Profiel voor de aanwerving van een jurist Een

Transcription

Profiel voor de aanwerving van een jurist Een
Profiel voor de aanwerving van een jurist
Een jong en dynamisch team van het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek dat de dienst
juridische zaken vormt is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding naar een jurist (m/v).
De dienst zal ook bestaan uit 5 juristen en 8 administratieve personeelsleden. Hij verzekert de
juridische opvolging, eventueel in samenwerking met advocaten, van alle handelingen van het
Gemeentebestuur.
Het gaat om gevarieerd werk dat creatieve en door hun beroep gepassioneerde medewerkers vraagt.
De te verrichten taken zijn:
–
–
–
–
enerzijds het behandelen van contracten (opstellen, nakijken en analyseren van contracten) zoals
huurcontracten, bruikleenovereenkomsten, erfpacht en anderzijds het opstellen en nalezen van
reglementen (gemeentelijke, van politie,...);
het behandelen van bezwaarschriften inzake administratieve sancties;
het ondersteunen en verlenen van juridisch advies aan andere gemeentelijke diensten:
gemeentelijke eigendommen, gesubsidieerde projecten, stedebouw, milieu, openbare werken,
personeelszaken, ...;
het verlenen van juridische ondersteuning bij de afhandeling van dossiers van
verzekeringsrechtelijke aard en wat betreft overheidsopdrachten ;
Het profiel van de functie:
–
–
–
–
Licentiaat / Master in de rechten;
Franstalig of Nederlandstalig met een kennis van de tweede landstaal;
Een zoekgeest en de wil om zich te investeren;
Een teamplayer die ook beschikt over de capaciteiten om een probleem eerst alleen op te lossen.
Het aanbod:
–
–
–
–
Gratis woon-werkverkeer
Mogelijkheid tot bijkomende vormingen
Glijdende werkuren
Gunstige vakantieregeling en zomerdienst tijdens de maanden juli en augustus
Indiening van de kandidaturen tegen ten laatste 15.09. 2012:
Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek
Dienst HRM – Dienst Juridische Zaken
[email protected]
Graaf van Vlaanderenstraat 20
1080 Brussel
Profil pour engagement d'un/d'une juriste
Une équipe jeune et dynamique de la commune composant le service des affaires juridiques de
Molenbeek-Saint-Jean est à la recherche pour entrée en fonction immédiate d'un/d'une juriste.
Ce service sera aussi composé de 5 juristes et de 8 agents administratifs. Il assure, avec le concours
éventuel d'avocats, le suivi juridique de tous les actes de l'administration communale. Il s'agit d'un
travail varié qui nécessite des collaborateurs créatifs et passionnés par leur travail.
Les tâches à effectuer relèvent :
- de la mise en oeuvre (rédaction, supervision et analyse) de contrats (de bail, de commodat,
d’emphytéose,....) et de l'élaboration ainsi que de la révision de règlements (communaux, de
police,...);
- du traitement des recours en matière de sanctions administratives;
- du soutien et d'une aide juridique pour tous les services communaux (urbanisme, travaux publics,
environnement, projets subsidiés, personnel, propriétés communales…);
- et du suivi des dossiers en matière d'assurances et de marchés publics.
Le profil de la fonction:
- licencié / master en droit;
- francophone ou néerlandophone avec une connaissance de la seconde langue nationale;
- un esprit de recherche et une volonté de s'investir;
- aptitude à travailler en équipe mais aussi de manière indépendante
L'offre proposée:
- remboursement des frais de transport domicile - lieu de travail
- des formations complémentaires sont possibles
- les horaires d'arrivée et de départ sont flexibles
- horaire d’été pendant les mois de juillet et août
Introduction des candidatures pour le 15.09. 2012 au plus tard:
Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean
Rue du Comte de Flandre 20
1080 Bruxelles
Service GRH – Service des Affaires juridiques
[email protected]

Documents pareils