O Canada! - G Major Music Theory

Transcription

O Canada! - G Major Music Theory
O Canada!
Level Three
Maestoso
5
3
2
1
## c
&
˙˙
f O
œœ ..
Ca
Ca
O
? ## c ˙
˙
1
&
##
# œœ ..
˙˙
True
Ton
pa front
? ## ˙
&
##
˙
3
1
œœ ..
glow
bras
? # # œœ
-
œ
œ
j
œ ˙
.
-
j
œ œ
œ
œ
4
in
de
˙.
Œ
More FREE music at:
www.pitt.edu/~deben
see
pé
œœ
4
1
œ
œ
˙
j
œ œ
œœ
thee rise,
e,
œœ
5
œ
sons com glo - ri
-
˙
4
œœ ..
na - tive
nos
aï -
œ œ
The
Il
Œ
˙
land,
eux,
w
5
˙
4
2
w˙
œ œ œ œ
all
thy
fleu - rons
Œ
l'é -
home and
re
de
œ
˙
œ
love
ceint
ing hearts we
sait port - ter
-
Œ
˙.
œ œ
œœ œœ œœ œœ
Our
ter
j
œ ˙˙ ..
triot
est
3
1
œ
na - da!
na - da!
Calixa Lavallée
Arr: Gilbert DeBenedetti
4
1
1
˙.
˙.
œ œ
mand.
eux!
With
Car ton
˙.
Œ
1
5
œ
true
sait
1
œ
œ
œ
north strong
por - ter
œ
œ
œ
and
la
œ
O Canada page 2
&
##
j
j
œ
.
.
œœ . œ œ œ œ œ . œ œ œ
œ œ
˙.
free!
croix.
From
far
Ton his - toire
? # # œ œ œœ Œ
&
##
w
w
˙˙
God
Et
? ## œ œ œ œ
3
&
5
O
Pro
? ## ˙
#œ .
-
&
˙
œœ ..
˙˙
? ## ˙
j 5œ
œ
4
-
5
2
2
1
O
Pro
Ca
té
2
-
Ca
té
˙
-
keep
ta
˙
4
œ
3
1
œ
J
œ
na - da!
ge - ra
œ
2
3
1
our land
va - leur,
œ
œ
We
nos
œ
4
˙˙
˙
œ œ
œ
œ
œ
œ
˙
4
We
nos
œ
œ œ œœ # œ œ œ
stand on
foy - ers
3
stand on guard
plus bril - lants
œœ œœ œœ Œ
j
œœ .. œ w
na - da!
ge - ra
4
3
##
1
4
˙
˙
œ Œ
œ
œ
œ
œ
œ
stand on
foy - ers
guard
et
˙
˙
guard
et
˙
˙
˙
for
nos
˙˙
˙
for
nos
˙˙
˙
4
for
ex -
4
1
1
œœ .. œ
J
˙.
œ œ
˙
˙˙ ..
2
Œ
glo - rious
de
foi
˙
5
1
4
and wide, O
Ca - na - da! We
est une é - po - pé
e Des
œ œ
œ œ
3
1
thee.
ploits
##
4
2
3
1
1
and
free!
trem - pée,
4
w
thee.
droits.
œœ œ œ œ
w
thee.
droits.
ww
w