MaaTelugu-2013 - Telugu Association of London (TAL)

Commentaires

Transcription

MaaTelugu-2013 - Telugu Association of London (TAL)
ñ>±~ y˚&ÉTø£\ |üÁ‘˚´ø£ dü+∫ø£
Telugu Association of London - TAL
‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt \+&ÉHé ` ‘ê˝Ÿ
2013
l $»j·THêeT dü+e‘·‡s¡
ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£
dü+bÕ<ä≈£î\T
ùV≤eT e÷#·s¡¢
düVü≤ø±s¡+
sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
s¡$øÏs¡DY düã“
e+oyÓ÷Vü≤Hé dæ+>∑\÷]
u≤˝≤J ø£\÷¢sY
øÏs¡DY¬s&ç¶ ø£ô|Œ≥
RED BRIDGE TOWN HALL
128-142 High Road
Ilford, Essex, IG
DD
IG1 1DD
13 @Á|æ˝Ÿ 2013, X¯ìyês¡+
‘ê˝Ÿ ø£$T{° ` uÀsY¶ Ä|òt Á≥d”ºdt
MAA TELUGU
13st April 2013
TAL Ugadi Celebrations Souvenir
Chief Editor
HEMA MACHERLA
Assistance
RAJREDDY MAHAKALA
RAVI KIRAN SABBA
VAMSEE MOHAN SINGALURI
BALAJI CALLUR
KIRAN REDDY KAPPETA
Surya Kandukuri
Sanjay Bhairraju
Dharmavathi Nistala
Cover Painting
VASU
Hyderabad
Souvenir Layout and Design
Sita Ponnapalli
Akshara Creators
Dr. Hariprasad Kutumbakam
Rajreddy Mahakala
AG-2, Hyderguda, Hyderabad-500 029
India. Phone: 91-40-23244088
Email: [email protected]
Printed at
Arunodaya Printers House
SECRET
ARIES
SECRETARIES
1-1-79/A/15, Bhagyanagar Complex
RTC 'X' Roads, Hyderabad-500 020.
Phone: 91-40-27600372
Ganesh Kumar, P.
Balaji Callur
Vamsee Mohan
Cultural & Events
General Administration
IT & PR
Ravikiran Sabba
Dr. Kiran Kumar
Shankar Devarasetty
Sports & Youth Affairs
Membership & Accounts
Fund Rising
Her Majesty Queen of England
Elizabeth II
Send her best wishes to TAL
Maa Telugu 2013
v
3
David Cameron
Prime Minister
United Kingdom
10 Downing Street
London SW1A 2AA
13th April 2013
MESSSAGE
I
am delighted to be offering a message of support to mark the Telugu Association
of London's New Year Celebrations on 13 April.
There is little doubt that Britain today is a far more diverse and tolerant society than
it was a generation ago. The many and various communities that make up Britain today
energise our businesses and immeasurably enrich our cultural and social life.
The Telugu community has a long standing and welcome presence in our society and
offers us a wealth of examples of the kind of hard work, and charity that lead to real
success and lasting achievement.
It therefore gives me great pleasure to send you this greeting message for your publication
and to wish you every success in the future.
David Cameron
Dr. Ramulu Dasoju
Founder President
Telugu Association of London(TAL)
Established 2005.
13th April 2013
MESSSAGE
Dear Friends,
I am delighted to share these few lines with you all.Telugu Association of London (TAL)
established in 2005 has been working very hard to do the best for the communities all these
years. Telugu people play a major role in the British Society. TAL is trying it's level best to
full fill the socio-cultural, literary and sports needs of men, women, children and elderly every
year with more improved quality and perfection. All these wouldn't have been possible without
the hard work of all those volunteers who work with sincerity and honesty day in and day
out. As Founder President of this great organisation, I am indebted to them and very proud
to be one amongst you all.
I wish all the very best to the new committee which is taking over duties from today. Let
us all thank from the depths of our hearts each and every one of those who sacrificed and
who "Has, Been and Will" support TAL with a voluntary spirit.
Let us all toghether bring recognition to our Telugu community by integrating with the local
host communities and continue the TAL's tradition of service to the people with love, care and
empathy.
Unite Cherish and Share!
Best Wishes,
Dr. Dasoju Ramulu
n+<ä]ø° $»j·THêeT ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!
sêCŸuÛÑeHé
ôV’≤<äsêu≤<é
>öˆˆ Ç.mdt.m˝Ÿ. qs¡dæ+Vü≤Hé
>∑es¡ïsY
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
20`03`2013
dü+<˚X¯+
\+&ÉHé ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ>±~ y˚&ÉTø£\T @Á|æ˝Ÿ 13q ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ‘Ó*dæ
H˚HÓ+‘√ dü+‘√wædüTÔHêïqT.
ñ>±~ |ü+&ÉT>∑s√E qT+&˚ ‘Ó\T>∑T dü+e‘·Á+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. Ç~ ‘Ó\T>∑Tyê] ‘=* |ü+&ÉT>∑.
$»j·THêeT ñ>±~ n+<ä] J$‘ê˝À¢ ø=‘·Ô ÄX¯\T, q÷‘·H√‘˚Ô»+, Äq+<ä+ ì+|ü⁄‘·T+<äì
Äø±+øÏådüTÔHêïqT.
‘Ó\T>∑Tyê] dü+düÿèr dü+Á|ü<ëj·÷\qT, Ä#ês¡ e´eVü‰sê\qT Á|ü‹_+_+|üCÒùd˝≤ @sêŒ≥T#˚dæq
á ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ y˚&ÉTø£\T »j·TÁ|ü<ä+ ø±yê\ì eTqkÕsê Äø±+øÏådüTÔHêïqT.
MT n+<ä]ø° ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T.
Ç.j·Tdt.j·T˝Ÿ. qs¡dæ+Vü≤Hé
Maa Telugu 2013
v
5
ôV’≤<äsêu≤<é
23`03`2013
q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶
eTTK´eT+Á‹
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+
dü+<˚X¯+
\+&ÉHé˝À ìedædüTÔqï Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ ‘Ó\T>∑T<äq+ rs¡T‘ÓqTï\qT, dü+^‘·+, kÕVæ≤‘·´+, ø£fi¯\T, dü+düÿè‹,
kÂs¡uÛ≤\qT $ø£dæ+|üCÒdüTÔqï ª\+&ÉHé ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+μ Ä<Ûä«s¡´+˝À 9e ñ>±~ dü+ãsê\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô, á
dü+<äs¡“¤+>± ªe÷ ‘Ó\T>∑Tμ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£qT yÓ\Te]+#·&É+ m+‘Ó’Hê eTT<ëeVü≤+.
<˚X¯$<˚XÊ\˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ◊ø£´y˚~ø£ ø±>∑*–q á düeTdüú y˚˝≤~ Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\ ≈£î≥T+u≤\ Jeqdüs¡fi¯v‘√
ô|qy˚düT≈£îì |ü⁄s√>∑$Tk˛Ô+~. $_Ûqï <˚XÊ\˝À mø£ÿ&Óø£ÿ&√ dæús¡|ü&ɶ ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ‘Ó\T>∑Te÷≥ #Ó$q |ü&ç‘˚H˚
Vü≤è<äj·T+ ñbıŒ+>∑T‘·T+~` MqT\ $+<Ó’q ‘Ó\T>∑TbÕ≥qT eT∞¢ eT∞¢ $Hê\ì e⁄+≥T+~` ‘·s¡‘·sê\T>±
kÕs¡dü«‘·+˝À, dü+^‘·+˝À, Hê≥´+˝À, Hê≥ø£+˝À, XÊÁd”Ôj·T, \*‘·, C≤q|ü<ä, –]»q ø£fi≤Ø‘·T\˝À ‘Ó\T>∑TC≤‹
|ü⁄sêyÓ’uÛÑyêìøÏ dü+πø‘·+>±, neT÷\´ yês¡dü‘·« dü+|ü<ä>± dü+Áø£$T+∫q ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹ì ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤
|ü~\+>± ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷, uÛ≤$‘·sê\≈£î n+~+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· eTq+<ä]ô|’ e⁄+~.
eTVü‰düuÛÑ\˝À |ü]ÁX¯eT\T, yê´bÕs¡ yêDÏC≤´\T, ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü, kÕVæ≤‘·´+, dü+düÿè‹, eTVæ≤fi¯\T, j·TTe‘·s¡+
$ø±dü+ yÓTT<ä˝…’q n+XÊ\ >∑T]+∫ »]π> #·sêÃ>√wüߺ\ <ë«sê, eTT#·Ãf…Æq kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê
Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\≈£î dü÷Œ¤]Ô \_Û+#·>∑\eì Ä•düTÔHêïqT.
<˚X¯$<˚XÊ\˝À $_Ûqï s¡+>±\˝À sêDÏdüTÔqï Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\T e÷‘·èuÛÑ÷$Tô|’ eT≈£îÿe‘√ düeTÁ>∑ sêÁwüº $ø±kÕìøÏ
#˚j·T÷‘· ìkÕÔs¡ì, uÛ≤Ø ô|≥Tºã&ÉT\‘√ düVü≤ø£]dü÷Ô, eTÚ*ø£ n_Ûeè~Δ s¡+>±\ |ü{Ïwüº‘·≈£î ‘·eT e+‘·T ø£èwæ
#˚kÕÔs¡ì n_Û\wædüTÔHêïqT.
MT˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° Hê Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, dü+ãsê\T
$»j·Te+‘·+ ø±yê\ì Äø±+øÏådüTÔHêïqT.
j·THé. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶
Maa Telugu 2013
v
7
Nara Chandrababu Naidu
President, Telugudesam Party &
Leader of Opposition, A.P. Legislative Assembly
Govt. of Andhra Pradesh
Tel: +91 40 30699999
Fax: +91 40 23542108
MESSSAGE
My heartiest congratulations to the members, trustees and committee of Telugu Association of
London (TAL) for their relentless effort in bringing the souvenir yet again on the occasion of this
year's Vijayanama Samvatsara Ugadi festival 2013.
In this era of global mobilization of Telugu community and rapid changes on global face, phenomenal
efforts are needed to preserve our culture, language and literature while you are miles away from
your motherland. I am sure that TAL has been and will continue to do its best to preserve our
culture future also.
The pride and self respect of Telugu people all over the world was protected by our iconic leader
late Sri N.T. Rama Rao by bringing recognition to Andhra Pradesh in the global map. His inimical
film and political career is a great inspiration to every Telugu family in the world.
I wish each and every person of the Telugu fraternity living in U.K a wonderful, culturally colorful,
happy, prosperous and successful time in the New Year Vijaya Nama Samvatsaram.
düs¡T«\≈£î l $»j·THêeT dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T.
NARA CHANDRA BABU NAIDU
Maa Telugu 2013
v
9
&Ü. ¬ø. ∫s¡+J$
q÷´&Ûç©¢
02`04`2013
πø+Á<ä |üsê´≥ø£ XÊU≤e÷‘·T´\T
uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«eTT
dü+<˚X¯+
\+&ÉHé ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ düuÛÑT´\≈£î $»j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. ª<˚X¯uÛ≤wü
\+<äT ‘Ó\T>∑T ˝…dü‡μ nqï Äs√´øÏÔì bÕ{Ïdü÷Ô MT e+‘·T>± ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\
|ü]s¡øD
å£ ≈£î #˚dTü qÔ ï ø£èwæì eTq'dü÷Œ¤]>Ô ± n_Ûq+~düT ÔHêïqT. ‘Ó\T>∑Tyês¡T Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ˝Ÿ ÀH˚ ø±<äT,
Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&ÉTHêï ‘·eT Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq dü+düÿèr dü+Á|ü<ëj·÷\qT ø±bÕ&ÉT≈£î+≥THêïs¡T...
ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T, |òüTqyÓTÆq ‘Ó\T>∑T yês¡dü‘ê«ìï sêuÀj˚T ‘·sê\≈£î n+~düTÔHêïs¡T.
MT ª\+&ÉHé ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+μ Ä<Ûä«s¡´+˝À nH˚ø£ $X‚cÕ\‘√ yÓ\Te]düTÔqï ñ>±~ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£
$»j·Te+‘·+ ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêïqT.
MT
∫s¡+J$
Maa Telugu 2013
v
11
ôV’≤<äsêu≤<é
26`03`2013
e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY
|üsê´≥ø£ kÕ+düÿè‹ø£, |ü⁄sêedüTÔ XÊU≤eT+Á‹
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+
dü+<˚X¯+
\+&ÉHé ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé \+&ÉHéyês¡T Ç+>∑¢+&ÉT˝À ìedædüTÔqï ‘Ó\T>∑T yês¡+<ä] dü+πøåeT+ ì$T‘·Ô+
2005˝À @sêŒ≥T#˚j·Tã&ç ‘·<ë~>± ‘Ó\T>∑Tyê] n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îì $TøÏÿ*
dü+‘√wæ+#·T #·THêïqT.
2013 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ ‘Ó\T>∑T ñ>±~ ñ‘·‡yê\qT, @Á|æ˝Ÿ 13 qT+&ç ¬s&é Á_&ç®, {ÖHé Vü‰\T, Ç˝Ÿ uÀsY¶, ◊.õ.
11 &ç.&ç., môdø˘‡ q+<äT ìs¡«Væ≤+#· ‘·\ô|{Ϻq+<äT≈£î \+&ÉHé ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé yê]ì ù|s¡T ù|s¡Tq
n_Ûq+~düTÔHêïqT.
ª‘ê˝Ÿμ yês¡T \+&ÉqT˝À ìedædüTÔqï ‘Ó\T>∑Tyê] kÕVæ≤‹|üs¡yÓTÆq $wüj·TyÓTÆ 2005 qT+&ç #˚düTÔqï ùde\T
m+‘Ó’Hê eTT<ëeVü≤+.
\+&ÉqT˝À ñqï ‘Ó\T>∑Tyês¡+~s¡ø° q÷‘·q ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô...
MT
e{Ϻ edü+‘Y ≈£îe÷sY
Maa Telugu 2013
v
13
eT+&É* ãT<äΔÁ|ükÕ<é
n<Ûä´≈£åî\T
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òüT+
ôV’≤<äsêu≤<é
03`04`2013
dü+<˚X¯+
9e ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&TÉ ø£\T`2013 dü+<äs“¡ e¤ TTq Á_≥Hé˝À ìedædTü qÔ ï ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä]ø° Hê Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£
X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T, n_Ûq+<äq\T.
‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ dü+düÿè‘·T\ $ø±kÕìøÏ \+&ÉHé ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ #˚düTÔqï ùde ìs¡T|üe÷qyÓTÆq~.
‘Ó\T>∑TuÛ≤c˛<ëΔs¡≈£î&ÉT l dæ.|æ. ÁuÖHé düe÷~Ûì ¬øq‡˝ŸÁ–Hé düàXÊqyê{Ïø£˝À |ü⁄qs¡T<äΔ]+∫ j·÷e‘·TÔ ‘Ó\T>∑T
C≤‹ì |üs¡e•+|üCÒdæ+~ \+&ÉHé ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+. ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ lø£èwüí<˚esêj·T\Hêï, dæ.|æ. ÁuÖHé nHêï
mq˝Òì n_Ûe÷q+. yê] ù|s¡T #Ó_‘˚ ‘Ó\T>∑TC≤‹ |ü⁄\ø£]+∫b˛‘·T+~. dæ.|æ. ÁuÖHé düe÷~Û |ü⁄qs¡T<äΔs¡D
<ë«sê \+&ÉHé ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ù|s¡T e÷s√à–b˛sTT+~. á eTVü≤‘·Ôs¡ ø±sê´ìï #˚|ü{Ϻq+<äT≈£î ª‘ê˝Ÿμ≈£î
e´øÏÔ>∑‘·+>± ø£è‘·»„‘ê_Ûe+<äHê\T ‘Ó*j·TCÒdüT≈£î+≥THêïqT.
‘Ó\T>∑T kÕ+düÿè‹ø£ πø+Á<ä+ ({Ï.dæ.dæ.) HÓ\ø=\TŒ≥ eTs√ eTVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£eT+. \+&ÉHé˝Àì ‘Ó\T>∑T
|æ\¢\≈£î ‘Ó\T>∑T H˚]Œ+#·&É+, dü+^‘·+, qè‘·´ ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô eTq dü+düÿèr dü+Á|ü<ëj·÷\qT
yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒù|Œ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º&É+ Vü≤s¡¸D°j·T+.
ªe÷ ‘Ó\T>∑Tμ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£ düsê«+>∑düT+<äs¡+>±, Äø£s¡¸D°j·T+>± s¡÷bı+~düTÔqï+<äT≈£î Äq+<ä+>±
ñ+~.
ñ>±~ ñ‘·‡yê\T »j·TÁ|ü<ä+ ø±yê\ì Äø±+øÏådü÷Ô ª‘ê˝Ÿμ düuÛÑT´\+<ä]ø° Hê X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T, n_Ûq+<äq\T
‘Ó*j·TCÒdüT≈£î+≥THêïqT.
eT+&É* ãT<äΔÁ|ükÕ<é
Maa Telugu 2013
v
15
Rt. Hon. Nick Clegg MP
Deputy Prime Minister
United Kingdom
26th March 2013
MESSSAGE
Dear Friends,
Once again, the Telugu Association of London’s annual Ugadi promises to be one of the
most entertaining and illuminating events in the calendar.
The Telugu community makes a huge contribution to British business and public service,
and is an important part of Britain’s dazzling cultural landscape.
I would like to convey my sincere best wishes for what promises to be the most successful
Ugadi yet!
Rt. Hon. Nick Clegg MP
Maa Telugu 2013
v
17
Ed Vaizey MP
Minister for Culture
Communications & Creative Industries
2nd April 2013
MESSSAGE OF SUPPORT
Dear Members, Volunteers and Telugu people,
I am delighted to offer my support to the Telugu Association of London (TAL) on the occasion
of the 9th Ugadi Celebrations and Annual Day function.
The work you have been doing since 2005 is greatly appreciated as a means of promoting cultural
diversity and community cohesion among the Telugu people living in Britain with the local
communities. Telugus have established a vibrant and colourful cultural spectrum which adds
to the diversity and wealth of Britain's own culture. The Telugu Association of London plays
a valuable role in promoting Telugu and Indian culture in Britain and in maintaining the Telugu
status as one of the most beautiful and diverse cultures, in which we can all take pride.
I welcome all artists, performers, poets and everyone taking part in the colourful cultural evening
organised by the TAL Charity.
I offer my best wishes for this event, and hope that the TAL will continue to thrive and meet
its goals of promoting community spirit, culture and harmony amongst Telugus in Britain.
Ed Vaizey MP
Maa Telugu 2013
v
19
Mike Gapes MP
Labour & Co-operative Member of Parliament
Ilford South
MESSSAGE
Dear Friends,
Thank you for your kind invitation. I am delighted to again welcome the Telugu
Association of London to Redbridge Town Hall. I am pleased that one again you have
decided to hold your Ugadi celebrations in my constituency. I know how active your
officers and committee have been in the past and I wish you a successful future.
I am looking forward to joining you at the 2013 celebrations on what promises to be
another auspicious occasion.
With very best wishes
Mike Gapes
Maa Telugu 2013
v
21
TAL Lifetime Achievement Award - 2013
Prof. Dr. GUDURU GOPALA RAO
Dr. Guduru Gopala Rao born in Cuttack, Orissa
in 1954, last of eight children of Padmashri Dr
Guduru Venkatachalam (Pioneer of the Green
Revolution in Rice) and grandson of Guduru
Ramachandra Rao (Founder of the Dalit Movement
in Andhra Pradesh in 1917). Ancestral links to
Gudivada in Krishna District.
Grew up in Delhi and Chennai. Graduated from the
Armed Forces Medical College, Pune and completed
post-graduation from Madras Medical College,
Chennai. Came to the UK in 1983 and trained at
various hospitals including Royal Victoria
Infirmary, Newcastle and St Marys Hospital,
Paddington. Appointed as consultant
microbiologist at the North Tyneside Hospital
in1990 and then moved to Lewisham Hospital,
London in 1993 till 2008. Currently head of the
microbiology department and lead clinician in
infection control at the Northwick Park Hospital,
London and Hon. Senior Lecturer at Imperial
College, London.
Appointed OBE for services to Medicine in 2009.
Principal contributions have been in the field of
infection control through the introduction of
'bedside alcohol gels' for hand hygiene, MRSA
screening and novel antibiotic guidelines for
prevention of hospital acquired infections, now
mandated in UK hospitals. Have served on many
Department of Health advisory committees, lectured
and published extensively on infection prevention,
diagnosis and treatment. Invented the Lewisham
Isolation Prioritisation system, which is used widely
in UK, Egypt and Australia.
Ex Chairman of the most successful Chlamydia
screening programme in England, which led to
significant reduction in Chlamydia infection in the
Lewisham community.
Currently, International Advisor for South Asia for
the Royal College of Pathologists and have been
working with DFID and Governments of Andhra
Pradesh, Orissa and Tamil Nadu to prevent hospital
acquired infections.
Receiving OBE from Prince Charles of Royal Family
Maa Telugu 2013
Married to Professor Nirmala Rao OBE (VicePrincipal, SOAS, University of London) and have
two sons, both doctors.
v
23
TAL Cultural Excellency Award - 2013
Sri R.P. PATNAIK
R.P. Patnaik a post grad in Space Physics from Andhra University, is a well known music composer in South
India with about 60 films to his credits in all three south Indian languages (Telugu, Tamil and Kannada).
Some of his achievements are...
He bagged the prestigious Filmfare Award for 3 times for the films NuvvuNenu, Santhosham and Excuse
Me consecutively for three years. Apart from Andhrapradesh state govt. Nandi Award for the film Nuvvu Nenu in
2001 he has won almost all the Awards from different prestigious cultural organizations in and outside the state
and country for his music.
His first ever live show for the public has gathered about 600,000 people in the Vizag sea shore on July 20th
2002. Since then he has performed in The US, UK, Dubai, Kuwait, Singapore, Delhi, Chennai and every part of the
Andhrapradesh.
Some of his albums like ‘Jayam’ have sold about 2.5 million units (CDs and Cassettes) only in one regional
state. As a singer apart from singing in his own composition he has sung for almost all the lead composers including
Maestro Ilayaraja and has sung about 300 songs.
He has composed a unique international album first of its kind in the world on time signatures called
‘CHAKRA The Signature of Time’ which he applied for prestigious Grammy Awards. He is a member of Grammy
Academy now.
He has introduced about more than 25 singers includes singers like Karthik, Ranjith, Mallikarjun, Ravivarma,
Nihal, Kausalya to name few.
He composed music to many films in Telugu,Kannada and Tamil. Few top ones areNEEKOSAM, CHITRAM, SUBHAVELA, FAMILY CIRCUS, RAAMMA CHILAKAMMA, NUVVU NENU,
MANASANTHA NUVVE, NUVVULEKA NENULENU, SANTHOSHAM, JAYAM etc..
Apart from music he has acted in two films in telugu named SEENU VASANTHI LAKSHMI in which he
played a blind singer and got a very good applause for his outstanding performance and BROKER in the title role.
He also directed an experimental short film 22mins in which the entire film is a single scene and edge of the
seat screenplay. The experiment is, the characters which are seen don’t speak and the characters which are heard not
seen.
He also turned as a director for films and has directed 4 feature films till date. His first film is called ‘Andamaina
Manasulo’ a musical love story of a 13 year old girl falling in love with a 21 year boy and with a message on how
should be an ideal orphanage. His second released film in december 2010 was BROKER about political brokers, the
film was shortlisted for final race in the National Awards. Both these released films got him prestigious 2 Nandi
awards as best story writer for the years 2008 and 2010.
He also has directed a Super natural thriller film in the Hollywood titled AMY, for which the post production is in progress. The film is set in a different backdrop in the US about Amish community. His next film as a
director is a bi lingual film titled FRIENDS BOOK in Telugu and MUGAPUTTAGAM in Tamil about the strength
of social network.
The ongoing telugu film as an Actor, Music Director and Director is TULASIDALAM for which the post
production work is on.
Maa Telugu 2013
v
24
TAL Cultural Appreciation Awards - 2013
Mimicry Phani
Playback Singer
Madhav Kasturi
Geeta Madhuri
I
have performed more than 2000 programmes in India, USA,
Singapore, Dubai, Malaysia, Mauritius, Sharjah, Kuwait etc., I
have started my career in the year of 1987 in Vizianagaram and
performing Mimicry,Magic,Talking Doll,Mime Shows. I have
also conducted number of programmes as An Anchor on Stage
and Television.
I have performed in All India Radio, Doordarshan,
ETV(Funnies)( Sankranthi Sambaralu), Maa TV(Comedy
Show), Gemini TV and TV9(Navvulata). I have worked as Senior Executive Producer and Script Writer For Maa Music Television Channel, as a script writer and actor for ETV2 Maaya
Bazar.I have worked as Script writer for Radio,FM Radio and
Internet Radio(TORI).
Movies
I have written Comedy script for MadhuMasam Movie
and also acted in the movie. I have also worked as Script Writer
for KEKA Movie Star Contest for Maa TV.
Shows
I have performed in Prestigious National Games, AfroAsian Games, Youth Employment Summit, World Military
Games-2007. I have Visited Andaman-Nicobar Islands to lead the
cultural Troup of Andhra Pradesh Government. I have coordinated several Govt. Departments in various occasions including Department Of Culture And Tourism, Government Of
Andhra Pradesh, Dept. of Youth Affairs in conducting Cultural
Programes at Afro-Asian Games, National Games, Military
Games, Youth Employment Summit, Gramasree Mela, Handicrafts Mela, AP Formation Day And Other Prestigious
Programes.
I have also conducted several Cultural Events With Cine
Artists And Professional Artists To Singapore, Malaysia,
Maritius, Kuwait And Dubai. Perfromed with the Great Artists
Like Padmabhushan Mangalampalli Balamurali Krishna, Ustad
Zakir Hussain, Padmasri S.P. Balasubrahmanyam, Percussionist Sivamani, Colonial Cousins Hariharan And Lezz..and other
eminent artists, as Anchor And Artist.
Awards
I have received Awards and Rewards from different Govt.
and Non-government Organisations like- Madras Telugu Academy Ugadi Purskar, Delhi Telugu Academy Puraskar,
"DHWANYANUKARANA PRAVEENA" TITLE from Kuwait Telugu Kala Samithi, Singapore Telugu Samajam Award,
Siliconandhra Award, Malaysian Telugu Award, Rasamayi
Telugu (Dubai) Award, Mauritius Telugu Association Award
(Performed in President's Palace)
For more details please visit My website http://phanimadhav.com
G
eeta Madhuri is an award winning Indian playback singer
and dubbing artist who has recorded several songs in Telugu.
She was born on August 24, 1985 to Prabhakar Sastry
and Lakshmi. She is the only daughter of her parents who are
from Godavari district and moved to Hyderabad when Geeta was
very young. Her father works for the State Bank of Hyderabad.
She completed her schooling in Loyola Model High School,
Vanasthalipuram, Hyderabad. She initially trained under Smt.
Kochharlakota Padmavati and Kiran Bedwa. She learnt light music from Ramachari. She was the finalist in SAI Musical
Programme on ETV and also she was the semi finalist in JODI
(Musical show) which was conduct by the same channel. Her
first song was Bakka Sikkina (folk song). Her favourite singer is
Shreya Ghoshal
Film Career
Geeta Madhuri’s first recording was for Kulasekhar’s
film Premalekha Rasa, unfortunately the film was not been released. Although she sang for a few movies before Chiruta, it was
the song Chamka Chamka from Chiruta which got her recognition. She was suffering from a bad cold and sore throat during
the recording of Chamka Chamka but it turned out to be the best
song of her career. 2010 Another super hit song from her is
Parvaledhu from Manasara and also Ninne ninne title song from
NACHAVULE movie .She is Now doing a programme in maa
tv super singers. Se Sung more than 180 songs in Telugu and
other Languages.
Awards and nomination
•
She won Filmfare Award for Best Female Playback Singer
- Telugu for the song “Magaallu Otti Maayagaalle” from
the movie Golimar in 2011.
•
She was Nominated as Filmfare Award for Best Female
Playback Singer - Telugu - 2008 for “Ninne Ninne” from
Nachavvule.
•
Nandi Award for Best Female Playback Singer - 2008 for
“Ninne Ninne” from the film Nachavule.
•
She won Maa Award Female Playback Singer - 2008 for
“Chamka Chamka” from the film Chirutha.
•
She won Santhosham Award for the year 2009 as best playback singer for the song Nachavule.
•
Winner, 2010 South Scope Best Female playback singer for
Gundello Guitar Ek Niranjan.
Maa Telugu 2013
v
25
PROFILES
TRUSTEES
Surya Kandukuri hails from East Godavari District of Andhra Pradesh.He has done his Masters
in Electronics from National Institute of Technology, REC,Warangal and Mangement course from
XLRI Jemshedpur. He has 20 years of experience in IT and worked with many multi national companies like Hewlett-Packard Ltd, IBM India Ltd as a Senior Manager.He is Married to Bharathi
Kaligotla and blessed with a son Yashaswi and a Daughter Aishwarya.
Surya Kandukuri
Surya was involved with TAL as a volunteer from 2006 and worked as Joint Secretary 2008-10 and
as a trustee and Treasurer from 2011.He was instrumental in conceptualizing TAL Cultural Centre's
and by taking the initiative,started the TCC West operations in the year 2010 March at Hounslow
west with the help of many other members and friends of TAL and Telugu families.The success
story of TCC west has given raise to TCC east in Ilford. He is instrumental in organising first ever
classical dance workshops for Telugu children in London by inviting Great Kuchipudi artists like
Sri.K.V.Satyanarayana Garu from India.
He also served as chairman of Age link Charity which is serving since more than three decades in
Britain to remove loneliness from the life's of elderly people.
He believes "TAL is the connection between Telugu culture and the current generation of
children.This helps them to understand their cultural roots and guide them in their future.TAL has
great future and it is the main link and lifeline between present and future generations in UK in
preserving Telugu culture and heritage."
Mr. Sanjay Bhiraju hails from Guntur District of Andhra Pradesh.He is a postgraduate in commerce and did his MBA Finance from University of Newport,California.He is happily married to
Silpa and they are blessed with a daughter Sai Samanvitha.He is a loving husband,father and he
cherishes life long friendship with every one.Professionally he is a Director for a limited company
in UK since 2005 that gives employment to many students and professionals.
He is one of the Founder member's of TAL and worked for TAL right from day one.He held various
responsibilities in TAL since inception as IT secretary,Membership Secretary and I/C Sports
Secretary.He is currently serving as TAL Trustee sports and activities since 2011.He developed
TAL's first website in 2006.He is always passionate about Cricket and sports.He is mainly instrumental in taking lead and introducing TCL-2011,TPL-2012, Badminton-2011,Chess-2011,National
Badminton-2012 along with hundreds of sportsmen & women,committees and sub committees support, participation and advise Of many members through out England and Wales.Sports wing of
TAL stood as a "Sub Committee Role Model" and Successfully Conducted 2012 TPL,TAL National
Badminton and National Level Volley Ball Tournaments in 2012 and 2013 with the help of Incharge
Secretary for sports and many Subcommittee members.
Sanjay is full of energy and passion.He worked very hard with community and Raised Funds for
Basavatharaka Charitable Cancer Trust in 2012 when Indian "Matinee Idol"
Sri.Nandamuri Balakrishna Visited TAL Ugadi celebrations as chief Guest in 2012.Raised Funds
for India Based Charity conducting games.
Sanjay's dream is to To Establish "TAL Sports Academy" within next 2 years with the help of the
community and sports men and women.His other plans are to Introduce TAL Junior cricket leagues
and sports summer camps for Telugu children in Britain. Develop Business Pages for Telugu people
in London and UK and raise funds to help charities in AP and mainly work as a volunteer in "TAL
Telugu Bhavanam Project".He strongly believes that "Nothing is Impossible for TAL as a yard
stick association in Britain which is built up of voluntary spirit and a clear focus of achieving excellence through Service."
Maa Telugu 2013
v
26
Sanjay Bhiraju
I hail from Vishakapatnam district of Andhra Pradesh. I am very much committed to TAL and its objectives
because I have been involved in all the actives of TAL for the past 4 years. I have been working as TAL Women
& Children's secretary and helping TCC from its starting point. My experiences in the present & past are
very much in line with the TAL objectives.
I worked many years as a teacher, careers advisor, Ethnic minority specialist and a training officer on race
relations with Nottingham county council. Most of my work was involved in working with young people,
local employers and community leaders. I had to meet these people at different levels in order to fulfil each role.
This needed a diversity of skills and a good communication all round. I have achieved that at a young age.
Dharmavati Nistala
I have many hobbies; swimming, reading and walking and my main passion is Yoga. I have been trained as
yoga teacher through British Wheel of yoga and also did training the teachers course in yoga. I have trained
many students in Yoga courses. I have worked as a yoga teacher for many years. I have conducted many seminars & retreats. I have taken many yoga students to Himalayan institute of yoga, Rishikesh from 2004 to 2011
for retreats. I have organised their tickets, visas and prepared them for the Ashram life in India. I worked as
treasurer for British Wheel of yoga East Midlands and organised many fund raising events for the 'Wheel'.
I have worked as secretary for Age Link for a short time.
My charity work was linked to India as well. I have raised £2500 through yoga and gave it to a school in
Bheemilipattanam, to build a dining hall for the kids. I have raised £1000 for SKVS children's trust at
Vijayawada. I have helped two Telugu girls, for their education and boarding and lodging from the age of 5yrs
to nursing school. Both of them are now qualified and working in AP.
My experience is based on organisation and people and I love working with them.
I would like to use all the experience I have gained in my working life for serving TAL.
Dr.Hari Prasad Kuttumbakam hails from Chitoor District of Andhra Pradesh.He graduated in Medicine
and post graduated in Anaesthesiology and currently working in National Health Services as a Specialist
Anaesthetist.He is Married to Dr.Koneru Lakshmi who is also working in National health Services as a
specialist.They are blessed with two lovely daughters Lahari and Swathi.
Dr.Hari Prasad is into leadership right from his School and collegiate days.He loves working for the cause of
fellow human being.He worked as General Secretary of Osamnia Medical college postgraduates.Represented
Andhra Pradesh Junior Doctors at state level as President with tremendous responsibility.He worked for the
welfare of not only doctors but also the patients and their families.
He represented TAL as General Administration Secretary and now elected as the Trustee.He strongly believes that every individual have an intrinsic value beyond their tangible contribution.He want to further deeply
commit himself for the growth of each and every individual and every area within TAL as an organisation.
He want to work on his dream projects doing long standing charitable services to Telugu people in UK and
AP through TAL.
Dr. Hariprasad
Kutumbakam
"Great organisation like TAL established in 2005 is Working with communities since 9 years with
empathy,love,foresight and commitment.If we run one more extra mile as a team we can assure not only the
Growth of organisation but also community in return, which brings special recognition to Telugu people as
torch bearers in their own fields in an advanced Nation like Britain."I thank every one who gave me this opportunity to work for you all as Trustee. I promise you that I will do my best.
düs¡T«\≈£L $»j·THêeT ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!
Raj Reddy Mahakala hails from Karimnagar District of Andhra Pradesh. He is a graduate Civil Engineering with more than 23 years of experience and exposure in India and various African countries working as a
senior engineer and a project manager on various world bank projects.He is currently settled in Britain working as a senior Building inspector for prestigious NHBC.He is married to Arpitha Reddy who is into teaching
profession,she is successfully managing TCC TAL weekend cultural school in East London as administrator
since 2010.They are blessed with two lovely children Thrigya and Bhautik.
Rajreddy Mahakala
Whilst in Ghana he found Humanity Organisation for Poverty Eradication"HOPE" a charity working to eliminate child poverty.He is into helping orphans in India,building temples.He works for Age link a UK Regd.charity
as global fund-raising Secretary.He won many awards like Hind Rattan Award,Sardar Vallabhai Patel
award,winner of the National Management and Leadership Award from the Chartered Management
Institute,UK ,Redbridge Mayors community award 2012, Member of the Many chartered Institutes.He is a
spiritualist,poet,lyric writer and a radio presenter.
He is actively involved with TAL activities since 2010.Represented TAL as Cultural Secretary in 2011-2012
and also he is the lead for TCC East London team.He is now elected as TAL Trustee.His dream is getting "TAL
Telugu Bhavanam" to cater to the socio,cultural and community needs of Telugu people in London.Organising
a good and sustainable cultural,linguistic & literary link between TAL and various academic,literary and
cultural bodies of GOVT.OF UK, AP and UNO.
Maa Telugu 2013
v
27
SECRETARIES
Mr.Ganesh Kumar P., Secretary-Cultural&Events
"I am working as a SAP BOBJ consultant staying in London from the past 11 years, I am married and I have
two wonderful kids. I am very passionate about working for TAL and it's culture center to encourage our kids
to learn Telugu language and culture.
As a parent it’s very important to understand the needs of our children to help them to learn our Telugu Language and Culture, especially when we are leaving away from our home country. It is very important for all
of us to protect our mother tongue.
Ganesh Kumar, P.
Cultural & Events
Hence I request all the Telugu people to encourage our kids to learn Telugu language and culture by participating and being part of TAL.
My dream is TAL should have Telugu Bhavanam in London soon."
Mr. Balaji Callur is a Senior IT Manager working for a Tier1 Investment Bank in London. He has been living in the UK for more than a decade. He has widely participated in various cultural activities, volunteering
programs during his stay here in the UK. He is extremely passionate about Telugu, as a language, as a cultural bondage. He hails from Hindupur, Anantapur District, Andhra Pradesh.
His wife Mrs. Vanishree Callur brings rich experience of formerly working in Human Resources. They are
blessed with a son Mstr. Abhay Callur, 6 years old.
His vision is to establish a permanent identity for Telugus, Telugu culture and literature in the UK. His dream
is a permanent building "Telugu Bhavanam" for our Telugu community living in and around London.
Balaji Calluru
General Administration
n+<ä]ø° qeTkÕÿs¡+
Most of you know me as Vamsee Mohan.
Vamsee Mohan
I.T. & P.R.
I’m really proud to be an active volunteer to the TAL. I’m having lot of interest in retaining our rich Heritage
& Culture and wish to pass it on to our next generations, especially living outside Andhra Pradesh and India.
I value a lot TAL’s motto “Unite, Cherish & Share Telugu Culture”. I wish to serve TAL even more to serve
our community. This passion has increased even more after living here for many many years. I am here purely
for serving our community through TALwith no personal gain or benefit. Personal front, I'mhaving a Master’s
degree in IT with about 19 years of IT experience. I thank my wife Prameela and daughter for their great support, which allows me to work more and more for TAL. Firstly, I thank the people who have introduced me to
TAL, secondly thank all well wishers & supporters and finally thanks all TAL family members for giving me
this wonderful opportunity to serve TAL and in turn serve our community. Mee andariki vijaya naama ugadi
subhakashalu.
"I am Ravi Sabba working as SAP HCM Consultant. My sincere thanks to my wife Rekha & baby Aashna
for their support, encouragement & motivation to do Charity. I am really passionate towards games. I played
Football, Volleyball & Cricket at university level and my objective is to develop sports division in TAL, encourage sports lovers and create opportunities to talented Telugu people in UK and aim for integration."
Ravikiran Sabba
Sports & Youth Profile
Maa Telugu 2013
v
28
Dr. Kiran Kumar
Membership & Accounts
Dr Kiran Kumar Mummaneni, graduated from the Andhra University with PhD and MBA in finance. He
subsequently worked in many countries in finance, accountancy and management including Senior lecturer
in finance at Multimedia University in Malaysia. He subsequently emigrated to the UK, where he took on
senior managerial positions in the fashion industry. He is currently running his own software company dealing with SAP solutions. He is founder and chairman of Vasireddy Annapurnamma Rajaiah Charitable Trust
in India. He is a member of academic curriculum boards in Universities UK, India and Malaysia. He has been
active in social causes and has participated in several rural development projects in India. He strongly believes in charitable work and actively participates in many charitable events in the UK. He is proud of being
a Telugu person and is keen on establishing a Telugu community in the UK for the welfare of Telugu people.
He is married to Dr Pratima Chowdary Mamillapalli, who works as a Consultant Haematologist & Laboratory Clinical Lead, The Katharine Dormandy Haemophilia Centre and Thrombosis Unit in the NHS.
Shankar Devarasetty is a professionally qualified Chartered Certified Accountant and managing director
of his own Accountancy Limited company' based in Chiswick, London. His job is to help companies to grow
from startup to successful. He came to this country 12 years ago and established himself very well. He is married
with two Children. He is highly passionate about TAL and involve in raising funds for TAL.
Shankar Devarasetty
Fund Rising
Thank You
Ravi Kumar Reddy Mocherla
Satyendra Kumar Pagadala
Convenor, TAL Ugadi 2013
Co-Convenor, TAL Ugadi 2013
Mr.Ravi Kumar Reddy Mocherla-Convenor-TAL Ugadi 2013 is a TAL Founding member and worked as East London Co-Ordinator in 2008-2010 and also served as Secretary Fund Raising in 2010-2012. Ravi is an excellent coordinator with a reliable
network besides being an expert TAL fund raiser.
Mr.Satyendra Kumar Pagadala-Co-Convenor-TAL Ugadi 2013 is a TAL Founding
member.He worked as Secretary Membership in 2006-2008 and also worked as
Organising Secretary in 2008-2010.He is known in TAL for his reliable organisational
skills with clear focus and objectivity.
"Dear Friends,We specially thank each and everyone who worked very hard to make
this 9th Ugadi Vedukalu a great and a grand Success"
Maa Telugu 2013
v
29
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ‘ê˝Ÿ dü+düÿèr yÓ’uÛÑe+
n+ãsêìï n+{Ïq 2012 ñ>±~ dü+ãsê\T
Maa Telugu 2013
v
30
‘ê˝Ÿ |üÁ<∏äeT \+&ÉHé ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T
‘ê˝Ÿ kÕ+düÿè‹ø£ πø+<ëÁ\T ` zô|Hé &˚, 2012
Maa Telugu 2013
v
31
ø=eTà ø=eTàø√ düHêïsTT... ` u≤\\ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T, 2012
Maa Telugu 2013
v
32
@ ªø£\μø£sTTHê... @ ªø£fi¯μø£sTTHê... ` u≤\\ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T, 2012
Maa Telugu 2013
v
33
‘ê˝Ÿ øÏÁdüàdt y˚&ÉTø£\T
TAL Christmas Celebrations on 8th December 2012
For the first time again in the history on Telugu christian brotherhood by grace of GOD telugu brothers and sisters from
8 different churches in London came under one roof and made TAL christmas celebrations a grand success.
Gracefull,Colourfull and wonderful celebrations around 300 Telugu people participated with families and children in
the special prayers where Newham MP Rt.Hon.Stephen Timms was chef guest .
Samuel Gill from Lighthouse fellowship international leaded the prayers.All pasters & Leaders from all churches prayed
towards all participants. This event was organized successfully my Ravi Kumar Reddy Mocherla ,TAL,Secretary Fund
Raising with help of Rathnaker Dara, Prabhu Charan Kumbala & Daniel V Taluri.
TAL Commiter members with friends and family participated and all were blessed for success,health and peace.
‘ê˝Ÿ kÕ+düÿè‹ø£ πø+<ëÁ\T
Maa Telugu 2013
v
34
‘ê˝Ÿ dü+ø±Á+‹ dü+ãsê\T
TAL Team Planning Sessions
Maa Telugu 2013
v
35
TAL Premier League - 2012
Maa Telugu 2013
v
36
Maa Telugu 2013
v
37
ACE CLUB
BLUE RANGES
CRANFORD KINGS
YOUNG TIGERS
GLOBAL WARRIORS
MIGHT CLASSICS
Maa Telugu 2013
v
38
ROCKING ROYALS
SNEHITULA CLUB
SPECTRUM STRIKERS
UNITED CRICKET CLUB
TAL sports team meet and greet and explaining about TPL to Indian Cricketer
Harbhajan Singh,England Cricketers Ravi Bopara and James Foster
in last British Summer season.
TAL TPL 2012 finals Chief Guest
Mr. Gordon Greenidge,
legendary West Indies bats man
Maa Telugu 2013
v
39
TAL CRICKET FAMILY
Maa Telugu 2013
v
40
TAL CRICKET FAMILY
Maa Telugu 2013
v
41
Telugu Association of London (TAL)
TAL - Mana Telugu Cricket League (TAL-MTCL 2013)
Telugu Association of London (TAL) established in 2005 is working with commitment and motivation
to achieve excellence in serving Telugu people living in and around London.Along with the whole range of
sociocultural activities that TAL does through out the year,sporting activities especially organising cricket in
every season has been a tradition to TAL every year.
On behalf of TAL family and TAL's continuing commitment to Cricket as our mainstream sporting
activity we are pleased to introduce one more Jewel into the Crown of every Cricketeer for this season,"TAL
Mana Telugu Cricket League in 2013".
Telugu Association of London (TAL) has put relentless efforts to make this sporting event a success
story each year and this year is no exception bringing another exciting T20-20 Cricket tournament. We are
grateful for all the hard work and effort put in by TAL and Franchise owners.
We are hosting this year's event with a total of 12 teams of which 10 are existing teams and 2 new
franchises have been added to our TAL-MTCL 2013 family.
TAL management has formed a committee comprising of members from TAL and Franchise Owners
as per below-
TAL-MTCL 2013 Core Committee
Mr. Sanjay Bhiraju Dr. Kiran K Mummaneni Mr Shankar Deverasetty
Mrs. Anita Nomula Mr. Vijay Linga Rao Budineni
List of TAL-MTCL 2013 teams and franchise owners are given below
S No
Team Name
Franchise Owner
1
Blue Rangers
Vasu May Reddy
2
Cranford Kings
Laxmipathi Gorantla
3
Global Warriors
Venkata Suryam
4
Mighty Classics
Srinivas Reddy
5
Power Renegades
Pradeep Reddy
6
Rocking Royals
Shannu/Venky/JJ
7
Snehitula Club
Surender
8
Spectrum Strikers
Manju
9
United Cricket Club
Vamsee Krishna
10
Young Tigers
Anita Tatipala
11
High Flyers
Benerjee
12
Empire Cricket Club
Prasad Mantrala
Maa Telugu 2013
v
42
Mr. Vamsee Krishna
TAL-MTCL 2013 Format:
•
All teams play against each other (Round Robin) which means each team will play 11
matches.The duration of the tournament is 16 weeks starting from 18th May 2013 and the total
matches playing are 72.
•
The top 8 teams qualify for the knockout rounds including quarters, semis and Finals.
•
Each Team will be allowed to give a list of 20 probable players at the beginning of the season
and no further additions will be entertained.
•
All league level matches are conducted in "A" class grounds and Club class grounds are used
for the knockout, quarters, semis and Finals.
•
International standard white balls are used in this tournament.
•
Colored dress for all teams
•
Professional empires
•
Social parties involving players, families
TAL-MTCL 2013 Time Lines
Friends,let us have one more season filled with professional cricket and solid action.We welcome each and
every Telugu family to come and have a family-fun filled social partying whilst enjoying this special sporting
action every weekend in the lovely British Summer.Remember your presence and support will inspire many
players to make wonders and break records.
Thank you all!!!
Maa Telugu 2013
v
43
Á_≥Hé˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ‘ê˝Ÿ C≤rj·T u≤´&çà+≥Hé b˛{°\T, 2012
‘ê˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·TT.¬ø.˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± H˚wüq˝Ÿ u≤´&çà+≥Hé b˛{°\qT ádtº \+&ÉHé, yÓdtº \+&ÉHé, ø±]¶|òt, ã]à+>¥ Vü‰yéT,
e÷+#ÓdüºsY, $T\ºHé ø°Hé‡ eT]j·TT k˛¢yé CÀHé\˝À nsTT<äT yêsê\ bÕ≥T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚&ÉTø£\qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
sêÁwüº ◊.{Ï. XÊU≤e÷‘·T´\T >öˆˆ l bıHêï\ \ø£åàj·T´>±s¡T, >öˆˆ l j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°ÎÁ|ükÕ<é, j·TTõdæ ôV’≤ |üesY ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé,
e÷J bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T, ‘ê˝Ÿ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T &܈ˆ sêeTT\T <ëk˛E>±s¡T, ‘ê˝Ÿ dü\Vü‰<ës¡T l sêe÷Hêj·TT&ÉT>±s¡T
#˚‘·T\ MT<äT>± qe+ãsY 2012˝À ø=ìï e+<ä\eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ düeTø£å+˝À |òüTq+>± ÁbÕs¡+_Û+#·≥+ »]–+~.
8 &çôd+ãsY 2012 ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î 7 CÀq¢ qT+&ç ô|ò’q˝Ÿ‡≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q 40
|ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ {°yéT\T eT]j·TT 12 $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ {°yéT\≈£î Á>±+&é ô|ò’q˝Ÿ b˛{°\qT Vü≤s¡¸˝Ÿ Á>±eTsY dü÷ÿ˝Ÿ, HêsYÔ Vü‰+|üºHé
nyÓq÷´, k˛¢yé, u…sYÿôw’sY˝À n‘·´+‘· ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+~. düTe÷s¡T 300 eT+~ ‘Ó\T>∑T ≈£î≥T+u≤\yês¡T,
|æ\¢\‘√ düVü‰ bÕ˝§Zì b˛{°\qT MøÏå+#ês¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± ‘ê˝Ÿ e´ekÕú|üø£ düuÛÑT´\T, dü\Vü‰<ës¡T nsTTq l sêe÷Hêj·TT&ÉT, ‘ê˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé l l<ÛäsY eq+, Á{°dtº düuÛÑT´\T
eTùV≤wt, dü+»jYT, dü÷s¡´, ôdÁø£≥Ø\T Vü≤]Á|ükÕ<é, sêC≤¬s&ç¶, s¡$ düu≤“, e+o eT]j·TT Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T düT<Ûëø£sY,
uÛÑs¡‘Y, qπsHé, \øÏÎ|ü‹, øÏs¡DY≈£îe÷sY, X¯s¡‘Y, >∑DÒwt, u≤˝≤J, ø£fi≤´DY, yÓ÷ôddt, e÷ã÷ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\T>∑Tyês¡+<äs¡÷
≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± bÕ˝§Zqï á b˛{°\˝À 100 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T b˛{°|ü&É≥+ »]–+~.
Á>±+&é ô|ò’q˝Ÿ b˛{°\˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+ düT<Ûëø£sY Äø£es¡|ü⁄ eT]j·TT X¯• ø£\øÏ], ~«rj·T kÕúq+˝À düT<Ûëø£sY >∑Tu≤“\ eT]j·TT
sêπøwt uÀs¡+#·, ‘·èrj·T kÕúq+˝À uÛÑs¡‘Y eT]j·TT \ø°Î|ü‹\T ¬>\Tbı+<ës¡T. $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡ b˛{°\˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À sêCÒwt
eT]j·TT |ü~àì, ~«rj·TkÕúq+˝À sêπøwt uÀs¡+#· eT]j·TT dü]‘· ì*#ês¡T. k˛¢yé y˚Tj·TsY eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì $CÒ‘·\≈£î
ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. ‘ê˝Ÿ Á≥d”º dü+»jYT u…’ÁsêE eTTK´ n‹‹øÏ, Áø°&Üø±s¡T\≈£î, b˛{°\qT ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ $#˚Ãdæq
ÄVüQ‘·T\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
Maa Telugu 2013
v
44
Maa Telugu 2013
v
45
uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ 64e ]|ü_¢ø˘ &˚ dü+<äs¡“¤+>± »qe] 26, 2013q ÄdüºØ¢ k˛ŒsYº‡ ø£¢uŸ e<ä› |ü⁄s¡Twüß\ yê©u≤˝Ÿ #Ûê+|æj·THéwæ|t b˛{°\T »]>±sTT.
‘ê˝Ÿ ‘·s|¡ ⁄üò q »]–q á b˛{°\T j·TT.¬ø. eT]j·TT ◊s√bÕ˝À yÓTT≥ºyTÓ T<ä{kÏ Õ]>± »s¡>&∑ +É Äq+~+#·<>ä Z∑ $wüjT· +. á b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&+É ˝À
Äs¡ZHÓ’õ+>¥ düuŸ ø£$T{°øÏ ‘ê˝Ÿ ãè+<ä+, $TÁ‘·T\T, \+&ÉHé˝Àì ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T m+‘√ düVü≤ø£]+#ês¡T. á yê©u≤˝Ÿ b˛{°˝À¢ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À
>√¢ã˝Ÿ yê]j·TsY‡, ¬s+&Ée kÕúq+˝À Áø±Hébò˛sY¶ øÏ+>¥‡, eT÷&Ée kÕúq+˝À m+ô|’sY ÁøϬø{Ÿ ø£¢uŸ $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡T. yê©u≤˝Ÿ ø√sY ø£$T{°
düuÛÑT´\T e+o >√$+<é, düT˙˝Ÿ Hê>∑+&É¢, düTBÛsY #·+Á<ä|ü‹ ìs¡«Vü≤D˝À á b˛{°\T »]>±sTT.
Maa Telugu 2013
v
46
Maa Telugu 2013
v
47
<˚X¯uÛ≤wü\+<äT
‘Ó\T>∑T ˝…dü‡!
‘ê˝Ÿ ‘Ó\T>∑T kÕ+düÿè‹ø£ πø+Á<ë\T
Áù|eTeT÷s¡TÔ˝…’q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT,
yê] |æ\¢\q÷ kÕ«>∑‹düTÔHêïsTT
‘Ó\T>∑T yês¡+<ä]ø° qeTkÕÿs¡+. á πø+Á<ë\ eTTK´ ñ<˚›X¯´+, \+&ÉHé˝ÀqT, #·T≥Tº|üø£ÿ\
leT‹ <Ûäsêàe‹ ìwüº\
{Ïdædæ (yÓdtº) n&çàìÁùdº≥sY
leT‹ n]Œ‘ê ¬s&ç¶
{Ïdædæ (ádtº) n&çàìÁùdº≥sY
‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&+É &ç
MT |æ\¢\‘√
e÷{≤¢&ç+#·+&ç
ñqï eTq ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹, uÛ≤wü eT]j·TT ø£fi\
¯ qT H˚]Œ+#·&+É . >∑‘· 3 dü+e‘·‡
sê\T>± ¬s+&ÉT πø+Á<ë\T` ˇø£{Ï ádtº \+&ÉHé˝ÀqT eTs=ø£{Ï yÓdtº \+&ÉHé˝ÀqT kÕú|æ+∫,
H˚]Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. yÓdtº \+&ÉHé πø+Á<ä ìsê«Vü≤ø£ u≤<Ûä´‘·\ì <Ûäsêàe‹ ìwüº\, ádtº
\+&ÉHé πø+Á<ä ìsê«Vü≤ø£ u≤<Ûä´‘·\qT leT‹ n]Œ‘ê sêCŸ¬s&ç¶ d”«ø£]+∫ <ëì n_Ûeè~ΔøÏ
‘√&ÜŒ≥TqT n+~düTÔHêïs¡T. yÓTT<ä{Ïs√E qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î á πø+Á<ë\T ~q~Hê_Ûeè~Δ
#Ó+<äT‘·THêï, n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ Ç+ø± m+‘√ n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì ‘ê˝Ÿ dü+ø£\Œ+. TCC
π +Á<ä n_Ûeè~ΔøÏ |ò+ü &é‡ @sêŒ≥Tø√dü+ y˚TeTT ˇø£s√E jÓ÷>∑•ø£D
å #˚d,æ ñbÕ<Ûë´j·TT\T,
west ø
‘·*¢‘·+Á&ÉT\T eT]j·TT ª‘ê˝Ÿμ ø£$T{Ï düuÛÑT´\ düVü≤ø±s¡+‘√ 300 bÂ+&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTT.
eTTK´+>± ø=+<äsT¡ ‘·*‘¢ +· Á&ÉT\T yê] |æ\\
¢ qT yÓTT<ä{sÏ √E qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ |ü+|ü⁄‘·÷
yê] |üP]Ô düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT n+~+#·≥+ e\¢H˚ TCC yÓdtº á $<Ûä+>± ì]«|òüTï+>±
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï<äì #Ó|üŒ&ÜìøÏ >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïqT.
y˚TeTT >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ø±\+˝À ‘·\T¢\ ø√dü+ u≤©e⁄&é •ø£åD ≈£L&Ü Ç#êÃeTT. eT]j·TT
|æ\¢\øÏ yê] Á|ü‹uÛÑì ã{Ϻ H˚s¡TÃø=q&ÜìøÏ M\T>± dü+^‘·+, uÛÑs¡‘·Hê≥´+ ø=s¡≈£î ˇø=ÿø£ÿ
<ëìøÏ s¬ +&ÉT ‘·s>¡ ‘∑ T· \T y˚sπ «s¡T>± @sêŒ≥T #˚kÕeTT nì #Ó|Œü &ÜìøÏ m+‘√ dü+‘√wædTü HÔ êïeTT.
á @sêŒ≥T e\q ø=‘·>Ô ± #˚]qyê]øÏ ≈£L&Ü m+‘√ kÂ\uÛ´Ñ +>± ñ+≥Tqï~. e÷‘√ >∑‘· eT÷&ÉT
dü+e‘·‡sê\T>± dü+^‘·+ H˚sT¡ Ã≈£î+≥Tqï eTq |æ\\
¢ qT á dü+e‘·‡s¡+ Áπ>&é`1 |üØø£\
å ≈£î dæ<+Δä
#˚düTÔqï+. á πø+Á<ë\ <ë«s¡ eTq ∫Hêïs¡T\øÏ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü ñ∫‘·+>± H˚]Œ+#·T‘·THêïeTT.
dü+e‘·‡sêìøÏ y=ø£kÕ] ∫Å\¶H‡é &˚ |ò+ü ø£Hå é @sêŒ≥T #˚d,æ eTq øπ +Á<ä |æ\\
¢ +<ä]˙ yê] n_ÛsT¡ ∫ì
ã{Ϻ dæ<äΔ+ #˚dæ ùdºõ ô|’ yê] Á|ü‹uÛÑqT Á|ü<ä]Ù+#˚ neø±X¯+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£*ŒdüTÔHêïeTT. á
$<Ûä+>± #˚j·T&É+e\¢ eTq+<ä]ø° eTH√s¡+»ø£y˚T ø±≈£î+&Ü ∫Hêïs¡T\øÏ Ä‘·à$XÊ«dü+ m+‘√
ô|+bı+<äT‘·T+<äì eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ∫Å\¶Hé‡ &˚ |òü+ø£åHé˝À m+‘√
eT+~ eTq ‘Ó\T>∑T ∫Hêïs¡T\T y…’$<Ûä´uÛÑ]‘·yÓTÆq mH√ï Á|ü<äs¡Ùq\T #˚dæ $#˚Ãdæq yês¡+<ä]˙
n\]+|ü#˚kÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± Ä ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø=ìï s√E\ eTT+<äT>∑ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ qT+∫
Á|üeTTK ≈£L∫|üP&ç $<ë«+düT\T ¬ø.$.$. dü‘·´Hêïsêj·TD>±]ì s¡|æŒ+∫ yê]#˚ eTq
∫Hêïs¡T\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£L&Ü esYÿcÕ|t <ë«sê Á|ü‘˚´ø£ qè‘·´•ø£åD Ç|æŒ+ #·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü
yês¡+<ä]‘√ ∫Å\¶Hé‡ &˚ |òü+ø£åHé˝À Á|ü<äs¡Ùq\T #˚sTT+#·&É+‘√ á y˚&ÉTø£\T $»j·Te‘·+
nj·÷´j·Tì #Ó|üŒ &ÜìøÏ >∑s¡« |ü&ÉT‘·THêïqT. ¬ø.$.$. dü‘·´Hêïsêj·TD >±]#˚ •ø£åD
rdüTø√>∑\>∑≥+ eTq ∫Hêïs¡T\T eT]j·TT ô|<ä\
› ≈£î y=ø£ eTs¡|⁄ü sêì nqTuÛ÷Ñ ‹ì $T–*Ãq~.
n<˚$<Ûä+>± Äj·TqqT dü+e‘·‡sêìøÏ ø£˙dü+ y=ø£{Ï ˝Ò<ë M˝…’‘˚ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ rdüT≈£îe∫Ã
eTq ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä]ø° qè‘ê´_Û˝≤wü ô|+bı+~#ê\ì e÷ ÄX¯j·T+.
∫e]>∑, e÷≈£î á eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± TCC West & East πø+Á<äìs¡«Vü≤D˝À ∫qï ∫qï
düyêfi¯ófl m<äT¬s’Hê yÓTT‘·Ô+>± eTq ∫Hêïs¡T\ n_Ûeè~Δì #·÷düTÔ+fÒ m+‘√ dü+‘√wü+ eT]j·TT
‘·è|æÔ bı+<äT‘·THêïbì #Ó|üŒ&ÜìøÏ dü+‘√wædüTÔHêïeTT.
uÛ$Ñ wü´‘·T˝
Ô À á ìs¡«Vü≤D u≤<Û´ä ‘·\˝À mes¡T bÕ\T|ü+#·Tø√yê\Hêï, yê]øÏ e÷s¡+Z düT>∑eT+>±
ñ+≥T+<äì yê]øÏ |üP]Ô dü+‘·è|æÔ ñ+≥T+<äì Ä•düTÔHêïeTT.
Maa Telugu 2013
v
48
ÇM
ñ>±~ s¡T#·T\T
dü+bÕ<äø°j·T+
ªÁù|eTJeq j·÷q+μ ` ‘ê˝Ÿ ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ Á|üj·÷D+
1. ‘ê˝Ÿ 2012 $X‚cÕ\T
2. ‘ê˝Ÿ q+<äqHêeT y˚&ÉTø£\T, \+&ÉHé Á|ü<∏äeT ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T
3. Report on TAL Womens' Form (TWF)
... 51
... 52
... 54
... 56
... 59
‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑe+
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C…’ø=≥Tº ‘Ó\T>√&Ü
uÛ≤wü ì\yê*... Áã‘·T≈£î yÓ\>±*...
n»sêeTs¡+, ∫s¡düàs¡D°j·T+ ø±ø£rj·T yÓ’uÛÑe+
y˚eTT\yê&É l sê»sêCÒX¯«sê\j·T+
u≤düs¡... düs¡dü«‹ Ä\j·TeTT
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ∫Vü‰ï\T ` |üPs¡í≈£î+uÛÑ+, ø£ã&û¶
` ÄØ« sêe÷sêyé
` eT+&É* ãT<äΔÁ|ükÕ<é
` e÷~sêE sêCÒX¯«s¡sêe⁄
` sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
` sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
` sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
...
...
...
...
...
...
60
65
68
73
74
75
yê´kÕe[
10. u≤\\≈£î |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡q+, s¡#·Hêyê´dü+>∑+ nedüs¡e÷? ` ùV≤e÷ e÷#·s¡¢
11. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À u≤\ø±]àø£ e´edüú,
` #·<ä\yê&É eTùV≤wt≈£îe÷sY
u≤\ j·÷#·ø£ e÷|òæj·÷
12. eTqeT÷ ` eTq Äs√>∑´eT÷,
|ü+#·uÛÑ÷‘ê\T ` eTq X¯Øs¡ ‘·‘ê«\T
‘·s¡>∑ì <äqeTT ` ø£qã&Éì ã\eTT
` sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
- Gouri Srinivasan
13. Making A Difference
... 76
... 78
... 82
... 85
ø£$‘ê ø£<ä+ã+
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
e∫Ã+~ H˚&ÉT ñ>±~`‘Ó∫Ã+~ eTq≈£î uÛÀ>±~
$»j·THêeT dü+e‘·‡sê>∑eTq+
ñ>±~ ø£q´
‘ê˝Ÿyê] ‘ês¡ø£eT+Á‘·+ ` ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ <˚y√uÛÑe
‘Ó\T>∑Te÷àsTT
>±*|ü≥+
@<√ ˇø£{Ï
ˇø£ cÕj·TsY &Ó’Ø
ùdyé mì«sêHéyÓT+{Ÿ
‘Ó\T>∑T eTT‘ê´\T
>∑T+&Ó˝À¢ >∑T≥Tº #·|ü&ÉT, |üs¡eT|ü<ä k˛bÕq+, ø√]ø£
uÛÀC≤´Hêj·Tø˘ eTs¡D+, düs¡<ë>±...
` u≤ãTsêe⁄ ô|+&Ó+
` Á|ükÕ<é ø±ÁfÒ|ü*¢
` q[˙ ≈£îe÷sY
` ùV≤eT e÷#·s¡¢
` &܈ˆ e÷~q sêeTø£èwüí
` sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
` ¬ø. •yê¬s&ç¶
` ÄXÊsêE
` øöeTT~ sêbÕø£
` eTeT‘·, b˛ø£\•e
` eT÷]Ô C§qï\>∑&ɶ
` e÷<Ûäyé ‘·Ts¡TyÓTfi¯¢
Perfect Person
- Avanthika
kÂuÛ≤>∑´e]¸DÏ, XÊ+‹
` yÓ’. $<ë´kÕ>∑sY
Free, Loneliness
- Rudrani Kadiyala
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
86
87
87
87
88
88
89
89
90
90
91
92
92
93
93
94
` |æ. dü‘·´e‹
....
` &܈ˆ ¬ø. $y˚ø±q+<äeT÷]Ô ...
` $+»eT÷] sê>∑düT<Ûä
...
` &܈ˆ eT÷]Ô C§qï\>∑&ɶ ...
` &܈ˆ yÓ\>∑|üP&ç u≤|üPJsêe⁄...
- Constance J. Brown
...
- Anjali Robert
...
95
100
106
110
112
114
115
Nivita Patri & Giridhar Patri Poems
ø£<∏ë ø±\πøå|ü+
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
<äeTj·T+‹ ≈£L‘·Ts¡T
j·TTesY d”Á¬ø{Ÿ‡ ÄsY ùd|òt $‘Y $T
uÛ≤cÕ ø£˝≤|ü+
bò˛{À\T y=+&ÉT≈£î+<ëe÷!
ôd’ÿ|t˝À ‘ê‘ê eTqe&ÉT
Freedie The Friendly Ghost
History
dæ˙ $H√<ä+
37. ª$T<∏äTq+μ ô|’ |ü<ä dü+<√Vü≤+
38. j·÷uÛ…’j˚Tfi¯¢ \e≈£îX¯
` $+»eT÷] sê>∑düT<Ûä
` yÓ’. •esêeTÁ|ükÕ<é
... 116
... 118
TELUGU NATIONAL DAY
31st Mar 2012
By the Mayoress, Mrs Helen Johnson.
The Mayor and myself were invited to the national day for the Telugupeople. There are over
20 million living in India and several live in Hounslow and Redbridge.
We were greeted by many people and they showered us with flower petals and incense. The
women were dressed in bright colours and all looked splendid and I would have liked to talk
to them more to find out where they bought such magnificent outfits.
There was a band playing rather interesting music. It reminded me of the Irish shinnery. A
man and a woman were playing violins in a very lively duet. It was very enjoyable and fun to
listen to.
The crowd roared and a film star was lead into the hall. The crowd loved him and he was
mobbed. He joined us in the front row and explained to us about his movies. The music continues with dancers and the film star told us that it was from his and his father's movies.
We were lead on to the stage where the host introduced the committee members. After the
Mayor gave a speech I was asked to introduce a ballad singer. I struggled to pronounce his
name but he took my struggle in good faith.
Various awards were given to people from Hounslow and Redbridge for their work in the community.
The film star told the crown to join in with local things in the community that they lived in and
not to separate themselves, work hard and get on with their lives. All most impressive.
The chairman stressed upon us the virtues that the British had brought to their people in India.
All in all it was an impressive afternoon to a hardworking group of people.
Mayor Councillor Chris Cummins 2011 - 2012.
50
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
dü+bÕ<äø°j·T+
e÷#Ós¡¢ ùV≤eT
N|òt m&ç≥sY
$»j·THêeT dü+e‘·‡s¡ ñ>±~øÏ düTkÕ«>∑‘·+!
‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä]ø° q÷‘·qdü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. eT]j·TT e÷ ‘Ó\T>∑T ñ>±~ dü+∫ø£≈£î ñ‘ê‡Vü≤+‘√ s¡#·q\T
|ü+|æq yês¡+<ä]ø° ø£è‘·v„‘·\T.
m|üŒ{Ï˝≤π> á dü+∫ø£ yÓqø£ m+‘√ n+&É>± ì\ã&ç nìï u≤<Û´ä ‘·\÷ d”«ø£]+∫q Áo yêdæs¬ &ç¶ qMHé>±]øÏ Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£
<Ûäq´yê<ë\T. eT]j·TT m+‘√ zs¡TŒ‘√ nedüs¡eTsTTq e÷s¡TŒ\÷ #˚s¡TŒ\÷ #˚dæ á dü+∫ø£qT n+<ä+>± neTs¡Ã&ÜìøÏ
‘√&ÉŒ&çq ÁoeT‹ bıqï|ü*¢ d”‘·>±]øÏ ø£è‘·v„‘·\T.
ª‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ <˚y√uÛÑeμ n+≥÷ ‘ê˝Ÿ (‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt \+&ÉHé) á >∑‘· ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\T>± #˚düTÔqï
ìHê<ä+ á <˚X¯+˝À Á|ü‹#√{≤ <Ûä«ìdü÷Ô, Á|ü‹<Ûä«ìdü÷Ô Vü≤+>∑Ts¡+>∑T \qT |ü⁄\TeTT≈£î+≥÷ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± $düÔ]+|ü
#˚j·T&ÜìøÏ ñ$«fi¯Sfls¡T‘·÷+~.
‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ dü+düÿèr kÕVæ≤‘·´ ùde\+~+#·&ÜìøÏ ‘ê˝Ÿ yês¡T m|ü&É÷ dæ<äΔy˚T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L yês¡T #˚dæq, #˚düTÔqï,
#˚j·TuÀyê\qT≈£î+≥Tqï ùde\T #ê˝≤ Á|üX¯+dü˙j·T+. neTà uÛ≤wüqT nXÊ•«‘·+ #˚j·T>∑÷&É<äì, uÛ≤$‘·sêìï ‘Ó\T>∑T
yÓ\T>∑T˝À Á|ü»«]\¢CÒj·÷\H˚ ˇø£ ÄX¯‘√, ÄX¯j·T+‘√, <Ûäè&É dü+ø£\Œ+‘√ ‘Ó\T>∑T bÕsƒ¡XÊ\\T ì]à+#·&É+, ‘Ó\T>∑T
Ä<Ûë´|ü≈î£ \qT s¡|Œæ +#·&yÉ T˚ ø±ø£ ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ ø£$ düyT˚ àfi¯Hê\T, #·sá \T »]|æ+#·&+É ‘ê˝Ÿ yêfi¯fl ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´‘·èwü≈í î£
ì<äs¡Ùq+. yês¡T #˚düTÔqï ø£èwæ XÊ¢|òüT˙j·T+. n+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡DÒ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ‘ê˝Ÿ yêfi¯ófl \+&ÉHé eTVü‰ q>∑s¡+˝À
ìs¡«Væ≤+∫q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ‘Ó\T>∑T düuÛÑ\T. düTÁ|üdæ<äΔ kÕVæ≤‘·´ø±s¡T\T, ø£e⁄\T eT]j·TT s¡#·sTT‘·\T- Áo j·÷s¡¢>∑&ɶ
\ø°åàÁ|ükÕ<é, Áo ¬ø. •yê¬s&ç¶, Áo yêdæ¬s&ç¶ qMHé, Áo >√s¡{Ï yÓ+ø£qï, Áo y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé, Áô|ò+#Y ‘Ó\T>∑T Ábıô|òdüsY Áo
&˚ìj·T˝Ÿ>±s¡¢qT nVü‰«ì+∫, eTTK´ n‹~Û &Ü. Áo >∑÷≥\ ø£èwüíeT÷]Ô>±] düeTø£å+˝À, nH˚ø£eT+~ ô|<ä›\T eT]j·TT
kÕVæ≤rÁ|æj·TT\ Vü≤s¡¸<Ûë«Hê\ eT<Ûä´ ª‘Ó\T>∑T düuÛÑ\Tμ |òüTq+>± »]>±sTT.
<ë<ë|ü⁄ eTTô|òÌŒ¤nsTT<˚fi¯fl ÁøÏ‘·+ y˚TeTT á <˚X¯+˝À ‘=*kÕ]>± n&ÉT–&çq|ü&ÉT ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T e÷f…ÆHê $ì|æ+#·ø£,
ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T eTìôw’Hê ø£ì|æ+#·ø£ n\¢˝≤¢&çb˛j˚Tyêfi¯fl+. nqï+ ø√dü+ _j·T´+ <=s¡ø£ø£, neTàuÛ≤wü |ü\T¬ø’Hê <=s¡ø£ø£
n\eT{Ï+∫ b˛j˚Tyêfi¯fl+. Áu…&ÉT¶eTTø£ÿ\‘√ bÕ≥T Ç+^¢wt eTTø£ÿ\÷ $T+>∑T&ÉT|ü&Éø£ dü‘·eT‘·eTj˚T´yêfi¯fl+. ‘Ó\T>∑T
uÛ≤c˛ sêeT#·+Á<ë, ‘Ó\T>∑T uÛÀ»qyÓ÷ sêeT#·+Á<ë nì n\eT{Ï+∫b˛j˚Tyêfi¯fl+.
n+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+&ç ˝≤+>¥ »+|t #˚dæ Ç+>∑¢+&é˝À |ü&çq e÷≈£î Ç‘·s¡ sêÅcÕº\ qT+&ç e∫Ãq uÛ≤s¡rj·TT\≈£î ª‘Ó\T>∑Tμ
nH˚ ˇø£ uÛ≤wü ñ+<äì ‘Ó*j·T<ä+fÒ ÄX¯Ãs¡´+‘√ bÕ≥T Äy˚<äq ≈£L&Ü ø£*π>~. <äøÏåD uÛ≤s¡rj·TT\+<äs¡÷ ˇø£ ‘·$Tfi¯+
e÷Á‘·y˚T e÷{≤¢&ÉT‘ês¡ì nqT≈£îH˚ sêÅùwº‘·s¡T\ nC≤„HêìøÏ qyê«˝À @&Éyê˝À ‘Ó©ø£b˛j˚T~.
n˝≤+{Ï~ Ç|ü&ÉT Ç+>∑¢+&é ˝À ‘Ó\T>∑T e÷≥ $ì|æ+#·ì #√≥T˝Ò<äT, ‘Ó\T>∑T uÛÀ»q+ ø£ì|æ+#·ì |ü≥ºD+ ˝Ò<äT.
‘ê˝Ÿ yêfi¯ófl #˚dTü qÔ ï ø£èwæe\¢ ‘·ì$rsê ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥THêï+, $+≥THêï+, #·<Tä e⁄≈£î+≥THêï+, ÁyêdüT≈£î+≥THêï+.
‘Ó\T>∑T yêfi¯ófl #˚ùd yêDÏ»´+ e\¢ Äeø±j·T, >√+>∑÷s¡\ ‘Ó\T>∑T uÛÀ»q+ ≈£L&Ü Äs¡–düTÔHêï+.
Ç|üŒ{Ïøπ ø=+‘·eT+~ Ç+^¢wyt êfi¯ófl, eTTK´+>± eTqyêfi¯fl‘√ ùdïVü≤u≤+<Ûyä ê´\T ø£\T|ü⁄ø=qï yêfi¯ófl ‘Ó\T>∑T H˚sT¡ Ãø√&É+˝À
ÄdüøÔÏ ø£qãs¡TdüTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdTü ‘Ô +· ‘ê˝Ÿ yêfi¯ófl ‘Ó\T>∑T uÛeÑ q+ ø√dü+ #˚dTü qÔ ï ø£èwæ |ò*ü +∫ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >±
$dü]Ô +∫ bÕsƒ´¡ Á>∑+<Ûë˝À¢øÏ n~Ûs√Væ≤+∫ j·T÷ìe]‡{° &çÁ^˝À¢ ˇø£{>Ï ± |ü]>∑D+Ï |üã&˚ s√E m+‘√ <ä÷s¡+ ˝Ò<ìä Ä•dü÷.Ô ...
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
51
ªÁù|eTJeq j·÷q+μ
‘ê˝Ÿ ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ Á|üj·÷D+
Á|ü|+ü #·+˝À edüTqÔ ï e÷s¡TŒ\˝À dü«#·Ã+¤ <ä ùdyês¡+>±ìøÏ ÁbÕeTTK´‘· ô|s¡T>∑T‘·÷ e⁄+~. Á|üuTÑÛ ‘ê«\T nH˚øy£ TÓ qÆ düeTdü´\‘√
ìs¡«sêeT+>± |üì#˚ùd H˚|ü<∏ä´+ ás√Eq eTqeT+<äs¡+ #·÷düTÔHêï+. Á|üuÛÑT‘ê«\T #˚j·T˝Òì #ê˝≤ |üqT\qT dü«#·Ã¤+<ä ùdyê
dü+düú\T m+‘√ HÓ’|ü⁄D´‘·‘√ #˚dæ #·÷|ædüTÔHêïsTT. á dü+düú\T #˚ùd≥Te+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ e\q mH√ï <˚XÊ\˝À Á|ü»\T m+‘√
ùdeì, n˝≤π> W<ësê´ìï bı+<ä>∑\T>∑T‘·THêïs¡T.
2005˝À kÕú|æ‘·+ nsTTq ª‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt \+&ÉHéμ mH√ï dü+düÿè‹ø£, kÕe÷õø£, Áø°&É\T n˝≤π> eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\≈£î
dü+ã+~Û+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dü÷Ô e∫Ã+~. ejÓ÷eè<äTΔ\≈£î u≤dü≥>± ì\e≥+˝≤+{Ï HêD´yÓTÆq ø±s¡´ Áø£e÷\qT Vü≤+>∑÷
Äsꓤ≥+ ˝Ò≈£î+&Ü ˇø£ |ü<äΔ‹˝À ìs¡«Væ≤düTÔ+~.
2011`12 dü+ˆˆ˝À, 2012`13˝À dü+kÕú>∑‘·+>± πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ª‘ê˝Ÿμ #˚|üfÒº |üqT\˝À mH√ï HêD´yÓTÆq≥Te+{Ï e÷s¡TŒ \qT,
#˚s¡TŒ\qT #˚j·T≥+ »]–+~. ª‘ê˝Ÿμ #˚|üfÒº Á|ü‹ ø±s¡´Áø£eT+ yÓqTø£ ˇø£ ì]›wüºeTsTTq Á|üD≤[ø±s¡#·q, #·sêà »s¡T>∑T‘·T+~.
dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê »]π> e÷dü, Á‘Ó’e÷dæø£ MT{Ï+>∑T\˝À eT+∫ ìs¡íj·÷\T rdüTø√e≥+, n˝≤π> ˇø£ @&Ü~øÏ ø±e\dæq
Á|üD≤[ø£ì ‘·j·÷s¡T#˚düTø√e≥+, Ä]úø£+>± ø±e\dæq eqs¡T\qT m+‘√ <Ûë]àø£ Vü≤è<äj·T+ ø£*–q <ë‘·\qT ÄÁX¯sTT+∫,
yê] qT+&ç Ä]úø£ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT bı+<ä≥+, n˝≤π> ª‘ê˝Ÿμ #˚|üfÒº Á|ü‹ ∫qï, ô|<ä› ø±s¡´Áø£e÷\qT n‹ C≤>∑Ts¡÷ø£‘·‘√
»s¡|ü≥+ »s¡T>∑T‘·÷ e⁄+≥T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ª‘ê˝Ÿμ˝À e⁄qï düuÛÑT´\˝À nìï s¡+>±\≈£î dü+ã+~Û+∫qyês¡T e⁄+&É≥+ e\q
Á|üD≤[ø±s¡#·q $wüj·T+˝À m≈£îÿe Çã“+<äT\T e⁄+&Ée⁄. n˝≤π> ˇø£ 'True Professionalism' ˝Ò<ë ªì»yÓTÆq |üì HÓ’|ü⁄D´‘·μ
ø£ì|ædüTÔ+~.
nsTTHê ∫qï∫qï ‘·|ü \T »s¡T>∑T‘·÷H˚ e⁄+{≤sTT. ø±ì yê{Ïì m+‘√ u≤<Û´ä ‘·‘√ |ü]o*+∫, |üØøÏ+å ∫, $X‚w¢ D
ü »s¡T|ü⁄ ‘êeTT.
BìøÏ ‘√&ÉŒ&˚ $$<Ûä ø£$T{°\T, düuŸ ø£$T{° düuÛÑT´\+<ä]ø° dü$qj·T+>± ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥THêïeTT. 2011 qT+&ç 2
dü+e‘·‡sê\bÕ≥T ª‘ê˝Ÿμì n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æq n<Ûä´≈£åî\T l<ÛäsY eq+>±]øÏ, ø£eTT´ìπøwüHé‡ ÇHé#ÛêsY®>± |üì#˚dæq eT˝Ò¢wt
ø√≥>±]øÏ eT]j·TT e÷ n+<ä]ø° Ä<äs¡Ù+>± ì*∫ m\¢|ü&ÉT dü\Vü‰, dü+Á|ü~+|ü⁄\qT Ç#˚Ã≥Te+{Ï ª‘ê˝Ÿμ dü\Vü‰<ës¡T\T
&Ü.<ëk˛E sêeTT\T>±]øÏ, l sêe÷Hêj·TT&ÉT>±]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüT ≈£î+≥THêïeTT.
2012 ñ>±~ ‘·sê«‘· ª‘ê˝Ÿμ #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷\T n˙ï $»j·Te+‘·+>± »s¡T|ü⁄ø√e≥+, n˝≤π> \+&ÉHé |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À
ìedædüTÔqï ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ e÷s¡T‘·Tqï nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± Ä#·s¡D≤‘·àø£yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\T, eTTK´+>± ∫qï|æ\¢\≈£î,
eTVæ≤fi¯\≈£î, j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î kÕ+düÿè‹ø£, kÕVæ≤‘·´, kÕ+|òæTø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T>± |æ\¢\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ñ|ü
jÓ÷>∑|&ü ≥
˚ ≥Te+{Ï Á_≥Hé˝ÀH˚ yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï m&ÉT´πøwüHé m–®_wüHé eT]j·TT Áø°&Üø±s¡T\≈£î ÁøÏø¬ {Ÿ, C≤rj·TkÕúsTT u≤´&çà+≥Hé,
yê©u≤˝Ÿ, #Ódt b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+~. ª‘ê˝Ÿμ düu´ÑÛ ‘·« dü+K´ ô|s¡T>∑T<ä\ dü+düú #˚dTü qÔ ï ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Á|üC≤ ÄyÓ÷<ä+>±
d”«ø£]düTÔHêïeTT. 2011`12˝À ª‘ê˝Ÿμ düuÛÑT´\T>± #˚]q yês¡+<ä]ø° kÕ«>∑‘·, <Ûäq´yê<ë\qT eTs=ø£kÕ] ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTT.
ø=‘·Ô düuÛÑT´\qT Äràj·T+>± ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTT.
52
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
2012`13˝À ª‘ê˝Ÿμ #˚|{
ü qºÏ ø±s¡´Áø£e÷\˝À yê] düV‰ü j·÷ìï n+~+∫ Ä]úø+£ >± düV≤ü ø£]+∫, dü+düìú ã\|üs∫
¡ q Á|ü‹ yê´bÕs¡,
yêDÏ»´ dü+düú≈£î ù|s¡Tù|s¡THê <Ûäq´yê<ë\qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTT. yê]yê] yê´bÕs¡, yêDÏC≤´_Ûeè~Δ˝À ª‘ê˝Ÿμ Ç+ø± yÓTs¡T¬>’q
ùde\qT n+~+#ê* nH˚ <äè&ÛÉ dü+ø£\Œ+‘√ |üì#˚düTÔ+~.
ª‘ê˝Ÿμ ìs¡«Væ≤+#˚ ‘Ó\T>∑T kÕ+düÿè‹ø£ πø+Á<ë\˝À MT |æ\¢\qT #˚]Œ+∫, yê]øÏ eTq ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹, kÕVæ≤‘ê´\T, dü+^‘·+,
Hê≥´ø£fi¯\˝À ÄdüøÏÔì ô|+bı+~+#·{≤ìøÏ nVü≤]ïX¯\T |ü]‘·|ædüTÔqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î <Ûäq´yê<ë\qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTT. á
πø+Á<ë\˝À MT˝À me¬s’Hê yê\+{°s¡T¢>± #˚] ùde #˚j·÷* nqT≈£î+fÒ eTeTà*ï yÓ+≥H˚ dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.
2012 dü+ˆˆ˝À Á|üeTTK dæ˙q≥T&ÉT l q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí>±s¡T ª‘ê˝Ÿμ 8e ñ>±~ y˚&ÉT\≈£î eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ ø=ìï
e+<ä\eT+~ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î ª»>∑<ëq+<ä ø±s¡≈£î&ÉTμ nsTTHês¡T. Á_≥Hé˝À düTe÷s¡T 50 dü+e‘·‡sê\T uÛ≤cÕ dü+düÿè‘·T\≈£î
yê] J$‘ê\qT <Ûës¡b˛dæq l >∑÷{≤\ ø£èwüíeT÷]Ô>±] eT]j·TT ø=+<äs¡T ô|<ä›\ >ös¡yês¡ú+ ª‘ê˝Ÿμ ìs¡«Væ≤+∫q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï
‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\≈£î eTq sêÁwüº+ qT+&ç e∫Ãq l ¬ø. •yê¬s&ç¶>±s¡T, l yêdæ¬s&ç¶ qMHé>±s¡T, |ü˝…¢ø£$ l >√s¡{Ï yÓ+ø£qï>±s¡T,
l j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°ÎÁ|ükÕ<é>±s¡T¢, ÁbòÕHé‡ qT+∫ e∫Ãq ‘Ó\T>∑T ø£$ l &Üìj·T˝Ÿ ì»sY‡>±s¡T, n˝≤π> ‹s¡T|ü‹ qT+&ç e∫Ãq X¯‘·
düVü≤ÁkÕe<Ûëì l y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé>±] ø£$‘ê #ê‘·Ts¡´+, ø£eq $Hê´dü+ kÕVæ≤r $ø±dü+‘√ \+&ÉHé eTVü‰q>∑s¡+ |ü⁄\ø£]+∫
b˛sTT+~. \+&ÉHé eTVü‰q>∑s¡+ ˇø£ nø£ås¡Á|üuÛÑ>± Á|üø±•+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üeTTK Ä+π>¢j·T ‘Ó\T>∑T ø£$ dæ.|æ. ÁuÖHé≈£î
ª‘ê˝Ÿμ |ü⁄qs¡T<äΔ]+∫q \+&ÉHé dæ.|æ. ÁuÖHé düe÷~Û e<ä› |òüTq+>± ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T.
nìï dü+düú\˝≤π> ª‘ê˝Ÿμ ≈£L&Ü Áø£y˚T|” e÷s¡T‘·Tqï dæú‹>∑‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± ‘·q |üìrs¡T, n˝≤π> Hêj·Tø£‘·«+˝À e÷s¡TŒ\T
#˚düT≈£î+≥÷ ~q~Hê_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘√+~.
ª‘ê˝Ÿμ düs«¡ düu´ÑÛ düe÷y˚XÊìï (mõmyéT) &çôd+ãsY 15, 2012q ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïeTT. 2013 e÷]à HÓ\˝À ª‘ê˝Ÿμ dü+düú kÕ<Ûës¡D
mìïø£\T $»j·Te+‘·+>± »]–q$. Áø=‘·Ô Áø=‘·Ô Ä˝À#·q\‘√, HÓ’|ü⁄D´+‘√ ª‘ê˝Ÿμ 2013`15 q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ u≤<Ûä´‘·\qT
ás√E qT+&ç d”«ø£]düTÔ+~. yê]øÏ Vü‰]úø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*j·TCÒ<ë›+. Ms¡+<äs¡T ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ n_Ûeè~ΔøÏ, Äq+<ëìøÏ
‘√&ÉŒ&ÉT‘·÷ ø£wæº+∫ |üì#˚kÕÔs¡T nì Ä•dü÷Ô ÄVü‰«ì<ë›eTT.
‘ê˝Ÿ 9e ñ>±~ y˚&ÉTø£\T ás√Eq Ç+‘· yÓ’uÛÑe+>± »s¡>∑{≤ìøÏ, n˝≤π> ªe÷ ‘Ó\T>∑Tμ dü+∫ø£ Ç+‘· düT+<äs¡+>± sêe{≤ìøÏ
nVü≤s¡V≤ü + ø£w|ºü &ü qç Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° <Ûqä ´yê<ë\qT ‘Ó*j·TCÒdTü ≈£î+<ë+. yÓTT<ä{Ï qT+∫ ‘ê˝Ÿ #˚ùd Á|ü‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï Áb˛‘·‡Væ≤düTqÔ ï
MT&çj·÷ dü+düú\ìï{Ïø° ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥THêï+.
Ä]úø+£ >± Á|ü|+ü #· ∫Á‘·|≥
ü +˝À Ç|ü&ç|ü &˚ s¬ +&Ée n‹ ô|<ä› Ä]úøX£ ø¯ >ÔÏ ± m<äT>∑T‘·Tqï uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ edüTqÔ ï ‘·sT¡ D+˝À
mH√ï düeTdü´\T n+‘·s¡Z‘·+>±, <˚XÊìï, sêÁcÕºìï |ü{Ϻ |”&çdüTÔHêïsTT. nìï düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø£qTø√ÿ˝Òø£b˛‘êeTT, ø±ì
ø=ìï+{Ϭø’Hê eTq+ ø=+#Ó+ düVü‰j·Tø±]>± ì\e>∑*–‘˚ eTq »qà #·]‘ês¡ú+. ‘ê˝Ÿ ùde\T eTq sêÁwüº+˝À ø£wüº+˝À e⁄qï
yê]øÏ ≈£L&Ü n+<ë* nì Ä•<ë›+.
\+&ÉHé˝Àì ‘Ó\T>∑T ≈£î≥T+u≤\ dü÷Œ¤]Ô‘√ 2005 qT+&ç ª‘ê˝Ÿμ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ø£wüº+˝À, düTK+˝À bÕ\T|ü+#·Tø√yê* nH˚
<äè&ÛÉdü+ø£\Œ+‘√ ªˇπø ≈£î≥T+ã+μ>± eTqeT+<äs¡+ m<ä>±*, m+‘√ kÕ~Û+#ê* nH˚ <äèø£Œ<∏ä+‘√ |üì#˚düTÔ+~. á ª‘=$Tà~
dü+e‘·‡sê\ Áù|eTJeq j·÷q+μ Ç˝≤ ø=qkÕ>±* nì ª‘ê˝Ÿμ Á|ü‹ düuÛÑT´&ÉT, ø±s¡´ø£s¡Ô ‘·s¡|òü⁄q ø√s¡T≈£î+<ë+.
Äràj·÷_Ûq+<äq\‘√ n+<ä]ø° ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T!
2014˝À »]π> ‘ê˝Ÿ <äXÊ_› ñ‘·‡yê\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·÷...
uÛÑeBj·TT&ÉT
#·<ä\yê&É eTùV≤wt≈£îe÷sY
#ÛÓ’s¡àHé (Ç+f…]yéT)
‘ê˝Ÿ ø±s¡´es¡ZeTT, ø±s¡´ø£s¡Ô\ ‘·s¡|òü⁄q... ù|s¡T... ù|s¡THê!
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
53
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï
‘ê˝Ÿ
kÕ+düÿè‹ø£ yÓ’uÛÑe+
‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt \+&ÉHé (‘ê˝Ÿ) 2012 $X‚cÕ\T
\+&ÉHé ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T
n+ãsêìï n+{Ïq ª‘ê˝Ÿμ ñ>±~ dü+ãsê\T
u≤\ø£èwüí eTTK´n‹~∏>±, yêπ>´j·Tø±s¡T&ÉT, C≤q|ü<ä
@Á|æ˝Ÿ 7, 2012q |ü•ÃeT \+&ÉHé˝Àì Çdü˝ŸesYÔ, düj·÷Hé
Ä&ç{À]j·T+˝À ªe÷‘·è<˚y√uÛÑe, |æ‘·è<˚y√uÛÑe, ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ
<˚y√uÛeÑ μ n+≥÷ 200≈£î ô|’>± ø£e⁄\ düeTø£+å ˝À <ë<ë|ü⁄ 400
eT+~ kÕVæ≤rÁ|æj·TT\T eT]j·TT ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ_Ûe÷qT\
eT<Ûä´ m˝≤+{Ï Vü≤+>∑÷ Äsꓤ{≤\T ˝Ò≈£î+&Ü` ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü
>=|üŒ‘·q+, <ëì rj·T<äq+, ‘˚H˝
Ó §*øÏq ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü, eT<ÛTä s¡
yÓTqÆ eTq uÛ≤wü n+<ë\qT nø£så ê\‘√ n\T¢ø=qï eT˝…¢ |ü+~]
˝À ùd<äBs¡TÃø=Hêïs¡T. nø£ÿ&çøÏ $#˚Ãdæq Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ `
Vü≤+dül nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· l >√s¡{Ï yÓ+ø£qïqT 2011 ø£\Ãs¡˝Ÿ
mø£‡˝…˙‡ nyês¡T¶‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. Ç<˚ s√Eq dæ.|æ. ÁuÖHé
‘Ó\T>∑T bòÂ+&˚wüHé ù|s¡T‘√ ˇø£ dü«#·Ã¤+<ä dü+düúqT @s¡Œs¡∫,
‘Ó\T>∑TuÛ≤wü ø=s¡≈£î bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï yês¡+<äØï dü+|òüT{Ï‘·+
#˚dæ uÛ≤$‘·sê\≈£î ˇø£ u≤dü≥>± ì\yê\ì Ä dü+düú ñ<˚X› ´¯ +
>± ìsêú]+#·Tø=Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>±
&܈ˆ >∑÷{≤\ ø£èwüeí T÷]Ô, ø±≥Hé <ä+|ü‘T· \T, &Üìj·T˝Ÿ H˚»sY‡
(ÁbòÕHé‡), |ü<äàl j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°ÎÁ|ükÕ<é>±s¡T, yêdæ¬s&ç¶ qMHé,
•yê¬s&ç¶ (Á|üeTTK ø£$) eT]j·TT |ü+#· düVü≤Ádü ne<Ûëì &܈ˆ
y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé, ùV≤e÷ e÷#·s¡¢>±s¡T Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D. á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ &܈ˆ e÷~q sêeTø£èwüí, &܈ˆ C§qï\>∑&ɶ eT÷]Ô,
ns¡$+<ä dü+<Ûëq ø£s¡Ô\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. e∫Ãq n‹<∏äT
\+<äs÷¡ |ü+#·uøÑÛ å£ |üse¡ ÷Hêï\‘√ ‘Ó\T>∑T e+≥\ s¡T#·T\qT
n+<äT≈£îHêïs¡T.
54
>±j·T≈£î&ÉT >√s¡{Ï yÓ+ø£qï, Á|üeTTK ø£$ •yê¬s&ç¶, ø£<∏ë
düMTø£å≈£î\T yêdæ¬s&ç¶ qMHé eT]j·TT >±j·T≈£î\T lø£èwüí,
e÷fi¯$ø£, nX¯«ì\T Vü‰»s¡e«>± n‘·´+‘· e⁄‘ê‡Vü≤+>± ‘ê˝Ÿ
mì$T<äe ñ>±~ dü+ãsê\qT ˝Òø˘ eP´ e÷sYÿ˝À 1500
eT+~øÏ ô|’>± ‘Ó\T>∑Tyê] eT<Ûä´ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç
kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\es¡≈£î ø£˙$˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À ø=‘·Ô
b˛ø£&É\‘√ Áù|eTø£å≈£î\ Äq+<√‘ê‡Vü‰\ q&ÉTeT »s¡T|ü⁄
ø=Hêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT qT+∫ Hê\T>∑T HÓ\\T ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚dæ
u≤\j·T´ sêø£e\¢ e#˚à »qdü+<√Vü‰ìï n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+
eT]j·TT yê]øÏ ‘·–q @sêŒ≥T #˚j·T&É+˝À ‘ê˝Ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô\T
eT]j·TT ‘ê˝Ÿ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T ~yêsêÁ‘·T\T m+‘√ e´j·T
Á|üj·÷dü\‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï ~–«»j·T+ #˚düTø=Hêïs¡T. á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ u≤\j·T´ ˇø£ Á|ü‘´˚ Äø£sD
¸¡ Ò ø±≈£î+&Ü <Ûësêfi¯+
>± ˇø£ >∑+≥≈£î ô|’>± ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq
#˚dqæ Á|üd+ü >∑+ n+<ä]˙ ø£{ºÏ |ü&d˚ ,æ eT+Á‘·eTT>∑T*Δ ï #˚d+æ ~.
|ü˝…¢ ø£˙ïs¡T ô|{Ϻ+~ n+≥÷ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ø£fi¯¢˝À¢ ø£˙ïs¡T
ì+|æ, eTqdüT‡qT ‘˚*ø£ #˚dæq »qø£$, C≤q|ü<ä >±j·T≈£î&ÉT,
qe yêπ>Zj·Tø±s¡T&ÉT >√s¡{Ï yÓ+ø£qï bÕ≥\T |ü>∑˝Ò |ü+&ÉT
yÓHÓï\qT |ü]∫ n+<äØï |ü˝…¢ n+<ë\‘√ eTT+#Ó‘êÔsTT.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
{Ï.dæ.dæ. ádtº zô|Hé &˚
‘ê˝Ÿ dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T
|æ\\¢ +<ä]ø° MqT\ $+<Óq’ dü+^‘· ø£#Ø˚ ‘√ 23, pHé 2012
q ádtº Vü‰yéT˝Àì Á{Ïì{° ôd+≥sY˝À ô|<ä› dü+K´˝À |æ\¢\T,
ô|<ä›\÷ n+<äs¡÷ ø£*dæ zô|Hé &˚ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T
Á|ü»\+<äs÷¡ nãT“s¡|&ü ˝
˚ ≤ kÕ+düÿè‹ø£ Á|ü<sä Ù¡ q\T eT]j·TT
‘ê˝Ÿ uÛ$Ñ wü´‘Y ø±s¡´Áø£e÷\ s¡÷|üø\
£ Œq\T nìï+ {Ï˙ ø£*|æ`
Ä $esê\‘√ ≈£L&çq düe÷#ês¡+‘√ Á|ü‹ @&É÷ ÄqyêsTTr>±
#˚düTø=H˚ á zô|Hé &˚ ákÕ] ádtº \+&ÉHé˝Àì ádtº Vü‰yéT˝À
»s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ádtº Vü‰yéT øöì‡\sY b½Ÿ
Vü‰»s¡sTT´ n+<ä]˙ uÛ≤cÕ dü+düÿè‹ì ì\T|ü⁄ø=H˚ ~X¯˝À
|üj·Tì+#ê\ì ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ê&ÉT.
‘ê˝Ÿ n+‘·sê®rj·T u≤\\ ~H√‘·‡e+
‘ê˝Ÿ ø£\Ãs¡˝Ÿ ôd+≥sY˝À ñ<äj·T+ 11 qT+&ç 3 >∑+≥\
es¡≈£î ø±]¶Hé Vü‰qHé ôd+≥sY, Ç˝Ÿbò˛sY¶˝À ‘ê˝Ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô\T
eT]j·TT ‘Ó\T>∑T yês¡+<äs¡÷ ø£*dæ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´
Áø£e÷\qT ‘Ó\T>∑T (‘ê˝Ÿ) kÕ+düÿè ‹ø£ øπ +Á<ä+ ‘·÷s¡TŒ $uÛ≤>∑+
˝À ÄqyêsTTr>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. 30øÏ ô|’>± ≈£î≥T+u≤\T
á ø±s¡´Áø£eT+˝À yê] |æ\\
¢ ‘√ bÕ≥T |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D≤ìï
‘·\|æ+|üCÒXÊs¡T. nø£ÿ&É @sêŒ≥T#˚dæq u§eTà\ø=\Te⁄
n+<ä]˙ Äø£≥Tºø=+~. |æ\¢\ #˚‘· dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷\T,
|æ\¢\≈£î uÛÀ–|üfi¯ó¢ b˛dæ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê]ì B$+#ês¡T.
‘ê˝Ÿ ¬ø.$.mdt. esYÿcÕ|t ` 2012
#·Ã≥>± eT÷&Ée dü+e‘·‡s¡+ ‘ê˝Ÿyês¡T Á|ü|+ü #· Á|üU≤´‘·
17 qe+ãsY 2012q eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+ eTT
≈£L∫|üP&ç qè‘·´ <äs¡Ù≈£î&ÉT l ¬ø.$.mdt. dü‘·´Hêsêj·TD >±]
ø±\+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î kÕ–q ∫Hêïs¡T\‘√ ∫Hêïs¡T˝Ò ìs¡«
Væ≤+#·Tø=qï u≤\\ ~H√‘·‡e+ y˚&ÉTø£\˝À <ë<ë|ü⁄ 400
eT+~øÏ ô|’>± ‘Ó\T>∑Tyês¡T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T. á
ø±s¡´Áø£e÷\T bòÕ˙‡ Á&Ódt, dü+^‘·, qè‘·´ ø±s¡´Áø£e÷\‘√
n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈î£ HêïsTT. l ø¬ .$. dü‘´· Hêsêj·TD>±] Ä<Û«ä
s¡´+˝À ‘ê˝Ÿyês¡T ìs¡«Væ≤+∫q qè‘·´•ø£åD •_s¡+˝À •ø£åD
bı+~q yês¡T m+‘√ Á|ü‹uÛqÑ T Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï
j·TTìôd|òt nqTã+<Ûä+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ >∑eTì+#ê*‡q
$wüj·T+. Vü≤ÖH釽À y˚Tj·TsY u…+&ÉT u…’Hé‡ bÕ˝§ZHêïs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À l ¬ø.$. dü‘·´Hêsêj·TD>±]øÏ y˚T»sY #˚‘·T\
MT<äT>± düHêàq+ »s¡T|üã&ç+~.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ •_s¡+ (≈£L∫|üP&ç esYÿcÕ|t)
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •_s¡+ 2012 qe+ãsY e÷dü+˝À 9 qT+&ç
16e ‘˚B es¡≈£î \+&ÉHé eTVü‰q>∑s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ 100≈£î ô|’>±
|æ\¢\T eT]j·TT ‘Ó\T–+{Ï Ä&É|ü&ÉT#·T\≈£î yÓT\≈£îe \qT
H˚]Œ+#·&É+ »]–+~. á qè‘·´•_s¡+˝À •ø£åD bı+~q
yês¡+<äs¡÷ 17 qe+ãsY 2012q »]–q ‘ê˝Ÿ |æ\¢\ ~H√‘·‡e
y˚&ÉTø£\˝À bÕ˝§Zì Áù|ø£å≈£î\qT Äq+<ä |üs¡eX¯ó\qT #˚XÊs¡T.
á qè‘·´•_s¡+ ‘ê˝Ÿ eT≈£î≥+˝À ˇø£ e÷ìø£+>±
ì*∫b˛‘·T+~ nq≥+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.
dü+ø£\q+: sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
55
‘ê˝Ÿ q+<äqHêeT ñ>±~ y˚&ÉTø£\T
\+&ÉHé Á|ü<∏äeT ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T
ñ>±~ @s√E e∫ÃHê \+&ÉHé˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ e÷Á‘·+
‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+∫q s√CÒ ì»yÓTÆq ñ>±~.
e+<ä˝≤~eT+~ ‘Ó\T>∑Tyês¡T ≈£î≥T+u≤\‘√ düVü‰ ‘ê˝Ÿ
y˚&TÉ ø£˝À¢ bÕ\T|ü+#·Tø=ì ‘êeTT Ä+Á<Û<ä X˚ +¯ ˝À ‘·eT dü«>∑èVü≤+
˝ÀH˚ á y˚&TÉ ø£\T »s¡T|ü⁄ø=qï+‘·>± Äq+<ëìï nqTuÛ$Ñ kÕÔsT¡ .
2012, e÷]à 31q ‘ê˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫q á dü+e‘·‡s¡|ü⁄ ñ>±~
y˚&ÉTø£\≈£î eTs√ Á|ü‘˚´ø£‘· ≈£L&Ü ñ+~. n~ \+&ÉHé ‘Ó\T>∑T
yê] #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq s√E. ñ>±~ y˚&ÉTø£\T »]–q dü]>±Z
yêsêìøÏ ‘ê˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫q \+&ÉHé Á|ü<∏äeT ‘Ó\T>∑T eTVü‰
düu\
ÑÛ T ≈£L&Ü »]>±sTT. ˇø£ÿ yês¡+ ‘˚&Ü‘√ á s¬ +&ÉT düu\
ÑÛ T
Ç˝≤ ~–«»j·T+>± »s¡>∑&É+ ‘ê˝Ÿ #·]Á‘·˝ÀH˚ yÓTT<ä{ÏkÕ].
ñqï≥Tº+&ç ˇø£ÿkÕ]>± yê‘êes¡D+ #·\¢ã&ç, #·*
eDÏøÏdüTÔHêï ñ<äj·Ty˚T ‘ê˝Ÿ y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ\T|ü+#·Tø√e&ÜìøÏ
\+&ÉHé˝Àì ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ‘·s¡* e#êÃs¡T. edü÷ÔH˚ ñ>±~
|ü#·Ã&ç, y˚&ç y˚&ç >±¬s\T, bÕj·TkÕ\‘√ ‘ê˝Ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô\T
kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.
56
ákÕ] ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£‘· @$T≥+fÒ,
nœ˝≤+&Éø√{Ï ÁãVü‰à+&ÉHêj·T≈£î\T, Á|üC≤ sê»ø°j·÷\≈£î
ì\TyÓ‘·TÔ dü+‘·ø£+ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ ‘·qj·TT&ÉT,
ãdüe‘ês¡ø+£ Ç+&√ nyÓT]ø£Hé øπ q‡sY ÄdüŒÁ‹ ø√dü+ nVü≤s¡V≤ü +
ÁX¯$TdüTÔqï Ä+Á<ÛäT\ n_Ûe÷q q≥T&ÉT q+<äeT÷] l
u≤\ø£èwüí á y˚&TÉ ø£˝À¢ bÕ\T|ü+#·Tø√e&É+. M]øÏ ‘√&ÉT \+&ÉHé
‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\≈£î $#˚Ãdæq Á|üeTTK kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T πø+Á<ä
kÕVæ≤‘·´ nø±&Ó$T nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· l ¬ø. •yê¬s&ç¶, Á|üC≤
>±j·T≈£î&ÉT l >√s¡{Ï yÓ+ø£qï, ø£<∏ëkÕVæ≤‹ dü+bÕ<ä≈£î\T l
yêdæs¬ &ç¶ qMHé\T n\+ø£]+∫q y˚~ø£ XÀuÛ≤j·Te÷q+>± yÓ\T
>=+~+~.
Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#·&ÜìøÏ, n|ü&É|ü&ÉT ñÁs¡÷‘·
\÷–+#·&ÜìøÏ sêÁwüº+ qT+∫ e∫Ãq Á|üeTTK >±j·T≈£î\T
lø£èwüí, e÷fi¯$ø£ #˚dæq dü+^‘·|ü⁄ $+<äT ñ>±~ $+<äT‘√
b˛{°|ü&ç+~. á düuÛÑ˝ÀH˚ e÷#·s¡¢ ùV≤eT dü+bÕ<äø£‘·«+˝À
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
‘ê˝Ÿ s¡÷bı+~+∫q ªe÷ ‘Ó\T>∑Tμ Á|ü‘´˚ ø£
dü+∫ø£qT Ä$wüÿ ]+#ês¡T.
\+&ÉHé˝À yÓ’<ä´eè‹Ô˝À ñqï
&Üø£sº Y CÀ´‘·‡ï ãè+<ä+ n+~+∫q ejÓTT
*Hé dü+^‘· $uÛ≤e]øÏ eT+Á‘·eTT>∑TΔ\T
ø±ì Áù|ø£å≈£î\T ˝Òs¡T. yê] ø£fi≤Á|ü‹uÛÑ
ì+&çq Á|ü<äs¡Ùq≈£î j·÷e‘Y Áù|ø£å≈£î\T
ì\ã&ç eTØ ˙sê»Hê\]Œ+#ês¡T. á
dü e Tj· T +˝ÀH˚ dü u Û Ñ ˝ À Á|ü y ˚ • +∫q
q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí ‘·q ñ|üHê´dü+‘√
‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷\qT #·÷s¡
>=Hêïs¡T. n≥T dæìe÷ qT+∫ Ç≥T
düe÷»ùde es¡≈£î eTTK´+>± πøq‡sY
s√>∑T\≈£î ‘êeTT n+~düTÔqï yÓ’<ä´ùde\
>∑T]+∫ e÷{≤¢&çq rs¡T Mø£å≈£î\qT
m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£î+~.
eT∞¢ @Á|æ˝Ÿ 7q »s¡>∑uÀj˚T Á|ü<∏äeT ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ
˝À¢ bÕ\T |ü+#·Tø=ì ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ì bı+<ä>∑\eTqï
uÛÑs√kÕ‘√ ñ>±~ y˚&ÉTø£\T eTqdüT˝À ì+|æq #Ó’‘·q´+‘√
ˇø=ÿø£ÿπs uÛ≤s¡yÓTÆq Vü≤è<äj·÷\‘√ ôd\e⁄ |ü⁄#·TÃø=Hêïs¡T.
@Á|æ˝Ÿ 7e ‘˚Bq meTTø£\T ø=]πø #·*˝À ñ<äj·T+
8 >∑+≥\≈£î ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü≈£î }|æs¡T\÷~q dæ.|æ. ÁuÖHé≈£î
ìyêfi¯ó]Œ+#˚+<äT≈£î ø¬ q‡˝Ÿ Á^Hé düàXÊq yê{Ïø˝
£ À yê] düe÷~Û
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
e<ä› e÷J bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT l
j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°ÎÁ|ükÕ<é, Á|üeTTK ø£$ l
¬ø. •yê¬s&ç¶, Á|üC≤ >±j·T≈£î&ÉT l >√s¡{Ï
yÓ+ø£qï, l yêdæ¬s&ç¶ qMHé, Ç+&çj·THé
ôV’≤ ø£MTwüH˝
é À kÕ+düÿè‹ø£ $uÛ≤>±~Û|‹ü
l ∫+‘· | ü * ¢ sê»X‚ K sY \ ‘√ bÕ≥T
‘Ó\T>∑Tyês¡T n|üs¡ uÛÑ^s¡<∏äT&ÉT>± >ös¡
$+#˚ düsY. Äs¡úsY ø±≥Hé eTqe&ÉT l
sêãsYº ø±≥Hé, yê] leT‹, bÕ]dt˝À
‘Ó\T>∑T bÕsƒê\T #Óù|Œ l &˚ìj·T˝Ÿ
˙»sY‡, ‘ê˝Ÿ eTTKT´\T &܈ˆ <ëk˛E
sêeTT\T, l _. sêe÷Hêj·TT&ÉT, l
l<ÛäsY eq+, l #·<ä\yê&É eTùV≤wt ‘·~
‘·s¡T\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T.
nq+‘·s¡+ 11 >∑+≥\≈£î yÓdtº
\+&ÉHé˝Àì ◊˝ŸesYÔ düj·÷Hé Ä&ç{À
]j·T+˝ÀøÏ ø±s¡´πøåÁ‘·+ e÷]+~. n|üŒ{Ïπø nH˚ø£eT+~
kÕVæ≤‘ê´_Ûe÷qT\T, uÛ≤cÕ_Û e÷qT\T düuÛ≤düú*øÏ #˚s¡T
≈£îHêïs¡T. á düuÛÑ\qT ‘ê˝Ÿ ‘·s¡|òü⁄q e÷~q sêeTø£èwüí, &܈ˆ
C§qï\>∑&ɶ eT÷]Ô, leT‹ ns¡$+<ä »qs¡+»ø£+>± ìs¡«
Væ≤+#ês¡T.
á düuÛÑ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ $#˚Ãdæq l j·÷s¡¢>∑&ɶ
\ø°ÎÁ|ükÕ<é ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü Wqï‘·´+ >∑T]+∫ Á|üdü+–+#·>±,
57
Á|üeTTK ø£$ l •yê¬s&ç¶ ˇø£ C≤q|ü<ä π>j·÷ìï Ä\|ædü÷Ô,
ø£$‘ê‘·àø£ Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. ‹s¡T|ü‹ nqïeTj·T´ ÁbÕC…ø˘º
&Ó’¬sø£ºsY &܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé lHê<∏äTì kÕVæ≤ryÓ’uÛÑyêìï ‘·q
Á|üd+ü >∑+‘√ ø£qTï\≈£î ø£{+ºÏ #ês¡T. Ä<ÛTä ìø£ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+
ô|’ l yêdæ¬s&ç¶ qMHé Á|üdü+–+#·>±, l >√s¡{Ï yÓ+ø£qï n|ü
&É|ü &ÉT ∫s¡T ∫+<äT\T y˚d÷ü ,Ô ‘·q >=+‘·T˝À nH˚ø£ uÛ≤yê\qT
|ü*øÏd÷ü Ô bÕ&çq bÕ≥\T Áù|ø£≈å î£ \q÷ ∫+<äT\T y˚sTT+#êsTT.
bÕ]dt qT+∫ e∫Ãq ‘Ó\<¢ =s¡ &˚ìj·T˝Ÿ ˙»sY‡ Vü‰sTT>±
‘Ó\T>∑T˝À Á|üdü+–+#·&É+, Á|üdü+>∑+ eT<Ûä´˝À ãTÁs¡ø£<∏ä\T
bÕ&ç $ì|æ+#·&+É Áù|ø£≈å î£ \≈£î eT<ÛTä sêqTuÛ÷Ñ ‹ì n+~+∫+~.
dü]>±Z á düeTj·T+˝ÀH˚ \+&ÉHé˝Àì ‘Ó\T>∑Tyês¡T
n‘· ´ +‘· >ös¡ e +>± #· ÷dü T≈£ îH˚ Á|ü e TTK kÕVæ≤ry˚‘·Ô,
|ü+&ç‘T· &ÉT, Ç+^¢wßü yê]πø Ç+^¢wßü bÕsƒê\T H˚]Œq l >∑÷{≤\
ø£èwüíeT÷]Ô ‘·q nHês√>±´ìï ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü Ç<ä›s¡T
eTqTwüß\ düVü‰j·T+‘√ HÓeTà~>± n&ÉT>∑T˝À n&ÉT>∑T y˚düT
58
≈£î+≥÷ düu˝
ÑÛ ÀøÏ Á|üy•˚ +#ês¡T. yês¡T \+&ÉH˝
é À ‘·q nqTuÛyÑ ê
\qT, ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´|ü⁄ Wqï‘ê´ìï, ll Äs¡TÁ<ä ˝≤+{Ï
Á|üeTTKT\‘√ ‘·q nqTuÛÑyê\qT ÄdüøÏÔø£s¡+>± $e]+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ »]–q y˚&ÉTø£˝À dæ.|æ. ÁuÖHé bòÂ+&˚wüHé
@s¡Œ&çq≥T¢, BìøÏ #Ûs’Ó à¡ Hé>± &܈ˆ <ëk˛E sêeTT\T ìj·T$T‘·T
˝…’q≥T¢ ø£s¡‘êfi¯<Ûä«qT\ eT<Ûä´ Á|üø£{Ï+#ês¡T. dæ.|æ. ÁuÖHé
düe÷~Ûì ˇø£ <äs¡Ù˙j·T düú\+>± s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ á Á≥dtº
ø£èwæ #˚düTÔ+<äì &܈ˆ sêeTT\T $e]+#ês¡T.
‘ê˝Ÿ @sêŒ≥T˝À ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤+∫, <ëìøÏ ~XÊìπsX› +¯
#˚dTü qÔ ï l _. sêe÷Hêj·TT&ÉTì dü_≈Û î£ \+‘ê ø£s‘¡ êfi¯ <Û«ä qT\
eT<Ûä´ n_Ûq+~+#ês¡T. á yÓTT‘·Ô+ ø±s¡´Áø£e÷ìï düeTq«j·T
|üs#
¡ ≥
· +˝À l #·<\
ä yê&É eTùV≤wt≈î£ e÷sY #·÷|æ+∫q #=s¡e,
dü+j·TeTq+ n_Ûq+~+#·<ä>∑Z$.
yÓTT‘·MÔ Tà<ä á düu\
ÑÛ ‘√ \+&ÉH˝
é Àì uÛ≤wü, kÕVæ≤‘ê´_Û
e÷qT\≈£î z ∫s¡THêe÷ <=]øÏq≥ºsTT+~.
` e÷ ‘Ó\T>∑T dü+bÕ<äø£es¡Z+
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Report on
TAL W
omens' FForum
orum (TWF)
Womens'
>∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ Hê á |ü<äMuÛ≤<Ûä´‘· ìs¡«Vü≤D˝À Hê≈£î \+&ÉHé ÁbÕ+‘·+˝À ìedædüTÔqï eTVæ≤fi¯*ï ø£\TdüT≈£îì
yê] nedüsê*ï ‘Ó\TdüT≈£îì, ns¡Δ+#˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ \_Û+∫q~. nìï n+XÊ\ ø£+fÒ eTTK´+>± m≈£îÿe eT+~
ñ<√´–qT\T, ñ<√´>∑ Á|üj·T‘·ï+ #˚ùd eTVæ≤fi¯\÷ ≈£L&Ü yê] ñ<√´>∑uÛ≤<Ûä´‘·\ ìs¡«Vü≤D≈£î |æ\¢\dü+s¡ø£åD uÛ≤<Ûä´‘·
ˇø£ eTTK´ düeTdü´>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á n+X¯+˝À TWF @yÓTÆHê düVü‰j·T|ü&É >∑*–‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì n_ÛÁbÕj·T
|ü&ÉT‘·THêïs¡T.
H˚qT yê]øÏ TWF eTTU§´<Δ̊X¯+ Çø£ÿ&É Gvt @sêŒ≥T#˚ùd $$<Ûä dü<äTbÕj·÷\qT nqTø£]+#·≥+ ø±<äì, Ä dü<äTbÕj·T\ì
m˝≤ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê˝À n+<ä]ø° ‘Ó*j·T#˚j·T≥+ eT]j·T÷ eTq dü+düÿè‹ì, ø£fi¯\q÷ eTq |æ\¢\≈£î H˚s¡Œ≥+
n˙ ‘Ó*j·T|üs¡TdüTÔHêïqT.
H˚qT á |ü<ä$ d”«ø£]+∫q yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+˝À Çø£ÿ&É yÓdtº \+&ÉHé˝À eTq ‘Ó\T>∑T ≈£î≥T+u≤\ ø√dü+ ˇø£s√E Kew
Gardens $Vü≤s¡j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#êeTT. |æ\¢\≈£î $H√<ä+, $C≤„q+ \_ÛkÕÔj·T˙ n<˚$<Ûä+>± ô|<ä›\øÏ ˇø£]‘√ ˇø£]øÏ
|ü]#·j·÷\T ô|]– yê] n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<ä˙ áj·÷Á‘· eTTUÖ´<˚ΔX¯´+. n˝≤π> ádtº \+&ÉHé˝À ≈£L&ÜÁ oeT‹
Ä]Œ‘·¬s&ç¶>±] Ä<Ûä«s¡´+˝À ˇø£s√E $Vü‰s¡j·÷Á‘· @sêŒ≥T#˚dæ n+<ä]ø° TWF >∑T]+∫ ‘Ó*j·T#ÓbÕŒ+. ø±˙ Ç≥Te+{Ï
MT{Ï+>∑T\T ∫qï∫qï>± Á|ü‹#√{≤ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT ø£qTø£ Çø£MT<ä≥ eTq+ #˚ùd Á|üjT· ‘êï\T ˇø£ $C≤„q<ëj·Tø£yTÓ qÆ
ñ|üHê´kÕ\÷, ôd$THês¡÷¢ e+{Ïy…’‘˚ n+<ä]ø° \_Δ bı+<˚$<Ûä+>± ñ+{≤j·T˙, ñ+&Ü\˙ Hê ñ<˚›X¯´+. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À
uÛ≤>∑+>± H˚qT 'Anger Management' ô|’q ˇø£ ôd$THêsY @sêŒ≥T#˚kÕqT. <ëìô|’ e∫Ãq düŒ+<äqqT ã{Ϻ n≥Te+{Ï$
eT]ìï @sêŒ≥T#˚ùdÔ ñ|üjÓ÷>∑+>± ñ+≥T+<äì qeTàø£+ ô|]–+~ .
H˚qT á dü+düú <ë«sê >∑‘· 2 dü+e‘·‡sê\T>± 'Childrens Day' ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D uÛ≤<ä´‘·\T #·÷düTHÔ êïqT. á ø±s¡´Áø£eT+
e\¢ eTq ‘Ó\T>∑T ∫Hêïs¡T\T yê]yê] Á|ü‹uÛÑ\q÷, ø£fi¯\q÷ eTq+<ä] eTT+<ä÷ >∑s¡«+>± Á|ü<ä]Ù+#˚ neø±X¯+ Çdü÷Ô
eTH=s¡+»ø£yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\‘√ n+<ä]ø° $H√<ä+ ø£*–düTÔHêïeTT. eTTK´+>± á y˚~ø£ ô|’ TCC $<Ûë´s¡TΔ\T Á|ü<äs¡Ùq
#˚ùd neø±X¯+ eT]j·T÷ ñbÕ<Ûë´j·TT*ï |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç<˚$<Ûä+>± dü+Áø±+‹ düeTj·T+˝À
eTVæ≤fi¯\≈£î eTT>∑T\
Z bı{°\T ìs¡«Væ≤dü÷,Ô >¬ *∫qyê]øÏ ãVüQeT‘·T\T n+<ä#j
˚ T· ≥+, |æ\\
¢ ≈£î uÛÀ–|üfió¯ fl b˛j·T≥+ e+{Ï
eTq dü+düÿè‹ì Á|ü‹_+_+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düTÔHêï+.
>∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± Á|üeTTK ≈£L∫|üP&ç $<ë«+düT\T ø£fi≤s¡‘·ï ¬ø.$.$. dü‘·´Hêïsêj·TD>±]ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚X¯ qT+N
|æ*|æ+∫ Çø£ÿ&É |æ\¢\øÏ, ô|<ä›\ø° qè‘·´•ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#˚ u≤<Ûä´‘·, <ëìøÏ dü+uÛÑ+~+∫q Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä\>∑T
@sêŒ≥T¢ n˙ï ìs¡«Væ≤düTÔHêïqT. á neø±X¯+ e\¢ eTq |æ\¢\≈£L, ô|<ä›\≈£L ˇø£ ô|<ä› >∑Ts¡Te⁄ qT+N qè‘·´•ø£åD \_Û+#˚
n<äèwüºy˚T ø±≈£î+&Ü TCC dü÷ÿ\T≈£î |òü+&É÷‡ ≈£L&Ü \_ÛdüTÔHêïsTT.
∫es¡>±, Hê á |ü<äM ìs¡«Vü≤D˝À m≈£îÿe düeTj·T+T yÓdtº dü÷ÿ˝Ÿ ìs¡«Vü≤D uÛ≤<Ûä´‘·\T #·÷&É≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. á
dü÷ÿ˝ŸøÏ ∫Hêïs¡T\qT #˚]Œ+#·{≤ìøÏ eT]j·TT yê]ì ø=qkÕ–+|ü#j
˚ T· {≤ìøÏ $$<Ûä Á|üjT· ‘êï\T #˚jT· &É+, ‘·*‘¢ +· Á&ÉT\‘√,
ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ dü+Á|ü~+∫ yês¡+<ä]ø° nqT≈£L\e+‘·yTÓ qÆ $<Û+ä >± ‘·s>¡ ‘∑ T· \T ìs¡«Væ≤+#·≥+, n‹ ‘·≈î£ ÿe Ä<ëj·T+‘√
<ëì n_Ûeè~ΔøÏ Ä≥+ø£+ sê≈£î+&Ü #·÷düTø√>∑\>∑&+É Hê≈£î ˇø£ ô|<ä› düyê\T>±H˚ ñ+<äì #ÓbÕŒ*. Á|ü‘´˚ ø£+>± á dü÷ÿ˝ŸøÏ
Ä<ëj·T+ ø√dü+ H˚qT ˇø£kÕ] jÓ÷>∑•ø£åD Ç∫à 300 bÂ+&ÉT¢ dü+bÕ~+#·≥+ ≈£L&Ü »]–+~.
Çø£ MT<ä≥ ≈£L&Ü MT n+<äs÷¡ düV≤ü ø£]kÕÔs˙¡ , MT˝À ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T\T ø=+<äsT¡ eTT+<äT≈£î e∫à Hê≈£î #˚jT· ÷‘·q+~kÕÔs˙¡
Ä•düTÔHêïqT .
<Ûäq´yê<ë\T,
<Ûäs¡àe‹ ìwüº\
ø±s¡´<ä]Ù, {Ï&ÉãT¢´m|òt
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
59
‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑe+...
C…’ø=≥Tº ‘Ó\T>√&Ü!
ÄØ« sêe÷sêyé
eTq+ >=|üŒ C≤‘·≈£î\+. ‘Ó\T>∑T C≤‹˝À |ü⁄{≤º+. ˇø£ÿkÕ], yÓqøÏÿ ‹]–
#·÷düT≈£î+fÒ Ä+Á<Ûä‘·«+ eTq˝À ø£*–+#˚ #Ó’‘·q´+ n|üPs¡«+. uÛÑ$wü´‘Y MT<ä ÄX¯\T
∫>∑T]+|üCÒùd Ä yÓ’q+ eTVü‰<äT“¤‘·+. eTq uÛ≤wü, #·]Á‘·, |ü+&É>∑, |üã“+, |ü<ä´+, >∑<ä´+
eTqπø kı+‘·+. ny˚ eTq ‘·‘·Ô«+, ny˚ eTq dü‘·´+.
@ dü+düÿè‹˝ÀHÓ’Hê ¬s+&ÉT bÕsêÙ«\T ñ+{≤sTT. ˇø£{Ï`
uÛÖ‹ø£ dü+düÿè‹. n+fÒ ø£≥Tº, u§≥Tº, edü÷‘Ô Œ· ‹Ô, bÕ&ç|+ü ≥\T,
e´ekÕj·T+, |ü]ÁX¯eT\T yÓTT<ä˝q’… $. s¬ +&ÉT` uÖ~Δø£ dü+düÿè‹.
n+fÒ Ä≥bÕ≥, e÷≥, Ä˝À#·q\ düe÷Vü‰s¡+. dæ<ëΔ+‘ê\T,
‘ê‹«ø£<Û√s¡DT\T. á ¬s+&ÉT s¡ø±\ dü+düÿè‘·T\q÷ Áb˛~
#˚j·T&É+˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡T n~«rj·TyÓTÆq $»j·÷\T kÕ~Û+
#ês¡T. uÛÖ‹ø£ dü+düÿè‹ @ C≤‹¬ø’Hê uÛÑ÷$Tø£ nsTT‘˚ uÖ~Δø£
dü+düÿè‹ á |ü⁄Hê~ MT<ä n+<äyÓTÆq kÂ<Ûä+ ne⁄‘·T+~.
eTq<˚X¯+˝Àì $$<Ûä dü+düÿè‘·T\ ø£Hêï ‘Ó\T>∑T
kÕ+düÿè‹ø£ yês¡dü‘·«+˝À y˚T˝…+‘· ‘ê˝…+‘· nì uÒØE y˚düT
ø√e&ÜìøÏ Ç<√ neø±X¯+. ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü, C≤‹øÏ Äqyêfi¯ó¢
@Hê{Ïy√ #·÷<ë›+. s¡TEe⁄˝Ò Á|ü<ëÛ q+ nqT≈£î+fÒ Áø°.|üP. 500
@fi¯¢ eTT+<äT qT+#˚ ‘Ó\T>∑T XÊdüHê\T ø£ì|ækÕÔsTT. <ëìïã{Ϻ
n+‘·øH£ êï ø£˙dü+ 500 @fi¯¢ eTT+<äT qT+N n+fÒ Áø°.|üP. 1000
qT+∫ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü ndæ‘Ô «· +˝À ñ+<äqTø√yê*. ‘·$Tfi¯u≤Û wü˝À
nH˚ø£ ‘Ó\T>∑T |ü<ë\THêïj·Tì Á|üd<æ Δä uÛ≤cÕ XÊÁdüyÔ ‘˚ Ô· >∑+{ÏCÀ–
k˛eTj·÷õ ìs¡÷|æ+#ês¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT y˚\ @fi¯¢ øÏ+<ä{Ï
‘Ó\T>∑TuÛ≤wü≈£L Ç|üŒ{Ï ‘Ó\T>∑T≈£L nbÕs¡yÓTÆq ‘˚&Ü\T
e⁄+&=#·TÃ. Áø£eT|ü] D≤eT+ @ uÛ≤wüø¬ H’ ê ‘·|Œü <äT. uÛ≤wü‘√ bÕ≥T
‘Ó\T>∑Tyê] dü+düÿè‹ ≈£L&Ü Jeq~ ˝≤+{Ï<.˚ Ä Á|üyêVü≤+˝À
nH˚ø£ n+XÊ\qT ‘·eT˝À ÇeTT&ÉTÃ≈£îì nø£ÿs¡˝Òì yê{Ïì
e~*+#·T≈£îì uÛ≤cÕ dü+düÿè‘·T\qT düTdü+|üqï+ #˚dTü ≈£îHêï+.
ñ‘·Ôsêq qs¡à<ä, eTVü‰q<äT\ qT+∫ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ
ø£ècÕí, >√<ëe], eT+Js¡ q<äT\ MT<äT>± kÕ>∑T‘·÷... <äøÏåD≤q
ø£ècÕí, ‘·T+>∑uÁÑÛ <ä dü+>∑eT dü\
ú yÓTqÆ q&ç>&∑ ¶É d”eT <ëø± ‘Ó\T>∑T
60
dü+düÿè‹ $ø£dæ+∫+~. n+<äTπø Ç|üŒ{Ïø° á ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ
ø=ìï b˛ø£&É\T, |ü<äΔ‘·T\T Ä#êsê˝À¢ kÕeT´+ düŒwüº+>±
ø£ì|ædüTÔ+~.
ˇø£y|’Ó ⁄ü ø£èwüyí D
˚ øÏ £ ñ_“‘·_“ãT ˝…’ kÕ– ‘Ó*+Z ≥ ùdô|≥º
ˇø£ Áπøe >√<ëe]øÏ Vü≤s¡¸\kÕ]ø± Hê≥´+ãT Á|üdüqï+
<äq+ãT ≈£Ls¡Ã ˇø£Á|üø£ÿ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä≈£î #êj·TyÓHÓï\ ¬øs¡{≤\T
‘Ó\T>∑T dü+ãs¡eTT #˚s¡Ã ˇø£<ë] eT+Js¡ #·ø£|æø£ q&É\‘√
‘Ó\TZ‘·*¢øÏ ‘·]re⁄ #˚j·T...
nì <ëX¯s¡~∏ nHêïs¡+fÒ Ä q<äT\ >∑eTqØ‹ì e]í+
#·&Éy˚T ø±<äT, Ä q<äT\ |üØyêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ $\dæ*¢q
dü+düÿèr kÂs¡uÛ≤\qT ÄkÕ«~+#·eTì Áù|πs|æ düTÔHêïs¡T.
#·]Á‘·≈î£ n+~q+‘· es¡≈î£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯ ‘=* bÕ\≈£î\T
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
XÊ‘·yêVü≤qT\T. M] C≤‹HêeT+ Ä+Á<Ûä. Ä ù|πs eTq ÁbÕ+‘ê
ìøÏ ô|≥Tº≈î£ Hêï+. ø±˙ yê] uÛ≤wü e÷Á‘·+ ‘Ó\T>∑T ø±<äT. yês¡T
‘Ó\T>∑T<˚XÊH˚ï ø±ø£ eTVü‰sêÁwüºq÷ bÕ*+#ês¡T. n+<äTπø
u§+u≤sTT $<äT´‘Y düs¡|òüsê $<ÛëHêìøÏ ªÄ+Á<Ûë yê´© dædüº+μ
nqï ù|s¡T H˚{Ïø° $T–*+~. XÊ‘·yêVü≤qT\ Á|ü<Ûëq sê»<Ûëì
H˚{Ï Ws¡+>±u≤<é õ˝≤¢˝Àì ô|’sƒêHé. yê] eTTK´ XÊdüHê\T
Hêdæø˘, ø£H˚Ω] >∑TVü≤˝À¢ ñHêïsTT. Ä XÊdüq uÛ≤wü ÁbÕø£è‘·+.
sêE\T ‘·eT uÛ≤wü˝ÀH˚ bÕ\q kÕ–kÕÔs¡T. Á|ü»\ uÛ≤wü
˝À ø±<äT. yÓTT|òTü \T\T bÕs¡d˝
” À, ìC≤+ qyêãT\T ñs¡÷˝
› À,
Á_{Ïwtyês¡T Ä+>∑¢+˝À bÕ*+#ês¡T. XÊ‘·yêVü≤qT\÷ ‘·eT
e÷‘·èuÛ≤wü ÁbÕø£è‘·+˝À <˚XÊìï @˝≤s¡T.
Ä ‘·sê«‘· es¡Tdü>± Çø屫≈£î\T, kÕ\+ø±j·TqT\T,
$wüß≈í î£ +&çqT\T, |ü\e¢ ⁄\T ø√kÕÔ ‘Ó\T>∑THê&ÉTqT @˝≤s¡T. M]
XÊdüHê\˙ï ÁbÕø£è‘·, dü+düÿè‘ê˝À¢H˚ ñHêïsTT. yê] uÛ≤wü ≈£L&Ü
‘Ó\T>∑T ø±<äT. yê]˙ ‘Ó\T>∑Tyês¡q&ÜìøÏ M\T˝Ò<äT.
ø√kÕÔ ÁbÕ+‘êìï Ms¡T @\T‘·Tqï s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D
ÁbÕ+‘êìï eTVæ≤wü e+X¯ sêE\T bÕ*+∫q <ëK˝≤\THêïsTT.
Ms¡T ‘Ó\T>∑Tyês√ ø±<√ ‘Ó*j·T<äT. ‘·sê«‘· |ü•ÃeT+ qT+∫
ø£qï&ÉT˝…q’ #êfi¯ó≈£î´\T, <äøD
åÏ + qT+∫ ns¡e˝…q’ #êfi¯ó≈£î´\T,
ñ‘·sÔ ê~ qT+∫ zÁ&ÉT˝…q’ ø£[+>∑T\T ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï eTTø£ÿ\T
eTTø£ÿ\T>± #˚düT≈£îì #ê˝≤ø±\+ @˝≤s¡T.
|üsêsTT uÛ≤wü\ yê] @\Tã&ç ø=qkÕ>∑T‘·Tqï s√E˝À¢
Äs¡T`@&ÉT X¯‘êu≤›\ Hê{ÏøÏ Á|ü»˝À¢ n\»&ç, Ä+<√fi¯q
yÓTT<ä\j·÷´sTT. ˇø£ s¡ø£yÓTÆq C≤rj·T $|ü¢e+ ‘·˝…‹Ô+~.
‘·÷s¡TŒ #êfi¯ó≈£î´\≈£î, |ü•ÃeT #êfi¯ó≈£î´\≈£î »>∑&Ü\T yÓTT<ä\
j·÷´sTT. ‘Ó\T>∑THê≥ j·TTe≈£î\T C≤‹ ◊ø£´‘·qT, dü«|ü]
bÕ\qqT ì\|ü&+É ø√dü+ Äj·TT<Ûë\T #˚|{
ü ≤ºsT¡ . n<Û´ä ø£bå Õ\q
HÓ\ø=˝≤Œs¡T. 750 dü+e‘·‡sê\≈£î |üPs¡«y˚T sêE˝Òì n<Ûä´ø£å
bÕ\q <˚X¯+˝Àì sêE\+<ä]ø° $&É÷¶s¡+>± ø£ì|æ+∫+~. ;Û‹
>=*Œ+~.
‘Ó\T>∑T‘·q+ #·÷|üø£b˛‘˚ sêE\≈£î eTqT>∑&É ø£wüºyÓTÆq
|ü]dæú‘·T\T @s¡Œ &ܶsTT. n|ü&˚ ø£&É|ü eT+&É\+˝Àì πsHê{Ï
#√fi¯\T ‘êeTT ‘Ó\T>∑Tyês¡y˚Tqì #Ó|ü≈£îHêïs¡T. ø√kÕÔ˝Àì
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
yÓ\Hê{Ï #√&ÉT\T ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑Tyêfi¯¢+ nHêïs¡T. XÊdüHê\T
y˚sTT+#ês¡T. y˚+^ #êfi¯ó≈£î´\ MT<ä ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚dqæ »{≤
#√≥ ;ÛeTTì ª‘Ó\T>∑T ;ÛeTT&ÉTμ nì <äøÏåD≤~ #√fi¯ó\T
|æ*#ês¡T. á ‘Ó\T>∑T ;ÛeTT&ÉT ø£+∫ <ëø± ~–«»j·T+ #˚dæ
nø£ÿ&É y˚dæq ns¡e XÊdüq+˝À ‘Ó\T>∑T d”dü|ü<ë´ìï sêsTT+
#ê&ÉT. ‘Ó\T>∑T‘·Hêìï ì\T|ü⁄≈£îHêï&ÉT.
yÓ\Hê{Ï #√&ÉT\T ‘Ó\T>∑T‘·Hêìï dü+‘·]+#·T≈£îHêïs¡T.
‘Ó\T>∑TqT n~Ûø±s¡ uÛ≤wü>± #˚düT≈£îHêïs¡T. n˝≤+{Ïyê]˝À
ˇø£&Ó’q qHÓï#√&ÉT&ÉT ≈£îe÷s¡ dü+uÛÑe ø±e´+ sêXÊ&ÉT. Ç~
qqïj·T uÛ≤s¡‘+· ø£Hêï |üPs¡«ø±\+ Hê{Ï<ìä Ä uÛ≤wüqT, n+<äT
˝À ñqï dü+Á|ü<ëj·÷\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq |ü]XÀ<Ûä≈£î
\+≥THêïs¡T. ‘·q ø£Hêï |üPs¡«y˚T #êfi¯óø£´ qè|ü⁄\T yÓTT<ä˝…’q
yês¡T e÷s¡Zø£$‘·qT yÓ\sTT+#ês¡ì qHÓï#√&ÉT&ÉT ≈£L&Ü
nHêï&ÉT. <ëìïã{Ϻ qqïj·T≈£î, qHÓï#√&ÉT&çøÏ |üPs¡«y˚T ‘Ó\T>∑T
e÷s¡Zø±yê´\T ñ+&ç ñ+&Ü*.
‘Ó\T>∑Tyê]øÏ düTBs¡È#·]Á‘· ñ+~ ø±˙ #ê]Á‘·ø£ <äèwæº
˝Ò<äT. eTq #·]Á‘· bı&Ée⁄Hê düe÷C≤uÛÑT´<äj·÷ìø°, #˚‘·H√B›
|üq≈£î ø±e\dæq n+XÊ\T n+‘·Ø¢q+>± ñ+{≤sTT. ø±˙
|ü+&ç‘T· \T, |ü]XÀ<Û≈ä î£ \T, #·]Á‘·ø±s¡T\ ÁVü≤dü«<äèwæ,º Ä~Û|‘ü ´·
<Û√s¡DÏ yê{Ïì eTs¡T>∑Tq |ü&˚XÊsTT.
‘Ó\T>∑TC≤‹ #·]Á‘·qT ¬s+&ÉT, ¬s+&ÉTqïs¡ y˚\ @fi¯¢≈£î
|ü]$T‘·+ #˚j·T&É+ ˇø£ s¡ø£+>± n|ü#ês¡y˚T. eTVü‰uÛ≤s¡‘·+˝À
ªÄ+Á<ÛäX¯ÃãVü≤e'μ nqï e÷≥ ø£ì|æ k˛Ô+~. Ä+Á<ÛäT\≈£î s¡ø£
s¡ø±\ |ü≥D
º ≤\T ñ+&˚eì yÓT>∑d˙Ôü düT #ÓbÕŒ&ÉT. á |ü≥D
º ≤\T
mø£ÿ&É ñ+&˚y√ qs¡duü ÷ÑÛ bÕ©j·T+˝À $qïø√≥ ô|<äq› $e]+
#ês¡T. Á‹*+>∑ n+fÒ ø±fi‚X¯«s¡+, lXË’\+, lø±≈£îfi¯+ (ø£ècÕí
õ˝≤¢)‘√ ≈£L&çq ÁbÕ+‘·+ nHêï&ÉT. <Ûäs¡àdæ+<ÛäTe⁄ sêdæq y˚T<Ûë
‹~∏ ø£èc˛í‘·Ôs¡ uÛ≤>±\qT Á‹*+>∑<˚X¯+ nHêï&ÉT.
Áø°.X¯. ˇø£{À X¯‘êã›+˝À Á|ü|+ü #· uÛ÷Ñ >√fi¯XÊÁdü+Ô n+~+
∫q {≤˝…MT »+ã÷B«|ü ‘·÷s¡TŒ rsêìï n+‘·{˙Ï Ä+Á<Ûrä s¡+
nHêï&ÉT. ádæº+&ûdtqT Ä+Á<Ûä Be⁄\T nHêï&ÉT. {≤˝…MTøÏ
yê´U≤´q+ sêdæq C….Ç. ¬>]˙ ø±y˚] qT+∫ ø£èwüí es¡≈£î ñqï
ÁbÕ+‘êìï ø£[+>∑eT˙, eTVü‰q~ qT+∫ ãsêà˝Àì ns¡ø±Hé
q~ es¡≈£î ñqï ÁbÕ+‘êìï Ä+Á<Ûärs¡+ nHêï&ÉT.
áXÊq´ sêÁcÕº˝À¢ Á‹*+>∑, ‘Ó\T>√ nqï Ç+{Ïù|s¡T¢
e⁄HêïsTT. n+<äTøπ eTq C≤q|ü<ä ø£<\
ä∏ ˙ï ÁãVü≤à|ü⁄Á‘êq~ <ä>sπZ∑
‘˚\T‘êsTT. á <äèw溑√ #·÷ùdÔ ø±y˚] qT+∫ ø£èwüí es¡≈£î e⁄qï
‘Ó\+>±D, ø£èwüí qT+∫ eTVü‰q~ es¡≈£î ñqï ø£[+>∑+, eTVü‰
q~ qT+∫ ns¡ø±Hé (ãsêà) es¡≈î£ ñqï Ä+Á<Û<ä X˚ +¯ ˝À ‘Ó\T>∑T
dü+düÿè‹ $\dæ*¢+<äHê*.
ªÄ+Á<ÛäX¯Ã ãVü≤e'μ nqï eTVü‰uÛ≤s¡‘·+˝Àì e÷≥qT
‘·s∫
¡ #·÷ùdÔ ‘Ó\T>∑Tyê]˝À 16 ‘Ó>\
∑ T ñ+&˚eì ‘Ó\TdüT+Ô ~.
61
eTVæ≤wüø,£ eT÷\ø£, nwüøº ,£ yÓTT<ä˝q’… $ á ‘Ó>\
∑ T. Çe˙ï ø£*dæ
uÛ≤s¡‘· j·TT<äΔ+ ‘·sê«‘· ˇø£ C≤‹>± @s¡Œ&ܶsTT. $$<Ûä ‘Ó>∑\
düe÷Vü‰s¡+ ˇø£ C≤‹>± @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì #·]Á‘· #Óù|Œ kÕø£å´+.
‘Ó\T>∑Tyês¡T C≤‘·T\T>± @s¡Œ&É{≤ìøÏ Ä+Á<Ûä eTVü‰$wüßíe⁄
Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ê&Éì yêdæwüº >∑D|ü‹ eTTì n+{≤s¡T.
n˝…>±®+&ÉsY ø√+Á&É‘√yé uÛÑ÷uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔØ‘ê´ n‘·´+‘·
ÁbÕNq Hê>∑]ø£‘·≈£î nqTyÓ’q düú\+ @~ nì ‘·]ÿ+#ê&ÉT.
∫e]øÏ n~ ø£ècÕí`‘·T+>∑uÛÑÁ<ä dü+>∑eT düú\yÓTÆq q&ç>∑&ɶ d”eT
(<√nuŸ) nHêï&ÉT. n<˚ Ä~•˝≤ øπ Áå ‘·+. n~ Ç|üŒ{Ïø° eT\›ø˝
£ Ÿ
˝À ñ+~. &Ü]«Hé düVü≤#·s¡T&Ó’q Ä\¶dt Vü≤ø°‡ ≈£L&Ü Ä~
Hê>∑]ø£‘· $\dæ*+¢ ~ ‘·T+>∑uÁÑÛ <ä |üØyêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·yT˚ qHêï&ÉT.
ø£[+>∑ j·TT<äΔ+ »]–q ‘·sê«‘· 300 @fi¯¢≈£î XÊ‘·yêVü≤
qT\T >∑T»sê‘Y˝Àì ãs¡÷#YqT ÄÁø£$T+#ês¡T. ø±obÕ+&É´Hé
yê<äq Á|üø±s¡+ ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹ eT÷˝≤\T 20`25 y˚\ @fi¯¢
qT+N ñqï≥Tº ˝…ø£ÿ.
Ç+‘·{Ï $kÕÔs¡yÓTÆq kÕ+düÿè‹ø£ #·]Á‘· ñqï ‘Ó\T>∑T
eT÷˝≤\qT |ü]$T‘·+ #˚ùd Á|üj·T‘êï\T »]>±sTT. #êfi¯óø£´
sêE\T n+fÒ y˚+^ #êfi¯ó≈£î´\T e÷Á‘·y˚Tqì q$Tàqyês¡T
˝Ò<ë q$Tà+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫qyês¡T y˚+^Hê&ÉTqT
@\÷s¡T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ y˚+–
sêE\ XÊdüHê\T q\¢>=+&É õ˝≤¢ uÛÑTeq–] <ä>∑Zs√¢ì u§˝Ò¢|ü*¢
<˚yê\j·T+˝À ≈£L&Ü ñHêïj·Tqï yêdüÔyêìï Ms¡T >∑eTì+#·
˝Òø£b˛j·÷s¡T. ø=\qTbÕø£ #ê˝≤ø±\+ y˚+– sê»´+˝À n+‘·
sꓤ>∑+>± ñ+&˚<äì yê]øÏ ‘Ó*j·T<äT. nBø±ø£ y˚eTT\yê&É
#êfi¯ó≈£î´\H˚ eTs√XÊK ‘Ó\+>±D nH˚ ‘Ó\T>∑T ÁbÕ+‘êìï
@*+<äì á |ü+&ç‘·T\T qeTàs¡T. ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À
yÓTT‘·+Ô ‘Ó\T>∑T ÁbÕ+‘·eT+‘·{øÏ ° ‘Ó\+>±D eTH˚ ù|πs ñ+&˚~.
Ä s√E˝À¢ ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ;<äsY es¡≈£î >∑\ ÁbÕ+‘êìøÏ
|ü•ÃeT ‘Ó\+>±D nì ù|s¡T. <ëì bÕ\Hêπø+Á<ä+ ;<äsY.
‘Ó\T>∑T ‘ê‹«≈£î\T
‘Ó\T>∑THê≥ C…q’ , uÖ<äeΔ T‘ê\ Äqyêfi¯ó¢ uÀ˝…&TÉ . uÖ<äΔ
>∑Ts¡Te⁄ Ä#ês¡´ Hê>±s¡T®qT&ÉT ‘Ó\T>∑Tyê&˚. uÖ<äΔ ‘·s¡ÿ
|ü+&ç‘·T&ÉT ~C≤„ ï>∑T&ÉT yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø=+&Ü|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘·yêdæ.
ø=+&Ü|ü⁄s¡+˝À |ü⁄sêedüTXÔ ÊK u≤¬s&ÉT ˝À‘·T ‘·y«˚ dü]øÏ |ü+&ç‘T·
\≈£î, |ü]XÀ<Ûä≈£î\≈£î ø£fi¯ó¢ #Ó~]b˛j˚T #ê]Á‘·ø£ düe÷#ês¡+
yÓ\Te&ç+~. n~ uÖ<äΔπøåÁ‘·eTì s¡TEyÓ’+~. ‘Ó\T>∑THê≥
uÖ<ëΔìï yê´|æ+|üCdÒ qæ yê]˝À uÛ≤e $y˚≈î£ &ÉT, ãT<äbΔ Õ*‘·T&ÉT
ñHêïs¡T. ãT<äΔbÕ*‘·T&ÉT eT+>∑fi¯–]yê&ÉT. C…’Hêìï yê´|æ+|ü
CÒdqæ ø=+&É ≈£î+uÛ≤#ês¡T´\T ù|s¡T kÕ<Ûës¡D+>± $ì|æ+#·<Tä .
Äj·Tq n+‘·|⁄ü s¡+ >∑T‹Ôø=+&É yêdæ. Äj·TqTï eTq+ ìs¡ø¢ ´å£ +
#˚XÊ+. ø£qï&ç>∑T\T n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T.
62
ø£fi≤|üPs√í<äj·T+
dü+^‘·+˝≤+{Ï ø£fi¯\T e÷qe⁄&ÉT nqïdüeTTbÕs¡®q
ø√dü+ ÁX¯$T+#˚ düeTj·T+ ˝ÀH˚ |ü⁄&É‘êsTT. ø±˙ s¡÷|üø£fi¯\≈£î
nqïdüeTTbÕs¡®q ‘·sê«‘· r]ø£ nedüs¡+. dü+#ês¡<äX¯ <ë{Ï
kÕù|øÏøå £ dæsú ‘¡ «· + @s¡Œ&ç‘H˚ ˚ r]ø£. ø£ècÕí >√<ëe] e+{Ï q<äT\
eTTK<ë«sê\ e<ä› ‘Ó\T>∑T düe÷C≤ìøÏ á r]ø£ ∫øÏÿ
e⁄+≥T+~. >√<ëe] &Ó˝≤º ÁbÕ+‘·+˝Àì Á>±e÷\ ù|s¡T¢
dü+düÿè‘· Á|üu≤Û yêìøÏ nr‘·+. n+fÒ nø£ÿ&É »q+ dæsú ì¡ yêdü+
yÓTTVü≤+CÀ<ës√ Hê>∑]ø£‘≈· î£ eTT+<˚ »]– ñ+&Ü*. düV≤ü »+>±
<=]πø ÄVü‰s¡|ü<ësêú\≈£î ‘√&ÉT ‘·q ÁX¯eTqT ≈£L&Ü CÀ&ç+#˚
Á|üjT· ‘·ïy˚T e´ekÕj·T+. á e´kÕj·T+ n<äq|ü⁄ ÄVü‰s√‘·Œ‹ÔøÏ
<ë]rdüTÔ+~. Ä $T>∑T\TqT ì\e #˚düT≈£îH˚ Áø£eT+˝À eT{Ϻ
bÕÁ‘·\ ‘·j·÷Ø kÕ<Ûä´+ nsTT+~. ÇdüTø£H˚\ô|’ ù|s¡T≈£îqï
ˇ+Á&ÉT MT<ä ‘·q n&ÉT>∑TC≤&É m+&çq ‘·sê«‘· <=|üŒ˝≤ ‘·j÷·
s¡e&É+ eTìwæ >∑eTì+#ê&ÉT. Ä m+&çq ˇ+Á&ÉT ≈£î+&É
ô|+≈£î˝≤ >∑{Ϻ>± ñ+&É≥eT÷ ø£ìô|{≤º&ÉT. ˇ+Á&ÉTqT yÓT~|æ
#˚dæ+~ @<Ó’Hê ‘·sê«‘· dæús¡+>± ñ+&É&ÉeT÷ >∑eTì+#ê&ÉT.
≈£î+&É\T #˚j·T&É+ H˚s¡«&ÜìøÏ Ç<˚ Á|ü<∏äeT bÕsƒ¡+. nsTT‘˚
m+&çq ≈£î+&É ˙s¡T ‘·>\
∑ >±H˚ $∫Ãb˛sTT s¡÷|ü⁄ ø√˝ÀŒe&ÉeT÷
#·÷XÊ&ÉT. ø±*Ãq ≈£î+&É≈î£ ø=+‘· XÊX¯«‘·‘«· + ek˛Ô+<äì Á>∑V≤æ +
#ê&ÉT. ø±*Ãq ≈£î+&É\ MT<ä ≈£î+uÛÑø±s¡T&ç dü«Vü≤düÔ eTTÁ<ä\÷
>√#·]+#êsTT. #Ó]|æHê #Ós¡>∑ì y˚*eTTÁ<ä\÷, >√{Ï ^‘·\÷
ø£ì|æ+#êsTT. Çø£ ø=‘·Ô ≈£î+&É #˚dæq|ü&ÉT y˚*eTTÁ<ä\T y˚dæ
yê{Ïì ø£\T|ü⁄‘·÷ >√{Ï ^‘·\T ^XÊ&ÉT. ø±*Ãq ‘·sê«‘· Ä
≈£î+&É≈£î ø=‘·Ô n+<ä+ e∫Ã+~. n<˚ n\+ø±s¡yÓTÆ+~. y˚*
eTTÁ<ä≈î£ ∫Vü≤ïyÓTqÆ X¯+Keè‘·+Ô , s¡øs£ ø¡ ±\ >√{ÏMT≥T¢ ≈£î+&É\
ô|’q, >√&É\ ô|’q eTT+–fi¯¢ s¡+>∑e*¢ø£\ ô|’q ‘Ó\T>∑THê≥
áHê{Ïø° >√#·]kÕÔsTT. ny˚ ‘=* ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· ø£fi≈¯ î£ zqe÷\T
H˚sêŒsTT. Ä ‘·sê«‘· |ü]düsê\≈£î Á|ü‹ s¡÷|ü+>± u§eTà\T
#˚XÊ&ÉT. ‘·sê«‘· ∫Á‘·ø£fi¯ #·]Á‘· ‘Ó*dæ+<˚.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
dü«s√<ëZs¡+
kÕeTT<ësTTø£, ñ‘êŒ<äø£ ÁX¯eT ˝Òø£b˛‘˚ eTìwæøÏ
yê≈£îÿ $&˚<˚ ø±<äT. n+fÒ uÛ≤wü ñ+&˚~ ø±<äT. Ä ÁX¯eTqT
eT]∫b˛e&ÜìøÏ >=+‘Ó‹Ô bÕ&É≥eT÷ nedüs¡yÓTÆ+~. n<˚
dü+^‘·+ nsTT+~. Ä+Á<Ûä<˚X¯|ü⁄ yÓ\eT Á|üuÛÑTe⁄ düs¡«»„ dæ+>∑
uÛ÷Ñ bÕ\T&ÉT, $»j·Tq>∑s¡ ø£sêí≥ø£ kÕÁe÷»´ ÄkÕúq $<ë«+düT
&Ó’q #·‘·Ts¡ø£*¢ Hê‘·T&ÉT dü+^‘· s¡‘êïø£sêìøÏ ªdü+^‘· düT<Ûäμ,
ªø£fi≤ì~Ûμ nH˚ yê´U≤´Hê\T sêXÊ&ÉT. XÊsY„ Z <˚e⁄ìøÏ <ë<ë|ü⁄
düeTø±*≈£î&Óq’ C≤j·T|üùdHêì ªqè‘·Ô s¡‘êïe[μ, ª^‘· s¡‘êïe[μ,
ªyê<ä´ s¡‘êïe[μ Á>∑+<∏ë\qT sêdæ dü+^‘·, Hê≥´ø£fi\
¯ ‘√bÕ≥T
yê<ë´\≈£î dü+ã+~Û+∫q ‘·;‡fi¯ó¢ ≈£L&Ü n+~+#ê&ÉT.
lHê<∏Tä &çì ÄkÕúqø£$>± ìj·T$T+∫q ø=+&ÉM{ÏsêE ≈£îe÷s¡
–] edü+‘·u÷ÑÛ bÕ\T&ÉT ªedü+‘· sêJj·T+μ ù|s¡ uÛsÑ ‘¡ T· &ç Hê≥´
XÊÁkÕÔìøÏ yê´K´ nq<ä–q \ø£åD Á>∑+<∏ëìï, ô|<äø√eT{Ï y˚e÷
¬s&ç¶ ªdü+^‘· ∫+‘êeTDÏμ˙ n+~+#ês¡T. Çe˙ï dü+düÿè‘·+
˝ÀH˚ ñHêï sêdæ+~ ‘Ó\T>∑T yês¡T.
dæ+Vü‰#·\+˝À ø£èwüíe÷#ês¡T´\ ªdæ+Vü≤–] qs¡Vü≤]
e#·Hê\μ <ë«sê ‘Ó\T>∑T bÕ≥ Ä\j·T eT+≥bÕ\˝À e÷s√à
–+~. Äfi≤«s¡T\ ‘·sê«‘· Äfi≤«s¡T\+‘·{Ï yê&Ó’q, |ü<äø£$‘ê
|æ‘êeTVüQ&ÉT ‘êfi¯¢bÕø£ nqïe÷#ês¡T´&ÉT dü+ø°s¡Ôq |ü<äΔ‹øÏ
Ä<äT´&Éj·÷´&ÉT. dæ<˚Δ+Á<äjÓ÷– uÛ≤e÷ø£˝≤|ü+, Hêsêj·TD
rs¡Túì ø£èwüí©˝≤ ‘·s¡+–DÏ, πøåÁ‘·j·T´ |ü<ë\≈£î <√Vü≤<ä+
#˚XÊsTT.
ø£èwüí<˚esêj·T\ ‘·sê«‘· ‘·+C≤ePs¡T˝À dü«‘·+Á‘·T˝…’q
‘Ó\T>∑THêj·Tø£ sêE\ Vü≤j·÷+ ‘Ó\T>∑T j·Tø£å>±Hê\≈£î dü«s¡í
j·TT>∑+. 1762˝À »ìà+∫q XÊ´eT XÊÁdæÔ, 1767˝À |ü⁄{Ϻq
‘ê´>∑sêE, 1775˝À »ìà+∫q eTT‘·TkÔ Õ«$T BøÏ‘å T· \T ø£sêí≥ø£
dü+^‘· yêπ>Zj·Tø±s¡T˝À¢ Á‹eT÷s¡TÔ˝≤¢+{Ïyês¡T. ù|s¡Tπø n~
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ø£sêí≥ø£ dü+^‘·+ ø±ì edüTÔ‘·' ‘Ó\T>∑T dü+^‘·y˚T. >∑&ç∫q
¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ô|’ã&ç á dü+^‘·yêVæ≤ì ìs¡+‘·s¡+>±
Á|üeVæ≤k˛Ô+~.
$»j·Tq>∑s¡+, u§_“*, |æsƒê|ü⁄s¡+ »$T+<ëØ\T
ÄkÕúq dü+^‘· $<ë«+düT\qT b˛wæ+#êsTT. <ë«s¡+ yÓ+ø£≥
kÕ«$THêj·TT&ÉT, <ë«s¡+ qs¡d+æ >∑sêe⁄, u≤\ eTTs¡∞ø£èwüí ‘·eT
>±HêeTè‘êìï |ü+∫ô|&ç‘˚, &=ø±ÿ lsêeTeT÷]Ô e+{Ïyês¡T
dü+^‘· >∑Ts¡Te⁄\T>±, n]|æsê\, u≤˝≤+Á‘·|⁄ü s¡»˙ø±+‘·sêe⁄
e+{Ï |ü]XÀ<Ûäø£ $<ë«+düT\÷ ‘Ó\T>∑T dü+^‘êìï <äX¯~X¯˝≤
$ì|æ+#ês¡T. &܈ˆ lbÕ<ä |æHêø£bÕDÏ ¬s+&ÉT ‘·sê\ $<ë«+düT
\≈£î ùd‘·Te⁄˝≤+{Ïyês¡T. H˚<Tä q÷] ø£èwüeí T÷]Ô~ |ü⁄wæøº s£ ¡ yÓTqÆ
|ü⁄s¡Twü>±Á‘·+. z˝Ò{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ <ëøÏåD≤‘·´, ñ‘·Ôsê~
>∑Ts¡Te⁄\ ñ‘·eÔ T |ü<‘Δä T· \qT Äø£[+|ü⁄ #˚dTü ≈£îì kı+‘· XË*’ ì
s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïs¡T.
Vü≤]ø£<∏ë |æ‘êeTVüQ&Ó’q Ä~uÛÑ≥¢ Hêsêj·TD<ëdüT
dü+Á|ü<ëj·÷ìï |ü⁄DÏøÏ |ü⁄#·TÃ≈£îqïyês¡T nH˚ø£eT+~. yês¡T
<ëìï ø=qkÕ–+#·&+É eTVæ≤fi≤ uÛ≤>∑e‘·T\T ‘·j÷· s¡Tø±e&ÜìøÏ
‘√&ÉŒ&ç+~.
y˚sTT dü+e‘·‡sê\ Hê{Ï Ä+Á<Ûä<˚X¯+˝À j·Tø£å>±q
Á|ü<äs¡Ùq #·÷&Ü*‡+<˚. ns¡T+<Ûär ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q ìs¡Tù|<ä
ø£fi≤ø±s¡T\T á ∫+<äT j·Tø£å>±Hêìï |ü]s¡øÏådüTÔHêïs¡T. ÁbÕNq
dü+Á|ü<ëj·T |ü˝¢… Á|ü»\≈£î ns¡eú Tj˚T´ uÛ≤wü˝À uÛ≤e Á|üø≥
£ q‘√
Á>±MTDT\qT #Ó’‘·q´e+‘·T\qT #˚düTÔHêïs¡T.
Ä>∑eT qs¡ÔqØ‹ì, |üPC≤ qs¡ÔqØ‹ì, Ä\j·T+ yÓ\T
|ü\ uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ Á|ü<ä]Ù+#˚ Á|üã+<Ûä |ü<äΔ‹ì ø£*|æ q≥sê»
sêeTø£èwüí Ä+Á<Ûä Hê{≤´ìï s¡÷bı+~+#ês¡T. ù|]DÏ ø±ø£r
j·TT\ ø±\+˝À Á|ü#ês¡+˝À ñ+&˚~. ø±ø£rj·T >∑D|ü‹ <˚e⁄ì
u≤eeT]~, >∑»ùdHê|ü‹ C≤j·T|üùdHêì qs¡Ô≈£î&ÉT. 700 @fi¯¢
ø£Hêï eTT+<äTqï qè‘·´Ø‹ nsTTq Ä+Á<ÛäHê{≤´ìï |ü⁄qs¡T<äΔ
]+#·&ÜìøÏ m+‘· Á|üj·T‹ï+∫Hê ù|]DÏ ‘ê+&Ée+ e÷Á‘·y˚T
»q+ eT~˝À ì*∫+~.
≈£L∫|üP&ç qè‘·´Ø‹
‘Ó\T>∑Tyê&ç Hê≥´Ø‹ nq>±H˚ ≈£L∫|üP&ç qè‘·´y˚T
>∑Ts¡TøÔ =düT+Ô ~. ø£ècÕíõ˝≤¢ ~$ ‘ê\÷ø± ≈£L∫|üP&ç Á>±eT+ ù|s¡
ñqï á Hê{≤´ìøÏ 1950\ ‘·s¡T yê‘· m≈£îÿe Á|ü#ês¡,
>ös¡yê\T <äø±ÿsTT. XÊ‘·yêVü≤qT\ sê»<Ûëì lø±≈£îfi≤ìøÏ
(ø£ècÕíõ˝≤¢) ≈£L∫|üP&ç <ë<ë|ü⁄ ‘=$Tà~ yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+˝À
e⁄+≥T+~. πøåÁ‘·j·T´ »qàdüú\+ nsTTq yÓTTe«≈£î eT÷&ÉT
øÏ˝ÀMT≥πs.¢ ˇø£|ü &ÉT Ä ÁbÕ+‘·+ n+‘ê Hê≥´ø£‘\
ÔÓ eT+Js¡
63
Hê<ë\T, >±j·T≈£î\ eT<ÛäTs¡ ø£+sƒ¡<Ûä«qT\T, •\TŒ\ \j·T
ã<äΔyÓTÆq ñ* #·|üfi¯ó¢ s¡e[+#˚$. lø±≈£îfi¯+˝Àì Ä+Á<Ûä
$wüßíe⁄ <˚yê\j·T+˝À <˚e<ëd”\ Hê≥´s¡÷bÕ\T, q‘·´
$Hê´kÕ\T ì*∫b˛j·÷sTT.
‘Ó\T>∑T˝À Ä<ÛäTìø£ kÕVæ≤‘·´+ nì #Ó|ü≈£î+≥Tqï
<Û√s¡DÏ 20e X¯‘êã›+ ‘=* <äXÊu≤›+‘êìøÏ Á|üdüTŒ¤≥yÓTÆ+~.
1909˝À yÓ\Te&çq sêj·TÁb˛\T düTu≤“sêe⁄ ‘·èDø£+ø£D+
uÛ≤eø£$‘·« <Ûës¡≈£î <ëK˝≤ nsTT‘˚ 1910˝À yÓ\Te&çq
>∑Ts¡C≤&É eTT‘ê´\düsê\T Ä<ÛäTìø£ <Û√s¡DÏøÏ Á|ü‹s¡÷|ü+.
ø£$‘· nqï Á|üÁøÏj·÷s¡÷bÕìøÏ |ü]$T‘·yÓTÆ #·÷ùdÔ
eTT‘ê´\düsê\T 1910˝À yÓ\Te&çHê >∑Ts¡C≤&É ‘·q Ä<ÛäTìø£
<Û√s¡DÏøÏ $X¯«s¡÷|ü+ Ç∫à Á|ü<ä]Ù+∫+~. n+‘·≈£î eTT+<äT
¬s+&ÉT <äXÊu≤›\≈£î |üPs¡«y˚T. >∑Ts¡C≤&É ø£Hê´X¯ó\ÿ+ <ë«sê
1892˝ÀH˚ Ä<ÛäTìø£‘· n+fÒ @$T{À ø£fi¯¢≈£î ø£{≤ºs¡T. Äj·Tq
<äèwæ˝
º À Ä<ÛTä ìø£‘· ˇø£ uÛ≤e<Ûësπ ‘·|Œü ø±\yê∫ ø±<äT. n+<äTøπ
Z∑ <Ò Tä . nsTT‘˚,
120 @fi¯s¢ TTHê ø£Hê´X¯ó\ÿ+ Hê≥ø±ìøÏ eHÓï ‘·>˝
>∑Ts¡C≤&É }Væ≤+∫q düe÷»kÕúsTTøÏ eTq+ Ç|üŒ{Ïø° #˚sT¡ ø√˝Òø£
b˛j·÷+.
ø±˙ >∑Ts¡C≤&É y˚dqæ u≤≥ 20e X¯‘êã›+˝À kÕVæ≤‘ê´ìï
|ü⁄s√>∑eTq|ü⁄ u≤≥ |ü{+ºÏ ∫ uÛ≤eø£e‘·« <Ûës¡qT #·]Á‘· >∑s“¡ +¤ ˝À
ìøÏå|üÔ+ #˚dæ+~. ø£+<äT≈£L] MπsX¯*+>∑+ dü+düÿs¡D√<ä´eT+,
–&ÉT>∑T uÛ≤cÕ dü+düÿs¡D√<ä´eT+ á e÷sêZìøÏ n<äq|ü⁄ »e
dü‘ê«\qT düeT≈£LsêÃsTT. <ëì‘√ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+ ø=‘·Ô
|ü⁄+‘·\T ‘=øÏÿ XÊUÀ|üXÊK\T>± $düÔ]+∫+~. n+‘·sê®rj·T
kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~.
yêdüÔyêìøÏ ø£Hê´X¯ó\ÿ+ >∑Ts¡C≤&É düeTø±*≈£î&Ó’q
Çã‡Hé Hê≥ø±\ø£Hêï #ê˝≤ ñqï‘·yTÓ +Æ ~. ø£Hê´X¯ó˝≤ÿìøÏ e⁄qï
nqTe<ä˙j·T‘· |ü]$T‘·+ nsTTq+<äTe\¢ n~ Á|ü|ü+#·+
<äèwæºì Äø£]¸+#·˝Òø£b˛sTT+~. Ç‘·s¡ uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\˝Àì
yê]øÏ <äøÏÿqìï C≤„q|”sƒê\T ‘Ó\T>∑T s¡#·q\≈£î <äø£ÿø£b˛e
&Üìø°, eTq ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+ nqTyê<ë\ s¡÷|ü+˝À sêÁwüº
dü]Vü≤<äT›\T <ë≥˝Òø£b˛e&ÜìøÏ ñqï ø±s¡Dy˚T.
bÕ<ë]úø£ dü+düÿè‹˝À ≈£L&Ü <˚X¯+ m\¢\T <ë{Ïq
‘Ó\T>∑Tyê] dü+K´ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. ÁbÕ<∏ä$Tø£ dü<äT
bÕj·÷\ ø£\ŒHês¡+>∑+˝ÀqT, kÕ|òtºy˚sY s¡+>∑+˝Àq÷ á ø°]Ô
m≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+~.
ø=\¢y√sTTq yÓ’q+
‘Ó\T>∑T ÁbÕuÛÑe+ m+‘· >=|üŒ<Ó’Hê eTq neT÷\´
dü+|ü<˝
ä À m≈£îÿe uÛ≤>±ìï ø±bÕ&ÉTø√˝Òøb£ ˛j·÷+. neTsêe‹
64
•\TŒ\T sêfi¯˝
¢ À s¡eTD°jT· yêdü$Ô ø£‘q· T eT*#ês¡T. ø±˙ 19e
X¯‘êã›+˝À neTsêe‹ Á|üuÛÑTe⁄ sêC≤ yêdæ¬s&ç¶ yÓ+ø£{≤Á~
Hêj·TT&ÉT neTsêe‹ •\ŒK+&Ü\qT ø±*Œ+∫ düTqï+ #˚dæ
‘·q >∑&û >√&É\T ø£{Ϻ+#·T≈£îHêï&ÉT. ÄHê&ÉT ø£ìï+>¥Vü‰+ nH˚
Á_{Ïw<t =s¡ n&ÉT|¶ &ü øÉ b£ ˛‘˚ neTsêe‹ HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈î£ +&Ü
b˛j˚T~. nsTT‘˚ Ä ‘Ó\¢<=s¡≈£î ‘Ó\T>∑Tyê] MT<ä n_Ûe÷q+
m+<äT≈£î+≥T+~? ‘·q≈£î ∫øÏÿq •\Œ ø£fi≤K+&Ü\qT
Ç+>∑¢+&é≈£î ‘·s¡*+#·T≈£î yÓfi≤¢&ÉT.
‘Ó\T>∑TH˚\ MT<ä yÓ\dæq eTVü‰<äT“¤‘· ø£≥º&É+ dü«j·T+
uÛ Ñ ÷ <˚ y ê\j· ÷ ìï s¡ ø Ï å + #· T ø√˝Ò ø £ b ˛j· ÷ +. |ü ⁄ q]ï]à+#˚
Á|üj·T‘·ïeT÷ #˚j·T˝Ò<äT. Ä Ä\j·T+ sêsTT sêsTT $&çb˛‘˚
ø£fi¯¢|üŒ–+∫ #·÷düTÔHêï+. düsê«sTT bÕ|üqï >∑T]+∫ eTq≈£î
$T–*+~ ø£≥Tºø£<∏ä˝Ò. n‘·ì düeTø±©q ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT ^dæq
bÕ|üì s¡÷|ü∫Á‘·+ \+&ÉHé˝Àì Á|æHé‡ n\“sYº eTT´õj·÷ìøÏ
#˚]+~.
Ä<Û ä T ìø£ ø±\+˝À eT]+‘· X¯ s ¡ y ˚ > ∑ + ‘√ ‘Ó \ T>∑ T
dü+düÿè‹ ø=\¢y√‘√+~. ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü ndæÔ‘ê«ìøÏ eTT|ü e#˚Ã
<äj·T˙j·Tdæú‹ m<äTs¡e⁄‘√+~. ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü MT<ä dü+düÿè‹
MT<ä eTq*ï @*q |üsêsTTuÛ≤wü\ bÕ\≈£î\≈£î ñqïbÕ{Ï
>ös¡yê<äsê\T ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T bÕ\≈£î˝À¢ @ ø√XÊHê ø£ì|æ+#·&+É
˝Ò<äT. uÛ≤cÕ Á|üj·TTø£Ô sêÁcÕº˝À¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓTT<ä{Ï<Ó’Hê
‘Ó\T>∑T≈£î n~Ûø±s¡u≤Û cÕ kÕúq+ Ç+ø± Á|üjT· ‘·ï <äX˝
¯ ÀH˚ e⁄+~.
n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|ò÷ü ìøÏ ñqï n\+ø±s¡ kÕúsTTì Ä#·sD
¡ ˝ÀøÏ
rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ bÕ\ø£esêZ\≈£î @Hê&É÷ ÁX¯<Δä ˝Ò<Tä . yêdüeÔ +
@$T≥+fÒ @Hê&Ó’Hê ‘·eT dü+düÿè‹ì, uÛ≤wüqT bı~$ |ü≥Tº
≈£îì, |ü]s¡ø+åÏ #·T≈£îH˚~ Á|ü»˝Ò. ˝Òøb£ ˛‘˚ bÕs¡d,” ñs¡÷,› Ç+^¢wßü
uÛ≤wü\T e÷{≤¢&˚ bÕ\≈£î\ |ü<|ä Tüò ≥ºq\ øÏ+<ä q*–q ‘Ó\T>∑T
@Hê&√ ø£qTeTs¡T>∑jT˚ ´~. n~ Á|ü»\ H√fi¯˝
¢ À ì*∫ q+<äTe˝Ò¢
Ç+ø± $T–* ñ+~. uÛ≤cÕ_Ûe÷q+ ø=s¡e&É ≈£î+&Ü #·÷düT
c
≈£î+fÒ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝Àq÷ $T>∑T\TÔ+~.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑe+...
uÛ≤wü ì\yê*...
ã‘·T≈£î yÓ\>±*...
eT+&É* ãT<äΔÁ|ükÕ<é
Á|ü|ü+#·+˝Àì n‹ ÁbÕNq uÛ≤wü˝À¢ nÁ>∑kÕúHêìï n\+ø£]+∫q eTq ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü... H˚&ÉT ªn+‘·]+#˚ uÛ≤wü\ C≤_‘êμ˝À
#˚]b˛‘·T+&É≥+ ô|qT $cÕ<ä+. kÕø屑·÷Ô ◊ø£´sê»´ dü$T‹ á $wüj·÷ìï H=øÏÿ #Ó|æŒq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü eTq+ NeT ≈£î≥ºq≥Tº
ñ+&çb˛e≥+ dü]ø±<äT. á Á|üe÷<ä |òüT+{Ïø£\ô|’ Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ Ä˝À∫+∫ rj·THÓ’q eTq ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ_Ûeè~ΔøÏ q&ÉT+
_–+#ê*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì |æ\T|ü⁄ìdüTÔHêïs¡T eT+&É* ãT<äΔÁ|ükÕ<é. j·÷<äè∫äø£y˚T ø±e#·Tà >±˙, 1975 Á|ü|ü+#·
‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T n|üŒ{Ï $<ë´, kÕ+düÿè‹ø£ XÊK eT+Á‹ eT+&É* yÓ+ø£≥ ø£ècÕísêe⁄ kÕs¡<∏ä´+˝À »]–‘˚, Ä ‘·s¡Tyê‘· 37
@fi¯¢≈£î »]–q Ç|üŒ{Ï Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT eT+&É* ãT<äΔÁ|ükÕ<é n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òüT n<Ûä´≈£åî&ÉT>±
ñqï düeTj·T+˝À »s¡T>∑T‘·THêïsTT. &çôd+ãsY 2012˝À »]–q Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\ H˚|ü<∏ä´+˝À yê] n_ÛÁbÕj·÷\T...
ø£|ü&ÉT bÕXÊÑ·´ ô|qT‘·TbÕqT >±*øÏ eTq dü+düÿè‹
s¬ |üs¬ |ü˝≤&ÉT‘√+<äì uÛj
Ñ T· |ü&ܶ+. Ç|ü&ÉT Á|ü|+ü Nø£sD
¡ düT&ç
>±*˝À ∫≈£îÿ≈£îì eTq uÛ≤wü... eTq |ü\T≈£î... eTq qT&ç
ø±s¡+... ∫qïuÀ‘·THêïsTT. Bìï bı~$ |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î #˚‘·T
\&ÉT¶ô|fÒº ˇø£ eT˙wæ mes√ ekÕÔ&Éì #·÷&É≥+ ø±<äT... eTq
‘Ó\T>∑T H˚\‘√ ù|>∑Tã+<Û+ä ñqï Á|ü‹ eTìw” eTT+<äT≈£î sêyê
*‡q ‘·s¡TD+ ÄdüqïyÓTÆ+~. eTq ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü HêHê{Ïø° ‘·q
Wqï‘ê´ìï ø√˝ÀŒ‘·T+&É{≤ìøÏ nq÷Vü≤´+>± eTq J$‘ê*ï
Äe]+#˚düTÔqï Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üuÛ≤e+ ≈£L&Ü ˇø£ eTTK´
ø±s¡D+.
ˇ
eT÷düT≈£îqï e´øÏÔ Nø£{˝
Ï ÀH˚ ñ+&çb˛‘ê&ÉT! n<˚$<Û+ä >± Ç‘·s¡
uÛ≤wü\qT <˚«wæ+#·≥+, yê{Ïì <ä÷s¡+>± ñ+#·≥+ e\¢ e´øÏøπÔ
ø±<äT... yÓTT‘·+Ô düe÷C≤ìø° qwü+º »s¡T>∑T‘·T+~. Á|üdTü ‘Ô · Á|ü|+ü
#·+˝À Á|ü‹ e´ø°Ô |ü\T uÛ≤wü\˝À ÁbÕMD´+ dü+bÕ~+#·≥+
‘·|üŒìdü]. Á|ü|ü+Nø£s¡D |òü*‘·+>± H˚&ÉT $<˚XÊ\≈£î Á|üj·÷
DÏ+#·&É+ düT\uÛÑyÓTÆ+~. ˇø£ nedüs¡+ ≈£L&Ü nsTT+~.
Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ ªÇ+^¢wμt m+‘√ düV‰ü j·T|ü&TÉ ‘√+~. Ç≥T
e+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Ç+^¢wt H˚s¡«≥+ ‘·|üŒìdü].
n+‘·e÷Á‘êq e÷‘·èuÛ≤wüqT $düà]+#·≥+ Ä‘·àVü≤‘ê´
dü<äèX¯y˚T ne⁄‘·T+<äì eT]Ãb˛≈£L&É<äT. Ç~ #ê˝≤ eTTK´+.
‘·\T|ü⁄\T eT÷düT≈£î+fÒ Nø£{À¢H˚ ñ+{≤+!
‘Ó\T>∑T Ä<Ûës¡+>± Ç+^wt H˚sêŒ*
ªe÷‘·èuÛ≤cÕ_Ûe÷q+μ n+fÒ <ëqs¡ú+ |üs¡uÛ≤wü\qT
<˚«wæ+#·≥eTì ø±<äT. ‘·eT e÷‘·èuÛ≤wü\ |ü≥¢ n_Ûe÷q+‘√,
|ü\T sêÁcÕº˝À¢ nìï s¡ø±\ uÀs¡T¶\qT, dü÷∫ø£\qT Äj·÷
kÕúìø£ uÛ≤wü˝À¢H˚ sêj·T≥+ »s¡T>∑T‘√+~. Ä sêÁcÕº˝À¢ eTs√
uÛ≤wü˝À Á|ü•ï+∫Hê düe÷<Ûëq+ dü«uÛ≤wü˝ÀH˚ ÇdüTÔHêïs¡T. Ç~
uÛ≤cÕ <äTs¡_Ûe÷qy˚T ø±<äT... yêdüÔyê\qT Á>∑Væ≤+#·˝Òì
>∑T&瑶 q· + ≈£L&Ü ne⁄‘·T+~. m+<äT ø£+fÒ ‘·q Ç+{Ï ‘·\T|ü⁄\T
uÛ≤wü $wüjT· +˝À eTq+ $<˚XÊ\ qT+∫ dü÷Œ¤]Ô bı+<ë
*‡+~ #ê˝≤ ñ+~. »bÕHé, »s¡à˙, Ç≥©, dæ«≥®sê¢+&é e+{Ï
<˚XÊ\˝À¢ e÷~]>± eTq+ ≈£L&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ÁbÕ<∏$ä Tø£ kÕúsTT
$<ä´ yÓTT‘·+Ô e÷‘·èuÛ≤wü˝ÀH˚ »s¡>±\qï ìj·Te÷ìï @sêŒ≥T
#˚düTø√yê*. Bìe\¢ e÷‘·èuÛ≤wü Ä<Ûës¡+>± uÀ~Û+#ê*‡
e⁄+≥T+~. B+‘√ Ç‘·s¡ uÛ≤wü\T düT\uÛÑ+>± uÀ<Ûä|ü&É≥y˚T
ø±<äT... e÷‘·èuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. n+fÒ Ç+^¢wt
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
65
ø√dü+ ‘Ó\T>∑TqT |üø£ÿq ô|≥º≥+ ø±≈£î+&Ü.. eTT+<äT>±
‘Ó\T>∑T H˚]Œ, Ä ‘·sT¡ yê‘· ‘Ó\T>∑T Ä<Ûës¡+>± Ç+^¢wt H˚sêŒ*.
Ç~ uÛ≤wüqT düJe+>± ñ+#·{≤ìøÏ rdüTø√e*‡q ÁbÕ<∏ä$Tø£
#·s¡´. Ç˝≤ »s¡>∑ø£ b˛e≥+ e˝Ò¢ u≤\´+˝ÀH˚ |æ\¢\T Ç+^¢wt
H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ e÷‘·èuÛ≤wü ‘Ó\Tπ> nsTTHê yê]øÏ
Ä+>∑¢+ ª<ä‘·Ô uÛ≤wüμ>± e÷]b˛‘√+~.
ÄdüøÏÔ ˝Ò≈£îHêï e÷s¡Tÿ\ ø√dü+ ‘·+{≤\T
$<ë´s¡Tú\T ‘·eT≈£î Á|ü‘˚´øÏ+∫ ÄdüøÏÔ˝Ò≈£îHêï πøe\+
e÷s¡Tÿ\ ø√dü+ dü+düÿè‘·+, $<˚o uÛ≤wü\qT rdüT≈£î+≥T
Hêïs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ e÷s¡TŒ sêyê*. e÷‘·èuÛ≤wü H˚s¡«≥+
‘·|Œü ìdü] #˚j÷· *. e÷s¡Tÿ\ $wüjT· +˝Àq÷ düT\uÛÑ |ü<‹Δä ì
bÕ{Ï+#ê*. á Á|üj·T‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ Ç{°e\ eT+Á‘·T\T,
n~Ûø±s¡T\ kÕúsTT˝À ‘Ó\T>∑TqT ‘·|Œü ìdü] #˚jT· ≥+ô|’ #·]Ã+
#êeTT. n+<äs÷¡ ÁbÕ<∏$ä Tø£ $<ä´ <äX¯ qT+#˚ ‘Ó\T>∑TqT ‘·|Œü ì
dü]>± #·~y˚˝≤ #˚j·÷\˙, e÷s¡Tÿ\ πø{≤ sTT+|ü⁄˝À düT\uÛÑ
|ü<äΔ‹ì bÕ{Ï+#˚˝≤ #·÷&Ü\ì dü÷#·q\T #˚XÊeTT. ‘·<äT|ü]
#·s¡´\T $$<Ûä <äX¯˝À¢ ñHêïsTT.
#˚kÕÔeTT. ø£˙dü+ eTs√ @&Ü~øÏ ‘Ó\T>∑T Á|üuTÑÛ ‘·« bÕ\Hê e´e
Vü‰sê˝À¢ $düÔè‘·+>± $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ñ+~.
ø=+<äs¡T bıs¡T>∑T sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q ◊.m.mdt.\T düVü≤ø£]+
#·&É+ ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T>±˙ yêdüÔyêìøÏ Ç<=ø£ HÓ|ü+
e÷Á‘·y˚T. yês¡+<äs¡÷ dæ<äΔ+>±H˚ ñHêïs¡T. ø=+<äs¡T |ü<ë\T,
yêø£´ ìsêàD≤\T <=s¡ø˝
£ <Ò ìä #ÓãT‘·THêïs¡T. ◊{° XÊU≤|üs+¡ >±
‘Ó\T>∑T kÕ|òtºy˚sY˝À ø=+‘· |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+#êeTT. á |ü⁄s√>∑‹
eT]+‘· $düÔè‘·+ ø±qT+~.
n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òüT+ |ü]~Û ô|]π>˝≤...!
n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕdü+|òüT+ |ü]~Û ô|]π>˝≤ Á|üj·T‘êï\T
»s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø£sêí≥ø£˝À ø£qï&É ÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düú ñ+~.
ø£qï&É e÷Á‘·y˚T nø£ÿ&É n~Ûø±]ø£ uÛ≤wü>± ñqï+<äTq nø£ÿ&É
m≥Te+{Ï düeTdü´\÷ ˝Òe⁄. eTq sêÅwü+º ˝À ‘Ó\T>∑T ‘·sT¡ yê‘·
ñs¡÷› uÛ≤wü≈£î ¬s+&√uÛ≤wü>± #·≥º|üs¡+>± >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+~. Bì
e\¢ eTq+ Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê*. á $wüj·T+
‘Ó * j· T ø£ bıs¡ u ≤≥T>± e÷{≤¢ & É T ‘· T Hêïs¡ T . yêdü Ô y êìï
Á>∑Væ≤+#ê*.
Hê´j·TkÕúHê˝À¢ yê´C≤´\T <ëK\j·÷´j·÷?
eTVü‰düuÛÑ\ Ä+‘·s¡´+... neTà≈£î ªuÛ≤cÕμ_Ûùwø£+!
‘Ó\T>∑TuÛ≤wü n_Ûeè~ÛΔ >∑T]+∫ Á|ü»\T n&É>ø∑ b£ ˛e&É+,
Á|ü•ï+#·ø£b˛e&É+, Á|üuÛÑT‘·«+ ì]¢|üÔ‘·\ e\¢ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü≈£î
ÁbÕeTTK´‘· ‘·–Zb˛‘√+~. Hê´j·T kÕúHê˝À¢ nH˚ø£ n+XÊ\ô|’
Á|üC≤Á|üj÷Ó »Hê\ yê´C≤´\T <ëK\e⁄‘·THêïsTT>±˙.. ‘Ó\T>∑T
uÛ≤cÕ_Ûeè~Δ $wüj·T+˝À Ç+‘·es¡≈£L Ç˝≤ Á|ü•ï+∫qyês¡T
>±˙, ì\Bdæqyês¡T>±˙ ˝ÒsT¡ . ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ_Ûeè~ΔøÏ n+<äs÷¡
eTT+<äT≈£î sêyê*. ‘Ó\T>∑T˝À ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø nj˚T´˝≤
#·÷ùd+<äT≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTHÔ êïeTT. ‘Ó\T>∑T kÕ|òyºt s˚ qY T
nìï XÊK\≈£î n+<ä#˚dæ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\qT y˚>∑e+‘·+
ª‘Ó\T>∑<˚\j·Tqï <˚X¯+ãT ‘Ó\Tπ>qT... <˚X¯ uÛ≤wü\+<äT
‘Ó\T>∑T ˝…dü‡μ n+≥÷ ‘Ó\T>∑T‘·*¢øÏ ø£qï&É $uÛÑT&ÉT <˚e
sêj·T\T m\T¬>‹Ô ˙sê»q+ |ü*ø±&ÉT. H˚&É~ >∑‘·+! <˚X¯
uÛ≤wü\+<äT ‘Ó\T>∑T ª˝…dtμ nsTTb˛‘·Tqï Á|üe÷<ä|ü⁄≥+#·T˝À¢
ñHêï+. ˇø£Hê&ÉT >∑T+&Ó\ ì+&ÉT>± ‘Ó\T>∑TqT XÊ«dæ+∫q
eTq H˚\≈£î bÕXÊÑ·´ bÕ\≈£î\ sêø£‘√ |üsêsTT uÛ≤cÕ>∑+<Ûä+
k˛øÏ+~. n~Ûø±s¡+, neø±XÊ\qT ø£\>∑\T|ü⁄‘·÷ eTq q{Ï+º ≥
ø=∫Ãq Ä uÛ≤wü z eT‘·TÔ˝≤ ÄeVæ≤dü÷Ô... eTq ‘·*¢ uÛ≤wü≈£î
$|ü‘·TÔqT ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘√+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘Ó\T>∑T y…’uÛÑyêìï
66
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
m\T¬>‹Ô #ê≥T‘·÷... ‘Ó\T>∑T >∑T+&Ó˝À¢ ø=‘·Ô dü÷Œ¤]ìÔ ì+bÕ*‡q
nedüsêìï Hê\T>∑T <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·y˚T >∑T]Ô+#ês¡T uÛ≤cÕ_Û
e÷qT\T, eTq Á|üuTÑÛ ‘·« kÕs¡<TäÛ \T. Á|ü|+ü #·+ q\TeT÷\˝≤
ñ+&˚ ‘Ó\T>∑Tyê]ì ˇπø y˚~ø£ô|’øÏ ‘˚yê\ì n|üŒ{Ï eTTK´
eT+Á‹ »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄, $<ë´XÊK eT+Á‹ eT+&É* ø£ècÕí
sêe⁄ e+{Ï Á|üeTTKT\T ø£+ø£D ã<äT\
Δ j·÷´s¡T. ∫es¡≈î£ 1975
@Á|æ˝Ÿ 12 qT+∫ yês¡+ s√E\ bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é˝À n+>∑
s¡+>∑ y…’uÛÑe+>± á ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚~ø£ n+‘·
sê®rj·T+>± ñqï ‘Ó\T>∑Tyê]˝À z q÷‘·H√‘˚ÔC≤ìï, ø=‘·Ô
ÄX¯\qT yÓTT\¬ø‹Ô+∫+~. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï ‘Ó\T>∑T
yês¡T dü+|òüT{Ï‘·eTe{≤ìøÏ u≤≥\T y˚dæ+~. ‘Ó\T>∑T yê]˝À
e÷‘·èuÛ≤cÕ_Ûe÷q+ @ kÕúsTT˝À ñ+<äH˚~ #ê{Ï #Ó|üŒ{≤ìøÏ
á eTVü‰ düuÛÑ\T y˚~ø£>± ì*#êsTT. \ø£å˝≤~eT+~ Á|ü»\T
dü«#·Ã¤+<ä+>± Ç+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü<äs¡Ùq\T,
düu\
ÑÛ T, #·sêÃ>√wüß\
˜ T, dæìe÷ |ü]ÁX¯eT≈£î #Ó+~q ø£fi≤ø±s¡T\T
Á|ü<ä]Ù+∫q ø£fi≤s¡÷bÕ\T n+<ä]˙ ø£{Ϻ|ü&˚XÊsTT. n|üŒ{Ï
Á|üuTÑÛ ‘·« ÄkÕúq ø£$ $X¯«Hê<∏ä dü‘´· Hêsêj·TD, <ëX¯s~¡ ∏ ˝≤+{Ï
ø£e⁄\T Ç+<äT˝À Á|üeTTK+>± bÕ˝§ZHêïs¡T.
ÄX¯j·÷\ y˚Tfi¯$+|ü⁄
yÓTT<ä{Ï Á|ü|+ü #· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düu˝
ÑÛ À¢ mH√ï #·]Á‘ê‘·àø£
ìs¡íj·÷\T rdüT ≈£îHêïs¡T. Ç+<äT˝À Á|ü<Ûëq+>± Á|ü|ü+#·
yê´|üÔ+>± ñ+&˚ ‘Ó\T>∑Tyê]ì nqTdü+<Ûë ìdü÷Ô yê] ø√dü+
Á|ü‘˚´ø£+>± ªn+‘·sê®rj·T ‘Ó\T>∑T dü+düúμ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì
rsêàì+#ês¡T. <ëì |òü*‘·+>±H˚ H˚{Ï ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´
\j·T+˝À á dü+düú @s¡Œ&ç+~. n˝≤π> ‘·s¡‘·sê\ ‘Ó\T>∑T
eT÷´õj·T+ ˇø£{Ï @sêŒ≥T #˚j·÷\˙, Bìï Á|üdüTÔ‘·+ ñqï
bı{Ϻ ÁosêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ dü\
ú +˝À @sêŒ≥T
#˚j·÷\˙ rsêàì+#ês¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À¢ eTs√ eTTK´yÓTÆq
rsêàq+ ‘Ó\T>∑TqT n~Ûø±s¡uÛ≤wü>±, uÀ<Ûäq uÛ≤wü>± neT\T
#˚j·÷\ì. nsTT‘˚ Ç~ H˚{Ïø° ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. n+‘·
sê®rj·T+>± ñqï ‘Ó\T>∑Tyê]ì ø£*ù|˝≤ Á|ü‹ ◊<˚fi¯¢ø√kÕ]
á eTVü‰düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ê\˙ rsêàì+#ês¡T.
eT˝Òwæj·÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ @ø£+>± ¬s+&√ Á|ü|ü+#·
‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\ ìs¡«Vü≤D≈£î eTT+<äTø=#˚Ã˝≤ á yÓTT<ä{Ï
eTVü‰düuÛÑ\T dü÷Œ¤]Ô ì+bÕsTT. ¬s+&√ eTVü‰düuÛÑ\T 1981
@Á|æ˝˝
Ÿ À øö˝≤\+|üPsY˝Àq÷, eT÷&√ eTVü‰düu\
ÑÛ qT <ë<ë|ü⁄
|ü<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· 1990 &çôd+ãs¡T˝À e÷]wüdt˝Àq÷ ìs¡«Væ≤+
#ês¡T. Hê\T>√ eTVü‰ düuÛÑ\qT <äøÏåD≤Á|òæø±˝À ìs¡«Væ≤+#ê\ì
rsêàì+#ês¡ T >±˙ n$ yêsTT<ë |ü & ܶ s TT. Ä ‘· s ê«‘·
|ü⁄wüÿs¡ø±˝≤ìøÏ.. Ç~>√ Ç|ü&ÉT eTq ‹s¡T|ü‹˝À »]>±sTT.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Hê{Ï Ä dü÷Œ¤]Ô Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+
yÓTT<ä{Ï eTVü‰düu\
ÑÛ ìs¡«Vü≤D m+‘√ dü÷Œ¤]eÔ T+‘·+>±
»]–+~. sêÅwüº+˝Àì Á|ü‹ ‘Ó\T>∑T |ü+&ç‘·Tìø° ÄVü‰«Hê\T
|ü+bÕs¡T. ÄVü‰«q|üÁ‘ê\˙ï ªôd’ø√¢ôdº˝μŸ rdæ |ü+bÕs¡T. eT+&É*
ø£ècÕísêe⁄˝≤+{Ï yês¡T sπ sTT+ãefi¯ó¢ s¡M+Á<äu≤Û s¡‹˝ÀH˚ >∑&|ç ,æ
düHêïVü≤ø£ @sêŒ≥T¢ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. dæìe÷ ø£fi≤ø±s¡T\T
dü«#·Ã+¤ <ä+>± á düu˝
ÑÛ À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|<ä>› ± Á|ükÕs¡ kÕ<ÛHä ê\T
˝Òì Ä s√E˝À¢ πøe\+ H√{Ï Á|ü#ês¡+‘√H˚ á eTVü‰düuÛÑ\≈£î
$düÔè‘· Á|ü#ês¡+ sêã≥º>∑*>±s¡T. mHé.{Ï. sêe÷sêe⁄, Hêπ>X¯«s¡
sêe⁄, eTVü‰q{Ï kÕ$Á‹, n+õ©<˚$ ˝≤+{Ïyês¡T á düuÛÑ˝À¢
ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Zì düu\
ÑÛ ìs¡«Vü≤D≈£î ‘·–q kÕj·T+ n+~+
#ês¡T.
á eTVü‰düuÛÑ\≈£î Vü‰»s¡e&ÜìøÏ e#˚à Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î
ãdüT‡\T, ¬s’fi¯¢˝À sêsTTrô|’ Á|üj·÷D kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ês¡T.
16 <˚XÊ\ qT+∫ 92 eT+~ Á|ü‹ ì<ÛTä \T, Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫
981 eT+~, õ˝≤¢\ qT+∫ 4,489 eT+~ Á|ü‹ ì<ÛäT\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. Ms¡+<äs¡÷ Á|ü‹ì~Û s¡TdüT+ s¡÷. 25 #Ó*¢+#ês¡T.
á düuÛÑ\ dü+<äs¡“¤+>± 97 $es¡D≤‘·àø£ ∫s¡T|ü⁄düÔø±\T Á|ü#·T
]+#ês¡T.
◊<˚fi¯¢ø√kÕ] ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T
Á|ü‹ ◊<˚fi¯¢≈£î ˇø£kÕ] Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T
‘·|üŒìdü]>± ìs¡« Væ≤+#ê\ì &çôd+ãsY 27`29 ‘˚B\˝À
‹s¡T|ü‹˝Àì |üXó¯ yÓ<’ ´ä $X¯«$<ë´\j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À »]–q
Hê\Ze Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\˝À Á|üuÛÑT‘·«+ rsêà
ì+∫+~. n~Ûø±s¡ uÛ≤wü>± ‘Ó\T>∑T $ìjÓ÷>±ìï nìï Á|üuTÑÛ ‘·«
XÊK˝À¢ Á>±eT kÕúsTT qT+∫ sêÁwüºkÕúsTT es¡≈£î |ü{Ïwüº+>±
neT\T#˚j·÷\ì, ‘Ó\T>∑Tyê] C≤q|ü<äø£fi¯\T, Ç‘·s¡ ø£fi≤
s¡÷bÕ\T, kÕVæ≤‘·´+, #·]Á‘·e+{Ï n+XÊ\ô|’ |ü]XÀ<Ûäq,
Á|ü<sä Ù¡ q, |ü]s¡øD
å£ \øå±´\‘√ Á|ü‘´˚ ø£ ø±sê´#·sD
¡ s¡÷bı+~+∫
neT\T #˚j·÷\ì, 2013e dü+e‘·‡sêìï ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ
dü+düÿè‘·T\ dü+e‘·‡s¡+>± Á|üø£{Ï+∫+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì
nìï $<ë´dü+düú˝À¢ 1e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 12e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î
kÕ+düÿè‹ø£ $<ä´qT ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ n+X¯+>± #˚]Ã, $<ë´]úøÏ
Çwüyº TÓ qÆ @<ÓH’ ê \*‘·øfi£ ¯ nuÛ´Ñ dæ+#˚˝≤ #˚j÷· *. á n+X¯+˝À
e∫Ãq e÷s¡TŒ\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê*. á düuÛÑ\
dü+<äs¡“¤+>± <ë<ë|ü⁄ 250 |ü⁄düÔø±\T Á|ü#·T]‘·eTj·÷´sTT.
Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\qT Á|ü‹ ◊<˚fi¯¢≈£î ˇø£kÕ]
‘·|üŒìdü]>± @sêŒ≥T #˚j·÷*. ◊<äe Á|ü|ü+#· eTVü‰düuÛÑ\qT
nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê] ø√s¡ø£ y˚Ts¡≈£î, nø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+#˚
$wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]o*+#ê*.
c
67
‘Ó\T>∑T yÓ’uÛÑe+...
n»sêeTs¡+... ∫s¡düàs¡D°j·T+...
ø±ø£rj·T yÓ’uÛÑe+
e÷~sêE sêCÒX¯«s¡sêe⁄
y˚T»sY q÷´dt |üÁ‹ì~Û, es¡+>∑˝Ÿ
#·T≥÷º |ü∫Ãø£ãj·Tfi¯ó¢... Äô|’ »\»\ bÕπs ôd\j˚Tfi¯ó¢...
<ëìøÏ $T+∫ #ê]Á‘·ø£ ÁbÕX¯d´úü + >∑\ nH˚ø£ •\Œø£fi≤dü+|ü<≈ä î£
Ä\yê\yÓTÆq es¡+>∑˝Ÿ (zs¡T>∑\T¢) ÁbÕ+‘·+... •\Œø£fi≤
K+&Ü\T, |ü⁄sêedüTÔ ø£≥º&Ü\T, Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T <äèXÊ´\qT
‘·q ˇ&ç˝À ìøÏå|üÔ+ #˚düT≈£îqï~. @ sêsTTì ø£~*+∫Hê
düsê>±\T |ü*πø Á|ü‘˚´ø£ •\Œdü+<ä|ü ø±ø£rj·TT\ kı+‘·+.
sêeT|üŒ <˚yê\j·T+˝À Ç|üŒ{Ïø° ø=ìï •˝≤Œ\qT ‘êøÏ‘˚ #ê\T
dü|dÔü «ü sê\T $ì|ækÕÔsTT. ø±ø£rj·T sêE\ ø±\+˝À •\Œ ø£fi≤
b˛wüD≈£î ô|{Ϻ+~ù|s¡T>± ñ+&˚~. ˇø£y…’|ü⁄ Á|ü»˝À¢ <Ó’euÛÑøÏÔì
ô|+bı+~+#·&É+ ø√dü+ XË’e<˚yê\j·÷\qT $]$>± HÓ\
ø=˝≤Œs¡T.
‘·{≤ø±\T, #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T ì]à+∫ e´e
kÕj·÷ìï n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. b˛sê{≤\
|ü⁄]{Ï>∑&ɶ>± ù|s=+~q zs¡T>∑\T¢ ø±ø£rj·TT\ ø±\+Hê{Ï
n|üPs¡«yÓTÆq yês¡dü‘·«dü+|ü<ä, düTdü+|üqïyÓTÆq kÕ+düÿè‹ø£
y…’uÛÑe+‘√ |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘·+>± $sêõ\T¢‘√+~. sêeT|üŒ
<˚yê\j·÷ìøÏ 800 @fi¯ófl, sêDÏs¡TÁ<äeT<˚$ dæ+Vü‰Hêìï
n~Ûw+ºæ ∫ 750 @fi¯ófl |üPs¡eÔ ⁄‘·Tqï dü+<äs“¡ +¤ ˝À sêÅwüÁº |üuTÑÛ ‘·«+
ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ q&ÉT+ ø£{Ϻ+~. á
H˚|<ü ´ä∏ +˝À ø±ø£rj·T y…u’ yÑÛ êìï eTs√kÕ] >∑Ts¡T#
Ô d˚ Tü ≈£î+<ë+...
#ê]Á‘·ø£ H˚|ü<∏ä´+, ø±ø£rj·TT\ kÕÁe÷»´ y…’uÛÑyêìøÏ
ù|s=+~q q>∑s¡+, n<äT“¤‘·yÓTÆq •\Œø£fi≤K+&Ü\T, |ü⁄sêedüTÔ
ø£≥&º Ü\T, Á|üøè£ ‹ s¡eTD°jT· <äèXÊ´\T, düT+<äsy¡ TÓ qÆ |üsê´≥ø£
dü˝
ú ≤\T yÓsd¡ æ es¡+>∑\T¢ õ˝≤¢ dü+<äsÙ¡ q |üsê´≥≈£î\≈£î eTs¡|⁄ü
sêì eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‘·T\qT ø£*–kÕÔj·Tq&É+˝À m˝≤+{Ï
68
n‹X¯j÷Ó øÏÔ ˝Ò<Tä . sêeT|üŒ <˚yê\j·T+ ì]à+∫ 800 dü+e‘·‡
sê\T, sêDÏ s¡TÁ<äeT<˚$ dæ+Vü‰düHêìïn~Ûwæº+∫ 750 dü+e‘·‡
sê\T |üPs¡ÔsTTq dü+<äs¡“¤+>± ªø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\T-2012μ
ù|s¡T‘√ eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T ñ‘·‡yê\qT n‘·´+‘· y…u’ eÑÛ +>±
ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D≤˝À ¬s+&Ée n‹ ô|<ä›
q>∑s¡+>± es¡+>∑˝Ÿ ù|s=+~+~. á õ˝≤¢ nH˚ø£ $•wüº‘·\≈£î
ì\j·T+. ¬s+&ÉT X¯‘êu≤›\bÕ≥T eT¨»«\+>± yÓ\T>=+~q
ø±ø£rj·÷+Á<Ûä kÕÁe÷»´ sê»<Ûëì q>∑s¡+>± #ê]Á‘·ø£ Wqï
‘ê´ìøÏ zs¡T>∑\T¢ ^≥TsêsTT. e÷s√ÿb˛˝À qT+&ç eTVü‰‘êà
>±+BÛ es¡≈£î m+<äs√ eTVü≤˙j·TT\T á q>∑sêìï dü+<ä]Ù+
#ês¡T. á Ç‹Vü‰dæø£ q>∑s¡+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ eT≈£î
{≤j·Te÷q+. es¡+>∑\T¢ õ˝≤¢≈î£ ñ‘·sÔ êq ø£Ø+q>∑s,Y <äøD
åÏ ≤q
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
q˝§Z+&É, ‘·÷s¡TŒq KeTà+, |ü•Ãe÷q yÓT<äø˘ õ˝≤¢\T
dü]Vü≤<äT›\T>± ñHêïsTT.
zs¡T>∑\T¢ düeTTÁ<äeT{≤ºìøÏ 90 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À
e⁄+~. 17 &çÁ^\ 19 qT+&ç 19 &çÁ^\ 36 ñ‘·sÔ ¡ nøå±+XÊ\≈£î,
78 &çÁ^\ 49 qT+&ç 80 &çÁ^\ 43 ‘·÷s¡TŒ πsU≤+XÊ\≈£î
eT<Ûä´q HÓ\ø=ì ñ+~. 2846 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ $d”Ôs¡í+ ø£*–q á
õ˝≤¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£+>±, e´ekÕsTTø£+>± n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#˚+
<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq eqs¡T\T, n≥Mdü+|ü<ä, uÛÑ÷dü+|ü<ä,
Kì»dü+|ü<ä|ü⁄wüÿ\+>±ñHêïsTT. ÄHê{Ï ø±ø£rj·T sêE\T
Á‘·$«+∫q n+<äyÓTÆq düs¡düT‡\T Ç|üŒ{Ïø° õ˝≤¢qT düdü´
XÊ´eT\+ #˚düTÔHêïsTT. n|üŒ{ÏsêeT|üŒ, \ø£ÿes¡+, bÕø±\,
>∑D|ü⁄s¡+ #Ós¡Te⁄\T áHê{ÏøÏ õ˝≤¢yêdüT\≈£î kÕ>∑T, Á‘ê>∑T
˙s¡TqT n+~düTÔHêïsTT. á õ˝≤¢ |üs¡«‘·ÁX‚DT\T, <ä≥ºyÓTÆq
ns¡D≤´\T, yê>∑T\T, e+ø£\‘√ n\sês¡T‘√+~.
ø±ø£rj·TT\ ø±\+ Hê{Ï kÕe÷õø£ J$‘·+
ø±ø£rj·TT\ø±\+ ˇø£ dü«s¡j
í T· T>∑+. ÄHê{Ï kÕe÷õø£,
Ä]úø£, kÕ+düÿè‹ø£ Jeq dæú‹>∑‘·T\T yê] ÁbÕNq ø£≥º&Ü\T,
•\Œø£fi≤K+&Ü\˝À áHê{Ïø° |üsê´≥≈£î\qT m+‘·>±H√
Äø£≥Tº≈£î+≥THêïsTT. ˇø£Á|üø£ÿ ø£‘·TÔ\T ø£<äqs¡+>∑+˝À ø£<ä+
Á‘=øÏÿ‘˚ eTs√Á|üø£ÿ ø£e⁄\ s¡#·q\T kÕVæ≤rs¡+>∑+˝À ùd«#êä
$Vü‰s¡+ #˚XÊsTT. Ç+ø√Á|üø£ÿ ø£fi≤ø±s¡T\T, •\TŒ\T ‘·eT
Á|ü‹uÛ≤bÕ≥yê\‘√ n#ÓÃs¡Ty=+<˚ ∫Á‘·$∫Á‘ê˝…H√ï düèwæº+
#ês¡T. düeT‘ê, eTeT‘·\‘√ ≈£L&çq düyÓTÆø£´ JeqkÂ+<äs¡´+
Çø£ÿ&É |ü]&ÛÉ$*¢+~. n+>∑fi¯fl˝À s¡‘·Hê\qT sêX¯ó\T>± b˛dæ
n$Tàq Ä ø±\+˝À Á|ü»\+<äs¡÷ düTKdü+‘√cÕ\‘√ düVü≤
Jeq+ kÕ–+#ês¡T.
zs¡T>∑\T¢ #ê]Á‘·ø£ ÁbÕX¯düÔ´+
‘Ó\T>∑T‘˚C≤ìøÏ, C≤‹#Ó’‘·Hê´ìøÏ Á|ürø£>± $\dæ*¢q
es¡+>∑\T¢ õ˝≤¢ düTe÷s¡T yÓj˚T´fi¯fl düTBs¡È #·]Á‘·qT ‘·q˝À
ìøÏå|üÔ+ #˚düT≈£î+~. nH˚ø£ #ê]Á‘·ø£ ø£≥º&Ü\T, n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq
•\Œdü+|ü<ä\‘√ |ü⁄sêedüTÔ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T, Á|üø£è‹ kÂ+<äs√´
bÕdü≈£î\T, ø£e⁄\T, #·]Á‘·ø±s¡T\≈£î ñ‘ê‡Vü≤ø£‘· πs¬ø‹Ô+#˚
$Vü‰s¡uÛÑ÷$T>± ù|¬sìïø£>∑qï~. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ÄHê{Ï ø±ø£r
j·TT\ dü«s¡íj·TT>±ìï á õ˝≤¢ düTŒ¤s¡D≈£î ‘ÓdüTÔ+~. yÓTT<ä{Ï
uÒ‘·sêE, |ü•ÃeT #êfi¯ó≈£î´\T, kÕeT+‘·T&ÉT>± Áø°.X¯. 1000
qT+&ç 1030 es¡≈î£ , nq+‘·s+¡ Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT b˛\sêE
1108 qT+&ç 1116 es¡≈£î, Áø°. X¯. 1158 qT+&ç 1195 es¡≈£î
s¡TÁ<ä<e˚ ⁄&ÉT, Áø°.X¯. 1195 qT+&ç 1198 es¡≈î£ Äj·Tq k˛<äsT¡ &ÉT
eTVü≤<˚e⁄&ÉT áÁbÕ+‘êìï |ü]bÕ*+#ê&ÉT. nq+‘·s¡+ sêC≤´
ìøÏ e∫Ãq sêDÏs¡TÁ<äeT<˚$ ÄyÓT <ÍVü≤|ü⁄Á‘·T&ÉT Á|ü‘ê|ü
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
s¡TÁ<äT&ÉT zs¡T>∑\T¢qT •\Œø£fi≤, kÕVæ≤‘·´, kÕ+düÿè‹ø£ s¡+>±
\˝À |ü]|ü⁄wüº+ #˚XÊs¡T.
ø±ø£rj·T •\Œø£fi≤‘√s¡D+...
ø±ø£rj·T •\Œ+ ˇø£ n<äT“¤‘· düèwæºøÏ kÕø屑êÿs¡+.
Ç+‘·{Ï $•wüºyÓTÆq ø£fi≤K+&Ü\T uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À eT¬sø£ÿ&Ü
ø±qsêe⁄. á •\Œdü+|ü<˝
ä À, ìsêàD y…K
’ ]˝À @ø£‘«· + Á|üeTT
K+>± ø£ì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&ç •˝≤Œ\˝À y˚{Ïì #·÷dæHê Ç~
ø±ø£rj·TT\<˚ nì düT\uÛÑ+>± #Ó|üŒ>∑*π> Á|ü‘˚´ø£‘· M{Ï˝À
Á|ü<ä]Ù‘·eTe⁄‘·T+~. n+<äTπø 11-13 X¯‘êu≤›\ eT<Ûä´ø±\+˝À
ˇø£ ñ<ä´eT+>± $ø£d+æ ∫q á ø£fi¯ ø±ø£rj·T•\Œ+>± >∑T]Ô+|ü⁄
bı+~ es¡+>∑\T¢ õ˝≤¢ nH˚ø£ düTÁ|üdæ<äΔyÓTÆq |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘ê
\≈£î ì\j·T+>± e÷]+~. Çø£ÿ&ç ø£≥º&Ü\T, düT+<äs¡
Á|ü<˚XÊ\T, #·÷|üs¡T\qT ÇfÒº ø£{Ϻ|ü&˚kÕÔsTT. ÁbÕNq ø£fi≤
K+&Ü\T nãT“s¡|üs¡TkÕÔsTT.
•\Œø£fi¯‘√ n\sês¡T‘·Tqï y˚sTTdüÔ+uÛ≤\ <˚yê\j·T+
ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À ì]à+∫q y˚sTTdüú+uÛ≤\ <˚yê
\j·T+, H˚{øÏ Ï •\Œø£fi≤dü+|ü<‘ä √ XÀ_Û\T¢‘√+~. |üsê´≥≈£î\qT
ÄVü‰¢<ä|üs¡Tdü÷Ô n\]k˛Ô+~. Vü≤qàø=+&É |ü≥ºD+ q&çu§&ÉT¶q
ñqï á Ä\j·T+ H˚{øÏ ° <˚X$¯ <˚XÊ\≈£î #Ó+~q |üsê´≥≈£î\≈£î
ø£qT$+<äT #˚k˛Ô+~. ø±ø£rj·TT\ •\Œ, kÕ+düÿè‹ø£ dü+|ü<≈ä î£
‘êsêÿD+>± ì\Tdü÷Ô ì‘·´+ e+<ä˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î,
dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î ì\j·T+>± e÷]+~. M{ÏøÏ‘√&ÉT á <˚yê
\j·T+ dæìe÷ ∫Árø£s¡D≈£î ôd+{ÏyÓT+{Ÿ>± e÷s¡&É+‘√ á
eT<Û´ä ø±\+˝À wüO{Ï+>¥\‘√ ø£fiø¯ fi£ ˝
¯ ≤&ÉT‘√+~. ø±ø£rj·TT\
yêdüTÔìsêàD XË’*, ø£fi≤$•wüº‘·≈£î ì<äs¡Ùq+>± ì\Tk˛Ô+~.
á <˚yê\j·÷ìï ì]à+∫ ‘=$Tà~ X¯‘êu≤›\sTTHê
H˚{øÏ ° düJeø£fi‘¯ √ eTT#·Ã≥>=\T|ü⁄‘·÷ n\]k˛Ô+~. Áø°.X¯. 1158
qT+&ç 1195 es¡≈£î ø±ø£rj·T dæ+Vü‰düHêìï n~Ûwæº+∫q s¡TÁ<ä
<˚e⁄&ÉT Bìï ì]à+#ê&ÉT. dü«‘·+Á‘· sê»´kÕú|üq≈£î ∫Vü≤ï+>±
‘·q‘√ s¡TÁ<˚X«¯ s¡T&çì, yêdüT<˚e⁄&çì, dü÷s¡´<˚e⁄&çì Vü≤qàø=+&É
69
˝À Á|ü‹wæ+º ∫ á Á‹≈£L{≤\j·÷ìï y˚sTTdü+ú uÛ≤\ eT+&É|+ü ‘√
düT+<äs+¡ >± ì]à+#ê&ÉT. BìøÏ ‘·÷s¡TŒ~X¯˝À •yê\j·T <ë«sê
ìøÏ m<äTs¡T>± dü÷s¡´<˚es¡ $Á>∑Vü≤+, <äøÏåDeTTK+>± yêdüT
<˚e⁄ì $Á>∑Vü≤+ ñ+{≤sTT. s¡TÁ<˚X¯«sê\j·T eTTK<ë«s¡+ô|’
eTH√Vü ≤ s¡ y Ó T Æ q ‘√s¡ D •\ŒeTT+~. B+‘√bÕ≥T q]Ô + #˚
•˝≤Œ\T, s¡+>∑eT+&É|ü düú+uÛ≤\T ˝À|ü*ø£|ü, Ä\j·T sê‹
>√&É eTT+<äTuÛ≤>∑+˝À q+~, Á‹≈£L{≤\j·÷\ eT<Ûä´qTqï
q\¢sê‹ #Óø£ÿ&Ü\T, e\j·÷ø±s¡ <äs¡ŒD+˝≤ ø£qã&ÉT
‘·THêïsTT. <ëìô|’ |ü&çq dü÷s¡´ø±+‹ >∑s¡“¤>∑T&ç˝À yÓ\T>∑TqT
ì+|ü⁄‘√+~. s¡TÁ<˚X¯«s¡kÕ«$T (y˚sTTdüú+uÛ≤\) <˚yê\j·T+
ì‘ê´ |üPC≤<äT\‘√ XÀ_Û\T¢‘√+~. ì‘·´ns¡Ãq\T, n_Ûùwø±\T
@&Ü~ø±\+˝À dü+Á|ü<ëj·T |üs¡«~Hê˝…’q ø±ØÔø£ bÂs¡í$T,
eTVü‰•esêÁ‹, X¯ì Á‘·j÷Ó <ä•, $Hêj·Tø£ qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T,
Áo<˚M X¯s¡DíesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T Çø£ÿ&É y…’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.
X¯‘êu≤›\ #·]Á‘·≈£î ì\TyÓ‘·TÔ kÕø£å´+ es¡+>∑˝Ÿ ø√≥
‘Ó\T>∑T y…’uÛÑyêìï <äX¯~X¯˝≤ ¬s|ü¬s|ü˝≤&ç+∫q ø±ø£r
j·TT\ sê»<Ûëì q>∑s¡+ zs¡T>∑\T¢. n|üŒ{Ï y…’uÛÑy√ù|‘· kÕÁe÷
»´|ü⁄ Äqyêfi¯ó¢>± $T–*q H˚{Ï •~∏˝≤\˝À eTq≈£î yÓTT‘·Ô+
<äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq yêdüTÔ •\Œø£fi¯ <äs¡Ùq
$Tk˛Ô+~. Çø£ÿ&ç n+<äyÓTÆq düs¡düT‡\T ìqï{Ï #ê]Á‘·ø£
ÁbÕuÛÑyêìøÏ H˚{ÏøÏ˙ düJekÕøå±´\T>± ì\TkÕÔsTT. es¡+>∑˝Ÿ
|ü≥D
º ≤ìøÏ q÷´&Û©ç ,¢ ôV’≤<äsêu≤<é, $»j·Tyê&É, $XÊK|ü≥D
º +,
#ÓHÓ’ï q>∑sê\ qT+&ç ¬s’\TkÂø£s¡´+ ñ+~. es¡+>∑˝Ÿ, Vü≤qà
ø=+&É, ø±Jù|≥ nH˚ eT÷&ÉT |ü≥ºD≤\ dü+>∑eTy˚T eTq H˚{Ï
es¡+>∑˝Ÿ.
ø£fi\
¯ T, •\Œø£fi,¯ Á|üøè£ ‹k˛j·T>±\ Äsê<Û≈ä î£ \≈£î n<äT“¤
‘·yÓTÆq ø£qT$+<äT á |ü≥ºD+, á õ˝≤¢. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À
nH˚ø£ |üsê´≥ø£ Á|ü<X˚ Ê\THêïsTT. es¡+>∑˝Ÿ ø√≥, KTwt eTVü≤˝Ÿ,
y˚sTTdüú+uÛ≤\ <˚yê\j·T+, uÛÑÁ<äø±∞ <˚yê\j·T+, ø±Jù|≥
<äsêZ, bòÕ‹e÷ #·sYÃ, yÓT≥Tº>∑T≥º sêeT*+π>X¯«s¡kÕ«$T <˚yê
\j·T+, pbÕsYÿ ‘·~‘·s¡ Á|ü<˚XÊ\THêïsTT. 13e X¯‘êã›+˝À
ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À >∑D|ü‹<˚e⁄&ÉT, Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ sêDÏ
s¡TÁ<äeT<˚$ \#˚ ì]à+#·ã&çq á X¯Á‘·T <äTπs“¤<Ûä´yÓTÆq ø√≥
n+<ä+>± r]Ã~~›q ø£e÷q¢‘√ $sêõ\T¢‘√+~. 19 øÏ˝À MT≥s¡¢
70
|ü]~Û˝À ñqïá ø√≥˝À 45 ãTs¡TE\T, düú+uÛ≤\THêïsTT.
#·T≥÷º eT÷&ÉT ø√≥\ eT<Ûä´ $düÔ]+∫q á ø√≥˝À
uÛÑ÷<˚$ Ä\j·T+, dü«j·T+ uÛÑ÷<˚$ Ä\j·T+, ø√≥ eT<Ûä´
uÛ≤>∑+˝À ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ #ê]àHêsY e˝…
es¡+>∑˝Ÿ |ü≥ºD≤ìøÏ ø±ø£rj·T kÕÁe÷C≤´ìøÏ Á|ürø£>± ø√≥
dæ+Vü≤<ë«s¡ @ø£•\ HÓ\ø=ì ñ+~. á ø√≥qT |ü⁄sêedüTÔ XÊK
q÷‘·q ˇs¡e&ÉT\‘√ |ü⁄q]ï]à+∫+~. ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À
ì]à+∫q •\Œdü+|ü<ä •~∏˝≤edü≈ú î£ #˚sT¡ ø√>± <ëìï ø±bÕ&É&+É
˝À uÛ≤>∑+>± ø√≥˝Àì dæ+Vü≤<ë«sêìï |ü⁄qs¡T<ä]Δ +∫ Hê{Ï •˝≤Œ
\qT q÷‘·q |ü<‹Δä ˝À neTsêÃs¡T. es¡+>∑˝Ÿ Vü≤qàø=+&É |ü≥D
º ≤
\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ 19 øÏ˝À$T≥s¡¢ y˚Ts¡ á ø√≥$düÔ]+∫ ñ+~.
X¯Á‘·T <äTs𠓤<´ä yÓTqÆ @&ÉT ÁbÕø±sê\T ø£*–q eT{Ïøº √≥, sê‹ø√≥
\‘√ ≈£L&çq es¡+>∑˝Ÿ œ˝≤¢ô|’ 45 ãTs¡TE\THêïsTT. m≥T
#·÷dæHê 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ es¡≈î£ |ü]düsê\T ø£ì|ækÕÔsTT. Bìô|’
ôd’ì≈£î\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&ç X¯Á‘·Te⁄\ sêø£\qT |üd>æ f
∑ yºÒ ês¡T.
Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T eTVü‰düuÛÑ\T yÓTT<ä\Tø=ì, sêÅwüº, C≤rj·T
kÕúsTT˝À¢ »]π> |ü\T ñ‘·‡yê\≈£î ø±ø£rj·T ‘√s¡D+ ˇø£ ˝À>√
˝≤>± yê&Éã&ÉT‘√+~.
KTwt eTVü≤˝Ÿ
>∑‘· y…u’ yÑÛ êìøÏ kÕøÏ>å ± dæ‘u· UŸ ≤Hé ì]à+∫q n|ü⁄s¡÷|ü
ø£fi≤K+&É+ KTwt eTVü≤˝Ÿ. Ç~ es¡+>∑˝Ÿ ø√≥≈£î <ä>sZ∑ ˝
¡ À e⁄+~.
Ç+<äT˝À |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç yÓ*øÏrdæq $Á>∑Vü‰\T,
ÄHê&ÉT j·TT<ä+Δ ˝À yê&çq |ü]ø£sê\T ñHêïsTT. á ø√≥ |üsê´
≥≈£î\qT m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£î+{À+~.
Á|üø£è‹ n+<ë˝À¢ ~≥º yÓT≥Tº>∑T≥º
¬ø’˝≤kÕq •e⁄&ÉT ø=\Te⁄B] ñqï düeTj·T+˝À
eTTqT\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈î£ dæ<XΔ˚ «¯ s¡Tì>± yÓ*ôd<äqì nuÛj
Ñ T· $Tdü÷Ô
eT&çø=+&É˝Àì >∑T≥ºô|’ •e⁄&ÉT yÓ*XÊ&Éì #·]Á‘· #ÓãT‘√+~.
yÓT≥Tº>T∑ ≥ºô|’ •e⁄&ÉT yÓ*dæq+<äTH˚ á >∑T≥ºqT yÓT≥Tº>T∑ ≥º nì,
yÓT≥TºsêeT|üŒ nì, <äøÏåDø±o nì|æ\TkÕÔs¡T. düTe÷s¡T 55
mø£sê\ $d”Ôs¡í+, ¬s+&ÉT m‘·ÔsTTq •Ksê\T, 50 n&ÉT>∑T\
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
m‘·T˝
Ô À ñ+&ç #·÷|üsT¡ \qT Äø£≥Tº≈î£ +≥THêïsTT. yÓT≥Tº>T∑ ≥º
ô|’ bÕ\>∑T+&É+, J–>∑T+&É+, yêeT>∑T+&É+, ÁãVü≤à>∑T+&É+,
ø£qTï>∑T+&É+, Ç˝≤ qe >∑T+&Ü\T H˚{Ïø° <äs¡Ùq$TkÕÔsTT.
yÓT≥Tº>∑T≥ºô|’ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± >∑T+Á&Éì ô|<ä›ã+&Ésêfi¯ófl
ˇø£<ëìô|’ ˇø£{Ï ù|]Ãq≥T¢ ñ+{≤sTT. ;ÛeTT\T, Væ≤&ç+_\T
|üsd¡ Œü s¡+ Áù|$T+#·Tø=ì $Vü≤]+#ês¡ì n+<äTøπ Bìï Væ≤&ç+u≤
ÁX¯eT+ nì |æ\TkÕÔs¡T.
uÛÑÁ<äø±∞ <˚ekÕúq+
es¡+>∑˝Ÿ |ü≥ºD+ q&çu§&ÉT¶q ñqï uÛÑÁ<äø±∞ #Ós¡Te⁄
ø£≥ºqT ÄqTø=ì Áo uÛÑÁ<äø±∞uÛÑÁ<˚X¯«s¡T\ <˚yê\j·T+ ñ+~.
uÛÁÑ <äø±∞ ‘·{≤ø£+ q>∑s¡ Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì rs¡Tk˛Ô+~. Áo uÛÁÑ <äø±∞
e÷‘· uÛ≈Ñ î£ \
Ô bÕ*≥ Ç\y˚\TŒ>± ø√]qyê]øÏ ø=+>∑Tã+>±s¡yTÓ Æ
ø√{Ïesê*#˚à es¡Á|ü<ësTT˙>± uÛ≤dæ\T¢‘√+~. á #ê]Á‘·ø£
Ä\j·÷ìï <ä]Ù+#·&ÜìøÏ ì‘·´+ e+<ä˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T
$$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç ekÕÔs¡T. m‘·ÔsTTq ø=+&Éô|’ ì*∫q
neTàyês¡T, düT+<äs¡yÓTÆq Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘·, m‘·ÔsTTq
ø=+&É\T eTs√y…|’ ⁄ü ‘·{≤ø£+‘√ ø£*dæ ñ+&ç m|ü&É÷ uÛ≈Ñ î£ \
Ô ‘√
øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·T+~.
Ä+»H˚j·TT&ÉT á <˚e‘·qT |üPs¡«+ |üPõ+#ê&Éì,
uÛÑÁ<äeTT\T Çe«&É+ e\¢ uÛÑÁ<äø±∞ nH˚ ù|s¡T e∫Ã+<äì #ÓãT
‘ês¡T. ø±\Á|üuÛ≤e+˝À á ~e´πøåÁ‘·+ ø=+‘·ø±\+ eTs¡T>∑Tq
|ü&ç+~. #êfi¯óø£´#·Áø£e]Ô ø±\+˝À uÛÑÁ<äø±∞ Ä\j·÷ìï
ì]à+∫q≥T¢ Ä<Ûësê\THêïsTT. ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À á
πøåÁ‘êìï n_Ûeè~Δ #˚dæ Äsê~Û+#ês¡T. 1950˝À q÷‘·q <˚yê
\j·÷ìï ì]à+#ês¡T. >∑sꓤ\j·T+, eTTKeT+&É|+ü Ç+<äT˝À
ñHêïsTT. düTÁãVü≤àD´kÕ«$T, >∑D|ü‹, Ä+»H˚j·TT&ÉT,
•ebÕs¡«‘·T\T ñHêïs¡T. •e*+>±ìï ‘·sê«‘· Á|ü‹wæº+#ês¡T.
>∑‘· ø=H˚ïfi¯ófl>± uÛÑÁ<äø±∞ Ä\j·T+ ~q~q Á|ües¡Δe÷q+>±
uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·÷ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘√+~. $»j·T
yê&É˝À Ç+Á<äø°˝≤Á<ä ø=+&Éô|’ ø=\Ty…’q neTàyê] ˝≤>±H˚
Çø£ÿ&É uÛÑÁ<äø±∞ neTàyês¡T uÛÑ≈£î Ô\ |üP»\qT n+<ä T
≈£î+{À+~. ù|s¡T≈£î uÛÑÁ<äø±[ nsTTHê XÊ+‹s¡÷|ü+˝ÀH˚
uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T∫à nuÛÑj·÷ìï, s¡ø£åDqT Çk˛Ô+~. á
neTàyê] e<ä› @ ø√]ø£ ø√]Hê |òü*k˛Ô+<äì uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+.
düsê>±\T |ü\T≈£î‘·Tqï sêeT|üŒ •˝≤Œ\T
dü]>∑eT˝≤\q #˚ùd düú+uÛÑ+, >∑DÒwt Á|ü‹eT\T eTVü‰
•*Œ sêeT|üŒ ø£fi≤düèwæºøÏ ì<äs¡Ùq+ H˚{Ï sêeT|üŒ <˚yê\j·T+.
ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À düTe÷s¡T 800 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· õ˝≤¢
˝Àì yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ eT+&É\+ bÕ\+ù|≥ Á>±eT+˝À sêeT|üŒ
<˚yê\j·÷ìï ì]à+∫ •\Œdü+|ü<≈ä î£ #·øÿ£ {Ï nsêúìï Ç#êÃs¡T.
n<äT“¤‘· •\Œdü+|ü<ä≈£î ì\j·T+>±, ì‘·´+ dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î
n$T‘êq+<√‘·‡yê\qT ÇdüTÔqï sêeT|üŒ <˚yê\j·T+ n»sê
eTs¡+... n|üPs¡«+. sêeT|üŒ<˚yê\j·T+˝À Á|ü‹ •\Œ+ qj·Tq
eTH√Vü≤s¡+.
Ç+<äT˝À •˝≤Œ\T ø=ìï Jeø£fi˝
¯ §\T≈£î‘·÷ q]ÔdTü +Ô fÒ,
eT]ø=ìï \j·Tã<ä›+>± dü|üÔdü«sê˝≤|üq #˚düTÔHêïsTT. Ä
Ä\j·Ty˚T ˇø£ eTH√Vü≤s¡ ø±e´+. ø±ø£rj·T sêE\ Áù|s¡D‘√
•\\≈£î Ä neTs¡•*Œ sêeT|üŒ ‘·q Á|ü‹uÛ‘Ñ √ n+<ä+>± eT*∫
yê{ÏøÏ ÁbÕD+ b˛XÊs¡T. sêeT|üŒ˝À Á|ü‹ •\Œ+ ˇø£ $•wüº‘·qT
ø£*– ñHêïsTT. á •˝≤ŒsêeT+˝À n˙ï n<äT“‘ê˝Ò. ÁosêeT
*+π>X¯«s¡ kÕ«$Tyê] Ä\j·T+˝À <äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚¢ eTT+<äT
>∑sꓤ\j·T+˝Àì Á|ü<ëÛ q <ë«sêìøÏ m&ÉeTy…|’ ⁄ü q bıqï #Ó≥Tºô|’
y˚DT>±q+ #˚ùd eTTs¡∞ø£èwüß&í TÉ ≈£Ls¡TÃqï #Ó≥Tºe˝… qTqï bı&É
yê{Ï düú+uÛ≤ìï >√{Ï‘√ mø£ÿ&É MT{ÏHê düsê>±˝Ò <Ûä«ìkÕÔsTT.
Ä\j·T+ yÓ\T|ü\ >√&É≈î£ Á|ü<øä D
åÏ |ü<+ä∏ ˝ÀÄì+∫q ø=\Te⁄
B]q >∑D|ü‹ $Á>∑Vü‰ìï MT{Ï‘˚ Ä Á|ü‹eT ≈£L&Ü n<˚ Ø‹˝À
MqT\$+<äT>± dü«|üÔdü«s¡ Hê<ä+ #˚düTÔ+~. m+‘· #Ó|æŒHê
‘·s¡>∑ì •\Œdü+|ü<ä >∑ì >∑\ á Ä\j·T+˝À uÛ≤$‘·sê\≈£î
dü+<˚XÊ\ì#˚à nH˚ø£ ø£fi≤ø£è‘·T\T H˚{Ïø° <äs¡Ùq$TkÕÔsTT.
y˚T&Üs¡+ düeTàø£ÿ - kÕs¡\eTà <˚yê\j·T+
õ˝≤¢˝Àì ‘ê&Ü«sTT eT+&É\+ y˚T&Üs¡+ Á>±eT+˝À
Á|ü‹ ¬s+&˚fi¯¢ø√kÕ] e÷|òüTX¯ó<äΔ bÂs¡í$TøÏ ¬s+&ÉTs√E\ eTT+<äT
»]π> –]»q C≤‘·s¡ Áo y˚T&Üs¡+ düeTàø£ÿ - kÕs¡\eTà C≤‘·s¡.
es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ »]π> á C≤‘·s¡˝À
düeTàø£ÿ - kÕs¡eTà\T ø±ø£rj·TsêE\≈£î ø£|üŒ+ ø£≥ºq+<äT≈£î
»]–q b˛sê≥+˝À ndüTe⁄\T u≤XÊs¡ì, n+<äTπø nø£ÿ&É
düeTàø£ÿ-kÕs¡\eTà C≤‘·s¡qT »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡ì Á|ür‹.
Ädæj÷· K+&É+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› –]»q C≤‘·s>¡ ± y˚T&Üs¡+ ù|s¡T
>±+∫+~. y˚T&Üs¡+ Á>±eT+˝À ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À 700
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
71
@fi¯¢ øÏÁ‘·+ »]–q b˛sê{≤\≈£î kÕàs¡ø±s¡+ú >± –]»q eq <˚e‘·
˝…’q düeTàø£ÿ-kÕs¡\eTà\qT düà]+#·T≈£î+≥÷ á C≤‘·s¡qT
ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. ø√]q ø√¬sÿ\T rπsÃ
‘·\TŒ\T>± á neTàyês¡¢≈£î ù|s¡T+~.
ô|+ã]Ô ø£fi¯\T
es¡+>∑˝Ÿ≈£î 60 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï »q>±eT
eT+&É\+ ô|+ã]Ô˝À ˝ÀVü≤|ü⁄πs≈£î\ ø£fi¯\≈£î Á|üdæ~›. ø£fi¯*ï,
Vü≤düÔø£fi¯*ï Äsê~Û+#˚ yê]øÏ á |ü≥ºD dü+<äs¡Ùq z ø£eT˙j·T
yÓTÆq nqTuÛÑ÷‹ì ÇdüTÔ+~. <˚yê\j·÷*ï, s¡<∏ë\qT, n\+ø£
]+#·&ÜìøÏ ø±ø£rj·TT\T ˝ÀVü≤|ü⁄sπ ≈£î*Œ $kÕÔs+¡ >± yê&˚yês¡T.
ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À á ø£fi¯qT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ês¡T. H˚{ÏøÏ Ä
ø£fi¯\T ø£qT$+<äT #˚kÕÔsTT.
zs¡T>∑\T¢≈£î Ç˝≤ yÓfi≤¢*
Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêÅwüsº ê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ 135
øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ñqï zs¡T>∑\T¢ õ˝≤¢ (es¡+>∑˝Ÿ)˝À ñqï
#ê]Á‘·ø£ ÁbÕX¯düÔ´+ ø£*–q Á|ü<˚XÊ\T eTqdüT‡qT <√#˚ Á|üø£è‹
n+<ë\T nãT“s¡|ü]#˚ •\Œø£fi≤dü+|ü<äqT #·÷&Ü\+fÒ ¬s’\T,
s√&ÉT¶e÷s¡Z+ >∑T+&Ü yÓfi¯¢e#·TÃ. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ø±Jù|≥,
Vü≤qàø=+&É, es¡+>∑˝Ÿ q>∑sê\≈£î #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ Á|ü‹ bÕe⁄
>∑+≥ø√ ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ñ+~. $»j·Tyê&É, ôV’≤<äsêu≤<é,
u…+>∑Tfi¯Ss¡T, #ÓHÓ’ï ‘·~‘·s¡ q>∑sê\ qT+∫ ø±Jù|≥ ¬s’˝Ò«
»+ø£Hå ,é es¡+>∑˝Ÿ s¬ ˝
’ «Ò ùdºwqü ¢ MT<äT>± Á|ü‹s√p |ü<Tä \ dü+K´
˝À mø˘‡Áô|dt s¬ fi’ ó¯ ,¢ bÕ´dæ+»sY s¬ fi’ ó¯ ¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT.
ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï ø£*ù|
$<Ûä+>± ì]à+∫q ¬s’˝Ò«e÷s¡Z+ ø±Jù|≥ »+ø£åHé e<ä› ø£\T
düT+Ô ~. n<˚$<Û+ä >± düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚Ãyê]øÏ <ä>]Z∑
$e÷HêÁX¯eT+ ôV’≤<äsêu≤<é.
n»sêeTs¡+... ∫s¡düàs¡D°j·T+... ù|]D° qè‘·´+...!
n»sêeTs¡+... ∫s¡düàs¡D°j·T+... ø±ø£rj·TT\ r|æ
>∑Ts¡TÔ\T... ì‘·´j·Te«q ù|]D° qè‘·´s¡÷|ü+. zs¡T>∑\T¢πø ‘·\
e÷ìø£+ sêeT|üŒ ù|]D°qè‘·´+... bÕ\+ù|≥ sêeT*+π>X¯«s¡
kÕ«$T Ä\j·T+˝À uÛÑÁ<ä+>± ñqï neTs¡•\Œ+ Äqyêfi¯ó¢...
πs#·s¡ s¡TÁ<ä<˚e⁄&ÉT ì]à+∫q sêeT|üŒ Ä\j·T+ q–w”\≈£î
Á|ü‹s¡÷|ü+... ø±ø£rj·T >∑D|ü‹<˚e⁄fi¯ó¢ n<ä]+∫ n_Ûe÷ì+∫
n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£îqï C≤j·÷|ü qè‘·´ø£fi¯... ì‘·´j·Te«q+>±
e]Δ\T¢‘√+~. C≤j·÷|üùdHêì ø£\+ qT+∫ C≤\Tyê]q qè‘·´
s¡‘êïe[... yÓs¡dæ |ü⁄{Ϻ+<˚ zs¡T>∑\T¢ >∑&ɶ MT<ä >∑C…®\düe«&ç‘√
n˝≤sês¡T‘·Tqï ù|]D° qè‘·´+...
uÛÑ÷e÷´ø±XÊ\T @ø£eTj˚T´+‘·es¡≈£î... uÛ≤s¡‘·<˚X¯+
72
düVü‰sê m&Ü]>± e÷]q|ü&ÉT ôd’‘·+... ‘Ó\T>∑TC≤‹øÏ >∑s¡«
ø±s¡D+>±... yÓ\T+>∑T\T Ms¡qs¡qÔ +>± $sêõ\T¢‘÷· uÛ≤s¡rj·T
‘ê+&Ée qsêÔìøÏ ‘·\e÷ìø£+>± XÀ_Û‘·T\T¢‘·Tqï ø±ø£rj·TT\
ø±D≤∫... zs¡>∑\T¢≈£î ø°]ÔøÏØ≥+... nø£å* q>∑sêìøÏ ÄDÏ
eTT‘·´+, uÛÑ÷‘·, uÛÑ$wü´‘Y es¡Ôe÷q qè‘·´s¡÷|üy˚T ÄX‚wü »q
yêVæ≤ìì eT+Á‘·eTT>∑T*› ï #˚dTü qÔ ï ù|]D° qè‘·´+... n≥Te+{Ï
qè‘·´+ |ü⁄≥Tº|ü⁄s√«‘·Ôsê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À
ôd’ì≈£î\T j·TT<ä›s¡+>∑+˝À ~–q|ü&ÉT yê]˝À Msêy˚X¯+
ø£*–+#˚+<äT≈£î n|üŒ{Ï ø±ø£rj·TT\ ùdHêì, >∑D|ü‹<˚e
#·Áø£e]Ô u≤eeT]~ C≤j·÷|üùdHêì s¡÷bı+~+∫q qè‘·´y˚T
áù|]D° nì #·]Á‘· #ÓãT‘√+~.
j·TT<ä›uÛÑ÷$T ¬ø–]q|ü&ÉT ôd’ì≈£î\˝À zn<äT“¤‘·
Áù|s¡D ø£*Œ+#˚+<äT≈£î düèwæº+∫q qè‘·´y˚T Ç~. Ms¡s¡dü
ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*– •e‘ê+&Ée+>± s¡÷bÕ+‘·s+¡ #Ó+<ä>±, Áù|s¡D
ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ñ<˚›•+#·ã&çq≥T¢ #ÓãT‘·Tqï á qè‘·´+
ø±\Áø£y˚TD≤ ù|]D° qè‘·´+>± ne‘·]+∫+~. n~ C≤j·÷|ü
ùdHêì qè‘ê´ìøÏ |ü⁄s¡T&ÉT b˛dæq qè‘·´s¡‘êïe[ e÷Á‘·+
q≥sê» sêeTø£èwüí e+{Ï #·]Á‘·ø±s¡T\ #˚‘T· ˝À¢ |ü&&É +É e\¢H˚
ù|]D° qè‘·´+ s¡÷|ü+˝À ‘Ó\T>∑T˝À–fi¯¢ eTT+<äT zs¡T>∑\T¢
>∑C…®\ düe«&ç Ç|üŒ{Ïø° e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘√+~.
Äq+<ä $H√<ä|üs¡+>±H˚ ø±≈£î+&Ü j·TT<ä›s¡+>∑+˝À
Ms¡T\≈£î Msêy˚X+¯ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î>±qT qè‘·´ düèwæøº s£ Ô¡ nì‘·s¡
ø£wºü kÕ<Û´ä yÓTqÆ »‹, >∑‹, j·T‹, #·+<√Ø‹ ã+<ä s¡#H· ê $<ÛëHê
\‘√ ≈£L&çj·TT+&ç |ü⁄s¡Twüß\‘√ Ms¡‘·«e÷ìï X¯Øs¡ kÂwüºyêìï
ô|+bı+~+#˚ Ø‹ì eè~Δ #˚dæ+<ä+fÒ m˝≤+{Ï n‹X¯jÓ÷øÏÔ
˝Ò<Tä . øπ e\+ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü j·÷e‘Y<X˚ ¯ Á|ü»\qT
eT+Á‘·eTT>∑T›\qT #˚dü÷Ô Á|ü‹ ˇø£ÿ] H√{≤ ù|s¡T≈£î b˛sTTq
ù|]D° qs¡ÔHê\T ªÁX¯<ä›Ms¡+μqT Á|ü<Ûëqs¡dü+>± s¡÷bı+ ~+∫q
qs¡Ôq+>± #Ó|üø√e&É+ ‘Ó\T>∑TC≤‹øÏ >∑s¡«ø±s¡D+.
c
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
y˚eTT\yê&É Áo sê»sêCÒX¯«s¡ Ä\j·T+
<˚X+¯ ˝À •yê\j·÷\≈£î ø=<äTe ˝Ò<Tä . ø±ì mH√ï $•wü‘º \· ≈£î
Ä\yê\yÓTÆq Áo sê»sêCÒX¯«s¡ Ä\j·T+ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À
e⁄qï~. Çø£ÿ&É yÓ\dæq <˚e⁄&ÉT y˚eTT\yê&É sê»qï>± ‘Ó\T>∑T
Hê≥ m+‘√ Á|üdæ~›. á Ä\j·÷ìøÏ bÂsêDÏø£yÓTÆq ÁbÕX¯düÔy˚T
>±ø£ #ê]Á‹ø£ ÁbÕeTTK´‘· ≈£L&É e⁄qï~. ª#Ûê]Á‹ø£‘·μ, y˚eTT\
yê&É |üPs¡«HêeT+ ˝Ò+ãT\ yê{Ïø£. ø±\Áø£eT+˝À ˝Ò+ãT\
yê&É>± Ä ‘·sê«‘· y˚eTT\yê&É>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~q~. á
Ä\j·÷ìï #√fi¯ sêE\˝À Á|üeTTKT&Ó’q sê»sê»qπs+Á<äT&ÉT
ì]à+∫q≥T¢ #·]Á‘·ø±<ës¡T\THêïsTT. Áø°.X¯. 750 qT+&ç 175
dü+e‘·‡sê\bÕ≥T #êfi¯óKT´\T, ÇcÕ«≈£î\T bÕ*+∫q≥T¢
Çø£ÿ&É \_+∫q #ê]Á‹ø£ Ä<Ûësê\qT ã{Ϻ ‘Ó\TdüTÔqï~. Ä
s√E˝À¢ á ÁbÕ+‘·+ XË’e, y…’wüíe, C…’qeT‘ê\≈£î πø+Á<ä+>±
e⁄+&˚<ìä ‘Ó\TdüTqÔ ï~. n˝≤π> dü+düÿè‘·+, ø£qï&É uÛ≤wü\T ≈£L&É
Ä<Ûäs¡D bı+~qeì XÊdüHê\ e\q ‘Ó\TdüTÔqï~. Á|üdæ<äT›&Ó’q
;ÛeTø£$ Çø£ÿ&ç ;Ûy˚TX¯«s¡Tì es¡Á|ükÕ<äeTì qeTàø£+.
$Áø£e÷s¡ÿ $»j·T+ nH˚ ø£qï&É eTVü‰ ø±yê´ìï sêdæq Á|üeTTK
ø£qï&É ø£$ |ü+|üø£$ Ä eTVü‰ø±yê´ìï Çø£ÿ&˚ ÁyêXÊ&Éì
#ÓãT‘ês¡T. ‘·<Tä |ü] ø±\+˝À á ÁbÕ‘·+ ø±ø£rj·TT\ ÄBÛq+
˝À, &Û©ç ¢ düT˝≤ÔqT\ ÄBÛq+˝À e⁄qï≥T¢ #·]Á‘·qT ã{Ϻ ‘Ó\TdüTÔ
qï~. y˚eTT\yê&É˝À e⁄qï eTs√ Á|üdæ<äΔ Ä\j·T+ ;Ûy˚TX¯«
sê\j·T+. Bìï Áø°.X¯.850--895 eT<Ûä´ø±\+˝À sêC≤´ìï
bÕ*+∫q ¬s+&√ j·TT<äΔ eT\T¢ ≈£îe÷s¡T&Ó’q ãT~›>∑ uÛÑ÷|ü‹
ì]à+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüTqÔ ï~. sê»qï Ä\j·T+... kÕúìø£+>± sê»
sêCÒX¯«s¡Tì y˚eTT\yê&É sê»qï nì Áù|eT‘√ |æ\T#·T
≈£î+{≤s¡T uÛ≈Ñ î£ \
Ô T. Á|ü<ëÛ q Ä\j·T+˝À sê»sêCÒX«¯ s¡TìøÏ ≈£î&ç
y…’|ü⁄q sê»πsdü«] neTàyês¡T, m&ÉeT y…’|ü⁄q \øÏåà düy˚T‘·
>∑D|ü‹ ñHêïs¡T. Ä\j·T eTTK<ë«s¡+ ô|’ >∑»\øÏåà, dæ+Vü≤
<ë«sêìøÏ m<äTs¡T>± nq+‘· |ü<àä HêuÛkÑ Õ«$T Ä\j·T+ e⁄qï~.
Ä\j·T+ #·T≥÷º u≤\sêCÒX¯«s¡, $sƒ¡˝ÒX¯«s¡, ñe÷eTùV≤X¯«s¡,
Á‹|ü⁄s¡ düT+<äØ <˚$ Ä\j·÷\THêïsTT. <ä>∑Zs√¢H˚ q>∑πsX¯«s¡,
y˚DT>√bÕ\kÕ«$T, yÓTT<ä\>∑T Ä\j·÷\THêïsTT. n˝Òπ>
»>∑Hêà‘· dü«s¡÷|æDÏ nsTTq ã~› b˛#·eTà yê] Ä\j·T+ ≈£L&É
e⁄qï~. Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À eTVü≤eTàBj·TT\ <äsêZ ≈£L&É
e⁄+&É&É+ $X‚wü+. <˚yê\j·T+ Á|üø£ÿH˚ e⁄qï <Ûäs¡à≈£î+&É+
(|ü⁄wüÿ]DÏ) #ê\ |ü$Á‘·yTÓ qÆ ~>± uÛ≈Ñ î£ \
Ô T uÛ≤$kÕÔsT¡ . <äøj
å£ T· »„
düeTj·T+˝À Ms¡uÛÑÁ<äTì #˚‹˝À #˚‘·T\T ø√˝ÀŒsTTq dü÷s¡T´
uÛÑ>∑yêqT&ÉT, á |ü⁄wüÿ]DÏ˝À kÕïq+ #˚j·T>± #˚‘·T\T
e#êÃj·Tì |ü⁄sêD>±<Ûä.
Ä\j·T Á|ü‘˚´ø£‘·. @ Ä\j·T+˝À˝Òì Á|ü‘˚´ø£ kÕ+Á|ü
<ëj·T+ á Ä\j·T+˝À e⁄qï~. |æ\¢\T |ü⁄≥ºì <ä+|ü‘·T\T
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
|æ\¢\T ø£\>±\ì kÕ«$Tyê]øÏ yÓTT≈£îÿø=ì, |æ\¢\T ø£*>±ø£
Ä u≤\Tì‘√, ˇø£ ø√&Ó<ä÷&ÉqT ‘Ó∫Ã, Ä\j·T+ #·T≥÷º ‹|æŒ
eTT+<äTqï düú+u≤ìøÏ ø£{Ϻ yÓfi¯‘ês¡T. BH˚ï ø√&˚ yÓTT≈£îÿ
n+{≤s¡T. ø√&˚<ä÷&ÉqT ‘Ó#·TÃø√˝Òì <ä÷s¡ÁbÕ+‘·+ yê] kÂø£
sê´s¡ú+ Á|üdüTÔ‘·+ Çø£ÿ&É Ä düeTj·÷ìøÏ ø√&˚<ä÷&É\qT n<Ó›
\≈£î ÇkÕÔsT¡ . eTVü‰ •esêÁ‹ e+{Ï |üs«¡ ~Hê\˝À¢ ø√&˚ yÓTT≈£îÿ
#Ó*¢+#·Tø=H˚ yê] dü+K´ y˚\˝À e⁄+&É&Üìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ á
Ä\j·T ÁbÕX¯düÔ´+ m+‘· >=|üŒ<√ ‘Ó\TdüTÔ+~. n<˚ $<Ûä+>±
kÕ«$Tyê]øÏ u…\¢+ düeT]Œ+#·&É+ ≈£L&É Çø£ÿ&ÉTqï eTs√
Ä#ês¡+. eT¬sø£ÿ&Ü˝Òì eTs√ Ä#ês¡+ ≈£L&É Çø£ÿ&É eTs=ø£{Ï
e⁄qï~. n<˚eT+fÒ s√>±\ u≤]q |ü&qç ˝Òø£ Ç‘·s¡ ø£cÕº\ u≤]q
|ü&çq Åd”Ô\T sê»sêCÒX¯«s¡TìøÏ yÓTT≈£îÿø=ì n$ rsêø£ Ä~
_≈£åîe⁄ n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢H˚ J$‘ê+‘·+ _øå±≥H˚ eè‹Ô>± #˚düT
ø=ì, bÕs¡«‹>± eTVü‰•e⁄ìπø n+øÏ‘y· TÓ Æ b˛‘ês¡T. n˝≤+{Ï yês¡T
á ÁbÕ+‘·+˝À y˚\dü+K´˝À e⁄+{≤s¡T. ùdyêø±s¡´Áø£e÷\T.
á Ä\j·T yê]¸ø±<ëj·T+ düTe÷s¡T 12 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T+
≥T+~. y…’<ä´, $<ä´ $wüj·÷\≈£î Ä\j·T+ ‘·s¡T|òü⁄q Ks¡TÃ
#˚dTü +Ô {≤s¡T. y˚eTT\yê&É, <Ûsä à¡ |ü⁄]\˝À, dü+düÿè‘· bÕsƒX¡ Ê\\T
ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. bÕ\f…øïÏ ø˘, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\T ì<ÛTä \qT n+~
düTÔHêïs¡T. y…’<ä´|üs¡+>± y˚eTT\yê&É˝À, ¨$TjÓ÷|ü‹, n˝À¢
|ü‹ y…’<ä´XÊ\\qT q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. n<˚$<ä+>± Ä\j·÷\
Js√í<ä›s¡D≈£î \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\qT düeT≈£Ls¡TÑ·THêïs¡T.
y˚eTT\yê&É≈£î m˝≤ yÓfi≤¢*
nìï Á|ü<ëÛ q |ü≥D
º ≤\ qT+&ç ø£Ø+q>∑sY ãdüT‡ kÂø£s´¡ +
ø£\<äT. ø£Ø+q>∑sY qT+&ç Á|ü‹ >∑+≥≈£î y˚eTT\yê&ÉøÏ ãdüT‡
kÂø£s¡´+ ø£\<äT. düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç ¬s’˝À¢ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\T
es¡+>∑˝Ÿ ùdºwüHé˝À ~– ãdüT‡˝À ø£Ø+q>∑sY #˚s¡Tø=ì nø£ÿ&ç
qT+&ç y˚eTT\yê&É yÓfi¯¢e#·TÃ.
sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
73
u≤düs¡... düs¡dü«‹ Ä\j·TeTT
u≤düs¡, Ä~˝≤u≤<äT õ˝≤¢˝Àì |ü⁄D´πøåÁ‘·+ eT]j·TT
eTT<Û√˝Ÿ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q Á>±eT+. u≤düs¡, ìs¡à˝Ÿ |ü≥ºD≤
ìøÏ 35 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À >√<ëe] q~ ˇ&ÉT¶q ñ+~. ôV’≤<äsê
u≤<äT≈£î düTe÷s¡T 200 øÏ.MT. <ä÷s¡+. u≤düs¡˝À düs¡dü«‹
neTàyê] πøåÁ‘·eTT ñqï~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À >∑\ ¬s+&˚ ¬s+&ÉT
düs¡dü«r <˚yê\j·÷˝À¢ ˇø£{Ï ø±oàs¡T˝À ñ+&É>±, ¬s+&Ée~
Ç<˚. u≤düs˝
¡ À C≤„q düsd¡ «ü ‹ neTàyês¡T eTVü‰\øÏàå , eTVü‰ø±∞
düy˚T‘·T˝…’ ø=\Te⁄ r] ñHêïs¡T. Çø£ÿ&ç eT+~s¡+ #êfi¯ó≈£î´\
ø±\+˝À ì]à+|üã&ç+~. á eT+~s¡+ kÕ<ëd”<ë>± m+‘√
Á|üXÊ+‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À ñqï~. u≤düs¡ πøåÁ‘êìï y˚<ä
yê´düT&ÉT Á|ü‹wæº+∫q≥T¢ #Ó|ü#·T+<äTs¡T. ≈£îs¡TπøåÁ‘· j·TT<ëΔ
q+‘·s¡+ y˚<äyê´düT&ÉT eTqXÊÙ+‹ ø√] ‘·q ≈£îe÷s¡T&Ó’q
X¯ó≈£îì‘√ <ä+&Éø±s¡D≤´ìøÏ e∫à Çø£ÿ&É >√<ëe] rsêq e⁄qï
Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D≤ìøÏ eTT>∑TΔ&Ó’ Çø£ÿ&É ≈£î{°s¡+ ì]à+∫
‘·|dü Tü ‡ #˚jT· &É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. y˚<yä ê´dü eTVü≤]¸øÏ »>∑Hêà‘·
<äsÙ¡ q$T∫à eTT>∑TsZ e¡ Tà\≈£î Ä\j·÷ìï ì]à+#·eTì Ä<˚•+
∫+~. yê´düT&ÉT q~˝À+∫ eT÷&ÉT >∑Tô|Œfi¯ófl ÇdüTø£ ‘Ó∫Ã
eTT>∑TZs¡T <˚e‘·\eT÷s¡TÔ\T Á|ü‹wæº+#ê&ÉT. yê´düT&ÉT Çø£ÿ&É
ø=+‘·ø±\eTT ìedæ+#ê&ÉT ø£qTø£ n|üŒ{Ï qT+&ç á }s¡T
yê´dü|⁄ü ] , yê´düs¡ nqã&ç, ‘·sT¡ yê‘· Çø£ÿ&É ñqï eTVü‰sêÅwüº
Á|ü»\ Á|üuÛ≤e+ e\q ªu≤düs¡μ>± Hêe÷+‘·sêìï dü+‘·]+#·T
≈£îqï~. Çø£ÿ&É yê´dü ì]à‘·yÓTÆq ÇdüTø£ $Á>∑Vü‰\≈£î |üdüT|ü⁄
|üPdæ n\+ø£]+∫ |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á |üdüT|ü⁄qT ˇø£ÿ
s¡e«+‘· ‹ìHê n‘·´+‘· $C≤„q+, C≤„q+ \_ÛdTü +Ô <äì >±&Û+É >±
$X¯«dækÕÔs¡T. Ä~ø£$ yê©àøÏ Çø£ÿ&É düs¡dü«r<˚$ì Á|ü‹wæº+∫
sêe÷j·TD+ ÁyêXÊ&Éì ÁãVü‰à+&É |ü⁄sêD+ $e]düTÔ+~. á
>∑T&çøÏ düMT|ü+˝À yê©àøÏ eTVü≤]¸ düe÷~Û e÷s¡T“˝Ÿ •\
e⁄HêïsTT. eT+Jsê eT]j·TT >√<ëe] rsêq sêÅwüº≈£L≥T\
#˚‘· ì]à+#·ã&çq eT÷&ÉT <˚yê\j·÷ \˝À Ç~ ˇø£≥ì $X¯«
dæ+#·ã&ÉT‘·T+~
Ä\j·T $X‚cÕ\T ` Ä\j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À ñqï C≤„qÁ|üdü÷Hê+ã
düsd¡ «ü ‹ Ä\j·T >√|ü⁄s¡eTT, yÓqø£ düsd¡ «ü ‹ $Á>∑V≤ü eTT
u≤düs¡ düs¡dü«r Ä\j·T+ <˚X¯+˝Àì Á|üU≤´‘· düs¡dü«r Ä\
j·÷\˝À ˇø£{.Ï Çø£ÿ&É düsd¡ «ü r Ä\j·T+˝À u≤\u≤*ø£\≈£î
nø£så êuÛ≤´dü+ #˚jT· &ÜìøÏ Á|ü»\T n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔsT¡ .
Çø£ÿ&É ñqï Á‹<˚M eT÷s¡TÔ\T yê´dü Á|ü‹w溑·+ ø£qTø£ á
Á|ü‘´˚ ø£‘.· nø£så êuÛ≤´kÕìøÏ Á|ü‘´˚ ø£ s¡TdüT+ ñ+≥T+~. Á|ü»\T
ã+<ÛTä $TÁ‘·T\‘√ e∫à |æ\\
¢ ≈£î nø£så êuÛ≤´dü+ #˚kÕÔsT¡ . Ä\j·T
ÁbÕ+>∑D+˝Àì Á|ü‘´˚ ø£ eT+~s¡+˝À nø£så êuÛ≤´dü+ »]|ækÕÔsT¡ .
Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì C≤„qÁ|üd÷ü Hê+ã #˚‹˝À ñqï nK+&É
CÀ´‹øÏ q÷HÓ e+#·&ÜìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T ÄdüøÏÔ Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T.
74
m˝≤ yÓfi≤fl*
ôV’≤<äsêu≤<äT-eTHêà&é e÷s¡+Z ˝À u≤düs¡ ùdºwHü é ñqï~.
sêÅwüº sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<äT qT+&ç, eT]ø=ìï düMT|ü |ü≥D
º ≤\
qT+&ç (ìs¡à˝Ÿ, ìC≤e÷u≤<é eT]j·TT uÛ+’… kÕ) ãdüT‡ kÂø£s´¡ +
ñqï~. ìC≤e÷u≤<é qT+&ç u≤düs≈¡ î£ 40 øÏ.MT. <ä÷s¡+. ìs¡à˝Ÿ
|ü≥ºD≤ìøÏ 35 øÏ.MT. ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î düTe÷s¡T 205 øÏ.MT.
<ä÷s¡+. ôV’≤<äsêu≤<é-eTHêà&é e÷s¡+Z ˝À u≤düs¡ ùdºwHü é ñ+~.
Á|ü<Ûëq <˚yê\j·÷ìøÏ ‘·÷s¡TŒ uÛ≤>∑eTTq W<äT+ãs¡
eèø£å#Ûêj·T˝À <ä‘·ÔeT+~s¡+, <ä‘·ÔbÕ<äTø£\T ñHêïsTT. eTVü‰
ø±∞ <˚yê\j·T+ |ü•ÃeT uÛ≤>∑eTTq ì‘ê´s¡Ãq\‘√ #·÷&É
eTT#·Ã≥>± ñ+≥T+~. yê´düeT+~s¡+ <äøÏåD~X¯˝À ñ+~.
Ç+<äT˝À yê´düuÛÑ>∑yêqTì $Á>∑Vü≤+, yê´dü*+>∑+ ñHêïsTT.
eT+~sêìøÏ <ä>∑Zs¡˝À ˇø£ >∑TVü≤ ñqï~. Ç~ qs¡Vü≤]
e÷\T≈£î&ÉT ‘·|üdüT‡ #˚dæq düú\eT+{≤s¡T. nø£ÿ&É ªy˚<äe‹μ
(<Ûqä |ü⁄ >∑T+&ÉT) nH˚ •\ô|’ ‘·&‘ç ˚ ˇø√Á|üøÿ£ ˇø√ X¯ã+› edüT+Ô ~.
n+<äT˝À d”‘e· Tàyê] q>∑\THêïj·T+{≤s¡T. Çø£ÿ&çøÏ <ä>sZ∑ ˝
¡ À
8 |ü⁄wüÿ]DT\THêïsTT. yê{Ï ù|s¡T¢- Ç+Á<ärs¡Δ+, dü÷s¡´rs¡Δ+,
yê´dürs¡Δ+, yê©àøÏ rs¡Δ+, $wüßírs¡Δ+, >∑DÒwürs¡Δ+, |ü⁄Á‘·rs¡Δ+,
•ers¡Δ+.
Á|ü‹ ì‘·´+ ñ<äj·T+ 5 >∑+≥\≈£î düs¡dü«r eT÷]ÔøÏ
y…’~ø£ eT+Á‘√ù|‘·+>± |üP» »s¡T|ü⁄‘ês¡T. kÕj·T+ø±\+ Äs¡T
>∑+≥\≈£î |üP» »s¡T>∑T‘·T+~. á Ä\j·÷ìøÏ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ,
eTVü‰sêÅwü,º ˇ]kÕ‡. eT<Û´ä Á|ü<X˚ Ÿ sêÁcÕº\ qT+&ç n~Ûø£ dü+K´˝À
uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡* edüTÔ+{≤s¡T. eTTK´eTT>± $<ë´ÁbÕ|æÔ¬ø’ Çø£ÿ&É
$<ë´s¡TΔ\‘√ nø£åsêuÛ≤´düeTT #˚sTT+∫ <˚$øÏ |ü\ø£, ã\|ü+,
ø±–‘·+, ø£\+ e+{Ï ø±qTø£\T düeT]Œ+#˚ Ä#ês¡eTT ñqï~.
πøX¯ K+&ÉqeTT, ñ|üqj·TqeTT, $yêVü‰\T, uÛÑ»q\T ìs¡+
‘·s¡+ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. <äs¡Ùq y˚fi¯\T- ñ<äj·T+ 4
>∑+≥\≈£î Ä\j·T <ë«sê\T ‘Ós¡∫ 4 >∑+≥\ qT+&ç 4.30
>∑+≥\ es¡≈£î n_Ûùwø£eTT {Ϭøÿ≥¢qT ÇkÕÔs¡T.
sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº ∫Vü‰ï\T ` |üPs¡í≈£î+uÛÑ+
sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
|üPs¡í≈£î+uÛÑ+ (ì+&ÉT≈£î+&É) nH˚~ eTq sêÅwüº n~Ûø±]ø£ ∫Vü≤ïeTT. á ≈£î+uÛÑ+ ˝Ò<ë ø£\X¯yYT nH˚~
kÕ<Ûës¡D+>± ˙{Ï‘√ ì+|üã&ç ñ+&ç, ô|’u≤Û >±q ªf…+ø±j·Tμ(ø=ã“]ø±j·T)qT ø£*–, #·T≥÷º e÷$T&Ü≈£î
\#˚ n\+ø£]+|üã&ç e⁄+≥T+~.
|üPs¡í≈£î+uÛÑ ‘·j·÷Ø
Bì ø=s¡≈î£ kÕ+Á|ü<ësTTø£+>± Ç‘·&Ô ç ≈£î+&ÉqT ñ|ü jÓ÷–kÕÔsT¡ , n~ n+<äTu≤≥T ø±q|ü&ÉT eT{Ï,º ˝Òø£ sê– ≈£î+&É\T
≈£L&Ü ñ|üj÷Ó –kÕÔsT¡ . á ≈£î+&ÉqT ø£\X¯+ ˝Ò<ë ≈£î+uÛ+Ñ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. ø=ìïkÕs¡T¢ á ≈£î+uÛ≤ìï _j·T´+‘√ ì+|ü⁄‘ês¡T,
‘Ó\¢ì ˝Ò<ë mÁs¡ì <ësêìï á ≈£î+&É yÓT&É≈£î ˝Ò<ë yÓTT‘·Ô+ ≈£î+&É≈£î ø£&É‘ês¡T. e÷$T&Ü≈£î\‘√ á ≈£î+&É eTTK+ e<ä›
eè‘êÔø±s¡+˝À n\+ø£]kÕÔs¡T. ø=ìïkÕs¡T¢ f…+ø±j·TqT ‘Ó\¢{Ï ˝Ò<ë |üdüT|ü⁄ ã≥º‘√ ø£|ü‘ês¡T. á $<Ûä+>± |üPs¡í≈£î+uÛÑ+
‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. Bìì kÕ+Á|ü<ësTTø£+>± |ü$Á‘· yÓTÆq~>± uÛ≤$kÕÔs¡T, eT+Á‘√#êäs¡D\‘√ ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡T. Bìì X¯ó
uÛdÑ ÷ü #·ø+£ >± uÛ≤$+∫ X¯óuÛøÑ ±sê´\˝À ñ|üj÷Ó –kÕÔsT¡ . ñ<ëVü≤s¡D≈£î ô|+&ç,¢ >∑èVü≤Á|üyX˚ +¯ , s√EyêØ ÁbÕs¡qú \T yÓTT<ä\>∑Tq$.
Bìì eTTK<ë«sê\ e<ä› ªkÕ«>∑‘· dü÷#·ø£+>±μ ñ+#·T‘ês¡T.á |üPs¡í≈£î+uÛÑ+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n~Ûø±]ø£ >∑Ts¡TÔ.
ø£ã&û¶
ø£ã&û¶ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ Á>±MTD Ä≥. Ä≥>±fi¯ófl ¬s+&ÉT »≥T¢>±
$&çb˛‘ês¡T. ˇø=ÿø£ÿ »≥Tº˝À @&ÉTeT+~ ñ+{≤s¡T. uÛ≤s¡‘·
<˚X¯+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ Ädæj·÷ <˚XÊ˝…’q »bÕHé eT]j·TT
ÇsêHé\˝À ≈£L&Ü ø£ã&û¶ Ä&É‘ês¡T. ã+>±¢<˚XŸ C≤rj·T Áø°&É
ø£ã&û.¶ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ,Ÿ eT]j·TT |ü+C≤uŸ\˝À sêÅwüº n~Ûø±s¡ Áø°&.É
eTq sêÅwüº+˝À Bìì ª#Ó&ÉT>∑T&ÉTμ Ä≥ nì ≈£L&Ü e´eVü≤
]kÕÔs¡T.
e÷s¡Tà ` Ä≥ $<Ûëq+
n+‘·sê®rj·T ø£ã&û¶ Ä≥˝À ¬s+&ÉT {°eTT\T 13
MT≥s¡T¢ : 10 MT≥s¡T¢ ø√s¡Tº˝À Ä&ÉT‘ês¡T. ˇø=ÿø£ÿ »≥Tº˝À 7
>∑Ts¡T Ä≥>±fi¯ófl ñ+{≤s¡T. ◊<äT>∑Ts¡T ]»sY«˝À ñ+{≤s¡T.
Ä≥ düeTj·T+ 40 ì$TcÕ\T. eT<Û´ä ˝À 5 ì$TcÕ\ $sêeT+
ñ+≥T+~. ˇø£ {°eTT qT+&ç ˇø£ Ä≥>±&ÉT s¬ +&Éey…|’ ⁄ü ø£ã&û,¶
ø£ã&û,¶ ... nì >∑Tø£ÿ ‹|üø√≈£î+&Ü yÓ[fl ˇø£sT¡ ˝Ò<ë n+‘·ø+£ fÒ
m≈£îÿeeT+~ì eTT≥Tºø=ì ‹]– eT<Û´ä ^‘·qT eTT≥Tºø√yê*.
m+‘·eT+~ì eTT≥Tº≈£î+fÒ n+‘·eT+~ W{Ÿ nsTTb˛sTT
q≥T¢. yê]ì ãj·T{ÏøÏ |ü+|ækÕÔs¡T. ¬s+&Ée »≥Tº≈£î nìï
e÷s¡Tÿ\T ekÕÔsTT. ˇø£y˚fi¯ ≈£L‘· Ä|æ‘˚ ˇø£ e÷s¡Tÿ $s√~Û
»≥Tº≈£î edüTÔ+~. Ä|æq Ä≥>±&çï ãj·T{ÏøÏ |ü+|ækÕÔs¡T.
‘·s¡Tyê‘· ¬s+&Ée »≥Tº qT+&ç ˇø£ Ä≥>±&ÉT yÓTT<ä{Ï
»≥Tº˝Àì Ç<˚$<Ûä+>± e∫à ø=+<ä]ï W{Ÿ #˚dæ yÓ[flb˛‘ê&ÉT.
ˇø£ Ä≥>±&ÉT ˇø£kÕ] @&ÉT>∑T]˙ W{Ÿ #˚ùdÔ @&ÉT e÷s¡Tÿ\‘√
düV‰ü s¬ +&ÉT uÀqdt e÷s¡Tÿ\T ≈£L&Ü ekÕÔsTT. $s√~Û »≥Tº˝Àì
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
@&ÉT>∑Ts¡T ˇø£ >=\TdüT e÷~]>± @s¡Œ{Ï ≈£L‘· ô|&ÉT‘·Tqï
Ä≥>±&çï ‹]– yÓqø£øÏ b˛≈£î+&Ü ÄbÕ*.
Ä≥ |üP]Ô nsTTq ‘·sT¡ yê‘· @e]øÏ m≈£îÿe e÷s¡Tÿ\T
eùdÔ Ä »≥Tº ¬>*∫q≥T¢>± ìs¡ísTTkÕÔs¡T.
#·]Á‘·
2006 Ädæj·÷ Áø°&É\˝À ø£ã&û¶ b˛{°
ø£ã&û¶ Ä≥ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÅwü+º ˝À |ü⁄{Ï+º ~. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ
eT]j·TT |ü+C≤uŸ sêÁcÕº\˝À u≤>± ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q~.
uÛ≤s¡‘· ø£ã&û¶ ô|ò&ÉπswüHé 1950 dü+e‘·‡s¡+˝À kÕú|æ+#·ã&çq~.
1979˝À á Ä≥ »bÕHé <˚X¯+˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|≥ºã&ç+~.
ø£ã&û¶ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± #Ó’Hê˝À »]–q 1990 Ädæj·÷
Áø°&É\˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºã&ç+~. n|üŒ{Ï qT+&ç 2006 es¡≈£î eTq
<˚X¯+ á Ä≥˝À Á|ü|ü+#· $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡T.
c
75
yê´kÕe[
u≤\\≈£î |ü⁄düÔø£|üsƒ¡q+, s¡#·Hêyê´dü+>∑+ nedüs¡e÷?
ùV≤eT e÷#·s¡¢
ª|æ\¢\T #·<äTe⁄˝À¢ ô|’øÏsêyê\+fÒ, yêfi¯flqT ‹{Ϻ ø={Ϻ bÕsƒ¡´
|ü⁄düÔø±\T #·~$+#ê*,μ nHêïs¡T ˇø£ ‘·+Á&ç >∑‘· dü+e‘·‡s¡+
ˇø£ #·sá ˝À. nsTT‘˚ uÛj
Ñ T· ô|{Ï‘º ˚ ø±˙ #·<Tä e⁄sê<ë? Áù|eT‘√
|æ\\
¢ ø£seú¡ Tj˚T´˝≤ $<ä´ jÓTTø£ÿ $\Te ‘Ó\T|ü˝eÒ ÷? nH˚
Á|üX¯ï eTqdüT˝Àø=∫Ã+~.
ø=+‘·eT+~ ‘·eT |æ\¢\T #·<äTe⁄˝À e÷Á‘·+ ô|’ø=ùdÔ
#ê\T nqT≈£î+{≤s¡T ø±˙, >∑T&ç¶>± #·~$ |üØø£å˝À¢ ñrÔs¡Tí˝…’
‘Ó#·TÃ≈£îH˚ |ü{≤º\T ñ<√´>∑+ dü+bÕ~+#·{≤ìøÏ |üìø=kÕÔ
j˚TyÓ÷>±˙ J$‘êe>±Vü≤qqT Çe«˝Òe⁄ ø£<ë nì|æ+∫+~.
n˝≤π> ˇø£kÕ] Ç+&çj·÷ yÓ[flq|ü&ÉT nø£ÿ&É |æ\¢*ï
#·+<äe÷eT˝≤+{Ï ø£<\
äÛ |ü⁄düøÔ ±\T #·<Tä e⁄‘êsê nì n&ç>±qT.
<ëìøÏ yê] düe÷<Ûëq+ ¨+esYÿ‘√, ≥÷´wüq¢‘√ düeTj·T+
#ê\≥+ ˝Ò<äì. nsTT‘˚ bÕsƒ¡´Á>∑+<Ûë\T ‘·|üŒ eTH√˝≤¢kÕìï,
˝Àø£C≤„Hêìï ø£*–+#˚ |ü⁄düøÔ £ |üsq¡ƒ + e´s¡eú ÷? nì eTs√ Á|üXï¯ .
Child psychologist, Dr. Karien Cullen #˚dæq ØdüsYÃ
Á|üø±s¡+, ÄyÓT @eTHêïs¡+f…, "In India they give importance
Ø&ç+>¥μ n+≥÷ ‘·eT≈£î‘êy˚T u§eTà\qT ã{Ϻ }Væ≤+#·T
≈£î+≥÷ ø£<Ûä n\T¢≈£î+{≤s¡T. <ëìe\¢ yêfi¯fl˝À¢ ≈£î‘·÷Vü≤\+,
düè»Hê‘·àø£Xø¯ ÔÏ ô|+bı+~+#·ã&ÉT‘êsTT. "Pretend Reading is
very important pre-literary activity."
¬s+&˚fi¯fl ej·TdüT qT+&û nsTT<˚fi¯fl ej·TdüT es¡≈£L
|ü⁄düøÔ £ |üsq¡ƒ + ñqï |æ\˝
¢ À¢ ne>±Vü≤HêX¯øÔÏ m≈£îÿe>± ñ+≥T+
<ä˙, bÕsƒê´+XÊ˝À¢ eT]j·TT >∑DÏ‘·XÊÅdüÔ+˝À ≈£L&É nÁ>∑>∑DT´
\e⁄‘ês¡ì |ü]XÀ<Ûäq\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äTe\¢ ˇø£
$wüj÷· ìï $X¯Bø£]+∫, ˝≤õø£˝>Ÿ ± Ä˝À∫+∫ ns¡+ú #˚dTü ≈£îH˚
neø±X¯+ ñ+≥T+<ä˙, düeTdü´\≈£î kı+‘·+>± |ü]cÕÿsê\T
yÓ‘·T≈£îÿH˚ X¯øÏÔ edüTÔ+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T.
#·<äe&É+ ˇø£ $H√<ä+ nì|æ+#˚˝≤ #˚j·T&É+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\
#˚‘T· ˝À¢H˚ ñ+~. me]¬øH’ êdüsπ eT+∫ |ü⁄düøÔ ±\T #·<eä &É+e\¢
eTq*ï eTq+ ns¡+ú #˚dTü ø√e&ÉyT˚ ø±ø£ Á|ü|+ü #êH˚ï ns¡+ú #˚dTü
ø√&ÜìøÏ, ˇø£ $wüj·÷ìï eT¬sH√ï ø√D≤˝À¢+∫ #·÷&É&ÜìøÏ
kÕ<Ûä´eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+~.
to teaching rather than playing, as play is seen as unnecessary and inappropriate"
nì. nsTT‘˚ eTq$Tø£ÿ&É 'play'
n+fÒ 'fun activities' nì ≈£L&Ü ns¡+ú #˚dTü ø√e#·TÃ. n+<äTøπ
u≤\˝À¢ bÕsƒ¡´Á>∑+<Ûë˝Ò ø±≈£î+&Ü eTH√˝≤¢kÕìøÏ eT]j·TT
eTH√$ø±kÕìøÏ |üìø=#˚à ø£<∏ä\ |ü⁄düÔø±\T eT]j·TT Ç‘·s¡
|ü⁄düÔø±\T #·<äe&ÜìøÏ Áù|s¡D ø£*–+#ê\ì Çø£ÿ&ç Ä<Ûë´
|ü≈î£ \T, y˚T<Ûëe⁄\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. á <˚X+¯ (UK)˝À nsTT‘˚
|æ\¢\≈£î |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ïì+#˚ u…&éf…Æ+ k˛ºØdt #·~$ $ì|ædüTÔ+
{≤s¡T. <ëìe\¢ u≤\´+ qT+&˚ yêfi¯fl˝À¢ |ü⁄düøÔ |£ sü q¡ƒ +ô|’ ÄdüøÔÏ
ø£*–+∫q yêfi¯fle⁄‘ês¡T. n˝≤+{Ï |æ\¢\T Ç+ø± #·<äe>∑*π>
ej·TdüT sêø£eTT+<˚ @<√ ˇø£ |ü⁄düÔø£+ |ü≥Tºø=ì ªÁ|æf…+&é
76
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
"Exploration starts from Reading and understanding"
n+{≤s¡T.
Á|ü‹ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê] |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ»«\+>±
ñ+&Ü\H˚ $wüj·T+˝À #ê˝≤ ø£èwæ #˚düTÔ+{≤s¡T. eT+∫ q&É
e&çì H˚s¡Œ≥+ yÓTT<ä\T eT+∫ bÕsƒ¡XÊ\, eT+∫ $X¯« $<ë´
\j·T+ mqTï≈£îH˚ es¡≈£L. |æ\¢\ n_Ûeè~ΔøÏ ‘=* k˛bÕq+
y˚j·T>∑*π> X¯øÏÔ ˇø£ÿ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î e÷Á‘·y˚T e⁄+<äì Hê
n_ÛÁbÕj·T+.
|æ\¢\ ej·TdüT≈£î ‘·–q |ü⁄düÔø±\qT m+#·T≈£îì
#·<eä &É+ ~q#·s´¡ ˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>±, ˇø£ düeTj·÷ìï ìπs•› +#·T
≈£îì, Ä ‘·sê«‘· |æ\¢\qT yêfi¯ófl #·~$q $wüj·T+ô|’ #·]Ã+
#˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤ùdÔ yêfi¯fl˝À¢ e÷qdæø£ m<äT>∑T<ä\πø ø±ø£ yêfi¯fl
Ä‘·à$XÊ«kÕìï ô|+#·{≤ìøÏ ≈£L&Ü <√Vü≤<ä+ #˚dqæ yêfi¯fleTe⁄
‘êeTT.
"Books are the quietest and most constant of friends;
they are the most accessible and wisest of counsellors and
the most patient of teachers" -CHARLES W. ELIO
eTqdüT˝Àì uÛ≤yê\T ‘Ó*j·T|üs¡Ã&ÜìøÏ uÛ≤wü ˇø£
kÕ<Ûäq+. •X¯óe⁄ e÷‘·è>∑s¡“¤+˝À ñ+&É>±H˚ ‘·*¢uÛ≤wüqT ns¡ú+
#˚düTø√>∑\T>∑T‘·T+<äH˚ $wüj·T+ |ü]XÀ<Ûäq\<ë«sê ‘Ó\TdüTÔH˚
ñ+~. ¬s+&˚fi¯fl ej·TdüT qT+&û nsTT<˚fi¯fl ej·TdüT es¡≈£L
e÷≥\‘√q÷ Ä ‘·sê«‘· yêfi¯fl eTH√uÛ≤yê\qT s¡#·q <ë«sê
$X¯Bø£]+#˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+∫‘˚ yêfi¯fl˝À¢ eTH√$ø±dü+ eè~Δ #Ó+~
kÕ+|ò æ T ø£ | ü s ¡ + >± u≤<Û ä ´ ‘êj· T T‘· bÂs¡ T \T eT]j· T T
$<ë´s¡+>∑+˝À ìcÕí‘·T\T nj˚T neø±X¯+ ñ+≥T+<äì US
Department of Education Studies <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~.
n+<äTπø u≤\´+ qT+&˚ |æ\¢\qT s¡#·Hêyê´dü+>∑+
y…|’ ⁄ü Áb˛‘·‡Væ≤+∫‘˚ eT+∫~. #·<eä &É+˝≤π> Áyêj·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü
ø=+‘· düeTj·T+ πø{≤sTT+∫, yêfi¯fl ~q#·s¡´qT>±˙, @<Ó’Hê
edüTÔe⁄ ˝Òø£ ÁbÕ+‘·+, Á|üø£è‹ì>±˙ e]í+#·eTì, eTTK´+>±
|ü+#˚+Á~j·÷\qT (<äèwæ,˜ X¯ã+› , s¡T∫, yêdüq, düŒs¡Ù) ñ|üj÷Ó
–+#·eTì Ábı‘·‡Væ≤+∫‘˚ u≤\\T ì»yÓTÆq nqTuÛÑ÷‹ì
bı+<äT‘·÷ s¡∫+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~.
Writing is one of the best ways to not only improve
your child's academic progress in school, but also to improve
your child "self expression and self reliance. People are fascinated, consumed, enchanted and delighted by the power
of the written word.
Hema Macherla
Author of
BREEZE FROM THE RIVER MANJEERA & BLUE EYES
27/12/2012
To whom it may concern,
Fundraising for UNICEF
We are delighted that UNICEF will continue to benefit from the fundraising of Raj Reddy and the Telugu
Association of London (TAL), which have been raising funds for UNICEF for the past two years.
UNICEF is the world’s leading organisation working for children and their rights in more than 190 countries. Together with our partners, UNICEF delivers health care, nutrition, education and protection to
children in urgent need, while working with governments to ensure they deliver on their promise to protect
and promote the rights of every child.
We will be grateful for any support you may be able to offer this fundraising venture. If you have any
questions about UNICEF, or TAL’s involvement with UNICEF, please contact me on 0207 375 6033 or
email [email protected]
Yours faithfully,
Michelle Chan
Fundraising Initiatives Officer
UNICEF UK
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
77
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À u≤\ø±]àø£ e´edüú, u≤\ j·÷#·ø£ e÷|òæj·÷
#·<ä\yê&É eTùV≤wt≈£îe÷sY
uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï |ü{Ϻ |”&çdüTÔqï düeTdü´˝À¢ n‹ eTTK´yÓTÆq$
¬s+&ÉT. 1) u≤\ø±]àø£ e´edüú, 2) u≤\ j·÷#·ø£ e÷|òæj·÷.
u≤\´+ ã+>±s¡T C≤„|üø£+. ne÷àHêqï\ ˇ&ç˝À
n˝≤¢s¡TeTT<äT›>±, Ä&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷ n&ç–qe˙ï kÕ~Û+#·T
≈£î+≥÷, ‹j·T´{Ï C≤„|üø±\H˚ |ü⁄≥\‘√ Áã‘·T≈£î |ü⁄düÔø±ìï
bı+<äT|üs#
¡ T· ø√e&É+ >=|üŒ n<äèwü+º . ø±ì n~ n+<ä]ø° kÕ<Û´ä
yÓTÆ+<˚ nsTT‘˚ Á|ü|ü+#·+˝Àì |æ\¢\+<äs¡÷ m+‘√ n<äèwüº
e+‘·T˝Ò. ø±ì J$‘·+ n+<ä]ø° e&ç¶+∫q $düÔ] ø±<äT ø£<ë!
Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\ e\¢ ã&çøÏ <ä÷s¡yÓTÆ Áã‘·T≈£î uÛ≤sêìï n‹
|æqï ej·TdüT˝À yÓ÷j·Te\dæq |ü]dæú‹˝À, uÛÑ$wü´‘·Ô+fÒ @
|üP≥ø±|üP≥ ø£&TÉ |ü⁄ ì+|ü⁄ø√e&ÉyT˚ nì nqTø=ì n‹ ø£w+ºü >±
u≤˝≤´ìï ø√˝ÀŒ‘·÷ u≤\ø±]à≈£î&Ée⁄‘·THêïs¡T.
u≤\ø±]à≈£î&ÉT nH˚ |ü<ä+ s√Eyê] ìs¡+‘·s¡ ÁXÊ$T≈£î
\T>± |üì#˚ùd u≤\\qT dü÷∫düTÔ+~. u≤\ø±]àø£‘·qT nH˚ø£
n+‘·sê®rj·T dü+düú\T #·≥º$s¡T<äΔ+>± uÛ≤$düTÔHêïsTT. nH˚ø£
n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ\˝À ìØí‘· ej·TdüT ˝À|ü\ ñqï |æ\\
¢ T
|üì#˚j·T&Üìï nÁø£eTeTT ˝Ò<ë <√|æ&û>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T.
ã&çøÏ yÓ[¢ #·<Tä e⁄ø=ì ã+>±s¡T uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T n+<äT ø√e\dæq
u≤\\T ã\e+‘·+>± |üìøÏ yÓ[¢, ej·TdüT≈£î $T+∫q |üìì
n‹ ‘·≈î£ ÿe y˚‘H· ê\≈£î #˚dTü HÔ êïs¡T. ≈£î≥T+ã Ä]úø£ |ü]dæ‘ú T· \
e\¢, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ìs¡ø£åsêdü´‘·, #Ó&ÉT n\yê≥T¢, nHês√>∑´+
e+{Ï |ü]dæú‘·T\ e\¢ ø=+‘·eT+~ |æ\¢\T n‹ ∫qï ej·TdüT
˝ÀH˚ ≈£î≥T+ã uÛ≤sêìï yÓ÷j·T&ÜìøÏ |üPqTø=ì, ej·TdüT≈£î
$T+∫q ø£cÕºìï #˚d÷ü Ô Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. >∑èVü≤ìsêàD |üqT˝À¢,
¬s’˝Ò« ùdºwüq¢˝À s√&É¢ô|’ ∫qï∫qï edüTÔe⁄\qT neTTà≈£î+≥÷
m+&Éqø£, yêqqø± s√E≈£î 12 >∑+≥\T |üì#˚düTÔHêïs¡T. Bì
e\¢ u≤\\T XÊØs¡ø,£ e÷qdæø£ m<äT>∑T<ä\ ˝Ò≈î£ +&Ü yÓqø£ã&ç
b˛‘·THêïs¡T. n‹ ˝Ò‘· ej·TdüT˝À, ne÷qTwü‘·«+>± ‘·eT
dü«+‘· ˝≤uÛ≤\ ø√dü+ ø=+‘·eT+~ ô|<ä\
› T M]ì yê&ÉT≈£î+≥T
Hêïs¡T. #ê˝≤eT+~ u≤\ ø±]à≈£î\ HÓ\dü] J‘·+ s¡÷. 300
qT+&ç s¡÷. 500 es¡≈î£ e⁄+≥T+~. Ä &ÉãT“ u≤\ø±]à≈£î\≈£î
s√p ø£˙dü+ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄ø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü dü]b˛<äT.
uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« n+#·Hê Á|üø±s¡+ düTe÷s¡T 2 ø√≥¢
eT+~ u≤\ø±]à≈£î\T <˚X¯+˝À ñHêïs¡T. M]˝À 14% eT+~
u≤\ø±]àø£ e´edüú
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Ä]úø£, kÕ+πø‹ø£ s¡+>±\˝À Á|ü|ü+#·+˝Àì
nìï n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ\‘√ b˛{°|ü&ÉT‘·÷ ø°]Ô Á|ü‹wüº\qT
ô|+#·T≈£î+≥÷ eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. Ç<ä+‘ê
ãj·T≥≈£î ø£ì|æ+#˚ ì»+. ø±ì n+‘·s¡Z‘·+>± ì_&ûø£è‘·yÓTÆ
e⁄qï ndü\T ìC≤\T mH√ï! yê{Ï˝À¢ ˇø£{Ï u≤\ø±]àø£ e´edü.ú
Á|ü|ü+#·+˝Àì u≤\ø±]à≈£î\˝À 30% eT+~ uÛ≤s¡‘·
<˚X¯+˝À e⁄Hêïs¡T. 5 dü+ˆˆ\ qT+&ç 14 dü+ˆˆ\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\T
ã\e+‘·+>± |üìøÏ |ü+|üã&ÉT‘·THêïs¡T. Ä&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷
78
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
5 dü+ˆˆ\ qT+&ç 14 dü+ˆˆ\˝À|ü⁄ |æ\˝
¢ .Ò Ms¡T s√E≈£î 12 qT+&ç
18 >∑+≥\ es¡≈î£ ø£w|ºü &ü ç |üì#˚d÷ü Ô e⁄+{≤s¡T. düTe÷s¡T 85%
u≤\ø±]à≈£î\T e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À, 9% bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+
˝À, $T–*qyês¡T >∑èVü≤ìsêàD |üqT˝À¢ e⁄Hêïs¡T. M]˝À #ê˝≤
eT+~ u≤\ø±]à≈£î\T ìs¡“+<Ûä ≈£L©\T>± $T–*b˛‘·THêïs¡T.
‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #˚dæq n|ü\T rs¡Ã&É+ ø√dü+ yê] |æ\¢\qT
ìs¡“+<Ûä ≈£L©\T>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. u≤\ ø±]àø£e´edüú≈£î
yÓTT<ä{Ï ø±s¡D+ ù|<ä]ø£+. ìs¡øså£ êdü´‘·, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ ìs¡ø¢ ´å£ +,
uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+∫ Ä˝À#·q ˝Òø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï ø±s¡D≤˝Ò
ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ yê]øÏ dü]jÓÆTq edüT‘·T\T ø£*Œ+#·ø£
b˛e&É+, Á>±e÷˝À¢ dü]jÓÆTq bÕsƒ¡XÊ\\T ˝Òø£b˛e&É+, u≤\
ø±]àø£ e´edüqú T ìs¡÷à*+#˚ |ü<øä∏ ±\qT dü]>± neT\T |üs#
¡ ø· £
b˛e&É+, \+#·>=+&ç‘q· +, Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡ø¢ ´å£ +˝≤+{Ï ø±s¡D≤\T
u≤\ø±]à≈£î\qT ã+<Ûä$eTT≈£îÔ\qT #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïsTT.
ø=ìï Á|üuTÑÛ ‘·«, Á|üuTÑÛ ‘˚«‘·s¡ @C…˙‡\ n+#·Hê Á|üø±s¡+`
` Á|ü‹ eTT>∑TZs¡T u≤\ø±]à≈£î˝À¢ Ç<ä›s¡T XÊØs¡ø£+x>±
Væ≤+düã&ÉT‘·THêïs¡T.
` 50% eT+~ u≤\ø±]à≈£î\T ìs¡“+<Ûä ≈£L©\T.
` 50.2% u≤\ø±]à≈£î\T yês¡+˝À 7 s√E\T |üì
#˚kÕÔs¡T. yê]øÏ ôd\e⁄~q+ ˝Ò<äT.
` 53.22% u≤\ø±]à≈£î\T no¢\+>± Væ≤+dæ+#·ã&ÉT
‘·THêïs¡T.
` Á|ü‹ Ç<ä›]˝À ˇø£fi¯ó¢ e÷qdæø£+>± Væ≤+dæ+#·ã&ÉT
‘·THêïs¡T.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ 1986˝À u≤\ ø±]àø£#·{≤ºìï Á|üy˚X¯
ô|{Ϻ+~. á #·≥º+˝Àì |ü<∏äø±\˙ï dü]>±Z neT\T»]π>
$<Ûä+>± #·÷ùdÔ n‹ ‘=+<äs¡˝ÀH˚ u≤\ø±]à≈£î\ dü+K´qT
‘·–Z+#·e#·TÃ. á |üdæ|æ\¢\ J$‘ê\qT u≤>∑T|ü]#˚+<äT≈£î
düe÷»+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ bÕ≥T|ü&Ü*.
ì]›wºü ej·TdüT ˝À|ü\ ñqï u≤\\qT |üì˝ÀøÏ rdüTø√
e&ÜìøÏ j·T»e÷qT\≈£î nqTeT‹ ˝Ò<Tä . n+‘·sê®rj·T ø±]àø£
dü+düú 1973˝À #˚dæq ø£˙dü ej·TdüT‡ ˇ|üŒ+<ëìï Á|ü|ü+#·
<˚XÊ\T ÄyÓ÷~+∫ 14 qT+&ç 16 dü+ˆˆ\ eT<Û´ä ø£˙dü ej·TdüT‡
|ü]$T‹ì $~Û+#êsTT. dü+|üqï<˚XÊ\T Ç|ü&ÉT u≤\\qT
ø±]à≈£î\T>± ñ|üj÷Ó –+#·&+É e÷qeVü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òTü q>±,
#·≥º e´‹πsø£+>± |ü]>∑DdÏ Tü HÔ êïsTT. nsTT‘˚ ø=ìï ù|<ä <˚XÊ\T
e÷Á‘·+ u≤\ø±]àø£ e´edüúqT nqTeT‹+#·&É+ ˝Ò<ë ñù|øÏå+
#·&+É #˚dTü HÔ êïsTT. ù|<ä ≈£î≥T+u≤\ eTqT>∑&˝
É À |æ\\
¢ T ‘·eT
e+‘·T bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*‡ e#˚Ã~. ‘·s¡#·T>± u≤\\ ≈£î≥T+ã
b˛wüD˝À uÛ≤>∑+>± Á|üe÷<äøs£ y¡ TÓ qÆ ñ<√´>±˝À¢, ‘·≈î£ ÿe y˚‘H· ê
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
\≈£î m≈£îÿe >∑+≥\T |üì#˚düTÔHêïs¡T.
Á|ü|ü+#·+˝À ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ u≤\ø±]àø£ e´edüú
Ç|üŒ{Ïø° kÕ<Ûës¡D+>± ø£ì|ædüTÔqï~. ø£sêà>±sê\T, >∑qT\T,
Á‘·e«ø±\T, e´ekÕj·T ≈£L©\T, |üX¯óe⁄\ ø±|üs¡T\T, e´e
kÕj·T+, e´_Û#ês¡+, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ yê´bÕsê˝À¢ kÕj·T+
#˚j·T&É+ ˝≤+{Ï ‘ê‘êÿ*ø£ ñ<√´>±\˝À u≤\\T |üì#˚düTÔ
Hêïs¡T.
m≈£îÿeeT+~ u≤\ø±]à≈£î\T M<ÛäT˝À¢ nH˚ø£ edüTÔe⁄
\qT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î, e´ekÕj·T ≈£L©\T>±, Ç+{À¢ |üì
eTqTwüß\T>±, >∑èVü≤ìsêàD s¡+>∑+˝À |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. Ç+<äT≈£î
yê]øÏ #Ó*¢+#˚ y˚‘·q+ ≈£L&Ü HêeTe÷Á‘·+>± ñ+≥T+~.
ù|<ä ≈£î≥T+u≤\T ñqï+‘·es¡≈£î u≤\ ø±]à≈£î\T ñ+≥÷H˚
ñ+{≤s¡T.
Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± 5 qT+&ç 14 @fi¯¢ ej·TdüT‡ ñqï u≤\
ø±]à≈£î\T 158 $T*j·Tq¢ eT+~ ñqï≥T¢ j·TTìôd|òt n+#·Hê
y˚dæ+~. n+‘·sê®rj·T ø±]àø£ dü+düú\T u≤\ ø±]àø£e´edüúqT
<√|æ&û>± |ü]>∑DÏkÕÔsTT. u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ ˇ|üŒ+<ä+‘√ 32e
n~Ûø£s¡D Á|üø±s¡+ Á|üe÷<äø£s¡eTj˚T´ |üqT\T ˝Ò<ë XÊØs¡ø£,
e÷qdæø,£ Ä<Ûë´‹àø£ ˝Ò<ë kÕe÷õø±_Ûeè~ΔøÏ Vü‰ì#˚ùd |üqT\
qT+∫ u≤\\qT ø±bÕ&˚ Vü≤≈£îÿqT nìï Á|üuÛÑT‘ê«\T ÄyÓ÷
~+#ê*.
uÛ≤s¡‘Y, ã+>±¢<˚XŸ‘√ düVü‰ nH˚ø£ <˚XÊ˝À¢ u≤\ ø±]à≈£î
\qT $düÔè‘·+>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À
u≤\ ø±]à≈£î\ dü+K´ 70 qT+∫ 80 $T*j·Tq¢ es¡≈£î
ñ+≥T+<äì dæ.m.dæ.m˝Ÿ. n+#·Hê y˚dæ+~.
eTq sêÁwüº+˝À 14 dü+ˆˆ\˝À|ü⁄ |æ\¢\÷ @ $<ÛäyÓTÆq
|üì #˚sTT+#·≈£L&É<äT. bòÕ´ø£ºØ\T j·T+Á‘ê\ eT<Ûä´ m‘ÓÌÔq
79
ªH˚{Ï u≤\˝Ò πs|ü{Ï bÂs¡T\Tμ nqï $wüj·÷ìï Á|ü‹
ˇø£ÿs¡÷ >∑T]Ô+∫ Á>±e÷\T, |ü≥ºD≤\T, <˚XÊ\T ø£*dæ ø£èwæ
#˚dqæ |ü&˚ Á|ü|+ü #·kÕúsTT˝À á düeTdü´qT s¡÷|ü⁄e÷|ü>\
∑ T>∑T
‘ê+.
u≤\ø±]àø£e´edüúqT ìs¡÷à*<ë›+` u≤\\ ã+>±s¡T
uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î e÷s¡Z+ y˚<ë›+.
u≤\ j·÷#·ø£ e÷|òæj·÷
Á|ü<X˚ Ê\˝À uÛ÷Ñ >∑s“¡ ¤ Á|ü<X˚ Ê\ e+{Ï #√≥ |üì˝À ñ+∫‘˚ s¡÷.
20,000 n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT>± #Ó*¢+#·e\dæ edüTÔ+~. ø£˙dü
y˚‘·q #·≥º+ neT\T#˚kÕÔs¡T.
eTq sêÁwüº+˝À u≤\ø±]àø£ düeTdü´ Ç|üŒ{Ïø° ø=qkÕ>∑T
‘·÷H˚ ñ+~. á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ $$<Ûä
#·s¡´*ï #˚|ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. nsTT‘˚ Ç~ kÕe÷õø£, Ä]úø£,
ìs¡ø£åsêdü´‘·‘√ ≈£L&çq düeTdü´ ø±ã{Ϻ düe÷»+˝Àì nìï
esêZ\ yê] düeTdü´\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&ÜìøÏ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq
@sêŒ≥T¢ »s¡>±*. <ë]Á<ä´+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï+‘· es¡≈£î u≤\
ø±]àø£e´edüqú T s¡÷|ü⁄e÷|ü&+É nkÕ<Û´ä +. m|ü&Ó‘’ ˚ u≤\ø±]àø£
e´edüú rÁekÕúsTT˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï<√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À
<ëìï ìs¡÷à*+#˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚j÷· *. |üì#˚ùd |æ\\
¢ düeTdü´
\qT nìï ø√D≤\ qT+∫ Ä˝À∫+∫, nìï e÷sêZ\qT Ä˝À
∫+∫ |ü]cÕÿs¡e÷sêZ\qT #·÷|æ+#ê*.
u≤\ø±]àø£ dü+K´ ô|s¡>∑&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ ù|<ä
]ø£+, »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T<ä\. Á|üuÛÑT‘·«+ |üø£&É“+B>± #·{≤º\qT
neT\T|üs¡#·ø£b˛e&É+. Ä #·{≤º\ >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î dü¬s’q
ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+. ìs¡ø£åsêdü´‘·, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT
|æ\\
¢ qT bÕsƒX¡ Ê\\≈£î |ü+|æ+#·øb£ ˛e&É+ e+{Ï ø±s¡D≤\ e\¢
u≤\ø±]àø£ e´edüú ~q~q Á|ües¡úe÷q+>± ô|]–b˛‘·Tqï~.
u≤\ø±]àø£e´edüú ìs¡÷à\q ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑
dü+dü\
ú T, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T, kÕe÷õø£, bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ \
Ô· T n+<äs÷¡
ø£èwæ #˚Äj·T*. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT neT\T|üs¡#ê*.
u≤\ø±]à≈£î\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\
>∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*–+#ê*. nHê<∏ä u≤\\≈£î ÄÁX¯j·T+
ø£*Œ+#˚yê]øÏ nìï edü‘·T\‘√ $<ä´qT n+<äCÒj·÷*. düs¡«
•øå± n_Ûj·÷Hé ˝≤+{Ï |ü<∏äø±\qT n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ
e#˚Ã˝≤ #˚j·÷*. Çe˙ï neT\T »s¡>∑&ÜìøÏ düe÷»+˝Àì
dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î e∫à Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·eT e+‘·T
düVü‰j·÷ìï n+~+#ê*.
80
ás√E˝À¢ s√p yêsêÔ|üÁ‹ø£˝À¢ #·<äTe⁄‘·Tqï yês¡Ô˝À¢
#ê˝≤es¡≈î£ <=+>∑‘H· ê\T, <√|æ&\
û T, e÷quÛ+Ñ >±\T, Vü≤‘·´\T.
<˚X¯+ m+<äTøÏ˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~? m+<äTøÏ˝≤ ~>∑C≤]b˛
‘·T+~? M≥ìï+{Ï yÓqø£ e⁄qï Vü≤düÔ+ me]~? @<√ ã\yÓTÆq
nsê#·ø£ Vü≤düÔ+ ˝Òø£b˛‘˚ Çe˙ï Ç+‘· |üø£&É“+B>± m˝≤
»s¡T>∑T‘·THêïsTT? ne⁄qT. á nsê#·ø±\ yÓqø£ ô|<ä› e÷|òj
æ ÷·
>±´+>∑T\T ñ+&ç ø£<∏ä q&ç|ædüTÔHêïsTT. á nsê#·ø±\ yÓqø£
e⁄qï ìC≤\qT ãj·T≥≈£î ˝≤–‘˚ e÷qeÔe+ ñqï me«]¬ø’Hê
ø£+{Ï ˙s¡T sêø£ e÷q<äT. á nsê#·ø£ X¯≈£îÔ\≈£î eTTK´+>±
ã\e⁄‘·Tqï~ eTT≈£îÿ|ü#·Ã˝≤s¡ì |üdæ≈£Lq\T. b˛©düT\
n+#·Hê Á|üø±s¡+ eTq<˚X+¯ ˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 44,000 eT+~
|üd|æ \
æ \
¢ T n|üV≤ü ]+|üã&ÉT‘·THêïs¡T. n‹ |üdÁæ bÕj·T+˝À ‘·*¢
<ä+Á&ÉT\ qT+&ç y˚s¡T #˚j·Tã&ÉT‘·Tqï á |æ\¢\˝À #ê˝≤
eT+~ ù|<ä, <ä[‘·, ã&ÉT>∑TesêZ\øÏ #Ó+~qyêπs. ñ+&É&ÜìøÏ
dü]jÓÆTq Ç\T¢ ˝Òø£, ‘·\ <ë#·T≈£îH˚ düú\+ ˝Òì mH√ï ≈£î≥T+
u≤\T s√&É¢ Á|üø£ÿq, |òü⁄{ŸbÕ‘Y\ ô|’, ¬s’˝Ò«ùdºwüq¢˝À s¡ø£åD ˝Òì
JeHêìï >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+∫ uÛÑj·T+˝Òì
|üdæ|æ\¢\T ‘·*¢ >∑T+&Ó˝À¢ ‘·\<ë#·Tø=ì Á|üXÊ+‘·+>± ì<äT]
düTÔ+fÒ, á e÷|òæj·÷ >±´+>¥ eTqTwüß\T ne÷qTwü+>± Ä
ne÷j·Tø£ ÁbÕDT\qT n|üVü≤]düTÔHêïs¡T. yê] s√<äq\T
ãj·T≥≈£î $ì|æ+#·≈î£ +&Ü yê]øÏ eT‘·TeÔ T+<äT*∫à >∑eTà‘ÓqÔÌ
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ HÓ{Ϻ y˚düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ n|üVü≤]+|ü&çq |æ\¢˝À¢
ø=+‘·eT+~ e÷Á‘·yT˚ ‹]– ‘·*¢ ˇ&ç #˚s>¡ \
∑ T>∑T‘·THêïs¡T. ø±ì
ø=ìï y˚\eT+~ |æ\¢\T j·÷#·≈£î\T>± #ê˝≤ <äj·T˙j·TyÓTÆq
J$‘ê\qT >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì n‹ ô|<ä› sêÁcÕº\sTTq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ,
‘·$Tfi¯Hê&ÉT, øπ s¡fi,¯ ;Vü‰sY, q÷´&Û©ç ¢ eT]j·TT ˇ]kÕ‡\˝À á
j·÷#·ø£eè‹Ô m≈£îÿe>± e⁄+~. q÷´&Ûç©¢ eT]j·TT ˇ]kÕ‡
sêÁcÕº\qT á düeTdü´ eTØ m≈£îÿe>± |ü{Ϻ |”&çdüTÔ+~. y˚\
dü+K´˝À |æ\\
¢ T n|üV≤ü ]+|üã&ç, n‹ ã\e+‘·+>± j·÷#·ø£
eè‹Ô˝ÀøÏ ~+|üã&ÉT‘·THêïs¡T. @&çÃ, >√\ #˚ùd |æ\¢\qT ø={Ϻ,
‹{Ϻ, eT‘·TÔeT+<äT*∫à yêfi¯¢ H√s¡T eT÷sTTdüTÔHêïs¡T. uÛÑ+>∑T,
q\¢eT+<äT ˝≤+{Ï eT‘·TÔ eT+<äT\≈£î |üdæ|æ\¢\qT u≤ìdü
\T>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ |æ\¢\qT |üX¯óe⁄\qT
n$Tàq≥Tº $<˚XÊ\≈£î neTTà‘·THêïs¡T. á |üdæ|æ\¢\qT
|ü≥Tºø=ì m+&É˝À yêq˝À _#·ÃyÓT‘·T≈Ô î£ +≥Tqï j·TTe‘·T\qT
m+‘√eT+~ì eTq+ s√&É¢ô|’ #·÷düTÔ+{≤eTT. Ä j·TTe‘·T\T
Ä |æ\¢ ø£qï‘·\T¢\T ø±<äT. |üdæ|æ\¢\qT n&ÉT¶ ô|≥Tºø=ì
n&ÉT≈£îÿ ‹+≥Tqï ø£kÕsTT\T. yêfi¯ó¢ n&ÉT≈£îÿ+≥Tqï+‘·ùd|ü⁄
|æ\¢\T @&Ée≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ |æ\¢\≈£î eT‘·TÔeT+<äT*∫Ã
|ü&ÉTø√u…&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤ n\yê≥sTTq eT‘·TÔeT+<äT≈£î
u≤ìdü˝…’q |æ\¢\T, <ëìø√dü+ m≥Te+{Ï |üì#˚j·T&Üì¬ø’Hê
yÓqø±&És¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ä eT‘·TÔeT+<äT <=s¡ø£ì |ü]dæú‘·T˝À¢
yês¡T Äy˚XÊìøÏ ˝ÀHÓ’ <=+>∑‘H· ê\≈£î, <√|æ&\
û ≈£î, Vü≤‘·´\≈£î,
bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. e÷|òæj·÷ >±´+>¥\ kı+‘· ˝≤uÛÑ+ ø√dü+
mH√ï J$‘ê\T ã\e⁄‘·THêïsTT. á u≤\ j·÷#·ø£eè‹Ôì
ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ bÕ≥T|ü&Ü*.
` Ä]úø£ düe÷q‘·«+‘√ ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*+#ê*.
` Á|ü‹ bÂs¡Tq≈£î ø£˙dü nedüsê\sTTq ‹+&ç, >∑÷&ÉT,
>∑T&ɶ\qT n+~+#ê*.
` u≤\j·÷#·ø£ eè‹Ôì >∑T]+∫ n+<ä]ø° ne>±Vü≤q
ø£*Œ+#ê*.
` Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T s¡+>±˝Ò ø±≈£î+&Ü, dü«#·Ã¤+<ä,
kÕe÷õø£ dü+dü\
ú eTT+<äT≈£î e∫à á e÷|òj
æ ÷· ìs¡÷à\q≈£î
bÕ≥T|ü&Ü*.
` Á|ü|ü+#·+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ á $wüj·T+ >∑T]+∫
≈£L\+ø£wü+>± #·]Ã+∫, u≤\ j·÷#·ø£eè‹Ôì K+&ç+#ê*.
` u≤\ j·÷#·ø£eè‹Ô e⁄qï <˚XÊ\qT n+‘·sê®rj·T
n_Ûeè~Δ s¡+>∑+˝ÀøÏ nqTeT‹+#·e<äT›.
` á eè‹Ôì ìs¡÷à*+#˚ es¡≈£î Ä <˚X¯+˝À n&ÉT>∑T
ô|≥ºeTì n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚X¯H˚‘·\+<äs¡÷ K∫Ñ·+>±
K+&ç+#ê*.
` ˇø=ÿø£ÿ ˙{Ïu§≥Tº ø£*ùdÔH˚ »\Á|üyêVü≤+ ne⁄‘·T+~.
n˝≤π> Á|ü|ü+#·+˝Àì Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT Ç<˚ $<Ûä+>± Ä˝À∫ùdÔ
u≤\ø±]àø£e´edüúqT, u≤\ j·÷#·ø£eè‹Ôì ≈£Lø£{Ïy˚fi¯¢‘√ ô|øÏ
c
*+#·e#·TÃ.
Äs√>∑´e+‘·eTsTTq düe÷»+ ø√dü+ n+<äs¡+ bÕ≥T|ü&É<ë+!
$TÁ‘·T\T l yêdæ¬s&ç¶ qMHé, Ábıˆˆ |òüT+{≤ #·Áø£bÕDÏ,
Ábıˆˆ &܈ˆ mdt. eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄, leT‹ &܈ˆ mdt.kÕBÛ«eTDÏ >±s¡¢ dü÷Œ¤]Ô‘√...
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
81
eTqeT÷ ` eTq Äs√>∑´eT÷
sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
eè<ëΔbÕ´ìï ìyê]+∫, j·Te«qeTTqT ìs¡«Væ≤+#·Tø=qT≥
eè<ëΔ|ü´eTTq+<äT düeTdü´\T
eTs¡D+ n+<ä]ø° ‘·<´ä∏ eTT. nsTT‘˚ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·T~
XÊ«dü es¡≈£î eT+∫ Äs√>∑´eTTqT ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì ø√s¡T
≈£î+{≤s¡T.
J$‘·+ jÓTTø£ÿ $<äT´‘·TÔ (#˚‘·q) (Aura) <˚Vü≤eTT
qT+&ç ≈£î&ç #˚‹ <ë«sê $&ÉT<ä\ n>∑T#·Tqï~. á $<äT´‘·TÔ
jÓTTø£ÿ ìj·T+Á‘·D bÕsTT+≥T ≈£î&ç#s˚ TT eTT+<ä] uÛ≤>∑eTTq
eTDÏ ø£≥Tº eT]j·TT yÓ÷#˚‹ eT<Û´ä q, ˇø£ n+>∑Tfi¯eTT eè‘·eÔ TT
q+<äT ø£\<äT. BìMT<ä ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T ∫øÏ‘·‡ Ç#·TÃ≥#˚`
nq>± ˇ‹Ô&ç #˚j·TT#·÷, $&ÉT#·T#·÷, e‹Ô $&ç∫ (intermittent) ∫øÏ‘·‡ #˚dæq#√ #˚‘·q˝À n~Ûø£ $<äT´‘·TÔ $&ÉT<ä\qT
n]ø£&ÉT‘·T+~. Ç~ eTq≈£î Bs¡Èø±\eTT j·Te«q eTTqT
ìs¡ « Væ ≤ +#· T ≥≈£ î qT eT]j· T T eè<ëΔ b Õ´ìï Ä\dü ´ +
#˚j·TT≥≈£îq÷ kÕeTs¡ú´eTT H=dü>∑T#·Tqï~.
40 dü+ˆˆ\ ej·TdüT‡ ‘·sT¡ yê‘· Ád”\
Ô ≈£î eT]j·TT |ü⁄s¡Twüß
\≈£î á ∫øÏ‘·‡ ‘·|üŒìdü].
Ç˝≤ á bÕsTT+≥T (#˚sTT˝Àì Á|ü<˚X¯eTT) ô|’ Áø£eT+
‘·|üŒø£ ∫øÏ‘·‡ (ˇ‹Ô&ç) eTTdü*yê]øÏ ≈£L&Ü n~Ûø£eTT>±
˝≤uÛÑø±s¡ø£+>± e⁄+&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü, yês¡T m≈£îÿe X¯øÏÔì
bı+~, ej· T dü T ‘· – Z q ≥T¢ eT]j· T T n\dü ≥ ‘· – Z q ≥T¢
nì|æ+#·T≥ ÁbÕs¡+uÛÑeT>∑TqT.
82
BìøÏ Áø°yéT, (j·Te«qeTTqT ø±bÕ&ÉTø=qT≥≈£î) ô|’ô|’
|üP‘·\‘√ ˇø£ #·s¡àeTTqT e÷Á‘·y˚T ø±bÕ&ÉT≈£î+≥T+{≤eTT.
<ëìøÏ m+‘√ <ÛäqeTTqT eè<Ûë #˚düTÔ+{≤eTT. n+<äTHê Ád”Ô\T
nsTT‘˚ dü+bÕ<äq˝À ˇø£ uÛ≤>±ìï j·Te«q+>± ø£q|ü&ÉT≥≈£î
e´s¡+ú #˚dTü +Ô {≤s¡T. <ëìï Ädüsê #˚dTü ø=ì Á|ü|+ü #·yê´|üeÔ TT>±
mH√ï ãVüQfi¯C≤rj·T dü+düú\T ‘·eT yê´bÕsê\qT eè~Δ #˚düT
ø=+≥THêïs¡T.
eTqeTT yê] Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î, Á|üø≥
£ q\≈£î |ü&bç ˛≈£î+&Ü
Á|üD≤[ø± s¡#·q #˚düT≈£îqï≥¢sTT‘˚ m+‘√ <ÛäHêìï eT]j·TT
Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉT≈£îqïyêfi¯¢eTe⁄‘êeTT.
Á|üD≤[ø± s¡#·q
Ç|ü&ÉT MTs¡T H˚s¡TÃ≈£îqï eè<ëΔbÕ´ìï ìs√~Û+#·T≥
j·Te«Hêìï s¡øÏå+#·Tø=qT≥ H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. ø£qø£ MT |ü<äM
$s¡eTD (]f…ÆsYyÓT+{Ÿ)≈£î ‘·–q Á|üD≤[ø£qT s¡∫+#·Tø=qT≥
n‘·´+‘· ÄeX¯´ø£eTT. MTs¡T ø√s¡Tø=qT yê´|üø±\qT ô|+#·Tø√
e\dæ ñqï~. ø=‘·Ô Vü‰;\qT, MT≈£î` MT <ä+|ü‘T· \≈£î düe÷q
n_Ûe÷qeTTø£\yê{Ïì ˝Òø£ ˇø£] Çwüeº TT Ç+ø=ø£ø]£ øÏ nqT≈£L
*+#·T yê{Ïì mqTïø=ì n_Ûeè~Δ #˚düTø√e˝…qT. #·<äTe⁄≥,
Áyêj·TT≥ eT]j·TT \*‘·ø£fi¯\T, dü+^‘·eTT, ∫Á‘·˝ÒKqeTT,
‘√≥|üì, e¬>’sê |üqT\ j·T+<äT ÁX¯<äΔ rdüTø=qT≥ ÁbÕs¡+_Û+
#·+&ç, ∫qï |æ\\
¢ ≈£î uÛ≤wü eT]j·TT eTq dü+|òTü ø±s¡´Áø£e÷\T
H˚s¡TŒ≥˝À, MT nqTuÛÑeeTTqT |ü~eT+~øÏ |ü+#·T≥˝ÀqT
‘√&ÉŒ&É+&ç. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, mH√ï Á|ü<˚XÊ\T ‹]– Á|ü|ü+#êìï
‹\øÏ+∫, »qT\qT ø£\j·T+&ç, MTs¡T yê]‘√ ˇø£s¡T>±
eTy˚Tø£+ nqTuÛÑ$+#·>∑\s¡T.
n‹ eTTK´yÓTqÆ <˚eT+fÒ Ç~es¡≈î£ MT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î
MTπs øπ +Á<ä_+<äTe⁄>± ñ+{Ï] ø±ì Ç|ü&ÉT Ç‘·sT¡ \ øπ eå TeTT
q≈£î bÕ≥T|ü&ÉT≥ >=|üŒ dü+‘√wüeTTq≈£î, ø=‘·Ô e÷sêZ\qT
ø£qT>=qT≥≈£î ÁX¯<äΔ rdüTø=qT≥≈£î ÁbÕs¡+_Û+#·+&ç. MT
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Äù|ø£å\qT ‘·–Z+#·Tø=ì Ç‘·s¡T\ Äù|ø£å\qT HÓs¡y˚s¡TÃ≥≈£î
Á|üj·T‹ï+#·+&ç. n+<äT˝À MT≈£î n~Ûø£ ‘·è|æÔ \_Û+#·>∑\<äT.
n<˚$<Ûä+>± eTqeTT ‹H˚ ÄVü‰s¡eTT ô|’q ` ÄVü‰s¡eTT
60 @+&É¢ ej·TdüT ‘·sT¡ yê‘· >∑T+&Ó eT]j·TT ø±˝ÒjT· +
HÓeTà~>± |üì#˚jT· T≥ ÁbÕs¡+_Û+#·TqT nì yÓ<’ ´ä Á|ü|+ü #·eTT
>∑T]Ô+∫q~. ø£qTø£ uÛÀ»Hêq+‘·s+¡ $ÁXÊ+‹ #ê˝≤ nedüse¡ TT.
eT]j·TT uÛÀ»Hê\˝À e÷s¡TŒ n$T‘·eTT>± nedüs¡eTT.
e+&çq ÄVü‰sêìï kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·es¡≈£L ‘·–Z+#· Á|üj·T‹ï+
#·+&ç. Ä≈£î≈£Ls¡\ s¡kÕ\T, |ü+&ÉT¢, ô|s¡T>∑T e¬>’sê\qT
rdüTø=qT≥ m≈£îÿe #˚j·T+&ç. Ç~ ‘˚*ø£>± Js¡íyÓTÆ MT≈£î
ø±e\dæq X¯øÏÔì Ç#·TÃqT. n+‘˚>±ø£ ‘˚*ø£ yê´j·÷eTeTT,
ÁbÕD≤j·÷eTeTT (yÓT&çfÒwüHé), q&Éø£, 30/40 ì$TcÕ\T
á<äT≥ (dæ«$Tà+>¥) #ê˝≤ nedüse¡ TT. #ê˝≤ ‘=+<äs>¡ ± MTs¡T
Á|üø£è‹ düMT|üeTTq ñ+&É>∑\s¡T eT]j·TT Á|ü‹ ñ<äj·TeTT
MT≈£î q÷‘·q dü+‘√wüeTT\qT, J$‘·eTTq≈£î ø=‘·Ô nsêú\qT
n+~+#·>∑\<äT. eT]j·TT MTs¡T j·TTe≈£î\T>± MT≈£î nì
|æ+#·>∑\s¡T. ˇø£ |üøÏå e˝… ñ˝≤¢düeTT>± bÕ&É>∑\s¡T. eT]j·TT
100 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± J$+#·>∑\eTH˚ qeTàø£eTTqT
bı+<ä>∑\s¡T.
|ü+#·uÛÑ÷‘ê\T ` eTq X¯Øs¡ ‘·‘ê«\T
á
#·sê#·s¡ Á|ü|ü+#êìï |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T n+fÒ` ◊<äT
uÛÑ÷‘ê\T ìj·T+Á‹kÕÔsTT. n~ Á|üø£è‹. n$` Á|ü|ü+#êìï
ìj·T+Á‹+∫qfÒ¢ eTq X¯Øs¡+˝ÀqT ìøÏå|üÔyÓTÆ ñ+~. e÷qe
<˚Vü‰ìï Á|ü|ü+#·+ #˚dæ <ëìï ≈£L&Ü ìj·T+Á‹kÕÔsTT.
n$`
1) uÛ÷Ñ $T` Settlement, Seat Heavy— 2) ˙s¡T` Mofility
Charactor, s¡ø£ÔeTT— 3) n–ï` Js¡í+, Acidity— 4) yêj·TTe⁄`
JeeTT, s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡+— 5) Äø±X¯eTT` Whole Balance, Lightness - openned
|ü+#· uÛÑ÷‘·eTT\T eT]j·TT e÷qe X¯Øs¡eTT
1) uÛ÷Ñ $T: á |ü+#· uÛ÷Ñ ‘ê\˝À ˇø£fqÆ… uÛ÷Ñ ‘·‘«· + nìï
»edü‘·«eTT\T ìÁ<ëDeTT eT]j·TT ìsê«bÕs¡eTT ø£\$
j·T>∑TqT. eT]j·TT Bìì #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚j·TT≥≈£î n~Ûø£
yÓTqÆ X¯øìÔÏ (mqØ®) ñ|üj÷Ó –+#·e\dæ j·TTqï~. n~Ûø£ ãs¡Te⁄,
e÷+düeTT (ô|ò¢wt), ø=e⁄«, e¬>’sê\T ø£*–j·TTqï e´≈£îÔ\T,
uÛÑ÷‘·‘·Ô« ÁbÕã\eTT´q≈£î $T+∫ ñ<ëVü≤s¡D\T. yês¡T
∫+‘·qT yÓ*ãT#·TÃs¡T, eT]j·TT @<˚ì bı+<äT≥≈£î yê]øÏ
Ä‘·Ts¡‘· ñ+&É<Tä . yês¡T »>∑&eÉ TTq≈£î <ä÷s¡eTT>∑ ñ+<äTs¡T.
yê] J$‘·eT+‘ê ‘ê|”>± kÕ>∑T‘·T+~. <˚Vü≤eTT˝À á
uÛÑ÷‘·eTTq≈£î e´‘ê´düeTT ø£*–q#√ e÷qe⁄\T kÕ«s¡ú|üs¡T
\>∑T<äTs¡T, eT]j·TT kÕ«s¡ú|üs¡ uÛÀ>±\≈£î n+øÏ‘·eT>∑T
#·THêïs¡T. Ç~ ˇø£ ‘·≥düú uÛÑ÷‘·eTT (Neutral Element).
2) ˙s¡T: Ç~ <˚Vü≤eTT eT]j·TT JeeTT jÓTTø£ÿ
>∑eTqeTTqT ìs¡«Væ≤+#·T#·Tqï~. nsTT‘˚ BìøÏ #·\¢ãs¡#·T
>∑TDeTT düVü≤»eTT>± ø£\<äT. <˚Vü≤eTT˝À 70% ø£qïqT
n~Ûø£eTT>∑ ˙s¡T ñqï+<äTq ñwüíeTT eT]j·TT s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
\qT ø±bÕ&ÉT≥˝À Ç~ n‹ eTTK´ uÛÑ÷$Tø£qT ìs¡«Væ≤+#·T
#·Tqï~. Ç~ s¡TDuÛÑ÷‘·eTT (Negative Element).
3) n–ï: Ç~ <˚Vü≤eTT q+<äT y˚&ç$Tì ø£*–+#·T
#·Tqï~. Ç~ ˙{Ïì y˚&ç #˚j·TTqT. <äèwæºì ìj·T+Á‹+#·T
#·Tqï~. Ç~ ÄVü‰s¡eTTqT J]í+∫ <˚Vü≤eTTq≈£î X¯øÏÔì ø£*
–+#·T#·Tqï~. Äø£* <ä|ü\qT ø£*–+#·T#·Tqï~. ø£+&Ésê\
eTè<äT‘·«eTTqT eT]j·TT eTTKes¡ÃdüT‡ kÂ+<äs¡´eTT\qT
ìs¡«Væ≤+#·T#·Tqï~. yÓT<ä&ÉT jÓTTø£ÿ $#·ø£åD≤ X¯øÏÔì $düÔ]+
#·TqT. jÓ÷#·q≈£î düV‰ü j·Tø±]. yê´~Û ìs√<Ûøä £ Je⁄\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ
‘√&ÉŒ&ÉTqT. dü+øÏå|üÔeTT>∑ Ç~ eTq <˚Vü≤eTH˚ ø±s¡T≈£î kÕºs¡ºs¡T
(startars) nì #Ó|üŒe#·TÃqT. Bì˝À >∑\ ˝ÀbÕ\T @$ nq>±
s¡øVÔ£ ≤” q‘·, ø±yÓTs¡T¢ eT]j·TT Js¡í dü+ã+<Ûä düeTdü´\qT ø£*–+
#·T≥. Ç+ø£q÷ Ç~ eT÷s¡Ã¤ (fainting), n|ükÕàs¡eTT (epilepsy) \qT ø£*–+#·TqT. yÓT<ä&ÉTqT ø£\∫y˚j·TTqT. n+‘˚
ø±ø£, <äèwæºì eT+<ä–+|üCÒdæ ø£+&É¢˝À X¯óø£¢eTT ô|s¡T>∑Tq≥T¢
#˚j·TT ÄeT¢eTTqT (acidity) |ü⁄{Ϻ+#·TqT. eT]j·TT #·s¡à
yê´<ÛäT\qT, es¡íV”≤q‘· (depigmentation) \qT ø£*–+#·TqT.
n+<äT#˚‘·H˚ ÁbÕø˘ (‘·÷s¡TŒ) <˚XÊ\T ∫øÏ‘ê‡ $<ÛëHê
\˝À n–ï, uÛÑ÷‘· ìj·T+Á‘·D eT]j·TT s¡ø£åD\≈£î n‘·´ ~Ûø£
ÁÄ|ü<Ûëq´‘· Çe«ã&ÉT#·Tqï~. Ç~ <Ûäq<Ûäèe uÛÑ÷‘·eTT positive element).
4) yêj·TTe⁄: yêj·TTe⁄ dü«j·T+ ÁbÕDy˚T. n~ ã\eTT
eT]j·TT Á|ü‹ <˚Vü‰ej·TeTTqT q&ç|æ+#·TqT (conducts).
>∑T+&Ó #·s¡´qT, s¡ø£Ô Á|üdüs¡DqT ìj·T+Á‹+∫ <˚Vü≤eTT
ì\ø£&É>± (balance) ñ+&ÉT≥qT ìs¡«Væ≤+#êqT. XÊ«dæ+#·T
≥˝ÀqT, eT\eT÷Á‘· $düsq®¡ ˝ÀqT ‘√&ÉŒ&ÉTqT. Ç~ X¯ãe› TTqT
83
|ü ⁄ {Ï º + #· T #· T qï~. eTqX¯ Ù ≈£ î Ô \ qT (faculties) eT]j· T T
C≤„|üø£X¯≈£îÔ\qT b˛wæ+#·TqT. #·\qX¯øÏÔ ˝Òì |æ‘·Ôs¡düeTT,
ø£|òüeTT\qT ø£~*+#·TqT. Ç~ <Ûäq <Ûäèe uÛÑ÷‘·eTT.
5) Äø±X¯eTT (Space): <˚Vü≤eTT˝À yêj·TT Á|üdüs¡D
eT]j·TT <˚Vü≤ düeT‘·÷ø£ ìs¡«Vü≤D\ neø±X¯eTTq≈£î
Äø±X¯eTT nedüs¡eTT. Ç{Ϻ Á|üdüs¡D≈£î Ä≥+ø£eTT ø£*–q#√
H=|æŒ ø£*–, >∑T+&Ób˛≥T (Heart Attack), |üøyå£ ê‘·eTT, eT÷s¡Ã¤
yÓTT<ä\>∑T yê{ÏøÏ <ë]rj·TTqT. Ç~ s¡TD<Ûäèe uÛÑ÷‘·eTT
(Positive Element).
eTTK´ >∑eTìø£: ˇø£ uÛÑ÷‘·eTT˝À m˝≤+{Ï n\»&ç
ø£*–Hê n~ nìï uÛ÷Ñ ‘ê\˝À Á|üu≤Û e+ ø£*–+∫ düeT‘·÷ø±ìï
(balance) ‘=\–+∫ n\»&çøÏ <ë] rdüTÔ+~. n+<äTø£ì nìï
uÛÑ÷‘ê\qT ìj·T+Á‹+#·Tø√e\dæq nedüs¡+ e÷qe⁄\≈£î
m+‘Ó’Hê e⁄qï~.
‘·s¡>∑ì <ÛäqeTT ` ø£qã&Éì ã\eTT
Ç∫à |ü⁄#·TÃ≈£îH˚ dü«uÛ≤eeTT eT]j·TT <Û√s¡DÏ eTqTwüß\
eT<Û´ä dü+ã+<Ûë\qT <äè&ÛeÉ TT #˚kÕÔsTT. yê{ÏH˚ eTqeTT ø£sà¡
ã+<Ûë\T n+{≤eTT. Ç~ ‘·s>¡ ì∑ <Ûqä eTT. ãj·T{ÏøÏ ø£q|ü&øÉ £
b˛sTTq|üŒ{Ïø° <ëì $\Te neT÷\´yÓTÆq~, yÓ\ ø£≥º˝Òì~.
nsTTq|üŒ{ÏøÏ eTqeTT Ç∫Ãq <ëìø£qï m≈£îÿe
Ä•+∫Hê ˝Òø£ yê&ÉT≈£îqï eTq≈£î ø£cÕº\T ø£\T>∑ø£ ‘·|üŒe⁄.
ñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£ÿ dü+dü˝
ú À |üì#˚ùd (dü+düqú T q&çù|)
yê´bÕs¡düTÔ&ÉT ‘·q ø±s¡´<ä]Ù ô|’q mH√ï $wüj·÷\ô|’ e´øÏÔ
>∑‘+· >± Ä<Ûës¡|&ü ç e⁄+{≤&ÉT` ‘·qT <˚X$¯ <˚XÊ˝À¢ yê´bÕs¡ ø±s¡´
ø£˝≤bÕ\ <äècÕº´ yÓ[¢q|ü&ÉT ÄyÓTH˚ nìï ø±sê´\T #·÷düT
ø√e*‡ edüTÔ+~. ‘·q $»j·T+ ‘·q~ e÷Á‘·y˚T nì ÁuÛÑeT|ü&ç
ÄyÓTqT, Ä ø±s¡´<ä]Ù #˚ùd |üqT\qT >∑T]Ô+#·ø£, |üì MT<ä
|üì |ü⁄s¡e÷sTT+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü ‘·–q+‘·
Áb˛‘ê‡Vü≤+ ø±ì, $\Te ø±ì Çe«ø£b˛‘˚ Áø£eTÁø£eT+>± ÄyÓT˝À
(ø±s¡´<ä]Ù)˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ø=+‘· ø=+‘·>± ‘·–Z n~ ˇø£s√E
nø£kÕà‘·TÔ>± ø±s¡´<ä]Ù Ä dü+düúqT e~*‘˚` n˝≤+{Ï qeTàø£
yÓTÆq e´øÏÔ ˝Òì ˝À≥T me«]‘√q÷ uÛÑØÔ #˚j·T≥+ kÕ<Ûä´+
ø±<äT ø£<ë! n~ ˇø£ >±&ÛÜ+<Ûäø±sêìï $T>∑T\TdüTÔ+~.
m|ü&Ó’Hê eTq <ÛäHêìøÏ ø±ì, edüTÔe⁄≈£î ø±ì $\Te
eTq$T∫Ãq yÓT#·TÃø√\T˝ÀH˚ e⁄+≥T+~.
n<˚ $<Û+ä >± eTq˝À (eTqTwüß˝À¢) dü+ã+<Ûë\T ≈£L&Ü
eTqeTT yê{ÏøÏ ÇdüTÔqï >∑T]Ô+|ü⁄qT ã{Ϻ yê{Ï $\Te\T
eT]j·TT <äè&ÛÉ‘·«eTT ô|]– ˇø£ s¡ø£yÓTÆq #ê˝≤ >∑{Ϻ ã+<ÛäT
‘ê«ìï ã\yÓTqÆ X¯øÔÏ Á|üø+£ |üHê*ï, yê‘êes¡D≤ìï ‘·j÷· s¡T#˚d,æ
$\Te\ ã+<Ûä+, ã\yÓTÆq nqTã+<Ûëìï ô|+#·T≈£î+≥÷
‘·s¡>∑ì <Ûäq+>± e⁄+&çb˛‘·T+~.
Ç˝≤+{Ï ã+<Ûë\T, $\Te\T <˚e⁄&çï qy˚Tàyêfi¯¢≈£î,
84
Ä <˚e⁄ì‘√H˚ dü+ã+<Ûëìï ô|+#·T≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔsTT. n<˚ X¯øÏÔì
q$Tàq yêfi¯≈¢ î£ Ä X¯øÔÏ qT+∫ n<äT“¤‘· X¯≈î£ \
Ô qT, eTVü≤‘·sÔ y¡ TÓ qÆ
dü+ø£˝≤Œ*ï düeT≈£Ls¡TÃø√>∑\T>∑T‘ês¡T.
eTq uÛÑeã+<Ûë\˙ï nXÊX¯«‘·+ nsTTq|üŒ{Ïø° yê{Ï
$\Te\T m|üŒ{Ïø° rdæy˚j·T˝Òì eTTÁ<ä\qT eTqdüT‡˝À
y˚j·Tã&ç ‘˚*ø£ yê‘êes¡D≤ìï düèwæºkÕÔsTT.
dü+dü˝
ú À nsTT‘˚ |üì Ç∫Ãqyê&ÉT (dü+kÕú|≈ü î£ &ÉT), |üì
#˚ùdyê&ÉT (ø±]à≈£î&ÉT)` Ç<ä›s¡÷q÷ ˇπø dæ<ëΔ+‘·+ ô|’q, ˇπø
Ä˝À#·Hê $<Ûëq+‘√ eTqdüT‡qT n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tº≈î£ +≥÷ |üì
#˚ùdÔ ÄyÓT m+‘√ $\Te\ düe÷C≤ìï, düeT÷Vü‰ìï ‘·j·÷s¡T
#˚düTÔ+~.
eTqdüT‡qT ìÁ>∑Vü≤X¯øÏÔ <ë«sê Á|ü‹s√p 20 qT+∫ 30
ì$TcÕ\T <Ûë´q+ #˚dæq≥¢sTT‘˚, yê]˝À |ü]|üø£«‘· ô|]–,
dü+Á>∑Vü≤X¯øÏÔ ô|]–, ã\yÓTÆq ã+<Ûë\T ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. á
<Ûë´q+ <ë«sê eTìwæ Á|ües¡qÔ ˝À e÷s¡TŒ ‘·|Œü ≈£î+&Ü edüT+Ô ~,
yê]˝À |ü]es¡Ôq e∫à ˇø£] |ü≥¢ ˇø£s¡T >ös¡e+ ô|+#·Tø=ì`
ˇø£ düTVü≤è<é yê‘êes¡D≤ìï ‘·j·÷s¡T#˚düTÔ+~ nq&É+˝À
m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. <Ûë´q+˝À eTq+ me«]‘√HÓ’Hê
dü+ã+<Û+ä ô|≥Tºø√e#·TÃ. eTq dü+ø£\Œã˝≤ìï ô|+#·Tø√e#·TÃ`
<Ûë´q+˝À eTq*ï eTq+ |ü]|üPs¡í‘·«+ yÓ’|ü⁄ q&ÉT#·T ø=H˚≥T¢
#˚dæ $\Te*ï ô|+#·Tø=H˚ e÷s¡+Z yÓ|’ ⁄ü ø£q|ü&ìÉ <Ûqä +, ‘·s>¡ ì∑
ã\+>± n_Ûeè~Δ #˚düTø√e#·TÃ. n˝≤ eTq+ <Ûë´q+˝À Áø£eT
Áø£eT+>± düeTj·Tdü+<äsꓤ\qT n+#·Hê y˚ùd X¯øìÔÏ ô|+#·Tø=ì
ˇø£ ì]›wyºü TÓ qÆ uÛ$Ñ wü´‘·T˝
Ô À dü+ã+<Ûë\qT ô|+#·Tø√e&É+ yÓ|’ ⁄ü
|üj·Tì+#·e#·TÃ, e⁄qï $\Te\≈£î n<äq+>± $\Te\T nH˚
<ÛäHêìï` dü+ã+<Ûä+ nH˚ ã˝≤ìï e⁄qï<ëìï ‘·π>Z≥Tº ø±≈£î+&Ü,
ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛e#·TÃ.
c
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Making A Difference
Gouri Srinivasan
Let me start by telling you this story by Loren Eisley. I bet most of you know this story already, but it doesn't
hurt to read it again The Boy and the Starfish
A man was walking along a deserted beach at sunset. As he walked he could see a young boy in the
distance, as he drew nearer he noticed that the boy kept bending down, picking something up and throwing it
into the water.
Time and again he kept hurling things into the ocean.
As the man approached even closer, he was able to see that the boy was picking up starfish that had been
washed up on the beach and, one at a time he was throwing them back into the water.
The man asked the boy what he was doing, the boy replied, "I am throwing these washed up starfish
back into the ocean, or else they will die. "But", said the man, "You can't possibly save them all, there are thousands on this beach, and this must be happening on hundreds of beaches along the coast. You can't possibly
make a difference."
The boy looked down, frowning for a moment; then bent down to pick up another starfish, smiling as he
threw it back into the sea. He replied,
"I made a huge difference to that one!"
Most people think that making a difference in the world would involve a lot of their time, energy and
effort. It feels like an overwhelming challenge, as if they have to tackle world hunger or stop wars between
countries. No, not at all. On the contrary, you can make a huge difference by giving your busy postman a big
smile that would cheer up his day or when you go shopping, you can genuinely compliment the checkout cashier about her hair or dress. If you can spare time, volunteer an hour or two of your time for a worthy cause.
There's no such thing as a small act of generosity. As Mother Teresa put it, kind words can be short and
easy to speak but their echoes are truly endless and so it is with small and sympathetic deeds. The size of the
contribution does not matter; it's the love that you put into it that counts.
It's now become a habit for me that every day, when I wake up, I recall this story. This is my 'mantra' and
I try my best to do whatever I can to make a difference to someone that day. Whether it be wishing a stranger
in town, or helping an old person with their shopping bags, it all adds up. If they look at me queerly, and decline my help, does it worry me? Not one single bit.
I go to India quite frequently and I do visit temples every so often. When the 'Aarathi' is brought to me,
I put very little money, and use the rest of the 'temple' money to buy the person looking after the shoes, some
coffee or a meal. It gives me more pleasure doing this than putting money into a Hundi. Right or wrong, it
doesn't bother me. What delights me most is seeing that person's face light up!
There is a lot of sympathy in this world, but very little action. You see an advertisement of malnourished
children from the poverty stricken provinces of the world. It moves you to an extent where tears flow down
your cheeks. But that does nothing to improve their situation. Just because your heart cries out in agony at viewing
these pitiful sights, it makes not one iota of difference to them, nor does it elevate your position. Their circumstances remain unchanged.
Feeling sorry is simply a waste of time and does nothing but deplete you of your energy. Instead do something meaningful, even if it is teeny weeny, that involves you in this poverty project, and then, you've truly
made a difference to these children. It's good to be blessed; it is better to be a blessing.
c
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
85
ø£$‘ê ø£<ä+ã+...
e∫Ã+~ H˚&ÉT ñ>±~ ` ‘Ó∫Ã+~ eTq≈£î uÛÀ>±~
u≤ã÷sêe⁄ ô|+&Ó+
‘Ó\T>∑T˝Àì r|æ‘·q+
‘Ó\T>∑Tyê] Áù|eT>∑TD+
‘Ó\T>∑T˝Àì eT<ÛäTs¡>±q+
‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹j·Tì eTq+
#˚<äT r|æ s¡T#·T\‘√
ø£wüºdüTœ' n_Ûs¡T#·T\‘√
Äj·TTsY Äs√>∑´eTT\‘√
n+<ä]ø° kÂuÛ≤>∑´eTT\‘√
nœ\ nH√´q´ düVü≤yêdü+‘√
düø£\ k»q´ dü+‘√wü+‘√
e÷‘·è‘·«eTTqT ` <ë+|ü‘·´eTTqT ô|+#·Tø=ì
e÷qe‘·«eTTqT ` Áù|eT‘·‘·«eTTqT m+#·Tø=ì
>∑‘· e‘·‡s¡|ü⁄ nqTuÛÑyê\‘√
Væ≤‘·e‘·‡s¡|ü⁄ nuÛÑj·TeTT\‘√
ø£HÓï eHÓï\‘√ ` ì+&ÉT yÓHÓï\‘√
»\ø£HÓï˝≤>∑ ` »&É˝Àì eT˝…¢ eHÓï˝≤>∑
m+&çq yÓTT<äT›≈£î ` ˝Ò‘· ∫>∑Ts¡T˝≤>±
m&Ü]˝Àq yêq∫qT≈£î ˝≤>±
Äø±X¯+˝Àq >∑+>∑˝≤>±
B|üø±+‘·T\‘√
XÊ+‹ $ÁXÊ+‘·T\‘√
86
dæ]dü+|ü<ä\‘√
Vü≤] Äosê«<äeTT\‘√
e∫Ã+~ H˚&ÉT ñ>±~
‘Ó∫Ã+~ eTq≈£î uÛÀ>±~
˙ |ü≥Tº eÁkÕÔ\ sêø£‘√
˙ |ü]#ê+>±\ XÊÁkÕÔ\ ˝ÒK‘√
>∑T&ç˝À >∑+≥\T ÁyÓ÷–q$
>∑T+&Ó˝À eT+≥\T πs–q$ (düyÓTÆø£´‘ê)
>∑≥Tº ô|’ >∑Te«\T ≈£Ldæq$
#Ó≥Tºô|’ |ü⁄e⁄«\T |üPdæq$
ô|<äe⁄\ô|’ qe⁄«\T $]dæq$
jÓT<ä\ ô|’ q>±\T yÓT]dæq$
neì˝À »\T¢ ≈£î]dæq~
bı\+˝À |ü+≥\T |ü+&çq$
ø£\+˝À ø±yê´\T ø£~*q$
˙ |ü+#·\ |ü≥TºeÁkÕÔ\ sêø£ ø√dü+
˙ |ü+#ê+>±\ XÊÁkÕÔ\ ˝ÒK ø√dü+
y˚TeTT n+‘·s¡+>∑+˝À ø=y=«‘·TÔ\T yÓ*Z+#·Tø=ì
y˚TeTT ns¡#‘˚ T· \‘√ n>∑sT¡ ∫‘·T\
Ô T eTT{Ï+º #·Tø=ì
ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTT z ñ>±~
n+<äTø√ e÷ BbÕ\T uÛÀ>±~
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
$»j·THêeT dü+e‘·‡sê>∑eTq+
ñ>±~ ø£q´
|üÁkÕ<é ø±fÒÁ|ü*¢
q[ì ≈£îe÷]
$»j·T y˚j·÷* |ü⁄Hê~ qe´j·TT>±ìøÏ
ÄeTì ø√sTT\ |æ\T|ü⁄\‘√
M~Û M~Û y˚&ÉTø£\ ‘√&ÉsTT }s¡÷s¡Tq
$»j·THêeT dü+e‘·‡sê>∑eTq+ n+~+#ê* $»jÓTT‘ê‡Vü≤+
$»j·T Çyê«* $ø±kÕìï- $C≤„Hêìï ‘˚yê* $|üDÏM~Û˝À
$»j·T #˚j·÷* Ms¡$Vü‰s¡+ nìï s¡+>±˝À¢ rsêÃ* nqïbÕHê<äT\ ˝À≥T nìï <˚XÊ˝À¢
$»j·T<äs¡Vü‰dü+ yÓ*¢$]j·÷* düø£\ e÷qyê[ ô|<ë\ô|’
$»j·÷>∑eTq+ ns¡y’… edü+‘ê\ düTBÛsÈ¡ ø±\j·÷Hêq+‘·s+¡
$#êsê\qT düT<ä÷s¡+ #˚j·÷* #Ó&ÉTì e+∫ eT+∫ì ¬>*|æ+#ê*
$»j·T j·TT>±~ Çyê«* $XÊ«kÕìï ø±yê* k˛bÕq+ ì»J$‘êìøÏ - C≤‹ C≤‹øÏ
$»j·T nyê«* Ms¡T\≈£î $»j·Te÷*ø£ ø±yê* düTeTe÷*ø£ <˚X¯kÂuÛÑ>±´ìøÏ
$»j·T nHê* $»jÓ÷düTÔ nì ‘˚yê* XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T Á|ü|ü+#êìøÏ
‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T\ XÀuÛÑ\‘√
e÷$∫>∑Ts¡T ‘√s¡D≤\‘√
ns¡ $]dæq |üP\ düT>∑+<Ûä ˝Ò|üHê\‘√
ø£e⁄\ ø£$‘êø£ås¡ ≈£îdüTeT e÷\\‘√
ø£eT˙j·T düT+<äs¡ >±Hê\+ø£s¡D‘√
q+&É÷] m+ø£+‘· n+<äyÓTÆq~
$X¯«Hê<∏äT\ yê] ø±e´ø£q´ø£πø BÛf…Æq~
eTq >√<ë] |üs¡efi¯¢ y=+|ü⁄\H˚
‘·q y˚Tì y=+|ü⁄\T>± ø£*–j·TTqï~
e÷≥\ø£+<äì ø£e⁄\ es¡íq≈£î n+<äì
á eTT>∑ΔeTH√Vü≤s¡ ª‘Ó\T>∑T ñ>±~ ø£q´μ
‘·q sTTwüºdüKT&Ó’q edü+‘·T&ç‘√
eTq uÛ≤s¡‘êeì qT+∫ á Á_{°wüß <˚XÊìøÏ
ek˛Ô+~, e∫Ã+~— ‘·q |ü+&ÉT>∑qT
dü«j·T+>± eTq‘√ ÄkÕ«~+#·&ÜìøÏ
Çø£ |ü+#ê+>∑ÁX¯eD≤\‘√ |ü#·Ã&ç wüÁ&ÉT#·T\‘√
ÄyÓTqT eTT]|æ<ë›+, yÓTÆeTs¡|æ<ë›+
‘ê˝Ÿ yê] ‘ês¡ø£eT+‘·Á+ ` ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ <˚y√uÛÑe
ùV≤eT e÷#·s¡¢
Ç~ ø£˝≤ ì»e÷ ˝Òø£ eTqdüT #˚dæq >±s¡&çj·÷
‘Ó\T>∑T e÷≥ $ì|æ+#·ì #√≥
‘Ó\T>∑T<äq+ ø£ì|æqÃì #√≥
‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ<˚y√uÛÑen+≥÷
‘ê˝Ÿ yê] ‘ês¡ø£eT+Á‘·+
m\T¬>‹Ô $ì|æ+#ÓHê >=+‘Ó‹Ô bÕ&ç+#ÓHê
neTà uÛ≤wü¬ø’ nÁs¡T\T#ê∫ |üs¡uÛ≤wü $˙$˙ y˚kÕ]b˛sT÷
~≈£Lÿ yÓTT≈£Lÿ ˝Òø£ <ë] ‘Óq÷ï ‘√#·ø£
‘Ó\T>∑T yÓ\Tπ> ø£s¡Ty…’ ì•sê‹] m<äT¬s’
nX¯˝Ò düT<ä÷s¡ rsê˝…’ ÄeT&É <ä÷s¡+ yÓ[flq y˚fi¯
‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ<˚y√uÛÑej·T+≥÷
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
‘ê˝Ÿ jÓTTø£ÿ ‘ês¡ø£eT+Á‘·+
‘Ó\T>∑T|üP\T yÓ<ä»*¢+B
‘Ó\T>∑Tu≤e⁄{≤ m‹Ô+B
Ç~ ø£˝≤ ì»e÷ ˝Òø£ düs¡dü«r ø£{≤ø£å Mø£åDe÷
nwü˜~>∑ZC≤\e+{Ï
•yê¬s&ç¶ yêdæ¬s&ç¶ >√s¡{Ï y˚T{Ï ˝≤+{Ï
‘Ó\T>∑Tø£e⁄\ s¡|æŒ+∫+B
‘˚HÓk˛q\ ‘Ó\T>∑T ø£$‘·\T \+&ÉH√¢ $ì|æ+∫+B
‘ê˝Ÿ yê] ‘ês¡ø£eT+Á‘·+
‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ<˚y√uÛÑe
87
‘Ó\T>∑e÷àsTT
&Ü. e÷~q sêeTø£èwüí
e÷ ‘ÓqT>∑T ªkÕs¡dü«rμ bÕ|ü
j·T÷s√|ü⁄˝À ‘Ó\T>∑T\ Çfi¯fl˝À¢, ø£fi¯fl˝À
ªÄeTT<ä|ü⁄μ #Ó≥T¢ Ädüsê>±
õ&ÉT¶ ø±s¡T‘·Tqï ‘Ó\T>∑Tø£q´
ùwøχŒj·TsY‡ Ç+¬>¢+&é˝À
|æj·TsY‡ düãT“qT $~*+∫ eTØ
‘·q ø£X¯à˝≤ìï ÄbÕ<äeTdüÔø£eT÷
>∑Ts¡C≤&É C≤&É˝À¢ ø£&ÉT≈£îÿ+≥÷ ñ+~
‘Ó\T>∑T >∑¢yY‡ y˚düT≈£îì
#Û·+<√ e÷düTÿ\‘√ y˚TeTT
kÕVæ≤r ≈£îs¡T|ü⁄*ï rùdùd
düs¡®qT˝≤¢, dü»®qT˝≤¢ q{ÏdüTÔHêïeTT
Ä|üπswüHé dü¬ø‡dt ã{Ÿ
~ ù|ôw+{Ÿ áCŸ &Ó&é
u≤uÀsTT e÷≈£î
ÇHÓŒ¤ø£åHé n+fÒH˚ uÛÑj·T+
j·T÷πø˝À j·T+Ä[email protected]˝≤¢
‘Ó\T>∑T dü+|òü÷˝§#˚ÃdüTÔHêïsTT
ø=‘·Ô$ bÕ‘·$ ø£*dæ ‘·&ç|æ yÓ÷ô|&ÉT
|üs¡uÛ≤cÕ dü+|üs¡ÿ|ü⁄ ù|s¡¢‘√
e÷ bÕ|ü\T <=s¡\ y˚wü+˝À
á≥, j·T÷ πø {°@, j·T÷ πø {°|”
e÷{≤, ‘êsê, kÕÿ≥, ‘ê˝Ÿ
n+‘ê >√˝Ÿe÷˝Ÿ
bÕ‘· ∫+‘·ø±j·T |ü#·Ã&û ñ+~
kÕ+Á|ü<ëj·T|ü⁄ bÕ|ü˝≤ n\+ø£]+#·T≈£î+~øÏ
Ç˝≤ ≈£Ls¡˝À¢ yêdüq ø√dü+
ø£]y˚bÕ≈£î e÷ ‘Ó\T>∑T
dü+|òü÷\ dü+ãsê&É+u≤sê˝À¢
ñ>±~ #˚<äT y˚|ü e÷ ‘Ó\T>∑T
πø]+‘·\ |üdæbÕ|ü˝≤
‘Ó\Tπ> ‘Ó©ì ∫ìïbÕ|ü˝≤
‘·|üŒ≥&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï e÷
◊s√bÕ ‘Ó\T>∑TbÕ|ü
ñ+>± ñ+>± n+≥÷ Ç+>±¢+&ÉT˝À
Ç+ø± \+>±˝ÒdüTø=H˚ ej·TdüT sê˝≤
<ëìø°+ø± ô|fiË¢|ü&√
nqï<˚ e÷ ‘Ó\T>∑T ~>∑T\T
Væ≤+<ä÷ >∑T&ÉT˝À¢
‘Ó\T>∑T ã&ÉT˝À¢
>∑T&çøÏ Bs¡È+ Çdü÷Ô
H√{ÏøÏ rs¡ú+ Çdü÷Ô
e÷ ‘Ó\T>∑T ãT&ÉT‘·ì
◊s√bÕ˝À kÂ+<äs¡´ ø£q´>±
Ä\+ø£]+#·eT+fÒ
dæq >∑T+≥øÏ d”s¡ ø£{°ºdæq≥Tº
>√dæøÏ ô|<ä›~ >∑T+&Üs¡øÏ kÕ\<äT
nì ªdæø±ø√\eTTμ ˝À≥
>=+‘·T dæ+∫≈£î+‘·HêïqT.
(Ç~ Á|üVü≤düq ø£$‘·. eT÷&Ée Á|ü|ü+#· ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r dü<ädüT‡˝À
#·~$q ø£$‘·.eTq ‘Ó\T>∑T Çø£ÿ&É Ç+ø± |ü]|üPs¡‘í q· T kÕ~Û+#·Tø√e≥+
˝Ò<äH˚ ~>∑T\T‘√).
>±*|ü≥+
sêCŸ¬s&ç¶ eTVü‰ø£fi¯
|ü>∑\T edüTÔ+~, sêÁ‹ b˛‘·T+~
Á|ü‹ |ü>∑\T ˙ ˙&É Hê‘√ ñ+≥T+~
Á|ü‹ sêÁ‹ ˙ Ä˝À#·q\qT yÓ÷düT≈£î edüTÔ+~
n~ qqTï eT∞¢ sêÁ‹ ø=s¡≈£î
m<äTs¡T#·÷ùd≥Tº #˚düTÔ+~
s√p #·÷ùd á m<äTs¡T#·÷ù| J$‘·+ nì|ædüTÔ+~
á m<äTs¡T#·÷|ü⁄ ‘·ù|Œ<Ó|ü⁄&√
q&ÉTdüTÔqï J$‘·+˝À qqTï ˙ düàè‹˝À e⁄+&˚≥Tº #˚düTø√
88
mqï&É÷ qe⁄«˝≤≥¬ø’Hê qqTï ˙ düàè‹˝À qT+&ç ‘=\–+#·≈£î
d”«ø£è‹˝Àq÷ ˙ ø£è‹˝Àq÷ e⁄+&˚≥Tº B$+#·T
m+<äTø£+fÒ Hê Jeq+ yÓTT‘·Ô+ ˙ø=s¡πø
˙$∫Ãq<Ó’q|ü&ÉT Hê<Ó˝≤ ne⁄‘·T+~
J$‘êìï bÕ≥>± sêj·÷\ì #˚ùd Hê
Á|ü‹ Á|üj·T‘·ï+ yÓqø£ Áù|s¡D ˙y˚
m–¬s–] e∫à ˙ ø=eTà≈£î ∫≈£îÿ≈£îqï
á ∫qïì >±*|ü{≤ìï ˙‘√ e⁄+#·Tø√ ˙˝À <ë#·Tø√
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
@<√ ˇø£{Ï
ˇø£ cÕj·TsY &Ó’Ø
¬ø. •yê¬s&ç¶
ÄXÊsêE
@<√ ˇø£{Ï <ä÷ø±*
>√&É MT+#√, ‘·&çø£ MT+#√
Hê MT+#√
düÔã›+>± ñqï Á|üø£è‹˝À
@<√ ˇø£{Ï »s¡>±*
@<√ ˇø£ |òüT≥q
uÛÑfi¯óflq ã<ä›\yê«*
Ç+‘·{Ï #êe⁄ Á|üXÊ+‘·‘·
eTqøÏ q#·Ã<äT
˙{Ï ñ|ü]‘·\+ MT<ä
#˚|ü|æ\¢ m–] <ä÷ø±*
bı<ä˝À ô|<ä›|ü⁄* ø£<ä˝≤*
sê‹ ÄeTT˝À düs¡Œ+ ì<äs¡ ˝Òyê*
‘={À¢+∫ >∑&ç¶|üs¡ø£ C≤sê*
>±&çbısTT´˝À ø£Dø£D
ì|ü\T eT+&Ü*
eTqTwüß©ï, #Ó≥¢˙, yê>∑T©ï, e+ø£©ï
ˇs¡TdüT≈£î+≥÷ >±* M#ê*
>∑D≤#ê]˝≤ düs¡«+ }–b˛yê*
@+ »s¡≈£îÿ+&Ü m˝≤ ñ+≥T+~
@MT »s¡>∑ì ~qeT+‘· <äT]›q+
eTs=ø£≥T+≥T+<ë
ø=+&É MT+∫ sêfi¯ófl <=]¢|ü&Ü*
•e⁄&ÉT »{≤s¡a÷≥+ $|æŒ
>∑+>∑ øÏ+<ä ì\ã&Ü*
eTqTwüß\T bÕj·T\T bÕj·T\T>±
Á|ü|ü+#·eT+‘ê Á|üeVæ≤+#ê*
#Ós¡Ty=&ÉT¶q ≈£L#·Tì sêfi¯ófl $düsê*
sê* |ü&ÉT‘·Tqï |ü+&ÉTqT |ü≥Tºø√yê*
@<√ ˇø£ |òüT≥qøÏ
n+»* |òüT{Ï+#ê*
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ôV’≤<äsêu≤<é
ˇø£ >∑T˝≤_‘√≥
ÄsTT˝Ÿ>∑T&ɶ\T bÕπsdæ
s¡+>∑T*ï >∑©E #˚j·T≈£î!
<äTeTTà˝Ò|æ bı>∑\T ∫$Tà
|ü]eTfi≤ìï ≈£îfi¯¢>=≥º≈£î!
Vü‰s¡qT¢ >={Ϻ ÁuÒ≈£î\T y˚dæ
d”‘êø√ø£*ï yÓfi¯¢>=≥º≈£î!
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑»˝Ÿ sêdüT≈£îqï
ˇø£ cÕj·TsY &Ó’Ø
HÓ‘·TÔs¡T »*¢
ù|J\T KsêãT #˚j·T≈£î!
|ü⁄düÔø£+ n≥º\T ∫+|æq≥Tº
ø£≥º&Ü\qT ≈£L\Ã≈£î!
#·]Á‘·qT #Ó]ù|dæ
C≤„|üø±\qT •~∏\+ #˚j·T≈£î!
ôV’≤<äsêu≤<é
ˇø£ }πs–+|ü⁄
|ü⁄ø±s¡T¢ |ü⁄{Ϻ+∫
ne÷j·T≈£î\qT ¬s#·Ã>=≥º≈£î!
yêfi¯¢~ ≈£î\eT‘ê\T ˝Òì ùdïVü≤+
n~Ûø±s¡+ ø√dü+
njÓ÷eTj·TyÓTÆq Á|üø£≥q\T #˚j·T≈£î!
<˚e⁄fi¯¢qT n&ɶ+ô|{Ϻ
qeTàø±ìï sê»ø°j·T+ #˚j·T≈£î!
ôV’≤<äsêu≤<é
∫qï|æ\¢\T ^dæq eHÓï\ ∫Á‘·+
#·÷d”#·÷&É≈£î+&É n&ÉT>∑T˝Òj·T≈£î!
#ê]àHêsY≈£î eTs¡ø£+≥T≈£î+≥T+~
‘Ó*d” ‘Ó*j·Tø£ e÷≥C≤s¡≈£î!
n˝≤sTT ã˝≤sTT <ä÷s¡eTe⁄‘·T+~
ôV’≤<äsêu≤<é
ˇø£ ø=y=«‹Ô B|ü+
ø£fi¯ó¢ eT÷düTø=ì
#˚‘·T˝…‹Ô yÓTT≈£îÿ!
ã‘·T≈£î m+&çb˛≈£î+&Ü
>∑+&çù|≥ #Ós¡T« kÕø屑·ÿ]düTÔ+~
89
ùdyé mì«sêHéyÓT+{Ÿ
‘Ó\T>∑TeTT‘ê´\T
øöeTT~ sêbÕø£
eTeT‘· b˛ø£\•e
|ü⁄&ÉeT+‘· eTT]dæ+~ |üdæ&É˝…¢ yÓT]dæ+~
yê‘êes¡D+
Ç~ neìøÏ neT]Ãq ÄuÛÑs¡D+
<Ó’e$T∫Ãq düT+<äs¡ es¡+
JesêdüT\ Äs√ÁbÕD+
ùdyé mì«sêHéyÓT+{Ÿ
˝Àø£+ ø£fi¯fl˝§ XÀø£+ #·÷&É≈£î
Save our Mother Earth
»qàì∫Ãq m<äπø >±j·T+ #˚j·T≈£î
|ü#·Ãì ô|’s¡T\ #·ø£ÿì kı>∑düT\T
»\»\ bÕπs q<äT\ |üs¡T>∑T\T
|ü⁄\øÏ+|üC…ùd |ü⁄wüŒ>∑T#êÃ\T
|üwüß|üøå±<äT\ n+<ä#·+<ë\T
@s¡T\T ôd\@s¡T\T
‘·qTe⁄qT ‘·&çy˚T |æ\¢>±\T\T
ˆˆÇ<˚ˆˆ
ˇC§Hé ø±<ë eTq s¡ø£åDø£e#·+
<ëìì ø±bÕ<˚+<äT≈£î #˚<ë›+ X¯|ü<Ûä+
<ëVü≤+ rπsà ~e´bÕ˙j·T+
ø£\Twæ‘·|ü]à eè<Ûëb˛˙≈£î
Je+ b˛dæq Áe⁄ø£ådüeTT<ëj·T+
H˚\qT+&ç y˚fi¯flqT y˚s¡T#˚j·T˙j·T+
ˆˆÇ<˚ˆˆ
†j·T˝§*øÏ ø£~*+~ ‘Ó\T>∑T sêj·T+#·
n+ãsêìï ‘ê¬ø #·÷&ÉT ‘˚≥‘ÓqT>∑T dü+ãsê˝… H˚&ÉT
ø£èwüísêj·Tì H√≥ ‘˚≥‘ÓqT>∑T ø£$‘·
ø£$~>∑Z»eTT\ dü] Ç\qT ˝Òs¡+≥
yê´düeTÚì |ü*¬ø y˚<äuÛ≤s¡‘·eTT
‘ÓqT–+∫ n+~+#Ó Ä ø£$Á‘·jT· eTT
ˆˆ|ü⁄&ÉeT+‘·ˆˆ
y˚eTq ã<Ó›q X¯‘·|ü<ä´ ø£eT˝≤\T
‘ê´>∑j·T´, πøåÁ‘·j·T´ ø£è‘·T\ düTeTVü‰sê\T
≈£î‘·Tu≤¸ sêdæq s¡#·q\ kÕsê\T
uÛ≤wüuÛÒ<ä+ ˝Òì uÛ≤eM∫ø£\T
ˆˆ|ü⁄&ÉeT+‘·ˆˆ
yêπ>›$ ø£qT<√sTT ø£˙ïs¡T ø£~|æq
ø£$b˛‘·Hê |ü<äeTT ãVüQ|üdü+<äHêï
ø£$kÕs¡«uÛÖeTT&˚ ÁoHê<∏äT&ÉHêï
ø£qø±_Ûùwø±q |ü]&Ûç˝…¢qHêï
ˆˆ|ü⁄&ÉeT+‘·ˆˆ
#·+<äe÷eT kÕøÏå >±<∏ä\≈£î ÄHê&ÉT
¬s|üŒe÷≥Tq <ë¬> m+øÏ m<ä uÛ≤yê\T
bÕ\>∑T$Tà bÕ&Ó bÕ|ü\≈£î CÀ\\T
ñs¡ø£˝…‹ÔkÕÔsTT ø£$ ÁoÁo ^‘ê\T
ˆˆ|ü⁄&ÉeT+‘·ˆˆ
e÷}s¡T ì+ù|qT eT~ì+&É }düT\T
eTeT‘·\‘√≥\T e÷eT+∫ >∑Ts¡T‘·T\T
‘˚HÓ˝§*øÏq uÛ≤wü ‘ÓqT–+{Ï uÛ≤wü
ô|<ä$ <ë–q e÷≥, |ü\T≈£î|ü\T≈£îq }≥ ˆˆ|ü⁄&ÉeT+‘·ˆˆ
leT‹ n]Œ‘ê sêCŸ¬s&ç¶ >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± ‘ê˝Ÿ kÕ+düÿè‹ø£ πø+Á<ä ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·˝À uÛ≤>∑+ |ü+#·T
ø=+≥THêïs¡T leT‹ n]Œ‘ê sêCŸs¬ &ç>¶ ±s¡T. Ms¡T _.m. Ç+^¢wt #·<Tä e⁄ø=ì $$<Ûä <˚XÊ\T ‹]–
\+&ÉHé q>∑s+¡ ˝À dæsú |¡ &ü ܶsT¡ . Ms¡T yê˝…+≥Ø {°#s· >Y ± $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ |æ\\
¢ ≈£î $<ä´qT uÀ~Û+∫
j·TTHêïs¡T.
á ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\qT düeTs¡úe+‘·+>± #˚j·TT≥˝À düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~düTÔqï
n+<ä]ø° eT]j·TT ‘Ó\T>∑T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ‘·q Vü‰]úø£ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç<˚
$<Û+ä >± |æ\\
¢ +<ä]˙ dü+|òTü {Ï‘+· #˚dæ |æ\˝
¢ À¢ dü+^‘· kÕVæ≤‘ê´\ <ë«sê yê] eTH√ $ø±kÕ˝À¢
n_Ûeè~Δì rdüT≈£îsêe{≤ìøÏ düV≤ü ø£]+#·e\dæ+~>± ‘Ó\T>∑T ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î n]Œ‘·>±s¡T $»„|Ôæ
#˚düTÔHêïs¡T.
90
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
eT÷]Ô C§qï\>∑&ɶ ø£$‘·\T
ø√]ø£
>∑T+&Ó˝À¢ >∑T≥Tº #·|ü&ÉT
Hê >∑T+&Ó ˝À‘·T˝À¢ ~– #·÷&ÉT
eTs¡T»qàeTT+fÒ
n$ m+&Ée÷e⁄˝Ò ˙‘√&ÉT
Hê eTqdüT bıs¡˝À¢ eT] #·÷&ÉT
Ä qs¡ø£u≤<Ûä\T #·$#·÷&ÉT
Hê ÄXÊ≈£îdüTe÷\ es¡dü #·÷&ÉT
$s¡ã÷dæ $bÕŒ] >∑Tu≤[+#·T#·T+&ÉT
Hê ø√]ø£ >∑TÁsê\ y˚>∑+ #·÷&ÉT
ø£q˝Òì rs¡+ ø£qT\ eTT+<äT+&ÉT
z]$T, düVü≤q+ Hê≈£î #·ø£ÿì ‘√&ÉT
ndü\T qeTàø£+ Hê≈£î dü]CÀ&ÉT
eTs¡\ Hê >∑T+&Ó >∑Tdü>∑Tdü $ì #·÷&ÉT
Hê eTqdüT eTTdæeTTdæ>∑ qe⁄«#·T+&ÉT
eTq$T{≤¢ ø£\TdüT≈£î+fÒ
˙ ø£+{ÏbÕ|üHÓ’, ˙ ø£+{ÏøÏ ø±|ü⁄HÓ’
Á|ü‹ ø£åD+ ˙ Mø£åDeTT\˝À $Vü≤]kÕÔ
Á|ü‹ <äèX¯´+ ˙≈£î n+<ä+>± $e]kÕÔ
˙ ≈£îs¡T\˝À ≈£îdüTe÷HÓ’ï
n+<ë\≈£î ‘·T~ yÓTs¡T>∑T\T ~<äT›‘ê
Ä dü+|ü+– Hêdæø£≈£î s¡e«\ |ü⁄&Éø£HÓ’
s¡r<˚$ì eT]|æ+|üCÒkÕÔ
˙ ô|<äe⁄\ e+|ü⁄˝À kı+|ü⁄HÓ’
Ä ∫s¡Tqe⁄«≈£î ∫Á‘·yÓTÆq X¯øÏÔìkÕÔ
˙ dü«s¡‘·+Á‹˝À ˇø£ »+Á‹HÓ’
>∑fi¯e÷<ÛäTs¡´+˝À >∑>∑q $Vü‰s¡+ #˚kÕÔ
eTBj·T ø±+øå±Á|ü»«\
ø£eT˝≤≈£î#· #·÷#·Tø£yÓTÆ
˙ Ád”Ô‘·«|ü⁄ ø=+&É>∑Ts¡TÔ\ ô|’
ø√≥ ãTs¡TE\T ì]àkÕÔ
Vü≤+|æ e+|ü⁄\, q&ÉTeTT kı+|ü⁄\
e&ܶDyÓTÆ ì\Te⁄Hê |ü⁄\ø£]kÕÔ
yÓHÓï\‘·s¡ø£ e+{Ï Ä ñ<äs¡eTTô|’
e\|ü⁄ düT&ç>∑T+&Ée÷!
ì\∫ eT] j·TT+<äTHê
nì|æ+#˚ Ä Hê_Ûqe⁄‘ê
eT<äqeT+~s¡ Á|üø±s¡eTT˝…’ ì\∫q
Ä }s¡Te⁄\ô|’ Jsê&˚
bÕe&ÉHÓ’ }s¡≥ #Ó+<äT‘ê
˙ ø±* n+<Ó˝À ˇø£ |æ+<ÓHÓ’
˙ q&Éø£‘√u≤≥T q]ÔkÕÔ
˙ <˚Vü≤+˝À Á|ü‹ uÛ≤>∑yÓTÆ
˙ eT~ ì+&çq ˇπø ˇø£ uÛ≤eyÓTÆ
˙ ÁbÕD+˝À ÁbÕDyÓTÆ
ìs¡+‘·s¡+ ˙‘√ J$kÕÔ
|üs¡eT|ü<ä k˛bÕq+
|ü+&ç sê*q Ä≈£î\ e˝…
|ü~ |ü<äT\T ì+&çq ˝À≈£î\T
|ü&ÉeT≥ ø£è+>∑Tq ~#√Ã≥H˚
düdüeTÔ Je⁄\ n+‹eT Á|ükÕúq yÓTTø£ÿfÒ
düeTdüÔ C≤‘·T\ dü+>∑eT kÕ<Ûäq $T#·ÃfÒ
m+‘· Áã‘·T≈£î Áã‹øÏHê Ç#·Ã≥ Äs¡&ÉT>∑T\ #√fÒ
m+‘· m‘·TÔ ¬ø~–Hê nDÏ–j·TT+&ÉT≥ Ç#·Ã≥ |ü]bÕfÒ
s¡<ÛäeTT HÓøÏÿHê, sê<ëØ |ü&ÉeHÓøÏÿHê
ø±\eTT #Ó*¢q, <ë] rj·TTìfÒ
sê»´eTT H˚*q, ‘·≥º\T yÓ÷dæq,
j·TT<äΔeTT #˚dæq, dü+<ÛäT\T HÓs¡|æq
‘·\\˙ï, ‘·˝§ø£ ~≈£îÿ qT+&ç e#·TÃìfÒ
á düe÷q‘·«+, ùdïVü≤+, kÂÁuÛ≤‘·è‘·«+
á dü+|ò”TuÛ≤e+, á eTÚq+, n+^ø±s¡+
n#·Ã≥ eTØ ø£s¡yÓ’q≥T¢HêïsTT
Ç#·Ã≥ düπs, Ç+ø± #√≥T¢HêïsTT!
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
91
e÷<Ûäyé ‘·Ts¡TyÓTfi¯¢ ø£$‘·\T
uÛÀC≤´Hêj·Tø˘ eTs¡D+
eT‘˚ÔuÛÑ+
eTs¡b˛ e÷]q sê»´yÓ÷ me] ˝≤uÛÑ+; ‘Ó\+>±DyÓ÷
ø£s¡y…’ b˛jÓTq sê»e÷ s¡ZeTT\ jÓ÷ø±s¡T D´y˚T˝Ò<ä¨
eTs¡D≤ HêïeVü≤ y˚T\CÒ j·Te˝… j·÷eT+≥\“&ÓHêZ˝…j˚T
wüs¡‘·T˝…“≥ºø£ j˚T\ H˚>∑e˝… uÛÀC≤´Hêj·T≈£î+&É ø£ÿ{≤!
#˚‹ø£+~sêyê*‡q Ä _&ɶì b˛>=≥Tº≈£îqï
Ä ‘·*¢ eTqdüT>∑÷]Ã Ä˝À∫ùdÔ....
ø±&Ü _&ɶ&ÉT j·TeTà≈£î?
˝Ò&Üj·Tì u≤<Ûä|ü&É<ä πs‹] |ü>∑\THé?
#·÷&Ü\qTø=ì _&ɶqT
y˚&Ü\qTø=qT ‘·qøÏø£ y˚<äHÓ $T–˝…Hé!
ø£+.
u≤~Û‘· es¡Z|ü⁄ ø√]ø£
XÀ~Û‘· eTTH˚®j·T <ä\Tes¡ k˛<äs¡T ˝…es¡÷?
y˚~Û‘· bÕeTs¡ »qeTT\T
M~Ûq |ü&çj·TTqïrs¡T $X¯<äeTT >±<ë!
ñ.
∫+<äs¡e+<ä¬s’ q≥T\ ∫+∫q $düÔ] rs¡T‘ÓqTï>±
m+<äT\ ø°j·TT<äΔ eTdü\T me«ì sê»´eTT ˝Ò$uÀe⁄H√
e+<ä\ y˚\dü+K´\T>∑ M~ÛquÀe⁄#·T yê<äT˝≤ &É>±
‘=+<äs¡ ˝Ò<äT˝Ò <äqT#·T ‘√∫q Ø‹q C≤>∑T˝Ò \H√!
ø£+.
#ê*ø£ á eTs¡D+ãT\T
b˛*ø£˝Òì~ »>∑&ÉeTT b˛˙sê<ë!
yê[¢ø£ n&ç–q sê»´eTT
yêfi¯¢≈£î Ç#ÓÃj·T´eTqT#·T $q‘·T\ CÒ‘·THé!
düs¡<ë>±...
>√&Éô|’qT+&ç |æ*¢ì #·÷düTÔqï ã*¢
øÏ+<äqT+&ç >√&ÉMT~ ã*¢ì #·÷düTÔqï |æ*¢
Ä ã˝…¢|ü⁄Œ&ÉT øÏ+<ä|ü&˚qT
á |æ*¢¬ø|ü⁄Œ&ÉT ø£&ÉT|ü⁄ì+&˚qT!
y˚T&Éô|’q yÓTs¡T|ü⁄r>∑ì #·÷dü÷Ô
yÓTf…¢ø£ÿuÀ‘·÷ yÓTÆeTs¡∫ eTT+<äT≈£î |ü&ܶ&=ø£ ≈£îÁsê&ÉT,
bÕ|ü+! |üfi¯ó¢ sê˝≤sTT...
‘·sê«‘· ‘Ó*dæ+<ä‘·ìøÏ ˇø£ ø£sƒ√s¡ dü‘·´+,
Ä yÓTs¡T|ü⁄r>∑ ‘·+Á&˚ ø£≥Tº&ÉT|üfi¯¢ &Üø£ºs¡≥!
∫ìï|æ≥º neTà|æ≥ºì n&ÉT>∑T‘·÷+≥T+~
ªne÷à ne÷à H˚qT m>∑Ts¡T‘êH˚μ nì
neTà ˇ|ü⁄Œø√<äT... ∫ìï|æ≥º eTqdü÷s¡Tø√<äT
Ä >∑÷{Ï˝À ìs¡+‘·s¡+ |òüTs¡¸DÒ!
PERFECT PERSON
Avanthika
They say
‘He was only an old man any way’
But do they know how young he was at heart?
They say
“His face was wrinkled and his body was withered”
But do they know how beautiful his thoughts were?
They say
“He couldn’t walk properly and needed the aid of a walking stick”
But do they know how steadily and how quickly he could travel in
his mind?
They say
“He couldn’t even smile and was a sorry sight”
But do they know how many happy times and
laughs were treasured in his heart?
92
They say
“He made a fuss to go out on a full-moon day. We didn’t take any
notice because he couldn’t see a thing”
But do they know he could see the moon-light with his mind’s eye
and feel it with his heart?
They say
“He didn’t need to know everything, because he wasn’t capable of
using his brain”
But do they know how wisely he thought and slipped away silently?
They say
“He was not rich, he didn’t leave us anything”
But do they know he might not be rich in money but in love, affection and caring and left something for them that was so invaluable in this material world?
He was as perfect as a person that God could create!
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
yÓ’. $<ë´kÕ>∑sY ø£$‘·\T
kÂuÛ≤>∑´e]¸DÏ
me]øÏ yês¡yê«\ì Vü‰Vü‰ø±sê\T
<˚X¯ $∫ä‹øÏ <˚yê\j·÷\qT <˚e⁄fi¯¢qT
|üD+>± ô|≥º&É+ ÁbÕD≤\qT rj·T&É+
m≥T #·÷∫Hê nHê´j·T nÁø£e÷˝Ò
sê»ø°j·T n$˙‹ $ø£{≤≥ºVü‰kÕ˝Ò
<˚X¯Á<√VüQ\T $<˚XÊ\ ‘=‘·TÔ\T
≈£îÁ≥\T` ≈£î‘·+Á‘ê\T eT‘· ø£\Vü‰\T` <ës¡TD≤\T
e÷qe‘ê«ìπø düyê\T>± ì*Ãq e÷quÛÑ+>±\ yês¡Ô˝§ø£ yÓ’|ü⁄
Çe˙ï #·~$ #·~$ $ì $˙
Hê Vü≤è<äj·T+ eT÷*–+~ u≤<Ûä>±
ªz uÛ≤s¡‘·e÷‘·! Á|æj·T »q˙!
˙yê•+∫q kÕ«‘·+Á‘· <˚X¯$Tà<˚Hê?
˙ ePVæ≤+∫q sêeTsê»´eT+fÒ Ç<˚Hê?
Çø£HÓ’Hê XÊ+‹ì Á|ükÕ~+#·T!
n$˙‹ nÁø£e÷\T q]ø£≥Tº!
b˛düTº πøø£ $ì|æ+∫+~
‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡e˝ÒqT
øÏ{Ïø°˝À qT+&ç |ü&ç+~ ˝ÒK
n˝≤π> ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡∫#·÷XÊqT
Hê XÊ+‹ Áyêdæ+<ë? ˝Òø£
XÊ+‹ ∫s¡THêe÷ n+<äT˝À ñ+<ë?
ªXÊ+‹ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~μ
øÏ{Ïø°˝Ò ø£fi¯ó¢>± #˚düT≈£îqï Hê ø£fi¯ó¢ n˝≤π> ì*∫b˛j·÷sTT
ª˝Òe+&ç! ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡e+&ç!
Á|æj·TyÓTÆq |æ\T|ü⁄≈£î ˇfi¯ó¢ »\<ä]+∫+~
z Hê XÊ+‹ e∫à ì*Ã+~
∫s¡Tqe⁄«‘√ Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ+~
qqïqTÁ>∑Væ≤+∫ nXÊ+‘·T\T |üPsTT+∫+~
ã+>±s¡T uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n+<ä]˙
XÊ+‹ n\]kÕÔq+~
kÂuÛ≤>∑´e]¸DÏ>± düTKXÊ+‘·T\ìkÕÔq+~
XÊ+‹
mø£ÿ&ÉT+~? mø£ÿ&ÉT+~ Hê XÊ+‹ mø£ÿ&ÉT+~?
á $XÊ\ Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&Óø£ÿ&Éì yÓ<äø£qT?
n+<ë\ Hê sêDÏ n+<ä≈£î+&É
düT+<äs¡ }Vü≤\˝À ‘˚*düTÔ+~
Çø£ ø£+{ÏøÏ ì<äTπs~? eTqdüT≈£î ≈£îqTπø~?
XÊ+‹ ˝Òì Áã‘·Tπø~? Ç\T¢ $&É∫ yÓfi¯¢˝ÒqT
ˇfi¯ó¢ $s¡∫ ÁX¯$T+#·˝ÒqT
≈£îØÃ˝À #˚]–\ã&ç øÏ{Ïø°˝Ò
Hê ø£fi¯ó¢>± #˚düT≈£îHêïqT.
Ä+<√fi¯Hêø±s¡T ˝§düTÔ+{≤s¡T.
Hê eT‘·+ Hê ÁbÕ+‘·+ Hê uÛ≤wü
Rudrani Kadiyala Poems
Free
I
am the bird locked in the cage,
The animal captured from the wild,
My heart is filled with fear and rage,
Fighting for the life stolen from me,
Fighting for the right to be free.
I am the innocent pronounced guilty,
The homeless, the pauper,
Suffering; facing hostility,
Wanting to betterWanting to be free.
I am the starving child crying,
The sick and the dying,
Struck by famine, by disease;
Longing for aid and compassionLonging to be free.
I am a criminal- society's rejection,
A sinner devoid of love and affection;
Once possessed by evil,
Now repentant of the deed done,
Praying for forgivenessPraying to be free.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Loneliness
Loneliness is when I can't wake up to your smile,
Loneliness is when I no longer hear your voiceYour laughter, your sighs.
Loneliness is when you no longer call my name,
When life took a wrong turn and is no more the same.
Loneliness is when my words fall unheard,
When my thoughts are left unshared.
Loneliness is feeling isolated in a crowded room,
Loneliness is being drowned in my sorrows; in
Pain and gloom.
Loneliness is being lost with no place to go,
When life has nothing to offer but woe.
Loneliness is when my eyes search for you relentlessly,
When I await your return hopelessly.
Loneliness is living with mere memoriesA wealth of broken dreams; an insatiable yearning
That bears no end.
Loneliness is when Loneliness becomes
An uninvited friend.
93
NIVITA PATRI
10 years
My Wacky Shopping List
I want beans that are green,
Peas in a pod,
A shirt that is a size of teen, and a big, big, rod.
I want sun sweet prunes,
A diamond ring,
3 big raccoons, and ice-cream shaped like a king.
I want mittens that have flowers,
A candle with a scent of berries,
A cap used for a shower, and ticket to a ferry!
Music is…
My India
The breezes of India make me wish back home,
The mountains and birds make me roam.
The blouses and bangles just please me!
I want to sit and relax under a mango tree.
People caring, gets me to love them,
They’re valuable to me like a gem!
Eating rice gives me a meltdown,
There’s no way, you’ll have a frown!
So you see, there are many things here,
There’s nothing better than India anywhere!
Music is melody,
GIRIDHAR PATRI
It’s full of harmony.
You can clap your hands, stomp your feet,
You can sing along, or keep a beat.
You can whistle tune,
On any song,
Or sing a lovely song about the moon.
Morning Times
Wake up! Wake up! Let’s start the day!
No time for sleeping, we’re on our way!
Pack your lunches, girls and boys!
Don’t go to school with all your toys.
Grab your homework, let’s start our day!
Come on, come on, hurry…
We’re on our way!
The Ocean
The ocean is dyed with blue,
Each special tide shall come to you!
Sail a boat in the middle of sea,
But don’t forget to sail along with me.
Throw a stone at the end of sea,
Make a wish, before you let it free.
Leave your feet, in the cold waters,
Let splash & swish,
You’re the ocean of daughters!
94
9 years
Who I am
I
am sly as a fox, and free as a bird,
I am strong as like an ox, and heavy like a winter bear.
I am fast like a meadow hare.
Nature’s Way
The sky is blue and the water is too.
The sun is bright like a Fiery ball
The ground and earth are rough and tough,
The air and wind rustle through the trees,
Where a leaf falls on the ground, it is never found…
India’s Fun
India is great, it has many states.
It is full of sights, and owns many kites.
India has cooked rice,
Which is very nice,
It has all types of Dosa,
And it’s famous for Samosas.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ø£<∏ë ø±\πøå|ü+
<äeTj·T+‹ ≈£L‘·Ts¡T
|æ. dü‘´· e‹
Ä~yês¡+ Hê&ÉT Hê >∑~˝À ñ<äj·TuÛ≤qT&ÉT
Á|üy•˚ +#·≈î£ +&Ü >∑yêø£|å ⁄ü ‘Ós¡ ~+#˚ ñ+#·T‘êqT.
ø±˙ Ä~ k˛eTyêsê\ ~q uÛÒ<ë\T ˝Ò≈£î+&Ü
Ä]+{Ïπø ˝Ò∫, bÕ‘· Væ≤+B bÕ≥\ H˚|ü<∏ä´+˝À
ø±|ò˙” , Ä+>∑,¢ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£\q÷, yê{Ï dü|¢æ
yÓT+≥¢q÷ ÄkÕ«~dü÷Ô ñ+&˚ ùdïVü≤, Hê Bs¡ÈìÁ<ä
uÛ]Ñ +#·˝<Ò Tä .
ªÇ˝≤ k˛+uÒ]˝≤ |ü&ÉT≈£îHêïe+fÒ ìqTï
˝Òù|kÕÔ,μ nì <ä«+<ë«sêú\ &Ó˝
’ ≤>∑T\T $düTs¡T‘·T+~.
n+#˚‘· H˚q÷ ‘·«s¡>±H˚ ˝Ò∫ ãT~Δ>± |üfió¯ ¢ ‘√eTT≈£îì
e#˚Ãdü]øπ , ªªÄsTTj˚T VüQpsY Ä|t ø√ dæ‘ês√" y˚T
˝Ò #Ó\÷"...μμ n+≥÷ ø±|ò” eT>∑TZ |üøÿ£ q ô|{Ï+º ~.
ô|{Ï,º ªª#Ó|Œü +&ç VüQpsY, ÄCŸ Ä|t ø√ ø£V‰ü
ø£V‰ü ˝Ò #Ó\÷"μμ n+≥÷+&É>±H˚ ìX¯Ã\ ‘·{≤ø£+˝À
sêsTT $dæ]q≥Tº bò˛Hé yÓ÷–+~.
e÷ n‘·j
Ô T· ´.
ªHê≈£î qTe⁄« ô|[¢ dü+ã+<Ûë\T #·÷&=<äT›
n‘·j
Ô ÷· ´,μ nì #ê˝≤ ø√|ü+>± ìwüÿs¡>¸ ± #Ó|Œæ Hê
n‘·j
Ô T· ´ }s√ÿ<äT.
ªªkÕeTs¡ø¢ √≥ ì+∫ dü+‘√wt nH˚ ≈£îÁs¡yê&ç
ne÷àHêqï\øÏ ˙ Ábıô|ò˝
’ Ÿ u≤>± q∫Ã+~. yêfi¯‘¢ √
e÷{≤¢&ÜqT. Ä nu≤“sTTøÏ ≈£L&Ü q∫Ã+~. >∑Ts¡T
yês¡+ yêfi¯ì¢ rdüT≈£îì ˙ <ä>sZ∑ ø¡ =kÕÔqT. ôd\e⁄ ô|{Ϻ
ñ+&ÉT,μμ nì VüQ≈£î+ C≤Ø #˚d+æ ~. Ä~yêsê ìø°
>∑Ts¡Tyêsêìø° eT<Û´ä #ê˝≤ <ä÷s¡+ ñ+~ ø£qTø£ @<√
kÕ≈£î #Óù|Œdæ ‘·|Œæ +#·T≈£î+<ë+ nqT≈£îHêïqT.
ªªãTÁs¡ eTkÕCŸ ø√dü+ ã÷´{°wj
æ T· ìï s¡eTà
HêïqT ‘=$Tà~qïs¡øÏ. n<äsTTHêø£ ‹s¡T>∑T&ÉT,
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
95
‹qT&ÉT, ø=qT&ÉT, #·]Ã+#·T&ÉT e¬>s’ ê e¬>s’ ê...μμ n+~ HÓ#ÃÓ *.
mø£ÿ&Óøÿ£ &É wæø±s¡T #˚<ë›+, mø£ÿ&É ‹+<ë+, @+ ø=+<ë+,
me]øÏ bò˛qT¢ #˚<ë›+ nì C≤_‘ê y˚dTü +Ô &É>± eT∞¢ Ç+ø=ø£ sêsTT.
ªªH˚qT MT‘√ e÷{≤¢&Ü*. m|ü&ÉT, mø£ÿ&É ≈£î<äTs¡T‘·T+~
#Ó|Œü +&ç,μμ mes√ ø±<äT, Hê Ábıô|ò˝
’ Ÿ q∫Ãq kÕeTs¡ø¢ √≥ dü+‘√wt.
ªªqqTï ø£\y=<äT› e÷{≤¢&=<äT.› Hê Ábıô|ò˝
’ Ÿ MT≈£î q∫Ñ˚
dü]b˛sTT+<ë? MT~ Hê≈£î q#·Ãø£ÿsπ <¢ ë? nsTTHê >∑Ts¡Tyês¡+
m≥÷ ñ+~>± ø=\Te⁄. eT<Û´ä q Ç|ü&Ó+<äT≈£î?μμ n+fÒ
ªª#ê˝≤ eTTK´yÓTqÆ $wüjT· +, |üs‡¡ q˝Ÿ>± e÷{≤¢&Ü*
|”C¢ ,Ÿ μμ nHêï&ÉT.
ªª@jYT, sêìe«e÷à. ø±ùd|ü⁄ $H√<ä+. Ç|ü&˚ eTq
>∑èVü‰ìπø... @‘Ó+#·eTqT. ‘=+<äs>¡ ± ‘˚˝ÃÒ <ë›+. yÓTÆ VüA Hê,μμ
nì ùdïVü≤ dü\Vü‰ Ç∫Ã+~. ªdüπs,μ nì ø£+~Ø>∑\‘·Tf…º
ø£~*+#êqT.
dü+‘√wt Á|òyü TY kÕeTs¡ø¢ √≥ Hê n+‘ê #·<Tä e⁄≈£îHêï&ÉT.
Hê˝≤π> eT+∫ ñ<√´>∑+˝À ñHêï&ÉT. eT+∫ ã≥º\T y˚dTü ≈£îì
ªÁã÷{Ÿμ |ü]eTfi¯+ #·\T¢≈î£ ì (eTÚ‘Y yêwt ≈£L&Ü |ü⁄øÏÿ*+∫),
|òüTTeT|òüTTeT˝≤&ÉT‘·÷ e#êÃ&ÉT. ø=ìï eTsê´<ä e÷≥\÷,
eTqïq\÷ nj·÷´ø£ e∫Ãq|üì ãj·T≥ô|{≤º&ÉT. <äeT
j·T+‘·eTà ì»+>± #·∫Ãb˛sTT+<ë, ˝Òø£ yÓ[b¢ ˛sTT+<ë? nH˚
>=|üŒ dü+<˚V≤ü + ìqï sêÁ‹ Äø£kÕà‘·T>Ô ± yêfi¯e¢ TàøÏ e∫Ã+<ä≥.
Ä$&É|Œü {Ïì+N ˇø£fÒ düDT>∑T&ÉT≥! ìC≤ìøÏ n‘·qT ªyÓ[b¢ ˛
sTT+<ë?μ nq˝Ò<Tä . e÷ }fiÀ¢ e÷ #·T{≤º\T, |üø±ÿ\T Çs¡T>∑T
bıs¡T>∑T\T, n+‘·>± #·<äTe⁄sêìyêfi¯ó¢, Áã÷{Ÿ |ü]eTfi≤\÷
eTÚ‘Yyêwt\÷ ms¡T>∑ìyêfi¯ó¢ yê&˚dæ yê&˚dæ n]–b˛sTT ø±\+
#Ó*q¢ ˇø£ e÷≥ nHêï&ÉT.
ªªkÕØ dü+‘√wt ... <äeTj·T+‘·eTà #·ìb˛sTT+<äì #Ó|Œæ
$TeTà*ï dü+‘√wü ô|≥º˝qÒ T. MTs¡T yê&Üπs Ç+<ëø=ø£e÷≥! Ä
96
|üH˚ #˚d+æ ~. Ä <äeTj·T+‘·eTà ≈£L‘·T]ï H˚qT. düsπ Hê. #Ó|Œü +&ç
MT yêfi¯ø¢ ,Ï μμ nHêïqT. n‘·qT #·\T¢ø=∫Ãq |ü]eTfi¯+ Hê ø£&TÉ |ü⁄˝À
‹|ü‘√+~.
ªªnuÒ“ n<˚+ ˝Ò<Tä ... H˚qT e÷ yêfi¯ì¢ ø£ì«Hé‡ #˚kÕÔqT.
$TeTà*ï >∑T]+∫ Ä|òd” ˝
t À... nø£ÿ&Ü #ê˝≤ u≤>± #ÓbÕŒs¡T nì
#ÓbÕÔqT... }πsÿ n&ç>±q+‘˚...μμ
ªªeT] H˚qT $TeTà*ï >∑T]+∫ MT Ä|òd” Tü ˝À... nø£ÿ&Ü
n&É>˝
∑ <Ò .˚ nsTTHê m+<äTø=∫Ãq nqTÁ>∑V≤ü + Ç~. eTì<ä]› ø°
≈£î<äs<¡ Tä dü+‘√wt>±s¡÷. ô|[¢#÷· |ü⁄ ˝§<äì› #Ó|Œü +&ç. H˚qT e÷
n‘·j
Ô T· ´øÏ #Óù|ŒkÕÔqT,μμ nì qeTdüÿ]+#˚XÊqT.
ªªMT n‘·j
Ô T· ´ìø£ÿ&ÉøÏ ‘Ó#ÃÓ sTT´. >=&Ée⁄+&É<Tä . nø£ÿ&É
≈£L#·Tì }πsÿ dü+ã+<Ûë\+≥÷ >√\ ô|fÒºdüTÔ+~,μμ n+~
ùdïVü≤.
ªªdüsπ ˝Ò. Ç|üŒ{Ïøπ Ä$&É ø=&ÉT≈£L ø√&É\÷ Ä$&˚<√ Hê≈£î
<√∫ ô|fÒºk˛Ô+<äì u≤<Ûä|ü&çb˛‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&çø=ùdÔ Ä$&É
&ÉãT“ø√dü+, ã+>±s¡+ ø√dü+ H˚qT ‘Ó#T· à ≈£îHêïq+{≤s¡T. ndü\T
Ä$&˚ qqTï ‘·*¢ ˝Òì |æ\¢ nì #ê{Ï+|ü⁄ y˚d+æ ~. ì»+ #Óù|ŒùdÔ
b˛<ë? m+<äTø√>±˙ Ä$DÏí H=|æŒ+#·˝ÒqT... ô|+∫+~ ø£<ë
qqTï.μμ
ªªn˝≤>∑ì s√Eø√ dü+‘√wt e∫à ìqTï @&ç|ùæ dÔ }s¡Tÿ+
{≤yê @+? n<˚+ ≈£î<äs<¡ Tä ,μμ n+~ ùdïVü≤.
dü+‘√wt e÷≥\øÏ Hêπø+ @&ÉT|ü⁄ sê˝Ò<Tä .
Ç≥Te+{Ï yê{ÏøÏ Hê nÁX¯óe⁄*|ü&ÉT düŒ+~+#·e⁄. ∫qï
|ü&ÉT #ê˝≤ @&ÜÃqT. ãVüQXÊ á J$‘êìøÏ dü]|ü&.É .. ‘·sT¡ yê‘·
@&ÉT|ü⁄ Ä|ü⁄ø√&ÜìøÏ #ê˝≤ ø£w|ºü &ü ܶqT. m+‘√ $\T y…q’ ñ
<˚«>±\T, düŒ+<äq\÷ ‘·|üŒ eTπsM ø£˙ïfi¯¢øÏ ns¡Ω+ ø±eì
‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïqT Ç|ü&ç|ü&˚. n+#˚‘· ªMT $\Te
ì\u…≥Tºø√eTìμ Hê Á|æjT· yÓTqÆ ø£˙ï{Ï $TÁ‘·T\qT y˚&TÉ ≈£îHêïqT.
Ç|ü&ç|ü &˚ Hê e÷≥ $+≥THêïj·T$. ndü\T <äeTj·T+‹øÏ
ˇø£ eT#·Ã ô|≥º&ÜìøÏ, <ëìï Hê≈£L n+{Ï+#·&ÜìøÏ, e÷ MT<ä
ndüV≤ü ´yÓ÷ nqTÁ>∑V≤ü yÓ÷ #·÷|æ+#·&ÜìøÏ MfiËe¢ s¡T?
ùdïVü≤ì <˚e⁄&ÉT øπ e\+ Hêø√düyT˚ düèwæ+º ∫ q≥Tº Hê
ø±¢dyt T˚ {Ÿ nsTT+~. ‘·sT¡ yê‘· Hê ø=©>¥ nsTT+~. ø£*dæ ˇø£
nbÕsYºyÓT+{Ÿ rdüTø=q&É+‘√ Hê Áô|ò+&é, |òæ˝≤dü|òüsY, ¬>’&é
nsTTb˛sTT+~. e÷ nqïj·T´ ‘·sT¡ yê‘· ‘·H˚ Ä‘·àã+<ÛTä e⁄
Hê≈£î. ÄyÓT ˇø£ s¡a]. Hê düTBs¡È eTÚHêìï ø£]–+∫+~.
eTT&ÉT#·T≈£îb˛sTTq qqTï ø±düÔ ø±düÔ kÕ|òü⁄ #˚dæ+~.
qe«&É+ H˚]Œ+~. Hê≈£L bÕ&É&É+ e#·Ãì >∑Ts¡TÔ #˚dæ+~.
|ü⁄düøÔ ±\T #·<eä &É+ n\yê≥T #˚d+æ ~. ùdïVü≤ ãT´{Ïwj
æ T· HéøÏ
ãTÁs¡ n|üŒ–+∫ ≈£L#·T+~. H˚qT ≈£L&Ü ø£fi¯ó¢ eT÷düT≈£îì
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
≈£L#·THêïqT. Hê eTH√ j·Teìø£ MT<ä q\T|ü⁄ ‘Ó\T|ü⁄ Jeq
<äèXÊ´\T.
H
H
H
kÂ+<äs´¡ yê[¢+{À¢ dü+^‘·+ bÕsƒ+¡ nsTTb˛sTT, Ç+{ÏøÏ
e∫Ãq Ä ndüTs¡ dü+<Û´ä y˚fi,¯ Ç+ø± es¡+&Ü˝À B|ü+ yÓ\>∑&+É
˝Ò<Tä . eTTdæØ eTTdüsì¡ Nø£{À¢ Hêqï ø√|ü+>± ù|eTT≈£îØÃ˝À
≈£L#·Tì ñHêï&ÉT. Äj·Tq #˚‹˝À ˇø£ ø±–‘·+ ñ+~. nqïj·T´
dü+ú uÛ≤ìøÏ ÄqT≈£îì ì\TÃì @&ÉTdüTHÔ êï&ÉT. @yÓT+Æ <√ neTàì
n&ÉT>∑T<ëeTì ˝À|ü*øÏ yÓfi≤¢qT. ˝À|ü\ >∑<äT\˙ï Nø£{Ï.
e+{Ï\T¢ Nø£{.Ï
ªnyÓTàø£ÿ&ç¬ø[¢+~ HêHêï?μ n+fÒ #Ó|üŒ˝Ò<äT. #˚‹˝À
ø±–‘êìï M˝… ’ q ìï eTTø£ ÿ \T #˚ d æ ≈£ î |ü Œ uÀdæ n–Z | ü ⁄ \¢
yÓ*–+#ê&ÉT. nqïj·T´ qqTï øö–*+#·T≈£îì @&çùdÔ H˚q÷
@&ÜÃqT. nyÓTà+‘·ø° sê˝Ò<Tä . mes¡÷ nqï+ e+&É˝<Ò Tä . y˚T+
@&çà @&çà |ü&TÉ ≈£îHêï+. ‘Ó\y¢ êπsdü]øÏ e+{Ï+{À¢ n‘·j
Ô T· ´ ñ
+~. Ä$&É+fÒ Hê≈£î Çwü+º ñ+&É<Tä .
ªªe÷ neTà mø£ÿ&çø¬ [¢+~?μμ n&ç>±qT.
ªª@{À¢ø,Ï μμ n+<ë$&É.
qqTï dü÷ÿ\T≈£î yÓfie¢¯ Tì Hêqï ø√|üŒ&ܶsT¡ . Hêqï+fÒ
uÛj
Ñ T· + ø£qTø£ yÓfi≤¢qT. Ç+{Ïø=#˚Ãdü]øÏ neTà ñ+fÒ u≤>∑T+
&ÉTqT nqT≈£î+≥÷ yÓfi≤¢qT. n{≤¢ s¬ +&ÉT, eT÷&ÉT, Hê\T>∑T
s√E\T... ñVüA neTà sê˝Ò<Tä . Hê≈£î »«s¡+ e∫Ã+~. neTà
düŒs¡Ùø√dü+ ‘·|+æ #êqT. ìÁ<ä˝À @&ÜÃqT. eT+<äT _fi¯\
¢ T Ç∫Ãq
n‘·Ôj·T´ #˚‹ì $dæ]ø={≤ºqT. |ü~s√E\øÏ »«s¡+ ‘·–Z+~.
<äT$«+#·Tø√ø£ n≥º>{
∑ qºÏ ‘·\ ì+&Ü \Tø£\Tø£˝≤&ÉT‘·÷ ù|\T.
u≤>± Ns¡T≈£îb˛j˚T <äTyÓ«q ‘Ó∫à n‘·j
Ô T· ´ ãs¡ãsê <äT$«+~.
‘·\+‘ê eT+≥. n‘·Ôj·T´ neTà >∑T]+∫ #Ó&ɶe÷≥\˙ï
e÷{≤¢&TÉ ‘√+~. ‹&ÉT‘√+~. ø£Ás¡ |ü⁄#·TÃ≈£îì Ä$&É HÓ‹MÔ T<ä
ø={Ϻ yÓfi>¢¯ =&É<ëeTì|æ+∫+~.
ªªe÷ Ç+{À¢ì+∫ yÓ[b¢ ˛,μμ nì <äTyÓ«q ˝≤≈£îÿì Ä$&É
#˚‹MT<ä ø£dæø=B› ^sêqT. mÁs¡{Ï #ês¡\˝Àì+∫ HÓ‘·TÔs¡T
e∫Ã+~. Ä$&É qqTï ø=&ÉT‘·T+<äqT ≈£îHêïqT. Hêqï‘√ #Ó|Œæ
ø={ϺdüTÔ+<äqT≈£îHêïqT. ø±˙ @MT nq˝Ò<äT. ø£fi¯ó¢ ‘·T&ÉT#·T
≈£î+≥÷ qqTï <ä>]Z∑ øÏ rdüT≈£îì, ªªqqTï yÓ[b¢ ıeTà+fÒ b˛‘êqT.
ø±˙ H˚ yÓ[b¢ ˛‘˚ Ç+{À¢ Ä&É~≈£îÿ ø√dü+ MT Hêqï Ç|ü&˚ ô|[¢
#˚dTü ≈£î+{≤&ÉT. Ä e#˚à Ä$&É ˙øÏ˝≤ ‘·\ <äTe«<äT. ù|\T
#·÷&É<Tä . qTe⁄« ø£d]æ ø={ÏHº ê ã‹$T˝≤&ç eT+<äT\T yÓjT· ´<äT.
qTe⁄« |üdæ|æ\¢$. ì+&Ü |ü<˚fi¯ó¢ ˝Òe⁄. ˙πøMT ‘Ó©<äT. ˇø£{Ï
e÷Á‘·+ ì»+. MT neTà Çø£ sê<äT. $TeTà*ï ˇ~˝Òdbæ ˛sTT+~.
MT Hêqï s¡eTà+fÒH˚ e#êÃqT. ˙ø√dü+...μμ n+~. n‘·Ôj·T´
ø=&ÉT≈£L, ø√&É\÷ mø£ÿ&√ <ä÷s¡+>± ñ+{≤s¡T. Ä$&É $»j·T
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
yê&É˝À ñ+≥T+~. yêfi¯‘¢ √ Ä$&É≈î£ |ü&<É ìä nH˚~ neTà.
ªªneTà ì»+>± sêH˚sê<ë nqïj·÷´?μμ n+fÒ ne⁄
qHêï&ÉT. Hêø£qï Hê\Tπ>fi‚¢ ô|<ä› nsTTHê qHÓï+‘√ düeTT<ë
sTT+#˚yê&ÉT. nqï+ ‹qø£b˛‘˚ ã‹$T˝≤&˚yê&ÉT. HÓ\s√E\
‘·s¡Tyê‘· ã≥º\÷ |ü⁄düÔø±\÷ düs¡T›≈£îì ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˇø£
Vü‰dü˝
º øŸ Ï yÓ[b¢ ˛j·÷&ÉT. HêHêï n‘·j
Ô ÷· ´ |ü+|æ+#˚XÊs¡T. eT>∑|\
æ ¢
yê&ÉT u≤>± #·<äyê\≥. Çø£ÿ&ÉT+fÒ #·<äe˝Ò&ÉT≥. n|ü&ÉT
Hê¬øes¡÷ ˝Òsì¡ m+‘· @&ÜÃH√!
H˚qT dü÷ÿ˝Ÿ qT+∫ |ü]>¬ ‘·T≈Ô î£ +≥÷ e∫à >∑+ô|&ÜX¯‘√
düsêdü] e+{Ï+{À¢øÏ b˛‘êqT neTà e∫Ã+<˚y÷Ó nì. neTà
sê<äT. @&ÉTbıdüTÔ+~. n‘·Ôj·T´ Ç∫Ãq bÕ\T ‘ê>∑≈£î+&Ü
@&ÉTdü÷Ô yÓ[b¢ ˛‘êqT. eTT+<äT ø√|üŒ&ÉT‘·T+~. ‘·sT¡ yê‘· ã‹$T
˝≤&ÉT‘·T+~. ø£fi˝
¢¯ À¢ ˙fi§¢kÕÔsTT Ä$&É≈L£ ÿ&Ü. Ä$&çï @&ç|ùæ dÔ
Hê≈£î u≤>∑Tqï≥Tº+≥T+~. Ä$&˚ neTàì yÓfi>¢¯ ={Ï+º <äì n|ü
&É|ü &É÷ nqTe÷q+ edüT+Ô ~. Ä$&É ø£fi˝
¢¯ À¢ ˙fi¯ó¢ #·÷XÊø£ ã\
e+‘êq bÕ\T ‘êπ>dæ es¡+&Ü˝À ≈£L#·T+{≤qT.
ªªdü+^‘êìøÏ b˛y˚,μμ n+≥T+~ n‘·j
Ô T· ´.
dü+^‘·+ e<äT›. kÂ+<äsê´ yêfi¯¢eTà eT+∫~ ø±<äT.
neTàì >∑T]+∫ n‘·Ôj·T´˝≤π> e÷{≤¢&ç+~. Ä$&É #Óù|Œ
dü+^‘·+ HêøÏw+ºü ˝Ò~|ü&ÉT. dü÷ÿ˝À¢ ôw{Ï˝Ÿ Ä&É+¶ e÷H˚XÊqT.
ø±«s¡Øº ¢ |üØø£˝
å À¢ nìï düu≈®… î£ \
º ÷ ‘·bÕŒqT. Hêqï‘√ e÷{≤¢&+¶É
‘·≈î£ ÿy˚. nsTTHê, Ç|ü&Üj·Tq me]‘√q÷ e÷{≤¢&+¶É ˝Ò<Tä .
Áb˛Á¬>dt ø±s¡T¶ #·÷dæq s√E qqTï |æ*#ê&ÉT. ø√|üŒ&É≈î£ +&Ü ≈£L#√
eTHêï&ÉT. u≤>± #·<Tä e⁄≈£î+fÒ m+‘· eT+∫<√ #ÓbÕŒ&ÉT. m+‘·
#·<äTe⁄≈£î+fÒ n+‘· #·~$kÕÔqHêï&ÉT. neTàì eT]ÃbıeTà
Hêï&ÉT. H˚qT Äj·Tq #ÓsTT´|ü≥Tº≈î£ ì yÓ≈î£ ÿ\Tô|{Ϻ @&ÜÃqT.
Äj·TqøÏ ≈£L&Ü @&ÉTbı∫Ãq≥Tº+~. nø£ÿ&çï+∫ yÓ[b¢ ˛j·÷&ÉT.
n‘·j
Ô T· ´ Hê M|ü⁄ ì$T]+~. eT+∫˙fi¯ó¢ Ç∫Ã+~. nsTTHê
neTàì m˝≤ eT]Ãb˛‘êqT?
nqï+ ‹H˚dæ ãj·T{ÏøÏ |ü]>¬ ‘˚Ô ‘=+<äs˝
¡ À eT÷‹ dü]>±Z
ø£&ÉTø√ÿ≈£î+&Ü neTà |ü$T≥ ø=+>∑Tø√dü+ yÓ‘·T≈£îÿ+{≤qT.
kÂ+<äs¡´ Ç+{Ï qT+∫ ‘Ó∫à π>≥T|üø£ÿ Hê{Ïq ôd+≥TeT˝…¢
yÓTTø£ÿøÏ yÓTT<ä{Ï >∑T‹Ô eùdÔ >∑+‘·T˝Òd÷ü Ô >∑~˝ÀøÏ b˛sTT neTàì
|æ\TkÕÔqT. dü÷ÿ\TøÏ yÓfi¢‚ wüOCŸ e÷dæb˛‘˚ neTà bÕ*wt ô|&ÉT
‘·T+~˝Ò nì e~˝ÒkÕÔqT. {°#s· Y ‹{Ïqº |ü&ÉT >∑Ts=ÔdTü +Ô ~ neTà
˝Ò<ìä . n|ü&˚&eÉ ≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ #ê˝≤ ø£w|ºü &ü ‘É êqT.
nqïj·T´ n#·Ã+>± Hê ù|s¡T‘√H˚ ˇø£ ñ‘·sÔ +¡ sêXÊ&ÉT.
nø£ÿ&É u≤e⁄+<äHêï&ÉT. eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\T <=]ø±s¡Hêï&ÉT.
neTàø√dü+ @&ÉTdü÷Ô ≈£L#√≈£î+&Ü qqTï ≈£L&Ü u≤>± #·<Tä e⁄ø√
eTHêï&ÉT. n|ü&É|ü &É÷ ñ‘·sÔ ê\T sêkÕÔqHêï&ÉT.
ˇø£s√E eT]Ãb˛sTT n‘·j
Ô T· ´ |ü$T≥ ø=+>∑TøÏ eT÷‹
97
‘·T&ç#êqT. Ä$&É yÓqøÏÿ ‹]– Hê ãT>∑MZ T<ä ∫{Ïø¬ y˚dæ q$«+~.
Ä y˚dü$˝À HêqïøÏ Á{≤qŒ¤sY nsTT+~. n&ç– #˚sTT+#·T
≈£îHêï&Éì n‘·j
Ô T· ´ #Ó|Œæ +~. nø£ÿ&É yêfi¯ø¢ Ï qqTï ‘·*˝
¢ ìÒ |æ\¢
nì #Ó|Œæ +~. n+fÒ e÷ neTà #·∫Ãb˛sTT+<äì ns¡+ú nqï
e÷≥. u≤>± ø√|ü+ e∫Ã+~ Hê≈£î.
ªªe÷ neTà #·∫Ãb˛˝Ò<Tä . eT∞¢ edüT+Ô ~. n{≤¢ #ÓbÕŒ
e+fÒ }s√ÿqT,μμ nì n‘·Ôj·T´ì ‹{≤ºqT. n‘·Ôj·T´ q$«
}s¡T≈£î+~. n‘·j
Ô T· ´øÏ H˚q+fÒ C≤*≥. C≤*|ü&˚ yêfi¯‘¢ √ H˚qT
e÷{≤¢&qÉ T. ø=‘·Ô dü÷ÿ\T |æ\\
¢ ‘√ ≈£L&Ü Hê≈£î ùdïVü≤+ e<äT.›
yêfi¯S¢ C≤*|ü&ܶsT¡ . Hê≈£î q#·Ã˝Ò<Tä . ndü˝e… ] ùdïVü≤eT÷ e<äT.›
H˚qT u≤>± #·<Tä e⁄≈£î+{≤qT. ø±¢dTü ˝À eTT+<äT+{≤qT nqT
≈£îHêïqT. n\yêf…bÆ ˛‘√+~ neTà˝Ò≈î£ +&Ü ñ+&É&+É . ø±˙ eT]Ã
b˛˝ÒqT ø£<ë neTàì. n<ä+› #·÷düT≈£îqï|ü&É˝≤¢ >∑Ts=ÔdTü +Ô ~
ø£<ë. Hê e+ø°\ E≥Tº, ø£qTu§eT\T... Hê ˇ+{Ï s¡+>∑T n˙ï
neTày˚ ø£<ë. ndü˝≤s√E H˚qT dü÷ÿ\T≈£î yÓfi≈¢¯ î£ +&Ü ñ+fÒ
neTà yÓ[b¢ ˛j˚T~ ø±<˚y÷Ó . >π {À¢ ì\ã&ç #ÓsTT´ }|æq neTà!
n‘·j
Ô ÷· ´, H˚q÷, HêHêï ø=‘·Ô }]ø°, ø=‘·eÔ TqTwüß\ø°,
ø=‘·Ô dü÷ÿ\Tø° n\yê≥T |ü&TÉ ‘·÷+&É>± Hêqï yês¡+s√E\T
mø£ÿ&çø√ yÓfi≤¢&TÉ . yÓfiu¢¯ À‘·÷ ˇø£ >=\TdüT, ˇø£ »‘·>±E\÷ (n$
neTà$) n‘·j
Ô T· ´ #˚‹øÏ∫à Hê ø√dü+ <ë#·eTHêï&ÉT. Ä$&Ó+
<äTø√ ~>∑T\T>± ø£ì|æ+∫+~. }]ì+∫ Hêqï‘√ bÕ≥T ˇø±$&É
≈£L&Ü e∫Ã+~, ô|<ä› dü÷{Ÿøπ düT‘√.
Ä$&Éì ªneTà nqTø√μeTHêï&ÉT Hêqï. ªH˚qT #·∫ÃHê
nqTø√qTμ nì Hê eTqdüT˝À ìs¡sí TT+#˚dTü ≈£îHêïqT. n‘·j
Ô T· ´
ã≥º\T düsT¡ ≈› î£ +{À+~ ˇø£s√E. mø£ÿ&çø‘£ j
Ô· ÷· ´ n+fÒ e÷
Ç+{ÏøÏ n+~. H˚qT Ä$&çï #·T≥Tº≈£îì ªH˚q÷ ekÕÔμ nì
@&ÜÃqT. dü÷ÿ˝Ÿ b˛‘·T+~, e<ä›Hêï&ÉT Hêqï. neTàø√dü+,
n‘·j
Ô T· ´ø√dü+ u…+>∑|&ü ç eT∞¢ »«s¡+ ‘Ó#T· Ã≈£îHêïqT. #·∫Ãb˛<ë
eTì|æ+∫+~. n‘·j
Ô T· ´ e∫à qqTï rdüT≈£îb˛sTT+~. H˚q÷
Ä$&ÉøÏ n+≥T≈£îb˛j·÷qT. n‘·j
Ô T· ´ qqTï dü÷ÿ˝À¢ #˚]Ã+~.
nqï+ ‹ì #ÓsTT´ ‘·T&ÉT#·Tø√&ÜìøÏ ‘·Tyê«\ n+<äTø√uÀ‘˚
|ü$T≥ø=+>∑T #ê|æ+~. ø£+#·+ rdæ dæ+ø˘˝À yÓjT· ´uÀ‘˚ ªH˚qT
˝ÒHê?μ n+~. Hê ‘·\ <äT$« »&É yÓjT· ´&ÜìøÏ yÓT‘·>Ô ± ñ+&˚
eT+∫ <äTyÓ«q ø=qTø=ÿ∫Ã+~.
yês¡+ yês¡+ ≈£î+≈£î&ÉTø±j·T\‘√ ‘·\+≥Tb˛dæ+~.
dæìe÷øÏ rdüT≈£îyÓ[¢+~. ‘·q |üø£ÿ˝À |ü&ÉTø√u…≥Tº≈£î+~.
nsTTHê H˚qT ‘·\≈£î q÷HÓ ô|{≤ºø£ ‘·\+{ÏøÏ n+<ä≈£î+&Ü
neTàì Ç+{Ï #·T≥÷º |ü]>¬ ‹Ô+∫q≥T¢ n‘·j
Ô T· ´ì |ü]>¬ ‹Ô+#·
˝ÒqT. nHêïìøÏ s¡eTà+fÒ, ªÇ~>√ Ç|ü&˚ ekÕÔ,μ n+≥÷ ãj·T
{ÏøÏ bÕ]b˛˝ÒqT. bÕ\T ‘ê–q >±¢dTü eTT+<äT>∑~˝À øÏ{øÏ ˝
° À
|ü&d˚ æ neTàøÏ ñ‘·T‹Ô Ô ø√|ü+ ‘Ó|Œæ +∫q≥Tº n‘·j
Ô T· ´øÏ ‘Ó|Œæ +#·
˝ÒqT. ø√|ü+ eùdÔ eT∞¢ Hêqï <ä>sZ∑ ø¡ Ï ªneTà nqTø√eTqïμ Ä$&É
<ä>sZ∑ ø¡ Ï |ü+|ædTü +Ô <˚y÷Ó nì|æ+∫ n‘·j
Ô T· ´ #Ó|Œæ q≥Tº $+{≤qT.
|”&Éø£˝§∫à q|ü&√, ñs¡TeTT˝§∫Ãq|ü&√, ø£¬s+{Ÿ b˛sTT
q|ü&√ Ä$&É &=ø£ÿ˝À <ä÷sê\ì <ä>sZ∑ >¡ ± »s¡>u∑ ÀsTT eT∞¢
yÓqøÏÿ »s¡T>∑T‘êqT. Ä$&˚ <ä>∑Zs¡≈£î ˝≤≈£îÿ+≥T+~. neTà
nqTø√eTì Hêqï rdüTø=∫ÃHê$&É >∑Ts=Ô∫à n‘·j
Ô T· ´øÏ eT]+‘·
<ä>sZ∑ >¡ ± »s¡T>∑T‘êqT. neTà düŒs¡Ù ˝Òøb£ ˛sTTHê n‘·j
Ô T· ´ düŒs¡Ù
|üsy¡ ê˝Ò<ìä nì|ædTü +Ô <ä|ü &ÉT.
ª‘·*˝
¢ ìÒ |æ\ì¢ Ç+‘· u≤>± mes¡T #·÷kÕÔse¡ ÷à,μ nH˚
yêfi¯ó¢ n+<äs÷¡ . ì»y˚T ø£<ë nqT≈£îH˚<ëìï. n‘·j
Ô T· ´øÏ ø√|ü+
‘Ó|æŒ+#·≈£L&É<äì nH˚yêfi¯ó¢ n+<äs¡÷. ì»y˚T ø£<ë eT]!
dü÷ÿ\TøÏ |ü+|æk˛Ô+~. ‘·q dü«+‘· ≈£L‘·Tsê¢ #·÷k˛Ô+~ ø£<ë.
n‘·j
Ô T· ´ eT+∫<˚. nsTT‘˚ e÷Á‘·+ neTàì m|ü&É÷ ‹&ÉT‘·÷
ñ+≥T+~. n<˚ Hê≈£î q#·Ã<äT. Ä e÷≥ nq≈£î+&Ü ne‘·*øÏ
b˛e&É+ H˚sT¡ Ã≈£îHêïqT.
H
H
H
düÿsYº yÓqø£ n+{Ïq HÓ‘T· sÔ T¡ eTs¡ø£ #·÷düT≈£îì uÛj
Ñ T· |ü&ç
Ç+{ÏøÏ |ü]>¬ ‘·T≈Ô î£ e∫à @&ÉTdüTqÔ ï|ü&ÉT qy˚«dæ Ä eTs¡øπ $T{À
#Ó|Œæ qT$«+ø£ n˝≤ N{Ïø° e÷{Ïø° @&Ée≈£L&É<Tä . qT$«|ü&ÉT
ô|<ä<› ëì$. Hê ã+>±s¡T‘·*$¢ nì z<ë]Ã y˚&TÉ ø£\T #˚dæ ø=‘·Ô
ã≥º\T ø=ì∫ÃHê ÄyÓT˝À e÷ neTà ø£q|ü&˝
É <Ò Tä Hê≈£î. ø±˙
n‘·j
Ô T· ´øÏ H˚q+fÒ Çwü+º . Ä Çwü+º e\¢H˚ H˚qT ã‹≈£îHêïqT.
#·<Tä e⁄≈£î+≥THêïqT. |òsü y¡ ê˝Ò<Tä n‘·j
Ô T· ´ ñ+~ Hê≈£î nì|æ+
∫+<ä|ü &ÉT. Hêø=ø£ ‘·eTTà&É÷ ˇø£ #Ó©¢ nì rdüTø=#êÃs¡|ü &ÉT
HêHêï, neTà nqTø√eTHêï$&Ü. Ä$&Éì neTà n˙, yêfi¯ì¢
‘·eTTà&É÷, #Ó©¢ n˙ H˚HÓ|üŒ{Ïø° nqTø√qT nH˚düT≈£îHêïqT.
Ä$&É Hê≈£î ø=‘·Ô ã≥º\T ‘Ó∫Ã+~. ‘·\ ì$T]+~. Ä$&É Hê≈£î
düe‹ ‘·*.¢ düe‹ ‘·\T¢\≈£î y˚TeTT Çwü+º ñ+&É+ nì #ê˝≤
eT+~ #ÓbÕŒs¡T n‘·j
Ô T· ´‘√ düV‰ü . n+<äTø£ì Ä$&É Hê≈£î ø=‘·Ô
ã≥º\T Ç∫ÃHê, ‘·\ ì$T]Hê Hê≈£î q#·Ã˝Ò<Tä .
H
H
H
ªªeTs=ø£ÿkÕ] MT >=+‘·T\‘√ ÄyÓTì |æ\e+&ç. |æ\\
¢
>=+‘·T\T ‘·*¢ì ø£~*kÕÔsTT. Ç˝≤ nq+&ç ,ªne÷à qTe⁄«
˝Ò≈î£ +&Ü y˚T+ ñ+&É˝+Ò . á düeTTÁ<ä ‘·s+¡ >±\T eTeTà*ï
98
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
uÛj
Ñ T· ô|&ÉT‘·THêïsTTμ nì |æ\e+&ç...μμ nì ‘·*ø¢ √dü+ eTs=ø£
Á|üjT· ‘·ï+ #˚sTTdüTHÔ êï&ÉT yÓTs¡àHé.
ªªeTq kÕ>∑s¡ >∑s“¡ ¤ kÕÁe÷»´+˝À dü«s¡í dæ+Vü‰düq+ MT<ä
eTVü‰sêDÏ˝≤ ≈£L#·Tì ‘·q ˇfiÀ¢ ∫qï<ëìï ≈£L#√u…≥Tº≈î£ ì <ëì
‘·\ <äT$«+~ ìqïH˚ ø£<ë... n|ü&˚ ø£<ë #·]Ã >∑+≥ yÓ÷–+~...μμ
nì ‘·\b˛düT≈£î+≥THêï&ÉT.
nqTsê<Ûë {°#s· Y @ bÕsƒ+¡ #Ó|Œæ Hê n+<äT˝À ©qyÓTbÆ ˛
‘·T+~. ‘·H˚ yÓTs¡àHé nsTTq≥÷¢ Ä e÷qeø±+‘· ‘·qH˚ e~˝Òdæ
yÓ[q¢ ≥÷¢ >∑<<Zä ä dü«s¡+‘√ #ÓãT‘√+~. ‘·+Á&ç˙ |æ\\
¢ q÷ e~*
yÓ[q¢ ÄyÓTqT >∑T]+∫ yÓTs¡àHé nH˚ e÷≥\T, ªªVæ≤j·TsY øπ yYT
m yÓ÷s¡˝
º ,Ÿ ã{Ÿ ô|òsTT‘Ód¢ t eCŸ wæμ (Here came a mortal, but
faithless). H˚qT $+≥THêïqT. Hê #Ó+|ü\T ‘·&d
ç bæ ˛‘·THêïsTT.
bÕsƒ+¡ ∫e]ø=∫Ã+~. ÄK] ˝…q’ T ª<˚sY &Ó«˝Ÿ‡ m \yY¶ ˇHé. ã{Ÿ
Á≈£LjÓT˝Ÿ áCŸ wæ (there dwells a loved one, but cruel is she)
{°#s· Y #ÓãT‘·÷ ñ+&É>±H˚ u…˝Ÿ yÓ÷–+~. H˚qT |ü⁄düøÔ ±\T |ü≥Tº
≈£îì ˇø£ÿ n+>∑˝À ãj·T≥|ü&ç |ü]>¬ ‘·T≈Ô î£ +≥÷ Ç+{Ïø=#êÃqT.
ã{Ÿ Á≈£LjÓT˝Ÿ áCŸ wæ. ne⁄qT! Á≈£LjÓT˝Ÿ áCŸ wæ ...
Á≈£Lj·T˝Ÿ áCŸ wæ... n‘·j
Ô T· ´‘√ e#˚Ã≥|ü&ÉT ‘Ó#T· Ã≈£îqï neTà
bò˛{ÀqT ø√|ü+>± e∫à H˚\øπ dæ ø={≤ºqT. eT∞¢ Ä ø±–‘·+ rdüTø¬ [¢
˝≤$TH˚wHü é #˚sTT+#·Tø=#êÃqT, |ü>\
∑ >=fÒº M\T ˝Ò≈î£ +&Ü. ø±˙
<ëìï ô|f…º n&ÉT>∑Tq |ü&X˚ ÊqT. u≤>± @&ÜÃqT. Á≈£Lj·T˝Ÿ áCŸ
wæ... nqïj·T´ n+‘· ìã“s¡+>± m˝≤ ñ+{≤&ÉT? H˚qT ÄyÓT
ø√dü+ @&ÜÃqT. u…+>∑|&ü ܶqT. ÄÁø√•+#êqT. ÄyÓTô|’q ÄÁ>∑V≤æ +
#êqT. ø±˙ eT]Ãb˛˝ÒqT ÄyÓTì. ÄyÓT Hê ˙&É. ø±ùd|ü⁄ bı&ÉT>±Z
ø±ùd|ü⁄ bı{Ï>º ± ø±ùd|ü⁄ ndü˝Ò ˝Òq≥T¢>± qqTï yÓ+{≤&˚ ˙&É.
ÄyÓT Hê ‘·*.¢ qqTï ‘·*¢ ˝Òì|æ\q¢ T #˚dqæ ‘·*.¢ Hê u≤˝≤´ìï
ø£˙ï{Ï düeTTÁ<ä+ #˚dqæ ‘·*.¢
<äeTj·T+‘·eTà mø£ÿ&çøÏ yÓ[¢+<√ m+<äT≈£î yÓ[¢+<√
ø=+#Ó+ ø=+#Ó+ ns¡úeTe⁄‘·Tqï|ü&ÉT nqïj·T´øÏ sêXÊqT,
ªneTàøÏ eTqMT<äøq£ ï Ä e´øÏMÔ T<˚ m≈£îÿe Áù|e÷? eTqì
ndü\T Áù|$T+#·˝<Ò ë? b˛˙ eTqì ≈£L&Ü rdüT≈£îb˛≈£L&É<ë?μ
nì.
nqïj·T´ Ç˝≤ »yê_#êÃ&ÉT. ªneTà nqTø√eTHêï$&Éì
#·∫ÃHê nqTø√qì #ÓbÕŒe⁄ ø£<ë. eT] Hêqï nqTø√eTHêï
j·Tqì Hêqï nqTø√>∑\yê? mø£ÿ&ÉTHêï eTqøÏ ñ+&˚~ ˇø£ÿ
eTìùw ø£<ë. eTs=ø£ Ä˝À#·q ô|≥Tºø√ø£ u≤>± #·<Tä e⁄ø√...μ
H
H
H
ªªHê ø±fi¯¢øÏ #·T≥Tº≈£îì qTe⁄« @&çÃqs√E ìqTï
rdüTø=dü÷Ô Ç+‘·ø±\+ ñ+#·T ≈£î+{≤qqTø√˝Ò<Tä . eTì<äs› +¡
Ç{≤¢ n‘·T≈£îÿb˛j·÷+. Ç+{À¢ ‹]π> Ä&É|\
æ ¢ m+‘· Je$T
düT+Ô <√ Hê≈£î ns¡+ú nsTT+~. ìqTï ‘Ó∫Ãq+<äT≈£î Hê e÷≥
<äøÿÏ +∫ Ç+‘· <ëìesTTHêe⁄. yÓ[¢ MT HêqïøÏ ø£q|ü&ç Äo
sê«<ä+ rdüT≈£îì e∫à ñ<√´>∑+˝À #˚sT¡ . yê&ÉT ˙ ‘·+Á&ç. Ä
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
|æ\\
¢ øπ y…H’ ê ø=qT≈£îÿ yÓfió¯ .¢ Ä$&Éø° MT Hêqïø° ã≥º\÷...μμ nì
qqTï Hêqï <ä>∑Zs¡≈£î |ü+|æ+~ n‘·Ôj·T´. n|ü&ÉT n&ç>±qT
Äj·Tìï ÄK]kÕ], ªnyÓTà+<äT≈£î yÓ[b¢ ˛sTT+~ HêHêï. qTyê«
yÓTqT dü]>±Z #·÷düTø√˝Ò<ë? ÄyÓT sêdæ ô|{Ïqº ñ‘·sÔ +¡ m+<äT≈£î
∫+#˚XÊe⁄? n<äT+fÒ e÷≈£L ‘Ó*ùd~ ø£<ë.μ
Hê ej·TdüT Hê≈£î ø±düÔ <Ûs’Ó ´¡ + ÇùdÔ, Äj·Tq ej·TdüT
Äj·Tìï ø±düÔ yÓT‘·ãÔ s¡∫ q≥T¢+~. #·T≥÷º#÷· dæ qqTï, ªneTà
nqTø√eTqïμ ÄyÓT nø£ÿ&É ˝Ò<ìä U≤j·T |üs#
¡ T· ≈£îì, ªªH˚qT
uÛ÷Ñ ˝Àø£|⁄ü eTìwæqe÷à. ÄyÓT }s¡«ú ˝Àø£|⁄ü eTìwæ. n+<äTøπ
á ˝Àø£+˝À ñ+&É˝øÒ £ yÓ[b¢ ˛sTT+~. n+‘·øq£ ï #Ó|Œü &Üìπø+
˝Ò<Tä ,μμ nHêï&ÉT.
ˇø£ }s¡«ú ˝Àø£|⁄ü eTìwæ ÄyÓTqT, ªÄsTT j˚T Ä|t ø√
dæ‘ês√" y˚T ˝Ò #Ó\÷"μ nì qø£åÁ‘·M~Û˝ÀøÏ q&ç|æ+#·T≈£î
b˛j·÷&ÉT. nø£ÿ&ÓH’ ê ÄyÓT ‘·qT ø√s¡T≈£îqï Áù|eT bı+~+<ë?
m{≤¢ ‘Ó\TdüT+Ô ~ Hê≈£î?
H
H
H
#·<Tä e⁄‘·Tqï |ü⁄düøÔ +£ ˝À ©q+ ø±˝Òq|ü&É÷, ìÁ<ä Hê‘√
#Ó\>±≥e÷&˚ ≥|ü&É÷ dü]>±Z n|ü&˚ n{≤¢+{Ïø˘ rs¡+ qT+∫
nqïj·T´ |æ\TkÕÔ&TÉ . Hê‘√ m|ü&ÉT e÷{≤¢&Ü˝À yê&çøπ ‘Ó\TdüT.
ªª$X‚cÕ˝Ò$TÁ{≤ neTà&É÷?μª nHêï&ÉT.
ªªH˚qT <äeTj·T+‹ ≈£L‘·Ts¡ïsTTq|üŒ{Ïø˙Ï ï ô|<äy› êfi¯ì¢
ø£ì«Hé‡ #˚dæ qqTï ô|[¢ #˚dTü ≈£î+{≤qHêï&ÉT ˇø±H=ø£ dü+‘√wt
Á|ò ü y Y T kÕeTs¡ ¢ ø √≥, n|ò t ø √sY ‡ ... Hê Á|ü e s¡ Ô q >∑ T ]+∫
$#ê]+#·Tø=#êÃ&ÉqTø√,μμ #ÓbÕŒqT.
ªªÇ+πø+ eT]. nqTÁ>∑V≤æ +#ê&ÉT ø£<ë. X¯óuÛ+Ñ . ˙ yÓTTVü‰q
ô|[¢u§≥Tº‘√ bÕ≥T ˇø£ ‘·*e¢ T#·Ã ≈£L&Ü ô|fÒdº ,æ Ä eT#·Ãì
m˝≤ ñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê˝À ‘Ó*dæqyê&ÉT. qTe⁄« ˙ J$‘ê+‘·+
n‘·ìøÏ ø£è‘·»‘„ êã<äTsΔ ê*y…’ ñ+{≤e⁄. m|ü&ÓH’ ê ˙ #·<Tä eP
˙ ‘Ó*M ˙ ñ<√´>∑+ >∑Ts=Ô∫à qTe⁄« m–]|ü&‘ç ˚ Ä ‘·*¢ eT#·Ã
ˇø£ ù||üsY yÓsTT{Ÿ˝≤ |üì #˚dTü +Ô ~...μμ qyê«&ÉT.
H˚qT eT∞¢ yÓTT<ä{øÏ =#êÃqT, ªneTà eTqì m{≤¢ eT]Ãb˛
sTT+<äqïj·÷´?μ n+≥÷. yêDÏí n{≤¢ n&ç– ø±düÔ ‘·‘«· uÀ<Ûä
#˚sTT+#·Tø√e&É+ u≤>∑T+≥T+~ Hê≈£î. Hê n]–b˛sTTq Á|üXÊï,
yê&ç m|üŒ{Ï »yêã÷ ... ìã“s¡+‘√ ì+&çq yê&ç ø£+sƒ+¡ .
ªª‘·q J$‘êìï eT\T#·T≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ Ä$&É≈î£ +~ ø£<ë
neTà&É÷. eTqø√dü+ ÄyÓTøÏ n\$e÷*q ‘ê´>±\T n+≥>∑≥º
≈£L&É<Tä ø£<ë. ÄyÓT m+<äT≈£î @ |ü] dæ‘ú T· ˝À¢ eTqì e~*
yÓ[+¢ B eTq¬ø|üŒ{Ïø° ‘Ó*j·T<äT, ÄyÓT #Ó_‘˚ ‘·|Œü . Ç+ø£ e~
˝ÒjTY . mø£ÿ&ÉTHêï ÄyÓT u≤>∑T+&Ü\qTø√...μμ
ªªeT] H˚qT nqTuÛ$Ñ +∫q øå√uÛÑ e÷fÒ$T{Ï?μμμ
ªªãVüQXÊ eTq <ä>sπZ∑ ñ+&ç ñ+fÒ ÄyÓT nqTuÛ$Ñ +#·
e\dæ ñ+&çq øå√uÛÑ e÷fÒ$T{Ï?μμμ
Hê <ä>sZ∑ ¡ »yêãT ˝Ò<Tä . ÄyÓT <ä>sπZ∑ + »yêãT ñ+<√?!
99
j·TTesY d”Á¬ø{Ÿ‡ ÄsY ùd|òt $‘Y $T
&܈ˆ ø£&çj·÷\ $y˚ø±q+<äeT÷]Ô
yêq <ä+#˚k˛Ô+~. {≤|ü⁄ MT<ä |ü&˚
<Ûës¡\ X¯ã›+ dæ≥T´j˚TwüHé eT÷´õø˘
˝≤ e⁄+~.
ø±s¡ T BbÕ\ yÓ \ T>∑ T ˝À
Á|üVü≤Ø>√&É Á|üdüTŒ¤≥+>± ø£qã&ÉT
‘√+~.
n–Z|ü⁄\¢ yÓ\>±ZH˚ ^dæq X¯ã›+,
ø±+‹ ø£+fÒ <Ûä«ì ˝Ò≥sTT+~. dæ>∑
¬s≥Tº ‘·T<äeTT{Ϻ+∫ |ü⁄\¢ì ‘·T~
eTT{Ï º + #˚ & É T . ˇø£ ÿ kÕ] <ä e TTà
˝≤π>&ÉT. ø±düÔ e+– d”Œ&√MT≥sY ˝…≥
’ T
yÓ\T>∑T ˝À eTDÏø≥
£ Tº #·÷düT≈£îHêï&ÉT
|òD
ü .Ï |ü<øä =+&ÉTqïs¡. qT<äTs¡T _–+∫
¬s|üŒ\T ô|’øÏ $|æŒ #·÷XÊ&ÉT. yêq
$ì|æk˛Ô+~. #·÷|ü⁄ ø£~|æ eTT+<äT
˝…’≥¢ ø±+‹ì #·÷ùd&ÉT. øÏs¡D≤*+ø±
<Ûës¡˝À¢ ‘·&ÉTdüTÔHêïsTT. yêq ø£ìŒ
k˛Ô+~. d”{À¢+∫ ùV≤+&é>∑Hé #˚‹øÏ
rdüT≈£îHêï&ÉT. q\¢>± yÓT]dæ+~.
ˇø£kÕ] Á|üVü≤Øπødæ #·÷dæ Ç+»Hé
ôV≤&é˝…’{Ÿ‡‘√ düVü‰ Ä|òt #˚dæ &√sY
‘Ó]#˚&TÉ . yêq e⁄<Ûèä ‹ X¯ã+› ˇø£ÿkÕ]
yê\÷´yéT ô|+∫q≥ºsTT+~. ‘·\øÏ
πø|t ‘·–*+#·T≈£îì, y=+{Ï MT<ä
¬s’Héø√≥T düs¡T›≈£îì dæ>∑¬s{Ÿ >∑{Ϻ>±
ˇø£kÕ] |”*Ã bÕπsXÊ&ÉT. ø±s¡T ~–
&√sY yÓ q øÏ ÿ ‘√ùd&É T . EuŸ e Tì
|ü&+ç ~. yÓT\¢>± Á|üV≤ü Ø yÓ|’ ⁄ü q&ç#&˚ TÉ .
π>{Ÿ <ä>∑Z]øÏ yÓ[¢ CÒãT˝À+∫
{≤]Ã rdæ <ëì yÓ\T>∑T‘√ H˚yéT ù|¢{Ÿ
100
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
yÓ~ø±&ÉT. nqTe÷q+ ˝Ò<äT. n<˚ sTT\T¢. yêq˝À düÔ+uÛÑ+˝≤
‘·&ÉTdü÷Ô ø£åD+ n˝≤π> ì\ã&ܶ&ÉT. esê¸ìï ˝…ø£ÿ#˚ùd <äèwæº
n‘·&ç≈£îqï≥T¢ ˝Ò<äT. yÓT\¢>± π>≥T rdæ ˝≤Hé˝À eTT+<äTøÏ
q&ç#˚&ÉT. sTT\T¢ <ä>∑Zs¡e⁄‘√+~. n<ë›\ yÓqTø£ ˝…’≥¢ ø±+‹
‘Ó\Tk˛Ô+~.
‘·\T|ü⁄ düMT|æ+∫ @<√ yÓT&çø˘ #˚ùd&ÉT. ø±düÔ ‘√dæ düqï{Ï
dü+<äT˝À+∫ #·÷XÊ&ÉT.
˝À|ü*øÏ z eT÷\>± &Óì’ +>¥ fÒãT˝Ÿ. n‘·qT uÛÀ+#˚dTü Ô
Hêï&ÉT. ÄyÓT e&ç¶k˛Ô+~. ‘·qT eTT+<äT>± eTT–+∫q≥Tº+~.
‘·\T|ü⁄ì |üP]Ô>± ‘√ùd&ÉT. #·|ü &Ée˝Ò<Tä . ≈£î&ç#‘˚ √Ô >∑Hé
|ü≥Tº≈î£ ì yê]y˚|⁄ü ì<ëq+>± q&ç#ê&ÉT! ø=ìï >∑C≤\ <ä÷s¡+˝À
Äπ>&ÉT. sTT|ü&É‘ì· eTTK+ MT<ä ˝…≥
’ T |ü&ç >∑Ts¡TÔ ‘Ó\Tk˛Ô+~.
yê[¢<ä›s¡÷ >∑eTì+#·˝Ò<äT.
ªªÇ~ mH√ïkÕs√ #Ó|üŒ≥+. m+‘· f…ÆeTT. m+‘· #Ó|æŒHê
m≈£îÿe>± #Ó|üŒ≥y˚T ø£ì|æk˛Ô+~. |ü⁄\TdüT˝À <äT+|üeTTø£ÿ\T
ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë? Ä #·Áø£e]Ô e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·&ÉT. s√p
qqTï uÀsY #˚j·T&ÜìøÏ MT≈£î eTs√ |ü<äΔ‹ ‘Ó©<äT ˝≤>∑T+~.μμ
ªª˙ eTTK+! #·Áø£e]Ô |ü⁄\TdüT˝À ø£ì|ækÕÔ&Ü, |üPØ˝À
e⁄+{≤&ÉT>±˙. |üPØ qT+∫ ø£˝Ÿø£{≤ Á{≤Hé‡|òüsY ø±e#·Ãì
sêXÊ&ÉT. @eTsTT+<√! eTõ®>∑ yÓsTT´, yê&ÉT ô|s¡T>∑T ‘·|üŒ
y˚düTø√&ÉT.μμ
ªª‘Ó\TdüT. #ê˝≤kÕs¡T¢ ‘√&Ó≥eº Tì Hê ÁbÕD≤\T ‘√&˚&TÉ .
n+‘· ùdïVæ≤‘·T&Ó’‘˚ ns¡®+≥T>± zkÕ] e∫à MT $s¡Vü≤y˚<äq
rs¡Ã...μμ dü&ÓHé>± Ä–b˛sTT, X¯|æùdÔ u§eTàsTTb˛sTTq≥Tº
~yÓTàs¡uÀsTT+~ |òD
ü ìÏ #·÷&É>±H˚ ñe÷<˚$. bÕs¡kú Õs¡~∏ ‘·\
‹|æŒ #·÷ùddü]øÏ |òD
ü Ï #˚‘T· \T ô|’ø¬ ‹Ô ∫s¡Tqe⁄«‘√ ø£ì|æ+#˚&TÉ .
bÕs¡úkÕs¡~∏ Vü≤sƒê‘·‡+‘√wü+‘√ ˝Ò∫, ªªˇπs #·Áø£eØÔ,μμ n+≥÷
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
|òüDÏ #·Áø£e]Ô <ä>∑Z]kÕ yÓ[¢ uÛÑT»+ MT<ä #ÓsTT´ y˚dæ uÛ≤s¡´πødæ
‹]π>&ÉT. ªªH˚ #Ó|üŒ˝Ò<ä÷ ñe÷! ~∏+ø˘ Ä|òt ~ &Ó$˝Ÿ! M&˚
#·Áø£e]Ô>±&ÉT. m˝≤ eP&ç|&ü ܶ&√ #·÷XÊyê! sêsê, z ≥e*sTT´,
‘·\ ‘·T&ÉT#·T≈£î+{≤&ÉT. ø±fi¯S¢ #˚‘·T\÷ ø£&ÉT≈£îÿsê` eTs√
ù|¢{À¢ nqï+ e&ç¶+#·T,μμ n+≥÷ &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ <ä>∑Zs¡øÏ
q&ç#˚&ÉT.
|òüDÏ, ªªqeTùdÔ,μμ n+≥÷ ≥e˝Ÿ n+<äT≈£îHêï&ÉT. πø|t,
>∑Hé, ¬s’Héø√≥T rdæ k˛bòÕ n+#·Tq ñ+#˚&ÉT.
ñe÷<˚$ Á|ü‹ qeTkÕÿs¡+. H√{À¢ q*–b˛ø£b˛sTTHê
n‘·qT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚˝≤ ˝Ò&ÉT.
bÕs¡úkÕs¡~∏ |æ*#˚&ÉT, ªªsêsê, e&ç¶k˛Ô+~.μμ
ªªsêÁ‹fi¯ó¢ nqï+ e÷H˚XÊqT,μμ nì ñe÷<˚$ì #·÷dæ
CÒãT˝À+∫ d”kÕ rdü÷Ô k˛bòÕ˝À ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT |òüDÏ.
H˚|tøÏHé‘√ ø£&ÉT≈£îÿqï #ÓsTT´ ‘·T&ÉT#·T≈£îì, eT÷‹
n<äT›≈£î+≥÷, ªªÇ<√ ø=‘·Ô Ç+Á|üPyéyÓT+≥qïe÷≥,μμ n+≥÷
‘·q÷ yÓ[¢ k˛bòÕ˝À ≈£L\ã&ܶ&ÉT bÕs¡úkÕs¡~∏.
|òüDÏ d”kÕ eT÷‘· $|ü‘·THêï&ÉT.
ªªqqTï #·÷&É≈î£ +&Ü #·∫Ãb˛‘êeqT≈£îHêïqT,μμ d”kÕπødæ
Bq+>± #·÷dü÷Ô nHêï&ÉT bÕs¡úkÕs¡~∏.
ªªsTT+ø± eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ e÷q˝Ò<Tä ... >±¢dTü !μμ
ñe÷<˚$ ◊dtyê≥sY d”kÕ, U≤∞ >±¢düT ‘Ó∫à {°bÕjYT MT<ä
ô|{Ϻ+~.
ªªHê n\yê≥T. ø£å$T+#·ø£ ‘·|üŒ<äT n+<ëeTqT≈£îHêï.
ø±˙ ‘˚*>±Z ø£å$T+#˚XÊs¡T,μμ nHêï&ÉT |òüDÏ ñe÷<˚$ì Áø°>∑+≥
#·÷dü÷Ô. ñe÷<˚$ Ä #·÷|ü⁄ì ø£\T|ü⁄ ø√˝Òø£ ‘·q #·÷|ü⁄ ‹|æŒ
Ä<Ûës¡+ ø√dü+ uÛÑs¡Ôì #·÷ùdÔ bÕs¡úkÕs¡~∏ ‘·\ e+∫ dæ>∑¬s≥Tº
yÓ*–+#·T ≈£î+≥THêï&ÉT. ÄyÓT yÓqøÏÿ ‹]–+~.
|òüDÏ >±¢düT˝À $d”ÿ e+|æ, ˙fi¯ó¢
ø£\T|ü⁄≈£îHêï&ÉT. bÕs¡úkÕs¡~∏ |æ*#˚&ÉT.
ªªsê! ñe÷!` ≈£L#√!μμ
ªª–HÓ ï \T dü ] › ekÕÔ ! μμ ÄyÓ T
‹s¡≈£îÿ+&ÜH˚ #Ó|æŒ ø£~*+~.
bÕs¡ ú k Õs¡ ~ ∏ e÷≥\T yÓ T T<ä
˝…{≤º&ÉT`
ªª}", ndü˝Ò$Á{≤ ˙ e⁄<˚›X¯+?
e÷ ô|[¢¬ø˝≤>∑÷ sê≈£î+&Ü kÕ≈£î #Ó|æŒ
‘·|æŒ+#·T≈£îHêïe⁄. nìïkÕs¡T¢ ekÕÔqì
ns¡yk’Ó Õs¡T¢ e÷H˚XÊe⁄. ˙ >∑T]+∫ ‘·\TÃ
ø√ì s√E ˝Ò<äT.μμ
ªªsTT|ü  &˚ H ê sTT˝≤ ø£ * ‡
q+<äT≈£î dü+‘√wæ+#·T. ndü\T H˚ e∫Ãq
|üì y˚s¡T. y˚≥ø£ì eùdÔ |æ&Éø£\ y˚≥˝≤
qTe⁄« ‘·–˝≤e⁄.μμ
101
–HÓï\ #·|ü&ÉT Ä–+~.
ªªdüsπ ,¢ yÓ<eäÛ CÀø˘‡. qqTï yÓ‘T· ø√ÿyê\ì nì|æ+#·øb£ ˛‘˚
sê>∑\yê #Ó|üø£Î ñeTøÏ #ê˝≤kÕs¡T¢ #Ó|ü⁄ÔHêï ˙ >∑T]+∫, ˙
‘·‘·Ô«+ >∑T]+∫. yêq˝≤>√ es¡<ä˝≤>√ m|ü&√ ˇø£|ü&ÉT e∫Ã
|ü&‘É êeì.μμ bÕs¡kú Õs¡~∏ dæ>s¬∑ {Ÿ <äeTTà ˝≤π>&ÉT. ªªn~düsπ >±˙,
@${° sêe≥+? kÕe÷H˚~ $\Hé˝≤>± Ä >∑Hé #˚‘√Ô |ü≥Tº≈£î
‹s¡>∑&Éy˚T${°? ÄVü‰, y˚≥ ˙ Vü‰; ø£<ä÷. @ n&É$¬ø’Hê b˛sTT
‹qï>± ÇfÒ edüTÔHêïyê?μμ
|òüDÏ qy˚«&ÉT. ªªqTe⁄«qï á Á|ü<˚X¯+ n&É$ ø±<ä÷?μμ
ªªn+fÒ yÓ<Ûäyê? ˙ ñ<˚›X¯+ H˚qT »+‘·Te⁄qHê?μμ
ªªø±<äT, nsTTHê HêøÏ|ü&ÉT »+‘·Ty˚«≥ ø±<äT, yÓHÓï\
y˚≥. n&É$ ø±dæq yÓHÓï\ y˚≥. ◊ MTHé n&É$˝À ø±ùd yÓHÓï\
y˚≥.μμ
ñe÷<˚$ {≤u…¢{Ÿ $T+–q≥Tº >∑T≥ø£ $T+– >=+‘·T
‘·&ç#˚düT≈£î+~.
ªªì»y˚Tsê #·Áø°. eTì<ä›s¡+ u≤>± <ä÷s¡eTsTTb˛j·÷ø£
eTq ùdïVü≤+ n&É$ ø±∫q yÓHÓï˝Ò nsTT+~. <ëHÓï˝≤¬>’Hê
y˚{≤&Ü*‡+<˚. uÛÀ»q+ nsTTb˛sTT+~ ø±˙ ˝Òø£b˛‘˚ H˚q÷
z |ü≥Tº |üfÒºyêDÏí. }" sTT+‘·ø° sTT<˚Hê sêe≥+!μμ
ªª˝Ò<äT. ñ<äj·T+ ePfiÀ¢ {Ï._.˝À ~>± ñ<√´>∑Ø‘ê´.
sTTyêfi≤ πs|üP πø+|ü⁄. ˙ nÁ&ÉdüT πs|ü⁄ ø£qT≈£îÿ+<ëeTqT≈£îHêï.
sπ |ü⁄ ø±düÔ U≤∞. #ê˝≤s√E˝…+’ ~ wæø±Ø #˚d.æ kÕj·T+Á‘·+ düs<¡ ë
>± ãj·T˝Ò›]‘˚ yêq eTT+#·Tø=∫Ã+~. ø±s¡T ≈£L&Ü ø±düÔ Á≥ãT
*#˚Ãdü]øÏ Nø£{Ï |ü&çb˛sTT+~. H˚qT ˙ <ä>∑Zs¡ø=∫à |ü&ܶqT.μμ
ªªˇπsjYT! sT÷ ePfiÀ¢ H˚qTHêïqì ‘Ó\T‡. ˙ø√dü+ ø£ì
ô|≥Tº≈£îHêïqì ‘Ó\T‡. ‹qï>± Ç+{ÏøÏ sê≈£î+&Ü {Ï._.˝À
~>∑T‘êyê?μμ Ä– nHêï&ÉT, ªªyÓ<Ûäyê ø£˙dü+ Hê ‘·è|æÔø√düeTHêï
˙ ø√düy˚T e#êÃÁHê nì nã<äΔ+ #ÓbıŒ#·TÃ>±.μμ
ñe÷<˚$ e∫à uÛÑs¡Ô |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃ+~.
|òD
ü Ï nHêï&ÉT, ªªnã<ä+Δ <˚ìøÏsê |òPü ˝Ÿ,μμ ñe÷<˚$ øπ dæ
#·÷dü÷,Ô ªªH˚ e∫Ã+~ ˙ ø√düyT˚ . ñ<√´>∑+ HÓ|+ü MT<ä e#êÃqT.
n+<äTπø nø£ÿ&É ~>±qT. ˝Òø£b˛‘˚...μμ ñe÷<˚$ì düqïdüqï>±
#·÷dü÷Ô, ªªìqTï #·÷&ɶy˚T M\T|ü&˚~ ø±<äT.μμ ñe÷<˚$
eTTK+˝À HÓ‘·TÔs¡T#·Tø£ÿ ˝Ò<äT.
ªª@sê! qT$«ø£ ô|[¢ #˚düTø√<ä\TÃø√˝Ò<ë?μμ bÕs¡úkÕs¡~∏
n&çπ>&ÉT.
ªªÁ&Ü|æ{Ÿ! Hê dü+>∑‹ e~˝…jYT.μμ eT]ø±düÔ ‘ê–,
ªªn&É>∑&É+, eT]#ê. ˙¬ø+‘· eT+~ |æ\¢\T? @Ø! mø£ÿ&Ü?μμ
ªªsTT<äT>√ sTTø£ÿ&Ü,μμ n+≥÷ bÕs¡úkÕs¡~∏ ñe÷<˚$ì
uÛÑT»+ ‘·{Ϻ #·÷|ædü÷Ô qy˚«&ÉT. |òüDÏ |ü>∑\ã&ç qy˚«&ÉT. ñe÷
<˚$ qe«˝Ò<äT.
|òüDÏ >±¢düT U≤∞ #˚dü÷Ô ˝Ò#ê&ÉT. ÄyÓTì #·÷dæ, ªªekÕÔ!
nÁ&ÉdüT ‘Ó*‡+~>±! πs|ü+‘ê ø£\T<ë›+,μμ n‘·ì MT<ä |üP]Ô
#˚XÊ&ÉT.
102
bÕs¡úkÕs¡~∏, ªªmø£ÿ&çø√jYT? ˙ eTTK+?μμ
ªª˝Ò<äTsê yÓfi≤¢*. mØ¢ e÷DÏ+>¥ m+‘√ eTTK´yÓTÆq |üì
e⁄+~.μμ
ªªf…H`é f…H<é Øä∏ øº Ï Á|ò” ne⁄‘ê, Äô|’q n+‘ê U≤∞. sπ |ü+‘ê
˙‘√ e⁄+&ç m\T¢+&ç ‘Ó˝≤¢s¡ø£fÒº yÓfi≤Ô. düπsHê!μμ
ªªes¡¸+ sê!μμ
ªª¬ssTTHé ø√≥T+~. ø±s¡T+~. |üsê¢. qìï+ø£ #·+|ü≈£î.
bı<äT›fÒ n|ò”wæj·T˝Ÿ esYÿ #·÷düT≈£îì ekÕÔ. qTyé Ä|ò”düTøÏ
ôd\e⁄ ô|{Ϻ e#ÓÃjYT. |ü>\
∑ ÷, sêÁr eTC≤ #˚<ë›+` ekÕÔ eT].μμ
ªªdüπs eT].μμ
ªªnsTTHê yÓ<Ûäe ø=+|ü. á eT÷\ n&É$˝À ˇ+≥]>±
@&Éeø£b˛‘˚ ø±düÔ {ÖHé <ä>∑Zs¡>± rdüTø√e#·TÃ>±?μμ
ªª@+ #˚kÕÔ+sê, Hê≈£î m˝≤{Ÿ #˚dqæ ø±«s¡sº ‡Y . Hê Ä|òd” Tü
≈£Lÿ&Ü <ä>∑Zs¡.μμ
ªªdüπs e⁄+&ÉT eT], >∑T&é HÓ’{Ÿ...μμ
|òüDÏ ø£~˝≤&ÉT. ñe÷<˚$ ø£<ä\≈£î+&Ü #·÷k˛Ô+~.
‘·\T|ü⁄ <ä>∑Zs¡ Ä– n‘·qT ‘·\ ‹|æŒ, ÄyÓTqT #·÷dæ eTs√kÕ],
ªª>∑T&é HÓ’{Ÿ,μμ nì ø£~˝Ò&ÉT.
ø±˙ ‘·qø° sêÁ‹˝≤ >∑&TÉ s¶ êÁ‹>± e÷s¡T‘·T+<äqTø√˝Ò<Tä
ñe÷<˚$.
bÕs¡úkÕs¡~∏ Ä|ò”düTøÏ ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêï&ÉT. ñe÷<˚$
Á&ÓdTü ‡ e¬>s’ ê dü]› ô|&ÉT‘√+~. ÄyÓT Á|ü‹ ø£<*ä ø£˝Àq÷ ø£+>±s¡T
ø£qã&ÉT‘√+~. N{ÏøÏ e÷{ÏøÏ M~Û y˚|ü⁄ #·÷ùd Á|ü‹ m<äTs¡T
#·÷|ü⁄ u…<äTs¡T#·÷ù| ne⁄‘√+~.
H
H
H
bÕ+≥T eT&É‘· $|ü‘·÷ bÕs¡kú Õs¡~,∏ ªªM&ç+ø± sê˝Ò<?˚ μμ
nHêï&ÉT. ñe÷<˚$ @MT nq˝Ò<äT.
Ä|ò”düTøÏ ãj·T˝Ò›s¡T‘·÷, ªªyê&=ùdÔ \+∫øÏ e⁄+#ÓsTT´.
H˚ e#˚Ã<ëø± e⁄+&ÉeTqT. ôd\e⁄ô|{Ϻ e#˚ÃkÕÔ. yê&ÉT |ü⁄düÔø±\
|ü⁄s¡T>∑T. qe\T‡ |ü&˚jYT. H˚ e#˚Ã<ëø± ‹+≥÷ e⁄+{≤&ÉT,μμ
nì #Ó|æŒ yÓfi≤¢&ÉT.
ñe÷<˚$ k˛bòÕ n+#·T |ü≥Tº≈£îì n˝≤π> ø±ùd|ü⁄ ì\
ã&ç+~. ñ<äj·T+ Á|üXÊ+‘·+>± e⁄Hêï ÄyÓT≈£î e⁄‘·ŒqïeTe⁄
‘·Tqï Á|üfij
¯ T· +˝≤ e⁄+~. sπ &çj÷Ó ≥÷´Hé #˚dæ HÓeTà~>± Ä˝À
∫dü÷ÔH˚ øÏ#ÓHé˝ÀøÏ yÓ[¢+~. kº yÓ*–+∫ ø±|ò” ‘·j·÷s¡T#˚düT
≈£î+~. ø£|ü ˝À b˛düT≈£îì kº ÄπsŒdæ eT∞¢ Vü‰˝À¢øÏ e∫à k˛bòÕ˝À
≈£Ls¡TÃ+~. Ä– Ä– ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ dæ|t #˚dæ+~. Ä dæ|t #Ój·T´
&É+‘√ ø±|ò˝
” À @<√ ø£\|ü&+É eT]∫b˛j·÷qqï uÛ≤e+ ø£qã&ÉT
‘√+~. Ä– Ä˝À∫+∫+~. n+‘·Tã≥º˝<Ò Tä . ns¡øD
å£ + ‘·sê«‘·
Vü≤sƒê‘·TÔ>± düTŒ¤]+∫q≥ºsTT ‘·\‹|æŒ πs&çjÓ÷ πødæ #·÷dæ+~.
n~ |ü\ø£fÒ¢<äT. ‘·˝…‹Ô #·÷dæ+~. bòÕHé Ä–b˛˝Ò<äT. ‹s¡T>∑T
‘√+~. #˚‹˝À ù||üs√¢ ø£|ü X¯ã+› #˚k˛Ô+~|ü&ÉT, {°bÕjYT MT<ä
ô|fÒºdæ uÛÑj·T+>± ˝Ò∫ ì\ã&ç+~.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ªªuÛj
Ñ T· |ü&≈É î£ ñe÷! Hêø± bÕ≥ q#·Ã˝Ò<Tä ,μμ ãTø˘ ôw˝ŸŒ¤
<ä>∑Zs¡ yÓ÷&Ü MT<ä ≈£Ls¡TÃì, @<√ |ü⁄düÔø£+ ‹s¡π>dü÷Ô nHêï&ÉT
|òüDÏ#·Áø£e]Ô.
ñe÷<˚$ ñ*øÏÿ|ü&ç+~. ø±düÔ ‘˚s¡Tø=ì, ªªm|ü
&=#êÃyé.μμ nq>∑*–+~.
|òüDÏ ˝Ò∫ ÄyÓT <ä>∑Zs¡≈£î edü÷Ô, ªª@eHêïyé? Hê≈£î $q
ã&É˝Ò<äT,μμ nHêï&ÉT. n‘·qT eTØ <ä>∑Zs¡sTT‘˚, eTTK+ |üø£ÿ≈£î
‹|ü≈£î+~.
|òüDÏ ‘ê|”>± ≈£Ls¡TÃì, sTT+ø± ‘ê|”>± CÒãT˝À+∫
u≤{Ï˝Ÿ rdæ {°bÕjYT MT<ä sƒ¡≈£îÿeTì|ædü÷Ô ô|fÒº&ÉT.
ñe÷<˚$ ‘·\ ‹|üø√ø£b˛sTTHê, n‘·qT fÒ_˝Ÿ MT<ä
u≤{Ï˝Ÿ ô|{≤º&Éì ÄyÓT #·÷|ü⁄ e÷s¡TŒ˝À ]õwüºs¡sTT+~.
ªªU≤∞ >±¢düT, ◊dt yê≥sY,μμ nHêï&ÉT.
ñe÷<˚$ sTT|ü&ÉT $düTs¡T>± ‹]– #·÷dæ+~.
ªª‘Ó∫ÃkÕÔyê?μμ nHêï&ÉT.
ÄyÓT $düTs¡T>±H˚ yÓ[¢ Á|òæCŸ ‘Ós¡∫ ◊dt yê≥sY d”kÕ,
ã\¢MT+∫ U≤∞ >±¢düT ‘Ó∫à n‘·ì eTT+<äT ô|{Ϻ+~.
|òüDÏ d”kÕ eT÷‘· ‘Ó]∫ >±¢düT˝ÀøÏ $d”ÿ y=+|æ ◊dt
yê≥sY ø£\T|ü⁄≈£î+≥THêï&ÉT. Ä ø£*ù| ˙fi¯flX¯ã+› ≈£L&Ü ÄyÓTqT
ø£\es¡ô|&ÉT‘√+~. Á<äe+, e⁄|üÁ<äe+ ‘√&Ée⁄‘·THêïsTT. @+
»s¡T>∑T‘·T+<√? |òüDÏ ‘ê>∑&É+ yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT.
ñe÷<˚$˝À Áø£yT˚ |” @<√ Ä˝À#·q ìX¯Ãj·÷ìø=k˛Ô+~.
n‘·qT eTs√kÕ] dæ|t #˚d,æ dæ>s¬∑ {Ÿ rdæ H√{À¢ ô|≥Tº≈î£ ì
n–Zô|f…º ø√dü+ CÒãT\T ‘·&ÉTeTT≈£îHêï&ÉT. dæ>∑¬s{Ÿ H√{À¢+∫
rdæ |ü≥Tº≈£îì, ªª#·÷&ÉT ñe÷!μμ
ªªm+<äTø=#êÃyé #Ó|ü ?μμ >∑{>ºÏ ±, dü÷{Ï>± n&ç–+~. |òD
ü Ï
ˇø£ÿø£åD+ Ä–, #·÷dæ yÓT≥TºMT<ä yÓT≥Tº>± qe⁄«‘·÷ ˇø£ÿkÕ]
ô|<ä› ô|≥Tºq qy˚«&ÉT.
ñe÷<˚$ #·÷|ü⁄ e÷s¡Ã˝Ò<äT.
|òüDÏ qe⁄« Ä|æ, ªªeTT+<äT n–Zô|f…º sTTe⁄«,μμ nHêï&ÉT,
ÇùdÔ Ä s¡V≤ü dü´y˚T<√ #ÓãT‘êqqï≥Tº. ÄyÓT yÓ[¢ ‘Ó∫à Ç∫Ã+~.
n‘·qT dæ>∑¬s≥Tº yÓ*–+#·T≈£îì ˇø£ <äeTTà˝≤– r]>±Z bı>∑
e<äT\÷Ô, ªª≈£Ls√Ã,μμ nHêï&ÉT.
ÄyÓT ≈£Ls√ø£#·˝Ò<äT. Hê Á|üX¯ïøÏ düe÷<Ûëq+ ø±yê*
nqï≥Tº dæús¡+>± n‘·ì ø£fi¯¢˝Àπø #·÷k˛Ô+~.
|òüDÏ eT∞¢ CÒãT\T yÓ‘·T≈£îÿì z ø±–‘·+ yÓ‹øÏ rdæ
ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT.
ªªm|üŒ{Ïï+#√ ø£\T<ë›+ nqT≈£î+≥÷ ø£*j·T˝Òø£b˛‘·T
Hêï+. Hê ÁbÕD$TÁ‘·T&ç$ qTy=«ø£ÿ&çy˚ sê. ø£˙dü+ ˇø£ÿ s√CÒHê
düs<¡ ë>± >∑&TÉ |ü⁄<ë+. ô|’>± ˙ MT<ä u…+>∑‘√ s√p e÷ Ä$&É‘√
H˚qT ˙ >∑T]+#˚ e÷{≤¢&˚düTÔHêïqT. ˙ bò˛{À nsTTHê #·÷düT
≈£î+≥÷ <ëìøÏ #·÷|æ<ë›eTqT≈£î+fÒ Hê <ä>∑Zs¡ ˝Ò<äT. qTe⁄«
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
eT>±&çyÓ’Hê, e÷ Ä$&É ìqTï ªô|fi¢̄sTTHê eTs¡Te˝Òì Hê bÕ‘·
Áù|j·Tdæμ n+≥÷ CÀø˘ #˚k˛Ô+~. <ëì~ #ê˝≤ eT+∫ eTqdüT.
H˚qT ÁbÕD+>± Áù|$TùdÔ qqTï ÁbÕD≤~Ûø£+>± Áù|$TdüTÔ+~.
e÷~ ∫+‘·\T ˝Òì ≈£î≥T+ã+. ˇø£kÕ] e∫à #·÷∫q ˙y˚
dü+‘·dæ+‘·Te⁄. yÓTÆø£+˝À eT+∫ $TÁ‘·T&çï eTs¡Te≈£î <˚e<ë!
˙ bÕs¡T.μμ
ñ‘·Ôs¡+ ÄyÓT #˚‹øÏ∫à eTs√ >∑Tø£ÿ $T+π>&ÉT. ÄyÓT
n+<äT≈£îì n+<äT˝ÀøÏ #·÷dæ+~. n<ä›+˝≤+{Ï ‘Ó\¢ø±–‘·+
‘Ó\¢uÀsTT+~. ‘˚s¡T≈£î+~. rø£åD+>± #·÷dæ+~.
‘·qT rs¡Tu≤≥T>± qe⁄«‘·÷ #Óù|Œ&ÉT` ªªe⁄‘·Ôs¡+ Hê‘√
‘˚e&É+ nqedüs¡+ nqT≈£îHêï. n+#˚‘·...μμ Ä– nHêï&ÉT,
ªªn˝≤π> sêXÊ&ÉT. Ä– e<ë›eTqT≈£îHêï. nqT≈£îqï Ä|ò”düT |üì
ø±ì‡˝Ÿ nsTT+~. n+#˚‘· ‘=s¡>± e#˚ÃXÊ. MT Äj·Tq ôd\e⁄
ô|{Ϻ sê&ÜìøÏ ˝Ò≥e⁄‘·T+<˚y÷Ó . H˚qT ˇø£kÕs¡˝≤ yÓfi§¢kÕÔ,μμ d”kÕ
U≤∞#˚dæ ˝Ò#˚&ÉT |òüDÏ.
ªªuÛÀ»HêìøÏ e⁄+&ÉeTHêïs¡T.μμ
ªªsêÁ‹øÏ ≈£L&Ü e⁄+{≤,μμ U≤∞d”kÕ øπ dæ #·÷dü÷,Ô ªª‘=+<ä
s√¢H˚ ekÕÔ,μμ eTs√ d”kÕ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ e⁄<˚›X¯+ Á|üø£{Ï+∫q≥Tº>±
#Ó|æŒ ø£~˝Ò&ÉT.
ø±s¡T ø£~* yÓ[¢b˛‘·Tqï X¯ã›+ ù|ò&é ne⁄‘·÷+fÒ ÄyÓT
>∑‘·+˝ÀøÏ C≤]b˛‘·Tqï≥Tº>± |ò”˝Ÿ nsTT+~.
yê\T≈£îØà øÏ{Ïø° |üø£ÿH˚ e⁄+~. ñe÷<˚$ n+<äT˝À
≈£Ls¡TÃì eP#·\ eT<Ûä´øÏ #·÷k˛Ô+~. yêøÏ{À¢ >∑H˚ïs¡T#Ó≥Tº
ø£˙ïs¡T#Ó≥Tº˝≤ ø£qã&ÉT‘√+~. Ä≈£î\T ≥|ü≥|ü˝≤&ÉT‘·÷
yêqøÏ $T–* ì*∫q ˙{Ï_+<äTe⁄*ï sê\TdüTÔHêïsTT. ñe÷
<˚$ ¬s|üŒ\T ¬s|ü¬s|ü˝≤&ÉT‘·÷ ø£˙ï{Ï _+<äTe⁄\T sê˝ÒÃsTT.
øÏ{Ïø° Áù|òeTT˝À >∑‘êìï #·÷&É≥+ yÓTT<ä˝…{Ϻ+~.
;#Y˝À yÓHïÓ ˝À¢ |òD
ü ,° ‘·q÷ <ä>sZ∑ >¡ ± ≈£L#·THêïs¡T. #˚sTT
y˚dæ <ä>sZ∑ >¡ ± rdüTø√ uÀj·÷&ÉT. ‘·qT ‘·|Œæ +#·T ≈£î+≥÷ n+~,
ªªô|fi¯¢j˚T<ëø± eTq+ Vü≤<äT›\T MTs¡<äT›. eTq düT*ï ø±düÔ
Vü≤<äT›˝À e⁄+#·T ≈£î+<ë+.μμ
|òüDÏ, ªªeTq Áù|eT eTqdüT Vü≤<äT›\T <ë{Ï Hê y=fi¯¢+‘ê
ÄÁø£$T+∫+~. nqTuÛÑyêìøÏ ÄÁ‘·T‘· |ü&ÉT‘√+~.μμ
ªªqTe⁄« eTØ e⁄+&Éã≥º˝Òø£b˛‘·THêïe⁄ |òüD°. ø±düÔ
e⁄+&ÉT.μμ
ªªeT>±DÏ.í ìqTï ns¡+ú #˚dTü ≈£îqïyêDÏ.í ns¡+ú #˚dTü ≈£îqï
yêfi¯ó¢ nqTuÛÑyêìøÏ ns¡TΩ\T,μμ eT∞¢ #ÓsTT´ yÓj·T´uÀj·÷&ÉT.
ªªHêø√ÿ|ü+ edüTÔ+~.μμ
ªªHê≈£î sê<äT.μμ
ªªHê~ øπ e\+ Äsê<Ûqä ø±<äT. eTqdüT˙, X¯Øsê˙ï düe÷
q+>± Áù|$T+#˚ kÕe÷õø£ <äèwæº>∑\ Áù|eTyê~ì.μμ
ªªqe\T‡ #·~y˚ |æ∫à ø±düÔ ‘·–Z+#·T. nø£ÿ&çøÏ Hê~
103
ôdHê‡s¡T ã* nsTTq Áù|eTsTTq≥Tº,μμ ˝Ò∫
ì\ã&ç+~.
ªªn|ü&˚ ˝Ò#êy˚+?μμ
ªªÇyêfi¯ bÂs¡í$T. ¬øs¡{≤\T #·÷&ÉT,
m˝≤ eTT+<ä T eTT+<ä T ø=dü T Ô H êïjÓ ÷ .
Áù|eT˝À Ç˝≤π> eTTì– ≈£Ls¡TÃ+fÒ, ø±fi¯¢øÏ
#· T ≥Tº ≈ £ î ì
˝≤≈£ î ÿb˛‘êsTT,μμ
n+≥T+&É>±H˚ ô|<ä› ¬øs¡≥+ ˇø£{Ï ô|<ä›
¨s¡ T ‘√ e⁄yÓ « ‘· T Ô q ˝Ò ∫ <ä > ∑ Z s ¡ ø £ + {≤
ek˛Ô+~. ‘·qT n&ÉT>∑T yÓqøÏÿ y˚dæ+~.
Ä ¬ ø s¡ ≥ + øÏ { Ï ø ° Áù|ò e T+‘ê
ÄÁø£$T+∫ ô|<ä› X¯ã›+‘√ MT<ä |ü&çq≥ºsTT
ñe÷<˚$ Á‘·T[¢|ü&ç+~.
|òüDÏ ø√|ü+>± n+≥THêï&ÉT. ªªqe⁄«
Hê≈£î #˚düTÔqï~ H˚HÓø£ÿ&Ü ìs¡÷|æ+#·Tø√˝Òì nHê´j·T+ ñ
e÷! ‘·|ü #˚düTÔ Hêïe⁄. ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T y˚düTÔHêïe⁄. Hê J$‘êìï
HêX¯q+ #˚düTÔ HêïqT.μμ
ªªHê |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düTø√. nHê´j·T+ nsTT‘˚ sTT˝≤
dü+C≤sTTw” #Ó|üø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. Hêqï yêfi¯¢øÏ
e÷{Ï#êÃ&ÉT. Hê≈£î »ìà#êÃ&ÉT. Hê nqïyêfi¯ø¢ Ï <ä÷s¡+ ø±˝ÒqT.μμ
ªªìdü‡Vü‰j·T‘· e\¢ Áù|$T≈£îDÏí u≤<Ûä>± e~*b˛yê*‡
ek˛Ô+<äì #Ó|üŒ&Üìπø>±. yÓ÷düeT÷ #Ój·÷´*, ìs√›wæ>±q÷
ã‘·ø±*. ñe÷! Áù|eTøÏ Áù|y˚T ø±s¡D+ ø±yê*. ø±s¡D≤˝ÀÔ
ø£~˝Ò~ Áù|eT ø±<äT. ˙~ ì»yÓTqÆ Áù|eT nsTT‘˚ MT Hêqï>±]
‘√ H˚qT e÷{≤¢&ÉT‘ê.μμ
ªª˝≤uÛ+Ñ ˝Ò<Tä . Äj·Tq Hê e÷fÒ #Ó$ì ô|≥º˝<Ò Tä . ø√|æw.ºæ
e÷≥\T $T–*‘˚ qTe⁄« düVæ≤+#·˝Òe⁄. H˚qT uÛÑ]+#· ˝ÒqT.μμ
ªªqqTï e~* Áã‘·ø£&É+ uÛÑ]+#·>∑\e⁄.μμ
ªª|òüD°!μμ
ªªne⁄qT ñe÷! Á‘êdüT˝À #Ós√Á|üø±ÿ qTeP«, H˚q÷
≈£Ls¡TÃ+fÒ eTq Áù|eT dü]‘·÷>π ~. ø±˙ z |üfi+¢Ë ˝À qqTï ≈£Ls√Ã
u…{Ϻ eTs√ |üfiË¢+˝À me]H√ ≈£Ls√Ãu…{≤ºe⁄. Ä e´øÏÔ ¬>*∫
‘·÷>±&ÉT. H˚qT ‘˚*b˛j·÷qT. ‘˚*¬ø’b˛j·÷qT.μμ
ªª|òüDÏ sTTø£ e÷≥˝ÀÔ qqTï y˚~Û+#·≈£î. H˚ì+ø£ ˙≈£î
#Ó|üŒ˝ÒqT. <äj·T#˚dæ qqTï eT]Ãb˛.μμ
#ê˝≤ùd|ü⁄ eTÚq+.
ªªñe÷! H˚qT ìqTï ‘·|üŒ @B ø√s¡qT. qTeP« \_Û+#·
˝Ò<Tä . ˙ ìX¯Ãj·T+ sTTø£ e÷s¡<Tä . yÓfi≤ÔqT. <ä÷s¡+>±H˚ yÓfi≤ÔqT.
˙ Ä˝À#·q ø£+<äq+‘· <ä÷s¡+ ø±<äT. Hê Ä˝À#·qø£+<äq+‘·.
nB ø±<äT, Hê |ü]dæ‹ú ˝≤π> e÷≥\T ‘·\ÁøÏ+<äT\e⁄‘·THêïsTT.
düπs, b˛˙. ˙ J$‘êìøÏ n&ÉT¶sêqT. $&çb˛j˚T eTT+<äT Hê
<=ø£ÿfÒ ø√]ø£.μμ
ªª@$T{Ï?μμ
104
ªªø√]ø£.μμ
ªª|òüD°?μμ
ªªeTq+ ùdïVæ≤‘·T\T>± $&çb˛<ë+.μμ
ªªqqTï #ê˝≤ ˙#·+>± n+#·Hê y˚düTÔHêïyé |òüD°!μμ
ªªn+‘˚Hê?μμ
ªªHêqï>±s¡T Hêø√dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô e⁄+{≤s¡T,μμ ‘·qT
n‘·ìøÏ <ä÷s¡+>± ø£<ä\kÕ–+~.
yÓqø£ qT+∫ |òüDÏ >∑{Ϻ>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. ªªñe÷!
Hê Áù|eTì e⁄] rXÊe⁄. Hê J$‘·+ HêX¯q+ #˚XÊe⁄. ñe÷!
H˚qT |æ]øÏyê&ç˝≤ #·∫Ãb˛qT. ìqTï eT]Ãb˛qT. qTyé #˚dæ+B
eT]Ãb˛qT. J$‘·+˝À mø£ÿ&√ m|ü&√ Hê≈£î ‘ês¡d|ü &ü øÉ b£ ˛e⁄.
qTe⁄« Hê≈£î #˚dæq yÓ÷kÕìøÏ Hê u≤<Ûä m˝≤+{Ï<√ ˙#˚‘· nqT
uÛÑ$+|üCÒdæ rs¡T‘êqT ñe÷! n|ü&ÉT m+<äT≈£L |üìøÏsêì
|üXÊÑêÔ|ü+ ìqTï ì\Te⁄Hê <äVæ≤düTÔ+~. ˙ ∫e]<ëø± ìqTï
|ü>∑\÷, sêÁ‹ øå√uÛÑô|&ÉT‘·T+~. |ü>∑.μμ ˇø£ÿkÕ] M∫q >±*øÏ
eP–q >∑H˚ïs¡Tø=eTà bòÕ¢wtu≤ø˘ì yÓ’|t #˚ùddæ+~.
ªªÄ yÓ<Ûä$+sê sê˝Ò<ë?μμ n+≥÷ bÕs¡úkÕs¡~∏ Á|üy˚•+
#ê&ÉT.
ªªÄ"μμ nì ìÁ<ä˝À+∫ ˝Ò∫q≥Tº ˝Ò∫, ªªsTT|ü&˚ ekÕÔ
qì yÓfi≤¢s¡T,μμ n+~.
ªª≈£Ls√ÃeTì #Ó|üŒø£b˛j·÷yê?μμ
ªª#ÓbÕŒ. nsTTHê e#˚ÃkÕÔ nì yÓfi≤¢s¡T.μμ
bÕs¡úkÕs¡~∏ f…Æ $|ü‘·÷ n&çπ>&ÉT` ªªsTTyêfi¯ @${Ï
ôdŒwü˝Ÿ‡?μμ ñe÷<˚$øÏ n|üŒ{Ï>±Z˙ >∑Ts¡TÔ sê˝Ò<äT. e+≥
#Ój·T´≥+ eT]∫q≥Tº, ªªedüTÔHêï,μμ n+≥÷ |üsê>±Z nì
>∑ã>∑u≤ øÏ#·Hé˝ÀøÏ |üs¡T¬>{Ϻ+~.
eT<Ûë´Vü≤ï+ |òüDÏ ø±düÔ Ä\dü´+>±H˚ e#˚Ã&ÉT.
sTT<ä]› ø° uÛÀ»Hê\T e&ç+¶ ∫+~. ªªqTyé ≈£L&Ü ≈£Ls√Ã,μμ
nHêï&ÉT bÕs¡úkÕs¡~∏.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ªªMTs¡T ø±ìe«+&ç. e+{Ï+{À¢ |üì $T–*+~. ‘·sê«‘·
‹+{≤qT,μμ nH˚dæ+~ ñeT.
yê[¢<ä›s¡÷ uÛÀ»Hê\T eTT–+∫ n<˚|üì>± ø£ãTs¡T¢
ø£\uÀdüT≈£î+≥THêïs¡T.
ñe÷<˚$øÏ nqï+ Væ≤‘·e⁄>± ˝Ò<Tä . m˝≤>√ nsTT+<äì
|æ+∫ |üøÿ£ >∑~˝ÀøÏ yÓ[¢ q&ÉT+ yê*Ã+~. ìÁ<ä˙&É˝À ùd<ä rs¡TÃ
≈£î+<ëeTqT≈£î+~. ø±ì ìÁ<ä ˙&çe«˝Ò<Tä . yêfi¯¢ ø£ãTπs¢ #Óe⁄\T
]øÏÿ+∫ $+{À+~.
|òüDÏ ‘·q bÕ‘·ø£<∏ä m|ü&ÉT #Óù|ŒkÕÔ&Ü? nì uÛÑj·T+>±
e⁄+~. ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘·q J$‘·+ düs¡«HêX¯q+ #˚ùd yÓfi≤Ô&ÉT.
nqïe÷≥ Ä#·]kÕÔ&ÉT. nsTTHê $qø£ ‘·|üŒ<äT. Äj·Tq |òüDÏ
e÷≥øÏ m+‘· $\TekÕÔs√ sTTHêïfi¯S,¢ uÛsÑ Ô¡ e÷≥˝À¢ u≤>± ns¡+ú
#˚dTü ≈£î+~. sTT+ø± #Ó|Œü &É+ ˝Ò<Tä . ‘·qT $+{≤qì ‘Ó\TdüqT
≈£î+{≤. ndü˝Ò y˚≥>±&ÉT. bı+∫ #·÷dæ u≤D+ $düTs¡T‘ê&ÉT.
n~ ‘·q >∑T+&Ó˝À dü÷{Ï>± >∑T#·TÃ≈£îb˛‘·T+~. uÛÑ>∑yêHé!
ás√E >∑f…ºøÏÿ+#·T. m˝≤? á Á|üe÷<ëìï Äù|<Ó˝≤? m+‘·
Ä˝À∫+∫Hê n‘·ìï $&ç>± ø£*dæ n˙ï ˇ|üø=ì ø±fi≤¢y˚fi≤¢
|ü&É≥+ ‘·|üŒ e÷s¡Z+ ø£qã&É≥+ ˝Ò<äT. ø£ìø£]kÕÔ&Ü? ndü˝Ò
|òüDÏ. Ä~X‚wüße⁄˝≤ Ä<äT≈£î+{≤&√? ø±\düs¡Œ+˝≤ ø±≥T
y˚kÕÔ&√! ø√]ø£ eTìïkÕÔ&√! ‘·q ø√]ø£ eTìï+#·>√sêÔ&√, @yÓTÆHê
düπs ø±|ü⁄s¡+ ì\u…≥Tºø√yê*. <ëìø√dü+ <˚ì¬ø’Hê dæ<äΔ|ü&Ü*.
˝Òø£b˛‘˚ #êy˚ X¯s¡D´+ ne⁄‘·T+~. ‘·qøÏ #êyê\ì ˝Ò<äT.
Äj·Tq ø±yê\ì e⁄+~. @+ #˚ùd~? |òüDÏ ˇø£ÿ&É÷ $&ç>±
<=s¡ø&£ +É ˝Ò<Tä . Ábı<äT≥
› e∫Ãq|ü⁄&ÉT <=]øÏq neø±XÊìï ‘Ó*$
‘·≈£îÿe>± Á|üe]Ô+∫ bÕ&ÉT#˚düT≈£îHêï`
Ä˝À#·q\T n˝≤ uÛÑj·Tô|&ÉT‘·T+fÒ ñe÷<˚$øÏ
yÓT<ä&É+‘ê |òüT˙uÛÑ$+∫ b˛‘·Tqï≥Tº+~.
sêÁ‹ |ü~<ëø± ø=+&É∫\Te˝≤ bÕøÏ+<ë s√E.
ùdïVæ≤‘·T*<äs› ÷¡ n+‘·es¡≈L£ ùdïVü‰ìï kÕÿ∫ e&ÉuÀdüT
≈£îHêïs¡T.
uÛÑs¡Ô ‘·qøÏ, |òüDÏøÏ es¡+&Ü˝À |üø£ÿ\T y˚j·TeT+fÒ
y˚dæ+~. Ç<ä›s¡÷ sTT+ø± ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T. |òüDÏ
y=+≥]>± |ü&TÉ ≈£î+fÒ, sêÁ‹ uÛsÑ Ô¡ u≤>± ìÁ<äb˛j·÷ø£ yÓ[¢ y˚&TÉ
≈£î+<ëeTqT≈£î+~. ø±˙ ‘·q ÁbÕD≤ìøÏ ø£ãTs¡T¢ e∫Ã|ü&ç ‘·q
¬øÌ¢e÷≈£î‡ dü+>∑‹ ‘˚˝ÒÃkÕÔeT+≥THêïsTT. yê[¢<ä›s¡÷ es¡+&Ü˝À
eT+#·˝…ø±ÿs¡T. yêfi¯¢ e÷≥\T $H˚+<äT≈£î ‘·qT uÛÑj·T+ e+ø£
#Ó|æŒ, Vü‰˝À¢ |üπøÿdüT≈£î+~.
n˙ï nø£ ÿ π s ¢ ì e÷≥˝Ò e÷{≤¢ & É T ≈£ î +≥THêïs¡ T .
Äj·TqøÏ ø±düÔ m≈£îÿyÓ’q≥Tº+~. e÷≥ πs&çjÓ÷ &çdüº¬s“H釽≤
ek˛Ô+~. |òüDÏ n<äT|ü⁄˝ÀH˚ e⁄Hêï&ÉT. ø±˙ Ç+ø± #ÓbÕÔ&ÉqT
≈£îqï~ #Ó|Œü &É+ ˝Ò<Tä . ‘·qøÏ ìÁ<ä sTTyêfi¯ |ü≥<º ˙ä , ‘·qT yêfi¢̄
e÷≥\T $+≥THêïq˙ ‘Ó*dæb˛j·TT+≥T+~.
ñe÷<˚$ eTqdüT n*dæb˛‘√+~.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
>∑&çj·÷s¡+ ¬s+&ÉT ø={Ϻ+~.
‘·qøÏ ìÁ<äsê˝Ò<Tä . sê<äT ‘·q bÕ‘·ø<£ ä∏ ìÁ<äb˛j˚T es¡≈L£
sê<äT. |òüDÏ ≈£L&Ü ìÁ<äb˛&ÉT. nqT≈£îqï~ #˚ùdes¡≈£L Ä˝À
#·q\T n‘·ìï ìÁ<äb˛˙j·Te⁄. Ábı<äT›≥ ‘·qT |üì˝À e⁄+&É>±
@ ø±|ò” ø£*ù||ü&√ qHêï #Ó|üŒø£ e÷q&ÉT. ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT.
Ä\dü´+ #˚ùdÔ neTè‘·+ ˝≤+{Ï Áã‘·T≈£î $wü+ ne⁄‘·T+~.
uÛÑs¡Ô >∑Ts¡ø£ $ì|æk˛Ô+~. Äj·Tq ìÁ<ä ‘·qøÏ u≤>± ‘Ó\TdüT.
‘·q uÛÑs¡Ô ÁbÕD≤ìøÏ áX¯«s¡T&ÉT, ìÁ<äøÏ ÁãVü≤à.
ñe÷<˚$ ìX¯Ãj·÷ìø=#˚Ãdæ+~.
yÓT\¢>± ˝Ò∫+~... HÓeTà~>± ‘·\T|ü⁄ rdæ+~.
es¡+&Ü˝À Nø£{Ï ∫ø£ÿ>± e⁄+~. uÛÑs¡Ô bÕs¡úkÕs¡~∏
>±&ÛìÉ Á<ä˝À e⁄Hêï&ÉT. ‘·qT yÓT\¢>± |òD
ü #
Ï Á· ø£e]Ô eT+#·+ <ä>sZ∑ ø¡ Ï
q&ç∫+~. yÓ÷ø±fi¢̄ MT<ä ≈£Ls¡TÃì n‘·ì ‘·\ <ä>∑Z]øÏ e+–+~.
$d”ÿ yêdüq >∑T|üeT+{À+~.
ªª@jYT! |òüD°!μμ s¡Vü≤dü´+>± |æ*∫+~. >∑T+&Ó ø=≥Tº
≈£î+{À+~. ªª}"μμ nHêï&ÉT yÓ+≥H˚. ‘·q }Vü≤ ì»y˚T. ‘·q÷
ìÁ<äb˛e&É+ ˝Ò<äT. yÓT\≈£îe>±H˚ e⁄Hêï&ÉT.
ªª˝Òe≈£î. n˝≤π>` ˇø£ÿkÕ] H˚ #Óù|Œ~ ÁX¯<äΔ>± $qT.
sTT|ü&˚ $Hê* |”¢CŸ! @jYT $+≥THêïyê?μμ n+~.
ªª}"μμ nHêï&ÉT bòÕ˝À ne⁄‘·Tqï≥Tº. ‘ê>∑&É+ e˝Ò¢yÓ÷
ø£+sƒ¡+ ‘˚&Ü>± n<√˝≤ $ì|æ+∫+~.
ñe÷<˚$ e⁄<˚«>∑+>± #Ó|æŒ+~.
ªª|òüD°! H˚qTÅ` H˚qT z&çb˛j·÷qT,μμ Ä– Ä– e÷≥\T
≈£L&ÉBdüT≈£î+≥÷ n+{À+~. ªª˙ eTqdüT Hê eTqdüT ø£+fÒ
#ê˝≤ >=|üŒ~. qqTï ø£å$T+#·>∑\e⁄. Ç|ü&ÉT Hê Áã‘·T≈£î ˙
#˚‘·T˝À¢ e⁄+~. qqTï s¡øÏå+∫ Hê ø±|ü⁄s¡+ ì\u…≥Tº.
ªª|òüDÏ! m≥T #·÷dæHê Hê≈£î ˇø£fÒ ~≈£îÿ. Äj·TH=ø£ÿ&˚
~≈£îÿ. qqTï ~≈£îÿ˝Òì <ëìï #Ój·T´≈£î,μμ ñe÷<˚$ <äT'K+
ø£≥º\T ‘Ó–+~. yÓøÏÿ yÓøÏÿ ìX¯Ùã›+>± @&Ée≥+ ÁbÕs¡+_Û+
∫+~. eTfi≤¢ n+‘·˝ÀH˚ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥÷ n+~,
ªª|òD
ü !° Äj·Tq ø√dü+, Hê ø√dü+,μμ @&ÉT|ü⁄ Ä>∑≥+˝Ò<Tä . ªªn+‘ê
qTyé #Ó|æŒqfÒº` eTq+ ùdïVæ≤‘·T\T>± $&çb˛<ë+. ø±<äT,
ùdïVæ≤‘·T\T>± ø£\T<ë›+,μμ n‘·ì y=+{Ï MT<ä #ÓsTT´ y˚dæ+~.
ªª|”C¢ Ÿ e÷{≤¢&eÉ P! Hê s¡V≤ü kÕ´\T uÛÁÑ <ä+>± ø±bÕ&ÉeP!μμ
ÄyÓT >=+‘·T u§+>∑Ts¡Tb˛sTT+~.
n‘·qT ø£~˝Ò&ÉT. ñe÷<˚$ì |üdæbÕ|ü˝≤ eT+#·+
MT~øÏ <ä>∑Z]øÏ rdüT≈£îHêï&ÉT. ÄyÓT ø£˙ïs¡T ‘·T&ç#˚&ÉT.
eTT+>∑Ts¡T\T düe]+#˚&ÉT. M|ü⁄ MT<ä #˚sTT y˚dü÷Ô, ªª&√+{Ÿ
eÁØ! j·TTesY d”Á¬ø{Ÿ‡ ÄsY ùd|òt $‘Y $T ñe÷!μμ n+≥÷
sTT+ø± <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£îì Áù|eT>± >∑T+&Ó\øÏ Vü≤‘·TÔ≈£îHêï&ÉT
ñe÷<˚$ì ÄyÓT uÛÑs¡Ô bÕs¡úkÕs¡~∏.
ne‘·* eT+#·+ MT<ä |òüDÏ#·Áø£e]Ô >∑Ts¡ø£ yê] nH√´
c
q´‘·øÏ uÒø˘Á>ö+&é eT÷´õø˘˝≤ $qã&ÉT‘√+~.
105
uÛ≤cÕ ø£˝≤|ü+
$+»eT÷] sê>∑dTü <Ûä
>√|æ, sêCÒXŸ eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\T.
Ç+≥sY qT+∫ Ç+»˙]+>¥ nsTT
b˛j˚T es¡≈£L ø±¢dty˚T{Ÿ‡ ne≥+
e\q Ç<ä›s¡÷ #·qTe⁄>± e⁄+{≤s¡T.
#ê˝≤ $wüj·÷˝À¢ Ç<ä›]ø° Ç+#·T
$T+#·T ˇπø $<ÛäyÓTÆq n_ÛÁbÕj·÷\T
ñqï|üŒ{Ïø°, ø=ìï $wüj·÷˝À¢ #·T¬øÿ
<ä T s¡ T . mH√ï kÕj· T +Á‘ê\T ø±*
q&Éø£q n˝≤ wæø±s¡Tø£ì yÓ[¢ >∑+≥\
ø=B› ÇcÕº>√wæº, yê<√|üyê<ë\T y˚düT
≈£îH˚yês¡T. yêfi¢̄ ≈£îqï ˇø£ $∫Á‘·yTÓ qÆ
‘˚&Ü! sêCÒwtøÏ dæìe÷\T #·÷&É≥+
u≤>± n\yê≥T. n˝≤ #· ÷ dæ q
e+<ä\ø=B› dæìe÷˝À¢ &Ó’˝≤>∑T\T
s√EyêØ dü+uÛ≤wüD˝À¢ yê&ÉT‘·÷
e⁄+{≤&ÉT. ø±˝ÒJ˝À ne÷àsTT\ì
‘Ó>∑ Ä≥ |ü{Ϻdü÷Ô n\¢]yê&Éì ù|s¡T
‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT.
>√|æ #· ~ $+~ π ø +ÁBj· T
$<ë´\j·T+˝À ø£qø£ ‘Ó\T>∑T *|æ
H˚ s ¡ T Ãø√˝Ò ø £ b ˛j· ÷ &É T . ‘Ó \ T>∑ T
e÷{≤¢&É‘ê&ÉT ø±˙ #·<äe≥+ n+‘·
>± sê<äT. #·<äTe⁄ MT<ä eTVü‰ ÁX¯<äΔ.
ne÷àsTT\ CÀ*øÏ yÓfi‚¢yê&ÉT ø±<äT.
ø£+|üP´≥sY ôd’H釽À Ç+»˙
]+>∑T ne>±H˚ Ç<ä›]ø° eT+∫ ÁbÕC…
≈£îº\T nyÓT]ø±˝À e#êÃsTT. ˇø£s¡T
yêwæ + >∑ º H é ˝ À ˇø£ s ¡ T uÀdü º H é ˝ À
106
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
e⁄+&É≥+ e\q nø£ÿ&ÉTqï ¬s+&ÉT dü+e‘·‡ sê\T ¬s>∑T´\sY>±
ø£\e≥+ ø£*dæ q÷´j·÷sYÿ, qj·÷>∑sê e¬>’sê ‹]– sêe≥+.
yÓTT‘êÔìøÏ yêfi¯¢ ùdïVü≤+ #ê˝≤ø±\+>± d”ºeTsY Á|üj·÷
D+˝≤ kÕ–b˛‘·T+~. ÁbÕC…≈£îº‡ nsTTb˛sTT Ç+&çj·÷ ‹]–
e#˚ÃXÊø£ ˇø£s¡T #ÓHÓ’ï˝À ˇø£s¡T u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ñ<√´>±\T
#˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ ø£*XÊs¡T ø£ãTs¡T¢ #Ó|üø=+<ëeTì.
Ç~>√ á ∫{Ïbº ı{Ϻ ø£<ä∏ Çø£ÿ&ç qT+#˚ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ . #·\{
¢ Ï
kÕj·T+Á‘·+, dü÷sê´düeÔ Tj·T+ nsTT´ n|ü&˚ ˝…≥
’ T¢ yÓ*>±sTT.
VüQùd‡HékÕ>∑sY <˚B|ü´e÷q+>± yÓ\T>∑T‘√+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ _sê¢
eT+~sY, ˇø£y|’Ó ⁄ü HÓø¬ d¢ st √&ÉT,¶ eTs=ø£y|’Ó ⁄ü {≤´+≈£î ã+&ÉT MT<ä
‘Ó\T>∑T #·]Á‘·øÏ eHÓï ‘Ó∫Ãq eTVü‰qTuÛ≤e⁄\ $Á>∑V‰ü \T, m+‘√
eT+~ |üsê´≥≈£î\øÏ, ôV’≤<äsêu≤<äT ìyêdüT\øÏ n~ ÇwüºyÓTÆq
Á|ü<X˚ +¯ , ÄVü‰<¢ øä s£ y¡ TÓ qÆ #√≥T. eTq ø£<˝
ä∏ Àì u≤\$TÁ‘·T*<äs› ÷¡
ˇø£ $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ >∑&ç¶ ô|’q ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. ªª@+Á{≤ ø£ãTs¡T¢,
áeT<Ûä´ ø£\e≥+ ne≥+ ˝Ò<äT, bò˛H√¢q÷ e÷{≤¢&ÉTø√˝Ò<äT.
áyÓTsTT˝Ÿ‡ sê˝Ò<Tä yê{Ÿ áCŸ <ä n|t&{
˚ ?Ÿ μμ n&ç>±&ÉT sêCÒwt
|ü©¢\T ˇ\T#·T≈£îì ‹+≥÷. >√|æ eTÚq+>± e⁄+&çb˛j·÷&ÉT.
ªªø£e÷Hé me¬s’Hê ne÷àsTT MT<ä eTqdüT bÕπsdüT
≈£îHêïyê? dü÷#·q˝…‘’ ˚ n˝≤π> ñHêïjYT.μμ >√|æ qT+∫ ∫s¡Tqy˚«
düe÷<Ûëq+. ªªdü+>∑‹ ns¡úeTsTT´+~ #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚, ◊ yê+{Ÿ
≥÷ H√. mesê ne÷àsTT?μμ
∫≥º∫e]øÏ e÷≥\ eTT‘ê´\T <=sê¢sTT >√|” yÓ’|ü⁄.
ªªyêfi¯ó¢ #ÓHÓ’ï {Ï.q>∑sY˝À H˚qT+&˚ ø±\˙˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T.μμ
sêCÒwt yÓ+≥H˚ nHêï&ÉT, ªªz¨ eT÷ø±+_ø± ne÷àfiŸ
nqïe÷≥ yÓTT‘êÔìøÏ ˙ Vü≤è<äj·T+ <√#·>∑*–+~,μμ nHêï&ÉT.
ªª˝Ò<äTsê... ‘Ó\T>∑Tyêfi‚¢. ndü\+‘·≈£îeTT+<äT ∫ø£ÿ&É
|ü*¢˝À ñ+&˚yês¡T. Ç|ü&ÉT ne÷àyêfi¯ó¢ ñ+≥Tqï M~Û˝ÀH˚
ñ+≥THêïs¡T. n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ e÷ ô|<ä›yêfi¯¢ eT<Ûä´ sêø£b˛ø£\T,
|ü⁄sêD ø±\πøå|ü+ ≈£L&Ü nj˚T´$. yêfi¯¢ Hêqï>±s¡T Á{≤Hé‡|òüsY
nsTT Ç|ü⁄&ÉT #ÓHï’Ó ˝À ñ+≥THêïs¡T,μμ $&ÉeT]à #ÓbÕŒ&ÉT >√|æ.
ªªÄVü‰... ø£<∏äøÏ X¯+KTkÕú|üq m|ü&√ »]–+<äqïe÷≥.
ne÷àsTT\øÏ ÄeT&É<ä÷s¡+ |ü]¬>‘˚Ô ãT<ëΔe‘ês¡+˝≤+{Ï ˙πø
e\|ü⁄ eHÓï e∫Ã+<ä+fÒ, wæ wüß&é _ ¬ø’«{Ÿ dü+~∏+>¥. m+<ëø£
e∫Ã+~ $wüj·T+ Ç+‘·ø°,μμ n&ç>±&ÉT sêCÒwt.
ªªÄ ne÷àsTT #ê˝≤ Ç+≥*C…+{Ÿ. m+d”m #˚dæ ø=+‘·
ø±\+ qT+∫ {≤{≤ ø£q‡˝…º˙‡ düØ«ôddt kÕ|òtºy˚sY &Óe\|üsY>±
ñ<√´>∑+ #˚k˛Ô+~. yêfi¯¢eTà>±s¡T ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ+<ä≥ b˛j·÷s¡T.
eT+∫ dü+Á|ü<ëj·TyÓTqÆ ≈£î≥T+ã+ yêfi¯~¢ . Hê≈£î mH√ï s¡ø±\T
>± q∫Ã+~. nqTø√≈£î+&Ü Hê Á|üDj·T Á|üj·÷D+ yÓTT<ä\
sTT+~. m|ü&√ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À #·÷dæq ‘Ó\T>∑T yÓTTVü≤+
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
Vü≤sƒê‘·TÔ>± eT∞¢ eTÁ<ëdüT eTVü‰q>∑s¡+˝À ø£q|ü&˚dü]øÏ e÷≥
ø£\bÕ\ì|æ+∫+~ ÇHéd+ºü ≥T>±. ˇø£s√E Ç+{Ï <ä>sZ∑ ¡ dü÷|üsY
e÷¬sÿ≥Tº˝À ø£q|ü&ç‘˚ <ÛÓ’s¡´+ #˚dæ MTs¡T... eT<ÛäTs¡ ø£<ä÷...
nì |ü\ø£]+#êqT.
ªªH˚HÓes√ Hê≈£î ‘Ó\TdüT ø±˙ MT |ü]#·j·T+ j˚T+{À?
nì >∑&dÉ ]ü >± n&ç–+~. n˝≤ yÓTT<ä\sTT+~ Á|üV≤ü düq+. H˚qT
Ç+Áô|dt nsTT+~ ‘·q ôdHê‡|òt VüA´eTsYπø. nqTø√≈£î+&Ü
m<äTs¡T|ü&ç‘˚ e÷{≤¢&É≥+ <ä>∑Zs¡ qT+∫ ø±yê\ì ø£*dæ ø±|ò”
‘êπ>+‘· es¡≈£L e∫Ãq ‘·sê«‘· ‘·qì kı+‘·+ #˚düTø√e{≤ìøÏ
Çwüº|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢>± #ÓbÕŒqT. MTs¡T e÷ Hêqï>±]ì ˇ|æŒ+#·
>∑*–‘˚ Hê≈£î ≈£L&Ü zπø n+~.μμ >∑Tø£ÿ ‹|üø√≈£î+&Ü yÓTT‘·Ô+
ø£<∏ä eT÷&ÉT ìeTTcÕ˝À¢ #Óù|ŒXÊ&ÉT >√|æ.
ªªÇ+πø+ eT]... MT Ç+{À¢yêfi¯¢øÏ #Ó|æŒ e÷{≤eT+N
@sêŒ≥T#˚ôdjYT. $wüj·T+ Ç+‘·es¡≈£L e∫Ã+<äì H˚qqT
ø√˝Ò<äT. #·TbÕ s¡TdüTÔ+ nì|æ+#·T≈£îHêïe⁄ yÓTT‘êÔìøÏ. qTe⁄«
á s¡÷≥T˝À yÓfi≤¢eì H˚qT }Væ≤+#·qT ≈£L&Ü ˝Ò<äT. Áø£eT+
‘·|üŒ≈£î+&Ü Ä&É <äTwüº X¯≈£îÔ\øÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É&ÜìøÏ Vü≤qT
e÷Hé #ê©kÕ #·~y˚yê&çì. m+‘· e÷s¡TŒ... Vü≤qïHêï!
ˇø£ Bs¡ÈyÓTÆq ì≥÷ºs¡TŒ $&ç#ê&ÉT >√|æ. ªªndü˝…’q øÏ¢wüº
|ü]dæú‹ nø£ÿ&˚ e∫Ã+~sê. yêfi¯¢ Hêqï>±s¡T eT+∫ Ä#ês¡
e+‘·T\T. ‘Ó\T>∑T |ü+&ç‘T· \T, s¬ ˝
’ «Ò ñ<√´>∑Ø‘ê´ <˚Xe¯ T+‘ê
‹s¡T>∑T‘·÷ ñHêï, ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü ô|’q eT≈£îÿe m≈£îÿe ne≥+
‘√ s¡#·q\T #Ój·T´≥+, Á|ü#·T]+#·≥+ e÷q˝Ò<äT. Äj·TqøÏ
n+<ä>±&ÉT, dü+kÕÿs¡e+‘·T&ÉT, #·<äTe⁄≈£îqïyê&˚ ø±ø£ ‘Ó\T>∑T
uÛ≤wü u≤>± e∫Ãq n\T¢&ÉT ø±yê\ì ø√]ø£. ˇø£‘˚Ô ≈£L‘·Ts¡T
ne≥+ e\¢ ‘·+Á&ç Çwüº|ü&˚ es¡T&ÉT ‘·q Hê<∏äT&ÉT ø±yê\ì
eT<ÛäTs¡ ñyê#·.μμ
ªªz... n<ë dü+>∑‹. ˙≈£î ñqï≥Tº+&ç ‘Ó\T>∑T ‘˚\T
≈£î{Ϻ nqs¡Zfi¯+>± n#·Ã ‘Ó\T>∑T e*¢+#·{≤ìøÏ n<äqïe÷≥
ø±s¡D+. #·ø£ÿì #·Tø£ÿ ìqTï ∫≈£îÿ˝À |ü&˚dæ+<äqïe÷≥.μμ
y˚fi≤ø√fi¯+ #˚XÊ&ÉT sêCÒwt ∫s¡ø±\ $TÁ‘·T&ÉT >√|æì.
ªªHê e+‘·T Á|üjT· ‘·ï+ H˚qT #Ój÷· ´\ì ‘ê|üÁ‘·jT· |ü&TÉ
‘·THêïqTsê. ø±˙ Ä ‘·|üq˝À nqTø√≈£î+&Ü ‘·|ü\T <=]¢b˛e
≥+‘√ Äj·TqøÏ HêMT<ä dü<äT<˚›X¯´+ @s¡Œ&É˝Ò<äT. nyÓT]ø±
yÓfi¯¢≥+ e\q, Ç+^¢wüß #·<äTe⁄\ e\q ÁuÛÑwüߺ|ü&çb˛j·÷qì
nqT≈£î+≥THêï&˚y÷Ó Ä eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT,μμ ~>±\T>± nHêï&ÉT
>√|æ.
ªª@+ #˚XÊy˚+{Ï?μμ n&ç>±&ÉT sêCÒwt.
ªªe÷ ø£˝≤|ü+ bÕø±q |ü&TÉ ‘·Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À yêfi¯¢ Hêqïø°
Hê≈£L eT<Ûä´ |ü]#·j·T+ ùdïVü≤+ ô|+#ê\ì bÕ|ü+ eT<ÛäTs¡,
107
ªeTq ôV’≤<äsêu≤<äT bÕ‹+{Ï <ä>sZ∑ ¡ ñ+&˚ Ä#ê]>±] nu≤“sTT
Ç|ü&ÉT Çø£ÿ&É ñ+≥THêï&É≥ HêHêï. |ü\ø£]+∫ e<ë›+
|ü<+ä &ç,μ nì b˛]b˛] e÷ Ç+{ÏøÏ rdüTø=ì e∫Ã+~. Äj·Tq
<ëìøÏ n+‘· düTeTTK+>± ˝Òø£b˛sTTHê Ä s¡÷ù|D≤ H˚qT
m*õãT˝Ÿ u≤´∫\sY˝≤ Äj·Tq <äèwæº˝À |ü&É‘êqì n+#·Hê.
Äj·Tq+‘·{Ï eTìwæ yÓTT‘êÔìøÏ qqTï ø£\e{≤ìøÏ e#êÃs¡H˚
ø£+>±s¡T˝À ªeT+∫ rs¡ú+μ |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤sê nquÀsTT ‘·T\dæ
rs¡+ú |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤sê nH˚XÊqT. Äj·Tq m>±~>± qqTï rø£D
å
Mø£åD≤\øÏ >∑T]#˚dæq ‘·sê«‘· ns¡úeTsTT+~ Hê bıs¡bÕ≥T.
_ø£ÿyÓTTVü≤+ y˚dTü ø=ì #Ó|Œæ q >√|æì #·÷dæ |òøü ±\TeTì
qy˚«XÊ&ÉT sêCÒwt.
ªªne⁄H˚¢ $H˚yê&ç$ ˙≈£î y˚fi≤ø√fi¯+>±H˚ e⁄+≥T+~.
Hê≈£î eT≥Tº≈£î eT<ÛäTs¡˝Òì uÛÑ$wü´‘·TÔ n+<Ûäø±s¡ã+<ÛäTs¡+sê,μμ
nHêï&ÉT >√|æ.
sêCÒwt BìøÏ nbÕ\õ{Ïø>˘ ±, ªªnuÒ“ ˙ |ü]dæ‹ú øÏ ø±<äTsê
H˚qT q$«+~. X¯+ø£sêuÛsÑ D
¡ + dæìe÷˝À #·+Á<äy÷Ó Vü≤Hé ≈£L&Ü
bÕ|ü+ ]wüu+ÑÛ nquÀsTT eèwüu+ÑÛ nH˚ø<£ ë X¯+ø£sX¡ ÊÁdæÔ ñÁ>±ìøÏ
>∑Ts¡j·÷´&ÉT. Ä d”qT >∑Ts=Ô∫à qy=«∫Ã+~. kÕØ! ÁãVü‰à+&É+
ã<ä›˝…’Hê MT]<ä›s¡÷ ˇø£≥e⁄‘ês¡ì Hê >∑{Ϻ |ò”*+>¥sê, qqTï
qeTTà. j·T+.j·Tdt. düTã“\øÏÎ eT<ÛTä sêwüøº +£ ˝À >√|” eT<ÛTä sê,
©˝≤ eT<ÛTä sê nqï≥Tº MT »+≥ $&ÉBj·Tsêì~. Ç+‘·ø° ˙≈£î
Ç+‘·˝ÀH˚ n+‘· ‘Ó\T>∑T m˝≤ e∫Ã+~? eTTô|’Œ¤s√E˝À¢
108
‘Ó\T>∑TuÛ≤wü |ü⁄düÔø£+ #·~yêyê nH˚ bÕ‘· bòÕs¡Tà˝≤ bÕ‘· CÀ≈£î
H˚qT #ÓjT· ´qT ø±˙, ˇø£ nqTã+<Û+ä ø√dü+ Ç+‘·>± bÕ≥T|ü&˚
yê&çì H˚qT #·÷&É˝Ò<äTsê. ˙˝≤+{Ï dæì‡j·TsY n+&é ø£$Tf…&é
n\T¢&ÉT <=s¡ø£≥+ Äj·Tq n<äèwüº+ nì ‘=+<äs√¢H˚ ‘Ó\TdüT
≈£î+{≤&ÉT. &√+{Ÿ eÁØ, Äj·Tìï ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ |ü]C≤„q+‘√
|ü&j
Ó ÷· ´\ì qTe⁄« eTØ Á>±+~∏ø£ uÛ≤wü H˚sT¡ Ã≈£îì Á|üj÷Ó >±\T
#˚dæ »Hê\ì Væ≤+dæ+#·≈£î+&Ü düVü≤»yÓTÆq uÛ≤wü e÷{≤¢&ÉT.
Ç+‘· ø√¢CÁŸ ô|ò+&éì ˙ >∑T]+∫ u≤>± ‘Ó*dæqyê&ç˙ H˚H˚ <ä&TÉ #·T
≈£îHêïqT,μμ Vü‰dü´+ #˚XÊ&ÉT sêCÒwt.
ªªùV≤ eT*¢ø˘ eTVü‰Á|üuÛÀ,μμ >∑{Ϻ>± nHêï&ÉT >√|æ.
ªªn<˚+{Ï n˝≤ >±e⁄πøø£ ô|{≤ºe⁄. ìC≤ìï ìs¡“¤j·T+>±
#Ó|æŒq+<äTø±? nsTTHê e÷eT÷\T>± me¬s’Hê sêeT#·+Á<ä
nH√, @&ÉTø=+&É\yê&É nH√, kÕsTTHê<∏ë nH√ ˝Òøb£ ˛‘˚ ôd≈£î´
\sY>± ùV≤ uÛÑ>∑yêHé nH√ n+{≤s¡T>±˙ qTe⁄« @+{Ï Ç˝≤?μμ
sêCÒwt e÷≥˝À¢ |ü]dæú‹ì ‘˚*ø£|ü]#˚ Äø£‘êsTT‘·q+ ñ{Ϻ
|ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~.
ªª<ëìø° z ø±s¡D+ ñ+~sê. eT<ÛTä s¡øÏ VüA´eTsY #ê˝≤
Çwü+º ø£<ë, H˚qT ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T Vü‰dü´+ ˇ+≥ã{Ï+º #·Tø√yê\ì
sê>∑‹ |ü+&É], eT*¢ø˘>±] ø±s¡÷ºqT¢, CÀ≈£î\T #·~$ #Ó|æŒ+#·T
ø=HêïqT. Ä Vü‰dü´ø£fi¯˝À ø±düÔ+‘· Hê≈£î n_“‘˚ n#=ÃdüTÔ+<äì
ÄX¯. Hê≈£î Äj·TH˚ Á<√D≤#ês¡T´\T. ªªyêyÓ÷à... z&É\T
ãfi¯ó,¢ ãfi¯ó¢ z&É\T ne≥+ n+fÒ @+{À ÁbÕøÏøº ˝
£ >Ÿ ± #·÷düTHÔ êï
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
qTsê. ª$ø£≥ø£$μ ˙≈£î Hê CÀVü‰s¡T¢,μμ nHêï&ÉT sêCÒwt. n˝≤
eT]ø±dæìï ø£ãTs¡T¢ <=]¢q ‘·sê«‘· Ç<äs› ÷¡ {≤{≤ #Ó|ü ø=Hêïs¡T.
Ä ‘·s¡Tyê‘· Äs¡THÓ\\T n≈£î+]ƒ‘· Bø£å˝À >∑&ç∫
b˛j·÷sTT >√|æøÏ. ø±uÀj˚T e÷eT>±]øÏ eTVü‰ ‘·|üdüT‡ #˚dæ
#˚‘·HÓ’q+‘· ‘Ó\T>∑T Ä»´+ HÓ’y˚<ä´+ ô|{≤ºs¡T. Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤
Çwü<º e˚ ‘·\ Äosê«<ä+‘√ yÓTT‘êÔìøÏ >√|æ, eT<ÛTä s¡\ $yêVü‰ìøÏ
düTeTTVüAs¡Ô+ ìX¯Ãj·TeTsTT+~.
n<˚s√E >√|æ sêCÒwøt Ï bò˛qT #˚dæ ‘·q dü+‘√cÕìï e´ø£+Ô
#˚XÊ&ÉT. ªªeT<ÛäTs¡ì ¬>\TÃ≈£îqï+<äT≈£î H˚qT #ê˝≤ ñbıŒ+–
b˛‘·THêïqTsê. me¬sdüTº n~Ûs√Væ≤+∫q|ü&ÉT ªm&éeT+&é
Væ≤\¢Øμ ≈£L&Ü n+‘· >=|üŒ>± |ò”˝Ÿ nsTT ñ+&É<äT. ◊j·÷+
|ò”*+>¥ yÓØ m¬ø’‡f…&é.μμ
sêCÒwt Äø£‘êsTT‘·HêìøÏ ø=<äy˚eTT+~... ªª˙≈£î Ç~
>∑Ts¡TÔ+<ë? Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T ne÷j·Tø£‘·«yÓ÷, yÓÁs√ ‘Ó©ì
$|üØ‘· |ü]dæ‘ú T· \ uÛ≤yê\ Á|üu≤Û e+˝À Ä»Hêà+‘·+ ìs¡+‘·s+¡
ìs¡+‘·sêj·T+>± eTè‘·T´e⁄ $&ÉBùd+‘· es¡≈L£ ø£*dæ ñ+{≤
eTì #˚ùd Á|üe÷Dy˚T ªô|[¢μ nì C≤]® u…sêïsY¶ cÕ ôd\$#êÃ&ÉT.
$wt j·TT Ä˝Ÿ <ä u…dtº |òüsY C≤sTTì+>¥ <ä u≤´+&é y˚>∑Hé Ä|òt
e÷´Ø&é yÓTHé. ‘=+<äs¡˝ÀH˚ eTs√ y˚eTq ne‘·]+#·uÀ‘·T
Hêï&ÉT. Vü‰... Vü‰... Vü‰...μμ qyê«&ÉT sêCÒw.t >√|” ≈£L&Ü qy˚«XÊ&ÉT.
ø£<∏ä ø£+∫øÏ eTq+ Ç+{ÏøÏ nqT≈£î+≥THêïsê?
eT] ø±<äTø£<ë... ∫qï eT\T|ü⁄, eT&É‘ê ñHêïsTT
eTT–+|ü⁄˝À.
ô|[¢|üÁ‹ø£\÷ nM n#·Tà y˚sTT+#·&ÜìøÏ Ç+ø±
f…ÆeTT+~. ø±s¡T¶ @ s¡+>∑T˝À ñ+&Ü*. y˚T≥sY @+{Ï, m˝≤
ñ+&Ü* n<ä+‘ê |üsd¡ Œü s¡+ #·]Ã+#·Tø=ì ˇø£fÒ &çCH’… ˝
é À Ç<ë›
eTì Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ ô|<ä›yêfi¯ó¢ ìs¡ísTT+#ês¡T. cÕ|æ+>¥ yÓTT<ä\T
ô|fÒºXÊs¡T.
z kÕj·T+ø±\+ ø±uÀj˚T <ä+|ü‘·T*<ä›s¡÷ eTTqT|ü{Ï
s√E\T HÓeTs¡T y˚düT≈£î+≥÷ ñ+&É>±, >√|æ eT<ÛäTs¡ì
n&ç>±&ÉT. ªªeT<ÛäTsê... MT Hêqï>±s¡T ìcÕº]wüߺ\T ø±ã{Ϻ ‘·q
n\T¢&TÉ dü<é Áu≤Vü≤àD kÕ+Á|ü<ëj·Tø£yTÓ qÆ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+<ë
\ì, ˙≈£î ‘·>∑Z n+<ä+, #·<äTeP ñ+&Ü\˙, eT+∫ e´øÏÔ‘·«+
ñ+&ç uÛ≤cÕ|ü]C≤„q+ ñ+&Ü\˙ nqT≈£îHêïs¡T. eT] qTe⁄«
|üs¡‡q˝Ÿ>± m˝≤+{Ï uÛÑs¡Ô ø±yê\qTø=Hêïe⁄? qTe⁄« ø√s¡T≈£îqï
ø±«*{°dt Hê˝À ñHêïj·÷? ÄsY j·T÷ Vü‰´|”? Hê eT≥Tº≈£î
H˚qT #ê˝≤ n<äèwüeº +‘·T&çì. ˙ ù|s¡T˝≤π> eTq J$‘·+ eT<ÛTä
s¡+>± >∑&ç∫b˛‘·T+<äì Hê qeTàø£+.μμ
yÓT]ùd ø£fi‘¢¯ √{Ï ‘·qàj·T+>± >√|æ øπ dæ #·÷dæ+~ eT<ÛTä s¡.
@<√ kÕyÓT‘· #Ó|Œæ q≥T¢+~. u≤>± q∫Ãq+<äTøπ ø£<ë J$‘ê+‘·+
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ø£*dæ ñ+<ëeTì ìs¡ísTT+#·Tø=+~. q#·Ãì $wüj·÷\T
e⁄+{≤sTT. n~ düVü≤»y˚T. ñ&é ˙&é ≥T n&Ó®dtº. H˚qT sê≈£î
e÷s¡T&ç >∑T]+∫ ø£\\T ø£q˝Ò<äT >√|æ. ◊&ç+{Ÿ Vü‰yé f…Æ+ |òüsY
<ä{Ÿ ¬øØsY bÕ¢Hé #˚düTø√e&É+˝ÀH˚ ñHêï. {Ï˝Ÿ eHé &˚ ◊ yÓT{Ÿ
j·T÷. ø±˙ ˇø£ ∫qï $wüj·T+ Hê≈£î eTØ Áf…&çwüq˝Ÿ>± e⁄+&˚
ù|s¡T¢ n+‘·>± Çwüº+˝Ò<äT. Hê Áô|ò+&é s¡eT´øÏ sê+u≤ãT nH˚
uÛÑs¡Ô <=]ø±&ÉT. e÷ ø£õHé ø±ØÔø˘øÏ ÁuÛÑeTsê+_ø±<˚$ nH˚ uÛ≤s¡´
e∫Ã+~. e÷ ø±¢dty˚T{Ÿ eT<ÛäTøÏ bÕ|ü+ ªfi¯μ |ü\ø£<äT. ø£fi¯ó¢ nH˚
ã<äT\T ø£\T¢ nH˚yê&ÉT. n‘·ìøÏ eTTfi¯¢|üP&ç yê] ne÷àsTT
Ä+&ÜfiŸì Ç∫à #˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï Ä&é ø±+_H˚wüHé‡ ˝Ò≈£î+&Ü
ñ+&Ü\ì eT≥Tº≈£î nqTø=H˚<ëìï. ù|s¡¢øÏ dü+ã+~Û+∫q+‘·
es¡≈£L ◊ ˝…’ø˘ j·TTesY cÕsYº n+&é d”«{Ÿ H˚yéT.μμ
ªª>√|” nH˚~ Hê |üP]Ô ù|s¡T ø±<äT eT<ÛäTsê...μμ nHêï&ÉT
>√|æ.
ªªeT]?μμ n&ç–+~ eT<ÛäTs¡. ªª>√bÕ˝Ÿ, >√|”ø£èwüí?μμ
ªªÄVü‰... ø±<äT... ø±düÔ ô|<ä›<˚,μμ nHêï&ÉT >√|”.
ªªsê»>√bÕ˝Ÿ, >√|”e÷<Ûyä ˝
é ≤+{Ï<<˚ √ nsTT ñ+≥T+~.
◊ ø±Héº ¬>dt. MTπs #Ó|üŒ+&ç. πs|ü⁄ »q+ qqTï @ ù|s¡T‘√
|æ\TkÕÔs¡T? leT‹ eT<ÛäTs¡... n+&é yê{Ÿ?μμ
>√|” >=+‘·T˝À |ü∫à yÓ\ø±ÿj·T |ü&ç+~... nsTTHê
#Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT ø£<ë... ø±uÀj˚T düVü≤<Ûäs¡à#ê]DÏ... >=+‘·T düe
]+#·Tø=ì #ÓbÕŒ&ÉT >√|æ, ªª>√|” nH˚~ Hê |üP]Ô ù|s¡T ø±<äT
eT<ÛäTsê!μμ ø±düÔ Çã“+~>± nHêï&ÉT. ªªHê |üP]Ô ù|s¡T leT‘Y
‹s¡TeT\ X¯sƒ¡>√|ü es¡<äsê»kÕ«$T,μμ nì.
eT<ÛäTs¡, ªªÄ...!μ nì ø£fi¯ó¢ ‘˚\ y˚dæ+~. nsTT‘˚ #·˝≤ø°
>± n+~. ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü #ê+‘ê&ÉT˝≤>± ‘·q≈£î
ô|{Ϻq ù|s¡T eT<ÛäTs¡düàè‹ Hê+#êØ le*¢. ø±˙ eTq yÓ&ç¶+>¥
ø±s¡T¶˝À e÷Á‘·+ eTq+ eT<ÛäTs¡`>√|”ø£èwüí nì y˚sTT<ë›+, nì
ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‘· sê<Ûëø£èwüßí\T>± yê]
J$‘·+ eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T Äs¡T ø±j·T\T>± >∑&çbÕs¡T. c
109
bòı{À\T y=+&ÉT≈£î+<ëe÷!
&܈ˆ eT÷]Ô C§qï\>∑&ɶ
n+#˚‘· H˚qT #ÓbıŒ#˚Ã~ @$"≥+fÒ, bòı{À\T ‹j·T´&É+
≈£L&Ü e+≥ #˚dTü ø√e&É+ ˝≤+{Ï<!˚ ñVüQVüA, n˝≤¢ #·÷&É
ø£+&ç eT]. ˝Òø£b˛‘˚, á Á|ü|ü+#·+˝À y=+≥ #˚ùd yêfiËfl+‘·
eT+<äT+{≤s√ bòı{À\T rd” yêfi¯Sfl n+‘˚ eT+~ ñ+{≤s¡T.
MT¬s|ü&É÷ düs¡<ë>± ãj·T≥¬øfi¯flπs$"{°? Hê e÷≥ $ì
@<Ó’Hê y=ø£ ≥÷]wüߺ kÕŒ{ŸøÏ yÓfi¯fl+&ç, ø£fi¯ófl ‹]π>≥ìï
¬øy˚Tsê\T. ô|<ä›$, ∫qï$, düqï$, ˝≤e⁄$, s¡ø£s¡ø±\
s¡+>∑T\$. y=ø√ÿ <ëìøÏ ˝…qT‡ eTT+<äT Ç+ø√ bı&ÉT>∑T
>=≥º+ ˝≤+{Ï~ (˝…Hé‡ VüQ&é) ñ+≥T<äqï e÷≥. n$
m≥Ty…’|ü⁄ qT+∫ |ü&ç‘˚ n≥T y…’|ü⁄ qT+∫ yÓ\T>∑T y=ùdÔ
‘·≥Tºø√˝Òe⁄. ø=ìï q&Ée˝Òì, ì+#√˝Òì ¬øy˚Tsê\T+{≤sTT.
yê{ÏøÏ Áf…bÌ Õ&é kÕº+&ÉT\T ≈£L&Ü ‘ÓkÕÔsT¡ . ndü˝Ò ì+#√&Üìø°,
q&Ée&Üìø° M\T˝Òì #√≥¢˝À Ä kÕº+&ÉT¢ y˚dæ ≈£Ls¡TÃ+{≤s¡T.
bòı{À ø£~*b˛≈£î+&Ü ñ+&Ü \+fÒ ôdº&û>± ì+#√yê*>±,
n+<äTø£ì n+‘· Çs¡T≈£î˝Àq÷ eT÷&ÉT ø±fi¯Sfl u≤sê¢ C≤|æ
ì+#·T+{≤sTT n$.
düπs ø=+‘·eT+~øÏ Ä |üP≥ @+ y+&Ü˝À ‘Ó©<äT.
(ø=+‘·eT+~øÏ yÓTfiÀfl ¬øy˚Tsê y˚˝≤&ÉT‘·THêï <˚ìøÏ bòı{À
‹j·÷´˝À ‘Ó©<äT) –ìï bısTT´ MT<ä ô|&É<ë+ (¬øy˚Tsê
#˚‹˝ÀøÏ rdüT≈£î+<ë+) ... düºe⁄« yÓ*–<ë›+ (¬øy˚Tsê dæ«∫Ã
ÄHé #˚<ë›+) ... –ìï˝À q÷ì b˛<ë›+ (˝…qT‡ pyYT #˚<ë›+)
... @+ y=+&ÉT<ë+ #ÓbÕà? (@+ bòı{À r<ë›+ #ÓbÕà?) ...
@+, @<Ó’Hê y=+&ç rsê˝≤? (@+, @<Ó’Hê bòı{À rdæ
rsê˝≤?) ... ne⁄qT eT] n+<äs¡÷ y=+&ÉTø√efÒ¢<ä÷!
(ne⁄qT eT] n+<äs÷¡ bòı{À\T ‹j·T´fÒ<¢ ÷ä !) ... Ä! Ç~>√
Çø£ÿ&É ã+>±fi≤<äT+|ü \THêïsTT (Ä! Ç~>√ Çø£ÿ&É eT+∫
_*¶+>√≥T+~) ... nqï≥Tº Á|òCæ ˝
Ÿ À bÕ\≈£Ls¡T+~. ø±düÔ ‘·]–
|ü&<˚ ë›+ (Ä! Ä |üøÿ£ qTqï s¬ +&ÉT #Ó≥÷¢ Áù|òyTY ˝ÀøÏ sêì<ë›+)
110
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
... ø±düÔ eTkÕ˝≤ y˚<ë›+, ˝Òb˛‘˚ me«s¡÷ eTT≥Tºø√s¡T (ø=+‘·
eT+~ »Hêìï sêì<ë›+ ˝Òøb£ ˛‘˚ mes¡÷ sêì #√≥¬øfi≤fl+ nqT
≈£î+{≤s¡T)... y√πø, <√s¡>± y˚–+<ë? (y√πø, ø£s¡≈£îº>± bò˛ø£dt
nsTT´+<ë?) ... Ç+πø+, düºe⁄« ø£{Ϻ –HÓï ~+#˚<ë›+! (Ç+πø+,
øÏ¢≈£îÿ eTì|æ+∫ ¬øy˚Tsê |üø£ÿq ô|fÒº<ë›+!)
n˝≤ø±ÿ≈£ î +&Ü ø=+‘· e T+~ ÇHé ô dº + {Ÿ Ç&û ¢ \ T,
e⁄bÕà\T, ≥÷ $Tì{Ÿ q÷&ÉT\T‡, bÕsƒø¡ ‡˘ yê] bÕ\≈£Ls¡ |ü|ü ,
myYT.{Ï.ÄsY yê] eTTqø±ÿ&É kÕ+u≤s¡T yÓTT<ä\>∑T ù|ø£≥T‡
ø=ì n‹ ˝≤|òüTe+>± |ü~ ì$TcÕ˝À¢ e+≥ eTT–+#˚kÕÔs¡T.
u≤>± eùdÔ yêfi‚fl e+&ÜeTì #Ó|ü≈£î+{≤s¡T. u≤>√b˛‘˚
myYT.{Ï.ÄsY. yê]ï Ä&ç b˛düT≈£î+{≤s¡T. (ø=+‘·eT+~ eT+∫
mdt.m˝Ÿ.ÄsY. ¬øy˚Tsê ñHêï m|ü&É÷ Ä{Ày˚T{Ïø˘ yÓ÷&é˝À
bòı{À\T rùdkÕÔsT¡ . u≤>± y=ùdÔ yêfi‚fl rXÊeTì #Ó|ü ≈£î+{≤s¡T,
˝Òø£b˛‘˚ yêfi¯fl ¬øy˚Tsê˝À yÓT>± |æ¬ø‡\T‡ ‘·≈£îÿe+{≤s¡T.)
ø=+<äsT¡ neTàeTà e+≥\ |ü⁄düøÔ +£ , ∫{Ïø¬ ˝À ∫Á‘·yTÓ qÆ
e+≥\T e+{Ï |ü⁄düÔø±\T #·~$, ‘·T. #·. ‘·|üŒ≈£î+&Ü y=+&ç
|ü&k˚ ÕÔsT¡ . u≤>± y=∫Ã+<ä+fÒ ª|üøÿÏ +{Ï |ü+ø£C≤øÏ,å |ü<√ @{Ïï+∫
yêfi¯fleTà <ä–Zs¡ e+≥ H˚s¡TÃ≈£î+~≥! @+ ˝≤uÛÑ+ y√kÕ] á
_]j·÷˙ s¡T#·÷Ã&ÉeTq+&ç,μ n+{≤s¡T. u≤>± sêø£b˛‘˚ ªnuÒ“,
Ä ¬sdæ|” u≤eP"˝Ò<äT >∑÷>∑T˝À¢ Væ≤+ø√{Ï yÓ‘·ø±*μ n+{≤s¡T.
(ø=+‘·eT+~ |òüP˝Ÿ‡ ¬>’&é ≥÷ bòı{ÀÁ>∑|ò”, Vü‰´|” kÕï|üsY ˝≤+{Ï
>¬ &’ \
é T #·~$ bòı{À\T rkÕÔsT¡ . u≤>± y=ùdÔ ªákÕ] eT÷]Ô>±&çøÏ
á bòı{À #·÷|æ+#ê*. ‘=$Tà<˚fi¯fl qT+∫ rdüTÔHêïq+{≤&ÉTμ
n+{≤s¡T. ˝Ò<+ä fÒ ªy=πs eT÷ØÔ, bòı{ÀÁ>∑|”ò MT<ä eT+∫ |ü⁄düøÔ +£
... qTe⁄« #·~$+<˚y…’"Hê ñ+<˚$"{°μ n+{≤s¡T )
ô|’q #Ó|æŒq u≤|ü‘·T »q+ Á>∑Væ≤+#·ì~ @$"≥+fÒ,
e+{≤, bòı{ÀÁ>∑|”ò ≈£L&Ü ôd’qT‡, Äs¡T,º ø±eTHé ôdqT‡ düeTbÕfi¯fl
˝À ñ+&Ée\dæq e´eVü‰sê\ì. Hê≈£î y=ø£ {° m&É«¬s̺E
yÓT+≥T >∑Ts=ÔdüTÔ+~, ªs¡+>∑T+fÒ s¡T∫˝Ò<äT, s¡T#·T+fÒ yêdüq
˝Ò<äTμ nì. s¡+>∑T, s¡T∫, yêdüHê ≈£L&Ü ñqï {° m˝≤ u≤>∑T+
≥T+<√ n˝≤¢>π eTq+ nqT≈£îqï eT÷&É÷ ñ+fÒ >±˙, e+{≤,
bòı{À\÷ #Ó\¢e⁄. ø±düÔ ‘Ó*e⁄+fÒ ôd’qT‡ #·~$ ns¡ú+ #˚düTø√
e#·TÃ. ø£fi≤‘·àø£ <äèwæº eTqì düèwæº+∫q yê&ç <äj·T. ø±eTHé
ôdqT‡ á s√E˝À¢ n+‘· ø±eTHé>± <=]πø<˚MT ø±<äT. ˇø£
>∑Ts¡Ty√, nqTuÛÑeE„&√ Ä $wüj·T+˝À düVü‰j·T|ü&É>∑\s¡T.
Væ≤≥¢s¡T |üPsê«ÁX¯eT+˝À ÄsTT˝Ÿ ô|sTT+{Ï+>∑T\T y˚dæ neTà
˝Òø£ –+E≈£î˙yê≥º. mø£ÿ&Ó’Hê y=ø£{Ï <=]øÏ‘˚, á Äs¡TZ´
yÓT+≥TøÏ Ä<Ûës¡+>± #·÷|æ+NyêDÏí.
ø=+<äs¡T eT+∫ ø±˝ÒJ\øÏ yÓ[fl ≈£îøÏ+>¥˝À &çÁ^\÷,
&ç|ü¢e÷\÷ bı+<äT‘ês¡T. e÷ m<äT]+{Ï yêfi¯fl e+{≤j·Tq
düTã“j·T´>±s¡T yêfi¯fl MT<ä CÀ≈£î˝ÒdæHê, yêfi§fl+&çq ù|ò˙‡
e+≥ø±\ì ô|ò’yY kÕºsY †≥fi¯fl˝À »q+ m>∑ã&ç ‹+{≤s¡T. {Ï.
$. ˝À yêfi¯fl c˛dt #·÷dæ |òü˝≤Hê y=+≥ #˚dæq|ü&ÉT Ä$&É @
Ns¡ ø£{+ºÏ ~ nqï $wüjT· + MT<ä #·sá \T »s¡T|ü⁄‘ês¡T. (ø=+<äsT¡
j·T÷ìe]‡{°˝À¢ bòı{ÀÁ>∑|ò”˝À &çÁ^\T #˚kÕÔs¡T. ãC≤s√¢ Ä©
u≤u≤ bòı{À düTº&çjÓ÷yê&ÉT yêfi¯flMT<ä CÀ≈£î˝ÒdæHê, yêfi¯ófl
ù|òwüHé bòı{ÀÁ>±|òüs¡¢e⁄‘ês¡T, sêj·T˝Ÿ yÓ&ç¶+>∑T‡øÏ bòı{À\T
rkÕÔs¡T, bòı{ÀÁ>∑|ò” e÷´>∑C…’Hé m&ç≥s¡¢e⁄‘ês¡T.)
ˇø£ $wüj·T+ MT<ä ÁX¯<äΔ, >ös¡e+ #·÷|æ+∫, ø£wüº|ü&ç
nuÛÑ´dæ+∫, Ä Áø£eT+˝À m<äTs¡j˚T´ nqTuÛÑyê\qT düVü‰<Ûë´
j·TT\‘√ |ü+#·Tø=ì, Ç‘·s¡T\ bıs¡u≤≥¢ qT+&ç ... bıs¡u≤≥T¢
m˝≤ #Ój·T´≈£L&É<√ H˚s¡TÃ≈£îì, |ü]|üPs¡í‘· kÕ~Û+#·<ëìøÏ @
n+X¯+˝À ˝À|üeTT+<√ Á>∑V≤æ +∫, Ä $wüjT· +˝À düs¬ q’ >¬ &’ qÓ T‡
>∑Ts¡Te⁄\ <ë«sê bı+~ |üØø£å\˝À HÓ–Zq yê]øÏ Ä e÷Á‘·+
>ös¡e+, <Ûäq+ <äø£ÿ&É+˝À ô|<ä› ÄX¯Ãs¡´+ @MT˝Ò<äT.
eTq+<äs¡+ &çÁ^\T #Ój·T´&ÜìøÏ m˝≤>∑÷ M\e«<äT
>±˙, MT y√|æø,£ M\T, $»„‘q· T ã{Ϻ MTs¡T bòı{À\T y=+&É+&ç,
Ä ‘·sy¡ ê‘· nqTuÛ$Ñ +N yêfi¯fl n<äèwü+º . Ç+‘·ø° H˚H˝
Ó ≤ y=+&ÉT
‘êHê, H˚qT bòı{À\T m˝≤ rkÕÔHê nì Ä˝À∫düTÔ Hêïsê?
#ÓbÕŒqT ø£<ä+&û, n<ä+‘ê nqTuÛÑ$+N yêfi¯fl n<äèwüº
c
eTì!
leT‹ e÷<Ûä$ q&ç|ü*¢
>∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± yÓdºt \+&ÉH˝
é À ‘ê˝Ÿ dü+düÿè‹ø£ øπ +Á<ä+ ({Ïddæ )æ $»j·T
|ü<+ä∏ ˝À q&Ée&ÜìøÏ ‘·q dü+|üPs¡í düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\qT m\¢yfi˚ ˝
¯ ≤ n+<äCdÒ Tü HÔ êïs¡T
leT‹ e÷<Ûä$ q&ç|ü*¢. M]øÏ ‘ê˝Ÿ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
111
ôd’ÿ|t˝À ‘ê‘ê eTqe&ÉT
&܈ˆ yÓ\>∑|üP&ç u≤|üPJsêe⁄
Hêj·TqeTà Äø£dæàø£+>± πøq‡s¡T yê´~Û‘√ eTs¡DÏ+∫+~. Hê\Tπ>fi¯¢ eTqTeT&ÉT yÓTT<ä{À¢ ÄyÓT ‹]– edüTÔ+<äì
Ä•+#ê&ÉT. HÓeTà~>± |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. When is she coming back? qT+∫ Is she coming back?, I don't
think she is coming back- nqï dü+<˚Vü‰\T ñ<äsTT+#êsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À $&ç$&ç <˚XÊ˝À¢ ñqï ‘ê‘· eTqe&ÉT\
eT<Ûä´ »]–q ôd’ÿb˛U≤´q+ á s¡#·q≈£î Hê+~.
ªª‘ê‘·j·÷´, @+ #˚düTÔHêïe⁄?μμ
ªª@MT˝Ò<äT u≤ã÷, Ä˝À∫düTÔHêï...μμ
ªªeT], HêqeTà y˚T&É MT<äT+<ë?μμ
ªªne⁄qT u≤ã÷, ô|’H˚ ñ+~...μμ
ªª˙ y=ø£ÿ&çy˚ ñHêïyê? Ä+{° mø£ÿ&ÉT+~?
ªªÄ+{° nyÓT]ø± yÓ[¢+~ ø£<ë...μμ
ªªeT] u≤u≤sTT?μμ
ªªu≤u≤sTT \+&ÉqT yÓfi≤¢&TÉ , ñ<√´>∑+ #˚j÷· * ø£<ë...μμ
ªª*Hé <ä>∑Zs√¢ ˝Ò<ë?μμ
ªª˝Ò<äT, ÄyÓT Mø˘˝À ¬s+&ÉT |üP≥˝§∫à |üì#˚dæ yÓfi¯ó
‘·T+~.μμ
ªªnsTT‘˚, ˙ y=ø£ÿ&çy˚ ñ+&É≈£L&É<äT. H˚qT, eTMTà
e#˚Ãe÷?μμ
ªªÇ|ü&=<äT› u≤ã÷, X¯\e⁄˝À¢ sêe#·TÃ.μμ
H
H
H
ªª‘ê‘·j·÷´, @+ #˚düTÔHêïe⁄?μμ
ªªÇ|ü&˚ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ qT+∫ e#êÃqT...μμ
ªªqTe⁄« &Üø£ºs¡Te⁄ ø£<ë?μμ
ªªWqT u≤ã÷...μμ
ªªeT] ù|ôw+≥¢≈£î eT+<äT*kÕÔyê?μμ
ªªWqT...μμ
ªªbÕ¢düºs¡T¢, Ç+C…ø£¸qT¢?μμ
ªªWqT...μμ
ªªù|ôw+≥T¢ qj·TyÓTÆ Ç+{Ϭøfi≤Ôsê?μμ
ªª#ê˝≤eT+~øÏ »ãT“\T ‘·–Zb˛‘êsTT...μμ
ªªeT] Hêj·TqeTà≈£î m+<äT≈£î ‘·>∑Z˝Ò<äT?μμ
ªªn~ d”]j·Tdt ø£+&çwüHé u≤ã÷. ‘·π>Z yê´~Û ø±<äT...μμ
ªªÇ|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT Á{°{ŸyÓT+{Ÿ ÇkÕÔ&Ü?μμ
ªªnqT≈£î+{≤ u≤ã÷...μμ
H
H
H
ªª‘ê‘·j·÷´...μμ
ªª@+ u≤ã÷, dü÷ÿ\T¬øfi≤¢yê?μμ
ªª˝Ò<äT, dü÷ÿ\T≈£î ∫¬øHé bÕø˘‡ e∫Ã+~.μμ
112
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ªªn+fÒ dü÷ÿ˝À¢ ˙ Áô|ò+&é‡≈£î ∫¬øHé bÕø˘‡ e∫Ã+<ë?μμ
ªªVü≤»˝Ÿ, CÒyéT‡, sêHê\øÏ. ‘ê‘·j÷· ´, ∫¬øHé bÕø˘‡ eùdÔ
#·∫Ãb˛‘êsê?μμ
ªª∫¬øHé bÕø˘‡≈£î #·∫Ãb˛s¡T u≤ã÷. n~ n+<ä]ø°
edüTÔ+~...μμ
ªªπøq‡s¡T eùdÔ #·∫Ãb˛‘ês¡T ø£<ä÷?μμ
ªªnìï πøs¡‡sY‡≈£î #·∫Ãb˛s¡T. ø=ìï #ê˝≤ d”]j·Tdt>± ñ
+{≤sTT.μμ
ªª&ÓH’ =kÕsY‡ n˙ï #·∫Ãb˛j·÷sTT ø£<ë? yê{ÏøÏ d”]j·Tdt
πøq‡sY e∫Ã+<˚yÓ÷.μμ
H
H
H
ªª‘ê‘·j·÷´, @+ ‹Hêïe⁄ Çyê«fi¯?μμ
ªª#·bÕr\T, bı{≤{À ≈£Ls¡.μμ
ªªHêj·TqeTà yÓfi‚¢ eTT+<äT #˚dæ ô|{Ϻ+<ë?μμ
ªªyÓTT<ä{À¢ #˚ùd~, Ç|ü&ÉT ≈£î<äs¡<äT...μμ
ªªeT] ˙e⁄ Hêj·TqeTà≈£î #˚dæ ô|&ÉT‘·THêïyê?μμ
ªª˝Ò<äT u≤ã÷, Hêj·TqeTà ‹q≥+ e÷H˚dæ+~.μμ
ªª@+, MTs¡T b˛{≤¢&ÉT≈£îHêïsê?μμ
ªªø±<äT u≤ã÷, Hêj·TqeTà≈£î Hê e+≥ m|ü&É÷
q#·Ã<äT...μμ
H
H
H
ªª@+ u≤ã÷, ìqTï #·÷dæ yês¡+ s√E\sTT+~...μμ
ªªπøyéT u≤ø˘ Á|òüyéT Vü‰©&˚dt ‘ê‘·j·÷´.μμ
ªªX¯\e⁄˝À¢ @+ #˚XÊs¡T?μμ
ªª◊ |òsü >Y ±{Ÿ ÄÁ˝…&.û |ò*” +>¥ f…sÆ .¶Y >∑T&é HÓ{
’ Ÿ ‘ê‘·j÷· ´.μμ
ªª>∑T&é HÓ’{Ÿ, d”«{Ÿ Á&ûyéT‡...μμ
H
H
H
ªª‘ê‘·j·÷´, Hêj·TqeTà Á&ûyéT˝À ø£q|ü&ç+~.μμ
ªª@eHêï #Ó|æŒ+<ë?μμ
ªª{Ï«+øÏ˝Ÿ {Ï«+øÏ˝Ÿ *{Ï˝Ÿ kÕºsY #Ó|üŒeTqï~.μμ
ªªn|ü&˚yÓTÆ+~?μμ
ªª‘· s ê«‘· >∑ T s¡ T Ô ˝ Ò < ä T ‘ê‘· j · ÷ ´. ˙ Á&û y é T ˝ÀøÏ
e∫Ã+<ë?μμ
ªª˝Ò<äT u≤ã÷, u≤>± ÇwüºyÓTÆq yêfi¯¢ Á&ûyéT˝Àπø ekÕÔs¡T.
Hêj·TqeTà≈£î ˙e+fÒ #ê˝≤ Çwüº+...μμ
ªªHê≈£î eTMTà, &Ü&û #ê˝≤ Çwüº+.μμ
ªªu≤u≤sTT Ç+<ëø£ ôd’ÿ|ü⁄˝Àø=#êÃ&ÉT.μμ
ªªu≤>± e÷{≤¢&ÉT≈£îHêïsê?...μμ
ªª◊ ~∏+ø˘, <ä{Ÿ Væ≤ áCŸ $Tdæ‡+>¥ Hêj·TqeTà.μμ
ªªm˝≤ ‘Ó\TdüT?μμ
ªªV”≤ áCŸ Hê{Ÿ y˚TøÏ+>¥ $T ˝≤|òt.μμ
ªªVæ≤ ˙&é‡ ¬ø¢sTTsY $‘Y Væ≤yéT.μμ
ªªn|ü&˚yÓTÆ‘·T+~ u≤ã÷...μμ
ªª<˚ $˝Ÿ e÷Ø. e÷´πsCŸøÏ Hêj·TqeTà edüTÔ+<äqT
≈£î+{≤.μμ
ªª˙e⁄ ô|<ä›sTTHêø± e÷πsCŸ #˚düT≈£î+{≤yê?...μμ
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ªªne⁄qT, ◊ yê+{Ÿ ≥T e÷Ø Hêj·TqeTà.μμ
ªª‘·|ü u≤ã÷, n˝≤ nq≈£L&É<äT.μμ
H
H
H
(>∑+≥\T, s√E\T, yêsê\T, HÓ\\T >∑&∫
ç b˛j·÷sTT.
dü+e‘·‡s¡+ eTT>∑TdüTÔ+~. ø±\eTVæ≤eT˝À eT<ÛäTs¡ düàè‘·T\T
e÷Á‘·y˚T #˚<äT ìC≤\≈£î ì<äs¡Ùq+. nsTT<˚fi¯¢ u≤ãTøÏ
ne>±Vü≤q m≈£îÿesTT+~. ‘ê‘·≈£î <ä>∑TZ\T ≈£L&Ü H˚s¡Œ≥+
yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT.)
ªª‘ê‘·j·÷´, H˚qT, &Ü&û, eTMTà ìqTï #·÷{≤ºìøÏ
edüTÔHêï+.μμ
ªªdü+‘√wü+ u≤ãT, Ç|ü&ÉT ôd\e\T ˝Òe⁄ ø£<ë?μμ
ªªHêj·TqeTà j·÷ìe]‡Ø ø£<ë!μμ
ªªzπø zπø, HêqeTà ≈£L&Ü edüTÔ+<ä+{≤sê?μμ
ªªdæ©¢ ‘ê‘·j·÷´, Hêj·TqeTà &Ó’&é ÇHé <ä Vü‰dæŒ≥˝Ÿ!μμ
ªªne⁄qT˝Ò, }s¡πø n˝≤ nHêïqT...μμ
ªª‘ê‘·j÷· ´, eT] n+<ä]ø° bÕغ m+<äT≈£î #˚dTü HÔ êïe⁄?
XÊ&é>± ñ+&Ü* ø£<ë!μμ
ªªHêj·TqeTàqT n+<äs¡÷ Vü‰|”>± >∑Ts¡TÔ #˚düTø√yê*.
n<=ø£ ôd\ÁuÒwüHé. Hêj·TqeTà m|ü&É÷ qe⁄«‘·÷ Vü‰|”>± ñ
+&˚~ ø£<ë...μμ
ªªH˚qT bÕغ˝À ñ+&ÉqT ‘ê‘·j·÷´. Hê >∑~˝ÀøÏ yÓ[¢
HêqeTà Ç∫Ãq ◊.bÕ&é #·÷düT≈£î+{≤qT. ◊.bÕ&é˝À HêqeTà
ø£q|ü&ÉT‘·T+~.μμ
ªªø£q|ü&É<äT u≤ã÷, ˙e⁄ #·÷ùd~ z˝Ÿ¶ bò˛{Àdt...μμ
ªª‘Ó\TdüT ‘ê‘·j·÷´, CÀπødüTÔHêïqT!μμ
H
H
H
ªª@+ u≤ã÷, MT }s¡T u≤>± #˚sêsê? &Ü&û mø£ÿ&É?μμ
ªªÇø£ÿ&˚ {°M s¡÷yéT˝À ñHêï&ÉT. eTMTà ≈£L&Ü ñ+~.μμ
ªª|æ\TkÕÔyê?μμ
ªªe<äT›˝Ò ‘ê‘·j·÷´, <˚ ÄsY øÏdæ‡+>¥.μμ
ªªzπø, n+<äs¡÷ #˚kÕÔs¡T u≤ã÷...μμ
ªªeT] qTe⁄«, Hêj·TqeTà m|ü&É÷ øÏdt #˚düTø√˝Ò<˚?μμ
... ... ...
ªª&Üø£ºs¡T¢ øÏdt #˚düTø√sê?μμ
ªª#˚düT≈£î+{≤s¡T u≤ã÷. ø±˙ &Üø£ºs¡¢~ _J ˝…’|òt...μμ
ªª&Üø£ºsY‡, øÏdt #˚düTø√≈£L&É<äT ‘ê‘·j·÷´, ù|ôw+{Ÿ‡≈£î
Çwüº+ ñ+&É<äT.μμ
ªªdüπs˝Ò, ìÁ<äb˛. d”«{Ÿ Á&ûyéT‡...μμ
ªªìÁ<ä sêe≥+ ˝Ò<äT. Hê≈£î |ò”*+>¥‡ ekÕÔsTT.μμ
ªª|ò”*+>¥‡ n+fÒ @+Á{≤?μμ
ªª˙ø£s¡ú+ ø±<äT˝Ò ‘ê‘·j·÷´, >∑T&é HÓ’{Ÿ.μμ
H
H
H
á ôd’ÿb˛U≤´HêìøÏ n+‘·+ ˝Ò<äT. ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚
e⁄+≥T+~. á eT©ºMT&çj·÷ #·÷|æ+#˚ $X¯«s¡÷|ü <äs¡Ùq+˝À
Ç≥T Äq+<ëìøÏ, n≥T Äy˚<äq≈£î n+‘·T˝Òì #√≥T... c
113
Freedie The Friendly Ghost
Constance J. Brown
‘Wait for me! I’m coming!’ Called Freddie the
friendly Ghost! He ran as fast as his little legs could
take him. But the children ran even faster. A safe distance away they stopped and looked back.
‘I’m not going to hurt you! I just want to play!
He said and slumped down onto the grass. ‘Why do
you always run away from me?
‘See told you so! I wasn’t lying!’ said Grace
breathlessly to her older brother. James turned to look
at her.
‘OK! I believe you! There is a ghost.’ He paused
briefly. ‘Ghost or Something else…trick of the light,
maybe; we’d better not tell Mum. She keeps telling us
not to go onto the Moor!’ They looked at each other as
James took his sister’s hand; then swiftly made their
way home.
‘Where have you been,’ asked their Mother
when they got home, out of breath and red cheeked?
They quickly hung their coats up in the hall before going into the kitchen.
‘Oh…here and there,’ said Jack avoiding his
Mother’s eyes. She looked at him.
‘I hope you haven’t been near the Moor,’ she
said. Jack didn’t want to tell his mum a fib so he
crossed his fingers behind his back.
‘We always do what you tell us,’ he said and
avoiding further questions ran up stairs to his bedroom and closed the door.
‘Phew!’ He slumped on the bed. ‘I must try and
keep Grace away from the moor. She’s imagining
things.’
After they had their evening meal it was time
for bed. Grace and James settled down for the night
but Grace however wasn’t able to sleep. Getting out
of bed she ran to the window of her bed-room and
opened the curtains. It was getting dark. Without putting the light on she opened the window and looked
out. Her bed-room overlooked the moor.
114
‘Freddie,’ she called, ‘I am here.’ Slowly she
saw the shape of the small figure of the ghost appear.
He waved excitedly at her.
‘Can you come to play with me?
‘No. I can’t I’ll get into trouble. But I’ll come tomorrow.’
‘No. Please come now. I am so lonely. The night
is long. The rabbits don’t want to play when it’s dark.
They’re scared of the foxes.’ Grace thought for moment
then on impulse pulled a chair over to the window and
carefully climbed out. As she lived in a bungalow she
didn’t have far to jump and with a soft thud landed
on the ground outside her home. The small ghost his
head lowered had turned away.
‘I’m coming Freddie. Wait for me,’ she called
softly and ran onto the moor. He turned in delight and
ran to meet her.
‘Thanks Grace. Let’s have some fun. I’ll show
you all my hiding places.’ He grabbed her hand and
they ran swiftly across the Moor.
‘I can’t stay long,’ said Grace, ‘they will be very
worried if they find me missing.’ He smiled happily,
nodded and soon they were lost to sight.
And so as soon as it was dark and everyone
asleep they continued meeting in secret every night on
the Moor. Grace leaving and returning through her
bedroom window. James wondered why his sister
seemed no longer keen to visit the Moor as before. But
was secretly relieved as he believed she had lost interest in the ghost.
Then one night James was woken by a sound
and getting out of bed he looked out of the window to
see Grace running onto the Moor. He gasped in dismay. He ran into her room in time to see her vanish
into the mist.
‘So that’s what she has been getting up to. She’s
been going onto the Moor at night.’ He thought. He
swiftly climbed out of the window and ran as fast as
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
he could. ‘Goodness knows what could have happened to her out there.’
Meanwhile Grace stood patiently waiting for
Freddie to arrive. She stood shivering in the light mist.
‘Where is he? He isn’t usually late. He’s always here
waiting for me.’ She thought.
With relief she saw Freddie’s small body coming towards her his shadow just visible through the
mist. ‘Hello Freddie. Thought you weren’t coming,’ He
didn’t reply. ‘Freddie can you hear me. Are you
alright?’ He didn’t answer. Worse he didn’t seem to
be aware that she was there. At that moment she heard
footsteps running towards her. Turning she saw her
brother approach. He slid his arm about her shoulders.
‘What are you doing? You shouldn’t be out here
on your own.’
‘I’ve come to play with Freddie. He’s lonely. But
he won’t talk to me. What have I done wrong?’ She
looked up at James. Then she turned back to Freddie
to find he had vanished.
‘Where has he gone?’ Then suddenly he re-appeared out of the mist. There was somebody with him.
It was a ghost-child…a small girl much the same size
as Grace. She gasped as James tightened his hold on
her shoulder.
‘He has a new friend,’ she said quietly. Freddie
stopped as if he had heard her but didn’t approach.
‘Goodbye Grace. Thank you for being my friend.’
They watched as Freddie and his ghost-friend
ran around them laughing happily then holding hands
ran off, their outlines blending into the mist before
vanishing. Grace looked at her brother. He appeared
shocked by what he had seen. She shook his arm before saying.
‘It’s fine James. I’m not upset. Let’s be happy for
him. He has found a friend. He won’t ever be lonely
again.’ She smiled at him. He nodded and firmly taking her hand led her of the Moor towards home. c
HISTORY
Anjali Robert
Many of the teachers and parents are focusing only
on reading and math skills leading to a "teach to the
test" mentality, history has been getting short shrift in
schools these days. Already, in the past few decades,
the study of history has been shuffled into the shelter
of social studies making it now one of a myriad of social sciences studied in one small period each day. The
study of history does not seem to hold a place of importance any more.
This is sad to me because I see the study of history as very important in creating knowledgeable and
engaged citizens for our nation. By teaching us to
analyse the social, political, and economic threads of
the past, the study of history gives us the skills to
analyse those threads in the present.
I definitely agree that the study of history enables us to analyse the present better.
The study of history is also important because
we learn from the mistakes of the past and hopefully
learn to avoid those same mistakes made in the past.
By studying our ancestors, we see the mistakes
that were made and learn how to avoid those mistakes.
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
By learning from the mistakes that have been
made by others, we are able to avoid the same mistakes
and make more progress in economics, government,
technology, etc.
There's no way to understand where you can or
should go unless you know where you've been. How
could the children ever completely "get" why the
world around them is the way it is unless they're
taught the steps it took to get here.
I don't read a single novel without a historical
background; in fact, I rarely read my kids anything
about anything without a historical background. Past
is just as important and present.
I LOVE history--you can't teach literature without it, and vice versa. The literature tells the story of
the history since most writing is an outcry of what is
going on in the current events. History and literature
are paramount to a well-rounded individual and an
education that is relevant now and always.
"History" deserves to be taught. We must learn
from the past and understand the world so we can live
in it properly!
c
115
dæ˙ $H√<ä+
ª$T<ÛäTq+μ ô|’ |ü<ädü+<√Vü≤+
$+»eT÷] sê>∑düT<Ûä
‘êqT mqTï≈£îqï πøåÁ‘·+˝À ù|s¡T Á|ü‹wüº\T ‘Ó#·TÃø√≥+,
eTqïq\T bı+<ä≥+ ˇø£ ^≥TsêsTT, yÓTÆ\TsêsTT. m+‘√
eT+~ eTqdüT\T ¬>\T#·Tø=ì, mH√ï X¯uÛ≤wt \T #˚õøÏÿ+#·T
ø=Hêïø£ ≈£L&Ü ì>∑]«>± ñ+&É≥+, düs¡fi¯+>± dü+uÛ≤wæ+#·≥+
Ä eTìwæ e´øÏÔ‘ê«ìøÏ, ìsê&É+ãs¡‘·øÏ ì<äs¡Ùqy˚T ne⁄‘·T+~.
Ä ø√eøÏ #Ó+~q yêπs s¬ +&ÉTHÓ\\ ÁøÏ‘+· &Û©ç ¢ ‘Ó\T>∑T nø±&ÉMT
<ë«sê y˚≥÷] düT+<äs¡sêeTeT÷]Ô kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿs¡+
n+<äTø=qï Áo ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ.
nsTT<ä T e+<ä \ dæ ì e÷\˝À q{Ï + ∫, mìï{Ï ø √
e÷≥\T sêdæq eTè<äTuÛ≤wæ uÛÑs¡DÏ>±]‘√ Ç{°e\ |æ#êÃbÕ{Ï
e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ ø£*–+~. n+<äT˝À ø=ìï n+XÊ\T
bÕsƒ¡≈£î\‘√ |ü+#·Tø=+≥THêïqT.
ª$T<ÛTä q+μ dæìe÷ ˇø£ ø£fi≤K+&É+ nì nyÓT]ø±ì+N
nqïes¡+<ëø± #·÷dæq Á|ü‹ ‘Ó\T>∑Tyê&É÷ yÓT#·TÃø=Hêï&ÉT.
e+<ä˝≤~ Á|üX+¯ dü\T e#êÃsTT, edüTHÔ ˚ ñHêïsTT. uÛ≤sê´uÛsÑ \
Ô¡
116
nqTã+<Ûëìï, yê]eT<Ûä´ ñ+&Ü*‡q yÓTÆÁ‹ì #·ø£ÿ>± #·÷|æ+
#ês¡T, Vü‰kÕ´ìï |ü+&ç+#ês¡T. á H˚|<ü ´äÛ +˝À MT Á|ü‹düŒ+<äq
j˚T$T{Ï?
ˇø£ eT+∫dæìe÷ rkÕqì Äq+<ä+>± ñ+~. nsTT
q|üŒ{Ïø°, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç+ø± >=|üŒdæìe÷ ‹j·÷´\ì n_Û\
wædüTÔHêïqT.
á ø£<Ûäì m+<äT≈£î mqTïø=Hêïs¡T?
#·\q∫Á‘·s¡+>∑+ »Hê\ì X¯øÏÔe+‘·+>± Á|üuÛ≤$‘·+
#˚j·T>∑\ e÷<Ûä´eT+. dæìe÷ nH˚~ m+‘· $H√<äuÛÑ]‘·+>±
ñ+&Ü˝À <ëì kÕsê+X¯+ ≈£L&Ü n+‘˚ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>±
e⁄+&Ü\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ á ø£<Ûä mqTïø√≥+ »]–+~. <äTs¡<äèwüº
ekÕ‘·÷Ô m≈£îÿeXÊ‘·+ ∫Á‘ê\T j·TTe‘·ì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì
rj·T≥+ »s¡T>∑T‘√+~. q&çej·TdüT‡ <ë{Ïq yê] J$‘·XË’*ì
<ë<ë|ü⁄ eT]Ãb˛sTTqfÒº nsTTb˛sTT+~.. |æ\¢\T #·<äTe⁄\T
nsTTb˛sTTq ‘·sê«‘· ñ<√´>∑Ø‘ê´ yπ̊s }fi¯fl˝À, <˚XÊ˝À¢
ñ+&É≥+ yÓTT<ä\Tô|{Ïqº ‘·sê«‘· ˇø£]øÏ ˇø£sT¡ >± $T–*b˛j˚T
‘·*‘¢ +· Á&ÉT\ <Óq’ +~ø£ J$‘·+˝À »]π> n\ø£\ n\¢s¢¡ e+‘·T,
‘·+‘·T ≈£L&Ü ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq n+X¯y˚T. á ∫Á‘·+˝À e⁄qï ∫qï
∫qï e÷sêeTT\T, n\¢]#˚wüº\T, –*¢ø£C≤®\T, ∫s¡T‹fi¯ófl n˙ï
Á|ü‹Ç+{≤ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT.
n+<äTπø $T<ÛäTHêìøÏ á »Hê<äs¡D \_Û+∫+~.
MT≈£î >∑Ts¡TÔ+&çb˛j˚T bı>∑&ÉÔ ø±ì yê´K´ ø±ì @<Ó’Hê
#Ó|üŒ+&ç.
yÓTTHêïeT<Ûä´ ˇø£u≤“sTT bò˛qT #˚dæ, ªH˚qT Hê ø£+|üP´
≥sY˝À ◊X¯«sê´sêjYT u§eTàì Ád”ÿHé ùdesY>± ô|≥Tºø=H˚ yê&çì
kÕsY. MT dæìe÷ #·÷dæq‘·sê«‘· n~ e÷πsÃdæ e÷ ne÷à
Hêqï\ bòı{À ô|≥Tºø=HêïqT,μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. n+‘·ø+£ fÒ eT+∫
bı>∑&ÉÔ Ç+πø+ ñ+≥T+~. dæìe÷ <ë«sê |ü]es¡Ôq ek˛Ô+~,
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
n~ ‘Ók˛Ô+~ nì eTs√kÕ] s¡TEyö‘√+~.
n˝≤π> cÕe⁄ø±s¡T C≤qøÏ>±s¡T, Á|üU≤´‘· <äs¡Ùø£-ìsêà‘·
bÕ]Ô|Hü >é ±s¡¢ yÓT∫Ãø√\T m+‘√ dü+‘√cÕìï#êÃsTT. ø=+‘·eT+~
n_Ûe÷qT\T ÁbòÕHé‡ ì+N bò˛qT #˚dæ eTØ nø£ÿ&É j˚TyÓTÆHê
Ád”ÿì+>∑T ô|≥º>∑\sê nì n&ç>±s¡T.
|ü<äàÁo j·Td”Œ u≤\düTÁãVü≤àD´+>±s¡T, \øÏåà>±s¡T
∫Á‘·+˝À yê] bÕÁ‘·\øÏ Äj·TTe⁄|ü≥Tº˝≤ ì*#ês¡T. MTs¡T
yÓTT<ä≥>± yê]øÏ ø£<äÛ #Ó|Œæ q|ü&ÉT yêfi¯ófl m˝≤ düŒ+~+#ês¡T?
H˚qT yÓTT≥ºyTÓ T<ä≥ u≤\T>±]øÏ ø£<äÛ $ì|æ+#·>±H˚ yês¡T
yÓ+≥H˚ yê] Hêqï>±]ì >∑Ts¡TÔ #˚dTü ø=Hêïs¡T. Äj·Tq ìÁ<ä˝eÒ
>±H˚ qeT\{≤ìøÏ @y…’Hêø±yê\ì n&çπ>yês¡T≥. u≤\T ø£qø£
‘·q Ä‘·àø£<Ûä sêùdÔ ªu≤\T: $T<ÛäTHêìøÏ eTT+<äT-‘·s¡Tyê‘·μ
nì sêj·÷\Hêïs¡T. n~ ≈£L&Ü ˇø£ bı>∑&˚Ô.
$T<ÛäTq+ j·÷uÛ…’s√E\|ü+&ÉT>∑ n+>∑s¡+>∑y…’uÛÑe+>±
»s¡T|ü⁄ø=+~. Áù|ø£åø£eTVü‰X¯j·TT\T á dæìe÷øÏ Vü‰s¡‹|ü{≤º
s¡q{≤ìøÏ Ç<˚ ì<äs¡Ùq+. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\T ¬ø.$X¯«Hê<∏é,
<ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, ¬ø.sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄>±s¡T¢ á ∫Á‘êìï
m+‘√ ø=ìj·÷&Üs¡T. Ç~ MTs¡T }Væ≤+∫q $»j·TuÛÒ]
n+{≤sê?
á ∫Á‘·ìsêàD≤ìøÏ #ê˝≤ø±\+ ìsêà‘· <=s¡ø£˝Ò<äT.
Ä ‘·sê«‘· Äq+<é eTTsTT<ä>±s¡T eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. dæìe÷
]©E nsTTq yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï s√E q\T>∑Ts¡T ‘·|Œæ +∫ mes¡÷
ø£q|ü&˝
É <Ò Tä . ø=+‘· u…+uÒ\T |ü&e¶É ÷≥ ì»y˚T. á dæìe÷ qe⁄«
‘Ó|æŒdüTÔ+~, ø£+≥ ‘·&çô|{ϺdüTÔ+~, ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ì >∑Ts¡TÔ
#˚dTü +Ô ~, s¡øs£ ø¡ ±\ e+≥ù|s¡‘¢ √ H√s¡÷]düT+Ô ~. ø±˙, Ç<ä+‘ê
dæìe÷ #·÷ùdÔ>±˙ ‘Ó*dæsê<äT. »Hê\øÏ q#·Ãø£b˛‘˚ ∫es¡≈£î
y˚Ty˚T ø£+≥‘·&ç ô|≥Tºø√yê*‡edüT+Ô <˚y÷Ó nì|æ+∫+~ ≈£L&Ü.
Áù|ø£å≈£î\T e#êÃs¡T, yÓT#êÃs¡T, Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T ‹j·T´+
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
&=¨ y˚TeTT #·÷kÕÔeTì H=øÏÿ eø±ÿDÏ+#ês¡T.
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î MTs¡T j˚T ∫Á‘ê\T rkÕs¡T?
H˚ q T Ç|ü Œ {Ï ø Ï Hê\T>∑ T cÕs¡ T º |ò æ ˝ Ÿ à \T rkÕqT.
n+<äT˝À Ç+ø˘ nH˚~ Ä‘·àVü≤‘ê´ <Û√s¡DT\ MT<ë, ~ ˝≤dtº
bòÕs¡àsY nH˚~ ¬s’‘·T\ MT<ë, ã÷¢ Áø±dt nH˚~ »+‘·Tdü+s¡ø£åD
MT<ë ∫Árø£]+#·ã&ܶsTT. Ç$ bÕs¡˝…˝Ÿ dæìe÷˝À #ê˝≤
eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#T· Ãø=HêïsTT. Çø£b˛‘˚ Á>∑V≤ü D+ ∫Á‘êìøÏ nyês¡T¶
e∫Ãq dü+>∑‹ MT≈£î ‘Ó*dæ+<˚. eTT+ãsTT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |ò˝
æ àŸ
ô|òdeºæ ˝Ÿ ˝À, Ç&ܨ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |ò˝
æ àŸ ô|òdeºæ ˝Ÿ˝À, ôV’≤<äsê
u≤<äT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ ˝Ànyês¡T¶\T e#êÃsTT.
‘·«s¡˝À eTπs<Ó’Hê ∫Á‘·+ ì]à+#·uÀ‘·THêïsê?
H˚qT dü«‘·Vü‰>± q≥T&çì, q≥H˚ ø±ø£ |ü~ Hê≥ø±\
es¡≈£î sêkÕqT. q≥T&ç>± Ç+ø± $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì Hê
ø√]ø£. eT∞fl neø±X¯+ e∫Ãq|ü&ÉT Ç+ø√ ∫Á‘·ìsêàD+ #˚|&ü É
‘êqT.
MTs¡T ø=ìïe+<ä\ ∫Á‘ê\˝À mH√ï y…’$<Ûä´yÓTÆq bÕÁ‘·
\˝À q{Ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø° MTs¡T b˛wæ+#ê* nì ø√s¡Tø=H˚
bÕÁ‘· @<Ó’Hê ñ+<ë?
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î H˚qT <äTwüºbÕÁ‘·˝Ò m≈£îÿe>± <Ûä]+#êqT.
ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À »Hê\øÏ qqTï #·+|æbÕ¬sj·÷´\qï ø√|ü+
≈£L&Ü ø£*–+~ (∫qï qe⁄«). nsTTHêdüπs Hê≈£î m|üŒ{Ϭø’Hê
X¯≈£îì bÕÁ‘· yÓj·÷´\ì ñ+~.
ÄÅùdº*j·÷, k‘Y ÄÁ|òæø±˝À ˝≤>∑ \+&ÉqT˝À ≈£L&Ü
$T<ÛäTq+ dæìe÷ ÁÅd”ÿì+>∑T y˚ùdÔ Çø£ÿ&ç ‘Ó\T>∑Tyês¡T,
eTTK´+>± e÷ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ ‘·s¡+yês¡T m+C≤jYT #˚kÕÔs¡T.
e#˚à s¬ +&ÉTeT÷&ÉT HÓ\˝À¢ ‘·–q neø±X¯+ #·÷dæ ‘·|Œü
≈£î+&Ü y˚<ë›eTT. n+<äs¡÷ #·÷dæ Äq+~+#ê\H˚ e÷ ø√]ø£.
117
dæ˙ $H√<ä+
‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î ÁosêeTT&É+fÒ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêy˚. Äj·Tq‘√ ø£*dæ d”‘·eTà>± ø£ì|æ+∫, yÓT|æŒ+#ês¡T n+»©<˚$.
ª\e≈£îX¯μ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ Ä+Á<Ûä ˝Àø£+˝À d”‘·eTà ‘·*¢>± ˙sê»Hê\T n+<äTø=HêïsêyÓT. ª\e≈£îX¯μøÏ eTT+<äT, ‘·s¡yê‘· n+»©<˚$
mìï $<Ûë˝…’q bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫Hê... d”‘·>± ÄyÓT≈£îqï >∑T]Ô+|ü⁄ m|üŒ{Ïø° Á|ü‘˚´ø£y˚T. Ä dæìe÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT dü«s√í‘·‡e+
»s¡T|ü⁄ø=+{À+~. e÷]à 29e ‘˚BøÏ ª\e≈£îX¯μ $&ÉT<ä˝…’ 50 @fi¯ó¢ |üPs¡ÔsTT+~.
á dü+<äs¡“¤+>± á ∫Á‘·+˝Àì dü+^‘· uÛÑ]‘·eTsTTq ^‘·\ ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+ ªe÷ ‘Ó\T>∑Tμ ø√dü+...
j·÷uÛ…’j˚Tfi¯¢
\e≈£îX¯
yÓ’. •esêeT|üÁkÕ<é
ø£\ø£+&É |ü\T≈£î\T... \e≈£îX¯ ^‘ê\T
ns¡Δ X¯‘ê_Δ <ë≥T‘·THêï.. ‘·s¡>∑ì eHÓï, eTìïø£>∑qï
∫Á‘·+ \e≈£îX¯. #Ós¡T≈£î eTTø£ÿ @ |üø£ÿ ø=]øÏHê r|æì bı+~
q≥T¢ sêe÷j·TD+˝À @ |òüT≥º+ rdüTø=Hêï... n~ »q Á|æj·T
yÓTÆq<˚qì á ª\e≈£îX¯μ ∫Á‘·+ ìs¡÷|æ+∫+~.
ª\e≈£îX¯μ ∫Á‘·+˝Àì bÕ≥\T, e÷≥\T |ü<ë´\T
|ü]o*ùdÔ @ ˇø£ÿ |ü<ëìï ≈£L&Ü rj·T&ÜìøÏ ø±˙... @ ˇø£ÿ
|ü<ë˙ï #˚s¡Ã&ÜìøÏ>±˙ M\T˝Òq+‘· |üø£&É“+B>± ˇø£ #·ø£ÿì
Áù|òyYT˝≤>± _–+∫q |òüTq‘· á dæìe÷˝À uÛ≤>∑+ |ü+#·Tø=qï
n+<ä]B. Çs¡y…’ |ü<ë´\T, |ü<äVü‰s¡T bÕ≥\˝À ˇø£<ëìì
$T+∫ eTs=ø£{Ï eT≈£î{≤j·Te÷qyÓTÆ ì*#êsTT. |ü<äeT÷&ÉT
eT+~ >±j·T˙>±j·T≈£î\ Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏrdæq |òüT+≥kÕ\
eTq≈£î ì‘·´+ $ì|ædü÷Ô ø£ì|ædüTÔ+{≤s¡T. dü+<äs√“¤∫‘·
bÕÁ‘·\≈£î >±Á‘ê*ï m+#·Tø=ì ‘êq÷ Á|ü<ëÛ q>±j·T≈£î&Ó’ H˚|<ü ´ä∏
dü+^‘·+ n+~+#·&É+ #·÷ùdÔ |òüT+≥kÕ\ #˚dæq Á|üÁøÏj·TqT
dü«sêe<Ûëq+>± n_Ûe]í+#·e#·TÃ.
dü+<äs√“¤∫‘· sê>±\T
\*‘ê •eCÀ´‹ |ü‘êø±ìï >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô ªeTVü‰Á‹|ü⁄s¡
düT+<ä] k˛ÔÁ‘·+‘√ yÓTT<ä˝…’ n~ Ä~>∑D|ü‹ì düTÔ‹+#˚
Vü≤+dü<Ûä«ì sê>∑+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~ (qes¡‘√ﻫ\
ø±+‹e+‘·$T~->±q+: |òüT+≥kÕ\). dü<ë•eÁãVü≤à+ sêdæq
μ»j·T»j·TsêeT ÁosêeT... <äX¯s¡<∏ä ‘·qj·÷ »j·T¨...ª nH˚
|ü<´ä + ≈£L&Ü Vü≤+dü<«äÛ ì˝À sê|òTü e⁄\T, düs√õì ãè+<ä+ >±Á‘ê
\‘√ eTq≈£î $ì|ædüTÔ+~. d”‘êeTVü‰kÕ~Û«ì n&Ée⁄\øÏ
|ü+|üeTì sêeTTì Ä<˚X¯+. á uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq |üìì \ø£åàDT
&çøÏ n|üŒ–+#·&+É eTs√ <äT'K|üP]‘· $wüjT· +. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À
\ø£åàDT&ÉT nqï>±] e÷≥qT ø±<äq˝Òø£ n≥T d”‘êe÷‘·≈£î
á dü+>∑‹ #Ó|üŒ˝Òø£ eT<Ûä´ q*–b˛sTT øå√uÛÑqT nqTuÛÑ$düTÔqï
|ü⁄Œ&ÉT \ø£åàDT&ç H√≥ yÓ+≥ |ü*øÏq |ü<ë´ìï |òüT+≥kÕ\
$ì|æ+∫q $<ÛäeTT Ä<ä´+‘·+ y˚<äHêuÛÑ]‘·+. >∑T+&Ó\T |æ+&˚
eTH√ eT<∏qä +. μá eTVü≤˙j·T kÕ~Û« »>∑<ø˚ £ |ü‹Áe‘·ª n+≥÷
eT<Ûä´e÷e‹ sê>∑+˝À |òüT+≥kÕ\ Ä˝≤|üq ø£s¡TD s¡kÕ$wüÿ
s¡D≈£î #·ø£ÿ{Ï ñ<ëVü≤s¡D.
118
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
ø=ìïø=ìï sê>±\ô|’ |òüT+≥kÕ\≈£î >∑\ eT≈£îÿe Ä
bÕ≥\ Á|üj÷Ó >±˝À¢ düŒwü+º >± ø£ì|ædTü +Ô ~. n≥Te+{Ï yê{Ï˝À
dæ+<ÛTä uÛs’… $¡ ˇø£{.Ï d”‘q· T n&É$øÏ |ü+|ü&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT
$e]dü÷Ô \ø£àå DT&ÉT μÇ+‘·≈î£ ã÷ì e∫à e∫sTT+|üø£ b˛<äTH˚ª
n+≥÷ |òüT+≥kÕ\ dæ+<ÛäTuÛ…’s¡$ sê>∑+˝Àì X¯ó<äΔ]wüuÛ≤ìï,
kÕ<Ûës¡D >±+<Ûësê˙ï, ¬ø’•ø£ ìcÕ<Ûëìï ‘·>∑TbÕfi¯¢˝À¢ y˚Tfi¯$+∫
|ü*øÏq rs¡T $+fÒ m+‘·{Ï yê]¬ø’Hê ø£fi¯ó¢ #ÓeTs¡Ãø£ ‘·|üŒ<äT.
bÕÁ‘· düJe‘ê«ìøÏ dü+^‘·+ Ç+‘·{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<ë?
nH˚ Á|üX¯ï ø£\>∑ø£ e÷q<äT.
sê>∑‘êfi¯ j·TTø£Ô+>±...
Çø£ n&É$øÏ |ü+|üeTq≥+, |ü+|ü{≤ìøÏ>\
∑ ø±s¡D≤\qT
$e]+#˚ eT<Û´ä düeTj·T+˝À d”‘ê<˚$ì s¡<+ä∏ ô|’ n&É$ e÷s¡+Z
<ë«sê rdüT¬øfi¯óÔqï düìïy˚X¯+˝À eTÚq+>± $T–*q \ø£åàDT&ç
Vü≤è<äjT· + @$T{À ‘Ó*j·Tø£ Ä+<√fi¯q #Ó+<˚ d”‘· Vü≤è<äjT· +
¬s+&ÉT ìX¯Ùu≤›\ q&ÉTeT s¡<∏ä Á|üj·÷D+. á dæú‹ì Á>∑Væ≤+∫
dü+<äsꓤqTkÕs¡+>± bÕ≥ sêdæq ø=düsêE ø£\+ ã\+ m+‘√
‘Ó\TdüTÔ+~. bÕ≥qT dü«s¡|ü]∫q |òüT+≥kÕ\ á yÓTT‘·Ô+
uÛ≤yêìï düMTø£]+∫ ìX¯Ùã›+ qT+∫ H˚|ü<∏ä´ ^‘·+>± bÕ≥qT
eT*∫ n‹ ‘·≈£îÿe yêsTT<ä´|ü]ø£sê\T >∑TÁs¡|ü⁄ ø±* &Óø£ÿ\
<Ûä«ì ø£~˝Ò s¡<∏ä+‘√ düeTbÕfi¯¢˝À¢ $ì|ædü÷Ô bÕ≥ sê>∑‘êfi¯
j·TTø£Ô+>± kÕ–b˛‘·T+~. bÕ≥˝ÀøÏ yÓ[‘˚... ø£s¡à, $~Û, <äTs¡
<äèwüí+, <Ó’e©\\T, qT~{Ïsê‘·\T M≥ìï{Ï˙ |üs√ø£å+>±
#Ó|üŒ&É+ ø£$ Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘êsêÿD+. Ç$ eTqTwüß\ <√cÕ˝≤,
<Ó’yê\ XÊbÕ˝≤, $~Û ã©j·T $<ÛëHê˝≤ nì kÕe÷qT´\≈£î
Á|üXï¯ >± edüT+Ô <äì ø=düsêE bÕ≥˝Àì uÛ≤e+. eTTø±ÔsTT+|ü⁄˝À
ªª‘·s¡∫ #·÷&É>± uÀ<Ûä|ü&Ée⁄˝Ò <Ó’e ∫~«˝≤kÕ\Tμμ nì eTT–
kÕÔs¡T. Ç~ Ä~X¯+ø£s¡ uÛ≤cÕ´\≈£î, ^‘ê kÕsê+XÊìøÏ ‘Ó\T>∑T
yê´U≤´Hê\T>± á bÕ≥qT ns¡+ú #˚dTü ø√yê*. u≤<Ûqä T dü+|üP
s¡+í >± nqTuÛ$Ñ +#·&yÉ T˚ u≤<Ûä qT+∫ ø£*>π Vü‰sTT nH˚ $wüjT· +
‘Ó*dæq |òüT+≥kÕ\ >=+‘·T qT+∫ μ@ ì$TcÕìøÏ @$T »s¡T
>∑TH√ mes¡÷Væ≤+#Ó<sä T¡ ª n+≥÷ bÕ&çq bÕ≥ mìïkÕs¡T¢ $Hêï
‘·ì$ rs¡<Tä . Vü≤è<äjT· ˝À‘·T˝À¢+∫ |òTü +≥kÕ\ >±Á‘·+ qT+∫
bı+–q Äy˚<äq>∑\ á bÕ≥ X¯ó<äΔ eT<Ûä´eT sê>±\˝Àì |ü~
ùV≤H√ sê>∑+ e÷j·÷e÷fi¯e>öfi¯ sê>±ìï m+#·Tø=ì n‹ düVü≤
»+>± |ü<ë\Tqï bÕ≥≈£î n‹ düTfi¯óe⁄>± dü«sê\T |ü*πø á
sê>∑+˝À dü«s¡|sü #
¡ &· +É |òTü +≥kÕ\≈£î >∑\ |ü]C≤„q+ Á|üdTü Œ¤≥+
>± ø£ì|ædüTÔ+~. kÕ<Ûës¡D+>± Ç+‘·{Ï $cÕ<ä+ •es¡+»ì,
#·Áø£yêø£+, X¯óuÛÑ|ü+‘·Tesê[ sê>∑+˝À |ü\T≈£î‘·T+~ ø±˙...
á sê>∑+˝Àì dü«sê\‘√ dü+^‘·+ H˚sπ Œyê]øÏ ÁbÕ<∏$ä Tø£ bÕsƒê\T
H˚s¡TŒ‘ês¡T. Ç$ #ê˝≤ ne©\>± uÀ<Ûä|ü&É‘êsTT. á yÓTfi¯
≈£îe\T ‘Ó*j·T&É+ e\q á Hê{Ïø° @ nqTø√ì dü+|òTü ≥q\T
»]–Hê H√{Ï ∫es¡>± e#˚Ã |ü\¢$>± á bÕ≥qT ‘·\#·T
ø=+{≤+. n+<äTπø |òüT+≥kÕ\, ø=düsêE ∫s¡düàs¡D°j·TT\T>±
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013
|ü<dä «ü s¡ düàs¡Dj
° T· T\T>± $T–*b˛j·÷s¡T. Ç+<äT˝Àì n+‘·s¡
>±+<Ûës¡+, ø±ø£\ ìcÕ<Ûë\T, X¯ó<äΔ ]wüuÛÑ+ bÕ≥≈£î ÁbÕD+>±
ì*∫ $H˚yê]øÏ bÕÁ‘·˝ÀøÏ rdüT¬ø[¢ y…’sê>∑´|ü⁄ n+#·T\˝ÀøÏ
e~˝ÒkÕÔsTT.
yê©àøÏ |ü\T≈£î‘·THêï&Ü nH˚ $<Ûä+>±... μÇ~ eTq
ÄÁX¯eTeTT Ç#·≥ ˙e⁄ e•sTT+|ü⁄eTT ˝Àø£bÕe˙ª nì n+≥÷
ªªeTT<äeTT>∑ sêeT HêeTeTTμμ nì s¬ +&ÉekÕ] ‘·s∫
¡ |ü\ø£&+É
˝Àì n+‘·sês¡ú+ |ü]o*+#·+&ç. d”‘·≈£î sêeTTì |ü<ä+ ‘·|üŒ
eT]j˚TB eT<ÛäTs¡+>± Vü‰sTT>± nì|æ+#·<äT. n≥Te+{Ï
sêeTHêe÷ìï Á|üe∫+#˚ yê©àøÏ‘√bÕ≥T ùdeø±»q+ d”‘·≈£î
‘√&ÉT>± ñHêïs¡˙ ø£wüº+˝À ñqï ÄyÓT≈£î kÕ«+‘·q ≈£LπsÃ~>±
bÕ&ÉT‘·÷ d”‘· ø±\TyÓ÷|æq ÁbÕ+‘·+ ‘·eT n+<ä] ñìø°
|ü⁄˙‘·eTe⁄‘·T+<äH˚ uÛ≤eqqT düŒwüº+>± |ü*øÏq |òüT+≥kÕ\
dü<ë n_Ûq+<ä˙j·TT&ÉT. á |ü<ä´+ eT<Ûä´e÷e‹ sê>∑+˝À
dü«s¡|ü]#ês¡T. |ü<äs¡eT´‘·≈£î dü<ë•eÁãVü≤à+, dü«s¡s¡eT´‘·≈£î
|òTü +≥kÕ\, q≥HêøöX¯˝≤´ìøÏ Hê>∑jT· ´ ì\TyÓ‘T· Ô <äsŒ¡ D≤\T
>± á |ü<ä´+, düìïy˚X¯+ düTŒ¤s¡Dø=kÕÔsTT.
n&Ée⁄\ qT+∫ d”‘êsêeTT\T q>∑s¡ Á|üyX˚ ¯ dü+<äs“¡ +¤ >±
ø£˝≤´Dø±+‘·T\‘√ Äq+<ä+>± ñqï ‘·s¡TD+ Á|ü»\+‘ê
Á|üuÛÑTe⁄ sêø£‘√ Äq+<ä+>± bÕ&ÉTø=H˚ X¯óuÛÑdüeTj·T+. Ç~
˝Àø£ø£˝≤´D+>± uÛ≤$+∫q |òüT+≥kÕ\, ‘·q≈£î n‘·´+‘· Á|”‹
ø£s¡yÓTÆq ø£˝≤´DÏsê>∑+˝À düeT≈£L]Ãq á bÕ≥qT |ü]o
*+#·+&ç. ªª$]ùd #·\¢ì yÓHÓï\ eTs¡\ áHê&ÉT e÷ ø£qTï\μμ
nì düeTTÁ<ë\ ø£\+ qT+∫ C≤\Tyê]q Äq+<ä yÓHÓï\
|ü<ë\≈£î C≤qøÏ ãè+<ä+ >=+‘·T |ü*øÏq rs¡T yÓ÷&ÉTyê]q
J$‘ê˝À¢ ÄX¯\T ∫>∑T]+#˚˝≤ $ì|ækÕÔsTT.
ø±q&É sê>∑+˝Àì düTdü«sê\T ÁXÊe´+>± bı+<äT|ü]∫q
μ»>∑<_ä sÛ êeTT&ÉT ÁosêeTT&˚... s¡|Tüò T≈£î\ k˛eTT&ÉT Ä sêeTT&˚ª
nH˚ bÕ≥qT yê©àøÏ d”‘ê \e≈£îX¯\ ãè+<ä+ô|’ ∫Árø£]+∫q
|òTü +≥kÕ\, düTo\, y…<’ V˚ ≤æ , ©\, eT*¢ø˘ yÓTT<ä\>∑Tyês¡T bÕ&çq
$<Ûä+ #·÷ùdÔ ø£qTï\$+<Ó’q Ä <äèX¯´dü+|ü<ä ø£fi¯¢eTT+<äT
ø£<ä˝≤&ÉT‘êsTT. düeTTÁ<ë\ ø£\+ qT+∫ yÓ\Te&çq á
bÕ≥˝À sêe÷j·TD+˝Àì sêeTT&ç ø£<qä∏ T dü+øÏ|å +Ôü >± $e]+
119
n_Ûq+<äq\T...
Ä+Á<ÛäT\ n_Ûe÷q <äs¡Ù≈£î&ÉT, ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT l u≤|ü⁄>±]øÏ uÛ≤s¡‘·
Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<äàl _s¡T<äT Á|ü<ëq+ #˚dæq+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé
Ä|òt \+&ÉHé (‘ê˝Ÿ) Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü⁄‘√+~.
#ês¡T. ©\, düTo\ >±Á‘· j·TT>∑fi¯+˝À \e≈£îX¯\ n_Ûqj·T+
á sêeTTì >±<∏ä. ñ<äj·Ts¡$#·+Á~ø£ sê>∑+‘√ μsêeTø£<∏äqT
$qs¡j·÷´ ÇVü≤|üs¡ düTKeTT\ H=düπ>... d”‘êsêeTø£<∏äqT
$qs¡j·÷´ª n+≥÷ kÕπ> ^‘ê˝≤|üq H˚{Ïø° ì‘·´q÷‘·q+.
ø°s¡yêDÏ sê>∑dü«sê\qT n+<äTø=ì ªª$qT&ÉT $qT&ÉT sêe÷
j·TD >±<∏ä $qT&û eTqkÕsêμμ bÕ≥˝À ∫es¡>± ªªyÓ&É*Hê&ÉT
sê|òüTe⁄&ÉT n&É$πø>∑>±μμ nqï|ü⁄Œ&ÉT ¬ø’•ø£ ìcÕ<Ûä Á|üjÓ÷>±\T
Ä uÛ≤yêìøÏ eT]+‘· ã˝≤ìï∫à sêeTeqyêdü+ Ç+‘· $jÓ÷>∑
uÛ≤sêìï Ç∫Ã+<ë nH˚ ‘·\|ü⁄ ø£\T>∑T‘·T+~. sêe÷j·TD+˝Àì
$$<Ûä |òüT{≤º\qT |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô mH√ï bÕ≥\T sêdæq
düeTTÁ<ë\ á bÕ≥˝À X¯Ss¡ŒDK eTT≈£îÿ #Óe⁄\T ø√j·T&É+,
Vü≤qTeT |ü]#·j·T+, \+ø±q>∑s¡ Á|üy˚X¯+, eTTÁ~ø±<äs¡Ùq+,
sêeD dü+Vü‰s¡+, d”‘e· Tàyê] n–ïÁ|üyX˚ +¯ e+{Ï n‹ ø°\ø±+XÊ
\qT ¬s+&ÉT eT÷&ÉT yêø±´\˝À düŒè•dü÷Ô bÕ≥qT |ü]#·j·T+
#˚j·T&É+ düeTTÁ<ë\ |òüTq‘·≈£î ì<äs¡Ùq+. dü+øÏå|üÔ+>± #ÓbÕŒ
\+fÒ ìπøwå ìü <ÛTä \qT ùdø£]+∫ n|ü⁄s¡÷|ü bÕ≥>± n+~e«&É+.
|æ.düTo\, ©\ >±Á‘ê\˝À \e≈£îX¯\ n_Ûqj·T+‘√
ªÁosêeTTì #·]‘·eTTqT ‘Ó*ô|<äeTe÷à |òüTq o\e‹ d”‘·ø£<∏ë
$qT&√j·Te÷μ n+≥÷ y˚T{Ï dü«sê\ u≤D°ì n+~+∫q
|òüT+≥kÕ\ H˚{Ïø° @Hê{Ïø° ‘Ó\T>∑Tyê] >∑T+&Ó\˝À >∑Ts¡TÔ+&ç
b˛‘ês¡T. Vü≤+kÕq+~, •es¡+»ì sê>±\qT $&ç>±q÷, $TÁX¯
eT+>±q÷ Á|üjÓ÷–+∫q bÕ≥≈£î Á|ü»\T ˙sê»Hê\T n]Œ
dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T. sêeTT&ç >∑TD>∑D≤\qT e]ídü÷Ô \e≈£îX¯\T
bÕ&çq μÁosê|òüTe+ <äX¯s¡<∏ë‘·à»...ª nH˚ XÀ¢ø±ìøÏ ©\, düTo\
j·TT>∑fi¯ >±Á‘ê\T Væ≤+<√fi¯ sê>∑+‘√ y˚Tfi¯$+#ês¡T. dü>e∑ T<äìdü
120
dü«sê\qT |òüT+≥kÕ\ r]Ã~~›q rs¡T ø£&ÉT s¡eT´+, n˝≤π>
μdü+<˚Væ≤+#·≈£îeTe÷ઠãVüQ Á|üX¯düÔ˙j·T+.
dü<ë•e⁄ì |ü<ë\ b˛Vü≤[+|ü⁄
ÁãVü≤à •e‘·‘ê«\T ‘·q ù|s¡T˝À ìøÏå|üÔ|üs¡#·Tø=ì
‘·èrj·T‘·‘«· yÓTqÆ $wüßí n+X¯ dü+uÛ÷Ñ ‘·T&Óq’ ÁosêeTTì es¡qí qT
dü<ë•eÁãVü≤à+ n+~+∫q á bÕ≥qT $+fÒ ‘Ó\TdüTÔ+~.
μsêeT düT>∑TD <ÛëeTªn+≥÷ \*‘·yÓTÆq |ü<äb˛Vü≤[+|ü⁄‘√
s¡∫+#ês¡T. uÛÑøÏÔuÛ≤eq˝À |üP]Ô>± ìeT>∑ïyÓTÆ‘˚>±˙ @ sê>∑+
m+#·Tø√yê˝À ‘Ó*j·T<äT. Ä uÛÑøÏÔbÕs¡eX¯´|ü⁄ eT<ÛäT]eT\qT
dü+|üPs¡í+>± s¡T∫ #·÷dæq |òüT+≥kÕ\ nuÛÒ] sê>∑+˝Àì Je
dü«sê\qT n\y√ø£>± n+<äTø=ì bÕ≥>± dü«s¡|ü]#ês¡T.
s¡#·sTT‘·, dü«s¡ø£s¡Ô >±j·T≈£î\ eT<Ûä´e⁄qï b˛{° @$T{À á
bÕ≥˝À ì•‘·+>± |ü]o*ùdÔ ‘Ó\TkÕÔsTT.
Ç<˚ nuÛÒ] dü«sê\T μÁosêeT |üs¡+<ÛëeT »j·TsêeT
|üs¡+<ÛëeTª nH˚ bÕ≥˝À eTs√ ø√D+ qT+∫ Ä$wüÿ]+∫q
rs¡TøÏ sê|òüTe⁄\T, y…’<˚Væ≤, m.|æ.ø√eT\, kÂ$TÁ‹ >∑fi≤\
düVü≤ø±s¡+ #˚j·T&É+ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç bÕ+&ç‘ê´ìøÏ n<ä›+
|ü&É‘êsTT. nX¯«y˚T<∏ä düeTj·T+˝À <=]øÏq nXÊ«ìï ‘·eT
n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø=ì \ø£åàDT&ç‘√ $yê<ëìøÏ ~–q|ü⁄Œ&ÉT
\e≈£îX¯ó\T m+‘· sê»Øƒ$, <äsêŒìï Á|üø£{Ï+∫ Á|ü‹|òüT{Ï+∫q
‘·s¡TD+˝À dü<ë•eÁãVü≤à+ sêdæq dü+yê<äq s¡#·q |ü]o
*+#·+&ç.
sêeTT&ç >=|üŒ‘·Hêìï \ø£åàDT&ÉT, Ä Á|ü‹bÕ<äq\T
K+&ç+#˚ \e≈£îX¯ó\ eT<Ûä´ \ø£åàDT&ç ˝≤\q\T, VüA+ø£
]+|ü⁄\T, \e≈£îX¯ó\ <äs¡Œ+, ne÷j·Tø£‘·«+ n˙ï $ì|æ+#˚
|ü<ë\‘√ á s¡#·q kÕ–+~. á \ø£åD≤\ìï+{Ï˙ >=+‘·T˝À
|ü*øÏ+#˚+<äT≈£î |òTü +≥kÕ\ yÓ÷Vü≤qsê>±ìï m+|æø£ #˚dTü ø=qï
rs¡T H˚{Ïø° ∫Á‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷>∑+>± ì*∫b˛sTT+~. yê&ç yê&ç
e÷≥\T, m<äTs¡T bı&ÉT|ü⁄\T |ü]D‹ H=+~q u…~]+|ü⁄\T,
‘Ó*d” ‘Ó*j·Tì |üdæ‘·q|ü⁄ VüA+ø£]+|ü⁄\T á bÕ≥˝À s¡dü
e‘·Ôs¡+>± ñ+{≤sTT. Ç˝≤ mHÓïH√ï bÕ≥\, |ü<ë´\ düe÷
Vü‰s¡+ \e≈£îX¯ ∫Á‘·+. sêeTX¯ãΔ+˝Àì e÷<ÛäTs¡´+ Á|ü‹#√{≤
nqTuÛ$Ñ +#˚ ∫Árø£sD
¡ , $ì|æ+#˚ dü«s¡+, |ü*øÏ+#˚ >∑fi+¯ n˙ï
ø£*dæ düT+<äs¡<äèX¯´ ÁXÊe´ ø±e´+>± H˚{Ïø° dæús¡+>± ì*∫b˛
sTT+~. n+‘·{Ï Á|üC≤<äs¡D bı+~q ∫Á‘ê*ï n+~+#·&É+˝À
uÛ≤>∑düTÔ˝…’q yês¡+<äs¡÷ ∫s¡düàs¡D°j·TT˝Ò. #·]‘ês¡Tú˝Ò. ÁbÕ‘·'
düàs¡D°j·TT˝Ò.
c
e÷ ‘Ó\T>∑T ` ‘ê˝Ÿ ñ>±~ y˚&ÉTø£\ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£, 2013

Documents pareils

Telugu - Sri Ramana Maharshi

Telugu - Sri Ramana Maharshi form) (Translation of Bhagavan’s Tamil Book “Naan yaar”) Translated by Swami Pranavananda and Published by V.S. Ramanan, President, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, Tamil Nadu 606 603 Email: ashra...

Plus en détail

Tellavaarenu....Kodi koosenu.....pmd

Tellavaarenu....Kodi koosenu.....pmd nsTT‘˚, Ç|ü&ÉT ø±≈£î\‘√bÕ≥T ˙fi¯fl edü‹ ≈£L&Ü ‘·–Zb˛sTT+~ ø£<ë! ˙fi¯flø√dü+ sêÅcÕº\≈£î sêÅcÕº˝Ò b˛{≤¢&TÉ ≈£îH˚ |ü]dæ‹ú ! ø£˙ïfi¯fl≈î£ ø=s¡‘˝· øÒ b£ ˛sTTHê ˙fi¢̄øÏ ø=s¡‘!˚ n+#ê‘· Ç|ü&ÉT ‘êC≤ ø±øÏø...

Plus en détail

PDF: Oct-Nov 2014 - or TANA, as it is

PDF: Oct-Nov 2014 - or TANA, as it is ø±´+|ü⁄\T Ä˝À#·qì ‘êHê bòÂ+&˚wHü øé Ï |ü]#·jT· + #˚dæ m+‘√ düeTj·T+ yÓ∫Ã+∫ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï nXÀø˘ ø=˝≤¢øÏ e÷ Á|ü‘´˚ ø£ <Ûqä ´yê<ë\T. m+‘√eT+~ <ë‘·\T eTT+<äT≈£î e∫à ‘·eT }fi¯¢˝À ˝Ò<ë ‘·eT≈£î ø±yê\qTø=q...

Plus en détail

PDF: April 2014 - or TANA, as it is

PDF: April 2014 - or TANA, as it is dü÷], ns¡$+<é eTVü≤+ø±[˝≤+{Ï eTq j·TTe‘·sêìï düHêàì+#·Tø√e≥+ ≈£L&Ü ‘êHê ≈£î≥T+u≤ìøÏ Äq+<ä<ëj·Tø£+. n+<ä+˝À, #·±\˝À ‘ês...

Plus en détail