Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb

Commentaires

Transcription

Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb
E͘ ^ĂƌƚŽƌĞ, K͘d͘ ĚƵ CĂƉ Ě ŐĚĞ, K͘ DĂLJŶĂƌĚ, DĂŝƌŝĞ ĚĞ VŝĐŚLJ, >͘ WůĂŶĐŬĞ, C͘R͘d͘ RŝǀŝĞƌĂ, K͘d͘ ƌŝĚĞƐͲ>ĞƐͲĂŝŶƐ, >͘͘ dŚŝŶŬƐƚŽĐŬ, K͘d͘ VĂů Ě /ƐĞƌĞ, ŐĞŶĐĞ EƵƚƐ, ͘ ĂƌĂŐŽnjĂ͘
'算›
sƒ‘ƒÄ‘›Ý
2016
HÍ㛽Ý, RÝ®—›Ä‘›Ý ›ã V®½½ƒ¦›Ý C½ç ›Ä Fكđ›
ATLANTIQUE
LANGUEDOC
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 1
CÔTE D’AZUR
SAVOIE
AUVERGNE
PARIS
30/07/2015 10:59
Les bonnes raisons de partir
avec Villadelles
såå$ESåDESTINATIONSåDANSåLESåPLUSåBELLESåRÎGIONSåDEå&RANCE
så$ESåHÎBERGEMENTSåTOUTåCONFORT
såå$UåPERSONNELåËåVOTREåÎCOUTEåETåUNåACCUEILåSOIGNÎ
såå$ESåSÎJOURSåTOUTåCOMPRISåËåPARTIRåDEååç
ååSEMAINEåENåSTUDIOååPERSONNES
The good reasons for leaving
with Villadelles
såå4HEåESTABLISHMENTSåAREåLOCATEDåINåTHEåMOSTåBEAUTIFULåREGIONSåOFå&RANCE
såå4HEåACCOMMODATIONSåAREåCOMFORTABLE
såå/URåEVERåATTENTIVEåSTAFFåREMAINSåATåYOURåENTIREåDISPOSAL
såå!LLåINCLUSIVEåSTAYSåSTARTINGåATåçå
WEEKåINåAåPEOPLEåSTUDIO
*Tarif valable au Grand Chalet des Pistes 25/06 au 02/07 et du 27/08 au 03/09 et à l’Abbaye du Cap du 11/03 au 09/04 et du
23/09 au 11/11/16.
* Rate valid for Le Grand Chalet des Pistes from 25/06 to 02/07 and from 27/08 to 03/09 and for l’Abbaye du Cap from 11/03 to
09/04 and from 23/09 to 11/11/16.
2
GUIDE
2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 2
30/07/2015 10:59
Sommaire / Summary
Paris
Vichy
La Palmyre
Val d’Isère
Brides-les-Bains
Méribel
Nice Menton
Juan-les-Pins
Cannes
Cannes-la-Bocca
Le LavandouNice Menton
Le Cap
d’Agde
Cannes Juan-les-Pins
Cannes-la-Bocca
Le Lavandou
Le Cap d’Agde
#ARTEå Mapååå
,ESåINFORMATIONSåPRATIQUESåå
Practical informations ................. 4
,ESåHÎBERGEMENTSå6ILLADELLESåå
The accommodations åå5
,EåCALENDRIERåå
Calendar å6
åå0ARISåå8
å6ICHYåå
å,Aå0ALMYREåå2OYANå
åå,Eå#APåD!GDEå
åå,Eå,AVANDOUååå
åå#ANNESLA"OCCAååå
åå#ANNESååå
åå.ICEååå
åå-ENTONåå
åå*UANLES0INSåå!NTIBESååå
åå"RIDESLES"AINSååå
åå6ALåD)SÑREåå
åå-ÎRIBELåå
3ÎJOURSåSÎMINAIRESåå
Seminars åå
3ÎJOURSåGROUPESåå
Groups ååå
2ESTAURANTSåå
Restaurants åå
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 3
2016
3
30/07/2015 10:59
Informations pratiques / Practical informations
Réservations / Reservations
Taxe de Séjour / Tourist Tax
0OURå RÎSERVERå VOTREå SÎJOURå ILå VOUSå SUFlTå DEå contacter
directementåLÎTABLISSEMENTåDEåVOTREåCHOIXåPARåTÎLÎPHONEå
PARåCOURRIERåOUåPARå)NTERNETå,ESåCOORDONNÎESåDEåNOSåHØTELSå
ETå RÎSIDENCESå lGURENTå DANSå CEå GUIDEå SURå LESå PAGESå DEå
CHACUNåDEåNOSåÎTABLISSEMENTS
To book your stay, simply contact the holiday accommodation
of your choice by telephone, mail or e-mail. This guide
contains the contact information for each of our hotels and
residences.
,AåTAXEåDEåSÎJOURåCOLLECTÎEåPOURåLEåCOMPTEåDESåMUNICIPALITÎSå
NESTåPASåINCLUSEåDANSåLESåTARIFSå%LLEåESTåËåRÎGLERåSURåPLACEå
3ONåMONTANTåSEåCALCULEåPARåPERSONNEåETåPARåJOURåETåVARIEåENå
FONCTIONåDESåDESTINATIONS
Tourist tax, collected on behalf of the municipalities, is not
included in the rates. This tax must be paid on-site. The exact
amount is calculated according to the number of persons
and the number of days, and varies from one destination to
the next.
Tarifs / Rates
Caution / Deposit
Les tarifs nous ont été communiqués par nos
établissements en juin 2015. Ils sont publiés sous
réserve d’erreurs ou d’omissions et d’augmentation
des taxes en vigueur.
The rates were communicated to us by our establishments
in June 2015. They are published subject to error and
omission and increases in existing taxes.
5NåDÎPØTåDEåGARANTIEåVOUSåSERAåDEMANDÎåDANSåLESåRÎSIDENCESå
)Lå ESTå VERSÎå Ëå LARRIVÎEå ETå RESTITUÎå LEå JOURå DUå DÎPARTå APRÑSå
VÎRIlCATIONåDEåLÎTATåDESåLOGEMENTSå%NåCASåDEåDÎGRADATIONSå
ÎVENTUELLESåLAåCAUTIONåNEåSERAåPASåRESTITUÎE
You will be requested to pay a deposit at the residences.
This deposit is paid upon arrival and returned the day of
departure following verification of the lodgings. In the event
of any damage, the deposit will be withheld.
Assurance Annulation / Cancellation Insurance
0OURå VOUSå PERMETTREå DEå PARTIRå ENå VACANCESå ENå TOUTEå
TRANQUILLITÎå NOUSå VOUSå RECOMMANDONSå DEå SOUSCRIREå UNEå
ASSURANCEå ANNULATIONå LORSå DEå LAå RÎSERVATIONå DEå VOTREå
SÎJOURå .HÎSITEZå PASå Ëå DEMANDERå LESå FORMULAIRESå Ëå NOSå
ÎTABLISSEMENTS
To enjoy a worry-free holiday, we recommend taking out
cancellation insurance when your stay. Please do not hesitate
to request the appropriate forms at our establishments.
Chèques Vacances / French Holidays Vouchers
,AåPLUPARTåDEåNOSåÎTABLISSEMENTSåACCEPTENTåLEåPAIEMENTåPARå
#HÑQUESå6ACANCESåSAUFåLHØTELå!MPÑRE
Our accommodations accept “ Chèques Vacances ” (French
holiday vouchers) (except hotel Ampère).
Nous contacter / To contact us
Villadelles
154, rue Anatole France - 92599 Levallois-Perret Cedex (France)
Tél. : 01 41 05 24 24
www.villadelles.com - [email protected]
4
GUIDE
2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 4
30/07/2015 10:59
Les engagements Villadelles / Villadelles commitments
ssååå. OSå HÎBE
HÎBERGEMENTSå SONTå CONFORTABLESå MODERNESå ETå
BÎNÎFICIENTå CHAQUEå ANNÎEå DEå TRAVAUXå DEå RÎNOVATIONå
BÎNÎFICIEN
ETåDEåDÎCORATION
ETåDEåDÎCO
såå$ANSå NOSå ÎTABLISSEMENTSå VOUSå TROUVEREZå UNEå AMBIANCEå
CHALEUREUS
CHALEUREUSEåETåCONVIVIALE
såå.OSåPERSON
OSåPERSONNELSåSONTåËåVOTREåÎCOUTEåETåËåVOTREåDISPOSITIONå
PENDANTåVO
PENDANTåVOTREåSÎJOUR
åEXIONåPERMANENTEåESTåMENÎEåSURåLAåQUALITÎ
såå5NEåRÎmåEXIO
såå/URåACCOMMODATIONSåAREåCOMFORTABLEåANDåMODERN
såå!Tå OURå ESTABLISHMENTSå YOULLå låNDå Aå WARMå FRIENDLY
atmosphere
såå/URå EVERå ATTENTIVEå STAFFå REMAINSå ATå YOURå ENTIREå
disposal during your stay
såå7EåCONTINUALLYåSEEKåTOåIMPROVEåTHEåQUALITYåOFåOURå
services
såå3URå PLACEå LESå ÎTABLISSEMENTSå VOUSå PROPOSENTå DEå NOMBREUXå
SERVICESåGRATUITSåOUåPAYANTSåPETITSåDÎJEUNERSåPARKINGå7Ilåå
SERVICESåGRA
PRESTATIONSåDEåMÎNAGEx
PRESTATIONS
såå/Nå SIDEå THEå ESTABLISHMENTSå OFFERå ALSOå MANYå
services free or with surchage (breakfast, cleaning
SERVICEåPARKINGå7Ilååx
ssååå%NåFONCTIONåDESåPÎRIODESåNOSåÎTABLISSEMENTSåSAUFåL/USTAL
NåFONCTIONå
DELå-ARåACCEPTENTåLESåANIMAUXåSEåRENSEIGNERåPOURåCONNAÓTREå
DELå-ARåACC
LESåMODALITÎS
LESåMODALITÎ
såå$EPENDINGåONåTHEåTIMEåOFåYEARåALLåOFåOURåESTABLISHMENTSå
(except Oustal del Mar) welcome pets (please contact
the establishment for details)
6ILLADELLESåESTåADHÎRENTåAUå3YNDICATå.ATIONALåDESå2ÎSIDENCESåDEå4OURISMEåETåDEåLHÎBERGEMENTåSAISONNIER
6IL
Villade
Villadelles is a member of France’s National Association of Tourist Residences and Seasonal Accommodation
Les hébergements Villadelles / Villadelles accommodations
Les Hôtels : ÎTABLISSEMENTåPROPOSANTåUNåACCUEILåENåCHAMBREå,Aå
CAPACITÎå DACCUEILå ESTå VARIABLEå SINGLEå DOUBLEå TRIPLEå ,ESå HØTELSå
PROPOSENTå DEå NOMBREUXå SERVICESåå PETITSå DÎJEUNERSå RESTAURATIONå
7IlååCOFFREFORTåSÑCHECHEVEUXx
The Hotels : they offer single, double, family rooms. Many
SERVICESå AREå PROPOSEDåå BREAKFASTå RESTAURANTå 7IFIå SAFE
HAIRDRYERx
Les Résidences Hôtelières : FORMULEå DEå LOCATIONå DEå STUDIOSå
ETå DAPPARTEMENTSå ASSOCIÎEå Ëå DESå SERVICESå GRATUITSå OUå AVECå
SUPPLÎMENTåCOMMEåLEåSERVICEåDEåPETITSåDÎJEUNERSåLEåCHANGEMENTå
QUOTIDIENåDUåLINGEåDEåTOILETTEåLEåMÎNAGEx
The Apartment Hotels : possibility to rent studios or apartments.
Many services free or surcharge are proposed : breakfast, daily
CHANGEåOFåBATHROOMåLINENåTHEåCLEANINGx
Les Résidences Locatives :å FORMULEå DEå LOCATIONå DEå STUDIOSå ETå
DAPPARTEMENTSå 1UELQUESå SERVICESå SONTå PROPOSÎSå PARå CEå TYPEå
DHÎBERGEMENTå
The Holiday rental Apartments : possibility to rent studios or
apartments. Some services are proposed.
Les Villages Clubs : HÎBERGEMENTåENåCHAMBREåOUåENåMAISONNETTEå
AVECåLAåPOSSIBILITÎåDEåFORMULESåDEåRESTAURATIONå3URåPLACEåLEåVILLAGEå
CLUBåPROPOSEåDESåÎQUIPEMENTSåVARIÎSåETåDESåACTIVITÎSåOUåANIMATIONSå
ENåJOURNÎEåCOMMEåENåSOIRÎEåPOURåLESåADULTESåETåLESåENFANTSåCESå
DERNIERSåÎTANTåACCUEILLISåDANSåDESåCLUBSåENFANTSååADOS
The Holiday Villages : accommodations (rooms or bungalows)
with possibility of half-or full board. At the holiday village many
equipments, activities and entertainment are proposed. Clubs are
offered for children and teenagers.
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 5
2016
5
30/07/2015 10:59
Agenda des évènements / Events calendar
CALENDRIER 2016 / CALENDAR 2016
FEVRIER
JANVIER
01 V Jour de l'An
02 S Basile
03 D Geneviève
04 L Odilon
02
05 M Edouard
06 M Balthazar
07 J Raymond
08 V Lucien
09 S Alix
10 D Guillaume
11 L Paulin
03
12 M Tatiana
13 M Yvette
14 J Nina
15 V Rémi
16 S Marcel
17 D Roseline
18 L Prisca
04
19 M Marius
20 M Sébastien
21 J Agnès
22 V Vincent
23 S Barnard
24 D Fr. de Sales
05
25 L Conv. S. Paul
26 M Paule
27 M Angèle
28 J Th. d'Aquin, Maureen
29 V Gildas
30 S Martine
31 D Marcelle
01 L Ella
02 M Présentation
03 M Blaise
04 J Véronique
05 V Agathe
06 S Gaston
07 D Eugénie
08 L Jacqueline
09 M Apolline
10 M Arnaud
11 J N.-D. Lourdes
12 V Félix
13 S Béatrice
14 D Valentin
15 L Claude
16 M Julienne
17 M Alexis
18 J Bernadette
19 V Gabin
20 S Aimée
21 D P. Damien
22 L Isabelle
23 M Lazare
24 M Modeste
25 J Roméo
26 V Nestor
27 S Honorine
28 D Romain
29 L August
JUILLET
MARS
06
07
08
09
10
01 M Aubin
02 M Charles le B.
03 J Guénolé
04 V Casimir
05 S Olive
06 D Colette
07 L Félicité
08 M Jean de Dieu
09 M Françoise
10 J Vivien
11 V Rosine
12 S Justine
13 D Rodrigue
14 L Mathilde
15 M Louise
16 M Bénédicte
17 J Patrice
18 V Cyrille
19 S Joseph
20 D Alessandra
21 L Clémence
22 M Léa
23 M Victorien
24 J Cath. de Suède
25 V Humbert
26 S Larissa
27 D Pâques
28 L Lundi de Pâques
29 M Gwladys
30 M Amédée
31 J Benjamin
AOUT
01 V Thierry
01 L Alphonse
02 S Martinien
02 M Julien-Eym.
03 D Thomas
06 S Transfiguration
07 D Gaétan
33
03 L Gérard
41
03 J Hubert
04 V Charles
04 D Barbara
05 M Fleur
05 S Sylvie
05 L Gérald
06 M Bertrand
06 J Bruno
06 D Bertille
07 M Reine
07 V Serge
07 L Carine
08 J Nativité N.-D.
08 S Pélagie
09 V Alain
09 D Denis
10 M Laurent
10 S Inès
10 L Ghislain
11 J Claire
11 D Adelphe
11 M Firmin
42
08 M Geoffroy
08 J Imm. Conception
09 M Théodore
09 V Guadalupe
10 S Romaric
11 D Daniel
12 V Clarisse
12 L Apollinaire
12 M Wilfried
12 S Christian
13 S Hippolyte
13 M Aimé
13 J Géraud
13 D Brice
14 J Fête Nationale
14 D Evrard
14 M La Croix
14 V Juste
14 L Sidoine
15 J Roland
15 S Thér. d'Avila
15 V Donald
15 L Assomption
16 S N-D Mt-Carmel
17 D Charlotte
30
18 L Frédéric
19 M Arsène
34
38
16 M Armel
16 V Edith
16 D Edwige
17 M Hyacinthe
17 S Renaud
17 L Baudoin
18 J Hélène
18 D Nadège
18 M Luc
19 V Jean-Eudes
19 L Émilie
39
43
19 M René
15 J Ninon
16 V Alice
17 J Elisabeth
17 S Gaël
18 D Gatien
19 S Tanguy
20 S Bernard
20 M Davy
20 J Adeline
20 D Edmond
21 M Matthieu
21 V Céline
21 L Prés. Marie
22 V Marie-Mad.
22 L Fabrice
23 S Brigitte
35
23 M Rose de L.
24 D Christine
31
22 J Maurice
22 S Elodie
23 V Constant
23 D Jean de C.
24 M Barthélemy
24 S Thècle
24 L Florentin
25 J Louis
25 D Hermann
25 M Crépin
26 M Anne, Joach.
26 V Natacha
27 M Nathalie
27 S Monique
28 J Samson
28 D Augustin
29 V Marthe
29 L Sabine
30 S Juliette
30 M Fiacre
31 D Ignace de L.
31 M Aristide
26 L Côme, Damien
36
40
44
22 M Cécile
22 J Fr.-Xavière
23 M Christ Roi
23 V Armand
24 S Adèle
25 D Noël
26 M Dimitri
26 S Delphine
27 J Emeline
27 D Séverin
28 V Simon, Jude
28 L Jacq. de la M.
29 J Michel
29 S Narcisse
30 D Bienvenue
31 L Quentin
45
52
21 M Pierre Can.
24 J Flora
28 M Venceslas
30 V Jérôme
19 L Urbain
20 M Théophile
48
25 V Cath. L.
27 M Vinc. de P.
51
14 M Odile
15 M Albert
21 D Christophe
50
13 M Lucie
16 M Marguerite
20 M Marina
25 L Jacques
12 L Chantal
47
18 V Aude
21 J Victor
27
07 M Ambroise
10 J Léon
12 M Olivier
26
06 M Nicolas
46
11 V Armistice 1918
13 M Henri, Joël
25
03 S François-Xavier
04 M Fr. d'Assise
37
24
DECEMBRE
01 J Florence
07 J Raoul
08 L Dominique
NOVEMBRE
02 V Viviane
06 M Mariette
09 M Amour
23
01 M Toussaint
05 L Raïssa
29
22
02 M Défunt
03 S Grégoire
08 V Thibault
OCTOBRE
21
01 S Thér. de l'E.
04 D Rosalie
10 D Ulrich
14
20
01 M Justin
02 J Blandine
03 V Kévin
04 S Clotilde
05 D Igor
06 L Norbert
07 M Gilbert
08 M Médard
09 J Diane
10 V Landry
11 S Barnabé
12 D Guy
13 L Antoine de P.
14 M Elisée
15 M Germaine
16 J Aurélien
17 V Hervé
18 S Léonce
19 D Romuald
20 L Silvère
21 M Rodolphe
22 M Alban
23 J Audrey
24 V Jean-Baptiste
25 S Prosper
26 D Anthelme
27 L Fernand
28 M Irénée
29 M Pierre, Paul
30 J Martial
02 D Léger
05 V Abel
09 S Amandine
13
JUIN
19
01 J Gilles
03 M Lydie
11 L Benoît
12
MAI
01 D Fête du Travail
02 L Boris
03 M Phil., Jacq.
04 M Sylvain
05 J Ascension
06 V Prudence
07 S Gisèle
08 D Victoire 1945
09 L Pacôme
10 M Solange
11 M Estelle
12 J Achille
13 V Rolande
14 S Matthias
15 D Pentecôte
16 L Lundi de Pentecôte
17 M Pascal
18 M Éric
19 J Yves
20 V Bernardin
21 S Constantin
22 D Emile
23 L Didier
24 M Donatien
25 M Sophie
26 J Bérenger
27 V Augustin
28 S Germain
29 D Aymar
30 L Ferdinand
31 M Visitation
02 V Ingrid
04 J Jean-Marie, Vianney
28
11
SEPTEMBRE
32
05 M Antoine
04 L Florent
AVRIL
01 V Hugues
02 S Sandrine
03 D Richard
15
04 L Isidore
05 M Irène
06 M Marcellin
07 J Jean-B. de la Salle
08 V Julie
09 S Gautier
10 D Fulbert
11 L Stanislas
16
12 M Jules
13 M Ida
14 J Maxime
15 V Paterne
16 S Benoît-Joseph
17 D Anicet
18 L Parfait
17
19 M Emma
20 M Odette
21 J Anselme
22 V Alexandre
23 S Georges
24 D Fidèle
25 L Marc
18
26 M Alida
27 M Zita
28 J Jour du Souv.
29 V Cath. de Si.
30 S Robert
26 L Etienne
27 M Jean
49
28 M Innocents
29 M Saturnin
29 J David
30 M Avent
30 V Roger
53
Le Cap d’Agdeå
4OURNOISåDEåJOUTESåLANGUEDOCIENNESåDEåJUINåËåAOÞTåå
Knightly tournaments of Languedoc jousts (from June to August)
Le Lavandou
#ORSOåmåEURIå-ARSååFlower festival (March)
Cannes
&ESTIVALåDUålåLMåMAIå/ Film Festival (May)
&ESTIVALåDEåPYROTECHNIEåJUILLETAOÞTå
Pyrotechnics Festival (July/August)
Juan-les-Pins
&ESTIVALåDEåJAZZåJUILLETå Jazz Festival (July)
Nice
#ARNAVALåFÎVRIERåËåMARSå Carnaval (February to March)
Menton å
&ÏTEåDUåCITRONåDEåFÎVRIERåËåMARSåå
Lemon Festival (from February to March)
&ESTIVALåDEåMUSIQUEåCLASSIQUEåAOÞTååClassic music Festival (August)
)LLUMINATIONSåDÎCEMBREåå#HRISTMASåILLUMINATIONSå$ECEMBER
Vichyå
&ÏTEå.APOLÎONåMAIåå
Napoléon Festival (May)
2ENCONTRESåLYRIQUESåEUROPÎENNESåSEPTEMBREåå
European lyric meetings (September)
Méribelå
-ÎRIBELåGOLFåSHOWåAOÞTåå(August)
&ÏTEåËå&ANFOUÎåAOÞTåå"Fanfoué" village festival (August)
-AGICå-ÎRIBELåFESTIVALåDEåLAåMAGIEåAOÞTåå
"Magic Méribel" Festival of magic (August)
Val d’Isère
#LASSICAVALåJANVIERåETåMARSå (January and March)
&ROSTGUNåFÎVRIERå (February)
7INTERåGOLFåMARSå (March)
&ESTIVALåDUålåLMåDAVENTUREåAVRILå/ Adventure Film Festival (April)
Pariså
)LLUMINATIONSåDÎCEMBREåå#HRISTMASåILLUMINATIONSå$ECEMBER
0ARISåPLAGEåDEåJUILLETåËåAOÞTåå(from July to August)
31 S Sylvestre
La zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
La zone B comprend les académies Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
La zone C comprend les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
6
GUIDE
2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 6
30/07/2015 10:59
Côté Ville / City Breaks
Nous vous proposons 2 destinations pour vos séjours citadins :
We offer 2 destinations for your city breaks :
Paris
p.8-9
Destination incontournable de la France, Paris
accueille chaque année des millions de
visiteurs. Venez découvrir la capitale avec ses
monuments, ses musées, ses expositions, ses
parcs et ses grands magasins, le temps d’une
escapade.
A city you must see, Paris welcomes millions
of visitors each year. Come and discover the
French Capital with its monuments, museums,
exhibitions, parks and department stores,
for a short break at any time of year.
Vichy
p.10-12
Ville chargée d’histoire, aux charmes multiples,
Vichy vous invite pour des séjours placés sous
le signe du bien-être, de la découverte et
du sport. Avec ses centres thermaux, son
patrimoine architectural remarquable et ses
nombreux équipements sportifs, chacun trouvera
à Vichy les vacances qui lui ressemblent.
A charming, historical town, Vichy welcomes
you for a stay with the accent on well-being,
discovery and sport. Vichy's spas, remarkable
architectural heritage and numerous facilities
mean there is a holiday here to suit everyone.
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 7
2016
7
30/07/2015 10:59
Paris
AMPÈRE
Île-de-France
Hôtel****
4-star hotel
A partir de
Informations pratiques
from
140€
/UVERTUREåå åTOUTEåLANNÎE
3TATIONNEMENTåååPARKINGåENåSOUSSOLåPAYANT
À SAVOIR
la chambre
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så!NIMAUXåACCEPTÎSåPAYANTåå
The room
Practical informations
RÉSERVATIONS
!MPÑRE
åAVENUEåDEå6ILLIERSå
å0ARIS
Opening period .....................all year around
Car park ........ metered underground parking
WHAT YOU NEED TO KNOW
Tél : 01 44 29 16 62
såCheck in : 2 p.m. / Check out : 12 a.m.
såPets allowed (surcharge)
GRAM
E
EIR
AVENUE DE
E WA
MÉTRO
PÉREIRE
AVEN
DE TE
BD
RNES
R.
DU
FG
ST
-H
OU
DE C
PARC
MONCEAU
ANN
ON
OR
ARC DE
TRIOMPHE
VILLIERS
ES
LL
RCE
UE D
R
PÉ
AVENUE
É
BD HAUSSM
ACCÈS
så2%2åETå-ÎTROååSTATIONå0ÎREIREåËååM
så!ÎROPORTSåå/RLYååKMåOUå2OISSYååKM
så"USåååååPLACEåDUå-ARÎCHALå*UINå
ËååM
så"OULEVARDåPÎRIPHÎRIQUEååSORTIEå0ORTEå
DEå#HAMPERRETåËååM
ACCESS
såRER and Subway: the Péreire station
(120 meters away)
såAirports: Orly (25 km) or Roissy (27 km)
såBus: lines 84, 92 and 93 place
du Maréchal Juin (120 m)
såPériphérique (ring road): exit Porte
de Champerret (600 m)
8
Near the Champs-Élysées, in the heart of one of Paris’s most prestigious
districts, discover the 4-star hotel AMPÈRE combining charm and modernity.
Let yourself be seduced by its decoration and its garden …
AMPÈRE
VERS
PORTE DE
CHAMPERRET
BD
&AXåååååå
RESA HOTELAMPERECOMåå
WWWHOTELAMPERECOM
À proximité des Champs-Élysées, au cœur d’un quartier prestigieux
de Paris, découvrez l’hôtel AMPÈRE, établissement 4 étoiles au
confort contemporain. Laissez-vous séduire par son hall, ses chambres
à la décoration raɑnée, son jardin intérieur à la végétation luxurianteȐ
GUIDE
Équipements et services
Accommodation and services
sååCHAMBRESåETåSUITESåDEååËååPERSONNES
så2ESTAURANTåAVECåJARDINåRÎSERVÎåAUXåSÎMINAIRESåå
ETåAUXåGROUPES
så"ARå
så3ALONå46å
så2OOMSERVICE
så3ERVICEåPRESSING
så#LIMATISATION
så!CCÑSå7IlåGRATUIT
så&ACILITÎSåPERSONNESåHANDICAPÎES
så97 rooms and suites for 1 to 3 people
såRestaurant with garden only for seminars and groups
såBar
såTV
såRoom service
så$RYåCLEANINGåå,AUNDRYåSERVICE
såAir conditioning
så&REEå7Ilå
såRooms facilities for disabled guests
Se divertir
Aux alentours
såCulture :åMUSÎESåTHÎÉTRESåCONCERTSåCABARETS
såShopping : DANSåLESåGRANDSåMAGASINSåPARISIENS
såTourisme :å.OTRE$AMEåDEå0ARISå4OURå%IFFELå3ACRÎ#“URå
DÎCOUVERTEåDEåLAåRÎGIONå·LEDE&RANCEåPROMENADESåDANSå
LESåPARCSå-ONCEAUå4UILERIESå"UTTESå#HAUMONT
Leisure
In the surrounding area
såCulture: museums, theatres, concerts, cabarets.
såShopping: in the Parisian department stores.
såTourism: .OTRE$AMEå#ATHEDRALåTHEå%IFFELå4OWERå
Sacré-Cœur, exploring the Île-de-France region,
walks in the Parisian Parks (Monceau, Tuileries,
Buttes Chaumont).
2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 8
30/07/2015 10:59
Off
Offre spéciale
Pour réserver au meilleur prix,
consultez notre site internet
et bénéficiez des meilleures
offres du moment !
Special offer
Our Best Available Rate
on our official
website !
Tarifs €/chambre*
Prices in €/room*
Toute l’année
All year round
3INGLEå Single Room
åå
0REMIUMå Premium Room
åå
P
0REMIUMå*ARDINååPremium
Garden Room
åå
#HAMBREå%XÎCUTIVEå Executive Room
åå
#HAMBREå%XÎCUTIVEå*ARDINååExecutive Garden Room
åå
Junio Suite
*UNIORå3UITEååJunior
åå
Suite
3UITEååSuite
åå
å3UPPLÎMENTåDEååçåPARåCHAMBREåENåPÎRIODEåDEåSALONSåTOUTESåPÎRIODESåCONFONDUES
* €30 surcharge per room during exhibitions / trade shows (all year round).
så0ETITåDÎJEUNERåBUFFETåååçPERSJOUR
så3UPPLÎMENTåPETITåDÎJEUNERåENåCHAMBREåååçPERSJOUR
så(ÎBERGEMENTåGRATUITåPOURåLESåENFANTSåDEåMOINSåDEååANSå
DANSåLAåCHAMBREåDESåPARENTSåENåCHAMBREåSUPÎRIEURE
så,ITåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVER
så!NIMALåååçJOUR
så0ARKINGåENåSOUSSOLåååçå
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOUR
TARIFåååSOUSåRÎSERVEåDEåMODIlåCATION
så4AXEåDEåSÎJOURåRÎGIONALEåååçPERSJOUR
TARIFåååSOUSåRÎSERVEåDEåMODIlåCATION
såBreakfast buffet: €19.50/person/day
såSurcharge for breakfast served in room: €3/person/day
såFree for children under 12 staying in the parents’ room
(for Superior rooms)
såFree baby cot (please reserve)
såPet: €10/day
såUnderground parking: €23/person/day
såTourist tax: €2.48/person/day
(2015 rate - Subject to change)
såRegional Tourist tax: €2/person/day
(2015 rate - Subject to change).
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 9
2016
9
30/07/2015 11:00
Vichy
LES NATIONS
Auvergne
Hôtel***
3-star hotel
A partir de
Informations pratiques
from
73€
/UVERTUREååDUååAUåå
$ISTANCEåDESåCENTRESåTHERMAUXåååååM
3TATIONNEMENTååPARKINGåPUBLICåPAYANTåËååM
la chambre
À SAVOIR
room
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så!NIMAUXåACCEPTÎSåSAUFåAUåRESTAURANT
Practical informations
Opening period ...... from 09/04 to 16/10/16
$ISTANCEåOFåTHERMALåBATHSå ..................500 m
Car parkmetered public car park 400 m away
WHAT YOU NEED TO KNOW
såCheck in : 3 p.m. / Check out : 11 a.m.
såPets not allowed in the restaurant
RÉSERVATIONS
,ESå.ATIONS
åBOULEVARDåDEå2USSIEå
å6ICHY
Tél : 04 70 98 21 63
&AXåååååå
CONTACT?LESNATIONS LESNATIONSCOMå
WWWLESNATIONSCOM
L’hôtel LES NATIONS*** vous accueille dans ses espaces à la
décoration tendance : réception, lounge bar, 71 chambres dont
5 juniors suites. Situé en face du Palais des Congrès, à 150 mètres du
centre ville et des Parcs Napoléon, l’hôtel oɎre de nombreux
services et dispose d’un restaurant à la cuisine traditionnelle et
goûteuse avec un souci de diététique gourmande.
The 3-star LES NATIONS, located only a stone’s throw from the convention center,
welcomes you with its new hall with reception and lounge bar, its rooms and
suites with a tasteful decor. Its restaurant oɵers a traditional but healthy cuisine.
Équipements et services
sååCHAMBRESåETåJUNIORSåSUITESåDEååËååPERSONNES
så46åÎCRANåPLATåDANSåTOUTESåLESåCHAMBRES
sååRESTAURANTSåCLIMATISÎSå,Eå.APOLÎON
så3ALONåLOUNGEåBARåCLIMATISÎå
sååTERRASSESåAMÎNAGÎES
så"IBLIOTHÑQUEåAVECå46åÎCRANåPLATåLIVRESåETåJEUXåDEåSOCIÎTÎ
så3ERVICEåPRESSINGåPAYANT
så0LATEAUåFROIDåENåCHAMBREåPOURåLESåARRIVÎESåTARDIVES
så!CCÑSå7IlååGRATUIT
Se divertir
ACCÈS
så'AREåå6ICHYå
0ARIS6ICHYåååLIAISONSåQUOTIDIENNESå
så!ÎROPORTåå#LERMONT&ERRANDåËååKM
så!UTOROUTESåå!åDEå0ARISåå!åDEå,YONå
!åDEå-ONTPELLIERåå!åDEå"ORDEAUX6ICHY
ACCESS
såRailway station: Vichy (6 links daily between
Vichy and Paris)
såAirport: Clermont-Ferrand (50 km away)
såMotorways: A71 from Paris - A72 from Lyon
A75 from Montpellier - A89 from Bordeaux/
Vichy
10
À Vichy
såRemise en forme :åPARTENARIATåAVECåLEå6ICHYå3PAå,ESå#ÎLESTINSå
ETåLESå4HERMESåDESå$ØMESåSÎJOURSåDEååËååJOURSåFORMEå
BEAUTÎåANTIÉGEåMINCEURå
såCures thermales :åRHUMATOLOGIEåVOIESåDIGESTIVESåETåSURCHARGEå
PONDÎRALEåINDICATIONSåTHÎRAPEUTIQUESåPOURåLESåCURESå
CONVENTIONNÎESåDEååJOURSåTARIFSåSPÎCIlåQUESåSURåDEMANDE
såSports :åSPORTSåNAUTIQUESååGOLFSååTROUSåTENNISåÎQUITATIONå
RANDONNÎEåACCROBRANCHE
såLoisirs :åOPÎRAåHIPPODROMEåCASINOSåLESåGRANDESåFÏTESå
.APOLÎONåMAIåMUSÎESåVISITESåGUIDÎESåJUINåËåSEPTEMBREå
STADEåAQUATIQUE
Aux alentours
såTourisme :åMONTAGNEåBOURBONNAISEåGORGESåDEåLAå3IOULE
VILLAGEåMÎDIÎVALåDEå#HARROUXåVIGNOBLESåDEå3T0OUR AINå
CHÉTEAUXåVOLCANSåD!UVERGNEå6ULCANIAåMUSÎEåNATIONAL
DESåCOSTUMESåDEåSCÑNESåËå-OULINSåLEå0ALåPARCåDATTRACTIONS
Accommodation and services
så71 rooms and juniors suites for 1 to 4 people
såTV in all the rooms
så2 air-conditioned restaurants: Le Napoléon
såAir-conditioned lounge bar
så2 terraces with garden furniture
såLibrary with TV full screen, books and board games
så$RYåCLEANINGåPAID
såCold plates in room for late arrivals
så&REEå7Ilåå
Leisure
In Vichy
såHealth / Well-being: partnership with the Vichy Spa
#ÎLESTINSåANDåTHEå#ENTREåTHERMALåDESå$ØMESåSTAYS
of 2 to 12 days (balneotherapy, fitness, dieting cure).
såSpa: rheumatology, lose weight, programmes
of 21 days (request the brochure).
såSports: water sports, 2 18-hole golf courses, tennis,
horse riding, walks, accrobranche.
såLeisure: opera, racecourse, casinos, Napoléon Festival
(May), museums, guided tours (June to September),
aquatic stadium.
In the surrounding area
såTourism: the Sioule River Valley (medieval village
and castles), St-Pourçain vineyards, Auvergne’s
volcanoes, parks Vulcania, national Museum of
costumes, the Pal (theme park).
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 10
30/07/2015 11:00
Special offer
Offre spéciale
Du 09/04 au 28/04/16
From Du 09/04 to 28/04/16
30% sur la 2ème nuit*
Enjoy a 30% reduction
for the 2nd night of your stay *
/FFREåVALABLEåPOURåTOUTEåRÎSERVATION
DUNEåCHAMBREåTYPEå#ONFORTåPOURååOUååPERS
3OITååçå164,90 €åLESååNUITS
OFFREåLIMITÎEåËååNUITSåETåNONåCUMULABLE
AVECåDAUTRESåPROMOTIONS
/FFERåAVAILABLEåFORåAå#OMFORTåROOMåFOR
åOUååPEOPLEåFORåAåSTAYåOFååNIGHTS
çå€164.90åFORååNIGHTS
åACCORDINGåCONDITIONS
Basse saison**
09/04 au 28/04
09/05 au 30/06
29/08 au 15/10
Haute saison**
29/04 au 08/05
01/07 au 28/08
3TANDARDååETååPERS
Standard 1-2 people.
#LASSIQUEååETååPERS
Classic 1-2 people.
#ONFORTååETååPERS
Comfort 1-2 people.
#ONFORTåSUPÎRIEURååETååPERS
Comfort Sup. 1-2 people.
*UNIORåSUITEååETååPERS
Junior suite 2-3 people.
#HAMBREåFAMILIALEååETååPERS
Family room 3-4 people.
#HAMBREåCOMMUNICANTEååËååPERS
Communicating room 2-4 people
86
Tarifs €/chambre**
Prices in €/room**
å(ORSåCONGRÑSåTOURNOISåETåÎVÑNEMENTSå0OURåCESåPÎRIODESååCONSULTEZåLHØTEL
** Except during conferences, tournaments and events. For rates during these periods, please contact the hotel.
Pour les séjours en demi-pension et pension complète : tarifs disponibles sur simple demande.
For stays with half or full board: please contact the hotel for prices.
så0ETITåDÎJEUNERåBUFFETåååçPERSJOUR
så0ETITåDÎJEUNERåCONTINENTALåENåCHAMBREåååçPERSJOUR
så,ITåSUPPLÎMENTAIREåååçJOUR
så,ITåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVER
så!NIMALåååçJOUR
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
såBreakfast buffet: €12/person/day
såBreakfast continental in room: €15/person/day
såExtra bed: €16/day
såFree baby cot (please reserve)
såPet: €8/day
såTourist tax: €1.25/person/day (2016 rate).
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 11
11
30/07/2015 11:00
SÉJOURS À THÈME / SPECIAL STAYS
LES NATIONS
Profitez de votre séjour à l’hôtel Les Nations pour plonger dans les eaux thermales de Vichy, sources de bien-être et de santé
et offrez-vous une véritable parenthèse de douceur.
4AKE¬ADVANTAGE¬OF¬YOUR¬STAY¬AT¬THE¬(OTEL¬,ES¬.ATIONS¬TO¬DIVE¬INTO¬6ICHYS¬THERMAL¬WATERS¬VERITABLE¬SPRINGS¬OF¬WEELBEING¬
and good health and treat yourself to a relaxing break.
Notre partenariat avec Les Thermes des Dômes et Le Vichy Thermal Spa
Les Célestins nous permet de vous proposer différents packages.
Our partnership with Les Thermes des Dômes and Le Vichy Thermal Spa
Les Célestins allows us to propose you differents packages.
DEMANDEZ VITE LA DOCUMENTATION
MORE INFORMATIONS
AU 04 70 98 21 63
12
s¬$ES¬SÏJOURS¬%3#!0!$%3¬&/2-%¬0!53%¬4/.)#¬"%!54³
De 1 jour / 1 nuit à 6 jours / 6 nuits, découvrez tous les bienfaits de la
balnéothérapie : modelage aux huiles essentielles, bain hydromassant,
massage à 4 mains, enveloppement de boue thermale…
s¬$ES¬SÏJOURS¬3!.4³
Prévention arthrose, maladie du dos : un programme complet et individualisé de 6, 9 ou 12 jours pour ne pas laisser s’installer les douleurs
liées à l’arthrose.
s¬$ES¬SÏJOURS¬-).#%52
Le concept “ Maigrir à Vichy ” mis en place par le Centre Nutritionnel de
Vichy, permet de maigrir durablement en 6, 9 ou 12 jours avec des soins
adaptés et un programme nutritionnel personnalisé. Ces séjours sont en
pension complète diététique.
s¬h&)4.%33v¬STAYS¬h4/.)#v¬STAYS¬h"%!549v¬STAYS
From 1 day/1 night to 6 days/6 nights, discover all the beneficial effects
of balneotherapy : essential-oil sculpting massages, hydromassage
baths, 4-hand massages, thermal-mud body wraps...
såh(%!,4(våSTAYS
Prevention of osteoarthritis, back diseases: a complete, individualized
programme lasting 6, 9 or 12 days, to prevent pains associated with
osteoarthritis.
såh3,)--).'våSTAYS
The “Slim Down in Vichy” concept established by the Vichy Nutritional
Centre allows you to sustainably lose weight in 6, 9 or 12 days, thanks to
tailor-made treatments and an individualized nutritional programme.
These full-board stays offer only healthy meals.
Mais VICHY c’est aussi la référence thermale pour les cures conventionnées prises en charge par la Sécurité Sociale pour les pathologies
telles que :
såå,Aå RHUMATOLOGIEå å ARTHROSEå SÎQUELLESå DEå TRAUMATISMESå TENDINITESå ETå
périarthrites, ostéoporose...
såå,ESå AFFECTIONSå DIGESTIVESå ETå MÎTABOLIQUESå å SURCHARGEå PONDÎRALEå
obésité, hyperlipidémie, diabète de type 2, reflux gastro-oesophagien,
migraines avec troubles digestifs...
"UT¬6)#(9¬IS¬ALSO¬THE¬LEADING¬SPA¬TOWN¬WITH¬REGARD¬TO¬STATECERTIlED¬
TREATMENTS¬ COVERED¬ BY¬ &RANCES¬ SOCIAL¬ SECURITY¬ SYSTEM¬ FOR¬ SUCH¬
pathologies as:
såå2HEUMATOLOGYåOSTEOARTHRITISåTRAUMAåSEQUELAEåTENDINITISåPERIARTHRITISå
osteoporosis, etc.
såå$IGESTIVEåANDåMETABOLICåAFFECTIONSåEXCESSåWEIGHTåOBESITYåHYPERLIPIDEMIAåTYPEååDIABETESåGASTROOESOPHAGEALåREmUXåMIGRAINESåWITHå
digestivetroubles, etc.
Les + des Dômes et des Célestins
The Dômes and Célestins advantages
Libre accès pendant les soins aux sauna, hammam, spa et salle de cardiotraining.
À mettre dans vos bagages : maillot et bonnet de bain, tenue de sport, sandales antidérapantes. Un certificat médical de non contre-indications aux soins et activités
sportives est obligatoire.
Free access during treatments to the saunas, hammam, spa and cardio fitness room.
Don’t forget to bring along : swimsuit, swim cap, athletic clothing, no-slip sandals.
!å MEDICALå CERTIlCATEå ISå REQUIREDå INDICATINGå NOå CONTRADICTIONSå FORå SPAå TREATMENTSå ORå
athletic activities.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 12
30/07/2015 11:00
Côté Atlantique / The Atlantic Coast
Nous vous proposons 1 destination pour vos séjours au grand air :
7E¬HAVE¬A¬MAGNIl¬CENT¬LOCATION¬ON¬THE¬!TLANTIC¬#OAST¬FOR¬YOUR¬HOLIDAYS¬IN¬THE¬GREAT¬OUTDOORS
La Palmyre / Royan
p.14-15
Amoureux des espaces naturels sauvages préservés, du sport et de la découverte, vous ne pourrez être que séduit par ce haut lieu touristique de la Charente-Maritime. Les
nombreuses plages familiales sont idéales pour la baignade et la pratique de sports nautiques en toute sécurité. Proɏtez de votre séjour pour visiter le zoo de La Palmyre,
les parcs ostréicoles, La Rochelle, Rochefort Ȑ
Lovers of well-preserved, unspoilt nature, sports and exploration, will not fail to be enchanted by this exceptional tourist destination in Charente-Maritime. All around are
many beaches suitable for families, ideal for bathing and practicing water sports in safety. Take advantage of your stay to visit La Palmyre zoo, the oyster farms, La Rochelle,
Rochefort…
Côté Méditerranée / Mediterranean coast
Nous vous proposons 6 destinations pour vos séjours ensoleillés sur la Côte d’Azur :
7E¬HAVE¬¬DESTINATIONS¬ON¬OFFER¬FOR¬A¬SUNSHINE¬HOLIDAY¬ON¬THE¬&RENCH¬2IVIERA¬
Le Cap d’Agde
p.16-17
Le Lavandou
p.18-20
Cannes-la-Bocca / Cannes
p.22-28
Station dynamique et sportive de la côte languedocienne,
Le Cap d’Agde est la destination de toute la famille,
spécialement pensée pour les enfants et petits-enfants .
A dynamic, sporty resort on the Languedoc Coast, Cap
d’Agde is a destination for the whole family, specially
conceived for children.
Adossé au Massif des Maures et face aux îles de Port-Cros,
Porquerolles et du Levant, le Lavandou oɎre à ses vacanciers
12 Nm de plages de sable ɏn et de criques sauvages.
Lying at the foot of the Massif des Maures, opposite the
islands of Port-Cros, Porquerolles and Le Levant, Le
Lavandou oɵers holidaymakers km of ɶne sandy beaches
and secluded coves.
Entre mer et nature, Cannes est la destination incontournable
de la Riviera. De la Croisette pour le côté “paillettes" au
massif de l’Estérel pour le côté “nature”, chacun trouvera les
vacances qui lui ressemblent.
Between sea and countryside, Cannes is the classic
destination on the Riviera. From the Croisette for the "tinsel"
aspect to the Massif de l’Estérel for the "nature" aspect,
there is a holiday here to suit everyone.
Nice
p.30-31
Menton
p.32-33
Juan-les-Pins
p.34-36
Venez découvrir ou redécouvrir Nice, ville aux multiples
senteurs et saveurs. La douceur de vivre tient autant à la
beauté de la ville qu’à son climat exceptionnel.
:elcome to Nice, a city with many colors and ɷavors.
Discover its narrow streets and markets : a beautiful town
with an exceptional climate.
À quelques pas de l’Italie, la “Perle de la France” bénéɏcie
de plus de 300 jours d’ensoleillement par an. Cette petite
cité au charme provençal avec ses ruelles, son marché et sa
célèbre fête du citron ne pourra que vous séduire.
A few steps away from Italy, the “Pearl of France” enjoys
more than 300 days annual sunshine. This small Provençal
city, with its narrow streets, market and famous lemon
festival will not fail to charm you.
Seule cité de la côte azuréenne à avoir conservé ses
remparts de bord de mer, Juan-les-Pins mêle tradition et
modernité. De renommée internationale, grâce à son festival
de jazz et à son parc dédié à la mer, la station est le paradis
des baigneurs avec ses nombreuses plages de sable.
The only city on the Riviera to have conserved its coastal
ramparts, in Juan-Les-Pins tradition and modernity mingle.
Internationally renowned for its Jazz Festival and sea park,
the resort is a paradise for bathers, with lots of sandy
beaches.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 13
13
30/07/2015 11:00
La Palmyre - Royan
LA GRANDE BAIE
Charente-Maritime
Village Club locatif****
4-star holiday rental village
Informations pratiques
A partir de
/UVERTUREåååDUååAUåå
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEååååM
3TATIONNEMENTåå åPARKINGåGRATUIT
å
DANSåLENCEINTEåDUåVILLAGE
from
364€
À SAVOIR
så*OURåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååSAMEDIå!UTRESå
JOURSåDARRIVÎEåPOSSIBLESåSELONåDISPONIBILITÎS
så(EUREåDARRIVÎEååAPRÑSåHåå
DEåDÎPARTååAVANTåH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENTåå
åKITåFOURNI
så!NIMAUXåACCEPTÎSåSAUFåENåJUILLETåETåAOÞT
la semaine
week
RÉSERVATIONS
,Aå'RANDEå"AIE
"OULEVARDåDEå"ONNEå!NSEåå
,Aå0ALMYREåå
å,ESå-ATHES
Practical informations
Opening period ...... from 02/04 to 01/10/16
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHå ...................100 m
Car park ....... free car park within the village
Tél : 05 46 22 40 37
&AXåååååå
RESERVATION LAGRANDEBAIECOMåå
WWWVILLAGEGRANDEBAIECOM
WHAT YOU NEED TO KNOW
AV.
DE
L’AT
LAS
så$AYåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREå3ATURDAYå
Other days possible, depending on availability
såCheck in: after 4 p.m. /
Check out: before 10 a.m.
såUpkeep by the resident during his/her stay
(cleaning supplies provided)
såPets allowed (except in July and August)
BD
DE B
ONN
AV. D’AUNIS
E -ANSE
PO
RT
AV. DE L’O
CÉAN
LA GRANDE BAIE
ACCÈS
så'AREåå2OYANåËååKM
så!ÎROPORTSåå"ORDEAUXåËååKMåå,Aå2OCHELLEåå
ËååKMåå2OCHEFORTå3AINT!IGNANTåËååKM
så!UTOROUTEåå!åSORTIEåå3AINTESåPUISå2OYANåå
ETå,Aå0ALMYRE
ACCESS
såRailway station: Royan (17 km away)
såAirports: Bordeaux (150 km) - La Rochelle
(85 km) - Rochefort Saint-Aignant (45 km)
såMotorway A10 exit 35 Saintes, then Royan
and La Palmyre
14
Situé face à la baie de Bonne Anse, au cœur d’un parc de 14 ha, le
village club LA GRANDE BAI E vous propose des vacances animées
et conviviales à vivre entre amis ou en famille. Proɏtez de la plage et
de l’air marin pour vous ressourcer et découvrir la Charente-Maritime.
Facing Bonne Anse Bay, in the heart of a 4 hectare landscaped estate, the
La *RANDE BAI E holiday village oɵers an exceptional setting for your
holidays. Take advantage of the beach and the fresh seaside air to relaxe and
discover the Charente Maritime.
Équipements et services
Accommodation and services
sååBUNGALOWSåDEååËååM§
så3ALONåBARåRESTAURANTåTERRASSEåPANORAMIQUE
såå3PAåDEååMåAVECåHAMMAMåSAUNAåHYDROJETåDOUCHEå
LUDIQUEå#ARTEåDEåMASSAGESåETåDEåSOINSåAVECåSUPPL
så0ISCINEåEXTÎRIEUREåCHAUFFÎEåPENDANTåLESåVACANCESåå
DEåPRINTEMPSåETåDEåJUINåËåSEPTEMBREåAVECåSOLARIUM
så%SPACEåREMISEåENåFORME
så4HÎÉTREåAVECåCINÎMAåGRANDåÎCRAN
så,ITSåFAITSåËåLARRIVÎE
så-INICLUBåCLUBåJUNIORåETåCLUBåADOåPENDANTåLESåVACANCESå
SCOLAIRES
så46åDANSåTOUSåLESåBUNGALOWSåPAYANT
så3UPÎRETTEåJUILLETåETåAOÞT
så!CCÑSå7IlåGRATUITååZONESåDACCÑS
så$ÎlBRILLATEUR
så155 bungalows of 35 to 45 m²
såBar, restaurant, panoramic terrace
så7ELLNESSåCENTERååM2) with a spa, hammam, sauna,
HYDROJETxå0OSSIBILITYåOFåMASSAGESåANDåSPECIALåCARESå
(surcharges)
såOutdoor pool heated during spring holidays
and from June to September (with solarium)
såFitness area
såTheatre with a big-screen cinema
såBeds made upon arrival
såChildren’s club and ado activities during school holidays
såTV (surcharges)
såMini-market (July and August)
så&REEå7IlååACCESSåZONES
så$ElBRILLATORå
Se divertir
Leisure
Au village club
så!NIMATIONSåJOURNÎESåETåSOIRÎES
så*EUXåENFANTS
så'YMåAQUATIQUEåSELONåPÎRIODES
så"ASKETBALLåTENNISåPÎTANQUEåPINGPONGåVOLLEYBALL
så,OCATIONåDEåVÎLOSåPAYANTå
Aux alentours
såSports :åSPORTSåNAUTIQUESåGOLFååTROUSåËå,Aå0ALMYREååå
åTROUSåËå2OYAN
såTourisme :åZOOåDEåLAå0ALMYREåPARCSåOSTRÎICOLESå#OGNACåå
,Aå2OCHELLEå·LEåDEå2Îå2OCHEFORTåFORÏTåETåMUSÎEå
DEåLAå#OUBRE
At the holiday village
så$AYåANDåEVENINGåACTIVITIES
såPlayground
så7ATERåAEROBICSåDEPENDINGåONåTHEåTIMEåOFåYEAR
såBasketball, tennis, petanque, table tennis, volleyball
såBike rental (surcharge)
In the surrounding area
såSports: water sports, 9-hole golf course
(La Palmyre) / 18-hole golf course (Royan).
såTourism: the La Palmyre Zoo, oyster beds, Cognac,
La Rochelle, Île de Ré, Rochefort, the La Coubre Forest
and Lighthouse.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 14
30/07/2015 11:00
Special offers
Offres spéciales
Offre
Du 02/04 au 09/04/16
From 02/04 to 09/04/16
QUEåVOUSåSÎJOURNIEZåENåLOCATIONåOUåPENSIONåCOMPLÑTEåNOUSå
VOUSåOFFRONSåUNåFORFAITå"IENÊTREåAUåSPAåCOMPRENANTå
åENTRÎESåPARåBUNGALOWåMAXIMUM
RENSEIGNEMENTåËåLAåRÎSERVATIONå
wellness package included in the price of the stay.
6 admissions / bungalow.
5% reduction
5% de réduction
if you book 6 months before the start of your stay
(except from 02/07 to 27/08/16).
SIåVOUSåRÎSERVEZååMOISåAVANTåLAåDATEåDEåDÎBUTåDUåSÎJOURå
HORSåPÎRIODEåDUååAUå
Location / Accommodation
Tarifs €/semaine
Prices in €/week
02/04
au 09/04
spa offert
"UNGALOWå#ØTÎå0INÑDEååPERS
Bungalow (pine grove) 4 people
09/04
30/04
28/05
18/06
02/07
09/07
23/07
20/08
27/08
17/09
24/09
au 30/04 au 28/05 au 18/06 au 02/07 au 09/07 au 23/07 au 20/08 au 27/08 au 17/09 au 24/09 au 01/10
å
å
å
å
"UNGALOWå#ØTÎå0LAGEååPERS
å å å å Bungalow (beach) 4 people
"UNGALOWå#ØTÎå0INÑDEååPERS
686
686
å å å å 686
Bungalow (pine grove) 6 people
"UNGALOWå#ØTÎå0LAGEååPERS
å å å å å Bungalow (beach) 6 people
0OSSIBILITÎSåDEåCOURTSSÎJOURSå#ONSULTEZåLEå6ILLAGEå#LUBååShort stays possible. Contact the holiday village for information.
Restauration : formules pour tous en buffet ou à l’assiette. / 2ESTAURANT¬¬PACKAGES¬BUFFET¬OR¬SERVED¬AT¬THE¬TABLE
Pension complète (du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour) / Full-board (from dinner of arrival day to breakfast of
departure day). 1 entrée à l’espace Bien-Être offerte / 1 admission to the spa**
Tarifs €/semaine/pers.*
Prices in €/week/person*
Base occupation double / Based on 2 people
02/04 au
09/04
spa offert
09/04
au 30/04
30/04
au 28/05
28/05
au 18/06
18/06
au 02/07
27/08
au 03/09
03/09
au 17/09
17/09
au 01/10
!DULTE
Adult
%NFANTåDEååËååANS
Children aged 8 to 12
%NFANTåDEååËååANS
Children aged 4 to 7
0ENSIONåCOMPLÑTEååDUåDÓNERåDUåJOURåDARRIVÎEåAUåPETITDÎJEUNERåDUåJOURåDEåDÎPARTååFull-board: from diner of arrival day to breakfast of departure day.
4ARIFåENåPENSIONåCOMPLÑTEåPOURåLESåMOINSåDEååANSåååçååSEMAINEååFull board price for children under 4 years old: €70
åå4ARIFSå#ØTÎå0INÑDEå3UPPLÎMENTå#ØTÎå0LAGEåååçSEMAINEBUNGALOWå3UPPLÎMENTåLOGEMENTåSINGLEåååçååSEMAINEåSELONåDISPONIBILITÎSå
* Prices for bungalows on the pine forest-side. Surcharge for beach-side bungalows: €98/week/bungalow.
Single accommodation surcharge: €147/week (subject to availability).
å.ONåCUMULABLEåAVECåLOFFREåSPAåVALABLEåDUååAUå**Except from 02/04 to 09/04.
Tarifs communiqués en juin 2015, publiés sous réserve de modification à partir du 01/01/2016.
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 15
så0ETITåDÎJEUNERååçPERSJOURåETåçENFANTJOUR
så-ÎNAGEååËåPARTIRåDEååçBUNGALOWååPERSå
åçBUNGALOWååPERS
så,ITåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVER
så,OCATIONåLINGEåDEåTOILETTEåååçPERSSEMAINE
så!NIMALåååçSEMAINE
så#AUTIONåååç
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
såBreakfast: €6.5/person/day and €4.5/child/day
såCleaning: from €39/4-people bungalow
€49/6-people bungalow
såFree baby cot (reserve ahead of time,
subject to availability)
såBathroom linen rental: €9/person/week
såPet: €28/week
så$EPOSITåç
såTourist tax: €0.55/person/day (2015 rate)
GUIDE 2016
15
30/07/2015 11:00
Le Cap d’Agde
L’ABBAYE DU CAP
Languedoc-Roussillon
Résidence hôtelière**
2-star apartment hotel
Informations pratiques
A partir de
/UVERTUREåååDUååAUå
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEååååM
3TATIONNEMENTååPARKINGåEXTÎRIEURåFERMÎåPAYANT
from
301€
À SAVOIR
så*OURSåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTåå
VENDREDIåOUåSAMEDIå
så(EURESåDARRIVÎEååDEåHåËåHååå
DEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENT
så!NIMAUXåACCEPTÎS
la semaine
week
RÉSERVATIONS
Practical informations
Opening period ...... from 11/03 to 11/11/16
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHå .................. 800 m
Car park ........... enclosed, open-air car park
,!BBAYEåDUå#AP
!VENUEåDUå#HEVALIERåD!LPHONSEåå
"ÉTå$åå"0ååå
å#APåD!GDEåCEDEX
Tél : 04 67 94 53 00
&AXåååååå
ABBAYE WANADOOFR
WWWABBAYEDUCAPCOM
WHAT YOU NEED TO KNOW
så$AYSåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREå
Friday or Saturday
såCheck in: between 4 and 6 p.m. /
Check out: 10 a.m.
såUpkeep by the resident during his/her stay
såPets allowed
MES
OURS DE ST
ST
ARTIN
-M
R.P. D
E
E
ONS
LPH
D’A
DES DA
CHE
VENT
DU
R. DU
IER
VAL
AV.
L’ABBAYE DU CAP
T
ELE
AI
QU
DE
LA
DÉ
DE E
RT NC
PO AISA
PL
TE
ER
UV
CO
E
LLÉ
DU
P
CA
A
ACCÈS
så'AREåå!GDEåËååKM
så!ÎROPORTSåå-ONTPELLIERåËååKMåOUå"ÎZIERS6IASå
ËååKM
så!UTOROUTEåå!åSORTIEåå#APåD!GDE"ESSAN
ACCESS
såRailway station: Agde (5 km away)
såAirports: Montpellier (72 km) or Béziers-Vias
(12 km)
såMotorway: A9 exit 34 Cap d’Agde-Bessan
16
À 800 m d’une plage de sable ɏn et face au port de plaisance, la résidence
L’ABBAYE DU CAP accueille les vacanciers qui souhaitent proɏter du climat
doux et ensoleillé du Languedoc-Roussillon, dans une station animée, colorée
et labellisée Famille Plus.
Located opposite the marina and 800 metres from the beach, L’ABBAYE DU
CAP residential hotel oɵers guests the opportunity to enjoy the mild, sunny
climate of the Languedoc-Roussillon region. The resort town has received the
label Famille Plus.
Équipements et services
Accommodation and services
sååAPPARTEMENTSåETåSTUDIOSåÎQUIPÎSåDEååËååM§åå
AVECåTERRASSEåOUåBALCON
så0ATIOåAVECåTERRASSEåAMÎNAGÎEå
så,INGEåDEåTOILETTEåETåDEåMAISONåFOURNIS
så!CCÑSå7IlåGRATUIT
så31 fully-equipped apartments and studios
from 27 to 44 m², with terrace or balcony
såPatio with playground equipment
såBathroom and household linen supplied
så&REEå7Ilå
Se divertir
Leisure
À la résidence
så*EUXåDEåSOCIÎTÎ
så0ÎTANQUE
så0ATIOåAVECåJEUXåPOURåENFANTS
Aux alentours
såSports : SPORTSåNAUTIQUESåGOLFåMARCHEåNORDIQUEååPISTESå
CYCLABLESåCIRCUITåPÎDESTREåAUåDÎPARTåDEåLAåRÎSIDENCE
så Tourisme :å#ARCASSONNEå3ÑTEå.ARBONNEåLEå&ORTåDEå"RESCOUå
SITUÎåSURåUNåÓLOTåVOLCANIQUEåLESåCHÉTEAUXåCATHARESåLEå#ANALå
DUå-IDI
såLoisirs :å!QUALANDå·LEåAUXå,OISIRSåAVECåCASINOåETåMANÑGESå
åKMåDEåPLAGESåAMÎNAGÎESåCENTREåAQUATIQUEåËååMINåå
åKM
såSanté / Bien-être :åPARTENARIATåAVECåLEåCENTREåDEå
THALASSOTHÎRAPIEåETåBIENÏTREå"ALNÎOCAPåååDEåREMISEå
0OSSIBILITÎåDEåFORFAITåTHALASSOTHÎRAPIEåDEååËååJOURSå
3EåRENSEIGNERåAUPRÑSåDEåLÎTABLISSEMENT
At the residence
såBoard games
såPetanque
såPatio with playground equipment
In the surrounding area
såSports: water sports, golf, nordic walking, bike paths,
walks.
såTourism: the old town of Carcassone, Sète,
Narbonne, Fort de Brescou located on a volcanic islet,
Cathar castles, the Canal du Midi.
såLeisure: Aqualand, “Leisure Island” with a casino
and fairground attractions, 14 km of beaches,
aquatic center (10 min. - 4 km).
så(EALTH¬¬7ELL¬"EING¬partnership with Balnéocap
thalassotherapy spa (10% discount). Possibility of
packages from 1 to 5 days. Please contact the
residence for more information.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 16
30/07/2015 11:01
Special offers
Offres spéciales
Offre
Offres de printemps
11/03 au 02/04/16
10 % de réductionå
POURååSEMAINESåCONSÎCUTIVES
3 semaines au prix de 2 semaines
SOITåLEåSÎJOURåËåPARTIRåDEååçåå602 €
Offre d’automne
23/09 au 22/10/16
20 % de réductionåSURåLAåDEUXIÑMEå
SEMAINEåCONSÎCUTIVEå/FFRESåNONåCUMULABLES
Tarifs €/semaine
Prices in €/week
3pring special
from 11/03 to 02/04/16
enjoy a 10% reduction off
2 consecutive weeks
3 weeks for the price of 2
STARTINGåATåçå€602
Automn special
from 23/09 to 22/10/16
enjoy a 20% reduction off the 2nd consecutive week
of your stay. (According conditions).
11/03 au 09/04
23/09 au 11/11
08/04 au 07/05
06/05 au 18/06
26/08 au 24/09
17/06 au 02/07
01/07 au 23/07
22/07 au 27/08
3TUDIOååPERS
Studio
Stu
udio 2 people
3TUDIOååPERS
Stu
udio 4 people
Studio
åPIÑCESååPERS
2-r
room 4 people
2-room
åPIÑCESåDBLEåBALCååPERS
2-r
room dble balc. 4 people
2-room
åPIÑCESååPERS
3-r
room apt. 6 peop
3-room
people
686
å
å
å
0OSSIBILITÎåDEåCOURTSåSÎJOURSåMINIMUMåDEååNUITÎESåËåPARTIRåDEååçNUITSTUDIOåETååçNUITAPPARTEMENT
Short stays possible 2 nights minima: the night starting at €52/studio and at €59/apartment.
såExtra bed: €25/week - €5/night
såChange of bathroom linen: €6/2 people
såCleaning: €37/studio - €47/2-room apt. - €52/3-room apt.
såCleaning during the stay (3 times): €42/studio €49/2-room apt. - €56/3-room apt.
såMade bed upon arrival: €3/single - €5/double
såLaunderette: €4/token (wash or dry)
såFree baby equipment (please reserve)
såPet: €25/week - €5/night
såExterior parking: €25/week - €5/night
så$EPOSITåç
såTourist tax: €0.99/person/day (2015 rate).
Free for children under 13.
© H. Comte
så,ITåSUPPLÎMENTAIREåååçSEMAINEåååçNUIT
så#HANGEMENTåDUåLINGEåDEåTOILETTEåååçåPERS
så-ÎNAGEåååçSTUDIOåååçåPIÑCESåååçåPIÑCES
så3ERVICEåHØTELIERååINTERVENTIONSåå
åçSTUDIOåååçåPIÑCESåååçåPIÑCES
så,ITåFAITåËåLARRIVÎEåååçLITååPERSåååçLITååPERS
så"UANDERIEåååçJETONåLAVAGEåOUåSÎCHAGEå
så²QUIPEMENTåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVER
så!NIMALåååçSEMAINEåååçNUIT
så0ARKINGåEXTÎRIEURåååçSEMAINEåååçNUIT
så#AUTIONåååç
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFåå
'RATUITåPOURåLESååDEååANS
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 17
17
30/07/2015 11:01
Le Lavandou
L’OUSTAL DEL MAR
Var
Village Club****
4-star holiday village
Informations pratiques
/UVERTUREååDUååAUå
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEåååååM
3TATIONNEMENTåå åPARKINGåGRATUITåDANS
LENCEINTEåDUåVILLAGE
A partir de
from
322€
À SAVOIR
så*OURåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååSAMEDIå
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENTåå
åKITåFOURNI
så,ESåANIMAUXåNEåSONTåPASåACCEPTÎS
Practical informations
Opening period ... from 12/03/16 to 02/01/17
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHå .................... 20 m
Car park .......... free indoor car park (private)
så$AYåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREå3ATURDAYå
såCheck in: 4 p.m. / Check out: 10 a.m.
såUpkeep by the resident during his/her stay
(cleaning supplies provided)
såPets not allowed
JUL
ES
PORT
FER
T
LB
E
NÉ
RA
AG
OU
VE
AU
NT
CE
VIN
AV
DE
EN
STA
UE
GÉ
UE
EN
AV
DU
PL
RY
RIO
UE
L
EN
OUSTAL DEL MAR
ACCÈS
så'AREåå4OULONåËååKMå
så!ÎROPORTåå4OULON(YÑRESåËååKM
så!UTOROUTEåå!åJUSQUËå(YÑRESåSUIVREå
3T4ROPEZåPUISå,Eå,AVANDOU
så!UTOCARå6!2,)"ååGAREåDEå4OULON,Eå,AVANDOUå
så.AVETTEåGAREåROUTIÑREåDUå,AVANDOUåå/USTALåDELå
-ARåGRATUITEåLEåSAMEDIåSURåDEMANDE
ACCESS
såRailway station: Toulon (40 km away)
såAirport: Toulon-Hyères (25 km)
såMotorway: take the A57 until Hyères, then head
first towards St-Tropez, then Le Lavandou
såCoach/bus 6!2,)": Toulon-Le Lavandou station
såSaturday: free shuttle service (on request)
between Le Lavandou railway station and
Oustal del Mar.
18
(base chambre double/in double room)
RÉSERVATIONS
,/USTALå$ELå-AR
!VENUEå6INCENTå!URIOLåå"0å
å,Eå,AVANDOU
Tél : 04 94 01 81 88
WHAT YOU NEED TO KNOW
AV
la semaine
en demi-pension week on half-board package
&AXåååååå
RESERVATION LOUSTALDELMARFRå
WWWVILLAGEOUSTALDELMARCOM
À deux pas de la plage, du port et du centre-ville, L’OUSTAL DEL
MAR vous propose des animations variées et une restauration
sous forme de buɎet dans un environnement privilégié, les pieds
dans l’eauȐ Idéal pour des vacances en famille.
Only a stone’s throw from the beach, the port and the town centre,
L’OUSTAL DEL MAR oɵers holiday goers a variety of activities and a
buɵet-style restaurant in a beautiful coastal setting… Ideal for family
holidays.
Équipements et services
Accommodation and services
sååCHAMBRESåDEååËååPERSONNESå0OSSIBLITÎåDEåCHAMBRESå
CLIMATISÎESåAVECåSUPPLÎMENTåËåDEMANDERåLORSåDEåLAå
RÎSERVATION
så2ESTAURANTåTERRASSEåCOUVERTEåETåTERRASSEåEXTÎRIEUREå
2EPASåPROPOSÎSåSOUSåFORMEåDEåBUFFETåETåSOIRÎESåËåTHÑME
såå"ARåAVECåSALONSåETåTERRASSE
så%SPACEåINTERNETåGRATUIT
så4HÎÉTRE
så-INICLUBåETåCLUBåADOåPENDANTåLESåVACANCESåSCOLAIRES
så,INGEåDEåTOILETTEåETåDEåLITåFOURNIS
så46åENåLOCATIONå
sååCHAMBRESåPOURåPERSONNESåHANDICAPÎES
så150 rooms for 1 to 5 people. Possibility of room with
air-conditioning, please reserved (surcharge).
såRestaurant, terrace. Buffet and thematic lunch
såBar with lounges and terrace
såFree internet in the ground floor
såTheatre
såChildren’s club and teenage club (during school holidays)
såBathroom linen and sheets supplied
såTV (rental)
så4 disabled-friendly rooms
Se divertir
Au village club
så!NIMATIONSåJOURNÎESåETåSOIRÎES
så*EUXåEXTÎRIEURSåPOURåLESåENFANTSå
så-INICLUBåGRATUITåPOURåLESååËååANSåå#LUBåADOå
0ÉQUESåÎTÎåETå4OUSSAINT
så0INGPONGåVOLLEYBALLåPÎTANQUE
så3EMAINESåËåTHÑMEåVOIRåP
Aux alentours
såSports : ACTIVITÎSåNAUTIQUESåPLONGÎEåRANDONNÎESåPÎDESTRESå
644åSURåLESåSENTIERSåDUåLITTORALåGOLFåMINIGOLFåTIRåËåLARCå
TENNIS
såTourisme :åLESåå·LESåD/Rå0ORT#ROSå0ORQUEROLLESåå
,Eå,EVANTåLESåVILLAGESåDEåCHARMEå"ORMESLES-IMOSASå
#ANADELå3T4ROPEZåLEåCORSOåmEURI
Leisure
At the holiday village
så$AYåANDåEVENINGåACTIVITIES
såPlayground equipment
så&REEåCHILDRENSåCLUBå%ASTERåSUMMERåANDå!LLå3AINTSå$AYå
Teenage club.
såTable tennis, volleyball, petanque
såThematic weeks (p.20)
In the surrounding area
såSports: water sports, diving, hiking and mountain biking on
the coastal paths, golf, mini-golf, archery, tennis.
såTourism: the three “Golden Isles” (Port-Cros,
Porquerolles and Le Levant), charming villages
(Bormes-les-Mimosas, Canadel and St-Tropez),
the flowers festival.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 18
30/07/2015 11:01
Special offers
Offres spéciales
Offre
5 % de réductionå
5% reduction
POURåTOUTEåRÎSERVATIONåFAITEååMOISåAVANTåLAåDATEå
DEåDÎBUTåDUåSÎJOURåHORSåPÎRIODEåDUååAUå
if you book 6 months before the start of your stay
(except from 02/07 to 20/08/16).
Hébergement gratuitå
For every 2 paying adults,
POURååENFANTåDEååANSåPOURååADULTESåPAYANTSå
VALABLEåDUååAUååDUååAUååETå
DUååAUå
1 child aged 4 to 11 stays for free
(valid from 18/06 to 02/07, from 20/08 to 03/09 and
from 15/10 to 05/11/16).
Tarifs €/semaine/pers.
Prices in €/week/person
12/03
09/04
07/05
28/05
02/07
20/08
27/08
24/09
15/10
19/12
26/12
au 09/04 au 07/05 au 28/05 au 02/07 au 20/08 au 27/08 au 24/09 au 15/10 au 17/12 au 26/12 au 02/01/17
$EMIPENSIONååPETITSDÎJEUNERSåååREPASååHalf-board (7 breakfasts - 7 lunchs or dinners)
#HAMBREååPERS
Sin
Single
ngle room
#HAMBREåDOUBLEåBASEååPERS
$OU
UBLEåROOMåBASEDåONå
$OUBLEåROOMåBASEDåONååPEOPLE
%NFANTåDEååËååANS
Ch
hildren aged 8 to 11
Children
%NFANTåDEååËååANS
Ch
hildren aged 4 to 7
Children
0ENSIONåCOMPLÑTEååPETITSDÎJEUNERSåååREPASååFull board (7 breakfasts -6 lunchs and 7 dinners)
#HAMBREååPERS
Sinngle room
Single
#HAMBREåDOUBLEåBASEååPERS
$OU
UBLEåROOMåBASEDåONå
$OUBLEåROOMåBASEDåONååPEOPLE
%NFANTåDEååËååANS
Chhildren aged 8 to 11
Children
%NFANTåDEååËååANS
Chhildren aged 4 to 7
Children
.OSåTARIFSåENåPENSIONåCOMPLÑTEåSENTENDENTåDUåDÓNERåDUåJOURåDARRIVÎEåAUåPETITDÎJEUNERåDUåJOURåDEåDÎPART
#OÞTåDUåREPASåSUPPLÎMENTAIREåLEåSAMEDIåMIDIåååçADULTEåETååçENFANT
Full-board package included dinner from arrival day to breakfast from departure day. Extra saturday lunch: €12/adult and €8/child.
så3UPPLÎMENTåCHAMBREåhVUEåMERvåååçCHAMBRESEMAINEå
hORIENTÎEåMERvåååçCHAMBRESEMAINEåhCLIMATISÎEvåå
åçCHAMBRESEMAINEåhORIENTÎEåMERåCLIMATISÎEvåå
åçCHAMBRESEMAINEåhVUEåMERåCLIMATISÎEvåååç
CHAMBRESEMAINEå0OSSIBILITÎåDEåCHAMBREåCOMMUNICANTEå
AVECåSUPPLÎMENTåSELONåDISPONIBILITÎS
så-ÎNAGEåååçCHAMBREåSINGLEåååçCHAMBREåDOUBLEå
åçCHAMBREååPERSåPERS
så"UANDERIEåååçLAVAGEååSÎCHAGEå
såå#HANGEMENTåDUåLINGEå
åSERVIETTESåDEåTOILETTEåååCHANGEMENTSSEMAINE
åDRAPSåDEåLITåååCHANGEMENTSEMAINE
så(ÎBERGEMENTåGRATUITåPOURåLESåENFANTSåDEåMOINSåDEå
åANSåDANSåLAåCHAMBREåDESåPARENTSåMAISåSUPPLÎMENTå
RESTAURATIONåååçSEMAINEPENSIONåCOMPLÑTEå
åçSEMAINEDEMIPENSIONå
så46åååçSEMAINE
så#AUTIONåååçåHÎBERGEMENTåLINGEåBADGEåPARKINGåETå46
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
'RATUITåPOURåLESåENFANTS
så“Sea-view” surcharge: €45/room/week
“Sea-facing” surcharge: €30/room/week
“Air-conditioning” surcharge: €35/room/week
“Sea-facing and airconditioning” surcharge:
€45/room/week
“Sea-view and airconditioning” surcharge:
€60/room/week.
The rooms can be communicating (surcharge)
(depending on availabilities).
såCleaning: €20/single room - €25/double room
€40/4-5 people room
såLaunderette: €4.50/wash - dry
såChange of linen:
- Towels: changed twice a week
- Sheets: changed once a week
såChildren aged to 4 stay for free in the parents’ room.
But surcharge for meals: €70/week/full-board
€42/week/half-board
såTV: €25/week
så$EPOSITåçåACCOMMODATIONåLINENåPARKINGåBADGEå
and TV).
såTourist tax: €0.88/person/day ( 2015 rate ).
Free for children.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 19
19
30/07/2015 11:01
SÉJOURS À THÈME* / SPECIAL STAYS*
L’OUSTAL DEL MAR
* Tout au long de l’année, l’Oustal del Mar vous propose des séjours à thème ainsi que de nombreux séjours à gagner.
å!LLåYEARåAROUNDåL/USTALåDELå-ARåORGANIZESåDIFFERENTåSPECIALåSTAYSå'IFTSåANDåSTAYSåTOåWIN
Corso fleuri et excursions côtières - Du 19/03 au 26/03/16 : partez à la découverte de la région
avec 2 demi-journées et 1 journée complète d’excursions. Suppl. 90 € / pers.* Special stay flower
festival and excursions. (Surcharge €90).
Spéciale jeux - Du 19/03 au 26/03 et du 29/10 au 05/11/16 : au programme belote, tarot, poker,
scrabble, sudoku… Un séjour pour 2 pers. à gagner. Suppl. 20€/pers.* Special stay games.
(Surcharge €20).
Remise en forme - Du 26/03 au 02/04, du 07/05 au 14/05, du 21/05 au 28/05, du 15/10 au 22/10 et
du 05/11 au 12/11/16 : de la relaxation, du pilate, des massages, des conseils en diététique, autant de
bonnes raisons de venir vous inscrire à ce nouveau séjour.* Special stay wellness.
Spéciale casino - Du 02/04 au 09/04/16 : votre village vacances se déplace à Las Vegas et
vous propose poker, black-jack, roulette… Un séjour pour 2 pers. à gagner. Suppl. 10 € / pers.*
3PECIAL¬STAY¬/USTAL¬6EGAS¬POKER¬BLACKJACK¬x¬!¬STAY¬FOR¬¬PEOPLE¬UN¬FULL¬BOARD¬AND¬GIFTS¬TO¬WIN¬
(Surcharge €10).
Vacances de printemps - Du 02/04 au 30/04/16 : semaines spéciales enfants : plusieurs thèmes
proposés (olympiades de la jeunesse, carnaval de l’Oustal, spectacle et comédies musicales…).
Special stay Spring Holidays.
Spéciale festival de la pétanque - Du 01/10 au 08/10/16 : tournois quotidiens, de nombreux lots à
gagner. * / Special stay petanque. Gifts to win.
Spéciale randonnées - Du 08/10 au 15/10/16 : découvrez les plus beaux sentiers du littoral
et des alentours avec un accompagnateur diplômé pendant 1 journée complète et 2 demi-journées.
* Sous réserve de disponibilité des partenaires, Suppl. 80 € / pers.* / Special stay walks. (Surcharge €80).
du nombre de participants et de la confirmation
du séjour 45 jours avant la date de début du Spécial cirque – Du 22/10 au 29/10/16 : la tête dans les étoiles, magie, jonglage, grand jeux,
séjour. / Drawing lots.
spectacle, émotions garanties pour une semaine inoubliable.* / Special stay circus.
DEMANDEZ VITE LE PROGRAMME
DES SÉJOURS À THÈME /
MORE INFORMATIONS
04 94 01 81 88
20
Spéciale fêtes de fin d’année - Du 19/12 au 26/12/16 et du 26/12/16 au 02/01/17 : lors de la
semaine de Noël et de la St-Sylvestre, l’Oustal Del Mar vous réserve un séjour inoubliable avec toute
l’équipe du village. (Séjour du lundi au lundi). / ,/USTAL¬DEL¬-AR¬ORGANIZES¬SPECIAL¬STAY¬FOR¬#HRISTMAS¬
AND¬.EW¬YEARS¬%VE
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 20
30/07/2015 11:01
Suggestion de présentation
Découverte des réseaux sociaux – Du 12/03 au 19/03 et du 05/11 au 12/11/16 : venez apprendre
à utiliser les réseaux sociaux, maniez les outils qui vous serviront à “ surfer ” en toute tranquillité.
Munissez-vous de votre matériel. Suppl. 60 € / pers.* / Special stay social media. (Surcharge €60).
Visuel non contractuel
Spéciale cyclotourisme - Du 12/03 au 19/03 et du 15/10 au 22/10/16 : accompagné d’un moniteur
fédéral découvrez les plus beaux parcours du Var. Suppl. 70 € / pers.* / Special stay cycle touring.
(Surcharge €70).
© oxygène communication
Vous avez un talent particulier ? Du 12/03 au 19/03/16 : chanteurs, danseurs, acteurs… Venez
nous le faire partager, nous serons heureux de découvrir la passion qui vous anime. Inscrivez-vous !
You have a talent ? Come and let us discover.
Le magazine Télé 7 Jours
Jeux combine avec ingéniosité astuces pratiques
et jeux ! Tous les 2 mois,
votre abonnement Télé 7
Jours jeux vous offre des
actualités people, des sujets de société et de
vie pratique : cuisine, diététique, santé, psycho,
déco, tourisme, animaux, trucs et astuces du
quotidien…
Ce magazine de loisirs vous livre des pages
de jeux originaux et de concours pour toute la
famille !
1 AN
14%
DE R
ÉD
UCT
ION
!
(6 NUMÉROS)
POUR SEULEMENT
15€
au lieu de
17,40 €
JEUX I ACTUS PEOPLE I CUISINE I JARDINAGE I DÉCO I
DOSSIERS ANIMALIERS...
ET POUR 2 DE +
Visuel non contractuel
Suggestion de présentation
© oxygène communication
PROFITEZ D’UNE OFFRE DÉCOUVERTE AU MAGAZINE
RECEVEZ CE MAGNIFIQUE
SET DE COUTEAUX !
Set composé de 5 couteaux + 1 paire de ciseaux de cuisine. Chaque couteau, de coloris différents, à sa propre
utilisation : viandes, pains-surgelés, fruits-légumes…
Lames tranchantes et résistantes. Livré avec son socle
noir. 20 cm (H) x 13,8 cm (L).
Consultez votre compte abonné sur le site www.tele7joursjeuxabo.com rubrique “Mon espace Client” ou contactez le 02 77 63 11 23.
Bulletin d’abonnement à découper et à retourner sous enveloppe affranchie à : Télé 7 Jours Jeux - CS 40001 - 59718 Lille Cedex 9
Oui, je pro¿te de votre offre découverte et je m’abonne à
Télé 7 Jours Jeux pendant 1 AN (6 nos) et pour 2 € de plus,
je reçois ce set de couteaux ! pour 17 € seulement.
Ou, je préfère m’abonner à Télé 7 Jours Jeux seul :
1 AN (6 nos) pour 15 € au lieu de 17,40 €,
soit 14% de réduction !
! Je complète mes coordonnées personnelles
Mme
Mr Nom
Adresse
! Je
e joins mon règ
règlement par :
HFM TH325
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Télé 7 Jours Jeux.
N°
(xpire ¿n
QQQQQQQQQQQQQQQQ
QQ
QQQQ
QQ
Date et signature (obligatoires) :
QQQQQ
QQQQQQQQ
QQQQQQQQQQ
Code postal
Ville
Votre date de naissance
N° Tel
Votre e-mail
Offre non cumulable, valable 2 mois, réservée aux personnes résidant en France Métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles. Délai de
réception du 1er numéro de Télé 7 Jours Jeux sous 4 semaines et du set de couteaux : 4 à 5 semaines après réception de votre règlement. Vous bénéficiez de
la garantie satisfait ou remboursé sur les numéros non reçus. Le droit d’accès et de rectification des données concernant les abonnés peut s’exercer auprès du
Service Abonnements. Sauf opposition formulée par écrit, les données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs.
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 21
MLP
J’accepte de recevoir des offres par e-mail de la part des partenaires
séléctionnés par Télé 7 Jours Jeux.
GUIDE 2016
21
HFA-SNC au capital de 78 300 € - RCS Nanterre B 324 286 319
Prénom
30/07/2015 11:01
Cannes-la-Bocca
LES AGAPANTHES
Côte d’Azur
Résidence hôtelière***
3-star apartment hotel
Informations pratiques
A partir de
/UVERTUREåå åTOUTEåLANNÎE
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEåå ååKM
3TATIONNEMENTåååPARKINGåGRATUITåFERMÎ
from
71€
À SAVOIR
så*OURåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååLIBRE
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENT
så.AVETTEåGAREåETåAÎROPORTåSURåDEMANDE
så!NIMAUXåACCEPTÎS
la nuitée
night
Practical informations
RÉSERVATIONS
,ESå!GAPANTHES
åAVENUEå-AURICEå#HEVALIER
å#ANNESLA"OCCA
Opening period .....................all year around
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHå ................. 2,5 km
Car park ......free, enclosed, outdoor car park
Tél. : 04 93 90 70 00
WHAT YOU NEED TO KNOW
så$AYåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREåOPENå
såCheck in: 3 p.m. / Check out: 10 a.m.
såUpkeep by the resident during his/her stay
såShuttle service to train station and airport on
request
såPets allowed
RICE CHEVALIER
MAU
AV.
LES AGAPANTHES
SORTIE 41
CANNES LA BOCCA
A8
LA BOCCA
CENTRE VILLE
&AXåååååå
INFO AGAPANTHESCOMå
åWWWLESAGAPANTHESCOM
Aux portes du massif de l’Estérel, dans un parc calme,
verdoyant et arboré, avec piscine et terrain multisports, venez
vous détendre aux AGAPANTHES, une résidence parfaitement
adaptée pour vos séjours entre amis ou en famille.
Located at the foot of the Estérel mountain range, in calm, green
parkland with a swimming pool and sports ground, LES
A*APANT+ES oɵers its guests relaxation and the possibility to enjoy
a wide range of leisure activities with friends or the family.
Équipements et services
Accommodation and services
sååAPPARTEMENTSåETåSTUDIOSåDEååËååM§åAVECåKITCHENETTEå
ÎQUIPÎEåFOURåLAVEVAISSELLEå46åETåTERRASSEåDONNANTåCØTÎå
PISCINEåOUåCØTÎåVERDURE
såå0ISCINEåEXTÎRIEUREåXåMåAVECåTRANSATSåETåPARASOLS
så4ERRAINåMULTISPORTS
så3ALONSåAVECåBARåBIBLIOTHÑQUEå46åETåTERRASSE
så,ITSåFAITSåËåLARRIVÎE
så,INGEåDEåTOILETTEåETåDEåMAISONåFOURNIS
så!CCÑSå7IlååGRATUIT
så&ACILITÎSåPERSONNESåËåMOBILITÎåRÎDUITE
så89 fully equipped apartments and studios from 32 to
60 m², with an equipped kitchenette (oven, dishwasher),
TV and a balcony overlooking the park or pool
så20x10 m outdoor swimming pool with deckchairs
and sun umbrellas
såSports ground
såLounges with bar, library, TV and terrace
såBeds made upon arrival
såBathroom and household linen supplied
så&REEå7Ilåå
så$ISABLEDFRIENDLYå
Se divertir
Leisure
À la résidence
så%XCURSIONSåAUåDÎPARTåDEåLAåRÎSIDENCEå
så0ISCINEåTENNISåDEåTABLEåPÎTANQUEåBILLARD
Aux alentours
såSports : PLONGÎEåSKIåNAUTIQUEåÎQUITATIONåGOLFåTENNISå644å
RANDONNÎESåPÎDESTRESåDANSåLESåMASSIFSåDEåL%STÎRELåET
DUå-ERCANTOURå#ANNESå'ARDENå4ENNISåËååM
såTourisme : SORTIEåENåMERåDÎCOUVERTEåDESåVILLAGESå
DEåLARRIÑREPAYSåDESå·LESåDEå,ÎRINSå#ARNAVALåDEå.ICEå
&ESTIVALåDEå#ANNES
såLoisirs :å-ARINELANDåD!NTIBESå&UNå#ITYåPARCåDACTIVITÎS
POURåENFANTSåËååMåPARCåDATTRACTIONSå,Eå"OISåDESå
,UTINSåETå,ABY&OLIESåËå6ILLENEUVEå,OUBET
At the residence
såExcursions leaving from the residence
såSwimming pool, table tennis, billards, petanque
In the surrounding area
såSports: diving, water skiing, horse riding, golf, tennis,
mountain biking, walks in the Estérel and Mercantour
mountains, Cannes Garden Tennis (50 m away).
såTourism: sea excursions, sightseeing in the
back-country villages and Lérins islands, Festival of
Film, Carnaval of Nice.
såLeisure: Marineland of Antibes, Fun City (park for
children, 500 m away), amusement park Le Bois des
Lutins and LabyFolies in Villeneuve Loubet.
N7
CANNES 6 KM
AÉRODROME
CANNES/MANDELIEU
N98
PLAGE
ACCÈS
så'AREåå#ANNESåËååKMåå,IAISONåPARå"US
så!ÎROPORTåå.ICE#ØTEåD!ZURåËååKM
så!UTOROUTEåå!åSORTIEåå#ANNESLA"OCCA
OUå2.
ACCESS
såRailway station: Cannes (7 km away) - The Bus
Azur coach service
så!IRPORTå.ICE#ØTEåD!ZURååKM
såMotorway: A8 exit 41 Cannes-la-Bocca or RN7
22
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 22
30/07/2015 11:01
Special offers
Offres spéciales
Offre
Offres d’hiver et d’automne
Du 04/01 au 24/03/16
et du 01/10 au 16/12/16
3 semaines pour le prix de 2,
soit le séjour en studio côté verdure
ËåPARTIRåDEåååç 854 €*
Spécial été !
$UååAUåå
PROlåTEZåDEå10 % de réduction
DÑSåLAåÑMEåSEMAINEåCONSÎCUTIVEåDEåVOTREåSÎJOUR
Winter and Automne special
From 04/01 to 24/03/16
and from 01/10 to 16/12/16
åWEEKSåFORåTHEåPRICEåOFåå0ARKå3IDEå
starting at €1 281 €854*
High-season special !
From 01/07 to 28/08/16
Take advantage of a 10% discount starting
at your 2nd consecutive holiday week.
Basse Saison
04/01 au 24/03
01/10 au 16/12
Semaines Douces
01/01 au 03/01
25/03 au 30/04
17/12 au 31/12
Moyenne Saison
01/05 au 30/06
29/08 au 30/09
Haute Saison
01/07 au 28/08
3TUDIOå#ØTÎå6ERDUREååPERS
Stu
udio Park Side 2-4
2- people
Studio
868
3TUDIOå#ØTÎå0ISCINEååPERS
Stu
udio Pool Side 2-4
2- people
Studio
åPIÑCESååPERS
2-r
room apt. 6 people
peop
2-room
åPIÑCESååPERS
3-r
room apt. 6 people
peop
3-room
å
å
Basse Saison
04/01 au 24/03
01/10 au 16/12
Semaines Douces
01/01 au 03/01
25/03 au 30/04
17/12 au 31/12
Moyenne Saison
01/05 au 30/06
29/08 au 30/09
Haute Saison
01/07 au 28/08
3TUDIOå#ØTÎå6ERDUREååPERS
Stu
udio Park Side 2-4
2- people
Studio
3TUDIOå#ØTÎå0ISCINEååPERS
Stuudio Pool Side 2-4
2- people
Studio
åPIÑCESååPERS
2-r
room apt. 6 people
peop
2-room
åPIÑCESååPERS
3-r
room apt. 6 people
peop
3-room
Tarifs €/semaine*
Prices in €/week*
Tarifs €/nuitée*
Prices in €/night*
å4ARIFSåHORSåCONGRÑSåETå&ESTIVALåINTERNATIONALåDUå&ILMååPrices not applicable during conventions or the International Film Festival.
så0ETITåDÎJEUNERåBUFFETåååçPERSJOUR
så#HANGEMENTåQUOTIDIENåDUåLINGEåååçPERSJOUR
så-ÎNAGEåååçSTUDIOåååçååPIÑCESåååçåPIÑCES
så"UANDERIEåååçJETONåLAVAGEåååçJETONåDEåSÎCHAGE
så!NIMALåååçSEMAINE
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
såBuffet breakfast: €9.60/person/day
så$AILYåCHANGEåOFåLINENåçPERSONDAY
såCleaning: €35/studio - €45/2-room apt - €50/3-room apt
såLaunderette: €5/token (wash) – €4/token (dry)
såPet: €35/week
såTourist tax: €1/person/day (2015 rate).
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 23
23
30/07/2015 11:01
Cannes
LE MASSÉNA
Côte d’Azur
Résidence hôtelière***
3-star apartment hotel
Informations pratiques
A partir de
/UVERTUREåå åTOUTEåLANNÎE
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEåå ååKM
3TATIONNEMENTåååPARKINGåENåSOUSSOLåPAYANT
54€
from
la nuitée
À SAVOIR
night
så*OURSåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååLIBRE
så(EUREåDARRIVÎEååDEåHåËåHå
DEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENT
så!NIMAUXåACCEPTÎS
RÉSERVATIONS
Practical informations
,Eå-ASSÎNA
åAVENUEåDEå,YON
å#ANNES
Opening period ................... all year around
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHå ................. 1,5 km
Car park ....... metered underground parking
Tél : 04 93 45 62 94
&AXåååååå
SARLMASSENA ORANGEFR
WWWLEMASSENACOM
WHAT YOU NEED TO KNOW
så$AYSåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREåOPENå
såCheck in: from 4 p.m. to 6 p.m. /
Check out: 10 a.m.
såUpkeep by the resident during his/her stay
såPets allowed
BD P
AUL
DOU
MER
LE MASSÉNA
BD CARNOT
U
BD D
RIOU
chaga
AV. Ba
AV. DR R. PICAUD
URIS
ALLA
DE V
AV.
ualam
Saïd Bo
BD D
BD JEAN HIBERT
E LA
CRO
ISET
TE
ACCÈS
så'AREåå#ANNESåËååKM
så!ÎROPORTåå.ICEå#ØTEåD!ZURåËååKM
så!UTOROUTEåå!åSORTIEåå#ANNES-OUGINSå
OUå2.
ACCESS
såRailway station: Cannes (1,2 km away)
så!IRPORTå.ICE#ØTEåD!ZURååKM
såMotorway: A8 exit 42 Cannes-Mougins or RN7
24
À 20 minutes à pied de la Promenade de la Croisette, à proximité des
commerces et du centre ville de Cannes, la résidence LE MASSÉNA
vous accueille toute l’année. Découvrez les charmes de cette ville
typiquement méditerranéenne, son vieux port et ses kilomètres de
plage de sable ɏn.
Only a 0-minute walk from the Promenade de la Croisette, the residential
hotel LE MASSÉNA welcomes you to the capital of French cinema. Discover
this charming, typical Mediterranean town, with its old port and kilometre
after kilometre of ɶne-sand beaches.
Équipements et services
Accommodation and services
sååAPPARTEMENTSåETåSTUDIOSåÎQUIPÎSåETåCLIMATISÎS
så%SPACEåPETITåDÎJEUNER
så%SPACEåSALONåAVECå46åÎCRANåPLAT
så*ARDINåINTÎRIEURåTERRASSESåAVECåESPACEåENFANT
så,INGEåDEåTOILETTEåETåDEåMAISONåFOURNIS
så!CCÑSå7IlååGRATUITåDANSåLESåAPPARTEMENTS
så43 fully-equipped apartments and studios
with air conditioning
såTV room
såBreakfast room with garden
såGarden and terraces, playground equipment
såBathroom and household linen supplied
så&REEå7IlååINåTHEåAPARTMENTSå
Se divertir
Leisure
À la résidence
så"IBLIOTHÑQUE
så*EUXåDEåSOCIÎTÎ
Aux alentours
såSports :åSPORTSåNAUTIQUESåÎQUITATIONåGOLFåTENNISå
RANDONNÎESåDANSåLEåMASSIFåDEåL%STÎREL
s¬Culture :åTHÎÉTREåCONCERTSåEXPOSITIONSå&ESTIVALåDEå#ANNES
s¬Tourisme :åVILLAGESåDEåLARRIÑREPAYSå'RASSEå-OUGINSå
3AINT0AULDE6ENCEå"IOTå·LESåDEå,ÎRINSåLEå3UQUETå
SORTIESåENåMERåMARCHÎSåPROVEN AUX
At the residence
såLibrary
såBoard games
Aux alentours
s¬Sports: wind sports, horse riding, golf, tennis,
walks in the Estérel mountains.
s¬Culture: theater, concerts, exhibitions, Cannes Film
Festival.
s¬Tourism: visiting villages in the back country
(Grasse, Mougins, Saint-Paul-de-Vence, Biot),
the Isles of Lérins, Le Suquet (old town), sea
excursions, Provencal-style market.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 24
30/07/2015 11:01
Special offers
Offres spéciales
Offre
Offres d’automne et d’hiver*
Du 04/01 au 30/04 et du 08/10 au 17/12/16
3 semaines au prix de 2 soit le séjour
ËåPARTIRåDEååååçå714 €
2 semaines consécutives =å20 % de réduction
SOITåLEåSÎJOURåËåPARTIRåDEååç 567 €
Autumn and winter special*
From 04/01 to 30/04 and from 08/10 to 17/12/16
3 weeks for the price of 2 starting at €1 071 € 714
20% reduction on the 2 nd consecutive week
starting at €714 €567
Offre de printemps du 23/05 au 12/06/16*
15 % de réduction POURåUNåSÎJOURåDUNEåSEMAINEå
SOITåLAåSEMAINEåËåPARTIRåDEåç 427 €
3pring special from 23/05 to 12/06/16*
15% reduction for one-week stay starting at €504 €427
Tarifs €/semaine*
Prices in €/week*
3TUDIOåSANSåBALCONååPERS
Studio
Stu
udio without balconyy 2 people
3TUDIOåAVECåBALCONååPERS
Stu
udio with balconyy 2 pe
ppeople
Studio
3TUDIOåSANSåBALCONååPERS
Studio
Stu
udio without balc. 2/4 people
åPIÑCESåSANSåBALCONååPERS
2-r
room without balc. 4 ppeopleå
2-room
åPIÑCESåAVECåBALCONååPERS
2-room
2-r
room with balc. 4 peop
ppeople
p
åPIÑCESåAVECåTERRASSEååPERS
2-r
room with terrace. 4 ppeople
2-room
åPIÑCESåAVECåBALCONååPERS
3-r
room with balc. 6 peop
ppeople
p
3-room
åPIÑCESåAVECåTERRASSEååPERS
3-r
room with terrace. 6 ppeople
3-room
2ÎSIDå0ARCå#ROISETTEååPIÑCESåAVECåBALCONååPERS
Res
sidence Parc Croisette 3-room with balcony 6 people
Residence
Tarifs €/nuitée*
Prices in €/night*
3TUDIOåSANSåBALCONååPERS
Studio
Stu
udio without balconyy 2 people
3TUDIOååPERSåAVECåBALCON
Studio
Stu
udio with balconyy 2 pe
ppeople
3TUDIOåSANSåBALCONååPERS
Studio
Stu
udio without balc. 2/4 people
åPIÑCESåSANSåBALCONååPERS
2-room
2-r
room without balc. 4 ppeopleå
åPIÑCESåAVECåBALCONååPERS
2-room
2-r
room with balc. 4 peop
ppeople
p
åPIÑCESåAVECåTERRASSEååPERS
2-room
2-r
room with terrace 4 pe
ppeople
åPIÑCESåAVECåBALCONååPERS
3-room
3-r
room with balc. 6 peop
ppeople
p
åPIÑCESåAVECååTERRASSEååPERS
3-room
3-r
room with terrace 6 pe
ppeople
2ÎSIDå0ARCå#ROISETTEååPIÑCESåAVECåBALCONååPERS
Residence
Res
sidence Parc Croisette 3-room with balcony 6 people
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 25
01/01 au 30/04
24/09 au 17/12
17/12 au 31/12
30/04 au 02/07
27/08 au 24/09
13/08 au 27/08 02/07 au 09/07 09/07 au 13/08
658
588
å
å
å
658
å
å
å
å
å
å
å
01/01 au 30/04
24/09 au 17/12
17/12 au 31/12
30/04 au 02/07
27/08 au 24/09
13/08 au 27/08 02/07 au 09/07 09/07 au 13/08
58
68
85
så0ETITåDÎJEUNERåCONTINENTALåååçPERSJOUR
åçENFANTååANSJOURåETåFORFAITåçPERSSEMåET
çENFANTååANSSEM
så,ITåSUPPLÎMENTAIREåååçSEMAINEåååçNUIT
så,ITåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVER
så#HANGEMENTåQUOTIDIENåDUåLINGEåDEåTOILETTEåååçPERSJOUR
ETåFORFAITåçPERSSEM
så-ÎNAGEålåNåDEåSÎJOURåååçSTUDIOåååçåPIÑCESåå
çåPIÑCESJOURåETåçAPPTå0ARCåDEåLAå#ROISETTE
så"UANDERIEåååçLAVAGEåååçLAVAGEåETåSÎCHAGEå
så!NIMALåååçSEMAINEåååçNUIT
så0ARKINGåSOUSSOLåååçNUITåååçSEMAINEå
åçSEMAINEåENåJUILLETåETåAOÞT
så#AUTIONåååç
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
såContinental breakfast: €8/person/day - €5/child/day and
package €49/person/week et €28/child/week
såExtra bed: €49/week - €10/night
såFree baby cot
så$AILYåCHANGEåOFåBATHROOMåLINENåçPERSONDAYåANDå
package €15/person/week
såEnd-of-stay cleaning: €35/studio - €45/2-room€60/3-room/day and €70/apt Parc de la Croisette
såLaunderette: €4.50/wash - €7.50/wash and dry
såPet: €35/week - €5/night
såUnderground parking: €7/night - €38.50/week
€45/week during July and August
så$EPOSITåç
såTourist tax: €0.90/person/day (2015 rate)
åå4ARIFSåHORSåCONGRÑSåETå&ESTIVALåINTERNATIONALåDUå&ILM / Prices not
applicable during conventions or the International Film Festival.
GUIDE 2016
25
30/07/2015 11:01
Cannes
HÔTEL CLUB MAINTENON
Côte d’Azur
Hôtel**** et résidence hôtelière
4-star hotel and apartment hotel
Informations pratiques
À partir de
/UVERTUREåå åTOUTEåLANNÎE
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEåETåDUå0ALAISåDESå&ESTIVALSåå
ååM
3TATIONNEMENTåååPARKINGåENåSOUSSOLåPAYANT
from
124€
À SAVOIR
À la résidence
så*OURåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååSAMEDI
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENTå
åKITåFOURNIå
så!NIMAUXåACCEPTÎSåSAUFåAUåRESTAURANT
À l’hôtel
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så!NIMAUXåACCEPTÎS
la chambre
room
RÉSERVATIONS
(ØTELå#LUBå-AINTENON
åRUEå²DITHå#AVELLåå
å#ANNES
Practical informations
Opening period .................... all year around
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHåANDå&ESTIVALå0ALACE
ååM
Car park ................... private indoor parking
WHAT YOU NEED TO KNOW
At the residential hotel
så$AYåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREå3ATURDAY
såCheck in: 4 p.m / Check out: 10 a.m
såUpkeep by the resident during his/her stay
såPets allowed
At the hotel
såCheck in: 3 p.m / Check out: 12 a.m.
såPets not allowed in the restaurant
BD CARNOT
LE CLUB MAINTENON
VELL
ITH CA
RUE ED
A
RUE D’ANTIBES
NC
RUE LOUIS BLA
AV. BACHAG
LAM
SAÏD BOUA
PROMENADE DE LA PANTIE
RO
> LA CROIS
ETTE
ACCÈS
så'AREåå#ANNESåËååM
så!ÎROPORTåå.ICEå#ØTEåD!ZURåËååKM
såå!UTOROUTEåå!åSORTIEåå#ANNES-OUGINSå
OUå2.
ACCESS
såRailway station: Cannes (400 m)
så!IRPORTå.ICEå#ØTEåD!ZURååKM
såMotorway: A8 exit 42 Cannes-Mougins or RN7
26
Tél : 04 92 99 36 36
&AXåååååå
WWWHOTELMAINTENONCANNESCOMå
RESERVATIONS CLUBMAINTENONFR
Idéalement situé au calme dans le centre-ville de Cannes, à deux pas de
La Croisette, des commerces et de ses plages de sable ɏn, L’HÔTEL
CLUB MAINTENON vous propose une formule hôtelière et locative.
Avec son restaurant et son bar avec vue panoramique, l’hôtel, classé 4
étoiles, vous invite à la détente pour des séjours en toute saison.
Ideally located in calm, in the center of Cannes, a mere stone’s throw from the
Promenade de la Croisette, the shops and the ɶne-sand beaches, T+E +OTEL
CLUB MAINTENON oɵers you the choice between a hotel and a rental
package. With its restaurant and its bar with panoramic view, the 4-star
establishment invites you to enjoy a relaxing stay any time of the year.
Équipements et services
Accommodation and services
såååCHAMBRESååM§ååSUITESååM§åETååJUNIORSåå
SUITESååM§åCLIMATISÎESåAVECåTERRASSE
såååAPPARTEMENTSååM§åETååSTUDIOSååM§åÎQUIPÎSåETå
CLIMATISÎS
så2ESTAURANTåAVECåVUEåPANORAMIQUEåSURåLAåBAIEåDEå#ANNES
såå3ALONåBARåETåTERRASSEåTOUSåAVECåVUEåPANORAMIQUE
så0OINTåINTERNETåETåINFORMATIQUE
så#LIMATISATION
så#ANALåETå#ANAL3ATå
så!CCÑSå7IlåGRATUITåËåLHØTELåETåËåLAåRÎSIDENCE
så&ACILITÎSåPERSONNESåËåMOBILITÎåRÎDUITE
så74 rooms (35 m²), 4 suites (48 m²), 4 Juniors suites
(40 m²) with air conditioning and terrace
så11 fully-equipped apartments (50 m2) and 5 studios
(35 m²) with air conditioning
såRestaurant with panoramic view
såBar and terrace with panoramic view
såBusiness corner
såAir conditioning
såCanal+ et CanalSat
så&REEå7Il
så$ISABLEDFRIENDLYåFACILITIES
Se divertir
Leisure
°¬LA¬RÏSIDENCE¬¬°¬LHÙTEL
så%XCURSIONSåAUåDÎPARTåDEåLHØTELLAåRÎSIDENCEåPAYANT
så3OIRÎESåDANSANTESåETåËåTHÑMEåSELONåSAISON
så3OLARIUMåSALLEåDEåGYMåTENNISåDEåTABLEåPÎTANQUEåBILLARD
så"IBLIOTHÑQUEåSALONå46åSALLEåDEåBRIDGE
Aux alentours
s¬Sports :åPLONGÎEåSKIåNAUTIQUEåÎQUITATIONåGOLFåTENNISå644å
RANDONNÎESåDANSåLEåMASSIFåDEåL%STÎREL
s¬Culture :åTHÎÉTREåCONCERTSåEXPOSITIONSå&ESTIVALåDEå#ANNESå
#ARNAVALåDEå.ICEåFÏTEåDUåCITRON
s¬Tourisme :åVILLAGESåDEåLARRIÑREPAYSå'RASSEå-OUGINSå
3AINT0AULåDEå6ENCEå"IOTå·LESåDEå,ÎRINSåLEå3UQUETåSORTIESå
ENåMERåMARCHÎSåPROVEN AUX
At the residence / At the hotel
såExcursions leaving from the hotel (surcharge)
så$ANCESåANDåTHEMATICåEVENINGSåACCORDINGåTOåTHEå
season).
såSolarium, fitness room, table tennis, petanque, billard
såLibrary, TV room
In the surrounding
s¬Sports: wind sports, horse riding, golf, tennis, walks
in the Estérel mountains.
s¬Culture: théâtre, concerts, exhibitions, Cannes Film
Festival, lemon festival.
s¬Tourism: visiting villages in the back country (Grasse,
Saint-Paul-de-Vence, Biot), the Isles of Lérins, Le Suquet
(old town), sea excursions, Provencal-style market.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 26
30/07/2015 11:01
Special offer
Offre spéciale
Off
5 % de réduction
5% reduction
POURåTOUTEåRÎSERVATIONåFAITEååMOISåAVANTåLAåDATEå
DEåDÎBUTåDEåSÎJOURåHORSåPÎRIODESåDUå&ESTIVALåDEå
#ANNESåDUååAUå
ETåDUååAUåå
if you book 6 months before the start of your stay
except during International Film Festival,
from 30/07 to 19/08 and from 18/12 to 03/01/17)
Consultez tout au long de l’année
nos promotions sur notre site internet.
Our Best Available Rate
on our official booking engine !
Hôtel / Hotel
Tarifs €/chambre*
Prices in €/room*
#HAMBREåSTANDARDååOUååPERS
Sin
ngle or double standard
sta
Single
room
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
02/01 au 09/05
15/10 au 17/12
10/05 au 29/07
20/08 au 14/10
30/07 au 19/08
18/12 au 03/01/17
å4ARIFSåHORSåCONGRÑSåETå&ESTIVALåINTERNATIONALåDUå&ILMåå* Prices not applicable during conventions or the International Film Festival.
Demi-pension (nuit, petit déjeuner et déjeuner ou dîner au choix - hors boissons)
Half-board (night, breakfast and lunch or dinner - drinks not included)
Tarifs €/nuitée/pers.*
Prices in €/night/person*
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
02/01 au 09/05
15/10 au 17/12
10/05 au 29/07
20/08 au 14/10
30/07 au 19/08
18/12 au 03/01/17
#HAMBREåSTANDARDååPERS
Sin
ngle standard room
roo
Single
#HAMBREåSTANDARDååPERS
$OOUBLEåSTANDARDåROO
$OUBLEåSTANDARDåROOM
86
å4ARIFSåHORSåCONGRÑSåETå&ESTIVALåINTERNATIONALåDUå&ILMåå* Prices not applicable during conventions or the International Film Festival.
Tarifs communiqués en juin 2015, publiés sous réserve de modification à partir du 01/01/2016.
Pour les séjours en pension complète : tarifs disponibles sur simple demande auprès de l’hôtel.
À partir de 105 €/nuitée/pers. en pension complète (base occupation double).
For stays with full board: PLEASE¬CONTACT¬THE¬HOTEL¬&ROM¬çNIGHTPERSON¬IN¬FULL¬BOARD¬IN¬A¬DOUBLE¬ROOM¬
så0ETITåDÎJEUNERåBUFFETåååçPERSJOURå
så3UPPLÎMENTåPETITåDÎJEUNERåENåCHAMBREåååçPERSJOUR
så3UPPLÎMENTåCHAMBREåSUPÎRIEUREåååçJOUR
så3UPPLÎMENTåSUITEåSTANDARDåååçJOUR
så3UPPLÎMENTåSUITEåSUPÎRIEUREåååçJOUR
så,ITåBÎBÎååGRATUIT
så,ITåSUPPLÎMENTAIREåååçNUIT
så(ÎBERGEMENTåGRATUITåPOURåLESåENFANTSåDEåMOINSåDE
åANSåDANSåLAåCHAMBREåDESåPARENTS
så!NIMALåååçJOUR
så0ARKINGåCOUVERTåETåFERMÎåååçJOUR
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
såBreakfast buffet: €13/person/day
såSurcharge for breakfast in room: €3/person/day
såExtra for superior room: €14/room/day
såExtra for standard suite: €20/room/day
såExtra for superior suite: €34/room/day
såFree baby cot
såExtra bed: €25
såFree for children under 12 staying in the parents’room
såPets: €5/day
såUnderground parking: €11/day
såTourist tax: €1.30/person/day (2015 rate)
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 27
27
30/07/2015 11:02
LE MIRADOU
À partir de
from
Résidence hôtelière
Apartment hotel
357€
week
L’Hôtel Club Maintenon propose également une
formule locative.
Offres spéciales
Special offers
Du 02/01 au 07/05 et du 15/10 au 17/12/16,
From 02/01 to 07/05 and from 15/10 to 17/12/16,
åSEMAINESåPOURåLEåPRIXåDEååSOITåLEåSÎJOURå
ËåPARTIRåDEååçåå714 €
åWEEKSåFORåTHEåPRICEåOFåDEåå
STARTINGåATåçåå€714
la semaine
så&ORMULEå4ABLEåD(ØTESååçPERSåMENUåDUåJOURå
åPLATSåHORSåBOISSONåËåVOTREåARRIVÎEåETåPETITåDÎJEUNERå
BUFFETåLEåLENDEMAIN
så-ÎNAGEåååçSTUDIOåååçAPPARTEMENT
så,OCATIONåLINGEåDEåTOILETTEåETåDEåMAISONåååçPERSSEMAINE
så,ITåBÎBÎåååçSEMAINE
så"UANDERIEåååçLAVAGEåååçSÎCHAGE
så!NIMALåååçSEMAINEå
så0ARKINGåEXTÎRIEURåååçSEMAINE
så#AUTIONåååçå
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
The +otel Club Maintenon also oɵers a rental package.
5 % de réduction
5% of reduction
0OURåTOUTEåRÎSERVATIONåFAITEååMOISåAVANTåLAåDATEåDUåDÎBUTå
DEåSÎJOURåHORSåPÎRIODESåDUå&ESTIVALåINTERNATIONALåDUå&ILMå
DUååAUååETåDUååAUå
)FåYOUåBOOKååMONTHSåBEFOREåTHEåSTARTåOFåYOURåSTAYåexcept
during International Film Festival,
from 09/07 to 20/08 and from 17/12 to 01/01/2017).
Équipements et services
Accommodation and services
såååSTUDIOSååM§åPOURååËååPERSONNESåETååAPPARTEMENTSå
DEååPIÑCESååM§åPOURååËååPERSONNESåDONTååENå
REZDEJARDINåAVECåTERRASSE
så#LIMATISATIONåCUISINEåÎQUIPÎEåFOURåMICROONDESåPLAQUESå
VITROCÎRAMIQUESåLAVEåVAISSELLEåRÎFRIGÎRATEURåETåUSTENSILESåå
DEåCUISINEå46åÎCRANåPLATåTÎLÎPHONEåCOFFREFORTå7IlåGRATUITå
#ANALååETå#ANAL3AT
så,AåRÎSIDENCEåFAITåBÎNÎlCIERåAUXåVACANCIERSåDEåLENSEMBLEå
DESåSERVICESåETåÎQUIPEMENTSåDEåLHØTELååBARåRESTAURANTå
SALLEåDEåGYMåANIMATIONSx
så5 studios (35 m²) for 1 to 3 people and 11 fully-equipped
apartments (50 m²) for 4 to 5 people, 2 with a terrace on
ground garden
såAir conditioning, equipped kitchen (oven, microwave,
glass-ceramic hotplates, dishwasher,refrigerator-freezer
and kitchen ustensils), TV full screen, direct phone, safe,
FREEå7Ilå#ANALååANDå#ANAL3ATå
såThe residents benefits from all of the hotel’s services:
BARåRESTAURANTålTNESSåROOMåACTIVITIESx
Résidence / Apartment hotel
Tarifs €/semaine*
Prices in €/week*
02/01 au 07/05
07/05 au 09/07
09/07 au 20/08
20/08 au 15/10
15/10 au 17/12
17/12 au
01/01/17
3TUDIOååPERSå
Studio 2 people
åPIÑCESååPERSå
2-room 4/5 people
686
686
såh4ABLEåD(ØTESvåPACKAGEåçPERSONåDAILYåMENUånåDRINKåNOTå åPIÑCESååPERSåAVECåTERRASSEå
2-room 4/5 people with terrace
included, upon your arrival and buffet breakfast the following
morning)
åPIÑCESååPERSåAVECåTERRASSEå
588
såCleaning: €35/studio - €45/appartement
2-room 4/6 people with terrace
såBathroom and household linen rental: €7/person/week
såBaby cot: €28/week
4ARIFSåHORSåCONGRÑSåETå&ESTIVALåINTERNATIONALåDUå&ILMå*Prices not applicable during conventions or the International Film Festival.
såLaunderette: €4/wash - €1.50/dry
såPet: €35/week
Possibilité de courts séjours, selon disponibilités. Consultez la résidence.
såUnderground parking: €77/week
Short stays possible, depending of availability. Please contact the residence for more information.
så$EPOSITåç
såTourist tax: €0.80/person/day (2015 rate)
Tarifs communiqués en juin 2015, publiés sous réserve de modification à partir du 01/01/2016.
28
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 28
30/07/2015 11:02
r
NVIES :
R VOS E
AMILLE,
F
E
L
N
R
E
A
P
U
O
Z
COUP L E
S L AISSE
SEUL , EN ILÈGE VACANCE
eu…
ont-Rom
DR
anoise, F
-V
AVEC CA
a
-l
n
a
gn
: Pralo
NTAGNE
, Fréjus…
A L A MO
Malo…
ÉE : Sète
N
A
R
R
E
odet, St
n
IT
é
D
B
É
:
M
E
EN
-MANCH
NTIQUE
, Evian…
EN ATL A
es-Bains
-l
ix
A
:
E
TIER !
LISM
ONDE EN
M
T HER M A
le
t
e
,
e, l’Italie
L’Espagn
2016.
US :
A L O GU E
T
A
C
E
R
CI-DESSO
T
E
O
S
V
N
Z
O
E
P
D
É
R
– D EM A N
CO U P O N
GR ATUIT
VOYEZ LE
N
E
R
T
E
SE Z
REMPLIS
.....
........
.
.
.
.
.
.
.
..
M:†
........
Mme : †
......
........
rs
.
.
u
.
jo
.
é
.
s
.
........
.
s
.
.
e
.
.
d
.
.
r
.
.
.
u
.
.
.
o
.
.
p
...
fre
.......
notre of
........
de.
Nom : .
......
........
t du mon
hesse de
.
c
u
.
ri
o
.
b
.
l
la
.
u
........
.
z
a
.
.
re
.
.
u
.
v
.
o
.
.
u
.
e
.
o
.
.
c
p
.
.
é
t
.
ro
.
D
..
men
: ...
e, en Eu
........
’héberge
Prénom
en Franc
.......
........
.
rmules d
.
fo
.
.
.
s
uniques
.
s
e
.
b
d
........
.
.
lu
.
é
.
c
.
it
.
.
s
.
.
rs
e
.
.
e
g
.
.
.
iv
.
la
: .
u vil
de la d
.......
Adresse
catives o
Profitez
Ville : . .
........
ntée et
ences lo
e
id
s
m
ri
ré
é
........
,
p
.
ls
.
x
.
e
te
.
ô
e
.
h
.
:
ip
.
n
l
u
.
e
q
ta
..
.
à notre é
........
Co d e p os
sfaction
........
nfiance
........
otre sati
.
v
.
.
e
.
d
.
........
.
e
Faites co
.
s
.
.
:
.
)
.
if
.
t
.
a
.
soucieu
lt
...
Tél. (facu
........
........
.
.
.
.
.
.
.
......
Guide Villadelles 2016
E-mail :
os
v
s
u
o
t
V i ve z
s
e
c
n
a
c
a
v
e
d
s
e
v
rê
A l’a
l’adresse
adresse suivante : Cadrilège Vacances - B.P. 70215 - 74006 ANNECY CEDEX - Tél. 04 50 23 62 95 - www.cadrilege-vacances.com
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 29
29
30/07/2015 11:02
Nice
LES VILLAS DU CAP
Côte d’Azur
Résidence locative
Holiday rental apartments
Informations pratiques
À partir de
/UVERTUREåå åTOUTEåLANNÎE
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEåå ååKM
3TATIONNEMENTåååPARKINGåGRATUITåFERMÎ
from
315€
À SAVOIR
så*OURåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååSAMEDI
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENT
så!NIMAUXåACCEPTÎS
så6ÎHICULEåINDISPENSABLE
la semaine
week
Practical informations
RÉSERVATIONS
,ESå6ILLASåDUå#AP
åAVENUEåDESå(ESPÎRIDES
å.ICE
/PENINGåPERIODååALLåYEARåAROUND
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHåå ååKM
#ARåPARKåååFREEåENCLOSEDåOUTDOORåCARåPARK
Tél : 04 50 23 62 95
WHAT YOU NEED TO KNOW
så$AYåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREå3ATURDAY
så#HECKåINååPMåå#HECKåOUTååAM
så5PKEEPåBYåTHEåRESIDENTåDURINGåHISHERåSTAYå
så0ETSåALLOWED
så#ARåESSENTIAL
er
Route
foresti
ère d
Bd M
des
u Mon
auric
co
es
périd
Hes
e Ma
t-Boro
n
eterlin
k
ACCÈS
så'AREå3.#&åå.ICEåËååKMå
så!ÎROPORTåå.ICEå#ØTEåD!ZURåËååKM
så!UTOROUTEåå!åSORTIEå.ICEå!ÎROPORT
ACCESS
Rade de
Villefranche-sur-Mer
Av.
Bd Princesse Grace de Mona
ot
LES VILLAS DU CAP
Route forestière du Mont-Boron
arn
Route forestière du Mont-Boron
Bd
C
Av. des Hespérides
Parc du Mont Boron
&AXååååååå
INFO CADRILEGEVACANCESCOM
WWWVILLASDUCAPNICECOM
Surplombant la rade de Villefranche-sur-Mer, LES VILLAS DU CAP
oɎrent un cadre exceptionnel pour vivre de véritables moments de
farniente, tout en bénéɏciant de l’ambiance animée du centre ville de
Nice situé à 3 km. Ces appartements répartis dans des villas mitoyennes
vous accueillent toute l’année, en couple, en famille ou entre amis.
Overlooking the bay of Villefranche-sur-Mer, LES VILLAS DU CAP located on
3 km of Nice downtown oɵers a unique setting to experience real moments of
relaxation. These apartments with terrace or garden welcome you all year
around as a couple, with family or friends.
Équipements et services
Accommodation and services
såååAPPARTEMENTSåDUåSTUDIOåAUååPIÑCESåDEååËååMåTOUTå
ÎQUIPÎSåKITCHENETTEåAVECåFOURåMICROONDESåLAVEVAISSELLEå
SALLEåDEåBAINSåOUåDOUCHEåAVECåWCåOUåWCåSÎPARÎSåJARDINå
PRIVATIFåAVECåMOBILIERåDEåJARDIN
såå0ISCINEåEXTÎRIEUREåNONåCHAUFFÎE
såå4ERRAINåDEåTENNIS
såå,INGEåDEåTOILETTEåETåDEåMAISONåFOURNIS
så!CCÑSå7IlååGRATUITåDANSåLESåAPPARTEMENTS
så6ÎHICULEåINDISPENSABLEå2ÎSIDENCEåDÎCONSEILLÎE
AUXåPERSONNESåËåMOBILITÎåRÎDUITE
sååFULLYEQUIPPEDåAPARTMENTSåANDåSTUDIOSåOFååTO
åMåKITCHENETTEåWITHåOVENåMICROWAVEåDISHWASHERå
BATHROOMåWITHåTOILETåORåSEPARATEåTOILETåPRIVATEåGARDEN
WITHåGARDENåFURNITURE
så/UTDOORåUNHEATEDåSWIMMINGåPOOLå
så4ENNIS
så"ATHROOMåANDåHOUSEHOLDåLINENåSUPPLIED
så&REEåWIlååINåAPARTMENTS
så#ARåESSENTIALå/URåESTABLISHMENTåISNTåSUITABLEåFORåDISABLED
Se divertir
À la résidence
så0ISCINE
så4ENNIS
Aux alentours
sååSports :åPLONGÎEåSKIåNAUTIQUEåÎQUITATIONåGOLFåTENNISå644å
RANDONNÎESåPÎDESTRESåDANSåLEåPARCåDUå-ERCANTOUR
såTourisme :åSORTIEåENåMERåDÎCOUVERTEåDESåVILLAGESåDEåLARRIÑREå
PAYSåCARNAVALåDEå.ICEåDUååAUåå)TALIE
Leisure
At the residence
så3WIMMINGåPOOL
så4ENNIS
In the surrounding area
sååSports:åDIVINGåWATERåSKIINGåHORSEåRIDINGåGOLFåTENNISå
WALKSåINåTHå-ERCANTOURåMOUNTAINS
s¬Tourism:åSEAåEXCURSIONSåSIGHTSEEINGåINåTHEåBACKCOUNTRYå
VILLAGESå#ARNIVALåOFå.ICEåFROMååTOåå)TALIE
så2AILWAYåSTATIONå.ICEååKMå
så!IRPORTå.ICE#ØTEåD!ZURååKM
så-OTORWAYå!åEXITå.ICEå!ÎROPORT
30
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 30
30/07/2015 11:02
Offre spéciale
Special offer
15 % de réduction
15% reduction
pour tout séjour de 2 semaines et plus,
entre le 02/01 et le 06/02,
entre le 05/03 et le 02/04,
entre le 30/04 et le 25/06,
entre le 27/08 et le 22/10,
et entre le 12/11 et le 03/12/16.
off all stay of 2 weeks and more,
from 02/01 to 06/02,
from 05/03 to 02/04,
from 30/04 to 25/06,
from 27/08 to 22/10,
and from 12/11 to 03/12/16.
Tarifs €/semaine
Prices in €/week
28/11
au 05/12/15
05/11
au 03/12
05/12
au 19/12/15
26/12/15
au 02/01/16
19/12
au 26/12/15
02/04
au 30/04
17/09
au 05/11
02/01
au 13/02
27/02
au 02/04
13/02
au 27/02
30/04
au 02/07
20/08
au 17/09
02/07
au 30/07
30/07
au 20/08
Studio 2 pers. (20 m²)
Studio 2 people (20 m2)
315
329
392
427
329
434
497
644
707
2 pièces 4 pers.
(30 à 35 m²)
2-room 4 people
(30 to 35 m2)
413
427
539
581
455
644
693
980
1 022
3 pièces 6 pers. (46 m²)
3-room 6 people (46 m2)
483
497
595
672
497
721
770
1 197
1 232
såMénage : 32 €/studio – 43 €/2 pièces – 52€/3 pièces
såLit bébé gratuit (à réserver)
såAnimal : 35 €/semaine
såCaution : 200 €
såTaxe de séjour : 1,50 €/pers/jour (tarif 2015).
såCleaning: €32/studio – €43/2-room apt – €52/3-room apt
såFree baby coat (please reserved)
såPet: €35/week
såDeposit: €200
såTourist tax: €1.50/person/day (2015 rate).
GUIDE
MA1506001_Guide_public_P30_51.indd 31
2016
31
31/07/2015 11:05
Menton
L’OLIVERAIE
Côte d’Azur
Résidence locative
Holiday rental apartments
Informations pratiques
À partir de
/UVERTUREåå åTOUTEåLANNÎE
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEåå ååKM
3TATIONNEMENTåå åPARKINGåEXTÎRIEURåGRATUIT
from
364€
À SAVOIR
så*OURåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTåååJEUDIåSAUFåDUå
åAUåååSAMEDIå!UTRESåJOURSå
DARRIVÎEåPOSSIBLESåNOUSåCONSULTER
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENTå
åKITåFOURNI
så!NIMAUXåADMISå
ËåMENTIONNERåLORSåDEåLAåRÎSERVATION
la semaine
week
RÉSERVATIONS
Practical informations
,/LIVERAIE
åAVENUEåDEåL/LIVERAIEå
å-ENTON
/PENINGåPERIODååALLåYEARåAROUND
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHåå ååKM
#ARåPARKåååFREEåOUTDOORåPARKING
Tél : 04 93 28 62 00
WHAT YOU NEED TO KNOW
så$AYåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREå4HURSDAY
EXCEPTåFROMååTOåå3ATURDAYå
/THERåDAYSåPOSSIBLEåDEPENDINGåONåAVAILABILITY
så#HECKåINååPMåå#HECKåOUTååAM
så5PKEEPåBYåTHEåRESIDENTåDURINGåHISHERåSTAYå
CLEANINGåSUPPLIESåPROVIDED
så0ETSåALLOWEDåPLEASEåMENTIONåWHENåYOUå
RESERVE
ET
UN
L’OLIVERAIE
SM
UR
RU
A
SŒURS
IVIER
ES
MUNET
MIDI
PLAGE
ADE DU
ED
AVENUE RIV
IERA
SŒ
AVEN
UE R
PROMEN
E
RU
S
DE
Overlooking Menton, “Pearl of France ”, in a peaceful neighbourhood with
nearly shopping, the OLIVERAI E residence welcomes you for colourful, sunny
stays. Enjoy the exceptional climate of this lively, typical Mediterranean town,
nestled between the sea and the mountains.
Équipements et services
Accommodation and services
sååSTUDIOSåDEååM§åSÎJOURåAVECååLITSååPERSå
CUISINEåINDÎPENDANTEåDUåSÎJOURåDOUCHEWCåBALCONå
ETååAPPARTEMENTSåDEååM§åSÎJOURåAVECåLITåGIGOGNEå
CHAMBREåAVECåLITåDOUBLEåCUISINEåINDÎPENDANTEåDUåSÎJOURå
SALLEåDEAUåAVECåDOUCHEåWCåSÎPARÎSåBALCON
så46åDANSåTOUSåLESåAPPARTEMENTS
så#LIMATISATIONåAVECåSUPPLÎMENT
så!CCÑSå7IlååGRATUIT
så&ACILITÎSåPERSONNESåËåMOBILITÎåRÎDUITEåENå2$#åå
åAPPARTEMENTååPERSåETååSTUDIOååPERSå
sååSTUDIOSååM§åLIVINGåROOMåWITHååSINGLEåBEDSå
SEPARATEåKITCHENåSHOWERTOILETåBALCONYåANDåå
APARTMENTSååM§åLIVINGåROOMåWITHåHIDEAWAYåBEDå
BEDROOMåWITHåDOUBLEåBEDåSEPARATEåKITCHENåBATHROOM
WITHåSHOWERåSEPARATEåTOILETåBALCONY
så46å
så!IRåCONDITIONINGåSURCHARGE
så&REEå7Ilå
så$ISABLEDFRIENDLYåONåTHEåGROUNDåmåOOR
åAPARTMENTååPEOPLEåANDååSTUDIOååPEOPLEå
Se divertir
Leisure
Aux alentours
s¬Excursions :åAUåDÎPARTåDEåLAåGAREåROUTIÑREåOUåDEåL/FlåCEå
DEå4OURISME
s¬Sports :åSPORTSåDEåVOILEåPLONGÎEåSPORTSåDEAUXåVIVESå
RANDONNÎESåPÎDESTRES
s¬Animations :åFÏTEåDUåCITRONåDUååAUåå
MOISåDESåJARDINSåJUINåFESTIVALåDEåMUSIQUEåCLASSIQUEåAOÞTå
ILLUMINATIONSåDESåFÏTESåDEålåNåDANNÎE
In the surrounding area
s¬Excursions:åLEAVINGåFROMåTHEåCOACHåSTATIONå
ORåTHEåTOURISTåOFlåCE
s¬Sports:åWINDåSPORTSåDIVINGåWHITEWATERåSPORTSåHIKING
s¬Animations:å,EMONå&ESTIVALåFROMååTOåå
*UNEåISåhGARDENåMONTHåvå!UGUSTåWITHåCLASSICALåMUSICå
FESTIVALå#HRISTMASåANDå.EWå9EARSåILLUMINATIONS
AUTOROUT
E
AVENUE DE
SOSPEL
ACCÈS
så'AREå3.#&åå-ENTONåËååMINåËåPIEDåDEåLAå
RÎSIDENCEåTAXIåCONSEILLÎåPOURåLARRIVÎEå
så!ÎROPORTåå.ICEå#ØTEåD!ZURåËååKMå
"USå!ÎROPORTåå'AREåROUTIÑREå-ENTON
så!UTOROUTEåå!åSORTIEåå-ENTON
ACCESS
så2AILWAYåSTATIONå-ENTONåISåAåMINUTEåWALKå
FROMåTHEåRESIDENCEåTAXIåRECOMMENDEDåUPONå
ARRIVALå
så!IRPORTå.ICE#ØTEåD!ZURååKMånå3HUTTLEå
SERVICEåFROMå!IRPORTåTOå-ENTON
så-OTORWAYå!åEXITåå-ENTON
32
&AXåååååå
RESA OLIVERAIEMENTONFRå
WWWRESIDENCEMENTONCOM
Située sur les hauteurs de Menton, dans un quartier calme, la résidence
L’OLIVERAI E vous accueille pour des séjours colorés. Ville animée,
typiquement méditerranéenne, proɏtez toute l’année du climat
exceptionnel de la l Perle de la France | pour vous évader entre mer
et montagne.
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 32
30/07/2015 11:02
Offres spéciales
Offre
10 % de réduction
Enjoy a 10% reduction
ËåPARTIRåDEåLAåÑMEåSEMAINEåCONSÎCUTIVEå
HORSåPÎRIODEåDEåLAåFÏTEåDUåCITRONåDUååAUå
OFFåTHEåNDåCONSECUTIVEåWEEKåOFåYOURåSTAYåå
EXCEPTåFROMååTOå
5 % de réduction
5% reduction
POURåTOUTEåRÎSERVATIONåFAITEååMOISåAVANTåLAåDATEåDEå
DÎBUTåDUåSÎJOURåHORSåPÎRIODEåDEåLAåFÏTEåDUåCITRON
DUååAUååETåDUååAUåå
å
IFåYOUåBOOKååMONTHSåBEFOREåTHEåSTARTåOFåYOURåSTAYå
EXCEPTåFROMååTOå
ANDåFROMååTOå
17/12/15
au
02/01/16
02/01
au 11/02
11/02
au 03/03
03/03
au 31/03
31/03
au 12/05
12/05
au 09/07
09/07
au 27/08
27/08
au 29/09
29/09
au 03/11
03/11
au 15/12
3TUDIOååPERS
3TU
UDIOååPEOPLE
3TUDIOååPEOPLE
åPIÑCESååPERS
R
ROOMååPEOPLE
ROOMååPEOPLE
Tarifs €/semaine
Prices in €/week
CRT Riviera
Special offers
Tarifs semaines de Noël et Jour de l’An 2016/2017, nous consulter.
Prices for Christmas and New Year’s Eve Holidays, please contact the residence.
Tarifs €/nuitée*
Prices in €/night
17/12/15 au 12/05/16
29/09 au 15/12/16
12/05 au 29/09/16
3TUDIOååPERS
3TU
UDIOååPEOPLE
3TUDIOååPEOPLE
åPIÑCESååPERS
RROOMååPEOPLE
ROOMååPEOPLE
å3OUSåRÎSERVEåDEåDISPONIBILITÎSååNUITSåMINIMUMåå3UBJECTåTOåAVAILABILITYåMINIMUMåOFååNIGHTS
så!IRCONDITIONINGåSTUDIOåORåAPARTMENTåSURCHAGEåçå
så#LEANINGåçSTUDIOååçROOMåAPT
så"ATHROOMåANDåHOUSEHOLDåLINENåRENTALåçPERSONWEEK
så&REEåBABYåCOTåPLEASEåRESERVEåSUBJECTåTOåAVAILABILITY
så,AUNDERETTEåçTOKENåWASHåORåDRYå
så0ETåçWEEK
så$EPOSITåç
så4OURISTåTAXåçPERSONDAYååRATE
OT Menton, N. Sartore
så3UPPLÎMENTåSTUDIOåOUåAPPARTEMENTåCLIMATISÎåååç
så-ÎNAGEåååçSTUDIOåååçåPIÑCESå
så,OCATIONåLINGEåDEåTOILETTEåETåDEåMAISONåååçPERSSEMAINE
så,ITåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVERåSELONåDISPONIBILITÎS
så"UANDERIEåååçJETONåLAVAGEåOUåSÎCHAGEå
så!NIMALåååçSEMAINE
så#AUTIONåååç
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
GUIDE
MA1506001_Guide_public_P30_51.indd 33
2016
33
31/07/2015 09:07
Juan-les-Pins
LES STRÉLITZIAS
Côte d’Azur
Hôtel*** et résidence hôtelière***
3-star hotel and 3-star apartment hotel
Informations pratiques
À partir de
/UVERTUREåå åTOUTEåLANNÎE
$ISTANCEåDEåLAåPLAGEååååM
3TATIONNEMENTå PARKINGåEXTÎRIEURåFERMÎ
å
OUåENåSOUSSOLåPAYANTå
from
77€
À SAVOIR
À la résidence
så*OURSåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååå
VENDREDIåOUåSAMEDIå
så(EUREåDARRIVÎEååHåå(EUREåDEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENT
så!NIMAUXåACCEPTÎS
À l’hôtel
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så!NIMAUXåDEåPETITEåTAILLEåACCEPTÎSå
la chambre
room
RÉSERVATIONS
,ESå3TRÎLITZIAS
åRUEå0IERREå#OMMANAYå
å*UANLES0INS
Practical informations
Tél : 04 92 93 64 00
/PENINGåPERIODååALLåYEARåAROUND
$ISTANCEåFROMåTHEåBEACHåååM
#ARåPARKåå ENCLOSEDåOPENAIRåCARåPARK
å
ORåMETEREDåUNDERGROUNDåPARKING
&AXåååååå
INFO HOTELSTRELITZIASCOMåå
WWWLESSTRELITZIASCOM
Situé aux abords du Parc Pauline, à 300 m des plages de sable et à
5 minutes à pied du centre de Juan-les-Pins, LES STRÉLITZIAS vous
propose une formule hôtelière et locative. Avec son restaurant et
son bar à pastis, l’établissement vous réserve un accueil personnalisé
et chaleureux.
Located on the outskirts of Pauline Park, only 300 m from the sand beaches and
minutes from the town center of Juan-les-Pins, LES STRÉLIT=IAS oɵers you the
choice between a hotel or rental package. With its restaurant and “pastis bar”,
the establishment promises its guests a warm, personalized welcome.
WHAT YOU NEED TO KNOW
At the residential hotel
så$AYSåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREåå
&RIDAYåORå3ATURDAY
så#HECKåINååPMåå#HECKåOUTååAM
så5PKEEPåBYåTHEåRESIDENTåDURINGåHISHERåSTAY
så0ETSåALLOWED
At the hotel
så#HECKåINååPMåå#HECKåOUTååAM
så3MALLå0ETSåALLOWED
RA
E
RBET
R. ST-HONORAT
ND
O
YM
POINCARÉ
RUE BRICKA
BD CHARLES GUILLAUMONT
PLAG
AV. AMIRAL COU
BD
R.PAULINE
LES STRÉLITZIAS
AV. D
Équipements et services
REL
AV.
EM
DE
STE
L’E
AUP
ASS
AN
T
ACCÈS
så'AREåå*UANLES0INSåËååMåOUå!NTIBESåå
ËååKM
så!ÎROPORTåå.ICE#ØTEåD!ZURåËååKM
så!UTOROUTEåå!åSORTIEåå!NTIBES
ACCESS
så2AILWAYåSTATIONå*UANLES0INSååMåAWAYå
ORå!NTIBESååKMåAWAY
så!IRPORTå.ICE#ØTEåD!ZURååKM
så-OTORWAYå!åEXITåå!NTIBES
34
så%TABLISSEMENTåENTIÑREMENTåRÎNOVÎåCHAMBRESåSTUDIOSå
APPARTEMENTSåRESTAURANTåETåBAR
sååCHAMBRESåDEååËååPERSONNESåAVECåPOSSIBILITÎåDEå
CHAMBRESåCOMMUNICANTESåDEååËååM§
sååAPPARTEMENTSåETåSTUDIOSåAVECåTERRASSEåÎQUIPÎSåå
DEååËååM§
så2ESTAURANTåAVECåTERRASSEåå,Eå0ATIOå
så"ARåAVECåTERRASSEåå,!NISå#LUB
så0LATEAUXåDEåCOURTOISIEåDANSåTOUTESåLESåCHAMBRESåDEåLHØTEL
så#LIMATISATION
så!CCÑSå7IlåGRATUITåËåLHØTELåETåËåLAåRÎSIDENCE
så2ÎCEPTIONåBAGAGERIEåMESSAGERIEåFAXåCOURRIERåPHOTOCOPIEå
EXCURSIONSåAVECåSUPPLÎMENT
så"UANDERIEåLAVAGEåETåSÎCHAGEåPAYANT
Se divertir
À la résidence / À l’hôtel
så"IBLIOTHÑQUEåPÎTANQUEåBILLARD
så3ALLEåDEåGYMNASTIQUE
så$ÎJEUNERåACCORDÎONåETåSOIRÎEåËåTHÑMEåUNEåFOISåPARåMOIS
Aux alentours
s¬Sports :åGOLFåTENNISåSPORTSåNAUTIQUES
s¬Culture :åMUSÎESå0ICASSOå0EYNETå&ONDATIONå-AEGHT
s¬Tourisme :åVIEILLEåVILLEåD!NTIBESåMARCHÎåPROVEN ALåå
#APåD!NTIBESå-ARINELANDåDÎCOUVERTEåDESåVILLAGESåå
DEåLARRIÑREPAYSå3Tå0AULåDEå6ENCEå"IOTå6ALLAURIS
Accommodation and services
så#OMPLETELYåRENOVATEDåESTABLISHMENTåROOMSåSTUDIOSå
APARTMENTSåRESTAURANTåANDåBAR
sååROOMSåFORååTOååPEOPLEåCOMMUNICATINGåROOMSå
AVAILABLEåFROMååTOååM
sååFULLYEQUIPPEDåAPARTMENTSåANDåSTUDIOSåWITHåTERRACEå
OFååTOååM§
så2ESTAURANTåWITHåTERRACEå,Eå0ATIOå
så"ARåWITHåTERRACEåTHEå!NISå#LUBå
så#OURTESYåTRAYåINåALLåROOMS
så!IRåCONDITIONING
så&REEå7IlåATåTHEåHOTELåANDåTHEåRESIDENCE
så2ECEPTIONåBAGGAGEåLOCKERSåMESSAGINGåFAXåMAILå
PHOTOCOPYåEXCURSIONSåSURCHARGE
så,AUNDRYåROOMååWASHåANDåDRYåPAYåSERVICE
Leisure
At the residence / At the hotel
så,IBRARYåPETANQUEåPOOLROOM
så&ITNESSåROOM
så,UNCHåACCORDIONåANDåTHEMATICåEVENINGåONCEåAåMONTH
In the surrounding area
s¬Sports:åGOLFåTENNISåWATERåSPORTS
s¬Culture:åMUSEUMSå0ICASSOå0EYNETåANDåTHEå-AEGHTå
&OUNDATION
s¬Tourism:åTHEåOLDåTOWNåOFå!NTIBESå0ROVENCALSTYLEå
MARKETå#APåD!NTIBESå-ARINELANDåVISITINGåVILLAGESåINå
THEåBACKåCOUNTRYå3Tå0AULåDEå6ENCEå"IOTåANDå6ALLAURIS
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 34
30/07/2015 11:02
Offre spéciale
Off
Special offer
!UDELËåDEååNUITSåPROlåTEZåDE
&ORåMOREåTHANååNIGHTS
10 % de réduction
enjoy a 10% reduction
SURåVOTREåSÎJOURåSURåHÎBERGEMENTåUNIQUEMENT
Consultez tout au long de l’année
nos promotions sur notre site internet.
APPLIESåONåACCOMMODATION
Discover our exclusive offers on our website.
Hôtel / Hotel
Tarifs €/chambre*
Prices in €/room
#LASSIQUEåSANSåTERRASSEååPERS
#LA
ASSICåWITHOUTåTERRA
#LASSICåWITHOUTåTERRACEååPERSON
#LASSIQUEåAVECåTERRASSEååPERS
#LAASSICåWITHåTERRACE
#LASSICåWITHåTERRACEååPERSON
#ONFORTåSANSåTERRASSEååPERS
#OOMFORTåWITHOUTåTER
#OMFORTåWITHOUTåTERRACEååPEOPLE
'RANDåCONFORTåAVECåTERRASSEååPERS
'RA
RANDå#OMFORTåWITH
'RANDå#OMFORTåWITHåTERRACEååPEOPLE
3UPÎRIEUREåAVECåTERRASSEååPERS
3UUPERIORåWITHåTERRAC
3UPERIORåWITHåTERRACEååPEOPLE
01/01 au 14/03
19/03 au 31/03
01/10 au 28/12
15/03 au 18/03
01/04 au 30/04
01/05 au 03/07
29/08 au 30/09
29/12 au 31/12
04/07 au 28/08
Demi-Pension (nuit, déjeuner ou dîner 2 plats au choix - hors boissons)
Half-Pension (night and lunch or dinner 2 dishes- drinks not included)
Tarifs €/nuitée/pers.*
Prices in €/night/person
#LASSIQUEåSANSåTERRASSEååPERS
#LA
ASSICåWITHOUTåTERRA
#LASSICåWITHOUTåTERRACEååPERSON
#LASSIQUEåAVECåTERRASSEååPERS
#LA
ASSICåWITHåTERRACE
#LASSICåWITHåTERRACEååPERSON
#ONFORTåSANSåTERRASSEååPERS
#O
OMFORTåWITHOUTåTER
#OMFORTåWITHOUTåTERRACEååPEOPLE
'RANDåCONFORTåAVECåTERRASSEååPERS
'RA
RANDå#OMFORTåWITH
'RANDå#OMFORTåWITHåTERRACEååPEOPLE
3UPÎRIEUREåAVECåTERRASSEååPERS
3U
UPERIORåWITHåTERRAC
3UPERIORåWITHåTERRACEååPEOPLE
01/01 au 14/03
19/03 au 31/03
01/10 au 28/12
15/03 au 18/03
01/04 au 30/04
01/05 au 03/07
29/08 au 30/09
29/12 au 31/12
04/07 au 28/08
å4ARIFSåHORSåCONGRÑSåTARIFSåCONGRÑSåCONSULTEZåLHØTELåå%XCEPTåDURINGåCONFERENCESåANDåEVENTS
å0OSSIBILITÎSåDEåCHAMBREåFAMILIALEååOUååPERSONNESåå&AMILYåROOMåAVAILABLEåFORååTOååPEOPLE
å3UPPLÎMENTåÑMEåPERSåååçNUITåå3URCHARGEåFORåAåNDåPERSONåçNIGHTå
så0ETITåDÎJEUNERåEXPRESSåååçPERSå
så0ETITåDÎJEUNERåBUFFETåååçPERSå
så0ETITåDÎJEUNERåCONTINENTALåENåCHAMBREåååçPERSå
så&ORMULEåDEMIPENSIONåPETITDÎJEUNERååDÎJEUNERå
OUåDÓNERåFORMULEååPLATSååçPERSJOUR
&ORMULEååPLATSåOUåPENSIONåCOMPLÑTEååNOUSåCONSULTER
så3UPPLÎMENTåÑMEåPERSåENåCHAMBREåCLASSIQUEåååçNUIT
så3UPPLÎMENTåCHAMBREåDOUBLEååÑMEåPERSåååçNUITåå
ÑMEåPERSåååçNUITå
så,ITåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVER
så!NIMALåDEåPETITEåTAILLEåååçJOURå
så0ARKINGåEXTÎRIEURåååçJOURåå3OUSSOLåååçJOUR
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
çPERSJOURåËåPARTIRåDUå
så%XPRESSåBREAKFASTåçPERSONå
så"REAKFASTåBUFFETåçPERSONå
så#ONTINENTALåBREAKFASTåSERVEDåINåROOMåçPERSON
såå(ALFåPENSIONåBREAKFASTååLUNCHåORåDINNERååDISHESå
çPERSONDAYååDISHESåPACKAGEåORåFULLBOARDå
CONTACTåUS
så3URCHARGEåFORåAåNDåPERSONåINåAåhCLASSICvåROOMåçNIGHT
så3URCHARGEåDOUBLEåROOMåRDåPERSONåçNIGHTåå
4THåPERSONåçNIGHTå
så&REEåBABYåCOTåPLEASEåRESERVE
så3MALLåPETåçåPERåDAY
så%XTERIORåPARKINGåçDAYå
5NDERGROUNDåPARKINGåçDAY
så4OURISTåTAXåçPERSONDAYååRATE
&ROMååçPERSONDAY
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 35
2016
35
30/07/2015 11:02
LES STRÉLITZIAS
À partir de
from
Résidence hôtelière***
3-star apartment hotel
399€
L’hôtel Les Strélitzias propose également une
formule locative.
la semaine
week
Les Strélitzias hotel also oɵers a rental package.
Special offer
Offre spéciale
Apéritif offert
Aperitif offered
POURåTOUTåDÎJEUNERåOUåDÓNERåDANSåNOTREåRESTAURANTå
FORåANYåLUNCHåORåDINNERåINåOURåRESTAURANTå
Équipements et services
Accommodation and services
såååSTUDIOSåETåAPPARTEMENTSåDEååETååPIÑCESåPOURååËåå
PERSONNESåAVECåTERRASSE
så#LIMATISATIONåKITCHENETTEåOUåCUISINEåÎQUIPÎEå46åTÎLÎPHONEå
COFFREFORTå7IlåGRATUIT
så,AåRÎSIDENCEåFAITåBÎNÎlCIERåAUXåVACANCIERSåDEåLENSEMBLEå
DESåSERVICESåETåÎQUIPEMENTSåDEåLHØTEL
sååSTUDIOSåANDåFULLYEQUIPPEDåAPARTMENTSåFORååTOååPEOPLEå
WITHåTERRACE
såå!IRåCONDITIONINGåKITCHENETTEåORåEQUIPPEDåKITCHENå46åDIRECTå
PHONEåSAFEåFREEå7Ilå
så4HEåRESIDENTSåBENElTSåFROMåALLåOFå,ESå3TRÎLITZIASåHOTELSå
SERVICES
Résidence / Residential
Tarifs €/semaine
Prices in €/week
3TUDETTEååPERSååMåAVECåTERRASSE
3MALLåSTUDIOååPEOPLEåWITHåTERRACE
3TUDIOååPERSååMåAVECåTERRASSE
3TUDIOååPEOPLEåWITHåTERRACE
3TUDIOååPERSååMåAVECåTERRASSE
3TUDIOååPEOPLEåWITHåTERRACE
åPIÑCESååPERSååMåAVECåTERRASSE
ROOMååPEOPLEåWITHåTERRACE
åPIÑCESååPERSååMåAVECåTERRASSE
ROOMååPEOPLEåWITHåTERRACE
Basse saison
01/01 au 13/05
07/10 au 23/12
Moyenne saison
13/05 au 01/07
02/09 au 07/10
23/12 au 31/12
Haute saison
01/07 au 02/09
å
å
å
å
!RRIVÎEåPOSSIBLEåLEåVENDREDIåOUåLEåSAMEDIå$AYåOFåARRIVALååFRIDAYåORåSATURDAY
så,ITåSUPPLÎMENTAIREåååçSEMAINEåËåRÎSERVER
så,ITåBÎBÎåååçSEMAINEåËåRÎSERVER
så,ITåFAITåËåLARRIVÎEåååçLIT
så-ÎNAGEåååçSTUDIOåååçåPIÑCESåååçåPIÑCES
så&ORMULEåCONFORTåLITSåFAITSåËåLARRIVÎEåETåMÎNAGEåDEålNå
DEåSÎJOURåååçSTUDIOåååçåPIÑCESåååçåPIÑCES
så&ORMULEå4ABLEåD(ØTESåååçPERSåMENUå#OUPåDEå#“URååå
HORSåBOISSONSåËåVOTREåARRIVÎEåETåPETITåDÎJEUNERåBUFFETå
LEåLENDEMAINå
så0OSSIBILITÎåDEåFORFAITåRESTAURATION
så!NIMALåååçSEMAINEå
så0ARKINGåEXTÎRIEURåååçSEMAINEå
3OUSSOLåååçSEMAINE
så#AUTIONåååçå
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFåå
åçPERSJOURåËåPARTIRåDUå
36
så%XTRAåBEDåçWEEKåPLEASEåRESERVEå
så"ABYåCOTåçWEEKåPLEASEåRESERVE
så"EDåMADEåUPONåARRIVALåçBED
så#LEANINGåçSTUDIOååçROOMååçROOM
såhå#OMFORTåvåPACKAGEåBEDSåMADEåUPONåARRIVALåANDåENDOFSTAYå
CLEANINGåçSTUDIOååçROOMååçROOM
såhå4ABLEåD(ØTESåvåPACKAGEåçPERSONå#OUPåDEå#“URååMENUåå
DRINKSåNOTåINCLUDEDåUPONåYOURåARRIVALåANDåBUFFETåBREAKFASTåTHEå
FOLLOWINGåMORNINGå
så0OSSIBILITYåOFåRESTAURATIONåPACKAGE
så0ETåçWEEKå
så%XTERIORåPARKINGåçWEEKå
5NDERGROUNDåPARKINGåçåWEEK
så$EPOSITåçå
så4OURISTåTAXåçPERSONDAYååRATEå
&ROMååçPERSONDAY
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 36
30/07/2015 11:02
Côté Montagne / In the mountains
Nous vous proposons 3 destinations pour vos séjours enneigés et détente :
We offer 3 destinations for mountain holidays to enjoy snow sports or relax:
Brides-les-Bains
Val d’Isère
Les 3 Vallées p.38-39 L
Espace .illy
Aux portes du parc national de
La Vanoise, cette station vous accueille pour vos séjours thermaux et
sportifs. Reconnu pour les vertus de
ses eaux dans le cadre de cures
d’amaigrissement et relié au plus
grand domaine skiable du monde
grâce à la télécabine de l’Olympe,
ce village vous accueille en toute
saison.
At the gateway to the Vanoise
National Park, this resort welcomes
you for spa or sports activities. Reputed for the properties of its waters when used as part of slimming
cures and connected to the largest
ski area in the world through the
Olympe cable car, this village welcomes you all year round.
Méribel Les 3 Vallées
p.40-41
À 1850 m d’altitude, Val d’Isère
est un village montagnard qui oɎre
aux sportifs une palette d’activités
en toute saison : venez prendre un
grand bol d’air en Savoie Découvrez également pendant l’été
le ski sur glacier : sensations garanties.
At an altitude of 1,850 metres,
Val d’Isère is a mountain village
that oɵers a wide palette of
sports activities in all seasons:
come and breathe in life in Savoy !
In the summer, why not try glacier
ski-ing: extreme sensations guaranteed !
p.42-44
Laissez-vous séduire par ce village savoyard situé au cœur des 3 Vallées et
aux portes du parc national de La Vanoise à 1650 m d’altitude. Venez
réaliser vos séjours sportifs été comme hiver, en famille, entre amis ou en
solo.
Succumb to the charms of this Savoyard village situated in the heart of the
3 Valleys and at the gateway to Vanoise National Park. Come and enjoy
your sports holidays here in summer or winter, with family, friends or solo.
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 37
2016
37
30/07/2015 11:02
Brides-les-Bains - Les 3 Vallées
Savoie (altitude 600 m)
EURECA
Résidence locative
Holiday rental apartments
Informations pratiques
À partir de
/UVERTUREåååDUååAUå
$ISTANCEåDESåREMONTÎESåMÎCANIQUES
åTÎLÎCABINEåDEåL/LYMPEåËååM
NAVETTESåGRATUITES
$ISTANCEåDESåTHERMESå åM
3TATIONNEMENTåååPARKINGåSOUSSOLåPAYANT
from
357€
la semaine
week
À SAVOIR
så*OURåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååLIBREåå
SAUFåVACANCESåSCOLAIRESåDHIVERååSAMEDI
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENT
så!NIMAUXåACCEPTÎS
RÉSERVATIONS
%URECA
2UEå!RISTIDEå"RIANDåå"0åå
å"RIDESLES"AINSå#EDEX
Practical informations
Tél : 04 79 55 26 19
ou 04 50 23 62 95
/PENINGåPERIODåFROMååTOå
$ISTANCEåFROMåSKIåLIFTSåå
/LYMPEåCABLEåCARååMå
$ISTANCEåOFåTHERMALåBATHSåå åM
#ARåPARKååMETEREDåUNDERGROUNDåPARKING
&AXåååååå
EURECA CADRILEGEVACANCESCOMåå
WWWRESIDENCEEURECACOM
WHAT YOU NEED TO KNOW
så$AYSåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREåOPENåEXCEPTå
DURINGåTHEåWINTERåSCHOOLåHOLIDAYSå3ATURDAY
så#HECKåINååPMåå#HECKåOUTååAM
så5PKEEPåBYåTHEåRESIDENTåDURINGåHISHERåSTAY
så0ETSåALLOWED
RUE
ARIS
TIDE
BRIA
ND
D9
15
EURECA
RUE
ARIS
D9
0
TIDE
BRIA
ND
D9
15
ACCÈS
så'AREåå-OÞTIERSåËååKM
så!ÎROPORTåå#HAMBÎRYåËååKM
så!UTOROUTEåå!åSORTIEåPÎAGEåDEå3AINTE(ÎLÑNEå
PUISåVOIEåRAPIDEåJUSQUËå-OÞTIERS
ACCESS
så2AILWAYå-OÞTIERSååKMåAWAY
så!IRPORTå#HAMBÎRYååKM
så-OTORWAYåTAKEåTHEå!åEXITå3AINTE(ÎLÑNEåå
THENåFOLLOWåTHEåEXPRESSåWAYåTOå-OÞTIERS
38
À 600 m d’altitude, à deux pas des thermes de Brides-les-Bains et en
liaison directe avec le plus grand domaine skiable du monde, la
résidence EURECA vous accueille pour vos séjours bien-être et
sportifs dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
At an altitude of 600 metres and only a stone’s throw from the thermal baths
of Brides-les-Bains, the EURECA residence is the perfect destination for holidaygoers in search of well-being and ɶtness in a warm, friendly atmosphere.
Équipements et services
Accommodation and services
sååAPPARTEMENTSåETåSTUDIOSåÎQUIPÎSå46åÎCRANåPLATåFOURå
MICROONDESåLAVEVAISSELLEåSDBåAVECåSÑCHECHEVEUXåå
ETåSÑCHESERVIETTEåDEååËååM§åAVECåBALCONåå
OUåTERRASSEåÎQUIPÎåDEåMOBILIERåDEåJARDIN
så%SPACEå"IENÏTREåETåFORME
så3ALONåAVECåBARåETåTISANERIE
så3ALONå46
så,INGEåDEåTOILETTEåETåDEåMAISONåFOURNIS
så!CCÑSå7IlåGRATUIT
sååFULLYEQUIPPEDåAPARTMENTSåANDåSTUDIOSå46åFULLåSCREENå
OVENåMICROWAVEåANDåDISHWASHERåBATHROOMåWITHåHAIRDRYERå
ANDåTOWELDRYERåOFååTOååM§åWITHåBALCONYåORåTERRACEå
ANDåGARDENåFURNITURE
så3PAåANDålTNESSåROOM
så"ARå
så46åROOM
så"ATHROOMåANDåHOUSEHOLDåLINENåSUPPLIED
så&REEå7Ilå
Se divertir
Leisure
À la résidence
Gratuit en libre service :
så3PAåHAMMAMåFAUTEUILSåMASSANTSRELAXANTSå
så3ALLEåDEålTNESS
så"IBLIOTHÑQUE
så"ILLARD
så46åSURåGRANDåÎCRANåVIDÎOTHÑQUE
At the residence
Free
såå3PAåHAMMAMåRELAXINGåMASSAGEåCHAIRSå
såå&ITNESSåROOM
såå,IBRARY
såå"ILLIARD
såå"IGSCREENå46åANDåVIDEOåLIBRARY
Payant sur rendez vous :
så(YDROJETåMASSEURåKINÎSITHÎRAPEUTE
Surcharge, upon appointment
så(YDROJETå0HYSIOTHERAPISTå
Aux alentours
s¬Sports :åSKIåSURåLEåDOMAINEåDESåå6ALLÎESåACCÑSåDIRECTåå
GRÉCEåËåLAåTÎLÎCABINEåDEåL/LYMPEåPARAPENTEå644åRAFTINGå
HYDROSPEEDåRANDONNÎESåDANSåLEåPARCåNATIONALåå
DEå,Aå6ANOISEåPÏCHEåENåLACSåETåTORRENTS
s¬Santé / Bien-être :åCURESåTHERMALESåSPÎCIALISÎESåDANSå
LAMAIGRISSEMENTåETåLAåRHUMATOLOGIEå,Eå'RANDå30!åDESå
!LPESååREMISEåENåFORMEåPARåDEåLEAUåTHERMALE
In the surrounding area
s¬Sports :åALPINEåSKIINGåINåTHEåSKIåAREAåOFå,ESå4ROISå6ALLÎESå
DIRECTåACCESSåPARAGLIDINGåMOUNTAINåBIKINGåRAFTINGå
RIVERBOARDINGåHIKINGåINåTHEå6ANOISEå.ATIONALå0ARKåå
lSHINGåINåLAKESåANDåMOUNTAINåSTREAMS
s¬Health / Well-being :åTHERMALåTREATMENTSåFORåWEIGHTLOSSå
PROGRAMMESåANDåRHEUMATOLOGY
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 38
30/07/2015 11:03
Special offers
Offres spéciales
Offre
Early booking
&ROMååTOå
ENJOYåAå15% reduction
IFåYOUåBOOKåBEFOREå
Summer SPECIAL offer
FROMååTOååSTUDIOååPEOPLE
çå€658/week.
Réservation anticipée
POURåTOUTåSÎJOURåDUååAUååå
BÎNÎlåCIEZåDEå15 % de réduction
POURåTOUTEåRÎSERVATIONåAVANTåLEå
Spécial été
$UååAUåååLEåSTUDIOåCABINEååPERS
Ëååçåå658 €/la semaine.
Tarifs €/semaine
Prices in €/week
3TUDIOååPERSåå3TUDIOååPEOPLE
3TU
3TU
3TUDIOååPERSåå3TUDIOååPEOPLE
3TUDIOååPERSåå3TUDIOååPEOPLE
3TU
3TUDIOåCUISINEååPERS
3TUDIOååPEOPLEåKITCHEN
3TU
UDIOååPEOPLEåKIT
P P
3TUDIOåCABINEåOUåCUISINEååPERS
3TU
3TUDIOååPEOPLEåKITCHENETTEå
UDIOååPEOPLEåKIT
P P
ORåSEPARATEåKITCHEN
P
åPIÑCESååPERS
R
ROOMåAPTååPEOPL
P P P
ROOMåAPTååPEOPLE
åPIÑCESååPERS
R
ROOMåAPTååPEOPL
P P P
ROOMåAPTååPEOPLE
åPIÑCESååPERS
R
ROOMåAPTååPEOPL
P P P
ROOMåAPTååPEOPLE
19/12
au 26/12/15
26/12/15
au 02/01/16
06/02 au 05/03
02/01 au 06/02
05/03 au 30/04
30/04 au 25/06
27/08 au 29/10
25/06 au 27/08
å
å
å
å
å
0OSSIBILITÎSåDEåCOURTSåSÎJOURSåHORSåVACANCESåSCOLAIRESåDEå.OÐLåETåDHIVERå#ONSULTEZåLAåRÎSIDENCE
3HORTåSTAYSåPOSSIBLEåEXCEPTåDURINGåTHEå#HRISTMASåANDåWINTERåSCHOOLåHOLIDAYSå0LEASEåCONTACTåTHEåRESIDENCEåFORåMOREåINFORMATION
Tarifs €/ 3 semaines spéciales cure
Prices in €/3 weeks specials for treatment
3TUDIOååPERSåå3TUDIOååPEOPLE
3TU
3TU
3TUDIOååPERSåå3TUDIOååPEOPLE
3TUDIOååPERSåå3TUDIOååPEOPLE
3TU
3TUDIOåCUISINEååPERSåå3TUDIOååPEOPLEåKITCHEN
3TUDIOåCABINEåOUåCUISINEååPERS
3TUDIOååPEOPLEåKITCHENETTEåORåSEPARATEåKITCHEN
3TU
UDIOååPEOPLEåKIT
P P åPIÑCESååPERSååROOMåAPTååPEOPLE
åPIÑCESååPERSååROOMåAPTååPEOPLE
åPIÑCESååPERSååROOMåAPTååPEOPLE
12/03 au 25/06
20/08 au 29/10
25/06 au 20/08
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
så,ITåFAITåËåLARRIVÎEåååçLITå
så,ITåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVERå
så#HANGEMENTåDUåLINGEåDEåTOILETTEåååçPERS
så#HANGEMENTåCOMPLETåDUåLINGEåååçPERS
så-ÎNAGEåååçSTUDIOåååçSTUDIOåCABINEåETå
åPIÑCESåååçåPIÑCESå
så!NIMALåååçSEMAINE
så0ARKINGåENåSOUSSOLåååçSEMAINEå
så#AUTIONåååç
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
så"EDåMADEåUPONåARRIVALåçBED
så&REEåBABYåCOTåPLEASEåRESERVE
så#HANGEåOFåBATHROOMåLINENåçPERSON
så#HANGEåOFåALLåHOUSEHOLDåLINENåçPERSON
så#LEANINGåçSTUDIOååçCABINåSTUDIOåAND
ROOMåAPTååçROOMåAPT
så0ETåçWEEK
så5NDERGROUNDåPARKINGåçWEEK
så$EPOSITåç
så4OURISTåTAXåçPERSONDAYååRATE
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 39
2016
39
30/07/2015 11:03
Val d’Isère - L’ Espace Killy
EUREKA VAL
Savoie (altitude 1 850 m)
Informations pratiques
/UVERTUREåååDUååAUå
ETåDUååAUå
$ISTANCEåDESåPISTESåPIEDåDESåPISTES
3TATIONNEMENTåååPARKINGåSOUSSOLåPAYANT
À SAVOIR
så*OURåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååSAMEDIå
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååH
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENT
så!NIMAUXåACCEPTÎS
Practical informations
/PENINGåPERIODåå FROMååTOå
ANDåFROMååTOå
$ISTANCEåFROMåSLOPESåååATåTHEåFOOTåOFåSLOPES
#ARåPARKåååMETEREDåUNDERGROUNDåPARKING
WHAT YOU NEED TO KNOW
så$AYåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREå3ATURDAY
så#HECKåINååPMåå#HECKåOUTååAM
så5PKEEPåBYåTHEåRESIDENTåDURINGåHISHERåSTAY
så0ETSåALLOWED
RUE
T
VE
AZ
DU
C
DIRECTION
VAL-D’ISÈRE
LE JOSERAY
RUE DE LA LEGE
TT
CE
DE LA FA
MIN
CHE
R
HA
EUREKA VAL
ACCÈS
så'AREåå"OURGå3T-AURICEåËååKM
BUSåOUåTAXIåPOURåREJOINDREå6ALåD)SÑRE
så!ÎROPORTåå#HAMBÎRYåËååKM
så!UTOROUTEåå!åSORTIEå!LBERTVILLEåPUISåVOIEå
RAPIDEåJUSQUËå-OÞTIERSåPUISå$åJUSQUËå
"OURGå3T-AURICEåETå6ALåD)SÑRE
ACCESS
så2AILWAYå"OURGå3Tå-AURICEååKMåAWAYå
"USåORåTAXISåTOåANDåFROMå6ALåD)SÑRE
så!IRPORTå#HAMBÎRYååKM
så-OTORWAYå!åEXITå!LBERTVILLEåTHENåANåEXPRESSå
WAYåUNTILå-OÞTIERSåTHENåTHEå$åUNTILå"OURGå
3Tå-AURICEåANDå6ALåD)SÑRE
40
Résidence locative
Holiday rental apartments
A partir de
A partir de
from
from
693€
399€
la semaine en hiver
la semaine en été
week in winter
week in summer
RÉSERVATIONS
À 1850 m d’altitude, dans le quartier de La Legettaz et à trois
minutes du rond-point des pistes face à la légendaire piste de
Bellevarde, la résidence EUREKA VAL vous accueille été comme
hiver pour des séjours ensoleillés et sportifs.
Tél : 04 79 41 57 00
ou 04 50 23 62 95
Located at an altitude of 1.850 metres, in the La Legettaz quarter and only
three minutes from the Rond-Point des Pistes “ roundabout of the slopes ”
opposite the legendary Bellevarde slope, the EURE.A VAL residence welcomes
you for sunny, sporty stays.
%UREKAå6AL
,Aå,EGETTAZåå"0å
å6ALåD)SÑREå#EDEX
&AXååååååå
EUREKAVAL CADRILEGEVACANCESCOMå
WWWEUREKAVALCOM
Équipements et services
Accommodation and services
sååAPPARTEMENTSåÎQUIPÎSåKITCHENETTEåAVECåFOURå
MICROONDESåRÎFRIGÎRATEURCONGÎLATEURåLAVEVAISSELLEå
SALLEåDEåBAINåWCåSÎPARÎSåBALCONåAVECåMOBILIERåDEåJARDINå
46åPARåSATELLITEå7IlååTÎLÎPHONEåDIRECTåCOFFREFORTå
DEååËååPIÑCESåDEååËååM§
så%SPACEå"IENÏTREåAVECåSUPPLÎMENTå
så,INGEåDEåTOILETTEåDEåLITåETåDEåMAISONåFOURNIS
så!CCÑSå7IlååGRATUIT
sååEQUIPPEDåAPARTMENTSåOFååTOååM§åKITCHENETTEå
WITHåOVENåMICROWAVEåREFRIGERATORFREEZERåDISHWASHERå
BATHROOMåSEPARATEåTOILETåBALCONYåWITHåGARDENåFURNITUREå
SATELLITEå46å7IlååDIRECTåTELEPHONEåLINEåSAFEå
WITHååTOååROOMSå
så3PAåANDåSAUNAåAREAåSURCHARGE
så"ATHROOMåBEDROOMåANDåHOUSEHOLDåLINENåPROVIDEDå
så&REEå7Ilå
Se divertir
Leisure
À la résidence
så3PAåETåSAUNAåAVECåSUPPLÎMENT
så*EUXåDEåSOCIÎTÎ
s¬Inclus l’été :åLEå0!33åÎTÎåDUååAUååQUIåDONNEå
DROITåENååËåUNåACCÑSåILLIMITÎåËåLAåPISCINEåDUåVILLAGEå
AUXåREMONTÎESåMÎCANIQUESåETåËååSÎANCESåAUåCHOIXå
DACTIVITÎSåSÎLECTIONNÎESååTENNISåTIRåËåLARCåRANDONNÎES
!CTIVITÎSååËåTITREåINDICATIFåSOUSåRÎSERVEåDEåMODIlåCATIONå
PARåLAåSTATIONå
Aux alentours
s¬En hiver :åSKIåËåL%SPACEå+ILLYååKMåDEåPISTESå
DEååMåËååMåDALTITUDEåRAQUETTES
s¬En été :åSKIåDÎTÎåSURåGLACIERåËåååMåDALTITUDEå
RANDONNÎESåPARAPENTEå644åTENNISåMINIGOLFåÎQUITATIONå
RANDONNÎESåDANSåLEåPARCåNATIONALåDEåLAå6ANOISE
At the résidence
så3PAåANDåSAUNAåSURCHARGE
så"OARDåGAMES
s¬ Included during the summer:åTHEåSUMMERå0!33
FROMååTOååTHATåPROVIDESåINååUNLIMITEDå
ACCESSåTOåTHEåVILLAGEåSWIMMINGåPOOLåANDåTOåTHEåSKIåLIFTSå
ASåWELLåASååSESSIONSåTOåCHOOSEåFROMåAåVARIETYåOFåACTIVITIESå
INCLUDINGåTENNISåARCHERYåANDåHIKINGå0ROGRAMå
In the surrounding area
s¬In winter:åSKIINGåATåTHEå%SPACEå+ILLYåSKIåAREAååKMå
OFåPISTESåBETWEENååANDååMETRESåINåALTITUDEå
SNOWSHOEING
s¬In summer:åGLACIERåSKIINGåATåANåALTITUDEåOFååMETRESå
HIKINGåPARAGLIDINGåMOUNTAINåBIKINGåTENNISåMINIGOLFå
HORSEåRIDINGåWALKSåINåTHEå6ANOISEå.ATIONALå0ARK
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 40
30/07/2015 11:03
15 % de réductionå
15% reduction
POURåTOUTEåRÎSERVATIONåEFFECTUÎEå
AVANTåLEå
SAUFåVACANCESåDEå.OÐLåJOURåDEåL!NåETåFÎVRIER
IFåYOUåBOOKåBEFOREå
EXCEPTå#HRISTMASå.EWåYEARSå%VE
ANDå&EBRUARYåHOLIDAYS
Tarifs €/semaine
Prices in €/week
23/01
26/12/15
au 06/02
au
28/11
19/12
06/02
19/03
26/03
23/04
02/01
02/01/16
au
au
au 23/01 au05/03
19/03 au 13/02 au 26/03 au 09/04 au 30/04
19/12/15 26/12/15 13/02
au 05/03
09/04
au 23/04
åPIÑCESååPERS
R
ROOMåAPTååPEOPL
ROOMåAPTååPEOPLE
å å å å å å å
åPIÑCESååPERSå
RROOMåAPTååPEOPL
ROOMåAPTååPEOPLEå
åPIÑCESååPERSåANGLE
ROOMåAPTååPEOPLEåCORNERå
R
ROOMåAPTååPEOPLEå
åPIÑCESååPERSå
RROOMåAPTååPEO
ROOMåAPTååPEOPLEå
åPIÑCESååPERSå
RROOMåAPTååPEOPL
ROOMåAPTååPEOPLEå
© OT Val d’Isère - Agence Nuts - JP Noisillier
Special offer
25/06
au 23/07
23/07
13/08 au 13/08
au 03/09
å å å å å å å å
å å å å å å å å
åå å å å å å å å
å å å å å å å å å
© OT Val d’Isère - Agence Nuts - JP Noisillier
Offre spéciale
Off
så#HANGEMENTåDUåLINGEåDEåTOILETTEåååçPERS
så#HANGEMENTåDUåKITåLINGEåCOMPLETåååçPERS
så-ÎNAGEåååçåPIÑCESåååçåPIÑCESåååçåPIÑCES
så,ITåBÎBÎåGRATUITåËåRÎSERVER
så"UANDERIEåååçåLAVAGEåETåSÎCHAGE
så!NIMALåååçSEMAINE
så0ARKINGåENåSOUSSOLåååçSEMAINEåLHIVERåå
åçSEMAINEåLÎTÎ
så#AUTIONåååç
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåTARIFå
© OT Val d’Isère - Agence Nuts - JP Noisillier
0OSSIBILITÎSåDEåCOURTSåSÎJOURSåHORSåVACANCESåSCOLAIRESåDEå.OÐLåETåDHIVERå0OSSIBILITÎåDEåFORFAITåSKIHÎBERGEMENTå#ONSULTEZåLAåRÎSIDENCE
3HORTåSTAYSåPOSSIBLEåEXCEPTåDURINGåTHEå#HRISTMASåANDåWINTERåSCHOOLåHOLIDAYSå0OSSIBILITYåOFåPACKAGEåWITHåACCOMMODATIONåANDåSKIåPASSå0LEASEåCONTACTåTHEåRESIDENCE
FORåMOREåINFORMATION
så#HANGEåOFåBATHROOMåLINENåçPERSON
så#HANGEåOFåALLåHOUSEHOLDåLINENåçPERSON
så#LEANINGåçROOMååçROOMååçROOM
så&REEåBABYåCOTåPLEASEåRESERVEå
så,AUNDERETTEåçTOKENåWASHåANDåDRY
så0ETåçWEEK
så5NDERGROUNDåPARKINGåçWEEKåINåWINTERå
çWEEKåINåSUMMER
så$EPOSITåç
så4OURISTåTAXåçPERSONDAYååRATE
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 41
2016
41
30/07/2015 11:03
Méribel - Les 3 Vallées
Savoie (altitude 1 650 m)
LE GRAND CHALET DES PISTES
Résidence hôtelière***
3-star apartment hotel
Informations pratiques
/UVERTUREåååDUååAUå
ETåDUååAUå
$ISTANCEåDESåPISTESååååM
3TATIONNEMENTåååPARKINGåPRIVÎåEXTÎRIEURåå
OUåPARKINGåMUNICIPALåCOUVERTåPAYANTSåLHIVER
À SAVOIR
så*OURSåDARRIVÎEåETåDEåDÎPARTååSAMEDIå
AUåSAMEDIåOUåDIMANCHEåAUåDIMANCHE
så(EUREåDARRIVÎEååHååDEåDÎPARTååHå
så%NTRETIENåDUåLOGEMENTåPARåLEåRÎSIDENT
så!NIMAUXåDEåCOMPAGNIEåDEåPETITEåTAILLEå
ACCEPTÎS
Practical informations
/PENINGåPERIODåååFROMååTOååå
ANDåFROMååTOåå
$ISTANCEåFROMåSLOPESååååM
#ARåPARKååOPENAIRåPRIVATEåCARåPARKåå
ANDåCOVEREDåMUNICIPALåCARåPARKå
METEREDåDURINGåTHEåWINTER
WHAT YOU NEED TO KNOW
så$AYSåOFåARRIVALåANDåDEPARTUREå3ATURDAYåTOå
3ATURDAYåORå3UNDAYåTOå3UNDAY
så#HECKåINååPMåå#HECKåOUTåååAM
så5PKEEPåBYåTHEåRESIDENTåDURINGåHISHERåSTAY
så3MALLåPETSåALLOWED
ALTIPORT
BÉLVÉDÈRE
LE GRAND CHALET
DES PISTES
LE PLATEAU
VERS MOÛTIERS
LE ROND-POINT
DES PISTES
VERS
MÉRIBEL CENTRE
ACCÈS
så'AREåå-OÞTIERSåËååKM
så!ÎROPORTåå#HAMBÎRY!IXåËååKM
så!UTOROUTEåå!åJUSQUËå!LBERTVILLEåPUISå2.å
JUSQUËå-OÞTIERSåPUISå$åJUSQUËå-ÎRIBEL
ACCESS
så2AILWAYå-OÞTIERSååKMåAWAY
så!IRPORTå#HAMBÎRY!IXååKM
så-OTORWAYå!åUNTILå!LBERTVILLEåTHENåTHEå2.å
TRUNKåROADåUNTILå-OÞTIERSåTHENåTHEå$å
SECONDARYåROADåTOå-ÎRIBEL
42
À partir de
À partir de
from
from
686€
301€
la semaine en hiver
la semaine en été
week in winter
week in summer
RÉSERVATIONS
,Eå'RANDå#HALETåDESå0ISTES
2ONDPOINTåDESå0ISTESå
å-ÎRIBEL
Tél : 04 79 08 47 47
&AXåååååå
CONTACT?LESPISTES LESPISTESCOMåå
åWWWLESPISTESCOM
À 1650 m d’altitude, plein sud, en lisière de forêt, au pied des pistes
et à deux pas du golf de Méribel, la résidence LE GRAND CHALET
DES PISTES vous accueille hiver comme été au coeur des 3 Vallées et
du Parc National de la Vanoise.
Located at an altitude of 1,650 metres, on the edge of a forest, at the
foot of the slopes and only a stone’s throw away from the Méribel
*olf Course, the south-facing residential hotel of LE *RAND C+ALET
DES PISTES welcomes visitors both winter and summer to the heart of
the Trois Vallées and Vanoise National Park.
Équipements et services
Accommodation and services
sååAPPARTEMENTSåååPIÑCESåETåSTUDIOSåÎQUIPÎSåDEååËååM§å
så,OUNGEBARåTERRASSEåSALONCHEMINÎEåSALLEåDEåJEUX
så*EUXåDEåSOCIÎTÎåBIBLIOTHÑQUEåPRESSE
så7IlåBORNESå)NTERNETåSALONå46åGRANDåÎCRAN
så%SPACEåFORME
så"IENÏTREåAVECåSUPPååHAMMAMåSAUNAåMASSAGE
så0RESTATIONSåHØTELIÑRESåENåHIVERåAVECåSUPPååLITSåFAITSåËåLARRIVÎEå
MÎNAGEåCHANGEMENTåDUåLINGEåPETITåDÎJEUNER
så46åLINGEåDEåTOILETTEåETåDEåMAISONåCOMPRIS
så,OCALåËåSKIåETåLAVERIEåAUTOMATIQUE
sååFULLYEQUIPPEDåAPARTMENTSåååROOMEDåAPARTMENTSåANDå
STUDIOSåFROMååTOååM§å
så,OUNGEåWITHålREPLACEBARTERRACEååGAMESåROOM
så"OARDåGAMESåLIBRARYåNEWSPAPERS
så7IlåANDå)NTERNETåTERMINALSåSPORTåEVENTSå46
så&ITNESSåCENTER
så7ELLNESSåCENTERååHAMMAMåSAUNAåMASSAGEåSURCHAGE
så(OTELåSERVICESåINåWINTERåWITHåSURCHAGEåBEDSåMADEåUPONå
ARRIVALåCLEANINGåCHANGEåOFåLINENåBREAKFAST
så46åBATHROOMåANDåHOUSEHOLDåLINENåSUPPLIEDå
så3KIåROOMåANDåLAUNDERETTEå
Se divertir
Leisure
À la résidence
Spécial été :
så#OCKTAILåDEåBIENVENUEåOFFERT
så!IREåDEåJEUXåEXTÎRIEUREåENåLIBRESERVICE
såå!NIMATIONSåPROPOSÎESåËåTOUTEåLAåFAMILLEåAVECåSUPP
så2EPASåAUåCHALETåAVECåSUPP
Aux alentours
sååHiver :åPISTESåETåBUREAUå%3&åËååMåSKIåALPINåSKIåDEåFONDå
RAQUETTESåBALADEåËåPIEDSåPISCINEåPATINOIREåSPAåBOWLINGåCINÎMA
s¬Été :åGOLFåPROMENADEåETåRANDONNÎESåDANSåLEåPARCåNATIONALåDEå
LAå6ANOISEåETåLAåRÎSERVEåNATURELLEåDUåLACåDEå4UÎDAåREMONTÎESå
MÎCANIQUESåESCALADEåVIAåFERRATAå644åPISCINEåPATINOIREåSPAå
TENNISåÎQUITATIONåPARAPENTEåSPORTSåDEAUXåVIVESåPÏCHEåBOWLINGå
CINÎMAå
At the residence
Special summer:
s å3UNDAYåCOCKTAILåPARTYåTOåWELCOMEåNEWåARRIVALSåFREE
så&REEåOUTSIDEåPLAYGROUNDåFORåKIDS
så!NIMATIONSåFORåALLåFAMILYåSURCHARGE
så3NACKINGåPACKAGESåINåTHEåCHALETåSURCHARGE
In the surrounding area
s¬In winter:åSLOPESåANDå%3&å/FlCEåATååMåALPINEåSKIINGå
CROSSCOUNTRYåSKIINGåSNOWSHOEINGåHIKINGåSWIMMINGåPOOLåICEå
RINKåSPAåBOWLINGåALLEYåCINEMAå
s¬In summer:åGOLFåCLUBåWALKINGåANDåHIKINGåINåTHEå6ANOISEå
.ATIONALå0ARKåANDåTHEå4UEDAå,AKEå.ATUREå2ESERVEåSKIåLIFTSå
ROCKåCLIMBINGåVIAåFERRATAåMOUNTAINåBIKINGåSWIMMINGPOOLåICEå
RINKåSPAåTENNISåHORSEåRIDINGåPARAGLIDINGåWHITEWATERåSPORTSå
lSHINGåBOWLINGåALLEYåCINEMA
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 42
30/07/2015 11:03
OT Méribel
Offres spéciales
Offre
Special offers
RÉSERVEZ TÔT HIVER
Jusqu’à 30 % de réduction offerte
SURåVOTREåHÎBERGEMENTåLHIVER
POURåTOUTEåRÎSERVATIONåANTICIPÎEåå
WINTER EARLY BOOKING
Up to 30% discount ONåWINTERåWEEKåRATES
IFåEARLYåBOOKINGåACCORDINGåCONDITIONS
SOUMISåËåCONDITIONS
RÉSERVEZ TÔT ÉTÉ
Jusqu’à 50 % de réduction offerte
SURåVOTREåHÎBERGEMENTåLÎTÎåPOURåTOUTEåRÎSERVATIONåANTICIPÎEå
SUMMER EARLY BOOKING
Up to 50% discount,åONåSUMMERåWEEKåRATESå
IFåEARLYåBOOKINGåACCORDINGåCONDITIONS
SOUMISåËåCONDITIONS
12/12
au
19/12
Tarifs €/semaine
Prices in €/week
30/01
au
06/02
19/12
au
26/12
26/12
au
02/01
25/06
au
02/07
02/07
au
09/07
09/07
au
30/07
05/03
au
09/04
02/01
au
09/01
06/02
au
05/03
27/08
au
03/09
20/08
au
27/08
13/08
au
20/08
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
09/01
au
30/01
09/04
au
16/04
SANSåBALCON
WITHOU
WITHOUTåBALCONY
AVECåBALCON
WITHåB
WITHåBALCONY
åPIÑCESå
SANSåBALCON
åPERS
WITHOU
WITHOUTåBALCONY
åB
BEDROOMå
åBEDROOMå
APA
PPARTMENTå AVECåBALCON
APARTMENTå
WITHåB
WITHåBALCONY
åPEOPLE
P P
åPEOPLE
åPIÑCESå
SANSåBALCON
åPERS
WITHOU
WITHOUTåBALCONY
åB
BEDROOMå
åBEDROOMå
APA
PPARTMENTå AVECåBALCON
APARTMENTå
WITHåBALCONY
WITHåB
åP
PEOPLE
P
åPEOPLE
3TUDIOå
åPERS
3TU
UDIOå
3TUDIOå
åPEOPLE
åPEOPLE
3ÎJOURSåDUåDIMANCHEåAUåDIMANCHEåDISPONIBLESåå3UNDAYåTOå3UNDAYåSTAYSåAVAILABLEå
Courts séjours minimum 3 nuits : à partir de 390 € l’hiver et 171 € l’été (soumis à conditions).
Short stays 3 nights minima: 3 nights starting at €390 in winter and €171 in summer (subject to conditions).
30/07
au
13/08
så0ETITåDÎJEUNERåååçåOUåçPERSJOUR
&ORFAITåSEMAINEåËåPARTIRåDEååçåOUååçPERSSEMAINE
å
INCLUANTååPETITåDÎJEUNERåOFFERT
så#OFFREFORTååGRATUIT
så,IVRAISONåBOULANGERIEåENåSUPPLÎMENT
så,ITåFAITåËåLARRIVÎEåååçPERS
så#HANGEMENTåDEåLINGEåååçPERSSEMAINE
så-ÎNAGEåSEMAINE
åOUåDÎPARTååDEååçåËååç
så!NIMALåååçSEMAINE
så0ARKINGåPRIVÎåEXTÎRIEURåååçSEMAINE
så0RÏTåÎQUIPEMENTåBÎBÎåSELONåDISPONIBILITÎ
så4AXEåDEåSÎJOURåååçPERSJOURåDÑSååANSåTARIFåå
så#AUTIONåååç
så"REAKFASTåçåORåçPERSONDAY
0ACKAGEåFROMåçåORåçPERSONWEEK
å
WITHååBREAKFASTåOFFERED
så3AFETYåBOXåFREE
så"READåDELIVERYåSURCHARGE
så"EDSåMADEåONåARRIVALåçPERSON
så#HANGEåOFåLINENåçPERSONWEEK
så7EEKLY
åANDåENDåOFåSTAYåCLEANINGåFROMåçåTOåç
så0ETåçWEEK
så/UTSIDEåPRIVATEåPARKINGåçWEEK
så&REEåLOANåOFåBABYåEQUIPMENT
så4OURISTåTAXåçPERSONDAYååRATE
så$EPOSITåç
åENåHIVERåå
åINåWINTER
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 43
2016
43
30/07/2015 11:04
Spécial Forfaits/
Special Packs
LE GRAND CHALET DES PISTES
Offres spéciales
Special offers
Forfait de ski Les 3 Vallées 2015/2016
3 Valleys skipass 2015/2016
Tarifs du forfait adulte individuel
en € / pers.
Individual adult ski pass rate in € / pers.
&ORFAITååJOURSåå6ALLÎES
DAYSåSKIPASSåå6ALLEYS
12/12
au 20/12/15
Premières Neiges
First snow
02/01 au 10/01
16/01 au 07/02
12/03 au 20/03
02/04 au 10/04
09/01 au 17/01
09/04 au 17/04
Neiges
de Printemps
Spring snow
196
220
192
220
DOMAINE SKIABLE / SKI AREA
1ères Neiges : FORFAITåVALABLEåSURåLENSEMBLEåDUåDOMAINEåOUVERTåAVANTåLEåå
First Snow:åVALIDåFORåALLåSKIåAREASåOPENåBEFOREå
Les 3 Vallées :å#OURCHEVEL,Aå4ANIAåå-ÎRIBEL-OTTARETåå,ESå-ÎNUIRES6AL4HORENSååREMONTÎESåMÎCANIQUESåETååKMåDEåPISTESåå
3 Valleys package:å#OURCHEVEL,Aå4ANIAå-ÎRIBEL-OTTARETå,ESå-ÎNUIRES6AL4HORENSååLIFTSåANDååKMåSLOPES
Vallée de Méribel : -ÎRIBELåETå-OTTARETååREMONTÎESåMÎCANIQUESåETååKMåDEåPISTESå
Valley of Meribel:å-ÎRIBELåANDå-OTTARETååSKIåLIFTSåANDååKMåOFåSLOPESå
CONDITIONS TARIFAIRES / RATES CONDITIONS
&ORFAITåREMONTÎESåMÎCANIQUESåASSOCIÎåOBLIGATOIREMENTåËåLAåPRESTATIONåHÎBERGEMENTåETåLIMITÎåAUåNOMBREåDOCCUPANTSåå0URCHASEåOFåSKIåPASSESåISåSTRICTLYå
LINKEDåTOåTHEåACCOMMODATIONåPURCHASEDåANDåISåLIMITEDåBYåTHEåNUMBERåOFåOCCUPANTSå
&ORFAITååJOURSåå6ALLÎESåAVECåUNåPREMIERåJOURåDEåSKIåLEåLENDEMAINåDUåJOURåDARRIVÎEå!UTRESåTYPESåDEåFORFAITSåPOSSIBLESåVALLÎEåDEå-ÎRIBELåÎGALEMENTå
DISPONIBLESå3EåRENSEIGNERåååDAYSåSKIPASSåå6ALLEYSåFROMålRSTåFULLåDAYåINåRESORTå/THERSåTYPESåOFåSKIPASSåORåOTHERSåDURATIONSåPOSSIBLEå0LEASEåCONTACTåTHEå
RESIDENCE
¯åRÎSERVERåIMPÎRATIVEMENTåJUSQUËååJOURSåAVANTåLAåDATEåDARRIVÎEååNONåMODIlABLEåNONåREMBOURSABLEåNONåCESSIBLEåå#ANåBEåRESERVEDåUPåTOåTHEåWEEKå
åDAYSåBEFOREåARRIVALååSKIPASSåCANTåBEåMODIlEDåREIMBURSEDåORåTRANSFERED
'RATUITÎåPOURåLESåSKIEURSåDEåMOINSåDEååANSåETåPLUSåDEååANSåå'RATUITIESåACCORDEDåTOåNONSKIERSåCHILDRENåUNDERååYEARSåOLDåANDåADULTåOVERååYEARSåOLD
3KIEURSåDEåååANSåETåååANSååRÎDUCTIONSåSURåFORFAITååNOUSåCONSULTERåå3KIPASSåDISCOUNTåACCORDEDåTOåCHILDRENåUNDERååANDåSENIORSåOVERååYEARSåOLD
Forfait Méripass Été 2016
(base tarif été 2015)
Meripass Summer Package 2016
(2015 summer rates)
Tarifs du forfait €
Meripass rate in €
Méripass 7 jours enfant
7 days meripass child
Méripass 7 jours adulte
7 days meripass adult
åAUå
32
32
JM Gouedard
DOMAINES D’ACTIVITÉS / ACTIVITIES
!CCÑSåILLIMITÎåAUXåREMONTÎESåMÎCANIQUESåå6ALLÎESåËåLAåPISCINEåPATINOIREåETåLESPACEåJEUXåPLEINåAIRåDEå-ÎRIBELå.OMBREUSESåRÎDUCTIONSå
SURåLESåACTIVITÎSåLOISIRSåDEåLAåVALLÎEååRANDONNÎEå644åSPAåGOLFåEAUXåVIVESåÎQUITATIONåPARAPENTEåAVIATIONåBALLTRAPåBOWLINGåCINÎMAxååå
-ÎRIPASSåGIVESåYOUåUNLIMITEDåACCESSåTOåå6ALLEÎEåLIFTSåTHEåSWIMMINGåPOOLåTHEåICEåRINKåANDåTHEåOUTSIDEåPLAYGROUNDåFORåKIDSåOFå-ÎRIBELå!åLOTå
OFåOTHERSåREDUCTIONSåONåLEISUREåACTIVITIESåOFåTHEåVALLEYåHIKEåMOUNTAINåBIKEåSPAåGOLFåRUNNINGåWATERSåRIDINGåPARAGLIDINGåAVIATIONåBALLTRAPå
TENPINåBOWLINGåCINEMAx
44
CONDITIONS TARIFAIRES / RATES CONDITIONS
,EåFORFAITå-ÎRIPASSåESTåOBLIGATOIREMENTåASSOCIÎåËåLAåPRESTATIONåHÎBERGEMENTåETåLIMITÎåAUåNOMBREåDOCCUPANTSå,EåFORFAITå-ÎRIPASSåå
JOURSååFONCTIONNEåSELONåDESåDATESåGLISSANTESåETåSOBTIENTåSURåPLACEåAUPRÑSåDEåLAåRÎCEPTIONåå0URCHASEåOFå-ÎRIPASSåISåSTRICTLYåLINKEDåTOåTHEå
ACCOMMODATIONåPURCHASEDåANDåISåLIMITEDåBYåTHEåNUMBERåOFåOCCUPANTSå-ÎRIPASSåCANåBEåPURCHASEDåONåSLIPPERYåDATESåANDåYOUåCANåOBTAINå
THISåONåTHEåAPARTMENTåHOTELåRECEPTION
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 44
30/07/2015 11:04
Informations concernant la vente de séjours
Réservation
0OURå RÎSERVERå VOTREå SÎJOURåå VOUSå CONTACTEZå LEå
SERVICEå RÎSERVATIONå DEå LÎTABLISSEMENTå DEå VOTREå
CHOIXå PARå TÎLÎPHONEå COURRIERå COURRIELå OUå PARå
)NTERNET
3UITEå Ëå VOTREå RÎSERVATIONå VOUSå RECEVREZå UNEå
CONlRMATIONå DEå RÎSERVATIONå 3Eå RENSEIGNERå
AUPRÑSåDEåLÎTABLISSEMENTåCHOISIåPOURåCONNAÓTREå
LESåCONDITIONSåDEåRÑGLEMENTåDEåLACOMPTEåETåDUå
SOLDEåDUåSÎJOURå
,Eå CLIENTå QUIå EFFECTUEå LAå RÎSERVATIONå ETå DONTå LEå
NOMålGUREåSURåLAåCONlRMATIONåDEåRÎSERVATIONåESTå
RESPONSABLEålNANCIÑREMENTåNOTAMMENTåENåCASå
DANNULATIONåTOTALEåOUåPARTIELLEåDUåSÎJOUR
Tarifs
.OSå PRIXå SENTENDENTå TOUTESå TAXESå COMPRISESå
SAUFå TAXEå DEå SÎJOURå ETå INCLUENTå LAå MISEå Ëå DIS
POSITIONå DUå LOGEMENTå CHARGESå COMPRISESå EAUå
ÎLECTRICITÎå CHAUFFAGEå ,ESå TARIFSå PUBLIÎSå DANSå
CETTEåBROCHUREåSONTåCOMMUNIQUÎSåSOUSåRÎSERVEå
DERREURå DIMPRESSIONå OUå DOMISSIONå ETå DAUG
MENTATIONåDESåTAXESåENåVIGUEURå)LSåNOUSåONTåÎTÎå
COMMUNIQUÎSåENåJUINå
Taxe de Séjour
,Aå TAXEå DEå SÎJOURå COLLECTÎEå POURå LEå COMPTEå
DEå LAå MUNICIPALITÎå NESTå PASå INCLUSEå DANSå NOSå
TARIFSå%LLEåESTåPAYABLEåËåLARRIVÎE
Caution
$ANSåLESåRÎSIDENCESåUNEåCAUTIONåESTåDEMANDÎEå
ELLEåESTåPAYABLEåENåCHÑQUEåËåLARRIVÎEå%LLEåSERAå
RENDUEå Ëå LAå lNå DUå SÎJOURå APRÑSå ÎTATå DESå LIEUXå
ETåSOUSåRÎSERVEåDUNåLOGEMENTåRENDUåENåPARFAITå
ÎTATåDEåPROPRETÎåETåDÎDUCTIONåFAITEåDESåINDEMNI
TÎSåRETENUESåPOURåDÎGÉTSåÎVENTUELS
Séjours
,HEUREå DARRIVÎEå ETå DEå DÎPARTå TOUTå COMMEå LESå
PRESTATIONSå COMPRISESå DANSå LEå TARIFå SONTå INDI
QUÎESåSURåLAåPAGEåDEåCHAQUEåÎTABLISSEMENTå
4OUTå SÎJOURå ÎCOURTÎå OUå TOUTESå PRESTATIONSå NONå
CONSOMMÎESåNEåPOURRONTåFAIREåLOBJETåDUNåREM
BOURSEMENTå ,ESå PRESTATIONSå SUPPLÎMENTAIRESå
DÎCOULANTå DUNEå PROLONGATIONå VOLONTAIREå OUå
INVOLONTAIREåDUåSÎJOURåÎVÎNEMENTSåEXTÎRIEURSåNEå
PERMETTANTåPASåLEåDÎPARTåPRÎVUåSONTåËåLAåCHARGEå
DUåCLIENTåSURåLAåBASEåTARIFAIREåENåVIGUEUR
Animaux
$ANSåCERTAINESåRÎSIDENCESåETåHØTELSåETåSOUSåRÎ
SERVEåQUEåLEURåPRÎSENCEåSOITåSIGNALÎEåLORSåDEåLAå
RÎSERVATIONåLESåANIMAUXåPEUVENTåÏTREåACCUEILLISå
Ëå DESå PÎRIODESå PRÎCISESå ETå AUXå CONDITIONSå SUI
VANTESå
så.EåPASåCIRCULERåLIBREMENT
så³TREåTENUSåENåLAISSE
)LSåNEåSONTåJAMAISåTOLÎRÎSåDANSåLESåLOCAUXåCOLLEC
TIFSåRESTAURANTSåBARS
$EUXåCONDITIONSåSONTåENåOUTREåINDISPENSABLESåËå
LEURåACCUEILåDANSåNOSåÎTABLISSEMENTSå
så6ACCINATIONåANTIRABIQUEåENåCOURSåDEåVALIDITÎå
så)DENTIlCATIONå PARå TATOUAGEå OUå PUCEå ÎLEC
TRONIQUEå ATTESTÎEå PARå UNEå CARTEå ÎDITÎEå PARå UNå
ORGANISMEåACCRÎDITÎå5NEåPARTICIPATIONåPARåJOURå
ETåPARåANIMALåVOUSåSERAåDEMANDÎE
Conditions de Modification
ou d’Annulation du Séjour
Modification
4OUTESå LESå MODIlCATIONSå DEå RÎSERVATIONå PORTANTå
SURå LEå LIEUå LAå DURÎEå DUå SÎJOURå AINSIå QUEå SURå LEå
NOMBREåDEåPARTICIPANTSåETOUåLAåCOMPOSITIONåFA
MILIALEåDOIVENTåFAIREåLOBJETåDUNåACCORDåPRÎALABLEå
DEåLAå$IRECTIONåDEåLÎTABLISSEMENT
0OURåLESåSÎJOURSåAVECåRESTAURATIONåLAåMODIlCA
TIONåDUåNOMBREåDEåPERSONNESåAPRÑSåRÎSERVATIONå
PEUTå ENTRAÓNERå UNå CHANGEMENTå DEå TARIFå CONFOR
MÎMENTå Ëå LAå GRILLEå TARIFAIREå %LLEå ENGENDREå ENå
CASåDEåRÎDUCTIONåDUåNOMBREåDEåPARTICIPANTSåDESå
FRAISåDANNULATION
4OUTEå MODIlCATIONå DUå JOURå DARRIVÎEå ETOUå DEå
DÎPARTåESTåSOUMISEåAUXåCONDITIONSåDANNULATIONå
POURåLAåPRESTATIONåNONåCONSOMMÎE
Annulation
0OURå VOUSå PERMETTREå DEå PARTIRå ENå VACANCESå ENå
TOUTEå TRANQUILLITÎå NOUSå VOUSå RECOMMANDONSå
DEå SOUSCRIREå AUå MOMENTå DEå LAå RÎSERVATIONå UNEåå
ASSURANCEåCOUVRANTåLANNULATIONååINTERRUPTIONåDEå
SÎJOURå5NåBULLETINåDASSURANCEåANNULATIONåVOUSå
SERAåENVOYÎåENåMÏMEåTEMPSåQUEåLAåCONlRMATIONå
DEå RÎSERVATIONå 3Iå VOUSå ÏTESå INTÎRESSÎEå CETTEå
ASSURANCEå DEVRAå ALORSå ÏTREå SOUSCRITEå ETå RETOUR
NÎEåDIRECTEMENTåËåLASSUREURåPARåLEåRÎSERVATAIREå
DUå SÎJOURå 3ONå COÞTå ESTå CALCULÎå ENå FONCTIONå DUå
MONTANTå DUå SÎJOURå ETå NESTå PASå REMBOURSABLEå
CONDITIONSålGURANTåSURåLEDITåBULLETINå
3Iå VOUSå NEå CHOISISSEZå PASå DEå SOUSCRIREå UNEåå
ASSURANCEå ANNULATIONå TOUTEå RÎSERVATIONå CONlR
MÎEå PARå LEå VERSEMENTå DUNå ACOMPTEå DOITå ÏTREå
ANNULÎEå PARå LETTREå RECOMMANDÎEå AVECå !2å LEå
CACHETåDEåLAåPOSTEåFAISANTåFOIåFAXåOUåCOURRIEL
6OUSå DEVEZå AVISERå LÎTABLISSEMENTå IMMÎDIATE
MENTå DEå LAå SURVENANCEå DUå SINISTREå ETå DEå VOTREå
IMPOSSIBILITÎåDEFFECTUERåVOTREåSÎJOURå,ÎTABLISSE
MENTåPROCÑDEåAUåREMBOURSEMENTåDESåSOMMESå
VERSÎESåHORSåFRAISåDEåDOSSIERåETåMONTANTåDEåLAS
SURANCEåDÎDUCTIONåFAITEåDESåSOMMESåRETENUESå
ËåTITREåDEåPÎNALITÎSåDANNULATIONåSELONåUNåBARÑMEå
DISPONIBLEåAUPRÑSåDEåLÎTABLISSEMENTåCHOISIå,ESå
FRAISåSERONTåAPPLIQUÎSåETåCONSERVÎSåQUELåQUEåSOITå
LEåMOTIFåDEåLANNULATIONå!UCUNåREMBOURSEMENTå
NESTåPRÎVUåENåCASåDINTERRUPTIONåDUåSÎJOUR
Responsabilité civile
,ESå VACANCIERSå BÎNÎlCIENTå GRATUITEMENTå PEN
DANTå LEURå SÎJOURå DEå LAå GARANTIEå håRESPONSABI
LITÎå CIVILEå DEå LEXPLOITANTåvå POURå TOUSå DOMMAGESå
CORPORELSå OUå MATÎRIELSå DONTå LÎTABLISSEMENTå
DACCUEILåAURAITåÎTÎåRECONNUåRESPONSABLEå!VANTå
VOTREå DÎPARTå VÎRIlEZå QUEå VOTREå ASSURANCEåå
hå-ULTIRISQUESå(ABITATIONåvåOUåhå#HEFåDEå&AMILLEåvå
VOUSåCOUVREåENåRESPONSABILITÎåCIVILEåETåVOLåSURåLEå
LIEUåDEåVILLÎGIATURE
Réclamation
4OUTEåRÎCLAMATIONåRELATIVEåËåUNåSÎJOURåDOITåÏTREå
ADRESSÎEåAUå3ERVICEå1UALITÎåDEå6ILLADELLES
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 45
2016
45
30/07/2015 11:04
Séminaires / Seminars
Villadelles met à votre disposition 5 de ses établissements pour
accueillir vos événements professionnels : séminaires, journées
d’étude, incentives, repas d’aɎaires.
Villadelles oɵers 5 establishments for organising your business events : seminars,
study days, incentive events, business meals.
Pour toute demande, contactez directement l’établissement de votre choix.
For more information, contact the establishment of your choice directly.
Paris L’HÔTEL AMPÈRE ****
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬La journée d’étude à partir de 105 € par personne. åThe classic study day at €105/person.
,OCATIONåDUNåSALONåENTIÑREMENTåÎQUIPÎåDÎJEUNERåETåDEUXåPAUSESåCOMPLÑTESå
2ENTåANåEQUIPPEDåMEETINGåROOMåLUNCHåANDåTWOåFULLåBREAKS
Péreire
Ampère
Villiers
Ampère - Villiers
Services
Surface
Rectangle
U
Cocktail
Théâtre
Classe
21
42
60
102
12
18
35
48
18
26
44
35
65
80
30
45
80
20
32
50
sååCHAMBRESåååROOMS
så2ESTAURANTåå,Eå*ARDINåD!MPÑRE
så"ARåå,Eå0ATIO
så6IDÎOåPROJECTEURåGRATUITåå6IDEOåPROJECTORåINCLUDED
så0APERBOARD
så3OUSMAINåETåNÎCESSAIREåDÎCRITUREåå
$ESKåBLOTTERSåANDåWRITINGåMATERIALS
så-ACHINEåËåCAFÎå.ESPRESSOåå.ESPRESSOåCOFFEEåMACHINE
så7IlåGRATUITåå7IlåFREEåONåCHARGE
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬¬s¬&AX¬¬¬¬¬¬
s¬SEMINAIRE HOTELAMPERECOM
Vichy L’HÔTEL LES NATIONS ***
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬¬,A¬JOURNÏE¬DÏTUDE¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç¬PAR¬PERSONNE¬¬The classic study day at €47/person.
,OCATIONåPOURåLAåJOURNÎEåDUNåSALONåDEåRÎUNIONåENTIÑREMENTåÎQUIPÎåDÎJEUNERåBOISSONSåETåPAUSESåCAFÎå
$AYåRENTALåOFåTHEåEQUIPPEDåMEETINGåROOMåLUNCHåSETPRICEåDRINKSåPACKAGEåANDåTWOåFULLåBREAKS
s¬¬,E¬SÏMINAIRE¬SEMIRÏSIDENTIEL¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç¬PAR¬PERSONNE¬¬The semi-residential seminar
at €120/person.
(ÎBERGEMENTåENåCHAMBREåINDIVIDUELLEåPETITåDÎJEUNERåETåLEåCONTENUåDEåLAåJOURNÎEåDÎTUDEå
3ERVICESåOFåTHEåSTUDYåDAYåSERVICEåABOVEåPLUSåACCOMMODATIONåINåAåSINGLEåROOMåANDåBREAKFAST
s¬¬,E¬SÏMINAIRE¬RÏSIDENTIEL¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç¬PAR¬PERSONNE¬¬The residential seminar at €148/person.
#ONTENUåDUåSÎMINAIREåSEMIRÎSIDENTIELåAVECåDÓNERåETåBOISSONSå
3ERVICESåOFåTHEåSEMIRESIDENTIALåSEMINARåABOVEåPLUSåDINNERåANDåSETPRICEåDRINKSåPACKAGE
Napoléon III
Napoléon
Albert 1er
Nations
46
Surface
Rectangle
U
Cocktail
Théâtre
Classe
47
25
27
26
30
14
18
18
25
12
16
16
50
20
25
25
63
20
25
25
30
14
-
Services
såååCHAMBRESåETå*UNIORSåSUITESåå
åROOMSåANDå*UNIORSå3UITES
så2ESTAURANTåå,Eå.APOLÎON
såå,OUNGEåBARåå,OUNGEåBAR
såååTERRASSESåAMÎNAGÎESååå
åTERRACESåWITHåGARDENåFURNITURE
såå6IDÎOåPROJECTEURåSURåDEMANDEåå
6IDEOåPROJECTORåONåREQUEST
så0APERBOARD
såå3OUSMAINåETåNÎCESSAIREåDÎCRITUREå
$ESKåBLOTTERSåANDåWRITINGåMATERIALS
så7IlåGRATUITåå7IlåFREEåONåCHARGE
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬¬s¬&AX¬¬¬¬¬¬
s¬CONTACT?LESNATIONS LESNATIONSCOM
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 46
30/07/2015 11:04
La Palmyre / Royan LE VILLAGE CLUB LA GRANDE BAIE ****
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬¬,A¬JOURNÏE¬DÏTUDE¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç¬PAR¬PERSONNE¬¬The classic study day starting from €35/person.
,OCATIONåPOURåLAåJOURNÎEåDUNåSALONåDEåRÎUNIONåENTIÑREMENTåÎQUIPÎåDÎJEUNERåBOISSONSåETååPAUSESåCAFÎ
$AYåRENTALåOFåTHEåEQUIPPEDåMEETINGåROOMåLUNCHåSETPRICEåDRINKSåPACKAGEåANDåTWOåFULLåBREAKS
s¬¬,E¬SÏMINAIRE¬RÏSIDENTIEL¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç¬PAR¬PERSONNE¬ The residential seminar starting from €145/person.
#ONTENUåDEåLAåJOURNÎEåDÎTUDEåAVECåDÓNERåETåBOISSONSå3ERVICESåOFåTHEåCLASSICåSTUDYåDAYåPLUSåDINNERåANDåDRINKSåPACKAGE
Salon Horizon
Le Théâtre
Surface
Rectangle
-
U
-
Cocktail
-
Informations : s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬¬s¬&AX¬¬¬¬¬¬¬s¬RESERVATION
Théâtre
Classe
-
LAGRANDEBAIECOM
Services
sååBUNGALOWSå
så2ESTAURANTå
så"ARåAVECåSALONåå"AR
så0ISCINEåå/UTDOORåPOOL
så%SPACEå"IENÏTREåå7ELLNESSå#ENTER
sååVIDÎOPROJECTEURSååå6IDEOåPROJECTORSå
så0APERBOARD
såå.ÎCESSAIREåDÎCRITUREåå7RITINGåMATERIALS
så#ONNEXIONå)NTERNETåPOURååORDINATEURSå
)NTERNETåCONNEXIONåFORååCOMPUTERS
Cannes L’HÔTEL LE CLUB MAINTENON ****
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬¬,A¬JOURNÏE¬DÏTUDE¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç¬PAR¬PERSONNE¬¬The classic study day starting from €56/person.
,OCATIONåPOURåLAåJOURNÎEåDUNåSALONåDEåRÎUNIONåENTIÑREMENTåÎQUIPÎåDÎJEUNERåBOISSONSåETååPAUSESåCAFÎ
$AYåRENTALåOFåTHEåEQUIPPEDåMEETINGåROOMåLUNCHåSETPRICEåDRINKSåPACKAGEåANDåTWOåBREAKS
s¬¬,E¬SÏMINAIRE¬SEMIRÏSIDENTIEL¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç
¬PAR¬PERSONNE¬ The semi-residential seminar at €134*/person.
(ÎBERGEMENTåENåCHAMBREåINDIVIDUELLEåPETITåDÎJEUNERåSOUSåFORMEåDEåBUFFETåETåLEåCONTENUåDEåLAåJOURNÎEåDÎTUDE
3ERVICESåOFåTHEåSTUDYåDAYåSERVICEåABOVEåPLUSåACCOMMODATIONåINåAåSINGLEåROOMåANDåBREAKFASTåBUFFET
s¬¬,E¬SÏMINAIRE¬RÏSIDENTIEL¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç
¬PAR¬PERSONNE¬ The residential seminar at €167*/person.
#ONTENUåDUåSÎMINAIREåSEMIRÎSIDENTIELåAVECåDÓNERåETåBOISSONS
3ERVICESåOFåTHEåSEMIRESIDENTIALåSEMINARåABOVEåPLUSåDINNERåANDåSETPRICEåDRINKSåPACKAGE
Forville
Californie
Croisette
Le Suquet
Surface Rectangle
U
Cocktail
Théâtre
Banquet
Buffet
Classe
*Tarifs basse saison / * Low season
Services
sååCHAMBRESåååROOMS
så2ESTAURANTåAVECåVUEåPANORAMIQUEåå"ARåWITHåPANORAMICåVIEW
så6IDÎOåPROJECTEURåGRATUITåå&REEå6IDEOåPROJECTOR
så0APERBOARD
så3OUSMAINåETåNÎCESSAIREåDÎCRITUREå
$ESKåBLOTTERSåANDåWRITTINGåMATERIALS
så7IlååGRATUITåå7IlååFREEåONåCHARGE
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬¬s¬&AX¬¬¬¬¬¬¬
s¬RESERVATIONS CLUBMAINTENONFR
Antibes / Juan-Les-Pins L’HÔTEL LES STRÉLITZIAS ***
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬¬,A¬JOURNÏE¬DÏTUDE¬Ì¬PARTIR¬DE¬¬ç¬PAR¬PERSONNE¬¬The classic study day starting from €56/person.
,OCATIONåPOURåLAåJOURNÎEåDUNåSALONåDEåRÎUNIONåENTIÑREMENTåÎQUIPÎåDÎJEUNERåBOISSONSåETååPAUSESåDÎTENTEå
$AYåRENTALåOFåTHEåEQUIPPEDåMEETINGåROOMåLUNCHåSETPRICEåDRINKSåPACKAGEåANDåTWOåBREAKS
sååLe séminaire semi-résidentiel à partir de 134 €* par personne. /åThe semi-residential seminar starting
from €134*/person.
(ÎBERGEMENTåENåCHAMBREåINDIVIDUELLEåPETITåDÎJEUNERåBUFFETåETåLEåCONTENUåDEåLAåJOURNÎEåDÎTUDE
3ERVICESåOFåTHEåSTUDYåDAYåSERVICEåABOVEåPLUSåACCOMMODATIONåINåAåSINGLEåROOMåANDåBREAKFASTåBUFFET
såLe séminaire résidentiel à partir de 167 €* par personne / The residential seminar starting from €167*/person.
#ONTENUåDUåSÎMINAIREåSEMIRÎSIDENTIELåAVECåDÓNERåETåBOISSONS
3ERVICESåOFåTHEåSEMIRESIDENTIALåSEMINARåABOVEåPLUSåDINNERåANDåDRINKSåPACKAGE
Marius
Fanny
Raimu 1 & 2
César
Le Patio
Surface Rectangle
-
U
-
Cocktail
*Tarif basse saison (hors taxe de séjour). / *Low season (city taxe not included).
Théâtre
-
Banquet
Buffet
Classe
-
Services
sååCHAMBRESåååROOMS
så2ESTAURANTå,Eå0ATIOåå"ARå,!NISå#LUB
så6IDÎOåPROJECTEURåGRATUITåå6IDEOåPROJECTORåFREE
så-ICROå
så0APERBOARD
så3OUSMAINåETåNÎCESSAIREåDÎCRITUREåå
$ESKåBLOTTERSåANDåWRITTINGåMATERIALS
så7IlååGRATUITåå7IlååFREEåONåCHARGE
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬¬s¬&AX¬¬¬¬¬¬¬
s¬COMMERCIAL HOTELSTRELITZIASCOM
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 47
2016
47
30/07/2015 11:04
Séjours en groupes
Offers for the groups
Villadelles met à votre disposition 6 de ses établissements pour accueillir vos séjours sportifs,
touristiques et culturels en groupe groupes déjà constitués, amicales, associations, clubs…)
Villadelles places 6 of its establishments at your disposal for your group holidays with a focus on sports,
tourism or culture existing groups, social clubs, amateur societies, non-proɶt organisations, etc.
Pour toute demande, contactez directement l’établissement de votre choix.
For more information,contact the establishment of your choice directly.
Vichy L’HÔTEL LES NATIONS ***
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬¬°¬PARTIR¬DE¬¬çPERS¬EN¬CHAMBRE¬DOUBLE¬AVEC¬PETIT¬DÏJEUNER¬BUFFET¬BASEåDEååPERS
s¬¬3TARTING¬FROM¬çPERSON¬IN¬A¬DOUBLE¬ROOM¬WITH¬BREAKFAST¬BUFFET¬(BASEDåONååPEOPLE
Services
sååCHAMBRESåETåJUNIORSåSUITESåååROOMSåANDåJUNIORSåSUITES
sååRESTAURANTSåCLIMATISÎSåååAIRCONDITIONNEDåRESTAURANTS
sååTERRASSESåAMÎNAGÎESåååTERRACESåWITHåGARDENåFURNITURE
så,OUNGEBARåå,OUNGEåBARå
såå(ALTEåREPASåNUITÎEåWEEKENDåCOURTåSÎJOURåSEMAINEåSÎJOURSå
COMPLETSåAVECåEXCURSIONSåå,UNCHåOVERNIGHTåSTAYSåWEEKENDåSHORTå
STAYåWEEK
så'RATUITÎåPOURåLEåCHAUFFEURåå&REEåOFåCHARGEåFORåTHEåBUSåDRIVER
så3TATIONNEMENTåPOURåAUTOCARåËååMåå"USåPARKINGåATåAåDISTANCEåOFååM
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬
s¬&AX¬¬¬¬¬¬¬
s¬CONTACT?LESNATIONS LESNATIONSCOM
La Palmyre / Royan LE VILLAGE CLUB LA GRANDE BAIE ****
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬¬åJOURSååNUITSåENåPENSIONåCOMPLÑTEåCOMPRENANTååEXCURSIONSåËåLAåDEMIJOURNÎEååEXCURSIONåËåLAåJOURNÎEåMATINÎESå
ANIMÎESåETåANIMATIONSåDEåSOIRÎEååà partir de 512,50 €/pers. en chambre double (hors transport).
s¬¬åDAYSåååNIGHTSåFULLåBOARDåCOMPRISINGååHALFDAYåEXCURSIONSååALLDAYåEXCURSIONåMORNINGåANDåEVENINGåACTIVITIESå
from €512.50/person (travel not included).
Services
sååBUNGALOWS
så2ESTAURANTåå"AR
så0ISCINEåå/UTDOORåSWIMMINGåPOOL
så%SPACEå"IENÏTREåå7ELLNESSå#ENTER
å
å
såå7EEKENDåCOURTåSÎJOURåSEMAINEåå
7EEKENDåSHORTåSTAYåWEEK
såå'RATUITÎåååPOURååPERSONNESåPAYANTESå
&REEåOFåCHARGEååPERååPAYINGåGUESTS
så3TATIONNEMENTåPOURåAUTOCARåå"USåPARKING
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬¬
s¬&AX¬¬¬¬¬¬¬
s¬RESERVATION LAGRANDEBAIECOM
Le Lavandou LE VILLAGE CLUB L’OUSTAL DEL MAR ****
NOTRE SÉJOUR DÉTENTE, SPORT ET TOURISME EN PROVENCE
såååJOURSåååNUITSåENåPENSIONåCOMPLÑTEåCOMPRENANTååJOURNÎESåDANIMATIONSåDONTååEXCURSIONSåENåDEMIJOURNÎEåETåUNEåEXCURSIONå
JOURNÎEåAVECåDÎJEUNERåAUåRESTAURANTåETååSOIRÎESåANIMÎESååËåPARTIRåDEå467 €/pers. HORSåTRANSPORTååBASEåDEååPERS
OUR STAY RELAXATION, SPORT AND TOURISM IN PROVENCE
såååDAYSåååNIGHTSåFULLåBOARDåCOMPRISINGååDAYSåWITHåACTIVITIESåWITHååEXCURSIONSåANDååFULLåDAYåWITHåLUNCHåATåAåRESTAURANTåANDå
åEVENINGSåWITHåENTERTAINMENTåFROMå€467/personåEXCLUDINGåTRANSPORTååBASEDåONååPEOPLE
Services
sååCHAMBRESåååROOMS
så2ESTAURANTå,Aå#IGALIÑREåENåBUFFETåå"UFFETå
så"ARåAVECåSALONSåå"ARåWITHåLOUNGESå
å
48
så3EMAINEåWEEKENDåCOURTåSÎJOURåSELONåDISPONIBILITÎåå7EEKå
WEEKENDåSHORTåSTAYåSUBJECTåTOåAVAILABILITY
så'RATUITÎåååPOURååPERSONNESåPAYANTESå&REEåOFåCHARGEååPERå
åPAYINGåGUESTS
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬
s¬&AX¬¬¬¬¬¬¬
s¬RESERVATION LOUSTALDELMARFR
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 48
30/07/2015 11:04
Cannes L’HÔTEL LE CLUB MAINTENON ****
NOS FORMULES / OUR OFFERTS
s¬¬À partir de 51 €/pers. en chambre double avec petit déjeuner ËåPARTIRåDEååCHAMBRESåETååNUITS
s¬¬Starting from €51/person in a double room with breakfast buffet FROMååROOMSåANDååNIGHTS
Services
sååCHAMBRESåååROOMSå
så2ESTAURANTåAVECåVUEåPANORAMIQUEåå2ESTAURANTåWITHå
PANORAMICåVIEW
så"ARåAVECåVUEåPANORAMIQUEåå"ARåWITHåPANORAMICåVIEW
så(ALTEåREPASåNUITÎEåWEEKENDåCOURTåSÎJOURåSEMAINEåå,UNCHå
OVERNIGHTåSTAYSåWEEKENDåSHORTåSTAYåWEEK
såå&ORMULESå"åANDå"åDEMIPENSIONåOUåPENSIONåCOMPLÑTEåPOSSIBLEåå
"åANDå"åHALFåBOARDåORåFULLåBOARDåPACKAGEåAVAILABLE
så'RATUITÎåååCHAMBREåINDIVIDUELLEåCHAUFFEURåPOURååPERSONNESå
PAYANTESåå&REEåOFåCHARGEååSINGLEåROOMåDRIVERåPERååPAYINGå
GUEST
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬
s¬&AX¬¬¬¬¬¬
s¬RESERVATIONS CLUBMAINTENONFR
Cannes-La-Bocca LA RÉSIDENCE LES AGAPANTHES ***
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬¬¯åPARTIRåDEå32 €/pers. en chambre double avec petit déjeuneråBASEåDEååPERS
s¬¬3TARTINGåFROM €32/person in a double room with breakfaståBASEDåONååPEOPLE
Services
sååSTUDIOSåETåAPPARTEMENTSååAPARTMENTSåANDåSTUDIOS
så"ARåAVECåSALONSåå"ARåWITHåLOUNGES
så0ISCINEåAVECåPARCåå/UTDOORåSWIMMINGåPOOLåWITHåPARKLAND
så.UITÎEåWEEKENDåCOURTåSÎJOURåå/VERNIGHTåSTAYSåWEEKENDå
SHORTåSTAY
så&ORMULEå"EDåANDå"REAKFASTåPASåDEåRESTAURATION
såå'RATUITÎåååCHAMBREåINDIVIDUELLEåCHAUFFEURååGUIDEåPOURå
åPERSONNESåPAYANTESåå&REEåOFåCHARGEååSINGLEåROOMåDRIVERåå
GUIDEåPERååPAYINGåGUESTS
så3TATIONNEMENTåPOURåAUTOCARåå"USåPARKING
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬¬
s¬&AX¬¬¬¬¬¬¬
s¬INFO AGAPANTHESCOM
Juan-Les-Pins / Antibes L’HÔTEL LES STRÉLITZIAS ***
NOS FORMULES / OUR OFFERS
s¬¬¯åPARTIRåDEå51 €/pers. en chambre double avec petit déjeuner buffetåBASEåDEååPERS
s¬¬3TARTINGåFROM €51/person in a double room with breakfast buffetåBASEDåONååPEOPLE
Services
sååCHAMBRESåRÎNOVÎESåååREFURBISHEDåROOMS
så2ESTAURANTå,Eå0ATIO
så"ARå,!NISå#LUB
såå(ALTEåREPASåNUITÎEåWEEKENDåCOURTåSÎJOURåSEMAINEåå,UNCHå
OVERNIGHTåSTAYSåWEEKENDåSHORTåSTAYåWEEK
så&ORMULESå"åANDå"åDEMIPENSIONåOUåPENSIONåCOMPLÑTEåPOSSIBLESå
å"åANDå"åHALFåBOARDåORåFULLåBOARDåPACKAGESåAVAILABLE
så3TATIONNEMENTåPOURåAUTOCARåGRATUITåå&REEåBUSåPARKING
såå'RATUITÎåååCHAMBREåINDIVIDUELLEåCHAUFFEURGUIDEåPOURå
åPERSONNESåPAYANTESåå&REEåOFåCHARGEååSINGLEåROOMåDRIVER
GUIDEåPERååPAYINGåGUESTS
Informations :
s¬4ÏL¬¬¬¬¬¬¬
s¬&AX¬¬¬¬¬¬¬
s¬COMMERCIAL HOTELSTRELITZIASCOM
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 49
2016
49
30/07/2015 11:04
Restaurants / Restaurants
Villadelles vous accueille dans ses 6 restaurants, situés dans l’enceinte de ses
établissements.
Villadelles proposes 6 restaurants located in diɵerent hotels or holiday villages.
Vichy LE NAPOLÉON
FORMULES À PARTIR DE 17 €
Le restaurant de l’Hôtel Les Nations vous propose un cadre
sobre, pur et harmonieux aux couleurs tendance. Le Chef,
soucieux de la qualité des mets, privilégie les produits frais qu’il
vous propose de découvrir.
The +otel Les Nations’s restaurant oɵers a room where a
harmony of colour provides a relaxing atmosphere, just perfect
for an enjoyable dining experience. Our Chef proposes traditional
cuisine or regional specialities.
s La formule du midi
s Menu Coup de Cœur ou Gourmet
s La carte
s Les grandes assiettes repas pour
un service en terrasse
PACKAGES FROM €17
s Lunch package
s Coup de Cœur or Gourmet set menu
s À la carte
s Cooked food served at the terrace
Réservation / Booking : 04 70 98 21 63
Méribel
LE GRAND CAFÉ DES PISTES
Le lounge-bar de la Résidence Le Grand Café des Pistes vous
propose pour vos pauses sportives une carte de petite
restauration en hiver et aussi une sélection de glaces en été.
Le *rand Café des Pistes lounge bar proposes snaking packages
in winter and a large choice of ice-creams in summer.
PLATS À PARTIR DE 8 €
s¬¬Côté salé : lasagnes, paninis, tartiflette, pâtes,
menu enfant…
s¬¬Côté sucré : fondant au chocolat,
tartelette, coupes glacées…
s¬Pauses café, salon de thé, cocktail bar…
DISHES FROM €8
s¬¬Lasagna, pasta, tartiflette, kids menu...
s¬Chocolate cake, tart, ice cream…
s¬Loung bar, coffee break, cocktails…
Réservation / Booking : 04 79 08 47 47
La Palmyre / Royan
LA TABLE DE BONNE ANSE
Le restaurant du Village Club La Grande Baie vous accueille dans sa
salle de restaurant mais aussi en terrasse à l’ombre des parasols
avec vue sur la baie de Bonne Anse. Vous pourrez ainsi proɏter
d’un savoureux repas tout en jouissant d’une vue sur la mer.
The restaurant serves both buɵet meals and set menus featuring
authentic local cuisine and specialities.
Réservation / Booking : 05 46 22 40 37
50
FORMULES
s¬Buffets d’entrées variées
s Plats chauds variés
s Grillades de poisson ou de viande
s¬Buffets de fromages et desserts
PACKAGES
s Salad and starters buffet bar
s Cooked food
s Grilled fish or meat
s Cheese and dessert buffets
GUIDE 2016
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 50
30/07/2015 11:04
Le Lavandou
FORMULES À PARTIR DE 20 €
LA CIGALIÈRE
Le restaurant du Village Club L’Oustal Del Mar vous invite à
déguster une cuisine traditionnelle et des spécialités
provençales en salle ou en terrasse, avec vue sur la mer. La
formule proposée sous forme de buɎets permet à chacun de
composer son menu dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
The Oustal Del Mar’s restaurant invites you to taste authentic
local cuisine and specialities and proposes a buɵet formula.
Réservation / Booking : 04 94 01 81 88
Cannes
s¬Buffets d’entrées variées
s¬Plats chauds en buffet
s¬Grillades de poisson ou de viande
s¬Buffets de fromages et desserts
s¬Buffets à thème le soir
PACKAGES FROM €20
s Salad and starters buffet bar
s Cooked food buffet
s Grilled fish or meat
s Cheese and dessert buffets
s Thematic buffets for dinner
FORMULES À PARTIR DE 25 €
s La carte
LE MAINTENON
Le restaurant de l’Hôtel Club Maintenon, situé au dernier étage,
vous ouvre ses portes et vous oɎre une table avec vue sur la baie
de Cannes. Le Chef vous propose sa carte aux saveurs provençales
et méditerranéennes, une cuisine raɑnée et goûteuse adaptée à la
saisonnalité.
The +otel Club Maintenon’s restaurant oɵers a panoramic view
over the Bay of Cannes. The Chef concocts a menu of the day plus
a range of à la carte Provencal and Mediterranean dishes.
s¬¬Menu détente : entrée + plat + dessert
s¬¬Menu express : entrée + plat + café
ou plat + dessert + café
PACKAGES FROM €25
s À la carte
s Detente set menu : starter + main course
+ dessert
s Express set menu : starter + main course +
coffee or main course + dessert + coffee
Réservation / Booking : 04 92 99 36 00
Juan-Les-Pins / Antibes
LE PATIO
Le restaurant de l’Hôtel Les Strélitzias vous accueille dans sa salle ou
sur la terrasse face à son patio. Venez déguster au menu ou à la carte
une cuisine raɑnée et originale préparée par le Chef de cuisine. Nous
organisons des banquets pour toutes sortes d’évènements sur
demande menu groupe, anniversaire, baptême, soirées à thème…)
The +otel Les Strélitzias’s restaurant proposes you to taste the
delicious dishes prepared by our chef, either from the menu or à la
carte.
FORMULES À PARTIR DE 19,50 €
s¬¬Menu Le Patio : sélection de plats
en fonction de la saison
s¬¬Menu Coup de Coeur : changé chaque jour
avec un choix de deux plats (viande ou
poisson)
PACKAGES FROM €19.50
s Le Patio set menu : a selection of dishes
that changes with the seasons
s Coup de Cœur set menu changes daily,
offering a choice of two meat or fish main
courses
Réservation / Booking : 04 92 93 64 00
GUIDE
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 51
2016
51
30/07/2015 11:04
www.villadelles.com
154, rue Anatole France
92599 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
TÉL. : 01 41 05 24 24
[email protected]
Livre 1- PUBLIC VILLADELLES 2016.indb 44
RĞĨ ϭϬϭϬϴV/> Ͳ ŽƸƚ ϮϬϭϱ Ͳ /ŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ϯϱ ϬϬϬ Ğdž͘ Ͳ ŽĐƵŵĞŶƚ ŶŽŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů Ͳ dĂƌŝĨƐ ĚŽŶŶĠƐ ă ƟƚƌĞ ŝŶĚŝĐĂƟĨ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ͘
CƌĠĂƟŽŶ Ğƚ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ͗
Ͳ CƌĠĂƟŽŶ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ VŝůůĂĚĞůůĞƐ͘ WŚŽƚŽƚŚğƋƵĞ VŝůůĂĚĞůůĞƐ͘ CƌĠĚŝƚƐ ƉŚŽƚŽƐ ͗ C͘ ŝĞůƐĂ, R͘ CŚĂůŽƉŝŶ, ͘ >ĂƩĞƐ, V͘ dƌŝůůĂƵĚ, :͘D͘ 'ŽƵĞĚĂƌĚ, K͘d͘ ĚĞ DĞŶƚŽŶ,
E͘ ^ĂƌƚŽƌĞ, K͘d͘ ĚƵ CĂƉ Ě͛ŐĚĞ, K͘ DĂLJŶĂƌĚ, DĂŝƌŝĞ ĚĞ VŝĐŚLJ, >͘ WůĂŶĐŬĞ, C͘R͘d͘ RŝǀŝĞƌĂ, K͘d͘ ƌŝĚĞƐͲ>ĞƐͲĂŝŶƐ, >͘͘ dŚŝŶŬƐƚŽĐŬ, K͘d͘ VĂů Ě͛/ƐĞƌĞ, ŐĞŶĐĞ EƵƚƐ, ͘ ĂƌĂŐŽnjĂ͘
Réservez en ligne sur notre site
internet au meilleur tarif :
30/07/2015 10:59