Laertei,dubiopartusuterq; thoro.
LaerticoniunxAnticliafuditvlyffem,
UtndtmfulchrisuuUibusEchimenenu #
Simt qmbus Autolia e$~t Anticlid diHa,pdtrtmcfa
Qgi Ldertiddte Sifyphon effe putent.
lslatromtuserdt,feriunsdngulhuutrm,
Etfaxompediensprtetereuntisiter.
Lttaq; qumptttretnoudnuptdordcuUammh
VimtuUt,&fmatraxit'mdWdmam.
IndegraukpeperiffeuirondrrdturVlyffem,
Qgem Laertidden Sifyphimq; uocant*
VtnelopechiUifdtuslcdreoditcjtuU* .
Cuipar uifafide c&,coniuge,Tclcmdchut:
TciegonusCirce:pdlriosquinofcereuulms
Dmcupit,'mcautusperdiditipfepdtrcm,
Aufotms tdtimxutcro quoq; natus Vlyfsi
Tertur,
• #'-«sC '?S&k^".-';
'4W
8. SYtXOM
' terturjh bocfluxitjumen m AufodtnC
>
PortdntemgemininuncidfiddpoU.
t^tiUttOenomdicumtidurigdpdrentem
HuncuocdtMgemtrixnonfdtisuUdpdtet^
Hiticparit Eudorm foboles PolymtU Pbtlmlit
HuicljraddtgemnosJtucharmtddiLtrcs,
tffcl^es,Gemosq;uoUnt,ddtdnumindbma
Ommbut:ryuit<e,funeriSdtq-ducetSmtquoqiVcnelopenquiuixbcnecrediUmto*
HercuriortdtmPdndtuUffc uclinti
ftonqumPanddcmuenerMitfbtArcddctcrrt
StdquemdecunfiisfuftulitiUdprocis,
Kercurio Buandrm pepertt Hkqtltittrtgtfi
Arcddif£u<mdroftirpsgemin4t4fkit<
Umcgentirixortdc&PalkmUgrdidtAttit
vndcPdldtmtmmindfmpfitdpcx.
Rmefim k Turno confbffiu uubtere PdUdtt
Etquibutexicrituifcerdneuterhdtct*
Vcrfcd rexfupermgenwtSaturniutim&
Qjjcmpluuio Ddndcprotulit Acrifr
UPtrfenprhndchdquo mtnRrdtdfdgitta
CenfuitutquondamPUmusorcgrdaii
Kdtermobfcuro cft,quosucr6cxmdecrcdm%
EdidithosiHiqudttuorAndromcda.
Cl&tttuori mamrofurgitmihiprimut Erytbrtwti
yndeputmrHbronommLu mdri.
Conff
j£^
^THiebeoNiAfi tis. im.
4Ur
tonfequitur Stbclcnut.cui durum Euryfibtd cenmxt
SitUctttgnotinmimiUa^parit.
Ttrtiut acctdif&achemnifiUmiUi
OrtusAcb«tmtnidts,Orchmui'mdefuit.
toontomiUuxitifcdteuocatOrcbmepatrm
Uucothoe, tibi qum fuStOitEurynomt.
GorgophonmproditiuartofedmordmeVerfmi
Vigtmaquouattsbmartceptdferunt.
Kmctie&ryonm,quofis Alcmtna proftdd
Herculinethcrcodcloucfafidpdrcns.
Aforum hinc,<mi te Amphitryo produxerit. at<$*
&imibnbisutnires,qHipepcrerc,tdte*t.
SuMtamtnAlcmtmeqmperucniffepdrmm
nurydutnVtUfktLyfiducn'ucpmcnt.
ilcmna Amphitryodcuxorelphicleagignit»
muepuerobfiuramatreU>lausadc&.
Aeaton Acgma tft magnoammxATonanti
O^ipruiOenopimdegtttitriteuotatt
VtyttltramStypo cumfratribm excutit orbe*
Vhomabhoc,?elem,cumVelatmmefatu ^
WUterabcft. dupUxTeUmondeSiortdpropagOp
istmfoqmmmt uentrit iUatboro.
Wponareucernmhaomtdomidecretmp
Aiatmdubueprogtnutrtpres»
tiVtltm tacitaTolydormfu&HUtdwOf
InfignmbtlLomtjibcdqutpepcrit*
n
WThttidttxmmmatzmtfom*»™*^Scyri*
4 *
B.
1» Y L A D AE '
ScyrUcuiPyrrbmnDeidamiaparit.
Andromacheest,aut HermionePtnpeleaVyrrb»
racta.Mobfiufatx&ortusabAndromacha.
Knnc genmjfe firunt Polydc£iam,nuUa(fc certa t&
Matcncr ignotwmjtir,mdier'nefuit.
Xukanum regina loid tuiit mdyta luno:
X^itemLemmfibrum^Auldberemauocant.
Hntc Pr<encftm<e fundator Otculut urbis
TUiut, awbiguo contigit e tbalamo.
Cacut er Herculeis oppreffut uiribus otkn,
nfuadumtraclasdiripitantraboues.
toum tua Vukanus cupido petit ora JAinerua,
Ofadadum pugnds,uimq; pudica pjgjs:
fMusEricbthonmfbarfodefemineterrt
DiciturJhoc CephaltProcris amicafui.
Hoc Borea coniunxjmtrum decus, Orithyid,
Et rex Vandion Atticus exilijt.
Blfedunsperhibentgenitas PandtoneVrognen^ •
QgeThracumregtsTcrcos uxor erat:
Et qu* trunca fitit linguam Phdomeld ,fcelefti
UefhcinuspolfetTereosoreloqui.
UuUa tan>:ngenitnx,pofitis tot in ordine nitis,
'Emicuit,cuiusnommafamagerat.
TuUiusindettbiVulcaneeftSeruituortus,
Crefita cui mater Corniculana fidt.
Contigit huicduplex,uariofedpeclorenaas
H*c m*i»rfutt,bxc TuUta dtHa mtnor.
"'
V€l*tT
¥UEdGC)NIAE LIB. I l l t
4*/
VenterdbeR.Aruntiserdt prior,altera md
VxoriTarquiniut quos pater ediderat
lD$imtttiHatutafUit:piutiUc,ferocem
tticammwmgefiitidifiiniilisqitorut. .
tato ariimos iunxere.perit mindf, crpcrit Aruni,
tUciutcrmaiorconueniuntfyduo.
Qtffd ntoror! impulfu iam fumpM conitigii, m
Kigalenidfcendih cotripuitq-, gtadum^
timqifdcerptdditfotium cipturai,ab iUd
VeMur,crmultduuhereplaHgithmnwmi
Aiidicrdtcdriiunx,rcgemuifurdmdtittm
Vrbftlijt,fapidit'tnfdfaUeaatotiti
i
Sumredit,durigdc&uifogenitoteperempt<t
1erritui,crfferiitiamrttiriebatequos.
Udtauetat,patrtdsqjiubetproculcetutartui
Qirribui,cf fcindatUerberequadrupedeSi
titid dura quidcnt,atqs omni damnabilis <euot
CumqiUifocrnatisfuneredignagrauu
UippoU Serg efia loui tefilid Troit,
AeotenonficlonixaputatUrauo,
&
HdnminufHippotadetigitut,qudmfratef Acettei*
Tdicerti.htcriatoiUostuUturia duos.
Uulta,fed igttdtis ptotei tibi matribut ortai
Vrimaq; Ceycit credituf Altyorie.
Tum Canace,et Mdcafeut: Uetito qUos iurixit amoret
Qtyefottt ignotoi iungerefepe Venui. .
SiifenttsckMcenstribuitquinominamonti'
. *
B
ididrtm
4&8
fc
PYBAtiri
haiarum,pra-ftans are ciere uiros.
Uec non Sabnoneus,tonitrum qui mitatus Olympi^
IuUninefub$tygiaseitreuolutus aquas.
HocTyrogenitaeft,iieptunofxtagemettos,
Crithea^ Acoliden pojimodo nacla uirum.
Te Ccphalus,ProcrfS coniunx,uocat AeolepatreiHi
Htfperus Aurora eit cuipariente fatui:
Te uocat lphidus,cui pota uenena Vodarcem
SerpentiS natum contribuiffe uolunt.
Roc Athamasuocat,\noecuifccta Learchu/ni:
lUifitfaxo quem patermdcfurehs.
Ut qui PortumnuStMclicertd eftftuc PaUemon
Eiftus,eylnousdcpariente deus.
Vrima tamen coniunx Athamanti prodidit HeUe^
Heiphile,unde HeUes nomina pontus habet.
EtfimulauratouettumfupertquoraVhryxm
Arietequum nondtm tapfa nataffet aquis.
E' Phryxo,ignotafluxit<j; Cytorus ab aluo,
Vaphlagonwmdequoterrauocatafuit.
Aeoluse{tEphyr*tibirexeyconditoralt*t
Sifyphe,ab antiquis creditus,effe pater:
• Qycmfamalonij Aegeiq^mUttorisont
Abruptumeitolancorripuiffe iugum.
Verdere confuetumfaxo de monte reuulfo,
-forsquibusittorfumfeuadediffetiter.
yndeAchcronteptus,pr<egrandifenderefaXiM
VoluistvelapfumrurfiMaiimpetis,
UUf>t4
tHEOGONIAB LIB. Ulh
+ty
'tiupU tibi Merope efb Veligni cdrmine udtis:
QM Gkucum et mdgnu deinde Creonta (erfc
Hitfic regem dccipimusdefunfto patre Corvnthi
Hdtdmttndm,obfcurofcdgcnuiffc toro.
HdUCreufafuit^onfam hancnon duxit Ufon,.
CumpdirequodraptaeiiColchidisartefocis:
ieUerophon Gkuco ejl ignott uentre creatus,
Achimcnehuic coniunx pignord ternd dedit: ;
lfandruMj,}iippbiochii,pukhrdm quoty Ldodamiai
CUittcSarpedondelouenixdfuit.,
,
uippolochoefldlterGkuw,feddb ubere teflo
Vdrtus,& hic Vbrygijs momibus auxit operh.
Critbeauentorumgenuitrex Aeolus: iUi,
E{Tyrondtosquattuoreffe putdnt:
'AefondiMedejeredijtcuifortior <ef<« .
Artibm: hitlc Vbetitas,Alcimedoni\; fubit.
Hmc kmythdon adeji.jratres Volymek e r lafoA
Aefonefuntorti:ncctamenunde,patet.
Hypfipyle£uneumq;,Thodntd$gignitldfon,
,
AuratofelixueUerenomchhabens.
Gignit e r obfcuro Vhilomelum corpore.Vlutuni
lUe,fedbicnatpfitVdreantepater.
HMIC Varon appeUant,qu<cfit mnoia primum
t)i£ld,qubdhdcfedemfixeritiUefudm.
TcudifEpitropium Alcimedon.Amythaone creti
Sunt duo:cr inde Ki&tjmde Uskmpus adefc.
Nfc quihus e thdamis^atuit.fueratq; Mekmput
1
fe
i
Herbx-
4?»
B.
PYLADAE
' i.
Merbarumq; potens,augurioq; facer.
Theodmasq; iUo fatus e&,nonfegniortugur,
Suffcclwtitutis Amphiarae tuis.
Mantyona,Antipbatemq; BiatdeconiugePero
Extulit. at geminos Mantyon ipfe creat:
formofum Clytonem, Aurora eji qui raptm ab tbut
Ef uatem,nomen cui Polyphidis erat.
ifle Theoclimene cftfaHus pater augure dofto:
Hectribushisdatafuntuberacertafatif.
Antiphate e&,cr mater abetl,generatus Oiclm:
Hauftut ab hocfatut eit Amphiaraus hkmo.
Cuinatum Amphilochum peperit coniunxEriphiU,,
Qttiq; iUam Alcmxon perderefu&inuit.
De genitore etiam prodit BatyUus eodem,
Hoc triplex dubtjs nixibus mde puer.
Tyburtusfimul^atq; Corax,CatyUus cr alter,
Mceniafuntquorum Tybuwaufta manu.
DEORVM GENEALOGIAE A' PY'
tade uerftbus conclufe,
LIB.
V.
T
Antaks e Pfofe efi nympha tibi luppiter ortut,
Quem natumfama ejiappofuijfe dei/s.
iUequidcmfuperumferturconuiuafuifie,
ArcanKfummineccaruiffepatrii.
Qjue quoniam eit aufus mortaUaferrefub ort,
Peftordfuntmultoprefiadolorclouis.
Vrotinut
THEOGONIAE LIB. V.
49»
trotmus dd Stygios pulfus fuit iUe receffus,
Fomdqt&mterdquds efurit dtq, fttit.
Taygek huic Nio&o» peperit, qul prolefuperbdm,
Teifcuiro-Amphion,diriguiffc ctnunt.
Edidit er Pebpcm,t&goqui inftgniseburno
'Eulfttjtbimfernis eftrcuocdtus dquis.
Qudtuor i/nde Pelopsfoctut tulit Hippoddmid,
Qy<tmui£ldm celeriduxerdtiUerotdi
hyfidicem nutrem Alcmen£,dirwmq, Thyefte»,
Atretmtfcferumfliitheniwmqi ftmul.
VoUuit^trei thdkmosfcelerdtd libido
Fr4trjf,er Hdrpdgigen Vlijlheniwmq} tuUt.
Tdntdkt dcceftitthkkmo fubktm eodem,
Sed prior ey Vtlope ndtd Thyestefuit.
Cui pdter mpurus fefe commifcuit, inde
Sdnftior AegifttK nongenitort fdtus.
Pdmifer AtremndtorimepuknddThyeft*
Kembrd,toriobiecitfrdudercceptdfui.
Qgo» mox Aegifthus ferro conficit,ey iUi
Zrepttmpatrireddiditimperiwm.
Fitatt Atrro Euiolutfuit dtcfc Mekmput,
Tertius Alceon,mdter er omnis dbeft.
VUftbenio geniti M.enekut,& ipfe Agdmemnon:
QjwsMeropcexortosmdtrcfuiffeuohint.
Hospdtcr Atrcofrdtri,quumccfiit'm durdt,
Trddidit:'mq,fudmrettuUtillefidem.
AtridM hmfdm uocdt,quos extulit Atrcut, .
1
.
B %
Vtge*
49*
B.
PYLADAE
Vtgenitorprimisfidus ab unguicuUs.
Bx Helena Hermionem genuit Menelaus, OrrfK
PacTam,necVyrrhofurripientcdatam.
QuotdmmoccifosurfumhancfibiduxitOrejies,
VtnosanttquitemporKaclamonent.
Te Menelae patremfortis uocat ey Megapenthcs^
Qurm tibi fixtura VydUferua dedit.
Kege MycenarumfutxercAgamemnoncfcctus,
Matre Ciyttmnefira,quosmemorafie libet.
Idpdicc&ttrajphianaffajiut
Iphigenia,
Vulchraq^Chryfothemis:fednecAlefus abesX
Altera
eonjeqmturmoxlphianaffaj&Orejies
Tilius:buiusbabctfemina Tifamencs.
tfuius item,patuitgenitrix e r nutta,Cormtbusi
Qgo diclaeji
Ephyreterrauocktaprius,
Alter abhoc patris de nomin efertur Oreftet
Editus.hmcpopulosexilijffcuolttnt.
Tamalouemmagno
patremtulitHerculefaftm,
Qgyra latus Alcmenefubdidit iUefuo:
BttribusedixitfieridenocJibusunam,
Vt poffet uoto commodiorcfrui.
SminisHerculeiLydus,Lamyrusq;fuerunt,
^ Zurythe rex lole quos tua nata dedit.
E'L?A> Laniusprocefferat:abdita mater.
Herculis crftirpem tu Diodore tenes.
Te$ Sophonprodit-.genitrixeftneutra repcrta.
Bercuktcrquinumnafc^urindegenm.
VcicQOH
THEOG.ONTAE LTB, V.
4J>3
&cicoonMggdr<t,TeriomdchM<fc pdrente,
Et&eontiddes:quospdterip;cnccdt.
lUe ctimOxedmgenuif.cummdtre peremit
H«»c quopdum Stygio uittor db orbe reiit.
&xVdphid(fiuerdcdnunt)fufccptutltboneut,
luit&exdluo&eidniratuo.
Tlepokmu nixd Ajlyocbu eft, Sdriumc};, CromMfy
Atq-Agikm&CyrnumjognitdnutldtuUt.
TekpbuttxAugee^Miliitutdbubcreccrut:
• KtpdterKurypyhJtumCypdriffetibi.
APyrrho Eurypylus cxfu*fuit:ijlc dohrc
••L<tnguit,drboreo&ipitemembrd iegens.
Tbcjfdlm Akiid,Vhidipput & Antiphut iUo
•Exorti,certumnonhabuerctorum.
terturAuentinusdiuoquoq-dbliercukndtus,
mtrcKhed,utMtesAndicusorcf6ndt.
lndcScythes,Scythicdejiregioquo di(ld.GetonU
Addimus-.hocpopulosdeiucerumordit.
HercuUs)ierdclesiixeruntnomen Achd,
0bpd per lunonem prmid Uuiis hdbet:
Viribusmfrdcldfuperdni&mentcldbores,
Qjpsduidxfubijtobijcienteied.
DiausdbdltricecftidemTyrinthiustirbe,
QtyeTyrins nrgitproximdierrdfuit.
Amphitryoniddes Alcmend matrecrcdtus
Q$pdfuerit,cuiuircontigit Amphitryo.
Atquonkm Alceus pdterextitit ^ P ^ J J j ^
i^7"
4W
*• P Y L A D AE
klcidenuatumcarminafepe uocant. ,1,,
Ipfepuergeminosacunisreppulitangues,"/'
^densteneragutturapreffamanu,
Y*SantemjuuenisTheumefiaregnaleonem ..
Strauit,qr'mdehumerostcrgqrefuUut4it.
Kox alium Nemeam iuxta,paruatq; Cleonaf,
QMileQfuneftusfubregionefuit,
flqjbitiofretut p4itqwforte Mobrchi,
Perculit,(yclauaqu<tindedititle necat.
&nttamcnJ)uhci8m(jiputentquiprQrfuteundei
^tuamprifcosmentefuiffepaiet.
Urntamabftmpfitferrofedzrignibus hydram,
Septenwmpoffetquumrcnquarecaput,
M*n4imconfecitaprm,quodinA?cadeterr4
Mon&rumeratjnfefto cun&a pauore tenens. HuncalijaddurmperhibentEuryftheatraclum,
.Q&umnondpmkthqfuccqbuijjet aper. ,-,
}s tamenfijreadiguarijs a montibus baufit • ,
Nqmina,qtf0s uerfu non memoraffepiget.
to*naluie&,Vholoc,Cytlcne,atq;mde Lyc*wsv
Q&olouisatherijtemplduetuftafFdent:
•
f-trthenius,Lapheus,Nonacristcr ipfe Erynutbut;
Vnde Erymantheumfama uocauit aprum.
Arthemifeut item. fedenim quia Thejfalisora,
Maiula,®- Arcadicumcontinetomnefokm:
Menaham confuetaferamfunt carmma uatum,
EtKUgicqsuerfusdicereMjenaliqs.
keripe-
THEQGONIAE LIB. V.
4$f
Aeripedem ccrudm,dt(k durdtis cornibus.olim
M*ndUumfoUtdesi,qu<ecoluifict!cmwt .
Akides potuit celeri cqmprtnderc cttrfu?
^tcdpufboliumcornudfuludtulit,
StymphalidMfummopercufiitmaerettlis,
Stymphdlus Arcddico quas tuUt orbe kcus.
Corporetdmgrdndi uolucres,ut lunxmd poffent
SoliSfCrohduildtoUerenubediem,
Taurum Cccropias imnuni corppre terrds •
Vds\intcmJl.ercuU*pcrdomucrc m<tmw.
yi&us er abldto cornu eft Ackelous ab ijfdem,
Selicctmfortndsucrterct iUenouas.
VdlmdfcqucnsiUiuenitViomcde perempto,
TreijcijsoUmBifioniisi^ducc,
Bojpitibus quifuetus equps depafcere c*f\s,
BiscibusAicidafubijcicnte fuit,
"BufirinAcgyptiregem,quiproximdiHil<>
T>iripiens,toto Uttorefeuus erat,
Hofpitk innumerifcedans quocktempld crupre,
OccifumiUiusobtuUtipfc aeis.
Antteum Vybicvs cuj regid lAxus m oris,
Cutfuitimm4ni corpore terrdparcns,
Omnibus mfeftum,terr<cq; mdriq} cruentum,
Vcrdiditjmqi ulnis compuUt ire necj,
Tumgeminaspelagoferturpofuiffecplumnds,
QitdfefeOceanoporrigitundaminax.
Atq;duQsmontcs,Abildm Caipen<\;recifos^
B f
Pfl-pc-
4?*
B.
PYLAOAB
Pcrpetuumfolitoscontmuareiugum.
Hefreridum uigili mala afferuata dracone
Aureaconfeftafuftulitmde frra.^
CcryonemtriplicifbrmaTartefidnaclum
Littora,crttijpanafubditionepect(f,
Strauk,zrabUtisgregibutpcrduxitm orttif,
Hefperijmagnumquoddecusorbiserat.
Thermodoontiacamftioliatttt Amazona baltheo,
HunccfiMyceneiregisadora tutit.
HecQtcusHercukasuirescrponderacUH£
fugit,ubiaurrfditraxitmantra boues.
BcdidcUitfiribusUnquensaffixdcruentis,
Qyedederdtletbo perdttmorauirum.
Centaurosfolitadomitosuirtuteperemit,
Viritboicupidosdiffociaretorum.
/wphitryoniad* paftam quoqj Deiainrdm,
Hurytbtttoptaretquumrapuifjeferox.
fccdifragum raptafixitCalydonide Urfium,
iueniHttumiddfexuperauitaqkitt:
SanguinequimorienstibiDeianiraflttentem
Pefhfiroue&emtrijtiadonadedit;
tieleosundenamfobolem,patriamq;domum<li
Diruit,mPyliosdumgrauiorapdrat.
Vnwabittantd Hcttorfubtraftusab ira,
PoffetutmPhrygiosutilkirefuis.
Xcrgion,Albionemq;tibiNcptunecredtos,
SiSeredumucUentprtetereHntisiter,
AdRbo-
THEOCSONflAE LIB. V.
4PT
A^itf)oddnucrUpiducampum,cefptntephdrctrd
Vundere Gnofiidci noxia teUfoU:
Imbribut adiutusUpidum,loue paucarogato,
yuit,cmcceptamprotuUt'mdc uiam.
Vro&rauiicctum,fohitfcopulo<\i fueUant
Befionam,VhrygioLaomedontefatam.
M.ercedemcrttdasndtitdntiq; Uborvs
Cumpdire;diuinofemincpdclusequos.
feriurum pofthac regem,& ptomiffa negantem
Vltus,m ltidcos prdid magnd tulit.
pekuitq urbem,crpopuloscum regcperemt,
AbduxitqiiUiquipuerunuferdt.., *
Sumcre quem Vriami nomen uicmia fecit, •
Huncredimensduripondereabhofiegraui.
fxtremam Udli* quumprtdo LaciniM oram,
' - Graciaquemagnacjljmfcelusomncdarct: :"
mltaq} diripiens mfefiior omnibus effet;
CortciditAkid£percutiente mdnu<;
ConditalunoniquitcmpULacmiadixit,
Quoikiacentfurismonsjibinomcnhdbet,
Alcmenxgenito,feuorumeficaufaUborumt
I)ixcratEury&heus,mdxintaluhotibi.
ktqihmc Alcidentelopenetrare trifulco,
~ lunonkmammamnoniiniuiffeferurit.
lerrigenumfuptri tremerent quum pralia qutfy
InteriQrcpolifedcreceptMtratmtabat curuumnimiofub pondere ceelum,
Cdfum
4*f
' B. f Y L A D AB *
ScyriacuiPyrrhimDcidamiaparit.
'"'
Andromacheek,aut Hermione PeripeleaPyrrho
Fceta.MolofiusatxflortusabAndromacba.
Kunc genutffe ferunt Polydeclam,mllaq} certa (fl
Mater:& ignotumjtir,mulier'nefuit.
VulcanumreginalouituUtinclytaluno:
Q^emLemmfibrum,Mulciberemhuocaat. '
H»ic Pranc&m*' fundator Caculut urbis
Tiliui, mbiguo contigit e thalamo.
Cacut&Herculeisoppreffusuiributolhih
Vtfuadumtrdclatdiripitantraboues.
X>um tua Vukanus cupido petit oraMtnerua,
Ofcula dum pugnat,uimiji pudica fiigis:
fJatm ErichthonUu jparfo de femine terrA
DiciturJboc Cephali Procris amicafui.
Hoc 'Borae coniunxjnatrwm decut, Qritby\4,
EtrexPandionAtticutexilijt.
ZffcduitperhibentgcnitAt PandionePrognett,. •
Qgf Thracwm regts Tereos uxor erat:
Ef qux trutica fhit linguam Philomela, fcelcfU
Hej&cinutpofJetTcreosoreloqui.
*- *
NttHrf tam<ngemtrix,poJitis tot m ordine nitU,
B.micuit,cutuinominafkmagerat.
TuUtiuindettbiVulcaneeftScrututortut,
CreftiacuimaterCormculanafuit.
Contigit hutcduplex,uariofedpe£torenata:
• Hacmiorfi(tt,b*cTntliadiclammor.
*
Vtnttr
^w^
YfcEtfGCiNlAE LIB. I l l t
4*/
Vtnter dbcft. Aruntis erat prior,altera Ltf«
Vxor:Tarquinius quos pater ediderat.
bif!imilMridMraftiit:piusiUc,ferocem
tiicanimmgefitidifiiinUisqitoruf. .
fato driimoi iunxere.perit mindt, er perit Arutti,
tiiciufcrmaiorconueniuntqiduo.
C^dmorortimpulfuiamfumptaconiUgis.M
fiegaienidfcenditicorripuit^gradum^
bmq-f6ccfptdditfoUumcdpturus,abitto
Vemur,trmu\touuUerepUtigitbimwm<
Audicrdtcdriiunx,rcgemuifuramaritm
T?rbfilijt,rapidis'tnfdr<tUeflarotiSi /
£>mrcdit,aurigdchuifogenitorepercmpt6
tcrritu4,&fteriisidmretiricbdtequos.
Uata uctat,patnds'qi iubet procuUet «t artus
Curribui,&fcmdatUerbcrtquadrupcdcs<
tiUd dura quidcrri,dtq; omni damnabilis <euot
CmqiUitoeyndtisfunercdignagraui*
Hippote Serg efla loui te filia Trots*
Acoteiionfiftonixdputaturduot
tton minus HippotddtS igitut,quamfratet Acettet,
Hiceris.ba-cridtotUostuUturid dUos.
Multafedigriotisproleitibimdtribusortai
Vrimdq}Ccyckcteditut Akyorie*
Tum Canace,ctHUcareus:Uetifo quos iuhxit «morr,
QytfoletignototiUrigerefepeVenus. .
mfmus^,Ucenstribuitquinomindmonti'
,"-"""wr«-l
4««
Bv P Y L A B A f e
B<<wr«Mniprifft<tw tre ciere uiros.
HecnonSalmoneus,tonitrum quiimitatut Olympi^
lubninefubStygiateAreuolutus aquat.
HocTyrogenitaeft,tieptunofoctagemellos,
Critheaifc Aeoltden poftmodo nafta uirim.
Tf Cephalut.Procris coniunx,uocat Aeolepatrenk
Htfbcrus Aurora eftcuipariente fatut:
Tf uocat lphidut,cui pota uenena VodarcM
Serpenttinatumcontribuiffc uolunt.
Rfx Athamatuocat,\noecuifocta Learchum:
lUifitfaxo quem patermdefurchs*
Ut qui PortumnuSiMelicerta eftjiue PaUemon
Biftut&rlnoutdepariente deut.
Vrima tamenconiunx Athamanti prodidit Hfffftf
Heiphilcjimde HeUes nomina pontus habet.
Etfimulauratouettumfupera-quoraPbryxtm
Arietequum nondtm lapfa natajfet aquis.
E' ?hryxo,ignotafiuxit^ Cytorus ab aluo,
Vaphkgonwmdequoterrauocatafuit.
AeoluteitBphyrietibirexeyconditoraiu,
Sifyphe,abantiquiscreditut,effe pater:
• Qucmfam4\onij Aegeifyiniittorisont
Abruptum e& olim corripuiffe iugumu
Verdereconfuetumfaxodemonte reuulfo,
- forsqHibutiMorftmpeuddediffetiter.
yndeAcherontefitui,pr<egrandipcndertfaxUto
Voluis&ekpfumrurftisaitmpctis,
mpta
f H E O G O N I A B LIB. 1111.
+H
fcwpto tibi Meropc eji Veligni carmine uatis:
QtpGUucum et magnu demde Creontd {«&,
Kunc regem accipimmdefunHo patre Cormthi
V,atamunam,obfcurofedgenuiffe toro.
Nrfte Creufafuit^onfam hanc non duxit \afon,
Cum patre quod rapta cft CoUhidis arte focis;
kettcropbon GUuco eji ignot« uentre creatm,
Achimene huic coniunx pignora terna dedit: ^
\fandrum,\iippohchu,puUhram quoq; Laodamif,
QtjieteSarpcdondelouenixafuit.,.
,
HippolochoefialterGlaucwsfeddbubcreteao
Vdrtus,cr hic Vhrygijs mcenibws auxit openi.
CritbcducntorumgcnuitrexAeoliKtitti
E{Tyronatosquattudreffeputant:
.
Aefona^Medexredijtcuifortior eetd^
Artibm: hiitc VhexitAS,Alcimedoni\; fubit.
Hmc Amythaon ddeji.frdtres Volymek e r lafoit
Aefonefuntorti:ncctdmenundc,pdtet.
Hypfipyle Huneumq;, Thodntdtpgignit lafon, >
Aurdtofelixuellerenomenhdbtns.
Gignit e r obfcuro Vhilomelum corpore.Vluiuni
\Ue,fcdhicnatpfitVdreante pdter.
ikmc Vdron dppettdiU,quafit mnoia primuM
i)it1:d,qubdkdcfedemfixeritiUefudm.
TcudifEpitropiumAlcimedon.Amythdone creti
Suntduo:cr inde ViMJmde M.clampm ddeji.
Nfc qu&us e thalmis)patuit.fueratq; iXeUmpto
1
fc
i
Hfrt*
4?o
B. P Y L A D A E
i.
Herbaru/mq; potens,augurioq; facer.
Theodamasq; iUofatus ei},nonfegnioraugurt
Suffettwtitulis Amphiarae tuis.
I/ittntyona,AntiphatemqiBiasdeconiugePero
Extulit. at geminos Mttntyon ipfe creat:
Tormofim Clytonem, Aurora efl qui raptus ab abi£
Ef uatem,nomen cui Potyphidis erat.
Ifle TheocUmene eSfaclut pateraugure ioBo:
Hectribuihisdatafuntuberacertafatit.
Antiphatceft,ermaterabeft,generatus Oicleui:
Haujlus ab hocfatm cft Amphiaraus humo.
Cuinatum Amphibchum peperit cdniunx&ipbiUi
Quiq; iUam Alcma-on perderefuftinuit.
Dc genitore etiam prodit BatyUus eodem,
Hoc triplex dubtjs nixibus mde puer.
TyburtusfimultOtq; Corax,CatyUus er alter,
Mccniafunt quorum Tyburis aufta manu.
DEORVM GENEALOGIAE A' PYlade uerfibus conclufie,
LlB.
V.
T
Antaks i Vbte eji nympha tibi luppiter ortus,
Quem natumfama eftappofitiffe deis.
lUe quidcmfuperumfrrtur conuiuafuifie,
Arcanisfummineccaruijfepatris.
CXuequoniame&aufusmortaUaferrcfubord,
Pecforafuntmultoprefiadobrclouis.
Vrotinut
T H E O G O N I A E LIB. V.
49»
frotmus di Stygios pulfus fuit iUe recejjus,
Vonucfczrinterdquttfefuritatqi jitit.
Taygck huic Uiobem peperit, qul prolefuperbdm,
Tcq; uhrfr Amphion,diriguijfe cdnunt.
Edidit er Pchpcm,tergo qui infigniseburno
lulfitjbimfernisefireuocatus dquvs.
Quatuor kde Pelopsfxtut tulit Uippodamid,
Qyamutflam ccleriduxeratillerota:
hyfidicemmdtremAlcmen£,dirumikThyeiT:en,
Atreamifcferimfli&beniumqs fimul.
VoUuit Atrei thdkmosfcckrdtd Ubido
'Sratris,ey YUrpdgigen Vlijiheniumq^ tulit.
Tdntdkt dccefiitthdUmo fubktut eodem,
Sed prior er Velope nata Thye&e fuit.
Cui patermpurut fefe commifcuit, inde
Sdniiior Aegijlitt nongenitore fdtus.
AtmiferAtreutnatorimepukndaThyejin
Membra, toriobiecitfraude receptafui.
Qgort mox Aegifihus ferro conftcit,ey itU
'B.reptum patri reddidit mpcrium.
fiUus Atreo Buiokufuit dtqs Mekmput,
TertiutAkeon,mater e r omnis abcjt.
VUfihenio geniti Menekut,a' ipfe Agamemnon:
QyosMeropccxortosmatrefuiffenoknt.
Hos pater Atreofratri^quumcefiit m durat,
Trddiditmqsfudmrcttulitihcfidem.
AtridM hmcfdma uocdt,quos extulit Atreut,
' .
B t
Vtgf
4$>l
B.
PYLADAE
Vtgenitorprimisfidus ab unguicuUs.
Ex Helena Hermionem genuit Menelaus, OreSi
Paftam,necPyrrhofurripicntcdatam.
Qgo tamen occifo,rurfum hancfxbi duxit Orejles,
Vt nos antiqui temporisdfta monent.
Te Menclae patrmfbrtis uocat <y Utgapenthts^
QgfmtibifixturaLydiaferua dedit.
Kegc Niyctnarumfluxerc Agamcmnonefatus,
Matrc Clyt<emneftrd,quos mmorafie libet.
L4/>dice,Eleftra,\phianaffd,dut Iphigenid,
Vulcbrdcfc Chryfothemis:fei ncc Alefut abcfi,
Altera eonfequitur mox \phianajfa,& Orejies
TiUus:huiushabetfmina Tifamencs.
#uiM item,patuitgenitrixcr nuUa,Comtkut;
QtiodiftaejiZphyretcrrduocatdpruK,
Alter ab hoc patris de notnin efcrturOrclict
Editus.hkcpopulosexilijffcuolunt.
fama \ouem magno patrem tulit Kercule fdftum,
Qgt<m latm Alcmenefubdidit iUefuo;
Et tribus edixitfieri de noftibus urutm,
Vt poffet uoto commodiorcjrui.
Scminis Uerculei Ly dus,Lamyrusq;fuerunt,
Eurytherexlolequostua natadedit.
E*Lydo Ldniusprocefferat-.abdita mater.
HerculiscrftirpemtuDiodoretenes,
Tefe Sophpnproditigenitrixeitneutrd reperta.
Hercuie ter quinum nafcitur mdegenut.
DOCQOfl
THEOGONTAE LTB, V.
4r99
•DekoonMegara,Teriomachia^pdrente,
Ef ercontiadesiquos pater ipje necat.
lHe ctiam Oxeam genuir.cum matre pcremit
H«»«c quock,dum Stygio uitlor ab orbe redit
E,xVaphid(jtueracanunt)fufceptusUhoneus,
llm&exaluo&ekniratuo.
#i
Tlepolcmunixa Ajlyotha e%Sardumq;, Crominp
AtckAgilem,<zrCyrnum,cognitanuUdtuHt.
TekphutexAugeefi,UchMdbubereceru*:
•$.tpdter&irypylo,tumCyparifJetibi.
tkVyrrbo Ettrypyhu cxfusfuit-.ifie dolore
LangMit,arboreo Aipite membra iegens.
Thejfalut Alcidafhidipput & Antipkus iUo
nxorti,certumnonhabucretorum.
terturAuentinusdiuoquoqiabHerculenatus,
MatrcXbea,utMttsAndicusorefonat.
lndcScytbcs,Scytbicaeftregioquo dida.GebnU
Addimus-.hocpopuhs deiuce rumorait.
HercuUs Ucracles dixcrunt nomen Achd,
Q&od per lunoncm primia Uudvs habct:
ViribusmfraHafuperanscrmentclabores,
Qypsaudaxfubvjtobucientc ded.
Diftusdbdltricec&idmTyrmthiustirbe,
QgeTyrins Mgiiproximaterrdfuit.
Amphitryoniades Alcmend mdtrecreatus
QijQdfuerit,cuiuircont{git Amphitryo.
AtquonkmAlceuspaterextititAmphitryomi,
V
B *
Alctden
J.
PYLADAE
Mciden-uatumcarminafepe uocant, .,,,,,
fpfepuergeminosdcunisreppulitangues, ,
Elidenftencr^gutturaprejpt manu,
ydftdntemiuuenkTheumefiaregndleonm
>:
Strauity&indehimcrostcrgorefultuidbitt
Mox alitm Ucmew iuxta,parudtq; Cleotus,
QgileQfuneftutfuhregionc fuit,
fJ.ofl>itiojretut pa&orisforte Molorchi,
Perculit,cycl4Udqu4mdcditiUe ntcdt._
^unttdmcn^huhci&mqjputentquiprprfuieunitf
Et uaria prifcos mentefuiffe pdtet.
1f^em£amabfumpptferro,fedcy-ignibui hydram,
Septenumppffetquumrenouarecaput,
MtenaUum confecit apmm,quod in Afcaaeterrt
Mon&rumerttjnfefto cun&tt pduore ttnens. HuncalijaddurmiperhibentEuryfthedtraftutn,
^umnondpmlethQfiiccubuijJet apcr. . ,-j
}$ idmen Arcadi* uarijs a. montibws hauft\ . >
Ftomina,qy0suerfunonmcmordffepigei. pitenaluic^Pholoc^CyUene^ttcjjmdehyaeuf,,,
Qgo louk tctherij templd uctufta ffdcnt:
Varthenim,\Japheui,^onacrk,<cr ipfe ErymStkue
Vndc Erymantheum fama uocauit aprum.
Arthemifeui item. fedenim quia Tkcjjalis ord,
M£nald,cr Arcddicumcontinetomnefotum:
Matuttiam confuetaferamfunt carmina uatum,
EtmxgicosuerfuidicereMxnalios.
Aeripe-
,
*'
THEO&ONIAE UB. V.
4J5
Acripedem ceruam,ata auratis cornibmolim
MtnaUumfoUtaesfqufcqluijienwus,
,
tdciiespotuit celeri cpmprendere curfu,
EtcaptefroUtmcornuafitluatuUt.
Stymphalidiufummopereufitmaerettlis,
Stymphalus Arcadico quas tuUt orbe kcut.
Cqrpore tam grandi uolucres ,u( lumma poffcnt
SoUffCrobduttatoUerenubediem,
Taurum Cecropias imptani corppre terrat (
Va&tntem,flercule*perdomucre manux.
yi&us er abkto cornu eSt Acheloui ab ijfdm,
SeUcctmformasucrterct Hknouas.
VabnafequensiUiuenitViomcde perempto^
TreijcijsoUmBiftoniis^ duce,
Hafpitibw quifuetus equos ifpafcere ctftt,
Uis cibus Alcidafubijciente fuit,
Buftrin Aegyptiregem, qui proxima Ntto
Diripj««,toto Uttorefeuus erat,
Hofpitis innumerifxdans quo<j}tempk cruqret
OccifumiUiusobtuUtipfe deis,
Anteumhybicis.cuiregiaLixuimoris,
Ctlifuitimmani corpore terraparens,
Omnibus mfcftumjemcq; mariq; cruentum,
Vcrdidit,mq; ulnis compulit ire neq,
Tumgeminaspelago ftrturpofuiffecolumnitr,
Qua fefe Oceano porrigit unda minax.
AtqiduosmontcstAbilam Calpenqjrecifos,
B f
Verpc*
4*6
B.
PYLADASy
Perpetuuinfolitos conimuareiugum.
Heftreridum uigili mak afferuata dracone
Aureaconjiftafufiulxtmde ftreu"
GeryoncmtripUciformdTartefidnaClum
littora,ey Hifpanafub ditione pecuf,
Strauit,<&ablatisgregibuspcrduxitmortUf,
Hefberijmagnumquoddecusorbiserat.
ThcrmodoontLcamfeoUduit Amazona baUhea,
WunccfiMycenciregisddordttttit.
KecOtcuiHerculedsuiresryponderdcUuie
fugit,ubi auerfts trdxit m antra boues.
Sed idcuit,jhribut Unquens affixa crucntis,
Q&edederatletho perdttusorduirum.
CcntaurosfoUtddomitosuirtutepcremit,
Piritboicupidosdijfociarc.tOYum.
Amphitryoniadtt pa&am quoqj Deiahiram,
lliurytbmoptdrctquumrdpuifjeferox.
Vadifrdgum raptafixitCalydonide Ueflum,
^ueniuttumidasexuperauitdquis'.
SanguinequimorienstibiDeianirafluetttm
VefiiferoueHemtriftiddonadediti
Heleos undenm fobolem,patriamq; domutlilfc
Diruit,mPyUosdumgrauioraparat.
Vnusabittdnta NeStorfubtraftusdb ira,
PofjetutinPhrygiosutilisirefuis.
Bergion,Albionemc[; tibi Ncptune creatos,
Si&eredumucUentpratereuntisiter,
•- AdRho*
THEOSOKflAE LIB. V.
49f
^ifihodanucrlapidticampum^cejptntepharetrs
TundereGnofiacinoxiutekfoU:
lmbribusadiutusUpidum,louepaucatogato,
vicit,<y'mcceptamprotuUt'mde uiam.
Vro&rauiicctum,fotuitfc6pulo% puettam
Befwnam,VhrygioJja6medontefatam.
VLercedcmerMdas naU tantiq-, Uborh
Cumpaire,diuinofeminepacT:usequos.
teriurum pofibac regem,cr ptgmiffa negantm
VltusjnlUacosprdia magnatulit.
Vcleuitq; urbem,rjpopn\oicum regeperemit,
A.bdttxitfyiUia.uipueruntuerat.: "
SumerequemVriaminomenuicmUfecit, •
' Huncredimensauripondereabhofiegraui.
Bxtremam ualia quumprxdo LaciniM oram,
- GracU qug magna eji,mfcelusomm iaret:
mltaq; diripiens mfejiior omnibus effet,
ConciditAlcidepercutiente matmv
ConditalunoniquitempULacmUHxit,
Quoifriacentfurismonsjibinomcnhdbet,
Alcmcn<egenito,fieuorum efi caufa laborum,
VixeratEury3:heus,m<iximalunotibL
AtqihmcAlcidentehpenetraretrifuko,
~ lunonkmammamnoniiniuiffeferuiit.
Terrigenumfupcri tremerent quum prtlU qutfqj,
mteriorepolifeierecepmeraimtabatcuruimnimiofub poaiere calum,
• -'"••
cafum
>4?8
&
FYLADAi
Cafurospoleratterratimeredeos.
VrotumsAlcidesmagnofociatut AtUnte
Qrbemhumerkfubijt,fuSimuitq; fuis.
Autcumfeff»Atlafhumerummutarepararet,
Hcrcutif mterea membra tulerepohtm.
DftcJaretquumfortebouesTyrmthiut olim,
Q&t Sicuhtm cohtbcnt littora longafrctum:
Mcceuoraxanutunapecutfitrata Cbarybdis,
Cceperatabftrufisoccuhtifje locis.
Amphitryoniades tumidat hanc mifit m undat,
QUf» itta abforbensjutpecus anteyrapit.
ttinc ErycemButte,Siculafquirexit habenat.,
Viributeximium,c£Jlibuiipfencc<xt.
ptutonem Vylijsjpfo oppugnante,fauentem,
Percuf&ttclicuftidc tergemini.
Quodniji Ptonijsforct illeadiutusab herbis,
Qmniamortepremensjpfeperemptuserit.
BrginumOrchomenimirafrritatetyranmtm
Sufiulit, aiajurbilibcracoUadedit'.
Ad Sagarimfiuuium,qui Lydia temperat arua,
Steuut inauditicorporis anguis erat:
Vichomines rapiens&r agros eyctmfta terebat,
Qui tamen iierculeo robore cafut obit.
lufpu ad Hefperios olim dum pergeret. hortos,
Deuiutireitacceperatireuia.
Caucafoningrejfut,um#umq; Promethea uidit,
Pajfcentcm$ucurnonpcrcuntis auem.
Quem
T H E O G O N I A E LIB. V.
4-99
QummifcrunSitquiUmfixitf.qudcgftfagitUtiX
DiciturhtcafirKefferelatapoU.
tirithoumrbefeus Stygias comitatm dd umbrM,
SUbat m mfern» carcere umtlusadhuc.
U poStquam Alcidts didicittfer operta LaconuM
renaron mgrtffusjimina Ditis adit.
Liberat Aegiden,triplici ligat inde catend
Ccrbcron,abftra(lum donat habere mro.
Soluu cr Akcfkcn Velk,pro coniunge mortent^
QJJ* fubit Admeto,uiuus ut ipfeforet.
KettuUthancim,Stygioq;exorberetrailam,
BMrfuimaeriofijlerepojiededit.
Comperitmferniscumiamredijffetab undvS,
Hefcio quemrhebis imperitare Lycim.
C<eperathicfoUumuiolento iurt,fuba&n
HerculiS0-MegareconiugclftUi erat,
Deieaumregno occidit,rhebas^ tyranno
Sokit,&opprefiddempjitaburbeiugum<
jAoxfurifscaptutJkualunont magifira,
Vxorm&natosfu&uUtenfe fuos. _
EwryftK Qechali£ natam promiferat iJU
Kcxloleit,$abiliiungercconmbio.
UUentm Alcidet,& tradetc ueUt ncgantem,
Vtrdiditttiwscumpatriacfrdemum.
Inde\Uiusutiuffuquodqjfubirctopus.
lolem raptam tanto dikxit amore,
Stnferatiiconiunx.&JicianiramoranteM
• AW-
JOO
t l B E R V.
ktUctreadfcfecredukpoffeuirm.
Acceptam a Ncjfo ucftcm pia dona maritS
Coniugiiimmemorimipthabcnda fum
inducrat mijfam,qu£ dwm uenatibut m&at^
Jiwmiduf e r toto corporefudor abit,
Ipfiusoccultqpenetrauitmembraueneno:
Qttf>d,nifimorspotuitdiraleuarenibiL
Concidititteigiturmuliebriuiclusamore,
Qwt nibil muittm liquit m orbtferox,
F I N I S.
A BdJ 441.47«
^ryabik
49?
jib/jrftw
44« (47?
Acd/id i49.4«M«ft«*
dccipitris et lufcinfg dpo
logus
»f
<(cf/lf4«f.
acejles^
N
acb<em,achiui
480
Acheloilt
147.4<S4
achemenides
4Sf
acheron
44?
acheffomenut
4<sf
achiUes i97.4G7.4lf
dchimene
489
«cMyj »}. rfcw 470
«cmo»
i7f (4»J
iicriot* 476.4crifiut 4 4 *
*&*<<
i4i.4«8
- «ttxon ifo. ailorA7Aaftorius
47»
Admrtf i4<j.<<(ionW445'
rfflVrf/tlW
44J-4<"°
AfdCMJ
»97
<f(fo»4f(J,#rt« 1 9 3 . 4 4 «
<*£<fKJ
47*
«egfo»
44<*
<fgi(«fc
4 49
i-gittleui
4<>V
<fg*M<<
4<?4
«egiRhus
44»-49»
<fgff
44*
Aeflo
*4J-47i
muUtio duplai
t.t
Aeneis
i9?-4<5i
tnetf. fecundus *<&
teneumfeculumti
AeoUprojkfU
4«r
<fd»
++ 9 '
<fo»«
++ 5
Aerumna NoefaF. ij9
AffdCWS
4^-48*
<f/dp«J '-'
H4
tfcuUpius
4J°
<f/ipp»s
45*
«f/b«
*s*
gjiatisdefcnpHo 4J-9»
aStatequaliuidusrdtid
tte utendum
4»
* tat»»i <]«<tf«or tJf/cr»-
prto ,
*
IN DEX.
€ther 440. Nofte prognatus
IJI
ethiops
4.66
•ethiopes
470 faee
tethra 4<f3.47*.^wnto
atolui
474
Agdmemnott
491
eiutproles
451
ttgathon
4«
rfgrfur t41.1py.44j.46S
alcinoui
47;
alcnueott
490
alcmentt
\$%. 48?
dlcmend mtd noHe er Io
K«rtAmphitryonis co
gfeffwmpafft. 6$. 6?
dlcione 449.470.4?r
d/ftfo 445". d/f/k 49»
alexicdcoiApottocur di
dui
4ft
rfgrfMftf
4<ft
atexirhot
46u4St
rfgoior 44». eiusfypro- alocui
446
alphenof
4fS
f*pi* ,
44*
rfgUff 4pj.rfgMl'rfiS9. tpj alpheus t47.466.467 .
*gricultur<epr<£cepta< atthaus 46udlthei +7f
*p.ji erfsitf
alyfiui
41*
rfgnpprf
4 ffi
Amaithitit
47«
rfgiiitf
i p 7 . 4 7 f rfmrftrf
47«
'rfgyi««
4^4 antdthyia
46»
AtrfX 48^
Aftrf4<f* vmbrofta
44? ,
rfttw
4.p6.dlbionei47t amicitia ijs.<tmict4i 46 >
dbuld+Gi.
dlc£Ui4$f amicusfratri nonfaciB«dcdthoos 46i.alcco 491
dus<equaUs
fi
•tlcefle ab inferis rcducla amor
440.480
perHercukm
499 dmor deorum pulcherH
rffcWrt
49J
mut
u*
AkimedoH
4s9
ttntor Venerifi comes^t
dmo*
JND
morisuis
i"
mphUraus 441.450
mphilochm
490
imphmome
45«
mpbion
44», 449
mphione
44;
mphiro
149
mphirhoe 4.67.4-69
mphitrite 141.191.4ft
mphitryo
4«;
mphitryomdes
491
mulius
46%
dmycui
471.476
mymone 197.441.471
dmythdoii
3^.489
Ajidurui
99
dncbifei
461
mciUntiberoshdbesmo
teftd
4?
dndrogcui
4$i
tthdromdcbe
460
mgitid
446
tnimdl qui prktfui occU
derit
474
tfww
441 (49?
<»tfe««HereKft «iwwte*
mtegom
~ +f«
EX.
*»<•««« 440- tnihedti
anthos 47}. <»»«<* 44*
ttnticlia
4*j
dntigone
444.
.«tfjgomw
47*
ttntilochus
47»
ttntimdchui
47«
rfitfiWo»
4<>«>
untiopd '
44*
antipbdtes
48*>49<>
,mtjpfcd»»s
4«
mtiphut
4<f°.49J
Ao», tfdiiirf, «HMitytt
M«j* 47»-479.4 S l
Aprfie i}9.dpetioteS 447
aphiddi
47«
«tpfoncM*
44»
apiVoctoe. 44* f«>"<fofo
VfMK
»?*
dmphrogenid
44*
<tpjj '
44*
«rpoHo 191.44s.449
Apotloprimut
44?
tpoUmis
tognowmu
tio 4f*- «Wc
«rprt <«6 HwMfe «JOJJMJI
jf(jrw cognontwd 494
C
<#»«
I N-D E3C-Hpjeudet
4U8
Aquilo
447
Arabs 4fo. araus 477
arationk tempus ey-moiuS
iO.if-37.4-f
arborumfationit Tbalia
inuentrix
478
Arcaditmontes
434
arcas
447,449
archemorus
4-fS
arcluriortus
4?
arclus
79 (467
ardefcuf 147. ardifcus
aretes 47}.areihufa 44»
arg<eusmons
1«
argenetes
4r4
argentea <etas 9 (447
argesiit, argefks ifi.
rfrgtfMS
4 yo
drgjrf
44J.444
rfrg«Zf#
4fP
argyrotoxm
4.14.
ariadne
193.48^
aricia 4.71. arimx 14.$
"arioncquus
(7*
4*0.453
•'•
<<r«r
S J .,j
arthemifeus
494
rfrffmw 4 ^ . <»•«»* 4 sy
aruorum culfus Folyntnitemuentum 47*
Afbolus
7$
afcalaphus 44^.474
afcanius
450.\6%
afclepius
4;*
afcra,miferuiqu 47(469
afta nympha 149.448.
d/lltf 4S1. d/bp(W 4^4
affaracus
4f9.4<*
afkrie 153.447.44P-47*
afkropus 4<Sf. aftra v*
aftrteus,ajkea iyi.44**
447.4^.4^7
aftynaax
4**
aftycratia
4f«
d/i>/' 47«. aftyocha 49%
Atalata 44*. 47*^r 47?
athamas 4S9.athis 4«>
atlati6i. cceUger. ead.
448
atreus 49i,atrid£. ibil
atroposS}, 119.189.4*«
auararea
4»
i N b EXi
iudaciam ttidiuitiasiu- bajfarus, baffardutfiis,
uare
ij
crlocus .
4y$
«uentmus
4«*.49? bathyUus
470
augeus 4?x. augis^p} Brdfonwn »«/«/.«
ij
aureumfeculm
9 beUerophon
»47.48»
aurora
149.445 />£•/»*
44Z.44J
aurora prales
isi.i$s bergios
471.49 <>
aurora laborem promb- Bi'<Mor 476". tws 43°
ueri
4? twrtfW
47J
aufonius, attfonu 483 tnb/kwrt«*HiHtt
4;
aufltr
447 bimater
.
4rr
autolia
44M&3 fctWwfcorf4 4 1 44<?. 4<?y
autolius
441.492 bonorum
malormquc
autooe 19f.44j.449.40r9
fmma
in
dijs
s*.
•Wfonome 141. <iHfo9 4^0 boreas
»51. 447
«.«fHwni defcriptio
4 ; 6orf.e «w
39.4*
AXWJ 4o-f.A?;«(i<«* 4 7 4 branchus
4?°
B
briarm 1jj.1S9.17y. »7T
habaftcs
4??
44«
babylon
4?°
is
*
tdccfeeroon
4*f Mtrri /Mes
britonwe.
bromiusir*
bacchus
449
47*
bacchicognomhtd 4?<* bromus
fcronfrt
»j3.47o
mde
bacchi proles 4? tffoj bryfceus,bryfieaurbs,A-s9
fcdccfco ««{#<< Ariadne. tucolitim
4»
470. Hf««K
biSxs^s^ M/KJ449 tojfrw
C » '" «.0-
I N D E X.
4«*
4s>f crfprtW
47* capretfiattpmgucsAt
capuaundcdicla
461
C
CabaUmus font
479 capys 461. carduus 4fS
4f*
cacus 4S6.HcrcuUdomi carthago
4<><>
tUS
496 caffandra
44«
tadmus
19^.445 taffiopced
taitaliUt
fons,
ca&aUa,
eadmo nupta Harmonk
iafldtides Mufe 4S0
19»
Cgciat
447 taflimird 4«i «/for 48*
4s<*
cxcuP 4?tf. cancus 477 cdtyflitf
«
«
m
»
4
4
«
-4^
caicut
147.4^7
4«
calais
448.44«, Qebrioti
44?
calciope
44tf criVfio
catifb
447 «/«'»«/ 44<- fff«* 77
cdUianaffk
4^s cc«ta«ri 47<S. ror«tH<jt
nomma.ead- Us>s
caUianira
4*3
caUiopc
115.450 centauriUercutidomitu
caUirhoe 143.14p.19r cephalut i9f.4»«.4*«
4<>4
calpe ^
49? cephifut
calydoniut aper
471 cerberMw.Vcrcutiab .
wfiris abduclus 499
calypfo 149.1p7.44 3
»79
camander
4S0 cerberioffUium
camcen*
47S cercrt* i49.ccr« w.ipf
canace
487 crrcJ pr»«(«.444 • / « w
candiopt
481
da
4^9
c<<ntt»
450 cerrU4S%<ttrt*UuS4i*
ccto
Botnimt
luthes
I N D
pcto «9.14J.
fty*
*Sl
Cb<toi%
4<s*
fhiOS
cb<m'f«
»}1.439
»8»
chmtum fedcs
cfr<tro»
ciWyMw
1*7
440
49» (»4f
cbfirw 449. chmtera.
rfw'ro»4<s>. phittyridcs
clymcn t^.ifp.^tl^
,
4c55.46S.4tj9
clyonius
47*
flypei Herculti defcriptio 75". indc
tlytemne&rt
481
.c/jiftp
143.469
ctytfoit 4 » . cI3rt0n._4.si>.
COCJItK*
44?
(iS^
coc!ib<j tus j«commotf<f.
»97
cWoW
442.4fff.47J ccehm ji«. tor<e. F. tjs
cfcoroetttj
4^o cocli et terrte Ff. 440 indc.
thrcfcis
4<>9 tceli genitalitt kSnturno
filio exeila
IJS
cfcromw
47«
cferomtwi
47j cceliut 440. «tw propago 444,. canftW477tbroms
44<».44«
ljj.44tj.44r
chryftor
*4i. C«(«
chryfuonisproks
»9* coniugij boni commodi'
tM
tsr
chryfocomiw
4J4
chryfothcmis
49* connn&trf, Erttfw/ M«_T<e
CicadMrorepttfci 9J . muentum • 47?
»59 (i-f
ciftx 44J.' CW>r<«44+ confchfio
tf
contotftpnfr
tiwo
getteftt
fjrcc
»SJ.44 '4«*J
circesfilij
^7 conuiuandi modus ijr.yf
49?
CUrius ,4» (4^7.477 cordx
comthus
4fo
(49^
c/codoxc 4f«. clto « 9
4S4.
cfotbo Sj, »i9.1*9.44° wrtttc»/<m<<
C 2,
coro-
fND EX,
coronU
4*°. 47* cymodace
141.4 &
corujice 46} corus 447 cymopolk
1»$
corymofa
480 cymothoe
141.469
COtttiS i j j .Itfp, 171, i7f
cynttthui
4f*
cottifedes
i8j cynofura
44^
Craterut
' i<>? cynthU, cynthius 4s*.
49?
credulitatis pernicies 17 cyparifjits
creo^ts crcotUdes 49? cyprigena mrVenusiit
creus ijj.creufa 460.461 cyprogenk
44?
crimnifm
46f.crio\<n cyrenc
4*0.4^}
crifice
i4s> cyrnus
4Pt
critheus
483.489 cyrra, cyrreus
4f*
crita 466.crotnenos 461 cythcra,cythcrctt 44?
cronis 465, crotope 460 cytherca,curvenvs 137
CupiditatUfedes
« 7 cytheron, cytherUdcs
cupido
44».44f
Mufs
479'
Cyane
446.469 fyfyrffs
*88
cychpes UJ undcdiD
fti.
ibid. ' Hadalion
441.481
'eydippe 4 «
(471 dtmoncs ex homwub. n
cygnus MartkF. «j.69. Damajithon
4fs
cygni er HercuUs pu- danae, danaides 44»
gtun s>}.inde
tygnimors
?t <itf»y 47<r. idphne 46i
460,461
cyUarus 476,cyUene 441 daphnis
dardanus,dardanU
AS^.
cymtttbtcgc
141
cym
«4»,4«
dawws.
I N D E X.
iiiunus,ddum4
46;
4tf.4?4
•
'
Xyeumir*
47* diftys 47*. £<&> 4 4 »
440
ddcoon
49J- dies
deii.imu
4*6 ii« Jnicrjto» nuter, m
terdmnouercd
et
dcimcs
79.99.190
deiopad
46S diesNofte progmtus ij«
5T
deipbilt
44J.47* diVrtttnob/cj-jMtto
deipbobu
460 difftientidt pemicies vr
delia 4*5. delius 4** dij hommm cufaics m
terrismuUi
»s>,
delosundeiiftd
4»
^.9
delinomkddiuerfd 4f* dijs fdcrijicdnium
demoleon "
47« m Dijf bonortm VHAIOrtm^ifmma
fi
demopboon
471
9
deorumobferudtio
st dimidiumplustoto
4«t
&ont pm'«n'«in qualiter dmocoon
punirifolitm 1 «1 diocles 4 « « . diomeic
cj«» f«tfr hommes obuer 47?
ftriaftiontidrbitros 1? diomedes HercuU domi»
4-9*
defieriu Veneris comes tUS
diorie 149.459.47i.4S'>
\n
ieucalion
445-48' dionyfus «9j.441.449*
;• '•
dexdmena . >• 4«8 ,.' 481 ..-,,
JQutnd 191.440.449.4f? dionyfks 4-sv.iirce 44«s
4f»
iidn«e cognomm*
4H"- dithyrambus
diuitUqu^optimte
u
4 ' a »39. dtcomoo» 4 * * (jjHitirfrwn ptiumfaisim
nrtfo
**9
fft#>fw, iiftynus mons.
C 4
dofo..
~n
E X.
iotores \%9 iolus 440
iomus hmpcrfitla no re
linquenda
ff
•ionatio bona
%-r
iori/s 141.149.4*3.468,
469
iorus 470 dorydon 43»
iorylat
476
•• iotO
141.468
iryalus 79. dryas 77.481
drymo 46$. dymas 481
• iynamene
141,467
E
-.. Ebuleus
441
echemon
461
echephron 47? (48?
echidnai4f. ccb'mencf
Bgeftat
440
Ew«e
»4i.46S
ElecTrat4t.149.44ff.4fp
4 » . 49*
elefiryon ab Amphi' tryone cafus gf.71
tleus
4f7
cleuthcr*
»7
Smathia
479
mttbion
n>t
'EnceUdus
44.*/
endekchia
ennius 471 c»>o 1+?
Epdphus
44*
ephialtes
/ 47*
ephyre 4rs.4i8.4j>»
fpknetheus /51.44«
epimetheo fufceptaPan
dora, omniu maloru
cAufahqnmbus r
cpinitus
4SS
epitefia
460
cpitropius
489
Erato 119.141.468.478
eraphiotes 417 (440
frcfcKs i)i ciuscfcfUij
crgimus Herculi domitus
49?
crichtbonius 4f9-4**
cridanus 147.467 (4f9
eridupos 477. erigone.
crinnyes unde progndte
itr
criphile
49»
ericma
41*
erymanthus, trymathei
us apex
tef
cry<
w
I N D
tryww 4«f! eryphik
erythia
t4j (44?
trythreut
4*4' eryx&rycm*
*,&.&
eryx fkrculi domitus
49? '
Ejtpi9 4 » Eteocks 444
Euadne
474
euagore 141. f«*t 4f7
euander
4^.484
f«rfme i4i.4«7 ( 4 6 8
fMCJMOS 4f8.f«fr<ttC 14».
fHfJoW 141449 >449r+6?
f»dorW*
4 8 4 (4*9
fMOW*
*47.4*7f
f«bjO$
4?«
tulimene " »41.4««
fttWjrf«*
E X,
euryale
470,48x,-.4j.
eury' U
14*
eurycidei
4?o
fwrydice
47» .48?
turyma
470
cwrymdfS
470
fwrjimf/fort
ibld.
fttrjinpfflf i49>?9r44>>
4f8
e«fwce
141.45»
eunomk
*89
e«p|jro/>fte 183.449
cwpompe
*4i.4« 8
euroaujkr
44*
euronottti
ibid>
f«rop<t
44M49
t«rop<e tv»ptwi
48«
f»ropf4 4«?.f»r<w 447
4yo,4$j.4«s,
furynomm
47«
fwrjipylw
49*
f«r>jlfrf««
4.ey
eurythea
*9f
fwryhw 4$6.eurytio 14?
c«rjtttf 47<>. HercwK do
lltitUS 499 (<tf«$77
tMterpe « . 9 . 4 7 8 . fX4-
V
falx Satumi admantiH .
W
famx
440
famtcttrahabenda
st
fames 440. ignauitcames U.JI vnde
fattm,Koiiisfilia "\yt
vaunus,fauna,
470
fauonius
447
5 *
?«";
!T
IJJD
ftrramfeeuUm
t4
figulus ftgulo
kuidet,
&c.$
ftoird
47,
fiumhta non citr<trcUgionefranfeundd «•
m flmiorum alueu non
meiendwm
f7
fiuuioruprogenies
»47
Fontis defcriptio
+$•
cUfratre etiam ludente
ddhibenduttc&is » 7
E X.
GdoWtf 4 « . g « » f . 4 » 4
geno» «43. tsr. H f r a $ '
<fo»»fttf
4SS
gigaww Tmw prog/w*
.'17.
GldUCd- t 4 ,. 4 77.4Sp
glauconome
» 4 t, 4 6»
g&«o«
4 S ,,
gkucusdUer,
ftid.
Gr<ee
,4,
gr<e«W«rfg»rf
457
gr*nuusi4.7.grdtkusi
F
™«<F
139.44°
gratiartmdomus
u7
•frummti ucrtendi temgrenico
467.
gorgc
47$
fm
4* gorgitio46t. gorgo^is,
fucisfmiles ociofi *j cr gorgoncs
14?. 470
muUeres
xs7
gorgophon ~
4 »y
fiilgur er fiilmen unde gntfw 4 4 o . grafie i» 9
\oui
U9
grywetm
ncmus,gry*
neusApoUo
4r4
fitrtartmtempus
6l
gryneus47<s,grymd4f4.
G
Golatca
t 4 ,. 4 <f 7 . 4 7 0 gygdtomdchia vs9 mic
gygcs
t33.tffs.17f.t7r
gtUxdure
X4 ,. 4<rp
gygisfedes
• 183
8«™*
«41.4«
H
Ganytnedes
4W
H<t/w
4<s»
haUacmon
i&
I N D E X.
491
herddes
hilimede
,,
bdtius
473 J7erc»to»9?.44t.« $i? •
lij
49*
bdrmonid
191.19?
herculeslouiscx
Alcm
birpagigo
49»
JfctF.
«3-<rs>
bdrpdlice
448.48*
fcfrcttl«
qudrtut
449
hdrpyia
143.47»
hebe i9iTAerculinupt4. bfrc«/« »n<fr dic1f«s 49 J
bcrculcsfurens
499
,
193.473
hercutisdducrfusCygni*
fwrffeifj.optwnkrgipugndturidrmdturd7t
frix
i}j-4S<*
.Ijecdtes Uus d prtfidn- herculis ddmfiros dc-.
fccnfus
49*
t?3
ri<e
bfrcttfis
cognomind
491
4G0
Jjftfot»
herculif
colwmn<e
A-Sif
tfcid.
fcfcafaprok*
p«480 berculifcmM*rte
helend
gtirf
9?
4<Jo
helenus
hcrculiscr
Cygniputfetd.
hcticdon
gnd
$;'mde
93.447
helice
hercutismteritus
499
beliccin,beliconiddesmi
hercutisUbbres +s'f. ,
fa
nj.47t.479
»»<fe
belimut
477 hercutisfcutUqudle 7;,
bfHrfrttw
448
77 inde
Jjdl<«-0$449.fcff8<«448
berculi cefdbydrd 14* .
bt&eMfafyontus
48« " <fomif«J Gf rjion 19?.
fcrfopf 470 .hdOpS 47<J 4.35 JfoNfmf<e«* 147feenrtt 45i.~bfm'ocb4 71 f?frc»«'»»P^Hftei i 9 j.
J»ef>tepor«s
t47.4«?
bfT«
Hi.4«8
-
w
••• ;«.!'?;»'
1 N D E 3t
lermaphroditut 44; hippocritent. bippoctp
bermet
44»
nides
41»
bermestrifmegijl. 4<$s bippolagttt
45»
bermione 443,474.48« hippolytus ab Arfcukhermui
147,4^7
pioadfiitamretiocatUt
4fO (4.7»
beroian *tat
n
beto% cUdes ai Thebu Hippolytut, Hippolyta.
J& Troiam ' ibid. hipponoe »4i.4<>8 Ufff
kejiodui opilio , cd>w» hippotes, hippotades.
ijMw/w <&><?««
ii;
hlpp 0#OC 141.4« (487
heflterus
488,445
Wicetaon 4 » , jbiovf 4 «
hippomanes 441.47»
hippafus
47S
bippotbous
4<>h
birctus
470
hirundouereprodit 41
fcj/fcri<e inuentrix Ctio
Hoimium
»1 (477
hommum fortii uaruttt
ex louis cqnplfo 1
bommibus cur tradita &
fuperjs iujticia
»
fco/wr 44f. hopleus 77
/>or<e
^185.44«
hojfritem ey fuppticem
Uiere,pardcMutt
hojfritatitatisratio »
hyasjhyades
44»
fyppo
t4j>,4ffp
fc><iV<< /mj<e<<
hippoimn
4tf*,4tf7 byemkiefcriptio
befiodut cammeuiftar,
tripodedonatus 49
befiodinauigatio 49
bejiodi pater CumaAfcram nauigandopro
fiftut
47
befionetiber^ta Nrr«<#
4w.48f.4p7
hefaerttbuf*
448
hefperides 14-3.448. No-
»4f
tr.i»
hyUuf
i N I> E X
***
47« ignigcnd
hytm
UiaRhcd
+6*
ftfj.
hybnome
4f° MoncuSjilione *s6.4*«
hymdnte
. »so.+w
4y« ilithyd
hymeneui
tft.44«S i/Xiliottf.ili» 4»'+5*
hyperion
477
hyperntefird 44»('c 4?« imfcrfMS
fyypfJIBJW 474 • hypfip')
D I ^ 4
., s'i
I
mduSirUhommibusoftt,
JUttfnjJ
4<"7
md
*
ittlmenus
474 murueperniciesxipcci<<n<t//i
4«s
rifolitd.
>blL
idrtim
149.4ss.469
mojmous
«s*4«»
ianthe
149-4 6 °
moe
*»
upffHt
t3j.446.448
mfuUbutorm
«
kpeti progenies
w
«JJ«di4
"
°
Urbttt
481(44«
44».
4*+
w
hfius 19 f. 441. wfon 489'
44+
•
iafonirapuViedett »9* iocdftd
iolrftts Hrt-ettlK durtgd.
lcarus
4J9
«j.7l.87.4rO'48f-4S'5»
Xd<t 197. »4*«* 4<S0 io?.cr«pteHcrcj<lt 49*
HomfJi««
+**
iomw
,. r 4 f 8 f
iiothed
4tf»
ioKKCon/ilioaittfrpmcf
idytif I49. l9J.4fiS<(j7
jfbomJ»t»»/brtfm *
iguuitcomcs
,fmei*t.
iauismensaUds
dlid $7
ignauut detcliatio 3S.37
iouisoculM
omnid
uides
ignis 4 Promctheo dijs
fmeptws
*.*«•
w
r'N D 6 X;
tphimeditt
471
ippicleus 48? Alcmene
crAmpbitryomsF.
6}.S9
iphiclus
458
iphigenia
4i,i
iphinout
4.7S
IphthMd
4 fp
ipfiea 44S,ipfeus 4S4
irene ts?. j'w 141
fris qtiado mittifolita m
I/ttn&r
4 sp
(/ii
441.445
ifmene444.ifmenus 4;$
ijkr 147.4*7. i/tff4«
„ ithoneus
4Sj
lupiter fccundus 444
eiusfoboles 449
lupitertertius 4<r<>;477
iuramentum
1«
iufticiacurfotis hommu
bustradita a fupcris it
iuJHcia uirgo, Iouisfilid;
iufhcie negleda pcauti
%7 CT cuftodite prt>
miuadijsquale. ibii.
iuftwm ejpj periculofum
iam
ii
iuturna
4H
ixion
47S
ixionis pcena
477
JL
«<9*
474 LabdacuS 44J. 444
U9-44°
luliageni
^si Ubor
Uborhominibus
deftma
iuliut
ibii,
*<?
iuno i;f. )ff.4Sp eiwcfc tusddijs
proles • ' 4 7 , Uboris commendatio «
luno poftremo Iouinu- UborS promoueri auro
ra
4»
pte
/ jpi
Uccdtemo
44$.
4fo.4#
lunonisfilij
ipi .
iupiterif?. 4.41 JnCreU Uchefis sj.tj9.1S9.44»
i educatus . ts7 fcoWMfoft-0j IxJfliBM
iww
J
i
i
i
1
1
f N b £ 3L
/eo Nfme<e«s
14?"
irtno
y 497
Udori
147.467 leonmratiiefcriptio 97
Uia 480. Uertes 48? teonu mterfe cogreiieh*tiwmdefcriptio
ss
faertwdes,
4»'j
txUCofu
4S4
Ugitt 4fi, ZrflMJ 4 4 4
48>UmpetUft
46C? 1 teucothoe
4S7
Umpetk
44.6.4.66 Kdcfcmo»
141.4^8
Umpheus
494 Udgorc
. 4f7
Umpfacius
44? /ifcfj'
ii6erpr'fm«s
4
4
1
.
/
eomldm{>»$4ft).l<0By^ 49*
cfas
«fcicf.
laocoon
461
UoittmM
47? W>er<tlif<tfw commfnddNo
»7
Uoiamia
4*}
(aWice
4fio K6frisgignf»tJw <j«<rotfo
iandaopera
sf
idomnfrrf
141.468
irfofio 4^9. Uothoe 461 UbethrusMbcthra, UbcthriiesMufe
479
Upitha, Upith*
4JTO
Upitharvmpugm
77 lifcjrf 4 4 1 . Ubyfimus +sf
*?9
kr<<, Urunia, kres 484 licentk
48*
IttfMMtf
197.4Si.47O ficfciorte
trtomt
»47.1» tignaquanio fecanda 3*
-468
Utomeprotes
»91 iimnoria
tttrriw 477.Uuces 4fo tmgu* parae thefaurus
optimus
rj
Uumia
451.470
(
4fO
Uufus 4;x.teafchus 488 IWMtf
fcmni»S48(5,/#»fW4?«
litigiw»
440
Jcw&rftci
ifcj'4. JJXMJ
49f
TTT-
fx.
Leemhs Apoti»
4fZ
lyriope
4*4
hxtis
4J4. lyjiandflani.lyficdwi
Luciftr
ift.48i
M
lutim
t9i.4fy Mdcctreus
487
htcra ntdld cLmnis <equ<t
machaon
+<\
lia
»r Elctdnder 147. ^Sf.4.67
lucriumor
zy mtnaiiaftra, m<ciuU\
tltnct
i 4 p , 44<>
tterfus
4J>4
lundunitiicla
w mctiuiliut
477
hfcinit tj accipitrlsd- Mdtrf
ij».44»
pologus
%j maieftas
44«
Lybs
447 jKd/ftm conftliuni cofuU
ly<eut
4!7
«
:' toriptfttmwm
lyxuttitons 478.4^4 malormn mterhommes
lyCttOtt 4ffi( 446". 447
cdufa, Pcmiorctpytyw/fe
4 ffi
xis
7
I>Cf«J44i'6lCfp«477' manibus iUotis no ftcri*
lychione
441.470
ficandumdijs'
jj
fycMitf;
47«, mantyon
490
fycHW, lycus
4« j»rf»fo
4f0.4«4
lycoridt
4 « WttWtf
4rp
lyftusi?7.lycurgus 451 mdrstsi.47}.dbilercit
(yc«f 47S. Herculidomi
lcuulneratus 91.99
tus
4P9
martisftlij
151.4*4
'>£« 46t.lyght 454 martis ©r HmrKfepK^g»r, / ^ r f j
4(S7.
feWOtf
44»
" " * * ' ? * ' tfomr<i*
I N D E 2£
4*t
pttt
i#S*S>7 menatippus
49*
mcdeus
w meneUus
149.469
mediocritas obferuada. menefiho
inenippe
141.46»
n
ts»
medificajie
4 S l menoetiui
44*
medon
*7<s mera
medut^medti,
471 mercatureprtccpil 49..
fi
mdc\s
meduft
143.470
megerd
44? mercurim 484. Argicid*
ciusddM
ibid.
megapenthes
49*
mercuriui
IouisexM4
mfgrfrrf
49*
' WF.
t9*
megareus
47?
meUmpits
491 JMfrcxnufNi&F'., 4<>s
meUntbo
4<>? mercurius fecund* 4.44. ffrtitw 444 <]"'«*'4<*s
melas
47J
meleagcr
47* mermerus . ' 47«
meliitnymph*
u7 mcrope" 449.47f.48*»
meticerta 4ss.meli04.7t
489, *
+71
metita
141.4ff9.47* fncfapus
tp.4t
inrflw wi medickct ufus <t mefiisicmpus
4«
quorcpcrtus
4«* tttfjlor
»4?
WfZo6oj?f
149.4^9 mrti*
mclpomcne 1x9.478 Wrtwi440.MrfrfifF.x91
m«roto» .
t9f.4f9 Mi/ffKS '
44«
mcmotutfititj muf* wt militiquandoferatur~ 91
mcna
*'4*0 mimat79.minoia 49"»
ifienateuj)
1?* j»jiwtf
- 474.-+81
w
minemfBeUoiut
4?°
mincruaex louis capite
151.441.44p
mmcruaqumu.
449
mmeruatpartus
189
mifenus
48*
Mnemofyne
u6.iit.tgi,
477
mnemofynides Mufic.
4*0
Vinefiheus
w.tff
mnofs
48»
JVUrrrf
4<Jt
t/iolorchut
494
moloffus
. 48«
monycut
4.76
mopfut
77. ifto
mbrbv»
440
1»?« 44««No##F. I?8
mortisdomus
179
mulcibcr
4Sff
muUeri nonpdeniu 17
muUeres *&ate fklaciores
4?
muUcres fucisfmiles.
v
: tff7
i mlicrnn
B E X.
ucndtm
vr
mutierum noxaundcm
termortdcs
\&i
mupC477 louistxlAnemofyna filue »17.151
mufieHeUconiades ut
mufe unie iiilte 477
mufarum cantus in icormhonoremii?.iif'
mufarwm cognomlm.
477
mufartm encomitm nt
mufartm munus cuiuf'moii earu cultoribut
confirri folittm nr
mufartm nomma »9
mfartmfeies
ut
mutuh accipictidi ratio.
»7
Myiia
myrmidoti
myrrha
myrrhmus,
4*»:
-.+to
444
myrrhina.
4f4
myrtilus
.•3,nv
4S4
blanditijs c<t- Naufagio pcrirc mife^
rtm
Ji
I N D E 3C
neffus 7,Herctili domU
f»
tus
. . 45«
Hduigdtiou&na. ibid.
muigitionk tempws 47. Heftor 47$ HercuUs uiri
busfubtraftus
49«
49 mde. ufut ibid.
4S7.47S
Hduplius
4«* nefus
tattit
,
Hdrciffus
4<*4
HduflCdd
47$
hdujinous
197
ndufithous 197x470.4-71
itedimnus
47«
heiphile
48*
jifZfKS
4 4 } ; 47}
*Nonfttt«fed
147
hemettes
»41.468
nemejisi$9 reiiilis hominib.di deosconcefiit'
neptuhus..__ 157.469
neptuniprogenies 470 •
nerett
446.4^6
nereides
'467.197
nereidumnommd. 141
neretts i$9<curfenex dic%us.edi.
nerei progehtes
141
hef&d
'
ibii,
neffUt 467,ncf9i4l*4<f»
Nice
~
1?
nicojirdta
,4^.484.
nilus 147 cwlgproleSi.
466.467
niobe 44».4^- 4?i«?«J&
proirt
4?«
NOIWKW
4fo>4»
nondcrk .
«onix
notus
49+
46*
,
/
vt.44*
noualeferendi utio,. ' j *
. hbx 440- Cfows j*&*
131
.
hodisfUif.
*j*.u7.ij9
«0x4
''
Htmitbr
nuptin que
i}9
..•...'•«*
tempeSi-
wt
Si
Oiyiteus .
nytlilius
.4.7*
4«r
«jifljmfn*
47»
njmphteMclue,."
0
—*— --' -
*j»
* 'ftjfci
1
K DEX.
nymphemontim mco- Oncheftm, OncfoHa
l&
131
urbs
47»
nympharum eatakgut. Op»
444.+ss
Or<««
4ys
myfmjZypt
ui orchamus
4»;
o
orchomenos
449
Obliuio
i}p orcigalea'
, si
Qccafiomomnib9 opti- ore/ta
45»
ma
ft orefksalter
ibil
Oceanm m.Terr£©" origanm
454
Ccefi F.
i«.4-<yj ono/t 481. eiusortHscr'
oceanipropago 147.149
occafm
4.9
ociwmdijs ey homkib. orithyia 44S.4<j$.48tj
inuifum
%t or»c 4 4 ^ or»f»; 47«
*' <0c7tt«
4ff4 orpheus
4?o
orypcfc
143-471 orfilochus
455.48»
' ocyroe
149.470 Ortfcoj
i4f.»47
oi#« • t
477 ortygius, ortygia A-S*
' Oebaluf,Oebatij 4 » ortyx
4f*
1
Oftfof 47ff OCffrpW 444 Ofchyra
4«*
' Oeneus
477 ojjOi c«r <ttfo/rr» <?i/f/off
cenomauf'
474
«*<t
*?»
'crnpne
4«o Othuf4.7i. Oxea 4Pt
dnopix
4*y
. . . , ? • ' ':'"
*ccnopion
4$t P<frfrt
4f*
^jOgme .. ' ."-if15 P<eo»w«.
'""48*
~&icki{t
- 4*0 "falcmon ' •"• : 4«*
p<tfV>
I N D E X.
p&Umedes
471
pdlifci
,
,481.
pdUdntid,Vdldtmusmos,
, pjxUtK
4S4.
pdUas" tjt.44s.499
pdUtK,aMdrige vnucntrix
4<fJ
piUene , 446.449
paMor
4+0
pdmmon
4^1
pan
440,484
petnes
470
pandion
48S
pandortt
44.s
p*»<far* Vwfcrfnt *««•fdddijs muncratributi
f-r
pdn&or* 4 Vulctinofabrefdfte defcriptio,
pdndor* pyxis mahrtl
' 'mtcrhommescdufd7
pdnope
i4»:. 4<>*
p4pfc«J
444
prfrcrf, rmj^. dcfcriptio.
?s-,
Qdrcanoftisi, .
1*7
p<ffftf
Ii9.ie9.44t>
parcarwmdefcriptio. «»
prfrfrff,rp<«ros
4.«»
p<OTS
4<j»
parmffus, Varnafiidei
Mufc
47»
parfimonid mjmdo mom
Uji<t
»7
parfimonfobotwm
»
parthdon47*
P(trtfcc/H«$
t47.4<Jr,
parthenius mons 494,'
' prfrtbowpf, partbcno*
pea
454.' 1
p4rtfcf»0pf«J
} 47p
prfr(K4<ic{f«<J«fli
17
pdjiphdC
44<J.48r
Vdftthcd, I4i;449.4«»
• pdftthoe
149.463^
Pdtdra,pataraus ^ j *
pdupcrtttt dnimiconfunt
ptrix, netnmiexprv
fodnda
.
»
pdupertdt, deorum vmnus
?»,
paupcrtdtem bommikut
tiloucdari
' 47-
D »
P<-
»
•
I N DEXv
44«'
fteum homhihui <tni-Pfr/i
'WJMS»***
ma
,
$t PfrjfWt
3 «.4«*..
Vegdfut 14j.471.479 Perfephone
ifi.484/
pegdfo cdptd Chimnera Vcrfes
Pfr/cw*
«j.44*-47j,
147
Vegdfeusfins
479
4»4
Pegdftctcs
1 479 Verfcotefdlteiufd »4J
Vekgonius 4*1 (ijj Pf/&
'
«P
Pekgus Teme proles. Pffrfrf
H9-4«9
Vekfgus
47» PrtrfW
79-47«
*f
Pffetf»
tJ)7.4Sjf Vcuciids
4?«
Veiie»
197.47? Vhtimos
48*
Velopitt
' 4f<* PfoeAvt
4«*
Pdopi
491.45-9.483 phtgeut
477
Penetopc
45-9.4«j Vhtocomit
Vhdcihon
tpjf.4tfj.4w
PfrtrtW
147.4«?. 467
44«
Pephreio
14? Vhdethufa ,
4«*
Pwg*rf,Pfrjrf
4jr«y Pfr«rt«/<
77
Verhibk 4ffo.4ey.470 Vhdterut
4f*
Vericiymcnus
471 Vhdnetes
* 47*
PfWJf(fr*
49 Vhdreu*
t47.4«7
Veripclem
4»« PJw/K
«w
Verithous
77 Pfcffo
Pmwrufl» <t/6n/Y d«<m- Vhelegrtujs
47«
Jo umiicdrifoUtu et Vheritdt
48*
Veriurijpma
»t P/jfCtt/i
i4C4«r
Vheutrdtes
44»
PWcWD»
•
I ND
«7
Vhicim
49»
Vhidipput
4«*
VhUtmon
4*4
VhiUt
4)fO
Vhilemon
Vhilijknes
44J-4f°Vhilomedescur Vcms.
135.44^
4»5
VhilomeU %
4$5>
Vhilomelus
*J8
Vhibtis
Vhlegcton
44*
Vhlegmwt
44J
47f
Phlegyas
;
>p
Vhbbus
Vhocus
i>7.45f
Vbcebe
1JJ.4J**
Vhcebesprogenies 1«
•Vhotbus, Vhccbe
4«
44J-447
Vhccnix
Vbbloc 49 ]Pfco/«J 4 7 «
450
Vhorbas
470
Vhorcus
Tjp
Vhorcytt
4*4
Vhqroncus
Vhryxus
44tf.4S*
Ifyffihf,
VhyUirides,
E
k .
•
^
_ •
4<fJ«4*?
f^ryfiK4«i. Pfyyfo 449
VicHS 470. pidafus 4^9
pierw, pierides Mufe,
pierit
1*7.479
ptbtmnMf
. 48*
pmpUusfbns,pmpici.
desmfe
4«»
pirithous,pifenor 47«
pl/l/fotfttS
47S
pi/noc 41S4. pirto 149
Vleione,pUUdcs 449«
4«J
pkUdmoccttfut
4.7 1
plexdure
H9.4-8*
pUxippo
4>ii
pUftkenius
49*
pfofc
49»
phtO
»49,ts'7.4ff9
pfofo a& HfrcKle mhte-
ratus '[
p!«tonwrtgw
4s»,
»7»
plutut
xpf
podarcc ,,
4?*
podttrgc
445,471,*,
poefeos beneficio <tninti
trifiitumdifcuti 119
V
4
*
<
M
H
*
' •
..mrm.m
)ND
4S1
.47%
4 tjt
48«
149.4.69
4^.4«*
EX.
pratta
44f
progne
474-48?
prolochus
77
Vrometheust6x, 44s<d>
Herculeliberattuiei
promethews ignem dijs
, po/^pj* l W , 4 4,. 4 <Jo, ,
furatus
f
46*
prometheifupplicium.
polymnut
199.47}
polymeU
' 4S4 pronoe,
141
polynices
443.44+ pronaa
4 s»
polynome
141,4« proferpma 440.4^.481
polyphemus
47t
flutoniraptk
is»
polyphides
450 proferpvMregia »7*
polypates
profow
4<jj
47<y
iofe«,po/3ixow 4«o profq
141.4*7
141.4«s
T%XO
445 protomedk
fbntiprogenies
13 <> prudetia loui nupta 18 r
pontoponM
141.4«' prymno.
149.4*9
porpforrro»
yfamatbc 141.1s7.ftf*
4+<r
|»Ortl»»»«J
pfamathia '
4*0
4S«,
Vfittacos
44»
>rMWW4».H«-f«fi^ p/ycfce
4fo.474
" d«(3«j
4 ^ iWor fgfrtt»«Jrol«»fiVrkmifoboUs.
ibid.
prifcUS44i,pncM46*
|>«iorrett'<!&«&omjBtt\ '
,t?f*r*
addeosconcefiit v
4**
poVux
pblycaftk
polydamat
polydefys
pblydou
polydoris
n
I K D
fygmSon
44?
Vyksobpugntttii Herctt
U
47j.4 9 5/
Vyngmon
470
Pjirrfmwj
47<>
P>rrt««
477
Vyrpilat
4f*
Pjirrik
448
Vyrrhode
44?
Vyrrhodile
449
P3irr6»548(y. PjitfjM^.js
Pjt&Mtf
4y*
Pyrfro
»».4^9
P>f&Off
440.4f*
Quadriga
VAUM
muentrix,
4.6}
Qycrck
44<?
.'••'
RRrfpHM tjete&tfto 17
Rcge; ({oniKort
s
regesexlotte
ns>
Kcgwnt comes CrfHtope
Refcgionfcpr«ecfpfc< ?r
RfrtlKiWS
-4«»
roiwf
4tf».4«4
E X.
reuerentii
44f'4«%"*
Rb<«i<<nt(Mffct« . 4«t
Rfcfrf 13J «IM$ «C Srf'
turrioproles
1*7
rhcailit
• , 4<>*
rfre/iw
. l47-4«7
Vhodect,KhoiU i49-4<>s»
rhodius
^
M-3.4<>7
rbcett«47ff. rhom<t4<s»
rhipheut
.47«
Rtw«or47j. Rot«r ifi
rom«/t« ' 4ffx.474
R«nct«
44«
S
non SttcrificemdtmiUotismtmibus
st
S<tg*ris
fl.
49»
SrfgttaetHKOttor Verfes
AH
•;
'
fdUcid
4<>J
fdmoneujt
4»»
fitngarius
. »47.497"
/rfO t4». ?*rdUS 49J
/irgeftrf
4«f
Sttrpedon
4»J
' ftturek
4f4
ftturrius
tJJ-444
D ?
/dt«r-
t N D E X.
faturnustiberos fttos ie>
uorarefoUtus
m Sicanus,Sicdnk 471
faturnus patris CaU ge- •ficuUts,ficiUa 8>ii
470
nitaUa exfciudit faU fmtetbis
fimois
ce
vt
147.4«/
4
faturniatat, aureumfe- finon
44«
culum
9 ftpyhu^
-4f«
faturni ex Bhea propa- fifypbus 441.48j.48»
fifyphius
4»»
faturnifxlx
uf Smmthius mSmhtbe,
Saturno deuoratus pro ' ead.
louelapis
iro S0Z149.445.4ffj N:7('F,
Satyri
470
4S«
Sc^nanier. 147.457 fotprimus
44«
fcyUa
470 folundediftus
4fi
fcytbes, fcythU
49* foUsfilij
wi
fcmarcus
4f<* contra SoUm non meien?
felene ,
ijt
dum
st
Jemele
t51.13f.44j fomnus 440 Kortisfrir
femidei
»j
*cri7sNo#»fF. IJP
/fnj««t
«3.440 fomnidomus
179
fentafami,
470 fophos
' 49*
feptentrio
44* Sperchius
4«
/rrgr/k
487 fpesfolam VaniortpyferpentaYius
4.C9
xiiercKfta
1
feruiusTuUius
46« fphiix
*4f
fertmscmufmodi cpniu- jj»w
141.4*7
• I K P EX,
Sttvcorandi «gros author
•>••
483
/Jf»'0pCl3}.44S'47°-475'
fthenelm
4*f
ftheno
»43
fthenobcea
44*
fthenno
,470
ftiphehn
47«
ftratius
4?J
ftrymon
H7.4 6 ?
ftultum accepto mato ftpere
»7
ftymphdktt, ftymphau'
desaucs
. 4$?
ftyx
14.9.44^.4^9
ftyx unde deorum iuu*
mentu 191 qudk 17$
Stygk progenies
in
Suada
t
fubfoUnus
447
fucron
4-!°
fupplicem & hofritent
LedcrcpardcUttu **
fychtem
443
fytuani
470
fyluiut
4<f*
Jfyrentt
T
Trftt*rfZ»S
4fo>4f«
terd)w,terf»fw» 47»
tartarus
44«.
m Trfrtrfrwm <f«<mf<»»
fgacvm
vrf.
tartan
»5* .
tartaridefcriptio \TT
taygete 440.44lU4?«
47»
•
tclamon
4f9>4*t
tclebat
47«
telecletut.
**
telemon
470
tclegonm
+f»
tclcmachus
«W4
friepfeitf
s**.
frtV/fo
t49'4<?9
fcBtw qmwwn fundame
_ tiw»
• »*»tcnefcrrf
, 44,°
feraw
474.4?ff-4»«
teriomnchus
4s>t.
termeffus
»**
tcrpfichort
»9.478
*><* -'
*«4 ferr<<
I ND
ferraomnium mater J 4
ftiadcsmf* m
terr<eprogenies
i ? t theffalus
4SJ
tefbriut
46o
tbtfRo*
47f
^41.157467
tthyt
uj.4.44 ffcfftj
tethyos ex Oceano pro thieproUs
u,i
Pai°
1+7 thiene
4+7
teucer
4fp.4s1.4gy ffto<»
4ff
Tbalaon
441.44$ tfjOf
l4j.4ffl.4S9
tbaUa up. l^t.igp, 4<j$, thonius
47«
tfjoojf/S
470
thau/mas 1jp.141.475 thrafciosuentus 44»
thrafymedes ' 47J
thebahcptapyUe i> ffrjr/fo. tfcjw
4f*
*dTbebas ,beroumda- thymbreus
4«
itf
ij thymetes. •
461
themisi}}.iouimptditp
tf»jia««tf
4^-4ff
themifk
4<f8
rtWe j«««tfttx,E«frrthemiflo
i> 1
pc
49*
themifionoeCeycis fiUa, fiwor .MdrtKF,
»st
Cygnonupt*
9x
tifamenei
theoclmenes
490
tifiphone
4+f
thfodamas.
ibid. rite» 444 «"»* pw/cf.
thereus
47ff
447
therfander
444
titaneswcoclopu\fn%i
%je»f 77.471 Hrradt titanuaduerfuf ieosbd
tbmfirKlibepatUs+st
lum t6s
t/de
rtftk
,TbeftistThe- titarefm
• 1* t
IND EX
titanmnlocui
ISJ fym&nt, iymbrtus Apol
Ao
4*3
titbonww
citttproks
fjittftow
4»
l9f
•u?
tityus
449 typbaon
<*7
tlcpolemus
367 typfwottiiHtt
iSj
tonitrusundeloui 1 » typkoe»*
taxioi
444.47? typho,typbo? 44S.449
tracbmk
4*1 ^rijw^Tyriwtfci»* 49J
488. tyros 47*
V
Vftti/irf
48J ( 4 4 7 ;
«rnft A«ror* Ff. 14»«efifjcTypiWoflHi 1*7,
uentoru cataiogui 4 4 7
uenus prima crfecund*
444
ffrtirf 480,
<r«'«M
4-lf (397
uenws ex refcttis Cxti
Trow Hfrcwft (fir«fct.
tcflifulisnata i}7 & :
troilus
4*0
fptmamaris
44*
ft"o««,troi, froi<< 4 »
«fttKj undedicla
444.
tuUiamaior cr mmor.
ucneris cogndmma unde
4««
trmacria
47»
tyro
triJKckmpoefeosnififcuti,Mufarimbene'
*•' ^CIO
W9
iritog«M4
19«
iriton
t89.101.4sj
trifopitfrf«*
441
terntw
4»J
«3»6cr»M»<)fytfrK 451 et
4S4
ly&«rf«*. TytW 490
tycbe ,
»49.459
«7.444-44*
«cnfriJ corttifcJ »?7 do-,
tes.ibid.filij*!)^*?*Verecudi* prtccpta
ft:
uerisdefcriptio
41
UsS*
VJ.44o.4tfJ»
ttui
DEX.
conuiuio
a
Vitmut mahtt magna no
UokptM
474
xa
*s
. ukki cognatis meliores Vranid 1*9,149 Afytfi
urius
7} J
\*f
w |
uiftorid
44? urft
191.48«
uiftut paraniifacihorra mlcanus
444
tio cur bommbus ab mkawsfrbnto
fconditaitdijs .'••?.? uulcanusMifr. 4««
w
timdemi<etempus 4? mlturnus
umu aftate optimtm 4; uxqrquandofiuceniiifl
wquaUs.
«W&
uirbios
47»
uirtutisuiaardua
u uxore bona nibil meliut
fortiri itirmt tstmttU
uiriteitate mbeciUiom
v nilpeiut.
»W
X
uirum uxore boitanilfor
i4s>>4*9
n Xanthte
s tirimelius
uU
ifi
uitium incidendarii tem-X<tftffcl«
44«
pus
,-.•«•
4j
uicijsinftnfidij
iy ZdiM
«fi
ulios
Mf zephyrus
WMi
ulyjfes
441.4ffi.4sj zefius
4W
ulyfiit filij ex nympbis, srtfco
4**
»97
JCrtfc»*
44S-449
ttttgues non- fecande m
V»X»
»49.4«*
r 1 N 1 &•