Session d`information clients Klanten infosessie

Commentaires

Transcription

Session d`information clients Klanten infosessie
Session d’information clients
Klanten infosessie
SELOR – 12/02/2013
Agenda
• Chiffres 2012 – K. Sneyers et S. Mitri
• OptimaS et nouveaux arrêtés royaux : Quelles
implications pour vos recrutements ? – Anja Neyt
• Ligne de produits Communication de recrutement
et Employer Branding – Stefanie Billiet
• Canal de plaintes pour les clients – Leslie De Puydt
• Conclusion et lunch
Nieuwe manier van rapporteren sinds 2012
2012 in cijfers
•
•
•
•
•
130.000 sollicitanten (+ 15%)
5.800 vacatures (+25%)
160.000 actieve profielen in de cv-databank
73.000 nieuwe accounts
68.000 gescreende kandidaten
Effectivité
2 lauréats / 1 poste vacant (200%)
• Procédures statutaires : 64%
• Consultation de notre base de données de CV
(contractuel et marché interne): 38%
1 lauréat / 1 poste vacant (100%)
• Procédures statutaires : 88%
• Consultation de notre base de données de CV
(contractuel et marché interne): 70%
Gemiddelde doorlooptijd
Statutaire procedures
• Voor de klant: 180 dagen
• Voor de kandidaat: 72 dagen (norm = 84 dagen)
Zoekopdrachten in de cv-databank
(contractueel en interne markt)
• Voor de klant: 74 dagen
• Voor de kandidaat: 63 dagen (norm = 84 dagen)
Nieuwe Koninklijke Besluiten:
wat zijn de gevolgen voor uw rekruteringen
Nouveaux Arrêtés Royaux:
Quelles implications pour vos recrutements
Koninklijk besluit
houdende het statuut van het rijkspersoneel
Arrêté royal
portant le statut des agents de l'Etat
Thema’s
• Parallel organiseren van rekruteringen niveau A-D met 1 PV
(klassement)
• Parallel organiseren van rekruteringen / promoties A2-A4 met 1 PV
(shortlist)
• Dispenses (rétroactif) / exclusions (development buffer)
• Possibilité de publier pendant 7 jours
• Expérience dans le cadre de marché interne
Module 0
Module 1
Module 2
Intern
Statutair
1 PV
Extern
Contractueel
Durée dispense/exclusion (Development Buffer) module 1
•
•
Uitsluiting/exclusion (DB): 6 mois après épreuve
Vrijstelling/dispense: 3 jaar na communicatie resultaat
Overdracht Vrijstelling/DB
•
•
Réussite module1 niveau A, droit à une dispense pour module1
niveau A, B, C, D
Niet geslaagd voor module1 niveau D, DB op module1 Niveau D,
C, B, A
Illustration: fonction A3
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Publication
1 à 2 weken
Week 7
Week 8
Week 9
Week
10
Week
11
Week
12
Resultaten +
PV
Résultats
Aanvraag / la demande
Planning et préparation
Module 1
DIRCOM
Détermine
les
conditions de
participation
et le nombre
de lauréats
dans la
shortlist (min
6, par
exemple
max 10)
Selor
prépare la
procédure en
collaboration
avec le SPF
L’emploi est
proposé à:
potentiel en
interne,
marché
interne (et
marché
externe)
Les
candidats
qui
satisfont
aux
conditions
peuvent
participer
au module
1
Module 2
Les candidats qui ont
réussi le module 1,
participent à ce
module où les
compétences
spécifiques de la
fonction sont évaluées
Selor établit
la shortlist
avec max 10
lauréats
DIRCOM
classe la
shortlist et
recrute
Illustratie: vacature A1
Week 1
Week 2
Aanvraag / la
demande
Planning et
préparation
FOD
heeft een
vacature
en neemt
contact
met Selor
Selor
bereidt
samen met
de FOD de
rekrutering
en selectie
voor
Week 3
Week 4
Week 5
Publication
1 à 2 weken
Week 6
Week 8
Week 9
Kandidaten
die voldoen
aan de
voorwaarden,
kunnen
deelnemen
aan module 1
Week
10
Week
11
Week
12
Resultaten + PV
Résultats
Module 1
Vacature wordt
aangeboden via
de
meest
geschikte
kanalen
(mediamix:
ambtenaren/
laureaten
reserves/contrac
tuelen/extern)
Week 7
Module 2
Kandidaten die
geslaagd zijn voor
module 1, nemen
deel aan deze module
waarbij de functie
specifieke
competenties
geëvalueerd worden
Selor stelt lijst
van geslaagden
op
(rangschikking)
FOD werft
aan volgens
klassering
geslaagden
Q&A
1. Les fonctionnaires statutaires peuvent-ils
participer à des sélections organisées par
d’autres SPF ? Quelles sont les règles en matière
d’exigences de diplômes et d’expérience ?
1. Mogen / kunnen statutaire ambtenaren
deelnemen aan selecties die door andere FOD’s
worden georganiseerd? Wat zijn de regels ivm
diploma- en ervaringsvereisten?
Oui, ils conservent leurs droits et ne doivent plus
effectuer de stage.
Ja, ze behouden hun rechten en hoeven geen stage
meer te doen.
Les règles de la mobilité sont d’application :
 Des diplômes peuvent être requis pour les
« professions protégées » (ingénieurs, médecins,
etc.).
 Des diplômes peuvent être requis s’ils sont aussi
requis pour les propres collaborateurs.
 Une expérience peut être exigée.
De regels van mobiliteit gelden in die gevallen:
 Diploma’s mogen vereist worden voor
“beschermde vacatures” (ingenieurs, dokters, enz.).
 Diploma’s mogen vereist worden als die ook
vereist zijn voor de eigen medewerkers.
 Ervaring mag vereist worden.
Q&A
2. Dans l’établissement du classement / de la
shortlist, faut-il tenir compte du fait qu’une
personne est interne ou externe, les candidats
ont-ils une priorité en fonction de leur statut ?
Le classement / la shortlist est établi(e) sur la base
de la sélection / du screening. Ni les internes, ni les
externes ne bénéficient d’un avantage.
Remarque complémentaire d’Anja Neyt :
Il y a eu une plainte du Centre pour l’Égalité des
Chances concernant la priorité qui était donnée au
candidat le plus âgé lorsque deux candidats
obtenaient les mêmes points. La proposition que
nous avons faite au Centre concernant le système
« at random » a été acceptée. Nous nous attachons
actuellement à l’intégrer dans nos systèmes et dès
que ce sera fait, nous lancerons une communication
à ce sujet.
Incentive : faites la différence lors de l’interview et
veillez à ce que deux candidats n’obtiennent pas les
mêmes points.
2. Moet er in de opmaak van de
rangschikking/shortlist rekening gehouden
worden met het feit dat iemand intern of extern is,
heeft er iemand voorrang op basis van zijn
statuut?
De rangschikking/shortlist wordt opgesteld op basis
van de selectie/screening. Noch internen, noch
externen hebben een bijkomend voordeel.
Bijkomende opmerking van Anja Neyt:
Er is een klacht geweest van het Centrum voor
gelijke kansen ivm voorrang die gegeven werd aan
de oudste kandidaat, als twee kandidaten dezelfde
punten haalden. Het voorstel dat we gedaan hebben
aan het Centrum systeem “at random” werd
aanvaard. Momenteel werken we eraan om dit in
onze systemen op te nemen, van zodra dit kan,
zullen we daar ook over communiceren.
Incentive: maak het verschil tijdens het interview, en
zorg ervoor dat geen twee kandidaten dezelfde
punten krijgen.
Q&A
3.
•
•
Dispenses et development buffer
Les candidats du marché interne reçoivent une
dispense pour le test qui évalue les capacités de
raisonnement abstrait.
Les résultats du module 1 sont envoyés par mail
le jour même au candidat et peuvent être
consultés dans MonSelor.
• Development buffer : il est important que les
candidats sachent dès le jour 1 quelles
compétences ils doivent développer, d’où la
remise d’un rapport de feed-back
immédiatement.
• Dispenses : il est important que les candidats
sachent dans quels cas leur dispense est
valable. La dispense est valable 6 mois et
pour les sélections organisées pour nos
clients fédéraux.
3.
•
•
Vrijstellingen en development buffer
Kandidaten van de interne markt krijgen een
vrijstelling voor de test die het abstract
redeneervermogen evalueert.
De resultaten van module 1 worden dezelfde dag
doorgemaild aan de kandidaat en kunnen
geconsulteerd worden in MijnSelor.
• Development buffer: belangrijk dat de
kandidaten vanaf dag 1 weten welke
competenties ze verder moeten ontwikkelen,
vandaar dat we ook onmiddellijk een
feedbackrapport ter beschikking stellen.
• Vrijstellingen: belangrijk dat de kandidaten
weten in welke gevallen hun vrijstelling geldig
is. De vrijstelling is 6 maanden geldig en voor
selecties georganiseerd voor onze federale
klanten.
Q&A
4.
Durée : 12 semaines en moyenne.
À partir de quand ?
4. Doorlooptijd: gemiddeld 12 weken. Vanaf
wanneer?
À partir de la demande. Les dossiers sont attribués
dans les 48 heures.
Vanaf de aanvraag. De dossiers worden binnen de
48u toegewezen.
Attention : nous ne pouvons garantir les 12 semaines
que si nous disposons des plans de personnel. Nous
pouvons alors planifier de façon proactive et tenir
compte des priorités.
Let op: we kunnen de 12 weken enkel garanderen
als wij de personeelsplannen hebben. Zo kunnen we
proactief plannen en rekening houden met de
prioriteiten.
Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par
contrat de travail dans certains services publics
Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden
voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in
sommige overheidsdiensten
Thema’s
•
geen zoekopdrachten meer in de cv-databank
•
tous les emplois contractuels sont publiés sur le site
•
het screeningsmodel wordt ook toegepast voor deze jobs
le modèle de screening est également appliqué
Verantwoordelijkheid / responsabilité Selor
• lijst opleveren met geschikte kandidaten voor de functie
fournir une liste de candidats aptes à exercer la fonction
• contracten <3 maand en vervangingscontracten
contrats de <3 mois et de remplacement
• uitzondering: Rosetta en jobstudenten
exception: Rosetta et jobiste
Voorwaarden / conditions contract
Vroeger
• Laureaat zijn na een statutaire selectie
• Laureaat zijn na een contractuele selectie of test
• Gematcht worden in de databank
Etre matché dans la banque de données
Maintenant
• Etre lauréat après une sélection statutaire
• Etre lauréat après une sélection ou tests contractuels
Wat gebeurt er met de cv databank?
De kandidaten worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de
mailinglist, zodat zij op de hoogte blijven van de vacatures op de site.
Quid de la banque de données contractuels?
Nous encourageons les candidats à s’inscrire à la mailing list, ils sont
ainsi tenu au courant des offres d’emploi publiées sur le site.
Wie zal de interviews van contractuele selecties voorzitten?
Om korte doorlooptijden van selecties te verzekeren en de continuïteit van
de werking te garanderen, kunnen de interviews autonoom worden
afgenomen.
Om de kwaliteit te verzekeren, moedigt Selor niet gecertificeerden aan om zo
spoedig mogelijk in een certificeringtraject in te stappen.
Par qui les entretiens d’une sélection contractuelle seront-ils présidés?
Afin d’assurer la rapidité de la gestion des sélections et garantir la continuité
du travail, les entretiens peuvent être présidés par le client.
Afin d’assurer la qualité, Selor encourage les non certifiés à s’inscrire dans
un trajet de certification de plus rapidement possible.
Wat met vrijstellingen en development buffers in het kader van een
contractuele selectie?
In de praktijk en methodologisch gezien zal Selor de development buffer en
vrijstelling toepassen voor M1 in contractuele selecties. Dit betekent dat
vrijstellingen en DB’s ook gelden voor statutaire selecties.
Quid des dispenses et development buffer pour le M1 passé dans cadre
de sélection contractuelle?
Dans la pratique et au niveau méthodologique, Selor appliquera le
development buffer et accordera la dispense pour les M1 passés lors d’une
sélection contractuelle. Ce qui veut dire que ces dispenses et development
buffer seront d’application pour les sélections statutaires.
Wat is de geldigheidsduur van de laureatenlijst?
Alle laureatenlijsten zijn 1 jaar geldig en verlengbaar. De contractuele
lijst met laureaten kan geconsulteerd worden voor gelijkaardige
profielen.
Quelle validité pour les listes des lauréats?
Les listes des lauréats sont valables un an et renouvelables. Les
listes de lauréats contractuelles peuvent être consultées pour des
profils similaires.
Wie maakt de vacatures aan op de sites van VDAB, Forem en
Actiris?
Zolang dit niet automatisch kan, kan de klant dit zelf beheren via zijn
eigen account. Van zodra dit automatisch kan via vb. RSS feeds, kan
ons team communicatie hiervoor zorgen.
Qui place les offres d’emploi sur les sites du Forem, Actiris et
VDAB?
Tant que ce n’est pas automatisé, le client peut le faire lui-même
avec son propre compte. Lorsque cela sera automatisé, via par
exemple les flux RSS, notre équipe communication pourra s’en
charger.
Q&A
1. Avant, nous recevions de nombreuses
candidatures spontanées via le Forem, Actiris,
VDAB ou via leurs bases de données. Que faire
avec ces candidatures ?
Encourager les candidats à s’inscrire sur selor.be,
puisqu’ils doivent poser leur candidature via le Selor.
Les publications sont effectuées simultanément sur
ces sites web et sur selor.be.
Sollicitanten aanmoedigen om zich op selor.be in te
schrijven, omdat ze via Selor moeten solliciteren.
De publicaties gebeurt tegelijkertijd op die websites
en op selor.be
2. Le modèle de screening n’est pas favorable à
la rapidité de la procédure
2. Screeningsmodel gaat de snelheid van de
procedure niet ten goede
Selor voudrait se réunir avec le VDAB etc. pour
déterminer où se situent tous ces besoins et pour
pouvoir aborder le problème de la manière la plus
efficiente possible. Le but reste de trouver des
candidats le plus rapidement possible.
Selor wil met de VDAB enz. samenzitten om te
checken waar die behoeften zich allemaal situeren
om het probleem zo efficiënt mogelijk aan te pakken.
De bedoeling is nog altijd om kandidaten zo snel
mogelijk te vinden.
1. Vroeger kregen we veel spontane sollicitaties
via Forem, Actiris, VDAB, of via hun databases.
Wat doen we hiermee?
Q&A
3.
Le modèle de screening est compliqué pour
les profils difficiles (statutaires ou
contractuels)
3.
•
S’il y a peu de candidats, il est toujours possible
d’organiser tous les tests en un seul jour.
Chaque candidat doit passer un module 1 (aussi
bien les médecins que le personnel de cuisine,
etc.) : nous devons appliquer le modèle de
screening de façon conséquente.
Le module 1 est adapté selon le niveau. Les tests
sont aussi normés pour ce public cible.
•
•
•
•
•
Remarque : nous avons trop peu d’informations sur le
taux de réussite de ces profils opérationnels. Nous
partons trop vite du principe qu’ils ne réussiront pas.
Collaboration obligatoire avec Selor, aussi pour
des profils opérationnels. Le but est de pouvoir
aussi déterminer quels sont les besoins.
Actuellement, nous n’avons pas d’idée précise
sur les besoins des uns et des autres. Nous
pourrions lancer ici aussi des actions proactives
de manière à pouvoir réagir rapidement.
•
•
Screeningsmodel is omslachtig voor
moeilijke profielen (zowel statutair als
contractueel)
Als er weinig kandidaten zijn, is het altijd mogelijk
om alle testen op één dag te organiseren.
Iedereen moet een module 1 afleggen (zowel
artsen, als keukenpersoneel, enz.): we moeten
het screeningsmodel consequent toepassen.
Module 1 is wel aangepast ifv het niveau. De
testen zijn ook genormeerd op dit doelpubliek.
•
•
Opmerking: we hebben te weinig informatie over het
slaagpercentage van die operationele profielen. We
gaan er te snel van uit dat ze niet zouden slagen.
Verplichte samenwerking met Selor, ook voor
operationele profielen. Bedoeling is dat we ook in
kaart kunnen brengen wat de behoeften zijn. We
hebben momenteel weinig zicht op wie wat nodig
heeft. Ook hier zouden we proactief acties
kunnen opstellen zodat we kort op de bal kunnen
spelen.
Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met
betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en
met betrekking tot de stage
Arrêté royal portant diverses mesures en matière de
sélection comparative de recrutement et en matière de
stage
Bijzondere lijsten
•
•
•
Zonder beperking in de tijd vervangen door gedurende vier jaar.
Verplicht om voor elke aanwerving en voor elke indienstneming bij
arbeidsovereenkomst eerst de bijzondere lijsten te raadplegen.
Doelstelling is nog altijd om een quota van 3% te halen van
personen met een handicap binnen de overheid.
Listes spécifiques
•
•
•
Sans limite de temps est remplacé par pendant quatre ans.
Etre tenu pour tout recrutement et pour tout engagement par
contrat de travail de consulter d'abord les listes spécifiques.
Le but reste d’aboutir à un quota de 3% de personnes avec un
handicap au sein de l’administration.
Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par
contrat de travail dans certains services publics
Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden
voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in
sommige overheidsdiensten
Compétences Acquises Antérieurement (CAA) - Carte d’accès
La pénurie ne peut pas être invoquée pour les sélections
contractuelles. L’ouverture d’une procédure de sélection à la
procédure de carte d’accès devra passer par un Arrêté Ministériel
(AM).
Eerder Verworven Competenties (EVC) - Instapkaart
Schaarste kan niet ingeroepen worden voor contractuele selecties.
Het openstellen van een selectie voor de instapkaartprocedure dient
te gebeuren door middel van een Ministerieel Besluit (MB).
Rekruteringscommunicatie
&
Employer Branding
Klanteninfosessie 12 februari 2013
C’est qui?
Team de communication fin 2012
Stefanie
Billiet
Aurélie
Damster
Michael
Fontaine
Inge
Huyge
Alexander
Vicca
Hélène
Decarpentrie
Team de communication 2013
Stefanie
Billiet
Aurélie
Damster
Michael
Fontaine
Inge
Huyge
Alexander
Vicca
Hélène
Decarpentrie
?
Product Managers fin 2012
Anja
Neyt
Recrutement
Anja
Neyt
Vincent Van
Malderen
Sofie
Vandamme
Screening
Centre
d’expertise
Selor
Academy
Recrutement:
•
•
•
•
•
•
Jobpostings
Direct mailings
Campagnes de recrutement sur mesure
A la une (emploi, organisation)
Fiches d’entreprise
Employer Branding
Communication de recrutement
Employer Branding
Product Managers 2013
Stefanie
Billiet
Communication
de recrutement
& Employer
Branding
Anja
Neyt
Recrutement &
Screening
Vincent Van
Malderen
Sofie
Vandamme
Centre
d’expertise
Selor
Academy
Rekruteringscommunicatie &
Employer Branding
Jobpostings op
selor.be
Jobpostings op
selor.be
Jobpostings op selor.be
• Job 4 weken op selor.be
480.270
bezoeken/januari 2013
8.381
unieke bezoekers/dag
60%
terugkerende bezoekers
40%
nieuwe bezoekers
5 min
gemiddelde tijd op de site
Jobpostings op selor.be
• Job 4 weken op selor.be
• Verschijnt in wekelijkse
jobmailing
250.000
abonnees
60% FR
40% NL
Jobpostings op selor.be
• Job 4 weken op selor.be
• Verschijnt in wekelijkse
jobmailing
• Verschijnt op Facebook
10.000
fans
Jobpostings op selor.be
• Job 4 weken op selor.be
• Verschijnt in wekelijkse
jobmailing
• Verschijnt op Facebook
• Verschijnt op Twitter
1.192
volgers
Jobpostings op selor.be
• Job 4 weken op selor.be
• Verschijnt in wekelijkse
jobmailing
• Verschijnt op Facebook
• Verschijnt op Twitter
• Verschijnt op Mobile App
Available soon!
Direct mailings op
onze cv-databank
Direct mailings op onze cv-databank
160.000
actieve profielen in onze cv-databank
hebben zich het laatste jaar
aangemeld in Mijn Selor
Direct mailings op onze cv-databank
Direct mailings op onze cv-databank
Direct mailings op onze cv-databank
Direct mailings op onze cv-databank
Direct mailings op onze cv-databank
In the picture
Job/Bedrijf
Bedrijfsfiche
Extra tools
Externe jobsites
Google Adwords
Google Adwords
Op maat
Op maat
Op maat
Employer Branding
Onderzoek
Strategie
Uitvoering
Bedankt
Wil je meer uitleg? Contacteer mij.
Stefanie Billiet
Product Manager
Rekruteringscommunicatie en
Employer Branding
T +32 (0)2 788 67 07
M +32(0)485 95 99 47
[email protected]
Selor
Feedback et plaintes
12.02.2013
Candidats
• Procédure
• Accueil et enregistrement des
plaintes
• Nombre: 452
• Nombre parvenant des clients: 4
• Traitement
• Analyse, rapports, actions
Feedback et plaintes
• Candidats
• [email protected] [email protected]
• Ligne plaintes: lignes 0800 NL en FR
• E-mail, lettre, téléphone
• Online via site:
http://www.selor.be/nl/overselor/contact
Employeurs
• Points de contact
•
•
•
•
Key-accounts
Accountmanagers CRM
Canaux plaintes
Responsable CRM
• Enquêtes satisfaction
• 89% en 2011
• Nouvelle enquête en juin ou
septembre 2013
• Canal feedback
Feedback et plaintes
• Employeurs
• Plaintes: idem
• Via site:
http://client.selor.be/nl/selor/cont
act
• Feedback, idées, suggestions:
[email protected]
Employeurs
Plainte
Feedback
[email protected]
[email protected]
online
[email protected]
Enregistrement par cellule plaintes
Enregistrement par cellule plaintes
Plainte  productmanager+key-account
Plainte  productmanager+ keyaccount
Key-account passe l ’info au
productmanager
Key-account passe l ’info au
productmanager
Productmanager: projet de réponse
Productmanager: projet de réponse
Cellule plaintes envoit la réponse
Cellule plaintes envoit la réponse
Actions, analyse, rapports
Actions, analyse, rapports