INter cacieros illos Gnccos codices, Opori

Commentaires

Transcription

INter cacieros illos Gnccos codices, Opori
4
i
(
S I B Y A A I A K ^ N
XPHSMflN
AOroi
O K T il.
S I % 7 L L m O R V M
s-jAculorumLibri
0*
r l i l ,
/1
* „
a
Addita S E B A S T I A N I Caftalionis
interprerarione Latina,qua: Gracco ¿7}
eregioncreipondeat.
J3'
¿4 y
^ l l
CumAnnoMionìl.
XYSTI
EduleijinG*eco.SihyUinnoracula,U S E B A S T I A N I C**
Vldlionis in trunfìationem fitamtqua Annota*
*
tiona numsrrh marginalibusfi»
gnantur.
M'f
1
Q u j e p r e t e r e a h u i c e d i t i o n i ultrapriorera ìOtf " ì
ceflerint,diligensleftorexpra;fationib.
\W
& collattone facile d e prehendet.
B A S I L E AE,
aem
P E R
Oporinum.
I O A N*
/
-
-
SEBÀSTIÂNVS
S T A L I O
D E
S
hic editiorte
CÂ*
E C V N Ù A
Gr£cd.
Ontulit Marcus Antimà*
I&VÇT^I^^'I
P i
editionem
j ^ K ^ ^ P ^ ^ è l i O p o n n i cum exemplar!
BP»!
^ manufcripto, & i n d e
)L^ÊS&3№$$
^
dauit,atcp 0 «
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ porino mifi'r. Hinc nos iri
J l l É f e s ^ f e A j S ' ' liac fecîida editione c o r reximus,qiiîc cettàcorrigëda u i d i m u s . Q u ò d
ficubi dubitati porerat,urrà lectio Uerior effct: utramcpreliquimus, &Antimacliianâ"iri
margine Iiteris A l . q u x indicene alibi fi'clegi^
indicauimus.Arq? eodem m o d o e x T h e o p l ù lo ôiluftino Martyre & Clemente Alexandrie
n o ( qui citant alictibi Sibylîina ) paucis locis
fecimus. îpfi p n t t e r e a q u x manifefta errata
dcpreliendimus, plurima correximus, & mul
tis in locis perturbatimi ordinem uerboruni
in integrum reftitiiimus.cuiufmodi eft uerfus
illein libro primo,
c
n
u
s
r
m a m
u o
m u
t a c m e n
Ef oûy •mfuiTCTrAX'Tlgr ylvir* tàùg. i'vaftx A'
KUTH.
Q u e m nos fie reftituimus:
E t d u a b u s p a g . pofthunclocû
ficlegebarur:
C u m uerfus ratio poftuler,
4
Vbi uerb dubitctuimm, leflionemqudmnk
uh
tioßm non mutduimm, fed сотеЯигм поит m
margine pofuimtu, ßgndtdt liten F. qud oßcndd*
tur^ßrtaßtiitdlegendumejje.
"Etquidem idfape
fccimui etiátn m v¡i lotit, in quibws coieäura pro*
pemodum certo. erdt,ut leclori Megrum iudicium
relmqueremm. Cetera qu<e funt m mdrg'me, non
funt SibyUaruntyfed л, nobis ddiefta, ut tjjent india
cid locorum.T)e "Kyfiidnnotdtionibws ed den
Uttimuiiquainmdrgkepofuimus^e
bis eadem
ponerentm
C L A R I S S» V I R I S
D D . T H O '
mx SC Ambrofi'o Blaureris, germanis fratribus, alteri R e i p . alteri ecclefiac Conftanticnfi's prarfidibus benemeritis,Dominis fuis
colendifsimiSjXyftus Betulcius
Auguftanus S. D .
E MINIS TIS,
uirifdnttißimi,
qudntus pbilopbilut nofter Вол
nifdäwsLycoftbenesfeliä
memo*
rid, extiterit, qudmq; polyphilia.
fuerit deditws. Tdmfuit Ше cccleuü iüw
doiloris
prcecepti fiudiofut, ut nihil prim сЪлпШе, nihil
antiquim iuudndißudio hdbuerit: neq; db hoc oft.
ficio ull.i mgrdtitudine fuit detcrritus unquam,itct
ut(uk fcpeoforibits beneficent ultra, lüe'mqudnt
рЬНорЫЫ, iUe mirabile dmicitidrum concilid*
tor,merke mihi, niß mgrdtuiejfeuelim.multii
ce
Icbrdndus cH nominibm:fed hoc mdximè, quad ne
minem pic fdltem dottttm,itdfolus Amduit, aut co
luit,quin me uel expdrte dliqud ab ed amicitid ha
rere uoluerit. Sincerus profiaò m Шо homine
candor, ZTßnguldre diuiii£ uoluntdtis ftudium*
Qui cum nos, ut pxr erdt, dräißimo amore coma
pleäeretur,fcmibibocdeberedrbitratut
ей, ut
peroccdßonem,
quam bofritijiure hdbebdt ob*
Idtißimm, mibiueftrdm conciliaret beneuolen*
tum , quam bucufquc pkrimis erga me deck*
y
g
X y f H
Bctuletf
raflis argumentis,ita
utabfq-ingratitudinisuitiq
fàcere non pofiim, quin meum erga uos Budium,
quo tacite uos baderna colui, publica aliquafìgnifictttione declarem.
Et licet hoc mgenjj mei
(quod
exiguumadmodumeffefkteor)monumèto
nonfiaf.non itigratum tamen uohu fare arbitror-,
piunm hoc, multorum feculprum uetujìate [epultum, ueflro fub nomine in lucem afferi. £!on, mquam, ddmìtterepotui>utquifqU№
mortalium
SibyUas tot feculvs fepultas,bodie renafei priws re
fcifcdt,quÀm mteUexerit ,~Kyjlumuejlr\
nominis
ftudiofifiimum effe. Diurna prouidentia fattu at'
bitor,quòd exmultislongè optimis exueneranda
uetuflate erutti monumètis, hoc ceu primitu
miЫ contigerut.Ham cum baflantij
¥irmiani,acerrimiitliuffacudiftimiq;
religioni* Chrifìian£ aduerfui gentes definforis, libros de Diurna inflitti'
tione ad ConUantìmm Magnufcriptos, in fchola
tned iuuentutì enarrarem, e r libri iUi Sibyumis •
teftimonijs creberrimis effent confyerfì,
arbitrabar me nonidquodinfabiffe
reperiffe
chmitat,
nattum.Neajproftclò
me/pesfèfèUit, Шт dum
LailanUana teftimonia cum SibyUinis
у^чв^ш
conferò, animaduertouanameorum
e$e opinion
nem,qui credere non potuermt,SibyHdi
quicquì
de ChriHo filile uaticinatat: ca-teras fòrte ex arni
VergilUtta, qM Aent* dttx ad infera fùiffe a Po >
Epiftola.
7
ttd fingitur,mentientes. Sed rurfws Worum [enten
tia confirmatur optimè, qui quarta eiufdem Maronis Eclogetm de Cbrifii aduentu
kiterpretàtur,
quum de aureo nifcentis Chrißifeculo, de miraculisM paßione, de refurrefiione tatti certo pr«e,dixerint, ut maior l'da fides etiamde fccundo aduentu uaticinantibut,meo quidem iudicio, fit habèda meritò.Et fi Komi faperet,fefe primo quoq;
tempore adpcenitentiam
couerteret,quteiteratò
audit-J?eupäfAu
fiy-H,
imoßtotiorbinon
l<cux
mens eßetAealio uìuendi genere cogitaret, diéq;
Domini magnum magnìs expeftationibus
expeélaret. Sic prorfuì fentio,Deum totius uniuerfì tatti opificem
adminißratore fternamfufim
uo~
Untatemi
totam iUnm ßtorum
feriem,prjefertim ad falutem mortalium
fèeftantem,ficut
l[raeUiii per Prophctas ita gentibut per Sibyllasoßeti
dere uoìuiffe, per idem numen ßtidicum.
Sibylle
fìquidem nomenclatio, ßmoia Ldfiantij
expoßtionicredimus,
conßlium Dei fìgwficat.
Quantum autoritativ Auguflinus Sibyümis tribuni o*
raculis,nemo Tkeologorum,'m
patrummodò
ma
numentis uerfantium , eß, quinefciat. qui tarnen
prceter Laaatiana^
Erythre<e qu£Ìamjn
qui*
bui Acroflicha dia, ut op'mor, ex Sibyllinis uidit
nibil.Non umdico iüUPropheticam
maießatem,
quam ueneramw m Hebr<sompropheth,
Efaia,
a
4
liiere*
8
Xyfti'BetuIefj
tì.iéremid,erdlijs. Sedkterim quorunddm pro*
phetdrum uoces eUrè expreffas dißimukre non
poffumut, Annonduiimm
Zachdriam manißfie
m hii ucrßculis,
VptXOf 71X171 ipowiis,
crqutefequuntur
t Anmnprorfwsidem
feddicit,hoc
uerfu:
cum O *
Quid quod eundem ciuitdtm cceleüem defcribit,
cum / « p f
fyeciofd'm
Apocdlypßkgitur.Er*
gogentes ddfdlutem olim uocandte,non tdntu lu*
tuen iUud hdbuerut,quo ri yv^ì/j ri hi ex creda
tiene ,et perenni ittd uißbilis mundi ddmkiifìrdtio
neinteüigerepotuerunt.
Mißt benignißimm De*
WtZr'dd ipfds fune <etcrn<e uoluntdtis interpretes,
no furiofa, dut ApoUinis dlicuim deemonidco ß>k
ritu dgitdtdttfed qu<e diuini dlicu'w nttminvs affìd*
tu, ntdgndlid cunftipotentis Dei cec'mere.Non ins
qudm iUìs Enthufiafmttifuit furibundus, id quei
uelexAcro&ichis
dnintdduertere ett, quibm lite»
rtsmyBicd ferie poßtis, iudicium Chriüi deferiti*
turdecuntißime.
Qtt£cumctecdgentilitdtinteU
liger et minime ,pro infante fuerunthabiu.
Non
dubitò quin futuri ßnt,qui bte udticìnijsjicet muU
tis m locH trunedtis z? mutili*, uel interpretdtioa
e
mM ^müomßntlmmdiqMdiUAtmi
dà
Epiftola»
9
quod trtUn nec ocij fette, ne'c eruditionis cfjè,f<tcilè
agnofco.Concjuifiui exhked qu£ Ldcìdntidn£, ut
dixi eiidrrdtioni inferuire uidebdntur. Etcum o*
tnninoedendihixiy №'<uiderentur,uifusfummi*
hi leftoribm rem minime ingrdtdmfacere,fì
iUdi
ipfdf Ldcldntidiidicotlationcsddijcercm.
Quic*
quid itd% iUius esì,fub uei~kro, Viri cldrifiimi, pd*
tracimomlucemexireuolui,
Qudremunta
hoc
tecjuo dnimo d ueiìro cultore fufcipite,or
Xylìuììt
ueiìrum folitd beneuolentid compiali
pergite,
Vdlete. Ex
AugutìdVindclicorum.4..CdL
Uouemb.Anni A Rcdcmptoris nd*
tiuitdte i $ 4 4 .
}
ff
^ E BAS T I A N V J C A S TA»
| i o , Mauro MufacOjFrancifd Gallia: regis
apud Hcluetios legato
S. D .
O S E S i#e diuinus Hebrteorunt
legislator, rationem nobis, Maure
Mufiee, tradidit, qua ueros uates 4,
là/fa dijudicare pofîimus. Si quii ettkn apud uosjnquil;aut uates extiterit,aut font*
niator, qui uobis fignunt aliquodaut
prodigium
edat,idfy ligna out prodigium uobU ab iUo pr&diftum euenerit : c r tamett idem uos cohortetur
addeos alienos,uobiiq; ignotos, fequendos jcolen
dosfynolitote
iùiusaut uatvs orationi,aut
fomniatoris obtemperare fomnio. Tentât
en'muos
loua D eus uejler, ut difeat an fe toto peâore, totoefc anmo ametk.Zx his Mo/?* uerbis perfricuït
fit,eum qui çr futur d prédicat, çr&eum
colere,
à faljorum deorum cultu abhorrere docedt,
uerum, ajftatumqj diuinitùseffe uatem. Quòd (ì
ea eft Sibylla (cuius h<ec nos oracula
traclamia)
ut e r cum de c£terk omnibus fere rebus> turn de
Çbriflo C dd quern ordcuk omnia refèrri debent)
ed pr£dixerit,qu£
mirabiliter ad rë cecideretçr
cddem Deum unucolere docuerit;
dubitari\profiftò no poteji, qu'm eauerè uates fit.
Sed funt
nonuUi^uiìm \uc oracula tprnm dperti uidean'
tuf:
Epíftola.
If
tur: idcoq; fieliputentabaliquo
Chriñiano, ai
peUicièdos gentiles ad Chriñum, ey ad Chriflia'
nkgratificandum.Alij,
quiquamuis uera effe fàteantur, negem tamen hüegere
Chriflianos,fatis
ad Chrifti cognitionem fcripik Hebrxarum mutiitos.
Contra quos mthi dicendum exifli/mo. 1gitur quinimis aperta putant,ficiunt
arroganter
fane, qui Deo uaìu'mandi
modumprrfcribant:
quafì non ei hbcrum fìt,apcrtè,obfcurè,apud
gètes, apud lud<£ cs, futura fuo arbitrate
prxdicere:
aut quafì non extent
infacrkqucfyliterUprxdu
éliones quidam clariftim* : ut lUiut qui dicit fòre quendamde ñirpe Dauidis, nomine lofìam,
qui fitadaram Belhelenfemfacerdotesipfos
ifttmolalurws: utllfai^qui
Cyrum mutuante annis
mm'tnauit,quìm natws eft Cyrmiut
T>mielk,qui
mundi imperia fìc defcripfit, ut ex regcfta oraculumfumpfìffeutdcripcfiit:
ey
csterahuiufmodi,
quafuntplurima.
Sed fàteamurfjnè, SibyÜ'ttut
or acula effe clariora. No'nequa'de Cbrifìo gètili
buspra'dicla f:.nt,ea clariora
ef]eoportuit,quèd
Mofe, er c<etera
dìfapliv.acarebamiqu£ckai
Chrijli lumen quafi pr<eluccrct:ut quod bìc deeratdd oraculorum perfpicuitate
compenfaretur!
Accedit eò-.quòd(quemadmcdU patetex
Efaia)uo
hit Bem luda-k obfcuriorem efie Chrìfliadutti*
\um,ut m euf£uirem,atqj ita fus pertinaci*
panas da*
fi
Sebaft.Cafhli'oms
HAS advent, quod idem de gentilibus dicere non fi*
€et. Qumquam non debemus b<£c ordculd exe<t
qu£ niic eftjucc exisiimare. ISUin quanobispofl
resgesìas notifìimi funt,ed cum futurd predice*
rentur,erantobfcurifiimd.
Maria, Gabriel, Beth*
lebem,cim nommantur, omnes quid jit mtcUigut.
At cum btc tot ante feculis in Griecid d Sibylld di~
cerentur,quispoffctconijcere,quid
edjlbi ueUentf
AddequòdDeus,
quifuit horum tarn clarorum
autor oraculorum, idem uoluit etiam ea multis la*
ter efeculis, nec in uulgi uenire manus, (ed a pau*
cifiimis legi : quodperinde fait, ac fieffent obfeu*
rifiima. Qumquam
bxcperfticuitascoualet,M
uera effe, no falfa,apparcat.Ham fi quii ea finxiffet,profèéio obfeuriora deinduftria fèciffef.ut an*
tc rem ge&amfcriptd,
bis fimilia uiderentur„
qu<efunt in litem facris. Quod fi bsc fida funt,
quando tandem fida funt ( Ante Cbriiìi tempora*
an po&iSi ante, uera funt or acuta. Pofì fìtta effe
qutpoffant f cum multis autorum teflimomjs cons
fict, e a Kom£ afferuata effe ufo i Tarquinia Pri*
feitemporibus
f femper'que Romanos magnis wt
rebus folitos adire libros SibyUinos i At dicet ali*
.quH,in eisoracula fuiffe de Romanis: fed de ChrU
fto iwn item.O tergiuerfationem.Cur minus enint
de Chri{io,qiùm de Romanist cuius imperium er»
tmm cB, cr in florentifiinu Ronunorum
tempo
r
£píftofa>
13
rdhcidit.
Quid¡ÍlidiáisteBimonijspUnum
fo*
ció, iüic ordcula fiíijfe de Chriüo tEñ apud Cice¿
ronem in fecundo de Diumdtione libro, difyutd*
tio de carmine Sibyüino, m qua mentio fit de rege
appetUndo,zrdeittaAcroüichide:
quemlocum
in Annotationibus paulo copio(ius
explicaturi
fkmus. Atquiextat Acroüicbis, in qudeíí, I E *
S V S C H R I S T V S D £ I F I L I V S SER*
.
V A T O R , qui in eddem rex dppeüdtur: de qud
toquimihiuidetur
Cicero. Quid de Virgilio di=
edm tqui Eclogam qudrtdfumpfít ex edrmine Cus
tne£ SibyÜ£ (teftatur enim feed dicere de ultima
Cumd carminis átate) qu£ SibyÜdfuijfe uide*
tureadem qu£ ey
ErythraacrPerjlcadiíldeü,
quema-imodum fumas in Annotdtionibus
oficn*
furi: cuius funt ea qu£ bic m manibus habernos o*
Ydcula. Atqui in ea Eclogd,ed dicuntur,qtt£ non
niji de Chriüo dici pojfunt An uidelicet ed dice*
bdtV¡rgilim,denefeio
quo Poüionk filio, qu£ni •
de C£ptre quidem (quantumuis affentdndo) di*
ceve dudereti prtfertim cum Foüionkfilium
nufs
quam¡ nominet i ñequefilicitatem illam Voüione
pdtrcucnturdmdicat,
fedconfulc t Sedeño fane,
dixerit illa de Voüionis filioinefciebdt enim de quo
feriptd efient.
At Sibyüd de Chriüo
dixerat,
quemddmodum nunc editis bis ordeulvs patet, in
quibui uidere licct (fíquif diligente* legat }qu¡Á
<¡X<{W>Cfy
i4
Seb. Caftaiionfs
ex quoq; loco fumpferit Virgilio. Ex quo per fai
cuumfit,ante
Chrijìi£tatemfùijfe
Rom£ deipfo oracula. Q\u<e cwn ita (ìnt,non uiàeo quod'ni
fuperfit ijlk tffugiu, nifi fi hoc dicent: fùtffe quidem Roni£ itera de Chrijlo oracula Sibylhe ,fci
tu ì/ntcrcidìfìe : b<ec autem, qu£ modo prodie~
runt,effe fuppofiticu.Vtrum
tandem f&ciliui fùit,
fingere qu£ non extaremt an inuenire qu£ ext4rent ì Aut Ci bfcfubditicia fuiu ,curnon idem de
facrisomnìbitsprofÀniiq;lùeri$dìciturtanefleé
Htm hi ittis omnibus quicquam magk fui autoris
proprium ,quàmbic omnia SibyUó congruum?
At ferw prodierunt SibyUie. Credo: er quidem
quotidie ueteres publicantur libri, quos non ideo
fiftos dicimuf,quòd diutiut
ktuerunt.Adeóneue
rò facile eli, tale quid ita fingerei
nufquam appareat fùcutf Agcititerciderunt multi turn Gr£corum, tumLatinorumautorumlibri.
Fingant
omnes doélialiquem illorum, fi poffunt, ejrau-^
tores memiantur antiquos.Scribàt ìAcnaniri co
meedias, aut Ciceroni*deRepublica
libros,aut
diquid tale, quod pro uetere emittant.
Dicam
ampliut: Conuertit in Lit'mum fermonem Cicero
duas orationes Gr£cat,Aefcbmis er Demofthenk: qu£ uerpointerijt Gr£ckadbuc
extdtibut.
Conuertant eas iterum, fi poffunt, ita, ut ipfius
Ciceroni! Merprttatio ef>e uideAtw.Qlubd
fino
K
Epífíoía,
tf
fnodè hoc,fedtiec
locos in Ciceroni* operibwt
deprauatos probabiliter emendare,
autfupplers
poßunt, cum tarnen tot homines dodi tarn diu in
tarn réfummis üudijs elaborent : quid fieri poffe
cenfemm in ordculii Sibyütef m
quib.etidiatcMigendismultu fudatìdum nobiseßi
quorumeamd
ieflas orationif,atc[;ortiatus eß,ut etiamfì res i/tí
promptu ßretytame uix intieniri poßet,qui
orationem tarn filicitef cöponeret:rurfum tanta rerum diuerßtas, copia, m nonuUk edam obfcuri*
tas eß,ut ß nuüut eloquendi labor ßt,nefno tarne
tarn multadifcere,&ea
ßc
effaripcßit,tctnoap
pareat ßcile meñdaciil. Oportet en'mt cu quihoc
prtßaturut ßt,omnia didieißcomnesq;
autores,
qui de SibyUis aliquid dixerunt, diligenter euoluißeut probabiliter metiripcßif.adeo
ut no pati
lo ßciliui eßeducauaticinari,
quam talia fingere. Vrxterea cur hic tà multi funt deprauati loci}
tarn multi ex quibut nuVa poteß elicifetìtèda t ta
multi mutilati,perturbati,
coßßfqua omnia funt
corrupti uetußate libri argumenta.
Cur etiam
qua a Laclando er Tbeopbilo citantur, alieubi
dliter hic quam apud iüos legumur ? Cur qui finxit,non iUinc fumpßt, qu& inde peti poteranttAn
hocßeit,
utnobis fuum probaret
mendaciumi'
Voteß'nemenddcittm
probabilità effe, quam uetumi O'magnauisueritatis.
Foteft'nealiquid
i6
Scb. Caftaliotti's
effe in uerk ordculis, quod non fit in bis f Quod jt
ek,dut b£c uera effe fatcdmur : dut omnia qu£ uf~
quimfuntfcriptd,indubiumuocemut.
Quando
autempoà Ldiìantium fingi potueruntt nani ante
Ldftdntium fiftd nemo dicet, cum ed Me Rom&
legerit,ubi admittififtd nunqudm potuijfnt.
Ft«
ftd funt credo, per Old tdm bdrbard feculd, qui*
but Gr<ec£ lingu£ elcmentd nouiffe
promiracu*
lo babebdtur.cum ed, (ì fingipotuijfent, non nifi À
doftifiimopotuiffent.
Quidigitur i An ficla funt
pdulofuprd noftrdm £tdtem i cum liter£ m Italici
À VdUd,Siponthio,Folitìdno,Vico,GdZd,CT
c£te»
risexcitdtefunt
t
Curnonftdtimedebdnturicur
mnedemumprodierunt
t Quid fiplanum fdeio
teHibus fide dignH, uetuttd effe b.£c t dn dicent,tes
fìes effe falfostScd refèttdtit eos,fi poffunt : ego Un
tnen citdbo. Volo enim ut hnteUigdnt homincs,un*
de'ndm lue ordculd prodierint,^
ubi mdnufcrU
ptd extcnt.Nam er ipfe principiò hoc feire cupij,
er in non pducos mcidi,qui eadem mterrogdrent.
Igitur cum fuper bac refcripfijfem ad Xyftum Be
tuleium, qui dpud
AuguédmVmdelicorumboa
tids litcras docet, cuimcj; opera
peruenitSibyUa
Gr£cum cxemplar dd ìoannem Oporinum, & quo
imprefiu eft,refcripfit iUe mibi m b£c uerbd'Qua
ria ubi ndttut firn exemplu. ndttut fum m bibliothe
ca nojìrdjnter Ubros nup à mugikrdtu nojìro ve
netijs a Grtco quodam emptos.
Archttypm{mde fedulo tranfcribi curaui) recens eft: ekgantet
qnidem,er fplendide,fed(utuidcs)parum
ortbographicefcriptws.ndmcontulireligiofe'.noluitct'
men quicquam in bis tentere agere. Sed malui uel
mendofum in lucem edere, er
medicisfubmittere
manibui,quam committere ut diutiw lateat>U<eC
iUe.
Vratereaeftferrariai'mUaliaM.Antoiuui
Antimachus,uir rar<edottrkee,
quiuetmbabet
exemplar:quodcumboc,quod
ab Opor'mo exctt
fum eft,contulit, er emendtttionem (nam multos
locos ex coUatione correxit) Opormo mifit:quA
ego in transfirendo ufws film. Uabet er aliud c xempkrCficuti
no$ ex amico quodam fidelifiimo
"mtctteximus)quiddm
nomine Kanconetm in Gat
"
lia:quitibi,Maure
Mufse,notus e$;qui uellem i»
mitaretur Antimacbum, imprejfumq;
exemplar
cumfuoconfirm,
er Opor'mo
mitteretemedationem. Attfc bos ego tejles fide dignos, ex tribm
diuerfis terrarum regionik produce,
eoscfc(ut
ff>ero)adhuc uiuenies.quos,
fimcntirer,meimen
daci] teftes ddhibereneq;pofiem,ticq;
uellem. Et
fortafienolucrintfenomitidri.
Sed quemadmodtt
fx UtigaremtK ttflimonium denunciarem, quib*
not a res efict: ita hie eorum uti teftimonio nondu
bitaui, pra-ferthn in renon parua. lam uero qui
lltgm opm efie SibyUinU, quoniam extent foe-
b
bmc4»
Seb.Caftal/onis
brdkd,incpte' fdciunt. Quid
enimtdtrtdbfurduni
tsl,quhn, in philofophid,in grdmmdtick, in drte
dicendiyinpoeticd.nuUdpoffe
librorum multitudi
tiefatidri:in ordculk de Seruatore no$ro,tdm cito
tidufcdrefEgo uerb er Balddmhzr
SibyUdrum,ct
lofepbide Ckrifto
teBimontfsnomediocriterde*
lettor.puto'fy bis non folum Cbriftidnos
confirms
ri, fed ctiam exttrnos allici poffe, dtcj; conuinci,
tdnqudm prodnftk ex ipforum intimo penetrdli
te&ibus. Htecigiturordculd
SibyUa (qu<e ficuti
fxthoBeniimus,zrfUutomnes
cequiiudices fdcfc
le confitebuntur,uerdfunt)l
nobis in Ldtinum fet
monem comerfd,tibi optime Maure, dedicdreui*
fum eH,cum ob tudtn jinguldrem ergd omnes piot
er UterdtoStW ergd me beneuolentidm, et liberda
litatcmUum quid hoc ftudiorum genus non folunt
foues,fedtrdfw
©" ipfenon infvliciter.
Secutus
fum dutem edm in uertendo rdtionem,
utfenten*
tie nihil neq; dddercm,ne$ detraherem: ddeb ut fi
ordtionefolutd uertijfem, mdgts fententidm expri
mere uixpotunim.Memhierdm
enim,fiuerbk
In
dendum e&>dlibi ludere fas ejfeiin hoc quidem fcri
ptigencrtjit
fdcro,religiofe incedendo effe
°malui dlicubi durior eße, quim tugrbk longius cf*
fini. Sed feitojn hoc libro ( ficut in tdm ueteri*
totq-feculisdbditofuìty
decidere neeeße)
mukös
effe locos comtpjos, mukös, mutilos, mukös con»
fufot
fufos cr peïtmbitos, <tdcb ut in uertendu pltvun*
quenonbdberem
quod fequcrcr, uidererq; mihi
uerè Sibyïïtefèlk traftare. ïgitur quos potui locos
emendduùfuerunt dutemnonpduci, qui, cumite*
rum gr<ecè edentur, Deo uolente,
ojlendentur.
QKOS dutem corriger s non potui, hos fi quo con*
ftdbdnt uerborum oriine grdmmdtico,
penèdi
uerbum
ucrHudcoq;duriut,utlibctdfit'mUtmo
quoq; conieclurd. Qonfufd. ey obfcurd,fîcut
eunt,
rcliqui. In quibus dutem tteq^uerba neq^fcntcn*
ti£ conftdbdnt, ed dut ordtione folutd rediidi di
uerbum : dut etidm gr<ecd rtliqui, donec emendd*
tiut'vnuenidturexempldv
:
quemddmodumquiitt
nette 4mbuUnt,fufycnduntgrejfum,
donec uidnt
exortd luce uideant, Ergo inter legendum cum e<t
occurrent,qu£ non httelligentur.dut cum ed kgen
tur,in quibus tibi IgaUo di ajînumCut hdb'et GAI*
îicum prouerbium ) fdlire uidedrk,noli m me cuU
pm reijcere,qui interpres cum fim, ed reddo que
fcripta funt, ey quapoffunt inteUigi :fed in uetu*
(iatcm, qu<e,iuuante b&rbdrie, corrumpit omnia*
Verum fingito, ed fold qu<e mcmuptdfunt
( que.
fdnêejrplurimdfunt,
eyoptimd)
hic meffe : er
his ed compêfdto, qu<e funt uitidtd : itd fict,ut nflrii
hdbea nifi intégra. Ctterùm dégénère SibyU<e{n1
er hocfortdfîk expecles ) cognefees ipfe m c&le*
gend4,ornosin
Annotdtionibus
nonnïbïldice*
k »
mas.
'
so
Sebaft.Caft.Epif!.
muf. Scripfìmusenim Annot<ttiones quìbufitO№+
melos loco* aperiremta: qua fi uidebtmtttr icinniores,er pctuciores, mem'merii noinecfc e<t <j««e
facilidfuntdebuifie'.neq; ел qut no mteBigimus,
explicure potuific, interea boni confale hoc, ty
tute ergd me beneficenti*, er mete ergi te beneuo
lentia monmentumz? hoc ccelejltum Ш[лгит
fìudiu,ut ingenie <y nomine tuo dignum ejl(Mtt
ficus enm мсйтЬфиегео" defindere perfeuera.
Vale. Ъф1е*, menfe Ш1о: Anno Domini
millefimo qumgentefìm» quadragefimofsxtv.
t
A U T I M A X O V
flS
IANON
TON
OUflPI KOH
W$>f T SifvMiiAKti// xfjur/tùfi va-' altri
interi Tvnttfivjuti*
-vrPHflloì ffJ>xKlA.XT i^jsdtp aìóéffxjx,
rèi (Mt
r
i niit$x?,
N«*> eoì off* TSxTuy ris<A( twrsciw iéé&Jlt.
ÌLav%<>cjii(jdJjòsiravTÓafùpzifÓMp «travet
t
IN
S I B Y L L A S ,
X Y S T I
B E T V L E I I .
Ufi yctf 7ivav/iX SiS^nepoìf
KM
rà TtqcfiHTftan,*!
foiosi
XiCvT^iòf/,
\cyos ìif>aLvc$cv.
jHf7i£fì}£ éGgxUtsowèfiOisit^oXéynai
^epiÌTta,
Ufo?//) tés ifto'ksyei Aóypx Xifivi&M tìes.
h
i
M À p-
22
M
А* Р
К
ОY
A'NTIMA'XOV
ПРО-»
I rè TITßL ràò nvûyvwJif
JÙFI / Л
\LW TOÌ! 'ÍLI¡Í\I¡CI IIW ¿LIPIDIA»
:
ХЩФУX FÍ7CU
, XR¡ •WOXVßXUÄ?
•ГЫТАФ) ТСЙГГХ ПОИ^ИЛ^Х!
!К-
•ZIÀÎFFOU AUVXLAOV0F/"BU!XKÛ LAX~XK0LL1F5L(PÌ TX! ÂÉ
CCSY^XPX!, ¿RI TÍIGL 6 TI ¿NÚ RÄ/u ÙÇÎXHCLV
YÍVTI0(L,A>J\ÍLFX(J)SS
ЛХ/АР
(AICCTÏCWRIS, AIIIKTW
L^ACÁVOVJXI,
¿PÍ\H(>
ЩЕ^Г-*
<À> ÇÇÎVCIWTCC! TTÇOFFFJHÉÎ IFRÛITIÀÉOV TQ LIÍ^AOS
IAURII RI ÁM RHS CVRVY^AÍIOI/RXÍ
AWX/AOVBSJAOÇI
TI'LVVW ALX / ¿ / i !
•RIS ÌIXIXIYOIJTOVIII^Hcri^OVS CAOÇÉABU AIQIEÀO/SJ
VSS UXT SVYIU^V/TOVII}-, RLW RIRA{> IXJVXYI/UAI(I LÍCU
FNÍYVWFFTF) SJÇÛVTXF, ËSTUCTV OUVCCTPACU/ LAB. СС^Ч>
Р10Ц/ Ì H 0 S & X 4 7ÌÌ ЛОУУ, CUS CTV OT'FUV07ÌFCI TOÌL OCVST
YIVAÏÂWIE
ÍVRIFJILVÜ ¿ ¿ XVRSIF U/PÍHA&V RÉROTÍ
S7LICFCLKÍV!AGII>, ITI O\ÍYXT®{J CÍVXYHOÁTUFT ЙОИ^ЯEI¡MY AHXHUZTIS,
¿ i ¿ MB-VREATPIGOUR X^.X ÀÂI
•ZIIJHIXOJIÇACI/ R¿W T^XY/XCÌJÉAV
КПФУХ/е/ЛСУА.
Leu УХУ ai£¿t RÍ -MURJ^CS, IJSJTXL XY'I»
RÙI ÚÁEIS ÀCCI ¡WXF^IUÑÍ TQIXAC!
•ТИАЬРХ^А
OCFTA^NS
AIX-
(FXPÌVAT.VJAFÌLTFFÜÍ CVÍCCJINN C'MOVO/JILXS RIIIV¿LU
àia eeì) àtù FFMIPO$ Ц'ЛСЧУ ¡ACRS^I^S,
RSÌ IN •AOCFÉcv»
M
A
R
CHI
C
I
A
N
PR AEFATIO
byllma
T
I
IN
M
A
-
SI»'
Gracula,
I Grtcorufcriptormleclio
,fM
multi
ajfìrtutiUtdtem.quip
pe què^multarum rerum pe
f y ritos eff.ciateos qui circa es
^
eldborant: multo magis con*
ttenit eosquifapiunt, afìidum operdm tidUdre
diubivslitcrk,in quibm deDeo crde ijs qua ad
hominkfdlutem pertkicant^gatur
: cum Ime
geminum lucrum confequantur, quo ey [eie
pfos ey dlios iuudre poffunt.
Vt&c de edufi
uifum eù mihi, de SibyUinis oracuUs (in qui*
hm ed qua dixi conùmantur )fummdtim ey w*
ttniuerfum diljérere ( quonim ed alioquifpar
fd extant,dtq; confufa) ut leéìoribws dd intcUi*
gendum faciliord fint,diq,- itdfaciliorem cw ««
tilitatempdridnt.
Declannt enimnonpducd,
neceffdrid dtfy utdia, ey cxctUentius magisq;
Udrium opw> ejfciunt. №(« ey de patre, filio,
Grfpiritu fdnéto (qu£ ditiind eiì, dutorq, ulta
trinità?) aperte loquutut- Itcmq; de dila in cdt
neuitd domini Dciq; et fcrudtork notìri I E *
SV CHRIS T l^fidclicet de eius ex almi uir<*
b 4
g'rnc
*4
gmgeneutione,
de morborïï
fdndiionib.iteq\
de uiuifico eius fupplicio,de refurreclioe k mor
tukpoft triduu, c r de futuro iudicio, ac remu*
mrdtioneeorum
qua nojlrûm quifoj ficerit wi
h AC uiu. Pr'eterei. qua m Mofaicisfcriptis
tumq; librishdbentur,
deq; mundi creatane,
homtnis fòrmdtionef'&' expdrddifo
eieâione,
e r porrò rceredtionetde bis mqudm rebus ex*
plicdtè fcribitur in bis ordculis. in ijscfe ey pra*
teritddicuntur yÇr futur'd mriè
pranuncidn*
tur;atq;,ut fimpliciter dietim, leâorcs
nonpa*
rum
iuudrepoffunt.
Lia. lìb. i. fueruntdutcm
SibyUa(utmultìfcripferunO
cap.<s.&de diuerfîsçr lotis ey temporibus, numero dea
Ira Dei ca.
cem.eftq huittsucrbiednotio,utfitidemSibyl
**
ld,quodudtes.undectuno
nomine ,fomma
m
;
f
tes dppettdta funi.
Prima fuit Qhaldaa, fìuc
Verftca,qua proprio nomine Sdmbethd efe nu*
cupdtd,de genere bedti Noeiqua quidem Ale*
xdndri Mdcedonis gcftd pradixiffe fertur, fd*
citcfce'w non obiter mentionemis,qui
uitam
confcripfïè Alcxandri.
Secundd SibyUd fuit
lÀbyffd, cuiusmeminit Euripides in Prologo
"Lamia, lertid Delphica, qua Delpbis naU
esì: de qua locutus e[t Chryfippus in libro de Diuinitate .
Qudrtd fuit ìtdlica,
m
finibuf Italia t cmws film fuit
Emnder,
ÉCITV
РН{Л\
ECFOVFV
ycvv¿ffittic,lix¿ RUFT ЧАСЦ
~[(}i.i<&4ffû(j ixcríu(/.áff<wJcor
JS^fSr
ti
¿URCV
faonoiiwxêiii
(н i>IITGU(;jQi»I*IÇ*
txjj.
fyéffwt.ùdirutM¡\
KÍam yiví&ou а&вмъщяутхпоАосшгъер
cv~¡T¡¡
ßiui тети ènçcéÇxfAov ócixowrd. чщог TÍTOU,TX
CV
•rcät (¿aieceitw&r y$x$cusj{&i~jcur-r¡i//
ßi
чщофк]^
€Aots<AU>JIP.cvx. w<ff>¡ TF rüc UoniMKus ttjiaíuis RUS
~J5 CWUFUTTH 7¿Kc¿0ib>!,xj ÍHJRJÁIJEUF
те •macfxJlitrU.,
LM ovéis cwKifKciatustTgctpwf
Ш¿L
TLVÜFL YIYCVCTO/P
, I¡ LPU ÍFFBLT
тиштХш? ^ohéyiffi.Liù
T0ÍYUV,ú?wd?i\íi
îêcV
F*WTIÍ,
à fttncüg
íytocluN,yíyívaaiiicv
Аюсф'и-
etfiê¿AOFI<AÍHCCJ£¡6V?\X
т,ссфыти->нуои#
Xs§NJGßITV4BE(AGVU
CV'
YCVKFFCFTCVLLLFI
aifK&r àitap,
fûti TÓTioisLtù^góvnii^TOF)
<AÌ f'w¿¿x'IHY
JltxKx^oLÙvacfu
ÒVÓ^XTT
,
LÁííf¡XEI«U.
{¿OWTUAL!
tiïvûi.icé<&>iaeu>.NÇCII7X ii),U^ct\Axíx,ÑY<iuu
н гз<ф
cìf-,ù Lu¿LD¡{ òvó(/.XTi LxAüßCVH Тх(лСуок,еи. T Í O
y ova? IAX rs FMTKKJ>ioôJx7b
gowiAç>f> тер ¡AxmAcvx
timi, н тх LXTX
Kfyo/icvH
nr ¿u/H¿/.ov<tía intuitili О тор ес\е£синЛс» ßiep
ffoxtMivjéç»
Z¡t>vv\x,ñs(ivéi^Lv
£iitltñtif ov
rw itço\éyu таг Хх(мн{.
t
FÌI,KOÌ>
AIHLPOLI ТЕ)(&ААХ'Т»1<ф1
QTES CV Т$ W£gt ÊI'OTKTOS
ИМ
CI
T¿LTV
«îeA-
«? ЙЯ£ Д^УСЛГeycví¡o
b
¡?e-
ÎTtotyaxJû E ¿ ~
$ / ß u w . TLJXJLTH,K
f hx\ixi.SryÒ!
A Ké-
VÇOEIGITNAVM»
$
ÌTXHL"
bvowAger,
eri
te
ov
ILI
un 7$
TTTWÀT
'TQOHFIJNÌJOT
'NF^ÒF/^O
•SJOXIFIÀ.TTLGÌ
HS ùWXKiJlwgct
6GETTAR <Anx^TUÌTXI,HÌJH-,H
Ji nxKv/TSVH
IKH-TCXFX
TK(t.ix-,H
NXK6T-.YXXVTIU
HOUGCÌI
T
9O\WO!
K^XNXÉ'Am'TTTOVLINÌI.
TVVXTH
H TLFILLFÌIXJVCFIXJL
$IC\ix
rguxAor
SYI>x4 I>
Ù PGVYLG.
L
AFNXRU,
JÙ ÀI H
KVFACUX,
>
fiaeiXavwJi
IFÌ TX OVTÌÙREÌ}
¡1 XURW/J'l^x.
TCCJKV^
TÓI/I
$T>-i7fncdiis
HW;J Tt^XYFIXJIN/jiTPTXHOAIIS
~]£y p n i c x a x . NXTXFGOI/nóàex
PU/IXIVVIEI* XV
d[t, nx\ ifs
tywfy-
TH(Ql^{ACVX-,'WV£,L
aiiètt RTEVÈRTGCF
7!X
TQAÉJLTO
O'A
FIXFI\IU{-,Tt%OTTIJI'IYIIITXS£jS/C\LTN,RÌ/TXÙTÒP
NÒ(J (7!I^L69XEFX,òvn
XXVATY
ÀPTIIÉ&FFA
à!x\XTÉIX.
FXSJJLBMI
TQIX
XÉYOVAX
IOTTJFIXIRÌE,
ÌKOIUTXLO
ETIND,
}
>
}
•NX^SKXH.D
ÉNXJÀFT
&
TÌ
ÀEÙ
ciijv^ÙF/XÙTO}F MÙ
fxi/TÒIFJ,
R.X\I(>
OUXXFDPEFACVIT
7i%oai&ÉTY xìlx0M
É {A'I \TÉ&i,ITXI(T(I
O$X?I\AV!
(IFV
JLI KCY»
(ÌRX IH TQ^TOV
IITGI.AAIPÉCVTX
ro Ti(.TK/TX,
ma
no[s
LALBIFI T^oame^TAT
TIW:HMV^X
GMTIITTSP
«
HJ nvf»-,TÀS
xKwXlX.QXTL
^HTRFTÀF/
V'IU
TIVX
HTF
óvyxJfpxJyAóu
QVC&XS
}
TTVYXOU>T[J C4>
TX
(go$I-
OV HAI/ALI {À,aCfiAÌcriUi7Hsl TLA/
VSOX'I^ylw Y<fpyì]IOI>X HTHS
RI
ìfxl'£ré"ns.ì^
TIFFT k TANCFIX^ouidex.fiigyiKtaAfrliÀ)
Ì>\(CA!OI(:X^JT^66Ì(rx
ÉÀFX
èvoftx-
\TYOHCVI)À!(ÀlX\ÉA<!C->HHJ
.LUMXJI^CAIH^OWFI
OVVIA
B (FTI
HVGIUI
pv~fù,wQL HS lygx^ep
C^ÓFIH,HKV^XIX,Ì
xèmif
HX\I^cvà//
auAVRÀ,
ÉEUITAX
p/A./7rara:w,
ungi ruc
»7
,
quiRomVdnk
fanum, Luptrcum appeUd*
tum,condidit.
Qjfmtd Erythran, u que T r o
ianumbeUumprxdixit,
de qua
Apcllodow
"Erythr<eusajfeuerat. Sextd
Samia,quxpro*
prio nomme uocatur Thy to, de qua fcripftt E*
ratofthenes.
Septimd Cumea, qu<e dicitur A*
tndlthea, tddemq; ErophiU,dnonnuRis
VaraXdndra-Virgiliui Cumaam Deiphoben dppeU
Ut, Gkucifilidm.
Oftdud EeUefyontid, natct
m pago Mdrmifo, apud oppidulum Gergi*
tionem,quodfuitolim'i/n
jinibus Troadis, tem*
poribut Solonh ey Cyri,fïcutifcrip[it
Hcracli*
des Vonticus. Nona Pbrygid.Ttecima
Tibutti*
na,nomnc Albuned. Tradunt,Cumt£amattus
Gellius l i - "
lijfe oraculorum fuorum libros noutm Tdr* Lro primo,
qu'mioPrifco , qui tumRome rtgndbattC?
cap.19.
pro ijs trecentos Philippos petifffe. Cumcfc con
temptd fuiffet,cr ne quidé
interrogdtd,quœ'nÂ
efict que in iWs cotinerUur,cremauit igni tret
ex iUis libris.Ac rurfus in alio cogrejfu regifex
librosobtulit,idëpreciumpo&ulans.
Quq^rur
fum defpeftui habitd fuiffet, cobufit alios très.
jye'mde tertio reliquos tm ajjvrens, regem d*
'
ditJdempreciumpetens:feq-eosq^ucq^cremda
turdtn dicens,niftiUe emijfet. Tunc rex iUos lea
git : c r admirdtui, dedit pro eis centum Phi»
Uppos cQsqi dbjlulit.
Mmogauit
ctiam de
t
dlijs.tìld renUHciduit,fe nequebabere
fìntila
forum quicombuuifuiffent,
neq^ quicqudmea.
rum rerum fcire fine diuind pemotionc.
non*
nunqudm ешт nonnuUos exdiuerfis urbibut
zrhckexcepiffe,
qua fibineceffaria ey com
ducibiliaputdffent, ed effe coUigendd : idquod
ttìdmqudmprimùmfdàumesT:.
Quodenint
uerè diuìnìtùs datum erdt, id in abdito pofìtum
nonldtuit.
Omnium autem Sibyllarum libri
repofttifùerut m Capitolioprifca- Rom<e, Cu*
ntx Sibylle libris abditit,nec m uulgm prolan
tk : quonidtn qutc m Italia euenturafòrent,
ел
ibi magkpropriety
aperteeffhrrcntur.
Alij
fuerut omnibus cogniti. Sed qui Erythr£<e in*
fcribuntur, habèthocd, loco потеп,л quo lo*
co fuit ipfa nuncupdta.Alij titulum autorii non
habentjfcd mdi&'mclifunt.Ldflantiui
quidem,
qui fuit non
uulgarkpbilofopbuseyfacerdos
illiut quoi dixi Cdpicolij,m Cbrijlum aternuìtt
lume noflrum httuitut, infuisoperib. expo fuit
SibyUarudifld, de'meffdbili glorid : errowq*
Gr<eci imperitiam itdlidè confutami,
oratione
lAtina Ше quiiem,fed SibyUinis ucrfibus Grai*
calingud citdtte. Ac ne cui hocfdlfumuided*
tur, eiwste&imoniumddducdm,
quod ffc ha*
bet> Enimuero qua apui not wt<mt Sibyl*
r
lW4
t
39
Тшр.китне dû £яяуув\хан!,(1'уте~[а>сгй
-ВСЧ&СУТЫ/)
S^FFFIL)
~¡0(ja<AOVXTJA-'
OTT AÍTIVX?
HCÀ^UQLLTÌF/
ÌJEHFPCVAL
yxynxixnxí
Í7ÍT^F>Í^H
ylw
Aí^M
TT TÍ
ÌK ALXQÓCUF)
TX
HXT
T
V0¡A,T&GVTM
Aap
e»(i
нхппыХ'на
/лее TÍ¡í
TCLTTOTYHXTRI*
Í7I/HLH?ÍX¿L&LTO(/
TC'IVWÏK
Т5 TTÇOXI^ÊOVTOI
4LF>Òf
7¿ ÁICÍVIC/J
iAhts
•MOVIJIA,X7I TX
HJUCIFL
1
тх l¿$V
TSTO
Aé
X7T¿
As
v'INAI
IFO^XAT
ov
TCÍQL
RIDI
XKCYIX/JTHÍ
X-nfatyU
,нх\ н (лр> в»
T^HVTYÊWJXFI.
oi Af
01
tvxAs
FTXFTVQIXP
TBIT^T/WH'
TÓvAí T¿(t
XvAfOS
тсеяер.
env~[X7IIICF'H/*iy
t
/ÍAÍ^XÍ
TTX^ffo/AXTJ^-IAXF
FIOYOVEOVTOS
E S T «
i-!r¡*
нха!~
fiÁceepií
тха TiGv'/b.xts
фшн
VSTO (Л,Ц Ä-HLIJRO/J QXÍVHTXT-,
tyv-
yw¿pcvor
epjyfttrir, тн aùgov'iq: yhá-fja,
OVTOVO!
тн!
YI XLBJXJSIL
XÛCVJIA.x<fos
Aó^S'mx^éu нижней
T
<S¿\
TS^CÜ¿10V
HX-ZVIJBITÁV
á(NI¿CVX
HX7JO!
' TÜ/J^j
Ciülí TU/1 Xptgríf/
TíkxMNfAuvaJiif
I>\LWIHHS
€V~SKTXNO\
X'?\x
F^ÍT
XVJIL OVCIAX.TX
YUKT.Qig{.íicu>OÍ
THÍXFPYROV
AtxA»Scv
Ы>
TROT-Mi &a\¡j, xA/¡xngiJx
7¡¡>TX
«aà 'ityirìs
i
XÀ>T$ÙPHFI
XISXETP.
щоуьусхццсух^
jctxf>m/¡X(
^AIX^x-MRIOH"
•rçtffuijfgxs'ruft
cv/A.ucr¿í*FI/x
¿ÍXT TÇCUIWTIÇOFJ
Aíift YVO>£TOVTCA¡J
écxíxs
TX
xa
ná¡A.fvo¡i òvtt.
HX~[xHçvCevfw(/,IIXI
HV(AXÍX(
ÍA/!TÁLT¿PX,
4ÍV
IAV%Ù
f'cáftxf TH¡
"¡ccy ás ne>\»i'Ì7TID\ò
<¡[¿HTU(T
ÈÇXÙT&pcruvxyu*
traeráf 'At ?Xifv>&iit> тх
OVTÙ
tft-
TOlS~
XVTOÏS
, татя тл?д>/у<* пас
7ROIVCRX£RXI
Tjyocji è К dei Aia ìf> » f xKnSwt
tXxêt.
тар
CV¿L><TL(TFF/J.¡
à/Çifnéftcvec <?г&/Л
К Шх\ à lióvíp
TTITCRVNÓYL
ifi(jxyxf
EINXRXPFÛVHTX
¿OBJK
NCÙ CÒL J í f r t i f TÜFJ
grxjeî? votiert ~Jx SX^LvUff
aox'pix,t'iptx Aon])
У'^ШР
*¿K¿iCaxp ть i*ÍTCOV,CTFYI]fgaiJ
TLX Ai TU¡J TX}AtycXipU(/ ¡
TÍ \ÚYAV,¡T
или XTTXIAAVTUJJ
}
IFU^ÛJUI/J
E^<¡ TIW
<JU(A.ÇÉXECLVT!>L()
f*»9/*9.
от?íf
H RAFF
NOÀ /МУХ\Х
Т^ХУ-
сш>m тыр
tf> f'ú/лн v-ao ТЫР тгсмСту IFFX AvTCATJIXÛYTROFTCV. IGNY;jffxjt) REIF W
MT-
(AX~Jx,T*HAF[J
àAónsài>B-SYOVAI.HIIÀR
UJTM&OVTUSII
PKZOU
ß\i4xi
<X ЯМ B TFKXTÜIFI
FF H, ORT KXTOPÊAEOVFFI
TUPV*
ycwс/легCOFI,ì rit
•!I^OP4TTA0L.X^XYXJTHÍ'7¡LTTVÍÍXÍVÍ''7ÍXU¡LL
^.S^ÊOVTUIP
T¿U>
itíft/J.M^
T
&I TA «IÏX^OV
Á¡¡
TCIAT,
-
2
.
Tmd, ti non Jbkm tunqudm uilU tontmnutur
tbijs qui Gr£cttfupr4modumfufpiciunt
( quo
nkmqu£rdrd[unt,preáofíiuidctur)iicr№e*
tidtn quü nonomnes uerfws retinent numeraru
tfune Utñ
q«»a ín I . * ^
°
¿j ^™'™" ^
a n t ,
1 , 5
1
exd¿Josmo£Íoí,mi«[«/i<íet¿H«cm«ftf. Inc<<« A n r i m s c h i
fafuntnotdrij,
quifermonisrdpiditdtemdffe=>
connertigcti nequiuerint,dut etiámdoclifuerinf.no
ipft mus.
i « udt¡s,cuius unA cu inlpirdiione,cef]dret effk*
torum rtcoridtio. Atque hdncob cdufdm dixit
TktOyUdtes multas mdgndsq) res componere,ni
bil fcientes eorum qu¿ dicdnt. Nos igiturex ijs
qu£ Román» <t legdtis dlldtd funt ,qu£ poíerw
muí ddiucemus. Igitur de Deo, qui prw?»
tipio camufle effdtd cft.
•
Jüíortdlti
S
I
B
Y
L
L
I
N
C V L
A
O
R
A -
A.
Hacprincipiurafumpfimus exTheophiloj
fexto Antiochenfis ecdefix epifcopo, qui
fîcfcribit: Sibylla, quoe cùm apud citera»
nationes, tumapudGrœcosfuituatcs, iu
principio fuas uaticinationis, hominurn genus ita obiurgat:
«ÎBYLLAE
LIBER
PRIMVS.
DE
Deo,qui principio caret.
Ortâes homines, uilifiimi corpo»
racarnk,
Cur uos effcrtis^neo^ finem cernita
teuit
D e Deo. Non tremitk,fumrnumq;
Deu(quo prxjide [latk)
Nonfòmidatisfqui
confyìcit omnia teak,
Conditpr omnia qui nutrit,cmclké^
fuaueni
Indiditaffiatumjnortales
qui regatomnes,
Vnus quifolus regnat Dews,atq- fupremut,
O mnipotens,nunqmm
genitus,qui cojfiicit ipfe
Cmnia,mortali non ajpeclabilk uUi.
Corporek oculk etenint quk cernere uerum,
ketcrnumcfc T>eum pofiit,ccelumq; cólenteml
Cum neqijplendentk
radiantiahminafolk
Susìineant homines mortales cernere contri,
Urne colite bìic
quifolus régnât m orbe
}
t
Ol
HUI
2 1 В У Л Л А 2
X P H2 M
SlBYAAAS
ou
BIÈAÎON
TÍÁOS
A. £ £ -
EVTL
ÉÍ¿F>,TPF
ÈCOPÙVRTÇ;
'TTÍÍAHOTXOF/
Y*
(TÜT>
Pcü'JérfOCiaf/^ÍÍFÍ^/u'FÍGRIFYAVKV
KCCTSLTÛT^HYIATHGX
E/y Sii}, h fióvót
FYÍ?
^YNVÍTOVXTTXAT
7¡0L¡>TWY
*
Í7LUÍNCRSFI,
VTSIÇTTIYIÊHtiXycvñJot,
XFXFI
V-OLvloA^xitc^xó^XtíS^c^WF)
(¿OVES
auro!
J
x^owjx,
Avrò! A'ìs ß^i-mfjxi evu¡i¡s ino uceónos tingati!.
TTSYCTF CFXFL AvWXrXi. TO(J ¿7[XCCU>t<!(> аса осКьбн
ОфвхА/ло'апр iAâf/ûiof
х(л(?сфр 0!7TÓ7Í0¡j
А7Л.' ÌA* XITJÍVUP ftxrcvcwl'OF
ò'mi;
}
utKício
AvdçtATUt <^lwxí AitÁ>c¡ancu*,6vttr<SÍ yiyxöni^s
AVAÇHIOVOI r focs/ pM&ràcà
Andropn¿yc¡I
'òvtK
fé&&'
aconit
(фрти\
HYCTÚGX
KC3ß!S
$
T
С
Oí
jj,
34
Síbyiííia
Oí PIVOT e í" «iMí'ft; i « t ¿ | dddvo's
iresti,
flxSl figOTOÍfflf) CV¿¡(J,TÍ HQnígiOfJ ov ф<Х& HUlVWf
"T/ií H.XUO&b\(ISlWHS j TÌ[> ¿¿jlOf> "фTi tllfòòp,
ORJI QlO(J -NÇOKF7TÉVTISXB.Hêivûp,cicvxépTi-,
&сСх1<ц/,СИ)ТЫ ТЕ ev<¡(> i¿pxf ЕНХТЕ/ЛСХ;,
ACÁ (¿O471 TXf ÛVA'IXT 'CNOAJÍAN^TOÍaif) C4> ХЛИ.
TÚTPW ÀCÙ FIAW'H J FIXA'fíTí, ¿leu T¿D'OFI SÇÊLW
Evójxp lrÇ0Xl7IàVTif, X-NT]XèiT(,Ì.CL AI'ХКОИ>ОЙ!>
Км ffitotoTHap ÍTfkca>x£rt,fico¡ol
7tauax<&¡,NX~Jx4
VI/ASÛ^ÇVOI crnojín^iyap¡yyai>VK¡¡/MXí>úv>/l,
KXI
E
Л/ÎTÎTÎ CKOT'ÍIIM
{pi
Рии[ос,фита{ j ' Xxfiofríi
¡AS 7¡ca>Tt4si UKiphs ydivKuvHTCs утва^^Н,
OVTOÇ
EA^fT£)í«-9 CHOT'ILV J AiáitíTC-, ÀÙIyvcipof) йа«,
НЕЛ/*
ТГШ(
YKVNVA<^¡H¡s ¡AI pxis ͧo)(X
y HXW^t¿A.CVO¡ ttçîlw
АДГФОТТАГ
CV
\xfiT3ai
fMiff'i/JVpSpi
àctt ХА/ЛОУС, UXI KVAÍX
Kitt w^ÉTiff i*f Í>?XK\.K.
TÍ
hvyçx,
AI) nxS'IV tÇaycgfVcûi
Ovg&vi' ÚyÍTOU,ycÚHC KfXrá,iXV7¡í VTÍCCfivH
Kttt -a-fie THÍ yivK-тщtoycf¿Zyssí<pv;
Е / j'youiirò/J
oAcof Loa fiûagiTX>.,i AIWXT CLÙAÇES-
Ей (*HgÜf/ {l'JTgCCïTi eiO¡ TírvItUpíCVOS í'iVXí.
7 K>\XUIO¡
[j.'ovoíás zvoiyVTtfÇTXTorjï -zvíwal'iHCV
8 OVÇOU><>(/)fii\t<>yTi,licù XYÍGXT^ÁA'aûdAibvf
«> К cif7¡c<póco/j yx/.XMTi,LXI
VAXTCS
OLAFIXTX TlivJ)!,
Ovgix Û'V-^IJOVTCTFUTU KOYXX^AÍ/ЛХТХ
•MNYW-,
Gracula,
ss
•Qttifolus fcmpercfe fuitjemperq
futuruì,
Nongen'iMyperfe
conjlans, tenet omnia femper,
Ei mget incunttis mortalibus. atq¿ uigorem
Senfibus №fimtat,communh lumini* autor.
Pr<emia fed praue mentis digna accipietti:
Qjiandoquidem eternoq; Deo,ueroq, relitto,
Cui decus,crfacro debetur uittima ritu,
Manibus infcrnk fèciftis fxera fuperbL
ìnfani'q^ui'a retta ucraq, relitta,
Urratk per iter fcopulif erfentibus horrenu
Definite in tetra notti* titubare tenebrk,
Vani mortalesmottisq; nigr or e relitto,
Vtimini( patet en cunttis errore fine uUo)
Solis hce,fuo quiluminecuntta
fcrenat.
Atq, hoc pettoribus fapienter nofeite ueftrìsi
Vnus,qut pluuias
mittitjinotusct^notosq;,
E& £>eui:atq fames,pesìes,triftesqdolores,
Atq; niucs,glaciemfcd quorfam fingula pandol
ìmperat e r coelis,ey terre prafidct.lpfe eft.
}
De tji .xu-tem qui generati
dicu)ilur,ait:
Qvfid fìprogenitu eft,prorfum interit:ex'q- uirili
Tcemineoq; nequit membro Deus efiecreatus.
Sed Deus eft unus folus,rerumq¡
fupremus,
Qui ccelum,folcm,fteüas,lunamq;
creauit,
frugifiram terram, pontic fluenta tumentk,
Excelfos montes,fòntesq, perenne' fcatentes,
Et fié dquìs degens genus innumerabile gignit,
%6
Sibyllina
Qu£c[; pYemunt terum ferpetid corpora nutriï,
E t udrias uolucres,feu balbas,fïue canoras,
Stridentes,tcneras,fukdntes
derd pldntis,
Zt genus impofuit fyluis dgrcûc
ftrarum,
Subiecit'q-, pecus nobis mortdlibus omne,
Cunâorumfy ducem fècit diumiths ortum,
Subiccitq- mro que uel comprcndcre non fît.
î^dnfquis hœc Udledt mortalis nofccre cuncld?
Jpfe fcdhœcfolus nouit,qui
condiditunus,
AutQrhuxtin(lus,£ternus,in
£thcrc dcgens,
E t multo ntdiord bonis bona prxmid reddens,
lniu$tosq;,malosq;,ira pcenisq; coerccns,
Immittens bettum,peHem,
durosfydclores.
Scirpitus,ô homines,cur infurgendo peritvsï
'Nonpudet ht diuos,fèles ey brutd refèrreî
AnnoneB. rabies, c£C£cfc htfanid mentis f
Tduros furantur diui,pr£ddntur çr olios.
Qyosci; polifedes dureas hdbitdre deceret,
Uos caries,den[U(k infèftdt droned telis.
Serpentes
colitis,jlulti,fèlesq;,cdnesq;,
E t uolucres,çyqu£ferpunt
animdlia terra.
Btfabricatd manu fîmuldchrd, et fdxcd fîgHd,
Etpafiim Idpidum moles.b£c,uanaq; multd,
$r£tered colitis,qu£ funt turpifiimd diâu.
Tdlidfunt hominum ftultormn numind fdlfd,
Qworww mortijirum dijliHdtdb on uenenum.
At eu*
I
Oracula.
37
Тюрп ìvvAgtof/ fçxKi yyvyai ctvvQioßep я^ЛгтА»
тггтл J' y*í*f Hiyé¡ACVK ^и^т^оф^п,
(ioti
YomÍAcní H¡ÍÍVS¡Í> Kvyvçcêgox^T caviamovi а,
E(tí
ranear u'fíufJ xy^ix¡> yoiv&o êht Ôttg5s¡J
R
Hpiif>vt it]vvu vwíTxCífj-mwrx
Tayrtap А'нунгнсл
AyAgì
Ccoroifftft'.
HUriçyciffi
Ûiérdvrfcpj
7[Xfl7!Û!LTLAK Jl'iV
JTÍWÍTXJÍF/
y'nyex^ffxj^AuííeJxi
ЛХГХАНТГ\х.
év>¡]¿i(/yv¡>vcti~]<¿<A'XTrawJa; *°
А?С\.'дсТ0? (¿ÓVOÍ Ol Alf) С TtOliaXSTxJl'XT?(XLf^HS,
Atpêxjtos nfaHi-,càuvtos-,ix.<,êsça vximpi
(<&ср:,
"Tili tXyxêûî} Xyxûil)<7t%0Q!ÎÇ{H{J7t0\v TT^tOVX (tiToït
nxiioìs,xAhioìs']( '^ob.o(i Utk év¿M(l íyícuf),
ì
Kxl mí\í(ic¡jáxt
Áo¡(i¿p,
ÙA' ¿¿\yex<ñxxcvópv¡x
r
Apfgunät T¡ (tX7¿W V-^í¡J.OVCI ¿HglfSl&ti
A'^iwSirt
yxAatr
EiAatróAxf
А у т
A
43 *
¿txttivcíAxA-x¿aoTtoitiuvnCy
UoU ÁÍ/ojx фрсуар, ltx\ "J" (grHOix PACFI;
OV(¿CIYÍIÍ
HAÍTR\ISAI
l
em¡,cvh¡ai
r
x ¡
t
TIVHVOÜ}
$<У"»
é«¿ixyed»f
AÍSUSNJIMÍGTUTX
r
^асоко'ттк,
yiEw^avy^ú/JTXJA:¡íwrx<ríCí<£>¡,
Ал\д? re TioMx (iXT0Ux,x АО к sii<%ßèf
Eteri yocj orni jjucamwii AiAsqregsç
TûpAè
/ . *»w/<*
AC'ctcá^xisAiJlîci*
KeùA'iêivx %'сси>а,Ь.си аухЫлхгя
KxìèfiTiXfoAoìt
LT
1 2
JX ' ? >
' jí^VETCVTXTÍÉXFFFIKX-rx-noiovxvcú&iJ,
*£цто£сл>та AéAogiti
KxíTSíTfWti
f. Ati/*¡i> i*
ос^Лиу,
t àxi en ус&хтчнагсиеаухтуфссе!
с
j
f,K<?y:
aycçaiay:
f, н'яя cl¡¿*
tis.
ovA'
i&idiTtu,
3?
Sibyllin a
CvA'îytf
faisrt^M.xçdirojjxtyvxoi>$>(ht,
.
1
V.K'itço^én.rù Ait ficvw xii^cvx Hal^nfjfi,
KM TQCFIO/U tùciivtojiy ci DV9FL>îtof
cwxn^TVO'I.
tSvtiï
T£.'L\TLV3X~]'X(PPO!ltMiH (Atl/CWHCTL 7!T4V//.X~ll
TXVULIJ)
OÙâcfAd/otO WVÇOS 0(Xxi
AXLITFXIT
HXUÊ>19I£n
SF^ER'îfi'VFIXFI
At'XLTOVCF,TO 'ACWÎTL/.OCF
YAIRJIEPIIJ XI^uvêcvrss
}
t
T.CLVTH.
(•n'êAasXoio'te « ^ • y g r w ,
Oi As ÊTO[J RI/ÀÙvri! xhuôivoy, àcvxi/j
TI
TICIUV JI&Kçevt(ti}IIFFIF/ TC(/ EÙVIVOIY^OVOF)XVTO)
t
Otnsiùntr
•nXfxAttt/OI)'oiA.HO!tytéuAixHN-MO/J^
AXl.VVlJI.CA'01 y\VKV(S JCfTCp
xw'ifcwSiXYjpôci'JOR,
I S êear ïs i/.ôvôr Xf%&I v"NO^>iJ.e^
yîêHtïày&viTùt.
AXK<X éUr (tOPOt àl
7TOUTWKÎÇ7X'
TOt^s-XFNCILLHOV
Ovfctvofi, HéAicf/TT, àtù
itAs
xjéçxr,
fiAhvlw,
K xfzuefsc^Ofj yaûcu>ri ùcù vAasroç l'iA^xrX
i
Tiôffu.
Or (Mvor i&t êmt it]!^iir,XH.PXT»ror
VTI AYJÇTOY,
Avror
tiiiOj} T«
sr'JÔtpP Î*rf>°IHIII>
iMççlôm
4
Oncula.
3?
At cuwuiu
e&,cuiui
luxiüdperennte,
Lx-titid unde uirte dimdnat dulcior omni
Meüe:cui ceruix omnis fc fubdere foli
D ebet, quiq pijs often dit quk ßt eundunt
InuiUm.bifinquttm
neglecite, inßpienter
Ingentem,mdgnum calicem^lenumq,
merdco
Teendr um bdußtlis furioßs mentibus omnts*
Hecfobrij mitte fanxq; euddere mentii,
Et nomjfe Deum regem,qui cunetd tuetur.
Vroptered ftrüens ignis uos opprimet Ardor
Semper er in flammte turpes drdebitte,omne
Qjidndoquidcm udnte fidtute impeniitte teuum*
At quibm £ternus colitur Dcus,dtq; perennte,
H i uitdm degent qu£ tempus in omne mdnebit,
llorißres bortos pardiifi femper bdbentes,
Et dulcem ccelipdnem fteüdiitte edentes.
;
)
t
UVS,qitifolusregndtDeus,tt'
Ha&enuS
nuSyCridem
ex T h e o 1
Uongenitus:rcrumfummus,fu*
peromnidmagnus,
E °"
^
r Qwiccef«m,/öfcm, (leüds,lunkn
quecreduit,
üudbreuU
m
princi-
piü
4
quod
l i b r i s
Trugiftram terram,pontiq;fluentd
tumentte:
in h «
Qui foha Dcus etlJncomprenfusq; crutor.
habebatur.
Bic hominum ßrmdm etfteciem conßruxit, tt ide
Viuentjm gemte ndturum mifeuit omnem.
c 4
lÄ№i*
40
Sîbylh'na
N A R R A T I O.
. Ggreiior primo generis mortdis db <euo
•vfq;
ddfupremum diuinè pdndere cunäa: •
Qu£ fuerint mundo,qu£ fint, qu£ de'mde fequm
Ob [celui hum<inum,Primii qu£nd fit origo (tur
Mundi,dicere me Dcus imperdt. Ergo faentcr
Ne med mortdlis temndsprœceptd çdueto.
Mû di créa. * Supremum regem,
quimunducondiditomnem,
Sic fdti^ßdt-.fdäumq;
eû,ndmq; locduit
t
?
t l 0 ?
Qu£clngdtur
dqu\s,<& cingdt tdrtdrdfterrdm:
X>ulce dédit lumemcodum fubuexit m dltum :
Et mare cgruleum explicuit:cœlumq\
renidens
Aßrorum dura cinxit,denfdq; coronx:
Et terram
ornduitplantis:&flumindponto
Indidit infundens:ey mifcuitdêre uentos,
'Etpluuidi niées. Aliud genus edidit Inde,
Et commifit dquispifces,uenti$cf; uolucrcs,
Atfyfiw fyluis hirfutds,dtfy drdcones
Serpente$:breuiter,qu£ nunc ccrnuntur ubiq),
VL£c ficitucrbo,çr{unt protinm
omnidfdäa,
i Et plane:fiquidem
perfepdritipfcfudui,
Hominis
Cœlumdcfpiciensperfèftodeniq;mundo,
çreatip. fjurfumßnxit opm fpirdbile.namq;
recentem
Expreßit,proprid
ducens db imdg'me, pulchrum,
. Fr£ft(tntemq; uirum,ç? uiriddrid iußitdmcend '
lncolere,ut ftudijs opeum nauaret honeüK
Vçmm cumfolw uiriddntibM effet tn hortk,
ÇQUOS
J
Gracula.
GK
TOY
41
РРДТОУ
•Ад^'У (7¡'¿<%XTÍH<TI
ApftìfV.
щофтаЬси)тх(кх^х
OTtTtófet Tt^)¡) ysyovcv, Troff« A'SOSÍT,
Earii&xt itóff/A<¡),Aix AVOSÍ^XS
у
hvsccsx As
ои}6сы7а»1//,(/лех\4
VfKTOy Aè nétercú (ti Kíysiii ею?,»! êyouijÛH
Argsitiw
K¿ff(M!,ffvAs
Hotwe^éuiyïvK
c
[A,Í
iter ìß<kt> èpìJiMSp
#¿Í£AÍVAJ\
a
Y4'T pfi# tMtx,orhí¡¡ffttúff¿Ao(JxneU>'t«i
Е/яам" yii/x¡Sr(a,lix\ylvxro.iAgXffí
Txj]ccjw
ц
itotuiXeêi/Qie 7¡i$x<jm
-
tiog¡xovn¡u
yxyyhz,
ff'!.
ацф'мк'ЬссМал. $KS y\vnv cù/ròs (Айне.
Ovcowòp у^ш(,у\сшп1м>
A'hùMffi
eiiii-xosow,
Kx\ yx'tcw nóff(tuet pvluìfyTtijxiMiìfft j ' WP[OfJ,(ir*
¥L<f\>álicyos SHfgxoSí,¿icu xígifíi^cv
Км véfixAgoffiovrx,
хитра.?.
iiêàiccjxkmycvos«'PAC,
l^áíixs ei •ssib.xytojijixi
ogutx JlÜHíf
xtjrw.
УЛлгг A'ai/ ûiifXi7ictffixii^ovX!,HÂs AgúnoVTctí
Eg7[v<?xf,ùw 'псц/ê'offx itvíAéffl
AVTOITOÏITX
mo'iHIi ÁÓyuJidi
wax¿1x1 xTCinéíosjiAsyxj>
viwnxêogXTXi,
TCCÍÍT
ìycv >]íH
jríAt т'' «атеХс^ахпи!,
OvgoU'cp HxauCÍóf-> V7¡x7ri¡íte?<> jf ní>ff{i0S.(spyO(/
}
t
К st\ ré-rz А') цететхатх TtKxffsv •ná'Kifi ¡¡A.itvoo(i
E ; neves s | ¡A'IHÍ хтйй/ла£х(* oves VÍ¡¡> cwAçx,
К xxofatjiasíffiífi, тор A¿
KSKIT'CV
AftÇçûcrtco vxietfijti! ci яхЛх iiçyx
ñ\Í3is.
mxyxAc-iffu
(AÍ[/ÍÍKH,
Л ìnxj 0 IAOIWÙS è юр nxjixAáffii sgiavAí) нуяы,
.
4*
Síbyllína
AWÍHFL
ЕК
MUTO!
f^lfl,
<Aè
xXe^IFLJLV
<ËMUIÀsy^ovit^XÍIPVHS
чпх/ли p'lj ,
AVROTUÉROWI
OÍ/TÍ
fínsi,eiÜ
YXJ> ¿HFXTR'IH
&ÍÍJCV
T
я êvpû
oUi
içâiou
"if!!
Or A'ìwhasi
ATICWXTB
TAVVÍK.<¡V
Keil
TÍTÍ
EC&HTX!
MvAtxT'
OUI'I'XYXÛOÏO
©VIIIÍII
ХШ\В&()
TTSYÎVITÈNAVU,
FFÎIÊIEHOV
ec{¿ACF~](I(i.
*í§í\xotfnyv
âut'hijçov
ефп/лйе,
яхиьу
(i ( <7TF¡XG<W.
KX?O(T
Y\VN¿FII!
EH
AVHHI
WHXX'F^MÍJFCITNI!,
еанняр.
TDIGIXIITFIJ-M'XÏFRYXSIFFJIJ
X(ÍIPEILX\vlxiJ,Í7¡e
KORCF)
ecici/j tí'iovtuda f.
"f
(H.ÔÎJO,KXSSX1\CV
TITIXTEIIOVCFL
ov )¿íicx y.ônxij'zsà
(itydtoic
(ixXxivòt
осухеъте iixiiS тг.
•wewffftovot,
YWTIINOS
AÊÛLVXTH^Úvü.TÓASyXf
t
xyogoíffxt,
*J
¡J.ÍÍGXM
HJIFBYCXTPITOTTA'
Ai)
ffttCWtt&SI.
щоА'сти
A'XAXÑ
*î. ovâîfe, Toìjtfj A'X'êcd'XTT!
АЕСУХТИ
XW¡>
XIAIÄ
НХПФ,
ôtct fpfftixt
XA?¿IP
VTÇUTH
H A¡IHCV-,r¿Tt/j
'»TÍ /ЛУГ
XTÍOWAVSI
Aa\ÍÍOFJ?Í¡
ÊXIIXT^YV^ALFITI
AFXXYUVI
WXÍN'ÍTAILAL'L'KA,
EOIIFTIOFI,
••IcíUCf&fl.TCVT
THAOVAOS(II
Щхпхтнвся
Ti
t
7SKF¡xAcí<;W
YCÍJ
YÍÍF
К Й И цетеш^х As nifi
f,E ->éy/¡]ñ.
XYMLÙJ
oí
HI^KFIIFTOVN,
Е/д-«ллХ\.'«|7Л.с нрхА'хг
KOUCÎIS éiçif A¿ ß'lVtffUCfl
HCÎHÇXXOV.
<¡VCW
7FÓFOV
AvTITVTÍOfJ ц'чЛН(ЛХ-,вО(р0~ц Л'Н^аЩс (Everns,
&x]x.
E$LF.
KTLIÇXF
h As i^ifj HKFIAU/i-,f¿é)
"T¿TUI MWNCÁHFI,
.
UTOS ÀVTOS
Аля-дул.'? RÍT-¡I,E7TÍTV¡FXTI
KugtAítlf/
ЛйЗДД
Al)
T¿
ódtáycp
Î|«
NOV,
ì)itt$vX.XGX(/
«I'ÍFWRIF,
oí
Gracula.
43
Cotoquìumoptabat.proprio'q,
uidere uolebat
Conftmiles uultus-igitur Deus ipfius eius
Ereptam lateri,fòrmofam condidit Euam:
Vxoremq; uiro propriam coniunxit,ut uni
T>egtret.bancfimulac uidit^propYua^ notduit
Exempkr jvrmeftupuit fìmul,dtq- recentcm
ÌUufit Uticittmtum dotte [drier mfìt,
Verbis
fronte
fuamdndntibusjmnidqudndo
CurabatDcus:
№ » i neq, ueUbdt mentcm Idxdtd libido, '
Ne c pudor uUus eratifed praua mente carebdnt,
Lucepalbn uulgb
coeuntes,morcftrarmn.
iUk delude Deus
trddenspr£ccptd,cauendum
Arbori* oslcnditguftu.fedpefiimus
iUos
Decepit uafr'e ferpens, ut mortis abirent
In fatumfcirentq; bonumq; mdlumcfc quid effct*
Sei mulur primo proditrix extitu Oli,
Qu& dedit,ignaro^ rei peccare fudfìt.
lUe quidem audita, pcrfuafus
coniuge,patrem
Aeternum oblitus,fprcuit cldrifiinid iufla>
H o c ergo pepcrere fibi mdld,non
bona,fatto.
Ac turn meUiuficus filijs contexts
Veites fècerunt,quibus obtcxjfere pudenda
Impofitis inter fife,cogente
pudore.
At pater ttcrnu* fatto fucccnfuit iUo,
Deiecitq loco immortali, quatenus tquum
"Degere mortali fuit in rcgionc,rebeUcs
Contra mmxultiw&nipwcepta
pirentK
44
Síbyllína
Qui fimul egrefii terrdtn tetigere pdrentem
Etgemituer hcbrymisperfundebdntur,brinde
Immortalis eos Deus cft dffkrierorfus:
CrefcitemuUiplicinumero,terrdq¡perdrtem
Excrcete,cibos dlimentdq; defuddntes.
Sic dit,o'frdudisferpentem
quifuit dutor,
In Ltm cr uentrem,terram cdlcdre coegit,
Acriter exaélum:capitaleq¡
conáliduit
ínter eos odium. qudre Me cdput,iüe tuctur
Cdlcem:quandoquidem monis diferimen utrofq¡
Vrget,mortdlesq;,uencnijírosq;malignos.
Tumgenus humdnum,ficut mandduerat ipfe
Qmnipotcns,mdgno numero crefcebdt,ey amptus
Artium ¡nTciebatpopulus.tuncfcitétecla,domosq;
uentores, Diucrfíts alij cceperunt¡edificdre.
Vrbes er muros dlij,quei( longd dabdntur
lempord uiuendünec enim tum foüicitudo
Mortem confiabdt:pldcidoq;l¡miüimd
fomno
Morsobrepebdt.fvlices.mdgndnmiq^
Qnos Deus ¡eternus rcxw ferudtor amauit.
Sed tamen bos etidm pecedndi dmentid cnepit.
Ridebant pdtrcs,ermatres
dedecordbdnt
Tur pitera
notos ñon nordntfratribus
ipjts
lnftdiabdntur,pcruerfi,fdnguine
plcni
,
Humano, nefynon crudelid bcüd gerebanL
Exitium fedidem diuinitks dbjiulit iÜos
De cedo tdéloStdut duu
morieperemptos,
Qnos
y
1
Gracula.
4?
OÌJtòipccj ipKÌivref ini feAsogop KjXçcLV-,
AXKgvcri àcà ^CVX)(ÇÛÎ AerbovToJitenxy то'кпр
A бауХтО! útil XVTÛS '¡Ti) <7ICOpJp,éSr¿p0f) ЙЯW
Av¡ÍS<&e,7a^HUlWíod-\fyyxfí<&'f7S¡'yKÍHrj
B¡>Jij£v!cjrji>' sj£«re TÇOtfiHs Uogof) ¡AgánpTif.
SlÇ (pXTC.TKf А'ХТЗХТуГ TOf) ¿TIXÍTiOp
ígTlV^HgX,
tinAvtàcù àfViûivi 7¡OI>J<TXTC yxÂ.X(i egáAfty,
YnifSa f^iXxtxs.AeivDj A's^ûçxf/
Tt^oix-^ep,
Bf> /леем x}&.sjAuylicèj. o ¡ÁCV нсфхХ1(л> TTÇOÇVXXÔSî
Xúfay eí As Tx\$çvxyi7tii
éctvxTcsyiinjcji^t
V-XhítíC/j c¿y/?cá7rtDf>,axl io^'oXàf) nxnofiXwy.
К xt T o r i A¡) ypvtè гкКчИиЬЦс^? éHÍKifVfftp (Aw,
Abres b viouiT<>ttcxTMp,bái xugouicv х'ккое f a ' лЛAxof X7iegé<riis, olnbi As (Á.CV
£ ' J / j C t t t j V
PcarJlÌCVSìiìA'<XJVTÍ TtÓX&l HXlT(íyí>(7t0¿i>(>
Tf^VUfl i £ _•
r/ < .
•
r
•
г
eVoíJxí.
V.VuxiíiitrfXiA.cvni¡^oiaifJnoKv^vtofj
iif.txf
'
SlTtxatf) ài fai/w "noXvi'igxrofi. è yxj ecyixis
T(tgÓ¡A<¡VOt áfiianO(> X~rO\ Ы! AíAíAH/ÁCVOl V7IVtu,
ОЛб/0/ 0Ì (A.íguT¡í{ ¡ÁíyXÁIjrOgeSjOVS
SpiXxVfV
Suri/g xêcti'ara$X!TiX3VS
ÚÍOS .xXXx Ux\ avroì
H KITufi xipgoawN fi¡ í't>Xi/¿t cvoi.oi y ají cui'Xi Aäii
EClySÄWfi) nXTÍg&íJiKÁ /¿rtTígX}
ÙTIMXfof,
Truç-oùf A'iníyivvctKO(),<xAí\<p&m(J
STi'ÀtXot,
herap A'Kj) fMXgCtyKSHOgveíAOVOl кцлхп
сатир,
Kc¿i 7toÁS(t2ir s'7roísf.t /OSK A'XÙTÔÏÇ ù'Xvêcv XTÎ;
'
'
"Vçxrit.i payée<f>ßiCoXnjaoi/crj,« ßtoroto
ToìtA,
&еУм i^ë\tff,risi A'eòi v7ffJlé$XT«
XAKÎ.
AAÂV
}
i
i
Y
t
E
r
A
L
4«?
Sibyïîinâ
А'айте Hx\iosxf/-,èwd nçioret pé\cv xA¿¡¡i
Xsujxpcvos êcLVXTXiycuxAi /*:,«/ «pfittxKv^b,
ссЛа íTVpc TiifsnxAe WIXMTÍS oí fTs/^,'.p/c{ycyx!ári¡'
\iyix,
hvéçis à ff oc'iAxo A'opois ìcvxt tixxíovjxi,
AWov тог TÜOIPTÍS hÀ c'y xíAxo (AOXOVVTÍS,
"Xtplw ía^KHXpJtiii t гя1 VÇCQTO,O ycvjs нсгхр.
и АаЪтеСХ \ ¿ c f е т й T Í I / T A Í {>ънАЦхто,А*Уторор xhêis
ycvsx.
liXTXX^fScvrtap TiAincaoTXrùj/j cwêçt/mup
CCAL/J
t
v r
y&VOS TOVfff 7t0XvZO3ÌHlXei/-,CÌS е(Л!(/.еЛ&
f.gy'fyafxyOzriiAMji !ia\xc,àxi ùwéço^os oàAèfy
K * TssvHivi} eof>'iH,Ts^yxsA.ê pov Ц^еянзхр
FxvTûixs.dbçovTes p^W'xis
t ¡TSivoíxif.
Kxí T¿s(¿¿Vyxíiwccjiirgois ¿í<fi>c¡ytlogytífi
AXVr тетсауир^ссхкш As тгкеяр ßifisAmo,
А.'Лы ¡tl'xi? çovcpàp àxi еун^отяо'кар тх •miTfU'x,
<bxppxnÍH A'x?^.u xvTXJi /лхугш)7íxXipл:'л\у.
АЛХ« A'XTÍKX
hixyx ¡¿Í/XHXÓTÍ
TÍ^VKOVTO,
VgéyífOi á\{pl<fHCÍS-,ÍT¡ilMVV[MHS PÍTÍ^OVTH
1xUTXS,0T¡¡ pXjif/ XníipXVTCp VCC/J é-fJIlJy
АжКид-ар те AiiAXstfiÇocoo) /леухХс/ T'ÍTÍI clAít
HffXf/ apoosi.pcXop A' uwj~J¡xfJxQi^fi Aópop-jtùfòf//
AcjpOÎS XppJlîJ}!! WcQvXxypCVOl ijXÏVOT'ffXl,
hf\0
f.
ÍÍWWÍXÍ.
t
}
T£.isyîû*VX(ipXhdpS \cwpls
н
TgiTHyi*
1 , 1
e
I*
TÓJÜ AN
Щ
pîjfiïfjx
V.£tlpix{/HT¿LTX~JÓ/Jyl
TrlVCOS ЯНХ/ЛХТОгО.
TixX'/jytvos
VT30^¡fÍéÍ\w¡J
opS¿itt,í6vpop
t
ctvSсышыр,
o-dVUifJ-toi ltXtt.X'EUXKXfSCifX fQÌftpèÇi-WOVOVTO.
К И Я 7¿sA' vupívu,oiyAgOH¡txffíxi Tí,px^xi те
Oracuîâ.
47
Quoi Orctls capti,qui Graijs nomine dittos
Eft a<Au?,quòd eò primws defcendcrit Adam,
»
Vita defunttm quando eû tellure repojlus.
Bine homines quotquotfuerint
telluri* alumni,
Infernos Orcifedes dicuntur adire.
Et tamen hi (quamuisomnes acceperit Orcus)
Ad primos primigeneris refiruntur honores.
Hit terra tettis,hominum genus inde fccundum Secunda »«
Extitit ex reliquis,cui non certauerit uUum
tas.
luflitia.fuit bis,diuerfìs cura fludere
Rebus,eyegregijsfiudijs,pulcbroqpudori,
Et difciplinis uarijs-.artesq-, cclebant
Omnegemis,mentis
quas extundóat
acumen.
Hic terram docuit colereiille fdbrilia primus
ìnuenit: quidam tonentiaflumina
tranat.
Sidera fufyettant altf,uolucrumcfc fèruntur
Augurijsialij medicam,magicam 'ue fcquuntur.
Qyifq; fuo indulgent
fìuiio,cur£q;:uocati
Rite repertores uigiles. hocnomen adepti,
Mentis mcxbauftt quòierant,
ey mole
fìupenda
Membrorum,facie
proceraq^horrìbiliq;.
Hi quoq- tartareas <edes fubiere tremenda*,
Infrattis uinclis
feruati,fuppliciumq}
Ignisìnextincliiufii
perfètte
geenne.
Tertiaflirps hominuposìiUos
de'mdcfecutaeft,
Tenia
S<f uior,cr faiìu nimium
tumefattafuperbo:
Quimala multa jìbi perftfe
conciliantes,
i
Qs&ibm
48
Sibyllifìa
Cadibitt dfiiiute, dcie pugnacfe peribdtit
~ indomiti!dnimte.
Quorumdefanguingndtdc&
Poftm'or foboles temerarid,c£de cruenta.
(to
Quarta xHoc quartìigenus e& hom'mu,quifmgume
md
tas.
lmmdduere,Deiq, hom'mumq, timore fepulto.
Infinte etenim jlimulte crudele furebdnt
S£uiti£,dir£ pdrentes
impictdti
A tq; hos bettd quidem,c£desq;,ey p rdid diri
"Demifcre Èrebo ( dittu miferabile facìum)
Infandos homines quos tdndem percitui ira
Cczlcflte Deui,ipfc fuo detrufit db orbe,
Cldufos tartarekclau&rk,teUurcfub
imd.
Quinta a>
Vorremo
longèpeioremcondidit,dtqi
"Plani illaudatdm ftirpem Dcut,atq;
malorunt
•
Artificein,multo
iUte intolerabiliorem:
u s
Scilicet horrendos',fdntes
infdndd,gigdnte$.
Inter eos omnesunus
iuslifiimus,dtq;
Verdx,Nocfuit,fidusq-,ey
rebus honeiìte
Addiiìmxcelo cuifìc Deus inftt ab dito:
Deus ad CoUigeUoetUdsuires,populosq;
moneto
Noe. Qmnes,ut mores mutent,feruentttr ut omnes.
Quodfi non curent (ut mens eft Ima
malorum)
Omnegenusperddm,ittuuiem
molitus aquarum.
Tu properèfabricare
domum,durabile cuius
Non bibdt humorem lignum.ddbo métte acumen,
Artemtmcnfurdmfyacium.mihi
curd falutte
Stimma tutfuerit-.fuerit mihi cura tuorum-
Porrò
Gracula.
4P
Ей ruf Aìj /лета таЬтх UXTÍXVUOV ¿4'TsMg-o//, *
TÎÎ^ftL
07fX¿TXropyc^osxXKo,íiiXipívOf/,KKQiTÓfts7<(if/f
AVAFCCFIL CV t TtTKfTH yCV(Í¡,oÍ 7ГОХХХ ^SStHOfl
f- T¿JgXT0
AL(*XTX,'¿Ti âsèfl Jlíl<AtÓT!fy!lT'cWÍlcÚ¡Hilt
t¿iA¡>iAw6i.iA.x'KXyaj \ H ¿Ti'xvteÍirtpfaí&fyHT} jjf, ci
OìfcxiAMÌs (ilùiitïluu Avestß'tH xXsyafèi
tiSul'uS (iÇV 7lÓM/Á.c't Tl,OU>AgOHjx!TÍXÍ TÍ^AX^XiJi,
Eis- SgifoStl^iix^OULYOL^VgûVS FTTF> íÓf[x!)
AvAçXi AvoSißix?,Tii! Л'ab {ieT¿7T¿&í ^oXotstp
UbfCivies 6sìs xères sou y.i¡ceínXTo nòti*.*.
"Tcujlocji» аецфЛх\ар fiíyx\ki Ьяо TSvÔß.cvi уойнг,
JC«t isatXi/JX-SKO yCVíSytsiM^figÍTÍ^oi)• fiíféni'
¿xé(A¡nyí*
AVEFTÁISÍT¡iJ,7¡o¡éff"xf ¡SH xyctíipLÁTTÍIIAJX,
(<&íp ¿
Aecdxjii ésèrJavfcv,Ì7R(!
нхих я«л\*|i*o»í¿^7'» ¡xlt гтч>уВУ->
©i yxf vfgi^tñgsi яоХХф irkevi/ìHh? inani
tíy¡xy¡í{ ffnoKióiyittoef&t АЬсфнцХ^Мтц.
ÌASUVOé A'CV TuOWTiôSl Al!lXA.¿TX~J<!{,ltíu A\nêèt
Hp ym,T3TF¿Tx]uí HXMt T'igyoift ¿ti¿i«Xwf »
KxtTuftev êùtxvTo'txn'iccüróecvф/етитс/Х,
, . ,
fittiídls(AXt(ioipjiwop icp'}íX(!H>ní>mx<}i
~t
/
TI
л
«
-f
TBfitasAÍVUífx.ymxp avf v^op,B7!!nf emisaip
x^xvjtt.
ììpAiyfÌH XXÍyu)<RIFO.xUXlAsxév{A¿TJSXÍV~Jit,
'
Vcwycyes íjo\sata ¡AfyxXcii ì<>ìxTCoplid[<tH.№Ctot A'¿iiisH.ft¡Hs <rijkAflÍTOi» \ Tíei/^or. (jtoìti ifcJtéttìwU
Ançxrsap HsKoptxi Aófiop a<pet¡op àffìtéirx&iUi.
Ъ>У9Ы А*Ы> féhcft reap, •wmtvUv As TÍ TS^yLb,
d
Uà
Vi(
r t
t
k
SO:
Sibylline
KMßircX
Sit ré
f'
saì
P'
KXI H¿*.WY,FMOT
ffuûlwxi,lioù.
SI
ML>ífa*f
AI TLWCTVT*
OÍCI
CUV
COI
VcÚ¿Jl¡J-,
A-¿ya -j- b tcfi.ov A' dì pcierì она véitgep. .
OVGCTILÒF/ CVAIAV^CU-,
•naptfifÇA.HY.XI j '
SXAXOSXF),
Tcàx A S f¿a yj(>iyí*X 7coA¡>>(> wigi СП/ля
úL толстя. Ayg A'NA'ôiyçwy
«wtynx
TRI
V.WSX
& roi ovo' Ai
fiXrtt
7CÏR
êtov,
y^xfißar'
Ai Хогъми
К cu]gâs
C¿¡A.VI[ROT
Kar« Tort
_ Acut
%
TCV УМВ
uécvyiAü.
ХФЫУЯ
Y'
7я -ncírt*
dir} Ait
QÌ/KLJOA
хн&аои.
rte mx<jx
Ti^vHexjA-fvot
A'tgyfäijo
XNIFÓHOCOIIPTYXATTÍ
¿MT,
POPLT/f,
A S Troyas Л а й tivßiot,thf>
Агга&ВТЛУКСУЫР
вп]Щ
¿Tfjd.yftir j" ris
TO~H ÊÉLHT 7FOCF I(MLYI
AT] VOÛTÂT
AvAçtt
íicrip
¡nxrovTxAet
AiHxAít,iruí>
JGÌT
Sit FIXRO.rof/
7в
t
Y^XPßXT'e^pvoifiìncipit,
тх ÁOJ7I#jhxí
AT
Той if OUVRIT A'ocjiiêjA,S
iii^yrcu.
tscu/ra-,
x<rv?\«ßot é¿xt vóa ¿ t í .
é)(b},Tirf
0Ù7tçuriU-,A0o
TÇÀS
OVU
TmgiAéAçepiii
[MJFTÇLS
TOIUP,
FIÍ£OHH(A.C<VÍL
OLFFULT
eiOpOCS'Í7^X^XTÍ,7SOLVRXYC¿FIOÍAOV
Aêopxrot ffUTijgy züouv(7¡í<TH07¡i>f,ot /л site\ai/crc¥
Ayyéw&P
V/TÎPJVAC
(Á,i¡
t>vtji/v(¿xzw\i<&e.
N í ^ ¿ 7 í , r « » ' Hxulxt X-íionó-$xríyi¿HA(
ATù-yAoït (¿<XFI>a¡d-!,¿A./xif>ó¡>cp
AÍ.uxaiy xvA^Ofiéoít zjowLl/ усйкр
AIDÍA>/ir¡fic>CROL
70P
rSrCfl
T5rO(LV7TÍP
7TOUYRÍT
fan?
TIRGX7TIA(»Í-' TT¡L<MUI¡Í
I
xjAevopftt.
V7TÓP¿A,íyío'll,llcÙ
OvpWiop ñl'ijLv éícp xpßirop,ot
• KXC
ßixicet
iroçs^OVRET,
AiJxM'rí'fxJe^VC-CÍ
7T¿Aíbl/J,HÓFFAC10
T\KS
XTGTYOP,
TiÓAcp o'mé.
RS
VLTCCJI^F,
TUCWT^T,
ÍAIITÍT SASÍ6'X7TA;IRI(-\
¡
Oraaila»
ff-
Po JTO ego fum,qui ßtm: (memori q, mentt teneto)
Ctxlum,uehitum probet milri,pontus amiclum:
Terra mihifitlcitq; pcdes,ey corpusamicit:
.
Aer,aßrorumq; cborus me circuit ornnem.
(tent
Sunt elementa nouemihüfum tetrafyüabus au*
(Vercipe me)prini£ tres fyttaba efficiuntup
E x bink omnes elementk:c<etcra reftant
In reliquk:quorum funtnon uocalia quinfa
Totius numeri bk funt hecantontades oäo,
Et tettres decades,cum fcptem.Si feierte me,
Hon te,qua potior,fapientia
dialatebit.
Sic ait.AÜ lUumaudito tremor occupat itigtns*
Ac tum prudenti molitus ßngula mente,
Uortari papulosa
uerbk taliafari:
Ferßdioß homines,qu£ uos dementia cepitt
Q » f facitkyDeui haui
ignorat.namq;fAlutk
Autor inextinäus uidet omnia,cr omnia nouit:
Qyi mihi iußit,uti uobte h<ec difta refirrem,
Exitio ne fit demens focordiauobk.
>
Bifcite iutticiam,uitijs
abßßitcne'ue
Inter uos animk odia extrette truentk,
'
Uumano latrtingentes fangume
tenam.
lmmenfum,inuiäum numcn,rerumq;
parentem
Cui domm excelfo coelo manet <ilta,timete
FLortales,ey cum cuneli placate (benignus
Audiet) ut ciues,ut totum deniq- mundum,''
Qjfadruptdumq)
gtnws feruet uohcru<fc
ßcüdus.
i
*
TtmpHi
t
}
¿1.
Sibyllma
Temput erìi,quanio totus delebitur unito
Crbk,ejrhumanum
genws(beu
hotreteminante)
Etfubitò uobis totui turbabitur aer,
De coelo'q- Dei magni uos opprimet ira.
Tempia erit ccrtè,cum magni num'mk ir*
Sauiet m terrai,nifi uosplacabitk iUam,
E t «ite mores iam nunc mutabitk atta;
Vt nulla cuiquam debtceps iniuria fiat,
Santta fei,cr cunttk kinoxia uita colatur.
Sic ait.aiì itti uulgò ridere monentem,
Dicereq; infanum,dementatumq;
furore.
Tunc iterum tales ejfatur Noe loquela:
O miferi,mentis prau£,mutabile
uulgus,
QKOS iuuat ext'mtto uitamfeedare pudore,
R.aptores,uiolenti,importuniq;tyranni.
Mendaccs,prauilìuiiofì,perfidioJì,
Detrettatores,mcecbi,fcelerataferentes,
Hilfvrmidantes fupremi num'mk tram,
Qji<e uos ai quinti pcenas iam deftkat a-ui,
Non fletk papim,durifrìdetk,ineptif
Sarionium rifum riicbitk,borrida
quando,
Quam dico, torrcnsq; Dei uos opprimet uniti,
Tum cum per terrai facrumgenui mia nouabit,
Stirps £terna,lock nunquam fìtientibut orti,
funditùseyprorfum
nottu
ielebituruna:
Cumq; uirk urbes terra Neptunus ab antrto
Diruet (xagìt4ns,ccitcujfaqi meenia rmpet.
E*
Шуей yxfírt
Gracula.
Unheiles
yj,
noe píos ÍXoí
VAxOip ÒWvp.CVOS,poSo^iC<p
tcvAfûp
A'Í'KSAV^XTXOIAUV,
f.^CU JCì^XTUVHS Otfjf CCHXTXyXTOf
V/iìp,
Keù^ÓKusifca>¿acv рчухКоиtìeov х§я f'p' ì>t*xt,
Bf CU A 'XTfSKtUÇtCT'(СOCVÍgKTlUS
XIAITIJÇ ¿caou>x¡Oí,civ(*è 6top
ЩМХ^Н
¡\á§Ha}t
y
Kxl p4TCtMOlXp S^HTCtlsÒ VUVykcà lAHHÍTl
AVSH
oXo/i nf nxnóp y' xei(úfo¡s
xWos
F f XTJdyclw'oaîtiiß/оты wtpv'hxyp.çvos
Oí câé ¡MÍI avxbvTtsJfivHlyßtfop
¡ÁHÁifl
sя'«Л\£в
fin.
snxyo?,
(Аса,
ÍHpCOVX HVHTi!jtrnof¡tS->CCTOtf p.ípoiVH(».CVOp CCV*
Kot
TCTÍ
А'XV 7ÍXAI(J cu/ix^tp i/va xoiAlw.
ft fisyx Aá'hwtsiMiwhociSiX'fxIci
c¿í'Afií
%
i
ÂtAoilw7tÇOA.l7SCfTlÇ- 0UlX<AéltV TBoeelVTlf,
>
AfTiacicüoi Tvgctvvci^xiA.ccj.riti'Ko'i TI ßioaoi,
VoVycci àTtfjiHÓccijKXnOTQayiAovis, isAíp Xkneis*
ЛттсеиАО-ты a'aVçtosiA<iyct-,AvçpHiiX %ít>f[íe,\
Ovn òpylw те êii AHAIÓTÍS
Eil" ycví/wij¡í^7rj¿iv
v^i^oio,
•wipvAxypcyci
Ov'\u\cÚ.t¡'cC»4>Ali<¿XW
ifXTSOriüxi.
X7I¿wé(C-,Xh\Xyt\XTS,
t XXfAáviOp р.аАнр.хуАхвкТ^'сл-яотхм
"TÍTO,7isyu
OW7SOTS
д£
Цн
то êiS poSo^ìp Itcu (7svAVT0f/ vAtog,
H.\átr'
^
XoCjAdУ/С
K « w á ¡tyOpyCVOS CV ^ûovi HÎrjitX
AOVXOp fijos ОУ xAl^'JTNffl
,
TiêyAÎl,
А Ьгр'пси/луоу xï?cp 'IHÙV rviïji
'
ycvinxt,
Kcà TfóAet ewTOLvAçnr eHv'ty-Sup
cìvor'yutt
К&е{*&е1у!ая1ГмАхев,их1тнхсх\;зя..
i
l
f.
Riti
\
54
Sibyllína
K ¿ TC7Í h¡Ct(¿0¡ XTfXS Tí Ár.élCIcíto/J DWtlçWÇIUft,
Çiv'iliTta.etÙTiXj
ìyio woffxTV<ffltjot>i,7¡óv¡tHXcw4tri
О/ямАьсхт'т^ъ'оох AXKÇVXHÍIAXJI
fúfwi
hpyXfÎWSXêliTSTÛ Ûi9 KlHiXOVJ/AOVOfJ vAcof,
ïl\<3V3C-t yi¡, 7tK<A/(T¡ieíf) Í'gH,7f\<fí'<7(i Af llOU Xiêtjg,
YAuiç éçrxt XRou/TM,l'.¡h vAxti ъцут'х'яоХЛтш,
Xrefoffxi A'ca'ttAti,à>à
Jl<ríiT<íp<!s sástrxi «wi/v.
SIccvyÍHyT^íiTH<A'' twxAvvu
Xf'vAxiCíXHÇ»,
VcÚTH A'XV éfí^íi? yCViiw ÍTSç/lV
CCvegÚTiUft
hf%oßcvlw xuêifjasx A'e Tgcpt! шц1 ъоа'тшр,
AM.'¿Tt Aè yavif тх /AXTLV exá\n<rav
xê(9pu,
Y^tyéf т' ифен^леКг A'ix^i, fiùvueoù TI,
o etil тш
HAuHXtfottzaeyH
v5ii- Í'htx<T'ulyo^<ivei(j
VÙi UsXaíí ОДГЛ TI Н1Л.ХТ1 TU ffCf V7S£^Lv,llx\
HXTCl!<fl'ffX.
(is TIW Ш- VOU>TX /ЛХ'Х' oosximxiot ycwííb. паях ¿ivfi' /гсл"CM¡Í(> H iff А Рлй/яа хтяасшы повцш А/х Xxòfi хп&бн. (Jew,
táy,
Axv.« TÁ^et е/лКнег аш> i}êaif>,AAt Ax/iœfjt,
Км vvpfXis.lui'KlicijAi'oTi'coolSKiXißxji xyoçtOifi,
t
¡
i
TtTgXTiÓA'-OfJ <pVXX,UxÀ. ÍC74T,ÜM TUlTtiwUlfl.
"Volffifi A'cv ijéhosi/J sy¿ fieTfzifífx С.хХоуц.ал,
Гссфщгмг ici/M 'oTiiittif) ¡coUv Ш1те\<я,
Sir spxT'.òvrXf
оßS,usyx A" ietffipúvHtcv TÍ,
Кситете A'oìi xÁ^<is,(cxi íjUs^Af y¡ vv¿u(>iu,
oí H wAcv cxríw iatXíjXveoií. CWTOÍJ
ÍTI&TX
4Î. f'Hxt, ^^зх/>,т'X№ÍXеихд-'саатгф
êtotiiêeXi tf'xïfcu,
/ Ä ' i r t A'ctfßCViX nKíiis THÍqI 7S&¿A,'eyCVIjeu,
Ai
r
Gracula,
Ettuncìmmenfuimttndut,cunftic{;pmbHnt
'
Mortales.atego quantum
plonbo,gemamcfc
Inclufut lignoilachrymas mifcebo quotundkf
Hifc etenim mandante Beo fi uenerit unda,
Nabithumm, nabuntmontesjnnabit
cr <etber.
Omnia pontut erìt,eorrumpet e r omnia pontut.
Verìtm jìRentur
uenti,uenietq-fecundd
Aetas. O Phrygia,lfmmk
tu uertice primn
Emerges undk:hominum tu prima renafeens
Educes gcnut,z? cenfebere maxima nutrix.
•-
y
Sed poftquam frufira fceleratos
eommonefecit,
Summit* ci apparens iterato talibut infit:
Tandem tempMdde^quofiantomnidjXoe,
• Ojtietibipromittensaliquando
futura monebatn.
Omniafunt (
hommesunquamqudfcunqirebetles
Aujì funt frauda) una pledenda ruma.
Sed tu cwn natii,er coniuge pr43t'mui intra?
Etnuribut.nccnon quxeunck coire iubebo
Serpentum genera^pccuìum.uolucru^
uocato.
Hw ego deinde,quibm uitam conceffero cunq^
Inijciam mcntcmjte quid cunilentur
adeffe.
Sic ait. itte autem clamorem
fuBulitaltum,
lntrauitq;:debincconiux,nàtiq;,nur№sq^
Lignea teda domm fubieruntiCietera
iemdc
Aifkntomnia qu£
Dow afftruare uchbat.
}
}
Afì ubiconueniens firmauit
opercuUclauk,
UiJfapeY0bliquu)n,quafedcsdptadabatur.
d 4
Tum
Dea» ìu
bet Noe
intrare in
a re ira.
?<?
Sfbyllina
Piluujum, Tum Dem ut uoluit cceleftis nubiU cegit,
ignitumq; globum folis (Alighe coni.it,
non cumflcUislundm,cceliq; coronAitt
Omnibus obduéìis,mortdlid pettora textet,
Vprrendum mcrcpitdns,
drdétidfulmkidmittenf,
Omnibus exeitis uentis,foluuntur dqudrum
Vene omnes,ntdgnipdtefiunt commttd cceli,
Et terra ldtebr<£,mdcfißiq;flucntd
Oc(dnircfluunt,cr$dftogurgitc
teüui
Qudnta pdtet tegitur, penitus fuperdntibus undis,
At dontus mtercd nymbti diu'vnd ndtdbut,
fluclibus ey uentis circumfond,terribilcsc[;
Coftfcexcipiens iäus:multdsq; cdrhd
JAotdfecdbat, dquetduco cum murmurcfbumdf,
Sed poßqudm pluuijs totum Dens eluit orbem
Tunc dnimo cupiens ( ndmßc Deus ipft uolebdt )
Cernere Noeßrds,cmerfit ab aquore Nera,
Continuoq- domus teclum,quod Ugneus dpta
Areldbdtpdries iunftum compdge, recludit.
Tunc pculos ccelipdrtes conuerfus m omnes,
Cunäd fub aquoribus longè Idteq} teneri
Vt uidct,ut mdgnopulfdtur cordd timore,
pum nihil dppdret,triüps niß mortis imdgo.
Tunc der pdul'um diduilus ( ndmq; diebus
\.dßus erdt m~ultis,totum dum proluit orbem)
• Tldmmifirum cali fufum pdüore cruento
Hoc eft, Q&ctiditifißiiqitQrbem,
f»Noetintore
t
y
Oracuîa.
Л» TÓT'Ì 7iovj> xvío'o
$7
EIBÍTEXÁI\o
$i¡\í.
'S.uùà'eÇxAùvv(e>íXKs,Hgv4w
XtwA'xsrçai¡
Pcwtx
4\¿[>i9ntitx0xs
ftiyxX'
íiitvne
PAFÍ'FR tXvwro
vAxruìfi
¿tíyX&U/V
CWi0iyiA.OVUl>
К cù ttv^äfi
yxixfiàài
xívoJJt
УАх-ra(tvçioçvjx
xwxaxiy
ItXTXj>xlìf(iip,
xhxíixtcie
фхунМеаун'енх&ифе'«
Txtrx
xtktgsq-los.xvròsa'
O'ihoí
ÊTAEFFFiosi'nq'xkiiti
¥liyví(¿&V0í,licà
t'novv)(flo'òla.SgU
t
Ai abttxet
yn^ofafvo!
slçiivtt
A&f¿x\íti)f,ftl(tcv
Xrdgx
liivvnevoif)
XxSgeit
<U>é(¿b>{> V7Í0
(¡¡KHSq
ai yf (¿v^ícFIl
vAxrbip
xpgofl,
níKxfvfepcvxwfj.
H¿ff¿u>t> <¡Í4tow~Íxaíi>íHXTÍKKVO-'
tótí
A'xù
pus pgítrifi
h¿*w(ífcif
Uxr'
vAxjwp
avrUft
fiogtfJ
vntift,
iexûçé?*
»7(9
£
f xAlw,
t
(í^ov,
Xj¡j4^f0vtx
t
хя&сеа'шр
vths /.iécof
Aaíi'ép(í,¿ixi
off
7[<фф$5
aìfiaùft
Adijx}
éâifo,
As re vugt's
AêowxTovßx\ha:ijjAv
SlllX Ai AUfi'XÌ'scó^i
VEWTOFFi
figo»
А'ангха
TKÌ/TÌÌ-,IIX\
Kxl
bxxJxHXV'
f¡*0f,
AÎ(âx
40s{i7tu)(/,tfuviii>iyégovTo
AK\."¿Tt
K
èçxy/cfjyipjwiiifiX.Çfciicrt,
OvfíU'éáfc
KÍW
n.o¡/
AtnvgewyêxAî*-
/¿Uv¿<v,4
VçHfiïçxt
(
tío\v
¿ifeK\j¿9Í<ri(i
ifKÑáof,
'осх<&хг,
HgxAílwKxiíí&vßeyx,hj~[ori
Tèxiòf/ ?et\xiÁCvoi,sn&
ndpYvjtiAXSt
K¿ff(tí¡JO\i/J
A<rí>Wf>.T¿7l
Ai¡i«rócv¡x
•acXn ia.ìyx
>
A«FÍ h(i¡,(íhü>tx,(a¿Kií
A'xig
vrefkoW
AltkÙlfljiXTl%\ucò(i
?t •mvçxuytx
Alotiep
A' é^cv
êxjtjer.
4
vus
$
KXIRS*
xjAko
FI
Síbyllína
К«< т от i AI totxilw diluí etui vói fi
T,!ífxhcv,o(lgx
qodvit'èiù
AVTIXF of HTVFRXCRXS nxatfi
avuifjvxyvu
èìttdp
.hreyotf
vaxrx
d'ìiiì
yxìxy,
A'X/Á.ISXUJXO'OÍ AÍFItxf votdph
psçhox ¡Á.ty'xyyta'lh!.
kcil (iíyx
FOCJL¿0TÍ
KIW totí
f,
XFT^va'
ко!.
IMIусйн\
êocftios
TPJFYvyiqîttittxiciêclr
ts VM, ¿TÍ y eux
APBÇOI'th7F^¡vh
ECMI^TÍVI.
WÍAFT ¿OSO/J
FW'ù'icvot
PÇVY'ms itaì нпацби
imhkív»!-,
o£0f,cej)CTFX7 as NXKUTOUY
FFUÛLJffil^rxa,
Т
Ш as HITFutoí
%
íf>jqlh¡0,
fw'xvto
wx4>tf?
al ttoâif h0{txôv{tl6s
EV0X $hs&F ¿teyxa* ЪЕТСИ&ъ {actjlo-vil
Л
CIJtí
iincvijjçiji EIA/MURT tuovjii,
»9 ha'lcxtoptavv/twtíí
%Q E|W títü).,uly<xa.h
'sxax,
ш) KV/*x<fi() CIÂXàeà
puyvvucvhoaiylji
OTJ'affix
t
i
AM.'ÓTI AI)pieíoi!
EJV AItif
7tCW7tl!
¿túcHiTtU,
A'J¿attsttTÍt'XWÔ/SNTX¡U>ó'n\á^o¡j'!i¡vip
18 vçappovsut FJÍTXRO.yxína'ÈHÊÀfi
' '
sxxíxj
a'í^í
yoúcw (pih.-n't¡i9HÍ(l
itïx^oç-ÍPTBÍPWIJIA'e
ГЕЙ as
ТИМССР
nóxax,
A4 ÌTÌÌ VMI 7¡OCAI¡J ASтс iíavet-, яхсфо{
xißx
vataç
ы/ахтк^леелт
ÌIFAVFFxto
muTjtosx->atstr¡XTO.^K
bxte/j
hxfiivx,
xatp tpéiii~¡'
yocf T I 7LT7tX»F « И Й T F L F SHX<}X.
HFJ >t01tí(txf/,(m¿XX
HA'.vfx
y eux
GFOPSH.iiaiRFópvyíojt
VOIVTX я O^>i^íxjx-,7i
\7
itotíekí,
у ум &vì IFFÍCÍ/J^ÍÍTÍTTÍ
SFTAVEV ov v^iikoìo
s (li
WT/J,
hov.
inéfvhxy,"
kocjlvta
®icbi9¡h
Gracula.
jj>
Vix pofìtofoli permifit abire columbi,
Sciretut an telim ufquam iettili pitèr et,
Illa leui po&quam luftrauit cunda uolata,
Alai fvffa reàif.nec enim defluxerat altum
Aequor adbuc,quando replctterat omnia lati,
ììledies aliquot minfìt,rurfumék
columbam
Eijcit,ut difcat num udftum cefferit tequar.
ìUa leues pennas alternat,naiìaqi
terram
Humentem,corpMpaulùm
icjvjfa quieuit:
Pofr ad Noe redit,ramumfrondentvt
ditta
Ore fvrens,tcrrx certijUma (ìgna reperto:
Hic cimèli pulfomuhkmgaudere
timore,
Terram jperantcs uifuros.iUe deinde
Continuò Uxat uolucrem nigrantibut aliti.
lUa leues auras pennif uibrata fecabat,
E t terra bìuentaxeditm
fecura,rem<tnfìt.
Tunc exittcre humum cognouit Noe propinqua.
Urne ubi diurne trabs huc,iUuccfc natauit,
Murmure cum rauco ponti^aftata
fluenti*,
Appulit exigue tcrrc?,tandemq; quieuit,
Affurgit Phrygia mons quidam hi finibili atra,
Arduus,alta pecens,Ararat quem nomine dicunt,
Quòd fatale fuit Mie euaiere cunilis,
Optataq; frui tandem,cbaract; falute:
Ylàminis unde alti Marfy£ manat origo.
Uuias hi excelfo poRquam ceffantibus undh
Conflitti arca iugojmc itti rurfus ab Alto •
<ю
Sibyllina
ìngens immenliuox eSt audita Tonanti*:
DEUS N E Noe fideUs,amdnsaqui,feruate perieli,
AM EXIRE
щ аеге audenter,nec non cum coniuge ndti,
ÌUBET E X AR
^ . ^
uribus,terram'q,repletcpdtenUm
iJlultiplici numero
crefcentes,iuuitidmq
Trddentes ndtfc ndtorum,donec in omnet
ludicium detur mortalcs:namq,- fubibunt
ìudicium cunttiifìc uox diurna locutd eiì.
lue fuo nihil dddubitdns exire cubili,
lngrediturterram:nec non
nati^nurusq;,
Ш coniux,nec non ferpentes,atq; uolucres,
Quadrupedum pecuduq;genus,tu cxtera cunéb.
j
Noe igitur cunéìos bomines iu&ifiimus mter>
Exijtottduus,uiceno$
cuyn bis, ejr unum
Complefiet foles ( Deus ipfe uolcbdt ) m undis.
Bine поил progenies,binc <etds aurtd prima
Exortd cs}hom'mum,qu£ uenit'm ordine fexta
Qptinupou
bomines ndtos,zr nomine firtur
Ccelciìis,qitòd cam cura Deus unus babebit.
<Sa>uifextiftirps prima, о gdudid magna,
Qwodfortita fui,po$~tqudm diferimma mortis
4 Ejfugi,iacìdta meo cum coniuge multum,
Necnon cumleuirk glojfes,foceroq;
focruq-.
Nunc autem udriumflorem
laudabofuturum,
Infaca ficus *
ге
С
Ш
т
n
b
}
t
diuidet autem
imperim regni tempus *
SceptrU
Gracula.
TFI
Giants M /IIYXACICAIOV ISXXIP ix^t $>WV%
TcU? FTTER'RATNTPVTIITYPCVIJWTSRFFC/ÌINXIF,
. I ÉIÒSTAP
€>XFSXXIЫ( (CíXÚí scu> ÌJTSI TI àcù Ах fiacri,
К Xi VV^lflXlf'JGÍOSXIÍ,
rut
AVCIIACVOIITRKNßTWÓ¡*t>YOI,TXAhl«*« ví{*ORTIT
АХЧУЛМГ YOVTXÌF YOVWP^^IS
~¡i¡¡ K/ÍMJS,
Я£Й
eis H¿LS¡P
VXP YOVOS aveJ/TÍTIOSFLJ5ТЙ H¿IS1S
ils TPXT'XTIFYÍSÍX fiaiyS.votfpuí
He xTioexfsysx?
nthiva
Ux\ -KKÚSXJL yXÏxy (¿TSXSXYI FPXÉFÌF) (li
TOSÍTXTSXSIP,
А'хтга HO'ITHS
¿71! ySt, yoi Aí sftv ля/'ту,
HAf Ax(A,XJ^v{/(ALFCU TÍJTXÁ FGNTTX,ac¿¡ TIÍTLLTVX,
Tf/pXTlOAttp &Hg&¡J TI YOVÍ/^ÍÍXÍ Т'
KxiTûTi
OyAios
Й?ЛЛ' XPÍX 71ХУ~
Ai; тег V£>I AIIIXLÒTKTO}киосктыр
í$üxecv,Ais èiwsi,àxl ¡AÍCW«Й
Y\IIFÂSXF
VAXTS6S',ês5
FTEYXXI Aix fivXxs.
%vê' xuoiTis ßtoroio ve H OWNAB-I YOVÉÊHH,
acusen TRÇK TVFXTS
TCSMT' íñ¡H aj¡í?>j,
Е/ AV щытотгКхсос OLVVÇ Y EVER', XVOJ-IA А'аЬтн
Oìfctu/IH^TI
TÍXVTX ém (A.ißi\II(j.ovK
Д
/ ГЛИ.
Й ycvíHs hijn! IT%m OP усу iis^àì (леуа
^а^^х,
H} FHX^SPР£Т17[ВТВТ1
ÍUFLVYOF) X(7ÍVPO\íl}cCf>.
Vo'xxx f nXvAupi&iisx
suv ípiw Tiótti >y AxéçiS'
£
^ Amví,
H
H A'IHVFIÏIT invcí¡JIIÁOVVFA.pots те nxêcvSct.
AÇTI Af TÙVISIA syxt. TSÛKVNOIIIIXIP cáeos.
ШР FÁTTHISÍ/KK,(¿tsása
As^oiftí
SxsiXe.op
Я^Д'Д», **
XKHJÍJGE»
v
6%:
Síbyllíná
tíVjlqt
AtKXÍ¿TXT01 p.ilfXS As TÍ AHXÍHOVTXÍ,
t
AílíCÜX VSfiúVTíí
AvAgxffip ñ3t (Afpu'Kt -atvosjicci fgy' ifKTfívx.
Txífj A'al KXfTííit ¡iKtyxXMTXt abro (¿XTOIÍI,
Gvo/¿cvHf3o}&j>i?i() v-nápyxxyiHfK
ycv'(éxn.
TivXVSTH A'xjl^Xfl^ÓvOp,TX
Oí Ai ti TH0<f\>THgíS XyijgXtOl HlíXTIX. ZVCtÍTX
HOJSI'TXt vótflfl vbttCHft HgVáptáp HxXópXUp.
№(i xiAxo fió(itir xní\aV9ovtx.i-,hcu inésH
kaxp,
OxCiói xvéfís-.o¡íffxCxtoévócp í£rKo[> eJiwHCV,
AiiT.Xf Loa TÍTÓ/PI/J x(i<fv(ipgxcrxrú fibÁxr.
Ti¡Aij(t l^btip, ¡TÍSH fixücnfuy yc-yof
A ^ ' J W Í i*xn<Xfí{,lix\ Áji xiAxoiioXOmis,
HoSOfTxt. TOTÍ A'xv JSxfi fi^Xfif
ftijínarx
i¡HVí¡, &ibijfic(t ohyoíis x>\o ^xpxiyfvsup eu>3gÚTcUff^
Tir))vuijJi(Mi<is Aejíiaos é-v¡\ isx^ip hixyo/*
hiAos-, L¿i lAiyíScs rf $vy,f>itivi Ai (¿í'fgrxt.
Slt noc¿o¡ íii•sgiÍT«í yoviñs éíosoi> •TÚ8ÍOSII>
V.véfJo,X>\<X¿tx\ KVTCl VTZlígClOp »T¡>f í^cvrn,
XyXTX $)sX<SVaoVT(U i-vj&yóiA.yvotTt^o!
AfTlOlíp (*X^íffX^Xl
'¿íít&gcp,
ÍW ¿SfXVÜ> ¿KfápÓc/l/TI.
K0UT¿rt A'&YtíCWií IA.íyX\X fí/íl! f&TíT OVXXnOlí,.
Mxmepicvítip VAXT(»(J.'O píyx! oxfixioó j )^>Xwúéí
í-lgfH KiohvufyÍTí nl¡ KKTXM.AvffiA.cp VTtég-ií
[email protected] •ncitjo-(¡p,fi¡3i ctvfyúnx! HXHoév/¿!f?.
A¡V\.'¿» ÍTKf)j/A(ÍT(ii(i nc>\w¡J dv}ipágio/j ciApx
KvpXTCf
%
Oracula.
¿3
Sceptrißrum dccipiet.nam tres iuiiißimtt reges
Vckou magnanimi,diuißs partibus eequts
Tempore long'mquo regnabunt,iuraq^
traieni
lüts,queis ßudio labor
eB,lauddndaq;facld.
Terrdcfc fronte fua Uto firet ubere ßuges,
Spicdrumfyfuosreditufdturdbitdlumnos.
Hon iüijpdcio cdnefcent tempord utto:
Sed triüifemper morborum pcüe cdrentes
Oppreßifomho
dccedentjtiq, proßtnda
Deuenient Acberontis,ubi nec bonore cdrebunt:
Quippe freatorum filix genus,optimd quorum
Mensfuerit dono Sabaotb,quifemper in omni
lMk confuto dederitfdäendd fecundus.
Atq, bifcelices,etiam cum cxperit Mos
Onns,crut. tìominum furgetgenus inde fecundu,
lngens,horrendum,Titanum
terrigenarum:
Queis eddem
facics,eademndturd,modusq;
Corporis,®-fyecies,
cy uox erit omnibus und,
Feciora qudprimo Heus inß>irauit db ort«.
Uiuerò
(tantumpracordiduanatumebunt)
Conftitucnt tandem, properantcs perdere fefe,
lüato bello ßcUatum inuadere coclum.
Tunc in eos undans kfanogurgite
magnus
"Effiuet Oceanus.Sabaotb fed waximus Munt
Keprimet mdignans:nec enim dijperdere rurfut
Veruerfos bomines immißis fuftinet undis.
Stdpoüquam tumidosfluiius^abiemq;
citatam
Vndurum
y
#4
Síbylli'na
Vnddrttm Ыс Шис pre fia difiecerit irai,
Cumq, fuispontum conclufum fìnibus, ЫП
bittoraq^eyportus compre¡ferit,oppofitdqt
Tinierit terra magni uü Altitonanti^:
^ j
Tuncadmortalesucniet,mortalibi{sipjií
mìne
fíMÜkfttdtut putrii omnipotente,
Corpore ueflitus.VocdleS quituor dutem
fert,nón uocalesq; dud4,b'múm geniorum.
Sed qua (ìt numeri totiui fummd docebo.
Ñama; odo monadai,totidem decaddi fuper isld
Atq, becatontadas ocio infida fignificabií
- Bumanisnomenttuuer'omentetencto
Aeterni ndtum Chrislum,fummiq; pdrentií.
*
lüeDeilegemcomplcbitjonuioldbit,
Vcrfimilem fòrmdm referent,*®" cunda docebit.
Vii libabunt durum,myrrhdmc[; fèrentes,
Tbuí'q,fdcerdote$:b¡ec omitid namq;pdtrdbít.
Ioannés
Virara cum qufddm uoxper deferid lócorttnt
Baptifta.- Wncia mortales ueniet,qua> cldmet di omnes,
Vt recios facidnt caüeS,dnimosc(; repurgent
A'uitijt,&dqUi luflrentut corpordcuncld*
Vtmnqudmdí'nicepspeccenthiiurd,rendti:
Hero des. Bdrbdrus ertdndemfdltdtibutiudqueatus.
Mercedi uocm banc ефт Concedei kiqutei
Tunc erit indicium fubitb mortdlibus ¿grü*
Cum IdpisAegyptijtlix ferualus db ora
Jefus • vcntritMic populus impinget Hebr<eus er buiui
4
U П 0 I n iml/!
t
}
"*
Díítftf
Ora cuía.
OgyÑstUXUlt&CU^es
XÏ&Xrl
MfTf '¿KiyweftHiXiftiä'if>
€f
ßoi/etX TRCVTS
licet
rgX^ídi/JXitJxíí,
А(л<р\ycútí b¿i?xf i c-éyxí ¿soi
A>) rótt
v^íiHÍfctuvce.
Leu ¡MyxKoto úíi ticas x£ß gataoieip
FFRFGÍ rióne*
Щаecifnoç'oçosiêVH-eoîs 'OUÒIÌSIAOV'S CV ун,
TîôSoCjot <puv¡¡ov¡x ç>içêt,TCi dl'apwx
Aiasü/u
ÁyyíXup.iXfiU(лор
A' oKòjj
uiijci,ài7tinattogol
Oi/vofíX dluXúffít.av
Л' ovì fgssì
tiití
9
aHUÍ уонаор,
'
'
пхтххЬега*
f¿'ííi)t¿iXf>fgbi/;,¿<x¿'wxi'Txdltd¡x£et,
osHoixiaba' ìafieìr ¿gvpiftrcDipégovn¡,
Sßvgvxf/,
XTctf XlCxvofi, JY yxf
ATfC'ó-nótXlJifirivìit):
tí let, xzxyyé'X\*crx
lívúáxS
rinoif
eu)afúzoo¡e
v4'? >
KvTO! ifKitgaivet Jù êti vintoci
AvrírVWf
ÌTTÌ
i
u¡c
A-âcwxTOtoai¡2gifò(JVSXidl'
inffi,
2*
èÇcpOfiitww,
Oajà yxji (¿ovcícñxi^TcoSXí dlatxdlX}
ììA' snXTCvfxJlxt
ftxjcf
dlit'aurû
Veut dlíftXt
'¿¡>H(iXÍnrdjtx}¿'<lfHl
figoiiît,hxï
(crii,
¡ugfjpHfi
JÍ*SJJ»Y«P
<a<xcrt ßoycet,
•n¡ct»c r^ov,«dl'at-TCcyixi
HXiiiXs,àcù
VÁXÚI
/pmi¡íiocu
AJ>é(á7tUf),ÍPee yoWnSovriS
MlJHSTi ¿U/dlep OXUÍ yt 7I0Lf¡ufxÍPue'l
XMttieáV,
dllHXÍv/LI,
TÍiVcA' XV j¡C£fCoCf<!<pg Ulf> •WÍWtdlltpOI/Ot
E««C<Vx¡ dlátra
яс/у'
r
xrgxrievt
ЕЙ ngxduns
.
reídle тклпх
¿AiiSfaí>,rórf eußx
EYAA í§oÚQVHf,'imí>TXi)
wfÇvXxy/AOycr
ЕЙ yñs xtyv-ñ\oto nxXoi Aíüol.ov
AXOÍ 7Г^0СГц04н S^gXÍu¡jJSfH
Ògftketl»ì*
$garoíoi¡t
í¡j>t
'i
dl'aifX rirtí
lucoví
¿j cayinffcU
di' xytfjtctiirXi
e
Kg&AHÍt.
(ffiy
t7IK)/t\~
Avrei
êùff.
66
Síbyllína
AvTCv ЬфнучваМш
yxj> êùp
i^ipisAcvroi
Tviiffovjxi Aix*гЪАь,ялоа"лнт'с[>r'cvì
yocj falta càaviop
_
_
'EnXíitíoÍ^ciVCMen
TX TOVJftl, '
y ¿ 7fçxjx
^
°
^
P
t
M
T
T
i
PCffe
фха,
cwêçawaiffip
Asro7tvP càibfftp (inoisre,
*
WVÌl'XlJiA'ÌTUl'.ÙnVS
(
>ls
Voivrxs,offot тети ixîyip evi woiijffovjou,
BÁs^Ufftp AsTVpAoi,xTO¿j>
,
tLactatiuî
'j
.
v
,
-,
,
KV(AX[X w{dVff(i kcu
1
,
}
а
i^êviasi
Avoiffi
ßxAiiff'ni^иХо/.
Кифо'п''
Hffx'iffbffi,XxXiffbff'iXxKsovTis.
AxíiACVXsehÁxff&,venpwpA'e'!ícwx?xffisíjcu,
ти
Щу Р
"X-iAicíAxí
¿(Jix moiri
,
,,
,
(cufixiui evi
ciocia
àcù f trovos
ávxXíao
Ho¡>íe& T¡¡CVTÍ TX AsAtí'iow'xT¿TW//
}
L e » i t L a £ t . &úAmx Tfkncúffa KoplvusÄ
»S щоубсуср
.
dyvìjp*
&s tlvn'iAx KflSi TOTf A' )scx¡¡A (A.t/AíávffiA.cyv'os i^ì vogete-,
чаоАХир.
&infïà Hb.
S . legiturj,
OvAí /A.CV MvA'jaet {iiiA.ievffiA.ovos ixei \tii~\ois*
07¡¿TXpe^cdoiSK§H)(Ó\oS
Otygo¿.toa"}s,axl
GS SÄTÜIAX oùfctyiopori
Ъвсыр,
-miftp
meäAxûii
v'llyoio,
savrôipЦхр(\(1тои,
AIIAHA'JÖCWTO,
Kdí TÓTÍANнсАсефи?ach. •n¡vff¿A.XToi рсу/Ааио&рж
\0СХ1]Ъ. AÚffíl lAVffCifOÌ! &v)%é\ífft
Eis As то ßfu/AX^oA/jf/,
ТЯтЫ.
O] és штор o£cs òon gxjop»
Avassßsus Aáffbffi ахни $Í(¡OXH¡A.&VOI oiyc «,
Xryéix lecà nçxÂ'tkv-,XTocf o¿cp:xffip in
2 4 TvpAÓTdpoi аахКхныр, ро£<фыторо1
QnptopioßoXupßocji'i'ncJmAHp.ovoi
èffocuvrff,
s^mv^í^up,
V7tvw,
АЛЛ,' отхр (K7íÍ¡0CffH^S¡XS,Um 7lcXÍ>TX {A.ffpfo>j>
Кой
Oracula.
bufiti cbnuenìentgentes,pereumq;
fupremum
Cognofcent numentfcjtkmq; m lumine re tlm.
Aeternam uitctm mortalcsnamq; docebit
Elcclosjgnemq; malte fèret omne perauum.
lUe quidem morbis preffos
fanabit^omnes
h<efos,quotquot eifident.cacity
uidebunt:
Incedent claudi-.furdte audire licebit:
Jnfolitat mutte dabitur formare loquela*.
Expellet furias:opprefii morte refurgent:
Vlacabit fluiìmùn defertkq
locorum,
Largèpanibus ex quinte,®" pifce marino,
MiUiaquhq; uiriim fatiabit,reUiquitcq;
Bis fenos cophinos implebunt uirg'mte alm<e.
Et tutte lfrael ebrius,non mente uidebit,
Non oculis cernet, non auribus audiet ipfìs.
Kebraos fedenim fummi
lymphataTonantit
Cumpetet irafide fublata prorfus eorum,
Vropter cceleftcm,diuhio femine cretum,
offtnfum per eos puerum-.tunc impius itti
lmpingetcolaphos,uirofaq;fl>utd
fecksìte
lfrael labijs:necfc non?y0te
amari
Apponent efcam,potumq; immitis aceti,
Veàora utfante fìimulte er corda fubatti,
NUoculvs ipfìs cernentes,eymage
caci
Talpte,angue magte m,<tuendi,pellifìra'cfc
Afridk opprefii duroty grduiq; ueterno.
Sed minibus pa$k cum menfks cunel<t,coron*
;
e
2,
Dfjji»
•68
Síbyllíná
DefbmU iuìerit,necnon latus eius arundo
Tixerit atta mdnu,cuius cdufa tribus boris
N O X tenebrofd die medio,monftrofdq;
fiet:
ТипсЪот'тй generimdgnum
Solomonidfìgnum
Tempia ddbunt,Ditis cum tctld
profunddfubibit,
Nunciet m uitdm reditum quo morte peremptìs.
Sedpoftqudm triduo lucem repetiuerit,dttj
.
Monilraritfomnum
mortalibus,atq-, docendo
Cúnela iuuftrarit,coeleiìia tetld fubibit
Nubibus vnueñuiycum Шит liquerit orbi
Pddum. Eudngelij,cuius de nomine furget
llore nouo germen degentibusjiq,regendunt
Magni lege: Soli duclores deinde futuri^
Deinde genus udtum idm tandem dejìtpt effe.
Inde mala meffem facient aftdtvs Hebra,
A FA¿ duri multum Romdnis diripiet rex,
Argentiq;.debhicexijlent
altera regna.
Afìiduè,regnis pereuntibus
uffyprementcfc
Mortaks.federit
tunc magna ruina uirorum
lUorum,quandofa(lum mgredientur
miquum.
Cum dederintautem Solomonid tempia rumam,
АЧогкаШ ( quorum uox barbara lingua)
D iruta,cum patria terra peUentur H E B R A
Errante$,miferè uexati,fdrraq,- multo
Mifcebunt lolioUunc trines feditiones
Verfabunthom'mes omnes,urbesq¡ malorum
Congeries cogetfefe defiere uicifiim,
}
.
Vroptc-
Gracula.
€9
Koà ?lf>cwo(> fogiSH rò(> xiicvi/ètvop) Adi yt rfKaV».
?xf>
Uè tasi LxXxfiV>iai(i ÌTOV p^xgt/u ci rgirìp
TÌV^éyM
épxti
.
trtiOTÓiQjx laihtoQios HIA,x~\i p.sùsu,
Kxi TOTl <Ay VXOÌ
ffoKoft,UVlOl,Wéf»>7CÌL3L(t
'S.iìl.ixfA.fyr'èHJsXiu^bwrXf/xiJioiviof
Brjje7Xt xyyiXéwf) t7Cowx<?a<;ip
eingf)
névaUcrif.
Ai/TXf è 71 il p fliéi rgifìf/ Spatri? ti $xo;
xbSti,
Km DISIATI SvHTcìaif) vitvop ,àxi IIJXMTX <Ai</ixJx,
¥.f> vt$tXxii i-niGxs cìi ìgou'i
cÌKOfieJlavfH,
Kx}\&^xf
nóffftia avxyysXigr t JiixJinixx,
TiLxiè7iu>vv{jthj
fiXxyòi
f.Jlixén»
mot [email protected]éff&cv
^
t
x
E / !Ó»$lt> [A.lyX\OlO PO fitta ìlxSiJÌHyttèCVTlf,
AXKX yi àxt (M7X 70Ù7X
tróXot nxéoJlnycì
éircvjxt,
Koà 7071 JlìjTNXÙAII (?Xl (AlTl'ZasìJx irgOpHTCÒfl.
EvécvJl' INCUOI 70 HXHOft Sigai ccftijaa/yjxt,
Po^xòf/ Jl'xù^vcrófj 7S àxt ocjyvgofi igxAxmx^et
tP«FIDAMI $x!7I\TVI.(ifTX
^UVC^IUL
À'xù fixcriAé'ii/litxXXci f.
lOJOIiJXA. X7tOKWlACVt»(> jiX3tX&SL(L,
(VOLI
Kx\éx'ì4v&i$gC7Bi,fitiyxJt'loserxioù'dlgtxsi
Frà/A,' OTXfl Kf^KVTXt
A>X Ì7[Ó7Xf>
VXOL
V7L<rfnitpOU'Ìxt xSitDio.
ffoXOfitcÓflOl CV ^éftrl
XxXtiictlu'giJHUftJ&gxiói
<A* XTTJ yii
VXXP/ttCV0l,lllSpXi/éflfi'O/,'!!O>\à,V
Bf SITUItiigeiri,ttxitgardati
Af<Agxai(i xX JCt Tiòxai
t
Aix
eXxiTcvrxt,
Al 701 CUgXfl
I ? M XTIXCRIP
vSgtpi*ovou.
e
3
7!Xf"é«x^x
AWJ-
fUfiixici,
7<э
Sibyllina
АеСхцсум
ГЕР!
H
(¿tyeíXoio êiH^cXopcii
E Л Л H N ÍIN,
KAI
HcXmowu
PEPI
e EOY,
:
Maf j KX~J$7;xvae Seos •яс'кулссуаофоу tòA'jp,
PeWx ÁtJxfoj.iéi'íf^Kj (/.oí 7[XXI/J ìfi fißlOSt
фшес,
%veí'[0 eíasícr'iUfi ì-теыр steXvyuulx
¥сй/ JlíiAXs ( иттКк^е íisx~lxAí'aa¡ü¡A
От]/ Xéyta^iisÁíTXl *j étof rx
,'ií¡í yXj> a Act
(нху*œyoçoÎ/a/J.
A w u7í¿TX}/ (wì yis cr£io'¿*ii (<taXafiuÍTi ndfietuvo¡
}
BgwTXÍ T' àfiço-mca Tt,y¡ts
t
¿¡¡vcífx
Kxi (A,CÍ¡>ÍH oá)U¡j те XÍ»iuf/,ca}AgonTxslxi
Kcù fêogxl ошвсктшрун lieu
ТетсхшЛшр
H¡LVK(J те àxc hg>iui(¡
TX\xígyw(/
t
HA' 0Uyüp,c'iu(>~fi'sw(iTX Af^spvcs
VOT^ÌJ нх}Л.аро»ах
Кшпссрпо)
re,
fic&jj/Avnto/icvu/f,
ycvítrslxi è£
суьсх
x^eKexc,
xc'ï^aat{j,e\avl!аротщхмхА'
syxt
PAfifíui cv (A.ec¡>T.e6SiJhx<. f ¡dpoavXÍXi. vxwf),
Ау тоге Udì ycwiè AÍÍÍXTH ^етх тлйтх poUfChca.
Avê(>U>7ttûPi07tOTXfJ ffetai^ßuf/ XfópOTtlfTÌiS
EiAúXcuy fixpp Ugabffet,Xxóp те TIVK^H,
Pá/ля! ÍTT¡XXÓI¡>SIO, (леух; As те 7г\5то}
&<fboncvos Tzvßi ъшккы V7ÍO фХоуо!
Коит'оте A'iinarceosxxX7¡'
AVToCj) M.oi¡no¡*oXosTS
ATAjAW H¡(írDff4 yupiwfoífW
o'xârxt,
ipxipoio.
ègiWtn UXTXÇXSOU.
счрОсютяыр
As
HvAitpù
hou
Orácula»
Troptereafdcinus qubd commifere nefandum:
Tanta "m eos magni defeuiet ira Tenantk.
7*
••
LÍBER
secvndvs.
D e Grxch,
&C de D e o , 8 ¿ de
fan<ííís,cY de íudícío.
"Ty O&qua perdottü carmé,memulta
precate^
X
Coprej^it numen,mihifub pracordia rurfum
Eiuinicantui uocmfubiecit
amoenam.
Corpore tota Jhpcs trabarbuc, ignara quidipft
Eloquar.ipfe fed hac mandatBem omnia faru
Sed cum terurum motus,zr fulmina dirá,
fulgura^ er tonitrus fuerint,er
fqualoragrorü
Er cades hominum,rabies ey feua luporum,
Atq; bommüatfy bou intentas,
etquairupeddtu,
Eí iumentormn,mulorumq; atq¡ caprarum,
Atq; ouiíimfict tum plurima térra relíela,
Etfrugum incultos prouentus deferet agros,
Erumpetq; bominum uitiofa Hcentiapafiim,
Tanatydiripient.bóminum
tum ícniq¿ feclunt
Exí/íct decimum-.quando quifldcu fteit,
Concujforterra,[iatuarum franget dmorem,
E t Roma populum,qua feptem continct arces,
Concutiet:diues deletd peribit opum uis,
Vulcdno crebris mifeente incendia fldmmis.
£t tune de codo demiffa ftnguinolenta. *
Atgenus bumanum longé latcq¡ per orbem
Caiibus álternis infanietúnqi tumultu
Vefte'%,
t 4
•
7z
Sibylli'na
Feûes,dtc[; fumes Deus,ey fut fulmini mittet
\Uis,qui uiuent expertes legis ejr tequi.
Exifletcj; bominum toto defèttus m orbe:
Si quii ut m terris bomïnis ueiiigia cernât,
Mirctur.rurfum magnus Deus incoia codi*
KeUiquias bominum penitus feruabit ubiq;.
Tuncpax,0"t*eri prudentia fumma uigebit,
Terraq;frugifèrens fruges feret uberiorcs,
Ne diwfa quidem,neq- feruitura deinceps.
Omnis Uber crit portus mortalibus,omnis
Et&atio,ficut fuit antè:fcelusq; peribit.
Signum
Tmcautemfignumiabiturdiumitus'vngcns
aduentus Namq,- rclucebitclar$imafteïïd,corone
fiiij, homi- A fiimili$clar£,ccelouifeniafereno,
' •
\Mcibm baudpaucis-.bumanis nempe coromm
De ccelo o&endet,quiprxmÌA qua-rere certant,
Nam tune inòpiet magnum prò cedere feclum
VrbicceUiii>dij]>cnfdtorq uacabit
Omnibus bumanis^uiimmortalis honores
Qui tentât.çunclus tune immortalia propter
framia contendet populus,uifiorid quando
Accendet preclara animos,nam rite Ucebit
Çuilibet argenti claram petere inde coronam,
Porta uit», Cajius tnim Çbriiîus ponet certamma iufïa,
Ornabitq- probos^ternaq^pramia reddet
Tc{libus,a.i mortis certamen emtibus ufq;,
Virgineis u<rò qui pulcbrè currere ptrgent,
Aster*
t
L
o l s
;
3
Gracula.
73'
Adiftl? àxt A / ^ w àyaa étls^Ài
uifpxi/f'ìit
AvfyÓ!7rcir,<>'i XTdfiól Jl'tHHS né/LV&ai ÉitAlfXi,
AH^it dì' x.v6gÙ7twi>ifxi
Sl!Ì\vot
UXTX HÓo&e/j xitowjx,
ei UXT'KAH TU ìnì^/fovì
AvèguTss.Tini
éxviiXffetff
di' xv TI (téyxs étès cùéigi
vxinjt
Avtfigiàp wcxéupomìjgHXTxwotvTXyevHTOU,
i
KXÌTÌTI
z
dt'Bglwyri^fixSèxTSauvifftriyxiy
Kxlyù HKjl7[0&>ogoS ttocpnovs nxhi liKéovxs o'iStti
Ovdlì tA.ify.J<>i>,ovK, idi' dairi
Vx! j Xifilw, itxsogiios
E6snxciit7fXf}0f
.j
\XTgavnax,
èXttvétfpos
xi6gùmoi9i(f,
f
ùùV owxA<A't>i$'cc no'XàTou.
>
.
j
KXÌ TOTÌ dlq ftéyx BHIAX éììs iA.tTl7teiJx 7ioiija<!, J
^^ -jg
T
A
yxji <?i<pxvy Xx^tà
7iyc{MÌÌt>s dgùf
Ax"ft7%c\,7!Xt*pdpup,x7ihgcu>Bx\yXéc<v]cs>
H&xaivhHÒhiycif.TCTiyc^féfotajùfiguHOiffi
Aéjaxza'hpou'°6cy
t cÌH»/iOvmèf<As TI •mxfftft
%OS(T'cwéglil7!0t<ftf> l}(pop HAICS xSctXXH'XS.
K xi T'OTI T T « V hxos ìrifàéoiiiXTOtsif)
r c
xééXoif
^
>•
^VTCV
Toreyxf
№yxs cu*
K
P '
/• òt novellati
«"f.
t
Tts hià <Auix~Jxi yitpos titvvfxiò-xi.
u
fai!.
KM c/lintifins <jiii(i-,avTO!j ééf-x ntXfTvfft dlwóa
AèxvxTOfi, xjgi Uìu, ÈxpxTb TÒfxxyiavx itoiittt*
die<AgXLi,iirifix>.&t-,èìip6xjloi> xiiXCf»
,
évgx.TÌs
AyvìsyOLf}^l?0}T0VT0ISTxAHxiX$px6<SVtt(ty
• Vxfécvuioìs
t
cwSgói-xx
Aèk>!eav'tHxi7to^MXì^tos,làyXjcw«iLjl®s
Agyvgl0
x
V
&vxymioiìàèx<rvbot,
KXÌ f TCBi».xii/.(yxs yxf cuce? aaiXx^mtisifxi,
E ) ? TtóXtp hgXV'V.
a
mxfo 7ix(
,
.
74
Síbyllína •
&ые& riv ej(Á.eaosJixi.reis
TXAínxix
ArUcciwoir isxaifiti-jiiob. sêviiip
íff/cor FÜFIP
ТД/Í
(\n'tAx
luu roí?.
Vxïxrsyxji
étS ¿yi
^ос^ицх,
>
/
Otra
Tiro
F
"iv^è ¿láfiéw/j
xvepá-2¡cv:TIÙJ
taxai
T X\ytai
'mvX'i fair,ùcìt itcAù!
ILtfHei /mus (iiXíO\icp.6Í
*
"T.xlAxfД.».
çmevi
A\
«pêçûneit
AxßcvTtt
ALXTCWTH!.
Avx
носцмр <¿-
BWCTXF)
то Ai
AIFTX
фса'й IMCTX
VSEIYRXY
nnyaviriii•хсйАашХмксо'тхфи
еры Shi^etA'
M}ópc¿7tb)/jAoifiíi
К cupâ/i A' xwxytn
viewsг.
ßpxfoi*.
xScu/xtrhis,
T ¿ YÍ<po},cvA¿CtosAitA<}í>0OVFCU
CTIÒCXT
f.XI
^lodvdp,...
ì$rìfi àiêXix,TMÙRA
XYCLPSRAVT*
Hf> êtes içiWics y s AmxicJxTiir
,
МЯЕ^о**
Д И < 7 « 7R\ictixAäigx x\ci'>TO(j
K ¿ , ^ ^
r
с « 7 F ' che* *
-moveицх
YIYXÂITTS,
àù Ktftci,?! ¿Xs/xvíjíy
Т « Axtigvx
WAXW,
At07(OMP7RXÏAS?capatetiâoivyffctfxi,
ф-J^CßiVXAi
OltiTf
у слит A"
Ziw ¿¿éXíaifi Sx-^nirift « Я / %tov\ /лнт'ер! XXSS/J,
f.
Lea HCPINÍI
OVpXflffl
A'ißXtri
TltyVfftf
Y G - A T Í W yül/íÑ! фЫТИ HXKOípyíít
yx(.
71
yCVíX!
ОХОФУСОЦСУИ
GV,
W£(JI
H>wtot,ìAs
TU
CW
Х<У Î " «
W
•.
TTFEIOPJ^fcvaytváanac/ii/.
XYXTÍÑEIyú¿*C(J7T,yat¡J.IK\07ÍI(¡IV7'
OÍA'
f.òryicrj
vé[Á.ivcip
&)<KOJÏX7IOÎAI,
M 9
MHAÍ
I " •sjtpvgt*ov. à(Á.iyx
v¡ÍVTTS o
RIIIJUDF
3TAVCÚCIS¡(>
ААУНХ!,
PIKX
фЬКх
AaXoìi
XUIOÌ,
ушатые,
(фитаêéçoï(tápóvjuipouiáglívijtiip,
iyyvï,cTXf> rivìs Xihl irçop/ijâp'
Gracula.Aetemum
jf
tnutw dabit,cy feruantibui
Omnibus bumank,generic
Etfancìèuiuendo
aqui
Senigenarum,
Beum nofeentibus
unum.
Turn qui coniugio gaudentes,furia
cauebunl
Concubituiuetiti,dabitbkquoq;munerakrg4,
immortalem
fpem.nam
donum num'mk omnes
Sunt bumana anima:quas uUk
flagitiorum.
Mortalcsmaculkprorfumfxdare
nefasetì*
Hoc certamen, bic e& labor, b<ec funi pramitt
pu*
Hac ulta porta esi-Mceii'tngrefJusmauii
(gnu:
Aeternum.Deusbaccodeflk,iufiitiai
Humana lìatuit uiéìrici
Contigerintpalmam,per
ScdpoUquam
pwnià:quiq;
ea mgredientur
toto
jìgnumbocextaritinorbe,
A tenerk pueri uesìiti tempora
Ariìabunt
bomines,mutato
VeSt€S,beUd,fdmc$,
cank,
cardine
lacbryma'q-, ey
Ebeu quot uidualugebunt
Cumgemitu
bone&c.
zrprolkcarncs
rerum,
lucl:m,abundè.
pignora,tri{li
in
ueHecruenta
Cum membrk terra mandabunt
omniparenti
Vuluere fanguinco fxdata:o
O nimium praui,quos
pcfitmd
t
feda,
ultima proftret
JDemente$,qui quii muliebriafemina
atas,
uincat.
Nonnorint.
M HAI cvffdgaf/y
tyyvs.
,C«t» quidam pro utibm
-. ;•
mfinuati.
faUdces
jé
DeAnticlinño.
Síbyllína
faUdcesdderuntktenisudUc'mmtes:
¡¡¿i uenietyfdcietqi hifignid multa
lntermortdles.tuncfdnélifunditus,dtq;
Eletti,fiiiq;,euerjidiripientur:
Necnon Uebrxi,quos feuior impetet iri.
E
t B
f
Tum cum bisfenis tribubus eonflatus ab orttt
Adueniet populus,populumq,- requiret Uebraum
Cogndtx ftirpís,quem perdidit
Afjyriorum
Ímpetus, iüdtd gentes ita cldde peribunt.
Volbrcmb rurfum uehementibus
imperitdbunt
Hebrxis fidis eleélis,fub iugd mifíis,
Vt priusUmperium quonidm rio deflnetunquam,
Omnia qui ccrnit,fupremus,zr
incold ccdi,
Vdlpebris bom'mum fomno concluiet opertdt*
felices fdmuliyDomvnus quofcunq,- reuerfus
Inuenictuigiles.tdngit
uigiUntid cúnelos,
Simper ut expeñent,necfomno
lum'ma claudanL
Ndm uenietmdne,dut
ferb,medio'uedieL
Adueniet cert'e,neq,- me fententiafdüet.
Dum dormitur,eritcceli utftcÜdntkab
orü
Cuntid die medio cerndntur jidera cunñit,
Vnd cum bink fdcibus,propcrantibus
dnnis.
Tune quoq - coele&icurrudeueftut
biibit
Elias.
TerrdsdecoeloThcJbitesfígndq,-trina
Oñ'endettotimundo
uite peremtvs.
Veh quds iüi dies deprendet uentris onuildt
Pondere,qux'ue fuo kñabmt
ubtre ñutos.
' "
Aut
7
Gracula.
VOVAXTT
OCREA TcíXxirwif)
Kcà ßiXixi
TI \LHÁXT7ÍH-ZT
HVÍHX AieAiKxfvKos
xia'xvrcXíiis
хщаХгссФ
vTitffifi&vtufi
7sitfäi> sfyxíieii,
V w v 'iia'Kpêjianot!
SIFIKHOÍFTS
eáfixwóvTevocas
nkúfi
r
iXêùfi
sassjxi
E&rifca àvAofi&voisoT'
xy¡V7tví¡vrxí.
X7iocy~¡sr,
ßKSIPXFßTO'IP,
HIIXF,
aiXYOFOIOIY
Aç-çx TÍ THXVTX ftscito evi HFXXTT W A T V
Kxtтот
сецушх-
oì-л'HFXIFZayd^¡>cv¡og
Xcw Avi) ÇHogipai
fcwèrca,
nxTf-AEIYOßOVOIO^ovoic.
eeiffßirirrxno
OÍfXt¡/0F>>YX¿H
vxíwy,
XNOLUHTOLF
l
t
'¿7!0¡S Аа'^й
ßhttfccf
H f& y,oy гни/Ну H A(ÎK«{, » ftsffofi
H Jet A'XRFI!t(!of àxi
¿\cuvrxt.
càêéQi
A' íy^éyogiov
Vcd/TOTI •TTÇOSAOHXOVRI!
òfcwSKFF*CJ[ITCÁVÍI/p,
A' Ì7!lCxi
Косгци ¡lito Ac-í£(T,TOV
TOTÍ eqfíXTX
ÀC7!0L<MFICVTL
TgttS<¿
ßIOTQIO*
A'I'obsiecu navy evi н/лхп fsofjofOfSo'Xi
IXFÈÇ/.
CUFXÍÜFFLF,
t
xpégómw/i,
HGXTOÇ
entAxaet,
E vfci oAsaoífafi.TIÍ
yxfig
HXrxA¿¡ícÍ0K4i]ír
moWTtofi, WXJVÍTR/JNOWOÍ,
E?X( Afri
ш~
UFI XWXI'X
Xxoç я^й,
xaïvgio?
AvTtlf MÍ TO 7T<XJ>0tê&V>'IVTÀ
S^tç-Of
fA'XU
A" duréis^CTÍCS Ч£&.
eGcxíWf), sé vu A' (7¡'i rolíifi
Y?af>of> xi' Xjlitaifi
Buteiijâp
ъацеа
yCVnJxty
T
eicxiufiiAayos
Znrijawfi Kxòfijfi
P/t/tífoUfer*
A' bfflw/j xTSonxjáyxítsxvAçwp
V.)T7Í£H¡Uf>^ttft(!f
SvfifvXup
%êop)
m>\x
t
ÙA'
77
да/
H§& ltcà aißXTX
AyufM7[oir.JÍ>TÍ-f
Tirufi
s
Ч1!711ХТ11(УХ
Г ягЛж-
ÙAÎxç.
'
Щ'
Sibyllina
tttHaAeräfftpfofoi
A' irò) Kv^xsivoutrx'so'ip^
;
At miaou, náviw тЬл ttßspxp ocêçoiabaip. •
A}¿\vsyXf
fofiiçy сгящхаа
AvToXtHs Âvfitas tí
i
тор x-ajapovx »oifftip,
!¿s<rnp.f¿LXs rt йш <xj¡ti¡». -
K « Í T¿Ti Ai] TUTXlMIt Tí ßSydS 1}¡VI>U¡ CÙ.§OIA.C4ÒW
Pavait A-eisçcv/oèw, àxt чзяйтх топор Ax7iowv<J&t •
txlxpт
t¡iHííu>óp~¡íii?yX(i,yXxv!i!>Jj~líêxù-xasxyy
At'íAVXf ¿IM flOTXlÁilífTlItyxr, Щ X(.4ÍXl^0p xAíw,
Kxt nóliop ipdv'iop' .xrocj ègccvtoi ÇKÇHÇIS
Bis íyffvffijggvt,Itou А Г ¿AOgpLb T¡scívípHtÁo(J,
ArçxyXf ÍpCU>ceoV~¡i èxXxaïtX •ZVCCt'TXTtíCrJTOU,.
Yv^xt A' oLvSgúmup -mxaou ßgi>§b<np òAivi,
Kxtófitcvxt штх/лш hob. ваш àx). TSVÇOS hç/tx,
Bp AxiïéAw (iX\dpw,Tíf>fxAsTt
laouiix
nxXv*l$,
Ttçowcuïjx,
Kxi TOTS p^hpavea пост/ля foi^êx
Aqç,yxl.x,êx\X6SX,$olosjno'koÇïHi/.MTX vbitTlS
%
Ktmsrt •щытуо'атгои ovAsßi XTI\ÍTÍ¿
ITÎ. ЯХТХ.
p
'
cpvstt,
О V fäx'f ¡>(/H¡X éxÁXUSXp iXlOf STI vir^ijaovjout
OVUXÙS SpíQOfTO! Í7t¡ IlVßXft •US0VT0tHùgÌ3ft
>
OÌ fili! iêtWTHÇiSOCfOTçaVffbeipXjlbçXp,
Ohi k^os AcvApùp ccvìiAuip V7rc,xx\'x¿tx часфтя
Bìi spp¿ojy<ríffa,afu às uxaxfòp
f.rgríHX. t
Hv'mxA' àê&vxrov
Них? *
Atxxéfe,
êiB xtpônot
хууЛтйра,
éçûfiLià\,}igièb,ffxi't>jX a!fxii*.7i
>
i
AVTOÌ ê7ii?x(tovot
¿até rt e пхкх 7r%o£fov sçt§cv
Avßgiozuup,4^xs
Ts хш
Bit n&t?:p xjvtrip isxïeti
$<ръ itfpécvTos
ini ßnßx ú-mo
7
"
Gracula.
79
Aiti qui propter dquashabitabuntueh
quii, Siam
Qontigerituidiffe diem.nam totusab ortu
Solii ad occafus^uftrofyaquiloneq,mundut
Tetrxiàuoluttur
notlis caligine cacd.
Tunc ardens fluuius calo manabit ab alto
1gneus,atq, locum confumetfunditùs
omnem,
Terramq,- oceanumq,- ingentem ey c<erula ponti
StagnaJacus,fluuios,fòntes,
Hitemq^feuerum,
Cceleftemq; polum,cali quoq,- lumina m unum
Eluxa fluent,fòrma deleta prorfus eorum*
Aiìra cadent etenim de ccelo cuncla reuulfa,
VLumanac^ anima frendebuntdentibus
omncs.
Eluminis ardcntcs,ignkq;,ey fulpburis
aflu,
in fèruente folo,c\nis cbteget omnid quando.
Omnia tunc mundi uiduata dementa iacebunt,
Aer,tena,polits,mare,lux,nottcsq;>dicsq *
Non iam tot uolucres fulcabunt aera pennis
Non uada fquamigeripifecs per [alfa natabunt
Non ibit ponti per fluttui nauti onufta,
Nonglebofa boues pandi telluri* arabunt,
Non fonitumreddentpercujfe
flaminefyluéii
Omnid fed puram molem confldbit in undm.
Turn uerò £ternigenij pdtrii immortala
3
;
y
9
UH*?
*
ìfo&!y\,vricl,Saniel,Az<ielq;,
Qu£ mala quifq; hominupatrauerit
ante\fciétes
E'tetris animàs tenebri* caligink omnes
ìuiitiofifientM
formidabilepatrk
t
Wgni,
96
Sibylliha
De u\umo.Magni,imWOrtdlisfoliitm.namfoluiCrunU9
\
iudicio.
Conditor omnipotent rerum non i/nterit unquattf
luraq^ difturuimortalibus
equa feiebiL
Et tunc infirnk
animdsfldtumfyfonumq;
Ccdeftk tribuet,compacl;aq,- conucnicnter
Artubus offa fUk,carnes,neruosqrepojlos,
Et uends,peUemq;
priorem,c£fariemq,.
Sic coniunttdfuis terrcflia corpora rite
~h\embrk una dies reddet uitdibv
dtirk.
Tunc fcrrdtdrum portdrum Ditk auari
CldU&rd immdnidduriq,- infrailiq,- adamdntk,
Ingots mgenti Vriel conuulfd rmm
VerrumpctgenM-.perlugubrestyfigurds
Omncs iudicio
li(let:limuhchrduetufta
Titdnum in
primk,mon!iroforumq;gigdntumi
Turn quas diluuiu, turn quas mdris undd profundo
Abfumpfit:necnon quas
ferpentesq^ferxq;
Educibut
hauferuntduid^uolucresq^uocabit
Ad folium cunftasmecnon quas ignews ardor
Abforpjit flammte,ai Middle tribundl
Coget adeffe Dei,coUe£l4s undiq; in unum.
Turn uerb Sabdotb Adontusfulminte
autor
Defunclos reddet uit£,Parcasq; refoluet,
Cceleftirefidens folio,magndmq; columnam
Eiget.e6uenietinnube<eternuseyipfe
Chriftui ad£ternum,magno
]j)lendore,bonkq;
Cumgenijs:folioq;fedebit
dexter in alto,
t
}
7
;
ludicet
1
kêdMXTCV ,y.tyxXb,ás yOLf ßOVOl Ktpet~¡¡>¡ ¿y/y,
Tttßl TÜÍ С
AVTÒÌ'O •G}cci'Ji>HçaTaiç,ûi>ii75>yb JunxcmoXoseyou, <^xrnl Kgt
K#IT">T£ v^T^''0¡s4vXX¡AcUT¡lV<fV¿AX,><jXVAliti ffíWf.
ÁtíHél tTibgOWlOSybcd T ¿<f(X &j>y.C<âcV7X
Açfjioii <mou>T'3Uif,ffXfp t<XjiH'.í,lixi vavçx,
Kxt (pXtSaJiAíTí Ascpaí, híqí^íh A' xi vçiy sei-'
Ay.Çf>oaiws taillé avTX^Hj ¡¡¿'XvotáH.iVHOcvTto,
Scoy-XT ¿nif^úoiitaijj IÁ.ÍX/J riyéçay cii"ïfaovJxi
Кх\ тот' XpaXhifitc ¿ixt oiff'ijiíjav хАхцсм] ?
Kxââçot TisXu^xinvXSifJrif х-^хАксготшу xìAxi ¿ \ t¿^x\»
Pii^cißoVO! hgujX(iéyxi xy\i\e!,avêvßtiKciTeUi Hainau,
Kdc таких? iMçtpxs 7¡aÁvzncvé¿Xí eli H¿f.aty
BiAáXcoy та (xxXiyx TixXouyiVfuy T¡J/ií'uy,
ììAsTÍ yiyctVTCiiyJiM. oaXíá?<.¡ tiXTXtikvtjy,òs,
К ля TX! cv •zvzXxyiaS'iy xnúXíiíi iiv/ля tfxXxosyf»
HA'07¡óax!6ìtciSItxiìctììJX àxi шпкчА
QOtVíj<70¿f]cjlAX} TCWrKS èrti ßä/ЛХ v-xxéosa.
Kau 7fxAty ài iipoacov obi фХоу) eotftioipeSyoy nvfr
К iti TCWTX: ¿ni ßSßXUsS fijaeep dyéçxr,
t Ямах A' cwyéffH vinvxsißeicxs HxrXAvoxt, f.-tHt>inM,
Kitt HxtSlvH fxiïxùu xAuVx'íÚS Valiliçxuvci
Eif êç'ovoy içxMt'cy 7S,,uéyxy As TS пШхъ}>Ц&1
ЩнА'Ыг VSfiéXU -7[Çû! афепоу Хфоф} XU7CÍ,
tì/j Aó£H}£I?U} ffiw xiAvpoaiy àyysATÌptrt,
Keu Axdíea piyxXws ¿ni Af'^x ß'jpxJ/jHQimy
f
%ì<tt*
t
0
t
,4 2
Si'byllína
'Eiffífáup
ß'lOTCp, UcÙ Avars£sto/JTÇC7!â(/CU>c/l(>CCfiri
Hjfíf hob. {.tuffili o (tíyxs ф!Ло? i>4'?oio,
T.ay>tXi Avffx/jicvos. œéfauxp. A' OU/TOÍ (леуХ!
ìffXXn UÀ' ÌXltblfi,ÌXffbS;AoWlfa
АцСхнх(л
hxi ìuvxsjwu
Tiff As/tir'
r' tAÍXS,
cue snjew' sCgxïCt,
ù^s/л'хрirti
ßepxji7iM>rxs¿AsAffi
К ßivo(A.ovbe sÇçxibsilvx xgix sçyx AxCiecrt,
Koliríffilff' offx nop ßiorta
i¡iecffî-
7
¿
T ¡
JI^
W K
¿
T ( Í
ruotvij. ^ф\оуо!
êvHTU ris STrçxJf.
Jiix х\ео/логьтас]а1лс~и,
xafcçbÂtfXavffovf.oÎrtA'uixiOt
к
Vcivrss fftoeúffovr'yXffiCute A' iwi TOïffi/ioXÎt/TOM
Bisoùtavxe'oXbSfb-m'cffoinxnxтщо£>а1> egigx/i,
Hi/Istpóvüsìvso'tHffxv.liffoi As ffuvisroçss
fdV^oUfhxi
HXsir¡ou-Aóx¡oh' oitwfêcgei
Aaiivoxè^oi
Itou пЪл~1'1ух/лс1,А1офп/А.х
,
ù.avoïé',vê Qtg-xir',ca'OMolT\
V ifoASTXiyhcurup
x\vo\
y
^ievris,
аАыХоАхт^оит$,
HA' bmóffot /xsyx/i oìecd/xro/i êeep
ЪХксгфн/ла A' íycvov¡oj¿x\
affi,
synXTsXa-^xp,
aìiffiùbip
njjbxì'srxc,
AiHxtoiy феiff ivoçis cu> Ava//,
НА' OTíóffot AoXloiSKj od'XtAsffip а/лфгтгсесгаясге,
Fpiff(ÎvTdfioi,ycipxj>oi
те Aiijncvts
àsoçisueif),
AÌAÓ/A.OV01 KQLvbff' xA'iHcos'STSÇoiffi "mciivris,
tffVAxTixrXi
фщпОг шъше/tcvot.axJTctf
TxpAxXicop rt Xvnup г' ¿Koándpci, t'As
HA' b-mceoi (iiyxXus
fevrts '
иашуог,
ii3cfpisfowot,ùAe тонкой.
топор snyi TOHW/Jffiwxúcoi¡OVTISHXTX.
Ogfowaihr,
хнсхпеахтаСххЩыпу htxyx,
Oi
oinbr
HA '
Oracuïa.
¿3
îudtcet ul mores hominum,uitamq)
proborum,
Etfcèkratorum.ueniet
quoq; magnas amicus
ïUe DeiMofes fupremi,carne renata
Veûitus:uemct Abraham quoq^ magnus er ipfe,
lfaac,atq;lacob,lafus,T)amel,ElÌM,
Ambacoum^onas,??
quos gens perdit tìcbr£d.
Tu refidens iuiex folio, omnes perdet UebrteoS,
Qui poh Eremiam fuertnt,ut prœmia àignst
Accipiant,ey qu<e mortali quiffa patrarit
"In uita,foluant.igiturperflumen
agentur
ïgnif inextincli eunéli-.iuûisq- falutem
Omnibus indeptis,fcelerati tempus in cmne
Verdentur,quotquot patrarint ante nefanda.
Qui c<edes faciunt,aut quorum confia mens eûi
iSiendaees,fures,uajri,pe(lesq;
domorum,
Mandones,fideifrangentesconnubialis,
T>etrcftdtores,petuldntcs,lege
carentes,
Et fimulachricol<e:necnon qui pâtre rcliflo
Magno,immortali,dixere
nefanda,piorunt
Carhifices,fideinullius,perniciesqi
Juttorumineq; non,qui commendante fcncffd
"
Etgrauitate,udfrifaUunt,
uultuq bifronte
Turpiter imponuntalijs.teduntq;
nocenttr,
faUaces,famdfreti,uerbìsq;,fci
ipfis
Vardis dtq; lupis multo magis exitiales.
Tum nimio tumidi faftuitum fetnore feenut
Qui cumuknt,mdgnis pupittos affidentei
t
;
f
*
.»
«4
Sibyllina
Et uiduas dimnU:uel qui quxßta fcele&è
Bant uiiuis,aut dintpupillir.qui
ue labore
Be proprio cum dent,exprobrant: qui'ue parütes
in fenio linquunt,neq,- premia Ugna rependunt
"Pro №tricatu.uel qui parere recufant,
Afbcra uel contra dixerunt uerba parentesi
Vel qui
depoßtumfefeaeeepißenegarunt,
Quiy,- fuvsfaciunt dominus contraria ferui:
Quiq;fuum corpus confpurcauerefalaces:
•
Vcl quiuirgineam zonam
foluère,latenter
Congrcßi:uelqu£ foetus m uentre necatos
Eijciunt,ey quipartum expofuere nefandi:
QHicfc ueneßeijs uß,feußxmma,feu
uir:
Hos immortaliSyincorruptiqcolumns
Ira Bei afßget.quim circuit undiq-,ßumett
Indefiffo igni manans,er
cosßmulomnes
Aeterni patris genii nquam
intereunt'x
ignitisflagrisjnflummatisqjcatenis,
Infuper mfriäis wncUs,ardbscj; reuinftos,
T>uristorquebuntpoenis.deinnoäiiin
umbra*
Obijcient mon&rk,fub tartan tetra geenna,
№uhis,horrendis,ubi
nox tenebrofa perennata
H'mc ubi iam multis cruciatibus excruciar'mt
Omnes,quorum mens
fueritfcekrataideinde
Succedet fluuio magno rotaflammea circum.
Hincubipertulerkttotiam
mala,totq,
dolores,
T>iuerfiflebunt,di{lumiferabile,patrei
i
Infixn*
m
y
r
Gracula.
*j
MA' OTTÓAOI^gicsi hca ògfoivinoìci
AiASerip
Щ x Alitai FI sgytiip^OTIÓCOI A' /AiwFI òcaò ро^быр
Aoinis òv(tAifoffit>-,croi Ai yovàs evi
yygx
K-TXK\J7TCIFL,ÌTiTÌffMjl! oAws è 6GITT\gXyOV<NI3L(>
AyriTHXjnx^C/ITIF.AÙITOCJI A' oeoi
HAÌ àcùхутапхрЛОуер
нъебхдкр,
òcy^tefiéi
yevirSgXT,
HA' cacasi it'i<?as T E xitHfvi]<}ciy]o b.x$cvr(s->
K « ^ w » T F F ocoi яхтх
Aiccentcfi FYEVCVTC,
К où 7!сеЛгр o'i т/cìi gocjmx &gt\y'tH (A.lHVcwfll,
О/ AC CTsóroifat>Uì>ràìi itocjiSavmlùj
AciSgu
X7ti\vaxp,
t*tcryófitvoi,Ìcscu Ai' evi yx<?i(>i
V.m^KSNBAIIJYCUCI TOHITXS р'п^хар
fcfjbr
cctìiofiws,
'Фл^/ЛХНС1,« àcù tpoipfianiAis FFUVTCÌFFI ùcù хитщ
QGYÙ XWXgXA'LOW Udì cklfSiXfTOIO diOÌO,
К LAVI 7?%0Q~7I '-Xntff&CV; 070) •Wigl ItÙnKOfl XVSCU>TX
AHXIJIXTOSчхотос(л.0! f'& Tuvgàf.rif
A' txftx 7tcw/xf
AyyiX'l elQcIVXTOlo SibTC-V XÀfi tàvtos
Ef ipAoyivxt? (.\x<?igij<xi cv'mvQf.vxif
Ascficìs
àf fililo!?! •гяфюф'у^оитц
x\vtfici
vwo^^fv
Ануотхты! нсАх fisci р. GWFIJX Ai VVN\os X[A.Ohyù
Ufi yécvvH ènfaip
imo TccjiJczjiUiai fixKivTXt;
fóWoìt A&pix&ICIFFIFJYOW enóret ìgrip òlpUTgop.
А\\'
ЬПОТХ/и •гаохкхо шАхсча evi "Ttonjstovrca
Vxffifoi/wfi ихнор Arog SHfi, xrxj> v'ftgofi
ЕЙ wofxpii FA.lyxKb'mvQivc! Tgo^ot xp.fi
Aiinxj от' ocfx TOÌDFI XTX&XXX
Kx) тетеéglivfatteli)
*' '
in
égyx
aire
>tx]czf£{.
pip.ijb.et,
xVKvAis K~KKOS x^inécv,
f
J
O'iaf^O'
•
85
Síbyllína
OinfeOTcíiii (¿oípn wxTígss 1ш venni* relive^
M«r.ífís,AAs
тг теш*' vr,o¡Ác¿¡ic¿
Ax«gvócvjx..
О М ; apt/j Axugvufin'ogos eosífou,iM(ICA/ etùJib
Oìlìfg' Ò\cpvpO[A.OVLO(l ìffXlVSfftTXl XWvAlS аЖ&,
АЖх fiXHpdf/
Тасорсуог
fcpócva'
vito тсутосуср
ßoxjovjcajw
i}¿ officici
Tiff affi 7QIS Toosofaofcfi nxno(J ìlXirofi
0
f- X^ ^'
v l t
t Acfvcu&voi wv¿l'acw2J-m¡^pv^ffi
'
Vcd>Tíír>t!ióy.ovoi цх\фй
Zf
цуор
у
A' o'ASffi,
At^HTiß'ni
те.
KXl HXT^iffilffl HXAOflJÒ éoW4f, y
!
OVH íTtyxjl dciVXTOSTÍTOU^
abgáovjx
Ai^cigoit
p¡í/§í¡'ÒC7t'íw/w/V
vìjCWXTtCWfftf,
Гил\лг A' ¡fpaiTéffUffi
IÁXTLV úíofj
Kxi]o%' x^oygs^a
cpxvofiiïisjo •проссияор « я ' лил»
v^i¡AsAov¡x
t
Етг/л: ycíji сйшишр fA.noW¿iXS ìi/лхт' éAuHOV, (ruf).
AvAgxffi
rüfi
aviti-
Tfkxfc-ft&vûisAtx^nposTiocfêoylf
Tir A'
ocyvis,
xA\vs,b7róffcis~¡tAtH/i>!ixAc¿~f'ffyX{té(¿H«
Cutt¡*la¿í, НА? Щ aiffíCÍHTl,AiiíX(íTxJoí Tí Xoyiffftoì,
(Л£^
Ayyib-it XipÓlACVOl Ala cÙHoftOVV TiOTXftoì»
E / f tpus xÇàfftyHM às fatui c¿'-¿té'fyiAvof>y
Svûx TlfAfí TQi^osxûxvctTOS piyxXoìo
Kcct Tgioscìi w»yxi,oív¡¡
Tcüx A' lffK-mxvTU)ft,i¡TH}¡iffip\i¡
ElllUgl/cfiCVtl^HLXfTrilS
aiolo,,
Ti,ftífíiTOs,yá:\xií¡cs,
ïïapippxyptïi
TÖTS TvK&ovxs о\в&
AvTOtAXTij, hoivol T í ßiotjldi 7!Л»ТСС ÒC^OlfOS,
Ovyxf
7íJ^p¿os sne¡e
Oit A5Mi,ir'
icKsffics, ¿A- Tvpcwvos-,
où (.iíyxs,h (¿ingés ris íV
QvßxfftMiS-,'»^
¡yon.
HyWÓViS.WlVÜS X¿AX 71CHVTIS.
Gracula..
87'
ìnfdntes ptieri,nidtre$,Ucbrymofdq;
ntdtrum
Vignerà fub mdmmis,nec erit modus uUm eorunt
VloratuSyneq- uox triftes diuintta querela*
Diuerfas referef.ueràm fub notte profonda",
Tartarea^igrajaniantedolorejprofundum
Clamorem toRenkatq-, m regione profana
Ter tantum foluent,quantum jvcere maìorum,
Igni confetti multo-.tum dentibus omnes
Stridcntes,dcn
tdbefcentuiq;,fiticj;,
Optdnium'qì mori dicentfogietq; uocdntes:
Non idm morti* enim requiem,no notti* habebut.
JAultd quidcm fruftrdfupremi
mmmdpatris
О rdbuntfed eos tunc auertetur aperte.
Secula nam feptem dedit, ufus Virgine caiìd,
г
Ad refìpifcendum,jpacium
mortalibusagris.
Ай alios,qui ius aquum coluere,bonumc^,
Bonorura
Et quibusa"pietas er mens fuit optima cordi, ^premia.
Sublatos Genij rapidum per fluminis фит
Ducent in lucem, er fecure тилега ulta,
Immortali* ubi magni uia trita Tonanti*:
Tontibus-ey trini* umum,ldc,meud fcdtebunt:
Teruq;pdrcuntti*,nonullis'muiamuris
Aut biterfeptk-fruttus fèrct uberiores
Sponte fuaiuittus communi*,opesq; beata.
Шя neq^ pnuper ibi,ncq; diucs,nemo tyrannus,
Нес feruus,nec erit quifquZmaior ue minor 'ue,
Non rex wn duttor.fed agent comuniter omnes.
r
}
f
4
Nec
g8
Si'byllina
jSTfe im dicetur,uenit nox,dut ueniet cm,
Aut trdnjiuit herimec erunt quos multdfdtigdt
Cuu,dies:non ucr,£]lds,dutumiw bycm$
'ue:
fion nuptus,non mors,non
emptiojicnditio'uei
£Jcm occdfus erit,non ortus:ndmaj crcdbit
lUediem longdm.qum hoc quoq; confvret idem
lUe pijs Deus omnipotcns,(eterm(t:db
ipfis
Crdtrn ddbit,ex ignis ftruóre perenni,
Etgemitu ferudre hotn'mesihoc conferei iUis
JXdmqilegetftdbilcStteternoqiCximetigni,
fcrqifuQS dlidm in uitdm mdnddbfcedmq;
Aeterndm nuUo morituri*
tcmpore,cdmpo
Scilicet ~Elyfio,longis ubifluttibus olii
Sunt Acherufìddii aterna
fldgndprofundd.
Eheu me miferdm,quid me iUo tempore fieli
Qua demens omnes pcccdtis
exupeurim,
plefcid coniugifkuddnda
nefcid mentis.
Qumetiam,locuples
cum uirmeus
effet,egtw$
Aedibus exclufì, ficiq; nefdndd fcienter,
Tu me Serudtor tortoribus eripe dim,
Qudmlibct infdmem,conffurcdtiqi
pudori*,
Obfecro te porrò pdulifjper define cdrmen,
$dnfte,pptens rerum,mdgni rex mdxime regni,
RVRSVS
IN T E R T I A P A R T E
hac'mquit.Exfecundolib.de'Deo.
. %,titondns,fodix,ccele$}is,hdben$qi
Cherubim
^irmitum,precor
ut meplw un locutdm
}
f
Vdulifyer
8$>
Oracula.
OVHi)(a'ís ysyovcv^i^ífixrx
Ovyx¿it>y,¡) 6cd>x~[o/j)ìs
f wxxx
/а&^и'сц'.
f,t¿e?xi*t~
^xoas-pJtàyocxoiws*
Ob AÚfflfl 0WrcXlH(J, WO/qffat yctf ItXKgífJ iftxp.
Tejí àxi 0 VSPUrJ<MÇX7Ulg ÊiOS ХфеЦос 7ÍOCjií£(
le.vaißioi(),'o7S(>TXt> êiof ХфЦпоР Xa^WTCU,
Е я ,U.XXóf>CÍO TUVCOfJlCU xSc'JpXTKP X1Î0 ßcvytiüifi
t
Avo¡í¿7sbs e&fxidúffa.hou
TST0 •AOIÍJOB.
fi ¡j<íp,OVP! yxj ifbçfxôas XTtO ftXoycf
Д т л и
e f í r u y í / W f j T r í / t í V a
diix¿.uxroí)
Aix Xxòfi i avril
E / f ftm¿ui ST$^x/¡J ¿(xi x\wio(i xécwxTC¡crif> '
t
t
HXvaíu rasAía, lèi oì issXi HVIÁXTX ¡AXJICX
fitßvH! xovvxD x^povfftxcAoí
fixavuóxmn.
AìyXi.ìyà) AaXij, т / ycvysoftxi н(лхт1 rüAs;
Avê ' ¿y A АОсгфрыр y s •wwHffai'Uyjii w f g ì wocûrtop
цХ//щ in yx/ui/f t*tiAíXH(iévHÍ¿¡i Хоую/ло'и. (Açot
А М . Л àxi ov (/,iXxe^0(3¡í> í(/.o~is wu\vftá¿A.¿icv0s ca}
АоЬс/лсуЗ! хтяЫхава^х A'fnvop.«. itcis&yv f f г / л ,
BiAvîx. t i Ai ri ffüráp (pup к-гяс (/.xçinliçuiii, ^erb Af.
,
Pîwxi Aij ¡te Mwwniíi^cwxtAm т%Щ«ох(>.
llAè A' syci Xnoitxí Vi ßxiof/ яau s sß 11> xotAùt,
Ayie "t* IMUIOVAOVTXßxUiXdb¿uyxXH?ßxatXaxs.
fa¿ro¡x's^
E N
Т Д
T P j T &
Л Y T H 2
ToJbpdUtéii
тяЛг $Hcri¡>iw rtv Ми/ух Л и ' ? » vriç! Sai.
ftéJlrp
l-^Yfxpt'
v4tfgit*ira,ttœuxf,Îsi^ufc^apovßl/i
lAcV¡A.CVO¡t ЪП01*Х1,7!ЯЦ>ХХне ¿X fpHJiiJxCXf)
f }
V aï> (tifi
P
А
Л
í N
(км
4
90
Síbyllína
Гaviop ßcuo/J {XI.Hsn/лнкх
Awx
TÍ /ЛЬ HçaA'in
Turféftcvoí
yxf cvAoSi нтср.
ТГЛА/ KXWÍJMIHAÍye
f*xy/yt,ßu(fejxt
АууеЖВр 7!XCRI//;ÉHJTXF
OÍSXêiosn'f\í¡oúi¿
AT'ßc{
cvAoôcv
xvAlw
7¡x!it TÜCWT' Xyos><SV(FTI)
Y
xyocdVitiov ctvêçUTiOicript-
AvêРЫ7!а1,ее01гкх<т<>(1 scevre!
CV attivi ftopf>lw
f
Tiìffe FXX~RIIU TfKxfíí&i-, àxì Y ti abôéa/j
BXIVÍJSyixê'хмXTÚV
•meenov
SfK.
хтаупор
и]1уъ jM(JT,v н incuoi oàeì;
"EÌseecs ìyt ¿j.cvxf^os,x¿íeipxTos,xí¿íQi
vxíap
AV-ROFIV'/s, XÓGXTO(,'opüif> n'cvos xùròs
O/JfcéÎÇ Y' SU (7!0ÍJ}!?Í \técpOS,ÍA'
"TÍ^VHS
xàêçu-пь
s
éé'now'x,
XTTÒ¿gVffS
pxíve TÚWS,ÍA'
ìxéipxjvTos.
АЛЛ' aùròs olMsAnfcv Xiwvos AI/Tos ¡cairoy
O V 7 X T(,àxc TTÇIP févfx, XTXF
Tis yxf
töxXi Lx\
êvuTos I'àfi нхтгАар AUÍIXTOU
H TIS -^Ы^ЕЧН И' <ХЛ> 7SV0/A.X
OigXifill LAIYXMLO
É¡S,HCJ¿TOF)
ßijevrafx,
êeop o&soisi
/ЛЬРСЦ
хя£ах<,
UÇXTSOVTOS*,
Os Хсуш inji&e 7iau>7X,acù ìfOWofyiiAÌ
Híktófj
ААхц,
T U¿Hxi*cu/TX,(reAlwlw те
Sx\X/yfxp.
ТГКЧЕЯОХРУ
Ag-px те Ххуъет'сттх,
Hçarxtxf) fi"7S^x
rtêlùi,
Vnyxs^ou
<х<репоу,н/лхтя,
vvñjxs.
ALIJOS AYEÍÚS
7IOTXßZS,vsvc
FÍ&'Í
TrXxjasJef^x^x/npiaJof/xAxn,
То/и тщьотор mkx£rcvTX,Lcù
xvoyx
,
AvTOÁÍnp TÍ,Apífiy TL,(.iío HIA.C¿Í&p
Avròs79/}ФР
Kxt êNçaî wi«<?S}àiù
ТТКЧРАСГХХТХ
те lixì c(jñ¡op,
у
L*<Qo-xm[)IA.oçq)LWTTTV'S30(J7I
í^-aSiTtxJixl
ят/м/х.
Ov
Gracula.
j>*
VduUff>trrecrees:animo ndm fiffa fdtifco.
Sei quii cor iterum quatitur mihii mensq- fldgeUo
ìttafiras uocem prorumpere
cogitar,omnes
Vt moneamtrurfus nimirumcuntta
profabor,
Qua Deus effari mortalibus imperdt £grk.
O bomincs,quibus c# iiuind in imdg'me fòrmi,
Cur temere erratis,cur non per read uidrtim
Vddit'is eterni memore! pdtris omnibus borisi
Vnus ey immenfus Deus eil,regndtor c unus
De De»,
Aexbereus,fcfe confìjlens totus in uno,
Cuntta uidens folus,non dlfettabilis ipfc:
Quem non bumdnifaxo mdnus ulld,uel duro,
Aut ebore drtijicisftcit,rctuht
'uefigurdns:
îpfe fed ipfum fe fedo monjlrduit db omni,
Qgiq; ci~i,quiq- fuit,qui porrò demie futurus.
Cuius namq; Deum mortalis lumina pojfunt
Cernereiqutue
firent uel uocem nommis dures,
Ccelciìis, magniq;Dei,
muniumq^regentist
Omnia qui ditto
fvcit,ccclumq;,falumq;,
"Etrapidum folis curfum,lunam'q-, tumentatt,
Sidereos igncs,foliddm rndgnamq,' parentcmy
Tontes c r jlmios,ignem,nottes'q^iiesq\.
Adam.
Nim irum Deus is finxit tetragrammaton Adam,
3
Qui primus fìttili fuit,cr qui nomine complet
Ortm^occafus^uBrum^oreamq^
rigentem.
Ipfc hominum folidam fòrmam Jpcciemq; creduti,.
Ipfc firnfì.citjerpeiitidfyatq,
uokeres.
nunc
9*
Sitiyflina
(ìmula _ Butte uos non colitisftutlrdfaerme
colas.
pudendo,
Anguibusejfilireuerenterfacnfìcdtk,
Et fignisdlijs hommum,fdxtoq;fdcrdtis,
Ante profitnorum delubrorum otìiafìantes;
Obferuate Deum,quiq; t8,quiq; omnidferudt
Qui dum fdxorum fyecicgdudetk mani,
Non uenitin mentem iudex <eternus,cr idem
Serudtor,cotlum qui teUurcmq; creduti.
Heu itirps,effufo qutgdudcs fdnguvne,prdud,
lmpid,udfrd,bommu menddxgenus,dtq; bilingue,
lnfìdidns,dirum,moecbum,fimuldcbricoldrum:
Quorum ucfdnus lìimulus pracordiauexdt,
•uaros. Q£Ìfibiprofl)iciuntrdpiendo,prohpudor,unis.
.
Udm nemo locuples,cr habens,impertietuUi:
tìumdmm fed erit prorfum genus omne fceleiìum.
Hon erit uUd fidespenitur.uidu<eq;frcqucntcs
Ttirtiuo,cdufdqu£&us utenturdmore.
Sortiu'q- uiros conuentd iugdlidfrdngent.
SedpoBqudm Romd Aegypturegetjmpcriocfc
Trendbitfummi turn fummd potentia regni
Regis mextmfti mortdUbus exorietur.
Rex etenim fdnftusueniet,quitotiut orbk
Omnid fcclorum per tempord feeptrd tenebit.
Tuncq; Ldtinorum non elucldbiùs ir<t
Trcs Romdm tri&ifdtorum flàmineperdent.
Atq; fuis homines perdentur in tedibus omnes,
Jum cum de (celo torrens jìuet igneuf.cheti
me
}
Oracula,
OÙ ff Sit
¡As pvSâàb-i оыу,(лх]оаш(
YçcantwioVTt!
*j ifKxvxi&it
iíiAÚÁcts т' « Ä » / f AtôivoisÔ' ¡ilpv¡J.X7i
Км, VXOÌS xôfOin
HxôtftlA&VOl
Тнрате тер
¿
¡¡p
r
¿Ao>~Ko>.il»
фатшу,
rçii/y.
TIG O evctXW¡J.
Ì'OVTXétòy òì'ncu>TXfvXxoje,
i
T /f¡7S¿(íCVUl HXHOTHTI X¡tJbiy,H¿l0iy
Aêxvxri
H X T Í
otpai т£,ах\ cù^içoiei êvcvTts,
<ruTKÇ0s>os içowty
Atjycvùs xiiAi^x^isiAcXioy,
YdVAücAtyHé&ruy
SHXxélOVTtí,
iH[jers,àiù
ylw,
àxH0(i,x<fi£iw(> ?i
eLvêçN7tùi(/Jix\
A£HlçôHKc7l(llp,6t<A!J\<>hXTÇ53l>,
.
Ьянонеиу,
AÔKlX fÇOVi'o»'
Tilly.
О"isT лхпоу ci gríf voti i/i evi ¡¿spcuiHucvos
AVTtìS
OCfnxlovTiSiOWXÍAsX
OvAzis yxjirkHTuif/
o'iygos, f.
Év¡Mfl S^OVTiS.
àous^oiy
хУКи ултхАшзи,
fi\i>cfyv'
AyisIhtTXi.nxiuliAsivij'ia'X.VTiuSißqOToilfi.
Vif if A: ¡ ¡>gia>ntiy oXus^Sgxí
re
~S.[íflntTi
Aix
Kçvipims
Ov axtXfjlw
, Ainxf
X70OIS
Hxfí^síXiJi
EtSSfi AiêcwHfXiTCTi
AÔXVX7SßxatAios
HJÊ# A'
xyi'às
Ç/C XiSifXs
Ш
néçAcs,
xi
«¿yvTÍJx
Ali
F
S
TíX^Sgxi.
ßxgixavgii,
YW/ЛЙ'АГ¿isy/g-н
s'í¡'xiêçaiWiei
AIU«CW yus
pxvÜTXi.
<j[~f¿tTSД£*
гннт^рх нрхтуешу,
-
•sscLÎ'TXsè'SiayCp.cvnii^opoio.
Kx\ тете ÁXTivup
Tçâs f'áyiluí
^ у.
yuvxitus,
ßtuw/A^üy
ina распял
нхнс?.
nX¡XTW(>
ÀTieCfMTXTOs)(òXos
avAcbiy
ein]?» ¿toipü KXTXAU>.ÍJ<JOVTXI.,
VwTesA',cu'u^!tì7tiifitXxef»isiAioiffif)c\ii>7Xe
J
OTtTfOTXy ZÇXA/'oSoV TSVQiVOS fóbín
пхтессхгЦнс.
, ,
$4
Sibyllína
oiftoi ЛаХсииу-тот' íKavcftTM h¡ÁKf> inulti,
KcuMQ/Lifi! яаоц/ecTCio foS(.ityx\b ßxcriAHos.
Afri JÙ riñ\ife%i ia'cK(ìs,4.oo'/ла&еri -zaxcrxt •
tixoìs ttoà qxdHots xyoçxÂfjgvJ0tr,$ocii'0is re
hÇyV{>Î0lSju6ivi!tS Tl,St>' SXênr' etf7ItllfO¡JHjA.Xf,
Щв yxj>,bwórx{/ é<¡ov ¡AixCjserxi
"oJi^tj,
Vxa¡¡> cv ошесейШИ.хитх^
rx sua?' xyo^avsu^
Oosxi! d wóhífif/(isfomrer яхпсгнтх fiçMip.
META ТАДЕ
PPOBAjNOYSA
TOlS
т* (WTtfôtsXj q H<rlfj шс/lí 7гу.
, . , | / К k ftCxylwwíJ UhifiiAixsцетотэЪеи,
,
J L S <?ча& opiufj vioSìfven dis SxAxosxp,
"Чй'У"*- -^(XiOfitav^íovrXlAeyxfaKotlATtColVTS ffi\lúilw,
KM VSIWXÍ gf-fa'st, им. <réiA.x~Jx ъ;о>\х woujea
At>ácÚ7ioit.xf\' i^ìrsAnrpc^x s oser cvaùrw,
Ал\дг TcKowxJtou Jiij
cmxi -яокСм Trhctiui'fsi,
Vipís т ÍHXIH¡¿S Т (fyxíbs, XV¿Í¿¿{ Г S U.M. í&Ayj?
Aviçxsji rivss '¿/•zata ûeè AÓyo/j ао"акисХ(),
АЛЛ." очистку ¡A.eyxAoio êiît •яеА.хвшгр XTS&iXxt,
Kxt dluiXfitS fiAtysXfXc/lì cldljxxjos sis yxïxf> >¡gf¿
Kxt ßlAlHg f\s§H,HXÌ VliïdpiplxAtiS OLVUgánovs,
Retiras"osotrirw lúg-l¡) CVl7¡0iyCrcU>Tl>.
» . • К cu ron d{i) nor¡Mí vno reus яаАхрн?/ yuvxinof
Oracula.
$>j
Memiferam,quando
uenietlux iUa,dies<fc
hakte xtcrnijnagni
regisq,T)eiq;.
N««c quid uos urbes
ornatis^onßruitisq;
Templisq;,ßadijsq ßris,ßgnisq-,uelauro
Si qua,uel argento
fiunt,fxx6ue:futura
Cum fit acerba dies,ad quam ueniatis oportet
Nam ueniet,cunttos bom'mes cum nidor dentis
Sulpburk affiabit.Verum Um ßngula pandam
QB<e malaßnt hom'mcspaffuri^quafqi per urbes.
h
y
LIBER
TERTTVS.
Poftca uerbis progrediens, de impoftore
dxmone Antichrifto hoc inaxime
modo loquitur:
E
'KAuguüinisautemuoluentibusannis
AduenietBelial,quicelfa
cacuminamontes,
Qui mare,qui magni lucentem lampada folis,
Qui dar am lunam,quifißet lum'me caßos,
Multaq; ßgna quidem faciet niortalibuSyat non
Vera,}ed error ibifubcritjdüctq;
ßequentes
TidoSfClcttoSyHebrxosMgecarcntes,
Atfy aliorjiondum quibus efl audita Bei mens.
Verum quando Deipra-diäa minacia magni
AduenienUterrasq, petet flammata poteüas
Inftata^xuret Belier,fromiwq
fuperbos
Omnes,quotquoteifuerbitperfccdcrdiunfti.
Tunc autem mundw mmibw mulkhibus
omni
in rc«
D
;
«hriftoe
A n {
$<s
Mulieris
imperiuni/
Sibyllina
inrerumfummdpdrebit,eiicj;rcgetuì'.
cuntuerouidudintotumregndueritoYbem,
Aurumcf; drgentuq; hom'tnu queis mti cdducd tß,
Terrumq;,£S$,mdris fiàfa kéldrit in unda,
Omnktunc mundo uidudtd elementd kcebunti
Cum Deus £tberem coelum conuoluet dd injldr
jjbriyldbetur Udrius polus omnis dd imds
Terrds&peldgus.rdpidKsfltietjgnewsjngent
Torrcns-.UYctur telluSipontusq;, diesefc,
Cceleftisqipolur.rerumndturdcredtd
}
J
Conuerretur,zr in molem
purgdbiturundnt.
N o » km Utdglobi kädbunt luminainon
nox
N e c mdtuthtumintc erunt,quos multd fatigdt
Cutd,dies:non uer^üdiydutumnm^yems
'u*
ìudiciumq; Dei mdgni mdgnum$ fub auwn,
In medium uenietjunävs his ieniq- fdftis.
t
t
Deeftinitiura.
ö liquids undd$,ò totum deniq; terrant,
Qjui folexoriens,qù
Idbens dfticit orbent,
Omnk pdtebunt m mundunt rurfus emti,
Vroptered primut quod uires nouerit eiut.
Sed cum diäd dd remßerint
coUdtd,m'mdtut
Qü£magnm Dem eil olim mortdlibm iüis,
Babel. Q « i turrim Affyrijs mßnibm
£dificdrunt
Cum cunäbs eddem uox
effetßettißrumqi
in caelum ueüent dfcendereiContkuocp
Immortdtk. *
t
öracutä.
9y
ÈdSiTttt c^>^ópiovoi,àcùъзаВ'оцсл/о! mißt wotMros.
Hp A' ояотхр ttógpix •mcU'Túfp^í'f'» ßxiiXabaH,
Kch ffiv^vя'ор
TI Itcu Kjiyvfo/j és xXX
Кхс^хХяорп
o'lAacop sfyfiíípícufn'
Alxp,
ял/естъшр
E / f "m'ovTOj) р'г$в,тоте AH yot^äx vcótvcüTOt
"Xtiçovcra носг/лилястхр êtes cité igt
vxíup
Ысш>°р
á\iuSiiiKX$c¿7íá^) ßifiluop
c-ÌXàjxt,
Veosân
"zaoXvßagfoi oKci TsóXoiùì %êoiii Aiòt,
Kcù niAxyéi.p'cfíaa
As itvços ptxXöpi
A7iX(tXTui,t>b.í£íi As yx¡Xf,f\sffí
KcÙ 7¡ÓX0p ìgxi/lópjwà
HfllxJx,¿tXt KJtfflf» eit/lUv
E } f 'sp%a)VOVäei,lix\ é l
К ÌHSrt
pHçrijçufi
QV "vj,^
ИаекрсрAixXs'géi,
fffcagaßxJxHxy^xXOufJx,
ñdll,¿« llßXTX 7tÔXKX ¡ÁO^'tplVUl.
.OVK SCCf,h\l
âiço!,i
X&fttifliìl ¿AíTOTItOpep,
Kx\ TCTÍA'J¿uiyxiieio
A/uva
kxfxfcéiijnt
AtêxXaosxp-,
eí5il¿tcrilài¡.téco¡)Це,
¿uyeíXcto, отХр ici As •jnòu'ix
yovHtcu,
Лаягй я etif^ß.
Ìl;& Aij TtkuitiC ùAcÌTuipMcù ^SçcfH ссъхсн!-,
IífA/Л алчетеl,û7!a
At¡ Itch. ìfxAi
Txjùê' vnXKìfacvjXi
поярхор wcéX/p é l otricrji,
TW
xp avril
Aitíet,
1ЩШТО1 (fsiyvwhs ttgxtcl
лит»,
Aw' ш'отхр ptsyxXoìo ésS TÍXÍ'JJVTCU ¿cvstíhcu,
Ai пот (твн-гяеХнаг ßfiToii
Xtif Я
CÍ> XOSVQ/.N, efiÓfUMl
с^ттЬсуор sTfb^xp,
А' НвХр
Км fiíxotr ou/xQ^ ài ggotcòp
Ahínx
xêxvxToi
XWtXVTllt
xfcfirfVTai
*
g
fvaipix*
14
ßx
$8
Sibytlina
'Tviùptxcrip.xvjxjì
i-n{J'owitJi,oi piyxp i^cùt
Pi^xy Lcù
évnTCÌffifi
Тьпнхтег
ftxCvXàvxfidarci
A$TXJ>ìr.d
•av.gyosr' s-àicn,y\№Cix<.
}
V' xvroAxwcus
tri arXV./A<w ègif)
та'ска xvoi*
Qtovcuost AtS9"g(fcp,
yovsx.
Kx\ tÓTitftì/AiaxTHyovtìj
Щк mg nxlxiiXvcp.ìc
mei riHfó
Uaà jSxai&oVixt
vvif'ÓIXR
Txlmrinvx
xÙTctf XTsxcet
jlxcriXijUip
t
рифотяыром^мяыр,
èia T^ofigìfr
yoiifcivAgx!t
ttgóvo^LcuTtTcùJx-wncsri
t
fégi^x,Ux\
hvilgtu7tei-,yxius
IÓIVTO. '
r avégaitotop
Тсйх figcrufi тгКнр5то po^ifopcvitip
и AÌRKTH
livgyep
ùgvxp,
igeaviìpnxXi&sxf>'
TÌ Leu igeivi ivo^x
éovrir,
OVVIHK o'i 7i%ofégi<?oi icxp (A.apó'Stcjfi cwS'gx'zauitt
AyfiUQlAn ycUHSHXT<k LLXIIGIFJ éttx?»,
TQÌMOU
KxtfxffiXdVc'cv SKX<ro!(^U(j
poc^ovTt.
pigot^ìAl
Opnoi ytxf T" ìycvovro 7rxJgor,p.iQiAéfJe
TUVÌVLX A>J 7TXTgÒf ISXiOS^KCVOS
Kx\g'i0cu>ev,àeà?ijctiAi{
&etvlw TtoiyiTXiiTiSyìit'
Tacdmast
Or
Ainxixt*
ÌHtfo y>jpojf,
ù-nt^CxerlLv ignoict
аЖуАне ìftp
Kgcxp
)
figoroìffipsp^wp fixeriAi/iAxTipLà -
Af/я.ияи px^éc carro ngcvo!,TnxM Tf,af<»f хытьг*
Til
A' HgtyLch.youx,<ptXoyépcaiótт' сефроА'ля,
A«M9T»g
щауор
TlyLcù èyi н^ат/тскокл/лот ri Atévn^
h piXihv ctwxyftgxacu
' VCU/TXS xAiXp&ÌtTi,Cwvcuplte
fixitAùxi
T' HI Lcùct7b.&t
AvégÙ7tbs,»1 t'ùcrxp х'ф' с&рХтог nAl тонуыр.
Kxif
еящухр fixcrt&Sx Hgóvofi 7tct£JCCF/ fixaiXivjPt
Ovymxroi
•• '
> T
v$i<r&yorT' lwye,Lcù(tAosаргусе.
"
Qgnsp
OraculaJ
99
ïUtibuf.dt u'inti mdgndmfublimèjè.rentès
Turrim iecerunt,ey litem
conciliant
Intà• eos,urbemq,- ideo Babylona uocdrunt.
Sed pojlquam cecidit
turrPsJinguaq^fuerunt
Vocibus inter fe diuerfîs,terrd deinceps
Totd repkbdturdiuifîs
regibus.inde
Extitit m terris decimum
mortdlibusauum,
Voilqudm diluuijs hommesperiere
prions.
Porrà Saturttws,ey
TitdnMpetusq;,
Kegndrmt-.Cœlo quos ey Tellure credtos
Dixerunt homines,Terra Qccliq,- uocantes
l^omme^ubd
cunttoshom'mes uirtute pr<eircnt.
Très terra pdrtes,ut fors cuiuffy fkrebdt,
Quifq;fudm regnabdt
habcns,certdminenuUo.
Obteâdtus erdt pdter,cr diuiferdt aquds
Vdrtes.Sedposl.qudm fenio confèâus obiuit
Mortem,tum natis ( uioldta reÏÏigione,
ïure c^iunndo) contentio ndtd,quh omnes
Inter tnortdks regis dom'metur honore.
Vugnaruntq; inter fefe,Sdturnus, er ipfc
Titan.dt ïuno,TeUuiq;,Venusq;
coronis
Gdudens, cum Vesldq; Ceres ey pulchrd Dione» "
Infer eos litem feddruntjonq; uocdrunt
y
}
Rcges^ftdtresomneSyConfdngumeoscfc,
Etreliquoseius quoq;fdngu'mis,dtq;
pdrentunu
Uorum Sdturno
tribuitfententidregnum,
Vtpote qui reliquis fôrmd praèdret„ey
auo.
£
x
Verùttl
loo
Sibyllina
Verum Satumum Titan iurare coegit,
N e marium nxtan fobolem
nutriret,utipfe
Regnarti,poftquam
Sdturnum fdta uocaßent
Vr£ fenio. Qjtod ß quando Rh ed parturiebat,
TitancsaderanUzr mafculd dilaniabant
Vignora cunäa firhnatrem nutrire ßnentes
l u n o nafci Eotmineospartus.
Sei quando tertiui itte
tur.
Adfuit enixusjuno fuit edita prima.
üic ubi fxmincam fobolem uidere ßroces
TitanesjUa ad fc iifcejfere reliäd.
Iupiter. mie marem peperitpuerum
RhedyContlnuoc^
in Vhrygiam per tresfurtim iimißt alendum
lurifiurdnii conßriftos
reüigione,
Cretenfesüieoq- louem iixere,quòi
effet
Nep tu n u s. Mißut.item für tini Reptunum mißt ebiem.
Pluto. TertiM editut e& Pluto itli,pr£tereunti
Dodonam,unde liquens Eurote defluit amnk
fluminisjnq; marisfalfas
prouoluiturundas
Mixtut Pen£o,Stygium quem nomine dicunt.
Voßqudm Titanes autem didieere creatoi
Saturno pueros,atq tiut coniugefurtim:
Titan collefils fexagmtd undiq^ natu,
Sdturnum uinclk,eiui am coniuge ßrifium
Abdidit in terram,cusloiiuitq;
tenebrk.
Hoc ubi Saturni nati
iiiiceretiueUo
Magno muaferuntiüum,turbdsq;
cierunt.
Uinc cBpr'mcipwm belli mortalibw ortum
}
t
Gracula.
ÍOI
Op nbs A' ttùit ttpóvw ¡/.íyáKovs 7new ÎltiêunSy
M9¿PS^'
cèfOCtyx,*! TiouAto/jyovoS, ù(ßcsciXaVcr,
Avr¿s,Órxf yñgxs T¡ npóvta tuà (Attgx vrétefxt, fiC* ff^-'-ffTf^
OmtértHÙPAspen Tinfpv, necfxт/ií/A' inxulivfiß ^Иь?. -Ä'fö
Inlwts-ßtM т « м Aiécnriay ¿étfevx netírx,
{ \ ^ ! ^fefcí'l
BíXex dis füvr аса//oï 7t¡Xj>x ftHTgi трё<р1<&ж. %¿^\
Ал\* orí ты TQÍJXTH yovsü TÍHÍ TTÓTVJX peu,
ybiHSTÍHT' HPLV <7^áirlíM,Uou. (Tía lAofi Sipêx\[t.oiet
y
QSAvyoyof^u^ovro що! auras xyçioi ctvAçis
Tíflúns, kob. faeffot fin TSKOV ocçctovxrsscüAx,
Top rx^éioí AiíTiílvis, XxêpniAhjp dis -Tgípsi&xi, rS Ates,
Er fipvyíáv, rpâs xvAgx? cvôçuis ftçiïrxs t\5ax, if
Tivinoe o'¡ A¡' STttAvo¡t,cíacíve\ort oí AlfTtSflpâ/l.
SIS A' «¡tirios Ais^ifv^t noííiAduivx Xxepxíus.т5ттедаАИ>
То r¿j.ropxu ттк&тtovx f'sH геле Aìx yuticaníip,
vos.
АыАачкм 7¡Xjii5tx,'oeov píov i'y^x H(7í<n>ox те ifkírH'
Ei'ptím TtOTXfiOioJicà äs xXa ¿wípXTO vAoip
vos.
А/лрчух ?fUv&w,hcú fttfi yvytop HxXscvffif).
IS
Hv'tHX A' i'itscrxp TÏjcwis wx~.Axs íóvrxs
Axô'ßiop ovs satrapi ngóvos ri pin rs auvdVvos,
Щ:Ыо>тх Asfoi nxlAxs cnwxyáparo mow,
Koù p'&}¿ oil Aiapoist Mpóvop TI pi IMI TI cmbobvOp,
Kpv^av A' cv yodn,àoù cvfafffioìsèipv'kxuss,
KM róri Ai (л'/о xnisoxp i¡o\ >1РХтсфо1о upóyoio,
KOÙ OÍ ÍTCIjyfípXfl •ncXíp.Op píSyXpJiAs HvAciftÒfl.
AVTH A' Sff '¿¡X' KfàéflU TSCWTiOSt ßgorciei.
g j
Fpárii
f
}
1
te¿
Stbyllina
VgÚTH yxf n ßguTois лиги mXg/лою
KU\T'OTÍTITCWWI
натх^^е,
Sus нхнсреууохАф,
;
KUl'ñXO'Xl.yCViXÍTlTOiVtilpHAÍKfoyOtO
Kx'réxVOp.XVTXf
STÜÜTX ygóvis
7ii¿pl7iff<0(/I.CV0it t
AiyínfjH ßxtr'iKBufJ íyCÍ^XTO.UTK
cd ßwocf*
- .
70TVdfiffcip?
hbjAwff^càeiÓTSUtìpTiJiXÌX/xsvQLHf ßxSvAxvor,
'
K.X1707Í
JA.OI ¿A.íyXb.010 el¡ IpXTlS OV ySjSlOSiP
l7f¡x]oy¿cxi
íiisXábcfí
•щарЩЛаоа
Kai (лопЬто usos -nçmopnóvos
Oofxt
botvíllHS
/М«ЗД,
KOÌJX txixfxp,'
iyyvxAiÇcVy
cwégcómiif) ßxffiXy'iAis
fi та XoXOf Olms y^ifyxf
(AÜVTOS ßx-
:>
EÍTX(ixiuAov'tup^xXipXiyÚ7Íji>,TC7epápií/s,
fiydpsáovTxt.
TtçwiTiyos eoXofiávios
a¿j>Í4{,
т' ¿íaiUS ÌTtlCéTCCXS,Ù<AÌ Uxi
Á'XV£EÍ|I/
iiu&upKXß$vAtepTzycdosjÄapfufi7i,q>pvy5i(i7t,
,
К Xjäp ам ßvawp, XvAèp TÍ y OVOS TtoXvjßvirtiip.
AvTX^eTSHê'b^UvSsvTs^oiixXoiltxiXJi'xyvoit
н ìAxitic/b~ A7&.0 PUXHHJIWÍHS (ifyx
nomiÄo/i ду/й,
t¡;iy <*^$>- ° ' Ф°£<ф<зу яoM¿Aoiovífos
Ахкх /л/у içcww
н£г>оч ßcoToitfip.
ôios tKßuUB
ЦаКхъхСа,
AvTXf sTietT OÏXXNSßxatKmAos SOSITXA oèj^hi
f&aviiH,
f A<rt*nè*) TfoXvHfxjvos, xp'
H WOWÑS yoáis
« f'y,uxï>ti
c¿c^ij
t
Кл
*
iaaip'm'jcexXixositt
TssoToCbs Af ахХаУзв,
"ssxcnpßxii\<n)iTi tpiÇoppnó-miaìi
Vo^cpA'
ab^vsapTiUM
E x TTÓXíup
даЛ\«|У,7Г1^А/
Xpv3icp,iwtxf
еъепхЬш.
КсйехЦшп
<
"aotysm,
:
,
JLj>yvçopifaXx !!K%st
A' ÍOSÍTXI cibori
Kfyaços,»Aé
Aloe
TÍ яоегрмрф
ßfo~ß(,(Ai[x' А'Ш£~[си xvAfXfj
HÍVOIÍ
Gracula.
10.5,
Omnibiu:b£cbcuimortalibuifxtdtorìgo.
Тит Beta
exitioTiunasmijìt,cromne
Titanum perift genus,c? Saturnia proles.
Voflea furrexit tandem uoluentibus annis
Aegypti regnum.Perfarum deindefecutum ей,
MON*Tjp€dùmfy,Actlnopuma ;,atq;AffyrÌ£'Babylonis.
'
De'mde Macedonicum regnum,Aegyptiq;
renatu:
Po Bea Komanum. T«m magnus uoce uolucri
Veéìora pulfauit mihi,pr£cepitcj; pro fari
Singula: turn primum folus Beus mfìnuauit
Hoc mibÌ;quot'n*{ìnthominupòB
regna futura".
Uamà- domut regno primum Solomonia coget
.
Z
?
„ Л ' J
F
'
• •
"GNU.
VhQemces,Al\£0£duces,almi%mari№
Tluftibut ambita* gentes,Verfasq;,Vbrygesc{;,
Pampbylos, Cares,Myfos,Lydoséfe fcatentes
Auro.pòiìGr£ciuementdiriatq;fuperbi.
.
Deinde Macedoni* populus dommabitur ingens, MACEDONI
~ R R I F
/
1
it
<9 i
cu impeQui belli borrenda mortales nube lacefict.
• ^
Cceleilis fedcnim prorfum Betti cruet Шит.
Poft hócimperiumregnifuccedet
alius,
Excellent,ducibus multis,ex occiduif,
Romanum
Parte maris,multis quod terris imperitabit,
impenum.
Ef quatietmultos,zr
regibus omnibus olint
Terroremfacief.multiscxurbibusauri
Diripiet multum,argentiq;. deinde per orberà
Aurumq; argentumq; erit,ornamentaq,
rurfum,
Mórtalesfprcmenf.tandemq,
exiuet eorum
g
4 Capa;
c
l x
t
0
J
A
I
M
S
0
г
ш -
E
j 04
Chrjftfani,
Sibylh'na
Cdfui,ut htiufto incipient turgcfcerefd&u,
Contmuoq; in ek fcelerum uk mdgiid uigebit,
Wlasq- mdrifcfe
iungetfidtuentq^pudendis
In lusirkpueros.ejr erit tunc tempork mgens
inter morteles dnguüidycuniidq; turbdns,
Cunädcj; contunderne
replen
cunfamdhrum,
Turpi* audriti^miulldrum
diuitkrumt
In primisq- Mdcedonijs in finibws^tq;
In multis dlijS'.odiumq; cicbit,cromnis
lüii procedei fdUdcid:feptimum di ufq;
Donee uentum fit
regnum,uigedtq;poteiidi
Aegypti regis, Greeco
defdngukendtL
Tumdemum furgetmdgnipr<ecldrdDei
gens,
Qua duce mortdlts omnes bene uiuere difcent.
Sed mihi quid menti Deus tnijeit hoc quoq-ftrif
Qu<e quib.dnteibut tnalatqué poßremd fequeturt
Primkm fupplicio diutnitks afßcienttir
Titdncs,prolesq; ddbit Saturnia pcenas,
Sdtumum quonidm uinxit,mdtremq;
pudicdm..
Deinie tyrdnnides in Gr<ecis,regesq; ftroces,
Intpurhtumidi.quiiurdiugdlidfrdngenty
Omnino prdui-.neq- iam mortalibm uUa
A' bello requies.lPhrygesdutcmfunditus
omnes
¥crdentur,uenietq malum iUo tempore Troia;
Cont'muoq; malum Verfas mdnet,Affyriosq;,
Omnemq; Aegyptu,necnon
Libydin,Aethiopesq;:
famphylios^malumfueritfCitres^mouen,
}
Oracuîa.
LOF
ТТА/ЛКЕ' ЕТЯРCEFFBIVR VNAPXPUVTITTСЕА'ШОЮ, •
AVT'IHX А' С& RBROIS ÁOISÁACS SÓFI-R CWXYMT,
,
AÇLHP A'V¿fO'CVFRIKKFLX<RTF,7!Í<R¡)0 'NE TtxiJlxt
AI^POFSOV REYHAS¿,AX\ ¡7X1 Hßxoi NÚVOIS
eX¡4¡SÍ<P
OwßcallOlS
ßIYX\H,Kj 7SXJ¡>TX~JXFX£(I
T
VFU/rx *J AVYIÚ'iaJiXÁ. •ÜXJ/TX NXAÜP OU'XTñ^VOET,
A\ÍY^OSÍUFT\X>^H^oewH,LXIIONS^AU7FSX7U3,
Ер •НОЖЕЙ; ^W^NAI^XKTACV'tH As
MíwA'SÇIYJFIÀ,
A^I
(1XX17А,
ÀOUWXSAOXOS ¡ASFJOUAV70IS
T
Ttçàf SSAO^XTIW ßXAI'KMAXTHS ßXEIXEVACT
A'IYV-ïï\A ßXOIXOI>s,os XQS е~Ик1шшру&уо}¡YXC,
CÌY^IYIX*
KATRIN' ¡OVES FIIYXXOIO ÒSI яоертарор ¡FXI,
í
Vl¡
OI 7ixvTSùst ßcoTciei fi'M яхеоАауо) ¡SORRA*.
A'XXXRÍ FTOI hxi7»700IOSV'OU<YÍIQT¡<> XSJXI,
Tí тщштор ri A' sss(ìfx,ri
г
A' vyXTtop
ЯЯЯОР
¡7X4
PÇWROP TITSMSOSI êiàs напор SYYVXXÍGN.
Y TOI YÛCJI ttcxTófioìo ITÇOVB RIAMI
Aínas,
OSVÍNXTO! Анехр' 7£ NJ>óvop,ÀXI рщт?р# USAVLW,
&erí>?<SPOPabé'
7Vfow"'AÍS,M'
XYSPIN^OT
VLOSOVTXI ßXCIXSIS v7típi<PÍXAOT adi XMXYVOI,
KXí4¡yXft01,alXl
7TXÁ7X HXUoi.ÀXI УЯ ¡71 évH7ÓÌf
A¡A.V¡AVFFTSTteiiSfioio.ficOyíS A' ¡¡TNAUXOI ¿XBv7M
FXURSRJTXL rgoÍK
ялиор ¡7x1 HßXRI H&VW,
AVRÍNX ÀXI mjiçiTNïi ¿CEA XOSVßIOIS яхяор
ЩА,
Гкаыт* xcyv7fj<¡>,XIFÓ«,HA' XIÉIÓ7C¡ASI,
K&JXRÍ Tl,7IXfipvX'lÇlSTe
ЯХЯСР/Л1ТХЦIVnélwXl,
KTÀ •NECÍRÍOS-T ßG07CIOI.7t Ah ПАЕ' sp IGXYOG<N/U; •,,
t
ta6
Sibyllins
"
* Л ' 'т'отхрт-Х'ЩштхтеХог А л ^ й й / т / и А в Г / у а д AaiiTíSpin
oLve^Kia»í.Uoú.TOt nçtanyxßofou,
ApAcXtttp difíSéíóS'
„
l(X!iâp,0l 7¡lgl VXÒfi
G'm5?¿p /л?ухр sit aohfißtavasf), oíti
Av.Agâp syyevot átrip, o¡a,uí nm
Ainxíiap
ттоЬßoqat*
4>v\o(i,h<ù yavskb 'nans(tap Jam Añpiop
хялутыу,
VotilTtX TSSçltpçxAlUt ßgofs 7IOIHt\Ó¿¿Hfl,Ao?lÓflCOp,
BfXiTróXttHXTx
Egri»
^éovct
h^xXAoio,
нкта-^ßovot
ì^x\Aoii),
r J тар <fi!~ E f ¿p Ah y ovos ì<jì Аишотхтшр
0¡(up
iß«,
Oio-jp xè ßxhv т' oèyxêii, nxKx
ocvêpanup,
т' gçyx ttSfUtAcv. .
OvTtyXfÙSAÌl) яЬяКсОр А^О(Л.Ор,'ъте fíXltí/Hl,
Oll TS 7!lXdßlX SgyX fiUQC/AVUfl KXTXyxÍHtj
Ot>Vf ßxeot %xgÓ7tote êxXxûsns
i
¿imou'oio,
OÙ 7rjXj>¡¿ap CWâ' oiuPOTtOAwpTl •WlT(ifX
t
Ov /noufrdtji'tpecfptXHiiiis più/
O i ¡Avioip iMiçiip xtmxtxs
mxoiAbs,
Syyxç-çtpivéap,
Oí As тх ^хХАоашр тк irçofitctPTtx
x%rçoAoysaip
%
O vA's /aw x^^ovipiim^lx yxj irKcwx -mouiTX vrífv
nov,
tf
OOSX KiP XQÇ0VH CwAptt tf>5VV(ilirip Hxfûc U/AXft
Yv^xç yv/tyxfofrSt
ff ìiAipyifitJit/Lop sçyop.
Кем (XTcKWíiitiAiAxÇxpxetH(}úii'f<wegu¡i7¡Nt
'
t
Щ'ьАкitxiixетоТЛд?ßcoro'tclaíXSTXiнхтх
TS ягтгКса/З&ои oAis t' xyxßxs,
àxi sçyx
ycdxp
r
Alnxtx,
Oí As (t:ípi avwo'ipTi<AitiX(Offuii(iv т MfttltvTf,
¡
.
-.
©í'í-
Gracula.
107
Mortalesq) omnes.fed quorfumfinguU pdndot
¥initisprimis,nd[centur deinde fecundtt
Rumano generi.qu£ tdndemprimd uocdbof
Sunt uenturd pijs mdld,qui Solomonid circunt
Templi coluntibom'mum iuftorum fitnguine creti
Quorum progeniem celebrabo,genusq; pdternu,
Et cuncium populum:tu uerò mente teneto
Omnid rite\udfèr mortdlis,caJHide mentem*
Vrbs erit in terra Vcbdldi
Vrbs erit "m terrd Vcbdldi
Ex quibus esì hom'mum proles iuStifiimd,fempcr
Quefc band mèscordieù,etrerum
curdprobdru,
N&m nt<fe decurfum folisJ.un<£'uc rotantem,
Hec curant ed qu£ per tendi magna firun tur:
Nec mdgni Ocedni rimdndo
qu£rerefundum,
No» ftemutdntum,non pr<epetis om'ma penna,
No» cdntatores,Udtes'ue,uenend uè ddntes,
No» impofiuras fdtuorum
uentriloquorum:
NecChdldaorumprtedicldperdftrdloquuntur,
Aftranecobferuant.namfuntb£c
omnia falfa,
T)ementes hom'mes qu£ perfcrutdntur in bordi,
.
I» re exercentcs animos qu£noniuudt
bilum.
Qnin miferos homi/nes errores edocuerunt,
E x quo mortala dgitdnt mala multaper
orbem,
Vt reài/iq- uijs,c? iuflis rebus aberrcnt
At funtuirtutis
cultorcs,iuftiṭcfc,
Non zraimiti£,qu£triflid plurima confidi
t
Morto*
Pioni»
u
ia
^^ -
jos
Sibyllina
IàortdUgeneri,beUumc^,fdmemc^udgantem*
Ш modus ей iuuus demenfd per drud,per urbes,
Нес notturna [ibi rapiunt perfurta uicifiim,
Capraritmuc greges
abigunt,ouiumue,boumtte:
Нес terr<e metas uicmi fummouet alter,
Kcc locuples quifquam diuexat
pauperiorem,
Ncc uiduas torquet,fedeis
magisauxiliatur,
Semper fubueniens oleo,umoifc cibo'q-.
Semper ZT in populo filix,vdiues
egenis,
Vaupcribmqifutpartemlargitur
driu<£,
Vtfieri iubet er laudat diurna Dei lex,
Qui terroni licit communis ut omnibus ejfet.
Ifraelita° 8УР
lmquct,defertaq
uddet
mm exitu* Verloca,bisfenapopulus
de prole creatus,
ex Aegy- Sub ducibus mifik diuinitùs,isqi columns
pto.
ignita per iter noclisgraiietur
opac<e,
C
w
B
m
Ае
Шт
;
Ver totumqi diem nebula pr&eunte columna,
Buie populo duclor dabitur uir magnus ab ìuo
Mofes. Mofes,quem inuentumpropter
reginapaludent
SusiulittCynati nutritum nomine dixit,
nicigitur poftquampopuli dux,quem Deus extu
Aegyptum perduxit,eò peruenit,ubi mons
L . Sina fuit,legem
deccelotradiditiUi,
Omnia cum tabulvs fcripfifjet iuud duabus:
Et iuftit fieri Deus.v fijòrfe quis effet,
Qui nonpareret,poends isfolueret ipfa,
e x
tcge,uelbMmnismdnibm:ftfòrtèUtèrtt
Mortdks,
Gracula.
to?
tcìai Ai (летноеА'шшхтягХа яхт'
£y§i}Ti v[ÓAeit
}
ri,
ÓvA's яхт' х\\>}Лыр VVIITOKXOWÍXS теХецд/р,
ÒvA' xyéxxç елхзгг
ßo5>p,oiüp те яда
OvAs íftss yxÍHSyáTCnfiTüyHTOVús
eàyisp.
x/.çet,
CvAl 7lOKV7rKÌ7CD/)TÌs ЯЛ/УрТОрÍKXT¡SVX
OvAéye%fj(ixrÓAi6'íi,(tx\\0f/A'
aim
АКЯЛ,
ßcaea,
Aiaiytxjiiíéwft cv a'nuSiuwtíi hou s'Xxíw,
Aid A' oï&ios cvAeßu
Tûtt цнАгр
s^aei/t,
Awà z-scl/i^oi* evo ieri êigm X7iò ßoigxp
VAucHvTes ßiyxXoto
¡x>\a,
6ii pxrip cvvoßup
Vßvop,
Vxc/l yxj> hgcd'iQS itoivlw етеХе'&гхто yxìxp.
Yív'mxA' xiyv7T¡of>
Л«-*/Е/,ЯЛ!(
\ Tdp7ivòpoA<A>g{t
Axos o AtaAenxcvTíof oii úye^óaip
tfeonefltifjon,
V.p7vX.w-mv('ocA/Ti то vvit\fytvìp
AioAaítop,
Kxl
J-JÍAW vapiTujs тяам « » f i¡f¿Kj> ЬА<гЬсгя
г
Tirw A' úyuTÑgx KXTXyiíet ßgyxp
tAmaiwJip-nXf fÄot ßxolluos'
lece'laiiOvKA'
aVgSa' (HÓ¿t:fe
f
i¡op ènxAiaxro.minxA'
Axày cA' liyißovafjp
е&Асх
Axáe
x<rì х\у{гЩ» êfèi ìiycv,
if то OÇOÎ givx,ùxt тор vèftep içctvôûcv açcV
Дй«£ Seòiy^x-lxs
ifKxfip Avaì <nctvrx AÍHXIX,
Kx\ тЩодетхСе ъОшрМхл нр ayxrti
H i volturi с в e AinUv^ä ^apcì
H s Hxiïùp dwriss Ч1Х7Н A'HN
яхухпядн,
ßfOT&Xifi
ЦхцоЫтж,
f.ffHiMp*
no
Síbyllíná
Vxat ytxf à f «(//«Í HOivlùi (TtAéosœ-ro
litaTiXVipkUoCjiyopCvi
To'urt (livouHCtfWûp
B^évàe ds e яхт о p
yijêiOSt v'oHp.X.
TíXsait
fúAupOfa¿j/HPX
темаор TOTS /лет px
Ахч* oèjX àxlTSTCIÇ nxxèp syxi-,iA's
еншр
vixocj^t,
aoi (¿cipa Xmâp nsAop dyvop
HA' xKo^bs.b.x.i •acts ßloroc
vimx TSUVX
Avo-псу h osip,,
UM. TVKÌTOS òherou.
Vxffx Aèyx2xstêav
тгкч(н;,1л,са •яхо'х
Vxt Ai nçofo^âifaip
syxi rcìc trois
Тсйх A" sfiiftos xíixax
Vcunx^xpicb.
wccreoyrxcjir/
.
xiy*
èxXxcsx*
èé:p.oiai,
Ta^iXßXKfx,
фргв\р ¿ft
AÔOWXTOIO ôtB dyvop vó/top.xWoì
STtséxKXf
TtKxv'tías,
KiAcoXois Í\XTPOV?XS
c¿anéffip,¿A'
hêuvXTcp
êiibp,TSCUITWpT'OWêpK'BU(l
yùViTÌgX
.
.
aéScVï àoà fimpiòs tyvptpos*
> Kcàvxòs pLtyxKotoêiiJiXA.
i
QvyovTXi
Ъаь^н^таа
O-jíi Ах"х<А>о»тх 7!CKfi cwApxvi
у/Я/t
f
ôto'io,
Логрмр.нм ffv As нхтхЪ.гяоор TrdptitxXkix
A^ôéffn Aè itçàr áosv¿Ln:,liM
H ßxSuXu
yoäxp,
sfoC/jêus
OVH sélXiS TipïcCvfivHTtbp йАшХх A' ¿rí¿lXS.
Ave'ipti^x^óvwp
АтхАх!уйи.ку11оА<!т(1рх
EftTfT* fpVplOS XTiXcrXirêêovMfàéiUl^XTXOHni.
\ * •> л
,
t \ .,
* ,
Awxuou
as xyxuOtoTsXos%uxc AoSx
,
líiytcH,
lílf í7íenpxvt OÍOS voi, uxt ßpoTOS, xWx ev pi.sp.vSy ,
Vifúíbip
pityx\ojo
áií dyvoìdi
v'oixotaip,
OTtnÓTi año liX.uòpopuòpyóvv 'Яро; $>xos o¿j>K.
Oracufa.
m
&ortdles tdmen bic
omnirdtioneperiret.
Tech enim terram communis ut omnibus effet,
Omnibus dtc* bonam mentcm Heus infinuauit.
Wsfolisfrugestettuscredtdlmd,remittens
"
Hxuno centum,diuinumq;uberddtequam.
' '
Sed tarnen bis etidm ueniet mala peftis,edmcj}
ttonfugicnt-.o-tudelubradecordrelinques,
.,
Er fugies,( etenim fanilum tibi Imqucre campum
fttdle est )o~ad Aßyribs duceris,apudcfc
Immites homi/nes natos feruire uidebk,
Vxoresq^omnhq-, peribit
uiäut^pesq;:
Omnisplendtui regio
terraq;,mdrisq^
Nullus erit morei quin iüos oderit.omnfc
Terra tibi deferta iacebit,& ara relicld,
Et magnidelubraDei>muriq;
patentes,
Omnia conßdent in humumifanclißima
qudnd&
Äeterni prxcepta Beide mente repellens,
Ecedisferuiliifimulachris-.dcpoßtoq;
Aeternidiuumqß bommumq-, fatoris bonore
Atq, metu,generis mortatis flgna colebas.
Vroptereadecies fettem per tempora terra
- Baby low.
Omnis erit deferta
tud,ermirabilcfanum.
Sed bonos exitus bbic zrglorid maximd furget,
HoccurdnteDco tibi,mortdliq;.fed
ipß
Legibus dugufiis diumvs crede mdnendo,
"Dum tibigenua Bä(s defiffa attottat in auw*
• Tum Dens e cceb regem demittct,is autem
chrift»*>• •>•
SanguU
}
1
m
Sibylh'na
Sdngumequofc^homkeSyignii^probiblthttcllul
Regate quxiam tnbm eikgetm buius-ab orniti
Veccatopknèudcuumdomkabitur
olirne
-...
Inftaura- ìncipietq Dei renetiatm conftruere a-dem:
tio templi нисуиоф Ferfdrumrex
conferei:omnk,<ydura
poftBaby-^ Aercfyfuccurrctfòroéfc
ferente
kborum.
iiiutem
ipftdabitpernoclem[omniafuiiclit:;
Etrecìdiua,uetutfuerdnt/ie[ubrarefurger,t.
Vt mibidiulno requkìd l camme mns-eu, '
Crabdnt magnitm
Genitorem,ukutabcffst.
, Sed mibifuggefit uocem fub peélord rurfum,. •
Ver'cfe omncs terrai prtcepit
uatimari,
JAtntibm er regum rei k(inuare futura*.
Hùcq- mihiprimum mentem dat dicere numen.
In B a b y - QuantdimmortdlisBdbylonifunerd
conflet,
lonem. in Deiquonkm
magndnt
populauerit^dem.
Hf« Bdbylon,eheu bomkumgenus
Ajfyriorunt*
Totdmperuddetfceleratdnt
maxima terroni
Ckdeija" ckmor ukcentunt
pemiciofm,
lnfultuify Dei mdgni,qui cdrmkH dutor.
Aeriws ueniet Bdbylon Ubi пату fupernè,
DefcendetfdcrH
cozlidefedibutkqudm
Aetertm furor>er peruertet teq; tuosqj.
Типе eris utfuew,ceu
nunqudm
mtdfuiffeu
Sdnguke tura multo replebere,fìcut er ipfd
Sdngukefundendo
iu&oscfc bonosq- necaftì,
Saguii dibuc quoru me cUmdt di <etbm mdgnu.
;
Ptl
N
d
m
D
f
I
W
d
TC
i
OracuJa.
ii)
K qo>4 <k cty</!gx enxg-op ov KiAixfi
£?i
Uou •mvgeg tiny A.
</l(Tt?d>v\i jitXffiTuj'ttXtiisy&i/ts esrxt
Al^Xl^OpJiXA. TbTO^ivOll W^lTi^CftOyO/fft
fay ',ifp5 x-
Apg<n,itxt nxivop eimip Bi5 xj>pr' iydpeip.
KXA WKprte •mafitrtZp JSxatKtii
veyifait*
emnspyvaai,
HgVffit>TS,)(XAltOf> ti^OKvKp.ltTOp
Tl Oi<At)f>t().
Ainos yccj Jlueet fltot dw^op xyvap
K Xi TOTl Jib VXOS TtXAlp SdfiTXt,
cvetpof)'
(4? mOCfOS Ivuts dp.
ftv'iHX Jlif.vivt/.otlTtauirx'Toc/vBiOf, vpLVcp
t
KouXtfitilwyivifiifx
ftsyxp nxvffxsQ-xi
KXlTIXAl (All fAfyxAdtO
civxynw,
Scb fXTlS CV&fjtiiOSip
Ig-XTO, ItXt (1 ixgAdVPl TlPOpriTdVCXl
HXrx
Txicip,bxA fixctAervffi TX f&sc(Acwx ppiei
Kxt pot tire6to$
itPvnop v'cy cvBtro
Ocsx HI TS fix?vA<<tvi iiAqaXTc
Xifxc,
eiAysxAvy^x
A6oa>XTOt,oTt 6ex vxcp Aisyxp
A:,M
yxixp
{'vAuW,
XA'cflpiup,
f'eifir is iff' IHV&IML,
KXt tOXfXp %MPXp (AdpOTlUp XAxhxyfiOf
Kx\ TtKHyiJ lAtyxMlttjtZ
nct\x~[Hs
f'gxAxvixgcv.
SOI 'fix(ivAtot>)H</£ dosvQLwp yovos
FxPxp x/AXfrwAap
-mxcxp
SHVXA.
Aicstt,
HyKTOpO? VlAVtUfJ.
Aigcof yoej ffoi fixfvKup 'iijn ircr' OLvwticv,
Avrxf
X7s)spcaioBip HXTxfiijtrtTKt
KcaBv/Aei TIKVOIS euuvio!
f'gxyicup
tot,
i^cAeSpcnjssi.
KxtrcT* SBH lis H&i-x TrpcrSjdr Ai/j yiyovyx,
KXi TOTt 7fK>lt&>jffH X7!0 x'i(AXTOS,tif TSXios OtJtTl)
E / i ^ W f cwJlpoip r' XyttOthfi T E dlinxlwp T ' Xt(AX,
SLjjsji lieu vw xifixjlexar
cuBfpx pixitpep.
щ
Síbyllína
rit
HJVi DOi "¡rKeyy (AiydKn <&yvñ¡S i^ò} eíuw¡*
.
tayínr¡ov. Aaryjw is neúnort ÍÍ^TUCXS ifp^oftcvlw cot.
f. cao Aix Р'о/ифоах yocj •)• AiiXavcttou Aide p-eaop gèo,
¿ASOSop Ate S«í>f Tr/cTjMíV Aí T Í lieu е&л>хтв? lieu Xtfiòs ifí^ff,
~\<гЬса, EÙlopwcTH yevti ßxciXijuy.lwu. TOTS ТПХЧСЯ.
ttXTX yày Ai,cuffoi^egxyay,nAißXye-y,(A.icopicx
пой науку, Aìaió-mup-woTXfiup,7{ócop oupiX7or sH^y/iX AIÇHI
XÍÍTX
9
YLX\.H¿L9ÍU!0ÍHHC¡! OV CIVUPCOHOICI KfnXljCHy
Кои <ninoá as уейх 7¡o7wApoffo¡ x'i/лх кЛха/óp^
А%сй COI XiCíiH.XhxiAe úoéXxosx' TÍ adi ух.
HXTK TVfl BvyXTSgíf AvCfiüip KSH^STt TtiHpòp'es «ßcCf,
<AVC(HÑÍ. K§iTíAe ^xMitolo AiUHÓpovxi vi? «yvsvos
hob, ^xXiTíi.Amij ngjicis sojítcu avêit,
К où пят' ciyoíynlw meares ía-<rí>ae£t' às o&ífyopt
Avê'mp olêim/ocroio {i(yxpA¿íAii\!Íax<&s
Oìuop òAici,ciAncéen7'
ifixcicxreAsväs'
TXVínX Ai ViHpäp TfKífH cltM yoüxp Í7ló"ifí,
Tilt pi$V V7Í0 Ts\oXéptb llM. TIXffHÍ AcáfAOVOS OfpiSff
Ai¡iilicli \oip.¿,v7to A' í^PÜp ßctf£<Xfceviitop*
VcûxspH{ios хтяхах aéê&v^ltcâ spupta ioÓÁ.ne?.
MiM/rHî,
Ър Aì Aí/cn xyèp ЛХ/А4&, op èg. at КО1М]Т1<ЛУ
У
Vópiípeüxi A/¿t¿ еошх'тога TÍ CS/AX ßgOToiap, (¿tupi
üy¡p.óvcop7S feofod' euùApQp рчухХыр т' етисгу*
ХурХтх A' ÍOSÍTOCI ovéis cv cuSpÚTioiai (tíyiyx*
KCÜ уху (АХчЪтп lúiA,vn,Tcá>x'is ßxovAivvs,
Aá'ia nxAAe foop ßxewiXv'Kwios sofírou oknct
Oraeula.
>
щ
Те qltofy mdgnd md.net ckdes Aegypte domoru
Quamtibi испШглт nunqudm Jperduerls effe.
Nam te per medium glddim penetrabit dcutus,
Euenietq; tibi
dijberfto,morsq-,famesq^
Septend regum fub ftirpe.de'mde idcebis.
Ней H'tiGog,trd(lus'q- Mdgog,qui diuidkdmnet
Aetbiopum mediui:qudntas tu fdngukk undds
Accipics,poen<eqi
domwsdiccrk'morbe,
Vetdbitq- nigrum tud rofcidd tend cruorem.
t
j„ A egyptum.
In Gog &
£°£Ma
Нем Libya tcuusieheu
mdre,tenaq-,gcntet
Occidu<e,uobis orictur tempus dcerbum. .
Inocciden
Vobis luclandum mdgni certdminis afitt,
*
Etguuis cr duri:uobis eilpcend luendd
Omnibus, er rigidd pereundum forte, quod adent
Aeterni mdgndm grduiter uiolaflis, edmq;
•Eerratis grauiter
mdndi&kdentibusiergo
Terram i&dm plendm defunilk effe uidebis, (nlf, ,
Quo$pcftis'uc,fdmes
'ue,cr numinis impetus от *
beud 'uefuflulerhtt,dtq; impldcabilk boftte* ,
Omnis tend tibi defertd,urbe$q; relict*.
w l e s
1
Sole fub occiduo uero uocitdtd cometA
SteUd relucebit,glddij mortdlibus index,
Et famis cr mortis,pr<ecldrorumq; uirorunt
Atq ducum mteritws
mdgnorum,nobiliumq^
JAdximd pr ottered mortales fignd monebunt:
Altus enim Tdmis Maoticd jldgnd reltnquet,
Lirdqs depreffb fulcos mfindet in alueo
;
h
*
TErugi-
Cometa.
ito*
Sibyllina
frugifero. Atftuftut curfum cohibebit
dbunidntì
A/ìanarum
Vdfidbdrdtbrd,ldbes'qi-ruentbitteoppiddmulte
ui bium rui iplettd uirfcdtqi ha-c
Ajìieldbentur,hfiis,
Cebre,Pdiidonie,Colopbon,'Epbcfut,Nic*d,
Antiochia,! dndgrd,Sinope,Smyrne,Mdrui
,
Europteq^CydgrdyClituitBdlìliStNLeroped,
Antigone,NLdgne(ìd,Mycene,'Pdnthid,
GdZA nimii
fceliXtHierdpol^Ailypdlce'L
Tum [cito Aegyptimortigenus
ejfeprop'mquttitù
Tum melior qui trdtifìjt
dnn№Alexdndrinis
E x Afta quando fufeepit Komd tributum.
Verniti Alice ueniet uel tripla pecunia mrfunt
A" Romd,pendetq dtrox miurid pcenaf.
Ac quot funt itdlis Afldnorum
fdmuldti,
Viceni toties Afite cogentur in oris
Pro mercedegrdues itali
tolerdreldboref,
tnnumewq; pdti uiclu cum pdupere mulHdf
n 3 ,
t
t
}
t
O duro locupleSsRomd progndta Ldthta
Virgo tenetld,p rock multi*
optatdfiequentef
tbrid, non uUo cum mundo feruaq; nubes.
$<epe tibiueUet teneros hera dura cdpiUos,
E t pcenaf repetens ddterrdm jiernetdb dito,
Kurfm cr dterra fublimem toUet'm dltum. *
Hortdlk quòdeutuitiofdj/niuftdck
ulti.
Fiet drena SdmusiDelui deleta ìatebiti
,
Tiet Romd ruinaUta digerit omnia fatunt.
NK&.$ erti Smyrn<e pcremtk mmtio tmitx,
" "
'
Sei
Gracula.
KcífWpófi,
«7
то As p'<fb¿*x та ftVQUf xò^ov'
"KdiffnxTX^ùAì
frocfxôç'
x^owS, wwxi
if>J¿&
At гзоА/tií
ACJXJ/ЯШ/*
AvTcU!Agot'7tt<rsov¡xt. c¿ xos'iAi p-zv ixash,
KífyH,TsewAavíit,)u}u$t»pJ<psiro!yiitxix,
-ясАшу
,
Щацлтя.
AvTií^&x,Totfxy¡x>eivíi4tH,<fpivevH,tt,xpos.
Evgá-nHf
As
/wx^x,Hhfoor,ßx?iAir,/tof[!>ewetx
t
Ai/TtyivKyiAXyvtiaix^fAvnlu/H^cwiax,
txfx
•ACiVOACiyH^ÍápKTiiAl! KzfVTtXAW,
1сЭ"/ тот' x\yvTT¡n òAoìp yevoí, iyyvs
Kxü 1ol'xXtjcwAg<ñ)3¡() STOiß
¿Asépi.
TtccfiAÚop c¿mv»(i
%
Отитастг AxcTftoficçit dcr'tus vwíAsfXTC р'ы/лн,
Xp/!t*xrXHevJeír~¡ó&fxAíAé£e[xi
síinxAtt»
Е я (to[.uts,òXcLv A' XIXSTÍÍÍTXI
xaslt,
v^Qcf fe XVTIÚI.
Oafoj А' Цха'ш! ÍTXXüf)Ас/лор Х(Л.ф?ъсА<Л>яхр
л
E'iHOíXiiit
roosirop
ci ¡xos'iAi OHTdVanctpt
ITXAcI oír TUC/VÍH^XUX (¿v¿lX A' о'фАуеяар.
Я ^AiAxv'
fxjgjiet,b.xrmAet
SKyovt р'шршт
Vccfuovt¿no>¡AX!U ao'tft •xoAbíivfactcfi
Oivußäex
VÍWXIU
yxpioiaip,
AXT git уи/лфлт/спои in evi несг/лы,
A: oefpav fäo KÍJAIVJ Asœacivx TS tisica,
И As Amivi) Aisiivexтх
¡¡pcwóécv 7rorì
yxixp
V¡"ia,íK As yxíisi 7txAip Ърарср és cutsyápet.
OTJI ßpoTOi QxvAov fañs^xAmn r' CVS^OVTO.
E?XI
âcà ax(iûl âlitpioç,i статей AñAor txAxAor,
Kxt /¡¿fin pip.tt.Tx
As
ZitvfvHt A' i>}\vf.iC>vHÇ,
аесфхтх "пхлпх
теАатса.
hAùt Aóya sn.Atno¡
¡)
)
¿yxt,
АЖХ*
г
g
m
Síbyllína
АЖхнхяси; pxXcuíuxi œyefiowfi HXnorneift,
b'ipLvH AsyxxLuoç ov aèosiAiусйхр оАаьсн.
E¡>¿wz5« JÙ pccncugx 7¿T' íossrxi,<n;?OTO¡ càêèç>
VcvXv(7yí- aVgW'T$s,c¿^iípxref,HA' x^xAxfof,
VxJV7X píg(iifi,lica ix\lwx àxi ic7r¡7X ÚH¿JLX ycúus*
i l fíXHOCJn^OsjKiiVO/J 01 èrtovi fi) S0SÍ7XI CiV>/p,
H? ywH,(/.xiiocj»(ì Ht>viy<pX7û? cosofj xy^caiXos.
V.VVO(ÂIHyOCj -ШХ7Х din' ifCUli ХугфОсУЧ70е
H / f r ' f'w cü'o'cúzttar, iiA' oiAinlii, /лпх A' av7cìg
H WWTWjC TtCOtpfyhtiX ßf070il bfililVölX ÍXÓtpCblfl,
Kxi yocye,4>¡¡srir,fii}úii %Hv(iifii, х-яо AL OVTW/J,
HAÍTÍ
Jlvcwoftiv, pihpioi <p3óv<ii,ògyò>xiicix.
tyfígíf' xw' CWêçontlifl •HSCAlíUflt.CCi pcTV^fJ' CU'XyH-,
Kxt pópoí-,s\óp,ovxÍ7' (ßtAsfJicii vámx Xvyçx,
Kxi nvH70HXo7[ixi,àx\wcdi Hxnò/jiipxai nwois»
А л \ « (AXHKAOVIH ßxfil 7íp7 cu X así Al TOS/UX,
Etican»? 7s (iéyitfofi
avayx^vafwca ¿¿Ayos,
vóSiaPi Aí Ей yoiaiñínpoviAtiip 7i f voíop,A,¿Ácp~¡i yovéoXHt,
Лшр,
KávH hcà ßxfvAävx 7íó\ip AíAopivctíT 'dpv/Anläi,
KCU 7S<x3US ÒTtÓaiil Ì7!tAigKS7CU HXIO! CÍ'lll!
AícaÓ7i! XÙAHS HaXiHXKCuí хгнтр e'A¿t7Xt,
Oti v'oßop o4iyóvo¡3¡'sso\v7fKcéyii¡oiO'¡iJ é^álXX,
Ща hcá-ял' осту' Í$ XÓSIAOÍ oxÇiop iAxs
Avijç •meptpvgílw Xiánho ím&fí&vur ¿oy-on-,
Ayt i!)Ç- x7b.oAîttH!,tpAoy!)a?.Hy(iÇl yetf хитер
Tgó&í nápxuvhtp5)TX,liXKÒ(i A.' xoíiífvycp Цн •
fcifcb
t
¡
7
i
>
Gracula.
itp
Sei uitijscfc ducutiti prauorum
confiUorum.
* Paxautem tranquilla Afìagradietur in orti.
Tunc ey crit fèhx Europa,ey fertili* ather,
Annofui,fìrmus ( tempesìat grandoq; nulla)
Cuntta fèrens.uolucres,reptiliaq;
omnia terra*
O fèlix,fcu uir,ueniet qui tempui ad ittud,
Éeu mulierfcelix fecura munere ulta.
Nrfw bona lex omnk cedi {tettanti* ab ork,
lujlitia comitante,bommes muifet,ey uni
(Cina nihil esìbomini utilius) concordia fand,
Atq- amor,atq$ fides,ey amorii Ut borite umcU*
AtmaUlex,mordaxliuor,dementia,^
ira.
Mortala
fugient:fugietuk,pauperie$q;,
Cades,lctifèra lites,ey iurgia dira,
Eurtaq; noc~turnd,atq; malum tue tempork omne.
Detrimentum Affa [ed grande Macedonia edet,
Europaq; nimk magnus dolor exorietur,
In Roma.
Saturni de gente notba,ferukq;
creata.
ìllaetiam firmam Babylona domabile?
omnk
Quantum fol lustrai,terra regina uocata,
Triùibmjmjèlix,fatk
euerfa peribit,
Heciam dónde uagos compefeet lege nepotes.
Q g ( « olim ueniet non expettatm in agrot
Etlices Afia,bumeros mdutus amittu
Purpureo,cruiclk
bomo,importunui,z?
ardens.
fulmine quippe citu* fuit Ole uir antè,iugumq;
Vuw Afìam totim premei, et made fatta cruorem
b 4
Terra
12©
Horuquin
qu.e& prò
ximefeque
ordincm"
Grxcù no
fum fecutus, fed
quem in
G r K c o nu
Sibylhna
Terra bibet multumfdttd de cadefluentem'.
]Uiui'mdegenuidlìirpe
peribiteorum,
^
ìpfegenws quorum cottdturperdere totum»
^dicemundmddns^udMdn
excmdet
etipfam\
^ P /^P* pdtrem
excindendoftrocem
Cornika exdeninalidmpldntdm
feret'mde.
ur
s
E
ureie
1
E N T B S
S I X D E C I M
confufifuntjUtexijs
V E R S V S
I T A
nulla potuerim elicere fcn-
tentiam. Hosinhuncmodumutcunque
uertere uerbis foluti» conabar»
meiis arac Sedtdmenprorfuieuerfumomnem
idacurduerit.
notata ui- Atq; ipfea
filijsquorum
mundnimemfdtdlemmdt
** Corrupitur.at tue quide agnafees cornu regnabii»
Eritetiam PhrygU frugifere protmw
fìgnum,
Cum Rhea prauum genut in terra fluttui
Aeternum radicib.nuqua fitietib. qui germbiduit
lunditui prorfum perduum und m notte fucrit,
in urbe Anundro atifeis terra Neptuni,
Quam tum dittdbunt cognomen
DoreUon,
AntiquaPbrygia
lacbrymofa
nigra.
Erit igitur tempia iUud cognomen Neptunut
Antro, terra diflipabidzr motnid foluet.
Signd dutem non boni,fed mali ndfeetur mitiuntl .
Ciuilii belli triilei bdbebitk dngujiidi.
Aeneaddi aut ddns indigena
cognatumfdnguhc,
Quanquam rurfus pradd bommibui
amdtbribm
Heìeua.
llion,heu miferefco tui: nam crefeet Erinnys
In spartd$ecie eximi<t,fdm.dcfc perenni,
es
t
Egre*
Gracula.
f£ciX,m\uv
Atróci? niircu pcpof)
ut
è^gutiax.
AWX llXi WS rSCU'X^Op X7SXJVrx\AHS Bó^X7C*ì/JH, g
Xlf) AIJ Ttàp y&viàv MITO? 6ff.a i§X7coAéAfeu
z
E a T W J W Aìj ypviK! lièvi yovos ì£x7to\àTXÌ,
I
Pi^xpìxpyeAiAhs^liuUx\no ^a^gO70'Koiyos,
^
E « AIHX Aè Uó^iXTta^TtocfX Ai fivròf) x?fr.o furai^
Cd.
-mitgpvgsH! ycviùs ycverngx liK^urltì).
^
Kxvróf xp'
tsbtiefigarx XitrtOfi ecjip'us
^>SdrxiM.xi r'ori AH •xxytitpuó'fACvofiltégar ctfla.
E s ' A L I Lòu ftgvy'm Ai fnpto%'iu HCV7IHX réu/AtXf,
Oiuzsórf Lx\ pàns ntxfìp yovos CV^ÙV] pahi/,»,
Kcvvxof) p'ifwip xAi4"r°'Ci t rtSu'hws,
dl.rtéuKoft
AvrÒ-Tt^ltiVCp 7!XA'XÌfD/l IH cv vvtìlì ycvyvxi,
!
V.p ixÓKa xì'rajrApu t xrlgtts %Qóvos cvyoaiyxi»,f>
<w(^Hf rcn pH/A.ifn<fi(/ iTxsiavviAtlw AcgsXxwp
f MW»
Ag^XlHS QgVy'lHt 7S0>.vAXHgVrClll HfXXJLVHl.
E y ' x'jix KXtgòi èiiéivoi 'eatL'pviiiiui cvutri^&ttift*
KtvQ(*.wxt yxiits aniAxo'&jUxt réi^ia
Xfoixrx A' su xyxéiìOyHXnoh Ai pviferxi KJ>%>J.
Fxy.pvAcv TTDAÌÌUJIO AaiiAOVxs e§sr'
avxynxs.
AìvixAx} Aì AiAiti xùr'o^ivos tyycv?s XÌ/AX.
A>\XTI xùSis gXitìg è7r; xiiègómoiatfi
ègxyxìs,
t
m
IXtfp phlT&gCllJl.ltXTX wsxjrlCu yxj> SglVVVS ÌXOVH.
Z\»y>j3a7tiff>iH.xW(s défxrof)
igvos ttfiyop,
h
f
A^sìAa
l 9
,,
in
£,sa/*xA.v-
^
Sibylh'na
k(tf\A<!i<nfpi<>'7XHSTB7IO\vcattyi!\
oìAf,ixhtn5fx
t
1
novera. - Zaì dXs/t,x\i$xy'oss//J>^»i,<fova)(dsn
Qijoe.xyégxTopA'
ЦнкХм?
с{л.нцо(, к cu rn-iavAoy^xpoj
fspufx
fasoitcvotft.
*z%serQs (ignìt
wtrou
лу-
Su,
^.ìpufftpònticr/,
Nouv j m&uvKj
* j-, Atxvo't* о vvó/Axa//
A? S/A/AfT^Op Ца.
AÙrÒ//, hxì
yxj,
AVITI
y%OI4&
S7ios,* è' Ц</ é/U.uiffop
ai//.
OV
Aiwsixt
t
хлЛ/л*,
ÌXtoy,Ì (A.OV XX/ffu! ,
(titryi/tcvop. Xìop Af
TX ПХТ
1
АККХ <ГХ$>ЙГ. f ìltìWipyXf
у ì/toìt,
alit S7!iCt
òvonùvip
"YAV.-AÓTIXTGIRT/lvir&Alxipxcr'f
1/ЛС'ч,№Т£Ыр TSKfX*
VgUTC?yXf%&^fojipt(*x\fii?Mlèvoi*HVH*
A" XV /ЛХ\Х
AUTO?
HOC/Я.НСА
Earogx 7R%tx/iiAltn,hxi
«Ofl/JVKf,
TfOXÌ/A.0/0
x^ty^ix
•тнХйшХу
TOVSr' K7b.bs'0Tl'o(!0l? 7LO\ll/.qiX SgyX /J.'l/AH\l
t
Kxi yi ésìssriromi
tai/Aiytutpwti
•nxf'tfxàìou.
yt
wtv<f«,
ÌIXTX mscurrx rgó-wop,
/*igcnxt
VOKgotilbS.
K.XÌ dxvééi/i /ixT^np TO/Cl H\lOS SOSCrXl dì>gv
,
V\irp xX\x
t
KXI
flycvsoìo.
XxXunAàp
àxt xbròsci/ioi^ouxXffirXi
AOHfOÌO уCVO!
ffyot.
nXllXWO^X
pVTdVffét,
f yovo'w wóf op •ssóvroio Ax^Sgx,
Kxi TI /lOXtilp ГСП TeXÌl XiTcllXtO? ì£cvxQ/.£6t,
K'v?IHILòu.
so)wévresXTTOFP'vgH
Kcà avrò?' серн
fixfCW
fivfcdntopxos'iAi
Ь'ЛЙ»,С,
féf^H,
KsuAìj Leu ^ovx^xs Xij^H, kw. otPijyt.(l/A,cpaliAX,
K-xi ufxrn
irln\ìf) Мшуг ogts in
щу^саозр,
«*»
Gracula.
Egregwm ge me n,diuexaturaq\
123
gentes
Europa atq¡ Afte
populofas:pracipueq;
T?langores,a(lusq; tibi,gemitusq; datura
Semper,cr ¿terna fama celebr anda nepotumi
Quid&det/ndefenexfalforumfcriptor,zripftm
Homerus.,
Mentitus patriam nafceturdumine
captus
Me quidcm,uerkm preclara mente uigebit,
Ajhrimgetq) modis carmen pradulce,duobus
Mixtum nominibus:Cbion quoq; fe ipfe uocabit,
4
Hic res iliacasfcribet,non (ìcut babebunt,
Sed dare, uerbisq; meis utendo,modisq;.
Vrimus enim uoluet librorumfcripta meorum* .
Iscj; uel in primis ornabit beliigerantes,
lleftora Pridmiden,cr Achillea Peliona,
Et reliquos etiam, quibus er res bellica cordi
Qumfaciet diuos iUis aj?iftere,falfa
Omnmofcribensibommescummortecdduà
\ifuer№,quorum
tantum nuda offa fuperfunt,
Et quibus mgentcm famam dabit ilion amplm*
Sed tamen alterno resgeilds carmine dicet.
Et LycU Locri proles mah multa creabit.
}
Te quoq; Chalcedon ponti fortita meatunt
Anguñi,Aetol¡egcntis
populabit alumnus.
Et tibifranget opes onerofas Cyzice pontus.
Tu quoq] tune Afta Byzantion ama fòuebis.
Et gemitus etiam accipies,multuìnq, cruorem,
Altumq; impcrìum Lycia de uertice montis,
.
iz4
Si'byllina
Vnidfy reclufepetr<e refonabit hidttt,
Donee ßgtia pdtrum iam cejfentfatidicoruml
In
Circum te tumida refonabit Khyndacus
unii.
Rhode fubditafilia SoUs,
Durabis,multaéfc olim pollebis opum ui,
Imperio'^ maris primas euecla tenebis.
Prtdd tarnen ftudio tandem rapieris amanttm",
Ceruicemqi iugOfdiucsformofaq;
fubdes.
Lyiius dt motuf res Perfiiis expoliabit,
T.urop<tfy Aßcefygenus pertriüe dolcbit.
At rex SidoniuSydUorumq; dgmtttdpugnat
Rhodü. T « quocfy diu nulli
InSamios. ExitiumSamijs conflabunttrifte
perequor:
Sanguine terra fluens refonabit in tquord rdttcé
Cede uirùm.uxores
autem,lcpid eq;puett<e
Ah lamentdntesfud tritila ddmna qucrentur,
Propter er occifos,z?ndtos morte caientes.
t
OHixéof) Hvnljev aaoii-Cu <fte tpifigei
>
pxKayycc,
Et multai dnimas hominum ßmul Onus
habebit.
In Trauen
AtTrdUisuicindEphefofuccußd,tremente
fes.
Terrd,compoßtos muros,hominumq)
Idbores
DtV«rt,cr Idticesfiruentes terra refundet:
lerrdgrdUdtd iüos (yfulpburis
hduriet <eflns
Rtgdlesq; ftructSdmus ades tempore certo.
}
In Italos.
t
baud tibi res cu externo marte futuri eß.
Sei te ciuilis ( dittu miferdbik ) fdnguis
AfftigetjeUhenx
nimium>poßti^ pudore.
Gracula.*
%XIß«R'
MF^ßT
Щ ,
UVOTYOFIOVHÏ <ЯЕТСН( NTXOTFVÇITXI VAUÇ»
TI ¿CXI TfXTiçaip
К vfÍHUtvÍTetcx
FTCWTVÏX ЕУ/ЛАТХ
TBMD<3!¡*
NÇOITOVRIAOS OIVT^CKOIE,
TVVAXHCT XY.FI TT NV/ЛА NOEVOS¡>tM~VO¡) EI*acpxyfai.
,
HT*fpÍHÓvyXTHf,7i»AVFAFT0LOAUSB'7Il&CV
ÍíStTXt,OV
f
7¡ÓVTU A' í¡HS HpXTOS S§O^C(J XWUFIL.
/ Л \ л /ЛП' AIIÊTI SACOP SET OWÊGU-AJONTIFI FYXFXLF
Ъ.Х'У&ЛЗЦ/АА' '¿\Q
AVAIOS
AEIVÈFI FVYÌFI AB^OVT
CW SAVNES AF TX
ЕЦЗН.
WTYÚAOSЦСЦОСРЪ^Н,
V.VGTIITH! т* XGÍNS TÍ KITASРНУГУХ ХЗФ ССАУН.
^TAOVÍINP A' ¿AOOS ßXTJTXDVSILIXI PÙAOWS Ä * \ » < e ,
ЯХТХ
F'•IVROPOGÙFJ <XX.iJ.IOISO'AOÒFI ATTIVOЧРОМБ'GOFI,
ТАР
СХ/Л1ыу,
FÍ1¡AXTI /XÇÎ> AX7TLAOFL HÍAACFOpTXt ÀS ХАХ ФЫТЫР
07C^UMCYIIÍIIFI,a¿AO^O¿ AS VUÌI XYI\XOPXJTAT NIGXIT
Y Í G Í J C < X & H I A : L I V ¡ALILI) F xwoéuipijfDj/,
IXS
ЦСУ V7lf£
HÍHVWfl,¡XS
i'
<A 07&.VpOVCl)F> VTftÇ
,
,
*
L/CÚJC,
Ï.H(TITO(> KV7I*I) (ГС-НГРЫ TPEÁAA A( ФХАХУУХ,
KTÙ TTÛXKXS ^L'X*?
TGXWTS
•FTAV^IXF'
ОПБРУСМ
EINOIÜF XVAPÀY
AÍ'T¡ YXÏX
TXLX ßotfUWOßCVH
(
М
ЯТХ TUS
<¿Í<AHS OPOÊVIIXAOFL Χ&.
A' TI YTÍRAFJ FQPSAN TRAFITTI НХТХАУЗЯ
Т BAOWP ßAYVOVPIUF.
НАИРРУОСЯВТГ
-!tínXA.^flAÍj
KX\ CÁCAOS 'S/IIHXTPÙ ßXATAAIX
AS Tt
AW РХТХ
А' ЛИТЫ
"
*
•
T
XX>L
(U
? - F'
f.T&FTIX.
1
ôiit.
RAIGA,
ÌTXAÌN ffOÌ A' "I" OVTOS KfHS á}&.ÓTGL0S ÑCCTY
f.'IFTI,dUt
ARTS.
AM.' SFTPOATOFI XÍIÁXTÜCAÍIYOVOII INXAXITAAYÒFIF
пхтхRI¡r
VSAVÚ¡VA\H7ÓF/
HXAÍXT,
TSICIVIÚATD TÍ HDPX'I¡H,
•ïzi
Sibyllína
Kxi Л' ttvT%éíg,UH<Ti vicífcc coaovAyí
*
am^oiJÍH'ívíiei
V.CSU dl' in àyxêap
В edttndät
bíCUOX.
c¿x¿ifíTXi
pérxç,
dC
rxéftffx
t
XVT/W.
êugHp dis
irxAÎHS Xvp,iJ7H! ^TloéXtp
TtelúiH.
HÇÏTXA cwìifì
yünof TixocA'tKiix HXTXTiçUuirЦъИкгх
KXfÛP ÙyXXOp XyvX¡KOV7IXj¡xééclHiXop
Si y ¡ja ta ¡ií yxXxv^tp
vJliAÇÎ
xtaotp.ú>§xgx тенкх.
©CÑHlf XHgcSvfol <xfà.tl)p ^¿CfOVTXi ¡wépbip,
f. rfoXÍTiog KxftTrctvaîr ¡xjixfiop 7tÍA¿¡x¿A¡¡x-\ Jèp •noAviixji7Ccli,
Soy,
Aipop,iaovXvs7HS dlf xweipájxcx
тонпх
Kùçvot Ucà aaydlá piyxXb^apüivcf
<*/WW,
"• Ktu-пКнуойсàyicioêiiнхтхßovaex
f. rsyhíSi,
bvaoVTXi
wWä
натх it ipx ôxxxosâois
A? al 7ixfêa/1nàs
o7sc0Xfvv(ApabaiT
Kxi nigsç ?xs xiijdfiéa?ßveo}
A? xïvyw/x vinv
f 7inee&fip,
xïJlm
y
хрфтоХаЬсга,
ecXiVH^sxßxaiXyiop
хрфы
Mvffwp y xix pixHcugx^ycviS ßxatXifiop
T V Í | S T « < , S
piw
TSSXVS (Tíl^óvop
Kxj^tii/lcòp^yxXxTXis jf wxvfovos
хрфи
sosít' x¡Xnéw^
eûJSTXi oinjct,
Hj& 1ш TC4>ê<A(p HXHCp (JcXTOPfXtXX
Kxi очнОыр^xXnáois vAxyptxaijaxi
Av^ycct ¿7ti 71X01pjffopdis
Hy¡na dly poi êvpos
Kxi
ßcgtTiTXiàtiXÒt,
STÍXVJXTO ovêsop
TSCCXI pot piyxXeto
lçfX7o-,àxip.' iusXdVai
Ai Xi feiviwp
psyiçfop,
as iiógiyet
Ôs» çxrn
ov
vpvop-,
féêtuSip
щофН7сгЪссинХ7хусйар1
y OVO} xi'dlfäp «dis yuvcuüüp,
* Kctí TfXCHU! ItÓMUtp 7ro¿fxAÍxtf,¡)dlspií' vp-йр
Oncuh»
127
feruìid quinetiam recubdns libarnkd
oc ^oidlù $!;6t6Sl >h OvaCfifiTQU di'
proptev
« J T Ì V ,
Ncc tu bldtidd bonos mdter,fed tdélefiuebis
Akrixßua
firdi,iterumuirper'nicrofus
Surgetab ltdlid'.tunc dirutd tdodieed
Vrbs
Cdrumpr<ecldrd L.yci(blendentiSddunddt;
magnanimi pdtrü hau defuncld fìlebk.
)
Acuta Cdmpdnk ingens impendet ab urbes
Dcpopuldntefame,®longäu* morte pdrentis
Defletd. Cyrnui,Sardo^,furente
proceUd
Mdgn'£ hymis,fanftoq;
Deo
firiente,profundo
Mcrgcntur,teäis fubgurgite nantibut alto.
Ebeu quhn multa* Jbonßtbit Pluto pueUas
lutatiti,iuuencsq; impubcs wquore merfos.
Ebeu infantes oppreßosgurgite
[alfa
ßxClTuß'iCfJ X/AßW
fivsüif/ yxìx ftxHXtgx yovos ßxfflXlj'iOfJ Xp0ù>
-rsfiTxtjdmen hdud durdbit tempore longo
Cdrcbedon. Galatvs dderit triüii quo <£ luftus.
EtTenedo uemetfupremd,atmdxima
clddes.
Et Sicyon tris t'tnnitujcty Corintie,
eù)(i!ctet ir.) •zsxatftjtrof/ aie ßiiiaiTXi aeùXo:,
Vi requietd mibi diuino a Carmine mens eSt,
"Ecce iterum flimulat magnum mea petlord nume*
TAeqjfuturd iubet per tendi uaticinarL
Ebeu Vbcenicum mariumgenus er muliebre,
* Littoreaicfc urbes
omnesmmnHlldmdnebii
tzi
. Sibyllina
Ai lumen folk,commmi
ht
lumme,ueûruml
Ne c «te numerus,nec (rit tribus dmpiius u\la
Iniujldm propter l'mguam^itamc^
nefdndam>
Quem triuere omnes référantes
ouprofana,
Tetraép dixeruntyiniuûa^falfaq,
uerba:
'Etcontra magnumregemq,,Deumq,
fteterunt,
Oretyfalfd malo uomuerunt-.propter id ipfos
Cuntlas tenibilis per terras cade domabit
Et maniabit eis Ccus heu
triftifîimafata,
Eùertens urbes, er multas funditus arces.
t
t
la Cretatn.
Eheu Creta tibi,multum dolitura:manct te
Clddes,pernicie te profîratura
perenni,
Ettefumantem
tota olim terra uidebit,
Sempercardentem
nunquam te definet ignfa
In ThraHeutibiThraca,iugumquon'amfcruikfubibis,
cas.
c«m Grtcos
GdlaUpermixt^Ddrddniictq;,
Vaflabunt duidê-.tum te tua damna lacefient,
Externa-'q; malum terra- ddbis,dccipiesq).
(élis,
ïn Gog.
Heu tibi Gogq,,M.dgogq-, alip'q, ex ordine cm
Marfogydtq; Angon: tibi quot mala fata propm*
Multd etû LycU natk,Nlyfeq;,Vhrygiïq;,
(quat:
TamphylUq; cadentgentis,Lydiq;
fréquentes,
№duriq;,Aethiopes'q,,et
quorïï barbara lingua e&
• Cdppddoces^rabesqi.
quii dutem flnguld pdndoi
Qwotquot enim gétes uerftntur in orbe,tremcnda
Omnibus immittet chdem Deus Me fupremus.
Bdrbmgem nerb cnm Gwos
aggredietur
y
Oracuîa. ^
и?
fçoc fidor ìtsAiow zsíXfíassrcu cv px\
OiiA'
HOIPU,
STI TUS fulìs {¿fneíiosaxi фйАвр (т
f<joU¡
A C T ' oèAîai yAtó-fJ^auvóftls TÍ ßii àoù cwáyvovt
OpHdTéTCi^f
KcwTts cwolyctTi} уо/л
К Й Ч Aetvtss AisÔôvTo AÓyns\ ^avAäs
хсгхаху
К'
oä'xyvifi,
т' oiAÍH&STt,
IIXTCVCWTI 6tb (ASyxAs
KlivOtÇcw 4<tvAi¡¡t ttväacfoy fóy.x.T¡¡vtK кр
fixatXios.
xùrvt
IbKftxyKW! TfknyîoSl AXfAXQSflCV ItXfX tuXtXfi
ÙÙTOÎS,
Txîap,àxi
TtiHP Uh fielP tu) TsS(A.-\a ôtès
ÈgfAxpus
Ifks'GXS ir¿AíXs,Uxi V3t>?à.x0Sit(UAx,
Ai XÍ 001 ПРЦТН 7toAváAíiVí,(tS CTfWôfi KÇH
Р\нук,ах\
poSápx diáviot (§хАхтах§а,
%xío*tKX7sVi¡o(Auvlw'íixax \éàf>
'¿4ÍTXÍ
К ' i et AT' altivos Aeí4& TSifixX^x
качая.
tu act
A?
tivíux
eùêis,
ербянфуор ùs ás AíXiep Zgas»
AOFTITINJET
Hxrx THS
HPÍTUS.
kxtx
ухАхтои rois AcCfAeuríAsoSip
rüg
SÇÂNET.
%УККА'ÎTtiôSVpCVI/IS'XOpésOVTtSïTOTt aoiHXnCfl í-
ÎXÎM A' a>\OTpÍH Adams
A Í ой aetyuy,áih
Mxja¿y
nxuòp,AAé ti Ay*}"- (s"<w»
taxaif) sptgis хцх tixytly,
Нхтх T O J
HA' olyyi>i>*oíX toi ttxtix fioifX ittAxfe.
yóóy
t
VoK^ci As Uxt AvKÍoifi yoìstftvocòp Tí,ppvy¿¡f> тс,
Foï&x At Tt&fipvAttiifi eevu^vAi¡f> ~¡t шаатои,
tAXVplíflT' OÙêICItblfnUllXX ìèvtOfl $CCjCoCfOlp¿)Vb¡l)t
KXIHISXAOHSI/I т' <íj>xunf"¡iíTi Ai) кхтл
fioîgxfi s-
ЩяиАй; Tvxaifi yxj> ooot ^êôvx vxt erxiai/j^ (кксгор
l
\4 ?<>sA&vlái
famine*
1
sSf¡ai7iKttyLbi
Uïhitaip A ' oaóteep "móAv^x^xjo/j ¿evos iÇtiÀêit,
tAXxAóf
xì^aAst
Ц9
SíByllína
PÍX\.<¿/ЛСУ
РЛАЯЕ
ÌHKIHJÌIIJ owcAçûp
As 7¡'MX
1Я71Ыре' HlAtÓwOfl TÍ,$OW(JT
AÁ/WIXT'
¿XÍCOVEÍ NOCJÀVCCI
IA.HÁX ßcorwfi
АгхАнХдаоутж*,
XYFXXSIßLFLVFIBFL.
OVTIOÍHTX 7IVgì PXÊGUFFTP XÊIFFFIUS.
VOWM J EÁ/Axfx
¡AÜAct •ЩО! X?X¿W
YXIX/J
OU'ÁYNA
AJ8FFTF>,ÀXT RÉNRX^XOVFÁVIW
ТЕ YWIXLUX!
EH $XHX(A,Û(> ХЯХХХ
FJPV FDJICISKEO'L тгс^'е&е •STEIF'
O^FVTXI AI9¡ACÍ7tíi
v7tò i^ê^iiou
VIXCÎXFIVFGIFWX'^cvTXi
A&vlw.tiiii
MiHçèyfTKXfHsosuy
(CXS,
fiaqSacpofiuvuf/,
ig-' XÙROÏF
ÑÉXÍ/I-E/S, FAÑS Т ÌIXOTFBIYÌJS,
OFYVTXI T ¡ALXÍK¡>J<>(I¡ UX\ 7t\bT0¡J X7KSUITX
%^SGÒF> UXF>7lífePT0C TcÓ¡A.O¡ ¡A' V7¡0 YOTWXFFTF/ E?XT.
t
^¡FPJCRRXT A' INXRO(/JiTí
FI VMFOWFI
VCVRE
ИЛ) Ко* AI^GOÌS
C
X P+
A' XÙRÌSS NXVRXS
\ LUVFOBCT ßtx^tw^CXOF),
PVPÓPCVOI
•яе\((А.ы,Ааийп
OÍE¡síiF/s-^ÊFOICRI%XF>OLÌ>J>\Kji
Aí
ASXETCS A' CCJX E<jXA. FVYOS éfoxAi
TASAXN,
oí AI NÇC?
moveos..
•MXFU..
ÇYXT,
VAJ/RX A' h(*B MÓAI/Acs RE ßgOTuis ÀX\ ХОЬЦВ!
XXXNFÍÓ/J RI (TÍYOCFI т й | А
AFFO^ÍLÍVR'
ITiì YEUX¡i
etvfxt
nvAoi/ЛШ
ìт'/-»
ÊEÀS ÈGEU'ÈP v^S,
OKIW^CWTHJCS criArtçx,
AVRTCF F'WEÎxßcoTol Astms
KXABFFSAIF
xwayrtt
AAAO¿JW
TIVÇ INI
YXIUS.
HXXCWHÇOAILWJICU
К xi ÍQAA TceXvy ¡<?O¡ujs IFCTMÒF (TIRICI LOA YLVJ^
I O ^ошткр Л ccyé^éíTtup
•APIS tivs
~¡O~¡¿Í[OP YÉVIS SOSEFXI
LÌM-XS ¿LYRL 7tÍT%°iaxs ÈW' ouìAcxeiv
ÍÍXHVXS.
&VXROIS,o¡S
SH SYT <PVYÁ(J ÊOWXROIA
TGÒF TÍ N АИСКРЯТКИ*
aùéin.
ÙYT^ÓVIUST
REXAVRLW;.
NÁ¡XO>ÚT¡J,CVE¡CRI W&¡IT\
<3v(IS
O r acula.
iji
Multa quidetH capita éxtirpabit lead uirorum,
Grxci?.
Multas balanteshomktum corrumpet opima?,
lamicai,
Mulorumq¡greges,
e? equorum
drmentd,boucfc,
inßtndoq; domos elegantes igne cremabunt,
Multaq; diuerfum ducent captiua fub orbem
Corpora ui,moUes pueros, dnaasq¡ parente*
Ex tbalamiSypedibus teneri* quas dnte idcentes
Cernent'mubiclis(confiringctbdrbdrui
bonis)
Omnid durd pdtimcc erit tdmen uUd poteßdi
S<euum peüendi
beüum,uitamq;tuendL
Cernent diuitijs boftem,rebwq;
ßuentem
Omnibus ip[orum,trepidigcnibusc[;
trementes,
Etfugicnt unum centum,pereumq¡
peribunt:
Qyinq; dutem mdgnum fuperdbuntdgmen,
er ifli
Turpiter utentur pugnajriñity
tumultu,
L<etitiamq)ßrent hofti,Gr£cisq)
dolorem,
Et ferule iugum portdbit Grxcid totd.
Cunäa (ìmultdngent homines beUumq) luesfy
Et fuperum caelum diukitus are rigebit,
Nee pluuijs uUis mddefiet fined tend.
Fon ed mortales omnes
miferdbileflebmt
Ignecfc udßdri,necdr drier drud,feriq;.
Et mdld multa ddbit cceli terracfe creator,
Atq¡ hominum fiet pdrs tertid [old fuperfies.
Gracid prbicipibus quid fidi* morte cdducis,
Ad Gr«.
Vltima quos leti non esì eudderefdtaí
»«
s
c
Quorfum defunfth donarid udnd
i
*
reponkt
Qjft'4
f
fj2
Sibyllins
Quid 'ut lit Ai ftdtutéquk te malui
errorddiûtt
Mentk dgit,mdgni Ikiquentem numinis ordì
Accipere omnipdrens nomen numenfy memento.
Mille dnni atq; alice funt pcnthecdtontddcs, ex quo
Gr<ecorum reges regnum temere fuperbi,
Qui mdld mortdlcs docuerunt printd mdgiftri,
Tot fìmuldchrd deîim ftdtucntes luce cdrcntum:
E x quibus ejfvclum eft, ut tdm fapidtis inane.
Verum qudndo Dei magni uos iraidcejjèt,
Tunc dgnofcefâ confpeâum numinis alti.
At$ omnes dnim<e mondes
multdgementes,
In caelum recld mdnikis fublimè fup'mii,
Regis opem mdgni incipient ordre uocantes,
Qu£rercq;,ecquvs eos tantd defènddtdb ird.
Eocquoq; difcendum,or memori
tibimentete*
Tuncrd uoluendisdnnis fint quanta futurd,(nendUf.
Gr<ecid qudndo boues er tduros cadet opimos,
Admdgnicfc Beitemplum
libdmbtdjisiet,
Effugietcreperum beUum,peHemq; metumq;,
Et feruile iugwm tdndem ccruice repeUet.
Sed tdmc impid ftirps hom'mum iUuc ufq; uigebit,
T)um finem hoc cdpidt
tempusfdtdle,diesq^
No» uos quippe Beo libabitis ante, peracld
Omnidqudmfuerint,ftdti(etqu£cunq;uoluntdi
Certd Beifieriqwe
prorfum cunclaneceffe eiî.
D e Chri Tue bominum tdndem furget gensfdcra pioriï,
f
ftums.
QyipractpttBeiretmtntesmcntefupremh
Eius
Oracula.
135
àdlâXotsirt -rat içKapcy ci/ fftffi ейm,
TXVTX тгХау щоХпвьвх 6í¿ ¡MyccXoio vteóaaiTtofii
Ovvo/AX-ssxyycvSTXififfifxîAí^S,f*nAí Ахвх fff
XtXjx A' if' ST(Xhob. •wiyveíKXTOvTxJlis¿íwxi,
E | ь AH ßxalXdVtrxii v7iáfif>íx\oj ßxaiXnis
E}&/wu)t>,'oì TtpÜTX ßpoTOitHXitx ùys/A.cvaVc'x//,
&v£tt т '
r
VoWxai&f/ »AwXx HXTXtpêl/A&POIS бошштюр,
Sly oviKOV TX itXTXtx фрочау ißif)
хшАа^ен.
А?Л* bzaórxy (*еух?ино íti^óXos IOSSTXÍ v¿tíy,
Aè тот' Í7[tyv¿ifft&¡
eíi учухХою Trpcawxei),
Vxerxi A' XMÍgcÓ7t^y ^у^хчлеухАх yavx^bext,
AVJXTIPÒS ipwàp aVpih ca>x<%óy.c i>otgígxs avfôjy
А^ОУТХС ßxaiXux ftsyxy STsayUvTfпХц^иуу
Км Ситар fvg-SfX^ÓM tiSyxKoiOiTis s?xt,
AWxyí y iixâe T¿TO, UX\ ci çpttri натею <rxf/(>,
ОйЗХЯеСШХО/ЛОУЫу &VlCWTW(/ HljAtX ffXl,
KM TÎSÎ èx\cct е§ф ßo£5y,Towpwy т ' ЩицОняр,
Ve>òf vxòy layxXow ûi&'oXo ксеря азах ex
ìLitfHfùgH Ttexífiíoio AvctH^íuSyuJlí <póùi0
KxttXotyiè. àia.AiXoy vwsHpovgH fvyòyaiiôif.
al, Xoiftoy.
AWXIAÍ^II yé агтВА' xaSoiyyovof шетхл ctv-Оггяй/гtuy~]SJo TPÚXX^HJSXOÍ xic/iioy iftpef,(Apäi/f
Ob yXj Át¿ ôvtHTi eiw^yt^nt TÍXÍTX yOVHTXt,
OosxíAcfot ßa\<fi>3iToa su хтеХсФтх 6¡OS y¡,
FXVTXTiKi£ylwxt,tigхтсфуА' STimeíffiT' xiixynH,
UtoeGsufi oívApüiy ¡apüy yovoí éoSiTXi xvû/f,
Bsxeüfi Ai t m oí ^oíné^cvoi
v-i'tyoi),
f. viiùp.
/
i
j
©ícflí-
*Î4
WfgiTWjí/
fflfioivùf).
Sibyllïna
О Ъ ы р
ptyX\OlO¿íÍTS>ÍQl.llV<AtU>SllO-l
AeiCñrtyw'iOSNt^nJC
"Txvç
upfxrg
FgWTorcHCCfJ
hW/AW
càie'
гфЫс
о'Шр TÍ, àxi
Ш)
Xí/я й .
vópov
K.M. ¿ASyX %jXfp.X
ycif
oí
Tifa
Atom
Xx^óyrít
Hxi
7 i
Ogigioi
що!
sçy
T¡iA5i<rt
etòp
AUxMX7op,¿uuS7CÍÍTX
xvêçanttap
,>uk'if\íCowrx,
Timo&Áu
ßgOTui
i,
Hovfóffovt
vcowòpùXovxi
ì §o i v ä r x \ è ^ î g x s
\ A x T t J i x \
ßbXlw,
i>¿vy.x,
éíafi) ¿ÍAuXX HX(A,ÓVTWfl,
HCVTÌ
ê*'P x á g u o t
dVpg'opx
xjiyvfi'
f
otx
tpfyÓvTiS.
píyxí
ûios
fii/\T¿2gi?x fci>)$x¿>íxr
VyAtvx
ясорнтхх,
TioLVItuSl
nevxle,iA.'
^хХнах,
Xlê'lVltip
lilimvTíí
Xy>is,
xex.vx.TOiu
CVÌ yijÚíOSI
i t x7íXTHíi
Kx\§VXtVl)lp
АЖх
¿w'
XfífOp
Uxi
y-SXx
Tü'lOVXl
ßgOTOl!
ffptp
JCíW VSÍtriltJllU
Xgvffsx
tt¡oex
v^lgoio
7í¿A(i?,áxi
Л' irl<ad&VTt¡
iAÍvoit
ctfvüp
C¿y!lt>íoAcHKfGS<fíovTtt,
ctHéffbsri
Avrai
snxrópiùif,
TSrtXátop,
(AíyX\t¡>
Ejf As AiHXioeuMH
OX?ioi
iapoüe
éveixir,ugiéòp
fizXù,
x y v x ! ,
áyv'ífoiiTíS
тор xeìpéyxp
oi/тх,
yoväif-щтхА:
Цо^хт&хй*
•гсчр
AvêçUTtUp
Oa'lHS
KiJÙm%os
O u i *
dVVÜr
pt/AVHßOVOI
а з \ р ,
XfsovtHisiaxXAx;¡Myviw\xi
TI
EJ\\ÍKF т
Vófifup
AÛCWXTCIO
polviHî!
,cayvTT¡io{,
év^uçotMcà
As
XXTÌVOI,
x y \ u ì / ì o v i x
heu yxXxJüp^xaHí
¿Ü
cwxyvw?,
it
XyvÒpvÒpOPfOp
A'
ifosxx,
daliii^BXfxSoU'Tit
TlXfi^HOIXp,
Avi'
Oracula.
tj?
EIJW honorabuntcafio
libamhtetemptunt.
Er fufßminibui.cadetur
ey hoilfc multa.
Er taurip'mgues,aries quofy multus,ouesq^
Vrimigenopartunat£,cum
p'mguibws dgnis,
Q f * fancle magtid procurdbuntur in art.
Sorting £qu<Mpdrtes,ex lege fupremi,
- Oppiddßlices habitabunt,aruaq;
l£taAt uates pr£erunt,quos immortalis bonordt,
Quiq,bonum
portantornate
mortalibws'mgemi
Solte quippe Dcus fdtium donauit habere
Confilimnq;,fidemq;,bondmq;
in peftorementent.
Nec uerb mnis erroribus uUd Idborte
VLumani monimenta colunt,aut are uel dttro
Cufa,uelargento fimulachrd uel interetintunt
Lignotttel fdxo fdftorum ßgna deorum,
Aut cretd out minio uiuos in imagine uultus,
cxyaliaftultitiamortales mentis adoranti
Verum protendunt eaftds ad fidera palmds,
E x leäoq; manus (urgentes
mdnerepurgant
Seperaqua,dtq; T*eu,quifemper
mdgnus,honorat
Aetemum:poi% quern patres.mdtresqi deinde
Ante omnes homines fanäi meminere cubilis:
Necmdribus pueris federate
congrediuntur
Sicut Vhcenices,Aegyptusq;,atqi
hat'mi,
frugiftrensq; alijs cum multis Gr acid terrte,
J>erßs,or Galatis, Afldnisq; omnibws,dlmant
Atterni legem qui contempfere
Tdnantis;
s
}
t
i
4
PRO
U$
Síbyllína
Pro qua re Deu*'m mortales feuietemnes
Immittet^famemfpkngores^etlaymuUmYtm,
Ve&em,perniaem lacbrimas,tri¡}esq dolores;
Aeternum quoniam fanttè decorare parentem
Holentes,hommum generis jìmuldcbrd colebdnt
fatta manu,flupidi:m rupes qua latta cautas
Mortales abdent,magno cogente pudore,
Cum nouus Aegyptirex feptimus imperitabit
In propria terraje Gracis annumerando,
Cui lAacedo imperio dom'mabiturimperiofus.
^ Ex Afiaq; aquila ueniet rex mdgnm ad m¡hr,
Ardens, quiterram pcditumq, equitumq; caterulf
Qbducet,qui cunda malis labe fatta repkbit,
Etregnum Aegyptiproftemct,%r omnia fecum
Ajportdns,Udfium difcedetprado per aquor,
Tumct; genuftettent album regiq^Deoq;
Magno immortali per térras omnìparentes,
Etfabrefattd manu confident omnia flammis.
Tutte Deus humanis concedeigaudi* magna,
T o r c e r arborea ñirpe$,pecudumq; cdterue,
Innumere ueros fruttus mortalibus edent,
V'mum,dulceq; mel,niueum Ltc,quodq, uel mtet
Omniafrumentum mortales adimat agros.
Sed tu mortaliSyUerfuta mente mdldq;,
" moli diuitijs nimisinuigiUrc:fed ittis
Mifiis conuerfus numen placare memento,
ШтАме&ео шттсогрога
centum,
Primis
t
}
}
y
3
Oracula.
»J7
fit/p úf otSuyXTDt êqaa -muir iost ßgortla/fi
Arlw àcù Áift¿fi,áxl tíviamtcí те ysvx^xt T Í ,
Kcù iióhepcff àoaXoiftòf/JJi.' xAyix Axngvowrck,
Ovvfuep xexíixroft ycvírlw тгоитыр XMÍgá^uy
От tôiXop 7/цхл> ba'mttâAuhx A' ítí/aw/j
%H(oitoiH7Xffé&>vTíf,¡xfienai ßgoro't avrai
%// cfcicrfitxij TjírfÑp nxTXitcv^xyrSt Ai ЪтАот.
Опъагхр xtyvTtjis ßaaiKois v'ict s^Aoncfi Xf%H
Tüí iA'lH! t yXÍitSiXQtenífA.tyi/Cf è§ (MblwW/J,
ul.yCVtÜt.
Ag^Ñf hí c/^aai цхпнАмь! iïaeerot хл/Agiç.
Ш-Х-ен A' (§ Muí ßxciAdir péyXf fairer áíduip,
eWJtû^ei.
OF tsxax/i annnxaet усйхр vii/Apri Lxi
'мпешру
Рссутя J' rvynó-^a,U(iU -тамгя пхнСор хмХ7г\уав,
P¿Va A' xiyv7f}v ßeteiXe'io() hi Aín -вхмгх
К'/урх#'íÁíif> ¡Titear Xi. «V
ttyfíxrujxêxAxOSVSi
KXirÓrS A') HX(Á^Sl?l éiÇ (JLíyXXU fixat>\¡ti
Aectvxruyóvv Mi/nop Í7ítj(áivi •nvhvCorágn,
Egyx As^í¡gt4tí¡H¡x ^vgàs phoyì ъяутх шаеЦои. гг
Kxt r¿r¡ Aè%íXff*.lw/iíyeéxUiieiò?xyAgxai
Ae¿t
Kcùyxf yi¡,>y AçaAgxji} xxtrijx iteìiMix
p,fau(/
AÚanai n«jT,of гор òfMSfVop çcv^gX7i0iaip
Ol ri), letti (i'íhtros yXvHdf>y XaVni
riyx\xñ¡os,
KXÁ, a'irx.o^iíg
i ßgorois nx79*.ifO{/ остяаЖгозр,
AX\.# av ftpwnJiìi ßgc~lt!'inoiniAcy.H[iHXiiéipgifi, necfxiCAH*
A>\x \tw¿>fi ifKírop^g(4xséùfi
гКхаяею.
ais vcòfjst
©P£ Ètu reuig®?£KXrny?(iAx¡,KAs Uca <xjvu¡t> tu>og<Á?ibs,
i
$
Y g curo'
t
y
t
138
SibyHína
ci tópente
PGBLTOTÓNLT)(L>eÙyUl/J~fi •HDFILTFKOFTCVXTCIP
A\\X
FLIP IXOÉCNB
ÍXÍÍJCK,
хрСротор^сил
ÉIÒP
OVTOS YXJ ¡AOVCS (<J\ ¿IOS-,
TLW
As AMXTOCUVÜTI
TÍ¿¿X,AXL
HTÍH
sgrif)SR'
á'X4¿¡\
PTUAOVXAXI^S,
XÚXMXTOS HSXITXI ATIXOIAT FIPORCICIP,
T¿ IITYXXOIO SiiP.U/JI/АХ FV^X^XT,
Одаячт HCV TÌCWTÌÒSI /Jjw.ÌS XOI/AÍIUTÍXOVTÍ
É\é»,HXi
ф(С(фо}О A'LHN RV^TÜFL AX/AOVTIS.
Tat/Tceyxf
той
>TÓC¿IOV
еи/лфс-PÍÍ,
Ay&XCV
Kxt
FIXCRIA<F¿S
FIXCTXIX
E¿VH AC SÈVSX
X(¿Í'H,^TÓGX/J
HYIFMVES
A.S фЬуыСгрIS
АУ^Х^ЕН
yf
Í.'SKXAXTÍOPÚEAH
7IXAXPJÍXI
B$XFVF&IIKÉ7HF,AX\OUHÍ'P
УЕЪЗХ.
ХАРЯ
KXT
f
А,с
1 уйР'
т&р {A&VYVWIS
TÍ Uca XY^TX
SCOVRCU,
é«¿ixyxíns
TXVTXTÌXS&HÌ
£луяй(У AHXÍACVTXI.M'
XP AS
амиХысеиесарорпнр,
NJSAUPCS
AÍIT¿ A' xasctfTos
ÁXI
к
PUCOS
HPVOSÜAX
RXXXTVX
&Í>9POT»Ss?XI хтяхсх,
i" /XV¿IWP OCÜSGÚTSUP,
F3<SPM>\OPOVIIIP
CVTAVT&P,
ÉUPÍXSIYXIÓJXSIWXPTTTÚNIXXHFKX,
OvAs (tcv fit AGVíiifí'XAKÓ^ÌFXT
'
WÓXI&RT,
AI XWXVRSS
ATÍ4XA>XYX¡X
VIXTXS ÁIII
t
АИТШР
S'FXI
| твнр.с\шса
IIXHX
Kf)(K
YXLXP
ÁSTPIP
ÙÌ>ХЖОТФ.И,Х7Хф01
FOXKOI^govw/i/ЛУНН
x
$KJÍXFOS
-XIOVX
LIK CCfyVp» (TPLHOV
f. -zuitptxi- H ф1Хо^нр.овиЛ/н
¿QSXMXT,
Auvxyxi,
X>\LWYOÜXPXNOTVTFS,
figSTtep, llXA
TI YXIX
LEXÍ¡SCl,^pff5rf
т
Tsogéyca^àxt фЬХх
К Л Е тот c¿7S KIXÍOTO ÈIÒS TASTATO
às
ITVPÈS
EWYLW,
FIXCIXÑX,
OFWX'
Gracula.
fjp
Primigenosq) dgnos,cdprasq^uoUntibus
bori*.
Qu£re Deijkcilem aternipldcdndo
fduorcm,
Quifolus Deuseft,nec quifqudm est alter ab ipfo.
luftitiam eolito ,nuUiq;iniurius efto.
immortala enim iubet b<ec mortalibui agrk.
Tu uerb magni uitato nummi* ir dm,
Tum cum mortale*
omnespetetexicidlis
Veni* ,er horribilipotnarum (Irage prementur,
Etregem eapiet rex,terramcfc aufèret iüi:
Et gens dclcbit gentem^populosqdynafie,
Qiuerfdfcfc duces omnesfuga pellet in oras,
Mutabithom'mes tcttus,cr barbara totos
Gracorum pingues agros populata poteüdt
Toüet diuuids,ey
natafeditione
ìpfi in ter fefe contendcnt,fcilicet
aurum
Vropter er drgentum ( tdntum milefudda mdlom
Cogit duaritia) mq; dlienis finibus omnes
Nuüis claudentur tumulkjnhumataéjfeuk
Corpora uulturibus Imquent
üniandafirkq;,
fattaq; cumfuer'mt bac omnia funditùs,ingens
Reüiquw teüus confumet luce carentum,
_
Semina nec prorfum capiet,nec arabitur ipfd,
Infelixbom'mum tcBdnsfcelus exìtiale.*
Tempore longinquo multi* uoluentlbu* dnnk
Feltas er clypeos,g£(fos,diuerfdq;
tela.
Nec de querceta lignum fcindetur ad ignem.
Et tunefole Deus regem demittct ab alto,
f4o
Sibyllina
Qttt totdm temm dirk recredbitab
dmk,
Occifis dlijs,dlijs in focderd iunftk.
Wc uerb propria difronet is omnia mente,
Sedlduddndd Dei magni decreta fecutws.
Atcfc iter urn magni florebit dmdtd Dei gem
DiuitijSyduro dtq;
drgento,purpureoq;
OrnatuUeUusq; pdremgwdebitjzT
<equov,
Vlend bonk^timq;
inter fe firucre reges
Incipient ird,meditdntes corde nefdndd.
Inuidia nihil eft peim mortalibus <egrk.
Sed crebri terram gentiles rurfus edndem
Inuadent reges,letijibifdtd
ferentes.
Rdrnq; Dei mdgni tentdbunt depopukri
Sdcra,uirosq; bonosxum fines mgredientur,
Circum urbem reges peruerfi
facrificabunt,
Quifqrfuifolij dom'mws,populiq- xebellk.
At Deus ingenti dd focordem uoce loquetur,
E r tdrdum populum cunftumjufldsq;
repofcet
ludicio poends,mdgnus,dextraq^
peribunt
Omnes tternaw
ccelo labenturab dito
In tcrrdm drdentes enfes,uenientq- corufca
Ldmpddes in medios hominesftlendore
micantes.
At terrd omnipdrens iUk perculfd diebus,
Numink sterni dcxtrd,pifcesq; mdrini,
Terres}rcsq;fer£
omnes, er genus
omneuoUntu,
Uumanaqi omnes anim<e,marid omnia^uultum
Aeterni borrefcent,exdlbe[centq; timore.
•
lUe
Gracula.
1
4
1
O? "sfxcxp YXIXP -MAIICREI ЯВКЁ/ЛОЮ tixnoìc
t
OV! PIOV CCPXN]AVXS,oìs
OVAÍYS
TXif ÌAÌXII
AF<\X ÒLI(MyxAoto
AXÒTA'
A' optax
(
MI^xTtxioSXi.
ßÄXCUT TXAS тха^та WTIJAET*
TSIÂ'IEXS AÉYFIXFFIFI ICDXOÌR.
xb (A,iyx\UI<> EISNAFIIUXWÉÏTFKBTTI)
BLSGLÊW^VOÛ
T Í UOÙ CCfyv§W,NAIRI
T Voppvpc&iliM
Tifi XYXÊ&F
•
HPffllb)
yxlx TtXiaf>¿fo^»AF
ÊXAXASX
G\^ NEGFV*
TTHIÉBAXJLCU e¿j>^I>nrXí ßXFFI\ÜT!
A»k*'A<7/f Я ÍTftíp,
fTlKßlWOllTtC
NXITX êv/ЛЫ.
O FÉÓVOS ¡H XYXÓUFI TDfterxi ADKCIAT ßFOROIFFIP,
AWX
TSxTup ßxptAKi? IEFUP 'C!R¡,~¡¿WAS TI YCÜX/T
КБFÈOT BÇTAYECVTXIJEUITOI! кирх TPIÇCVTIT
SHHífiyxf
/мухЛом éië,àou ФТХО CTÇIÇFBS
VOÇÊA/> ßis\icovTou,OTIIUI'mxyouxp
ÌNOI/RXI*
®Û<7&ffi IIVKXUI "¡ZTÓ&SLOF {ALXJLOI ßxCtXiif,
TÒPEPÓVOP XVTS ÌnXfOr S^OiPyàxi
AX0/> <X7Í(TÁS.
KXI poi SIÒT фЫРН PTÍYXÁFL irpòl Z3XÍITX
XXXlJffSt
XÙTOÌS •
TUCWTÌS ¿XSVTXI
AXFIP x7[XÌAaVTO(J,TICVEÓFIPOYX,àxl N¿F.ATS
E F T T F T Í W
«я (tfyxXeto ÛIS, LX\
JXAPCF X7!' xoxvxTOio.ÁTÍ
VPCTVÒIL&v J ' ттаьутхл
PbpflXÏXl T\VQ/LV01,HXTX yX¿X[J Acé/ATÍxAít
HjofTXi ¿liyxXxiJi.et'p.iuioxi
TXÍX AsTUxyycvíTfípx
ffxXeVffSTXi n/jixai
XEIPÒS X7I' CWIIIIX'T<ITO,À&\ i^ûvtr
VxítTx AÍ
návott,
oí нхтх. TióvTOp:
ÓHQIX yxíuíyltxcaijx
VÓCDXIA' OWE РЕОТАНУ ••}v^X\,¿ix\
Q¿i¿&V7['xßxji/хтою
XVyt
eiíptínopixjiApüp.
-ахах
F>VI\X титаны//.
ÂXXXOSX,
щосга'яЬ^АХЛ ФЕСА / У < М
• *ь
НА
Sibyîh'na
¥и§а,юсс6(орт
HSPIXI
As
boSMTXt
TTKVPEIS
фси>атои
TOCUNSOSI
%
OIL 'ÍPSFIFI
V^NXCIAIP
As
YÍWWF.F'CFÍAIICRJ
m Акр
A¡/*KTI>¿TMÍ
Té^fx
¡Ftùs
FOCJECYYIS
-Tu^HPÚÍET
%
OVTÍO'IHTXXFCÍIXI MEÍOVTXI XTSXVTM
A'
AvApüfi Aví'íÁ0Vsuf/,ÍTiTafii'ó¿AÍF/
OÍAS
•AÍTPOU
)^cijc<Af*
IMXAX
K¿LTRJY
IN
í¡í,«».'^j)ÍCi
FLÍYXACLÍ
Vctíms ÎpoçiutUovTis
tyvwrxp,
AV{JLÜ
KÇXTÎ AOy^ecs,
1ф' 'кфо/J
Кои. HQLVA Trocirás 7TE\sftü> âeos>ùAg /ла^оир»,
Kxt 7rugì,àxi vira TI яхтXHXVfonI,аш S fou.
eáofiíiza'
èç<wo0ov,<XUTXFI
Tuêos^'iAe^xAxfx
am p(XAi7tè-,ê«ixTos A' Ì7rì~JsJpoéwcA'ésrat
t
Koù
TÓTÍ YVÁTROVTXI
Oítt ыуч T-t ÀOÙ
XfiCporOfiJs rxAi
яхт àmaçovx
XAXAXYIÁOS
ASTI yxìahxì
"KÍJOVTXI.-N'MOU
VTÓS /лог тх At •MOWTXÁTOS
E/ne
та As ?•
NCEPUTCÑIAXT,
OÙ A' XTIKOBTHTOTYOTT
A^aTiAofiyocf
Yieì А' ли
теду
6й>Р abAxt
FMVIX,
$ ЮТ'
0
ees
airy
fteyxs XOVX'os
¿«
SOSERXI
HOV [F.ÓVO(L CVFPÍCTT
TTNIFVIIX
TI.IYXB.oit
Я
(FBIFI-
T
YTUXP
ецр/.хо'есрпы//.
AIFTXTOSo»^VßOVMIJ,HOPIAOVTOU
A
NP¿.VFT
owApWfi.Uxì -MCTÍ/Tis owxuAoi
H£VREU-,E>\VFTCVII!(>
A'IIAXTI
ÉEÒFI
TSÍAERXI
etb^ißl
esÍH,
нхтх поя/лор,
vxofí
ОЬФ<>К.&'о1л,сл101
TI
xrsM^x,
XTSCUNTS
IM
TWOIS,
*í Arnesi H¡íytts,b AinxuitQiTiis те nóvccf^os.
A ojos YXF awndene
(¿évos-IIAIYXAM
ri
тассухух!,
KVKAV
Gracula.
Hj
lUe fed immänes,excelfa
cacumina,montet
Rumpet,c£ruleicfc Èrebi domta ima patebit.
Excelfìsuerb putefcentmontibus
antra,
Plena cadaueribus-.manabunt fanguine cautes,
Omnh complebunttorrcntia flumina campos.
At muros omnes hominu,quibta improba mis e ft,
Vaßa mina trahet,quia legem iudiciumcfc
Hefciuere Dei magniiquin infipienter
Hafiat facratam cunäi uibrasìis in «dem.
Omnes ergo Dem bello multabit, er enfe,
lgneq ,eyundantipltmia:tum
fulphurab alto.
Et lapis in denfa perniceq; grandine,cceJo
Depluet,ey leto perimentur
quadrupcdantes.
Tum Deus xternus nofcetur,qui facit iUu.
Eletta er immenfkmterrdm,clamorcfc
cadcntttm
Replebit,tacitiq; omnes mattante luentur
Sanguine,nec teÜus iüa de ürage cruorem
No» bibet,explebitq-, fir as caro dilaniati.
}
ìpfe mihi Deus hxc dedit omnia uaticmari,
Magma er a-ternui^ui quod ucl mente reponit,
Non fieri prorfus nequit,ejr contingere fittemi
NamfyDeinefcitKentirifbiritusorbL
interea magni proles fecura Tonante
Beato™?»
Circuma'demuiuent,o-l£tabuntur'mi[lis:
Namq; creator erit ( qui iudkat omnia iufìc, <
Omnia quifolus pmceps regit) autor eorum.
Soha enim prtfens cUuiet mmim'metutos,
Aldina
foeücitau
144
Sibyllirta
Ardentiq),uelut muro,circunddbit igne.
Ergo urbes mUo beUo,fedesq} tenebunt,
Quttndo nuUd ntdnui belli premef.ipfd fed iHoS
Aeternidrmipotens defindetdexterd fdncli.
Tunc omnet pdriterfdbuntur ey mfuhe, e? urbefg
Qndnto iUos dddtnet Deus immortdlis dmore,
Omnidquippe quibws certentprodcffciuttdndo
Auxilijs,calum,rdpiduifol,ipfdq;lund.
Hicuerfus
Atterrdomnipdrenstremefiet tempore'miMoi
uidetur T«m dulci incipient meditdri cdrmine Idudes.
translatioynneSypofitii genibus,flmul orcprecemur
'
Aeternum,mdgnumq; Deum, regemq; perenncnt*.
Ad fdcrd ntittdm~M,fblws qudndo ille potens eft,
Supremiq; Dei legem omnes excutidmut
Qu<efold in toto pollet iulitifiimd mundo.
At nos teternd errdntes k lege TondntH,
Morte cdducorum jidtUdfyO' flgnd uirorum*
Nwmww fdild mdnufdtui orndbdmm honore*
Eid&ge diumo m popuh perteftd domorum
Suppliciter rerum obleclemus kude pdrentem,
Armd per extenfdtn relegentes ho&icd terrdm,
Per feptem longos dnnis uertentibut orbes,
VeVcteW clypcot,gdleds ditterfdq; teld,
Tdm multos drw,hdftdf,celeresqi fdgittdi.
New de querceto lignum fcinddturdd ignem.
Sed fdtii eft tdndemiidm define Gracid fdftunti
Vtcfc Deum sternum mignumc^ precere memeto.
Uitte
<1U5
t
}
T
KônXu ê' âcà
Oraai a.
тад--т i^ap wvpòs
i4y
oiiêip.ovoio,
ArfóXífiOt A' sasovTXi cv xyí<>ip,uA' oviate cxis.
Ov^&p yxj>-лоХериюихн5,/ихАх A'iosëjxi
xujoìf
AvTÒf vwiçiAX^Sïàôctl'iXTOiMxi \&P céyíoio,
Kxi тете Ai) vñaoi
OTntóeofi хехрхта
•ЩХСХА. wóXíés TÍ ipíacipi
fiX^a TiswApxt
iicdnx yxf xvjoìcty avvxywix,
. OÍ>f #4W,KfXio;
ìnéi/щ,
ùAf fionda.
TÍ éííji XTOSJIAS ereXÍwn,
Гх2х Af •ыхуууиета px аххаъоетси нр-xTt itévott,
HAlW ¿Lito fOpXralp XÓyop xCíSCl A' OV V/A.V01S'
AOVT¡ vaaóvTís
xnowTií ¿71)
AéocûX70p ßxtttXSx
Vsp,7ta¿iav
^uofl x¿oscóiiíco'x
:¡
tfeòpf.ifyxy,xopaíófiTe
TIPOS vxòpjvid
' ^
f
piòvo? ¿y; Auvoógrü?,
KcL vcpiop v*l'¡<?oio ésS f>pxfc¿¿tíux
ТЛХМТИ,
Of Ti AIHXIÓTXTOÍ 70SXí7Xi ÍHXpTlup HXTX yXlXp.
HpiàçA' xßxVXTOlO \úi0V TtíTfhCU/HpOVOl Hp&Vy dl.T¿lPiCV?.
%.pyxTixçiçoTso'iHTX"fjiè'xjp.tûx ápgoví evtiü,
ЫАаХир foxfuipTí nxrxçâiiicviopxvogxnwp.
dì. усф'хА~
ÇOpcv.
Ù.ObTi éíS HXTX Aiptcp STtì <¡f0p.X7(ÓSl HOICCVTS},
'Víf^Up.CV vpiVOlCI ôiop yOViTHPX НХТ' OlHb¡.
%%есйр отгкос TïogiftfiCVoi
нхтх yxìxfj
xzaxcxp,
%TT¡X^Óviep ttrJHH 7¡¿plT('X\0íiCVCmp cilCU)7Îkp
y
T
ÍXTXS Kj êvpih filió pvêxstiox^woî
H¡Xo¿7' 07fhX
t
VcWac Afiixi rcjup 7i\iûiu> ßiXevfi, txAiìitvp те. £ Аорхтар
OvAs ycej: ènApviiisgvXx помете 'if7ivpop ecùykvy
А Л \ Й ; j- ècXcv éx\xs vit<SpijtpxyX Tîtûti fçoviix.
ftiassQ A^koavmofi
pnyxxiJTo^xJiùi тщофЬха^си,
к
Т.таХор
f
dXis.
Sibyîlina
~S.Tükof) AIT
(7Í) TUÍIAS TSÓAIU ТОР ЛХСР XFAXEP^
O F Ti (A-TP Ц ÍÍÍLHS YOÚHS TüfÄerXt
ITEIFOTJITX. NIL]N'IVA NXPIOCJÍIVXP'
2 4 PX^AXX/p
(¿íyXÁOíO.
XIWVHTOS УСЦ CC¿/.ÁVU¡P.
(H H0¡THS,(MJ Tilt ЯХНор OJVTLÇOKWKS,
A X \ . ' XMÉJ£¿i ¿*YA' ÍJ£ VNFYYFOLVOP OV YIÊIOSI
}
®VPIÒP Р71СФФ1ХХОР YÀXXS IRÇCS XYÛVXHÇXTOUOPL
KXT
*f
AÍXÜVÍ ÂIÛ
PIFYXAU, HXRISVOTI P.TT¡X<^HSt
OTÍTIÓTÍ HM. TSTO RÉXOS ¿U-Viop ÍT(*KF
Щ& IN' ЛМОСАТГХ?XYXÊ'AS Y.IYX'XOIO Hxfxf^TW.
FIXFFIXÑX rffУХУ 7txyycwíT&CXßCORC'TSAÚ?&
ТОР ¿TFIYO/t
AS'S^iV KOTPNÒP x7ietgscriop,O-'IRIS,OÌI/S,UXÌ ITOCI»,
AìlTOLf XTOSpOw'oêoV¿ÁÍXITOS YXVNDPS TlOTop NAV
T
¿ÍOVAFÍX T ХНСОАСШР
nccfvsòp,liXA. TUÎÛFX/UÜÄX,
К XI ßOXS, fH Т' CCJlUKp OCfVXS,XiyÙtp Tí ^TLFX'FFUSY
TNYDS TI FUGA YHVITIFFIXS XAVNOIO YXXXNJOS.
1-
TFAIÇEIS A' XHRSMCXEISCCYXÊI>p,HX\ NIOVTS ŒYÇPC
HÔSOVR',ISAF (TX^XICX НАТЯГЕ CVÒSYÌIAÈ HVAETFIET*
OVA'S ßXFVFCVX^AAXAXXDVFFIIOU IN EN YXÌX
OÙ
THÓKÌIAÓST' ÌA'
AVYS
T
НХТХX&OVÛS
SYXT,
CI XI/XÒS,HXfzoup TI
А Л Л Ж
flip (ÍglúlH
KxnofféTagx^XKXFX.
(JÍTYXKN HKTXyXiXp
XWXCtXPf
KXT ßXCFTXAVSßXFFIXUIT>t\0s f^S^E TígpiXTcs
SG-Xt
AI<âv3s,H0ivop TI VÓ/TOP ЯХТХ YXIXP XRAXOXP
AVOCUNSOISTEXICTEIOVOVVÇ<WÙÙ<?<fy'°OV\T,
AÉCU'XTOsJio'X'miTtçXHjxi AFIXOÎFFT ßGOROIOIY.
AIRES ydj
(ЛЕТ
>yi (JIOS,IC ÌH (FIY íV KTÍKOS.
AHI»
XO^POSF**
Gracula.
147
Mitte er tn banc urbem populu
cofultdpetentem,
Qgt de[aerata eiì magni tellure Tonanti!.
Ne Camarinam dgitamam pr*jht,non
agitari.
Fdrdalm è letto,ne nancifiare malam rem.
Comprime tejumido neu tantum corde fuperbi,
Vt nihil mdubites durum certamcn mire.
Sed magnum uenerare Deum, quo participes hac
Cum finem hoc capicttempus
fatale,diesq ,
ludiäumcfc Dei mortaliapcttora
magnum
Aeterni,magno imperio
cogente,fubibunt.
Harn terra omniparens ßuges mortalibus almat
B.detmexhaußas,olci,ubiiq;,cibiq;.
Dulciaì^ ex dito cozlo rorantia metta,
Arboreos ßuttus,nitidas
pecudesq;,bouesq),
Agnos atq; agnas pingues,hcedosq;
caprarum,
Er niueo fintes erumpent latte fuaues.
Oppida plena bonis er pmguia culta uigcbunt,
Necgladiosmetuet,nec belli terra tumultui,
Nec tremefdildgemet nutanti pondère tettus.
Nec beüum,nec erit fentorumfqualor
agrorum,
Autfamis, dutßuges uaßantis grandini* horror.
Verum pax terris florebit m omnibus alta:
Ad rnetasq; dati regem rex diliget xui,
Communem'q, Deus toto componet m orbe
Aetemus lcgem,cceli quißdera torquet,
Qua quicquidftcient mortales lance librabit.
Udmfolui Dm
eû,ç?nefcithabere[ecundum.
r
;
14?
Sibyllitia
Ipfe bominum uires immdites igneeremabit.
Sei mea pefioribus uesìrk confultd tenentes,
Viuentem colite, eycultus aitate nefandos:
Confufumq; mark leäum fuge, adulteriumcfc.
"Enutri propria natos, occidere noli.
Nam Deus atermts peccantcs opprimet ira.
Tunc dutem regnwn tempus compcnet in omm
In cunttos homines,fancla cum lege piorum
Donauitgentem queis tcrumpdnderccunftit
Fromißt,portasq; bedtorum crbk,ey отпет
bftitiam,mcntemq; xternam,ey gaudiafempef
Duratura.firent ey ihm,ey wunera larga
Omnibus ex terrk ad magni fana Tonante.
Нес uenturo Ьот'тй generi domus uÜafuturd ей,
VraterfidUhomincm que dat Dews,ad ucnerandiL
Uamq; Deo diccnt homines genitore creatum,
Cmnes er campi cattes,ey httora dura,
Etcelfxmontes eyfeud fluentaprofundi
Tunc pedibuFddbunt faciles,remkq meatus.
Vaxetenim terram peragrabit fumma bonorum,
Etgladios tollent sfilati нитке uates,
Vt qui iura ddbunt,reges mortalibus otqui,
Diuitijs homines iuükmdgnkq-fruentur,
Quippe Dei qa iudiciu ipfum,erit imperiaipfunk
ECDE- GFFT/ Uta pueUajibi nam gaudia fempcr
' " Duratura dedit codi
terracreator,
In ft- habitAturmtM lux tttru manebit:
Curnfy
}
;
am
Gracula,
149
Itou, irvgl FX'Istùv^AXTTCOF)
/ACVOI
ttvJlgthf/,
AXXX NXROIANAIACWTII Ì(A.XS PÇCVCIS OV vietasi*
TYTJVYTTI XXTÇÉXT xA'MIS^RÙ FÙFRI XXTGEFLI.
ÌAOI^ÉAFI TOIFO\X^O,àoU
XHQITOV OC^AAVUSAÌ/VLDI,
"T Idi A'ÌALX/V YÉWXFI •NOÛAUFLÇIÇT, (AIJAÌ FOVIIAIJF.
TOÌT j ' YXF XÊXMXTOS HT^OXTTÌANXAF'CF HCV CTLAOLFT*,
KXT
TCTI A' ì^IY^à
FIXEIXYÏOF/
YOUIRXF IN' UIIBÇÛTI))! XYIO/J
E iasSìai^
ài
XIÛVX?,
VÓFMP'WWT'sAbowpy
roìt IUCCA if> IMI^JJo
YOÙXF) OU>OI§&(>,
KXT NÉC/TII ~[T TII/XXF NAMXJWP, KJ^ACJ(.<.X~]X MCWJCT,
KM. VOUJV XÉOTI>XTT>(/.XITTII>IE// AV^GOCUÓLW TI,
V CÉANS A.' ITI YXTHS^jSxvof) ÀXT A&ÇX
TIÇOS OIKXS
OIASAI (IIYXKCTS ÉEÉ./cxt IN s&FTTXT XWAS
OÌUCR ÈIA' ^ÉÇÛTIÛIAIJIXI
IOSOI/.OVCIAI ZOVÓII&XT,
Aw." Ì[> ÌAMHI ÊTES M?ÒP
XYAÇX
YJPXIÇ&P,
YÌÀFT YCCJI TTXXAAI FIPOTOI ,UTYXA0I • ascio,
KX\XUX<RXT ixsiAloicTQI.ÙI,HX\
OVÇIXÛ' \RIJCV~\X, Lx\ JCY^IA
EV&TX Ali
LcU
TÇH^ÏH O^ÉXI,
HVIÌXTX -MCINS,
HVTTKOTX (CSÌJXÌ IPXAT
VXAXYXJ> DÇLDIH OCYXÔVSTJ
YXÏXP
NÉVSA,
ÎKV&TXI.
P'ot*f>x2xt> A' XTFSXIAI 6ei(XIYXXCTQ<NÇO<PKTOU.
AVRAI YXJ HGIRXÎ TS
FIÇOR&U^XAIXTISTS
Aiaxt0(.
Eytó AII ÀCÀIRKIROS OVOCVÊÇÛ7ÎOIAT AINOUOS.
AVTH YCCJ(MYXXOIO ÔTIKQICIS SMITTO XF%Y.
^
HIÇÇAJÛHRT HCÇHMOU XYOC>\(0.CO} YCCJ EAUKOV
LÀVTPÇOTNWHV OÀÙVOS,OS IÇCTVOFI smiat
a 01 A.' e'misa,o'ti
A' ioitrxi
xea^XROY
k
$
Iw. YLW.
pas.
E^^)
.„,_ ÌS"\lùi (tt
UTOAÎXY,
цо
Sibyllína
ÍAOVTOK,
I S Ufi AsAvMi ri bou tXjvít ov 'ipecip x/t/tir
'XocTOCiHXfAxAsss
т íeípois ¿¡xa
ßocniiovTXt,
Agitfoi awfióa^ois vo¡j.xAís xiiAii&ijo'cVToa,
XxfHcfóposJí Asco fi x^ygíf) фхуЦ' ov фхтгн ùs ßis,
f sp¿A- Км, msxìAss i¿xAxvy7stot ov
vxs.
f.
Aiffioìsi/j*
щоева,
Щъггр. j- чанрор у сер ètjì ^ùovi êùpx
7SHP0S,
, f.êeov.
KoàfipepifôJi
APXIIOVTSS х(лх
К" in xAimJffusip.^c-ig
Sí;»* As
spiti nei ¡.lija о vT xi,
\KV¿I¡¡ gcsij'ìw'av\]¡s.
усц
SOI ÎçsOhlAXA' (XjlpgxAss,älS
Ti VOiffOU
Hvíitx Ai¡ тахутар то TSAOSyoúitpi yovmou,
O7Í7S0TS HOV f'OfApXÏXt OV
8f«l¿¡ X<f<fyÓuVTt
BvvO^txi òfewSi nços sœtiçxp, »As
AVTIHX bou. novio pros
Vgòs yxixp xnjx?xp,ltou
EUAá^e
.
HSAVIO
JÍAUVHS
STÍÍ yxixp ÍKOVTOU..C¡OU,
oí oéAxs
àxl <gXyOVSaSl^¡¡tTP¡¡¡l> A' X7I0 eSjAX yOVH~
E | Ü vítpíAuA' o^e&sftx^àv
OÌX àtwnyiffiLv
Turi
T(àoù)irìww(>
úupiíp ofíí^Ausifi
TSAos TOoAf/лОю TtAâ
yOyOS,
TXÏITX dot xosv&HS
ofioíiui,
etòs
АХ\.ад^с •woWTXsívéip fieyxAw
«iSv'XSJj!
Л « ,
кхтх tisosop xzo' ipcai^iíAs
AKTÍVÍS T^opowistjàoà x4
Alftxjt
TIPOS
xnsupou/oêcv ърофернтхг
Ígouiop)fÍHÜp,
ßxSiAfff,
ßxSvAwsx
ré^ix
ßxngx,
О/^СОреСуй? 7IÇ0Al7!0ÎlffX SS ÌWxAx •HStß'nmiVOfl
j<j Vxffl TtÇOpNTOVUffxôii/JtHVt(ÁX7X EvHTOÌS,
ils TÍ ърофатаЪгхл (is ßforols xivíyiiXTX
Koà HxAsiSffi ßpifoi Aie nxê' êwxAx
E§ipvêçiisytyayxpcweuAix^oi
(7!Vp,
ûéa-,
-mxTßiAos xA
Astis ttiçHHs(Avr,
Oracuîa.
tji
Cumq, lupîsdgni per montesgrdmkd
cdrpent,
Permixtiq fìmul pardi pdfcentur er bcedi,
Cum uitulisurfidegentydrmentd
fequentes,
Carniuoruscfc leo prafepid cdrpet uti bos,
Etpueri hifdntes colubros in uinculd mutent,
Terrebitq, feras m terris debile corpus:
Cum puerís cdpient fomnos in notte drdcones,
Nec ltedent,quonidm Bombii mdnus obtegit illos.
Signd tibi uerb dkdm cUri$imd,per quai
Cmnid cum terris fint perficienda uidebis.
Cum uififuermt cœliÔi-fk&i- m oris
»jttü»fitú>
Notturni glddijyCdfus dd folk er ortut,
Vuluis er e ccelo ten dm defcendet m omnem
Vrotinus,ZT medio curfu lux dured folem
DeferettO terrdm fulgenti lumi/ne luna,
Sanguinea guttis
[littdntibusjrrddidbit,
Signdcjifdxd ddbuntyÇr m ditaprelid nube
Cernetvs peditumq; equitumq;,fonantibus
durk,
Qudli uendntesprados clamore fttigant:
Hancfìncm belli faciet Beus incold ccelL
Sed mdgno regi decet omnes ftcrificdre.
;
1
Rœcfunt,qtt<emoneoAJjyridBdbyloneprofècla',
1« Grecos ignis mi(fus,fdndticd,cunttis
"Exponens diuina
Deiprxjìgnifìcdtd,
Mortdli ut generi diuind migmdtd
pdnddm.
E t tdmen ex dlia pdtrid me Grœcid dicit
Ex Erythnndtdm>pofiticjjpudoris.dt
Mi
y
k
4
Mdtrt
Sibylla: ge
nus.
tyz
Sibylh'na
in Sxe fcrcnt Circe,Gnofio me pdtre SìbyMdtnì
ìnfandm,fdlfdm:fedcunttis denicfcfaftis,
Tunc moiette me,ncq dixerit amplius uUuS
lnfdndm,mdgndmfed udtem nummis diti,
Cui Deus otìendtt quacunq; pdrentibus idem
Ante mcis,GT qu<efuer'mt,qu£ fintq, futurd,
Qmnh perdocuit,mentem ucrdcibus implens,
Vt mortdlegenus ( uenturaq;,qu£q;fuerunt,
Tandens) ddmonedm.fìquidcm cum dilucretur
Munita aquis,cum uirfoltu^robus exuperduit
Quidd,que'm per aquds uexit domus eruta fyluit,
E t pecudes, ejr aue$,rurfùm impleretur ut orbis,
Eius ego nurus,eius item de fanguine nata,
Hi ne uìde Cui prima dccidcruntjpoilremdoilenfafuerunt
}
tur lanus
iì ft mcoucraomnidproditdfunto>
(qui idem
Noefuiflè
perhibetur) appel
'
LIBER.
QVARTVS.
De Deo.&diuerfo regionibusacinfulis.
latus bj-
frons.
A
»
eimore
n
A
•
,
VdigensAjt£nimls Europ eq)fuperbd
ì
l
t
jTx
H<f c qua meUifono uerifiimd uaticmari
Ore paro,noìcro dittata À numi/ne magno:
De Phce- No» orddt quidem dantis mendacia Phcebi,
bo. • QuemdixereDeum,quemfalfo nomineuatis
Vani appeUarunt homìncsifcd nutrirne magno
D e Deo. stinte Dei,quem no hominum manusuUddolduit,
Muti* d(Hmilemfìgnis,fdxoq; politisi
-
Gracula.
Mxivoßavkv
•\аъ$<}рх()Аъ
tyj
«¡i
ycvnfxi
xiwwjtc,
TLVÍHX(ЛЬ (AVIJIAUV •notijaílí,ttiu
ÌAxivoiACylw
i¿ èA&s
srt
cysfeitjib f*eyxt.¿iv Ae тщоснтгу,
Osyccj ¿¿¿oí AHXÚCCV X «f i/> ycVttSf>!?:[> ít*cít7ty,
OOSX TS И Т * (yOV0V70,TXßOl êiOS \ KXTíXíCí.
TQp цетеъатл
Ae •ZVCWTX utos vow
j ; (yftXTt ~
íyuxríouncv,
Sis те -7¡^oipH¡aV6tti /летхт' iosói¿ovx, tt^ó r
»
tivix,
Af'/ítt uvmo'isjne усц nxrenXvfuo
Koey,ís
TIS OLviç» ¡ACVOS OvAou! ¿AUTOS STítífléu.
K Í «
\Axjl^UoÚ
\AST¿¿Aül OVÌ oitlùl ¿7!¡7fKÚCXS
T.W
vAxT?OSl
,
:
OHCO Í,TF¡!WC<~¡O-Iê',' v' 'ft¿7¿\H&ñ тгхЛг
TSt*,yv (yd чЬрфНущ ар' cáftxros aúrif
î7f wr* ìyavotiTò,
Ai^ôx.
iri^Sltv,
íKTTf-
Т й тх
тх A' (<%хтх ям/'т'
SíST XTiï'' (ìAtlyÓlAXTOS
тх A' xKnêivx тоиСтхМ*
Л О Г 0 2 T E T A P T O S P E P I © E OY,
Kgà tfJ&QoçvyXtoçny KS« vHotoy^
Axìi f \Í¿S xcr'tHS iiiyxXcáixto^abcMTtHSте, f «Aáí
K
t
Oosx jAiTupdinJeioAix gráftXTos
puyxXoie
Avûptaitoi Síofyemct^iiií'iebecoiTcAí ftc¿iTtf>'
AS-
¿j
MíXVW Xf Ñ/.4Tíf!S 7ÍXVX\NÚSX t¿<¡U/T<rVi<&Xl,
Où ^tfVAis feíé'a^ñHín{rro(0s,"o() TÍ ¡AXTXIOÍ
AWa:
"/HQI T¡ фаг
tfov.
étS ¿nycíXCíu,TO(/ i)xßpts (TfKxtrxf)owAçufl, TiißiisoVt
b'tAáXus
dxdhoiot
hiûopyoic>tf> Ь/ло7еу.
к
f
ксецо!,
ubijù^êlw.
oj/Tt
t¿4
Sí'byllina
"~*
. Oilrt yocj e'iHOf e^a,vxà htûof) iAgvecviti,
К аротхтор vtaAóp re,ßgOTUp TioXvxXyíx Aw?lvu
A M . ' oft'нЛ&ршif tft oìwò ^eoi/òr, i As ум rg iff ta,
Opmxaipci ûvHTo'ii^àg AC in fitXxojt êvmîep.
OÍ Hxécgàp х/лас •лса'тх!, vis" i Aovòs CWTOÍ tyxjxt,'
Ov VV§Tí AvOQáptJTt heb. H(iígH,Hí\lÓf Tí,
Afgx^enXld/H Ti,Uch. t^évóicsx t)x\xesx,
Кои ун heb. тотхро\,1ш xçvxwfi тваух чонуюр,
Tlitjc-vjeí hai AovAgxJicù х^шХог,нАё т' fXxíoul
OvTci /л01 ¡j,x<jtyx Aix pgcvòs ilxxfov нош,
Avèrtanoti03X viti TÍ пси 07¡7secfxy'iPíTXi XJbêti,
f. ovAmci* EH 7ÎÇUTHÎ y&VíH! xjßis t cv AÍHXTUÍ xfutfc&Xi,
TUS. ATglUftúí HXTXXífXC.X7¡XVTX yXf XVTO! íAf/í//
Щх^/Ьюр.аиЛпясфгх Aítoí tTUxnbijtCvfMí
Ef bcrlov fópxriis coivi]¡j •що^еоуто! хХнбн.^
я xXiêivy
Oxfiioi oLvégánciifiutéyoi нхтх yoúxft íCii/теа,
OÎltréÙlX, OfáOl AijfBg^ìSCI y.íyX/J êiOfl ttVAOySOVTtí,
F gip фху'евр^пар Tí^íWOiáóríí ovenCtHCtp.
¿tl.xTtocfvij' OÎVHSf lifoxKotMTXí"f xwfpHxn'il'iAóyTeíy
OOVTXA. Kcù ßcup.hi 6ÌHXÌX Xiêvip f tAgvy-XTXиирйр,
riJL dpiAgv Aipxiip iyiv^vp (Á,t(Á.iMo /A.oy'x,Leu êvff'nost
¡A.XTX noi/' TtTgXTioJlbtp.ßxi'ibo'i oí' (vìi êii âs (леух wAor,
gup,
OvTi póvop f'í^ocyríc XTX<&xAo(/,!iTt кАсяойор^
YLégAoi х'лнрор éXcvTis'x Ai/ ftytfx
TíTvñjcu,
oii A' xf íV (ÍWOTQIHÍ M'ITHS wSopdt^op s%>vTíí,
%
k
,
OVT' ¿ni oyccvoivfßip X7fs^e¿x"¡í fvyí^lw
Tt,
Oracula.
i?y
N« domut ей ollifaxum пес in <ede facratum,
Voce carens,furdum,mortalibus
exitiofum:
Sed quem de terra mortali kmine поп ей
Ccrnere,mctìriq; manu, necfc fingere taflum:
Omnes qui cernens,l nullo cernitur ipfe.
Cuim m imperio nox eft tenebrofa,diesq;,
tunaq^fideraq;
ey
fokpifcofumq;profundum,
Tellus
ej-fluuij,fvntesq;percnncfcatente$
Arborei
fce№,uites,animalia,oliu<e.
Hicmibiuerbcribusmentcm
quatit
ambusтШ,
Vt turn qu£ nunc funt, turn qua uentura trahutur,
A primOfi undecimum donec iam uenerit teuum Nefcio
Mortali generi reftram certifìinu.namq;
cimum
t
v
lpfe mihi pandens narrauit cmila.fed audi
Omnia tu popuIus,dicit qutcunq; Sibylla,
Veridica*[anelo fundens ex ore loquela*.
felicesbom'mum itti uerfabuntur in orbe,
Qt;i laudarcDeifupremi numen amabunt
Ante cibum ey potum,freti pietatis amore:
Omnia qui uifu tempia
aucrtentur,eyam.
Ex lapidum uanasflupidorum pendere moles,
Sacrifico fadas animantum,quadrupedumq;
Sangu'mc-.fujpicicntq; Dei deem unim ingens.
Nec diram facient c<tdcm:neq lucra parabunt
Crandia per furtum •.qua' funt deterrima piane.
]Sec uetitum altcrius cupientfeedare cubile:
tyafcula nec turpi maculabunt corpora tafiu.
;
dkeT'd
^tlm
V
e
r
a
t a s
.
ic5
Sibyllfria
Atq, horum tnorescj; pios,uit£q,
ttmrem
Haud unitabuntur rdiqui, quib. improba mis fjfc
Sed tetris iUos fannk,rifuq
fequentes,
Afjxngent iUis demcntes criminafalfa,
Crudeles,ipfi qu£cunq, nefanda patrdrht.
Omne hominum genus e& moniti! decredere durtt.
Sei cum iudicium idm tdniem uenerit orbis,
Cenfebitq; pios homines Deus ipfe,malosq;,
Atq- malos rurfum tencbras detrudet di imasi
Turn demumnofcent qukm fldgitiofd patrar'mt.
Terra pijs autem nutrix bdbitdnda manebit,
- Dante Deo
flatum,uitam,ui(lumci;.fedh£cfuni
'•' In decimo penitus fedo omnia perficienda*
Nunc autem k primo fedo uentura reduddm.
Aflyrioru
Principiò Affyrij
mortdlibusimperitdbunt
;
imperium. omnibus,£tatesq;tcnebuntimperio
fex:
Ex quo ccdellisfeuds ob num'tnls irds,
Terras dtq- homines
omnes,urbesq;,profundunt
Cbruit <equor aquis ex eluuione redunddns.
Quos Medi toUent tumidi,foliumq; tenebunt,
Medorum. Per duo tdntum feck,ey eorum ha-c tempore fitti
N o x erit in medio fbdcio tenebro ft diet,
Afiraq- deficient ccebs,cr luna globofd.
Et teUus magni moms concujfd tremore
Vrbes eucrtet multds,homtnumqlabores
Emergent^ marisfunio tunc infuladbimo.
Euphrates fedi cum manabit fanguinc magnus,
y
t
Gracula.
\<j
Sip rp'o7C0ff, ¡rvcnfílcv Ti,áxl ilesa owtpss xWci
Oì> 7tne ¡j4(A.íaovrPU,oiMXiJlálw lioùiovra.
АЛЛ* аштвс%A<fb<н rf yiAml rtiw^êifovrn,
К # я / « / хфроачмнШр f'Zf^aí/acvrxi in&voie,
Oos' àvroì p'sjnàip хта&хАх adi itxiix s'pyx,
t^vaxn^opyXj Х'лхр puccíitiipysvos.x'XK' отхрнАн J *
Kofi*» Ux\ ÓVHT&fi sXênH¿JLCIS,LV ésos avrei
Voiyfet,H¿ívaipixo'tC( is Xfix т ctbvifíxr re,
Ka\ rèi Avossfexs (A.&V VTSÒfipopS/A,7¡XXI itstvitt,
K Í W тот' i-zviyvtóaovTXi íuím xcíCc-txp épífxp,
UvatShí Jlfn&i/Sff-ifi tTtt féAupop c/jiggxp,
Tiwv.ux úíi AIIVTOS ffuíiv ê' Xfíx àxi ßiop xv-t c'a, ri tildi.
Awxni ßtp Ашатн yiviù ¡txAx wxvTX~Jiharxi,
"titw A' оз' xnò mpÚTHsyoviHíefíTKi ,rxAsAÍJW*
VPUTXMÇV XOSVQUЧ Ё1/Щ1ЛР OipgZJtp X7IXMTC0p,
i/ yovexr подрою AixHgxTíovTis oi xji^S,
rwp èttuvЩоО pilwfocU'Tefs'vrìfPcwlototìioìu é C^fX^'
Aìrxlaip TtcXífíp TS àoù cU'epUTsaffip xyxft
tliii ènxKv^s ûx\xûSX,HXTXnhv3iMiio p'nyevros,
Ov! /лмАог nxÉíb'ovTís S-mxv^éciisaiípcvoiuip.
тым/*(/О / Г yovidt Au¡> /touvxtjp' кр тхА' iosirxi. spyx, Atop,
апегоыяхlisuH cvu/axtcs tapi/,
A<?PX A' KTS' hcoWoßcV \(í"Í<!->lt<X¿ ItíntXX ffíXitVHÍ,
L
L Í £ L
íU
N V / F V A S T
Г» As HAOVW eappioïo TIVXOSOP&VHßiyocXcio,
ToTiKxr T^Lvigdi •7ic7i&s,b.di spy' CLvepwTCOJp,
EH AS ßvui топ vitro/ vTnapatv^vai éxXxosnc,
АЛ\' trap avppijrin (isyxs xÏIAMTI •хКнрчлЬрнтхл,
¡ídt
ЧЫр'ЯеР'
i?8
Sibyllífia
Kxt rcie Ai (léAois fnêfSMCfî TI ÇvAoKis oùvy
£Tét7iTCUCVWAÌW,'ntSfìl7&(iA'
VTtòAÌpXCTt ftùAot
аь>1>, V'nr¡ovTts,(p<fi>CovTXivniplAsyXTiy^ies' vAt»p.
Vdfiaäp Ai nexros 1<?ш оХь коалою lAtytfou.
у evi è lux ttârxi ctA>XH.Jc(yNt 7reAi/cA&.
Ey<w A' oosx itçv cu/Api; xTioí^cvTXi HXÍÍX sgyx,
<buh.Í7ttAh Titfóvoi TÍ, Allegrati xi T\ipvycá TI,
oh
Vvpyuf/TtclwicrfAo't Tí,owx<txaíxi TI •теАуиу,
oTXt>fieyxAxv^os STÍI ТГКХТШ/ s^xéxaovTOfj
íiAaí(7H,fipvg(t A" XOS'IAÍfixjíaxuHHfx pspaax.
EX\«f
AiyV7tJ0V AVTPCf SS XíyVT^Ofl'moXvXQ'KXllX-^VpOlpípOfíTÍ,
&t¿l¿S,
Alfter XtWCpTítH Tí •nó^lTfKOlAOVWPuVlXÁÍTÍilf
BÍnoai фогтуза^х^унфорог HVÍHX vates
At\oáí "гаи vwò yxìxfj хтюнси^а ftsAX// vAwp.
cf
Е
?
Л ^ Л
A' sixains ßxctiAabs ß'tyxs syx *<?к?
• siHvt}\pxfiiTcÚTOiai,TX(icvßveivyix usAavêx
Víjavía, TfKaí/aa As TÍ IMUXIOS â TÍOOJÍ ntXTÜTXi,
Of fvyxA' *f« •zoeAsftb Aétvij éwAsJíTXt dais.
MXTX TUS У-ШАЛЬМ ~¡XAXA.VXV inipAsÇtt ¡AXAX яхахр
*£iMAtecs. ^tà/iK Ttvpos пухлою, ip(vgx(icvns pAoycs оитVbU
(ftX,
Af ßpOTUp iisyxKxшяатеи "A'OXIS ásßxev^ab
Ш,$гои A' STÍ^XAI vâttos.STt' oì?\yAotsAì (tavovní
Vowxs Ttplwígnai 7tíAa?,wiJ\\.»r A' ¿Asaiai
tAXfvxiiovoi.TO As vanos'taóff'onopxXKfaoiaifr.
АЛА' OTXf)ès AÍIIXTIW yiViUÀt USpÓTWf^óyoS'SAÚH-,
Koàjérs fiS(/7tíP?xi}?vyx]4íbtetM tf'o^os'ífou.
H
AvTXf
Gracula.
funt Medi er Verfe beili certamhe duro
Confligent,ey ibiVerfìs uincentibus bufiti
Diffugient Medi Tigris trans magna fluenta,
Fiet ey in mundo Perfarum fumma pótenos,
Aetas una quibus pojìta eñ fine principe fzlix.
Exiñent ey quas hom'mes odere,maÌ£ res,
Conftiftus,c£desq;,fugd q ,eyfeditiones,
Excifeq dabunt turres urbesá¿ rumas,
Grecia cumplanum tranabitad
Hetteffiontum,
Et trines A¡i<e fa(ìu firet hórrida clades.
Dande per Aegyptum
glebofam,jrugiftramq),
Trugum inimica fames totis graffabitur annis
Viginti-.cum nefeìo quo fubter fola terra
Hilus arifìarum pater abdet nigra fluenta.
Pcrfarum.
,
i
;
Aegypti &
mes.
Xerxes.
In Grecos autem ducet rex magnus m armis
ZxAfìa innumerasnaues,folusq¡
liquentes
Perfluclus pedibus,per térras nauibus ibit.
Quembettoprofugimaccipietmiferabilis
tAfls. H o c e f t , A fia.
Siciliam uerò miferandam,funditus
omnem
In SiciliaIgneus exuret torrens,immanibus
Aetn&
Buomitus flammis,zr maxima corruet altis
Tlutlibus abforpta urbs. aget et difeordid
Grecos,
Atq- interfefe beUis immane furentes
Multas excindent urbes,multosq;
necabunt,
Cum tamen inter eos anceps uiclorialudet.
Sedcum procedei decimum
Tarn
mortalibus£Uttm,
f(rHiUwgum?erfas,terror^iowbit.
Vorrò
tío
Sibyllí'fia
Porrò iUtcm fceptru Macedo cu uiftor
habebi\
Alexáder. ihcbisaduenicttandcm
expugnado
tri&k,
Ingfj Tjyro degent Carcs,Tyrijq
peribunt.
Totaáj Uñareis Samus obduectur arenis.
At Delus,non iam T)c\w¡,dclcbitur omnps.
Et Babylon ingeni
ищсеШт'теparua,
lücenibm ab nimiumfideni,lp<$p¿fcet inanes.
ЪаЯгаeoletMacedo:quiueròEacl.-dtcnebunt,
•
Et Sufasfagicnt к GrowsprothiM
ornees.
* liquida cum Vyram¿ s undi
• Adfjcram littus profundáis b;fuíam adiUt.
Qonddetey Sybark,zr CyzicKCPppida quando
habentur magno terra fèruente tremore.
"EtTkboiijs elades ucniet pojlrema.fed ingens.
Нес femper Maccdo
dominabitur,occiduumífc
Itali» im - Surget ab Italia beüum,cui fubdim
orba
perium. $ubdct coUiyiugk ШШ ferme
coaíius,
Vrocumbentq; tua Carthago funditus arces.
Tec¡i olim motusfmfèlix
Laodicea,
Vronam conjlernet,rurfumq) reponet m urbem.
T » quocp te eaptam miferanda Cor'mthe uidebis»
O Lybia pingues agri,te terra tremifeens
Vronam (parget humi cupiesq¡ agitata cadendo
Quxrerediuerfas
fugiens uelut adueña terrai.
Armenia er tibi uis inftat feruild ab ipfa
italia,magnam quanum'miseruet Ыет.
Sei cumfluititi* frethpietate
repulfa,
;
}
y
Oracula.
ta
AirrXf irtd mvtyetci
tixündlöveg xo^y/fitn?,
_Efv« luk tfv&osi nxnu iittcitt&cy xXcotris,
Kctfts dt oiHyffXO't Tvgo(/,Ti>g,i'i dl' ÜTioXouvrxCf AA//(3t(/KM ffxficf) Kfiftct x-ssxffxp
«loysasi nxXv-^a, <Ag°s
Aäxos dl' ins tt dlijXos, xdlnXx dls
~[x dl>j\v
KoUtfxfvXclippteyxXft ficv }dl^f) (n.tiipx j ' (ui^i^fxt
VTB'
•SSXMTX
t
t
i
ÜXItfpX HXlOlüicXITl tiXKUdihlSi
Ol dl' OiTJg fix>t*
Kxt ffsffuy faigovTou 'ep' ifcxdlx yxtap x-nxtnis
* OT(rävpX[iO!xjytipodl'ti>Hf
HiöyX -spo^einf) Idfiäii ä s Pucop Inmcu.
Kxt aOlipCfisiait?äTXt,Axi wfitti>s,Kfi>tx yxiiit
ttgxoSOiicvxs ffüviio'tfft w'iifjuo-t cdTt&Xiis.
Mjf et hxt podliois KXnop vfxrop, oc>\x fisyifop
Ot/Ti (ixandlovins xis! HPXTOS,X'W' « W « dlvtrptüp
ifxÄos * xydvff TieXeiios niyxs^ f « fascHttitiot fpiÄiH9 <Xf
Ax~J(>iv<t<l dl&XfO/j g^Uii fvyop iJxKidltiffit
X*
KxfXHdlccfjäxtaäoxxftxi'iaxs
•vs'bpyos fpduA.
*\.cb/<Tntt*
TxSito/) KxoSnstX^
die Tpütta -ssotf tetcptos
^ /• & '
PfltMt£xs,?ijcr& die VixHip woMp av^vciytjKp,
**#i*tt.
Kxt OV HCglvSi TxXXlVXjllw
7!0T' ¿710^1 x \ ( ü f i p ,
SIXvfixt//.vfXiix'KXySidl't'inc'/eßgaosofierg%0£/(i
fxv isete^
Vflwi^^Uvvs
die ttkcvia w/jrj*»' *' w/ yxixp,
Bis srsfxp (h>§H itpcfivyäfi ^ßovx,o'ix tiSTOtnos*
Ag/ACii'iH dls rt itxt es p.ovet dlix&c?
xvxynH
trxXoffofyftlVP dls 6ti fASyXfl tfxhX'jfxf&i
tiriiixdl' xf^ofnwHft
•neimäÖTeSy'tVfiQliM
y
v
( 5ttf
,
tui
Sibyffina
f.Ti\fiJbil
tenia f.
PHsiri&vyófcop Ai tfóvop F riXtSri *Çiv>j6)p\
KÍW тот' ¿cw' hxXÍHi ßxatXois y-syxs, 0~¡xjs Affimi
üí¡»f>. Gaífír' xf>xvros x'/Tiyíi,
ízv'sg •xógop
ttbpgyrtit.
Omiten Ai) /л/цтсйор xyoi уму/фв'ю fovott
TXvcrtJxi,ä>^x rt •ЯРМ.Х икни atw
ixitifUt,
Votaci A'
}<фсрfói/Ahi zoéAep xlpLX^»gi
KeífH ec7ioA^xsKVio¡ v%cg TIIV WXTQIAX yxlxp,
f*irçë/*or, E/Í ffv¿i¿w A'
f'ájtm t Tg¿i*oi,is я vgl pvòy
XviApXflxs^oKf/A.u/j Tiefem Aogï xiïAçcfovéaa.
itiaaecstx- luAcáwp A' ô'Xsvf/Atyxxiw
%ééi>xtvcvxyvieep.(fff
y¿
KxifÓTí Ai¡ cxKxiA.hx,7ixfíf)¿'x/ÁX tr&pià'rexif
t
t
t
tt
Kv7IÇ0f ojxp 7tl¿/lH}íV<fOp VTIIÇHXOVSH (Л-ÌXXp yAtVfi
ЙА' 'cuín oc provintKTÏOр'ыухЛо!irXXíAayüí,
Fvçèi vTtSyçt'ixi as hgouiop ébçtw ¡KXVH,
' Ve-XKxs А=л\Ця Tiéhtxs, ¿<¿ хмАрх? e\éc\f«,
f.ouêxKc, Vó>xèA'
1"HexXÓíOSXTsfciip.iyxpcùôiçxTfKijo'ir,
ШЯ,
KXi •¿SHxAll 7!Í7r¡Stf¡p X7i' ÎçXJiriDÌXTl
(ií\TOf
r
Ttvátrimp готе iA.lt/jip S7íS^avUi0
HvffifíHfi in pvXop xyxirtop
itele;
ерХыьец',
Eli As Avfftp rórt veta»! 'synpe/tc^n noXs/teie
- m^ajtèu. р'ыцщо çvyài ¡¿syx? sy^oi
EvpgvrlaixAixSxt
xsiçap,
7чжх~ч x.ux /xvgixtr'
AtiAçûp,
ЧХнрыр cwTti%eiXi<7í As 7Í¡¿Xip Ьн W ¡ífiStr/p,
EUSHCV xQçoawtut
ìraXoìt ino Aigxti
Я/ГГ/ВГ.
Kcu ffHvgopтоп Xoipiòi s\û/>àxi pvXowtt «W.
Aidwvç(те(№Р«)'?'
J"lihttTVHV(**0tà.x«fvr- '
Gracula.
t<?3
tnfdnids facitnt cedes -nonfat*
Tunctx italid rex tanquam trdnsfugd,ittdgnus,
Ncr*
Ve rditus,Ettpbrdtis fugiet trans perpdus dmnent,
Cum fcelus mfandum pdtrdrit,tndtre necatd:
IWWIWJ,- prtetertd,ntdnibuf confifus iniqui**
Et circuiti fdttum Romanum [anguine multi
Tcedabunt terrdm,pdtrios cum fugerit iUe
VefpafiaTransfines.Syridm uerb Romanus ddibit
nus.
BeUdtor,qui cum delubra cremduerit igni,
tmbuethorrcnddmmultorum
c<edibus bajìam,
Et ludeeorum Idtos
populabituragros.
Tunc idem motus perdet
Sdlamma,Vdpbumq^
Cum circumfupt Cyprus turbabiturundd.
fiamma
fed Italico po&quam fuccenfa furore
In caelum magno torrens drdorc firetur,
Exuretq, urbes multasjnminesqi
necabit,
Aetberdq; implebit fuligo multd,cmisqEt minio ftmilcsguttdt labentur db dltoi
Tunc nofcendd uenit codeslis num'mis ird,
Immaituni quonidmgenus uccidere piorunt*
Tunc CR in occdfum uenient certamma belli
Surgentis,profugusc^ uibrdtd mdgnus in baila
Romania multix traicelo Eupbrate cdteruis.
Inftlix iain non urbem te Antiochia uocabunt
Stultitidm propter Itdlis Ubère [ub hallis.
Et Scyrum perdet tuncpeslis eyajbera
pugnai
Ueu Cypre 'mfilix t( tempetlatibus dilam
f
t
t
}
t
"•'•'I'
I
»
Ufltt?>
Tri his duo
bus uerfifcus dubj-
to.
46*4
StÉ>yIlfn'a^
jacìabitudlidteudfti
marte UNDAPROCEUU.
'
. A(t Afte uenietpermagnaopulentia,
QUANDO
Qua; T i b e
filatadomo
prtcdittiteRoma
recondita
fa* Ner^'
^ ^'
1 ^ P^fabit
duplice fammi*
prodeeit* A ft* b
Meandri ad flumhteunddt,
Qt£<efunttunitte,perpulchrA',depopuldbit
,
Bird famesfluétus dtros Ma-ander ut dbdet.
"
• verum quando fidemimpietdibumand
fugarti,
Auddcesq;homkes,uitamuiuendofcelelldm
Improba crudeles facienl>infanddq\ multa:
Nec modo iusìo'rum rdtionem NUUWS babebit,
Sed perdent omnes uefana mente furentes,
Latiflagiffamanuumq;
cruore madentes:
lune non iam lentux cuiquam Deus effe putetur,
P
o
a
tUd
a
nSur
U
M
eS
t
Sed genuìbumanumcuncìumdifperdere
Admom-
tio ad
MAGNO
Aesìudurefcens.abuosrefipifcitefluiti
ho^lAortdle$,mdgMmq;Deumirritareedueté,
mines.
ponitefedglddios,gmitui,c£desq),nefdfq):
Et totum fluuio corpm merfate perenni.
Tum mdtiibus pdfite AD
fidera^rateritorum
Vofcite fdftorunt
ueniam,fdndtec[;facìis
ìmpia FAIK pijs:nam fic DeM ipfe uicifiint
Confilium uertet, necfc uos EXC'mdet,CR IRANT
Seddbit rurfum,(ÌUOS modo mente colette,
Qyd nilgratiws eft IM,pictdtte amorem.
Sin autem mibi non credette,?? impietate
CaptifCmUama.ltehtecduribmdcci^IETÌS,
,
c .
Igni
Oracula.
H/a Ji' aV xcì/ui
AÒ7H! t§ v\l)f
io*$
7rKÌh<>t ttéyxs,'owwÓTi
7lH/\VnfsXP"y
pei/**
XXTX <AÉÙ/*X
^éttenoyìiòu. dlìs ewafa TOncunxms xwx sray/^Sf.
Kxivuy dli rféXitégX TtXf ydlxffi (AXtXi'dlfOtC,
t>6SX 7ffWVPyUVTXl •nàplHX*\fX,TiHltP<}t
cXtos&
AltlÒTtÓrXft lA.XÌoU>tyof àTSOKfV^ftlAfXXf)
vdlwf.
AfjCoTXfl \ OVCrtÙHS HCV ¿71'elMépól7!Uf) ÒcmOKHTXH f' dt&Htm
F/y/j-j/wàre dl'utxtoy JTI' i%' 'ouixiSi JÙ7oKi»,xxs
Z5}VTCS^CIP ejnft//
Eùfiffuydr idldrTTOià
àxi
VXV7Xt f/OT* XlpfOSUi)H} jiéyXvljWlàl
\Gpetxixxigci>Tti,hx\
KXI lÓTi yil/éffKdy
TI wtxx,
XJÙTÌT
XT<x£rx\0(>>xWx
Xcyoy^iWx
ìfcXiHxtrip,
ìf>' x\ì*affi^àpxì
e^ouTts;
6(0f) hl(7l XiSV HV7X,
fi
A'Wxjgéyty ngxiviV7X,LxA. f^i>Xinov7X ycvixì'
Avtfptinuy
itxAx 7ix9Xy vino TipufiiipiyxXoio,
A (téteot,iMTxéi&t$peToì
rxdle,xwx
(
y.té&V7if
&d-crycu>X àxt ^OVX^XtyUvdipilìJxJIX! 7i,iì/ v£g<f?,
Uy wrxy.o'ìs Xb<?x&i oXny dlipixr xeyxotct,
Xàfxs
r tn1xvv'3xv\t!
ìf xiéifxj&y
XvyyvutilweÙT&còtJix\
avtriCdxir
Tmpxy
ìxsx£n,\
itxfìi
^
^1** <*#
SPXTSISS W «
fXivtcrir,
sgywy
xasSaxy
Siòf di' s$% tinxioixy,
Oìdi' ò\é36i.izcwiT& Jls^oKoy •iiK\iy ean<fy
>
f.'o&utt
4wcw-
71?
Midi' ititi TteiBoi&i KXHc$pa>es->xrX
Zrs^ysvTSSfTìiAt
ifxjrx
xaéSaxy
UXHXÌC Aé§H<&t aìiwxit,
l
J
r?f
i66
Sibyllfna
Vvgsfxtнхтхноарс^еууи
voAt tSfix
rirviifxtf
tb/ЛрХШ fX\7ttyylJ Х1Л Ю\!й) OWIOVll,
Koffpos XTtxs ft{/m),ax Uxi b'tt&'gtfM)// «^if
xnie
З ^ Д ^ ^ Й •axtrx/i, ш хл/Jt oh/ffn yovas out*
Agio//,
t
Как -sjxffx: TnoXixs^oJxiASs xftx,iAs
6x\xosxt
ЪннАиаа,тхА1 W 7 « n ' o v i s sostr xiGxXhosx. ..
AXV" orxp нАн -яаутх rlpgi caeAowjx
ycvH-ixt,
Keunvg it) i (Л1 OS it 6 tog хаоет0(1,аа*ф odvi'icv
Of ix itca aaoAtlw^xhros $101 iftnxKi
nispop
oosot at xi> mi Av&siuitffifi *
HlAXfTO(i,rsg A' all rs^yrg нхтх yxix
nx\v-}a,
Oosot A' aVd^snji tiixXi/j fijffovr' i'Si уойхр
VvabtAX BshAoAc-s^ttilw S' х/лх /1x1 /Stop xureift
E Vtrffdn,?OKMTlg AS TOT' Hff-OVrXI. %<xjtp CWTO'tS.
tl y\xHoc^ifos,hiavopcs hjgovof) sosirxi wig.
.
hHTta ft'
Л
О
Г
О
Е
P
E
M
P
T
яf
O
S
.
i
X'
к AX'Xyt /Ml fOVOSv]x}2 <)VO(l H.XiVtAf>~lt Xxjilltllpt
" tlh&vdp. Л * H ~ft)t f*lp Vj>Co[lfx''ftfJlOS<! USy&r fiariXixf
01 rot, A}yv7rjov,TOvs ticu>rxs \вн нхгхyxix f Spiff Ki.
)
l
PUT' SOS. KOU pUTX TCp 'KSl&.ltS 'GJOXiyrOgX^TW P'HO S&Xfflt
А\1$ри>- Avro\inAsAx/*XfO,uco.iccgJpiH OTMv-M&f,
Agos.
oy fixdv\c!>(i нЬ-iylijshv AC &gf§s р/Л<яяы*
OvAtosjsn
xXnGitpHiAi^davrx,
РЮЦЯШ. \.USiV7My^iMr%L'Mx\l*X-T0tX0SX^dMIC,
X/A/AWOS
Aivc-ixs. T At Цв rgolLv cs rtsnsvgos so^tecp bgp-lw4
j . bvg tils.
FeivJtf A' xv psr' (WXHJxt xjitfih.*? f»]x $wreti
9
<FFTT T ^ | « . •"
-• - - -
K M
Oracuîa.
167
1
' ^gnìflagrabit mundus,fîgnumq;
iabunthxc:
Enfes ataj tub<e fimul,ey fole exoriente
Tetribilem fonitum,mugitumq,
audietomnis
Mundus, CR exuret terrant omnem torridus ignit.
Hinc gcnus bumanum poftquam delerit o" otnnes
Vrbcsçrfluuios
exufjerit,atq;
profundum,
Omnia fienthtcmixm [uligine pulute.
Omnia fedpoftquam m c'meres collapfa
ùtcebunt.
Et Deus obruerit tantum qui accenderai ignem>
Ojfaq; cum c'mere-.orbem tune iterum Deus ipfe
Quiutrò impictate *
Veccarintjterum inieâa tellure tegentur.
Contra iterum m terris uiuent pietatis amici,
ìpjis dante Deo
flatum,uitaméfc,cibumq;,
Seq; pijs oinnesmnltum debere putahunt.
O nimium jèlix,uenict qui tempus ad iUu<L
LIBER
QVINTVS.
3
N
Vnc dicendamihi lugubria
temporafamd
Clara Latinoru,qui poil teUure repoflos
Aegypti regesjiabituros proxima regna, '
Voit ciuem VeUes,oricns cui paruit omnis,
Alexâd«r.
"Diues eyoccafusdomitori,qucmq;
Vbilippo
Keliituit Babylon,demoniïrauitq;
putatum
Ammonii falfa louis ortum feminefama:
Afjaraci exigent de ftirpeer fanguine creti,
Romani.
AutoreritquorumquiTroisitffiditignés.
•
* *Poû reges autem multos,obeïïipotentes,
A
l
4
.
P<#
nea
16$
Sibyllina
¥oßq;ftr<egemino$ndto$bdlantiuordnttt
& Remus, pn'jwtóerit regum,cuiui capitili*hdbebit
^Sus"
^ & i > V t i quiplurima bello.
Et numm/òradm primam denari) habebit.
Auguftus. •proximus hue pmcepsfequitur, que literaßgnat
prima elementorum,horrebit que Tbracia terra.
Et Sicula,et Memphis-Memphis cui caufa ruma
Antonius. Q ip d f it y
mulierferuirerebettis,
P * * pcrßuäas
clapfd.firetquoq,gentibusiUe
Leges,crjkbiget cunda.crpòft tempore longo
Tiberius, Imperium tradetcuidam,cui prima uakbU
Litera tercentum,qui cbarum nomen habebit
Flumink,zr Perfdt^Babyloncmq; aggredietur,
Ettandan rigida perceUet cufyide Medos.
Romulus
t
L , f c r < t
U
e o
ä
tc
ucm u
es
oter
y(
a t r
Gaius.
Deindenotamtrininumerifortitushabebit
Imperium
ìsAìiitxot énetT' KfX.(i napilwèitt irPtirlc»
cü>x^. KfiVOS Alf ßxöV7X~jc-(> WH.ICWCÌO
i'pr' vJlàg Xiincocif VTC' xvcouilw xìjxe
eöjir
%
Nero.
Qjiemuerodomimnotdqumqudgeßmaßgndt,
Dinw erit ferpens ,fyiuns lacbrymabile bellum,
Dißcntdfq; manuf perdei fu£ origina olim,
Cunftaqi turbabit certdns,plebemq; trucidans,
Et permulta patrans,bißia ej diuidet undas,
Et perceÜct Atho. fedfunditus mterimetur:
T>eindereuertetur,fefeqi Deo aquipardbti.
Sed non effe derni tandem Deus arguet ipfe.
fojt
Oracula.
Koùf*iTxifiipèsTSiii>x
tô>
TxA'iTrKoxpiiiAopx'yoto,
H?xiXÏ'xÇnpciiTtgros,is~ltsAéHxAtr
¥wp,v\o{
HOfvçm&y
TÇXMAXJOS ecfxoi*.cvis,'!t6Aiy.toi> A' fait mKv
Щн A" itt AettxAos7!ÇUTOpTvmp,us7e
Ac%äfiyojXáapjtTIS~\
Mg(*f>is itplwi^ôâcx
AvySyes.
g
f'*-#X
psppif,
At Hyífióvtof)
ugx* Kxîcrxf
per' xvfàp
Ах^к y¡xppx70tKf>x<n,
Op врхпн 7Îjijja,àx\ вшА1н,кх\
^
¡¡¡¡¡MÍ.
Uoh
'
y¡xp,ixx~¡og
нхнотнтЯу
a^^lw.
ITTI nvp.<x •mcíanc.
Avjúvtos-,
Kok ê ееpías ÊijoH \xoïs,àou taxiiö' Ътяата^а, KMOTSX*
HAS ywxiitos
EffixHfu
х'АхЛатя
Aì^góvu irífu
"аос^хАыяетои xyx/wi
T
Os те тçjLHHûaimfi ecftôptop нфе^м> ini щытк»
Eféi àxt7t/>TXfiifiiA.cfi'&i't>(tx,osT'
fixCvAwx.ßxAci
X
ÌTtìiaievat
i
Açjitjix\
p
TtSíQios
\
Augi Ai "\ готе fiyAtis. f поте,
T.ÌTX Tfyiai> «flèttale no~pélw os TIS kol^ip Xf§a
Es AÍKX'OS гтгйт' л у / а Kdpílut ¿7¡i HCCOTIW
ЁАХет xJÎixÇ.itâvos Ai èxôinXTOfi
lpT'vA¿P,0¿ftnl09lf>,ll7['
YOVTIIHOVTX A'
txios.
üneowoic
«ÙSOVlllM ÁiCxs.
OS TIS no^élui'KX^HQÍPQUIOS/уЛ<>
Aavìs of is puosa/u 7nó\(fiov
ßxftw,os
NfPtop,
as
тсоте
x^?
Hf yOViSt TOU'VCXS ¡\Í9HJÁ.X\ 7XS0WTX 70С(Ыр1
г
AMerVCiifiyXxò/j H¡é44)f,Ux\
Kxi rpiía
то A'ñSrpop
fuVQlX
то\р&р,
vAcop,x^UTe7CXTxgíi.
AXK' s&xt lixt xifos ÒKOtyiOSì A V
oWXHaíii.^6i.
x
Woóftup ¡tu хдтор, tÁíyge A'i ftip éovTX,
I
$
T
f«f
ïi-
if*
ТхкСх,
o-
t u p i
Síbyllína
Tpâf
i i r i -
j
-
ttifàvjòe
i i T M r i e
А
">*\
»
*"t.
botttjtxrír.
*LeçÛ0f.
tiig&xr.
Ifxixvóí.
ti
AíHXtLv
tqihhoj'ihc
A i
Fxit
Hgxjor
HöpsliV
Of
t
A
etfifitètyifxjèt
a'ffitfxTHt,ca/¡fíA¡op
xaiisx'iHfj
Ítii
%
ufv^H
t'xiiOx.prT'
x v i g . r u
TáfC-p.Xt
gif
i ú x p .
лх/лётх1.
A'
A'
XVípeint
£ > \ o t
é & t n x i
тогтЯ,
чохутягочсгн,
mvxpd^xÍtx,
Üfítxjx
f&fífxi
t¿/ltcs
hùxÇh
¡tvapix
K»èg-,àxl
HAxAt>iffi~fxA'
Al
Ait
«Щш,
Xfxfo*
s b x à
К x i г'гмffс/ "Wxyacfifiy-mxvtÇo^t
ctflsstpi'c
i n '
PtHU0,x}\'
хитер
b?xibxnvxMxei.9ot
Tfät
¡ y x t
¿ w i ¡ *
cvrvxwp
pevÇmu
i
x?A.cT¿ik
Kxì S7TI SOlOt
ptóprifAOp
ßcejer.aöjxf
Ktbrìt
Acyv¡¿Hpxvet
xvjòp
JíX^cv
кареtt
Moipx/j
novit
ЪС4(Лн\ф1>,
'í\íy^up
sftéítl*ép°l,m¡Jxf
T Í TçiHWfiHi
Op
ÁánVVtl
i£af>iteì.f*i]x
H
PcvféníyJ'
dirt/XauBj.
ftiyxiссуЛеАр,(тш.
» Т / iiemop
Tt]ccíJi¡i¡f Hífc'íHt7'f
Avons irc/л'
êÂgtxréf.
i r t t «AXyXWjU
« | Д
xcrtfsuif)¡Mri¡?
B o x i l i ! it
шнтскоча
cwxitjei
¿^s
К TQLTXXXIVX KXllLìl
TBX¿T*
t
wxvtmp.
нрхтуая
pXTlp
or
ff
tei
éf&Xi,
ItiAoi
Л
yvwfìj ¿naj^iiCfASip
cví
f op
vpwep.
VgÙTop p.fo 7sófiì cao fixfftp vxiifo'AvH.'hav'jiS
MxivxAh
E.&ft¡Xi
twpetp,Lx\
Txixp íhluí xtyvit\op
f. £ n \ S f ( U ,
M//*-
fior.
m t
яи^ыр
АЫх
t o f nXxvJcv yliA wxcrxpjfTtXfAovcxi
Xtyfaä
Kxfd
ev TtxKxpMtff/
nxiixìti/t
Hp-XTt TwAíyOTXpzoTf vâXis
'оАньсн
I/,
нх\
j
fipofoìfi.
Ai%OCfiliyXlHtjUx\ АО.£ХЪСНГЫ7Ш.
Miftpt ih ftcv kKxvïk
pTfèf
xiyvTÍJn
i*éyt?a.
Tgt&t
Gracula.
«71
Post quem très reges à fcfe alterna peribunt.
Galbt.Oth
HincuenictquidmmdgnMjCaforcfcmdlortim,
°i'ius
Qycmnotdperjp'icuèdccicsfeptcnddocebit.
„.- v f p ( f .
tiliusdabuìus (notd tricenarid monftrdt)
Aufèrctimperium:pc&quem
fatale tencbit
Titus.
Imperium,numeri quem qudrtilitterdftgndt.
(bit. Domina.
tìmcquìnqudgenum
aumcrum «ir honeflus bobe*
"*'
Quem fequitur,cui ddt notd tricenaria nomea,
^Miamii.
CdUus montiuagUi,properans orienti* ad drntd.
Triste nec
effugietfdtum,fèjfusq,,idcensq^
Mortuws externd team tellure premelur
fiorii de uento uocitdti nomen hdbente.
Vo&bmcargento galeatut, nomme ponti
Adrianus,
T>iiìus,regnabit:uir ts optimus,omnid nofcet,
Atq; bitCfCttrulciffub te vnjìgnite cdpiUif
Qptime,fubq; tuli exccUentifiime rdmh
Omnid tempord erunt.tres rerum fummd tenebììt,
Omnibus dt tandem
potieturtertiusillc.
Torqueor mjilix dum triltid fdtd recordor
ijìdìs ipfd for or diuhtd ordculd pdndens.
Principiò circum ima tux Uchrymabilvs itdif
Mœnddcs dugebunt:atq- in manibus fcelcratk *
Vnd dies ueniet cum totd fircturin arud
Adfexdtq, decem cubitos Aegyptid liilus,
Abludt ut tcrram cmnem,mortaksq,
rigcntur,
Et decor cr terra-faciesfycciofa fìlcbit.
(bit:
Mempbiuicè AcgyptitnuUu licbrymofadolc InMeme
a
n u $ ;
n
N e
t
t
t
a
a
172
Sibyllifta
ïJam priât imperio terre dom'maU patente
'
Fies uilis,utideccclo clamet er ipfe
ïulminews magnauoce-.Ofortifîimd
Memphi,
Olim mondes inter celebrata
fuperbe,
Infortunata
£rumnofaq;flebk,utalta
ImmortaU Dei cognofeas numen in œthra.
fdjlus ubi turn etî,homincs tumidiftimut intert
I» ndtos etenim quoniam diuinitùs unâos
Es bdccbdtd meos, i»ftjs$ immitis inique
Vfdybonisq; uirisùdeo pro talibws aujis
Talis hdbendd tibi ue{Hs,pcenœq; luend<e.
lamtibinonbitcrfedeserituïïabeatos.
Ex ajîris es lapfa,nefat tibifcdndere ccelum.
HdHenus Aegypto Deus h<ec mediccre iufiit
Tempus dd extremum,quogens
bumanafutura e/l
ï>efiima:ftd durantq;, maliq; mdlum opperiuntur,
Iram immortdlis cceledis ey altitonantvs,
In (îmuhT?roq;Deoldpidcseyfiâddnimalid,multa
chrorû cul
RcÏÏigionecolunt,trepidi,diucrfacij:quorum
"
Non uïïus fcrmo,mens nuUd,duditio nuiïd eft.
Singula necfas eft uerbis fîmulachra refèrre
Mortdli fabricdtd manu.quos namq- creauit
Humana-q; manus labor,ac induiïria mentis,
Accepere deo$,jldti,faxo 'ue,uel auro,
Aere uelargcntofattos,
ligno'ue dolatos,
Exanimos~furdos,conjiatos
ignis in <cft«.
ïeceruntiUisfrufiri
*
t o r e s
Oppri*
i
Gracula.
Щ
PPÓ&E YXF 4 №УХ"ЛЫГyxívs nexroúvfKsyyvfait
AVUÇÈ,
7i ßONCROU Н' ССОТОР
ßettfit
OVÇ&S'OÊCV cwHßtyxAu'iityx'hJi&c'Vt
H ТЕ яXH.AU. A&MFFI
ßporoio' «u^iex
KAAVFFIXI А£УХАЕН,АХ\
Ava' ЫУ ippxpHs
KAI
ч
-,
№y?<x*
ТГХ/А/#ОРМ,Ю! RS VOUEXI
AvT¿ívx'I<A/OPÉTEP,X'íifycTOf/Cv
VS ESАНЩЛХКРХТХМР
-
Т^ТИМСЯИУОР
vipisufiy^
ov CWSÇÛWIET
H È/Aevi WXÍAXS
TI HXKUV uTÇUvxf
TS'TVIÌJM, ,
ENR^IYXR,
TOÎI dyxâoî*
cv AVAPXAI
FFIT>,
ÍJ(ÍF 6WT\Т'ОВЫРRC'IX/J'F RGOQOFIÉIVTNX isoivir,
f.TÇVFTF,
OvHS7lffO¡pXVÍpÜl! Úipiti éyXt CV MXHX¿¡&flf+
„
Н/ XYÇU/I
ÍIS7T¡WHX}, IS IFAWÈY IN ХУЕССУВН.
%XVTX (ACV XÀyvifjtj) ÛSûi CÌ/V171CV SGXVASSXA,
Ysr«7"/W NXLÇTÀUTI KxyHXnOlCtA'JIgSi SCOVTTU,
AVKX TXAXiTTCopiai tiUmì
НХНОТЦТХpovcvTif
Öpylw XAXMX"T0io,ßACFVHJV7RÄ,iic(!A>Mv<>R.
,
i
Í 0X\x(txA
^НЕСТХГЫР
MÍ, HXL HVÜAXAX Â^aHoi'OVJSF,
i AvTtd S ovf AS Aie
a'}&v4ifxX\X
OVVSI,ÌNECHÔÉAXYSI**»
FCGFIWVI.
* ÌHÉYOTÌ*
ÁS(4ií-,IA'Áyopiv(íij(ALE!
snx?x ßp<!7Ü()7iiaAtx(j.xtsyfyxärx.
EJCIAIWYAS
ЯОПЫУ nx\ Х7Хл)ХХШИ
t
SUIVANT»
Avôçwmoi AÉICWTOÔI»! gvAivcvsy AIÛIVAS TS,
HXAUIS TiÇgVffStTl,ÀXI
CTFYVPSÜÍ TI FLXTXÍWFI
VEIIJFTWTT
^F.AVPÍEÜ.
L
&FACÓ\A//7t
A4VX<>VR,Htiiciiir,¿tM AI
ТСЫР.
STVGT ^ . • ( Г . ^ С ^ Т Й У .
~*F. ISP.
"TF,
X
34
(¿XTAV 7ÍT0IS *
© peie:
(ÌAUAT\té-
<74
Sibylíína
ÇlfiÎtr àxt fiflf éxlC(TXl,U¿TX¡lTCU
HfXH\íi>¡
ß»\i
rt,Jliíf Tt,ac¿i ig fifí tec.
KxXeeJí xTufcwAcex
HXVTH áfni~¡afx.
Ov A í ñ / í í -хоМцог V в *
\7Г<фкря#'9Г
A' tòt CÍX mçié&CW fÇtfXf.
XiyisHi tùwx •wcXitvJtou. vexfifiefj ìtfAiXf.
Ksiísriaa(iaVíHrgvfíp'ff^iénu.
*
*
f.xvófùntit
Kxtffliiivsxjxf)AiyxcXf/^owêçcini'vrнхп^^Н
uxHcJi^rc-f, AífitxriHXÍ renilaii nay tnwxyXotfl
fiuy.cìr,
TI
bxj£¡Xfó$ctoy,<&wt(fCt 4rcXvAít/a~liiíiX{>p<)pa Aw«
Vxf/íTfKHÚt -ixfxaeн<Ло(/ XTsx'^ttifjaòf) oKsúgOfi. (ffüp
t
KOU TOT' S if M 7tÓ\f!Ì>f/ 7it>\vO\Ùf 7ICfà.X HX(iSffX,
t
KKxjJfttOU
ocosìt i A« <Aáfo!ff^x^ímfj хъе вея,
XTÍ4<X(*CVH atf>x\l<¿
х^сс^щ'п'пЦио-' tr.ì yxíht.
At/ТОгА' O} Höntrup Kói^OV,XiyV¿\of)
KrévxsctvAçx
(itxgrof/ cÁOf ß'ioy
KfûXtftÎJXt
ЦяКхпх^а.
К Xi lliOSlí SÎ'OÔOVfixfft\¡fu¡lutftÇâiif (Ttì
• SitTt fACVttfj ptoicxy
f¿th(*X7{ Avròe Jt
IH Ava/лир aüTvK'jo'eTou "f xifn-xrt
Xùftifxo'Xfj ytûxy
T¡TCf>
t
TQLTXTIUI AdKo'iffißgojtìnti
ньфы,
•тоЬ.мснар&хахр <S^H(*Sip.
H
Inxti v4>! ¡X HÇX7ilficf/,lieù TccjCot хнАн,
•> H/e A' XÌI¡¿XHOCJWflieiXufl TtcXlf)
ígxhX7[á£oU.
KxHHTisêiiêev&cvocf>òfßxviKdisгпъщфйы?*
'
Ved>TXt iA« fixfibäs i*iyxM!,>y ctyAcxt <íj>í%rnr,
•
- sir
Oracula.
«ту
Opprimttur Thmuis er Xoufcconfitiumefc
BmuUf*tcfcloitisfrdngetur,Mercurijqj.
Те quock Alexandre* altrix Celebris *
bloncejjabitbeHumnon *
*
QMtficifliantefuperti
DIM toiturna eris er reditm tempwt
*j$ec Шит fault pom fact
*
*
Vaftdbitq; tuam terrain uir pefiimus отпет,
Sanguine^ ktjicietidiris er cadibus aras,
Barbarus immanis,rabie demente tremendus
lngentesq; tu<ejlruclurus flragis aceruos.
Tunc eris urbs olim fclixjunc plena laborum,, Vlorabitcfr tuisAfiaomnis сотри uenuftis
/
Тигре caput donis,ad tenant prona cadendo.
Qui uero Perfie cont'mgentJbeUa moucbit
Aegypto,occifisq; uiris predabitur отпет
Viftum.er rex Cifiismijjus diu'mitus itti,
Vt (ic tertia pars maneat mortalibus xgrH. >.
Ipfe ex occafu faltu utloce uolabit,
Tenam defolanscruaftansfunditus отпет*
Sedeum tenibilis multum diruscfc ualebit,
lamq- beatorum uenietpopuleturuturbem,
Rex quidam fbrtis mijfus diu'mitus ШЬ
Qmmw'mdetwpQsregescfawosfy
y
t
i7<s
Sìbyllina
Sic hominum fink exiftet deinde perenntf.
Hew w ifero libi cor,quid me narrare koefik
Aegypti miferum multo fub principe fatumi
I genus adjiultum Per[drum folk ad ortwt,
lis monflrd qua (Int prafentia,quaq\
futur*.
Diluuium imminent Euphratkflum'mk
mda>
Et Vcrfnx perdent,?? iberos, ©- Babylonas, ,
Mdffdgctdtcfc drmk claros, atq- drcubus omnes.
Totd Ajìd igne drdens aquor ftittdbit adufq^:
Tergamus inftgnk quondamjfuccifa
peribit.
Defcytdmq; homines Vitanem, uaflamcfe uidebunt.
Lesbos totdpetet fundum,penitmq;
peribit.
Smyrndcfc perpr&ceps proldbensflebif.es
olint
Qua fuitinflgnk
fama,cetebrisq peribit,
"Bitbynij pdtridt flebunt incendia terra,
Et Syria magna,Phcenicesq; drbore crebra.
Ebeute LyciamMbiquot
molituracerba
Omnibut m mifcrdm terrdm uadentibus ultra,
Vt fledt ob motum triflem,ldtices cr dmaros
Expers unguenti Lycid,id quod oleuerat olim.
Et Phrygiam grduk ird manet,conflante dolore.
Propter quern \ouk iuit eo Khed,mdnfit er iUic.
Bdrbdrd gens db eo Pontus,Tduriq)
pcribunt,
Et Ldpithdt ddbumum proflratos
difroliabit.
Theffklicos fines undofum flumen,<çr dltum,
Vcneus perdet,auens homines dueilere terra,
hriddnm formas dicens generare
flrarum.
t
h
Gra*
Oracula.
tñfrísTUí TfKot ¡vfca
tucti cot KgctiftÍH Aa\¿,TÍ¿¿e
Ax\iy,ouyírfx
177
¿¿pútTOf>cw0g¿7!tiifi(>.
TXVT
tyeóíf&g
7¡oXvHotgcU'¡ilJ xAíy&vlw;
Éxlvt 'BPotcu/rex.íhv
7t<fficr¡bi>yYt/eíifciic>jTcvf,
Kx\ <Alj\>l T0171/1'^ TíOifOftTO fié'SKOfl W»V tOtt&Xi,
Evf£ ¿ 7 » TtÓTX(/,Í fVtíPOfl HxfXHAv?/.lO(/ í7I0Í(/a
Kch Tus'gffXs oKíoaJiÁi ¡Gagas Juu $xGv%5¡vxs,
Xop
lAccasUy'eTXiTi ip¡Ko-^o>-étÁ.is tó^ota'nfssodi7tt{
>
Aas'ts OXH wv¿ifXíiífoí
VfpyXfAOs u 10
Xfivpvx
icn-
<&ou,
t
tus vqomp $rxXxy>jcrft,
TÜX'KXA SÍ(Á.VU $oif>v<fto{j o'XéTca,
Kou •aiiTcami Tsowígkl^s
Atoaos
f.foTlCtfOft,
ró, Ti ¡AiA>
t
cvcivóftáaolcripctvíiTOU.
OXH <ñí>(tafíxúttvas
J!v&o(>}<¡¡$r'
HXTX tt^N/nfüifi áXioso^cvi
H TO •zvacXxt ce/ifé
houé-ssxvv/A.os
«OTMÍC&ÍW.
KocfxtiKxvset-,
fjxinoXHroa.
BiúuJúioiH\eúia¿ffi(''tlu)^áóvx-iiq)p()iúáffX(iy
tiXt eVfj/.l<AIlA.lyXb.tcVyUcU$OtvÍH.lw TldíífVTOf/.
H&KX (iH^OU'XTXl.
XUTO (tiTis ÍTÍIGXS %ÚPHS x'heyayís,
Sis nXxJüffca fac/tu TI HXHÜ, Leu vxi¿xat <atugoit
rovs*
A/ CU 001 X.VHÍX 0CrX 901
t
Pod'TXt
en'
f
>
"TIAAI XVHÍHÍ oc'y.vgopiKj TÍI¿ ¿iv¿iTtV!s{> 7to~fe^fpffO(/.
Eyxt HOU Qpvy'tH <A(tvoS^óXos (¡nenX7^v7tt¡s
t
Ks^iCfifJ Á <Aios h&úi f'éx,¿cxH& Tipoeé/A&ve.
PÓyrOf/o'ÁfíyTXVgCDf/yCVilí^lcXÍ fiocfCccfOft íóvos
t
Koh.'KxTííéxs^dlx-neAop uXTxylü>
ovacfijga.
etOSX\tHf)^Ú^¿W XUSOXéi "BUTXSMS (¡X¿vJlí>HSy
Vivaos frxéíipts,
ÜQcJlewosfxcrnuifi
t i*ogpxs éugñp «W yxÍHS.
f,¿tÍ£cnxf,
noftpxs TOTtyovvciy*
0K¡ÉI(>
f,
«vre/Acé.
t?»
Si'bytl/nà
ЕУ^хАх
Wfftip,
rieb
T¿ITXXXIVX/J otvu'iCitft
Tis уаухЛкг
p'úy-xs ßxcrtXavs yfyXS
Op,px?i/j,<xJfòs
pâcyyta
¡¿¡KutJléxs vyvifs
ß!X~lgl»t07l£>p, XTVoXf TTCXVíf Oui
4 í Í | í / « ÌK $xív\ü¡vos w |
1
Oy •NXMTlS fVyibO !
'tucéit>!
TSHCV,HA( IIOTVIX При,
ffùs
Os ris stxyiMiiu
f.
7iâimx\i
HtltH' X7ï''ПЯХ1ЫìoSruS 7гКу£&( TCVOVTX,
t*HTQL TxXcáunl
paÇapcs hoù xvxiAySj
ßcCToiJlcU 7tXÁ>TlS CCplfOl.
SLXÍCTÍ yxj яитсчаг, àxi yxffQi^eìpxs ÍÍHHCV.
HlXf&y, / ' X ^X* KHttfTtjàxi (It t y-IKO¡i}fl(T(TVlÍ¡C,
Е
Y
У
F
Ща Je eis уу<Ашр hu. 7iá[ij¿uf> 7%òs
ßxa-iKäxs.
PgÚT&s is ìnóemnìliKi
(ynxTíéuH!,
ois nXíos
GíoXaVíop y.ttxTwv<Ae кяпшу äs (âvos
f. Km. "X &s
xiiAss,
vxoyet¿T<n>>tfoyíXcy>hxt¿p'K(£i'/iaX¡TXt
i
Axas dixvióvTXSyOCas vy-vHOi
Ancxíus.
Т » т А yxjl $OU/OVTOS>H H¡ícriS
fgíT/УХ^ен,
КXi ßxaiXCiS иХ0УТ0,йя\ CV T0Ìeiyy.OVUV XfXß'
Es A' iXicrxf) ytyxXkv
f, TiTfXT»,
Aworxy
aut pOtlUS °
TXH'¡¿
f
TÍ 7tÓAip,Xaóy TÍ
(H t JiJxfTJt (TÍOS Xx!*4x
^dixpyxixy
HXÚíXéiyóvos
Avi oí T^üiToy (úatixy
апчхщлн!,
т àrxxlui •noo-aACwi,
Щн A' igocvóúcv т' xçfijç ¿tíyxs fis <£ьх
Kxjx P(3*
f
AInxtoy.
У-fyXSx?èf,
Aavfù;
KxtpXiÇawhTiyßxt!ua,oci>ilwTSßxivXwyx,
iTxWtiís уойху,
TUS ¿tvdtx
OXOVTO
EÍgxíoiy xyioi wt$roì,&Xi fxìs xXuais,
iofíxt
oí
(¡VHT'ifi
f
KXHOÍÍ пака (*<>x.4>hx?xS
Gracula.
179
Ut £cos aexabunt,miferos bis terfapoete.
Quando ex Italia proccffum rupcrit lfthmi
Magna rex magnus Rom£,fìmilis<fe Beo uir,
luppiter C ut perhibent ) quem de lunone creauit,
MeRea qui dulci modulamene carmina fundens
Ter coetus,perdct multos,miferamqparcntcm,
AufugittiBabylone
malta
rex,horribilisq;,
Quem malemortalcs
omnesodere,boniq;,
Cam tot ob occifos.tum c£fa mane fcelchum,
Coniugibusq- parum fidumjrauisq; creatura.
E T Medos autem reges,Verfai er adibii,
Quosprimos cupijt,decus ey quU conciliauit,
Inuife genti mala commentando per illos.
Su&ulit ey templum diulnitks
eiificatunt,
E T ciuci igni miferos combufiit,eccf;
Scandente populos,quos iuiìè concelebrauìt.
Hoc etenim tremuit rerum natura creato,
E T reges periere,potcRds manfìt in iUis.
Verdiderutmagnarne^ urbcm,f>opulumq; bonoru.
Sed cum aftrum flato magnum luccbit in anno,
Quodfoluperdet
terra omnem.propter
honorem
Ipjì Neptuno primùm pofuere marino,
Deq, polo ueniet fiditi magnum in mare magnum,
Altumq; cxuretpontum,atq; ipfam Babylonem
\tali£ terram.per quam periere frequentes
SancìiHebr£orum fidi,dclubraq; uera:
Tuta wò duros patiere fcelesìa labores,
Ut
1
Fmnitt
»So
Sfbyllina
Pr<emid dignd tukfdftis,defertdq; in omne
Tempus eris,tempus deferta manebis in omne,
Ofd folum proprium,quia deleädtd ueneno es.
Mater adulter'ij,marium teterrimd nutrix
Concubitusiurbs
moUis^'tniqudfceleüdinefdnda.
Ebeu urbs terra- prorßtm impurdta Ldthia-,
JAa-nasuipercdyddripas uiduata fedebis,
Teq, fudm uxorem Tiberisldcbrymdbitur
amnis.
lmpius eü dnimus tuus,zr cor cade cruentum.
Nefcis quid poßit Deus,cr
quidcogitet:dtq;
Sold ( mquis ) ego fum,non fum fuperabilis utti:
Nunc Deus ceternus dißterdet teq),tuosq;
Nee fuper uÜa tui m terrd monimentd manebunt,
Vtquoddm,mdgnus
tibi cum Deus auxit bonores.
Sola fceleüdmdne, er fldgrdntibus inditdflammis
Tdrtdreas bdbitd fedes inamabili* Orci.
Nunc Aegypte tuos iterum deploro dolores.
In M e m - Memphi laborum autor ai n 4rX««9-«V* riiwrêt
phim.
i te py mides audaci noce loquentur
Vytbon urbs olim geminai urbis condita iure,
Tempus in omnefile,ut finem des improbitdtit.
Trifte fcelus,mœnds lugubrisfcetd
dolore,
Anxificisfteturdmalix,uidudomnepermum,
Annofd eflväd es mundum tu folagubernans.
Verum quando fupcrfordentiuesìiet
album
Bdrce ucftitum,nolim nafci'ue uel effe.
In Thebc.
Tbebequidfdftaefttudtdntdpotentidtdim
T
n
ra
Ftrdet
>
Gracula.
AXKx (* èva? wâwfëpHiiorJMif
is.
oitìhvxt tit ' âtÙTÙt
EefiTXi,a¡>9íixpovä
ett
Sòp <jvysb¡7'
ori фсцрхя'тр
Hict^ß
sAxpoí,
eùuvKswowsgяро?,
ou TtKfX tto\,Uxi TrxíAap
QH\vycvéti<xAinó}~Je,>ttcH.v
/и
xi таошт diiúe<xjTt
Mxivxf
ьпоецвх}.
pigli
xetCt/M!.
7[ó?it,A0apopt
WA/ XxTtvíAos
extAvo^oLfet-.^P''
nxetAäo
твхвыр.
OUHS,
ъхр
'ò^ext,
KoU 4tOTXp.Ot~¡íG<s£>tS Si кХешаЯ, f Kj fflu) liXjoiHOt f-. f ¿ V .
^OiFJi /Átxtpcvefi ÍTC^í^<¡í,xfftCSAs~Ji
OvH гуры! TI utos AUÁIXTXI,T'I
АЛА' sMyic i*óvH
SlfTÒwX\Xt,$Tt
fí¿PH,7ivg¿
oüyvirft TtLv
wóyup c¿f)¡4yS- aí
1
Tip (tot •Bivpxp.íAíipuivki)
Tvuoip,«
TÍ
A'iwoi aíyuaep
Inttìi тахЬац
\£g\i nxnâp,ûéaxvpt
òXoipvpopxi
Tfkv&äах
syavü^av
AaVnòp
Ms'/я
fttai.
Amxíuii,
^
K¡nó¡ax.
7to7ííécUiií,
At¿ inouiTÒt,
p'ovu nóapOiO
то мтцксюр
s» то piyx
нхта
OWXLAH
чооушр,роиух!
STtì fvmXfu,p^T'
"t" Л êi. 1ш
XTIW,
HXHÓTHTOÍ.
1
r¡?Av¡T9í
f.fiâvop.
TOVOVTOÍ,
t IÌJHIÒàex
A'ivoisxè ijíi-sjíKvActKPvpauíjítXiíP*
АЛА' 2тхр к ßxfm
TipXi.
р/уяах,
xêtapop,
posypvTXí
те TSJXAXI AíwoXtf
наги,
<rVpXT0
As QKiyiôevTi
т' о'тнаор si хАь-^ырор
N í w j яхК/р
una-fyup,
cì> %ôovt
а Xi О psyXieiìi
"t" HiUvopxeiape
Msftfi
sgxXxToxge.
o'Xá Ssos oùsp
К ' è it sTI ffn акр âop / г ' SOSÍTXÍ
f.H T í .
pu^owocrxi.
ápi^tob. èAéffV
}
HUv Aí et kxi fui "niWTXi
TxjTXfisofi
éypóp.fltp,
j
псхтъех.
хрф&хХнтои.
fí¿ai.,pvTt
£íuvO!,x'y¡ io!
í
m
î
yovc'tpxp.
owe g
E/»A/-
f.
êéfiu.
isi
Sibyllína
tißo\<CH
Хх'ср.зЬ
As
¿!f.ia[x
©?¿WV3fiíAvçhvi
Oósx
70
spigar
•7ü¡é&ov
К XI НОШ TO/U o4oVTXl
Xvláiúv
~T¡¡
у л \ J
Ï4»l -
/лороттар
yuy
„
^
.
*
,
,
' ^
'
Тли
'
,
.
i
• л-
,й
Xí8i07iis
utyxSuuou
; „,
.
,
т
OS
c
t
i
O
V
O
pissop
S
MyCHtрштеf,
ipou'cp
Xftpiex!gn
t
арф]
y-if
fiSyXÍ
flSrX7t!ll
Hyip.fv3V0H
t
CÙêsQLOS
píx^AiAOtí
lixt
'
Hfíiix
/
fú>VIw^ápl'ñX/ЛТМХОр
bAvp»
л,
-
фонаьза,
>¡yefióy¡fV3i.
Sg0Wxíx3«,¿IXi«Xj0r
A'cv
TE.,0 7¡V(4
' " "'"*
>
èflTTPKJ/AC!
Ay gap
ß
/
CV AiAvy-ois
VhCx¡A.CVOS
ili'
.
it
itípívop
0
т'
poi
TitSirXI
пата,
TiJiXL
7ioXv,¿ixí
тута? 7P X
PxfûOVl!
,
fcinifyxXtiixfìp
згКкао!
uijrccfbc-ne.uxi
Нпяхуяу
г
7Г0М.у«
ßx3i\<fui
su 3u¿f.4s
IvAoi
« с м » » '
7ro\v¿$V3C{f%
iClftXTt
НЯНОтНТХ¿SÍTSHVOlttlïO'lneiipy
, , / hvTHpxGoivH
»,
HXtçOpoXiêçOfJ.
CÌ> yxWOlS
U-MiiXciAovíoif
nXTXXiSlO
xiij?.
ХТХЦ
Axngv3H;
ItPOS
Л'Лр 7fkHpif*OV0i
К" •tVTSÌyXf
,
íXuivx
tipi
t
H'íXX
¡?Ao!.
i§»y'Í3iTXt
bíSíTXlCV/¡£V7ÍOJI áxi
SIiíiXVJl
T I
psyxxóiòcvot
TQXynXXVqriilír
ê ç l w b
SJ¿!)3Xf>.
рчКса'о^оа
A= зон;
As 3: H/p/ú/x
ViXV3(1
sçyup,
нишх
ev¡JLO()
$5i!,cuStC7íÜ!(i
ßhi
\
x?ro7Íoar,
cceíCiAup
pLSyxf
ккяиза
XlíÚH
Hyxyov
ß x \ i f x \
OLVXlAílX
о'тезиз/
i a7icXa
Л
Oli
sÁsífie
A'
T^b^xfip
Vcv
фхчх
/.t¿VK,HXÍ Ttxírt'
Loll
,
llXTXyXlXfl,
KXivi)$v3is,£>s\''àntoXsJyxb
y o v x ^ x i ì }yAiopy¿w,x<é/¿7Ttop
3v x'opivSi
<?pnr[y¡3t
rs.
той c i ff ot Xvyi°p
,
¿tne'i
'iXißpof,
,
(¿ttpxi
TQixAiï
.
ф?(
К Ли).
Gracula.
i*$
№erdet homo populumtu puUo mdutd ecfore
hugebis fola mftlix,crpremia
Ugni
Accipies fa<%i$,ciU£cunq;fcck$l:d patrajlì.
Cernenturcfr tui phnftusjgnara
pudore.
Syenen perdei uir magnw.itid; fubaétd
Teuchark Aethiopum nigrk habitabitur indisi
VentapcAi,fìebitcfc Soes uir rotore magno.
O Lybiefletura, quk
enanettuadamnat
Quk te antan Cirene hommwti mijerabile flebiti
Uon unquam deerit tr&k tibiperiita lucia*.
in Galli*duro locuplctibu*,dt<^ Britanni*,
In Gillo*.
Cceanta multo refonabit
fangumeplenuv
Quippe Urinate ipfi quoq; damna tulcruni,
Tum cum Sidonijs rex Phoenix Gallica multa
Agmina de Syria deduxit,teq;peremit.
,
Ipfa Rjiucnndcfeddaedcmduxcxtitit.
*
.
VraftdntesdnimiAethiopes lndiq;pdUete.
t
InAethiee s &
I n
Cumperftrhtgctenim
capricornu circuita dxk,
P
Tdumey'in gemini*medio uerteturolyntpo,
^'
Etuirgo dfcendens,ey zon<e teftus dmicltt
Sol frontem duclor totum peragrabit
Olympum,
Ardore ingentifiagrabìt ab tethere tetta*,
Aftroruméfc nouum certamen
furget,utomnk
India ey Aethiopum tettus confidai in ignes.
Tu quoq deplordtuatriftiafdtd
Cmnihe:
In C o n « Nam cum tergemin<e uoluendo (lamine Varca
thura.
HcnteideduccntfaUdciteraiifugicntcn,
m 4
Aàfor*
01
;
184
Nero.
Sibyllina
Adforteslfthmifublimem,dumuidedtur
Omnibus isftrro qui rupem ruperit olim,
Vdjldbitq; tudi Idte fatdliter ow:
JKUm Deus buie uni uires dedit efficiendi,
Que potuit regum cuncìorim nemo priorum,
« g « r « i*yv su IfiosAfJ KtpxKàfjffiw ifKHyccJii pi/ut,
?H<SK(JLCVOS
iMyocXiasSTSfOts JIWH
aetxQ-x&ou.,
Regis ut ìnfdnii comeddnturmcmbrd
pdrentum.
JXmq^mdncntcunttosbomines
cxdesq^ metus^,
Vroptcr mdgna urbé,ey populu uirtutb dlumnu,
Vrouidd quernfemper durdntem curd tuetur.
lnconJldns>peruerfe,md(scircunddtefdt!s,
Vrincipiumcfe mali mortdUbus «xitus ingens,
t
Hicdiui-
naui.
Qu,emndturamdlisfdtismfènfacreduit:
Trifle nefds,dirum,monjìrum mortdlibus ingens:
Quis tibi quis bene uulttquis non irdfciturimtusf
in te quis uitam dmifìt rexpr<ecipitdtus:
Omnid turbdfti miferèffentbid
mdlorum,
Et per te pulchri nutduit mdcb'md mundi,
in lite$ no&rdsfac mobilis obijce forfdn.
QUQ pdtto dicit tibiperfuddeboiquod'm te
Si quid reprendo,dico.folis iubdr inter
Mortdles olim
cldrumfuitjrrddidntc
Inumine coqcordi
udtum:totiq-fuduent
Uumdno generi diffundens lingud liquorem
Extitit,ejr pergebdt,er omnibus ortd dies eft.
Ergo (umriiorum uilifiime cdufd ntdlomm,
Aiue*
Gracula.
t$s
KXaaocpiovxi фаЬуоюя Aóxu i&(te~ta itocfà^lw, \Hsgi»p+
*t" Ap fu/Tip (tfTSuçep'ìbisss* Ami tri •moóiTSs, [• Ahmtet.
y x
x
tip TtxXau sitnó l *'7' Tttrflw wXvqXxTi
д-дАяй.
tí
Км a Idi уойхр òxajiou nH w HCOTS'ÓUTOU.
T¿TU) yxj> TOI Айне ésos (topos ss TO TtOihCXt,
OÌXTÌSÒ
TiçoTifpts тар ívi^xíiTup ßxetxiwp.
Vçtcjx (Aip ¿njeiosüp гифяХыр auvifKuyxAt ft fat
XTH7X¡AZVOS
fÀiyxXm srsgois Ашвн аяхсхяУх!,
P-f TÍ фхуйрffcCfKXsyovíup ßxfiXüos ou/áyw.
Paito yxf oiùôçxmoiti çiivos Uxi Аацхтх пятой,
ílvíHX
TUS (A.(yXXnf 7!¿Xí(l)S,XxS ~¡s Aijtxíx,
X'jofapíovnAix
WMITPSJP
cs
si°x
**Х' i'CÓveix,
AiJCCTÏ àoU HXH¿ÍXXS, HXKXIS 1SíQtHíí(*CVí HVfXir
Afä/j (щл KXpiXToiffi,нойxvêganas
/леухTfç/лх
V>Xx-s\eßovHS nfiaitiis,>ij fiafcitWHs laxXt pwîgHs.
v£(Zc яхныр,ц) тснцх àoù xvê génois fisyx rsg/лх*
Tis st ßgoros ènéÔHa(,TÎs ¿vAoe&v i^Xs-nlwen
Ер soi T'IS ßxeiXavseißvtpßiop lAXiat piçsir.
Foiûrx HXHUtAttei<HXs,cXop~¡í HXiiòp HxJxHXvtxtt
Koù Aix 0» Hcff/uoio uxXcù irji>xou ккхк^чо-хр,
E it egip H(ASTsplwTV}(op ИфХтХтяитх 1ЩоСх»л,
Täs
Xsyus'isáffUi SÍJMU (ÍJI si ¿¿f/л форм xvAwi
Hp пот' ov xüápúinois Xx/AVt¡opiríXxs «eXÍoto,
Xnuponevus
TXäasx
XHJÍVCS
o(iOcca'ovAoto чн>офнтйр.
(/.oí owfxfaex
кхХор TtójÁX itxai
ßgcfoiit
Qvip(TO,âx<. щоО?Х1У1,аоа HfíOfix тях#гр /rfXXf.
T ¿ A' CVÍHOV ytyvoCaXí нхнир °<-(Х У* (* У'7 Р*
m f
к<«
п
1
и
Ít4
KM F'XITPI
Síbylíína
Loa TSCVÉCS ÍKAÍISNCTI
A£^¿.¿ ¿Att ItXfiXTDJC
míva,
¡¿AXTÍ
líXi XV0J>¿)?rOIÍ
(iíyXTéf>f¿X\
t,XxTTJllAOyxf ñJío-íU! H) $\X-n\0(MVHS
TÍXXl (HOÍp t.
H
KXIJ&l TtlHpXf QlJ!A,Ht (AVOSH^ÍES M/AfXVl
A>\'
'o7tÍTX[>ISJPO'¡tYXL'
A0I(Á5T(
¿,(UCVC¡.
<?OrX}¿¡{ ttyTOT
XMÓ^ttTc-T¡OXSÍA.OD
LACAXÍIEP(¿xHXfupÉacfj'Xycvot
,
^
\ ^ ¿ J
S
OVKÍTt
IGXV'UVUIP,
ÉÍITSÓXTPCV/¿tfúyxíetf.
, c 7 l l l t
iteíqcvTXí
Itávq
(OJSTXt H(A.KTl
I * OI•xcpivx<iTXtio i
71H/AX.
01
T&X
x^t
XVKXiiffCWTtf,
LOA VSFZUJT O^ISEVVÒNP.
fV¿LUL tXXWJyjTtOXipíOttTOVIp
*^0|tf,
oh A' 'i7st(ÁXioiA.i>íxiSTtx\á/jíxit t)¿ÉGI¡SATOMV¡CUL
^.ì'ntstéo'l'
f,
A>^.X f i7t:?iie(t t < HXHAP
E/Í AFNE
r¡.
TtoXVItXf
IICV.
igtoví
¿ T¡
WVH,
Oi> 7ÍX\X/.iXÍ
ou'YG,
1fOX0l(X^7lOp
níXiop taoTS PSCRCV,
xyviìt.
*
TSÍglí ÁV/*Of),T¿H fiéiCSl
M.VHÍT1
ptx^xigx.
&iiOy^e!WC¿p.TTK&Tí,lAÍvtv' \lTMiBH{AC¿¡pOLvúo!.
í
XYXÙÒP^CRTFXI'ÓP
cc
TÍX'ÍÍ.
xtóégc: sfo^OT
JL/AÍ f
Qutitjfxc pí;CT TS HXkS nou^-íb-ICp
íi!
x
*TITGÍ(*VX. MAAÍXx & ^ K-XK/J
FP(¿tn>0r,
K'IÙVITgcxxix.
*¡n
H7fKWCfV ì-auì
EFYXÍWP O «JIFEROS
4t%ÒL ¡SAXÍ
<xp,
ahéit
werxi
© ¿ » / 7 7 $xHx<Á'3't
OVÉÍOTÍUVUIP.
5Tf¿><R(ÍU^<W "F 7tl¡ÁKxéctfJeg
¥,>TDIV»P O,uòéftt*op
Ì
AY&ÁFÍ
\~]í~\íhcsjKiTtt§HiAÍi>EII XYVOF.
TÍCXIÍ
L
U
CV) <?>jú¡6JTP
v
cx C ^f'
ITVAX\!(Áot TFIXÍAIF NÁPNIÍÁVAIISI,
K,CÀ /AÍJXÍÍ
YXÚIOSXII XYLXIFIFI
TtWTOÍxu IVCÍXIMÍ,
LIXI OV^XÍ!
ERT ,«/«F«R FCVÍNFNOS
HOT
ÍKKfíistvTtu,
OVIIOT'ip-IIS,
KX¡A.XÍÍ¡
VNT^avxp,
YXÉOVX
Gracula.
»87
Aiucnìent iUisgladiusluäw.'q;
diéut,frincipiumq; mali mortalibus exitws ingens
Quem natura malefatte uitiata creauit.
Tristem audifamam,pe&is mortalibus atrox*
Verum cum beüis iam Vcrfica terra, carcbit,
Et peile e r ganitu:tunc ilio tempore uiuet
ìuda-ùm dium genus,ey calcile, beatum,
Qui terra medijs habìtabunt ßnibus urbem
T>iuinam,zr magnk ambibunt mecnibus ufy
Ai loppen,celfas tangentes culmine nubes,
Hon iam terribili fonitu tuba betta ciebit,
JCort hoüesmanibus furwfis
mtcrimentur,
Sed (iatuent mundo preclara tropba-a malorum.
Exiftcta olim quidam uir ab sthere
praßans,
Cuius p-ugifira diftendit in arbore palma
Optimus Hebr#us,licuit cuißßere folem,
Clamando pulcbrisuerbis,caßisc^
labeUk.
Dcßne iam mentem cruciare, crpeäora
curis, Ai
&iuaget№,fummè
locuplcs,optatcDeo
flos,
Lux bona,delubrum uenerabile, germen amocnu,
Vrbs elegans, ludaauenusla,^
laudibus alma.
Verlìca non deìnceps Gracm bacebabitur ariu,
ìmpum,diram
qui fèrt in pcäore mentem.
Sed nati multum decorabuntegregij te,
Et modulata [acrvs dicent tibi
carmmalinguìi
Gmnigcnisq; D f 0 facris,preeibusq; Utabunt. •
Exp aruisfy mala quicunq;
tulerekbores,
t
t
(
*
Stolto
188
Sfbyllfna
Multo plufd milk iu&i boru Uta tenebunt.
At mdlijn £tberd qui Unguam itcere fcekfidm,
Ceffdbunt inter fefe mdledittd referre,
Seq; abdent donec fidt mutdtio mundi,
ìgneus exisìet uerò de nubibus imber
Nec iam homines pulcbw cdrpent teUurts drijldti
Ncc fdtw prorfum fiet,nec ardtio,donec
Nonni mortdlesnumen quod
cunftdguberndt,
Aeternum,neq; idm morti [ubiettd coldntur,
Aut canis,dUtuultur,quorum
monflrduithonores
Onbws Aegyptus ftultis,fdtutsq; UbeUis.
Sdnéìd fed Hebrais crit,ey fèret omnid teUus,
Et de rupe fluent
ldtices,lmgudq;,fudues,
Omnibus ey iuBis Idc immortdle fcdtebit.
Quippe quibus genitore T>eo,pr<esldnte'q-foh
Tretis,magnd fuit cordi pietitc^ fìdcsq;.
Verùmquidtdndem
ftpiens mihi fuggeritba'C
InAfiam. Te te Afidinfèlix trifti deploro quereld,
(mensì
lonumq;genus,Cdrumq ,duroq-fcdtentum
Eydorum. heu
Sdrdis,heumultumTrdllisdmcend:
Eheu Ldodiced,
urbspulcbrdiperibitisergo
Motibus euerfe terra; puluiscfe redatte.
t
y
;
AJlEphe[ìlìruttum
Dwme nominefdnum,
In Ephefi Motibus ey uaflo fubter mdre fidet hiitu,
fanum. v cps> ut ndues rumpunt fi qudndo procella:
At lacbrymas Epbefus recubans ad littora fundet,
r<ec
Et
г
Oracuîa.
t
О/ j кхкя} gráxxrrir
en' cùûéfx
VcwaovTXt \x\iovres
is?
KX
fXa'ovx lixtp(X¿LcVTX
^°P
AÍHXWI.
y\ùosxp
cvctVTiep *}\faoifftp,
Avrils Ai Kfi-lixripittas
яоор.О(
f, mxXx Í£¿
Mur- etidUt nx?C
(pop,
ewí£vfft.
ас>\хун.
ЛусиА' su tefiup'opiScos "mvçis xiôciMyyoïe,
K ' ¿ « sri iictpnivebgi figojoì yx'^tw xy\aòp in ySf
t
Vxjírtx pioy ccatocfTK
tip
Lob oàéçorx^x^i
voijeu
T^vTCWip "®ctirt<»P St'P хрСсотоР) Xioy icirrx
%
Ave cenáis êvmras, àxi пикет!
6vHrxydjïXÎt>(tp
t
TAyAè ttuixsLcà yV7[Ct?,axíyV7f¡0f
HXT£<Aajf
Xî//,vUvap yopLXTtosi véetsJiXf.^áKeai
IzCgxiup
jxfàp
xy'ix ífxt^TsxÍTX
JixpcX pKüiyxyfcs
<x7iò TTÎTÇHS,
КXÎ yccxx A! xptfgûfiop
Eis cvxyxf
piwçoïs.
A" oiga
ах*
paiera •weumest
yovîTHÇX êiop fiévopífo^op
НХтахр^аЪаг&Ьм
jr
AixyhûiOÎHf,
Aincáoif
t
OVTX
¡Aiyáxlwlieu ili ftp
scovrii,
АЖхт'иЛч (noi TXÀJTXVÓOS aopossyyvxxífa,
Agri Ai ai тХуцыр ¿ea'm HXToAvçopiXA.
ttXTX
riujgus,
tif
Aalxs.
Kob y evo s iavcopylcxfûpjXvAlilip TroXvpgvatiip.
AÍ xi eccjiJl&SiXt xi àcb TîoAv'jgxrs
AÌ xî XxoAinux
HxMTtóXi.ús
TgxX\ts*
xnoxá&í,
oiMx^aeaxt.
$L.(nrpoìs ò>^.vptcvxi Ttyàxi eìsHÓvip
AÔS'IX
TÑ
Avop<í¡ii],XvA¡op Tí
7[0Xv^VffUp.
АртериАо?(fHKOs'í/píciiitSHyvvpiovos,
Xáo-ptxT/
Leu aminoici
'V cluoì)s f«oi* ori
\if¡ixA'
fixt
irai' êpTXi
às
#
t
(TïinKyfocip xé?\ect,
cifiú¿a ¡fíaos uXedvax nxf
nx-rìiric^
xXxAi*Ub
o^exts,
Epiatavxè^
f.äs ori vù*
fiunKv
X.UJf°vaip.
19»
Sibyllírta
KM У Hip ¡HT¡tX
тор ìllfTl
VXUTXCVTtt,
Kdi'fónevpuòSàiS eòixpÓiroi.oùtfsgi
OvçxA/cêïV irçvfiigx
ßx\a
И.ХТХ
vxiu;/,
xvxytft
HÇXTCS
AVTl JÙ ^HpMVOi êfPOS SÒSSTXÌ Н1ЛХТ1 TÙfl!,
Kaìтоте <A>)(мт/да sftrxi
хуЛс'.ол ßtOTtici,
H
EJíA.fVfl yxj> HJXÚTX! cv)xtA:x{ i/4' ¡ " « f ,
bctVTHTi,y¿ji<>fixitTi n<ípxvvois
TÍ tpMyíoneift
}
AvAgxoi AvftufvUisiikoa
Sii
TÍ
(tova/)
VÍKVXS
W xoí^ás ò\-e^A'jtìy
HXTxyusTTKÍÚVX? -[хрхе*л%,
Н / л yxj ¿cxl cr¿ivgt>xéop tiXcdbvx Xviii/ry^f»
E¿í
èpsttoto TTvXxs^hxÀ. aùr>! uxïxo/u
E | U TsxXxßouft SíiifjcwApäp
fgipârhn
t PipâtÍHÍTI
хА'.ч'лрйм x¿í?i. api
то aòp et eùê'çx &с,ИХ1Щ(<Лшс!&.
¿Tí iiovpop A?\x puyvavíHgx &v yxpixft
it càùsçx
Км тот' t xp tjîfip
ctKpiX.
HiA'jffH внуаср
f. «viÇovei.
Kvjuupyxf
Aiißos.
ttv/iieiai.
о/л.9 HxnoTH-tx piovo,
(дыр KVÛ' cop
Avp-Oi^x^iT!^} áxt
t
AfViöf (TI KQiAxpòp xiávtop
AÏ XI cot *
iàfix.
f.
pvXop xrnAse.
ôp'l
hiiyliV
f.COfXpilVH.
Tipçwûâexp,
ègxwoXâTXi.
косхнсх,нхЛуяоЛгтиаи(онар.а1г}
¡¿pxTToX/yxix¡XÓVH7Ü\1ÍTU!piyâffx,
IfMieèЩСЦ
«Xi.
í>
^OVptXI/t tjspßbiiAovjst.
V iTCÒpvìlt,T ¿№i'hlS~[í-VJXf
{HSX,
A¡Aàv
'.'
7S0
7tí7¡oí»HXiíxf!pxug P Xi'AxitcíWy
f^bìffXpiCVK 7fXfX
vAxS I P-XiCLvAfirif
TQiTtoMr. Ki/px0¿vvn]<jfiii>uiertp vis' HJVI'F
f. 7rX*f
rffi
i.ucyHtri,
hiS' отхр ЦьС1 пхнш/ ^êôvx
f.HígHVfX.
Л й т « ,
KÍ/flH A' Я ¡Á.Ú1CX (tiiìl Vcif.íX'yi тоц ÊSMIVÂ/<roif
ttXTX IIV"
f/MfVíí Si êioU
7iiH Ti
xXitçkiââtrx,
vçéyeix,
'
uè
Oracuía.
fítqubdcnt
nufqudm templu gemebuda
requireh
Tum Deus mdigtidns gternwsjn ¡tthere degens,
fulmine precipites fcderatos defuper uret.
frocfc hyemis glacie fiet tune tempork xftas,
Tune homines placida tándem requiete fruenturj.
№;» pater omnipotens fcderatos eruet omnes*
fulgurece?
tonitruflagranteq;
fulmine dirat
Exercens iras,ey
ddensßagitiofos,
Terrdq; defundos plures porubit
drenk.
Uauenict quoa¿ Smyrna,fuu plorando
Lycurguni
Ad portas Epheß,porro magk ipfa pertbit.
CumddutemdcmemcütdéUsnumínehmphis,
ta
Cut^í.
ín mdnibm diuumjcclcrdtorumcji
uirorum
Ueiedd, bdud tantum faitabit in <etbera debteeps,
x
Verum m Cum<eísrcmancbit mortua lypjphií.
Tuncaduerfdftmuldcgattcs
perpetientur,
editan aHiAétof) i^ufj
ocv$' ác
((A.cyna\.
Níim genus inuifum Cumanü,gensqiproterud
eff.
lúncpoflquci m ciñeres fueritmala
terrdredaéía,
Leßus m Eridanum per fécula tota peribit.
Lesbut.
Eheu te Corchera uenufta urbs,define luxum.
Corchera;
Soldfy diuitijs Hierd o ffaciofa potita,
'
Sede quidem multiluñus potiere cupitd,
ComplanataiacensddßumindTbermodontlt.
Fetrofa er Tripolis Mfädri ddflumink awnc> Tripolis
Noäurnk undis repleta in littoris ora,
Omninoperdct diu'mwn conjjlium te.
H l e r a
ipi
Sibyllina
Ne me uìcìndm Phcebi uaflare uolenttilt
Terram *
Miletus. Hi'ietttw moUem delebitfulmen db dito,
Accepit quoniam Phcebi fallacia ditta,
Confiliumq; uirum prudens,curamq^
fagdcem.
Pane 6 omnipdrens tenerne terra ,atq- feraci,
In Iudeca.
g ,g
tn<x q
decretdfèramut.
t
a
ma
n
}
U0
Bdnc etenim primdm nouit permuneu
numen,
Vt uidednt omnes diuhio munere primdm
Mortales banceffe,Dco praceUere dante.
In th rainfilix dueoJpeftdre ncgocia Thrdcum,
cas.
E t murum bimarem per puluerteaera
plenum,
fluminte in morem pifcofogurgite
fèrri.
Hellefpon HeUefi)onteebeU,UdfldbuntAIJyrij
te,
tus.
Vugndfy teq; tuasq; euertet Thracid uires.
In Macedo
^ Macedonios
Aegyptidepopuldbit.
'
Kobur ey imperij
peruertetbarbardpubes.
In Pifidte
Lydi,Gdldt£,Pdmphylif,omni
Cum populo armdti,certdmen triiìe tenebunU
In Italiani. Italia.
infèlix,deferta,mfìetamanebif,
R e x
;
D 1
interra uiriii,m faltwm Jyludmfy
reddtti.
iyca JC càQigei ìifewòf aì/gvt vviópéav
DiKMwm Kocem ritu exaudire tonitm.
ìam non exiflent flammantia lumina folte,
"Lumi/ne nec darò Jplcndebit lund de'mceps,
Cum Deus extremo regnabit tempore-.uerhnt
Omnia per terra* caligo nigra tenebit,
At$
Gratula;;
M«! M' iéí^-HfXfj
jipj
é x é p 4>oí£» ilw
y&revax&gxf),
tAíKinop.rgvipd^luíX7¡oXá*7*f
At>¿¡'
i¿p,4\¿Jú
TÍUI
T¿í>7/ COQIW
mér
QO'&OV AcXÓiOSXf)
owJlfüfí)
iAf\faLv,K¡
Woxétvtxyycvíruf
civwécvi
M'iXhJíf,
xvJlluiy
atóQgovxfisXt'ui,
igvfdfiñ
p ^ S o v i TH wcMHPip*
hx¡M
IxJlxí
lx<ftiú<$/*íycí\yjvxax\yvú¿*xséTucñ5iiA0V.
TXÍITÜV
y c c f Í^ÚTÍW
E;f ~¡o JilWfj
iyvta
E i t > X i h<x¿ \ T^oo-t^ap
"'V
J c . y ^ . ó e » ó v ¡ i TXXXÍVO:
H
iit
f<á!&
úgHKÍAp^XÍ
Tí¡A.XHI)<A0VIKLLL
KM!iX/¿lX
egyotidlí&cu,
'i^6v¿ov\i
tr'xcsu¿íuf
XXHIU'
\T«\ÍH-Tgí¡ft,X,XlVX(ICVél
egifi
itx'a.
ni, f x a a
Xigéy
y
f dlxitOS
E y « í <A' x \ S s q o ¡ i p o t y o e
aígi)?
é§X1tcXÍ&X(,
Uxigio 'o>xv%X(i e s e s
Uxrx
}Ktxp¿
f,v«7W¿
J
jj
(
,
T¿t
¡TXXlXfi
:
¿y¡t<.w<rí>o ft.
e n f r i é </C ffeu
¿CXTX
i
sffcv¡xi.
OvJ¡ki?t\lwXÍHfXX&^t)pK0rí<XtíTXicá){lir>
FSU>TX{A.(XMWÍH
<•
<:
Í7tX!l5éttt,
ahrov(pxóyts&^¡KT'¿HIT'
JlÓvUf),
-ntaíJlícsi
07tK/<&cvTee;
$7i6pdcyi
t,f<!V¡HAot>il.iXáAHl/.X&SÍ^f»vlw
«•*
. j
hxTX(X.XHt
<(>
TtCWffHfAOí^ XnXeU/<?Of¿
EpyxUléxXlS/iStOXíOf)
yrexrítfi
H&fl.
KOXV/AÍW.
XiyvñftO!
iixi¿<pv'Xioi c v
Voü¡>Jl<Hy& nt>x~¡sovoi
vfaíxíifj;
h x r x &gx~
•-
02í <&CVO? s£XXX7FX££t.
fcxSl'Kdií
f.éecvi
f.
¿¡Xj>CxfllHÍ>fi/f'¡-¿1 ¡SfOVút HySíA.OVÍUp¿ ,
,A v J l o ) HX\ y x X x r x t ,
HcXíovA'
f f
fyc~¡eU
VW' ÁígOS OV HOVÍJÍ&SI,
^vgó¡JífiVo(J^(orxy.H<Ao[j
T l w
Í
yS é^ ^JC»i. 'fr
¡yyvxXigcv,
\(A,á¡NTN¿iJí¿XxivixTxágKiiS¡f
K.x\j¿¡^Oí(AfSxKXOS0(>
E / f OS I A £ ¿ X
e
6tií c v
i % ( ¡ x * e i ¡ > ' t t x "f é í i i f J T i c W T l o s r
l
194
Síbyllína
KxtrvfAo)
fíSP07tír,éH¡>ífTí
UXH.C)JA,X\
¿"ifvti
EOfíJoU lipCCf 'tHHVC,2gÓvtf> noXuv,iSs Tí VOHOOU
AvToy
XJVXIÍ¡X
Avrìs
Avcyicvíxs
Siòfj 7txvt7ihitonop
A'
hccwó^t ясЛ
ÌK
XVA^XSTÍTÍ
Açv&p iA'viuy,yic^uyT'
ÌAiwa,
àyiXas 1(>1/л{гнь.у
EHUvfixfivTXs^ót^wf)
y.SyxXuip
áípojgvtuy
A^v^ois é''op¿toür¡áxireif KiSívoiei
átoieiy.
Hydçru Ai ai ¡Mí eo$¡Ht ltxi A°fx AjHXiUy,
t
}9
MfjTtCTi би/лыв»!
(líos xfiátTcs
Aéi¡rípyeiyyoV(T«px
íJx7iohSffif,
6icuaoçipx\&v
ìcvra,
M ¿ y evo s ocvûp únuy ß'tcrop à xi •ncwTXiehiufH.
EtijSTXA vsrxTÍtp àxiçw vagì Tf'pfix <re\lwxf
Koo-ffOficwef 7¡ó\ipor, кои 'ея'шАо7[ое ci
NggHy,
Ц£нА'
\
AOXÓTHTI,
(H 7¡ápXTWy yXÍltS ¡¿NTCCtijál/ÍSS oivi'gi
Qaiytoy ¿As yóo¡jyo'ji> $C¿AX
(idpßKßifuy,
Os "кхвал? ycäxy нхёihâ,
Tixyrx
¿ÍW
aparve
ti.
Госртиу т' owúpúmup cpeovipú т<фх ттамтх Dove»,
Hr^PCfly
¿ÍAíJí т' &VTOr,£Xf т" ¿tVllw
AvApXfT' ffoAfPe W>^.bf,lA(yXK¡St7i
VXJTXST'¿(tncécreiitirAÍTÍOTÍ
TSS A' XV 7Si7ÍJHíÍTXt
74XfX^ÜftX
t
7VPXÚVVÍ,
àcwof t-noí&. ' '•
QLVOpúóiBH AlX fi&Oyb
EyXt A' Ìli Ave/tüp 4flÓXífA,0t 4}0AÌlS CívéfÚt'Aílfl. •
f. lun*
Voice
ris
t Tlwjt
TÍ.
f.H¡üf*
A' ocl/.ia "f" гx т o^ßg hós •жп-xy.ûy fixévAl
(KXHHAOPÍKS
fx/f^óAos
sy
Xví^y-x^íím "\Aihot tu Aveyii»y,ßxftAi
KXVT¿TS^ety.t¿/.K
Kitt
irtAloiffi.fvup
j oXtépoy.
vsvo/è ixv<AieH Ьхтх yxixy,
7ítAUy VlOXÍfítiO йхяВ7l\i¡&>JCriTtll
AÏTÛS.
'
Gracula.
tpf
Atq- homhtesc£ci,plangorq;furorq;
ferartt
Tempore erit longo tunc,cognofcatur ut ìpfe
Rex Dem,omnia qui calo fpecuktur db dito.
ì$ec uerò tunc ipfefuos
mifcrabiturbosìes,
Agnorumq; ouiumq; greges,uitulos er opimot
MdftdnteSyttitulos mdgnoStW cornibus aurei/s,
Exanimis rebut,diuisq; ex
marmarefdftk.
Qnodfaseft,iulìkq;pldcet,fdpientid
habetor,
Ne Dew* £ternns fuccenfent deledt olim
OmnegenuiyUitaq; hom'mu,ftirpemq;
nefdnddm.
Aeternus genitor,fapiens Deus ufq- colatur.
Sub lu\i£ finem postremo tempore betlunt
> Ingmet mfenum,falUx,ac
mjìdiofum.
Matris er occifor quidam de fihibws orbit,
^'
Virfugiens uenietjpirans
immanefiemenslfc,
Omnes qui terras udftabit,ey omnia uincet,
Ante bominesq; omnes prudente-r cunfia uidebit.
Propter qua pcrijtq;,crprotinui
auferet ipfam,
Et multos homines perdct,magnosq\
tyrannos,
Exuretq;omnes,alÌM
faciebatut
olim.
Rurfui er atto Uct collapfos £mulm idem.
. Afl ex occafu ndfeenturplurimd
bella,
Per ripose^ cruor rapidos manabit dd dmnes.
Atfy Macedonia ilittabit bilis in amis,
Auxilium occafws quarensjegiq;
Yuìnam.
• Tunc tempeftatum perflabunt flamina terram,
iifau8oq;folum
bello
replebitufeiws,
'
n »
ìnck
Sibylli'na
-i*cT
ìnq,- bombici ignis de cali deplueturfc*
Ignteypingult^quiejulmen^nox
<etherk atra,
"EtbeUicladù,atqiin
caligine c£des.
Et reges omnes perdet
fimul,eximiosq^
Sic ЬеЩ exitium capiet
miferabilefìnem.
Нес quifquam gladijs-dut fèrro beuigerabit
Poft ea:nec telis,qu£ de'meps effe nefas eR:
Sed fapienspopulus gaudebit pace fuperueSi
Aduerfa expertus^Ufis ut deindefìuatur.
Matrum (£p>xes,animos cohibeteftreces,
„•
Audacesq,- manus,qui feedos
hflituiftis
Concubito* olim
puerorumtproftibulisq;,
Qu<£ fuerantcail£,meretrices
proftituiflte,
"Blagitifs uiftas,eyfcedè
foUicitatas.
In te nam mater nato commixta fcelcHx esì,
Concubuitqi fuo genitori filia fyonfa.
In te edam miferum reges os commacularunt,
Intehomktes pecudum coitu inuenere nefandi
Deplorata file, federata, urbs tuxuriofa.
No» iam perpetuò feruatas fòmite flammas
Virg'me* htuenient m te,diasq puetta:^
Extbifta esì iiìbic sdes peramabilis olim,
Tum,cùm pracipitem flama fuperante fecundatn
Vidi labentem manibui crudelibus adem,
Aedem perpetuò florentem:numine templum
.
Auguiìum,à faniìfc iìrucìum femperq;
futurum,
lpfw ex animo ^егаШгО"
cpxpore^quippe
.
.
Штеп
;
x
4
O r a c u l a r
¥vçyotf£>rt
tpy *
hgcw'itop AxTteAwpßp£§t
ptípótmasí,
Vvf Leb. capx vA)ip TtPHytipftV¿fí>ijs¿pcw''i3
>
vvf,
i
Kitt pèlent ai TmeXs/лср, Leo. èrti spxyñetp
opi-f
VCWTCCS
fice!'tXì?,àcu fh?~[ÓT'
Eie' ¿'т-Síy icoht¡Aiííe tte&cwftfxt
KÍIÚTI
'O(*.Í%\HS
:
oWcra
chiffes
ctfífx?.
cXiéçot.
Tirpfffft KoXifi<.íae7w-,i)Ae,crtAyp-(ii.
Oí/A' auroìs ßtXhostp,x
ElplwLvA'
Y&çxôàs
ii/jös¡AIS
шЦш. xbSis.
"
e§&Xxòsеофог^авОрехафе'«.
üxHCTtíTxJ^vg-cfpoy еп/фсщуеан, (уои.йхтх
MHfpoXSTXiwxbtïXi&i
OlJonxXxtvrXÍAupHOrtâ/jf
gft7to$,ff['cvi)«yvïus,f,
ívp/.crni['
К eh réyicip ívcpPxs ícfi¡ctx~Jí rat s 'ir áXca ¿¿yvxs,
\Spia Lx\ коххса гС хс^нр/оацЬк •moXvix'o^éw,
Ер croi yceji pivTHg теней xeinWoSs p'tyn,
KcuovyKTHpywiTHQCitactvioVCxTO
vvp-фн.
Epcroiaxlßx^iXHsyip.xAve'p.opop^
i^xipiLvxp,
Ер ao\
Leu
lnlu/üp
abgopno'nlwLXHO'I
'S.iyncrop Ttcw'oAve-Ti àxny TtóXt,
ctvApis.
*
•
'-
l
f.*i »*"
C'
Laptop g^overx,
"t" flw Jus фlXoúpíßlлevos v- f- то
VxjûovuioU ¿tipxi
ovátop tíT-'qijc/o^vo'ip. • (Xus.
V.ffÇifoU'nxfeic'âoTiccKXi'wsTïdê
HVÍHX.A<Á>Ttfyop~éAop
VPIWNAÒC
¡ye
nuevos cines,
piífjépicvcp-OiHop,
Tívgi riyyóp.ovop Atà-^éifh
civxyvov,
O'lKOp C¿(i ô-XTV^OVTOt èli THpé(tet>X fXCp,
Е / oéyíuip
EH
-^V^HS
Ä-
VIX
OVHSTi yxj Ttxfxcroio
TÍVP
там
epx(ms^¡óAy.^s~¡í Lxtiip р'шрмаыр.
yiyxÜTX Lx\ хфе/тор x\ov íé-JJx,
ix-euppzvopjiieb. aápiXTOs CWTOV,
}
rt
5
•
-[
i?8.
Síbyllína
Ovyocf xutiAjycor
cuve} éic(/f£xfew¿tyie,
OvAf •mírgUv netift
Où^vròyне?/*£
л
gcpìs rÍK¡uifJ nxfx
xnxrlw
^v^àyт
АМ<*(tiyxyyovnügxêiûft
tiret!,
teiSx&tí,
пхл>тыу Ûic-Kvavfv¡(t,
Ef> êvffixtf (yégXlf>Cy,Üx\ XylXtr ¡H.Xré^.Cxtf.
N M £ Air tí ifxMxSxs xpxji'Ì!
TavrUv
ipp'f\w,hoù
ZtW TfKvÔH ftiyx\UI,¿íeU
XvAgXffl
R\éf
iréfUr
in
(iiyxKlw
inçXTHCl
7e~( xyxêeit
т n\5Jc/uJiu
YqOXt AC in ßdtguy
KXÍ
Kxiне?меу
tV7Xfitoy
iÇxXxnaÇxt^
(lamxfirHs,
'' 0iòt
(yyvxKtfov,
áX(¡i nó\tc
ясгоЭ-г
X'UTIW
n\K3l
nxfiy
ntfiss noú>rxt
t
mneéHftcvc/j
AvroXixi Auf ut rt èli h\íe}
Oi'usrt yxj nfKÍjxi
aiTilwuf.
(¿íyx/j íix\ xnágovx
Avrcìy xjfjé^tçi/ey vepiuy,àxl
&c£x,v àïAinêii
¿cxnígyuy.
ine'tnm
rtvxoy"enoinacv,
ПХК V П 1 ßlUX?&.fX,HAl-j-
SLfTí ßXsnety nxirxi
ей'Agit
oí' Tíi'gi TteWù,
xygitiy rt ùxi HXÍUJIAS
ахтШнх'xyiofj
PcWo// ov fxAiotet
XnsAtUKt
ei TQr~¡igot Xdùy
nhhty Ли tnéÔHCii êses,r
QiuAgerigxy
•KïkKfi.
ní\iy
Lx\¡¡t,-nxCl(tT
Kelt 4'}."evr 1фХф ßpoTUyray
yàv.
TÍTVH¡O,
c
¿X'V ci x^h^'f,'
Ki¿ nXA'IUO
int^sìs
cù'è púnotet
yXj ig xt'ibip yó>ruyxM>)g
XHitfj,-"'/'
4 0
livAxXiy.etaiu.
«* я' xêoLVXjlu;
онрх retire/)
SlfrS Аеину
j)Xïiù.dVf,ÎfMVx
UUetncAcpx-rOfi ¿ ^ w , {yvc-t
A v r e t At ЩЬ-фх*?Cef
К hnirt
¡
wvgyey,
egxròy,
rt
A/KXÍif
¿lAes.
ipuvnaxi/.
AaXolat ßporciet
rÄAswx.
O'vA*
Gracula."
y>>.
fjumen db obfcura terra, non fegniter ornai.
Hec Upides apui bos opifèx fabricauit acutm:
Kecfaxum munii cultum eiì errore,uel aurum. ,
Sei magnum patrem cunttarum,quos Deut affliti
S&rificanio Deum coluerejacrvscfc litania.
At nunc quidam rex ignobili* at$ fceleftus,
Pra-flantum numero magno
comitanteuirorum
Vcnit,ey lune
pro(lrauit,inextruttamq;reliqutti
ìpfe immortalem in terram graffàtus obiuit,
Hecdum tale fuitflgnum mortalibus ullum,
Vt mdgnam urbem ali] uideantur diripuifli.
Venit enim coeli uir ab alta fede beatus,
In manibus geiìans diurno munere feeptrum,
Omnes quipulcbrè uicit,retulitq^ honorum
Diuitias ipfls,quas diripuere priores:
Acfefolo cunfidsurbes multo eruit igni,
Et deiit in flamat populos bommu ante mdhrti*
Fracipuecfr Deo dileclam reddidit urbem,
Et fole eyfleUk ER lund ftlendidiorem.
lUic ornatum pofuit.tum
condiditalmum
Carpareum pulchrum templu,turrimq;fub
durai
Multiiin fladijs mdgndm produxit,ey amplam,
ìpfditangentem nubes,cunàis(^ udendomi
Omnes ut iuiìi uiicant,omnesqp ftdcles,
Splendorem ceterni,ft>ettacuU dulcia pdtrìs.
Ortuiéj; occafutq; Dei cekbrauit honores*
;
NON etenimMincepsmdUfuntmrtdlibui «FGRFR.
x; .
« 4
FOT*
t
P
200
Síbyllma
furto.'u€toniugij,htpueros'uenefandalibido:
*
Autctedcs,turb£ue:fedeß
lis omnibus <equa.
Vltinut ßntforumfimt
temporainamq;
eacondit.
Áltitondns,opifix
templi fuper omnia magni.
)
la Babylo
Ebe ít te Béylonfoliu
aurea, & aurea platas,
nem.
oregvnauctus,quamundumfolagubernat,
Vrbs olim magna er celebri*, non amplim aurea
M.on.tibttfiEupbratls liquidas reßdebis ad unios: '
Tempore flertieris motus.ut cmtta domares,
Vartbi ßcerunt acres.os comprime faeda
'.
Gens Cbald£orum:ne cura,ne uè rogato,
Quo paño Perfasq¡ reges, Medosq- iomabis.
'íinn<tyxp
rSfffäf
ìli¡SÚIAIW
•^Sff*'4fi<fX,ìlXi XOS'lJll
70/y¡XP~¡ll
c¿T~[iniiy
K' »V]H
í\as,
xgX.KS äf éf^if
ßiXClXll
o(A.npx
t
éH[íVOP~¡KT,
QpWíOtía'íll
tip HViitK
npífftp
XvrgXTatTzováx!.
Proq¡ malis uerbis poenas ddbis boflibut acres.
Torro ßccui erit poflremo tempore pontus:
Tum nec m Ualiam uadent per cnerda ñaues.
Tune Aßa iüu flux rerum,redigetur in unddí.
Xlretaq; cäpm erittfiret er mala triftia Cyprus.
Et Papbws utfapiat,patietur trißia fata.
Et SaUm'ma urbem magnatala trißia paffam
Tune erit inßlixSerilisq- in littore teÜws.
Cypri'a nonpauca- mjiabunt
arualoeuflee.
SpeäandocfcTyram
mortales flebitis agri,
vbxnmßnuk.
iutibiefl;
ueämrumm.
'
>
*
>
ORÁCULO
Qvdè-y*y-P>iAowlxiiàxi
OT
7¡xíc/iwf/ âùirÇfS xeí<r¡A-os.,
où $óvos,kAì UvAotp.òsJgis
A' ovTRÄei Агяойх.
FIÔF'
\(jxros
ау'шр àxtfòfjri
BiosirilCftíAÍTHsJní^US
VXOÎO
AÌ,xldH
*
XÙTX
•
-J- •macfXivH
• f.
ßxSvAtotJ2gu3Ó6'poví^vaoníAtAs,
-,
¿ucJxfixSv-
Y äfa tri s ßxotAnx, ¡AÓVH Loa pota Itpxrsdx,
Awes.
т$ 3txA#u¿tíyxAk hx\ TíXfiTíüAiSyin $TI
Ovputfj cvjßvohis
àxl vx¿txcTt(j
tléffH
аьфрцтою,
'S,rfuiaáo'H <rniT¡A.oio^óvw.'nuCféot
Asae
i
Ycií>TXHPX~¡(Ít> (TtcínaXfJ^
nrfxívet.
{Aiy'lfOV,
AHVO)
yófiXtpipofi/ctuáyHH
\
X.xA<Axíw(/ ytyyí'j,MV T' apíii,tíH(AssA,í¿L(Á.vx
>
Yus яфяюрщрС&^н
TIÛS
M'jAuf те kçctvjaHS,
Eîyiux уху rus ctñs œj>xSs>>i? ¡c^ov о/лира,
Eis /afiUv-m/t^xirx,
ToiyocJTOi u còni
AT¡iKU¡fH§<ís,áíJ
Aáaas Л' airi
lidi xos'Ai
X ?té7iovêxs.(Spoîs.
f.Avy^d,
AÓyuip аноАгЦр тикрор^оКоу
7T0TS
TIOVTOS,
STfTrKWreiirOVCri/J (S ÌTXA'llcv
Aûjès А' н ¡¿syxAi)
TÓTI
-máy-popos
KxiUpyTHswAíoi>,Uíi<!tcesA'
WITXI
i§sifiéyx
Kxi 7ixifs>s о1Ца Aavoy ftópoy,
ás
XHCcpTTos ¿TI'
Angls A' in ¿lúyH^éóvxUvitpiofi
.
ÇWRF WR.
VJ[WÇ
%
ъ>нр.х.
TI VOHCTOU.
{fxt>
ЯГ»<ИД
7IX&Í-
Kx\ axAXfttVX TíÓAt/l(Aiyoixlw (A.SyX
"Ним poi jipaos
;
г
ßxaiAis tpeovíüs' às a¿L<fty
âvtiix \AVTP
EyXi Л' V^XTÍíjl àxipw%i¡COS
Kill
•.
é' нт<п>оутх?
HOVOS ÍOSÍJXI
t
xiißts.
èÇoAolJç<ri>i?(t,
hii]vfOf> xtfó/jLupot péçOTits ÜAauaií&i ßAinoffff,
^omiii,A(iv¡!¡ at {AÙVH^ÓAOS
apgi тявау o-¡. .
П
i
PF«'
Т
IO*
Síbyllína
V'jw/нх ùxHà/J e<¡chvtf"o7io!! нХаиЗттеи
Eyxt A' ci перт^нуапн^ст
tTzewJxT
«Xttffûfl
o\(êi>og
Aiyi>7TJov ßxai\iist стхрßi^eoiefif xiAäg,
t
Vx¡jípv\uspycñ>letÁ.Jia!
Т.у т» (ÍXHHMVÍ!¡ UM
}
euyvi^op
UxêsAimou,
CAI xùsiAi,kx\
XvnUtej.
àeiv'mgif),
Koeyonotpùs "¡té\ty.ufnoXve¿ífiXT<>? OV
Oy mature (ici/лиг fixeiXa%i!^Avit*iif TÍ
X&f.iiQLn ittÓTXfi fi7ri
VityvviA&vx fttyxXt 7Г0ТХ/ЛХ KlßViip
LXTX
rüg
K<w- топ ßvitoCéçei ¿tígoTiet
fHtyífüip.
oèAXTtxAvofi.
Aiftü TCigóficvoi,àoù iAicrpxTX
Aíre'n'
O'ÍWVCÍTÍ
íluíXi'óf
figoTìit LxTtAnatp
ò\iyij
"F noiXtii ianoo.
UXTX
7 '"if xàAçwf) T ctyiôfiòàttiTfóf
¿iXTXtñg
MvQixA'
£Л
^ '*
ytÜXfl,
Je уиоеикыр.
otf*a¡£&Aet>i}yavf9&XTXTÍf(*x
AtMlOVTOt,îv t/A.nX\l (A.HHÍT' etvi\êny
Slxfcu'i
i*¿ivxs îr еф' vAxdí
RWIWI" yocf (Mconoiij úAav
%$cu As enCTÍpouvx7ri¿t
ßx7rjti&ei>t.
ttxHOTHTxt
otvxyvxt*
(*'sy«f> içeuro/r oevTOff,
Ajfivg A' in òhtyb Hoff/** Trjv^f
£.*\1Т<фо(1.Ш1ТОЦ ílt&TX
AtAfxfft rois xyxéoìfftpjiciot
'
JfeÍTrtfxf},
хяхртхг.
сгацихе rs,Ueà ой/лхтх rüfi хмоетыу.
Т Ы !
S
nL-noyil;.
Xoufxájovrect.
hx]iAnsi
TÍ áanáfi тгКкоЪусптхг in ^отхра'ю,
A'ißXTcetg
^/ó' *
etñovca,
чхтеАггсп yovÑxg,
Гcw]u¡> A' tn (MXxûfWfi êifig
Avfí*Íf.
Ti
Ev^ve ßccjiCiXfeg'ó^Xog(e xostAxуейкр
Acrlxg. VLeuéçKHihpо'Air яА&РШ/Иycvog,¿r
f,nxv\9.
Aiwxfou.
percuoteva Aug,
*I*$IHX\V~IH
,
dí¿ fXOJ liyi(*6ll4V0 a
éiOfì í£¡t{AfHi}Xf>. •
VtêiX
Gracula.
io?
V? utr'e plorent cafum Sirènes dccrbum.
At quinto fedo, cwn elides defìnct olim
Aegypti,regesemnmifcebuntur
iniqui,
Omnigeme gentes Aegyptumq-dggredientur:
'>•
¿
ïnq; Mdcedonid,Lycijsq;,A(taq; tumebit
•
• •i
Exitiale, eybumum fbaxfurum
ftngtànc,bcUum:
Qtioi Rom<e tcprimet rex,àccìduiq; potentes.
/
Rine poñqudbybernis niuib.idtn icfluetMer,
Etfluuijingentes,cymdx¡maliitgndrigcfcent,
.
\
Vrotmui muaient A/ne ordì bdrbird turbd,
•
'
Et durospcrdent,qud(ìfìnt
fine robore,
Thrdcds..
TuncbomineSmcesliuefcentur
carne parentum,
, >
Ettales epulafdme fie urgente,uordbunt:
Prtbebhq; fèrvs menftm domrn omnistey
tpfe,
Et uolucres,omncs mortales dildcerabunt.
Ocednuicfc ( malùm )fluuio
fundente,rubebit
Sanguine ñultorum,reuolutaq^ corpora merget.
Siçdemum pdrua teïïus
requietefruttar,
Vtnumertisq-uiriim,mdtrondrumq;fciatur.
Innumcrumueròflcbitgens
dura fuborbis
" *
Occidui
fìncm,nerurfumafcenderepofiit,
Oceani remanens utperfundatur ab undis.
Nam multorum bom'mum uidit comiffa nefanda*
At magnum ccelum nox circunfufa tenebit,
Obducetq; cauum nigror dcnfifiimus orbem.
Kurfum deinde bonis oliendet qua fìt eundum
hux diurna mrk,qu\ lauiauere Tonantem.
:
0
1
tfibed
u
m
»4
Sibyllina*^
lfithea mfelix Nili remanebk ad amnem,
Sola furens mtnas,pemixta
Acherontvs arenii;
Tama nccuUa tui toto
remanebitinorbe:
In Sera- Tuq, Serapifedens m faxPs,mult^dolebPs
pim. Mtgtmcj; in Aegypto mfelice riMxiacebis.
3
y
Qniq, per Aegyptw&uduere
tibhacriter omntt
Teflebunt:fed quels itta-fa m pettoreniw
eft,
Hofcentte nihil effe,Deum
quicmq^elebrant
Onus, 0-^De$ facerdotum numero quidam-uir amittut
£' U^firuj1 ^
i ^
(^ )
delubrum conflituamui
m
K
:
A
e
m
cei
lofeph' TorMofuniyUertmiq,-Dei:prauosq)p<trentum
Ant.ij. MutemtKritus,faclos cretaq^petrisq;
*"
'
C&i cohere
dco$>$T;ul[i,fiftiiq;facriiq;.
Mutemus mentesxelebretur (amine nofiro
Aeternus genitor,pereuntvs nefciut eui,
Rex uerus,rerum cuifumma
potentia,femper
Magnuiyquiq^ animasficit,nutritor
earum. «
Tunc cr in Aegypto
templumuifetur,cringens,
Et ca[ium,quo facraferet coniuncla Deo gens:
^AeternamqldabitDeusiUisducereuitam.
Sedcumde}ertisimpur4genteTrybdUis
AethiopeS №<iv№ iUyvTrjcfj (IM> TS dpovetlxi
Incipient cladem,quo fknt pojiera cmcla.
Ham teplutoUet,quod magnu Aegyptus habebit*
in terwq-, Dcus duram Mis depluet iram,
Vt pereant cunftiq; mali,iunc\ick nefandi.
HecpenitUfdeincepsparceturfinibaiiHis,
•-
u
Qwod
Oracular
\ffleiXTQnct\XWX,pt¡i>a~S
lof
A' Í7t)^OVilXCj VÍÍXif,
WSVH piXíVXS ¿¿Idilios Í7ll ^XplxéotS X^jgOVTOS,
К inert cru picei á ye (лага àxrç ухщр
X7¡xcrxp.
VLcùcrv (ricconi Xiâois ì'aiH^utyi,-no'X\cì poyí^s,
УсатоеZtc
Касгнтг^й/лх p.iyiç?cpcv а.1уЬф\ь>т finetXcúvn.
mos.
0<uoiA'Xiyvrfov'?sóeot/JíyaycjJj4scrf,a7:ctVTlS
'.
KXcáicrovTxL el hocníaSyVCiw xtpênop ci figeai
^
êoi,
tVCÓffeVTXÍ^ffl .70 ptmAfp OffOl êilp SÇvptVxaXp. (TÍS,
Kxí Tis ¿fá тйр idpéwp Xtvcrcosic? eu>ijp'
&<ñ>Tf úii
Troves àxxòp
c'vícts.
yyir&jtfv ccXuáis,
¿S.OVTÍ ,70/0 (K TlPOyÓfUp A&Vcp vófiOf/ XWX^lOptíp,
"TSp^cégiSs» Tuêivois àx\òypxiiivoien
VoftTixs àcìt TÍMTXS
eioìai,
TaoiXpcvot in ovcncxp.
!
S.Tf(4'-4MW 4^Х^ i^'C
;
dpeiTc/JíjviÁVbVTts^
AVTOp TÒpyoveTHPX,Tcp xïAtfp
уеухитх,
Top TrPVTf^ip •WXPTtOpjrÒy XKHÚíX^TOp ßxClXiJX,
Yv%oTfó&cp y&veriïpx,0ecp /леуош cùip
Í'OVTX.
•
Kcìi тот.'су x'iyv7T¡u vxes¿if'yxs íestreu xyvos,
KAF I" àvTxs
KeíuoiffipAúcra
Svdíxs oíeet Áaos *
i
ésos oipê'nusßioiaiep.
Ac£o¿¡xi
xìyvrfepÍIWTÍ
LXHOTHTOS^V
Пусфх
(Мер
tpAfaiÒS
tpvXX TgvGtxK. tìfes*
71CUTTX
ycvmrxt,
,
yus,
ßpi£& UxTX yus Advòp^ÓXop XV70ÌS.
Sis r' ¿Xtaxi
, К ìnéri
*а1,ееот
XfSi&xi,
'S'jòp yxj> lixSíXscrt piíyxv x\yvn\ixAos
k
f.xlnop.
3
A W 07Xp (nmpoXi-AOVTis xvxiAsx
A\Ét07ies p.ávucr'
,
ÚICTXH¡OS
TI&ÇTXS
те ¿lXHbS 7rCíí'TXS т od/óp-vs
49 рвМ) ris у'
}
SOSÍTXÍ
rìdevi
¿«V*,(Tf.
4
Avi' tip •
*
toe
Síbyllína
A*6' иу A'in spíAx^cuiJ
H îA/* pX(êet/TC
у if iiòt
с &i> xyçxcriy
H Asff¡K¿wocíiif Ашсfi^óKoy
'' [•^"X^"'
Al
x
tyyvttb.tf^
OÍ ydpobsiiaiy,
J
*?
^ uAmJsosA'sité
'ferii
Avri уху Hí\ia yxiiçcb. pAÍya
M
0
ляйЛ/и/.
âAoy
yx^-t^xt.
¿grxeíxféy,
íS
• t M^X^"' ^ P g
sys -}-^яг^«г imCx!
hvUTX\tiVTíf
íiAf VTLXHVXLH! A'lHäliOf « M ^ ' / V T * ¿ifir,
t
Aiyón¿pjt
•
17гКк£е vsa 'tcúigjio
'Tai go? A' tùyoniÇXTOt
TCVHVTX,
xfijgvtxcn
v'e<?ty.O(iliyXf,
К ¡a fvyòy ú¿icoy Х'лОУизраг ynniri
XaCpOGVOl OV ígct3A¡ АЬуи ЮХХ^ХТО
rAfXf
A' iti fj'
XxSvtf àftAvovrc
iiçvtjexjo fúyluí,
1ФХ1ПУПРХНЫРЛ'
¿ÍX-ÍX fcoyiïgx
К xfiHÌvos in cvíyap&vjAeiPí
Af. утес,
yc¿j¡ u¿iuvx,
~2.>TEG7TLOF¡£xÍ> í7th7íeíAlxJlíiyOÍl>
H Aie ¿ivuy üh-i&cv ciznò pAoyj?
YAÇOX™! A' twcíiifí
ASOVTIT,
HSAÎOIO.
yc-yor ¿icxrópc-U px&.vü.
Sipo y&y içcu/ûf avròe,(U!
Quyinôàs
yáfxt,
fiOÌgOU',
s'ríyxjí
s
A' ({/i 4 HK-rxTtçlwêi
уах^тх!,
imi
yxïxy.
Píypx ycv ¿y ivhijyovri! SX}' ùitixvoîo
H4XÍ>ycûxv
X7ÍXÍXYJY.av¡
Л0Г02
QXÍIXTOV
Aosrgx,
A' CTIÍ0Í?<ffiof
x'têif.
EKTOÏ,
yéyxjy ijofi ¿toiAiyoy sn
pgCVO! OUJAtíi
SI ûgOVOy V^tfOfyOV(TIS
lis
Mí/'y<yyVHÓ<}l}'TQÍ,i'?¡H
HX7Ò
Atqso¡»
TIKf'.ÀOt
Ax£í£>xi,
AtX 9Xf
Uyéçfu*
- O r acula,
207
Quòinon feruauere,T>eas quod tniii.it ipfis*
lpfdmmasfousuidifylcndcntisindflris,
Wc nonv fau¿s (W in fulgure Una*, ••
Parturicre ( Deus pcrtnittit ) fiderà pugnata. >
NITRO long* pugnam fiamma pro
foùferebant.
Lucifer•m¡hbdtpugn£ urgenstergaÍeonis:
v>
Ejl etiam lun&mutata arumna bicorni*. >
- ,Hercufiit iuuenis tauri neruum capricornut:
'
At reditum rapide capricorno taurus ademiu
Orioni^ iugumfammotum
feieremouiu
Et uirgo gemino mutauit in ariete fonemi
Abiita pleias era t, zonamq¡ iraco ipfe negauiu
Vifces immerfì c'mcìum fabiére leonk.
Cáncer non manfìt namq^ Oriona timebat.
Scorpius m caudamfubijt,pr*ftante
leone.
Elapfuscaniseñ fiammato folk ab igne.
Luciferi uires accendit aquarim acres.
C0mmotum ccelum pugnantes perculit ipfam,
lratum'q¡ ipfos'm tetras
pracipitauit.
Sicuada aiOccani
deieiliprotmusomnem
Terram meenderuntrnanfit fine fìdere ccelum.
)
}
LÍBER
SEXTVS.
Eternimagnum natumcanoptfto*
De
re ab imo,
Cui foliu genitor tribuit fupremus
habendum,
iiòndum progetiito fìquidem de torpore duplex
Extitit.
fto
^og
Sibylliha
Extitit.ejl dutem perlutus fluttibus amnlt '
lorddtite,glduco cuius pede uoluitur undd.
Ex ignc cx prima primus Deus,o<fJ( uju «<W
Tntfsvftxfi
ytv'aiMvop
teVH&r
"toje&ytoji
tsiXdnri.
Tl&Sdutcm purufjiorebit,cuncld
ferendns,
Ojhndtt'efcbominumgenericdUesfyuiacj;
Cceleftesiomnes ftpienti uoce docebit.
luftitidm tmdet,populum dUiciendo ttel hojicm,
Caleftisidftdndo genus kudabile pdtris.
>
Vdcdbitfluftus,kmorbtseruet£grof:
Vitdm dcfunftls rcddet,petletcfc dolores.
Ecpdnfc-defvntehominumfdtidseftt
una,
±
Cum
domus-effkndetftirpemDduidkdyCuiui
Inmdnibus totus
CifgX-^Si
eiJlof/ X7i
e m
mundutjeUuSiindreiCoelum;
JC F STI yHS
O'lOjl wojf TBgSlTX QXVIVTX
xT&ijXwf/ fttevpuf/
m e r
c m
c t t
m
d
Mo
e
ysvuuicvrx^
t d
m M i
InHierofo ^ P
^ l^
^ Z ^ ^ ^
lymam.
f°^
^
^
^ ^
mdnenttCt
' $3dmq;Dei,mdlefdnd,tuitenotiofugit,
.
I
Scnjibus bumdnis ludentts-.nempecorondnt
Be fp'mis ittipofuifUjniurid
mdior
Quo forct-.a potum fudiftifiUiSdmdru
-iu
" Ergo tibiftrdges'mgcntes fortius edet.
O lignum fcelix,'m quo Deus ipfe pepend.it.
Nec te t(rrd cdpit,fed cceli tecld uidebk>
Cum renoudtd Deifdcies ignitd micdbit.
<
At
m
S o
o m < e t e
m m d
d
r d
1
1
EX
Gracula.
HyipSi,itpo^ot>ùfdc
20^
à^eXno-xpavoi
Ttorxpoìa
\cpJlod>X)ìs ftipirou yXxvnù nodi) hvttttrx
E H
svptcp.
Ttvpòi fu TÌPUTV npùrtos ótòs,os re kob. ìidluv
VyaVpxfi
"I" yiyópsuop
\<fl>KOÙt Tt\<Spvyt&Si nt~
d.yiyvipti
kértt,
AVHVH
Àéfé
di'oCvSos àxSpCfìp,$Pvncfi die
di' uvùpM-moiaif oditis,dlé£a
dùLexaiSist'
Qvpsw't!)!. TSXMTXS dù aopoìs pie oidi
Afa di' iti re dlin.lw,àoà -nàaet
dìldixgtì.
xxòpX7H^6H^
A'ivirop twywxsvxxrposyovos
Kvpxrx
4 *
HJCWTX.
ieav'dlxo;
•mifcri>o<H vii0X!di' owdlpSufjxwoì.vo'et;
4*
7
Xr^CdriSi/scrxt,àxwtijiTXi
xTvytx'kvy^x;
EH die piA? pifaf ctfrUnópos sOSirou
où'dlgùp,
OÌHO? orXft dlxSìdl ipvupvro(i'ov%ofiì
Kóapos ixo^àtù yx2x,àx\
di' xbrov
heowòsyìiA's SxTuxasx;
A<?fx4& di' i ir; yfit,oìof> Tton •ZPOÌTX pxMOvrx
Eìdlofi xn' xtXyXcup TfKaVpùp
EfOU HVIHXyXÌXXXfljffSTXl
(
dlvoyovvuéovrx.
Soì j potiti ffodlopirtyxig àxHx nipxrx
Avrò yxj) dlvfftppwf) ròp aop
Prxiovrx
f
vópop èn
évnroìai vovpxfifi.xw
Larici,
CVÓHCXS,
*V x\cri>8ns
E^t^xi^ifcww.piSop^Ludli^oxlw
Eie vfgip lioìt wdvpa
llXTK IdpOffoXvpup".
SAllìdìlTUXidlot,
ÌHifxcrxp
Éiopx
2 ) 1 1
CVOHPXC
6
^^i**!' **
4 +
ri eroi Uxnx nypxrx Tai>g&;
SI §vXop,ù pxtixci<jcpJqy&éiÒ!
ifiToepOS'».
a
° % * T * / ' * )(éà{>,f*i*-' ipawòpoìnop
kv'iKK eèyfx4n rè viop Sii epnvpop
4f
ì<ró4&.
fjgatt;
opptt,
0
E »
2t0
Síbyllína
E К TOY ЕВДОМОУ Л ОТ OY
2сл j тщхтч ъокю^щкчн
А'к*
ттЛа se,
AvApàp pei )¡vPH^tÍTcv At TÍ ci/л
тяхр хА<Лнег.
AilÁí,ffv (ACV irhcí>c>et,lixi tf' i~
AXTC-Í
KvnPfifí
xyxTtt
tas»,
A"ipxhi
XtHíXÍ«,fiXfje
CÍA' xXtyCtp
yXftiHÑ! TtoJ'e Lvpx
óx\xa}nt.
то coGáp
et тс ¿tcucftovcp
eí Tavp,
iiXTX
êt S
Nwî T'I! ÌK Ttxi'TKi) ptouver ftvyxf iixvêcw
Vxaiffa
ун,тгКзьеа у срн,7гК<гъе& j liât xtêvp,
\Awp tycaTixvTX,àxi
vAxetTSCWT
2туеа>тси A' civspta,Lx\
llXTX
f>PV'
yíxf.
p .
•ЯШ
f.ßpvcvecai
A'iSioTtts Avvivai,ùzo'
TIW
ifjov.
XiTBOCfkv
et
r
7ixêèintt
t
TCf!Í¡ijÜT(t.
х\уущор xa yx^yiOSi
1"
p¡(W*-
f«C>
4pva\o¡
vnujoìt ino hvptxatp 'trf* (tíavetta,
Aï\rj\tvp
ißQv'Kos sMiAxcts
AÌ,x'tXxoA'mítx.cv
(fhi;t
AiXn
evicuiT Hp,
crvSov «ÏA?rjW
AvtçtS tÇlXxcrC-Vffl TCp ¡ êtO(ICwApXSl(l
f,HXU(tX~
XÌITV,
"f
xhytacìmgx
Pc(jf>xíxif TfKyjcvTXi Vitoria
¿títjst Aìy'v
étop
¿tt-^xeiep^v9,c0jx
V.pKsea7Sílwüp7itgiTíX\op:ci»p
кхтх A'iêti
dix fi,
XMXXX/A^UTVAXTC!Xltpg,
A' et xesGstxp xnccfVij3H
f-.Aatà. АЛЛ.?/? àAxAoït
xr.cXeÎTXt,
Аса/торсе sosnxi
SI fpvy'iHji^UTHA'
TipiiTK
àp ¿txi tiavpxrep
xvApùp,
A' i ötoplsiwi'
tairffHToTifAKpèfltcwee
X7!ip,
'
ìASex,
As ft ~t ltv/ля Winamp
Ai'
il Аир.
Gracula,
EX LIBRO
z«
SE*
primo.
f Kbesktereris
prima,
ey te prima
H^cconfa
nccabit
fa iiint.
Orba uirk, uerùm non uiclus uUius q
_
expers.
Dele,natabistu,perq;unddsmobilisibis;
Cypre,marinerò
te uxoria
diruetunda.
Sicilia, exuret te,qui m te extsluat ignis.
J$ec uitarc Dei terrorem'mamabilis
undo:
Hoe quidem uenitfugiens ex omnibus unus.
,
IZabit humus, nabunt montes,mnabit ey ether.
Omnia fluttui erit,perdentur ey omnia fluttu.
Sed uentiponent,atq,- atas altera furget.
O Pbrygia,m fummas undas tuprima mìcabis:
TrimaDeumuerò
pulfapietatcnegabis,
Gratifìcans alijs jìmulacbris perdita,qu# te
Ferdent,infèlix,multis
uoluentibus annis.
Aethiopes miferi,lugubria funera pafii,
CadenturgUdijstremefatto
corporeduris.
Aegyptum p'mgucm, quefemperfloretariftis,
Quam refluens ebriat fepteno flum'me Ni/»*,
Fiutua ciuilispredatio.de'mde
repente
Eijcient non diuum homines mortalibus Apim.
Eheu haodicea,Deum neq; uideris unquam,
Etfalfum dices audax:<e&uq; cremabit
Te ipfe Deus magnus genitus,qui fiderà multa
o
a
Efft*
u o r
"m
fibromi!
n i 0 <
,
I n
Phryiam
S *
*
n
A e t n
>o-
es
P'
I n
A e
gypt««n.
iiz
Síbyllma
nfficic^mcdiumé; dxem fufrenict in £tbu,
ingcnt cmcfc metum fldtuet
mortalibut^ltam,
Vndiq; qium tridto
circumia.bitigne,columndtri
Cuius pcrdcntur homines aftcYgine fontes.
Ntm communis erit vex olim tcmpusjbicj;
Vkcabunt homines numen,neq¡ triftid damn*
Scidbuntiquorum domus eü Duuidicd cdufi.
Conc'liauit cnim folium Deus ipfe,deditq;
Ipfi.fub pedibus uerb Genij dormibunt,
Qnicp pyrds monjirdtfCtid qui flumind monjlrZt,
Qüiq; urbes fcruant.etidm quifldmind mittunt.
Sedmultos homines inuadetuttd moleñd,
Injlntidns dnimisjiuntdndq, peclord mutdns.
Sed de ftirpe nouti cum germen lum'md foluet (<?v/>
t
TIW
H¡ttr¡(i «f> ware- ISXJX
jyTXfr
Tgcplui dluJluni
•meg/fa
X(A.$)}gÓvtlS ¡yxi -mXiOVyXyfr.' ¿rxp á';w¡><
Cum gens Veffdrum regndbit bcUipotentum,
Protinus cxiftent,ob(J}onfdrum
improbitatem,
Jnfdndi thdkmi.ndm ndtum mdterh debit,
Infy uicem ndtw> peccdbit coniuge mdtre.
Tilidfuccumbenspdtri
( quibdrbdriei
Mos eft) hule fdciet fomnos.fed poiterus ipfls
Komdnus mduors exurget cufeide multd,
Multdmq^humdnofxddbunt
fdngume terrdtn.
Tunc ltdlusfugiet beUdtor cufride uiftut,
Cddtum'q¡ duro florem m teUure relkquent.
in TiigoiM'KiivTM fiigwf'xid
g#n dtp
Kmymf,
Or/acula- .
zij
'oyzvvnéas o psyxsóeosyX^P'os
A'VTOS
Yoiíaa,Itpspxaet
A's Al
ssoWx
xfovaftéaop.
XÍÚSPOS
c
Ттуаа А.' ошврылтагpsyow
pcCop
Klovx pSTpijaxs píyxXco
7ivg¡,i)p'addptyyis
Avípú-züuift oXÍanat yovu UKHX
Еуж
v4 siAé<&xi
t
АнХнахутыр,
yocj тате koivos cu>xl^óva¡,ovexAí
tpÁxasxai
úioeyXW i
A^OU/TS!.AxfilA
Ты укр т
*j
pmes
-wxuaiaipowixs
Aii'mb'mod'TX'míMTXi.
sAdiHe ¿ios
f
^ovos SyyvxXígxs,
al.yzóvop.
Oí Ai AtXyyíXTHPSS V7SXÍ "woai HOipyaoVTOU,
fjgovcy,
«UTOS
OÍTS
TÍV^XS
oír
X<JH
pcdvnai,ádi
aáifsai,¿iM
Yo>\o¡sA'
c'i inora
poispxívbaip.
o*-¡sspT¡jvaip xvrxs,
ati^xXtwor fiíos¿\ cw6pÚT¡svpTSn¡ía(¡, f.oniSpÚTroi
EsAubM(j-iv^x~iai, >íj xio^xasujp pptyvxscivdpüfj.
AXK'OTX/J
aipsiaoíat.
su pifas fixxg-os veos oppx~¡x Хуан, (a Líi.
Tlw ¿tTÍa/p,Hf>тюте"mxaxTpoipLv Ais Acota TttfpSiaК oufx Д xptpt^góvois e?xi ifKíop. xw' OTXp ХХ\0/
*J"ApfovTOU, ixsspaou px^ípui/ч pvXop
ECSOVTOU
áxXxpoi
vvpipay Aix
XVTÍKX
Avffvopx
Aavol
rfí.ay/wi'/í»
pvXx,
Eje yotf рчтнр soy yeXyltXi •mcaip i¡os
MxTfpx
Ai¡Xéaii.8vyc¿Tiip A'
bocjSxfOu vwváaa
ЕяХхр^а
AipxTt
íVri TTXTQI
vópop.vfjfix
liXtúdaa,
А'
aurois
p'upoüos ¿¿¡pus "¡¡aoXXSstosoXcy^llSy
A'
oivApopítoiaowtw^éóvxpvpíaaaipy
iTXhiHs j ' itpópos
Aé^xai
T¡TO/J
TOTÍ
ipaíifijxi en Aopos xXitSs.
A' S7íi ySs^vaü
Ел-e^opoXóvjядерна'
lu^xpxypcvop"f
cuú анрёор
cáveos,
cwxyiuis.
et
f^yX *
ai4
tl.fHittarH'
rxi.
itxrx
TJ>w-
Sifayllfna
Hyxi (udì) in
\\ix\
Khavtruft
Uxitìt Ux\
WXJX
\ fnnrxt.
?viApxz ori
y
Avfptpete/iijpcit
ì yx[A.ov,ov6x
TXPOF>,
AiiBiop un
fixéàx
ovoMxfi,
"P* AAA' x\à ndi 1V/xwcd'otl hxì àpóroii H^O/J iAcoHXf
t
àx~Jx HCAO-
puf}?
PETFÓFIÈFT
•mie.
UXI
diojxhix:.
LùXtpùfj,p.iyxffothpfiAxrxi
Mounoin
QCGFA:AÌH
JlvffiivftpiySi A' C4ÌTXC inerì yxix\
OvAÌTTPPHV,itK<3V3H RI póvu pvyxs ìmeipoie.
Alsrc'n ci rKipo/j ytiiiSxXou 7SO\S/A.OV Tivy^ò/J SOJH,
f.ÙTKVII
t &
'^""""•piit Uxi foppiuxiti
SI r\it(M(/ YI ttÓQtvéi. av A' «y.p'
A;f*
•mtoiax,
XÙTIW $XjuÀ>
Aa\xi«Jcxt cv àwijxoif ^ j r o A « c c > 5 .
A' HAÌHX Ay^O №VU.dVtfldwi> yXf
Tvpiyfìl
hvJlpÒìC^WPHS
AOJVQLH
fi! ÒKlyn PWLHBL
LoìXlJpOllliLcafJ
oh inófnfVyoMOy» bàrxi
$<XFH
AlOiCH,
V7IXTC(J
*•
"VXSy.iifj ìit syvui rofj acy èiop'ou
DI. éifjxrì.
ixs
XA/J.«.
ixnacM
7COR
"t" eTrfxrO
\op<Aod/i> ov rpyixriiiiji.x\
cwAgàip,
7TVAVP,xjic\
Atti,
^ j j / T V f .
Ot T^tf/ àcà yxius
AVSCVTHSyovno
rs,àxì èpowi
XxfitxfiAV9X,u&V<ìf-,rX^y!
Tpér
A' XÙTÙ
TTÙPYXE
'tirfxfo
ftf'yxs
fZ./j ria Ad txìovtri étivuv
*Ù
xMtóirxi
E A 7ih r'
ùtfo^covros,
Acyuj ITXTGOI^TtvdV/AX^T
avarili
évff'ixt, Ovjgi'fù^oupisix,H
ri
RT
A' dyvw.
•nxrpòs èf ciitni.
ìpxi'òs
iunripa
É V t f e X f f »
ì<&h.xt,
•mèaviuaitxaposw/H
Kfyvpuj,x?\<i
m^xanoi!
AȎew+
Oracula*
zi?
Porrò tempos erit,cum fatto totaßnißris
In T r o u -
llias baudnuptum,fedcombibet improba bußunu. ° s >
<
Atq¡ ibiplorabunt nymphe miferabile,quando
Non neuere Deum,fedfemper tympana pulftt
Tangere,femper eis crepitacula plaudere cura efL
fata reqre,tibi Colopho graui/s imm'met ignis. l ColoTheffalia mfilix nymphfcnon amplius aut te,
phonem.
Aut cinerem cernetteUus.nam fola natabis
ThefliA'terra fugiens,oerumnofd,reliéla.
'
E t prebebis eìsbeui uilißima fordern,
'
Et rapidisfluuijs,ey duro diruta ßrro.
О miferanda Cor'mtbe,grauis certami/ne mortis
Circundaberte,ey uos mutua uulnera perdent.
n
n
I n
l i a m
tící
ab A'
Л'г/я fióvujuaifiiojf/
H\¡HX
11
СигАсшухиС ?
yccf
*lí uXÍyU QXv'lHVS Aicîeit
C'lS Í7ttcívy0y.ívit
нетМ ßxCH Ч- (Xf
xXßu
No« noßi miferanda tuum,quem proluit olim
inlordaneBeum *
if> TflTXTOiai HXt S7lJx~Jo TUViVßX
Ъ)0>\ф.
СЦА prius er terra fuit,ty (leüantibus oris,
Taâus uocepatrisprinceps,ey flamme fanfiot
Corpus er indutus celer m patris euolat edes.
At magnum caelum tres turres condidit Uli,
ìn quo nunc habitant genitrices nummisalme
Spes alacrls,pietAS, er dulcís reUigio,quai
No» auro gaudet,non argento,fed boneflís
>
9
4.
CUU
Chriftus.
us
Síbyllína
Qultibus burndnisfocrtsq^ey
peñare iuña.
Vera Acra. .Vi uerb fucini mdgno,xternoq
Tonditti,
Auguño%,fdcrum,non
thurism
igneliquefcet
Mied tibi,nuUus cultro mdädbitur dgnus:
Sed confdnguineo ccetu ßipdnte tuorum,
Agreßes captas m ccelum lum'vnd tendeas
Mittes cumprecibus mlucres:lymph¡eq,- liquore
Igni libdbvs puro Ricuoce locutus :
Qui teprogenuit uerbücdftvspdter
uniis
JAitto pdter, reßrdt properè
qu£uerbd,uolucrè.
foÚvUf) HÖH fixZ}¡líT(XX Jil ' OV ZOVgÒf ípfXXvÚK!.
;
Hecportdin chutdes,ß quis tibiuenerit hojhes
lndigus,ut fdme fe deßndas pdupericq-:
Sci caput iüius fumptd confeergito lympbm.
Terfy tuum uenerdre
Deum,ßcuoceprofatUi:
Kon dmo diuitias, tenukq^ aliqudndo uicißim
Accepi tenuem,pdter decipe uotd fecundus.
tvfxfitvia Jiúnet pet,x7i>/yxyf//stt ron oí' xvijg
UH <¡Áf¡"l(ts ye éicv tígòp ffißxr.SK Jù JIÍHXÁO/J
tXyfÒ/J X</ll>vAtl)TOfl TSÍgl yfWX(l thiyééf) #
s
t
Confirntd miferum mihi cor pdter,mtueor te,
inuialdtum te quem non ficit mama ulla.
la Sardo.
Sardo twncgrmk m ciñeres couerfd idecbís,
Infuld idm nec erís,deeddos cum uenerit mum.
Ndutiq; te nufqudm exifientem qwtret wt undis,
Alcyonescfc tuum flebunt kchrymdbilefunus.
la Mygdo Ajbera mygdome,fbtcuk
mfupmtd pro fundí,
rúen,'
o
Omnent
v
Gracula.
zi?
JLvSgkiTSWfJiévffiXiSTiyAtiLXtorxittiCTi
'KcyioiJ.oìs^
€)vo-asdi' x$<wcc-cu'Xtìsw,^ey<iXu ciyapu) ui.
i
f.
(
•O ìl ^Ófc/lgop T>}§Xr XlSxj/il 7IVgì,
Agvàofj Hc-^as XxaiÓTQi^x,x?\' dftx
O/ Tfo(i odfjix pipasi Ax&ìif/ oìy^tlu/X
f*iyxKu
ìsJÙ (A,X)(0à§H
HtA'Xyt
nxsip
•mì\(-ivà
>
EvJcéftcvorwiM^ah&règxyè/JOfifitXTXT&rar,
\dloig c/ù aaésae HxécCfù 7ivgl
TOÌOI
$oisx! '
Of UtXÓyO(/yCVVHSl 71XTèg,7lX7(ffì
'ÒpVIfJ XQNHXy
Oftw àixxyyiX-iNgx
vdlxat/j ciyvoìs,
\!iyu(> \éyc//
t
VXIVOO(J 30(1 fix7fjlS(AX,dlì b 7iVgO!
ìglQKOU'Ént.
Oìdle óiigliA) liKAsusjni TII
ìniMicA»! x'y\ot
croi
c
H j a dlavó(A.cvos 'novÌHs fntyvncvxi
ì
A^ù,
KxQfJ lupxxlw ri di' oLvégoi vdlxrl f'ctVX!,
Bùjxt T£,ÌI,TW sù dlì 0iù (tciXx TOÌX fiértsop,
Ovu
egX(*xi7fkXTXyXtTo\7i0TiXITCPìdliy/Li&v
A(ipxdlós:i> 7rxT0p j ffvyxwfiyrig ìnxHbcof). f.^wgity**EvjXfiOpu diceva aoiyX-méyxycv in TOTI C/C cwég,
r/jg.
tA^ Sxi^iis (.il diS ìdpòp aiSxSyìn. dlì dlincuof/
kyvo(i AJliXwTOfj njtgl yovvxp eXt^Scv.*:
Tùé&ovx (tu /igxdli/w fiióop 7tci~fspjf Si dlidlcgHX
E / r ori io(i X^CÌVTO(J,TÒ(J
(t-è^S fyyisowro.
Saldici) viwSt)fiaccax~f M*7X7<Xxg& ès réfif/cv. ^ i^rx'K'
E(W«di' ixiri vHtios,o7X(j JlfnxJloscovai ÌXÉH,
}CX
Z»tw4W TVKCCVTSS ci vdlxsiy in ST' ìisow,
lixix
is
(
AXnv'ovisdi' éwì coi oìftTgòfiyóo(idifia/(/,
dlcìn.
MvyJlopÌH TgHx&XidivtitH&XTi 7tvgsiéxXxasif,
0
S
Av^'J'
Ux~]x Mt/yJlovlx!.
2i8
Síbyllítia
CXoifl
G<fji>f¿u Tivavptxri тихех, ¡/.avíen A' xXyttt тяоК~
Lx\x Hütfi~ К- exjiyvì ~fò J вор àccj"oçor,7[etçx АОеСфр xXitlw
yvx;. Yar/ífWf i" oXu-^¿}B4 ge Cxêvs^f'opOp inSTi Aáe<¡s
Avivées
x\uivxj.ixíx\áimp ос-лоХИ di
t
f. íXup, Ov TX^tw^i $c¡lxvMt.mxji/ictiii.osее» А' <хш Xxäp
A}tsi,l<pv¡j.xAéots Ae Tix^twoncvit
AúGlw ìuJleasJw
UxTX Pl¿t*»S,
in CVÓK0XI
hgv<¡rxwoi¡
y
xvxyvt.
Рю/ЛН axfT¿pÓév{A.í, (A.X$il]ÁCVlluu (MTX Xoy^luß
¡
^-TPX^tS
¡ oXvftnop. dios Ai et тгхрляхр xnvytp
Voivea^on отхр Aoitíets TTOXV UpÁasop ès opt,p.x
EAPXÍH
£ ptXßftX*
çe'P Tt,
fií.ayap.TÓTí eoi roiaürx ßoyeu,
(et.
OWVlACVHpeíy^H Xxpíttpcp nojej't llCU {tXfftCCfXfr
A aVTapx eoi pápm neWt» 7ix\t Aàindpx рыр&р.
Agri Ai eoi ev¿LH тХнрир LxfoAvpniAXi ohtjp&s
dl, vTti^H.
S>ÄGXI
AvsSuXot vptìp IÍXHOS
fWy*,
H^OS
AvXip fSiyysn&vtop,v(A.i(jçriib.-7:tyÇàxitop i^op
,(
1
H%IJ0IH¿4 <& dt òmotbMiMyiLv%éóvxтояехр.
Al,oafot T\S/Aop,x'iX' àxrtoûvpe
èocXxojx.
В рыб чек wugì TsxJxJtcò. ì^oXiens Xxòp xXptv.
EyXt yxf re тоаьтор ÌTÙ^SOVI
Oostp VAOÌP
Фл1/а ogH,ltxbra
4
S
p.xivópievop nvp,
yéóvx-лхвир.
•noTotfibí&üyxí Ai àcquee.
f'abeejixì
¿Coxíea
MefXA. uceóos oenoenmyXTiofMpicviip
Kxtóptcvti
A'e HXHÜ¡{,TÓTÍ
Ovexvòp in X?pOlt,X?\'
TXypwvis
¿V ÎTt/gi àillfitHUTX.
VITO eXjIKtoP)
imen CAI m ás xïavwp OV/XVTÜS.
Aid
O i )ìjéoùiòXiKofJxt.x'ìsowviA.cvoiA:
PraPpix
.
TI
cwêpшчвыр.
ìftCxi-iàent
Oracula.
219
Omnem per feriem feclorum tota fenefces,
Verditd feruenti
uentoJymphdtddolore.
GdUid,difjicilcs que montibus aecolis stipes.
In Gallia.
Omnls drenarum cumulis operibere.nec
km
Bruges ydutfegetes pdrieSyherbds'ucfcd
omni
A" populo defertd,gelugkcieqrigebls
Aeternum,culpamq;lue$qudmperditdnefcis.
Romafirox dnimi, pofifradaMacedonisarmd
*
Eulgureperjiringes
ccelum.fed te Hem omni
Robore priuabit,cum fimduidebem
ejfe
In primis.dt tunc tibi talk uociferabor.
Perfpicuum periensolim clarumq; fonabis.
Vlura quidem dittura tibi fum Roma
demeps.
At nunc te Syria infhlix miferabile ploro.
Thebe mconfult£,uobk [onus borridus t/n&at
Vocalk lituituobkfonitum tuba triliem
"Emittet,terramq, perire uidebitk omnem.
Ebeu mfvlix,eheu mare perfidiofum,
Omne uorax ignis te perdetttu fak gentes.
Tantus enim terris infaniet ignk,aquaiuis
Quantafluityterram
delebit funditks,uret
Montes,ficcabit fontes,fluuiosq;
cremabit.
Mundus erit km non mundus, populiq;
peribunt,
Heu miferiardenteStV
caelum fujbicientes,
Caelum non ajlris rutilum,fed ab igne laborans.
At non
pcrdenturfubitbifedcorporafenfim
Tabefcent,<inimi totos urentur in dnnos.
1
I n R o m a
»20
Sibyll/na
eàù Avefixaxvifxêii
vi/xOfi
eut xwxf»iJo(fféi>Jx,fi/xfoftéi>>i
ifiJivxfekfAvaxax
•^ivAoyii/u,
ùAiaovei.
A' серя y eux
êiofi èwsAégxJo
HXTüvoiJ As Ai' xtêsço?
ßwytvf
xXysxé&VTit,
Inprimk dutem dngentur,qui nomine lucri
Turpid pr£Ücent,4ugcntes tempus deerbum.
Uebrdfdnè fcidcr'mt cum tergut ouile,
Hienddces reßrent,qux non funt dicere iufft:
Verbi quidem ddntes,fdcientes lucrd dolorum.
Qui mores uertent,пес
iußipeUicientur,
Q»t<£ Deum pknè ßncero peüore pldcdnL
Tcrtid fed cum fors uer tentes duxerit dtmos,
Ottduo primo mundusßicädbitur
dlter,
N o x incredibili cdligine longd mdnebit.
Tunc exbdldbit teterrintd fulphuris durd,
Hucid clddis:eis fdme deb'me, er notte peremptif.
Virimi tern Tuncbom'mum gignet pura ht peüore mentes,
p e r i s feli- Reßituetq-genusjuit
ut tibi tempore prifeo.
citas, umпиишfulcos
curuoprofeindet
drdtro,
Tend пес к bubus ßrro fc'mdetur dento.
Necfi>ic£,nec eruntfdrmsntd,fedomnibtu
und
Rofcidd minnd ßmul mdndetur dentibus dlbis.
Нес Deus dbfuerit iüis,qui cunttd docebit,
Vi fcelerdtdm me.nam qu£ feelerddnte patrdui
Vrudens er ßuiio pecandi perditd ßci.
Mi'fle mihi lefti,comtubid nuUd fuerunt,
iureqi iurdnio quofuls periuu ligdui.
*
Exchß
Gracula.
zu
Ai A <AveCattcd'¡<foi6ítsi>í>ii<it> cìAéaovatp,
OVH х'-яхрнтор sóvrai./SixfopcvH
OpTivXToXpúaxax
-
A' xj>xyXiX
t
út¿p"\ S7tiA(§xTo ßtaiM?,
aî
Kàvci
iittAsí'
t
J Ai cùÔieo? xAysa êovrx.
j ' TAijaovTXi xyotft<x¿eo(i,oi AixhseAs?
ÍÍ<rvAopcvH>HX7ívop
Jare.
Ai^ßX KpofiHTavaiiaifliXKOf/^gcvotJ oixAxívovTet.
Oi pov Axosxpcyoi
TtPoix7Uf/
h.xaI<¡Tgi^x
EÇÇXXSI "$avaw7Xl,o pò y ova} екХхСор
fivx,
XÙTOI,
AWxXoyois AxXsofre? ìw' xÁyiai афАосутйрег,O J fitofi xwxfvaipflís
Ot
TÍ
isáaiiat Ai Haú¡i?
t
úeoft i" 7ixpi<¡v<rx Atx
фроро? iXacáitovTou.
Ep J TQL7W nXéfta •ná^iTS'KKopuimp Ычаитйр,
syXTCv^p
v
o
v
OyAoxriti щйтн? KWOS sjeíXi nóapos орхтои.
Кштоте pcv
'
P x.
éé»Aavè7figi?ijat7XiòApè,
AyyíXKívaapévtiíJntcTXphêvci
N V « T / T Í
a v o i e í l
cv¡
Itou Xipü,T¿re
7
xwóXuvTXt
yovvéact
^
¿txéa^op v¡p
Avepámoifi, víaa f As T Í yovo?,u? Tíocfo? Iw aoi. fi- ^ У Wer
s
T
OvKhi7isHo^aèaêuàctvXxKxyvçùccfÔTÇw,
Ov fióít iôuvTHfX
КХурХтхА'
Lx7U
0
"VW»
ßx~i°vataiAxpo(),
insçr' ¿As<?xp ye?,x'x\'
(
архтгесуте?
'
Mxtrhv"]/w Aecatplw XtfUnoii vw' oAïsat pxyovjxt.
Stw A' CÙJTOÎ? faxt тег s Lx\ "t воу,ы? TÍ AiAxJft
SI? 1/л( TIW Xvy^Lv.oax yXfàxùx
EîAvîx,
X7&.X
•JIPOIÔCV
те ТГОЧЧЙ: ахни? ¿Ttévito'
Mi/gltv poi poi XsH~lçX-,yxpo? A' ìAd?
Pxai A' iyù newxTtvfro?firúyxyofi
spijx,
xpïKiax,
(ptXyêq,
èiy^wpofnop.
ДЛ1.
f. 6s os os TU
1
zu
f.
Sibylli'ita
AaVoftí- •f AífVOpoi'HS XTtin>.v<ix,bcu cv nçoptoTiScjp )»<igi
nous
хш- IHiAcp es xvAwx^eii
pXTtfi
кА&ал. T'isvíiix mbf [/.' (f>xyoy,Ldi
f.
fiçciiHf, Z>ji?tpixi,x?\'
in cvixffx,
(JQ
"f figúííces.idf yxf ai
o\í<ja¿tíLatios¿QCVÍS,
ci/óa тхфер
Avopta7ÍOI~¡aV§!l<rij7SOU>SC)(fp.íVOt№
QXAXOSH,(pun
Kxí y.e híuo/s <¡Ks<r¿crtfi,Í7\ ì ¡xa yetj nxrgi /ХхАИгл
У ¡X
QIÁCp fUTfJllilKt, ßxKotTS flí ßx>\iTi
•KKMTSS.
OÍ/TW yxj féffai,Ldi ss Àç>xi>èf> ofipixTX 7¡é£w,
л о г о х
Ог ЛOOS.
Р ^ и е г л ? ¿iíyxAiir oçyûs till Кб*
erp-op xTi&éi!,
t^XTop
baa.
X Ycfxrcf
(тхфхср®,
ds
càwi/xêtip.Liíftx-
Vxíi T тгссфчтеЪьах ях]х TÍjé^i/t
Civêç&TtCtfftp.
вяо<х \Аа.
}
E J Oli JlllTtVflyOST' S7!S<7í,yAc<iaSXi Г' XX'êçÔlTiUft
Eis SICXVÍW". éfUTÔifi (y.fyit£>нохр
JlixAfHJtsí'
Vgünx (ÁOV ociyvTiJiv ßxffiAtjiofi, érx то •исфсарг
ÎAljJllup^XiêlC'EICiip lS,Lxi í¿OSV¿ins ßxd'vÄüvos,
E'nx (iXHvÂcv'ius тЬфор (u'yXfl xvc/lijoxffx,
Vsp."ïï\op ës 'пхАкр nXe.vlw ßxciXsixp àuso pop
Yç-XTiop -mxcip Aá^d нхпх 7roXKe¿ ßcOToict,
X?- Kxi nanus ycútis xvApiip fic^eovs
c/ixToocfijcd.
A Ja <A' xniÁHTUs ßxcriXäs sövüp S7¡\
Avcyxt,
Kcà JliCrpm ó'j<?& MOÎS.Lxl ЧЯ0и>е' U7Í0TXJH,
O^séíSpVAOl X\SCVZnÒ\l7Ì\Òfl
XAOVfOp.
VvgT'OTÍ ъхут o\s¡raJiXi AS7TJòf>yüp
хпсЛыс&у
Y^'HÓy-w'fíMf/iioct'fxs
xnájt/s,
¿<(tt vocimi
Oricula.
123
Hxctoji temes,zrper
moUiflima rum
Quoslibetadmifl magnifecura
Tonante
Vropterea igni fum confumptdyauo^nec
ippt
Viuam,fedperdei durum me tempus,ibiq;
Constituent homines butium mihi
ÌTIXVÌP^Ó^
s
VOI ktiéxXxOSH,
Meperimentfdxk
inl not yxj scerpi ¡\xi\ovcrx
Cburum ddt natumime dedite cadite cunfti,
Sic etenim uiudm,dtq m calum lum'wdfigdm*
L I B E R
OCTAVVS,
;
Erribilcstotimundo
diufaitus irai
Pojlremifecli ucturas tepore pldo,
Omnibus humanis effando futura
perurbes,
Ex quo collapfa turri difcrimbid lingua
Sumpferunt hom'mum,uaridto munere uocum.
Principiò Aegypti,Verfdrum
poftearegnum,
Medumq; Aetbiopumq),dcAfiyri£Bdbylonis.
Deinde Macedonia fdftus effdtdm'maces,
Italia quintum clarum dirumq; recludo,
Extremumparietquodmundotrilliamultd,
Itahae im
Conatws'q; hombium confumet totius orbit,
penum.
Occidudsq^jiros reges perducetin or ax.
Et leges ponet populism
cuntta domabiU
Sedmola pojlremò p'mfet diurna far'mam.
Omnia tunc ignis perdet,uertet'q; mmutum
hi emerem,celfos montes,ey corpora cunfta,
}
Doneo
1
»24
Sibyllfnà
Doncc cdufd mdi cunéìisdementii babendi 4
•
In auaros. Штfaìldciseritduri,drgentiqi
cupido.
MI etenim cenfent hom'mes preftdntius iftis:
Non lumen folis,non ccelum,non mdrvs aquor:
Non uaftim temm,qu£
procreai omnia: non qui
Donatcuncìa Deum,gemtorem totius orbisi
Non fidei,non pluf tribuuntpictatis
amori.
ìmpietdtìsfòns,perturbandiordkis
autor,
%eUicdufd,bollispdcis,dementiahdbendi;
Qu<epatrikti natos,patres inimicat alumnis.
Connubijsnecbonos,auropr£fente,manebit.
Terra
omnkmctas,cu{lodesa quorbdbebit,
Omnibus dftutè diuifd fcatentibus durò,Vt terrdm femper uideantur ueUe tenere.
Diripienttenues,ut
agrismaioribus ipfi
Qu£fitis,ittos cogant feruire fuperbi.
QuodnifitcrraproculccelifteÙantisdb
orli
Sedè remotd fòret,non lux fòret omnibus <equa,
Sed qù£fìtd durofolis locupletibus effet,
Vduperibusq-dlium mundum Deus ipfepardret.
,
Н о т * ruPdrtibidecoelo,fublimisuerticeKomd,
ina. Aduenietcldde's,eyflexo
uertice prima
Compldnaberis, с tota abfumèris db igni,
In noud deuergensfoliidiuituq;
pcribunt,
ìnq,- tuis degent uulpesq lupiq,- ru'mis.
Типе defertd,quafi nunqudm fts ndtd, idcebis.
Типе ubi fdMaiiumtquis te Deus afjiret duro, ;
}
Aert'ucj
Gracula.
225Aiti' 4 * " ахяйу оиХоу^цловиин lub. otyoix, QiìXotcyv^
KguoS yxj> Лох'юЮ UoU CÍj>yV¿LOV nodos if OU.
¿IX,
OvAey yxj rírwy êvmoi (iä foy <що hi&ivxy,
0¿ cocos щЛ1Х,Ья ìgou>òy,iAi
ОЬухХхутгКхтилштоу,
oír roy WX¿TX
êxXaoJXy,
сесл> Çvbsiy хттои'тх.
AiAóyrx ôioy ycyvijToçx •mctVTOiy.
t
où wífty тоОтыу, am avtriGívy
AvosiGiiis,bx\ àrxpvs
щоен^уху,
T Ex0coá!>otfxsTénmsyorírtf^ouJfnvxyo¡>avfiy
(¡L itçeoAuy ci.
t^egoú-
K' i Ai y OCIAOS xßxугрей
vtvgx,
Ряуу
Ú vxpwÍHS 7iOA(¿iuy àçlwHS
t •acooányós,
^xß? * TWOIX,
1
t
txlxâ'
içxsЦ&уйои
oXos TSOTÍ TÍ ¡AI os sfxi.
pçiçovsTiïxaxêxXxosx,
Ycetfi ¡Xápt¡0(A.ovH AoKÎais T.oisjföVfoy e%ovfiy
Sis oààcrt êiXovTXs s^ety •noXvêçéy.iiova
J
yxlxy.
Voçêictov&fmovHTXsJv' XVTOÎ 7тКао»х^ы^оу
V co\fcBo¿t,ffowT¡s,xXafovÍH LxTXAbXtáautcn.
Кои á (t/jyxtxïaeXcjços
Toy égóv су
1
AM. xyogxftßcvoy
Кои. T^U^OÌ!
x?¡t' ¿ f яр S xfc^oÇVTOS
ixXKgcWj ¿H ¿ü> ¡coy ctvAgciaj QSy+
угуеш -кК&теспу vnSgpft, (.У?»
v
°ù® ' tTópoyéiòs
HTOÍ¿A.X¡CV.
'
HJ&fftíwr'cWoiflyv'iSHi^ctvxyvzf'ájufí,
Pctifíf/s TU
OvgxÍHos 7fhny>j,àou. UxjA-ias cev^ovx щсотн,
Xos.
KxgiJlxo>i¡&é<;/i,axA, 7!Vf cfí e\(u> AxnóívVQ^,
KeKXiyícvlut
(Jlxçiasi
veoïs,àài7fhSTOs o'Xàrm.
Kail ex ds/AíóXctXÍHOt xxánsties
Км T¡T
licào'mfabat.
sen 7ccwtgxyits oXus,tis (*y ysytwix,
p
r i
агб
Sibyllína
V¿TÓTínoi>XxAtop,
noies et (¡tosЖмо&вец-
Xpvffif к Atêivos ¿'yxXmosiiтоп -g¡cv eot
-У
• .,
/ Ао/лхтх cvyitXtninnb f&HS-.ne ugcvoio,
Hí Atos •)cvstiyliiù
AxífiOvcti
пл(тырìed'tx&nt
a'-^úx¿S' v¡Kgu/J ¿¡Auax
uetfióvitof/j
}
а
Sip ¿ígÍTH i-xu^pi^x ч í>n « Ave pocos ¡<^e¡
С>снеи,аЬиех êpovetetp omkicòìtcis
AW' orí cot
vsiivtásip;
ßxetAJsx^iActvoi JgiV niijs
Kóepop¿IxTuáeccvTü
ycvavjxt,
«я' cu'ioKiijspí^t
Avepùp,
u
4.9 f Ewf¡'o¿yxgncfo.lKC'CCi-cs, fx P n foots '»vcpxn'cr
AAg^xfós,
Y-oepepincrfivup
/• *xßciip,
Xcveòppei
psxjw
пхртгКе^ср
ncAiyAwpxnc¿ifa>p.c]»,
t\uip ltd/. r¿j>yvpep + i% •
}
VXiíovx evWffxSyàeù yvpmexs
c¿vxXve(i
V xiAx ó top A^HVvfftp^xT^xi'TX
К«/Kp\HSTX
AiÄtfos tiiTOTí i'.XigeSyOTt
etCxepxTx
Xí/ett.
Alvos хотор oäsitxi.
tip ltç>XTos,àyv
V.iAàs cruêv те piWOfi in^^ópevop
Koù TÓTStucvu>jexetpopi,i
meìjxt,
nttitòp нраср.
kìi elw mçsSxs-ficvTis
OÍlíJpOTX7¿W pOÎÇKp TÍX'l Sf$S,l<OU
Top pijx Tgít
piéffe,
Tù.od'xspv?ißix-mxeipхуоЦ&,
Kxi 7io~fe Aüpos ¿p« piyxs
А/л/ ûçlwijaxei
(ûgip
r
Kxc pxymSip хАеткр pvf^x-mxÁnx
Xvy^xïs nXfà
vínlKTíHVX.
êtâgtAoscxéxts.
oèffnet я aU'VÇfâJop ipetf
е^е*!*?*
Ovvepx 7[\H(>KffctvTís fmbcouiioio úíoio,
Ov то ¿tgxros vuv,Lx\ ils tus eùiivas
Tiu'ßics,
xtroostxs.
E ; ¿id vçieCvs iùp, енут^скр ini TíbAÍ
f
OirtTÇCTxJes ßxeiXaVtyOsy^potjx
nóept
(
àçxjijcf,
xnawjet
Ларл •
Gracula.
227
Aere'ue,uel faxo
faclutfccnfultafettatus
Tune ubifunttubi Rke<£ Saturni^
propago*
Autlouistcr quorum
totreUigiofacolebas
Manes exanimos,fímulachraq; luce carentumì
( Infclix quorum fe iaclat Creta fepulcbris )
Scdibus exornahs uita fenfuq; carentes?
Sed tibi cum reges fucr'mt ter qu'mq¡ potentes,
A quibus occafus mundi fubigetur,cr
ortus,
Rex erit albentigalea,qui nomen habebit
Vicini Vontùmundum pede uifet iniquo,
Muñera conquiret,magnum auri pondus habebit,
JKfec non inuijì argenti plus congeret,atq¡
Deteclum [oluet.myjlcria cúnela tenebit
Arcani magicvpuerum monflrabit er ipfum
Effe Deum:tottet,fanilè qua-cunq-, coluntur.
A' capite error'vs cundís arcana reeludet.
Ex ilio tempus flendum,quia refle peribit.
Prxq; potens populus,urbs corruet,'mquiet olim
Nofccns continuò uenturum tempus acerbum.
Tune tua lugebunt trijìifima fata uidentes.
Et miferamfortem patres,
natiq; tenelli,
Eheu lugebunt mafias ad Tibridis undas.
%
}
Pofl hüc regnabunt tres ultima tepora habites,
ìmplebuntq,- Dei cceleñis nomma,cuius
Imperium nunc eft,cy tempus in omne manebit.
Vnus fané xuiplenus diu feeptra tenebit,
Rcx nimis \nfcelix,qui totius mfua teña-
p
z
Coflgc»
128
Sibyllina
Congeretorbkopes,feruans,ut
quando redibil
Nero. Extremo cfformatrisfugitiuusab
orbe
Omnibus has donans,kfiam locupletet abunde.
Tum tu purpureo imperij nudata nitore
Ylebi/s,ey'm pullo luélus iterabis amiclu.
O rexsacìator,Koma
prognate Latina,
lam tuus haudfamafafius
celebrabituruUa,
Profiratusq-fernetnunquam
miferandc refurges.
Glorianamq,-cadctgefiantum
aquila* legionum.
Quo tibi tunc uiresfquce te armi* terra iuuabit,
Per te nequicquam feruire
coaftafcelesìct
Aefculapius Romam
adueftus.
In Roma,
Hagenus omnebom'mu toto
turbabiturorbe,
Cum pater omnipotens ueniet,folioq; fedebit,
Vt uiuos,funftosq;,ut totum iudicet orbem.
Tum nec amicus erit nato
pater,ipfe'uepatri
T'dius,ob fubitos cafus,atq; impietatem.
E x iUo excidiumgemitusqìjugasqì
moneto,
Oppida quando ruent,z? tettus edethiatus.
Ignifir ergo draco liquidi* cum uenerit undis,
Vrolixo cum
uentre,tuosq;fòuebitalumnos
jnftantis famis eyciuilis tempore belli:
Tum finismundi,tum lux
extremapropinquat,
ludiciumq, Dei teternilec1isq;,probisq;.
sed Roma- pracedet inelucìabilis ira.
Infilixuita adueniet,tempusq; cruentum.
Bheu immanis regio,gens barbara ualde,
Hotfanimaduertii nuda unde,mdignaq;folis
Vene*
Gracula.
Acó/uxeri/I ìyHXécét
E«
IIÀPXTIIIFI
TavT
THGÙFIJV'
yxins o fvyxs
zip
orxfi y tzaviXÉn
H
1KT
j/. TG óvos
XTixcn JltJÙis rèKirofi /Jiiyow xojlJii
in.Auax[A.oiu,kx\
•nov&TIA.OTJ
yo
}
Kxt rórs itevS'jcas 7fkXTvwcgQivpi(!
•
ftiguy,
SX.ÉÙ/J
"f" évca,
FJFJCKT
Kyipovijup
fy/tx
pcgiax.
SI (SxeiXdV {/AyXAXV^t,\oiJlvÌJ[0S lyyOVl fcó/AH?,
OÌ/HSTl COI TÙS BNS (A.iyX\XÀ>XOVIHS UXSOS ttfXt.
OvJl' òpèuééaH iiori AvSpegos^xwx
KxiyXf
VSróri
à\iéijeH,
caro fé gap XtytxvUfJ Jló§x
tntcàrxi.
crei rò hpacroswsoix yS cvppx^os
ù.n\uè»T;x
rio!? nXTCuoippoct ninniti
s$rxi>
xéicnw,
VX'CHS y<xj> yxins Svnrwf r<>rtffvy^yotstyxt,
Avrò? •mcù'TCHPXTTOP
fi
orxfi ìxéOifi fiénxa IIQJ.VH
Zcivrw/j Leu vitiviofi -^v^xs,àcu. liós[A.°l> xwcwra,
K ire yovàs rinvoiai fixoi, i
riiivxyovavciiJ
H.OfOVTXt cAtX<AvOSl(>Ìl'<V àxt S*.'f^l[l
i
XlX.7ffc/l.
Enrori
SCI fipvynòf,àcùcr'H(>p7ticr{i№>àtù xAueftSy
Vràeis
crxfi ihén zsóxaof,àcà^céof{xrx
Vvprpópcs &s~\( Jlpxuwfi^IAIÓRXFJ
yxins,
ÌTIÌ uvfixcrif) sX ^lO^Hrtios
TxfÌQità.H0os!}(UP,àcùllpi4<ic'ohrx1ÌHPx,(J}H
ùs
ì
Ecscftcvx
Xip,iriJ.ix\
ì{iopvKÌs ineXeftoic,
Eyyvs p&v noeti"" re rs\cs, àeù
IO^XTC/J
À/APU,
Kxì Jloiii ixots hxitrcìs àgicris xèxvxroto
ùscio.
VgùrxJli
l?Xl,
FDL/A,xiu[L X7[CÌfXÌTHT0S %C\OS
Aì(X07TÓRHS
àxigòs,àcà
Ài X! ìrXnè
%OÓPH,y,iyX
Qvn QÌ'CHBXSÌOS&V
llXTX
<Avykvcs FÌICS
$Kf£cCfC()
p
pus.
SÙVOS.
yvjÀVft àea evìix^ios
j
fdftàv
(tircvi-^-
,
ixéis
Vpcs
'
f'ti'
Síbyllína
F f OÍ
ks/XioiôJv' eis xvrìp TicíXt \jApo¡>
R W | M F ^ W F 'JÍHí^LcU V$ápC(¡ CIS UQf,íl¡J (AUHt.
Sit xA'tHWÍ L¿lvb7X *•
X 1pJi yiyCWTHOl
/ÁCVII líXTX nOílAOf) í¿7rcU'TX,
EJv^ístí^uo'x'kxictnijo'at
V7tòyxixfi.
Nxfuxjí J " hm xopxAlw
Ux\ dáy имtbvql T T Í V I W
Щхфхр1£гуан,Ьэи sait novit xt&vtosip
AiSiycvK. ¿cxc iox;o ßAiTsjx o,(J.vnHOцо(> XHÍÜH
Ycveiye/J ì$ <¿:Ax¡> i*!yx(.' Lx\ ßcvy/ACfi òAèvTtii[J,
KXI TOUS CXlt ZüXAotftXlf xêlX ÇÎêlt lOXTXySffX. '
Yx7iy ífiSvi/j spi y ioн TOÌS тгКЬтоуsniffi y, (ylw,Кои Tv¡i)¡xpis.yvy,víi A' X7IÒ yüt , yVfiVoì TSX>4¡> й'г
AvÇw-rtt Ayyovoi ßiovyióvof)
sn'ffXgffouiTít.
OvAeìt AUbet ina,» àvgiot,iAi
TÍ/CC¿VVOS.
Ob ßxjiAitt, bj¿ i'iysyóv¡s,u<xAx Tvipcfi e^óvTit,
OÍ) VOßllLOi fllJTlti£,2It CKj^H'^jyxat
(iglliwy,
ft
f.iC кзрхх
T U .
ipxos
{
t
Ov évfiâp ааоиЛхи, ( 7¡i 'fiayoìt кХуху^ЬС '
Tvymxvwin
] àv/A.Cx7\j(/ *
(AUv.
Òvnxv'KÒsттеАутсHT»!y(^íofiTÍ p^oyóCxxS'oy xù'
OÙ OK/Ali ?VQiyy.X p l ç u / l ylfiVfiX
AÇXHOVTOI,
Ob crxKniyí noXiywy Xyy¡Á.TglX ßoCfCxj>0fUV0t
Ob Ltoyois ynôvovrts xêioy0IS,Í)¿l
roçdout.
Ob púóyyot LlôctriHSJi ¡Xb^OLVIH lixitcdjìyòt.
^ i^r^K^yù
•w<s\v7¡oíui?\ot,iA's
yx^xipx
t
ál nXnAi-
0
н
f>vAx¿.
. yxpót(AC'l'Jtr,0Ì>X XLMfl ItilfÒf XTtXffl,
f.\ióii>i3ts~[' -f KhxAepíiAxf áptíTÍty-yxAnt
èwì ùiyxôioio,
w ì
хчео1!т1&огри<нЛ
ccfyvçzoïs
r t
-
c¿fyvcíois \¡e'ivcietp.
t
ùçcux
Gracula.
231
yenerk'mlumen,repetdsut
ntrfùs ettndem
Nuda locum,po(lremo m m
uenturdfcucrum.
Vf iuu exereens intuite #
Soldgigdntek mdnibui,qudquì pdtet orbk,
T>eldpft ex dito terrk hdbitdbk in imk,
Sulphurefyetndphthdwultocfc
bitumine,cy igni
Vdncfces, ey erk cmk drdens tempus m omne.
Qgifquk ey dfticietAugubres dudiet iftmc
J>ldnélM,mcji Orco dentei flridore crepdntes,
Ette dird tuk tundentem peclord pugnk.
Xttic diuitibui pdr nox esl,pduperibus(fc
Omnibus, è terrd nudi,nudifub edndem.
Crefcentk uitetcmpu* mox exitits dufèrt.
Nuìlus feruta ibi,non eft herui,dtq; tyrannus.
No» rex,non tumìdui duSor,non legibui utens
Ordtor,non qui difcerndt iurgid princeps.
No» fufo recdlet libdntibws ard cruore.
Tympdnd non refondnt non cymbdld *
Tibid multifèri non turbdt peéiord cdntu.
No» lituus fòrmd tortos imitdntc drdcones.
No» qu<£ bdrbdrico fonitu tubdnuncidt drmdz
No» comes ebrietdi luxus,nonfotdd libido:
No» cithdre fonitui,non funt commentd mdloru:
No» uk,non udriefe uerfdns ird,nec enfes
Sunt uitdfunttk,communefed
omnibus auuitii
Clduiger ddfolium diu'mum carcerk diti,
Et
fignkmroargento,fdxo'uepolita.
p
4
Fui»
}
2j2
Sibyllma
Vulchr<e eflote,iiem quo pertmgdtU dcerbum.
Romd tudsprimds cernens
pœndsftcmitumfy
Nec Ubi idm feruile iugum ceruice fubibit
Aut Syrus,dut Grecus,uel bdrbdrui,dut dlius qs,
Excmdêrejuesq; quod unqudtn cunq; pdtrdlii.
Et trepiddns,donec perfolueris otnnid,ftebis:
Тиф triumphus eris mundojtu dedecus orbis.
Ex luo fextd defuntti £tdte Ldt'mi
Reges,pollremu uiuent,o°fceptrd
reîkquent.
Ingentemfcdrex
dlmregndbit
edndem,
Qui fubiget tends omne$,ZT fceptrd tenebit,
Marte fuo regnans (ed num'mis dima uolunta )
Succedetq; eius ftirps inconcuffd ncpotum,
Шт fie in fdtis fixum ei~l,uertentibus annk.
Aegyptus reges poftqudm ter qumq- credriU
y
Ai gentes ueniet diuerfas depopuldtidum
Hebradtngentcm,
tune ntduors mdrte premetur,
U Komanorum perfiïnget
tela,mmasq;.
Inter ijtflorens Romana potentii
quondam,
Vrbibus bincatq- bine pofitis regina uetufïa.
Non idm Romanum hetum agru deinde domabis:
Ex Afta qudndo ueniet cum mdrte potenti,
Omnibus bisfdcïk ueniet fublimis m urbem.
Vorrò qudterdecies complebis,terq
trecento!
Annos^tfyoâObCum
tepertingeremetdtti
Triflid fdtd,tuo compieta nom'me,cogent.
;
Bei
Qraculaí
•T йрсйхylvtcErí,¡V
~S.lyJ
7RT¡AÍT¿W
r
âs •mtttpòp u^Xf,
sxéur
¿tf, ¿ictüx*.
иоАхспр f'á/хн Uxt ßpvyytofj opäcx,
K¡KíTl HCl dlík&Of/ V7!0 fvyèf/XÙ^OVX
ßqC&y^
Où o~vgos,ix f f t ¿ * , ¿ ßxjCocposJsH- ¡evos & W 0 .
Ектио^ЕЫЕАСК^хятгрх^АЕСНОС'
Áticas
т
ST¡PX§XS.
C¡Ó^ca,/U¡^I Toow.XTtorlcits.
OIP.X§XSRX
Koùcv o¿ice(i£os sex
AÓETIT¡!,I¿T
'¿vfAos АкаАтыи,
Ентоте <A' ai Xxrlv!IIFJSNRIIYFI'(üf/ßxciX>juf)
Yfxriop
ßio/jsitJiXian,Lx\
eiäjffpa
. •
rncohá-^H.
"Г ñs xvrñs yovíñs erebos ßxciXaVs ßxeiXavesH,
Of
USUCHÍ
yjxí us PCflaMki
AP^etA'
aiiTOiiípxyxJíißvXxict
fcuAit
Loa •mxiAwu тети yevtf)
Sisyxj
ЕЕСФХТОР!?г
ОЯЛОТХР
1.VÔOV
xiyvTrja
OTXF)
ITS
(ну/у»,
ХСХХСФТШР.
ßxaiXds
TgtS
yevuvrxe,
T3CVT(
QOÍVIHOS STlSXelt TtCVTXjgÓvOlOy
Efçxitii/II silvas, тот'
XHQLTX <PÏI)\x,
OTFHS
x!p¡X <açovo/A.aicet,
Pufixiitìf vitspoithop X-maxlw avrils
SlXsrop'iíifMsxjì^èróre
Acetati
TTOXHOSL
OVKSri
T VlH/fCHS ТО
ÒX(C&,
tñáí ~fééxncx,
¿\ ¡Q-gi^y^
4
7tC^LÍTTL¿V¡0Stf ХМЯ01Х.
SXSH
CUV
0¿pILI.
As mowú' spCxs,íf¿t lt¿tTti»i&v ss
J
Teit/Heaias
Leu
RÍOSCTPXNOFJX
VXHpíse&s-XVNXFCWTXS,'OTX/J
MCIPX,ßTXFOYICV#
f.UXÁOJTEX.
TíéAofl fú[MS f'glûéX»,
ONTÍÓRMFIifXC'INSкрхтши
Tpâs
;
GNRKO/AOvoio^ovoio,
H¡FI^opuijaa)FI?ÍXTÉF)yoyos
TxüTx
k
Lpxriaa,
ALTKIÎJÇX
X<FV.
lieu OH¡¿>
cd¡ AvC/TOPOS ígg
TiO¡¡'¡¡Vi/ЛХTVKHPXCXCX,
f.OLKÍÍÍT!.
aj4
Sfbylh'na
OipCl ìyÙ 7Q,l7X\XlVX,7[Ór' O^OpXl NpoCp 'atàve.,
X.ào iteri p'cóp»,7sxo'ip dl's pxXiyx
Atów/f
Kcopxftt fixXxìsi rkìi ìyHpvtpixtai Xo^sìxit^
Aosidlas in yxxns (7iì Tguìitìp
Qvpòp i^sofj xi/Juvei.irxp
Yxrfxivwp
xpfi'
ì^tfixvrx,
J[' }<&pèp
JIIXKC^K,
ini nxvTxr ìàp Tt'lXxycs
Y.òu.7071 &HPX psyxp piTiXaiatTXi
dlixpé^xs,
xXpx UtXxivèp.
"tip ali Xéoprx sdluni hvup òXinovrx
2.!tH7rjexdi' xpxipfabaiyUxi
vapixt.
dixidlxoTtdfoijeH.
H / a ux\ fidile: t Hxnòp ^ « T V / W . »
piytfop.
Kcà ééfxtet àxii'jyi peva ptTÓm&tp
xJwffts.
AlyVTTJlir di' ÒC7il\H7Xt. éff AytpCVUp Uxtl07HTCr
t
SI} J àxì oi pfJÓ7iitd-'épvyop figtyì ^Tiuv
Tglt pd>iotfi<fos slevyàxi rirpxKil
oKsépep,
okfiics «j/'/f.
Eyxt Lx\ papa fvpujkcù. dlìtXot ccdluMt,
YLouaxpos xppo?
*
Mjdpop xò lixì ?7set7x ys ras
vfgtr
Kxi rért xyves cu>x£ nx'lXH! yùs
EìfXiùvxs
X-UJ0LV7XS
àxntp
THÌPÌXS
Avi'ÙTufjìlHQcwiN} X7ts}i.6Ì7Xl
xnxax.
IJKHT^PX
7t>r ipóipcvn!
lifX7yiT&,
a.vtyépxt,
Toìl p'cipu v^iyoi xyot c'mrplw 7ÓTÌ
poipkv,
Yxttp di' ouvépumotaip igoit ini 7o~toip
iW7№,
A w à ph "wéi&tàsiPi'oiiov 7H0\v Kùìóp i$rip.
AW
bnórxp die nxtrtpiwxv^tr»
Aipi
KXÌTOT'
L M \mps,dlvo'ou>xfyjrii~l'i
s w a r ' xhStshpétiip
Lxnop uppcf,
LvdlotpSy
epi^e^ov'orA^pup,
XvyiixKserxr fin/Jw finKiiji7X(. ms xnoKiasa-,
3*f«
Oracula-
aj?
Beimíln,
qudndoittudtempusmiferdndduideboi
Roma tui quandoq;,Lat'misfed mage cunílis
HUp.x¡(t
fiovXxiM
T/U> íyxpvip'ixuri
Xo^ííxií
Ex Aftd térra Troice portante quadrigd.
Exdrdens dnimo .fedpojlqttdm
ruperitljlhmum,Africiens omnes pelagus trdieclus eundo,
Ntgro muddetur tune beflia magna cruore.
Edidit er cante in pafiorum damna leonem.
Sceptra aiimet aut,qum er penetrabit in Orcum.
Et Kbodijs ueniet elides poílrema,fed
ingens.
Et Tbebas manet exitium miferabile tándem.
Aegyptusq; ducum uitio,culpaq, peribit.
Et qui tum fugiet cafus mortalis acerbos,
Is uir erit felix,vs terq; quaterfy beatus.
Roma rúet.Delus nufquam deletd pdtebit.
Fifí arena Samus #
Postremo Perfas quoq; tangent fuñera tándem.
Ofj túmidos faflús miuria cunda peribit.
Tunefceptrum ca¡lusrex totius orbis habebit
Perpetu6,'m uitam reuocatis lamine cafíis.
Romaq^fublimis peraget tum triftia fata.
Hocautem cunñis bumanis fine peribunt.
Sed non parebunt,qudnquam pr<£¡lantius effet.
Sed cum longa dies accreuerit dfperd cundís,
Et famís, er peñis,'mfrenatiq,
tumultus,
Tune iterum uerb princeps miferdbilis tinte
Cogetconfilium,quopació
perderepofit
*
Sica
/
23<f
Sibyllina
Sica quidem fòlijs florebunt inde coorti*.
In folidoq; folum faxo coelette docebit.
\gncm'cfe,Z? fulgur terrte, er flamini denfa,
Sparfaq, per totum mundum creberrima tela.
Sei rurfum pofìto facient infonda pudore,
No» bominum ueriti,non numvnte ipfim irmi
Omne nefas proni patrare,pudorte
manes,
Cruieles,woknti,importuni&tyranni,
TAendaces,faljì,peruerfl,perpZdioft,
Ecedifragijalfìs nerbi* infonda loquentes.
Quos nec opes uU<efatiabunt,pluraq;
qudrent
Turpiter,opprefii
uiolenta fraude
peribmt.
Sideracunftacadent,puppes
marte *
Siiera multa de'mcepsfflenientemq;
cametam,
AppeUant bom'mes fteUam mala fìgnificantem,
lmminet ut multum
beWum,uajlatio,flragts.
No/('m uiuere me tum cum ixxpà imperitabit:
Sed tum,gratia cum cceleiìte regna tenebit.
Cumq; aliquando puer facer Mxopàp dnouijuti
Confìciet u'mclte pandendo trifìc profundum,
Mortdesq; domm concluda lignea ftatim.
Sed poftquom decimufub terra iuerit auum,
Tocmineum imperili deinceps erit, er mala multa
Afjvrct ipfe Deus,quando regale decorum.
Mcenibus pmatte aiip^cw <ft hot NTÌIOS oùàfi,
Et folnoclurnte currens cernetur hi borii.
Sideri deficìent cKlum,multa<fe procella
Temm
Oracula,
ЦУ
S « f X pcv civèijcrbai fi opti QÙWoiiTi FOWOVTK.
Ovfxv'Of
A'sAxfas
Aé^a ytlptàìnì
nérgii,
Of/FIFOFL Ti, "XfXÓyiÓfl Ti, TSOAVIIVÙLCCFL T' 'ini YXIXFIL. f.QXcyftÒp.
Ktxt аас&ршржКъё
ul\oiàpuxjxyxixp
AM.cc тгхл/р it^ci^baip xJxiAsx
OV filivifixétè
xisxaxf.
fjgip.
6vp.op ÉPFOVTFE,
AnAli>Ti!,!IT' CU>ÈGCÌ7LULFT
A)A>ilw^oAinovTiswxiAàLiiЛЕТ
ÌAOUZITXI
AFX0~ÌHT?t TVGOTMVOL^ÙFLCC^TUXOITI^LOUOI,
\tv7x1
X7ti<?óq>UAet,nXH07i%ocyfiovic;iA'fp
tx'XHtlì?
,
, fFircTrefóìr^^Aéast
AÓycirAvo 4>HftX'\è'xcvJir,
OvAi cripifi7ГК»ть nego? ÌOSITOU^XWXctvcuAOit
AtnJgeitXcnoi LEGITUR
VAÓOIKX irv/0\i§ÌS<rt TVGCWVTOÉCVTISÒAOTWTIU.
A<jg а
И
Й
Vo?\xfiyv
Й
Т
Л
М
П
é£St
*
éceXocojH} AVTI^ugx.
f^ioims.
xfgXyùouxttJióovrxмрутLv,
Aviginnoi HXXIIAI ТОР xyigx
Vowi
Uff, x .
t raSfix -ncvoio
f.aùfix,
S)ràfìX/'MOYYW0XIFTD,àxì AHI'OTNTOS,
Mi? ti от* èyù> fóA-V ìrt 't'HEEJX fixaiAaicra.
KXKX тот* •f igeivitw отарH%C<J4 éfiCxaiXabffi,
^igea/iu.
Kou 'oTtÓTXpitxìt irsóS* 'нфо1 АвЛсфсер«ых&тыр
ЩоХеон Aiopois o'Aoofgoi-xfivcsop
A'upviAtos j FIGCTOI? §VA,ivot Aófios
AW
отхр к AÌKX'TH
civciycep,
xfifiKxXv^Hf
yovix Aéptcp xiAer (tace
&9AVTLG»f FILTSISII/x ftiyx UgXTO! i, Lanci HoX~
AVVERA éiòs CIVTÒS'OTXP$at!i7\iìAxTtf<.lùi
'S.TRLXFICVHT&XH^AILFLTTXP A'
1Т0}НТ[16!
[Xtx f,
OÙuip,
HiX/OF t ptev cw^fnigx rgi^wp VVITTDPTVX fodva.
Af^t
,
A £ffX7róXop ^7ioM.if
)
Aéjf XxiXxTti èvoip
Txixp
vvnJJjìi'
VX
Tgi^biP
ab^FAHGX
$xavu.
f,7iewi.
-2J8
SIBYLLÍNA
J J Xxlxp ifXp.úza.,yíncUp Ai aMafctcrtt tpKt.
ХыАйр Jií Açéfias ¿iní'tcncs, Itxi ¿tucos e¿¿i¡¡ca
Kxi TVphel ß/is4 ai:AxMaevc'i ÁocAéívat,
t
A
Kxi HCJVCStzalmosi ß'ws ìùsàTXi,
*
A' tan•яси тир я TH}¡ift.Í 7iißiffx^p.eîs
OvAs lAfctfepcvii •:<>c¡.7SibstÍ4í irhaovxteleu.
Puyas As yXvud^B c'¡yi>ktSl<H¿Tf yxXxñjos,
К eh. ptsXncs Ad a a *
,
TCÍ'.H
Kxi¿i¿/.aipxeciyxTetoái¡
)
t
*
AW hxv * ? A * ' j í « hxipbs Bios #
Хёмх âsçes 7¡o'Kf-',ToT¡
ßicpXTX
*
AM." OTÍ Uía¡J.í(j еЛьА&р *•
Л T¿ XZ © Y Y1 OS, 2ЛТКР ¿p~a.
lAçûiai As^ouplt-e-aimaKpaopcT ¡pxi.
AHpopi^js ЩаАе ifcwéûoy ßaatXais ouúaipbyíwwp
vtßl^ipt. ^Xfnx taecfiip Tixjctp ¿iclvXi,lteti Lóapicp xr.xvfx.
Otorrea As Ôiey¡A-tccmís 7it<jrei lieu xwipct,
\"i¡ptp puree тмр ciylup (7ti riçp х^уею,
~2.ccjHíQÍ>cb)p "4v^xs oùêçunuop ßij/лхт! L¿irwp.
XSÇ-JOS oTxpiífji
Líayes Ï7\es,licù èlncivûx уЫ>н\ев.
Pt^vatp A' ¿íAcoAx ßcoToi^uxi тгКВтср xitwyra.
ШннхЬаа As те чаус")¿w ii^xA'op,«Af ¿ái,xc°sxp
l^yavep.cpÀsfaAstovXxs сц'ктпс d'iAixc,
^Xj^TOTt -ахахfig0701pits' tXolCls gioì çxes ufa,
Тыр xytojp. xùéptevs As то TSVÇ caciaip ì>Jyl&
OTÌTSCCX TIS •ЦХСЯ!
sXxCcVyTCTi -якута "hxh'iaa.
7
t
Sri*
Gracula.
2jp
Terram Udftabitifublati morte refttrgW:,
,\ ,
Curfmeritrapiduscldudf>rum:furduse?ipfe
, ,
Audiet,ey cement cacimuticfc
loquentur,
Et communis erit uiti omnibus *
Terraq; par cunclis,fme muro aut fepibm uUis,
Nejf diuiftt quidem ffuges fèret uberiores.
Utdulciuhofòntes,albo'q;fcatentes
Latte eymeUe
dibit*
ludiciumq; Dciaterni *
Tempora fed poftquam'Deusimmutarti
*
Aeftatem ex bruma faciens,tunc omnia *
Sed cum mundum perdidit *
IESVS CHRISTVS
DEI FILI *
VS S E R V A T O R
CRVCS:
,
I udicij fignum teUm fudoribm edet,
^ °, '
E xcfc polo uenietrextempusin
omnefuturus,
Q* f£
S cilicet ut carnem omnem,uttotum iudicet orbe.
V nde Deum fidi difjìdentesq; uidebunt,
S ummum cum fanttis in fedi fine fedentem,
C orporeorum animas hominu quo iudicet, olim
H orrebittotuscum
denfìs uepribus orbi*.
R eijcicnt er opes homines, fmulachraq;
cunfta.
E xuretq;
ignitterras>co:lumq},fdlumq;.
I mendetq fères angufii carceris Orci.
S anclorumq, omnis caro
liberareddita,lucem
T une rcpetef.femper cruciabitfiamma
fcelcfìos.
y rj; quis occulte p(ccmrit,otnnk
dicct.
''
'
Sub
a
cr
t
;
ftl
»40
Sibylh'na
S ub lucemq) Duetti teferabit pedora cldufd.
D entes slridebuntjtrèiyéfcentundiq*
kàtts:
E t luxdefidetfokmfyiiitenticiq;
dfirn. .I nuoluet
ccelos,crluna*ft>lendorobibit:
F offdtdttoUetdugddcprimetdrdudmontes.
'
I mpedietq- nitrii mortdks dtnplm dltum. >
t ongd cdrind fretum non fcirtdct:montibus dru^
1 pfd equdbuntur.ndm fulmine torridd tettus,
V
nd'q;eyjiccifònteSyeyflumiìtdhiabunt.
S idereisq, fono trìfìitubd cldngei ab orti,
S tultorum facmusmcerensjnundiq,
dolora.
E t cbdos ojlcndct,ty
tdrtdrdykrrddebifcens.
R egesq;
ddfoblunìfìflentur'nunHHkomnes.V ndaq; deccelófluet Ìgnea fulphurè mixto.
j A
tq;omnfshòmmesftgnumpr£flgnènotabit.
X emporeeo ligmm,cornu per amabilefìdit,
O ppofìtus mundo
cafus,feduitapiorum,
K emergendo lauans duodeno fonte uocatos,
C ompefcet^- pedo ferrata culpide gentes.
. R ex tibi me nofiris deferiptus in ordine fummo
V erfibusjnc noiìer Deus e^no/lreq; falutis
C onditor <eternus,perpeffus nomine noflro,
S meerd hunc Mofes exprefiit brdchid tendens, '
Vifideiumccns
Amalec.utdifceretefie
Eleftum pdtri populus,mdgnoq; in bonore,
Dauidis uirgdmddpidem m quo conflititim quo
Cui fudjbes pojìta ejlfi m omnidfecuk uiuet. -
No»
O í acula.
TrySiK yxj> fcfióovTX
éios
241
pufÑgftf)
ottííja.
Gglcves A' m irxÁ'Ttdf) Sf&,lua /}¡>vy¿¿os oAóvTmp,
EnXé-^a Ai iidos oiXtes mhioio ücu x f p v p ,
OvpOWOfl
\~iaffet
\4os
<¡¡AÍg(f,fit¿lí/HS Ai 7 í piyyos e'A¿¡70U¿
y pocjixyyxs^oAé
A' v-^wpxrx
A' insrt A.vy^o¡/ ov otvÉeúnctvt
losxr '¿fH TÍÍAÍOIS
é?xt,ltx\ wxax
pgv^Ééiax
O v n í T i 7 t \ S y s§&,yñyc(f
>tafiewv£¡,
As
HX^.xfoPTíSÍÍSÍ'^HO'lfi.
ZxA.TuyfA'igcuióéft'
fuvlcunoXiú'plwep
tipvutfx píaos (*f Xs¡tí(j-,üx\ mij/AXTX
TcCfTcCjiíoii
paíanA'
y ^ x o s rórs Aáfn
XH/AX
$¡¡í¿xúsi^
¡fwóécv
XpVf&j
LóapoVi
yxtx^ccyio'x,
fixffiXSisXTVCUITÍS.
7rvp,iiAi
WOTX/ÍOS
fifOTOlffl
y 7!Xg¡
pcwñrxt.
étíxxasoi
X U ¿ • W d y X Í S , TtOTXfiOÍ
Hfuá¡(i A'ÍTSI
TOTÍ,Cf>pXyiS
AvApióf aiaifico/i¡6¡>) me¡aH.oiA(ix
iTlígH/iOS,
As
%
HÁKTIIS
PxtfAos 7ÍOIIA.OÚV0V3X
oi> AÚASHX
sniycüs,
XHP0^í^7l(l6iOíHlÁ.5¡l>
2WT¿f'oíixvxrosyfixffiAavSi'onxáciifi
Oy y, uiiiffis irvtiugf^OTévxs
Ü I H Ü y 10(> X(JtxX¡¡IH.
+ V.H\ÍK¡SI}>
7IÍ?(Í,
s<f«i*
nieim'
LpX7>¡<t(t.
aiAugaxTí
O V t O S O VUJV 7 ^ 0 y ¡ X p Ú s CV
sl.fixff¿M¡*
ééoy.
TS
TofvAop a v •nifols-rro Uipxs T Í Tíoéípovo/J
YAxai ftcarífcuy
\
fim/ñpi
cvs¿¿
ihA-cvxs
IPX fíXOS
t
»yüfi
t
áyvxs,
S7íiyvS>
nocjx 7IXTP2 ¿sü,áou ri/MOfi
évoa.
f.fitXíitJofti
tlw f'xlíAoy AxfiíA,áx< 70(1 Kíéoy ets oy ¿ T t i y » ,
%'isofi t ilíiyaVo-KS f c M Kicímcy sfft *
q
f.
0 V
aí
éw/yerí*
« « t .
242
Sibyllfna <
$6 OiHTfOt
X7tyOS<,XyOflpOSi
KXlftlxfTHS
fJ
cv oiHfpois iAvsiAx Ati~
CKjKOS (A-igipH
*
OvgXPlOp AU3B.JA.QU CU>tigU7!Cf>
TTKX&CVTX.
. i(j T * SifKoU'itcov o$ts AoAtos STii yotgxy
TB6cwxrn,yvSi7i{)
XntAtl&ff
ii AtxGafj xyxHis TI HXIIS TS
%
Sts re 6 toy •nqahmovTX
Xxr^dVay sdvtst 6vme"is.
AvTop yxj it^WTipx Ax&by cfvy^nAoy XTt xjijyif,
f. Tints.
B'mcv i7s<>u>T<>n(XTtef,7ioiiscr(i)itov
T
Eiaevcs i£'tAtHS^xvsoyx^xycvot
N«5
ycv (ycli xyiP^v
TvupHs iy Tctintji
hcyto
A'S-KITX
MopcpUv Hytjeglw, "tvx
Ts'nvffixyftt
fiforx$vto,
tlifixiidifit
KWefj XMdpxyx
(ny.viiy.cvci
Aioycv,
dt iffriaty »/«,
AvT'TVTtay yiyHyX f>S^Cliy itS TSJClfSCVOp txyvltv,
!, it^ftCv - \Jlxri
1X7toy,
peri fay Atx "t" iqfcrfuTipcay
xyx
^itguiy.
YcdfTX Aoyta •n^x&swyjnxoxp vSvop
f
?
Tbs xvsy.es -newt& ri Xoyw, pogetra As
mXlVOy,Cvhv TSOfflf) &gl(AlH,7ci?iI
E;y SHTrfvcryXTX
&uaa,iC
pxpyxnccWTX
asyoiftyxs
iifcxTtaiuf.
SxAxasxp
TlTsXT/ivXSi
Ttoc^axs
twrov
dixKcisa (T xyvoy
vuroy.
Avros yocj> tteayu nctfxAiKian tfJoCjScvoy dyvl<M
T
6o Kou
noAxfifiycves<7iy>ja&iy>jTisi'niyv<a
Titf/ves
uf,TTo^py
ihllcvjvx
¿1 Kx\ 7s<pm°y cpogsfHToy
pSiycvotai
xaew6ivof>,inyx^
AxTujen.
XHCW*
Sutft
to psipos SH?\(nJuiy dyiuy c&uvtoy N^a,
T)\<fVgx Ttvv§iat
LxXxyQAix
Toy rcftey
xvrwy,
f.H
Gracula,
243
Kondlitcrfiquidemindecore
*
Probrofm,miferè defòrmisfyem tdmen dddeL
Et jvrmdcdrnis peritura *
Coelelìem ddbit dtq; hominem fìclum.
Cui uafkr impofuit ferpens, ut mortk dbiret
ìn fdtum,fciretq; bonumq- mdlumq quid effet,
Omiflòq; Deo feruiret morte cdducis.
Uuius confllio ndmq; ohm primitm ufws,
Sic dit omnipotens;¥dcidmus
imdg'mefili,
Ambo de proprid mortdlid fembid dufta.
Nunc ego curdbo mdnibui,tu deniq; noitram
Ejfigiem uerbvs,ut opus eomtmne ftrudmus.
;
Ergo dd iudicium ueniet dicìi memor bum,
Ferfimilem fòrmdm portdns in uirgmis dluum,
CoUuflrdns lymphd mdnibus fenioribus omnes. •
Cuncld iubens fdciet,morboq; medebitur omnu
Vdcdbit uentos dittofiernetqj,
profundum
Infdnum, pldcidis pedibut
cdkdndofideq;.
Ad uirofdgends
prabebitfputdpudentes,
Verberibmq;fdcrum
trddet profóndere
tergum.
Virgmem enim cdfidm trddet mortdlibws ipfe.
Veréfc firet tdcitm coldpbos,ne forte fciatur
Quisfit cui№
fit,mortdlibuimdelocutum
Venerit,horre ntemq; fèret de uepre corondm.
Ndm fdnftte ueniet de uepre <eternd corona
Leflti.tum calamo compmgent
ilid,legis
t
4
»
More
Verfus hic
uidetur ef-
fe tran s la«aut.
244
Sibylli'na
More fu£.ex calami* etenim quos concutit dura.
Ad lites dtiimifefe ird uvndice uertìt.
Verùm cumfuerint qu£ dixi cuncla perdila,.
Soluitur omnìs lex meum,qu£ trdditd quondam
EflptacitPs bommum,ob populuno
morigerante.
Expandetq; manui,totum
meteturutorbem.
Vanibws ey quinq^v
binisex pifeibus ohm
Mittia qu'mq; uirum m deferta exaturabit.
Quin zrfragmentis
coUeclisreUiquiarum
Bis fenos copb'mos ( ut jìtJperare)
replebit,
Eelicesq; animas dicet *
Qgi mala derijì penfant bona *
Concifì fldgris,ey paupertatis amantcs.
Cunùla fciens,fl>eclans,aufcultans,intima
prorfus
Vifcera perferutans nudabit,ut arguatdpfe
CunHorum auditus,mens,uifus,fermo
creator
Tormarum,omHia cuiparentiqui morte folutos
Seruat-.quimorbo cuiuvs curando medetur.
H««c tandem natiai federate ejr perfidio fé
Contundent alapii palm£ ( prob crimina) diuum.
Tette famet eius,fitvs ittudetur aceto.
Hanc apponet eigensfeilieet borita menfam.
Scmdetur templi uelum,mediumq; dici
Nox tenebrofa tribus premet admirabilk borii.
No» etenim de'mceps templum legémq; colcndam
Arbitrio munii monflratum «#,td$ latebat,
• - *.
Arti»
Gracula..
24?
É« ЯХ>-ХрМр yXf 0<¡O[ACVWp V710 7íVOV(AXtOS «ХЧ.*.
Ff Òf H¿C(AXTX -ÍV)0SÍTpx.pt] òpySs àxi x(A.otS¡is,
AXV on TXJÙTX yt THXÌTA т&аце^кясф ánop,
6%
E jy où i о ft топ Ш ; Xvífxi vá/Aos,os ris X7i' xp^tit
Aóyiixfip сшерхъшр tJ[oêit,Aix лхор xmeiêû.
ЪнтатХСН J-)(épXS,KXÌ llooßOf) tXnoWTX (tlTpVCf&i
Е Й Л' XjiTUfj X(ÍX TacvTíJ¿x\ i^êvos àvxrùoto
S}
A!/Apti>y%tXix<Axr ov epífita -moire wpéoset.
(Jx
KxYJx mgtas^aaijx
\xQ/> xfix hxxcaíxJx new
j¿dfí.legit
AtÓAíKX TVKHPXCTêt nOp'tVDS, Ut èXttlÂX XXÜlf/.
Î^êvtdSt
Kcti &x\éffa fo^aès(Axnxftiift *
Jlvmctt.
О/ ilxXofi xi/ri nxiii ^(JVxféitCVOt *•
Tvrfo(¿fi/et,(AX?ifó¿¿cvot,7ii>víiu'woagovTes,
Fou>rx v.6âf>,àxi wou'tx fi\iita>{/ >i} -шхутх xn№u^
"ЯлгКхуХух >tx¡t>7Í^aV(rf,áxt yviivútr<¡ itccs еМу^ор.
AvTcsyxji пхутыр (cwy,àxl vis àx\ oçaftSy
К où \óyos b líjífwp (ioppxsitf) meuve' vrtxttìsa.
KiW VÍHVXS еа/ыруяагхр JÙ vétro// е<фхъ<л/ыр,
Tits ed/ófiup %âçxs>lix\ eiruftop vfxrofi n§et.
. ff+
Kxt Áwrtx&t
pxTUÎSiAXrxxéççtip xxxyvois.
E/f Летоßpüifix^KIM/JMU
t mapopsé<AcoHXfi¡ 6f
Т А Г *
J p:h0^d>íltSTxbTHST¡CS7tpTPX7llfxp.
66
tìxS Jçli&U KXTX1XíTX7(lX,UcU HflXTt (téosta
"I* tts S sivÇsyxiettOTciôSx 7ге\х0ios ovrgicìp lopous. ;
^xp.J^iíl.
Oviiért уху vxû ttpvpîtart voßtdTt Tíxrptfleip,
"*xpiAopví
^ctvrxelxis ковpit KiHxXvfACvop abêts èAà^êv,
us txutIw
q
3
Ai/Sci*
Jiá^ovsi,
t
t
t
t
ufi.
24*
Síbyllína
Avócvrb
Lxrx^xvrcs
éwi^éóvos dovacótó ,
H / a A' és x'íAlw ctyyíTítn/j ixiíiAx
6 y
KXI
éxpXTS
Кои тот
(ioipX/J
TlXsffíH
Vpiaros owxtfxamsLhitrois
ASXÍIXTOV
Txs
Aovf\aí>~
acutí.
ifiiaj
owaXvaxs
x-ncqb¿¡iÁ.cv(iii¡
тсха,
~¡¿LTOIJ
xj-^liv
xvuiécv,
%
tAxXobMi//
хееачлоп i'éeci
Ррйтх A'í rcisiAíúis
powópos
Xxjmvos ás laxjos uv^ípaíp
r í r t
п
наври,
Uígicf
p.éX(ot(i
}
Atiro\ÍHp^Avfipre,(A,scrHp.C¿ixptíJíoucíJihJoo.
XíOS'f, TwxAi
VgX^ip
6 8
yxj ног/ля ^ctciXijiAes ¡HNXÉ&fiy
rííV
déí¡Al
XxZpí
céyvij
Avrós
en$xaXdii{
Vpxos
asxci
ТСЫ iTl'l^OyOp
ÍTIICXS
t'cu'&sjvx
Kcu úícpvs xúsffíixs
70
7txé¡c/x,
тахХор¡crxyéi,
íni
r c t fvyop
Hpüip.
í¡S TVTÍOp
ошр^Ьса тгсТ&х
évyX7ofi
¿<> AÍXop Аиа%х?хитор
p éjjCvax,
íyxt.
'(%iAú\n
mccripr'
/д.с» тан- TÉASXFX rcis ¡Aicis •^•vsh-^ovtxí^yiei
áovrXiAS
у
vAxrsasi
-rtpórc^iou LxHixs xvxy\yvvHÚcvris
MfittíTí
н§а
¿7íoA(ífxs,
XTcoXacrx'p.ovoi
•mnyñs
V7!¡/K<fXí,
«V <pxo}
ор та<ф v7tupyv,
f'ro' av^oví L¿p.cvop
Xvoi,Aíap¿sre
Avróp as yifcocuiегор,6(Ьцор
серн,
fiícáts.
eóvrx,
Avrop AcgxfoffX,áx}
cv tpípvtigip
Ей-^v^ñs xyac7tx,lixí
r'
T
i ^ v r x .
¿yepix/Зссухсгор
a i r o v .
Tus UPOTÍPSS А' хтво(1я,к) Xvaop Хф' xlparcs
Ov yxj COI (J.VlU¡3l¡J
ÍXXJHÍTXí,'¡<Tí
Oii éueíxíSTtPod-yif
péxf'¡oüs,
АУА.' Xy'lOV tfÓpíXTCS
évflu)
Tvxtitris/у'hres^curopyovírSpxrór'
xiíj¿.
XlTCÜfflp,
áiféaipjos
vTXXf^ttip,
nPOQÍpOVTíSlXCrtp.
е4я.
%нр<Ава
Gracula.
247
Athiter Ut tendi <eternui uenit m indi,
Deuenietq; bona fpem portans
omnibus,Orcum
Et tridui fonino perdget
mortdlidfatd.
Tum demum tmquet mdnesducemq,
reuifet
Vrimd refurgendi lecite uejiigid monftrans,
Qtti Idticte culpdi abititi fónte perennte
Tr<£teritas,rurfum genitUpldneq, renati,
ìam non mfandteparebunt moribm orbte.
Vorrò fute primum Dom'mui patefiet,eritc[;
Cprporeui,(ìcutfuit dntè mdnuiq;,pedesc{i
,
Qftendetcfc impreffd fute uejiigid membri!
Quatuor,occafui,ortui,boredmc[,,
notumcfe:
Ndm totidem mundi perpetrati regna patenti*;
ìnfatidum nimium fdcmui nobteq;
probrofum.
Salue calla Sion,permultac£ paffd pueUd:
Ipfe Ubi mfcenfo rex en tum mtrat dfetb,
Erga omnes mitte,iugd quo tibi,quo iugd dcmat
ìtitolerdttddtibi,qua: fèrs
ceruicefubdfid,
Soluatcrexleges
leges,uiolentaq,
micia.
Hunc agnofce tuum numen de numi/ne natum,
l^audib'M bunc ornans, bunc imo pe fiore gefldHt,
Diligec^ ex animo,fèrc[; ciuf amabile nomen.
Keqce pr£teritoi,aq-, eiUi fangume folue.
Ndm nec uerba tibi,nec eum libam'ma placante
Ncc facra ( mextmttut cum fit ) mortdlia curdi,
Sedqui (incero tdciturnipefiore
adordnt.
Hofcè quìi bie'nam f\t,twn pdtrem icniq; cernei.
t
t
?
t
«j
4
Ttm*
&4?
Sibyllfrla
Tempore torpebunt uidua omniafemhi
munii,
Aer,terra,falum,lux
igni* fvruida,cceli
Cario dies,nottes,confìdent omnia m ignei,
Et fiet ftecies qulm iefertifiima rerum.
Omnia namcfc caient lucentid
ftieracoelo,
Nec uolucres plumi* agiles per inane uolabmt, >
Omnibus cr teUws animantibu* orba iacebit.
Non bommeseient uocem,uolucres 'uefiraut
'
Confufu* folitum fonitum non auiiet orbi*,
Sei magmm fonitum rediet mari* unia minacis.
Et trepidi cuniìimorientur
mtequore pifcet.
Nec fulcabit aquat iam pondere naui* omiìd,
Mugitumcfc dabitdebelli*terra
cruenta,
Humaneq; anima frendebunt dentibus omnes,
Vexabuntq; malos ululatut,atq;
timores,
Cadibus atq- fìti,fame,peiìcq;
deficiente!:
Oftandumq; mori dicent,fugietq^ uocantes.
Kondum morti* enim requie, non nottk habebut.
Multaq; nequicquam
fupreminum'mapatrii
Orabunt,fed eos tunc auertetur aperte.
Secula nam feptem dedit,ufus uirg'me catta,
Ad refipifcenium fpacium mortalibus agri*,
ìpfe mihi Deus bacfibi decreta omnia dixit,
Vtrficietq^mei* qua funi diala omnia uerbis»
NOMI ego arenarti numeros, menfumfy profundi,
TeUuritq;finM,tenebrofa'q; tartara noui,
(ri,
Cittotfuwmtbom№S,qwtflnt,quoticindefuto
*"
-j'
"
Afiro*
Gracula.
S 4 *
yinpabfaT'ORT wai>TX^óvuiPOT^äxтх noffptot/,
4.¿C>,ycúx,6IxXxoscc, fixoí -MVGOÍ oùêopicvo:o,
Kok VOTER èfcu>'or->àx\ vv§ им Цухтх 7ТХЛ>тх,
E / ? tfi -mvf НСЫГГ^ш èie yoçiplw 7TCUIF(H(A.op.
A<FÇX YXF ÍCX.VÍ>ÍCV фЫфЧСЫр TVXMTX 7¡I0(Iтой
KÍUÍTÍ Jlt¡ 7FJÉ?0T>TXT S7¡' XÍ^oS<RVTT¡Á[)OL OG№t.
OVTLßXC7TIYXLKI,ii^li
YXF X71XMTSS ¿TÜSVTXI.
КЕН АМ<ЛСЫРФШОА-,Я ÊQÇIHFIYISTT 7TIRÀVÂP.
КосГуорхтх>феIÙPJ8FÊYCRIY,op
t OÌITOFI XTTÍFFT.
f. н^ОЦ,
H^ßaa Aifixôvs IH'OVTOS ¡X-IYXP ii^op А-л&АЦ?.
Zâafs
VHIT~¡x]GÍÍA.ii¡x^EX>.!XÓSHS TCOWTX ÉXVÊ^M.
Koà valu Ф'остор Ì ^ K ^ ' Ì V ; LVYXFIP 'пнет/ TtKavan^
гЛияуаа CAF^ÓUFI CUP.xuSop.cvti TroXsyctot,
Vxtrxt Л' AVEСАТИНУ -^V^xt ßCII§bfftp ÒAIVI,
ТШУ ХРЕУЫУ
•^f^Wjf+ЛиЛ[^1Иш
ТкноуиУНХкЛе \TYÙ,Ai4H-,/\oiyû
TÍ ФЁСШ те.
Kxi HxXscrsfi HXhòfii JÒ éxvíp,*! ФАЬ^'АЪ
Ovafaiyxf
éxvxrói
f.
"\o\vy<
тг-фмие RI,
xvjüp.
T aurait» v¡¿ ОА'Х-ясшаа,
Vo"KXX <A'^LTÌTLJCHCRI {JÌXTLV ÚÍOY trltßeAoVTX,
Kxtftf
X7TO?FÍ4<f $x#iPUe~jò 7%óffti)7(o(i XTT'XTIJCIP.
EvfjocytXf xtávupy.íTXA'oíxei'yxT
êJlmiçv
AvJlgxsi •ñb.xfoy.évots ,<AIÍ¿x<!F &P "necpêovis c¿yv¡¡?.
AvT¿í,PÍOT IxAl
ЧЧХУТХ ÉÍOS UQIVXSЬХТЕТХФ,
Кои Л) ÍY.¡ pópiajot TX AiAiyycyx
ТЙХМТХ TÍXÍFF.
OìAx fycÒ ^хУУХр T' XJlLÊY-hs-ft YSTÇX óxÁXOSHf,
OÌAX + YX^xs yxiurjixi
TXFTXFOP nópíaVTX.
• f.
yv^si.
KÍW y,¿j^Ó7ÍUP '¿VTIIIP TFJIFÙ (FFOI*CVIOP^VMMP TI,
\
q
«
O~I<AI .. -
'*
±5°
Síbyllina
óìA' oifießbi
ceppai/;, lidi AcvApix,&x\
Ttóax pj¡^
ТЦрхта'оАшр VHK\Ü¡(¡ TÍ «J ¿pvtéap nsTilcutàft,
Q
Mf
AVTO-S yoCf poptpàs owAçtop Lob. vip srviaiiiecVy
KcaXÓyopo'géòpsAuHC4/,S7ii¥épliv
т*
'íAíAxfov.
OpêxXphs b nXxaxs nxt, urx,ßX;7iup Lou xniup,
K.xï'WOtJi' OvêvpHpX VCÛPjTiïCWTWf) Tí оум'н?шр
AvTûf 'iùfj,ffiySipyUxi. v^âpop XVTOÍ (Xíy^top,
Km 11щх1сср cojx Xaêûp yi ßforup m
щк^см,
EXêàp lixi int ßipx
Sii êvuTOiai
XxXijirupy
Kob. wtpï juvtàsjtob
¿ XXXÍOVTOS x'nécop.
c
Kxl -nóaop ègri то 71XV XTÍO yus ás ipxvòp
¿>4 ?Í
AÇ^ldi Lou TÍXOS o¡Acv,os igotvop SHtiffi
YaJ/Txyxj
t£хитЬуТхxn'
KMylw.
xj>^Ss àsréxoio)
Ai,
InÌVCl yXf eiÓsìfhLoU M í?ip éiìs XVbJìf,
j . é«niifa>
f. poffú
H.ìncva'f êica'iftoMxp^XNipûfiffxpàf
" xafijtT{1r
eow~¡(ücàs
ù.cfx{ò3i
áxjx еАш'
терliTÍylvj
ХоХхтрыр.
VcJJTís
poppúiexíyíTíxis
XITCÜÍ ям epiauáouaip
A' aura
owccyvois,
7^í>Xi7tóvTís-¡xffíhyáxietXxTpavexp;
Aafaevbti,
s\cvTis,x^atpx
X' eis xuriTtßXisrxAf
f.Hrwäv-
vXiir,
¿íAwXop ctyxvAop,
(Solvit flivtosivTis
^tlatpx-wounx
Aoitict,
eis то if ìAiois vwvtcsip.
7«C ZXftlXS yOCJ Ti,H0U OfíX
pViXÓcVT X "j"
HOCOVSL QVQVTÍS ßivpois,L>u Axipoap
xípx
nxíbift,
%í¡iai(i
t
HAi XÍ^V»S ¿TSJJHTÍ 6íu тй QÍCTX AlAÓVTl,
X ' tés Ai^lwii éíutévHToi aacvAnit
Eis èAèp psûvoviss ÎÎ.' x^/jçoiét
¿pí¡afixup.
Oj>ДЗ*/в èufmpjiavevAäp
.
1"
ròpoìvep,
éwìetp.
ÑpíTífupTi,
Ob
Oracuîa.
Aftràrum numéros, flirpesfiondesq;
quot ufquât
Quot jìnt quadrupèdes, quot pif ces, quotq uolû*
idem namfyecies hommu,mëtesqi creauit, ( cres.
Etdocuitfcirc,eyrdtionismunidreâ«
Lumina quifinxit,quiq^ auresxernit ej? audit,
Omnes qui mentis motus tcnet,omnia nouit,
Et tàcet,ey tandem conu'mcet,fupplicioq;
Afficiet que quifq, bom'mum celata patrarit,
>
Cum ueniet folium ad diuinum iura daturus:
Quinil
diccntes,mutos,inteUigit,audit.
Et quantum teUus d cceli uertice diftet,
Brincipium,ftnetn,media omnia nouit;ab ipfo
Omnia funt,cœlum qui,tcUurcmq, creauit.
Solus enim Deus eit,non cil Deus alter ab ipfo. •
Aft homines fyluis abfóndunt robur,ty mde i
fi i _
Muta fuis mdnibus diuûm fìmulachra figurdnt,
chrorû cul
Que décorent ritudibamentisq; profanis,
tores.
lmpumq- colunt nugas,genitore reliclo.
Omries'q, afiiduiuanifiima munera libant.
Et tamen hoc ipfum fe renturhonore iuuare,
Atq, dapes adolent,ut caffos lumine pafeant.
N d m $ cremant carnes,ey plenvs offa mcduUis,
Et maâant dris,ejrpldcant fdngu'mc mdnes,
Cdndelasq; Deo accendunt,qui lumind dondL
Ac tdnquam
fîtidt,uinilibammafundunt,
Ulortales ebrij,qui numina uana fatigant.
No n Ubam'mibus,non facris mdiget ijïis,
;
n
No*
mu a
Síbyllína
Honniíoremalo,aut
inuifofangu'mishauñu.
Harnq; (tyrannorum regumífc
mfaniafuadet)
Manibus b<ecfdciunt,ceu manes calleóle fint,
Ritus curdntcs prauos'q,, Deo'a¿ carentes.
Ejfigiesq; fw( rerum genitore reliäo )
Marmóreos iicunt
diuos,pendereputantes
H'mc fibi Cerner uitam:fiirdimutiq;
malumqui
Credere tdtn faciles a recio prorfus abhorrent.
Ipfe uias pofuit binas uit£q¡ necisq;,
Propofuitq, bottdm mentißbi [untere uitdm:
lpfdfed in mortem <eterndm fe iecit ey ignem.
Vera r e h Ejfigies meahomoeft reate rationis alumna:
g'° • Uuic tu pone uolens purl fine fangume menfam,
Repletamq) bonis.panem potumq, famenti,
• •
Etßtientida:nudumtegeeorpusamiäu.
Be proprio cdflvs manibus Urgiré kbore,
Oppreßum recrea:feßi foldre labores.
Htfc d te detur uiuenti uiclimd uiuens.
Spdrge pie femen,Dominus tibi donet ut isla:
Aeternos fruäus^temum
lumen hdbebis.
Vitdm incorruptdm^um
cúnelos irguet igne.
O muid, ndm purgdns, molem conuerret m umm.
Ccelum conuoluet,tetturk opertd recludet.
Manes in uitdm ( fatorum lege foluta,
Etletbiftimulis)diiudiciumq;uocdbit,
ludicet ut tdniem mores prduos'q- piosq).
Ariete
tunearies,paf{orpafioreprop'mquo,
y
y
y
Et
Gracula.
Z>ìr tw'wsus piXfSr,^'
TxH/rxyxf
Aoúptei
ihptw'ixi
if3
(¿íftenret cjfflífcie.
ßx<ri\rjwfj,ftf Tvgowv^Pi
по/Se/fi vingSip âis iç>cwi<A(àï/)
©gnenàxp
xêtsp пои ¿Áíegioy itmevéc'prtt.
Кои HxXfnei úihs Xiôivus тхе áuívxc
"TÒfi llTltflw
ешткр,(ехр\
ЩвМПОУта ' X7t' XVTWfl (Alx'tAx 7I¡S-
Koù fulcìi vopíeowTís
е^врМифо!
uoù oCvewAct
s
E/? то tiXHOfi 7¡/yoi,r' xyxéòfi A' ànRAÌCv хтя'еШ'
A VTÒÌ e Ah
ъсоеенщ
Auo,¡u¡Sí ёоцкхтЬ П,
Кои yvtípn irçoiêhn xyxêàlifuíb
"fAvTOìf dì: at
Е'/нюрíy'
^f-
(тар.
*"Tof.
щиХееЪхс,
*fJf''4^.
êcwxTOfiylieu шс «àSòetp *
71
s^Hov.
oLvêgUTSOt fp9,Xóyop¿geop(х&еа.({хр,"
TÍTU ¿h t ev UxúiXjXV kj ctvxípxnjep
VXHgáaxtxyxeufi,lixi
Kxì Az-fttiVT/
Tcxm¡~
^tií/yg
a v a
AÒSTHHVÌÀVT/ тор^тор^
потокам арктх
Е й pop-up ¡AlUp 7№¿LC7Xr xyVXií 7¡XAXfiWUe/,
Kob. fcieap êva'ixp TXUTIW T¡¡¡ fcíivT/
ècijX.v
£
"W^i"*
H
7°P Ъ
sll
Aúaa.
КссрттаxúowxTbí^nou $¡¿! càciviopigas,
Xtivaûee yoCf,Koà VUCCÛT' Hsna:êe>tfiop
(híy§K,
Алт«'|й,
Ovgou'Ofi аЩа,ухА.н! n<tvúp5¡yxs ошсЦа.
Koà тот* cLVXrfíea vsnvxs^poìgxp
7 2
нхтххОех!,
K í ¿ бкрхть àcvTgop^lixi рдгсфор ài u¿ieip
a!
' J P.
no^ít.
Кои fallì/ oìpecjctjiiTOp'c-TXfi TSVQL WOWTXÍ
»Je,
K¿ivti>p avesCikipuoù Avejd'swp ß'top
xvAgûp,
Кйи a¿topHfyuiUcuTseipcvxTWipievt
буен,
К <¿i
' ^
nx
&Aißopovop míjexi, HXI ты UxpvovTi TÍOÍJX^X,
Xzségop 'ezi'abetCíhJya eoi Itvgtos TxAt
t í i x
f'
T
еырхтгyvpvû,
^
,
T
f*
2f4
Sibyllína
Kaìt/лсуср
/ло^и> niAxs АЖуАыр ss eAiy^c/r^
OÍ rivts 1>-^кех7сср ÍKty^c¿A0V3¡
KM FÉ/ЛХ
Tus boixs T^XOJOVRXSIUOOS
^•IYX,v
t
AixkípJlos.
TLTQROÍS TCTÍP^UP'JOTLCRIP
OVHÍTI Xomojj
ОИ
¡nAál0OWTt¡
HXTX(AlSXÚfU(r¿/J,
Ttpc^xosovrísJ'y-^yó.aCVí!
KXlJlültípCIS
f.¿A,l?x\
г/та' sAíy^uy,
TÁJOU/TC? ÍTPPXF-XFT.'iv xbioì
sç/sAvnipovos
(\Ó£S yíy'VCVJ
XWXA>T¡S,
at/QÍOFI
UIAXTX
í^xi.
t LA.ilieX(*.Ópíy¡,VHL.
Ovn soCf i^t éícos-i ^(¡¿.lüf/^ ¿ ¡XÍTC-mupoft,
}
f.inot'jo'íi.
Oí) ÍAÚCRIS OÍA>TOAÍHA Zionism yxf (.iaitpò.v «уху,
E¡S XTWPC pures (ityxAOV
Xf isxtái'coy
7
f, (.ИТРЫУ.
2
AYOVVT¡7CS,a^¡pa>TUT
c¿bvvxos-,KÍV\i'os
T
0VPIXPI«S,14^>'¡ t PSTPKFÍ
KXI TTXTXYSF
fjteuytgt'
7iüy.
HHOVÍOITI ITXTÍ^d
AVTOÌ
Oâsx
TF,
XVTßLW,
FFIW
X7r¿OVÉ'¡wvp*
Al)y¡>J{A.XTX ßGOVTÖIP,
poi /¿¿tara
+ Костфотяму pxy/yxs
0/u.CPOÙFI Л' xaeifx
К pvpaAsns
SFOU,
•VJVGÉÍOSXF/
CRHHIRJFJF/,H(TTÉ)£ÍI
YpXVVH TI ßTXJIVHTVTIIX
r¿W
liswcavpovos
ч-
xwxß^Auvit
Ttvpopiyyîs.
T/taftXTx, ¿pxitivi:
y^aAxf/tt,
viptXiii) ßäAüs./cxi ^¿¡{ÍXTOS
L*OV yxp (HXFFX VOU
avrà
iixaiis
bgpñs.
AlXTinßxipOVTXl,
coi JloHÎdjitçilajeiJr'
ToxtiAÌ тгро áridas
(eût
*
smvavas.
fípvois
íffoivi
этгрр-
ans.
XVPA'üAOS TVkxÇrHS píf07rW/>,HGLT!jS
TI ßioio,
Of/щютн<f¡>¡XXTOS'y\vH0^>H iTÇXpéiyÇxTo
puivS.
Yoii}4ta¡n.ovíJ\¡o¡i wxyo/Lteiicp CWSPX цоерн
HPS*
Oraculav
z$s
Er uitidut uitulo ddmoto
cenfebituriük.
Quosq:(íbinimiumfdftumfumpfíjfepdtebit
Er qui cuilibet os objlruxere
imperiofí,
Er fíbi de fanftis uires peperere fubdftte,
Expdribusq; ipfos ¡vccrunt inferiores,
~
Etfludij lucro
ducliiufferefilere:
Tune htquam cedent omnes fidísq; problsq;.
N o « idtn iurgid erunt, non idtn dicetur,Erit crdí
Aut trdnfiuit beritnec erunt quos crebrdfdtigdt
Curd
dies:nonuer,<eflds,dutumnus,byems'ue,
Ortus 'ue,occa[us'ue.dies ndm longd mdnebit.
di cüwKtpuTos tAiytxKov •ms'naoSHy.ivos epeu
t
t
Clmíluslefusfeclorum
*
Aeternus,nunqudmgenitus,pldnéintemerdtuí,
tgnitds cceli cohibet quiuiribus durds:
Eulmkiis er fonitum feuo fulgore coercet,
Horrendos tonitrus
moüit,pdcdtq:frdgores,
Terrdm conuoluensflridores comprimit .*•
fulgures obtundit percufJÍK ignentiedntes.
Imbxvs er immodicosfluxws,eygrdndinis
dlb<e,
Er nubisgelidi dmplexus,hyemisqfolute.
Singuldndmq}ipficonieftdntmente,uidentur
Qu£ tibi,qu<eq¡ tuo ndto dnnuk ipfe pdtrdndd.
Qui tibi er undnimis,ey pdr,res dntecredtdí,
Humdnz iudexuit<e,fociuíq- credtor.
Ad quem Morisprimd dulcijkuoce locutus:
Cenddmut bom'memproprium,no¡lrieqi
figuré
sei
Sibyllfna
Verftmilem atq; auram uitdlem demushabtrà
Cui uel mortali totus famulabitur
orbis,
Et fido ex tetra nos omnia fubijciemus.
H£c tu mente tua fic uerbo fatut,ey ecce
Omniafaeìaitibiparent
dementa àtbenti
Omniaprotmus,<zr rerum natura perenni!
Eft cum figmento mortali condita riti,
Ccelum,aer,ignis,teUus,fluclusq;marini,
SolJuna,aftrorumq;cborus,montesq die$q ,
}
}>
"
;
NoXyflatuiyfomnuSjUigilantia^uPséfcuolcndi,
Vita,intcllcftus,uoces,e2r
robur,cr
artes,
Atq;immanfuetti
uolucrumgenus^tqjnatantum,
Manfuetum,bigenus,ferpentumq;,ancipitum^:
Omnia namty Ubi certo ordine dijpofuifti,
Temporibusq; petit poliremo terram. *
E t breuis egreffus Maria de uirgbtk aluo
Exortaejlnoualux
*
E cedo ueniens mortale: biduit artus.
Gabriel Acprimum corpus Gabriel oftendithone&uni
Nuncwjmctaliaffaturfermonepuellam:
*
Maria; AccipeuirgoBeumgremio
intemerata pudico.
Sicait:ajl iUam ccelejlif gratia molli
benijt affldtu.tum uirgmitatis amatrix
Verpetu£,magno fubitb correpta ftupore,
At<£ mctu trepida pre fit fòrmidine mentem,
ìgnotis uerbvs commoto corde tremifeens.
Hmc ut Utifids mens e& recreata loquelis,
Erubuit
v
}
Gracula.
HftíTSgHy&Xt
г^у
dlÛpOV s\<Stp ^01Xfnéx •nvoiLbf
SI övllTty Tíóp SÓVTi TX KOC/AIHX TSXMTX
Kelt ^oinü
Tfkx&evTiylx
Тадтх Л' spwjx \óyu,~Jù
х в н
-
XXTfOVféf*
-тхубVTrSJxÊopitp хота,
crii Qpopì тяхутх Л'
(iv-
, .
V-xfjx Л' c/ti yci^ìx
àiXoVfffixfi i"•tsíatjcufü crû,
,
KXl IvrictS X'iAíOS 0 MI¡TXQSíTCy7r\XC'{tXTÍ
f.neíéíTt,
SVHTU.
OvpXyoiyXqpj7Xve,)(f)ät>,yH
Lccl^crV/лХ
¿XXXQSHff
Héteos,pi¿w»,\cgof
xypai(>,'íp¡x T * HpiXf,
%VCpCVH,V'KVOíJyo^Cll!&V<AnX,llx\opiA,>l.
tv^i
Lea ¡tiwtctifyTÍ-^vH^civij'Js
Lx\ xKtiy,
Zciiop T' xy^ix фЪХхтосумпыр àx\
•пепмар,
VXifâlf T X/UplPlU/J T(,Lxi Sg7I¡TSUp,(AlpVc¡>p Tl.
J'CWTX yxj> avrór Ca CTUVTXÔSÎC crû v?t' "f carxytO' f,
\yxrioiSTi^ovoi!^ôcvx
К où ßfx^if
ifíá^xTO
*
sKâtip TsPCfêivii s H px¿ix?
ЩаугтслЪл vícf/фш?
OvpowcßfV
As (/o\cop,ßgOTSnp
Aspect XJgCUlTCia
eíip
}
CVÏAVCXTO
itegpbb,
<&ovctfòpAsp.Xi xyvòpìAi
Lip Lu xvTXyyíXcs
SL¡ íÍ7íC¡>p Sf.i7iP<fbcr¡
Mycmfje,
*
Ypiöjx fi&y сш> yxSgiih
AaírepxHJ
СУР^ЪП puvii,
cùàkipH,
i' t step è^xïisxpi
XTS A' Хр V'SlCTfCplíicrXyfSCt
dis Oí ÍT¡\OÍHTO
FxK^OtiCVHf
>
НРХА'М,У1В
}
yx^QiìX.
(д^*,
COIS WCtfé OVÍ HÓXIVOIÍ,
êioç-^ccQtfjyùJC
TIW ecfx Ttxjùs hfiiJx'fiùe
•A i/élS A' SpfX<â->J Lx}
xyuyg
(jyñ,
XyVCOfOtCrtp
¡XV 6 H llSXf
«M»,
XHSXff,
Mcyíx.
t
Sibyllina
Kny.Aiop<R
iyit-xosovjIw
A'
tyvélu/fVTKfeìp*
Х я у р Х Т Ч T^nep.ov¿w,Lx\eiAycp<>t/¿w
fgovx
вкаУ>\.
Ktcí e¡ ê<xjees inixêcv,
in-of <fc aesTÍfaro I/HAUV.
XxfiLuêov Ai yAÓvuJ.ix\ уху (gì
ЕтА.^'оо'я ßgbrilui
FxftlfViMìf
luoyovuêfv,
ìAiiwyLcù bigot
TOHÌJOÌÌ.TSAÌ
ÌTV^H,
yXj piyx ехйрх
ßgifoi
пр.
A W iAippíyxéxvpx
timópc^ep
é'tu71X7QÌjixiejw
Ai ßfifot,
yw,
morì A' ефехто yqéaruúb
Xßcip.
Ovgavios<ft eyíXxcrt igóvor,ùx\
KXlMpCU'èr Ai pXyOlJi
Xndpyxitwédt
xyxWíTo
Ai ßgsipuf,A^K
xyijg.
ewn<¡Si<ti рхтп,
KXI. !iOyil»ßtle\lt/A. WXTQLÍ OÍOÍÍXHTOS
BsJfííXTXÍcJi
Ucepot.
StSxobn áí<r$XTOf
t/Xf^ÚHy
liOU XíyOVÓpOlS KXI. nOtpiatp Xfl/tip.
%pkgxAÍH 71 TXVKívÓfgOSipntngX
TífpíKTX
p.i~
cap,
f. WXVTW,
Kobf
пофтыр xyXTtcLfi тар ifkua-Up úí 7ttf
Kob hop ÍK ^v^ñf QiXinpjXÙTÙ Ai
T'ÌSVÌÌC èc( upas Uou oaiusyityoU
1
ìxvfòpì
A.x7g4Vap.
ycviûXHt
i
Ovpxpíys wepvÓTíi ,¿7[iKA.íí¿ía x (Tuv ipolyi
Мчу/» ovifgoouJaKs ini
égtauéUv
KXTÍ^OVTÍS.
Д ó$K ТЫ ху'ш SÌW,TÒ AovTt тело s тир tlßvA»
iuxmp
föwp-üp.
Gracula. Erubuìt malas ridens puerile ucnußdf,
l*£titia,dulciq; animum demulfa pudore.
Tutte ad fe redijt,uerbumq, uolauit in dluunt,
ldq fuo factum dtc^ ditimdtum tempore corpus
Mortali fdeie cretum est.puer inde credtus
Virgmeopartu.mira
est mortalibus hec resi
Sed res nuüa Beo patri nato'q, ßupendd.
Hoc puero ndto properauitgaudia
tettus,
Coelefiis rißt fedes, er gcßijt orbis:
Diumam'q- MagifteUdm
coluererecentem.
Monßratusq, Bciprd>ceptd fequentibus
infam
Eß 'm pr£fepi,quem fdfeid circuii, eß'q\
Biiid Logi Betblem diurno pdtrid nutu
Cdprdrum dtq, ouium cußodibus,atq,
bubulcis.
* E t tumidosfaitus animis odiffe modestia,
Atq, alios prorfum ceu fernet amare,Deum'q\
Diligere ex animo cum reUigione colendo.
Nos igi tur fanela Cbrifli de fiirpe creati
Ccele(li,nomen retinemus
proximitatis,
~L£titÌ£ memorem fcruantes reUigioncm.
;
FINIS.
Verfus quidam Sibyllinià Lacìantio citati Lib>
7.cap.i$>.qui neq; in TheophiIo,neque in his libris extanr.
R *
— Cum
ZÒO
Sibyllina
CumucneritiUe
Ignis erit tenebra media caligine noftis,
7.24.
Audite 0 bommes,reximperatille perenni*.
Omnia fed firetbac teUusfacrafola piorum
Expetra meUi* latices,lahi*q;, perennes
lontcs,mde bibàntiufìity pijq,,fcatebunt.
DE IRA DEI
Atq, DE urn regem cuncìorum progenitorem:
CAP.13. Qttcm tremit ejteUus,coclu,pehgusq- profaniti,
Tartarci'q- fìnus,atqj ipfi damones horrent.
EXTANT ETIAH APVD EVN*
DEMLACTANTIUM QUIDAM GRICA APPLLINIS ORACULA, QUAE NOBIS INTERPRETARI, & HUE ADDERE UIFUM EFT. IGITUR PRIMI LIBRI CAP. 7.FICAIT: APOLLO
QUERENTI CUIDAM, QUIS EFLETA
, UT QUID EFLETORA
NINO DEUS?RELPONDIT UIGINTI & UNO
UERFIBUSQ
, UORUM HOCPRINCIPIUM EFT:
Ex [eft CONFIAMONE matre, anemine doftus,
\mmotus,nomen quod nerbi* dicere non eft,
IN flammi* habitanstbocfcilicet eB Deui.atnos
Eius paruafamws Genq pars.
—
ITEM LIB. QUARTO, CAP.IJ.DE CHRIFTOLOQUENSINQUIT-P
.ROPTEREA MILEIIUS APOLLO CONFULTUS
UTIUMN
' EDEUSAN HOMO FUERIT, HOC
MODO RELPONDIT:
5
;
Corpor e mortali*,fapiens per facia flupenda:
ludicibuifedenim Cbddai* captus,ejr amis,
Claui* CR palo finent toUrauit acerbum.
Et
2 6 1
Ex Laclando.
7 .
L A C T A N T I VS L I B .
Cap.
—
F ¡ / f s<?xi
o v T Í híosh
cthÓtoí
L I B .
KÁVT!
1 9 .
O7Í710T' CÍA' SÀÛH
Cap.
7.
f t
vuitrì
iAr.
¿i»¡A.ípoitísJjXo'iXJb;
As
sKxívtt.
càœi'iO!
EviTíCíuf/Asß'ovifixyix^âài/j7itx¿TKтхЛ'
Nx.iiX
(¿.íKnos
X7ce
ÌLCtlyxXXT'
etere.
7iirçHç,
X¿.l(ícCC¡'lltí
ùA'
j>Â>miÂScU'Tl<>Sl
Lib.de ira Dei.
HA'í
O//
Ôîo/jßxaiXüa
Tfí.aíTXi
"TaCfTXfitet
t
TS f*'j^eì àcà
¿HpQirJovcrtc
Cap.
г.
А х а т а ,
7.
&.иутыс,хуоф;7\1Нтсг,
w ñ ' s Xoyw^ioçovtAïvetj.cy
Oeòsy(*tii?xAs
écov
bib.
® v h t o í
s h v l i x r x
ÔxAxôSX,
Axí.uevss
}
:
TevTt
y&vvitTNfX'nço-vjx,vTa(j
ìSpcu>ò?iAAs
bib.
OvveßX
AtKXÍClí.
Cap. ij.
àxt
àeàyxiXjàcù
AvTopv¿? xAí
x n ò ч м у н г ,
4 .
ec.'Çitx
-zovgl
/.idplç
Cap.
„ серо!
xyyí7<\ot
ra'wft
ù y â s .
i j .
тфхта&?1(>
sç~
yotii
А л л . " \it¡jO)(X\AxÍW(I
réfipOtí
Ù.M
CTHChÓTliCSl
icgiTüaiJ
t'jfkvircfiivxTítiieí:?,
Zitliçhil
CtVÍT\Hffi
TS\OV~
TIIV.
r
?
b i b .
z6z
Eufebtf
Lt'6.7.
Crp.t?.
Vv^è pov pé^i ov Aie pois irçài оырх н^хтетхс
TX VSXBX nxôn,êvNTXiSxXynMei/j
finn.
Hvhix A ewxxveip figûjsàv ftijx eaux
Slulylw aVçiiTXi, hx\6éçx
Aìov xyiçxos
iex,,ftovn
ficcfctpéìy
тяЛех фз^етхл,
aV as •пхр.пяу
щыт'еуоуо!yxjTUTOûsi<Aihxp
oira^f.
vç'wnx,
EVSEBII
DE
ACROSTICHIDE
Sibyllina iudicium. Atque item Aegloga
Vergili) quarta,ab eodetn Grasce reddita.
n
A&g-xrxi Jis (ici ¿1x1 тш/J а\\оЛх7!Ш{1 TI
роситьgtcp Tîjf той -^tysv ÔIOTUTCS XWJ~
(/.VHiMVcfbsxi.tti yay TOI тьтмр JIHXOVOTI UX\ H rû/t
/iAxepy/toiivTco/J
àtiTo/j Aixpoix oiJlif/ xùrop êl-
i/j ovrXyhxi êiov wxidlctièiitâfï уош> TDÌr savTÔifi Xè~
yois TttyolcvoiiJ.H Toivw sgvâçxïx
eifvWx,opxenH
ИХ ètturlw SKTiï ycvitx (A.trx TCfi nXTXuXve/лср
ypvêâ'xtïîdfiaxpTOV
XTt'oWwts,
АкхЛнрх
STtl'
eus тш dçnendVOy.ci/ui vza' XÙTSS SIÛ çogavex,
luu rûf TQWHAX
frigiofj'ootpisяХатс •mJptînov*
}
ex, ÙTiopotfixfovexTi roisy^ttìpovois XÙTH , HXIêiûTHTi
те/j yoifébif) шкАнАынотыр xvrlw
ештн Xxrçéx,
та-
Âi lw xc^ypwis êvpei 1ш ЬЛ(р et~
liyìftÌ7tiyivf[xi ltXTXTXXÙTX
3
TOÏS
ifocovp&voit
Indicium.
2*5
Etlib.feptimicap.ij. Polites quidam confuluit
Apollinem Milefium ( inquit) utrum'nc maneat anima pad mortem , an refoluatur! &
refpondithis uerbisr
Donee corporei* animus connexibus b&ret,
Qeiit mortati patiens
humanajolori.
Sei cum mortali compage
folutm,abiuit
Corporeconftélo,tum
torn in a-tbera firtur,
Incorruptws ubi maneat,nunquamq;
fenefcens.
Sic antiqua Dei fieri prudentia mandai.
FINIS.
EVSEBIVS DE
VITA
CON*
ftantini,interprete Vuolfgango Mufculo Dufano.
S
vbit autem animum meum, etiam extraneoa
rum quoiiam de Chrijìi diuvnitate teflimo*
nium commemorare. Ex his enim, etiam blaf*
phemantium, ipfum animus,Deum ipfum effe, ac
filiumDei,
nouit:fi faltem fuis ipforum [ermo*
nibui credunt. Sibyttd igitur Erytbrad, quafe i*
pfdm,fextdpojldiluuiugenerdtionemxi^e,eyfa*
cerdotem ApoU'misfuiffc dicit, iiadema ex equo
macum'Deo,cuiferuiebat,gefUns:
er tripoda,
circa quern ferpens uerfabatur,cokns,
cr appro*
pinquantes dife dbijeiens, propter dementiam pi
rentum, quieam tali cultui traiiderant, ob qudnt
ttiam dedecorofd-furkfficut
commoner ant * qui
r
4
4*
a«4
Eufebrj
deDdpbnefcribunt.
tt&cmqiidin,
SÌbyUdintm
in ipfìs dliqudndo ddytk importuna
fuperllitia
one occupdtd, de diuhd certe 'mfrirdtionerefèr*
td, cdrminibm futurd de Beo udtickdtd efi,
perfticuè in ferie primdrumliteurum,
qua A*
H?Ó?IX!! dicitur,hijloridm
dduentws lefu decìda
vdns. E # diitem Acrosìicbisisìd:
lefws CbrU
slM,Tyei
filius&rudtor&ux.
Cdrmkd uerò iU
liusheeefunt:
Acroftichisj?3f Gyraldi uerlìone eft.
ludicijfuerit cum fìgnum,terrd
mddebit,
Et ccelo ueniet prkcepsper
fecldfuturws,
Scilicet ut cdrnem prafens ER iudicet orbem.
Omnisbomo bucjiimq; Deum,kfidufq;
uidebit,
VNÀ cumfdniìis excelfum fine fub <eui:
Sede fedens dnimds cenfebit,corpord CR ipfd.
Cherfos erit munduf,fpkds fcret undiq- tetlui.
Reijcientftinuldchu
bomines or munerd Ditti,
ìnquirens portdt mjrkgetcdrceris
dtri.
Sic etenim cuncì£ ueniet lux libera ami,
lune fmttir.ignis fontes eterniti dduret.
Occultos delia omnes er quifq; loquetur,
Sed tenebroft Deus coUuftrdns peftord pdndet.
Tbrenm erit cuncìis, ©" flridor denti* ddefl.
Effugiet folk iubdr,dflrorumq;
chor&e,
Omne poli lumen foketur,zr dura luna.
VdUes
Iudícium.
ndpî
rît!
Axipviis.
WTÌTÙS
6á«S
avril
xnodpov
r x ï t
TtÇcSrupyçXpfAXTttip,
AhKÍsx
J
yos^ffaref
H TIS
r l w tç-CglXf!
« XHpOpt^tS
¿crxvpas.rxAí
r i
'maS
\uvovs
KX~
^g¡l?OS%
s w k a v r ñ s , 7
a v r à ,
Aixßa/j
hpjLaM!
вщлаоу
s<?cu.
Anpoyi^ts
A ' iifou'óefvßxaixabsхшл/и'оfisMu.v
'S.ocfHx
Tzxfufi
O-^ovrxt
•%ix(7X[j
As
éeàfi
чп&р^фз*
Lßivxi^nch
p s p o w i s
loifoi
xyíttifi
i n i
Y^'T'opрсгхгй/ч
Xfpaoï
х-гихмгх,
хтякра,
r i p p x ^ ó v o i o ,
^v^xsxvepÚTitai)ßepxriàgipu/u,
orca'
Pt-lbdip
n o r s noe
A'
En¡toúi?ét
èiAojAa
As
2.XJ>ÇTOTI
pos
Ommoaxris
&plwos
A'
r ò 7tùf
¿¡os
ipxos
áh¡ga p;Lviis
}
oíAecs
niXioio
í|«
ipxos
c à a t i p
sAéyfít.
тясипх
фюд-нр&гр
ííjíij-íxt
'
x i A x o .
sXxScv,rórt
i n tmcwruip
ЕяАя^/а As
âxXxosxp
àgnriïs
-
As
itpxfxs
y сер fopóo¡/7X
ycviïfxt",
x w o w r x .
è ®'iAdVßsфор
cvüópiss
S rijêsx
xnou'Úx
7fh¡T0{j
yltXi^hpcwo/jfuAs
7i(/Xxs
nxaxßporüp
áy'iup,
oAcs,>tj
ßporoi^axi
A i r i ш р
l^vavop.pKsfíí
OvpXi>)p
h'QI}(á,o(j
adi
Тхркофврыу
Тй|У
ruf
XUTH,
KHPOfl-
x s e y 'Yios, JUTHP, SPS.
\J[pá¡tm
Ща
AlSTIWP
v
X'tyírxi-,
ix
ncà
liiflj,
¿íovTX 'piXA.oi'TX'XpOi4¿aaiiri,ffxpU!S
riXaÎx/SUSli?'
¿ í ¡
xAvrcop
mÇcx^êâax,
'cvrlUSyOVOlXCVI]
7Щ0ТХ£$(Гг.ТО)/>
%ts
асгьпыр
AsiaiAmponas
bltrssvcicts
•HKQITS
z6f
r o ì v i w
XxXvof.
aU'oí£¿l.
ßpvy/ло?
adi
A i r s tpsyyis
¿Aóvrttip.
x<rpojf/,
о'Хагш.
ъбб
Eufebr)
ù^ea рхтх ßüvu/r.
V^áíát J ifXfXyyxf,òXàA'
\4'í
<Л' ÌH-ért AVyçcfi/
Otl ОМврООЯОМЧ
fcWHTXl.
íyou,Uxi vox?»
\OJXT' 'if и 7ÍÍÁÍÚIÍ
êxXxasx
Ovuéri 7TK¿/J eÇ&.yX yxp tpgvjßaex
Sitò TZHyOÛs 710ТХ/Л01
X хлън y£ A' igouióécv Qt/ivlw
Slçvbcx púcor ¿uAtsupiaxi
TxjTXfíoi)
нфаеры,
J HXj^Xx'fcVTíf
j" %хо1 T'OTÍ
Хн^яй'Р.
7fíA.vóc¿UlopXffo(¡
t
wepxra Uóo-pn,,
Aá^cHyoüx^ewicrx.
(H.ßxtfi- Hрепу A' imi ßi/лх ée¡ t ßxaiXAif
' Aíff,
xwtiVTü.
Pavere. A' ìsgxvòecw ito-expo; wvg^kAíTí
45X01 ßgCTOlCi
StiUXj
éâop,
T O T i y f f l g X y i t ÉTT/V^Of,
T¡>ÇvXOf/ ov 'nifols^To HÎÇ>XS TO njoeipcwif/ sfou^
AvAgüff ¡AíiSéu/j¡Difj^ócKOftpx
fiíi/TÍfufi
У Axer t
j ' ноацх,
IÌAHTÌH ci ACÓAÍHX wjycus.
PXÙIOÎ T t o i p x i v i s e x tTiA'jgeix TÍ tigXTÍaH,
OvTOs'ivMiT^oy^xfuscvxHgotrí^ifíf/
eus н-
(*яр
у
Xcoryg xeirpXTd^ßxetXal/tyO
Koâ тхйтхтн TtiXfêcvta
Tixâcip
C?Fj¿¿puf.
АнАхАн êiôôcv
íVr/a
y» TTÇOHHÇVÇOU ftxitacfixfj A' XÙTIW tyaiyi K ¿ M l y
t
¿IV Q flATèg
¡£iXͧXT0
5IC0p¿77¿> ТЫ} /ЛОТ* 5T£gì И-
fiâ){/-xço(*>)il;ixr,cèw' o¡ mWoiJüpowe'gazatop
уВ'зt,к) тхиЗ' ороХоуошгта
tyvêgcúxy
Ol^vWXfl pcwjip. VTuOTf\<rV8cri
AíJlUX
£
х-лг
yiyyvñ&xt.
folíjíí Apiji-
Í
fXfégHCTliáxs WJ/«7" * ' pícTHS »HXpCtgOPyTX l'Hill
TxvTXT.tnoiHHSvKi,
voúiVi&xí
TÍ XVTOÍ, lixi ai'
ludicmm,
2 б"/
VaUcs extollet,coUesq, a uertlce perdet.
Vfqua пес celfum mortalibus aut graue quicqua.
Inde equi monta campiscine
cerulaponti
Cmne'rdtis Jperncnt опт,hifeet fulmine teUus.
Sic fòntesjimularefcent,eyfluminis
aluti.
Stridula turn querulu fon'itu tuba fundet olympo,
Orbi*grande malum rùgiens,ey damna futura,
Tartareumq- chaos monfìrabit terra dehifeens. '
E t uenient omnes reges magni ante tribunal.
Kcfluet ey ccelo tunc fulphuris amnk,ey ignis.
Sic cunclorum hominti fient manifèfìa fepulchra.
Tumfidis lignum, cornu atq, optabile fiet:
Àtq, piorum ulta hominum,nocumentaq;
mundi
Vndislujlrabuntbiffcno
m fonte uocatos.
Kexpaftork crit nobis c r fèrrea uirga.
Cmnipotens Deus eflprafcriptusuerfibus
iiìif,
Seruator nofiro atcrnus rex pajfus amore.
Нжс rurfus Mufculi translatio eft.
E t h£c uirgo perspicue uaticinari
potuit.
liane ego quidem beatamiudico ,quam Seruator
prouidentie fu£ erga nos uatem elegit.
Ve*
rum multifunt,quibanc
ifia uaticinatam effe non
credut,quamuis Sibyllam Erythr£am udtemfuif*
fe confiteantur : fed fujpicantur,aliquem
noftr£
religionis,poetic£ Mufe non expertem, h£c con*
àidiffecarm\na:effcq, Ша adulterina , e r / à ' / Ь si*
byll£.
2.58
Eufebij
byïïse. Vdtic'mii did, cum utiles fententidi hdbe*
mt multdm uoluptdtum UcentUm dmputdn*
tes,eydd temper dtdmey bone&dm
uiUcomeu
fdtionem ducentes. Est dutem ueritds m pro*
pdtulo , eo qubd noflr£ religion!* uiri tempo*
rd iiligenter ey exdclè coUegerunt: non poffe
coniecïurdri,
quod poemt hoc il quopidm jït
pofk Chrittifdftum defcenfum,ey iuiicium.Eà e*
nim m confèffb, Ciceronem poemd hoc legiffe,
ittud'qtte ey in Komdiidm didleclum tr&nftux
liffe , ey commentdrijs fuis mferuiffe : denique
hune imperdnte Antonio mteremptum : Auto»
nium uerb poftcd db Auguito fuperdtum, qui
56 dnnos imperduit : ey huic Tiberium fuccef*
fiffe cuius tempore Chrifli dduentus
ihxit,
ey fdnâifiime
rcligionis myBcrium obtku*
it, de noud populi fuccefio conûitit. De quo
eminentifîimum Italie poetdrum loqui puto, ubidit:
H i c uerfus prodijtm lucem hominumgenus mde nouorum.
ex Greece.
^
ft u duoddin Bucolicorum
y
t
y
CYUnt> m
translatas
eft,qu.a
non extat
in M a r o ne
-
d
0
1
,
l o c o
;.
•
r
.
.
Sicihdcs M.ufe,pdulo mdiord cdltamus.
Ojùimdnifèflmîdiijcitenim:
Vltima Cumœi
uenitidmcdrm'misaids.
Signifie Ans uidelicet, Cumam
SibyUam.
1
Iudí'cmm.
2б>
ñ?Xns Simla'ponce ávxc Xtyí&cU,
scovici ßitmfn *
Atff yvulACtSSrlw -nCwlw Tup нАоУыр 7ti¿lHC7T¡Í!fXS
èpvff'txp,
ucci í7¡i тор
Leu nócpiiop
oxppovx Ti
oA»yíffxs. cv 'Щофса/а А'
хХнеал
flap cifjdìfwp èTtip,ïhaxsjJvWi%xci'Hç
KßlCi^-сфор COS TtPOS ТО p.uAcvX
ßlCfl
THS г Up претеTÌS^CVCVS
X-
T07ttxf(lp linci тор
Tby^l^CV KXÔoAop Leb, KQILCrip yty&VHotrXl ТО 710ÍH*
pix^Lcu ws mx-Xou ярс&^о&утюр VTià sißvWns ~fióp
¿7¡üp ^avAos
А/хфн^/елгси.ыроЛоунтсаyxj,iu,
ttspiavxOVTITV^IIHÓTX TÙTÌOIVPIXTI,
/летсусунвр
те auro às TIW pcòpodiap АлхЛеитор, Leu fcwTcìgcu aìnò TCÏS ёхить auvTccypxci,
Toìnop
xvxiçà-
ngxTJJcrxi/TOs cWTiaviov, AvTiav'iov A' ab TSXTup xvyovçopnepiyiyyvHiSrxiï
ÍTH è^xaiTiaVcre.TcvTop
os ejiicù Tfcv¡>jnef¡ot
ri&gics
AifAé§xlo xô'ep
iH
ygóvop HTCv cují pos sgéAxp.$e •zsxfsc/ixyàxì то TXS
áyiUTXTHS
6ìpHSK&xs STienpotTHCte pivi'/}Qiop, XTI
v'exTovAipiov АгхАо^еeruvifx,IÍÍQÍ
j¡¡ cìpxt A í -
уар тор s^о^хтхтор тар яхтх 'nxXíxp Ч!огн]ыр,
bvêcw етштх víiap Tèhuêvs ctvApüp
- Leti iiciXip
ov ¿Tipia
SaieXíAes piacu p.iyx7dw
y
ефххмен,
Tivì T¿ip é'ovnoTUHcip
T V -
фктгр vp.víotapicv,
TÍ TÜTOV фсц/арсотсфорцгродгМхсп yccj •
HTívHi nvp.xA.cv (AowT<rvp,XTts ès
nvn^úxpcuvíTJéficvos
réXoso'ptpi'
AUXXAVTÍW
eißv'SKxp.
Leu
RJO
Eufebfj
Lea in UGITÍS&K ТЕГo¡!,
fiHfov, ùsTHiyiáci!
éí<rns.T'
л/уыр
x?\x
7!<ФОИТ1СЫ IQOI^Á*
TIÙJ XÙT5 p<Xj>rv¿ixp
famte*
ovili fi
-
OVTOS«y oùcivcop ¡áfiof T'I^OÌéógvvTOU ùp'ip.
UNA 7IXFÛOVOI auôii КУНА'
Tis owoocfX
<нц 7¡xfecvo¡
sgXTopßXAIAIJX,
H ivowijnxtrx;
к ixK'igHS TÍ àoà eyiivos ycA/opovn той ¿á¡s
рхто
г; lidi TI то HOAvopyTUv syttvop
ftXTOt flógIW (ÌVXI Xf!, LOH.
xj'
waí~
т9 ЕЫЬ mei,.
<hlXp&VftpTi¡o(j(joíop;
«;т«сч/л dlíin AdVTSgcv, TLV oinovpcvlw
nscyx.
ycv'opcvos tTHiHbcívíLlmi TtçoyiÛHcripo TIOIHTW
Tip j - vitaçt там TS^éovTX ФХЫФОСЧ pàiig,
A w ending AM ysviÑpyc/iiíhb
Vgojnuba
СЯХО-ЯРТХУ
ai у yoíf CECIAL/Tos p рсуоилех
ПХАТА
ßgOTC-lX
Км cfovx^xí TÍ tiXToVvákvTXi
XÍWÍÍPCV
Jlì xXKiiyogiwp тх Aí^éovTx,
fjíTxfovcri
etAngüsp *
DIU PXVDPU! Tí ¿ípx
lidi
XTtOHgvQCiìi
TOÌ! pyv
TI<À>TÛ>1> ¿Tfciip dllíílXpip
ßXEIITYOP
, V7S* O^tp TÜf
той éíi ¿ÍÓTHJOS.^ onus TI pé TI! ТИР dliwotyabiivТШр OV TÑ ßxdlAtflliitH 7<JÓA,& iynXKáp é%N TW 7t0l«TH,
¿ifzooCfxTOV!
TtXTgúov!v'opovs
ffvyypxipav*
TI, in&x'XXOVTÌ Ti тх чцхАои. vW тар
Hligì
TWP êimp
«\éê&Xp
VOpifÓpCVX,
ncoyóyup
izHinXAVlfjiTOUTllìl
. HTSiyXTO YOCJ , o'ipou , тки pOtHOtf'l--
xp ACÁ íwwvpop
Tcv nwugos TÍAOVTIW ' hx DLÍ
T9
Iudicmm.
271
NEE his contentus,ulterius progreffus tsj, tdnqui
ipft necefitds teftimoniu ipflus defideuret.
Quii
igiturdicitf
^
JAdgnus ab mtegro feclorum ndfcitur ordo.
Mm redit ER uirgo,redeunt Sdturnid regnct.
Qu<e'ndm igitur h<ec uirgo e&, qu<e redijt?
An'non ed, qtt£ plend zrfoztd fdttd eft de fti*
ritu fdnfto f ER quid impedit, quo minus pu<*
tUd bee de diumo fciritu grduidd , femper fit
CT mdneat uirgo i Kedibit dutem denub , OR«
hem que dduentu fuo releudbit. ER dddit PO­
rt*:
T« modb ndfcentipuero,quo fined primum
Deflnet dctotofurgetgens dured mundo,
Cdfid fdue buckid,tuus idm regndt ApoUo.
Te duce, fi qud mdnent feeler vs ueftigi ncftri,
Initd perpetud foluent fvrmidme terras.
Intettigimus dutem dicldhd'c
mdniftttefimul,
Cr obfeure' per aUegorids proldtd ijs, qui cdrmi*
mm horum fenfum dltius fub confyettum diuU
nitdtisDei fcrutdntur, hinuere: quomodo Po«
etd, ne quis eorum qui m regia urbe dmomhtd*
bdntur, culpdre poffet , quod contrd pdtridi
leges fcriberet,cr
quae km olim mde c\ mdio*
ribus de dijs cjedita fuiffent, reijeeret, ueria
tdtem occuluerit. Noueratenim , op'mor,bed*
Urn ac celchem Semtoris mortem ; ut uera
immt*
272
* Eufebrj
immanem crudelitdtm decUnaret,ntentés audito
rumai fudm ipforum confuetu'd'tnemduxit. Aras
dicitfuniandas effc,ac tempia confiruenda, tuais
masq- recens nato ofßrcnd&s.
Confequenteraut,
er cofcntdtieè reliqua edam
fubiunxit,ßqutsre*
äeintclligat.
dicitenim:
llleDeûm uitdm dccipict,diuisq; uidebit
Permixtos He'roas,ey ipfc uidebitur Ulis.
Intelligitdutemiuflos.
Vdcatumq; regetpatrijs uirtudbus orbem.
At tibiprimd puer nuUo munufculd culttt
Errantes bederas paßim cum baccare teUus,
Mixìaq; ridenti colocafia fundet acantbo.
'
Vir admìrabilis,omnisq; generis eruditione or
ndtusjemporum illorum feuidem
exattefeiensja
terum dicit:
At tibi fincero puer ubera latte grauafcent,
Ipße latte domum refirent diflenta cdpeUe
Vbera,nec magnos metuent armenta leones.
Vera dicit. Potentes cnim aule regie fiies no
mctuet.
ìpfa tib'Manios réiient cundbula flores,
Occiiet
eyferpens^fdUaxberbaueneni
OccidettAßyrium uulgb
nafeeturamomum.
Et his nihil ucrius quicquam, nihil edam uir*
tudSeruatoris accommodaduseffe
dixerit.lpfis
ttdmqi Dei cunabulis j^iritus farteli uirtus fragrdn
tes
Iudícíura.
LYI
то xy^iopTUS Ш/ÍÓTHTOÍ fnnTúvot, nyxyt TXÍ Aix*
va'iotsтир ánovóvjiv/J •ЩООтир sxvrcbp
hx\ tpuffìf^ltZixißupovs
fHdVxfapy
êve'ixiT'
ttiwiêaxp*
\dlev<£rcujix\viùis
fMTiXéi&xt
ЯХтХ-
тш vstofi TS%-
êcvji. xnoX&ém As lixi Tx XoiTix ìirvyxyt TOÏS фр»
VOvtTl,фНв) yXj*
AH^ÍTM
x/pêxjrrotù êtov ßIOTO(/,hxi
xêpéest
Мрых? o~iw ínévw xo'Ss.íxí, AAs АХЛ ÀUTOT
VXTQLAI кш. ixxHXftuStp hxAoßovoiai
powâixi,
РхтроАоты xj>STÑ NVÇ<fpv5i(J iivíx ncapov.
Xoî A' PCfX TOXt <!tPlQTt<JX фО& Awpy/JXTXyXiX,
КPIÊ/W AASnvvsnpipÔ(AÔV KoKonxosi" xuclvew.
êxvi&x<?O! ХА'ЧР •> àxt пхвн TîjxtAéty
/XOL/ûiJc xnpiSâç sni^xpovoí
usucapí-
TIW ТАР ТОП ¿MU'
Pap СОРОТНТХУ
Xeì A' ¿o -wxls éxXJpoì paco)
liXTxCsCctéìjxi,
фна1,
ÀÌ!7ÓFIX7ILL yXVHV VXpXaKVlKTSXtiliri ухАХШЩу
OvAe ESPI! Tocfßäp ßKOIFVCOV! xyéh.H<ttXéovTxr.
KANÚS Á,íywp. н yXj nl^n TUS ßx<ft~KinHi cw~
Л»? 7ÌIS Awxyas
i po^HÛÉ<rS7Xi.
<ЬОа& A'avá A>I те mce^yxi/a, * cCvêix хотя.
OWt/Títt
ioßOAb фУОЧЯ SPTJSTS,
Aoíy¿ps,xosvgi<ip
OWVTXI 7S1CSHÎ
ЕХЖА HXTX7CÁFMXP
xpupopl
Татир т' iA'sp x\iiês^dp<ip,'bAi~Jîis TS aioTHgoï
KjíTHt
с'шаотфор
ÉÌTIOI T¡S ctv. XVTX yxj>
T i p êtev ангх^уаух, WEVPXTOS
ч
"
$
áy'wv
r¿
Auíxpti,
trváA/t
U74
'
cu'ên,
еохАчТ.'УХ
}¡7[C7\V7XCMM
ТГСЙТИГ
ÎT\iV7^f
ttVTÛy
О
X7tÒ
TÑ!
jLXU<fty,07tWl
¿71/
ÛCSTO! j ' a l
ijçx/jvvw
1
ъ1"<Л {<-ато!1
fcJUHtl/.ixfojy
итасл
<XLTOÏS
ÍAÍ-
тъаиткро!7Üt
ì>7ì'lJ.t
ЩЗ\
fît..heu
xwiiixAvfûn
á
A'J
nxtpeyrS
Tsdpm
XVTÍ
híTH!
¿TÍXOVTX T¡¡IÍ>
тц
IXvs
TSâCX
xyloit
XiJçOÎS
vniiHÓnt
AlX7ljy.ll
nxvx-
iniXaVffiy. VHJIÍV
Hf
u e r a .
то
cwêçumuy
TOÌ!
<¡by.vñ¡
ioS'óXtuy
ÉmvocT0!.¿7iiíe<{pay'i<SiH
TCV
evi Претят
Tn<XpXHt?í<fl'(TXi
тх cftoiX 'sAr/tfay
яу
¿PfíJloyOÍX!,
TOI!
ttxfl\&7tìJo,eWTII
TOTl
pêly^lÀl
cu
flOVcp
olyvcix тх; ^v^xs тку
t/iwx'¡oy~¡ñ{'са'х?х?1Ы!.ак:
¡¡rxJiU!
A/cwolxf
TX!
% b l ß l & C V T C f SU Til! XOtVUVlXS
9-Jifterror
ftpé^ljo.
^ u j o .
т&у íiAoVWy
nxJiXaltritai
Amaîuy,
pllA(ßl&p.yi<7!
бсКЯКует)
'oAicpif
rxs
ávevyOí
т/iv
Í7\1;-¡i
TU!
тку
yovvX.
in
(^НТЯХТХуЧЧССгауЫу
yvOÌCVTcy
áfca'Xfíit!
ferii!
йълаг
TV cpidif
ìòs
ifipVTOV
êpoy TIPOyxproi
c'yíb
Eufcbrj-
vioXx
Л1
Hoi
'(тЛОЬтх jj
Itcu
j ' ii c d ' x ^ a s n ' x i a t á ' k i T O A s
Leu.
то r a y xcsv¿Myycvos,
i ñ ¡
Tííg'íU!TS
oTtcep-xírioy
¿ycvs-rj
pvf<&ctíTÍ аа\тооигтяр(В
$úa-
позуто ¿i;xtii(A.o()/jñ\HÚos тку ¿pnffKcrVoi/т'му
щоех-
usi.
yopavii.o'icyyap
tíAieri
Apoeev
i
êxwoy
ßAx^oifsi
•глпппшпх
к fiiàs pifus
•
7¡Ki¿a
пХхАшу
j cCfAoyc-vcy
cii'êiffiy
•siíTaxiAdi)'yov'-^s
yccjüif),àcùтхЦк!
<Л/~
ffHytyCTQiOjl
Alf
à софи>*
хтяаутхх'яо'Хъ*
iw!e\(i.
AvTiitx
A'
úcúioy
XjiTx!,
7¡iXT¡*óf
t í
y,sy'iftv
iudicmril
-iff
tesquofddtit fores, noudm fciticct progeniem de*
dit. Serpes uerb occidit,cr uenenu ferpentis iUiut,
qui protoplaftos primus feduxit, dc mentcs coruttt
in trafuerfum egit, pa htjitiiuoluptatum
obleela\
mcntum,ut cognofcercnt imminens ipfls exitium*
Etenim ante Seruatoris defcenfum,dnimos homi*
m propter ignorantiam immortalitatis
iuftorunt
nulla bona ftefundatosftaclos reddidit
Vcrunt
posl pafionem iUm,po(lq corpus,quo amicus c*.
rat,adtempus communication
fyiritus
fanilipri
uaffet,reueldtae{l
mortalibusrefurreclionis
KIV*
tits, et ft qua fex miuitici* m bominib. reliela c(l
uniuerfa facrvs esl lauacris
repurgata.Tuncobtem
perantibus fibi, bono effe animo precepit, er ex
t
augutta ipflus illuslriq; refurreclione
confimilU
ftcrare iuf.it. Itaque non immcritb occidit uc<*
nenatorumferpentiu ndtura, occidit er mors, ob*
fignata uerb eil refurreclio. Perijt ejrgens Afiy*
riorum,qu£ filium Dei recufauit: er amomum «*
bify ndfu dtccn$ (ic multitudinem cultorum Dei
appeUdt. uelut enim exund rddicemultitudo rda
morumfrdgrijitibut
floribus uerndns,dc moderd
to rore irrigdtim germinal. Scite dutem bee, o
fdpietifimepoeta
M aro: er quefequutur
etiam,
confentaneafunt.
Atjlmul beroum laudes,ey facia pdrentk*
}
i
*
lam
губ
Eufebff
\ат legere, er que fit poterk cognofeere uirtut;
Heroum laudes, iußorum uirorum opera figni
ficat.patrisuerò uirtutes,mundi Indus conftitutU
спет er opißeium, perpetuò conßßens. Torfan
autem et leges,quibus Bcclcßa amans Dei utitur,
dum uitam cum iuftida er temperätid deeoratam
txercet.
Admirabilis edam eft expedita Ша am»
plißcatio commiféradonk inter bonos er malos,
que fubitam repentine mutationis uelocitatemno>
üdmittit.
Molli pauladmflaucfcct campus arifta:
Hoc eß,diuine legis fruftus maturuit.
Incultiscfc rubens pendebitfendbus
uua.
Qua quidem non funt fecundum iÜicitm ulte
conuerfadonem.
E t dure quer cus fudabunt rofeida meUa.
Stoliditatem bommumüliustemporis,dc
Uri
gofos mores defcribiï.ey quamfuauem
hi,quifilu
um Dei audiunttolerande
fue fruflum recee
pturißnt,doceL
Vauca tarne fuberut prifee
uefiigiaftaudte,
Que tentare Tbet'm radbus,que
mngeremurbs
Oppida,que iubeanttelluri'mfindere
fulcos.
Altererit tum Tipbys,çr alterd que uebdt Argo
Deleños Heroas:erunt edam altera bella,
Atq; iterum adTroia magnus mittetur
Achtes.
- Recìè ofapientißimt
poefopoetka
enimfaeul
?
i
Iudicíum.
Kpy' v7!¿¡iHvs¿iHfft
Tousр-оутйр
277
nmtxa¡¿cvx
ligcíibipsnxívevsiTX
CU'ApÜp SpyxCHßxlvtxp
4
тир
TXS As XpíTXS
tUÌ) TOV iWCßOV 0llVTXpp,¿tx\
(/.oylib acTrctpyxaixfj
eis ti éíoptxijs
TSSXMTXIXXÛIJCH. •
Aiuxíap
T¡7¡X~¡pis
TLV 6ÌS X'.cílVlop
AlX-
Xsycop'letus Ai à o à TOVS vóptüs,
SKKXM'IX
^firxt,
ÍTIITHA^ÍOVCX
тор (Л(тх AiKcuoatwHs те я) ccopopctu&HS
ßiopjxu*
fxxfij Ae liou к T¿ ¿¿STxfv тйр TÍ xyxêthp àxi там
псашр ßiov то civuptp-ovcp taccpxv^iit/is,
то xôpoop
THS Xt^VlA'lX ß^ßdoXll! -msoLpxiTvptovov.
Fpüi^p-ftcv,
ctvßjp'tKüip§oU>êiipнуоито
xXuxi,
TbTi<ft¡j,'onXjTü'os~[ieeíív'olii
Ер A' fpvêpoiTt
xTndf¡ ìitlù
XtlX'IptÒp
ßxTOiCl
ítxrx
яуфeìs^éxp.
TOXfílOpOS HXAOWÍ fioTpVS.
тор xêecftop ßiopf
Ait TSOVKHS Xxyópttip p,iXnos
fis
PXftX,
TIW HXIÎIOTHTX тир тоте xiïêрыташрукхХ ТО НХ
recHAunòs Ьтяоу^асф'лр liôosjtws As àx\ тор TOV ees
ypvopXHÜOVTXS TUS SXVTUP nxfTójblas
vx Hxpwop Xí^SiSrxt
FavpxA'
opuos t^y'j TtPOTspxs TtdpiXel'meTXi
FÓvTep S7tXÍgXl,7!¡Ql
T XJtX
Tfí^íffl
ATOAOS SW&T' syxi TÌpvSyàxt
хту?
г
HXéCXt,
Pñf-ÚT' 6ÌXmóAcop sXnvdptctCt rsXcrop
AvApxap
yXvHtiiiTi*
АгАхсяыр.
xpíp'js,
euùSXXÌs ccjiyày
npáiostp ixyaX\op'Cv>e,7io\iptop At
Тсыир Uoà Acurxiip Ttc-tpóíiTCU aita is
x^/W^bS,
avy' á cr<3$toTC¿¡e 7tiin'[x,T¡w yxj> TSOIHTIHIM
$
$
tfíxí»
£78
Eufebíj
f'nx/j
, « / ^ 5 '
Tb<7tÇlff>JH<lv]oi hX{MÓl>7ti\Íyoy ¿IV tat
ЩОгЦрОИву <X7\0ÚiCCe'l7Oíl [A.IJ OVT! y¡ 7!C0$>JTII.¿Haíi
iwí
X.'¡VAIWO:,TOÍ} iKsy^btn
oi/¡ixtf«j
Asjií,
( t o v a s
<A>] Leu
nxrx
'¿í¡ü ТОР
(¿í>TüíCv;
rrif
i/
•zjißpu-if
AM.' OT'OÍV
i
reap
хаваерто!
OTgxhsti
А?$т>оа>лэ
A<fboni
A%vH0¡ Tvfrmoi
woçfupiui
xyi
!
TWÍOV
Lea
.
.
LxfTiûi
pifeûcv
'ejsKH,
$voía.cvia¡j
x¿éforí>s,ilA't
n u r « a r r i ! oçctv
C¿W4
x a k v
s'ip.cu,
7ióiii(j'eriiTÓliX7uS
à v m n n \ x
A i
b.i£xAeosip>
pwnósosxp
¡¡¿wiXijiAor
АфтарН} Х'ЛО WXTÇCî iQlßflßSTXO
$éí-fio
¡í(*
ycáqs
x¡j,'niXop
•ErayaíTff V#
\<x^ylw
TUÍI TÍ
}f£ if iíi ошто1~
k¡j.v(A¡s
•woeHJf/iav.
ялнг^рер
i
ímrrctt,
HXTXH03'¡.iqtJH'
ßcäToi
'
, TX 7 I í p l f ^ í n x
CWAguúaí
кои
-аотсх?
ifocfxyyihîcti
тхигхо 7ÍU¡HTIJ! ksyett
¿¡gH UM
с и ' в с а я а р
AUTOS А'
A M . '
i
i'fíCiAíZV
х\протхт01$1р,
t¿l2t
a
Uùjçgm
•S}X<TX¡Jykv ácliílH
nohlßty^
¡Auvac/tiiúí
TÍ Ttçovoïots
Jl^p-nx
TOVrérfíp,
ÈctûAvHi
ßic/jy^ixiifit
ohtx&ivlwwx/imTioXsiAHÇiycuia
ccvTikéi(tcviif
l
OvA'
тор ct¡>St>úz3'j)f>
ûinéxf
¡xíyi^y'axTcos.Ti
i n j
awií
OpßäVTX i ¿01 ¡0(1 TCüiiHO¡l
~¡lw tj~lcu¡txf>iíLv
ß b p
ALWXTOC
т о
vn»
zepçxy^
XTTIÇ xKiieAsÍTthxn
ianot3c¿t*ovos,
VÍW ЦпхЩса
TOC
itx'/'x
xiuvAcwus
-miXii-ui^
L A
та
ÎKHÇTH!A.CVOÎ ,
Tmf Ttcoyíi/Uf/ vo¡A¡£ravTX
XfteCv/j'
Xf^ßf,
A í A i ^
äipitjhjc.
t
Iudiçium.
zy?
$dtem,quoufque licui^ufttrpufti. NON enim UdtU
cindri poterds,quoi
propofltunt
bibebis,cunt
prophctd rio effes.Demic CR periculum quoiddtrt
op'mor tibi obfvitit,quod imminebdt, quoi A nuio
ribus fdncitd reprehendijfet. At ueritdtem commit
jiiter ey fccurê pro uiribiu, tUis qui tntelligere po
tcrdnt^xprcfiitydim
tunes de bella dccufdns^ua
rcuerd etiumaum in uitd mortdlium
inquiruntur,
Serudtorem di Troidnum beUum profidfci jignift
cdt:Troid)n dutem,totum orbcm intcUigit, Expu*
griduit igitur pxlhn prdudm illdm dduerfariam
potentidm Chnfius,exproprid
prouiientid, ©*
mdximipiitrhiMtiidtomij]hs.
Quid [ub iftd PO*
eu iidtt
•Cedete? ipfc mdri ueclor.nec ndUtkd pinta
Laft
Muu'nt merces:omnis jvretomnid teUus.
P'
Non rajlros patietur bumus,non
tMicdfdlccm.
&.obuft.ts qtiocfc idm tduris iugi foluct drdtor.
Hec ttirios iifcet mentiti Una colores:
ìpfe fed in prutis aries Umfudus rubenti
№urice,idm croceo
mutabituelleruluto.
Sponte fudfandix pifeentes uefliet dgtios*
Tdlia feddfuis dixerunt currite fufis,
Concordes flebili fdtorum numinc Pdrc<e.
Aggreiere o magnos>dderit idm tempus, han&rei
ChnrdI3eumfobolcs mdgnmn
louis incremëtunu
Afyicc conucxo nutdntem pondère munium,
s 4
Ter*
c a
>
:
28o
Eufebrj
Tcrrasq; trattusq; тагк,сое1ит$ profundmn: '
Afficc uenturo letentur ut omnia fedo.
О mihi tm long£ maneat pars ultima ulte,
Spiritws er quantum fat erit tua dicere fatta:
Non me carm'mib. u'mcet пес Tbracw
Orpheut,
Нес b'mws : buie matcr quhis,atq buie pater ad*
Orpba CaUiopeiaiLÀno fòrmofus Apouo.
фи
Van etiam Arcadia mecum fi iudice certet,
Van etiam Arcadia dicat fe iudice uittum.
Vide,inquit,etiam elementorum omniumgatt
àium. Arbitretur ifia quifquam ìnfipientium de
genere mortalium dici.Vcrùm qu<e fueritratio,ut
nato filio hommk terra пес fata fit, пес arata,nec
uitkfalcemaut
aliamquampiatn
culture curarti
admittat f Quomodo ktelligetur,bocde
bumana
diiìum effe generationet Natura enim diuini man
dati m'miftra efl,non bumane iufionis operatrix.
Sed ey gaudiu elementoru, defeenfum Bei,non bo
m'mk alicuius partum fìgnijicat. Et quod poeta ui«
te fibi finem prorogari optat, diurne efl denomU
nationis fymbolum. Vitam cnim acfalutem л Beo
petere folemus, non ab bom'me- Bicititaque E*
rytbrea ad Beum: Quid mihi, o" Bom'me, diuU
nationis necefitatem imponis:
eynonmagki,
terra in fublime fublatam ,ufquead beati aduenx
tas tui diem cuftoiii i Sei Шго etiam ifld predio
;
^isadiungiti
Iudidum.
Xxjiptocfuvlw yains rí iteti
zsi
ÌPx»ìì,ìiAìuxAtlasns,
Хне'оасш'ор т càôivoi хтасш'шKdctiopHÙÇ.
Elie (A.I yupxXiop ¡CWTX т S)£ viAvp.cs
У liti Xfirliv шХхА&р if>* U'p Acwxpls
оЬисш p.¡ •Kkijéic/v о égxnüp dlïos dm
Où Aivos, è тсхм xìiròsjp
Ал\'
XfiixAiti
yt TTX^ÎU. •
Acs,
Tíntro)(ecbp,
h A' CUITOSO ST w cwêê$ercu (IVÍHXVÍIÍKS.
тыр foi^aup
eçct}fHiît,Ki
xTrxyztopxfffXY.TX?
rx Aof^sp cuijis тар ¡su <fii $çov0uvTttip,?tuj)i ycvf~
X! xvêçrnnb i\íyi£rx/.'Tr¡xiAos^
j
"KS.TIOÏOP
ré^ôcvTosou'cIga-
f^et \суор,у1лА ctcasccfTOplicu cwupo*
X¿1711A-TPp.ì Ì7tÌTiiv
TOP,ÀCÀRLWYS
Açt7icù>bX*
pilu/, p.uAs TIIV XXKLV ¿7í/pieKíixp,-m¿¡í хм voué it
hipçûfp
ì7tì
YOVIXS
hóvaiaií ¿pyxris,
ÌÌlOiyXJ'COl ci/erti
Ctvêçbl7tÌVHSl
6áxs ¿fi Tt^ncíptai
Atxitovos,il¡t x.v$cU7síi>HÍ шл
<¿wx acá уы^аюр^оух
SoAip^in cwúсыпь-rivas ^XjixiifHßifii
Uí9 áx*
NVHTIP,-ró,
rs aV^íiQ-cu тор 7!oiüJlw,Täßiis то TSMS литы рис
>IUV£A7XI, Óáxí Í7cmA^críts 3vp.?oKop,
êii
TO¡J ß'iop lixi то CÁFSED-cu
xpoiw
mços CWBPXTÏOVJI ycuv sçvûçtax
Aijp.oii$it&tp,ù
C114T7¡(1S
taxfivyXf
èê'iipiîêx,
TIÇOS TOPÊTOP
i
' rt
ASCUSOTX, TIW THS роштах! I M * -
CtVXyulwJldl ÌS-^Ì ílxM.OP V7!UTÍ¡?yÍis P-i'
TlWÇCp Kfefaxp
TKS
ALXFIVÁXT¡£LS,X^¡
-zxTHse-ùsiXaVïeces
PÍXHXFLH*
ítptígxs; eAí¡*xjbip<BC°S teít
eig ну cveís 'f7cif>éç& adi тхA¡ '
S
S
1в
ЧХ
щг
Eufebrf
/.laAlÓlüfí OiÍOPM¡J TIÚJ ¡Aín'lPK
HlJívlw
TI/!II¿I¡(!¡J,Ú yccj> a psps// да?ла? b-viixCcivrxs,
Ej/ JÚ yOVÜS » AOC¡¿7¡X¡jipHl¿íglO¡
(уЕАХ(?Х/>
Oíd' ¿"/tu Xs^é'jifjyÎJÏ
syvm decer a Sxhux/i,
nusусц cur rtpos rùre;j ci ycvàs S(.ietSoct?xi>\t
APftii
r
г
[
ft&VyXf
XVTÜlfjúcOíyXVSOlOS dltWX{Al!>àcU
TVgnJf {AOVyCV 7tSÇiy£Xp>]
J XfoU/Uy
jf crcílflxJoS XélíJpO//
J X7¡&fWf/ T¡f
yio-j•csi'tnißXi
j ' 'm¡óv¿iíx,
}
àyxQÌ
dlXáíc<},y
3/òf> coficf
rois
ctvêpbi-nivbv
ccwx
rivx
X7fÒ
spscrís
WCtVTX spioyrxitri
те Ux\ udovij;
Slxictj&IOl/)
tSKOidzV
7
noix
Х^н/ЛХ.
SHCU'âpUméno»
Oli-ti X-
TI OVrñ ri
Л' оКы; noir.
rxvfx
Sp€Í<&Ul Xíyw
ц- oi jf rlw "Iv^lùt хоты/»
TSOUflòs KXUbêPyb
yi llXl
f'é/tXTCS
TRXjXonKfbxlvai/r,
DE
SIBY-LLIS,
CLEMENTIS
fenttntìaex rpvfiujtruplibri/i*
Clemens in Protreptíco,de ucttib.ueybitfacicnsi
efuib.Mofcn etite prtfert, de Sibyttd Pbrygid /ìc
jcribit.àxi.
flus
irtyi
/AÓVCS ÌTO(, CÌWX «} « ZiCvT&x Oe~
7ixXx{oJípx./\íysfxi
fUjJiiS,«! 7CÍQÍ
yxj> H) vis ci •?
rWCy^J/AX/l
STtxvvyJ'eie
TUfJ líC¡¡XTV(pLviOpiviA/l
ixìVHS ÌVXlyXÓyOl TfK4SS ppVyÌxvJi MXf)
HUtXÛ&Xt
t
isAtXpss
ecj>"[s/Aif/,)y TXUJLV 7tctj:xyiiio(.iiv(w
Sí diXpoì асфх-aíovrss
fixâo/r
s»nßoxn
еушуфвиях Aiosviov
AvToitxiiiyviJTU)
Hi^cAaifiCirn
cisca.
xTi'cWmoSy
oàyió^cjo
diiówuvt.
J$ri jf Loti XA\H fovâpcax^ipop'iXu
HxKbsicvx.
f*ff*MTxt imuti HÇctnA(i<Ais t ntyjtitlsi ci тй
Iudicium.
28$
iHcipe parue puer rifu
cognofceremdtrem:
l\atri longa deccm tulerint faftidid menfes.
ïncipe parue puer: cui non rifere pdrentes,
Bec Deus hune menfd, ded пес digtutd cubili c/î,
Qnomodo jïquidem buie rifere parentes! Deus
tnini iïïorum potentia e(l,(ìne qualitate, пес figu*
ram babet:nec in reliquis circumfcribitur,
neque
torpore eli humano.Spiritti uero (anftu quis igna
tdt,expcrtem effe tbalamif Qualk ucrò concupii
fcètid,ey quale defideriunt eû in ffyecie boni, quoi
omnia expetuntfQnid omnino
commcrcije{tfd=s
pienti* ac uoluptati ï Sedpcrmittantur фа dice»
re,qui bumanitùs non funtdffvfti, fed animum
fkum db omni malo opere ey nerbo repurgarefd*
tagunt.
Clementis fententia àe Sikyllinis.
N
E $ uerofolushcfedey
Sibylld Orpbe»
fuitantiquior. Traditur enim ey de nomi
ne eius, ey de oraculis,qu£ eiws effe perhibentuK
quorumfunt libri complures : camcfcfùiffe Vbry*
gidm,nomkeDianam,
quœDelphos
profittdfiu
cecinerit:
О Delpbi,quibus eû numen idculdtor Apoîfo,
Veniego,quo diedm mentem louis armipotente*
ïrdter Apollo mihi,fed cuifuccenfeo /nitri.
E# cr dlia Bryihr£d,
Hcrophild
uoea*
"fa, mernmit ецгит tteuilidei к'Мкм , «я
~
o
p
e
r
e
4í4"
"Eufebrj
&pereieOUcüis.
O m i t i ó
Aegyptidm,o"ítdldm),
qu£Kont£ bdbitduitycuiusfilius
fuitEiktnder,
¿i
quiRom<eftnumcondidit,quod
Lupenum
mncu*
pdtm
F I N Í S .
íudícíum.
i
íai
#<Ф' ^"?' é PX¿w ¿Jó
t
f'áfiu
£
zSf
w Ле TIW A'¡yvir]ÍKf)
cvс'шцы wnficruv,ñí
T¿ TtcU'Of ¡apofi
TiXOÍ,
tjtS
то-
¿va rlúi
tfíoU/Aciíj)
XitTíígHtef/
\¡K
тоev'
2&<£
DE
S I B Y L L A
E R Y T H R A E ^
quae i n t e r alias Sibyllas cognofcitur de C h r i fto euidentia multa ceciniffe,Auguftin.
d e C i u i r . D e i cap. z^.libri i&.
E
Odem tempore nonulliSibyUam Zrythrt-*
am uaticm&txm jvrunt. Sibyllas autem Yar
to proditpluresfuiffe,
non unam. H<ccfane Er>
thr£i Sibylla, qu£damde Cbriflomanifrjla cone
f(ripfit,qu£etiainnospriMin
Lat'tnalinguauer
fibus ndc Latink,er nonftantibuiy
legimus,per
xitfdo cuius hterpretii
impcntiam,(icutpojltc^
gnouvnus.
Eamuir cUrifiimus Flaccianm, qui
ttictm proconfulfuit,bomo
faciUims facundi£
tnulteq, dcftrin£,cum de Zhrifio coUoqueremur,
Cracum nobis ccdicem protulit, carm'ma effe dU
cent Si,byU£ Erythr££:ubi oftendit quodam loco,
"in capitibus uerfuum ordinem literarum ita fe ha*
bentem,uth£c'meo
uerba legerentur ,r«w
t
Sdwecujiig:;quodeftLat'm'e,
lefus Chrifius
Ueifiliusfdudtor.
Hiautem uerfus, quorum pri*
W£ liter£ iftum fenfum, que m dixtmus, reddunt,
ficut eos quidamLatinusextantibus
uerjibus eft
interpreUtus,h£c
continent:
ludicij fignum, tetlus fudore made feet:
£' ccelo rex adueniet per feclafuturus:
Scilicet ut carnem pr£fens,ut iudicet orbent.
Vnie Deum cernmt mcredulus i.tq^ fidelis,
CtU
ludici u'mJ
28/
Ceifumcum fancHs euiiam termino m ippK
Sic anime cum carne dderunt, qua* iudicet ipfe,
Cum iacctincultuideiìfis in uepribm orbis.
Rcijcknt pmiulacra uirì cuntlam quoq gazami
"Bxurct terra*
ignis pontum^polu>r,^
ìnquircns tetri portai cfp-'mget Auerni.
Sanclorum [ed enim cunei* lux libera carni
Tradeìitr-fonies eterna fiamma crewabit.
Occultos aclusrctegcns tutte qu'ffa loquclur
Secretante}; Bem referabit pcélora luci
1unceriteyluclwi,ftridebunt
dentibut cmnes,
Eripiturfolis iubar.ey chorusìnterit aftrfc.
Soluetur ccelum,lunarif fflendor obibit.
Ticijciet coUes,uaUes extollet ab imo.
Non erit in rebws hominum fublime,
uelaltunt,
lam equantur campii montes,ey cernia ponti*
Omnia ceffabunt,teHus confrafta peribit.
Sic pariter fintes torrenturflumhtaq;
igni.
Ut tuba tunc fonitum trijìem demìttet ab alto
Orbegemensfae'mm
miferum,tìariescfc Uberei*.
Tartareum
ebaos movftrcbit terra debifeens.
"Btcorambk Domino reges jìftentur ad unum,
Decidet è ccelis ignfri e?" fulphurk amnii.
Inhkhatmk
uerjibwsde Greco uteucj; tranf*
Utk,ibi no potuit itle [enfia
occurrtre,quìfit,cunt
litere, quefunt in eorum capitibut,
connettun*
tur,ubi v litera m Greco pojìta ejì, quia, non po«
t
t
}
y
y
*as
D . Augußim*
tuerttnt Ldt'md uerbd muemri,qu£ db eddem Ute*
rd inciperent,^fententine
conuenirent.Hi autem
funtucrfm tres,quhttus et oilaumdecimm, er no
nmdccimm.'Demde litem, que font m capitibut
omnium uerfuum,conneéìentcs,horum
trium qu<e
fcripte fuiitnonlegamui, fed pro ekv liter* tan*
quamm eifdem lock ipfdßt
pofitd,recordemur,
eyexpriminwin
qumqucuerbis: lefui Chrißut
Dcifilim fdludtor. fed cum Grace hoc dicitur, no
Latine,?? funtuerfmuigmti
er feptem,quinume
rws quddrdtum ternarium folidu reddit. trid enint
ter duäd fiunt nouemcfipfd
nouem fi ter ductn*
tur,ut ex Idto m dltum figura confurgdt.dd uigitttifeptem perueniunt. Horum dutem
Gmorum
quinfyucrborum,
quafunt, IMW^SW éss <jèt
etf'jffquodeftLdtmèjcfm
Chnßus Dei fitiws fdl
Mtor, fi primM litem iungas,erit 'x#vr,id eüpi=.
fcis : m quo nomine myßice biteUigitur Cbriüut,
eoquòdinhuiws
mottdlitdtls dbyffo,ucht
ina*
quam profunditdte,uiuws,hoc efl fine peccato effe
potuerit.Uac duteSibyttd,ßue Erythr£a,ßue, ut
quidam magk credunt, CumandJ.ta nihil habet in
toto carmine fuo,cuim exigud ifld particuld «ft,
quodddDeorum
fdlforumfiue ficlorum cultunt
pertmeat.qu'mimmò itd edam contra
eos&con*
trd cultores eorum loquitur, ut in eorum numero
deputdtid4 uidcdtur, qui pertwnt di àuitdtem
- Iudicmm.
2$p
EeLlnferitetidmLdcldntiitsoperifuo
quxdi de
CbriftoudticinidSibyUz,
qudmutenon
exprintdt
cuius. Sed quefingiUatim ipfe pofuit,ego arbitr*
tut fum coniunclim ejje ponenda, tdnquam unu fit
prolixum, quteiUe plura commcmorduit,er
bre*
vidT In nidnut Mqu<a,inquit,fidelium potted ue<c
m'ef.Et dabunt Deo ddpM mdnibus Mice&ft,er im
purdto ore expuent uenendtos ftutos. Habit ue*.
ro ad uerberd jxmpliciter fanttum dorfum. Et coU
phos accipiens tdcebit,ne quit dgnofcdt,quod uer*
bum,uel unde uenif.ut mfiris loqudtur,gr
corona
jp'mea coronctur. Adcibum
dutemfH,crdd(1*
tint dcetii dederunt, tnbojp'itdUtdte hdttc monflrd*
buntmenfum.
IpfdenimmfipiensgenstuuDeum
non
'mteUexiftiJudentemmortalium
mcntibw.fei
e r f r w i s corondftifO"
borridum fil mifcuifii.Tent
pli uerb uelum fcindetur,zr medio die nox erit te*
nebYofdtiimk,'m tribwshork. Etmorte
morietur
tribift-diebwfomnofufccpto.
Et tuc ab toftrk re*
greffks dd lucent luetdtn ueniet, primus refurrecli*
onis principio reuocatis oftenfc
lfld
Ldftuntiut
cdrptjmper "mterudUddiJputdtionis [ue,
flatlet
pofcere uidebdntur,qu<e probdre
htenderdt,ddhU
bu\t teftimonid SibyUkta; que nos, nihil hnterpo*
nentes, fcd'm undtn ferieni conncxd ponentesfalif
cdpitibm(fltdmen
fcriptores deinceps ea ferudrt
non negligent) dift'mguendt
tuuuimus.Honnutti
t
'
f m i
29°
Sibylla:
fané Erytkrxdtn Sibyüam non KomuU,
fèdbttlì
Troidni tempore fuiffefcripferunt.
Eddem Acro*
üichidistrmslätio
efiapud eundé Mgufltnutnui
Oratione contu ludeos, Paganos er Arrwnoj.
S I B Y L L A E
THREAE
DE
E R
Y =
EXTREHO
interrii Domini er Seruatork nofiri le fu Chi*
fti Micio uatiànhims Greco LATINE
k loanne Lango uerfum.
AcroftichiSjhoc eft, prima: cairn mum literar,
tUSV?
CKRISTV* D J I U L I V I
SERVATOR C R V Kt
I
Vdicij metuetfudans prefagia teUm,
E t rex etemm magno defcendet Olympo
S ublìmiscdrnem mundumfy ut iudicet omnem*
V numfufticient numen prauify bonify
t
S ummùm,fuprmo
cum fanäii tempore tmtndh
C arnißr iüe bominesìudex vnquiret in omneu > •
H
orYidatetrauiMceelijptnefytenebufit,
Keijcientfìmulacrduiri,gazdm^repoitam.
• <
l
IkdommcecMeyDitkdauürarcfringeu
S'ttnäior it mortis IM nexu libera lucent
T urba hominum cernet,fcelerofosfiamma
PIABK
V Urix
perpetuummatd-quequiscuncfepatrMitt
5 onticajkppreßitq; diu,producet in aurati
jp
(teget er/wrwft
"3. '
'
;
DM
tenebri!.
OBFITEWK
~
"
BRMNC
I
A c r o f t ì eh is.
251
E RUMNTCR (Iridar dentk regnabit ubief;,
lpfumdefìciet folti decus,aftrd colore '
V ufeo ebducentur,drgentcd luna peribit,
1
nfurgentuaUe^confidentdrduamontti,
L UXUÌ fublimHmortdles deftret ordì,
t mmenfos coUes <equdbunt marmo™ c&mpu '
,V eliuago nulli cernentur tn <cquore mut£.
S uccendettemmfulmen,udgdlymphduaport
_
S olts drefeet ripis,fèntesq- dehifeent:
B ttubd de calo triftticlangore fondbit .
R
ducifono,mundicladespereuntisdcerbdi.
V djlumterrdcbdosStygio
monfìrabithiatu,
A tq; Un folio fijletur
iudicisomnss...
T urba ducu regumqt.PLUETTUMFULPÌ7UREETIGNÌI
O mnibiu cxtdbunt Ugni uexiìldTiercndi,
•I
R obur e r duxilium populo exoptat*fideli:
-1
C erta pio generi uitd.dk ofjvnfd maligna,
l
K ore bonos luftrdns biffali fòntii db undu
^ì
V irgaq- qud pecori dat fèrrea iuta magi%er
C
drm'mkdufyicijsquicrìm'vndmortepiabit
S erudtar rex tternw Deus ipfepatefeit.
}
t
FINIS.
Y L L AR V M
DECHRI*
fto
uaticinia.
PERSICA.
Virgìne mdtrefdttK,pando rcjìdebit dfeUo,
StB
.*
IKCUNDUIPRIMEPSIMUS
mi firn FALUTEM
ipx
Sibyllina
Ritèquedt ldpft$:tdmcn Шк fòrte diebut
Multi multd fèrent, immenjifdtd
labork.
Solo fedfatk eft oracula prodere uerbo:
Шс D ews cdftd nafcetur uirg'me mdgnux.
,..
UBICA.
Шее dieSMenient,quo <eternui tepore prkcept,
Irradians fdtd Uta,uirk fud crim'ma roder,
Ьит'те ckrefcet cuius fynagogd recenti:
Sordida quifolus referdbit labri reorum,
Aequrn eiitcunftk,gremiorexmembrd
reclami
Regmxmundi,fanflM,perftecuUuiuui.
D E L P H I C A,
NOH tardi ueniet,tdcitd fed mente tenendum
Hoc opus.boc memorifemper qui corde reponet,
Kuius pertentdnt corgdudid
magnapropbet*
Eximij,quiuirgined
conceptus ab aluo
Vrodibit,fm contdftutndrk.omnid
u'vncit
Uocnaturx opew.4t ficit,qui
cuncldguberndL
CIMMERIA.
In tenerk annk facie
pr£Jignk,bonore
Militu £tern£ regem fdcra uirgo cibdbit
Edile fw.per quemgdudebunt.peclore
fummo
Omnid eyebolucebitftduidborbe'
'
)
Mirificum:fud dond Mdgicum Uude ftrentes,
Obijcicnt puero myrrbamydurum,tburd
Sab£d.
$ AMI
A.
SccedieSynigrdsquxtoUetkiid
tenebrdt,
'
л
i
мох
Vatícínía.
293
ueniet.foluensnodofa mlum'tíii. UÉM
'
Gcntklud£<e,reftrent
ut carmina plebts. *
;
Uunc potemnt ckrum uiuorum tangere REGEM,
Humanoquemuirgo
finn'muioldtdfiuebit.
••' ' 1
Annuii HOC ccelum, rutilanti*FIDERÀ MONFLRANT. ;
C V M A N A.1
R
MOJÍ
Um mei certi MANENTE
uerd,nouifiima UERBD
T
Vltima uenturi quoi erdnt oracula regk,
Qui totiucniens mundo cumpace pldcebit,
">
Vi uoluit,noñra uejlitus carne decenter,
In cunñü humilis. caftam pro matre PUETTDM
1
"Deliget,h<ec alias JOMA prœcefferit omnes.
}
HELLESPONTICA.
D«m medttor quondam uidi decorare PUEUAM,
Eximio ( cañam quod fe feruarct ) honore,
Muñere dignafuo,<& diurno num'me uifd,
Que fobolem multo pareret jplendore micantenít
Progenies fummifyeciofa er uera Tonantis,
«.
Tarifica mundum qui fub
ditionegubemet.
• P H R Y G I A,
IPFA Deum
uidifummum,punireuolentem
Wíüii homincs (tupidos,?? péñora ceca, rebellH,
Et quia ficnoflram complerent crimina peüem,
Virgkis m corpus uoluit dcmittere codo
LPFE Deus prokm,quam nuncict Angelus alm*
Matri,quo miferos contraila [orde leuaret.
E V R O P Al A.
t
j
V¿r«
»94
Virginis aiernüm ueniet de corpore uerbutn
Turum,qui ualles ey montes tranfiet altos.
lUe uolcns etiam ficttato mißut olympo,
,
Edetur mundo pauper,qui cuncla filenti
Rex erit imperioific credo,ey mente fatebor:
Humano fimul ac diuino femme gnatws.
,)
T Y B V R T I N A .
Veraxipfe D m
deditha-ernihimuniafandi,
Carmjnequodfanâam
potuimonftrare
pucïïtm,
Çoncipict-qua Naz^reis m finibus, illum
Quem fub carne Tieum Bethlemica rura uidebüt,
O nimium ßlixycoelo dignißima mater,
Qua tantam facro laäabit ab übereprolem.
AGRIPPA.
Summutxritfub carnefatui,charißimus
atq,,
• Virginvseyuerœcomplebit
uifccrafanftum
ycrbum^onfiliofine
noxa,fyiritui almi:
T>cß>eflui multis tarnen iUe,falutisamore,
Arguet ey noflra commiffa piacula culpa:
Cuiui honos conjlans,ey gloria certa manebit»
E R Y T H R A E A.
.•• ' Cerno Deinatum,quife
demißt ab alto,
Vltima fèlices reßrent cum tempora foies:
Hcbraa quem uirgo fèret de flirpe décora,
Inierrismultum
tenerispaffurus ab ami*,
Magnus erit tarnen hic diuino carminé uates,
Vir gm matrefatus,prudenti peäore
uerax.
>
F I N I S .
AD
CANDID V H
L E CTO»
rem~X.yñufBetitUiui.
>
IDEO quofdarn non lenii
autoriraris uiros,qui uidétur,
quicquid de Sibyllis memora
rur, ceu f a b u l a ex umiftatr
peritarvi indicare :nccdnm illis íaris fíen uel à Caftalionc,uiro doíírifsimo,
atqj de re literaria, maxime pia, oprime'merito,qui eiridentibiisprobarioiiib.edocuitjuerc*
hscc effe 8£ germana Sibyllina: neqj m o u e n tur tot doiiìifsim orarti utriufq? lingua? theo~
logorum confenfu, qtiib.poft Apoftolorum
tempora acerrimi! aduerfum obftitiatas g e n tes certamen fuit : quibus>uio iptos gladio
iugulantes, ut Orphica.ita Sibyllina obiìcitit:
ex quorum monumentis n o s , coìlatione
cum noftris fragmen tis fa ¿ l a , annorariuncu*
las noftras confuimus. Q u o r u m potifsimi e x
Grfccis.iimr, TheopliiluSjClemenSjarqj ipfe
adeò Eufebius : ex Latinis Laftamins nofter,
& cui maximafi'despafsim habetar,Auguftinus.Nonignorantilli admiratoreSjhiitoriani
de libris illis uel nouem.uel tribus (uariant enimferiprores ) qnosanusTarquiniouendi
derat: non ignorane horum curaro duumuiris m a n d a t a m i ad Syllar ufq; tempora, qui bus incendio abfumpti fuerun^mme à deccUiris, nunc à quindedmuiris facrorum ( q
t 4
opinor
u o s
»5>(S
X Y ST I
B E T.
opinor,ob idipfum zifuMi^àt Plurar.in Mario
nominaifeuidefuOfuifle curatos.Non igno»
rant,ad eos canquam ad certum oraculu R o «
manos nereres in reb. dubqs accefsifle. Hinc,
opinor„arbitrantur, exilio Syllanoincendio
eositafuiife obliteratos, ut ne iota quidem
amplius fuperfit. Sed non cogitant nomines
illi, R o m a n o r u m Sibyllinos latine fcriptos
fuifle, CU Ili noftri Grxci fi'nt : ignorantes fbrtafsis, poftea Gabinium,M.Oc1:aalium, 8£L.
Valerium,exconíiiItofenatiis Erythras p r o feclos,milleuerfusErythra:xfumma curacS
quifitos,in facrario collocaife.Ignorantes for
tafsis etiam, quòdAuguftusincenfo tempo»
re belli Socialis Capitolio, facerdotibus nego
cium dederit,ut peromnem Samum, Ilium,
ErythraSjAfricam.Siciliamj&Italiam^oqui*
rerentomnia Sibylhe carmina: & quantum
fieri poífct,uera difcerni 5C interpretan iufsit.
Certum eir,Ciceronem (ex z.de Diuinatione)
SibyllinauidnTe, atqjadeò ipfam Acroftichi*
dem:fiuein Afiauiderit, fiuedomi, nilrefert.
Quidigiturprohibet.quin illaipfafcpius de*
fcripta,tandem ad porteros fint tráfmiflaí nec
dubito,quinOrphicaquoqjalicubilateant: fi
quis m o d o fi't,qiuillalecT:ori philologo com
municet:cuiufmodi multa etiS apud Ciernentem,Eufebium,8Íalios infertaleguntur. Nec
mihi fraudi effe uolo, irta euulgaííe : non hoc
crede eft cornicimi oculos configgere. Nec ue-
REOR,
E P I S T O L A .
*5>7
r e o r . n o f t r o s homines tam ingratos, ut ab ijs
idem expeftem fupplicium, quo Tarquinius
tyrannus M. Aquilium (fi'c enimlegendum
cenfeo) mifercaftecit : quem culeo inflitti ceu
parricidam in mareproiecif,quòdPetronio
cuidam defcribendos dedifTet.
Imo ego
fpero grates à mortalibus non exiguas, &C
nunqnam intermorituras: qui Oporino,folertifsimobonoru librorum uindici.in ufum
Tei literarix defcribendos communicaui. V a le, Augufta:menielanuarrj,Anno
I
O
A
N
'
N
I
O
X y / ì i t f
P
O
R
I
.
N
BETULCW
O
S
V
O
S.
I
Nter cacieros illos G n c c o s codices, Opori
necharifsime, quosmagnificusnofterfenatus nuper Venetqs emi curauerat, non ah>
usmihi meisq? ftudrjs commodiorinprxfen
ti erat,quàm Sibylhnus hic: eo quòd Lacìanrio, quem iuuentuti noftne in fchola tum enarrabam, mirifi'cc inferuire uidebatur. Nec
fefellitme opinio.nam Sibyllina teftimonia,
queifte autor plurima cifat,exccptis pauculis,
inueni omnia, mirabiliter multis in locis à feri
pto Sibyllino codiceuariantia: fed emendatioraSi expeditiora plerumqj.nonnunquam
tarné impedita quoqj magis. Sed Deus bone,
quanta luxakerutri ex aìterutrius collatione
affiilgetf Fidelifsimc fìquidem mutuas rradut
operas.Inuenimus etiam Acroftichailla, qu»
*
F
«*
-x<>8
X Y ST I
BET*
cx Eufcbio haftenus feorfini ab Aldo exeiif!^
apud Auguftinum olim translata circumfere*
bantur.Sed quia nunc Eufebiana hiftoria int e g r a fuperioribus annis Pariffjs regia liters
inlucem edita, 8£ à Mufculocópatre n o t o »
nuperlatinitate donata eft, integrarci adrjeere
uifum efbquanquam interpres in Acrofticht»
de.Gyraldi quàm fua uerfione uti maluit.Explicar autemEufebius obiterquartam Virgili} Eglogam,farpe à multis de Chrifto expoftt a m , q u a m etiam G r x c c pius pater reddidit
Eam,inquam , r e m totam adrjeiedam cenfm,
qua: Sibyllis noftris utlucem multarci adfert,
fic miriffce cum hocargumento congriiitltv
ueoimus item cam uerficulum à Sozomeno
in Tripartita de cruce Domini citatum:qncm
in eadem quoq) Lutetiana editione inuenimus.Qiiid deTheophilo dicanT,qui ducentis
propè annis Lactantium fuperatfHic operi Si
l>yllinoà«i?*A¥,iampoftremò tantumnonin*
tegrum caput reddidit: ca:teriim uulnera non
Sibyllinam&dò, fed etiam Laclantiana cura^
nit. E x q u i b u s plurima fides hnic Sibyllino
uoluminiacquiritur. Adde quòdexemplum
fcripfumnufpiam indicabar,cuius nam Sibyl
larquiqjuerfuscffent : quod licet circutnfpe*
ftusleclorfacilefubolfaciet,
ex Laftanriana
tamen collatione qiiilibet,fj non in omnibus,
in plerifq; certe intelligcrepoterit. ChiarelliHis fum mihi non pamam à pi"js lecroribua
4
i
initlirUS
EPISTOLA.
>&
ìiwurusgratiam,u'collationem,qiiarnpriiia*
t i m , propter Lactantianam enarrationc pri-*
mam feceram, rum ¡etiam ex alrjs quos di* j , quseqj fuis annofaram locis, 8¿ Sibyllina?
quocp editioni anneiterem: fuii interim cuiqj
iudickim relinquens. Neqj ribi.cuins indicio
plurimum trib.uo, hocnoftrfi confilium i m probad arbitrar. N e a u t e m m a r g i n e s , q u x
has annptatiunculas noftras minime capere
indentar, obIiniremus,paticuIas aliquorpa*
gellas addere uoluiraus, Si in marginibus Si-»
byllinis mimerorum cliaractercs ponere,qui
uelutindices^quaruel exLaélantio uel ex alrjs
quos memoraui,Sibyllinisrefpondent,indi«
carenr. Admifcuimus liis.quac ex Antimachi,
quarti mihi communicaras, collationelacu»
nas (uppleueriint: Iibrariorum errores, quos
cmédauit,omittentes:non ignoranres.tepro
tuafoIertia,mendasèmediofublaturu. Infe*
ruimusite'interannotatiunculas,qua: infcrù
pto codice pafsim fueranr in margine adie»
¿ta. Ha:c omnia pro tua induftria.mi O*
porine,ira difpones, titlefìoribus
grata fore intellexeris.
Vale.
ANNO*
9
Xyfti
Betulefj
A N N O T A T I O N E S
X Y S T T B E T V L E O , Q.VIBVS EA
teftimonia, qua: a Lactantio & alrjs pafsim
citantur, cum Sibyllinko codiceconfert:admixtis pauculis,quann ipfeardiety.po adkdra: erant.
VA'M priori* editionisdrchety*
pin mdticus cr uitiofus fuerit,uel
bine ftneerus lector ctninudiier*
tet: qubdpduculi uerfus, quiib
initio legebdntur, nec Reicbico
fcriptieunt
ordinc,nccijfdem uerbis quibus it Ld
ftmtio citddfucrmt.
Umuerb
multomdgishot
confpicuum fit ex ordtionibui Theophili, quxs di
Autolycum,Antoniiii Vert
temporibus,Antiocben
(is ecclefite Epifcopus contrd gentes fcripfit: qua
nuper Conudus CUuferus
Tigurinus,iuuenisut
eruditus,itd pins, ey luci uendicduit, er ut Ldtine
legipoffent,dituciddmetdpbrdfifvcit.
is inqudm,
biordtionefeciidd,poflqudmmultisprophetdrum
tefiimonijs diuhidm unius Deipotentidm
djferuit,
SibyU* Erytbres teitimonio,Etbnicorum
udtiitd*
tes,uelutifuoipforumglddio
retundit. VerbdcU
tdtltiSTheophili
fuilt'
Z.i?vWx<AecviXKncn,
ov TCII XoiTxioif tivictt yc/vopeyvH it^ctpiins,
^? THS itqeipqTiieti ecu rUs, ovaMfa
re rthp
Leii
cv «y»
owfyti>*
Aritiotatiofies.
3«
ftup yovcs, Suntautem uerfus,quos citat ab ope»
rk initio,ufq; ad fermonem,qui incipit,
«j^opcv»
^coTii^eyc.Quibus
uerfibus non
modòpriorise*
ditionis truncumcaput reftitutumeft, fcd ctiant
< taclantio non paucauulncrafunt
curata.
Quare
cum
'poi SibyUkidottifiimorum
uirorum ca*
iligationibus er uerfìonibus ornati,denuò
iapre*
lofubijciendi erant,uotuimus etiamnosinbis
no»
ftrumin(litutuprofequi:quemadmodum
ipfa para
tim ratio,partim Theopbilicitatio moncbat. Eos
autè SibyUvnosuerfus,quiàTbeopbilo
citati funt,
Erytbra-ie<(fe,ex multis Laftatij locis manifìjlunt
tfì:ey eos ipfos effe,qui a legatk Romani
"Erytbris
aUatifunt. Cumbecitaq-, adornarem,
mijìtadmc
Oporinus noùer AntimacbicoUationem,
qua Ca*
flalio quoq, in trasferendo,
ut ipfe fatetur, ufus
e&.Legit aute cum Theophilo etiam Antimachus,
ès èios pivot ccf^t.Apud Laclantium Ub. i.cap.<s.
legitur hi.
}
L
Hiduo uerfus citanturaLaéìantio
lib.4-.cap.<s.
ubi er ipfeait,excarmini*SibyUkiprincipio
ef*
fc,quod,àfummo Deo exorfa ekjdd fihumha:crea
firsnSf
Mie uerfus in priori editione cumijs
quiapuAK*
"Laclantium lib.i.cap.6.feiunclim
ponuntur,con*
iuilim legebatur.Sed iam ratio eiì
expedita.Apui
TbeophìlumlegebatHr,
iséiìs piva,
Ckuferus,
cum
*ox
XyftiBetù!«!J
tumuerfus undfyllabamancus
cffetlcenfuit
iumÀr
ì?ì ^wf.Sedapud
ger lcgituf,ae 6iò{OÌ (t-'ovos^ZTC.
J
3 - 4 »
3 J . y .
3 4 . s .
7 . 8 . 9 .
1
legen*
Lailantiuminte»
hegebatur apud Thcopbilum,
TÌ?
ifxy/>p
Variabat Icilio, ofMttcvor.Ql&uferus
legit
imvfté~
vio(j,quoi
mibi placet.
H i duoucrfus
citanturdLaftantio
Uh. i.cap.6.
ìjfdem pldnè ucrbPs: nifi qubd prò frè^Du, h v ^ e v
duplici more fcriptum bacienti! fuit.
nuncpoteft
Laclantius ex Theophilo
rcjlitui.
OHM i J l k ) Clemens in Vrotreptico fequentes
oilo uerfus citat,pduck uerbis mutato. Nani prò
t a x i / T i o s h l c g i t u r TBCWTU h'iquanquam
v s o w i a s t
etiam <T<>opi.*léu(>
lib. $. legatur.Pro
ynpoptfotf,.
In Kfv^.M>x<XT!,coniunclio n apud Clementcma*
bundat. Sedquurnon addo elemento explicatio*
t
neinf^y^i^f fQÓJìpX
ilw ncv x 7 i x r à v aranci Inox rio <niÓT&,Thh
die yviìtrif) HAJU liou puri Tt>v èiì,
àufta j ' mxpotQiiA.cviflH
crvytt(fiir&~f/éìiinhcyw Jlt
• ' diecina.TÒ yxf -JavM?,!) ^ / A « •zsocfitSìtn, 7' X\Ht p v y x J l a i s r c t t . " i« fcriptà
Sibyllino codice
hi tres uerfus continui legebantur Mie,*?
foò',fti
confulì:quos tum uel ex LaclanHana leclione fuo
nitori reftitueram, què cum Tbeopbili
leclione
pulchrè confentit.- In codice SibyU'mò firiptunV
fìt*cvcp
erat,^xyTu^v7Téf7XTtf,m<mifvflosmre'.erattà*
*'
m t n
Änhotatioaes.
30$
tnen-genuinu leftio in margine annotata,
cuTheo
philo ER taclantioconfentiens.
Quinetiam Anti*
tnaebus l€git,wcLvvifSsprocTO{. IN codice SibyÜino
huic uerfuiconnexi erant alij tres, fei abrupto, er
interpolata fententimidquod magii iam ex Theo*
philo apparetPaubfuperius
melius locum habe*
Kpoffeuidetur,circanumerum
7.
Nammihißc
ordinari leäio poffe uidetur,
Slf M-OVOS èlOS HTKJ-HS Xllp&TH-TiS •v'XIXJ^uy,
AvTCt YVQlgCV t 'ff>H{ 71 TVTd0V,(*tgO'AUIJ 71
Aùyxt y.ì£,$v<rìV7reii>Tiiì(>yfV!Hf ßicroip
uh Seit, erc.H*
noßr£funtconieclur^,qu£FANO
faüerepoffunt.
Xlertum eü StbyUina effe, uel quid
in codice feripto contmentur, uel quia citantur 1
l*aäantio,Lctttdntiustdmenk
codice hoc nomine
uariat,qubd iUe legit,xvTk É^/p: in Sibyüinisuc*
rò c&,<XOYXR PÌFI, Qentones funt fine ordine cohe
Tentes, qua feriptus Uber ab initio habet. Reliqu*
velinquo pio lecJori cenfenda.
l
P a u l o pòft:
; vlsyoefffecfi.) Apparetexipfo
Theophilo,FE* 37
qnentianon eontmuari. adqciuntur autem apui
dementemplura.
VerßcuU>$exeoquatuorad\j*
tiam:
Tir YTTF CXF§Jliti'XT(ti Tcp (•nUpcLyny Im fand*
A~ft\
304
XyftíBetuJefj
АЛЛ' ЬЛ' ¿CNJÍVIA/J IICCTOVCUNÍNP
Avégwnet fhbxi
Neminitidcm
С/1иохутаи,ЕУНГ1>и угуаштгг.
lib.;. yf
W ^ ^ T Í ' W ^
confentiftes ex Xenopbontis
OVTI AÉIMXTÚVMWIP
'OTA.O'ÜO¡J}JLTУ'ОНРЯ.
Taulo póft ubilcgitur> ROÍF
flantiut de ira
Dei,cap.TI.
}
TUS
J7.«.
ibiq- adducit
Colopbonij fcriptis,
«yaútiisilegitbu
т" ANALTAS анхнор тщсферсоу mcXv fteífotct
Cldufertii pro "i^uaiix <pcef>!,hc&ia ¡¡xjm legfíjn
dura putAt.
37.11.'
jS.ij.
4.1.14.
41.1;.
b'IKO-WÁÁOCSJ'B-O-MXAAS. ~>¡d eñ,boucS:Claufcrut.
Histribuíuerfibus,quiaapud'LacT:antium
lib.
z.cap.tj.melioreslcguntur,
tüius leüionemfequi
mdluimm.Eñenim
expedita fcanfto: que nonpro
ccdctyfi cum Theopbilo legas ю-шх., ey ъсухАн
. Exfermoneprimo.
Lattdnt. lib.г. cap. 5. mundum diurna prouiden.
tia fafíum effe probatura, citat teftes Sibyüas.
Htc uerfm emedatus e¡i ex Antimacbiexcplari.
Ceterismargmalibut
numerfcnuüa annotatio re*
fyondet,ufc¡; adpagmam 9 7 .
E x fermone fecundo.
$7.14.
Citanturhiuerfusa
Tbeopbilo,feipdruemena
dad. Kcliituitur tamen Ule uerfw, quiprius man*eus legebatw.
AW#
Annotat/ones,
AVT'IHX A' vécdmcjos /Atyahàv
Î7iîôrjnçv
c w x y n l w .
- intérim t&me tertius dbboc uerfus,dpud Théo*
pbilutn defiderdtur,qui incipit,réfinx
T W . Er pdu
lo pbû,po&uerfum ам топ AèАгнктн,
interfea
•rendus, eû ex Antimdcbidnû exemphri hic uerfM:
t
Borundem uerfum de Bdlyhnicd turri fenfunt
legimus dpud lofcpbu Antiq. Ub.i. cdp.e. hkuers
£fc : TSIQÏ AStov 7!vpyovтхтл,
irâp cwS^ÙTiaifi
ре/лающ, àcà
heu.THS
àyxotpw'iat
S.tliù'fo.Xihéyovix
TUS'^StcdnOOf) O/iCÇUXl/Ulf) OVTIH/S ТЫС
0U>égW7ICC(/,7tVg
JU' MÙTU,0l Alêtoi
CWS/-4>Vt
's7it7tî{A.4tiWTes,cw'(T(i"ixti 1 0 ( 1 7 i v ç y o y ,
àm}А!кд
goLvè/)
îiteéyu
CtM&fycO/ACVOl
QKVIW гАышр^щ
AIXJSTO Ça&j'huivix ffvvîm
fi»
• - vô4w(HXéêHo^abc.)simuequidd<xme&dpui
вд/.
Xaâatîtium ЦЬ.и cap. u. ubiaetera
expofitiom
reijciuntur.
.,.
•,
,.
BebiftoridTitanumLdttdntiuslib.i.cdp.
14. к ы &
Bnnidnd recitdtÀ quibus dit,Sibylldm
ВгуЛшт
pdululum udridre.
f
•
ïtosucrfusErytbr<e<eLdft.tribuitlib.2.cdp.%7t
106.17.
QudnquAm leâio udridt.S.ic enim ibi legitur,
. ' BdAempwnomofU
(%etidminfAB.i.U*
H
ilAnti*
" 7 *
1
^ *
jo5
XyfK
Betulefj
ilantius etiam
huiusmeminitlib.7xap.2t.
«21.19. Lattantius lib.t.cap.s.ubi de SibyUa Erythti
fcribit,atluditopmoradhunclocum.
Verbafunt:
Quinta Erythrta, quam Apollodorus
Erythreus
iaffirmat fuam fuijfe ciuem,eamty Graijs lliumpe*
tentibus uaticbiatam, er perituram effe Troiam,
er Homerum mendacia fhripturum.
»30.20. Laftant.lib.i.cap.is.ubiaduerfut
Grecoruuani
taté,qua hom'vnes prò dijs colebant,differit,hàc Si*
byU* aduerfus eos increpationem citat,fed fecundo
uerfu mancam,tertio uariantem etiam hoc modo:
Exs.«r <fty TI Tiswo/écuf
ivo' cuiA(dat(i
fiys^ónosi,
Vgoffi
Jtl ottòfX yXTXlX
HXjxpSt/A,Cv01S
OMXJIÓXIÌ
©ww (ìAci\ait,TÌrro/7rìi.cu'iu/
fixhyv
&vvù,
SI? TI TXJII •zsoiàp (Kyxhxiio étoìc •n^oaónacv
Aef&oiACvov.
137.21.
Citatur à Lailantio lib.7.cap.ip.ìn
patimexErytbrteaMubiq;
appareat,
um UbrumErythra £
effe.
finejimcu*
hunctertU
,
»37.22.
Libroeodemcap.
z^biuerfuspauloaliterle*
guntur:
KcÙTCTt
Jly%ocfKV ftiyxh/w èiosoù'Jtfdttt Jiwoa,
K«i yxf yti-,àcù JtovJlfx, x) xaaijx
éie'ftxfxyxtijg
Ai'iCbJi KX^<I(IX'KH6IVÌ(I xi'Bfanaiicr/
Oiffv KX\
y.i\iTory}wni<ii! haì>HÌÌTiyxXxnfol-,
KxlffìTW
\
i
tjS.il.
Apui Uttantium Ub.7.cap.tìM uerfus ita te*
guntur;
"
Ke
Annotationes.
KCUT'OT X%S'
O?
307
kxiovmsiy.'isi
ÉiosfixfrXSx,
"ulXffXp,
?rouerbium,Cdmcrìndtn mouereiubi'Erdfmus
hunc uerfum ex Stephano citdf.Stepbanus ciut,nt
uulgo idftdtum.
L,acldnt,lib.7.cdp.io.'hQSUerfM,quo$ ctiam
OlJ7!VTl
Koà
¿1X1 TO Aci&H TSÌlOt,
OUfvpOf)
ÙJls
XUCWXTOIO
nÓJLais
è7l'\Vj6pMTiXiptytxAHHPs\c!lS,nJÙ
Ldftdnt.lib.it
fìcuirìdt:
<boiyi
tAì
Mo/^dxt
Kxi
XXTP&XI
yafixp
yocjb
TP!fS
I*,HJÙ
7
XÓOWXTO!
ìAwntéiòs
Xvnoi
Agltfct
Kt^oX^atTXi,
truvcervia
cv
os
7t
Aiufi)
TI
> 4 9 -
cuiuslettio
ipfcrtp
2
7 »
I$O,Ì$.
xp-i^xSyrxt.
x p x
n a v i
tpxyiT
H$VCÌ^XÌTH.
yfycàp•••(•'.
T ' ifp'tfeitttji
dìpxnovTts
a v v l w ,
legit:
guvpp^OtCTlpbpi'jllM
fipifto-jf)
tw.zs,
tfóvóVt.
$si?oìsoivaipxai
XvynaVs
S-XfHC&pos
£ t w
14.6.x;.
Xj'\f/.
à n g i r o y
CitdthosuerfusLaft.lib.j.eap.i^.
dbhdcnojirdhocmodoudridt:
Ovdlt
4 »
KXTPOVÌ,
fà"ri
Lmccpctcvos
ZJXtJlvf/
XopTOfiyXj
2
fipOTCÌO'l,
2 z . db hdc lecìione
xfó(**(,ósw
Ldftdnt.Ub.^..cdp.6.jìc
AvToy
>
èioìo.
llCil
irdDci,cdp.
TI ipvAaosi,
Xdl'lXp
s
legit:
<Aèàtp'igXTXi
Hf(l
4
E=
l
rytbr£tetribuit,fìc
t
fiooncvrXt.
fiporoìci.
x-^ypOpIXXjX
fXTVCUt,
oiiAXTpocu
itotp'jo-oilxi
AémvaiJlOo^i^ci.
lf°J9*
Liftdr,t.lib.^.edp.i;.lcgit
hoc modo:
H
4
— •yVw-
3
W '
•
¡os
XyíHBetukrj"
Mxivo^cylw,^av<?g<.cep,(irxiJj
yov/TJxixwxfjx,
Tlwhix [AX ¿AVJIÁLV •¡sn>t>jcn~Ji,HÍlH.STi p.'»(An¡!
MxtfO aoy¿w pícaos
é¡¡ [Myx\o¡o
mPopÚTlui.
E x fermone quarro.
Vj.yi.
Reperiuntur biuerfus ¿pul
Ldíi.lib.y.cctp.ij.
Reliqui quiddm uctrietnt boc modo:
t
w
K XA TÓje (Avosi&xs pov fTti jc/poy
i6f.it.
OV 7tVP,if<í7f4<!,
OÓSOI<Ae avgiSibirryTASxXiiJ^éas^-s-niyxím,
V-Vcfbpix
éíS JlíivTO$-Til¿lw> X/AX ádcfiíop
ávreit.
Sujpicorliicqtt<edmdeejje.
Apudtdft.lib.ie
irá Dei,cdp.zj.legiturhoc
modo:
i
KXi 7Stntllw
OgyliV
ÚSOUiín ÍTl TtPXVVÍVTX,
'
AM." i^íftfgiééyrx IIXA ¿go\vot>7X TÍ ycvvxp
kvéPtolHOp
X7SXCXp V7¡' ilATíPUCfAtí
A>X (\í<¡tAíTX¿ít£rt
Vxirroíliv xyxymi
fípojo'i
óíou
Jl'j, tiHc/Ce
ptéyxp,*—
7í¿p¿0VTX.
itpos
ipylvii
Videntur dutem Ldttdntídtut h<ec uitio nonccu
rere.Ndmprcéterqudm qubduerfus pdrum cxpea
dite fluunt,mdlim úxi Tónlegere,et
fpitfeiéctf*.
i Mh
. Tertio d fine pdghtce uerfu, ubi debet ejfe nume
rus iyfic legit
Ldíldn.eodemloco:
OVH o\écr<i,7txvc'a
Jls TicíXip ^cXop,<n>T
cu> xn&v
Evcifíap T T f g i ÓV(AÜ ovi pgéffip xcmlcrNTt,
(rtt
Exfermonequinro.
'73«34>
Que idm fequuntur,in códice fuere udlde mu*
íí'/rfcr trunca, ent'q, annotdtum, A¿W«W TAÍOP
g
TÍ>V
Aïmotationes.
509
TV 7IX*'
S» uerà diuvnationilocw
eû,reftituant
buncdltcrum uerfum.ndm
ctpudLctél.lib.ï.cap.I^..
T
Erytbrea
ipfos NVPXS Lù WOÉMS
appeUaffelegU
tur.
174.3?.
Uis qudtuor contmuk ucrfîbiu udrkt Ldft.dli*
quo modo,lib. nimirum 7.c<*p.IS.
H§61 àxt tA.XH.Kf
èéÎAtlJp
Tlûhifl ègX\x7Sx£cti,
KCUNCV RISÊHÔCV$CCGt'HAIS miAtpêns IN'
ISIO/j
FXVRAS ohâ{IXFFIXÂS /A.IYÂX}ISIIXI PARAS
CTJ'I'jiSy
%,'IÊ' SRTUSUQLVÂRXI, v7i' DTPÊ'IRON çivêféTtoisi
E'ISRX ÎJLTA
hhêi.lo<m.TJYYVSE/W 'nAîai(>.
Eontt.
CitdturALdcl.lib.A-.cap^o.legituretidmdpui
Liéidntium YOVÔR,(ïcut uetm leclio bdbuit. ^OVÛ
Antimdcbus emendduit. mm fie legitur etidm fupù,libro
tertio:
IZS.is.
T
AINOS NJ Tijvgl TPXF^AEJIX^^C
M OVOS ÙAHIVÔCIO.
tdfunt.
Hecapud
TIOVOS OIVJLFÂF)
er id genui dlid poetis tu*
189.37.
Ldtt.lib.y.cdp.z^.nonnïbiludridnt.
V.vo£ît>i[j j ' (/.bvufi CÉYIXX^VnoLVTK
RXJI'OIGEI,
Nà/AX (AlXiyiXyéos X71C TtjirÇHsJtcà JllX yKÛCSHSi
KCU YXHX <A'
NondifîimilidfuntdpudLdftMbro7.cdp.
TE.
193,38.
ut bine tufiulifie uideri quedt,nifi qubd rdtio pu=
gndre uidetur.
Ldftdntius de ird DCIJCDFJ.IÎ.fouerfibas iubet W>4' 35»
u |
cède*
;
?to
XyftiBetulerj
coeleuium,terrenorumq-genitorem
ant etidm hiuerfut:
Mij'&jts
§Ь(лы#Н!
dio!
diligi.
x<p6iT0t
Viri*
ìgxitoXtost.
Eг rette.
Шт fìc djlalionem et'um legiffe dps
pirct : quid fcquentes etidm duos, itd ut apud La*
ólantium[untytrdnfbofuit.
leguntur dutemnpui
Ldctttntium i n bunc modum:
X'XV yovo!&vègtfnwe
A i
B
A
fiioròp
crfgy&pypVirApX
licùpvXop
ésofieófio/u
oWxtAi!
oùov
ì'ei/TX
ApudLdftdn.lib.7.cdp.z4.legunturbiutrfut
hoc modo:
KcaTsóXip^p
èvjoiucrijXVTlw
AXy.Tl^OTSpXp
XygO.p^LcÙ
TxvTlwlegendum
Ìtxo'ihch
HX'mxlJiAl
vsXlwm,
effe,uerfusfldgiut.
Exfermonefexro.
'
Annotdtum erdtyì-régx! àvou тпЩх
Aom.fìcut
etidm Ldiì.monet, effe dlterius cuìufddm.
2 0 9 4z
Ldtt.lib.^.cdp.ij.Hoc
de rddice leffc, de qui
' Efdi£ cdp. 1 !. ordculum
eu^nteUigit.
гор 4j
Ldè.lib.^.cdp.i.udridtbocmodo:
гоб.4.1.
KvpXTX
rtifcrbt&yvónop
xpégcónoip
"Z.W3dTl6vHÙìTX!,X'!\Ó0C'ir0U
Ей
105.44.
Ai
filX!
ТВНуН!
xtioàvo'H,
txXySX^oXXoìs,
XfTOV,
Ldcìdnt.lib.eodem,cdp.iS.Etdlid,kquit,
bytdludd'dmterrdmbisuerfibus
hcrepdt.
udridntMf^endos
eos ludico:
yXj
Si*
Quii
CfV Хф(Ыр ГОр ffìp Ó.i0p Ш QVOHfOISy
Tri*
Annotatíones.
s
,
(
311
•• ÇitaturbicuerfusaSozomeno'mfecundoTrU
105.4;,
pdrti'te iji/ion'iC lib.cdp. i8.Sed m integra ipfîus hi
(loria Ecclcfíajlicajib. z.cap.x. Ugitur quidem ibi
bocmodo:
KXTVÇÈS aùrûp TÜP ¿x\.¿IÍU(/ awof/íe\cyt¡T<u'2i^v'X\Xí¡vcui¡ro'
$í>?í<>y /ÍÍXKOCJ'I^OC^P' °v
f/£'•íWJ«Э•».
Sed nofira Uñió apparu caíligatior. Jú\e/> enim >
priorembreuem babef.et anadyplofis addit non»
ttibiluebementi<e.
Exfermonefeptimo.
?Latt.lib.7.capA6.ufurpat
büc uerfum demtm* \8.4$.
iiuajiaúone.
SI
2
Notatus m códice fuit deftftut,
221.47.
Exfcrmoneoítauoi
Ldftant.lib.i.cap. H. louédiumitateexuturut,
6,^s,
eofdemcitat,feduariante$.legiturenimhocmodo:
AXÍJA.evx¡ X^v^isç víHvui(J¿idibi\X HXftóvraf/-,
ÍTYKÇ>hn HXV^UfiX TXtpUS Ú Jlíl3fA.O^0í ¡<%éi.
Sicfermone qiïrnto idem Ádrianus Xj>yvcín¡>K* íí£4S«
va nommatuv.
Idé epitheton Ñero etia fermone quinto habuit. %z^.$o
laclant.lib.7.cdp.z4.
bos de extremo D « i«« ÍW-S**
ikio uerfuí aliquanto fecus legit:
VDANS YXF YOÁYS -lití ÉI>HT¿óy íí/Y^yít} ÍFMY
AVTOF h TictyTMfXrofcTXpiiïiâK ¡¡y/IUN n¿^IA.
U 4
HÍWT*
22
t
?u
t30.su
X y f t i Betuletj
Memmithuius Luft, lib.f. cap. zs. simile bat
buimus fupn,fermone
tertio.
H i e uerfas erat mancus, quern ex Lafiant. mtce
grumßcimushoc
modo:
Locus tftlibro 4 . cap. t ; . ubifequens
uariat:
Kx\xw\üfjt4goßO! u'c,
——
uerfusßo
:i
*$.$\>
*3'3.;jf,
' H<ec nobilis iüa e f t Sibylle
cuiufdam,o'memo=
raUlis, e r a m u l t i s doäißimk
baclenuscelebrità
&*§h'x."Kqum
eandem eruditi cenfent,cuius C i «
cero edam de Diuinatione fecundo mctionemfacit.
Hatte Auguftinus lib. 1 8 . cap. zj.de Ciuitate, Dei ì
nefeio quo qualitercunq; tt&alat№,fuis
fcriptis
infettiti, quam etiamnos im fine adiungemtts. H o =
rum,'mquit,fiprimasHierasiungas,erit
iffis,ii
etì,pifcis:'m quo nomine myfiicèinteUigitur CbrU
fius.lnfererem cum bis Eufebij teüimonium,nifi to
tarn rem ex ipfis edam infine addere animus effet.
In his tarnen amotatiuncülis quid ì noflra lecitone
uariet,chmipfe,tumLatt.Eufeb.
Aldus (quem,o=
phior,Gyraldus fecutus e&) breuiter mdicabimus;
Udori iudicium integrum relicluri.
*
idif aar 4ì.) idlvaetyxj.
Sed idlgcòai yxfEufe*
bius. •®xfùt>.)wKf*?.etquidemelius,
PXt.")
ngÌPXCZBXtJXf/,
±
nxcnxpuei
XXfHOfÓ^U//,)
htgitut
Annotationes.
5 1 ?
Ibegitur etidm dpudEufebium, fci Jcfcdnfìonem
impedit. KH&VQK.)kld.xncw6cu,fèd < f c ' « « * > 0 « e*
tidtn Eufebiws. PHMP. )Ald. ?Hwt <k.tx fìc eti*
dm Eufebius.Auguft.Reijcient.Edcì.
lib.7. cdpA$>.
ifo-inoi <A',ygit:nec improbo.Vlus enim ponderi*
bdbet commmuifeu conteri (ìmuldcbrd, qulm re*
ijci. 'sKHau/cretj
Hicuerfusut necdpud Aldum,
nec m uulgdtd editione, qua eSt in Ludouici Vinti
dpud Auguft. commentdrijs (que tdmen ex Aldo
defcripta uidetur) reperiturdta nec apud Eufcbi*
um neq; etidm m Acrofticbidos ferie requiritur:
trdnsktus tdmen dpud Auguftinum extdt, er r«f=>
diditeum etidm Cdjldlio. ì^avsf/.') ì^oiup.AU )
dus,Gyrdldus. &>*-é$a.')t>'>j§&.p'!ÌgH n,Eufeb.
«?KJHS.) àpKjis Antimdcbus emenddt. Udmomnid
buius deriudtionk dfpirdtd funt: licet Aldus etidm
cum Eufebidnd editione tenuem lubedt.
fytfip.y
Eufebius er Aldus 'eit?Sip. Ì7iiA<ri>§éQi°p. ) h ì*-<rt'tìé(nop Eufeb. r<2p ccyiitip.) z a r ó.y'ws,Aldus
}
t
7
t
Gyuldus er Eufebius.Cum noftrd leelioneconfcn
tiunt Auguft. et Cdlìdlio: quanqudm nilnlpericuli
ftt,
xÌ7T7[Cffa!,)Nonrccldmdrem,[ìAcrofticbidos
eYdo concederet. e'nx&iajuic uerfus apud Eufe
bium er Aid. fic legitur:
E a X a ' ^ a
asXxs xiA.iw,xy(>ài'Tf){t>g& '
Quo refyexiffe etidm Auguftinum dppdret. .
Qxfxyycs,) Qctfxyyxs legendum. Nrfw fìcey
s..*,.-,
a f
'
Eufebi»
xt
5T4
XyftíBetukrj
Eufebius legit,ey fie cdfiigdtior leñio hdbet>ttfytt
tdxeos uño itd pofcit.
in eri TvKouÂJ ¿/«. ) Eufcb. in às 7FKÀ(>. Ald.in
àiTvKitw «FA.
£«
) Apud Ldfidnt. lib. 7.
cdp.i<s.legitur line difiunftiud. zútet'yf igou>ÓFF /.
/A,FAÍW.)Eufcb.kgit
hocmodo:
Í(
ILÇVWRET TO ¡A.;>\I){I,LTXÍ <AÒ T¡V¿ÍXTX H'OS¡JLOU.
ApudGyYdldum
TIC VBAOI ¡A.V3HS
iterò fìc:
¿«Í'XW ÀCÀ TRYFIACTCE TTÓRFIOV.
TOCFTCTFIOI).) •ZACFTXFOPV, Aldus ZT Gyrdldut.
Idft.uerò
Ub.7XD.Z0. nojlrite dftipulatur lefìioni.
ApudLdfidntium
legitUr/¡xcHtácrjHt
ttdDeumrefcrdtur.Reliquinobifcum
/WM^C le
gunt,feqmntur
etidm interpretes.
P%> MM
TÌÀUFI.) isvcòsuAtyi é&A. Eufeb. et dlij.gentrdnü
cdfumetidmAuguflinidnduerjio
exprefiit, & fie
ftuet uerfus etidm mollius.
AP^XYTS énitwm.)
E ufebius CR dlij legunt hocmodo:
fiacriÁier.)
Xiftx JLÍ REI TOH mxJt C¿FIAÁNÍ\eti',c'of>.
Ego TRÇOE/IJL» mtcUigOyCuius in Apocdlypfimé*
TÌO fit. •?RCÓFLLOLA.LACC<FIS,)7LC¿0H.O/A,(<.OCTE
CÎAHÇOÎ
lonicum, •TióiiniHtiTtfpW eñ, CT fie
etidm Eufebius legit.Aüufio eñ di Ppd,u wty,x^
T Í . )FFTJLFJÇÉYI
VÀI CEBRAS OV FXSJIU TNJLHÇÀ,
OÍROS 0 VÎW.) HOÎ duos uerfus corruptos citdt
Bugubinus Ub.t. (dp. zi. Verennis philofophi<c.
#»SFIX "'P* ) * * f '
dpui dUos legitur.
¡
HUM
Annotationes.
31?
ttunc ucrfum fuppleuimus ex Laclant. lib.c,.
capite i t f . Vt'mm uuink etidm hoc modo medcrì
¿ 4 1 , $ * .
ovfccviof.)
Apud Lati.lib. i.cdp.i}. btc diiter
i\x.$j.
legutur, qu<e ut cofèrripromptius pofi'mt [ubijcu:
Kv8fdmuy 7iii\cà.ti<ùca èli taxXx ficus ovi xùrxìs,
OJJII 7Tfoctysiacv 'óipn c/liKìuis list t*oìt>xpclvAllàii/
T S è'avciTH,yviiicip re AxSàfj cìyxSi TI KXitije.
•Pojìerioribmuerftbui
fìmiles fuere libro prU
mo,fedccttlig4tiores:
^IXTMXTHOCV oipis X À / W C ìirì (xtìe'xp x-culhSc-tff
Tiécu'XTH,yvbicrif>Ti
XxSàfixyxSi rt HXUSTI.
Vtlegerimfanèhketia
x-nt*.6àt> pot№qulm
apud Laclantiti àvtKhw.Ceterum
m xyxèm s *«*
HÌT!,ad batic er Laclantianam leclionem, accedit
etiam Antimacbiemendatio,
er ratio iubet ; ed e*
nim prima in nxni breuis.
T^ij^vré^co/j.)
T^ia-i'vTXTcof/ Antimacbuilegit.
Cdftalio tdmen per compdrdtiuum comptius red*
didit.Sequens uerfm dpud Latlant. lib. 4 . cdp. i * .
ubi de miraculis Domini dgit,(ìc legitur:
VCWTX \óyca T^XTJOÌ^ Ttxacu'Tt
vóccpé<fpx7saVtiif.
>
t^i.sS.
er dliqudnto poti fequentes quoq duos citat,quoe
rum prior udridt etidm aliquantulum.
Tus XVSIXHS ncwcré
TI XÓyw^qciaa JÙ
0xì.xojxt>.
;
Apud Ldéldntium libro4.
cdp.tS.bicuerfus
M-MS*
ttlijs mfertui legitur: de quopaulo infèrm uidebi*
mus.
jt<5
X y f t i Betulerj
mm. Qum Caftdioni fequensetidm
mdetur,necìmmeritò.
transUticw
242,^0.
Lattantius eodem loco,dtq^ rurfws Auguflinwi
toco fuperius memorato,bos uerfm SibyUinospuu
to aliterlocuuerunL
Scd he in transfcrendo alu
quantum к [cripto udridt,bocnempemod0:Vt
co=
hphos dccipiens tacebit, ne quii dgnofcat, quod
uerbum,uel undeuenit,ut inferii loquatur, cr co*
гоы fyìriea coronetur.
242.61* HdncexpcfitionemfcquiturLdtt.lib.4..
cdp.zs.
щ.;.бг.
Apud Ladantium libro 4~cdp.17.bi duo uerfut
fìcleguntur:
Алл.' IN тлит' АМ XTIOIVTX ILXIIINÙU,
ХТЯФ АПО/),
Eif ÒUTOIJ ТЛЗХ! ХУАЦЕА VO^O;^
Potè ft itaq; baflantiana lecito bine refiituL
baft.lib. 4.,cdp.%$,fìc legit:
24?*6j;
ELFI CAROTI <&{Л.Я я avTi,ÀAÙ
i^é(ITOSI
Avo'IUI.
Et in tertio uerfu TUTÙ pro <ХРХ.\п quarto pro
MWFI>,7to?&ÀP.Simttid de miraculis et pacione Do*
mbiibabuitnusfupùfermane
primo.
S4X.1J4.
Miuerfuidpud Ladani.lib.^.сар.
18. leguntur
quidem,fcd non eodem ordine. Liber is e# omnia
bm m manibus, conferai qui uolet. Nos uariatio*
nemfìgìubimws.
«VяОорыр.')
&s w^w.Efr/ic
Augujlmuilegit.
KcuMestTi.)Лы<ГОМ1 de. Sei
'. - - • hoc melius. Кдая7«>.) 8 As S$KI>O§OS еАынвр.
—
Augufti*
' Artnôtationes.
317
Auguftinusi
ïnmdnus'miquds'mfidelium
pofled ueniet: Et
ddbunt Beo dldpds mdnibus muftis.
Et fequentcs Auguftinusficreddit:
A d cibum dutem fiel,
eyad fîtim dcetum
dedes
runt,m hoflntalitdte butte mon[irabunt menfam.
Et hoc loco duo uerfus dpud Ldélantium ey
Augujiinum infertileguntur,
quorum
poflerios
rem paulofuperior nofier codex babet. Verfm hi
funt:
Kxi
,
^ 4 r - *
s
s
*
<?'o{,iKti(>(iiccpoïcrfxtt\v<T{j.cîJxtpXflAXKOiyvlx,
Acoaa J [ ' clt {xatytyxs xTfhûis
ciyvcc t û t i mTop.
Augufkmmi
- »
Etimpurdto ore expuent uene ndtosfp'utos.Bd
bit uerô a d uerberd fimpliciter fdticlum notumScdnflo cofidbit noftrd, fi in tertio loco proceleuf*
mdticum ddmiferk. Apud hdâdtttium cdp. x . c*
iufdemlibri,fubktws
drticulus fcdnfîonem totdm
mterturbdt. *
5
HuncuerfumexeodèLdcldntijcdp.
mferuimus. 2 4 5 . 5 7 Zacbdriœ?- LdddntMbœcdefecundodduè'tu
245.5?.
interpretdtur,qu£ prophètes de primo dixit.
Edil,lib.7.cdp.i3.pro
<Ai\o{i,(vyo jlegit:ey
245.55».
pro xdcvftxe, xêés , ey dpparetjoxum
effemdn*
(
?
cum:quàdhemijlichium,quoddpud
hicdefideratur,
» ^ i r é g x s 4 i > x é « ! ,
Ldftant.lib.4..cdp<cs,
,
.
LdâMb,2,cap,ii,
Ldftdnt.cit,
445.7°.
Apuii}).7*'
3I3
#3.72.
Sebaft.Caftalionfs
Apud Ldtt.lib.y.cap.zo.hi
uerfus fie
Kxl тот' амхдч]ае!,пч£Мttoìpxp
legmtur.
nvxhiiaxs^
Kelt èoivecrovncvTgopy àcà vytyofi àg H&fft/j àifa,
Ofee IJ.T. Cor. I}.
boeuibic erat ualie uiciofus> quem hoc modo,
ut uides,Antimacbus nobis reftituit.
x
SA'7h
S E B A S T I A N I
С
i\=
STALIONIS ANNOTA*
tiones'm Sibyllas.
E X LIBRO
PRIMO.
40.1. feodum
deft>icicns.)ln Greco neq; fententu
%^_japta uidebatur, nec<; uerfits conjlabdt :fcd
ex A ntimacbo correximus.
47- *» ЕЙ Mm, ) Now primus Adamus'm orcum de*
fcfdit,fed Abel.Sed quidfuitAddmusprimus
homi
1iu(unde et Addm Bebreis bominè jìgnificdt) ab
to denominate ей orcus.Licet autbic uidere Gre
coruerrorem, quibocnomen Grecu effe rati ( ut
ey alia multa ) abfurdè
mterpretatifunt.
Sunt eleméta nouem mibì.)Hoc nome quod fit,
nefcio. Sed cu Noam aUoquatur Deus antefaclam
linguarudéuerfìtaté, non dubiu ей qu'm еа Ivngua
tttdtur,que turn fola erat. Hebream dutfuiffe, pa=
tet ehm ex nom'mibus,quib. Addmus animdlid nun
cupditit wea nomina m Hebreo fermone dnima=
ì
t
Ännotationes,
lf»m fere natura deckrent: tu exprimoru
$19
hom'mu
nommibus, que infoio Hebrdico fermone ßgnifi*
tatk funt,ut Aiami,ut Caini,ut reliquorü.
Quoi
fi iti est, cum hic SibyUd uoett elem'etd quedä »fune ( id eil confom,ßcut m le fu nom'me,Bcouo*
ìente,deckrabimus ) oportet aliquot effeiitem m
Hcbredlingua,que
uocdlesdppcüctur.Atqm
nul
lefmt.omnes'enim
confomtes uocant,utentes pun
ilis quibufdm uocalibm, que neq, liter £ uocan*
tur,neq, numerorum not£ funt, utpoß'mt in buius
nominis rdtione uenire. Oportet igitur dut Alepb,
He,Vdu,lod,ey Ainuocdks dici:dut SibyttäGre*
tèloquentem, dedliquo Greco Bei nomine loqui,
V quoi A Beo Uebrdicè diäußt, id di fermontm
Gr ecu dceommoidre,qudß ipfd Grece, non Bews
Uebrdicè loqudtur.quemddmciu
in Apocalypfi le
fui dicit,feej[e a ey u
,nifißrteibiGreceloque
bdtur.Atq- bec quidem in medio poßtd fint dd eoa
fìderdndum.
Acßcuinotumbocnomeneiì,eunt
«roneftudiofoscelct.
Vicenoscumbk
crunum Ccmplefftt foles'm tfo.j.
miis.) in dred fuit per dnnumNoe ,ut trddit Mo«
fes:fe d quddrdgktd dies copleuit in dquìs. totidem
enimdiespluiffe, idemMofestradit.
№refirt,
quod SibyUd dddit unum di qudirdgmtdMofes e*
nimfecutw eil nttmeruqudirdtü-.ßcuti
cum dpui
euttdem dicit Abrèmm^nte comeptum ìfdtcum
320
Sebaft.Caftali'onfs
fe centenarium effcjum effetuw anno mimi. Sei
ìudicentalij.
ideiate meo cum coniuge, )Hic locus nos ddmo
net,ut de SibyUegenere et £tdte differamus.lgitur
hic.cr dd fìnem tcrtij libri,tradit fe nuru effe Noe,
cumq- co eudfiffe ex diluuio^O" Babylone projìfti
uaticmari per Greciam,falfoq; ex Erytbra natum
diciiab dlìjs etiam ex Circe er Gnofìo. Vreterea in
finelibrifeptimidocet,feia
ardoribus et tuo confìóiam effe,fcdtamen a tempore confumptum iri,
necf;femperuiclurdm.%xquibHslcKÌ$p,dtet,ediiu
•tius uixiffe, quhn fèrrei communii età* hominum.
< QK<* fts locum ficit fabule,que <tb Ouidio in 14.
Metampofita et% ubi SibyUd oftendii,jìbi À Vhct*
bo prorogatdm ejje uitam,feq id feptvngentos dn
nos uixijp,cr adbuc trecètos effe duraturdm.Atq;
tdde-eius uit£ longitudo m caufa fuit (fìcutego e»
,xiftimoj ut qua eadem effet,plures effe putarétur:
quòd ed. diuerfis temporib. er lock apparens, plus
rium fyceiem preberef.nonputantibus
hominib.
(dm tdmdiu poffeuiuere,fcd dlidm effe* Nam quod
memorie proiitu eft,Sibyttam qudnda fuiffe Perft
cdm,ex flirpe Noe, l)£C eam fe effe trddit. Erythre
amdutputdri,quedlidputdtd
esì. Cum£d quoq;
eadem effe dici poteil:,ex eo qui citdui Ndfonk lo=
«o,er ex Ariflotelis libro de Mìrabilibus ndrrdtio
nib.ubiitdfcribit:Cum£Ìn
Italia ojlenditur quod'
;
Annotations.
j«
ifanQttuidctur) conclaue fubtefrdneum
SibyUd
uatteiquam diutijlimè uixiffe,eyitirgmem
pernii*
fìjje perbibent,qu£ ejfet Brytbrea, fed l quibufdt
incolte Italie Cumea, ab nonnuUte Melancbren*
uocaretur.HeciUe.
Itacfeuidentmaliquantopau*
cioresfuijfeSibyUe, qum uulgò babenturmeq^ id
men nego, fuiffealiquant multas.tìeq; est quodmi
hiquifqudm obijcidt,SibyUa tamdiu uiuerenon po
tuijfe, qubd bombite uitam Deus Noe dixijje t fare
centum uiginti annoru.que res non jìatimposìdi
ìuuìum accidit: propterea qubd bom'mu praute ce*
natibus (propter quos Deus uitam miwtit) turn di
luuio, turn lìnguarum
diuerfìtatecobibitts,noirat
neceffe boc decurtano* ulte extrem u remeiiu fu*
tim. aàbiberi. Sed id poftea adbibitu eft,ut Dm fa
iurti iixerat. ìtàq; Abrabamus centeffmo anno fe*
nexesì. Roc,inquà,(ì qute obijcict,rtJpondcbo,Dé
mideeommuniey
uulgari uiu curriculo dicere.
Nam cyAbrabdmus,^
dlij multi diutius uixerut
er Sibylla uìxiffe potest, quii Deus nuUijìtobno*
%№ legUquo minus faciat quod ipjiuifumjìt. Vi*
àetur autfcripjìjfe queda ante Saturni fcculu* B*
Ub.iideTitanibus uaticimtur. Libro aut tertio er
narrata uatickdtur.fed uidetur narrano iUd mi
gfr tffetiatichdtio.Solétcmmuatesdc
reb.futurtè
hqui^uafide
preteritte:qubd Deus ( A quo affi**
tur) futura iuxù ac preterita uidet.
t
?2i
cfj.j. *
Seb.Caftali'onis
BonoSabaoth.)Uocnomcn}lebr£ueSt,çr$i
gnificatexercitus.
VocaturautDcus
exercituum,
quafltu dicdf,armipotens,aut
beUipotens-.qubioa
mnib.(qu£ ufquam funt) reb.tanq militib. utatur.
«AF.<Î. • Yocdles quatuor
autYevt>nonuocdlescfcdudsbi
mm Genioru. ) Hocœnigmate fignificat nome h~
ois Seruatoris noiïri>quod confiât ex quatuor UOÀ
cdlibusliterk,çrdudb.confondtibi(f:qu£liter£ht
tmguaGr£caefficiunt88S.Ndm
T ualet10. « 8. <>
ZOO. o 7. v 4 . 1 ZOO.Vocataiït
xQwacofonintcSj
Uteris in TPFIVFCVJOL et ÀFUVETJID eSl <RÛ&t>UW diuifxsi
Quoddutc uerto,No uocales duiïjn Grecoeft lit
fine uerfws,7<*JL' X<PU <V AVTÙ.Sed neq^uerfus rt
tio canliat,neq;fentétid. ltaq^ ubi eft wjegendiï ejl
i/LV'.'m quo fane fdeili/s fuit lap fus, quoi mfèïior
pars liter £ <AÉHTEI,fuperiore auulfafigun
habet li
ter£ C:fttperior itë^fperifbiritus
: mediapars aut
litere, quid graciliori traàlu calami exdraiur, fact
le potuit exolefeere,.Imitera aut rf,qualis in fineferi
bi folet F,facile ex V facia cil;, fubieâa infra parte,
priori lmea,etdeleta
apollropbe,qu£fequcbatur.
Sed QD fît B'mûm Geniom,neq; fdtis inteïïigo,neq>
uerfus fdtis cojht,nifi XYYIXUU dicimus penultimt
longa,qualicentidufus
eil Bomerus'm P&ES
V
TXUEIA. Quod fi eit, fignificat Sibylla duos effe
genio$,quoru,nomen\litera
VÎYI*<« "vncipiat,quo*
rum unudkubi nominat ipfa Sameiï:alter quifiP»
VA
non
Annotationes>
3 2 *
Hon uideo, Sei nihil hic affirmo. In fequenti uerftt
pro Aotepylegi debet <Л' b\cp,duobus uerbis.
E X LIBRO SECVNDO.
Aionaus.)HocnomenUebraumeÛ ey
domU S o . ù
bumjignificat.
Qui nomme complet Ortus.) Uoclat'mèexpri s>i.j.
minonpotuit,quod
nulla Шаги quatuor regioniï.
mitium habeat a quarta litera. Hoc autë nomen A=
dam GRACA lingua accommodatjio quia GrTECUM
fitted quia Grace loquitur :idq- ex fua perjona.
E X LIBRO TERTIO.
E x Auguflinis.) Augujlinos uocat ciuitate qua $$.1.
pdruit Auguftis,qua in Apocalypfi (ut et alibi x Si
byUd)Septicollis appeUatur.Exhac uéturus ей B e
Ual,qui a Sibylla Bellas uocatunficUt a Grœck An
xiibas dicitur,qui eu Annibal:quaquam Belier pan
h рой appeUatur.Scd nihil rcfirt. Js cfcqui m fa*
cris Uterisuocatur Antichrijlus,et
homoperdhus,
ha hoc fignificatHebraicofermone
Belial. Euaut
iiligenter animaduertendtl,quemadmodu
Cbriflut
cti iam adeffetytamë expeilabatur: idé etiam m An
tichriflo decidere>ne quern forte illudfaUdt quoddi
citur Antichriftuf tniraculafdtturui.Uon
enim ue
ra erunt mirdculd:qua res eosfaUit,qui talcs funt
m lefum Deu quales fuere ludai in lefum homine.
Verfumultimuficperficies,uthabe№inexem
<j.
}
3
9
pUtiMtimaebUnOfSidgna ui flatus Dens imtnor
3z4
Sebaft.Caftalionis
talk m iUam lmpulit:at uentLttemq;
moxpoftuer
fum, Sedpoftquam, interfere! hunc:
Mutat£,ey uario difcriminc difjcnuerunt.
j.
N a $ domut regno.) Non tam latèquideregnd
uitSolomo:fed in eos quodamodo regnare dicitura
"A
quib.ei muntra mittebantur, er quibw metucn*
dm erat,ut e& in PpZ.7z.
1*3.4. Chiuquoqifeipfeuocdbit.)
DeUomerohquit
tur,qui primo hymno ad Apollinem DeliaÌMaUo
qucs monet,utfiinpofteruinterrogentur
quieta
torem babeat,quo
maximedelcclciur.rcfp'odednt,
ìiominé cd'cujn Chio babitanté.defc loquens.
}
EX LIBRO
t;6.t.
Q_VARTO.
Ajfyrij mortalibm imperitabut
Omnib.)ideji
maxima erit Afiyrioruimperium.
Non enim loti
orbi imperdrunt,fed itd dicuntur imperare omnU
bus,ut Cyrus, quiapud tfdrammcat
feregm
totius orbk.
t
EX LIBRO
QJVINT0.
i$B.u
Cuius capitalk habebit Litterd bk decies.) Ree
funtinteUigenddinGr<eco[emone,
inquoliterat
wracrum lignificante
[<><>.*. Mdtrum c£fora.) (le Komdnos appeUdt, prò»
pter Neronem matricidam.
EX LIBRO
soo.
SEPTIMO.
MiUemihilecli.)Miruuideripojìit,
pudkant tiipr£ckrèudtU\mi,Sedmmbiilfec$
muliereim
3
ucnit
Annotatfoncs.
32?
uenit,p'offe etiam improbo* et udticìndri(exemplo
Balaamus) er edere miraculd-.quemddmodu p<t
tet ex Cbrìfto, qui ojlcdit muitos fare m ultimo iu*
dicio,qui beec a fe fatta comemorent:quos tante no
fìt dgniturus,utpote maleficos er intprobos. ?r£te
red potuit Siby'U,cu i}£c fcriberet,cjfc probd,ct ui
tdm mutdjJe.Non emm dicit fceffefcclcrdtdm,
fei
fuijfe.qu£ fané peccdti cofifiio, uiu correfìionem
uidetur indicare,
E X LIBRO OCTAVO.
232.
Porrò qudter decics.) Romdniimpcrij finis in*
teUigenius eft,cuDccius X X V I impcratorunA
jcufiiiofiio cafiis eft A Gotthis^quib.
pofìed dele*
4ttm eft imperiti Romanu.quo quidem Decio citfo,
$j>mdniGotthk,pdcifcente
GaUoflipen&iu foiue*
*unt,quoddnteafeccrantnunqudm.
in quo capiti!
dim'mutio,(y imperi] mifiio mttUigitur. lìocdut
•accidit dnno db Vrbe condita miUejimo tertio, qui
mmerm fuperdt numera a SibyUd pofitti numero
qu'mqudgintdquinq^cu
lUd dicat,Roma completa
um effe dnnos nongcntos
quairagintaoclo quinti
tnerus cit literdru nominis,Ront£ in fermone Gr&
co.Sed ante Deciti rei ia fuerdt Gottbis cu Roma*
nis-.et Romanorum imperium perire reclè dicitur,
tum Gottboru(d quibus uicìi fuerunt) incipit.
1ESVS
CRRlSTVS.)H<inc
Acrofiichi= *-*J*
}
dumper omniitimitdtusfuntj
pr-eterqua in ultima
x j
Utird,
Si6
Sebaft.CaftaJionis
lifera. C« enim in Greco fit Crux,ego uerbo Utinci
ieftitutuf cuiw> litem prima effet x,pofui Cruck,ut
duab.literis que idé ualeat,unatn exprimere.Quod
firn Greco pro / w « b vw,legeretur ùvjòs bvui^
idé cffet,bdberc$pro ?cwfòs,id eft
crux,?™^^
id e(l crucifige. Sei de hoc nihil affrmare audeoM
detur aut Cicero audiuiffe hoc de Chriflo oraculu.
Nam m lib. t.dcDiuinatione,de SibyUe camme lo
qués,dif[erit his uerbis:Sibylle uerfus obferumw
cjitos iUa furls fudiffedicitur,quor% interpret nup
fai fa quedam hommu fama m fenatu difturuspu*
tabatur,eu que reuera regem hdbebdmM,dppeUtn
dum quoty effe regemfi falui effe ueUemui. Hoc fi
tft m librisM quern homké^t m quodtéput efti
Callide enim que itta compofuit,perfècit ut quoi*
(unq; dccidiffet,prediclUuidcrctur, bommumw
temporiidefinitione fublata. Adhibuitetialatebrà
obfeuritatis, utijdé uerfus aliasmaliamrempoffe
accomodari uiderentur, Non effe out jMud carmen
furentis,càm ipfumpoemadeclarat (eBenimma*
gii artis or diUgétÌ£,quam incitdtionis er motus)
turn uero ea que 'An^i^n dicitur, cu de'mceps ex
primis uerfus Uteris aliquidconnefìitur,ut m qui*
bufda Ennianis,que Ennim fècit. id certe magis eft
attéti animi,qfurétis.Atqui m SibyU'mk ex primo
uerfufentètie primfc Uteris Mm fentétie carme o*
mne putcxitu.r,Hoc[criptorb tè,nofur<№:adbi*
y
>
t
Annotationes.
527
f>entkdiligetiam,no infani.Qudmobré
SibyUàqui
DEfepojìta et coditam bdbeamm,ut (ii quod prodi
tu ct% À maiorib.) iniujfu Senatus ne legantur qui"
de libri,ualcatq; ad deponedas potiwi,q. ddfufeipie
ddtreligiones.Cudntillitib.dgdmus,
ut quidukpa
tim ex ittis librii,qùm regiprofèrat,quem
Rome
pojlhdc nec dij nec homincs effepatiantur. Ree Ci
cero.Sedquod dicit,SibyUa hominu temporuefc de*
finitioné callide fufìulijfc, no uerè dicit. Na eaai
fine fecundi libri aperte dicit, tu, uentum effe iUum
regem immortale, toti orbi dominatati, cum R o «
ma Aegypto imperare
ccepifietddquoiacciditpait
ìopoti Cicerone,fub Augufto, <{ue religioiàhomi
ntianimoi occupauerat,cti dcrcdttccndo in Aegya
ptti Ptolemeo ageretur(ut eli in prima Vamiliari*
um epiìlolaruCiceronisjquiPtolemjeusà,
Gab'mio
reduftus eiì.Pmerea in Uba.dicit,tueum effe ueti
turu,cum effet lohes baptifìa ab Bende occifus:lo
dnnéuocem quanda appellai m deferto clamatali.
Sedqulvsfuturus
effetiUerex,
nefcimffcRoìna*
noi.ideo mùtui mirti eft,quòdne ludd quidé feiue
rtit,putates (ère terreftré, cufuturut effet diumui
tt ccekiìii.id quod ex SibyUa cognofei poteri, cum
D e » uocat,et no/Ira caufdfupplicio
afjèclu.Quod
aut dicit de Acroflichidc Cicero,mali omnino col*
ligit:qualì uerbfìt difjìcilius Deo uitcs agitanti ta*
Ha funder e carmina ex tépoi'e,^ Enniojdbibito
et
tepore et Migentid.
jc 4
Et*
5*3
tfp.u
MO
SIS
DiftdlogiBethlehe.)
Atyorfermonmetrdtio
ncm decldrdt,flue confilm quoddd,(y prudentiant
etc maite,per qua. Dent dgdt, ficut homines fcrmo*
tic et rdtione dgunt: cuius uerbi uis quonidm latino
Utio uerbo fatis exprimi no poteft,ufusfum
Greco.
'Bethlehem out Uebreis domum pdnk fignificdt,m
quo oppido tidtus eft nofter ille coditor,altor,fer*
Udtor,Deifilius IESVS
C H R I S TVS,
Deus fummis Uudibus celebrandut
mfempiternum.
AKNO.TATIONVM JINIS.
3MOSIS
CARMEN,
IN Q V O
HE*
braeorum calamitatem ob alienorum deorum cuj
turn futuram praedicit: rurfumque eorundemiu
flaur ationem,& hofh'um uItionem:quod ar
gumenturn a Sibylla non eft ahen u m , ex E x o d i j i .
r
A
Vdite cceli que
loquor,dccipe
Oris loquelds tend
meijnen
Imbrk fluent ritu camcene,
Verba fluent med rork inllar.
Non [ecus dc fiprdtd rigdns liquor
Cceli pluentis grdtnind mulcedt,
Mdgni loue nomen citdbo:
"Ldude Beum celebrate noftrunt*
ferfe&d cuius firtidfdttd [tint,
Et iunfta retto iuiicio.Beus
CARMEN.
?i&i$ìmM,culpdq,mdior,
lufliti* pater,atc^retli. ^
A
quofceleflèdegenerantfui,
Non km fui,fed perdita natio.
~ Talin' louam mercede placai,
ìnfìpiens popule,atq finite?
ìs non 'ne ttindex eft tuus, ZT
p^»
Qui te creauit,qui tibi dat flamini
Antiqua feclorum reuolue
Tempora,pr<eteritos cr annot.
Vatres rogato, confulito fenes,
Qui confécntijìc refèrent tibi:
Cum forte gentes fcpararet,
Diuideretq; honùnes fupremut^
Tiiuifìt
agrosgentibusjntuens
fìebrea quanto gens numero fòreL
Nrfmcj,- eius eéìfanguis lacobi
Pars adamata,peculiumq^
Quem cum relicìo repperit infoco,
Viris firarum uocibus horriio,
Complexus eiì ipfum do endo
Vtq,
fuosoculostuendo.
Quo morenidumfufcitat,
eyfupri
yibratapuUos peruolitat fuos,
Vafivs'q, fufeeptos inali*
_ Tert aquila, ey per inane fèrtur;
;
C
t
Sjcfofctf iUumiuxit agens lotta.
Ho
M 0 SIS
Pr<efente ttuUo prœtereaDeo,
Et uexit m fuprema terra?,
Erugibus
utfrmreturagrL
Qt^tn mette fax¡s,ac oleo pétris
Manante duris nutr¡jt,& bount
Mottiq; balantum cibauit
E>egrcgelafteq),butyroc[;:
Necnonopimiscarnibus
arietum,
Agnisq) cr hircis pmguibus,optimî
Cum tritici candente flore,
Sanguineacfcliquoreuitis.
(be,
Hkc ergo pinguis redditus, impro#
Crajfoéfcfarftui pondere corporis,
Uunccalcibus^qui te creauit,
Eft'qjfahs
tua,reppuliHif
Verumqi ducenspro nihilo Deum,
ttiîcprouocafti(probfcelui)aduenfc
> Diuis adiramMmonaiq), •
Sacrificándomeos
putafti,.
lgnotadiuùmnumina nonprocul
•
Adduâa.nunquam
culta parentik
AmbiSytuidum conditoris
lmmemor,immemoresparentis.
H<cc itte cernens fèrtgrauiter loua,
Frolís perofuiftagitium
fue,
Et dicittAuerfabor ittos,
Siccfr uiiebo cadent ut be res,
• ' '
' "
G
e
}
n
s
CARMEN.
Gens infiielis,progemes
male
i Erugi,dolorem qui mihi per deos
Vanos,ey indignos deorum
Nominibusfaciunt,
criram*
Ergo uicißim per fatuas eos
Gentes,cr ipfo nomine gentk hauA
Dignaf,adiramprouocabo
Affidami pari dolore.
Elammafuroristerribilemei
Terre peruum uifccra fundiM,
Eiusq^ fruges,montiumqi
Firmi cremabitur igne moki»
Ipfos malorum congerie premami
Totisq,
telisfunditusopprimam.
Vret fames,urent dolores,
Exitiabilisureta-ßuSt
Addam fèrarum uulnera dentiamo
Addam malorum uirus et anguium*
Eerro ßris defeuietur,
Intimateilapauor
tenebit.
Lethum pueüas er iuuenes idem,
Annosq-canos zrpueros
maneL
Statßirpitusdeleregentem
E x hominum numero fceleßaml
H o f t e m ßrocem
[ed metuo male,
l$eueritdtisnefcius,bd>cßidi
Vicensfuperba-ctmtttdextre
~
33*
t
g
Geßi
t
t
MOSIS
Ge¡ld,ióU£ neget
effefdttum.
Wngentís eius non ratio fdgdx,
VUum'ue mentis confilium uiget
Vrudenter ut conjiierent hac
Tandem dliqudndo, putcnfy fectm:
An mille pojjìnt umeere finguli,
Et dend bini miÜid uerterent,
Ni proderet cldufos in drélunt
SpontefudDeusipfe
eorumt
Wdmnoneorumpdr
Dew efl Beo
$ioftro,uel hoftis iudicio:fed ejl
i iM cr uud,w
uitk,dgro$
V
t
Que Sodoma fdpit,ejr
Gomorra,
Ejluud fuoco fèUis dmdrior,
Vragndns rdeemis tri{iibm:eft eh
Vinum,quod eftpknè
draconunt
Virus&djp'idis
horridum fèi
VUecfubmeìAfuni condita chuibws,
Arcdnd funi h<ec me penes abditd,
fiet mei umdiéìa iuris,
Pcena^cumpedibuildbdfcenL
fírfíK^; 'mjldt iUis exitij dies,
Puriq; cdfus temporis imgruit,
Cum feilieet cdufam fuorunt
Sufcipiet loua idm fecundus.
Cum deftitutos robore pri&ino,
Omuity míos pujidio
uidens,
CARMEN.
lDicet:Qvibusfretifucrunt,
Num'm,nunc ubi delitefcuntf
ToUuttd quorum
mdnderepinguid,
Hcturire quorum funt folitimerum
hibam'mumtqum excitantur, ,
Auxilioq fuo
teguntuost
tiuncejfefolum
difcitemeDeum,
N«Ro fecundo,qucm penes cft neci/t
. Vitacfc ius:qui uulnerare,
Vulneribwsq;
queomederi.
Cui nuUd res ei% qu& quedt eripi:
Quijlc'm dltum toUo mdnum medttt.
Per meq, uiu iwro pdtrcm,
Siglddium exdcudm corufeutn»
iconiq; cdufdmfufcipidm mdnu,
Multldbo iuüo fupplicio meos
lioftes,ZTdufo me perojlí
Vrmid dignd fuo rependdm.
Tmgdmfdgittdsjiurrme
fdngumte,
Enfemq) pdfcam cdrnecddentium:
Tdntws crúor mdndbit^hoftis
Vltio tdm cdpitdtis'vn&dt.
Lduddte gentes bunc populum,quit
Vítor fuorum fdnguinis eü Beus,
Bojlem'q, poem perfecutut,
Ukfduetfhkpdtrídm
tuetur.
;
F I N Í S .
ERRATA.
Pdg.}.Utrfun.qu<e
qtiìppcqtite
tf.z^..
tf.<S.et 18Jaunt
«VA'
z^JuniAx
29.1S TCOÌXTCOÌXS
2 4 . 1 5 . Kxreéncvoi
а7
quequis
certo
7i^Sacrx
с
з5.8.Шщ*
тг
ут,г.4")с С №
3 9 . 2 7 uiuentuni
•mxnniteyo
S.VÌHXT.
4 1 . 12 y\xuHÙÀi
4 2 . 1 , 7 ^ 0 ? t-xTulw
49,i<í.7r?iíV к/^л.ъсп/беош
Quoi
sS.$.Udßo
/l
ир
юг.4.Jìixéluiro
A"
Ï}Î.ÏI.<A>ÇIW
tnutibitc/;
xiB.t. ну lyhcop
13ff.11
ífi.ii.ccelificUdntiS
e-myxivoyovcus
102.7. w ¿ -
189.27. innturg.
iz},i<5.
192.13. Scapami/
хо.таоАгмсcwos
zz9$.éy.x
24/.JÍ.
(¿evos
(ÍtgU
2 4 9 . 0 . Л^Й,»
z$4..io.inmdrg.™oiijcra
tu dulci uoce
г
^
120.3.
239.5; ne diuifd
oris primd
г
úxi¿Acimut!э'т.
AoyßXTX
•Z6Ì.\.UdtÌCÌnÌd dkl
180.12
ÌTIIXIÌV¡íid/i
ènd^x-
iS. non ìdm mortis
pedibús^
x'&x.i.Tax.vipHf-'s
1 9 0 . 1 4 . I / Î mdrg. pifa?
%
j30.13.aV
r)¿7¡xfdwTC-gxnXé¡(i(>
177,25. w.4tWf
г.енп'нтси.
7
$7.9.^111*1
1 4 2 . 2 * . è™ тъто/f 14ЗЛ9.
tso.i4.»ebic<t°
Ae
6o.ii.
GS.xs.deßnet 77.z^Xfí*xTi7xívu
4 . T e t r ¿ Ss>.z.mmirg.y.api(*vii(>
Асу
l l t
43.îî.obffxéY{
237,16.
WÍ5I«
24?.
¿/1.4.
г; ;.гб. Ad
re*
quem
251.19.
T^xreAtati
2 6 9 . 2 2 . то'я«
2 7 . CÙVÌTJÓ'
2 7 0 . 1 0 . KuAvôfi 12, f w î i / a
271.15.Ke»
22,с(одеше>;<Н."ЙГ 2 7 4 . 1 7 . Ш и 5 2 7 5 . 2 2 .
qtiecingere
277.11.
гб.'ЩОфхри!
псытя
г о .
xj$,iun&fet(/
sirtHÁycreer
2SÙ
2 $ г , г о . ^ ч а я .
305.7, uerfuum, jo8,8.wvgt w^W« 311.8. f£e
2&}.2.tulerint
t*ä(f
¡iфор
QV
F 1 N I S.
t
Í A S I L E A E , E X OFFICINA ÏO»
mnü Oporini, Anno Sulutis Ъитмл
í & D . L V » Menfe Augufto.
J
Jg-ja.
i
Her.
t
«*í-
4-
Í/fP-
s ¿
">'•
тгеХсхЛГ&ЧИГ Л«-
ш^уяА»а&-
p„tM
7
i.
ITA
-i
'
fit
V.r S-
• Л
AfA*u<rrv<rt\'fr
¿- / ^ « f « / <
Ces.
//-
. <- /,v
tut]
et***
tortol
УГЗГ
ut
-fpD^S,
"» *r»rf
Л
i>ff*t.
/<"*/
, 0 . y
r j r
„ p .
7
«/*.»>
. , . * :
ï
«
,/
.
«

Documents pareils