Bp 17041 - 21070 DIJON

Commentaires

Transcription

Bp 17041 - 21070 DIJON
! .)
#$
"
! " # $#%
&
"'"
( #$)
&
)
"
*"
(
8
, ;
-60 3,2
+ ! ,-$,
,%.$
! .) !/ )
, 0,
3,!
.$)
-0 0!)#.
0 #3,!. !
# -#+ !
#1 ))!#.. -) 4,!. 0!-- !
#!)! )
#, $)
(
-#+#
5 %) .
0, -#+#
#11 ) 1# $)
- $ ! !$2
0 '!. ) #,$!-)
0$2 ! -)
2'! ,- ) $
)$ )
!)
@0!
.$
0
!) #)0.$
0 $
/#$
&
6,. #.$ ?-
%0. 0!
0 $ 0,
#
C
#
A)
!))0!
5
7
$ '.!3,
-62$0$;
5
7 )#.$ 2+0-
.$ / . ,)
&
1 @#, )$ 8 -0
0/0.$ E # $#% ;
@'#$#
&
0.,$ .$!#.
1
$ -
2
#.$0+
)
&
!)
! $!1
@'#$#
1
&
!9 ( E
D
BB
5 *7
*
* 8
C
.
#$
2 -01#..
)
E
9$!+7:
# ;
& &
0,9 / .$ ) ( B-# !
!)
&
(
A
@ A @@?
!9 (
1
!/3524+
442
)$
)
! $!1
6
@'#$#
;* $,< =(
1B
' 1
>< ;* $,< ? [email protected]
.-A/
.$ ),
-0$ 0,;
@
#$
() &
/
!)
&
-* .
0 &
&
!9 (
(
! .)
!/
)
! $!1
@
5 *7
8
@
& &
&
. &
'-1
#11
@'#$#
*+ "% ,&
#$
!"!#$! %
&
(
(
*+!%!
!
&
F
*
&
/
&
!)
5 *7
8
*
C
!9 ( E
#$
)
234
(
1
/
!)
@
!9 ( E
&
@@
D
&
1+
&
! $!1
@'#$#
@
6G
5 *7
* F
B
54 &
/!
4 &
5 &
1 +
&
,
, + $
$
)
#H .)
@
@'#$#
235
(
&
4,!. 0!--
(
!
#$
!9 (
4
D
@ $!$ #,$!--0+
)
+
!)
@'#$#
2&
D
>7:*+!$/<"*'$#
& 1
B
@
! $!1
&
! $!1
52 &
)
C
!% 0! !
&
&
<"*'$#/C+7*'$ [email protected]
D
1
#$
@
) 1# $)
)
*
@
!
)
D
4
8
D
*
'
17
'0 +
.$
#$
@
&
(
'-
(
)$ & -0
D
2'! ,- ) $
0. 2; ! % )#!.8
.)
& 10!
/#$
2$0%-!))
.$ %0. 0! ;
8
!9 ( E
! $!1
6
(
.- /
)
,%-
1!+, 0.$ 0 $, -.$ ), - ) .#$! )
/ .$ ) #
) #.
$!1! 0$ 6
0$ ! ,-0$!#.78 $ - 3,6 9 -! !$2 ), - )!$ (
:::;/ .$ ) # 0.!0- );1
0 / .$ 0 -! , 0 '0. !) ) #, 0$2 ! -) . -62$0$8
!) 0, -! ,
)$# <0+ ; -)$
10!$ )0.) +0 0.$!
60, ,. )# $
-0 0 $
-6 $0$ $ .#$0
.$ )0.) +0 0.$!
62/! $!#.8
/!
0 '2 $
1#. $!#..
.$;
) 0 3,2 , ) )#.$
.)2) 0/#! ,.
#..0!))0.
90 $
) %! .) / . ,)8 /#,-#! - ) 0 3,2 ! & - , !)3, ) $ 2 !-) $
- ) 0+ 2
0.) -62$0$ #= !-) ) $ #,/ .$ 0, #
.$
-60 >, ! 0$!#.;
) /2'! ,- )
!/
@@@@A
!)
&
1
(
#. #.1#
!9 (
D
'"#+*'"
;
! $!1
6
#9/5
@'#$#
5
@>
@ 'E
+
[email protected] .
"
0$2 ! -)
#1 ))!#.. -)
#$
)
*
+
!)
(
&
!9 (
,%-
! $!1
:79$B 6
@'#$#
*:$+! 1
#. #.1#
#$
;
.$
)
E
@
@@&
!)
D
&
!9 ( E
[email protected]&
! $!1
? &
@'#$#
1
D
0 '!. ) #,$!-)
#$
)
*
(
&
&
&
!)
(
8 G
& &&
&
1> (
&
&
!9 ( E
:79$B 6
&
& (
*
! $!1
&
(
( (
)
!9 (
&
&F
&
)
C
(
'"#+*'" 6
&
#. #.1#
1
&
(
5 *7
<%9
;
8
<&
(
& &
!)
&
!9 (
1 5 4 ><55
3A
@5A @@5
E
#$
)
1 3 2
@@@
: 32
=(
1+ && 1*
!9 (
)
CB.
#
@2A
@4A 223
-0$ 0,;
!)
&
!9 (
)$
7
(
[email protected]@
E
! $!1
)
@'#$#
.+7EEE3: [email protected] 3 43
(
(
1 .-A/
8
.$ ),
C
(
&&
14
+,9
(
3
4
!9 (
4
: [email protected]&
1
@
E
@'#$#
[email protected]&
& &
-0$ 0,;
! $!1
&
!9 ( E
D
@'#$#
=(
.C+ < @@@CE @[email protected] 8
& 1 , & +9 &
& & +91
1
F8
6 I
#$
&
@
! $!1
&
& &
.-A/
.$ ),
F
"
#
$ %
F5
7
$!#.
#
$$ .$ )
C G
"
#
# &
@
E
"*F
"
#$$
#
+
#
"
$
#(
$ ##(
% * + #(
#
+
#
"
#
)#
#
)%
%$
#,
*
* -
2'! ,- ) $
!)
8
D
5"*7
@&
.<@ KK.- 5I
[email protected]
.$ ),
-0$ 0,;
0,
#$
#
& (
@'#$#
;+ =(
& & 1 .-A/
F 8
,
)
'
9
+ ;; +
&
1+
D
#$
"
)
D
5
!)
&
6
)$
! $!1
*
2'! ,- ) $
!)
!
D
C
+7 " + (
@A
@ A @@
"*
)
6
C
B
2'! ,- ) $
#$
F
@'#$#
#. #.1#
J
&
;
! $!1
B 3>1
B 5"*7
(
(
&
C
&
D
&
&
& (
(
#$
!)
@'#$#
@ "
&
(
(
4
,
0,
)
! $!1
/&
& &
#$
)
@'#$#
(
+9,%
@A @@?
<% "$9
,
(
&
&
8
1+
>$! $7>9$ [email protected]
1 #. #.1#
1
)$
(
*
)
! $!1
.-A/
#
.
@'#$#
@ ;. 3 @
.$ ),
-0$ 0,;
=
?3 @@ 2
5 3
& &
1
!)
&
!9 (
D
D
B
:
H*$$ -%:
H>+:$!# I
+*J7$
7'+B$: 2 / +>$!7$ :+79$!# #'%7>$9$H/C-3 /
2 @? %:$ *$ $K /
!"#
$
% & #
$'
B
5
7
@
@"
!
,
#$
0,
)
*
&
&
&
! $!1
& (
8
L [email protected]&
8
@&
@'#$#
L
@@&
? @& M1
4 @&
@@@ & M
!)
&
!9 ( E
2'! ,- ) $
D
#$
0$2 ! -)
#$
#1 ))!#.. -)
)
:
D&
(
#'"9% $ > :
1 #. #.1#
&
@@;
E
! $!1
&
(
)
9$!+7:
# *
&
>< CC ;$< 4?525 ? 8
+>D
1 .-A/
@'#$#
L @@@M [email protected] &
? @&
@@ &
&
!9 ( E
)
!)
&
&
(
&
!9 (
@'#$#
&
/ ,1-1:
1 3!/ 43 +
& &
@ A A @@ 2243
.$ ),
-0$ 0,;
&
!9 (
E
#'"9% $
1 #. #.1#
! $!1
6&
;
@
224 L [email protected]@&
@@@&
5 @
C
C
5
7
8
K
[email protected]
B
5
2'! ,- ) $
#$
)
B*
& &
-6 .-A/
!)
&
)$
7
8
)
F
B
CB.
$9"$
& &
-0$ 0,
!)
)
! $!1
&
(
!9 (
1 +</
@2A A @@2
E
5/+C
[email protected]
6
)$
1 34? B9 [email protected] 6 : * ,[email protected]@ 4 =(
@5A
@4A @@41 .-A/
.$ ),
-0$ 0,; @ 2/#!
.$ , /2'! ,- ;
@'#$#
+
1 +
5
9<9 B
E D & 2+-
@[email protected]@[email protected] 4 8
0, +0 0+!)$ -# )
BB
5
7
7
*8
@
E
#$
)
9$!+7:
#
B
>< *[email protected],@5 ? ? @4
8
6 1 @ 2/#!
E D & 2+-
&
!9 (
9$!+7:
# #
& &
@
(
)$
!9 ( "
1
!/35 ?+
? @@
! $!1
6
@'#$#
I
:CI
C5
1*
=(
1
>< I
:CI
C5?> 3 [email protected] 8
.-A/
.$ ),
-0$ 0,;
5
7
.!$2
9 2 !
.$0-
6 @
D
#$
)
9$!+7:
#
& &
&
A
@ A 22
B
#.1#
1 ?24 9+
3? @
3
6
)$
!)
)
@'#$#
C43 @
=(
>< C43 @ @ @[email protected]@
1 .-A/
.$ ),
-0$ 0,;
5E 7
@"
F*
E
/!
)
&
!9 ( E
)
#H .) C2.2 0,9
8
(
2? 1
#.
D
$
!)
@'#$#
(
)
*
! $!1
(
;
#.1#
8
D
@
D&
#$
! $!1
#1 ))!#.. -)
)
E F
2'! ,- ) $
@
)
@'#$#
B> [email protected]
6
B9$ 4 +> 4
=(
5A
@5A @@
?? @
1+ && 1+
+9
0, >#,
/ .$
, /2'! ,- ; .-A/
.$ ),
-0$ 0,;
5E 7
J
!9 ( "
)$
! $!1
D
0$2 ! -)
&
8
.$
)
14
& &
0, +0 0+!)$
&
& (
@A @A @@5
#$
!)
@[email protected]+?
32
1 .-A/
8"
)
!)
!)
.C+-!
& /
D
2'! ,- ) $
"
=(
& &
D
2'! ,- ) $
C
)
! $!1
[email protected]:-!
#$
C
@
@'#$#
&
!9 (
E
D
C
(
C
!
),
J
=(
(
@'#$#
3 5
2'! ,- ) $
C
[email protected] [email protected]
1
D
#$
C
6
D
#$
<
& M
1$
)
1 $
!)
!)
)$
! $!1
D
;
&
!9 ( E
D
N
! $!1
:+,%7+9 $
@'#$#
[email protected] 1 C
(
&
1
#.
@
@
6
5
7
8
@
"
!
2'! ,- ) $
#$
)
"
9
!"
$! <:9 + :
@A
@3A 2251 9
(
&
& &
8&
(
)$
)
+ :
=(
2'! ,- ) $
#$
"
! $!1
1 CI
/342/,
&& (
&
1-
[email protected]
[email protected]+ : ? ##[email protected]@
&
&
O
.$ ),
-0$ 0,;
.-A/
,
&
@A
@ A 2221 +
& &
@'#$#
6
)
&
!9 (
,9%$:
1 .-A/
!)
&
!9 (
5
)
,
8
D
7
&
& &
8
&
!9 (
8 >$! $7>9$
@A
@ A [email protected] +
2'! ,- ) $
)
C
)$
)
,
!)
! $!1
=(
1 C>
.+7EEE4:53 @ [email protected]
1/
'
&
8
!)
!)
&
!9 (
!9 ( E
&
!9 ( "
6
5
7
8
E
!
:$+
!)
!
&
#$
)
*"#9%$! * (
1 4 !/5
+
& &
@3A A @@
??35
1 .-A/
.$ ),
-0$ 0,;
8
!)
&
!9 (
E
6
)$
@'#$#
@ B1*
=(
,
&
@1 #. #.1#
8
;
C$9:"$#
!)
&
!9 ( "
!)
&
8 C$9:"$#
#. #.1#
;
1
&
.-A/
.$ ),
!9 (
D
(
9%*'$9 6
-0$ 0,;
7
%8
@
(
(
9%*'$9 6
-0$ 0,;
!)
)
8
-$7,$%# @?(
& &
1
$/3 @+ 6
A A @@
?? @
)$
1
.-A/
&
(
9%*'$9 6
-0$ 0,;
(
9%*'$9 6
-0$ 0,;
.$ ),
!9 (
&
!9 (
E
)
@
! $!1
B-$
B [email protected]
1
=(
!)
>< *2'[email protected] ?
0+0)!.
60$$ .$ )
"
#
+
#
"
#
$
$ ##(
#
+
#
.-A/
.$ ),
&
!9 (
D
&
.-A/
.$ ),
!9 (
D
)
*
9$!+7:
# [email protected] (
>'5<[email protected][email protected]@@@ 2223 8
& &
8& 1 .-A/
.$ ),
-0$ 0,;
#(
% * + #(
"
=
$%+2
! $!1
@'#$#
;.+
)
(
1
#$
#*
#$$
1
9
!)
**
!
'
@'#$#
1 @[email protected]/@@4
1 @[email protected]/@@?? 6
:$+
@
! $!1
@'#$#
@@
(8
@@ #B+
(
G
@@
(8
@@ #B+
(
G
@@
(8
@@ #B+
(
G
@@
(8
@@ #B+
(
G
! $!1
@'#$#
D
(
#$
D
7
@
! $!1
@'#$#
@'#$#
@
5
5
)
9
"
!)
:$+
FE
#$
2'! ,- ) $
6
! $!1
0
)
@
#$
@'#$#
[email protected]? @/@@ 5
D
(
9
5
5
)
9
@
B
! $!1
;.+
)
,
$*+ @21
#$
""
5
D
#$
><? *9'EC?544 3 2
( &
( (
D
D
C
1 ?2 @/@@ 3
.-A/
.$ ),
)
! $!1
B*#
@'#$#
6 32/ @2
@A
@ A 22 1 +
1
D
!9 ( "
#$
"*
=(
2'! ,- ) $
"
C$9:"$#
;
)
"
@
&
8
#. #.1#
#$
D
.-A/
D
,
$*[email protected] 1
=
&
;
@7,
! $!1
&
8 '%7>$!+,'$: 4 ;.
><2-,@[email protected] ;@ 23 @2
8
& &
)
"
@'#$#
1 @[email protected]/@@5? 6
.$ ),
-0$ 0,;
D
#$
@'#$#
+7 " J? (
1 +C/[email protected] /I
J 6 B+732,4 42 4
& &
A
@2A @@? [email protected] ?
1+ &&
+9,
1 .-A/
.$ ),
-0$ 0,;
8
! $!1
@;. [email protected]>
1 #. #.1#
)
"F
=(
-0$ 0,;
#$
"
1 [email protected]/@@??
D
#$
!)
C
@'#$#
@ ;.
@>
.$ ),
-0$ 0,;
#$
C
)
8
"E
!)
8
)$
! $!1
#
*
)#
)%
%$
* -
#
(
#,
*
#
.
!)
&
!9 (
D
! $!1
@'#$#
! $!1
&
&
@A
@ A [email protected] @ 45
@'#$#
1 [email protected] /@@@
1 -
=(
8
(
#$
)
E
8
!)
9$!+7:
# B
& &
&
!9 ( E
(
?
@A
@ A 22
&
@5
1 ?2
4
)
*
9$!+7:
#
><5 4 [email protected]@@@@@ 5
-0$ 0,;
!)
&
!9 (
+>"$B
8
4
(
4
& &
(
& &
4
&
@A
@ A 233
)
!9 (
+>"$B
8
4
*
9$!+7:
# +>"$B
><5 4 [email protected]@@@@@ @53 8
-0$ 0,;
!9 (
4
(
4
& &
/@@ 5
6
4 9
=(
1 .-A/
.$ ),
! $!1
!)
[email protected]
*
& &
E
+>"$B
8
4
(
4
& &
!9 (
!)
9$!+7:
# #[email protected]@@ (
@A
@ A 232
24
&
!9 (
*
& &
E
@(
& &
1 ?32 /@@
@
6
1
9$!+7:
#
@(
@A
@ A [email protected] 34 @5
& &
E
1 ?32 /@@?4
5
6
1
&
!9 (
E
! $!1
#$
)
3
( &
&
(
A44
G 24 3
44
A3
&
4
@ #- B 9 , @4
=(
1 .-A/
.$ ),
!)
! $!1
@'#$#
F&
@5
9$!+7:
#
8
!9 (
=(
.$ ),
><5I
- + [email protected]@@ 443
-0$ 0,;
&
!9 (
@ (
& &
! $!1
(
(
/
@'#$#
1 [email protected] /@ ??
@A
@ A [email protected]
[email protected]
)
&
!9 (
E
#[email protected]@@ (
& &
6
." :"!$9
=(
1 .-A/
.$ ),
()
&
( &
&
[email protected] / (
(
/
!%>% O
(
( (
&
/
/ (
(
*9$ %:1
!)
!)
&
!9 (
E
#[email protected]@@ (
& &
!)
&
E
#[email protected]@@
=(
1 .-A/
.$ ),
&
!9 (
!/
)
$ -!
)
F8
42
A
4? 4?
&
A @
G
D
#$
F
@'#$#
A
5
@
5
#1 ))!#.. -)
@'#$#
=(
.$ ),
><5#[email protected]@@@@@ 333
-0$ 0,;
8
! $!1
G (
&
/ [email protected] / (
(
/
*:$+! -9+HO
&
&
/ [email protected] / (
(
/
*9$ H:O
)
&
!9 (
@'#$#
/
/
(
@@ / (
(
/
-+#%:O
-9"B+*#H: -9+H &
8
/ [email protected] / (
(
/
$ %,$9B$ !B" O
(
(
&
/
/ (
(
/
!/
D
)
! $!1
B
()
G
(
/
2 / @2
/
B+-+ / 43
/
[email protected] 3 & / 9
@4
/4
D
( [email protected] 3 &
Q &
(
[email protected] [email protected] D
/ [email protected] & &
(
&
/ ?
Q
&
&
/
[email protected]
6
& &
&
/
&
D
!)
#[email protected]@@
=(
1 .-A/
.$ ),
! $!1
1 ?33 /@ 4
1 .-A/
! $!1
D
@'#$#
6
D
9$!+7:
# #[email protected]@@ (
@A
@ A 233 25
!9 (
6
! $!1
1 ?33 /@ 2
@A
@ A 233 ?22 2
)
*
& &
@'#$#
1 ?3? /@@2
@A
@ A 23? 2 ?3?
)
*
9$!+7:
#
><5#[email protected]@@@@@ ? ? 8
-0$ 0,;
#$
EE
! $!1
D
#$
E
7
D
)
F
8
D
*
9$!+7:
#
><5#[email protected]@@@@@ ?
8
-0$ 0,;
!)
5
1
#$
(
#$
E"
@'#$#
&
A42
@3 A 2
43
! .)
&
8
@'#$#
1 [email protected] /@ 52
1 .-A/
)
*
><5I
- + [email protected]@@
-0$ 0,;
!)
><5#[email protected]@@@@@[email protected]
-0$ 0,;
D
! .)
4 9
=(
.-A/
.$ ),
D
#$
E
=(
.$ ),
@'#$#
4 9
=(
.-A/
.$ ),
D
*
!9 (
8
@'#$#
?5
1 ?35 /@ 4 6 9
@A
@ A 235 44 @5?
)
&
><5#[email protected]@@@@@[email protected]
-0$ 0,;
! $!1
1 ?32 /@@2
1 .-A/
0$2 ! -)
!9 (
#$
!)
=(
.$ ),
D
9$!+7:
# #[email protected]@@ (
@A
@ A 232 4 2 5
&
# &
9$!+7:
# 9
><59,@4+ 9$3 43 3 8
-0$ 0,;
E
8
@'#$#
! $!1
&
@A
@ A 232
)
&
><5#[email protected]@@@@@ [email protected]
-0$ 0,;
! $!1
1 ?32 /@@[email protected]
1 .-A/
)
E
D
#$
!)
@'#$#
=(
.$ ),
D
#$
E*
E
!9 (
)
E
?33 /@@ 2
=(
1 .-A/
.$ ),
! $!1
&
#$
@'#$#
1
&
@A
@ A 232
)
&
! $!1
1 ?33 /@ 54
1 .-A/
D
*
9$!+7:
#
><5 4 [email protected]@@@@@
-0$ 0,;
!)
9$!+7:
# #[email protected]@@ (
@A
@ A 233 3
4
#$
*
@'#$#
1 ?2
2
!)
)
&
)
*
& &
D
#$
!)
#$
EF
D
*
9$!+7:
#
><5 4 [email protected]@@@@@ 3 4
-0$ 0,;
&
93 5*? @@@@ C 45
-0$ 0,;
! $!1
&
@A
@ A 22
#$
!)
@'#$#
/@@@
=(
1 .-A/
.$ ),
D
#$
F
! $!1
@'#$#
/
B+-+ /
9%E$! +:/ [email protected]
&
&
&
/
? Q &
@ [email protected] /
(
0&
4
[email protected]&
1
(
(
[email protected] [email protected]
Q/ [email protected]
4
/
/
@@
4
5
G
$ % #
0
%
+
7
C0 0+
,.! ! 0"
!
#
$
#$#
# % #
#
%
*
#
1 $
5+
)
9$!+7:
# C [email protected] (
& &
?A
@ A 232
/&
)
%
%
# $
#
+
# & %# #
,
$ #
* #
#$
"8
"
#
+ %
*%# $
#
# %
$ #%
%
1'234) +
$ #"
!)
*
$
"
# $
*
&
!9 (
E
1 34
#
44454
6
)
9$!+7:
# C [email protected] (
& &
@4A
@4A 22
#$
)
F
*"#9%$! +K @ 9$
& &
A
@ A 22
!)
&
!9 (
E
&
1
@ @@
@ 5 #'
1
@5 #
54 2
6
&
!9 (
E
8
9
&
5A
@5A 22
1
34 #$
2 23
&
!9 (
E
=(
><?E+E'@@ @E'3244
8
! $!1
6
F
)
*"#9%$! K
><?*'9'HC 332??4
1
-&
(
& &
8
!)
A
=(
>< @+;
44 5 23
&
!9 (
E
FE
9$!+7:
# $
>< <[email protected] @ ?335334
6 <[email protected] @
=(
1 6 8
(
! $!1
!)
B*#
@5: @
=(
1 + & 4
&
!9 (
)
6
1
9$!+7:
#
[email protected]@@ @@@55
! $!1
;$9+"K
8
[email protected] (
& &
!9 ( F
!)
&
!9 ( "
F
,
@ #"
& &
8
&
!9 ( "
1 25
#9
2
6
1
(
&
!9 ( "
,
8
@ #" (
& &
!)
><?> >*@@@@>*
!9 ( "
&
?4
1
@
34 #E
6
1
&
!9 (
&
!9 ( "
)
*"#9%$! C
& &
8
6
&
!9 (
E
(
1 245
A
@5A @@@ @[email protected]
>.
)
!)
&
!9 (
CKC K 3**
1
=(
6
[email protected]?C K 3+
1
=(
6
[email protected]?C [email protected]@+
1
=(
! $!1
> -K
! $!1
@'#$#
@'#$#
=(
><?> [email protected]@@ [email protected]
! $!1
@'#$#
=(
@@2
@@
1
#1 ))!#.. -)
)
'+;% =(
@
=(
97 %:-'
[email protected] ??
4 1-
! $!1
@'#$#
@5
8& 1
&
B+I
+9
-+
[email protected]
8
!)
! $!1
> >*
@'#$#
&
!9 ( E
D
)
:
(
+BC
2??
@
! $!1
@'#$#
1
@'#$#
=(
><?> >*@@@@>*
@?
8
!)
&
!9 (
D
#$
)
(
9%7K
:$,$9
9%7K
:$,$9
! $!1
@'#$#
1
! $!1
6
@'#$#
B$.I
E< =(
1 #.$ ?- )0.!$0!
><?B$.I
E<5 43
& 10! ;
!)
[email protected]
&
!9 ( "
D
#$
)
(
! $!1
2?5
@'#$#
1
D
#$
9$!+7:
# B
& &
6
! $!1
5 4 '#
0$2 ! -)
:
!)
@'#$#
/+#
D
#$
F*
! $!1
D
8
:
!)
@'#$#
8
D
)
!)
@'#$#
=(
&
$79%>%"9"$ *"#H @@@ (
.-A/
.$ ),
-0$ 0,;
*
)
*"#9%$! *
& &
A
@2A 22
><5<[email protected][email protected]@@@[email protected]
1
@3 #
@4A
@4A 22
55?25
#$
D
#$
F
=(
<[email protected]+
1
1 *$/3 @/#
A
@ A 22
532
)
9$!+7:
#
><[email protected]?C @@@@@52
#$
!)
:
! $!1
D
:
*"#9%$! *
&
& &
A
@?A 224 2
8
@'#$#
1 C /5
A
@?A @@@ ?4
)
D
)
2
D
#$
#$
><5<[email protected][email protected]@@@ 3
@'#$#
! $!1
> >*
&
9$!+7:
#
><[email protected]?C @@@@@ 4
!)
D
>*
=(
D
#$
&
& / ,1-1:
1 @4 >:
6 <[email protected] @
=(
& &
A
@5A 223
5?
1 @4 >:
>< <[email protected] @ ?33533
8
& &
A
@5A 223
@ 54
QD
(
(
' 1 .-A/
.$ ),
-0$ 0,;
*"#9%$! *
&
1 @3
& &
?A
@5A 225 5? ?
!
! $!1
<[email protected]
1
@'#$#
8
#$
FF
!9 (
)
!)
D
)
&
#$
F
!)
8
@'#$#
@ +;
1
2 2
>E
6
5A
@ A @@
[email protected]@@
#$
6
#$
D
#$
44
@'#$#
E+E'
E
!)
9$!+7:
# C [email protected] (
1 3 4 >,
& &
A
@5A 22? 32 @
><5
)
-$7,$%# @
& &
><5<[email protected][email protected]@@@
D
)
"
D
#$
F"
)
! $!1
6
1
=(
#
!)
)$
@'#$#
@@
D
#$
#$
2'! ,- ) $
! $!1
<[email protected]
1
# @(
2A
@ A 22
D
1
@
[email protected] #'
! $!1
6 <C @C
1
@'#$#
=(
>< <C @C @?2
3
8
!)
&
!9 ( "
D
#$
)
4 B 'H 9 9%:C+ $-%;$ 6
!)
&
!9 (
D
! $!1
-.C @
@'#$#
3
2?? 1
#$
)
"
4
'H 9 (
! $!1
@'#$#
9%:C+ $-%;$ 6
-.C
'
@2
235 1
4,!. 0!--
!
#$
!)
&
!9 (
D
#$
)
4
'6( 9%:C+ $-%;$ 6
! $!1
-.
*
@'#$#
'
1
5
23
)
B
(
&
!9 (
E
4
)
! $!1
'H 9 9%:C+ $-%;$ 6
-.C
!9 (
)
, (
!)
&
4
&
0/!+0$!#.
23? 1
#$
!9 ( "
-
(
H+B+'+ 6
212
E
3
@'#$#
! $!1
@[email protected]
!)
&
!9 ( E
**
-
=(
34 5
@@5 &
! $!1
!)
&
6
!9 (
4?5 (
!9 ( "E
$
(
! .)
)
! $!1
(
@'#$#
&
!9 (
)
9 &
!)
&
!9 (
'7!,$9 < @3/*$ =(
&
!9 (
E
! $!1
(
)
ED
4
C
5
! $!1
!9 ( E
! .)
)
&
( (
! $!1
(
@'#$#
5
&
6 8
&
()F
!9 ( E
)
+
(
! $!1
&
!9 (
)
&
&
!9 ( E
(
&
!9 (
! $!1
C"::% 9%B$ %$ #$9:$ 6
B
! $!1
@'#$#
& #9+ "1 +
&
!9 (
&
& (
1
1
D
()
D
5
$ % #
0
1
! $!1
!
@'#$#
D
*F
!9 ( E
D
4
)
&
@ @ +C
@'#$#
1
#$
!)
! $!1
D
&
!)
!9 (
G
)
$
&
1
#$
*E
1
&
D
>
!)
A4
@'#$#
&
+*+#$*1
#$
*
8E
)
&
)
I
@'#$#
!)
!)
$)
! $!1
"!$7 ,9+<< 6
1
#$
D
#$
*"
) 0 )
!
1
!)
&
!/
)
I
D
#$
!)
7
@'#$#
:%*;'$$ 1
#$
*
>:1
D
(
&
@'#$#
R
@'#$#
@3/&3 5/[email protected]@>1
#$
*
!)
)
D
#$
*
@[email protected]
!/
! $!1
C$B B7::$91
!)
!)
;
D
1
)
@'#$#
#. #.1#
@'#$#
D
#$
! $!1
9+-" $K1
#$
*
1
#1 ))!#.. -)
)
1
)
&
@'#$#
8&
D
#$
@'#$#
D
#$
!)
! $!1
42 1 ' 1 -
0$2 ! -)
*%:"C9" =
!9 (
)
B
D
)
&
! $!1
*+#$9-"::+9 4 3 *1
#$
!)
D
D
#$
F
!9 (
@'#$#
'
*
&
&
D
#$
!)
@'#$#
'%! + ,K @@1
1
!)
!)
&
@ $!$ #,$!--0+
! $!1
@'#$#
+
%
#
$
#$#
# % #
5+
%
*
#
1 $
* #
#
7
C0 0+
,.! ! 0"
"8
/&
)
%
%
# $
#
+
# & %# #
,
$ #
"
#
+ %
*%# $
#
# %
$ #%
%
1'234) +
$ #"
# $
"
*
$
#
*
0$2 ! -)
#1 ))!#.. -)
#$
"
)
+
#"': C, ? =(
5?4 44
C9 [email protected]@ =(
#$
! $!1
@'#$#
[email protected]? 4
&
4
3 34 1 -
(
8&
#"': C9
)
E
-
C:+!*'+9
3 5321
-B* [email protected] =(
5
-B* [email protected] =(
[email protected] 1
@@ =(
!)
&
!9 ( E
D
#$
)
#
?
(
#"':':? ; =(
5 ??3 351 8& 1
=(
! $!1
@?2
&
!9 (
D
@'#$#
@
'
&
)
F
-
C:+!*'+9
&
!9 ( E
!)
&
!9 (
)
E
(
@
=(
B$#+C% G
'
[email protected]@
?3
345
! $!1
C:+!*'+9
!)
&
!9 ( E
)
#"':< 4 @ =(
4 ? 52
' [email protected]@@ =(
55 2?A @ 22 5
543 1 8& 1
'
34?
!)
&
!9 (
&
!9 ( E
! $!1
[email protected]?5
[email protected]
)
@'#$#
&
@1 -
(
8&
#"': '
[email protected]
C:+!*'+9
!)
&
!9 (
D
G #%9% =(
3 [email protected]@ [email protected]@1 -
! $!1
?O ;7C%#+ . 5
8&
@'#$#
'#*
=(
23
+C%
&
!9 ( F
*
(
!%9$>$9# =(
)
@@ #
&
!9 ( F
=(
! $!1
[email protected] 223
&
!9 ( E
A =(
[email protected] 22?2 '
A =(
-
)
B
/
$ ! !$2
-
#$
)
$ #.!3,
! $!1
;7C%#+ #<4
=(
&
!9 (
)
/
!)
;7C%#+ #<4
&
!9 (
=(
! $!1
@'#$#
! $!1
@'#$#
!)
&
!9 ( F
!)
!9 (
=(
!)
&
!9 (
!)
/
&
( &
&
;7C%#+ 6 : [email protected]@
;7C%#+ 6
@@
!9 ( "
=(
=(
!9 (
)
&
&&
1+
!9 ( E
$>$
B
=(
D
5
=(
! $!1
@'#$#
[email protected]
A1 <
' 1
D
! $!1
4
C
@'#$#
'6(
'
[email protected]
5
! .)
! $!1
@'#$#
[email protected]
#"':
7
) 0 )
!
$)
8E
8&
#$
-%:
H-7:
321
1
D
C:+!*'+9
' 1
@'#$#
=(
D
=(
"
4
(
8
,: [email protected]
@&
1
@&
1
!/
)
)
! $!1
@'#$#
)
! $!1
@'#$#
,
!)
&
!9 (
F
D
#$
&
)$
@'#$#
3 3 / $
9*? / 5<
1
)
!)
1
! $!1
@@
)
D
#$
? [email protected] 5
! $!1
??
)
B
!9 ( E
&
!)
;7C%#+ #, [email protected]!=(
&
(
#$
9
)
&
@'#$#
D
#$
"
! $!1
3551
#$
B&
-+>+::$##$
!)
D
;7C%#+ #<4
&
)
9
)
/
@@ =(
D
#$
3 ?1
#$
B
8&
O ;7C%#+ +
D
#$
B
3
5?41
2'! ,- ) $
!)
@'#$#
&
8
G ;+.+ +;" ,$
@@ : =(
'%! + $K @@@ =(
$+4 @[email protected] 31 -
D
#$
*
?4??1
D
@'#$#
'
? [email protected]
!)
@'#$#
,*@4/
%'>+
D
#"':B
D
1
@ $!$ #,$!--0+
! $!1
1
#$
S
5 @
!
)
!)
!)
[email protected] @ 2 1
1
#$
)
(
@'#$#
B"*9%-7:* 4 =(
@
D
#$
=(
! $!1
D
#$
4,!. 0!-!)
@'#$#
D
#$
=(
! $!1
@'#$#
=(
@2 =(
-
F
@'#$#
D
)
-
D
#$
! $!1
1
#"':':
#$
!)
@'#$#
1
#$
!)
! $!1
-B [email protected] =(
4
(
8
,: [email protected]
!)
&
!9 (
F
D
!)
#$
E
)
4
(
!)
&
8
,: [email protected]
!9 (
F
@&
(
!)
&
8
,: [email protected]
!9 (
F
@&
!)
&
8
!9 (
F
@&
!)
&
8
,: [email protected]
!9 (
F
@&
*
4
(
!)
&
8
!9 (
F
@&
&
,: [email protected] [email protected]&
!9 ( *
!)
&
!9 ( *
!)
&
!9 (
E
@&
!)
&
!9 (
E
&
@@&
1
(
!)
&
8
@@
!9 (
@&
!)
&
!9 ( F
!)
&
8
@&
'
! $!1
@'#$#
1
(8 B
( (
1
@@
!9 (
8
&
&
1
&
1
&
1
!9 (
! $!1
@'#$#
)
! $!1
@'#$#
)
! $!1
@'#$#
)
! $!1
@'#$#
)
! $!1
@'#$#
! $!1
@'#$#
D
@@
!9 (
D
!9 ( F
(8 B
& &
4 &
1
D
!9 ( F
(8 <% ( (
8
[email protected] [email protected]
)
'
&
!9 (
(8 B
& &
[email protected]&
! $!1
@'#$#
! $!1
@'#$#
1
D
)
'
[email protected]& 1
D
#$
E
)
)
&
@'#$#
1
D
@@
8
&
D
'
!)
& &
1
#$
D
@'#$#
&
#$
E
! $!1
!9 (
8
! $!1
(8 <
D
@@
'
!)
&
&
E
)
5
@'#$#
1
#$
"
! $!1
&
#$
D
@@
!9 ( "
(
!)
@
&
*
)
(
@'#$#
1
#$
5
! $!1
D
&
D
!9 ( "
8
@'#$#
1
#$
!)
)
"F
@'#$#
&
(
4
)
4
! $!1
D
#$
"
4
1
#$
"E
!9 ( "
! $!1
@&
#$
!)
@@
!9 (
@'#$#
D
&
!)
! $!1
&
(
!)
@&
@K
#$
F
)
4
@'#$#
1
#$
"
! $!1
&
(
D
,: (
&
@'#$#
D
#$
!)
)
(
@'#$#
D
,: (
!9 (
! $!1
1
)
E
#$
""
! $!1
1
)
(
&
(8 B
#$
!)
#$
"
( (
@'#$#
D
4
)
,: [email protected] [email protected]&
& &
! $!1
1
)
D
&
(8 B
!9 (
1
#$
"
@'#$#
( (
@'#$#
D
&
!)
! $!1
& &
! $!1
1
#$
D
&
&
"
)
!)
@'#$#
1
#$
"
!9 (
'
!)
! $!1
(8 B
)
D
,: [email protected]
&
5
)
( (
@'#$#
1
#$
1
#$
& &
! $!1
D
'
!)
@'#$#
( (
)
D
! $!1
& &
#$
5
)
(
@'#$#
1
#$
4
!9 (
'
!)
! $!1
(8 B
)
D
,: [email protected]
&
5
)
(
'
#$
1
#$
4
@'#$#
D
)
5
!)
! $!1
!9 (
#$
D
)
4
@'#$#
"*
#$
F
! $!1
1
&
(8 <% ( (
8
[email protected] [email protected]
[email protected]& 1
!)
&
!9 ( F
K:,<C @ [email protected] 34
D
#$
)
E"
'
!)
&
(8 <% ( (
!9 ( F
8
! $!1
[email protected] [email protected]
)
5
'
!)
&
(8 +
!9 (
&
( (
&
( (
! $!1
D
@'#$#
C
E
B
'
&
(8 +
! $!1
!9 (
,%-
D
)
5
'
(8 +
&
! $!1
F
@'#$#
( (
)
(
&
!9 (
C
C
5 E7
@
EEE
2'! ,- ) $
#$
E
(
(
)$
)
&
!9 ( E
C
5 E7
E
B#, !A
,.! ! 0-
2'! ,- ) $
)
! $!1
#$
@'#$#
)
F
B
,!$ 1
!
!)
&
&
2;
'%! +
@ *9< =(
.-A/
.$ ),
-0$ 0,;
!9 ( E
!9 (
E
F"
D
!)
J 5 E7
@
MJ
EFF
J
F
2$0,9
)
E
$
(
@
(
!)
&
(
!)
D
)
E*
$
!)
&
@
@
!9 ( "
(
8
(
&
! $!1
4
(
8
B
E
*
F
E
2'! ,- ) $
#$
F
)
9
+9"
+ [email protected]@
)$
!9 (
CB. $9"$
& &
!)
&
!9 ( E
C
1 +K/? /+C
@'#$#
+ [email protected]@
#
"
+>
1
,$!-!)
@'#$#
& (
&
1
,$!-!)
! $!1
@'#$#
@ B>? @ =(
.$ ),
-0$ 0,; ;
>< *9'HC3 @
8
&
1
?
.C+**4 @ @[email protected] 2
8
&
1
8
D
(
1 C [email protected] CH 6
2A
@?A 2241
& 1 .-A/
! $!1
@'#$#
**4 + < =(
.$ ),
-0$ 0,; ;
D
5 E7
F*8
@ E E"
*
'
=(
.
@'#$#
#*
6
.$
! $!1
1 C9/ 2?/,$ 6 B-$
@A
@5A @@ 1
& 1 .-A/
)
! $!1
9 -,)!/
D
)
FF
1
D
5 E7
&
,$!-!)
! $!1
=(
I
; ;K*-*[email protected]@
21 <
2; .-A/
.$ ),
-0$ 0,;
#$
@'#$#
& &
!9 (
-$7,$%# @? (
& &
8
1
!9 ( E
7E7;"
@9BE
.$ . ! ,!$ 1
)
FE
3
@'#$#
@@4 51
D
)
&
)
I 9I
4 *42 @@4 51 :
.$ ),
-0$ 0,;
#$
@'#$#
F
#$
7E7;"
@ 9B =(
. ! ,!$ 1
2; .-A/
!9 (
B
&
9 -,)!/
!)
! $!1
(
.$
)$
D
#$
!
#$
&
&
C
!
! $!1
I 9I
4 *42
)
B
9 -,)!/
8
!
#$
&
1
D
C
-$7,$%#
@5
(
1 +:
/ 34/.J
6
B-$
; @??
=(
>< '2'E+444?? 5
8
& &
5A
@ A @@
[email protected] 2
1 + & & 1
@ 2/#!
D & 2+0, +0 0+!)$ 0, >#,
6 .-A/
.$ , /2'! ,- ; .-A/
.$ ),
-0$ 0,;
!)
@'#$#
@&
D
G
C
& 4
.$
! $!1
1
!)
!)
B
@'#$#
1
#$
EF
* 8
!
#$
!)
5 E7
"
D
)
5
!9 ( "
2A
@?A @ @1
[email protected]& 1
1
#$
EE
&
& &
D
#$
E
!)
@'#$#
8
#$$
#
+
#
"
$
#(
$ ##(
% * + #(
#
+
#
"
#
#$
)#
#
)%
%$
#,
*
* -
*
(
*
#
.
9
7 C$! '79
@A
@ A 2431 - 8
& &
2'! ,- ) $
#$
F
)
9
&
A
4 C+!#+B
@A
@ A 24 1 - 8
-0$ 0,;
& &
.$ ),
.-A/
!)
&
!9 (
E
1
(
@?2
8&
? 6
#
=(
"#[email protected]@4344
(
&
F&
8
&
!9 (
E
! $!1
1
(
@'#$#
@[email protected]
8&
6
#
=(
"#[email protected]@42
(
F&
&
9
&
A
4 C+!#+B
@A
@ A 24 1 - 8
-0$ 0,;
& &
.$ ),
.-A/
&
7 *'$*;$9
@A
@ A 2431 - 8
!9 (
1
(
! $!1
7 *'$*;$9
@A
@ A 2431 - 8
& &
&
1
(
@@4 2
8&
6
#
=(
@@@@@ 2 4
(
&
F&
!9 (
1
(
!9 (
E
& &
1
)
9
&
A
4 C+!#+B
@A
@ A 2431 - 8
-0$ 0,;
& &
.$ ),
.-A/
! $!1
1
(
&
!9 (
6
#
=(
"#[email protected]@4
(
F&
5
(
& &
8
&
7 *'$*;$9
@A
@ A 2431 - 8
1
&
!9 (
E
!)
&
!9 (
&
@A
@ A 243
-0$ 0,;
& &
.$ ),
.-A/
A
4 C+!#+B
(1 243 1 -
! $!1
1
8
?4
(
6
8&
#
=(
F&
@@@@@ 2 @
(
&
(
&
!9 (
E
1
!)
7 *'$*;$9
@A
@ A 2431 - 8
! $!1
!9 (
E
A
4 #9+! -%9#+#"%! $J7"-$B$!#
& &
@A
@ A 2431 - 8
(
-0$ 0,;
)
9
@@@@@[email protected]??
8
&
1 .-A/
1
8&
@ @2
6
F&
#
=(
&
!9 (
E
&
.$ ),
A
4
& &
-0$ 0,;
! $!1
:7#'$9 I
%9 +!
@A
@ A2 1 - 8
!)
&
!9 (
&
!9 (
7 *'$*;$9
@A
@ A 24 1 - 8
1
(
& &
7 *'$*;$9
@A
@ A 24 1 - 8
1 5 @@@?
(
8&
6
@; I
$$
F&
!)
=(
&
!9 (
7 *'$*;$9
@A
@ A 24 1 - 8
1
(
! $!1
@'#$#
** +
.$ ),
=(
-0$ 0,;
@@@@@ 343
& &
!)
#$
&
!9 (
1
(
&
!9 (
3
8
** +
.$ ),
=(
-0$ 0,;
"#[email protected]@
34
8
** +
.$ ),
=(
-0$ 0,;
"#[email protected]@
3
8
** +
.$ ),
=(
-0$ 0,;
@@@@@ ?52
8
@'#$#
! $!1
@'#$#
! $!1
@'#$#
@?5
6
8& 1 .-A/
! $!1
@'#$#
@@2 5 6
8& 1 .-A/
D
)
9
7 !+ ' ;$: "!+#%9
@A
@ A 24 1 - 8
(
& &
!)
&
!9 (
! $!1
@'#$#
1
8&
@ 4 25
1 .-A/
6 +
.$ ),
=(
-0$ 0,;
@@@@@ @ 43
D
#$
8
)
F
! $!1
@@2 3 6
8& 1 .-A/
)
9
"#[email protected]@
9
7 ,$9 #$!:+,$9
@A
@ A 2431 - 8
(
8&
! $!1
@'#$#
1 @ 43?4 6 +
1 .-A/
.$ ),
=(
-0$ 0,;
@@@@@ 2 4
8
@'#$#
** +
.$ ),
=(
-0$ 0,;
@@@@@ 3
!)
&
!9 (
=(
-0$ 0,;
"#[email protected]@4
8
D
#$
8
)
9
7 "!*%!!7$
@A
@ A 2431 - 8
(
! $!1
@'#$#
1 @ 42 ? 6
#+:
8& 1 .-A/
.$ ),
5
D
#$
F
(
#$
(
& &
!)
=(
-0$ 0,;
! $!1
@'#$#
@@2 ? 6
8& 1 .-A/
)
9
** +
.$ ),
@'#$#
D
#$
E
8
D
& &
!)
??
D
)
& &
1
)
E
#$
9
(
#$
8
!)
"#[email protected]@
D
#$
"
=(
-0$ 0,;
! $!1
@'#$#
& &
&
** +
.$ ),
@'#$#
@?5 @ 6
8& 1 .-A/
)
9
9
!)
8
!9 (
& &
&
"#[email protected]@4 3? 8
&
1 .-A/
.$ ),
(
&
D
)
9
1
#$
#$
"#[email protected]@ 2
8
"
!)
7 *'$*;$9
@A
@ A 2431 - 8
& &
@'#$#
@5
=(
-0$ 0,;
! $!1
@?5 44 6
8& 1 .-A/
)
D
)
9
** +
.$ ),
@'#$#
D
9
#$
8
1
#$
!)
"#[email protected]@ 334
D
9
@'#$#
@425?
8&
=(
-0$ 0,;
@?5
6
8& 1 .-A/
)
D
#$
** +
.$ ),
! $!1
1
!)
&
8
@[email protected]@ 6
8& 1 .-A/
)
7 *'$*;$9
@A
@ A 2431 - 8
#$
!)
@@@@@ 3 @
D
9
8
=(
-0$ 0,;
@? @[email protected] 6
8& 1 .-A/
)
9
@'#$#
4 / @
.$ ),
D
#$
1
6
.-A/
D
#$
)
@
8& 1
)
*
8
D
#$
F*
!9 (
9
!)
!)
&
#$
1
!)
&
A
4 C+!#+B
@A
@ A 24 1 - 8
-0$ 0,;
& &
.$ ),
.-A/
!)
@'#$#
& &
)
9
)
D
#$
F
)$
! $!1
1
(
7 ,$9 #$!:+,$9
@A
@ A 24 1 - 8
(
! $!1
1 @
@ 6 +
8& 1 .-A/
.$ ),
@'#$#
=(
-0$ 0,;
@@@@@@ 55
!)
&
!9 (
D
#$
8
)
9
@@@@@@@?
."::" D
& &
@A
@ A 24 1 -
8
! $!1
8
@'#$#
(
1 [email protected]@5 5 6 #.5
8& 1 .-A/
.$ ),
=(
-0$ 0,;
D
)
! $!1
@'#$#
!)
#$
&
!9 (
D
)
! $!1
@'#$#
*
9
@@@@@@@5
!)
&
."::" D
& &
@A
@ A 24 1 -
8
!9 (
8
1 [email protected]@
6 #.5
8& 1 .-A/
.$ ),
(
( Q
/
=(
-0$ 0,;
#. !$!#.
D
@
#$
)
*
9
& &
!)
#"#+!
8
(
@?A
@ A 2?21 -
&
!9 ( E
9
!)
#"#+!
8
(
@?A
@ A 2?21 -
&
!9 ( E
9
&
D
>,H [email protected]@@9-*[email protected] ?5
8
*
D
1 .-A/
&
=(
-0$ 0,;
@@@@@#+
5
&
8
6
@'#$#
(
&
(
(
59
.$ ),
=(
-0$ 0,;
@@@@@#+?54
8
!9 ( E
@@
:%'9
& &
.$ ),
-0$ 0,;
! $!1
1 52 @@53
4A
@?A 22 1 -
6
9-*$
(
8
@@$-%
=(
8& 1 #
D
( 1
#1 ))!#.. -)
)
!)
!9 ( F
&
@0!
.$
(
)D
&
(
@V
(
X
@@@
X"
(&
8
( &
(
(
(
9$!+7:
# 9?4
(
A
@ A 234
2?4
6
C>(
&
1 53
1
.-A/
! $!1
@'#$#
4 5 6 9?4
1 - 8
(
.$ ),
-0$ 0,;
=(
8& 1 +
[email protected]
0 $
W
(
&
)
&
(
D
( *
&
)#..
(
&
)+
()
)
0
!)
&
*
. 'A !
(
;
( (
6 ()
"9$!$
&
&
D 2 1
)
(
&
(
D
[email protected]
&
() (
&
R ()
;
&
)
)
8& () (
1
G-
1$
&
&
1
()
1
T
()
&
G
( B
(
)
O
/
O
1
&
(
)
( (
1-
&
&
<
&
&
)
(
(
1
(
1 :1
/
( *B<1 + /( D(
@@
Q
&
&
D
(
&
8 (
G&
(
9"C @@? / @@@/@@@@ @@[email protected]? / @
@@@@@@@ @@[email protected]? @C"*
& G C <$<9--KKK
.$
, 0.$ - )
>#, ) ),!/0.$) -0 / .$
0 $! ,-!A
G2 /
4 / ? @
1
)
1
&
()
&
9
(
( *
(
&
S
&6&
9
&
(
( &
B
&
;
&
(
/
(
)+
(
( (
6
O
&
&
()
) (
4
(
@
()
G
&
1
(
&
1#,
!A
Y
Y
( &
( (&
D
Y&
G
&
(&
1
(
&
Y
D
8
(
(
()
D)
&
&
( &
&
)
(
&
(
&
(
S
( &
(
&
( &
( Q
/
()
(
&
/&
U
(
1
&
& (
1C (
/&
(
&
()
&
&
1$ &
&
@@2
()
)
&
(
&
&
& (
U ( 2
1
1:
1:
( &
(
(
(
1"
&
1*
D)
&
8
&
U
)
(
D
1$
&
&
!))!#.)( $
&
D
-
(
U
(
A
)+
( (
6
0001
: ( &
( @ &
&
: & 8
&
(
@
U
(
/ *+>(
&
&
( &
/(
&
&
(
>
1:
1
&
D
(
8
&
&
1
& &
/3
( *
/ C- [email protected]? /
( & (( 1
Z
@[email protected] "I
%! *$ $KZ
&&
D
&
1
/!)!$
(&
&
1
(
&
(
&
(
Y
&
&
#,
(
R ()
(
Y
&
&
&
D
#. !$!#.
()
/ ( * (
()
(
(
&&
0!
(
(
& &
(
&
D
:
&
(
& &
&&
( ) &
S
1
"
( &
/5
&
&
1
( (&
(
1
8&
1
D) (
*
:1
<
Y&
17
%0. 0!
(
G
&
O
1
(
9
&
(
&
)
&
(
&
()
)
&
(
#1 ))!#.. -) (
9
( 5
(
1:
) &
(
O
(
D
2'! ,- )
:
) ( (&
/
) &
(
(
( &
/
)
/
(
()
&
&
(
!
.$ %0. 0!
"C+! <9?5 @@?
.$
-0 / .$ ( B & ( @ &
@ D
@G :
+0 0.$! ( :
&
(
() &
(
& & &
(
&
1:
&
(
&
D
) ( (&
& 4( *
( &
(
(
?
[email protected]
&
(
/(
1 1
/2) 0,9
(
1
(
&
(
#$) 2)
U
38
8
D
@
(
& (
0001
(
1
#. !$!#.)
(
D
1
1
@P (
(
8&
-
&
U
P (
(
(
'A3, G &&
V
& 8
(
# 0!
2 #,%) .
8
( 1
O
#$
&
(
&
(
D)
()
# &
& &
( &
&
P (
(
( (&
D @V
(
) A )G:
&
G
X @@@
D
0$2 ! -)
*"
(
1
:
) ( (&
:
:
() (
(
@'#$#
.$
1
&
1#
(
&
( (&
&
6 .-A/
&
8
(
7
-
D
)
!)
@'#$#
59
.$ ),
! $!1
1 [email protected]
2
8& 1 .-A/
#$
*
6
1%
D
)
& &
! $!1
1 [email protected]@354
8& 1 .-A/
#$
*
1
)
D
)
D (
.) !+.
(
/0.$ $ 0 A) -0 / .$ G *
*$ $K # 1 G @ [email protected][email protected] 1? A
< 1 G @ [email protected][email protected]
.$ ), -0 / .$
(
[email protected] &
/3
G&
( *
/ C- [email protected]? /
@[email protected] "I
%!
@ 1( ([(
1
& 1
1
1
.) !+.
.) !+.
"
.$) #
$0%- ) G 9
.$) $ '.!3, ) G &
G 001
/(
(
&
( *+> (
8 (
1
.) !+.
+
8
.$) +2.2 0,9
G
3
( *
@@@ "I
%!
2-; "
0/
; .! N +1! ;1!.0.
9
+
&
8 (
1
&
);+#,/;1
G
(
&
1
Renseignements techniques sur les biens :
Auprès des établissements détenteurs
LÉGENDE DES LOGOS
Véhicules impropres à la circulation ; pour être réimmatriculés, ils devront être reconnus en état de circuler dans les
conditions normales de sécurité par un expert en automobile. Les frais d’expertise sont à la charge de l’acquéreur.
Lots réservés aux professionnels, négociants et réparateurs d’automobiles ou de motocycles ou de négociants
en machines-outils, selon la catégorie. Ils devront justifier
de leur qualité par une copie de leur inscription au registre
du Commerce ou au répertoire des Métiers.
Ces véhicules ont été soumis au contrôle technique. Les
procès-verbaux de la visite technique et des éventuelles
contre-visites peuvent être consultés au cours des 48 heures qui précèdent la vente et sur les lieux de vente avant
le début de la séance d’adjudication.
"Non roulant": pour être réimmatriculés, ces véhicules doivent, sous la responsabilité et aux frais de l’acquéreur, être
remis en état et présentés au contrôle technique.
Véhicules non réimmatriculables, destinés à la pièce détachée ; il ne sera pas délivré de certificat de vente.
Lots non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du
travail.
BLOC-NOTES:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
8